Afvalzorg Nauerna nieuws maart 2015

Page 1

Nauerna nieuws

maart 2015

Inhoud

DE TOEKOMST VAN NAUERNA

De toekomst van Nauerna

In juni 2013 ondertekenden de bewoners van buurtschap Nauerna, gemeente Zaanstad, provincie Noord-Holland, het Havenbedrijf Amsterdam en Afvalzorg een overeenkomst met afspraken over de toekomst van de Nauernasche Polder. De overeenkomst bestaat uit 14 afspraken. Hoofdpunten zijn dat de restcapaciteit van de stortlocatie wordt uitgebreid met 2 miljoen kubieke meter vanaf het niveau mei 2012. Afvalzorg mag permanent 15 hectare blijven gebruiken voor recyclingactiviteiten en tijdelijke opslag. De stort­activiteiten zullen in april 2022 definitief stoppen. In drie fases wordt de komende jaren een natuur- en recreatie­gebied van 60 hectare aangelegd. Bovendien komt er een extra groene buffer rondom Nauerna met een recreatie­gebied op HoogTij en natuurontwikkeling in de Nauernase Venen. In oktober 2014 is een aanvullende overeenkomst ondertekend waar de 14 afspraken nader zijn uitgewerkt. Afvalzorg houdt u in deze nieuwsbrief op de hoogte van de voortgang van de afspraken.

Veilig recreëren op eerste fase Park Nauerna Voorbereidingen nieuwe loswal in volle gang Totale veiligheid locatie Nauerna Inrichting toekomstig Park Nauerna Eindplan vastgesteld

Veilig recreëren op eerste fase Park Nauerna Belangengroep Nauerna heeft een onafhankelijk bureau in de arm genomen om te onderzoeken of er zonder bovenafdichting (folie) veilig gerecreëerd kan worden op de eerste fase (12 hectare) van Park Nauerna. De conclusie van het op 20 maart verschenen raport is dat recreëren op Park Nauerna veilig is. Er is geen risico voor de gezondheid. Voorwaarde is wel dat er sprake is van goed beheer zodat de afdeklaag van 1 meter grond intact blijft. In juni 2015 wordt de eerste fase van park Nauerna opengesteld voor publiek. Op dit moment worden hiervoor de voorbereidende werkzaamheden verricht; toegang tot het park, aanleg van paden en plaatsing van een hek. De officiële opening van de eerste fase van Park Nauerna vindt plaats op 27 juni aanstaande.


Voorbereidingen NIEUWE LOSWAL IN VOLLE GANG De huidige loswal in zijkanaal D wordt verplaatst naar het Noordzeekanaal, dichtbij het toekomstige permanente bedrijfsterrein. Voor het hoofdkantoor van Afvalzorg De Vouw. De nieuwe loswal wordt over de Nauernase weg verbonden met het bedrijfsterrein. Er kunnen straks binnenvaartschepen aanleggen tot 135 meter. Dit betekent dat grote hoeveelheden afvalstromen en bouwstoffen getransporteerd kunnen worden met minder vervoersbewegingen. De voorbereidende werkzaamheden zijn goed zichtbaar vanaf de Nauernase weg en het Noordzeekanaal. De voormalige baggerdepots zijn inmiddels verwijderd en er wordt gewerkt aan de voorbelasting van het terrein. Volgens planning wordt de nieuw loswal in 2017 in gebruik genomen.

Totale veiligheid locatie Nauerna Veiligheid voor het milieu en de omgeving staat centraal bij het toekomstige Park Nauerna. Maar is ook uitgangspunt bij de afvalverwerkingsactiviteiten van Afvalzorg en de monitoring van de stortlocatie. Daarom kijken Gemeente Zaanstad, Provincie Noord-Holland, Belangengroep Nauerna, Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied, Afvalzorg en Milieufederatie

Noord-Holland gezamenlijk kritisch naar de veiligheid van de gehele locatie. Ernest BriĂŤt, directeur Landschap Noord-Holland, treedt op persoonlijke titel op als onafhankelijk voorzitter van dit overleg. Inmiddels zijn alle zorgpunten geformuleerd en is per punt een aanpak en planning bepaald. Deze punten worden zoveel mogelijk opgenomen in het monitoringsplan van de locatie.

Eindplan vastgesteld

Inrichting toekomstig Park Nauerna Het totale Park Nauerna wordt opgeleverd in drie fases. De eerste fase van het park wordt openbaar toegankelijk in juni 2015. Dit is het deel aan de kant van buurtschap Nauerna. Met de inrichting van de laatste fase wordt uiterlijk gestart in april 2022. Dat is de datum dat de stortactiviteiten definitief stoppen op Nauerna. Het uiteindelijke Park Nauerna is 60 hectare groot. Gemeente Zaanstad, Belangengroep Nauerna, HB adviesbureau, Landschap Noord-Holland en Afvalzorg zijn al enige tijd in overleg over het inrichtingsplan voor het totale park. Het park zal ingericht worden voor extensieve recreatie. Dit betekent dat rust in het park het uitgangspunt is, het aantal recreanten beperkt en er zullen veel paden voor wandelen aanwezig zijn. De natuur krijgt op deze manier veel kans.

Eindplan locatie Nauerna, Assendelft.

Stortlocatie Nauerna wordt uitgebreid met 2 miljoen kubieke meter en er komt een permanent bedrijfsterrein van 15 hectare. Hiervoor moest een nieuw eindplan voor de totale locatie worden gemaakt met hoogtelijnen. In oktober 2014 hebben alle betrokken partijen overeenstemming bereikt over het eindplan. Gemeente Zaanstad, Belangengroep Nauerna en Afvalzorg zijn het eens over de vormgeving van het toekomstige 60 hectare grote natuur- en recreatiegebied en de exacte positie van het permanente bedrijfsterrein. Op dit moment lopen de procedures voor het aanvragen van de uitbreidingsvergunning en een nieuw bestemmingsplan voor de omgeving van Nauerna.


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.