Groenewoud nieuwsbrief maart 2016

Page 1

NIEUWSBRIEF

maart 2016

Voor u ligt het vierde exemplaar van de nieuwsbrief Plan Groenewoud. Met deze nieuwsbrief willen we graag alle betrokkenen en geïnteresseerden op de hoogte houden van de laatste stand van zaken van het project. Voor uitgebreide informatie, vragen en opmerkingen kunt u terecht op www.projectgroenewoud.nl.

Waar staan we nu?

H

Het Plan

et masterplan Groenewoud is in december 2013 vastgesteld door de gemeente Wijdemeren. Dit na een tweejarig voortraject waarbij de meningen van alle betrokkenen zijn geïnventariseerd. Er zijn informatiebijeen­ komsten georganiseerd, er is een klankbordgroep opgericht en via een enquête vroegen we de mening van de omwonenden. Met als doel in het plan zo goed mogelijk rekening te houden met de wensen van de belanghebbenden. 2014 en 2015 stonden in het teken van het uitvoeren van verschillende onderzoeken die nodig zijn voor de provinciale regelgeving. Er heeft overleg plaatsgevonden met vele betrokken partijen: gemeente Wijdemeren, provincie Noord-Holland,Waterschap, Natuurmonumenten, klankbord­ groep en diverse grondeigenaren. Er is uitgebreid onderzoek gedaan naar de milieu-, natuur-, cultuurhistorische en landschappelijke aspecten in het gebied. De provincie is op basis van deze onderzoeken van mening dat plan Groenewoud past binnen hun regelgeving en beleid. Na enige vertraging in de planning, kan het vervolgtraject richting de uitvoering nu van start!

26 juni 2012 Informatieavond voor omwonenden, plan wordt verder uitgewerkt

Februari en maart 2013 Diverse overleggen met de klankbordgroep

29 januari 2013 Beeldkwaliteitsplan vastgesteld door gemeente Wijdemeren

30 oktober 2012 Presentatie uitwerking van het projectplan aan betrokkenen

Omdat de voormalige stortplaats een probleem vormt voor milieu en omgeving is sanering zeer gewenst. Afvalzorg heeft een totaalplan ontwikkeld om de oude stortplaats te saneren, isoleren/controleren, te herinrichten én om nieuwe en betere natuur te realiseren in de omliggende polder. Bij de uitwerking van het plan werkt Afvalzorg nauw samen met de gemeente Wijdemeren, de provincie Noord-Holland en Natuurmonumenten.

Plan Groenewoud: isoleren en controleren verontreinigde stortplaats herinrichting stortplaats tot agrarisch en recreatief gebied nieuwe en verbeterde natuur die aansluit op naastgelegen natuurgebied project wordt betaald uit mogelijke subsidies en waterwoningen 39 (water)kavels met maximaal 70 waterwoningen

Juni tot september 2013 Masterplan Groenewoud & Beeldkwaliteitsplan liggen ter inzage 2014 Uitvoer vervolgonderzoeken: - natuur - milieu - ruimtelijke ordening - cultuurhistorie - wonen

Zomer 2015 Onderzoeken afgerond

7 februari 2013 Burgemeester Smit en de heer Krom van Afvalzorg tekenen intentieverklaring

19 december 2013 Vaststelling Masterplan Groenewoud door B&W

februari 2016 provincie is van mening dat plan past binnen provinciale regelingen April/mei 2016 Stedebouwkundig plan gereed/ beeldkwaliteitsplan aangepast Zomer 2016 Gemeente start bestemmingsplanprocedure Eind 2017 Vaststelling bestemmingsplan door gemeenteraad

Najaar 2016 Ontwerp bestemmingsplan ter inzage


PARK en ARO De provincie Noord-Holland heeft de PARK (Provinciaal Adviseur Ruimtelijke Kwaliteit) gevraagd om plan Groenewoud te beoordelen op de ruimtelijke kwaliteit. Dit is de verantwoordelijk­heid van de Provincie, omdat er in het plan sprake is van een combinatie van natuur, milieu en wonen in zogenaamd “buitengebied” dat bovendien beschermd landschap is. De PARK adviseert de provincie over projecten waarbij sprake is van ruimtelijke ontwikkelingen. In het voorjaar van 2015 heeft de PARK een advies uitgebracht met vier aandachtspunten: Eén landschap maken van natuur, weide, water en wonen. Openheid in het gebied moet bewaakt worden. Streven naar een landschap waar op enkele plekken gewoond wordt (geen woonwijkjes). Woningen zo duurzaam mogelijk bouwen. Deze aanbevelingen zijn verder uitgewerkt en in november 2015 gepresenteerd aan de ARO (Adviescommissie Ruimtelijke Ordening), een onafhankelijke commissie die Gedeputeerde Staten van de provincie adviseert over de ruimtelijke kwaliteit van het plan. ARO heeft vervolgens gevraagd de thema’s wonen en verkeer nader te bekijken. Deze vraag wordt op dit moment vormgegeven in "het stedebouwkundig Plan Groenewoud" dat medio april/mei wordt gepresenteerd aan de gemeente en provincie. Na een positief advies van de provincie kan de gemeente aan de slag met het bestemmingsplan.

Wonen in Plan Groenewoud; een nieuw woonlandschap Om het integrale plan te kunnen realiseren, worden in het gebied 39 (water)kavels gerealiseerd met daarop maximaal 70 waterwoningen. Dit gebeurt op basis van het beeld­ kwaliteitsplan van de gemeente Wijdemeren waarin de randvoorwaarden voor het ontwerp zijn opgenomen. Het woonlandschap van Plan Groenewoud wordt bijzonder. Duurzame en unieke woningen in een prachtige en natuurlijke woonomgeving. Plan Groenewoud staat voor duur­zaam, mooi en veilig. De sanering leidt tot een gegarandeerd veilig gebruik en de totale inrichting wordt duurzaam ingevuld. En dit geldt in het bijzonder voor de water­woningen. Deze duurzaamheid gaat verder dan streven naar energieneutrale woningen. Graag willen wij nu al in gesprek met potentiële toekomstige bewoners om de duurzaam­heidsambities en woonwensen te inventariseren. Heeft u interesse in een van de waterwoningen van dit unieke plan? En wilt u samen met uw toekomstige buren nadenken hoe duurzaamheid en de verbinding met de natuur vormgegeven kan worden? Meld u dan nu aan voor een workshop waarin we dit gezamenlijk willen onderzoeken via info@projectgroenewoud.nl.

Van de wethouder

Aan de slag in de Kortenhoefse polder Met vier initiatieven staat er de komende jaren veel te gebeuren in de Kortenhoefse polder. Uiteindelijk moet dit een totaaloplossing bieden voor milieu, natuur, recreatie, cultuurhistorie, landbouw, duurzaamheid en wonen. Plan Groenewoud maakt een belangrijk onderdeel uit van deze initiatieven. Stap voor stap komen we verder met de plannen voor Groenewoud. Het duurt (ook mij) misschien allemaal wel een beetje lang, maar we hebben voor dit plan het afgelopen jaar wel een flinke kwaliteitsslag kunnen maken. Het wordt geen doorsnee woonwijkje, maar een heel bijzonder woongebied dat energieneutraal zal zijn. De toekomstige bewoners willen wij nauw betrekken bij de ontwikkeling. Als overheid maken wij pas op de plaats en zullen wij terughoudend zijn met voorschriften en regelgeving. Het is een uitdaging aan de nieuwe bewoners om een zo duurzaam mogelijk leefmilieu te realiseren. Een tweede initiatief komt van enkele bewoners en ondernemers aan de Emmaweg. Zij willen o.a. de “verrommeling” opruimen en verwachten daarmee ook het plan Groenewoud te kunnen versterken. Met de initiatief­ nemers zijn wij in gesprek om te kijken welke kansen en mogelijk­heden er zijn. Als derde zijn er de plannen van de provincie. De Kortenhoefse polder is onderdeel van het Provinciaal Meerjarenprogramma Groen 2016-2020. De provincie wil in de polder totaal 130 ha Nationaal Natuur Netwerk (voorheen EHS) realiseren. Passend binnen de robuustheid en openheid van de Nieuw Hollandse Waterlinie. Voor grondverwerving en inrichting heeft de provincie gelden gereserveerd. Dit biedt kansen voor de polder. En tot slot staat de afronding van de nieuwbouwwijk met Zuidsingel fase 8 op de agenda. Deze laatste uitbreiding van deze wijk was aanvankelijk na 2020 gepland. ‘Meer woningen bouwen’ staat voor ons hoog in het vaandel en daarom laat ik onderzoeken of we deze woningen eerder kunnen bouwen. De uitkomsten van het onlangs gehouden woonbehoefte­ onderzoek spelen daarbij ook mee. De gronden waarop de uitbreiding is gepland zijn gedeeltelijk van de gemeente en gedeeltelijk van een ontwikkelaar. Het zou mooi zijn als wij gezamenlijk kunnen optrekken om zo een mooie afronding van de wijk te bereiken. De gemeente laat nu een landschappelijke- en stedenbouwkundige visie van de vier plannen maken. Ook de verkeersafwikkeling is daar een onderdeel van. Vervolgens kijken we of verdere ontwikkeling en uitvoering van de vier initiatieven gezamenlijk, apart of parallel kunnen lopen. In ieder geval bewaken we de samenhang om tot een optimaal resultaat te komen. Hoe dan ook, voldoende werk aan de winkel. Daarbij hechten wij veel waarde aan de betrokkenheid van omwonenden, belanghebbenden en de toekomstige bewoners en gebruikers. Ook bij deze projecten stellen wij de samenleving centraal. Wij horen graag wat u er van vindt! Theo Reijn Wethouder ruimtelijke ontwikkeling

NV AFVALZORG HOLDING Hoofdkantoor Nauerna 1, Assendelft Postadres Postbus 2, 1566 ZG Assendelft Telefoon 088 - 801 08 01 Fax 088 - 801 08 08 E-mail info@projectgroenewoud.nl

Stelt u geen prijs op het ontvangen van informatie over Plan Groenewoud per post of wilt u deze nieuwsbrief in de toekomst liever per e-mail ontvangen? Laat het ons s.v.p weten, per e-mail aan info@projectgroenewoud.nl of telefonisch aan Carolin Schulze: 088 - 801 08 01.

Bezoek ook de website: www.projectgroenewoud.nl


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.