Page 1

V=a*b*c a, b – ширина,довжина с– висота

V=Sосн*h

ЗБІРНИК МЕТОДИЧНИХ РОЗРОБОК ВІДКРИТИХ УРОКІВ,

Oб’єм куба

ПРОВЕДЕНИХ У РАМКАХ РОБОТИ ОБЛАСНИХ ФАХОВИХ СЕКЦІЙ

V=a3

Драм а-ф

1

п'єс еєр а фан з казко ія - це т в і пер астични осона м жам сюж ет и ом . Ф еє рія цирк - теа т р о а ль на побу ва вис чи т д фан ована н ава , т сюж астично а еті , -каз в як враз ково ій и м вико ти гл яд з мето у а ю р різн истову ча ю о ефек манітні ться ти. сцен ічні


НАУКОВО-МЕТОДИЧНИЙ ЦЕНТР ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНОЇ ОСВІТИ ТА ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ ІНЖЕНЕРНО-ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ У ХМЕЛЬНИЦЬКІЙ ОБЛАСТІ

ЗБІРНИК

МЕТОДИЧНИХ РОЗРОБОК ВІДКРИТИХ УРОКІВ, ПРОВЕДЕНИХ У РАМКАХ РОБОТИ ОБЛАСНИХ ФАХОВИХ СЕКЦІЙ

м. Хмельницький 2016 2


Збірник методичних розробок відкритих уроків ухвалено до друку науково-методичною радою Науково-методичного центру професійно-технічної освіти та підвищення кваліфікації інженерно-педагогічних працівників у Хмельницькій області (протокол №1 від 07 березня 2017 року). Рецензент: Джус Л.К. – заступник директора НМЦ ПТО ПК у Хмельницькій області.

Збірник методичних розробок відкритих уроків, проведених у рамках роботи обласних фахових секцій / Сидоренко Т.М., Борилюк М.Ф., Погребняк Л.С.; під заг. ред. Т.М. Сидоренко. – Хмельницький, 2016. – 128 с. Збірник містить розробки відкритих уроків із загальноосвітніх дисциплін, проведених викладачами ПТНЗ Хмельницької області в рамках роботи обласних фахових секцій. Матеріали збірника презентують передовий педагогічний досвід викладачів ПТНЗ. Видання розраховане на викладачів закладів профтехосвіти.

© НМЦ ПТО ПК у Хмельницькій області, 2016

3


ЗМІСТ ПЕРЕДМОВА …………………………………………………………. О.М. Чорненька. Методична розробка уроку з хімії на тему «Загальні хімічні властивості металів»………………………………. Д.В. Гуцалюк. Методична розробка уроку з фізики на тему «Механічні коливання»………………………………………………... Н.В. Беляєва, О.А. Данилюк. Методична розробка уроку з фізики на тему «Фізика та мистецтво»……………………………………….. Г.К. Синчук. Методична розробка уроку з математики на тему «Бічна та повна поверхня циліндра»………………………………. О.П. Новосад. Методична розробка уроку з математики на тему «Корінь n-го степеня. Арифметичний корінь n-го степеня. Властивості кореня»…………………………………………………… В.І. Бас, Т.Г. Мар'янич. Лінійка відкриття тижня природничоматематичних дисциплін……………………………………………… Т.Г. Мар'янич, Н.В. Савчук. Вечір фізики, математики та інформатики……………………………………………………………. Л.М. Войтюк. Методична розробка уроку з математики на тему «Многогранники. Площі поверхонь та об'єми многогранників»…... Н.С. Тробюк. Методична розробка уроку з української літератури на тему «Характеристика персонажів повісті Івана НечуяЛевицького «Кайдашева сім‘я». Майстерність змалювання характерів Кайдаша і Кайдашихи, Карпа і Лавріна, Мотрі та Мелашки»……………………………………………………………… В.І. Верещагіна. Методична розробка уроку з історії України на тему «Окупаційний режим та розгортання руху опору на Україні»…………………………………………………………………. А.Б. Трач, А.В. Фасуляк. Методична розробка бінарного уроку з всесвітньої історії та зарубіжної літератури на тему «Бурхливий, суперечливий суспільно-історичний розвиток світу в першій третині ХХ ст. Розвиток літератури та мистецтва у першій третині ХХ ст.»………………………………………………………………….. А.С. Здрачук. Методична розробка уроку з англійської мови на тему «Моя майбутня професія»……………………………………….. Я.П. Годованюк. Методична розробка уроку з предмета «Захист Вітчизни» на тему «Стрілецька зброя та поводження з нею, догляд і збереження»………………………………………………………….

4

5 6 10 16 41

43 59 65 74

80

93

99 118

124


ПЕРЕДМОВА Аби передовий педагогічний досвід викладачів ПТНЗ став надбанням масової практики, методисти Науково-методичного центру професійнотехнічної освіти та підвищення кваліфікації інженерно-педагогічних працівників у Хмельницькій області вивчають та узагальнюють його. Методистами відділу загальноосвітньої підготовки проводиться робота щодо організації різнопланових методичних заходів, спрямованих на поширення передового досвіду педагогів професійно-технічних навчальних закладів, впровадження інноваційних технологій навчання. Формами та методами втілення передового досвіду є: відкриті уроки та інші заняття; усні повідомлення результатів вивченого, узагальнення передового педагогічного досвіду у виступах на курсах, семінарах; письмові повідомлення результатів вивченого, узагальнення передового педагогічного досвіду у формі методичних листів, методичних розробок, статей у газетах і журналах, видання брошур, монографій, збірників матеріалів конференцій і семінарів; наочнодемонстраційна популяризація передового педагогічного досвіду – організація виставок та ін. У цьому збірнику подаються методичні розробки відкритих уроків з хімії, інформатики, математики, української мови, української літератури, англійської мови, які були проведені в рамках роботи обласних фахових секцій викладачів загальноосвітніх дисциплін ПТНЗ. Відкриті уроки побудовані з використанням інтерактивних, інформаційно-комунікаційних технологій навчання. Збірник відкритих уроків призначений для учасників навчальновиховного процесу ПТНЗ.

5


О.М. Чорненька, викладач хімії ДНЗ «Подільський центр ПТО» Тема:Загальні хімічні властивості металів Мета:  навчальна: ознайомити учнів із загальними хімічними властивостями металів, рядом активності металів; показати взаємозв‘язок між хімічними властивостями металів та будовою їхніх атомів;  розвиваюча: розвивати навички складання рівнянь окисно-відновних реакцій і реакцій іонного обміну на прикладі хімічних властивостей металів;  виховна: виховувати бережливе ставлення до навколишнього середовища. Тип уроку: комбінований з елементами проведення лабораторних дослідів. Дидактичне забезпечення: комплект карточок з елементами металів, презентація на тему «Загальні хімічні властивості металів». Матеріально-технічне забезпечення: проектор, ноутбук, мультимедійна дошка. Метод проведення: демонстрація слайдів, розповідь, інтерактивна гра «Знайди правильний метал», проведення лабораторних дослідів. Обладнання: періодична таблиця хімічних елементів, таблиця розчинності, ряд активності металів, штативи, пробірки, паперова смужка. Реактиви:Fe, HCl, CuSO4, Mg Використана література:  Базелюк І.І, Величко Л.П., Титаренко Н.В. Довідкові матеріали з хімії.— Ірпінь:Перун,1998.—224 с.  Усі цікаві досліди. Хімія.10-11класи.—Х.:ТОРСІНГ ПЛЮС.—320с.  Ярошенко О. Г. Хімія: Підручн. для 10 кл. загальноосвіт. навч. закл. (рівень стандарту, академічний рівень). — К.: Грамота, 2010. — 224 с.: іл. Хід уроку І. Організаційний момент - Перевірка присутності учнів. - Перевірка готовності учнів до уроку. ІІ. Актуалізація опорних знань учнів Викладач: Щоб вивчити загальні хімічні властивості металів, давайте повторимо їх фізичні властивості. А для цього проведемо інтерактивну гру «Знайди правильний метал»

6


На ваших столах комплект карточок з елементами металів, з яких ви повинні вибрати правильну відповідь на поставлене питання Слайд з питаннями •Найтвердіший метал — Cr. • Метал з найвищою електропровідністю — Ag. • Найважчий метал — Os. • Найм‘якіший — Na. • Радіоактивний, що був відкритий першим, — Ra. • Найактивніший у періодичній системі — Fr. • Найпластичніший — Au. • Найлегший — Li. • Найбільш легкоплавкий — Hg. • Метал найяскравішого червоного кольору — Cu. • «Найчорніший» метал — Fe. • Найбільш тугоплавкий — W. • Найпоширеніший у природі — Al. Молодці! Ви гарно засвоїли вивчений матеріал. ІІІ. Формування нових знань. Викладач: Сьогодні ми продовжимо вивчення теми «Метали». Тема уроку:«Загальні хімічні властивості металів» Не забувайте про охорону праці під час роботи і проведення лабораторних дослідів, зокрема робота з кислотами і солями. Хімічні властивості з простими речовинами: 1) Взаємодія металів з неметалами: а) з галогенами: Ca + Cl2 = CaCl2 2Fe + 3Cl2 = 2FeCl3 (Слайд2) б) із сіркою: Fe + S = FeS 2Al + 3S = Al2S3 в) з киснем: 2Mg + O2 = 2MgO 4Li + O2 = 2Li2O Робота в зошиті та біля дошки Завдання 1.Записати ОВР, указуючи окисник і відновник. Не забуваємо про охорону праці на робочому місці!!! 7


2) Взаємодія металів із складними речовинами: Як ви уже знаєте, складні сполуки - це ті речовини, які складаютьсяз двох елементів. а) з водою метали також реагують неоднаково. Метали до Al активно реагують з водою без нагрівання: 2Na + 2Н2О = 2NaОH + Н2 Метали до Н реагують з водою в разі нагрівання: Zn + Н2О = ZnO + H2 Метали, розташовані в ряду активності після водню, з водою не реагують. Дослід №1(взаємодія з водою) Інструктаж з БЖД Демонстрація досліду викладачем. Що характерно для металів? (сріблястість) У мене є найактивніший метал кальцій, який взаємодіє з водою з бурхливим виділенням водню. У воду попередню було крапнуто кілька крапель індикатора фетолфталеїну. З його допомогою ми зможемо визначити, чи буде наш метал у цьому розчині. Зміна забарвлення у малиновий колір буде свідчити про наявність металу. Са+2Н2О=Са(ОН)2+Н2 Завдання 2. Записати ОВР, вказуючи окисник і відновник. Робота біля дошки та у зошитах Дослід № 3 б) з кислотами Дослід №2 (Учні працюють у парах) На ваших столах набір реактивів. Насипаємо на смужку паперову магній і обережно пересипаємо у пробірку, додаєм кілька крапель кислоти і спостерігаємо. Що спостерігаємо?(бурхливе виділення водню) Mg +2HCl=MgCl2+H2 Завдання 3. Записуємо ОВР, указуючи окисник і відновник. Робота біля дошки та у зошитах Zn + 2НCl = ZnCl2 + H2 (Слайд6) 8


в) з солями Дослід №3 (Учні працюють у парах) Залізний цвях занурюєм у розчин купрум (ІІ) сульфат блакитного кольору, і він досить швидко стає «мідним» - покривається цегляно-червоним шаром міді. Водночас колір розчину змінюється з блакитного на світло-зелений, властивий солям Феруму (ІІ) Fe + CuSO4 = FeSO4 + Cu Завдання 4. Записуєм ОВР, указуючи окисник і відновник. Робота біля дошки та у зошитах Отже, ми можемо зробити висновок, що:  різниця в активності дозволяє одним металам витісняти інші з розчинів їх солей;  ці метали можна розташувати в ряд за зниженням їх активності: Mg, Zn. ІV. Закріплення нових знань. Викладач: Складіть рівняння реакцій за схемою: Метал Група 1: Са. Група 2: К. Група 3: Zn. Група 4: Na. Група 5: Mg. Група 6: Al. V. Підбиття підсумків уроку: Викладач Отже, ви гарно підготувалися до уроку, підготували домашні завдання і тому оцінки відповідні VІ. Домашнє завдання §5, підготувати повідомлення на тему «Де використовують мідний купорос»

9


Д.В. Гуцалюк, викладач фізики Хмельницького професійного ліцею електроніки Тема уроку: Механічні коливання Мета: ознайомити учнів з коливальним рухом, формувати вміння спостерігати та аналізувати фізичні явища, показати, як на практиці застосовують знання про коливальний рух; навчити логічно мислити, розвивати просторову уяву; виховувати почуття відповідальності, охайність та дбайливе ставлення до предметів. Обладнання: штативи (2 шт.), двигун внутрішнього згорання, модель генератора, камертон, метроном, нитка, ваги, тягарці, пружина, кулер до вінчестера, проектор, екран, комп‘ютер. Тип уроку: пояснення нового матеріалу. Хід уроку Епіграф: Має значення тільки те знання, яке використовується на практиці. Гордон Драйден 1. Організаційна частина 2. Актуалізація пізнавальних знань. Звучить музика «Крилаті качелі». Викладач приводить в дію прилади, що демонструють механічні коливання: метроном, камертон, модель генератора, ваги, двигун внутрішнього згорання, математичний маятник, пружинний маятник (1 хв.) Отже, як ви зрозуміли, темою нашого уроку є «Механічні коливання». Давайте пригадаємо: - Що таке механіка? - Що таке механічний рух? 3. Вивчення нового матеріалу Відкрили зошити і записуємо тему «Механічні коливання». Давайте запишемо визначення механічних коливань. Механічні коливання – повторюваний рух, при якому тіло багаторазово проходить одне й те ж положення в просторі. Розглянемо, де використовуються механічні коливання (на слайді записані словосполучення, які потрібно розбити на 4 колонки: людина, техніка, бізнес, природа). Хто може пригадати якийсь вірш з літератури про коливання? (учень розказує вірш «Коливається маятником…»). Давайте розглянемо, які є види механічних коливань. Коливання бувають вільні та вимушені. Вільними коливаннями називаються коливання, які відбуваються за рахунок 10


внутрішньої енергії тіл. Вимушеними коливаннями називаються коливання, що відбуваються під дією зовнішньої періодичної сили. Умови існування вільних коливань: - Система повинна знаходитися біля положення стійкої рівноваги. - Сили тертя повинні бути достатньо малими. - Сила, яка повертає тіло в точку рівноваги. Давайте розглянемо малюнок, на якому рівнодійна сил заставляє тіло повертатися в положення рівноваги. Зверніть, будь ласка, увагу, що на тіло діються дві сили: (сила натягу і сила тяжіння) рівнодійна цих сил спрямована так, що підвіс повертається в попереднє положення. У своїх зошитах зобразіть цей малюнок та відобразіть, як він буде виглядати зліва. Давайте розглянемо характеристики механічних коливань: a) Амплітуда – це максимальне відхилення тіла від положення рівноваги. Амплітуда позначається літерою А, Х𝑚. Одиниці вимірювання амплітуди метри. 𝑡 b) Періодом коливань називається час одного повного коливання. 𝑇 = ; 𝑁 одиниці вимірювання секунди. c) Частота – це кількість коливань, здійснених тілом за одиницю часу. 𝑁 1 ν= ν= . Частота вимірюється в1 с , Гц. 𝑡 𝑇 d) Циклічна частота – це кількість коливань здійснених тілом за2𝜋 с 𝜔 = 2𝜋 . Циклічна частота вимірюєтьсяРад с. 𝑇 e) Фаза – це кут, на який відхиляється тіло під час здійснення коливань. 𝜑 = 𝜔𝑡. Одиниці вимірювання - радіани. При заданій амплітуді фаза визначає стан коливальної системи у будь-який момент часу. f) Зміщення – відхилення тіла з положення рівноваги Існують такі коливання, під час яких величини, що їх описують, змінюються з часом за законом синуса або косинуса, і такі коливання називають гармонічними. Погляньте, будь ласка, на графік. Вільні коливання, їх ще реальними, є затухаючими.

називають Зверніть увагу 11


на графік. І давайте переглянемо відеофрагмент. 4. Закріплення знань: Давайте розв‘яжемо експериментальну задачу: за допомогою тіла, підвішеного на нитці, визначте: період коливань, частоту коливань, циклічну частоту коливань, амплітуду. a) Визначте період коливань, якщо тіло за 4 с зробило 20 коливань. b) Частота малих коливань тіла на пружині 0,1 кГц. Визначте період і кількість коливань за 1 с. c) Зведена дзига вільно падає з висоти 45 см. Частота обертання дзиги - 5 об/с. Скільки обертів вона зробить до удару об землю? Опором повітря знехтуйте. 5. Висновки: Отже, на сьогоднішньому уроці ми вивчили, що таке механічні коливання, їх види, характеристики. 6. Домашнє завдання: § 20-21, задачі: 208, 210, 212.

12


13


14


15


Н.В. Беляєва, викладач фізики Хмельницького професійного ліцею Мета уроку: зацікавити учнів вивченням фізики; поглибити знання учнів про фізичні явища і пояснити, яким чином використовуються досягнення фізики у створенні та збереженні творів мистецтва; показати зв'язок фізики і майбутньої професії учнів; виховувати гармонійно розвинену особистість, розвивати почуття прекрасного і вміння насолоджуватися красою мистецтва. Методична мета: показати можливості використання на уроках фізики сучасних інформаційних технологій, в тому числі і створених власноруч мультимедійних презентацій; показати професійну спрямованість навчального матеріалу. Тип уроку: урок поглиблення знань. Обладнання: 1. ПК та презентація до уроку. 2. Портрети відомих художників, фотокопії їх картин, фотографії інших творів мистецтва. 3. Спектроскоп. На столах учнів: 1. Скляні трикутні призми. 2. Аркуші паперу: звичайний папір, глянцевий та серветки. 3. Пензлики. 4. Склянки з водою та олією. 5. Фарби акварельні. Примітка: Урок проводиться у майстерні професії «Живописець. Оформлювач вітрин, приміщень та будівель». З метою більш емоційного сприйняття декламація віршів, розповідь про картини робиться під музичний супровід. Урок духовно збагачується завдяки наявності виробів народних умільців, проводиться спільно з майстром виробничого навчання. Хід уроку І. Організаційний момент. Активація навчальної діяльності. Викладач відмічає відсутніх. Викладач: Фізика і мистецтво... Здається, вони несумісні. Однак це не так, і сьогодні ми спробуємо це довести. Представники мистецтва, інколи самі цього не знаючи, використовують для своїх творінь фізичні закономірності. А фізики люблять і цінують мистецтво, яке збуджує їхню творчу думку, надихає і допомагає пізнати таємниці природи. Я пропоную вам сьогодні знайти відповіді на такі питання: (Слайд 1) 16


1. Чи пов`язані між собою фізика та мистецтво? 2. Чи потрібні митцю фізичні знання? 3. Чи можна без фізичних формул написати картину? ІІ. Повідомлення теми та мети уроку. Учитель повідомляє учням тему та мету уроку(Слайд 2). ІІІ. Засвоєння нових знань. Учитель: Альберт Ейнштейну хвилини відпочинку грав на скрипці (Слайд 3), Лев Ландау любив читати вірші Лермонтова і Байрона (Слайд 4), Макс Планк і Вернер Гейзенберг були чудовими піаністами (Слайд 5), винахідник першого в Європі ядерного реактора Ігор Васильович Курчатов часто відвідував симфонічні концерти і за три дні до смерті слухав «Реквієм» Моцарта в консерваторії (Слайд 6), Людвіг Больцман (Слайд 7) дуже влучно сказав: «Тим, ким я став, я зобов'язаний Шіллеру. Без нього міг бути людиною з тією ж бородою і формою носа, як у мене, але це був би не я. Другою людиною, яка мала на мене такий вплив, був Бетховен...». Проблема «фізиків і ліриків» хвилює людей давно. У XV столітті в Італії жила людина, ім'я якої шанують зараз у всьому світі. Це Леонардо да Вінчі (Слайд 8). Досі тривають суперечки, хто він: художник чи вчений? Перші наші доповіді присвячені його діяльності. Про Леонардо да Вінчі як художника нам розкаже … Учень 1: За свідченням сучасників Леонардо да Вінчі відзначався прекрасною зовнішністю, він мав пропорційну структуру, був витончений, із привабливим обличчям (Слайд 9). Одягався вишукано, носив червоний плащ, який сягав колін, хоча тоді в моді був довгий одяг. Він був приємним співрозмовником і приваблював до себе людські серця. Навіть коли мало заробляв, тримав коней, яких любив понад інших тварин. Леонардо постійно малював і записував. До нас дійшло близько семи тисяч сторінок, вкритих записами чи малюнками Леонардо. Вони зберігаються в бібліотеках Лондона, Парижа, Мілана, Турина. Його цікавила рухливість людського обличчя, яка відбивала рухливість людської душі, і він намагався вивчити у всіх подробицях цю рухливість. Він писав: «Той, хто сміється, не відрізняється від того, хто плаче, ні очима, ні ротом, ні щоками, тільки бровами, які з'єднуються в того, хто плаче, і піднімаються в того, хто сміється». Серед усіх мистецтв Леонардо ставив на перше місце малярство. Він вважав, що світ пізнається через почуття, а очі — володарі почуттів, «Око, — писав він, — є вікно людського тіла, через яке людина дивиться на свій шлях і насолоджується красою світу». Леонардо боявся плину часу. Він вважав, що час знищує всі речі, «пожирає їх твердими зубами років». Око сприймає лише те, що народжується перед ним у певну мить. До Леонардо окресленість предметів у картині набувала вирішального значення. Лінія панувала в ній. Леонардо покінчив із самодостатньою владою лінії і назвав цей переворот у малярстві «пропаданням 17


обрисів». Світло й тінь не повинні бути різко розмежовані, тому що їхні межі у більшості випадків нечіткі. Картин у Леонардо не дуже багато. Назвемо кілька з них: «Мадонна з квіткою» (Слайд 10), «Свята вечеря» (Слайд 11), «Дама з горностаєм» (Слайд 12), «Мона Ліза» (або «Джоконда»)... (Слайд 13). Зосередимо свою увагу на «Джоконді». Є відомості, що Мона Ліза була жінкою багатого флорентійця Франческо дель Джокондо. Коли Леонардо писав її портрет, він запрошував музикантів, які грали на лірі, щоб підтримати веселий настрій моделі. Леонардо писав цю картину 4 роки. Він намагався досягти у цьому полотні найбільшої довершеності. Композиція картини проста і зрозуміла, завершена і гармонійна. Контури не щезли, але пом'якшені напівсвітлом. Складені руки ніби слугують п'єдесталом образу, а хвилююча пильність погляду загострюється спокоєм усієї постаті. Все живе і міниться в її постаті, як саме життя. А на її обличчі грає усмішка, яка притягує глядача. Що означають цей погляд, ця усмішка? Ми бачимо в них і мудрість, і лукавство, і зверхність, і знання якоїсь таємниці. Ця жінка ніби знає те, що іншим недосяжно. Вона не здається ні гарною, ні люблячою, ні милосердною. Але ми підпадаємо під її вплив. Ніхто із художників не зміг повторити посмішки Джоконди. Поєднання різних кольорів у картині називають колоритом. Майстер в/н: Розглянемо ще деякі з картин Леонардо да Вінчі (Слайди 14-28). Світло... Прекрасне і цікаве явище. Роль світла в мистецтві дуже важлива. Художник повинен уміти створити в картині психологічно правильне розуміння свого замислу для глядача. Для цього він повинен добре знати закони сприймання світла, утворення тіні і півтіні. Якщо, наприклад, художник зображає пейзаж, який освітлений сонцем, то затемнені місця можна передати дуже приблизно, бо і в натурі ці деталі розрізнити важко, якщо пейзаж дано в місячну ніч, то місяць повинен бути дуже світлий і різко виділятися на темному тлі. Незнання таких закономірностей проводить до викривлення зображень дійсності. Талановиті художники, знаючи закони природи, а отже — фізику, досягають надзвичайних ефектів. Якщо художник уміло поєднує яскраве світло і глибоку тінь, а також півтони, там, де світло поступово переходить у тінь, то він може добре передати об'ємність людей і предметів, створити враження їхньої безпосередньої близькості до глядача. У мистецтві це називається світлотінню. Світлотінь підсилює наочність і емоційну дію картини. Викладач: Ми ознайомились з творчістю великого італійського художника Леонардо да Вінчі. Давайте поміркуємо: які фізичні знання повинен мати художник для того, щоб правильно написати картину? (Слайд 29).Обговорення: Зображення тіні і напівтіні. Закони прямолінійного поширення світла.  Дифракція – явище огинання світловими хвилями перешкод. 18


(Слайд 30). Обговорення. Закони відбивання та заломлення світла.(Слайд 31) Майстер в/н: (Слайд 32) Вірш «Спектри» Віталія Савченка: Сім основних кольорів із веселки Дружно шикують веселий наряд: Зверху червоний, оранжевий нижче, Жовтий, зелений, і знов світлопад... Плавно спливає зелений в блакитний, Синій в підмогу приходить йому. А фіолетовий колір спокійний, Тихо ладнає найнижчу дугу. Світло — це хвилі електромагнітні, У кожного кольору хвиля своя. Світло від Сонця — то хвилі сукупні, Їх розділяє краплиста роса. Кожна краплина породить веселку. Безліч краплинок — велику дугу. В ній все багатство суцільного спектра. Білого світла, що нищить пітьму. Призму тригранну візьми на долоню, Сонячний промінь на грань наведи, І на стіні свого рідного дому Знову побачиш ти спектр без води. Викладач: Які фізичні явища описуються в даному вірші? Обговорення: Як утворюється веселка. Як називається це фізичне явище?(Слайд 33)  Дисперсія – залежність показника заломлення (а отже, і швидкості світла) від його кольору. Спостереження явища дисперсії за допомогою скляної трикутної призми. Викладач: Про роль Леонардо да Вінчі в науці й техніці розповість … Учень 2: Роль Леонардо да Вінчі в науці і техніці особлива. Велику роль відіграли роботи Леонардо в царині механіки. Він вивчав закони вільного 19


падіння тіла; тіла, кинутого під кутом до горизонту, вплив тертя на рух тіла, теорію простих машин, коливальний рух тіла. У наукових працях Леонардо гідравліка, як і механіка, займала важливе місце. Його теоретичні праці охоплюють такі розділи: 1. Теорія сполучених посудин. 2. Теорія гідравлічних насосів. 3. Співвідношення між швидкістю руху води і перерізом труби. Ці питання народились із численних прикладних інженерних завдань, якими він займався. Це — проектування каналів і шлюзів, питання меліорації. Леонардо практикує, проектує і частково здійснює побудову ряду каналів. Це стосується каналу Піза (Флоренція), зрошувальних каналів на ріках По і Арно. У своїх теоретичних твердженнях Леонардо наблизився до формулювання закону Паскаля. Ним доволі повно була розроблена теорія сполучених посудин. Леонардо першим зайнявся питанням теорії польоту. У своїх записках він узагальнив численні спостереження за польотами птахів. Дехто з істориків науки приписує йому винайдення аероплана. Він здійснив і побудував модель планера, готував його випробування. Учений працював над винайденням парашута. У працях з оптики Леонардо вперше висловлює сміливі здогадки про хвильову природу світла. Поряд із такими важливими теоретичними питаннями, як будова світу, теорія руху тіл, у Леонардо були суто інженерні відкриття та винаходи, починаючи від складних машин і верстатів і до автоматичного вертела для смаження птиці. Він винайшов багато типів верстатів для прядіння, ткання. Серед записок, які збереглися, є опис землерийної машини, пристосувань для виготовлення пил і гвинтиків, для чеканки монет. Цікава його ідея землерийної машини, в якій використовується принцип неперервного руху. Особливо багато винаходів зробив Леонардо в галузі військово-інженерної справи. Це зрозуміло. У той час, коли жив Леонардо, на території Італії безперервно відбувались війни і повстання. В галузі військових винаходів він пропонує удосконалені види зброї багаторазової дії. Він розробив конструкції перевізних розбірних мостів, а також винайшов прототип сучасної бронемашини. Ці ідеї і проекти були досить сміливі для того часу. (Слайди 3439) Викладач: На прикладі творчості Леонардо да Вінчі ми розглянули поєднання фізичних знань і мистецтва. Бачимо, що дійсно, для того, щоб написати картину, художникові потрібні фізичні знання. Та чи тільки при створенні витворів мистецтва? А при їх збереженні та дослідженні? Обговорення: Умови збереження творів мистецтва.  Врахування вологості, температури та освітлення при збереженні творів мистецтва. Обговорення: Твори мистецтва з глини, гіпсу, дерева, металу та інших матеріалів. 20


 Врахування фізичних характеристик матеріалів, які застосовуються при написанні творів мистецтва. Викладач: Повідомлення про фізичні методи дослідження картин підготовлено … Учень 3: Фізики мають різну апаратуру, яка допомагає фахівцям виявити частку і стан шару фарби картини, не доторкаючись до картини. Для цього є кілька методів. Перший — метод наукової фотографії в ультрафіолетових променях, який дозволяє «розглянути» яких ділянок полотна доторкався чужий пензель, які фрагменти написані заново. Другий — фотографування в інфрачервоних променях, який дає можливість побачити полотно без шару лаку і скласти уявлення про стан верхніх шарів фарби, прояснити написи. Насамкінець, третій — рентгенографія. Рентгенівські промені, пронизуючи картину, дають можливість вивчати глибокі й найстаріші шари живопису, при цьому на фотоплівці фіксуються і тріщини в шарі фарби. Для дослідження картини роблять рентгенограму. Для дослідження техніки живопису використовують макро- і мікрофотографію. Цінними методами дослідження картин є спектрофотометрія і калориметрія, які дають можливість визначити коефіцієнти поглинання і відбивання світла, яскравість і кольорову гаму картин (Слайд 40). Демонстрація: спектроскоп. Спектральний аналіз. Майстер в/н: Повідомлення про художнє лиття і кування зроблять... Учень 4: З давніх-давен людство користується виробами з найрізноманітніших металів: міді, заліза, олова, срібла, золота, усіляких сплавів. (Слайд 41) Протягом століть ці вироби були не тільки необхідними предметами вжитку, але й справжніми творами мистецтва. Та в давнину люди навіть не здогадувались, що виготовлення таких звичних речей, як посуд, прикраси, зброя, годинники, найрізноманітніші інструменти тісно пов'язане з науковими знаннями. Адже дотримання технології виготовлення художніх виробів із металу неможливе без знання багатьох явищ і закономірностей природи, а значить і без знання законів фізики. Одним із найпоширеніших способів обробки металу є лиття і кування — гаряча обробка металів тиском у пресах чи ударом молота. При цьому інструмент здійснює багаторазову дію на заготовку, в результаті чого вона, деформуючись, набирає відповідної форми. Майстри повинні знати все про процеси нагрівання, плавлення, тверднення різних металів, їхню пластичність і деформацію. Чому кування проводять при нагріванні металу, чому для художнього лиття використовують, головним чином, чавун — можна пояснити на основі фізики. Метал нагрівають, щоб підвищити його пластичність і знизити опір деформації. Чавун під час тверднення збільшується в об'ємі, тому він 21


заповнює маленькі згини форми і дає можливість одержати твори, які добре передають особливості оригіналу. Майстер визначає якість заліза за кольором розігрітого металу. Термічна обробка металу полягає в тому, що залізо нагрівають у попелі деревного вугілля до темно-вишневого, а сталь до світлокоричневого кольору з подальшим повільним охолодженням на повітрі. У результаті такої обробки метал стає м'яким, тягучим і пластичним. Його можна легко рубати, згинати, скручувати, сплітати, витягувати, пробивати в ньому отвори, карбувати. Ці види обробки використовуються при виготовленні творів ужиткового мистецтва: огорож, окуттів дверей, віконних фат, свічників тощо (Слайд 42-44). Викладач: Які фізичні знання потрібні? Температура плавлення металів, тверднення…. Учень 5: Археологічні дані свідчать про те, що на території України людина оволоділа металом (міддю) близько 5 тис. років тому. Дослідження мідних виробів трипільських майстрів (сокири з Карбунського скарбу) свідчить, що вони зроблені руками досвідчених ковалів, які вміли розкувати мідь на тонкі пластини і надавати їм подібної форми. Вони навчились розрубувати масивні шматки міді та згинати на формах відповідного профілю, досягли досконалості в техніці зварювання витяжки, пробивання отворів. Із появою ливарства в Трипіллі починає розвиватися гаряче кування, за допомогою якого ковалі покращували механічні властивості міді. Винайдення заліза у 1 тисячолітті до н. е. і способів його обробки відігравало революційну роль у розвитку суспільства. Початок залізного віку в Україні збігається із початком скіфської епохи (VII— VI ст. до н. е.). Скіфські ковалі свої вироби, особливо зброю (мечі, кинджали) і збрую (вудила), оздоблювали зображеннями голівок птахів. Комплексний аналіз залізного виробництва скіфського періоду дає можливість стверджувати, що місцеві ковалі володіли майже всіма основними способами обробки чорного металу. Гаряче кування, холодна наковка, витяжка, пробивання отворів, карбування, штампування — становили арсенал професійних навичок тогочасного коваля і залишились у виробництві до нашого часу. (Слайд 45-47) Ковані вироби посідають особливе місце в міській архітектурі. Виготовлення кованих віконних фат, балконних решіток, окуття дверей, хрестів, ліхтарів, флюгерів та інших архітектурних елементів входило до номенклатури слюсарського цеху. Решітки кафедрального собору у Львові (Слайд 48) виконані з прутів квадратного профілю, які, з'єднуючись, створюють квадратну або ромбовидну сітку. Балкон житлового будинку ХV-ХVІ ст., що на вулиці Вірменській, свідчить про раннє використання ковалями заліза як засобу підсилення художньої виразності простих архітектурних форм. Після пожежі 1527 року будинки на вул. Руській і на площі Ринок будують із каменю. Балконні решітки і віконні фати, брами використовуються тут як засоби підсилення ренесансної доби. 22


Довгі, на ширину фасаду, балкони служили оглядовими майданчиками Ринкової площі. Яскравим прикладом ренесансного художнього лиття і кування є вхідні двері порталу каплиці Трьох святителів (XVI ст.) у Львові (Слайд 49). Півкругла решітка над обкованими залізом дверима виконана із прутів круглого профілю, які плавно викладені в точені вісімки, оздоблена круглими шишками і квіткоподібними розетами. Двері історичного музею у Львові (Слайд 50) увінчані декоративною решіткою, виготовленою із прутів круглого січення із застосуванням плавно гнутих спіралей, з'єднаних між собою кільцями-хомутами і шишками. За старими зразками виготовлені ковані двері й віконні фати в музеїаптеці на площі Ринок, 37. В історії декоративного мистецтва і зодчества є чимало прикладів практичного використання ковалями художніх задумів архітекторів та художників. ІV. Закріплення вивченого матеріалу. Дослід 1: Набираємо на пензлик фарби. Набираємо фарби на пензлик, змочений олією.  Явища змочування та незмочування  Сили притягання між молекулами Дослід 2: Спробуємо малювати акварельними фарбами на простому аркуші та на аркуші з глянцевим покриттям. А на серветці? Обговорення: Які фізичні явища повинен враховувати художник, вибираючи тло для майбутньої картини?  Явища змочування та незмочування  Сили притягання між молекулами Дослід 3: Малюємо різними простими олівцями (тверді та м`які).  Сила тертя.  Сили притягання між молекулами Задача: Художник вирішив намалювати автопортрет у повний зріст. Якої висоти йому потрібно придбати дзеркало і на якій висоті його закріпити? V. Підбиття підсумків уроку. Викладач: Ми намагались довести, що фізика і мистецтво пов'язані між собою. (Слайд 51). Чи відшукали ми відповіді на запитання? Які записи ви зробили в зошитах (один із учнів зачитує записані пункти)? Чи досягнута мета уроку? Отже, представники мистецтва, його різних сфер і напрямів повинні знати фізичні закономірності, які успішно служать, як ми щойно переконались, не тільки науково-технічному прогресу, але і світові натхнення, почуттів. Оцінювання учнів. (Слайд 52)

23


Презентація до уроку

24


25


26


27


28


29


30


31


32


33


34


35


36


37


38


39


40


Г.К. Синчук, викладач математики Старокостянтинівського професійного ліцею Тема: «Бічна та повна поверхня циліндра» Мета: вивести формули для обчислення площ бічної та повної поверхні циліндра, виробити навички для їх застосування, наголосити на важливості цієї теми у професії. Тип уроку: комбінований урок. Обладнання: моделі циліндрів, розгортка циліндра, кодоскоп, таблиця. Хід уроку І. Актуалізація опорних знань учнів. Повторення раніше вивчення матеріалу у формі усного опитування. 1) Чому циліндр відносять до тіл обертання? 2) Продовжить речення: основою циліндра є …, які властивості мають основи циліндра. 3) Що ми називаємо висотою циліндра? 4) Віссю циліндра називається… 5) За якою формулою обчислюється площа круга? площа прямокутника? 6) Що ми називаємо осьовим перерізом циліндра? 7) Яка фігура виходить в результаті осьового перерізу? (А квадрат може бути ?) 8) У вашій майбутній професії ви зустрічаєтесь з цим тілом? ІІ. Вивчення нового матеріалу. Продовжимо розглядати це тіло далі. Сьогодні ми виведемо формулу для обчислення бічної та повної поверхні циліндра (запишіть тему уроку). Показую розгортку (яке відношення вона має до циліндра). На екрані прямокутник: За ним виводжу формулу: 𝑆біч = 𝐶𝐻 = 2𝜋𝑅𝐻 𝑆біч = 2𝜋𝑅𝐻 𝑆біч = 𝜋𝑅2 𝑆пов = 2𝜋𝑅𝐻 + 2𝜋𝑅2 = 2𝜋𝑅(𝐻 + 𝑅)

41


Задача 1. Лист заліза має форму прямокутника ABCD (AB = 50 см), йогозгортають таким чином, щоб отримати циліндричну трубу. В С А

D

Краї АВ і СД зварюють між собою без накладання одного краю на інший. Обчисліть площу бічної поверхні циліндра (труби ), якщо діаметр його основи дорівнює 20 см. Товщиною листа заліза та швом від зварювання знехтувати. Виберіть відповідь, найближчу до точної. А Б В Г Д 1570 3150 5240 6300 1000 а) Скільки квадратних метрів листового заліза потрібно для виготовлення труби довжиною 4 м і діаметром 200 см? б) якщо на шов іде 10 % матеріалу ? Фільм про використання циліндра в професії «Слюсар з ремонту автомобілів». Відеоролик «Схема живлення інжекторного двигуна». III. Розв’язування задач Задача № 1 (на екрані) Н = 50 см, D = 20 см; R = 10 см. 𝑆біч = 2𝜋𝑅𝐻 = 𝜋𝐷𝐻 = 3.14 ∗ 20 ∗ 50 = 1000 ∗ 3.14 ≈ 3140 см2 № 2. (на екрані умова) а) Н = 4 м; D = 200 см = 2 м. 𝑆біч = 𝜋𝐷𝐻 = 4 ∗ 2 ∗ 3.14 = 8 ∗ 3.14 ≈ 25.12 м2 б) 10 % на шов 2,51 25,12 – 2,5≈ 22,61 м2 ІV. Домашнє завдання: П.79, №38, №40. V. Підсумок уроку

42

(Б)


Ми вивели формулу для обчислення площі бічної поверхні циліндра, застосували її при розв'язуванні задач, побачили застосування циліндричних тіл в професії. Дякую за роботу. О.П. Новосад, викладач математики ВПУ № 25 м.Хмельницького Тема: Корінь n-го степеня. Арифметичний корінь n-го степеня. Властивості кореня. Мета: ознайомити колег з методами використання ІКТ на уроках математики; сформувати поняття кореня n-го степеня, арифметичного кореня n-го степеня; забезпечити засвоєння учнями означення і основних властивостей кореня n-го степеня; сприяти розвитку навичок самостійного застосування знань при перетворенні виразів, що містять корені; розвивати пам‘ять і логічне мислення, усне математичне мовлення; продовжувати виховувати самостійність у роботі, відповідальність, вміння виражати і відстоювати власну думку; засобами ІКТ створити умови для підвищення інтересу до вивчення предмета. Тип уроку: засвоєння нових знань. Методи та методичні прийоми: пояснювально-ілюстративний, частковопошуковий (усне і письмове виконання вправ), практичні (тестова робота, математичний диктант), інтерактивна вправа «Мікрофон».

43


Обладнання: ноутбук, мультимедійний проектор, роздатковий матеріал до теми «Корінь n-го степеня. Арифметичний корінь n-го степеня. Властивості кореня». Недостатньо мати лише добрий розум, головне – це раціонально застосовувати його. Р. Декарт Хід уроку Ι. Організація групи. Перевірка готовності до уроку, налаштування на урок. ΙΙ. Актуалізація опорних знань і вмінь. Мотивація пізнавальної діяльності. 1. Сьогоднішнє наше заняття ми почнемо з невеликого повторення. Давайте розв„яжемо задачу. Задача. Площа квадрата дорівнює 49 см2. Знайти його сторону. 1) Що ми знаємо про сторони квадрата? 2) Як знайти площу квадрата? 3) Якщо сторону квадрата позначити х, то для розв„язання нашої задачі можна скласти рівняння. х2 = 49. х = 49 х=7 Чому 49 =7? (тому що 72= 49 ) Для розв„язання рівняння задачі ми застосували корені. Як називаються такі корені? (квадратні). Давайте пригадаємо означення квадратного кореня. Квадратним коренем числа а називається таке число b, квадрат якого

a  b таке, що b  a . дорівнює а. Пригадаємо властивості квадратного кореня. 2

1)

0 0

2)

1 1

3)

a b 

4)

a a  , де а  0, b  0 b b

5)

 a

2

ab

a

Застосуємо властивості квадратних коренів для розв„язання тестових завдань. У зошиті запишіть літеру, яка відповідає правильному, на вашу думку, результату  Математичний диктант. (висвічуються слайди) 44


№1 Знайти значення виразу А Д 32 64 №2 Обчислити А 100

64 Р 8

4  2500 Д 200

№3. Знайти значення виразу

К 6

Р 10000

К 2500

4 9

А

Д

Р

К

4 9

2 3

16 81

3 2

Д 25

И 5

К

И

К 2

№4. Обчислити А

5 2

50 2

№5 Знайти значення виразу А Д -2 4 №6. Обчислити 23 2

16

2

 

А 23 №7. Порівняти А <

Д 46

27 і

25 2

И

К

23

232

23

Д

Л >

К =

Виконаємо самоперевірку. На екрані висвітлюється правильна комбінація літер Правильна комбінація літер-відповідей: РАДИКАЛ Знайоме вам це слово. Що воно означає? Історична довідка. РАДИКАЛ - математичний знак (змінена латинська r), яким позначають дію добування кореня. 45


Починаючи з 13 століття, італійські та інші європейські математики позначали корінь латинським словом radix, скорочено rх. У 15 столітті писали r2 13 замість 13 , але поступово знак кореня видозмінювався і наприкінці 15 століття запис 13 мав вигляд √13. Такий знак вперше зустрічається в німецькій алгебрі Крістофа Рудольффа «Швидкий і красивий рахунок за допомогою майстерних правил алгебри» (Слайд) Але тільки в 1637 році Рене Декарт поєднав знак кореня з горизонтальною рискою над виразом і застосував в своїй «Геометрії» сучасний знак радикала. Цей знак увійшов у загальне використовування лише на початку 18 століття. (Слайд) 2. Повернемося до рівнянь. Як розв‗язати такі рівняння? 1) х3 =27. Застосовуючи таблиці степенів чисел, які є у вас на партах, можна легко побачити, що для першого рівняння х=3, тому що 3 3=27. Якщо порівняти цей запис і запис означення квадратного кореня, то легко помітити схожість. Тому можна зробити висновок, що для розв„язання нашого рівняння, ми застосували корінь, але не квадратний, а степеня 3. 2) х4 =625. 3) х7 =128 А тепер запишемо рівняння в більш загальному вигляді. хn = а Розв„язок х=b. І враховуючи попередні приклади, можна стверджувати, що bn=a. Отже, знову можна сказати, що ми маємо справу з коренями, але уже не 3, 4, 7 степенів, а n-го степеня. Питання: чи завжди із заданого числа існує корінь n-го степеня; скільки таких коренів існує; які властивості мають такі корені. Знайти відповіді на ці питання і є завданням цього уроку. ІІІ. Вивчення нового матеріалу. Тема нашого уроку «Корінь n-го степеня. Арифметичний корінь n-го степеня. Властивості.» План вивчення теми 1.Означення кореня n-го степеня із числа. Показник кореня, підкореневий вираз. 2. Область допустимих значень виразів із коренями n-го степеня. 3. Означення арифметичного кореня n-го степеня. 4. Властивості кореня n-го степеня. Конспект 1.Означення кореня п-го степеня. 46


Коренем n-го степеня із числа а називають таке число b, n-й степінь якого дорівнює а. Якщо а= bn ( n є N, n ≠ 1), то b- корінь n-го степеня з числа а.

а - позначення кореня n-го степеня з числа а; число n називають показником кореня; число а – підкореневим виразом. n

n

b

а  b, n

a

а– підкореневий вираз

n – показник кореня

n =2k, для парних показників

n =2k+1, для непарних показників

2. Область допустимих значень кореня n-го степеня Розглянемо приклади. Чи можна обчислити значення виразів 3 27 , 3 27 , 5 32 , 5 32 ? Розглядаємо приклади і робимо висновки. Отже, запам„ятаємо 1) Корінь непарного степеня 2 k 1 а існує при будь-яких значеннях а (a є R). А тепер давайте розглянемо такі вирази: 16 , 4 16 , 16 4 16 . Чи існують такі числа, парний степінь яких дорівнює -16. Чому? Отже, робимо висновок. 2) Корінь парного степеня 2k а існує тільки при а ≥ 0. Перейдемо до наступного пункту нашого плану. 3. Означення арифметичного кореня п-го степеня. Арифметичним коренем n-го степеня з невід’ємного числа а називається невід’ємне число, n-й степінь якого дорівнює а. 47


Наприклад, 5 32 = 2 – арифметичний корінь третього степеня, оскільки 2 > 0 і 2 = 32. Виникає питання: «А як же бути з коренями 5 32 , 3 27 ? Чи будуть вони арифметичними коренями, адже їх значення існують?» На це запитання нам дає відповідь наступне твердження. Корінь непарного степеня із від’ємного числа завжди можна виразити через арифметичний корінь: 2k 1 а = - 2 k 1 а , де k є N, а – довільне додатне число. Отже, корінь 5 32 ми можемо виразити через арифметичний корінь 5

 5 32 . 4.Властивості кореня n-го степеня Властивість

Приклад

0 0 1 1

п п

п

a  n b  n ab

n

a  b

n n

5

a , де а  0, b  0 b

16  5 2  5 16  2  5 32  2 32 3 32   3 4 4

3

1)

2)

  n

a

2 л 1

(

2п

a

причому

6

345

8  27

3 3

82

2 8  27 3

6

 345

5

 6 64  25  32

а = а для будь-яких а;

а )2n = а лише при а ≥ 0

 a n

n m

np

n

3

3

k

 n ak

6

a  m n a  nm a

 64

5 2

a mp  n a m

4

 

1024  52 1024  10 1024  2

256  4  253 2  253 

53  125 ІV. Застосування нових знань  Виконання інтерактивної вправи «Мікрофон» №1. Чи правильна рівність (відповідь обґрунтуйте): 48

5

25

3


8

1) 3 27 =3; 2)

1 =1; 3) 3  27 =-3; 4) 4 16 =2; 5) 4  16 =-2; 6) 5  32 =-

2. №2. Чи має зміст запис: 1)

3

2 ; 2) 3  2 ; 3) 4 2 ; 4) 4  2 ; 5) 6 0 ; 6)

6

1 ?

V. Формування практичних вмінь  Виконання письмових вправ Учні почергово виходять до дошки та розв‘язують завдання з повним поясненням. № 1. Знайдіть значення виразу: 4

81

2)

3)

9

512

4)

5)

4

0,0016

7)

4

1 64

1)

№2. Спростити вирази:

 5 11

1)

4

4)

10

2)

18

72

№3.Обчисліть: 1) 11

 

5)

0,125

8)

3

3

a3

4)

10 3 (2)3

 3 10 

 8 98

6)

7)

16 6 48 2

8)

163

10)

49

9

6)

7 3 64

5)

6

3

3)

2)

 7 

9)

3 8

3

362

3)

4

0,25

6)

2

4

216

3

 

2

3

4

4

92

12

84

4

2

56


№4. Виконати дії

24 8

2)

3

10  3 100

x8  5 x 7 3 8 125

4)

3

0, 054  3 4

6)

3

1)

4

3)

5

5)

3

7)

135 5

8)

3 5

4 5 128

9)

6

11)

10)

4

162 32

4

34  52  6 38  54

12)

№5. Розв‘яжіть рівняння: x 3  216 1) 5)

x 7  2 x 4  16

7)

 x  2

3)

27 1000 3 54 3 2

 125

3  3 3  4 27  3 9

6)

x5  9 x6  5 x 4  81

8)

 x  5

2) 4)

3

4

4

 10000

№6 Звести корені до одного показника 3

1) 6

4)

2i

4

8i

4

5

3

2)

3

5)

5

4i 6i

3

2

3)

4

6)

6

7i

3

5

8

5i

6

3

VІ. Підбиття підсумків уроку Що нового ви дізналися на нашому уроці? Які поняття вам уже були знайомі?... VІІ. Домашнє завдання Вивчити означення кореня n-го степеня та його власивості. § 16, №63 (непарні), №68 (непарні), №70 (непарні).

50


Презентація до уроку

Не достатньо мати лише добрий розум, головне – це раціонально застосовувати його. Р. Декарт

Питання 1 Знайти значення виразу

64 Варіанти відповіді: А 32

Д 64

Р 8

К 6

Питання 2 Обчислити:

4  2500

Варіанти відповіді: А 100

Д 200

51

Р 10000

К 2500


Питання 3 4 9

Знайти значення виразу

Варіанти відповіді: А

Д

4 9

2 3

Р

К 3 2

16 81

Питання 4 Знайти значення виразу 50 2

Варіанти відповіді: А 5 2

Д 25

И 5

К 25 2

Питання 5 Знайти значення виразу

16 Варіанти відповіді: А -2

Д 4 52

И -4

К 2


Питання 6 Обчислити

23

2

Варіанти відповіді А 23

Д 46

И 23

К 232

Питання 7 Порівняти

27

і

23

Варіанти відповіді А <

Д

Л >

53

К =


РАДИКАЛ

-

- математичний знак, яким позначають дію добування кореня

54


√ Крістоф Рудольф «Швидкий і красивий рахунок за допомогою майстерних правил алгебри»

Корінь n-го степеня та його властивості

План вивчення теми: 1. Означення кореня n-го степеня 2. Область допустимих значень. 3. Означення арифметичного кореня nго степеня 4. Основні властивості кореня n-го степеня 5. Виконання практичних завдань.

55


56


«Мікрофон» №1 Чи правильна рівність :

1)

3

27  3

4)

4

16  2 16  2 32  2

2)

8

1 1

5)

4

3)

3

27  3

6)

5

57


«Мікрофон»

№2 Чи має зміст запис:

1) 2)

3

2

3)

3

2

4)

4

4

2

2

58

5)

6

0

6)

6

1


В.І. Бас, викладач математики ДНЗ «Хмельницький центр професійнотехнічної освіти сфери послуг» Т.Г. Мар'янич, методист, викладач фізики ВПУ № 25 м.Хмельницького Лінійка відкриття тижня природничо-математичних дисциплін Мета:  навчальна – розширити і поглибити знання учнів про природничоматематичні дисципліни;  розвивальна – розвивати допитливість, творчу фантазію, дати уявлення про значення точних наук в житті людини;  виховна – виховувати прагнення до навчання, мотивувати навчання, заохочувати учнів до участі у предметних тижнях. 1-й ведучий. Увага! Увага! Послухайте нас! Цікаву новину Повідати час. 2-й ведучий. Знавці ерудити, Ця новина для Вас. Тиждень точних наук Відкривається в нас. 1-й ведучий. У тижні різна пропонується тематика 2-й ведучий. Тут буде Фізика і цариця Математика 1-й ведучий. Цікава хімія і інформатики питання 2-й ведучий. Відомі факти й розуму змагання 1-й ведучий. Ми пам‘ятаємо про нашу екологію 2-й ведучий. Тож запросили ще науку Біологію 1-й ведучий. Тож не байдужих ми запрошуєм до нас 2-й ведучий. Себе розкрити, самий зручний час 1-й ведучий. Хто винахідливість, увагу проявляє, 2-й ведучий. Нехай до нас на Тиждень завітає. 1-й ведучий. 59


А хто ще з Вас не встиг науки точні полюбити, Ми пропонуємо із нами подружити. Разом підемо по складній дорозі знань, У світ задач, обчислень і рівнянь. 2-й ведучий. Науки ці нам треба добре знати, Щоби свою професію вивчати. 1-й ведучий. Наука – це знайдені алмази, Вугілля, золото і мідь. В руках людей – могутній лазер, І сотні скошених угідь. 2-й ведучий. Наука нам допомагає, Ракети в космос запускати, Творити чудо-всюдоходи, Щоб грунт на Місяці вивчати. 1-й ведучий. До різних ми наук охочі, Нехай ведуть нас до вершин. А зараз передати хочем, Наш Математиці уклін. Наука Математика Я – Математика, Цариця всіх наук. Я іноді суворою буваю, Та все із хаосу в порядок повертаю. Чіткі доведення сучасних теорем, Стосуються й сьогодні різних тем. Що, як помножити, а що відняти, Добути корінь, або інтеграл узяти. Я в цьому всьому лад знайду, Не дам потрапити в біду. То ж хто з Вас прагне все пізнати, Мене Ви мусите любити і вивчати. 1-й ведучий. Також до нас завітала друга Цариця, Математики сестриця. 2-й ведучий. Гей нумо друзі, у тісному крузі Її величність фізику стрічаймо Й на нашій на урочистій лінійці Її появу оплеском вітаймо 60


Наука Фізика Вітаю Вас друзі, Я Фізика, будьмо знайомі. Я з Вами щоденно, я в кожному домі. Формули точні, мудрі закони, Завжди на службі в людини. Я з Вами на навчанні і на дискотеці Кожної ночі і кожної днини, Мчать по орбітах легкі електрони, Яблука падають в трави. І хоч ми з Вам ще не Ньютони, Та Фізику вивчим на славу. 1-й ведучий. Є ще одна наука прогресивна, В ній таємна прихована суть. Вона увірвалась у побут людини, Всі галузі в ній щось цікаве знайдуть. 2-й ведучий. Кожен раз щось нове нам Вона відкриває І продовжує нас дивувати, Зустрічайте, знайомтесь, вітайте науку, Що у світі сучасному – Хімія звати. Наука Хімія Я Хімія, сучасності наука. Я можу все: творити, руйнувати. В руках умілих, я людині помічниця, Рекомендую всім мене вивчати. Мій лексикон - Оксид, Гідрант, чи кислота Чи Н2О, що в записах вода. Я органічна є, й неорганічна, Наука давня, але вічно молода. Усе що вивчено, об‘єднано в таблицю, Яку створив ще Менделєєв у свій час. Вона зростає, але є і не заповнені клітинки, Можливо їх заповнить хтось із Вас. Вивчайте Хімію, творіть нові сполуки, Бо я, навколо кожного із нас. Хто з Вас мої закони опанує, То я сторицею віддячу у свій час. 1-й ведучий. В голові - жахи науки Клішні, щупальця і руки, Мозок, очі, вуха, зуби, 61


Жилкування листя в дуба... Що ж, цікава ця наука Ви скажіть мені, шановні, Чому серце болем повне, Де у серці почуття, Де ховається життя... Чому думка - не пташина, Де вона? Уявна? Ні? Де межа тварин й людини, Які поряд на землі? Чому серце в крові б`ється, Чому в вирій все несеться Диво-літа, диво-болю.... Це цікаво нам з тобою 2-й ведучий. Хто ж досліджує ці речі Як зростає хліб до печі Звідки в лісі гриб зростає Чому листя опадає Все про пестики й тичинки Про амеби і клітинки Вам уміло розповість Наука біологія - наш гість Наука Біологія Я Біологія, Я найдавніша на планеті Я між усіх наук цариця, – Біологія – я Ваша Вірна помічниця. Чи рослини садиш, друже, Чи пливеш морями, – Скрізь тобі я прислужуся, Всюди буду з Вами. У селі я чи у місті. В відкритті галактик, Скрізь свого я маю нішу Невеличкий клаптик Навіть лікар у лікарні Мусить мене знати. Щоб в лікарні пацієнта Вдало лікувати, Хто науку мою цікаву 62


Добре знатиме, Той ніколи в кожнім ділі Не блукатиме! 1-й ведучий. Остання цариця до нас завітала І дуже голосно сказала Наука інформатика Я Інформатика – наука всім потрібна нині, Бо на комп‘ютері творю я чуда дивні. З комп‘ютером і учень, робітник Останнім часом працювати звик. Навіщо нам тепер каталоги реальні, Бо ж є об‘ємні, цікаві, віртуальні. Задав програму й у всесвітній мережі, Що знає стільки, просто «АХ». Усе дізнаєшся, не вийшовши з кімнати, Бо цілий світ тепер в твоїх руках. Мене вивчаючи, з Вас кожен зможе сам. Свій світ створити публікацій і програм. 2-й ведучий. І стали сперечатися цариці, Хто ж головніший з них в світлиці. Фізика Знати природу, вміти в ній жити, Щоб стало в світі світліше. Усього цього я Вас зможу навчити, Бо я серед Вас тут, найцікавіша. Хімія Створить тканину можу я із нафти, Та й борщ, ніхто не зварить без води. Тож я, мабуть, із Вас найважливіша. Без мене Вам і не туди, і не сюди. Інформатика Ні, в царстві я номер один, Адже я в інтернеті властелин, Моє творіння віртуальний світ. Тож Я цариця - всім привіт. Математика Ви можете, що хочеш говорити, Але без мене неможливо жити. Щоб корабель у космос запускати, Слід траєкторію його розрахувати. Хіба збудуєш дім без розрахунку, 63


Чи ліки без обчислень приготуєш? Бо навіть хліб в крамниці не придбаєш, Якщо ти гривень в кількості не знаєш. Біологія А поясню Походження всіх видів. І без проблем схрещу рослини я дбайливо, В малому вмію бачити велике, До всього докопаюсь, всім на диво. А ще я дбаю про природу, Довкілля чисте, чисту воду, Адже для всіх важлива наша екологія То хто цариця? Ну, звичайно, Біологія!!!! 1-й ведучий. Тоді на допомогу їм прийшов мудрець. І мовив голосно до царських він сердець. Мудрець Щоб суперечку Вашу завершити, Я пропоную Вам на камінь поглядіти. Камінь, як камінь звичайний ? Можливо… Але подивіться на нього сміливо. Що можете про камінь цей Ви знати, Я прошу Вас всіх коротенько сказати. Математика Я математика – про розміри й форму Вам можу доступно розповісти. Фізика Я фізика – з‘ясую масу і вагу Інформатика Я інформатика – у Яндексі швидко Його назву знайду. Хімія Я хімія - з‘ясую вплив на камінь кислот й лугів. Біологія Я біологія – з‘ясую його вид і звідки взявся камінь цей на білий світ. Мудрець Ось бачите - камінь, як камінь звичайний ? можливо…. Про нього Ви учням повідали все. Важливі Ви всі у царині науки, Бо кожна із Вас цінні знання принесе. Немає науки із Вас головної, Ви всі наче сестри пов‘язані дуже. До учнів звертаюсь, вивчайте їх добре. Старанно, з любов‘ю, не будьте байдужі. 64


2-й ведучий. Міняється все, що в людини довкола, Та є світ незмінний – світ точних наук. І славних цариць ми красно вітаєм. За ріки із формул, на дошках з-під рук. 1-й ведучий. За те, що задачам, важким теоремам, Щодня їм доводиться учнів учити. Ми впевнено скажемо, без цифр і формул. В сучасному світі не можна прожити. 2-й ведучий. Шановні учні, хай пісня гарна Для Вас в цю хвилину сердечно звучить. Бо знає ми точно із піснею легше, Цей тиждень Предметний цікаво прожить. Вечір фізики математики та інформатики Брейн – ринг І ведуча Доброго дня. Ми Вас вітаємо. ІІ ведуча Ми дуже раді, що Ви берете активну участь в усіх заходах, які Вам пропонують. І ведуча Сьогодні ми спробуємо визначити, чи є серед нас знавці фізики, інформатики та математики. Можливо, ми виявимо справжні таланти. Отже, ми відкриваємо тематичний брейн-ринг. ІІ ведуча Але перед тим як розпочати нашу гру, ми запропонуємо зайняти свої місця членів журі, які будуть оцінювати знання наших команд. І ведуча Команди на сцену (3 команди) І гейм «Презентація» Кожна команда має оголосити свою назву і обґрунтувати, чому саме так назвали команду. Клятва Урочиста клятва Ми урочисто клянемось не застосовувати недозволених прийомів, а саме математичних помилок, сперечань із журі, загравань із вболівальниками, КЛЯНЕМОСЬ. Любити суперника, як самого себе, КЛЯНЕМОСЬ. 65


Бути ввічливими та толерантними у будь-яких ситуаціях КЛЯНЕМОСЬ. Якщо порушимо цю клятву, то нехай навіки забудемо графік синуса, ніколи не згадаємо закон Ома, та нехай опитують нас тепер всі викладачі щоуроку Розминка Завдання 1: скласти правильно слово. Вшитідксь – швидкість Някрприсоне – прискорення Акамитікен – кінематика Ніцяіре – інерція. Ятублаяці - табуляція Завдання 2: Записати прізвища вчених, яких ви знаєте, однакові прізвища будуть викреслюватись. За кожне прізвище і слово - 1 бал. ІІ гейм «Історичні відомості» Кожній команді пропонуємо історичні запитання, на обговорення кожного питання даємо по 1 хвилині. Якщо відповідь готова, капітан натискає кнопку дзвінка. 1. Хто автор твердження: «Квадрат гіпотенузи дорівнює сумі квадратів катетів». (Піфагор) 2. Плід якого дерева спричинив відкриття закону всесвітнього тяжіння. (Яблуня) 3. Де зберігається інформація в комп‘ютері? (на жорсткому диску) 4. Анекдотичне запитання, якщо вилити бензин на розетку 220 В буде спалах полум‘я чи ні? Відповідь обґрунтуйте. (Бензин - діелетрик. Спалах може відбутись тільки від накопичення в каністрі статичного заряду, а це рідко буває, а так крім неприємного запаху по всій квартирі нічого не буде) 5. Перша в історії жінка – програміст? (Ада Лавлейс) 6. Чому в стародавньому Египті рабам забороняли їсти горіхи? Відповідь обгрунтуйте. (Горіхи збагачені на фосфор, сполуки якого в організмі людини перетворюють енергію їжі на енергію мислення, а жреці вважали мислення зайвим для рабів, щоб ними було легко управляти) 7. В якому приміщенні Архімед відкрив свій славнозвісний закон. (Баня) 8. Автор періодичної системи хімічних елементів (Менделєєв Д.І.) 9. В якому році почали використовувати інтернет (1961 р.) ІІІ гейм «Наука навколо нас» Кожній команді, по черзі буде задано 4 питання. Ви маєте змогу обговорювати кожне не більше 1 хвилини. 1. Чому качки виходять з води сухими? (Явище незмочування, їх пір‘я змащується жировими залозами) 2. В який момент часу літаючі три мухи опиняться в одній площині? (В ) 66


3. У кого більше ребер: у 3 кубів чи у 2 капітанів ?( у 3 кубів – 36 ребер, у 2 капітанів – 48 ребер). 4. Скільки разів на добу стрілки годинника утворюють розгорнутий кут? (24 р.) 5. Скільки градусів буде показувати термометр, якщо його в 10 мороз щільно замотати у хутро? (-10С) 6. Що відкрив Іван Полюй? 7. Що ми оплачуємо в таксі, в літаку – шлях чи переміщення? 8. Що швидше рухається в системі відліку, пов‘язаній із Землею, Сонце або Місяць? 9. Хлопчик тримає на нитці кульку, наповнену воднем. Які дії взаємно компенсуються, якщо кулька перебуває у стані спокою? 10. На столику у вагоні поїзда лежать коробка цукерок і яблуко. Чому на початку руху яблуко покотилося назад (відносно вагона), а коробка цукерок лишилася на місці? 11. Чому, пірнаючи з вишки, плавець намагається зануритись у воду в вертикальному, а не горизонтальному положенні? 12. Чому легше пливти, ніж бігти по дну, перебуваючи по пояс у воді? ІV гейм Кожна команда демонструє домашне завдання 1-ша команда: Продовжити казку: Цукор жив в паперовому пакеті. Він гордився тим, що був таким смачним, солодким. Усі люблять солодке. Цукор жив поряд з мукою, цибулею, какао, ще з горіхами, соняшниковою олією, сіллю. Його купили перед самісіньким Новим Роком, і цукор загадав бажання: на свято опинитися вище за всіх, і щоб всі-всі на нього дивилися і милувалися. Але господиня до новорічного святкового столу вирішила спекти торт……... 2-га команда Жили дві функції - квадратична і лінійна. Обидві були розумні і красиві. Вирішили вони взяти участь у традиційному балі, який проводився в системі координат. Для цього балу потрібне було особливе вбрання………… 3-тя команда «Про друзів, або про те, як з’явився комп’ютер» Дуже давно в одному маленькому містечку, в підвалі старого занедбаного будинку жила маленька мишка з довгим, наче дріт, хвостом. Спала вона, де доведеться, харчувалася тим, що знайде на сусідньому звалищі. Ось одного разу вранці, натщесерце, вона знову подалася на смітник, у пошуках кружальцятка сиру.... Раптом чує мишка дивні звуки: ніби хтось зубами клацає... Перелякалася мишка, запищала, хотіла втекти, та чує: «Не бійся мене, мишка» . Підкралася і бачить: лежить на купі сміття, стара друкарська машинка і клацає кнопками. Служила машинка вірою і правдою багато років одній 67


письменниці. Але одного разу машинка надрукувала не ту літеру, і господиня викинула її, купивши собі нову машинку. Розповіла вона мишці свою історію. Виявляється... Пошкодувала мишка машинку і покликала до себе додому…….. ГеймV «Таємна скринька» Команди отримують таємні ящики, у яких знаходяться 2 предмети. До ящику додано інструкцію до кожного предмета. Прочитавши інструкцію, команда має визначити, що ж там знаходиться. За правильно відгаданий предмет команда отримує 3 бали. На обговорення команді відводиться 5 хвилин. А у цей час я задаю завдання вболівальникам. Таємна скринька І команди: 1. Лазерний диск 2. Комп‘ютерна мишка. Інструкція до таємного ящика: 1.Японські розробники при розробці звернулися до 9 симфонії Бетховена. Це пристрій із спеціальної пластмаси, покритий дзеркальним покриттям. Існують різні види цього пристрою. 2. Вперше цей пристрій з‘явився у 1964 році з появою графічних оболонок операційних систем. Таємна скринька ІІ команди: 1. Кнопка клавіатури Enter. 2. Флешка. Інструкція до таємного ящика: 1. Маленька складова пристрою введення інформації, якою можна відкрити папку,запустити на виконання програми. 2. Предмет маленького розміру і має свою файлову систему. Таємна скринька ІІІ команди: 1. Навушники 2. Папір. Інструкція до таємного ящика: 1. Немає жодної молодої людини, яка б не користувалася цим пристроїм виведення інформації з комп‘ютера 2. Це найдавніший носій інформації. Без нього не може обійтися лазерний принтер. Конкурс «Стерті слова» для вболівальників (виводиться на екран) –Вам необхідно продовжити речення: 1. Жорсткий … (диск) 2. Рідкокристалічний … (монітор) 3. Файлова… (система) 4. Графічний… (редактор) 5. Обліковий… (запис) 6. Глобальна … (мережа) 68


7. Розширений… (фільтр) 8. ІР … (протокол або адреса) 9. Секторна або стовпчаста… (діаграма) 10. Предметний … (вказівник) 11. Табличний… (редактор або процесор) Команди коментують свої відповіді. Слово надається журі. У цьому конкурсі команди отримали такі бали. Гейм VІ «Майстри-пантоміми» 14 лютого у комп‘ютера був День народження. Було б негарно, якби ми забули привітати його з цією датою. А що може бути краще, ніж те, коли тебе впізнають у будь-якому вигляді. Привітання буде відбуватися у такій формі – кожній команді будуть видані слова, що позначають будь-який пристрій комп‘ютера. За допомогою пантоміми команда повинна передати зміст слова, а її вболівальники – відгадати. За відгаданий пристрій – 2 бали. Кожна команда по черзі витягує конверт, в якому є по три картки, на яких записані назви пристроїв. Саме ці пристрої Вам і необхідно показати залу мімікою та жестами. 2 хвилини на обдумування. Зміст конверта:  Вінчестер.  Принтер.  Колонки.  Миша.  Монітор.  Навушники.  Мікрофон.  Відеокамера.  Комп‘ютер. VІІ гейм «Бліц-турнір» Умови цього конкурсу такі: ми, ведучі, по черзі швидко зачитуємо питання, а команди дають відповіді на них. Має значення час, за який команди дали правильні відповіді, кількість правильних відповідей. Якщо ви не знаєте відповіді, кажете «далі». Бліц-турнір: «Лінивому не розгадати‚ кмітливому на роздуми – секунди» Жоден навчальний заклад не може випустити справжнього спеціаліста. Фахівцем своєї справи людину робить її власна діяльність. Треба лише‚ щоб вона вміла учитися‚ вчитися все життя. Для цього училище прищеплює культуру‚ любов до справи‚ яку обрав учень. І вже учень повинен осягнути 69


основи знань‚ критично їх засвоїти. Він повинен уміти знаходити знання‚ яких не вистачає; знати‚ де їх можна знайти і як ними скористатися. І ще я доповню: «Мудрим ніхто не вродився‚ а навчився»‚ «Навчити можна лише того‚ хто хоче вчитися». І команда 1. Твердження‚ яке приймають без доведення? – Аксіома. 2. 1% від кілометра. – 10 метрів. 3. Який закон з фізики, якщо не знаєш, то краще сиди вдома? -Закон Ома 4. Одиниця вимірювання опору ? – Ом. 5. 2/3 від прямого кута ? – 600. 6. Одиниця вимірювання cили струму? Ампер 7. Основний закон електростатики? Закон Кулона 8. Твердження без доказу? – гіпотеза. 9. Який кут в квадрата? – прямий. 10. Одиниця вимірювання частоти? – Герц. 11. Відрізок‚ який має напрям? – вектор. 12. Чи міг Декарт бути учнем Евкліда? Ні 13. Перша мова програмування? (Ада) 14. Винахідник радіо? – О.С. Попов. 15. Скільки нулів в мільярді? – 9. 16. Число‚ яке не впливає на суму? – 0. 17. Одиниця магнітної індукції? – Тесла. 18. Що більше – діаметр чи хорда? – діаметр. 19. Що важче – кілограм снігу чи кілограм води ? – однаково. 20. При якій температурі починає замерзати вода ? - 0С. 21. Драйвер – це… (Це комп‟ютерна програма, за допомогою якої операційна система отримує доступ до апаратного забезпечення пристрою, який підключається до ПК). 22. Що виправить ваду зору? – лінза. 23. Чому дорівнює 25 ? - 32 24. В яких одиницях вимірюється потужність? – Ватт. 25. Об‘єм кубу ? – а 3. Бліц-турнір ІІ команда 1. Що ходить по провідниках? – струм. 2. Яка кількість дверей в кабінеті фізики? (3) 3. Хто ввів поняття «атом»? – Демокрит. 4. Назвіть сторони прямокутного трикутника. (Катети, гіпотенуза) 5. Тварина, яка є частиною електронної адреси користувача… (собачка). 6. Що можно провести через пряму і точку, що не лежать на ній (площина) 70


7. Одиниця вимірювання шкали термометра. (Градус) 8. Вираз, що є добутком кількох однакових множників. (Степінь) 9. Одиниця вимірювання «точки роси». (Кельвін) 10. Які функції в Excel найчастіше використовують бухгалтери в своїй роботі (фінансові, логічні). 11. Як знайти площу квадрата?.(а2) 12. В чому вимірюється ємність вінчестера? – в байтах. 13. Чому дорівнює сума кутів в трикутнику? - 180. 14. Позитивна частинка в атомі? – протон. 15. Одиниця вимірювання ЕРС? – вольт. 16. Скільки кг в 1 ц? – 100 кг. 17. Який пристрій комп‘ютера може надавати шкідливу дію на здоров'я людини? (монітор). 18. Число‚ яке не впливає на добуток? 1. 19. Чим відрізняється заряд протона й електрона? – знаком. 20. Від‘ємний електрод? – катод. 21. Одиниці вимірювання роботи? Дж 22. Чи можна на Місяці спостерігати комети ? – так. 23. Можливий заряд іона? – ―+‖, ―-―. 24. Чому дорівнює 3 в кубі? - 27. 25. Як у текстовому редакторі Word можна побачити скільки сторінок має документ? (на рядку стану зліва пишеться фраза, наприклад 1 сторінка з 5) Бліц-турнір ІІІ команда 1. Якою буквою позначається висота? – h. 2. Скільки є газових законів? – 3. 3. Кому на голову впало яблуко? – Ньютону. 4. В честь кого названо закон, що описує виділення теплоти провідником із струмом? – Джоуля-Ленца. 5. Чому дорівнює 25 в степені ½? – 5 6. Чому рівне прискорення вільного падіння? – 9,8. 7. В яких одиницях вимірюється ККД? - %. 8. Як звали Ома? – Георг. 9. В якому році Ви вступили до нашого училища? – 2012 р., 2013 р., 2014 р. 10. Ампер - це прізвище чи ім‘я? - прізвище . 11. Від чого залежить гравітаційна сила взаємодії між тілами? – маси, відстані. 12. В якому місяці святкують День радіо? – квітень. 13. Хто заклав теорію польотів у космос? – Корольов, Ціолковський. 14. В якій країні вперше використали телефон? – США. 71


15. Що називається периметром фігури? – сума всіх довжин сторін фігури. 16. Скільки є положень МКТ газів? – 3. 17. Яким був ККД першого паровоза? – 7%. 18. Яка густина води? - 1000кг/м3. 19. Хто такий Зворикін? – винахідник телебачення. 20. Чому дорівнює швидкість світла? – 3*108м/с. 21. Якою буквою позначається коефіцієнт поверхневого натягу? – сигма. 22. Хто описав рух завислих в рідині або газів частинок? – Броун. 23. Національність винахідника карданного валу автомобіля? – італієць. 24. Чому дорівнює 2 -1?. - 0,5 25. Який коефіцієнт корисної дії карбюраторного двигуна? – 33%. VІІІ гейм Капітани на вихід, показати свої знання. 1. В квадраті розмістити числа 2, 2, 2, 3, 3, 3 так, щоб по всіх лініях було число 6. 1

2

1

3

3

2

2

1

1 1

1

3

Питання 1. Чому веселка має 7 кольорів, а не більше чи менше? 2. Чому кажуть «Як з гуся вода» та «Мокрий як курка»? 3. Чому батареї парового опалення розташовані внизу, а не посередині, чи вверху? VІІІ гейм «Художники» Намалювати людину, використовуючи більше геометричних фігур. Буде враховуватись естетичність, схожість та кількість геометричних фігур за видами. Конкурс із вболівальниками Заспівати пісні, щоб в них були числа 1, 2, 3, 4, 5… 1. Одна калина 2. Один раз в год сады цветут 3. Раз ромашка, 2 ромашка, 3, а я 4 сорву 4. Две звезды 5. Два кольори 6. Два дубки 72


7. Три счастливих дня было у меня… 8. Три танкиста 9. Три белых коня 10. Маруся 1, 2, 3 калина, чорнявая дівчина…… 11. Раз дощечка, два дощечка, будет лесенка 12. 4 года нет житья от этих фрицев 13. Попытка №5 14. 5 минут, 5 минут 15. Маєстро, там в 8 ряду 16. Сто шагов назад тихо на пальцах, лети моя душа, не оставайся… 17. Я хотел би пройти сто дорог, а прошел 50 18. Миллион алых роз 19. 33 корови 20. Хочу, чтоб годам вопреки также были мы близки 20 лет спустя Ведучі. Сьогодні ми переконалися, що й серед нас є дуже багато знавців різних природничих наук. Можливо, у майбутньому вони будуть розвивати ці чудові науки: фізику, інформатику, математику. Ще запитань багато Вам можна було б дати, Та обмежений наш час – Готуємось назвати брейн-рингу результати! Команди встати! Команда стала переможцем в нас. І цей солодкий приз Призначено для вас. Тому що здобули перемогу – Науки точні продовжуйте вивчати. Всі добре працювали, Хоча команда від переможця Трішечки відстала. На спогад про цю зустріч Одержуйте цей приз Ми з вами, сподіваюсь, Зустрінемось не раз. На зустрічі приходьте – Чекаємо на вас! Члени журі‚ головні судді дякують командам за гру‚ а також вітають всіх‚ хто брав участь у брейн-рингу.

73


Л.М. Войтюк, викладач математики ВПУ №4 м. Хмельницького Тема уроку: «Многогранники. Площі поверхонь та об'єми многогранників» Мета: навчальна: закріпити навички знаходження площі поверхонь і об'ємів многогранників, навчитися застосовувати формули для розв'язування задач професійного змісту, показати важливість теми через зв'язок з обраною професією; розвиваюча: розвивати інтерес до вивчення предмета, вміння аналізувати, систематизувати одержані знання, розвивати навички самостійної і пошукової діяльності, пізнавального інтересу учнів; виховна: виховувати ерудованість, наполегливість, увагу, відповідальність за прийняте рішення. Тип уроку: узагальнення і систематизація знань. Вид уроку: урок-практикум, розв'язування задач. Обладнання: електронна презентація, многогранників, роздатковий матеріал.

мультимедіа,

моделі

Хід уроку: І. Організаційний момент. Перевірка готовності учнів до уроку. Налаштування на роботу. ІІ. Мотивація навчання. Сучасний світ цілком тримається на математиці. Без знання основних математичних законів і вміння ними користуватися у сучасному світі стає дуже важко навчатися практично будь-яким професіям. Чи потрібні математичні знання у професії «Слюсар з ремонту автомобілів»? На це питання ми дамо відповідь у кінці уроку. Попередньо ви отримали домашнє завдання: підготувати презентацію «Математика в моїй професії», зараз ми продемонструємо одну з презентацій.

74


Учень демонструє презентацію «Математика в моїй професії».

Кожній людині у своєму житті доводиться виконувати складні розрахунки, знаходити та застосовувати необхідні формули, читати інформацію, яка надається у вигляді таблиць, графіків, діаграм. Греки вивчали математику, щоб пізнати світ, а римляни - для того, щоб вимірювати земельні ділянки. А для чого вчимо математику ми? Сучасний світ цілком тримається на математиці. Математика потрібна всім, без математики людина не може вимірювати та рахувати. Неможливо побудувати будинок, прахувати гроші, виміряти відстань. Не знаючи математики, людина не змогла б винайти автомобіль та іншу техніку. Чи потрібні знання математики в професії автослюсаря, які математичні знання, вміння та навички необхідні автослюсарю на певних етапах роботи? Автослюсар - це робітник широкого профілю, який виконує операції з технічного обслуговування і ремонту автомобілів та контролює їх технічний стан за допомогою діагностичного обладнання. Отже, математика необхідна у професії автослюсаря. Одна з частин автомобіля, де потрібні знання математики, - автомобільні фари. Для коректного функціонування, дзеркала фар повинні відбивати промені паралельним пучком. Для цього дзеркалу необхідно надати форму параболоїда обертання, в середині якого в окремій точці знаходиться лампочка. Параболоїд обертання - це поверхня, яка утворюється при обертанні параболи навколо її осі. 75


Встановлення катафотів. Поверхня катафотів складається з багатьох прямокутних пірамідок. Світло, яке попадає на них, відображається в зворотньому напрямку. Завдяки цьому у світлі фар свого автомобіля можна побачити на дорозі машину з відключеними габаритними вогнями. Виготовлення правильних шестерень. Для виготовлення шестерень коло необхідно поділити на N-рівних частин за допомогою циркуля, лінійки і транспортира. Підбір поршнів до циліндрів. Для цього необхідно точно обчислити зазор між ними. Зазор визначається як різниця між діаметрами поршня і циліндра. Перевірка рульового управління. На легковому автомобілі люфт повинен бути не більше 10 градусів, на вантажівці - 25 градусів, на автобусі - 20 градусів.

Потрібно вміти математично правильно скласти та прочитати таблицю, в якій вказується максимально допустимий знос елементів двигуна. Як бачимо, математика дійсно тісно пов'язана з виробництвом автомобілів. А ми продовжуємо вивчення теми «Многогранники, їх об'єми та площі поверхонь». Чи пов'язана вона з вашою професійною діяльністю і які знання з цієї теми ви можете використати в своїй роботі. Отже, тема нашого уроку «Многогранники. Площі поверхонь і об'єми многогранників». (Учні записують тему в зошитах). Мета нашого уроку закріпити навички знаходження площі поверхонь і об'ємів многогранників, 76


навчитися застосовувати формули для розв'язання задач з професійним спрямуванням, показати важливість теми через зв'язок з обраною професією. ІІІ. Актуалізація опорних знань Для початку необхідно повторити основні поняття і формули, які ми вивчили на попередньому уроці. Проведемо невеличку вікторину. Виграє той, хто дасть найбільшу кількість правильних відповідей. У кінці уроку переможці одержать оцінку. Питання вікторини на екрані. Питання вікторини: 1. Многогранник, який складається з двох плоских многокутників, які лежать у різних площинах і суміщаються паралельним перенесенням, та всіх відрізків, що сполучають відповідні точки цих многокутників називається... 2. Відрізки, які сполучають відповідні вершини основ призми... (бічні ребра) 3.Форму якого многокутника мають бічні грані призми? (паралелограм) 4. Відстань між площинами основ призми це... (висота) 5. Відрізок, який сполучає дві вершини призми, що не належать одній грані, називається... (діагональ) 6. Як називається призма, бічні ребра якої перпендикулярні до основ? (пряма) 7. Який многокутник лежить в основі правильної призми? (правильний) 8. Як називається призма, в основі якої лежить паралелограм? (паралелепіпед) 9. Яка точка є центром симетрії паралелепіпеда? (точка перетину діагоналей) 10. Чим відрізняється прямокутний паралелепіпед від прямого? (основа прямокутник) 11. Що таке розміри прямокутного паралелепіпеда? (ширина, довжина, висота) 12. Многогранник, який складається з плоского многокутника, точки, яка не лежить у площині цього многокутника, і всіх відрізків, що сполучають дану точку з точками многокутника, називається... (піраміда) 13. Перпендикуляр, опущений з вершини піраміди на площину основи, це... (висота піраміди) 14. Якою фігурою є бічна грань піраміди? (трикутник) 15. Як називається піраміда, в основі якої лежить правильний многокутник? (правильна) 16. Висота бічної грані правильної піраміди, опущена з вершини піраміди, називається... (апофема) 17. Яку найменшу кількість вершин може мати многогранник? (4) 18. Призма має 14 граней, який многокутник лежить в її основі... (12тикутник) 77


19. Чи може піраміда мати 115 ребер? (ні) А зараз потрібна ваша допомога, щоб знайти необхідну формулу. Уявіть собі, що ліворуч у стовпчику знаходяться «деталі» від автомобілів різних марок, а у стовпчику праворуч записані «марки автомобілів». Ваше завдання правильно підібрати, до якого «автомобіля» підходить кожна з «деталей». 1. Sбічн. п.= PH 2. V=abc 3. V=1/3Sосн.H 4. Sбічн.п=1/2Pl 5. Sповн. п.=Sбічн.п.+Sосн. 6. V=Sосн. H 7. Sповн.п=Sбічн.п.+S1осн.+S2осн.

1. Призма 2. Зрізана піраміда 3. Пряма призма 4. Прямокутний паралелепіпед 5. Правильна піраміда 6. Піраміда

Формули знайдені. А чи потрібні вони в вашій професійній діяльності? Для цього згадаємо, чи зустрічаєте ви многогранники в своїй професії, якщо так? Наведіть приклади. Дивимось на деякі з них на екрані.

МНОГОГРАННИКИ І АВТОМОБІЛЬ.

ІV. Розв'язування задач. Спробуємо застосувати наші знання для розв'язання задач. Задача 1 Кузов автомобіля ЗІЛ-130 має розміри 575 х 2326 х 3752 мм. Скільки фарби необхідно для того, щоб пофарбувати зовні його борти, якщо на 1 кв.м. витрачається 200 г. фарби? ( ≈1,4 кг )

78


Задача 2. Бак, який має форму прямокутного паралелепіпеда, доверху заповнено бензином, довжина бака 3м, ширина 1,5 м, висота 1,2 м, густина бензину 710 кг/куб.м. На скільки робочих днів вистачить цього бензину для заправки автомобіля ГАЗ-53, якщо середні витрати бензину автомобіля за робочий день 95 кг? ( ≈ 40 днів ) Задача 3 Кузов автомобіля ГАЗ-53 має розміри (внутрішні) 680 х 2170 х 3419 мм. Скільки цеглин розміром 6 х 12 х 25 см зможе перевезти автомобіль за умови, що цегла не визиратиме за борти? (2802 цеглин) V. Підбиття підсумків уроку. Підіб‘ємо підсумки уроку. Насамперед, дамо відповідь на питання: чи потрібні знання математики у професії «Слюсар з ремонту автомобілів»? І чи можемо ми застосовувати формули для обчислення площ поверхонь і об'ємів многогранників у вашій професійній діяльності? Підсумки вікторини. Оцінювання відповідей учнів. VІ. Домашнє завдання: скласти задачу, пов'язану із професією за темою «Площі поверхонь і об'єми многогранників».

79


Тробюк Н.С., викладач української мови та літератури ДПТНЗ «Красилівський професійний ліцей» Тема. Характеристика персонажів повісті Івана Нечуя-Левицького «Кайдашева сім’я». Майстерність змалювання характерів Кайдаша і Кайдашихи, Карпа і Лавріна, Мотрі та Мелашки. Мета: навчальна – удосконалювати навички характеристики образівперсонажів, розкрити майстерність І. Нечуя-Левицького у творенні художніх образів; розвивальна – розвивати вміння складати індивідуальні характеристики персонажів; розвивати мовлення учнів; виховна – виховувати в дітей на прикладі життя літературних героїв доброту, почуття справедливості, порядність, бажання боротися зі злом, очищати свою душу від злих думок, контролювати себе, самовиховуватися; формувати готовність учнів до подружнього життя, уміння виходити із конфліктних ситуацій, здатність долати життєві негаразди. Тип уроку: урок аналізу художнього твору. Методи і прийоми: літературна вікторина, виконання ілюстрацій до твору, конкурс «Випадковість», усна характеристика персонажа, представлення презентацій «Презентуй персонажа», цитатна доріжка, «Мозковий штурм», дослідницька робота в групах, «Мікрофон», робота з операційними картками, дискусія, рефлексія, «Незакінчене речення». Обладнання: слайди, ілюстрації до повісті, мультимедійна установка, картки з завданнями. Література 1. Нищета В. Технологія життєтворчих проектів на уроках української мови та літератури. - Х.: Вид. група «Основа», 2009. – С.51 – 53 (Бібліотека журналу «Вивчаємо українську мову та літературу»); Вип. 4 (65). 2. Панченко В. Дві повісті Івана Нечуя-Левицького («Хмари», «Кайдашева сім'я») // Дивослово. - 2003. 3. Підгреб'я Я., Пішко І. Сценарій літературного вечора, присвяченого 169-й річниці від дня народження І.С. Нечуя-Левицького // Українська література в загальноосвітній школі. - 2007. - №9. 4. Путрова О. Родинне щастя. Урок за творами письменників ХІХ століття // Вивчаємо українську мову та літературу. – 2008. - № 3 (15). – С. 25 – 28. 5. Соколова С. Фразеологізм - джерело гумору та сатири повісті І. НечуяЛевицького «Кайдашева сім'я» // Дивослово. - 2004. - №10. 6. Турчин М. «Всеобіймаюче око» письменника Нечуя (крізь призму світогляду богослова Левицького) // Дивослово. - 2005. - №7. 80


7. Шуляр В. Сучасний урок української літератури. - Х.: Вид. група «Основа», 2009. – С.59 – 63 (Бібліотека журналу «вивчаємо українську мову та літературу»; Вип. 9 (70). План уроку І. Вступне слово викладача (1 хв.) ІІ. Оголошення теми уроку та очікуваних результатів (3 хв.) ІІІ. Опрацювання навчального матеріалу (33,5 хв.) ІV. Рефлексивно-оцінювальний етап (6 хв.) V. Домашнє завдання (1 хв.) Перебіг уроку І. Вступне слово викладача Сьогоднішню розмову я розпочну словами нашого великого пророка Тараса Шевченка: Один у другого питає, Нащо нас мати привела? Чи для добра? Чи то для зла? Нащо живем? Чого бажаєм? І не дознавшись умираєм. А покидаємо діла. Справді, кожен з нас рано чи пізно ставить перед собою питання: «Навіщо я живу на світі? Яке моє призначення? Яка я людина — добра чи зла?» Запитання нелегкі. І не завжди людина знаходить на них відповідь. Оточуючі ж оцінюють за вчинками: це добродій, а це — нікчемна, зла людина або ж злочинець. «Як розпізнати зло? Чому воно існує? Як з ним боротися?» В усі часи осмислити це прагнули філософи і вчені, поети і прозаїки. Про це йдеться в Біблії, в усній народній творчості. Та, на жаль, тільки в казках добро завжди перемагає зло, а в житті ми часто стаємо свідками розгулу зла. Нині воно не лише не зникло, а стало ще сильнішим і чинить справжній шабаш. То хто ж цьому винен? У чому причина такого становища? У злих силах космосу чи в людині? Літературознавець Василь Пахаренко у книжці про Шевченка «Незбагненний апостол» пише: «Зло існує для того, щоб людина ставала Людиною, переборюючи його, щоб вона могла усвідомити добро і робити добро». Науку добра і зловісну суть зла нам, крім Біблії та усної народної творчості, допомагає осягнути й художня література. Про добро і зло ми будемо говорити і сьогодні, характеризуючи персонажів повісті «Кайдашева сім‘я». ІІ. Оголошення теми уроку та очікуваних результатів Викладач Діти, запишіть тему сьогоднішнього уроку: Характеристика персонажів повісті Івана НечуяЛевицького «Кайдашева сім‟я». Майстерність змалювання характерів Кайдаша і Кайдашихи, Карпа і Лавріна, Мотрі та Мелашки. Вдома ви підготували презентації для характеристики персонажів, а також працювали з операційними картками «Родина моя єдина». 81


То ж визначте, яке ж завдання сьогодні стоїть перед нами, чого ви очікуєте від цього уроку? Учні.  Сьогоднішній урок обіцяє нам багато цікавого – це і робота над характеристикою персонажів повісті, і встановлення причинно-наслідкових зв‘язків між рисами вдачі, вчинками персонажів і подіями родинного життя Кайдашів.  А я думаю, що протягом уроку ми багато разів будемо звертатися до слів «сім‘я», «родина» і визначимо, чи були Кайдаші міцною родиною.  Мені б хотілося, щоб на уроці ми акцентували увагу на тому, як же вдалося письменникові вималювати такі колоритні характери, за допомогою яких художніх засобів так яскраво вдалося авторові змалювати і невісток, і синів, і самих старих Кайдашів. Викладач Давайте спробуємо свої міркування зіставити з думками самого НечуяЛевицького, які він висловив у своїй статті «Сьогочасне літературне спрямування»: «Людська особа на Україні не любить щезати в іншій чужій особі, ні за що в світі не одкажеться од свого "я", хоч буває часом придушена, але вона не буває задушена... Особость на Україні дуже розвита, не тоне ні в громаді, ні в сім'ї». Діти висловлюються. Роблять висновки, що Кайдашева сім'я - то галерея індивідуумів, яскравих, талановитих, амбітних, але, на жаль, непоступливих, в чому й полягає їх біда, а значить, і наша... ІІІ. Опрацювання навчального матеріалу Викладач Діти, вдома ви всі мали індивідуальні завдання:  з‘ясовували родинні зв‘язки персонажів повісті;  складали запитання до літературної вікторини;  готували презентації;  готувались до конкурсу «Випадковість»;  складали усні характеристики персонажів. Розпочинаємо роботу над індивідуальними завданнями. Запрошую до слова тих учнів, які підготували презентації до уроку. Нехай сьогодні у нас на уроці ніхто не буде байдужим і кожного супроводжуватиме успіх. Викладач Запрошую одногрупників з'ясувати родинні зв'язки героїв. За правильну відповідь - 1 бал. 1. Кайдаш і Мелашка (свекор і невістка). 2. Кайдашиха і Лаврін (мати й син). 3. Мелашка й Мотря (дві невістки). 4. Карпо і Кайдаш (син і батько). 5. Мотря і Кайдашиха (невістка і свекруха). 82


6. Кайдаш і Кайдашиха (чоловік і дружина). Викладач Літературна вікторина «Угадай персонажа повісті «Кайдашева сім'я»

 «Широке лице було сухорляве й бліде, наче в ченця. На сухому високому лобі набігали густі дрібні зморшки. Кучеряве посічене волосся стирчало на голові, як пух, і блищало сивиною» (Омелько Кайдаш).  «Вона була вже не молода, але й не стара, висока, рівна, з довгастим лицем, з сірими очима, з тонкими губами та блідим лицем. Пишала губи. Осміхалася, сипала облесливими словами, наче дрібним горохом» (Маруся Кайдашиха).  «Молоде довгасте лице було рум'яне. Веселі сині, як небо, очі світились привітно і ласкаво. Тонкі брови, русяві дрібні кучері на голові, тонкий ніс, рум'яні губи - все дихало молодою парубочою красою. Він був схожий з виду на матір» (Лаврін).  «Був широкий у плечах, з батьківськими карими гострими очима, з блідуватим лицем. Тонкі пружки його блідого лиця з тонкими губами мали в собі щось неласкаве» (Карпо).  «Висока на зріст, рівна станом, але не дуже тонка, з кремезними ногами, з рукавами, позакочуваними по лікоть, з чорними косами, вона була ніби намальована на білій стіні. Загоріле рум'яне лице ще виразніше малювалось з чорними тонкими бровами, з темними блискучими, як терен, облитий дощем, очима» (Мотря).  «Дівчина була невелика на зріст, але рівна, як струна, гнучка, як тополя, гарна, як червона калина, довгобраза, повновида, з тонким носиком. Щоки червоніли, як червонобокі яблучка, губи були повні та червоні, як калина. На чистому лобі були ніби намальовані веселі тонкі чорні брови, густі-прегусті, як шовк» (Мелашка).  Сидів у повітці на ослоні й майстрував... У білій сорочці з широкими рукавами. З-під рукавів було видно здорові загорілі жилаві руки (Омелько Кайдаш).  Розмазала кров по всьому виду, замазала в кров пазуху, повисмикувала з-під очіпка волосся та й побігла до священика, а потім у волость (Кайдашиха).  Вона була в одній сорочці і вузькій запасці. Хазяйновита, але скупа, вона втинала одежу, як тільки можна було обтяти. Вузька запаска влипла кругом її стану. В великій, як макітра, хустці на голові вона була схожа на довгу швайку з здоровою булавою (Мотря).  Висока та суха, неначе циганська голка, в запасці, в рясній білій, як сніг, сорочці, з здоровій хустці на голові. Сліпе око біліло ніби наскрізь, як вушко в голці (Кайдашиха). 83


 Вона розцвіла і стала повніша на виду. Її очі, її тонкі брови блищали на сонці, а лице горіло рум'янцем. Вона сяяла, як кущ калини, посаджений серед двору (Мелашка). Викладач Пропоную вам переглянути ілюстрації до повісті, виконані Віктором Полтавцем у підручнику на с. 25, а також підібрані мною.  Як характеризують персонажів їхні пози?  Чи такими ви уявляли цих героїв, читаючи твір?  Які типові національні риси відтворили художники?  Прочитайте до кожної ілюстрації відповідний уривок. Учениця Дозвольте провести конкурс «Випадковість». Я буду називати будь-яку цифру. Відповідає той, чиє прізвище написано в журналі під таким же номером. За кожну правильну відповідь — 1 бал. Хто це? 1. Була «дівка з перцем». (Мотря) 2. «Терлась біля панів» і набралась від них панства. (Маруся) 3. Щороку ходила до Києва перед Великоднем. (Баба Палажка) 4. Щоп'ятниці зранку постив, а ввечері опинявся в шинку. (Омелько) 5. В усіх дівчатах-односельчанках бачив лише вади. (Карпо) 6. Змінив лагідну й веселу вдачу під впливом «кайдашівського пекла». (Лаврін) Про кого йдеться? Продовжити вислів фразеологізмом. 7. Червоний перець у горілці дражнив його, неначе .... Цяцька малу дитину (про Омелька Кайдаша); 8. Вона стояла над душею Мотрі, наче .... осавула на панщині (про Кайдашиху); 9. Висока та суха, неначе .... циганська голка (про Кайдашиху); 10. Теліпалась на стіні, неначе .... павук на павутинні (про Мотрю); 11. В великій, як ..., хустці на голові була схожа на .... як макітра; довга швайка з здоровою булавою (про Мотрю); 12. Затріпала рученятами, неначе .... пташка крилами (про Мелашку). Викладач Молодці! Усі добре підготувалися до уроку, сподіваюсь, що і далі наша робота буде успішною. Пропоную Вам, використавши фліпчарти, а також, спираючись на підготовлений вдома матеріал, на опрацьовані сторінки підручника, дати усні характеристики персонажам повісті. Викладач роздає групам заготовлені характеристики героїв. Їх завдання полягає у тому, щоб підіпрати ті характеристики, які відповідають кожному персонажу і представити їх на фліпчартах, і крім того, підтвердити їх цитатами з підручника. Учні усно характеризують персонажів повісті. Очікувані відповіді учнів 84


Перший учень Кайдаш насамперед — працьовита людина. В першому розділі читаємо: «Батько все сидів на ослоні та майстрував... Сини пополуднували й пішли до роботи, а старий Кайдаш усе працював». Кайдаш був добрим стельмахом, прожив довге і тяжке трудове життя. Своїм трудом він стягся на господарство, збудував простору хату, яка «потонула в старому садку», виростив синів. Позитивним слід вважати і намагання Кайдаша примирити суперечки в хаті, прагнення до того, щоб не розбивалася сім'я. Коли Карпо вирішив ділитися, батько його застерігає: «Гляди, щоб навпісля не жалкував. Ми робили в гурті однією худобою, а ти знаєш, що в гурті каша їсться, а гуща дітей не розгонить». Він любив своїх дітей, а пізніше онуків. Кайдаш багато натерпівся за кріпосництва, яке понівечило йому життя. Автор каже: «Панщина поклала на Кайдашеві свій напечаток». На все життя залишився старий Кайдаш темним, затурканим, покірним своїй долі, забобонним. Кайдаш вірив, що коли у «святу п'ятницю поститись», то не втопишся. З цього забобону сміються навіть сини Кайдаша. Кайдаш поступово втрачає авторитет у синів, і однією з причин було те, що Кайдаш — п'яниця. Причиною ж пияцтва були соціальні умови: «...з горя сливе щодня вертався ввечері додому з шинку». Сумно закінчується життя цієї понівеченої людини. Надмірне пияцтво привело його до загибелі - і саме у воді, якої все життя боявся. Для Омелька Кайдаша властива проста, буденна мова з окремими словами, що вказують на його набожність: «Господи! Чи в вас бога нема в серці, що ви в таку святу п'ятницю паскудите язики?» - звертається він до синів. Проте набожність не заважала Кайдашу вживати грубі лайливі слова. Повернувшись з шинку, він говорить дружині: «Брешеш! Я не пропив грошей. Осьдечки гроші, та тобі не дам. Дулю візьмеш, а не гроші», «Матері твоїй сторч та в борщ». До старого Кайдаша письменник неодноразово виявляє співчуття і розуміння. Не можемо й ми, читачі не жаліти старого Омелька, на якого підняв руку Карпо, а молодший син взагалі перестав вважати батька головним у родині. Друга учениця Характеристику синів Кайдаша я хочу подати шляхом порівняння. Сини Кайдаша Карпо і Лаврін успадкували від батька працьовитість, турботи за свою сім'ю, інтереси дрібного власника. Зовні вони також схожі на батька: «обидва високі, рівні станом, обидва довгообразі й русяві, з довгими тонкими, трошки горбатими носами, з рум'яними губами». Це те, що їх об'єднує. Але кожен з них постає перед читачем чітко окресленою індивідуальністю. Старший син Карпо з виду був суворий і непривітний. «Гострі темні очі були ніби сердиті». В іншому місці говориться, що Карпо «насупив свої рудуваті брови. Між бровами було знать дві зморшки, в котрих чорніла густа тінь». Письменник зазначає, що Карпо «ніколи не сміявся гаразд, як сміються люди. 85


Його насуплене жовтувате лице не розвиднювалось навіть тоді, як губи усміхались». У поводженні Карпо був упертий, гордий, не любив нікому кланятись, навіть рідному батькові: «В його була тільки пара волів, і як треба було спрягатися під плуг, він ніколи не просив волів у батька, а напитував супряжичів між чужими людьми». Ці риси Карпа, очевидно, були помічені у волості, і його обрали за десяцького. З цього приводу громада жартувала: «Карпо - чоловік гордий та жорстокий, з його буде добрий сіпака...» Дружину він хоче мати таку, щоб була «робоча та проворна та щоб була трохи куслива, як мухи в спасівку». Лаврін, навпаки, був лагідної вдачі. Портрет Лавріна і опис його поведінки, вказують, що відрізняє його від Карпа. У зображенні братів Нечуй-Левицький використав засіб контрасту: «Лаврін проворно совав заступом по землі. Карпо ледве володав руками, морщив лоба, неначе сердився на свого важкого і тупого заступа. Веселому, жартівливому меншому братові хотілось говорити: старший знехотя кидав йому по кілька слів». Стара Кайдашиха, вихваляючи Лавріна понад міру, так його характеризує: «Мого Лавріна, проше вас, хоч у пазуху сховай, а як іде селом, то дівчата аж перелази ламають». Душа у Лавріна чутлива до краси, ніжності. Ось як він говорить про свої почуття Мелашці: «Мелашко, - промовив Лаврін тихим голосом, - як побачив я тебе над водою, то неначе з криниці погожої води напився». Ці слова яскраво свідчать про вдачу Лавріна. Йому байдуже, що Мелашка з бідної родини, він її щиро кохає і називає своїм «ясним сонечком». Нахил Лавріна до жартів і дотепів також відрізняє його від Карпа. Як приклад тут можна назвати іронічне ставлення Лавріна до колотнечі в сім'ї, кепкування з Мотрі тощо. Але це тільки на початку. Обидва брати працьовиті, вони охоче йшли на заробітки, щоб звести в господарстві кінці з кінцями. Одружившись і прагнучи до власного благополуччя, Лаврін у поводженні з людьми все більше черствів. Грубість і нетактовність до батьків у нього стала помітна не менше, ніж у Карпа:  Чи це йдеш на поле, не питаючись мене? - спитав Лавріна батько.  А хіба ж Карпо вас питається, як іде на поле? А чим же я гірший од Карпа? - обізвався Лаврін... Третя учениця Образ Марусі Кайдашихи є, мабуть, найбільше індивідуалізований серед жінок. Письменник спочатку змальовує портрет Кайдашихи, а потім докладно розкриває її внутрішній світ, поведінку, вчинки. Письменник-реаліст показав, що не все в образі Кайдашихи було негативним. Вона була працьовитою, вміла майстерно куховарити, любила дітей. Чому ж стала вона сварливою, егоїстичною, злою, лицемірною, заздрісною, гоноровитою? 86


Маруся Кайдашиха замолоду довго служила в дворі, у пана, куди її взяли дівкою. Вона вміла дуже добре куховарити, і ще й тепер її брали до панів та до попів за куховарку на весілля, на хрестини та на храми. Вона довго терлась коло панів і набралась од них трохи панства: «До природної звичайності української селянки в неї пристало щось уже дуже солодке, аж нудне. Але як тільки вона трохи сердилась, з неї спадала та солодка луска, і вона лаялась і кричала на весь рот. Маруся була сердита». Отже, вплив панів зробив її такою. Показуючи, як вона наслідує панів у ставленні до невісток, автор недарма вживає таке влучне порівняння: «Вона стояла над душею в Мотрі, наче осавула на панщині, а сама не бралась і за холодну воду». Перехід від лицемірства, улесливості до гніву - також риса, яку Кайдашиха запозичила у панів. «Минув тиждень. Кайдашиха перестала звати Мотрю серденьком і вже орудувала нею, наче наймичкою». Це відбивається і в її мові. Спочатку вона називає Мотрю «моя дитино», «моє серце», «моя доню». Пізніше, коли між ними почалися сварки, її мова вже інша: «Постривай же ти, суко! Скручу я голову твоєму півневі» або: «Одчепись, сатано! То твої діти їздили по дворі...». Перед сусідами вона може знеславити свою невістку, перебільшуючи її провини або просто вигадуючи щось від себе. Так, на запитання куми, чи роботяща її невістка Мотря, Кайдашиха відповіла: «Хліб їсти добре тямить». Це після того, як вся хатня робота була перекладена на плечі невістки. Заводієм всіх сварок у сім'ї, всієї колотнечі була насамперед Кайдашиха. Під час сварок вона потрапляла водночас у смішне і сумне становище. Так, під час однієї «баталії» за горшки Мотря вибила їй око. Селяни прозвали її видроокою. Цим письменник також надав рис чіткої окресленості персонажеві, індивідуалізував його. Але ж цей образ викликає і читацьку прихильність: Кайдашиха вночі встає забавляти свого першого онука, хоч за день тяжко напрацювалася по господарству. Навіть тоді, коли Мотря не пускала своїх дітей до бабусі, Маруся пригощала їх ласощам, цукерками. Зазнала Кайдашиха від дітей немилості. Четвертий учень Портрет, вчинки Мотрі свідчать про її працьовитість, круту вдачу, вміння постояти за себе. Вона розумна, вродлива і чепурна жінка. Фізично здорова, вона любила працю. «Діло ніби горіло в Мотриних руках,— каже автор. Довгий час вона змовчувала свекрусі, виявляючи свою чемність. І лише тоді, як відчула себе не господинею, а наймичкою в Кайдашів, її терпець увірвався: «Я на батька не кричала ніколи, а в вас мусиш кричать, коли робиш на всю сім'ю сама». Захищаючи свою людську гідність, щоб «не з'їла свекруха, люта змія, вік молоденький», Мотря далі все більше втрачає почуття міри. Вона стає сварливою і жорстокою людиною, яка в сімейних суперечках не зупиняється ні перед чим. За це від свекрухи вона одержала прізвисько «бендерська чума». Після трагедії з оком Кайдашихи селяни кепкували з Мотрі як з лютої жінки. 87


Коли обирали Карпа десяцьким, дехто в жарт радив обрати Мотрю, а інші відповідали: «Не можна, вона повибиває всім бабам очі». Мова Мотрі також відзначається грубістю, сповнена образливих слів і лайливих дотепів. «Чого вилупили баньки, неначе мене зроду не бачили?» - з такими словами звертається вона до всіх у сім'ї Кайдаша. Відчуваючи свою зверхність над Мелашкою, вона і розмовляє з нею нечемно й образливо: «Не мети до порога, бо візьму тебе за шию, як кішку, та натовчу мордою в сміття...». Часто своїми словами Мотря намагалася не тільки образити, а ще й викликати на суперечку Кайдашиху. З такою метою вона співала пісню: Коли б мені господь поміг свекрухи діждати! Заставила б стару суку хапяндри скакати. В образі Мотрі письменник підкреслив жорстокість, егоїзм, до якого доводять здорову, енергійну людину дріб'язкові вузькі інтереси, постійні сутички у сім‘ї. Мелашка в порівнянні з іншими персонажами має чи не найбільше позитивних рис. Протягом усього твору автор співчуває героїні, змальовує її привабливими, теплими барвами. На відміну від Мотрі, Мелашка походить з убогої сім'ї, для неї навіть звичайна простора хата Кайдаша здалась раєм: «Тиждень прожила Мелашка в свекровій хаті, як у раю. Після вбогої батьківської хати вона ніби ввійшла в панські покої». Нечуй-Левицький, майстер портретної характеристики, так змальовує зовнішній вигляд Мелашки: «Дівчина була невеличка на зріст, але рівна, як струна, гнучка, як тополя, гарна, як червона калина, довгообраза, повновида, з тонким носиком. Щоки червоніли, як червонобокі яблука, губи були повні та червоні, як калина. На чистому лобі були ніби намальовані веселі тонкі чорні брови, густі-прегусті, як шовк». Скільки в цьому описі світла і теплоти! Щоб яскравіше передати портретні риси героїні, автор раз у раз вдається до постійних епітетів і порівнянь, беручи їх з усної народної творчості. У поведінці і мові Мелашки підкреслюється привітність і лагідність. Письменник говорить, що «Мелашка була з поетичною душею, з ласкавим серцем. Часом вона в своїй розмові несамохіть вкидала слова пісень». Коли вона заговорила з Лавріном, йому здалося, «неначе в житі затуркотала горлиця». Кохаючись у народних піснях, Мелашка і сама розмовляє пісенно: «Шумить діброва на горі, та тільки жалю мені завдає»,- говорить вона Лавріну про свою тугу за батьками. У багатьох місцях твору мова її звучить ніжно, зворушливо. Контрастом до цього зображені умови, в яких виростала Мелашка. Щоб показати бідність Балашів, Нечуй-Левицький подає такі деталі, як похилена стара хата, купа дітей, біля яких треться обстрижена од голови до самого хвоста кішка, хліб «чорний, як земля, глевкий та несмачний». Тяжке життя випало на долю Мелашки і в свекрухи, яка поводиться з нею, мов з наймичкою, а «словами б'є гірше, ніж кулаками». Свекруха не пускала її навіть у неділю на побачення з батьками, Мелашка відчувала себе в неї невільницею. Скільки суму і образної виразності 88


вкладає вона в слова: «Така нудьга мене бере, що, здається, якби я зозулею полетіла, то ліси б посушила своєю нудьгою, крилами садки поламала б, степи попалила б своїми сухотами і зелені луги сльозами залила». Спокійна вдачею, Мелашка терпляче зносить всі образи від свекрухи і Мотрі.: «в хаті гризла свекруха, в сінях та надворі стерегла її Мотря». Потрапивши до Києва, Мелашка вирішує залишитися там, щоб пожити на волі, хоча тяжко переживає розлуку з чоловіком. Ця невдала втеча кінчається тим, що Мелашка повертається в сім'ю сварливої Кайдашихи і починає навчатись у неї грубого поводження з людьми. Але й тепер, в умовах родинної колотнечі, Мелашка далеко стриманіша, ніж Мотря. Автор продовжує милуватись нею і порівнювати з калиною. Ось під час чергової сутички, коли дві сім'ї, ніби дві чорні хмари, насувалися одна на одну, Мелашка серед них «сяяла, як кущ калини, посаджений серед двору...». Поступово Мелашка переймає звички, лайливу мову, грубість, що панували в сім'ї Кайдашів. Наприклад, коли Мотря за бідне походження називає її дітей старцями, Мелашка відповідає: «Брешеш, брешеш, як стара собака!» Викладач Усні характеристики героїв повісті доповнюємо запитаннями:  Чи є в Кайдашів спільна, «сімейна» риса?  Чи має право Омелько на повагу родини й односельців? Чи був він справжнім головою сім'ї?  Яку роль - матері, свекрухи, бабусі, господині - Кайдашиха виконувала найкраще?  Чи легко далося Карпові рішення підняти руку на батька? Чи можна його якщо не виправдати, то принаймні зрозуміти?  У Мотрі «серце з перцем». Чи є у творі моменти, коли героїню полюдськи жаль?  Коли, на вашу думку, відбувся початок метаморфози з Мелашкою і вона перетворилася з ніжної ліричної натури на дріб'язкову людину?  Чому кохання не врятувало душі Лавріна й Мелашки?  Кого з Кайдашів ви віднесли б до позитивних героїв? Чи симпатизує автор комусь із них?  Чи імпонують вам молоді люди, подібні до Карпа і Мотрі?  А люди чимось подібні до Лавріна і Мелашки?  Кого б з них ви хотіли б мати своїми знайомими, сусідами, родичами, а кого б ні? Викладач Авторська позиція в повісті здебільшого нейтральна або прихована, інколи осудливо-іронічна. «Мозковий штурм»: чи здатне добро перебороти зло? Відповіді учнів 89


1. Кайдашиха і Мотря варті одна одної. Жадібність, егоїзм, жорстокість і бездуховність цих жінок призводять до таких ганебних стосунків, роблять їх не тільки смішними, а й страшними. На запитання, хто б міг розірвати коло зла у сім'ї Кайдашів, можемо сказати, що це змогла б зробити Мелашка, але й у неї не вистачило сили в боротьбі зі злом, і вона зрештою уподібнилась Мотрі та Кайдашисі. 2. Варто осуджувати жінок за вульгарні стосунки, неповагу до споконвічних народних традицій українців, неписаним законом яких було шанобливе ставлення до батьків. Відступ від традицій приніс багато зла. Викладач А зараз попрацюємо у групах і проведемо дослідницьку роботу. Завдання: застосовуючи зміст твору, заповнити таблицю «Добро і зло». Добро Маруся — працьовита, дбайлива хазяйка, любляча мати, бабуся. Лаврін — веселий, жартівливий, він шанує людей, захоплюється красою природи, грає на сопілці. Мотря — працьовита. Мелашка — щира, тиха, лагідна, красива, з природи чутлива. Зло Омелько —нервовий,сварливий. Маруся — сварлива, деспотична. Приватна власність спустошила її морально, зробила жорстокою. Карпо —,неласкавий,сердитий. Мотря — щоденна гризня, бійки зробили Мотрю злою, сварливою, егоїстичною. Мелашка — поступово втягується в сварки й бійки і в цих сутичках за винахідливістю та люттю вже не поступається Кайдашам. «Мікрофон» Викладач: Чи могли б Кайдаші жити по-іншому? Очікувані відповіді:  Герої І.Нечуя-Левицького за інших умов могли б стати апостолами добра і краси, носіями високих ідеалів духовності. Вони ж не знають іншого життя, тому не мріють про нього, не усвідомлюють, що народжені для більшого.  Велика енергія не знаходить застосування в позитивній діяльності, тому виривається назовні у спотворених формах. Критичність обертається на жорстокість (Карпо), поетичний дар - на прокльони (Мелашка), акторські здібності 90


на симуляцію (Маруся), внутрішня непокора - на сімейні чвари (Мотря) чи на пияцтво (Омелько).  У повісті немає добрих чи поганих героїв, автор не стає на бік жодного з них. «Одна сторона авторської душі вболіває за своїх героїв і любить їх як братів єдино-кровно-етнічного тіла, інша - плаче або сміється мученим саркастичним сміхом над їхньою егоцентричною обмеженістю, душевною убогістю та лінню», - так сказав літературознавець С. Процюк.  Герої, які розмінюють своє життя на дрібниці, викликають співчуття. Уже й не смішно стає, коли читаєш кожну нову сімейну сцену. ІV. Рефлексивно-оцінювальний етап (6 хв.) Викладач Ви добре попрацювали на уроці, і це допоможе вам дати відповіді на запитання вікторини. 1. Про кого слова: «Який гарний парубок, хоч і білявий, які в його веселі очі»? 2. Кому належить вислів: «В мене свекруха люта змія: ходить по хаті, полум‘ям дише…»? 3. Упізнай героїню: «Її очі з м‘якеньких стали зразу тверденькі. Брови насупилися, а осміх злетів з уст і ніби вилетів з хати»? 4. Хто з персонажів сказав: «А я вам, мамо, не наймичка. Я й у своєї матері не була наймичкою…»? 5. Упізнай героїню: «Її краса так засліпила йому очі,.. що вона здавалася йому не дівчиною, а русалкою…»? 6. Кому належать слова і про кого мова: «У нас була, як рожа цвіла, а тепер стала, як квітка в‘яла…»? 7. Про кого йдеться: «Діло ніби горіло в її руках. Вона оджимала плаття й разом поралася коло печі»? 8. Кому належать слова: «А ти хотіла згорнути руки та й сидіти? Чого це ти розходилася? Та я тобі не подивлюся в зуби»? 9. Назвіть героїню: «… висока, рівна, з довгастим лицем, з сірими очима, з тонкими губами та блідим лицем»? 10. Була «дівка з перцем». 11. «Терлась біля панів» і набралась від них панства. 12. Щороку ходила до Києва перед Великоднем. 13. Щоп'ятниці зранку постив, а ввечері опинявся в шинку. 14. В усіх дівчатах-односельчанках бачив лише вади. 15. Змінив лагідну й веселу вдачу під впливом «кайдашівського пекла». Викладач Капітани команд перевірять відповіді своєї команди.

91


Викладач Давайте підіб‟ємо підсумки і зробимо висновки. - Хто винен у сімейній трагедії Кайдашів: суспільство? оточення? умови життя? вони самі? В. Панченко пише: «"Кайдашева сім'я" - це моделі всієї України. Автор блискуче розкрив деякі непривабливі риси нашої національної вдачі, які існують поза часом. Україна початку XXI століття залишається схожою на "Кайдашеву сім'ю". Хто з вас може виступити в ролі опонента відомого літературознавця? Чи є такі, що підтримують цю думку? І. Нечуй-Левицький, звісно ж, міг знайти позитивні приклади з життя українського села, показати сімейну ідилію, опоетизувати побут, зупинитися на багатому етнографічному матеріалі, як це робили його попередники, зокрема Г. Квітка-Основ'яненко та Марко Вовчок. Чому ж показує нетипову родину? Чи може бути засобом виховання антиприклад? Очікувані відповіді учнів. У «Кайдашевій сім'ї» надзвичайно важливим є мотив національної самокритики, який переходить у мотив сорому і вболівання за український світ. У повісті автор показав, якими не треба бути, щоб не допустити краху своєї родини, країни. - Чи можемо ми, на противагу Кайдашам, визнати свої помилки, усвідомити, що інколи робимо неприпустимі вчинки, погодитися, що окремі риси характеру слід було би скоригувати? - Як, на вашу думку, що потрібно сучасному українцю, щоб побудувати щасливу сім'ю? І чи взагалі потрібна сьогодні сім'я? Можливо, це атавізм чи аномалія у сучасному суспільстві? - На кінець уроку я пропоную закінчити речення. (Робота в парах. Використовується метод «Незакінчене речення»): Аби не стати Кайдашами, потрібно… Очікувані відповіді учнів:  Любити свою родину.  Бути дружніми, переборювати сімейні негаразди.  Любити і поважати батька й матір.  Шанувати дружину і чоловіка.  Між чоловіком і дружиною повинно зберігатися міцне почуття любові.  Разом долати родинні труднощі. Викладач Діти, я задоволена вашою роботою на уроці. Всі дуже старанно працювали, підготувались добре до заняття. Як винагороду за сумлінну працю одержуєте такі бали… V. Домашнє завдання. Написати невеликий роздум на тему: «Чи й досі Україна - "Кайдашева сім'я"?» 92


Верещагіна В.І., викладач історії Грицівського вищого професійного училища №38 Тема: «Окупаційний режим і розгортання руху опору в Україні» Мета: визначити суть окупаційного режиму в Україні, наслідки, до яких призвела політика «нового порядку»; показати трагедію українського народу в ході війни, проаналізувати розгортання руху Опору в Україні; виховувати почуття патріотизму, поваги та шани до ветеранів та учасників Великої Вітчизняної війни, почуття неприязні до поневолення, рабства, ідей фашизму та нацизму; розвивати вміння аналізувати події, робити висновки на основі фактологічного матеріалу, об‘єктивно оцінювати історичні події, використовувати наукову термінологію, розвивати навички ведення дискусії. Тип уроку: інтерактивний урок формування і вдосконалення вмінь та навичок. Обладнання: карта «Друга світова війна 1939 – 1945 рр.»; хрестоматії; Збірник документів, архівних матеріалів, хронік «Літо 1941. Україна» під загальною редакцією В.Замлинського; схема «Окупаційний режим на Україні», таблиця «Основні правила ведення дискусії». Організація уроку. Учні попередньо отримують план уроку, рекомендовану літературу. Створюються творчі групи для підготовки уроку, які мають теж свої завдання: група експертів, журналістів, художників. План уроку 1. Плани нацистської Німеччини щодо України. 2. Розчленування України. 3. Суть «нового порядку». 4. Рух Опору в Україні. Хід уроку І. Актуалізація пізнавальної діяльності. Викладач. За свою історію наша Батьківщина переживала багато тяжких днів і років. Але такого суворого випробування, як Велика Вітчизняна війна, на долю народу не випадало, мабуть, ніколи. Смерть косила мільйони людей, вогонь пожирав міста й села, з лиця землі стиралися цілі поселення. Наш урок проходить напередодні славної 60-ї річниці визволення України від фашистської чуми. Визволення України, Перемога у війні були справою всенародною, бо наближав їх ввесь народ. Весь народ допомагав Радянській армії вистояти й перемогти. І сьогодні на нашому уроці піде розмова саме про цих людей, які чекали, любили, боролися, сподівалися й теж на собі витримували нелюдські тортури нацистського окупаційного режиму. 93


Сьогодні обставини склалися так, що ревізується і переглядається вся наша історія. Але погодьтеся, є такі віхи нашого життя, які скоріше можна назвати святими, яких ніхто не має права торкатися, як і не має права забути. Це потрібно й нам, і нашій державі. Бо було все. Були німі кургани, І йшла війна не на життя – на смерть, Гриміли залпи і ятрились рани І світ ішов, здавалось, шкереберть. Це все було… О, не забудьте, люди! Своїх братів, що нині неживі, Що руйнувався світ захланно й блудно І нищили святе все на землі. Тож тема нашого уроку – «Окупаційний режим і розгортання руху Опору в Україні». Ми не ставимо за мету сьогодні переглянути історію. Я пропоную вам пошук правди. З цією метою на сьогоднішньому уроці у нас будуть працювати творчі групи, зокрема – експертів, як знавців документів, хронік; журналістів – знавців людської правди. До речі група журналістів має ще одне завдання: зібрати найцікавіший матеріал для газети «Наш урок», а в кінці уроку ви нас повідомите, що вас найбільше вразило. На нашому вроці присутній також свідок окупаційного режиму 1941-42 років у Ковчині, якого запросили для інтерв‘ю наші журналісти. ІІ. Реалізація плану уроку. Викладач. Окупація починається з війни. Існує точка зору, що людству необхідна війна «як рушійна сила прогресу». Ви згодні з цим? Давайте спробуємо вирішити це питання за допомогою методу «Акваріум». Я вам нагадаю основні правила: чіткість висловлювань, точність, лаконізм. Я запрошую нашу «золоту рибку» зайняти місце в акваріумі. (Одна учениця сідає на стільці посередині кабінету й починає доводити теорію «війна – рушійна сила прогресу»). Учениця. На світі нема нічого вічного. Все тече, все змінюється. Ці істини давно відомі. Для того щоб продовжити вічність, треба знищити те, що було раніше. Адже в процесі розвитку допускається чимало помилок, злочинів, несправедливості. Підтвердженням цього є Книга книг – Біблія. Сам Господь допустив не один Всесвітній потоп, для того, щоб знищити всі гріхи й продовжити вічне життя за законами Божими. Після знищення старого на зміну приходить нове, краще. Отже, війна - це рушійна сила прогресу. Викладач. Хто бажає висловити свою точку зору з приводу сказаного? Учні висловлюють свої думки. 94


Викладач. Що ж, ми почули кілька думок. Давайте підіб‘ємо підсумки. Хто погоджується з думкою «золотої рибки»? (Учні голосують). Хто підтримує думку її опонентів? Я дуже рада, що ви не потрапили на гачок «золотої рибки». Дійсно, війна – це злочин проти людства, а окупація – непростий період у житті народу. Давайте зараз ми й проаналізуємо основні риси фашистського окупаційного режиму на Україні. Зверніть увагу на дошку, де знаходиться схема «Окупаційний режим на Україні». Тут позначені основні риси нацистської влади. Вам треба розшифрувати їх і доповнити схему. Попрацюємо в групах. Кожна група отримує своє завдання, доповнює схему, захищає її. У результаті роботи на дошці повинна з‘явитись така схема (червоним кольором зображено заготовку, синім – те, що повинні доповнити учні):

Викладач. Зараз дуже часто можна почути думку: ми б давно жили в Європі і були б членами ЄС, якби війну виграв Гітлер. Тобто, доля б України була кращою. Що скажете на це ви? Під час відповіді використайте «Прес-обговорення» (Охочі учні висловлюють свої думки). Викладач. А тепер з приводу цього питання мене цікавить думка нашого експерта. Експерт. Опрацювавши чимало документів під час підготовки до уроку, я можу впевнено заявити, що ця думка хибна. Я хочу процитувати найцікавіші, на мою думку, висловлювання фюрера та його оточення щодо майбутнього України. 95


Гітлер про Україну. 17 вересня 1941 рік. «…Було б помилкою дати освіту місцевим людям. І я зовсім не прихильник створення університету в Києві». 11 квітня 1942 року. «Якщо росіяни, українці та інші вмітимуть читати й писати, це може нам тільки нашкодити». Із розпорядження рейхскомісара України Еріха Коха 24 жовтня 1942 року. «Закрити всі школи, інститути, в яких навчаються учні старше 15 років, а всіх учнів і викладачів цих закладів відправити на роботи до Німеччини. Крім 4-класних шкіл, не повинно бути жодної школи». Із секретної німецької інструкції щодо України (листопад 1942 р.) «1. Наші вороги: комуністи, прихильники Бандери, партизани. 2. «Просвіти» обсервувати. 3. Відібрати культурно-освітні установи, театри, кіно. 4. Церкви не допустити до згоди. 5. Не поборювати сухот, тифу. Закрити лікарні для населення. 6. Суди лише німецькі. Кожен німець – суддя. 7. Хуліганство карати лише тоді, коли шкодить німцям.» І, нарешті, все це має своє пояснення – німецький генеральний план «Ост», відповідно до якого був встановлений окупаційний режим: 

Знищити на окупованих землях 30 млн. чоловік.

 Виселити протягом 30 років близько 50 млн. поляків, українців, білорусів, литовців до Західного Сибіру, на Північний Кавказ, до Південної Америки, Африки.  Онімечити решту населення, перетворивши його в дешеву робочу силу для 10 млн. німецьких колоністів. 

Знищити СРСР як цілісну суверенну державу.

 Вжити заходів для ліквідації національної культури, середньої і вищої освіти.  Забезпечити скорочення народжуваності на окупованих землях». Ось яка доля чекала нас, а не Європа в разі перемоги Гітлера.

96


Викладач. Отож, ми з вами познайомились щойно з історичною правдою, основаною на документах. Але ще є інша правда – правда людська. Це спогади свідків тих подій. На нашому вроці сьогодні присутня Єрченко Ганна Єгорівна, наша односельчанка, яка в роки окупації проживала в нашому селі й знає про події воєнних літ не з книжок та переказів. Її запросили на наш урок група журналістів. Отож, шановні, я вас запрошую до слова. Учениця-журналіст бере інтерв‘ю у гості. Приблизний перелік питань. 1. Шановна, Ганно Єгорівно, скільки вам було років, коли розпочалася війна? 2. Які зміни відбулися в Ковчині з приходом німців? 3. Які нові правила започаткували фашисти? 4. Чи були на той час євреї в селі? Як ставилася до них нова влада? 5. Вас не минула доля остербайтера. Як ви потрапили до Німеччини? 6. Як ви потрапили в концтабір? Які тортури вам довелося пережити? Я вас щиро дякую за розмову, за те, що ви завітали до нас на урок. Від імені всіх однокласників я бажаю вам міцного здоров‘я, щастя й миру. Не хворійте. Викладач. А я, в свою чергу, дякую журналістам за проведену роботу. Залита кров‘ю, окупована Україна не скорилася ворогу. По всій її території ріс і міцнів могутній рух Опору. Пригадайте із всесвітньої історії суть цього поняття. Учень. Рух Опору – це боротьба поневолених народів проти фашистських окупантів. Викладач. Чи мав український рух Опору якісь особливості, котрі відрізняли його від руху Опору в СРСР в цілому. Учні. Так. Рух Опору в Україні набув національної забарвленості. Крім партизанської боротьби та діяльності комуністичного підпілля в Україні, відбувалась збройна боротьба ОУН та УПА. Викладач. Хто з цих 3-х складових українського руху Опору, на вашу думку, зробив найбільший внесок у Перемогу? А для України? Давайте подискутуємо з приводу цього питання.

97


Педагог ділить учнів на 3 групи для дискусії: 1-ша група – відстоює роль партизан, 2-га – підпільців, 3-тя – націоналістів. Викладач поміщає на дошці ―Правила ведення дискусії‖. У центр виходить по одному представнику від кожної групи. Розпочинається дискусія. Викладач. Я щиро дякую учасникам дискусії. Ось подібна до нашої ведеться дискусія серед українців уже протягом 60ти років. І краю примирення не видно. Давайте ми спробуємо зробити декілька кроків на шляху до примирення, адже нам це зробити набагато легше. Які б ви підібрали аргументи для примирення ветеранів радянської армії та воїнів УПА? Учні висловлюють свої аргументи. Викладач. Я дякую всіх учасників дискусії та примирення і запрошую вас перегорнути ще одну сторінку нашого вроку. У нас на уроці ще є художник, яка мала завдання відобразити художню правду про нацистський окупаційний режим, рух Опору. Як їй це вдалося, ми зараз подивимось. Учениця презентує свої роботи, розказує, що хотіла передати на папері, які почуття в неї викликала тема. Викладач. Ну ось і вичерпано тему уроку. Нам залишилось тільки підбити підсумки. Я пропоную висловити свої думки нашим журналістам, котрі будуть випускати стінгазету ―Наш урок‖. Що вас найбільше вразило з сьогоднішнього уроку? Що доцільно з почутого вмістити до газети? Учні-журналісти підбивають підсумки. Викладач. Я починала наш урок поетичними рядками, хочу ними й завершити. 60 років мирної тиші. Та вривається голос в ефір, Що благає нас, молить і кличе: “Збережіть, захистіть, люди, мир!” Мир – це те, що нам подарували наші діди й прадіди. Подарували ціною власного життя, собою затуливши його від фашистської чуми. Ми зобов‘язані пам‘ятати про це все життя, пам‘ятати не заради минулого, пам‘ятати заради майбутнього. Бо недарма мудреці кажуть: «Трагедії історії не повторюються до тих пір, поки пам‘ять людська є живою». Тож давайте її будемо продовжувати з покоління в покоління. ІІІ. Підбиття підсумків уроку. Оцінювання учнівських досягнень. ІV. Домашнє завдання: опрацювати матеріал підручника (с.112-119). 98


А.Б. Трач, викладач історії ДНЗ "Хмельницький центр ПТО торгівлі та харчових технологій" А.В.Фасуляк, викладач зарубіжної літератури ДНЗ "Хмельницький центр ПТО торгівлі та харчових технологій" Бінарний урок з всесвітньої історії та зарубіжної літератури Тема уроку: «Бурхливий, суперечливий суспільно-історичний розвиток світу в першій третині ХХ ст. Розвиток літератури та мистецтва у першій третині ХХ ст.» Освітньо-виховні завдання теми: створити комфортні умови для навчання, за яких кожен учень відчуває свою успішність, інтелектуальну спроможність, самостійність. Мета викладача історії:  схарактеризувати рівень розвитку літератури і мистецтва в міжвоєнний період; розкрити зміст нових тенденцій розвитку літератури та мистецтва;  розвивати навички самостійної пошукової роботи;  виховувати інтерес до мистецтва, естетичні смаки. Мета викладача зарубіжної літератури:  Ознайомити учнів з основними тенденціями суспільно-історичного та мистецького розвитку першої половині ХХ. ст.;  розвивати навички самостійної пошукової роботи та самостійне мислення;  учити визначати головне та висловлювати про нього свої судження; розширювати кругозір учнів;  виховувати інтерес до мистецтва, літератури, естетичні смаки; прищеплювати повагу до духовних надбань людства. Обладнання: портрети найвідоміших філософів, представників мистецтва та літератури першої половини ХХ ст., карта І Світової війни, презентація до теми, проектор, мультимедійна дошка, ноутбук, музичний запис, відеофрагмент, підручники з всесвітньої історії карта, ноутбук, мультимедійна дошка, презентація до уроку Міжпредметні зв’язки: з всесвітньою історією, зарубіжною літературою, художньою культурою. Тип уроку: урок засвоєння нових знань.

99


Методи, форми і прийоми навчання Методи 1.Інформаційнорецептивний

Форми Розповідь-пояснення, лекція, опис, бесіда, повідомлення учнів, робота з підручником, показ слайдів

2.Репродуктивний

словесні, наочні

3.Проблемнопошуковий

проблемний виклад знань, пошукова діяльність учнів

4.Навчально – дослідницький

самостійна творча (дослідницька) робота учнів на здобуття та розширення знань

Прийоми Виклад інформації, пояснення, активізація уваги та мислення, прийоми запам‘ятовування, одержання з тексту чи ілюстрації підручника нових знань, робота з додатковим матеріалом подання матеріалу в готовому вигляді, конкретизація і закріплення вже набутих знань постанова взаємозв‘язаних проблемних запитань, здобуття нових знань у процесі проблемного викладу знань, активізація уваги та мислення, різноманітна самостійна робота учнів активізація уваги та мислення, здобуття нових знань у процесі самостійної (пошукової) роботи учнів, формування висновків.

План уроку І. Організаційний момент ІІ. Етап актуалізації опорних знань учнів. Передумови появи модернізму. 1. Напрями в мистецтві, що передували появі модернізму: романтизм, реалізм, імпресіонізм, натуралізм, символізм - (виступи «літературознавців»). 2. Історичні передумови появи модернізму - (виступи «істориків») ІІІ. Етап засвоєння нових знань. Модернізм як принципово новий світогляд. 1. Визначення модернізму. 2. Його загальні риси. 3. Течії модернізму. 4. Авангардизм - одна з провідних течій модернізму. 5. Представники авангардизму. 6. Дослідження творчості Ф.Кафки (виступ «аналітика»). 7. Поняття про «втрачене покоління». 8. Дослідження творчості Е. Хемінгуейя (виступ «літературознавця»). 100


9. Робота учнів з підручником в групах. 10. Загальні риси модернізму в мистецтві. 11. Представники модернізму в мистецтві (С. Далі, В. Кандинський, П.Пікассо - виступ «мистецтвознавців»). 12. Кіномистецтво - перегляд фрагменту фільму. 13. Результати заповнення таблиці Поняття про історичні події, що передували виникненню нової літератури Представники нової філософської думки Розвиток літератури і міжвоєнний період Поняття про модернізм

мистецтва

в

Загальні риси модернізму Представники модернізму Поняття про авангардизм Представники авангардизму Авангардистські течії Дослідження творчості Франца Кафки. Поняття «втрачене покоління» Дослідження творчості Ернеста Хемінгуея Аналіз літератури в різних країнах Основні напрями розвитку мистецтва Кіномистецтво Поняття про масову та елітну літературу

Розповідь / показ слайдів Розповідь учнівлітературознавців Самостійна робота учнів з підручником Розповідь / повідомлення учня Показ слайда/запис в зошит Бесіда, показ слайда Бесіда,показ слайда Показ слайда Розповідь Розповідь учня Розповідь, показ слайдів Доповідь учнялітературознавця Робота з підручниками Розповідь, показ слайдів Розповідь, показ слайдів, відеофрагмент фільму Розповідь

ІV. Закріплення матеріалу Пригадайте основні мистецькі напрями модернізму Які історичні події сприяли виникненню модернізму? Продовжте речення ―Авангардизм – це…. ‖

усно

Масова література –це…

усно

101

усно усно


V. Етап закріплення у формі бліц-опитування. Рефлексія. Підбиття підсумків уроку. Оцінювання. VІ. Домашнє завдання. С. 105-116. Презентація до уроку

Бінарний (інтегрований) урок з Всесвітньої історії та Світової літератури Викладач: Трач А.Б. Викладач: Фасуляк А.В.

Тема уроку:

Бурхливий, суперечливий суспільноісторичний розвиток світу в першій третині ХХ ст. Розвиток літератури та мистецтва у першій третині ХХ ст.

102


Пл ан уро ку : Напрями в мистецтві, що передували появі модернізму Історичні передумови появи модернізму Модернізм Авангардизм-одна з най поширених течій модернізму

Модернізм в мистецтві

1. Які стилі були притаманні культурі епохи кінця ХІХ ст.?

2. Назвіть представників літератури і мистецтва другої половини ХІХ ст.

103


1. Які події першої третини ХХ століття могли мати вплив на творчість митців цього часу? 2. Назвіть найважливіші історичні події, відкриття у галузі науки й техніки першої третини XX ст.

1914 р.- Перша Світова війна брали участь 33 країни з 59 суверенних держав світу, а 1,5 млрд. населення планети потрапило до міліта-ристської «м’ясорубки», яка забрала й скалічила життя понад 30 млн.

104


Розум, що керується меркантильністю, може дати людям лише знання нижчого ґатунку. Оскільки життя є ірраціональним, забезпечити вищі знання про нього може тільки інтуїція, раптове прозріння. Думки мислителя значною мірою вплинули на остаточне формування експресіонізму.

105


106


1) особлива увага до внутрішнього світу особистості; 2) орієнтація на вічні закони буття і мистецтва; 3) надання переваги творчій інтуїції; 4) розуміння літератури як найвищого знання, що спроможне проникнути у найінтимніші глибини існування особистості й одухотворити світ; 5) схильність до містицизму, підсвідомого; 6) пошук нових формальних засобів у мистецтві (метамода, символіка, міфотворчість тощо); 7) прагнення відкрити вічні ідеї, що можуть перетворити світ за законами краси й мистецтва; 8) створення нової художньої реальності, рівнозначної довколишній дійсності та експерименти (літературна гра) з цією новою реальністю;

 супрематизм;  символізм;  експресіонізм;  абстракціонізм;  дадаїзм.

 кубізм;  фовізм;  футуризм;  авангардизм;  примітивізм;

107


 Футуризм (лат. futurum — майбутнє) — авангардистський напрям у літературі і мистецтві, представники якого намагалися створити мистецтво майбутнього, відкидали класичну художню спадщину, насаджували ідеї фантастики, урбанізму, крайнього формалізму.  Супрематизм (лат. supremus — найвищий) — різновид абстракціонізму; твори супрематизму є комбінаціями кольорових геометричних фігур (квадрат, трикутник, коло).  Сюрреалізм (фр. surrealism, буквально — надреалізм) — модерністська течія в літературі і мистецтві XX ст., яка намагається джерела творчості знайти в підсвідомості.  Кубізм (фр. cubisme, від cube — куб) — модерністська течія в західноєвропейському образотворчому мистецтві початку XX ст., представники якої зображували реальний світ у вигляді комбінацій геометричних форм (куба, кулі, циліндра, конуса тощо) та деформованих фігур.  Експресіонізм (фр. expression — виразність, вираження) — напрям у європейській літературі та мистецтві перших десятиліть XX ст. Головним в експресіонізмі проголошувалося вираження суб єктивних уявлень митця, що зумовило потяг до ірраціональності, загостреної емоційності та гротеску.

Абстракціонізм (лат. abstractus — відокремлений, відірваний) — напрям у модерністському мистецтві XX ст., що цілком відмовляється від реалістичного зображення предметів і явищ.

Фовізм (фр. fauves — дикий) — один з напрямів модернізму, для якого властиві поєднання яскравих, «агресивних» кольорів, декоративність, пластичні деформації предметів. Неокласицизм — течія в літературі та мистецтві XVIII — початку XX ст., що базувалася на стилізації зовнішніх форм античного мистецтва, італійського Відродження і частково класицизму.

108


Дадаїзм-авангардистська художня течія, виникла в Німеччині на початку XX ст в середовищі анархічної інтелігенції. Дадаїсти заперечували всі концепції мистецтва, що існували раніше. В своїх картинах вони часто використовували нетрадиційні елементи, реальні предмети, іноді імітували наївне мистецтво первісної людини чи дитячі малюнки. Дадаїзм не мав загальної художньої або естетичної програми, це була квінтесенція бунту і протесту, що знайшли вираження у епатажних формах, які часто були за межами художності

Модерністські течії та напрямки

символізм імпресіонізм

імажинізм екзистенціалізм

109

Олександр Блок

Марсель Пруст

Томас Стернз Еліот

Альбер Камю


Авангардистські течії та напрямки

експресіонізм кубізм футуризм дадаїзм

Франц Кафка

Гійом Аполлінер

Володимир Маяковський

Поль Елюар

Представники модернізму й авангардизму: -дадаїзм- Трістан Тцара ( Румунія), Ріхард Хюльзенбек ( Німеччина). -сюрреалізм - А. Бретон, Гарсіа Лорка, Ернест Хемінгуей. -футуризм - Філіпо Марінетті (Італія), Володимир Маяковський (Росія), Сергій Єсенін (Росія).

110


Дослідження творчості Франца Кафки. «Єврей за походженням, пражанин за місцем проживання, німецький письменник за мовою й австрійський письменник за культурною традицією…»

Письменники «втраченного покоління»  Ернест Хемінгуей  Ерих Марія Ремарк  Анрі Барбюс  Ричард Олдингтон  Езра Паунд  Джон Дос Пассос  Шервуд Андерсон  Томас Вулф  Натаніель Уест  Джон О'Хара  Френсіс Скотт Фіцджеральд

Головна тема їхніх творів – безглуздя війни, фізичне й моральне каліцтво її учасників, втрата цілого покоління, чия доля була загублена.

111


Література «Втраченого покоління» - це літературна течія, яка існувала в період між двома війнами- Першою та Другою світовою. Головна тема їхніх творів – безглуздя війни, фізичне й моральне каліцтво її учасників, втрата цілого покоління, чия доля була загублена.

Дослідження творчості Ернеста Хемінгуея: «Кажуть, що у всіх нас закладені паростки того, що ми колись зробимо в житті, але мені завжди здавалося, що у тих хто вміє жартувати, паростки ці прикриті кращим ґрунтом і щедріше удобрені».

112


Група “Літературознавців” робить аналіз літератури Франції. Група “Мистецтвознавців” аналізує літературу Великої Британії. Групи “Істориків” та “Аналітиків” відзначають відмінності у літературі у цих країнах.

Дослідження творчості Сальвадора Далі Різниця між мною і божевільним в тому, що я не божевільний.

Скажіть на милість, чому людина повинна тримати себе в точності так, як інші люди, як маса натовп?

113


Сальвадор Далі- сюрреалізм

С. Далі передчуття громадянської війни

Картини С. Далі

114


Живопис  В. Кандинський – абстрактний живопис

Пабло Пікассо – кубізм

П. Пікассо Троє музик

115


К. Малевич- супрематизм

К. Малевич Чорний квадрат

Кіномистецтво.

Кінематограф народився 28 грудня 1885року, коли французи брати Луї і Огюст Люм‘єри продемонстрували рухомі картинки.

До 1927 року кіно залишалося німим центром кіно індустрії стає американ-

ський Голівуд.

116


Американський кінорежисер Девід Уорк Гріффіт Кінофільми – ―Народження нації‖, « Нетерпимість».

117


А.С. Здрачук, викладач іноземної мови Шепетівського професійного ліцею Н.М. Чугай, викладач іноземної мови Івано-Франківського вищого училища №21 Міжрегіональний бінарний урок з англійської мови Тема: My future profession. I’m going to be a welder. Мета: освітня:ознайомити з новим лексичним матеріалом та активізувати його в мовленні; навчати сприймати на слух інформацію під час перегляду відеозапису; вдосконалювати техніку читання на матеріалі тексту ―Welding‖; організувати монологічне мовлення учнів на матеріалі прослуханого та прочитаного; розвивальна: розвивати пам‘ять, здатність до мовної здогадки, увагу; стимулювати пізнавально-комунікативну мотивацію; розвивати культуру усного мовлення; виховна: виховувати культуру спілкування; виховувати позитивне ставлення до вивчення англійської мови. Обладнання: картки із завданнями; ноутбук, проектор, запис відеоролику ―Dream job‖; презентація уроку; презентація навчального закладу; підручник англ. мови 10 клас О. Карп‘юк. Хід уроку Greeting and aim (3 min) Good morning, pupils! How are you? Dear pupils, today we‘ll have an unusual lesson. We‘ll study with Ivano-Frankovsk vocational school №21 (Shepetivka‘s professional lyceum) and you will have two teachers: me and ____. So, let‘s meet them! (учні махають один одному рукой та говорять “Hello”) Let‘s start our work. Our topic for today is ―My future profession. I‘m going to be a welder‖. And we are going to speak about your future profession ―Welder‖ and what skills should you have to be a good specialist. Open your copy-books and write down the date and the topic. Speaking (8 min) First of all we‘ll introduce our lyceum and acquaint with our friends. ( - учень представляє наше училище; - слухаємо представлення ВПУ №21) Reading 118


Your home task for today was to find the translation of some words, so, let‘s revise the vocabulary. (учні почергово читають слова та їхній переклад) Adaptable – гнучкий To apply for job / study – подати заявку на працевлаштування/навчання Cooperative – котрий уміє співпрацювати Curriculum Vitae (CV) – резюме (to be) doing work experience – проходити практику/стажування To do a lot of overtime – працювати багато наднормових годин To find a job to one‘s liking – знайти роботу до вподоби Freelancer – позаштатний співробітник Full-time job – повний робочий день Part-time job – неповний робочий день Hardworking – працелюбний To look carefully at the job spec – уважно ознайомитися з посадовими обов‘язками Responsible –надійний, відповідальний To set up a new company – заснувати компанію To work overtime – працювати наднормово Welding - зварювання Arc – дуга Pressure welding –зварювання тиском Heat welding – зварювання нагріванням Equipment – обладнання Gas welding –газозварювання Arc welding – електродугове зварювання Resistance welding – контактне зварювання Laser welding – лазерне зварювання Electron-beam welding – електронно-променеве зварювання Now read the text attentively and be ready to answer for some questions. (учні ПТНЗ почергово читають текст «Welding») Welding Welding is a process when metal parts are joined together by the application of heat, pressure, or a combination of both. The processed of welding can be divided into two main groups: - pressure welding, when the weld is achieved by pressure and - heat welding, when the weld is achieved by heat. Heat welding is the most common welding process used today. Nowadays welding is used instead of bolting and riveting in the construction of many types of structures, including bridges, buildings, and ships. It is also 119


a basic process in the manufacture of machinery and in the motor and aircraft industries. It is necessary almost in all productions where metals are used. The welding process depends greatly on the properties of the metals, the purpose of their application and the available equipment. Welding processes are classified according to the sources of heat and pressure used. The welding processes widely employed today include gas welding, arc welding, and resistance welding. Other joining processes are laser welding, and electron-beam welding. Gas Welding Gas welding is a non-pressure process using heat from a gas flame. The flame is applied directly to the metal, edges to be joined and simultaneously to a filler metal in the form of wire or rod, called the welding rod, which is melted to the joint. Gas welding has the advantage of using equipment that is portable and does not require an electric power source. The surfaces to be welded and the welding rod are coated with flux, a fusible material that shields the material from air, which would result in a defective weld. Arc Welding Arc-welding is the most important welding process for joining steels. It requires a continuous supply of either direct or alternating electrical current. This current is used to create an electric arc, which generates enough heat to melt metal and create a weld. Arc welding has several advantages over other welding methods. Arc welding is faster because the concentration of heat is high. Also, fluxes are not necessary in certain methods of arc welding. The most widely used arc-welding processes are shielded metal arc, gas-tungsten arc, gas-metal arc, and submerged arc. Shielded Metal Arc In shielded metal-arc welding, a metallic electrode, which conducts electricity, is coated with flux and connected to a source of electric current. The metal to be welded is connected to the other end of the same source of current. An electric arc is formed by touching the tip of the electrode to the metal and then drawing it away. The intense heat of the arc melts both parts to be welded and the point of the metal electrode, which supplies filler metal for the weld. This process is used mainly for welding steels. Post-reading activity 1. How can a process of welding be defined? (Welding is a process when metal parts are joined together by the application of heat, pressure, or a combination of both.) 2. What are the two main groups of processes of welding? (The processed of welding can be divided into two main groups: pressure welding and heat welding) 3. What is welding used for nowadays? (Nowadays welding is used instead of bolting and riveting in the construction of many types of structures, including bridges, buildings, and ships.) 120


4. What do the welding processes of today include? (The welding processes widely employed today include gas welding, arc welding, and resistance welding. Other joining processes are laser welding, and electron-beam welding.) 5. What are the principles of gas welding? (Gas welding has the advantage of using equipment that is portable and does not require an electric power source.) 6. What does arc welding require? (It requires a continuous supply of either direct or alternating electrical current) Audition When we choose a career, it‘s very important what different people think about this job and profession. I want you to watch the video. Take card number 1, and listen to what some people say about their jobs and tick the dream jobs and the jobs for living.

www.youtube.com/watch?v=wL3CFtW8WE0 (учні переглядають відео та виконують завдання на картці № 1) Was It interesting for you? Let`a check your work

Writing Now you see the curriculum vitae of Volodymyr Klimenko. Use it as an example to write yours. CURRICULUM VITAE PERSONAL INFORMATION 121


Name – Volodymyr Klymenko Address – 17 Pryvokzalna St., 25, Kyiv, 02096 Ukraine Telephone – +38 097 000 11 22 E-mail – volo@email.ua Date of birth – 28 April 2001 EDUCATION 2007-2016 Secondary School No. 10, Kyiv 2016 – present Geological Prospecting Technical School Kyiv Languages - English ( the basics) Computer skills – Microsoft Words, Excel, Power Point. WORK EXPERIENCE June 2014 – July 2014 Working with schoolchildren in Summer School. August 2015 Minimarket Kyiv, shop assistant. INTERESTS Cinema, football, computer games. REFERENCES Volodymyr Klymenko, student. CURRICULUM VITAE PERSONAL INFORMATION Name – Address – Telephone – E-mail – Date of birth – EDUCATION ______________________________________________ WORK EXPERIENCE ______________________________________________ INTERESTS ______________________________________________ REFERENCES Hometask Exercise 4, page 22 ( in written form);Exercise 2, page 20-21(read and write your own job advertisement)/ Summarazing Our lesson comes to the end. Was it interesting for you? We are thankfull for you, our friends, and hope it`s a beginning of great friendship between us. Best wishes, good luck and much success to all of you.

122


PUPILS CARD 1

PUPILS CARD 2 CURRICULUM VITAE Personal information:

1. NameAddressTelephoneE-mailDate of Birth2. Education: _____________________________________________ 3. Work Experience _____________________________________________ 4. Interests ________________________________________________ 5. References

123


Я.П. Годованюк, викладач захисту Вітчизни Нетішинського професійного ліцею Тема: Стрілецька зброя та поводження з нею, догляд і збереження. Мета уроку: ознайомити учнів з автоматом Калашнікова, його будовою, призначення, тактико-технічна характеристика, навчити неповному розбиранні і складанні автомата. Метод: пояснення, демонстрація презентації, виконання вправ. Місце проведення: кабінет предмета «Захист Вітчизни». Час: 45 хв. Навчальні питання: 1. Призначення, буйові властивості автомата Калашнікова 2. Робота автомата. 3. Порядок неповного розбирання і складання автомата Обладнання: підручник «Захист Вітчизни», макет автомата Калашнікова, мультимедійна презентація. Хід уроку Рішення про необхідність переозброєння основної стрілецької зброї на проміжний патрон було прийнято ще в ході Великої Вітчизняної війни (19411945). Такий патрон було створено до 1943 р., і для нього була почата розробка цілого сімейства стрілецької зброї, що включає самозарядний карабін (СКС), автомат і ручний кулемет (РКД). Розробкою автоматів на конкурсній основі було залучено відразу кількох конструкторів і колективів, і серед них — молодого сержанта Михайла Калашнікова, який працював на Іжевському машинобудівному заводі (ІЖМАШ). У 1946 р. Калашніков разом з іншими учасниками запропонував на конкурс зразок автомата, де він виявив непогані результати. Для другого етапу конкурсу, що проводився в 1947 р., Калашніков трохи переробив свій автомат, і в модифікованому вигляді той був рекомендований до прийняття на озброєння. Після перших військових випробувань у 1949 р. автомат Калашнікова офіційно взяли на озброєння як «7,62 мм автомат Калашникова зразка 1947 р.», або просто АК (іноді ще позначають АК-47). Спершу АК-47 мав дульну коробку комбінованої конструкції, зібрану склепкою зі штампованих і фрезерованих елементів, однак така конструкція виявилася недостатньо надійною, і в масове виробництво АК-47 пішов з цільнофрезерованою дульною коробкою. До 1959 р. АК був модифікований, і в 1959 р. на озброєння беруть автомат АКМ — автомат Калашнікова модернізований, що відрізнявся найперше цільноштампованою дульною коробкою меншої маси, піднятим угору прикладом і зміненим ударно-спусковим механізмом, у конструкцію якого був 124


уведений сповільнювач спрацьовування курка (іноді його помилково називали сповільнювачем темпу стрільби). Разом з АКМ на озброєння взяли й новий багнет-ніж, який мав отвір у клинку, що дозволяло використовувати його разом з піхвами як гострозубці для різання дроту. У 1974 р. на озброєння армії беруть 5,45 мм стрілецький комплекс, що складається з автомата АК-74 і ручного кулемета РГЖ-74. Автомат АК-74 призначений для стрільби набоями 5,45x39 мм зі звичайними і трасуючими кулями. Його конструкція практично ідентична АКМ, але є й відмінності; найперше двокамерний дульний пристрій, що виконує функції полум‘ягасника, компенсатора ідульного гальма. Магазин, як правило, з пластмасовим корпусом. Є спеціальне пристосування для спорядження магазина патронами з обойми.За влучністю стрільби АК-74 в ІД*—1,6 раза перевершує АКМ. Окрім стандартного малокаліберного автомата Калашнікова, випускаються також і його варіанти: АКС-74 зі складним металевим прикладом, укорочений АКС-74 В та АК-74 М з пластмасовими прикладом, цівкою і ствольною накладкою. Автомат Калашнікова (АК-74) - індивідуальна стрілецька зброя, призначена для знищення живої сили противника та ураження його вогневих засобів. Для ураження противника в рукопашному бою до автомата додається багнет.

Тактико-технічка характеристики АК-74

125


2. Автоматична дія при перезарядженні автомата полягає у використанні енергії порохових газів, які відводяться із каналу ствола в газову камеру. Під час пострілу частина порохових газів, які виходять за кулею, спрямовуються через отвір у стінці ствола в газову камеру. Розширюючись у камері, вони тиснуть на передню стінку газового поршня й відкидають поршень, а разом з ним і затворну раму із затвором у заднє положення. При відході затворної рами назад відбувається відмикання затвора, який витягає з патронника гільзу й за допомогою викидача видаляє її назовні; затворна рама стискає зворотну пружину й зводить курок (ставить його на взвод автоспуску). У переднє положення затворна рама із затвором повертається під дією зворотного механізму, затвор при цьому досилає черговий набій з магазина в набійник і закриває канал ствола, а затворна рама виводить шептало автоспуску з-під взводу автоспуску курка. Курок стає на бойовий звід. Запирання затвора здійснюється його поворотом навколо поздовжньої осі праворуч, у результаті чого бойові виступи затвора заходять за бойові упори ствольної коробки. Якщо перевідник установлений на автоматичну стрільбу, то стрільба триватиме доки натиснуто спусковий гачок й у магазині є набої. Якщо перевідник установлений на одиночну стрільбу, то при натисканні на спусковий гачок відбудеться тільки один постріл, для здійснення наступного пострілу необхідно відпустити спусковий гачок і натиснути нього знову.

Рис. 1. Автомат Калашнікова: будова, набої, сумка для магазина, приладдя для чищення

126


Рис. 2. Основні частини й механізми автомата і його приладдя: 1 - ствол зі ствольною коробкою, ударно-спусковим механізмом, прицільним пристроєм, прикладом і рукояткою; 2 — дульне гальмокомпенсатор; 3 — газова трубка зі ствольною накладкою; 4 — кришка ствольної коробки; 5 - - зворотний механізм; 6 — затворна рама зі штоком (газовим поршнем); 7 — затвор; 8 — пенал з приладдям; 9 — магазин; 10 — цівка; 11 — шомпол 3. Розбирання автомата може бути неповним і повним: неповне використовують для чищення, змащення й огляду автомата; повне — для чищення у разі сильного забруднення автомата, після застосування його під дощем (снігом) і під час ремонту. Занадто часте розбирання автомата шкідливе, тому що прискорює зношування частин і механізмів. Розбирання і складання автомата слід проводити на столі або чистій підкладці; частини й механізм слід розміщувати в порядку розбирання, поводитися з ними обережно, не класти одну частину на іншу й не застосовувати зайвих зусиль і різких ударів. При складанні автомата необхідно перевірити відповідність номерів ствольної коробки, затворної рами, затвора й інших відокремлюваних деталей, що мають номер. Навчання розбиранню й складанню на бойових автоматах допускається лише у виняткових випадках з дотриманням як техніки безпеки, так і особливої обережності в поводженні з частинами й механізмами. Послідовність неповного розбирання автомата 1. Відокремити магазин. Утримуючи автомат лівою рукою за шийку приклада або цівку, правою рукою обхопити магазин. Натискаючи великим пальцем на засувку, подати нижню частину магазина вперед і відокремити його. Після цього перевірити, чи немає набою в набійнику, для чого відпустити перевідник вогню вниз, поставивши його в положення (АВ §§| автоматична стрільба) або (ОД — одиночна стрільба), відвести за рукоятку затворну раму 127


назад, оглянути патронник, відпустити рукоятку затворної рами й спустити курок з бойового взводу. Під час розбирання автомата з нічним прицілом після відокремлення магазина відокремити нічний приціл, для чого відвести ручку затискного пристрою ліворуч-назад, зрушуючи приціл назад, відокремити його від автомата. Вийняти пенал з приладдя із гнізда приклада. Охопити пальцем правої руки кришку гнізда так, щоб пенал під дією пружини вийшов із гнізда, розкрити пенал і вийняти з нього приладдя - викрутку й вибивач. Відокремити шомпол. Відтягнути кінець шомпола від ствола так, щоб його головка вийшла з-під упору на основі мушки, і витягнути шомпол. При ускладненому відокремленні шомпола дозволяється користуватися вибивачем, який слід вставити в отвір головки шомпола, відвести від ствола кінець шомпола й витягнути його. Відокремити кришку ствольної коробки. Лівою рукою обхопити шийку (передню частину) приклада, великим пальцем руки натиснути на виступ спрямовуючого паза зворотного механізму, правою рукою підняти догори задню частину кришки ствольної коробки і відокремити кришку. Відокремити поворотний механізм. Утримуючи автомат лівою рукою за шийку приклада, правою рукою подати вперед спрямовуючий стержень зворотного механізму до виходу його п‘яти з поздовжнього стержня ствольної коробки; підняти задній кінець спрямовуючого стержня й витягнути зворотний механізм із каналу затворної рами. Відокремити затворну раму із затвором. Продовжуючи втримувати автомат лівою рукою, правою відвести затворну раму назад до упоре, підняти її разом із затвором і відокремити від ствольної коробки. Відокремити затвор від затворної рами. Узяти затворну раму в ліву руку затвором догори, правою рукою відвести затвор назад, повернути його так, щоб спрямовуючий виступ затвора вийшов з фігурного вирізу затворної рами, і вивести затвор уперед. Відокремити газову трубку зі ствольною накладкою. Утримуючи автомат лівою рукою, правою прямокутним отвором у корпусі пенала для приладдя зачепити за виступ замикача газової трубки і повернути його від себе до вертикального положення, зняти газову трубку з патрубка газової камери. Складання автомата після неповного розбирання проводиться у зворотній послідовності.

128

Збірник відкритих уроків з о 2016  
Збірник відкритих уроків з о 2016  
Advertisement