Page 1

UDSTILLING: HER ER AARHUS! // INTRODUKTION Efter næsten et år med workshops, debatarrangementer og kortlægninger af byens og hele regionens styrker og svagheder præsenterede Aarhus 2017 en levende udstilling Her er Aarhus!, hvor interesserede borgere og besøgende i byen kunne komme helt tæt på projektet. Ridehuset i Århus var fra den 25. marts til den 11. april 2010 platform for størstedelen af formidlingen af kortlægningerne i form af udstillinger og aktiviteter. Det centrale i udstillingen var en præsentation af de kulturelle kortlægninger og dens resultater, som i udstillingen blev synliggjort via foldere, plancher, modeller, fotoprojekteringer, video mv. Endvidere foregik der på en scene placeret i midten af Ridehuset en række offentlige aktiviteter hver dag under hele udstillingsperioden. Der foregik workshop på det 80 m2 store luftfoto af Århus med emner som kulturel mangfoldighed, bæredygtighed, det offentlige rum, den kreative sektor, Århus’ vækstpotentialer, byggeworkshops for børn og foredrag med toneangivende århusianske forfattere foruden en række workshops, spørgeskemaundersøgelser og rundvisninger arrangeret for og med de besøgende. Som optakt til udstillingen var der opstillet en glascontainer på Lille Torv og under udstillingsperioden var glascontaineren placeret på Rådhuspladsen, hvor den fungerede som reklame for udstillingen.


UDSTILLING: HER ER AARHUS! // FORMIDLING OG FORMÅL FORMIDLING AF KORTLÆGNINGERNE Aarhus 2017 har i samarbejde med Region Midtjylland gennemført en omfattende kulturel kortlægning, der tæller 13 tematiske kortlægninger – herunder 27 delkortlægninger og over 60 forskellige workshops, seminarer og undervisningsforløb. Udstillingen var afslutningen på projektets første fase - de kulturelle kortlægninger og analyser - i Århus’ bestræbelser på at opnå titlen som Europæisk Kulturhovedstad i 2017. Projektet har inddraget en lang række aktører fra de kulturelle sektorer, fra de kreative erhverv og fra uddannelsesinstitutioner, kunstnere, politikere og borgere. I alt har mere end 8000 personer været involveret i kortlægningsprocessen. Nedenfor vises en opgørelse over hvor mange personer, der har været impliceret i kortlægnings-processen: » » » » » » »

950 professionelle deltagere i konferencer, seminarer og workshops 900 personer fra kommunerne i regionen – inkl. Århus – har deltaget i SWOT-workskops 320 lokale borgere har været involveret i åbne workshops 220 kulturinstitutioner og 230 kunstnere og 670 virksomheder inden for de kreative erhverv fra hele regionen har bidraget med information om deres institutioner og arbejde 200 børn har produceret modeller, som var en del af udstillingen Her er Aarhus! 400 studerende har brugt kortlægningen som led i deres studieforløb – det omfatter studerende fra bl.a. Arkitektskolen Aarhus, Antropologi, Æstetik og Kultur og Oplevelsesøkonomi på Aarhus Universitet mere end 600 borgere er adspurgt om deres syn på lokale byrum

AARHUS 2017-UDSTILLING HER ER AARHUS! Udstillingsperiode: 25. marts – 11. april 2010 Sted: Ridehuset, Århus C Besøgstal: I alt 5960 besøgende

Medie- og pressedækning: • Under udstillingsperioden var der 15 artikler i forskellige medier • Et indslag i TV2 Østjylland (åbningsaftenen) • Et indslag i DR P4 Østjylland

FORMÅLET Formålet med at formidle kortlægningerne var at sikre kendskab, forståelse, opbakning samt aktivitetsdeltagelse i forhold til hele 2017-initiativet fra Århus/den midtjyske regions borgere. Ikke kun resultaterne af kortlægningerne blev præsenteret, men der blev også sat fokus på en række projekter, som bl.a. er indeholdt i Århus Kommunes kulturpolitik 2008-2011 og som vil kunne indarbejdes i Kulturpolitikken 20122016.

6 HER ER AARHUS! // 6.2 FORMIDLING OG FORMÅL


2 SWOT-LABYRINT ÅRHUS

ÅRHUS

ÅRHUS

HOLSTEBRO

SILKEBORG

VIBORG

RINGKØBINGSKJERN

KULTURRING ØSTJYLLAND

KONFERENCER

LUFTFOTO AF ÅRHUS

SCENE

13 KULTUR- OG BYUDVIKLINGSPROJEKTER

STREET COFFEE

HERNING

6 FILM FRA

RESULTATER SWOT, REGION MIDT

INTRO-PLANCHER

BACKSTAGE

“FORANDRING“

RESULTATER FRA WORKSHOPS

1 INTRODUKTION

4 SWOT-WORKSHOP

INDGANG

10 UNGDOM 11 KULTURRUTER

HORSENS

3 FOTOSERIEN

9 BØRN

5 FOTOSERIE AF TEMAERNE

RANDERS

7 KULTUR

11/A BYENS RUM

13 KULTUR- OG BYUDVIKLINGSPROJEKTER

16 MANGFOLDIGHED 8 KREATIVE ERHVERV

7/A IDRÆT

BÆREDYGTIGHED DEMOKRATI & LÆR DANSK

15 ÅRHUS SET UDEFRA

14 SKJULTE STEDER

13 KULTUR- OG BYUDVIKLINGSPROJEKTER

ÅRHUS

RESULTATER SWOT, ÅRHUS

ARBEJDSOMRÅDE, 2017

INTRO-PLANCHER

CAFÉOMRÅDE

12 FARLIGE FORBINDELSER


UDSTILLING: HER ER AARHUS! // UDSTILLINGENS INDHOLD Udstillingen omfattede 18 ”stationer”, der hver især kaster et blik på Århus og Region Midtjylland og som er relevante i forhold til Århus Kommunes satsning på at gøre Århus til Europæisk Kulturhovedstad i 2017. I det følgende beskrives indholdet af de 18 stationer, som de besøgende kunne opleve under udstillingen. STATION 1: Introduktion De besøgende blev på udstillingen først mødt af 12 store plancher, som gav en introduktion til projektet. STATION 2: SWOT-labyrint Fra 13 tematiske workshops i Århus og 8 workshops i Region Midtjylland med i alt ca. 600 deltagere var konklusionerne herfra samlet i en labyrint af plancher med udsagn fra og om Århus, Herning, Horsens, Holstebro, Randers, Silkeborg, Viborg, de vestjyske kommuner og Kulturring Østjylland. Af plancherne kunne man aflæse byernes styrker, svagheder, muligheder og trusler, som deltagerne til de enkelte SWOT-workshops havde fundet centrale. I de mange ord findes kimen til byens DNA.

STATION 3: Fotoserien ”Forandring” Midtvejs igennem SWOT-labyrinten blev de besøgende mødt af en række ældre fotos fra 1870 op til 1980 samt fotos taget fra nøjagtig samme steder og fotograferet i ugen op til udstillingen af fotograf Anders Bach. Det var også muligt at opleve fotoserien, når de besøgende passerede hovedindgangen i Ridehuset, idet de igennem et afbræk i introduktionen til projektet kunne ane fotoserien ”Foranding”. Med fotoserien ønskede Aarhus 2017 at vise byens foranderlighed. Byen er i evig forandring – den er i konstant bevægelse, og den bliver aldrig ”færdig”. En gang imellem går vi selv tilbage i tiden og finder den gamle by igen; f.eks. ved fritlægningen af Åen. STATION 4: SWOT-workshop for de besøgende Her kunne de besøgende give deres egen bud på Århus’ styrker, svagheder, muligheder og trusler ved at udfylde SWOT-kort og klæbe dem op på plancher.

STATION 5: Fotoserie af udstillingens temaer Aarhus Fotografiske Amatørklub (AFA) havde bidraget til udstillingen med en række fotoserier, der forholdte sig til udstillingens temaer. Med et udvalg af egne fotografier præsenterede 32 fotografer deres syn på byens synlige kvaliteter og steder. STATION 6: Film fra Aarhus 2017-konferencer Der blev vist uddrag fra 4 store afholdte konferencer med op mod 900 deltagere, der har sat fokus på, hvorfor Århus vil være Kulturhovedstad, hvordan Aarhus 2017 vil gøre det, og hvilke erfaringer der er fra tidligere kulturhovedstæder. Der blev bl.a. vist indlæg fra lederen af Stavanger 2008 og Umeå 2009 samt formanden fra EU’s komite, der har ansvaret for at bedømme Århus’ ansøgning. STATION 7: Kulturkortlægning - Århus og Region Midtjylland Aarhus 2017 havde fundet frem til ca. 582 kulturinstitutioner i Region Midtjylland, som var vist på kort. Re-

6 HER ER AARHUS! // 6.3 UDSTILLINGENS INDHOLD


sultaterne fra en spørgeskemaundersøgelse blandt 200 kulturinstitutioner forelå i en samlet rapport, der forsøger at afdække, hvordan spillesteder, udstillingssteder, biblioteker, museer, og festivaler fungerer, og hvordan deres udviklingsmuligheder ser ud i de kommende år. En slags tilstandsrapport for et kulturliv, som har det godt, men som også er stillet over for mange udfordringer.

virksomheder har deltaget i denne kortlægning, og på udstillingen kunne de besøgende læse om resultaterne.

STATION 7/A: Kortlægning - Idræt Idrættens Analyseinstitut har i foråret 2010 gennemført en kortlægning af idræt og motion i Århus. Kortlægningen resulterer i bud på århusiansk idræts styrkepositioner og succesfulde satsninger frem mod 2017. De foreløbige resultater kunne opleves på udstillingen.

STATION 9: Børnekortlægning - MitHood 4. klasserne fra skolerne i Gellerup har deltaget i den første af en række forløb med børn i Århus’ 23 skoledistrikter. Børnene har været ude at se på bydelen og resultatet kunne opleves på udstillingen i form af fotos, tegninger og modeller. Dette materiale udgør en inspirationskilde til, hvordan man kan gøre Århus til en mere legende by. Projektet er gennemført af Børnekulturhus Århus i samarbejde med Børn og Unge, Århus Kommune. Lad os håbe, at helhedsplanen for Gellerup vil kunne omsætte deres drømme og ønsker til virkelighed.

STATION 8: Kreative erhverv Aarhus 2017 har i samarbejde med NyX kortlagt de kreative erhverv i Region Midtjylland. Det omfatter arkitektur, design, mode og nye medier. Der findes ca. 3.000 virksomheder i regionen. Tilsammen udgør de en vigtig del af regionens samlede kreative talentmasse. 670

STATION 10: Ungdomskortlægning - Frontløberne Århus er kendt for sine ungdomsmiljøer, og Aarhus 2017 har bedt Frontløberne om at kortlægge deres egne erfaringer, da de netop i år 2010 fylder 25 år. På stationen var der mindmaps, network maps samt interviews med de unge selv.

6 HER ER AARHUS! // 6.3 UDSTILLINGENS INDHOLD

STATION 11: Tegn en kulturrute igennem byen Tegnestuen Metopos har udarbejdet 8 tematiske bykort, hvorpå de besøgende kunne tegne og komme med forslag til enten steder eller ruter. Resultatet udgives som temabykort i 2011. STATION 11/A: Den fysiske by - Byens rum Århus Kommune er i gang med at lave en handlingsplan for byens rum med forslag til, hvordan bl.a. torve og pladser kan gøres mere levende og mere attraktive for byens borgere og besøgende – som rum for refleksion, for leg og oplevelser, til markeder osv. Planen udarbejdes i 2010, og der vil ske ændringer de kommende år som optakt til 2017. Til inspiration kunne man på udstillingen se 15 forslag lavet af ca. 80 studerende fra Arkitektskolen Aarhus og tegnestuen Metopos. STATION 12: Den fysiske by – farlige forbindelser 60 arkitektstuderende fra Arkitektskolen Aarhus har fundet frem til 15 forskellige strækninger i byen, som


savner både identitet og en fysisk sammenhæng. Resultaterne af analyserne kunne opleves via de mange plancher, tegninger og modeller på udstillingen. STATION 13: Kultur- og byudviklingsprojekter - Region Midtjylland I Århus er der flere ambitiøse kulturbyggerier på vej inden 2017: Produktionscenter for Rytmisk Musik i Vester Allé; godsbanearealerne, som skal omdannes til et 7.000 m2 produktionscenter for billedkunst, scenekunst og litteratur; Moesgård Museums nye udstillingsbygning samt Multimediehuset på havnen, der bl.a. skal rumme det nye hovedbibliotek. Herudover er der to ambitiøse byudviklingsprojekter, nemlig Helhedsplanen for Gellerup og projektet omkring De Bynære Havnearealer. Endelig er der også 7 kultur- og byudviklingsprojekter fra Region Midtjylland. Alle disse nævnte kultur- og byudviklingsprojekter blev eksponeret på udstillingen i form af plancher og modeller.

STATION 14: Den fysiske by - Skjulte steder I samarbejde med KulturNat Århus er der lavet et fotografisk projekt over byens skjulte steder. I samarbejde med Århus Stiftstidende har Aarhus 2017 inviteret byens borgere til at indsende fotos ud fra forskellige overskrifter. Der blev indsendt over 400 fotos, og på udstillingen kunne de besøgende være med til at udpege vinderen. STATION 15: Århus set udefra - Malmö Universitet Ved denne station kunne de besøgende se, hvordan Århus klarer sig i forhold til andre byer af samme størrelse. Statistikker og målinger af bl.a. ”Smart Cities” i Europa (hvor Århus er nr. 2) samt byens potentiale som turistdestination blev præsenteret. Ved samme station kunne de besøgende læse om Malmø Universitets interviews med 60 udvalgte århusianere inden for byens kulturliv.

STATION 16: Mangfoldighed, bæredygtighed og demokrati & Lær Dansk Her kunne de besøgende læse uddrag af tre antologier, hvor op mod 60 personer har bidraget med deres viden om mangfoldighed, bæredygtighed og demokrati; tre tværgående emner, der kommer til at præge tænkningen omkring 2017. LærDansk har 2.000 elever, hvoraf ca. 100 af dem, der er kommet til Århus inden for de seneste 12 måneder er blevet bedt om at fortælle om deres møde med byen og dens mennesker i skrift, billeder og tale.

6 HER ER AARHUS! // 6.3 UDSTILLINGENS INDHOLD


Kortlægning1_6_Udstilling  

// INTRODUKTION Sted: Ridehuset, Århus C AARHUS 2017-UDSTILLING HER ER AARHUS! Medie- og pressedækning: • Under udstillingsperioden var der...

Kortlægning1_6_Udstilling  

// INTRODUKTION Sted: Ridehuset, Århus C AARHUS 2017-UDSTILLING HER ER AARHUS! Medie- og pressedækning: • Under udstillingsperioden var der...