Page 1

d l a b v s o p o r r o W d s i k jnjew j i l e d o n u a d a

jaa

20 12

15

e

M

de B창n

rga

ng

Nr. 1 63

no

be m e v

r


Voor nieuw-, verbouw en renovatie, ook voor: kozijnen, ramen en deuren. Rinse Taekema Tel.: 06 - 46 03 84 42 Tolleane 26 - 9241 WH Wijnjewoude E-mail: taekematimmerwerken@hetnet.nl

Iets te vieren, reünie, vergadering Warm - koud buffet / BBQ / Koffietafel Gezellige zaal, privé terras

- aanleg - advies - onderhoud 0516-480802 Wijnjewoude

Biedt allerlei mogelijkheden. Mjumsterwei 16 9243 SK Bakkeveen tel. 0516 541493

Tel: 0516 - 850885 www.HMhaarmode.nl Ma. 13.00u - 17.30u Di. 8.30 – 17.30u Wo. 8.30 – 20.00u Do. 8.30 – 17.30u Vr. 8.30 – 20.00u Za. 8.30 – 12.00u

Hillie en Mettie, Meester Geertswei 1, Wijnjewoude


Van de redactie Redactie "de Bân” Wikje Hofman, Noormanstrjitte 18 Annie Posthumus, Weinterp 40 Klaasje v.d. Woude, Te Nijenhuiswei 10 Durk van der Veen, Merkebuorren 127 Klaas Greidanus, Bremerheide 20 Klaske de Vries, Russchenreed 48

tel: tel: tel: tel: tel: tel:

06 - 47 50 42 41 48 13 81 48 13 91 48 13 98 48 13 83 48 13 05

Een praatje bij het plaatje "De herfstkleuren spreken voor zich".

Stichting Doarpskrante de Bân. Bankrekeningnummer 369065182.

De volgende Bân verschijnt op zaterdag 1 december. De Bân is ook te vinden op www.wijnjewoude.net Hoe en waar moet ik mijn kopij voor de Bân inleveren? Bij voorkeur als rtf bestand of als een gewoon Word document en dan in lettertype arial 11, via de e-mail deban@wijnjewoude.net. Dit kan tot zaterdag 29 november 18.00 uur. Kopij die niet via e-mail gaat moet op donderdag 27 november binnen zijn bij Klaasje van der Woude, te Nijenhuiswei 10. Te laat binnen gekomen kopij kunnen wij helaas niet meer plaatsen. Klachten over de bezorging kunt u melden bij Annie Posthumus tel. 481381. Voor vragen en of inlichtingen over advertenties kunt u terecht bij Klaas Greidanus greidanus@zonnet.nl.

Geachte redactie, Hierbij nog een beetje aanvullende informatie van mijn kant over het artikel van Durk in de Bân nr.162. Durk duidt de moeder van Teun Brouwer aan met een vraagteken. Zij was echter een Trijntje Jongbloed geboren te Duurswoude. De man van Trijntje Jongbloed nl. Luitzen Brouwer was een broer van Trijntje en Jelle Brouwer. Deze Trijntje Brouwer was mijn over overgrootmoeder en trouwde later met Hans Nieuwland. Zij kregen drie dochters Trijntje, Klaasje en Martzen. Trijntje Nieuwland trouwde later met mijn overgrootvader Foppe de Haan, wagenmaker te Duurswoude. Klaasje trouwde later met Riekend Oosterloo en Martzen met Berend Duursma. Er zijn nog verschillende nazaten van deze familie in Wijnjewoude woonachtig waaronder mijn persoontje. Verder wil ik van de gelegenheid gebruik maken Durk te complimenteren met zijn mooie en interessante artikelen die hij voor de Bân heeft geschreven en ik hoop nog lang zal schrijven. Met vriendelijke groet, Ids van der Molen Merkebuorren 18 Wijnjewoude.

1.


Berichten van Plaatselijk Belang. Vitaal Opsterland en het onderwijs in Wijnjewoude Regelmatig heeft u kunnen lezen over de gemeentelijke toekomstplannen voor allerlei basisvoorzieningen, verwoord in het rapport Vitaal Opsterland. Hoewel ook Wijnjewoude te maken heeft met vergrijzing en krimp is dreigende sluiting van scholen in ons dorp niet aan de orde. Integendeel, we ervaren grote kansen zeker waar het de kwaliteit van het onderwijs en daarmee ook de leefbaarheid en saamhorigheid in ons dorp betreft. Op initiatief van Plaatselijk Belang zijn (met name de oudergeledingen van) beide basisscholen en de peuterspeelzaal met elkaar in gesprek gegaan en hebben zij naar elkaar uitgesproken dat ze zich willen inzetten voor meer samenwerking. Hieronder de eerste voornemens. Bestuur Plaatselijk Belang.

Wij zijn er klaar voor! Laat de winter maar komen want onze beide basisscholen werken samen aan een prachtig ijsfeest voor de kinderen. En uw hulp is daarbij van harte welkom! En daarbij blijft het niet. Want de ouderraden van Twaspan, Votum Nostrum en peuterspeelzaal De Telle willen meer samenwerken om de kinderen in Wijnjewoude echte verbondenheid met leeftijdgenootjes te laten ervaren via leuke activiteiten. Zo staat dit schooljaar het schoolvoetbaltoernooi op de gezamenlijke agenda evenals de avond 4-daagse en de himmeldei. Bij deze grote schoonmaakactie zullen ook de peuters hun steentje bijdragen. Net als bij de actie Schoenmaatjes van Edukans, waarbij kinderen een eigen schoenendoos versieren en vullen met speelgoed om cadeau te geven aan een kansarm kind in een ander land. Zo leren de kinderen van Wijnjewoude samen te werken aan een mooiere wereld waarin iedereen belangrijk is. En wanneer ouderen (pakes en beppes) hun talenten en krachten als vrijwilliger willen inzetten voor onze kinderen wordt de beweging nog breder en waardevoller. Een tweede doel van de samenwerking is 2.

om beschikbare financiĂŤle middelen zodanig slim in te zetten, dat er meer mogelijk wordt voor de scholen. Het initiatief voor de samenwerking is van onderaf gegroeid en dat is de mooiste beweging om samen goede dingen te bereiken. Dat is ook de mening van de teams en van Plaatselijke Belang die nauw betrokken is. PB is van mening dat hiermee zowel de kwaliteit van het onderwijs in Wijnjewoude wordt gediend als ook de saamhorigheid in het dorp. Ook het college van B&W is enthousiast over de intenties en wil onderzoeken of er enige financiĂŤle ondersteuning vrijgespeeld kan worden. De hierboven vermelde activiteiten zijn slechts een begin van wat we hopen dat een vruchtbare samenwerking zal blijken. Er liggen nog veel meer plannen en uitdagingen, maar we willen rustig opbouwen zodat het wederzijds vertrouwen kan groeien en het proces succesvol kan zijn.


Wanneer het u leuk lijkt om als vrijwilliger bij het ijsfeest of andere activiteiten betrokken te zijn, neem dan contact op met de ouderraden. It Twaspan: Hielke Posthumus (hsposthumus@gmail.com) Votum Nostrum: Ria Russchen (ria-russchen@hetnet.nl) Peuterspeelzaal de Telle: Nienke Adema (795094)

Goed Swingel nieuws !! We hebben een nieuwe beheerder!!! Vorige week is het huurcontract van de Taveerne door Eric van der Wal uit Ureterp getekend. Hij doet het samen met zijn vrouw Trientsje. Ze hebben er allebei heel veel zin in en zijn erg enthousiast. Eric is al jaren een van de organisatoren van Oerrock, hij heeft dan ook veel (muzikale) ideeĂŤn voor de Swingel. Hij start officieel 1 december, hierover horen jullie over een paar weken meer want deze gebeurtenis laten we niet ongemerkt voorbij gaan. Tot die tijd is hij regelmatig in de Swingel te vinden ter voorbereiding. Tot 1 december zijn Alie en Regina nog de aanspreekpunten voor reserveringen. Reserveringen in november zijn in overleg met Eric mogelijk, al moet u er rekening mee houden dat hij nog ergens anders werkzaam is. Wilt u toch alvast wat met Eric overleggen of reserveren dan kan dat, hij is bereikbaar op 06 - 24449516. Verder wordt sinds september de Swingel schoongehouden door Caroline de Lange. Wij krijgen sinds die tijd regelmatig complimenten dat het zo netjes is. Wij zijn

dorpshuis

De Swingel dan ook zeer tevreden. Om de schoonmaak te kunnen bekostigen hebben we alle huren eenmalig moeten verhogen. We kijken met een goed gevoel terug op drukke maanden, maar dit heeft naar ons idee een mooi resultaat opgeleverd. En tenslotte willen wij alle mensen die interesse in de beheerdersfunctie hebben getoond hartelijk danken voor hun reacties. Het bestuur van de Swingel, Regina Ridder, Alie Blaauwbroek, Jack Jongsma en Goos Bus.

Plant een zaadje van vriendschap en pluk een boeket van geluk.

3.


4.


Sinterklaas Hallo allemaal! Zaterdag 24 november komt Sinterklaas aan in Wijnjewoude met natuurlijk zijn Zwarte Pieten. Om ongeveer half elf zal hij met de boot aankomen op Klein Groningen. Het is heel fijn voor Sinterklaas als veel kinderen en grote mensen zingend en springend op hem staan te wachten. Als Sinterklaas welkom geheten is gaan we met zijn allen naar het dorp om daar in MFC “De Swingel” verder feest te vieren. De route zal zijn als volgt: Opperbourren, Loksleane, Bremerheide, Welfingstrjitte, Te Nijenhuiswei- Wâldhûs, Merkebourren, Bakkerij van der Molen, De Swingel. Als het mogelijk is vragen wij iedereen zo veel mogelijk op de fiets te komen omdat de ruimte op Klein Groningen beperkt is. Het thema op deze feestelijke dag is SPORT, want ook de Pieten blijken erg sportief…… Iedereen mag verkleed komen als sporter! Vanaf 12 november worden er op de scholen kleurplaten uitgedeeld, extra kleurplaten zijn te verkrijgen bij de Spar en Bakkerij van der Molen. Kleur deze kleurplaat zo mooi mogelijk in en misschien win je dan wel een prijsje! Lever de kleurplaat uiterlijk 20 november weer in op school, bij de bakker of Spar. Wij zien jullie graag op zaterdag 24 november Met vriendelijke groet van de Intocht Commissie Wijnjewoude. Geke Meestringa, secr. 481684.

Collecte van het Leger des Heils In de week van 25 november tot 1 december komt er iemand met een collectebus bij u langs om een gift voor het Leger des Heils. Misschien wordt er wel een pet van het Leger des Heils gedragen, maar dat is niet verplicht. Dus met of zonder pet 't is altijd goed. Hebt u vragen? Bel met Aukje Veenstra tel. 481584

Geluk bereikt men het snelst door zich eraan vast te klampen. 5.


Geef de pen door Zoals in de vorige Bân stond, zijn wij Hanneke en Frans Pool aan de beurt. Ik, Frans schrijf deze keer en Hanneke voor de volgende Bân. Ik ben 47 jaar geleden geboren in Coevorden, in die tijd was mijn vader onderwijzer in Nieuwlande. Daar is mijn zus Jantine geboren. In 1968 zijn wij verhuisd naar Hemrik, waar mijn vader promoveerde tot hoofd der school (zo werd dat toen genoemd) en wij in de woning naast de school kwamen te wonen. In deze tijd werden Willem en André geboren en groeide ik op. Ik had een aantal schoolvrienden waar ik veel mee optrok en natuurlijk niet te vergeten was onze buurman boer en leerde ik de familie Teijema kennen die een nog veel grotere boerderij hadden. Hier leerde ik veel over het boerenleven en was er van overtuigd dat ik later ook boer zou worden, maar het liep anders al hoewel? In 1976 werd er een nieuw schoolhoofd in Wijnjewoude gezocht. Aangezien deze school behoorlijk groter was zou dit een mooie promotie zijn en mijn vader kreeg deze functie, waar hij erg blij mee was.Ik vond het maar niks. In Hemrik hadden we een vrijstaand huis en in Wijnjewoude een twee onder een kap en woonden we midden in een dorp, maar ja op elfjarige leeftijd zat er niets anders op dan mee te gaan. In Wijnjewoude heb ik nog 1 jaar op de lagere school gezeten en moest toen van mijn ouders naar de LEAO in Drachten. Ik had hier een hele andere mening over, want een boer moest naar de Landbouwschool! Een groot deel van m'n vrije tijd bracht ik toen door op de boerderij van de fam. Clevering en bijna iedere zaterdag en in de vakantie was ik te vinden op de boerderij van de familie Teijema. Na twee jaar had ik het wel gezien op de LEAO en heb toen maar besloten om naar de Landbouwschool te verhuizen. Hier waren mijn ouders het helemaal niet mee eens, maar mijn

6.

mening was dat zij niet naar school moesten maar ik wel (achteraf hadden ze wel gezien dat de LEAO een goede basis zou zijn voor wat ik nu doe). Na de lagere landbouwschool ben ik nog twee jaar naar de middelbare landbouwschool geweest. Hierna kon ik meteen aan de slag als agrarisch medewerker op de boerderij van de familie Teijema. In 1989 vond ik het wel mooi geweest om thuis te wonen in het dorp en ging op zoek naar een vrijstaande woning in het buitengebied van Wijnjewoude. In het voorjaar van 1990 stond er een vrijstaande woning (met een stukje grond) aan de Opper Haudmare 2 te koop en dat was precies wat ik zocht. In dat jaar had ik wel gezien dat het kopen van een boerderij er voor mij niet inzat, maar wilde wel graag eigen baas worden. In het najaar van 1990 hoorde ik dat dhr. J. Huitema uit Hemrik een kleine drukkerij had en deze te koop had omdat hij 65 jaar werd. Aangezien ik alleen woonde en nog wel wat ruimte over had in huis en ik wat geld van m'n ouders kon lenen heb ik de drukkerij overgenomen. De toen volgende jaren werkte ik overdag op de boerderij en in de avonduren en op zaterdag was ik druk met de drukkerij. Na een paar jaar was het machinepark zo groot dat het hele huis vol stond met machines en heb ik besloten om een gebouw achter het huis te bouwen, zodat ik weer wat ruimte kreeg in huis. Op dat moment heb ik m'n werk als Agrarisch medewerker opgezegd en heb samen met bouwbedrijf Bouma de drukkerij gebouwd.


Toen de drukkerij klaar was had ik weer wat ruimte in huis en zie daar, toen kwam Hanneke in beeld. In het jaar daarop zijn wij getrouwd. Gelukkig hadden we de tijd mee en groeide het bedrijf als maar door, zodat Hanneke op een bepaald moment ook mee ging werken in de drukkerij. Toch kregen we het zo druk dat we besloten om iemand aan te nemen om ons te helpen met alle drukklussen. In 2006 is Gerrit Bakker voor een aantal dagen bij ons in dienst gekomen. Naast het werken in de drukkerij hielden wij ons in het begin van ons trouwen bezig met het opvangen van honden, dit is inmiddels verleden tijd. Inmiddels zijn wij al weer een jaar of tien gastgezin voor vakantiekinderen. Op dit moment zit ik in het bestuur van PAX kinderhulp en zoek gastgezinnen om hun huis/gezin open te stellen voor een kind uit Berlijn om de vakantie hier in Nederland door te brengen. Verder ben ik al ruim 25 jaar actief lid van de touwtrek vereniging Bakkeveen.

Hanneke had altijd al een toom kippen en we hebben nog steeds kippen voor eieren. In de zomer kopen we een aantal vleeskippen en die lopen hier dan een bepaalde tijd rond tot ze zwaar genoeg zijn om geslacht te worden. Sinds vorig jaar hebben we in de zomer een aantal vleesvarkens lopen op een deel van ons erf en die worden in het najaar geslacht. Door de aanleg van de N381 was er de mogelijkheid om het weiland achter ons huis te kopen. De hele zomer hebben hier twee pinken gelopen, dus zijn we toch nog een beetje boer. Ik hoop dat de belofte van het verleggen van de N381 snel realiteit mag worden zodat we hier nog een aantal jaren wat rustiger kunnen blijven wonen. Ik geef de pen door aan Hanneke Pool. Frans Pool.

Dankbaarheid ?! Dankbare mensen stralen wat uit. Het zijn mensen die positieve energie geven. Zeker in deze crisistijd. Iedereen weet dat het crisis is. En de crisis raakt ons allemaal. Soms zou je vergeten om ondanks dat, toch dankbaar te zijn voor heel veel dingen die wel goed gaan in ons land en in ons eigen leven. In veel kerken is er een oude gewoonte om aan het einde van het oogstseizoen een avond apart te zetten om dankbaar te zijn. We noemen die dag dankdag voor gewas en arbeid. Deze dag wordt gehouden begin november. In ons dorp is dat in de Gereformeerde kerk op woensdag 7 november en in de Hervormde kerk (Duurswoude), een dag later, op donderdag 8 november. U en jij bent welkom om deze avond mee te beleven. Om dankbaar te worden of om onze zorgen en problemen bij God te brengen. Door dichtbij God te leven, wordt je een dankbaar mens. De diensten beginnen om 19.30 uur. Michel van Heijningen, voorganger in de hervormde gemeente, m.vanheijningen@filternet.nl

7.


c

Mounleane 14 9241 HA Wijnjewoude 0516-426885 06-12996376

Timmer & Klusbedrijf C. de Vries

timmerbedrijfcdv@hetnet.nl

Iets te vieren, reünie, vergadering Warm - koud buffet / BBQ / Koffietafel Gezellige zaal, privé terras

hotel Restaurant Jo kinne hjir net allinnich lekker ite, mar no ek lekker sliepe! Duerswâld 23 9241 GW Wijnjewoude

Tel.: (0516) 54 12 15 www.destripe.nl

Biedt allerlei mogelijkheden. Informeer vrijblijvend. Mjumsterwei 16 9243 SK Bakkeveen tel. 0516 541493

Ÿ Ÿ Ÿ Ÿ Ÿ Ÿ

In- en verkoop occasions In- en verkoop classic cars In- en verkoop USA cars APK keuringsstation Onderhoud en reparatie; alle merken Ook voor onderhoud aan uw oldtimer / klassieker

Weinterp 26 - 9241 HD - Wijnjewoude (Frl.) Tel. +31 (0)516 - 48 12 60 – www.autobedrijfjansma.nl

FB Dopheide 8c-2 9202 PB Drachten 0512 - 54 66 35 0512 - 54 67 10

8.

Weinterp 22 a 9241 HD Wijnjewoude Tel.: 0516 - 48 16 00


Het kinderkoor “Lyts Sola Gratia” is opgeheven!!!! Het kinderkoor bestond nu zo'n 12 ½ jaar, we hebben 2 jaar geleden een leuk jubileum gehad. Maar helaas, we hebben afgelopen woensdag 10 oktober de laatste keer “ Kidskoor “ gehad. Alle tijd eist ook z'n tol, Jack heeft vorig seizoen, na 12 jaar aangegeven graag te willen stoppen met de begeleiding van het kinderkoor. We hebben al die jaren erg van hem genoten. Helaas hebben we na diverse oproepen in de Bân, het Kontakt, herv. kerkblad, mond tot mond, e.d geen nieuwe vervanging kunnen vinden. Ook een aantal ouders die de andere begeleiding op zich namen, gaven vorig seizoen aan graag te willen stoppen. Ook hier hebben we geen andere ouders bereid voor gevonden om het over te nemen.

Er is al met al veel energie in gestoken maar tot nu toe heeft het helaas niks opgeleverd. Dit betekent dat we dan een besluit moeten nemen, hoe moeilijk ook. Geen begeleiding, dan kan er ook geen koor bestaan, hoe spijtig ook. We realiseren ons terdege dat het moeilijk zal worden dat er ooit weer een kinderkoor komt, maar we houden goeie moed dat er ooit iemand komt die onze jonge jeugd weer een vrolijke noot laat zingen. We willen langs deze weg graag iedereen bedanken die zich op wat voor manier ook, heeft ingezet voor het “Kidskoor” Groet Jack, Jikke, Hetty en Sylvia.

Zendingszondag 4 november Thema: God heeft zijn kinderen overal Zondag 4 november a.s. is het zendingszondag met als thema 'God heeft zijn kinderen overal'. De Missionaire werkgroep heeft samen met dominee Arensman en de band Facedown een indrukwekkende dienst samengesteld! Heeft God zijn kinderen overal? Waar zijn ze dan? Wie zijn zijn kinderen? Zijn ze ver weg? Of juist dichtbij? En wat heeft dat met Jona te maken? Wat was zijn rol? Iedereen is van harte welkom om deze dienst met ons mee te vieren in de Gereformeerde Kerk te Wijnjewoude. Na de dienst is er koffiedrinken in het Trefpunt. U komt toch ook? Groeten van de Missionaire werkgroep.

9.


Atelier Wynja, Kunst in Wijnjewoude Wie zijn de personen achter Atelier Wynja? Dat zijn Liesbeth Kradolfer en Frank Mommersteeg, woonachtig op Weinterp 50. Naast de woning staat het atelier met de naam Wynja, zichtbaar vanaf de oprit. Liesbeth is een geboren en getogen Rotterdammer en werkte als docent bij de Hogeschool Rotterdam. Frank is van oorsprong Bosschenaar en was o.a. docent sociologie, psychologie en management aan de Hogeschool Enschede. In september 2007 zijn Liesbeth en Frank in Wijnjewoude komen wonen. Liesbeth is in 1994 begonnen met beeldhouwen. De eerste jaren werkte ze hoofdzakelijk met verschillende steensoorten, tegenwoordig meer met materialen zoals klei en was. Frank tekent en schildert, met onderbrekingen, al zijn hele leven. Vast thema is het landschap dat hij meer en meer abstract is gaan verbeelden. Activiteiten Atelier Wynja Het streven is om enkele keren per jaar een expositie van derden te organiseren, zoals dat afgelopen september voor het eerst het geval was. Het kunnen mensen zijn die van hun kunst leven, maar ook professionele autodidacten. Dat kan zijn op het gebied van fotografie, keramiek, beeldhouwen, schilderen, sieraden maken enz.

10.

Als er een expositie is, bent u iedere zaterdag en zondag tussen 13.00 – 17.00 uur van harte welkom in Atelier Wynja. Het bord van Atelier Wynja staat dan aan de weg bij Weinterp 50. Als er geen exposanten zijn, worden de beelden van Liesbeth en de schilderijen en collages van Frank zelf tentoongesteld. Ook dan bent u van harte welkom.


Wat is er leuk aan een Atelier? Het leukste is mensen te laten zien wat je hebt gemaakt, welke technieken je gebruikt en wat voor verhaal er achter een kunstwerk zit. Het atelier is toegankelijk voor een breed publiek. Het is de inwoners van Wijnjewoude zeker aan te raden het atelier een keer te bezoeken. Het ademt licht en ruimte en heeft een prachtig uitzicht op het (noord)westen. Waar komt de naam Wynja vandaan? Volgens naamkundige dr. P. Sipma betekent Wynja (verwant aan Wijnja, Weinja, Wunjo etc.) vriendschap, vriendenvolk, vriendenfamilie. Wynja is een Noors runeteken. De betekenis van dit runeteken is te omschrijven als een vorm van perfecte liefde. Wynja is alles wat mooi en om van te houden is. Wat zijn de reacties tot nu toe? De reacties zijn heel positief zowel over het atelier als over de exposities. Atelier Wynja doet ook mee met de jaarlijkse Opsterlandse kunstroute de laatste twee weekenden van mei. Dit jaar waren er circa 150 bezoekers. Verder hebben ze meegewerkt aan de kunstmarkt die onlangs bij Sparjeburd is gehouden. Waar kunnen mensen informatie vinden over Atelier Wynja?

Als er een expositie is wordt dit aangekondigd in de B창n en in de Woudklank. Verder is er informatie te vinden op de website www.frankmommersteeg.com en www.liesbethkradolfer.nl. Is er nog tijd voor een hobby? De grootste hobby van Liesbeth is het beeldhouwen. Vervolgens zingt ze in een koor in Drachten. Verder mag ze graag fietsen, lezen en samen Friesland ontdekken. De hobby's van Frank zijn naast tekenen, schilderen ook lezen en vooral schrijven. In 2007 kwam de debuutroman 'Zoete Moeder' uit. Het thema was het verlies van een jeugdvriendschap mede als gevolg van verwikkelingen die zich afspeelden op een katholieke middelbare school begin jaren zestig. Onlangs verscheen de verhalenbundel 'Tulpen uit Kilronan'. Vanuit interesse voor de Etrusken (hij begeleidde ook reizen naar hun vroegere leefgebied Toscane) vertaalde Frank het boek 'Etruscan Places' van D.H. Lawrence (Ned. Titel: 'Etruskisch testament'). Het was een persoonlijke zoektocht naar de vitaliteit van de Etrusken. Eigenlijk hebben ze het heel druk met deze hobby's. Wat is het levensmotto? Het levensmotto van Liesbeth en Frank luidt: gisteren is voorbij, morgen moet nog komen, dus leef vandaag. Je moet beseffen wat je hebt en genieten van het nu. Klaske.

Soos 55+ Wijnjewoude 2012-2013 Op 17 oktober hadden we onze eerste soosmiddag. We hadden een bingomiddag. Dat was weer gezellig. De eerstvolgende soosmiddag is 7 november en dan komt beeldhouwster R. Woudwijk ons vertellen over haar werk. De Kerstmiddag is op vrijdag 14 december 's middags om 15.00 uur. Let op: dit is dus anders dan eerder vermeld. Het bestuur. 11.


12.


Euphonia laat weer van zich horen! Na onze tocht door het dorp tijdens de verkoop van de boekjes voor de Willedei en het optreden van ons jeugdorkest op de Willedei is het voor ons weer de hoogste tijd om iets van ons te laten horen. Natuurlijk zijn wij iedere dinsdag tijdens onze repetitieavond te beluisteren. Elke week zijn wij hard aan het studeren om onze welluidende klanken te onderhouden. Wij kunnen nog steeds nieuwe leden gebruiken, dus heb je serieuze belangstelling kom dan gerust eens langs op een repetitieavond. Wij repeteren elke dinsdag in Gebouw De Driehoek van 19.45 tot 21.45 uur. Op zaterdag 17 november geven wij een najaarsconcert samen met Brassband De Bazuin uit Ureterp. Zowel Euphonia als De Bazuin zullen een gevarieerd programma ten gehore brengen. Kortom, een muzikaal avondje vol luisterplezier. De avond begint om 20.00 uur en de toegang is vrij. Tot ziens op zaterdag 17 november in de Ger. Kerk. Bestuur CMV Euphonia.

Evensong voor advent Om alvast in de agenda te zetten: 2 december 19.30 uur. Op de eerste zondag van advent bereiden we ons met een muzikale avonddienst voor op de komst van het Licht dat ons vrede en liefde brengt. De evensong is in de Engelse traditie een zangdienst met koor- en samenzang afgewisseld met schriftlezingen. Engelse componisten hebben hiervoor speciale liederen geschreven, waarvan enkele in prachtige vertaling worden uitgevoerd door 'Looft den Heer'. De Heer die ons bevrijdt en redt, Hij is in aantocht! Nu gaan wij Hem zingend tegemoet. De evensong is een plaats om tot rust te komen, je hart op te halen, te mediteren en te genieten van ge誰nspireerde schoonheid. Locatie: Gereformeerde kerk, Merkebuorren 34 Wijnjewoude

Geluk is een goede gezondheid en een slecht geheugen. 13.


17de Dorcas voedselactie op zaterdag 10 november In actie voor de allerarmsten een doos van hoop. Voor de 17de keer wordt de voedselactie gehouden. Deze actie is een concreet gebaar van christelijk meeleven waar de medemens vaak ontroerd van wordt. Duizenden vrijwilligers komen in actie om de Dorcas Voedselactie tot een succes te maken. Meer dan ooit is voedselhulp nu bittere noodzaak. Het doel van de voedselactie is zoveel mogelijk voedsel inzamelen voor de allerarmsten in Oost-Europa en Afrika. Goed voedsel is voor velen onbetaalbaar. Een voedselpakket is van grote betekenis voor veel mensen. Het is de bedoeling dat er 20.000 voedselpakketten voor de kerst op de plaats van bestemming komen. Mogen wij weer op uw medewerking rekenen!! Plaats: Datum: Tijd:

Trefpunt Gereformeerde Kerk Merkebuorren 34 Zaterdag 10 november 11.00- 15.00 uur

Voor meer informatie www.dorcasvoedselactie.nl Dorcasdepot Fam. B. Karssen Voorraadkist Fam. A. Zoodsma

14.

481758 481759


Onze vrijwilligersgroep slinkt gestaag ¶ We hebben jou dus nodig, zodat we de organisatie van workshops en cursussen voor dorpsgenoten en mensen in de wijde omgeving, breder kunnen dragen. ¶ Binnen ons enthousiaste groepje is veel ruimte voor eigen initiatief en creativiteit. Je legt zelf contacten en regelt de ins en outs van de door jou op poten gezette cursus of workshop. Natuurlijk kunnen we altijd op elkaar terugvallen. ¶ Maandelijks komen we bij elkaar, in het door Timpaan Welzijn gehuurde lokaal in De Swingel, om ervaringen uit te wisselen. Dankzij de elektronische snelweg zijn we altijd op de hoogte van wat er leeft binnen ons groepje. ¶ Heb je twee uurtjes per week tijd over? Kom er dan gezellig bij! Wil je meer informatie? Bel met Lydia Huisman, 0516-481178 of mail, waw-ba@wijnjewoude.net.

De Zonnebloem Zonnebloemloterij Op maandag 22 oktober was de trekking van de Zonnebloemloterij. Op verschillende manieren kunt u er achter komen of u een prijs hebt gewonnen. Alle informatie staat achterop het lot. Iedereen die een lot heeft gekocht wensen wij veel succes toe en nogmaals bedankt. Ook hartelijk dank voor de giften die wij mochten ontvangen. De Zonnebloem heeft veel verpleegkundigen, ziekenverzorgenden en bejaardenverzorgenden nodig voor de vele vakanties die georganiseerd worden. Is dat ook wat voor u? Wij horen dat graag. Ook kunnen wij nog wel vrijwilligers gebruiken voor het organiseren van onze activiteiten. U bent van harte welkom. Tel. 0512-302086. Het bestuur.

15.


G. Wiegersma Wijnjewoude uw stalstoffeerder 110

SCANIA

Handelsonderneming G. Wiegersma

Tel. (0516) 48 17 86 Fax (0516) 48 10 57

Tj. Harkeswei 106 a/b 9241 HM Wijnjewoude

Ina Zandberg Schoonheidssalon Voor een mooi en verzorgd uiterlijk Gentiaan 22 Wijnjewoude 0516-481208 www.inazandberg.nl

Voor al uw:

* Bloemstukken Weinterp 1 * Snijbloemen 9241 HB Wijnjewoude * Kamerplanten Tel.: 0516 - 48 06 68 * Bruidswerk * Grafwerk * Sfeermakers * Kado’s Snuisterijen * info@bloemenenkadohuiswilma.nl www.bloemenkadohuiswilma.nl

16.


Tandenknarsen neemt toe door recessie Laatst las ik een interessant artikel in een vakblad: Politiek en tandheelkunde blijken niet alleen bedrijfsmatig invloed op elkaar te hebben, maar ook qua mondgezondheid. Het aantal mensen dat tandenknarst is sinds het begin van de recessie namelijk toegenomen. Stress en ongerustheid, gevoelens waar veel mensen last van hebben tijdens een economische recessie, zijn belangrijke oorzaken. Volgens officiĂŤle gegevens doet 8% tot 20% van de bevolking aan tandenknarsen, maar tandartsen denken dat het werkelijke aantal hoger ligt. Veel mensen hebben niet eens door dat zij tandenknarsen, omdat zij dit meestal 's nachts doen. Symptomen van knarsen zijn irritatie en stijfheid van de kaak, hoofdpijn en slijtage aan het gebit. Als tandenknarsen in een vroeg stadium wordt herkend, kan het op een relatief simpele en succesvolle manier verholpen worden, bijvoorbeeld met een spalk of gebitsbeschermer. Deze voorkomt dat de tanden beschadigen en verlicht de spierspanning die aangezichts- en hoofdpijn veroorzaakt.

Als tandenknarsen niet op tijd wordt herkend, wordt de pijn en de schade steeds groter. Het gebit kan dan hersteld worden met witte vullingen. Dit is een specialistische en uitgebreide behandeling. Ook hierna is het weer belangrijk dat de patiĂŤnt 's nachts een gebitsbeschermer gaat dragen om schade aan de vullingen te voorkomen.

Heeft u regelmatig last van hoofdpijn of kraakt uw kaakgewricht, vraag uw tandarts dan of hij uw gebit op sporen van knarsen na wil kijken. Ook kan hij uw kaakgewricht simpel onderzoeken tijdens de periodieke controle. Berry Duizendstra, tandarts www.tandheelkundigcentrumbakkeveen.nl

In een gelukkig leven schuilt de verwondering om elke hoek. 17.


Zorgboerderij De Twa Bûken Duerswâld 9 9241 GW Wijnjewoude

”Living & Growing” Dagbesteding Winkeltje Logeeropvang Mini-camping

0516 - 54 18 62 www.twabuken.nl

Voetverzorging Marijke Gediplomeerd pedicure Aantekening : diabetes Aantekening : reuma Ook bij u thuis Lid van Salon aan huis M.G.A. de Bruin Te Nijenhuiswei 27 9241 EA WIJNJEWOUDE Tel. mobiel: 06 29 211 470

Hendrik van der Heide 06 - 46 18 12 04 info@aforum.nl

aforum.nl

Voor alle tegelwerk Wijnjewoude 0516 - 85 08 62 Tel.: Mobiel: 06 - 536 740 98 E-mail: loksleane@home.nl 18.

badkamers & toilet keukens & vloeren


Studiekringen van en voor ouderen in Opsterland Het Ouderenwerk van Timpaan Welzijn is in september jl. gestart met de Studiekring in Opsterland. De studiekring is er voor 55 plussers die het prettig vinden om samen met leeftijdsgenoten eens uit te zoeken hoe bepaalde zaken in elkaar zitten. Het gaat om onderwerpen aan eigen inzicht en ervaring te toetsen, informatie te verzamelen en nieuwe gegevens te bestuderen. Thema's als voeding, veiligheid, zingeving, geschiedenis, wonen, milieu, reizen, inspraak van ouderen, wereldgodsdiensten, poëzie, gezondheid, literatuur kunnen bijvoorbeeld besproken worden. De bijeenkomsten vinden eens in de twee weken plaats op donderdagochtend en de locatie is vooralsnog MFC de Wier te Ureterp. Er is nog plaats voor belangstellenden! Voor meer informatie en aanmelding: Korrie Kooistra Timpaan Welzijn Tel. 06-46112664 Email: k.kooistra@timpaanwelzijn.nl Geertje Miedema Timpaan Welzijn tel. 06-46073968 Email: g.miedema@timpaanwelzijn.nl

't Achterom-winkeltje 't Achterom-winkeltje aan de Tsjerkewâl 18 Bakkeveen houdt twee “ YNRIN-DAGEN “ op vrijdag 16 en zaterdag 17 november met veel aanbiedingen. Tijdens deze dagen willen we u ook attenderen op onze creatieve en met eerlijke producten samengestelde fair trade Kerstpakketten waarvan we enkele voorbeelden laten zien. Deze producten hebben het keurmerk van Max Havelaar en zijn meestal biologisch geteeld. U kunt zelf de prijs bepalen door de producten uit te zoeken in ons winkeltje, wij maken er dan een mooi geheel van en u betaalt alleen de inhoud. Reeds vanaf € 5.- heeft u een mooi pakket. Bij meerdere pakketten graag vroegtijdig bestellen! Ook hebben we veel nieuwe, exclusieve cadeautjes, zoals: sjaals, sieraden, houten speelgoed, kaarten, kaarsenstan-

ders, vazen, beeldjes, kerstversieringen met en zonder lichtjes, enz. enz. Daarnaast heel veel 2de hands boeken, ook kinderboeken, soms z.g.a.n., speelgoed, kussenovertrekken met Kerstmotief, handwerkartikelen, voor slechts een paar euro. Het hoeft echt geen dure maand te worden! De opbrengst is voor onze arme naaste!

Een leven zonder dromen is als een tuin zonder bloemen.

De werkgroep.

19.


TAXI BV BEMIDDELING EN VERVOERSADVIES

Merkebuorren 72 9241 GH Wijnjewoude Tel.: (0516) 48 12 93 of 48 16 12 Mobiel: 06 - 51 33 95 55 (0516) 48 17 05 Fax:

Al meer dan veertig jaar verzorgen wij zittend ziekenvervoer. Daarnaast zijn wij gespecialiseerd in “W.M.O. Vervoer”. W.M.O. Is een vervoersvergoeding

De Buorren 73 - 8408 HK Lippenhuizen Telefoon: 0513 - 466379 Mobiel: 06 - 55344683 Fax: 0513 - 466385 www.lyklama.nl

Rabobank Geldautomaat en chipknipoplader aan de Merkebuorren Tel: 0512-587777

Drachten -Ureterp

voor ouderen of gehandicapten die zich moeilijk verplaatsen. Mogelijk komt u hiervoor in aanmerking! Bel dan gerust, wij verzorgen alle papieren voor u!

Klein Groningen 22 9241 HS Wijnjewoude

Tel.: (0516) 491277 F ax: (0516) 491479

Internet: www.garagedevries.nl E -mail: info@garagedevries.nl

Fysiotherapie Goren ·Fysiotherapie ·Manuele therapie ·Nek-, schouder- en arm specialisatie ·Triggerpoint therapie ·Medische fitness (alleen in Haulerwijk) 20.

Vestiging Bakkeveen: Tel: 0516 54 22 46 Weverswâl 7, 9243 JL Bakkeveen Vestiging Haulerwijk: Tel: 0516 42 27 61 Sinnehiem 1, 8433 JP Haulerwijk

www.fysiotherapiegoren.nl


Brocante dagen in kerstsfeer Zaterdag 15 december en zondag 16 December, zaterdag 22 en zondag 23 december staat de boerderij “It Foarhûs” aan de Tjalling Harkeswei 68 te Hemrik geheel in het teken van kerst. De authentieke boerderij uit 1850 is gelegen aan de Turfroute. Het kanaal is in de vorige eeuwen de vervoersweg geweest om turf te transporteren naar andere delen in Friesland en Drenthe. Rondom de boerderij ligt een boerenerf, die ook in de winter een eigen sfeer heeft. De fruitbomen in de bongerd zijn krachtige zwarte elementen waar vogels ook op koude dagen nog dankbaar gebruik van maken. De restanten van toortsen en andere kale plantenresten zijn theatrale elementen in de wintertijd. Zeker bij een nachtvorst is de tuin het decor voor een sprookje van opgaande plantendelen alsof de vorst er een wit poederlaagje suiker op heeft getoverd. Op de zolder van de deel waar de gebinten nog het zicht bepalen staat de brocante, een jarenlange verzameling van twee vriendinnen, te wachten op een nieuwe eigenaar in het sfeerlicht van kaarsen. De oude zetkasten die ooit zijn gebruikt door een drukkerij, staan vol met glaswerk en serviesgoed. Maar ook keukengerei, zilverwerk, en alles wat ernaast gelegen heeft staat gepoetst te

pronken op kasten en tafels. De grote tafel is gedekt met damast, zilveren bestek, feestelijke borden en dekschalen. Kandelaars, kaarsen en bijzondere natuurlijke decoraties maken het tot een feestelijke kersttafel waar men elk moment aan wil schuiven. De boomgaard heeft ook de afgelopen herfst veel fruit gegeven waarvan huisgemaakte biologische appelsap is gemaakt. Op deze brocantedagen staat de gekruide appelsap dan ook klaar als opwarmer in de koude en donkere dagen van de decembermaand. Een ieder is welkom op deze open brocante dagen in kerstsfeer van 11 – 17 uur. Voor meer informatie en de routebeschrijving : www.itfoarhus.nl Pauline Kick en Greetje Schaap Tjalling Harkeswei 68 – 8409 CN Hemrik .

21.


BOUWBEDRIJF J. POSTHUMUS Weinterp 40 9241 HE Wijnjewoude Tel.: 0516 - 48 13 81 Fax: 0516 - 48 13 62

k

i

r

t

a

n

meditatieschool Tjalling Harkeswei 75 9241 HL Wijnjewoude tel./fax: 0516 - 47 16 88 e-mail: info@kirtan.nl website: www.kirtan.nl

kursussen/trainingen op het gebied van: * meditatie * yoga * massage * stresspreventie * emotioneel lichaamswerk

UITVAART VER. E.D.D.

Wijnjewoude e.o. Voor crematie en begrafenis

Uitvaartverzorging Van der Zwaag Heerenveen Tel. 0513-622 339 Inlichtingen: J. Miedema

Penningmeesteres:

G. v.d. Wier-v.d. Meulen 0516 - 48 18 80

Weversw창l 3B 9243 JL Bakkeveen Tel.: 0516 - 54 13 25

Herenweg 19 8435 WT Donkerbroek Tel.: 0516 - 49 21 28

Slotemaker de Bruineweg 2 Merkebuorren 16 9241 GG Wijnjewoude 8433 MB Haulerwijk Tel.: 0516 - 48 12 74 Tel.: 0516 - 42 12 81

dorpshuis

De Swingel Mr. Geertswei 4 Wijnjewoude Inlichtingen en reserveringen bij de beheerders: door Eric en Trientsje van der Wal Tel: 0516 - 48 07 41 of 06 - 24449516 22.

0516 - 48 13 05

Voorzitter:


MS Collecteweek 19-24 november Strijd mee tegen onzichtbare slopende ziekte Al bijna 20 jaar zet het Nationaal MS Fonds zich in voor mensen met Multiple Sclerose, beter bekend als MS. MS is een ziekte van het centrale zenuwstelsel. Door nog onverklaarbare redenen valt je eigen lichaam dit zenuwstelsel aan. Hierdoor ontstaan allerlei fysieke ongemakken, bij de één heftiger dan bij de ander. Heel vaak zie je niks aan mensen met MS. Die lijken gewoon te fungeren, maar MS is net zo onvoorspelbaar als het weer en slaat toe wanneer je het niet verwacht. Leren leven met een onvoorspelbare ziekte als MS is een uitdaging. Het Nationaal MS Fonds richt zich op toegepast wetenschappelijk onderzoek, patiënten-begeleiding en voorlichting. Het onderzoek richt zich op het heden en nabije morgen en heeft daarbij de kwaliteit van leven hoog in het vaandel staan. Genezing is nu nog niet mogelijk daarom zet het Nationaal MS Fonds zich in op een beter leven met MS vandaag. Collectanten zijn hard nodig! Wilt u heel concreet helpen om mensen met MS een beter leven te geven?

Collecteren is niet moeilijk. U ontvangt van de coördinator in uw woonplaats de collectebus en overlegt in welke straat u wilt collecteren. Gemiddeld zet u zich 1 avond per jaar in! Meer informatie: Wilt u zich aanmelden en/of meer weten over ons werk? Bel 010 - 5919839 of kijk op: www.nationaalmsfonds.nl Een donatie op giro 5057 is meer dan welkom.

Ledenvergadering IJsclub Great Foarút Vrijdag 23 november 2012 om 20.00 uur is de ledenvergadering van ijsclub Great Foarút in de Swingel. Agenda 1 Opening 2 Notulen 3 Verslag secretaris 4 Bestuursverkiezing. Aftreden en herkiesbaar R. Posthumus 5 Verslag penningmeester 6 Benoeming keurmeesters 7 Bespreking rijderijen 8 Rondvraag 9 Sluiting.

Geluk hangt af van wat men kan geven, niet van wat men kan krijgen.

23.


Kraanwerk J.R. Bouma Voor alle grond- en water werken www.kraanwerkjrbouma.nl Weinterp 44* Wijnjewoude*Tel. 06-11292116

aannemer - en timmerbedrijf ook voor kunststofkozijnen gevelbekleding en windveren Bremerheide 20 Wijnjewoude

ijnjewoude

Tel.: 0516 - 481383

Tel.: 0516 - 471415

Tolleane 8 9241 WH Wijnjewoude

de jong auto’s & machines Roelof de Jong Opper Haudmare 32 9241 HR Wijnjewoude

website: www.dejongautosenmachines.nl

(0516) 48 10 17 zaak : 06 - 55 17 83 59 mobiel : e-mail : roelofdejong@freeler.nl

In- en verkoop alle merken auto's, machines en bedrijfsauto’s

Weinterp 44a * 9241 HE Wijnjewoude

24.

Duerswâldmer Wei 6, 9243 KA Bakkeveen Tel.: 06 - 20 35 64 90 E-mail: joswelfing@hotmail.com


Nieuws van Vrouwen van Nu, BvPF Voor de ledenbijeenkomst van oktober waren twee medewerkers van Zienn uitgenodigd. Zienn is een organisatie voor maatschappelijke opvang in Friesland, Groningen en Drenthe. Zij ondersteunt mensen die thuis – of dakloos zijn of in een crisissituatie zijn terechtgekomen. Door schulden, verslaving, relatieproblemen, werkloosheid of vereenzaming kunnen mensen de grip op hun leven kwijtraken. Zienn wil mensen nieuwe kansen bieden door bijv. woonondersteuning aan huis of zorgen voor crisisopvang. De medewerkers van Zienn gaven ons deze avond een boeiend beeld van hun werkzaamheden in deze maatschappelijke opvang. Op woensdag 21 november komt de heer K. Henstra met verhalen over de bewoners en hun leven op de Sumarreheide. De afdelingen Bakkeveen, Ureterp en Wijnjewoude komen 22 november bij elkaar om van Erica Plomp te horen wat “mindfulness” voor ons kan betekenen. Naar aanleiding van de eerste bijeenkomst over de sociale media is ons lid Roos van Dijk, bezig om een website op te zetten voor onze afdeling. De vrouwen van de kookgroep hadden in oktober een heerlijk vegetarisch herfst-

BvPF Vrouwen van Nu

menu bereid. Allerlei soorten paddenstoelen werden verwerkt in het voorgerecht en de soep. De appeloogst werd verwerkt in een toetje. Met elkaar koken, met elkaar eten en de gezellige nazit met koffie en thee bij de open haard maakt deze avonden tot hele bijzondere avonden. De leesgroep is dit seizoen begonnen met het lezen van een Frysk boek; It libben fan in oar, skreaun troch Jetske Bilker. Het volgende boek heeft de titel: Kinderen van het ruige land van Auke Hulst. Ook de volksdansgroep komt weer wekelijks bij elkaar. U ziet het, Vrouwen van Nu afdeling Wijnjewoude – Hemrik, biedt vrouwen een heel gevarieerd programma aan. Ook belangstelling voor onze activiteiten? Kom eens een keer als gast een bijeenkomst bijwonen. Onze voorzitter Sippy Dijkstra, tel.471315, geeft u graag meer informatie. Antje v.d. Heide.

25.


26.


Prikbord Bedankt Volg de vogels want jij kunt ze verstaan, maar voor ons zal het leven anders gaan.

Wij willen graag iedereen bedanken voor de overweldigende belangstelling, mooie woorden, prachtige bloemen, fijne brieven en kaarten die wij mochten ontvangen na het overlijden van mijn lieve man, onze heit, skoanheit en pake.

Nico de Haan De leegte blijft nog moeilijk te aanvaarden, maar zoveel betrokkenheid verzacht het verdriet en vergroot de moed om verder te gaan. Het is voor ons een grote troost te weten hoe geliefd hij was en hoe hij werd gewaardeerd. Geesje de Haan-Rooske, kinderen en kleinkinderen. Oktober 2012 Opbrengst Collecte Nierstichting 2012

De collecte van de Nierstichting Nederland in Wijnjewoude heeft een bedrag opgeleverd van 1170,75 euro. Alle gevers en collectanten hartelijk dank! Met vriendelijke groet, Jikke Posthumus

Wij zien terug op een zeer geslaagde Weinterperfair op de burendag. We willen iedereen bedanken voor hun inzet en vonden het fijn dat er zoveel bezoekers zijn geweest. De faircommissie.

Oproep Ben jij die ruimdenkende, creatieve, enthousiaste, vol ideeĂŤn zittende regelaar die per week twee uurtjes tijd over heeft? Dan zoeken we jou! Bel voor informatie, Lydia Huisman 0516-481178 of mail, waw-ba@wijnjewoude.net.

HM Haarmode November actie! Laat uw haar knippen en kleuren en ontvang GRATIS een flesje Silk Therapy 5 ml. HM Haarmode, Meester Geertswei 1, Wijnjewoude 0516-850885, hmhaarmode@hotmail.nl, www.hmhaarmode.nl

Te koop aangeboden Te huur Een pak van Sinterklaas en van Zwarte Piet. Voor inlichtingen en reservering: Intochtcommissie Wijnjewoude, Fam. Heslinga, tel. 48 19 29

i.v.m. aanschaf keuken, dus overcompleet; RVS koel/vriescombinatie van 4 jaar jong. Van het merk Bosch. Graag bellen op 06 – 53 46 42 50

27.


Volleybalvereniging DWS Beste volleybal vrienden De Balsponsors voor de maand november zijn: - Bloem & Kadohuis Wilma in Wijnjewoude - Autorijschool Manuel Boer in Wijnjewoude Namens D.W.S Hartelijk dank !! Het wedstrijdschema 8-11

19.15 20.15 21.15 21.15 21.15 15-11 19.15 19.15 20.15 20.15 21.15 22-11 ? ? 29-11 19.15 19.15 20.15 20.15 21.15

DWS XB 1 – D.F.S DWS DS 2 – s.v.Suameer DS 1 DWS HS 1 – Dovo/Hujades HS 6 DFS HS 3 – DWS HS 2 v.v. DSO DS 2 – DWS DS 1 s.v. Oerterp XB 1 – DWS XB 1 DWS DS 1 – HVC DS 2 JMC DS 2 – DWS DS 2 DWS HS 2 – SCS HS 3 D.O.S.(koll..HS 2 – DWS HS 1 Dovo/Hujades DS 3 – DWS DS 1 DWS HS 1 – Turfst.-Drac..HS 2 DWS XB 1 – v.v.Bakkeveen XB 1 Turfst.-Drac..JA 1 – DWS HS 2 Blok 87 DS 1 – DWS DS 1 DWS DS 2 – ODS DS 4 DWS HS 1 – RSO HS 2

M.F.C de Swingel M.F.C de Swingel M.F.C de Swingel Westermar M.F.C de Veste De Wier M.F.C de Swingel De Holten M.F.C de Swingel v.d Bij-Hal ? inhaal ? inhaal M.F.C de Swingel sportcentrum Drachten sportcentrum Drachten M.F.C de Swingel M.F.C de Swingel

Voor tijd en locatie 22 november, houdt de nevobo site in de gaten. Wedstrijd data C.M.V. Jeugd 24 november De Veste in Gr. Opende De wedstrijden van C.M.V jeugd worden gespeeld tussen 8.00 uur en 14.30 uur. Voor de exacte tijden neem daar voor contact op met Bertha.

28.


Verkoping in 't Wâldhûs. t.b.v. het Rode Kruis. Op donderdagmiddag 22 november is er weer een verkoping van onze handwerkclub met een verloting en zelf gemaakte goederen en creatieve dingen voor Sint en de kerst. U bent van harte welkom vanaf 13.30 uur tot 17.00 uur. Tot ziens in het Wâldhûs. De leiding; Janke Jongsma en Froukje Pera. tel.481495 & 481992. Op de foto ziet u twee kinderen uit Nepal. Een van de kinderen draagt een roze wit truitje met noppen in de mouwen en is gebreid door mevr. Abbel van onze handwerk club. Heel veel truitjes, mutsen en sjaals gaan daar naar toe, deze kinderen zijn er wat blij mee. Zijn er misschien ook dames die ook voor deze kinderen willen breien? Kom dan eens een kijkje nemen op de donderdagmorgen van 9.30 uur tot 11.00 uur. U bent van harte welkom om ons te helpen.

WAW Verschillende cursussen zijn inmiddels gestart, maar er liggen nog een aantal in het verschiet. Zit er op de valreep nog een interessante cursus voor u bij!? Ondertussen zijn we alweer bezig met het programma voor het voorjaar. Te zijner tijd zal dit programma weer te lezen zijn in onze folder en in de Bân/Waskemare.

Zoek nooit het geluk want je zoekt je een ongeluk 29.


Kennismakingsavond voetreflexologie Geschiedenis, uitleg reflexpunten en verkenning op de voeten. ZIEN, door naar de demonstratie te kijken. VOELEN, door de behandeling te ondergaan. DOEN, ervaren hoe het is om te geven. Docent: Els Marijt. Datum: woensdag 7 november, eenmalig. Tijd: 19.00 - 21.00 uur. Kosten: € 22,50. Contactpersoon: Ilse Huisman, 0516-480587. Na de les op 7 november kun je besluiten of je de cursus wilt volgen op nog 4 nader te bepalen avonden (zie cursus voetreflexologie). Els Marijt is gediplomeerd voetreflexoloog. Zij heeft diverse opleidingen en workshops gevolgd op het gebied van bewustzijn, holistische geneeswijzen en communicatie. Cursus voetreflexologie Voetreflexologie gaat uit van de eenheid van lichaam en geest. Door het geven van een impuls op de reflexzones van de voet, kunnen verstoringen in de energiestroom worden opgeheven. Er vindt een stimulerende werking naar het orgaan of lichaamsdeel plaats. De zelfhelende kracht van het lichaam wordt zo geactiveerd. Docent : Els Marijt. Datum : Nader te bepalen (4 lessen). Tijd: 19.00-21.00 uur. Kosten: € 97,50 (incl. olie en info-map). Contactpersoon: Ilse Huisman, 0516-480587. Duurzaam koken, hooimadam maken Wil je wel eens een stoofschotel of stoofpeertjes maken, maar heb je zelden tijd om een pan op een laag pitje te laten staan? Wordt je rijst nooit echt mooi en droog? Probeer dan de Hooimadam! Dit is een hippe variant van de hooikist. Die werd vroeger gebruikt om het eten voor de arbeiders op het veld warm te houden en om eten in te laten garen. De Hooimadam is met liefde bedacht en vervaardigd met respect voor mens, dier en milieu. Bedoeld voor iedereen die wil besparen op de energierekening, aandacht heeft voor het milieu, wel eens een pit tekort komt, eten warm wil houden of van slowfood houdt. Tijdens deze workshop krijg je uitleg over koken met de hooimadam en maak je je eigen hooimadam. Hiervoor moet je wel handig zijn op je eigen naaimachine. Docenten: Hendrika Overzet en Siebo Groenewold. Datum : 10 en 23 januari. Tijd: 19.30-21.30 uur. Kosten: € 5,00. Contactpersoon: Siebo Groenewold, tel 0516-481878. Beter converseren in het Engels At your service! Wilt u graag beter Engels spreken? Of weggezakte kennis weer ophalen? Meer zelfvertrouwen krijgen, omdat u al een tijd geen Engels meer hebt gesproken? In deze cursus stapt u in op uw eigen niveau en draait het vooral om het soepeler leren spreken van de taal. Uw zelfvertrouwen zal stevig opgekrikt worden, zodat u voortaan zonder aarzeling vlot een Engelse dialoog kunt voeren. Bovendien kunt u zelf thema's of onderwerpen aandragen die dan tijdens de lessen uitvoerig worden besproken en behandeld. 30.


Docent: Datum: Tijd: Aantal lessen: Kosten: Contactpersoon:

Ken Copeland. maandagavond 12 november. 19.30-21.00 uur. minimaal 10. € 7,50. Siebo Groenewold, 0516-481878.

Bezembinden Vroeger werd de van berkentakken gemaakte bezem gebruikt om de stal en het straatje aan te vegen, maar vooral ook om sneeuw mee te ruimen. Tegenwoordig wordt dezelfde bezem nog steeds voor deze doeleinden gebruikt, maar ook ter decoratie. Leer hoe je een bezem maakt. Je gaat met een bezembinder de bossen in, op zoek naar takken en een bezemsteel. De steel kan ook bij de bezembinder worden gekocht. 's Middags ga je je eigen bezem samenstellen en binden. Docent: Wietze van der Lei. Datum: zaterdag 10 november. Tijd: 10.00-15.00 uur. Kosten: € 7,50 Contactpersoon: Siebo Groenewold, tel. 0516-481878. Workshop engelen haken In Kroatië haken de vrouwen engelen, kleedjes en andere voorwerpen en figuren aan de lopende band om te verkopen aan de toeristen. Ook in Nederland is haken hot! Afhankelijk van naald- en garendikte wordt de engel groot of klein. Door gebruik van textielverharder krijgt hij zijn stevigheid. Haaknaald en garen neem je zelf mee, wij zorgen voor de rest. Docent: Anneke Heslinga. Datum: donderdagavond 15 en woensdagavond 21 november. Tijd: 19.30 uur-21.30 uur. Kosten: € 5,00 excl. materiaal, incl. 1 koffie of thee. Contactpersoon: Lydia Huisman, tel. 0516-481178. GRATIS* CURSUSSEN Deze cursussen worden gesubsidieerd door de gemeente Opsterland en uitgevoerd door een docent van het Friesland College. Schrijven van je levensverhaal. Je wilt je levensverhaal aan het papier toevertrouwen, maar je weet niet goed hoe je dit aanpakt. Het schrijven gaat met behulp van foto's, thema's, jeugdherinneringen en dergelijke. Schrijfervaring is voor deze cursus niet nodig. Docent: Ineke de Kuijper. Aanvang maandag 5 november. Aantal lessen: 4. Tijd: 13.30-16.00 uur. Contactpersoon: Siebo Groenewold, tel 0516-481878.

Opgeven kan bij de desbetreffende contactpersoon of via ons emailadres: waw-ba@wijnjewoude.net 31.


- vragen over het dorp Uw informatie- en contactpunt voor ontmoeting en advies: - activiteiten Bezoek- en postadres MFC “De Swingel” Woensdag van 10.00 tot 12.00 uur Tel. tijdens openingstijd: 06 - 12 548 683

GFH Mounleane 2-4 9241 HA Wijnjewoude Tel.: 0516 - 48 12 61 Fax: 0516 - 48 13 97

HF

- thuiszorg - woningaanpassing - kleine klusjes

Reparatiebedrijf

l

.n h f g . ww

w

- hulpmiddelen

Voor al uw reparatie werkzaamheden Moskouwei 4 aan; - tractoren - landbouwmachines 9241 WJ Wijnjewoude - tuinmachines tel.: 0516 - 48 16 93 - parkmachines b.g.g. 06 - 218 75 017

Hytex Fashion B.V. Mounleane 3a 9241 HA Wijnjewoude Tel.: 0516 - 48 13 31 Fax: 0516 - 48 17 45

TIMMERBEDRIJF EDWIN HOFSTEE Voor al uw: - nieuwbouw - verbouw Wolverlei 5 - onderhoud 9241 ER Wijnjewoude - renovatie Tel.: 06 - 23 67 77 46

adres postcode tel fax e-mail website

32.

Weinterp 60 9241 HE Wijnjewoude 0516 - 48 09 93 0516 - 48 08 85 info@boumaadmin.nl www.boumaadmin.nl

voor: grondwerk, mestverspreiden en slootmaaien


OPROEP:

GRIEPVACCINATIE 2012 Waarom geeft uw huisarts een g riepprik? Dit is om de ech te griep (influenza) bij va tbare mensen te voorkomen . Elk jaar vera ndert het influenzavirus een beetje, zo ook de samenstelling van het griepvaccin. Via deze weg willen wij de patiënten van h uisartsenpraktijk Wijnjewoude-Hemrik uitnodigen op de praktijk te Wijnjewoude voor een vaccinatie op:

Donderdag 8 november 2012 Tijdstip: 17.00 uur – 19.00 uur Wie komen in aanmerking voor deze vaccinaties? · · · · · ·

Mensen van 60 jaar en ouder Mensen die lijden aan een hart- of vaatziekte Mensen die lijden aan een longziekte Mensen die lijden aan suikerziekte N ierpatiënten Mensen waarbij de afweer verlaagd is door een bijzondere ziekte of bepaa lde soorten medicatie U ontvan gt een persoon lijke uitnodiging thuis.

Twijfelt u of u in aa nmerking komt, dan kunt u gerust m et ons of onze assisten tes overleggen (tel. 0516-481250). Met vrien delijke groet, namen s huisartsenpraktijk W ijnjewoude-Hemrik Mw. S .M. Sch ot F. Lewin 33.


Kerkdiensten Hervormde Kerk

4 8

9.30 uur 19.30 uur

Weinterp Duurswoude

11

9.30 uur 13.45 uur

Duurswoude Ger.kerk

18 25

9.30 uur 9.30 uur

Weinterp Duurswoude

November Dhr. M.van Heijningen, Dorkwerd Dhr. M.van Heijningen, Dorkwerd. Dankstond op donderdag Dhr. A. Lowijs, Noordscheschut Dhr. M. van Heijningen / ds E.J. vd Brink School, kerk, gezinsdienst Ds J. Hannessen, Heerenveen Ds. L.H. Voschezang, Bergambacht

2

9.30 uur

Weinterp

December Ds. H. Poot, Oosternieland. 1e Advent

Gereformeerde Kerk 4 7 11

9.30 uur 19.30 uur 9.30 uur 13.45 uur

18

9.30 uur

25

9.30 uur

November Ds. J. G. Arensman, Drachten. Zendingzondag Ds. E. J. van den Brink. Dankdag voor gewas en Arbeid. Ds. J. Kolk, Heerenveen, Voorbereiding H.A. Dhr. M. van Heijningen, Dorkwerd. Kerk en School dienst, in de Geref. Kerk. Ds. E. J. van den Brink, Heilig Avondmaal Laatste Zondag Kerkelijk Jaar. Ds. E. J. van den Brink, Laatste Zondag Kerkelijk Jaar.

2

9.30 uur

December Ds. G. Douma, Beilen. 1ste Advent.

34.


Dorpsagenda November 6 Klaverjassen bij café van der Wey 7 Soos met beeldhouwster R. Woudwijk 7 WAW Kennismaking met voetrelexologie 7 Dankstond in de Ger. Kerk 8 Dankstond in de Herv. kerk 8 Griepvaccinatie in Huisartsenpraktijk 10 Dorcas voedselactie 12 WAW. Beter converseren in het Engels 16/17 Ynrin dagen 't Achterom winkeltje 17 Najaarsconcert Euphonia Aanvang 20.00 uur. Ger. Kerk 19-24 Collecteweek MS 21 Vrouwen van Nu: De heer K.Henstra met verhalen over de Sumarreheide. 22 Vrouwen van Nu: Erica Plomp over mindfulness in Bakkeveen. 22 Verkoping in 't Wâldhûs t.b.v. het Rode Kruis 13.00 tot 17.00 uur 23 Ledenvergadering IJsclub Great Fourút 20.00 uur in de Swingel 23 Deze week Collecteweek voor het Leger des Heils. 24 Intocht Sinterklaas op Klein Groningen 27 Klaverjassen bij café van der Wey December 2 Evensong 19.30 uur Ger. Kerk 7 Schutjassen in de ODV kantine 14 Soos. Kerstmiddag 15/16 Brocantedagen in Kerstsfeer, Boerderij: It Foarhus, Tjalling Harkeswei 68, 18 Klaverjassen bij café van der Wey 19 Vrouwen van Nu: Kerstavond verzorgd door de kookgroep. 21 Schutjassen in de ODV kantine 23/23 Brocantedagen in Kerstsfeer, Boerderij: It Foarhus, Tjalling Harkeswei 68

35.


Medicatiebezorging Huisartsenpraktijk Wijnjewoude PatiĂŤnten van 70 jaar en ouder en patiĂŤnten die minder goed ter been zijn, kunnen de medicijnen en verbandartikelen thuis laten bezorgen. Indien u voor maandag 10.00 uur bestelt wordt het pakket op dinsdagmorgen bij u thuis bezorgd. Hier zijn geen kosten aan verbonden. Uiteraard kan er in geval van verhindering/afwezigheid met ons overlegd worden. Met vriendelijke groet, Huisartsenpraktijk Wijnjewoude

Doktersdiensten Huisartsenpraktijk Wijnjewoude Mr. Geertswei 15 Wijnjewoude tel. (0516) 48 12 50. Door de week overdag tel. 48 12 50 spoedlijn (0516) 48 08 08 Na 17.00 uur en in het weekend dokterswacht Friesland tel. 0900 1127112 Na 17.00 uur en in het weekend voor zwangeren: tel.06-27513698 (verlostelefoon)

Tijden - maken van afspraken voor het spreekuur of een visite 08:00 - 10:30 uur - aanvragen van herhalingsrecepten, 09:00 - 10:30 uur - koffiepauze met aansluitend verpleegkundig spreekuur 10.30 - 11.45 uur - bellen voor uitslagen 11.45 - 12.15 uur - medicijnen afhalen 16:00 - 17:00uur - wrattenspreekuur: in overleg met assistente Herhalingsrecepten aanvragen: het liefst d.m.v. lege medicijndoosjes of op een briefje in de daarvoor bestemde brievenbus. Herhalingsrecepten kunnen ook via de site besteld worden. www.lewin.praktijkinfo.nl Herhalingsrecepten kunnen de volgende werkdag tussen 16.00 uur en 17.00 uur afgehaald worden. Wij hebben lunchpauze vanaf 12:30 - 13:30 uur. Uiteraard zijn we dan wel voor spoedgevallen bereikbaar. Heeft u spoedeisende huisartsenhulp nodig op werkdagen na 17.00 uur, 's avonds, 's nachts in de weekenden of op feestdagen bel dan het onderstaand nummer: 0900 1127112 U krijgt een ervaren doktersassistent(e) aan de lijn die u een aantal vragen zal stellen en u verder op weg helpt. Het kan zijn dat u gevraagd wordt om naar de Dokterswachtpost in Drachten te komen. Deze is gevestigd op het ziekenhuisterrein van ziekenhuis Nij Smellinge. De Dokterswachtpost bevindt zich op het terrein naast het compagnonshuis. Hier kan ook geparkeerd worden.

36.

Als de veronderstellingen fout zijn is er weinig kans dat de conclusies iets waard zijn.


In-verkoop/bemiddeling auto onderdelen, accessoires en occasions Egbert

de Boer

drukkerij

Sparjeburd 19 8409 CK HEMRIK

Telefoon: 0516 - 47 12 76 Fax: 0516 - 47 15 44

www.drukkerijpool.nl Tel.: 0516 - 48 15 97

Mobiel: 06 - 54 272 376

Geopend op afspraak

E-Mail: info@egbertdeboer.nl Website: www.egbertdeboer.nl

Ook voor rouwdrukwerk kunt u bij ons terecht


Soelaes biedt: ! Koffer met verhalen - vertellingen voor jong en oud ! Cursus Verhalen vertellen – 15, 22, 29 nov, 13 dec ! Dingen in gedichten - workshop poëzie - 5 nov ! Fotokaarten – ook als wenskaart met tekst ! Wisselkist - kunstige cadeaus bij Puer in Gorredijk

Najaarsactie CV ketel van Remeha

Remeha Tzerra serie Dé nieuwe standaard in kwaliteit met 10 jaar garantie op onderdelen en

€ 100,-

retour

De Haan Installatietechniek De actie is geldig tot eind december 2012

Bel voor een afspraak tussen 18.00 - 20.00 uur 06 - 20 60 06 21

november 2012  
november 2012  

het dorpsblad van wijnjewoude

Advertisement