Page 1

4LINK

Uitgave van parochie HH. Vier Evangelisten, mei 2010

Bevlogen pastores

‘Mensen in ­moeilijkheden helpen’

Kerken spiegel van historie Voedselbank en caritas Kerk helpt zwakkeren

Pestproject ­ Normen en waarden op Candea College

Van musical tot gregoriaans enthousiasme in koren www.4evangelisten.nl


De Heilige Vier Evangelisten Het zal u niet zijn ontgaan: de parochies in Duiven, Groessen, Loo en ­Westervoort zijn één parochie geworden. Er verandert wel wat maar veel blijft ook hetzelfde. Hieronder een aantal veelgestelde vragen. Wat verandert er voor mij als parochiaan?

Eigenlijk niet veel. Uiteraard zult u moeten wennen aan de nieuwe naam en aan het feit dat u onderdeel uit­ maakt van een geloofs­gemeenschap, de nieuwe naam voor de oude parochies. Maar voor wat betreft uw gebruikelijke contacten met de kerk zal er nauwelijks iets veranderen. Wat verandert er voor mij als vrijwilliger?

binnen een geloofsgemeenschap. De pastoraatsgroep is verantwoor­ delijk voor de pastorale activiteiten: Diaconie, ­Liturgie, Catechese en Gemeenschaps­opbouw. De secretariaten van de voormalige parochies kunnen blijven bestaan en vallen onder de verantwoordelijk­ heid van de locatieraad. In hun werk zullen zij goed moeten samenwerken met het centraal secretariaat.

Vier Evangelisten. Het bestuur is er verantwoordelijk voor dat de ­parochie, als organisatie, kan en blijft functioneren. Het pastores­team is verantwoordelijk voor het ­opstellen van het pastoraal beleid en stuurt de pastoraatsgroepen aan voor wat betreft het pastoraat. Het centraal ­secretariaat ondersteunt het bestuur en het pastoresteam bij hun werk. Wat gebeurt er nu met Viergaarden?

Hoe wordt de parochie bestuurd?

Als vrijwilliger krijgt u meer dan de parochiaan te maken met een andere organisatiestructuur. Als uw vrijwilligerswerk behoort tot het profiel Diaconie, Liturgie, ­Catechese of Gemeenschaps­opbouw, dan zal uw werk direct vallen onder de verantwoorde­lijkheid van de pastoraats­groep van uw geloofs­ gemeenschap. Als uw vrijwilligers­ werk te plaatsen is onder de noemer van beheer/onderhoud zal uw werk direct vallen onder de verantwoorde­ lijkheid van uw locatie­raad.

Op parochieniveau functioneert het bestuur, het pastoresteam en het ­centraal secretariaat van de Heilige

Bestuur

Het samenwerkingsverband ­Viergaarden houdt, met ingang van de fusie, op te bestaan.

Pastoresteam

Secretariaat

Parochie HH. Vier Evangelisten geloofsgemeenschappen

Locatieraad

Pastoraatsgroep

Andreas

Locatieraad

Pastoraatsgroep

Antonius Abt

Locatieraad

Pastoraatsgroep

Remigius

Locatieraad

Pastoraatsgroep

Werenfridus

Locatieraad, pastoraatsgroep?

Na de fusie blijven de vier parochies bestaan; alleen zijn dat dan geloofs­ gemeenschappen, met elk hun eigen kerk. Die kennen geen parochie­ bestuur, maar een locatieraad en pastoraatsgroep. De locatieraad gaat over de praktische gang van zaken

Colofon Parochie HH. Vier Evangelisten Remigiusplein 2 6921 BL Duiven www.4evangelisten.nl Secretariaat is bereikbaar op werkdagen van 09.00 uur – 12.00 uur T 0316 – 285650 Email secretariaat@4evangelisten.nl Voor ziekenzalving en uitvaart (altijd bereikbaar) T 0316 – 285650

2

4Link

Redactie Reinhold Kelderman, Gerda Legebeke, Gretha Meijer, Hans Sevenhoven, Simon Trommel, Wim van Heugten. Foto’s: Simon Trommel, e.a. Pastorale team Bereikbaar via secretariaat (zie boven) Marc Oortman, Mirjam Verschure, Ria Doornbusch, Hans Sevenhoven

Gegevens geloofgemeenschappen H. Remigius Duiven, T 0316 – 261210 H. Andreas Groessen T 0316 – 345973 H. Antonius Abt Loo T 0316 – 263981 H. Werenfridus Westervoort T 026 – 3118250

Rekeningnummers kerkbijdrage H. Remigius Duiven 31 54 07 190 H. Andreas Groessen 31 54 00 226 H. Antonius Abt Loo 31 54 29 070 H. Werenfridus Westervoort 36 97 01 615

Rekeningnummers voor de ­misintenties e.d. H. Remigius Duiven 31 54 00 404 H. Andreas Groessen 31 54 02 216 H. Antonius Abt Loo 31 54 07 476 H. Werenfridus Westervoort 36 97 00 716

Productie, concept en realisatie Trommel Media, Schoolstraat 31, 6828 GT Arnhem, T 026 – 370 21 00 www.trommelmedia.nl ©Trommel Media Grafisch ontwerp www.panneman.nl


Inhoudsopgave

HH.Vier E ­ vangelisten: een bloeiende parochie!

Normen en waarden op Candea College

4 Bevlogen pastores

7 Kerken: spiegel van de historie

8 Koren belangrijk in parochie

12 Kerk, voedselbank en caritas

14

Met dit blad 4Link willen wij, van de rooms­katholieke kerk in Westervoort en Duiven, ­Groessen en Loo graag laten zien wat we ­allemaal doen en wie er allemaal actief zijn in de ­katholieke kerk. Want HH.Vier Evangelisten, zoals de voomalige parochies van Duiven, Westervoort, Groeessen en Loo tegenwoordig heten, is een bloeiende geloofsgemeenschap. Met dit blad willen we u graag een kijkje in onze gebouwen en in onze activiteiten geven. U kunt zien wat we doen op scholen voor jongeren maar ook voor ouderen. Hoe we hulp bieden in de vorm van diaconie. Maar ook hoe mensen hun ei kwijt kunnen binnen onze gemeenschap, waarin we graag de Boodschap uitdragen. En hoe we ­samen activiteiten ondernemen in onze dorpen met talloze andere mensen. Het is mijn vaste overtuiging dat de samen­ voeging van de vier parochies leidt tot meer mogelijkheden om die Boodschap uit te dragen. En dat we mensen kunnen helpen met vraag­ stukken als geloof, spiritualiteit en zingeving. Maar ook voor een goed gesprek van mens tot mens. In het ­colofon van dit blad ziet u waar u ons kunt ­bereiken. En wilt u meer weten, neem dan ook gerust een kijkje op onze website, www.4evangelisten.nl Jan van Osch Vice-voorzitter parochie HH.Vier Evangelisten

4Link

3


Religie aan bod op school

Normen en waarden

Aan de muur van de kantine van het Candea hangen posters vanwege de actie ‘Kanker verziekt je leven’, tegen het gebruik van kanker als scheldwoord. In de lessen is aandacht voor pesten. Algemene normen en waarden staan centraal in het gebouw van het Candea en tijdens de lessen levensbeschouwing. En religie natuurlijk.

Docent levens­beschouwing Gerard Broersen: “We willen de leerlingen laten zien dat wanneer mensen iets belang­ rijk en waardevol vinden, het belangrijk is bepaalde nor­ men te hebben.” Parochie de Vier Evangelisten is daarbij van tijd tot tijd ook actief op het Candea College en op andere scholen. Het Candea College is ontstaan uit een fusie tussen een katholieke en een interconfessionele school. De school heeft ook vanwege die achtergrond niet alleen een bij­ zondere belangstelling voor hoe de samenleving in elkaar zit, maar wil daar deel van uit maken, zegt Gerard Broer­ sen. “Dat uit zich in de manier waarop de school kijkt naar hoe mensen met elkaar omgaan. Basisschoolkinderen worden uitgenodigd naar praktijklessen op het Candea. 4

4Link

Voor de leerlingen zijn er maatschappelijke stages naar de meest uiteenlopende bedrijven en instellingen.Verder besteedt het Candea veel aandacht aan zorg voor mens en milieu.” Leerlingen Henk Lin en Julia Mischie onderschrijven dat en zijn ook heel actief. “We zijn aan het nadenken over een donutsdag waarbij we donuts verkopen voor het goede doel. We hebben een pestproject op school, tegen pesten. Onze lessen levensbeschouwing gaan over het accepteren van anderen.” Wat de school graag wil,

Veel aandacht voor mens en milieu.


belangrijk voor Candea College Kerk veel op school Voor Pasen en Kerstmis zoeken katholieke scholen en pastors van parochie de Vier Evangelisten contact met elkaar. Pastor Mirjam Verschure gaat dan langs op school of de scholen komen voor een viering in de kerk. Soms betekent dat spitsuur omdat veel scholen op hetzelfde tijdstip rond zo’n feestdag hun paas- of kerstactiviteit hebben. In dat geval gaan andere pastores ook naar scholen, want

scholen zijn belangrijk voor de Vier Evangelisten. In verband met de Eerste Heilige Communie of het Vormsel komt pastor Mirjam Verschure op verschillende lagere scholen. Verder komt de kerk regelmatig op scholen om de leerlingen te vertellen wat een pastor allemaal doet. Verder lijkt het pastor Oortman leuk om met leerlingen te praten over het thema roeping. Maar

is de leerlingen in contact brengen met andere levens­ beschouwingen. Er is op de Havo-afdeling een project van Levensbeschouwing en Nederlands over een activiteit waarbij leerlingen zelf actief op zoek gaan naar religieuze stromingen. Ze gaan dan naar de kerk en de moskee. Het VWO gaat weer een stap verder. Die leerlingen zetten de eerste schreden op het gebied van de filosofie. Henk Lin en Julie Mischie vinden het interessant. Henk: “Ik heb pas gelezen over de agnostische theologie. Die

ook voor triestere dingen komen de pastores op scholen. Soms gebeuren op school zaken rond het overlijden van bijvoorbeeld een leerling. Ook dan helpt parochie HH. Vier Evangelisten waar mogelijk en nodig met begeleiding. En soms lopen ontmoetingen op school uit op een levensbeschouwelijk gesprek waar de leerlingen wat aan hebben”. Ook denkt de kerk er over om maatschappelijke stageplekken aan leerlingen te bieden.

doet geen uitspraak over het bestaan van God. Ik zie ­mezelf ook wel in die hoek.” Hij kent de kerk wel van binnen, zo is hij met zijn familie verschillende keren mee geweest. Henk en Julia vinden levensbeschouwe­ lijk onderwijs leuk. Stel de katholieke kerk ontplooit op school activiteiten, zouden ze dat ook leuk vinden? Henk en Julia zijn direct enthousiast: “Ja, maar dan moet iedere religie aan bod komen.”

Kerk in jouw project? De kerk speelt vaak een rol in schoolprojecten van bijvoorbeeld leerlingen. Als jij ook wat wilt laat het ons dan weten. Je kunt contact opnemen met het ksecretariaat, bereikbaar op wer :

dagen van 09.00 uur – 12.00 uur telefoon 0316 – 285650, email

Het secretariaat@4evangelisten.nl. t secretariaat helpt je verder en zorg t.

dat je bij een pastor terecht kom

4Link

5


kerk in het vizier, te beginnen met het Middenkoor. Zingen is mijn hob­ by. Daar kan ik me ook emotioneel in kwijt.Van het Middenkoor werd ik voorzitter. Het parochiebestuur sprak me aan bij het vieren van de herin­ richting van de kerk. Toen, in 2005, hebben wij nog samen een brochure gemaakt. Ze wilden me toen meteen als vice-voorzitter hebben. Dat heb ik een paar jaar afgehouden, maar ik ben er nu toch als bestuurslid in terecht gekomen, en sinds een jaar toch als vice-voorzitter. Straks voorzitter van de locatieraad en tijdelijk een jaar in de opstart in de pastoraatsgroep.”

Betekenen

Ik voel me soms heel klein ‘Hans, waarom kom je eigenlijk bij mij? Het gaat om al die andere vrijwilligers die dag in dag uit, jaar in jaar uit zoveel werk verzetten. Niet om mij of om ons!’ Aan het woord is Henk Verhaaf, 62 en voorzitter van de locatieraad van de H. Remigius in Duiven. Hij is vrijwilliger in hart en nieren. “Vrijwilliger, ja, dat zit in mijn bloed. Mijn vader zat in de vakbond. Ik was 17 en ik was secretaris van de handbalvereniging. Ik was scheids­ rechter, lid van de beleidsgroep van het wedstrijdwezen. In Duiven werd

ik trainer en zo verder. In 1974 werd ik lid van de schutterij en daar heb ik bijna alles gedaan: bieleman, vendelier en kanonnier. Ik zit daar nu inmid­ dels vijftien jaar in het bestuur. Een jaar of vijftien geleden kwam de

Verbindende schakel tussen parochie en parochiaan Pastoraatsgroepen zijn tegenwoordig de verbindende schakel tussen parochie en parochiaan. Op 25 mei is er gelegenheid voor de vrijwilligers van de geloofsgemeenschap van de Remigius (Duiven) kennis te maken en van gedachten te wisselen met de pastoraatsgroep die in september wordt gepresenteerd. Pastoraatsgroepen zijn een nieuw verschijnsel, dat samenhangt met het fusiebeleid

6

4Link

en de missionaire opdracht die eraan gekoppeld is. De bijeenkomst is interessant voor genoemde vrijwilligers. In Groessen is al een pastoraatsgroep; in Westervoort zijn mensen zojuist begonnen. In Loo komt waarschijnlijk geen complete groep, maar een coördinator. De bijeenkomst op 25 mei in Duiven is om half acht in het parochiecentrum bij de kerk.

“Het mooist vind ik voorgaan in uitvaarten. Dat ik dat allemaal doen mag: een gesprek met de nabestaan­ den; een viering tot stand brengen; de begeleiding daarna. Dat ik iets kan betekenen. De warmte die ik dan terugontvang. Dan voel ik me heel klein.” Doet Henk nog wat anders naast al dat vrijwilligerswerk? “Ik pas een dag in de week op mijn kleinkinderen. We gaan op vakantie met ons campertje. Eerst grote reizen; nu meer stedentrips. Ik wandel de Vierdaagse. Ik lees graag - dat komt er maar weinig van. Gelukkig trappen anderen ook op de rem: mijn vrouw Erna natuurlijk en de kinderen. En zingen – dat zei ik al. De broeikas in de tuin en de vogels achter ook!” Hans Sevenhoven

Dopen Pastor Oortman doopt op 23 mei om 11.30 uur in Westervoort in de Werenfriduskerk nieuwe kerkleden uit Loo en W ­ estervoort. Op 6 juni om 12 uur in Duiven doopt hij nieuwe kerkleden uit Groessen en Duiven. Dat gebeurt in de Remigius­ kerk. Op 27 juni om 12 uur doopt diaken van Zundert in Loo in de H. Antonius Abtkerk en op 4 juli om 11.30 weer in W ­ estervoort.


De pastores in Duiven, Groessen, Loo en Westervoort zijn bevlogen Een gesprek van mens tot mens of het bijstaan bij problemen; of het voorgaan in vieringen. Of een rol bij bruiloften: pastores hebben een centrale rol in de Vier Evangelisten. Wie zijn ze?

Mirjam Verschure: Openstaan voor alle gevoelens

Mijn passie is: van mensen en God houden. Dat lukt ­natuurlijk niet altijd, maar dat vind ik wel het aller­ belangrijkst. Ik help mensen verder door naar hen te luisteren, wat ik probeer te doen zonder een oordeel te hebben, wat mensen me ook vertellen. Ook wil ik mensen laten nadenken over wat ze geloven, zonder mijn geloof op te willen dringen, door een vraag te stellen, of door een persoonlijk verhaal te vertellen, waarin ik laat zien hoe ik met God omga en over God denk. Belangrijk is wat er ook maar speelt bij mensen.

Marc Oortman, pr: Mensen deelgenoot maken

“Spreek Heer, Uw dienaar luistert”, het zijn de woorden van de kleine Samuël in de tempel die mij over de streep trokken en die mij uiteindelijk motiveerden om mijn leven te veranderen. Mijn leven in handen te leggen van Jezus Christus, Hem volgen en Zijn Boodschap van Liefde en Barmhartigheid verkondigen en beleven in het dagelijks leven en in het vieren van de Sacramenten. Een rijk en waardevol leven, dat ik graag met anderen deel. Mensen deelgenoot maken van de liefde van de Heer: mijn roeping in het leven.

Hans Sevenhoven: Leven is het grootste cadeau

Ik heb de afgelopen jaren basispastoraat ontdekt als een van de meest afwisselende ‘banen’ die er bestaan. Soms regel ik alledaagse dingen; soms draait het om de hoogten en diepten van ons bestaan. Ik heb mij verbonden met de geloofsgemeenschap die nu de naam ‘HH. Vier ­Evangelisten’ draagt. Met allerlei mensen mag ik een stel etappes afleggen op hun levensweg. Voor dit ‘werk’ ben ik dankbaar. Ik word vooral geïnspireerd door Franciscus; in de aandacht voor hoe ons leven op God betrokken is, in de ‘vreugde te bestaan’. Ik mag zomaar op deze aarde leven. Er is geen groter cadeau.

Ria Doornbusch: Mensen in moeilijkheden helpen

“Ga – zonder te weten waarheen. Breng- zonder te weten wat. Het pad is lang, de weg niet bekend. De weg kent ons, zodra wij hem bewandelen.” Woorden die met mij meegaan op mijn eigen weg. Daar waar ik op weg mag gaan met tochtgenoten om in mijn profiel Diaconie de mensen aan de zelfkant van de samenleving in het midden van de kerk te plaatsen. Daar waar Hij zegt: “Alles wat jullie gedaan hebben voor één van de onaanzienlijksten, dat hebben jullie voor mij gedaan.”

4Link

7


Kerken spiegel van de

historie

De kerken in onze vier dorpen staan er al lang, sommigen zelfs al eeuwen. En een ding staat vast: ze zijn niet alleen beeld­bepalend maar ze maken ook deel uit van de historie van onze dorpen. Wim van Heugten licht een tipje van de sluier op.

Duivense kerk lag aan dorpsrand Het is bijna niet meer voor te stellen dat de Duivense H.Remigiuskerk eeuwenlang aan de rand van het dorp lag. Oudere inwoners herinneren zich nog dat op de plek waar nu het Remigiusplein is, dus voor de kerk, in de jaren ’60 in de zomer het koren werd geoogst en vol met korenschoven stond. De Rijksweg was toen de belang­ rijkste straat van het dorp met winkels, cafés, de brouwerij en andere neringdoenden. Wat nu Kastanjelaan heet, was toen nog Droo. En er is de kerk. Het oudste deel van de H.Remigiuskerk is de toren. De onderste geledingen in tufsteen stammen uit de tweede helft van de 12e eeuw. Het middenschip kwam in de 15e eeuw in plaats van het Romaanse zaalkerkje tegen de toren. In het begin van de 20e eeuw werd door de bekende architecten Cuijpers en Stuyt een oostelijke dwarsbeuk toegevoegd. In de kerk vallen vooral de fraaie 15e eeuwse kraagstenen op voorstellende de wijze en dwaze maagden. Achter in het priesterkoor hangt een houten kruisbeeld toegeschreven aan meester Arnt van Kalkar († 1491). Opvallend en bijzonder kleurrijk zijn de glas- en loodramen in het transept van Lou Aspeslagh († 1949), een leerling van Jan Toorop.

Groessen verweven met H. Andreaskerk Het dorp Groessen en de H. Andreaskerk zijn sterk met elkaar verweven.Vanaf een afstand bezien is dat duidelijk: centraal staat de forse kerk met er om heen de huizen en boerderijen. Het oudste deel van de huidige kerk is de in tufsteen opgetrokken toren uit de tweede helft van de 12e eeuw. Oorspronkelijk stond tegen deze toren stond een eenvou­ dig zaalkerkje. In de 15e eeuw werd dit in Romaanse stijl 8

4Link

gebouwde schip vervangen door een driebeukig Gotisch schip met spitsboogvensters en ribgewelven. Op het einde van de 19e eeuw bleek deze kerk veel te klein. In 1891 werd het priesterkoor vervangen door een grote dwars­ beuk met priesterkoor. Een dertigtal jaren later bleek de kerk weer te klein. In 1932-1933 werd deze nieuwbouw afgebroken om plaats te maken voor de huidige, grotere dwarsbeuk met priesterkoor in de typische christo­centrische stijl van de Bossche architect H.Valk. De Groessense kerk is rijk aan kerkelijke kunst. Zo kan men er een 14e-eeuws doopvont uit Naamse steen met maskertjes en laatgotische houten beelden bewonderen. In de toren is een bijzondere Renaissance grafsteen van


Herman van de Loo ingemetseld. De kerkschat bevat een fraaie barokke retabelmonstrans (ca. 1700) van edelsmid Rabanus Raab uit Kalkar. De kerk in Groessen wordt wel de kathedraal van de Liemers genoemd.

Loo vanaf 1874 bedevaartsplaats ’t Loo was steeds een kleine kerkelijke gemeenschap rond een aan H. Antonius Abt gewijde kapel. Deze bestond al in de 15e eeuw.Vanaf het midden van de 17e eeuw gingen katholieke inwoners uit Westervoort, waar de uitoefening van de katholieke eredienst ten tijde van de Republiek verboden was, hier ter kerke. De huidige kerk staat er vanaf eind 19e eeuw, een ont­ werp van de bekende architect Alfred Tepe (1840-1920). Oorspronkelijk zou er ook een toren bij komen, maar die werd nooit gebouwd. De kerk kon in de jaren ’70 van de vorige eeuw gerestau­ reerd worden mede dankzij de succesvolle bedelacties van pastoor Dellemijn. Daarbij werden bepaalde architecto­ nische ideeën van de Benedictijner monnik en architect Dom van der Laan (1904-1991) gevolgd. Vanaf 1874 is ‘t Loo een bedevaartplaats. In dat jaar bracht pastoor Van Egeren de devotie voor O.L.Vrouw van het Heilig Hart naar hier. Sedert 1977 staat in de kerk een orgel dat omstreeks 1895 gebouwd werd door de firma Maarschalkerweerd. Op de klokkenzolder hangt de ­oudste klok van de gemeente Duiven, die rond 1600 werd gegoten door Hans Falck van Nueremberg.

Westervoort: vanaf 1842 eigen kerk Anders dan in Duiven, Groessen en ’t Loo, waar de kerken steeds in katholieke handen zijn gebleven, was de situatie voor de katholieken in Westervoort.Vanaf 1582 was de katholieke eredienst er verboden en de oude middeleeuwse kerk overgegaan naar de relatief kleine protestantse gemeenschap.Voor de katholieken bleef er gedurende twee eeuwen de weg naar Loo, waar op Kleefs gebied wel godsdienstvrijheid heerste. Pas na de Franse tijd keerde de situatie ten goede en was het vanaf 1815 ook de katholieke bevolking toegestaan eigen kerken te hebben.Voor de relatief arme ­katholieke bevolking van Westervoort duurde het evenwel nog tot 1842 voordat zij over een eigen kerk kon beschik­ ken. Deze kerk heeft dienst gedaan tot 1913 en werd ­vervangen door de huidige driebeukige neogotische kruis­basiliek, ontworpen door architect Nic Molenaar. Duitse troepen bliezen tijdens hun terugtocht in maart 1945 de toren op. Daarbij werd ook een groot deel van het schip beschadigd. Besloten werd tot herbouw maar dan wel zonder toren. Deze zou er later wel komen, zo dacht men in de naoorlogse jaren. Opvallend in de Westervoortse kerk zijn de twee balkons, één voor het koor en één voor de kerkgangers. Bijzonder is ook het houten beeld, voorstellende Werenfried, die in de 8e eeuw met de zielzorg in Westervoort was belast.

4Link

9


Parochiebestuur stelt zich voor! Hoe de HH. Vier Evangelisten is ­georganiseerd, leest u op pagina 2. Het bestuur van de parochie bestaat uit vijf mensen. Hieronder stellen ze zich aan u voor.

Jan van Osch, vice-voorzitter:

goede

organisatie

Voorzitter vicaris J. Pauw:

inspelen op nieuwe

Mijn taak zie ik vooral aan het tot stand brengen van een goede organisatie. Die moet ­voorwaarden scheppend zijn om de pastorale taken op ­adequate en ­inspirerende wijze te kunnen uitvoeren. ­Zodat het een boeiende en ­bloeiende organisatie is die tot deelname leidt aan de activiteiten in onze ­geloofsgemeenschappen.

Theo Nass, penningmeester:

jeugd bereiken Als de nieuwe penningmeester wil ik de ongezonde financiële p­ositie verbeteren. Het nieuwe bestuur moet een visie ontwikkelen met het pastorale team waar we heen willen. Hoe moeten onze geloofs­ gemeenschappen er over 5 jaar uit zien? Wat hebben we te bieden aan onze parochianen? Hoe bereiken we de jeugd? Waar liggen hun spirituele behoeften en hoe kunnen we daarin voorzien? 10 4Link

verwachtingen

Het klassieke parochiemodel kampt al vele jaren met ­terugloop en vergrijzing. Dat is niet leuk om te horen, maar wél realiteit. De nieuwe ­generatie gelovigen is op een andere wijze bij de kerk ­betrokken, heeft andere verwachtingen en stelt andere ­vragen. Hoe spelen we daarop in? Dat is de grote uitdaging van onze tijd en van iedere tijd: enerzijds trouw blijven aan wat je gelooft en wat je ­bezielt, anderzijds nieuwe vormen vinden om dat geloof tot ­uitdrukking te brengen in woorden en daden, vierend en dienend, lerend met elkaar, ­bouwend aan een ‘aanstekelijke’ geloofsgemeenschap waarin het ­werken van Gods Geest te herkennen is. Dit ideaal vraagt om samenwerking, samengaan en nieuwe bestuurlijke kaders in de volle breedte van ons bisdom. Als vicaris van het vicariaat Arnhem en als ­waarnemend pastoor merk ik dagelijks dat dit een geweldig ­uitdagende klus is.Van harte hoop ik dat ieders inzet daarvoor Gods zegen zal dragen!


Peter Koopmans:

deskundigheid en

passie

Waarden en ­normen, ­ontleend aan de bijbel, ­vormen mijn b­ estaan. Hier bouw en vertrouw ik op. Zij inspireren mij en geven mijn leven zin. De andere kant is het besturen van de parochie. We moeten met beperkter midde­len dan vroeger verder. Dit vraagt deskundigheid, inzicht en passie. Een ­uitdaging die ik graag aanvaard.

Wim Berentsen:

bouwen Ik ben gevraagd voor de bouwzaken rond de kerk, aangezien ik mijn hele werkzame leven in de bouw heb gewerkt in verschillende functies. Ik hoop samen met mijn medebestuursleden richting te kunnen geven aan deze nieuwe parochie.

Reinhold Kelderman:

parochie voor de

mensen! Wat is de passie als het gaat om de ­parochie? Passie vertaal ik vaak in de term ‘Waar ga je voor?’ Een parochie moet er zijn voor de mensen, voor elkaar, waarbij ons handelen is gebaseerd op datgene dat Jezus ons geleerd heeft; daar ga ik voor!

Raad van Kerken Duiven en Westervoort: Jongerenkoor, musical en diaconale hulp Duiven en Westervoort zien genoeg van de Raad van Kerken van Duiven en Westervoort. Want de Raad gaat over een hele reeks van activiteiten. Bij manifestaties in Westervoort en Duiven is de Raad aanwezig om aan naamsbekendheid en publiciteit te werken. Op diaconaal vlak wordt er heel veel samen tot stand gebracht. De musical Tobit is door de kerken

samen gedragen. Dat geldt ook voor het jongerenkoor Vocàliz. Eens in de vier jaar organiseert is er een gemeenschappelijke Pinksterviering. Sinds 2008 is die bedoeld voor Westervoort én Duiven. En nog meer activiteiten zoals de optocht met Palmzondag, het rooster van de oecumenische vieringen en tegen het eind van het seizoen het Oecumene Café. Sinds 2006 werken de

kerkgenootschappen ook samen in een gemeenschappe­lijk jaar­ programma voor vorming en toe­rusting. Naar verluidt zou dat programma binnen afzienbare tijd een nieuwe wat meer aansprekende naam krijgen. Activiteiten worden onder meer via www.4evangelisten.nl bekend gemaakt. En via een folder verkrijgbaar bij het secretariaat.

4Link 11


Koren belangrijk onderdeel van de parochie

Jeugdkoor Do-Re-Mi-gius Duiven Het koor telt ongeveer 15 leden. Het koor wordt begeleid door: Dirigent: Anneke Klepper Pianist/keyboard: Guus van Marwijk Het repertoire bestaat uit: Nederlands, soms Engels of Duits. Een leuk pittig koor met veel ritme.

Jongerenkoor Vocàliz HH.Vier Evangelisten Het koor bestaat uit 12 dames. Het koor wordt begeleid door: Dirigent: Marieke Hageman Piano: Dion Baard Het repertoire bestaat uit pop, musical­liedjes, kerkelijk en buitenlands. Vocàliz is een jongeren­koor dat uitblinkt in enthousiasme, jeugdigheid en levendigheid.

R.K. Kerkkoor St. Remigius Duiven Bestaat uit 36 leden, 30 dames en 6 heren Het koor wordt begeleid door: organist/dirigent Regina Witte. Het repertoire bestaat uit Nederlandse kerkmuziek, Latijnse kerkmuziek, Duitse geestelijke liederen. Het koor omlijst met name rouw- en trouw­ diensten met mooie en gepaste liederen.

Als er ergens muziek wordt gemaakt en wordt gezongen dan is het wel in de katholieke kerk. In de Liemers zijn honderden mensen actief in koren waar ook weer heel veel mensen van genieten. Met een breed repertoire, van pop en musical tot gregoriaans.

Middenkoor Duiven

Kinderkoor Groessen

Bestaat uit 45 leden, 35 dames en 10 heren. Het koor wordt begeleid door: Dirigent: Marieke Hageman Piano: Dion Baard Dwarsfluit: Marieke Stolk Drums: Mike Clephas Het repertoire bestaat uit samenzang, a capella en meerstemmige liederen in verschillende talen. Het Middenkoor is een kwalitatief goed koor dat zich gesteund weet door een sterk combo. Drums, dwarsfluit en fluit zorgen voor een mooie sound, samen met de 45 enthousiaste koorleden.

Bestaat uit 15 meisjes. Het koor wordt begeleid door: Dirigent/keyboard: Rianne Mulder Fluit: Lisa Stinesen Het repertoire bestaat uit kinder kerkliedjes. Geen groot koor, maar wel erg enthousiast en veel doorzettingsvermogen.

Herenkoor Groessen Het koor bestaat uit 22 heren. Het koor wordt begeleid door: Dirigent/organist: Theo Menting Het repertoire bestaat uit Grego­ riaanse en Latijnse ­kerk­muziek. Vaste en wisselende Gregoriaanse gezangen, ­meerstemmige missen passend bij de liturgie.

In Between Groessen Het koor bestaat uit 45 zangers en zangeressen. Het koor wordt begeleid door: Dirigent: Ruud Smit Piano/orgel: Bart Limbeek Het repertoire bestaat uit meer­ stemmige zelf­gearrangeerde koornummers in Nederlands en Engels. Meerstemmige samenzang met traditio­nele maar ook moderne en zelfgearrangeerde stukken.

In Between Groessen

Het Ouderenkoor Duiven Begeleid door organist/dirigent Peter Ostendorf. Het koor bestaat uit dames en heren. Het repertoire is hoofdzakelijk geestelijk. Ons koor is het voorbeeld van senioren die plezier hebben in zingen en een hechte club vormen, zodat er een behoorlijk niveau behaald wordt, waar veel mensen van genieten. 12 4Link

Het Werenfriduskoor uit Westervoort


Informatie Informatie over de koren, waar ze repeteren en waar ze zingen tijdens een viering, kunt u verkrijgen via het centrale secretariaat van de parochie HH. Vier E ­ vangelisten. Tel.: 0316 – 285 650. E-mail: secretariaat@4evangelisten.nl

Gemengd koor St. Cecilia Loo Het koor bestaat uit 13 zangers en 13 zangeressen. Het koor wordt begeleid door: Dirigent/organist: Koos Keurntjes Het repertoire bestaat uit Latijnse en Nederlandse kerkmuziek. Wij verzorgen de zang tijdens ­eucharistie, woord- en communievieringen, vieringen o.l.v. parochianen, uitvaarten en huwelijksvieringen.

Dameskoor Sancta Maria Loo Ons koor is goed in: Samen zingen. Samen vieren. Samen zijn. Ons koor bestaat uit 18 koorzangeressen. Het koor wordt begeleid door: dirigent/organist: de heer Jo Notten. Wij zingen hoofdzakelijk algemeen voorgeschreven r­ epertoire uit het Gooi en Sticht boekje. Twee- of driestemmig in vele talen uit ons eigen repertoire, met een keuze uit ongeveer 200 liederen van Ave Maria van Haagh tot The Rose van Bette Midler.

Dames en Herenkoor Westervoort Het repertoire bestaat uit Nederlandse liturgische muziek. Weekendvieringen maar vooral ook rouw- en trouwvieringen.

Werenfriduskoor Westervoort Bestaat dit jaar 30 jaar. Doel: jongeren trekken. Repertoire: gemixed. De liturgische liederen, gospel, swingend jazzy. Bijvoorbeeld Ruth Jacott en Lisa. Aantal koorleden: 27, merendeels vrouwen. Het koor is vierstemmig.

Duivense straatnaam Oecumenepad uniek in Nederland

Liemerse kerken trekken samen op! Het samenwerken van kerken heeft in Duiven een bijzonder accent. Nergens anders in Nederland ligt een straat, weg, laan of pad met Oecumene in de naam, dat het samenwerken van kerken betekent. Nergens anders dan alleen in Duiven. Het Oecumenepad in het hart van Duiven verbindt – achter het gemeentehuis langs – de rooms-katholieke Remigiuskerk met de Samen op Weg-kapel.

En op dat pad kun je de samen­ werking ook zien. Langs het pad lopen ieder jaar op Palmzondag, de zondag voor Pasen, de kinderen van de Samen op Weg-kapel naar de Remigiuskerk. Daar sluiten de kinderen van de Remigius zich aan. En dan gaan ze samen in optocht door Duiven, voorafge­ gaan door de Liemers Harmonie. Het Oecumenepad staat symbool voor de nauwe samenwerking tussen de protestantse gemeenten van Duiven en Westervoort en de katholieke geloofsgemeenschappen van Duiven, Groessen, Loo en Westervoort. Sinds 2006 werken zij samen in de Raad van Kerken van Duiven en Westervoort. Voor die tijd hadden Duiven en Westervoort hun eigen samen­ werking in de Oecumenische Raad van Duiven en de Raad van Kerken van Westervoort. De protes­tantse gemeenten sloten zich na een hergroepering aan bij de indeling van de katholieke ­parochie in het gebied dat nu de HH.Vier Evangelisten omvat. Als in de toekomst de kerkelijke grenzen om welke reden ook weer veranderen passen de twee kerk­ genootschappen zich opnieuw aan elkaar aan. Ook dat is uniek: niet overal in Nederland gaat de samenwerking zo gemoedelijk.

Naambordje Henk Vleeming, de toenmalige voorzitter van de Oecumenische Raad in Duiven, liep al vanaf eind 2000 met het idee rond dat het leuk zou zijn het pad achter het Duivense gemeentehuis de naam

Oecumenepad te geven. Het idee was toen om een kerkdienst te ­organiseren die startte in de ene kerk. Halverwege de dienst zou men over het pad naar de andere kerk lopen om daar de dienst voort te zetten. De dienst is toen niet doorgegaan en ook de naamgeving van het pad liep op niets uit. Toch kwam de droom uit en wel op 12 mei 2006 door een spontane actie van de Oecumenische Raad Duiven. Zij vroegen de gemeente Duiven of dit pad alsnog deze naam kon krijgen. De gemeente heeft de aanvraag in recordtijd goedgekeurd. Tijdens het ­jaarlijkse Oecumene Café nam Henk ­Vleeming afscheid als ­voorzitter van de Oecumenische Raad ­Duiven – tot zijn eigen verrassing met het dopen van het pad achter het gemeentehuis tot Oecumene­ pad. Henk schroefde toen het eerste naambordje in de muur van het gemeentehuis. Hans Sevenhoven

4Link 13


Voedselbank en kerk Samen tegen armoede en verspilling

Adri van Zundert (links): “De voedselpakketten helpen je goed op weg.”

Tegen de armoede en er voor zorgen dat mensen zonder geld een behoor­lijke maaltijd op tafel krijgen: de Voedselbank in de regio Arnhem en parochie de Vier Evan­ gelisten ­trekken daarin samen op. ­Diaken Adri van Zundert van de Vier ­Evangelisten draagt vanuit de ­parochie, als professio­nele hulp­ verlener, mensen voor die voedsel­ hulp krijgen. De Voedsel­bank zorgt dat op uitgifte­punten de wekelijkse pakketten g­ ereed staan. In totaal helpt de Voedsel­bank ruim 2500 gezinnen in delen van de provincies Utrecht, Gelderland en Overijssel waarvan ook enkele tientallen in de gemeen­ ten Duiven en Westervoort. Van Zundert: “Ik ben begonnen met drie. Toen haalde ik de pakketten zelf nog op. Later is dat uitgegroeid. Nu brengt de Voedselbank de pakket­ ten naar Arnhem, Westervoort en ­Duiven.” Daarmee is de Voedsel­ banken Nederland, regio Arnhem e.o. eigenlijk gewoon een logistiek bedrijf, zegt Tom Hillemans, voor­ zitter van de Voedselbank. “Met de doelgroep doen we als Voedselbank zelf verder niets. De hulpverleners dragen mensen voor en zij beoorde­ len de financiële situatie. Onze men­ sen beoordelen dat globaal. Wij doen alleen de logistiek.Van groothande­ 14 4Link

laars grootwinkelbedrijven krijgen wij producten waarvan bijvoorbeeld de commerciële houdbaarheids­datum is verstreken. Dat zijn produc­ten die nog, afhankelijk van het product, bijvoorbeeld maximaal een week of drie houdbaar zijn maar die daarom niet meer worden uitgeleverd aan winkels. Of producten waarvan we toestemmming hebben van de Voedsel-­en Warenautoriteit om ze na de ten minste houdbaar tot-datum uit te delen. Dat zijn producten die niet bederven maar waarvan hooguit de kwaliteit iets kan teruglopen.”

En nodig is het. In Nederland wordt jaarlijks voor 3,6 miljard euro voedsel weggegooid terwijl het wel eetbaar is. Aan de andere kant hebben mensen door allerlei omstandigheden vaak moeite om rond te komen. Door het voedsel te herverdelen onder men­ sen die weinig geld hebben, gaat de Voedselbank verspilling tegen. En helpt daarmee de armen, de klanten van diaken van Zundert. En die zijn er blij mee, weet Van Zundert, want het gaat om mensen die maximaal 175 euro per maand hebben om van te leven. Met het voedselpakket kunnen de mensen in ieder geval een deel van de voedselbehoefte dekken. Er ­zitten meestal zakken verse groen­ ten in maar ook zuivelproducten. Geen alcohol, zegt Hillemans. “Dat ­krijgen we wel eens maar dat ­verkopen we met de non-food die we vaak krijgen in onze winkel hier aan de ­Bruningweg 7. Dat gaat naar ­verenigingen die een goedkope prijs ­zoeken voor bijvoorbeeld spel­ avonden. Van de opbrengst dekken we een klein deel van onze kosten. Voor de rest moet de voedselbank het hebben van donaties.” Meer informatie over de voedselbank en hoe u die kunt steunen staat op www.voedselbankarnhem.nl.

Diaken: armenzorg De kerk doet veel aan armenzorg, niet alleen buiten Nederland maar ook in eigen land. Hier is een diaken belangrijk. Een diaken zorgt voor de armen, zegent huwelijken in, doopt mensen en verzorgt mede de weekendliturgie. En dat doet diaken Adri van Zundert allemaal naast zijn betaalde baan bij de NS. Hij werkt voor de parochiële caritas­ instelling waarmee mensen die in grote problemen zitten, verder kunnen worden geholpen. Met een

heel klein eenmalig bedrag of met een doorverwijzing naar hulpverlening. Soms werkt Van Zundert echt ‘aan het front’. Van Zundert: “Ik ben een keer gebeld, er was een vrouw die uit haar huis werd gezet. Ik ben er direct heen gegaan. Ik heb gezorgd dat haar spullen werden opgeslagen en heb haar naar het stoelenproject in Arnhem gebracht. Ze was zelf in de problemen gekomen. Maar we proberen toch te helpen waar het kan, door ze bij te staan waar mogelijk.”


Ben en Ria Staring: Het is echt mijn kerk! Duivenaren Ben en Ria Staring komen al hun hele leven in de rooms-katholieke kerk. En de broer en zus zijn ook heel actief binnen de geloofs­ gemeenschap. Ben werkt er als hulpkoster en verricht allerlei hand- en spandiensten op het parochiecentrum.

Ria is als lector betrokken bij de vieringen: ze leest daar het oude testament en doet de voorbeden. Beiden doen hun vrijwilligerswerk met plezier en met overgave en daar is de parochie heel blij mee: heel veel werkzaamheden binnen de parochie doen de mensen. Dat samenwerken is ook wat Ben en Ria zo leuk vinden. Ze delen samen een woning waar ze ook voor elkaar zorgen. Ben heeft bij de geboorte zuurstofgebrek gehad en hij heeft daardoor vergroeiingen, zoals aan

zijn hand. Maar het feit dat Ben een beperking heeft, betekent niet dat Ria alleen voor Ben zorgt: als Ria naar haar werk gaat dan legt Ben het brood klaar en zo delen ze op meer terreinen de zorg voor elkaar, al vijf­ tien jaar lang. Samen werken ze ook in de kerk en dat vinden ze heel leuk. Ben: “Ik ben hulpkoster. Dat betekent dat je allerlei hand- en spandiensten verricht. Boekjes klaarleggen en zo. Maar ook het luiden van de klokken. Vroeger deed ik dat met een touw

De kerk is niet alleen een plek waar je op zondag naartoe gaat. De geloofsgemeenschap in Duiven, Westervoort, Groessen en Loo is ook een boeiende plaats waar mensen elkaar ontmoeten, waar ze vrijwilligerswerk doen en waar ze voldoening in vinden.

maar tegenwoordig gaat het met een druk op de knop.Verder ben ik veel in het parochiecentrum te vinden.” En daar maakt hij ook een praatje of drinkt hij een kop thee. Want in het parochie­centrum is het vaak druk bezet met koffiedrinkende mensen die ook een gezellig praatje maken. Vooral in de avond is het er vaak een drukte van belang. En zo is Ria ook al heel wat jaren actief. Ze zingt in het koor en doet daar allerlei werkzaamheden voor. En doet dus de voorbeden en leest het oude testament. Dat doet ze vol toe­ wijding. “De kerk is echt mijn kerk. Ik heb ook een opleiding gedaan aan de pastorale school. Ik heb zelf de stap genomen om lector te worden dat is de vertegenwoordiging van de parochianen tijdens de viering. En ik werk graag mee aan een goede viering, daar gaat het me om.”

4Link 15


Processie toont

dorpsgevoel

Groessen

Groessen staat op 30 mei in het teken van de Omdracht: de processie. Dan lopen honderden mensen in optocht door het dorp, een paar keer rust houdend bij de vier gebedsplaatsen die in het dorp speciaal voor de processie zijn opgesteld. De Groessense Omdracht bestaat al eeuwenlang, zegt Nol Boerboom, een van de drijvende krachten achter de Groessense processie.

Nol Boerboom (rechts): “Iedereen die wil komen kijken is natuurlijk welkom.”

Boerboom: “Vooraf is er een eucharistie­vering. Dat is om 10.30 uur in de Andreaskerk. Daarna is de processie. Dat begint om 12 uur. En iedereen die wil komen kijken is ­natuurlijk welkom. Wat we rond­ dragen is de grootste schat van de kerk, de vergulde monstrans, met daarin een hostie. God gaat met ons mee, willen we daarmee uitdrukken. Pastor Oortman en de andere pasto­ res dragen om beurten de monstrans in de processie. Ook burgemeester Zomerdijk loopt mee. We volgen een route door het dorp en we ­houden halt op vier speciale plekken, o ­ nder meer op de Weemstraat en de Dorp­ straat waar we bidden en uit de bijbel lezen.Van het dorp lopen er enkele honderden mee in de ­processie, waar­ onder de leden van drie muziekver­ enigingen, de koren, de vormelingen en de communicantjes. Ook langs de route staan veel belangstellenden.” 16 4Link

De processie wordt gehouden op drievuldigheidszondag, dat is de eerste zondag na Pinksteren. Met de processie wordt het dorps­gevoel versterkt, daarvan is Boerboom overtuigd. De processie is een van de activiteiten in het dorp waar naast de kerk ook anderen actief zijn met activiteiten die het dorpsleven versterken, zoals jongerenvereniging Rinoceros die onlangs het 40-jarig jubileum gevierd heeft en een grote

feesttent had neergezet om dat te vieren. De processie wordt al eeuwenlang gehouden in het Liemerse dorp, net als de kermis trouwens, een typisch Liemers verschijnsel. In Loo en Duiven zijn ook processies, maar die worden tijdens de kermis gehouden in die dorpen en niet na Pinksteren zoals in Groessen. Westervoort kent geen processies.

4LInk mei 2010  

Uitgave van Uitgave van parochie HH. Vier Evangelisten, mei 2010

Advertisement