Page 1

Proizvodi Informacija o stenskih kondenzacijskih ogrevalnih sistemih

Zanesljiv vir toplote Stenski plinski kondenzacijski kotli Weishaupt Thermo Condens mo達i do 240 kW


Weishaupt Thermo Condens 45/60-A: kondenzacijska tehnika bodoãnosti Regulacija O2 kot serijska oprema (sistem SCOT) Sistem dinamiãne kontrole kakovosti zgorevanja pomeni, da lahko uporabimo eno izvedbo kotla za vse vrste plina, ne glede na njihovo spremenljivo sestavo. Individualno nastavljanje na vsakokratno vrsto plina tako ni veã potrebno. Poleg mnogih drugih prednosti sistem SCOT zagotavlja izredno nizke emisije ‰kodljivih snovi, zelo varãno porabo goriva in skoraj nesli‰no delovanje.

Weishauptove stenske kondenzacijske naprave Thermo Condens predstavljajo zgleden primer, kako je moÏno pridobivati toploto za ogrevanje iz plina na vsestransko ekonomiãen, varen in okolju prijazen naãin. Po zaslugi ‰irokega razpona in prilagodljivosti toplotnih moãi so naprave vsestransko uporabne tako v javnem, gospodarskem in privatnem sektorju.

Vrhunski prenosnik toplote iz aluzlitine Novo razviti toplotni izmenjevalnik iz specialne alu-zlitine, ulit v enem kosu, je porok za dolgo Ïivljenjsko dobo kotla, pa tudi za zelo visok normni izkoristek do max. 108,4%.

Poleg tega so primerne tudi za veãkotlovska postrojenja. Kaskadne postavitve iz max. 4 kondenzacijskih kotlov omogoãajo pokrivanje toplotnih potreb tudi v veãjih objektih do max. 240 kW.

Komunikacijski vmesnik (eBus) Kondenzacijski kotli Weishaupt Thermo Condens A so serijsko opremljeni s komunikacijskim prikljuãkom in prostimi, vsestransko uporabnimi elektriãnimi vhodi in izhodi za enostavno povezavo v sodobne sisteme avtomatizacije stavb. Zanesljiv servis Dolgoroãna varnost pomeni pri Weishauptu med drugim tudi, da svoji prodajno-servisni mreÏi stoji ob strani s prvorazrednim servisnim konceptom. Weishauptovi in poobla‰ãeni serviserji so svojim kupcem na voljo tudi ob sobotah, nedeljah in praznikih.

Regulacija v modulni tehniki Mikroprocesorski krmilnik Weishaupt Condens Manager, regulacijsko srce kotla, je Ïe v osnovni (serijski) izvedbi opremljen za regulacijo ogrevanja glede na zunanjo temperaturo. Logiãen koncept nastavljanja, prikaz obratovalnih vrednosti na LCD-zaslonu, zelo dobra dostopnost do elektriãnih prikljuãkov – vse to so znaãilnosti, ki pripomorejo k veãjemu udobju.

tip

razpon moãi

variante izvedba H sP brez A

sP sA WTC 15-A

4,3 do 14,7 kW

WTC 25-A

10,0 do 32,0 kW

WTC 45-A*

11,0 do 45,5 kW

WTC 60-A*

14,3 do 61,0 kW 0

10

20

* Weishaupt Thermo Condens kaskada moãi do 240 kW (max. 4 kotli)

2

30

40

50

60

sP sA sU

izvedba W sP brez A sU

izv. C sP sA s PWT

7,5 do 25,2 kW

WTC 32-A

izv. HO brez P brez A

● ●

● ●

70 P A

= ãrpalka = raztezna posoda

U = preklopni ventil ogrevanje/sanitarna voda PWT = plo‰ãni prenosnik toplote


3


Kondenzacijska tehnika, dovr‰ena do popolnosti: regulacija O2 (sistem SCOT) kot serijska oprema Weishaupt je v svetovnem merilu prvi proizvajalec, ki je priãel sistem avtomatske regulacije O2 serijsko vgrajevati v svoje stenske kondenzacijske ogrevalne kotle. Sistem SCOT ponuja ‰tevilne prednosti tako za serviserje kot za uporabnike: • Dinamiãen nadzor kakovosti zgorevanja zagotavlja konstantno visok izkoristek, izredno nizko porabo plina in visoko obratovalno zanesljivost. • Kontinuirano optimalna vrednost O2 zagotavlja konstantno nizke emisije, ki so, tudi po zaslugi naãina zgorevanja skoraj brez plamena, mnogo niÏje od predpisanih mejnih vrednosti.

• Sistem SCOT regulira zgorevanje ne glede na vrsto ali kakovost plina. S tem je zagotovljeno, da kotli Thermo Condens vedno delujejo z optimalnimi zgorevalnimi vrednostmi. Poleg tega sistem omogoãa avtomatsko fino nastavitev ob zagonu, tako da zamudno roãno merjenje in nastavljanje ni veã potrebno. • Zaradi modulacije ‰tevila vrtljajev ventilatorja za dovod zraka kotel deluje izredno tiho, tudi ob zagonu, kar predstavlja bistven prispevek k izbolj‰anju kvalitete bivalnega ugodja za uporabnika. • Za zagotavljanje visoke sistemske varnosti se v rednih ãasovnih intervalih izvaja avtomatska kalibracija, pri kateri se vrednosti za regulacijo O2 preverjajo in po potrebi pri spremenjenih pogojih avtomatsko korigirajo.

sevalni gorilnik

Vrhunski prenosnik toplote V Ïelji, da bi zagotovili ãim bolj‰e kori‰ãenje kondenzacijske toplote, so strokovnjaki proizvajalca razvili popolnoma nov, izredno zmogljiv toplotni izmenjevalnik. Kot material so uporabili specialno aluminij-silicijevo zlitino, ki je v kombinaciji s posebnimi postopki ulivanja omogoãil izdelavo izredno uãinkovitega prenosnika z zelo veliko toplotno-izmenjevalno povr‰ino. Posebno pozornost so posvetili geometriji con gibanja dimnih plinov, prilagojeni specialnemu sistemu kanalov vodnega dela, da so dosegli optimalne pogoje za kori‰ãenje kondenzacijske tehnike. V kombinaciji z inovativnim sevalnim gorilnikom in principom moduliranega naãina obratovanja kotli dosegajo zgledno visok normni izkoristek 108,4%.

dimovodni kanal

tri definirane temperaturne cone poveãujejo uãinkovitost prenosnika toplote

ventilator

SCOT elektroda optimalno vijugasto speljani kanali vodnega dela

zrak trije vodni kanali za majhen hidravliãni upor

reguliran plinski ventil

odvod kondenzata regulacija

Regulacija O2

4

plin

Uãinkovit prenosnik toplote


sevalni gorilnik SCOT elektroda za regulacijo O2

kombinirani plinski ventil za regulacijo O2

ventilator s frekvenãno regulacijo

mikroprocesorski krmilnik WCM z gumbi za nastavljanje in elektriãnim prikljuãnim blokom

obtoãna ãrpalka s frekvenãno regulacijo

5


Weishaupt Condens Manager WCM: regulacijski sistem v modulni tehniki Regulacijski sistem Weishaupt Condens Manager je sestavljen iz veã modulno zasnovanih komponent, ki med sabo komunicirajo po vodilu eBus. Modularnost sistema omogoãa nadgradljivost in prilagajanje sistema vsakokratnim potrebam kupca oz. uporabnika. WCM-CPU Integrirana centralna procesna enota Ïe vkljuãuje regulacijo ogrevalnega kroga v odvisnosti od zunanje temperature, regulacijo hranilnikov toplote, regulacijo volumskega pretoka za frekvenãno regulirano obtoãno ãrpalko ter temperaturno regulacijo bojlerja za sanitarno vodo. Za nadaljnje posebne funkcije sta na voljo po dva veãfunkcijska vhoda oz. izhoda. WCM-FB Prikazovalno-upravljalna enota, ki jo je moÏno instalirati v bivalnih prostorih kot sobni nastavljalnik, omogoãa uporabniku udobno in enostavno nastavljanje ‰tevilnih funkcij in parametrov, kot so krivulja ogrevanja, Ïelene temperature in urnik ogrevanja. Upravljalnik ima tudi posebno “info” tipko za spremljanje aktualnih temperatur in informacij o delovnem statusu ogrevalne naprave. WCM-EM Dodatni (raz‰iritveni) moduli omogoãa krmiljenje kompleksnej‰ih ogrevalnih sistemov z veã ogrevalnimi krogi (max. 8). Upravljanje se vr‰i centralno preko upravljalnika WCM-FB. WCM-KA Za krmiljenje veãkotlovskih postrojenj (max. 4 stenski kotli) je moÏno dograditi kaskadni krmilnik, ki poleg regulacije ogrevanja v odvisnosti od zunanje temperature omogoãa ‰e regulacijo hranilnikov toplote in temperaturno regulacijo bojlerja za sanitarno vodo. W-EA Komunikacijski adapter sluÏi kot vmesnik za povezavo z nadzornim raãunalnikom in omogoãa spremljanje obratovalnih podatkov, spreminjanje parametrov in diagnosticiranje motenj.

eBUS

upravljalnik WCM-FB

1. ogrevalni krog

(opcija)

upravljalnik WCM-FB

raz‰iritveni modul WCM-EM

2. ogrevalni krog

raz‰iritveni modul WCM-EM

do max. 8 ogrevalnih krogov

(opcija)

upravljalnik WCM-FB

kaskadni regulator WCM-KA

kaskada max. 4 kotli

(opcija)

eBUS-adapter W-EA Modularno zasnovan regulacijski sistem

6

hranilnik toplote

modem PC


Za individualno nastavljanje, diagnostiko in nadzor je na voljo zmogljiv servisni paket s komunikacijskim adapterjem (eBUS). Za uporabnika to orodje odpira ‰tevilne dodatne moÏnosti: Direktna povezava med WTC in PC • odãitavanje in spreminjanje parametrov • grafiãni prikazi vseh pomembnih parametrov • ãasovna registracija nekaterih parametrov • vodenje statistike

Daljinska povezava z modemom med WTC in PC • odãitavanje in spreminjanje parametrov • grafiãni prikazi vseh pomembnih parametrov • ãasovna registracija nekaterih parametrov • vodenje statistike Daljinski nadzor preko GSM-modula • posredovanje alarmov v obliki SMS sporoãil na mobilne telefone ali ISDNtelefone s funkcijo SMS sporoãil • trije dodatni vhodi na adapterju W-EA omogoãajo prikljuãitev dodatnih naprav kot npr. alarmnih naprav, javljalnikov plina, itd.

direktna povezava

komunikacijski adapter W-EA

eBUS

daljinska povezava

nadzor, upravljanje, vizualizacija GSM ali analogni modem

nadzor preko SMS

WCM

nadzor, upravljanje, vizualizacija

Servisni paket za direktno ali daljinsko povezavo med WTC in PC

7


Weishauptove kondenzacijske kaskade: tehniãno in ekonomiãno optimalna re‰itev Za objekte, kjer potrebe po toploti zaradi spremenljive intenzivnosti uporabe zelo variirajo, kot so npr. ‰ole, me‰ano zasedeni gospodarsko-poslovni objekti ali veãdruÏinske stanovanjske hi‰e, so veãkotlovska kaskadna postrojenja iz max. 4 stenskih kondenzacijskih kotlov idealna re‰itev. Kaskadna regulacija Inteligentna krmilna enota celotnega postrojenja je Weishauptov kaskadni regulator WCM-KA. Skrbi za metodiãno izmeniãno obratovanje v kaskado povezanih kotlov, tako da so obratovalni ãasi posameznih kotlov skoraj popolnoma enaki. Enakomerna obremenitev kotlov v kaskadi pa zagotavlja dolgo Ïivljenjsko dobo celotnega postrojenja. Fleksibilna strategija modulacije Strategija modulacije je nastavljiva na kaskadnem krmilniku, pri ãemer pa vsi delujoãi kotli kaskade vedno obratujejo z enako stopnjo modulacije. Na ta naãin je v obmoãju delne obremenitve omogoãena spremenljiva porazdelitev toplotnih potreb po posameznih kotlih, s ciljem konstantnega zagotavljanja optimalnih obratovalnih pogojev. Tako lahko vsi ‰tirje kotli obratujejo paralelno z minimalno moãjo. Prednosti tega naãina obratovanja so veã kot oãitne: • visok izkoristek - manj‰a poraba plina • minimalne emisije • manj‰a obremenitev posameznih kotlov – dalj‰a Ïivljenjska doba

Razpon modulacije je izredno ‰irok. Pri kaskadah moãi 240 kW se modulacija priãne pri 5% delne moãi in se po potrebi brezstopenjsko povi‰uje do skupne toplotne moãi postrojenja. Energijski management Kaskadni krmilnik po vodilu eBUS komunicira z vsemi kotlovskimi krmilniki (WCM-CPU), pa tudi z instaliranimi moduli za dodatne ogrevalne kroge (WCM-EM). Opremljen je z enim veãfunkcijskim digitalnim vhodom in dvema izhodoma, preko katerih je moÏno realizirati ‰tevilne regulacijskotehniãne naloge. Tako komunikacijski vmesnik kot analogni vhod za daljinsko krmiljenje s pomoãjo signala 0-10V oz. 4-20mA pa uporabniku omogoãata raznolike opcije, na primer moÏnost povezovanja v sodobne sisteme avtomatizacije zgradb. Visoka obratovalna zanesljivost, nizka poraba V prid kaskadnih kondenzacijskih postrojenj govorijo tako varnostni kot tudi ekonomski argumenti. Tako v primeru izpada enega kondenzacijskega kotla zaradi okvare ostali kotli v kaskadi nemoteno delujejo naprej. Med argumente, ki zagovarjajo ekonomsko uãinkovitost, pa sodijo varãna raba energije, izredno nizke emisije v okolje in zelo tiho obratovanje.

izkoristek in emisije

109%

obmoãje delne moãi

104% 60 mg/kWh 50 mg/kWh

30 mg/kWh

10 mg/kWh moã ·e zlasti v obmoãju delnih obremenitev so kondenzacijske naprave izredno varãne in okolju prijazne

8


Pri kaskadnih postrojenjih WTC moãi 240 kW je obmoãje modulacije izredno ‰iroko - od 5% do polne skupne toplotne moãi

9


Weishaupt Thermo Condens A Primeri sistemskih re‰itev eBUS

B1

ogr.krog 1 FB

ogr.krog 7 FB

T

bazen, zraãenje, itd.

T

FB

max. 7 me‰alnih krogov

B61 T

WTC 45/60-A H-PWM

EM

omr.nap.

T

EM

M21

M41

B67

omr.nap.

M

M47

R

M27

omr.nap.

M

B11

M7 B3 M3

gumb za nastavitev naslova

N PE

230V~ L

N PE

3

5

4

H1 L

E

H2 L

E

MFA L

N PE

7

6 VA 1

2

eBUS

+ -

8

9

B11

B1/N1

1

M

1

M

10 B3 1

M

1

14

15

11

Q2 N PE

Y1 Y2 N PE

B6 M

230V~ N PE L1

17

6

18

B1 M

+ - + -

FB M

1

EM

14

15

11

Q2 N PE

Y1 Y2 N PE

B6 M

230V~ N PE L1

L PE N

17

6

18

B1 M

+ - + -

FB M

EM

L

omr.nap. Netz

2

1 230V~ L

WCM -EM nastavitev naslova EM 8 nadaljnji EM

gumb za nastavitev naslova

PWM

S3

eBus Modul

F1 230V 4,0 AT

CPU

0 E F 12 D 3 C 4 B 5 A 9876

WCM -EM nastavitev naslova EM 2 osnovna nastavitev 1. EM

PE N

Netz omr.nap.

0 E F 12 D 3 C 4 B 5 A 9876

PWM

WCM - CPU 45/60

S1

F11 16A

M 1~

M7

H2

M3

omr.nap. Netz 230V 1/N/PE 50Hz

KA: EM: FB:

kaskadni krmilnik WCM-KA raz‰iritveni modul WCM-EM upravljalnik WCM-FB na WCM-EM opcija

B1: B3: B11:

zunanje tipalo tipalo bojler tipalo hidr. izravnalnik

B22: B23:

tipalo hidr. izravnalnik tipalo bojler

10

J

M 1~

B11

J

B1

J

M 1~

B3

M11

Y1 Y2 N PE

J

M 1~

M

M41

B61

WCM-FB

M27 WCM-FB opcija

Y1 Y2 N PE

J

M

M47

B67 WCM-FB opcija

B61: B67:

tipalo predtok ogr. krog 1 tipalo predtok ogr. krog 7

H1/H2: zahteva po toploti s strani eksterne regulacije

M3: M7: M21: M27: M41: M47:

ãrpalka bojler cirkulacijska ãrpalka ãrpalka og. krog 1 ãrpalka ogr. krog 7 me‰alni ventil ogr. krog 1 me‰alni ventil ogr. krog 7

R:

zahteva po toploti s strani regulacije prezraãevanja ali bazena preko potencialno prostega kontakta


eBUS

B1

ogr.krog 1 FB

FB

T

B61

T

omr. nap. Omr. n.

EM

T

EM

M21

M41

M

omr.nap.

R

M27

M47

M

omr. nap.

omr. nap.

B22

B67

max. 7 me‰alnih krogov

T

omr. nap.

bazen, zraãenje, itd.

KA

FB

omr. nap.

ogr.krog 7

M7

naslov A

naslov B

naslov C

naslov D

B23

WTC 45/60-A H-PWM

M3

naslov B ... D WCM - CPU 45/60

CPU

3

230V~ L

L

5

4

H1

N PE

E

H2 L

E

MFA L

N PE

7

6 VA 1

2

eBUS

+ -

8

9

B11

B1/N1

1

M

1

M

2

1

10 B3 1

L

N PE

3

230V~

230V~

M

L

N PE

5

4

H1 L

H2

E

L

E

7

6

MFA L

eBUS

VA

N PE

1

2

+ -

8

9

B11

B1/N1

1

M

1

10 B3

M

1

11

12

13

14

15

16

17

+ eBus + eBus + N1 1 B23 M 1 B22 M 1 B21 M 1 B20 M + PWM -

N PE

U

eBus Modul

eBus Modul

F1 230V 4,0 AT

10 2

1 230V~ L

= ~

WCM - KA

CPU

S3

S3

eBus Modul

F1 230V 4,0 AT

CPU

WCM - CPU 45/60

I

naslov A

M

4

3

H1

VA

2

1

MFA 230V

E L 1 2 N L NL N L

S1

B1

H1

M 1~

M 1~

M7

M3

F10

J

B23 B22

Max.10A gL

J

Netz omr.nap. 230V 1/N/PE 50Hz

S10 PE

N

L

230V

WCM -EM

0 E F 12 D 3 C 4 B 5 A 9876

1

gumb za nastavitev naslova 15 14 Q2 N PE

Y1 Y2 N PE

B6 M

17

6

18 FB

M

B1 M

1

EM

N PE L1

L

PE N

PE N

M21

Y1 Y2 N PE

J

B61

15

11

Y1 Y2 N PE

B6 M

WCM-FB opcija

17

6

18

B1 M

+ - + -

FB M

EM

L PE N

M 1~

M

M41

14 Q2 N PE

230V~

+ - + -

L

M 1~

8 nadaljnji EM

gumb za nastavitev naslova

11

230V~ N PE L1

WCM -EM

0 E F 12 D 3 C 4 B 5 A 9876

8 nadaljnji EM

M27

Y1 Y2 N PE

omr.nap. Netz

WCM-FB

16A

PWM

omr.nap. Netz 230V 1/N/PE 50Hz

J

glavno stikalo

F11

16A

PWM

PE N

F11

omr.nap. Netz

L

S1

Netz omr.nap.

PE

J

M

M47

B67 WCM-FB opcija

11


Higieniãno ãista sanitarna voda: vedno na voljo

Hranilnik toplote WES

Poraba in potro‰nja pitne in tehniãne vode je izredno velika. Povpreãno gospodinjstvo porabi okoli 130 litrov vode na osebo dnevno, od tega 50 litrov tople vode. Zato so tudi zahteve, ki jih morajo izpolnjevati naprave in sistemi za pripravo tople vode, zelo visoke. Zato so komfort pri odjemu, lastnosti toplotno-izolacijskih materialov in kakovost priprave poleg vrhunske uãinkovitosti osrednje teme, s katerimi se ukvarjajo na‰i razvojni inÏenirji. Seveda pa se najveãja skrb posveãa tudi ãistoãi in higieni. Tako so vsi deli na‰ih bojlerjev, ki pridejo v stik s pitno vodo, povr‰insko za‰ãiteni z visoko kakovostnim emajlom ali izdelani iz inox materialov.

12

Klasiãna priprava tople vode Kadar kori‰ãenje sonãne energije ni predvideno, se sanitarna voda segreva s stenskim plinskim kondenzacijskim kotlom. ·iroka paleta modelov in velikosti (od 70 do 400 litrov) iz Weishauptovega programa bojlerjev omogoãa vsakemu kupcu, da najde optimalno re‰itev za svoje individualne Ïelje in potrebe. Solarna priprava tople vode Pri kombiniranih sistemih za pripravo tople vode, ki poleg toplovodnega kotla kot vir energije izkori‰ãajo tudi solarni sistem, se sanitarna voda segreva v specialnem bivalentnem bojlerju. Weishaupt AquaSol ima vgrajena dva toplotna prenosnika: za solarni sistem v spodnjem delu bojlerja, zgornji pa je namenjen dopolnilnemu gretju preko sistema za centralno ogrevanje, kadar solarne energije primanjkuje. Weishaupt AquaSol je na voljo v velikostih 300 in 400 litrov.

Solarna priprava tople vode plus dopolnilno ogrevanje Kadar se sonãna energija ne koristi samo za gretje sanitarne vode, ampak tudi za dopolnilno ogrevanje prostorov, je potrebno vgraditi hranilnik toplote veãje prostornine. Inovativni Weishauptovi hranilniki toplote so odliãno toplotno izolirani, zato so izgube dobitka solarne energije minimalne. Odlikuje jih idealna toplotna porazdelitev in vzorna higiena sanitarne vode.


Weishauptovi solarni sistemi: brezplaãna energija sonca

SSE montaÏa na streho

Weishauptovi sonãni kolektorji, odliãno integrirani v streho

Sonce je praktiãno neizãrpen vir obnovljive energije, ki ne onesnaÏuje okolja in lahko bistveno zmanj‰a porabo neãistih energentov. Na na‰em podroãju je sonãnega sevanja dovolj, da ga je smiselno izkori‰ãati. Poleg tega investicije v te sodobne, zanesljive in dolgoroãno obetavne tehnologije spodbuja tudi drÏava z ugodnimi krediti in subvencijami. Weishauptovi solarni sistemi so modulno koncipirani. Primerni so tako za gretje sanitarne vode kot za dopolnilno ogrevanje zgradb. Sprejemniki sonãne energije, dopolnjeni z ustreznimi sistemskimi armaturami, regulacijo, specialnimi bojlerji in hranilniki toplote, predstavljajo optimalno medsebojno usklajene solarne sisteme, ki lahko izpolnijo ‰e tako zahtevne Ïelje.

Priprava tople vode s sonãno energijo Za solarno pripravo sanitarne vode v povpreãni enodruÏinski hi‰i zadostujejo dva do trije sprejemniki sonãne energije in primerno velik (bivalenten) bojler. V poletnem ãasu energija sonca praviloma zado‰ãa za pripravo tople vode, pozimi pa primanjkljaj toplote pokrijemo s kotlom za centralno ogrevanje. S solarno energijo lahko celo v na‰ih zemljepisnih ‰irinah pokrijete okoli 60% celoletnih potreb po topli sanitarni vodi. Ogrevanje s sonãno energijo V zadnjem ãasu pa se vse bolj uveljavljajo tudi solarni sistemi, ki sluÏijo dopolnilnemu ogrevanju objektov. Ti sistemi sicer zahtevajo veãje absorbcijske povr‰ine in veãjo akumulacijo ogrevalne vode, vendar lahko z njimi zmanj‰ate letno porabo energije tudi za eno tretjino. Izkori‰ãanje sonãne energije ne pomeni samo varãne rabe energije, ampak kaÏe tudi na odgovoren odnos do na‰ega okolja.

SSE montaÏa v streho

SSE prosto stojeãi

13


Sistemska tehnika Weishaupt: za vse je poskrbljeno Stenski kondenzacijski kotli Thermo Condens so na voljo z ali brez integrirane, frekvenãno regulirane obtoãne ãrpalke. *

Za povezavo kotla na hidravliãni razvod je smiselno in stro‰kovno najbolj ugodno uporabiti Weishauptov hitromontaÏni pribor. Strokovnjak lahko izbira med ‰tevilnimi izvedbami armaturnih sklopov, ki pokrivajo vse hidravliãne zahteve in montaÏne situacije. Vse komponente, ki sestavljajo hitromontaÏne sete, so tako funkcijsko kot tudi tlaãno preizku‰ene. Striktna kontrola kvalitete pomeni manj dela za instalaterja in zagotavlja dolgo in zanesljivo delovanje hidravliãnih komponent.

Izku‰nje so pokazale, da se pri kondenzacijskih kotlih zelo dobro obnesejo dimovodni sistemi iz umetnih mas. Zato se je Weishaupt odloãil za specialne transparentne plastiãne dimovodne cevi. • Ker so zelo lahke, je manj teÏav pri montaÏi. • Ker so transparentne, je moÏno pravilno lego tesnil v spojih preveriti z zunanje strani. • Ker so odporne proti visokim temperaturam, proti kondenzatu in proti atmosferskim vplivom, imajo dolgo Ïivljenjsko dobo. • ·iroka paleta komponent omogoãa izvedbo praktiãno katerekoli dimovodne napeljave.

14


Weishaupt Thermo Condens A Dimenzije in tehniãni podatki 320

640

140

320 80

ca. 453

792

25

125

48

17

40

50

320

129 50 35

80

35 160

WTC 45-A min. moã nazivna moã

stenski plinski kondenzacisjki kotel Kategorija tro‰ila (vrsta plina) Vrsta tro‰ila (dovod zraka, odvod dimnih plinov) Znak CE ‰t.

300

WTC 60-A min. moã nazivna moã

(DE): II2ELL3B/P (CH),(AT): II2H3P B23/B33/C13x/C33x/C43x/C53x/C63x/C83x 0085 BO 6112

Toplotna moã gorilnika (Qc) po EN 483

kW

10

44

13

59

Toplotna moã pri 80/60°C zem. plin/UNP (propan)

kW

9,8

42,8

12,7

57,4

kW kg/h

10,7 1,3

45,1 3,1

13,9 1,6

60,7 4,1

Toplotna moã pri 50/30 °C zem.plin/UNP (propan) Koliãina kondenzata pri zem. plinu Normni izkoristek pri 75/60 °C Normni izkoristek pri 40/30 °C Normni emisijski faktor: - du‰ikovi oksidi NOx - ogljikov monoksid CO TeÏa

% %

105,6 108,3

105,5 108,4

mg/kWh mg/kWh

38 16

39 15

kg

61

65

Podatki za mere so pribliÏni. PridrÏujemo si pravico do sprememb zaradi tehniãnih izbolj‰av.

15


Weishaupt d.o.o. Teharje 1, 3000 Celje Telefon 00386 3 425 72 50 Telefax 00386 3 425 72 80 E-mail komerciala@weishaupt.si www.weishaupt.si ·tevilka tiskovine 83018817, julij 2004

Tiskano v Nemãiji. Ponatis prepovedan. PridrÏujemo si pravico do sprememb.

Servis ob vsakem ãasu in v vsakem kraju Weishauptove gorilnike in ogrevalne sisteme dobite pri vseh bolje zaloÏenih specializiranih prodajalcih oz. monterjih ogrevalne tehnike, s katerimi ima Weishaupt partnerske poslovne vezi. Za njimi stoji Weishauptova prodajnoservisna organizacija, ki skrbi za dobavo opreme, preskrbo z rezervnimi deli in nudenje kvalitetnih servisnih uslug.

Tudi ãe je sila, je Weishaupt za vas vedno tu. Weishauptovi in poobla‰ãeni serviserji vam priskoãijo na pomoã ob vsakem ãasu in na vsakem kraju.

188 slo 07 04  

ogrevalni sistem, ogrevanje s plinom