Page 1

Lekkie suwnice bramowe LPK – ustaw jà tam, gdzie jest potrzebna

Dzi´ki lekkim suwnicom bramowym firmy ABUS, wciàgniki

Dane techniczne:

∏aƒcuchowe uzyskujà mobilnoÊç. Suwnice LPK zosta∏y zaprojektowane do wspó∏pracy z wciàgnikami o udêwigu do 2000 kg, a

Udêwig: do 2 000 kg WysokoÊç ca∏kowita: do 5 000 mm

4 ko∏a samonastawne z mo˝liwoÊcià blokady, pozwalajà je ∏atwo przemieszczaç w miejsce, gdzie aktualnie sà potrzebne. W zale-

Wyposa˝enie:

wciàgniki ∏aƒcuchowe firmy ABUS typ: GM2, GM4, GM6

Opcja:

elektryczny nap´d wózka wciàgnika

˝noÊci od udêwigu maksymalna szerokoÊç wynosi do 7900 mm, a maksymalna wysokoÊç do 5000 mm. W razie potrzeby mo˝na je ∏atwo zdemontowaç.

Maksymalna szerokoÊç ca∏kowita: kg 250 500 800 1 000 1 250 1 600 2 000

mm maks. 7 900 7 000 6 500 6 300 5 650 5 000 4 000

Moving on up. crane systems


Zapytanie ofertowe Nazwa firmy:

MiejscowoÊç:

Osoba kontaktowa:

Telefon:

Ulica:

Fax:

E-mail:

hp

h

Informacje dotyczàce suwnicy LPK:

Udêwig:

________________ kg

Nap´d jazdy wciàgnika: r´czny

WysokoÊç ca∏kowita (h):

_______________ mm

SzerokoÊç ca∏kowita (L):

_______________ mm

elektryczny 5 m/min

710154/500/1.2008

WysokoÊç podnoszenia (hp): _______________ mm

Niniejszy prospekt publikowany jest jedynie w celu informacyjnym i nie stanowi oferty handlowej. W zwiàzku ze sta∏ym udoskonalaniem swoich produktów producent zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian parametrów oferowanych urzàdzeƒ. Aktualnych informacji technicznych i handlowych udziela ABUS Crane Systems Polska sp. z o.o.

ABUS Crane Systems Polska sp. z o.o. ul. Toszecka 102 - 44-100 Gliwice tel. 032 334 70 00 - fax 032 279 02 02 e-mail: info@abuscranes.pl - www.abuscranes.pl

Moving on up. crane systems

http://www.abuscranes.pl/var/abus/storage/original/application/9b34c8a502895ac95f7f972081338b4d  
http://www.abuscranes.pl/var/abus/storage/original/application/9b34c8a502895ac95f7f972081338b4d  

http://www.abuscranes.pl/var/abus/storage/original/application/9b34c8a502895ac95f7f972081338b4d.pdf

Advertisement