Page 1


TIDSPLAN 2010-2012 // INTRODUKTION Planlægning af de kommende to og et halvt år kan nu fastlægges, da Kulturministeriet har udmeldt de konkrete datoer for ansøgningsproceduren. Herudover er der allerede en struktur for de efterfølgende år 2013-17, der omfatter dels en række infrastruktursatsninger i Århus og Region Midtjylland, dels en udviklingsplan og dels op-start på en række større satsninger og projekter op mod 2017. Det er dog vigtigt at bemærke at tidslinjen naturligvis revideres løbende.


TIDSPLAN 2010-2012 // TIDSPLAN TIDSLINJE 1 : ANSØGNINGSPROCEDURE » i november 2010 indkalder Kulturministeriet ansøgninger. » i februar 2011 afholder kulturministeriet et orienteringsmøde for potentielle kandidatbyer. » ansøgningsfristen er nu fastsat til medio september 2010. » i december 2010 foretages et foreløbigt valg (det er normalt, at der frasorteres et antal byer i 1. runde af 2 runder, men i tilfælde af at der kun er få kandidatbyer er det uvist, hvordan det håndteres). Det kan ligeledes forventes, at komitéen anbefaler, at kandidat byer arbejder videre med visse anbefalinger. » i september 2012 aflægger komitéen besøg hos ansøgerbyerne og kort efter forventes det, at der indgives en indstilling. » i november 2011 konformerer EU dette valg. (EU kommissionen stiller med 6 internationale eksperter og den danske regering udpeger 5 danske eksperter til denne komité der skal foretage en kvalitativ vurdering af kandidatbyerne) TIDSLINJE 2: DEN POLITISKE PROCES I ÅRHUS / REGION MIDTJYLLAND » i december 2010 indsendes en beskrivelse af de organisatoriske, økonomiske og programmæssige rammer for projektet til Århus Kommune, Region Midtjylland samt de involverede kommuner. De programmæssige rammer vil udstikke centrale temaer for projektet. Ansøgningen udformes indenfor disse rammer. » projektansøgningen fremsendes til Århus Kommune, Region Midtjylland samt de øvrige kommuner til godkendelse / tilslutning i august 2011. » i efteråret 2011 / foråret 2012 skal der arbejdes

8 TIDSPLAN 2010-12

» »

videre med projektudvikling samt specificering af budget/finansiering samt forberedelse af den organisation der forventes at skulle realisere projektet fra 2013. den endelige og tilrettede ansøgning indsendes i juni 2012. i oktober / november 2012 skal den endelige budgetramme for projektet vedtages af de tilsluttede kommuner / Region Midtjylland

TIDSLINJE 3: PROGRAM / PROJEKTUDVIKLING » der afholdes 14 tematiske visionsseminarer samt supplerende møder efterfølgende i oktober/november 2010 for at sammenfatte en programstrukturramme for 2017-projektet. » der indsendes en sammenfatning af programstrukturen og udgives dokumentation af visionsseminarer til Århus Kommune, Region Midtjylland samt de involverede kommuner i dec. 2010. » i jan. 2011 nedsættes et antal projektgrupper for at videreudvikle 8-12 projekt-”klynger” som danner grundlag for ansøgningen. Det forventes, at ansøgningen inkluderer maks. 50 større, centrale, strategiske projekter. En række strategiske projekter forventes at blive lanceret og udviklet i årene 2013-2016 udover store projekter til selve kulturbyåret. TIDSLINJE 4: STRATEGISK UDVIKLING » interne drøftelser af organisatoriske rammer / økonomi i efteråret 2010. » de organisatoriske og økonomiske rammer fremlægges af de involverede partnere i januar 2011 og videreudvikles, jan - juni 2011. » i efteråret 2011 skal de deltagende kulturinstitutioner vedtage rammerne for deres individuelle

» » »

engagement i 2017. i efteråret 2012 skal der vedtages bidrag til perioden 2013-2017. i samme periode skal der afholdes forhandlinger med bl.a. Kulturministeriet inden udgangen af 2012 for at fastsætte det statslige bidrag. fra 1. januar forventes det at den ny SI/fond er på plads.

TIDSLINJE 5 OG 6: LÆRING / UDVIKLING » fra 2011 forventes iværksat en række udviklingsforløb i samarbejde med bl.a. Region Midtjylland, herunder kurser / workshops / udviklingsforløb for at styrke udviklingen af kulturen og den kreative sektor i regionen. TIDSLINJE 7,8 OG 9 » der holdes et antal møder i Aarhus 2017 Videns- og Kontakt forum på strategiske tidspunkter således at forummet kan bidrage til processen i afgørende faser. » der holdes fortsat møder i den regionale styregruppe samt i den kommunale følgegruppe ved Århus Kommune. » der afholdes en række internationale konferencer med europæiske netværk for at udvikle en platform for samarbejde, bl.a. Euro Cities i juni 2011, Nordic City Network i nov. 2010, Rencontres Europe, Creative Regions m.fl. » der planlægges både et nationalt seminar om Aarhus 2017, hvor potentielle partnere deltager bl.a. ambassader, statslige kulturinstitutioner, landsdækkende netværk, fonde mm. Det planlægges i 2011. Ligeledes planlægges et erhvervsseminar i løbet af 2011.


2010 j j a

s

o

n

d

2011 j f m

a

m

j

j

a

s

o

n

d

2012 j f m

a

m

j

j

a

s

o

n

d

2013 j f


TIDSPLAN 2010-2012 // VISIONER

PROJEKTETS VISIONER TAGER AFSÆT I MÅLSÆTNINGER OG KORTLÆGNINGER

2

PROJEKTETS VISIONER BYGGER PÅ VÆRDIER, INDHOLD, DET FYSISKE MILJØ, SÆRLIGE MÅLGRUPPER OG DET EUROPÆISKE

KOMMUNALE, REGIONALE OG EUROPÆISKE MÅLSÆTNINGER & DEN KULTURELLE KORTLÆGNING

AARHUS 2017 KOMMUNALE, REGIONALE OG EUROPÆISKE MÅLSÆTNINGER

STRATGISKE MÅLSÆTNINGER:

DEN BÆREDYGTIGE BY

BØRN

BYRUM

DEN EUROPÆISKE BY

KUNST

DEN DIGITALE BY

DEN DEMOKRATISKE BY

UNGE

DEN LEGENDE BY

KULTUR/NATUR

DEN MANGFOLDIGE BY

» » » »

BØRN

» »

» » » » UNGE

DEN LEGENDE BY

DEN ÅBNE BY

DEN SKABENDE KUNST

DEN KREATIVE BY

FORTIDSBILLEDER, KULTURARV

KULTUR/NATUR

FORTIDSBILLEDER, KULTURARV

»

DEN UDØVENDE KUNSTS VISIONER

»

INTERNATIONALE & EUROPÆISKEBASEREDE VISIONER

»

DEN MANGFOLDIGE BY

DE FYSISKBASEREDE VISIONER

»

DEN DEMOKRATISKE BY

MÅLGRUPPEBASEREDE VISIONER

»

DEN BÆREDYGTIGE BY

VÆRDIBASEREDE VISIONER

at styrke kunstens og kulturlivets betydning i og for byen/regionen at sikre aktiv deltagelse og engagementsmuligheder for hele befolkningen i kulturlivet og lokal samfund at skabe en åben og levende by for alle og fremme fællesskab med plads til forskellighed at styrke Århus´ og regionens synlighed internationalt og fremme det internationale samarbejde og dialog at fremme kreativitet, innovation, viden og eksperimenter som brændstof for byens og regionens udvikling at fremme tværfaglige og sektoral løsninger for en visionær og bæredygtige fremtid i en global sammenhæng at fremme tværfaglig og tværsektorale løsninger for en visionær og bæredygtig fremtid

» »

1

DEN DIGITALE BY

DEN KREATIVE BY


4

PROJEKTETS VISIONER FORHOLDER SIG TIL 4 ‘NIVEAUER’

VISIONSTEMAER INTERAGERER MED HOVEDIDÉEN OG PROJEKTER SKABES I KLYNGER OG ISÆR I KRYDSFELTET

DEN LOKALE DIMENSION DEN REGIONALE DIMENSION DEN NATIONALE DIMENSION DEN EUROPÆISKE/INERNATIONALE DIMENSION

DEN DEMOKRATISKE BY

UNGE

DEN MANGFOLDIGE BY

INTERNATIONALE & EUROPÆISKEBASEREDE VISIONER

BYRUM

DEN EUROPÆISKE BY

DEN LEGENDE BY

KULTUR/NATUR

DEN UDØVENDE KUNSTS VISIONER DE FYSISKBASEREDE VISIONER KUNST

DEN DIGITALE BY

DEN KREATIVE BY

DEN ÅBNE BY KULTUR/NATUR KULTURARV DEN LEGENDE BY

»

ÅRHUS SOM EUROPÆISK KULTURHOVEDSTAD

»

BØRN

DE FYSISKBASEREDE VISIONER

MANGFOLDIGHED BÆREDYGTIGHED DEMOKRATI

»

DEN BÆREDYGTIGE BY

»»

MÅLGRUPPEBASEREDE VISIONER

»»

»»

»» VÆRDIBASEREDE VISIONER

VÆRDIBASEREDE VISIONER

DE SKABENDE OG INDHOLDSDREVNEBASEREDE VISIONER KUNST DEN DIGITALE BY DEN KREATIVE BY

FORTIDSBILLEDER, KULTURARV

»

3

MÅLGRUPPEBASEREDE VISIONER BØRN UNGDOM

Kortlægning1_8_Tidsplan  

// INTRODUKTION Herudover er der allerede en struktur for de efterfølgende år 2013-17, der omfatter dels en række infrastruktursatsninger i...

Kortlægning1_8_Tidsplan  

// INTRODUKTION Herudover er der allerede en struktur for de efterfølgende år 2013-17, der omfatter dels en række infrastruktursatsninger i...