Nr 06 11 november 2015

Page 10

Tornen aan het blanke bolwerk Eurocentrisme

Zwarte studenten proberen een voet tussen de deur van de gevestigde wetenschap te krijgen. Die is volgens hen eurocentrisch en miskent het belang van zwarte beschavingen.

10

nr 6 — 11 november 2015

ADVALVAS


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.