Page 1

ASENATH THE WIFE OF JOSEPH WAS

ISMAELITE

by Alfonso Datu-Aca Tabilog


CONTENTS APAT (4) NA PUNDASYON NI

…page 1 to 21

ISAAC AND ISMAEL …………………………….page 1 to 29


APAT NA MGA PUNDASYON NG PANANAMPALATAYA KAY YAHWEH

GENESIS 17:7-14 CIRCUMCISION

LEV. 23:1-41 APPOINTED FEAST OF YAHWEH

EXODUS 20:1-17 MATTHEW 5:17-18

TEN COMMANDMENTS EXODUS 29:1-9 AARON SON AND LEVITES PRIEST

APAT NA MGA PUNDASYON NG PANANAMPALATAYA KAY YAHWEH

Page 1


APAT NA PUNDASYON

1. Unang Pundasyon Ang Circumcision

2. Ikalawang Pundasyon Ang Lahi ni Aaron at Levita

3. Ikatlong Pundasyon Ang Ten Commandments ni Yahweh

4. Ika-apat na Pundasyon Ang mga Appointed Feast ni Yahweh

APAT NA MGA PUNDASYON NG PANANAMPALATAYA KAY YAHWEH

Page 2


ANO ANG SINA-UNANG PANANAMPALATAYA NI ABRAHAM, NI DATH MOSES, NI YAHSHU‟A MESSIAH? Jeremiah 6:16 Thus saith , Stand ye in the ways, and see, and ask for the old paths, where is the good way, and walk therein, and ye shall find rest for your souls. But they said, We will not walk therein.

APAT NA PUNDASYON NG PANANAMPALATAYA KAY YAHWEH MGA BATAS NA MAGPAKAILANMAN NI YAHWEH (FOREVER LAWS OF YAHWEH)

GENESIS 17:7-14 CIRCUMCISION

LEV. 23:1-41 APPOINTED FEAST OF YAHWEH

EXODUS 20:1-17 MATTHEW 5:17-18

TEN COMMANDMENTS EXODUS 29:1-9 AARON SON AND LEVITES PRIEST

APAT NA PUNDASYON HINDI DAPAT TANGGALIN MAGPAKAILANMAN

1. 2. 3. 4.

Unang Pundasyon Ang Circumcision Ikalawang Pundasyon Ang Lahi ni Aaron at Levita Ikatlong Pundasyon Ang Ten Commandments ni Yahweh Ika-apat na Pundasyon Ang mga Appointed Feast ni Yahweh

APAT NA MGA PUNDASYON NG PANANAMPALATAYA KAY YAHWEH

Page 3


FALSE MESSIAH AND FALSE PROPHETS SHALL RISE Mark 13:22-23'For false Messiahs and false prophets shall rise, and shall shew signs and wonders, to seduce, if it were possible, even the elect, But take ye heed: behold, I have foretold you all things'.

HINDI NATIN MASISISI ANG MGA KASALUKUYANG TIGAPAGTURO NG BIBLIA DAHIL HINDI NILA PINAGTUUNAN NG MALALIM NA PANSIN NA PAGKATAPOS NG MINISTERIAL NI YAHSHU’A MESSIAH AY LALABAS ANG MGA BULAANG MESSIAH AT MGA BULAANG PROPETA NA MAGTUTURO NG MGA KASINUNGALINGAN AT BABAGUHIN ANG NAITATAG NA MAGPAKAILANMANG PUNDASYON (FOREVER LAW).

1. Unang Pundasyon Ang Circumcision (CIRCUMCISION) WALANG-HANGGANG TIPAN KAY YAHWEH: Genesis 17:7 And I will establish my covenant between me and thee and thy seed after thee in their generations for an EVERLASTING COVENANT, to be the MIGHTY-ONE unto thee, and to thy seed after thee. Genesis 17:8 And I will give unto thee, and to thy seed after thee, the land wherein thou art a stranger, all the land of Canaan, for an everlasting possession; and I will be their MIGHTY-ONE . Genesis 17:9 And YAHWEH said unto Abraham, Thou shalt keep my covenant therefore, thou, and thy seed after thee in their generations. Genesis 17:10 This is my covenant, which ye shall keep, between me and you and thy seed after thee; Every man child among you shall be circumcised. Genesis 17:11 And ye shall circumcise the flesh of your foreskin; and it shall be a token of the covenant betwixt me and you. Genesis 17:12 And he that is eight days old shall be circumcised among you, every man child in your generations, he that is born in the house, or bought with money of any stranger, which is not of thy seed. Genesis 17:13 He that is born in thy house, and he that is bought with thy money, must needs be circumcised: and my covenant shall be in your flesh for an EVERLASTING COVENANT. Genesis 17:14 And the uncircumcised man child whose flesh of his foreskin is not circumcised, that soul shall be cut off from his people; he hath broken my covenant.

MGA INA-ARAL NG MGA BULAANG PROPETA

Ang itinuturo ng mga BULAANG PROPETA ay tinanggal na raw ang pagtutuli na “Walang-Hanggang Tipan ni Abraham kay Yahweh. Ang ibig sabihin ng „walang-hanggang tipan‟ ay „Forever Contract‟ na hindi pwedeng palitan kahitkailan at hindi pwedeng palitan ng kahit na sino pang Apostol o si Pablo man. Dahil sa hindi naraw umiiral ang „walanghanggang tipan‟ na pagtutuli ay pwede na ngayon ang mga hindi-tuli (supot). Sa ganitong aral ay binale-wala na nila ang Walang-Hanggang Tipan ni Abraham kay Yahweh (Genesis 17:7-10). Kasi nalito sila sa nabasa nila sa Gawa 15:1-2 na tinutulan ni Apostol Saul (Pablo) at Apostol Barabba ang mga Hudyo na nagsasabi na „kailangang magpatuli sa APAT NA MGA PUNDASYON NG PANANAMPALATAYA KAY YAHWEH

Page 4


pamamaraan ni Moses kung hindi ay hindi kayo maliligtas‟. Ang pamamaraan ni Abraham ang dapat ipatupad kaya tinutulan ni Apostol Saul (Pablo) at Apostol Barabba ang mga Hudyong nagtuturo sa pagtutuli sa pamamaraan ni Moses. Ito ang resulta ng ang mga Pare na Hindi-Levita at Pare na Hindi Israelita ( 1Kings 12:31-32, 1Kings 13:33-34, 2Chronicles 11:13-17, 2 Kings 17:24-41,Nehemiah 7:61-64) ay hindi naunawaan ang Genesis 17:9-14. Katunayan hindi tutol si Apostol Saul (Pablo) sa Pagtutuli sa pamamaraan ni Abraham. Pagkagaling ni Apostol Saul sa pakikipag-usap sa mga Matatanda sa Jerusalem tungkol sa suliranin ng pagtutuli ay tinuli ni Apostol Saul (Pablo) si Timoteo sa Gawa 16:3-4 at ibinalita pa sa lahat ng lugar na pinuntahan nila ang naging desisyon ng mga Matatanda sa Jerusalem tungkol sa pagtutuli. Ang naging dahilan ng kalituhan ay ang pagtutol ni Apostol Saul (Pablo) at Apostol Barabba sa pagtutuli sa pamamaraan ni Moses at hindi sa pamamaraan ni Abraham na orihinal na pamamaraan ng pagtutuli. Pagkatapos na makunsulta ang mga Matatanda sa Jerusalem na huwag ng gambalain ang mga Hentil (di-tuli) na mananampalataya dahil binabasa naman tuwing Sabbath ang mga batas sa aklat ni Moses, samakatwid ay matututuhan din nila iyon, ay tumuloy na ng lakad si Apostol Saul (Pablo) kasama si Silas tumungo sa Syria at Cilicia at tumuloy sa Derbe at Lystra na nadatnan nila si Timoteo na mananampalataya kaya tinuli ni Apostol Saul si Timoteo. Isa pang kalituhan ay ang pagkakalagay ng chapter sa Gawa 15 ay inihiwalay ang chapter 16 ni Padre Hugo noong ika-12 Siglo ng pairalin at lagyan na ng Chapter at Verses ang Biblia. Paanong masasabi ng mga Hindi-Tuli (supot) na pwede na sila na makasama sa Tamang Pananampalataya na may Walang–hanggang Tipan ni Abraham kay Yahweh kung hindi sila magpapatuli ? Sa Genesis 17:14 ay sinabi ni Yahweh na „hindi kasama‟ ang mga di-tuli (supot) dahil sinira nila ang kontrata o tipan ni Abraham kay Yahweh. Ngunit sa I Corinto 7:18-19 at sa Galatia 5:2 at sa Galatia 6:13 ang konklusyon ni Apostol Saul ay “dahil ang mga taong „tuli‟ (masasamang Hudyo) na hindi naman sumusunod sa mga utos ni Yahweh ay hinihimuk pa silang mga (Hintil) hindi tuli na magpatuli upang magaya sa kanilang mga tuli (masasamang Hudyo) na hindi sumusunod sa mga utos ni Yahweh”, kaya bale-wala ang kahalagahan ng kanilang pagka-tuli dahil sila ay hindi naman sumusunod sa mga utos ni Yahweh. Nasasainyo na iyan kung gusto ninyong sumunod kay Apostol Saul ay Pauline belief kayo o gusto ninyong sumunod kay Yahweh na sinasamba ni Abraham ay Abrahamic belief kayo. Ngunit ang sinulat ni Apostol Saul ay malalalim kaya nagbilin ang Disipolo ni Yahshu‟a na si Pedro sa 2 Pedro 3:15-16 at si Apostol Saul ay hindi Levita kundi mula sa lahi ni BenYahmin Phillipians 3:1-5 at galing sa paniniwala ng mga Pariseo. Basta ang sabi ni YAHWEH ang Pinakamakapangyarihan sa lahat at sinasamba ni Abraham na „hindi kasama‟ ang mga di-tuli (supot) dahil sinira nila ang kontrata o tipan ni Abraham kay Yahweh.

Those Circumcised who Do Not Keep the Law of Yahweh, even they are circumcised, the Messiah shall have no profit on them Galatians 6:13 For neither they themselves who are circumcised keep the law; but desire to have you circumcised, that they may glory in your flesh. Galatians 5:2 Behold, I Paul say unto you, that if ye be circumcised, the Messiah shall profit you nothing.

Being Uncircumcised shall be cut- off and put away from the Covenant of Yahweh to Abraham Gen. 17:14. 1Corinthians 7:18 Is any man called being circumcised? let him not become uncircumcised. Is any called in uncircumcision? let him not be circumcised. 1Corinthians 7:19 Circumcision is nothing, and uncircumcision is nothing, but the keeping of the commandments of YAHWEH. Uncircumcised man can Keep the Commandment of YAHWEH but he is out of the Covenant of Abraham to YAHWEH.

DECISION OF JAMES Acts 15:19 Wherefore my sentence is, that we trouble not them, which from among the Gentiles are turned to YAHWEH: Acts 15:20 But that we write unto them, that they abstain from pollutions of idols, and from fornication, and from things strangled, and from blood. Acts 15:21 For Moses of old time hath in every city them that preach him, being read in the synagogues every Sabbath day. APAT NA MGA PUNDASYON NG PANANAMPALATAYA KAY YAHWEH

Page 5


The Teaching is Introductory to the Gentiles for the book of Moses being preach and read in the synagogues every Sabbath day, they will Increased their learning soon and the Gentiles can follow the Laws and Statutes of YAHWEH as in Genesis 17:12-14. Genesis 17:12 And he that is eight days old shall be circumcised among you, every man child in your generations, he that is born in the house, or bought with money of any stranger, which is not of thy seed. Genesis 17:13 He that is born in thy house, and he that is bought with thy money, must needs be circumcised: and my covenant shall be in your flesh for an everlasting covenant. Genesis 17:14 And the uncircumcised man child whose flesh of his foreskin is not circumcised, that soul shall be cut off from his people; he hath broken my covenant.

2. Ikalawang Pundasyon Ang Lahi ni Aaron at Levita AARON SON AND LEVITES: Exodus 29:1 And this is the thing that thou shalt do unto them to hallow them, to minister unto me in the priest's office: Take one young bullock, and two rams without blemish, Exodus 29:2 And unleavened bread, and cakes unleavened tempered with oil, and wafers unleavened anointed with oil: of wheaten flour shalt thou make them. Exodus 29:3 And thou shalt put them into one basket, and bring them in the basket, with the bullock and the two rams. Exodus 29:4 And Aaron and his sons thou shalt bring unto the door of the tabernacle of the congregation, and shalt wash them with water. Exodus 29:5 And thou shalt take the garments, and put upon Aaron the coat, and the robe of the ephod, and the ephod, and the breastplate, and gird him with the curious girdle of the ephod: Exodus 29:6 And thou shalt put the mitre upon his head, and put the holy crown upon the mitre. Exodus 29:7 Then shalt thou take the anointing oil, and pour it upon his head, and anoint him. Exodus 29:8 And thou shalt bring his sons, and put coats upon them. Exodus 29:9 And thou shalt gird them with girdles, Aaron and his sons, and put the bonnets on them: and the priest's office shall be theirs for a PERPETUAL STATUTE: and thou shalt consecrate Aaron and his sons.

PERPETUAL STATUTE (WALANG-HANGGANG BATAS NI YAHWEH) perpetual [pər péchoo əl] adj 1. lasting for ever: lasting for all time 2. lasting indefinitely: lasting for an indefinitely long time 3. occurring repeatedly: occurring over and over statute [státtyoot] n

APAT NA MGA PUNDASYON NG PANANAMPALATAYA KAY YAHWEH

Page 6


1.LAW law enacted by legislature: a law established by a legislative body, for example an Act of Parliament 2.BUSINESS established rule: a permanent established rule or law, especially one involved in the running of a company or other organization

MGA PEKENG-PARI 2kings 13:33-34 Pinalitan ang mga Levitang Pare ng mga Hindi-Levita ni Haring Jeroboam ng Israel, sapalagay mo may tama silang itinuro? 2 Kings 17:24-41 Itinapon ang mga Israelita kasama ang mga Paring Hindi-Levita at ang isa lang ang pinabalik sa Samaria para magturo samakatwid nag-ordain siya ng mga Pari na nagmula sa Abba, Cutha, Separvaim , Hammath at Babylonia na tinawag na Paring Israelita na hindi naman Israelita. Nehemiah 7:61-66 Ang Tunay na pari ay Levita na lahi ni Aaron (Ex. 29:1-9) na ang natira ay si Ezra. Lumitaw ang mga pekeng-pari na walang pinanggalingang lahi na maipakita na sila ay lahing Levita.

Pagbabalik sa Lupang Pangako Ang mga nakabalik sa Yahrusalem ay pinamunuan ni Sheshbazzar at Zerubbabel na kapwa galing sa lahi ng Yahuwdah. Ang gumanap na Pari ay si Ezra na galing sa lahi ni Aaron na may dalang mga aklat ni Moses at Karapatan na ibinigay ni Artaxerxes na Emperador noon ng Persia. Si NehemiYah naman ang naatasan ng Emperador na maging Governador at ipinatupad ang pagganap ng mga Sabbath at Kapistahan ni Yahweh, ipinagbawal ang pag-aasawa ng mga Yahuwdah sa ibang lahi at pinahiwalay ang mga Yahuwdah na nakapag-asawa ng ibang lahi. Ang lupain ng Yahuwdah ay naging isang probinsya ng Persia. Ipinatawag ni Ezra ang lahat sa Kapistahan ng Tabernakulo sa ika-pitung buwan at binasa ang Torah ni Moses na napakinggan ng lahat at ang lahat ay sumumpang susundin muli ang kontrata at kasunduan ni Yahweh at ng mga Yahuwdah.

AKLAT NI MOSES Ang Torah ni Moses o ang aklat ni Moses ay nadala ni Ezra na lahi ni Aaron dahil tanging ang lahi lamang ni Aaron ang may karapatang humawak at mag-ingat noon. Paglipas ng panahon ay nakasama na ang mga teksto at komentaryo ng Israelitang-Pari na HINDI nagmula sa lahi ng Levitang si Aaron, 1 Kings 12:31-32, 1 Kings 13:33-34, at ang teksto at komentaryo ng mga Paring Hindi-Israelita, 2Kings 17:24 , 2Kings 17:27. Sila ay walang maipakitang katunayan na lahi silang Levita na mababasa sa Nehemiah 7:64. Ang Yahweh (J) Text at ang Elohim (E) Text at ang Sacerdotal (P) Text at ang Deuteronomy (D) Text ay magkakasama sa nabuong mga aklat na tinawag ngayon na Limang Aklat ni Moses. Mapapansin ang nakasulat sa mga Aklat ni Moses ay inuulit-ulit ng J, E, P at D text. Ang J-Text o Yahweh Text ay mula sa pag-iingat ng mga Levitang lahi ni Aaron, na tanging mga Levitang lahi sa anak ni Aaron lamang ang inatasan ni Yahweh na hahawak at mag-iingat ng mga banal na kasulatan o mga aklat ni Moses (2Samuel 6:6-7, Deuteronomy 10:8, 31:26). 2Samuel 6:6-7 And when they came to Nachon's threshingfloor, Uzzah put forth his hand to the ark of Yahweh, and took hold of it; for the oxen shook it. And the anger of Yahweh was kindled against Uzzah; and Yahweh smote him there for his error; and there he died by the ark of Yahweh. Deuteronomy 10:8 At that time Yahweh separated the tribe of Levi, to bear the ark of the covenant of Yahweh, to stand before Yahweh to minister unto him, and to bless in his name, unto this day. Deuteronomy 31:26 Take this book of the law, and put it in the side of the ark of the covenant of Yahweh your Mighty One, that it may be there for a witness against thee.

APAT NA MGA PUNDASYON NG PANANAMPALATAYA KAY YAHWEH

Page 7


Ang E-text o Elohim Text ay mula sa mga Israelitang Hindi-Levita na itinalagang Pari ni Haring Yeroboam (Jeroboam) (1 Kings 12:31-32, 1 Kings 13:33-34), sila ay hindi naatasan na mag-ingat ng mga kasulatan na tanging Levita na lahi ni Aaron lamang ang may karapatang humawak. Ang P-Text at D-Text ay mula sa mga Pari na nagmula sa limang bansa ng Babylonia, Cuthah, Hamath, Ava, Separvaim (Neh 7:64) na walang talaan na lahi silang Levita at naturuan lamang ng isang Paring-Israelita na Hindi Naman Levita na pinabalik ng Hari ng Assyria sa lupain ng Israel (2Kings 17:27-28).

Inulit-ulit ang Nakasulat sa Torah ni Moses Genesis 1 ay Elohim (E) Text ay inulit sa Genesis 2 na Yahweh (J) Text, nadagdag ang Sacerdotal (P) Text at Deuteronomy (D) Text Ang istorya nila Adam at Eve at Cain at Abel ay Yahweh (J) Text ay tinutukoy ang pagiging malapit sa anghel (tunay na anghel hindi istatwa), sa mga halaman at pakikipag usap sa ahas. Ang Sacerdotal (P) Text ay walang kwento tungkol dito. At binangit ang henerasyon mula kay Adam hanggang kay Noah. Ang istorya sa naganap na malaking baha sa Yahweh (J) Text ay 40 araw na umulan. Ang Sacerdotal (P) Text ay halos isang taong delubyo. Ang Yahweh (J) Text ay may 14 na malilinis na mga hayop at 2 di-malinis na hayop. Ang Sacerdotal (P) Text ay 2 malinis at 2 di-malinis na hayop. Yahweh (J) Text ay nagpadala si Noah ng 3 kalapati o tatlong beses na nagpalipad ng kalapati, ang Sacerdotal (P) Text ay isang uwak ang pinalipad ni Noah. Ang J-Text at E-Text sa Kontrata ni Abraham sa Genesis 15 ay siningitan ng ibang istorya at sa Genesis 17 naman ang PText, lumalabas na dalawang beses nagkita sila Abraham at Yahweh. Mas dramatiko ang J-Text at E-Text sa Exodus 17 nang si Moses ay kumuha ng tubig sa bato, samantalang ang P-Text sa dalawang aklat sa Numbers 20 ay lumalabas na dalawang insidente sa dalawang magkaibang pankakataon o panahon samantalang naganap iyon sa isang lugar sa Meriba at sa isang pagkakataon. Ang Ten Commandment ay inulit- muli sa Deuteronomy 5 kahit ito ay magkaiba sa Exodus 20.

Sa Exodus 20:8-11 Remember the sabbath day to sanctify i t . . . because in six days Yahweh made the heavens and the earth, the sea and ail that is in them, and he rested on the seventh day Therefore Yahweh blessed the sabbath day and sanctified it.

Sa Deuteronomy 5:12-15 Ngunit sa Deuteronomy, nang inulit ni Moses : Keep the sabbath day to sanctify i t . . . and you shall remember that you were a slave in the land of Egypt, and Yahweh your God brought you out from there with a strong hand and an outstretched arm. There' fore Yahweh your God commanded you to observe the sabbath day. Ang unang bersyon galing sa P-text, ang dahilan sa pag-iingat sa Sabbath: „because God rested on the seventh day‟. Ang ikalawang bersyon mula sa D-Text, ang dahilan sa pag-iingat sa Sabbath: „because God freed you from slavery‟.

Sa Natagpuang Dead Sea Scroll Sa Dead Sea Scroll na natagpuan ay parehas na hindi itong dalawang bersyon ang dahilan sa pag iingat sa Sabbath: „ Sa lahat ng ito ay walang pamamaraan na nag-uutos na pamahalaan ang pag iingat ng Sabbath‟. (In all of this, no one method governs the process). Itong naisulat at iniaral ng P at D Text ay itinuwid ng Messiah na mababasa sa Matthew 12:1-12.

APAT NA MGA PUNDASYON NG PANANAMPALATAYA KAY YAHWEH

Page 8


Alexander The Great Nasakop Ang Kaharian ng Persia Itinayo ang Alexandria Library sa Egypt Nasakop ni Alexander the Great ang Kaharian ng Persia na pinaghaharian noon ni Darius III. Nasakop din ni Alexander the Great ang Syria, Egypt, Mesapotamia, Bactria at ang India. Itinatag niya ang Alexandria sa Egypt na sentro ng kanyang kaharian, at ang pumalit sa kanya bilang Pharaoh ay si Ptolemy II Soter ay itinayo naman ang Museum at Library ng Alexandria. Ang kanyang mga General si Ptolemy at Nearchus, Aristobulus at Onesicritus. Siya rin ang naging dahilan ng paglaganap ng mga Grego. Ang mga dokumento mula sa Assyria (kasama ang mga dokumento ng naipatapon noon na mga Israelita sa Assyria), Greece, Persia, Egypt, India at maraming nasyon ay nakalagak sa Alexandria Library at Museum. Maraming scholars ang tumira sa Museum upang mag-saliksik, magsulat, magsalin at maglimbag ng mga dokumento.

Greek Pentateuch Si Ptolemy II ay nagpatawag ng 72 Hebrew scholars at nag utos na isalin sa wikang Grego ang mga Kasulatan ng mga Hebreo ang limang aklat ni Moses na tinawag sa Grego na „Pentateuch‟. Sinulatan ni Ptolemy II si Eleazar ang Punong Pari sa Yahrusalem upang maglagay ng anim (6) na Hudyong Tigapagsalin na nanggaling sa bawat Tribo ng Israel (12 x 6 = 72). Tinawag ang unang limang aklat ni Moses na „Pentateuch‟ na ibig sabihin ay Limang- aklat.

ROMAN TIME Nasira ang Alexandria Library sa Egypt Tinalo ng mga Romano ang mga Grego at nasira ang Alexandria Library sa pag-kubkub ng mga Romano sa Alexandria na sentro ng mga Grego.

GREEK PENTATEUCH NAGING LATIN SEPTUAGINT Ipinagpatuloy ni Ptolemy ang pagsasalin ng 72 Hebrew scholars ng limang aklat ni Moses sa Hebrew ay isinasalin sa wikang Grego at ang iba pang mga Kasulatan ng mga Hebreo ay idinagdag dito. Paglipas ng panahon nadagdag na ang iba-iba pang mga aklat sa Hebreo ay ipinasalin na rin sa wikang Grego at maraming beses itong neribisa sa pagkakasalin sa wikang Grego at ang „Pentateuch‟ na nakasama na ang iba-iba pang aklat na Hebreo naisalin sa Lumang-Wikang Grego ay isinalin muli sa Makabagong-Wikang Koine Greek. Ang Lumang-Wikang Gregong „Pentateuch‟ (ibig sabihin ay Limang-Aklat) (Pinaka-lumang Greek Septuagint bersyon Symmachus ang Ebionite‟s bersyon) ay naisalin naman sa wikang Latin at tinawag na Septuagint sa Latin o LXX (dahil hindi na ito Limang Aklat kundi marami na) na siya namang pinagbasehan ng mga bersyon ng Slavonic, Syriac, Old Armenian, Old Georgian at Coptic na bersyon. At ito rin ang mga pinagbasehan ng mga Apostolic Fathers at Christian New Testament. Samantala ang Makabagong -Wikang Koine Greek bersyon ay nirebisa at isinalin sa „Aquila‟ ng Sinope‟s Greek bersyon. Ang Septuagint o LXX ay ang pinagbasehan na “PINANIWALAAN” (canon) at ang iba pang aklat na idinagdag na mga sulat ng mga Propeta kagaya ng aklat na Maccabees, Wisdom of Ben Sira, Daniel at Esther ay mas mahaba pa sa Masoretic Text. Ang ilan na bagong dagdag, ang aklat na Wisdom of Solomon, 2 Macabees at iba pa ay galing sa orihinal na Gregong pagkakasulat. Hindi naisama sa Septuagint ang sikat na mga aklat na „Enosh o Jubilees‟ at iba pang mga kasulatan. Ang Septuagint ay galing sa salitang Latin na ibig sabihin ay „pitumpong tigapagsalin‟ o LXX. Sumunod na panahon ay masusing nirebisa at isinalin sa Makabagong Greek bersyon na tinawag na „Aquila, Symmachus at Theodotion. Ang tatlong ito ang Mas-makabagong Greek bersyon ng kasulatang Septuagint na hango sa Pentateuch na hango sa aklat ni Moses sa Hebreo at iba pang nadagdag na mga aklat sa Hebreo at Grego.

APAT NA MGA PUNDASYON NG PANANAMPALATAYA KAY YAHWEH

Page 9


ANG MGA PINANINIWALAAN NG MGA GREGO AT ROMANO NA MGA ALAMAT BAGO REBISAHIN ANG PENTATEUCH GREEK O SEPTUAGINT LATIN OLD TESTAMENT NG MGA GREGO AT ROMANONG MANUNULAT

ALAMAT NI MYTHRA (1200 B.C.E.) Si Mythra ng Persia ay ipinanganak ng inang Birhen noong December 25, ipinako sa krus hanggang mamatay at „Nabuhay Na Muli‟ sa ikatlong araw.

ALAMAT NI ATTIS (1200 B.C.E.) Si Attis ng Gresya ay ipinanganak ng inang Birhen noong December 25, ipinako sa krus hanggang mamatay at „Nabuhay Na Muli‟ sa ikatlong araw.

ALAMAT NI KRISHNA (900 B.C.E.) Si Krishna ng India ay ipinanganak ng inang Birhen noong December 25, ipinako sa krus hanggang mamatay at „Nabuhay Na Muli‟ sa ikatlong araw.

ALAMAT NI TAMMUZ Ezekiel 8:14 (597 B.C.E) Si Nimrod II ay tinawag naTammuz ng mga Babylonia, Azur naman ang tawag ng mga Asyrian, at Osiris naman ang tawag ng mga Egyptian. Si Nimrod II ay napatay at ang kanyang asawa ay nagbuntis sa ibang lalaki at pinalabas na ang bata ay si Nimrod II na „NABUHAY NA MULI‟. Mula noon ang Alamat na ito ay naging bantog sa mga Alamat ng Griyego at Romano kahanay nila Jupiter at Zeus.

ALAMAT NI HORUS (300 B.C.E.) Si Horus ng Egypt ay ipinanganak ng inang Birhen noong December 25, ipinako sa krus hanggang mamatay at „Nabuhay Na Muli‟ sa ikatlong araw.

NAKILALA NG MARAMING TAO SI YAHSHU‟A ANG MESSIAH NA MAY 12 DISIPOLO Ang pangalan ni Yahshu‟a ang Messiah ng Nazareth ay pangalang Hebreo ay isinusulat sa Aramaic na Yeshu‟a na ang pagbigkas ay Yah-shu‟a. Ang Aramaic ang umiiral na pangkalahatang wika sa Yahrusalem noong panahong iyon. Mula sa Aramaic ay isinalin ito sa wikang Grego na IESOUS na binibigkas na „Yeh-soos‟ at nang maisalin ang Gregong pangalan sa Latin ay naging IESUS na binibigkas sa Latin na „Yay-soos‟. Nang maimbento ang letrang „J‟ ay naging JESUS na bigkas ay „Jey-zus‟.

MARAMING BESES SINIRA ANG ALEXANDRIA LIBRARY Si Theophilus ay Patriarka ng Alexandria noong 385 hanggang 412 A.D. ang mga Hudyo, Christian at pagano ay samasamang naninirahan sa Alexandria. Nagkaroon ng pagkaka-alitan sila-sila at nawasak na naman ang Alexandria. Ang huling sinisisi sa pagkakasunog sa Alexandria ay si Moslem Caliph Omar noong 640 A.D. pagkatapos na malaman niya na nasa Alexandria ang lahat ng kasulatan at talino sa mundo na kumokontra sa Koran ay lahat ng aklat sa Alexandria ay sinunog na tumagal ng halos anim na buwan.

APAT NA MGA PUNDASYON NG PANANAMPALATAYA KAY YAHWEH

Page 10


SAAN GALING ANG NEW TESTAMENT? Si Origen noong 235 A.D. na isang Christian scholar ng Alexandria ay binuo ang „Hexapla‟ na binubuo ng anim na hanay na sa unang hanay ang bersyong Hebrew Text. Sa unang hanay ay Hebreo at sa ikalawang hanay ay Hebrew sa Greek bersyon at ang ikatlong hanay ay ang Makabagong Greek bersyon na Aquila ng Sinope‟s Greek bersyon, ika-apat ang Pinaka-lumang (Pentateuch) Greek Septuagint bersyon Symmachus ang Ebionite‟s bersyon, ang ika-lima ay ang LXX o Septuagint na pinagsama-sama ang lahat ng Greek bersyon na may mga paliwanag kung saang bersyon ito nagmula. Ang ika-limang hanay na kumbinasyon ng pinagsama-samang bersyon ng Greek ay kinopya ng marami beses at isinalin muli ngunit tinanggal ang mga paliwanag kung saang bersyon nagmula, at ang Lumang Greek bersyon ng Septuagint ay hindi isinama sa pagkakasalin. Ang pang-anim ay ang Theodotion bersyon. Itong mga pinagsama-samang mga teksto ay naging unang paniniwala ng mga Christian rebisyon ng Septuagint na tinawag na “HEXAPLAR RECENSION”.

Ang New Testament o Tinatawag na Greek New Testament o Greek Scriptures Ang orihinal na indibidwal na aklat ay naisulat noong 45 A.D. sa Koine Greek dahil iyan ang pangkalahatang wikang umiiral noong panahong iyon sa Emperyo ng Roman. Nagmula ang ilan sa Hebreo at Greek na sulatin. Ang Rylands Papyrus 52 ay pangkalahatang tinanggap na pinaka- unang naitalang New Testament na umiidad noong 117 A.D at 138 A.D.

NAKILALANG MGA CHURCH FATHERS: Ang mga Church Fathers ay ang mga naunang maimpluwensyang manunulat sina Clement ng Rome, Ignatius ng Antioch at Polycarp ng Smyrna. Ang kasulatan na Didache at Shepherd of Hermas ay kasulatan ng mga Church Fathers ngunit hindi lang alam kung sino ang sumulat. Si Clement ng Roma ay sinulat ang 1 Clement noong 96 A.D., siya ay nanawagan sa mananampalataya ng Corinto. Si Ignatius ng Antioch ay istudyante ng Desipolong si John (YahYah) ay sumulat sa mga naunang Christians bago siya patayin sa Roma. Binanggit siya sa mga sulat ni Apostol Pablo. Polycarp ng Smyrna ay isang Bishop ng Smyrna (ngayon ay Izmir, Turkey). Siya ay Desipolo ni John (YahYah) na anak ni Zebedee na pinaniniwalaan na sumulat ng ika-apat na Gospel. Samantalang si Eusebius na ipinagpipilitan na si Polycarp ay kasama ni John the Evangelist. Si Polycarp ay pinakiusapan si Anicetus na Bishop ng Rome na ipagdiwang ang Easter sa 14 Nisan ay hindi siya pumayag, kahit sa paggamit sa kalendaryo ng mga taga Kanluran. Si Polycarp ay pinatay ng mga taga Smyrna noong 155 A.D. Hindi siya nasunog sa apoy na pinaglagyan sa kanya, kaya siya ay sinaksak hanggang mamatay at dahil sa dugo niya ay namatay ang apoy sa kanyang paligid.

GREEK FATHERS: Clement ng Rome, Irenaeus ng Lyons, Clement ng Alexandria, Athanasius ng Alexandria, John Chrysostom, Cyril ng Alexandria ang Cappadocian Fathers (Basil ng Caesarea, Gregory Nazianzus, Peter ng Sebaste at Gregory ng Nyssa), at Maximus ang Confessor.

NAKILALANG MGA GREGO AT PEKENG-PARI O ANG MGA CHURCH FATHERS AT ANG KANILANG BULAANG-ARAL Clement ng Rome Ignatius ng Antioch ay istudyante ng Desipolong si John (YahYah) ay sumulat sa mga naunang Christians bago siya patayin sa Roma. Binanggit siya sa mga sulat ni Apostol Pablo. Polycarp ng Smyrna ay isang Bishop ng Smyrna (ngayon ay Izmir, Turkey). Siya ay Desipolo ni John (YahYah) na anak ni Zebedee na pinaniniwalaan na sumulat ng ika-apat na Gospel. Didache at Shepherd of Hermas ay kasulatan ng mga Church Fathers Clement ng Roma ay sinulat ang 1 Clement noong 96 A.D., Eusebius na ipinagpipilitan na si Polycarp ay kasama ni John the Evangelist.

APAT NA MGA PUNDASYON NG PANANAMPALATAYA KAY YAHWEH

Page 11


GREEK FATHERS: Clement ng Rome, Irenaeus ng Lyons, Clement ng Alexandria, Athanasius ng Alexandria, John Chrysostom, Cyril ng Alexandria ang Cappadocian Fathers (Basil ng Caesarea, Gregory Nazianzus, Peter ng Sebaste & Gregory ng Nyssa), at Maximus ang Confessor. Irenaeus ng Lyons Saint Irenaeus, (b. 2nd century; d. end of 2nd/beginning of 3rd century) ay Bishop ng Lugdunum sa Gaul, sa ngayon ay Lyons, France. Siya ay disipolo ni Polycarp. Siya ang unang tumanggap na ang apat na Gospel ay katanggap-tanggap na piliin, noon nagsimula ang pagkalikha ng New Testament noong 180 A.D. Clement ng Alexandria Clement of Alexandria (Titus Flavius Clemens) (c.150-211/216), ay kaanib ng iskwelahan at simbahan ng Alexandria. Sinulat niya ang Clement of Alexandria. Origen of Alexandria Origen, o Origen Adamantius (c 185 - c254) isa sa mga naunangChristian eskolar at isang Egyptian na nagtuturo sa Alexandria kung saan nagturo rin si Clement. Ang Patriarka ng Alexandria una ay sumusuporta sa kanya ngunit siya ay tinanggal dahil naordinahan ng walang permiso ng Patriarka. Sa kanyang kaalaman sa Hebreo itinuwid niya ang Septuagint at sumulat ng mga komentaryong napasama nang isalin sa mga aklat sa Biblia. Sa kanya si Yahweh ay hindi makapangyarihan kundi isa lamang Unang Prinsipyo at ang antas ng Messiah ay mas mababa, ang kanyang pagkakaunawa sa Trinity ang pre-existence ng kaluluwa ay idineklara na isang paglait. Sumulat siya ng mahigit 6,000 aklat. Si Origen noong 235 A.D. na isang Christian scholar ng Alexandria ay binuo ang „Hexapla‟ na binubuo ng anim na hanay na sa unang hanay ang bersyong Hebrew Text. Sa unang hanay ay Hebreo at sa ikalawang hanay ay Hebrew sa Greek bersyon at ang ikatlong hanay ay ang Makabagong Greek bersyon na Aquila ng Sinope‟s Greek bersyon, ika-apat ang Pinaka-lumang Greek Septuagint bersyon Symmachus ang Ebionite‟s bersyon, ang ika-lima ay ang LXX o Septuagint na pinagsama-sama ang lahat ng Greek bersyon na may mga paliwanag kung saang bersyon ito nagmula. Ang ika-limang hanay na kumbinasyon ng pinagsama-samang bersyon ng Greek ay kinopya ng marami at isinalin muli ngunit tinanggal ang mga paliwanag kung saang bersyon nagmula, at ang Lumang Greek bersyon ng Septuagint ay hindi isinama sa pagkakasalin. Ang pang-anim ang Theodotion bersyon. Itong pinagsama-samang mga teksto ay naging unang paniniwala ng mga Christian rebisyon ng Septuagint na tinawag na “HEXAPLAR RECENSION”. Si Philo at Josephus ay nagtiwala at pinagbasehan ang Septuagint sa kanilang mga sinulat na patungkol sa mga kasulatan ng Hudyo. The term "hexapla" signifies "six-fold" or "six-columned", and describes the arrangement of the six English versions underneath the Greek text in the book. The term "hexapla" is also applied to Origen's 3rd century edition of the Old Testament, which present six versions of the old testament, in Hebrew, Hebrew in Greek letters, Aquila of Sinope's Greek version, Symmachus the Ebionite's version, the LXX or Septuagint. Pope Theonas of Alexandria ay ang Punong Papa ng Alexandria na naging Coptic Church at ang Greek Church ng Alexandria noong 282 hanggang 300 A.D. Pope Achillas of Alexandria ang pang 18 Papa ng Coptic Orthodox Church at ng Greek Church ng Alexandria noong 312 hanggang 313 A.D. Si Achillas naman ay inordinahan na Pari ni Pierius, at naging lider ng Catechetical School of Alexandria sa pagkawala ni Pierius na naging martir ng Alexandria. Siya ay kasing galing sa Greek philosophy at theological science kapantay ni Athanasius ng Alexandria at tinawag siyang "Achillas the Great". Siya ang pumalit pagkamatay ni Peter ng Alexandria sa kapanahunan ng Pagpapahirap ni Diocletian . Minana niya ang mga problema ng simbahan kagaya ng Meletian heresy at ang patuloy na alitan sa Arianism. Sa pamumuno ni Achillas bilang Patriarka, siya ay naimpluwensyahan ng mga sumusuporta kay Arius upang tanggalin ang suspensyon kay Arius. Sa resulta nito ay ibinalik si Arius bilang Pari sa Bucalis na isang pinakamatanda at maimpluwensyang simbahan sa Alexandria.

APAT NA MGA PUNDASYON NG PANANAMPALATAYA KAY YAHWEH

Page 12


HEXAPLA

Page 12-A


EMPEROR CONSTANTINE Caesar Flavius Valerius Aurelius Constantinus Augustus (27 February c. 272 – 22 May 337), commonly known in English as Constantine I, Constantine the Great, or (among Eastern Orthodox, Coptic Orthodox, Oriental Orthodox and Byzantine Catholic Christians) Saint Constantine (pronounced /ˈkɒnstɛntaɪn/), was Roman emperor from 306, and the sole holder of that office from 324 until his death in 337A.D. Kilala bilang kauna-unahang Roman Emperor na naging Christian , at binigyang laya ang mga religion sa kanyang nasasakupang emperyo. Ginawa siya at ang kanyang ina si Reyna Helena bilang Santo ng Eastern Orthodox Church at Eastern Catholic Churches of Byzantine. Sa Latin Church kahit hindi siya ginawang santo ngunit siya ay tinawag nila na “Constantine The great” sa kanyang kontribusyon sa Christianity. Si Constantine ay ginawa ang sina-unang Greek colony ng Byzantium bilang bagong imperial residence ang Constantinople na nanatiling kapital ng Byzantine Empire sa loob ng 1,000 taon.

50 KOPYA NG BIBLIA NI CONSTANTINE Noong 322 A.D. inutusan ni Emperor Constantine si Eusebius na gumawa ng 50 kopya ng Banal na Kasulatan na ginawa ng Kilalang-Manunulat at isulat na maliwanag na madaling maintindihan at sa tatlo o apat na kopya ay ihatid sa kanya upang siyasatin at gamitin ang dalawang karwahe ng kaharian sa paghahatid. Si Eusebius ay kumuha ng mga aklat sa kanyang lugar sa Caesarea ng mga bagong-salin na mga aklat mula sa Hexaplar Recension na nagmula sa sulat ni Origen na “Hexapla”. Ang 27 aklat na pinagbasehan ay ang rebisyon ng “HEXAPLAR RECENSION”.

The Bibles of Constantine There is another piece of evidence that bears on the subject of the canon - even though we may not know how to interpret it. About the year 322 CE, the emperor Constantine, wishing to promote and organize Christian worship in the growing number of churches in Constantinople, directed Eusebius to have 50 copies of the sacred Scriptures made by practiced scribes and written legibly on prepared parchment. At the same time the emperor informed him, in a letter still preserved to us, that everything necessary for doing this was placed at his command, among other things two public carriages for conveying the completed manuscripts to the emperor for his personal inspection. According to Eusebius: Such were the emperor's commands, which were followed by the immediate execution of the work itself, which we sent him in magnificent and elaborately bound volumes of a threefold and fourfold form. (Vita Const. 4.36.37) The exact meaning of the concluding words has been taken in a half dozen different senses. Two of the most popular are, that the pages had 'three or four columns of script', or that as the copies were completed, they were sent off for the emperor's inspection 'three or four at a time'. The astonishing thing is that Eusebius, who took care to tell us at some length about the fluctuations of opinion in regard to certain books, has not one word to say regarding the choice he made on this important occasion. Of course, 50 magnificent copies, all uniform, could not but exercise a great influence on great influence on future copies, at least within the bounds of the patriarchate of Constantinople, and would help forward the process of arriving at a commonly accepted New Testament in the East. Some have suggested that the codex Sinaiticus is one of the 50 bibles commissioned by Constantine, but its Alexandrian type of text makes this unlikely.

Around AD 235, Origen, a Christian scholar in Alexandria, completed the Hexapla, a comprehensive comparison of the ancient versions and Hebrew text side-by-side in six columns, with diacritical markings (a.k.a. "editor's marks", "critical signs" or "Aristarchian signs"). Much of this work was lost, but several compilations of the fragments are available. In the first column was the contemporary Hebrew, in the second a Greek transliteration of it, then the newer Greek versions each in their own columns. Origen also kept a column for the Old Greek (the Septuagint) and next to it was a critical apparatus combining readings from all the Greek versions with diacritical marks indicating to which version each line (Gr. στἰχος) belonged. Perhaps the voluminous Hexapla was never copied in its entirety, but Origen's combined text ("the fifth column") was copied frequently, eventually without the editing marks, and the older uncombined text of the LXX was neglected. Thus this combined text became the first major Christian recension

APAT NA MGA PUNDASYON NG PANANAMPALATAYA KAY YAHWEH

Page 13


of the LXX, often called the Hexaplar recension. In the century following Origen, two other major recensions were identified by Jerome, who attributed these to Lucian and Hesychius.

Alexander Bishop ng Alexandria Alexander ng Alexandria ay pang 19 na Patriarka ng Alexandria mula 313 A.D. hanggang pagkamatay niya noong 326 A.D. siya ang nagtala ng Easter, siya ay ang lider na kontra sa Arianism sa First Council of Nicaea. Siya rin ang adviser ni Athanasius ng Alexandria na pumalit sa kanya bilang lider ng Church fathers.

Athanasius ng Alexandria Athanasius ng Alexandria (c 293-2 May 373) isang theologian, pumalit kay Bishop Alexander ng Alexandria, Pope ng Alexandria, ay isang Egyptian. Siya ay kilala sa aral niyang Trinity.

Arius Arius (AD ca. 250 or 256 - 336) isang Paring Christian mula sa Alexandria, Egypt ang nagpasimuno ng Arianism. Siya ay mula sa Libya na sakop pa ng Egypt, ang kanyang ama ay si Ammonius. Si Arius ay estudyante ni Saint Lucian ng Antioch. Siya ay na excommunikado ni Bishop Peter ng Alexandria sa kanyang pagsuporta sa paniniwala ni Meletius. Si Bishop Peter ay pinalitan ni Bishop Achillas ay muling tinanggap bilang Pari si Arius sa simbahan ng Baucalis sa distrito ng Alexandria.. Noong 318 A.D. nakipagtalo siya sa kanyang Bishop si Alexander ng Alexandria na pumalit kay Bishop Achillas. Ipinilit niya na si Iesous ( Jesus) "ang Son of God," ay hindi katulad o hindi parehas na mananatili magpakailanman (co-eternal) kagaya ng God the Father, at minsan binanggit niya na hindi tutuo ang Iesous (Jesus). Si Arius kasama ang kanyang tigasunod na mga Pari ay na excommunikado, ngunit ang debate ay nagpatuloy sa Eastern Roman Empire. Maraming bishops lalo na ang mga nakapag-aral kay Lucian ng Antioch ay naniwala kay Arius. Sa panahong iyon si Constantine I ay ang naging Emperador ng Silanganan noong 324 A.D. at ang mga debate ay matitindi sa panahong iyon. Maraming sinulat si Arius ngunit walang natira, inutos ni Emperor Constantine ang pagsunog sa lahat ng sulat ni Arius at ang mga natira sa sinulat ni Arius ay sinira ng mga nakalaban ni Arius. Ang tatlong natira sa sinulat ni Arius ang sulat niya kay Alexander ng Alexandria na naitago ng mga Athanasius, On the Councils of Arminum and Seleucia, 16; Epiphanius, Refutation of All Heresies, 69.7; and Hilary, On the Trinity, 4.12), Ang sulat niya kay Eusebius ng Nicomedia (as recorded by Epiphanius, Refutation of All Heresies, 69.6 and Theodoret, Church History, 1.5) . Ang kanyang kumpisal kay Constantine (as recorded in Socrates Scholasticus, Church History 1.26.2 and Sozomen, Church History 2.27.6-10). COUNCIL OF NICAEA Noong 325 A.D. si Emperor Constantine ay binuo ang Council of Nicaea . Sa 1,800 na Bishop na imbitado, 318 na Bishop lamang ang nakadalo. Natalo sa debate si Arius at si Athanasius na ipinadala ni Bishop Alexander ng Alexandria ang pinanigan ni Constantine na ang itinuturo ay ang Trinity.

Ang Mga Sumunod na Mga Bishop ng Alexandria

Cyril ng Alexandria Cyril ng Alexandria (ca. 378 - 444) ay Bishop ng Alexandria sa kapanahunan ng kasikatan ng Emperyo ng Romano ".

APAT NA MGA PUNDASYON NG PANANAMPALATAYA KAY YAHWEH

Page 14


John Chrysostom John Chrysostom (c 347– c 407), Pangunahing Bishop ng Constantinople, sinulat niya ang Divine Liturgy of St. John Chrysostom .

Cappadocian Fathers Ang mga eskolar sina Saint Macrina the Younger , Basil the Great, Gregory of Nyssa at Peter of Sebaste na naging Bishop ng Sebaste. Ang mga eskolar kasama ang kanilang kaibigan si Gregory Nazianzus ay ipinakita na ang mga Christian ay kayang makipag usap sa mga mataas ang aral na nagsasalita ng Grego kahit na ang kanilang paniniwala ay talihis kay Plato at Aristotle at iba pang Pilosopong Grego ay nakapag-dagdag ng malaki sa pagkaka-kilala sa Trinity na tinapos sa First Council of Constantinople noong 381 A.D at ang pinal na bersyon ng Nicene Creed.

Mga Latin Fathers Ang mga sumulat sa wikang Latin ay ang tinawag na Latin Fathers sila Tertullian, si Cyprian ng Carthage, si Gregory the Great, si Augustine ng Hippo, si Ambrose ng Milan, at si Jerome.

Tertullian Promotor ng Tawag na Old Testament at New Testament Quintus Septimius Florens Tertullianus (c 160 - c 225), ay naging Christian noong 197 A.D. ay isang manunulat at theologian ay isang anak ng Romanong Centurion. Siya ay isang abogado sa Roma at binansagang “Father of the Latin Church”. Siya ang nag lunsad ng salitang “Trinitas” ng Christian Devine Trinity sa wikang Latin kahit na nauna ng naisulat ni Theophilus of Antioch (c. 115 - c. 183) na nagmula sa Koine Greek at ang “vetus testamentum (Old Testament) at "novum testamentum" (New Testament). Siya rin ang nauna na tumawag ng "vera religio", na naging sistema ng Religion ng Roman Empire at iba pang tinanggap na Kulto na tinawag na "superstitions". Sa sumunod na panahon sumali siya sa sektang Montanists na kontra sa umiiral na paniniwala.

Cyprian ng Carthage Saint Cyprian (Thascius Caecilius Cyprianus) ay bishop ng Carthage ay isang importanteng manunulat na ipinanganak sa Carthage na naging Bishop noong 249 A.D. Ambrose ng Milan Saint Ambrose (c. 338 – 4 April 397), ay bishop ng Milan na naging maimpluwensya at isa sa apat na orihinal na Doctors of the Church. Jerome of Stridonium Saint Jerome (c 347 – September 30, 420) ay kilala na translator ng Biblia sa Latin mula sa Grego at Hebreo na gumawa ng Vulgate Bible na ginagamit ng Roman Catholic Church. Siya ay tinawag na Doctor of the Church.

Augustine ng Hippo Saint Augustine (November 13, 354 – August 28, 430), ay ipinanganak sa Algeria ay naging Bishop ng Hippo, isang philosopher at theologian ay isang Latin Father at Doctor of the Church. Siya ay importante sa paglaganap ng Western Christianity. Siya ay naimpluwensyahan ng Platonism. Ang mga ginawa niya ay ipinagpatuloy ni Pope Gregory the Great.

APAT NA MGA PUNDASYON NG PANANAMPALATAYA KAY YAHWEH

Page 15


Gregory the Great Saint Gregory I the Great (c. 540 – March 12, 604) ay ang pope mula September 3, 590 A.D. hanggang mamatay. Kilala rin siya bilang Gregorius Dialogus (Gregory the Dialogist) sa Eastern Orthodoxy ay Doctor of the Church at pang apat sa great Latin Fathers of the Church (ang ibang Latin Fathers sina Ambrose, Augustine, at Jerome).

Apologetic Fathers Sina St. Justin Martyr, Tatian, Athenagoras of Athens, Hermias at Tertullian.

Ang Pangalawang Council of Nicea noong 787 A.D. Ang ika-pitong Economical Council ng Roman Catholic sa Nicaea (Iznik sa Turkey) ay ibinalik ang pagpuri sa mga imahen na pinatigil noong panahon ng Byzantine Empire sa panahon ni Leo III.

Modern positions Sa Roman Catholic Church, si St. John ng Damascus, na nabuhay noong ika-walong siglo ay ang pinaka-huling Church Fathers at ang una sa susunod na Church writers, scholasticism. Si St. Bernard ay isa pa rin sa huling Church Fathers.

PINAGMULAN NG ENGLISH BIBLE Mula sa Hexaplar Recension ay isinalin ito sa English Hexapla na New Testament ng Wiclif's Bible noong 1380 A.D., William Tyndale's Bible noong 1534A.D., Cranmer's the Great Bible noong 1539 A.D., ang Geneva Bible noong 1557 A.D., Rheims Bible noong 1582 A.D., at ang Authorised, o King James Bible noong 1611 A.D., at naisalin na sa kasalukuyang New King James Bible, NIV Bible, Holy Bible, Catholic Bible.

Hexapla (Ἑξαπλά: Gr. for "sixfold") is the term for an edition of the Bible in six versions. Especially it applies to the edition of the Old Testament compiled by Origen of Alexandria, which placed side by side in six (6) columns: 1. 2. 3. 4. 5. 6.

Hebrew Culturally, it is considered a Jewish language Hebrew transliterated into Greek characters Aquila of Sinope native of Pontus in Anatolia known for producing an exceedingly literal translation of the Hebrew Bible into Greek around 130 CE Symmachus the Ebionite (fl. late 2nd century) was the author of one of the Greek versions of the Old Testament Septuagint 72 Jewish scholars first translated the Torah into Koine Greek in the third century BC Theodotion (d. ca. 200 A.D.) was a Hellenistic Jewish scholar The English Hexapla is an edition of the New Testament in Greek, along with what were considered the six most important English language translations in parallel columns underneath, preceded by a detailed history of English translations and translators by S. P. Tregelles. The six English language translations provided are Wiclif's (1380), William Tyndale's (1534), Cranmer's (the Great Bible 1539), the Geneva Bible (1557), Rheims (1582), and the Authorised, or King James Bible, (1611). The term "hexapla" signifies "six-fold" or "six-columned", and describes the arrangement of the six English versions underneath the Greek text in the book. The term "hexapla" is also applied to Origen's 3rd century edition of the Old

APAT NA MGA PUNDASYON NG PANANAMPALATAYA KAY YAHWEH

Page 16


Testament, which present six versions of the old testament, in Hebrew, Hebrew in Greek letters, Aquila of Sinope's Greek version, Symmachus the Ebionite's version, the LXX or Septuagint, and Theodotion's version. The English Hexapla was published by Samuel Bagster and Sons, of Paternoster Row, London, who are described on the title page as being a "warehouse for Bibles, New Testaments, Prayer-books, Lexicons, Grammars, Concordances, and Psalters, in ancient and modern languages." It was published in 1841

3. Ikatlong Pundasyon Ang Ten Commandments ni Yahweh TEN COMMANDMENTS: Exodus 20:1 And Elohim spake all these words, saying, Exodus 20:2 I am YAHWEH thy Elohim, which have brought thee out of the land of Egypt, out of the house of bondage. Exodus 20:3 Thou shalt have no other elohim before me. Exodus 20:4 Thou shalt not make unto thee any graven image, or any likeness of any thing that is in heaven above, or that is in the earth beneath, or that is in the water under the earth: Exodus 20:5 Thou shalt not bow down thyself to them, nor serve them: for I YAHWEH thy MIGHTY-ONE am a jealous Elohim, visiting the iniquity of the fathers upon the children unto the third and fourth generation of them that hate me; Exodus 20:6 And shewing mercy unto thousands of them that love me, and keep my commandments. Exodus 20:7 Thou shalt not take the name of YAHWEH thy MIGHTY-ONE in vain; for YAHWEH will not hold him guiltless that taketh his NAME IN VAIN. Exodus 20:8 Remember the Sabbath day, to keep it holy. Exodus 20:9 Six days shalt thou labour, and do all thy work: Exodus 20:10 But the seventh day is the Sabbath of YAHWEH thy MIGHTY-ONE: in it thou shalt not do any work, thou, nor thy son, nor thy daughter, thy manservant, nor thy maidservant, nor thy cattle, nor thy stranger that is within thy gates: Exodus 20:11 For in six days YAHWEH made heaven and earth, the sea, and all that in them is, and rested the seventh day: wherefore YAHWEH blessed the Sabbath day, and hallowed it. Exodus 20:12 Honour thy father and thy mother: that thy days may be long upon the land which YAHWEH thy MIGHTY-ONE giveth thee. Exodus 20:13 Thou shalt not kill. Exodus 20:14 Thou shalt not commit adultery. Exodus 20:15 Thou shalt not steal. Exodus 20:16 Thou shalt not bear false witness against thy neighbour. Exodus 20:17 Thou shalt not covet thy neighbour's house, thou shalt not covet thy neighbour's wife, nor his manservant, nor his maidservant, nor his ox, nor his ass, nor any thing that is thy neighbour's

APAT NA MGA PUNDASYON NG PANANAMPALATAYA KAY YAHWEH

Page 17


Matthew 5:17 Think not that I am come to destroy the law, or the prophets: I am not come to destroy, but to fulfil. Matthew 5:18 For verily I say unto you, Till heaven and earth pass, one jot or one tittle shall in no wise pass from the law, till all be fulfilled.

Ang Ten Commandment ay inulit muli ng Tigapagsulat sa Deuteronomy 5 kahit ito ay magkaiba sa Exodus 20.

Sa Exodus 20:8-11 Remember the sabbath day to sanctify i t . . . because in six days Yahweh made the heavens and the earth, the sea and ail that is in them, and he rested on the seventh day Therefore Yahweh blessed the sabbath day and sanctified it. Sa Deuteronomy 5:12-15 Ngunit sa Deuteronomy, nang inulit ng D-Text ay : Keep the sabbath day to sanctify i t . . . and you shall remember that you were a slave in the land of Egypt, and Yahweh your God brought you out from there with a strong hand and an outstretched arm. There' fore Yahweh your God commanded you to observe the sabbath day. Ang unang bersyon galing sa P text, ang dahilan sa pag-iingat sa Sabbath: „because God rested on the seventh day‟. Ang ikalawang bersyon mula sa D Text, ang dahilan sa pag-iingat sa Sabbath: „because God freed you from slavery‟. Kumparasyon Sa Natagpuang sa Dead Sea Scroll Sa Dead Sea Scroll na natagpuan ay parehas na hindi itong dalawang bersyon ang dahilan sa pag iingat sa Sabbath: „ Sa lahat ng ito ay walang pamamaraan na nag-uutos na pamahalaan ang pag iingat ng Sabbath‟. (In all of this, no one method governs the process). Itong naisulat at iniaral ng P at D Text ay itinuwid ng Messiah na mababasa sa Matthew 12:1-12.

MGA SABBATHS (PLURAL) Exodus 31:13 Speak thou also unto the children of Israel, saying, Verily my Sabbaths ye shall keep: for it is a sign between me and you throughout your generations; that ye may know that I am Yahweh that doth sanctify you.

4. Ika-apat na Pundasyon Ang mga Appointed Feast ni Yahweh APPOINTED FEAST OF YAHWEH Leviticus 23:1-44

Leviticus 23:41 And ye shall keep it a feast unto YAHWEH seven days in the year. It shall be a STATUTE FOREVER in your generations: ye shall celebrate it in the seventh month.

APAT NA MGA PUNDASYON NG PANANAMPALATAYA KAY YAHWEH

Page 18


FEAST OF YAHWEH Leviticus 23:1 And Yahweh spake unto Moses, saying, Leviticus 23:2 Speak unto the children of Israel, and say unto them, Concerning the feasts of Yahweh, which ye shall proclaim to be holy convocations, even these are my feasts. Leviticus 23:3 Six days shall work be done: but the seventh day is the Sabbath of rest, an holy convocation; ye shall do no work therein: it is the Sabbath of Yahweh in all your dwellings. Leviticus 23:4 These are the feasts of Yahweh, even holy convocations, which ye shall proclaim in their seasons. Leviticus 23:5 In the fourteenth day of the first month at even is Passover of Yahweh. Leviticus 23:6 And on the fifteenth day of the same month is the feast of unleavened bread unto Yahweh: seven days ye must eat unleavened bread. Leviticus 23:7 In the first day ye shall have an holy convocation: ye shall do no servile work therein. Leviticus 23:8 But ye shall offer an offering made by fire unto Yahweh seven days: in the seventh day is an holy convocation: ye shall do no servile work therein. Leviticus 23:9 And Yahweh spake unto Moses, saying, Leviticus 23:10 Speak unto the children of Israel, and say unto them, When ye be come into the land which I give unto you, and shall reap the harvest thereof, then ye shall bring a sheaf of the firstfruits of your harvest unto the priest: Leviticus 23:11 And he shall wave the sheaf before Yahweh, to be accepted for you: on the morrow after the Sabbath the priest shall wave it. Leviticus 23:12 And ye shall offer that day when ye wave the sheaf an he lamb without blemish of the first year for a burnt offering unto Yahweh. Leviticus 23:13 And the meat offering thereof shall be two tenth deals of fine flour mingled with oil, an offering made by fire unto Yahweh for a sweet savour: and the drink offering thereof shall be of wine, the fourth part of an hin. Leviticus 23:14 And ye shall eat neither bread, nor parched corn, nor green ears, until the selfsame day that ye have brought an offering unto your Elohim: it shall be a statute for ever throughout your generations in all your dwellings. Leviticus 23:15 And ye shall count unto you from the morrow after the Sabbath, from the day that ye brought the sheaf of the wave offering; seven Sabbaths shall be complete: Leviticus 23:16 Even unto the morrow after the seventh Sabbath shall ye number fifty days; and ye shall offer a new meat offering unto Yahweh. Leviticus 23:17 Ye shall bring out of your habitations two wave loaves of two tenth deals: they shall be of fine flour; they shall be baken with leaven; they are the firstfruits unto Yahweh. Leviticus 23:18 And ye shall offer with the bread seven lambs without blemish of the first year, and one young bullock, and two rams: they shall be for a burnt offering unto Yahweh, with their meat offering, and their drink offerings, even an offering made by fire, of sweet savour unto Yahweh. Leviticus 23:19 Then ye shall sacrifice one kid of the goats for a sin offering, and two lambs of the first year for a sacrifice of peace offerings. Leviticus 23:20 And the priest shall wave them with the bread of the firstfruits for a wave offering before Yahweh, with the two lambs: they shall be holy to Yahweh for the priest.

APAT NA MGA PUNDASYON NG PANANAMPALATAYA KAY YAHWEH

Page 19


Leviticus 23:21 And ye shall proclaim on the selfsame day, that it may be an holy convocation unto you: ye shall do no servile work therein: it shall be a statute for ever in all your dwellings throughout your generations. Leviticus 23:22 And when ye reap the harvest of your land, thou shalt not make clean riddance of the corners of thy field when thou reapest, neither shalt thou gather any gleaning of thy harvest: thou shalt leave them unto the poor, and to the stranger: I am Yahweh your Elohim. Leviticus 23:23 And Yahweh spake unto Moses, saying, Leviticus 23:24 Speak unto the children of Israel, saying, In the seventh month, in the first day of the month, shall ye have a Sabbath, a memorial of blowing of trumpets, an holy convocation. Leviticus 23:25 Ye shall do no servile work therein: but ye shall offer an offering made by fire unto Yahweh. Leviticus 23:26 And Yahweh spake unto Moses, saying, Leviticus 23:27 Also on the tenth day of this seventh month there shall be a day of atonement: it shall be an holy convocation unto you; and ye shall afflict your souls, and offer an offering made by fire unto Yahweh. Leviticus 23:28 And ye shall do no work in that same day: for it is a day of atonement, to make an atonement for you before Yahweh your Elohim. Leviticus 23:29 For whatsoever soul it be that shall not be afflicted in that same day, he shall be cut off from among his people. Leviticus 23:30 And whatsoever soul it be that doeth any work in that same day, the same soul will I destroy from among his people. Leviticus 23:31 Ye shall do no manner of work: it shall be a statute for ever throughout your generations in all your dwellings. Leviticus 23:32 It shall be unto you a Sabbath of rest, and ye shall afflict your souls: in the ninth day of the month at even, from even unto even, shall ye celebrate your Sabbath. Leviticus 23:33 And Yahweh spake unto Moses, saying, Leviticus 23:34 Speak unto the children of Israel, saying, The fifteenth day of this seventh month shall be the feast of tabernacles for seven days unto Yahweh. Leviticus 23:35 On the first day shall be an holy convocation: ye shall do no servile work therein. Leviticus 23:36 Seven days ye shall offer an offering made by fire unto Yahweh: on the eighth day shall be an holy convocation unto you; and ye shall offer an offering made by fire unto Yahweh: it is a solemn assembly; and ye shall do no servile work therein. Leviticus 23:37 These are the feasts of Yahweh, which ye shall proclaim to be holy convocations, to offer an offering made by fire unto Yahweh, a burnt offering, and a meat offering, a sacrifice, and drink offerings, every thing upon his day: Leviticus 23:38 Beside the Sabbaths of Yahweh, and beside your gifts, and beside all your vows, and beside all your freewill offerings, which ye give unto Yahweh. Leviticus 23:39 Also in the fifteenth day of the seventh month, when ye have gathered in the fruit of the land, ye shall keep a feast unto Yahweh seven days: on the first day shall be a Sabbath, and on the eighth day shall be a Sabbath. Leviticus 23:40 And ye shall take you on the first day the boughs of goodly trees, branches of palm trees, and the boughs of thick trees, and willows of the brook; and ye shall rejoice before Yahweh your Elohim seven days. Leviticus 23:41 And ye shall keep it a feast unto Yahweh seven days in the year. It shall be a statute for ever in your generations: ye shall celebrate it in the seventh month.

APAT NA MGA PUNDASYON NG PANANAMPALATAYA KAY YAHWEH

Page 20


Leviticus 23:42 Ye shall dwell in booths seven days; all that are Israelites born shall dwell in booths: Leviticus 23:43 That your generations may know that I made the children of Israel to dwell in booths, when I brought them out of the land of Egypt: I am Yahweh your Elohim. Leviticus 23:44 And Moses declared unto the children of Israel the feasts of Yahweh.

ARAL NG BULAANG PROPETA NA TINANGGAL NA RAW ANG MGA KAPISTAHAN NI YAHWEH

Isaiah 1:9 Except YAHWEH of hosts had left unto us a very small remnant, we should have been as Sodom, and we should have been like unto Gomorrah. Isaiah 1:10 Hear the word of YAHWEH, ye rulers of Sodom; give ear unto the law of our Elohim, ye people of Gomorrah. Isaiah 1:11 To what purpose is the multitude of your sacrifices unto me? saith YAHWEH: I am full of the burnt offerings of rams, and the fat of fed beasts; and I delight not in the blood of bullocks, or of lambs, or of he goats. Isaiah 1:12 When ye come to appear before me, who hath required this at your hand, to tread my courts? Isaiah 1:13 Bring no more vain oblations; incense is an abomination unto me; the new moons and Sabbaths, the calling of assemblies, I cannot away with; it is iniquity, even the solemn meeting. Isaiah 1:14 YOUR new moons and YOUR appointed feasts my soul hateth: they are a trouble unto me; I am weary to bear them.

Ang Mga Kapistahan ni YAHWEH ay IBA sa mga Kapistahan ng MGA HINDI SUMUSUNOD kay YAHWEH.

SI YAHSHU‟A MESSIAH GUMANAP NG MGA KAPISTAHAN NI YAHWEH Matthew 26:18 And he said, Go into the city to such a man, and say unto him, The Rabbi saith, My time is at hand; I will keep the passover at thy house with my disciples. Mark 14:14 And wheresoever he shall go in, say ye to the goodman of the house, The Rabbi saith, Where is the guestchamber, where I shall eat the passover with my disciples? Luke 2:41 Now his parents went to Jerusalem every year at the feast of the passover. John 2:23 Now when he was in Jerusalem at the passover, in the feast day, many believed in his name, when they saw the miracles which he did. Mark 14:1 After two days was the feast of the passover, and of unleavened bread: and the chief priests and the scribes sought how they might take him by craft, and put him to death. John 7:2 Now the Jews' feast of tabernacles was at hand.

Jeremiah 6:16 ‘Thus saith Yahweh, Stand ye in the ways, and see, and ask for the old paths, where is the good way, and walk therein, and ye shall find rest for your souls.’ Do not remove the old paths which are the Foundations declared by Yahweh as FOREVER.

APAT NA MGA PUNDASYON NG PANANAMPALATAYA KAY YAHWEH

Page 21


Isaac and Ismael

is the only One Name of the Mighty One of Israel found written in Dead Sea Scroll pronounced YAHWEH After reading the Four (4) Foundations of instructed to our ancestors to obey and to follow FOREVER will you still believed on the Teachings of UNCIRCUMCISED or will you still believed the Doctrines of Fake-Priests who has no lineage of Aaron the Levites? Remember Exodus 29:9 that Aaron lineage is Priesthood Forever and the 10 Yahshear-Dath (Sacerdotes) Priests was REPLACED by Non-Levite Priests (1King 12:31-32, 1King 13:33-34) and cast out of Israel’s 10 Tribes and settled in Yahrusalem for Three (3) years (2Chro.11:13-17). The Navy of Ships of King Solomon sailing from Ophir returned to Yahrusalem every three (3) years also (2Chro.9:21) to bring gold and goods to King Solomon. The golds and goods of King Solomon’s ships will be delivered to the descendants of King Solomon King Rehoboam but not to King Jeroboam (1King 11:26) the Efraimite servant of King Solomon that become King of 10 tribes called Israel. That 10 Yahshear-Dath (Sacerdotes) after three (3) years was no longer be found and for sure the only way to escaped is by joining the navy of ships of King Solomon that travels to Ophir for gold. The color of their skin was tan (Songs of Solomon 1:5-6 Kayumanggi). Moses a Levite was called Dath-Moshe. The 10 Yahshear Dath (Sacerdotes) Priests descendants was the 10 Datus that arrived in the islands of Ophir in Panay were speaking Hebrew as mentioned by Padre Chirino. They hide the name of their Mighty-One as ‘Yawe’ meaning ‘key’ (Luke 11:52). Without ‘Ya’ means Devil (YA-WA means without Yah is Devil). The common word to call any male person is ‘Pare’ means Priest.

THE NAME ‘ISRAEL’ ORIGINATED FROM THE NAME (YASHAR) ‘YAHSHEAR’ yaw-shar' a primitive root; to be straight ‘yesh-oo-roon' Jeshurun, a symbol. name for Israel yis-raw-ale' a symbolical name of Jacob

Strong’s Exhaustive Concordance Hebrew-Greek Dictionary ‘search’ for "Israel"–₃₄₇₄ Genesis 32:28 And he said, Thy name shall be called no more Jacob, but Israel –₃₄₇₄ for as a prince hast thou power with Elohim and with men, and hast prevailed. 3474 yashar yaw-shar' a primitive root; to be straight or even; figuratively, to be (causatively, to make) right, pleasant, prosperous:-direct, fit, seem good (meet), + please (will), be (esteem, go) right (on), bring (look, make, take the) straight (way), be upright(-ly). 3475 Yesher yay'-sher from 3474; the right; Jesher, an Israelite: -Jesher. 3476 yosher yo'-sher from 3474; the right:--equity, meet, right, upright(-ness). 3477 yashar yaw-shawr' from 3474; straight (literally or figuratively):--convenient, equity, Jasher, just, meet(-est), + pleased well right(-eous), straight, (most) upright(-ly, -ness). 3484 Yshuruwn yesh-oo-roon' from 3474; upright; Jeshurun, a symbol. name for Israel:--Jeshurun. 3478 Yisra'el yis-raw-ale' from 8280 and 410; he will rule as God; Jisrael, a symbolical name of Jacob; also (typically) of his posterity: -Israel. 3479 Yisra'el yis-raw-ale' (Aramaic) corresponding to 3478:--Israel. 3481 Yisr'eliy yis-reh-ay-lee' patronymically from 3478; a Jisreelite or descendant of Jisrael:--of Israel, Israelite. 3484 Yshuruwn yesh-oo-roon' from 3474; upright; Jeshurun, a symbol. name for Israel:--Jeshurun.

1


Isaac and Ismael

dath <1881> Strong’s Exhaustive Concordance Hebrew Dictionary

Pronunciation:

Dawth (dawthu)

Definition:

1) decree, law, edict, regulation, usage 1a) decree, edict, commission 1b) law, rule of uncertain (perhaps foreign) derivation: a royal edict or statute:-commandment, commission, decree, law, manner.

DaTH

I used to think of DaTH (dawth-ho) as meaning void, since that's the way the fluffy bunny new age kabbalah books present it. I was curious one day and decided to see if the word was in the Bible (in Hebrew version) and found that it means something like the Law written in our hearts, a kosmic consciousness that lets us know if we are in sync with the Tao That Be (or however you want to describe it). Here are a few of my notes on my research into DaTH. Go on a spiritual quest to find values you can hold up as being what you stand for. You have found your inner DaTH. You have found the law written in your heart. What is law? A king gives a decree or edict that is the expression of the king’s will. *Esther 3:14, 8:13, 9:14] There was the concept that once a king issued this DaTH, it cannot be altered or revoked. [Daniel 2:15, 6:16] DaTH is entrusted to people. In the case of civil law, this DaTH is in the hands of judges, enforced by police, argued by lawyers, voted upon and recorded by politicians. The Israelites had the concept of the ToWRaH being the DaTH of Yahweh. Ezra was given the title of Secretary of the irrevocable DaTH of the Almighty of heaven. [Ezra 7:2, 1 Esdras 8:9] The irrevocability of the DaTH from Yahweh was not questioned by Yahshua. Yahshua was not out to destroy the ToWRaH representing the DaTH from Yahweh, but to bring it to life in the hearts of people. [Matthew 5:17] He was not getting out a giant cosmic eraser. What he challenged was that DaTH of Yahweh was complete and contained in scriptures and traditions. He offered that DaTH of Yahweh can be known in the heart, directly experienced, with continued insights into this DaTH, renewed revelation, and ongoing prophecy. This was not anti-Jewish at all. The idea was found in the Dead Sea Scrolls. The Jews continued to redefine DaTH with the Mishnah, the Talmud, the Kabbalah, and to this day with books being published, web sites being built, deeper insights explored and lived out. Here is something you can count on to be true for your entire life—CHoKMaH/Sophia and DaTH are treasures that will be your salvation. The greatest treasure comes from uniting with Yahweh. [Isaiah33:6] A treasure is a reward after following a treasure hunt. A gift is never really valued as a treasure. YAHWEH with a multitude approaches, from his right hand comes a shining DaTH. [Deuteronomy 33:2] DaTH is the invisible SHiPHRaH, the Law in the heart of Yahweh. DaTH is Law, but DaTH is also having an active conscious, a living Law written in the heart. DaTH is being conscious of the will of Yahweh, which we can concentrate upon, which we can be mindful of, which can direct our view of what Yahweh wants in each given situation. DaTH is beyond memorizing a collection of ancient rules. DaTH is a living

2


Isaac and Ismael

part of each of us. I would dare say that people who have never heard one word of religion still know that it would be wrong to go on a murdering spree or steal from the neighbors when they are not at home. The commandments part of ToWRaH are not the DaTH, but are examples of using the DaTH in specific situations. The DaTH extends far beyond the few ancient case-by-case examples of what would not be acceptable behavior.Thus the Jewish/Kabbalist quest for the invisible DaTH is much like the Gnostic quest for direct connect, for gnosis. Maybe it is invisible because it is from another dimension, that light trapped in the darkness, our core Messiah’s Consciousness, our native our Nature. Wikipedia, the Free Encyclopedia - Dath Mosha Middle Eastern and North African Jewish community headdress may also resemble that of the ancient Israelites. In Yemen, the wrap around the cap was called ‫ ַמצַר‬massar; the head covering worn by all women according to Dath Mosha was a ‫" גַרגּוש‬Gargush"

We have to defend the commandments and ordinances given by to our ancestors and to search the Truth of the Prophecy of . Do not opposed the Prophecy of by reasoning of Uncircumcised Teachers and Non-Levite Fake Priests Doctrines. We shall know whose words shall stand, is the words of or theirs. We can walked in all the commandments and ordinances of blameless like Aaron descendants ZechariYah and Elizabeth Luke 1:5 There was in the days of Herod, the king of Judaea, a certain priest named Zacharias, of the course of Abia: and his wife was of the daughters of Aaron, and her name was Elisabeth. Luke 1:6 And they were both righteous before ordinances of

, walking in all the commandments and

blameless.

3


Isaac and Ismael

We have to defend the prophecy given by Read The Bible Seriously Jeremiah 20:11 But is with me as a mighty terrible one: therefore my persecutors shall stumble, and they shall not prevail: they shall be greatly ashamed; for they shall not prosper: their everlasting confusion shall never be forgotten. Isaiah 66:5 Hear the word of , ye that tremble at his word; your brethren that hated you, that cast be glorified: but he shall appear to your joy, and they shall you out for my name's sake, said, Let be ashamed. Jeremiah 44:28 Yet a small number that escape the sword shall return out of the land of Egypt into the land of Judah, and all the remnant of Judah, that are gone into the land of Egypt to sojourn there, shall know whose words shall stand, mine, or theirs.

Catholic Digest January 1992 vol.32,no.6

The Mystery of the Magi We usually don’t think about it, but our Lord’s name was not always Jesus. It was in fact originally the popular Aramaic name Yeshu’a. In first century Judea and Galilee, the name Yeshu’a was very common and shared fifth place with Eleazar (Lazarus) in

4


Isaac and Ismael popularity as a name for Jewish men. The most popular male names at that time were Shime’on (Simon), Yosef (Joseph), Yehuda (Judah or Judas) and Yochanan (John). In the Holy Land at the time of Christ, Aramaic had replaced Hebrew in everyday conversation, but Hebrew remained the holy language and was used in worship and daily prayers. The rabbis also used Hebrew when instructing their disciples. The two languages were closely related, however, as close as Italian is to Spanish, and both used the same alphabet. Yeshu’a was the Aramaic version of the Hebrew name Yehoshu’a (Joshua), and means “Yahweh saves”. Throughout Christ’s lifetime in Galilee, Samaria and Judea of course the name Yeshu’a presented no problem for those who spoke Aramaic and read the Bible and prayed in Hebrew. But outside the Holy Land it become a different story as Good News spread. The Gentiles of the Roman Empire spoke Greek and Latin and simply could not pronounce Yeshu’a. It contained sounds that did not exist in their language. When the Gospels were written in Greek, therefore, the Evangelists had a real problem regarding how they might render our Lord’s name into acceptable Greek. The initially ‘Y’ (Hebrew and Aramaic letter ‘yod’) was easy. The Evangelists could use the Greek letter ‘iota’, written ‘I,’ since it was pronounced like the ‘y’ in yet. The next sound was a vowel, and that was a little more difficult. Unlike Greek, all the letters of the Aramaic-Hebrew alphabet are consonants. The marks for the vowels were not invented until some centuries after Christ and were simple dots and dashes, placed above or beneath the letters. At the time of Christ apparently, the first vowel in our Lord’s name was pronounced like the ‘a’ in gate. And the Evangelists believed they could approximate that sound by using the Greek letter ‘eta’. (The capital Greek letter looks just like our English letter H). Then followed the first of two almost insurmountable problems with Hebrew and Aramaic pronunciation. There was no letter for the ‘sh’ sound in the Greek alphabet. Such a familiar name as Solomon was actually Sh’lomo in Hebrew, Samson was Shimson and Samuel was Sh’mu-El. Like the Greek translators of these Old Testament Hebrew names, the Evangelists used the Greek sigma (s) for the Hebrew shin (sh) when rendering Christ’s name. The first three Greek letters ‘iota’, ‘eta’, and ‘sigma’, moreover came to be used in early Byzantine religious art as an abbreviation of Jesus name. As they look very much like the Latin letters IHS, the letters were adapted in Western European religious paintings and church architecture as a symbol for Christ’s name. The next letter in the Aramaic name Yeshu’a was the Hebrew letter ‘waw’, which here represents the sound ‘oo’, as in too. It was easy for the Evangelists to duplicate this sound in Greek. It takes two letters, however, the omicron (o) and upsilon (u). But that easy substitution was followed by the biggest problem of all: the final ‘a’ sound. In Greek, there was no substitute for the Hebrew letter ‘aiyin’. Though the ‘aiyin’ has no sound of its own, it causes the vowel that it controls to be pronounced deep in the throat. The Greek couldn’t do that, and neither could the Romans when speaking in Latin. Usually, a Greek or Roman would pronounce an ‘aiyin’-controlled ‘a’ like the ‘a’ in father. A final ‘a’ on a name however was most commonly feminine in both Greek and Latin. Thus it was decided to drop the Hebrew ‘aiyin’ completely and replace it with the final Greek sigma (s) which most often indicates the masculine gender in nouns. Throughout the Roman Empire then our Lord’s Aramaic name Yeshu’a, had become the Greek name Iesous, pronounced yeh-SOOS. And this remained Christ’s name throughout the Roman Empire as long as Greek remained the dominant language. But after some centuries Greek lost its favored position and Latin took its place. In the last quarter of the fourth century, the Bible was translated from Greek into Latin by *St. Jerome who had no trouble rendering the Greek Iesous into Latin, it became Iesus. The accent, however, was moved to the first syllable and the name pronounced YAY-soos, since the Romans liked to accent the second from the last syllable. In about 14th century, in the scriptoria of the monasteries where Bibles were copied by hand, Monks began to elongate the initial ‘I’ of the words into a ‘J’. (The pronounciation remained the same-like the ‘y’ in yet but the Monks thought a ‘J’ looked better). Probably the first Monks to do this were Germans because the letter ‘j’ in that language sounds the same as the ‘y’ in English. The name Iesus, consequently, evolved into the familiar written form of Jesus by the 17th century. Everyone still pronounced it YAY-soos, however, as it was in the official liturgical Latin.

5


Isaac and Ismael Way back in the fifth and sixth centuries, some pagan Germanic tribes called the Angles and Saxons invaded England. St Augustine of Canterbury came to convert them to Christianity in A.D.396. Of course St. Augustine established Jerome’s Latin translation as England’s official Bible. The Anglo-Saxon learned that our Lord’s official Latin name was Iesus. Naturally the Germanic Anglo-Saxon converted the initial Latin ‘I’ into the German ‘J’. They pronounced the name, however, as YAY-zoos, since a single ‘s’ between two vowels is sounded like our ‘z’ in Germanic languages. When the Normans invaded England in A.D.1066 they brought with them the French language. Since neither the Anglo-Saxons nor the Normans would surrender their language to the other, the two become wedded and eventually evolved into Modern English. The Normans did influence the pronunciation of the first letter of Our Lord’s name, though, they brought the French pronunciation of ‘j’ (jh), which evolved into our English sound of ‘j’. When King James commissioned the first official translation of the Bibles into English in the early 17th century, the Latin Iesus was carried over unchanged into the new English Bible. The average English citizen of the day probably pronounced the name JAY-zus which ultimately evolved into our modern English JEE-zus. The long process was now complete. A name that began as the Aramaic **Yeshu’a would remain written in English as it was in Medieval Latin, but now would be pronounced in English speaking countries as the familiar and loving name of the One who is our Savior, JESUS.

*St. Jerome name is Eusebius Hieronymus A.D.347 – A.D.419 **Aramaic Name “Yeshu’a” is pronounced “Yahshu’a” in Aramaic and “Yahshu’a” in Hebrew

MIS-INTERPRETATION OF WHAT IS WRITTEN IN THE BIBLE Acts 4:12 Neither is there salvation in any other: for there is none other name under heaven given among men, whereby we must be saved. John 14:26 But the Comforter, which is the Holy Spirit, whom the Father will send in my name, he shall teach you all things, and bring all things to your remembrance, whatsoever I have said unto you. The Comforter is the Holy Spirit will be send in the name of Yahshua not in any other name as said in Acts 4:12. That Holy Spirit will be the One to Teach us all things and bring all things to our remembrance whatsoever Yahshua had said unto us.

Is the Name Jesus has the Right Holy Spirit? Is the name Jesus will bring the Right Holy Spirit that will teach us all things and bring all things to our remembrance whatsoever Yahshua had said unto us?

The teachings of Jesus teachers we must Seriously study if it conformed to the law and ordinances given by

in the Old Testament of the Bible. Remember the Prophet of JeremiYah wrote in Jeremiah 8:8 “How do ye say, We are wise, and the law of is with us? Lo, certainly the lying pen of the scribes hath made it falsehood.” We need the Right Holy Spirit of to discerned the lying pen of the scribes from the Right words instructed by and that Right Holy Spirit of will be send thru the only one name of Messiah which was called Yahshua 2,000 years ago not from the newly invented name Jesus used in the Bible only when letter J was invented on year 1633 A.D. or about 378 years ago.

6


Isaac and Ismael

We have to defend the prophecy given by PROPHECY OF Genesis 15:13-14 And he said unto Abram, Know of a surety that thy seed shall be a stranger in a land that is not theirs, and shall serve them; and they shall afflict them four hundred years; And also that nation, whom they shall serve, will I judge: and afterward shall they come out with great substance.

The Prophecy was fulfilled that the Seed of Abraham shall come out after 400 years Exodus 12:51 And it came to pass the selfsame day, that land of Egypt by their armies.

did bring the children of Israel out of the

Traditional Preachers Exclude Ismael in the Prophecy of Traditional preachers exclude Ismael in the prophecy of that Abraham seed shall be a stranger in a land that is not theirs, and shall serve them; and they shall afflict them four hundred years; and afterward shall they come out with great substance. Mark 7:13 Making the word of and many such like things do ye.

of none effect through your tradition, which ye have delivered:

The Biblical writers hide Ismael depending on the understanding of the reader who read the Bible lightly but not seriously Those Bible readers that read the Bible seriously they can discerned the hidden part of the Bible to fulfilled the prophecy of Isaac and Ismael were both Abraham seed, is it Correct? If it is correct how the Traditional Jesus teachers claiming that only Isaac descendants afflicted for 400 years and come out of Egypt. How about Ismael descendants, do they fulfilled the prophecy of in Genesis 15:13 â&#x20AC;&#x153;that surety that thy SEED (both Isaac and Ismael) shall come out of Egypt after 400 yearsâ&#x20AC;?? Genesis 21:12-13 Genesis 21:12 And said unto Abraham, Let it not be grievous in thy sight because of the lad, and because of thy bondwoman; in all that Sarah hath said unto thee, hearken unto her voice; for in Isaac shall thy seed be called. And also of the son of the bondwoman will I make a nation, because he is thy seed After four hundred (400) years shall they come out with great substance. Both Isaac and Ismael they come out after 400 years because they are both Seed of Abraham.

7


Isaac and Ismael

made a covenant with Abram Asenath the Egyptian wife of Joseph resides on the land the seed of Abraham.

prophesy to give to

Genesis 15:18-21 In the same day made a covenant with Abram, saying, Unto thy seed have I given this land, from the river of Egypt unto the great river, the river Euphrates: The Kenites, and the Kenizzites, and the Kadmonites, And the Hittites, and the Perizzites, and the Rephaims, And the Amorites, and the Canaanites, and the Girgashites, and the Jebusites.

Map of ancient Egypt, showing The maximum territorial extent of Ancient Around 730 BC Libyans from major cities and sites of the Egypt (15th century BC) the west fractured the Dynastic period (c. 3150 BC to 30 BC) political unity of the country

Asenath the Egyptian wife of Joseph resides on the land gave to the seed of Abraham. The writer of the Bible did not mentioned the relationship of Asenath to Ismael making Ismael violate as Esau deliverately violated the instruction of Isaac of not to marry a Canaan woman because Canaan was Cursed before Abraham was born. Of course Abraham passed this information to his two sons Ismael and Isaac. Other pseudo writings claiming that Asenath is the daughter of Dinah when she was raped, which does not conformed to the ages of the daughter of Dinah to the age of Joseph, and also does not conformed with history for Joseph was married already in Egypt and having two sons Manase and Efraim before his 11 brothers arrived in Egypt. In the Book of (Yahshear) Jasher Chapter- 50 it mentioned the closeness of Ismaelites to Joseph.

8


Isaac and Ismael

Yahshear name was hidden in the Bible in Genesis 32:28 THE NAME ‘ISRAEL’ ORIGINATED FROM THE NAME (YASHAR) ‘YAHSHEAR’ yaw-shar' a primitive root; to be straight ‘yesh-oo-roon' Jeshurun, a symbol. name for Israel yis-raw-ale' a symbolical name of Jacob

Strong’s Exhaustive Concordance Hebrew-Greek Dictionary ‘search’ for "Israel"–₃₄₇₄ Genesis 32:28 And he said, Thy name shall be called no more Jacob, but Israel –₃₄₇₄ for as a prince hast thou power with Elohim and with men, and hast prevailed. 3474 yashar yaw-shar' a primitive root; to be straight or even; figuratively, to be (causatively, to make) right, pleasant, prosperous:-direct, fit, seem good (meet), + please (will), be (esteem, go) right (on), bring (look, make, take the) straight (way), be upright(-ly). 3475 Yesher yay'-sher from 3474; the right; Jesher, an Israelite: -Jesher. 3476 yosher yo'-sher from 3474; the right:--equity, meet, right, upright(-ness). 3477 yashar yaw-shawr' from 3474; straight (literally or figuratively):--convenient, equity, Jasher, just, meet(-est), + pleased well right(-eous), straight, (most) upright(-ly, -ness). 3484 Yshuruwn yesh-oo-roon' from 3474; upright; Jeshurun, a symbol. name for Israel:--Jeshurun. 3478 Yisra'el yis-raw-ale' from 8280 and 410; he will rule as God; Jisrael, a symbolical name of Jacob; also (typically) of his posterity: -Israel. 3479 Yisra'el yis-raw-ale' (Aramaic) corresponding to 3478:--Israel. 3481 Yisr'eliy yis-reh-ay-lee' patronymically from 3478; a Jisreelite or descendant of Jisrael:--of Israel, Israelite. 3484 Yshuruwn yesh-oo-roon' from 3474; upright; Jeshurun, a symbol. name for Israel:--Jeshurun.

From The Bible Genesis 41:45 And Pharaoh called Joseph's name Zaphnath-paaneah; and he gave him to wife Asenath the daughter of Poti-pherah priest of On. And Joseph went out over all the land of Egypt.

From The Book of Jasher (Yahshear), Chapter 49 36 And the king sent to Potiphera, the son of Ahiram priest of On, and he took his young daughter Osnath and gave her unto Joseph for a wife. WHAT IS THE TRUTH BETWEEN THIS TWO STATEMENTS? Poti-pherah priest of On or Potiphera, the son of Ahiram priest of On In The Bible the Book of Jasher was mentioned in Joshua and 2Samuel Joshua 10:13 And the sun stood still, and the moon stayed, until the people had avenged themselves upon their enemies. Is not this written in the book of Jasher? So the sun stood still in the midst of heaven, and hasted not to go down about a whole day.

9


Isaac and Ismael 2Samuel 1:18 (Also he bade them teach the children of Judah the use of the bow: behold, it is written in the book of Jasher.)

Therefore Before the the Book of Joshua and Book of 2Samuel was written, the Book of Jasher (Yahshear) already existed. Who is Potiphera, the son of Ahiram priest of On? Potiphera is an Egyptian son of priest and father of Joseph's wife Asenath (Genesis 41:45). This name looks a lot like the name Potiphar, and some say it's the same name indeed. The name Potiphera is an Egyptian name and its transliteration to this Hebrew form means nothing at all. Phera is a transliteration of Phra, or Ra; the sun-god. According to BDB Theological Dictionary, the word put reflects an Egyptian verb meaning to give, and renders He Whom The Ra Gave. Jones' Dictionary of Old Testament Proper Names reads Priest Of The Sun The book of Jubilees places the location and identity of the Ishmaelites as the Arab peoples residing in Arab territories. This is the current view for the majority of the Christian, Islamic and Jewish faiths, though according to Biblical accounts the Arab people traditionally have had long-standing alliances with the descendants of the Assyrians and the Medes. Furthermore, the Arab populations in modernity represent many nations rather than one nation as specified biblically; genetic and historical evidence indicates that (for instance) the Arabs of Lebanon are the descendants of the Phoenicians (the Biblical Canaanites) and that the Arabs of Palestine, Syria, and Jordan are descended from Canaanites, Aramaeans, and even Hebrews.

In Genesis 41:45 of the Bible Potiphera is the priest of On, but in the Book of Jasher Ahiram is the priest of On mentioned in Chapter 49 number 36 Who is Ahiram priest of On? Ahiram is Egyptian the priest of On who come from Byblos, the land Yahweh gave to the seed of Abraham, he speaks Phoenician language a Canaanite dialect. Remember Ismael married to Egyptian Meribah and then Fatimah. Ismael then went to Canaan and settled with his father Abraham. He never married a Canaanite woman but Egyptian woman like his mother Hagar. Ismael descendants will speak Phoenician a Canaan dialect because they live in Canaan land. Ahiram is an Egyptian the same as Ismael mother Hagar is an Egyptian that gave to Ismael an Egyptian wife. This is to fulfill the prophecy of in Genesis 21:12-13 And said unto Abraham, Let it not be grievous in thy sight because of the lad, and because of thy bondwoman; in all that Sarah hath said unto thee, hearken unto her voice; for in Isaac shall thy seed be called. And also of the son of the bondwoman will I make a nation, because he is thy seed. CANAAN WAS CURSED Genesis 9:25-26 And he said, Cursed be Canaan; a servant of servants shall he be unto his brethren. And he said, Blessed be the Mighty One of Shem; and Canaan shall be his servant.

10


Isaac and Ismael Abraham Passed this information to his two sons Isaac and of course to Ismael too that Canaan was cursed “And Isaac called Jacob, and blessed him, and charged him, and said unto him, Thou shalt not takes a wife of the daughters of the Canaanites.” (Genesis 28:1)

In Jewish Encyclopedia Rabbinical Literature: It was written in the Bible that Ismael married Egyptian Not Canaan woman Genesis 21:21 And he dwelt in the wilderness of Paran: and his mother took him a wife out of the land of Egypt. At the age of 14, Ismael became a free man along with his mother. Under Mesopotamian law, their freedom enjoined them from laying claim to any inheritance that Abraham and Sarah had. The covenant also made clear Ismael was not to inherit Abraham’s house and that Isaac would be the instrument of the covenant. Ismael's father gave him and his mother a supply of bread and water and sent them away. Hagar strayed in the wilderness of Beer-sheba where the two soon ran out of water and Hagar, not wanting to witness the death of her son, set the boy some distance away from herself, and wept. "And heard the voice of the lad" and sent his angel to tell Hagar, "Arise, lift up the lad, and hold him in thine hand; for I will make him a great nation." And "opened her eyes, and she saw a well of water", from which she drew to save Ismael's life and her own. "And was with the lad; and he grew, and dwelt in the wilderness, and became an archer." (Genesis 21:14-21) Descendants After roaming the wilderness for some time, Ismael and his mother settled in the Desert of Paran, where he became an expert in archery. Eventually, his mother found him a wife from the land of Egypt (Gen.21:17-21). They had 12 sons who became 12 tribal chiefs throughout the regions from Havilah to Shur (from Assyria to the border of Egypt). Ismael married a Moabitess named 'Adishah or 'Aishah (variants "'Ashiyah" and "'Aifah," Arabic names; Targ. pseudo-Jonathan to Gen. xxi. 21; Pirḳe R. El. l.c.); or, according to "Sefer ha-Yashar" (Wayera), an Egyptian named Meribah or Merisah. He had four sons and one daughter. Ishmael meanwhile grew so skilful in archery that he became the master of all the bowmen (Targ. pseudo-Jonathan to Gen. xxi. 20; Gen.R. liii. 20). Afterward Abraham went to see Ismael, and, according to his promise to Sarah, stopped at his son's tent without alighting from his camel. Ismael was not within; his wife refused Abraham food, and beat her children and cursed her husband within Abraham's hearing. Abraham thereupon asked her to tell Ishmael when he returned that an old man had asked that he change the peg of the tent. Ismael understood that it was his father, took the hint, and drove away his wife. He then married another woman, named Fatimah (Pekimah; Targ. pseudo-Jonathan l.c.), who, when three years later Abraham came again to see his son, received him kindly; therefore Abraham asked her to tell Ismael that the peg was good. Ismael then went to Canaan and settled with his father (Pirḳe R. El. l.c.; "Sefer ha-Yashar," l.c.). This statement agrees with that of Baba Batra (16a)—that Ishmael became a penitent during the lifetime of Abraham. He who sees Ishmael in a dream will have his prayer answered by God (Ber. 56a). Ismael settled with his Father Abraham in Canaan for sure Abraham informed Ismael Not to take a woman from Canaan to be his wife because Canaan was cursed.

11


Isaac and Ismael Genesis 9:18 And the sons of Noah, that went forth of the ark, were Shem, and Ham, and Japheth: and Ham is the father of Canaan. Genesis 9:22 And Ham, the father of Canaan, saw the nakedness of his father, and told his two brethren without. Genesis 9:25 And he said, Cursed be Canaan; a servant of servants shall he be unto his brethren. Genesis 9:26 And he said, Blessed be servant. Genesis 9:27 be his servant.

the Mighty One of Shem; and Canaan shall be his

shall enlarge Japheth, and he shall dwell in the tents of Shem; and Canaan shall

Genesis 10:6 And the sons of Ham; Cush, and Mizraim, and Phut, and Canaan. Genesis 11:31 And Terah took Abram his son, and Lot the son of Haran his son's son, and Sarai his daughter in law, his son Abram's wife; and they went forth with them from Ur of the Chaldees, to go into the land of Canaan; and they came unto Haran, and dwelt Genesis 12:5 And Abram took Sarai his wife, and Lot his brother's son, and all their substance that they had gathered, and the souls that they had gotten in Haran; and they went forth to go into the land of Canaan; and into the land of Canaan they came. Genesis 13:12 Abram dwelled in the land of Canaan, and Lot dwelled in the cities of the plain, and pitched his tent toward Sodom. Genesis 9:25 And he said, Cursed be Canaan; a servant of servants shall he be unto his brethren.

Canaan shall be his servant but Abraham took an Egyptian woman as his servant because Canaan was cursed Genesis 16:3 And Sarai Abram's wife took Hagar her maid the Egyptian, after Abram had dwelt ten years in the land of Canaan, and gave her to her husband Abram to be his wife.

â&#x20AC;&#x153;And Isaac called Jacob, and blessed him, and charged him, and said unto him, Thou shalt not takes a wife of the daughters of the Canaanites.â&#x20AC;? (Genesis 28:1)

Abraham both sons Isaac and Ishmael buried him in the cave of Machpelah Genesis 25:8 Then Abraham gave up the ghost, and died in a good old age, an old man, and full of years; and was gathered to his people.

12


Isaac and Ismael Genesis 25:9 And his sons Isaac and Ishmael buried him in the cave of Machpelah, in the field of Ephron the son of Zohar the Hittite, which is before Mamre; How can it happened that both Isaac and Ismael buried the dead body of Abraham if Ismael was separated from his brother Isaac? The book of Yahsear (Jasher) will explain this but what is the authenticity of this book? We all know now that the name Yahshear was hidden by the Bible writers the same as the name Yahshua the Messiah was hidden also, what is the importance of this names? In the name Yahshua we all know that the Holy Spirit of will be send. replaced the name of Jacob into Yahshear but why it was intentionally hidden by Bible writers into symbolic name Israel? If the name Israel is correct replacement name for Jacob the Sacerdote are supposed to be called Israel-dote not Yahshear-Dath or Sacerdote. The diety of Canaan is EL. In Strongs Exhaustive Concordance and Merneptha and Moabite stones: when they were in Canaan the symbolic name Yisrawale was called ‘yisrael’( ysrỉꜣr). 3478 from no. 8280 Yisrawale (Israel) means “Prince of Sarah” to distinguished from Ismael means “In the name of my master Sarah” (“ale” means female master)

ʾĒl (written aleph-lamed, e.g. ��, ��, ‫ܐܠ‬, ‫אל‬, ‫ إل‬or ‫ إله‬etc.) is a Northwest Semitic word meaning "deity", cognate to Akkadian ‘ilu and then to Hebrew ‫ ֵעלִי‬: Eli and Arabic ‫)إيل‬. [2]

In the Canaanite religion, or Levantine religion as a whole, Eli or Il was the supreme god, the father of humankind and all creatures and the husband of the goddess Asherah as recorded in the clay tablets of [2] Ugarit (modern Rās Shamrā - Arabic: ‫رأس شمرا‬‎, Syria). The noun ꜣēl was found at the top of a list of gods as the Ancient of gods or the Father of all gods, in the ruins of the royal archive of the Ebla civilization, in the archaeological site of Tell Mardikh in Syria dated to 2300 BC. The bull was symbolic to El and his son Ba'al Hadad, and they both wore bull horns on their [3][4][5][6] headdress. He may have been a desert god at some point, as the myths say that he had two wives and built a sanctuary with them and his new children in the desert. El had fathered many gods, but most important were Hadad, Yam, and Mot.

(Book of Yahshear)

Book of Jasher, Chapter 49 1 After these things the king sent and assembled all his officers and servants, and all the princes and nobles belonging to the king, and they all came before the king. 2 And the king said unto them, Behold you have seen and heard all the words of this Hebrew man, and all the signs which he declared would come to pass, and not any of his words have fallen to the ground.

13


Isaac and Ismael 3 You know that he has given a proper interpretation of the dream, and it will surely come to pass, now therefore take counsel, and know what you will do and how the land will be delivered from the famine. 4 Seek now and see whether the like can be found, in whose heart there is wisdom and knowledge, and I will appoint him over the land. 5 For you have heard what the Hebrew man has advised concerning this to save the land therewith from the famine, and I know that the land will not be delivered from the famine but with the advice of the Hebrew man, him that advised me. 6 And they all answered the king and said, The counsel which the Hebrew has given concerning this is good; now therefore, our lord and king, behold the whole land is in thy hand, do that which seemeth good in thy sight. 7 Him whom thou chooses, and whom thou in thy wisdom knowest to be wise and capable of delivering the land with his wisdom, him shall the king appoint to be under him over the land. 8 And the king said to all the officers: I have thought that since Yahweh has made known to the Hebrew man all that he has spoken, there is none so discreet and wise in the whole land as he is; if it seem good in your sight I will place him over the land, for he will save the land with his wisdom. 9 And all the officers answered the king and said, But surely it is written in the laws of Egypt, and it should not be violated, that no man shall reign over Egypt, nor be the second to the king, but one who has knowledge in all the languages of the sons of men. 10 Now therefore our lord and king, behold this Hebrew man can only speak the Hebrew language, and how then can he be over us the second under government, a man who not even knoweth our language? 11 Now we pray thee send for him, and let him come before thee, and prove him in all things, and do as thou see fit. 12 And the king said, It shall be done tomorrow, and the thing that you have spoken is good; and all the officers came on that day before the king. 13 And on that night the sent one of his Ministering Angels, and he came into the land of Egypt unto Joseph, and the Angel of the stood over Joseph, and behold Joseph was lying in the bed at night in his master's house in the dungeon, for his master had put him back into the dungeon on account of his wife. 14 And the angel roused him from his sleep, and Joseph rose up and stood upon his legs, and behold the Angel of the was standing opposite to him; and the Angel of the spoke with Joseph, and he taught him all the languages of man in that night, and he called his name Jehoseph. 15 And the Angel of the went from him, and Joseph returned and lay upon his bed, and Joseph was astonished at the vision which he saw. 16 And it came to pass in the morning that the king sent for all his officers and servants, and they all came and sat before the king, and the king ordered Joseph to be brought, and the king's servants went and brought Joseph before Pharaoh.

14


Isaac and Ismael 17 And the king came forth and ascended the steps of the throne, and Joseph spoke unto the king in all languages, and Joseph went up to him and spoke unto the king until he arrived before the king in the seventieth step, and he sat before the king. 18 And the king greatly rejoiced on account of Joseph, and all the king's officers rejoiced greatly with the king when they heard all the words of Joseph. 19 And the thing seemed good in the sight of the king and the officers, to appoint Joseph to be second to the king over the whole land of Egypt, and the king spoke to Joseph, saying, 20 Now thou didst give me counsel to appoint a wise man over the land of Egypt, in order with his wisdom to save the land from the famine; now therefore, since Yahweh has made all this known to thee, and all the words which thou hast spoken, there is not throughout the land a discreet and wise man like unto thee. 21 And thy name no more shall be called Joseph, but Zaphnath Paaneah shall be thy name; thou shalt be second to me, and according to thy word shall be all the affairs of my government, and at thy word shall my people go out and come in. Genesis 41:45 And Pharaoh called Joseph's name Zaphnath-paaneah; 22 Also from under thy hand shall my servants and officers receive their salary which is given to them monthly, and to thee shall all the people of the land bow down; only in my throne will I be greater than thou. 23 And the king took off his ring from his hand and put it upon the hand of Joseph, and the king dressed Joseph in a princely garment, and he put a golden crown upon his head, and he put a golden chain upon his neck. Genesis 41:42 And Pharaoh took off his ring from his hand, and put it upon Joseph's hand, and arrayed him in vestures of fine linen, and put a gold chain about his neck; Genesis 41:43 And he made him to ride in the second chariot which he had; and they cried before him, Bow the knee: and he made him ruler over all the land of Egypt. 24 And the king commanded his servants, and they made him ride in the second chariot belonging to the king, that went opposite to the king's chariot, and he caused him to ride upon a great and strong horse from the king's horses, and to be conducted through the streets of the land of Egypt. 25 And the king commanded that all those that played upon timbrels, harps and other musical instruments should go forth with Joseph; one thousand timbrels, one thousand mecholoth, and one thousand nebalim went after him. 26 And five thousand men, with drawn swords glittering in their hands, and they went marching and playing before Joseph, and twenty thousand of the great men of the king girt with girdles of skin covered with gold, marched at the right hand of Joseph, and twenty thousand at his left, and all the women and damsels went upon the roofs or stood in the streets playing and rejoicing at Joseph, and gazed at the appearance of Joseph and at his beauty.

15


Isaac and Ismael 27 And the king's people went before him and behind him, perfuming the road with frankincense and with cassia, and with all sorts of fine perfume, and scattered myrrh and aloes along the road, and twenty men proclaimed these words before him throughout the land in a loud voice: 28 Do you see this man whom the king has chosen to be his second? all the affairs of government shall be regulated by him, and he that transgresses his orders, or that does not bow down before him to the ground, shall die, for he rebels against the king and his second. 29 And when the heralds had ceased proclaiming, all the people of Egypt bowed down to the ground before Joseph and said, May the king live, also may his second live; and all the inhabitants of Egypt bowed down along the road, and when the heralds approached them, they bowed down, and they rejoiced with all sorts of timbrels, mechol and nebal before Joseph. 30 And Joseph upon his horse lifted up his eyes to heaven, and called out and said, He raiseth the poor man from the dust, He lifteth up the needy from the dunghill. O of Hosts, happy is the man who trusteth in thee. 31 And Joseph passed throughout the land of Egypt with Pharaoh's servants and officers, and they showed him the whole land of Egypt and all the king's treasures. 32 And Joseph returned and came on that day before Pharaoh, and the king gave unto Joseph a possession in the land of Egypt, a possession of fields and vineyards, and the king gave unto Joseph three thousand talents of silver and one thousand talents of gold, and onyx stones and bdellium and many gifts. 33 And on the next day the king commanded all the people of Egypt to bring unto Joseph offerings and gifts, and that he that violated the command of the king should die; and they made a high place in the street of the city, and they spread out garments there, and whoever brought anything to Joseph put it into the high place. 34 And all the people of Egypt cast something into the high place, one man a golden ear-ring, and the other rings and ear-rings, and different vessels of gold and silver work, and onyx stones and bdellium did he cast upon the high place; every one gave something of what he possessed. 35 And Joseph took all these and placed them in his treasuries, and all the officers and nobles belonging to the king exalted Joseph, and they gave him many gifts, seeing that the king had chosen him to be his second. 36 And the king sent to Potiphera, the son of Ahiram priest of On, and he took his young daughter Osnath and gave her unto Joseph for a wife. Genesis 41:45 And Pharaoh called Joseph's name Zaphnath-paaneah; and he gave him to wife Asenath the daughter of Poti-pherah priest of On. And Joseph went out over all the land of Egypt. 37 And the damsel was very comely, a virgin, one whom man had not known, and Joseph took her for a wife; and the king said unto Joseph, I am Pharaoh, and beside thee none shall dare to lift up his hand or his foot to regulate my people throughout the land of Egypt. 38 And Joseph was thirty years old when he stood before Pharaoh, and Joseph went out from before the king, and he became the king's second in Egypt.

16


Isaac and Ismael 39 And the king gave Joseph a hundred servants to attend him in his house, and Joseph also sent and purchased many servants and they remained in the house of Joseph. 40 Joseph then built for himself a very magnificent house like unto the houses of kings, before the court of the king's palace, and he made in the house a large temple, very elegant in appearance and convenient for his residence; three years was Joseph in erecting his house. 41 And Joseph made unto himself a very elegant throne of abundance of gold and silver, and he covered it with onyx stones and bdellium, and he made upon it the likeness of the whole land of Egypt, and the likeness of the river of Egypt that watereth the whole land of Egypt; and Joseph sat securely upon his throne in his house and the increased Joseph's wisdom. 42 And all the inhabitants of Egypt and Pharaoh's servants and his princes loved Joseph exceedingly, for this thing was from to Joseph. 43 And Joseph had an army that made war, going out in hosts and troops to the number of forty thousand six hundred men, capable of bearing arms to assist the king and Joseph against the enemy, besides the king's officers and his servants and inhabitants of Egypt without number. 44 And Joseph gave unto his mighty men, and to all his host, shields and javelins, and caps and coats of mail and stones for slinging.

(Book of Yahshear) Book of Jasher, Chapter 50 1 At that time the children of Tarshish came against the sons of Ishmael, and made war with them, and the children of Tarshish spoiled the Ishmaelites for a long time. 2 And the children of Ishmael were small in number in those days, and they could not prevail over the children of Tarshish, and they were sorely oppressed. 3 And the old men of the Ishmaelites sent a record to the king of Egypt, saying, Send I pray thee unto thy servants officers and hosts to help us to fight against the children of Tarshish, for we have been consuming away for a long time. 4 And Pharaoh sent Joseph with the mighty men and host which were with him, and also his mighty men from the king's house. 5 And they went to the land of Havilah to the children of Ishmael, to assist them against the children of Tarshish, and the children of Ishmael fought with the children of Tarshish, and Joseph smote the Tarshishites and he subdued all their land, and the children of Ishmael dwell therein unto this day. 6 And when the land of Tarshish was subdued, all the Tarshishites ran away, and came on the border of their brethren the children of Javan, and Joseph with all his mighty men and host returned to Egypt, not one man of them missing.

17


Isaac and Ismael 7 And at the revolution of the year, in the second year of Joseph's reigning over Egypt, the gave great plenty throughout the land for seven years as Joseph had spoken, for the blessed all the produce of the earth in those days for seven years, and they ate and were greatly satisfied. 8 And Joseph at that time had officers under him, and they collected all the food of the good years, and heaped corn year by year, and they placed it in the treasuries of Joseph. 9 And at any time when they gathered the food Joseph commanded that they should bring the corn in the ears, and also bring with it some of the soil of the field, that it should not spoil. 10 And Joseph did according to this year by year, and he heaped up corn like the sand of the sea for abundance, for his stores were immense and could not be numbered for abundance. 11 And also all the inhabitants of Egypt gathered all sorts of food in their stores in great abundance during the seven good years, but they did not do unto it as Joseph did. 12 And all the food which Joseph and the Egyptians had gathered during the seven years of plenty, was secured for the land in stores for the seven years of famine, for the support of the whole land. 13 And the inhabitants of Egypt filled each man his store and his concealed place with corn, to be for support during the famine. 14 And Joseph placed all the food that he had gathered in all the cities of Egypt, and he closed all the stores and placed sentinels over them. 15 And Joseph's wife Osnath the daughter of Potiphera bare him two sons, Manasseh and Ephraim, and Joseph was thirty-four years old when he begat them. 16 And the lads grew up and they went in his ways and in his instructions, they did not deviate from the way which their father taught them, either to the right or left. 17 And the was with the lads, and they grew up and had understanding and skill in all wisdom and in all the affairs of government, and all the king's officers and his great men of the inhabitants of Egypt exalted the lads, and they were brought up amongst the king's children. 18 And the seven years of plenty that were throughout the land were at an end, and the seven years of famine came after them as Joseph had spoken, and the famine was throughout the land. 19 And all the people of Egypt saw that the famine had commenced in the land of Egypt, and all the people of Egypt opened their stores of corn for the famine prevailed over them. 20 And they found all the food that was in their stores, full of vermin and not fit to eat, and the famine prevailed throughout the land, and all the inhabitants of Egypt came and cried before Pharaoh, for the famine was heavy upon them. 21 And they said unto Pharaoh, Give food unto thy servants, and wherefore shall we die through hunger before thy eyes, even we and our little ones?

18


Isaac and Ismael 22 And Pharaoh answered them, saying, And wherefore do you cry unto me? did not Joseph command that the corn should be laid up during the seven years of plenty for the years of famine? and wherefore did you not hearken to his voice? 23 And the people of Egypt answered the king, saying, As thy soul liveth, our lord, thy servants have done all that Joseph ordered, for thy servants also gathered in all the produce of their fields during the seven years of plenty and laid it in the stores unto this day. 24 And when the famine prevailed over thy servants we opened our stores, and behold all our produce was filled with vermin and was not fit for food. 25 And when the king heard all that had befallen the inhabitants of Egypt, the king was greatly afraid on account of the famine, and he was much terrified; and the king answered the people of Egypt, saying, Since all this has happened unto you, go unto Joseph, do whatever he shall say unto you, transgress not his commands. 26 And all the people of Egypt went forth and came unto Joseph, and said unto him, Give unto us food, and wherefore shall we die before thee through hunger? for we gathered in our produce during the seven years as thou didst command, and we put it in store, and thus has it befallen us. 27 And when Joseph heard all the words of the people of Egypt and what had befallen them, Joseph opened all his stores of the produce and he sold it unto the people of Egypt. 28 And the famine prevailed throughout the land, and the famine was in all countries, but in the land of Egypt there was produce for sale. 29 And all the inhabitants of Egypt came unto Joseph to buy corn, for the famine prevailed over them, and all their corn was spoiled, and Joseph daily sold it to all the people of Egypt. 30 And all the inhabitants of the land of Canaan and the Philistines, and those beyond the Jordan, and the children of the east and all the cities of the lands far and nigh heard that there was corn in Egypt, and they all came to Egypt to buy corn, for the famine prevailed over them. 31 And Joseph opened the stores of corn and placed officers over them, and they daily stood and sold to all that came. 32 And Joseph knew that his brethren also would come to Egypt to buy corn, for the famine prevailed throughout the earth. And Joseph commanded all his people that they should cause it to be proclaimed throughout the land of Egypt, saying, 33 It is the pleasure of the king, of his second and of their great men, that any person who wishes to buy corn in Egypt shall not send his servants to Egypt to purchase, but his sons, and also any Egyptian or Canaanite, who shall come from any of the stores from buying corn in Egypt, and shall go and sell it throughout the land, he shall die, for no one shall buy but for the support of his household. 34 And any man leading two or three beasts shall die, for a man shall only lead his own beast. 35 And Joseph placed sentinels at the gates of Egypt, and commanded them, saying, Any person who may come to buy corn, suffer him not to enter until his name, and the name of his father, and the name of his father's father be written down, and whatever is written by day, send their names unto me in the evening that I may know their names.

19


Isaac and Ismael 36 And Joseph placed officers throughout the land of Egypt, and he commanded them to do all these things. 37 And Joseph did all these things, and made these statutes, in order that he might know when his brethren should come to Egypt to buy corn; and Joseph's people caused it daily to be proclaimed in Egypt according to these words and statutes which Joseph had commanded. 38 And all the inhabitants of the east and west country, and of all the earth, heard of the statutes and regulations which Joseph had enacted in Egypt, and the inhabitants of the extreme parts of the earth came and they bought corn in Egypt day after day, and then went away. 39 And all the officers of Egypt did as Joseph had commanded, and all that came to Egypt to buy corn, the gate keepers would write their names, and their fathers' names, and daily bring them in the evening before Joseph.

Joseph and Ismael together fought against the children of Tarshish Book of Jasher, Chapter 50 5 And they went to the land of Havilah to the children of Ishmael, to assist them against the children of Tarshish, and the children of Ishmael fought with the children of Tarshish, and Joseph smote the Tarshishites and he subdued all their land, and the children of Ishmael dwell therein unto this day.

Ismael Egyptian Wife After roaming the wilderness for some time, Ismael and his mother settled in the Desert of Paran, where he became an expert in archery. Eventually, his mother found him a wife from the land of Egypt (Gen.21:17-21). They had 12 sons who became 12 tribal chiefs throughout the regions from Havilah to Shur (from Assyria to the border of Egypt). Ismael married a Moabitess named 'Adishah or 'Aishah (variants "'Ashiyah" and "'Aifah," Arabic names; Targ. pseudo-Jonathan to Gen. xxi. 21; Pirḳe R. El. l.c.); or, according to "Sefer ha-Yashar" (Wayera), an Egyptian named Meribah or Merisah. He had four sons and one daughter. Ishmael meanwhile grew so skilful in archery that he became the master of all the bowmen (Targ. pseudo-Jonathan to Gen. xxi. 20; Gen.R. liii. 20). Afterward Abraham went to see Ismael, and, according to his promise to Sarah, stopped at his son's tent without alighting from his camel. Ismael was not within; his wife refused Abraham food, and beat her children and cursed her husband within Abraham's hearing. Abraham thereupon asked her to tell Ishmael when he returned that an old man had asked that he change the peg of the tent. Ismael understood that it was his father, took the hint, and drove away his wife. He then married another woman, named Faṭimah (Peḳimah; Targ. pseudo-Jonathan l.c.), who, when three years later Abraham came again to see his son, received him kindly; therefore Abraham asked her to tell Ismael that the peg was good.

Ismael then went to Canaan and settled with his father Abraham Ismael then went to Canaan and settled with his father (Pirḳe R. El. l.c.; "Sefer ha-Yashar," l.c.). This statement agrees with that of Baba Batra (16a)—that Ishmael became a penitent during the lifetime of Abraham. He who sees Ishmael in a dream will have his prayer answered by God (Ber. 56a).

20


Isaac and Ismael Ismael settled with his Father Abraham in Canaan for sure Abraham informed Ismael and Isaac Not to take a woman from Canaan to be his wife because Canaan was cursed. Isaac is with Abraham when Isaac settled with his Father Abraham, therefore Isaac and Ismael were together, and when Abraham died. That is the reason that the two sons of Abraham buried him when Abraham died.

All humanity descends from Noah's three sons, Shem, Ham and Japheth Ishmael was descended from Shem, through Abraham and his Egyptian wife, Hagar, and was the father of the Ishmaelites. (Genesis 11:10-27)(1Chronicles 1:28)

Nebaioth Nebaioth is the first-born son of Ishmael (Genesis 25:13). Isaiah mentions him, together with his brother Kedar, among the tribes that will be gathered up for the Kingdom (60:7).

Isaiah 60:7 All the flocks of Kedar shall be gathered together unto thee, the rams of Nebaioth shall minister unto thee: they shall come up with acceptance on mine altar, and I will glorify the house of my glory.

It's not clear what the name Nebaioth might mean, or where it comes from. Jones' Dictionary of Old Testament Proper Names insists that it is the plural of an unused root (nabhah), to be high, and reads High Places (and refers to the name Ishbi-benob).

21


Isaac and Ismael BDB Theological Dictionary seems to suggests that our name was originally spelled with a teth instead of a taw, and has to do with (nabat), look, regard (see the name Nebat).

Nebat There's only one Nebat in the Bible, but we only know about him because he's the father of Jeroboam and the husband of Zeruah (1 Kings 11:26). Nebat himself plays no role in Scriptures. 1Kings 11:26 And Jeroboam the son of Nebat, an Ephrathite of Zereda, Solomon's servant, whose mother's name was Zeruah, a widow woman, even he lifted up his hand against the king. The name Nebat comes from the verb (nabat), to look, regard. According to HAW Theological Wordbook of the Old Testament this verb covers everything from a mere glance (1 Samuel 17:42) to careful contemplation (Isaiah 5:12). A derivation is the noun (mabbat 1282a), expectation (Zech 9:5).

The name remains in the descendants lineage.

King Jeroboam an Efraimites is Descendants of Nebaioth the first son of Ismael Therefore Efraim is descendant of Ismael

PROPHECY OF

was fulfilled

Genesis 15:13-14 And he said unto Abram, Know of a surety that thy seed shall be a stranger in a land that is not theirs, and shall serve them; and they shall afflict them four hundred years; And also that nation, whom they shall serve, will I judge: and afterward shall they come out with great substance.

The Prophecy was fulfilled that the Seed of Abraham shall come out after 400 years Exodus 12:51 And it came to pass the selfsame day, that the land of Egypt by their armies.

22

did bring the children of Israel out of


Isaac and Ismael Genesis 48:5 And now thy two sons, Ephraim and Manasseh, which were born unto thee in the land of Egypt before I came unto thee into Egypt, are mine; as Reuben and Simeon, they shall be mine. Genesis 48:6 And thy issue, which thou begettest after them, shall be thine, and shall be called after the name of their brethren in their inheritance.

YISRAWALE AT ISMAALE Joshua 21:1-8 and 1Chronicles 6:63-81.

Joshua 21:1 Then came near the heads of the fathers of the Levites unto Eleazar the priest, and unto Joshua the son of Nun, and unto the heads of the fathers of the tribes of the children of Israel; Joshua 21:2 And they spake unto them at Shiloh in the land of Canaan, saying, hand of Moses to give us cities to dwell in, with the suburbs thereof for our cattle.

commanded by the

Joshua 21:3 And the children of Israel gave unto the Levites out of their inheritance, at the commandment of , these cities and their suburbs. Joshua 21:4 And the lot came out for the families of the Kohathites: and the children of Aaron the priest, [which were] of the Levites, had by lot out of the tribe of Judah, and out of the tribe of Simeon, and out of the tribe of Benjamin, thirteen cities. Joshua 21:5 And the rest of the children of Kohath [had] by lot out of the families of the tribe of Ephraim, and out of the tribe of Dan, and out of the half tribe of Manasseh, ten cities. Joshua 21:6 And the children of Gershon [had] by lot out of the families of the tribe of Issachar, and out of the tribe of Asher, and out of the tribe of Naphtali, and out of the half tribe of Manasseh in Bashan, thirteen cities. Joshua 21:7 The children of Merari by their families [had] out of the tribe of Reuben, and out of the tribe of Gad, and out of the tribe of Zebulun, twelve cities. Joshua 21:8 And the children of Israel gave by lot unto the Levites these cities with their suburbs, as commanded by the hand of Moses.

1Chronicles 6:63 Unto the sons of Merari were given by lot, throughout their families, out of the tribe of Reuben, and out of the tribe of Gad, and out of the tribe of Zebulun, twelve cities. 1Chronicles 6:64 And the children of Israel gave to the Levites these cities with their suburbs. 1Chronicles 6:65 And they gave by lot out of the tribe of the children of Judah, and out of the tribe of the children of Simeon, and out of the tribe of the children of Benjamin, these cities, which are called by their names. 1Chronicles 6:66 And the residue of the families of the sons of Kohath had cities of their coasts out of the tribe of Ephraim.

23


Isaac and Ismael 1Chronicles 6:67 And they gave unto them, of the cities of refuge, Shechem in mount Ephraim with her suburbs; they gave also Gezer with her suburbs, 1Chronicles 6:68 And Jokmeam with her suburbs, and Beth-horon with her suburbs, 1Chronicles 6:69 And Aijalon with her suburbs, and Gath-rimmon with her suburbs: 1Chronicles 6:70 And out of the half tribe of Manasseh; Aner with her suburbs, and Bileam with her suburbs, for the family of the remnant of the sons of Kohath. 1Chronicles 6:71 Unto the sons of Gershom were given out of the family of the half tribe of Manasseh, Golan in Bashan with her suburbs, and Ashtaroth with her suburbs: 1Chronicles 6:72 And out of the tribe of Issachar; Kedesh with her suburbs, Daberath with her suburbs, 1Chronicles 6:73 And Ramoth with her suburbs, and Anem with her suburbs: 1Chronicles 6:74 And out of the tribe of Asher; Mashal with her suburbs, and Abdon with her suburbs, 1Chronicles 6:75 And Hukok with her suburbs, and Rehob with her suburbs: 1Chronicles 6:76 And out of the tribe of Naphtali; Kedesh in Galilee with her suburbs, and Hammon with her suburbs, and Kirjathaim with her suburbs. 1Chronicles 6:77 Unto the rest of the children of Merari were given out of the tribe of Zebulun. Rimmon with her suburbs, Tabor with her suburbs: 1Chronicles 6:78 And on the other side Jordan by Jericho, on the east side of Jordan, were given them out of the tribe of Reuben, Bezer in the wilderness with her suburbs, and Jahzah with her suburbs, 1Chronicles 6:79 Kedemoth also with her suburbs, and Mephaath with her suburbs: 1Chronicles 6:80 And out of the tribe of Gad; Ramoth in Gilead with her suburbs, and Mahanaim with her suburbs, 1Chronicles 6:81 And Heshbon with her suburbs, and Jazer with her suburbs.

Sons of Yahshear (Jacob) from Leah, Rachel, Bilha, Zilpa 1. Ruben ---------- 1. Ruben (Leah) - Yahshear Dath Merari the Priest 2. Simeon ---------- 2. Simeon (Leah) – Yahshear Dath Cohat the Priest 3. Levi ---------- Levi (Leah) sons Gerson, Cohat, Merari the Saserdote 4. Yahuwdah ---------- 3. Yahuwdah (Leah) – Yahshear Dath Cohat the Priest 5. Dan ---------- 4. Dan (Bilha-Rachel ) – Yahshear Dath Cohat the Priest 6. Nepthali ---------- 5. Nepthali (Bilha-Rachel) – Yahshear Dath Gerson the Priest 7. Gad ---------- 6. Gad (Zilpa-Leah) – Yahshear Dath Merari the Priest 8. Asher ---------- 7. Asher (Zilpa-Leah) – Yahshear Dath Gerson the Priest 9. Isachar ---------- 8. Isachar (Leah) –Yahshear Dath Gerson the Priest 10.Zabulon ---------- 9. Zabulon (Leah) – Yahshear Dath Merari the Priest

24


Isaac and Ismael Dinah (Leah) 11.Yohseph ---------Joseph (Rachel) sons Manaseh and Efraim 12.BenYahmin ---------10. Manaseh½ Tribe - Yahshear Dath Gerson the Priest Manaseh½ Tribe – Yahshear Dath Cohat the Priest 11. Efraim – Yahshear Dath Cohat the Priest 12. BenYahmin(Rachel) - Yahshear Dath Cohat the Priest Joseph was sold to Ismaelites and brought to Masry (Egypt) then sold to Egyptian and was put to jail. When Joseph interpreted the dream of Pharaoh’s, he was released to be Freeman and being freeman the rules is to Return back to his family. Ismaelites sold him to Egyptian so therefore he was returned to Ismaelites and married Asenath and had two sons Manase and Efraim.

Manase and Efraim become the 12th and 13th Tribes of Israel then on time of Moses brought them out of Egypt in fulfillment of the Prophecy of in Genesis 15:13-14 And he said unto Abram, Know of a surety that thy seed shall be a stranger in a land that is not theirs, and shall serve them; and they shall afflict them four hundred years; And also that nation, whom they shall serve, will I judge: and afterward shall they come out with great substance.

The Prophecy was fulfilled that the Seed of Abraham shall come out after 400 years Exodus 12:51 And it came to pass the selfsame day, that the land of Egypt by their armies.

did bring the children of Israel out of

Genesis 17:7 And I will establish my covenant between me and thee and thy seed after thee in their generations for an everlasting covenant, to be an Elohim unto thee, and to thy seed after thee. Genesis 16:12 And he will be a wild man; his hand will be against every man, and every man's hand against him; and he shall dwell in the presence of all his brethren. Genesis 25:9 And his sons Isaac and Ishmael buried him in the cave of Machpelah, in the field of Ephron the son of Zohar the Hittite, which is before Mamre;

Ismael name is with the Israelites even after Babylonian captivity 2Kings 25:23 And when all the captains of the armies, they and their men, heard that the king of Babylon had made Gedaliah governor, there came to Gedaliah to Mizpah, even Ishmael the son of Nethahiah, and Johanan the son of Careah, and Seraiah the son of Tanhumeth the Netophathite, and Jaazaniah the son of a Maachathite, they and their men.

25


Isaac and Ismael 2Kings 25:25 But it came to pass in the seventh month, that Ishmael the son of Nethaniah, the son of Elishama, of the seed royal, came, and ten men with him, and smote Gedaliah, that he died, and the Jews and the Chaldees that were with him at Mizpah. 1Chronicles 1:28 The sons of Abraham; Isaac, and Ishmael. 1Chronicles 1:29 These are their generations: The firstborn of Ishmael, Nebaioth; then Kedar, and Adbeel, and Mibsam, 1Chronicles 1:31 Jetur, Naphish, and Kedemah. These are the sons of Ishmael. 1Chronicles 8:38 And Azel had six sons, whose names are these, Azrikam, Bocheru, and Ishmael, and Sheariah, and Obadiah, and Hanan. All these were the sons of Azel. 1Chronicles 9:44 And Azel had six sons, whose names are these, Azrikam, Bocheru, and Ishmael, and Sheariah, and Obadiah, and Hanan: these were the sons of Azel. 2Chronicles 19:11 And, behold, Amariah the chief priest is over you in all matters of ; and Zebadiah the son of Ishmael, the ruler of the house of Judah, for all the king's matters: also the Levites shall be officers before you. Deal courageously, and shall be with the good. 2Chronicles 23:1 And in the seventh year Jehoiada strengthened himself, and took the captains of hundreds, Azariah the son of Jeroham, and Ishmael the son of Jehohanan, and Azariah the son of Obed, and Maaseiah the son of Adaiah, and Elishaphat the son of Zichri into covenant with him. Ezra 10:22 And of the sons of Pashur; Elioenai, Maaseiah, Ishmael, Nethaneel, Jozabad, and Elasah. Jeremiah 40:8 Then they came to Gedaliah to Mizpah, even Ishmael the son of Nethaniah, and Johanan and Jonathan the sons of Kareah, and Seraiah the son of Tanhumeth, and the sons of Ephai the Netophathite, and Jezaniah the son of a Maachathite, they and their men. Jeremiah 40:14 And said unto him, Dost thou certainly know that Baalis the king of the Ammonites hath sent Ishmael the son of Nethaniah to slay thee? But Gedaliah the son of Ahikam believed them not. Jeremiah 40:15 Then Johanan the son of Kareah spake to Gedaliah in Mizpah secretly, saying, Let me go, I pray thee, and I will slay Ishmael the son of Nethaniah, and no man shall know it: wherefore should he slay thee, that all the Jews which are gathered unto thee should be scattered, and the remnant in Judah perish? Jeremiah 40:16 But Gedaliah the son of Ahikam said unto Johanan the son of Kareah, Thou shalt not do this thing: for thou speakest falsely of Ishmael. Jeremiah 41:1 Now it came to pass in the seventh month, that Ishmael the son of Nethaniah the son of Elishama, of the seed royal, and the princes of the king, even ten men with him, came unto Gedaliah the son of Ahikam to Mizpah; and there they did eat bread together in Mizpah. Jeremiah 41:2 Then arose Ishmael the son of Nethaniah, and the ten men that were with him, and smote Gedaliah the son of Ahikam the son of Shaphan with the sword, and slew him, whom the king of Babylon had made governor over the land.

26


Isaac and Ismael Jeremiah 41:3 Ishmael also slew all the Jews that were with him, even with Gedaliah, at Mizpah, and the Chaldeans that were found there, and the men of war. Jeremiah 41:6 And Ishmael the son of Nethaniah went forth from Mizpah to meet them, weeping all along as he went: and it came to pass, as he met them, he said unto them, Come to Gedaliah the son of Ahikam. Jeremiah 41:7 And it was so, when they came into the midst of the city, that Ishmael the son of Nethaniah slew them, and cast them into the midst of the pit, he, and the men that were with him. Jeremiah 41:8 But ten men were found among them that said unto Ishmael, Slay us not: for we have treasures in the field, of wheat, and of barley, and of oil, and of honey. So he forbare, and slew them not among their brethren. Jeremiah 41:9 Now the pit wherein Ishmael had cast all the dead bodies of the men, whom he had slain because of Gedaliah, was it which Asa the king had made for fear of Baasha king of Israel: and Ishmael the son of Nethaniah filled it with them that were slain. Jeremiah 41:10 Then Ishmael carried away captive all the residue of the people that were in Mizpah, even the king's daughters, and all the people that remained in Mizpah, whom Nebuzar-adan the captain of the guard had committed to Gedaliah the son of Ahikam: and Ishmael the son of Nethaniah carried them away captive, and departed to go over to the Ammonites. Jeremiah 41:11 But when Johanan the son of Kareah, and all the captains of the forces that were with him, heard of all the evil that Ishmael the son of Nethaniah had done, Jeremiah 41:12 Then they took all the men, and went to fight with Ishmael the son of Nethaniah, and found him by the great waters that are in Gibeon. Jeremiah 41:13 Now it came to pass, that when all the people which were with Ishmael saw Johanan the son of Kareah, and all the captains of the forces that were with him, then they were glad. Jeremiah 41:14 So all the people that Ishmael had carried away captive from Mizpah cast about and returned, and went unto Johanan the son of Kareah. Jeremiah 41:15 But Ishmael the son of Nethaniah escaped from Johanan with eight men, and went to the Ammonites. Jeremiah 41:16 Then took Johanan the son of Kareah, and all the captains of the forces that were with him, all the remnant of the people whom he had recovered from Ishmael the son of Nethaniah, from Mizpah, after that he had slain Gedaliah the son of Ahikam, even mighty men of war, and the women, and the children, and the eunuchs, whom he had brought again from Gibeon: Jeremiah 41:18 Because of the Chaldeans: for they were afraid of them, because Ishmael the son of Nethaniah had slain Gedaliah the son of Ahikam, whom the king of Babylon made governor in the land.

27


Isaac and Ismael

Biblical writers hide Ishmael depending on the ignorance of the reader who read the Bible lightly not seriously Was Ishmael Semite or Hittite or Canaanite in the Bible? He was Semite because he is Abraham' son. He was Hittite because he is Elon the Hittite. He was Canaanite because his daughter Basmath was one of the daughters of Canaan. Is not that something? In Genesis 36:2-4, Esau, the son of Isaac took his wives from the women of Canaan. One of his wives, Basmath, was the daughter of Ishmael But in Genesis 26:34, Basmath is the daughter of Elon the Hittite (one of the Biblical nick-names of Ishmael to hide him).

In Genesis 36:2-4, Esau, the son of Isaac took his wives from the women of Canaan (daughters of Canaan) One of his wives was the daughter of Ishmael Her name is Basemath or Bashemath or Basmath The daughter of Ishmael in different versions of the Bible: New International Version Basemath daughter of Ishmael and sister of Nebaioth. New Living Translation Basemath, who was the daughter of Ishmael and the sister of Nebaioth. King James Version Bashemath Ishmael's daughter, sister of Nebajoth American Standard Version Basemath Ishmael's daughter, sister of Nebaioth Darby Translation Basmath Ishmael's daughter, the sister of Nebaioth

Was the daughter of Ishmael Canaanites? It is well-known that her father Ishmael was Semite and her mother was Arabian (Semite too) from the tribe of Jurhum? Then how come she is Canaanites?

Nevertheless, in Genesis 26:34, we find out that Basemath or Bashemath or Basmath is the daughter of Elon the Hittite (although she is the daughter of Ishmael)! Genesis 26:34 New International Version Basemath daughter of Elon the Hittite New Living Translation Basemath, the daughter of Elon

28


Isaac and Ismael

King James Version Bashemath the daughter of Elon the Hittite American Standard Version Basemath the daughter of the Hittite Darby Translation Basmath the daughter of Elon the Hittite Was Ishmael Hittite? This is way far from the Truth! And by this way, the Biblical writers hide Ishmael depending on the ignorance of the reader who read the Bible lightly not seriously. Why they tried to hide Ishmael in the Bible? They did that to conceal his honor and the prophecies about him. Why the Biblical writers have done that? They did that because they hate Ishmael very much.

Because since the Biblical writers knew well the prophecies about Ishmael and his descendants, they have done their work to hide Ishmael in the Bible.They call Him Elon, the Hittite, and they categorize him as Hittite or Canaanite. However, Ishmael was Semite. Was not he the son of Abraham who was a descendant of Shem? On the other hand, in this story, the son of Isaac married the daughter of his uncle Ishmael. Remember that Isaac is Ishmael's brother; both were sons of Abraham.

29

ASENATH WIFE OF JOSEPH WAS ISHMAELI  

THE PROPHECY OF YAHWEH WAS FULFILLED

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you