ISIO - 15 let svetovalnih središč za izobraževanje odraslih

Page 1

15 let svetovalnih središč za izobraževanje odraslih


Poslanstvo svetovalnih središč za izobraževanje odraslih – središč ISIO:

Kolofon: Andragoški center Slovenije Šmartinska c. 134a Ljubljana

Slovenska svetovalna središča ISIO zagotavljajo prijazno, zaupno, brezplačno, kakovostno, celostno in strokovno informiranje ter svetovanje vsem odraslim kot podporo pri izobraževanju in učenju. Pomagajo jim pri odločanju za izobraževanje, organizaciji in poteku učenja, načrtovanju nadaljnje izobraževalne poti in razvoju kariere. Promovirajo vseživljenjsko učenje in povezujejo ponudnike izobraževanja odraslih v svojih okoljih.

www.acs.si/ Zanj: mag. Andrej Sotošek, direktor Uredili: mag. Tanja Vilič Klenovšek in mag. Andreja Dobrovoljc Sodelavci ACS na projektu ISIO v preteklih 15-letih: mag. Tanja Vilič Klenovšek (vodja), mag. Andreja Dobrovoljc, Sonja Klemenčič, Tina Kalamiza, dr. Tanja Možina, Mateja Pečar, dr. Vesna Podgornik, Jerca Rupert Grafično oblikovanje in izvedba: Agencija 2M d.o.o. Fotografije: arhiv Andragoškega centra Slovenije in središč ISIO Število izvodov: 400

(http://isio.acs.si/index.php?nid=2&id=215)

Ljubljana, september 2016

2


Vzpostavitev središč ISIO

14 središč ISIO, ki pokrivajo celotno Slovenijo, se je vzpostavljalo postopoma, od leta 2001 naprej, tako da v letu 2016 obeležujejo že 15 let delovanja. Najprej so se vzpostavljala preko javnih razpisov Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport, kasneje pa tudi s podporo sredstev EBIS projekta – Razvoj izobraževanja odraslih v Jugovzhodni Evropi (2002–2003) in sredstev Evropskega socialnega sklada (2004–2013).

Strokovno delo središč ISIO podpirata Andragoški center Slovenije, osrednja nacionalna organizacija za razvoj izobraževanja odraslih, in Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport.

3


2 temeljna cilja delovanja središč ISIO v letih 2001–2016: 1.

2.

Svetovalna podpora posamezniku: za večjo dostopnost in vključenost v izobraževanje odraslih in za večjo uspešnost ter učinkovitost izobraževanja in učenja odraslih. Povezovanje organizacij v partnersko mrežo: za večjo celovitost in kakovost svetovanja ter razvoja izobraževanja odraslih v regiji.

V središčih ISIO izkušeni svetovalci brezplačno pomagajo odraslim pri: •

odločanju in izbiri ustreznega izobraževanja in učenja,

organizaciji in poteku učenja,

odpravljanju ovir za uspešno izobraževanje in učenje,

načrtovanju nadaljnje izobraževalne poti in

razvoju kariere, tako delovne kot osebne poti v vseh življenjskih obdobjih.

Informiranje in svetovanje poteka: •

osebno, po telefonu, elektronski pošti, preko pisnih gradiv in sodobnih medijev,

na sedežu središča ISIO in v drugih krajih ter prostorih, pri partnerskih organizacijah in drugje,

z mobilno svetovalno službo čim bliže kraju bivanja, dela in druženja odraslih,

individualno ali v skupini

Še več informacij najdete na skupni spletni strani središč ISIO: http://isio.acs.si .

4


Dosežki središč ISIO in ACS v 15 letih

112.300

individualnih svetovalnih storitev in

3.096

skupinskih oblik informiranja in svetovanja

317

strateških in strokovnih partnerjev v mreži središč ISIO

90

Več kot

70

Več kot

150.000

strokovnih dogodkov, organiziranih v sodelovanju s partnerji središč ISIO

odraslih, vključenih v informiranje in svetovanje

usposobljenih svetovalcev ISIO in

12

ISIO prostovoljk

Sodelovanje v več kot

20

mednarodnih projektih na temo svetovanja v izobraževanju odraslih

Več kot

50%

3

odraslih iz ranljivih skupin: manj izobraženi odrasli, brezposelni, odrasli z različnimi oblikami oviranosti, starejši, priseljenci, Romi, zaporniki in drugi

strokovni priročniki, več kot

30

strokovnih in promocijskih gradiv 5


Izjave svetovancev središč ISIO

Naj pogumno delujejo še tako naprej kot do sedaj, v upanju še na kakršnokoli sodelovanje. Tudi sedaj, ko se ne šolam, jih rada obiščem.

Osebno meni so svetovali super in mi ves čas izobraževanja stali ob strani.

Želim vam, da dodate še več informacij in pripomorete k več informacijam o izobraževanju odraslih.

Bodite še naprej tako ustvarjalni in se trudite za nas!

Sem več kot zadovoljna z vsemi informacijami, učno pomočjo kot s svetovanjem in prijaznostjo.

Hvala za to možnost svetovanja!

Zadovoljen sem z vašim načinom dela. Kdor rabi takšno pomoč, naj se obrne na vas. Tako je vsaj v našem kraju.

Zahvaljujem se vam, ker nam je omogočena pomoč in svetovanje, saj nam pri dodatnem izobraževanju to zelo, zelo pomaga in nam vsaka dodatna informacija pride prav.

Le tako naprej, saj je uka željnih ljudi veliko!

6

Naj svetovalke še naprej ostanejo takšne kot so: prijazne, pripravljene svetovati in poslušati in se z nami pogovarjati o možnostih rešitve.


Izjave vodij in svetovalcev središč ISIO

Alenka Sagadin Mlinarič, vodja središča ISIO Maribor

Alojz Sraka, vodja središča ISIO Murska Sobota

Tina Strnad, vodja središča ISIO Novo mesto

Alenka Grželj, direktorica LU Koper

Franja Centrih, direktorica UPI LU Žalec

Po 15-ih delovanja ISIO Maribor še vedno »orjemo ledino« novemu poklicu svetovalca v izobraževanju odraslih. Model ISIO je prvi omogočil poglobljeno spremljanje šolske zakonodaje (s poudarkom na izobraževanju odraslih), izvajanje daljših svetovalnih pogovorov, tkanje svetovalne mreže ipd. Z razvojem modela s strani ACS smo se bogatili tudi svetovalci: razvijali smo empatičnost, prepoznavali potrebe ranljivih … Še vedno se me najbolj dotakne iskrena zahvala strank, da smo jim ponudili »roko« na njihovi poti do učnega cilja.

Ponosen sem, da je mreža ISIO ohranila poslanstvo brezplačnih in zaupnih storitev svetovanja za vse odrasle. Veseli me, da uspevamo povezovati organizacije za IO in da nam mediji omogočajo promocijo svetovanja in priložnosti za vseživljenjsko učenje vseh. Želim si zadovoljnih strank in finančnih pomoči, da bodo vsi, ki želijo pridobili nova znanja za delo, poklic in osebni razvoj, te tudi pridobili.

S podporo naše partnerske mreže smo regijsko središče in se odzivamo na potrebe regije - na tiste odrasle, ki potrebujejo največ spodbude pri učenju in iskanju zaposlitve. Vsa ta leta vlagamo tudi v razvoj dejavnosti in kakovost. Našo dejavnost smo obogatili z mobilno svetovalno službo za Rome, z regijskim festivalom za brezposelne ter prostovoljnim delom.

Koncept ISIO nas je spodbudil, da smo začeli načrtno tkati mrežo strokovnih in strateških partnerjev, ki so nas pripoznali kot pomemben dejavnik udejanjanja strategije vseživljenjskega učenja v lokalnem okolju. Vpeljava dejavnosti svetovanja je dvignila kvalitativno raven našega andragoškega dela in povečala prepoznavnost ISIO središča in LU Koper nasploh.

Svetovalno središče Žalec nas je močno povezalo s številnimi partnerskimi organizacijami in institucijami v Savinjski regiji, s katerimi si skupaj prizadevamo približati izobraževalne možnosti vsem odraslim, zlasti najbolj ranljivim, ki potrebujejo več podpore za izobraževanje. Tako zagotavljamo boljšo dostopnost, prepoznavnost in kakovost našega svetovanja.

7


Izobraževanje odraslih v Sloveniji v letih 2011–2015 Tudi središča ISIO so prispevala k izboljšanju izobrazbene strukture prebivalcev Slovenije in k večji vključenosti v vseživljenjsko učenje. Ta zadnja leta sicer pada, vendar pa pričakujemo, da se bo z novimi programi in finančnimi spodbudami iz nacionalnih sredstev in sredstev Evropskega socialnega sklada v letih 2016–2020 spet zvišala. Izobrazba prebivalcev Slovenije starih 15 let in več v letih 2011–2015 Leto

2011

Izobrazba - SKUPAJ

2012

1.759.336

Osnovnošolska ali manj - skupaj Nižja poklicna

513.079

2013

1.761.347 29,2 %

494.454

2014

1.760.726 28,1 %

480.901

2015

1.760.032 27,3 %

470.104

1.758.564 26,7 %

457.188

26,0 %

25.242

1,4 %

24.830

1,4 %

25.243

1,4 %

25.624

1,5 %

25.812

1,5 %

Srednja poklicna

381.595

21,7 %

377.230

21,4 %

374.489

21,3 %

371.481

21,1 %

369.561

21,0 %

Srednja strokovna, srednja splošna

531.751

30,2 %

533.435

30,3 %

538.181

30,6 %

531.186

30,2 %

531.062

30,2 %

Srednješolska - skupaj

938.588

53,3 %

935.495

53,1 %

937.913

53,2 %

928.291

52,7 %

926.435

52,6 %

Višješolska, visokošolska - skupaj

307.669

17,5 %

331.398

18,8 %

341.912

19,4 %

361.637

20,5 %

374.941

21,3 %

Udeležba odraslih (25 - 64 let) v vseživljenjskem učenju v letih 2011–2015, EU (28 ) in Slovenija (v %)

8


Cilji izobraževanja odraslih v Sloveniji do leta 2020 Ciljne skupine ReNPIO 2013–2020:

Pomembna vloga središč ISIO je, da s svetovalno dejavnostjo podpirajo in prispevajo k uresničevanju strateških ciljev Slovenije na področju izobraževanja odraslih, ki so zapisani v Resoluciji nacionalnega programa izobraževanja odraslih v Republiki Sloveniji 2013–2020 (ReNPIO 2013–2020). (Vir: http://www.uradni-list.si/1/content?id=114925) Vizija ReNPIO 2013–2020: Vsakemu odraslemu prebivalcu Slovenije bomo omogočili enake možnosti za kakovostno izobraževanje v vseh življenjskih obdobjih.

Krovni kazalnik: Stopnja udeležbe prebivalstva v starosti od 25 do 64 let v VŽU se bo s 14,5 % v letu 2012 povečala na 19 % v letu 2020 (ciljna vrednost za EU za leto 2020 je 15 %).

Cilji izobraževanja odraslih v Sloveniji 2013–2020 so: 1. Dvigniti izobrazbeno raven prebivalstva in raven temeljnih zmožnosti. 2. Povečati zaposljivost aktivnega prebivalstva. 3. Izboljšati možnosti za učenje in vključevanje v izobraževanje. 4. Izboljšati splošno izobraženost. 9

brezposelni: prednostna skupina so starejši od 50 let, ki nimajo poklicne ali strokovne izobrazbe ali imajo manj ključnih ali poklicnih zmožnosti;

zaposleni: prednostna skupina so starejši od 45 let z dokončano manj kot štiriletno srednjo šolo ali pomanjkanjem ključnih ali poklicnih zmožnosti; zaposleni, ki zaradi specifičnih psihofizičnih zahtev nekega poklica tega ne morejo več opravljati, ko dosežejo določeno starost;

mladi, ki na različnih stopnjah opustijo šolanje;

manj izobraženi ali druge ranljive skupine, kot so osipniki in mladi, ki zgodaj opustijo šolanje, socialno ogroženi, priseljenci, Romi, starejši odrasli, migranti, invalidi in obsojenci;

druge skupine odraslih, ki imajo omejen dostop do socialnih, kulturnih in ekonomskih dobrin (kmetje, prebivalstvo iz manj razvitih regij in drugi).


3 prednostna področja izobraževanja odraslih do leta 2020

1.

Splošno izobraževanje odraslih: •

2.

3.

Delež odraslih v starosti od 25 do 64 let, vključenih v splošno izobraževanje, se bo s 5 % v letu 2011 povečal na 8 % v letu 2020.

Izobraževanje za dvig izobrazbene ravni odraslih: •

Delež prebivalstva, starejšega od 15 let, z nedokončano osnovno šolo, se bo s 4,4 % v letu 2011 zmanjšal na 2,2 % v letu 2020 oziroma prepolovil.

Delež odraslih, starih od 25 do 64 let, z dokončano srednjo strokovno izobrazbo, se bo s 57 % v letu 2011 povečal na 63 % v letu 2020.

Spodbujanje in sofinanciranje vpisa na višješolske programe strokovnega izobraževanja bo prispevalo k doseganju cilja o zviševanju deleža odraslih med 30. in 34. letom z dokončano terciarno izobrazbo.

10

Usposabljanje in izobraževanje za potrebe dela •

Polovica brezposelnih se bo v obdobju veljavnosti ReNPIO 2013–2020 skladno z APZ vključila v programe za povečevanje zaposlitvenih zmožnosti.

V programe za povečevanje zaposlitvenih možnosti se vključujejo tisti zaposleni, katerih delovno mesto je zaradi nizke stopnje izobraženosti, starosti ali prestrukturiranja gospodarstva ogroženo.

Za izvajanja tovrstnih programov se bo okrepila strokovna pomoč manjšim delodajalcem, vpeljale se bodo ustrezne spodbude za delodajalce in zaposlene, izvajalo se bo karierno svetovanje za brezposelne in zaposlene.


Svetovalna dejavnost do leta 2020 Dejavnosti, potrebne za izvajanje izobraževanja odraslih do leta 2020: 1.

Razvojne in raziskovalne dejavnosti

2.

Razvoj strokovnih delavcev v IO

3.

Presojanje in razvijanje kakovosti v IO

4.

Informacijska dejavnost

5.

Programi izobraževanja in usposabljanja

6.

Svetovalna dejavnost

7.

Ugotavljanje in priznavanje znanja

8.

Promocija vseživljenjskega učenja in informiranje

S svetovalno dejavnostjo bomo do leta 2020:

11

podpirali odrasle pri vključevanju v izobraževanje za vsa tri prednostna področja izobraževanja po ReNPIO 13–20,

zagotavljali odraslim svetovalno podporo pred, med potekom izobraževanja in učenja ter po končanem izobraževanju,

pomagali odraslim pri načrtovanju kariernih poti pri delu in v osebnem življenju,

seznanjali odrasle o možnostih ugotavljanja in priznavanja predhodnega znanja, spretnosti in kompetenc,

razvijali strokovna gradiva in nove pristope za zagotavljanje kakovostnega in celostnega svetovanja odraslim za izobraževanje,

povezovali različne organizacije in svetovalna omrežja ter deležnike na nacionalni in regionalni ravni, ki bodo skupaj omogočali nove možnosti svetovanja in izobraževanja, še posebej za odrasle iz ranljivih skupin.


Kontaktni podatki svetovalnih središč za izobraževanje odraslih – središč ISIO Svetovalno središče Gorenjska, LU Jesenice Delavska ulica 1, Jesenice tel: 04 583 38 09, www.lu-jesenice.net Regionalno Svetovalno središče Koper - Capodistria, LU Koper Cankarjeva 33, Koper tel: 05 612 80 06, 040 469 521, www.lu-koper.si Svetovalno središče Koroška, MOCIS Partizanska 16, Slovenj Gradec tel: 02 884 64 07, www.mocis.si Svetovalno središče Ljubljana, CDI Univerzum Grošljeva ulica 4, Ljubljana tel: 01 510 22 70, www.cdi-univerzum.si Svetovalno središče Maribor, AZM - LU Maribor Maistrova ulica 5, Maribor tel: 02 234 11 34, 041 372 273, www.azm-lu.si Svetovalno središče Murska Sobota, LU Murska Sobota Slomškova 33, Murska Sobota tel: 02 536 15 76, 031 637 243 ali 02 536 15 60, www.lums.si Svetovalno središče Nova Gorica, LU Nova Gorica - LUNG Cankarjeva 8, Nova Gorica tel: 05 335 31 19, 041 607 170, www.lung.si

Svetovalno središče Novo mesto, RIC Novo mesto Topliška cesta 2, Novo mesto, tel: 07 393 45 52 031 701 191, www.ric-nm.si Svetovalno središče Posavje, LU Krško Dalmatinova 6, Krško tel: 07 488 11 70, 051 306 113, www.lukrsko.si Svetovalno središče Postojna, LU Postojna Ljubljanska c. 2, Postojna tel: 05 721 12 89 (87), 031 379 944, www.lu-postojna.si Svetovalno središče Ptuj, LU Ptuj Mestni trg 2, Ptuj tel: 02 749 21 55, www.lu-ptuj.si Svetovalno središče Velenje, LU Velenje Titov trg 2, Velenje tel: 03 898 54 70, www.lu-velenje.si Svetovalno središče Zasavje, Zasavska LU Trg svobode 11a, Trbovlje tel: 03 563 11 91, www.zlu-trbovlje.si Svetovalno središče Žalec, UPI - LU Žalec Ulica Ivanke Uranjek 6, Žalec tel: 03 713 35 65, 041 699 260, www.upi.si


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.