Page 1


Messages

สารจากประธานมูลนิธิ Message from the Chairman

สารจากผู้อำนวยการใหญ่มูลนิธิ Message from the National Director

สวัสดี พี่น้องเอเอฟเอสทุกท่าน

สวัสดีครับ

ในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 85 พรรษา พระบาทสมเด็จ พระเจ้ า อยู่ หั ว ภู มิ พ ลอดุ ล ยเดชมหาราช ข้ า พเจ้ า ในนามกรรมการ มูลนิธิ เจ้าหน้าที่มูลนิธิ อาสาสมัคร นักเรียนเก่า ผู้ปกครองนักเรียน

ผู้ เ ข้ า ร่ ว มโครงการ ครอบครั ว อุ ป ถั ม ภ์ ผู้ เ กี่ ย วข้ อ งและผู้ ส นั บ สนุ น โครงการ ฯลฯ ขออาราธนาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในสากลโลก โปรดประทานพร ให้พระองค์จงทรงเจริญพระชนมายุยั่งยืน เป็นมิ่งขวัญของปวงชน

ชาวไทย พระเกียรติคณ ุ เกริกก้อง แผ่ไพศาลทั่วสารทิศตลอดกาลนาน

ปีพุทธศักราช 2555 กำลังจะผ่านพ้นไป สู่ปีพุทธศักราช 2556 มูลนิธิเอเอฟเอส ประเทศไทย จะย่างก้าวสู่ปีที่ 51 แห่งการก่อตั้ง องค์ ก ร ตลอดระยะเวลาที่ ผ่ า นมา ความสำเร็ จ และความก้ า วหน้ า

ถือเป็นมิติที่ดีที่เอเอฟเอส ประเทศไทย ยังคงติดอันดับผู้นำระดับ

1 ใน 5 ของสมาชิกเอเอฟเอสทั่วโลก

ในนามมู ล นิ ธิ เ อเอฟเอส ประเทศไทย ขอขอบคุ ณ ผู้ มี ส่ ว น เกี่ยวข้องที่ส่งเสริมสนับสนุนและผลักดันให้เอเอฟเอสประเทศไทย

มีศักยภาพที่ดี พัฒนารุดหน้ายิ่งๆ ขึ้นต่อไปในภายภาคหน้า

นายสนั่น อังอุบลกุล ประธานกรรมการมูลนิธิเอเอฟเอส ประเทศไทย

นายอภิธัย บุรณศิริ ผู้อำนวยการใหญ่มูลนิธิเอเอฟเอส ประเทศไทย

C o n t e n t s2 Message from AFS Chairman / National Director 3 Long Live The King 4-5 Sending Programs 6-7 Hosting Programs AFS Intercultural Programs

8-9 10-11 12-13 14-15

Social News Admissions & Volunteer and Program Development AFS News Administration & Activity


AFS Intercultural Programs 


AFS Thailand

ฝ่ายบริการการศึกษา Sending Programs ค่ายเรียนภาษาอังกฤษสำหรับนักเรียนทุนรัฐบาลสหรัฐอเมริกาและทุนสถานทูตสหรัฐอเมริกา

Pre-Departure Language & Culture Course – YPysNH12 นักเรียนโครงการเยาวชนทุนรัฐบาลสหรัฐอเมริกาและทุนสถานทูตสหรัฐอเมริกา เพื่ อ การศึ ก ษาและแลกเปลี่ ย นวั ฒ นธรรมนานาชาติ ระยะ 1 ปี รุ่ น ที่ 51 ประจำปี

พ.ศ. 2555-2556 ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา ได้เข้ารับการเรียนภาษาอังกฤษเพื่อเตรียม ความพร้ อ มก่ อ นที่ จ ะเดินทางไปประเทศสหรัฐอเมริกา ณ AUA Language Center

โดยได้รับเกียรติจากคุณสนั่น อังอุบลกุล ประธานกรรมการมูลนิธิเอเอฟเอส ประเทศไทย เป็นประธานในพิธ ี

ประชุมนัดหมายก่อนการเดินทาง

Pre-Departure Orientation – THAYPscNH12 - THAYPchNH12 ฝ่ายบริการการศึกษาได้เตรียมความพร้อมจัดประชุมนัดหมายก่อนการเดินทางให้ กับผูป้ กครองและเยาวชน โครงการระยะ 1 ปี รุน่ ที่ 51 ภาคพืน้ ทวีปเหนือ จำนวน 552 คน จาก 34 ประเทศ ซึ่ ง เดิ น ทางช่ ว งเดื อ นกรกฎาคม - กั น ยายน 2555 ณ อาคาร อิ ม แพ็ ค ฟอรั่ ม เมื อ งทองธานี โดยให้ความรู้ขั้นตอนการปฏิ บั ติ ต นและกฎระเบี ย บใน

การเข้าร่วมโครงการ กำหนดการการเดินทางและการนัดหมายที่สนามบิน

ปฐมนิเทศนักเรียนโครงการระยะสั้น

First-Orientation - THAVSscNH12 ฝ่ายบริการการศึกษาได้จัดประชุมปฐมนิเทศนักเรียนผู้เข้าร่วมโครงการระยะสั้น จำนวน 18 คน เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2555 ในจำนวนนั้นประกอบด้วย โครงการเยาวชน แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมไทย-ญี่ปุ่น (MEXT) ระยะเวลาเข้าร่วมโครงการ 4-27 ตุลาคม 2555 จำนวน 8 คน และโครงการเยาวชนเอเอฟเอสเสริมทักษะภาษาอังกฤษ ณ ประเทศ เดนมาร์ก ระยะเวลาเข้าร่วมโครงการ 1-29 ตุลาคม 2555 จำนวน 10 คน ณ ห้องแวนด้า โรงแรม ทีเคพาเลส ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร

ปฐมนิเทศนักเรียนโครงการเอเอฟเอสเพื่อการศึกษาและแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมนานาชาติ ระยะ 1 ปี รุ่น 52

(พ.ศ. 2555-2556) ประเภททุนเรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์

First-Orientation – AFS Full Scholarship (Needy Students) ฝ่ า ยบริ ก ารการศึ ก ษาได้ จั ด ประชุ ม ปฐมนิ เ ทศนั ก เรี ย นโครงการเอเอฟเอส

เพื่อการศึกษาและแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมนานาชาติ ระยะ 1 ปี รุ่น 52 (พ.ศ. 2555-2556) ประเภททุนเรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์โดยมีนักเรียนผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ จำนวน 40 คน ประกอบด้วยนักเรียนตัวจริง 20 คน และตัวสำรอง 20 คน ณ โรงแรม

แกรนด์ เมอร์เคียว ฟอร์จูน กรุงเทพฯ โดยมีคุณอภิธัย บุรณศิริ ผู้อำนวยการใหญ่มูลนิธิ

เอเอฟเอส ประเทศไทย เป็นประธานในพิธี 

AFS Intercultural Programs


AFS Thailand

ฝ่ายบริการการศึกษา Sending Programs ปัจฉิมนิเทศเยาวชนโครงการระยะ 1 ปี รุ่นที่ 50 ภาคพื้นทวีปเหนือ Post Orientation – THAYPscNH11

ฝ่ายบริการการศึกษาได้จดั การประชุมปัจฉิมนิเทศเยาวชนเอเอฟเอส โครงการระยะ 1 ปี รุน่ ที่ 50 ภาคพืน้ ทวีปเหนือ จำนวน 624 คน จาก 32 ประเทศ ในช่วงเดือนมิถุนายน-กรกฎาคม 2555 ซึ่งเยาวชนได้เข้าร่วมพิธีมอบประกาศนียบัตรและเอกสารการส่งเยาวชน

กลับสู่โรงเรียน พร้อมทั้งรับทราบข้อมูลเรื่องการเทียบชั้นเรียนจากเจ้าหน้าที่สำนักทดสอบทางการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการ

การศึกษาขั้นพื้นฐานกระทรวงศึกษาธิการ ณ โรงแรมทีเคพาเลส และ อาคารอิมแพ็ค ชาเลนเจอร์ เมืองทองธานี

ปฐมนิเทศอาสาสมัครโครงการอาสาสมัครเอเอฟเอสศึกษาดูงาน

และแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมระยะสั้น First-Orientation - VSvlNH12 ในโอกาสครบรอบ 50 ปีของเอเอฟเอส ประเทศไทย มูลนิธิฯ ได้จัดโครงการอาสาสมัครเอเอฟเอสศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยน วัฒนธรรมระยะสั้น ในเดือนตุลาคม พ.ศ. 2555 ณ ประเทศต่างๆ ดังนี้

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

ประเทศสหพันธรัฐรัสเซีย ประเทศสาธารณรัฐชิลี ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน ประเทศสาธารณรัฐอินเดีย ประเทศสาธารณรัฐลัตเวีย ประเทศสาธารณรัฐฟิลิปปินส์ ประเทศสาธารณรัฐอาร์เจนตินา

จำนวน 10 คน จำนวน 8 คน จำนวน 25 คน จำนวน 8 คน จำนวน 12 คน จำนวน 8 คน จำนวน 9 คน

ระยะเวลาเข้าร่วมโครงการ 7 - 21 ตุลาคม 2555 ระยะเวลาเข้าร่วมโครงการ 8 - 21 ตุลาคม 2555 ระยะเวลาเข้าร่วมโครงการ 16 - 29 ตุลาคม 2555 ระยะเวลาเข้าร่วมโครงการ 16 - 30 ตุลาคม 2555 ระยะเวลาเข้าร่วมโครงการ 16 - 30 ตุลาคม 2555 ระยะเวลาเข้าร่วมโครงการ 16 - 30 ตุลาคม 2555 ระยะเวลาเข้าร่วมโครงการ 17 - 30 ตุลาคม 2555

โดยได้จัดปฐมนิเทศอาสาสมัครทุกประเทศ ณ ห้องจามจุรี โรงแรมทีเคพาเลส กรุงเทพมหานคร โดยมีคุณอภิธัย บุรณศิริ

ผู้อำนวยการใหญ่มูลนิธิเอเอฟเอส ประเทศไทย เป็นประธานในพิธี

AFS Intercultural Programs 


AFS Thailand

ฝ่ายอุปถัมภ์บุคลากร Hosting Programs กิจกรรม Cultural Orientation Camp ระหว่างวันที่ 30 สิงหาคม - 4 กันยายน 2555 สำหรับนักเรียนแลกเปลี่ยนเอเอฟเอส โครงการ 1 ปี และ 6 เดือน (YPscNH12/ YPysNH12/YPvsNH12/SMscNH12) ซึง่ ได้เข้าร่วมโครงการมากว่า 2 เดือน เพือ่ แลกเปลีย่ น ประสบการณ์ ปรั บ พฤติ ก รรมและทั ศ นคติ รวมถึ ง การเรี ย นรู้ วัฒนธรรมไทยเพิ่มเติม

เช่น การทำอาหารไทย มวยไทย รำไทย ดนตรีไทย การทำงานประดิษฐ์ เป็นต้น ซึ่งแบ่งเป็น

3 กลุ่ม ตามภาคดังนี้ คือ ภาคกลาง ภาคอีสานและภาคเหนือ

กิจกรรม Hosting Support Training ระหว่างวันที่ 8 - 9 กันยายน 2555 สำหรับ ครู ผู้ ป ระสานงาน ครู ที่ ป รึ ก ษา และครอบครั ว อุ ป ถั ม ภ์ ป ระจำปี 2555 ณ โรงแรม

รามาการ์เด้นส์ กรุงเทพมหานคร เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์หลังจากที่ได้รับอุปถัมภ์ นั ก เรี ย นเอเอฟเอสมาระยะหนึ่ ง และร่ ว มกั น แลกเปลี่ ย นแนวทางในการแก้ ไ ขปั ญ หา

ที่เกิดขึ้นในระหว่างรับอุปถัมภ์นักเรียนเอเอฟเอส หรือปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต

ต่อไปได้ ขอขอบคุณคณะวิทยากร จากศูนย์เอเอฟเอสฝ่ายอุปถัมภ์บุคลากร ที่สละเวลามา ให้ความรู้ด้านอุปถัมภ์กับผู้เข้าร่วมประชุม

ต้ อ นรั บ คณะอาสาสมั ค รแลกเปลี่ ย น

จากประเทศอาร์เจนตินา่ จำนวน 9 คน ระหว่าง วั น ที่ 4 - 17 กั น ยายน 2555 ซึ่ ง ได้ รั บ

การอุปถัมภ์โดยโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย จังหวัดเชียงราย

กิจกรรมปัจฉิมนิเทศให้กบั อาสาสมัครเอเอฟเอสโครงการ 6 เดือน (SMscSH12) จำนวน 2 คน จากประเทศอาร์ เ จนติ น่ า ระหว่างเมื่อวันที่ 27 - 28 กันยายน 2555

เพื่อประเมินผลการเข้าร่วมโครงการและเตรียมความพร้อมก่อนเดินทางกลับประเทศ

ซึ่ ง อาสาสมั ค รทั้ ง สองมี ค วามประทั บ ใจกั บ การเข้ า ร่ ว มโครงการเป็ น อย่ า งมาก

ขอขอบพระคุณครอบครัวอุปถัมภ์ โรงเรียนอุปถัมภ์ และอาสาสมัครเอเอฟเอส ที่ทำให้

ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับประสบการณ์ที่ดี

กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ โครงการบริการชุมชนระยะเวลา 3 เดือน (TRcsNH12)

จากประเทศเยอรมนีและประเทศสวิตเซอร์แลนด์ จำนวน 2 คน วันที่ 17 ตุลาคม 2555 ขอขอบคุณครอบครัวอุปถัมภ์ สถานที่ฝึกงาน และอาสาสมัครเอเอฟเอส ที่ทำให้ผู้เข้าร่วม โครงการได้รับประสบการณ์ที่ดีตลอดจนจบโครงการ 

AFS Intercultural Programs


AFS Thailand

ฝ่ายอุปถัมภ์บุคลากร Hosting Programs กิ จ กรรมปั จ ฉิ ม นิ เ ทศให้ กั บ ผู้ เ ข้ า ร่ ว มโครงการผู้ช่วยสอนภาษาจีน ระยะเวลา

6 เดือน (SMtaSH12) จากประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน และประเทศเดนมาร์ก จำนวน 13 คน ระหว่างวันที่ 24 - 26 ตุลาคม 2555 เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้ประเมินผล

การเข้ า ร่ ว มโครงการทั ศ นศึ ก ษายั ง สถานที่ ที่ น่ า สนใจ และเตรี ย มความพร้ อ มก่ อ นที่

จะเดินทางกลับประเทศ ซึ่งกลุ่มอาสาสมัครดังกล่าวมีความประทับใจกับการเข้าร่วม โครงการและแลกเปลี่ ย นความรู้ ด้ า นการเรี ย นการสอนในประเทศไทยเป็ น อย่ า งมาก

ขอขอบคุ ณ ครอบครั ว อุ ป ถั ม ภ์ โรงเรี ย นอุ ป ถั ม ภ์ และอาสาสมั ค รเอเอฟเอส ที่ ท ำให้

ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับประสบการณ์อันมีค่า กิจกรรมปฐมนิเทศให้กบั คณะผู้เข้าร่วมโครงการผู้ช่วยครูสอนภาษา จากประเทศ จีน (SMtaSH12) และแคนาดา (YPtaNH12) จำนวน 6 คน และนักศึกษาแลกเปลี่ยน โครงการบริ ก ารชุ ม ชน (TRcsNH12, SMcsNH12 และ YPcsNH12) จำนวน 3 คน

จากประเทศเบลเยีย่ ม และประเทศเดนมาร์ก ระหว่างวันที่ 24 - 27 ตุลาคม 2555 เพื่อแลก เปลี่ยนประสบการณ์ด้านการเรียนการสอนและฝึกงานในโรงเรียนอุปถัมภ์ สังกัดกระทรวง ศึกษาธิการ และเรียนรู้วัฒนธรรมไทย ตลอดระยะเวลาทีเ่ ข้าร่วมโครงการในประเทศไทย การปฐมนิเทศครั้งนี้ ได้เน้นเทคนิคและวิธีการจัดการเรียนการสอนในห้องเรียน แนวทาง การปรับตัวสู่ครอบครัวอุปถัมภ์ โรงเรียนอุปถัมภ์ และชุมชนภาษาไทยขั้นพื้นฐานที่จำเป็นเพื่อการสื่อสาร และวัฒนธรรมไทยที่จำเป็น นอกจากนี้ยังได้จัดการอบรมให้กับครอบครัวอุปถัมภ์ และครูผู้ประสานงาน/ครูที่ปรึกษาจากโรงเรียนอุปถัมภ์ กิจกรรมปฐมนิเทศให้กับผู้เข้าร่วมโครงการผู้ช่วยครูสอนภาษาจากประเทศจีน

ทีม่ าล่าช้า (Late arrival SMtaNH12) จำนวน 5 คน ระหว่างวันที่ 31 ตุลาคม - 2 พฤศจิกายน 2555 ณ โรงแรมเจแอลบางกอก กรุงเทพมหานคร เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้าน

การเรียนการสอนและฝึกงานในโรงเรียนอุปถัมภ์ สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ และเรียนรู้ วัฒนธรรมไทย ตลอดระยะเวลาที่เข้าร่วมโครงการในประเทศไทย การปฐมนิเทศครั้งนี้

ได้ เ น้ น เทคนิ ค และวิ ธี ก ารจั ด การเรี ย นการสอนในห้ อ งเรี ย น แนวทางการปรั บ ตั ว

สู่ครอบครัวอุปถัมภ์ โรงเรียนอุปถัมภ์ และชุมชน ภาษาไทยขั้นพื้นฐานที่จำเป็นเพื่อการสื่อสาร และวัฒนธรรมไทยที่จำเป็น นอกจากนี้ยัง ได้จัดการอบรมให้กับครอบครัวอุปถัมภ์ และครูผู้ประสานงาน/ครูที่ปรึกษาจากโรงเรียนอุปถัมภ์

ขอต้อนรับสมาชิกใหม่ ฝ่ายอุปถัมภ์บุคลากร

ค่าย Mid-Stay Camp ใ ห้ กั บ ผู้ เ ข้ า ร่ ว มโครงการ

ผู้ ช่ ว ยครู ส อนภาษา ระยะ

1 ปี จากประเทศเยอรมนี (YPbzNH12 และ YPivNH12) ระหว่างวันที่ 5 - 9 พฤศจิกายน 2555 ได้ แ ลกเปลี่ ย นประสบการณ์ การสอนภาษาต่ า งประเทศ การปรั บ พฤติ ก รรม และเรี ย นรู้ วั ฒ นธรรมไทยเพิ่ ม เติ ม เช่ น การทำอาหารไทย มวยไทย และแกะสลักผลไม้ เป็นต้น นอกจากนี้ ในวันที่ 8 พฤศจิกายน 2555 อาสาสมัครโครงการผู้ช่วยครูสอนภาษาและอาสาสมัครโครงการบริการชุมชน ยั ง ได้ จั ด กิ จ กรรมค่ า ยภาษาอั ง กฤษให้ กั บ นั ก เรี ย นในระดั บ ประถมศึ ก ษา จำนวน 160 คน จาก 15 โรงเรียนในจังหวัดเพชรบุรี โดยกิจกรรมทั้งหมด นางสาวอภิชญา แก่นทอง (กิก๊ ) นางสาวรดา จันทรศรี (อิว๋ ) ผูป้ ระสานงานฝ่าย ผูป้ ระสานงานฝ่าย ได้รับความอนุเคราะห์ ทั้งกิจกรรมและสถานที่จากศูนย์เอเอฟเอสฝ่ายอุปถัมภ์ และอาสาสมัครเอเอฟเอส โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศ จังหวัดเพชรบุรี AFS Intercultural Programs 


AFS Social News

กรรมการมูลนิธิเอเอฟเอส ประเทศไทย ขอแสดงความยินดี

ขอแสดงความยินดี กรรมการมูลนิธิฯ แสดงความยินดีกับ อาจารย์สุรวัฒน์ ชมภูพงษ์ กรรมการมูลนิธิ ที่ได้รับแต่งตั้งเป็น “ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ”

ขอแสดงความชื่นชม กรรมการมูลนิธิฯ แสดงความยินดีแด่ คุณปสันน์ เทพรักษ์ (นักเรียนเก่าประเทศสหรัฐอเมริกา รุ่นที่ 17)

ในโอกาสได้รับโปรดเกล้าฯ ให้ดำรงตำแหน่ง

เอกอัครราชฑูต ณ กรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ

ขอแสดงความเสียใจ ผู้อำนวยการใหญ่และเจ้าหน้าที่มูลนิธิ ร่วมงานสวดพระอภิธรรมศพ คุณประดิษฐ์ มหธราดล บิดาคุณมาลีรัตน์ ปลื้มจิตรชม (รองประธานกรรมการมูลนิธิ) ณ ศาลา 9 วัดเทพศิรินทราวาสAFS Intercultural Programs


AFS Social News

AFS ACADEMY 2012 IN TURKEY ผู้อำนวยการอภิธัย บุรณศิริ และคณะผู้บริหารมูลนิธิ เข้าร่วมประชุม AFS ACADEMY 2012

ระหว่างวันที่ 15 - 21 กันยายน 2555 ณ กรุงอีสตันบูล ประเทศตุรกี

AFS Asia Pacific Initiative 2012

ผู้อำนวยการอภิธัย บุรณศิริ และคณะผู้บริหารมูลนิธิ

เข้าร่วมการประชุมผู้นำเอเอฟเอส กลุ่มประเทศภาคพื้นเอเชียและแปซิฟิก ระหว่างวันที่ 29 กันยายน -1 ตุลาคม 2555

ณ กรุงนิวเดลี ประเทศอินเดีย

AFS Intercultural Programs 


AFS Thailand

ฝ่ายคัดเลือก ส่งเสริมอาสาสมัครและพัฒนาโครงการ Admissions & Volunteer and Program Development กิจกรรมเอเอฟเอสอาสาบำเพ็ญประโยชน์ ระหว่างเดือน เมษายน – พฤศจิกายน 2555 มูลนิธิเอเอฟเอส ประเทศไทยได้ให้การสนับสนุนแก่นักเรียนเก่าและอาสาสมัครเอเอฟเอส

เพื่อจัดกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ต่างๆ มากมายหลายกิจกรรม โดยเฉพาะกิจกรรมสำหรับเด็ก

และเยาวชน ดังแสดงในตาราง อาสาสมั ค รและนั ก เรี ย นเก่ า เอเอฟเอสที่ ต้ อ งการการสนั บ สนุ น ด้ า นงบประมาณในการ

จัดกิจกรรมประเภทนี้

โครงการส่งเสริมอาสาสมัคร มูลนิธิส่งเสริมให้อาสาสมัครได้มีโอกาสเพิ่มเติมความรู้และพัฒนางานของเอเอฟเอส โดยการให้ทุนสนับสนุนให้อาสาสมัคร

เข้าร่วมอบรมในระดับนานาชาติ ดังนี้ • โครงการ The X-Cultural Summer Academy ณ ประเทศมาเลเซีย ระหว่างวันที่ 27 สิงหาคม – 7 กันยายน 2555

ได้แก่ นางสาววิรดา แซ่ลิ่ม นักเรียนเก่าเอเอฟเอสประเภททุนเรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ประเทศสหรัฐอเมริกา รุ่นที่ 48 • โครงการ 2012 AAI Intercultural Link Learning Program ณ ประเทศฟิลิปปินส์ ระหว่างวันที่ 24 - 27 ตุลาคม 2555

จำนวน 4 คน ดังรายชื่อต่อไปนี ้ 1 นางสาวจิตรลดา เวียงอินทร์ โรงเรียนสมุทรสาครบูรณะ จังหวัดสมุทรสาคร 2 นายขวัญชัย ตระกูลเชิดชูชัย โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม จังหวัดพิษณุโลก 3 นางปิยพร สรรพช่าง โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม จังหวัดเพชรบูรณ์ 4 นางสาววิรัตน์ คำเขียน โรงเรียนหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์ Programs 10 AFS Intercultural


AFS Thailand

ฝ่ายคัดเลือก ส่งเสริมอาสาสมัครและพัฒนาโครงการ Admissions & Volunteer and Program Development ค่ า ยคั ด เลื อ กนั ก เรี ย นทุ น เรี ย นดี แ ต่ ข าดแคลนทุ น ทรั พ ย์ แ ละนั ก เรี ย นทุ น รั ฐ บาลสหรั ฐ อเมริ ก าเพื่ อ เข้ า ร่ ว ม โครงการเยาวชนเอเอฟเอสเพื่อการศึกษาและแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมระยะ 1 ปี รุ่นที่ 52 (พ.ศ. 2556-2557) ฝ่ า ยคั ด เลื อ ก ส่ ง เสริ ม อาสาสมั ค รและพั ฒ นาโครงการ

ได้ ด ำเนิ น การจั ด ค่ า ยคั ด เลื อ กนั ก เรี ย นทุ น เรี ย นดี แ ต่ ขาดแคลน

ทุนทรัพย์ในวันที่ 4 - 5 สิงหาคม 2555 และค่ายคัดเลือกนักเรียน ทุนรัฐบาลสหรัฐอเมริกา ในวันที่ 18 - 19 ตุลาคม 2555 ณ โรงแรม

ทีเค พาเลซ กรุงเทพมหานคร โดยคุณสนั่น อังอุบลกุล ประธาน กรรมการมู ล นิ ธิ ได้ ใ ห้ เ กี ย รติ ม าเป็ น ประธานกล่ า วเปิ ด ค่ า ย

คัดเลือกทั้ง 2 ค่าย นักเรียนที่ได้รับการคัดเลือกให้มาเข้าค่ายต่างแสดงความสามารถกันอย่างเต็มที่ และด้วยความร่วมมือ ร่วมแรง ร่วมใจ ของอาสาสมัครและนักเรียนเก่าของเรา ทำให้การคัดเลือกเป็นไปอย่างราบรื่น เรียบร้อย ประสบความสำเร็จเป็นอย่างดียิ่ง

การประชุมนักเรียนเก่าทุนเต็มจำนวน หลั ง จากที่ ต้ อ งงดจั ด การประชุ ม ในปี ที่ ผ่ า นมาเนื่ อ งจาก อุทกภัยที่เกิดขึ้น ในปีนี้ มูลนิธิได้จัดการประชุมนักเรียนเก่าทุน เต็มจำนวน ในวันที่ 20 - 21 ตุลาคม 2555 มีนักเรียนเก่าทุน

เต็ ม จำนวนตอบรั บ เข้ า ร่ ว มงานเป็ น จำนวนมาก โดยนอกจาก

การประชุมเพื่อรับข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่างๆ แล้ว ยังมีการทำ กิจกรรมเอเอฟเอสอาสาบำเพ็ญประโยชน์ร่วมกัน ณ บ้านกึ่งวิถีหญิง จังหวัดปทุมธานีอีกด้วย

โครงการระยะสั้น (Short Programs) มูลนิธิได้ดำเนินการคัดเลือกผู้เข้าร่วมโครงการระยะสั้นเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว ดังนี้

1. โครงการเยาวชนเอเอฟเอสเสริมทักษะภาษาอังกฤษ ณ ประเทศเดนมาร์ก จำนวน 10 คน

เข้าร่วมโครงการระหว่างวันที่ 1 – 29 ตุลาคม 2555 2. โครงการเยาวชนเอเอฟเอสแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมไทย-ญี่ปุ่น (MEXT) โดยการสนับสนุนทุนบางส่วนจากรัฐบาลญี่ปุ่น จำนวน 8 คน

เข้าร่วมโครงการระหว่างวันที่ 4 – 27 ตุลาคม 2555 3. โครงการเยาวชนเอเอฟเอส ญี่ปุ่น-เอเซีย-โอเชียเนีย (Kizuna Project) โดยการสนับสนุนจากรัฐบาลญี่ปุ่น คัดเลือกนักเรียนเข้าร่วม

โครงการ จำนวน 28 คน และอาสาสมัคร จำนวน 2 คน คือ นางสาวกลีบกุหลาบ เครือวัลย์ โรงเรียนคำสร้อยพิทยาสรรค์ จังหวัดมุกดาหาร และนางสาวพรรณี ศรีแสง โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 จังหวัดสุราษฎร์ธานี จะเข้าร่วมโครงการระหว่างวันที่ 2-13 ธันวาคม 2555

เยี่ยมศูนย์ประสานงานเอเอฟเอสเขตภาคกลาง

มู ล นิ ธิ ด ำเนิ น การเยี่ ย มศู น ย์ ป ระสานงานเอเอฟเอสเขต อ่ า งทอง สิ ง ห์ บุ รี และพระนครศรีอยุธยา ระหว่างวันที่ 8 - 9 พฤศจิ ก ายน 2555 และเยี่ ย มศู น ย์ ป ระสานงานเอเอฟเอส

เขตปทุมธานี ลพบุรี สระบุรี และนครนายก ระหว่างวันที่ 15 - 16 พฤศจิกายน 2555 ซึ่งมูลนิธิ ดำเนินการเยี่ยมศูนย์ประสานงาน

เอเอฟเอสเขตต่างๆ ตามระยะเวลาที่เหมาะสม เพื่อเป็นการกระชับความสัมพันธ์อันดีระหว่างมูลนิธิและศูนย์ประสานงานเอเอฟเอสเขต มาโดยตลอด และในปีนี้ก็เป็นโอกาสอันดีที่มูลนิธิได้เยี่ยมชมการดำเนินงานของศูนย์ประสานงานเอเอฟเอสเขตในภาคกลาง

การประชุมอาสาสมัครเอเอฟเอส ประเทศไทย และทัศนศึกษา ประจำปี พ.ศ. 2555

กิจกรรมที่สำคัญประจำปีของฝ่ายคัดเลือกฯ ก็คือการประชุมอาสาสมัครเอเอฟเอส ประเทศไทย ซึ่งต้องถูกงดไปในปีที่ผ่านมา เนื่องจากอุทกภัย ในปีนี้จัดขึ้นในวันที่ 13 ธันวาคม 2555 ณ โรงแรมรามาการ์เด้นส์ กรุงเทพมหานคร นอกจากจะเป็นการประชุมสรุป

การทำงานในปีที่ผ่านมาแล้ว ยังมีการจัดงานมุทิตาคารวะแด่ผู้เกษียณในปี 2554 และ 2555 สังสรรค์ระหว่างอาสาสมัคร และทัศนศึกษา จังหวัดฉะเชิงเทรา ปราจีนบุรี และสระแก้ว ระหว่างวันที่ 14 - 16 ธันวาคม 2555 ณ โรงแรมทวาราวดี จังหวัดปราจีนบุรี AFS Intercultural Programs 11


AFS Thailand

Congratulation

to AFS Volunteer

คุ ณ ครู ช เนตตี นิ โ ครธานนท์ AFS Outstanding Volunteer 2003 และอาสาสมั ค รทั่ ว ไป เข้ า รั บ ประทานโล่

“อาสาสมั ค รดี เ ด่ น แห่ ง ชาติ ป ระจำปี 2555” ประเภทวั ฒ นธรรม ของสภาสั ง คมสงเคราะห์ แ ห่ ง ประเทศไทย

ในพระบรมราชูปถัมภ์จากพระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ

การทำงานและผลงาน • • • • • • • • • • • • •

หัวหน้ากลุ่มสาระภาษาต่างประเทศโรงเรียนวัดราชโอรส กรุงเทพมหานคร สอนภาษาอังกฤษ ภาษาจีน และภาษาญี่ปุ่น ผู้ประสานงานศูนย์เอเอฟเอสฝ่ายอุปถัมภ์โรงเรียนวัดราชโอรส หัวหน้าศูนย์ภาษาญี่ปุ่น เขต 3 กรุงเทพมหานคร หัวหน้าศูนย์ภาษาจีน เขต 3 กรุงเทพมหานคร กรรมการศูนย์ประสานงานเอเฟเอสเขตธนบุรี โรงเรียนศึกษานารี กรรมการร่างหลักสูตรภาษาญี่ปุ่น และภาษาจีน กระทรวงศึกษาธิการ อาสาสมัครเอเอฟเอสดีเด่น ประจำปี 2546 (AFS Outstanding Volunteer 2003) ข้าราชการบำนาญ กระทรวงศึกษาธิการ ที่ปรึกษาฝ่ายอุปถัมภ์บุคลากรมูลนิธิเอเอฟเอส ประเทศไทย งานอาสาสมัครเอเอฟเอส ประเทศไทย กรรมการชมรมครูสอนภาษาจีนแห่งประเทศไทย อาสาสมัครโครงการคลังสมองของคุณวิชัย วิทยฐานกรณ์ วิทยากรอาสาสมัครจัดค่ายภาษาอังกฤษ ภาษาจีน และภาษาญี่ปุ่น

ความรู้สึกและข้อคิดเห็น “เมื่อข้าพเจ้าได้รับโล่เกียรติคุณอาสาสมัครดีเด่นแห่งประเทศไทยปี 2555 ประเภทวัฒนธรรม เสนอชื่อโดยมูลนิธิการศึกษา

และวัฒนธรรมสัมพันธ์ไทย-นานาชาติ (เอเอฟเอสประเทศไทย) สิ่งที่ภาคภูมิใจที่สุดคือได้รับประทานโล่เกียรติคุณจากพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ พร้อมกับ เพื่อนๆ อาสาสมัครดีเด่นทั่วประเทศ และขอขอบพระคุณผู้อำนวยการใหญ่มูลนิธิเอเฟเอส ประเทศไทย คุณอภิธัย บุรณศิริ ที่เสนอชื่อ

เข้ารับการคัดเลือกในครั้งนี้” “งานอาสาสมัครเป็นงานที่ต้องทำด้วยความเต็มใจ ความสมัครใจและการมีน้ำใจ เราจึงต้องขจัดความลำบากใจต่างๆ เมื่ อ รั บ อาสาแล้ ว แต่จะประสบผลแค่ไหนต้องอยู่ ที่ ผู้ รั บ และผู้ ใ ห้ ที่ ใ ห้ ร ะดั บ ความพึ ง พอใจแค่ ไ หน ข้ า พเจ้ า จึ ง พูดเสมอว่า

ถ้าจะเป็นอาสาสมัคร จงคิดเสมอว่าทำแล้วสนุก สบายใจ ไม่เป็นภาระ ไม่สร้างปัญหาให้ทงั้ ตนเองและผูอ้ นื่ คำว่างานอาสาสมัคร ฟังดูแล้วดูเหมือนทำง่าย แต่ก็ไม่ยากนัก ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความพร้อมหรือความถนัดของแต่ละคน หากรู้สึกทำแล้วเครียด

มีปัญหาหรืออุปสรรคมากมาย จงหยุดเพือ่ คิดทบทวน พร้อมเมือ่ ไร ก็หนั มาเป็นอาสาสมัครได้อกี เพราะงานอาสาสมัครไม่มใี คร บังคับใจ เพียงแต่เราต้องพร้อม และมีความสามารถในงานอาสานัน้ ๆ ไม่ใช่ไปสร้างปัญหาให้ผอู้ นื่ เพียงเพือ่ ได้ชอื่ ว่าเป็นอาสาสมัคร” Programs 12 AFS Intercultural


AFS Thailand

กิจกรรมเอเอฟเอสทีผ่ า่ นมา โดย ครูสพุ ร บรรจง ผูป้ ระสานงานเอเอฟเอส เขตกำแพงเพชร AFS Acts of Kindness :

The Happiness Project IV K.Pually

โครงการ AFS Acts of Kindness :

The Happiness Project IV จัดขึ้นเป็นครั้งที่ 4 ณ โรงเรียนบ้านไร่ลำปาง อำเภอโกสัมพีนคร จังหวัดกำแพงเพชร เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2555 ดำเนิ น การโดยอาสาสมั ค รเอเอฟเอส

เขตกำแพงเพชร นักเรียนจากชุมนุม A Happiness Project และชุมนุมภาษาจีน รวมทั้งผู้ที่สนใจอื่นๆ รวมจำนวน 61 คน ไปจัดกิจกรรมให้กับน้องๆ ระดับอนุบาล – ประถมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 66 คน โครงการ AFS Acts of Kindness : The Happiness Project ดำเนินการมาตั้งแต่ปี 2553 จำนวน 3 ครั้ง ดังนี้

ครั้งที่ 1 โรงเรียนบ้านหนองหญ้ามุ้ง ตำบลวังทอง อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2553 ครัง้ ที่ 2 โรงเรียนบ้านเขาคีริส อำเภอพรานกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2554 ครัง้ ที่ 3 โรงเรียนบ้านแม่บัว อำเภอไทรงาม จังหวัดกำแพงเพชร เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2555

AFS THA Cultural Orientation Camp (COC) ศูนย์เอเอฟเอสฝ่ายอุปถัมภ์ภาคเหนือ เอเอฟเอสเขตกำแพงเพชร เป็นเจ้าภาพ จั ด กิ จ กรรม “Cultural Orientation Camp” สำหรั บ นั ก เรี ย นแลกเปลี่ ย นชาวต่ า งชาติ โครงการระยะเวลา 6 เดือน และ 1 ปี ของศูนย์

เอเอฟเอสฝ่ า ยอุ ป ถั ม ภ์ ภ าคเหนื อ 3 ศู น ย์ ครอบคลุ ม 17 จั ง หวั ด (Northern Region Hosting Centers) ระหว่างวันที่ 31 สิงหาคม – 3 กันยายน 2555 ณ ห้อง Diamond โรงแรม เพชร/บ่อน้ำพุร้อนพระร่วง และอุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร โดยกำหนดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจในการใช้ชีวิตอยู่ในสังคมไทยกับครอบครัวอุปถัมภ์/โรงเรียนอุปถัมภ์และชุมชนในประเทศไทย มีการอ้างอิงถึงหลักการ

และทฤษฎีทางวิชาการที่เหมาะสมกับการปรับตัวอย่างน่าสนใจหลายรูปแบบ หาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://www.gotoknow.org/blogs/posts/501201

“YOU(th) Contribute(s) to Building Civil Society to Face Global Challenges” K.Pually ผู้เขียนเป็นหนึ่งในอาสาสมัครจำนวน 4 คน จากมูลนิธิเอเอฟเอสประเทศไทย

ที่มีโอกาสเข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการกับองค์กร EFIL (European Federation for Intercultural Learning) ภายใต้ หั ว ข้ อ เก๋ ไ ก๋ ที่ มี ค วามหมายน่ า สนใจว่ า “YOU(th) Contribute(s) to Building Civil Society to Face Global Challenges” ณ The University on Youth and Development and the CEULAJ ชุมชน Mollina เมืองมาลาก้า ประเทศสเปน ระหว่างวันที่ 16 - 23 กันยายน 2555 ผู้เข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติกว่า 200 คน มาจากองค์กรต่างๆ ซึ่งล้วนทำงาน เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาเยาวชนในรูปแบบต่างกันไป ส่วนใหญ่ เป็นเยาวชนที่กำลังศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัยในทวีปยุโรป ทวีปอเมริกาใต้ และ 2 ประเทศ จากทวีปเอเชีย คือประเทศศรีลังกาและประเทศไทย โดยเน้นเรื่องการพัฒนาสิทธิของ เยาวชน (Youth Rights) ที่จะสร้างสรรค์สังคมโลกต่อไป

AFS Intercultural Programs 13


AFS News

ฝ่ายธุรการและกิจกรรม Administration & Activity

นายชเนศ นาคะวิ ท ย์ ผู้ อ ำนวยการฝ่ า ยธุ ร การและกิ จ กรรม เป็ น ตั ว แทนมู ล นิ ธิ เข้ า รั บ พระราชทานของที่ ร ะลึ ก

จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสมูลนิธิเอเอฟเอส ประเทศไทย มอบเงินสมทบทุนรักษาผู้ป่วยมูลนิธิ

โรคหัวใจแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2555 ณ ห้องประชุมมูลนิธิโรคหัวใจฯ

กษิ ณ ารำลึ ก

แสดงความยิ น ดี

ผู้ อ ำนวยการสรายุ ท ธ ฟู ท รั พ ย์ นิ รั น ดร์ โรงเรียนเตรียมอุดม ศึ ก ษาน้ อ มเกล้ า

เมื่ อ วั น ที่ 25 กั น ยายน 2555

ณ ห้องประชุมโรงเรียน

14 AFS Intercultural Programs

แสดงความยิ น ดี

ผู้ อ ำนวยการ ดร.สุ วั ฒ น์ วิ วั ฒ นานนท์ “คุรุปูชนีย์ สร้างความดีคู่บดินทร”

ผู้อำนวยการ ดร.สุวัฒน์ วิวัฒนานนท์

โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)

เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2555 ณ ห้องประชุมโรงเรียน


AFS Thailand

สัมมนาบุคลากรมูลนิธิ ครั้งที่ 3/2555

AFS STAFF TRAINING 3/2012 วันจันทร์ที่ 10 กันยายน 2555 ณ ห้องอิงบุรี โรงแรม พักพิงอิงทาง ถนนงามวงศ์วาน จังหวัดนนทบุรี

ดร.จรูญ ไชยศร

อาจารย์ถาวร โชติชื่น

คุณโฆษิต สุวินิจจิต

STAFF Birthday Party

Thank You Party Fancy Night

Hosting Conference 2012 September 8th, 2012

RAMA Gardens Hotel

Sending Support Workshop 2012 October 10th, 2012 Challenger, Muangthong Thani

AFS Intercultural Programs 15


AFS New sletter 3_5555  

Afs Interculteral Program Thaialnd

AFS New sletter 3_5555  

Afs Interculteral Program Thaialnd

Advertisement