Page 1

d l a b v s o p o r r o W d s i k jnjew j i l e d o n u a d a

15

e

M

de B창n

jaa

rga

ng

N r . 1 57

20 l apri

12


Voor nieuw-, verbouw en renovatie, ook voor: kozijnen, ramen en deuren. Rinse Taekema Tel.: 06 - 46 03 84 42 Tolleane 26 - 9241 WH Wijnjewoude E-mail: taekematimmerwerken@hetnet.nl

Iets te vieren, reünie, vergadering Warm - koud buffet / BBQ / Koffietafel Gezellige zaal, privé terras

- aanleg - advies - onderhoud 0516-480802 Wijnjewoude

Biedt allerlei mogelijkheden. Mjumsterwei 16 9243 SK Bakkeveen tel. 0516 541493

Tel: 0516 - 850885 www.HMhaarmode.nl Ma. 13.00u - 17.30u Di. 8.30 – 17.30u Wo. 8.30 – 20.00u Do. 8.30 – 17.30u Vr. 8.30 – 20.00u Za. 8.30 – 12.00u

Hillie en Mettie, Meester Geertswei 1, Wijnjewoude


Van de redactie

Een praatje bij het plaatje

Redactie "de Bân” Jan Lammert Sijtsema jr., Merkebuorren 39a Annie Posthumus, Weinterp 40 Klaasje v.d. Woude, Te Nijenhuiswei 10 Durk van der Veen, Merkebuorren 127 Klaas Greidanus, Bremerheide 20 Klaske de Vries, Russchenreed 48

"de Bân op z’n Paasbest". tel: tel: tel: tel: tel: tel:

48 12 00 48 13 81 48 13 91 48 13 98 48 13 83 48 13 05

Stichting Doarpskrante de Bân. Bankrekeningnummer 369065182.

De volgende Bân verschijnt op zaterdag 5 mei. De Bân is ook te vinden op www.wijnjewoude.net Hoe en waar moet ik mijn kopij voor de Bân inleveren? Bij voorkeur als rtf bestand of als een gewoon Word document en dan in lettertype arial 11, via de e-mail deban@wijnjewoude.net Dit kan tot zaterdag 28 april 18.00 uur. Kopij die niet via e-mail gaat moet op donderdag 26 april binnen zijn bij Klaasje van der Woude, te Nijenhuiswei 10. Te laat binnen gekomen kopij kunnen wij helaas niet meer plaatsen. Klachten over de bezorging kunt u melden bij Annie Posthumus tel. 481381. Voor vragen en of inlichtingen over advertenties kunt u terecht bij Klaas Greidanus greidanus@zonnet.nl.

Opening Hotel Restaurant de Stripe Met nieuwsgierige blikken volgden de dorpelingen het bouwproces aan de Duerswâld 23. 2 april 2012 is het de dag van de opening. Te midden van genodigden en familie houdt Pieter de Vries zijn openingsrede, waarin hij memoreerde aan de grote veranderingen die de Stripe in de laatste 4 jaar heeft ondergaan. Vooral in het laatste half jaar, waarin de verbouw tot stand kwam, is er door alle betrokkenen hard gewerkt. Pieter bedankte hen allen voor de goede samenwerking. Mede door de grote inzet van de familie wist men tot een mooie afronding te komen. Op deze feestelijke dag mocht mevrouw de Vries-Postma (mem en beppe) het lint doorknippen en hiermee de opening verrichten. Hierna kon ieder het glas heffen. Waarna de bezichtiging van het hotel gedeelte volgde. De uitbreiding met 10 ruime hotelkamers, waarvan 1 bruidssuite en 1 kamer voor minder validen viel bij de genodigden goed in de smaak. Het pand is voorzien van een lift. De kamers hebben elk een eigen douche en toilet en zijn voorzien van een tv en een mini bar.

Met het realiseren van het hotelgedeelte boven het restaurant is er voor de fam. de Vries een droom in vervulling gegaan. Optimistisch zien Pieter en Ymkje, Siep en Laura de toekomst tegemoet. Wij, de nieuwsgierige dorpelingen zijn blij met de landelijke uitstraling van het geheel. En zien het als een aanwinst voor het dorp en haar omgeving. Wij wensen de familie Pieter, Ymkje, Siep, Laura en Geralda succes met hun onderneming. Redactie de Ban. 1.


Berichten van Plaatselijk Belang. Ledenvergadering De jaarlijkse ledenvergadering werd op 13 maart jl. door zo'n 33 leden en belangstellenden bezocht. Onder de aanwezigen waren raadsleden van meerdere politieke partijen. De wat lagere opkomst had mogelijk te maken met de bijeenkomsten die de afgelopen weken in het kader van Vitaal Opsterland hebben plaatsgevonden. De notulen van de ledenvergadering van 15 maart 2011 gaven geen aanleiding tot vragen. Door secretaris Grietje Rooks werd daarna een toelichting gegeven op de onderwerpen waar het bestuur zich het afgelopen jaar mee beziggehouden heeft. Vervolgens gaf penningmeester Lammert Bouma een toelichting op het financieel jaarverslag. Het jaar is afgesloten met een klein positief saldo. Na het verslag van de kascommissie, bestaande uit dhr. Posthuma Linthorst en mevr. K. Miedema, werd decharge aan de penningmeester verleend. Nieuw in de kascommissie, in de plaats van dhr. Posthuma Linthorst, werd dhr. H. Drenth benoemd. Aftredend was Durk van der Veen. In de plaats van Durk werd Jannie Jansen benoemd. Voorzitter Jan Bakker bedankte Durk voor zijn inzet voor het dorp de afgelopen 9 jaar. Verder noemde hij Durk zijn grote kennis over Wijnjewoude en zijn interesse voor ons dorp. Durk heeft zich met een groot aantal zaken beziggehouden binnen het bestuur. Durk gaf aan dat hij het bestuurswerk voor Plaatselijk Belang met plezier heeft gedaan. Vooraf leek 9 jaar een lange periode, maar deze tijd is omgevlogen. Hij wenste zijn opvolger alle succes toe. Voorzitter Jan Bakker bedankte verder mevr. Loopstra voor het bijhouden van het archief over Wijnjewoude de afgelopen jaren. Mevr. Loopstra heeft jarenlang krantenknipsels over Wijnjewoude verzameld . Ze heeft nu besloten ermee te stoppen. Durk van der Veen heeft aangegeven het archief te willen overnemen. 2.

Verder sprak Jan Bakker zijn waardering uit voor dhr. Monderman, die al jarenlang de contributie int en actief nieuwe leden werft. Mede dankzij hem heeft onze vereniging zo'n 600 leden. Door de leden werd dit met een applaus beloond. Als lid van de Gebiedscommissie N381 werd door Jan Bakker informatie gegeven over de stand van zaken m.b.t. de gebiedsontwikkeling. Onze stuurgroep N381 heeft een groot aantal plannen ingediend. Veel van deze plannen zijn opgenomen in de plannen van de Gebiedscommissie. De plannen liggen nu bij de provincie. De bedoeling is dat er medio dit jaar een definitief besluit wordt genomen. Er is nog een gat van 10 miljoen euro. Gehoopt wordt dat de provincie het verschil vanuit de Nuon gelden gaat bekostigen. Jan Bakker is van mening dat het positief is hoe wij als dorp de zaak hebben aangepakt. Als de plannen tot uitvoer komen wordt het gebied zeker met een plus achtergelaten. Tijdens de rondvraag werden vragen gesteld over het fietspad naar de Finne, dat niet duidelijk wordt aangegeven, de verlichting bij het Reade Paadsje, waar nu sprake is van een groot zwart gat, de dorpswebsite, die niet meer up to date is, en de ontbrekende verlichting van het pad van de nieuwbouw naar de Loksleane. Door het bestuur werd toegezegd een aantal zaken bij de gemeente aan te kaarten. Over de dorpswebsite is er contact met de beheerders van de website. Een van de aanwezigen gaf aan te zijn benaderd door iemand die mee wil werken aan het up to date maken van de website.


Na de pauze stond het programma in het teken van Vitaal Opsterland. Door Jan Bakker werd een korte samenvatting gegeven van de bijeenkomst van 5 maart. Tijdens deze bijeenkomst is in groepen (onderwijs, sport, zorg/ontmoeten en wonen) over de kansen en bedreigingen voor de voorzieningen als gevolg van ontgroening en vergrijzing gesproken. De leden kregen nu de gelegenheid uit een van de onderwerpen een keus te maken en op gele stickers 1 bedreiging en 2 kansen voor de toekomst te noemen. De diverse genoemde kansen en bedreigingen, vooral op het terrein van onderwijs en zorg, werden vervolgens kort besproken. De aanvullingen zullen samen met de op 5 maart genoemde kansen en bedreigingen worden besproken tijdens het overleg met de gemeente op 27 maart. Hieruit volgt de visie van het dorp op de toekomst van de voorzieningen. De vergadering werd rond 10.00 uur door voorzitter Jan Bakker gesloten. Alle aanwezigen werden bedankt voor hun inbreng.

Dodenherdenking op 4 mei in Wijnjewoude Op 4 mei wordt de jaarlijkse dodenherdenking door Plaatselijk Belang georganiseerd. Het programma ziet er als volgt uit: Iedereen wordt uitgenodigd om 19.45 uur samen te komen bij de Tsjerkereed, naast de voormalige pastorie. Vanaf dit punt volgt een stille rondgang naar het monument op de begraafplaats. Vervolgens wordt een declamatie verzorgd en vindt de kranslegging plaats door twee kinderen van de beide basisscholen. Om 20.00 uur wordt er twee minuten stilte in acht genomen en daarna speelt muziekvereniging Euphonia twee coupletten van het Wilhelmus. Tijdens het verlaten van de begraafplaats luiden de klokken en wordt later de stoet ontbonden. Plaatselijk Belang gaat er vanuit dat weer veel inwoners, zowel jongeren als ouderen, zich aangesproken voelen en mee zullen doen, zodat we een waardige herdenking kunnen houden. Voor meer informatie kan contact worden opgenomen met Hilly Renkema, tel: 0516-481465. Bestuur Plaatselijk Belang

Lente kriebels? Kasten opruimen??? Vaak komt er dan heel wat te voorschijn. Longa houdt op maandag 21 mei een kledingactie, georganiseerd door bag2school. Dit is een organisatie die tweedehands kleding inzamelt en deze vervolgens aan een goed doel besteedt. Hoe meer zakken wij verzamelen, hoe meer geld het de club oplevert. Dus: heeft u nog kleding, schoenen, riemen, hoeden, tassen, beddengoed, gordijnen en zachte speeltjes‌. geef het dan aan ons. U mag de zakken bij onderstaande personen inleveren, maar als u niet in staat bent om het te brengen, dan kunnen we het ook bij u afhalen. Alvast bedankt, Johan Boonstra, Antsje Bouma, Esther Russchen en contact persoon Dute Faber (0515481578).

3.


- vragen over het dorp Uw informatie- en contactpunt voor ontmoeting en advies: - activiteiten Bezoek- en postadres MFC “De Swingel” Woensdag van 10.00 tot 12.00 uur Tel. tijdens openingstijd: 06 - 12 548 683

GFH Mounleane 2-4 9241 HA Wijnjewoude Tel.: 0516 - 48 12 61 Fax: 0516 - 48 13 97

HF

- thuiszorg - woningaanpassing - kleine klusjes

Reparatiebedrijf

l

fh.n g . ww

w

- hulpmiddelen

Voor al uw reparatie werkzaamheden Moskouwei 4 aan; - tractoren - landbouwmachines 9241 WJ Wijnjewoude - tuinmachines tel.: 0516 - 48 16 93 - parkmachines b.g.g. 06 - 218 75 017

Hytex Fashion B.V. Mounleane 3a 9241 HA Wijnjewoude Tel.: 0516 - 48 13 31 Fax: 0516 - 48 17 45

TIMMERBEDRIJF EDWIN HOFSTEE Voor al uw: - nieuwbouw - verbouw Wolverlei 5 - onderhoud 9241 ER Wijnjewoude - renovatie Tel.: 06 - 23 67 77 46

adres postcode tel fax e-mail website

4.

Weinterp 60 9241 HE Wijnjewoude 0516 - 48 09 93 0516 - 48 08 85 info@boumaadmin.nl www.boumaadmin.nl

voor: grondwerk, mestverspreiden en slootmaaien


Ferstopje yn 't Weinterper Skar foar de Dútsers It natuergebied wat no it Weinterper Skar hjit, waard eartiids 'de heide' of 'de mersken' neamd. It is in ôfwikseljend gebied mei wiete en droege heide, skrale gerslânen, boskjes, inkele petgatten en in pingo-ruïne (ek wol 'dobbe' neamd). Catrinus Nouta út Beetstersweach docht yn it ramt fan it folgjen fan in Natuurgidsencursus by IVN Natuur- en milieueducatie yn Drachten ûndersyk nei it Skar. Hy fernaam dat yn 'e twadde wrâldoarloch guon mannen út Duurswâld en Weinterp harren foar de Dútsers ferstoppen yn it skar. Hy skreau it ferhaal op fan 'e lêste dy 't noch út 'e earste hân fertelle kin: Jochem Bakker (berne 1924) fan 'e Te Nijenhuiswei yn Wynjewâld. Jochem: “Ik wie 16 jier doe't de twadde wrâldoarloch útbruts. Nei alle gedachten hearde ik it op 'e radio. Yn 1944 waard ik oproppen, ik moast my melde op it gemeentehûs op 'e Sweach: ik soe tewurksteld wurde yn Dútslân. Dêr hie ik net folle sin oan, doe haw 'k besluten om ûnder te dûken. By in broer fan ús heit, omke Jan, koe ik op syn buorkerij yn Koartsweagen komme. Dêr holp ik op de pleats, melke ensafuorthinne. Ik kaam

hast nea fan it hiem ôf, dat wie te gefaarlik. Jo fertrouden net in minsk, oeral wiene NSB'ers”. De 30'er en 40'er jierren fan 'e 20e ieu wiene min foar de boer: molke brocht bygelyks neat op. De Dútsers beloofden in bettere tiid, dat spruts guon lju wol oan. Moarns rûn 5.00 oere der ôf, om 6.15 oere wie it melken dan klear. “Wy moasten altyd oppasse, je koene sa ferret wurde. Op in kear rûn ik mei pinken oer de dyk doe 't in maat út Weinterp my seach. Op himsels net slim, mar dizze man wie op 'e Dútske kant”. Jochem skrok bot, mar lokkich genôch hat dy maat him net ferret. “Nei ferrin fan tiid, it sil yn 't lêst fan 'e oarloch west hawwe, hâlden de Dútsers der mei op om nei it adres ta te gean om ien op te heljen dy 't net foar it tewurkstellen opdaagjen kaam. Se hiene wol troch dat de measte mannen dy 't se ha moasten

De pleats fan Alle de Boer yn 'e sechstiger jierren. 5.


wol ûnderdûkt wiene. Ynstee dêrfan hâlden se razzia's. Ek ûndersochten se ûnferwachts wol doarpen om fytsen yn te pikken: de saneamde fytsfoarderingen. As der in razzia of fytsfoardering komme soe wie dat wol bekend op it gemeentehûs yn 'e Sweach (wêr de Grüne Polizei siet) en waard 't trochjûn oan 'e ûndergrûnse. Dy warskôge dan de ûnderdûkers en mannen dy 't tewurksteld wurde koene. Albert Geerts, haadmaster fan 'e iepenbiere skoalle, Klaas te Nijenhuis, skilder, Alle v/d Draai, bûtermakker op it suvelfabryk en Koendert Noorman, fleiskarmaster, sieten by it ferset en joegen de ynformaasje troch. “As it safier wie sette ik ôf nei de mersken, nei it pleatske fan Alle de Boer. Dat stie alhiel frij. Ferhurde diken sa as no wiene der doe net. Wat no de Nije Heawei is wie in sânreed en hâlde op ter hichte fan Alle syn pleatske. De Hege Heide wie doe ek net mear as in sânreed. Ik bin wol ris om middernacht dy kant opsetten en doe hast ferdwaald op 'e heide. Nachts wie 't doe

ek wier nacht, yn 'e rûchte by it âlde tsjerkhôf wie 't doe dreech gean”. “Rûn de dei dat de razzia of fytsfoardering oankundige wie bleaune wy yn 'e omkriten fan 'e pleats. Oerdeis foelen safolle mannen dochs wol op en sieten wy yn 'e 'deihoale' op sa'n 100 meter fan 'e pleats”. Dizze hoale wie troch Alle en syn soannen útgroeven yn in beamwâl, der koene sa'n tsien mannen yn. Der wie ek in 'nachthoale', fuort by it pleatske, dêr koene je ek yn sliepe. Dizze hoale wie ek útgroeven, it hie in dak fan planken en dêr oerhinne wiene gersseadden lein. “It wie de bedoeling dat it lûk altyd ticht wie, mar as wy der allegearre yn sieten waard it benaud en diene wy it lûk wol iepen”. Meastentiids bestie de groep út jongfeinten út 'e omkriten. De twa Joaden dy 't by Willem Rooks op 'e Bûtewei ûnderdûkt sieten en de Joad dy 't by Sietse Senneker fan 'e Weinterper Buorren siet kamen der ek wol ris by.

Yn april 1948 is de groep ferstoppers op 'e foto set:

Fan links nei rjochts: Jochem Bakker, Jan v/d Lei, Gooitsen S. de Jong, Jan de Jong, Luut de Boer, Piet de Boer, Ties W. de Jong en Eise Reitsma. Wietse de Jong hearde ek by de groep, mar stiet net op 'e foto: hy ferstoar yn 1947. 6.


“Hoe kaam ik sa by dy groep? Och ja, je wiene fan deselde jierren en lutsen nei elkoar ta omdat der fierders dochs net folle te dwaan wie. Sa bin ik ek mei harren yn de Mersken belâne”.

“Doe 't de oarloch foarby wie koene wy wer sûnder gefaar oer strjitte. Wy binne doe as groep nei Grou ta fytst om dêr te kampearjen”. Se koenen der einlings wer op út!

“Wy binne nea ûntdutsen”. Foar safier as Jochem wit hawwe de trije Joaden de oarloch ek oerlibbe. Ien dêrfan wie direkteur fan in fytsfabryk yn Eindhoven: Rijwielfabriek De Magneet. “Hy sei “Als alles over is en we overleven het dan krijgen jullie allemaal een nieuwe fiets”. Spitigernôch hawwe se dy nea krigen.

De 'nachthoale' ticht by de pleats is net mear werom te finen.Dêrtsjinoer is it plak der’t de 'deihoale' wie noch maklik te werkennen: as jo de reed efkes ten easten fan de trijesprong Nije Heawei / Hege Heide yn 'e rjochting fan 't Alddjip oprinne, leit efkes foarby it klaphikje in kûle. It kuierpaadsje is der omhinne lein, sa is it bewarre bleaun om ús yn it ûnthâld te bringen dat it no sa fredige Skar ek oare tiden kind hat.

“Minsken tinke wolris dat wy tige benaud west hawwe as wy ús yn 'e heide ferstoppen. Dat foel wol ta, wy tochten der net al tefolle by nei. Wy wachten it mar kalm ôf en spilen kaart. Alle seach it ek net sa swier yn.

Neiwurd Op woansdei 30 maaie 2012 is der jûns in ekskurzje fan it IVN troch it Weinterper Skar. De klam sil lizze op it lânskip en it ûntstean dêrfan. Oanmelde op telefoannûmer 0511-463681. (tusken 18.00 - 20.00). Mear ynformaasje op www.ivn.nl/fryslan en www.ivn.nl/dewalden. Catrinus Nouta, Beetstersweach.

Soos Wijnjewoude 14 Maart was weer de laatste middag van dit seizoen. De middag werd verzorgd door het accordeon duo Herman en Tineke uit Leeuwarden. Met zang en muziek was het een gezellige middag. We wensen een ieder een mooie en gezonde zomer toe. In september proberen we een reisje te organiseren. Het bestuur. Ps Zanglust Ureterp zou er graag zangers bij willen hebben. Voelt u er wat voor dan kunt u contact opnemen met Joke Nust, tel. 481077

Wie door anderen gevolgd wil worden moet zijn sporen achterlaten. 7.


AUTORIJSCHOO

c

Mounleane 14 9241 HA Wijnjewoude 0516-426885 06-12996376

Timmer & Klusbedrijf C. de Vries

L

Klein Groningen 16 9241HS Wijnjewoude Tel: 0516-480509 Gsm: 06-23005505

timmerbedrijfcdv@hetnet.nl

Iets te vieren, reünie, vergadering Warm - koud buffet / BBQ / Koffietafel Gezellige zaal, privé terras

www.autorijschoolmanuel.nl info@autorijschoolmanuel.nl

hotel Restaurant Duerswâld 23 9241 GW Wijnjewoude

Tel.: (0516) 54 12 15 www.destripe.nl

Biedt allerlei mogelijkheden. Mjumsterwei 16 9243 SK Bakkeveen tel. 0516 541493

Ÿ Ÿ Ÿ Ÿ Ÿ Ÿ

In- en verkoop occasions In- en verkoop classic cars In- en verkoop USA cars APK keuringsstation Onderhoud en reparatie; alle merken Ook voor onderhoud aan uw oldtimer / klassieker

Weinterp 26 - 9241 HD - Wijnjewoude (Frl.) Tel. +31 (0)516 - 48 12 60 – www.autobedrijfjansma.nl

FB Dopheide 8c-2 9202 PB Drachten 0512 - 54 66 35 0512 - 54 67 10

8.

Weinterp 22 a 9241 HD Wijnjewoude Tel.: 0516 - 48 16 00


Een mooier geschenk kunt u niet geven In de periode van 10 tot 20 april 2012 houdt het Nederlands Bijbelgenootschap een Wervings10daagse. In die periode kunt u worden benaderd door een vrijwilliger van het Nederlands Bijbelgenootschap (NBG) met de vraag: wilt u het werk van het NBG steunen door een geschenk van onschatbare waarde te geven? Door vooral vergrijzing en leegloop van kerken wordt het steeds moeilijker om mensen te vinden die het bijbelwerk (structureel) willen steunen. Het NBG ziet het ledenaantal dalen en daarmee ook de inkomstenstroom. Minder inkomsten betekent minder mogelijkheden om de Bijbel te vertalen, te verspreiden en het gebruik van de Bijbel te bevorderen. Niet alleen voor ons in Nederland, maar ook wereldwijd. Bijbelwerk is nodig Bijbelwerk is nog altijd hard nodig. Er zijn nog talloze christenen die geen eigen bijbel hebben. Omdat ze die niet kunnen betalen, of omdat de Bijbel nog niet in hun taal bestaat. En ook in Nederland is het een uitdaging om de Bijbel onder de aandacht te brengen van mensen en het Woord door te geven aan de komende generatie

Wilt u een geschenk van onschatbare waarde geven? Wacht niet langer en geef een mooi geschenk! U kunt lid worden of een gift geven via uw NBG-vrijwilligers

Bron: Nederlands Bijbelgenootschap Haarlem Contactpersonen werkgroep: Wijnjewoude Berend Joustra Sieger de Haan Jannie Grootenhuis Annie Karssen

Fan 'e tsjerken In de maand april vieren we het Paasfeest. Pasen is het feest van nieuw leven. Nieuw leven door de dood heen. We geloven dat Jezus Christus opstond uit de dood en dat Hij leeft. Ook vandaag wil Hij er zijn voor ons. Hij is de levensvorst. Hij heeft het leven en geeft ons het leven. Hij heeft gezegd: Iedereen die in Mij gelooft, heeft het eeuwige leven. Als u of jij wilt weten wat dat betekent, dan komen we als voorgangers en kerken graag met u in contact. In elk geval willen we u uitnodigen voor de diensten. Elders in dit blad vindt u de tijden en de locaties. Een extra uitnodiging voor de gezamenlijke Paasdienst op de 2e Paasdag: In de hervormde kerk van Weinterp is er dan een dienst waarin ook de kinderen van de zondagsschool hun inbreng hebben. Graach oant sjen! Ut namme fan'e tsjerken: Joost van den Brink en Michel van Heijningen. 9.


CafĂŠ van der Weij overgenomen door maffia! Wie zaterdagavond 25 februari de dorpskroeg van Wijnjewoude betrad, moest flink op zijn hoede zijn. CafĂŠ van der Weij was het verzamelpunt geworden van de Italiaanse Maffia! De Maffia bazen waren in grote getalen aanwezig met hun oogverblindende liefjes aan hun zijde. Het was een zeer geslaagde avond en wie weet, komt de maffia nog een keer langs! Het is wel duidelijk dat ze weten wat feesten is in Wijnjewoude! Op naar het volgende thema feest!

Vertelhelden op OBS It Twaspan In februari en maart hebben de kinderen van OBS It Twaspan kennis gemaakt met de kunst van het verhalen vertellen. Het ging om een project in samenwerking met Atelier Majeur, Centrum voor Kunsten. Verhalenverteller Baukje Koolhaas kwam in groep 5 t/m 8 een verhaal vertellen. Daarna gingen de kinderen zelf aan de slag, onder het motto 'Je bent een held als je vertelt'. De kinderen hoorden en lazen verhalen, kregen les in hoe je een verhaal kunt onthouden en hoe je het zo vertelt, dat het leuk is voor het publiek. Ze oefenden in kleine groepjes en sommigen vertelden hun verhaal voor de klas. Om het helemaal echt te maken, zijn de kinderen die dat wilden hun verhaal gaan vertellen in andere klassen. Zo konden ook de leerlingen van de onderbouw genieten van de verhalen. Het was wel duidelijk: It Twaspan herbergt heel wat vertelhelden en verteltalent. En de kinderen waren enorm enthousiast. De meesten hadden de smaak zo te pakken, dat ze hopen dat er nog eens zo'n project komt. Wie weet!

10.


Workshop groentetoren maken. Een groentetoren wordt gemaakt van (bak)stenen die met enige tussenliggende ruimte worden opgestapeld en in het midden gevuld met aarde en compost. In de holtes die ontstaan kunnen diverse groenten geplant worden, of bijvoorbeeld aardbeien. Door de hoogte in te werken, kun je veel meer planten kwijt dan in het platte vlak. De cirkelvorm maakt dat niet alle planten gelijke warmte en zonlicht krijgen, dus de groei wisselt. Dat verlengt tevens de oogstperiode en het is ideaal voor kleine tuinen. Bij deze workshop steek je de handen uit de mouwen en je leert hoe je in eigen tuin een groentetoren kunt bouwen. Docent: Irma Abelskamp. Datum: zaterdagochtend 21 april. Tijd: 10.00 uur-14.00 uur. Kosten: € 5,00. Locatie: Zorgboerderij de Twa Bûken. Contactpersoon: Siebo Groenewold, tel. 0516-481878. Geocaching. Met behulp van een gps-apparaat in de hand wandel je routes langs coördinaten. In de bossen rond Wijnjewoude zijn veel mooie geocachingroutes. Deze routes zijn uitgezet door andere geocachers. Bij elk punt waar het gps-apparaat je naartoe brengt, voer je een opdracht uit die een code oplevert. Uiteindelijk leveren deze codes een laatste coördinatencombinatie op die je naar de cache, de schat, leidt. Een goed verstopte, waterdichte doos met een logboek om een boodschap in achter te laten, soms speelgoed en met een beetje geluk een speciale geocaching-munt of travel bug. Een instructeur van Outdoor Appelscha biedt tekst en uitleg over het gps-apparaat. We gaan het geleerde in de praktijk brengen onder leiding van de zeer ervaren geocachster Jellie de Vos. Docent: Outdoor Appelscha en Jellie de Vos. Datum: zaterdagmiddag 12 mei. Tijd: 13.30-16.30 uur. Kosten: € 12,50. Contactpersoon: Siebo Groenewold. tel. 0516-481878.

Pinksterfeest Wijnjewoude OUD IJZER ACTIE Van 10 – 21 apr. a.s. is er weer een oud ijzer- en andere metalen actie. U kunt die brengen bij Ri-Ja, Weinterp 22a Wijnjewoude. (openingstijden: van 9-17 uur en op zaterdag tot 12 uur) met vermelding dat het voor het Pinksterwerk is, dan worden de goederen daar verzameld. U kunt ook contact opnemen met dhr. K. Postma, tel. 0512-301213 en wij halen het in overleg met u op. Wij wachten op uw reactie! De actiegroep St. Pinksterfeest Wijnjewoude e.o. 11.


12.


Bakkeveen wint ruim van een gehavend de Burght 2 en stijgt naar de tweede plaats in klasse 2A. Schaakclub Bakkeveen moest in de 6e competitieronde van de 2e klasse A thuis aantreden tegen De Burght 2 uit Leeuwarden. De gasten kwamen met 6 spelers zodat voor Bakkeveen de eerste 2 punten al binnen waren. Van de nog te spelen partijen werden er nog 5 gewonnen en één verloren. Zodat Bakkeveen zich met 7-1 winst kon nestelen op de tweede plek met slechts een half bordpunt achterstand op nummer 1 Emanuel Lasker 2 Dirk Müller gaf het goede voorbeeld met de eerste overwinning tegen Rudolf Vlieger. Hij kwam al vrij snel een kwaliteit voor, kon even later een toren winnen tegen een paard en toen hij vervolgens ook nog een paar pionnen oppeuzelde hield zijn tegenstander het voor gezien. Dave Bosman zorgde voor de tweede overwinning tegen Tabe Riedsma. Dave wist vrij snel een stuk te winnen en daarna eveneens een aantal pionnetjes, zodat ook zijn tegenstander op moest geven. Lammert Ausma zette zijn tegenstander Piet Vlieg in het middenspel onder grote druk kwam daardoor een stuk voor waarna matdreiging volgde. Ook deze partij werd keurig gewonnen. Gerrit Meppelink creëerde een zeer aanvallende stelling die voor grote druk zorgde voor zijn tegenstander Henk Kunnekes, ook Gerrit wist een stuk

(loper) te veroveren en kwam oppermachtig te staan zodat ook het zesde punt binnen was. Onze jeugdspeler Jorn Brouwer kwam tegen Roelf Oving niet gelukkig uit de opening en moest een kwaliteit verliezen. Hij hield daarna knap en lang stand. In het eindspel was het echter toren tegen loper met een zelfde aantal pionnen. Helaas stond de loper net nog niet op een strategische plek en gaf Jorn op. Ben de Vries had zoals gewoonlijk tot het eind weer een bord vol met stukken tegen Bert Feenstra, wist toch een kwaliteit voor te komen en toen zijn tegenstander ook nog zijn toren weggaf was ook die strijd uiteindelijk beslist. Uiteindelijk een forse overwinning. Op donderdag 19 april wordt de laatste competitiestrijd uit tegen Schaakwoude 3 gespeeld. Worden ze misschien ook nog kampioen?

13.


Geef de pen door Mijn naam is Jorrit Dreijer. Ik ben 27 jaar en geboren en getogen in Wijnjewoude op de Russchenreed. Daar heb ik 24 jaar gewoond samen met mijn ouders en oudere broer. Inmiddels woon ik op de Meester Geertswei sinds januari 2008, en woon hier met veel plezier. Op de Meester Geertswei wonen inmiddels aardig wat vrienden en goede bekenden. En het resultaat hiervan is, dat de straat sinds jaren weer eens een buurtvereniging heeft. Hierin vervul ik inmiddels een rol binnen het bestuur. Na de MAVO ben ik toegelaten tot de opleiding CIOS Friesland College te Heerenveen. Hier heb ik de opleiding gevolgd tot sportinstructeur. Na het behalen van mijn diploma was er op dat moment weinig werk voor een fulltime job in de sport. Dus na enige omzwervingen ben ik terecht gekomen bij Hytex Fashion in Wijnjewoude. Hier heb ik bijna 3 jaar gewerkt in de functie van vertegenwoordiger en de opleiding Internationale Groothandel gevolgd. Uiteindelijk won de sport het van de handel, en ben ik april 2010 gaan werken bij de Landmacht als sportinstructeur. Hiervoor moest ik eerst 9 maanden naar de KMS (koninklijke militaire school) te Weert. Daar ben ik uiteindelijk opgeleid tot onderofficier in de titel van Sergeant. Dit samen met medestudenten van allerlei soorten wapen en dienstvakken. Na de KMS ga je door naar de vaktechnische opleiding te Amersfoort. Dit is een sport opleiding binnen Defensie. Deze vaktechnische opleiding duurde in totaal 5 maanden. Dus na 14 maanden mocht ik mij dan officieel Sport Sergeant van de Landmacht noemen.

14.

Op dit moment ben ik geplaatst in Wezep. Dit is de kazerne van de Genie eenheden. Ook wel de bouwvakkers van Defensie genoemd. Aan deze militairen geef ik sportles en trainingen. Dit varieert van spelsporten, fitness gelegenheden, krachtcircuitjes, hindernisbaan en touwbaan lessen en nog veel meer. Wij praten dan over blauwe sport (algemeen sport) en groene sport (militaire sport). De militaire sport kun je niet vergelijken met iets binnen de burger sport. Dit is heel specifiek trainen richting de taak die deze militairen uitvoeren. Dit allemaal om de militairen fysiek en mentaal inzetbaar te houden. Persoonlijk vind ik het een top baan, en ga dan ook elke dag met veel plezier richting de kazerne. Naast mijn werk voetbal ik bij de plaatselijke voetbalvereniging ODV. Hier voetbal ik op dit moment in het 1e elftal op de zondag. Daarnaast geef ik sinds de winterstop samen met Freerk Brouwer, voetbal trainingen aan de A junioren. Verder ben ik graag in het gezelschap van vrienden en familie om zo gezellig van het weekend te genieten. Jorrit Dreijer. Ik geef de pen door aan Peter van der Veen


Volkstuinencomplex De Boerestreek Project bijna afgerond Op zaterdag 24 maart is het volkstuinencomplex ingericht. Tijdens een zonovergoten dag, hebben 12 huurders, enkele helpers uit het dorp en twee vrijwilligers van WAW-BA de schouders eronder gezet om het nieuwe volkstuinencomplex in te richten. Het was een gezellige dag met veel actie en natuurlijk ook met de nodige zweetdruppels. Nu is het Volkstuinencomplex 'De Boerestreek' in ons dorp een feit. Inrichting terrein Er zijn looppaden aangelegd, de percelen zijn ingedeeld, er is machinaal gefreesd, met kruiwagens gereden, geschoffeld, geharkt, boomschors uitgereden, graszoden verwijderd, paaltjes geplaatst en hekwerk gerepareerd. Ook was Johannes Bouma actief met zijn minikraan. Hij heeft sleuven gegraven voor de looppaden tussen de tuinpercelen. Overigens heeft hij zijn uren en minikraan gratis ingezet. Johannes: bedankt! Ook heeft Johan Meinsma instructies gegeven over het gebruik van een gehuurde freesmachine. Ondanks overmacht door storing van zijn eigen materieel, kon hij op deze manier toch nog een steentje bijdragen aan de inrichting van het complex. Terugblik – vooruitblik Algemeen gesproken is het project goed verlopen. Al kende het proces vele stappen en afstemming met diverse partijen, want een volkstuinencomplex realiseer je niet zomaar. Daarbij mag wel vermeld worden, dat Siebo Groenewold en Sybout Posthuma Linthorst de afgelopen maanden veel vrije tijd in dit project gestoken hebben. Complimenten voor jullie inzet als vrijwilliger!

Ondanks zorgvuldige voorbereidingen van het gehele project, had de WAW-BA toch nog iets over het hoofd gezien. Dat had te maken met communicatie tussen drie partijen; de verhuurder van het land, de WAW-BA en één van de omwonenden. Hiervoor zijn excuses gemaakt aan de betrokkene. Na een goed gesprek is ook dat in goed overleg opgelost. De afronding van dit WAW-BA project bestaat uit oprichting van een vereniging. Notaris De Vries uit Ureterp zal voor dat doel een akte opstellen om alle rechten en plichten formeel vast te leggen. Omdat dit in het belang van het dorp is, doet zij dat voor een vriendenprijs. Binnenkort draagt de WAW-BA het beheer en de aansturing van het VTC De Boerestreek over aan de vereniging. Het bestuur van deze vereniging zal bestaan uit enkele volkstuinhuurders en enkele overige leden. Binnenkort meer hierover. Aanmelding en kosten Ook interesse in een volkstuin? Er zijn nog enkele percelen van 20 x 2 meter beschikbaar. Kosten: € 10,- huur per jaar + eenmalige inschrijfkosten van € 30,-. Aanmeldingen: Sybout Posthuma Linthorst (tel. 481646) of Siebo Groenewold (tel. 481878).

Aan alles komt een einde maar niets is ooit voltooid.

15.


Afrikaanse ritmes op cbs Votum Nostrum In maart hebben alle groepen van cbs 'Votum Nostrum 'meegedaan aan Day for Change. Day for Change is een stichting die op een leerzame manier het begrip microkrediet onder de aandacht wil brengen. Iedere klas die meedoet aan de Klasse!Actie krijgt een eigen microkrediet. Een startkapitaal waarmee de leerlingen hun eigen bedrijf opzetten. Dat vergt investeringen, creativiteit en ondernemerschap. Het geld dat de leerlingen verdienen, gebruikt Day for Change om arme mensen in ontwikkelingslanden aan een microkrediet te helpen. In veel gevallen is zo'n microkrediet voor hen het begin van een nieuw leven. Alle groepen hebben een microkrediet van € 20,-- gekregen om een bedrijf te beginnen. Zo zijn er kettingen met zelfgemaakte kralen en kaarten gemaakt, kinderen hebben cupcakes gebakken en verkocht, er is een autowasbedrijf opgericht, een kinderdisco georganiseerd. En de kinderen van de onderbouw hadden hun eigen sponsorloop op het evenemententerrein. Hieronder vertellen de kinderen van groep 6-7a wat ze hebben gedaan. Woensdag 28 maart hadden we een Day for Change. Het was heel leuk, en er waren heel veel mensen. Bij het rad van fortuin hadden we veel prijzen, zoals een voetbal, een g.t.a. spel, en mokken en nog veel meer. En je kon ook een ponyritje maken en cupcakes kopen en muffins. Van Cheyenne Damsma. Day for Change Op woensdag 28 maart hielden de kinderen van groep 6-7a van Votum Nostrum een “day for change”. Er was van alles te doen, zoals het rad van fortuin, pannenkoeken eten, je kon muffins kopen en er was een modeshow. Day for Change is een actie die mensen in arme landen een microkrediet geeft om een bedrijfje mee te beginnen. Ivar Weening.

16.

Wij hadden op 28 maart een avond voor Day for Change. We deden veel dingen zoals: het rad van fortuin, ponyrijden en nog veel meer. Maar we verkochten ook dingen zoals: cupcakes, pannenkoeken, ranja, koffie en muffins. De opbrengst gaat naar vrouwen in arme landen. Ze krijgen een lening en dan beginnen ze een bedrijfje. En dan betalen ze na een tijdje het geld weer terug en dan is het bedrijf van hun zelf. Van Jonathan Klimp. Hallo allemaal. Wij hebben op woensdag 28 maart onze actie van Day for Change gehouden. We gingen pannenkoeken eten, muffins en cupcakes, natuurlijk ook zelf gebakken. Op die avond hadden we een modeshow, rad van fortuin en ponyrijden. Het was erg druk en we hebben veel plezier gehad. Dit was ons verslag. Gemaakt door Femke Russchen, Hanna Akker, Myrthe de Boer en Marjanne Fokkema van cbs 'Votum Nostrum'. Op woensdag 28 maart hebben de kinderen van groep 6-7a van Votum Nostrum een avond georganiseerd voor mensen die geen geld van de bank kunnen krijgen. Day for Change geeft hun wel geld. Daarom hadden we een avond met modeshow, rad van fortuin en lekker drinken, cupcakes en pannenkoeken. Van Elrike vd Wal en Tineke Veenstra.


Muziekuitvoering “Eensgezindheid” Op zaterdag 21 april kunt u genieten van een avondje voor de buis in “De Bining” te Hemrik. Het thema van de muziekuitvoering is n.l.: “De TV Show”. U kunt deze avond van verschillende programma's genieten. Er is voor elk wat wils. Het begint al met het kinderprogramma “Telekids”, waarbij “Hokey Cokey” door het muziekkorps gespeeld wordt. Na “Studio Sport” en “Het Journaal” staat “Piets Weerbericht” op het programma. Ook ontbreekt “X Factor” niet, waarbij het gewonnen lied van Lisa Lois te beluisteren is. Van de drumband kunnen we een “Cowboy medley” en de “Tijuana Samba” verwachten. Tevens zal het jeugdkorps van “De Vlecke” uit Gorredijk, waarbij ook twee jeugdige Hemrikers zijn, optreden. Verder staat er op het programma een optreden van het bekende trio “GeDoBr”. U kent ze vast wel van “It buske fan de baas”. De uitvoering begint om 20.00 uur en de donateurs hebben vrije toegang.

Twee nieuwe jonge voorgangers in Wijnjewoude Ik heb gesproken met de nieuwe predikant en kerkelijk werker van de beide kerken in Wijnjewoude. Wie zijn deze beide ambitieuze heren? Waarom zijn zij voorganger van een kerk in Wijnjewoude geworden en wat houdt hen bezig? Algemeen De Gereformeerde kerk heeft Joost van den Brink beroepen als predikant voor 50%. Op 11 december j.l. is hij bevestigd. Ds. Van den Brink is getrouwd en woont in Ureterp. Zijn vrouw is fulltime predikant van de Gereformeerde kerk daar. Samen hebben zij een zoontje van 1 jaar. De hervormde kerk heeft Michel van Heijningen benoemd als kerkelijk werker voor twee dagen per week. De heer Van Heijningen is getrouwd en heeft 3 kinderen: Marvin, Manuel en Anne-Lynn. Samen wonen zij in Dorkwerd nabij Groningen stad. Op 19 februari is Michel van Heijningen bevestigd tot kerkelijk werker van de hervormde gemeente in Wijnjewoude.

Waarom heeft u gekozen voor het beroep van predikant/ kerkelijk werker? Toen Ds. Van den Brink 11 jaar was wist hij al dat hij predikant wilde worden. Hij was op vakantie aan het voetballen toen hij letterlijk de ingeving kreeg om dominee te worden. Je kunt dus wel spreken van een roeping. Hij is opgegroeid in Nijkerk. De kerkdiensten uit zijn jonge leven waren anders dan de diensten die hij nu zelf voorbereidt. De preek duurde zeker 50 minuten en daar hoef je in de Gereformeerde kerk hier niet meer mee aan te komen. De ervaring dat God er altijd voor je is heeft hem altijd gemotiveerd een steentje bij te dragen aan de opbouw van de kerk. Van den Brink: “Die ervaring gun ik iedereen en daar doe ik het allemaal voor: dat mensen God leren kennen”. 17.


De heer Van Heijningen geeft aan dat het werk van kerkelijk werker op zijn weg is gekomen. Jarenlang was hij werkzaam in het onderwijs. Hij vindt het boeiend om met mensen om te gaan. Daardoor is het verlangen ontstaan iets wezenlijks over te willen brengen. Dit is begonnen met het jeugdwerk in de kerk. Een paar jaar geleden is hij parttime kerkelijk werker in Dorkwerd geworden. Dit werk sprak de heer Van Heijningen aan. Enige tijd geleden ontstonden er gesprekken met de Hervormde kerk van Wijnjewoude. Deze twee banen sluiten goed op elkaar aan. Heeft dit beroep in een tijd van ontkerkelijking ambities / uitdagingen? Ds. Van den Brink vindt het een uitdaging jongeren het geloof geloofwaardig voor te leven. Veel ouders vinden dit moeilijk. Bij de Gereformeerde kerk is daarom ook een jongerenwerker benoemd die ondersteuning geeft bij de catechisaties en ouders en vrijwilligers coacht. Bij de jongeren van 12 – 16 jaar bijvoorbeeld gaat de catechisatie nu heel anders dan vroeger. Van den Brink: “Eerst wordt er met elkaar gegeten, er wordt een korte inleiding op een bepaald onderwerp gegeven en vervolgens wordt er in groepjes over doorgesproken. Zo worden ontspannen ge-sprekken gevoerd over wat het christelijk geloof voor je betekent”. Van den Brink: “In de Gereformeerde kerk van Wijnjewoude is de afgelopen tijd best veel gebeurd maar het is belangrijk dat we ons eensgezind gaan richten op de toekomst en op wat echt belangrijk is. Hoe komen jong en oud weer met elkaar in gesprek over waar het om draait in het leven en het geloof? Dat is al boeiend genoeg. Daarbij ga ik ook graag in gesprek met mensen die niet naar de kerk gaan maar wel met vragen zitten”. Ook Van Heijningen ziet zich voor uitdagingen gesteld: “Er is helaas wel sprake van ontkerkelijking maar je ontmoet ook veel mensen buiten de kerk die vragen hebben rondom zingeving en die open18.

staan voor de vraag of er meer is. Deze mensen hebben soms moeite met het instituut kerk maar hebben niet helemaal afscheid genomen van het geloof en van God. Deze mensen wil ik graag bereiken en met hen wil ik graag in gesprek gaan, vanuit de diepe overtuiging dat God ieder mens zoekt, ook al zoeken wij Hem niet. Van Heijningen: “Ik probeer altijd open te staan voor een vrijblijvend gesprek, of mensen nu lovend of kritisch zijn, dat maakt niet uit”. Voor sommige mensen is de drempel om naar de kerk te gaan te hoog om wat voor reden dan ook. Het is dan goed om elkaar eerst in een andere setting te ontmoeten. Van Heijningen: “Ook wil ik proberen een oriëntatiecursus christelijk geloof op te zetten. Een cursus van 10 avonden over wat geloven kan betekenen. Wanneer de cursus wordt gegeven is nog niet bekend. Maar als u hiervoor belangstelling heeft, kunt u dit alvast via mail doorgeven”. Over welke capaciteiten moet een voorganger beschikken? Joost van den Brink heeft gestudeerd aan de Rijksuniversiteit in Utrecht (Bachelor theologie) en aan de Protestantse Theologische Universiteit in Utrecht (Master gemeentepredikant). In 2011 is hij afgestudeerd. De taken van een predikant zijn heel veelzijdig: verzorgen kerkdiensten, rouw- en trouwdiensten, bezoekwerk, bijwonen kerkenraads- en vele andere vergaderingen, jeugdwerk enzovoort. Van den Brink: 'Je moet een beetje een duizendpoot zijn en het overzicht kunnen bewaren. Met alle mensen rekening houden en toch ook richting geven aan het reilen en zeilen in de kerk. Maar die veelzijdigheid is nu juist ook het mooie aan dit werk”. Michel van Heijningen geeft aan verschillende Hbo-opleidingen te hebben gedaan. De laatste Hbo-opleiding was aan de Christelijke Hoogeschool Ede. Als kerkelijk werker beschik je over andere capaciteiten dan een predikant. Een pre-


dikant houdt zich naast andere zaken bezig met het beleid van de kerk. Een kerkelijk werker is meer praktisch gericht. De Hervormde kerk van Wijnjewoude wordt aangestuurd door een consulent. Die moet officiële stukken tekenen en feeling houden met het beleid van de kerk. Van Heijningen: “Wat ik belangrijk vind in mijn werk is dat je dicht bij God en dicht bij de mensen staat. Ik ben een praktisch mens en daardoor als HBO-er misschien beter op mijn plek, maar misschien rond ik mijn studie tot predikant nog eens af. Op dit moment is het in de Hervormde kerk zo geregeld dat ik geen sacramenten mag bedienen maar in de loop van dit jaar zal dit waarschijnlijk veranderen. Mijn taken als kerkelijk werker zijn met name pastoraal van aard, dus optrekken met mensen, bezoekwerk thuis en in ziekenhuizen en daar waar je mensen tot hulp en steun kunt zijn, catechisatie, zondagse diensten, rouwdiensten, vergaderingen en waarschijnlijk vergeten we ook nog wel het een en ander”. Waar stoort u zich aan in uw beroep? Ds. Van den Brink geeft aan dat hij dit nog moet ontdekken omdat hij pas sinds december 2011 predikant is. Of hij zich stoort als er weinig mensen in de kerk zitten? “Natuurlijk is het prachtig als de kerk vol zit. Maar ieder mens telt. Als er ook maar één is die geraakt wordt door wat God zegt, is de dienst al geslaagd”. De heer Van Heijningen geeft aan zich nog nergens aan te storen in het werk van kerkelijk werker. Sommige dingen die gebeuren zijn jammer. Er gaat soms veel energie verloren aan onbelangrijke zaken. Hij geeft aan zich niet te storen als er weinig mensen in de kerk zijn. Van Heijningen: 'In de Bijbel staat ook dat het goed is als twee of meer mensen in de naam van Jezus bijeen zijn, want dan is Hij er Zelf bij.

Samenwerking van de Hervormde en de Gereformeerde kerk De heer Van Heijningen geeft aan dat elk van beide kerken een eigen cultuur en / kleur heeft. En dat mag. In deze tijd gaan we elkaar niet beconcurreren. Het gaat er om dat de boodschap van redding en behoud door Jezus centraal staat. De hoop is dat de samenwerking tussen beide kerken zich uitbreidt. Het zou gewoon mooi zijn als mensen op zondag naar de kerk gaan en dan maakt het niet uit welke kerk dit is. Wat zijn uw hobby's? Een van de hobby's van Joost van den Brink is muziek. Sinds zijn zestiende is hij organist in de kerk. Op dit moment is hij nog voor een paar diensten per jaar organist in Ureterp. Daarnaast maakt hij deel uit van een interkerkelijk muziekteam Scepter. Zijn droom is dat muziek en zang in de kerk steeds meer een middel wordt om het geloof mee te uiten en er ook iets in te ervaren van Gods aanwezigheid. Maar hij heeft meer hobby's. Zomers mag hij graag een tochtje op de racefiets maken en verder doet hij graag aan balsporten en allerhande spelletjes, al is daar op dit moment weinig tijd voor. Michel van Heijningen geniet erg van zijn gezin. De jongste spruit is 1,5 jaar en dat is prachtig. Verder probeert hij tijd te vinden voor het beluisteren van klassieke muziek of het bekijken van een film. Wat ook erg leuk is om onder de mensen te zijn. Sportief gezien blijft het bij een recreatief rondje fietsen door het Groningse landschap. Wat is uw laatst gelezen boek? Het laatste gelezen boek van ds. Van den Brink is 'Samen in de naam van Jezus' van Evert van de Poll. Dit boek gaat over de liturgie in de kerkdienst. Het laatste gelezen boek van de heer Van Heijningen is 'Missionair en marginaal' van de bekende theoloog Wim Dekker. In dit boek wordt aangegeven hoe om te 19.


gaan met een kerk die met krimp te maken heeft. Hoe kun je daar missionair mee omgaan. Een heel interessant boek. Verder lees ik zelden een boek helemaal uit, meestal gaat het om fragmenten. Wat is uw meest aansprekende passage uit de Bijbel? Ds. Van den Brink geeft aan een band te hebben met het Bijbelboek Johannes. “Misschien komt dat ook door mijn doop-

naam Evert Johannes. Maar dit Bijbelboek spreekt mij vooral aan omdat het gaat over wat het leven echt zinvol maakt: vriendschap met Jezus. De heer Van Heijningen geeft aan dat de gedeelten die over het lijden en sterven van Jezus gaan hem het meest aanspreken. “Het is heel bijzonder als Jezus aan het einde van zijn leven op 33-jarige leeftijd zegt: 'Het is volbracht'. De Johannes Passion van Bach heeft hier een prachtige aria over”.

Joost van den Brink

Michel van Heijningen

E-mailadres: joostvandenbrink@hotmail.com. Telefoon: 0512-750231

E-mailadres: m.vanheijningen@filternet.nl Telefoon: 050 -577 4230 twitter: #@HeijningenMvan

Sneeuwpoppen wedstrijd In de maand februari stond er in de Ban een wedstrijd, wie maakt de grootste sneeuwpop. Deze wedstrijd gold voor februari en maart. Alleen in februari kregen we een voorraad sneeuw die zo droog was dat er bijna geen pop van te maken was. Twee kinderen deden verwoede pogingen om een sneeuwpop te maken. De eerste melding kwam op dinsdag 7 februari van Vera Boomsma Noormanstrjitte 19. Deze sneeuwpop is 90 cm. hoog met een omvang van 140cm van bevroren sneeuw. De 2de melding was van Ivar Weening Merkebuorren 40. De sneeuwpop was 65cm hoog en had een omvang van 70 cm. Beide kinderen ontvangen binnenkort de ijstaart als prijs.

20.


Nieuws van Vrouwen van Nu, BvPF. In maart is er traditioneel een gezamenlijke bijeenkomst met de Christelijke Plattelandsvrouwen. Wij waren deze avond de gasten. Na de opening en mededelingen kreeg mevrouw Leijenaar uit Joure het woord. Zij beeldde op humoristische wijze verschillende typetjes uit. Het was een gezellige avond. Op 8 maart zijn vier vrouwen van onze afdeling naar de Internationale Vrouwendag in Harlingen geweest. Het thema van de dag was “ Vrouwen actief in Harlingen, vroeger en nu”. De gezamenlijke activiteiten voor de 450 aanwezige vrouwen werden verzorgd door mevrouw Maria Le Roy, wethouder van Harlingen en mevrouw Esther de Lange, Europarlementariër. Beide dames waren goed van de tongriem gesneden en hielden interessante verhalen. Daarna konden de vrouwen deelnemen aan heel diverse activiteiten, variërend van o.a. een stadswandeling, rondvaarten en rondleidingen in kunstateliers, een 17e eeuws huis, een tegelfabriek en het Harlinger Aardewerkmuseum. Deze prachtige dag werd afgesloten met een optreden van de Harlinger Huusvrouwen. Hilarisch! De volksdansgroep heeft deelgenomen aan de provinciale volksdansdag in Burgum. Het is altijd een feest andere groepen te zien dansen en om gezamenlijk dansen uit te voeren. De vrouwen van de leesgroep hebben in Beetsterzwaag het toneelstuk “Rispinge”,

BvPF Vrouwen van Nu

geschreven door Bouke Oldenhof, bezocht. Dit stuk was speciaal geschreven voor de acteur Joop Wittermans, die dan ook de hoofdrol vertolkte. Een indrukwekkend toneelstuk. In De Twa Bûken heeft de kookgroep weer een heerlijk viergangen diner bereid en er daarna natuurlijk volop van genoten. Op het programma van de tuin- en cultuurgroep staat voor april een bezoek aan De Oranjerie gepland. Wij kunnen daar op de expositie “Kunst op Schaal” heel veel kleine, unieke kunstwerkjes op eieren bewonderen. Het seizoen van de afdeling Wijnjewoude – Hemrik wordt afgesloten met een excursie naar het natuurgebied “Bûtenfjild” bij Mûnein, Feanwâlden. Wij hopen natuurlijk op mooi weer tijdens de vaartocht. In de zomerperiode gaan de verschillende interessegroepen wel door met hun activiteiten. Via De Bân blijft u op de hoogte. Misschien zin om mee te doen, neem dan contact op met de voorzitter Sippy Dijkstra, tel. 471315. Antje v.d.Heide.

Men hat it slimmer mei de nieten as mei de lúzen. 21.


BOUWBEDRIJF J. POSTHUMUS Weinterp 40 9241 HE Wijnjewoude Tel.: 0516 - 48 13 81 Fax: 0516 - 48 13 62

k

i

r

t

a

n

meditatieschool Tjalling Harkeswei 75 9241 HL Wijnjewoude tel./fax: 0516 - 47 16 88 e-mail: info@kirtan.nl website: www.kirtan.nl

kursussen/trainingen op het gebied van: * meditatie * yoga * massage * stresspreventie * emotioneel lichaamswerk

UITVAART VER. E.D.D.

Wijnjewoude e.o. Voor crematie en begrafenis

Uitvaartverzorging Van der Zwaag Heerenveen Tel. 0513-622 339 Inlichtingen: J. Miedema

Penningmeesteres:

G. v.d. Wier-v.d. Meulen 0516 - 48 18 80

Weversw창l 3B 9243 JL Bakkeveen Tel.: 0516 - 54 13 25

Herenweg 19 8435 WT Donkerbroek Tel.: 0516 - 49 21 28

Slotemaker de Bruineweg 2 Merkebuorren 16 9241 GG Wijnjewoude 8433 MB Haulerwijk Tel.: 0516 - 48 12 74 Tel.: 0516 - 42 12 81

dorpshuis

De Swingel Mr. Geertswei 4 Wijnjewoude Inlichtingen en reserveringen bij de beheerders: Erik en Anja van der Veen Tel: 0516 - 48 07 41 of 06 - 31 97 96 91 b.g.g.: 0516 - 78 50 39 22.

0516 - 48 13 05

Voorzitter:


Dorpsfeest 2012 Dorpsgenoten Als u dit leest is het nog ruim 3 maanden voordat de festiviteiten losbarsten. U zult denken dat duurt nog wel even maar voordat je het weet is het zover. De voorbereidingen zijn in volle gang. Het programma is zo goed als klaar. Thema is dit jaar: Voor en Door. Hiermee bedoelen we dat we een feest willen organiseren voor onze dorpsbewoners maar dat het alleen kan met behulp van onze dorpsbewoners. Het nieuwe bestuur heeft er zin in. In het programma zitten 4 activiteiten waar een opgave van deelname bij hoort. In deze Bân daarvoor speciale aandacht. Op donderdag 14 juni is er `s avonds het buurtenspel. Opgave kan alleen per buurt en graag in overleg en via de buurtvereniging. Maximaal 6 mensen per team, waarvan 3 heren en 3 dames. De winnende buurt wordt voor een jaar de trotse eigenaar van de wisseltrofee “`it Hynder”. Inschrijfgeld is € 10,00 per team. Op vrijdag 15 juni zijn er twee playbackshows. Om 17.00 uur voor de kinderen ( t/m groep 8 van de lagere school) en om 20.00 uur voor de rest. U kunt zich nu al opgeven met vermelding van de act die u gaat doen. Wie het eerst komt wie het eerst maalt. Afhankelijk van de opgave gaan wij er vanuit dat er maximaal twee dezelfde acts worden opgevoerd. Het is niet buurt gebonden.!!!. Dus vrienden, voetbal, volleybal of touwtrekkers, komt allen. Entree 's middags is vrij. 's Avonds is de entree € 4,00. Dit geldt ook voor de deelnemers. Zaterdag 16 juni om 14.00 uur is er een beachvolleybaltoernooi. Inschrijfgeld is € 10,00 per team. Er wordt 4 tegen 4 gespeeld. Een spelend team bestaat uit twee dames en twee heren. Maximaal aantal spelers per team is 6, drie dames en drie heren. Indraaien mag, echter

alleen heer voor heer en dame voor dame. Om het eerlijk te houden mag een team maximaal 2 spelers opstellen die in competitieverband spelen. Nogmaals: voor de playbackshows en het beachvolleybal geldt: Mag wel maar is niet verplicht buurt gebonden. Bij inschrijving van buurtenspel en beachvolleybal graag de naam van buurt of team en de contactpersoon met zijn of haar telefoonnummer. Opgave playbackshows: Doorgeven voor welke playbackshow. (Mini of gewone) Bij mini tevens vermelden de leeftijd. Verder de naam van de artiest en het uit te voeren nummer. Als je alléén optreedt dan je naam en telefoonnummer. Is het een groep waarmee jullie optreden dan graag daarvan de contactpersoon met zijn of haar telefoonnummer. Bij beide playbackshows geldt dat je je eigen cd mee moet nemen. Voor alle inschrijvingen geldt: Inschrijven voor 31 mei 2012 Inschrijven voor één van bovenstaande activiteiten kan door een mail te sturen naar: SDWW@LIVE.NL.

23.


Zorgboerderij De Twa Bûken Duerswâld 9 9241 GW Wijnjewoude

”Living & Growing” Dagbesteding Winkeltje Logeeropvang Mini-camping

0516 - 54 18 62 www.twabuken.nl

Voetverzorging Marijke Gediplomeerd pedicure Aantekening : diabetes Aantekening : reuma Ook bij u thuis Lid van Salon aan huis M.G.A. de Bruin Te Nijenhuiswei 27 9241 EA WIJNJEWOUDE Tel. mobiel: 06 29 211 470

Hendrik van der Heide 06 - 46 18 12 04 info@aforum.nl

aforum.nl

Voor alle tegelwerk Wijnjewoude 0516 - 85 08 62 Tel.: Mobiel: 06 - 536 740 98 E-mail: loksleane@home.nl 24.

badkamers & toilet keukens & vloeren


Goede prestaties Longa! In de afgelopen wedstrijden heeft Longa zich weer prima laten zien. Tijdens de wedstrijd in niveau 8 heeft Anke van der Molen zeer verdiend goud gewonnen. Ze turnde op alle onderdelen voortreffelijk en eindigde daardoor met 4 punten voorsprong op het hoogste schavot! Nu vasthouden dit niveau voor de tweede plaatsingswedstrijd in april. In niveau 9 heeft Kinie revanche genomen tijdens de tweede plaatsingswedstrijd. Bij de vorige wedstrijd werd zij met een miniem verschil vijfde. Je kon zien aan haar dat ze gespannen was, maar dat je dit nodig hebt om goed te presteren liet ze deze dag zien. Ze turnde alle bonussen, waardoor ze extra punten haalde. Op de balk, vloer en sprong turnde ze stabiel, maar ze kwam ten val op de brug (terwijl dit tijdens de trainingen nooit gebeurt!). Gelukkig waren de cijfers van Kinie hoog genoeg om een val te compenseren en mocht ze de bronzen medaille in ontvangst nemen. Groot was de vreugde toen bleek dat Kinie ook op een derde plaats was geëindigd over beide wedstrijden! Voor haar is het wedstrijd seizoen nog niet afgelopen, ze mag door naar de Friese kampioenschappen.

Ook in niveau 10 werd er goed geturnd. Else Talsma was in de eerste wedstrijd 8ste geëindigd, mede door een aantal vallen op de balk. Ze had nu heel hard getraind op dit onderdeel en dat wierp zijn vruchten af: alle onderdelen erop! Daarna turnde Else vol vertrouwen de rest van de wedstrijd door. Spannend is dan de uitslag… en wat bleek …. een medaille voor haar! Vol trots stond ze op het podium, de derde plaats was voor haar. In hetzelfde niveau, maar dan een andere leeftijdscategorie kwam Daniëlle Stoker in actie. Ze moest haar titel verdedigen en dat is best spannend. Ook zij turnde alle onderdelen op de balk, waarbij ze ruime sprongen turnde. De sprong, brug en vloer verliepen ook zonder problemen. Ook ditmaal bleek ze op het podium te eindigen en kon ze met een gouden medaille naar huis. Zij mag, net als Kinie, door naar de Friese kampioenschappen.

25.


TAXI BV BEMIDDELING EN VERVOERSADVIES

Merkebuorren 72 9241 GH Wijnjewoude Tel.: (0516) 48 12 93 of 48 16 12 Mobiel: 06 - 51 33 95 55 (0516) 48 17 05 Fax:

Al meer dan veertig jaar verzorgen wij zittend ziekenvervoer. Daarnaast zijn wij gespecialiseerd in “W.M.O. Vervoer”. W.M.O. Is een vervoersvergoeding

De Buorren 73 - 8408 HK Lippenhuizen Telefoon: 0513 - 466379 Mobiel: 06 - 55344683 Fax: 0513 - 466385 www.lyklama.nl

Rabobank Geldautomaat en chipknipoplader aan de Merkebuorren Tel: 0512-587777

Drachten -Ureterp

voor ouderen of gehandicapten die zich moeilijk verplaatsen. Mogelijk komt u hiervoor in aanmerking! Bel dan gerust, wij verzorgen alle papieren voor u!

Klein Groningen 22 9241 HS Wijnjewoude

Tel.: (0516) 491277 F ax: (0516) 491479

Internet: www.garagedevries.nl E -mail: info@garagedevries.nl

Fysiotherapie Goren ·Fysiotherapie ·Manuele therapie ·Nek-, schouder- en arm specialisatie ·Triggerpoint therapie ·Medische fitness (alleen in Haulerwijk) 26.

Vestiging Bakkeveen: Tel: 0516 54 22 46 Weverswâl 7, 9243 JL Bakkeveen Vestiging Haulerwijk: Tel: 0516 42 27 61 Sinnehiem 1, 8433 JP Haulerwijk

www.fysiotherapiegoren.nl


Tennislessen Het tennisseizoen bij tennisvereniging Weningewâlde gaat weer van start en er zal weer volop getennist worden door jong en oud. Ook de lessen voor zowel beginnende en gevorderde tennissers gaan weer beginnen. De lessen vinden plaats op de dinsdagen. Wil je ook graag eens een balletje slaan, meld je dan aan om eens les te nemen. Je zult ontdekken hoe leuk en sportief het is om te tennissen. Tennissen kan op elk niveau en leeftijd. Kinderen kunnen reeds als ze vijf jaar zijn les nemen. Voor de allerjongste tennissers, in de leeftijd van 5 t/m 8 jaar, is er een speciaal Tenniskids lesprogramma. Met een racket dat past bij het kind en een rode, oranje of groene bal tennissen de kinderen op een aangepast veld. Een 'normale' baan, maar met andere afmetingen. Beschik je niet over een tennisracket, dan kan deze bij de tennisvereniging geleend worden. Maak kennis met tennis. Iemand verrassen of een origineel en sportief cadeau geven. Dat kan met de: maak kennis met tennis bon. 5 kennismakingslessen inclusief het gebruik van tennisracket voor ₏ 25,00. Voor meer informatie of het aanmelden voor de tennislessen kun je gebruik maken van het e-mail adres: weningewalde@wijnjewoude.net. Voor informatie kun je ook contact opnemen met Diny Bouma 06-33180272. Meer informatie van tennisvereniging Weningewalde vindt je op onze website: www.wijnjewoude.net/weningewalde/weningewalde.htm.

OBS It Twaspan Onlangs is dhr. Jaap Munniksma benoemd tot directeur van OBS It Twaspan. Hiervoor was hij directeur aan de Tsjerne in Gorredijk. Jan Zandbergen is ruim 1,5 jaar interimdirecteur geweest. De komende en de gaande directeur hebben een aantal weken samengewerkt. Deze maand is de schilder druk aan het werk geweest, de kozijnen en de deuren zien er weer als nieuw uit. Verder zijn de nieuwe tafels en stoeltjes voor groep 1 en 2 gearriveerd. De groepen 5,6,7 en 8 hebben kennis gemaakt met de kunst van het verhalen vertellen (zie vertelhelden op it Twaspan). 27.


G. Wiegersma Wijnjewoude uw stalstoffeerder 110

SCANIA

Handelsonderneming G. Wiegersma

Tel. (0516) 48 17 86 Fax (0516) 48 10 57

Tj. Harkeswei 106 a/b 9241 HM Wijnjewoude

Ina Zandberg Schoonheidssalon Voor een mooi en verzorgd uiterlijk Gentiaan 22 Wijnjewoude 0516-481208 www.inazandberg.nl

Voor al uw:

Weinterp 1 9241 HB Wijnjewoude Tel.: 0516 - 48 06 68 Fax: 0516 - 48 05 35

* Bloemstukken * Snijbloemen Kamerplanten * Bruidswerk * Grafwerk * Sfeermakers * Kado’s * Snuisterijen *

www.bloemenkadohuiswilma.nl

28.


Touwtrekken e

Wij, de touwtrekkers van Touwtrekvereniging Bakkeveen, zijn op 4 februari 4 geworden op de Nederlandse kampioenschappen in de 640 kg. klasse. Na deze prestatie genieten we nu van een voorjaarsstop. Tijdens de voorjaarsstop zijn we op zoek naar nieuwe leden. Wil je ook wel eens nader kennis maken met de touwtreksport? Op zaterdagavond 28 april, 20.00 uur, wordt er een wedstrijd (L没krock) georganiseerd in Wjelsryp, dit is een toernooi waar teams uit heel Friesland aan mee doen. Na afloop speelt er een band in de feesttent en wij (TTV Bakkeveen) betalen de toegang voor de touwtrekkers die meedoen dus een mooie gelegenheid om het touwtrektouw eens uit te proberen. Voor dit toernooi willen we je uitnodigen om op woensdagavond 25 april even te trainen. Iedereen is welkom, zelf een team samen stellen is niet nodig, we proberen op de trainingsavond een paar teams samen te stellen gemixt met ervaren touwtrekkers en nieuwkomers.

TT V

akkeveen

Ben je 16 jaar of ouder, en wil je niet zaterdag's overdag sporten, kom dan op woensdag 25 april naar onze training aan de Nije Heawei 5, Wijnjewoude en ga mee naar L没krock 2012 in Wjelsryp. Wil je meer weten over onze vereniging? Kijk dan eens op onze website: www.ttvbakkeveen.nl Voor meer informatie stuur een e-mail naar info@ttvbakkeen.nl of bel Frans Pool, 0516 - 48 15 97

29.


Volleybalvereniging DWS Balsponsor voor de maand april is: - Autorijschool Manuel uit Wijnjewoude Namens DWS Hartelijk DANK!!! Wedstrijdschema 12-4 19.15 DWS MB 1 – ODS MB 1 20.15 Trochsetters DS 1 – DWS DS 1 20.15 Avios HS 1 – DWS HS 1 21.15 DWS HS 2 – Old Stars HS 1 21.15 ODS DS 5 – DWS DS 2 19-4 19.15 DWS DS 1 – v.v. D.S.O DS 2 20.15 RSO HS 3 – DWS HS 2 20.15 DWS DS 2 – v.v. D.S.O DS 4 21.15 DWS HS 1 - D.O.S (koll..HS 2

M.F.C de Swingel M.F.C de Swingel Boppeslach M.F.C de Swingel Sporthal Revalidatie Friesland M.F.C de Swingel Surventohal M.F.C de Swingel M.F.C de Swingel

Kledingactie Dorcas depot Wijnjewoude Kledinginzameling zaterdag 21 april vanaf 9.00 uur t.b.v. Dorcas De vijfde Dorcas Kledingactie wordt gehouden op zaterdag 21 april. Vorig jaar heeft de actie 60.000 kilo kleding opgeleverd. Doel van de actie is om de inzameling van tweedehands kleding een extra impuls te geven. Dit blijft dringend nodig, de vraag naar gebruikte kleding vanuit de projectlanden wordt alleen maar groter. Dorcas roept u op om eens door de kledingkast te gaan kijken wat u kunt missen !! Ook goede schoenen en huishoudtextiel zijn zeer welkom. Uiteraard kunt u het gehele jaar kleding bij ons brengen. Doet u op zaterdag 21 april ook mee met de Dorcas kledingactie? Bij Fam. Karssen Opper Haudmare 11 Wijnjewoude tel. 0516-481758 Samen in actie voor de allerarmsten!! Meer info: www.dorcas.nl Dorcasdepot Wijnjewoude

Je weet nooit wat je kunt tot je het geprobeerd hebt. 30.


WAW-Buurtacademie zoekt dringend vrijwilligers! De Werkgroep Activiteiten Wijnjewoude-Buurtacademie verzorgt al ruim elf jaar leerzame en boeiende cursussen, workshops, lezingen of bijeenkomsten in ons dorp. Aan deze activiteiten komt binnenkort een eind, tenzij zich op korte termijn minimaal drie nieuwe bestuursleden melden! Sporen verdiend Siebo Groenewold en Sybout Posthuma Linthorst hebben na ruim elf jaar inzet voor de WAW-BA, hun sporen verdiend en stoppen met hun vrijwilligerswerk. Ook Anneke Heslinga stopt na enkele jaren. Voor alle drie geldt dat zij hun vrije tijd met plezier hebben gewijd aan de WAW-BA, maar dat zij zich nu op andere zaken willen richten. Daarom dragen zij het stokje graag over aan nieuwe vrijwilligers. Dat betekent dat er een groot gat in het bestuur van de WAW-BA valt en er slechts drie bestuursleden overblijven; Lydia Huisman, Dickey Gardenier en Fokje Meijer. Aan hun de taak om een interessant cursusaanbod te ontwikkelen, dat te organiseren, de voortgang erin te houden en het geheel te coördineren. En dat gaat niet… Wie zoeken wij? De WAW-BA is op zoek naar enthousiaste mensen die zich als vrijwilliger (ook wel bestuurslid genoemd) in willen zetten voor het sociaal cultureel werk in ons dorp. Daarmee lever je een bijdrage aan binding in het dorp, creëer je ontmoetingsplekken voor dorpsbewoners en coördineer je allerlei leuke, creatieve cursussen en bijeenkomsten. Dat is plezierig werk, ook door de positieve reacties van de deelnemers. Als WAW-BA vrijwilliger, ben je de spil rond activiteiten in en rond ons dorp. De WAW-BA verzorgt al ruim elf jaar lang een afwisselend cursusaanbod, zowel in het voor- als in het najaar. Daarbij wordt samengewerkt met Timpaan en het Friesland College. Per seizoen worden

minimaal tien activiteiten aangeboden zoals bijvoorbeeld een taalcursus, tekenen, kaasmaken, computercursussen, cupcakes versieren of bezembinden. Dat doen wij voor alle inwoners van Wijnjewoude, of overige belangstellenden. Zo bieden we de mogelijkheid om tegen lage kosten, leuke en leerzame cursussen of workshops te volgen. Profiel vrijwilliger Het vrijwilligerswerk voor de WAW-BA vraagt 3-4 uur per week. Dat kan de ene week iets meer, maar ook minder zijn. De vrijwilligers van de WAW-BA komen maandelijks in de Swingel bijeen om de voortgang van het cursusaanbod met elkaar door te spreken, of juist voorwerk te verrichten voor het volgende cursusseizoen. Daarnaast zoek je als vrijwilliger contact met docenten voor de cursussen/ workshops, leg je die afspraken vast en bewaak je de inschrijving van de deelnemers. Een vrijwilliger van de WAW-BA durft initiatief te nemen, levert creatieve bijdragen en vindt het plezierig om samen te werken met anderen. Ook moet je via de computer kunnen mailen en teksten in Word op kunnen maken. Wat bieden wij? De bestuursleden van de WAW-BA inspireren elkaar, helpen elkaar, vullen elkaar aan. Zo is er een rolverdeling met een voorzitter, penningmeester en secretaris. Het onderlinge contact is steeds informeel en binnen de groep heerst een plezierige sfeer. Ook is er een goede onder31.


Kraanwerk J.R. Bouma Voor alle grond- en water werken www.kraanwerkjrbouma.nl Weinterp 44* Wijnjewoude*Tel. 06-11292116

aannemer - en timmerbedrijf ook voor kunststofkozijnen gevelbekleding en windveren Bremerheide 20 Wijnjewoude

ijnjewoude

Tel.: 0516 - 481383

Tel.: 0516 - 471415

Tolleane 8 9241 WH Wijnjewoude

de jong auto’s & machines Roelof de Jong Opper Haudmare 32 9241 HR Wijnjewoude

website: www.dejongautosenmachines.nl

(0516) 48 10 17 zaak : 06 - 55 17 83 59 mobiel : e-mail : roelofdejong@freeler.nl

In- en verkoop alle merken auto's, machines en bedrijfsauto’s

Weinterp 44a * 9241 HE Wijnjewoude

32.

Duerswâldmer Wei 6, 9243 KA Bakkeveen Tel.: 06 - 20 35 64 90 E-mail: joswelfing@hotmail.com


linge verstandhouding. Kortom: we bieden je een plezierig werkklimaat en leuk werk. Onbetaald, dat wel. Maar de positieve en kleurrijke reacties van docenten en deelnemers van de cursussen, zijn zeer motiverend. Ook is Timpaan, evenals de gemeente, erg blij met je inzet voor het dorp. En niet te vergeten: eeuwige roem, omdat je als vrijwilliger voor veel mensen, mooie en soms onvergetelijke dingen kunt doen!

Aanmelden of meer weten? Bel dan met een van de bestuursleden WAW-BA; Sybout Posthuma Linthorst, tel. 481646 Siebo Groenewold, tel. 481878 Lydia Huisman, tel. 481178 Dickey Gardenier, tel. 06-22655828 Anneke Heslinga, tel. 481929 Fokje Meijer, tel. 481479 of mail ons via: wawba@wijnjewoude.net

Boek aan Huis Leest u graag, maar bent u niet in staat om zelf naar de bibliotheek te komen? Dan is onze “boek aan huis service” voor u de oplossing. In een kennismakingsgesprek bij u thuis kunt u vertellen welke boeken u het liefst leest. Een vaste vrijwilliger van onze service haalt en brengt u vervolgens de boeken thuis. De computer houdt bij wat u al eens gelezen heeft, zodat u niet opnieuw dezelfde titels krijgt. Denkt u dat de “boek aan huis service” iets voor u is? Neem dan contact met ons op. Bibliotheek Gorredijk Weintje Zwanenburg Schansburg 1 8401 RX Gorredijk www.bibliotheekgorredijk.nl Tel. 0513-461548 w.zwanenburg@bzof.nl Voor onze “boek aan huis service” hebben wij ook vrijwilligers nodig die de boeken bij de deelnemers thuis ophalen en brengen. Leest u graag en komt u regelmatig in de bibliotheek? Wilt u 1x per drie weken boeken halen en brengen bij één of meerdere mensen thuis? Neem dan contact op met bibliotheek Gorredijk. Schansburg 1 8401 RX Gorredijk Tel.0513-461548

Garjen en sparjen makket stiennen bargen fet.

33.


Beroep onder de Loep Ik ben Falko Weckend en woon in Wijnjewoude aan de Russchenreed. Ik ben getrouwd met Jildou Weckend. Mijn beroep is werkvoorbereider binnen de ondersteuning verkoop en ik ben werkzaam bij LBN Betonproducten in Drachten. Dit bedrijf levert betonproducten zoals rioleringsbuizen en -putten, stenen, tegels, banden, oeverbescherming en sierbestratingproducten. Er wordt samengewerkt met Berding Beton GmbH, marktleider in Duitsland met zestig fabrieken. LBN Betonproducten is een tussenschakel tussen de aannemer in Nederland en de Duitse fabrieken. Wat houdt dit beroep in? Mijn functie van werkvoorbereider houdt in dat ik voornamelijk coĂśrdinerend bezig ben. Ik heb te maken met de planning, bekijken van tekeningen maar ook het onderhouden van bestaande relaties. Ons doel is om met nul fouten te werken in de opleveringsinspectie. Dit is uniek in Nederland. Door het speciale systeem worden nauwelijks uitvoeringsfouten waargenomen. Waarom ben je werkvoorbereider geworden? In 2009 ben ik vanuit Duitsland in Nederland komen wonen omdat ik getrouwd ben met Jildou, een echte Friezin. Ik was op zoek naar een nieuwe baan maar niet speciaal naar die van werkvoorbereider. Omdat kennis werd gevraagd van het spreken en schrijven van de Duitse taal heb ik hierop gesolliciteerd. Vervolgens heb ik de baan gekregen en daar heb ik nog steeds geen spijt van. Hiervoor heb ik in Dresden gewerkt als bedrijfsleider bij een bedrijf waar wij boven de grond bezig zijn geweest. Bij het bedrijf waar ik nu werk gaat het om de productie in de grond. Over welke capaciteiten moet je beschikken? In een bouwtekening mogen geen fouten zitten en daarom moet je nauwkeurig en accuraat kunnen werken. Belangrijk is timemanagement en dat je de werkzaamheden goed kunt plannen. Ook is een goede communicatie van belang richting de klant. 34.

Wat voor opleiding heb je hier voor gevolgd? VWO in Duitsland, Fachhochshule (HBOopleiding) Logistiek en FinanciĂŤn in Dresden. Waarom is dit beroep zo leuk? Omdat ik geboren en getogen ben in Duitsland is dit voor mij de perfecte baan voor de nieuwe start in Nederland/ Friesland. Het spreken van Nederlands gaat mij inmiddels goed af en het Fries kan ik verstaan. Fries spreken zal ik nog maar niet aan beginnen. De sfeer op het kantoor is prima en het werk is interessant. Ook de contacten met de Duitse fabrieken vind ik leuk. Al met al een prima en ook baan. Waar stoor je je aan in dit werk? Omdat de manier van werken in Duitsland toch anders is dan die van Nederland kan het soms irritaties opleveren. Veel gedoe is er rond de meerprijzen. Wat zijn je hobby's en heb je hiervoor nog tijd? Mijn hobby is volleybal. Ik speel bij ODS in Beetsterzwaag. Een avond trainen en een avond competitie volleybal. Bij deze vereniging train ik ook een damesteam en ben in de technische commissie bezig. In de zomer ruil ik de zaal om voor de zand. Beachvolleybal, hier ben ik met andere enthousiasten bezig om een vaste plek in Beesterszwaag te regelen, zodat iedereen van deze mooie sport kan genieten. Een andere hobby is koken en dat vindt


mijn vrouw Jildou prima. Samen mogen we ook graag iets culinairs uitproberen. Verder vind ik het heerlijk om thuis te zijn. De tuin, het huis, kijken naar sport zijn voor mij ontspannende bezigheden.

Wat is je laatst gelezen boek? Ik ben geen lezer. Ik ben onlangs begonnen in het boek 'Mark Rutte is lesbisch', maar nog niet uitgelezen. Misschien lukt dat in een volgende vakantie. Wat is je levensmotto? Geniet van het leven, iedere dag. Klaske.

Themadienst Op zondagochtend 15 april, de eerste zondag na Pasen, is er in de hervormde kerk een themadienst. Het thema is: 'Pasen is nog maar het begin'. We denken samen na over wat de Bijbel ons (o.a. in 1 Korinthe 15) doorgeeft over de lichamelijke opstanding. Veel mensen hebben daar vragen over, zeker als je geliefden hebt verloren, kan dat enorm een rol spelen in je leven. Hoe ziet het er straks uit in de eeuwigheid? Zullen we elkaar herkennen? Hoe zullen we dan leven? Deze en andere vragen zullen we stellen en we hopen samen antwoorden te vinden in de Bijbel. Die antwoorden hebben alles te maken met de dood en de opstanding van Jezus. De dienst op 15 april begint om 9.30 uur en wordt gehouden in de kerk van Duurswoude, Breeberchspaed 1. Iedereen is van harte welkom.

35.


Prikbord Bosloop De mooiste loop van het Noorden. Woensdag 31 mei de 32ste Bosloop van vv ODV. Voor verdere informatie zie de Bân van mei. Boeken- en Platenmarkt. Om de kas te spekken organiseert Zangvereniging “Looft den Heer” uit Wijnjewoude weer een boeken- en platenmarkt. Deze markt wordt gehouden op zaterdag 5 mei a.s. van 9.00-13.00 uur in “Het Trefpunt” Merkebuorren 34, Wijnjewoude. Telefoonnummer 0516-481409. Hebt u nog boeken, cd's etc. die u wel kwijt wilt, dan kunt u die vrijdagmiddag 4 mei vanaf 14.00 uur brengen in het Trefpunt. U kunt ook bellen met Aafke Visser, tel. 0516-481675. Op de markt kunt u een kopje koffie of thee met koek gebruiken. We heten u graag van harte welkom. Bestuur en leden “Looft den Heer”

Senior zoekt woonhuis te huur. Actieve 65+onderwijsman-in-ruste, te klein behuisd (8407), kijkt uit naar een vrijstaande, gerieflijke woning op een rustige locatie, voor een langere huurperiode, vanaf ergens in 2012. Uw tip / vooruitblik / aanbod naar : postjeka@hotmail.com of 06 - 36 36 91 37.

36.

Bril verloren! Op zondagmiddag 11 maart ben ik mijn bril verloren. Ik had hem dus niet op maar in mijn jaszak. Ik fietste de route van Hemrik naar de kerk in Wijnjewoude en langs de Feart. Ben direct de weg terug gegaan maar helaas…Heeft iemand hem gevonden? Zou hem graag terug willen daar ik nu slecht zicht heb. Alvast hartelijk dank! Korrie de Jong-Lenos tel. 471282/wdejong001@planet.nl

Oproep Samen bewegen, samen fit zijn, samen met Juuke en Carin fitnessen, dit doen wij elke vrijdagmorgen in Haulerwijk. Samen met Carin Aqua joggen, hiervoor gaat ze woensdagavond naar Oosterwolde. Samen met Gerard en Marc lekker dansen, zij gaan op donderdagavond naar Oosterwolde. Dit geldt alleen als je een lichte beperking hebt. Aquajoggen en fitnessen kunnen ook op andere dagen beoefend worden. Voor elke activiteit is de eerste keer vrijblijvend. Degene die voor de bovenstaande activiteiten belangstelling hebben, kunnen contact opnemen met: Juuke en of Carin de Haan, Noormanstrjitte 59, telefoon 0516481974. Wij kunnen maximaal 3 personen meenemen. Samen bewegen is leuker.


April Actie HM haarmode

Te Huur

Kijk op hmhaarmode.nl, Stem op uw favoriete model en win!

Trilplaat per dag € 30,- incl. benzine Steenknipper per dag € 10,-

Kijk voor de voorwaarden op hmhaarmode.nl

Bloemen & Kadohuis Wilma Weinterp 1 Wijnjewoude

HM Haarmode, Mr. Geertswei 1, Wijnjewoude, 0516-850885

Musical Noömi

27 april 2012 28 april 2012 29 april 2012 29 april 2012

- MFC De Swingel Wijnjewoude - MFC De Swingel Wijnjewoude - MFC De Swingel Wijnjewoude - MFC De Swingel Wijnjewoude

-

Aanvang 20.00 Aanvang 20.00 Aanvang 15.30 Aanvang 20.00

Voorverkoop: volwassenen € 9,00 / kinderen € 5,00 Verkoopadressen: Spar Bosch Bakkerij Van der Molen Bertha Langhout, tel. 0516-481772 www.musicalwijnjewoude.nl

37.


Kerkdiensten Hervormde Kerk 9:30 uur 13.45 uur 9:30 uur

Weinterp Weinterp Weinterp

29

9:30 uur 9:30 uur 13.45 uur 9:30 uur

Duurswoude Weinterp Geref Kerk Duurswoude

April ds J.H. Dekkers, Wierden 1e Paasdag ds. C. Cluistra, Hoogeveen Dhr. M. van Heijningen, Dorkwerd2e Paasdag, Gezamenlijke dienst Dhr. M. van Heijningen, Dorkwerd Dhr. A. Lowijs, Noordscheschut ds. F. de Jong, Drachten. Gezamenlijke dienst Ds. K. de Graaf, Kallenkote

6

9:30 uur

Weinterp

Mei Ds. L.H. Voschezang, Bergambacht

8 9 15 22

Gereformeerde Kerk

29

9.30 uur 15.30 uur

April Ds. E. J. van den Brink.1ste Paasdag. Geen dienst. Dhr. M. van Heijningen, Dorkwerd.2de Paasdag Afscheid van de oudste kinderen van de Zondagschool. Gezamenlijk dienst in de Herv. Kerk Weinterp Ds. F. de Jong, Drachten, M.m.v. de “ Lighting Stars “ Ureterp. Ds. E. J. Terpstra, Urk. Ds. J. Kolk, Heerenveen. Ds. F. de Jong, Drachten. Gezamenlijke dienst met de Herv. Gemeente. Ds. H. van Heijst, Drachten. Musical in de “Swingel “.

6

9.30 uur 13.45 uur

Mei Ds. E. J. van den Brink. Geen dienst.

8 9

15 22

9.30 uur 13.45 uur 9.30 uur

9.30 uur 13.45 uur 9.30 uur 13.45 uur

Activiteiten in de Witte Kerk Hemrik Woensdag 11 april om 20.00 uur Filosofisch / literair café: “Leven en werk van Willem Elsschot” Jon Verhave en Roel Alkema, neerlandici, maken aan de hand van teksten duidelijk waarom zij Willem Elsschot zo'n excellente schrijver vinden. Entree 6 euro, inclusief koffie of thee bij aanvang. Aanmelden is noodzakelijk via filaircafe@wittekerkhemrik.nl 38.


Dorpsagenda April 10-21 11 14 21 21 21 25 27 28 29 29

Oud ijzer actie St. Pinksterfeest Witte Kerk, Filosofisch/literair café Café van der Wey. Live muziek met Two Faces Muziekuitvoering Eensgezindheid Hemrik, 20.00 uur de Bining WAW. Groentetoren maken Kledingactie Dorcas Training touw trek vereniging Bakkeveen 20.00 uur Musical Noömi in de Swingel Aanvang 20.00 uur Musical Noömi in de Swingel Aanvang 20.00 uur Musical Noömi in de Swingel Aanvang 15.30 uur Musical Noömi in de Swingel Aanvang 20.00 uur

Mei 2 4 5 12 21 23 30

Rommelmarkt Dodenherdenking 19.45 uur Boeken en Platenmarkt in het Trefpunt door Looft den Heer WAW. Gocaching Kledingactie Longa Bosloop O.D.V. Excursie in het Weinterper Skar georganiseerd door IVN

Opening twee “nieuwe” bedrijven in Wijnjewoude Je zou het niet verwachten zo op het voeteneinde van het dorp, maar de afgelopen maanden was het één en al actie. Naast de bouw van een hotel werd er aan de andere kant van de weg druk gewerkt aan de verbouw/uitbreiding van Meinsma's fietsenhandel. De huishoudelijke artikelen zijn verdwenen en de winkel staat nu vol met fietsen. Een prachtige showroom. Ook de bijgebouwen zijn nu allemaal met elkaar verbonden wat het werken ook wel een stukje gemakkelijker zal maken. Een zaak om trots op te zijn. We wensen de familie Meinsma dan ook veel succes in dit nieuwe onderkomen.

39.


Medicatiebezorging Huisartsenpraktijk Wijnjewoude PatiĂŤnten van 70 jaar en ouder en patiĂŤnten die minder goed ter been zijn, kunnen de medicijnen en verbandartikelen thuis laten bezorgen. Indien u voor maandag 10.00 uur bestelt wordt het pakket op dinsdagmorgen bij u thuis bezorgd. Hier zijn geen kosten aan verbonden. Uiteraard kan er in geval van verhindering/afwezigheid met ons overlegd worden. Met vriendelijke groet, Huisartsenpraktijk Wijnjewoude

Doktersdiensten Huisartsenpraktijk Wijnjewoude Mr. Geertswei 15 Wijnjewoude tel. (0516) 48 12 50. Door de week overdag tel. 48 12 50 spoedlijn (0516) 48 08 08 Na 17.00 uur en in het weekend dokterswacht Friesland tel. 0900 1127112 Na 17.00 uur en in het weekend voor zwangeren: tel.06-27513698 (verlostelefoon)

Tijden - maken van afspraken voor het spreekuur of een visite 08:00 - 10:30 uur - aanvragen van herhalingsrecepten, 09:00 - 10:30 uur - koffiepauze met aansluitend verpleegkundig spreekuur 10.30 - 11.45 uur - bellen voor uitslagen 11.45 - 12.15 uur - medicijnen afhalen 16:00 - 17:00uur - wrattenspreekuur: in overleg met assistente Herhalingsrecepten aanvragen: het liefst d.m.v. lege medicijndoosjes of op een briefje in de daarvoor bestemde brievenbus. Herhalingsrecepten kunnen ook via de site besteld worden. www.lewin.praktijkinfo.nl Herhalingsrecepten kunnen de volgende werkdag tussen 16.00 uur en 17.00 uur afgehaald worden. Wij hebben lunchpauze vanaf 12:30 - 13:30 uur. Uiteraard zijn we dan wel voor spoedgevallen bereikbaar. Heeft u spoedeisende huisartsenhulp nodig op werkdagen na 17.00 uur, 's avonds, 's nachts in de weekenden of op feestdagen bel dan het onderstaand nummer: 0900 1127112 U krijgt een ervaren doktersassistent(e) aan de lijn die u een aantal vragen zal stellen en u verder op weg helpt. Het kan zijn dat u gevraagd wordt om naar de Dokterswachtpost in Drachten te komen. Deze is gevestigd op het ziekenhuisterrein van ziekenhuis Nij Smellinge. De Dokterswachtpost bevindt zich op het terrein naast het compagnonshuis. Hier kan ook geparkeerd worden.

Fan hearren en sizzen lycht men it meast. 40.


In-verkoop/bemiddeling auto onderdelen, accessoires en occasions Egbert

de Boer

drukkerij

Sparjeburd 19 8409 CK HEMRIK

Telefoon: 0516 - 47 12 76 Fax: 0516 - 47 15 44

www.drukkerijpool.nl Tel.: 0516 - 48 15 97

Mobiel: 06 - 54 272 376

Geopend op afspraak

E-Mail: info@egbertdeboer.nl Website: www.egbertdeboer.nl

Ook voor rouwdrukwerk kunt u bij ons terecht


drukkerij Drukkerij Pool voor al uw drukwerk... We hebben al meer dan 20 jaar ervaring in het maken van drukwerk zoals; bedrijfsdrukwerk, familiedrukwerk en verenigingsdrukwerk. Frans en Hanneke Pool zijn eigenaar en Gerrit Bakker is onze medewerker. Doordat we een klein bedrijf zijn, hebben we persoonlijke aandacht voor de klanten en zijn flexibel. Op de website www.drukkerijpool.nl kunt u zien wat we allemaal doen, mocht u bijvoorbeeld kaartjes nodig hebben? Dan kunt u op de website ons assortiment zien, maar u mag ook langs komen om de voorbeeldboeken in te zien Opper Haudmare 2 - 9241 WD Wijnjewoude - Tel.: 0516 - 48 15 97

Pax Kinderhulp zoekt gastgezinnen! In Europa zijn er kinderen die onder moeilijke omstandigheden opgroeien. Pax Kinderhulp zet zich voor deze kinderen in, door een vakantie bij gastgezinnen in Nederland aan te bieden. Tijdens de paas-, zomer- en of kerstvakantie kunnen de kinderen weer kind zijn en hun situatie even vergeten. De afdeling Berlijn van Pax Kinderhulp zorgt er voor, dat kinderen uit Berlijn een onvergetelijke vakantie in Nederland kunnen doorbrengen. De medewerkers van dit district zijn altijd op zoek naar dat ene “vakantiethuis”. Wilt u voor een kind uit Berlijn dit “vakantiethuis” zijn, meldt u zich dan aan. Op de Nederlandse site www.paxkinderhulp.nl vindt u algemene informatie. Wilt u regionale informatie over pax Kinderhulp kijk dan op: www.paxkinderhulphetnoorden.nl of bel met Frans Pool 0516 - 48 15 97

april 2012  
april 2012  

het dorpsblad van Wijnjewoude

Advertisement