Nauerna nieuws mei 2020

Page 1

Nauerna nieuws Inhoud De toekomst van Afvalverwerkingslocatie Nauerna Landschap krijgt vorm Park Nauerna helaas nog niet heropend Afdichten stortvak 16A/B Stortgasonttrekking Nauerna Uitbreiding waterzuivering Nauerna Duurzame ontwikkelingen op Nauerna Bodemonderzoek Park fase 1 Natuur dichtbij

mei 2020

DE TOEKOMST VAN

Afvalverwerkingslocatie Nauerna Stortlocatie Nauerna is een belangrijke verwerkingslocatie voor bedrijfsafval in de Randstad. Van het storten van afval dat niet anders verwerkt kan worden tot het recyclen van afvalstoffen. Uiterlijk 1 april 2022 sluit de stortlocatie. Aan de westkant van het terrein houdt Afvalzorg daarna permanent 15 hectare bedrijfsterrein voor recyclingactiviteiten. Maar wat gebeurt er nu eigenlijk allemaal op de 80 hectare langs het Noordzeekanaal? In deze nieuwsbrief informeren wij u graag over de laatste stand van zaken.

Landschap krijgt vorm Het vullen van de resterende stortcapaciteit ligt goed op schema. De eindcontouren van Park Nauerna beginnen nu snel zichtbaar te worden. De oostelijk gelegen heuvel was al langer duidelijk aanwezig, maar nu begint ook de westelijke heuvel in het landschap goed herkenbaar te worden. Het gaat lukken om de eindcontouren voor 1 april 2022 helemaal te bereiken.

Park Nauerna helaas nog niet heropend Afvalzorg heeft in maart 2019, op verzoek van de gemeente Zaanstad, Park Nauerna voor onbepaalde tijd moeten sluiten. Dit op basis van twijfels bij de gemeente Zaanstad over de veiligheid van recreĂŤren. Afvalzorg deelt die twijfels niet en is van mening dat recreĂŤren zonder afdichting op Nauerna nog steeds veilig is. Sindsdien heeft veel overleg plaatsgevonden. Helaas heeft dit nog niet geleid tot een besluit over de toekomst van het park. Hierdoor kan de tweede fase nog niet worden ingericht en opengesteld. Naar verwachting zal er in mei meer duidelijkheid komen over het vervolg.


Afdichten stortvak 16A/B

Stortgasonttrekking

Stortvak 16A/B, dat op het zuidoostelijke talud ligt en onderdeel uitmaakt van park fase 2, wordt vanwege het type afval dat daar is gestort in 2020 afgedekt met folie. Begin juni starten deze werkzaamheden. Ter hoogte van de oude loswal (op het terrein van Afvalzorg) worden de benodigde materialen opgeslagen. De werkzaamheden zullen goed zichtbaar zijn en duren naar verwachting tot eind september. Daarna wordt een deklaag van grond aangebracht en wordt het gebied van circa 7 hectare ingezaaid.

Vanzelfsprekend streven wij er altijd naar om de belasting voor onze buren en het milieu te voorkomen. Toch heeft u als naaste omwonende soms te maken met geuroverlast door onze afvalverwerkingsactiviteiten. De belangrijkste oorzaak van de geuroverlast is het vrijkomen van stortgas. In 2018 en 2019 is daarom een extra intensief horizontaal en verticaal stortgasonttrekkingssysteem aangelegd. De overlast van de afgedekte stortvakken is nu weggenomen. Wel is het mogelijk dat u nog geur ervaart van de stortvakken waar nu nog wordt gestort. Dit proberen we zo veel mogelijk te voorkomen door de delen die op eindhoogte zijn direct te voorzien van stortgasbronnen en een afdeklaag. Aanvullend worden geurvernevelaars ingezet.

Uitbreiding waterzuivering Nauerna In 2019 is de waterzuiveringsinstallatie van stortlocatie Nauerna uitgebreid met een extra stikstofverwijderingsstap en een metaalverwijderingsinstallatie. De lozingsnorm voor stikstof is aangescherpt en de kwaliteit van ons afvalwater is in de loop van de jaren veranderd door de verdergaande verschuiving van storten naar recycling van afvalstoffen. Daarom is een extra zuiveringstap toegevoegd die metalen uit het afvalwater verwijdert. Het ontwerp is gemaakt door Arc2, het bureau dat ook de nieuwe loswal aan het Noordzeekanaal en het viaduct heeft ontworpen. Er is een nieuwe hal gebouwd met drie tanks, die samen met de al bestaande onderdelen van de zuivering één geheel vormen. De blauwe kleur én het raam in de vorm van een grote druppel staan symbool voor het waterzuiveringsproces.

Duurzame ontwikkelingen op Nauerna Duurzaam ondernemen is speerpunt binnen Afvalzorg. Niet alleen wanneer het gaat om energiebesparing en het zo veel mogelijk verminderen van emissies. Uit afvalstoffen willen we zoveel mogelijk grondstoffen terugwinnen, residuen storten we veilig en gesloten stortlocaties geven we een nuttige nieuwe bestemming. Al onze locaties zetten we waar mogelijk in voor duurzame energie. Zo wordt bijvoorbeeld ons stortgas van Nauerna gebruikt voor verwarming en koeling van het hoofdkantoor en verwarming van een bromeliakwekerij in Assendelft. Belangengroep Nauerna heeft het initiatief genomen om samen met het Nationaal consortium Zon in Landschap (samenwerking TNO en universiteit Wageningen) te brainstormen over de mogelijkheden van een zonnepark op Nauerna. Afvalzorg heeft in het verleden al aangegeven dat zij graag een bijdrage zou willen leveren aan de duurzaamheidsdoelstellingen van de gemeente Zaanstad en de provincie Noord-Holland. We juichen het initiatief dan ook toe.

Bodemonderzoek Park fase 1 De gemeente Zaanstad laat met medewerking van Afvalzorg eind april een asbestonderzoek uitvoeren op de leeflaag van fase 1 van Park Nauerna. Aanleiding is dat de regelgeving voor het controleren van grond op de aanwezigheid van asbest is veranderd nadat de grond in Park Nauerna fase 1 was aangebracht. Om die reden wordt het onderzoek nu alsnog uitgevoerd. Uit de adviezen van de GGD blijkt overigens dat er op dit moment voor recreatie geen gezondheidsrisico’s zijn. De risico’s van asbest in de buitenlucht zijn volgens de GGD extreem klein. U zult als omwonenden geen overlast ondervinden van het onderzoek.

Natuur dichtbij Sinds Landschap Noord-Holland de zuidervenen omtoverden tot onderzoeksgebied, is het aantal te spotten vogelsoorten flink toegenomen. Een wandeling over dit stukje van de dijk kan al snel rond de 30 verschillende waarnemingen opleveren. Daaronder diverse eendensoorten, zoals de wintertaling, tafeleend, en kuifeend, maar ook kluten, lepelaars en kleine karekieten. En dan natuurlijk nog de gangbare weidevogels waaronder onze nationale trots, de grutto!

NV AFVALZORG HOLDING Hoofdkantoor Nauerna 1, Assendelft Postadres Postbus 2, 1566 ZG Assendelft Telefoon 088 - 801 08 01 Fax 088 - 801 08 08 E-mail info@afvalzorg.nl Internet www.afvalzorg.nl

Volg ons op Twitter: www.twitter.com/afvalzorg