Page 1

veeieefjkeÀ DeefOekeÀej mebHeeokeÀ ë megYee<e yemeJeskeÀj

Je<e& 1 ues. DebkeÀ 9 Jee. veJeer cegbyeF& efoveebkeÀ 1 les 31 cee®e& 2012 Heeves 16 efkeÀbcele 20 ªHe³es

ie´ecemeYesle menYeeie ne meJee&¥®ee pevceefme× DeefOekeÀej !

Deece®ee ieeJe

Deece®es jep³e

ceeefnleer®ee DeefOekeÀej JeeHeje ieeJee®ee efnMeesye meJee&¥meceejs þsJee Jjsef[ces[ He´MveeJeueer mejkeÀejer efJeYeeieebvee veiejjepe yeerue keÀe³e Je keÀesCeleer DebceueyepeeJeCeer ceeefnleer ceeieeJeer ? Peeueer®e Heeefnpes ! De ceeefnleer DeefOekeÀej keÀe³eÐee®ee He´meej keÀjCeejs Pegbpeej ceeefmekeÀ !


De veeieefjkeÀ DeefOekeÀej CeceeefmekeÀ

1 les 31 cee®e& 2012

CeveeieefjkeÀ DeefOekeÀej megYee<e yemeJeskeÀj  mebHeeokeÀ 

ieCesMe keÀepeUs-Heeìerue

keÀe³e&keÀejer

mebHeeokeÀ mebHeeokeÀ ceb[U /He´efleefveOeer efkeÀjCe ceebpejskeÀj (cegbyeF&) kegÀ.Meerleue keÀeHetjs (veJeer cegbyeF&) jepesMe yeves (je³eie[) YeieJeeve JeentUs (HetCes) jepesMe þeketÀj (veeieHetj) He´erlece ³eeoJe (meeleeje) Deefpele keÀesþejer (peeuevee) osefJeoeme ®eewLeceue (Deewjbieeyeeo) DebkeÀ oj ceefnv³ee®³ee one leejKesuee He´keÀeefMele neslees. DebkeÀele He´keÀeMeerle Peeuesu³ee celeebMeer mebHeeokeÀ mencele Demeleerue®e Demes veenermeJe& JeeoefJeJeeo HeveJesue veJeer cegbyeF& v³ee³eeue³e keÀ#esle.

Hellee ë veeieefjkeÀ DeefOekeÀej Huee@ì veb. F&-96 meskeÌìj-12 KeejIej, veJeer cegbyeF& 410210 cees.9223516920 E- mail : mediamansubhash@gmail.com

veeieefjkeÀ DeefOekeÀej ³ee ceeefmekeÀemeeþer mJejepe yengGÎsMeer³e mebmLee,KeejIej veJeer cegbyeF& ³eeb®³eekeÀ[tve íHeeF& Je efJelejCeemeeþer DeLe&meen³e GHeueyOe Peeues Deens.

mebHeeokeÀer³e...........

Heeve 2

’Demesue efnbccele ue{CeeN³eeb®eer l³eebveer ³eeJes “ ceeefnleer®ee DeefOekeÀej keÀe³eÐee®ee DeeOeej IesTve He´Meemeve mJe®í lemes®e pevelesHe´leer peyeeyeoej Je HeejoMe&keÀ JneJes cnCetve ceneje<ì^ele Deepe megceejs one npeej DeejìerDee³e De@efkeÌìefJnmì keÀe³e&jle Deensle. DeejìerDee³e keÀe³e&keÀlee& cnCetve keÀe³e& keÀjleevee ³ee keÀe³e&keÀl³ee&meceejs mecem³ee Deensle, De[®eCeer Deensle lemes®e keÀener DeeJneves osKeerue Deensle. yentmebK³e keÀe³e&keÀlesx efKeMeeuee keÀe$eer ueeJetve He´Meemeveeleerue keÀ®®es otJes MeesOeC³ee®ee He´³elve keÀjerle Demeleele. Deece®³ee jespe®es peieCes meesHes keÀjCeejs DeveskeÀ He´Mve Deepe peìerue yevesue Deensle.Deieoer nJee,HeeCeer,Devve,JeenletkeÀ,Jeerpe ,Deejesi³ee®³ee mesJee ns ner JesUsJej Je Hegjsmes efceUCes ogjeHeemle Peeues Deens He´Meemeveeleerue meeOeejCe 90 ìkeÌkeÀs ueeskeÀ Ye´<ì meeKeUerle iegbleuesues Deensle.10ìkeÌkeÀs yeN³eeHewkeÀer He´ceeefCekeÀ Je peyeeyeoejerves keÀece keÀjerle Deensle. ns JeemleJe veekeÀejlee ³esCeej veener.³ee ®eebieu³ee ueeskeÀebvee meesyele OesJetve SkeÀ ®eebieues keÀece keÀªve pevelesHe³e&¥le ®eebieuee mebosMe Heesn®eefJeCes ner ceeefnleer DeefOekeÀej keÀe³e&keÀl³ee&¥keÀ[tve nesCeejer ®eebieueer keÀ=leer Demesve.DeMeer keÀ=Àleer keÀjCes ner keÀeUe®eer iejpe Deens. Deepe He´Meemevee®³ee HeeleUerJej DeveskeÀ ®eebieu³ee ³eespevee jeyeefJeu³ee peele Deensle.³eespevee ®eebieu³ee Deensle Hejbleg ³ee ³eespevee ®eeueefJeCeeN³ee He´Meemeveele keÀener De[LeUs Deensle.Peejer íeve Deens.Peejerle HeeCeerner Deens.Hejbleg les HeeCeer megkeÀuesu³ee HeÀgÀue Pee[eHe³e&¥le Oe[HeCes Heesn®ele veener.keÀejCe ³ee Peejer®³ee veUerle keÀener Megke´Àe®ee³e& ªHeer efkeÀ[s yemeuesues Deensle.les Ye´<ì efkeÀ[s MeesOeC³ee®es keÀece ceeefnleer DeefOekeÀej keÀe³e&keÀl³ee&vee keÀje³e®es Deens. ns Ye´<ì efkeÀ[s IeelekeÀ Je efJeKeejer Deensle. ³ee IeelekeÀ ceb[Uer®³ee efJejesOeele meceepe efnlee®ee Suieej GYee keÀjC³eemeeþer®e ceeefnleer DeefOekeÀej keÀe³e&keÀlee& cenemebIe efvecee&Ce Peeuee Demetve ceeefnleer DeefOekeÀej, ie´ecemeYee DeefOekeÀej, veiejmJejepe DeefOekeÀej,lemes®e MesJe쮳ee ceeCemeeuee nkeÌkeÀ osCeeN³ee DeveskeÀ ueeskeÀMeener megOeejCee DeMee ceeO³eeceeletve keÀe³e&keÀl³ee&¥veer J³eeHekeÀ keÀe³e& keÀjeJes DeMeer DeHes#ee Deens.DeveskeÀ efþkeÀeCeer Demes keÀe³e&keÀlesx keÀece keÀjerle Deensle.l³eebvee HeeþyeU Je mebIeìvee yeU GHeueyOe keÀªve osC³ee®eer iejpe Deens.DeeHeCe pej J³eeHekeÀ meceepe efnlee®ee DepesW[e IesJetve ®eeuele Demet lej keÀmeesìer®es #eCe Heej He[s He³e&¥le DeeJneve Demesle les SkeÀoe Hesuesues keÀer ceie meceepe DeeHeue³ee HeeþerMeer GYe jenlees.

efpeLeb Gceìuesuee þmee peleve kesÀuee peeF&ue efleLeb®e efMekeÌkeÀe GceìJeeJee.veenerlej les efveJe[CetkeÀer®es efMekeÌkesÀ nesleele.


De veeieefjkeÀ DeefOekeÀej

1 les 31 cee®e& 2012

Heeve 3

Deece®es ieebJe Deece®es jep³e 1) ieeJeeleerue ie´ecemeYee / Menjeleerue Jee[& meYee ner meJeex®®e efveCe&³e meYee Deens.ie´ecemeYesle meJe& m$eer-Hegª<e veeieefjkeÀebvee menYeeieer nesC³ee®ee Je celes ceeb[C³ee®ee nkeÌkeÀ Deens.He´l³eskeÀ ieeJeele GIe[HeCes Je<ee&letve efkeÀceeve mene Je peemleerle peemle ie´ecemeYee / Jee[& meYee Peeu³ee®e Heeefnpesle ³ee meeþer He´³elve keÀjCes. 2) ieeJee®³ee efJekeÀemee®es ,Gvveleer®es, Meslee refJekeÀemee®es efMe#eCee®es, Deejesi³ee®es ie´ece He´Meemevee®es, ieeJeeuee HegjefJeC³eele ³esCeeN³ee jmlee,Jeerpe,HeeCeer, Jeve GHepeeJejerue DeefOekeÀej, YetmebHeeove, lemes®e ieeJee®³ee meecegefnkeÀ keÀu³eeCee®³ee GHeke´Àcee®es, cevejsiee ³eespeves®es meJe& DeefOekeÀej ieeJee®³ee ie´ecemeYesle / Jee[&meYesle ®e®exletve Je meJe& ie´ecemLeeb®³ee celee®ee efJe®eej keÀªve menceleerves Iesleues iesues Heeefnpesle. 3) ieeJeeuee efceUCeeN³ee keWÀê Je jep³e Meemevee®³ee meJe& ³eespevee Goe.Mesleer DeJepeejs JeeìHe,efye-efye³eeCes, ke=À<eer meyemeer[er, IejketÀue JeeìHe,efkeÀmeeve efveJe=lleerJesleve efvejeOeej ³eespevee Deeoer meJe& J³ekeÌleeriele ueeYeeb®³ee ³eespevee ieeJeele He´eOeev³eeves keÀesCeeuee efceUeJ³eele ³ee®eer ie´ecemeYesle ®e®ee& nesTve efveCe&³e Peeuee Heeefnpes. l³eecegUs iejpetveeb®e ³ee ³eespevee He´eOeev³eeves efceUleerue . 4)ieeJeeuee jep³e Je keWÀo´ MeemeveekeÀ[tve Deeuesues ³eespeveeªHeer Je Lesì yepesì ie´eceHeb®ee³eleer®es GlHevve Je Jee<eeakeÀ Ke®e& ³ee®ee efnMeesye meJee¥meeþer HeejoMe&keÀ HeCes ie´ecemeYesle ceeb[uee iesuee Heeefnpes.®eeJe[erJej ner efnMeesyeHe$ekesÀ ef®ekeÀìJeueer iesueer Heeefnpesle. 5)ieeJeeleerue ueeskeÀmesJekeÀ Goe. ie´ecemesJekeÀ, leueeþer, mejkeÀejer Je Meemeveceev³e Devegoeve He´eHle MeeUsleerue

ie´ecemeYesle menYeeie ne meJee&¥®ee pevceefme× DeefOekeÀej ! efMe#ekeÀ,He´eLeefcekeÀ Deejesi³e keWÀêeleerue veme& Je [e@keÌìj JeveeefOekeÀejer,DebieCeJee[er meb®eeefuekeÀe DeMeer meJe& lelmece ueeskeÀmesJekeÀ efve³eceerle ie´ecemeYesuee GHeefmLele jeefnueer®e Heeefnpesle Je les He´ceeefCekeÀHeCes mesJee osleele keÀer veener ³ee®eer ®e®ee& ie´ecemeYesle Peeueer Heenerpes.³eesi³e mesJee ve osCeeN³ee Je keÀece®etkeÀejHeCee keÀjCeeN³ee ueeskeÀmesJekeÀebme mecepe osCes Je DeeefLe&keÀ ob[ osC³ee®ee ie´ecemeYesme DeefOekeÀej Demee³euee®e nJee. 6) ie´ecemeYesves Iesleuesues efveCe&³e Debceueele DeeCeeCeejs keÀe³e&keÀejer ceb[U cnCetve ie´eceHeb®ee³eleer®es mejbHe®e Je meom³e ³eebveer peyeeyeoejerves keÀece kesÀues Heeefnpes. 7)pej ie´eceHeb®ee³ele ie´ecemeYee Iesle vemesue lej mebHetCe& ieeJeeleerue SkeÀtCe 25 ìkeÌkeÀs celeoejeb®³ee men³ee IesJetve DeefOekeÀejer mejHeb®e Je Heb®eceb[Uervee HeoeJeªve nìefJeC³ee®ee ie´ecemLeevee DeefOekeÀej Deens.³eemebyeOeer ieìefJekeÀeme DeefOekeÀeN³eekeÀ[s uesKeer efveJesove ÐeeJes.cee$e DeMeer leke´Àej keÀjCeejs celeoej ns ie´eceHeb®e³eleer®³ee keÀje®es LekeÀyeekeÀer oej vemeeJesle lemes®e l³eeb®³eekeÀ[s Meew®eeue³ee®eer mees³e DemeCes yebOevekeÀejkeÀ Deens.

iewjmecepe ne keÀ@vmej meejKee Demelees,eflemeN³ee DeJemLesuee Heesn®eu³eeJej lees DeeHeueb mJe©He He´keÀì keÀjlees


De veeieefjkeÀ DeefOekeÀej

1 les 31 cee®e& 2012

Heeve 4

ceeefnleer®ee DeefOekeÀej JeeHeje

ieeJee®ee efnMeesye meJee&¥meceejs þsJee 1) ie´ecemesJekeÀebves ojJe<eera ne 15 Dee@ie<ì,26 peevesJeejer, 2 Dee@keÌìseyej Je 1 ces ³ee je<ì^er³e meCee®³ee efoJeMeer lemes®e Dev³e cenlJee®³ee efveCe&³e He´mebieer ie´ecemeYee yeesueJeeJeer Demee uesKeer He$eeÜejs Deeie´n OejCes.pej ie´eceefJekeÀeme DeefOekeÀejer Je mejbHe®e ie´ecemeYee YejefJele vemeleerue efkebÀJee iegHe®etve keÀeieoeJej ie´ecemeYee Iesleu³ee®es oeKeefJele Demeleerue lej.ieeJeele ie´ecemeYee IesCes ns keÀe³eÐeeves yebOevekeÀejkeÀ Deens.DeeefCe ie´ecemeYesle He´l³eskeÀ m$eer -Hegj<eebvee npej jenC³ee®ee DeeHeueer celes Je met®evee ceeb[C³ee®ee DeefOekeÀej Deens.lemes®e ie´ecemeYesle yengceleeves Iesleuesues efveCe&³e ie´eceHeb®ee³eleerves Debceueele DeeCeCes yebOevekeÀejkeÀ Deens.³eeyeeyele keÀe³e&keÀl³ee&eveer ieeJeeleerue veeieefjkeÀebMeer ceeefnleer osJetve pevepeeiejCe keÀªve ieeJeele ie´ecemeYee YejefJeC³eemeeþer JeeleeJejCe efvecee&Ce kesÀues Heeefnpes. 2) ieeJee®³ee efJekeÀemee®es,Gvveleer®es,MesleerefJekeÀemee®es efMe#eCee®es, Deejesi³ee®es ie´eceHe´Meemevee®es,ieeJeeuee HegjefJeC³eele ³esCeeN³ee jmlee,Jeerpe,HeeCeer, JeveGHepeeJejerue Deef O ekeÀej,Yet m eb H eeove,lemes ® e ieeJee®³ee meeceg e f n keÀ keÀu³eeCee®³ee GHeke´Àcee®es ceeefnleer lemes®e cenelcee ieebOeer jespeieej nceer ³eespeves®³ee DebceueyeepeJeCeer Je efnMeesye efJe<e³eer®eer keÀeieoHe$es ie´eceHeb®ee³ele,ieìefJekeÀeme DeefOekeÀejer keÀe³ee&ue³e Je efpeune Heefj<eos ceOeerue mebyebOeerle efJeYeeieele ceeefnleer®³ee DeefOekeÀejeKeeueer Depe& keÀªve ceeieJetve IesJetve ieecemLeevee meoj ceeefnleer efceìeRie IesJetve GIe[ meebefieleueer Heeefnpes. 3) ieeJeeuee efceUCeeN³ee keWÀê Je jep³e Meemevee®³ee meJe& ³eespevee Goe.Mesleer DeJepeejs JeeìHe,efye-efye³eeCes, ke=À<eer meyemeer[er, IejketÀue JeeìHe,efkeÀmeeve efveJe=lleerJesleve efvejeOeej ³eespevee Deeoer meJe& ³eespevee ieeJeele He´eOeev³eeves keÀesCeeuee

xie´eceHeb®ee³eleerkeÀ[s Je<e&Yejele keÀesþtve efkeÀleer Je keÀsJne efveOeer Deeuee.Deeuesuee Hewmee keÀmee keÀesþs Je keÀsJne Ke®e& Peeuee.ns ie´ecemeYesle meJee&bmeceesj efnMeesye meeoj keÀjCes DeeJeM³ekeÀ Deens.DeefLe&keÀ Je<esx mebHelee®e DeMeer ie´ecemeYee IesJetve efnMeesye meeoj keÀjC³eeme ie´ecemesJekeÀ Je mejHeb®eeme ieeJekeÀN³eebveer Yeeie Hee[ues Heeefnpes.ieeJeele keÀesCeeuee efkeÀleer mejkeÀejer ceole efkeÀbJee Devegoeve Yesìues.³ee®ee meieUe uesKeepeesiee ie´ecemeYesle ceeb[uee iesuee Heeefnpes Demes nesle vemeu³eeme ceeefnleer®³ee DeefOekeÀejele meJe& ceeefnleer ceeieJetve leer ieeJekeÀN³eemeceesj þsJeueer Heeefnpes.ns keÀece meJe& ieeJekeÀN³eebvee efJemJeemeele IesJetve ieeJeeleerue leªCe Je Oe[He[³ee ³egJekeÀebveer peªj keÀsues®e Heeefnpes

eceU f eu³ee Deensle.³ee®eer ceeefnleer DeefOekeÀej keÀe³eÐeeves ceeefnleer s f ie IesJetve GIe[ keÀjeJeer.keÀeCeer IesJetve ieeJeemeceesj eceìeR efve³eceyeen³e HeCes ³eespeves®ee iewj HeÀe³eoe Iesleuee Demesue lej l³eecegUs ieeJeeleeue b nkeÌkeÀ [eJeueuee r SkeÀ iejpeg veeieefjkeÀe®ee iesuee.ns meJe& ie´ecemLeevee mecepeeJetve meebieeJes. 4).ieeJeeuee jep³e Je keWÀo´ MeemeveekeÀ[tve Deeuesues ³eespeveeªHeer Je Lesì yepesì ie´eceHeb®ee³eleer®es GlHevve Je Jee<eekeÀ a Ke®e& ³ee®ee efnMeeyes meJee¥meeþer HeejoMe&keÀ HeCes ie´ecemeYesle ceeb[uee peele vemesue lej b ele Je yeer[erDees keÀ[tve Demee efnMeesye ceeenf leer ie´eceHe®ee³ DeefOekeÀejele ceeieJetve ieeJeemeceesj efceefìbie IesJevet peeefnj keÀjeJee. 5)ieeJeeleerue ueeskeÀmesJekeÀ Goe.ie´ecemesJekeÀ,leueeþe,me r jkeÀejer Je ´ MeeUsleerue efMe#ekeÀ,He´eLeefcekeÀ Meemeveceev³e Devegoeve HeeHle Deejesi³e keWÀêeleerue veme& Je [e@keÌìj JeveeeOekeÀ f eje,DeieC r b eJee[er me®eeeuek r ue ueeskeÀmesJekeÀ efve³eceerle b f eÀe n smeJe& ie´ece HeeleUeJejer npej jenleele keÀe³e ?l³ee®eer b keÀecee®eer peyeeyeoeje,r keÀecee®es mJeªHe ieeJeele keÀece keÀjC³ee®eer Je npej jenC³ee®eer JesU,l³ee®³eekeÀ[s ieeJeemeeþer Deeuesueer mejkeÀejer ceole,l³eeb®³ee leey³eele DemeCeejer MeemekeÀer³e meeOevemeecegie´er ³ee®eer ceeefnleer DeefOekeÀeje®³ee ceeO³eceeletve ceeefnleer ceeieJetve meoj ceeenf leer meJe& ie´ecemLeemeceesj GIe[ keÀjeJeer.

DeeHeueb keÀes C eer Deveg k eÀjCe ef k eb À Jee Üs < e keÀje³euee ueeieueb keÀer mecepeeJeb DeeHeuee GlkeÀ<e& nes l ees ³ e.


De veeieefjkeÀ DeefOekeÀej

1 les 31 cee®e& 2012

Heeve 5 DeeHeu³ee Heefjmejeleerue ie´eceHeb®ee³eleer ceeHeÀ&le jeyeefJeC³eele Deeuesu³ee efJekeÀemebe®³ee ³eespeveeb®eer ceeefnleer DeefOekeÀejele ceeefnleer ceeieefJeC³eemeeþer vecetvee ceeefnleer®ee DeefOekeÀej keÀe³eoe 2005 -keÀuece 3 DevJe³es Depe& (pees[He$e ’ De “efve³ece 3 vegmeej)

He´efle, peveceeefnleer DeefOekeÀejer efkeÀbJee peveceeefnleer DeefOekeÀejer ie´eceHeb®ee³ele keÀe³ee&ue³e, ieìefJekeÀeme DeefOekeÀejer keÀe³ee&ue³e --------------Heb®ee³elemeefceleer -----------1) Depe&oejeb®es veeJe -------------------------------------------2) Hellee ë -------------------------------------------------3) ceeefnleer®ee efJe<e³e ë-ie´eceHeb®ee³eleer®³ee ceeHeÀ&le jeyeefJeC³eele Deeuesu³ee jep³e Je keÀsWê Meemeveeb®³ee efJeefJeOe ³eespeveeb®ee uesKeepeesiee efceUCesyeeyele.ueeYeeLeera®eer ceeefnleer efceUCesyeeyele 4)DeeJeM³ekeÀ Demeuesu³ee ceeefnleer®ee leHeMeerue Je keÀeueeJeOeer( meve 2010 Je meve 2011) De) Jejerue keÀeUele DeeHeu³ee ie´eceHeb®ee³eleerme keÀesCekeÀesCel³ee ³eespevee cebpetj Peeu³ee.l³ee ³eespeveeb®eer ³eeoer ÐeeJeer. ye) meoj ³eespevee keÀOeer,keÀsJne cebpetj Peeu³ee ³ee®ee leHeMeerue ÐeeJee keÀ) Jew³ekeÌleerkeÀ ueeYeeb®³ee ³eespeveemeeþer ieeJeeletve efkeÀleer Depe& Deeues.efkeÀleer cebpetj Peeues efkeÀleer veecebpetj Peeues meJe& Depe&oejeb®eer veeJes ÐeeJeerle. [ ) Jew³ekeÌleerkeÀ ueeYeeb®³ee ³eespevesleerue veeJee®eer cebpetjer ie´ecemeYesle Iesleueer nesleer keÀe³e ? Demeu³eeme ie´ecemeYes®ee lemee þjeJe Iesleu³ee®eer He´le efceUeJeer. HeÀ) Jew³ekeÌleerkeÀ ueeYeemeeþer Deeuesu³ee ³eespevee p³eeb ueeYeeLeeravee efou³ee l³eeb®³ee ³eespeves®es veeJe,ueeYee®es mJeªHe, Hee$eles®es efvekeÀ<e ,cebpetj Peeuesuee efveOeer / efkeÀbJee Jemlet ³ee mebyeOeer®es keÀeieoHe$eeb®³ee íe³eebefkeÀle He´leer ÐeeJ³eele= 5) ceeefnleer ìHeeueeves nJeer keÀer J³eefkeÌleMeë ceeefnleer mHeer[ Heesmìeves HeeþJeeJeer. /J³ekeÌleerMe ë 6) Depe&oej oeefjêîe js<esKeeueerue Deens / veener (vemeu³eeme 10 ªHe³ee®ee keÀesì& HeÀer mì@cHe pees[uee Deens) efþkeÀeCe ë -----------------efoveebkeÀ ë ---------------------

Depe&oeje®eer mener (veeJe -----------------) cees.:

yeos³e Hemwee ecfeUJeCbe ³ee®³eeFlekeÀs Kepge O³e³se omgejb Deme®te MekeÀle veene.r ceeCeme pee[se³euee l³ee He#wee yeU ueeieleb


De veeieefjkeÀ DeefOekeÀej

1 les 31 cee®e& 2012

Heeve 6

DeejìerDee³e keÀe³e&keÀlesx,meeceeefpekeÀ keÀe³e&keÀlex Je peeieªkeÀ veeieefjkeÀebvee SkeÀ DeeJeenve

DeveeieefjkeÀ DeefOekeÀej

Ne ne DebkeÀ DeeHeCeeme DeeJe[uee keÀe ? He´l³eskeÀ ceefnv³eeuee veJeveJeerve He´ÀsMe DeeefCe Glleceesllece ceeefnleer DeeHeu³eeuee IejHees®e ³eeJeer Demes ceveeHeemetve Jeeìles vee ?lej ceie DeeHeCe efJemJeemeeves efyeveOeemleHeCes veeieefjkeÀ DeefOekeÀej HeefjJeeje®es meom³e yevee.

DeeHeCe ³ee DebkeÀe®es Jeie&Ceeroej Jne ! Jeeef<e&keÀ ë 240ªHe³es. Heb®eJeeef<e&keÀ ë 1000 ªHe³es DeepeerJeve ë5,000ªHe³es DeeHeues [er.[er./ ®eskeÀ veeieejfkeÀ DeeOfekeÀej ³ee veeJeeves keÀe{tve mebHeeokeÀ veeieefjkeÀ DeefOekeÀej Huee@ì veb.F&.96,meskeÌìj -12 KeejIej, veJeer cegbyeF& 410210 ³ee Hel³eeJej jefpemìj Heesmìeves HeeþJeeJesle efkeÀbJee legce®³ee Menjeleerue peJeU®³ee mìsì ye@BkeÀ Dee@HeÀ Fbef[³ee ®³ee keÀesCel³eener MeeKesletve 20102640492 ³ee vebyej®³ee Keel³eeJej megYee<e yemeJeskeÀj (mebHeeokeÀ veeieefjkeÀ DeefOekeÀej HeveJesue MeeKee) ³ee veeJeeves Hewmes Yeª MekeÀlee.ye@BkeÀsle Hewmes Yejlee®e DeeHeues veeJe Je Hellee 9223516920 ³ee vebyejJej HeÀesve keÀªve keÀUJeeJee.DeeHeCeeme DeeHeu³ee Hel³eeJej efve³eefcele DebkeÀ HeeþJeuee peeF&ue.

DeejìerDee³e keÀe³e&keÀlesx,meeceeefpekeÀ keÀe³e&keÀlex Je peeieªkeÀ veeieefjkeÀebvee meYeemeo nesC³eemeeþer DeeJeenve De pevepeeie=leer!

De mebj#eCe!!

DemebIe<e& !!!

ceeefnleer DeefOekeÀej keÀe³e&keÀlee& cenemebIe, ceneje<ì^

DeejìerDee³e keÀe³e&keÀl³ee&¥®eer jep³eJ³eeHeer SkeÀpetì !

Ceceneje<ì^eleerue ceeefnleer DeefOekeÀej keÀe³e&keÀlesx,meeceeefpekeÀ Je jepekeÀer³e #es$eeleerue keÀe³e&keÀles& ,He$ekeÀej Je peeieªkeÀ veeieefjkeÀebkeÀ[tve MeemekeÀer³e keÀe³ee&ue³eeleerue Ye´<ìe®eej Je iewjJ³eJenejeb®eer DeveskeÀ He´keÀjCes yeensj keÀe{C³eemeeþer ceeefnleer®ee DeefOekeÀej ³ee keÀe³eÐee®ee ceesþîee He´ceeCeele JeeHej megª Peeuesuee Deens.Hejbleg meoj keÀe³eÐee®ee DeeCeKeer HeefjCeecekeÀejkeÀ JeeHej JneJee Je l³eeletve He´Meemeve DeeefOekeÀ HeejoMeea Je ueeskeÀeefYecetKe JneJes ³ee GÎsMeeves ceeefnleer DeefOekeÀejeb®ee JeeHej keÀjCeeN³ee Je keÀª Fef®íCeeN³ee peeieªkeÀ veeieefjkeÀeb®es HejmHejebvee ceole Je menkeÀe³e& JneJes Je l³eebvee JewOeeefvekeÀ ceeie&oMe&ve DeeefCe menkeÀe³e& efceUeJes lemes®e He´Meemeveeleerue Ye´<ìe®eej ®eJneìîeeJej DeeCeC³eemeeþer ceeefnleer DeefOekeÀej keÀe³eoe vescekesÀHeCes keÀmee JeeHejeJee ? vescekeÀer Je cegÐesmeto ceeefnleer keÀMeer efJe®eejeJeer ? keÀe³e&keÀl³ee¥®³ee DevegYeJeeb®eer HejmHejele osJeeCeIesJeeCe JneJeer cnCetve DeejìerDee³e keÀe³e&keÀl³ee&¥®es ceneje<ì^J³eeHeer J³eemeHeerþ DemeCes iejpes®es Peeues Deens.lemes®e ceeefnleer DeefOekeÀej keÀe³e&keÀl³ee&Jej iebYeerj nuues keÀjCes lemes®e Oeceke̳ee osCes Demes He´keÀej KetHe®e Jee{ues Deensle.³ee Heemetve keÀe³e&keÀl³ee&¥vee mejb#eCe efceUeJes lemes®e l³eebvee jep³ee®³ee jepeOeeveer Heemetve les DeeHeu³ee ieeJeeHe³e&¥le HeeþyeU efceUeJes cnCetve keÀe³e&keÀl³ee&¥®³ee SkeÀpetìer®eer KetHe®e DeeJeM³ekeÀlee Deens. ³eemeeþer lemes®e ceneje<ì^Yejeleerue DeveskeÀ keÀe³e&keÀl³ee&¥Meer J³eeHekeÀ yeesueCeer Je ®e®ee& keÀsu³eeveblej Deecner ceneje<ì^J³eeHeer Je meJe& jepekeÀer³e He´JeeneHeemetve DeefueHle Je Meg× meeceeefpekeÀ Demee ceeefnleer DeefOekeÀej keÀe³e&keÀlee& cenemebIe, ceneje<ì^ mLeeHeve keÀsuee Demetve ³ee DebkeÀeceO³es ³eebmeyebOeer®ee SkeÀ meYeemeo HeÀe@ce& efouee Deens.³ee cenemebIee®es efpeune leeuegkeÀe Je Menj mlejeJejerue HeoeefOekeÀejer cnCetve keÀece keÀjC³eeme F®ítkeÀ DemeCeejs ceeefnleer DeefOekeÀej keÀe³e&keÀlesx, o#e Je peeieªkeÀ veeieefjkeÀebveer ne HeÀe@ce& meefJemlej Yeªve ceeefnleer DeefOekeÀej keÀe³e&keÀlee& cenemebIe,Huee@ì veb.F&-96, meskeÌìj- 12 KeejIej,veJeer cegbyeF& -410210 ³ee Hel³eeJej HeeþJeeJee.

mHeMe& ve keÀjleener DeeOeej oslee ³eslees ns p³eeuee keÀUleb l³eeuee®e HeeuekeÀ Meyo mecepeuee.


De veeieefjkeÀ DeefOekeÀej De pevepeeie=leer!

1 les 31 cee®e& 2012 De mebj#eCe!!

Heeve 7 DemebIe<e& !!!

ceeefnleer DeefOekeÀej keÀe³e&keÀlee& cenemebIe, ceneje<ì^

DeejìerDee³e keÀe³e&keÀl³ee&¥®eer jep³eJ³eeHeer SkeÀpetì !

De mebHekeÀ& ë Huee@ì veb.F&-96, meskeÌìj- 12 KeejIej,veJeer cegbyeF& -410210

meYeemeo HeÀece&

veeJe ë -----------------------------------------------Hellee ë------------------------------------------------HeÀesìes -------------------------------- HeervekeÀes[ ceesyeeF&ue ë efMe#eCe ë ----------------------- pevceefoveebkeÀ J³eJemee³e ë--------------------- ³esCeeN³ee Yee<eeë -----------------------------ceeefnleer DeefOekeÀej keÀe³e& Je meceepekeÀe³ee&®ee DevegYetJe efkeÀleer Je<ee&®ee Deensë --------------------Flej keÀesCel³ee jepekeÀer³e efkeÀbJee meeceeefpekeÀ mebmLesMeer mebyeOeerle Deenele ë --------------------ceeefnleer DeefOekeÀej keÀe³e&keÀlee& cenemebIee®es HeoeefOekeÀejer cnCetve keÀesCel³ee mlejeJej keÀe³e& keÀjC³eeme F®ítkeÀ Deenele ? ëieeJe/ Menj/ leeuetkeÀe / efpeune /-----------------------------------ceer iebYeerjHetJe&keÀ Je efJeJeskeÀHetJe&keÀ efveJesove keÀjlees keÀer ceuee DeeHeCe ceeefnleer DeefOekeÀej keÀe³e&keÀlee& cenemebIee®ee Jeeef<e&keÀ meYeemeo keÀªve I³eeJes.ceer meYeemeo HeÀer Je veeieefjkeÀ DeefOekeÀej ceeefmekeÀe®eer Jeeef<e&keÀ Jeie&Ceer Demes SkeÀ$eerle 300 ªHe³es Yejerle Deens.meYeemeo DeesUKeHe$e Je ceeefmekeÀe®es DebkeÀ ceuee ceeP³ee Hel³eeJej HeeþJetve ÐeeJes.ceer Yeejleer³e mebefJeOeeveeves Ieeuetve efouesu³ee keÀe³eosMeerj keÀ#esle veeieefjkeÀ cnCetve efouesu³ee DeefOekeÀej#es$eele®e keÀe³e& keÀjerve. DeeHeuee efJemJeemet efoveebkeÀ ë / / efþkeÀeCe ë ------------mener meYeemeo keÀes[ vebyej ceeefmekeÀ Jeie&Ceer vebyej keÀe³ee&ue³eerve GHe³eesieemeeþer / / 2013 / / 2012 cegole meceeHleer®ee efoveebkeÀ DeesUKeHe$e cegole DeejbYe efoveebkeÀ  HeoeefOekeÀejer cnCetve efve³egkeÌleer Peeueer les Heo ------------------------------- Dee³e[er HeeþefJeuee®ee efoveebkeÀ /Heesmì / keÀgefjDej  ceeefmekeÀeb®ee DebkeÀ HeeþefJeC³eeme megªJeele keÀsuesuee ceefnvee Je Je<e& ------------- / 2012  ceeefmekeÀ Jeie&Ceer Je meYeemeo HeÀerme ªHe³es ceefveDee@[&j / ye@BkeÀ DekeÀeTbì / [er.[er./®eskeÀ ves efo. / / 201 jespeer pecee Peeueer 

Mesje ----------------------------------------------------------------------------------------------

J³ee³ecee®eer Meefjjeuee leMeer Jee®evee®eer ceveeuee iejpe Demeles.


De veeieefjkeÀ DeefOekeÀej

J³eemeHeerþ

1 les 31 cee®e& 2012

Heeve 8

veiejjepe yeerue keÀe³eoe Debceueeble DeeCee.

mLeeefvekeÀ mJejepe mebmLee DeeefOekeÀ HeejoMeera Je ueeskeÀeefYecetKe JneJ³eele cnCetve ie´eceerCe Yeeieemeeþer 73 Jeer Ieìvee ogªmleer ie´ecemeYesuee DeeefCe Menjer Yeeieemeeþer 74 Ieìveeogªmleer Peeu³eecegUs Jee[&meYesuee IeìveelcekeÀ opee& efceUeuesuee Deens.ceneje<ì^ Meemeveeves2008 meeueer keÀsWê mejkeÀejkeÀ[tve Menjer efJekeÀemeemeeþer ceole efceUeJeer cnCetve veiejjepe yeeruee®ee keÀe³eoe efJeOeerceb[U cebpetj keÀªve Iesleuee Deens.³ee keÀe³eÐeele DeveskeÀ $etìer Deensle.Hejbleg ne keÀe³eoe Debceueele DeeCeC³ee®ee efveCe&³e IesC³eeme cee$e ceneje<ì^ Meemeveeves De#ec³e Goeefmevelee oeKeefJeuesueer Deens.ne keÀe³eoe Debceueele DeeCeeJee ³eemeeþer jep³e MeemeveeJej ueeskeÀ oyeeJe DeeCeC³ee®eer iejpe Deens.Menjer Yeeieeleerue peeCeekeÀj veeieefjkeÀebveer meoj ceeieCeer ueeJetve OejCes ner Deelee keÀeUe®eer iejpe yeveueer Deens.Jee[& keÀefceìercegUs Menjer Yeeieeleerue Jee[e&leerue efJekeÀeme keÀeceele HeejoMe&keÀlee ³esF&ue keÀejCe keÀe³eÐeeleerue lejletoer vegmeejefJekeÀeme keÀecee®es DeefLe&keÀ yepesì cebpetj keÀjCes,HeeJeleer leHeemeCes,JewkeÀuHeerkeÀ GHee³e met®eefJeCes Demes DeefOekeÀej Jee[& efkeÀbJee #es$emeYeskeÀ[s osC³eele Deeues DeensleHejbleg ³ee efJeOes³ekeÀele DeveskeÀ $etìer ³ee $etìer otj keÀj³eemeþer He´³elve nesCes DeeJeM³ekeÀ Deens. ceneje<ì´ Meemeveeves mebcele keÀsuesu³ee veiejjepe efJeOes³ekeÀeleerue keÀener lejletoer Heg{erueHe´ceeCes

veeiejer mebIeìvee Je mbemLeebveer veiejjepe yeerueele met®eefJeuesu³ee megOeejCee Je $etìer otj keÀjC³ee®eer keÀsuesueer ceeieCeer Heg{erueHe´ceeCes

1) mene ceefnv³eeletve SkeÀ #es$emeYee yewþkeÀ veiejmesJekeÀe®³ee DeO³e#elesKeeueer 1)#es$emeYee He´efleefveOeer®eer efveJe[ Ketu³ee efveJe[CetkeÀ Heod×leerves JneJeer.Dev³eLe veiejmesJekeÀ DeeHeu³ee cepeeraleerue ueeskeÀeb®eer efveJe[ keÀjsue Je l³eeletve Ye´<ìe®eej nesF&ue. Jee{sue. 2) ner #es$emeYee oesve les Hee®e celeoeve keÀsbêe®eer Demesue.SkeÀtCe celeoej 2)Jee[&meefceleer DemeeJeer lemes®e ner meefceleer He´MeemekeÀer³e meefceleermeejKeer DemeeJeer 2500 les7500 ®³ee ojc³eeve Demeleerue. Jee[& meefceleeruee keÀceeue DeefOekeÀej DemeeJesle. 3)veiejmes JekeÀeb®es Heo jodÎ keÀjC³ee®ee DeefOekeÀej ne Jee[&meYesle Iesleuee peeJee 3)#es$emeYes®ee meef®eJe ceneHeeefuekeÀe keÀce&®eeN³eeceOetve efve³egkeÌle keÀsÀuee peeF&ue. Je veiejmesJekeÀ Heo jÎ keÀjC³ee®es DeeosMe ceneHeewj ³eebvee DemeeJesle. 4)#es$e meYee yeesueefJeC³ee®eer peyeeyeoejer veiejmesJekeÀeJej Demesue. 4)Jee[& meefceleer®ee efveOeer JeeHejC³ee®ee efveCe&³e IesC³ee®ee DeefOekeÀej ne Jee[&meYesme oesve Je<ee&le ®eej meYee YejefJeC³eele keÀmetj keÀsu³eeme Dee³egkeÌleebveer efouesu³ee efceUeuee Heeefnpes.lemes®e efveOeer JeeHeje®es DeefOekeÀej keÀce&®eeN³ee efceUeJesle.Jee[&meYesme efveosxMeevegmeej DeMee veiejmesJekeÀebme HeeefuekeÀe meom³elJeeHeemetve Deven& keÀsJeU ceeefnleer IesCes Je met®evee osC³ee®ee DeefOekeÀej Demeu³eeme ueeskeÀmenYeeie efceUefJeCes Meke̳e nesCeej veener.lemes®e DeMee HeeskeÀU lejletoercegUs 74 Ieìvee þsJeC³ee®eer lejleto keÀjC³eele Deeueer Deens. og ªmleeruee keÀmeuee®e DeLe& jenle veener. 5)#es$emeYes®es keÀe³e& Je keÀl³e&J³eeceO³es #es$emeYesuee He´eOeev³e ke´Àce met®eefJeCes 5)Jee[&meYes®ee veiejmesJekeÀ DeO³e#e jeefnu³eeves l³ee®³ee efJejesOeele leke´Àejer efkeÀbJee peeiee met®eefJeCes,GHee³e³eespevee met®eefJeCes DeMee lejletoer Deensle. cetu³eebkeÀve nesC³ee®eer Meke̳elee yeeo þjles.cnCetve #es$emeYes®ee efkeÀbJee Jee[&meYes®ee 6) #es$emeYesme keÀsJeU nkeÌkeÀ Je DeefOekeÀejeceO³es ceeefnleer efceUefJeC³ee®ee DeO³e#e ne celeoejeceOetve efve³egkeÌle keÀsuee peeJee. 6) megjef#eleles®³ee ¢<ìerves DeeHeu³ee efJeYeeieeleerue onMeleJeeoer Je DemeeceeefpekeÀ DeefOekeÀej efouesuee Deens.veiejmesJekeÀeb®³eemlejeJej keÀesCeleerner Jee[& lelJeeJej efve³eb$eCe þsJeCes,leMeer ceeefnleer Heesueermeebvee osCes,keÀe³eoe Je megJ³eJemLee meefceleer vemesue.#es$emeYee He´efleefveOeer®eer efve³egkeÌle veiejmesJekeÀ keÀjsue jeKeC³eemeeþer Heesueermeebvee ceole keÀjCes.DeMee keÀeceele #es$emeYes®es menkeÀe³e& 7)veiej mesJekeÀebveer meueie ®eej meYee ve Iesleu³eeme l³ee®es veiejmesJekeÀ efceUsue. Heo jÎ nesJet MekeÀles. 7) veiejjepe yeerue ne keÀsJeU SkeÀ GHe®eej ve jenlee mLeeefvekeÀ mJejepe mebmLes®³ee keÀejYeejeJej efve³eb$eCe þsJeCeejer Je Heefj#eCe keÀjCeejer leer DeefOekeÀej³egkeÌl mebmLee DemeeJ 8) DeeHeu³eekeÀ[erue ®eebieues ogmeN³eeme osC³eeme [ieceiet vekeÀe,F&MJej l³eeb®³eeleerue Gllece legcneme osF&ue.


De veeieefjkeÀ DeefOekeÀej DeesUKe keÀe³eÐee®eer

1 les 31 cee®e& 2012

Heeve 9

ie´ecemeYee Je ie´ecemeYes®es DeefOekeÀej

1) ie´ecemeYee Je<ee&letve mene JesUe IesC³eele ³esF&ue. 2)ie´ecemeYes®³ee oes meYeeceO³es leerve ceefnv³eeHes#ee DeefOekeÀ Deblej vemeues Heeefnpes. 3) ie´ecemeYes®³ee He´l³eskeÀ efve³eceerle meYesHetJeera ieeJeeleerue ceefnuee celeoejeb®eer ceefnuee ie´ecemeYee IesCes yebOevekeÀejkeÀ Deens 4) mejHeb®e Je GHemejHeb®eeves efouesu³ee keÀeueeJeOeerle ie´ecemeYee 73 Jeer Ieìveeogªmleer keÀe³e Deens ? yeesueeJeueer veener lej DeMee JesUer meef®eJe (ie´ecemesJekeÀ) Yeejlee®³ee mebefJeOeeveele 73 J³ee IeìveeogªmleercegUs meYee yeesueeJeleerue Je meoj meYee mejHeb®e / GHemejHeb®e ³eebvee ceesþe ke´ÀebleerkeÀejeryeoue Ie[tve Deeuee Deens. YejJeueer Deens Demes ie=efnle OejC³eele ³esF&ue. 1) ie´ecemeYee Je ie´eceHeb®ee³ele ³eeb®³ee DeefmlelJeeuee 5)He®ee³eleer®³ee He´l³eskeÀ meeJe&ef$ekeÀ efveJe[CetkeÀerveblej®³ee Heefnu³e IeìveelcekeÀ opee& He´eHle Peeuee. ie´ecemeYesle mejHeb®e efkeÀbÀJee GHemejHeb®e ie´ecemeYes®es DeO³e#e 2) Je<ee&letve efkeÀceeve mene ie´ecemeYee IesCes ns mLeeve Yet<eefJeleerue.Flej meYee®³eeJesUer ieeJeeleerue pes<þ Je ie´eceHeb®ee³eleerJejIeìveelcekeÀ efjl³ee yebOevekeÀejkeÀ DevegYeJeer J³ekeÌleer ie´ecemeYe®es DeO³e#e cnCetve keÀecekeÀepe þjues Heent MekeÀleele. 3) ie´eceHeb®ee³eleeruee Hee®e Je<ee&®eer meveoMeerj cegole 6)xieeJeele keÀece keÀjCeeN³ee meJe& MeemekeÀer³e/efveceMeemekeÀer³e efceUeueer. keÀesCel³eener keÀejCeecegUs ³eeme Je Heb®ee³eleer®³ee keÀce&®eeN³eeJej ie´ecemeYes®es efMemleefJe<e³ekeÀ cegoleJee{yeskeÀe³eosMeerj þjles efve³eb$eCe jeefnue.DeMee keÀce&®eeN³eeb®³ee keÀecee®es Jeeef<e&keÀ 4)He´l³e#e efveJe[tve Deeuesues meom³e®e ie´eceHeb®ee³ele cegu³eceeHeve l³eeb®³ee Jeefj<þ He´eefOekeÀeN³ebe®³ee efveoMe&veeme ®eeueefJeC³eemeIeìveelcekeÀefjl³ee JewÐe efve³egkeÌle DeeCetve efoues peeF&ue. meYeemeoebvee ie´eceHeb®ee³eleer®ee keÀejYeejer cnCetve 7)jep³ee®³ee Je keÀsWêMeemeveeb®³ee J³ekeÌleeriele ueeYeeb®³ee ³eespevee efve³egkeÌleerme He´efleyebOe meeþer ieeJeeleerue iejpet Je Hee$e J³ekeÌleer®eer efveJe[ ie´ecemeYesle 5) jep³e ef J elle Dee³ees i eekeÀ[t v e Les ì ®e®ee& keÀªve þjefJeueer peeF&ue. ie´eceHeb®ee³eleeRvee ceole osC³ee®³ee ³eespevesuee 8) ie´ecemeYes®³ee Heg{erue meYes®ee efoveebkeÀ JesU Je mLeeve IeìveelcekeÀ keÀJe®e Je megjef#elelee.MeemekeÀer³e Deieesoj®³ee meYesle efveefM®ele keÀsues peeF&ue. Kepeev³eeJej keÀener He´ceeCeele Lesì Yeeieeroejer®ee 9) ie´eceHeb®ee³eleeruee meeceeefpekeÀ Je DeeefLe&keÀ efJekeÀemee®³ee nkeÌkeÀ He´mleeHeerle Peeuee. ³eespevee,keÀe³e&keÀ´ce efkeÀbJee He´keÀuHe ³eeb®eer DebceueyepeeJeCere 6) Heb®ee³ele jepe J³eJemLesle ceefnuee GcesoJeejebvee keÀjC³eeHetJeera DeMee ³eespeveeJej nesCeeN³ee Ke®ee&me SkeÀ le=leer³eebMe (Deelee ceneje<ì^ele 50 ìkeÌkesÀ) ie´ecemeYeskeÀ[tve Deie´erce ceev³elee I³eeJeer ueeiesue. Deej#eCe Smemeer Je SmeìeRmeeþer SkeÀ le=leer³eebMe 10) ie´ecemeYes®³ee He´l³eskeÀ meYes®es keÀe³e&Je=lle le³eej keÀjC³ee®eer Deej#eCe meom³e DeeefCe Heoemener peyeeyeoejer ie´ecemesJekeÀebJej jeefnue. legcner mJele:uee efJemeª MekeÀeue,lej®e KeN³ee DeLee&ves legcner F&MJejepeJeU Heesn®et MekeÀeue.


De veeieefjkeÀ DeefOekeÀej jeskeÀþeskeÀ cele

1 les 31 cee®e& 2012

Heeve 10

ueeskeÀmeYee ve efJeOeevemeYee

meyemes Gb®eer ie´ecemeYee!

’me®®eer ueeskeÀMeener keWÀê ces yewþs ngS 20 Deeoceer vener ®euee mekeÀles.Jees lees veer®es nj iee@Je kesÀ ueesiees Üeje ®eueeF& peeveer ®eeefnS ~ leekeÀer mellee kesÀ keWÀê efyebot pees Fme mece³e efouueer ,keÀuekeÀllee ³ee yecyeF& pewmes ye[s MenjeW ces nw, cew Gmes Yeejle kesÀ 7 ueeKe ieeBJe ces yeebìvee ®eengbiee ....“ - ce.ieebOeer

iesu³ee 65 Je<ee&le mJeeleb$³ee®es HeÀUs efouueerHeemetve ieuueer He³e¥le Heesn®eueer®e veenerle.Gueì ueeskeÀMeener®³ee veeJeeKeeueer Meener ueeskeÀeb®³ee keÀener melleekeÀeb#eer ìesU³ee efvecee&Ce Peeu³ee.efouueer, cegbyeF&,DeMee efþkeÀeCeer mellee SkeÀJeìueer iesueer. meeceev³e ceeCetme 65 Je<ee&le GHesef#ele®e jeefnuee.oj Hee®e Je<ee¥veer nesCeeN³ee efveJe[CetkeÀerle ³ee HeÀkeÌle SkeÀoe cele Ðee³e®eb. DeeHeues He´efleefveOeer efveJe[tve Ðee³e®es.veblej®eer Hee®e Je<ex Deece®³ee ieuueerleu³ee,ieeJeeb®³ee, efMeJeeje®³ee, cegueKeeb®³ee efpeun³ee®³ee meieU³eeb®³ee efJekeÀemee®es efveCe&³e ns He´efleefveOeer®³ee neleele Ðee³e®es.DeMeer J³eJemLee efvecee&Ce Peeueer.HeÀej efJemJeemeeves celeoeve keÀªve efveJe[tve efoues Hejbleg ³ee Keemeoej,Deeceoej veecekeÀ He´efleefveOeeRveer ieeJe efMeJeejeHe³e¥le lemes®e meeceev³e ceeCemeebHe³e¥le mellee keÀOeer®e Heesn®eefJeueer®e veener.Deepe osMeele ueeKees MeslekeÀN³eeb®³ee Deelcenl³ee megª Deensle.30 keÀesìer DemebIeìerle keÀeceieej Deensle p³eebvee jespe®³ee jespeerjesìer®eer keÀmeueerner MeeMJeleer veener.ieeJeesieebJe yeskeÀejeb®³ee HeÀewpee Deensle.Deepener osMeele Deeþ keÀesìer He´es{efm$e³ee DeeefCe Hee®e keÀesìer He´es{Hegª<e efvej#ej Deensle.ieeJeeleerue peeleer³eJeeo mebHeuesuee veener.Ye´<ìe®eej HejekeÀesìeruee Heesn®euee Deens.DeelebkeÀJeeo,meebHe´oe³eJeeo OegmeHegÀmele Deens.iejeryeebmeebþer meeJe&peefvekeÀ FmHeerleUeletve Ie=CeemHeo cnCelee ³esF&ue FlekeÀer JeeF&ì Deejesi³e mesJee GHeueyOe Deens.efMe#eCeeb®es yeepeejerkeÀjCe Peeues Demetve iejeryeebvee efMe#eCee®eer oejs yebo Peeueer Deensle.Deecner efveJe[tve efouesues He´efleefveOeer Deelee Deece®³ee keÀener efJekeÀeme Je G×ej keÀjleerue ³eeJej meeceev³e ceeCemeeb®ee efJemJeeme Gjuesuee veener.iesueer meeþ Je<ex meeceev³e ceeCetme celeoeve keÀjlees³e,Hejbleg He´l³eskeÀ JesUsme Heefnu³eeHes#ee DeefOekeÀ Kejeye Je DeefOekeÀ Ye´<ì ueeskeÀ Deece®es He´efleefveOeer cnCetve peele Deensle.l³eecegUs HeÀkeÌle Hee®e Je<ee&letve SkeÀoe celeoeve keÀªve ³ee osMeeleerue meeceev³e ceeCemeeb®es Yeues nesCeej veener.l³eecegUs Deelee ³eeHeg{s kesÀJeU mejkeÀejb keÀesCeeb®e yeveJee³e®e ne meeceev³e ceeCemeb®ee DemeCeeje celeoevee®ee nkeÌkeÀ Hegjsmee þjCeej veener.lej ieeJeeleerue,jep³eeleerue Je efouueerleerue mejkeÀej keÀmes ®eeueJee³e®es ³ee®eener nkeÌkeÀ meeceev³e celeoejebvee efceUe³euee®e nJee.DeLee&le Deecneuee Deece®es mJejep³e yeveefJeC³ee®ee nkeÌkeÀ efceUe³euee®e nJee.73 J³ee Ieìveeogªmleerves lees DeefOekeÀej Deelee meJe& veeieefjkeÀebvee efouee Deens.HeÀkeÌle Deelee iejpe Deens lees DeefOekeÀej meJee¥veer efceUtve HeefjCeecekeÀejkeÀ Je He´YeeJeer efjl³ee JeeHejC³ee®eer - megYee<e yemeJeskeÀj.

Hejepe³eer þjuesu³eebvee pes keÀjeJesmes Jeeìles vemeles vecekesÀ les®e efJepe³eer J³ekeÌleer keÀ©ve oeKeefJeleele.


DeveeieefjkeÀ DeefOekeÀej

1 les 31 cee®e& 2012

Heeve 11

leke´Àej keÀesþs keÀjeue? ie=nefvecee&Ce efJe<e³ekeÀ leke´Àejermeeþer ceneje<ì^ ie=nefvecee&Ce Je #es$eefJekeÀeme ceneceb[U ie=nefvecee&Ce YeJeve yeebêe (HetJe&) cegbyeF&400 051 HeÀesve ë(022)26592492 2659 0660

ceneje<ì^ jep³e jmles Je ìesue efJe<e³ekeÀ leke´Àejermeeþer ceneje<ì^ jep³e jmles efJekeÀeme ceneceb[U (Sce Sce Deej [er meer ) efHe´³eoMe&veer HeekeÀ&peJeU vesefHe³eve meer jes[ cegbyeF& 36 HeÀesve ë(022)23686112 cegbyeF& efJeYeeieeleerue Hee³eeYetle megefJeOee leke´Àejermeeþer

cegbyeF& ceneveiej efJekeÀeme He´eefOekeÀejCe (Sce.Sce.Deej.[er.S)

Jeebvês-kegÀuee& mebketÀue Jeebês(HetJe&) cegbyeF& 400051 HeÀesve ë (022) 26599001 HeÀ@keÌme ë 26591264

Sme.ìer.efJe<e³ekeÀ mebHekeÀ& Je leke´Àejermeeþer ceneje<ì^ jep³e HeefjJenve cenebceb[U ceneje<ì^ JeenletkeÀ YeJeve,[e@ DeevebojeJe vee³ej jes[, cegbyeF& -8 Heer.yeer.SkeÌme. 23023900 HeÀesve (022)23072817

ceefnuee ye®eleieì Je Dev³e DeeefLe&keÀ ³eespevee efJe<e³ekeÀ ceeefnleer Je mebHekeÀ&emeeþer ceefnuee DeeefLe&keÀ efJekeÀeme ceneceb[U ie=nefvecee&Ce YeJeve (cne[e Fceejle) HeesìceeUe yeebêe (HetJe&) cegbyeF& 400 051 HeÀesve ë (022) 26590568 26591629

PeesHe[Heìder HetveJe&meve leke´Àejer Je mebHekeÀ&emeeþer PeesHe[Heìdìer HegveJeme&ve He´eefOekeÀjCe (muece mesìuecesWì Dee@Leeefjìer) ienefvecee&Ce YeJeve cne[e Fceejle 5Jee cepeuee yeebêe HetJe& cegbyeF& 400 051 HeÀesve (022)26590405 jep³e Heesueerme He´Meemeve

Heesueerme cenemeb®eeuekeÀ keÀe³ee&ue³e ë Meefno Yeieleefmebn ceeie& keÀgueeyee cegbyeF& 400 039 HeÀesve (022)22026672 22026747 HeÀ@keÌme ë(022) 22840598

jep³e efve³eespeve ceb[U meg®evee / mebHeke&Àemeeþer jep³e efve³eespeve ceb[U veJeerve He´MeemekeÀer³e YeJeve 18 Jee cepeuee ceb$eeue³eemeceesj cegbyeF& 400 032 HeÀesve (022)22027268 22025289

Leesj keÀejCeebmeeþer ce=l³et HeeJeuesu³ee J³ekeÌleer®es cejCe ns l³eeb®es ³e%ee®e Demeles,HejeYeJe veJns!


De veeieefjkeÀ DeefOekeÀej

1 les 31 cee®e& 2012

ceeefnleer DeefOekeÀej keÀe³e&keÀlee& cenemebIe ceeefmekeÀ veeieefjkeÀ DeefOekeÀej DeeefCe mJejepe yengGdÎsMeer³e mebmLes®³ee meJe& GHeke´Àceeb®eer, keÀe³e&ke´Àceeb®eer ceeefnleer Deelee Lesì FbìjvesìJejner GHeueyOe subhashbaswekar.blogspot.com/ iegieue me®e& keÀje veeieefjkeÀ DeefOekeÀej ®es leepes DebkeÀ Jee®ee ceeefnleer DeefOekeÀej cenemebIe ceneje<ì^eleerue meYeemeoeb®eer Je keÀe³e&keÀl³ee&¥®eer meJe& Fbl³etYetle ceeefnleer Hene.

Heeve 12

veeieefjkeÀ DeefOekeÀej ®³ee ceeuekeÀermebyebOeer efveJesove (HeÀece&) He´He$e -4(efve³ece -8) 1) He´keÀeMeve mLeU S efJebie Hue@ì veb 03, meeF&meove meesmee³eìer Huee@ì veb.56 meskeÌìj-19 KeejIej lee.HeveJesue efpe.je³eie[ 2) He´keÀeMeve ®ee keÀeueeJeOeer ceeefmekeÀ 3)cegêkeÀe®es veebJe megYee<e ceneosJe yemesJekeÀj Yeejlee®es veeieefjkeÀ Deensle keÀe³e ? nes³e,Deensle. cegêCe mLeUe®es veeJe Je Hellee mJejepe efHe´bì He´esmesme Dee@efHeÀme, meskeÌìj-10 keÀesHeje ye´erpepeJeU, KeejIej lee.HeveJesue efpe.je³eie[ 4) He´keÀeMekeÀe®es veeJe megYee<e cenesoJe yemesJekeÀj Yeejlee®es veeieefjkeÀ Deensle keÀe³e ? nes³e,Deensle. Hellee ë S efJebie Hue@ì veb 03, meeF&meove meesmee³eìer Huee@ì veb.56 meskeÌìj-19 KeejIej lee.HeveJesue efpe.je³eie[ 5) mebHeeokeÀe®es veeJe megYee<e cenesoJe yemesJekeÀj Yeejlee®es veeieefjkeÀ Deensle keÀe³e ? nes³e,Deensle. Hellee ë S efJebie Hue@ì veb 03, meeF&meove meesmee³eìer Huee@ì veb.56 meskeÌìj-19 KeejIej lee.HeveJesue efpe.je³eie[ 6)Je=lleHe$ee®³ee ceeuekeÀeefMeJee³e Dev³e keÀesCeer 1 ìkeÌkeÀe Hes#ee DeefOekeÀ®es keÀesCeer®e veenerle. Yeeieeroej/ efnmmesoej/YeeieOeejkeÀ Deensle keÀe³e ? 4) ceeuekeÀe®es veeJe megYee<e cenesoJe yemesJekeÀj Yeejlee®es veeieefjkeÀ Deensle keÀe³e ? nes³e,Deensle. Hellee ë S efJebie Hue@ì veb 03, meeF&meove meesmee³eìer Huee@ì veb.56 meskeÌìj-19 KeejIej lee.HeveJesue efpe.je³eie[ ceer megYee<e ceneosJe yemesJekeÀj Iees<eerle keÀjlees keÀer Jejerue efouessuee efveJesoveelcekeÀ leHeMeerue ceeP³ee ceeefnleer Je efJemJeemeHe´ceeCes mel³e Deens. megYee<e ceneosJe yemesJekeÀj He´keÀeMekeÀ

íe³eeef®e$e ë Ye´<ìe®eej efJejesOeer peve®eUJeUer®es keÀe³e&keÀle&x efJeMJebYej ®eewOejer ³eeb®³ee HeÀsmeyegkeÀ Jee@ueJeªve

J³eeHekeÀ O³e³see Hee´Hlee®r³ee HeJ´eemeele ecfeUeueuseer lelkeÀeueevre HejeYeJe ne Keje HejeYeJe vemevge lees eJfepe³e Demelee.s


De veeieefjkeÀ DeefOekeÀej

1 les 31 cee®e& 2012

Heeve 13

ie´eceHeb®ee³ele keÀe³ee&ue³eeleerue Jeeef<e&keÀ leeUsWyeo efnMeesye HegmlekeÀs Deeefo®eer ceeefnleer ceeieefJeC³eemeeþerJe keÀeieoHe$es efveefj#eCeemeeþer®ee vecegvee Depe& ceeefnleer®ee DeefOekeÀej keÀe³eoe 2005 -keÀuece 3 DevJe³es Depe& (pees[He$e ’ De “efve³ece 3 vegmeej) He´efle, peveceeefnleer DeeefOekeÀejer ie´eceHeb®ee³ele keÀe³ee&ue³e, -------------------1) Depe&oejeb®es veeJe -------------------------------------------2) Hellee ë -----------------------------------------------------3) ceeefnleer®ee efJe<e³e ëie´eceHeb®ee³eleer®es meve 2010 les 2011 ³ee DeefLe&keÀ Je<ee&leerue uesKeeHeefj#eCe (Dee@ef[ì) DenJeeue efceUCesyeeyele.Je keÀeieoHe$es efveefj#eCeeme efceUCesyeeyele 4)DeeJeM³ekeÀ Demeuesu³ee ceeefnleer®ee leHeMeerue Je keÀeueeJeOeer(meve 2010 les 2011) De) meve 2010les 11 Je 2011 les 2012 ³ee oesve Je<ee&leerue DeeHeu³ee ie´eceHeb®ee³eleer®es Peeuesues uesKeeHeefj#eCe DenJeeuee®eer SkeÀ He´le efceUeJeer. ye) DeeHeu³ee keÀe³ee&ue³eeleerue jeskeÀ[Jener,(keÀ@Me yetkeÀ) uespej yegkeÀ, ceeuecellee(Demesì)veesWoJener ye@BkeÀ HeemeyetkeÀ,meeþe veesWoJener (mìe@keÀ jefpemìj) JneT®ej,keÀjejveeces, npesjer He$ekeÀs, ceespeceeHe HegefmlekeÀe Deeoer keÀeieoHe$es HeenCeer Je efveefj#eCe keÀjC³eemeeþer efoveebkeÀ Je JesU uesKeer keÀUJeeJee meoj keÀeieoHe$es HeenC³ee®ee He´leer IebCìe Hee®e ªHe³eeHe´ceeCes MegukeÀ YejC³eeme le³eej Deenesle. 5) ceeefnleer ìHeeueeves nJeer keÀer J³eefkeÌleMeë ceeefnleer mHeer[ Heesmìeves HeeþJeeJeer. /J³ekeÌleerMe ë 6) Depe&oej oeefjêîe js<esKeeueerue Deens / veener (vemeu³eeme 10 ªHe³ee®ee keÀesì& HeÀer mì@cHe pees[uee Deens) efþkeÀeCe ë -----------------efoveebkeÀ ë ---------------------

Depe&oeje®eer mener (veeJe -----------------) cees.:

vece´ l ee Meew ³ ee& ® ee Deueb k eÀej nes ³ e


De veeieefjkeÀ DeefOekeÀej

1 les 31 cee®e& 2012

Heeve 14

yeN³ee®e JesUe keÀener ie´eceHeb®ee³eleerceO³es ie´ecemeYes®es þjeJeeyeeyele veeieefjkeÀebvee ceeefnleer efoueer peele veener leer efceUeJeer ³eemeeþer Depee&®ee vecetvee ceeefnleer®ee DeefOekeÀej keÀe³eoe 2005 -keÀuece 3 DevJe³es Depe& (pees[He$e ’ De “efve³ece 3 vegmeej) He´efle, peveceeefnleer DeeefOekeÀejer ieì efJekeÀeme DeefOekeÀejer ---------------------------------1) Depe&oejeb®es veeJe -------------------------------------------2) Hellee ë -------------------------------------------------3) ceeefnleer®ee efJe<e³e ë ieeJeele Peeuesu³ee ie´ecemeYeeceOeerue þjeJe Je mebyebOeerle efJe<e³ee®eer ceeefnleer efceUCesyeeyele ueeYe / ceoleer®eer ceeefnleer efceUCesyeeyele 4) DeeHeu³ee ieeJeele meve 2010-2011 ³ee Je<ee&le SkeÀtCe efkeÀleer ie´ecemeYee Peeu³ee.He´l³eskeÀ ie´ecemeYes®³ee keÀe³e&Je=llee®³ee He´leer®eer íe³eebefkeÀle He´le efceUeJeer.GHeefmLele ieecemLeb®eer veeJes ÐeeJeerle. ye) meve 2010 les 2011 ceOeerue ie´ecemeYesleerue meJe& þjeJeeb®³e u esKeer He´leer efceUeJ³eele. keÀ) meve 2010 Je 2011 ceOeerue ie´ecemeYesle Peeuesu³ee efkeÀleer þjeJebe®eer DebceueyepeeJeCeer keÀjC³eele Deeueer efkeÀleer þjeJe He´uebyeerle Deensle.leHeMeerueJeej ceeefnleer ÐeeJeer. [ ) ie´ecemeYee nesC³eeHetJeera ieeJeele ceefnueeb®eer efJeMes<e ie´ecemeYee Yejles keÀe³e ? meve 2010 les 2011 ceO³es SkeÀtCe efkeÀleer ceefnueeb®³ee efJeMes<e ie´ecemeYee IesC³eele Deeu³ee.³ee ie´ecemeYeebvee GHeefmLele ceefnueeb®eer mJee#eN³eemeefnle Demeuesueer ³eeoer ÐeeJeer. 5) ceeefnleer ìHeeueeves nJeer keÀer J³eefkeÌleMeë ceeefnleer mHeer[ Heesmìeves HeeþJeeJeer. /J³ekeÌleerMe ë 6) Depe&oej oeefjêîe js<esKeeueerue Deens / veener (vemeu³eeme 10 ªHe³ee®ee keÀesì& HeÀer mì@cHe pees[uee Deens) efþkeÀeCe ë -----------------efoveebkeÀ ë ---------------------

Depe&oeje®eer mener (veeJe -----------------) cees.:

efpeleke̳ee keÀesJeUîee Je³eele ®eeefj$³e efveefce&leer®es keÀe³e& megª keÀjeue, lesJe{s les HeefjCecekeÀejkeÀ nesF&ue.


De veeieefjkeÀ DeefOekeÀej

1 les 31 cee®e& 2012

Heeve 15

efpe.He.MeeUsleerue MeemekeÀer³eceev³elee He´eHle He´eLeefcekeÀ MeeUsleerue meJe&efMe#ee DeefYe³eeve Je Dev³e MeemekeÀer³e Meeues³e ³eespeveeb®eer ceeefnleer ceeieefJeC³eemeeþer Depee&®ee vecegvee ceeefnleer®ee DeefOekeÀej keÀe³eoe 2005 -keÀuece 3 DevJe³es Depe& (pees[He$e ’ De “efve³ece 3 vegmeej) He´efle, peveceeefnleer DeeefOekeÀejer Üeje cegK³eeO³eeHekeÀ, ------------- MeeUe --------------------1) Depe&oejeb®es veeJe -------------------------------------------2) Hellee ë -------------------------------------------------3) ceeefnleer®ee efJe<e³e ë DeeHeu³ee MeeUsle meJe&efMe#ee DeefYe³eeve Je Dev³e MeemekeÀer³e ³eespevee®³ee ceeO³eceeletve efceUCeeN³ee ceoleer®eer ceeefnleer efceUCesyeeyele (2010-2011) 4) meJe& efMe#ee DeefYe³eeve efkeÀbJee Dev³e MeemekeÀer³e ³eespevesletve MeeUe,Jeie&Keesu³ee, ìe@³euesì lemes®e keÀcHeeT[ Jee@ue Je mJe³ebHeekeÀie=n Mes[ F= yeebOekeÀeceemeeþer Jejerue keÀeUele efkeÀleer efveOeer Deeuee.efkeÀleer efveOeer Ke®e& Peeuee. ye) MeeUsleerue Meeues³e Hees<eCe Deenej ³eespevesmeeþer efkeÀleer ªHe³es efveOeer cebpetj Peeuee , ? efkeÀleer Ke®e& Peeuee Deens? GHeueyOe leHeMeerue ÐeeJee= keÀ) DeeHeu³ee MeeUsleerue efkeÀleer efJeÐeeL³ee&¥vee Meeues³e ieCeJesMe Je Meeues³e Heeþ³eHegmlekeÀsÀ efceUeueer l³eeb®eer ³eeoer efceUeuesueer HegmlekeÀs lemes®e MeemeveekeÀ[tve efceUeuesueer SkeÀtCe HegmlekeÀs ³eeb®³ee mebyeOeer®eer Hees®e HeeJeleer DeMeer meJe& leHeMereueJeej ceeefnleer ÐeeJeer. [ ) DeeHeu³ee MeeUsleerue cegueerRvee jespe®ee GHeefmLeleer Yellee efouee peelees keÀe³e ?.GHejeskeÌle keÀeueeJeOeerle lees efkeÀleer cegueerRvee efceUeuee.DeMee meJe& YelleeHe´eHle cegueerR®eer HetCe& veeJes ÐeeJeerle.Yellee efceUeu³eeveblej l³eeb®³ee mJee#ejer Iesleuesu³ee veesWoJener®³ee íe³eebefkeÀle He´le ÐeeJeer. 5) ceeefnleer ìHeeueeves nJeer keÀer J³eefkeÌleMeë ceeefnleer mHeer[ Heesmìeves HeeþJeeJeer. /J³ekeÌleerMe ë 6) Depe&oej oeefjêîe js<esKeeueerue Deens / veener (vemeu³eeme 10 ªHe³ee®ee keÀesì& HeÀer mì@cHe pees[uee Deens) efþkeÀeCe ë -----------------efoveebkeÀ ë ---------------------

Depe&oeje®eer mener (veeJe -----------------)

keÀcee&le ³eMe Demeles l³ee®³eeceeies Demet MekeÀCeeN³ee Je³eele veener


De veeieefjkeÀ DeefOekeÀej

Heeve 16

De He´efle,

MesJeì®es Heeve ..

1 les 31 cee®e& 2012

He´sjCee

De HeeþefJeCeej

Helleeë DeveeieefjkeÀ DeefOekeÀej Hueeì veb. F&-96, meks eÌìj -12 KeejIej, DeveJeer cegbyeF& 410210 ceneje<ì^ cees 9223516920

ues ceMeeues ®eue He[s nw ueesie cesjs iee@BJe keÀs Deye DebOesje uetì uesWies ueesie cessjs iee@BJe keÀs ...~~ Hetíleer nwQ PeesWHe[er Deewj,Hegíles nwQ Kesle Yeer keÀye leuekeÀ uetìles jnsWies ueesie cesjs iee@BJe kesÀ ve³ee metjpe Deye Giesiee,osMe nj iee@BJe cesb Deie FkeÀÆs nes jns nwQ ueesie cessjs iee@BJe keÀs ...~~ ®eerKeleer nwQ nj ªkeÀeJeì þeskeÀjesW keÀer ceej mes yesef[³ee@B KeCekeÀe jns nwQ ueesie cessjs iee@BJe keÀs ...~~ osKeesW ³eejes pees megyen efHeÀkeÀer meer Leer DeepelekeÀ ve³ee jbie GmecesW YejsWies ueesie cessjs iee@BJe keÀs ...~~ %eeve keÀe oerHekeÀ peuesiee osMe kesÀ nj iee@BJe cesW jewMeveer HewÀuee jnsW nwQ ueesie cessjs iee@BJe keÀs ...~~ efyeve ue{s kegÀí Yeer ³ene efceuelee vener ³es peevekeÀj Deye ue{eF& ue{ jns nwQ,ueesie cessjs iee@BJe keÀs ...~~

Hees<ì HejJeevee. No.G/NMD/128/2012-14

ke´Àebleer ieerle ues ceMeeues ®eue He[s nw .....

De ns He$e ceeuekeÀ, cegêkeÀ, He´keÀeMekeÀ DeeefCe mebHeeokeÀ megYee<e ceneosJe yemeJeskeÀj ³eebveer mJejepe efHe´bì He´esmesme keÀe³ee&ue³e, De meskeÌìj-10, keÀesHeje ye´erpepeJeU, KeejIej lee.HeveJesue efpe.je³eie[ 410 210 ³esLes cegêerle keÀªve, Des efJebie He@Ìueì-03 De meeF&meove meesmee³eìer Huee@ì veb.56 meskeÌìj-19 KeejIej lee.HeveJesue efpe.je³eie[ 410 210³esLes He´keÀeMeerle kesÀues. jefpe veb. MAHMAR/2011/40781

Nagrik Adhikar  
Nagrik Adhikar  

Subhash Baswekar

Advertisement