Page 1

De Veluwe leeft met water: we wonen er veilig en ook mooi. Dat kan heel goed samen. Door verstandig onderhoud van dijken, maar vooral ook door water de ruimte te geven. Water vangen we op natuurlijke wijze op. Dat blijkt een heel goed antwoord op de klimaatverandering. Natuurlijk en verantwoord, duurzaam waterbeheer leidt tot meer natuur en een mooier landschap.


“Wie kan er zonder water? Niemand, want water is onmisbaar voor alles wat leeft” Water Natuurlijk kiest ervoor ruime verantwoordelijkheid te nemen voor haar waterschapstaak en een sterke schakel te zijn in de waterschapsketen waar ook aandacht is voor de natuurlijke en menselijke aspecten van water De hoofdpunten van Water Natuurlijk Veluwe: ● veiliger. ● gezonder. ● mooier. ● duurzamer. ● waar voor je geld. ● beleefbaar water

Respect voor mens en natuur vraagt ook om schoon en gezond water. Het betekent aanpak van vervuiling en goede afspraken over waterkwaliteit. Met het verwijderen van overbodige stuwen en sluizen, de aanleg van vispassages en natuurlijker oevers kan de natuur zich herstellen. Met eerbied voor de oude dijken, waterlopen en verkavelingen houden we het landschap aantrekkelijk. Natuurlijke benadering van water betaalt zich drie keer uit: het kost minder, je geniet er nu van en investeert vast voor de toekomst. Toch is natuurlijk waterbeheer niet vanzelfsprekend. Industrie en landbouw leggen nog steeds een grote claim op de manier waarop wij in Nederland met water en met onze ruimte omgaan. Water Natuurlijk is voor een gezond tegenwicht, om te beginnen bij de waterschapsverkiezingen van 13 tot 25 november. Iedere ingezetene vanaf 18 jaar krijgt een stembiljet en kan op ons stemmen.

Water Natuurlijk Veluwe voor Beleefbaar Water Op www.waternatuurlijk.nl vind u de landelijke en lokale informatie.

Water Natuurlijk wordt gesteund door de Provinciale Milieufederaties (o.a. de Gelderse Milieufederatie),Vereniging Natuurmonumenten, Koninklijke Sportvisserij Nederland, Stichting Reinwater, de Waddenvereniging, Stichting de Noordzee en de Nederlandse Onderwatersportbond. In veel provincies steunen de Provinciale Landschappen, Landschapsbeheer, het IVN, het Particulier Grondbezit Water Natuurlijk


.

Water Natuurlijk Water Natuurlijk Water Water dat leeft Water voor ons plezier Beleefbaar Water Schoon water Leefbaar onmisbaar water Beleef het mooie water

(gebarentaal: water dat stroomt - beek / rivier)

Water

KANDIDATENLIJST VELUWE 1 2 3 4 5 6 7 8

Jan Aalbers Wim Goedhart Ruud Oudega Theo van Es Anita Bannink Tjalling van der Meer Henk Siepel Marjolijn Haasbroek

Epe Deventer Nunspeet Apeldoorn Emst Harderwijk Beekbergen Epe

9 10 11 12 13 14 15

Gerard Koops Yvonne de Graaf Peter Veen Adrie Hottinga Ben Mouw Marcel Godschalk Gert Jan Blankena

Ugchelen Apeldoorn Nunspeet Vorchten Apeldoorn Garderen Loenen

www.waternatuurlijk.nl/veluwe


Landelijk Verkiezingsmanifest Water •

Natuurlijk

Water Natuurlijk

Water Natuurlijk is een onafhankelijke organisatie, die staat voor schoon en natuurlijk ingericht water waaraan en waarop het goed en veilig wonen, werken en recreëren is. Zo kunnen wij trots zijn op hoe wij in Nederland samenleven met het water.

Water Natuurlijk is veiliger

Water Natuurlijk staat voor waterschappen die onze veiligheid garanderen en zowel wateroverlast als droogte weten te voorkomen. Onze dijken en kades moeten uiteraard betrouwbaar zijn en goed worden onderhouden. Veiligheid gaat ook heel goed samen met een mooi landschap en met natuur. Water is maar in zekere mate te leiden. Door het de ruimte te geven op plaatsen waar dat kan en het zo lang mogelijk bovenstrooms vast te houden, nemen we de toenemende druk op lager gelegen gebieden weg. Minder met steen en beton, meer met groen. Deze aanpak is uiteindelijk het meest verstandig.

Water Natuurlijk is gezonder

Water Natuurlijk staat voor gezond water voor mens, plant en dier. Uiteraard als basis voor goed drinkwater, maar ook als gezonde leefomgeving. Bijvoorbeeld om in eigen omgeving veilig te kunnen zwemmen in buitenwater. Blauwalgenbloei en schadelijke bacteriën moeten we tegen gaan door water helderder te maken. De steeds warmere zomers doen naar schoon recreatiewater verlangen, maar verergeren ook het probleem. Zeker als de vervuiling met fosfaat en stikstof niet fors afneemt. Voor goed drinkwater moeten we zuinig zijn met ons grond- en oppervlaktewater. Bestrijdingsmiddelen, weekmakers, hormoonverstorende stoffen en ongezuiverd rioolwater horen er gewoon niet in thuis. Dat moet bij de bron worden aangepakt, in samenwerking met omliggende waterbeheerders en landen bovenstrooms van Nederland. Vervuiling uit het verleden moet zo snel en goed mogelijk worden opgeruimd.

Water Natuurlijk is mooier

Water Natuurlijk staat voor schoon en natuurlijk ingericht water voor iedereen. We willen méér kunnen genieten van kronkelende beken en natuurlijke oevers van watergangen met bloemen en riet, maar ook van water in de stad. We willen ruimte en rust vinden op of rond het water. We willen in en buiten de stad genieten van typisch Nederlandse dotterbloemen en waterlelies, of van ijsvogels en libellen. We willen dat onze kinderen stekelbaarsjes en waterkevers kunnen vangen in gezonde sloten. We willen een gezonde en aantrekkelijke visstand, met voldoende migratiemogelijkheden tussen voedsel- en voortplantingsgebieden. In Nederland hebben veel natuurgebieden te kampen met verdroging, wat door de klimaatverandering alleen nog maar dreigt te verergeren. Juist veel typisch Nederlandse plant- en diersoorten in onze weilanden, heidevelden en moerasbossen lopen daardoor de kans uit ons waterlandschap te verdwijnen. Ook de landbouw krijgt steeds vaker te maken met de nadelen van een onnatuurlijk laag waterpeil. In en om de natuurgebieden moet het waterpeil dus weer omhoog. We willen kostbaar water langer vasthouden en minder snel afvoeren naar zee.

Water Natuurlijk geeft waar voor je geld

Water Natuurlijk staat voor betaalbaar water voor iedereen, maar ook voor zinvol investeren in de toekomst. Daar betaalt u immers (waterschap)belasting voor. Door een efficiënte samenwerking in de waterketen kunnen we kosten besparen. Verstandig en rechtvaardig investeren betekent ook dat we rekening houden met de lange termijn, door te zorgen voor aantrekkelijk en gezond water en rekening te houden met de natuur. Schoon en aantrekkelijk water levert namelijk ook veel op, zoals een mooi en toegankelijk waterlandschap dichtbij huis. Los daarvan brengt het inkomsten met zich mee, voor de recreatiesector bijvoorbeeld. En het bevordert een gezond vestigingsklimaat. Gelden die we weer kunnen inzetten voor een veilig, gezond en mooi Nederland-Waterland. Water Natuurlijk wordt gesteund door de Provinciale Milieufederaties,Vereniging Natuurmonumenten, Koninklijke Sportvisserij Nederland, Stichting Reinwater, de Waddenvereniging, Stichting de Noordzee en de Nederlandse Onderwatersportbond. In veel provincies steunen de Provinciale Landschappen, Landschapsbeheer, het IVN, het Particulier Grondbezit Water Natuurlijk.


Water Natuurlijk is veiliger: Water Natuurlijk staat voor waterschappen, die onze veiligheid garanderen en zowel wateroverlast als droogte weten te voorkomen. Onze dijken en kades moeten uiteraard betrouwbaar zijn en goed worden onderhouden. Veiligheid gaat ook heel goed samen met een mooi landschap en met natuur. •

• •

Veilige dijken langs de IJssel en de Veluwerandmeren, in goede staat van onderhoud. Door de klimaatveranderingen moeten we rekening houden met extra hoge waterstanden. We kiezen voor ruimte voor de rivier met behoud van landschap en cultuurhistorie in plaats van nóg hogere en bredere dijken. Veilige beken, weteringen en kanaal voor de Veluwe. Veerkrachtige watersystemen zorgen voor bovenstrooms vasthouden van water om overstromingen langs de Veluwe-randen te voorkomen. Door infiltreren van water gaan we verdroging tegen, krijgt natte natuur ruime kansen en vinden weidevogels weer geschikte broedgebieden. Veilige rioleringen. Bij grote hoeveelheden neerslag mag er geen rioolwater in het oppervlaktewater komen. Riooloverstorten leveren gezondheidsrisico’s op voor mensen, landbouwdieren en voor flora en fauna in het oppervlaktewater. Het liefst houden we regenwater uit het riool en zorgen we voor noodopvangbassins voor als de riolering het toch niet meer aan kan. Veilig zwemwater. Het Veluwse zwemwater loopt bij warm weer gevaar door de ontwikkeling van blauwalgen en botulisme. De waterkwaliteit verdient daarom de volle aandacht. We moeten voorkomen dat er teveel meststoffen in het water komen. Veilig water voor landbouw en veeteelt. We willen het water zo schoon mogelijk houden om vee veilig te kunnen laten drinken. Bestrijdingsmiddelen horen niet in het water te komen. Beregenen met verstand om het grondwater niet te veel te laten dalen. Pas als het echt niet anders kan willen we water uit de IJssel of het Randmeer gebruiken. Veilige plekken om te leven. Planten en dieren in en aan het water krijgen de ruimte als we zorgen voor flauwe, natuurvriendelijke oevers. Dijken moeten goed worden beheerd en krijgen zo een goede, gevarieerde begroeiing waar vogels en vlinders van profiteren. Beken vormen door het water en door de begroeiing prachtige ecologische verbindingszones, daardoor kunnen waterdieren en ook vogels veilig naar plekken om te paaien, te broeden en voedsel te zoeken. Veilig wonen, werken en recreëren. Agrarische bedrijven, woonwijken, bedrijventerreinen, natuur, vissers, watersporters, wandelaars, fietsers etc. : voor al deze belangen dient er voldoende kwaliteitswater te zijn ! Met een watertoets willen we beoordelen of nieuwe bouwplannen een geschikte plaats krijgen vanuit het oogpunt van het waterbeheer.

Veiligheid Veiligheid van water betekent niet alleen veilige dijken en kades, maar ook ‘van binnen’ met schoon en gezond water in sloten, weteringen en kanalen..


Water Natuurlijk is gezonder Water Natuurlijk staat voor gezond water voor mens, plant en dier. Uiteraard als basis voor goed drinkwater, maar ook als gezonde leefomgeving. Bijvoorbeeld om in eigen omgeving veilig te kunnen zwemmen in buitenwater. Blauwalgenbloei en schadelijke bacteriën moeten we tegengegaan door water helderder en minder voedselrijk te maken. •

• • •

• •

Gezond water. Water Natuurlijk staat voor gezond water voor mens, plant en dier. Gezond oppervlaktewater en gezond grondwater als basis voor gezond drinkwater zijn voorwaarden voor een robuust watersysteem met een robuuste en waardevolle natuur. Gezond water heeft zowel een goede chemische als een goede ecologische kwaliteit. Prima geschikt dus als leefmilieu voor planten en dieren. Gezond recreatiewater. Zwemwater moet helder zijn. Bronmaatregelen moeten de groei van blauwalgen en schadelijke bacteriën voorkómen. Door de steeds warmere zomers groeit de behoefte aan schoon recreatiewater. Water moet daarom aantrekkelijk zijn om in, op en langs te recreëren Gezond zonder nieuwe verontreiniging. Water Natuurlijk wil waar mogelijk de veel voorkomende diffuse verontreinigingsbronnen aanpakken, bij overheid, industrie, landbouw en bouw. We willen geen bouwmaterialen die vervuilende stoffen afgeven in direct langs water gelegen zones, in gebieden met een hoge ecologische waarde en ook niet meer in drinkwaterbeschermingsgebieden. Dat geldt ook voor chemische onkruidbestrijdingsmiddelen. Van riooloverstorten en ongezuiverde lozingen willen we af. We vinden ook dat bestrijdingsmiddelen, weekmakers, hormoonverstorende stoffen en zware metalen niet in het water thuis horen. Water Natuurlijk wil dat bij de bron aanpakken Gezonde waterbodems. Vervuiling uit het verleden moet zo snel en goed mogelijk worden opgeruimd. Water Natuurlijk wil grondwatersanering en de beheersing van grondwaterverontreinigingen met andere waterfuncties combineren. Ook baggerachterstanden moeten worden weggewerkt, gericht op het verbeteren van de waterkwaliteit voor natuur en recreatie. Gezonde landbouw. Water Natuurlijk wil duurzame landbouw stimuleren en voorkomen dat fosfaat, stikstof en bestrijdingsmiddelen in het oppervlakte- en grondwater.terecht komen. Gezond houden. We willen voorkomen dat vervuiling wordt afgewenteld naar andere gebieden of naar de toekomst. Bijzondere natuur willen we beschermen. Gezond en ongezond scheiden. In het gebied van het Waterschap Veluwe komt op veel plaatsen schoon en zeer zacht kwelwater tevoorschijn. Dit en ander gebiedseigen water wordt zoveel mogelijk vastgehouden. Water Natuurlijk wil voorkomen dat water van verschillende kwaliteit zich met elkaar mengt: koppel schone waterstromen af van de minder schone. Streef naar gesloten watersystemen zonder vuil water in te laten. We willen een natuurlijke, gebiedsgebonden kwaliteit van grond- en oppervlaktewater. Gezond door zelfreinigend vermogen. Plantengroei in rietveldjes en ook op begroeide oevers zorgt ervoor dat vervuiling uit het water verdwijnt. Zo reinigt natuurlijk water zichzelf. Gezonde waternatuur. Water Natuurlijk wil helder water met veel verschillende water- en oeverplanten. De ijsvogel moet zich er thuisvoelen, net als het mooie goudveil, net als u en net als jij !!


Water Natuurlijk is mooier Water Natuurlijk staat voor schoon en natuurlijk ingericht water voor iedereen. We willen méér kunnen genieten van kronkelende beken en natuurlijke oevers van watergangen met bloemen en riet, maar ook van water in de stad. We willen in en buiten de stad genieten van typische Nederlandse dotterbloemen en waterlelies, of van ijsvogels en libellen. •

Mooiere Veluwe. De Veluwe is niet alleen zand, bos en heide. Het Veluwse water mag gezien worden. Aan de randen zorgt schoon kwelwater voor prachtige kansen voor de ontwikkeling van natuur in kwelgebieden, sprengenbeken en zelfs moerassige plekken. We willen dat beeld en dus het water veilig stellen voor nu en voor de toekomst. Het waterschap hoort het water van het grootste natuurgebied van Nederland in alle opzichten te koesteren en beschermen.

Mooiere natte natuur. De natte rand van de Veluwe is op veel plaatsen drooggelegd voor de landbouw, veel prachtige natuurgebieden lijden daardoor onder verdroging. Het is belangrijk de grondwaterhuishouding te verbeteren, zodat gebieden als de Empesche en Tondensche heide, het Wisselse Veen, het Beekbergerwoud, de Bloemkampen etc. weer hun oude glorie terug kunnen krijgen. We willen naar een mooie rand langs de Veluwe met prachtige groene parels.

Mooie geschiedenis. De sprengenbeken zijn ooit aangelegd voor de waterlevering aan watermolens. Later is het schone water gebruikt voor wasserijen. In de sprengen vind je prachtige bronlevensgemeenschappen. De beekprik, de beekjuffer en de ijsvogel zijn kenmerkende dieren die aan deze waterloopjes kleur geven. Natuur gaat hier hand in hand met cultuurhistorie: de sprengenstelsels, watermolens en stuwvijvers zijn industriële monumenten. Het water is ook echt als versiering te zien: prachtige waterpartijen en fonteinen bij kastelen als Het Loo, Staverden, de Cannenburgh etc.

Mooie recreatie. De recreatieplassen Bussloo, Kievitsveld, Heerderstrand en Zandenplas zijn prachtige en veilige plekken voor waterrecreatie. We willen dat de stranden vrij toegankelijk blijven. Ook voor hengelsporters geldt dat er voldoende geschikte plekken moeten zijn. Vispassages kunnen helpen de visstand te bevorderen en zijn bovendien leuk om te zien. Het Apeldoorns Kanaal is een oude vaarweg die nog steeds heel belangrijk is voor de waterhuishouding. Het doet veel mensen plezier er te kunnen fietsen en vissen. Varen met roeiboten en kano’s maakt het kanaal ook vanaf het water beleefbaar.

Mooie landschappen. Soms is het water een sprankelend accent – een kabbelend, helder beekje langs het wandelpad – een andere keer is het water beeldbepalend – de kust van de Veluwerandmeren of het IJssellandschap. De Veluwe zien we als het groene hart van Gelderland; Water Natuurlijk wil het Veluwse water (be)leefbaar maken !

Mooi Natuurlijk Water: geniet u mee ? Genieten van spetterplekjes in de beken met schoon water en mooie oeverbegroeiing waar kinderen met een schepnetje waterdiertjes vangen, pootje baden en spelenderwijs de natuur ontdekken. Uitrusten, vissen of wonen aan een mooie oever van een gezond water. "Natuurschoon" Water in stad en buitengebied is duurzaam, leuk en een rijk bezit.


Water Natuurlijk geeft waar voor je geld Water Natuurlijk staat voor betaalbaar water voor iedereen, maar ook voor zinvol investeren in de toekomst. Daar betaalt u immers waterschapsbelasting voor. Door een efficiënte samenwerking in de waterketen kunnen we kosten besparen. Verstandig en rechtvaardig investeren betekent dat we rekening houden met de lange termijn, door te zorgen voor aantrekkelijk en gezond water en rekening te houden met de natuur. Schoon en aantrekkelijk water levert namelijk ook veel op, zoals een mooi en toegankelijk waterlandschap dichtbij huis. Los daarvan brengt het inkomsten met zich mee, voor de recreatiesector bijvoorbeeld. Waar voor je geld – wat brengt het dan op ? • Mooi natuurlijk water geeft mensen de mogelijkheid dichtbij huis te genieten van landschap en natuur, recreëren op en aan het water. De natuurlijke meerwaarde is dat het water plezier oplevert, vogels om het huis, bloemen langs de oever. • Het is veel waard dat het water in het landelijk gebied zonder gevaar gebruikt kan worden. Dat is van belang voor de agrarische sector, maar ook voor de recreatie. Water maakt de Veluwe op veel plaatsen aantrekkelijk en is dus op heel veel manieren van belang voor de economie van de agrarische en de recreatiesector. • Voor gezond drinkwater moeten we zuinig zijn met ons grond- en oppervlakte water. We zuiveren afvalwater heel goed voor het weer terug mag in het oppervlaktewater. Schoon grondwater en schone drinkwaterbuffers zijn steeds meer waard voor de maatschappij. Waar voor je geld – waar kost het minder ? • In de stad zien we graag het water in parken of ter afwisseling in een woonwijk. Dat zijn prima plekken om water van stortbuien op te vangen, dat spaart grote investeringen in het riool uit. • Energiebesparing betekent kostenbesparing. De waterzuivering kan zelfs energie leveren. Electriciteit winnen door een biogasmotor te laten draaien op vergistend zuiveringsslib of een wijk verwarmen met de energie die de rioolzuivering oplevert, dat zijn aansprekende voorbeelden. • Samenwerking in de waterketen ( winning - gebruik - riolering - zuivering) kan maatschappelijke kosten besparen. Bijvoorbeeld door regenwater buiten het riool te houden en slim te sturen met afvalwater kun je met een kleiner rioleringssysteem en een kleinere zuiveringsinstallatie toe. Waar voor je geld – waar gaat het geld naar toe ? • Ook bij Water Natuurlijk groeien de bomen niet tot in de hemel. Het waterschap kost geld en wij willen de waterschapsbelasting het liefst geen rare sprongen laten maken. Dat betekent dat we met een kostenbewuste instelling onze doelen willen bereiken, zinvol en doelmatig. Zo zijn wij er van overtuigd dat u best bereid bent iets meer te betalen voor veiliger, gezonder, mooier, duurzamer en recreatie-vriendelijker waterbeheer: waar voor uw geld dus. • Water Natuurlijk wil dat waterschappen vooraan lopen om (kosten)effectieve technieken te gebruiken of te ontwikkelen en dat doen in samenwerking met andere waterschappen en gemeenten. • We nemen ook onze verantwoordelijkheid om bij te dragen aan de VN-millenniumdoelen voor drinkwatervoorziening en sanitatie. We dragen bij aan projecten in ontwikkelingslanden. • We streven naar het zo vroeg mogelijk betrekken van burgers en bedrijven bij plannen zoals voor de uitvoering van de “Europese Kaderrichtlijn Water”. Inderdaad: kostenbewust !


Water Natuurlijk is duurzamer: Water Natuurlijk staat voor duurzaamheid, we willen er voor zorgen dat we onze omgeving schoon en bruikbaar achterlaten voor de generaties die na ons komen. Je kunt zeggen dat we ons milieu lenen van onze kinderen en kleinkinderen. Bij de uitvoering van plannen, maar uiteraard ook bij de dagelijkse bedrijfsvoering willen we dat Waterschap Veluwe het goede voorbeeld geeft en duurzaam omgaat met het milieu. •

Duurzaam waterbeheer. Water Natuurlijk wil zuinig zijn met schoon water. Regenwater hoort eigenlijk niet in het riool maar in de bodem of in het oppervlaktewater. Door regenpijpen af te koppelen van het riool willen we verdroging tegengaan, vervuiling door overstorten voorkomen en langer profiteren van het schone water van het eigen gebied. Eerst vasthouden en bergen en op het laatst pas afvoeren. We willen de zoetwaterreserve (ook in de bodem) veilig stellen !

Duurzaam bouwen. Water Natuurlijk wil dat Waterschap Veluwe de principes van duurzaam bouwen toepast, voor nieuwe en bestaande gebouwen van het Waterschap en ook voor stuwen en gemalen. Mens, milieu en economie profiteren daarvan. Je maakt gebruik van duurzaam geproduceerde materialen die later herbruikbaar zijn. We willen ook stimuleren dat waterveilige bouwmaterialen gebruikt worden, die geen stoffen afgeven aan het (regen)water: we worden niet enthousiast over koper en zink als gevelbekleding en ook voor dakgoten zijn milieuvriendelijker materialen beschikbaar.

Duurzaam met energie. Water Natuurlijk wil zuinig omgaan met energie en wil dat de energie die Waterschap Veluwe nog nodig heeft afkomstig is van duurzame energieopwekking, dus van zon, wind- en waterkracht en van de verbranding van biomassa. Energie die we zelf opwekken is de meest duurzame oplossing: zonne-energie, energie door de verbranding van biogas uit de zuiveringsinstallaties (rwzi Harderwijk, rwzi Apeldoorn) en winning van afvalwarmte om eigen en andere gebouwen en woningen te verwarmen (Zuidbroek Apeldoorn).

Duurzame bedrijfsvoering. Groene stroom noemden we al, maar Water Natuurlijk wil ook dat hout voor beschoeiingen voorzien is van het bekende FSC-certificaat. Bij vervanging van voertuigen en machines willen we kiezen voor energiezuinige uitvoeringen die geschikt zijn voor de nieuwste biobrandstoffen, gebruik van spaarlampen, elektra in de daluren etc. Als je goed nadenkt zijn er heel veel mogelijkheden voor een duurzame, energie zuinige en tegelijk kostenbesparende bedrijfsvoering.

Duurzame oevers. Water Natuurlijk wil de natuur graag een steun in de rug geven. Dat doen we door natuurvriendelijke oevers aan te leggen. Beschoeiing is dan niet nodig, planten en dieren vinden er een prima plek om te leven. Moet de oever toch “hard” ? Dan willen we dat er gemetseld wordt met kalkrijke specie zonder plantenwerende middelen.

Duurzaam onderhoud. Water Natuurlijk wil dat bij het maaien van waterkanten en sloten in het bijzonder wordt gelet op de aanwezigheid van zeldzame planten en dieren. Voor onkruidbestrijding van verharde oppervlakken kiezen we voor borstelen of stomen in plaats van de toepassing van gif. We vinden goede toepassing van de Flora- en Faunawet erg belangrijk.

Duurzaam beheer van waterbodems. Water Natuurlijk wil dat waterbodems schoon worden, dat het slib verantwoord wordt verwerkt en dat nieuwe vervuiling wordt voorkomen. Zo kunnen wijzelf en ook vogels, vissen, en amfibieën zoals kikkers veilig gebruik maken van het water. Wie gevangen vis wil opeten moet dat zonder bezorgdheid voor zijn gezondheid kunnen doen.


Water Natuurlijk is beleefbaar: Water Natuurlijk staat voor beleefbaar water. Beleefbaar wil zeggen dat het water in onze omgeving iets te bieden heeft, zowel in het buitengebied als in de stad. We vinden water een verrijking voor het landschap en willen dat het water zichtbaar aanwezig is in stads- en dorpskernen. Beleefbaar water betekent ook dat we burgers graag actief willen betrekken bij het waterbeheer. •

Beleefbaar water voor wandelaars, fietsers en vissers. Onderhouds- en schouwpaden zijn heel geschikt als wandel- en soms zelfs als fietsroutes. Openstelling maakt het mogelijk prachtige natuur dicht bij huis te beleven. In het broedseizoen zullen de paden ontzien moeten worden. We hebben dat er graag voor over om er de rest van het jaar van te kunnen genieten.

Beleefbaar water op en langs het water. Het doet veel mensen plezier te kunnen fietsen en vissen. Varen met roeiboten en kano’s maakt bijvoorbeeld het Apeldoorns kanaal ook vanaf het water beleefbaar. Dat kan heel goed samengaan met een functie als opslag van schoon water om drinkwater van te maken. De bodem van het kanaal is vervuild. Aanpak van die vervuiling is een belangrijk project dat de beleefwaarde van het kanaal zeker zal verhogen. Overstorten, lozingen en ook motorjachten zien we daarom als bedreigingen voor deze functies van het kanaal.

Beleefbaar waterbeheer. Water Natuurlijk vindt dat er goede informatie over het waterbeheer beschikbaar moet zijn. We willen op interessante plekken duidelijke informatieborden over het watersysteem en de interessante aspecten van cultuurhistorie, flora en fauna. Educatie op scholen (basis -, middelbaar - en hoger onderwijs) willen we verder versterken door actieve betrokkenheid van leerlingen bij bijvoorbeeld de waterkwaliteit.

Beleefbaar water voor recreatie. Water Natuurlijk wil dat in alle gebiedsplannen van Waterschap Veluwe aandacht is voor recreatie. We willen een goede recreatievisie en goede samenwerking met gemeenten en Recreatiegemeenschap Veluwe, o.a. voor het ontwikkelen van fiets- en wandelroutes, visvoorzieningen en plekken voor onderwatersport. We zullen slimme combinaties moeten zoeken om recreatief medegebruik mogelijk te maken wanneer oevers en waterbergingen natuurvriendelijk worden ingericht.

Beleefbaar waterbeheer. Water Natuurlijk wil u graag betrekken bij het waterbeheer. We zien mogelijkheden om vrijwilligers als beekruimers in te zetten voor natuurlijk beekbeheer waar machines letterlijk hun draai niet kunnen vinden. Bent u liever ambassadeur voor het waterbeheer ? We willen graag de voorlichting op scholen verder ontwikkelen, met gastdocenten en excursieleiders, maar vooral om kinderen actief te betrekken bij het waterbeheer van nu voor de toekomst.

Beleefbaar water voor rust en recreatie. Water Natuurlijk vindt het belangrijk dat rustzoekers kunnen mijmeren langs een wetering, dat vissers ongestoord gebruik kunnen maken van het viswater, dat kinderen kunnen spetteren en kikkervisjes vangen, maar ook dat je op geschikte dagen heerlijk kunt genieten bij de Veluwse recreatieplassen.

Beleefbaar waterschap. Water Natuurlijk vindt het belangrijk dat u het Waterschap Veluwe kent als vanzelfsprekende ingang voor alles wat met oppervlaktewater te maken heeft. Het Waterschap dient zich daarom regelmatig zichtbaar te maken bij projecten en onderhoud en actief te participeren in gebiedsprocessen. We willen dat Nederland niet alleen leeft met water, maar ook dat u beleeft met water !


WATER NATUURLIJK VELUWE ● veiliger

Rijk begroeide dijken langs IJssel en Veluwerand-meren, ook als drager van landschap en cultuurhistorie

Veilig water voor recreatie, landbouw, mens en dier, zonder blauwalgen en schadelijke bacteriën. ● gezonder

Gezonde natuur in en langs gezond water. Water, water-bodems en waterkanten moeten schoon en veilig zijn voor vogels, vissen, planten Rioolwater mag niet meer in het oppervlaktewater terecht kunnen komen

● mooier

Sprengenstelsels zijn parels voor natuur en cultuurhistorie. Een lust voor het oog als je wandelt of fietst. Ideale plekken voor beekprik, ijsvogels en beekjuffers.

● duurzamer

Regenwater infiltreren, bouwmaterialen die niet vervuilen, zelf stroom opwekken uit zuiveringsslib, FSC hout in beschoeiingen. Verspilling voorkomen. Verdroogde gebieden krijgen hun water terug. Natte natuur en het landschap profiteren. U ook !

● waar voor je geld

Kostenbewust investeren in kwaliteit, maatwerk waar dat nodig is. Recreatie en landbouw profiteren mee.

Voor schoon, veilig en gezond water werken we samen met gemeenten en waterbedrijven, ook onze kinderen en kleinkinderen moeten er van kwaliteitswater kunnen profiteren. ● beleefbaar water

Of u nu wandelt, fietst, zwemt, vaart of vist. Water leeft ! … en u beleeft met water !

Lijst


VELUWE Waterschapsverkiezingen VELUWE Lijst

WaterNatuurlijk VELUWE 2008  
WaterNatuurlijk VELUWE 2008  

verkiezingsprogramma van Water Natuurlijk Veluwe voor de waterschapsverkiezingen 2008

Advertisement