__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 1

   

     

Svartvika hyttefelt gnr/bnr. 242/3(13) Planbeskrivelse

        18.1.2018 - revidert etter offentlig høring 22.11.2018


Innholdsfortegnelse       Innholdsfortegnelse ........................................................................................................................ I Vedleggsliste ................................................................................................................................. III 1

2

3

4

Bakgrunn ............................................................................................................................... 1 1.1

Organisering ............................................................................................................................ 1

1.2

Hensikten med planen, arkitektonisk hovedgrep, planlagt arealbruk .................................... 1

1.3

Eiendomsforhold ..................................................................................................................... 2

1.4

Behov for konsekvensutredning og planprogram ................................................................... 2

1.5

Tidligere vedtak i saken ........................................................................................................... 2

1.6

Revisjoner av planforslag ........................................................................................................ 2

Planstatus og rammebetingelser ............................................................................................ 2 2.1

Overordnede planer ................................................................................................................ 2

2.2

Gjeldende regulering .............................................................................................................. 4

2.3

Statlige planretningslinjer for differensiert forvaltning av strandsonen langs sjøen .............. 5

2.4

Avvik fra overordnede planer ................................................................................................. 5

Planprosessen ........................................................................................................................ 6 3.1

Oppstartsmøte ........................................................................................................................ 6

3.2

Varsel om oppstart .................................................................................................................. 6

3.3

Vedtak av planprogram ........................................................................................................... 7

Beskrivelse av planområdet, eksisterende forhold .................................................................. 8 4.1

5

Beliggenhet ............................................................................................................................. 8

Beskrivelse av planforslaget .................................................................................................. 14 5.1

Planlagt arealbruk ................................................................................................................. 14

5.2

Beskrivelse av arealformål .................................................................................................... 15

5.3

Tilknytning til infrastruktur ................................................................................................... 18

5.4

Trafikkløsning ........................................................................................................................ 19

5.5

Planlagte offentlige anlegg ................................................................................................... 20

5.6

Miljøoppfølging ..................................................................................................................... 20

5.7

Universell utforming ............................................................................................................. 20 I 


6

7

5.8

Uteoppholdsareal ................................................................................................................. 20

5.9

Krav om utomhusplan og rekkefølgebestemmelse .............................................................. 20

5.10

Kulturminner ......................................................................................................................... 20

5.11

Renovasjon ............................................................................................................................ 20

5.12

Avbøtende tiltak/ løsninger ROS ........................................................................................... 21

Konsekvensutredning ............................................................................................................ 21 6.1

Landskap/visuelle konsekvenser ........................................................................................... 21

6.2

Nærmiljø og friluftsliv ........................................................................................................... 23

6.3

Naturmangfold ...................................................................................................................... 24

6.4

Naturressurser ...................................................................................................................... 26

6.5

Veg og vegtekniske forhold /trafikksikkerhet ....................................................................... 28

Virkninger av planforslaget ................................................................................................... 30 7.1

Stedets karakter .................................................................................................................... 30

7.2

Kulturminner og kulturmiljø, evt. verneverdi ....................................................................... 30

7.3

Uteområder........................................................................................................................... 30

7.4

Trafikkforhold ........................................................................................................................ 30

7.5

Barns interesser .................................................................................................................... 31

7.6

Universell tilgjengelighet ...................................................................................................... 31

7.7

Energibehov – energiforbruk ................................................................................................ 31

7.8

ROS ........................................................................................................................................ 31

7.9

Teknisk infrastruktur ............................................................................................................. 31

7.10

Økonomiske konsekvenser for kommunen .......................................................................... 31

7.11

Interessemotsetninger .......................................................................................................... 31

7.12

100‐meters beltet langs sjøen .............................................................................................. 32

8

Avveining av virkninger ......................................................................................................... 32

9

Innkomne innspill.................................................................................................................. 32

10

9.1

Innkomne innspill til varsel om oppstart/ høring av planprogram ....................................... 32

9.2

Kommunens tilbakemelding etter varsel om oppstart ......................................................... 35

9.3

Innspill etter offentlig høring ................................................................................................ 36

9.4

Møte med Levanger kommune etter høring av planforslag ................................................. 36

9.5

Samrådsprosess med naboer etter offentlig høring ............................................................. 36

Avsluttende kommentarer .................................................................................................... 36

II  


Vedleggsliste Filer  Plankart 

Nr. 1.

Bestemmelser Oversiktskart  Illustrasjonsplan 

2. 3. 4.

   

Utredninger  

5. 6.

 

     

7. 8. 9. 10.

     

Varsel om oppstart og  høring av planprogram      Innkomne innspill til  varsel om oppstart  

11.

Andre vedlegg 

12. 13.   14.  

15.

Tema a)

PDF A2 – 1:2 500     b) SOSI  c) SOSI‐kontroll  Reguleringsbestemmelser i PDF og WORD   Oversiktskart  a) Oversiktsplan 1:3 000 i A3 b) Delplan 1, 1:2 000 i A2  c) Delplan 2, 1: 2 000 i A3  Risiko‐ og sårbarhetsanalyse a) KU ‐ Adkomstveger til Svartvika  hyttefelt (Asplan Viak)  b) Tegningsliste – Svartvika hyttefelt  KU ‐ Naturmangfold (Rambøll) KU – Landskap (PLAN) KU – Friluftsliv og naturressurser (Rambøll)  VA‐ plan Svartvika hyttefelt (VA  Prosjektering AS)  a) Varslingsbrev private b) Varslingsbrev offentlige parter  Adresseliste Avisannonse  a) Harald Nordaune  b) NTFK  c) Terje Lindseth  d) FMNT  e) Statens vegvesen  f) Anders Dahlø  g) Vidar og Jens Undlien  h) Kommunes forhåndsuttalelse til  regulering  Referat fra oppstartsmøte – Levanger  kommune 

Dato 18.1.2018,  rev.  22.11.2018  22.11.2018  22.11.2018  18.1.2018  10.2.2017  18.1.2018  18.1.2018  18.1.2018  18.1.2018  12.1.2018    3.1.2018  15.1.2018  15.1.2018  16.1.2018  15.1.2018  16.2.2017  16.2.2017    21.10.2016  24.3.2017  27.3.2017  27.3.2017  28.3.2017  29.3.2017  30.3.2017  30.3.2017  25.4‐2017  27.9.2016 

III  


1

Bakgrunn

1.1

Organisering

Tiltakshaver for planarbeidet er Jørgen Aunaas. Forslaget til planforslaget er utarbeidet av PLAN  arkitekter AS. Rambøll har stått for utredning av naturmangfold, naturressurser og nærmiljø og  friluftsliv og Asplan Viak har stått for utredning av veg og trafikkforhold.   Tiltakshaver  Forslagsstiller 

Jørgen Aunaas PLAN arkitekter

Jorgen@type‐it.no kari@plan.no

911 91 800  489 97 428  

1.2

Hensikten med planen, arkitektonisk hovedgrep, planlagt arealbruk 

Forslagsstillers mål er å utarbeide en detaljreguleringsplan som legger til rette for nye hyttetomter  med tilhørende anlegg i Svartvika.   Tiltakshavers/grunneiers mål er at det skal tilrettelegges for hyttetomter med tilhørende anlegg og  grønnstruktur. Deler av eiendommen ligger innenfor 100‐meters beltet langs sjøen, men det  tilrettelegges ikke for fritidsboliger innenfor sonen.  I forbindelse med høring av planprogram kom det innspill på at det ikke var ønskelig med ny  småbåthavn i området, men at man heller burde se på muligheten for å samlokalisere dette behovet  med eksisterende småbåthavn. I samråd med kommunen har man derfor utvidet det eksisterende  småbåtområdet for å gi tilstrekkelig rom for båtplasser for eksisterende og nye hyttetomter i  Svartvika.   Planforslaget omfatter omlegging av veg ved gården Undlien Nordre. Dagens trase går helt inntil  husveggen, og videreføres i en krapp og bratt sving. For å bedre trafikksikkerheten for grunneier,  eksisterende og framtidige hytteeiere og for å imøtekomme grunneiers ønske om en bedret situasjon  forbi sin eiendom er traseen lagt om. Deler av eksisterende vegtrase legges også om forbi  eksisterende hytter og småbruket Øverplassen. Også dette er i hovedsak for å utbedre  trafikksikkerheten i området. Omleggingen frigir også areal for noen hyttetomter ovenfor og på  eksisterende vegtrase.   Planforslaget avviker fra kommuneplanens arealdel, der området er avsatt til landbruks‐, natur‐ og  friluftsområde samt reindrift (LNFR‐område, spredt boligbebyggelse).  Formålet med planarbeidet har vært å legge til rette for en god og ryddig prosess i forbindelse med  utarbeidelse av reguleringsplan for fortetting som en utvidelse av det eksisterende hytteområdet i  Svartvika. Ønsket er å fremme en helhetlig reguleringsplan som ivaretar eksisterende  fritidsbebyggelse og miljø, samtidig som det legges til rette for ny bebyggelse.   

1  


1.3

Eiendomsforhold

Planområdet er på ca. 91 daa. Hovedeiendommen i planområdet er på ca. 82 daa, øvrig areal er tatt  med for å sikre areal for omlegging av veg og som utvidelse av småbåthavn (ut i sjøen).  Gnr/bnr  Formål i KPA  242/3  LNFR  (13)  Eiendommer berørt av utvidelse/omlegging av veg 242/8  LNF, spredt boligbebyggelse i KPA. Deler  av eiendommen omfattes av  detaljregulering av Undlien Nordre, og er  der avsatt til område for  fritidsbebyggelse eller  landbruksområder.  

Eier Jørgen Aunaas   Vidar Undlien

Arealtap     Alle vegermed  tilleggsareal  videreføres  som private. 

Ved utleggelse til offentlig ettersyn var det flere naboer som hadde arealtap grunnet foreslåtte  vegtrase. Ved innlevering til 2. gangs behandling er vegtraseen revidert slik at naboene ikke lenger må  avstå areal for ny vegtrase.  1.4

Behov for konsekvensutredning og planprogram 

Det foreslås detaljregulert et område på over 15 daa for nye utbyggingsformål, forslaget innebærer  endring av kommuneplanens arealdel. Planforslaget faller dermed under § 2 d) og § 3 b). I  oppstartsmøtet ble det vurdert at planen ikke faller under § 4.   1.5

Tidligere vedtak i saken 

1.5.1 Planprogram Planprogrammet ble vedtatt i Plan‐ og utviklingskomiteen i Levanger 13.9.2017.  1.5.2 1. gangs behandling av planforslag  Planen ble vedtatt lagt ut til offentlig ettersyn 13.6.2018 av Plan‐ og utviklingskomiteen.  Høring/offentlig ettersyn var fra 30.6.2018‐ 24.8.2018.   1.6

Revisjoner av planforslag 

Planforslaget ble oversendt Levanger kommune 19.1.2018. Etter en gjennomgang av planforslaget ba  kommunen om oppmåling av usikre tomtegrenser, og hadde tilbakemeldinger på bruk av formål samt  plassering av området for småbåthavn. I tillegg ønsket kommunen en revisjon av bestemmelser  knyttet til høyde og utforming, samt sikring av VA‐anlegg i bestemmelsene. Revidert materiale ble  sendt inn 23.5.2018  

2

Planstatus og rammebetingelser 

Følgende overordnede rammer er relevante for planen (sitater i kursiv). Hvordan planforslaget  forholder seg til disse rammene og eventuelle avvik er beskrevet i siste del av kapittelet. 2.1

Overordnede planer  

2.1.1 Regional plan for arealbruk i Nord‐Trøndelag   Regional plan for arealbruk ble vedtatt i fylkestinget 25.4.2013, og skal legges til grunn for regionale  organers virksomhet og for kommunal og statlig planlegging og virksomhet i Nord‐Trøndelag.  2   


Jordressursene i Nord‐Trøndelag skal forvaltes i et langsiktig perspektiv for å sikre framtidig  matproduksjon i takt med en voksende befolkning. Klare grenser mellom bebygde områder og  landbruks‐, natur‐ og friluftsområder, fortetting og omforming (transformasjon) står sentralt.  Forvaltning av strandsonen må basere seg på en avveiing mellom økologiske, økonomiske og  kulturelle forhold. En aktiv og bevisst forvaltning av 100‐meterbeltet langs sjøen vil kunne ha stor  betydning for bosetting og bolyst i kystkommunene.  Kysten representerer store verdier i reiselivssammenheng og for rekreasjon og friluftsliv. I enkelte  deler av landet har det vært til dels store konflikter mellom næringsinteresser og grupper som  benytter kystsonen til fritidsformål og friluftsliv. Selv om det har vært tilløp til motsetninger også i  Nord‐Trøndelag, oppleves konfliktnivået som lavt. Gode planleggingsprosesser vil bidra til en fornuftig  sameksistens mellom ulike interesser også i tiden som kommer  2.1.2 Kommuneplanens arealdel 2010‐2020  Kommuneplanens arealdel 2010‐2020 (KPA) ble vedtatt av Levanger kommunestyre den 13.4.2011  (sak nr. 18/11).   Planområdet er en del av område SB01, avsatt til LNFR‐område, spredt boligbebyggelse.   Under arealkategorien LNFR‐områder er det åpnet for å gi bestemmelser som tillater spredt bolig‐,  fritids‐ og næringsbebyggelse som ikke er tilknyttet stedbunden næring. Hensikten med dette er å gi  rom for å innpasse annen bebyggelse enn den som nyttes av primærnæringen, uten å gjøre det  nødvendig med planrevisjon eller dispensasjon i det enkelte tilfelle. Utgangspunktet er spredt  bebyggelse, det vil si at områdets overveiende karakter skal være åpen og ikke tett bebygget. Det er  videre krav om at bestemmelsene både må angi omfang, lokalisering og type bebyggelse som tillates.  Bestemmelsen kan brukes på 2 måter. Enten ved at det gis adgang til bygging direkte på grunnlag av  kommuneplanens arealdel, eller det stilles krav om detaljregulering. 

Figur 1 Utsnitt fra kommuneplanens arealdel 2010‐2020 

Planer for ny hyttebebyggelse må fortrinnsvis tilrettelegge for fortetting av allerede bebygde  hytteområder framfor utbygging av nye ubebygde områder, og det må vektlegges at områdene har  tilgjengelig infrastruktur og nærturområder med tilstrekkelig kapasitet.  Mål:   3   


-

Fritidsbebyggelsen skal lokaliseres og utformes med vekt på landskap, miljøverdier,  ressursbruk og estetikk.  Nye områder for fritidsbebyggelse skal ikke lokaliseres i inngrepsfrie naturområder eller  større åpne LNF‐områder.  Fortettingspotensialet innenfor eksisterende områder med fritidsbebyggelse skal utnyttes  best mulig, innenfor det som kan aksepteres uten at områdets kvaliteter forringes.  Store og ubebygde arealer langs sjøen skal i størst mulig grad holdes fri for fritidsbebyggelse. 

Relevante bestemmelser er gjengitt under: 

1.5.4 Hyttebebyggelse  Fradelt hyttetomt kan være maksimalt 1,5 dekar. Hver hyttetomt eller feste kan bebygges med kun en  hytteenhet.   Hyttetomt kan bebygges med maksimalt bebygd areal (BYA) = 120 m2.   Hyttetomt med vegadkomst kan bebygges med maksimalt bebygd areal (BYA) = 135 m2, der en  parkeringsplass på 15 m2 inngår i maksimalt bebygd areal. Innenfor disse arealgrenser tillates i tillegg  til hytte også oppført uthus og anneks.   Uthus kan eventuelt oppføres sammen med garasje.  Hytte og anneks skal danne en hytteenhet og avstanden mellom disse skal ikke være mer enn 4,0  meter.  Størrelsen på hytte kan være maksimalt bebygd areal (BYA) = 90 m2, og uthus/garasje eller anneks  kan være maksimalt bebygd areal (BYA) = 30 m2. Terrasser kan i tillegg til totalt bebygd areal på  120/135 m2, tillates med maksimalt  bebygd areal (BYA) = 30 m2.  Terrasser kan i tillegg til totalt bebygd areal på 120/135 m2, tillates med maksimalt bebygd areal  (BYA) = 30 m2..  Hyttebebyggelsen kan oppføres med maksimal gesimshøyde på 3,5 m og maksimal  mønehøyden på 5,5 m over planert terreng målt ved bygningens høyeste fasade.  Bebyggelsen skal tilpasses landskapet og nærliggende bebyggelse.  Maksimalt bebygd areal kan gjennom reguleringsplan settes lavere ut fra spesielle  landskaps‐, miljø‐, kultur‐ og friluftsverdier.  2.2

Gjeldende regulering 

Hovedeiendommen er ikke tidligere regulert, men deler av området omfattes av reguleringsplan for  deler av eiendommen Undlien Nordre gnr/bnr. 242/8, vedtatt 13.10.2004. Dette gjelder i hovedsak  områder hvor det er behov for utbedring og omlegging av veg.  

4  


Figur 2 Plankart for Undlien nordre 

Planen regulerte i sin tid deler av en landbrukseiendom om til fritidsbebyggelse. Det ble også  tilrettelagt for småbåthavn og innregulert naust. Det er ikke bygd ut fult etter planen.  2.3

Statlige planretningslinjer for differensiert forvaltning av strandsonen langs sjøen 

Formålet med retningslinjene er å tydeliggjøre nasjonal arealpolitikk i 100‐ metersbeltet langs sjøen.  Målet er å ivareta allmenne interesser og unngå uheldig bygging langs sjøen, jfr. forbudet mot tiltak i  100‐metersbeltet langs sjøen i § 1‐8 i plan og bygningsloven av 27. juni 2008 nr. 71 (plan‐ og  bygningsloven).   Forbudet gjelder ikke der kommunen har gitt bestemmelser etter loven § 11‐11 nr. 4 om oppføring av  nødvendige bygninger, mindre anlegg og opplag som skal tjene til landbruk, reindrift, fiske, akvakultur  eller ferdsel til sjøs.  I retningslinjene deles landet inn i tre hovedområder   -

Kystkommunene i Oslofjordregionen   Andre områder der presset på arealene er stort   Områder med mindre press på arealene 

Hvorav Levanger kommune er vurdert som et område hvor presset på arealene er stort. Som  hovedregel skal byggeforbudet praktiseres strengt og dispensasjoner unngås i sentrale områder der  presset på arealene er stort.  2.4

Avvik fra overordnede planer 

2.4.1 Omregulering av LNFR‐områder  I KPA åpnes det for spredt bolig‐, fritids‐ og næringsbebyggelse som ikke er tilknyttet stedbunden  næring i LNFR‐ områder Dette gjelder for spredt bebyggelse, og for utbygging av mindre omfang enn  det som foreslås i dette planforslaget. Det stilles derfor krav om detaljregulering av området før  utbygging kan skje. 

5  


2.4.2 Tap av jordbruksjord  For å sikre areal for omlegging og utbedring av veg omreguleres ca. 1,2 daa dyrkamark til vegformål,  turveg, parkering eller annen veggrunn (grøft og skjæring/fylling). 0,75 daa av dette er omlegging av  veg forbi gården Undlien nordre, det øvrige arealet er omlegging forbi småbruket Øverplassen. Etter  revisjon av planforslaget er vegen lagt om etter småbruket og tre tomter er tatt ut av forslaget. På  den måten berøres ikke jordbruksjorda lenger av omlegging av vegtraseen. Det som medgår av  jordbruksjord etter revidert forslag er i hovedsak for å sikre areal for turveg og parkering for  eksisterende hytter. Det er etablert parkering i dette området fra før, men eksisterende hytter sikres  denne rettigheten ved ny plan. Både turveg og parkering er tatt med som følger av krav fra kommune  og/eller naboer.  

3

Planprosessen  

3.1

Oppstartsmøte

Oppstartsmøtet ble avholdt hos Levanger kommune 24.1.2017. Tilstede var tiltakshaver Jørgen  Aunaas og Siri Monkan fra forslagsstiller PLAN arkitekter. Fra kommunen stilte Mona Saursaunet  (saksbehandler) og Per Anders Røstad.   Kommunen stiller i referatet følgende krav til planmateriale.        

Plankart   Planbestemmelser   Planbeskrivelse med ROS‐analyse  Konsekvensutredning   Illustrasjonsmateriale  Kopi av varsel om oppstart 

Planforslaget er ikke i samsvar med overordnet plan, og planarbeidet utløser krav til planprogram og  konsekvensutredning.   Viktige tema for planarbeidet:  -

Landskapsbildet Nærmiljø og friluftsliv  Kulturlandskap og kulturminner  Naturressurser  Veg‐ og vegtekniske forhold/trafikksikkerhet 

I tillegg gav kommunen følgende foreløpige råd og vurderinger:     3.2

Løsninger for vann, avløp og energibruk til oppvarming bør beskrives  Det skal gjøres rede for hvorvidt planforslaget oppfyller overordna føringer for bla.a.  parkering og uteopphold/lek  Avvik fra overordna føringer skal beskrives  Varsel om oppstart 

Varsel om oppstart ble sendt til offentlige parter og naboer 16.2.2017, og annonsert i Innherred avis  18.2.2017.  Grunnet skrivefeil i utsendingen ble det sendt ut et korrigeringsbrev til varslede parter  21.2.2017.  6   


Frist for innspill var satt til 2.4.2014. Det kom 7 innspill innen fristen, hvorav 3 var fra offentlige  parter.   3.3

Vedtak av planprogram 

Planprogrammet ble vedtatt i Plan‐ og utviklingskomiteen i Levanger 13.9.2017, med følgende  presisering:  Det forutsettes at planprogrammet ikke innebærer oppføring av fritidsboliger eller annen bebyggelse  innenfor 100‐metersbeltet langs sjø, og at det heller ikke berører dyrkajord.     Det må legges til rette for fortsatt mulighet for allmenn ferdsel og benyttelse av eksisterende frilufts‐  og rekreasjonsområde. Trafikksikkerheten må ha høy prioritet.   

7  


4 4.1

Beskrivelse av planområdet, eksisterende forhold  Beliggenhet  

Planområdet, Svartvika, ligger i Lofjorden, som er en del av Åsenfjorden. Åsenfjorden ligger i  Trondheimsfjorden mellom Frosta og Skatval. Nærmeste tettsted, Åsen, ligger ca. 13 min kjøring fra  Svartvika.  

Lofjorden

Svartvika

I nord og øst grenser planområdet til sjøen, et lite jordbruksareal og fritidsbebyggelse. Mot sør og  vest grenser området til jordbruks og skogsareal. Hovedeiendommen er på ca. 82 daa, men det  tilkommer mer areal for å sikre adkomst. Det er behov for å utbedre eksisterende veger og legge om  vegtrase, i tillegg er det innlemmet areal for småbåtanlegg. For konsekvensutredningen har de ulike  fagfelt tatt for seg områder utover planens begrensning, influensområdet avgrenses for det enkelte  tema.  

Figur 3 Hovedeiendommen gnr/bnr. 242/3(13) markert med rødt, stiplet linje viser planens avgrensning. 

8  


4.1.1 Dagens arealbruk og bebyggelse  Området består hovedsakelig av skrånende skogmark. Det ligger et lite gårdstun i planområdet,  Øverplassen, tilknyttet ca. 15 daa dyrkamark.  Av eksisterende bebyggelse har man det nevnte gårdstunet. Mot nord er det flere hyttetomter,  hvorav hyttene i det ene feltet ligger så nært som 20 meter fra sjøen. Området er svært kupert, og  hyttene ligger på et platå over sjøen. Adkomst ned til sjøen er for de fleste løst med trappeanlegg.   I vest går det en traktor veg/ gammel skogsvei gjennom området og ned mot sjøen hvor det ligger tre  naust.  4.1.2 Topografi  Planområdet ligger i kupert og hellende terreng, ned mot sjøen, Lofjorden. Vegetasjon er en blanding  av bar og lauvskog. Terrenget varierer fra 0 til ca. kote 85 moh. Det går flere mindre bekker gjennom  området. Utover stier og traktoveger er det lite framkommelig i skogsområdet grunnet terrengets  helning og tett vegetasjon.   4.1.3 • Solforhold  Området er nordvendt og heller ned mot sjøen. På senhøst og vinter er det lite sol i området. For  tomtene ved sjøen forsvinner sola 25 oktober og kommer tilbake 20. februar. Fra 1 april har de sol fra  morgen til sent på kveld. I de sørlige deler av planområdet kommer man så høyt at man får solinnslipp  fra sør.   4.1.4 Lokalklima  Området er ikke spesielt vind eller nedbørsutsatt.   4.1.5 Kulturminner og kulturmiljø  Det er ikke registrert kulturminner i planområdet (naturbase.no). I forbindelse med regulering av  tilstøtende område i øst ble det registrert flere automatisk freda kulturminner.   NTFK sier i sin uttalelse til varsel om oppstart at de ikke kan se at planen vil være i konflikt med  automatisk freda kulturminner.   I innspill fra nabo ble det opplyst at det ble anlagt/utbedret en avlingsveg (over gnr/bnr. 242/11) i  1980. Vegen benyttes av lokale så vel som andre, selv om vegen ikke er et kulturminne per definisjon  hevdes det i innspillet at vegen er et kulturminne ut i fra lokalhistoriske hensyn.   4.1.6 Naturmiljø og naturressurser   Planområdet er sterkt påvirket av hytteområder, intensiv gårdsdrift og skogplanting. Det er foretatt  søk i Naturbase og artskart, og det er ikke registrert utvalgte naturtyper eller røde/svartelistede arter  i planområdet. I Rambølls utredning (vedlegg 7) framgår det at det er observert ærfugl i Lofjorden,  men det er ikke funnet spor etter hekking i området.   Det er ikke registrert noen viltforekomster innenfor området i naturbasen (miljødirektoratet). Området inngår som del av et viltområde/jaktområde for Åsenfjorden utmarkslag.  Rambølls kartlegging viser at det er 5 naturtypelokaliteter i nærheten av tiltaksområdet, i tillegg er  det registrert to vannforekomster.  

9  


Figur 4 Hovedeiendommen i rødt, naturtypelokaliteter markert med heldekkende grønt med rødt omriss.  

Det ligger et lite gårdstun, Øverplassen, tilknyttet jordbruksjord i planområdet. Jordbruksjorda (ca. 15  daa) er per dags dato forpaktet bort. Deler av jordbruksjorda i tilgrensende område er omregulert til  fritidsbebyggelse, men jorda driftes foreløpig. Omtrent 90 dekar skog av midlere bonitet og 40 dekar  skog av lav bonitet ligger innenfor planområdet.  Planområdet ligger ikke innenfor område med registrert forekomst av grus og pukk (ngu.no).  

Figur 5 Utsnitt fra skog og landskap Skogbruks‐ og jordbruksareal innenfor planområdet.  

10  


4.1.7 Verneområder Det er ikke registrert verneområder knyttet til naturområder, friluftsområder, sjø‐ og vassdrag eller  kulturminner i eller i tilknytting til området.   4.1.8 Friluftsliv og rekreasjon  Området er et lite ganske avgrenset areal ned mot sjøen og består overveiende av skogsmark,  barskog og noe lauvskog i et forholdsvis sterkt kupert terreng. Det er på denne måten i mindre grad  egnet som friluftsområde siden det er noe vanskelig å ta seg frem i generelt. Det går imidlertid flere  stier innenfor området, og en skogsbilveg eller kjerrevei gjennom området. Dette medfører at  området egner seg godt til kortere gåturer i friluftssammenheng, og øker den lokale verdien til  området for friluftslivet. Det er også mulig å gå en rundtur langs eksisterende turveier og stier.   Stiene er først og fremst fine ferdselsårer/turveger for dagens hytteeiere og beboere i området.  Området har også noen muligheter for bær og soppsanking. Åsenfjorden utmarkslag jakter elg og rådyr innenfor området og det kan antas å ha en viktig funksjon i  denne sammenheng selv om arealet er noe begrenset og i ytterkanten av kjerneområdet til viltet.  Svartvika er oppgitt å være en lokalt kjent badeplass og benyttet av lokalbefolkningen til båling og  utfart i noen grad.  4.1.9 Trafikkforhold   Adkomst til planområdet er mulig via eksisterende veinett. Fra E6 kjører man av mot Åsenfjord i Åsen  på fylkesvei 753, svinger til venstre etter cirka 2,5 km, og følger fylkesvei 102 i 2.8 km før man tar til  venstre på FV 103 og følger vegen i ca. 2.1 km. Deretter tar man til høyre og følger privat veg videre  inntil og i planområdet. Fra Djupvikvegen (i vest) går det en skogsbilveg fram til, og videre gjennom  planområdet.  Eksisterende adkomstveg fra Fv103 er en grusveg med bredde 3‐3,5 m. Vegen har stigning inntil 15%  og det er ikke møteplasser langs vegen. Det er ikke registrert politirapporterte ulykker langs vegen  ifølge Statens vegvesens vegdatabase, vegkart.no. Det er ikke kjøreatkomst til alle eksisterende hytter i området, disse har parkeringsavtaler med andre  grunneiere i området. Kun et fåtall av hyttene har adkomst til sjøen og egen båtplass (dette løses i  stor grad av enkeltvis blåser). Alternativt kan man via privat avtale ordne med plass ved den private  småbåthavna. Den private adkomstvegen betjener i dag ett gårdsbruk, 19 fritidseiendommer og 8  naust. Den tilliggende reguleringsplanen Undlien Nordre er det også regulert 37 hyttetomter som ikke  er utbygd.  Trafikken til fritidseiendommer er generelt svært sesongavhengig. I høysesongen (Påske, høst‐ vinter‐,  og juleferien) beregnes turproduksjonen til 1‐2 kjøretøy pr. døgn pr. fritidseiendom. Turproduksjonen  for naustene antas til 0,3‐0,5 kjøretøy pr. døgn. Turproduksjonen for gårdsbruket antas til 3‐7. Dette  gir beregnet 60‐120 kjøretøy per døgn i høysesong i forhold til dagens planlagte utnyttelse av  området inkludert Undlien Nordre. Adkomstvegen forgrener seg utover hytteområdet i flere kryss.  Det er kun Skjesolvegen 214 som blir utsatt for hele trafikkmengden langs adkomstvegen, trafikken  forbi øvrig bebyggelse i hytteområdet er betydelig lavere.   Det er ikke kollektivdekning i området.   4.1.10 Barns interesser  Det er ingen skoler eller barnehager i nærheten til planområdet. Nærmeste skole er på Åsen  (sentrum). Det er ikke kjent at denne benytter området i forbindelse med undervisning eller turer. 11   


4.1.11 Sosial infrastruktur  Skole og barnehagekapasiteten er ikke vurdert, da planforslaget kun omfatter fritidsbebyggelse.   4.1.12 Universell tilgjengelighet  Området er ikke tilrettelagt. Stier og veger gjennom området er ikke universelt utformet, men det er  gitt innspill på at en beboer i området har tillatelse til barmarkskjøring med motorisert rullestol ned til  Svarvikstranda. Det er ikke gjort tiltak innenfor planområdet for å tilrettelegge for denne aktiviteten.   4.1.13 Teknisk infrastruktur  • Vann og avløp   Eksisterende bebyggelse i området har ulike private løsninger for vann og avløp, slik som private  brønner og private avløpsløsninger, dette være seg utslippstillatelser eller minirenseanlegg.  Det er ikke andre, private eller offentlige, vann‐ og avløpsløsninger i umiddelbar nærhet som det er  mulig å koble seg til.  Energi og trafo  NTE har linje/kable med 24KV spenning fram til planområdet, denne ender i en trafo. Minsteavstand i  meter ved kryssing og nærføring for spenning over 1 kV til og med 45 kV er3 meter til mindre viktige  bygninger (luftkabel). Fra Hovedkabelen går det luftlinjer og nedgravde linjer fram til hus og hytter i  området.   Området ligger utenfor konsesjonsområde for fjernvarme. 

Figur 6 Utsnitt fra NVEs kartinnsyn: Kraftsystem Nettanlegg 

4.1.14 Grunnforhold Forslagsstiller er ikke kjent med at det er registrert spesielt problematiske grunnforhold i området. I  følge NVEs aktsomhetskart er det i området ved skogsbilvegen i vest et område med potensiell jord‐ flomskredfare. De samme området er vist i aktsomhetskart for snøskred og faller inn under  utløpsområde for steinsprang. Aktsomhetsområdene ligger utenfor planområdet. Iht. NVEs kart er  det ikke påvist kvikkleire i planområdet.   12   


Figur 7 Utsnitt fra NGUs løsmassekart. Området har tynne løsmassedekker over berggrunnen. I Svartvika er det  tynt lag med hav og fjordavsetninger (blek blå farge). Det brungråe området viser tynne torvdekker på fast  fjell.  

Figur 8 Utsnitt fra NVEs aktsomhetskart for jord‐ og flomskred.

4.1.15 Forurensning Det er ikke kjent for forslagsstiller et det er forurensning i grunnen i planområdet. Planområdet ligger  ikke slik at det er spesielt utsatt fra støy, hverken fra veger eller industri.   4.1.16 Renovasjon  Renovasjon i området er kun i form av hytterenovasjon (containere). Nærmeste container ligger ved  Djupvikvegen, vest for planområdet.    

13 


5

Beskrivelse av planforslaget 

Arealbruksformål i  planen  Sum grunnareal  Nye hytter 

Fritids‐ bebyggelse 2 523 m2   

Fritidsbebyggelse ‐ frittliggende  13 843 m2 23 stk

Småbåtanlegg 4 541m2

Uthus/naust/ badehus 79 m2   

Arealbruksformål i  planen  Sum grunnareal 

LNFR

42285 m2 

LNFR Landbruk spredt bebyggelse  2 101 m2 16 042 m2

Grønnstruktur

Turveg

866 m2

1 396 m2

Arealbruksformål i  planen  Sum grunnareal 

Annen veggrunn ‐ grøntareal  3 226 m2 

Kjøreveg

Parkeringsplasser

4 030 m2

775 m2 

5.1

Planlagt arealbruk 

Planforslaget er totalt på ca. 92 daa, og regulerer 21 nye fritidstomter.  I henhold til plan‐ og bygningslovens § 12‐5, arealformål i reguleringsplanen, er planen foreslått til  følgende formål:  BEBYGGELSE OG ANLEGG     Fritidsbebyggelse (1120)     Fritidsbebyggelse‐frittliggende (1121))    Småbåtanlegg i sjø og vassdrag (1587)  Naust (1589)    14   


SAMFERDSELSANLEGG OG TEKNISK INFRASTRUKTUR  Kjøreveg (2011)  Parkeringsplasser (2082)  Annen veggrunn – grøntareal (2019)  GRØNNSTRUKTUR  Grønnstruktur (3001)  Turveg (3031)  LANDBRUKS‐, NATUR‐ OG FRILUFTSFORMÅL SAMT REINDRIFT  LNFR areal for nødvendige tiltak for landbruk og reindrift og gårdstilknyttet        næringsvirksomhet basert på gårdens ressursgrunnlag (5100)    Landbruksformål (5110)   HENSYNSSONER    Høyspenningsanlegg  5.2

Beskrivelse av arealformål 

5.2.1 Fritidsbebyggelse eksisterende  Noe areal som per i dag er uregulert restareal reguleres til fritidsbebyggelse slik at dette kan  innlemmes i tilgrensende tomter. Noen av de tilgrensende tomtene har allerede bebyggelse delvis  plassert på arealet, omreguleringen anses i så måte å være en opprydding for å få reguleringen til å  stemme overens med dagens situasjon. En utvidelse av eksisterende tomter åpner ikke nødvendigvis  for økt bygging på eksisterende tomter, dette reguleres i KPA.   5.2.2 Fritidsbebyggelse ‐frittliggende  Grad av utnytting   Planforslaget legger til rette for 21 hyttetomter, hvor gjennomsnittlig tomtestørrelse er ca. 660 m2.  Planens bestemmelser åpner for justering av tomtegrenser og vegtrase, slik at man kan gjøre  terrengtilpassing ut i fra faktiske forhold. Bestemmelsene om utnyttelse er tatt fra KPA.    Hyttetomt kan bebygges med maksimalt bebygd areal (BYA) = 120 m2.   Hyttetomt med vegadkomst kan bebygges med maksimalt bebygd areal (BYA) = 135 m2, der en  parkeringsplass på 15 m2 skal inngå i maksimalt bebygd areal. Innenfor disse arealgrenser tillates i  tillegg til hytte også oppført uthus og anneks.   Bebyggelsens plassering og utforming  Det er i planprosessen jobbet med terreng og vegføring. Dette har vært avgjørende for plassering og  utforming av tomter. Planforslaget medfører en del terrenginngrep, og det er derfor åpnet for å  kunne justere på tomtegrenser og turveg slik at man kan gjøre nødvendige tilpasninger ut i fra  nærmere vurdering av terrenginngrep.  Det tillates maksimal gesimshøyde på 4,0 meter og maksimal mønehøyde på 5,5 meter. Alle høyder  skal måles fra planert terrengs gjennomsnittshøyde. Dette er noe høyere en KPAs generelle  bestemmelser. Hyttene tillates oppført på pæler (største tillatte mur‐ eller pilarhøyde er 30 cm) slik at  en kan gjøre bedre terrengtilpasning/minimere terrenginngrep på den enkelte tomt. For bygg som  ikke kan plasseres som ønsket på tomta uten større terrenginngrep, kan den generelle  høydebestemmelsen fravikes slik: Bygningene kan bygges på peler eller inntrukken grunnmur. Største  tillatte mur‐ eller pilarhøyde er 1,50 m. Det må også dokumenteres i byggesaken at terrenginngrepet  blir vesentlig mindre ved avvik fra den generelle høydebestemmelsen. 

15   


Hyttene er lagt på tomter med fall, til dels mye fall, hyttene må skreddersys til denne situasjonen.  Tiltakshaver ønsker en utbygging det hyttene individuelt kan tilpasses tomt og terreng, både gjennom  plassering, utforming, takform og fundamentering. Behovet for fyllinger og skjæringer på tomten  ønskes minimert, mest mulig at de naturgitte kvalitetene ønskes bevart, derfor er det åpnet for å  bygge på peler. Ved å minimere behovet for fyllinger vil også gjennomsnittlig planert terreng rundt  hyttene bli lavere, derigjennom behovet for en noe høyere byggehøyde. Møne og gesimshøyde er  satt lik slik at det er mulig å bygge med flate tak. Gjennom dette ligger det til rette for å få til  spennende hytter med gode kvaliteter som ikke ødelegger naturtomtene, men som utnytter de  kvaliteter som terreng, orientering og vegetasjon gir. Byggesøknaden må dokumentere hvordan dette  oppfylles, og vise en stedstilpasning og en terrengbehandling som ivaretar og utnytter områdets  kvaliteter. Det stilles i bestemmelsene krav til utforming, det er et ønske at bebyggelsen skal passe godt inn i  terrenget og omgivelsene. Kledning av vegger og tak skal fortrinnsvis utføres i naturmaterialer.  Taktekking skal utføres med materialer som gir en mørk og matt fargevirkning, eventuelt kan man  benytte torvtak. Skarpe og lyse farger, store kontraster og blanke materialer skal unngås. Det stilles i  tillegg krav om at det ved søknad om tiltak skal dokumenteres hvordan bebyggelsen er tilpasset tomt  gjennom plassering, orientering, form og fundamentering.   Boligmiljø/ bokvalitet  Ny bebyggelse plasseres slik at det oppnås gode utsiktsforhold, og solforhold som ellers i Svartvika.   Grunneier har fått tillatelse til felling av skog, noe som både sikrer utsikt for nye tomter, men også  bedrer forholdene for rekreasjon i området.   I tillegg til areal på egen tomt er det avsatt areal til felles grønnstruktur i tilknytting til en av områdets  parkeringsplasser. Her kan det opparbeides fellesareal med benker. På den tilgrensende  parkeringsplassen skal det avsettes minimum 2 p‐plasser for gjester.   Parkering  For felt FF1 og 2 og FF7‐9 er det kjøreadkomst fram til eiendommene. Det er avsatt felles  parkeringsplasser for de hyttene som ikke har umiddelbar veiforbindelse og parkering på egen  eiendom For felt FF3‐6 er det satt av parkering ved PP3, og for felt FF10 er det satt av felles  parkeringsplass ved felt PP4.  PP1 er felles for LS1 og 2, gnr/bnr. 242/3 (13), 242/20 og 242/32. PP2 er felles for gnr/bnr. 242/3 (13),  242/26 og 242/46.  På felt PP3 er det i tillegg stilt krav til minimum 2 gjesteplasser.  5.2.3 Småbåtanlegg  Eksisterende småbåtanlegg utvides med 2,2 daa utover i sjøen. Det åpnes ikke for nye tiltak på land. I  tillegg er marinaen vridd 15 grader mot vest for å:        

Tryggere innseiling på lavt vann pga. dypere vann der båtplassene er planlagt Tryggere inn- og utseiling da moloen vil beskytte bedre fra vær fra vest • Bedre beskyttelse mot isoppsamlinger vinterstid Vil bidra til økt kvalitet på stranda for allmenn ferdsel da båtene vil ligge lengre fra strandkanten og dominere mindre fra stranda • Vil bli mindre dominerende for hytteeiendommen 242/22 • Bedre geologiske forhold for steinmolo da det er berggrunn i dette området

16   


Anlegget er per i dag omsøkt til 20 plasser, etter omregulering åpnes det for inntil 40 båtplasser.   Anleggets forventes å ha kapasitet til å sikre båtplasser for Svartvikta hyttefelt og fritidseiendommer  regulert i reguleringsplanen for Undlien nordre.   5.2.4 Naust  Det er tre eksisterende naust i området. Disse avsettes med eget formål slik at de skal kunne  restaureres til tilnærmet samme form og uttrykk. Det gis føringer for materialbruk og farger.   Bygningene skal ikke innredes til varig opphold eller overnatting.  5.2.5 Kjøreveg  Veger skal anlegges som vist på plankart. Vegene skal anlegges med minst mulig terrenginngrep. Viste  veger og stikkveger inne på tomtene skal omsøkes i forbindelse med søknad om tillatelse til tiltak.   Avkjørsler er markert med adkomstpiler på plankartet. Adkomsten tillates juster iht. detaljprosjektert  veg/tomt.   For KV1 skal sjøbekk og Undlifossen ivaretas ved vegbygging.   Alle veger reguleres som private, med unntak av F_KV6, som er felles for felt FF7‐10.   5.2.6 Parkeringsplasser  Det er regulert inn 3 felles parkeringsplasser, for tomter med vegadkomst skal parkeringsplasser inne  på tomtene omsøkes i forbindelse med søknad om tillatelse til tiltak.  Per i dag er det anlagt en felles parkeringsplass ved Øverplassen, denne er felles for småbruket og  andre eksisterende hyttetomter i området. For å sikre parkering for disse eiendommene etter  utbygging er PP1 felles for LS1 og 2, gnr/bnr. 242/3 (13), 242/20 og 242/32.  PP2 er felles for gnr/bnr.  242/3 (13), 242/26 og 242/46 PP3 er felles for FF 3 – 6. Det skal avsettes minst 2  gjesteparkeringsplasser ved felt PP3. PP4 er felles for felt FF 10  5.2.7 Annen veggrunn – grøntareal  For å sikre tilstrekkelig areal for opparbeiding av veger er annen veggrunn regulert for å ha   grøntareal, veggrøft, skjæringer, fyllinger og snøopplag. Det tillates avkjørsler til eiendommer og  fellesareal over arealet. Der det er hensiktsmessig/mulig skal grøftene opparbeides som «usynlige  grøfter». Dette gjelder i hovedsak der dette berører fritidstomter. Usynlige grøfter er en grøft som  leder vann videre, men fylles med rør og drenerende masser. En usynlig grøft vil framstå som gruslagt  areal.  5.2.8 Grønnstruktur  Området i tilknytting til felles parkering (f_SPP3) avsettes til grønnstruktur som er tenkt som for hele  Svarvika, det kan oppføres fellesareal med benker og lekeapparater i området.   5.2.9 Turveg  Turvegene kan benyttes som adkomstveg til hyttetomter. Traseen tillates brukt som anleggsveg i  byggefasen. Mindre justeringer av trase tillates for å tilpasse vegen til eksisterende trase og terreng.  Når byggeperioden er ferdig skal traseen istandsettes som tursti.   Deler av arealet som nå reguleres til turveg (GT1 og GT4) benyttes som turveg/snarveg i dag, men  arealet er ikke regulert eller sikret i plan. Dette omfatter blant annet deler av traseen ved GT1 som er  rapportert benyttet til motorisert rullestol. Planen sikrer at traseen sikres for framtida, og at  17   


aktiviteten kan videreføres. GT4 sikres som turveg slik at gående skal ledes til småbåthavna/stranda  langs turvegen framfor langs bilvegen. Det at turvegene kan benyttes som anleggsveger kan bidra til å  redusere ulempene som økt trafikk kan ha for eksisterende hytter i området. Grunneier av  eiendommen 242/8 (forlengelse av GT4 fram til kjøreveg) har imidlertid motsatt seg etablering av  anleggsvei over hans eiendom.  5.2.10 LNFR  For å ivareta allmennhetens interesser settes området mot sjøen og hele 100 m‐sonen av til videre  LNFR med mulighet for tilretteleggelse for friluftsliv. Dette for at den eksisterende kjerrevegen skal  kunne videreføres/opprettholdes både som nytteveg for tiltak i landbruket, men også til friluftsbruk,  som er den mest utstrakte bruken per i dag.   Normal drift/skjøtsel av skogen tillates, men det kan det ikke settes i verk tiltak som hindrer  allmennhetens ferdsel langs turvegen eller bruk av området som friluftsområde. Det tillates etablert  tursti, benker, grillplass eller andre tiltak som tilrettelegger for allmennhetens adgang til og bruk av  området.  Innenfor felt L6 tillates det oppført vann‐ og avløpsanlegg/minirenseanlegg. Anlegget må ikke komme  i konflikt med turveg gjennom området, og må plasseres utenfor 100 m‐sonen mot sjø.   5.2.11 LNFR areal for spredt bolig, fritids‐ eller næringsbebyggelse  Det skilles ut areal for småbruket og det gis bestemmelser som sikrer at bebyggelsen kan  vedlikeholdes og eventuelt gjenoppbygges. Formålet er i tråd med kommuneplanens arealdel, og  sikrer at dagens bruk til fritidsbolig kan videreføres. Samtidig er formålet fleksibelt om det senere  ønskes å bruke arealet til landbruksformål.LS2 er tilleggsareal til småbruket på LS1.  5.2.12 Landbruksformål  Eksisterende landbruksareal avsettes til landbruksformål for videre drift.   5.3

Tilknytning til infrastruktur  

Energiforsyning Svakstrøm for hyttene kan etableres fra eksisterende ledningsnett inn til området. Grunneier er i  kontakt med NTE for befaring og videre avtaler om flytting av eksisterende trafo. Videre avtaler ang.  energiforsyning gjøres i forbindelse med byggesak. Nye kabler er tenkt plassert i grunnen.   Vann og avløp  Vann  I forbindelse med utbyggingen skal det etableres anlegg for drikkevannsforsyning.  Det må etableres en eller flere fjellbrønner avhengig av mengde og kvalitet. Brønnen(e) skal plasseres  slik at de ikke blir påvirket av det planlagte utslippet. Det skal etableres ledningsnett som forsyner  hyttene i planområdet med godt vann og nok vann. Drikkevannsanlegget med brønner skal bygges og  driftes i samsvar med drikkevannsforskriften.  Avløp  De foreslåtte løsningene for avløpsrensing er basert på befaring og erfaring fra lignende anlegg og er  vurdert å være den enkleste og mest driftssikre løsningen, ut fra en kost/nytte ‐ betraktning og miljø.  Hensynet til resipienten gjør at det anbefales å etablere et kjemisk/biologisk renseanlegg. Renset  avløpsvann ledes deretter til etterpolering/infiltrasjon i stedlige masser nedstrøms eller via sjøledning  ut i Lofjorden. For håndtering av renset avløpsvann blir det lagt opp til 2 alternative løsninger:  18   


1. Etterpolering i stedlige masser nedstrøms renseanlegget. Her er man avhengig av at de stedlige  massene er egnede og har tilstrekkelig hydraulisk ledningsevne for å transportere vekk det rensede  vannet fra renseanlegget. Befaring med kartlegging av massenes egnethet vil bli utført på et senere  tidspunkt.  2. Utslipp til sjø med ledning fra renseanlegg og ut i Lofjorden. Om man ikke finner egnede løsmasser  for etterpolering, vil dette være et godt alternativ. Her er man avhengig av å kartlegge  strømningsforholdene i fjorden samt dybder slik at det rensede avløpsvannet blir transportert videre  ut i Åsenfjorden og Trondheimsfjorden.  Endelig løsning må avgjøres i forbindelse med byggesak, og det må søkes om utslippstillatelse før  tiltak settes i verk.   Nye VA‐ledninger legges i hovedsak langs nye veger. Det stilles krav til at alle nye hytter skal tilknyttes  minirenseanlegg. Endelig plassering og omfang av anlegg avklares i byggesak.   5.4

Trafikkløsning

5.4.1 Trafikkløsning   Planforslaget legger til rette for etablering av  21nye hyttetomter langs adkomstvegen. Alle de nye  hyttetomtene får adkomst fra adkomstvegens vestlige forgrening fra krysset ved Skjesolvegen 234.   Ny adkomstveg er prosjektert som 1‐feltsveg med bredde 3,5 m og maksimal stigning 10%. Vegen og  kryss er dimensjonert for Lastebil med kjøremåte C. Vurdering av alternative løsninger for adkomst er  beskrevet i vedlegg 6. a), og gjengitt i kapittel 6.5.   Det det er anlagt møteplasser langs vegen med maksimal avstand 250 m. Møteplassene er utformet  ved at kjørebanen er utvidet til 6 m over en lengde på 20 m med 15 m overgangsstrekning til hver  side. Avkjørsler og kryss langs vegen kan også benyttes som møteplasser. Det bør være fri sikt mellom  møteplassene.  Normalprofil for adkomstvegen med og uten møteplass er vist på følgende tegning (se vedlegg 6. b)).  

Figur 9 Utsnitt av tegning TF001 ‐ Normalprofil for ny adkomstveg 

Vegtraseen legges om ved Undlien Nordre og ved noen eksisterende hyttetomter i området.   Tilgjengeligheten for gående og syklende vil være lik dagens situasjon, langs adkomstveger. I tillegg  sikres snarveger i området som turveg i planforslaget. Dette kan bidra til å styre nye beboere til å  benytte turvegene som snarveger fremfor å ferdes til fots langs kjørevegen.  Alle eksisterende veger videreføres som private, vegrett må ordnes privatrettslig. Kun F‐KV6 reguleres  som privat. Denne vegen er felles kun for tomter med avkjørsel fra vegen.   19   


Planens bestemmelser stiller krav til at nødvendige anlegg, inkludert atkomstveg, stier og parkering,  skal være etablert før bebyggelsen tas i bruk dette er nærmere spesifisert i  rekkefølgebestemmelsene.   5.5

Planlagte offentlige anlegg 

Ingen 5.6

Miljøoppfølging

Planens bestemmelser stiller en rekke krav til utvikling av området. Med søknad om tiltak skal det  følge en plan for beskyttelse av omgivelsene i bygge‐ og anleggsfasen. Det stilles også rekkefølgekrav  som sikrer at nødvendige tekniske anlegg skal oppføres før det gis brukstillatelse for fritidsboliger.  5.7

Universell utforming  

Det stilles ingen krav til universell utforming i planforslaget. Eksisterende turstier i LNF områder kan  videreføres, og det er tatt inn bestemmelse som sikrer at det ikke gjennomføres tiltak som hindrer  allmennhetens ferdsel i området. Deler av eksisterende turveg reguleres inn som turveg (adkomst til  hytter).   5.8

Uteoppholdsareal

Det avsettes areal til grønnstruktur ved felles parkering (f_ PP3).   Dagens marina har noe fellesområde på land, utover det er det lite på fellesområder i området per i  dag. Planens avsetter noe areal som er tenkt som felles oppholdsareal for hele området. Det kan  etableres benker og lekeareal i området. I den tilgrensende parkeringsplassen stilles det krav til  minimum 2 gjesteparkeringsplasser. Disse kan benyttes som utfartsplasser. Utover den avsatte  grønnstrukturen gis LNFR‐områdene bestemmelser som sikrer allmennhetens friluftsinteresser i  området. Det åpnes også for at det kan tilrettelegges for friluftsliv innenfor LNFR‐områdene, og det er  presisert at det ikke kan settes i verk tiltak som hindrer allmennhetens ferdsel langs turveger eller  bruk av området som friluftsområde.   Eksisterende turveger ivaretas ved at de til dels reguleres inn (GT1) og til dels ved at det sikres i  bestemmelser til LNFR områdene. Det stilles ingen krav til tilgjengelighet i områder avsatt til  grønnstruktur.   5.9

Krav om utomhusplan og rekkefølgebestemmelse 

Det stilles i planens bestemmelser krav til at det skal leveres situasjonsplan ved søknad om tiltak.   Det stilles i planens bestemmelser krav til at nødvendige tekniske anlegg for vann, avløp,  energiforsyning, og kommunikasjon skal være etablert før bebyggelsen tas i bruk.   5.10

Kulturminner

Det er tatt inn bestemmelse som sikrer stans i arbeid dersom kulturminner påtreffes under  anleggsarbeid.  5.11

Renovasjon  

Renovasjon løses som for eksisterende hytter i området, ved hytterenovasjon (container) ved  Djupvikvegen.  

20  


5.12

Avbøtende tiltak/ løsninger ROS 

Avbøtende tiltak er innarbeidet i planens bestemmelser. Det går i hovedsak på terrengtilpasning og  omlegging av veger. 

6

Konsekvensutredning

En oppsummering av konsekvensene ved gjennomføring av tiltaket viser at tiltaket samlet sett vil ha  liten til middels negativ konsekvens for nærmiljøet. De negative konsekvensene er i hovedsak  knyttet til at det medgår noe jordbruksjord og at friluftslivet blir mindre usjenert enn før tiltaket. For  naturmangfold er tiltaket vurdert til å ha ubetydelig konsekvens, og for landskapet er konsekvensen  ubetydelig til lite negativt.   Konsekvensutredningen er utført på planforslaget slik den ble innsendt til 1. gangs behandling. Til andre gangs behandling er vegene lagt om ytterligere, og man tar ut mindre jordbruksjord. Følgelig kan man argumentere for at konsekvenser for nærmiljø og naturressurser er noe mindre negativ enn ved første behandling. Planen leveres uten revisjon av konsekvensutredningen, da det vurderes slik at den samlede konsekvensen vil havne i samme kategori (liten til middels negativ). Det vurderes likevel som positivt at det medgår mindre jordbruksjord til omlegging av veg. Tabell 1 Oppsummert verdi, omfang og konsekvens for de utredete tema 

Konsekvenser for  Landskap og terreng 

Verdi Middels til stor

Omfang Lite til intet negativt  omfang 

Nærmiljø og friluftsliv

Middels

Naturmangfold Naturressurser 

Stor verdi  Middels 

Samlet

Middels

Lite til middels  negativt  Intet Liten til middels  negativ  Liten til middels  negativ 

6.1

Konsekvens Ubetydelig til liten  negativ konsekvens  (0/‐).  Liten til middels  negativ (‐/‐‐)  Ubetydelig  Liten til middels  negativ (‐/‐‐)  Liten til middels  negativ (‐/‐‐) 

Landskap/visuelle konsekvenser 

Vedlegg nr.  8. KU ‐ Landskap 

Utredning Temautredning – Landskap og terreng 

Datert 15.1.2018

Konsulent PLAN arkitekter 

Metode  PLAN arkitekter har gjennomført en konsekvensutredning av planlagt fritidsbebyggelse og omlegging  av veger i Svartvika. Konsekvensutredningen er gjennomført i tråd med Vegvesenets håndbok V712.  Det er foretatt befaring i området med fokus på landskap og terreng.   Resultater  Influensområdet omfatter et utstikkende nes i Lofjorden med en tydelig bukt (Svartvika) i vest og en  tilsvarende bukt (Fætten) med elveutløp i øst. Undlimarka ligger som en massiv fjellformasjon i vest,  mens østover preges området av kulturlandskap og jordbruksområder. Området som er vurdert og  verdisatt (influensområet) er avgrenset av fjorden i nord og av skogkledde terrengformasjoner i øst og  vest. I sør er grenset satt der tiltaket ikke lenger vil påvirke landskapet. Gården Undlien Nordre er tatt  inn i området fordi den berøres av vegomlegging og er en viktig identitetsskaper i området.  21   


Landskapsmessig preges området av Lofjorden i nord, de sentrale områdene med åpen åker og de  omkringliggende kraftige fjellformasjonene i sør og vest. Fritidsbebyggelsen er tilstedeværende men  ikke dominerende, totalt sett oppleves det sentrale området som et åpent naturpreget  kulturlandskap med spredt bebyggelse. De skogkledte avrundede fjellformasjonene på andre siden av  Åsenfjorden danner et sammenhengende rolig bakteppe for landskapet. Langøya, med sin  bebyggelse, er synlig men ikke dominerende.  Influensområdet er delt inn i to delområder som har ulikt preg. Delområde 1 omfatter  skogsområdene i vest og sørvest, dette er et typisk naturpreget område med delvis tett barskog.  Delområde 2 omfatter de åpnere områdene med dyrkamark og hyttebebyggelse, dette er et  spredtbygd område.   Det som har utpekt seg som viktige elementer å ivareta i landskapet er i hovedsak knyttet opp mot  områdets topografi og naturverdier. Det er   -

Sjøen og strandsonene  Kraftig terrengrygg i øst  Kraftig terrengrygg i vest  Utløp og elveoset for elva i øst (Fætten)  Mindre koller med spredt vegetasjon som romdannere    Samlet vurderes landskapet til å ha middels til stor verdi for landskapsbildet.  Tiltaket vil i liten grad påvirke åkerlandskapet i sørvest, ved Undlien Nordre.   Vegjusteringen videre nord‐ og østover medfører noe terrenginngrep, spesielt inn mot den kraftige  nord‐sørgående terrengryggen, men det er kun i de nedre deler at denne blir berørt og disse  inngrepene vil relativt raskt gro til igjen. Hogst i forbindelse med vegbygging og hyttebygging er det  som vil danne det mest synlige tiltaket, spesielt i byggetida. Etterhvert vil tomtene gro til og uttrykket  blir mer likt det som er dagens hyttefelt, og slik sett ikke fremmed i området. Svartvika og skogen  ovenfor denne er en kraftig vegg i dag, dersom denne åpnes noe opp i forbindelse med tiltaket vil det  kunne oppleves som positivt for opplevelsen av Svartvika.   Med unntak av 2 tomter vi ikke tiltaket berøre de områder som er angitt som viktige, de kraftige  terrengformene og landskapsrommene forblir uberørt, sjøen og strandsonen berøres ikke og heller  ikke elvedeltaet Fætten.   Tiltakenes skala vil være dempet og godt tilpasses dagens landskap og bebyggelse, det er snakk om  mindre hyttebygg med samme skala og uttrykk som dagens bebyggelse.   Tiltakets skala, omfang av inngrep og uttak av landskapsverdier gjør at omfanget vurderes å være lite  negativt for terrengforhold, landskap og fjernvirkning. Det vil være en noe større negativ konsekvens i  og umiddelbart etter byggeperioden, men omfanget vil relativt raskt avta over tid. En åpning av tette  skogsområder kan oppleves som positivt for landskapsopplevelsen og kan gjøre viktige  terrengformasjoner tydeligere, samtidig som utsikten fra området bedres.   Samlet vurderes utbygging iht. foreslått plan å ha lite til intet negativt omfang for landskapsbildet.   Tiltaket vil i liten grad gripe direkte inn i formasjoner som vurdert til å ha betydning for landskapets  karakter. Utbyggingen vil ha karakter av spredt bebyggelse med innslag av vegetasjon. Deler av  området vil i noen grad miste sitt rene naturpreg og vil gli mer over i spredt bebygd område, men  dette oppfattes ikke som spesielt negativt.   22   


Ut i fra tiltakets omfang og områdets verdi settes den samlede konsekvensen til å være ubetydelig til  liten negativ konsekvens (0/‐).  6.2

Nærmiljø og friluftsliv 

Vedlegg nr.  9.  

Utredning KU – Friluftliv og  naturressurser 

Datert 16.1.2018

Konsulent Rambøll 

Metode I arbeidet med konsekvensutredningen benyttes Statens vegvesens metodikk beskrevet i håndbok  V712 – Konsekvensanalyser (2014), samt Miljødirektoratets håndbok 18 – friluftsliv i  konsekvensutredninger (2001). Sammenligningsgrunnlaget for konsekvensutredningen er en  forventet utvikling i henhold til 0‐alternativet, dvs. dagens situasjon.   For å vurdere områdets verdi, ser en på     Bruken av området    Om landskap, naturmiljø eller kulturmiljø har opplevelseskvaliteter av betydning, og hvor  stor denne betydningen er    Hvor godt området er egnet for enkeltaktiviteter som det lokalt/regionalt/nasjonalt ikke  finnes alternative områder til av noenlunde tilsvarende kvalitet    Om området inngår i en større, sammenhengende grønnstruktur av verdi, eller fungerer som  korridor/adkomst mellom slike områder    Området som symbolverdi   For å vurdere planens omfang for nærmiljø og friluftsliv, ser man på:      

Påvirkes områdets bruksmuligheter   Påvirkes området attraktivitet og opplevelseskvaliteter for ferdsel, aktiviteter og opphold   Påvirkes tilgjengelighet til viktige målpunkt for gående og syklende   Påvirkes områdets identitetsskapende betydning.  

Som grunnlag for vurderingene benyttes informasjon fra lokale informanter, befaring og kjent,  offentlig registrert kunnskap om området.  Resultater  Området er et lite, ganske avgrenset areal ned mot sjøen, og består overveiende av skogsmark,  barskog og noe lauvskog i et forholdsvis sterkt kupert terreng. Det er på denne måten i mindre grad  egnet som friluftsområde siden det generelt er noe vanskelig å ta seg frem i. Det går imidlertid flere  stier innenfor området, og en skogsbilveg eller kjerrevei gjennom området. Dette medfører at  området egner seg godt til kortere gåturer i friluftssammenheng, og øker den lokale verdien til  området for friluftslivet. Det er også mulig å gå en rundtur langs eksisterende turveier og stier.  Stiene er først og fremst fine ferdselsårer/turveger for dagens hytteeiere og beboere i området.   Området har også noen muligheter for bær og soppsanking. Åsenfjorden utmarkslag jakter elg og  rådyr innenfor området og det kan antas å ha en viktig funksjon i denne sammen heng selv om arealet  er noe begrenset, og i ytterkanten av kjerneområdet til viltet.  Svartvika er oppgitt å være en lokalt kjent badeplass og benyttet av lokalbefolkningen til båling og  utfart i noen grad. Utover dette virker området å være lite kjent som bade eller friluftsområde i  kommunen eller regionen. Det er forholdsvis bratt ned mot sjøen, og strandsonen er for en stor del  knausete og bratt nedenfor tenkt hytteplassering slik at det er lite ferdsel langs strandsonen. 

23  


Strandsonen er generelt kupert og bratt i regionen og lite egnet som friluftsområder. Svartvika har en  forholdsvis urørt beliggenhet og god adkomst, og er egnet til utfart og friluftsliv med en smal  grusstrand. På grunn av beskrivelsen over vurderes verdien til området som middels for friluftslivet.  En tilrettelegging i Svarvika her vil i all hovedsak være positivt og kunne føre til økt bruk. Bebyggelse,  adkomstveier og infrastruktur til hytteeiendommene vil være negativt for den andre bruken av  området som er omtalt. Anleggsperioden med opparbeidelse av vei og kjøring av materiale og utstyr  til hyttene for bygging vil være forstyrrende over en tid i varierende grad.  Omfanget av tiltaket vurderes til å være lite til middels negativt.     Levanger kommune er kategorisert som en kommune med stort press på områdene i strandsonen.  Åsenfjorden er et område med spesielt mange fritidsboliger og høyt utbyggingspress i den  sammenheng. Mange av de mer sjønære områdene er bebygget med hytteeiendommer, og oppleves  av mange som negativt. Svartvika er en av de forholdsvis få mer urørte strandområdene som egner  seg til bruk for allmenheten i kommunen. En utbygging av området vil kunne privatisere dette  området i større grad enn i dag.   Konsekvens vurderes som Liten ‐ Middels negativ konsekvens (‐/‐‐)  6.3

Naturmangfold

Vedlegg nr.  7 

Utredning Konsekvensutredning  naturmangfold 

Datert 15.1.2018

Konsulent Rambøll 

Metode Rambøll har utført en konsekvensutredning på temaet naturmangfold i forbindelse med planer for  hyttefelt ved Lofjorden i Levanger kommune.  Vegvesenets håndbok V712 er benyttet som metodisk basis for konsekvensutredningen. Det er utført  innsamling av eksisterende data, feltundersøkelser, omfangsvurdering og konsekvensutredning.  Geografisk er arbeidet avgrenset av et definert planområde med et influensområde som kan bli  indirekte berørt, og disse til sammen utgjør utredningsområdet.  Det viktigste metodegrunnlaget for verdisetting av lokaliteter er gitt i håndbøkene om kartlegging av  naturtyper og vilt fra Direktoratet for naturforvaltning (nå Miljødirektoratet). Det er lagt vekt på å  avgrense og beskrive areal med spesiell naturverdi. Verdiskalaen som er brukt går fra; ingen relevans,  via liten, middels og stor verdi for temaet. Omfanget av tiltaket for flora og fauna, dvs. graden av  påvirkning, er vurdert etter en femdelt skala ‐ fra stort og middels negativt omfang, lite/ikke noe  omfang, til middels og stort positivt omfang. Til sist er konsekvensene utredet etter en nidelt skala, ut  fra en sammenstilling av verdier og vurdering av omfang. Det er i tillegg foreslått tiltak som kan  avbøte/redusere eventuelle negative konsekvenser av tiltaket.  Resultater  Det ble registrert 5 naturtypelokaliteter etter håndbok 13 om kartlegging av biologisk mangfold. Av de  5 naturtypelokalitetene var det to lokaliteter med kalkbarskog (lokalitet 1 og 2), to lokaliteter med  strandeng og strandsump, (lokalitet 3 og 4) og en lokalitet med bløtbunnsområder i strandsonen  (lokalitet 5). 

24  


Det er gjort en rekke observasjoner av ærfugl i Lofjorden. En finner imidlertid ikke tegn til at den  hekker i området. Observasjonene er ikke gjort i hekketiden, men en kunne ikke finne spor etter  hekking av ærfugl i planområdet. Det er også gjort sporadiske observasjoner av alke og horndykker i  nærheten, men uten at disse har området som viktig funksjonsområde.  Fylkesmannen opplyser om skjermede arter i nærheten. Områdene er vurdert å ligge utenfor tiltakets  influensområde.  Planområdet er fra før sterkt påvirket av hytteområder, intensiv gårdsdrift og skogplanting. Tiltaket vil  ikke påvirke viktige landskapsøkologiske sammenhenger.  Det er registrert to ferskvannsforekomster i vann‐nett innenfor influensområdet. Dette er et  bekkefelt med ID125‐82‐R (Små bekker i Levanger med utløp til Åsenfjorden) og en marin forekomst  med ID 0320041100‐2‐C (Åsenfjorden). Økologisk tilstand i bekken er vurdert til å være «God», basert  på påvirkningsanalyser. En kjenner ikke til at det er foretatt biologiske eller kjemiske analyser av  forekomsten. Tilstand god gir verdi «Stor» etter metodikken i håndbok  V712. Også den marine vannforekomsten har økologisk status «God», og får derfor verdi «Stor» etter  hb V712. Bekken fører ikke anadrom fisk da det ligger et absolutt vandringshinder like ovenfor  utløpet.  Naturverdiene i utredningsområdet er samlet vurdert til å ha Stor verdi.  En utbygging av området til hyttefelt vil ikke påvirke noen av de registrerte lokalitetene direkte. Vi  tror heller ikke at en generelt større ferdsel i området vil ha noen negativ påvirkning av betydning for  lokalitetene. Det er ingen registrerte arter, verken planter eller dyr, som man med rimelig grunn  skulle tro får en negativ påvirkning.  Den planlagte endringen av vegen ned mot sjøen vil gjøre inngrep i en bekk over en kort strekning like  ovenfor en foss. Strekningen vil i seg selv ikke ha noen vesentlig betydning for fisk, og på grunn av  fossen er det ingen anadrom fisk langs strekningen. Anleggsarbeider langs bekken vil kunne føre til  forhøyede nivåer av partikulært materiale i vannet nedenfor tiltaksområdet.  Enkle installasjoner i strandlinjen vil ikke påvirke økologisk status for vannforekomsten Åsenfjorden.  En noe utvidet småbåthavn vil heller ikke ha noen betydning for registrerte naturverdier eller  vannforekomsten.  En vurderer omfanget for registrerte naturverdier til å være «Intet».  Ut i fra tiltakets omfang og områdets verdi settes den samlede konsekvensen til å være ubetydelig (0)  Vurdering i forhold til utredningskrav i naturmangfoldloven  § 8 Kunnskapsgrunnlaget  «Offentlige beslutninger som berører naturmangfoldet skal så langt det er rimelig bygge på  vitenskapelig kunnskap om arters bestandssituasjon, naturtypers utbredelse og økologiske tilstand,  samt effekten av påvirkninger. Kravet til kunnskapsgrunnlaget skal stå i et rimelig forhold til sakens  karakter og risiko for skade på naturmangfoldet.»  Vi mener kunnskapsgrunnlaget for dette prosjektet er godt for vegetasjon generelt, men svakere for  sopp. Det er også noe svakere for vilt. 

25  


§ 9 Føre‐var‐prinsippet  «Når det treffes en beslutning uten at det foreligger tilstrekkelig kunnskap om hvilke virkninger den  kan ha for naturmiljøet, skal det tas sikte på å unngå mulig vesentlig skade på naturmangfoldet.  Foreligger en risiko for alvorlig eller irreversibel skade på naturmangfoldet, skal ikke mangel på  kunnskap brukes som begrunnelse for å utsette eller unnlate å treffe forvaltningsvedtak.»  Vi finner det ikke nødvendig å anvende føre‐var‐prinsippet i denne konsekvensutredningen.  § 10 Økosystemtilnærming og samla belastning  «En påvirkning av et økosystem skal vurderes ut fra den samlede belastning som økosystemet er eller  vil bli utsatt for.» Tiltaket er planlagt nær eksisterende infrastruktur og bebyggelse, og vil ikke i  vesentlig grad fragmentere viktige funksjonsområder for vilt eller biotoper for sjeldne arter.  § 11 Kostnadene ved miljøforringelse skal bæres av tiltakshaver  «Tiltakshaveren skal dekke kostnadene ved å hindre eller begrense skade på naturmangfoldet som  tiltaket volder, dersom dette ikke er urimelig ut fra tiltakets og skadens karakter.»  Avbøtende tiltak vil i mange tilfeller føre til ekstrakostnader for tiltaket. Selv om det ikke er registrert  viktige naturverdier i utbyggingsområdet som skal avgrenses etter metode i håndbok 13, så finnes det  krevende vegetasjon i området, og den er verdt å så langt som mulig å ta vare på. Det betyr at man  bør bestrebe seg på å beholde naturlig vegetasjon fremfor å lage hageanlegg rundt hyttene. På den  måten begrenser man også muligheten for spredning av uønskede fremmedarter i området.  § 12 Miljøforsvarlige teknikker og driftsmetoder  «For å unngå eller begrense skader på naturmangfoldet skal det tas utgangspunkt i slike  driftsmetoder og slik teknikk og lokalisering som, ut fra en samlet vurdering av tidligere, nåværende  og framtidig bruk av mangfoldet og økonomiske forhold, gir de beste samfunnsmessige resultater.»  Det kreves at en både under anleggs‐ og driftsfasen bruker mest mulig skånsomme metoder og  maskiner, slik at utbyggingen ikke gjør mer skade enn det som er nødvendig. Dette innebærer også  utførelse/realisering av avbøtende tiltak, samt at anleggsfasen må planlegges slik at den ikke påfører  naturverdier unødvendige skader.  6.4

Naturressurser

Vedlegg nr.  9.  

Utredning KU – Friluftsliv og  naturressurser 

Datert 16.1.2018

Konsulent Rambøll 

Metode Utredningsmetodikken tar utgangspunkt i Statens vegvesens veileder V712. Utredningstemaet  omfatter blant annet jordbruk, skogbruk, reindrift, fiske, vann, berggrunn og løsmasser som ressurser.  Vurderingene av ressursgrunnlaget omfatter både mengde og kvalitet, og både de direkte og  indirekte virkninger. Vurderingen omfatter imidlertid ikke den økonomiske utnyttelsen av ressursen.   Analysen av landbruk skal belyse tiltakets virkning for dyrka jord. Temaet avgrenses til de fysiske  omgivelsene, altså hvordan endringene svekker eller bedrer de fysiske forholdene for landbruket.   Analysen av landbruk skal belyse tiltakets virkninger for produktivt skogsareal. Temaet avgrenses til  de fysiske omgivelsene, altså hvordan endringene svekker eller bedrer de fysiske forholdene for  landbruket. Det kan bli aktuelt å dele opp utredningene i hensiktsmessige delstrekninger.  For å vurdere skogområdenes verdi, kartlegges:  26   


 

Skogens bonitet, dvs. skogmarkens produksjonsevne.  Jo høyere bonitet, jo bedre  produksjonsevne har skogsmarka.   Driftsforholdene. 

Resultater Eiendomsstrukturen langs denne delen av Åsenfjorden er forholdsvis mye oppstykket på grunn av det  kuperte terrenget, der eiendommene går i relativt smale teiger mellom høydedrag og koller.  Driftsforholdene er med andre ord jevnt over begrenset på grunn av kupert terreng og lite løsmasser i  området. Området fra Svartvika og utover har nesten ingen dyrka mark.  Skogområdene har gjerne lavere bonitet på kollene og midlere bonitet i mellomliggende områder.  Jevnt over er skogen mindre drivverdig i ytre del av Åsenfjorden på grunn av bonitet og topografi. Det  er også lommer med skog av høy og midlere boniteter som er mer drivverdig.   Det er registrert 2 grunnvannsbrønner i området. Et av dem forsyner to‐tre hytter med vann. Utfra  plankartet og kartet over lokalisering av brønnene synes de ikke å bli berørt av utbyggingen.  Det er ikke registrert noen viltforekomster innenfor området i naturbasen (miljødirektoratet).  Området inngår som del av et viltområde/jaktområde for Åsenfjorden utmarkslag. Utbygging av  området vil føre til bortfall av mindre jaktområder. Utøvelsen av jakt innen hele området kan foregå  videre i andre deler av området.   Området består av tynnere havavsetninger over berggrunnen. Deler av det har også tynne  torvdekker. Verdien av løsmassene i området er således begrenset.  Det er ingen løsmasser som synes  være relevante for drift i området.    Samlet er naturressursene i området vurdert til å ha middels verdi.  Utfra plankartet er storparten av hyttene og adkomstveier lokalisert utenom jordbruksarealene i  området. Det er bare relativt små arealer med dyrka mark som synes å bli berørt. Dette er noe  usikkert sett utfra plankartet og kartet over dyrka mark (figur 8). Planansvarlig opplyser at omlegging  av vegen ved gården tar 747 m2 dyrkamark Omlegging av veg ved småbruket tar 420 m2 dyrkamark.  Utfra samlet jordbruksareal i området vurderes omfanget som relativt lite.   Dersom 23 hytteeiendommer bygges ut med adkomstveier vil noe av skogen gå tapt. Utfra plankartet  er dette trolig små arealer, men en må anta at skogen ikke kan utnyttes i samme grad som tidligere på  og rundt eiendommene  Tabell 2Sammenstilling naturressurser 

Skog/Landbruk

Verdi

Jordbruk

Stor

Skogbruk

  Omfang 

Konsekvens

‐/‐ ‐

Liten

    Lite‐ Middels  negativt       Lite negativt  

Georessurser

Liten

    Lite negativ 

Drikkevann

Liten

    Lite negativ 

Samlet

Middels

   Liten‐ Middels  negativt 

‐/‐ ‐ 27


6.5

Veg og vegtekniske forhold /trafikksikkerhet 

Vedlegg nr.  6. a)    6. b) 

Utredning KU – Adkomstveger til  Svartvika hyttefelt  Tegningsliste – Svartvika  hyttefelt 

Datert 12.1.2018 3.1.2018 

Konsulent Asplan Viak    Asplan Viak 

Asplan Viak har vurdert alternativer for adkomst til feltet fra fylkesveg 103. Det er vurdert to  alternative traséer for ny adkomstveg i planområdet. Det er også prosjektert omlegging av  eksisterende adkomstveg på deler av traséen. Asplan har videre utarbeidet tekniske detaljplaner for  veger samt vurdert konsekvenser av vegtraseendringer.   Eksisterende adkomstveg vestover fra krysset ved Skjesolvegen 234 inn til planområdet har svært  krapp horisontal‐ og vertikalkurvatur med stigning over 12%. Vegen ligger tett inntil eksisterende  bebyggelse og er ikke egnet for lastebil. Det er i planprosessen derfor vurdert to alternative  vegtraséer for adkomst de nye hyttetomtene i planområdet.  Alternativ1:  I dette alternativet er traséen for adkomstvegen til planområdet lagt til nordsiden av eksisterende  bebyggelse, først langs tidligere regulert adkomstveg i detaljregulering for Undlien Nordre og deretter  over jordbruksarealet nord for eksisterende adkomstveg.  Plan‐ og profiltegninger for alternativ 1 for adkomstvegen er vist på tegning TC301 (vedlegg6. b)).  Vegen er prosjektert med lengdefall inntil 10%. Traséalternativet ligger delvis på jordbruksareal i  profil 0‐200. Jordbruksarealet blir redusert med omtrent 1,5 daa som følge av den nye vegtraséen. 

Figur 10 Ny veggeometri for alternativ 1 med AR5‐data som underlag. Gult areal er jordbruksareal.

Alternativ 2  Dette alternativet omfatter utbedring av eksisterende adkomstveg ved å utvide vegen og forbedre  vertikalkurvaturen. Traséen er også lagt lengre unna bebyggelsen i Skjesolvegen 260, 262 og 286. Fra  profil 230 til 380 (Se vedlegg 6. b, tegning TC01 og TC02)) er traséen flyttet mot nord for å unngå det  bratte terrenget langs eksisterende veg, og for å gi plass til tre nye hyttetomter på sørsiden av vegen.  Traséalternativet får stigning inntil 10%, med unntak av strekningen fra profil 10 til 40 der stigningen  er i underkant av 13%. Denne stigningen foreslås beholdt uendret da den har kort utstrekning og  utbedring vil medføre større skjæringer langs traséen vestover. Traséalternativet ligger på  jordbruksareal i profil 240‐340. Jordbruksarealet blir redusert med omtrent 0,5 daa som følge av den  nye vegtraséen.  28   


Figur 11 Ny veggeometri for alternativ 2 med AR5‐data som underlag. Gult areal er jordbruksareal. 

Sammenligning av alternativer  Alternativ 1 har begge maksimal stigning 10% langs hele traséen, med unntak av en strekning på 30 m  for alternativ 2. Alternativ 2 har omtrent 80 m kortere lengde enn alternativ 1 og benytter 1,0 daa  mindre jordbruksareal. Alternativ 1 omfatter også to flere kryssområder enn alternativ 2.  Alternativ 2 går tettere inntil eksisterende bebyggelse i profil 100‐250, men traséens kurvatur legger  opp til redusert fart her. På bakgrunn av dette anbefales alternativ 2 som trasé for ny adkomstveg til  Svartvika Hyttefelt.  Ved Skjesolvegen 214 (gnr./bnr. 242/8) går adkomstvegen i dag tett inntil eksisterende bebyggelse. I  oppstartsfasen av planarbeidet har grunneier ytret ønske om at vegen legges lengre unna  bebyggelsen. Videre nordover har vegen lengdefall på inntil 15% som fører til redusert  framkommelighet på vinterstid.  For å unngå trafikkøkning gjennom gårdstunet, og for å forbedre stigningsforholdene, er vegen lagt i  ny trasé mot nord. Plan‐ og profil for ny trasé er vist på tegning TC101 (vedlegg 6. b)). Vegen har  maksimal stigning 10% og breddeutvidelse i kurvene basert på sporingskurver for lastebil. Det er også  lagt inn møteplasser i kurvene i kjøreretningen nedover slik at kjøretøy som kommer oppover bakken  ikke må stoppe. 

Figur 12 Ny veggeometri for omlegging ved Skjesolvegen 214 med AR5‐data som underlag. 

29  


Ny adkomstveg til planområdet vil få økt bredde på 4 m i forhold til dagens vegbredde på 3 ‐3,5 m.  Dette vil forbedre trafikksikkerheten for myke trafikanter som ferdes langs vegen. Reguleringsplanen  vil medføre en trafikkøkning langs vegen på omtrent 40%. Omleggingen av adkomstvegen ved  Skjesolvegen 214 vil redusere faren for trafikkulykker ved avkjørselen til gårdstunet. 

7 7.1

Virkninger av planforslaget   Stedets karakter 

Tiltakets skala og omfang av gjør at omfanget vurderes å være lite negativt for landskap og  fjernvirkning. Det vil være en noe større negativ konsekvens i og umiddelbart etter byggeperioden,  men omfanget vil relativt raskt avta over tid. En åpning av tette skogsområder kan oppleves som  positivt for landskapsopplevelsen og kan gjøre viktige terrengformasjoner tydeligere, samtidig som  utsikten fra området bedres.   Tiltaket vil i liten grad gripe direkte inn i formasjoner som vurdert til å ha betydning for landskapets  karakter. Utbyggingen vil ha karakter av spredt bebyggelse med innslag av vegetasjon. Deler av  området vil i noen grad miste sitt rene naturpreg og vil gli mer over i spredt bebygd område, men  dette oppfattes ikke som spesielt negativt.   7.2

Kulturminner og kulturmiljø, evt. verneverdi 

Planforslaget har Ingen påvirkning på registrerte kulturminner. Turvegen til Lauvtangen berøres ikke  direkte, men det vil komme fritidsbebyggelse nærmere stien enn ved dagens situasjon. Planen sikrer  at vegen kan videreføres og vedlikeholdes, og at det ikke kan gjennomføres tiltak som hindrer  allmenhetens ferdsel i området. I så måte sikrer planforslaget turvegen for framtida.   7.3

Uteområder

Ingen eksisterende uteområder påvirkes av tiltaket. Det avsettes grønnstruktur hvor det åpnes for å  tilrettelegge for fellesfunksjoner (lek og opphold).   7.4

Trafikkforhold  

Trafikkforhold er beskrevet i kap. 6.5, se også vedlegg 6. a) og b).   7.4.1 Vegforhold  Vegforholdene forbedres ved at man legger om og utvider eksisterende trase. Dette bedrer både  trafikksikkerheten med tanke på møteforhold, men også med tanke på utfordringer knyttet til  stigningsforhold og vanskelig framkommelighet i området.   7.4.2 Trafikkmengde   Planforslaget legger til rette for etablering av 21  nye hyttetomter langs adkomstvegen. Alle de nye  hyttetomtene får adkomst fra adkomstvegens vestlige forgreining fra krysset ved Skjesolvegen 234.  Som beskrevet i kapittel 2.2 i vedlegg 6. a) er turproduksjonen til hytter svært sesongavhengig og  antas til 1‐2 kjøretøy pr. døgn i høysesongen. Dette gir en total økning i turproduksjonen på 20‐50  kjøretøy pr. døgn i høysesongen, som er en økning på omtrent 40 i forhold til dagens planlagte  utnyttelse av området betjent av adkomstvegen. 

30  


7.4.3 Trafikksikkerhet for myke trafikanter   Ny adkomstveg til planområdet vil få bredde på 3,5 m i forhold til dagens vegbredde som varierer  mellom 3 ‐ 3,5 m. Dette vil forbedre trafikksikkerheten for myke trafikanter som ferdes langs vegen.  Reguleringsplanen vil medføre en trafikkøkning langs vegen på omtrent 40%.  Omleggingen av adkomstvegen ved Skjesolvegen 214 vil redusere faren for trafikkulykker ved  avkjørselen til gårdstunet.  7.5

Barns interesser 

Området er ikke rapportert som særlig viktig for barn og unge. Planen sikrer at LNFR områdene  videreføres og gis bestemmelser for å sikre friluftslivet. På den måten sikres Svartvika med sine  muligheter som rekreasjonsområde for framtida.  7.6

Universell tilgjengelighet 

Planforslaget gir ingen endring for universell tilgjengelighet i området. Området er ikke tilgjengelig  per i dag, det stilles ikke i planforslaget krav som gjør området mer tilgjengelig.   7.7

Energibehov – energiforbruk 

Grunneier er i dialog med NTE om omlegging av luftkabler til jord. Det forventes ingen  kapasitetsproblem som følger av utbyggingen.   7.8

ROS

Planforslaget er vurdert til ikke å medføre særskilte negative konsekvenser for miljø og samfunn. Det  som framstår som risikoforhold ved utbygging av Svartvika hyttefelt er i hovedsak knyttet til  infrastruktur, slik som trafikksikkerhet og håndtering av vann og avløp. Planforslaget gjør utbedringer  på eksisterende veger for å øke trafikksikkerheten i området og stiller krav til at nye hytter skal  tilknyttes minirenseanlegg.   I tillegg vurderes det som negativt at tiltaket berører dyrkamark.  Komplett Risiko‐ og sårbarhetsanalyse, se vedlegg 5.  7.9

Teknisk infrastruktur 

7.9.1 Vann og avløp  Renseanlegget er kompakt system, med høy rensegrad hvor den primære rensingen skjer i et lukket  system. Renseanlegget skal dimensjoneres for 150 pe og en hydraulisk maksimalbelastning på ca. 20  m³ avløpsvann pr døgn. Reaktoren skal plasseres innenfor planområdet. Renseeffekten av foreslåtte  anlegg er nærmere beskrevet i vedlegg 10.   Foreslåtte system er vurdert til å ivareta vann og avløpssituasjonen på en god måte. Det åpnes også  for at eksisterende hytter i området kan kobles på nytt anlegg. Dette vurderes som positivt for  området, da det er ulike private løsninger per i dag.   7.10

Økonomiske konsekvenser for kommunen 

Det forventes ingen økonomiske konsekvenser for kommunen.   7.11

Interessemotsetninger

Fortetting kan medføre interessekonflikt, spesielt mellom de som allerede er etablert i området og  grunneiers interesse om en økt utnytting av området. Eksisterende hytteeiere i området kan oppleve  31   


det som sjenerende å få økt trafikk og ferdsel i områder. Utbyggingen benytter eksisterende  infrastruktur, og bygger ut eksisterende marina fremfor å etablere ny. En satsing på fortetting og  utvidelse av eksisterende hytteområder er i tråd med statlige føringer for utvikling av nye hyttefelt.  Samtidig er det positivt at LNFR områder gis mulighet for økt tilrettelegging for friluftslivet, og det må  anses som positivt at trafikksikkerheten langs eksisterende veger utbedres.   7.12

100‐meters beltet langs sjøen 

Utover en utvidelse av småbåthavnen ut i sjøen tilrettelegges det ikke for tiltak innenfor 100‐meters  beltet langs sjøen. Nye bestemmelser for LNFR områdene åpnes for å tilrettelegge for friluftslivet, og  å skape mer tilgjengelighet for allmennheten. Tiltaket vurderes dermed til å ikke medføre økt  privatisering av 100‐meters beltet.   

8

Avveining av virkninger 

Under følger en overordnet vurdering av positive og negative konsekvenser av tiltaket.  Positive konsekvenser  Negative konsekvenser Økt andel fritidsboliger i tilknytting til eksisterende hyttefelt En satsing på fortetting og utvidelse av Økt andel naboer for eksisterende hyttetomter.  eksisterende hytteområder er i tråd med  statlige føringer for utvikling av nye hyttefelt.   Omlegging av vegtrase  Trafikksikkerhetens bedres på adkomstvegen  Omleggingen medfører tap av jordbruksareal.  og forbi eksisterende gårdsbruk       Ved innsending til 2. gangs behandling er  Trafikksikkerheten bedres forbi eksisterende  vegtraseen lagt om slik at det ikke er tap av  hyttetomter.  jordbruksjord ved den vestre omleggingen. Det  medgår noe jordbruksjord til å sikre turveg  (mesteparten av denne vegen eksisterer  allerede i dag)og parkering for eksisterende  hytter. Ved Undlien er traseen uendret.   Tap av LNF‐område – jordbruksareal  Økt trafikksikkerhet  Tap av jordbruksareal.  Tap av LNF‐område ‐ skogbruk  Det kan etableres 21 nye hyttetomter. Det tas ut produktiv skog.    Planens bestemmelser ivaretar allmenhetens  ferdsel og bruk av området som  rekreasjonsområde bedre.    

9 9.1

Innkomne innspill   Innkomne innspill til varsel om oppstart/ høring av planprogram 

9.1.1 Harald Nordaune 24.3.2017  Nordaune mener Svartvika er det siste området med utmark i sammenheng med strand de  fastboende kan benytte på «sin side» av fjorden. Noraune viser til at Svartvika benyttes som  badeplass og til utfarter, og at den oppleves som fri og usjenert. En kvalitet er at adkomsten ikke  oppleves som privatisert. Nordaune ønsker å bevare området slik det er.   32   


I 1980 ble det anlagt/utbedret en avlingsveg (over gnr/bnr. 242/11) med tilknytting til gamle  Løvtangveg. Vegen benyttes av lokale så vel som andre. Nordaune mener vegen er et kulturminne ut i  fra lokalhistoriske hensyn.   Nordaune påpeker at planområdet er en del av jaktområdet til Åsenfjorden jaktlag, og at det er viktig  område for elg og rådyrs vandring fra Djupvikmarka til Reinsås/Lo marka. Nordaune sier at skogen  rundt Svarvika er et hekkeområde for ærfulg (og andre arter), og mener enhver utbygging av området  fører til negative og ureverserbare forandringer.  Nordaune mener økt trafikk med støy‐ og støvplager  vil føre til redusert livskvalitet for beboere langs Skjesolvegen og Djupvikvegen.  Nordaune informerer  om at han har tillatelse til barmarkskjøring med motorisert rullestol ned til Svarvikstranda.   Forslagsstillers kommentar  Innspill og opplysninger ang. friluftsliv og naturmangfold/naturressurser er fulgt opp i  konsekvensutredning av planforslaget. Trafikkøkning er omtalt under kapittel 7.1.2.   9.1.2 Nord‐Trøndelag Fylkeskommune (NTFK) 27.3.2017  NTFK har tidligere signalisert at de burde vært laget en kommunedelplan for å avklare lokalisering og  nivå på videre hyttebygging i området Åsenfjorden. Hvis det tillates hyttebygging bør det legges opp  til en tettere utbygging inn mot eksisterende bebyggelse framfor å spre hyttene i området. Det bør  samtidig legges vekt på landskapsinnpassing og unngå uheldig eksponering.  Avgrensning av planområdet bør gjøres slik at planen avklarer de interesser som berøres eller som  bør avklares i tilknytting til foreslåtte utbygging. Planen kunne med fordel gått ned til sjøen og helt ut  til neset i øst. Båtplasser bør søkes samlokalisert for å begrense nedbygging av strandsone.  NTFK kan ikke se at planen vil være i konflikt med automatisk freda kulturminner. NTFK minner om at  dersom det påtreffes automatisk freda kulturminner skal arbeidet stanses og NTFK varsles.   Forslagsstillers kommentar  Planområdet er utvidet for å inkludere areal til utvidelse av småbåthavn og omlegging av veger.   Landskap og terreng har vært førende for plassering av nye tomter.   9.1.3 Terje Lindseth (eier av gnr/bnr. 242/34) 27.3.2017  Lindseth mener vegen inn til planområdet er av en utforming som ikke kan fungere for den tenkte  utvidelsen. Dette fordi de ikke er rom for at to biler kan møtes og fordi det er flere uoversiktlige  punkter som kan skape farlige situasjoner når harde og myke trafikanter møtes (Vegen brukes også av  turgåere). Lindseth er negativ til at det åpnes for gjennomkjøring i området.  Lindseth sier området er mye brukt til friluft, og at det på fine sommerdager og søndager observeres  flere biler i retning badeplassen.   Lindseth opplyser at den eksisterende flytebryggen like øst for Svartvika er bygd, brukt og  vedlikeholdt av hans far siden slutten av 70‐tallet. Bryggen er ikke tegnet inn og registrert på  eiendommen han arvet i 2009. Lindseth sier han vil hevde eiendom og brukshevd da de har bygd og  brukt brygge og naust i snart 40 år. Lindseth mener det er behov for molo der det i dag ligger båter  ute på blåser i dag, grunnet trafikk fra båter i fjorden.   Lindseth opplyser at hyttene med gnr/bnr 242/29, 34 og 40 har drikkevann fra brønn i østlig del av  feltet. 

33  


Forslagsstillers kommentar  Kjøreveg fram til området er sikret i planarbeidet. Trafikksikkerhet og drikkevannskilde har vært tema  i konsekvensutredningen og risiko‐ og sårbarhetsanalysen. Det stilles i planens bestemmelser krav til  at berørte drikkevannskilder må sikres eller erstattes for de berørte parter. Innspill og opplysninger  ang. friluftsliv er vurdert i arbeidet med konsekvensutredning av planforslaget.  9.1.4 Fylkesmannen i Nord Trøndelag (FMNT) 28.3.2017  FMNT er kritisk til at det skal planlegges for fritidsbebyggelse som berører dyrka jord.FMNT vil ikke ha  merknader til at det planlegges for hytter på skogmark i området, men vil ut i fra regionale og  nasjonale jordvernhensyn være tydelige på at det ikke kan planlegges for fritidsbebyggelse på dyrka  jord.   Åsenfjorden er et område med mange fritidsboliger og stort utbyggingspress. Planområdet er en del  av et område med noe utstrekning sørover som i dag er lite berørt av inngrep. FMNT vil sterkt fraråde  at det gås videre med en planlegging av nytt område for fritidsbeboliger og småbåtanlegg som  beskrevet i oppstartvarselet. En videre planlegging og utbygging i 100‐metersbeltet vil kunne medføre  innsigelse. Det gjelder særlig interesse knyttet til friluftsliv og landskap, men også biologisk mangfold.  100‐metersbeltet er av nasjonal interesse, og bygging her skal bare tillates etter en konkret vurdering  ut fra lokale forhold. I SPR er Levanger kategorisert som en kommune med stort press på arealene i  strandsonen. Nye utbyggingsområder bør vurderes i helhetlig sammenheng, dvs. i overordnet plan.  Det varslede planområdet er ikke i tråd med KPA. Levanger kommunen har i sin planstrategi varslet  oppstart av revidering av KPA i 2017‐2018.  FMNT kjenner ikke til at det er foretatt kartlegging av naturmangfold i området, og stiller konkrete  krav til kartlegging og vurdering iht NML §8‐12.   Forslagsstillers kommentar  Utredning og kartlegging av naturmangfold er utført iht. krav framsatt i FMNTs innspill.  Planforslaget tar ut noe dyrkamark, dette er hovedsakelig for å legge om veger, noe som øker  trafikksikkerheten i området. Størsteparten av tapet (ca. 0,75 daa) skjer i forbindelse med omlegging  ved Undlien Nordre. Dette skjer etter grunneiers ønske, som i dag har trafikken gjennom gårdstunet.  Omleggingen bedrer også sikt og stigningsforhold betraktelig. Det medgår ca. 0,4 daa ved omlegging  ved eksisterende småbruk. Her bedres også trafikksikkerheten, i tillegg til at man innenfor vegen kan  etablere 3 tomter. Arealet som går tapt er vurdert av grunneier som mindre god, da denne delen av  åkeren alltid har noe dårligere vekst.   I planprogrammet ble det fremmet ønske om å se på bebyggelse innenfor 100‐metersbeltet. I  planforslaget tilrettelegges det ikke for bebyggelse/tiltak innenfor 100‐metersbeltet, utover en  utvidelse av eksisterende småbåthavn. Utvidelsen skjer ved eksisterende havn fremfor å tilrettelegge  for en ny småbåthavn i Svartvika.   9.1.5 Statens vegvesen (SVV) 29.3.2017  SVV anser påkobling til fylkesvegen som akseptabel, og har ingen merknader til planvarselet.   9.1.6 Anders Dahlø (eier gnr/bnr 242/27 og 30) 30.3.2017  Dahløs hytte ligger ut mot Skesolvegen, og Dahlø mener økt trafikk vil være meget forstyrrende og  plagsomt. Vegen når en bakketopp ved hans hytte, og økt trafikk kan føre til farlige situasjoner.   Dahlø opplyser at det som i planprogrammet er angitt som kommunal veg ble nedgradert til privat  veg for over 10 år siden. Hytteeiere og fastboende har kostet vedlikehold på hele veien fra FV 103.   34   


Forslagsstillers kommentar  Grunneier har vært i dialog med Dahlø underveis i planarbeidet, og vegen er omlagt forbi Dahløs  eiendom. Omleggingen åpner for en utvidelse av Dahløs tomt slik at oppførte bygg som per i dag går  utenfor eiendomsgrensen kan inngå i Dahløs eiendom.   9.1.7 Vidar og Jens Undlien (eiere av 24/7 og 242/9) via advokat Tore Welde 30.3.2017  Vidar og Jens Undlien hevder at deres bruk har beiterett på 242/3 og 13 og at de trolig også eier  grunnen på deler av eiendommene. Dette begrunnes med at de har mottatt festeavgift for to naust  nede ved sjøen (i gnr/bnr 242/3 og 13). Welde har bedt Vidar og Jens Undlien om å fremskaffe  dokumentasjon for de påståtte forhold.   Vidar Undlien ønsker en omlegging av vegen ved tunet sitt hvis reguleringsplanforslaget blir en  realitet.     Forslagstillers kommentar  Partene har ikke underveis i planprosessen lyktes i å framvise underlag som underbygger påstanden  om eierskap.   Grunneier har hatt tett dialog med Vidar Undlien underveis i planarbeidet, og har på bakgrunn av  dette kommet til enighet om en omlegging av vegen forbi Undliens gård.   9.2

Kommunens tilbakemelding etter varsel om oppstart 

Vegrett må sikres fra fylkesvegen og inn til planområdet. Vegstatus (fra kommunal til privat) er ikke  fulgt opp i matrikkelen, men kommunen tar tak i dette nå.   Kommunen har vurdert at de ikke vil gå imot en omregulering forutsatt at   -

det ikke legges opp til bebyggelse innenfor 100‐metersbeltet langs sjø  fritidsbebyggelse ikke planlegges på dyrkbar jord   planforslaget ikke vil komme til hinder for friluftsliv   tiltaket søkes tilpasset terrenget, og kun mindre terrenginngrep tillates  eventuell flytebrygge samlokaliseres med eksisterende anlegg 

Kommunen anbefaler utvidet planavgrensning i tråd med uttalelse fra offentlige myndigheter.   Kommunene anbefaler å ta opp slike saker som innspill til revisjon av kommuneplanen, men under  nevnte forutsetninger vil de heller ikke nødvendigvis motsette seg planen, men minner om at de er  pliktige til å imøtekomme innsigelser fra offentlige myndigheter.   Forslagsstillers kommentar  I planforslaget legges det ikke til rette for bebyggelse innenfor 100‐metersonene langs sjø.  Småbåthavn er etter nærmere dialog med kommunen gjennomført som en utvidelse av eksisterende  småbåthavn i området.   Planen åpner for økt tilrettelegging for friluftsliv i eksisterende LNFR områder.  Det er ikke planlagt fritidsbebyggelse på dyrkbar jord. Det tas ut noe jordbruksareal, men det er for  omlegging av veger. Terrenget har vært førende for tomter, og det er tatt inn bestemmelser som  omhandler terrenginngrep.  

35  


9.3

Innspill etter offentlig høring 

Innspill etter høring av planforslaget går direkte til kommunen, og er derfor ikke oppsummert her. I  tillegg til innspill fra naboer kom det innspill fra Fylkesmannen, Fylkeskommunen, SVV og NTE nett AS.   9.4

Møte med Levanger kommune etter høring av planforslag 

I møtet med kommunen ble det enighet om at følgende punkter i planen skulle revideres før 2 gangs  behandling av planforslaget:  -

-

-

-

9.5

Veibredde (fra 4 til 3,5 m).  Møteplasser og plassering av disse vurderes på nytt sett i lys av diskusjonen i møtet.  Rekkefølgebestemmelsen for ferdigstilling av vei og anleggsvei oppdateres. Eventuell  midlertidig anleggsvei reguleres.  Regulert vei og veigrøft flyttes lenger bort fra eiendomsgrenser til hyttenaboer for aktuelle  deler av strekket. Forbi Dahlø‐eiendommen skal ikke regulert veigrøft komme nærmere  tomta enn der dagens vei går. Del av berg mot Storviks hytte skal bevares som en buffer  mellom veien og hyttetomta.  Svingen etter Dahløs eiendom skal rettes ut i forhold til dagens trasé.  Veien før bakketoppen mellom Skjesolvegen 258 og 260 heves for å kompensere for tiltak til  eiendommen Skjesolveien 260, og for å opprettholde innkjørings‐ og parkeringsmuligheten  til Skjesolvegen 258.  Parkeringsplassene som Storvik bruker hensyntas.  Arbeidet og legging av vei skal hensynta brønner og eiendomsgrenser.  Adkomst til eksisterende hytter tegnes inn med pil på plankartet  Bestemmelsene skal si noe om plassering av «usynlige grøfter».  Det skal reguleres en tursti i dagens kjerrevei‐trasé. Turstien reguleres frem til der planens  avgrensning stopper.  Det anbefales at det tredje naustet i Svartvika reguleres for å rydde opp i plansituasjonen.  Det anbefales sterkt at de tre hyttetomtene langs dyrkamarka sør for Pladsmyren tas ut av  planforslaget, og at adkomstveien flyttes tilnærmet likt dagens trasé på dette strekket.  Samrådsprosess med naboer etter offentlig høring 

Det ble avholdt møte med de nærmeste naboer vedrørende veitrase i Skjesolveien 13.10.2018. I  etterkant av møtet har naboene hatt dialog med utgangspunkt i Aunaas sitt referat (se vedlegg 16) fra  møtet. Kommunen og PLAN arkitekter er holdt orientert om dialogen via kopi av mailkorrespondanse.  

10 Avsluttende kommentarer  Planforslaget oppfyller utredningskravene fra planprogrammet, og er utformet i tråd med  kommunens råd.   Etter høring av planforslaget og samrådsprosess med naboer er det gjort en del mindre endringer av  planforslaget. Vegen er revidert i flere omganger for å imøtekomme naboer så langt som mulig, og  det er ellers gjort tilpasninger som man kom fram til i oppsummeringsmøtet med kommunen  31.8.2018.   I deler av traseen er vegen lagt tilbake til opprinnelig trase. Følgelig er 3 tomter sør for vegen er tatt  ut. For å imøtekomme gnr/bnr 242/27 er vegen lagt lengre sør, samt rettet ut forbi tomten. Dette  frigir areal for ei tomt nordøst for gnr/bnr 242/30. Tomtearealet består av tidligere vegtrase, samt  36   


skråning ned mot jordbruksjorda. Det tas ikke areal som brukes til, eller som er egna til jordbruk (jf.  arealressursgrenser og det faktum at arealet har for stor helning).   Når vegen ikke legges om etter småbruket vil tapet av jordbruksjord som følger av planforslaget gå  ned. Deler av den nye turvegen legges på areal som er avsatt til LNF i KPA, stien eksisterer i midlertid  allerede i dag, det er kun et lite strekke forbi småbruket som legges på faktisk jordbruksjord. Dette er  for å sikre at turvegen kan starte fra kjørevegen. I tilknytting til småbruket er det i dag etablert  parkering, denne videreføres i planen og utvides for å sikre parkering til eksisterende hytter i  området.  

Figur 13 ny tom nordøst for 424/30 

 

37  

Profile for Adresseavisen

Svartvika - planbeskrivelse  

Svartvika - planbeskrivelse  

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded