Page 1

JULY 2013 NO.08 ISSUE.

ART/ FASHION/ MUSIC/ LIFESTYLE Cover Art Album CCTV Mister Bows Character CORNBREAD Ground Of The Graffiti HellO Monsters Humanity Character Unspoken Dialogue @ JAM Art Gallery A Mans Soul By Surasak Ittirit Factory Fifteen Film Present JONAH


 กับฉายาสวยรอยแรงเทียน ความลับของเอมมี่

“กอนหนานี้ เอมมี่ไมคอยไดดูแลผิวหนามากนัก แตพอมีคนแนะนำใหลองใช ผลิตภัณฑของเมลิซา เอมมี่พบวาสุขภาพผิวหนาดูดีขึ้น ผิวหนากระจางใสขึ้น อยางเปนธรรมชาติ กระ และจุดดางดำที่มีก็จางลง”

เพิ่มความมั่นใจใหเอมมี่มากขึ้น แมไมได make up

Melizza Intensive Repair

Skin Miracle White

Tourmaline Whitening SPF 60

Malizza Deep Moisturizing

บำรุงผิวชุมชื้นดูกระจางใสดวย (เชา – กอนนอน) 2,000 $

ชวยใหจุดดางดำดูจางลง ผิวหนาดูกระจางใส ลดฝา กระ (เชา – กอนนอน) 2,000 $

ปกปองผิวจากแสงแดดและบำรุง ใหผิวชุมชื่นสดใส (เชา) 1,800 $

ลบริ้วรอยรอบดวงตา และรองลึกบนใบหนา

ปกติ 7,800 $ เหลือเพียง 6,900 $

สั่งซื้อสินคา : 089-886-6090, 089-440-2044 (ราน Walk in closet หวยขวาง)

2,000 $


MAGAZINE TO NEW FORMAT

E-MAGAZINE GOPLAY : NO.7 ISSUE

E-MAGAZINE GOPLAY : NO.6 ISSUE

FREE DOWNLOAD

กลับมาอีกครั้ง กับรูปแบบใหม่เป็น e-magazine และ website ด้วยเนื้อหาและรูปแบบการจัดหน้า ที่พวกเราจะพาคุณไปสู่โลกที่เลิศและเดิร์น ในแบบฉบับ goplay (street & culture of the world by ไทยทำ�)

http://www.goplaymagazine.com

http://www.facebook.com/goplay.mag


.

.

.

CONTENT GOPLAY MAGAZINE 5/75 Banklangmuang ( Monte-Carlo) Soi 4 Tadsabansongklor Road Ladyao,jatujak,Bankok 10900 Tel. 02-196-2351-2 Fax. 02-196-2353 E-MAIL : goplaymag@hotmail.com HTTP : //www.goplaymagazine.com FACEBOOK : goplaymagazine

- COVER 1 - FLASH 8 - 11 - PREVIEW ART 16 - 21 - PREVIEW FASHION 22 - 25 - PREVIEW MUSIC 26- 27 - PREVIEW BOOK 28 - 29 - ART ON STREET 32 - 43 - SCOOP 48 - 57 - TALK 58 - 61 - ARTIST PROFILE 62 - 65 - FEATURE 70 - 73 - TALK 80 - 81 - STREET TALK 84 - 85 - HOWTO 86 - 87


EDITOR’S ช่วงฤดูฝนแบบนี้ คาดเดาไม่ได้ว่าวันปลอดโปร่ง วันเฉะแฉะ คือวันไหน จะไปไหนมาไหน ก็ต้องเตรียม ความพร้อมไว้กอ่ น ร่มหรือเสือ้ กันฝนก็ดดู ี แต่จะเอาอะไรกับ ฟ้าฝน วันไหนครึ้มๆกลับสดใสแดดจ้า ในช่วงเวลาฝนพร่ำ�คงจะดีถ้าได้เอนกายฟังเสียงฝนตก หรือ ฟังเพลง ดูภาพยนต์ ก็คงจะผ่อนกายสบายใจได้อย่างดี หลับซักตื่น นอนเอาแรงไว้กอ่ นดีกว่า หรืออาจเป็นช่วงเวลาทีด่ ที จี่ ะได้ทบทวนตัวเอง ตัวงาน วิเคราะห์ผลกรรม ผลงาน ที่ผ่านมา ใครรู้ตัว คิดได้ว่าตัวเองมี ข้อเสียอย่างไร งานของเรายังขาดจุดไหนทีต่ อ้ งพัฒนา รีบปรับปรุงแก้ไข ก่อนทีจ่ ะหมดหน้าฝนนี้ ส่วนใครยังไม่รู้ตัว ก็หดั ฟังคำ�คนเค้าเตือนบ้าง คนไม่รักกัน ไม่มานั่งบ่นให้ฟังนะ ไม่ต้องรอให้ถึงปีใหม่หรอกที่จะแก้ ข้อเสียของตัวเอง อาศัยช่วงเวลาวันฝนตก ไม่ได้ออกไปไหนซุม่ ซ้อมฝีมอื เพิม่ ทักษะ ปรับปรุงความคิด ใครรักดนตรีกไ็ หลจังหวะ เพิม่ เติมตัวโน้ต ใครรักศิลปะ ก็ค้นหาสีและเทคนิค ใครรักแฟชั่นต้องหาแพทเทริ์นใหม่ๆ หลังจาก ฤดูฝนพรำ�แล้ว เราอาจได้พบเพชรที่ซ่อนอยู่ในกายของเราก็เป็นได้ รักตัวเอง อย่าหยุดที่จะพัฒนา

EDITOR IN CHIEF : Akkaraphon Monthathong (BONUS)

PHOTOGRAPHER : COLUMNIST :

CONTRIBUTORS


Pratran Komonhirun (SPACE LIMO)

Suppha-riksh Phattrasitthichoke (Lenticular)

“ขอบคุณทุกสิ่งอย่างที่มีในตอนนี้ ไม่ว่าจะ อะไรก็ตาม รูส้ กึ อยูต่ ลอดและจะนำ�ไปปฎิบตั ใิ ห้เพียง พอกับเป้าหมายที่คิดเอาไว้” เล่มนี้มีความพิเศษ มาก ทัง้ ในด้านเนือ้ หา ภาพถ่าย รวมไปถึงมิตรภาพ ระหว่างศิลปินชาวญี่ปุ่นอย่าง ‘bakibaki’ และกลุ่ม ศิลปินชาวเบลเยี่ยมอย่าง ‘hell’o monsters’ ที่มา ร่วมงานด้วยกันและขอบคุณที่นาย (การ์ด) กลับมา ยินดีมาก....ขอบคุณจริงๆ

ในที่สุดก็ออกมาแล้วกับ Goplay ฉบับนี้ ได้มี โอกาสได้ร่วมงานครั้งแรกกับศิลปินจากญี่ปุ่น Bakibaki ซึ่งเคยลงในคอลัมท์ของ Goplay ในฉบับแรกๆด้วย และ ได้น้องกราฟฟิคคนเดิมที่เคยอยู่ในทีมเข้ามาร่วมทีมอีก ครั้ง หวังว่านี่จะเป็นการเริ่มต้นที่ดีของ Goplay Magazine ในปีนี้หวังว่าจะติดตามเราในฉบับต่อไปนะครับ ขอบคุณมากครับผม \\//,

GRAPHIC DESIGNER : Kritsada Keawtroranin (21CARD BD) ที่ว่าแน่นอนจริงๆ ยังไม่ใช่เลย ไม่มีอะไรที่แน่นอนจริงๆ ทุกสิ่งบนโลก ผ่านมา แล้วตั้งแต่เล่มแรก ในรูปแบบ อีแม็กกาซีน จนมาถึง ณ. ปัจจุบัน เล่มที่ 8 แล้ว วันนี้ วันที่ 24-7-2556 วันพุธ ฝนตก ทุกทุกคนก็ต่างเดินทางตามแนวทางที่ตนนั้นต้องการ บางครั้งอาจมีปัญหามาลุ่มเล้าชีวิตมากมาย จนทำ�ให้เราเกิดท้อขึ้นมา ร่างกายอ่อนล้า แทบจะหลงทางเดินจากที่เคยใฝ่ ลองเห็นเข้าสู่พระธรรมไปช่วงนึง รู้สึกดีมากๆ ช่วงนั้น แต่ทกุ ชีวติ บนโลก ต่างคนก็ตา่ ง เดินตามทางทีเ่ ลือก และเอาตัวรอดเพือ่ ทีจ่ ะดำ�รงชีวติ ให้ ได้สงิ่ ทีห่ มาย แม้จะเจอบทเรียนอุปสรรค ซ้�ำ ซากก็ตาม เพือ่ สิง่ ทีห่ มายปองเพือ่ ครอบครัว เพื่อคนที่รัก แม้จะมองไม่เห็นข้างหน้าเลยก็ตาม ทำ�ไงได้ชีวิต ไม่ทำ�อะไรเลยก็ไม่ได้


FLASH.

SUPERSWEET

Live!

“ THE DODOS DAY FEST ” SUPERSWEET Live! ได้จดั งาน The Dodos Day Fest ขึน้ ณ Centerpoint Studio สุ ขุ ม วิ ท 105 ซึ่ ง เป็ น งาน Live Exhibition ที่มีศิลปิน The Dodos บินตรงจาก ซานฟรานซิสโก สหรัฐ อเมริ ก ามาเป็ น ศิ ล ปิ น หลั ก ของงาน คอนเซ็ ป ต์ ข องงานครั้ ง นี้ คื อ การ

08.


Text by : ‘supersweet’ Photography by : Blackbird Foto

09

จำ�ลองเฟสติวัลกลางเมืองหลวง ที่มี บรรยากาศแบบเป็นกันเอง โดดเด่นด้วย การตกแต่งที่มีลูกเล่นน่ารักๆ ในสไตล์ ของ SUPERSWEET ถึงแม้งานนี้ทาง ผู้จัดจะเป็นผู้คุมธีมและอาร์ตไดเร็คชั่น ทั้ ง หมด แต่ ยั ง มี ศิ ล ปิ น หลายๆ คน มาช่วยกันสร้างและร่วมออกแบบอย่าง กราฟฟิกดีไซเนอร์ ‘พงพัฒน์ จิรกิติ’, สไตลิสท์ชอื่ ดัง ‘สมบุญ กริง่ ไกร’ และโดย เฉพาะอย่างยิ่ง ดูโอกราฟิคดีไซเนอร์นักวาดภาพประกอบ “every-every” ที่เป็นคนช่วยให้เกิดคอนเซ็ปท์ 2D ที่ นำ�มาพัฒนาออกเป็นไดเร็คชั่นที่เหลือ เช่น โปสเตอร์ ใบปลิว ตลอดไปจนถึง สินค้ามากมาย

FLASH.


FLASH.

10.

“GO SKATEBOARDING DAY 2013” งานรวมพลคนสเก็ ต บอร์ ด ที่ ยิ่งใหญ่ที่สุด ซึ่งจัดงานโดย ‘vans thailand’ ภายในงานก็ มี กิ จ กรรม เกิดขึ้นมากมายอาทิ การร่วมไถสเก็ต ไปบนสะพานพระราม 8, เปิดพื้นที่ให้ เล่น skate jam, แข่ง kickflip ไกล, การแข่ง Big section โดย 20 นักสเก็ต ต้องขอขอบคุณผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุก ท่านและ vans thailand ที่จัดงานดีๆ งานมันส์แบบนี้ขึ้นมาในประเทศไทย (ขอบคุ ณ ภาพถ่ า ยสวยๆ จาก vansThailand)


11.

TIGER TRANSLATE

PRESENT Godung Music Club 5 โกดังมิวสิคคลับครัง้ ทีห่ า้ มาร่วม ปาร์ตี้กันให้หลุดโลก ณ cosmic cafe โดยมีวงดนตรีสัญชาติไทยอย่าง Electric Neon Lamp, Supersub, Coconut Sunday และปิดท้ายด้วยดีเจ Dookie จาก Club Soma แถมยังมีการจำ�หน่าย บัตร Two Door Cinema Club Live in Bangkok ครัง้ แรกราคาพิเศษอีกด้วย ทีซ่ งึ่ งานนีจ้ ะขึน้ ในวันที่ 28 พฤศจิกายน 2556 ณ ไบเทค บางนา

FLASH.


ART STREET.

THAILAND

12.

MATT DAIMON

- พุทธมณฑลสาย 2 BKK

mister bows

- พุทธมณฑลสาย 2 BKK

BR

- พุทธมณฑลสาย 2 BKK

chin

- พุทธมณฑลสาย 2 BKK

ALEX FACE


THAILAND

13.

ART STREET.

A.M.P

- พุทธมณฑลสาย 2 BKK

- พุทธมณฑลสาย 2 BKK


ART STREET.

DRYPNZ

- พุทธมณฑลสาย 2 BKK

14.

THAILAND


THAILAND

ART STREET.

15.

GUNG GFL

- พุทธมณฑลสาย 2 BKK

MISTER BOWS

- พุทธมณฑลสาย 2 BKK

DO MUN TAM GFL - พุทธมณฑลสาย 2 BKK


PREVIEW ART

16.

BKK x CNX ‘Street Connection’ 2013 นิทรรศการศิลปะนอกระบบทีม่ าพร้อมกับความอิสระเสรี แห่งความคิดและการสร้างสรรค์ ผสมผสานด้วยงานจิตรกรรม ร่วมสมัย, สตรีทอาร์ท และกราฟฟิตี้ ประหนึ่งกับว่ามันคือการ รวมตัวของเหล่าศิลปินรุ่นใหม่ที่พร้อมจะบอกอะไรบางอย่างแก่ สังคมถึงการสื่อสารระหว่างคนทำ�งานศิลปะจากกรุงเทพและคน ทำ�งานศิลปะจากเชียงใหม่ ถึงเสน่ห์และสไตล์ของการทำ�งาน ที่เมื่อมารวมตัวกันแล้ว ความขัดแย้งปนเปไปกับความลงตัว ของงานแต่ละชิ้น สร้างอะไรให้แก่ผู้ที่มาเสพและสถานที่แห่งนั้น ได้ตระหนักและฉุกคิดอะไรบางอย่าง...ซึ่งก็ไม่รู้ว่ามันคืออะไร บางครั้ ง ก็ ขึ้ น อยู่ กั บ ผลงานซิ น ะ...ที่ จ ะบอกด้ ว ยตั ว ของผล งานเอง ยังไงเชิญแวะไปเสพสุขกับผลงานเหล่านี้ได้ ณ ร้าน ‘warm up’ ประเทศเชี ย งใหม่ (ซึ่ ง อนาคตต่ อ ไปอาจจะไม่ ใ ช่ จั ง หวั ด ) โดยมี ศิ ล ปิ น มาร่ ว มงานกั น อย่ า งเนื อ งแน่ น อาทิ annatar, bonus, ttt, limo, kimes, poas, pkone, mr.bows, Floyd, cas, poydone, marker, rdio, bon, joong, suissun, tccy, ham, lenticular, nutkai, nhhs


17.

PREVIEW ART

A Man’s Soul : Surasak Ittirit

‘ สุ ร ศั ก ดิ์ อิทธิฤทธิ์’ อีกหนึ่ง ช่างภาพของเมือง ไทยที่ มี ผ ลงานไป ไกลถึงระดับโลก กับ นิ ท รรศการแสดง ผลงานภาพถ่ า ย แฟชั่นขาว-ดำ� สุด แมน ! โดยมี จอย อั น นั น ดา- ฉลาด เจริญ มาเป็นสไตลิสต์ให้กับงานถ่าย ครั้ ง นี้ ด้ ว ย งานนี้ จั ด แสดงที่ ‘Badmotel’ ทองหล่ อ ตัง้ แต่วนั ที่ 6 – 14 มิถุนายน 2556


PREVIEW ART

18.

The Wall ‘Japan x Thai’ เมื่อได้รับการติดต่อจากศิลปินชื่อ ดังชาวญี่ปุ่นนาม ‘Kohei Yamao’ Aka ‘Baki Baki’ ว่าจะเดินทางมาประเทศไทย ทางทีมงานเราจึงไม่รอช้าที่จะจับเขามา สัมภาษณ์และเชิญมาร่วมสร้างสรรค์ผล งานลงบนกำ�แพงกับศิลปินไทยสไตล์อย่าง BNS, RDIO, PAIN, LIMO ที่ถูกสร้างขึ้น ด้วยผลงานทีเ่ ป็นเอกลักษณ์ของแต่ละคน ณ ถนนพระราม 7


19.

งานนิทรรศการศิลปะของสองศิลปินชาว กรุงเทพ ‘Com’ ศิลปินชาวไทยหนึ่งในศิลปินแนว สตรีทที่มีผลงานมากที่สุดคนหนึ่ง ดังเช่นผลงาน รู ป แมลงสาบอั น เป็ น สั ญ ลั ก ษณ์ ที่ พ บเห็ น ได้ ทั่ ว กรุงเทพและยุโรป ‘Chip’ ศิลปินจากนิวยอร์คลูกครึ่งไทย ซึ่งมี ผลงานในสื่อสิ่งพิมพ์จำ�นวนมาก รวมถึงผลงานใน เชิงพานิชย์

PREVIEW ART

และในครั้ ง ที่ พ วกเขาทั้ ง คุ่ จ ะมาทำ � ผลงาน สติ๊กเกอร์บอมบ์ หนึ่งในรูปแบบของงานศิลปะ แนวสตรีท เปรียบเหมือนการทำ�ลายรูปแบบ เดิมๆ ของป้ายธรรมดา โดยสติกเกอร์จะให้ค�ำ ใบ้สื่อถึงงานของศิลปินหรือจุดประสงค์ โดยสติ กเกอร์ในงานครั้งนี้ออกแบบโดย Chip 7 ซึ่งได้ คัดเลือกทั้งศิลปินชาวกรุงเทพและชาวต่างชาติ มาสร้างสรรค์งานร่วมกันเพื่อนิทรรศการครั้งนี้ โดยเฉพาะ อย่าง P7, Rukkit, MMFK, NEV3R, Com, TRK, Cider, Dbt, Melanie Gritzka del Villar, Peap Tarr [NZ/Cambodia], Lisa Mam [Cambodia], Merz [NYC], Soduh D30 [Miami], Xeme [Hong Kong], Aroyd, Zids, Cher, Miss Ink, Newa [USA], Deth Kult [NYC], Chip 7

‘Unspoken Dialogue’ @ JAM Art Gallery , Sathorn, Bkk


PREVIEW ART

20.

‘New Born’ Photo Exhibition 2013

นิทรรศการแสดงผลงานศิลปะภาพถ่าย ของมหาวิ ท ยาลั ย รั ง สิ ต คณะศิ ล ปะและการ ออกแบบ สาขาวิชาศิลปะภาพถ่าย ซึ่งเป็น ผลงานศิลปะนิพนธ์ของนักศึกษชั้นปีที่ 4 รุ่นที่ 23 เผยแพร่มุมมองการแสดงออกทาง ด้ า นศิ ล ปะภาพถ่ า ยโดยนำ � เสนอในหั ว ข้ อ ‘new born’ จั ด แสดงไปเมื่ อ วั น ที่ 28 พฤษภาคม -2 มิถุนายน 2556 ณ หอ ศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร (bacc)


21.

PREVIEW ART

นิทรรศการศิลปกรรมช้างเผือก ครั้งที่ 2 บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำ�กัด (มหาชน) ร่วม กับหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร เชิญ ชมนิทรรศการศิลปกรรมช้างเผือก ครั้งที่ 2 หัวข้อ “น้ำ�แห่งชีวิต” โดยมีผลงานแนว Realistic และ Figurative ร่วมแสดงรวม 60 ผลงาน ณ ห้อง นิทรรศการหลัก ชั้น 8 ตั้งแต่วันที่ 13 มิถุนายน 11 สิงหาคม 2556

‘Sinnerman’ @ Gallery D-9 เรามิอาจปฏิเสธได้วา่ สังคมปัจจุบนั  สมาชิกแต่ละคนต่างดิน้ รน แสวงหาหลักประกันเพื่อการดำ�รงอยู่  สังเกตได้จากการดำ�เนินชีวิต ของเราเองที่ยังคงทำ�งานเร่งรีบเหมือนหนูถีบจักร เพื่อนำ�พาไปยังจุด มุ่งหมายที่เราใฝ่ฝัน คือมีชีวิตอยู่อย่างสุขสบายและได้รับการยอมรับ จากคนในสังคม ความทะยานอยากนี้เป็นแรงขับให้เรากระทำ�สิ่งใด ก็ตามเพือ่ ให้ได้มาซึง่ การบรรลุถงึ เป้าหมายโดยบางครัง้ เราเลือกนำ�เอา พฤติกรรมเชิงลบมาปรับใช้เพือ่ ให้ได้เปรียบในเกมแข่งขันทางสังคม มีทงั้ ทีแ่ สดงออกมาอย่างตัง้ ใจหรือไม่ได้ตงั้ ใจ มีสติหรือ ไม่มีสติระลึก ชัดเจนหรือ แอบแฝง ล้วนถูกนำ�ออกมาใช้เป็นอาวุธทำ�ร้ายทำ�ลายกันทั้งกาย วาจา และใจ นิทรรศการนี้ จะจัดขึ้นระหว่างวันที ่ 22 มิถุนายน -20 กรกฎาคม พ.ศ.2556 ณ. Gallery D-9


PREVIEW FASHION ผลงานกราฟฟิ ตี้ ส วยๆ บนเสื้ อ ยื ด ที่ นั บ ว่ า ชั่ ว โมงนี้ จะหาแบรนด์ ไ ทยแท้ ๆ ที่ จั บ เอางานศิลปะประเภทมาลงบน เสื้ อ ได้ น้ อ ยเต็ ม ที แต่ แ บรนด์ เอเอ็ ม พี ทำ � ให้ ว งการนี้ ยั ง คง ดำ�เนินต่อไป และล่าสุดกับคอลเล คชั่น ‘Thirsty Skull’ และ ‘Dabber’ สองสไตล์ที่แฝงไปด้วยลาย เซ็ น และความเป็ น เอกลั ก ษณ์ ของแบรนด์ นี้ เ อาไว้ สนนอยู่ ที่ ราคา 320 บาท สามารถหาซื้อ ได้ที่ จตุจักร โครงการ 2 ซ. 42 / 1-2 , terminal 21 ชั้น 2 , รามคำ�แหง 112

22.

“A.M.P ” : T-Shirt (Thirsty Skull x Dabber)

HUF

แบรนด์เสื้อผ้าสตรีทสุดดังจากนิวยอร์ค ออกคอลเลคชั่ น ใหม่ ต้ อ นรั บ ฤดู ร้ อ น ด้ ว ยหมวกแก็ ป สไตล์ 6-panel และเสื้อเชิ้ตสุดเท่ห์ที่ว่าด้วยเรื่องราววัฒนธรรมของ ฮาวายลงไว้บนเสื้อได้อย่างน่าสนใจ ติดตามและหาซื้อได้ที่ช็อป ตัวแทนจำ�หน่าย huf ได้ทั่วประเทศ


23.

PREVIEW FASHION

New Balance M1600 PG ! ‘นิวบาลานซ์’ ยังคงสร้างมนต์เสน่หแ์ ห่งรองเท้าแฟชัน่ ทีไ่ ด้รบั การจับตามอง มากที่สุด ความนิยมเหล่านี้ได้หวนกลับมาอีกครั้ง และนี่ก็คือล่าสุดของพวกเขา กับคอลเลคชั่นใหม่ในรุ่น ‘m 1600 pg’ ที่ถูกตีตราไปด้วย 3 สีสุดเด่นอย่าง ส้ม, เทา, ครีม สามารถหาซื้อได้แล้วที่ช็อปตัวแทนจำ�หน่ายทั่วประเทศ

สเก็ตบอร์ดขนาด 22 นิ้ว ที่กำ�ลังได้รับความนิยมจากเหล่า พวกพ้องในวงการ ออกแบบลาย ล่าสุดมาใหม่ 2 ลาย ในรุ่นที่มีชื่อ ว่า ‘hawaiian’ และรุน่ ‘aztec’ สนน ทั้งสองรุ่นนี้ในราคา 3,990 บาท สามารถหาซื้อได้ที่ช็อป ‘sneaka villa’ และร้านตัวแทนจัดจำ�หน่าย ทั่วประเทศ

Penny Skate ‘Hawaiian x ‘Aztec’

“Stefan Janoski” x “Wvn Prm Qs” ‘เปิดตัวรองเท้าจากโรงงานไนกี้ด้วยรุ่น ‘stefan janoski’ และ ‘wvn prm qs’ อย่างรุ่นแรกมีความพิเศษด้วยสีส้มมะกอก ที่นับได้ว่าสีตัวนี้ยัง ไม่เป็นที่แพร่หลายมากนักในหมู่รองเท้าสตรีทด้วยกัน ตามด้วยรุ่น wvn ที่ ยั ง คงความเป็ น เอกลั ก ษณ์ ด้วยการร้อยสานเชือกบนตัว รองเท้าด้านข้าง และสีนี้ยัง ให้ความอบอุ่นไปด้วยความ เป็นน้ำ�เงินสลับด้วยผ้ายีนส์ สามารถหาซื้ อ ได้ ที่ ช็ อ ป ตัวแทนจำ�หน่ายทั่วประเทศ


PREVIEW FASHION

24.

Stussy Deluxe x Timberland Moc Toe เมื่อแบรนด์ระดับไฮอย่าง ‘stussy’ มาเจอ กับแบรนด์สุดทรหดอย่าง ‘timberland’ ผสมผสาน ออกมาได้อย่างน่าสนใจทั้งความแข็งแรงและความ สวยงามอย่างมีสไตล์ ทำ�ให้ไม่ยากเลยที่จะตัดสินใจ ซื้อ สามารถหาซื้อได้ที่ช็อปตัวแทนจำ�หน่ายอย่าง carnival สยามสแควร์ ซอย 1

หมวก 5 panel ที่น่าจับตา มองมากที่ สุ ด ของคนไทย ด้ ว ย กรรมวิธที ลี่ ะเอียดบวกกับงานดีไซน์ ที่มีความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว อย่ า งชุ ด ‘hawaii’ ที่เป็นหนึ่ง ใน คอลเลคชั่นของพวกเขาที่ดูสดและ มีสไตล์เป็นอย่างมาก ลองติดตาม พวกเขาและสามารถหาซื้ อ ได้ ที่ www.facebook.com/Pickedshop

‘Picked’ Custom Handmade


25.

S.I.N Fashion Set : Chapter VI – ‘LOST IN TIME’ ‘ตกอยู่ในห้วงเวลา’ เซตแฟชั่นล่าสุดจากกลุ่มคนที่หลงรัก สตรีทแฟชั่นเป็นชีวจิตอย่าง ‘street in nature’ โดยในคอลเลคชั่น นีไ้ ด้นายแบบและนางแบบทีม่ คี าแรกเตอร์ทนี่ า่ สนใจหลายคนอย่าง Kure, Neungst, LookPla, Cherry และมีคอลเลคชัน่ เสือ้ ผ้ารุน่ ใหม่ๆ ที่น่าสนใจหลากหลายแบรนด์ ติดตามพวกเขาได้ที https://www. facebook.com/media/set/?set=a.654482204569089.10737418 32.188952314455416&type=3

PREVIEW FASHION

‘Vans’ ผลิ ต ภั ณ ท์ รองเท้าที่ได้รับความนิยม มากทีส่ ดุ ในโลกแบรนด์หนึง่ ออกคอลเลคชัน่ มาใหม่ดว้ ย รู ป แบบสี พ รางทหารร่ ว ม สมัยแถมยังคงไว้ซงึ่ ในความ คลาสสิ คตามแบบ ‘California era 59’ อี ก ด้ ว ย สามารถหาซื้ อ ได้ ที่ ช็ อ ป ตัวแทนชั้นนำ�ทั่วประเทศ

Vans California Era 59 CA

“Camo Suiting”

Navy Pirate Shirt ‘Zanerobe’ แบรนด์สตรีทแวร์ ร่วมสมัยจากซิดนีย์ ออกคอลเลคชั่น ชุดใหม่ในชื่อว่า ‘navy pirate’ ผ่าน กรรมวิธีการตัดเย็บที่แสนจะประณีต และการต่อลวดลาย (รูปนก) ที่แสน เรียบง่ายแต่กด็ ลู งตัวซะจริงๆ สามารถ หาซื้ อ ได้ ที่ ช็ อ ปตั ว แทนจั ด จำ � หน่ า ย หรือสั่งซื้อได้ที่ www.zanerobe.com


PREVIEW MUSIC

‘Brown Flying’ New Single ‘กลัว’ วงร็ อ คหน้ า ใหม่ แห่งค่าย ‘believe record’ วง ‘brown flying’ ด้ ว ยสไตล์ ง านดนตรี ที่ มีความเป็นอัลเทอร์เน ทีฟผสมผสานความเป็น กรั น จ์ เ ข้ า ไว้ ด้ ว ยกั น ได้ อย่างลงตัว ออกซิงเกิ้ลใหม่ในชื่อเพลงว่า ‘กลัว’ ความโดดเด่นของเสียงร้องและเสียงกีตาร์บวก กับเสียงกลองที่เรียกได้ว่ากำ�ลังจะกลายเป็นวง ทีม่ เี อกลักษณ์มากขึน้ ทุกวัน ไม่เชือ่ ลองหาเพลง ‘หลง’ ฟังแล้วจะรู้ว่าพวกเขาเจ๋งจริงๆ

26.

‘Dirty Beaches’

New Album ‘Drifters / Love Is the Devil’

วงดนตรีที่ได้รับการยอมรับไปทั่วยุโรป ด้วยสไตล์การทำ�เพลงสไตล์ lofi ผสมความ เป็นร็อคแอนด์โรลติดกลิ่น rockabilly นิดๆ แถมบวกกับเสียงร้องแบบอนาล็อกที่หาฟังได้ ยากเหลือเกินสำ�หรับการทำ�เพลงในยุคนี้ ‘dirty beaches’ หรื อ ที่ รู้ จั ก ในนาม ‘Alex Zhang Hungtai’ ผู้ที่สร้างมิติแห่งดนตรีสมัยยุค 60s – 80s ได้อย่างโดดเด่นที่สุด และเขากลับมา อีกครั้งกับอัลบั้มชุดที่ 5 drifters/love is the devil ซาวน์ดนตรีถูกพัฒนามากขึ้น คติในเนื้อ เพลงและความอัจฉริยะทางดนตรีของเขาใน อัลบั้มนี้มีมากขึ้นและแสดงความเป็นตัวตนได้ อย่ า งชั ด เจน จนได้ รับการกล่าวขานจาก เว็ บ ไซต์ ชื่ อ ดั ง อย่ า ง ‘pitchfork’ ว่าเขาคือ ‘rockabilly ยุคใหม่’

‘Plastic Section’ New Album !

QW ‘Ben Edwards’ นักร้อง, นักแต่งเพลง ชาวออสเตรียทีก่ บั อัลบัม้ เดีย่ วอย่างเป็นทางการ หลังจากที่เคยมีผลงานมาแล้วไม่ว่าจะเป็นกับ ‘basement tape’ และเคยมีอัลบั้มฉบับอีพีออก มาบ้างแล้ว งานดนตรีของเบนทำ�ให้เรานึกถึง งานดนตรีป็อปอันเดอร์กราวน์ในยุคตั้งแต่ 60s ไปจนถึงอารมณ์งานในแบบ 90s เลย สามารถ ติดตามหาซือ้ ได้ทกุ แผงชัน้ นำ�ทัว่ ประเทศหรือสัง่ ซื้อได้ที่ www.facebook.com /panda racords


27.

‘Siqur Ros’ New Album ‘Kveikur’ วงดนตรี ‘post dark ambient’ แห่ง ไอซ์แลนด์ ที่มีประวัติทางงานดนตรีที่เปี่ยมไป ด้วยคุณภาพทั้งเสียงร้องและงานดนตรีที่มีชีวิต เรียกได้วา่ เป็นวงดนตรีทสี่ ร้างซาวน์ให้มชี วี ติ ขึน้ มา ! และในครั้งนี้พวกเขากลับมากับอัลบั้มชุด ที่ 7 ‘kveikur’ มีด้วยกัน 9 แทร็ค สุดหม่นและ หนักหน่วงเหมือนเดิมเช่นเคย

‘SK’ One Love One World ศิลปินใหม่จากค่าย spicydisc ศิลปิน มาดนักธุรกิจ ทายาทแห่ง ซาฟารี เวิร์ล ที่มี ความคิดและจินตนาการงานศิลปะด้านดนตรี หลงใหลในเสียงเพลงแถมยังเคยออกอัลบั้ม มาแล้วกับกลุ่มเพื่อนมีชื่ออัลบั้มว่า ‘JUN’ ใน ปี 2000 ซึ่งมียอดขายมากกว่า 9,000 แผ่น ในตอนนั้น และปีนี้ประเดิมด้วยการออกอัลบั้ม เดี่ ย วเป็ น ครั้ ง แรกกั บ อั ล บั้ ม ที่ มี ชื่ อ ว่ า ‘one love one world’ เป็นแนว pop ballad โดย มีเพลงเด่นๆ อย่าง โลกใบเดิม, ได้รักเธอก็พอ และBelieve

PREVIEW MUSIC

‘The National’

New Album ‘Trouble Will Find Me’

วงดนตรี ร็ อ คจากรั ฐ โอไฮโอ ประเทศ สหรัฐอเมริกา วงนี้มีแนวทางการทำ�ดนตรีใน แนวร็อคผสมผสานความเป็นโพสต์พังค์เข้าไว้ ด้วยกันได้อย่างลงตัว ผนวกกับเสียงร้องของ ‘Matt Berninger’ หนุ่มใหญ่เสียงเสน่ห์ ทำ�ให้ งานของ the national ได้รับการยอมรับและ ถูกจัดอันดับขึ้นทำ�เนียบร็อคที่น่าติดตามมาก ที่สุดในปีนี้ และนี่คืออัลบั้มชุดที่ 6 ของพวกเขา กลิน่ อายแห่งดนตรีอเมริกนั ร็อคร่วมสมัยมีอยูใ่ น อัลบั้มอย่างเต็มเปี่ยม


PREVIEW BOOK

‘The Purple Book’ (Eroticism & Sensuality & Fantasy)

28.

หนังสือที่รวบรวมภาพผลงานของ 21 ศิลปินจิตรกรรมในเชิงอีโรติกและแนวแฟนตาซี แถมหนั ง สื อ เล่ ม นี้ ยั ง มี แ รงบั น ดาลใจมาจาก หนังสือระดับตำ�นานอย่าง ‘the yellow book’ อีกด้วย เนือ้ หาในเล่มนีก้ จ็ ะบอกถึงเรือ่ งราวของ งานศิลปะแห่งความสวยงามในเชิงอีโรติกและ แฟนตาซี สามารถหาซื้อได้ที่ร้านหนังสือชั้นนำ� ทั่วประเทศ


29.

PREVIEW BOOK

‘Kinfolk’ Vol. 8

นิตยสารร่วมสมัยสัญชาติอังกฤษ ‘kinfolk’ ที่มีความโดดเด่นในเรื่องการ จัดวางเลย์เอาท์และรูปภาพที่น่าจับตา มอง ตั้งแต่เล่มแรกจนถึงเล่มนี้เล่มล่าสุด (discovering new things to cook, make and do) และในเล่มนี้ก็เสนอวัฒนธรรม ของญีป่ นุ่ เป็นเรือ่ งราวทีน่ �ำ เสนอเกีย่ วกับ กิจกรรมต่างๆและวิถชี วี ติ การดำ�รงอยูท่ มี่ ี เอกลักษณ์เฉพาะตัว สามารถหาซื้อได้ที่ ร้านหนังสือชั้นนำ�ทั่วประเทศ


ART STREET.

30.

THAILAND

A.M.P.

- พุทธมณฑลสาย 2 BKK


THAILAND

MISTER BOWS

31.

- พุทธมณฑลสาย 2 BKK

FEATURE.


TALK

32.

BAKIBAKI ART ON STREET 2013

ART ON STREET 2013

(Street Paint in Thailand)

ศิลปินหนุม่ ทีม่ คี วามเป็นปัจเจกในด้าน งานศิลปะทีเ่ ยยี่ มยอดทีส่ ดุ คนหนึง่ ของ ญี่ปุ่น ณ ขณะนี้

คุณทำ�งานศิลปะรูปแบบนี้มากี่ปี ? เอกลักษณ์เฉพาะตัวในงานของคุณ ? “ก็ประมาณปี 2000 หรือ 2001 “ผลงานลายเส้นของเรา มัน จะออกเป็นในแนว minimal ที่เชื่อม จนถึงตอนนี้ก็ 12 ปีแล้ว” โยงกับธรรมชาติ ให้มันดูเป็นอีกหนึ่ง ทิวทัศน์ที่ดูกลมกลืนไปกับธรรมชาติ ที่มันเป็นอยู่ ดั่งเช่นใบไม้เราก็เลือก ฟอร์มของมันมาสร้างเป็นจุดเชื่อมโยง และทำ�มันให้มีในจำ�นวนที่มากๆ เพื่อ ที่จะแสดงถึงความเคลื่อนไหว”


BAKIBAKI ART ON STREET 2013

33.

TALK


TALK

34.

BAKIBAKI ART ON STREET 2013

แรงบันดาลใจอะไรที่ ทำ�ให้คุณมาสนใจใน ศิลปะรูปแบบนี้ ? “คื อ เมื่ อ ก่ อ น เราค่อนข้างมีทกั ษะ ในการวาดรู ป อยู่ แ ล้ ว รู ป อ ะ ไ ร ก็ สามารถวาดได้ แต่ มันไม่มีคอนเซปต์ที่ มี ค วามเป็ น ตั ว เรา เลย ดังนัน้ เราก็เริม่ คิดไอเดียให้กบั งาน จนมาได้ในรูปแบบนี้ เราก็เริ่มวาดมาประมาณ 10 ปีได้แล้ว จนมันเริ่มเข้าที่เข้า ทางมากขึ้น แล้วเราก็รู้สึกภูมิใจไปกับผลงานการออกแบบ ชุดนีอ้ ย่างมาก และรูปแบบทีเ่ ราทำ�แบบนีม้ นั ยังสามารถเกิด สมาธิให้กับตัวเราเองอีกด้วย”

สิง่ ทีป่ ระทับใจทีส่ ดุ ในผลงานทีผ่ า่ นมา ของคุณ ? “ ก็ เ มื่ อ ต อ น ที่ ไ ป ทำ � ที่ กำ�แพงในเมืองโตเกียว ทำ�กับบร รดาเด็กๆ แล้วเราก็ให้พวกเด็กๆ มาวาดแต้มสีสนั ลงในลวดลายของ เรา แล้วก็มีงานที่เราทำ�กำ�แพง ที่ดูโบราณเก่าในพื้นที่ที่มีคนสมัย เก่าๆ อาศัยอยู่ โดยทีม่ ผี ลงานของ เราทีด่ สู มัยใหม่ไปอยุใ่ นพืน้ ทีเ่ หล่า นั้น เราก็รู้สึกชอบกับสิ่งเหล่านี้ที่ มันเกิดขึ้น ซึ่งพอทั้งสองสิ่งนี้มัน มาเจอกัน มันได้สร้างมิติในงาน ศิ ล ปะกั บ สถานที่ ใ ห้ มั น น่ า สนใจ และแปลกตามากขึ้น”


BAKIBAKI ART ON STREET 2013

35.

TALK

เทคนิคในงานศิลปะของคุณ ? “หลั ก ๆ ก็ มี สี น้ำ � พลาสติ ก ที่ ใช้ อ ยู่ ต ลอดและก็ เ ริ่ ม พั ฒ นามาเป็ น เทปกาว ผสมผสานกับงานเพ้นท์ลงใน เทปกาว มันดูเป็น minimal ดีและก็ สามารถสร้างสมาธิให้กับเราได้ดีด้วย คือที่เราเลือกใช้เทปกาวก็เพราะว่ามัน ค่อนข้างเร็วและดูน่าสนใจที่จะเอามัน มาเล่นกับกำ�แพง และก็มีปากกาด้วย เช่นกันที่เราก็ใช้มันอยู่ตลอด”

สาเหตุอะไรที่คุณถึงอยากมาทำ�งานศิลปะ ? “คื อ เราเกิ ด ความสนใจในงานศิ ล ปะ เพราะเราคิดว่าเราน่าจะถนัดมากที่สุด แล้ว เราก็ชอบเดินทางบ่อยๆ เรามักพกงานศิลปะ ของเราและอุปกรณ์ของเรา ไปแปะหรือเขียนไว้ ตามสถานที่ต่างๆ ที่เราไปมา ว่าเราเคยมาที่นี่ แล้วนะ และที่สำ�คัญเราชอบจะทำ�อะไรก็ตามที่ มีสมาธิ แล้วเราก็มารู้ว่าศิลปะที่สามารถทำ�ให้ เราได้มีสมาธิ”


TALK

คุณมาทำ�งานศิลปะที่เมืองไทยได้อย่างไร ? “เราก็ได้ข่าวมาจากเพื่อนๆ ว่าตอนนี้ที่เมือง ไทยมีงานเพ้นท์บนกำ�แพงเกิดขึน้ มากมาย เราก็สนใจ ที่อยากจะมาแล้วก็ได้รับการติดต่อจาก limo และ takayuki ที่อยู่ที่เมืองไทย ว่าให้ลองมาทำ�งานศิลปะ ที่นี่” สิ่งที่ประทับใจกับครั้งแรกที่คุณมาเยือนเมืองไทย ? “เมื อ งไทยเป็ น เมื อ งที่ มี ม นุ ษ ย์ สั ม พั น ธ์ ที่ ดี บรรยากาศเหมือนเรากลับต่างจังหวัดในประเทศ ญี่ปุ่น อาหารก็ดี สถานที่อยู่อาศัยก็สบายมากๆ” งานศิลปะบนกำ�แพงทีค่ ณ ุ เห็นในเมืองไทย เป็นอย่างไรบ้าง ต่อความรู้สึกของคุณ ? “งานศิลปะบนกำ�แพงที่นี่ค่อนข้างกล้ามากๆ ที่ จ ะทำ � ในรู ป แบบต่ า งๆ และดู ตั้ ง ใจกั น มากๆ ซึ่ ง ที่ ญี่ ปุ่ น ค่ อ นข้ า งมี น้ อ ยและยากที่ จ ะเกิ ด แบบนี้ ขึ้ น เพราะคนญีป่ นุ่ เราค่อนข้างเกรงใจกัน จะทำ�อะไรทัง้ ที ก็ค่อนข้างยาก”

36.

BAKIBAKI ART ON STREET 2013


37.

TALK

งานศิลปะของคุณ ให้อะไรแก่สังคม ? “ด้วยรูปแบบในงานของเรา เราหลงใหล ในรูปแบบเก่าๆ เราอยากให้งานในยุคเก่าหรือ สัญลักษณ์ต่างๆ ในยุคนั้น เกิดขึ้นในยุคนี้อีกครั้ง เราอยากรักษาและพัฒนาด้วยงานศิลปะของเรา”


TALK

38.

JAPANESE Version TEXT BY “TAKAYUKI EMORI”

A&Q

(GOPLAY x BAKIBAKI) Goplay Magazine (以下G):

作品の特徴は?

Bakibaki(以下B):

自然のあるべき姿にアートをシンプルにとけ込ませる事。 日本の伝統である、 自然の景 色を借りて、作品を作るとい う借景を意識してる。

BAKIBAKI ART ON STREET 2013


BAKIBAKI ART ON STREET 2013

例えば、既にある葉っぱの形や色を活かして、 それをき っかけに絵作りの方向性を決めたりする。 G:この様 なアートスタイルを何年やってきた? B:2001年から、現在まで約12年。 G:今のスタイルになったきっかけは? B:昔から絵を描く事は、得意だったので、 なんで も描け るけど、 自分らしさがなかった。 そうこうし ているうちに、BAKIBAKI柄 を発見し、 それ を10年くら いやり続けて、形になってきました。

39.

TALK


TALK

G:今までの活動の中 で特に印象に残っているものは? B:全部印象に残ってるんだけど、東京新宿で、子供たちとリー ガルウォー ルで作品を作るイベントで、壁をペイントするとい う企画。言葉では表せないけ ど、 自分の中で何かが確実に変 わりました。 また、京表具師の井上雅博さんと製作した作品。伝統的 な素 晴らしい文化と自分の作品が合わさる事により、不思議と調 和の取 れたものが出来上がり、印象的。

40.

BAKIBAKI ART ON STREET 2013


BAKIBAKI ART ON STREET 2013

41.

TALK G:作品制作時のテクニックは? 色々な物を使うよ。 ポスカや、 ペンキ。 アクリル絵の具等々。 また、 マスキングテープや、反射テープ。 ガムテー プとか。 キャンバスや、 それこそ壁。木や、紙とか色々。 G:なぜテープを使うの? B:遊び心があるのもそうなのだ けど、兎に角 早い!また、BAKIBAKIの特 徴であるシンプル というか、 ミニマルな直線にぴったりあっている からだと思う。


TALK G:この仕事をえらんだ理由は? B:アートに興味を持った理由は、 自分が一番得意としているから。 旅行も好きで、 自分の作品や道具を持ち歩き、 自分がこ こに来たという事 を示す為に描いて来た。 描いている時に精神を集中させる事も自分に向いている所かな。 G:今回タイにきたきっかけは?

42.

BAKIBAKI ART ON STREET 2013

G:タイに来て印象的だったのは? みんなフレンドリーで親切。 日本の地元に戻った様な雰 囲気だった。 タイ料理もおいしいし。住み心地がよさそう。 タイのストリートアートシーンはどう? 大胆でパワフルな作品が多い。 日本では、 あまり見ないような物が多い印象。今とても 熱くなってる感じが ひしひしと伝わってくる。

B:今タイでは、 ストリートアートのムーブメント が起きているという事を、 G:BAKIBAKIが 考えるアートの社会に対する影響や、貢献は? 友人から聞いていて、 B:昔から、伝わる柄や、手法。職人技などを組み合わせて、 興味があった所に、Goplaymagazine のLIMOから、 タイに来てみない? BAKIBAKIフィルターを通して、古き良きものを 保護し、発展させたいとい という連 絡を受けて、 また、 う気持ちをもって、作品作りをしています。 2月にArtery gallaeyでの展 示の誘いも受けていたので、タイの空気を 吸って、感じたいと思ってきました。


BAKIBAKI ART ON STREET 2013

43.

TALK


ART STREET.

44.

Banksy New Street Pieces, Unknown Location


45.

ART STREET.

NEVERCREW


ART STREET.

ARYZ

46.

- Fraga with Vicio, Spain 2013


47.

ART STREET.


SCOOP

2013 “ARTISTS 10 FOLLOW ” Episode (inter) Aiko . ‘japan stencil from’

ศิลปินสาวเชื้อสายญี่ปุ่น กับผลงานการตัด ทอนภาพในแบบ stencil art ทีม่ คี วามเป็นเอกลักษณ์ เฉพาะตั ว งานของเธอได้ รั บ อิ ท ธิ พ ลมาจากงาน ภาพพิมพ์ญี่ปุ่น ที่มีความโดดเด่นในเรื่องของสีและ กรรมวิธีในการทำ� จนได้รับการยกย่องว่าเป็น street artist ทีม่ กี �ำ ลังจะเป็นระดับโลกในอีกไม่กปี่ นี ี้ รวมทัง้ ล่าสุดก็เพิง่ มีโปรเจคกับ ‘หลุยส์ วิตตอง’ ทีไ่ ด้รว่ มงาน กับศิลปินสุดดังอย่าง ‘retna’ และ ‘os gemos’

48.

2013 “ARTISTS 10 FOLLOW ” Episode (inter)


2013 “ARTISTS 10 FOLLOW ” Episode (inter)

Audrey Kawasaki . ‘erotically wood’

ผลงานครั้งแล้วครั้งเล่า ยังเป็นที่กล่าวขาน เป็นอย่างมาก สำ�หรับวงการจิตรกรรมร่วมสมัยของ อเมริกา เมื่อครั้งหนึ่งที่มีหนึ่งในบุคคลที่มีอิทธิพล ต่องวงการศิลปะของอเมริกา เคยลัน่ วาจาใส่งานเธอ ว่าเป็น ‘fusion of art nouveau’ จากนั้นผลงานของ เธอก็แพร่กระจายออกมาอย่างมากมาย โดยหนึ่ง เสน่ห์ในงานของเธอนั้นต้องหยิบยกกันไปที่เรื่องของ การใช้สีและวัสดุรองรับที่ถือว่าเป็นตัวเอกของงาน เธอเลยทีเดียว

49.

SCOOP


SCOOP

50.

2013 “ARTISTS 10 FOLLOW ” Episode (inter)

Curiot . ‘faith of mexican’

ศิลปินร่วมสมัยชาวเม็กซิกัน ‘Curiot’ หรือ ‘Favio Martinez’ กับผลงานที่ว่าด้วยเรื่องราวของ ตำ�นานและความเชื่อของชนเผ่าชาวเม็กซิกันที่เกี่ยว กับเรื่องครึ่งมนุษย์ครึ่งสัตว์ โดยดึงความสดใสของ สีสันในงานฝีมือและหัตถกรรมของชาวพื้นเมืองมา เป็นตัวแรงบันดาลใจในการสร้างชั้นเชิงทางวรรณะ สีที่ดูมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวที่สุดคนหนึ่ง


2013 “ARTISTS 10 FOLLOW ” Episode (inter)

Ekundayo . ‘the post mankind’

51.

ศิลปินหนุ่มผิวสีชาวฮาวายเอี้ยน กับผลงานที่สะท้อนออกมาจากจิต และผลกระทบจากภายในอดีตทีแ่ สนทรมาณสูค่ าแรคเตอร์สดุ ขมขืน่ ด้วยลาย เส้นและรูปแบบที่คงความเป็นเอกลักษณ์ได้อย่างลงตัว ดั่งเช่นงานที่มีชื่อว่า ‘forever young’ ที่เรียกได้ว่าเป็นผลงานที่แสดงตัวตนได้เป็นอย่างดีแถมยัง เป็นผลงานทีท่ �ำ ให้ชอื่ ของเขาติดอันดับยุโรปเลยทีเดียว และยังได้เข้าร่วมงาน แสดงศิลปะบนกำ�แพงสุดเจ๋งอย่าง ‘pow wow’ อีกด้วย

SCOOP


SCOOP

Does . ‘new format font’

ศิ ล ปิ น กราฟฟิ ตี้ ช าวดั ต ซ์ กั บ ผลงานในแนว ‘clean style’ (ผู้บริหาร ironlak เป็นคนตั้งชื่อสไตล์นี้ให้ กับ ‘Does.’) เขาเริ่มทำ�กราฟฟิตี้มาตั้งแต่ ปี 1997 และยังอยู่ในทีมกราฟฟิตี้ระดับ ยุโรปอย่าง ‘ironlak’ europe team ! อีก ด้วย ผลงานของเขาเป็นฟร้อนท์ที่มีมิติ สะอาดสะอ้านแถมยังมีเอกลักษณ์ในเรื่อง ของสีและคาแรกเตอร์ทโี่ ดดเด่นทีส่ ดุ ในโลก กราฟฟิตี้ยุคนี้

52.

2013 “ARTISTS 10 FOLLOW ” Episode (inter)


2013 “ARTISTS 10 FOLLOW ” Episode (inter)

Escif . ‘ideally with people’

ผลงานผูค้ นทีร่ ายล้อมไปด้วยคติ นึกคิดอะไรในบางอย่าง ถูกสร้างสรรค์ ออกมาในรูปแบบ street paint ที่น่า สนใจ ผลงานของเขากระจายความคิด ไปทัว่ ทุกมุมเมืองวาเลนเซียด้วยวิธคี ดิ ที่ เขาเข้าใจว่าศิลปะเป็นวิธกี ารสำ�รวจและ การวิจัยและสามารถกระตุ้นความจริง ในบางอย่างสู่สังคมสู่สภาพแวดล้อม ของผลงานของเขา เขาเคยพูดถึงผล งานของเขาเอาไว้ ว่ า “ถ้ า ผลลั พ ธ์ ที่ สังคมจะได้ เป็นเพียงแค่ 20 % ที่มัน สามารถสร้างผลกระทบโดยผลงานที่ ผมสร้างขึน้ มา สังคมก็คงจะน่าอยูแ่ ละ ทุกคนก็นา่ จะยิม้ ให้กบั ความทุกข์ได้ แค่ นี้ผมก็มีความสุขแล้ว”

53.

SCOOP


SCOOP

54.

2013 “ARTISTS 10 FOLLOW ” Episode (inter)

Supakitch & Koralie . ‘manga generation’

สองคูร่ กั แห่งโลกศิลปะร่วมสมัย ทีอ่ กี หนึง่ คือสาวผูส้ ร้าง คาแรคเตอร์และอีกหนึ่งคือหนุ่มผู้สร้างองค์ประกอบงานลาย เส้นที่สะดุดตาและน่าสนใจที่สุดในยุคนี้ ทั้งคู่เป็นชาวฝรั่งเศส ที่สนใจในงานศิลปะเหมือนกันแถมยังหลงเสน่ห์ในวัฒนธรรม ของญี่ปุ่น คาแรคเตอร์ที่ถูกสร้างขึ้นจึงล้วนแล้วมีแรงบันดาล ใจมาจากญี่ปุ่นโดยงานของ koralie ก็จะเป็นคาแรคเตอร์มังงะ ที่มีสไตล์และ supakitch เป็นงานลายเส้นที่สร้างความสมบูรณ์ และสนับสนุนงานของ koralie ได้เป็นอย่างดี เรียกได้วา่ เขาทัง้ คู่คือแรงบันดาลใจของหนุ่มสาวในยุคนี้เลยก็ว่าได้


2013 “ARTISTS 10 FOLLOW ” Episode (inter)

55.

SCOOP

The Weird . ‘a crew of artists’

ซุปเปอร์สตาร์แห่งโลกศิลปะสมัยใหม่ (street art & graffiti & illustrated) อย่าง FRAU ISA, DXTR, CONE, LOOK, VIDAM, NYCHOS, ROOKIE, HRVB, QBRK and NERD (LOW BROS) โดยเป็นชาว Germany และ Austria ผสมผสานกันไป งานของพวกเขาทั้ง 10 คนสร้างแรงบันดาลใจไปทั่วโลก ความ เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวมีอยู่ในงานของเเต่ ละคน กรรมวิธีในงานของพวกเขาเป็นการ สร้างโดยกำ�หนดตัวงานของเเต่ละคนไว้ได้ อย่างลงตัว มีการสนับสนุนกันอย่างดี โดย มีสองหัวเรือใหญ่อย่าง NYCHOS และ LOW BROS เป็นตัวหลักที่สร้างความสมดุลให้กับ the weird เป็นอย่างดี รวมถึงคนอื่นๆ ก็มี การเเจมผลงานศิลปะกันอยู่ตลอด จึงเรียก ได้ว่าเป็นกลุ่มศิลปะที่มีการขับเคลื่อนผลงาน กันตลอดเวลา


SCOOP

Retna . ‘Street Calligraphy’

‘Marquis Lewis’ หรื อ ‘Retna’ ศิลปินชาวอเมริกันผู้ที่เป็นตัวแทนของชาว greek ต่อโลกของวงการ street art ! งาน ของเขาสร้างจุดยืนให้กับตัวเขาเองได้อย่าง แข็งแกร่ง ด้วยฟร้อนท์สไตล์ calligraphy ของประเทศ greek และมีเทคนิคในการ สร้างผลงานโดยการใช้เเปรงพูก่ นั ในการตวัด ฟร้อนท์สร้างความโดดเด่นให้กบั ผลงานของ เขา แถมยังเคยร่วมงานกับ ‘หลุยส์ วิตตอง’ บนเสื้อผ้ามาแล้ว ข้อความของเขาที่เขียน ออกมาล้ ว นแล้ ว มี ค วามหมายทั้ ง สิ้ น ไม่ ว่าจะเป็นในความหมายต่างๆ ของคติและ ข้อความที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม และอีก หนึง่ ความลับของเขาก็คอื ชือ่ retna มาจาก เนื้อเพลงบางส่วนของวงแร็พชื่อดังอย่าง ‘wu-tang clan’

56.

2013 “ARTISTS 10 FOLLOW ” Episode (inter)


2013 “ARTISTS 10 FOLLOW ” Episode (inter)

57.

SCOOP

Nelio . ‘Geometric Wall’

ศิลปินชาวฝรั่งเศสวัย 29 กับผลงานแนวรูป ทรงสมัยใหม่ เป็นไปในเชิง geometric ที่ถูกทำ�ออก มาให้เสมือนเป็นหนึง่ คาแรคเตอร์ ด้วยรูปแบบและสีใน งานของเขามีการทับซ้อนเกิดเป็นวัฎจักรของสีทมี่ กี าร ดำ�เนินอยู่ ผลงานของเขาถูกสร้างขึ้นอย่างมากมาย ในพื้นที่ของหลายประเทศ และปัจจัยทางความรู้สึก ที่เขาพยายามแสดงออกมาผ่านงานศิลปะบนกำ�แพง ของเขา ซึ่งก็คือ การสร้างรอยยิ้มให้กับผู้คนที่ได้เห็น ผลงานของเขา งานของเขาได้รับแรงบันดาลใจมาจาก ตัวอักษรและสัญลักษณ์ของอารยธรรมเก่าอย่างอียปิ ต์ โบราณและ พวกงาน suprematism, cubism, ลัทธิดา ดานิยม, surrealism, de stijl, Bauhaus และ Pop art


TALK

58.

‘Hell’O Monsters’

Humanity Character

พวกคุณคือ ? - พวกเรารวมตัวกันมาประมาณ ปลายปี 1990 เป็นผลมาจากการ ที่ พ วกเราคุ ย กั น และก็ มี ส มาชิ ก อยู่ 3 คน ‘Jerôme Meynen’, ‘Franois Dieltiens’, ‘Antoine Detaille’ พวกเรามีเสียงตรงกันใน เรื่องของการทำ�งานศิลปะร่วมกัน

‘เฮลโอมอนเตอร์’ กลุ่มศิลปะร่วมสมัยสุดเดิร์นสัญชาติเบลเยี่ยม


‘Hell’O Monsters’ Humanity Character

59.

เทคนิคในการวาดภาพของคุณ ? - เราทัง้ 3 คนจะร่วมมือกันทัง้ การใช้แชร์ไอเดียต่างๆ รวมถึงเทคนิค แต่ส�ำ หรับส่วนที่เหลือเราต้องการจะ เก็บเป็นความลับและไม่ขอเปิดเผยวิธกี ารทีเ่ รากำ�ลัง จะดำ�เนินการทำ�งานต่อไป

พวกคุณมาจากที่ไหน ? - พวกเรามาจากเมือง Brussels ประเทศ Belgium

TALK แรงบันดาลใจของคุณ ? - ในงานของเรา เราใช้ล�ำ ดับการเล่าเป็นเรือ่ งย่อ และ ในบางครั้งก็เป็นยาเพื่อรักษาสุขภาพของอารมณ์ขัน และการเยาะเย้ยในความบกพร่องของมนุษย์ที่ไม่ไม่ บริสุทธิ์ต่อความรู้สึก การจัดแสดงความลึกลับและ การตีความของผู้ชมฟรี ศิลปะของการ Hell’O มอน สเตอร์ทอี่ ยูใ่ นภาพของชือ่ กลุม่ ได้เลือกสำ�หรับตัวเอง: มีความสุขและน่าขยะแขยง, น่ากลัว, น่าขบขันและ น่ากลัว cutesy และครุ่นคิดและเสน่ห์ไร้สาระและ มีความหมาย ... Oxymoron และการแบ่งขั้วเป็น พื้นที่สำ�คัญ ของการทำ�งานของพวกเขาเล่นในคู่ คลุมเครือและข้ออ้างอย่างต่อเนื่องสั่นระหว่างสถาน ที่และเขม่นและละลายลงไปในความสับสนวุ่นวายที่ ขัดแย้งโครงสร้างสูง

‘Hell’O Monsters’ ? - มันเสมือนเป็นข้ออ้างที่จะเปลี่ยนความเป็นมนุษย์ ในทางที่ดีหรือเป็นการทำ�งานด้วยวิธีที่ดีและคำ�ว่า ‘hell’o’ เป็นความคลุมเครือระหว่างบางสิง่ บางอย่าง ที่เป็นมิตรและเป็นสิ่งที่คอยรบกวน ซึ่งสิ่งเหล่านี้มัน “รูปแบบของแต่ละบุคคลเป็นการสร้างจักรวาลทางจินตนาการแห่งการครอบครอง” เป็นพื้นฐานในการทำ�งานของพวกเรา ช่วยอธิบายความหมายของการทำ�งานในส่วนนี้ของคุณ ? - วิธกี ารทีม่ คี วามคิดสร้างสรรค์ของพวกเราโดดเด่นด้วยเสรีภาพแต่ในขณะเดียวกัน งานศิลปะของคุณมีผลและมีอทิ ธิพลต่อชีวติ ประจำ�วันของ ก็ดูรุนแรง และเราก็ดำ�เนินการต่างๆ อย่างเข้มงวด ก่อให้เกิดความอุดมสมบูรณ์ คุณยังไง ? ในโลกแฟนตาซีจินตนาการที่ค่อนข้างพิลึกในบางครั้งเปรียบได้กับบทกวี อย่างตัว - มันส่งผลให้กับเรามาก ศิลปะเป็นอาชีพของเรา ‘bestiary’ มันค่อนข้างมหัศจรรย์มีทั้งคนกับสัตว์ลึกลับที่มีรูปร่างและสัญลักษณ์ ใน 5 วันต่อสัปดาห์เราก็จะอยู่กับมัน มันเป็นความ ที่ดึงออกมาจากเทพนิยายนิทานอุปมาอุปมัยและยุคของความร่วมสมัย ส่วนพวก หลงใหลในงานศิลปะและเราก็ตระหนักดีว่าเราโชค ‘esotericism’ และสถิตยศาสตร์ เป็นไปในเชิงความตายความหวังความล้มเหลว และ ดีแค่ไหนที่เรามีชีวิตอยู่ด้วยความรักของเราที่มีต่อ พวก animalism, ความโหดร้าย หรือข้อจำ�กัดในสิ่งต่างๆ รวมถึงความปรารถนา งานศิลปะ ที่จะควบคุมต่อสิ่งต่างๆ ซึ่งที่เรากล่าวมาทั้งหมดเป็นรูปแบบที่จะพบได้ในงานของ พวกเราทั้งหมด


TALK กระแสของงานศิลปะและงานออกแบบในประเทศคุณ ? - มีศิลปินจำ�นวนมากในประเทศเบลเยี่ยม รวมทั้ง มีการเคลื่อนไหวอยู่ตลอดเวลาตั้งแต่งานศิลปะและ แกลเลอรี่

60.

‘Hell’O Monsters’ Humanity Character

ช่วยอธิบายผลงานศิลปะบนกำ�แพงของคุณ ? - เราไม่ใช่ street artist แต่อย่างใดเลย เราเป็นเพียง แค่ศลิ ปิน ผลงานของเราทีอ่ ยูบ่ นกำ�แพงมันเป็นเพียง แค่เรือ่ งของสีและผนัง ไม่ใช่ street art เลย ถึงแม้วา่ ในอดีตที่ผ่านมาเราจะเคยทำ�บนถนนมาก็ตาม

Where Are You From ? - BRUSSELS, BELGIUM

Means ‘The Hell’o Monsters’ ? - it’s a pretext to transform the humanity in a good or a bad way and the word “hell’o” is ความหมายของคำ�ว่า ‘ศิลปะ’ สำ�หรับคุณคือ ? the ambiguity between something friendly and - เราไม่มีคำ�จะอธิบายอะไร ให้ไปดูผลงานของพวก something disturbing it’s the base of our work เราในเว็บไซต์ ( www.thehellomonsters.com/ ) ก็แล้วกัน Your Art Affect / Influence Your Everyday Life ? - a lot !! art is our only professional occupation, we’re 5 days a week at our atelier so it’s a passion a job and we realize how lucky we are to live our passion Inspire You ? - using brief narrative sequences, which are sometimes juxtaposed, and a healthy dose Q & A : ‘Goplay’ x ‘Hell’O Monsters’ of humour and mockery, they rail against human foibles in compositions that combine metaphysical reflection and pure non sense, Who Are You ? - Hell’O Monsters collective emerged in the showcasing mystery and the free interpretalate 1990s as a result of the meeting be- tion of the viewer. The art of Hell’O Monsters tween Jerôme Meynen, François Dieltiens and lies in the image of the name the collective has chosen for itself: both joyful and macabre, Antoine Detaille.


‘Hell’O Monsters’ Humanity Character amusing and frightening, cutesy and brooding, morbid and seductive, absurd and meaningful...Oxymoron and dichotomy are key areas of their work, playing on duality, ambiguity and pretence, continually oscillating between attraction and repulsion and dissolving into

61.

TALK

chaos that is paradoxically highly structured works of Hell’O Monsters. How Did You Develop Your Painting Technique ? - we are all the same investment! for the rest we like to keep secret and not disclose how we proceed

In Belgium Stream Of Art & Design There ? - yes the art scene in belgium is rich we got a lot of talentued artist for each art movement and really good gallery , art fair ,....

“Individual Styles To Create An Imaginary Universe Occupied” Explain The Meaning Of The Work Of You ? - through their creative approach, characterised by its extreme conventional freedom, as well as its rigorous execution, they produce a fertile, imaginary fantasy world, sometimes grotesque yet always poetic. A kind of strange fantastic bestiary, populated with enigmatic animals and vaguely human-looking, asexual creatures, with shapes and symbols drawn from the iconography of fairy tales, fables, and other medieval allegories, ancient and contemporary mythologies, but also vanities, esotericism and surrealism. Death, hope, failure, optimism, frivolity, animalism, cruelty, constraint and the desire to control are the most frequently addressed themes in the

‘Street Art’ Of You ? - no we’re are just artists even if in the past we was in the street at this time it’s completelly different we stay a collective and we paint walls but it’s only paint and not street art ! What is art to you ?


ARTIST PROFILE.

‘CORNBREAD’

GROUND OF THE

Graffiti

62.

‘CORNBREAD’ GROUND OF THE Graffiti

‘จากความรู้สึกสู่การกบฏ’ ถ้า จะว่ า กั น ตามทฤษฏี แ ล้ ว ในยุ ค นี้ ผ ล งานภาพวาดบนกำ�แพงจัดว่าเป็นงาน ศิลปะที่มีพื้นที่รองรับชนิดใหม่ นั่นคือ ‘กำ � แพง’ เฉกเช่ น เดี ย วกั บ งานภาพ วาดของมนุษย์ถ้ำ�ในอดีตกาลและงาน จิ ต รกรรมบนฝาผนั ง โบสถ์ จ ากทั้ ง ใน ยุคอดีตจวบจนปัจจุบัน จนงานชนิดนี้ ได้แปรเปลีย่ นไปในทิศทางทีก่ ว้างขวาง ขยายอาณาเขตไปทั่ ว ทุ ก สมองของ ศิ ล ปิ น หั ว ก้ า วหน้ า ที่ อ ยากจะสื่ อ สาร ผลงานของตัวเองผ่านกำ�แพง (เพราะ เรี ย กได้ ว่ า การวาดบนกำ � แพงเป็ น การ สื่อสารที่เข้าถึงสังคมและประชาชนได้ไว และอันตรายที่จะส่งผลกระทบได้ดีที่สุด)

เพราะจากประวั ติ ศ าสตร์ ก ารเรี ย ก ร้องของชนกลุ่มหนึ่งในยุคอดีต ทำ�ได้ เพี ย งแค่ ก ารทำ � ลาย ข้ อ ความต่ า งๆ ถูกกระหน่ำ�ใส่กำ�แพงด้วยความรู้สึก ขณะนั้นและความอัดอั้นตันใจมาเป็น แรมเดือน ซึ่งถือว่าในยุคนั้นเป็นเรื่อง ที่กฏหมายยังไปไม่ถึงแต่ก็ถือว่าเป็น ความผิดทางกฏหมาย ซึ่งอาชญากร มือบอนก็กลายเป็นที่ต้องการของผู้กุ มกฏหมายไปโดยปริยาย (ตำ�รวจในยุค นั้นได้กล่าวไว้วา่ เป็นอาชญากรชนิดเดียว ทีไ่ ม่มวี นั จับได้ !) ตราบนานเท่านานจวบ จนทุกวันนี้อาชญากรมือบอนได้กลาย เป็นอาชญากรทางศิลปะ ! เพราะด้วย ค่านิยมที่เปลี่ยนไป แต่ก่อนจะเปลี่ยน ไปเราก็จะต้องมาทำ�ความเข้าใจแบบ ยืนตรงกลางเปิดใจให้กว้างว่าสิง่ เหล่านี้ มันเป็นและเริม่ จากอะไร เฉกเช่นเดียว กับงานกราฟฟิตี้ในยุคอดีต (1960) ซึ่ง ถือว่าเป็นยุคเริ่มปฐมบทอย่างแท้จริง ของโลกกราฟฟิตี้และชายคนหนึ่งที่พูด ได้เต็มปากว่า เขาคือคนแรกทีท่ �ำ ให้โลก นี้ได้รู้จักกับกราฟฟิตี้ ที่ซึ่งเปรียบได้ ราวกับการทำ�ลายเพือ่ สูก่ ารสร้างสรรค์


‘CORNBREAD’ GROUND OF THE Graffiti

63.

ARTIST PROFILE.


ARTIST PROFILE.

อย่าง ‘Conbread’ หรือนาย ‘ขนมปัง’ นักกราฟฟิตี้ผิวสีชาวฟิลาเดเฟียที่ซึ่ง เรียกตัวเองว่า ‘worlds first writer 1967’ เป็นประโยคที่สร้างความสั่น คลอนไปทั่วอเมริกาในยุคนั้น เรียกได้ ว่าเป็นตัวจุดปั่นกระแสกราฟฟิตี้แรก แย้มของโลกเลยทีเดียว ผลงานของ เขาสร้างเอกลักษณ์ด้วย ‘tags’ (ชื่อ ตัวเองในนามแฝง) กระจายไปทั่วเมือง แม้กระทั่งผลงานที่สร้างชื่อที่สุดอย่าง งานแท็กชื่อของเขาเองบนตัวช้างสร้าง ความตลกและความแสบบวกด้ ว ย ความสนุ ก มื อ ที่ แ สนยากเหลื อ เกิ น ที่ ใครจะกล้าทำ� ! รวมไปถึงผลงานบน สถานที่สำ�คัญต่างๆ และเขายังถือว่า เป็นผู้เรียกร้องสิทธิความเป็นธรรมให้ แก่สังคมของคนผิวสีในคราบของกลิ่น ดนตรีฮิปฮอปอีกด้วย จวบจนทุกวัน นี้ชื่อของเขาและตัวของเขาก็ยังดำ�เนิน อยู่ เปลี่ยนจากสถานะนักกราฟฟิตี้มา

64.

‘CORNBREAD’ GROUND OF THE Graffiti


‘CORNBREAD’ GROUND OF THE Graffiti

65.

ARTIST PROFILE.

เป็นนักสังคมสงเคราะห์ในเมืองฟิลาเดเฟีย....หลังจากนั้นกระแสและ วัฒนธรรมการเขียนชื่อตัวเองก็ระบาดอย่างกะโรคห่า ทั้ง ‘taki 183’ และ ‘Julio 204’ หรืออีกมากมายก็ได้กระจายผลงานกราฟฟิตี้ไปทั่ว ทุกเมืองในอเมริกา จนกลายเป็นประเทศทีส่ ร้างนักกราฟฟิตขี้ นึ้ มาอย่าง มากมาย....thank ‘conbread’


FEATURE.

Cover Art Album เมือ่ ภาพวาดมาอยูบ่ นปกอัลบัม้ !

66.

Cover Art Album

มีไม่บ่อยนักนะ ที่เราจะได้เห็นปกอัลบั้มเจ๋งๆ วงการ ออกแบบหรือวงการศิลปะกำ�ลังคืบคลานใกล้ดนตรีมากขึ้น ทุกวัน แต่ก็ยังน้อยอยู่ ฉะนั้นใครที่มีส่วนเกี่ยวข้องกันอยู่ สนับสนุนเกื้อกูลกันและกัน น่าจะมีอะไรดีๆ เกิดขึ้นมาอย่าง มากมาย เฉกเช่น 8 อัลบั้มที่เรานำ�เสนอที่เราก็ต้องบอกว่า ทั้งคอนเซปต์และรูปแบบที่ไม่ตายตัว บางอย่างอาจ ไม่ได้เกี่ยวข้องกับเพลงเลย แต่ก็ได้ผลอยู่เหมือน กันที่เมื่อความต่างสุดขั้วมาบรรจบกัน สร้าง จุดที่น่าสนใจซึ่งกันและกันได้เป็นอย่างดี อย่าง วง ‘queens of the stone age’ อัลเทอเนทีฟร็อคระดับพ่อ ที่มาร่วม งานกับนักวาดภาพประกอบสุดเท่ห์ ชาวอังกฤษอย่าง ‘boneface’ และ อีกผลงานที่คนร่วมสมัยที่พอจะทัน ยุค ‘michael jackson’ กับอัลบั้ม ‘dangerous’ ก็ถือว่าเป็นปกที่ทรง อิทธิพลมากที่สุดของวงการดนตรีใน ยุคนั้น เพราะได้ศิลปินเซอร์เรียลลิสต์ ระดับตำ�นานอย่าง ‘mark ryden’ มา บรรจงสร้างสรรค์ผลงานให้กับไมเคิลใน ชุดนี้ และยังมีอกี 6 อัลบัม้ ทีเ่ หลือลองไปดูกนั ว่ามีศิลปินคนไหนเขาฟีทสเจอริ่งกันบ้าง


Cover Art Album

67.

FEATURE.

Band : ‘michel jackson’

queens of the stone age


FEATURE.

‘patrice’

Band : Album : ‘one’ Cover Art : ‘jr’

68.

‘blur’

Band : Album : ‘think tank’ Cover Art : ‘banksy’

Cover Art Album

‘aesop rock’

Band : Album : ‘skelethon’ Cover Art : ‘aryz’


Cover Art Album

69.

FEATURE.

‘rogue wave’

Band : Album : ‘nightingale floors’ Cover Art : ‘andrew schoultz’

‘architecture in helsinki’

Band : Album : ‘places like this’ Cover Art : ‘will sweeney’

‘kvelertak meir’

Band : Album : ‘meir’ Cover Art : ‘john dyer baizley’


TALK

70.

‘YonYang’ Individual Space

‘YonYang’ Individual Space ย้ อ นแยงสุ น ทรี ย ะและสหาย กับคุณจั้งและร้านอาหารญี่ปุ่น ที่มีจุดเชื่อมโยงโดยงานศิลปะสุดเพียว !

ย้อนแยงสุนทรียะและสหาย ? “ ย้อนแยงคือโมเดลที่เราสนใจ ในความเป็ น individual แล้ ว เราก็ มารวมตั ว เพื่ อ บรรลุ เ ป้ า หมายในจุ ด เดียวกัน มีความเป็นทีม มีความเป็น บริ ษั ท ที่ จ ะคอยยั่ ว ยุ จิ น ตนาการ ใน ส่วนของชือ่ นัน้ ก็ตรงตัวเลยก็คอื ‘ย้อน’ แปลว่ า ถอยกลั บ ‘แยง’ ทางภาษา เหนือคือแปลว่ามอง คือการถอยกลับ มามองเพื่อที่จะโฟกัสใหม่ คือเรารู้สึก ว่าสุนทรียะมันยังไม่ถกู ปรับปรุงมาใช้ใน วัฒนธรรมของตัวเราเอง คือวัฒนธรรม มันคือการนำ�เข้า แต่ก่อนที่จะถูกเข้า มายังตัวเรา เราก็ต้องกลั่นกรองมัน ก่อน นี่คือสิ่งที่เราทำ�เรื่องนี้อยู่”

จากจุ ด เริ่ ม ผลงานสิ่ ง ใดที่ บ่ ง บอกถึ ง ความเป็นย้อนแยง ? “ คือเราก็ท�ำ งานศิลปะนะ แต่ ในขณะทีม่ นั อยูก่ บั การกลัน่ กรองเราจะ ไม่เรียกมันว่างานศิลปะ เราจะใช้ค�ำ ว่า สุนทรียะไปพรางๆ ก่อน เราจะไม่เรียก ว่ามันเป็นศิลปะแบบตรงๆ เพราะมัน อาจจะดูก้าวร้าวเกินไป ”


‘YonYang’ Individual Space

71.

TALK

อะไรที่ ด ลบั น ดาลให้ เ กิ ด ร้ า นอาหาร ขึ้นมา ? “ ร้ า นนี้ เ ป็ น แค่ ดี เ ทลหนึ่ ง ของโปรเจคทั้ ง หมด เป็ น ดี เ ทล ที่ ย่ อ ยยิ บ มากเหมื อ นเป็ น อุ ต สาห กรรมเล็ ก ๆ ที่ เ ราพอจะทำ � ได้ เพื่อที่จะหาเงินมาซัพพอร์ทต่อการ ปฎิ บั ติ ง านของพวกเราในโปรเจค ต่อๆ ไป ”


72.

TALK อะไรคื อ สิ่ ง ที่ นึ ก คิ ด เสมอสำ � หรั บ ร้ า น อาหารที่นี่ ? “ ดำ�รงชีวิตอย่างสร้างสรรค์ และร่วมสมัย คือเราพยายามอัพเดท ตลอดเวลา ให้ตัวย้อนแยงมันมีชีวิต เพราะสิ่งมีชีวิตมันต้องสื่อสารออกมา ความเป็ น เฉพาะตั ว ของร้ า นอาหารที่ นี่ คือ ? “ คือมันถูกย่อยจนกลายเป็น เรื่องเดียวกันหมดแล้ว จริงๆ ระดับ โครงสร้างทางความคิดมันถูกแยกเอา ไว้ แต่พอถึงเวลามานั่งที่ร้านนี้แล้วมัน จะพบทั้งหมด 6 ภาษา คือ หู, ตา, จมูก, ลิ้น, กาย, ใจ คือเราไม่ได้มา กินที่ปากอย่างเดียวไง การได้เข้ามา เสพตรงนี้ มันได้ครบ ซึ่งเราก็นำ�เสนอ ครบเลย อย่างการตกแต่งร้านของเรา เราก็นำ�เสนอถึงความซับซ้อนของใคร ซั ก คนที่ เ ราไม่ รู้ จั ก แต่ สิ่ ง ที่ มั น เกิ ด ขึ้นเราได้สร้างให้มันได้ปฎิสัมพันธ์กับ ชีวิตของทุกคนในทีมของเรา เพราะ ฉะนั้นสิ่ง ที่เห็นมั นไม่ ไ ด้ ถู ก สร้ างเพื่ อ ประดิดประดอยสร้างความเก๋ไก๋อย่าง

เดียว แต่เราพูดถึงสิ่งที่มันจำ�เป็น กับชีวิต อย่างผนังอันนี้มันเกิดจาก การทีผ่ นังขาวมันเปลือ้ น ความเปลื้ อนมันไม่มีความงาม มันดูสกปรก เราก็เลยทดลองงานดรออิ้งที่ใช้มือ แข่ ง กั บ ความคิ ด เป็ นการบันทึก ตามความคิ ด ของตั ว เอง แต่ ใ น ขณะที่ความคิดมันเร็วกว่ามือ มัน จะเกิดสภาวะทางอารมณ์ซึ่งก็เป็น ในเรื่องของลายเส้น มันจะไม่ใช่ใน เรื่องของเหตุผลมันจะเป็นในเรื่อง ของอารมณ์มากกว่า ”


73.

ในแง่การตลาดกับร้านอาหารที่นี่ ? “ คือเมือ่ ก่อนเราก็ประสบความ สำ�เร็จกับการเปิดร้านอาหารมาแล้วนะ แต่ในช่วงนั้นที่ทำ�เราไม่ได้รู้สึกว่ามัน เป็นศิลปะ แต่ในปัจจุบันนี้เราทำ�ให้มัน เป็นศิลปะ และถ้ามันเป็นศิลปะจริงๆ แล้ ว เรื่ อ งมาร์ เ ก็ ต ติ้ ง ก็ ไ ม่ ต้ อ งไปคิ ด ถ้ามันมีค่าและจูนกับสังคมได้มันจะดึง คนเข้ามาเอง อย่างวันแรกๆ เราขาย ยังไม่มีเงินเลย เราก็รอเงินวันนี้ที่ขาย ได้เพื่อที่จะไปซื้อมาขายต่อในวันพรุ่งนี้ คือเราเล่นกันแบบนีเ้ ลย เพราะเราเชือ่ ว่าวัตถุดิบของเราดี ไม่ใช่แค่เรื่องของ รสชาติอย่างเดียว แต่มันมีเรื่องของ สภาวะทางศิลปะที่มันสามารถดึงดูด คนได้จริงๆ ”

TALK

เมนูอาหารที่มีความเป็นเฉพาะตัว ? “ ก็อย่างเนื้ออัตตานุสติก็มีมา ตั้งแต่สมัยทวดแล้วตกทอดมาเรื่อยๆ จนมาถึ ง รุ่ น เรา เราก็ โ มดิ ฟ ายใหม่ ด้วยยุคสมัยอย่างดี นี่ก็ถือว่าเป็นรุ่น 4 แล้ว อร่อยมาก เราขายราคาเกือบ 400 บาท วัยรุ่นยังมากินเลย แค่นี้ก็ โอเคแล้ว ” สิ่ ง ที่ ค าดหวั ง กั บ ร้ า น อาหารที่นี่ ? “ ชีวิตที่ดีต้อง ไม่คาดหวังอะไรเลย เราแค่อยู่กับปัจจุบัน เท่านั้นเอง


ART STREET.

bom.k

- New Mural In Brest, France

74.

aryz

- New Mural In SanlĂşcar de Barrameda, Spain


75.

Curiot New Mural In Mexico City, Mexico

ART STREET.


ART STREET.

D face

New Mural In London

76.


77.

ART STREET.

case

nychos Mural In Windsor, Canada


ART STREET.

Insane S P from

ao

aulo,

Brazil.

78.


ART STREET.

79.

M yster - L ,P in isbon

ortugal

J- Dimmy C B M avid

owie

ural in

Brixton


MOVIE

80.

JONAH

Present

IN 3D

สตูดิโอฟิล์มสัญชาติอังกฤษ ‘factory fifteen’ ที่ได้รับการ การันตีในเทคนิคสุดยอด 3D จากรางวัลมากมายรวมทั้งได้แสดง ฉายในงานสำ�คัญๆ ระดับยุโรปทั้ง Sundance Film Festival, SXSW, Onedotzero, Ars Electronica, Alpha-ville, The Creators Project, Frieze Art Fair, The Whitechapel Gallery, The Royal Academy, Africa International Film Festival, London Short Film Festival จนมาในปี 2013 พวกเขากลับมาอีกครั้งใน สุดยอดหนังสัน้ แอนิเมชัน่ อย่าง ‘Jonah’ เรือ่ งราวทีเ่ ล่าถึงความฝัน อันยิง่ ใหญ่เป็นระยะทางเชือ่ มโยงระหว่างสิง่ เก่าและสิง่ ใหม่ โดยมี เจ้าปลาตัวโตที่ห่อหุ้มไปด้วยสรรพสิ่งขยะ ที่เรามองยังไงปลาตัว นี้ก็อาร์ทซะจริงๆ รวมถึงภาพประกอบในเรื่องนี้ก็ทำ�ให้เราตะลึง ในความสร้างสรรค์ของสตูดิโอตัวนี้ได้อย่างน่าสนใจมากๆ


81.

MOVIE

“DVD” LOOK Moonrise Kingdom (2012) Director : Wes Anderson หนังที่น่ารักสดใสซื่อตรง แปลกและน่าสนใจ สุดๆ หลังออกโทนสีเหลือง เสื้อผ้ายุควินเทจ องค์ ประกอบต่างๆ ในหนังเรือ่ งนีท้ �ำ ให้เราตกหลุมรักและ รู้สึกสาสมแล้วที่รู้สึกว่ามันเป็นหนังที่หลายๆ คน กล่าวถึงและอยากที่จะดู Moonrise Kingdom สร้าง โดย Wes Anderson ซึ่งเคยทำ�เรื่อง Fantastic Mr. Fox มาแล้ว (ขอบอกว่าเรื่อง Fantastic Mr. Fox  เป็นหนังการ์ตูนที่เท่ห์มากกกก ไว้วันหลังจะเขียนถึง เรื่องนี้ด้วย) หนังเล่าเรื่องในปี ค.ศ. 1965 เด็กชาย และเด็กสาวอายุ 12 ปี ตกหลุมรักกันและตัดสินใจ ที่จะทำ�ตามใจของตัวเอง ซึ่งแน่นอนว่ามีปัญหาเกิด ขึ้นมากมายจากข้อจำ�กัดในเรื่องอายุ เด็กสองคนนี้ แก่แดดแก่ลมมาก ทัง้ สองยืนยันทีจ่ ะใช้ชวี ติ คูร่ ว่ มกัน เฉกเช่นผูใ้ หญ่เค้าทำ�กัน ด้วยปมหลังของเด็กทัง้ คู่ จึง ส่งผลให้พวกเขามีความต้องการทีป่ ระหลาดต่างจาก คนทั่วไป ซูซ ี่ (แสดงโดย Kara Hayward) เธอสวยแสดง เก่งและล้ำ�ลึกมากจากบทเด็กสาว (น้อย) เงียบขรึม ดูแบกความทุกข์ไว้ในใจตลอดเวลา และแซม (แสดง โดย Jared Gilman) เด็กกำ�พร้าที่อยู่ในค่ายลูกเสือ จะว่าไปแม้แซมจะแก่แดด แต่กย็ อมรับว่าบางมุมมัน

เท่ห์จริงๆ เท่ห์กว่าผู้ใหญ่บางคนในเรื่องอย่างจริงจัง ชอบหนังเรือ่ งนีม้ ากๆ ไร้ทตี่ จิ ริงๆ เสือ้ ผ้าหน้าผมองค์ ประกอบในเรื่อง ดนตรี ท่วงท่า บทสนทนาทุกสิ่ง อย่างสร้างความประทับใจได้อย่างสูงลิว่ ทีเดียว อย่า บอกนะว่าไม่รู้จักหนังเรื่องนี้ นายเชยแหลก ! TEXT BY : (ผู้หญิงอเนกประสงค์)


TAW 3358 17,18

TAW 3365 17,18, 20, 22

TAW 3392 17 (หนŒา8 หลัง9)


STREET TALK

84.

ศิลปะกับการใช้ชีวิต ? มันอาจจะเหมือนกับว่าศิลปะเป็นเรือ่ งทีเ่ หมือนจะไม่มกี ฎเกฑณ์ แต่มันก็อาจจะเหมือนกับชีวิตที่เราอยากจะดำ�เนินชีวิตให้อิสระ แต่ บางทีมนั ก็อาจจะต้องมีกฎเกณฑ์บางอย่างทีท่ �ำ ให้ชวี ติ เรานีร้ าบรืน่ งาน ศิลปะมันมีหลักการบางอย่างช่วยขับเลนส์ของความเป็นศิลปะได้ ‘ยุรี เกนสาคู’ (ศิลปินจิตรกรรม)

ศิลปะกับการใช้ชีวิต ? จริงๆ ศิลปะมันก็อยูก่ บั เราทุกวัน จริงๆ มันก็ เป็นส่วนที่เติมเต็มให้ชีวิตทุกวันมันมีความหมาย มากขึ้น คือการที่เรามีดีเทลรายละเอียดกับสิ่งต่างๆ มากขึ้น ‘เมธี น้อยจินดา’ (ศิลปินจิตรกรรม, นักดนตรี)


85.

STREET TALK

ดนตรีกับการใช้ชีวิต ? ดนตรีอนิ ดีก้ บั การใช้ชวี ติ ของผมคือดนตรีอนิ ดี้ มันก็มีความอิสระ เหมือนผมก็เป็นคนใช้ชีวิตมีอิสระ ไม่ขึ้นอยู่กับกฎเกณฑ์อะไร มันก็เป็นสิ่งที่ไปด้วยกัน ได้ เพราะว่าผมก็เป็นคนฟังเพลงอินดี้ ดูหนังอินดี้อยู่ แล้ว ก็อยากให้สิ่งนี้มันเติบโตขึ้น แล้วก็อยากให้มีคน ยอมรับมากขึ้น

‘ติ’ Buddhist Holiday (นักดนตรี)

ดนตรีกับการใช้ชีวิต ? ส่วนตัวมันแยกกันไม่ออก คือเราอยูก่ บั มันมานาน และ เราก็รสู้ กึ ว่ามันเป็นส่วนหนึง่ ของชีวติ เราแล้ว เพราะว่าบางทีเรา เดินอยู่ จังหวะการเดินของเราก็เหมือนจังหวะดนตรีเหมือนกัน ฟังดูอาจจะเวอร์ แต่จริงๆ มันเป็นส่วนหนึ่งของความรู้สึกเรา ‘อู’ วาสิต มุกดาวิจิตร (Day Tripper, Blue’s Bar)


HOWTO.

86.

CCTV ‘Mister Bows’ Character

CCTV ‘Mister Bows’ Character ‘มิสเตอร์โบว์’ ศิลปินกราฟฟิตี้ไทยสไตล์กับเสน่ห์และกรรมวิธี

สิ่งแรกที่คุณควรคำ�นึง ?

- เราก็ควรกลิง้ สีรองพืน้ เอาไว้กอ่ น แต่ถา้ เกิด กำ�แพงมันดีแล้วก็ไม่ต้องกลิ้งสี แล้วเราก็ร่างแบบ ด้วยสีสเปรย์


CCTV ‘Mister Bows’ Character

87.

เทคนิคของคุณ ?

- เทคนิคของเรา ค่อนข้างจะไม่ตายตัวซะเท่าไหร่ อาจจะเหมือนแนวกราฟฟิก พวก typo การเล่นคำ�หรือคาแรคเตอร์ในรูปแบบต่างๆ ซึ่งมันก็หลายตัวมาก เพราะ ส่วนตัวแล้วเราเป็นคนที่เบื่ออะไรง่าย บางทีเราเจอนู้นเจอนี่มา เราก็อยากพัฒนาตัว เอง พยายามทำ�ให้ได้หลายๆ อย่าง

ผลงานชุดนี้ของคุณ ต้องการสื่อถึง ?

- พอดีเราเปิดเจอข้อมูลบางอย่างเกีย่ วกับ กราฟฟิตี้ ก็เจอคำ�พูด ‘keep it real’ ประมาณ แบบว่าทำ�ให้จริงนะ มาผสมกับกราฟฟิตี้ แล้ว ก็กราฟฟิตี้มันก็จะไม่ถูกกับตำ�รวจไม่ถูกกับพวก กล้องวงจรปิด ตัวกล้องมันก็เปรียบเหมือนกับ ว่ามีต�ำ รวจอยูท่ วั่ เมือง เหมือนแสดงออกมาเป็น นัยๆ ของการประชดประชัน

ผลงานของคุณต้องการให้สังคมได้รับอะไร ?

- ส่วนใหญ่คนทำ�กราฟฟิตกี้ อ็ ยากให้คนอืน่ เขามองว่ามันสวยงาม คือเราไม่อยากให้คนอื่น ตั้งค่าว่าทำ�ไปเพื่ออะไร เราอยากให้เขามองมัน ว่าสวยงามก็พอ

ทำ�ไมคุณถึงทำ�งานกราฟฟิตี้ ?

- จากอดี ต งานกราฟฟิ ตี้ มั น เป็ น อะไรที่ เฉพาะกลุ่มมากๆ และดูวัยรุ่นเท่ห์ๆ เราก็เลย ศึกษาและลองทำ�ดู บ่มตัวเองมาเรือ่ ยๆ ซึง่ ระยะ เวลาที่เราทำ�อยู่ในสายนี้ก็นานพอสมควรบวก กับสกิลที่เรามี มันก็สามารถเอาสิ่งนี้มาเลี้ยง ชีพตัวเองได้

HOWTO.


ART STREET.

88.

REZA - P

aris,

France


89.

ART STREET.

P- NixelM PIancho L A ew ural n os California

ngeles,


ART STREET.

ZED 1 - N

ew

Mural In Viareggio, Italy

00.


91.

ART STREET.

Vilx Freight, Canada REVERT


ART STREET.

92.


93.

ART STREET.

Smogone - IN USA


GOPLAY MAGAZINE NO. 8 ISSUE BAKI BAKI  

‘Goplay Magazine’ ฉบับออนไลน์เล่มที่ 8 (‘Bakibaki’ Issue) สรรพคุณในเนื้อหายังแน่นหนาเหมือนเดิมทั้ง Cover Art Album, CCTV ‘Mister Bows’ Chara...