Abc İstanbul Broşür

Page 1


ABC NEDİR? Anarşist Kara Haç Nedir? Bizler, birçok Anarşist gibi, hapishanelerin (yönetici sınıfların faydaları dışında) hiçbir faydalı işleve hizmet etmediğine ve devlet ile beraber ortadan kaldırılmaları gerektiğine inanıyoruz. Liberal hapishane reformcularından ve Uluslararası Af Örgütü [Amnesty International] gibi gruplardan iki temel şekilde ayrılmaktayız: birincisi, bizler, hem hapishane sisteminin hem de onu yaratan toplumun ortadan kaldırılmasına inanıyoruz, ve tüm inisiyatiflerimizi bunu aklımızda bulundurarak başlatıyoruz; ikincisi, devletsiz ve sınıfsız bir topluma ulaşmak için doğrudan direnişe inanıyoruz. Uluslararası Af Örgütü gibi gruplar sözde şiddet içeren eylemler yapmaktan suçlanan birisini desteklemekte tereddüt ederler; böylece de tahakküme karşı direnen ve kendini savunmak için eline silah alan, veya devrimci bir ayaklanma sırasında [buna katılan] birisinin desteklenecek değerde olmadığını ima ederler. Mesaj açıktır: direnmeyin. Bizim mesajımızın

bunun tam tersidir, ve desteklemeye çalıştığımız şey budur. Bizlerin, liberalizm ve bireycilik veya yasalcılık karşısında Anarşizme bağlı olmamız, ortak [özelliğimizdir]. Anarşist hareket adına yapılan eylemlerden dolayı gözaltına alınan, yakalanan, tutuklanan ve devletin türlü baskılarına maruz kalan herkesi savunuyoruz. Hapishane çalışmasının dışında, ABC grupları pek çok şekilde bu tutukluların da dahil olduğu daha geniş bir direnişi örgütlemeye uğraşırlar. Eğer Devlet’in örgütlü baskısını etkin bir şekilde göğüsleyecek ve yenilgiden sakınacaksak, Anarşistlerin militan bir şekilde örgütlenmesi gerçek gereksinimini görüyoruz. Bizler, kendimizi mücadeleden soyutlayarak yalnızca hapishane reformu için çalışmaya [takılıp kalmayarak], Anarşist direniş hareketinin büyümesi ve gelişmesinin zorunlu bir parçası olarak --ABC gibi-- Anarşist savunma örgütlerinin kurulması gerektiğine inanıyoruz.


Anarşistler olarak bizler, kendi yaşamlarımızın kontrolünü yeniden kendi elimize almanın ve karşılıklı dayanışma ile işbirliğine dayanan bir toplum yaratmanın bir aracı olarak, işyerinde, okullarda, topluluk içinde ve sokaklarda doğrudan eylemenin ve kolektif örgütlenmenin geliştirilmesi gerektiğine inanıyoruz. Kurtuluş İçin Çalışmak Bizler, yönetici sınıfları daimi kılmak dışında hapishanelerin hiçbir işlevinin olmadığına inanıyoruz. Bizler yine, özgür toplumun antisosyal suçlarla uğraşmanın alternatif, etkili yollarını bulması gerektiğine inanıyoruz. Ancak, anti-sosyal suçlarda bir azalmanın gerçekleşmesi, ekonomik, toplumsal ve siyasi sistemlerimizde önemli değişikliklerin buna eşlik etmesiyle olanaklı hale gelebilir (ve böylece hapishanelerin ortadan kaldırılması gerçekçi bir seçenek haline gelebilir). Bu koşullar, hem anti-sosyal suçun hem de hapishane sisteminin sebeplerinin altında yatan köklerdir. Bizim temel amacımız bu asli nitelikteki değişimleri gerçekleştirmektir. Bizler, ırk veya cinsiyete dayalı ayrımcılık ve tahakkümün olmadığı, sınıfsız bir toplum için

uğraşıyoruz. Ancak toplum içerisinde bu değişiklikleri ortaya çıkarmak için gerekli olan kök [taban] hareketlerini inşa etmek yeterli değildir, bunları savunabilmemiz de gereklidir. ABC, hareketlerimiz adına eylemler yürütülmesi nedeniyle yakalanan veya yargılananları savunur. Tutsak Eylemcilere Destek ABC anarşist tutsakların mücadelelerini sahiplenmeyi, duyurmayı ve desteklemeyi amaçlar. Dayanışmamızı şekillendirmemiz her bireyin durumuna bağlıdır. Bazılarına mali ya da maddi destek göndeririz. Bazılarıyla posta yoluyla bağlantı içinde oluruz, ziyaret ederiz, siyasi yazın sağlarız ve strateji ile taktikleri tartışırız. Tutsakların hareketin geri kalanından ayrı düşmemesi için elimizden gelen her şeyi yaparız. Bizler, tutsaklar yararına, yasal davalarla ilgilenen savunma komitelerinin yararına veya diğer gereksinimleri [karşılamak amacıyla] para yardımı toplarız; desteklediğimiz tutsaklarla dayanışmak amacıyla eylemler veya kamuoyu kampanyaları düzenleriz. Bizler tutsakları direnişimizin aktif bir parçası olarak görürüz; ve süren mücadeleye tekrar bağlanan bir bağlantı işlevi


görerek, onların geçmiş ve potansiyel desteklerini sürdürmelerine çabalarız. Gerek hapisteki gerekse dışarıdaki eylemciler arasında iletişimin artması, eylemleriniz yüzünden yargılansanız bile hareketin sizi terk etmeyeceği güvencesini sağlayarak diğer eylemcileri cesaretlendirir: kendi başımızın çaresine bakacağız. ABC sayesinde, direnişe yönelik bir destek oluşturuyoruz. Direnişi Savunmak Tutsakları destekleme çalışması dışında ABC, birçok şekilde bu tutukluların da dahil olduğu daha geniş bir direnişi örgütlemeye uğraşır. Eğer Devlet’in örgütlü baskısını etkin bir şekilde göğüsleyecek ve yenilgiden sakınacaksak, oldukça organize olmamız gerektiğini görüyoruz. Uluslararası ABC ağının tek bir kozu vardır: dayanışma. Unutmayın: Biz Hala Buradayız Çeşitli ABC grupları, hangi tutsakların destekleneceğine ve neler yapacağımıza, vakaları tek tek inceleyerek karar verir. Bu gruplar, siyasi/siyasallaşan tutsaklara bu bizim direnişi inşa etme bağlılığımıza denk düştüğü için- öncelik verirler. Hapsedilmenin

kendisi «siyasi» bir şey olmasına rağmen, bu gibi tutsaklar özellikle inançları ve eylemleri yüzünden tutulmaktadırlar. Uluslararası Af Örgütü’nün aksine bizler, direnişin hangi eylemlerinin kabul edilebilir hangilerinin edilemez olduğu yargısında bulunmayız: şiddet içermemesi desteğin bir koşulu değildir. Siyasi tutsakları destekleyen diğer örgütlerin aksine, hapishane deneyimiyle «siyasileşen» ve ardından hapishanede örgütleyici hale gelenleri de kapsarız. Çoğu «siyasileşen» tutsak aktivizmlerine cevap olarak artan tacizlere maruz kalmaktadır.


YONU

EKLARAS D L U B N A T İS ABC

Anarşist Kara Hilal İstanbul (Anarchist Black Crescent) Denetim ve gözetim aygıtının en somut ve saldırgan hali olan devlet, cezaevleri ile yarattığı kapatılma mekanizmasını yaşamın bütün bir alanına müdahale etme aracı olarak kullanıyor. Okullarda, kışlalarda ya da işliklerde yarım kalan ‘’hizaya getirme’’, ‘’kalıba sokma’’ gibi denetim mekanizmalarını cezaevleri ile tamamlamaya çalışıyor. Özellikle siyasi tutsaklar söz konusu olduğunda kapatma mekanizması, yani devlet, siyasi özneleri düşman, yok edilmesi veya ıslah edilmesi gereken tehlikeli bedenler olarak görüp hasmane kapatılma uygulamalarına başvuruyor. Çünkü cezaevleri, tabiatı gereği, devlet otoritesinin belirlediği çizgiler dışına çıkıldığında olabileceklerin gösterildiği bir tür gözdağı aracı, dolayısıyla da bir denetim aracıdır. Bu bağlamda cezaevleri öznelerin devlete itaat sürecinin sağlanması-

nı üstlenen baskı mekanizmalarıdır. Cezaevi sürecinde siyasi mahkûm, cezanın vücut bulduğu yerdir; ancak bu süreç kapatılan öznenin daha ötesini, yani toplumun bütün katmanını kuşatan, devlet otoritesinin çizdiği çizginin dışına çıkılınca neler olabileceğine yönelik bir mesajdır da. Bu yüzden biz anarşistler, yönetici sınıfın faydası dışında hiçbir faydalı işleve hizmet etmeyen hapishanelerin devletle beraber ortadan kaldırılmaları gerektiğine inanıyoruz. Bizler, devletin en korkunç yüzü hapishane sisteminin ve onu yaratan toplumsal ilişkilerin ortadan kaldırılması gerektiğini savunuyoruz. Devletsiz bir toplum için kendi varlığını ortaya koyan, tahakküme karşı direnen, doğrudan eyleme girişen, kendini ve yoldaşlarını savunmak için silahlanan ve ayaklanan isyancı, anarşist ve tüm özgürlükçü tutsakların desteklenmesi gerektiğinin altını çiziyoruz. Anarşist ve diğer anti-otoriter tutsaklara vur-


gu yaparak, tüm politik tutsaklarla dayanışma, kötü durumları üzerine dikkat çekmeyi amaçlıyoruz. Anarşist ve politik tutsaklarla kuracağımız bağlantı ve edinilen bilgiler sayesinde, dışarıdan anarşist bir direniş ve destek hareketini İstanbul’da başlatmayı hedefliyoruz. Liberalizmin sultasında, düzeni ve yasal formu ön plana çıkarmak için direnişi pasifize etmeye çabalayan politikalar üreten, cezalandırma sistemini onayan ve geliştiren resmi insan hakları örgütlerinin ve cezaevlerine yönelik reform talebinde bulunanlardan farklı olarak devletle olan bağları koparmayı arzuluyoruz. Anarşist Tutsaklara Mektuplaşma ABC İstanbul olarak gerek doğrudan anarşist tutsaklarla gerek devletin tahakküm aygıtı hapishanelerde politikleşen özgürlükçü tutsaklarla dayanışma içerisinde olmaktan yanayız. Dayanışmanın şekillenmesi her bireyin içinde bulunduğu şartlarla belirlenir. Dayanışma mektuplaşmaktan,

mali ve maddi desteğe, tutsak yakınlarıyla iletişimden, her tür konuda danışma ve yardım talebine cevap vermeye, tutsaklarla dayanışma adına gösteriler ve eylemlerle kamuoyu kampanyaları oluşturmaktan, tutsak sorunlarını ön plana çıkaran tartışmalar organize etmeye, farkındalık yaratan film gösterimlerinden kitap yollanmasına kadar geniş bir yelpazeye yayılabilir. ABC İstanbul, anarşist dayanışmanın unutmak değil, gerektiğinde hatırlamak ve yanında olmak olduğunu bilir. İlk planda dünyadaki ve Türkiye’deki anarşist ve özgürlükçü tutsaklarla iletişim ağını kurmak için mektuplaşmanın önemli olduğunu düşünüyoruz. Duyguların ve düşüncelerin bildiğimiz en ilkel yöntemlerinden olan mektup, duygu zerresi içermeyen, tamamlanmamış sözcüklerle kurulan mekanik iletişim çağının sığlığında dostluğa ve dayanışmaya dair sahici, içten ve hapishane düzleminde tek iletişim yöntemidir. Yayınlayacağımız anarşist ve özgürlükçü tutsak listesindeki isimlere yazacağınız mektuplar gerek Türkçe ve gerekse diğer dillere çevrilip hapishanelerdeki tutsaklara yollanacaktır. ABC İstanbul, kapatılan anti-otoriter ve anarşist tutsakların dışarıdaki dili, sözü olmak için vardır.


Karşılıklı Bir Paylaşım: Kitap Transferi ABC İstanbul’un oluşturmaya başladığı kitap arşivi tüm anarşist ve özgürlükçü tutsaklara açıktır. Tek taraflı bir paylaşımdan çok her anarşist ve özgürlükçü birey ve tutsaklardan gelecek kitaplara da açık olan ABC İstanbul kitaplığı ekonomik, toplumsal, siyasi sistemlerin yarattığı eşitsizliği anlamaya ve tartışmaya açan bir farkındalık yaratmak istemektedir. Oluşturduğumuz yazınsal taban ve paylaşımla her türden ırk, cins, tür ayrımcılığı ve tahakkümün olmadığı özgür bir dünyayı hayal ediyoruz. Devletin örgütlü şiddeti ve baskısı karşısında ezilmemek ve mücadele etmek için her anarşist bireyin birbirine ihtiyacı var. Kendisine meydan okunduğunda tüm gücüyle adaletsiz bir şekilde Şilili bir öğrenciyi vuran, Fransız bir köylünün tarlasını yakan, Meksikalı bir kadını darp eden, Kürt köylerini bombalayan, İspanyol bir yoldaşı hapseden, Yunanistanlı bir eylemciyi tutuklayan, Türkiye hapishanelerindeki tutsaklara işkence eden devlet karşısında dayanışma ve karşılıklı yardım direnişin anahtarıdır. Tarlabaşı’ nda bulunan Kerem Kamil Koç Kütüphanesi bu bağlamda tutsaklara açıktır.

Hukuksal Destek ABC İstanbul iktidarın hedef aldığı veya doğrudan eylemlerle iktidarı hedef alan ve devlet baskısı nedeniyle tutuklanan, gözaltına alınan anarşist, anti otoriter tutsakları destekler. Gözaltılara ve tutuklamalar karşısında hukuksal destek verir, gerektiğinde avukat desteği sağlar. Dışarıda, sürecin örgütlenmesini sağlamaya çalışır. Ayrıca herkesin tek başına devletin baskı aygıtlarına karşı hukuksal anlamda hazır olmasını bir gereklilik olarak görür, bu nedenle zaman içerisinde bireylerin bu konularda yetkinleştirilerek hukukun baskı aygıtları karşısında kendini savunabilecek donanıma sahip olmalarını sağlamayı amaçlar. Ancak bu amaçların gerçekleşmesi için hukuksal konularda bilgi sahibi kişilere ihtiyaç vardır. Şu anda öngörülemeyen bir zaman süreci içerisinde amaçlanan hukuki desteği de sağlamak amaçlarımız arasındadır. Reform değil, yıkım! temel mottomuzdur. Mahkûmlar cezaevlerinden, hayvanlar barınak ve laboratuvarlardan, işçiler fabrikalardan, öğrenciler okullardan kurtulana, son hücre yıkılana son kafes kırılana dek!


İ

ABC

ES Ç H İ AR

T

Yelensky’ nin Masalı: ABC’nin Kısa Tarihi Anarşist Kara Haç’ın tarihi çarlık Rusya’sına kadar uzanır. Çara karşı, politik ayaklanmalar sonucu birçok anarşist özgürlüğe olan tutkularının bedelini hapsedilerek, sürgüne gönderilerek ve ölümle ödediler. Dönemin hapishanelerinin kötü durumuna ek olarak, politik nedenlerle tutuklananlar ciddi biçimde kötü muameleye maruz kalıyorlardı. Anarşist Kızıl Haç çarlık hapishaneleri ve kamplarında tutulan politik tutsaklara destek vermekle sınırlı kalmadı, çoğu zaman sürgünden ve hapishanelerden kaçmalarına da yardım etti. Peter Kropotkin de özgürlüğünü bu gruba borçlu olan politik tutsaklardan

biriydi. Anarşist Kızıl Haç’ın kuruluş tarihi tam olarak bilinmemektedir. Ancak 1905 yılında kurulmuş olduğu hususunda kanıtlar mevcuttur. 1907 yılında ise çeşitli ülkelere yayılmıştır. 27 Ocak 1914 yılında Anarşist Kızıl Haç Chicago üyesi Morris Bernstein işsizlik karşıtı bir eylemin kışkırtıcısı olmak suçlamasıyla gözaltına alındıktan sonra Chicago polisi kırmızı mürekkeple yazılmış, üzerinde kuru kafa ve kemikler olan imzasız bir mektup aldı. Mektupta eğer Bernstein ve diğerleri serbest bırakılmazsa istasyonun havaya uçurulacağı yazılıydı. Aynı günün akşamında işsizlik eylemlerinin hedefi Harry Fishman evinin kapısına kırmızı tebeşirle


Anarşist Kırmızı Haç’ın Bildirisi Amerika’nın İşçilerine: Rusya Hapishanelerinde İşkence Gören Kardeşlerinizi Kurtarın

yazılmış, kurukafalı tehditleri bul-

dan sonra baskılar giderek arttı. Bu

du. Bu tehditleri savuranlar Anar-

olaya “Lexington Caddesi patlama-

şist Kara Haç’ tan başkası değildi.

sı” adı verilir. Suikast planında yer alan Anarşist Kızıl Haç üyesi Louise

Aynı yıl John D. Rockefeller’ın Lud-

Berger şans eseri binayı birkaç da-

low, Colorado’daki grevdeki işçiler

kika önce terk ederek patlamadan

ve ailelerin katledilmesi ile bağ-

yara almadan kurtuldu. (10 sene-

lantılarının açığa çıkmasına cevap

den kısa süre içerisinde Rusya’da

olarak Anarşist Kızıl Haç J.D. Roc-

hastalıktan dolayı hayatını kaybet-

kefeller’a bir suikast planı hazır-

ti)

ladı. Fakat ne yazık ki planlanan suikastın sabahında suikastta kullanılacak olan bomba anarşistlerin kaldığı evde patladı, patlama sonucu Anarşist Kızıl Haç üyesi Charles Berg, Carl Hanson ve iki kişi daha hayatını kaybetti. Patlama sokağı vücut parçaları yağmuruna tuttu. Onlarca kişi yaralandı ve bu kaza-

Rus devrimi ve artan baskılar 1917 Rus devriminin başlamasıyla ve bütün politik tutsakların Rus hapishanelerinden salıverildiği yönünde haberlerin gelmesiyle birlikte ABD’deki Anarşist Kızıl Haç dağıldı. ABD’deki Anarşist Kızıl Haç üyeleri Rusya’ya giderek önceden destek-


ledikleri politik tutsaklar tarafın-

Ukrayna tarihindeki ilk şehir ordu-

dan sevgiyle karşılandılar. Ancak

sunun organize olması konusunda

çok geçmeden Rusya’da bu sefer

benzersiz bir yardımcı rol üstlendi.

Bolşevik hükümet tarafından tutuklanan politik tutsaklar ortaya çıkacaktı. Rusya’da, ortaya çıkan yeni diktatörlük nedeniyle, Anarşist Kızıl Haç 1919 yılında tekrar organize oldu. (Bu noktadan sonra artık isimleri Anarşist Kara Haç olacaktı.) isimlerini uluslararası kızıl haç ve politik kızıl haçla karıştırmamak için değiştirdiler.

Şehir milisleri olarak Ukrayna Anarşist Kara Haç Anarşist Kara Ordu’nun birliklerinin içerisinde çalışmalarda bulundu. Ancak asla hareket halinde bir güç olmadılar, öncelikle şehir çevrelerinde çalışma yürüttüler. Üyeleri resmi üniforma giymediler ancak giydikleri kot tulumlar ve kendilerine özgü kol bantlarıyla tanımlandılar.

Kara Ordu 1918 yılında Nestor Makhno, Ukrayna’da kontrol altına alınan bölgelerde anarşist isyancı devrimci ordunun tamamlayıcısı olarak Anarşist Kara Haç’a yeni bölümler organize etti. Zamanın gerekliliklerine göre tutsaklarla dayanışma, acil tıbbi destek ve öz savunmaya evirilmişti. Kazakların, Beyaz Ordu’nun, soykırımcıların ve sonraları Kızıl Ordu’nun çeşitli saldırıları karşısında Ukrayna Kara Haç hareketi şehir savunmalarını hazırlama ve

Kara Ordu’nun bayrağı ve sloganı: “ Emekçilerin Özgürlüğünün Önünde Kim Varsa Hepsine Ölüm! “


Belli bir süreliğine Anarşist Kara

nışmanın gerekliliği bir kez daha

Haç, Moskova ve Petrograd’da (bu

anlaşılmış oldu. Moskova, Kharkov,

şehirlerde geniş çapta çalışma yü-

Odessa ve diğer birçok şehirde

rütmemelerine rağmen) Bolşevik

Anarşist Kara Haç ve benzeri grup-

hükümet tarafından tolere edil-

lar ortaya çıktı.

di. Sovyet istihbarat ve gizli servisi Çeka Anarşist Kara Haç’ın içine muhbirler sızdırarak grubun eylemleri, aktiviteleri ile ilgili raporlar hazırladı. Moskova, Petrograd ve Ukrayna’ da Kara Ordu’nun kontrolü altında olan yerler dışındaki yerlerde ağır baskılar sonucu anarşist kitaplar, yayınlar toplanırken Anarşist Kara Haç üyeleri de tutuklamalar ve engellemelerle karşı karşıya kalmaktaydı.

Anarşist Kara Haç üyeleri Bolşevik hükümeti tarafından çeşitli baskılara maruz kaldılar. Grubun aktivitelerini hukuksuz hale getiren kanunlar çıkarıldı ve AKH aktivistleri katledildi. 1924-1925 yılları arasında Rusya’da AKH neredeyse yok edildi. Lea Gutman, Helana Ganshina ve Aaron Baron gibi bazı üyeler gözaltına alındıktan sonra Bolşevik hükümet tarafından katledildiler. Diğerleri ise tutuklandı ancak farklı

1919 Eylül ayında Bolşevik partinin

ülkelerdeki anarşistlerin yürüttüğü

Moskova komitesi toplantısına dü-

kampanyalar sonucu, komünist hü-

zenlenen bombalı saldırı Rusya’nın

kümet tutsakları serbest bırakmak

genelinde Bolşevik Kızıl Ordu ve

zorunda kaldı.

Çeka tarafından anarşistlerin toplu bir biçimde tutuklanmalarının bahanesi oldu. Troçki, Rusya’nın anarşistlerden demir bir süpürgeyle temizlenmesine ant içmişti. Kısa sürede Bolşevik hapishanelerindeki anarşist tutsaklarla daya-

Kaçmayı başaranlar veya Bolşevik hapishanelerinden serbest bırakılanlar Berlin’de buluşarak AKH’ı tekrar kurdular. Hollanda’ya ve Paris’e geçmeden önce grup eylemlerine birkaç sene boyunca Berlin’de


devam etti. ABD’deki gruplar Rus

Sosyal demokratların AKH’a yol-

hapishanelerinde kalan yoldaşları-

daşlarının kaçmasına yardım et-

nı desteklemek için tekrar bir ara-

meyi reddetmesi nedeniyle birçok

ya geldiler. Ancak 1936 senesinde

anarşist Nazilerin toplama kampla-

Rus hapishanelerindeki tutsaklarla

rında öldürüldüler.

iletişim gitgide azaldı ve 1940 senesinde artık hiçbir şekilde iletişim şansı kalmamış oldu. Daha sonra-

Kara Haç, 1939’da hizmetlerine

dan hepsi olmasa bile, çoğu anar-

yönelik inanılmaz talebe rağmen

şist tutsağın Stalin’in “temizliği”

finansal yardımlardaki düşüş ne-

sırasında öldürüldüğü öğrenildi.

deniyle dağıldı. Ancak AKH üyeleri

II. Dünya Savaşı’ndan sonra İspanya iç savaşı sırasında AKH daha uluslararası bir hale geldi. AKH anarşist yoldaşların faşizmin zulmünden kaçmalarına yardım etti. Bu dönemde AKH üyeleri genelde Rusyalı Yahudilerden oluşmaktaydı bu nedenle bu kişiler için Avrupa’da yakalanmak demek, kesin olarak, ölmeleri anlamına gelmekteydi. Sosyal demokratlar usulca çoğu anarşist için hayati önem arz eden organizasyonların başına geçtiler. O zamanlar bunun adı Yahudi İşçi Komitesi’ydi. Bu komite Yahudi mültecilerin Hitler ve Avrupa’dan kaçmalarına yardım etmekteydi.

ve onların desteklediği bireyler tarafından farklı isimlerle çalışmalara devam ettiler. Savaşın sonlarına doğru tutsaklarla dayanışma konusunda aktif olan sadece birkaç grup kaldı. Ancak bu gruplarda 1958 yılında devamlılıklarını sağlamak için gerekli destek kalmadığı için aktivitelerine devam edemediler. Ancak 1960’ların sonlarında İngiltere’de tekrar ortaya çıktı; öncelikle faşist Franco rejimiyle mücadele eden, İspanyol direnişi tutsaklarına yardım etmek üzere faaliyet gösterdi. Carrara’daki uluslararası anarşist konferans sırasında Anarşist Kara Haç’ın çağrısı karşılık buldu. Avru-


pa, ABD ve Avustralya’da Anarşist

ve Valpreda isimli başka bir anar-

Kara Haç kuruldu. Fakat bu erken

şist İtalya’daki bombalamaların

başarı aynı zamanda büyük kayıp-

Neonaziler tarafından yapıldığının

lara yol açacaktı. Anarşist Kara Haç

kanıtları ortaya çıkmasına rağmen

üyeleri çeşitli ülkelerde polis tara-

hala bununla ilgili suçlanmaktaydı-

fından öldürüldü veya tutuklandı.

lar. Daha sonraları bu bombalama-

Kara Haç’ın Londra bölümünün ku-

nın faşist bir komplo olduğu, CIA

rucularından olan Stuart Christie,

ve NATO tarafından desteklendiği

Öfkeli Tugaylar’ın içinde yer aldığı

ortaya çıktı. “Gerilim stratejisi” ola-

suçlamasıyla tutuklandı. Bir sene-

rak bilinen bu plana göre, bomba-

den fazla süre cezaevinde kaldık-

lar yerleştirilecek ve bu sol hareket

tan sonra serbest bırakıldı.

üzerine atılacak bu şekilde de fa-

12 Aralık 1969’da Milan Anarşist Kara Haç’tan Guiseppi Pinelli İtalya’da gerçekleşen çeşitli bombalama eylemleriyle ilişkisi nedeniyle gözaltına alındı. Bu, polisin bombalamaları Anarşist Kara Haç ve Pinelli üzerine atma konusunda ilk girişimi değildi. Pinelli polis tarafından 3 gün sorguya çekildi. Üçüncü günün sonunda gece yarısından biraz önce Pinelli polis merkezinin 4. Katından aşağıya atıldı. Ölümüne sebep olacak şekilde yaralandı. Yetkililer Pinelli’nin camdan atlamadan önce hakkındaki suçlamaları kabul ettiğini söylediler. Pinelli

şistlerin iktidara gelmelerinin önü açılacaktı. Pinelli tanınmış bir anarşist olmasından dolayı ve öldürülmeden önce İtalya’da planlanan faşist askeri darbeyle ilgili suçlamalara ilişkin soruşturma sürecinde yer aldığı bilinmesinden dolayı hedef alınmıştı.


O zamanlar Neo-Naziler Anarşist

gruplarından biri olan “ 2 Haziran

Kara Haç Milano’nun içine sızmıştı.

Hareketi” üyesi olmakla birlikte,

Bu nedenle polis açısından, Pinel-

karşı-kültür

li’nin kendisine kurulan komplodan

devrimci sol grupların içindeydiler.

haberi olabileceği ve bu komploya

Aynı

karışan ajanların kim olduğunu

önce Hash- rebels gibi bazı yeraltı

bilme ihtimali netlik kazandı. Bu

örgütlerinde yer aldılar. İkisi de

komplonun bütünlüğünü korumak

kısa bir hayat sürmelerine rağmen,

açısından Pinelli’yi öldürmek artık

harekete olan katkıları kısa ama

zorunlu hale gelmişti.

etkili

hareketlerinin

zamanda

olarak

ve

öldürülmeden

nitelendirilebilir.

4 Aralık 1971’de, Georg von Rauch (Anarşist Kara Haç Almanya) polis tarafından durduruldu. Olay sırasında Von Rauch ve bir polis memuru birbirlerine karşılıklı ateş etmeye başladılar. Bu çatışma sonucunda Von Rauch vuruldu ve olay yerinde öldürüldü. Birkaç ay sonra Augsburg polisi tanınmış iki radikalin etrafını sardı. Gözaltı

2 Haziran Hareketi’nin Amblemi

sırasında polislerden biri tetiği

1970’lerin sonlarına doğru Anar-

çekti ve Thomas Weissbecker’i

şist Kara Haç Huddersfield üyeleri

vurdu. Thomas Weissbecker orada

İngiltere’de “kişilerin bilinmeyen

hayatını kaybetti. Weisbecker de

mahkemesinde”

Anarşist Kara Haç Almanya üyesiydi.

Unknown trial) yargılandılar. İngil-

Aynı zamanda Weissbecker ve

tere’de silahlı soygundan cezaevin-

Von Rauch 70’lerin Almanya’sının

de bulunan bir başka Kara Haç üye-

önde

si Phil Ruff kısa bir süre sonra, 1978

gelen

sol

şehir

gerilla

(the

Person’s


yılında Gartree hapishane isyanla-

anarşist tutsaklara yardımcı olabi-

rını kışkırtmakla suçlandı. Stuart

lecek bir hareket kurmak amacıy-

Christie, daha önce bahsedildiği

la “Anarşist Kara Haç Ağı” için bir

gibi, Londra’da ve İspanya’da on

teklif taslağı hazırladı. O, AKH’nın

sene boyunca bir numaralı halk

bireysel kolektiflerden çok birleşik

düşmanı olarak kalmaya devam

kitle hareketi olması gerektiğine

etti ve sürekli polis tacizine maruz

inanmaktaydı. Ervin’in bu teklifi

kaldı.

Anarşist Kara Haç hareketinin 1980

1970’lerin

ortalarında

İrlanda

Anarşist Kara Haç üyesi Noel ve Marie Murray Dublin’de birçok silahlı eyleme katıldılar. 1975 Eylül’ünde İrlanda Bankası’nın Killester şubesindeki bir soygun sırasında Marie Murray olaya karışan görev süresi bitmiş bir polis memuru tarafından öldürüldü. Görünüşe göre anarşistler bankadan 7000 poundla ayrılırken polis karısı ve çocuğuyla bankanın dışında park edilmiş bir araçta oturmaktaydı. Polis anarşistlerin peşinden koşarken vuruldu. İkisine de ölüm cezası verildi ancak daha sonra ceza hafifletildi.

ve 1990’larda büyümesini sağladı. Ervin’in AKH ağı kurulması çağrısına rağmen bu tür bir yapılanma 80’lerde bütün AKH grupları arasında ortaya çıkmadı. Ancak 1989 yılında AKH topluluğu “Acil Durum Müdahale Ağı” (Emergency Response Network) kurmaya başladı. Bunun kurulma amacı, politik baskınlara, ölüm cezalarına, açlık grevlerine, baskılara, engellemelere, AKH üyelerinin veya AKH’nın birlikte çalıştığı grupların üyelerinin öldürülmesi ve işkence görmesine cevap vermekti. Bu, dünyadaki AKH gruplarının ve diğerlerinin, acil durum müdahale ağı harekete geçtikten sonra 48 saat içinde, faks

1979 senesinde ABD’de anarşist

çekmeleri,

telefon

görüşmeleri

tutsak olan Lorenzo Kom’boa Ervin

yapmaları, eylemler ve başka türlü


doğrudan eylemler düzenlemeleri

dahil olacak ancak bir seneden az

anlamına gelmekteydi. Ne yazık ki

bir süre içerisinde Federasyon’un

çok fazla işlevsel kılınmadığı için

yönelimi ve amaçları grup içinde

Acil Durum Müdahale Ağı zamanla

bölünmelere yol açacaktı. Anarşist

ortadan kalktı.

Kara Haç Federasyon’undan ayrı-

90’ların başlarında az sayıda AKH grubu yoğun dayanışma faaliyetlerine devam etmesine rağmen, birleşik bir AKH konsepti hiçbir zaman gerçekleştirilemedi. AKH grupları çeşitli bölgelerde faaliyet gösterirken, birleşme konusunda ortak bir fikir birliği yoktu. Bu da hapishane sistemi içinde bulunun herhangi bir politik tutsak için zayıf bir dayanışma ağı sonucunu doğurdu. 1994’de politik tutsaklarla dayanışmayla ilgili konuları tartışmak için üzere bir Anarşist Kara Haç konferansı gerçekleştirildi. Ve tekrardan Acil Durum Müdahale Ağı kuruldu.

lan gruplar Anarşist Kara Haç Konfederasyonu’nu kuracak ancak bu yapılanma da birkaç seneden uzun sürmeyecekti. AKHF ise 7. Yılında uzun süreler var olmak üzere kurduğu gelecek planlarıyla devamlılığını sürdürdü. Zamanla ” Duvarları Yık Ağı” (Raze the Walls Network) gibi birkaç sene boyunca faaliyetlerine başarıyla devam eden ancak 1998-1999 yılları arasında ortadan kaybolan gruplar ortaya çıktı. Bundan geriye kalanlar hala “Duvarları Yık” Seattle, Washington içerisinde görülebilir. Avrupa’daki ağlar, Polonya’da olduğu gibi geçtiğimiz birkaç sene içerisinde ortaya çıktı ve parlak bir

1 sene sonra 4 AKH grubu Anarşist Kara Haç Federasyonu’nu kurmak için bir araya geldiler. (New Jersey, Bronx, Washington DC, Brew City). Diğer gruplar da kısa zamanda buna

gelecekleri var. Yani göründüğü üzere AKH tarihi bir mit veya peri masalından çok daha fazlası. Bu tarih bunu araştır-


mak için yeterince sabırlı ve tutku-

yorumlar. Egolarımızın ve gururu-

luysanız kolayca keşfedilebilir. As-

muzun kendisinden çok şey feda

lında şu ana kadar yazılanların bu

etmiş insanlara sağlam bir destek

tarihin küçük bir bölümü olduğuna

vermenin önüne geçmesine izin

eminiz. Eğer daha çok kişi bu konu

veriyoruz.

hakkında araştırma yaparsa bu konuyla ilgili daha çok bilgi edinilebileceğine de eminiz.

Arada sırada Ojore Lutalo’nun ( Trenton hapishanesinde tutulan yeni afrikalı anarşist) sözlerine ku-

Bu yazının başlığında adı geçen Bo-

lak vermeliyiz: “ kendi tutsaklarını

ris Yelensky bütün hayatını dünya

desteklemeyen bir hareket utanıla-

üzerindeki politik tutsaklara ada-

cak bir harekettir.” İşte bu neden-

mış, yorulmadan düşen yoldaşları

den dolayı politik tutsaklarımızı

için savaşmış ve tarihin sayfaların-

desteklemek zorundayız. Anarşist

da kaybolmaması gereken kişiler-

Tutsaklara özgürlük!!

den birisi. Yaptıkları unutulmaması gereken ve yaptıkları bir masal gibi hatırlanmaması gereken birisi. O bizden önce gelen ve bize yolu açan birisi olarak hatırlanmalı. Bir zamanlar Boris Yelensky’nin dediği gibi: “Bir iş övünmek için değil karşılıksız yardımlaşmaya inandığımız için yapılır.” Bu cümleleri ciddiye alarak, bu şevkle yolumuza devam etmeliyiz. Ama ne yazık ki çoğu insan yapılan işleri mutlakçı ve rekabetçi bir bakış açısıyla

“Matthew Hart: Yelensky’s Fable: A History of the ABC” den derlenmiştir.
İLETİŞİM: abcistanbul@riseup.net abcistanbul.blogspot.com


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.