Page 1

d l a b v s o p o r r Wijn o d s k j i jewo l e d n u a d a

ja a

20 13

16

e

M

de B창n

rga

ng

Nr. 172

sep

t

r e b em


Jubbega & Donkerbroek

Specialist op het gebied van: - Fysiotherapie - Sportfysiotherapie - Manuele therapie, - Beweegprogramma's - DiĂŤtetiek.

Bel vrijblijvend naar onze praktijk in Jubbega of Donkerbroek. Of kom gerust langs, wij staan u graag te woord! Behandeling aan huis is ook mogelijk.

Kinderen/jongeren met een beperking!! - dagbesteding voor jongeren die buiten het werkcircuit vallen. - tijdelijk verblijf - logeerhuis - dagopvang

Wij zijn op zoek naar eenvoudige werkzaamheden voor de dag besteding in de vorm van 'tafel' werkzaamheden. Merkebuorren 90 - 9241 GH Wijnjewoude T:0516-480507 - Stichtingaetb.nl


Van de redactie Redactie "de Bân” Annie Posthumus, Weinterp 40 Klaasje v.d. Woude, Te Nijenhuiswei 10 Durk van der Veen, Merkebuorren 127 Klaas Greidanus, Bremerheide 20 Klaske de Vries, Russchenreed 48 Wikje Hofman, Noormanstrjitte 18

tel: tel: tel: tel: tel: tel:

48 13 81 48 13 91 48 13 98 48 13 83 48 13 05 06 - 47 50 42 41

Een praatje bij het plaatje "De Muildieren stalen de show bij het ringsteken".

Stichting Doarpskrante de Bân. Bankrekeningnummer 369065182.

De volgende Bân verschijnt op zaterdag 5 oktober. De Bân is ook te vinden op www.wijnjewoude.net Hoe en waar moet ik mijn kopij voor de Bân inleveren? Bij voorkeur als rtf bestand of als een gewoon Word document en dan in lettertype arial 11, via de e-mail deban@wijnjewoude.net. Dit kan tot zaterdag 28 september 18.00 uur. Kopij die niet via e-mail gaat moet op donderdag 26 september binnen zijn bij Klaasje van der Woude, te Nijenhuiswei 10. Te laat binnen gekomen kopij kunnen wij helaas niet meer plaatsen. Klachten over de bezorging kunt u melden bij Annie Posthumus tel. 481381. Voor vragen en of inlichtingen over advertenties kunt u terecht bij Klaas Greidanus greidanus@zonnet.nl.

Werkgroep Website Wijnjewoude Tegenwoordig heeft bijna iedereen een eigen website. Zeker voor bedrijven is online aanwezigheid een onmisbaar onderdeel van de bedrijfsstrategie. Maar ook voor verenigingen, stichtingen, hobbyisten en ga zo maar door is internet al evenzo belangrijk. Laat je nu inspireren door Jan Lammert en Arne en maak jezelf wegwijs op de site van Wijnjewoude. Ook wanneer je de eerste kennismaking hebt bezocht maar er nog vragen of onduidelijkheden zijn ben je deze avond van harte welkom. Met de cursus kun jij straks een website ontwerpen in je eigen stijl. Voor jou geen saaie, grijze website maar een aansprekend, interactief en gebruiksvriendelijk geheel! De cursus is geheel gratis en wordt gegeven in het WAW-lokaal van MFC de Swingel op dinsdagavond 17 september a.s. vanaf 20.00 uur. Opgeven doe je per mail waw-ba@wijnjwoude.net of telefonisch 0516-481878

Je wordt zelf niet groter door anderen te kleineren. 1.


Berichten van Plaatselijk Belang

Te Plak stoeptegelverkoop Tijdens de Willedei komt de actie 'adopteer een tegel' tot een hoogtepunt. We gaan de plannen presenteren en dorpsgenoten worden aangemoedigd zich aan de nieuwe sport- en ontmoetingsplek Te Plak te verbinden door symbolisch een stoeptegel te kopen voor 5 euro per stuk. De voorbereidingen voor realisatie van Te Plak zijn bijna klaar en ook de financiĂŤle dekking komt met steun van de gemeente, Elkien en enkele fondsen aardig in zicht. We kunnen op de arbeidskosten besparen door met zelfwerkzaamheid het grond- en bestratingswerk ter hand te nemen. Voor de bekostiging van het bestratingsmateriaal vragen we uw hulp via de koop van een stoeptegel.

Nieuwbouw Welfingstrjitte De drie blokjes huurhuizen staan er prachtig bij en worden momenteel afgewerkt. De toekomstige bewoners hebben inmiddels binnen mogen rondkijken en maten opgenomen etc. Ze hebben er zin in. We hopen dat ook de bouwkavels (twee aan elk uiteinde van het project) op niet te lange termijn verkocht worden. Met de herinrichting van de bestrating krijgt de Welfingstrjitte dan een heel aantrekkelijke uitstraling. Overleg met Burgemeester en Wethouders Op 25 september ontmoeten we het college van BenW voor het jaarlijks overleg. Deze keer hebben we gekozen om samen te komen in gebouw De Driehoek. Het overleg is bedoeld voor wederzijdse informatie- en gedachtenuitwisseling. Diverse onderwerpen staan op de agenda. Na afloop kunt u er meer over lezen. Het Bestuur.

2.

De tijd is te traag voor wie wacht, te snel voor wie bedeesd is, te lang voor wie treurt, te kort voor wie zich verblijdt, maar voor wie het heeft is de tijd eeuwig.


Duerswâld (zuidkant) en Breeberchspaad Het eerste huis aan de zuidkant van de straat Duerswâld was lang één van de grootste boerderijen van het dorp Duurswoude. Henk en Ineke van Straten zijn er sinds september 2011 gestart met een luxe Bêd en Brochje met de zeer toepasselijke naam “ Duerswâld”. Dit na een restauratie van de boerderij die zij in 2008 betrokken. Oorspronkelijk stond de boerderij ter hoogte van de kerk aan het zandpad dat zoals in de vorige aflevering vermeld het verlengde was van Ald Duerswâld. Hier woonde vroeger volgens de ietwat onduidelijke aantekeningen van Meinsma, Tjallenij. Een naam met wat vraagtekens, Wie weet wat ??. In Meinsma's jeugd woonden er drie broers Oosterloo. Jacob was getrouwd maar is jong gestorven en later de twee anderen ook. De weduwe van Jacob met haar zoons braken de boerderij af en herbouwden deze op de huidige plek. Zoon Hendrik Lammert zette de boerderij voort met zijn vrouw Iemkje Boonstra. Hun zonen Douwe en Jacob bleven er boer tot ongeveer 1960. Daarna werden Gerrit en Roelie de Haan er boer en boerin tot 1967. Hielke en Tjitske Posthumus-v/d Heide verruilden toen hun woonplaats van Siegers- naar Duurswoude en streken hier neer. Een flink aantal jaren woonden zoon Henk en zijn vrouw Japke onder hetzelfde grote dak. Naast de oorspronkelijke plek van de eerder omschreven boerderij staat het huisje dat bij de kerk hoort. Waarschijnlijk, schrijft Meinsma, woonde hier vroeger de koster in “want toen ik een jongen was zat er een bedstee in met een deurtje“. De kerk is van 1200 met rondom het kerkhof waar velen zijn begraven, want Bakkeveensters werden hier ook begraven. Het moet vroeger een Rooms Katholieke kerk geweest zijn maar de eerste Dominee is hier al in 1625 geweest, aldus Meinsma.

Op wat nu het parkeerterrein is stond een boerderij welke in 1977 afgebroken is. De laatste bewoner was Popke de Jong die er melkvee had. Daarnaast was hij in herfst en winter bezig bomen uit het bos te slepen voor de houtwinning. Zijn hele werkzame leven woonde hij hier samen met zijn vrouw Sietske en hun kinderen. Daarvoor woonde zijn vader Andries hier al lange tijd met diens gezin. Nog eerder al voor 1880 was het de woonstee van Anne v/d Bos met zijn vrouw Durkje die echter jong overleed. Toen is Anne weer getrouwd en vertrokken naar Bakkeveen. Aan de oostkant van het parkeerterrein stond vroeger ook nog een kleine boerderij, een plaatske in Meinsma's woorden, wat later verplaatst zou worden naar

3.


c

Mounleane 14 9241 HA Wijnjewoude 0516-426885 06-12996376

Timmer & Klusbedrijf C. de Vries

timmerbedrijfcdv@hetnet.nl

Iets te vieren, reünie, vergadering Warm - koud buffet / BBQ / Koffietafel Gezellige zaal, privé terras

hotel Restaurant Jo kinne hjir net allinnich lekker ite, mar no ek lekker sliepe! Duerswâld 23 9241 GW Wijnjewoude

Tel.: (0516) 54 12 15 www.destripe.nl

Biedt allerlei mogelijkheden. Informeer vrijblijvend. Mjumsterwei 16 9243 SK Bakkeveen tel. 0516 541493

Ÿ Ÿ Ÿ Ÿ Ÿ Ÿ

In- en verkoop occasions In- en verkoop classic cars In- en verkoop USA cars APK keuringsstation Onderhoud en reparatie; alle merken Ook voor onderhoud aan uw oldtimer / klassieker

Weinterp 26 - 9241 HD - Wijnjewoude (Frl.) Tel. +31 (0)516 - 48 12 60 – www.autobedrijfjansma.nl

FB Dopheide 8c-2 9202 PB Drachten 0512 - 54 66 35 0512 - 54 67 10

4.

Weinterp 22 a 9241 HD Wijnjewoude Tel.: 0516 - 48 16 00


de verharde weg en nu de boerderij is van Johannes Bosscha die er woont met Nico Viet. In het plaatske woonde het gezin van Pieter de Boer. Hun dochter Imke die getrouwd was met ook een Popke de Jong, waren de volgende bewoners. Toen is het huis afgebrand maar wel herbouwd. De bewoners verhuisden echter naar de overkant van de weg. Een Otte de Jong werd de nieuwe bewoner met zijn broer als mede eigenaar. Dit was een gierige vrijgezel, schrijft Meinsma, hij had een hok op het land en daar woonde hij bij zijn koeien in. Nadat Otte verhuisde verderop had hij het alleen en verhuurde de kamer. Timmerman Keuning heeft er ook gewoond. Later woonde er nog een weduwe U de Jong met haar zoon. In de winter van 1903 is de boerderij verkocht aan Klaas Huizinga en deze werd eigenaar bewoner. Na zijn dood is zijn vrouw vertrokken naar de provincie Groningen. Koop Bosscha kocht toen de boerderij en heeft deze verplaatst naar de verharde weg. Achter de voorgaand beschreven huizen aan wat nu het Breeberchspaad is staat het huis van Dokter Prummel. Het huis is

gebouwd in 1928 en op de plek waar de hooiberg stond is een modern woongebouw anno 2000 verrezen. Ooit woonde hier de familie Tjibbe v/d Veen. De oudste zoon Reinder bleef er wonen met zijn vrouw Aaltje Hoekstra maar is op heel jonge leeftijd in 1905 overleden. De weduwe hertrouwde een jaar later met een Liekele Oppers maar overleed ook nog jong in november 1907. 5 dagen na de bevalling van haar levenloos geboren kind. Het huis is verkocht aan W. de Jong maar is daarna afgebrand en in het nieuw gebouwde huis woonde toen een H. Bekkema. Opnieuw sloeg het noodlot toe en weer werd het huis door brand verwoest. Steven Duursma kocht toen de grond en bouwde er met zijn vrouw Jinke in 1928 het huis waar hun zonen Roel en Jan en dochter Jantje meer dan een halve eeuw lang hebben gewoond. Er stond in deze omgeving nog een huis bij het fietspad waar verschillende mensen hebben gewoond. Wiebe Dijkstra was er ĂŠĂŠn van en later Jan Sakes v/d Bos die het verkocht aan een Lyklema. Deze kon daardoor de boerderij huren welke in

5.


eigendom was van Lyklema en eerder beschreven in de aflevering over Duersw창ld. Linze v/d Veer werd toen bewoner van het huis maar zijn vrouw hield een ongelukje met een petroleumlamp en ook dit huis brandde af maar is niet weer opgebouwd. Terug naar de verharde weg en de boerderij bewoond zoals eerder gemeld door Johannes Bosscha en Nico Viet. Gebouwd door Johannes zijn grootouders Koop en Anna Bosscha- Zwanenburg in de jaren 1920. Zoon Fedde en zijn vrouw Teatske de Vries namen vervolgens de boerderij over. Een bijzonderheid noemt Meinsma het dat een zestal boerderijen in deze omgeving allemaal aan de Adel toebehoorden, maar deze niet. Men zegt dat er in vroeger tijd, rondom de zestiende eeuw, veepest woedde. Veel boeren moesten uit armoede hun boerderijen verkopen. Adelijke families zoals Boelens, Lyklema's en Haringsma's kochten deze boerderijen met het land en woeste grond op.

Douwe Maaike.

Lieuwe Walda bij het paard met naast hem zoon Roel.

6.


In de zestiger jaren is het huis naast de boerderij door de Bosscha's gebouwd. De eerste bewoners waren Klaas en Richtje de Jong. Klaas Popkes in de volksmond, weer zo'n geval van hoe was de achternaam ook al weer. Het huis werd gebouwd om Fedde en Teatske de gelegenheid te bieden om boer te worden op het boerderijtje van Klaas en Richtje. Na hun overlijden werden Brucht en Aaltje Schievink-Boonstra een tijdlang de bewoners. Daarna grootmoeder Anna Bosscha en nu al vele jaren haar dochter Appie. Tegen de bosrand stond ook nog een huis dat omstreeks 1900 is gebouwd door

Anne Donker. Het bouwmateriaal was afkomstig van een huisje dat op de heide stond en gedeeltelijk nieuw. Lieuwe Walda en zijn vrouw Elisebet hebben er jarenlang gewoond. Hun oudste zoon Roel werd burgemeester van o.a. Ameland. Lieuwe was vrachtrijder met paard en wagen. De weduwe van Douwe Rozema, Maaike werd later de bewoonster en daarna heeft er nog een familie Meijer gewoond voordat het werd afgebroken en er geen toestemming van de gemeente Opsterland kwam om er nieuw te bouwen. Durk.

Is er meer tussen hemel en aarde? Ontdek het en doe mee aan de Alpha-cursus in Wijnjewoude De cursus in Wijnjewoude beslaat 10 avonden van 19.00 uur tot 21.45 uur, een weekend (vrijdagavond plus zaterdag) en een afsluitende avond. Op donderdag 26 september 2013 is er een introductie avond waarin wordt uitgelegd wat we tijdens deze cursus gaan doen. Deze avond begint om 20.00 uur. U/ jij kunt dan besluiten over deelname. Bij voldoende deelname zal na onderling overleg bepaald worden welke avond voor iedereen het meest geschikt is. Elke cursusavond start met een gezamenlijke maaltijd. Op de avonden is er veel ruimte voor gesprek en ontmoeting. De Alpha-cursus wordt in Nederland op ruim 500 plaatsen gegeven door christenen uit verschillende kerken, en is bedoeld voor iedereen die zich een tijdje vrijblijvend wil verdiepen in wat het christelijk geloof nu eigenlijk inhoudt. Iedereen is welkom: mensen die geloven of juist helemaal niet geloven en iedereen daar tussen in. De locatie voor de cursus is “Het Trefpunt�, achter de gereformeerde kerk, Merkebourren 34 in Wijnjewoude. Voor opgave en informatie kunt je contact opnemen met: Carla Swart, tel: 0516-480756

7.


VVV Wijnjewoude

Geslaagde fietsavondvierdaagse In de week van 9 t/m 12 juli hebben vele inwoners van Wijnjewoude en omstreken meegedaan aan de fietsavondvierdaagse. Er waren weer vier prachtige routes uitgezet door de bosrijke omgeving rond Wijnjewoude. De routes gingen richting Lippenhuizen, Beetsterzwaag, Haulerwijk (blauwe bos) en Nuis, Marum (Coendersbos). Soms werden de paadjes wel erg smal en was het spannend om door te kunnen fietsen. De jeugdige fietsers hadden hier geen last van. Ook was er een zeer jeugdige fietser die als eerste binnen wilde komen. Voor hem de pech dat de ketting een paar keer van de fiets raakte. Moeder in witte broek mocht de ketting er dan weer om zetten. Met zwarte handen en een niet meer witte broek lukte het hun toch om als eerste binnen te komen. Voldaan konden ze op het terras genieten van de gekregen medaille en iets lekkers.

Maar het ging natuurlijk niet om een wedstrijd, het ging om het fietsen, genieten van de natuur en omgeving. De leeftijd voor deze fietstavond4daagse was zeer gevarieerd. Het was van 4- tot 80+. De jeugdigen van 4- fietsen natuurlijk niet zelf maar zaten lekker voor of achterop de fiets bij heit of mem. Maar met onderweg een spekje van de organisatie was het voor jong en oud genieten. Na de fietstocht van circa 30 km was het aangenaam vertoeven op het terras van de Stripe of in de Stripe voor een versnapering. Zie voor foto’s op de website van Wijnjewoude. Uitslag ringsteken Op 3 augustus was er weer het jaarlijkse ringsteken in Wijnjewoude. Hierbij de winnaars: 1. Jan Lammert Sijtsma sr. met als ringsteekster Alie Zoodsma en het paard Mieranda 2. Nadine Roffel met als paard Boy 3. H. Hofstede met als ringsteekster Emmy De prijs van het schoonste geheel ging naar Coralinda van Boven met als ringsteekster Rosemarije Benschop. Een prachtig gezicht waarbij 6 muildieren voor de kar waren ingespannen. Zie voor foto’s op de website van Wijnjewoude. Rommelmarkten Dan resteren er nog twee rommelmarkten voor dit zomerseizoen. 4 september van 14.00 – 18.00 uur 2 oktober van 14.00 – 18.00 uur

8.

VVV Duurswoude Wijnjewoude


Gemengde technieken op textiel Najaar 2013 Waskemeer In deze workshop maak je spelenderwijs kennis met zowel de uitsparingtechniek batikken als sjabloon en zeefdruk. We gaan deze technieken ook gemengd toepassen, om bijv. een lichtzuil of om gebruikstextiel als kleding te verfraaien. De workshop biedt een ontspannen en creatieve manier van werken waarbij je je eigen vormentaal ontdekt en je laat verrassen door wat er als vanzelf uit je handen ontstaat. Paulus Carlier is beeldend kunstenaar en docent; hij combineert deze ambachtelijke technieken al jaren op een persoonlijke wijze in zijn werk. De cursus bestaat uit acht bijeenkomsten van twee uur. Plaats: Atelier Carlier , Wijkweg 3 Waskemeer Start: Vrijdag 20 september 2013 15.00 tot 17.00 uur. Prijs: 80,00 euro (incl. materiaal.)

Soos Wijnjewoude We starten weer met een reisje en wel op dinsdag 17 september. Dat wordt een reisje met de bus en de boot. We vertrekken 13.00 uur vanaf het Wâldhûs met de bus naar Kraggenburg voor een rondreis met de boot. Met het thema “oud en nieuw land” belooft het een mooie tocht te worden. We sluiten de dag af met een diner. Er moeten minimaal 35 personen meegaan. Graag nog opgave bij het bestuur. B. Geertsma J. Monderman Elske de Kleine B. Dekker

480918 481256 481083 471471 Namens het bestuur, Joke Nust

9.


Nieuws van de zondagsschool Beste jongens en meisjes, De zondagsschool is weer begonnen!!!! Wil jij……. - de verhalen uit de Bijbel (beter) leren kennen? - nieuwe liedjes leren? - op een gezellige, ontspannen manier bezig zijn met het Woord van God? Dan ….. is de zondagsschool iets voor jou!! De zondagsschool…… - is voor alle kinderen van 4-12 jaar - is elke week een Bijbelverhaal met daarbij een aansluitend werkboekje Kortom: we proberen je op een fijne en positieve manier bekend te maken met de verhalen uit de bijbel en wat die verhalen in de tijd van nu voor ons betekenen. De zondagsschool is gewoon leuk!! Er zijn 2 leeftijdsgroepen. Elke zondagmorgen van half 10 tot half 11 zijn jullie van harte welkom in gebouw de Driehoek. Lijkt het jou ook leuk? We zien je graag! Neem gerust je vriend of vriendinnetje mee! Tot ziens ! De leiding van de zondagsschool

10.


Bijzondere kunstmarkt op een bijzondere plek: Speelbos Sparjebird Kunst in Opsterland organiseert in samenwerking met Ateliers Majeur op zondag 8 september 2013 een kunstmarkt. Speelbos Sparjebird bij Hemrik is ook dit jaar het decor voor de markt. Een prachtige, sfeervolle plek in het bos, centraal gelegen in Opsterland. Naast een aantal bekende deelnemers zijn er ook veel nieuwe deelnemers die niet alleen uit Opsterland komen. Er zijn ongeveer 45 kramen met een zeer gevarieerd aanbod: keramiek in verschillende technieken; unieke sieraden; schilderkunst; beeldhouwkunst in de vorm van metalen en stenen beelden; houtsculpturen; bodypainting; textielkunst; grafisch werk en fotografie. Het Openluchttheater op het terrein wordt gebruikt door Ateliers Majeur, het centrum voor de kunsten in Heerenveen, Opsterland en regio. In hun kraam ligt informatie over hun cursusprogramma voor het komende jaar. Tijdens de kunstmarkt kan jong en oud een workshop volgen bij docenten van Ateliers Majeur of luisteren en kijken naar de muzikale, theatrale, dansante en beeldende optredens. Circusschool De Hoogte zal aanwezig zijn en een workshop geven. Ook is er een optreden van de dansgroep “Eijerproducties� uit Jubbega. In de blokhut op het terrein is eten en drinken verkrijgbaar en met mooi weer is het terras geopend. De markt begint om 11.00 uur en duurt tot 17.00 uur. De toegang is gratis en er is volop parkeergelegenheid. Het adres is: Speelbos Sparjebird, Sparjeburd 4, 8409 CK Hemrik. Meer informatie is te vinden op de website www.kunstinopsterland.nl

11.


k

i

r

t

a

n

meditatieschool Tjalling Harkeswei 75 9241 HL Wijnjewoude tel./fax: 0516 - 47 16 88 e-mail: info@kirtan.nl website: www.kirtan.nl

kursussen/trainingen op het gebied van: * meditatie * yoga * massage * stresspreventie * emotioneel lichaamswerk

UITVAART VER. E.D.D.

Wijnjewoude e.o. Voor crematie en begrafenis

Uitvaartverzorging Van der Zwaag Heerenveen Tel. 0513-622 339 Inlichtingen: J. Miedema

Penningmeesteres:

G. v.d. Wier-v.d. Meulen 0516 - 48 18 80

Weversw창l 3B 9243 JL Bakkeveen Tel.: 0516 - 54 13 25

Herenweg 19 8435 WT Donkerbroek Tel.: 0516 - 49 21 28

Slotemaker de Bruineweg 2 Merkebuorren 16 9241 GG Wijnjewoude 8433 MB Haulerwijk Tel.: 0516 - 48 12 74 Tel.: 0516 - 42 12 81

Mr. Geertswei 4 Wijnjewoude Inlichtingen en reserveringen bij de beheerders: door Eric en Trientsje van der Wal Tel: 0516 - 48 07 41 of 06 - 24449516 12.

0516 - 48 13 05

Voorzitter:


Nederlands Bijbelgenootschap Geef uw oude Bijbel of Liedboek een nieuwe kans Wat doet u met uw oude Bijbel, liedboek? Het N.B.G en Uitgeversgroep Jongbloed willen uw oude bijbels en liedboeken graag hebben. Ze worden ingezameld en het papier wordt gebruikt voor het maken van nieuwe Bijbels. Het ingezamelde en gerecyclede papier willen ze graag inzetten voor een Bijbelproject Doet u mee!! U kunt uw Bijbels en liedboeken inleveren tot 31 december 2013bij onderstaande adressen. Voorzitter B. Joustra Opperbuorren 12 en S. de Haan Te Nijenhuiswei 5.

Samen Bijbellezen - wie was Jezus? Donderdagmorgen 12 september gaan we van start met een Bijbelleesgroep. In acht bijeenkomsten van ongeveer anderhalf uur willen we samen al lezend en pratend op zoek gaan naar de boodschap van de Bijbel. Christen of niet christen, zoekend, twijfelend of nieuwsgierig: echt iedereen is welkom. We beginnen elke keer om 10.00 uur in de kleine zaal in de Swingel. We lezen eerst een gedeelte uit Markus en daarna praten we met elkaar door over wat we gelezen hebben. Koffie en thee zullen uiteraard niet ontbreken en deelname is gratis. Graag tot dan! Joost van den Brink en Michel van Heijningen. Meer info: 050-5774230.

Middagdienst zondag 29 september D.V. zondagmiddag 29 september is er om 14.00 uur een dienst in de Hervormde Kerk te Weinterp. Tijdens deze dienst gaat Kerkelijk werker Michel van Heijningen voor. Het mannenensemble uit Boornbergum zal voor ons zingen (dit mannenkoor heeft ook tijdens de Tentdienst bij het dorpsfeest gezongen). Wij hopen u/jou tijdens deze dienst te ontmoeten! De activiteitencommissie Hervormde kerk Wijnjewoude

Anders zijn is een gave waar je mee geboren bent. Maak er geen misbruik van door te proberen je aan te passen. 13.


Een groot deel van de stroom die we nodig hebben wordt duurzaam opgewekt. Het papier dat wij gebruiken is duurzaam (FSC keurmerk).

Ina Zandberg Schoonheidssalon Voor een mooi en verzorgd uiterlijk Gentiaan 22 Wijnjewoude 0516-481208 www.inazandberg.nl

Voor al uw:

G. Wiegersma Wijnjewoude uw stalstoffeerder 110

SCANIA

Handelsonderneming G. Wiegersma

Tel. (0516) 48 17 86 Fax (0516) 48 10 57

Tj. Harkeswei 106 a/b 9241 HM Wijnjewoude

* Bloemstukken Weinterp 1 * Snijbloemen 9241 HB Wijnjewoude * Kamerplanten Tel.: 0516 - 48 06 68 * Bruidswerk * Grafwerk * Sfeermakers * Kado’s Snuisterijen * info@bloemenenkadohuiswilma.nl www.bloemenkadohuiswilma.nl

14.


Volleybalvereniging DWS Beste volleybal vrienden Het nieuwe seizoen gaat weer beginnen dus gaan we er met zijn allen weer een mooi sportief seizoen van maken. De trainingstijden beginnen op maandag 2 september 1ste training: Dames 1 om 20.15 uur en dinsdag 3 september 2013 Competitie jeugd: trainen van 19.30 uur tot 20.20 uur. 1ste training: Heren 1 en 2 gezamenlijk om 20.20 uur, in overleg trainingstijden. Donderdag 5 september Jongste jeugd: Trainen van 16.30 tot 18.30 voor verdere informatie neem contact op met Bertha Langhout Tel. 0516- 481772. Recreanten trainen op maandag om 19.00 uur tot 20.15 uur. Wedstrijdschema 5-9 21.00 VCS DS 2 – DWS DS 1 12-9 21.00 D.O.S(koll..) HS 2 – DWS HS 1 19-9 19.15 DWS DS 1 – Kwiek DS 2 19.15 Wèz Handich MB 1 – DWS MB 1 20.15 DWS HS 1 – JMC HS 1 21.15 ODS HS 3 - DWS HS 2 26-9 19.15 Turfst.-Drac…MB 3 – DWS MB 1 ? 20.15 DWS HS 2 – SCS HS 3 ? 20.15 DWS HS 1 – Turfst… Drac…HS 2 21.15 S.V.T DS 1 – DWS DS 1

beker De Houtmoune beker Sporthal Revalidatie Frl. de Swingel Fugelkamp de Swingel Sporthal Revalidatie Frl. Sportcentrum Drachten de Swingel de Swingel De Doelstien

Als je denkt dat volleybal iets voor jou is kom dan gerust bij de trainingen binnen lopen. Wij als bestuur wensen iedereen veel volleybal plezier

“Het Rode Kruis”, Het Wâldhûs. Onze handwerkgroep begint weer op donderdagmorgen 12 september van 9.30 tot 11.00 uur. Zijn er misschien ook dames die mee willen breien voor de Straatkinderen in Nepal, o.a. truitjes, mutsjes enz?. U, jij bent van harte welkom op onze handwerkgroep in 't Wâldhûs. Ook staan wij met onze handwerkspullen op de braderie tijdens de Willedei. De Leiding, Janke Jongsma tel. 481495

Froukje Pera Tel. 481992.

15.


Zorgboerderij De Twa Bûken Duerswâld 9 9241 GW Wijnjewoude

”Living & Growing” Dagbesteding Winkeltje Logeeropvang Mini-camping

0516 - 54 18 62 www.twabuken.nl

Voetverzorging Marijke Gediplomeerd pedicure Aantekening : diabetes Aantekening : reuma Ook bij u thuis Lid van Salon aan huis M.G.A. de Bruin Te Nijenhuiswei 27 9241 EA WIJNJEWOUDE Tel. mobiel: 06 29 211 470

Hendrik van der Heide 06 - 46 18 12 04 info@aforum.nl

aforum.nl

voor al uw tegelwerk: www.tegelzetbedrijfvanderveen.nl info@tegelzetbedrijfvanderveen.nl tel 06-53674098 Wijnjewoude voor een goed advies kom ik graag vrijblijvend bij u langs 16.


Swingel Nieuws Het nieuwe seizoen barst los en daarmee draait de Swingel weer op volle toeren. Vanaf nu zijn we weer 6 dagen per week geopend, vanaf 18:00 uur. Wat is er te doen de komende maand: 07 september: 28 september:

Uiteraard Willedei!! Met terras bij de Swingel met uitzicht op het hoofdpodium. Darttoernooi!! Met als hoofdprijs â‚Ź 500,-. Schrijf je nu in via info@swingel.nl (let op, max. aantal deelnemers en inleg â‚Ź 15,-)

Met aansluitend live Muziek! Voor iedereen gratis toegang!! Meer nieuws binnenkort via Facebook. Elke dinsdagmiddag: Judo! Verzorgd door judoschool Oord. Interesse? Neem dan contact op met de Judoschool. Informatie vindt u op www.judoschooloord.nl Elke woensdagavond: Country Line Dancing! Elke donderdagavond: Competitie Volleybal met de dames en heren van DWS Op diverse dagen weer een uitgebreid curcusaanbod van de Werkgroep Activiteiten Wijnjewoude. Zo ziet u maar, de Swingel draait door!! U kunt de Swingel volgen op onze Facebookpagina of via Wijnjewoude.net de compleet vernieuwde website van Wijnjewoude! Heel binnenkort krijgt MFC de Swingel haar eigen website. NB. Op vrijdag 13 september zijn we i.v.m. een bruiloft gesloten. Tot ziens in MFC de Swingel!!

Hjerstrintocht Waskemar Op zaterdag 5 oktober hebt u de kans om de prachtige omgeving van Waskemeer te verkennen. Er zijn twee volledig bewegwijzerde wandeltochten uitgezet van 12,5 en 25 kilometer. Wandelaars kunnen genieten van de bossen en de heidevelden, water en weidse uitzichten. Een wandeling is naast een fysieke prestatie, en daarmee gezond voor het lichaam ook een prachtige vorm om met anderen een gesprek aan te gaan. Al wandelend ervaar je rust, momenten waar genieten, ontmoeten en ontdekken de ruimte kunnen krijgen. Laat deze kans niet aan u voorbij gaan en kom op 5 oktober naar Waskemeer De inschrijving en de start vinden plaats bij het dorpshuis `t Ald Leger, Leidijk 42 A, tussen 9 en 10 uur de 25 km, de 12,5 km start vanaf 9.30 tot 10.30 uur.

17.


Kraanwerk J.R. Bouma Voor alle grond- en water werken www.kraanwerkjrbouma.nl Tolleane 1 Wijnjewoude Tel. 06-11292116

aannemer - en timmerbedrijf ook voor kunststofkozijnen gevelbekleding en windveren Bremerheide 20 Wijnjewoude

ijnjewoude

Tel.: 0516 - 481383

Tel.: 0516 - 471415

Tolleane 8 9241 WH Wijnjewoude

de jong auto’s & machines Roelof de Jong Opper Haudmare 32 9241 HR Wijnjewoude

website: www.dejongautosenmachines.nl

(0516) 48 10 17 zaak : 06 - 55 17 83 59 mobiel : e-mail : roelofdejong@freeler.nl

In- en verkoop alle merken auto's, machines en bedrijfsauto’s

Weinterp 44a * 9241 HE Wijnjewoude

18.

Duerswâldmer Wei 6, 9243 KA Bakkeveen Tel.: 06 - 20 35 64 90 E-mail: info@schildersbedrijfwelfing.nl Website: www.schildersbedrijfwelfing.nl


Er is nooit wat te doen. Er is op die tuinen ook nooit eens wat te beleven, zei een toevallige passant met hondje tegen mij, toen hij mij zag zwoegen op mijn 200 m2. Je hebt wel een punt, zei ik tegen hem, er is hier maar zelden iemand te zien en er is ook niks te beleven. Maar wat zou je denken van al die groenten en fruit, die hier zomaar uit de grond komen scharrelen, dat gebeurt natuurlijk niet zomaar. Ooit was er een enthousiasteling die een zaadje of plantje heef gezaaid en nu waarschijnlijk z'n eigen boontjes dopt en een lekkere bak lollo rosso aanmaakt met een gesnipperd sjalotje, radijsjes en tomaat uit z'n eigen twee are. Wat zou je denken van die mooie zwengelpomp, die daar in de hoek staat. Ik wees met mijn wijsvinger naar achteren. Een nagelnieuwe, ouderwets lijkende pomp staat aan een biels bevestigd te blinken in het (te) schaars aanwezige zonnetje. Zo te zien wordt er toch al volop gebruik van gemaakt, want de ton onder de uitloop wordt regelmatig bijgevuld. Toch even een activiteit, die, nagenoeg geheel belangeloos, is uitgevoerd door Willem en Jan. Penningmeester Willem had, zo te zien, hier ook wel de nodige kaas van gegeten.

Zie je daar in die andere hoek die houten kist? Daar zit wat materiaal in voor onderhoud van de percelen: een emmer, gieter, schep en nog wat van dat spul. Theo en Sybout hebben zich daarvoor de haken uit de ko.. ehm sloffen gelopen; o ja, ik geloof dat ook Joop nog even een handje heeft meegeholpen. Heb je overigens al eens op de nieuwe site van Wijnjewoude gekeken, we hebben daar ook een eigen pagina. Daar zie je een hoop foto's van de officiële opening en binnenkort nog veel meer nieuws, kijk maar eens op www.wynjewald.nl. We zijn toen nog even getweeën over de “tuinen” gelopen en de toevallige passant is daarna zijnsweegs gegaan met als doel… z'n hondje uitlaten. Grappig is wel dat hij heeft toegezegd een perceel te huren. De rust, gemoedelijkheid en het samenspel van tuinders onderling sprak hem wel aan. Maar natuurlijk, in de eerste plaats, ook voor de lekkere eigen gekweekte groenten, die altijd net even lekkerder zijn dan die uit de supermarkt. Voor meer informatie, zei ik tegen hem, kun je altijd terecht bij Mariëlle van Smeerdijk, haar telefoonnummer is 06- 40595052. Ik ben verder gegaan met mijn werk, het losmaken van de grond en dacht nog, terwijl ik de tuinen eens overzag “wat kunnen mensen met elkaar toch wat moois maken voor zichzelf, maar vooral voor het dorp. Siebo

Een wolf in Wijnjewoude?

19.


Stichting Dorpshuis Wijnjewoude De Swingel Wijnjewoude, juni 2013 Bij deze presenteren wij u de jaarverslagen 2012 van de penningmeester en de secretaris van het bestuur van het Multifunctioneel Centrum De Swingel. Samen met de begroting, ligt de volledige rekening ter inzage bij de secretaris; telefoon 0516 481307. Dit jaar is het bestuur acht maal in vergadering bijeen geweest, waarvan één maal samen met de leden van de gebruikers van de Swingel; Longa, DWS, OBS It Twaspan, CBS Votum Nostrum, de Tussenschoolse opvang, PSZ de Telle, WAW, de Speelotheek, Dorpssteunpunt en de beheerders. De leden van het bestuur in 2012 waren: Regina Ridder; voorzitter en coördinator zaalgebruikers, Jack Jongsma; penningmeester, Goos Bus; contact met vrijwilligers, website etc, en ondergetekende; secretaris. Er is een vacature in het bestuur. Tot heden is het bestuur er niet in geslaagd een vervanger te vinden. Tevens zijn er 2 bestuursleden aftredend in het komende jaar. Deze situatie baart ons zorgen. Eind september werden we allen opgeschrikt door het bericht dat Nico de Haan, onze gewaardeerde oud beheerder, zeer plotseling was overleden. In de Swingel is er gelegenheid geweest afscheid te nemen van Nico. Vele dorpsbewoners hebben hier van gebruik gemaakt. Al vroeg in het jaar werden we geconfronteerd met het feit dat de gang van zaken tussen beheerder en gebruikers niet naar wens verliep. Uiteindelijk resulteerde dit in het niet verlengen van het contract met de beheerder. Het bestuur moest weer op zoek naar een nieuw beheerderpaar. Na geruime tijd kon Eric van der Wal per 1 december zijn nieuwe taak beginnen. In de tussenliggende periode heeft het bestuur overlegd met de gebruikers van de Swingel over hoe we verder moesten gaan in de periode zonder beheerder. Met elkaar hebben we de schouders er onder gezet. De Swingel werd schoongemaakt door vrijwilligers en na de vakantie konden de activiteiten weer beginnen. We zijn ontzettend blij met de vrijwilligers die zich altijd weer willen inzetten voor de Swingel! We hebben Carolina de Lange bereid gevonden de schoonmaak op zich te nemen. Zij zorgt er samen met de gebruikers voor dat het gebouw er netjes uitziet! Namens het bestuur, Alie Blaauwbroek secretaris

20.


Stichting Dorpshuis Wijnjewoude De Swingel Activa

Balans 31 december 2012 Passiva 2011 €

2012 €

Pachtersinvesteringen (minus afschrijvingen) Gebouw, aanschaf 2000-2001 Toestelberginguitbreiding 2008

89.436 5.635

Inventaris, aanschaf 2007 Inventaris, aanschaf 2008 Inventaris, aanschaf 2011

4.677 1.043 9.827

Debiteuren Nog te ontvangen bedragen

3.294 2.136

Eigen vermogen Onderhouds/vervangings89.500 fonds sportmateriaal 5.500 Onderhoudsfonds gebouw 3.898 870 Lening o/g lang 8.819 Crediteuren 3.294 5.188 Diverse schulden

7.698 30.366 808 154.920

Voorontvangen bedragen 3.308 Nog te betalen bedragen 4.000 675 Omzetbelasting 125.767

Liquide middelen Rabobank rek-crt Rabobank spaarrekening Friesland Bank rek-crt

Baten Verhuur zalen, taveerne en sportzaal Verhuur reclameborden Overige opbrengsten

Negatief resultaat

Resultatenrekening 2012 Lasten 2011 2012 € € Energiekosten 42.053 37.283 Publiekrechtelijke heffingen Overige heffingskosten 684 1.471 Bureau- en organisatiekosten Verzekeringen 517 202 Onderhoudskosten Intrest Overige bedrijfskosten Afschrijvingen 440 5.559 Positief resultaat 50.162 43.694

2011 € 83.400

2012 € 77.841

5.405

5.405

47.434

42.057

13.915

50

4.000 -

414

766 766 154.920 125.767

2011 € 12.496 2.587 1.363 34.286 7.468 3.757 3.373 8.367 50.162

2012 € 14.420 2.816 2.092 1.8564.043 10.488 3.904 3.904 2.031 43.694

Opmerkingen/toelichtingen Gebouw: De erfpacht is gevestigd voor 25 jaar en eindigt 31 december 2024. In 2024 zal er overleg zijn over een eventuele verlenging van de erfpachtsperiode. Eigen vermogen: Het negatieve resultaat van het boekjaar is ten gunste van het vermogen gebracht.

Geniet nooit met mate. Loesje

21.


Uw informatie- en contactpunt voor ontmoeting en advies: - vragen over het dorp Bezoek- en postadres MFC “De Swingel” Woensdag in de even weken van 10.00 tot 12.00 uur. Telefonisch bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 8.00 tot 17.00 uur. op nummer 06 - 12 548 683

GFH Mounleane 2-4 9241 HA Wijnjewoude Tel.: 0516 - 48 12 61 Fax: 0516 - 48 13 97

HF

- hulpmiddelen - thuiszorg - woningaanpassing - kleine klusjes

Reparatiebedrijf

l

fh.n g . ww

w

- activiteiten

Voor al uw reparatie werkzaamheden Moskouwei 4 aan; - tractoren - landbouwmachines 9241 WJ Wijnjewoude - tuinmachines tel.: 0516 - 48 16 93 - parkmachines b.g.g. 06 - 218 75 017

Hytex Fashion B.V. Mounleane 3a 9241 HA Wijnjewoude Tel.: 0516 - 48 13 31 Fax: 0516 - 48 17 45

TIMMERBEDRIJF EDWIN HOFSTEE Voor al uw: - nieuwbouw - verbouw Wolverlei 5 - onderhoud 9241 ER Wijnjewoude - renovatie Tel.: 06 - 23 67 77 46

adres postcode tel fax e-mail website

22.

Weinterp 60 9241 HE Wijnjewoude 0516 - 48 09 93 0516 - 48 08 85 info@boumaadmin.nl www.boumaadmin.nl

voor: grondwerk, mestverspreiden en slootmaaien


Prikbord Bedankt Op 11 Juli waren wij 50 jaar getrouwd. Wij willen graag iedereen bedanken voor de vele felicitaties. We hebben met kinderen, (achter) kleinkinderen, en verdere familie een heel fijne dag gehad. Jannes en Aukje Veenstra

HM Haarmode September Actie Maak online een knip-afspraak en ontvang 10% korting! hmhaarmode.nl of op 1kapper.nl HM Haarmode, Meester Geertswei 1, Wijnjewoude, 0516-850885

Braderie Bent u ondernemer in of buiten Wijnjewoude of heeft u een hobby die u wilt presenteren en wilt u standhouder zijn tijdens de Willedei? Het kan allemaal op de zeer gezellige braderie. Neem hiervoor contact op met Grietje Rooks via 0516-491350 of 0651070901 of info@willedei.nl.

Onderhoud grafstenen Veel grafstenen hebben wel een onderhoudsbeurt nodig. Een mooi aantal voorbeelden staan in Duersw창ld, Weinterp en Hemrik. Voor meer informatie over een onderhoudsbeurt kun u contact opnemen met Albert de Vries, albertenjannie@kpnmail.nl Telef. 0516-481475 of 06-55716006

Een bank is een plek die bereid is je geld te lenen als je kan bewijzen dat je het niet nodig hebt. 23.


Mantelzorgcafé najaar 2013 Een mantelzorgcafé is een plek voor ontmoeting en gezelligheid, waar mantelzorgers in een ontspannen sfeer kunnen praten aan de hand van een thema, ervaringen kunnen uitwisselen en geïnformeerd worden over ontwikkelingen op het gebied van mantelzorg. Het mantelzorgcafé vindt om de twee maanden plaats en is een initiatief van het Informatiepunt Wmo en Timpaan Welzijn. Het eerstvolgende mantelzorgcafé vindt plaats op 17 september, van 19.30 tot 21.30 uur in cultureel centrum De Skâns, Loaijersstrjitte 2, 8401 DV te Gorredijk. Het thema is "Erfrecht". Notaris mevr. F. Kooi uit Beetsterzwaag komt over dit onderwerp een lezing houden. Het is niet altijd prettig om erover na te denken hoe de erfenis moet worden geregeld en u gunt zich er misschien als drukbezette mantelzorger ook geen tijd voor. Toch is het verstandig om dit wel te doen. Het kan veel gedoe voorkomen. Ook zijn er zaken die u misschien nog niet wist, bijvoorbeeld dat kinderen een hoge vrijstel

ling kunnen krijgen voor de erfbelasting als ze bij hun alleenstaande ouder hebben gewoond om die te verzorgen. Bent u als mantelzorger geïnteresseerd in het onderwerp, dan kunt u zich tot 10 september opgeven bij Timpaan Welzijn. Contactpersoon Tina Kraai, tel.: 0512-384052, e-mail: t.kraai@timpaanwelzijn.nl. De toegang is, evenals de koffie en thee, gratis. Het laatste mantelzorgcafé van 2013 vindt op 20 november plaats van 14.00 16.00 uur. Het thema: "Wat kan de Wmo voor u betekenen? Landelijke ontwikkelingen/veranderingen en hoe het werkt bij de Wmo".

Duurzaam Wijnjewoude Wij als werkgroep zijn nog steeds zoekende naar wat gaan we doen en wat wij voor u als inwoners van Wijnjewoude kunnen betekenen. Wij zijn inmiddels een aantal keren bij elkaar geweest en hebben over een groot aantal zaken gesproken die betrekking hebben op duurzaamheid. Inmiddels kunnen mensen die zonne- Wij als werkgroep verkopen niets maar panelen hebben dit aan ons doorgeven, willen u wel helpen bij het zoeken naar wij als werkgroep houden dit bij en de oplossingen die tot een kostenbesparing teller staat inmiddels op 701 ex. die kunnen leiden. Als er meerdere mensen dagelijks stroom opwekken en 3 panelen interesse hebben in een bepaald onderdie water verwarmen. Wij als werkgroep werp dan zullen wij op zoek gaan naar hopen aan het einde van dit jaar dat de adviseurs (en niet naar verkopers) en dan teller op 1.000 staat. Hebt u uw zonne- een bijeenkomt organiseren. Wie weet panelen al aangemeld? Zo niet, dan kunt kunnen we gezamenlijk inkopen en of u een mail sturen naar zaken gaan aanbesteden. duurzaamwijnjewoude@gmail.com of Op de volgende pagina een aantal even bellen naar 48 15 97 onderwerpen, zou u één of meerdere Duurzaam is natuurlijk een breed begrip, opties aan willen kruisen, de bon kunt u wij als werkgroep zouden u als lezer inleveren op onze stand op de Willedei of willen vragen wat kunnen wij misschien bij Jaap Laanstra, Merkebuorren 68. 24.


Onder de inzenders worden een aantal prijzen verloot. Hoe denk jij over energiebesparing? Zijn er al energiebesparingsmaatregelen in jouw woning getroffen? Op welke wijze zou de werkgroep meer aandacht kunnen geven aan duurzaamheid? Welke overwegingen zijn voor u van belang bij de keuze om te investeren in energiebesparing of energieopwekking? O Bijdragen aan milieu / duurzamer samenleving O Lagere stookkosten O Verhoogd gebruiksgemak O Financieel / Geldbesparen Welke belemmeringen voorziet u bij investeringen in energiebesparing of energieopwekking? O Regelgeving rond energiebesparing O Is het rendabel op termijn Aan welke kennis heeft u behoefte? O Contact over ervaring besparing O Contact over ervaring opwekking O Kennis besparing O Kennis opwekking O Geen behoefte aan kennis O Anders Welke rol ziet u voor de werkgroep in het stimuleren van energiebesparing en energieopwekking? O Faciliteren kennisnetwerk O Capiciteit voor snel en soepel doorlopen van de vergunning O FinanciĂŤle ondersteuning (denk aan subsidies e.d.) O Informatieverstrekking via website of Huis aan Huis

O Volledig ontzorgen door aanbieden totaalpakket Energiemaatregelen (maatwerkadvies) O Regelen offertes bij bedrijven en uitvoeren energiebesparende maatregelen O Informatieavonden in de wijk O Keurmerk om goed te kunnen beoordelen of bedrijf kwaliteit levert O Anders Overweegt u/bent u bereid de komende 2 jaar (meer) energiebesparende maatregelen te treffen in uw woning? O ja O nee O weet niet / geen mening Welke maatregelingen (meerdere antwoorden mogelijk) O Dubbel glas O Hoogrendement (HR) ketel O Dakisolatie O Vloerisolatie O Gevelisolatie O Zonnepanelen O Zonneboiler O Warmtepomp O Anders, ............................................... .............................................................. Frans Pool, namens de werkgroep duurzaam Wijnjewoude

Naam

:......................................................................................

Adres

:......................................................................................

Telefoon nr. :...................................................................................... E-mial

:...................................................................................... 25.


TAXI BV BEMIDDELING EN VERVOERSADVIES

Merkebuorren 72 9241 GH Wijnjewoude Tel.: (0516) 48 12 93 of 48 16 12 Mobiel: 06 - 51 33 95 55 (0516) 48 17 05 Fax:

Al meer dan veertig jaar verzorgen wij zittend ziekenvervoer. Daarnaast zijn wij gespecialiseerd in “W.M.O. Vervoer”. W.M.O. Is een vervoersvergoeding voor ouderen of gehandicapten die zich moeilijk verplaatsen. Mogelijk komt u hiervoor in aanmerking! Bel dan gerust, wij verzorgen alle papieren voor u!

Klein Groningen 22 9241 HS Wijnjewoude

Tel.: (0516) 491277 F ax: (0516) 491479

Internet: www.garagedevries.nl E -mail: info@garagedevries.nl

26.

De Buorren 73 - 8408 HK Lippenhuizen Telefoon: 0513 - 466379 Mobiel: 06 - 55344683 Fax: 0513 - 466385 www.lyklama.nl

Rabobank Geldautomaat en chipknipoplader aan de Merkebuorren Tel: 0512-587777

Drachten -Ureterp


Kennismaking met Kirtan In september zijn er verschillende mogelijkheden om kennis te maken met de activiteiten in Kirtan. Er zijn open lessen Yoga voor beginners op maandag 9 september van 18.30-19.45 uur en op dinsdag 10 september van 9.00-10.15 uur. Op woensdag 11 september is er van 9.00-10.15 uur een open les YinYoga . Bij YinYoga ligt de nadruk meer op mindfulness/meditatie, aandachtig en nietoordelend “zien” wat er in het lichaam en geest omgaat. Bij de andere yoga lessen staan verbinding en aandacht centraal; bewuste aandacht voor je lichaam, waardoor spanningen worden losgelaten en ontspanning als vanzelf volgt. Dinsdag 24 september is er om 20.00 uur een informatieavond over “Werkelijk gelukkig door de kracht van meditatie” met Metti Straatsma. Op woensdag 25 september is er van

k

i

r

t

a

n

meditatieschool

18.30-19.30 uur een open les ChiGong. Dit is een oude Chinese geneeswijze die gericht is op het herstellen en onderhouden van de levensenergie. Daarna is er op dezelfde avond van 19.45-21.00 uur een kennismaking met de meditatie van “liefdevolle vriendelijkheid”. Alle open activiteiten zijn gratis toegankelijk en U bent van harte welkom zonder enige verplichting. Op www.kirtan.nl is meer informatie te vinden. Het adres van Kirtan is: Tjalling Harkeswei 75, bij sluis Wijnjeterp, Wijnjewoude. Email: info@kirtan.nl.

Nieuws van Euphonia De vakantie is weer voorbij. Natuurlijk laten wij ook dit seizoen weer het nodige van ons horen. Tijdens de voorverkoop van de programmaboekjes van de Willedei zullen wij weer met het enthousiaste team van de Willedei door het dorp gaan om promotie voor de Willedei te maken en tijdens de Willedei zal ons jeugdorkest de begeleiding van het Willedeiliet weer op zich nemen. Ook zullen wij aanwezig zijn met een stand waar we onze oude uniformen van de drumband en majorettes aan de man willen brengen.

Op vrijdagavond 13 september houden wij een lege flessen-actie in het dorp. Leden van de vereniging gaan 's avonds vanaf 18.30 uur langs de deuren om lege statiegeldflessen bij u op te halen. Zowel plastic statiegeldflessen, maar ook bierflesjes/kratten zijn welkom. De opbrengst komt volledig ten goede aan de vereniging.

27.


Rijbewijskeuring Ook in de zomerperiode goedkope rijbewijskeuringen in Gorredijk. U kunt op 14 augustus en 11 september terecht in De Friese Wouden, Stationsweg 78, 8401 DT Gorredijk voor een goedkope rijbewijskeuring. Hiervoor dient u een afspraak te maken via het landelijk afsprakenbureau, telefoon: 085 - 48 83 616 of door zelf een datum te reserveren op www.goedkopekeuringen.nl. Tarieven (incl. BTW): 70-plus B/E keuring â‚Ź 25,00, chauffeurs jonger dan 70 (groot rijbewijs) en taxipashouders â‚Ź 50,00. Let op: Het is niet mogelijk rechtstreeks bij de locatie een afspraak te maken.

Meenemen naar de keuring: keuringsformulier, medicijnenlijstje, klein beetje urine, bril of contactlenzen en het huidige rijbewijs. Het keuringsformulier (Eigen Verklaring) is verkrijgbaar bij de gemeente en via internet op mijn.cbr.nl (inloggen met DigiD).

Gezellige middag met de Zonnebloem, Op woensdag 16 oktober wordt door de Zonnebloem afd. Ureterp e.o. een gezellige middag georganiseerd in MFC de Wier in Ureterp. Voor u zullen optreden "de Sjongstra's", een trio van 3 mannen, bestaande uit Paul Siemensma uit Rottevalle, Rom Tijsma uit Wergea en Anko Bouma uit Warten. Deze zeer sympathieke heren zullen u vermaken met een echt meezingrepertoire van Nederlandse en Friese liedjes en smartlappen. Liedjes die bij de meeste ouderen goed in het gehoor zullen liggen. Het trio "de Sjongstra's " heeft al verscheidene keren met groot succes opgetreden voor ouderen, daarom twijfelen wij er niet aan, dat dit ook bij ons het geval zal zijn. Wilt u deze middag bijwonen? U kunt zich nu al vast aanmelden bij Griet Beute tel. 0512-301583 of bij Ietje v. d. Veen tel. 0512- 301984. Het vervoer wordt door vrijwilligers van de Zonnebloem geregeld voor mensen uit Ureterp, Frieschepalen, Siegerswoude, Bakkeveen en Wijnjewoude. Het bestuur van de Zonnebloem, afd. Ureterp e.o, Antje Berga

28.


29.


Willedei Griet Wiersma en Gedobr komen naar Wijnjewoude. De 10e editie van de Willedei is bijna een feit. Op 7 september staat het centrum van Wijnjewoude in het teken van muziek, dans, braderie, theater en gezelligheid. Van 15.00 uur tot en met 20.30 uur kun je gratis genieten van vele activiteiten. Deze dag wordt om 15.00 uur feestelijk geopend door de leerlingen van de beide basisscholen en peuterspeelzaal in Wijnjewoude. Zij zingen onderleiding van Jong Euphonia het Willedei Liet. De tekst staat elders in de Bân. Oefen goed en zing mee! In verband met het lustrum wordt er iets extra's gedaan tijdens de openingsact. Wat dat zal zijn blijft nog een verrassing, wees erbij! Dit alles vindt plaats bij ons hoofdpodium bij MFC de Swingel. Verspreid door Wijnjewoude zullen vanaf 15.15 uur diverse muzikale optredens zijn, presenteren bedrijven zich en is het straattheater actief. Deze dag wordt om 20.00 uur afgesloten door de Friese band Gedobr. Zij zorgen voor een spectaculair optreden op ons hoofdpodium op het dorpsplein bij MFC de Swingel. Griet Wiersma is één van de zangeressen die te vinden is op de podia. Zij begint om 15.15 uur aan haar optredenreeks op het podium bij de bakker aan de Merkebuorren. Net als voorgaande jaren doen

30.

verschillende palingrokers mee aan het open kampioenschap palingroken. Ook dit jaar zijn zij te vinden aan de Loksleane. Later op de dag is de gerookte paling te koop, de VVV is weer aanwezig met de 7,5 meter lange sjoelbak. Voor de jongste bezoekers is er een heus tentenkamp opgesteld door De Ridders van Friesland waar zij verschillende activiteiten kunnen doen. Zo kunnen zij spelletjes doen zoals hoefijzer gooien, een soort hengelspel, broodjes afbakken boven open vuur/worstjes uit de kookpot van een kokkinne of bijvoorbeeld middeleeuws handwerken met wol. Ben je nog niet in het bezit van een programmaboekje? Deze kun je kopen bij diverse verkoopadressen in Wijnjewoude of tijdens de Willedei. Deze heb je al voor € 3,- en wie weet win je mooie prijzen met de verloting. De Willedei is online te vinden via www.willedei.nl of like ons op facebook (www.facebook.com/willedei).


It Willedei liet Willedei liet Op in dei yn septimber minsken fan fier en tichtby komme hjir om te genietsjen fan de Willedei. Refrein Willedei, willedei O wat haw ik toch in wille mei dy der is mar ien ding wêr't ik sa fan hâld dat is Willedei yn Wynjewâld. It hiele doarp is in téater jong en âld docht der oan mei alles is fleurich om ús hinne op de Willedei. Refrein Eltsenien is yn beweging mei sang en dûns en musyk of wol jo leaver op'e kop stean mei de gymnastyk. Refrein Nim de tiid om te genietsjen fan wat de dei ús hjoed biedt om de toan alfêst te setten ien kear noch dit liet. Refrein Randy Newman Birmingham

De vrijwilligers van de Willedei krijgen nieuwe t-shirts aan. Niet meer crème zoals voorheen, maar mooi helder blauw. De oude t-shirts willen we niet zomaar weg doen. Deze bieden wij bij de Willedei stand aan voor een willekeurig bedrag met een minimum van € 2,00. De opbrengst hiervan gaat naar het Glazen Huis van 3FM dat in december in Leeuwarden staat. Wij laten dit lustrum van de Willedei niet zomaar voorbij gaan bij de willedei-stand. U/jij kunt meewerken aan een speciaal kunstwerk dat aangeboden wordt aan onze trouwe sponsors, de ondernemersvereniging van Wijnjewoude/Hemrik. Kom naar de stand en teken/schrijf/ schilder datgene wat jij van de Willedei vindt op de aanwezige canvasdoeken. Dit kunstwerk komt op een speciale plek te hangen waar we met zijn allen plezier van hebben.

31.


32.


Kerkdiensten Hervormde Kerk

1 8 15 22 29

6

9.30 uur 13.45 uur 9.30 uur 13.45 uur 9.30 uur 13.45 uur 9.30 uur 9.30 uur 14.00 uur

Weinterp Weinterp Duurswoude Duurswoude Weinterp Weinterp Duurswoude Weinterp Weinterp

September Dhr. F. Verkade, Hoogeveen Ds. J. Noordam, Drachten, bevestiging ambtsdragers Kandidaat J. Geerts, Heiligerlee Ds. T.L.J. Bos, Twijzelerheide Dhr. M. van Heijningen Ds. G. Timmer, Damwoude. Gezamenlijke dienst Ds. A.N. v.d. Wind. Hollandscheveld Ds. J.A.L. Duijster. Zwartsluis Dhr. M. van Heijningen. Opening winterwerk

9.30 uur

Duurswoude

Oktober Ds. G.J. Otter. Emmeloord

Gereformeerde Kerk Wijnjewoude - Hemrik

1 8

9.30 uur 9.30 uur 13.45 uur

15

9.30 uur 13.45 uur

22 29

9.30 uur 9.30 uur

6

9.30 uur

September Ds. E. J. van den Brink. Heilig Avondmaal. Ds. J. Kolk, Heerenveen. Ds. T. L. J. Bos, Twijzelerheide. Dienst in de Herv. Kerk Duurswoude. Ds. E. J. van den Brink. Startzondag. Ds. G. Timmer, Damwoude. Gezamenlijke dienst in de Herv. Kerk Weinterp. Ds. G. J. van Wieren, Twijzelerheide. Ds. J. G. Arensman, Drachten. Oktober Ds. T. Wever, Nijeholtpade, IsraĂŤlzondag. M.m.v. Samoosara uit Lippenhuizen.

33.


Tel: 06-54272376 b.g.g. 0516-471276 info@egbertdeboer.nl www.egbertdeboer.nl Een begrip op het gebied van o.a. Opel en VW onderdelen en accessoires van 1960 tot nu. In- en verkoop/bemiddeling auto's, bedrijfsauto's, nieuwe en gebruikte auto-onderdelen.

34.


Dorpsagenda September 4 6 7 7 8 8 12 12 13 13 17 17 20 24 25 28 29

Rommelmarkt van 14.00 uur tot 18.00 uur op het evenemententerrein. Levend Tafelvoetbal, café van der Wey Willedei Top 40 band Volendam Alive, café van der Wey Lytse Hille, café van der Wey Kunstmarkt in speelbos Sparjeburd Start van de handwerkgroep in het Wâldhûs Start bijbelleesgroep in de Swingel Lege flessen actie van Euphonia Swingel gesloten i.v.m. een bruiloft Cursus Eigen website bouwen Start seizoen van de soos met een bootreis Start cursus textiel bewerken in Waskemeer Klaverjassen bij café van der Wey Jaarlijks overleg Plaatselijk Belang en B&W Dartstoernooi in de Swingel Dienst in de herv. Kerk m.m.v. Mannenensemble uit Boornbergum

Oktober 2 Rommelmarkt van 14.00 uur tot 18.00 uur op het evenemententerrein 4 Schutjassen in de ODV kantine 5 Hjerstrintocht Waskemar 16 Gezellige middag in Ureterp van de Zonnebloem

De fietsvierdaagse 2013

35.


Doktersdiensten Huisartsenpraktijk Wijnjewoude-Hemrik apotheekhoudend Meester Geertswei 15 tel.nr.: 0516 – 481250 bij spoed: 0516 – 480808 Openingstijden: 07.30 – 17.00 uur (iedere werkdag) 7.30 - 8.00 uur: laboratorium (bloedbepalingen) 8.00 - 10.30 uur: spreekuur huisartsen - 10.45 - 11.15 uur: koffiepauze en patiëntenbespreking 11.15 - 12.30 uur: visites huisarts + verpleegkundig spreekuur - 12.30 - 13.00 uur: lunchpauze - 13.30 - 17.00 uur: spreekuur huisartsen - 13.30 - 15.30 uur: verpleegkundig spreekuur Spreekuur Hemrik (de Bining): - dinsdagmiddag 13.30 - 14.30 uur - donderdagmorgen 8.30 - 10.30 uur Avondspreekuur: - Maandagavond 18.00 - 21.00 uur (op afspraak) Tevens verpleegkundig spreekuur (op afspraak) Wrattenspreekuur iedere maandagmiddag en donderdagmiddag van 15.30 uur - 16.00 uur (op afspraak). Maken van afspraken, herhaalrecepten en uitslagen opvragen graag bellen tussen 8.00 - 10.30 uur en van 13.00 - 15.00 uur. Voor herhaalrecepten kunt u ook op onze website: www.lewin.praktijkinfo.nl. terecht. Ophalen van medicatie iedere dag tussen 16.00 - 17.00 uur. Oudere patiënten en patiënten die slecht ter been zijn kunnen de medicijnen en verbandmiddelen kosteloos thuis laten bezorgen. Meldt u dit a.u.b. aan onze assistente als u dit wenst. Na 17.00 uur en in het weekend wordt de spoedeisende hulp waargenomen door de Dokterswacht Friesland (0900-1127112). De Dokterswacht zit op het terrein van ziekenhuis Nij Smellinghe te Drachten.

De wereld biedt genoeg voor ieders behoefte, maar niet voor ieders hebzucht. Mahatma Gandhi

36.


De ban september 2013  
De ban september 2013  
Advertisement