Page 1

Wciàgniki ∏aƒcuchowe

ABUCompact • Informacje o produkcie • Dane techniczne

Moving on up. crane systems


Rysunki i wymiary wciàgników ABUCompact GMC, GM2 i GM4 Prosz´ odchyliç stron´.


Rysunki i wymiary wciàgników ∏aƒcuchowych ABUCompact GMC, GM2 i GM4

stacjonarne

z wózkiem r´cznym HF

3

z dodatkowà obudowà

z wózkiem elektrycznym EF


Wyposa˝enie standardowe Nowa generacja wciàgników ∏aƒcuchowych ABUCompact charakteryzuje si´ nowoczesnym wzornictwem i zaawansowanymi rozwiàzaniami technicznymi. Zasilane pràdem trójfazowym o napi´ciu 400 V cztery typy wciàgników zapewniajà niezawodnie podnoszenie w zakresie od 80 kg do 4000 kg. Silnik i przek∏adnia majà budow´ modu∏owà, co umo˝liwia wykonanie produktu w wielu wersjach z pr´dkoÊciami podnoszenia do 20 m/min i w grupie obcià˝enia pracy do 4m, przy zachowaniu atrakcyjnych cen.

Tabele doboru (str. 11) przedstawiajà program produkcji wciàgników ∏aƒcuchowych firmy ABUS, a dodatkowe wyposa˝enie rozszerzajàce zakres stosowania przedstawione jest na stronach 8 i 9. Uzupe∏nieniem typoszeregu ABUCompact jest ma∏y GMC. Dzi´ki bezstopniowej regulacji pr´dkoÊci dla udêwigu 100 lub 200 kg i przy zasilaniu napi´ciem 230 V jest on idealnym wciàgnikiem dla ró˝norodnych zastosowaƒ i niewielkich udêwigów.

ABUCompact GM2 do GM8 Zakres dostawy: Elektryczny wciàgnik ∏aƒcuchowy z podwieszonà kasetà sterowniczà, gotowy do pod∏àczenia, z zamontowanym pojemnikiem na ∏aƒcuch, wprowadzonym ∏aƒcuchem noÊnym i wtyczkà dla pod∏àczenia do gniazdka sieciowego. • Obudowa silnika pokryta farbà RAL 5017 (niebieski komunikacyjny) • Odchylany i zdejmowany uchwyt mocujàcy. • Napi´cie robocze 3 fazy (pràd przemienny) 380 – 415 V / 50 Hz • Stopieƒ ochrony IP55, klasa izolacji F • Sterowanie przy u˝yciu zawieszonej kasety, z przyciskiem awaryjnym, stopieƒ ochrony IP65 • Sterowanie bezpoÊrednie • Alternatywne sterowanie elektroniczne 48 V w technologii pó∏przewodnikowej dost´pne dla GM8 • Szybkoz∏àcza z zamkni´ciem obrotowym • 2 pr´dkoÊci podnoszenia (podnoszenie g∏ówne/precyzyjne) • Zabezpieczenie przed przecià˝eniem realizowane przez sprz´g∏o poÊlizgowe (nastawialne z zewnàtrz) • Profilowany ocynkowany ∏aƒcuch ze stali o wysokiej wytrzyma∏oÊci, z pojemnikiem na ∏aƒcuch • WysokoÊç podnoszenia (droga haka) 3000 mm • Przewód sterowniczy, stosownie do wysokoÊç podnoszenia

ABUCompact GMC

4

ABUCompact GM2

ABUCompact GM8

ABUCompact GMC Zakres dostawy: Elektryczny wciàgnik ∏aƒcuchowy z podwieszonà kasetà sterowniczà, gotowy do pod∏àczenia, z zamontowanym pojemnikiem na ∏aƒcuch, wprowadzonym ∏aƒcuchem noÊnym i ok. 3 m przewodu pod∏àczeniowego z wtyczkà sieciowà. • Obudowa silnika pokryta farbà w proszku RAL 5017 (niebieski komunikacyjny) • Odchylany i zdejmowany uchwyt mocujàcy. • Napi´cie robocze 1-fazowe (pràd przemienny) 230 V / 50 Hz • Stopieƒ ochrony IP21, klasa izolacji F • Sterowanie przy u˝yciu zawieszonej kasety, z przyciskiem awaryjnym, stopieƒ ochrony IP65 • Bezstopniowa regulacja pr´dkoÊci podnoszenia • Zabezpieczenie przed przecià˝eniem realizowane przez sprz´g∏o poÊlizgowe (nienastawne) • Ocynkowany ∏aƒcuch o du˝ej wytrzyma∏oÊci wraz z pojemnikiem • WysokoÊç podnoszenia (droga haka) 3000 mm • Przewód sterowniczy, stosownie do wysokoÊç podnoszenia


Spis treÊci Rysunki i wymiary wciàgników ∏aƒcuchowych ABUCompact GMC, GM2 i GM4.

Strona 4

Wyposa˝enie standardowe

Strona 5

Spis treÊci

Strona 6 + 7

Szczegó∏y techniczne Wa˝ne informacje na temat ABUCompact GM2 do GM8

Strona 8 + 9

Dodatkowe wyposa˝enie – dodatkowe korzyÊci Wózki (mechanizmy jazdy) firmy ABUS

Strona 10

Wa˝ne zagadnienie: Ustalenie grupy nat´˝enia pracy

Strona 11

Tabele doboru WyjaÊnienie oznaczeƒ

Strona 12 - 14

Elektryczne wciàgniki ∏aƒcuchowe ABUCompact GM2 do GM8

Strona 15

Wi´ksze wysokoÊci podnoszenia / d∏u˝sze przewody sterownicze

Strona 16 - 17

Dodatkowe wyposa˝enie

Strona 18

Elektryczne wciàgniki ∏aƒcuchowe ABUCompact GMC Zderzaki zaciskowe firmy ABUS Zabierak pràdu firmy ABUS dla wózków

Strona 19

System zasilania przewodem wleczonym firmy ABUS

Strona 20

Przewód wleczony z ruchomym uk∏adem sterowania

Strona 21

System zasilania bezpiecznym przewodem Êlizgowym firmy ABUS

Strona 22 - 24

Wymiary i masy Elektryczne wciàgniki ∏aƒcuchowe ABUCompact GM2 do GM8 Elektryczne wciàgniki ∏aƒcuchowe ABUCompact GMC

Strona 25

Wózki r´czne HF firmy ABUS

Strona 26 + 27

Wózki elektryczne EF firmy ABUS

Strona 28

Samozamykajàce haki do wciàgników ∏aƒcuchowych firmy ABUS

Strona 29

Formularz zamówienia

Strona 30

Rysunki i wymiary wciàgników ∏aƒcuchowych ABUCompact GM6 i GM8

Techniczne zmiany zastrze˝one

Strona 3

5

Moving on up. crane systems


Szczegó∏y techniczne Wa˝ne informacje na temat ABUCompact GM 2 do GM8 Przepisy odnoÊnie budowy i bezpieczeƒstwa

§

90°

Wszystkie wciàgniki ∏aƒcuchowe firmy ABUS sà zaprojektowane i wyprodukowane zgodnie z stosownymi dyrektywami i normami Unii Europejskiej, jak równie˝ z niemieckimi przepisami o zapobieganiu wypadkom (BGV D8) i z ustawà o bezpiecznych urzàdzeniach.

Uchwyt mocujàcy

Zintegrowany hamulec bezpieczeƒstwa

Silnik i zespó∏ nap´dowy Silnik i przek∏adnia posiadajà budow´ modu∏owà. Ró˝ne ich zestawianie pozwala na uzyskanie ró˝nych pr´dkoÊci podnoszenia. Silnik posiada zwartà budow´ z wirnikiem klatkowym, z uzwojeniem 2 i 8-mio biegunowym, a przek∏adnia jest oddzielnie zamkni´tym modu∏em. Uzyskuje si´ tym sposobem znaczne oszcz´dnoÊci czasowe przy monta˝u i konserwacji. Przek∏adnia z´bata posiada uz´bienie skoÊne oraz u∏o˝yskowanie toczne co zapewnia spokojnà prac´. System smarowania przek∏adni nie wymaga obs∏ugi.

Hamulec tarczowy pràdu sta∏ego posiada bezazbestowe ok∏adziny hamulcowe o d∏ugiej ˝ywotnoÊci (ok. 1 milion hamowaƒ do pierwszej regulacji) i posiada bardzo krótkà drog´ wybiegu. Hamulec mo˝e byç dwukrotnie regulowany.

¸atwe i szybkie zawieszanie oraz zdejmowanie wciàgnika umo˝liwia sk∏adany uchwyt mocujàcy. Uchwyt ten zapewnia prawid∏owà pozycj´ wciàgnika. W przypadku GM2 i GM4 uchwyt mo˝na zainstalowaç w dwóch pozycjach, przestawionych wzajemnie o 90°. Mo˝liwe jest te˝ bezpoÊrednie (bez uchwytu mocujàcego) zamontowanie sztywne wciàgnika. Uzyskamy w ten sposób zwi´kszenie wysokoÊci podnoszenia.

Sprz´g∏o poÊlizgowe

2 pr´dkoÊci podnoszenia Dwie pr´dkoÊci, jedna dla szybkiego, druga dla precyzyjnego podnoszenia, sà standardem. Stosunek pr´dkoÊci wynosi 1:4 dla wciàgników GM2, GM4 i GM6, a 1:6 dla GM8.

6

Sprz´g∏o poÊlizgowe zapewnia niezawodne zabezpieczenie przed przecià˝eniem. Specjalne ok∏adziny o niskiej ÊcieralnoÊci gwarantujà wysoki poziom bezpieczeƒstwa w ca∏ym okresie u˝ytkowania. Sprz´g∏o poÊlizgowe mo˝e byç ∏atwo nastawiane z zewnàtrz.

Nap´d ∏aƒcucha Nap´d ∏aƒcucha sk∏ada si´ z precyzyjnie wykonanego ko∏a ∏aƒcuchowego, obj´tego w ca∏oÊci prowadnicà ∏aƒcucha. Ko∏o ∏aƒcuchowe i prowadnic´ mo˝na ∏atwo wymieniç, jako elementy modu∏owe, bez czasoch∏onnego otwierania korpusu wciàgnika.


∞ 360°

¸aƒcuch stalowy profilowany

Obrotowe zblocze (jednoci´gnowe) ¸aƒcuch jest zamocowany obrotowo w górnej cz´Êci zblocza. Hak i zblocze stanowià mocny stabilny obrotowy zespó∏. Nadany r´cznie transportowanemu elementowi kierunek przesuni´cia przekazywany jest na zblocze.

Specjalnie hartowany, galwanicznie ocynkowany profilowany stalowy ∏aƒcuch umo˝liwia przenoszenie obcià˝eƒ o 25% wy˝szych w porównaniu z ∏aƒcuchem o przekroju okràg∏ym. Wi´ksza powierzchnia styku pomi´dzy ogniwami ∏aƒcucha zmniejsza jego zu˝ycie. Powoduje to wzrost bezpieczeƒstwa pracy oraz wyd∏u˝a okres u˝ytkowania ∏aƒcucha.

Szybkoz∏àcza Pràd zasilajàcy i sygna∏y sterujàce doprowadzane sà przewodami z szybkoz∏àczami z zamkni´ciem obrotowym. Konstrukcja szybkoz∏àcza uniemo˝liwia b∏´dne po∏àczenie. Wewn´trzne po∏àczenia realizowane sà poprzez listwy wtykowe. Szybkoz∏àcza pozwalajà na oszcz´dnoÊç czasu i zapewniajà bezpieczeƒstwo przy monta˝u i konserwacji.

Sterowanie elektroniczne 48V Sterowanie elektroniczne realizowane jest w bezstykowej odpornej na zu˝ycie technologii pó∏przewodnikowej. W porównaniu do tradycyjnego sterowania za pomocà styczników mechanicznych w znaczàcy sposób zmniejszamy rozmiar i ci´˝ar urzàdzenia. (Jest to standardowe rozwiàzanie dla GM8, a opcjonalne dla GM2, GM4 i GM6)

Elastyczny przewód sterowniczy

Kaseta podwieszona

Nowoczesne przewody sterownicze nie wymagajà dodatkowego elementu odcià˝ajàcego. Si∏y rozciàgajàce sà przejmowane przez specjalnà, warstwowà struktur´ tkaniny przewodu sterowniczego. Dzi´ki temu przewody elektryczne znajdujàce si´ wewnàtrz sà skutecznie chronione przed uszkodzeniami mechanicznymi.

Wciàgniki ABUComapct sterowane sà z poziomu posadzki za pomocà ergonomicznych kaset sterujàcych ABUCommander wyposa˝onych w dwupozycyjne przyciski i du˝y wy∏àcznik bezpieczeƒstwa. Kaseta sterujàca pod∏àczona jest za pomocà szybkoz∏àczy z zamkni´ciem obrotowym (z∏àcze bagnetowe).

7

Moving on up. crane systems


Dodatkowe wyposa˝enie – dodatkowe korzyÊci Sterowanie elektroniczne 48 V przy podnoszeniu/opuszczaniu

Licznik godzin pracy Licznik godzin pracy s∏u˝y realnemu ustaleniu czasu pracy, wykonanej przez mechanizm podnoszenia. Wskazane godziny pracy mogà byç wykorzystane dla obliczenia pozosta∏ego okresu ˝ywotnoÊci mechanizmu podnoszenia, w rozumieniu FEM 9.755. W wyniku zastosowania licznika czasu pracy, uzyskuje si´ zazwyczaj przed∏u˝enie dopuszczalnego okresu eksploatacji wciàgnika.

Sterowanie elektroniczne realizowane jest w nowoczesnej, bezstykowej odpornej na zu˝ycie technologii pó∏przewodnikowej i jest zintegrowane z wciàgnikiem ∏aƒcuchowym. W porównaniu z tradycyjnym sterowaniem za pomocà styczników mechanicznych w znaczàcy sposób zmniejszamy rozmiar i ci´˝ar urzàdzenia. Napi´cie sterowania wynosi 48 V.

alternatywnie: Sterowanie elektroniczne przy podnoszeniu/opuszczaniu i jeêdzie wózka Rozszerzone sterowanie elektroniczne w technologii pó∏przewodnikowej dla funkcji jazdy wózka elektrycznego. Dla wciàgników GM2 sterowanie jest montowane w dodatkowej obudowie zintegrowanej z wciàgnikiem.

Elektroniczny wy∏àcznik kraƒcowy (dwupozycyjny)

Elektroniczny wy∏àcznik kraƒcowy stwarza dodatkowe zabezpieczenie przy eksploatacji poprzez wybór dwóch dowolnych punktów wy∏àczeniowych. Punkty wy∏àczeniowe dla najwy˝szego i najni˝szego po∏o˝enia haka sà indywidualnie programowane przyciskiem „Teach-In“ na kasecie sterujàcej. Z chwilà osiàgni´cia wybranego punktu wy∏àczeniowego nast´puje wy∏àczenie czynnoÊci podnoszenia, wzgl´dnie opuszczania. Opcja powy˝sza wymaga zastosowania sterowania elektronicznego 48 V. alternatywnie: Wy∏àcznik kraƒcowy podnoszenia z dwoma dodatkowymi pozycjami poÊrednimi. W opcji tej wyst´pujà dwa dodatkowe punkty wy∏àczenia (dowolnie programowane) pomi´dzy skrajnym górnym i dolnym po∏o˝eniem haka. Po osiàgni´ciu takiego punktu mo˝liwe jest ponowne w∏àczenie mechanizmu podnoszenia, wzgl´dnie opuszczania. Krzy˝owy wy∏àcznik kraƒcowy jazdy wózka

Przetwornik cz´stotliwoÊci ABUliner podnoszenie/opuszczanie ABUliner stosujemy w celu osiàgni´cia bezstopniowej regulacji pr´dkoÊci podnoszenia potrzebnej np. przy przemieszczaniu kruchych przedmiotów ze szk∏a, ceramiki lub przedmiotów d∏ugich. Przetwornik cz´stotliwoÊci pozwala równie˝ na bardzo precyzyjne wykonanie trudnych prac monta˝owych. Dodatkowym zabezpieczeniem uzyskiwanym dzi´ki zastosowaniu ABUliner jest elektroniczne wy∏àczenie nap´du podnoszenia w dwóch dowolnie wybranych punktach wy∏àczeniowych (programowanych za pomocà kasety sterujàcej).

8

Wy∏àczniki tego typu mogà byç stosowane w celu zmiany pr´dkoÊci jazdy wózka na ni˝szà przed osiàgni´ciem kraƒcowego punktu wy∏àczenia. Gdy wózek minie wy∏àcznik kraƒcowy mo˝liwy jest jego ruch w trybie niskiej pr´dkoÊci w kierunku przeciwnym. Opcja powy˝sza dost´pna jest jedynie ze sterowaniem elektronicznym bàdê stycznikowym. alternatywnie: Prze∏àczenie pr´dkoÊci jazdy wózka na tryb niskiej pr´dkoÊci, a w dalszej kolejnoÊci pe∏ne wy∏àczenie (wózek nie uderza w zderzaki zainstalowane na jezdni wózka). Gdy wózek minie wy∏àcznik kraƒcowy mo˝liwy jest jego ruch w kierunku przeciwnym w trybie wysokiej pr´dkoÊci.


Sterowanie radiem ABUS Mini-RC Zastosowanie radiowego sterowania ABUS Mini-RC (plug&play) do podnoszenia i opuszczania (w trybie dwóch pr´dkoÊci) mo˝liwe jest dla zasi´gu do 25 metrów. Sterowanie takie sk∏ada si´ z lekkiego pilota zasilanego bateriami (z zaczepem do paska), odbiornika ze z∏àczem wtykowym, zintegrowanego sygna∏u dêwi´kowego, wy∏àcznika bezpieczeƒstwa oraz detektora spadku napi´cia z ostrzegawczym brz´czykiem. Odbiornik zaprojektowano w technologii plug&play, mo˝na wi´c pod∏àczyç go w miejsce przewodu przy∏àczeniowego kasety sterujàcej. Opcja powy˝sza dost´pna jest w po∏àczeniu z sterowaniem 48 V. Dodatkowe gniazdo zasilania na wciàgniku Wciàgnik wyposa˝ony jest w dodatkowe 5-bolcowe gniazdo (3/N/PE) przeznaczone do przy∏àczenia zewn´trznego urzàdzenia. Gniazdo pod∏àczone jest przed wy∏àcznikiem awaryjnym, tak wi´c urzàdzenie zewn´trzne jest zasilane równie˝ w wypadku zadzia∏ania wy∏àcznika awaryjnego. To rozwiàzanie zapewnia ∏atwe przy∏àczanie i od∏àczanie urzàdzeƒ zewn´trznych. W zale˝noÊci od indywidualnego zastosowania mo˝e zaistnieç potrzeba zasilania wciàgnika przewodem 5 biegunowym (powy˝sza opcja nie jest dost´pna w zestawieniu z wózkiem elektrycznym).

alternatywnie: Mo˝liwe jest zastosowanie sterowania radiem Mini-RC do podnoszenia/opuszczania jak równie˝ do jazdy wózka. Przy takim sterowaniu wymagany jest krzy˝owy wy∏àcznik kraƒcowy jazdy wózka. Dla optymalnej pracy wciàgnika zaleca si´ zastosowanie prze∏àcznika pr´dkoÊci jazdy wózka z wy∏àcznikiem kraƒcowym.

Wciàgniki zasilane pràdem o innym napi´ciu dost´pne na zamówienie: 440 – 480 V / 60 Hz 220 – 240 V / 50 Hz 360 – 400 V / 60 Hz

208 – 230 V / 60 Hz 550 – 600 V / 60 Hz 460 – 500 V / 50 Hz

Wózki (mechanizmy jazdy) firmy ABUS

Wózki elektryczne firmy ABUS

Wózki r´czne firmy ABUS • wytrzyma∏a konstrukcja na ∏o˝yskach tocznych • praktycznie bezobs∏ugowe • obrobione ko∏a jezdne • zabezpieczone przed przesuwem i spadni´ciem • kolor RAL 5017 (niebieski transportowy) dopasowany do wielu modeli wciàgników • nastawny dla szerokoÊci pó∏ek od 42 do 305 milimetrów

• wytrzyma∏a konstrukcja na ∏o˝yskach tocznych • praktycznie bezobs∏ugowe • pr´dkoÊç 5/20 metrów na minut´ • wysokiej jakoÊci jednostka nap´dowa • stopieƒ ochrony IP55 • elektromechaniczny hamulec tarczowy o d∏ugim okresie u˝ytkowania • obrobione ko∏a jezdne • zabezpieczone przed przesuwem i spadni´ciem • kolor RAL 5017 (niebieski transportowy) dopasowany do wielu modeli wciàgników • nastawny dla szerokoÊci pó∏ek od 64 do 305 milimetrów

9

Moving on up. crane systems


Wa˝ne zagadnienie: Ustalenie grupy nat´˝enia pracy (FEM) Oprócz typu, udêwigu, wysokoÊci i pr´dkoÊci podnoszenia, wa˝nym kryterium przy doborze wciàgnika jest okreÊlenie w∏aÊciwej dla niego grupy nat´˝enia pracy (FEM), odpowiadajàcej warunkom u˝ytkowania. Seryjnie wytwarzane mechanizmy podnoszenia projektuje si´ na Êredni teoretyczny okres u˝ytkowania 10 lat (zgodnie z normà FEM 9.511). Dobór nie odpowiadajàcy rzeczywistym warunkom pracy mo˝e prowadziç mi´dzy innymi do istotnego skrócenia okresu pracy wciàgnika (znacznie mniej ni˝ 10 lat). Skutkiem tego sà dodatkowe koszty zwiàzane z obs∏ugà, naprawà i przedwczesnym remontem kapitalnym. Niemieckie przepisy dotyczàce zapobiegania wypadkom UVV BGV D8 i BGV D6 nak∏adajà na u˝ytkowników urzàdzeƒ dêwigowych obowiàzek okreÊlenia teoretycznego stopnia zu˝ycia urzàdzenia podczas okresowych przeglàdów. Po up∏ywie teoretycznego okresu u˝ytkowania nale˝y wycofaç wciàgnik z eksploatacji. Dalsza eksploatacja mo˝liwa jest w przypadku, gdy inspektor nie zg∏osi zastrze˝eƒ co do dalszego u˝ytkowania urzàdzenia i okreÊli warunki dalszej eksploatacji. Zwykle inspektorzy wymagajà przeprowadzenia generalnego remontu wciàgnika. Celem tych wymagaƒ jest zapewnienie, by ka˝dy wciàgnik by∏ u˝ytkowany w bezpiecznym okresie pracy (S.W.P. – Safe Working Period).

Do okreÊlenia grupy nat´˝enia pracy, obok Êredniego czasu pracy tm (Êredni czas pracy w godzinach na dob´) wymagane jest okreÊlenie sumarycznego obcià˝enia k. WartoÊç tm wyznaczamy ze wzoru: 2 x Êr. wysokoÊç podnoszenia (m) x iloÊç cykli pracy (1/h) x czas pracy (h/dob´)

tm =

Êrednia wysokoÊç podnoszenia: Êrednia droga haka iloÊç cykli pracy: przeci´tna iloÊç czynnoÊci podnoszenia na godzin´. CzynnoÊç podnoszenia (cykl pracy) sk∏ada si´ z jednorazowego podnoszenia i opuszczenia. Operacje z nieobcià˝onym hakiem nale˝y równie˝ uwzgl´dniç, pami´tajàc i˝ jednoczeÊnie obni˝ajà one sumaryczne obcià˝enie. czas pracy: Âredni czas pracy w godzinach na dob´, podczas którego realizuje si´ ww. przeci´tnà iloÊç czynnoÊci podnoszenia (Êrednià liczb´ cykli pracy na godzin´). pr´dkoÊç podnoszenia: Ârednia pr´dkoÊç podnoszenia (zwykle maksymalna pr´dkoÊç podnoszenia) przy której realizuje si´ czynnoÊci podnoszenia (cykle pracy). Dobór wy˝szej grupy FEM oznacza, i˝ urzàdzenie w tych samych warunkach pracy ma dwukrotnie d∏u˝szy teoretyczny okres u˝ytkowania.

Poni˝sza tabela przedstawia teoretyczny okres u˝ytkowania D w godzinach dla grupy nap´dów (grup nat´˝enia pracy wg FEM) 1Bm, 1Am, 2m, 3m i 4m.

Grupa nap´du 1Bm/M3 1Am/M4 2m/M5 Lp.

Sumaryczne obcià˝enie

3m/M6

60 (min/h) x pr´dkoÊç podnoszenia (m/min)

Szczegó∏owe informacje na ten temat znajdujà si´ w normie FEM 9.755 oraz w czwartym dodatku do niemieckich przepisów o zapobieganiu wypadkom UVV BGV D8 UW dotyczàcym wind, wciàgników i wciàgarek. Na Paƒstwa ˝yczenie przeÊlemy zak∏adowe wytyczne ustalania grupy nat´˝enia pracy FEM oraz materia∏y pozwalajàce na okreÊlenie pozosta∏ego czasu teoretycznego u˝ytkowania (do wymaganego przepisami czasu wycofania wciàgnika z eksploatacji).

4m/M7

Teoretyczny okres u˝ytkowania D (h)

1

lekkie

3 200

6 300

12 500

25 000

50 000

2

Êrednie

1 600

3 200

6 300

12 500

25 000

3

ci´˝kie

800

1 600

3 200

6 300

12 500

4

bardzo ci´˝kie

400

800

1 600

3 200

6 300

Znajàc Êredni czas pracy, jak i sumaryczne obcià˝enie z poni˝szej tabeli dobieramy grup´ nat´˝enia pracy (wg DIN 15020 wzg. FEM 9.511).

1 (lekkie)

Definicja sumarycznego obcià˝enia (k ≤ 0.50) Maks.obcià˝enie tylko w wyjàtkowych przypadkach, przewa˝nie bardzo niskie obcià˝enie, 1) brak obcià˝enia sta∏ego .

Âredni czas pracy tm w dniu roboczym (h) 0 10

50

100

% udêwigu

Sumaryczne obcià˝enie

4–8

8 – 16

> 16

≤1

1–2

2–4

4–8

8 – 16

≤ 0,5

0,5 – 1

1–2

2–4

4–8

≤ 0,25

0,25 – 0,5

0,5 – 1

1–2

2–4

1Bm

1Am

2m

3m

4m

% okresu u˝ytkowania

100

73 47

% udêwigu

2 (Êrednie)

2–4

10 0

016,7 33,3 50

(0.50 < k ≤ 0.63) Cz´stsze maksymalne obcià˝enia, bie˝àce nieznaczne obcià˝enia, 1) Êrednie obcià˝enie sta∏e .

≤2 40

20 0 % okresu u˝ytkowania

10

3 (ci´˝kie)

(0.63 < k ≤ 0.80) Cz´ste maksymalne obcià˝enie, bie˝àce Êrednie obcià˝enie, 1) du˝e obcià˝enie sta∏e .

50

100

% udêwigu

0

40

0 % okresu u˝ytkowania

0

4 (bardzo ci´˝kie)

(0.80 < k ≤ 1) Regularne najwy˝sze obcià˝enia, 1) bardzo du˝e obcià˝enie sta∏e .

90 100 80

% udêwigu

1) Obcià˝enie sta∏e – masa obcià˝ajàca hak wciàgnika przez d∏ugi czas (bliski 100 % okresu u˝ytkowania), np. specjalistyczne oprzyrzàdowanie elektromagnetyczne.

0 % okresu u˝ytkowania

Grupa nap´du wg DIN 15020 wzgl. FEM 9.511


Tabela doboru wciàgników ∏aƒcuchowych (Napi´cie robocze 400 V, 50 Hz, 3 fazy) Podn. g∏ówne

3 m/min

4 m/min

5 m/min

IloÊç ci´gien

2/1

2/1

2/1

6 m/min 1/1

8 m/min 2/1

1/1

10 m/min 2/1

1/1

12 m/min

16 m/min

20 m/min

1/1

1/1

1/1

2/1

Ud˝wig kg

80

GM2 (4m)

GM2 (4m)

GM2 (4m)

GM2 (4m)

GM2 (4m)

GM2 (3m)

100

GM2 (4m)

GM2 (4m)

GM2 (4m)

GM2 (4m)

GM2 (3m)

GM2 (2m)

GM2 (3m)

GM2 (2m)

125

GM2 (4m)

GM2 (4m)

GM2 (4m)

160

GM2 (4m)

GM2 (4m)

GM2 (4m)

GM2 (4m)

GM2 (4m)

GM2 (4m)

GM2 (4m)

GM2 (3m)

GM2 (3m)

GM2 (2m)

200

GM2 (4m)

GM2 (4m)

GM2 (4m)

GM2 (3m)

GM2 (4m)

GM2 (3m)

GM2 (3m)

GM2 (2m)

GM2 (2m)

250

GM2 (4m)

GM2 (4m)

GM2 (4m)

GM2 (2m)

GM2 (3m)

GM2 (2m)

GM2 (2m)

GM4 (4m)

GM4 (4m)

GM4 (3m)

GM4 (4m)

GM4 (4m)

GM4 (3m)

GM4 (2m)

GM4 (3m)

GM4 (3m)

GM4 (2m)

GM4 (2m)

GM4 (4m) 320

GM2 (4m)

GM2 (4m)

GM2 (3m)

400

GM2 (3m)

GM2 (3m)

GM2 (2m)

500

GM2 (2m)

GM2 (2m)

GM4 (4m)

GM2 (1Am) GM2 (2m)

GM4 (4m)

GM4 (2m)

GM4 (3m)

GM4 (2m)

GM4 (2m)

GM4 (1Am) GM4 (2m)

GM6 (4m)

GM6 (3m)

GM6 (3m)

GM6 (3m)

GM6 (3m)

GM6 (2m)

GM8 (3m)

GM8 (3m)

GM8 (3m)

GM8 (3m)

GM6 (2m)

GM6 (2m)

GM8 (3m)

GM8 (3m)

GM8 (3m)

GM6 (1Am) GM6 (3m)

GM8 (2m)

GM4 (4m) 630

GM2 (1Am) GM4 (4m)

GM4 (4m)

GM6 (4m)

GM4 (3m)

GM6 (4m) GM4 (3m)

800

1000

1250

GM4 (2m)

GM6 (4m)

GM4 (3m)

GM6 (3m)

GM4 (2m)

GM4 (2m)

GM6 (2m)

GM4 (1Am) GM6 (4m)

GM6 (1Am) GM6 (3m)

GM6 (4m) 1600

2000

2500

GM6 (3m)

GM6 (2m)

GM8 (2m)

GM8 (2m)

GM8 (2m)

GM8 (3m)

GM6 (3m)

GM6 (3m)

GM6 (2m)

GM8 (3m)

GM8 (3m)

GM8 (3m)

GM6 (2m)

GM6 (2m)

GM8 (3m)

GM8 (3m)

GM8 (3m)

GM6 (1Am) GM6 (1Am) GM8 (2m)

GM8 (2m)

GM8 (3m)

GM8 (1Am) GM8 (2m)

GM8 (1Am) GM8 (2m)

GM8 (2m)

GM8 (3m) 3200

GM8 (2m)

4000

GM8 (1Am)

GM8 (1Am)

Tabela doboru wciàgników ∏aƒcuchowych (Napi´cie robocze 230 V, 50 Hz, 1 faza) Podnoszenie g∏ówne

6 m/min (bezstopniowe)

12 m/min (bezstopniowe)

2/1

1/1

IloÊç ci´gien Ud˝wig

kg

GMC (1Am)

100 200

GMC (1Am)

WyjaÊnienie oznaczeƒ Wciàgnik

Wózek (opcjonalnie)

GM 2 320. 6 – 1 / EF 14 Typ (rozmiar) nap´du rodzaj nap´du IloÊç ci´gien noÊnych pr´dkoÊç mechanizmu podnoszenia m/min udêwig kg Typ (rozmiar) wciàgnika typoszereg

11

Moving on up. crane systems


Elektryczne wciàgniki ∏aƒcuchowe ABUCompact GM2 do GM8 (Napi´cie robocze 400 V, 50 Hz, 3 fazy) 1) moc silnika przy podnoszeniu precyzyjnym/ g∏ównym 2) wspó∏czynnik nat´˝enia pracy 3) iloÊç w∏àczeƒ w ciàgu jednej godziny

Udêwig kg

Typ

IloÊç Typ ci´gien haka

Silnik

kw1)

z wózkiem r´cznym

z wózkiem elektrycznym

%ED2)

c/h3)

Typ

Typ

80

1,5 / 6

4m / M7

GM2 80.6-1

1

012

0,09 / 0,35

60

360

HF 3

EF 14

80

2/8

4m / M7

GM2 80.8-1

1

012

0,09 / 0,35

60

360

HF 3

EF 14

80

2,5 / 10

4m / M7

GM2 80.10-1

1

012

0,09 / 0,35

60

360

HF 3

EF 14

80

3 / 12

4m / M7

GM2 80.12-1

1

012

0,09 / 0,35

60

360

HF 3

EF 14

80

4 / 16

4m / M7

GM2 80.16-1

1

012

0,09 / 0,35

60

360

HF 3

EF 14

80

5 / 20

3m / M6

GM2 80.20-1

1

012

0,09 / 0,35

60

360

HF 3

EF 14

100

1,5 / 6

4m / M7

GM2 100.6-1

1

012

0,09 / 0,35

60

360

HF 3

EF 14

100

2/8

4m / M7

GM2 100.8-1

1

012

0,09 / 0,35

60

360

HF 3

EF 14

100

2,5 / 10

4m / M7

GM2 100.10-1

1

012

0,09 / 0,35

60

360

HF 3

EF 14

100

3 / 12

4m / M7

GM2 100.12-1

1

012

0,09 / 0,35

60

360

HF 3

EF 14

100

4 / 16

3m / M6

GM2 100.16-1

1

012

0,09 / 0,35

60

360

HF 3

EF 14

100

5 / 20

2m / M5

GM2 100.20-1

1

012

0,09 / 0,35

60

360

HF 3

EF 14

1,5 / 6

4m / M7

GM2 125.6-1

1

012

0,09 / 0,35

60

360

HF 3

EF 14

125

2/8

4m / M7

GM2 125.8-1

1

012

0,09 / 0,35

60

360

HF 3

EF 14

125

2,5 / 10

4m / M7

GM2 125.10-1

1

012

0,09 / 0,35

60

360

HF 3

EF 14

125

3 / 12

3m / M6

GM2 125.12-1

1

012

0,09 / 0,35

60

360

HF 3

EF 14

125

4 / 16

2m / M5

GM2 125.16-1

1

012

0,09 / 0,35

60

360

HF 3

EF 14

125

160

1,5 / 6

4m / M7

GM2 160.6-1

1

012

0,09 / 0,35

60

360

HF 3

EF 14

160

2/8

4m / M7

GM2 160.8-1

1

012

0,09 / 0,35

60

360

HF 3

EF 14

160

2,5 / 10

3m / M6

GM2 160.10-1

1

012

0,09 / 0,35

60

360

HF 3

EF 14

160

3 / 12

2m / M5

GM2 160.12-1

1

012

0,09 / 0,35

60

360

HF 3

EF 14

0,8 / 3

4m / M7

GM2 160.3-2

2

05

0,09 / 0,35

60

360

HF 3

EF 14

160

1/4

4m / M7

GM2 160.4-2

2

05

0,09 / 0,35

60

360

HF 3

EF 14

160

1,3 / 5

4m / M7

GM2 160.5-2

2

05

0,09 / 0,35

60

360

HF 3

EF 14

160

1,5 / 6

4m / M7

GM2 160.6-2

2

05

0,09 / 0,35

60

360

HF 3

EF 14

160

2/8

4m / M7

GM2 160.8-2

2

05

0,09 / 0,35

60

360

HF 3

EF 14

160

2,5 / 10

3m / M6

GM2 160.10-2

2

05

0,09 / 0,35

60

360

HF 3

EF 14

200

1,5 / 6

3m / M6

GM2 200.6-1

1

012

0,09 / 0,35

60

360

HF 3

EF 14

200

2/8

3m / M6

GM2 200.8-1

1

012

0,09 / 0,35

60

360

HF 3

EF 14

200

2,5 / 10

2m / M5

GM2 200.10-1

1

012

0,09 / 0,35

60

360

HF 3

EF 14

200

0,8 / 3

4m / M7

GM2 200.3-2

2

05

0,09 / 0,35

60

360

HF 3

EF 14

200

1/4

4m / M7

GM2 200.4-2

2

05

0,09 / 0,35

60

360

HF 3

EF 14

200

1,3 / 5

4m / M7

GM2 200.5-2

2

05

0,09 / 0,35

60

360

HF 3

EF 14

200

1,5 / 6

4m / M7

GM2 200.6-2

2

05

0,09 / 0,35

60

360

HF 3

EF 14

200

2/8

3m / M6

GM2 200.8-2

2

05

0,09 / 0,35

60

360

HF 3

EF 14

200

2,5 / 10

2m / M5

GM2 200.10-2

2

05

0,09 / 0,35

60

360

HF 3

EF 14

250

1,5 / 6

2m / M5

GM2 250.6-1

1

012

0,09 / 0,35

60

360

HF 3

EF 14

160

12

Pr´dkoÊç Grupa podno- FEM/ISO szenia m/min

250

2/8

2m / M5

GM2 250.8-1

1

012

0,09 / 0,35

60

360

HF 3

EF 14

250

0,8 / 3

4m / M7

GM2 250.3-2

2

05

0,09 / 0,35

60

360

HF 3

EF 14

250

1/4

4m / M7

GM2 250.4-2

2

05

0,09 / 0,35

60

360

HF 3

EF 14

250

1,3 / 5

4m / M7

GM2 250.5-2

2

05

0,09 / 0,35

60

360

HF 3

EF 14

250

1,5 / 6

3m / M6

GM2 250.6-2

2

05

0,09 / 0,35

60

360

HF 3

EF 14

250

2/8

2m / M5

GM2 250.8-2

2

05

0,09 / 0,35

60

360

HF 3

EF 14

250

2/8

4m / M7

GM4 250.8-1

1

025

0,22 / 0,9

60

360

HF 3

EF 14

250

2,5 / 10

4m / M7

GM4 250.10-1

1

025

0,22 / 0,9

60

360

HF 3

EF 14

250

3 / 12

4m / M7

GM4 250.12-1

1

025

0,22 / 0,9

60

360

HF 3

EF 14

250

4 / 16

3m / M6

GM4 250.16-1

1

025

0,22 / 0,9

60

360

HF 3

EF 14

250

5 / 20

2m / M5

GM4 250.20-1

1

025

0,22 / 0,9

60

360

HF 3

EF 14


Udêwig kg

Pr´dkoÊç Grupa podno- FEM/ISO szenia m/min

Typ

IloÊç Typ ci´gien haka

Silnik

kw1)

z wózkiem r´cznym

z wózkiem elektrycznym

%ED2)

c/h3)

Typ

Typ

320

1,5 / 6

1Am / M4

GM2 320.6-1

1

025

0,09 / 0,35

60

360

HF 6

EF 14

320

0,8 / 3

4m / M7

GM2 320.3-2

2

05

0,09 / 0,35

60

360

HF 6

EF 14

320

1/4

4m / M7

GM2 320.4-2

2

05

0,09 / 0,35

60

360

HF 6

EF 14

320

1,3 / 5

3m / M6

GM2 320.5-2

2

05

0,09 / 0,35

60

360

HF 6

EF 14

320

1,5 / 6

2m / M5

GM2 320.6-2

2

05

0,09 / 0,35

60

360

HF 6

EF 14

320

2/8

4m / M7

GM4 320.8-1

1

025

0,22 / 0,9

60

360

HF 6

EF 14

320

2,5 / 10

4m / M7

GM4 320.10-1

1

025

0,22 / 0,9

60

360

HF 6

EF 14

320

3 / 12

3m / M6

GM4 320.12-1

1

025

0,22 / 0,9

60

360

HF 6

EF 14

320

4 / 16

2m / M5

GM4 320.16-1

1

025

0,22 / 0,9

60

360

HF 6

EF 14

0,8 / 3

3m / M6

GM2 400.3-2

2

05

0,09 / 0,35

60

360

HF 6

EF 14

400

1/4

3m / M6

GM2 400.4-2

2

05

0,09 / 0,35

60

360

HF 6

EF 14

400

1,3 / 5

2m / M5

GM2 400.5-2

2

05

0,09 / 0,35

60

360

HF 6

EF 14

400

2/8

3m / M6

GM4 400.8-1

1

025

0,22 / 0,9

60

360

HF 6

EF 14

400

2,5 / 10

3m / M6

GM4 400.10-1

1

025

0,22 / 0,9

60

360

HF 6

EF 14

400

3 / 12

2m / M5

GM4 400.12-1

1

025

0,22 / 0,9

60

360

HF 6

EF 14

05

0,09 / 0,35

60

360

HF 6

EF 14

400

500

0,8 / 3

2m / M5

GM2 500.3-2

2

500

1/4

2m / M5

GM2 500.4-2

2

05

0,09 / 0,35

60

360

HF 6

EF 14

500

2/8

2m / M5

GM4 500.8-1

1

025

0,22 / 0,9

60

360

HF 6

EF 14

500

2,5 / 10

2m / M5

GM4 500.10-1

1

025

0,22 / 0,9

60

360

HF 6

EF 14

500

1/4

4m / M7

GM4 500.4-2

2

05

0,22 / 0,9

60

360

HF 6

EF 14

500

1,3 / 5

4m / M7

GM4 500.5-2

2

05

0,22 / 0,9

60

360

HF 6

EF 14

500

1,5 / 6

4m / M7

GM4 500.6-2

2

05

0,22 / 0,9

60

360

HF 6

EF 14

500

2/8

3m / M6

GM4 500.8-2

2

05

0,22 / 0,9

60

360

HF 6

EF 14

2m / M5

500

2,5 / 10

GM4 500.10-2

2

05

0,22 / 0,9

60

360

HF 6

EF 14

630

0,8 / 3

1Am / M4

GM2 630.3-2

2

05

0,09 / 0,35

60

360

HF 14

EF 14

630

2/8

1Am / M4

GM4 630.8-1

1

025

0,22 / 0,9

60

360

HF 14

EF 14

630

1/4

4m / M7

GM4 630.4-2

2

05

0,22 / 0,9

60

360

HF 14

EF 14

630

1,3 / 5

4m / M7

GM4 630.5-2

2

05

0,22 / 0,9

60

360

HF 14

EF 14

630

1,5 / 6

3m / M6

GM4 630.6-2

2

05

0,22 / 0,9

60

360

HF 14

EF 14

630

2/8

2m / M5

GM4 630.8-2

2

05

0,22 / 0,9

60

360

HF 14

EF 14

630

1,5 / 6

4m / M7

GM6 630.6-1

1

05

0,4 / 1,7

50

300

HF 14

EF 14

630

2/8

4m / M7

GM6 630.8-1

1

05

0,4 / 1,7

50

300

HF 14

EF 14

630

2,5 / 10

4m / M7

GM6 630.10-1

1

05

0,4 / 1,7

50

300

HF 14

EF 14

630

3 / 12

3m / M6

GM6 630.12-1

1

05

0,4 / 1,7

50

300

HF 14

EF 14

630

4 / 16

3m / M6

GM6 630.16-1

1

05

0,4 / 1,7

50

300

HF 14

EF 14

800

1/4

3m / M6

GM4 800.4-2

2

05

0,22 / 0,9

60

360

HF 14

EF 14

800

1,3 / 5

3m / M6

GM4 800.5-2

2

05

0,22 / 0,9

60

360

HF 14

EF 14

800

1,5 / 6

2m / M5

GM4 800.6-2

2

05

0,22 / 0,9

60

360

HF 14

EF 14

800

1,5 / 6

3m / M6

GM6 800.6-1

1

05

0,4 / 1,7

50

300

HF 14

EF 14

800

2/8

3m / M6

GM6 800.8-1

1

05

0,4 / 1,7

50

300

HF 14

EF 14

800

2,5 / 10

3m / M6

GM6 800.10-1

1

05

0,4 / 1,7

50

300

HF 14

EF 14

800

3 / 12

2m / M5

GM6 800.12-1

1

05

0,4 / 1,7

50

300

HF 14

EF 14

3m / M6

GM8 800.8-1

1

05

0,75/ 3

50

300

HF 22

EF 22 EF 22

800

1,3 / 8

800

1,7 / 10

3m / M6

GM8 800.10-1

1

05

0,75/ 3

50

300

HF 22

800

2 / 12

3m / M6

GM8 800.12-1

1

05

0,75/ 3

50

300

HF 22

EF 22

800

2,7 / 16

3m / M6

GM8 800.16-1

1

05

0,75/ 3

50

300

HF 22

EF 22

800

3,3 / 20

2m / M5

GM8 800.20-1

1

05

0,75/ 3

40

240

HF 22

EF 22

1) moc silnika przy podnoszeniu precyzyjnym/ g∏ównym 2) wspó∏czynnik nat´˝enia pracy 3) iloÊç w∏àczeƒ w ciàgu jednej godziny

13

Moving on up. crane systems


Elektryczne wciàgniki ∏aƒcuchowe ABUCompact GM2 do GM8 (Napi´cie robocze 400 V, 50 Hz, 3 fazy) 1) moc silnika przy podnoszeniu precyzyjnym/ g∏ównym 2) wspó∏czynnik nat´˝enia pracy 3) iloÊç w∏àczeƒ w ciàgu jednej godziny

14

Udêwig kg

Pr´dkoÊç Grupa podno- FEM/ISO szenia m/min

Typ

IloÊç Typ ci´gien haka

Silnik

z wózkiem r´cznym

z wózkiem elektrycznym

kw1)

%ED2)

c/h3)

Typ

Typ

1000

1/4

2m / M5

GM4 1000.4-2

2

05

0,22 / 0,9

60

360

HF 14

EF 14

1000

1,3 / 5

2m / M5

GM4 1000.5-2

2

05

0,22 / 0,9

60

360

HF 14

EF 14

1000

1,5 / 6

2m / M5

GM6 1000.6-1

1

05

0,4 / 1,7

50

300

HF 14

EF 14

1000

2/8

2m / M5

GM6 1000.8-1

1

05

0,4 / 1,7

50

300

HF 14

EF 14

1000

2,5 / 10

2m / M5

GM6 1000.10-1

1

05

0,4 / 1,7

50

300

HF 14

EF 14

1000

1,3 / 8

3m / M6

GM8 1000.8-1

1

05

0,75/ 3

50

300

HF 22

EF 22

1000

1,7 / 10

3m / M6

GM8 1000.10-1

1

05

0,75/ 3

50

300

HF 22

EF 22

1000

2 / 12

3m / M6

GM8 1000.12-1

1

05

0,75/ 3

50

300

HF 22

EF 22

1000

2,7 / 16

2m / M5

GM8 1000.16-1

1

05

0,75/ 3

40

240

HF 22

EF 22

1250

1/4

GM4 1250.4-2

2

05

0,22 / 0,9

60

360

HF 14

EF 14

1250

1,5 / 6

1Am / M4

GM6 1250.6-1

1

05

0,4 / 1,7

50

300

HF 14

EF 14

1250

2/8

1Am / M4

GM6 1250.8-1

1

05

0,4 / 1,7

50

300

HF 14

EF 14

1250

0,8 / 3

4m / M7

GM6 1250.3-2

2

1

0,4 / 1,7

50

300

HF 14

EF 14

1250

1/4

4m / M7

GM6 1250.4-2

2

1

0,4 / 1,7

50

300

HF 14

EF 14

1250

1,3 / 5

4m / M7

GM6 1250.5-2

2

1

0,4 / 1,7

50

300

HF 14

EF 14

1250

1,5 / 6

3m / M6

GM6 1250.6-2

2

1

0,4 / 1,7

50

300

HF 14

EF 14

1250

2/8

3m / M6

GM6 1250.8-2

2

1

0,4 / 1,7

50

300

HF 14

EF 14

1250

1,3 / 8

3m / M6

GM8 1250.8-1

1

05

0,75/ 3

50

300

HF 22

EF 22

1250

1,7 / 10

2m / M5

GM8 1250.10-1

1

05

0,75/ 3

40

240

HF 22

EF 22

1250

2 / 12

2m / M5

GM8 1250.12-1

1

05

0,75/ 3

40

240

HF 22

EF 22

1Am / M4

1600

0,8 / 3

3m / M6

GM6 1600.3-2

2

1

0,4 / 1,7

50

300

HF 22

EF 22

1600

1/4

3m / M6

GM6 1600.4-2

2

1

0,4 / 1,7

50

300

HF 22

EF 22

1600

1,3 / 5

3m / M6

GM6 1600.5-2

2

1

0,4 / 1,7

50

300

HF 22

EF 22

1600

1,5 / 6

2m / M5

GM6 1600.6-2

2

1

0,4 / 1,7

50

300

HF 22

EF 22

1600

1,3 / 8

2m / M5

GM8 1600.8-1

1

05

0,75/ 3

40

240

HF 22

EF 22

1600

1,7 / 10

GM8 1600.10-1

1

05

0,75/ 3

40

240

HF 22

EF 22

1Am / M4

1600

0,7 / 4

3m / M6

GM8 1600.4-2

2

1

0,75/ 3

50

300

HF 22

EF 22

1600

0,8 / 5

3m / M6

GM8 1600.5-2

2

1

0,75/ 3

50

300

HF 22

EF 22

1600

1/6

3m / M6

GM8 1600.6-2

2

1

0,75/ 3

50

300

HF 22

EF 22

1600

1,3 / 8

3m / M6

GM8 1600.8-2

2

1

0,75/ 3

50

300

HF 22

EF 22

0,75/ 3

1600

1,7 / 10

2m / M5

GM8 1600.10-2

2

1

40

240

HF 22

EF 22

2000

0,8 / 3

2m / M5

GM6 2000.3-2

2

1

0,4 / 1,7

50

300

HF 22

EF 22

2000

1/4

2m / M5

GM6 2000.4-2

2

1

0,4 / 1,7

50

300

HF 22

EF 22

2000

1,3 / 5

2m / M5

GM6 2000.5-2

2

1

0,4 / 1,7

50

300

HF 22

EF 22

2000

1,3 / 8

1Am / M4

GM8 2000.8-1

1

05

0,75/ 3

40

240

HF 22

EF 22

2000

0,7 / 4

3m / M6

GM8 2000.4-2

2

1

0,75/ 3

50

300

HF 22

EF 22

2000

0,8 / 5

3m / M6

GM8 2000.5-2

2

1

0,75/ 3

50

300

HF 22

EF 22

2000

1/6

3m / M6

GM8 2000.6-2

2

1

0,75/ 3

50

300

HF 22

EF 22

2000

1,3 / 8

2m / M5

GM8 2000.8-2

2

1

0,75/ 3

40

240

HF 22

EF 22

2500

0,8 / 3

1Am / M4

GM6 2500.3-2

2

1

0,4 / 1,7

50

300

HF 36

EF 36

2500

1/4

1Am / M4

GM6 2500.4-2

2

1

0,4 / 1,7

50

300

HF 36

EF 36

2500

0,7 / 4

3m / M6

GM8 2500.4-2

2

1

0,75/ 3

50

300

HF 36

EF 36

2500

0,8 / 5

2m / M5

GM8 2500.5-2

2

1

0,75/ 3

40

240

HF 36

EF 36

2500

1/6

2m / M5

GM8 2500.6-2

2

1

0,75/ 3

40

240

HF 36

EF 36

3200

0,7 / 4

2m / M5

GM8 3200.4-2

2

1

0,75/ 3

40

240

HF 36

EF 36

3200

0,8 / 5

1Am / M4

GM8 3200.5-2

2

1

0,75/ 3

40

240

HF 36

EF 36

4000

0,7 / 4

1Am / M4

GM8 4000.4-2

2

1

0,75/ 3

40

240

HF 50

EF 50


Wi´ksze wysokoÊci podnoszenia / d∏u˝sze przewody sterownicze Typ

IloÊç ci´gien noÊnych

WysokoÊç podnoszenia

WielkoÊç pojemnika na ∏aƒcuch

mm GM2 GM2 GM2 GM2 GM2 GM2 GM2 GM2 GM2 GM2 GM2 GM2 GM2 GM2 GM2 GM2 GM2 GM2 GM2 GM4 GM4 GM4 GM4 GM4 GM4 GM4 GM4 GM4 GM4 GM4 GM4 GM4 GM4 GM4 GM4 GM4 GM4 GM4 GM4 GM4 GM6 GM6 GM6 GM6 GM6 GM6 GM6 GM6 GM6 GM6 GM6 GM6 GM6 GM6 GM6 GM6 GM6 GM6 GM6 GM6 GM6 GM8 GM8 GM8 GM8 GM8 GM8 GM8 GM8 GM8 GM8 GM8 GM8 GM8 GM8 GM8

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2

3000 4000 5000 6000 8000 10000 12000 16000 20000 24000 32000 3000 4000 5000 6000 8000 10000 12000 16000 3000 4000 5000 6000 8000 10000 12000 16000 20000 24000 32000 50000 3000 4000 5000 6000 8000 10000 12000 16000 25000 3000 4000 5000 6000 8000 10000 12000 16000 20000 24000 32000 35000 3000 4000 5000 6000 8000 10000 12000 16000 17500 3000 4000 5000 6000 8000 10000 12000 16000 20000 3000 4000 5000 6000 8000 10000

1 3 3 3 3 3 4 4 4 4 6 3 3 3 4 4 4 4 6 3 3 4 4 4 4 6 6 6 6 7 7 4 4 4 6 6 6 6 7 7 5 5 5 5 5 6 6 6 6 7 7 7 5 5 6 6 6 6 7 7 7 7 7 7 7 8 8 8 8 8 7 8 8 8 8 8

D∏ugoÊç przewodów sterowniczych odpowiada wysokoÊci podnoszenia. Dla wysokoÊci poÊrednich dostarcza si´ nast´pnà (wi´kszà) standardowà d∏ugoÊç przewodów.

15

Moving on up. crane systems


Dodatkowe wyposa˝enie Wciàgnik standardowy: wykonanie stacjonarne, podwieszona kaseta sterujàca podnoszeniem/opuszczaniem pod∏àczona bezpoÊrednio do wciàgnika, napi´cie robocze 3~ 380 – 415 V / 50 Hz GM2, GM4, GM6: sterowanie bezpoÊrednie GM8: sterowanie elektroniczne 48 V Dost´pne dla: X

dost´pne za dodatkowà op∏atà

(Z) wciàgnik z dodatkowà obudowà dla rozbudowanych uk∏adów elektrycznych / elektronicznych, nale˝y uwzgl´dniç wi´ksze gabaryty wciàgnika -

Dodatkowe wyposa˝enie

Nap´dy elektryczne

Dost´pne dla ObjaÊnienia dotyczàce zakresu dostawy

H/S podnoszenie/opuszczanie H/S/KF podnoszenie/ opuszczanie/ jazda wózkiem

GM2

GM4

GM6

GM8

H/S

X

X

X

Wymagane zasilanie przewodem 5 biegunowym

H/S/KF

X

X

X

X

Podwieszona kaseta sterujàca z dodatkowymi przyciskami, przewód zasilania wózka, uk∏ad elektryczny, dla GM8 dodatkowo sterowanie elektroniczne 48 V

H/S

X

X

X

standard

Gniazdo zasilania 3/N/PE dla dodatkowego urzàdzenia Rozszerzenie sterowania na elektrycznà jazd´ wózka

niedost´pne

Sterowanie elektroniczne 48 V

Elektroniczne sterowanie pó∏przewodnikowe

H/S/KF

X (Z)

X

X

standard

H/S

X

X

X

X

H/S/KF

X (Z)

X (Z)

X

X

H/S

X

X

X

H/S/KF

X

X

X

H/S

X

X

X

H/S/KF

X

X

X

H/S

X (Z)

X (Z)

X (Z)

X (Z)

H/S/KF

Na zapytanie

Na zapytanie

Na zapytanie

Na zapytanie

H/S

X

X

X

X

wersja zawiera sterowanie elektroniczne 48 V i sygna∏ dêwi´kowy, kaset´ podwieszonà do sterowania awaryjnego

Wy∏àcznik kraƒcowy podnoszenia Elektroniczny

2 pozycje wy∏àczenia

Podwieszona kaseta z przyciskiem „Teach-in“, alternatywnie z gniazdem „Teach-In“ opcja zawiera sterowanie elektroniczne 48 V

Elektro-mechaniczny

2 pozycje wy∏àczenia Wersja dla sterowania zewn´trznego; dostawa bez przewodu i kasety sterujàcej

4 pozycje wy∏àczenia

Przetwornik cz´stotliwoÊci ABUliner

Bezstopniowa regulacja pr´dkoÊci podnoszenia, wersja zawiera elektroniczny wy∏àcznik kraƒcowy

Sterowanie radiem

Typ Mini-RC2

H/S/KF

X (Z)

X

X

X

wersja zawiera sterowanie elektroniczne 48 V, wy∏àcznik kraƒcowy jazdy wózka i sygna∏ dêwi´kowy, kaset´ podwieszonà do sterowania awaryjnego

H/S

X

X

X

X

wersja zawiera sterowanie elektroniczne 48 V i sygna∏ dêwi´kowy, kaset´ podwieszonà do sterowania awaryjnego

Zasi´g do 25 m

Typ Cubix

H/S/KF

X (Z)

X

X

X

wersja zawiera sterowanie elektroniczne 48 V, wy∏àcznik kraƒcowy jazdy wózka i sygna∏ dêwi´kowy, kaset´ podwieszonà do sterowania awaryjnego

H/S H/S/KF

Na zapytanie

Na zapytanie

Na zapytanie

Na zapytanie

Wyposa˝enie dodatkowe przy innych napi´ciach na zapytanie

Zasi´g do 35 m

Inne napi´cia

16


X

Dodatkowe wyposa˝enie

Licznik godzin pracy

Nap´dy elektryczne

Wymagania H/S podnoszenie/opuszczanie H/S/KF podnoszenie/opuszczanie/ jazda wózkiem

GM2

GM4

GM6

GM8

H/S H/S/KF

X

X

X

X

Sterowanie poprzez urzàdzenie sterujàce zamocowane na haku (zwi´kszony wymiar C, patrz str. 3)

GM2 ze sterowaniem bezpoÊrednim lub elektronicznym 48 V; GM4 jedynie ze sterowaniem elektronicznym 48 V

(Z) wciàgnik z dodatkowà obudowà dla rozbudowanych uk∏adów elektrycznych / elektronicznych, nale˝y uwzgl´dniç wi´ksze gabaryty wciàgnika -

WysokoÊç podnoszenia 3000 mm WysokoÊç podnoszenia 4000 mm WysokoÊç podnoszenia 5000 mm

dost´pne za dodatkowà op∏atà

Dost´pne dla

H/S

X

X

H/S

X

X

H/S

X

X

niedost´pne

Wciàgnik ∏aƒcuchowy jednoci´gnowy Udêwig max. 250 kg

Hak samozamykajàcy (zwi´kszony wymiar C, patrz str. 3 i 30)

jednoci´gnowe

H/S H/S/KF

X

X

X

X

dwuci´gnowe

H/S H/S/KF

X

X

– Wciàgnik ze sterowaniem elektronicznym 48 V

Rozbudowa wciàgnika o sterowanie radiem

H/S

X

X

X

X

H/S/KF

X (Z)

X

X

X

H/S

X

X

X

X

H/S/KF

X (Z)

X

X

X

Konieczny wy∏àcznik kraƒcowy jazdy wózka

H/S/KF

X

X

X

X

Wciàgnik z sterowaniem elektronicznym 48 V / stycznikowym

Typ Mini-RC2 Zasi´g do 25 m

Konieczny wy∏àcznik kraƒcowy jazdy wózka

Typ Cubix Zasi´g do 35 m

Wy∏àcznik kraƒcowy jazdy wózka

Zredukowane wyposa˝enie (w odniesieniu do wciàgnika standardowego)

Nap´dy elektryczne

Dost´pne dla ObjaÊnienia dotyczàce zakresu dostawy

H/S podnoszenie/opuszczanie H/S/KF podnoszenie/opuszczanie/ jazda wózkiem

GM2

GM4

GM6

GM8

Bez podwieszonej kasety Bez przewodu sterowniczego

H/S H/S/KF

X

X

X

X

Sterowanie zewn´trzne

H/S H/S/KF

X

X

X

X

Z gniazdem dla sterowania zewn´trznego, bez podwieszonej kasety i przewodu sterowniczego

17

Moving on up. crane systems


Wciàgniki ∏aƒcuchowe ABUCompact GMC (Napi´cie robocze 230 V, 50 Hz, 1 faza) Udêwig Pr´dkoÊç podnoszenia kg

FEM/ISO

Typ

Ci´gna WysokoÊç noÊne podnoszenia

m/min

Haki

Silnik Z r´cznym nap´dem jazdy

m

kW

%ED

c/h

Typ

012

0,43

40

240

HF 3

025

0,43

40

240

HF 3

3 6 100

0,7 / 12

1Am / M4

GMC 100.12-1

1 10 20 3

200

0,3 / 6

1Am / M4

GMC 200.6-2

6

2

10

Zderzaki zaciskowe firmy ABUS Tabela doboru kszta∏towych zderzaków dla wózków

Wymiary w mm

WielkoÊç wykonania

Ci´˝ar

Guma b

c

d

a

e

g

k

kg

alpha

110 20 63 45 40 15 26

2,6

beta

170 32 90 80 60 35 30

5,9 BPR

WielkoÊç wykonania

Dêwigar BPR mm

t mm

64 – 120

≤ 20,5

121 – 190

≤ 20,5

Zastosowanie przy elektrycznych wciàgnikach firmy ABUS

37329 ABUCompact GMC do GM8 o udêwigu do 2,5 t

alpha 191 – 243

≤ 20,5

244 – 300

≤ 20,5

110 – 160

≤ 30,0

161 – 230

≤ 30,0

231 – 283

≤ 30,0

284 – 340

≤ 30,0

Nr cz´Êci

37434 37435 37443 37444

ABUCompact GM6/GM8 o udêwigu od 2,5 do 4,0 t

beta

37445 37446 37447

Zabierak wózka zasilajàcego firmy ABUS

Ci´˝ar

Nr cz´Êci

kg 3,5

18

11898


* dla jezdni o d∏ugoÊci ≤ 30 m

Doprowadzenie zasilania przewodem wleczonym firmy ABUS*

1 2

3 0m 1,7 x. a m

4

9 10

12 7

11

8

6

5

Wykonanie seryjne

1 poÊrednia skrzynka zaciskowa

5 szyna jezdna

9 wózek zabierakowy

(przewód p∏aski/ przewód okràg∏y 6 uchwyt szyn

10 zabierak wózka zasilajàcego

2 zacisk koƒcowy

7 konsolka mocujàca

11 ∏àcznik szyn

3 wózek przewodu p∏askiego

8 zacisk

12 wy∏àcznik sieciowy

Sta∏e elementy konstrukcyjne

Elementy konstrukcyjne zale˝ne od d∏ugoÊci

PoÊrednia skrzynka zaciskowa zacisk koƒcowy, w∏àcznik sieciowy, zabierak wózka zasilajàcego.

Wózki przewodu p∏askiego, przewód p∏aski, szyna jezdna, uchwyt szyny, ∏àcznik szynowy, konsolki mocujàce, zaciski.

• Doprowadzenie przewodu zasilajàcego do wy∏àcznika sieciowego i dalej do skrzynki zaciskowej le˝y po stronie inwestora.

4 przewód p∏aski

Przy projektowaniu przewodu wleczonego, nale˝y uwzgl´dniç spadek napi´cia. Dostarczany system jest cz´Êciowo zmontowany (tzn. na przewodzie p∏askim za∏o˝one sà wózki przewodowe, wózek zabierakowy i zacisk koƒcowy).

19

Moving on up. crane systems


* dla jezdni o d∏ugoÊci ≤ 30 m

Przewód wleczony z ruchomym uk∏adem sterowania 2 1

Prosz´ podaç d∏ugoÊç

W wersji standardowej kaseta sterownicza pod∏àczona jest bezpoÊrednio do korpusu wciàgnika (poprzez szybkoz∏àcze). Rozwiàzanie alternatywne: Kaseta podwieszona zainstalowana jest ruchomo wzd∏u˝ jezdni wózka, niezale˝nie od po∏o˝enia wciàgnika. W tym przypadku wymagana jest dodatkowa szyna jezdna, przewód wleczony, wózki dla przewodu oraz wózek sterowniczy z gniazdem. System zbudowany jest podobnie do systemu z przewodem wleczonym (str. 19). Nie jest mo˝liwe zastosowanie ruchomego uk∏adu sterowania w przypadku zasilania wciàgnika bezpiecznym przewodem Êlizgowym.

Wyposa˝enie seryjne

1 Przejezdny wózek sterowniczy 2 Dodatkowa szyna jezdna

20

Sta∏e elementy konstrukcyjne

Elementy konstrukcyjne zale˝ne od d∏ugoÊci

Sta∏e elementy konstrukcyjne wyst´pujà jak w przypadku zasilania przewodem wleczonym (str. 19) oraz dodatkowo: zacisk koƒcowy, przejezdny wózek sterowniczy, po∏àczenia Êrubowe, zderzak.

Elementy konstrukcyjne zale˝ne od d∏ugoÊci dostarczane sà podobnie jak w przypadku zasilania przewodem wleczonym (str. 19) oraz dodatkowo: wózki przewodu, przewód p∏aski, uchwyty szyn, ∏àczniki szyn (uk∏adu sterowania).

Przy projektowaniu przewodu wleczonego, nale˝y uwzgl´dniç spadek napi´cia. Dostarczany system jest cz´Êciowo zmontowany (tzn. na przewodzie p∏askim za∏o˝one sà wózki przewodowe, wózek zabierakowy i zacisk koƒcowy).


System zasilania bezpiecznym przewodem Êlizgowym firmy ABUS

1 2

m 2 x. ma

5 7 6

3

8

9 4

Wyposa˝enie seryjne

1 Zasilanie g∏owicowe wzgl.

wtykowe przy KBH 4/63 2 Bezpieczny przewód Êlizgowy 3 Konsolka mocujàca 4 Zacisk

7 Wide∏ki zabieraka

5 Wózek odbieraków pràdu

8 Wy∏àcznik sieciowy

6 Odbierak pràdu dla wózka

9 ¸àcznik szyn pràdowych i

(wyposa˝enie wózka wciàgnika)

obudowy

Sta∏e elementy konstrukcyjne

Elementy konstrukcyjne zale˝ne od d∏ugoÊci

Kaptur koƒcowy, zasilanie g∏owicowe/ wtykowe, zawieszenie sta∏ych punktów, klamry wzmacniajàce, wózek odbieraka pràdu z przewodem przy∏àczeniowym 4 m, widelec zabieraka, wy∏àcznik sieciowy

Przewód Êlizgowy, zawieszenia Êlizgów, konsolki mocujàce i rozpórki.

Typ

Typ

KBH 4/40

KBH 4/40

KBH 4/63

KBH 4/63

Poczàwszy od d∏ugoÊci jezdni 30 m wymagane zasilanie poszczególnych odcinków. • Doprowadzenie przewodu zasilajàcego do wy∏àcznika sieciowego i dalej do zasilania g∏owicowego (1) le˝y po stronie inwestora. Przy projektowaniu przewodu Êlizgowego, nale˝y uwzgl´dniç spadek napi´cia, stosownie do d∏ugoÊci jezdni.

21

Moving on up. crane systems


(Rysunki i wymiary na str. 3 i 30.)

Wymiary i masy Wymiary ABUCompact GM2 do GM8 SzerokoÊç

Typ

D∏ugoÊç

WysokoÊç

Uchwyt mocujàcy

B mm

B3 mm

B4 mm

L mm

L1 mm

L2 mm

L3 mm

H mm

H1 mm

D1 mm

H2 mm

T mm

B5 mm

GM2

346

175

171

313

181

132

103

194

129

42

65

21

24

GM4

400

217

183

353

197

156

120

237

158

42

79

21

24

GM6

472

281

191

466

255

211

154

301

196

65

105

28

28

542

306

236

472

254

218

198

340

235

65

105

28

28

542

306

236

472

254

218

198

370

235

75

135

33

28

GM8 1)

GM8 1)

przy 4000 kg udêwigu, z EF 50

Wymiary ABUCompact GM2 do GM8 z dodatkowà obudowà SzerokoÊç

Typ

GM2

D∏ugoÊç

WysokoÊç

Uchwyt mocujàcy

B mm

B3 mm

B4 mm

L mm

L1 mm

L2 mm

L3 mm

H mm

H1 mm

D1 mm

H2 mm

T mm

B5 mm

346

175

171

352

220

132

103

194

129

42

65

21

24

GM4

400

217

183

390

234

156

120

237

158

42

79

21

24

GM6

472

281

191

517

306

211

154

301

196

65

105

28

28

542

306

236

567

349

218

198

340

235

65

105

28

28

542

306

236

567

349

218

198

370

235

75

135

33

28

GM8 1)

GM8

Wymiary ABUCompact GM2 do GM8 stacjonarny i z mechanizmem jazdy Typ GM2 GM2 GM2 GM2 GM2 GM2 GM2 GM2 GM2 GM2 GM2 GM4 GM4 GM4 GM4 GM4 GM4 GM4 GM6 GM6 GM6 GM6 GM6 GM6 GM8 GM8 GM8 GM8 GM8 GM8 GM8

22

IloÊç ci´gien

Typ haka

Mechanizm jazdy

C mm

C1 mm

C3 mm

D1 mm

D2 mm

A3 mm

1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 1 1 1 1 2 2 2 1 1 2 2 2 2 1 1 2 2 2 2 2

012 012 012 012 025 025 025 05 05 05 05 025 025 025 025 05 05 05 05 05 1 1 1 1 05 05 1 1 1 1 1

HF 3 HF 6 HF 14 EF 14 HF 6 HF 14 EF 14 HF 3 HF 6 HF 14 EF 14 HF 3 HF 6 HF 14 EF 14 HF 6 HF 14 EF 14 HF 14 EF 14 HF 22 EF 22 HF 36 EF 36 HF 22 EF 22 HF 22 HF 36 EF 22 EF 36 EF 50

344 344 344 344 358 358 358 425 425 425 425 390 390 390 390 470 470 470 492 492 564 564 564 564 553 553 674 674 674 674 704

390 396 412 412 410 426 426 471 477 493 493 436 442 458 458 522 538 538 560 560 643 643 648 648 632 632 753 758 753 758 789

46 52,5 68 68 52,5 68 68 46 52,5 68 68 46 52,5 68 68 52,5 68 68 68 68 79 79 84 84 79 79 79 84 79 84 84

42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 75

30 30 30 30 36 36 36 43 43 43 43 36 36 36 36 43 43 43 43 43 50 50 50 50 43 43 50 50 50 50 50

19 19 19 19 25 25 25 31 31 31 31 25 25 25 25 31 31 31 31 31 36 36 36 36 31 31 36 36 36 36 36


Wymiary i masy zale˝ne od wysokoÊci podnoszenia wciàgników ABUCompact GM2 do GM8 Typ

GM2 GM2 GM2 GM2 GM2 GM2 GM2 GM2 GM2 GM2 GM2 GM2 GM2 GM2 GM2 GM2 GM2 GM2 GM2 GM4 GM4 GM4 GM4 GM4 GM4 GM4 GM4 GM4 GM4 GM4 GM4 GM4 GM4 GM4 GM4 GM4 GM4 GM4 GM4 GM4 GM6 GM6 GM6 GM6 GM6 GM6 GM6 GM6 GM6 GM6 GM6 GM6 GM6 GM6 GM6 GM6

IloÊç ci´gien noÊnych 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2

WysokoÊç podnoszenia mm 3000 4000 5000 6000 8000 10000 12000 16000 20000 24000 32000 3000 4000 5000 6000 8000 10000 12000 16000 3000 4000 5000 6000 8000 10000 12000 16000 20000 24000 32000 50000 3000 4000 5000 6000 8000 10000 12000 16000 25000 3000 4000 5000 6000 8000 10000 12000 16000 20000 24000 32000 35000 3000 4000 5000 6000

D1

H2

C2

Masa

mm

mm

mm

kg

42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65

65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105

357 394 394 394 394 394 494 494 494 494 671 394 394 394 494 494 494 494 671 427 427 527 527 527 527 639 639 639 639 693 693 527 527 527 639 639 639 639 693 693 549 549 549 549 549 709 709 709 709 764 764 764 549 549 709 709

21,8 22,2 22,5 22,8 23,5 24,2 24,9 26,2 27,6 29,0 31,7 24,4 25,1 25,8 26,5 27,8 29,2 30,6 33,3 34,5 35,2 35,8 36,5 37,8 39,1 40,4 43,0 45,6 48,2 53,4 65,1 38,0 39,3 40,6 41,9 44,5 47,1 49,7 54,9 66,7 57,6 58,9 60,1 61,4 63,8 66,3 68,8 73,8 78,7 83,7 93,6 97,4 64,2 66,7 69,2 71,7

23

Moving on up. crane systems


(Rysunki i wymiary na str. 3 i 30.)

Wymiary i masy zale˝ne od wysokoÊci podnoszenia wciàgników ABUCompact GM2 do GM8 Typ

1)

przy 4000 kg udêwigu, z EF 50

IloÊç ci´gien noÊnych

GM6 GM6 GM6 GM6 GM6 GM8 GM8 1) GM8 GM8 1) GM8 GM8 1) GM8 GM8 1) GM8 GM8 1) GM8 GM8 1) GM8 GM8 1) GM8 GM8 1) GM8 GM8 1) GM8 GM8 1) GM8 GM8 1) GM8 GM8 1) GM8 GM8 1) GM8 GM8 1) GM8 GM8 1)

WysokoÊç podnoszenia mm

2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

8000 10000 12000 16000 17500 3000 3000 4000 4000 5000 5000 6000 6000 8000 8000 10000 10000 12000 12000 16000 16000 20000 20000 3000 3000 4000 4000 5000 5000 6000 6000 8000 8000 10000 10000

D1

H2

C2

mm

mm

mm

kg

65 65 65 65 65 65 75 65 75 65 75 65 75 65 75 65 75 65 75 65 75 65 75 65 75 65 75 65 75 65 75 65 75 65 75

105 105 105 105 105 105 135 105 135 105 135 105 135 105 135 105 135 105 135 105 135 105 135 105 135 105 135 105 135 105 135 105 135 105 135

709 709 764 764 764 816 846 816 846 816 846 816 846 816 846 816 846 816 846 816 846 816 846 816 846 816 846 816 846 816 846 816 846 816 846

76,6 81,6 86,6 96,5 100,2 92,3 92,3 94,5 94,5 96,8 96,8 99,1 99,1 103,6 103,6 108,2 108,2 112,7 112,7 121,8 121,8 130,9 130,9 101,1 101,1 105,6 105,6 110,2 110,2 114,7 114,7 123,8 123,8 132,9 132,9

Masa

Wymiary ABUCompact GMC Typ

GMC

B mm 275

SzerokoÊç B3 B4 mm mm 115 160

L mm 275

D∏ugoÊç L1 L2 mm mm 125 150

L3 mm 0

WysokoÊç H H1 mm mm 177 130

D1 mm 24

Uchwyt mocujàcy H2 T mm mm 47 8

B5 mm 18

Wymiary ABUCompact GMC stacjonarne i z mechanizmem jazdy Typ GMC GMC

IloÊç ci´gien 1 2

Typ haka 012 025

Mechanizm jazdy HF 3 HF 3

C mm 310 355

C1 mm 356 401

D1 mm 24 24

D2 mm 30 36

A2 mm 22 26

Wymiary i ci´˝ary zale˝ne od wysokoÊci ponoszenia wciàgników ABUCompact GMC Typ GMC GMC GMC GMC GMC GMC GMC

24

IloÊç ci´gien 1 1 1 1 2 2 2

WysokoÊç podnoszenia mm 3000 6000 10000 20000 3000 6000 10000

D1 mm 24 24 24 24 24 24 24

C2 mm 340 340 340 375 340 340 375

Masa kg 10,1 10,7 11,5 13,6 11,2 12,5 14,1


Wózki r´czne HF firmy ABUS

Tabela z wymiarami mechanizmów jazdy HF firmy ABUS Typ

SzerokoÊç pó∏ki BPR mm

HF 3

Udêwig

Wymiary budowy

Nr cz´Êci

Masa

Typ

mm AL AB DL DS DB H

HK HU LB LR LH

kg

SB

N

T

42 - 120 300

90

85

56

75 22 135 47 28 20 165 17

2

110

20

110243

3,9

HF 3 121 - 180 300

90

85

56

75 22 135 47 28 20 165 17

2

110

20

110244

4,4

HF 6

42 - 120 580

120 100 65

85 30 153 55 32 24 205 19

2

120

20

110245

6,1

HF 6 121 - 220 580

120 100 65

85 30 153 55 32 24 205 19

2

120

20

110246

6,7

HF 14 64 - 125 1400 150 125 80 100 34 193 70 41 33 250 22

2

130

20

74097

11,0

HF 14 126 - 200 1400 150 125 80 100 34 193 70 41 33 250 22

2

130

20

74098

11,7

HF 14 201 - 300 1400 150 125 80 100 34 193 70 41 33 250 22

2

130

HF 22 82 -150 2200 180 160 112 140 50 236 90 41 41 320 28

2

HF 22 151 - 200 2200 180 160 112 140 50 236 90 41 41 320 28

20

74099

12,6

160

21,5 110250

23,2

2

160

21,5 110251

23,9

HF 22 201 - 300 2200 180 160 112 140 50 236 90 41 41 320 28

2

160

21,5 110252

25,8

HF 36 90 - 155 3600 180 170 112 140 60 253 90 41 49 320 33

2

160

21,5 110253

29,7

HF 36 156 - 200 3600 180 170 112 140 60 253 90 41 49 320 33

2

160

21,5 110254

30,4

HF 36 201 - 300 3600 180 170 112 140 60 253 90 41 49 320 33

2

160

21,5 110255

32,2

HF 50 100 - 195 5000 220 190 140 180 70 348 115 90 60 400 54

2

190

40

110529

65,5

HF 50 200 - 305 5000 220 190 140 180 70 348 115 90 60 400 54

2

190

40

110530

70,5

Najmniejszy promieƒ krzywizny

BPR mm

mm

HF 3

42 - 70 71 - 85 86 - 120 121 - 180

600 700 1000 1200

HF 6

42 - 70 71 - 85 86 - 120 121 - 180 181 - 220

700 800 1100 1300 1600

64 - 90 91 - 125 HF 14 126 - 140 141 - 200 201 - 300

1100 1500 1700 2100 2250

82 - 125 126 - 140 HF 22 141 - 200 201 - 300

1700 2100 2200 2300

90 - 125 126 - 140 HF 36 141 - 200 201 - 300

1700 2100 2200 2300

100 - 125 HF 50 126 - 200 201 - 305

1800 2000 2200

kg

(max.) (min.) (max.)

SzerokoÊç pó∏ki

25

Moving on up. crane systems


Wózki elektryczne EF firmy ABUS

Elektryczne mechanizmy jazdy EF 14 - 36 firmy ABUS

Przeciwci´˝ar tylko przy EF 14 z F = 64- 200 mm i EF 22 z F = 82 - 150 mm

Tabela z wymiarami elektrycznych mechanizmów jazdy EF firmy ABUS Typ

26

SzerokoÊç pó∏ki

Udêwig

Pr´dkoÊç jazdy

Moc

Wsp. nat´˝enia pracy

BPR mm

kg

m/min

kW

% ED

EF 14

64 - 125

1400

5/20

0,06/0,25

EF 14

126 - 200

1400

5/20

EF 14

201 - 300

1400

EF 22

82 - 150

EF 22

Wymiary budowy mm AL

AB

DL

DS

DK

DB

H

HK

HV

HU

LB

LR

40

150

125

80

100

115

34

193

70

31,5

41

33

265

0,06/0,25

40

150

125

80

100

115

34

193

70

31,5

41

33

265

5/20

0,06/0,25

40

150

125

80

100

115

34

193

70

31,5

41

33

265

2200

5/20

0,06/0,25

40

180

160

112

140

155

50

236

90

47

41

41

335

151 - 200

2200

5/20

0,06/0,25

40

180

160

112

140

155

50

236

90

47

41

41

335

EF 22

201 - 300

2200

5/20

0,06/0,25

40

180

160

112

140

155

50

236

90

47

41

41

335

EF 36

90 - 155

3600

5/20

0,06/0,25

40

180

170

112

140

155

60

253

90

47

41

49

335

EF 36

156 - 200

3600

5/20

0,06/0,25

40

180

170

112

140

155

60

253

90

47

41

49

335

EF 36

201 - 300

3600

5/20

0,06/0,25

40

180

170

112

140

155

60

253

90

47

41

49

335

EF 50

100 - 195

5000

5/20

0,09/0,37

40

220

190

140

180

183

70

348

115

30

90

50

403

EF 50

200 - 305

5000

5/20

0,09/0,37

40

220

190

140

180

183

70

348

115

30

90

50

403


Elektryczne mechanizmy jazdy EF 50 firmy ABUS

Wymiary budowy

Nr cz´Êci

Masa

Typ

SzerokoÊç pó∏ki

mm LH

LV

SB (max.)

LE

LW

LC

MO

OK

N (min.)

T (max.)

22

175

2

34

373

339

124

-

130

20

102466

37,1

22

175

2

34

373

339

124

-

130

20

102467

37,8

22

0

2

34

373

339

124

-

130

20

102468

27,1

28

175

2

39

377

338

124

-

160

21,5

102469

49,4

28

0

2

39

377

338

124

-

160

21,5

102470

38,6

28

0

2

39

377

338

124

-

160

21,5

102471

40,5

33

0

2

44

383

339

124

-

160

21,5

102472

43,9

33

0

2

44

383

339

124

-

160

21,5

102473

44,2

33

0

2

44

383

339

124

-

160

21,5

102474

46,5

54

0

2

54

477

423

158

100

190

40

102475

87,9

54

0

2

54

477

423

158

100

190

40

BPR mm

kg

102476

Najmniejszy promieƒ krzywizny

mm

EF 14

64 91 126 141 201

-

90 125 140 200 300

1100 1500 1700 2100 2250

EF 22

82 126 141 201

-

125 140 200 300

1700 2100 2200 2300

EF 36

90 126 141 201

-

125 140 200 300

1700 2100 2200 2300

EF 50

100 - 125 126 - 200 201 - 305

1800 2000 2200

92,9

27

Moving on up. crane systems


Samozamykajàce haki do wciàgników ∏aƒcuchowych firmy ABUS Tabela zastosowaƒ haków samozamykajàcych do wciàgników firmy ABUS 1) wartoÊç o którà wzrasta wymiar C (patrz str. 3 i 30)

Haki samozamykajàce Typ wciàgnika / IloÊç ci´gien noÊnych

Udêwig max.

Standard Typ haka

kg

Nr cz´Êci 71859 BKT 7/8-8

Nr cz´Êci 76056 BKT 7/8-8

Nr cz´Êci 71860 BKT 7/8-8

Nr cz´Êci 76057 BKT 13-8

Wzrost wymiaru C1)

X

mm

GMC / jednoci´gnowe

100

012

44,5

GMC / dwuci´gnowe

200

025

GM2 / jednoci´gnowe

250

012

X

44,5

GM2 / jednoci´gnowe

320

025

X

28,5

GM2 / dwuci´gnowe

630

05

GM4 / jednoci´gnowe

250

012

X

44,5

GM4 / jednoci´gnowe

630

025

X

28,5

GM4 / dwuci´gnowe

1250

05

GM6 / jednoci´gnowe

1000

05

X

75,5

GM6 / jednoci´gnowe

1000

1

X

58,5

GM8 / jednoci´gnowe

1000

05

X

75,5

GM8 / jednoci´gnowe

2000

1

X

58,5

X

22,0

X

4,0

X

4,0

B

Wymiary w mm Haki samozamykajàce

H

G

28

B

G

H

BKT 7/8-8

36

17

23

BKT 13-8

54

28

38


Formularz zamówienia

Pierwszy krok do zakupu ABUCompact Skopiuj niniejszy wzór faksu a po jego wype∏nieniu wyÊlij go do nas. Niezw∏ocznie przedstawimy Paƒstwu naszà ofert´.

Nasz num er faksu

032 279 02 02

Firma:

Kod pocztowy/MiejscowoÊç:

Nazwisko:

Telefon:

Skrytka pocztowa/Ulica:

Telefaks:

Twoje dane odnoÊnie wymaganego wciàgnika ∏aƒcuchowego IloÊç: ___________ szt.

Udêwig: _____________ kg

WysokoÊç podnoszenia: ____________ m

IloÊç: ___________ szt.

Udêwig: _____________ kg

WysokoÊç podnoszenia: ____________ m

Jaka jest wymagana pr´dkoÊç haka? Wysokie pr´dkoÊci podnoszenia z powodu du˝ej wysokoÊci podnoszenia, wzgl. cz´stego zastosowania. Raczej ni˝sze pr´dkoÊci z korzyÊcià dla precyzyjnego podnoszenia i opuszczania. Prosz´ o doradztwo.

Jakie istnieje napi´cie robocze?

Czy jest wymagane doprowadzenie pràdu?

3 x 400 V / 50 Hz nie ______ V / ______ Hz tak, jestem zainteresowany: doprowadzenie przewodem wleczonym (do maks. 30 m drogi jazdy)

Czy ∏adunek ma byç na przemieszczany w poziomie? nie (zastosowanie stacjonarne)

przewód wleczony (dla d∏u˝szych odcinków jazdy i zasilanie kilku dêwignic na okreÊlonej jezdni)

tak - z r´cznym mechanizmem jazdy (r´czny nap´d wózka) tak - z elektrycznym nap´dem jazdy (elektryczny nap´d wózka) Je˝eli ∏adunek b´dzie przemieszczany w poziomie, to czy znane sà wymiary dêwigara? tak

d∏ugoÊç: ______________________ mm wysokoÊç:

Prosz´ o doradztwo.

W przypadku zastosowania przewodu wleczonego: Czy kaseta sterujàca ma byç zamontowana przesuwnie, niezale˝nie od po∏o˝enia wciàgnika?

____________________ mm

tak

szerokoÊç pó∏ki BPR: ____________ mm

nie

rodzaj profilu: ______________________

Prosz´ o doradztwo.

nie

29


Rysunki i wymiary wciàgników ∏aƒcuchowych ABUCompact GM6 i GM8

z dodatkowà obudowà

stacjonarne

z wózkiem r´cznym HF

z wózkiem elektrycznym EF

30

Moving on up. crane systems


Rysunki i wymiary wciàgników ABUCompact GM6 i GM8 Prosz´ odchyliç stron´.


701802/200/1.10

Niniejszy prospekt publikowany jest jedynie w celu informacyjnym i nie stanowi oferty handlowej. W zwiàzku ze sta∏ym udoskonalaniem swoich produktów producent zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian parametrów oferowanych urzàdzeƒ. Aktualnych informacji technicznych i handlowych udziela ABUS Crane Systems Polska sp. z o.o.

ABUS Crane Systems Polska sp. z o.o. ul. Toszecka 102 - 44-100 Gliwice tel. 032 334 70 00 - fax 032 279 02 02 e-mail: info@abuscranes.pl - www.abuscranes.pl

Moving on up. crane systems

http://www.abuscranes.pl/var/abus/storage/original/application/e6815d9eeafa6e3b70b106b02ee2d37d  

http://www.abuscranes.pl/var/abus/storage/original/application/e6815d9eeafa6e3b70b106b02ee2d37d.pdf

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you