Nr 11 28 januari 2015

Page 18

Film

‘Minsky is een pop, want hij is dood’ De economische wetenschap heeft nauwelijks met de werkelijkheid te maken. Hoogleraar Theo Kocken komt in verzet met een Brits-komische documentaire. DOOR Marieke Kolkman

Econoom Hyman Minsky, zoals hij in de documentaire wordt opgevoerd 18

nr 11 — 28 januari 2015

ADVALVAS


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.