Page 1

,%3 6%53 $% ,%3 0,!#%3 !2#!$) /,)6%2%3 $!6)$ &%2.°.$%: %34(%2 6)6!3 &,!6)! 25'')%2) '!,!0)4! ()"!)? )6!. -)2Ê ) !#%$/ */3%0 -!2)! !.4%.4!3 3!.4)!'/ ,Ê0%: 0%4)4


!QUEST LLIBRE HA ESTAT EDITAT EN PAPER !MIC DELS BOSCOS PROVINENT DE BOSCOS SOSTENIBLES I AMB UN PROCÏS DE PRODUCCIØ DE 4#& 4OTAL #HLORIN &REE

PER A COLqLABORAR AMB UNA GESTIØ DELS BOSCOS RESPECTUOSA AMB EL MEDI AMBIENT I ECONÛMICAMENT SOSTENIBLE 2ECONEIXEMENT .O#OMERCIAL 3ENSE/BRA$ERIVADA .O ADAPTADA ## "9 .# .$ 3OU LLIURES DE COPIAR DISTRIBUIR I COMUNICAR P¢BLICAMENT LOBRA AMB LES SEGÓENTS CONDICIONS 2ECONEIXEMENT ˆ (EU DE RECONÞIXER ELS CRÞDITS DE LOBRA DE LA MANERA ESPECIlCADA PER LAUTOR O EL LLICENCIADOR PERÏ NO DUNA MANERA QUE SUGGEREIXI QUE US DONEN SUPORT O REBEU SUPORT PER L¢S QUE FEU LOBRA .O COMERCIAL ˆ .O PODEU UTILITZAR AQUESTA OBRA PER A lNALITATS COMERCIALS 3ENSE OBRES DERIVADES ˆ .O PODEU ALTERAR TRANSFORMAR O GENERAR UNA OBRA DERIVADA DAQUESTA OBRA

$ISSENY DE LA COBERTA !DRIANA &ÍBREGAS Ú !RCADI /LIVERES $AVID &ERNÍNDEZ %STHER 6IVAS

&LAVIA 2UGGIERI GALAPITA HIBAI? )VAN -IR˜ I !CEDO

*OSEP -ARIA !NTENTAS 3ANTIAGO ,˜PEZ 0ETIT Ú $AQUESTA EDICI˜ )CARIA EDITORIAL S A !RC DE 3ANT #RISTÏFOL  "ARCELONA WWW ICARIAEDITORIAL COM 0RIMERA EDICI˜ JULIOL )3".   $IPÏSIT LEGAL "  &OTOCOMPOSICI˜ 4EXT 'RÍlC )MPRÞS A 2OMANYÍ6ALLS S A 6ERDAGUER #APELLADES "ARCELONA 0RINTED IN 3PAIN )MPRÞS A %SPANYA


ÙNDEX

)NTRODUCCI˜ 1UE SEN VAGIN TOTS #ONSTRUÆM EL NOSTRE M˜N 3ANTIAGO ,˜PEZ 0ETIT       ) )NTERVENCI˜ A LA PLA½A )SLÍNDIA 0LA½A DE #ATALUNYA !RCADI /LIVERES )) .ING¢ NO ENS REPRESENTA ,A PLA½A COM A METÍFORA DE LA NOVA SOCIETAT )VAN -IR˜ &LAVIA 2UGGIERI  ))) -AIG DEL SEIXANTA TWEET

GALAPITA I HIBAI?       )6 ;1UADERN DE BITÍCOLA= $ESOBEIR EL FRAU IMPEDIR LESTAFA INSISTIR EN NOSALTRES MATEIXES $AVID &ERNÍNDEZ 6 )NDIGNADES UNA MIRADA AL MOVIMENT *OSEP -ARIA !NTENTAS I %STHER 6IVAS  6) $ESBORDAR LES PLACES 5NA ESTRATÞGIA DOBJECTIUS 3ANTIAGO ,˜PEZ 0ETIT   !UTORS               


)NTRODUCCI˜

1UE SEN VAGIN TOTS #ONSTRUÆM EL NOSTRE M˜N 3!.4)!'/ ,Ê0%: 0%4)4

,A FRASE i!IXÏ £S EL QUE HI HAw ERA LA CONSIGNA CAPITALISTA QUE DES DE FA ANYS MARCAVA SOBRE ELS NOSTRES COSSOS EL TRIOMF DEL NEOLIBERALISME %N ELS HOSPITALS EN LES ESCOLES EN LES FÍBRIQUESx DAVANT QUALSEVOL REIVINDICACI˜ LA RESPOSTA SEMPRE ERA LA MATEIXA i!IXÏ £S EL QUE HI HAw ›S A DIR CALLAR

OBEIR BAIXAR EL CAPx PERQUÞ EL QUE VE SEGUR QUE £S PITJOR ,A SENSACI˜ DIMPOTÞNCIA GENERALITZADA SENS ANAVA lCANT A DINTRE COM UN CUC QUE ENS MENJAVA lNS LES MATEIXES GANES DE VIURE z0ER QUÞ LLUITAR z#ONTRA QUÞ z1UÞ FAIG JO SOL -ENTRESTANT A POC A POC CREIXIA EL MALESTAR ,A INDIGNACI˜ I LA RÍBIA PER VEURE DIA A DIA COM LES NOSTRES VIDES EREN TRITURADES CONVERTIDES EN UN KLEENEX DUSAR I LLEN½AR -ENTRESTANT EL M˜N ÍRAB SENCENIA ) DE COP EL QUE SEMBLAVA IMPOSSIBLE HA SUCCEÆT %L MEU MALESTAR £S TAMB£ EL TEU I EL

WWWESPAIENBLANCNET
TEUx LA POLITITZACI˜ DEL MALESTAR FORA DELS CODIS TRADICIONALS HA PERMÞS TRAVESSAR LIMPASSE EN QUÞ ESTÍVEM lCATS ,A MERAVELLOSA FRASE i$EMOCRÍCIA REAL JAw HA ESTAT UN BON INICIADOR DE LA REBELqLI˜ ›S NOM£S UN CRIT I UN CRIT NO SHA DEXPLICAR 5N CRIT DE FÍSTIC CONTRA AQUEST M˜N I A LA VEGADA UN CRIT PLE DE VIDA QUE TAPA LA BOCA A TOTS ELS POL¤TICS

QUE INTERROMP EL SEU MONÏLEG QUE ELS ENFONSA COM FARSANTS !L PRENDRE LES PLACES EN UN DELIRI COLqLECTIU QUE TRENCAVA EL SENTIT COM¢ ˆEL 0EPITO 'RILLO DE LA CONSCIÞNCIA SEGUIA DIENT NOS zPER QUÞˆ £S EL CARRER QUI PARLA .OSALTRES !LESHORES VEIEM QUE NO ENS FAN FALTA BANDERES PER A IDENTIlCAR NOS 3OM SENZILLAMENT ELS QUE DIEM *A NHI HA PROU 6OLEM VIURE ) SABEM QUE EL VOLER VIURE NO £S MEU SIN˜ QUE EL COMPARTEIXO EN EL SOMRIURE CÏMPLICE DEL QUE ENSOPEGA AMB MI EN UNA PLA½A A VESSAR EN LALEGRIA DESTAR JUNTES 1UÞ £S LA 0UERTA DEL 3OL 1UÞ £S LA 0LA½A DE #ATALUNYA 1UÞ S˜N TANTES I TANTES PLA CES OBERTES 5N ESPAI DANONIMAT UN FORAT NEGRE ,AUTOORGANITZACI˜ DE LA FOR½A COLqLECTIVA ,A INVEN CI˜ CONCRETA I PRÍCTICA DUN ALTRE M˜N $UNA ALTRA FORMA DE VIURE DE PENSAR I DESTIMAR !IXÏ £S EL QUE FA M£S POR AL PODER JA QUE NO POT CONTROLAR HO !QUESTA FOR½A DE RESISTÞNCIA I CREATIVA QUE SEXPRESSA EN LES NOMBROSES FRASES INVENTADES EN LES CONVER 


SES I DISCUSSIONS EN ASSEMBLEES MULTITUDINÍRIES

EN LES CUINES A CADA RAC˜ %NCARA QUE INTRODUEIXIN POLICIES PER A DETENIR NOS QUAN ELS CONVINGUI / PERIODISTES PER A PREGUNTAR NOS zQUÞ VOLEU zQUI S˜N ELS VOSTRES PORTAVEUS / EXPERTS I TERTULIANS

PENSADORS BARATS DESTAR PER CASA PAGATS PER A DES ACTIVAR QUALSEVOL FOR½A COLqLECTIVA QUE PUGUI N£IXER .O -AI SABRAN QUI SOM 0ER AIXÏ TREMOLEN %LLS %LLS ELS MATEIXOS QUE ENS HAN DECLARAT ILqLEGALS A QUI HEM PRES LES PLACES .O SABRAN QUI SOM PERÏ TAMPOC SABRAN QUÞ VOLEM .OSALTRES NO HEM DE DONAR ALTERNATIVES ) AIXÏ NO £S PROVA DE DEBILITAT SIN˜ DE VERITABLE FOR½A ,ES ALTERNATIVES S˜N SEM PRE TRAMPES PERQUÞ ES DONEN DINS DEL QUE HI HA I EN CANVI NOSALTRES REBUTGEM EL QUE HI HA %L QUE VOLEM £S EL QUE JA FEM %L QUE VOLEM £S QUE EL M˜N QUE JA HEM OBERT A CADA PLA½A ES PROPAGUI COM UN VENT DE LLIBERTAT ! LES PLACES PRESES LES PARAULES TORNEN A TENIR EL SEU AUTÞNTIC SIGNIlCAT DIGNITAT

REBELqLI˜ NOSALTRESx I ALESHORES L%STAT DELS 0ARTITS SENS MOSTRA COM UNA PALLOFA BUIDA COMPLETAMENT DESLEGITIMADA -OLTS ENS PREGUNTEM ARA COM SEGUIR %N REA LITAT £S FÍCIL PERQUÞ AMB LA PLA½A PRESA TOT ES FA MOLT SIMPLE (EM DE PROSSEGUIR AQUEST BUIDATGE DE LES INSTITUCIONS QUE ORGANITZEN LA SUBMISI˜ I EXPLOTACI˜ DE LES NOSTRES VIDES (EM DE DEFENSAR 


LES NOSTRES CONSIGNES i.ING¢ NO ENS REPRESENTAw

i.O SOM MERCADERIESwx lNS AL lNAL PERQUÞ EN AIXÏ ENS VA LA VIDA QUE HEM CONQUERIT AQUESTS DIES $EIXEM QUE AQUEST PODER DESTITUENT QUE HI HA EN NOSALTRES ACTUÆ COM LA PLUJA INCESSANT QUE XOPA LA TERRA 0ERÏ SIGUEM ASTUTS 3ABEMS QUE LA LLUITA SERÍ LLARGA I QUE TANCAR NOS EN UNA BOMBO LLA SIGNIlCARIA LA l DEL MOVIMENT #ONSTRUIM UNA ESTRATÞGIA DOBJECTIUS A PARTIR DE TOTS ELS DEBATS QUE ENS PERMETI ARTICULAR MILLOR EL CRIT DE RÍBIA QUE SOM QUE ENS PERMETI SOSTENIR LA PARAULA QUE JA HEM PRES .O OBLIDEM NO OBSTANT QUE UNA ESTRATÞGIA DOBJECTIUS NO ES NEGOCIA SIN˜ QUE SIMPOSA PER LA FOR½A DE LA SEVA RADICAL SIMPLICITAT I MITJAN½ANT LACCI˜ DIRECTA 0ER AIXÏ LES PLACES HAN DE DESBOR DAR SE I FER SE CONTRAPODER 3ACOSTUMA A DIR QUE ES FA CAM¤ AL CAMINAR .O £S VERITAT %L CAM¤ ES FA FUGINT DEL CAM¤ 2ECORDEM SEMPRE QUE EL QUE ENS DElNEIX £S LOBSCURA POTÞNCIA DE LA VIDA I EL QUE ENS UNEIX £S LA FOR½A DE LANONIMAT
) )NTERVENCI˜ A LA PLA½A )SLÍNDIA 0LA½A DE #ATALUNYA

!2#!$) /,)6%2%3

"ONA TARDA A TOTHOM %STIC ESPECIALMENT COM PLAGUT DE PARLAR EN UNA PLA½A QUE ES DIU )SLÍNDIA 1UÞ HAN FET A )SLÍNDIA !LLÏ QUE CAL FER POSAR ELS BANQUERS A LA PRES˜ 1UÞ M£S HAN FET A )S LÍNDIA #ANVIAR LA #ONSTITUCI˜ 1UÞ HEM DE FER AQU¤ #ANVIAR LA #ONSTITUCI˜ I ESTABLIR LA 2EP¢ BLICA NOM£S FALTARIA )NTENTAR£ PRESENTAR ALGUNES ALTERNATIVES MOLT CONCRETES EXPLICANT DE QUINA MANERA PENSO JO

SHAURIA DE FER FRONT AQUESTA CRISI

8ERRADA EL DE MAIG DE A LA PLA½A DE #ATALUNYA DE "ARCELONA

DONANT SUPORT A LACAMPADA DELS INDIGNATS ! LACAMPADA DE LA 0LA½A DE #ATALUNYA ES VAN CREAR DIVERSOS ESPAIS PER TAL DE MILLORAR LORGANITZACI˜ ,ES TRES ZONES DE DEBAT VAN SER ANOMENADES 0LA½A )SLÍNDIA 0LA½A 4AHRIR I 0LA½A 0ALESTINA I ES VAN CREAR TAMB£ VUIT ZONES DE COORDINACI˜ I DIVERSOS PUNTS DINFORMACI˜
0RIMER GRUP DE PROPOSTES 3I LA CRISI QUE ESTEM PATINT EN AQUEST MOMENT £S UNA CRISI DE CARÍCTER lNANCER LES PRIMERES RESPOS TES QUE SHAN DE DONAR HAN DE SER FOR½OSAMENT lNANCERES 0RIMERA LA CRISI HA NASCUT COM A FRUIT DUNA IMMENSA ESPECULACI˜ lNANCERA #AL FRENAR AQUESTA ESPECULACI˜ I FER HO DE DUES MANERES DIFERENTS UNA MACRO I UNA MICRO $E QUINA MANERA MACRO HEM DE LLUITAR CONTRA AQUESTA ESPECULACI˜ lNANCERA 3HA DIT MOLTES VEGADES LA PROPOSTA EXISTEIX DES DE QUE CAL POSAR UN IMPOST A TOTS AQUELLS QUE ESPECU LEN I AIXÏ ES DIU COM TOTS SABEU TAXA 4OBIN $IFERENTS PARLAMENTS DARREU DEL M˜N HAURIEN DIMPOSAR LA %L 0ARLAMENT FRANCÞS EL 0ARLAMENT BELGA EL 0ARLAMENT DE #ANADÍ QUAN ELS HAN DIT SI VOLIEN LA TAXA 4OBIN TOTS HAN DIT QUE NO ,A PRESSI˜ DELS ESPECULADORS DAMUNT DELS DIPUTATS PERQUÞ VOTIN QUE NO HA ESTAT MOLT FORTA 1UAN EL SENYOR 4OBIN LA VA PROPOSAR DEIA i3OBRE LES COMPRES I VENDES DE VALORS ESPECULATIUS CAL CARREGAR UN U PER MIL DIMPOSTOS AMB AIXÏ ACONSEGUIREM DUES COSES PRIMERA QUE LA MEITAT DE LESPECULACI˜ MUNDIAL DESAPAREGUI PERQUÞ PERDI INTERÞS EN HAVER DE PAGAR LIMPOST I SEGONA

PERQUÞ EL QUE QUEDI TAMB£ PAGUI LIMPOSTw 


1UÞ PASSARIA AMB AQUEST IMPOST 1UE LA MEITAT DE LESPECULACI˜ lNANCERA DESAPAREIXERIA I LALTRA MEITAT PAGARIA LU PER MIL AMB LA QUAL COSA ACONSEGUIR¤EM CADA ANY MILIONS DE DÏLARS

QUE SERVIRIA CADA ANY SEGONS .ACIONS 5NIDES PER ELIMINAR QUATRE VEGADES LA FAM DEL M˜N -IREU SI NO ESTAVA B£ $ONCS VAN VOTAR QUE NO !RA S¤ FA QÓESTI˜ DE DOS MESOS EL 0ARLAMENT %UROPEU VA VOTAR QUE S¤ ) PER QUÞ VA VOTAR QUE S¤ 0ERQUÞ NO HO POT APLICAR .O T£ FACULTATS PER APLICAR HO ) PER TANT NO VA SERVIR DE RES 1UÞ VA PASSAR 1UE AL DESEMBRE DE LANY 

EL QUE ALESHORES ERA PRIMER MINISTRE DE LA 'RAN "RETANYA UN SENYOR ANOMENAT 'ORDON "ROWN VA FER UNA PROPOSTA 6A DIR i(AUR¤EM DE RECUPERAR LA IDEA DEL SENYOR 4OBIN I POSAR EN MARXA LA SEVA TAXA DEMANAR£ A DIFERENTS MINISTRES I A DIFERENTS TÞCNICS DEL MEU GOVERN QUE EM PREPARIN UNA LLEI AL RESPECTEw ,ENDEMÍ DAQUESTA DECISI˜ VOLAVA A CORRE CUITA DE 7ASHINGTON A ,ONDRES UN SENYOR ANOMENAT 4IMOTHY 'EITHNER MINISTRE DECONO MIA DEL SENYOR "ARAC /BAMA PER TREURE DEL CAP AL SENYOR 'ORDON "ROWM AQUESTA IDEA DIENT QUE PERJUDICARIA LECONOMIA NORD AMERICANA .O £S VE RITAT .O PERJUDICARIA LECONOMIA NORD AMERICANA

PERJUDICARIA ELS ESPECULADORS NORD AMERICANS DELS QUALS EL SENYOR 4IMOTY 'EITHNER N£S UN PERFECTE 


EXEMPLAR VAL LA PENA DIR ) VAL LA PENA DIR UNA ALTRA COSA EL QUE LALTRE DIA EL DIARI ,E -ONDE EXPLICAVA EN DUES PÍGINES SENCERES 1UINS HAN ESTAT ELS SET DARRERS MINISTRES DECONOMIA DE LES SET ADMINIS TRACIONS NORD AMERICANES %N CINC CASOS MINISTRES EN DOS CASOS VICEMINISTRES TOTS SET ABANS DE SER MINISTRES O VICEMINISTRES EREN ALT¤SSIMS CÍRRECS DIRECTIUS DUNA BANDA NORD AMERICANA QUE ES DIU 'OLDMAN 3ACHS QUE £S LESPECULADORA M£S GRAN DEL M˜N PLENA PLENA DE PROCESSOS JUDICIALS PER ESTAFES I MAL COMPORTAMENTS EN RESUM ELS CINC DARRERS MINISTRES DECONOMIA I ELS DOS VICEMINISTRES DE LES SET ADMINISTRACIONS NORD AMERICANES NO EREN UNA ALTRA COSA QUE UNA BANDA DE DELINQÓENTS lNANCERS ) PER AIXÏ NO HAN VOLGUT ATURAR NI GENS NI MICA AQUESTA ESPECULACI˜ 6ULL DIR QUE AQUESTA ESPECULACI˜ ES PODRIA FRENAR A NIVELL MICRO .O S£ SI AQUESTA PROPOSTA LI RESULTARÍ INCOMODA A ALG¢ DAQU¤ 3ENSE QUE ENS NADONEM ELS NOSTRES DINERS ES TAN COLqLOCATS EN EMPRESES QUE FAN MAL 0OTSER ANEU A MANIFESTACIONS EN CONTRA DE LA GUERRA I TENIU A TRAV£S DELS FONS DE PENSIONS ELS DINERS INVERTITS EN FÍBRIQUES DARMAMENT ,ANY PASSAT ES VA PRODUIR UN FET CURI˜S EL DIA DE MAR½ HI VA HAVER UNA IMMENSA NEVADA A "ARCE LONA COM RECORDAREU ! 'IRONA ENCARA VA SER M£S 


IMMENSA GIRONINS ES VAN QUEDAR DURANT TRES SETMANES SENSE LLUM .O CAL QUE US DIGUI QUE VAN MALEIR LEMPRESA QUE ES DEIA %NDESA QUE ELS HAVIA DE TORNAR EL SUBMINISTRAMENT $AQUESTS O GIRONINS QUE ES VAN QUEDAR SENSE LLUM EREN ACCIONISTES D%NDESA DEL SEU FONS DE PENSIONS 3I VOLEU SOLUCIONS CONCRETES

TANQUEU LES VOSTRES CONTRACTACIONS DE SEGUIDA ,ES PENSIONS LES HA DE PAGAR L%STAT NO VOSALTRES

NOM£S FALTARIA ,%STAT ESPANYOL PAGA EN PENSIONS CADA ANY

 MILIONS DEUROS 1UÞ COMPORTEN LES PENSIONS DE JUBILACIONS LES DE VIDUÆTAT LES DORFAN DAT LES DE LLARGA MALALTIA ETC 4OT PUJA MILIONS DEUROS 0ERÏ LALTRA COSA QUE VULL DIR QUE VA PUBLICAR LA 5NIVERSITAT 0OMPEU &ABRA SENYALA QUE EL FRAU lSCAL DE L%STAT ESPANYOL ES DE MILIONS DEUROS 3I RECUPER£SSIM AQUESTS MI LIONS DEUROS PODR¤EM PUJAR UN LES PENSIONS I NO CALDRIA CAP PLA DE PENSIONS PRIVAT %N AQUESTA DIRECCI˜ £S CAP ON HEM DANAR !QUEST ERA EL PRIMER TEMA QUE VOLIA COMENTAR QUE CREC INTERESSANT PER FRENAR LESPECULACI˜ !NEM PER LA SEGONA IDEA ,ACABO DESMENTAR DETENIR EL FRAU lSCAL (I HA UNA IMMENSA QUANTITAT DE DINERS EN ELS PARADISOS lSCALS %N EL PERIÏDIC %L 0A¤S VA SORTIR UN ARTICLE ON POSAVA i,OS GRANDES 


BANCOS ESPA¶OLES NO DEIA QUINS PER NO MULLAR SE PERÏ TOTS SABEM QUE S˜N EL "ANCO "ILBAO I EL 3ANTANDER DISPONEN DE M¢LTIPLES SUCURSALES EN PARA¤SOS lSCALES EN LOS QUE SE DEDICAN SISTEMÕ TICAMENTE @A BLANQUEO DE DINERO PROCEDENTE DE LA DROGAw AL "ILBAO I AL 3ANTANDER DROGA lNS DALT DE TOT ,A SETMANA SEGÓENT DIMITIA TOT EL CONSELL DADMINISTRACI˜ DEL "ANCO DE "ILBAO ACUSAT DE TENIR DINERS AMAGATS EN PARADISOS lSCALS .O HI HA CAP VOLUNTAT DE PARAR AQUEST FRAU lSCAL ENORME

EL QUE HI HA EN PARADISOS lSCALS I TAMB£ EN L%STAT ESPANYOL I EN ALTRES ESTATS &A UNS TRES MESOS APROXIMADAMENT VA SER PROCESSADA A &RAN½A LA FORTUNA M£S GRAN DEL PA¤S

UNA SENYORA QUE ES DIU ,ILIANE "ETTENCOURT QUE £S LA PROPIETÍRIA DELS LABORATORIS DE PERFUMERIA ,/R£AL 1UÞ VA PASSAR 1UE AQUESTA SENYORA ERA MOLT RICA TENIA POR DE PERDRE DINERS I VA TRASLLA DAR TOTA LA SEVA FORTUNA A 3UÆSSA I PER AIXÏ LA VAN PROCESSAR .O S£ ARA QUIN DIARI FRANCÞS DEIA EN POQUES PARAULES i!QUESTA SENYORA £S TONTA NO CALIA TRASLLADAR ELS SEUS DINERS A 3UÆSSA PERQUÞ EL MINISTERI FRANCÞS DE lNANCES T£ UN DEPARTAMENT ANOMENAT DE 'RANS &ORTUNES QUE ES DEDICA A ASSESSORAR TOTES LES GRANS FORTUNES FRANCESES SOBRE ON PODEN INVERTIR PER NO HAVER DE PAGAR RES DE RES DIMPOSTOSw I AIXÏ EXISTEIX A L%STAT ESPA 


NYOL I ES DIU 3)#!6 3OCIEDADES DE )NVERSI˜N DE #APITAL 6ARIABLE ,A GENT QUE POSA CAPITAL EN AQUEST FONS AL lNAL NOM£S PAGA UN QUAN LA MAJORIA DELS MORTALS HEM DE PAGAR UN  O !IXÏ NO POT SER DE CAP MANERA ) QUINS S˜N ELS MÍXIMS INVERSORS EN AQUESTA 3)#!6 $OS SENYORS UN QUE ES DIU %MILIO "OT¤N I UN ALTRE

!MANCIO /RTEGA .O POSEU MAI ELS PEUS EN EL 3ANTANDER NI A :ARA (EM DE TREURE EL FRAU lSCAL DE TOT ARREU I SOBRETOT DAQUEST %STAT %XPLICAR£ UNA ANÞCDOTA QUE UN DE VOSALTRES CONEIXEU PERÏ LALTRE NO !RA FA UNS MESOS UNA INSTITUCI˜ ALTAMENT DETERIORADA QUE ES DIU L!UDIENCIA .ACIONAL VA CRIDAR A DECLARAR AL PRIMER BANQUER DEL PA¤S UN SENYOR QUE ES DIU %MILIO "OT¤N I LI VA DIR i3E NYOR "OT¤N VINGUI QUE HE ANALITZAT UNA MICA ELS COMPTES DEL SEU BANC I HE ARRIBAT A LA CONCLUSI˜ QUE VOSTÞ COM A RESPONSABLE DEL BANC HA COMÞS UN FRAU lSCAL DE MILIONS DEUROS !IXÏ HO TINC ARBITRAT EN QUATRE EXPEDIENTS EL PRIMER DEL QUAL SUPOSA UNA ESTAFA DE MILIONS DE EUROS 6INGUI VOSTÞ A DECLARAR I PORTI ELS MILIONS PODRÍ TORNAR ANAR A CASA SEVA PERÏ ELS DINERS ES QUEDEN AQU¤ COM A DIPÏSIT lNS EL DIA DEL SEU JUDICIw %L SENYOR "OT¤N £S AMANT DE LA SEVA LLIBERTAT I VA ANAR 


IMMEDIATAMENT A BUSCAR ELS DINERS PERÏ ES VA ADONAR QUE ELS MILIONS DEUROS NO LI CABIEN A LA BUTXACA I ALESHORES VA AGAFAR UNA FURGONETA BLINDADA DEL SEU BANC I ELL I LA FURGONETA VAN ANAR CAP A LAUDIÞNCIA %L SENYOR "OT¤N VA PUJAR AL SEGON PIS A DECLARAR I LA FURGONETA ES VA QUEDAR A LA PLANTA BAIXA DEL GARATGE FET DEL QUAL ENS INFORMAVA UN DIARI QUE DEIA i!YER HUBO UN BOT¤N DENTRO Y OTRO FUERA DE LA !UDIENCIA .ACIONALw ,A JUTGESSA LI VA DIR i-IRI

SENYOR "OTIN SI VOL TORNA A CASA SEVA PERÏ ELS MILIONS DEUROS ES QUEDEN AQU¤ lNS EL DIA DE LA RESOLUCI˜ lNALw %L SENYOR "OT¤N SEN VA ANAR ELS DINERS ES VAN QUEDAR ALLÍ I COM QUE LA JUTGESSA NO ELS VOLIA DEIXAR AL CALAIX PER COM ERA DE PERILL˜S VA ORDENAR LINGR£S EN EL COMPTE CORRENT DEL JUTJAT OBERT EN EL "ANCO %SPA¶OL DE #R£DITO lLIAL DEL 3ANTANDER I PRESIDIT PER UNA SENYORA QUE ES DIU !NA 0ATRICIA "OT¤N

lLLA DE LANTERIOR I ALESHORES QUAN ELS PERIODISTES ES VAN ADONAR DAQUEST ESCÍNDOL VAN ANAR A VEURE EL MINISTRE D(ISENDA QUE ES DIU 0EDRO 3OLBES I LI VAN DIR i3ENYOR 3OLBES MIRI QUÞ DIU LA JUTGESSA

QUE EN "OT¤N LI ESTÍ BIRLANT MILIONS DEUROS SE SUPOSA QUE VOSTÞ ACTUARÍ EN CONSEQÓÞNCIA I LANIRÍ A PERSEGUIRw ) EL SENYOR 3OLBES COM SI LESTIGUES SIN CREMANT VA CONTESTAR i$E CAP MANERA QUE EL 


SENYOR "OT¤N £S UN SENYOR ENTRANYABLE HONORABLE

CORDIAL ADMIRABLE £S MOLTES COSES M£Sw 0ER QUÞ DEIA AIXÏ EL SENYOR 3OLBES ›S AMIC DEL SENYOR "OT¤N .O HO S£ PERÏ £S EL RESPONSABLE ECONÏMIC DEL SEU PARTIT POL¤TIC I TOTS ELS PARTITS POL¤TICS JA SIGUIN DE DRETA DE CENTRE O DESQUERRA SABEN QUE HAN DESTAR B£ AMB ELS BANCS PERQUÞ EL DIA QUE ES CONVOQUIN ELECCIONS NECESSITARAN EL SEU SUPORT ECONÏMIC PER A LA CAMPANYA ELECTORAL I EL DIA QUE EL PRESIDENT DEL GOVERN DIU iELECCIONS A LA VISTAw

JA TENS ALS DIFERENTS RESPONSABLES ECONÏMICS DE TOTS ELS PARTITS POL¤TICS QUE COMENCEN A DEMANAR DINERS PER A LA SEVA CAMPANYA ELECTORAL ! QUI 0RIMERA ETAPA AL "ANCO DE 3ANTANDER SEGONA AL "ANCO DE "IBAO TERCERA A ,A #AIXA I QUARTA AL 0ALAU DE LA -USICA #ATALANA ETC I TOTS ELLS DE UEN DE SER AQUELLS DEL PRINCIPI QUE DIU i.UNCA MUERDAS LA MANO DEL QUE TE DA DE COMERw !MB LA QUAL COSA QUÞ PASSA $ONCS QUE %SPANYA DEIXA DE COBRAR CADA ANY DESCARADAMENT MILIONS DEUROS AMB ELS QUALS ES PODRIA PUJAR UN LES PENSIONS !QUESTA £S LA SEGONA COSA QUE HEM DE FER ›S A DIR I RESUMINT PRIMERA PROPOSTA ACABAR AMB LESPECULACI˜ lNANCERA SEGONA ACABAR AMB EL FRAU lSCAL I TERCERA NACIONALITZACI˜ DE LA BANCA

NO DE TOTA JA MAGRADARIA DE TOTA AQUELLA BANCA QUE HA REBUT DINERS P¢BLICS I QUE ENS HAURIEN 


DE QUEDAR I AIXÏ NO ES CAP MESURA SOCIALISTA NI MARXISTA NI LENINISTA NO UN SENYOR QUE JA SABEU QUE NO £S MASSA DESQUERRES I QUE ES DIU 'EORGE 7 "USH VA DONAR DINERS A DOS BANCS NORD AME RICANS I SELS HA QUEDAT %L SENYOR 'ORDON "ROWN VA DONAR DINERS A BANCS I SELS VA QUEDAR AQU¤ A L%STAT ESPANYOL HEM DONAT DINERS A TORT I A DRET I NO ENS HEM QUEDAT RES DE RES DE RES %L CAS M£S ESPECTACULAR £S EL CAS DE LA #AJA DE #ASTILLA LA -ANCHA ,A #AJA DE #ASTILLA LA -ANCHA JA SABEU QUE ESTAVA FETA UN NYAP I EL GOVERN LA VA HAVER DAJUDAR SI NO LA GENT HAGU£S FET UN TAL˜ I NO LHAURIEN PAGAT -OLT B£ 0ER SALVAR AQUESTA #AIXA EL GOVERN VA POSAR MILIONS DEUROS $UES VE GADES I MITJA EL QUE HAURIA SUPOSAT AQUEST ANY PUJAR LES PENSIONS 0ER QUÞ LA #AJA DE #ASTILLA LA -ANCHA ESTAVA TAN MALAMENT 3ENZILLAMENT PERQUÞ EN LLOC DE DEDICAR SE A TREBALLAR COM SHA DE FER DONAVA CRÞDITS ALS SEUS DIRECTIUS QUE NO ELS TORNAVEN ) EN SEGON LLOC ES VA EMBRANCAR EN LA CONSTRUCCI˜ DUN AEROPORT A #IUDAD 2EAL EN EL QUAL ATERRA UN SOL AVI˜ CADA DIA

£S A DIR UNA INVERSI˜ RUÆNOSA ) QUI S˜N ELS RESPONSA BLES DAIXÏ %L PRESIDENT I VICEPRESIDENT DE LA #AJA DE #ASTILLA LA -ANCHA ) QUI S˜N AQUESTS PERSONATGES %L PRESIDENT £S EL SENYOR !NTONIO (ERNÕNDEZ -OLT˜

SENADOR DEL 03/% I EL VICEPRESIDENT QUE MAI HE SABUT SI ES DIU 2UIZ -ART¤N O -ART¤N 2UIZ PERÏ S¤ QUE S£ 


EL NOM DE LA SEVA SENYORA $OLORES DE #OSPEDAL

SECRETÍRIA GENERAL DEL 0ARTIDO 0OPULAR ,A "ANCA EN GENERAL PER ALTRA BANDA HA REBUT ENORMES QUANTITATS DE DINERS ARREU DEL M˜N DES QUE VA ESCLATAR LA CRISIS lNANCERA 1UANTS DINERS SHAN DONAT A LA BANCA I QUE ENCARA NO HA RETORNAT $ONCS MIREU LA QUANTITAT DE DINERS QUE SHAN DO NAT A LA BANCA I QUE ENCARA NO HA RETORNAT SIGNIlCA UNS BILIONS MIL MILIONS DE DÏLARS EXACTAMENT VEGADES M£S DEL QUE ES NECESSITARIA PER ERADICAR LA FAM EN EL M˜N %STAFADORS TOTS ELLS ELS HEM DONAT VEGADES M£S DEL QUE ELS HAUR¤EM DHAVER DONAT PER LLUITAR CONTRA LA FAM )MPRESENTABLES TOTS ELLS ›S A DIR EL TEMA DE LA BANCA £S UN DELS M£S IMPORTANTS A LHORA DE LES REFORMES 5N ALTRE TEMA QUE TOTS PODEM AJUDAR A QUE NO PASSI £S QUE LES CAIXES NO ES TRANSFORMIN EN BANCS ›S UNA VERGONYA QUE NO PODEM ACCEPTAR DE CAP MANERA *O NO DIC QUE LES CAIXES SIGUIN UNA DIVINITAT QUE NO HO S˜N PERÏ FEIEN OBRES SOCIALS lNS QUE ES VAN ENGANXAR MASSA EN EL TEMA DEL TOT XO VAN NECESSITAR CAPITALITZAR I ARA QUÞ HAN FET

DEMANAR DINERS PERÏ LA GENT QUE ARA ENTRA A LA #AIXA VOLEN TENIR ACCIONS AIXÏ VOL DIR PODER POL¤TIC I CONVERTIR LES CAIXES EN BANCS EN SOCIETATS AMB ACCIONS COSA QUE COMPORTARÍ QUE DESAPAREGUIN LES OBRES SOCIALS 


.O £S QUE SIGUI UN GRAN DEFENSOR DE LES CAIXES 0ERÏ lNS I TOT JO QUE FA UNS ANYS QUE TINC UNA OBSESSI˜ CASI MALALTISSA PER LA #AIXA DE 0ENSIONS

HE OBSERVAT QUE DE TOTS ELS SEUS BENElCIS NOM£S DESTINA A LOBRA SOCIAL UN I PENSO iQUÞ DEUEN FER AMB LA RESTA DEL TANT PER CENT SI NO TENEN SOCIS A QUI DONAR LA RESTA DE BENElCIw £S A DIR EL RESTANT 6AIG DESCOBRIR QUE UN ANAVA A LA GENT MOLT EMPRENEDORA ALS QUE FEIEN GUAR DIOLA AIXÏ ESTÍ B£ PERÏ I LALTRA RESTANT ON ANAVA %SPECULACI˜ %N QUÞ ESPECULA %N GRANS EMPRESES DE LES QUALS VOL TREURE DINERS 0RINCIPAL INVERSI˜ 2EPSOL 2EPSOL £S UNA EMPRESA CRIMINAL

HA COMÞS CRIMS A !MÞRICA ,LATINA %STÍ ACUSADA DE lNAN½AR ELS PARAMILITARS T£ DIRECTIUS A LA PRES˜ A TOT !MÞRICA ,LATINA ACUSATS DHAVER ROBAT EL PETROLI I LA #AIXA £S CORRESPONSABLE DAQUELL LLADROCINI EN LA MESURA QUE £S ACCIONISTA DE 2EPSOL I AIXÏ SHA DE DENUNCIAR ,A #AIXA TAMB£ OBT£ BENElCI PERQUÞ INVERTEIX MOLT EN AUTOPISTES (E CALCULAT QUE FA ANYS ,A #AIXA VA INVERTIR MILIONS DE PESSETES I JA PORTA GUANYATS UNS MILIONS DE PESSETES

 VEGADES M£S DE LA QUANTITAT QUE VA INVERTIR ) QUÞ FA %NS COBRA EL PEATGE lNS EL DARRER MOMENT !QU¤ A #ATALUNYA DIEM QUE A -ADRID HO TENEN TOT GRATIS I AQU¤ ENS HO FAN PAGAR TOT -ADRID £S 


LA CULPABLE %N AIXÏ NO ESTIC DACORD -ADRID £S CULPABLE DE MOLTES COSES PERÏ NO DE TOTES EN AQUEST CAS NO £S CULPABLE DELS COBRAMENTS QUE ENCARA SESTAN FENT PER LES AUTOPISTES ,¢NICA CULPABLE £S ,A #AIXA 1UÞ M£S HEM DE FER 5N COP HEM VIST EL FRAU lSCAL UN COP HEM VIST LA TAXA 4OBIN UN COP HEM VIST ELS BANCS UN COP HEM VIST LES CAIXES DESTALVIS

ENS QUEDEN DUES COSES LA PRIMERA BANCA ÞTICA (A ARRIBAT EL MOMENT DE PROMOURE LA BANCA ÞTICA "ANCA ÞTICA ES UNA EXPRESSI˜ COMPLETAMENT INVER SEMBLANT PERQUÞ LA PARAULA iBANCAw I LA PARAULA iÞTICAw NO LLIGUEN DE CAP MANERA 5NA VEGADA EM VA TRUCAR UN PERIODISTA I EM VA PREGUNTAR SI MAGRADAVA LA BANCA ÞTICA LI VAIG CONTESTAR QUE S¤ I EM VA DIR SI MHAVIA ADONAT QUE AQUESTA PARAU LA ERA UN iOX¤MORONw 0ERDONI LI VAIG CONTESTAR

PERÏ NO S£ QUÞ VOL DIR iOX¤MORONw %S REFEREIX A LES PARAULES QUE JUXTAPOSADES LA PRIMERA ANULqLA LA SEGONA I LA SEGONA ANULqLA LA PRIMERA ) AQU¤ TOTS ESTEM DACORD QUE LA PARAULA BANCA PER SE ANULqLA LA PARAULA ÞTICA I LA PARAULA ÞTICA ANULqLA LA PARAULA BANCA %M VA AGRADAR AQUEST CONCEPTE I TANT EM VA AGRADAR QUE A PARTIR DE LLAVORS EM VAIG PROPOSAR FER ME UNA PETITA COLqLECCI˜ PAR TICULAR 5N DIA VAIG SENTIR PER LA RADIO ALG¢ QUE DEIA iEN ESTA POBLACI˜N HA CA¤DO FUEGO AMIGOw
I VAIG PENSAR AIXÏ ES UN OX¤MORON PERQUÞ O SERÍ iFUEGOw O SERÍ iAMIGOw %N UN ALTRE MOMENT UN AMIC EM VA DIR iQUÞ FASw $ONCS MIRA COLqLECCI˜ DOX¤MERONS ) EM VA CONTESTAR iDONCS MIRA EN TINC UN @INTELIGENCIA MILITAR %RA UN OX¤MERON TOTAL .O FA GAIRE TEMPS EM VAN DIR QUE A "AR CELONA SESTÍ GESTANT UNA NOVA /.' VAIG PENSAR iMIRA QUE B£ NHI HA TANTES QUE UNA M£S NO FARÍ CAP MALw I COM ES DIRÍ AQUESTA NOVA /.' %S DIRÍ $UANES 3ENSE &RONTERES #OM JA VEIEU AIXÏ DE LA BANCA ÞTICA £S UN OX¤MORON PERÏ MALGRAT TOT

AQU¤ A "ARCELONA JA EN TENIM DUES INSTITUCIONS

UNA QUE ES DIU 4RIODOS "ANK I UNA ALTRA "ANCA ›TICA &IARE ,¢LTIM APARTAT DAQUEST PRIMER TEMA QUE VOLIA TRACTAR RELACIONAT AMB LES lNANCES £S UNA AlRMACI˜ QUE POTSER US SORPRENDRÍ CAL DESTRUIR LEURO ) US DIR£ PERQUÞ .O PAS PER TORNAR A LA PESSETA QUE ERA UNA MONEDA CATALANA QUE VA INVENTAR AL SEGLE 8)8 UN MINISTRE D%CONOMIA QUE ES DEIA ,AUREANO &IGUEROLA ,I VA POSAR UN NOM CATALÍ PERQUÞ EN AQUELLA ÞPOCA EN QUÞ LES MONEDES EREN GROSSES

MITJANES I PETITES EL SENYOR &IGUEROLA VOLIA UNA PE½A PETITA I EN CATALÍ UNA PE½A PETITA ES DIU iPECETAw EN CASTELLÍ HAURIA ESTAT iPIECECITAw COSA QUE A -ADRID SEMPRE HAN SABUT QUE TENIEN UNA MONEDA CATALANA I PER AIXÏ HAN VINCULAT PESSETES 


AMB CATALANS .O £S PER AIXÏ QUE HAUR¤EM DE TORNAR A LA PESSETA PERÏ S¤ CANVIAR LEURO 0ER QUÞ $ONCS MIREU UN DIA VAIG LLEGIR UN ARTICLE INTERESSANT¤SSIM I MOLT SERI˜S A UN DIARI QUE APRECIO BASTANT QUE ES DIU ,E -ONDE QUE DEIA QUE HA ARRIBAT EL MOMENT DE FER LEURO DE DUES DIVISIONS DE DUES VELOCITATS LEURO DELS QUE PODEN SEGUIR I LEURO DELS QUE NO PODEN SEGUIR 5N EURO QUE HAURÍ DANAR PER !LE MANYA °USTRIA "ÞLGICA (OLANDA &RAN½A I UN ALTRE QUE HAURÍ DANAR PER 0ORTUGAL %SPANYA 'RÞCIA

)RLANDA PERQUÞ ESTAREM FARTS DE RESCATAR LEURO DAQUELLS PAÆSOS QUE NO EL PODEN SEGUIR ,ANY PASSAT %SPANYA VA HAVER DE PAGAR PER RES CATAR 'RÞCIA I AQUEST ANY HAURÍ DE TORNAR A PAGAR

 MILIONS DEUROS EL MATEIX IMPORT DE TOTES LES RETALLADES DEL :APATERO DAQUEST ANY %L NO PUJAR LES PENSIONS BAIXAR EL SOU ALS FUNCIONARIS BAIXAR LES AJUDES DE DESENVOLUPAMENT I ALTRES SUPOSA PER AL GOVERN ESPANYOL MILIONS DEUROS I AQUESTA QUANTITAT LHEM DONAT A 'RÞCIA I SI LHAGU£SSIM DONAT ALS GRECS ENCARA HO ENTENDRIA PERÏ S˜N PER PAGAR UN DEUTE QUE 'RÞCIA T£ AMB !LEMANYA I &RAN½A DEUTE QUE T£ AMB AQUESTS PAÆSOS PER PAGAR LES ARMES QUE ELS AMERICANS HAVIEN VENUT A 'RÞCIA !IXÏ ES INTOLERABLE IMPRESENTABLE I LEURO HA DE CANVIAR SI NO NO FAREM RES ) AMB AIXÏ ACABA LA PRIMERA PART 


3EGON GRUP %S REFEREIX A BUSCAR ALTRES VESSANTS QUE TINGUIN A VEURE AMB LA CRISI PERÏ NO EXACTAMENT AMB LES lNANCES 3˜N UNES TRES O QUATRE 0RIMERA ,IMPACTE M£S IMPORTANT DAQUESTA CRISI NO £S lNANCER SIN˜ LABORAL ) QUÞ HEM DE FER $ONAR FEINA A LA GENT 0ODEM DONAR FEINA A LA GENT ! POCS S¤ A MOLTS NO !CTUALMENT A L%STAT ESPANYOL TENIM CINC MILIONS DATURATS %LS PODEM DONAR FEINA A TOTS .O $ElNITIVAMENT NO .O £S POSSIBLE 0ODEM DONAR FEINA A  PERSONES PERÏ A CINC MILIONS NO ELS EN DONAREM MAI ,¢NICA RESPOSTA £S QUE ELS QUE TENIM LA SORT DE TENIR FEINA TREBALLEM MENYS PERQUÞ ELS QUE NO EN TENEN TREBALLIN M£S COSA QUE ES DIU iREPARTI MENT SOLIDARI DEL TREBALLw I NO NI HA RES M£S A FER !IXÏ VOL DIR REDUCCI˜ DE LA JORNADA LABORAL *UST AL CONTRARI DEL QUE FA EL :APATERO QUE ALLARGA DOS ANYS MES LEDAT DE JUBILACI˜ ›S UNA UTOPIA QUÞ VA &A DOTZE ANYS A &RAN½A UN PRIMER MINISTRE QUE ES DEIA ,IONEL *OSPIN VA DECIDIR CANVIAR LA JORNADA LABORAL FRANCESA DE A HORES %N DOS MESOS VA REDUIR UN MILI˜ I MIG LA QUANTITAT DATURATS QUE HI HAVIA ALESHORES .O US ESPANTEU AIXÏ VOL DIR QUE SI ABANS COBRAVA ARA COBRAR£ $ONCS NO £S EVIDENT QUE SI TREBALLES PER COBRARÍS PER AQUESTA QUANTITAT PERÏ HAURÍS CEDIT CINC HORES A UN ATURAT 


QUE TENIA ASSEGURAT LATUR I TU COBRARÍS CINC HORES DATUR PER LA QUAL COSA TU COBRARÍS HORES DE TREBALL M£S CINC HORES DATUR 1UÞ M£S VOLS 6AL M£S AIXÏ I AJUDAR UN QUE NO TENIA RES 3I NO ANEM PER AQU¤ NO FAREM RES DE RES I NO HE VIST CAP PARTIT POL¤TIC QUE FACI PROPOSTES COM AQUESTA !IXÏ HO POT FER EL GOVERN PERÏ TAMB£ EL TREBALLADOR *O TENIA UN ANTIC ALUMNE QUE MAI TROBAVA FEI NA 5N DIA EM VA VENIR A VEURE TOT CONTENT DIENT QUE JA NHAVIA TROBAT ,I VAIG PREGUNTAR DE QUÞ I EM VA CONTESTAR QUE UN AMIC QUE TENIA FEINA I VOLIA FER UN MÕSTER PERÏ MAI TENIA TEMPS LI VA FER UNA PROPOSTA 4OTS DOS VAN ANAR A VEURE LAMO DON TREBALLAVA I LI VAN PREGUNTAR SI ES POD¤EM REPARTIR LA JORNADA I ELS VA RESPONDRE QUE S¤ !IX¤ DONCS ELL VA FER MITJA JORNADA I EL MÍSTER I EL MEU AMIC QUE NO TENIA FEINA LALTRA MITJA !BANS ES TREBALLAVEN HORES AL DIA DESPR£S  DESPR£S 4OTS ELS JOVES QUE SOU AQU¤ QUE TREBALLEU HORES AL DIA QUAN TREBALLEU HORES HO HAUREU ACONSEGUIT DEMANANT LA REDUCCI˜ DE LA JORNADA %NCARA QUE AIXÏ TAMB£ HO POT FER LEMPRESA SI T£ VOLUNTAT 5S POSAR£ UN EXEMPLE ,ANY QUAN £REM EN PLENA CRISI ANTERIOR

VAIG TENIR LOPORTUNITAT DE FER UNA VISITA QUE EM VA QUEDAR GRAVADA PER A TOTA LA VIDA 6AIG ANAR A 'UIP¢ZCOA CONCRETAMENT A VISITAR EL #OMPLEJO 


#OOPERATIVO DE -ONDRAG˜N QUE ESTAVA ESPECIA LITZAT EN LA FABRICACI˜ DE CUINES &AGOR %M VAN DIR QUE TENIEN TREBALLADORS PERÏ QUE NO TENIEN FEINA PER A TANTA GENT I QUE VOLDRIEN REDUIR LA PLANTILLA A CINC MIL !IX¤ HO VAN FER I HO VAN PLAN TEJAR A LASSEMBLEA COOPERATIVA i.OIS CINC MIL DE VOSALTRES HAN DANAR AL CARRERw i.I PENSAR HO LI VAN CONTESTAR SOM UNA COOPERATIVA I ENS QUEDEM TOTS -OLT B£ LLAVORS A lNALS DANY NO HAURÍ FEINA PER A NING¢w 0ERÏ HI HA UN ALTRA SOLUCI˜ LI VAN DIR 3I ET SOBREN CINC MIL TREBALLADORS VOL DIR EL DE LA PLANTILLA QUE £S EL MATEIX QUE DIR QUE ET SOBRA EL DE LA MASSA SALARIAL %L QUE HAS DE FER £S REBAIXAR EL DEL SOU A TOTS I NING¢ ANIRÍ AL CARRER !IX¤ HO VAN FER TOTS ES VAN APRETAR EL CINTUR˜ I VAN MANTENIR EL SEU LLOC DE TREBALL ) AQUELLA EMPRESA VA CR£IXER 6A ADQUIRIR UNA CADENA DE SUPERMERCATS QUE £S DIU %ROSKI QUE MOLTS JA CONEIXEU !CTUALMENT NO TENEN TREBALLADORS TENEN TREBALLADORS I £S LA COOPERATIVA M£S GRAN D%UROPA 1UAN ELS VAIG TORNAR A VISITAR EM VAN DIR QUE ELLS TENIEN EL QUE ANOMENAVEN UNA FORQUILLA SALA RIAL 1UÞ VOL DIR FORQUILLA SALARIAL ,A DIFERÞNCIA ENTRE EL SOU M£S ALT I EL SOU M£S BAIX %LLS TENIEN UNA DIFERENCIA DE A QUE EM VA SEMBLAR MOLT RAONABLE %L DIRECTOR GENERAL GUANYAVA 


PESSETES I EL TREBALLADOR .O FA MASSA EM VAIG TROBAR UN TREBALLADOR I LI VAIG DIR QUE FA VINT ANYS ELS HAVIA VISITAT I SI ENCARA FEIEN SERVIR AIXÏ DE LA FORQUILLA SALARIAL DE A %M VA RESPONDRE iI TANT QUE LA TENIM PERÏ NO DE A HAN CANVIAT PERQUÞ HAN ENTRAT UNS DIRECTIUS NOUS HAN FET UNS CANVIS I HAN ACABAT AMB UNA FORQUILLA QUE ARA ESTÍ DElNIDA DE A w !IXÏ MASSA COOPERATIU NO EM SEMBLA VAIG PENSAR JO I SINCERAMENT EM VAIG QUEDAR UNA MICA DISGUSTAT 0ERÏ ENCARA EM VAIG SORPRENDRE M£S &A UNS DOS ANYS VAIG TROBAR UNA ALTRA FORQUILLA A UNA EMPRESA QUE ES DIU 'ENERALS -OTORS QUE ES LA PRODUCTORA DE COTXES M£S GRAN DEL MON 6AIG LLEGIR LINFORME I LA SEVA FORQUILLA NO ANAVA DE A NI DE A SIN˜ QUE ANAVA D A 6AIG QUEDAR ADMIRAT PERÏ QUE NING¢ NO ES CONFONGUI NO CAL ANAR A %STATS 5NITS PER TROBAR AQUESTA DESPROPORCI˜ !QU¤ MATEIX TENIM UNA IMMENSA FORQUILLA EN UN BANC QUE ES DIU "ANCO "ILBAO 6IZCAYA !RGENTARIA QUE VA D A ›S A DIR

S˜N COSES DAQUESTA MENA LES QUE SHAN DE CANVIAR ) PERQUÞ VEIEU COM VA EL M˜N 1UAN 'ENERAL -OTORS VA FER lGA EL GOVERN AMERICÍ VA CONSIDE RAR QUE ERA UNA EMPRESA MASSA GRAN PER DEIXAR LA CAURE I VA POSAR MILIONS DE DÏLARS PER SAL VAR LA EL MATEIX QUE ELIMINARIA LA FAM DARREU DEL M˜N EN UN ANY 1UAN EL GOVERN AMERICÍ VA SALVAR 


'ENERAL -OTORS VA PENSAR QUE ALMENYS POSARIA UN EQUIP DIRECTIU DE CONlAN½A PERQUÞ EL QUE HAVIA FET lNS LLAVORS VA DEMOSTRAR QUE LHAVIA PORTAT A LA BANCARROTA 6AN DESIGNAR UNA EMPRESA DASSESSORIA QUE DIRIG¤S LA DE 'ENERAL -OTOR !QUESTA EMPRESA ES DIU #ARLYLE QUE £S LA PROPIETÍRIA DUNA EMPRESA ON LA GRAN MAJORIA DE PERSONES QUE TENEN COTXE FAN L)46 SEGUR QUE MOLTS DE VOSALTRES HEU PORTAT EN ALGUNA OCASI˜ EL VOSTRE COTXE QUE £S DIU !PPLAS I QUE £S DEDICA A REVISAR COTXES !PPLAS £S #ARLYLE ) QUI SAMAGA DARRERA DE #ARLYLE DONCS UN GRUP DACCIONISTES DELS QUALS NHI HA ALGUNS DE MOLT DESTACATS I ARA VE LA SORPRESA ELS PRINCIPALS S˜N FAM¤LIA "USH I FAM¤LIA "IN ,ADEN !IX¤ ES COM VAN LES COSES !QUESTES S˜N LES NORMES QUE HAUR¤EM DAPREN DRE DES DEL PUNT DE VISTA LABORAL 3EGONA COSA QUE S£ QUE CAUSARÍ POLÞMICA %L QUE HA DE FUNCIONAR AL M˜N £S LA JUST¤CIA ,A GENT HA DE PODER PAGAR EL SEU PIS ELS ESTUDIS DELS SEUS lLLS EL MENJAR AMB EL SEU SOU O AMB LA SEVA PENSI˜ PERÏ US ASSEGURO QUE SI EL SEU SOU FALLA SI LA SEVA PENSI˜ FALLA I NO POT PAGAR EL PIS I ARRIBA UN JUTGE QUE EL FA FORA

TANT DE BO ARRIBI #ÍRITAS I LI DONI DEUROS PER AJUDAR LO 3£ QUE £S LÏGIC PENSAR QUE £S MES IMPOR TANT LA JUST¤CIA QUE LA CARITAT PERÏ TAMB£ US DIR£ QUE QUAN LA JUST¤CIA NO FUNCIONA VISCA LA CARITAT 


!L SEGÓENT PUNT EL QUE FALTA *O NO S£ SI SORTI REM O NO DAQUESTA CRISI EN TOT CAS NO EN SORTIREM MAI ABANS DE QUATRE ANYS PERÏ SI ALGUNA VEGADA ACABEM SORTINT NE NO PODEM MAI M£S MAI M£S

INCENTIVAR EL CREIXEMENT %L CREIXEMENT SHA ACABAT ELS CONGRACIATS DEL .ORD HAN ANULqLAT SUlCIENTMENT ELS RECURSOS PERQUÞ AQUEST PLANETA NO PUGUI CONTINUAR ,¢LTIMA PARAULA QUE HEM DE DIR £S DECREIXEMENT MAI CREIXEMENT 0ENSEU QUE EN AQUEST PLANETA NI HA UNA COSA QUE ES DIU PETJADA ECOLÏGICA #OM LA MARQUEM $E MOLTES MANERES 5NA QUE A MI MAGRADA £S LA QUE ENS ENSENYA QUE EMBRUTEM LAIGUA QUE CONTAMINEN LAIRE QUE ENS MENGEM LA FUSTA QUE CONTAMINEM LA CAPA DOZ˜ QUE TRAIEM EL PETROLI ETC &INS TOT ALLÏ QUE ELS HUMANS DESTRU¤EM DEL PLANETA EL PLANETA ENS DONAVA TEMPS A RENOVAR HO LANY SE GÓENT 1UE EMBRUTÍVEM LAIGUA DONCS LES PLUGES LA NETEJAVEN QUE CONTAMINÍVEM LAIRE ELS VENTS EL PURIlCAVEN PERÏ DES DE lNS ARA £S TANTA LA NOSTRA VOLUNTAT DE QUEDAR NOS COSES QUE ALLÏ QUE ENS MENGEM EL PLANETA NO HO RECONSTRUEIX LANY SEGÓENT I LES ¢LTIMES DADES DE QUÞ DISPOSO DIUEN QUE TOT ALLÏ QUE LA NATURALESA VA RECUPERAR LANY ˆNO TENIM ENCARA DADES DEL ˆ NO ERA EL QUE ELS HUMANS HAVIEN MENJAT O DESTRUÆT EL ERA EL QUE ELS HUMANS HAVIEN MENJAT DE L DE GENER 


AL DE SETEMBRE DE  DE SETEMBRE GRAN FESTA CASTANYERA 3ANTA 4ECLA PATRONA DE 4ARRAGONA $ONCS B£ I DEL DE SETEMBRE lNS A lNAL DANY COM VAN VIURE $E TERRA DE TERRA DE FUTURES GENERACIONS !IXÏ £S COM AQUELL QUE T£ UN BOSC 3I CADA ANY TALLA LA FUSTA QUE EL BOSC LI D˜NA SEMPRE EN TINDRÍ PERÏ SI EN TALLA M£S DE LA QUE EL BOSC LI POT DONAR ES QUEDARÍ SENSE BOSC ,A TERRA DES DE LANY SESTÍ QUEDANT SENSE BOSC PERÏ ATENCI˜ ELS RESPONSABLES DAIXÏ NO S˜N TOTS ELS HUMANS S˜N ELS MILIONS DE PERSONES QUE VIUEN COM ELS RICS MENTRE QUE ELS ALTRES MILIONS DE PERSONES NO TENEN RES DE RES DE RES .OSALTRES HEM DATURAR EL CREIXEMENT

QUE NO VOL DIR EL DESENVOLUPAMENT PODEM TENIR UN PERFECTE DESENVOLUPAMENT INTELqLECTUAL CULINARI

TEATRAL MUSICAL AMOR˜S EL QUE VULGUEU PERÏ EL QUE NO PODEM £S UN CR£IXER ECONÏMICAMENT MENJANT NOS ELS RECURSOS DEL PLANETA 3I SENTIU ALGUN POL¤TIC ECONOMISTA O QUI SIGUI QUE US DIU QUE ARA HEM TROBAT BROTS VERDS I RECUPE REM EL CREIXEMENT PENSEU POBRE HOME ESTÍ MOLT MAL INFORMAT O T£ LA MORAL MOLT ELEVADA %LS DOS ¢LTIMS PUNTS %N MOMENTS DE CRISI I DIlCULTAT EL QUE NO PODEM ACCEPTAR £S LA DESPESA MILITAR $E CAP MANERA %LS HABITANTS DAQUESTA CIUTAT MURCIANA QUE EN CATALÍ ES DIU ,LORCA ESTAN ESPERANT UNS AJUTS 


QUE NO REBRAN PERQUÞ EL GOVERN NO T£ PELES PERÏ SABEU PER QUÞ &A DEU ANYS QUE ESTEM A LA GUERRA D!FGANISTAN .OM£S EL QUE EL GOVERN ESPANYOL HA PAGAT

HA SORTIT DEL -INISTERI DE $EFENSA LALTRE HA SORTIT DUNA PARTIDA PRESSUPOSTÍRIA QUE ES DIU 0RESIDENCIA DEL 'OBIERNO I DINS DAQUESTA NNI HA UN ALTRA QUE ES DEDICA A UNA QÓESTI˜ ANOMENADA iGRANDES CATÕSTROFESw &INS ARA HEM PAGAT LA GUERRA D!FGANISTAN AMB ELS DINERS DESTINATS PER SI HAVIEN TERRATRÞMOLS O INUNDACIONS I ARA QUE HEM TINGUT AQUEST TERRATRÞMOL NO TENIM PELES PERQUÞ ENS LES HEM GASTAT EN AQUESTA GUERRA ASSASSINA I CRIMINAL D!FGANISTAN !IXÏ £S EL QUE NO POT SER 0ER ALTRA BANDA RESULTA QUE AQUEST ANY NO SHAN PUJAT LES PENSIONS 1UÞ SHA GUANYAT NO PUJANT LES PENSIONS 1UÞ HA ESTALVIAT EL GOVERN ESPANYOL EN NO FER AQUESTA PUJADA MILIONS DEUROS .O TEN¤EM MILIONS PER PUJAR LES PENSIONS PERÏ S¤ PER DESTINAR LOS EN EL PRESSUPOST DAQUEST ANY A UNA PARTIDA PRESSUPOSTÍRIA QUE ES DIU #ONSTRUCCI˜ DE LAVI˜ DE COMBAT D%UROlGHTER

QUE £S LAVI˜ DE COMBAT QUE %SPANYA CONSTRUEIX CONJUNTAMENT AMB !LEMANYA )TÍLIA I !NGLATERRA &A UNS ANYS EL PRIMER MINISTRE ALEMANY QUE ES DEIA 'ERHARD 3CHROEDER EN AQUELL MOMENT VA FER UNES DECLARACIONS I VA DIR i*O PROCURAR£ QUE 


!LEMANYA ABANDONI AQUEST PROJECTE DAVI˜ DE COMBAT £S UN AVI˜ DE COMBAT EN PRIMER LLOC

CAR¤SSIM EN SEGON LLOC TÞCNICAMENT QUINZE ANYS RETARDAT RESPECTE DELS MODELS AMERICANS I EN TERCER LLOC UN AVI˜ DISSENYAT PER ATACAR LA 5NI˜ 3OVIÞTICA QUE JA NO EXISTEIX PER POC QUE PUGUI MARXAR£ DAQUEST PROJECTEw !L CAP DUNA SETMANA EL SENYOR 3CHROEDER DEIA QUE JA VOLIA MARXAR PERÏ INDUS TRIALS BANQUERS I MILITARS NO EL VAN DEIXAR SORTIR 0ERÏ COM POT SER AIXÏ 1UI MANA A LA DEMOCRÍCIA ALEMANA "ANQUERS INDUSTRIALS MILITARS ! ON ANIREM A PARAR %SPANYA MAI HA VOLGUT ABANDONAR AQUEST PROJECTE I ARA QUE ENS HAN DEIXAT ALLÍ HI SOM %L NOSTRE PA¤S £S EL SOCI M£S PETIT TANT SOLS PAGA EL DAQUEST PROJECTE ELS ALTRES PAÆSOS EL COSA QUE NOM£S LI PERMET CONSTRUIR UNA PART PETITA DE LAVI˜ £S A DIR LA CUA I LALA ESQUERRA 3I TENIM EN COMPTE QUE )TÍLIA CONSTRUEIX LALA DRETA

ENS HEM DE PREGUNTAR SI LAVI˜ SERÍ ESTABLE O NO I NO CAL QUE US DIGUI QUE NO PERQUÞ QUAN ENS VAN ENVIAR EL PRIMER EXEMPLAR ES VA ESTAVELLAR AL DIA SEGÓENT %N AQUESTES ENORMES ESTUPIDESES HI HA ELS NOSTRES DINERS ,A SENYORA #ARMEN #HAC˜N HAURIA DE DEIXAR ESTAR AQUESTES COSES ,¢LTIM QUE VULL DIR REFERENT AQUESTA CRISI £S QUE HI HA DUES COSES QUE HEM DE FER TOTS NOSAL TRES 0RIMERA COSA NO FER PAGAR ELS PLATS TRENCATS 


DAQUESTA CRISI ALS EMIGRANTS .O EN TENEN CAP CULPA %LS FEM SERVIR DE BOC EXPIATORI I UNS PARTITS DE CARÍCTER FEIXISTA APROlTANT TOTA AQUESTA SITUACI˜ PER GUANYAR VOTS ABSURDAMENT %L PLANETA £S DE TOTHOM LES FRONTERES NO HAURIEN DEXISTIR I AIXÏ QUE QUEDI CLAR $ES DUN PUNT DE VISTA EGOISTA HAUR¤EM DE SABER QUÞ PASSA AMB LEMIGRACI˜ ) ENS PREGUNTEM

QUÞ PASSA (O DIC EGOISTAMENT NO SOLIDÍRIAMENT

HO DIC BEN CLAR QUE ENS £S IMPRESCINDIBLE ,A PIRÍMIDE DEDAT ESPANYOLA £S UNA PIRÍMIDE ABSO LUTAMENT ENVELLIDA ,ANY L/.5 VA TREURE UN DOCUMENT SOBRE LA POBLACI˜ MUNDIAL I VA DIR QUE HI HAVIA QUATRE PAÆSOS &RAN½A %SPANYA )TÍLIA I 0OR TUGAL QUE TENIEN LA POBLACI˜ M£S VELLA DEL PLANETA A DIFERÞNCIA DE PAÆSOS COM -ARROC 4UN¤SIA I !LGÞRIA QUE TENEN LES M£S JOVES ) QUÞ PASSAVA 1UE ES VA ACABAR EL QUE ES DEIA EL BOOM DE LA NATALITAT I ELS MESTRES HO SABEN MILLOR QUE NING¢ VAN VEURE COM ES BUIDAVEN LES AULES DE PRIMÍRIA SECUNDÍRIA I LES DE BATXILLERAT ) ARA LA NOSTRA PIRÍMIDE DEDAT NO SERVEIX DE RES 1UÞ ES UNA PIRÍMIDE DEDAT ,A GRAN MAJORIA HO SABEM A BAIX DE TOT HI HA ELS QUE ACABEN DE N£IXER UNA MICA M£S AMUNT ELS QUE TENEN DEU ANYS UNA MICA M£S AMUNT ELS QUE EN TENEN VINT I A MESURA QUE ANEM PUJANT A LA PIRÍMIDE EL NOMBRE VA DISMINUINT PERQUÞ LES PERSONES ES VAN MORINT 


A MESURA QUE FAN M£S ANYS A DALT DE TOT HI HA ELS QUE EN TENEN CENT QUE POCS HI ARRIBEN NOM£S HI HA UN SENYOR DE -ENORCA QUE T£ ANYS I £S A DALT TOT SOLET ,A NOSTRA PIRÍMIDE NO £S AQUESTA ,A NOSTRA FA UNA CORBA AL MIG I A LA PART BAIXA SESTÍ EQUILIBRANT PELS lLLS DELS EMIGRANTS ) QUÞ PASSA EN AQUESTA CORBA DEL MIG ELS QUE SANOMENEN DE LA SEGONA EDAT I QUE ENS FALTEN PER LA DAVALLADA TAN IMPORTANT QUE VAM TENIR DE NATALITAT $ONCS QUE AQUESTES PERSONES QUE EN DElNITIVA PAGUEN ELS ESTUDIS DELS DE LA PRIMERA EDAT I LES PENSIONS DE LA TERCERA EDAT

ENS FALTAVEN !QUESTA CORBA SHAVIA DE OMPLIR I L¢NICA POSSIBILITAT ERA FER VENIR GENT DE FORA ,/.5 VA DIR QUE DES DE LANY AL UNES PERSONES NOVES VENIEN PER ANY A %SPANYA I US AS SEGURO QUE lNS QUE VA ESCLATAR LA CRISI LANY AIXÏ ES VA COMPLIR COM UNA PROFECIA VAN ANANT ARRIBANT PERSONES DE FORA !RA HEM ESTAT UNS ANYS SENSE ARRIBAR NI MOLT MENYS A AQUESTA XIFRA PERÏ UN ESTUDI DE LA #AIXA DE #ATALUNYA DIU QUE PER RECUPERAR LA TAXA DE PERSONES QUE NO HAN VINGUT QUAN SORTIREM DE LA CRISI CAP A LANY O NECESSITAREM lNS LANY LARRIBADA DUNS EMIGRANTS NOUS A %SPANYA PER ANAR ENDAVANT CADA ANY I SI NO £S AIX¤ NO ENS AIXECAREM MAI DAQUESTA CRISI 


) EGOISTAMENT EN CONTRA DEL QUE LA GENT PUGUI PENSAR LES APORTACIONS DELS EMIGRANTS A LES ARQUES P¢BLIQUES S˜N NOTABLEMENT SUPERIORS ALS AJUTS QUE NOSALTRES ELS PODEM DONAR 1UINES S˜N AQUESTES APORTACIONS !PORTEN COTITZACI˜ A LA SEGURETAT SOCIAL SI TENEN PAPERS )20& APORTEN TANT SI TENEN COM SI NO TENEN PAPERS IMPOSTOS INDIRECTES QUAN PAGUEN L)6! LA BENZINA ETC ) NOSALTRES QUÞ ELS DONEM A ELLS -OLT¤SSIMES COSES SERVEIS EDUCATIUS SANITARIS

SERVEIS SOCIALS HABITATGE PLACES DE GUARDERIA ETC ,A 0RESIDENCIA DEL 'OBIERNO DE -ADRID CADA ANY FA UNA COMPARACI˜ ENTRE UNA COSA I UNA ALTRA AMB UN SALDO DE MILIONS DEUROS A FAVOR NOSTRE

QUE DIVIDIT PER MILIONS DHABITANTS QUE T£ L%STAT ESPANYOL SIGNIlCA QUE DES DUN PUNT DE VISTA TANT EGOISTA COM S˜N ELS DELS DINERS SIGNIlCA QUE ELS IMMIGRANTS ENS REGALEN CADA ANY VIA PRESSUPOSTOS DE L%STAT UNS EUROS A CADASC¢ DE NOSALTRES / SIGUI QUE SACABIN LES HISTÏRIES QUE ELS EMIGRANTS TENEN PART DE CULPA DE LA CRISI AIXÏ £S UNA MENTIDA DE LES MES GROSSES "£ ARRIBO JA AL lNAL DIENT QUE TAMB£ NOSALTRES PODEM TENIR MESURES PERSONALS DAVANT DAQUESTA CRISI .O FER FONS DE PENSIONS AFAVORIR BANQUES ÞTIQUES NO POSAR ELS NOSTRES DINERS EN BANCS ES MENTATS ANTERIORMENT NO COMPRA RES DE .ESTL£ QUE £S UNA EMPRESA QUE EXPLOTA ELS PRODUCTORS 


(EM DE SER CONSCIENTS DE QUÞ PASSA EN GENERAL EN EL NOSTRE CONSUM QUÞ PASSA EN LES NOSTRES INVERSIONS

EN LES NOSTRES ACTITUDS 3I PER UNA BANDA PARLEM DE QUINA MANERA SHAN DE REBRE ELS EMIGRANTS DE QUINA MANERA PODEM FER UN CONSUM RESPONSABLE

SI CANVIEM LES NOSTRES ACTITUDS lNANCERES I SI SEGUIM DONANT LA iTABARRAw COM lNS ARA HO ACONSEGUIREM I LA *UNTA %LECTORAL NO POT PROHIBIR CONCENTRACIONS COM AQUESTA DE GENT INDIGNADA 4ENIM UN REFERENT EN AQUEST TIPUS DE CONCENTRACI˜ EL DIA DE MAR½ DE LANY ES VA FER LA CONSULTA SOCIAL SOBRE EL DEUTE EXTERN I TAMB£ VA COINCIDIR EN UN DIA ELEC TORAL 1UÞ VA FER LA *UNTA (O VA PROHIBIR COM SEMPRE 0ERÏ ES VA FER IGUALMENT AMB UN RESULTAT CURI˜S !QU¤ A LA CIUTAT DE "ARCELONA UNA ACTITUD TOTALMENT PROHIBIDA VA TENIR PER PART DE LA POLICIA DUES REACCIONS EN ALGUNES TAULES DE VOTACI˜ LA PO LICIA ARRIBAVA lTXAVA ELS DE LES TAULES I SE NANAVA EN ALTRES TAULES ARRIBAVA LA POLICIA I VOTAVA £S A DIR

COSES DAQUESTA MENA SHAN PROHIBIT I £S EL QUE HEM DEVITAR ! CONTINUACI˜ I AMB AIXÏ ACABO VAIG A LLEGIR LA DECLARACI˜ DE PRINCIPIS DAQUESTA TROBADA
$ECLARACI˜ DE PRINCIPIS %NS UNEIX EL MALESTAR PER LES VIDES PRECÍRIES PER LES DESIGUALTATS PERÏ SOBRETOT SOM AQU¤ PERQUÞ VOLEM UN CANVI 3OM AQU¤ PERQUÞ VOLEM UNA NOVA SOCIETAT QUE DONI PRIORITAT A LA VIDA PER SOBRE DELS INTERESSOS ECONÏMICS I POL¤TICS %NS SENTIM TREPITJATS PER LECONOMIA CAPITALISTA I ENS SENTIM EXCLOSOS DEL SISTEMA POL¤TIC ACTUAL QUE NO ENS REPRESENTA !POSTEM PER UNA TRANSFORMACI˜ PROFUNDA DE LA SOCIETAT I SOBRETOT APOSTEM PERQUÞ SIGUI LA PRÏPIA SOCIETAT LA PROTAGONISTA DAQUEST CANVI 6OSALTRES SOU ELS PROTAGONISTES -OLTES GRÍCIES
)) .ING¢ NO ENS REPRESENTA ,A PLA½A COM A METÍFORA DE LA NOVA SOCIETAT )6!. -)2Ê &,!6)! 25'')%2)

i.ING¢ NO ENS REPRESENTAw 5N LEMA UNA CONSIGNA

UN CRIT COREJAT EN CENTENARS DE PLACES DEL PA¤S .O £S DESAFECCI˜ NO £S JA VOTAR AL MAL MENOR NO £S UN ¢S C¤NIC DELS INSTRUMENTS DE LA DEMOCRÍCIA REPRE SENTATIVA i.ING¢ NO ENS REPRESENTAw PER CONTRA

£S UN ABISME QUE ENS IMPELqLEIX A PASSAR A LACCI˜ SI NING¢ NO ENS REPRESENTA HAUREM DE PRENDRE EN LES NOSTRES MANS LA RESPONSABILITAT PERSONAL I COLqLECTIVA DE TRANSFORMAR LA SOCIETAT i.ING¢ NO ENS REPRESENTAw NO £S DONCS UNA EXCLAMACI˜ NIHILISTA ANS EL CONTRARI £S LASSUMPCI˜ DE LA l DE LA DELEGACI˜ LESQUERDA PER ON EMERGEIX LA CAPACI TAT DAUTOORGANITZACI˜ ,A FOR½A DE LA COOPERACI˜ SOCIAL

0ARTICIPANTS A LACAMPADABCN "ARCELONA MAIG JUNY DEL 
,A PRESA DE LA PARAULA ! LA PLA½A SHI ESDEV£ UNA EXPLOSI˜ #OM SI DUGU£S SIM DÞCADES AMB UN NUS AL COLL COM SI TINGU£SSIM EL VENTRE ADOLORIT DE TANT EMPASSAR NOS LES IDEES ! LA PLA½A SHA TRENCAT EL SILENCI I EXPLOSIONA LA PARAULA LES PARAULES !LS GRUPS DE DISCUSSI˜ A LES COMISSIONS DE CONTINGUTS QUE ES SUBDIVIDEIXEN EN SUBCOMIS SIONS DE CONTINGUTS ! LES ASSEMBLEES GENERALS MULTI TUDINÍRIES ! LA CUINA A LES CUES DE LA CUINA RENTANT ELS PLATS !LS BANCS ALS CARRERS ADJACENTS DE LA PLA½A DESBORDADA A LES TROBADES FORTUÆTES AMB TOTHOM PERQUÞ A LA PLA½A HI £S TOTHOM 3OTA LES LONES A LES PARADETES INFORMATIVES A LESCENARI AL PUNT DE SALUT $AMUNT DELS ARBRES EN LES CASETES BIOCONSTRUÆDES

TREBALLANT A LHORT URBÍ AL MICRÏFON OBERT ,A PA RAULA ESCLATA A LA PLA½A SESCOLA PER TOTA LA CIUTAT I ES REAPROPIA DE CONCEPTES COM DEMOCRÍCIA ECONOMIA

POL¤TICA ,A PARAULA TORNA A ANOMENAR AQUELLES VE RITATS DILUÆDES ARA REALS SOLIDARITAT ASSEMBLEA RE VOLUCI˜ &INS I TOT REVOLUCI˜ ,A PARAULA REANOMENA PRÍCTIQUES £S EL lL QUE TRENA UNA NOVA COLqLECTIVITAT 3ENSE LES PARAULES DE DEBÏ QUE INTERCANVIEM COM EMBOGIDES NIT I DIA A LA PLA½A SENSE LES PARAULES QUE BROTEN PER ARREU EN UNA MENA DE DIÍLEG EXPONENCIAL ENTRE MILERS SENSE LES PARAULES QUE S˜N UNA MENA DE PART LA PLA½A NO HAGU£S NASCUT 


$EL - A LA PLA½A %L DE MAIG DEL A DESENES DE CIUTATS DE L%STAT ESPANYOL I AL CRIT DE i$EMOCRÍCIA REAL ARAw

MILERS DE PERSONES PRENGUEREN DE FORMA FESTIVA ELS CARRERS i.O SOM MERCADERIA EN MANS DE POL¤TICS NI BANQUERSw !QUESTS LEMES I LES FORMES DE COMUNI CACI˜ ASSOCIADES VAN SER ELS PRIMERS QUE CATALITZAREN DE FORMA QUANTITATIVAMENT RELLEVANT EL MALESTAR PER LES CONSEQÓÞNCIES SOCIALS DE LA CRISI SISTÞMICA QUE HAVIA ESCLATAT TRES ANYS ENRERE .O UNA MANIFESTACI˜ IDEOLOGITZADA DE MILITANTS TAMPOC UNA INTERVEN CI˜ ESPECIALITZADA DACTIVISTES 6A SER LEXPRESSI˜ CREATIVA DE LANONIMAT ,A PRIMERA PLASMACI˜ AL CARRER DUNA COMUNITAT ESPONTÍNIA EF¤MERA I NO HOMOGENEÆTZABLE SUMA DINlNITES INDIGNACIONS INDIVIDUALS .HI HAGU£ PROU TANMATEIX AMB AQUELLES MANIFESTACIONS PER A SADOLLAR LES iVIDES SENSE HORITZONSw A QUE ENS CONDEMNAVA NO JA LA CRISI SIN˜ LIMPASSE DE LA POL¤TICA PER AFRONTAR LA %RA POSSIBLE TORNAR A ALGUN LLOC DESPR£S DAQUELLA JORNADA 0EL QUE SEMBLA NO NHI HAGU£ PROU I L¢NICA TORNADA A ALGUN INDRET ERA EL QUE JUST SHAVIA ENCETAT DES DALLÏ COM¢ $AQU¤ QUE A -ADRID LA PRIMERA NIT JA SACAMP£S DAQU¤ QUE A "ARCELO NA PERSONES PRENGUESSIN 0LA½A DE #ATALUNYA LENDEMÍ I QUE INICIESSIN ˆINSEGURES INCRÞDULES
A PALPENTESˆ LIMPREVISIBLE RECORREGUT QUE CON VERTIRIA LA PLA½A EN UN SUBJECTE INDOMABLE

,A PRIMERA NIT ! LES DEL - ELS OPERARIS DE NETEJA REGUEN LA PLA½A LA XOPEN MENTRE ELS POLICIES MUNICIPALS BADALLEN (I HA GRUPETS CONCENTRATS ALS LATERALS

DUBTOSOS TITUBEJANTS -IRADES QUE INTERROGUEN

RIALLES DE NERVIOSISME %XPECTACI˜ &INALMENT ALG¢ FA EL PAS I ANEM AL CENTRE ON SEUREM EN ROTLLANA !VUI NO HEM PORTAT RES HAUREM DANAR A BUSCAR CARTRONS PELS COMER½OS DEL VOLTANT $EMÍ SAlRMA

JA VINDREM M£S PREPARADES AMB SACS I ROTULADORS

I COMEN½AREM A COMPARTIR 1UE CADASC¢ ES FACI EL SEU CARTELL AQU¤ TOTHOM ES REPRESENTA A SI MATEIX ) CADASC¢ REPRESENTA EL COM¢ #OMEN½A UNA ASSEMBLEA %S PROPOSA QUE ELS BOMBERS LES UNI VERSITÍRIES LES SANITÍRIES EN LLUITA CONVERGEIXIN A LA 0LA½A DE #ATALUNYA I QUE ESDEVINGUI LEPICENTRE DE LES MOBILITZACIONS CONTRA LES RETALLADES SOCIALS 3INSISTEIX QUE A -ADRID VAN COMEN½AR AHIR UNES DESENES I AVUI JA EREN DUES MIL 0RIMERS APLAUDI MENTS ,IMPORTANT £S TWITTEJAR URGENT AVISAR LA GENT £S LA PRIMERA NIT I £S IMPORTANT QUE AIXÏ ES MANTINGUI &ER FOTOS PENJAR LES DIFONDRE %LS COMPANYS I LES COMPANYES DE LA 4ELECAT JA HI S˜N 


PRESENTS ELLES ES QUEDEN QUAN LES ALTRES TELES ˆLES OlCIALSˆ SEN VAN %S PROPOSEN COMISSIONS DE COMUNICACI˜ DE PANCARTES $EBATS SOBRE SI FER UN MANIFEST EL MANIFEST £S QUE SOM AQU¤ 1UI POT VENIR A LACAMPADA 4OTHOM QUE VULGUI PERÏ A T¤TOL INDIVIDUAL ) ELS SINDICATS .O PERÏ S¤ ELS SINDICA LISTES %S PROPOSA ANOMENAR NOS ACAMPADABCN ) ES PINTA EN UNA CAIXA DE CARTR˜ i,O MÕS OSCURO EN LA NOCHE ES ANTES DEL AMANECERw 4ORNS DE NIT LA GENT COMEN½A A PORTAR AIGUA I SOPAR 0A EMBOTITS

GALETES FRUITA %LS OPERARIS DE NETEJA VOLEN TORNAR A REGAR %LS CARTRONS SACUMULEN I ES FA UNA ESCULTURA POPULAR DE CAIXES DE CARTR˜ !RRIBEN ASTRONAUTES

SEN VAN ! LES JA SOM UN CENTENAR 5NA ALTRA PANCARTA DIU i0LA½A DE #ATALUNYA 0LA½A 4AHRIRw !IXÏ ACABA DE COMEN½AR

4ERRITORI COM¢ PER LAUTOGESTI˜ #ONTRA LA ZONIFICACI˜ CAPITALISTA DE LESPAI P¢ BLIC 3UBVERTINT ELS USOS MERCANTILS QUE ASSENTA LAPROPIACI˜ COMERCIAL IMMOBILIÍRIA lNANCERA I TUR¤STICA DEL CENTRE URBÍ DE LA METRÏPOLI LA PLA½A EMERGEIX COM UN EXTRAORDINARI DISPOSITIU TERRI TORIAL F¤SIC CORPORAL QUE POTENCIA LA COOPERACI˜ SOCIAL ,A PLA½A COM A ESPAI F¤SIC DORGANITZACI˜ COMUNAL ,A CUINA AUTOORGANITZADA RECULL ELS PRO 


VEÆMENTS MASSIUS I GRATUÆTS QUE ARRIBEN DARREU ELS PREPARA I ALIMENTA MILERS DINDIGNADES DIÍRIAMENT .ODE DISTRIBUÆDOR ON LES XARXES DAGRICULTURA ECOLÏ GICA FAN ARRIBAR LA SEVA PRODUCCI˜ ON LA DONACI˜ LA RECIPROCITAT EL SUPORT MATERIAL DE MILERS DE PERSONES ANÏNIMES SOST£ LA LLUITA ,ES DESENES DE BANYS QUE LAJUNTAMENT NO COLqLOCA SACONSEGUEIXEN GRÍCIES A LA SOLIDARITAT I A LA INCIPIENT ECONOMIA COLqLECTIVA DE LA PLA½A 4AHRIR )SLÍNDIA 0ALESTINA DENOMINACIONS EVOCADORES PER A LES ZONES QUE ACULLIN EL DEBAT POL¤TIC A LA PLA½A #OMISSI˜ DE SALUT FORMADA PER LES INDIG NADES DEL SECTOR P¢BLIC DE LA SANITAT ˆMETGESSES

INFERMERS ADMINISTRATIUSˆ I MEDICINA ALTERNATIVA

ATENENT F¤SICAMENT I MENTALMENT EL BENESTAR DE LES ACAMPADES #OMISSI˜ DINFRAESTRUCTURA PROVISI˜ I MAGATZEM DE LES EINES NECESSÍRIES PER A HABITAR LA PLA½A CREAR ESPAIS DELIMITATS PROTEGIR NOS DEL SOL I DE LA PLUJA FACILITAR LES ASSEMBLEES DE MILERS AMB EQUIPS DE MEGAFONIA I CAMIONS ,A COMUNICACI˜ ˆSONO RA AUDIOVISUAL XARXES SOCIALSˆ PER A RETRANSMETRE M£S ENLLÍ DE LA PLA½A EL QUE SUCCEEIX A LA PLA½A LA PLA½A GLOBAL "IBLIOTECA POPULAR -EDI AMBIENT APLICAT RECOLLIDA DE RESIDUS RECICLATGE PEDAGOGIA IN SITU CREACI˜ DE LHORT URBÍ )NTERNACIONAL TRADUCTORES ,LENGUA DE SIGNES #OMISSI˜ JUR¤DICA !UTOGESTI˜ DE LES NECESSITATS IMMEDIATES PRELUDI DE LA VOLGUDA AUTOGESTI˜ GENERAL DE LA VIDA 3I EL CAPITAL 


HA EXPROPIAT LA COOPERACI˜ SOCIAL I LHA CONVERTIT EN MERCADERIA A LA PLA½A SINVERTEIX EL PROC£S (EM APRÞS A PARTIR DE LA CAPACITAT PRODUCTIVA DE LA GENT

A COLqLECTIVITZAR LA RIQUESA SOCIAL

!UTOORGANITZACI˜ I ASSEMBLEA LA PARTICIPACI˜ POL¤TICA i%N PLENA CAMPANYA ELECTORAL HEM FET UNA ACAM PADA GENERALw ,ANOMENADA 4RANSICI˜ A LA DEMO CRÍCIA A L%STAT ESPANYOL CREÍ UNA ARQUITECTURA INSTITUCIONAL QUE EXPROPIÍ LA POTÞNCIA POL¤TICA DELS MOVIMENTS POPULARS GESTATS SOTA I CONTRA EL FRANQUISME #OM UN MIRALL INVERTIT DE LA REALITAT SOCIAL EL PARTITS POL¤TICS SAUTOERIGIREN COM ELS DE TENTADORS DEL MONOPOLI DE LACCI˜ POL¤TICA !MB EL TEMPS LESCLAFANT PODER DE L%STAT DEMOCRÍCIA ˆDEMOCRÍCIA REPRESENTATIVA DEMOCRÍCIA DELS PARTITSˆ OFEGÍ LA RIQUESA DE LAUTORGANITZACI˜ PO PULAR ) ASSENTÍ LES BASES PER A LA IMPUNITAT DUNA POL¤TICA DEFORMADA SOVINT CORRUPTA INSTALqLADA EN ELS PRIVILEGIS I MENYSPREADORA DELS QUI DELEGUEN EL PODER !VUI A LES ACAMPADES PER CONTRA SAlRMA i!POSTEM PER UNA TRANSFORMACI˜ PROFUNDA DE LA SOCIETAT I SOBRETOT APOSTEM PERQUÞ SIGUI LA PRÏPIA SOCIETAT LA PROTAGONISTA DAQUEST CANVIw !PRENENT DEL #AIRO D)SLÍNDIA DE -ADRID ,ES REVOLUCIONS ÍRABS 


I MAGREBINES TRAVESSANT EL MEDITERRANI REGALANT LA FOR½A NECESSÍRIA PER A TRENCAR LA DINÍMICA DE LA IMPO TÞNCIA %NS HEM ATREVIT HEM PERDUT BONA PART DE LA POR HEM SORTIT AL CARRER ESTEM FENT DUN SOMNI LA REALITAT (EM SENTIT LA INDIGNACI˜ DURANT MOLTS ANYS

TANCADES EN LA SOLEDAT !VUI EL MALESTAR INDIVIDUAL HA SORTIT PER A TROBAR COMPLICITATS PER A CONSPIRAR JUNTES 5NA DEMOCRÍCIA REAL NO EXISTEIX SENSE PAR TICIPACI˜ POL¤TICA GLOBAL TAMPOC SENSE DEMOCRÍCIA ECONÏMICA NI JUST¤CIA SOCIAL ,A PLA½A NO £S NOM£S UN EXERCICI DE DESOBEDIÞNCIA TÍCTICA QUE DESBORDA LES REGULACIONS DUN ESPAI P¢BLIC NORMATIVITZAT £S TAMB£ ESTRATÞGICA 5NA ALTRA FORMA DE PARTICIPACI˜ POL¤TICA NEIX DESOBEINT ELS CONSENSOS RESTRICTIUS QUE HAN EXCLÏS LA SOCIETAT DES DE LA TRANSICI˜ !UTOORGA NITZACI˜ I ASSEMBLEA !RA ENS TOCA A NOSALTRES A UN NOSALTRES IMMENS I GLOBAL

0RÍCTIQUES DE LA NOVA POL¤TICA %N ELS DIES SUCCESSIUS JA SOM MILERS ,A PLA½A ES CONVERTEIX EN LESPAI COM¢ DE LA COMPLICITAT TEIXIM EN LACCI˜ PROJECTES CONJUNTS PER A LA TRANSFORMA CI˜ SOCIAL )NTELqLIGÞNCIA COLqLECTIVA /RGANITZACI˜ 2ESPECTE A LES DIFERENTS POSTURES #OM .ING¢ NO HO SAP O AL lNAL TOTHOM HO SAP ,ES HORES PASSEN TRANQUILqLES SUAUS #ADASC¢ T£ EL SEU LLOC /FEREIX 


ELS SEUS CONEIXEMENTS EL SEU SABER LA SEVA CAPA CITAT PER FER DE LA RESISTÞNCIA ESPEC¤lCA UNA FOR½A COLqLECTIVA ,ES COMISSIONS COMUNICACI˜ ACCIONS

DIFUSI˜ EXTENSI˜ CONTINGUTS %LS CONTINGUTS DO CUMENT DE M¤NIMS ECONOMIA LABORAL MIGRACIONS

HABITATGE DEMOCRÍCIA DIRECTA I AUTOORGANITZACI˜

DRETS CIVILS I POL¤TICS TEORIA I CONCEPTES LLEI ELECTO RAL ECOLOGISME FEMINISTES INDIGNADES INVESTIGACI˜

CIÞNCIA I TECNOLOGIA MITJANS DE COMUNICACI˜ LLIURES

CULTURA EDUCACI˜ FORMACI˜ DRETS DELS ANIMALS ALI MENTACI˜ I CONSUM ,ES COMISSIONS ES REUNEIXEN DIÍRIAMENT APROFUNDEIXEN I SAMPLIEN EN UN DE BAT FORMAT PER CENTENARS DE PERSONES TAMB£ PELS TRANSEÓNTS QUE SAFEGEIXEN ,ES CASSOLADES $IÍRIES

ESCLATANTS DESPR£S DELS DEBATS -ANIFESTACI˜ DUNA TROBADA QUE NO BUSCA LA UNIlCACI˜ PERÏ QUE £S UNITÍRIA EN LA SEVA MULTIPLICITAT ,A CASSOLADA £S LA CATARSI EL MOMENT FOR½A LEMPODERAMENT ÞPIC

EL DESBORDAMENT $ESCARREGA LA RÍBIA I CRIDA AL MOMENT CONSTITUENT DE LASSEMBLEA GENERAL ) ALLÍ ESCLATA LA POTÞNCIA MULTITUDINÍRIA )NVENTANT SIM BOLOGIES GESTUALS PER A MANIFESTAR ACORD DESACORD

DEBAT 6OTACIONS A MANS AL½ADES RESPECTE A LES MI NORIES CONSENSOS -ILERS DE PERSONES ORGANITZANT

DELIBERANT DECIDINT !PRENENT A CONSTRUIR EL NOU M˜N
5NA GENEALOGIA POSSIBLE !PRENENTATGES ESPONTANIS I INTUÆTIUS SOBRETOT 0ERÏ LA PLA½A COM A CATALITZACI˜ RECOMBINANT DE SEDI MENTS SOCIALS ANTERIORS TAMB£ ) UNA IMPUGNACI˜ PRÍCTICA DE MOLTS DELS SEUS ERRORS 1UE CADASC¢ TRACI LA SEVA GENEALOGIA ! PARTIR DARA ELS CAMINS SERAN COMUNS

%LS TEMPS DEL CONTRAPODER i6AMOS LENTOS PORQUE VAMOS LEJOSw 2ESPOSTA DE RESSONÍNCIES ZAPATISTES A LES EXIGÞNCIES TRAMPOSES DEL SISTEMA DE PARTITS z(EM DOFERIR URGENTMENT

UNES ALTERNATIVES QUE ELLS HAN ESTAT INCAPA½OS DE GENERAR EN TRENTA ANYS ,A PLA½A £S UNA INTERRUPCI˜ DEL TEMPS HEGEMÏNIC POL¤TIC I ECONÏMIC PER TAL DESTABLIR UNS TEMPS AJUSTATS ALS PROCESSOS DE DEMO CRÍCIA DIRECTA 0ACIÞNCIA PERSEVERAN½A DETERMINA CI˜ ESTEM APRENENT A ORGANITZAR NOS )GUALMENT

SORGEIXEN PROPOSTES UNES PER REFORMAR LEXISTENT I MITIGAR EL NOSTRE MALESTAR ALTRES PER INSTITUIR UNA NOVA REALITAT I COMEN½AR A ERADICAR LO ,ES IDEES SORGEIXEN EN ELS ESPAIS QUE INSTITUÆM EN LA COMBINACI˜ DE LES XARXES SOCIALS I LES ASSEMBLEES ,A COMUNICACI˜ EN XARXA ,A DELIBERACI˜ I LA PRESA DE DECISIONS A LASSEMBLEA 4ANMATEIX DE MOMENT A M£S DE LES DEMANDES I ELS CONTINGUTS 


EMERGENTS LALTERNATIVA S˜N LES PRÏPIES PLACES !PROPIADES CONSTITUÆDES ,A PRODUCCI˜ DE LA NOVA METODOLOGIA £S EL PROGRAMA ) LA SEVA METÍSTASI 3INICIA LEXTENSI˜ DE LES ASSEMBLEES ALS BARRIS ,A CREACI˜ DEL MOVIMENT DE LES ASSEMBLEES POPULARS £S LA HIPÏTESI QUE VERIlCARÍ I CRISTALqLITZARÍ UNA NOVA ARQUITECTURA POL¤TICA EMANADA DALLÏ SOCIAL EN COMBAT ,A CREACI˜ DUNA XARXA COORDINADA DE CONTRAPODERS 0ROC£S DE METAMORFOSI CONSTANT I EN CONT¤NUA EVOLUCI˜ RECOMBINANT M¢LTIPLES SUBJECTIVITATS I COMPOSICIONS SOCIALS COMPLEXES ˆGENERACIONALS POL¤TIQUES MATERIALSˆ QUE HAN NASCUT DE LA IMPLOSI˜ GENERADA PER LA REESTRUCTURA CI˜ CAPITALISTA 5NA FOR½A EN RESISTÞNCIA EN CREATIVI TAT QUE SEXPRESSA EN LES MULTITUDINÍRIES ASSEMBLEES DIÍRIES PERÏ TAMB£ UN PROC£S CONSTITUENT RETICULAR EN ELS ESPAIS INlNITS DE LA VIDA SOCIAL 1UE AVAN½A A PARTIR DUNA ESTRATÞGIA DOBJECTIUS UNS CALENDARIS

UNS PLANS DE LLUITA ,A PLA½A NO NOM£S PROPAGA EXPONENCIALMENT LA POTÞNCIA SOCIAL INDIGNADA SIN˜ QUE ORGANITZA LA INDIGNACI˜ 5NA MADURACI˜ DEL PROC£S CAPA½ DAFRONTAR ELS INTENTS VIOLENTS DEL SEU DESALLOTJAMENT ˆIMPOTENTS RID¤CULS UN SADISME GRATUÆTˆ QUE PRETENEN ANIQUILAR ALLÏ NOU QUE EMERGEIX ,AUTOGESTI˜ I LAUTOORGANITZACI˜ DE LA PLA½A CONSTITUEIX UNA ALTERNATIVA ALHORA QUE ATACA LES CONDICIONS INSTITUÆDES DE LHETERONOMIA #OM 


SAlRMÍ A L!RGENTINA DEL iAUTONOM¤A £S AUTOORGANIZAR SE £S AUTOPENSAR SE £S LA CAPACITAT DE DESENVOLUPAR TOTA LA COMPLEXITAT QUE UN T£ PER A SER lDEL A LA PRÏPIA POTÞNCIAw ! LA PLA½A NO ES RENUNCIA A RES A LA PLA½A HO VOLEM TOT ,A PLA½A £S LA METÍFORA DE LA NOVA SOCIETAT
))) -AIG DEL SEIXANTA TWEET '!,!0)4!

I

()"!)?

#OMUNICACI˜ I COMUNITAT $IR QUE LA COMUNICACI˜ SHA CONVERTIT EN UN ELEMENT FONAMENTAL PER A LA MOBILITZACI˜ SOCIAL £S UNA BANALITAT ! M£S NO £S NOU )NTERNACIONAL 7ORKERS OF THE 7ORLD PER EXEMPLE ATORGAVA UNA EXTRAORDINÍRIA IMPORTÍNCIA A LES VINYETES I CÏMICS AMB QUÞ PROPAGAVA LES SEVES REIVINDICACIONS ,EXPANSI˜ DEL MOVIMENT OBRER NO HAGU£S ESTAT POSSIBLE SENSE ELS DIARIS DELS SINDICATS I PARTITS $U RANT LA GUERRA DEL EL CARTELLISME JUGÍ UN PAPER MOLT RELLEVANT %L VA NECESSITAR DE LA VIETNAMITA I ALTRES FORMES DE FER CÏPIES 1UÞ PODEM DIR DEL -OVIMENT DEL I LES RÍDIOS LLIURES -OLTS ENS FAMILIARITZÍREM AMB LES LLISTES DE CORREU I )NDYME DIA GRÍCIES AL MOVIMENT GLOBAL I LES CONTRACIMERES %LS BLOCS DEL i.O A LA GUERRAw I ELS 3-3 ˆPASSA HOˆ DEL - DE VAN FER HISTÏRIA -OVIMENTS

0ER A QUALSEVOL TECNICISME 3/&' SEARCH ON FUCKING GOOGLE ;.OTA DE LES AUTORES= 


COM EL DE 6DE6IVIENDA POPULARITZAREN ELS CORREUS ELECTRÏNICS VIRALS I ELS FÏRUMS DINTERNET 5NA BAULA M£S DE LA CADENA £S LA IRRUPCI˜ DE LES XARXES SOCIALS &ACEBOOK £S LA QUE T£ M£S USUARIS

M£S lDELS I M£S TRÍFEC UN PORTAL QUE MOLTS TENIM INCORPORAT A LA NOSTRA QUOTIDIANITAT I EN QUÞ LA CREDIBILITAT PASSA NO PER LARGUMENT DAUTORITAT

SIN˜ PER CERCLES DE CONlAN½A PER LA VISCERALITAT ) LES PLACES S˜N VISCERALITAT RACIONAL COLqLECTIVA $EMOCRACIA 2EAL 9A COMPTA AMB MILERS DE SEGUI DORS A &ACEBOOK QUE ESDEV£ EL SEU ESPAI DE TREBALL AMB UNA DINÍMICA INCLUSIVA TRANSPARENT P¢BLICA 4WITTER ENS PORTA LgEXEMPLE DE 4AHRIR QUE TINGU£ LA SEVA RÞPLICA A ACAMPADASOL I ACAMPADABCN ,ES LLUITES PER LA NEUTRALITAT DE LA XARXA I CONTRA LA ,EY 3INDE OBRIREN UN ESPAI DE MOBILITZACI˜ I ORGANIT ZACI˜ EN XARXA QUE SI B£ NO FUNCIONA TANT COM A FONT DgINSPIRACI˜ AL MOVIMENT S¤ QUE DOTA DgEINES I FORMES DgACCI˜ A UNA COMUNITAT QUE SE SENT EMPODERADA A LA XARXA AMB CAPACITAT DgACTUAR ,EY3INDE NO,%3VOTES 2ED3O3 REDNEUTRAL 0OTSER LA NOVETAT NO ESTÍ TANT EN EL FET DE CON SIDERAR LgESFERA COMUNICATIVA COM A PART DESTACADA DEL MOVIMENT SIN˜ QUE AQUEST MOVIMENT £S EN SI MATEIX UN MOVIMENT EN XARXA ENXARXAT )NTERCON NECTAT EN QUÞ WEB I ORGANITZACI˜ ANALÏGICA NO ES PODEN SEPARAR ,A XARXA £S UNA EINA UN ESPAI EN QUÞ 


HI CAPIGUEM TOTS NO UN l ,A PECULIARITAT DgAQUEST CAS £S LA COMUNICACI˜ HORITZONTAL EL TRENCAMENT DE LgESTRUCTURA CLÍSSICA EMISSOR RECEPTOR i#OMPARTIRw O i2ETUITEJARw CITANT LA VIA MITJAN½ANT LA QUAL ARRIBA LA INFORMACI˜ PERSONALITZANT LA SEGUINT LA LÏGICA APORTANT NOUS CONTINGUTS #TRL # #TRL 6

,gASSEMBLEA DEL - £S 4WITTER ,ES ASSEMBLEES PRESENCIALS EN CADASCUNA DE LES ACAMPADES S˜N FONAMENTALS .O NOM£S PER QÓES TIONS LOG¤STIQUES SIN˜ PERQUÞ EN ELLES A TRAV£S DE LES COMISSIONS ES TRACEN LES L¤NIES DE TREBALL QUOTIDIANES I A MIG TERMINI 3UPOSEN PRINCIPAL MENT UN EXERCICI DE DEMOCRÍCIA DIRECTA MASSIU

TRANSPARENT 0ERÏ EL SENTIT ES CREA MAJORITÍRIAMENT A 4WITTER ,ES ETIQUETES NO NOM£S SERVEIXEN PER ORDENAR EL DEBAT SIN˜ PER APUNTAR L¤NIES COMUNES DEL SEN TIR COLqLECTIU NONOSVAMOS NOTENEMOSMIEDO BCNSINMIEDO BCNSENSEPOR BARRIOSDESPIERTOS PUIGDIMISSIO MSIGUE ATUREMELPARLAMENT 3EGONS !NTONIO .EGRI ES PLANTEJA EN EL MOVI MENT UN NOU MODEL DE REPRESENTACI˜ i24 NOSALTRESOELLS NING¢ NO ENS REPRESENTA MOVI MENTDEL 3w
0ER UNA BANDA LES XARXES PER LgALTRA LgASSEMBLEA $ES DE LES ASSEMBLEES EN LES PLACES CÞNTRIQUES SOR GEIX EN LA XARXA ASSEMBLEES DE BARRI DE LES GRANS METRÏPOLIS DE LES PETITES CIUTATS I POBLES ,ES IDEES VAN I TORNEN VELO½MENT I DE MANERA DIRECTA ENTRE AQUESTS ESPAIS ,gORGANITZACI˜ DES DE LA BASE CONSTITUEIX PER TANT EL RECORREGUT I LgESTRUCTURA DE LA iDEMOCRÍCIA REALw M£S ENLLÍ DE LA POL¤TICA REPRESENTATIVA ,A XARXA OFEREIX UNA TEMPORALITAT IMMEDIATA I RESPEC TE A LgORGANITZACI˜DIFUSI˜ ESPACIAL LES ASSEMBLEES lXEN LA INSTITUCIONALITZACI˜ DEL MOVIMENT QUAN ELS TEMPOS S˜N M£S AMPLIS 

,A XARXA NO NOM£S SERVEIX PER A INFORMAR

SIN˜ PER MOBILITZAR I PER A PRODUIR SUBJECTIVITAT %LS BLOCS &ACEBOOK 4WITTER . &LIKR 9OUTUBE

ETC NO SgHAN LIMITAT A EXPLICAR EL QUE PASSAVA

SIN˜ QUE HAN CONSTITUÆT EN EL MOTOR DE LA MOBILI TZACI˜ I EL LLOC EN QUÞ RECONÞIXER NOS COM A PART DgALGUNA COSA HAN ESTAT EL LLOC EN QUÞ HEM PASSAT DEL CABREIG INDIVIDUAL A LA INDIGNACI˜ COLqLECTIVA I ORGANITZADA PER DESPR£S PRENDRE LES PLACES EL CARRER %L LLOC EN QUÞ CONSPIRAR QUE VOL DIR RES PIRAR JUNTES 


%NS SENTIM PART DEL MOVIMENT PERQUÞ CONTRI BUÆM A CREAR LO DIFONDREL FER LO CR£IXER LUSUARI Dg)NTERNET I LgINDIGNAT SOM LA MATEIXA PERSONA !QUESTA COMUNICACI˜ EN XARXA POTENCIA LHORIT ZONTALITAT I FA QUE CADA INDIVIDU SE SENTI PART DgUNA COMUNITAT AMB LA QUAL JA HA CONTRIBUÆT AMB DIFUSI˜

MODIlCACI˜ EXPANSI˜ DEL CONTINGUT #OM DIU EL LEMA DELS HACKERS i#OPIAR ENGANXAR PODER MODIlCARw ,A FORMA DE FER HEGEMÏNICA A LA XARXA £S LA COOPERACI˜

LA LÏGICA DEL SOFTWARE LLIURE I AQUESTA NO NECESSITA DgUNA IDEOLOGIA SIN˜ QUE ES BASA EN EL CREIXEMENT PER DIVERSITAT EN QUÞ CADASC¢ APORTI LES SEVES HABILITATS PER GENERAR RIQUESA COLqLECTIVA &ER SERVIR LgETIQUETA O AJUDAR A QUE SIGUI 44 FER SE FAN DgUNA PÍGINA DE &ACEBOOK CONTRIBUEIX A QUE ELS DIFERENTS USUARIS SENTIN EL COM¢ 4RENCAR LgAÆLLAMENT EN XARXA I ORGANITZAR EL MALESTAR EN LgESFERA P¢BLICA VIRTUAL I ANALÏGICA

.O HI HA DICOTOMIA ENTRE BARRI I XARXA %L TERRITORI DE POLITITZACI˜ £S A TOT ARREU EN EL BA RRI EN LA UNIVERSITAT EN LA FEINA EN EL TEU GRUP DE COLqLEGUES AIXÏ NO HA CANVIAT LA XARXA SgHA AFEGIT A AQUESTA SUMA ) EL BARRI £S LA MANERA SENZILLA DE RESUMIR AIXÏ ,A XARXA TAMB£ £S AL BARRI EL BARRI TAMB£ £S A LA XARXA i4REBALLEM EN XARXA I FEM SERVIR LA PARET DEL 


MERCAT COM UN MIRALL DgEIXE TREBALL COM UN PLAF˜ COLqLABORATIUw INTERVENCI˜ EN LA PRIMERA ASSEMBLEA DE BARRI DE ,A "ARCELONETA 4OT SUMA .O CAL TRIAR ENTRE LA POL¤TICA DE BARRI I LA POL¤TICA A INTERNET

PERQUÞ AQUESTA TRIA JA NO £S POSSIBLE ,gESPERIT DEL -- £S COLqLABORATIU LES DI FERÞNCIES I LA DIVERSITAT SUMEN NO RESTEN 4OT HI CAP

AMB MATISOS NO HI HA LLOC PER TROLLS %N EL BARRI LA XARXA ES PRESENTA COM UN ESPAI M£S ON POTENCIAR LA INTERGENERACIONALITAT ! LA XARXA NO TENIM EDAT ,A COMBINACI˜ XARXA PLACES £S UNA MUTACI˜ DEL BOCA ORELLA DEL RETUIT DEL TRASPÍS DE LA INFORMACI˜ EN EL MERCAT MUNICIPAL DEL VERMUT AL XAT DEL FACEBOOK ,ES PLACES FUNCIONEN COM A ÍGORA P¢BLICA LA XARXA £S ESFERA P¢BLICA EN SI MATEIXA 3I FA TEMPS DÞIEM QUE LA CULTURA POPULAR I LA CULTURA LLIURE BEUEN DE LÏGIQUES SIMILARS ˆCOMPARTIR NODRIR SE DE LA INTELqLIGÞNCIA COLqLECTIVA TRENCAR TAB¢Sˆ AMB EL MOVIMENT DEL - TROBEM UN ALTRA INTERSECCI˜ ENTRE XARXA I CARRER ,A XARXA INCLOU LES PERSONES QUE NO PODEN SER PRESENCIALMENT EN LES REUNIONS

NO NOM£S SINFORMEN SIN˜ QUE CONTRIBUEIXEN ,gACCI˜ A LgESPAI P¢BLIC ES CONCRETA A LA XARXA ›S UNA SIMBIOSI QUE REPRODUEIX LA COMUNITAT VEÆNAL EN UNA ESFERA P¢BLICA METROPOLITANA I GLOBAL ,A XARXA NO T£ FRONTERES DE LA MATEIXA MANERA QUE NO LES VOLEM ALS NOSTRES BARRIS 


i%LLS TENEN EL #UN¤LL NOSALTRES LgOCELLET TWITTER BCNSENSEPOR VIA -ERCE0REKARIAw ! LA PRIMERA HIPÏTESI HEM DIT QUE LA XARXA NO HA ESTAT UN MITJÍ DE COMUNICACI˜ SIN˜ UNA EINA DE SUBJECTIVACI˜ 0ERÏ EVIDENTMENT LA CONTRAINFORMA CI˜ A TEMPS REAL HA JUGAT UN PAPER CENTRAL EN LES ACAMPADES ,gEXEMPLE M£S CLAR £S LgINTENT FRUSTRAT DE DESALLOTJAMENT DgACAMPADABCN i24 RAMONSANG &ELIP 0UIG HA FET UNA CONFERÞNCIA DE PREMSA COM SI NO EXIST¤S INTERNET ACAMPADABCN BCNSIN MIEDOw i24 #'4#ATALUNYA 24 ,UDENS ,A GREEKREVO LUTION NO SERÕ TELEVISADA ,A VERÕS EN TWITTER O STREAMING HTTPDAILYKMUIOE AL MENOS HASTA QUE EL G REGULE INTERNET

%L DE MAIG LA CONVOCATÏRIA DgANAR A LA PLA½A ES FA PER 4WITTER I AQUESTA ARROSSEGA ELS MITJANS OlCIALS -ENTRESTANT EN &ACEBOOK ES CREEN GRUPS I UN ESTAT DgOPINI˜ DE REBUIG A LgACTUACI˜ POLICIAL I LA DECISI˜ POL¤TICA DE DESALLOTJAR LA PLA½A 0RÞVIAMENT LES ACAMPADES GRÍCIES A LA SEVA DIFUSI˜ EN LES XARXES SOCIALS I EN ELS MITJANS TRADICIONAL JA HAVIEN CONDI CIONAT EL DISCURS IMPERANT EN LA CAMPANYA ELECTORAL .O ES TRACTA DgINmUÞNCIA SIN˜ DgINTERVENCI˜ 


,A INTELqLIGÞNCIA COLqLECTIVA QUE HAN DEMOSTRAT LES PLACES REACCI˜ FRONT LgINTENT DE DESALLOTJAMENT

GESTI˜ DE LA CELEBRACI˜ DE LA VICTÏRIA DE LA CHAMPIONS COM A REmEX DE LA XARXA ,A XARXA SgAUTORREGULA COM UN COS MULTIFORME ,A CREDIBILITAT DEL MISSATGE ES BASA EN LA IMMEDIATESA DE LA TRANSMISSI˜ DE LA INFOR MACI˜ LA COMUNICACI˜ DIRECTA LA VERACITAT DEL SEU CONTINGUT ES SUSTENTA EN EL NOMBRE DE PERSONES QUE HO RETUITEGEN O COMPARTEIXEN EN ALLÏ QUE SgAFEGEIX &RONT ALS FALSOS DIRECTES DE LA TELE EN QUÞ LA CREDIBILI TAT ES BASA EN EL LOCUTOR ARGUMENT DgAUTORITAT EN 4WITTER NO IMPORTA TANT QUI D˜NA LA NOT¤CIA SIN˜ LA VIVÞNCIA DgALLÏ QUE ES TRANSMET LA TRANSMISSI˜ DgALLÏ VISCUT ,A MULTIPLICITAT DgEMISSORS NO £S SOROLL £S LA FORMA DE TRENCAR LA HEGEMONIA DEL MISSATGE QUE lNS ARA OSTENTAVEN ELS MITJANS DE COMUNICACI˜ Ol CIALS %LS INTENTS DE CONTROLAR INTERNET PER PART DELS PODERS P¢BLICS !#4! ,EY 3INDE $IRECTIVES EURO PEES DEMOSTREN QUE EL PODER ESTABLERT CONEIXIA LA POTENCIALITAT DINTERNET NO OBSTANT AIXÏ EN Lg%STAT ESPANYOL LES MESURES DE DICTADURA TRADICIONAL QUE PORTÍ A TERME -UBARAK DESCONNECTANT INTERNET HAGUESSIN SUPOSAT UN ESCÍNDOL INASSUMIBLE PER UN SUPOSAT %STAT DE DRET 0ERÏ NO HEM DgOBLIDAR QUE A LA XARXA NO TOT S˜N AMICS ,A INlLTRACI˜ DE TROLLS EN LA #OMISSI˜ DE #O 


MUNICACI˜ Dg ACAMPADABCN POSA DE RELLEU LA CENTRA LITAT I LA FRAGILITAT DE LES VIES DE COMUNICACI˜ PER A QUI VOL BOICOTEJAR EL MOVIMENT ,A DIlCULTAT DgATURAR ELS TROLLS EN COMISSIONS TANCADES ES CONTRARESTA AMB EL SEU RÍPID BLOQUEIG EN LgESPAI P¢BLIC QUE £S LA XARXA %LS MISSATGES ABSURDS O QUE DESVIRTUEN LA REALITAT ES DILUEIXEN QUAN ES PERCEBEN COM ALIENS EN LA CONVER SACI˜ GLOBAL UNA GOTA DE TINTA EN LgOCEÍ %N LA XARXA SgEVIDENCIA QUE ES TRACTA DgUN MO VIMENT SENSE CAP I PER TANT IMPOSSIBLE DE DECAPITAR %L MOVIMENT HIDRA NOM£S POT IMPLOSIONAR NING¢ NO EL POT MATAR SI NO £S DES DE DINS

i24 !NONYMOUS ,A "RITANNICA NO ENTENDI˜ 7IKIPEDIA LAS DISCOGRÕlCAS

.APSTER LOS PERI˜DICOS LOS BLOGS NORMAL QUE LOS PARTIDOS NO ENTIENDAN EL -w #OM DIU 3ANTIAGO ,˜PEZ 0ETIT i_$EMOCRACIA REAL YAw £S iUN GRITO LLENO DE VIDA QUE TAPA LA BOCA A TODOS LOS POL¤TICOS QUE INTERRUMPE SU MON˜LOGO

QUE LES HUNDE COMO FARSANTESw .O ESPEREM QUE ELLS HO ENTENGUIN NI QUE ENTENGUIN ACAMPADABCN %NS £S IGUAL NO ES TRACTA DgAIXÏ i24 5NIPRECARIA 1UI£N IBA A PENSAR DESDE LO ALTO DEL #OLISEO QUE EL IMPERIO ROMANO NO ERA ETERNOw
%L QUE ENS PREOCUPA £S QUE ALGUNS DELS NOSTRES COMPANYS I COMPANYES NO HO ENTENGUIN A VEGADES NO SABEM SI NOSALTRES HO ENTENEM QUE MARCATS PER UNA LÏGICA MODERNISTA I LA SEVA OBSESSI˜ PER TAL O QUAL PARAULA iDEMOCRÍCIAw iVIOLÞNCIAw iCLASSE OBRERAw ES SITUÆN INVOLUNTÍRIAMENT M£S A PROP DEL FALS ESCENARI EN QUÞ ACTUEN ELS POL¤TICS PROFES SIONALS QUE DE LA POL¤TICA DE BASE QUE ES PRACTICA A LES PLACES

7ORK IN PROGRESS !IXÏ ACABA DE COMEN½AR ,ES ACAMPADES I EL MOVIMENT DEL - S˜N UNA ESCOLA DAPRENENTATGE POL¤TIC PER ALS QUE ACABEN DgARRIBAR I PER ALS QUE PORTAVEN TEMPS 5N APRE NENTATGE QUE £S UN WORK IN PROGRESS UN ESPAI EN QUÞ CONmUEIXEN NOVES I VELLES FORMES DE FER

DgENTENDRE LA POL¤TICA I EL FER POL¤TIC %N RELACI˜ A LES XARXES ENCARA QUEDA MOLT PER INVENTAR %L SE GUIMENT PER STREAMING DE LES ASSEMBLEES £S MASSIU

I HA ARRIBAT ALS M£S DE SEGUIDORS EN M£S DgUNA OCASI˜ PERÏ LA PARTICIPACI˜ DE LA XARXA EN LES ASSEMBLEES PRESENCIALS NO ESTÍ DEL TOT INCORPORA DA %LS SEGUIDORS DELS STREAMINGS PODEN VEURE QUÞ PASSA NO INTERVENIR !IX¤ MATEIX LA CONTINUÆTAT DEL MOVIMENT DEPENDRÍ MOLT DE LA SEVA CAPACITAT 


DgINNOVACI˜ I CREIXEMENT A LA XARXA (I HA MOLTS HACKERS INVENTANT NOVES EINES PER ASSOLIR AQUESTS OBJECTIUS %STEM INVENTANT NOVES FORMES DE FER

NOUS MOVIMENTS I PER AIXÏ EN AQUEST CAS EL REPTE NO ENS ESPANTA SIN˜ QUE iMAGRADAw i24 NOSIGALEYENDO -ADRID Y 6ALENCIA GRITANDO @%STO ES #ATALUNYA !HORA S¤ QUE LO HE VISTO TODO BCNSINMIEDOw #OPIA ENGANXA I MODIlCAM GALAPITA HIBAI? VIA MERCEPREKARIA ACAMPADABCN THAKETHESQUARE ATUREMELPARLAMENT WORLDREVOLUTION NETNEUTRALITY
)6 ;1UADERN DE BITÍCOLA=

$ESOBEIR EL FRAU

IMPEDIR LESTAFA

INSISTIR EN NOSALTRES MATEIXES $!6)$ &%2.°.$%:

"ON INTENT SENYORS PERÏ LES VELLES INÞRCIES

ALLÏ DE @EN VERITAT US DIC JA HO HA DONAT TOT DE SI JA NO COLA $E TANT QUE US HEM CREGUT TAN GRAN HA ESTAT EL DESCRÞDIT QUE AL lNAL NOM£S ENS DEIXEU UNA OPCI˜ LA DE CREURE NOM£S EN NOSALTRES #REIENTS -!24! 2/*!,3 6ILAWEB

$E QUANTA DEMOCRÍCIA AGUANTA EL CAPITALISME !CAMPADES QUE EN A PENES UN MES HAN CANVIAT LA FESOMIA POL¤TICA DEL PA¤S ÍGORES QUE HAN MARCAT UN PUNT DE NO RETORN PER A TOTA UNA GENERACI˜ ESCOLA DAPRENENTATGE DE DIÍLEG DE RETROBAMENTS DE DE LIBERACIONS PER A MILERS DE PERSONES ENCOMANADES PER LESPERIT DE 4AHRIR D)SLÍNDIA DE 0ALESTINA 


-AIG DE 0UNT DINmEXI˜ 1UAN DE FORMA INNEGABLE MILERS DE JOVES I NO TAN JOVES VAN PRENDRE EL CARRER PER REPUDIAR UN FRAU POL¤TICO ECONÏMIC CONSUMAT A PLENA LLUM DEL DIA $ES DE LES BECEROLES DE LA CRISI COMPTABILITAT TAFURERA LA BANCA ESPANYOLA JA HA GUANYAT M£S DE MILIONS DEUROS ,ANY PASSAT LES GRANS DE L)BEX SEN VAN ENDUR MILIONS -ENTRI MENTRES UN MILI˜ TRES CENTS MIL POBRES A #ATALUNYA PERSONES A LATUR DESNONAMENTS DES DE 1UI VIOLENTA QUÞ QUAN ELS MERCATS lNANCERS QUE NING¢ HA ESCOLLIT PERÏ QUE VOTEN CADA DIA DECISIVAMENT S˜N ELS QUE HAN IMPOSAT MILIONS EN RETALLADES SOCIALS 1UI HA CREUAT LA L¤NIA VERMELLA 1UI LA CREUA CADA DIA 2EFORMA LABORAL

SUSPENSI˜ DE FACTO DE LA LLEI DE DEPENDÞNCIA CONGE LACI˜ DE SALARIS AMPLIACI˜ DE LEDAT DE JUBILACI˜ ALS ANYS DESTROYER LLEI ¼MNIBUS !BANS RELAT CURT DE CRISI QUAN EL MAIG DE EN TAN SOLS SEGONS ˆELS SEGONS ON :APATERO VA DESGRANAR AL #ONGR£S LES NOUS MESURES M£S ANTISOCIALS DES DE LA l DE LA DICTADURAˆ ES VA CERTIlCAR QUE EL PODER POL¤TIC HARAKIRI NEOLIBERAL

SUCUMBIA ALS MERCATS FINANCERS 4RES TRUCADES D!NGELA -ERKEL "ARACK /BAMA I ELS iCAMARADES XINESOSw REBENTAVEN LA SOBIRANIA POL¤TICA I CERTIlCA VEN UNA MENA DE COP D%STAT ECONÏMIC )NCRUENT 


EN TERMES MILITARS DEVASTADOR EN LESTRUCTURA SOCIAL &INS I TOT UN ANY DESPR£S MAIG DE LA MINISTRA ESPANYOLA DECONOMIA HO HA DIT SENSE EMBUTS i,A CRISI LA PAGA QUI NO LHA PROVOCADAw ) ALESHORES

QUÞ 3OCIALITZAR PÞRDUES I PRIVATITZAR GUANYS I PROU -UTS I A LA GÍBIA NEOLIBERAL 4AN LLUNY I TAN A PROP EL LA *UNTA 4UITIVA DE ,A 0AZ VA PROCLAMAR i'UARDEM UN SILENCI FOR½A SEMBLANT A LESTUPIDESAw 4RENCANT EL SILENCI UNA NOVA GENERACI˜ DE JOVES UN NOU SEGMENT SOCIAL lNS ARA AL MARGE DE LA MOBILITZACI˜ SHA INCORPORAT A LA PROTESTA AMB UNA SINGULARITAT PARTICULAR XARXES I NODES SOCIALS AGREGATS DINÍMIQUES DE MOVIMENTS DINVISIBLES I UNA EMPATIA SOCIAL AMPLA GESTADA PER UNA DEMANDA DAMPLI ESPECTRE ˆDEMOCRÍCIA REAL ARAˆ QUE ASPIRA A TRANSFORMAR LA FRUSTRACI˜ INDIVI DUAL AÆLLADA EN UNA ACCI˜ COLqLECTIVA COMUNA -ALESTAR ACUMULAT PRECARIETAT CREIXENT PERTOT ARREU EN EL REREFONS DUNA PROTESTA QUE M£S QUE ES PONTÍNIA HA ESTAT SOBTADA 0ERÏ COVADA EN LA INDIGNA CI˜ )NDIGNACI˜ QUE ANUNCIA LESGOTAMENT DUN CICLE QUE SEMBLA ALBIRAR QUE RES JA NO SERÍ IGUAL 2ENOVADA CONSCIÞNCIA SOCIAL REHABILITADA i/N £S LESQUERRA !L FONS A LA DRETAw CRIDA LA PANCARTA i(EM PERDUT LA PORw LA PRIMERA DE LES CONCLUSIONS #OM A RE ACCI˜ RETARDADA LOLLA A PRESSI˜ DE LA CRISI NO AGUANTAVA M£S 0ODER lNANCER I CLASSE 


POL¤TICA PODER REAL I GESTI˜ INSTITUCIONAL MERCADERS lNANCERS I MERCENARIS A SES ORDRES A LULL ˆMERES CUTˆ DE LHURACÍ #OVAT TAMB£ EN LLUITES I LLAVORS ANTERIOR PERQUÞ LA LLUITA CONTRA ELS EFECTES DE LA CRISI ˆDESNONAMENTS HIPOTEQUES ET ALTRIˆ JA ARRELAVA ALS BARRIS FEIA TEMPS ,LAVOR DE 4AHRIR LLAURADA DONCS $ES DE LA CON VICCI˜ QUE LA CONSTÍNCIA PERSEVERANT £S L¢NICA QUE D˜NA FRUITS ,LUITA LLARGA I SORDA I CONSTANT !MB LA VELLA LLI½˜ DE LA LLUITA AFROAMERICANA PELS DRETS CIVILS ALS %5! LA QÓESTI˜ NO £S QUÞ FA UNA MINORIA

SIN˜ QUÞ FA LA MAJORIA 1UAN LA QÓESTI˜ NO ESTÍ EN ALLÏ QUE ELLS PER DIR HO EN TERMES DE &USTER ENS FAN SIN˜ EN ALLÏ QUE SOM CAPA½OS DE FER NOSALTRES CONTRA LA LÏGICA A QUÞ ENS SOTMETEN %N LA NOSTRA EXIGÞNCIA O LA NOSTRA INDOLÞNCIA 0REGUNTA PRIMERA DE FONS I REREFONS QUE RESSO NA IRRESOLT ENCARA EXACTAMENT QUANTA DEMOCRÍCIA AGUANTA EL CAPITALISME

1UANTA DEMOCRÍCIA SUPORTA LA *UNTA %LECTORAL #ENTRAL #OM SI INDIGNAR SE FOS ILqLEGAL ANOMALIA EXCEPCIO NAL LA SITUACI˜ SENRAREIX I ALHORA ES CLARIlCA *UNTA %LECTORAL 3UPREM I #ONSTITUCIONAL UNÍNIMES EN EL VET I LA MORDASSA %L DRET D%STAT NO PAS L%STAT DE 


DRET PROHIBEIX I PROSCRIU ENDEBADES LES ACAMPA DES ORDENANT EL RETORN POLIC¤AC A LA NORMALITAT 6ES QUINES COSES 2ITUAL HABITUAL DE LA COTILLA ESTRICTA DE LA MINSA DEMOCRÍCIA ATORGADA DE BAIXA INTENSITAT /FEGADA %SCARRANSIDA %SPARRACADA 1UASI MUDA )NTENTS ESTÞRILS DE TIC AUTORITARI QUAN EL SISTEMA ES DEFENSA PER DECRETAR LA PARÍLISI SISTÞMICA CONTRA MILERS DE JOVES QUE EXIGEIXEN MOVIMENT 1UE QUEL COM ES MOGUI 1UE CANVIÆ 4IPS DUNA ENSARRONADA QUE VIUEN ACUMULADA I CONTINUADA ) CONSENTIDA 0ER TOTS $URANT MASSA TEMPS $E SOBTE ALLÏ SAGRAT ˆEL 43 EL 4#ˆ CAU DE LA NIT AL DIA *UST QUAN EL MOVIMENT SATRIBUEIX CINC VICTÏRIES TRANSITÏRIES PERÏ JA IMMEDIATES 1UE NO S˜N PAS POCA COSA 3USPENEN DE FACTO LA CAMPANYA ELECTORAL DESOBEEIXEN I DEIXEN EN INSERVIBLE PAPER MULLAT LES DECISIONS DE LA *UNTA %LECTORAL #ENTRAL I LES MÍXIMES AUTORITATS JUDICIALS DESBORDEN I DE ROGUEN LES CLASSISTES /RDENANCES DEL #IVISME DE "ARCELONA FAN PRESCINDIBLE LA POLICIA ˆEL - I LA NIT DE #HAMPIONS EN UNA DESBORDANT INTELqLIGÞNCIA COLqLECTIVAˆ I SOBRETOT CABDAL FONAMENTAL FAN TRONTOLLAR LHEGEMONIA DEL DISCURS iNEOCONw RES PECTE LA CRISI !IX¤ ERA LA SORTIDA DE LA CRISI LA PROTAGONITZAVEN lNS FA DOS DIES LEXCUSA XENÏFOBA DE LA IMMIGRACI˜

LA BARRA LLIURE DE LES RETALLADES I LA CULTURA DE LA POR 


$EL - EN ENDAVANT PIULADA VE REPIULADA TORNA LES PLACES HAN DELIBERAT ESMICOLANT EL DISCURS OlCIAL ˆTAN PROPI DE L%SCOLA DE #HICAGO I LA DOCTRINA DEL XOCˆ DEL iNO ES POT FER RESw I iNO HI HA ALTERNATIVAw #ONTRAHEGEMONIA ES TORNA A PARLAR DE DRETS SOCIALS

DATURAR EL ROBATORI I DE REINVENTAR LA DEMOCRÍCIA RECU PERANT EL VINCLE SOCIAL I EL SENTIT COMUNITARI !UTONO MIA AUTORGANITZACI˜ DELIBERACI˜ $OS DISCURSOS CON FRONTATS DUES SORTIDES ANTAGÏNIQUES I EN DISPUTA ) EN CONDICIONS DEL TOT DESIGUALS NO CAL NI DIR HO LEXCUSA DE LA MAJORIA SILENCIOSA ˆSILENCIOSA O HIPOTECADA %NMIG UN POSTMODERNISME DE TALL NEOLIBERAL QUE VOL LA POL¤TICA DE LA REPOLITITAZCI˜ PER A QUE SEGUEIXIN MANANT LES ELITS *A HO VA DIR EL lNANCER NORD AMERICÍ 7ARREN "UFFET LANY PASSAT I BEN SINCERAMENT i!IXÏ £S LA LLUITA DE CLASSES I LANEM GUANYANTw .O £S PAS POC SI MIREM COM ESTAVA EL PA¤S EL DE MAR½ CAMPI QUI PUGUI NEOLIBERAL ON EL SISTEMA ESCOPIA QUE CADASC¢ SHO FES PER A QUE LA CRISI NO EL TOQU£S M£S DEL COMPTE I QUE SOBRETOT ESTIGU£S SIM MILLOR QUE NO EL VE¤ 0RIMARI INDIVIDUALISME RADICALITZAT DE CAIRE NEOLIBERAL A CADA CASA 0ORTA A PORTA $E BAT A BAT #ONTRA AIXÏ LES ACAMPADES HAN ASSOLIT LA lTA DE LLARG RECORREGUT DHAVER OBERT DUNA VEGADA EL DEBAT P¢BLIC I SOCIAL SOBRE COM HEM DE SORTIR DE LA CRISI I EL DUBTE M£S QUE RAONAT I RAONABLE DE PERQUÞ SEMPRE LA 


PAGUEN ELS MATEIXOS $ISCURS OlCIAL ESBOTZAT AQUELL QUE CAMUmA LA IDEOLOGIA DARRERE MESURES PRESENTADES COM A MERAMENT TÞCNIQUES NEUTRES I INEVITABLES 4OT PLEGAT QUE A LA PELL DE BRAU 1UE SOM ON SOM I VENIM DON VENIM 0OTSER EN AQUEST CODI DESCODIlCAT SINSCRIU EL DRAMA DE LA CRISI LA TRAGI COMÞDIA DE LA POL¤TICA I LA SORT DE LA PROTESTA 5LL VIU QUE LARREL £S FONDA ,A PEDRA HA ESTAT TIRADA A LES AIGÓES VIGILADES FA TRES DÞCADES ,ONA SEXPANDEIX 5NA NOVA GENERACI˜ DE JOVES COLZE A COLZE AMB ELS ESPAIS SOCIALS QUE JA SOPOSAVEN A LA CRISI I AL FRAU CRIDA QUE iAQUELLA MODÞLICA TRANSICI˜w I EL MODEL QUE EN VA SORGIR NO £S PAS SEVA NI LA PENSA REBRE EN DOT !NUNCIA INTUÆTIVAMENT I VIA 4WITTER

QUE DE LES HIPOTEQUES DELS CONSENSOS I DEL LLAST DE LES VERGONYES DE LA TRANSICI˜ NO SEN SENT HEREVA

SIN˜ V¤CTIMA !IX¤ HO ESCLARIA UNA PANCARTA FETA A MÍ I SENSE PERM¤S (O CONDENSAVA EN LLETRA CLARA DES DE LA MEMÏRIA DUN FUTUR ANTERIOR %L DILEMA

IRREVERENT SUBLIM TORNAVA A FER i0ER UNA TRANSICI˜ A LA DEMOCRÍCIAw 4RENTA ANYS DESPR£S EL PASSAT HA TORNAT 0ER ESCRIURE UN ALTRE FUTUR

%RROR AL SISTEMA $EMOCRÍCIA NOT FOUND 1UALSEVOL JORN TAMB£ UNA PROTESTA ESPONTÍNIA ES DEV£ LINDISCUTIBLE ACTE CENTRAL DE CLOENDA EN MAS SA DUNA CAMPANYA ELECTORAL QUE HA VIST DESPULLAT 


LEXERCICI C¤NIC DEL PODER ) MENTRIMENTRES TANCATS ALS DESPATXOS ENGABIATS EN UN PODER QÓESTIONAT

ALGUNS SOPEN AGRE I SOSPESEN SILENCIS %SPERANT MUTS I SORDS I CECS QUE PASSI LA TRONADA !MB LA MIRADA ESTRETA I EL CÍLCUL A CURT TERMINI NOM£S ANHELEN AMB LAI AL COR QUE EL RECOMPTE ELECTORAL ARRIBI

ASPIRANT A PODER PARLAR DUNA CERTA NORMALITAT RE CUPERADA $UN MALSON FUGISSER QUE JA ESCAMPARÍ MALGRAT QUE HA ESGUERRAT UNA CAMPANYA ELECTORAL ON £REM CRIDATS A ELEGIR ENTRE EL MATEIX I EL MATEIX QUE EL MERCAT MANA I ELS POL¤TICS OBEEIXEN SIGNANT EL PLA DAJUST ,ES PANCARTES AMB TOT NO CREUEN EL MATEIX ,UNA ELS ETZIBA i3OM ELS VOSTRES CAPS I PREPAREM UN %2/w !V¤S PER A NAVEGANTS / JUGUEM TOTS O ESTRIPEM LA BARALLA 0ROPOSTA DELS iANTISISTE MAw .O %N TOT CAS DELS FORA SISTEMA EXCLOSOS I EMPESOS AL PENYA SEGAT DE LA PRECARIETAT #¢MUL DE DESNONATS INACABABLE XIFRA DE DESO CUPATS VISIBILITZACI˜ DELS INVISIBLES DUN SISTEMA DUAL &REUD NEURÏTIC EL PROBLEMA NO £S MAI PER QUÞ LA GENT PROTESTA SIN˜ PER QUÞ CARAI NO HO FA ,A BANCA QUE TRINXA EL SISTEMA FOR½A EL PAS DE LINDIGNEU VOS A INDIGNATS 3INGULAR iZAPATISMEw URBÍ 0ODRIA SER %N LA INDElNICI˜ SABEN PERFECTA MENT EL PERQUÞ DEL SEU PERQUÞ PERÏ NO ENCARA EL COM ) S¤ QUE HA DE SER ENTRE TOTES I TOTS ) TOT I AIX¤ ELS CONTINGUTS JA ES PERlLEN ASSEMBLEÍRIAMENT PLA 


DE XOC CONTRA ELS EFECTES ANTISOCIALS DE LA CRISI DIC DE CONTENCI˜ CONTRA LAUGE DE LES DESIGUALTATS I UN MAI M£S SENSE NOSALTRES DEL QUAL ES PARLARÍ MOLT i!IXÏ HA PETAT UNA ALTRA VEGADAw DIRIA /VIDI ›S EL QUE PASSA QUAN ES TENSA LA CORDA DE LA IMPU NITAT 1UE LA PACIÞNCIA SESGOTA %RROR AL SISTEMA 3¤ 2EFUNDACI˜ DEL CAPITALISME DE iLA XUSMAw DE 3ARKOZY O REFUNDACI˜ DE LA DEMOCRÍCIA $EBAT OBERT EN CANAL 0ERÏ RES NO SERÍ IGUAL DARA ENDA VANT ,ARROGÍNCIA LA PREPOTÞNCIA I LA IMPUNITAT DEL 0ODER HAN ESDEVINGUT INSUPORTABLES 0ER QUÞ CONTINUEN GUANYANT TANT ELS BANCS 1UÞ FA #AMPS DE CANDIDAT ) -ILLET AL CARRER 4ORNARAN TOT ALLÏ ROBAT EN EL SAQUEIG DEL 0ALAU #ONTRA EIXA IMPUNITAT LESPERIT DE 4AHRIR

D)SLÍNDIA I DE 0ALESTINA QUE VA REBATEJAR LA PLA½A DE #ATALUNYA SHA ESCAMPAT A TOT ARREU COM LA P˜L VORA 1UE JA NHI HA PROU $E 'IRONA A 3ABADELL PASSANT PER 2IPOLL 0ASSA HO DE NOU "OCA ORELLA QUE NO CESSA 8IUXIUEJA HO ARA MATEIX QUE SOM AL CARRER I NO ENS NANEM "AIXA I PARTICIPA QUE NO PODRAN RES COM DIRIA %STELL£S 'OYTISOLO FUMANT A LA 2AMBLA i$ISPAREU VA QUE SOM MILERS I EL PLANETA NO £S VOSTREw ) EL CARRER QUE NO CALLA XERRA DEBAT DELIBERA .O ERA DIA DE REmEXI˜ EL - $ONCS HI HAVIA UNA CONVERSA A CADA TROBADA I MIL PREGUNTES SENSE RESPOSTA A CADA CANTONADA 


(ASHTAG PERMANENT DEL DIA )MBATIBLE TRENDING TOPIC QUE ARRASA ) S¤ ›S CLAR 3I LA MEMÏRIA SEMPRE £S UN PUNT DE PARTEN½A CALDRÍ RECORDAR QUE CARRER I PROTESTA HAN FET AQUESTA CIUTAT I AQUEST PA¤S 2ES MAI NO CAU DEL CEL GRATUÆTAMENT #ARTOGRAlA CONTRA LOBLIT DACAMPADES ACUMULADES DEL  A LA $IAGONAL EL LLUNYÍ A LES TENDES DE LA PLA½A D%SPANYA CONTRA LA DESlLADA MILITAR DEL PASSANT PEL iPASSA HOw DE L - I lNS AVUI MATEIX ! LES PORTES DEL DESÞ ANIVERSARI ALTERGLOBALITZADOR DE LA BATALLA DE 'ÞNOVA ON FOU ASSASSINAT #ARLO 'IULIANI %N POL¤TICA DEIA #HURCHILL NO HI HA CASUALITATS 4AMPOC EN LA MEMÏRIA DE LA PROTESTA SOCIAL 4OT £S AmUÞNCIA I CONmUÞNCIA AGREGACI˜ I MULTIPLICACI˜ SUMA ACUMULADA DE LLUITES QUE MAI NO £S ENDEBADES !IXÏ £S AIX¤ ) ALLÏ INNEGABLE £S QUE A CADA ACAMPADA ACABADA UNA NOVA GENERACI˜ SHA ACTI VAT I UN NOU PROTAGONISME SOCIAL HA CRESCUT CONTRA UNA DEMOCRÍCIA TUTELADA TELEDIRIGIDA PERVERTIDA ! i.ING¢ NO £S NEUTRAL EN UN TREN EN MARXAw

(OWARD :INN ANUNCIAVA QUE EL CANVI SOCIAL £S TAN LENT I TAN COST˜S QUE lNALMENT NOM£S £S POSSIBLE PER LA SUMA I AGREGACI˜ DE MILERS DE GESTOS COHE RENTS ACUMULATS AL LLARG DEL TEMPS ¥TICA ÞPICA TOT COMEN½A I ACABA AL MATEIX LLOC %N NOSALTRES 


MATEIXES !MB 0ONTECORVO DES DUN TERRAT DE i,A BATALLA D!LGERw PLANTEJAR UNA REVOLUCI˜ NO £S PAS FÍCIL GUANYAR LA JA £S MASSA MANTENIR LA £S SOVINT INASSOLIBLE ) ALESHORES !LESHORES CAL REBOBINAR A ABANS DE LA PROTESTA QUAN ERA EL DESCONCERT DE LA PASSIVITAT #OM ERA POSSIBLE QUE ENS EMPASS£SSIM LENÞSIM AB¢S DE PODER SENSE DIR RES LA PEN¢LTI MA TUPINADA SENSE AL½AR LA VEU O EL DARRER GEST DE VANDALISME DEL MERCAT LLIURE SENSE EXIGIR DE FER HO DIFERENT %N QUINA MESURA PER DIR HO CRUAMENT

HAV¤EM CONSENTIT CADA DEMOLICI˜ CONTROLADA $EMOCRÍCIA ON ! LA PLA½A /N MILERS DE PERSONES MOLTES INDIGNADES FA ANYS I PANYS HAN DESOBEÆT LA INÞRCIA HAN APRÞS EN LESCOLA DEL CARRER I DE LÍGORA DE LA PLA½A QUE ACOTAR EL CAP JA NO £S OBLIGATORI $E LA MATEIXA MANERA QUE NO £S UCRÏNIC PENSAR EN LA DACI˜ EN PAGAMENT DE LES HIPOTEQUES .I £S UTÏPIC CREURE EN UNA SUSPENSI˜ DELS DESNO NAMENTS .I £S SOMNIAR TRUITES GRAVAR TRANSACCIONS MILMILIONÍRIES .I £S IMPENSABLE EXIGIR QUE LA CRISI LABONI QUI LHA CAUSADA ›S SENTIT COM¢ I DEL TOT POSSIBLE ,A REALITAT OBLIGA A AQUESTES ALTURES DE LA DERIVA DE LA CRISI L¢NIC IMPOSSIBLE £S EL SEU M˜N IMPOSSIBLE 1UE SI NO ENS DEIXEN SOMNIAR EL MILLOR £S NO DEIXAR LOS DORMIR #OLqLAPSE -AIG DE  8ARXA -ATRIX .EO I 4RINITY ENMIG DE LA MULTITUD DE LA PLA½A DE 


#ATALUNYA i3APS ON £S LA RESPOSTA I LA RESPOSTA £S AL CARRERw $E SOBTE 5N COP M£S %N LA VICTÏRIA O EN LA DERROTA

2EPIC DATUELLS I MEMÏRIA DUN FUTUR ANTERIOR !RRAN DE TERRA UNIDA PER LANONIMAT UNA COLqLEC TIVITAT SAUTODETERMINA DECIDEIX PER SI MATEIXA 1UELCOM ENCARA IMPREVISIBLE )NDElNIT )NDETERMI NAT )MPREC¤S POTSER 0ERÏ ON SUREN ALGUNES POQUES CERTESES QUE HI HA GUSPIRA TEL˜ DE FONS I MÞTODE ) AIXÏ NO £S PAS POC 'USPIRA EXPLOSI˜ DE MALESTAR I UNA CR¤TICA SISTÞMICA FOCALITZADA EN EL MAL GOVERN

LA DEMOCRÍCIA SEGRESTADA I LAVAR¤CIA BANCÍRIA 4EL˜ DE FONS DIÍFAN UNA CRISI DESTAFES QUE HA DERIVAT EN UN COP D%STAT ECONÏMIC ESMICOLANT DRETS SOCIALS I LABORALS ) SOBRETOT UN MÞTODE COM¢ REUTILITZAT ELS PROPIS DE LALTERGLOBALITZACI˜ DELS MOVIMENTS SOCIALS I DE CULTURA LLIBERTÍRIA ACOMPANYADES PER LES XARXES I LES NOVES LLUITES CIBERNÞTIQUES PER LA SOCIALITZACI˜ DEL CONEIXEMENT -ÞTODES QUE EN DINSEN FONDES ARRELS EN LAIXECAMENT DE #HIAPAS

LES PROTESTES DE 3EATTLE O LES TROBADES DE 0ORTO !LEGRE ASSEMBLEA AUTOGESTI˜ AUTORGANITZACI˜

COOPERACI˜ $ESENVOLUPAMENT COMUNITARI I CONS TRUCCI˜ DALTERNATIVES 


'USPIRA REREFONS I MÞTODE QUE EN POCS DIES

QUE ES DIU RÍPID ON ES TROBEN SUMES DE DESITJOS

REmEXOS DINQUIETUDS ASSEMBLEES DE DUBTES XOC DE CONTRADICCIONS I LA RADIOGRAlA SOCIAL AMAGADA DUN PA¤S MALALT DE CRISI DE COLqLAPSES I DE DESENCISOS 1UAN VEUS QUE LA FEINA £S MASSA I JA FEM TARD ) DEU SER NORMAL DESCOBRIR SE RERE ANYS DE SILENCI DAPATIA POL¤TICA I SUBMISSI˜ SOCIAL NO £S GENS FÍCIL )MPLICA AUTOCR¤TICA I CORRESPONSABILITAT -IRAR ENRERE PER PODER SEGUIR ENDAVANT ) SI EL POC QUE ENS QUEDA £S LA COHERÞNCIA I EL QUE NO ESTÍ EN VENDA £S LHONESTEDAT DIGUEM HO CLAR DURANT MAS SA ANYS HEM RENUNCIAT HEM CONSENTIT HEM PASSAT DELS PROBLEMES DEL VE¤ ,ANESTÞSIA DE LA SOCIETAT DE LESPECTACLE DEL CONSUM COMPULSIU DEL POSTMODER NISME BUIT I LAUTISME COLqLECTIU MAJORITARI FEIEN LA RESTA (O FAN ENCARA LA MAJORIA CONTINUA RENUNCIANT ) PER SORTIR DEL FORAT EL PRIMER £S DEIXAR DE CAVAR 2ENUNCIAR A LA MEMÏRIA £S UN PERILL TANT COM DESVINCULAR NOS DE LES LLUITES QUE ENS HAN PRECEDIT -£S ENCARA EN UN PA¤S HISTÏRICAMENT ACOSTUMAT I OBLIGAT A HAVER SE DAUTODETERMINAR PER SOBREVIURE ) ENCARA M£S QUAN EL SEGREST DE LA SOBIRANIA POPULAR QUE DENUNCIA ACAMPADABCN ENLLA½A DIRECTAMENT AMB LABSÞNCIA DE LLIBERTAT POL¤TICA ALS 0AÆSOS #ATALANS I AMB EL RIBOT PASSAT A LA VOLUNTAT POPULAR AMB EL DARRER %STATUTET 


,A MATEIXA DIVISA DEMOCRÍCIA REAL #ANTONA DA MEMÏRIA SOM AL PA¤S ON ABANS DAHIR CONSULTES PER LA INDEPENDÞNCIA REBIEN AUTODETERMINACIONS PERSONALS %L MATEIX PA¤S DE FONDA MEMÏRIA ANTIFEIXISTA ON AL MIG DEL MAIG DEL  ACAMPADES SALCEN CONTRA LA INJUST¤CIA SOCIAL I PER INDEPENDITZAR SE DUNA MÍlA lNAN CERA QUE AMENA½A DIRECTAMENT TOTA SOBIRANIA %L MATEIX PA¤S CAL RECORDAR HO PERQUÞ LOBLIT £S FONT DINJUST¤CIA QUE EL DE MAR½ DE DURANT LES ELECCIONS GENERALS I DESOBEINT LA PROHIBICI˜ EXPL¤CITA DE LA *UNTA %LECTORAL #ENTRAL ACONSEGUIA VOTS EN LA #ONSULTA PER L!BOLICI˜ DEL $EUTE %XTERN QUE VA CLOURE AMB UN DE S¤S SOLIDARIS %L MATEIX PA¤S ON MILERS DINSUBMISOS VAN FER PASSAR A LA HISTÏRIA EL SERVEI MILITAR %L PA¤S DEL MILI˜ CONTRA LA GUERRA I ELS CONTRA L%UROPA DEL #APITAL DEL 3I HO OBLIDEM

ESTEM PERDUTS 0ERQUÞ CONTRA LAUGE DEL CAPITA LISME DEL DESASTRE COM RECORDA .AOMI +LEIN LA MEMÏRIA £S EL MILLOR ANT¤DOT -EMÏRIA AL MATEIX PA¤S ON AVUI 8IRINACS SOM RIURIA AL½AT VEIENT EL RELAT DE LA CONmUÞNCIA DE SOBIRANIA I AUTORGANITZACI˜ $AUTODETERMINACI˜ I DESOBEDIÞNCIA CIVIL FULL DE RUTA I MÞTODE ALHORA *A HO VA DIR LESTIMAT !RCADI /LIVERES ELS PRIMERS DIES DE PLA½A i!RA SOM INDIGNATS DACORD PERÏ PER FER 


EL MATEIX QUE FEIEN TOTS ELS QUE ENS HAN PRECEDIT EN LA LLUITA CONTRA LA INJUST¤CIA DESOBEIRw $ESOBEIR COM A PROC£S

$EL VENTR¤LOC DEL MERCAT LLIURE RETALLADES A HÏSTIES ,ES CÍRREGUES DEL DE MAIG A LA 0LA½A DE #ATA LUNYA SOTA LEXCUSA iDUNA OPERACI˜ DE NETEJAw I ELS FETS DEL 0ARLAMENT DEL DE JUNY CONDENSEN EN UN MES LA PRÍCTICA AUTORITÍRIA DEL PODER LENORME CAPACITAT DELS MÞDIA PER CREAR FALSOS ESTATS DOPINI˜ ALARMISTES I LA M£S VELLA DE LES POL¤TIQUES REPRESSI VES ! PALS lNS I TOT AMB LA PASTANAGA 1UE QUI ES MOGUI NO SURT A LA FOTO #ORTINA DE FUM 3OROLL EIXORDADOR 'UERRA AL MALESTAR $OCTRINA DEL XOC -ORDASSA SILENCI I PROPAGANDA 6ELLA TÍCTICA MILITAR DE DISTRACCI˜ POL¤TICA $EVASTADORA SOVINT 0ROVANT DE REDUIR EL CONmICTE SOCIAL A UNA SIMPLE ˆXIMPLEˆ QÓESTI˜ DORDRE P¢BLIC %N MENYS DE DIES HEM PASSAT DEL iNI RETALLADES NI HÏSTIESw DE LES ACAMPADES AL SINGU LAR iRETALLADES A HÏSTIESw PROPOSADA PEL CONSELLER D)NTERIOR #ANVI DE TORNES DISSIMULACI˜ PROPAGAN D¤STICA I VIOLÞNCIA POLICIAL PER CALLAR LES DEMANDES DE DEMOCRÍCIA REAL 3UBSTITUIR EL DEBAT POL¤TIC PEL DEBAT POLICIAL (I HA QUELCOM M£S VELL I PERVERS 


)NVENTAR SE ENEMICS ATIAR LA POR ESMOLAR CÍSTIGS 0ER FER HO SACOMPANYA DEL LLENGUATGE BÞLqLIC HA BITUAL EN AQUEST CAS DANTOLOGIA QUE SI & QUE SI DEMOCRÍCIA SEGRESTADA QUE SI VIOLÞNCIA EXTRE MA QUE SI NOSALTRES O EL CAOS QUE EL QUE SI FEIXISME QUE SI KALEBORROKAx ,LEGINT DETERMINATS TITULARS SEMBLARIA QUE EN QUATRE HORES DUN * LA VIDA MORT I RESURRECCI˜ DEL 0ARLAMENT HAGU£S SALVAT LA HUMANITAT SENCERA !UTOBOMBO AUTISTA !UTOCLAUSURATS AL 0ARLAMENT BLINDANT SE AL SEU B¢NQUER LA CRIDÏRIA PARLAMENTÍRIA ANUNCIA QUE

DENTRADA NO FARÍ NI CAS DE CAP DEMANDA DE LES PERSONES QUE DESOBEEIXEN EL FRAU PER IMPEDIR LESTAFA 0ERQUÞ QUI HA DEIXAT IN¢TIL EL 0ARLAMENT HAN ESTAT ELS MERCATS ) LA LLEI ¼MNIBUS DE -AS

M£S AQUELLA QUE PRET£N CANVIAR LLEIS SENSE GAIRE DEBAT PARLAMENTARI %L M£S LLEST DE TOTS DEIA 8AVIER "OSCH A !RA

A PROPÏSIT DE &ELIP 0UIG ) AMB TOTA LA RA˜ 0UIG HA TIRAT DE VETA DE -AQUIAVEL PUR 'ESTI˜ DE CONmICTE DISSENYADA PER PRESENTAR SE COM EL DARRER SALVA DOR DE LA DEMOCRÍCIA !NTI 3ISTEMA &ELIP 0UIG DIMPUNITAT ›S EL QUE HA PASSAT ) HO SABEN *A HO VA DIR &ELIP 0UIG BAIXANT DE LHELICÏPTER COM A XÞRIF DEL COMPTAT DEL QUAN VA ETZIBAR i!RA RESULTA QUE NOM£S JO VAIG ENTENDRE QUÞ PASSAVA EL -w ) CLAR QUE HO VA ENTENDRE 0ERFECTAMENT 1UE UN 


SISTEMA DEXCLUSIONS FORJAT EN EL FRAU POL¤TIC I LESTAFA ECONÏMICA TRONTOLLA I SESQUERDA ) QUE EL CARRER LHA ESMENAT A LA TOTALITAT 1UE RES NO SERÍ IGUAL 0ER AIXÏ 0UIG TRAVESSA LES L¤NIES VERMELLES QUE ANUNCIEN EL FORAT NEGRE DE SEMPRE PER ON SUCUMBEIX LA REALITAT

LA PRIMERA V¤CTIMA DE TOTA GUERRA LES LLIBERTATS I LES GARANTIES FONAMENTALS #RÏNICA ANUNCIADA A HÏS TIES F¤SIQUES I MEDIÍTIQUES 0ER IMPOSAR RETALLADES QUE NO CONSTAVEN EN CAP PROGRAMA ELECTORAL ) £S QUE DES DE LA RESISTÞNCIA PAC¤lCA DEL -

0UIG ESTAVA OBSEDIT AMB LA GUERRA DE LES IMATGES /RDIA EL PLA $EL * EN ENDAVANT VA EXPLOTAR C¤ NICAMENT UNA FOTO lXA ADULTERADA EN AQUEST PA¤S HIPÏCRITA ON LA M¤NIMA ENGRUNA DE MALESTAR £S CRIMI NALITZADA I TOTA VIOLÞNCIA ESTRUCTURAL INVISIBILITZADA (IPÞRBOLE REPRESSIVA A LA LLUM DELS ATESTATS MÞDICS

QUE DIUEN QUE NO HI HA NI UN SOL DIPUTAT CONTUSIO NAT NI AGREDIT F¤SICAMENT 0ERÏ S¤ MANIFESTANTS BEN CONTUSIONATS PER LES PORRES DE LA DEMOCRÍCIA !L MATEIX LLOC I A LA MATEIXA HORA MALGRAT NO SEN PARLI ENLLOC )RREAL DEMOCRÍCIA MEDIÍTICA &ORMALITAT REPRESSIVA 3ENSE ESCR¢POLS 0UIG INVENTA UN RELAT KAFKIÍ FALS PREFABRICAT /N TOTES LES IMATGES DESMENTEIXEN CADA PARAULA DITA VERSI˜ OFICIAL VERSI˜ DOFICIALS - !MB LLENGUATGE BÞLqLIC BALCÍNIC QUIR¢RGIC NETEJA I HIGIENE ) UN DESCAMPAT A LA :ONA &RANCA CORTESIA DE LA 'UÍR 


DIA 5RBANA I "#.ETA ON SAMUNTEGUEN ORDINA DORS PANCARTES I PERILLOS¤SSIMS MATERIALS 3ILENCI I PROPAGANDA A PARTS IGUALS 2EBLA i3ENY CAUTELA

PRUDÞNCIA I QUAN HA CALGUT CONTUNDÞNCIAw $OSIS DE DEMOCRÍCIA POLIC¤ACA PER A ESMOZAR PORRES GAR ROTADES I LA DARRERA JOGUINA DE GUERRA DE LES NOVES PILOTES ANTIAVALOTS QUE DES DAHIR JA COMPTABILITZEN NOVES V¤CTIMES ) SOSTRACCI˜ DE MATERIAL SENSE ORDRE JUDICIAL ) VULNERACI˜ DE DRETS I LLIBERTATS FONAMEN TALS ) AGRESSIONS INTIMIDATÏRIES A PERIODISTES "EN DE PRESSA HA IGUALAT LA SEVA ANTECESSORA #ELÞRIC HA EMULAT 6ALDECASAS QUE TOT JUST ARA FA DEU ANYS REPARTIA IDÞNTIC XAROP DE CANYA AL MATEIX LLOC AMB LES PROTESTES ANTIMUNDIALITZACI˜ 2ESUM DEMODRÍSTIC 1UAN EL PITJOR £S QUE NO ENS HAURIA DESTRANYAR 0UIG HO VA ANUNCIAR MALDES TRAMENT FA VINT I CINC DIES ) MOLTS VAM TREMOLAR ALESHORES 3ENSE DESPENTINAR SE lNS I TOT FENT CONYE TA EL DE MAIG PASSAT &ELIP 0UIG CONSELLER D)NTERIOR DE LA 'ENERALITAT DE #ATALUNYA VA ANUNCIAR iQUE ANIRIA UNA MICA M£S ENLLÍ DE LA LLEIw EN EL COMBAT CONTRA LA DISSIDÞNCIA 0ROU PER EXIGIR LA DIMISSI˜ 1UI HA DE GARANTIR LES LLIBERTATS ANUNCIANT A MICRO OBERT QUE LES VULNERARÍ %N 4ERRICABRAS HO T£ ESCRIT DES QUE !ZNAR VA VISITAR L!UTÏNOMA EL ENMIG DE CÍRREGUES I COPS DE PORRA LA POLICIA EXISTEIX FOR MALMENT PER DEFENSAR LA LLIBERTAT LA INTEGRITAT I ELS 


DRETS DE LES PERSONES ) EN 4ERRICABRAS REBLAVA i3I NO HO FAN DELINQUEIXEN ELLS I ELS QUI ELS MANENw 4OT ERA ANUNCIAT 0ARADOXES POSTELECTORALS IN DIGNANTS EL DE MAIG EN PLENA CAMPANYA ELECTO RAL ELS JOVES DE #$# D/SONA VAN TENIR LOCURRÞNCIA DE REGALAR A &ELIP 0UIG UN BAT DE BEISBOL AMB EL QUAL VA SOMRIURE COFOI AL lNAL DEL M¤TING $E LES PARAULES ALS FETS $E LA BROMA MACABRA A LA MACABRA REALITAT %LS CADELLS COM HOOLIGANS REGALEN BATS DE BEISBOL I DEU DIES DESPR£S DERIVADA CONSECUTIVA LES URGÞNCIES DE L(OSPITAL #L¤NIC VAN ATENENT FERITS 0ERÏ M£S ENLLÍ DE TOTS ELS COPS REBUTS DE CADA CAP OBERT DE LA DARRERA ESTRIPADA DE CABELLS ALLÏ QUE FA MAL DE VERES NO £S EL DOLOR F¤SIC SIN˜ EL DOLOR SOCIOPOL¤TIC %L QUE ES VA VIURE I VEURE LA BRUTALITAT DUNA VIOLÞNCIA IMPUNE I LA BANALITZACI˜ DEL DOLOR ˆPOBRE (ANNAH !RENDTˆ ESCOLTADA EN CONFERÞN CIA DE PREMSA OlCIAL ) £S QUE FET I FET LES GRACIETES VERBALS DEL CONSE LLER QUE FAN PENA I FOTEN POR JA EL VAN FER ESTRENAR SE AL GENER PREGONANT iLA l DE LA IMPUNITATw #OINCI DÞNCIA MALDESTRA DE DOBLE TRACTE QUE ESPARVERA HO VA DIR EL MATEIX DIA QUE EL NOU GOVERN CONVERGENT DEIA QUE RETIRAVA LACUSACI˜ CONTRA ELS DIRIGENTS DE #$# IMPLICATS EN EL FRAU DEL 0ALAU DE -ILLET I EL COBRAMENT DE COMISSIONS VIA &ERROVIAL 3UBLIM I CLARIVIDENT &I DE LA IMPUNITAT $E QUINA $E QUINES 


&ELIP 0UIG DONCS PREMI /SCAR AL MILLOR MUN TATGE DE COMPAREIX REITERADAMENT IMMO LANT SE COM A ESCUT POLICIAL DEL MERCAT LLIURE 4OT £S CARTR˜ PEDRA !POSTA AUTORITÍRIA PER GOVERNAR INVENTANT SE PORS A CAVALL ENTRE LA MEDIOCRITAT I LA HIPOCRESIA ) TOT PLEGAT PERSONIlCAR HO SERIA UN ERROR 0UIG £S UNA BAULA M£S UNA M£S ENCARA DUNA CULTURA POL¤CIACA QUE BEU DE LES NOVES DOCTRINES REGRESSIVES DE MILITARITZACI˜ MUNDIAL DE LORDRE P¢BLIC I QUE PERVIU ANCORADA EN LA POL¤TICA DORDRE P¢BLIC DEL FRANQUISME CONTROLAR LA POBLACI˜ ANATEMITZAR LA COM A ENEMIC INTERN I TRACTAR TOTA MOBILITZACI˜ OPOSICI˜ O PROTESTA COM UNA MERA QÓESTI˜ DORDRE P¢BLIC ,A VIOLÞNCIA DEIA !SIMOV £S EL DARRER RECURS DELS INCOMPETENTS !IX¤ HO RECORDAVA UNA PANCARTA AHIR A LA PLA½A DE #ATALUNYA )NCOMPETÞNCIA 1UE TREGUI LA CALCULADORA EL CONSELLER AHIR AL MAT¤ A TRENC DALBADA NEREN CINC CENTS !VUI MILERS EN MIG DUNA SOLIDARITAT QUE SESCAMPA A TOTS ELS 0AÆSOS #ATALANS I DUNA 0UERTA DEL 3OL QUE CRIDAVA AHIR i6ISCA "ARCELONAw * MILERS I MILERS ARREU !PORIA DE &ELIP 0UIG PER PERDRE LÞTICA I ELS PRIN CIPIS PRIMER CAL TENIR LOS !QUEST £S EL PROBLEMA ) LA SOLUCI˜ £S POTSER QUE SI NO ENS MOBILITZA LA INDIGNA CI˜ QUE ALMENYS ENS MOBILITZI LA VERGONYA .I QUE SIA ,A VERGONYA DE TENIR UN CONSELLER QUE ANUNCIA 


QUE CREUARÍ LA LLEI QUE HO FA DE SEGUIDA A PLENA LLUM DEL DIA I QUE A SOBRE SE NENORGULLEIX P¢BLICAMENT !MB 6 !MB 6 DE VERGONYA 0RÏPIA I ALIENA 3ORT QUE ENS QUEDA "ENEDETTI TAMB£ CONTRA EL VENT QUAN VA DEIXAR ESCRIT FA TEMPS i#UANDO A UNO LE DAN PALOS DE CIEGO LO MÕS EFECTIVO ES DAR PALOS DE VIDENTEw

$E LA DESOBEDIÞNCIA CIVIL 0OTSER COMEN½A A SER CERTA LASSEVERACI˜ PALESTINA QUE XIULA QUE LES MILLORS SOLUCIONS S˜N AL CARRER˜ SENSE SORTIDA ESDEV£ CERTA LA INSISTÞNCIA DE LES -ADRES DE LA 0LAZA DE -AYO QUE XIUXIUEJA QUE L¢NICA LLUITA QUE ES PERD £S LA QUE SABANDONA I CONCORRE LA CONSTANT HISTÏRICA D!NT¤GONA lNS AVUI QUE EL MOLT QUE PODEM FER £S DESOBEIR $ESO BEIR L/RDENAN½A DEL #IVISME DESOBEIR LA *UNTA %LECTORAL #ENTRAL DESOBEIR EL 3UPREM I EL #ONS TITUCIONAL DESOBEIR LA VIOLÞNCIA POLICIAL DESOBEIR LES RETALLADES SOCIALS )MPEDIR LES COM SESTÍ FENT AMB ELS DESNONAMENTS &UM I CORTINA ORQUESTRADES POR DE PÍNIC TE LEDIRIGIT O PA I CIRC PLANIlCAT LAPOSTA PER LA DES POLITITZACI˜ DE LA CRISI PRET£N VENDRE ELS SALVATGES PLANS DAUSTERITAT QUE VINDRAN COM A MERA RESPOSTA TÞCNICA QUASI ADMINISTRATIVA A IMPERATIUS ECONÏMIC 


lNANCERS ) NO PAS COM ALLÏ QUE S˜N LES ESTRATÞGIES DELIBERADAMENT ESTUDIADES I PLANIlCADES PELS AMOS DEL NOU ORDRE MUNDIAL 2ECENTMENT EL lLÏSOF 3LAVOJ :IZEK DAVANT LA INDIGÞNCIA INTELqLECTUAL DUNA ESQUERRA EXHAUSTA

JA RECORDAVA QUE CALIA SORTIR DE LA TRAMPA I APOSTAR PER FER LIMPOSSIBLE 1UAN LA TRAMPA CABDAL DEL SEGLE £S AFERRAR SE CEGAMENT AL CAPITALISME COM A MODEL INQÓESTIONABLE :IZEK SUGGERIA UN OBSTINAT REBUIG A UN DES ORDRE INSUPORTABLE APLICANT LA MÍXIMA LACANIANA i,IMPOSSIBLE SUCCEIXw VARIANT DE LA MARTIPOLIANA i4OT £S POSSIBLEw .O DEIXEM PASSAR DONCS LOPORTUNITAT SIGUEM HACKERS DE LIMPOSSIBLE PER FER REAL ALLÏ NECESSARI 0ERQUÞ COM AlRMA :IZEK I EL CARRER AVUI M£S QUE MAI ESTEM OBLIGADES A VIURE COM SI JA F˜SSIM LLIURES (O ESCRIVIA EL NOVEMBRE DE 3HA COMPLERT EL MAIG DE #OM UN CRIT ANÏNIM $!NO NYMOUS i2ECORDIN EL CANVI ESTÍ SUCCEINT 3OM LEGI˜ NO OBLIDEM NO PERDONEM %SPEREU NOSw 2ECORDIN 2ECORDA HO %SPEREU NOS
6 )NDIGNADES UNA MIRADA AL MOVIMENT */3%0 -!2)! !.4%.4!3 %34(%2 6)6!3

&INALMENT EL VENT QUE HA ELECTRITZAT EL M˜N ÍRAB EN ELS ¢LTIMS MESOS LESPERIT DE LES PROTESTES REITERADES A 'RÞCIA DE LES LLUITES ESTUDIANTILS A 'RAN "RETANYA I )TÍLIA DE LES MOBILITZACIONS ANTI 3ARKOZY A &RAN½A HA ARRIBAT A L%STAT ESPANYOL -AIG I JUNY DEL NO HAN ESTAT PLÍCIDS DIES DE BUSINESS AS USUAL ,ES CONFORTABLES RUTINES MERCANTILS DE LA NOSTRA iDE MOCRÍCIA DE MERCATw I ELS SEUS RITUALS ELECTORALS I MEDIÍTICS ES VEIEREN ABRUPTAMENT ALTERADES PER LA IRRUPCI˜ IMPREVISTA AL CARRER I EN LESPAI P¢BLIC DE LA MOBILITZACI˜ CIUTADANA !QUESTA iREVOLTA DELS I LES INDIGNADESw INQUIETA LES ELITS POL¤TIQUES SEMPRE INCÏMODES QUAN LA POBLACI˜ ES PREN SERIOSAMENT LA DEMOCRÍCIAx I DECIDEIX COMEN½AR A PRACTICAR LA PEL SEU COMPTE ,A REACCI˜ SOCIAL HA TRIGAT A ARRIBAR $ES DE LINICI DE LA CRISI LES RESISTÞNCIES SOCIALS HAN ESTAT FEBLES 


(I HA HAGUT UN BIAIX MOLT GRAN ENTRE EL DESCRÞDIT DE LACTUAL MODEL ECONÏMIC I LA SEVA TRADUCCI˜ EN ACCI˜ COLLECTIVA $IVERSOS FACTORS HO EXPLIQUEN EN PARTICULAR LA POR LA RESIGNACI˜ DAVANT LA SITUACI˜ ACTUAL LESCEPTICISME RESPECTE ALS SINDICATS LABSÞNCIA DE REFERENTS POL¤TICS I SOCIALS I LA PENETRACI˜ ENTRE ELS ASSALARIATS DELS VALORS INDIVIDUALISTES I CONSUMISTES ,ESCLAT ACTUAL NO PARTEIX PERÏ DE ZERO !NYS DE TREBALL A PETITA ESCALA DE LES XARXES I MOVIMENTS AL TERNATIUS DINICIATIVES I RESISTÞNCIES DIMPACTE M£S LIMITAT HAN MANTINGUT LA mAMA DE LA CONTESTACI˜ EN AQUEST PER¤ODE DIF¤CIL

)NDIGNATS I INDIGNADES ,A iINDIGNACI˜w £S UNA DE LES IDEES FOR½A QUE DEl NEIXEN LES PROTESTES NASCUDES EL - i,A INDIGNACI˜ £S UN COMEN½AMENT 5N SINDIGNA SAIXECA I DESPR£S JA VEUw ASSENYALAVA $ANIEL "ENSAÆD ! POC A POC PERÏ SHA ANAT PASSANT DEL MALESTAR A LA INDIGNACI˜ I DAQUESTA A LA MOBILITZACI˜ %STEM DAVANT DUNA VERITABLE iINDIGNACI˜ MOBILITZADAw $EL TERRATRÞMOL DE LA CRISI COMEN½A A SORGIR EL TSUNAMI DE LA MOBILIT ZACI˜ SOCIAL 0ER LLUITAR NO NOM£S ES REQUEREIX MALESTAR I INDIGNACI˜ TAMB£ CAL CREURE EN LA UTILITAT DE LACCI˜ 


COLLECTIVA EN QUÞ £S POSSIBLE VÞNCER I EN QUÞ NO TOT ESTÍ PERDUT ABANS DE COMEN½AR 0RECISAMENT AQU¤ ENTRA LA GRAN CONTRIBUCI˜ DE LES REVOLUCIONS EN EL M˜N ÍRAB A LES PROTESTES EN CURS -OSTREN QUE LACCI˜ COLLECTIVA £S ¢TIL QUE iS¤ QUE ES POTw 0ER AQUEST MOTIU AQUESTES IGUAL QUE LA MENYS MEDIÍTICA VICTÏRIA CONTRA ELS BANQUERS I LA CLASSE POL¤TICA A )SLÍNDIA HAN ESTAT UN REFERENT DES DEL COMEN½AMENT PER A LES I ELS MANIFESTANTS *UNTAMENT AMB EL CONVENCIMENT QUE i£S POS SIBLEw I QUE ES PODEN CANVIAR LES COSES LA PÞRDUA DE LA POR EN UN MOMENT DE CRISI I DIlCULTATS £S UN ALTRE FACTOR CLAU i3ENSE PORw £S PRECISAMENT UN DELS ESLÏGANS QUE M£S SHAN SENTIT AQUESTS DIES ,A POR TENALLA ENCARA UNA GRAN MAJORIA DELS TREBALLA DORS I ELS SECTORS POPULARS I AQUESTA D˜NA ALES A LA PASSIVITAT O LES REACCIONS XENÏFOBES I INSOLIDÍRIES 0ERÏ LA MOBILITZACI˜ DEL - I LES ACAMPADES EX PANDEIXEN COM UNA TACA DOLI UN PODER˜S ANT¤DOT PER LA POR QUE AMENA½A DE DESMUNTAR ELS ESQUEMES A UNA ELIT DIRIGENT AL CAPDAVANT DUN SISTEMA CADA VEGADA M£S DESLEGITIMAT %L MOVIMENT DEL - I LES ACAMPADES T£ UN IMPORTANT COMPONENT GENERACIONAL #OM CADA VE GADA QUE ESCLATA UN NOU CICLE DE LLUITES EMERGEIX AMB FOR½A UNA NOVA GENERACI˜ MILITANT I LA iJOVEN TUTw COM A TAL ADQUIREIX VISIBILITAT I PROTAGONISME 


3I B£ AQUEST COMPONENT GENERACIONAL I JUVENIL £S FONAMENTAL CAL REMARCAR QUE LA PROTESTA NASCUDA EL - NO £S UN MOVIMENT GENERACIONAL ›S UN MOVIMENT DE CR¤TICA A LACTUAL MODEL ECONÏMIC I ALS INTENTS QUE LA CRISI LA PAGUIN ELS TREBALLADORS

AMB UN PES FONAMENTAL DE LA JOVENTUT $E FET LA PROTESTA JUVENIL HA ACTUAT COM A FACTOR DESENCADE NANT I CATALITZADOR DUN CICLE DE LLUITES SOCIALS M£S AMPLI I EN POC TEMPS DEL DE MAIG AL DE JUNY EL MOVIMENT HA DIVERSIlCAT LA SEVA COMPOSICI˜ GENERACIONAL ,ESLÏGAN PRINCIPAL DEL - i.O SOM MERCA DERIES EN MANS DE POL¤TICS I BANQUERSw RESUMEIX B£ LES DEMANDES I EL PERlL DEL MOVIMENT !QUEST ES BASA EN UNA DOBLE CR¤TICA A LA CLASSE POL¤TICA PER LA SEVA LA COMPLICITAT I SERVITUD DAVANT ELS PODERS ECONÏMICS I A AQUESTS MATEIXOS PODERS ECONÏMICS 3ENLLA½A AIX¤ LA CR¤TICA FRONTAL A LA CLASSE POL¤TICA I LA CR¤TICA A LACTUAL MODEL ECONÏMIC I ALS PODERS l NANCERS %SLÏGANS COM iLA REVOLUCI˜ COMEN½A AQU¤w TRANSMETEN B£ LA RADICALITAT I ANHELS DE CANVI QUE ENCARNA EL MOVIMENT SI B£ SOVINT AQUESTA PUGUI QUEDAR EXPRESSADA DE FORMA IMPRECISA I POC ARTI CULADA I COEXISTEIXI AMB PLANTEJAMENTS MODERATS I SUPERlCIALS AL S¤ DEL PROPI MOVIMENT
$EL - AL * UN MOVIMENT EN EXPANSI˜ .ING¢ NO PREVEIA LÞXIT ROTUND DEL - I ENCARA MENYS EL QUE VINDRIA DESPR£S ,ES SETMANES POS TERIORS AL - AMB LA IRRUPCI˜ DUN MOVIMENT QUE NING¢ NO ESPERAVA I QUE OBTINGU£ LES VICTÏRIES POL¤TIQUES DAVANT LA *UNTA %LECTORAL PRIMER I DA VANT LINTENT DE DESALLOTJAMENT A "ARCELONA DESPR£S

HAN CANVIAT EL PAISATGE POL¤TIC SOCIAL DEL CONJUNT DE L%STAT ESPANYOL (AN ESTAT SETMANES ON EL TEMPS SHA CONDENSAT I ACCELERAT ON ELS MINUTS HAN VALGUT PER HORES I LES HORES PER DIES %N EL DESENVOLUPAMENT DEL MOVIMENT INTERNET I LES XARXES SOCIALS TWITTER I FACEBOOK HAN JUGAT UN PAPER MOLT SIGNIlCATIU NO NOM£S COM A EINA DE COMUNICACI˜ SIN˜ TAMB£ COM A ESPAI DE DISCUSSI˜

DE POLITITZACI˜ I DE FORMACI˜ DUNA IDENTITAT I UN PATRIMONI COMPARTIT )NSPIRANT SE EN LA PLA½A 4AHRIR EL MÞTODE DiOCUPACI˜ DE PLA½A ACAMPADAw VA SERVIR COM A ELEMENT MOTRIU PEL MOVIMENT ! PARTIR DE LES PRI MERES OCUPACIONS EN LES GRANS CIUTATS A TRAV£S DUN EFECTE iIMITACI˜w LEXEMPLE ES GENERALITZÍ A CIUTATS MITJANES PETITES I ALS BARRIS DE LES GRANS URBS ,AR RELAMENT TERRITORIAL I LESTABLIMENT DE COORDINACIONS DASSEMBLEES DE POBLES I BARRIS HAN CONSTITUÆT EL PRINCIPAL ASSOLIMENT ORGANIZATIU DEL MOVIMENT ,ES ACAMPADES I OCUPACIONS DE PLACES NO HAN ESTAT UN 


l EN SI MATEIXES (AN ACTUAT SIMULTÍNIAMENT COM A REFERENT SIMBÏLIC I BASE DOPERACIONS DE PALANCA PER PROPULSAR MOBILITZACIONS FUTURES I DALTAVEU PER AMPLIlCAR LES PRESENTS 0ERÏ ARA CALIA PER SEGUIR AVAN½ANT lXAR SE NOVES lTES ,A CITA DEL I DE JUNY DAVANT DEL 0ARLAMENT DE #ATALUNYA VA SER LA PRIMERA MOBILITZACI˜ CON VOCADA DES DE LES PLACES %L SEU OBJECTIU ERA LLIGAR DIRECTAMENT EL MOVIMENT DELS I LES INDIGNADES AMB LA BATALLA POL¤TICA EN CURS CONTRA LES RETALLADES ANUN CIADES PEL GOVERN D!RTUR -AS I TAMB£ DESPLA½AR EL CENTRE DE GRAVETAT DEL MOVIMENT DE LES PLACES ALS CARRERS I PROJECTAR SE CAP ENFORA %L * MARCÍ UN MOMENT CLAU EN LA RADICALIT ZACI˜ POL¤TICA DEL MOVIMENT !QUEST VA OPTAR A RISC DE DESCARRILAR PER TREPITJAR LACCELERADOR A FONS %L RESULTAT VA SER UNA MASSIVA ACCI˜ DE DESOBEDIÞNCIA CIVIL SENSE PRECEDENTS A "ARCELONA CIUTAT %N TERMES DE CAPACITAT DISRUPTIVA DE MARCAR LAGENDA DEL DIA

DE FER SE SENTIR EL BALAN½ DE LA MOBILITZACI˜ NO DEIXA DUBTES 0ERÏ LACCELERADA DEL * I LELEVACI˜ DEL LLIST˜ DEL NIVELL DE LA CONFRONTACI˜ PROVOCÍ UN CONTRAATAC EN TOTA REGLA DUNA MAGNITUD NO PREVISTA POTSER PER ERROR PER PART DEL MOVIMENT %LS OPOSITORS AL MOVIMENT M£S ENLLÍ DALGUNES VEUS IRREDUCTIBLES

HAVIEN ESTAT lNS LLAVORS RELATIVAMENT PASSIUS DES 


BORDATS PER UN MOVIMENT QUE NO ESPERAVEN I PER LES SIMPATIES EVIDENTS QUE TENIA ENTRE LOPINI˜ P¢BLICA TANTES QUE POSSIBLEMENT lNS I TOT AL MOVIMENT LI HAVIEN SORTIR FALSOS AMICS DE CONVENIÞNCIA ! DIFERÞNCIA DE 'RÞCIA EL SETGE AL 0ARLAMENT NO ES VA DONAR EN UN ESCENARI DAMPLIA MOBILITZACI˜ !IXÏ EXPLICA LA CONTUNDÞNCIA DE LATAC CONTRA EL MOVIMENT PER PART DUN PODER POL¤TIC QUE LLUITAVA A LA DESESPERADA PER EVITAR QUE EL CORRENT DE SIM PATIA POPULAR CAP A LES ACAMPADES I LES OCUPACIONS DE PLACES ES TRANSFORM£S EN UN M£S POTENT I AMPLI MOVIMENT ,OPERACI˜ CRIMINALITZADORA TANMATEIX ES DEMOSTRARIA POCS DIES DESPR£S FALLIDA 3I B£ EL * ALGUNS SECTORS SOCIALS SIMPATITZANTS AMB LES I ELS INDIGNATS POSSIBLEMENT VAN PENSAR QUE EL MOVIMENT iHAVIA ANAT MASSA LLUNYw LA MAJORIA DELLS VA BASCULAR PROGRESSIVAMENT DE NOU CAP AL MOVIMENT DURANT ELS DIES POSTERIORS %L GOVERN DE #I5 VA ERRAR EN ELS SEUS CÍLCULS TÍCTICS I VA IM PULSAR UN ATAC TAN BRUTAL CONTRA EL MOVIMENT QUE VA SER PERCEBUT COM A EXCESSIU PER A BONA PART DE LOPINI˜ P¢BLICA 1UEDÍ TAMB£ PATENT LEXISTÞNCIA DUNA DIS TÍNCIA I UNA DISSONÍNCIA NOTÏRIA ENTRE EL DISCURS DELS MITJANS DE COMUNICACI˜ I EL SENTIMENT SOCIAL MAJORITARI 


,A VERBORREA SOBRE iATAC A LA DEMOCRÍCIAw iSE GREST DEL PARLAMENTw VA EXPRESSAR lNALMENT M£S EL PUNT DE VISTA INTERESSAT DE MOLTS CREADORS DOPINI˜ QUE NO EL DE MOLTA DE LA GENT DEL CARRER

* .O HI HA DUBTE EL CARRER £S NOSTRE %L * ES PRESENTAVA DONCS COM UN TEST DECISIU PER AL MOVIMENT NASCUT EL - ,OBJECTIU INICIAL DE LA JORNADA ERA TRADUIR EN MOBILITZACI˜ AL CARRER LES SIMPATIES POPULARS QUE EL MOVIMENT HAVIA DES PERTAT DURANT AQUESTES SETMANES $ESPR£S DEL * EL MOVIMENT ES VA VEURE PERÏ IMMERS EN UNA BATALLA PER LA LEGITIMITAT .ECESSITAVA EXHIBIR M¢SCUL I UNA MOBILITZACI˜ DE MASSES QUE ESVA¤S ELS DUBTES %L * REPRESENTAVA UNA PROVA DE FOR½A FRONT ELS ADVERSARIS DEL MOVIMENT %L RESULTAT NO ADMET DISCUSSIONS .O VAL LA PENA ENTRAR EN GUERRES DE XIFRES PERÏ CENTENARS DE MILERS DE PERSONES VAN SORTIR AL CARRER ES VAN MANIFESTAR A -ADRID EN UNA ESPECTACULAR MARXA ORGANITZADA PER COLUMNES DES DEL BARRIS CAP AL CENTRE SEGONS DADES PEL QUE SEMBLA DONATS PER LES FOTOS FETES VIA SATÞL LIT PER GOOGLE HO VAN FER A "ARCELONA COLLAPSANT EL CENTRE DE LA CIUTAT ) AIX¤ EN M£S DE CIUTATS DE L%STAT ESPANYOL 


%L TO I EL PERlL DE LES CONVOCATÏRIES ES VA CARAC TERITZAR PER LA COMBINACI˜ DEL SEU AMBIENT FESTIU I L¢DIC AMB LA RADICALITAT DE LES SEVES DEMANDES i%L CARRER £S NOSTRE .O PAGAREM LA SEVA CRISIw ERA EL LEMA GENERAL DE LA CONVOCATÏRIA DE "ARCELONA ACOMPANYADA DE TRES SUBESLÏGANS i!TUREM LES RETALLADESw i&ELIP 0UIG DIMISSI˜w I i#AP A UNA VAGA GENERAL DE TOTS I TOTESw ,A CR¤TIQUES AL 0ACTE DE L%URO A LES RETALLADES SOCIALS A LA BANCA LA DEMANDA DUNA VAGA GENERAL VAN SER ALGUNS DELS LEMES M£S RECURRENTS %L PERlL DE LES MANIFESTA CIONS DEL * VA PERMETRE CONSTATAR EL CREIXENT DESPLA½AMENT DEL MOVIMENT CAP A LESQUERRA I LA RELLEVÍNCIA DE LES DEMANDES DE CONTINGUT SOCIAL %N LA MEMÏRIA DE MOLTS VA ESTAR PRESENT LENOR ME MANIFESTACI˜ iCONTRA L%UROPA DEL #APITAL I LA 'UERRAw DEL DE MAR½ DE DURANT LA CIMERA DE LA 5NI˜ %UROPEA A LA CIUTAT QUE EN AQUELL MOMENT FOU UNA lTA EMBLEMÍTICA DE LA LLUITA iANTIGLOBALITZACI˜w %L * MOSTRÍ LAMPLIACI˜ QUANTITATIVA I QUA LITATIVA DEL MOVIMENT RESPECTE AL - I LA SEVA PROFUNDITAT I CONSISTÞNCIA %N UN MES LA BASE SOCIAL DAQUEST SAMPLIÍ ES DIVERSIlCÍ SOCIAL I GENERACIO NALMENT I SARRELÍ TERRITORIALMENT #ULMINAVA AIX¤ LA PRIMERA FASE OBERTA AMB EL - I LES ACAMPADES I SE NINICIAVA UNA ALTRA ENCARA PER DElNIR 


!IXÏ ACABA DE COMEN½AR %LS CAMINS PER ON HAURIA DE TRANSC˜RRER EL MOVI MENT EN ELS PROPERS MESOS SEMBLEN CLARS 0RIMER

REFOR½AR LARRELAMENT TERRITORIAL DEL MOVIMENT PO TENCIAR LES ASSEMBLEES LOCALS I ESTABLIR MECANISMES DE COORDINACI˜ ESTABLES #ALDRÍ BUSCAR FORMES PER COMBINAR ARRELAMENT LOCAL I ACTIVITATS UNIlCADO RES SENSE CAURE EN UNA DISPERSI˜ DOBJECTIUS ,A PROPOSTA DE CONSULTA SOCIAL QUE ESTAN ESBOSSANT ALGUNS DE LES I ELS ACTIVISTES DE 0LA½A #ATALUNYA POT PERMETRE JUNTAMENT AMB ALTRES INICIATIVES

AQUEST OBJECTIU 3EGON BUSCAR LLA½OS AMB LA CLASSE TREBALLADORA

ELS SECTORS EN LLUITA I EL SINDICALISME COMBATIU I MANTENIR AIX¤ LA PRESSI˜ SOBRE ELS SINDICATS MAJO RITARIS DESCONCERTATS PER UN CANVI EN EL PANORAMA POL¤TIC I SOCIAL QUE NO PREVEIEN %L REPTE £S TRASLLA DAR LA INDIGNACI˜ ALS CENTRES DE TREBALL ON ENCARA PREDOMINA LA POR I LA RESIGNACI˜ 4ERCER PREPARAR LA JORNADA DEL DOCTUBRE

COM A DATA UNIlCADORA DE MOBILITZACI˜ BUSCANT A M£S CONVERTIR LA EN UNA DIA DACCI˜ GLOBAL I EN UN MOMENT DECISIU PER A LA INTERNACIONALITZACI˜ DEL MOVIMENT 1UART COMBINAR EL DESENVOLUPAMENT DUN MOVIMENT GENERALISTA QUE FA UNA CR¤TICA DE CON JUNT A LACTUAL MODEL POL¤TIC I ECONÏMIC AMB LA 


SEVA ARTICULACI˜ AMB LES LLUITES CONCRETES CONTRA LES RETALLADES SOCIALS I LES POL¤TIQUES QUE BUSQUEN TRANSFERIR EL COST DE LA CRISI ALS TREBALLADORS %L MO VIMENT NECESSITA PODER OBTENIR ALGUNES VICTÏRIES QUE PERMETIN SEGUIR ACUMULANT FORCES %LS ÞXITS OBTINGUTS PARALITZANT DIVERSOS DESNONAMENTS S˜N

MALGRAT EL SEU CARÍCTER MOLT DEFENSIU PETITS TRIOMFS QUE VAN EN LA BONA DIRECCI˜ $ES DE LA SEVA IRRUPCI˜ EL PRINCIPAL ÞXIT DEL MO VIMENT HA ESTAT EL DHAVER POSAR l A LA PASSIVITAT RESIGNADA I AL DESÍNIM QUE lNS ARA IMPERAVA #OM JA ESTAT REMARCAT INlNITUD DE VEGADES PER MOLTS OB SERVADORS EL MOVIMENT DE LES I LES INDIGNATS MARCA UN iABANS I UN DESPR£Sw UN PUNT DINmEXI˜ 3ENSE SER NE ENCARA POTSER DEL TOT CONSCIENTS

TENIM ENTRE MANS UN MOVIMENT AMB UNES POTENCIA LITATS QUE ESTEM TOT JUST COMEN½ANT A DESCOBRIR
6) $ESBORDAR LES PLACES 5NA ESTRATÞGIA DOBJECTIUS 3!.4)!'/ ,Ê0%: 0%4)4

 %L MOVIMENT DEL - QUE SHA DESENVOLUPAT DURANT AQUESTS DIES SUPOSA LA l DUNA LLARGA ETAPA DOBEDIÞNCIA I SUBMISSI˜ 0RENDRE LES PLACES HA ESTAT EL GEST RADICAL QUE ˆREPETIT A TANTES CIUTATSˆ ENS HA PERMÞS FER SENTIR EL CRIT COLqLECTIU DE i*A NHI HA PROU 6OLEM VIUREw (EM COMEN½AT A PERDRE LA POR *UNTES HEM TRAVESSAT LA IMPOTÞNCIA I LA SOLITUD (EM APRÞS A ORGANITZAR NOS A PRENDRE DECI SIONS COLqLECTIVAMENT A VIURE AL CARRER I QUE EL CARRER VISQU£S EN NOSALTRES ,A INTELqLIGÞNCIA COLqLECTIVA HA ESTAT PRODIGIOSA JA QUE HA PERMÞS TIRAR ENDAVANT EL QUE SEMBLAVA IMPOSSIBLE CREAR UN ALTRE M˜N DINS PERÏ AL MATEIX TEMPS CONTRA AQUEST M˜N FET DE MISÞRIA MORAL I ECONÏMICA (EM SABUT AUTOORGA NITZAR UN FORAT NEGRE ININTELqLIGIBLE PER AL PODER I QUE PER AIXÏ TEM %L PODER TEM TOT EL QUE NO POT ENTENDRE I PER TANT CONTROLAR

WWWESPAIENBLANCNET
 ,A NOVETAT FONAMENTAL DEL NOSTRE MOVIMENT £S QUE NO ES CONSTRUEIX SOBRE LA SOCIETAT FÍBRICA SIN˜ QUE NEIX EN AJUNTAR I COMPARTIR EL MALESTAR DE CADA UNA DE NOSALTRES .O ANEM A LA PLA½A PRESA EN TANT QUE TREBALLADORS CIUTADANS SIN˜ QUE ALLÍ DEIXEM ENRERE TOTA IDENTITAT 3OM M£S QUE A CAP ALTRE LLOC CADA UNA DE NOSALTRES MATEIXES I AL MATEIX TEMPS

SOM SINGULARITATS DUNA FOR½A DE LANONIMAT DUNA FOR½A DE VIDA QUE APUNTA M£S ENLLÍ DE LA REALITAT EXISTENT %L .OSALTRES QUE SHA FORMAT NO PREEXISTIA NO ES TROBAVA LATENT SIN˜ QUE HA SORGIT AL MATEIX TEMPS QUE HEM PRES LES PLACES 0ER AIXÏ £S UN .OSALTRES OBERT OBERT A TOTHOM QUI VULGUI ENTRAR I FORMAR NE PART ! LA PLA½A HEM APRÞS A CONJUGAR EL VERB POLITITZAR I EL PROPI ESPAI HA ESTAT EL QUE HA PERMÞS LARTICULACI˜ DE LES DIFERENTS POLITITZACIONS QUE ES DONEN NECESSARIAMENT DIVIDIDES AL LLARG DEL TEMPS ,A REMOR DE FONS QUE EL PODER VOLIA FER CALLAR HA EMERGIT .OSALTRES SOM ELS ROSTRES DAQUESTA REMOR QUE HA ACABAT AMB EL SILENCI DEL CEMENTIRI 0RENDRE LES PLACES SIGNIlCA ABANS QUE RES PRENDRE LA PARAULA 0ERÏ LA PARAULA EL DISCURS NO £S TANT EL QUE ES DIU SIN˜ EL QUE ES FA ! LES PLACES PRESES EL M£S IMPORTANT £S EL QUE ES FA I COM ES FA !IXÏ £S CERT I HA ESTAT AIX¤ /CORRE MALGRAT TOT QUE POC A POC LA POTÞNCIA QUE ENS OFERIA UNA 


MANERA DE FUNCIONAR COMISSIONS SUBCOMISSIONS

CONSENS SHA ANAT CONVERTINT EN UN AUTÞNTIC FRE 0ER UN COSTAT UNA ORGANITZACI˜ TAN SUBDIVIDIDA SI B£ POT SER ElCA½ INTRODUEIX UNA DISPERSI˜ CREIXENT

UNA PÞRDUA DELS CONTINGUTS ESSENCIALS I SOBRETOT

UNA PROFUNDA ARBITRARIETAT QUE ACABA PER SER PARA LITZANT 0ER UN ALTRE COSTAT EL CONSENS HA DE SER UN MITJÍ PERÏ MAI UN OBJECTIU EN SI MATEIX PERQUÞ SI NO DECISIONS POL¤TIQUES INAJORNABLES NO ES PODEN PRENDRE %L FET DE SER JUNTS NO ES POT MESURAR EN UNITATS DE CONSENS !RA EL PROBLEMA FONAMENTAL £S COM CONTI NUAR EL MOVIMENT QUE HA COMEN½AT 0ERQUÞ HI HA ALGUNA COSA QUE DIA A DIA ESTEM COMPROVANT SI NO AVANCEM CAP ENDAVANT NECESSÍRIAMENT RETROCEDIM ) AIXÏ £S AIX¤ PERQUÞ LA POSICI˜ QUE HEM AIXECAT EN PRENDRE LES PLACES ES VEU MINADA TANT PEL RETORN A UN PRIMER PLA DE LES OPCIONS PERSONALS £S A DIR

DUN PROLIFERAR DINTERESSOS COMPLETAMENT SUB JECTIUS QUE HAV¤EM ACONSEGUIT DEFUGIR COM A LA CAMPANYA DE DIFAMACI˜ iEL - SESTÍ DEGRADANTw

iPERJUDIQUEN ALTRESw ORQUESTRADA PELS MITJANS DE COMUNICACI˜ OlCIALS %L PROBLEMA NO £S SI ABANDONEM LA PLA½A O NO %L PROBLEMA £S COM CONTINUEM ENDAVANT AMB UN MOVIMENT QUE HA ESTAT EL M£S IMPORTANT DELS ¢LTIMS ANYS I QUE SEGURAMENT OBRIRÍ UN CICLE DE 


LLUITES ! LA PLA½A DE #ATALUNYA HEM CRIDAT MOLTS COPS i!QU¤ COMEN½A LA REVOLUCI˜w 0OTSER HAUR¤EM DE PRENDRENS SERIOSAMENT AQUESTES PARAULES 1UAN AlRMEM i.O SOM MERCADERIESw i.ING¢ NO ENS REPRESENTAw O ALTRES FRASES SEMBLANTS ESTEM CONS TRUINT UN DISCURS REVOLUCIONARI QUE SOSCAVA EL M£S ESSENCIAL DAQUEST SISTEMA %L PROBLEMA NO £S SI ABANDONEM LA PLA½A O NO %L PROBLEMA £S SI ENS ATREVIM A PASSAR DINDIGNATS A REVOLUCIONARIS #OM A INDIGNATS SAB¤EM QUE HAV¤EM DATACAR ABANS QUE RES ELS POL¤TICS I ELS BANQUERS !QUESTA INTUÆCI˜ ERA ENCERTADA ESPECIALMENT PEL QUE FA REFERÞNCIA ALS PRIMERS %L SUBSISTEMA POL¤TIC QUE FUNCIONA AMB EL CODI GOVERNOPOSICI˜ £S MOLT FÍ CIL DATACAR .HI HA PROU AMB AlRMAR DE MANERA CONSEQÓENT i.ING¢ NO ENS REPRESENTAw I CURTCIRCUI TEM UN DELS CODIS FONAMENTALS QUE ORGANITZEN LA REALITAT .O EN VA LA DESLEGITIMACI˜ DE L%STAT DELS PARTITS HA CRESCUT %N CANVI NO HEM ACONSEGUIT EROSIONAR EL CODI TENIR DINER NO TENIR DINER QUE REGEIX EL SUBSISTEMA ECONÏMIC .I PER DESCOMPTAT HEM SABUT FER FRONT A LA CRISI I A L¢S DE LA CRISI DES DEL GOVERN 0ER AQUEST MOTIU EL MOVIMENT DE LA iPRESA DE PLACESw ESTÍ ABOCAT A HAVER DE FER UN SALT JA QUE EN CAS CONTRARI O ENS QUEDEM DINS DUNA BOM 


BOLLA AUTOCOMPLAENT FETA DOPCIONS PERSONALS O LA DESLEGITIMACI˜ DE LA POL¤TICA PER ELLA MATEIXA NO ARRIBARÍ MAI A OBRIR UN ALTRE M˜N 3HA DATACAR TOTA LA REALITAT AQUESTA REALITAT TOTA ENTERAMENT CAPITALISTA EN QUÞ ENS OFEGUEM &ER UN SALT VOL DIR DONCS ATREVIR NOS A SER REVOLUCIONÍRIES -£S EXACTAMENT !TREVIR NOS A IMAGINAR QUÞ SIGNIlCA SER REVOLUCIONÍRIES AVUI DIA %L PROBLEMA NO £S SI ABANDONEM LA PLA½A O NO %L PROBLEMA £S COM DESBORDEM LA PLA½A I PER AIXÏ HEM DE PENSAR JA NO NOM£S COM A INDIGNATS SIN˜ COM A REVOLUCIONARIS &RONT A UNA REALITAT CAPITALISTA QUE £S ESSENCIALMENT DESPOLITITZADORA PERQUÞ RECONDUEIX EL CONmICTE I AMAGA LENEMIC

PERQUÞ AUGMENTA INCESSANTMENT LES SEVES DIMEN SIONS AMB LA lNALITAT QUE LA OBVIETAT SIMPOSI L¢NIC CAM¤ £S LA DEFENSA DE LA POLITITZACI˜ i1UAN RES £S POL¤TIC TOT £S POLITITZABLEw $ESBORDAR LA PLA½A £S CONJUGAR COLqLECTIVAMENT EL VERB POLITITZAR I PER AIXÏ HEM DINVENTAR UNA ARTICULACI˜ DE DISPOSITIUS QUE JA HEM COMEN½AT A UTILITZAR EIXAMS CIBERNÞ TICS ASSEMBLEES GENERALS I DE BARRI COMISSIONS DIVERSES $E LA MATEIXA MANERA QUE SOM UN .O SALTRES QUE NO ES POT SUBSUMIR EN UN ESPAI P¢BLIC NO ESTATAL ˆNO SOM UNA ASSEMBLEA GENERAL UN GRUP EN FUSI˜ UN POBLE NÏMADA UN M˜N FET DE 


SINGULARITATSˆ LORGANITZACI˜ QUE REGULI EL DESBOR DAMENT HA DE SER TAMB£ UNA ARTICULACI˜ COMPLEXA DE DISPOSITIUS ,A FOR½A DE LANONIMAT LA FOR½A DE VIDA QUE SOM REBUTJA ELS MODELS ANTICS IDENTITARIS I SECTORIALS $E LA MATEIXA MANERA QUALSEVOL INTENT DE RECUPERAR LA NOSTRA FOR½A MITJAN½ANT LA FORMA PARTIT ESTÍ ABOCADA NECESSÍRIAMENT AL FRACÍS ,A FOR½A DE LANONIMAT MAI NO PODRÍ SER TANCADA EN UNA URNA $ESBORDAR LA PLA½A NO £S UNA METÍFORA #ONSISTEIX EN INlLTRAR SE DINS DE LA SOCIETAT COM UN VIRUS ACTUAR COM A PARTISANS QUE SABOTEGEN LA REALITAT DURANT LA NIT 0ERÏ HEM DE TORNAR INTERMI TENTMENT A LA PLA½A I ESFOR½AR NOS A MANTENIR HI UN RASTRE DEL NOSTRE DESAlAMENT ,A PLA½A PRESA HA DE CONTINUAR SENT UNA REFERÞNCIA POL¤TICA I ALHORA LA MILLOR BASE DOPERACIONS DON PARTIR PER PROSSEGUIR AQUESTA GUERRA DE GUERRILLES )NlLTRAR SE EN LA SOCIETAT IMPLICA EN DElNITIVA UN QÓESTIONA MENT RADICAL DE TOT EL QUE SIMPOSA AMB LA FOR½A DE LOBVIETAT 0ERQUÞ AQUESTA LLUITA SIGUI EFECTIVA HEM DE DOTAR NOS DUNA ESTRATÞGIA DOBJECTIUS I DE MANERES ADEQUADES DACTUACI˜ %L CRIT DE RÍ BIA I DESPERAN½A QUE HA RESSONAT A LES PLACES HA DORGANITZAR SE POL¤TICAMENT EN CAS CONTRARI ES PERDRÍ EN LOBSCURITAT ) DE NOU EL SILENCI ENTRARÍ EN EL NOSTRE COR 


 1UAN LA VIDA £S EL CAMP DE BATALLA SENFON SEN ELS DIVERSOS FRONTS DE LLUITA I £S M£S FÍCIL QUE MAI CREAR UNA ESTRATÞGIA DOBJECTIUS ,ESTRATÞGIA DOBJECTIUS QUE PROPOSEM PODRIA COMEN½AR AMB A EUROS PER A CADA PERSONA PEL SOL FET DE FOR MAR PART DE LA SOCIETAT I TENINT EN COMPTE LA RIQUESA JA ACUMULADA B .O M£S DESNONAMENTS I RETORN DELS EXPULSATS 0OSSIBILITAT DE TORNAR LA VIVENDA AL BANC I NO CONTINUAR PAGANT LA HIPOTECA C .O A LA LLEI 3INDE #ONTRA LA PRIVATITZACI˜ DE LA XARXA ,ESTRATÞGIA DOBJECTIUS SINSCRIU I T£ SENTIT NOM£S EN LINTERIOR DEL MOVIMENT QUE DESLEGITIMA L%STAT DELS 0ARTITS .O ES TRACTA PER TANT DUNS PUNTS M¤NIMS QUE UNS PORTAVEUS NEGOCIEN 5NA ESTRATÞGIA DOBJECTIUS REQUEREIX LACCI˜ DIRECTA PER PODER IMPOSAR SE %N LA NOSTRA ÞPOCA

TANMATEIX LA SEVA CULMINACI˜ NO POT PENSAR SE SOTA EL MODEL DE LA VAGA GENERAL CLÍSSICA 0ER UN COSTAT

LA FÍBRICA HA PERDUT TOTA LA CENTRALITAT POL¤TICA EN LA MESURA QUE ES DISSEMINAVA PEL TERRITORI PER LALTRE

HI HA LA POR I ELS SINDICATS HISTÏRICS SABEN GESTIO NAR LA $E LA MATEIXA MANERA QUE AMB LA PRESA DE LA PLA½A SINVENTÍ UNA FORMA DE LLUITAR INESPERADA

LA MATEIXA ACCI˜ DIRECTA HA DE SER PENSADA DE NOU ,A TRANSFORMACI˜ SOCIAL ECONÏMICA I POL¤TICA QUE HA TINGUT LLOC EN LES ¢LTIMES DÞCADES ˆLA SOCIETAT SENCERA SHA CONVERTIT EN PRODUCTIVAˆ JUGA A FAVOR 


NOSTRE JA QUE EST£N LA VULNERABILITAT A TOT EL TERRITORI 0ER AQUESTA RA˜ LACCI˜ DIRECTA HA DE SER SOBRETOT INTERRUPCI˜ DELS mUXOS DE MERCADERIES ENERGIA I INFORMACI˜ QUE TRAVESSEN I ORGANITZEN LA REALITAT %L GEST RADICAL DE PRENDRE LA PLA½A QUE SHA PLASMAT EN TANTES CIUTATS HA DE CONTINUAR BUIDANT LES INSTITUCIONS DE PODER PERÏ SHA DE PROLONGAR EN UN BLOQUEIG REAL I EFECTIU DAQUEST SISTEMA DOPRES SI˜ .O £S IMPOSSIBLE 3OM NOSALTRES MATEIXOS VI VINT QUI SOSTENIM AQUESTA MÍQUINA INFERNAL I COR RUPTA EN FUGIDA ENDAVANT 3I VERITABLEMENT ESTEM INDIGNATS HEM DE FER DE LA NOSTRA VIDA UN ACTE DE SABOTATGE I LLAVORS TOT SENFONSARÍ 4OT SENFONSARÍ COM UN CASTELL DE NAIPS I POTSER DESCOBRIM UNA PLATJA A LA 0UERTA DEL 3OL %NCARA NO SABEM QUINES SORPRESES POT DEPARAR NOS EL FUTUR QUE ESTEM CO MEN½ANT A CONSTRUIR
!UTORS

!RCADI /LIVERES 0ROFESSOR DE %CONOMIA !PLICADA DE LA 5NIVERSITAT !UTÏNOMA DE "ARCELONA ›S PRE SIDENT DE *UST¤CIA I 0AU &%43 LA &EDERACI˜ D/.' PER LA 0AU ENTRE DALTRES I MEMBRE ACTIU DE DIVERSES ORGANITZACIONS $AVID &ERNÍNDEZ 0ERIODISTA PART DE LEQUIP EDITOR DE LA $IRECTA I MEMBRE DE L!TENEU ,A 4ORNA DE LA 6ILA DE 'RÍCIA ! INVITACI˜ DE 6ILAWEB VA iCRO NICARw LACAMPADA DE PLA½A #ATALUNYA 6A RESULTAR FERIT EN LES CÍRREGUES POLICIALS DEL - AMB POLICONTUSIONS %STHER 6IVAS #ENTRE D%STUDIS SOBRE -OVIMENTS 3OCIALS DE LA 5NIVERSITAT 0OMPEU &ABRA "LOC HTTP ESTHERVIVASWORDPRESSCOM &LAVIA 2UGGIERI )NVESTIGADORA EN GEOQU¤MICA A LA 5NIVERSITAT DE "ARCELONA -ILITANT DE MOVIMENTS SOCIALS DE 2OMA COM !CROBAX I EL #OORDINAMENTO #ITTADINO DE ,OTTA PER LA #ASA 0ARTICIPA A L!SSEM BLEA DE "ARRI DE 3ANTS DES DEL 


GALAPITA ;'ALA 0IN= !CTIVISTA VEÆNAL A LA "AR CELONETA I DEFENSORA DE LA NEUTRALITAT DE LA XARXA HIBAI? ;(IBAI !RBIDE= !CTIVISTA VEÆNAL TRE BALLA PER LA LLIURE CIRCULACI˜ DEL CONEIXEMENT I LES PERSONES )VAN -IR˜ I !CEDO 3OCIÏLEG SOCI DE LA COOPERATIVA DE TREBALL ,A #IUTAT )NVISIBLE #OAUTOR DE %L IM PASSE DE LO POL¤TICO ,ES COOPERATIVES OBRERES DE 3ANTS AMB -ARC $ALMAU #ONSTRUINT MUNICIPI DES DELS MOVIMENTS SOCIALS I $E LA PROTESTA AL CONTRAPODER

ENTRE DALTRES T¤TOLS 0ARTICIPA A L!SSEMBLEA DE "ARRI DE 3ANTS DES DE HTTPRECERCAAUTONOMABL OGSPOTCOM *OSEP -ARIA !NTENTAS 0ROFESSOR DE SOCIOLOGIA DE LA 5NIVERSITAT !UTÏNOMA DE "ARCELONA I MEMBRE DEL #ENTRE D%STUDIS 3OCIOLÏGICS SOBRE LA 6IDA 1UOTIDIANA I EL 4REBALL 15)4 3ANTIAGO ,˜PEZ 0ETIT 0ROFESSOR DE lLOSOlA A LA 5NIVERSITAT DE "ARCELONA MEMBRE D%SPAI EN "LANC I COLqLABORADOR D%L 6IEJO 4OPO !RCHIPI£LAGO

2IFF 2AFF
La veu de les places  

Volem una economia que afavoreix l’espe­­culació financera i el frau fis­cal? Una economia que empobreix ca­da vegada més els pobres i enri­...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you