Page 1

TLex output

1 of 1

file:///C:/Users/Adrian/Desktop/Polish-English, English-Polish - English.html

lift /lɪft/ 1 (noun) equipment, machine winda, dźwig: To take the lift Wziąć windę; 2 (verb) raise to a higher level podnosić: Don't lift it too high Nie podnoś tego zbyt wysoko march /mɑːtʃ/ (=March) 1 (noun) month (marzec): March is the third month of the year Marzec jest trzecim miesiącem roku; 2 (noun) walk marsz: It was a long day's march To był długi, całodzienny marsz; 3 (verb) cause to prowadzić (przemocą): I caught him running off and marched him back Złapałem go jak uciekał i przyprowadziłem z powrotem park /pɑːk / 1 (noun) public garden park: national park park narodowy; 2 (verb) to place or leave (a vehicle) in a certain place for a period of time parkować: She parked her car in a good spot Zaparkowała swój samochód w dobrym

miejscu rock /rɒk/ 1 (noun) solid part of earth's crust skała: Hard as rock Twardy jak skała; 2 (noun) music muzyka rockowa: Rock music fan Miłośnik muzyki rockowej; 3 (verb) sway gently kołysać: Mother rocked the baby to sleep Matka

kołysała dziecko do snu shift /ʃɪft/ 1 (noun) of workers zmiana: She is on the night shift Ona jest na nocnej zmianie; 2 (verb) move przesuwać, przemieszczać: Shift from side to side Przesuwać z miejsca na miejsce sign /saɪn/ 1 (noun) mark, gesture znak: She gave me a sign not to speak Dała mi znak żeby się nie odzywać; 2 (verb) write as a signature podpisywać, pokwitowywać: I signed for the parcel Pokwitowałem odbiór paczki sink /sɪŋk/ 1 (noun) water basin zlew, zmywak: The sink is blocked with food left overs Zlew jest zatkany resztkami jedzenia; 2 (verb) descent gradually to a lower level topić: The ship is slowly sinking Statek powoli tonie; 3 (verb) drive, plunge wbijać: Sink a post six feet into the earth Wbij w ziemię słup na głębokość sześciu stóp tear /ˈtɪə/ 1 (noun) drop łza: I will not shed a tear for him Nie uronię za nim ani jednej łzy; 2 (verb) rip, rend drzeć, rozdzierać: It’s an important document, be careful not to tear it To ważny dokument, uważaj żeby go nie podrzeć /teə/ upset /ˌʌpˈset/ 1 (adjective) physical rozstrojony: Upset stomach Rozstrojony żołądek; 2 (verb) disturb mentally or emotionally denerwować, martwić, smucić: The news upset her Wiadomość ją zmartwiła /ˌʌpˈset/ wonder /ˈwʌndə/ 1 (noun) miracle, marvel cud: That child is a little wonder To dziecko jest po prostu cudowne; 2 (noun) surprise zdziwienie: No wonder he was angry Trudno się dziwić, że był wściekły; 3 (verb intransitive) feel surprised być zdziwionym: I shouldn't wonder if it rained Nie zdziwiłbym się, gdyby padało; 4 (verb intransitive) feel curiosity zastanawiać się: I was wondering about that Zastanawiałem się nad tym

12/11/2012 02:02

Słownik angielsko-polski  

Słownik angielsko-polski utworzony przy pomocy programy TLex Professional

Słownik angielsko-polski  

Słownik angielsko-polski utworzony przy pomocy programy TLex Professional

Advertisement