Page 1

Tììm hiểể u sảả n phảể m kểo silicon Sểllểys Kểo silicon Sểllểys lảì sảả n phảể m kểo dảá n xảâ y dựựng đảặự c biểâự t đựợực sảả n xuảấ t tựì silicon nguyểâ n sinh, phuự giả vảì chảấ t xuá c tảá c. Kểo coá trảự ng thảá i vảâự t lyá dảự ng hoồ loả ng coá thểể đoá ng rảắ n khi tiểấ p xuá c vợái hợi ảể m. Kểo đựợực sựả duự ng đểể bìát kìán, ngảặ n chảặự n khoâ ng khìá, khìá gảs, tiểấ ng oồ n, lựảả chảá y, khoá i hoảặự c chảấ t loả ng giựữả hải moâ i trựợìng. Kểo silicon sểllểys khoâ ng biự hoì ả tản, khoâ ng biự ảặ n moì n, khoâ ng oấ mảì u, chiựu nhiểâự t vảì bảá m dìánh toấ t đựợực sựả duự ng roâự ng rảữ i trong nhiểồ u ngảì nh khảá c nhảu nhự xảâ y dựựng, sảả n xuảấ t xể hợi vảì coâ ng nghiểâự p vuữ truự ... Sảả n phảể m kểo silicon Sểllểys đựợực sảả n xuảấ t tảự i Austrảliả, vợái coâ ng nghểâự sảả n xuảấ t hiểâự n đảự i, nguyểâ n liểâự u đựợực mảẫ u mảữ đả dảự ng vợái cảá c doì ng sảả n phảể m chuả lựực: Keo xây dựng đa năng độ bền cao Kểo xảâ y dựựng đả nảặ ng Sểllểys Liquid nảils lảì loảự i kểo cảo cảấ p, đả coâ ng duự ng đoâự bểồ n cảo vảì kểấ t dìánh tuyểâự n vợìi trểâ n hảồ u hểấ t cảá c bểồ mảặự t, nhợì tìánh nảặ ng đảì n hoồ i tuyểâự t vợìi Liquid Nảils coá khảả nảặ ng chiựu đựợực sựự co giảữ n tựự nhiểâ n vảì sựự xểâ diựch cuả ả bểồ mảặự t vảâự t liểâự u. Ngoảì i rả Liquid nảils coì n coá tảá c duự ng lảì m kìán vảì kểấ t dìánh cảá c bểồ mảặự t khoâ ng bảằ ng phảẳ ng vợái đoâự hợả lểâ n đểấ n 9mm; cho phểá p sợn phuả khi kểo khoâ .


Duì ng toấ t cho: Goẫ , Bểâ toâ ng, vảá n ểá p, nểồ n hoồ vựữả, gảự ch, gảự ch mển, thảự ch cảo, kim loảự i, nhựựả, cảo su, nhoâ m kìánh, v.v... SELLEYS BLOCKADE: Keo chống dột Kểo choấ ng doâự t Sểllểys Blockảdể lảì kểo trung tìánh đả coâ ng duự ng goấ c cảo su toể ng hợựp. Sểllểys Blockảdể coá mảì u xảá m đảặự c trựng thìách hợựp vợái hảồ u hểấ t cảá c bểồ mảặự t xảâ y dựựng cảồ n thi coâ ng vảì khảắ c phuự c, cho phểá p sợn phuả bảằ ng sợn dảồ u hoảặự c sợn nựợác. Duì ng toấ t cho: kim loảự i, mảá i toâ n,mảá ng xoấ i,mìá giựữả oâ thoâ ng gioá vợái mảá i toâ n,khảả nảặ ng choấ ng thảấ m toấ t,lảì m viểâự c ngảy cảả trong điểồ u kiểâự n ảể m ựợát, hoồ vựữả, bểâ toâ ng, P.V.C NO MORE GAPS: Keo trám tường đàn hồi cực tốt Kểo trảá m tựợìng Sểllểys No morể Gảps lảì loảự i kểo goấ c Arcylic coá đoâự dảì n hoồ i cảo sựả duự ng trong nhảì vảì ngoảì i trợìi đểể xựả lyá cảá c khể nựát hoảặự c cảá c moấ i noấ i, nhựững nợi coá sựự co giảữ n vảì chảấ n đoâự ng lảì m cho cảá c chảấ t trảá m cựáng khảá c biự nựát vảì vợữ rả. Coá thểể sợn phuả khoảả ng 30 phuá t ngảy sảu khi khoâ bểồ mảặự t.


Duì ng toấ t vợái nhiểồ u loảự i vảâự t liểâự u xảâ y dựựng nhự : tảấ m thảự ch cảo, nhoâ m, goẫ , gảự ch mển, kìánh, cảá c bểồ mảặự t phuả sợn, v.v... SELLEYS PROSPEC SILICONE: Keo Silicon Pro-Spểc Siliconể đả nảặ ng rảấ t thìách hợựp cho viểâự c lảắ p ghểá p kìánh thoâ ng duự ng vảì sựả duự ng đểể biựt kìán cảá c khể hợả trểâ n cảá c vảâự t liểâự u nhự kìánh, cảá c loảự i gảự ch, nhoâ m thựợìng & nhoâ m cựáng. Cung cảấ p moâự t moấ i noấ i cảo su mểồ m dểả o coá khảả nảặ ng khảá ng nhiểâự t, khảá ng nựợác cảo vảì chiựu đựựng thợìi tiểấ t tuyểâự t vợìi Kểấ t dìánh toấ t trểâ n kìánh, kim loảự i vảì nhiểồ u vảâự t liểâự u xảâ y dựựng khảá c. Tham khảo thêm Gáy nhôm Gia công chữ nổi inox Gia công chữ nổi nhôm

Profile for bang lang mua

Tìm hiểu sản phẩm keo silicon Selleys  

Tìm hiểu sản phẩm keo silicon Selleys  

Profile for ad-mart
Advertisement