Designalism Daily #01

Page 1

PROGRAMMA

PROGRAMME

BIOGRAFIEËN

BIOGRAPHIES

P.6

WHAT IS THE NEWSROOM?

P.5

WAT IS THE NEWSROOM?

P.2

The Newsroom #01 WWW.DESIGNALISM.NL WWW.ACED.SITE BEELD: MARY PONOMAREVA

IMAGE: MARY PONOMAREVA

Designalism Daily

EERSTE EDITIE/FIRST EDITION 20 MEI/MAY 2022

The importance belang of media van media Het

Media zijn voor een belangrijk deel verantwoordelijk voor onze informatievoorziening en ze bepalen zodoende voor een groot deel hoe we de wereld ervaren. Dat betekent dat pluriformiteit van media -zowel wat betreft politiek-maatschappelijke oriëntatie als wat vorm aangaatessentieel is. Want alleen met veelvormige media krijgen we een zo compleet en ‘waar’ mogelijk beeld van de wereld. Een breed en gevarieerd media-aanbod is gewenst om de samenleving zo goed mogelijk te representeren en te informeren. Media spelen een belangrijke rol in het belichten van ongelijkheid, polarisatie en andere misstanden in de samenleving en het streven naar een gezonde samenleving is dan ook gebaat bij een optimale interactie tussen media en burgers. DESIGNALISM Ooit waren design en journalistiek sterk van elkaar gescheiden, volgens deze tegenstellingen: DESIGN FICTIEF SUBJECTIVITEIT VORM INTERPRETATIE EXPERIMENT VERBEELDING

JOURNALISTIEK FEIT OBJECTIVITEIT INHOUD VERIFICATIE ANALYSE PROBLEEMDEFINITIE

Steeds vaker echter zien we de twee disciplines naar elkaar toe buigen en zelfs overlappen. Ze maken gebruik van elkaars technieken en methodes en soms is het niet langer duidelijk of het

eindresultaat tot de ene of de andere discipline behoort. Zo produceren allerlei ontwerpers werk dat inspeelt op de actualiteit of dat is ontstaan door toepassing van journalistieke onderzoeksprincipes. Andersom zijn er journalisten die werk maken dat als design of kunst kan worden ervaren. De convergentie van deze twee disciplines en de nieuwe en interessante perspectieven die dat oplevert noemen wij Designalism. Designalism is niet zomaar een nieuwe vorm waarmee even de aandacht getrokken kan worden totdat de nieuwigheid er af is, maar betreft een wezenlijk andere manier van informatieverschaffing die ook een wezenlijk ander publiek kan bereiken dan via de gebruikelijke mediakanalen. In deze tijd waarin het publieke debat langzaam verstikt raakt in de overwoekerde jungle van sociale media vol waarheden en onwaarheden, feiten en fictie, is de samenleving gebaat bij nieuwe scenario’s en heldere inzichten. Designalism draagt daaraan bij: door de combinatie van design en journalistiek, ontstaan verrassende nieuwe vormen van informatie en daarmee nieuwe inzichten en perspectieven. Inmiddels zijn er wereldwijd talloze voorbeelden van deze nieuwe mengvorm van informatieoverdracht; makers experimenteren wereldwijd met deze mediavorm en oogsten er succes mee. We volstaan hier met drie willekeurig gekozen voorbeelden →

Media are to a large extent responsible for the supply of information and therefore determine largely how we experience the world. This means that pluriformity of media—both in terms of political-social orientation and in terms of form—is essential. For only pluriform media can present the most complete and true picture of the world. A broad and varied range of media is desirable in order to optimally represent and inform society. Media play an important role in highlighting inequality, polarization and other wrongs in society and the pursuit of a healthy society therefore benefits from maximum interaction between media and citizens. efits from maximum interaction between media and citizens. DESIGNALISM In the past, design and journalism were widely separated, according to these classic opposites: DESIGN FICTION SUBJECTIVITY FORM INTERPRETATION EXPERIMENT IMAGINATION

JOURNALISTIEK FACT OBJECTIVITY CONTENT VERIFICATION ANALYSIS PROBLEM DEFINITION

Increasingly, however, we see the two disciplines bending toward each other and even overlapping. They make use of each other’s techniques and methods, and sometimes it is no longer clear whether the end result belongs to one discipline or the other.

For example, lots of designers produce work that responds to current events or that is created through the application of journalistic research principles. Conversely, there are journalists who produce work that can be experienced as design or art. We call the convergence of these two disciplines and the new and interesting perspectives it generates Designalism. Designalism is not just a new form that can be used to attract attention until the novelty has worn off, but concerns an essentially different way of providing information that can also reach a substantially different audience than usual media channels. In these times in which the public debate is slowly getting choked up in the overgrown jungle of social media full of truths and untruths, facts and fiction, society will benefit from new scenarios and clear insights. Designalism contributes to this: by combining design and journalism, surprising new forms of information arise and with them new insights and perspectives. Worldwide there are by now already countless examples of this new mixed form of conveying information; makers worldwide are experimenting with this media form and are reaping success with it. Here we will suffice with three randomly selected examples →


DESIGNALISM DAILY #1 THE NEWSROOM

DESIGNALISM

Forensic Architecture

P.2

The Uncensored Library

Teatro di Nascosto

VOORBEELD 1

EXAMPLE 1

VOORBEELD 2

EXAMPLE 2

VOORBEELD 3

EXAMPLE 3

Om gebeurtenissen zo exact mogelijk te kunnen reconstrueren–en zo bijvoorbeeld beweringen van politici te kunnen logenstraffen–past Forensic Architecture architectonische expertise en specialismen toe, zoals digitale maquettes, installaties, video, infographics en burgerjournalistiek. Zo heeft het Britse collectief een succesvolle, alternatieve vorm van waarheidsvinding geschapen.

In order to reconstruct events as precisely as possible—and thus, for example, to disprove claims made by politicians—Forensic Architecture applies architectural expertise and specialties, such as digital models, installations, video, infographics and citizen journalism. In this way, the British collective has created a successful, alternative form of truth-telling.

Reporters without Borders, dat zich inzet voor persvrijheid, heeft The Uncensored Library ontworpen en stilletjes in de game Minecraft gezet. Die bibliotheek bevat informatie die in bepaalde landen is verboden. De bibliotheek omzeild zo censuur, want het succesvolle Minecraft is voor iedereen toegankelijk. Zo wordt het digitale platform dus gebruikt als podium voor vrijheid van meningsuiting.

Reporters without Borders, which is dedicated to press freedom, has designed and quietly put The Uncensored Library in the game Minecraft. That library contains information that is banned in certain countries. The library thus circumvents censorship, because the successful Minecraft is accessible to everyone. Thus, the digital platform is used as a stage for freedom of expression.

Teatro di Nascosto is ‘reportage theater’ over de realiteit in conflictgebieden in het Midden-Oosten, gebaseerd op ervaringen van betrokkenen die vaak ook de rollen spelen. Op feiten gebaseerde nieuwsverhalen kunnen zo in een onverwachte vorm worden gepresenteerd op onverwachte plekken in de openbare ruimte. Met deze aanpak wordt een publiek bereikt dat niet snel naar het theater zal gaan.

Teatro di Nascosto is ‘reportage theater’ about the reality in conflict zones in the Middle East, based on the experiences of those involved who often also play the roles. Fact-based news stories can thus be presented in an unexpected form in unexpected places in the public space. This approach reaches an audience that is not likely to go to the theater.

CONTACT WITH THE PUBLIC

CONTACT MET HET PUBLIEK Bovenstaande voorbeelden zijn slechts een greep uit een indrukwekkend corpus van succesvolle projecten en methodes dat voor een hernieuwd contact met het publiek zorgt en tegelijkertijd ook nieuwe doelgroepen betrekt bij relevante maatschappelijke kwesties. Dat is van het grootste belang want het is noodzakelijk ervoor te zorgen dat iedereen in de samenleving zich geaccepteerd en gerepresenteerd voelt door media. Want, hoe kunnen nieuwe publieksgroepen betrokken worden

bij het nieuws? Hoe kan interactie met de samenleving als geheel worden gefaciliteerd? Hoe kunnen we nieuws maken en leveren a voor iedereen? Een inclusieve en gelijkwaardige representatie van onze diverse samenleving zorgt ervoor dat meer mensen zich gehoord en (h)erkend voelen. Een reële afspiegeling van de samenleving zal een positief effect hebben op de kwaliteit en geloofwaardigheid van de media en daardoor zal het vertrouwen van mensen in de samenleving toenemen.

The above examples are just a few from an impressive corpus of successful projects and methods that provide renewed contact with the public and at the same time also involves new target groups in relevant social issues. This is of the utmost importance because it is necessary to ensure that everyone in society feels accepted and represented by media. How can new audiences be involved in the news? How can interaction with society as a whole be facilitated? How can we make and deliver news for all?

An inclusive and equal representation of our diverse society ensures that more people feel heard and (re)recognized. A true reflection of society will have a positive effect on the quality and credibility of the media and therefore will increase people’s trust in society.

DESIGNALISM DATABASE

DESIGNALISM PODCAST

DESIGNALISM EVENT

DESIGNALISM DATABASE

DESIGNALISM PODCAST

DESIGNALISM EVENT

Designalism Database is een digitaal archief van 25 (internationale) projecten waarin artistieke presentatie en journalistieke analyse worden gecombineerd. Werk van Alice Wong, Disarming Design from Palestine, Chloé Galibert-Laîné & Kevin B. Lee, Coralie Vogelaar, Forensic Architecture, Ghalia Elsrakbi & Lauren Alexander (Foundland Collective), Irene Stracuzzi, Jasmijn Visser & Metahaven, Jim Brady & Vito Boeckx (Post Neon), Jonas Staal, Julia Janssen, Martina Huynh & Jonas Althaus (Cream on Chrome), Next Nature Network, Paolo Cirio, Robert Glas, Teatro di Nascosto, Ted Hyunhak Yoon, Yuri Veerman & Dimitri Tokmetzis maakt deel uit van de database. In het aankomende jaar worden 5 gastcuratoren uitgenodigd om een samenhangende keuze uit deze collectie te presenteren.

Inmiddels zijn al 25 koplopers op het snijvlak van design en journalistiek geportretteerd in een serie podcasts. Gesproken werd met onder meer Angelique Spaninks (MU), Annelys de Vet, Barbara Visser, Bob Trafford (Forensic Architecture), Eliot Higgins (Bellingcat), Ghalia Elsrakbi & Lauren Alexander (Foundland Collective), Harald Dunnink (Momkai & De Correspondent), Jake Charles Rees (Centre for Investigative Journalism), Jonas Althaus & Martina Huynh (Cream on Chrome),Lara Ankersmit (Het Financieele Dagblad), Marisa Katz (Eyebeam), Mark Deuze, Niels Schrader, René Sommer (Pointer), Tamara Witschge, Tobias Natterer (DDB) en Yuri Veerman. In 2022 wordt de serie uitgebreid met 25 nieuwe afleveringen. Presentator en interviewer van Designalism Podcast is IJsbrand van Veelen. Designalism Podcast is te horen via Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts.

In 2021 organiseerde ACED i.s.m. Beeld en Geluid Den Haag een online talkshow over design en journalistiek. Angelique Spaninks (MU), Eliot Higgins (Bellingcat), Harald Dunnink (De Correspondent), Robert Trafford (Forensic Architecture), Marisa Mazria Katz (Eyebeam), Saskia van Stein (Design Academy Eindhoven), Simone Weimans (NOS) en Stijn Postema (Universiteit of Amsterdam) waren spreker. Er was werk te zien van Alice Wong, Coralie Vogelaar, Cream on Chrome, Irakli Sabekia, Maxime Benvenuto, Rachel Moron, Reporters Without Borders & DDB, Teatro di Nascosto, Yuri Veerman & Platform BK.

Designalism Database is a digital archive of 25 (international) projects that combine artistic presentation and journalistic analysis. Works by Alice Wong, Disarming Design from Palestine, Chloé GalibertLaîné & Kevin B. Lee, Coralie Vogelaar, Forensic Architecture, Ghalia Elsrakbi & Lauren Alexander (Foundland Collective), Irene Stracuzzi, Jasmijn Visser & Metahaven, Jim Brady & Vito Boeckx (Post Neon), Jonas Staal, Julia Janssen, Martina Huynh & Jonas Althaus (Cream on Chrome), Next Nature Network, Paolo Cirio, Robert Glas, Teatro di Nascosto, Ted Hyunhak Yoon, Yuri Veerman & Dimitri Tokmetzis is part of the database. In the coming year 5 guest curators will be invited to present a coherent selection from this collection.

Already 25 frontrunners at the intersection of design and journalism have been portrayed in a series of podcasts. Interviews were conducted with Angelique Spaninks (MU), Annelys de Vet, Barbara Visser, Bob Trafford (Forensic Architecture), Eliot Higgins (Bellingcat), Ghalia Elsrakbi & Lauren Alexander (Foundland Collective), Harald Dunnink (Momkai & De Correspondent), Jake Charles Rees (Centre for Investigative Journalism), Jonas Althaus & Martina Huynh (Cream on Chrome), Lara Ankersmit (Het Financieele Dagblad), Marisa Katz (Eyebeam), Mark Deuze, Niels Schrader, René Sommer (Pointer), Tamara Witschge, Tobias Natterer (DDB) and Yuri Veerman. In 2022 the series will be extended with 25 new episodes. Host and interviewer of Designalism Podcast is IJsbrand van Veelen. Designalism Podcast can be heard via Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts.

In collaboration with Beeld en Geluid Den Haag, ACED organized in 2021 an online talk show about design and journalism. Angelique Spaninks (MU), Eliot Higgins (Bellingcat), Harald Dunnink (De Correspondent), Robert Trafford (Forensic Architecture), Marisa Mazria Katz (Eyebeam), Saskia van Stein (Design Academy Eindhoven), Simone Weimans (NOS) and Stijn Postema (University of Amsterdam) were the speakers. On view was work by Alice Wong, Coralie Vogelaar, Cream on Chrome, Irakli Sabekia, Maxime Benvenuto, Rachel Moron, Reporters Without Borders & DDB, Teatro di Nascosto, Yuri Veerman & Platform BK.

DESIGNALISM.NL/ DATABASE

DESIGNALISM.NL/ PODCAST

Het evenement werd gepresenteerd door IJsbrand van Veelen. Designalism Event is beschikbaar op YouTube.

DESIGNALISM.NL/ DATABASE

DESIGNALISM.NL/ PODCAST

The event was presented by IJsbrand van Veelen. Designalism Event is available on YouTube.


DESIGNALISM DAILY #1 THE NEWSROOM

DESIGNALISM

P.3

FORMAT Deelnemers zijn ontwerpers, kunstenaars, journalisten en developers. In het programma is ruimte voor 10 deelnemers. Deze groep wordt aangevuld met deelnemers afkomstig van Pointer (KRO-NCRV), NOS en De Volkskrant. Deelnemers zijn op 20 mei, 27 mei, 3 juni, 10 juni, 17 juni, 24 juni, 1 juli en 8 juli fysiek aanwezig bij Beeld en Geluid Den Haag. Indien gewenst is er uiteraard gelegenheid om ook buiten deze data te werken aan de producties. Deelnemers zullen kennis opdoen over conceptontwikkeling, gebruik van verschillende media, (big) data, immersive storytelling, media-inclusiviteit, experimentele productie en diverse technologieën. De deelnemers worden opgedeeld in 3 deelredacties (Pointer, NOS en De Volkskrant) die zich ieder gaan buigen over een 1 nieuwsvraag. Deelnemers werken 8 dagen aan hetzelfde aangedragen thema. In de deelredacties zijn deelnemers met verschillende expertises en achtergronden vertegenwoordigd.

PROGRAMMA RESULTATEN Het streven is om voor het aanbieden van nieuwsverhalen nieuwe vormen te ontdekken, die worden gekenmerkt door effectieve vertelkracht en verrassende en aantrekkelijke presentatie. Deelnemers worden gestimuleerd om communicatieconcepten teontwikkelen die leiden tot een beter ​​ begrip van de complexe actualiteit. Gedurende deze periode worden lezingen, workshops en advies verzorgd door gerenommeerde experts als Alice Wong, Alison Killing, Danielle Arets, Janice Deul, Klasien van de Zandschulp (Affect Lab), Richard Vijgen, Taco Stolk, Tamara Witschge, Yuri Veerman en Selby Gildemacher (Hackers & Designers). De begeleiding op maat is in handen van Geesje van Haren (VersPers) en Noortje van Eekelen (ACED).

Onder professionele begeleiding zullen hoogwaardige experimentele producties worden ontwikkeld, die verrassend, opmerkelijk en doeltreffend zijn. De resultaten van het programma worden zichtbaar in de vorm van communicatieconcepten zoals digitale toepassingen, interfaces, applicaties, publieke interventies, campagnes, social media filters, chatbots, software, performances, video, audio, animatie, datavisualisatie, merchandise, collages, scenarios, ruimtelijke prototypes en andere vormen van kennisuitwisseling. Deze uitingen zullen design en journalistiek in traditionele zin overstijgen maar hebben uiteraard nog steeds het doel om te informeren en interactie te bieden aan het algemene publiek.

THE CATWALK, TEATRO DI NASCOSTO

Designalism Newsroom is een nieuw programma dat is bedoeld als stimulans voor het maken van experimentele mediaproducties voor een gevarieerd publiek. De producties van deze ‘nieuwsredactie van de toekomst’, onderscheiden zich door een optimale combinatie van design, kunst, journalistiek en technologie. Van eind mei tot begin juli 2022 komt een geselecteerde groep ontwerpers, kunstenaars, journalisten en developers acht keer bijeen om onder begeleiding van experts te werken aan onderscheidende nieuwsproducties. De deelnemers gaan aan de slag met drie actuele vraagstukken die worden aangedragen door Pointer (KRO-NCRV), NOS en De Volkskrant. Deelnemers wordt gevraagd nieuwe vertelvormen voor deze vraagstukken te ontwikkelen die de aandacht trekken doordat ze afwijken van bestaande vormen.Voorts dienen de producties te zorgen voor een beter begrip van de actualiteit, openen ze de ogen van het publiek en zorgen ze ervoor dat ook nieuwe doelgroepen betrokken worden.

THE UNCENSORED LIBRARY, REPORTERS WITHOUT BORDERS

THE MURDER OF HALIT YOZGAT, FORENSIC ARCHITECTURE

DESIGNALISM NEWSROOM

DESIGNALISM NEWSROOM

Designalism Newsroom is a new program intended to stimulate the creation of experimental media productions for a diverse audience. The productions of this ‘newsroom of the future’, are distinguished by an optimal combination of design, art, journalism and technology. From the end of May to the beginning of July 2022, a selected group of designers, artists, journalists and developers will meet eight times to work on distinctive news productions under the guidance of experts. The participants will work on three topical issues that will be presented by Pointer (KRO NCRV), NOS and De Volkskrant. For these issues participants are asked to develop new narrative forms that will attract attention by deviating from existing forms. Furthermore, the productions should provide a better understanding of current affairs, open the eyes of the public and ensure that new target groups are also involved.

FORMAT Participants are designers, artists, journalists and developers. The program has room for 10 participants. This group is supplemented with participants from Pointer (KRO - NCRV), NOS and De Volkskrant. Participants will be physically present at Sound and Vision The Hague on 20 May, 27 May, 3 June, 10 June, 17 June, 24 June, 1 July and 8 July. If desired, there is of course the opportunity to work on the productions outside these dates. Participants will gain knowledge about concept development, use of different media, (big) data, immersive storytelling, media inclusivity, experimental production and various technologies. The participants will be divided into 3 editorial teams (Pointer, NOS and De Volkskrant) who will each work on a 1 topical issue during the 8 days of the program. The editorial teams include participants with different expertise and backgrounds.

PROGRAMME RESULTS The aim is to discover new forms for the provision of news stories that that stand out because of their effective storytelling and their surprising and attractive appearance. Participants are encouraged to develop communication concepts that lead to a better understanding of complex current events. During this period, lectures, workshops and advice are provided by renowned experts such as Alice Wong, Alison Killing, Danielle Arets, Janice Deul, Klasien van de Zandschulp (Affect Lab), Richard Vijgen, Taco Stolk, Tamara Witschge, Yuri Veerman and Selby Gildemacher (Hackers & Designers). Tailored guidance is provided by Geesje van Haren (VersPers) and Noortje van Eekelen (ACED).

Under professional guidance, high quality experimental productions will be developed that are surprising, remarkable and effective. The results of the program will be visible in the form of communication concepts such as digital applications, interfaces, applications, public interventions, campaigns, social media filters, chatbots, software, performances, video, audio, animation, data visualization, merchandise, collages, scenarios, spatial prototypes and other forms of knowledge exchange. These expressions will transcend design and journalism in the traditional sense but of course still have the goal of informing and interacting with the general public.


DESIGNALISM DAILY #1 THE NEWSROOM

DRIE/THREE THEMEN/THEMES

P.4

3 THEMA’S VAN NIEUWSMEDIA/3 THEMES OF NEWS MEDIA

NOS

Ongelijkheid in onze samenleving is een onderwerp dat door de groeiende kloof tussen arm en rijk steeds urgenter wordt. Ongelijkheid komt in allerlei vormen voor en kun je wetenschappelijk onderzoeken; je kunt er cijfers op loslaten en op zoek gaan naar verklaringen en oplossingen, feiten aandragen, ervaringsdeskundigen laten praten. Maar wat betekent ongelijkheid als je zelf aan de goede kant van de streep staat? Hoe maak je ongelijkheid in de samenleving invoelbaar voor een groep die geprivilegieerd is? Er is genoeg begrip en verontwaardiging over het thema, maar het blijft voor velen een abstract onderwerp. Weten we precies waarover we het hebben als het over ongelijkheid gaat, op welke niveaus dit voorkomt en waarin het doorwerkt in een leven? Hoe het daadwerkelijk voelt achtergesteld te worden, welke gevechten je moet leveren in de huidige maatschappij? We gaan op zoek naar technieken of vormen van overdracht die hiervoor het meest geschikt zijn.

Wereldwijd dreigt extreme armoede voor zo’n 860 miljoen mensen, aldus Oxfam Novib onlangs in een rapport. Toenemende economische ongelijkheid speelt daarbij een grote rol. Een oplossing is volgens deze ngo: belast de rijken en grote bedrijven die buitensporige winsten maken. Het onderwerp inkomens- en vermogensongelijkheid krijgt ook in Nederland steeds meer aandacht. Vaak ligt de focus op wie er financieel achteruit gaat en wat de gevolgen daarvan zijn. Voor dit potentiële item van de NOS willen wij juist kijken naar die andere, alsmaar groeiende groep. De groep die jaren geleden een huis kocht voor twee ton en inmiddels een woning bezit die wellicht het driedubbele waard is. We zoomen in op details: wie zijn die rijken; hoe kwamen en komen ze aan hun welvaart; welke ideeën bestaan er over het vraagstuk van herverdeling en: hoe zit het met veranderende wet- en regelgeving rondom rondom werk en inkomen?

Inequality in our society is a subject that is becoming increasingly urgent because of the growing gap between the rich and poor. Inequality comes in all shapes and forms and can be investigated scientifically; you can put it in numbers and look for explanations and solutions, present facts, have experts talk about it. But what does inequality mean if you yourself are on the lucky side of the line? How do you make inequality in society palpable to a group that is privileged? There is plenty of understanding and outrage about the topic, but it remains an abstract subject for many. Do we know exactly what we are talking about when we talk about inequality, at what levels it occurs and how it affects the lives of people? What does it really feels like to be disadvantaged? What kind of battles do the disadvantaged have to fight in today’s society? We would like to find out what kind of techniques or forms of transmission are suitable to highlight these issues.

VOICING BORDERS, IRAKLI SABEKIA

4-D NEWS, CREAM ON CHROME

DE VOLKSKRANT

POINTER (KRO-NCRV) Globally, extreme poverty threatens some 860 million people, according to Oxfam Novib in a recent report. Rising economic inequality plays a major role in this. One solution, according to this NGO, is to tax the rich and large companies that make excessive profits. The subject of income and wealth inequality also receives increasing attention in the Netherlands. Often the focus is on who will suffer financially and what consequences they are facing. For this potential NOS-item we want to focus on the evergrowing group at the other side of the spectrum: the group that bought a house years ago for let’s say 200.000 euro and now owns a home that may be worth three times that amount. We zoom in on details: who are these rich people; how did they acquire and keep their wealth; what ideas are there about the issue of redistribution and where do we stand when it comes to changing laws and regulations around work and income?

Pointer wil onderzoeken of de beschikbare grond in Nederland wel goed wordt benut voor woningbouw. Er is een nijpend tekort aan woningen en helemaal als het gaat om sociale woningbouw of betaalbare koopwoningen voor starters. Het onderzoek begint met de grondeigenaren. Want dat is de plek waar nieuw aanbod moet komen. Wie bezit de grond eigenlijk? Wie bepaalt wat daar op wordt gebouwd? En waarom sluit het aanbod zo slecht aan bij de vraag? Waarom is er zo weinig sociale woningbouw? Of starterswoningen waar je niet de hoofdprijs voor moet betalen? Centraal bij dit verhaal staan de bouwbedrijven, de gemeenten, de grondbezitters, projectontwikkelaars, banken en investeerders (de kant van het aanbod). Waar kiezen zij voor en waarom? Welke factoren spelen voor hen een rol en houden zij wel genoeg rekening met de grote groep woningzoekenden? Dit thema belichten we voor een doelgroep die bestaat uit de middenklassers die op zoek zijn naar een betaalbare huur- of koopwoning. Mensen die zich afvragen: waarom is er eigenlijk zo weinig woningaanbod voor mij?

Pointer wants to investigate whether the available land in the Netherlands is being properly utilized for housing. There is an acute shortage of housing, especially when it comes to social housing or affordable homes for first-time buyers. The research begins with the landowners. Because they own the land where new housing should come. Who actually owns the land? Who decides what is built on it? And why is supply so poorly matched to demand? Why is there so little social housing? Or starter homes that don’t cost a fortune? Central to the story are the construction companies, municipalities, landowners, developers, banks and investors (the supply side). What do they choose for and why? Which factors are at play for them and do they properly consider the large group of house hunters? We highlight this theme for a target group that consists of middle-class people who are looking for an affordable rental or owner-occupied home. People who ask themselves: why is the housing supply for me so limited?


DESIGNALISM DAILY #1 THE NEWSROOM KICK OFF

PROGRAMMA PROGRAMME META MEDIA

P.5 INFORMATION DESIGN

SPECULATIVE WORLD BUILDING

PROTOTYPING

4D MEDIA

ART AND JOURNALISM

FINAL DEADLINE

DATE

20-05-2022

27-05-2022

03-06-2022

10-06-2022

17-06-2022

24-06-2022

01-07-2022

08-07-2022

WEEK

1

2

3

4

5

6

6

7

09:00–09:15

WALK-IN

WALK-IN

WALK-IN

WALK-IN

WALK-IN

WALK-IN

WALK-IN

WALK-IN

INTRODUCTION

PLENARY CHECK IN

DANIELLE ARETS LECTURE

MIEKE GERRITZEN & LARA ANKERSMIT LECTURE

PETER VAN DER PUTTEN LECTURE

PLENARY CHECK IN

PLENARY CHECK IN

PLENARY CHECK IN

COFFEE BREAK

COFFEE BREAK

COFFEE BREAK

COFFEE BREAK

COFFEE BREAK

COFFEE BREAK

COFFEE BREAK

TEAM-UP

TEAM-UP

TEAM-UP

TEAM-UP

TEAM-UP

TEAM-UP

TEAM-UP

09:15–09:30

09:30–09:45

09:45–10:00

10:00–10:15

10:15–10:30

10:30–10:45

TAMARA WITSCHGE LECTURE

10:45–11:00

11:00–11:15

Q&A

11:15–11:30

COFFEE BREAK

11:30–11:45

JANICE DEUL LECTURE

11:45–12:00

12:00–12:15

Q&A

12:15–12:30

YURI VEERMAN LECTURE

12:30–12:45

12:45–13:00

Q&A

13:00–13:15

LUNCH BREAK

LUNCH BREAK

LUNCH BREAK

LUNCH BREAK

LUNCH BREAK

LUNCH BREAK

LUNCH BREAK

LUNCH BREAK

DE VOLKSKRANT, NOS, POINTER (KRO-NCRV)

TACONIS STOLK WORKSHOP

ALICE WONG WORKSHOP

KLASIEN VAN DE ZANDSCHULP WORKSHOP

RICHARD VIJGEN LECTURE AND FEEDBACK SESSION

SELBY GILDEMACHER LECTURE AND FEEDBACK SESSION

ALISON KILLING LECTURE AND FEEDBACK SESSION

PUBLIC PRESENTATIONS

COFFEE BREAK

COFFEE BREAK

COFFEE BREAK

COFFEE BREAK

COFFEE BREAK

COFFEE BREAK

COFFEE BREAK

SPEED DATING

TACONIS STOLK WORKSHOP

ALICE WONG WORKSHOP

KLASIEN VAN DE ZANDSCHULP WORKSHOP

RICHARD VIJGEN LECTURE AND FEEDBACK SESSION

SELBY GILDEMACHER LECTURE AND FEEDBACK SESSION

ALISON KILLING LECTURE AND FEEDBACK SESSION

CHECK OUT

CHECK OUT

CHECK OUT

CHECK OUT

CHECK OUT

CHECK OUT

CHECK OUT

13:15–13:30

13:30–13:45

13:45–14:00

14:00–14:15

14:15–14:30

14:30–14:45

14:45–15:00

15:00–15:15

15:15–15:30

15:30–15:45

15:45–16:00

16:00–16:15

16:15–16:30

16:30–16:45

16:45–17:00

DRINKS


Biografieën Biographies

DESIGNALISM DAILY #1 THE NEWSROOM

Gedurende Designalism Newsroom worden lezingen, workshops en advies verzorgd door gerenommeerde experts. Evenals begeleiding op maat.

During Designalism Newsroom, lectures, workshops and advice are provided by renowned experts. As well as tailored guidance.

BIOGRAFIEËN BIOGRAPHIES

P.6

Daniëlle Arets

Janice Deul

Selby Gildemacher

Daniëlle Arets leidt het lectoraat Journalistiek en Verantwoorde Innovatie bij Fontys Hogeschool Journalistiek (FHJ) en de minor Design Research aan Design Academy Eindhoven (DAE). Daniëlle geeft vorm aan de toekomst van journalistiek door middel van ontwerpend onderzoek, onderzoek naar technologische trends en prototypes van toekomstige concepten voor content delivery.

Fashion/cultuuractivist Janice Deul ijvert sinds 2011 voor een inclusief en veilig mode-, mediaen kunstklimaat via haar inspiratieplatform Diversity Rules en met lezingen, workshops, opiniestukken, mediaoptredens en tentoonstellingen. Als lid van een Raad voor Cultuur-commissie adviseert ze minister Dijkgraaf van OCW over grensoverschrijdend gedrag in de culturele industrie.

Selby Gildemacher is mede-oprichter van Hackers & Designers; medeoprichter en presentator van Radio Noord Amsterdam; docent aan de Breitner Academie; en projectadviseur bij AFK. Onder de naam PIEK! beschouwt hij met humoristische blik hedendaagse sociale structuren aan de hand van video, websites, keramiek, performances, installaties, iPhone-apps, radio en popmuziek.

Daniëlle Arets leads the Journalism and Responsible Innovation lectorate at Fontys Hogeschool Journalistiek (FHJ) and the minor Design Research at Design Academy Eindhoven (DAE). Daniëlle shapes the future of journalism through research by design, researching technology trends and prototyping future content delivery concepts.

Fashion/culture activist Janice Deul works since 2011 for an inclusive and safe fashion, media and art climate through her inspiration platform Diversity Rules and with lectures, workshops, opinion pieces, media appearances and exhibitions. As a member of a Council for Culture committee, she advises OCW Minister Dijkgraaf on transgressive behavior in the cultural industry.

Selby Gildemacher is co-founder of Hackers & Designers; co-founder and presenter of Radio Noord Amsterdam; lecturer at the Breitner Academy; and project advisor at AFK. Under the name PIEK! he considers contemporary social structures with humorous insight through video, websites, ceramics, performances, installations, iPhone apps, radio and pop music.

Geesje van Haren

Peter van der Putten

Klasien van de Zandschulp

Sinds 18 jaar runt Geesje van Haren mediaorganisatie VersPers. Ze is de drijvende kracht achter het project Lost in Europe en leidt daarvoor een team van Europese journalisten. Geesje heeft uitgebreide ervaring als mediaproducent, doceert onderzoeksjournalistiek, journalistiek ondernemerschap en fotografie. Ze is oprichter van de particuliere school voor onderzoeksjournalistiek Open Eyes.

Peter van der Putten is onderzoeker aan de Universiteit Leiden en directeur van het AI Lab bij Pegasystems. Hij wil leren van ‘artificial x’: het met kunstmatige ogen kijken naar menselijke kwaliteiten zoals intelligentie, creativiteit, emoties, binding en religie, om te ontdekken hoe onze toekomst eruit zou kunnen zien.

Klasien van de Zandschulp is interactief kunstenaar en creatief directeur van studio affect lab. Ze ontwerpt ervaringen gebaseerd op verhalen of participatie, waarbij digitale/fysieke en online/ offline interacties worden gecombineerd. Ze onderzoekt onder meer zintuiglijk ontwerp, rituelen, augmented reality, interactie en het denken over ons dagelijkse technologie- en mediagebruik.

For 18 years Geesje van Haren has been running media organization VersPers. She is the driving force behind the Lost in Europe project, leading a team of European journalists. Geesje has extensive experience as a media producer, teaches investigative journalism, journalistic entrepreneurship and photography. She is founder of Open Eyes, a private school for investigative journalism.

Peter van der Putten is a researcher at Leiden University and director of the AI Lab at Pegasystems. He wants to learn from ‘artificial x’: looking with artificial eyes at human qualities such as intelligence, creativity, emotions, bonding and religion, to discover what our future might look like.

Klasien van de Zandschulp is an interactive artist and creative director of studio affect lab. She designs experiences based on stories or participation, combining digital/physical and online/ offline interactions. Her research interests include sensory design, rituals, augmented reality, interaction and thinking about our daily technology and media use.


DESIGNALISM DAILY #1 THE NEWSROOM

BIOGRAFIEËN BIOGRAPHIES

P.7

Jasper Schelling

Taconis Stolk

Alison Killing

Noortje van Eekelen

Jasper Schelling is technoloog en naast zijn werkzaamheden voor ACED verbonden aan de Hogeschool Rotterdam. Hier begeleidde hij projecten met NOS, NRC, AD en The Guardian. Hij heeft een MSc. Media Technology van Universiteit Leiden. Binnen ACED richt hij zich op de rol van digitale media in het publieke debat.

Taconis Stolk, oprichter van WLFR agency for concepts, ontwikkelt metamediale projecten en theorie over esthetiek van concepten, media en technologie—vaak op het grensvlak van kunst en wetenschap. Hij leidt de ArtScience Interfaculteit van het Koninklijk Conservatorium en KABK in Den Haag en doceert aan de MSc MediaTechnology van de Universiteit Leiden.

Alison Killing is architect en geospatiaal analist die data en kaarten gebruikt om urgente sociale problemen te onderzoeken. Ze is de oprichter van Killing Architects, een studio die architectuur en stedenbouwkundige strategieën gebruikt om mensen te betrekken bij het stedelijke landschap. In 2021 ontving ze de Pulitzer Prijs voor Internationale Verslaggeving.

Oprichter van ACED platform voor design en journalistiek Noortje van Eekelen heeft met een MA Design van Sandberg Instituut (inter)nationale ervaring als ontwerper. Van 2013–2015 werkte ze voltijds bij het FD en NRC Handelsblad. Van 2012–2020 was zij BA en MA docent aan de Design Academy Eindhoven en AKV St. Joost.

Jasper Schelling is a technologist. In addition to his work for ACED, he works at the Rotterdam University of Applied Sciences. Here he supervised projects with NOS, NRC, AD and The Guardian. He holds an MSc. Media Technology from Leiden University. Within ACED he focuses on the role of digital media in public debate.

Taconis Stolk, founder of WLFR agency for concepts, develops metamedial projects and theory on aesthetics of concepts, media and technology—often at the intersection of art and science. He leads the ArtScience Interfaculty of the Royal Conservatory and KABK in The Hague and teaches at the MSc MediaTechnology of Leiden University.

Alison Killing is an architect and geospatial analyst who uses data and maps to explore pressing social problems. She is the founder of Killing Architects, a studio that uses architecture and urban planning skills to engage people with the built environment. In 2021, she received the Pulitzer Prize for International Reporting.

Founder of ACED platform for design and journalism Noortje van Eekelen has (inter)national experience as a designer with an MA Design from Sandberg Institute. From 2013–2015 she worked full time at FD and NRC Handelsblad. From 2012–2020 she was a BA and MA lecturer at the Design Academy Eindhoven and AKV St. Joost.

​​Yuri Veerman

Richard Vijgen

Tamara Witschge

Alice Wong

Kunstenaar en ontwerper Yuri Veerman doet onderzoek naar de complexe werkelijkheid en betekenis van ogenschijnlijk eenvoudige symbolen zoals een vlag of een munt en gebruikt het resultaat voor kritische beschouwingen. Hij is mede-oprichter van de denktank Platform Beeldende Kunst en geeft les aan de afdeling Graphic Design van de HKU.

Met als specialiteit artistieke datavisualisatie werkt Richard Vijgen sinds 2009 aan nieuwe technieken en interacties om de onzichtbare technologische dimensies van het dagelijks leven zichtbaar maken. Zijn werk werd tentoongesteld in o.a. Centre Pompidou, Los Angeles County Museum of Art, The Barbican Gallery, ZKM, Ars Electronica, Vitra Design Museum en Manifesta 12.

Hoe kunnen we met creatieve media en creatieve onderzoeksmethoden een meer inclusieve en duurzame samenleving creëren? Dergelijke vragen onderzoekt Tamara Witsche als professor ‘Creative Media for Social Change’ aan de Hogeschool van Amsterdam. Tot 2021 bekleedde ze de leerstoel Media and Cultural Industries aan de Universiteit Groningen.

Alice Wong is story designer en tutor bij MA Information Design van Design Academy Eindhoven. Haar onderzoek is gericht op begrip van onze perceptie van de werkelijkheid. Ze vertaalt complexe informatie naar uitgebreide, deelbare verhalen. Haar belangrijkste interessegebied ligt op het snijvlak van biografische documentaire, media en sociale fenomenen.

Artist and designer Yuri Veerman researches the complex reality and meaning of seemingly simple symbols such as a flag or a coin and uses the results for critical reflection. He is co-founder of the think tank Platform Beeldende Kunst and teaches at the Graphic Design department of HKU.

Specializing in artistic data visualization, Richard Vijgen has been working since 2009 on new techniques and interactions to visualize the invisible technological dimensions of everyday life. His work has been exhibited at Centre Pompidou, Los Angeles County Museum of Art, The Barbican Gallery, ZKM, Ars Electronica, Vitra Design Museum and Manifesta 12, among others.

How can we use creative media and creative research methods to establish a more inclusive and sustainable society? These are questions that Tamara Witsche investigates as professor ‘Creative Media for Social Change’ at the Hogeschool van Amsterdam. Until 2021, she held the chair of Media and Cultural Industries at the University of Groningen.

Alice Wong is a story designer and tutor at MA Information Design at Design Academy Eindhoven. Her research focuses on understanding our perception of reality. She translates complex information into elaborate, shareable stories. Her main area of interest is at the intersection of biographical documentary, media and social phenomena.


DESIGNALISM DAILY #1 THE NEWSROOM

COLOPHON OVER/ABOUT ACED

P.8

Interdisciplinair platform ACED is pionier op het gebied van de combinatie van design, journalistiek en technologie. ACED biedt programma’s voor kennisontwikkeling, experimentele producties en publieke evenementen. Stichting ACED is opgericht in 2018 en heeft de culturele ANBI-status.

Interdisciplinary platform ACED is a pioneer in the field of combining design, journalism and technology. ACED offers programs for knowledge development, experimental productions and public events. The ACED Foundation was established in 2018 and has cultural ANBI status.

Designalism Newsroom wordt mede mogelijk gemaakt door Beeld en Geluid Den Haag, VersPers, Stimuleringsfonds Creatieve Industrie, Pictoright Fonds, Pointer (KRO-NCRV), NOS en De Volkskrant.

www.aced.site www.designalism.nl

www.aced.site www.designalism.nl

OVER/ABOUT ACED

REDACTIE/EDITOR ONTWERP/DESIGN AFBEELDINGEN/IMAGES DRUK/PRINTING

IJSBRAND VAN VEELEN MATEO BROILLET MARY PONOMAREVA THE NEWSPAPER CLUB

Designalism Newsroom is made possible by Beeld en Geluid Den Haag, VersPers, Stimuleringsfonds Creatieve Industrie, Pictoright Fonds, Pointer (KRO-NCRV), NOS and De Volkskrant.


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.