Page 1

‫ﻣﺴﺎﺑﻘﺔ ﻣﻬﺮﺟﺎﻥ ﺍﻟﺰﻳﺘﻮﻥ‬ ‫‪`g1431‬‬

‫‪‘É≤ãdG »HOC’G ±ƒ÷G …OÉf‬‬


?�±¥≥± Êu��e�« ÊU�dN� WI�U�� tEH� ·u'« WIDM� dO�√ wJK*« uL��« V�U œuN� l� öÎ �UJ� ÆÆW�—U�*« Êu��e�« …d�� lO�A�Ë r�œ vK� b�bA�« td�Ë ¨tK�« ÁcN� U1dJ�Ë ÆÆ WIDM*« Ác� w� Êu��eK� ÍuM� ÊU�dN� W�U�S� p�–Ë ÆÆÈd�√ WN� s� »U�A�« W�UI�� UÎ F�œË ÆÆWN� s� W�—U�*« …d�A�« qC�√ XKL� w��« Êu��eK� v�Ë_« t�I�U�� w�œ_« ·u'« ÍœU� ÂU�√ WIDM0 t�U��—«Ë Êu��e�« ‰ËUM�� ÆÆWO�«b�≈ WB�Ë W�dF� …bOB� ÍË– q�� s� UNLOJ% Èd� w��«Ë ÆÆW�U� WJKL*«Ë ¨WU� ·u'« «c� UNMLC�� w��« WI�U�*« ZzU�� XMK�√Ë ÆÆWIDM*« w� ’UB��ô« ÆÆ—«bù« ¨¨¨oO�u��« w�Ë tK�«Ë

w�œ_« ÍœUM�« …—«œ≈ fK�� fOz— æ ·u'« WIDM0 bOL(« v�u� s� rO�«d�≈


 *`O�d�« „—U�� s�� º

œU? ? ? ? ? �ü« Ó W?Ô ? ? ? ? ?�Ó UNÓ �Ó »«d?  ? ? ^��« Ó‚u?? ? ? ? ? �Ó Ô XÓÚ H�Ó ËÓ œö?  ? ? ? ? ? ?� ËÓ ¨W?Ì ? ? ? ? ? ? ?�öÓ q= J� U?? ?�—Ë Ôc�Ô œ«Ô bÓ ? ? ? ��«  nÓ �Ó ËÓ U?�Ë ¨XÓÚ H�Ó ËÓ Ó rÓ ? ? E�Ó√ ŸÔ b� Ó w� œU? ? ? ? ?�Ë_«  �Ô ÷—  _« U?? ? ? ? ?�—UL�  ¨U?? ? ? ? ? N�Ëd Ô ? ? ? ? ? ?*«  Ó√ s�Ë  �Ó ¡U? Ó WÓ �b� U� ¨vEÓ K] �« Íd? ��Ó œ«b?  ? ? {_« U?? ?N�u BÔ �Ô Œu  uÓ ? ? ?FÓ �« d^ �Ó  LÔ �Ô w� n « œU? ? ? ? ?Fù«  WÓ ? ? ?L] � Íu? ? ? ? ? ?K�Ó ÓÊU� U� Ó l?Ô ? ? ? ? ? ?�«bÓ �Ó Ë sÚ JÔ �Ó r� U?NO� «u?  ? ? ? ? ?�_« œ ô] uÓ �« U?? ? NFO�—  —Ó «d?? ? ? ? ? ?C�«  w��  �Ó Á dO�  �� ] Ó ÈuÓ �Ó√ r�Ó n?Ô ? ? ? ? OB�«  �Ó ◊u °œ ö] ? ? ? ? ? ? '« b� Ô Ú uÓ NÓ � ¨U?NÓ �c  � w� U�¡Ó UN� n?Ô ? ?�d)« f] �Ó U� ¡«d? Ô ? ? ?C? Ó� œU? ? ? ?O] *« U?? ? ? ? ? N�d  �Ó WÓ ? ? ? ? ? ? ?B�— ŸÓ «— ËÓ√ U�Ó Ó� U�Ë ¨d� dN�  ]e�« w?? ? ? ? �UO� w?C 9Ó œU? ? ? ? ? ? ? ? �] uÓ �« t ? zu{Ó d? ? ? ? ? �UÓG� X?Ï ? ? ?�“Ó  Ú bÓ �Ó U?N� ‰u?  ? ? ? ? BÔ ÔH�« q?^ ? ? ? ? ? � U/] ÓQJ� Ô �Ô ËÔ U?? ? ? ? ? ? ?N� q] �Ë Ó ¨öÎ B� œU? ? ? M� ·u W?Ì ? ? ? ? �Ó U�Ó w?? ?M= ��Ó U?? ? ? ? N� fO� Ó ∫q?Ó ? ?O� ÊÚ ≈ Ô œÓ Ë Ô �Ë ¨·U? ÍœU?? ?�Ó WL�Ó Ì ? ? ? ?BH Ó Ó ‰ô rÏ z« œÓ U?? ? ? ? ?NM� d]^ ��« ¡U? Ô ? ? ? ? ?���« ] ∫X?Ô K�Ô Ó V �U? Ô ? ? ? ? ? ? FÓ �Ó � œU? ? ? ? ? ?�ü«Ë ¨ÊU?  ? ? ? ? �“_«

?�±¥≥± Êu��e�« ÊU�dN� WI�U�� W�œuF��« s� d�U�

*


Ôt?? ?�Ô ö� q] �Ó t? ? ? ? ? ? ? K�« —u?  ? ? ? ? ? ? MÔ � XÓÚ �d �Ô

œU? ? ? ? ? ? ? BÓ �Ë Ó ¨…Ì ÓQAÓ� w� XÚ �Ó —U?? ? ? ?��� Ú bÓ ? ? ? K] Ó�Ó��Ó ¨t? �U? ? ? ? ? ?��Ó Õb?  ? ? ? 0 XÚ �ÓÓ “ËÓ Ó —Ó e�Ú � V�� œU? ? ��_« �Ó ¨d� ] w� Ô  b�« Ôt�Ó XÚ �ô Ó ÊÚ Ó√ ÂÓ u?� ©Õu? Ì ? ? ? ? ? �® ?� XÚ LÓ �Ó �Ó œU? ? ? ? F�ù«  ���Ô Ó LÓ �� Ó «Î dA�Ó  W? ? ? ? ? ? ? ?�U U?? ? ? �—U�  …Ô ËcÓ? � t? ? ? ? ? ? ? ?K�« rÓ OK�Ó XÚ Ó ? �œÓ ËÓ Ó Ó v ]�� œU? ? ? ? ? ?FO*« w� Ôt?? ? ? ? ? ? K�« vK] & U?? ? ? ?�—U? M� ÓÊU?? ? ?M'« ]  bÓ ? ? ? ? ? ? ? �ËÓ U/QJ� Íœ«uÓ ? ? ?�«Ë ¨vEÓ K] �«Ë ¨uÓ ? � «Î b? ? ?�Ò uÓ ��Ô U?? ? ? ? ?�—U�  ËÓ ¡Ó «œ— X?Ú ? ? ? ? ? ? IÓ �Ó√ ÊÚ ≈ ËÓ d?? ?�Ó ô Ó w� d�Ó œ«u�  _« Ó  H�« ÔÊu?? ? ? MÔ �Ô ÈdÓ �Ë Ó w� UNKÔ �� U� …Î u?? ? ?E�Ô X�U? Ú ? � ÷—  _« œU? ? ? ? ? HÓ �Ó d? ? ? OGÓ � X?Ú ? ? �Ó “Ë ¨W?Î ? ? ? ? ? ?�«dÓ �Ó Ë w?�b= �Ó w�u�Ô ¨Êu?  ? ? ? ? ? Ô�� ]e�« WÓ ? ?KF�Ô U� Ó d? ? ? ? ? �U�Ó w??� ”Ì —U �Ó s�Ó œ«b?  ? ? ? ?�_« U?? ? ?N�Ó UM�Ó p? ?�Ú �œÓ U?? ? ? ?� n� y Ó√ w?? ? ? ? ? C 9Ó Ó « p �Ó —] Ó√ ÊU?? ? � ËÓ√ øÍœU?? ? ?B�« ] Ô5M( Á —U? ? ? ? ? L� q? ? I�� s?Ï ? ? ? B�Ô wM�M  �Ó q�Ó øÍœU?? ? ? �Ó√ bIH� UÎ ? ? ? ?�e�Ô wM�M   �Ó ÂÓ√ U?? ? �Ë ¨Õd? Ó H�  �Ô r?�Ó ÁÔ «Ë] Ó√ Ì ? ? ? ? ? ?�Ô s?? ?� 5 °œ«œË  rF�  dÓ O� „ —Ô U?? ? ? ? ? ? ? ? L�  Ú bÓ �Ó√ eÌ O% Ó �N�Ó ^ ÓÊËœ ”U?  ? ? ? ? ? ?M] �« q?] ? ? ? ? ? ? ? � 5 ÍœU?? ? ? ?F�Ë Ó � Ó‚d?? ? ? ? ? ?� ô Ô ¨r�U� Ì �Ô 5 W?Ì ? ? ? ? �U�Ó —Ó q?= ? ? ? J�  Ú b?] ��« p? ? ? ? ? �Ô ö�Ë ] W?Ï ? ? ? ? ?�uM2Ó œU Ó ? ? ? ? ?OÒ B�«Ë ] ¨d? ? ? ? ? ODK� Ò t � QÚ H� p? ? O� »U ÈuÓ ? ? ? ?�Ó «–≈Ë Ô Ó ? ? ?D(« œU? ? ? ? ? ?�d� Ô Ôc�Ô XÚ �Ó JÓ �Ó Ô U�ÓQ�œ p? ? ? ? ?�Ë

?�±¥≥± Êu��e�« ÊU�dN� WI�U��


Ó s? ? �Ó ¨t? ? ? ? ? ? ��«d œU? ? ? ? ? ? I�_«  �Ó vKÓ �Ó√

v�Ó ≈ uL� Ô �Ó Íc]�« ÂÔ dÓ ? ? ? ? ? ? ? ? ?JÓ �« uÓ � «c�Ó

6 Ú  �Ô r�Ë ¨ ÓÊu?? ? ? ? ?LFM Ô �Ó Ë ÓÊu?? ? ? ?LFM Ô �Ó r�Ó Ó W?Ô ? ?O] �� pK? Ó ? ? ? ?�� ¨Î«—bÓ �Ó °œ«u?  ? ? ? �_« Íc] �« l? ? ? ? ? ?�Ó uÓ �« p�c� f^ �Ô �Ó «– s�Ó øœU? ? ? �ËË ¨…d? Ì ? ? ? ? ? D�Ó w?? ?� t? ? ? ? ? ?� QÚ �] � æææææ Ô Ó Ó√ U?� ¨·u� È—Ó Ó√ ôË ¨ ¡U?? ? DF�« ÷— U� œ«Ó “ Âd?  ? ? ? �Ó√ ÔsC� p KÔ �d� ¨UÎ ? ? ? ��� ] a? ? ? ? ? �—U?? ? ? �] �« d? ? �U�Ó w� W?? ? ? ?K� Ó� XÚ �— Íœ«uÓ ? ? ? ? ?�Ó Ë ¨ÈdÎ �Ô XÚ �Ó NÓ �Ó �U� ¨dO Ó�K� Ó U?? ? ?�—Ó c�Ó d?Ô LG�Ó Ÿu? �Ó Ë Ô ? ? ? ? ?�Ô MOÓ �« i�UH œö?  ? ? ? ? ? ? O* « W? ? ? ?�U�Ó ‰ Ë] ÓQ� ¨UÎ ? ? ? ? ? ?�d �Ó ] U?? NO� ÂU�Ó√Ë Á bF  �Ó WÓ ? ? ?KH�Ó d?Ô ? ? ? ? ?OD�« œUA�  ù« Ó ? ? ? ? ? ?KÔ ÔI�« w?? ? ��  �Ó  ŸË—  ÓQ� ¨»u? U?? ? NK^ E�Ô Âu? Ô ? ? ? ? ?OÔ ÔG�« v?]�� X?Ú ? ? ?FL&Ë ] œö Ì ? ? ? ?�U�Ó `H   d? ? ? ?L�Ë ¨…d?  �Ó s� Ô ? ? ? ?L�] U?? ? ? �uÓ N� ÔoKDÔ� U?  bÓ �Ó Ë Ó M�« X�« Ô ? ? I(«Ë ¨h� Íœ«uÓ �Ó ‰u? Ï —Ó ÔsB ÔG�U� U?? NFK�  ‰Ô Ë] Ó√ ÕÓ ô Úc�Ô ÈbÓ ? ? ? ? ? ? ?M] �« U�“Ë Ô d?Ô ? ? ? ? ?G� dÓ] ��«Ë ]  U? ÍœUA�«  ? ? ? ? OM�_« Ô ? ?' Ó « pÚ �uÓ��« «c�Ë ULMO� U?NO� ·u? œ«b?  ? ? ? ? ?�ù«Ë   ¨d? ? ?O)U� U?? ? ? ? ? ? ?N��—U� w?? ? ?��] « Ô5�U��Ó �« b?^ ? ? ?�9Ó ÂÓ u?? ? ? ? ? ? ?O�«Ë Ó WÓ ? ? ? ? ? ?�O�Ó r�«e œU? ? ? ? ? ? ? ?F�_« Ú ?� Ô �Ô  œU? ] �� ÈbÓ ? ? ? ? ?Ó*« w� Íd= �Ë Ô ¨ôÒÎ œÓ w?? ? ? ?HDFÓ Ô Íœ« uÓ GÓ � w??KD�«Ë ¨„ —«d  »u Ó �Ó  C�«

?�±¥≥± Êu��e�« ÊU�dN� WI�U��


 *Íb�U)« „ö� º

Ô ? ? ? ?O�_« Õd9 q?Ô ? ?zUL)« u?? ? ?�e� ·U? UM� Ô q?Ô ? �ö� b?Ì ? F? ? ? �?� p?Ì ? ?�√ vK� ËbA�Ë W?Î ? ? ? ? �O�— w?? ? ? ?C9 Âö? UM� Ô ? ?�_« Õd�� Ô q?Ô ? ? ? ? ? Ò?�d� «Î d??F? � ÂU? Ô ? ? ? �_« U?? ?NK�d��

Ô ? � UM� Ôt?? ? �Q� UÎ ? ? ? ? ? ? ? ?��“ ÔÊu?? ? ? ? ? ? ?��e�« ·—c?

q?Ô ?«Ë »U� Ô ? ?�œ Ó Ê√ bF� w�ö��« Ÿu? Ô wC9 ·u? Ôt?? ? ? �Ëd�  ? ? '« »U�— w� UM� Ô ? ? ? ? ? '« t? ? �u�% ¡U? ‰Ë«b? Î ? ? ? �œ ÔaC� Ô U�dÓ ? ? ?O? �� w?? ? ? ? ? ?�e� ¡U? Ô ? ? ? �—_« gF�M�� q?Ô ?�UM?? ��«Ë Èb?? *« ÁÔ uK�O??� UÎ ? H? O? H� W?Î ? L�— Ë «Î dD??� ÓÊu?? ? ? ? ? ? ? ? ?��e�« V�—√ Ô UM� Ô ? ? ?G? � UÎ ? ?M? O�Ë w?? ? ? ?zU�—√ Ôo?? �UF� ‰“U?

?�±¥≥± Êu��e�« ÊU�dN� WI�U�� ·u'«ØW�œuF��« s� …d�U�

*


tÓ ? ? ? ? ?�Ë ÔÊu= ? ? ? ? K� Ôt?? ? ?^ �? �� —u?? ? ? ? ? ? ? ? � ÷—_« 

q?Ô ?�U� Ôs?? ?�(«Ë ¡«dC)« Ôt�UI�—Ë Ô

Ô ? ?L�M�« Ôt?? ? ? ? ? ? ��«b� U?? ? ? ?N? �Q� v?? ? ? �? ?� U? q?Ô ?zU?? ? ?_« Óo?O? ?H��� v�� t? ?O�UM� Èb?? N�« rJ?? �?�Ô w� Ôs?? ? ? L�d�« rÓ ��√ t� q?Ô ? ? ?zôb?�« tO?? ? �Ë «Î d?? ? ? O� Ôt?? ?�d�√Ë U?? ? �Ë t? ? ? ? ? � ‰u?? ? ? �√ U?? ? ?� ¡«Ëœ Ï ¨¡«c? Ï ????????� °øq?Ô ? ? ? ? zU� ÔsLON*«Ë «Î d?? ?F� b���√ Ô Ôt??Ô ?I?�d� v�U?? ? M? � b?? ? ?� w?? ? ? ?�«d� w� UM?? ?� °q?Ô �UI� w�Ë ”bI�« t?? ?�Ë `�UË  v?? ? ? ? ? M? ? *« V? ? ? ?(«Ë e= ? ? ? ? ? ? F�U� U?? ? ? ?N�uÒ �Ë Ó q?Ô ? ? ? ? ? ?�UF*« t? ? ? �b�d� UÎ ? ? ?MB� q�—√Ë r?Ú �b?? ? ?O? N� ÍœU?? ? ?�_« Ó‚u� «u�d�√ ÊS� q?Ô ? �«u??� w?? ? C9 Ë ÏÊu?? ?��“ bNAO� Ô W?Ï ? ? ? B? �Ë d?? ? ? �� Êu?  ? ? ? ? ?��eK� p�U?? ? ? ? ? M� Ô ? ? ? ?D�Ô Ïe� Êu��eK� ‰ËU? ·u'« w�Ë   Èd?? ?�? �« ÓoDM��«Ë ÂÓ Ëd?? ? ? ;« rÓ F�√ rJ� Ô ?M�« wL?? ? N� 5� UÎ ? ? ? ? ?FO�— ÊU�Ë ‰“«u? ÁÔ œu?? ? ? �?� UÎ ? ? ?M? ( ÂU? Ô ? ? ? ? ? ? ? �_« Ôt?? ? ? ? ?�? ?�? �� Ô q�«u? ?I�« ¡U�d�« bF� X?Ú ?�B�√ «–≈ Ï q?Ï ? ? ? ? zu� Ë oA� ”UM�« »u?  ? ? ? ? ? ? K� w� Ôt�  q?Ô ?zU?? ? ? ? C� VK� UL� Ú Ì q? ? ? � w�  œd� w��« Ác� ≠ UÓ?M{—√ b?? ? ? ��� »— Ô U?? ? ? ? O� q?? ? ? zU� w�≈  ? ?��e�U� ≠ pO�UM� ] ¨ Êu?

?�±¥≥± Êu��e�« ÊU�dN� WI�U��


 *wMO�(« `�U º °bO�u�« ‚uK�*« «c� w� W�O�F�« ¡UO�_« s� W�u� Ï ÆÆ…bK��« VK� sDI� bO�Ë u�Ë t��d� c�Ô wM�_ � WN�«Ë Ë– dOG tÔ LÓ� ÆWO��HM Ò Ì …¡UM��« UNI�«u� ªÎUO�¬ lDI�� WJ�C� pOK� Áœ— ¡w�u� ªtÔ � UN�uI� WLK� ‰Ë√ Ò s�  �Ô ô ö Æ t� —Ó d� Î �� ÆÆÁUMO� UNF� —uG� t�√d� W�dD� Ú `�H�Ë w�Q� ÆÆÎU��U� dBF�« bOF�Ô ªUN�d�� w��« W�—b*« w� Á—Ë“√ XM�Ô U�bM� Ô Ô ÆÆs� dO�� q� ”√— qO�I� w�√ wMLÒK� ÆÆtMÒ �� «Î d�bI� t�√— q�� Ò √ ÆÆ»U��« w� ÆÆ «d� fL� Ì Âu� q� w�√ b� qO�I� w�H� w� —c� ULK�� ÆÆq�œ√ U�bM� ÆÆtHK� wA�√

ÆÆ»U��« Ó w�d� q�� ÊU� YO� v�≈ Íb� s� wM����

UNCF� dLG� WC�d� WO�«d� ÷«u�√ q�«œ ŸË—“ ö�� ‰u� ª„UM� wCLM�

ÆÆ¡U*«

øwL� U� ŸË—e�« Ô Ác� U� ∫t��Q�

ÆÆw� W��M�U� …UO(« …dOA� Ác� ∫‰UI�

ÆÆw� dFA�Ë ÆÆUN� dF�√ Ô

ø „UM� ÆƉöE�« …b�L*« ÆÆW�—«u�« «c� Èd� q�

X% ≠ W��UB�« UN�K�d� ≠ …UO(« s� «uM� XOC� ÆÆÊu��e�« …d�� UN�≈

ÆUN�ö�

ÆÆœUL��« UN� Ô l{√Ë UNLK�√ ªUN� XOM��«

ÆÆœu���

UNODF�Ô s� wDF�Ô

UÎ ��“Ë W�O�— «Î —UL�

?�±¥≥± Êu��e�« ÊU�dN� WI�U�� W�œuF��« s� w�œ√ b�U�Ë ’U�

*


ÆÆw�UL�√ Ô …b�u�« d�B Ò �Ô 5� Í–ö�Ë w��R� w� ÆÆoLF� Ô ÆÆUNMC��√ ¨UNO�≈ s�—√ Ô wMLA��

Æ¢w�√ bF� s� w�√¢ UN�QJ�

¨W�uHD�« «¡«d�Ë ¨Èd�c�« o�� s� qOL'« gI�√Ë XAI� UN�c� vK�

ÆÆW�—U�*« UN�_ ¨VO�����

¡U�A�« q��� Íc�« ¨b�UB�« Ÿc'« «c� «¡UM��« ‚uD� w���√ ¡UL�√

ÆÆÁœuLB�

¨v�«bI�« œU��√ s� t�d�«– w� UH� U� UNM� d��� ªs�e�« UN�œU�� 5� …d�� Ï Ì q� w�Ë ‰uI� UL� ¡«dC)« t�√ s� wM�b�� dL���Ë W�¬ V��« ∫w� ‰uI� …d� ÆÆt�«¡«u��ù sD�«Ë ÆÆwF� Íd�« Æ÷«u�_« WOI� Ò úLM�

ÆÆX�Ë s� Î W�d� UM�L

ÆÆZAM� t����√ v�� t�L w� ‚d�√

Ô ÆÆp�c� U�√ X Ô ��Q� Ú ªf�_« tO�≈ qK�� W�—«u�« »u …dEM� vI�—« 5�Ë ∫b�b� Ì ‰«R�� t���H��« r�

øÊUJ*« «c� ”d% Ô UM� X�√Ë UÎ �U� r� ≠

ÆÆwM�Ô U� UÎ �U� ÊuF�—√ ≠

°øtO� bO�Ë X�√Ë °°ÎU�U� ÊuF�—√ ≠ °°Èd�√ Î …d� ÆÆ«Î bO�Ë qI� ô ≠

ÆÆu� fO�Ë ÆÆoÓ ÓD�Ó s� w� W�—«u�« W�u��e�« Èb t�Q�Ë

W�—b*« ¡UM� w� w�u� U�Ë —«u�_«Ë ÷«u�_« q�Q�√Ë UNK�Q�√ XH�Ë

ÆÆl�«u�«

ÆÆUN�ö�Q�� U�U�≈ s� UNO� Y��√ ªw�HM� w�R� XF�—√Ë

°øÆÆ5M��« Ác� ‰«u� t��O� s� »d� UB� ÒÎ r� °Èd�Ô

ÆÆ…dLFÔ Ò *« U�U�M�U� Ï VO� Ò Ï q�— ÆÆÍuKF�« UNDA� w� Ò dÓ Ó� W�UN� w�Ë ÆÆt�UM�√ nAJM�� VCG� Ê√ wHJ�

ÆÆWLOE� WFK� ÊU�d�� ÆÆ5K�u� 5�öL� 5�—U�� t��√ ÊU�U� lI� „UM� Æt�KI� UÎ �«uM� ÆÆrH�« W�Ë«“ w� i�«d�« b�Ë_« w��c�« s��« vI��Ë

?�±¥≥± Êu��e�« ÊU�dN� WI�U��


 *”ËUM*« ”ËUM� n�u� º ÆUF�Ú œÓ X� Ô ]e�« —Ó UB� Ó ¨ Ôt�Ó —U �Ó ÔÊu Ô�� ]e�« d�c Ô �Ó u�Ó Ó√ UM� U�Ó√Ë ¨w> N �Ó ÍdF� Ó ��« «cJ� Ó « Ác� WÓ KL' oÌ �Ó Ó√ Ó «–Ó g�Ë—œÓ œuL�� qLÓ > Ô Ô  bOF�� Ó Êe(U� Ó = q� p�c� ÊU� «–≈Ë ¨øUI� WÓ F =HK�*« WÓ �] dFA�« ÒÎ Ï…d�«– Êu��  ]eK� q� ∫‰Ó ¡Ó U��_  = ULK�� tO� = ÆøXC� œuNF� U�u�œË U*Î Ó√ dB�FO� ¨ >s�� q�— Î Ì  dÔ �R� Ì w� dÔ �R� Ó d zU �Ó 5� Ô ] pK� W�œUI�« ¨—U�� _« vKÓ �Ó WÔ O] B FÓ �« …Ô d�A�«   ^c�«Ë —«d  s� ‰u�   Hô« Ô Ô d�«Ë Î WLJ� qL% UN]�ÓQ�Ë ¨qÌ KÓ �Ó ôË qÌ KÓ �Ó ö� Èd�√ œUF� ^ ‚UL� Ì Ó√ v�≈ WK�«  Ó√ s�  b�« ] —u� Ó Á cN� Î �Ó W�U�— Î ÊÓ√ w� UN Ô�LJ� ªUNÔMJ��Ó s�Ë dAM�Ë ¨UN� Ós�—] ULK� Ó ÷—  W1d Ó U� Ô  _« Ô Ó Ó√Ë Ós��Ó√ t� ‰c�� U� qC� ¨U�dO� Ác� Ó F�U� ÓÊuJ�   w� 5  s� Ôc�QÚ � ULJ� ¨…UO(« Ô D�« Ó «Ë Âö ^ bÓ ��� ¨dO ) W�uH …Ó UO(« Á c�  dLFÔ = = � ÊÓ√ w� UN Ô��U�—Ë ¨U�bM� ] V(U�  ��«Ë Ó Á c� ^  U�« Ô dÓ HÓ �« ·Ó d�d Ì¡UCÓ �Ó w� —Ô uOD�«Ë  vK� UN� UÎM�¬ UÎ�UJ� …Ô ¡«d��«Ë  _«  Ô��Ë ¨÷— Ó Ó Ó√ UL� ¨ ¡ö�_«Ë Ác� dN� r� ¡U�b�U� = ÃÓ e�1 ÊÓ√ ÓÊËœ …UO(«  q��  ] ¨ ÔÊu�� ô Ô dO�� Ô Æ°°U�UL�Ó√ U�Ë ¨”Ë—b�« ^ Ó WÓ G� ·d� Ó Ó√ ÊÓ√ w� ÓÊU� u� UL�Ë _«  Ó√Ë UN�ö�  Ó√ d�¬ ] ¨UNO�U�  s� UN Ô��ÓQ�� ¨—U��  Ó UNO� √Ô d�ÓQ� ¨UN�—U� UN�Ëc� w� dB�  b�  ◊uD� Ô Ó√ w]MJ� ¨—«d� Ì Ó√Ë ÈËÓ UÓ$Ó s� t��= �� Ó „«– Ó _« Ó ÁÔ UD�Ô w� ÕdÓ  w� „d% Ô Ó√Ë ¨”dÓG�« WÓ �U� Á œ«R� ] Íc]�« q�  H�« ŸÓ UI�≈ lL� Ó ^ f� ^ ¨ ÓÊu�� ]e�« dBF� q� u�Ë tOÓMO�Ó 5� …UO(« o�b��   �Ó u�Ë Ô ] _ dÓ ��Ó√ qÔ ]�u�Ó√Ë ¨ wM� Ó UN� Õu�� Ï WÓ KO= �*Ô « ^eH��� t]MJ�Ë ¨b� p�– Ì _ Ô ô Íc]�« Ÿc'«   U �Ó dF� ^ w� ÿuH�� Ô Ó gOF� Î Ô ÆWE�K� WE( dÓ J��«  UE� K] �« pK� UN]�ÓQ�Ë q�d�� ¨sNJ] ^ ��« vKÓ �Ó  Ì Ó w� X� Ó  UH s� ¡w� ÷—  Ó√Ë pO�  wI�  W]M'« w� p] �ÓQ� qO� Ï  _« Ó «c� ¨XM� = ¨œuK)« Ôt]�ÓQ� ¡UI�Ë ¨œËb2 ¡«c� p� ¨t� œËb� ô ¡UD� ªÊUM Ï  '«  d1 Ì qJ� Ï Ï Ô  ^ qO� Ó Ú Ô = Ô ^ »b'« ·dF� ô tO� qJ� ¨œu pO� qJ�Ë Ï �ËÓ Ë ¡UO{ Ì  X�  √ ÊUJ�  ≈ w�Q� ÕU�B� Ó Ï Ì Ó Ó ] ^ ¨ÂÓ öE�«Ë w� w�= �Ô �Ó r�√ ¨ÊU� ÊU�“ q�Ë ¡·b�U� = tÓM�dLGÓ� p�u���  _«Ë V(«Ë Ì  = WÓ �d� Êu�A*« pK   ÔH�« „«– dN� vK� tF� ÊU� s�Ë ¨Âö��« tOK� Õu�  Ó√ Ì ‚UL� ÆøW�ö  M�«  ��«Ë ] …U�] ÆøUM� UN�Ëd�  U�UJ� s� wI� «–U� ¨øW�—U�*« UN��^ Ó√ bF� Ô «–U�Ë Ì

?�±¥≥± Êu��e�« ÊU�dN� WI�U�� W�œuF��« s� V�U�

*


] »Ëd(« bO�U� U�Ë ¨Âö��« Ác� Íd� Ê√ p*RO� t]�≈   Ó√Ë ¨WÓ M�UD�«  Ó ] Ôe�— X� Ï °°ÆWKO� °°Æw�Ú ��« „ƒUD�Ë ¨ŸUO'« U] t]�≈   �Ó√ wFL�� Ê√ p�e�O�  Ô ] w� V�c�  Î rN� p Ô��“ ¡wC� °°ÆU�u� ôË ¨ ¡«dÓIHÓ �« Ó‚dÓ �Ó w�dÓ AÓ� Ê√ pF�uO� t]�≈  Ô Ó√ q� ¨U�u� = l�Ë ôÎ U�� XOD�  U BG�« Ác� q�   ÚqGKG�� r� ¨ U�ü«Ë  Î ”Ô QÚ O�« pO� ] Ó lÓ MB� ÊÓ√ w� Ó _« ô Íc]�« „ —«dC�U� ” QÚ OK� rK���� ôË ¨…UO�K� VO����Ë q�  Ó Ô  Ô Æq�c� ôË ¨n�� ^ Ó Ï ¨UO�U��Ó√ w� ¨f�u� w� ¨»dG*« w� ¨ =Êœ—_« w� ¨”bI�« w� ªXM� ULM�Ó√ W�—U�� Ó   ÆÆ·u'« w� ËÓ√ U�—u� w� ¨UO�UD�≈ w�  U�d� w� rF� Ú dAÓ  X�  Î p� ] �Ë ¨5�d(U� tK�« UN�d� ] w�]�« Íœö� w� ÆÆ·u'« Ó ÆÊU�“_« d= � vK� U Î�—U�� U�Î O� Ó W�«Ë— Ô Óa�—U� ]Ê≈ ∫f� 5�ö� v�≈ œuF� ·u'« w� Êu�� ]e�« W�«—“ ‰uI� Ô     _« Ó  U�«— Ó√ œu�Ë …dÌ ���� —U�� v�≈  —U�Ó√ w�]�« W�] d�_« b�« = t�b ]�Ó√ U� «c�Ë ¨5M��«   = = Ì Ó Ó s�  d�œ“« v ]�� ¨œu�  d� w� …Ì b� ] Ós�U�√ w� tM� Ì  d�«  ^ Ós� …d�H� ] UN]�√ ô≈ ¨WIDM*« ÆUÎ ��dI� Êd� Ì nB  � q�� b�b� Ì Ô WIDM� w� ZÓÔ �M�Ô Êu�� W�«Ë— ‰uI�Ë  ]e�« ÓX�“ ]ÊÓ√ ÓÊu�dF� ô Ós�dO�J�« ]Ê≈ ∫ÂuO�«   ÆUO�U��≈ q�� t �U�� ] �Ô q� ¨W�] —U&  UO] LJ� Ì v�≈ —Ô bB  = ·u'«  S�  dN��« œö� Ó Ô Q� ÈdÓ �� ‰Ëœ WL�«e� UN� Íd�� ¨Êu�� ÷— y  ]e�U� bN� WÓ ��b� X�O� ·u'«  Ó Ï ÆqOÓ√ V��Ë ¨ Ï…bO�Ë W�ö� ÂuO�«Ë f� Ï  ≈ w�  _« 5� UL� ¨t �U��  Ô Ô rK(« ¨ ¡UDF�U� ¡UDF�« ÔÊ«d��« t]�≈ ÆÆ ÔÊu�� ]e�«Ë ·u'« ÔÊ«d��« Ë ·u'«  Ô Ô dLG� «Î —u� ·u� U� p�u��“ vÓI�O�Ë ÆƉuu�U� W LN�« ¨ÕU�] ÔÊ«d��«Ë ·u'«   ] Ô  M�U� Ó p Ô��“ sJO�Ë Ô jH� ¨W�d��«Ë dO)U� UNOK� iOH�Ë ¨WO�UG�« UM�JK2 ¡U�—Ó√ WÓ O] I� Ú     Ó uK�� UL� dC� Ó ‰UL ] Æt�OL�� pK� _«  _  A�«  Ó „UM� «œ U�Ë ¨UNOK� ·u� ö� ¨W�U�d= �U� U�bNF�� «œ UL� y ¨uM� ] n�√Ë y „UM� Ó Ô y ¨q «u�*« t L�œË  t �UL��U� UN�u�� e�eF�« b�� Ô dO�    s� Ô _« tL�« q�   Ôs� bN�  —b� ÆUN�d�F� ÓoK� ö� ] Ó u9 ÊÓ√ q�� t]�_ ¨wN�M� ô Íc]�« ¡U�d�« …Ô d�A�« vÓI��Ë  ]e�« d�� Ô ] eÓ �— Êu�� Ô ÆUN�UO� UNO�≈ ‰u��� …Î b�b� …Î d�� UNÓ�UJ� X���Ó√ b� ÔÊuJ� W1bI�« ]

?�±¥≥± Êu��e�« ÊU�dN� WI�U��


W�œuF��« WO�dF�« WJKL*« ©≤µ∞µ® ∫b�d� ‚ËbM ≠ ·u'«ØU�UJ� ´π∂∂ ≠ ¥ ≠ ∂≤µ∑∞¥≤ ∫n�U� ´π∂∂ ≠ ¥ ≠ ∂≤µ∑∞¥∂ ∫f�U� ∫w?? ? �Ëd?? ? ?�J�ù« b?? ? ?�d��« wwwÆadabialjoufÆcom ∫X�d��ù« vK� ÍœUM�« l�u� adabialjouf@gmailÆcom

U�UJ�ØdAMK� «u√ —«œ ∫cOHM�Ë rOLB�Ë Ã«d�≈

bru nesos ZETOON  

`g1431 ‫ﺍﻟﺰﻳﺘﻮﻥ‬ ‫ﻣﻬﺮﺟﺎﻥ‬ ‫ﻣﺴﺎﺑﻘﺔ‬ w�œ_« ÍœUM�« …—«œ≈ fK�� fOz— æ ·u'« WIDM0 bOL(« v�u� s� rO�«d�≈ ?�±¥≥± Êu��e�« ÊU�dN� WI�U�� * `O�d�« „—...

bru nesos ZETOON  

`g1431 ‫ﺍﻟﺰﻳﺘﻮﻥ‬ ‫ﻣﻬﺮﺟﺎﻥ‬ ‫ﻣﺴﺎﺑﻘﺔ‬ w�œ_« ÍœUM�« …—«œ≈ fK�� fOz— æ ·u'« WIDM0 bOL(« v�u� s� rO�«d�≈ ?�±¥≥± Êu��e�« ÊU�dN� WI�U�� * `O�d�« „—...

Advertisement