Afvalzorg Nauerna nieuws september 2013

Page 1

Nauerna nieuws INHOUD TAND VAN ZAKEN S OVEREENKOMST LOSWAL VEILIGHEIDSOVERLEG GESTART GEDOOGBESLUIT PROVINCIE BEANTWOORDT VRAGEN ZAANSTAD

Stand van zaken overeenkomst Op 4 juni ondertekenden de bewoners van buurtschap Nauerna, Afvalzorg, gemeente Zaanstad, provincie Noord-Holland en het Havenbedrijf Amsterdam een overeenkomst met afspraken over de toekomst van de Nauernasche Polder. De overeenkomst bestaat uit 14 afspraken. Hoofdpunten zijn dat de restcapaciteit van de stortlocatie uitgebreid wordt met 2 miljoen kubieke meter en dat Afvalzorg permanent 15 hectare mag blijven gebruiken voor tijdelijke opslag- en recyclingactiviteiten. De stortactiviteiten moeten op 1 april 2022 definitief stoppen. In drie fases wordt de komende jaren een natuur- en recreatiegebied van 60 hectare aangelegd. Bovendien komt er een extra groene buffer rondom Nauerna met een 9 hectare groot recreatiegebied op HoogTij en natuurontwikkeling in de Nauernase Venen. Op dit moment wordt met alle partijen hard gewerkt aan de uitwerking van de afspraken. Afvalzorg houdt u in deze nieuwsbrief op de hoogte van de voortgang van de gemaakte afspraken.

ITSPRAAK U RECHTBANK EINDPLAN NAUERNA RESTCAPACITEIT NAUERNA

september 2013

Nieuwe loswal De huidige loswal in zijkanaal D wordt verplaatst naar het Noordzeekanaal nabij het toekomstige permanente bedrijfsterrein (ter hoogte van het hoofdkantoor De Vouw). De nieuwe loswal wordt zowel door een weg als door een mechanische transportband met het bedrijventerrein verbonden. De loswal moet in april 2016 gereed zijn. Voorlopig wordt echter nog gebruik gemaakt worden van de bestaande loswal, om de resterende stortcapaciteit te kunnen vullen.


Veiligheidsoverleg gestart Eind augustus is een breed overleg gestart over de veiligheid van de stortlocatie en het toekomstige park. Afvalzorg heeft ook de Milieufederatie uitgenodigd om deel te nemen aan dit overleg. Afgesproken is voorlopig maandelijks bij elkaar te komen. In het eerste overleg is onder meer gesproken over het veilig recreëren in het park. In de overeenkomst is afgesproken dat Belangengroep Nauerna (BGN) en Afvalzorg gezamenlijk zullen onderzoeken of er op de eerste fase van het park veilig gerecreëerd kan worden zonder bovenafdichting. Een extern, gespecialiseerd bureau zal dit onderzoek uitvoeren maar eerst zullen deskundigen namens de BGN, Provincie en Afvalzorg gezamenlijk de onderzoeksvragen gaan opstellen. Het streven is om nog dit jaar te beginnen met de inrichting van de eerste fase van het park van 12 hectare. Dit is echter afhankelijk van het wel of niet moeten aanbrengen van een bovenafdichting.

Gedoogbesluit Stortlocatie Nauerna wordt uitgebreid met 2 miljoen m3. Afvalzorg vraagt voor deze uitbreiding een nieuwe omgevingsvergunning aan. Het afgelopen jaar is echter discussie ontstaan over de restcapaciteit van Nauerna binnen de huidige vergunning. Hierover heeft de provincie inmiddels duidelijkheid verleend. De provincie Noord-Holland heeft aangegeven de bestaande omgevingsvergunning aan te passen. Met deze aanpassing bedraagt de restcapaciteit 297.096 m3 vanaf de meting van Inpijn-Blokpoel van mei 2012. Vooruitlopend op de formele aanpassing van de huidige vergunning, heeft de provincie eind augustus een gedoogbesluit genomen zodat het storten op Nauerna kan worden voortgezet. Klik hier voor meer informatie.

Provincie beantwoordt vragen Zaanstad De provincie Noord-Holland heeft eind augustus per brief de vragen beantwoord die de gemeente Zaanstad heeft gesteld over stortlocatie Nauerna. De Provincie heeft zich bij de beantwoording laten adviseren door de Omgevingsdienst Noordzeekanaal­gebied. In deze brief ging de provincie onder ander in op het grondwater, het functioneren van de percolaatbuizen, de levensduur van de onderafdichting en de frequentie van de keuringen. Klik hier voor meer informatie.

UITSPRAAK RECHTBANK Op 12 september 2013 heeft de Rechtbank NoordHolland het verzoek om voorlopige voorziening van een individuele omwonende inzake het stortvolume en de restcapaciteit van stortlocatie Nauerna afgewezen. Aanleiding van dit verzoek was het besluit van de provincie om niet hand­havend op te treden omdat er concreet zicht is op legalisatie (aanpassing van de huidige vergunning). Tegen deze weigering was de omwonende in beroep gegaan waarbij tevens om een versnelde uitspraak is gevraagd. Ook het beroep is door de rechtbank ongegrond verklaard. Klik hier voor meer informatie.

Eindplan Nauerna Stortlocatie Nauerna wordt uitgebreid met 2 miljoen m3 en er komt permanent een bedrijfsterrein van 15 ha. Hiervoor moet een nieuw eindplan gemaakt worden met hoogtelijnen. Inmiddels hebben meerdere overleggen plaatsgevonden tussen BGN en Afvalzorg. Er is een landschapsarchitect uitgekozen en een deskundig ingenieursbureau geselecteerd. De keuze is gevallen op HB Adviesbureau. Inmiddels zijn drie mogelijke varianten gepresenteerd. Gestreefd wordt om het eindplan op 1 november a.s. gereed te hebben.

Restcapaciteit Nauerna De provincie heeft de restcapaciteit vastgesteld op 297.096 m3 vanaf de meting van Inpijn-Blokpoel van mei 2012, uitgaande van de aangepaste vergunning. Volgens afspraak rapporteert Afvalzorg nu maandelijks de restcapaciteit van stortlocatie Nauerna aan de provincie. Per 31 augustus 2013 bedroeg deze restcapaciteit 105.048 m3.