advalvas_jrgng60_12

Page 1

Nr 12

27 februari 2013 ‘Geld moet naar de boeren, niet naar de supermarkt’

Hoe Nederland verdachte personen onschadelijk maakt

Boete voor te laat nakijken: € 1.000 per dag

Het bestuur komt terug naar de campus

Onafhankelijk magazine van de Vrije Universiteit — www.advalvas.vu.nl

honoursstudenten kijken verder dan hun neus lang is pag 16


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.