Asbest folder

Page 1

Asbest

We werken

veilig of niet

STOP


Veiligheidsregels locaties Bij openen container verplicht:

Ramen en deuren gesloten houden op locatie


Regels aanlevering asbest 1. Eisen container depot bag (CDB)

Asbest moet deugdelijk en luchtdicht verpakt zijn conform de Arbeidsomstandigheden regeling. CDB’s mogen geen scherpe en zware delen bevatten om beschadiging te voorkomen. CDB’s dienen met sjorbanden of pakketeerbanden te zijn gefixeerd, zodat schuiven van de inhoud tijdens het lossen wordt voorkomen. Maximaal beladen tot de CDB onbeschadigd gelost kan worden met een maximum van 10 ton CDB’s moeten stevig dichtgeknoopt zijn.

2. Eisen materieel

Containers dienen geen obstakels te bevatten die CDB’s kunnen beschadigen tijdens het lossen. De containerdeuren moeten voldoende geopend kunnen worden door de chauffeur. Bakken of containers met kleppen zijn niet toegestaan.

3. Procedure

Aanwijzingen van onze stortmedewerker moeten worden opgevolgd. Container aflieren tot max 50 cm boven het stortfront. Rustig en beheerst lossen, zodat de zak niet kan scheuren. Containerdeuren dienen tot het stortfront gesloten te blijven.

4. Incident Mocht er - door een incident - materiaal vrijkomen uit de CDB, moet u de werkzaamheden direct stilleggen. Het incident dient direct te worden gemeld bij de uitvoerders van Afvalzorg. Vervolgens wordt een onderzoek, inspectie en opruimactie uitgevoerd. Tijdens het onderzoek dient u op locatie te wachten en beschikbaar te zijn. Dit is een eis vanuit Handhaving en Inspectie SZW. Pas na afhandeling krijgt u van de uitvoerder toestemming om de locatie te verlaten. Meerkosten (minimaal € 450,--) kunnen in rekening worden gebracht.

5. Mogelijke sancties Voldoet uw vracht niet aan de bovenstaande eisen? Dan wordt de vracht geweigerd. Bij overtreding (te zwaar, te hoog, beschadigde bak, ondeugdelijk materieel, etc.) wordt contact opgenomen met met de transporteur en de ontdoener.


Locatie Nauerna Nauerna 1, 1566 PB Assendelft T 088 - 801 08 01 bedrijfsleider: Eddy Brouwer T 06 - 22 39 04 39 openingstijden zie website

Locatie Zeeasterweg Zeeasterweg 42, 8219 PN Lelystad T 088 - 801 07 05 bedrijfsleider: Johan Schemmekes T 06 - 20 01 77 04 openingstijden zie website

Locatie Wieringermeer Koggenrandweg 1, 1775 RG Middenmeer T 088 - 801 07 10 bedrijfsleider: Danny Sluymers T 06 - 53 42 59 03 FOL752/032019 CL

openingstijden zie website

NV AFVALZORG HOLDING Locatie Nauerna 1, 1566 PB Assendelft Postadres Postbus 2, 1566 ZG Assendelft T 088 - 801 08 01 F 088 - 801 08 08 E info@afvalzorg.nl I www.afvalzorg.nl

Volg ons op Twitter: www.twitter.com/afvalzorg


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.