AAU Matchmaker 2, 2012

Page 1

N r. 2, 2012

A A U

M AT C H M A K E R

Millionbevilling til til lovende materiale /10 Proteser skal gøres mindre robotagtige /12 Innovativ forretning på innovativt produkt /16

AAU hjælper fleksible forbrugere til at få billigere el | AAU MATCHMAKER UDGIVES TIL INTERESSEREDE VIRKSOMHEDER OG INSTITUTIONER I DET PRIVATE OG OFFENTLIGE |


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.