Page 1

Հարգելի´ ընթերցող.

ԵՊՀ հրատարակչությունը, չհետապնդելով որևէ եկամուտ, ԵՊՀ հայագիտական հետազոտությունների ինստիտուտի համացանցային կայքերում ներկայացնում է իր հայագիտական հրատարակությունները: Գիրքը այլ համացանցային կայքերում տեղադրելու համար պետք է ստանալ հրատարակչության համապատասխան թույլտվությունը և նշել անհրաժեշտ տվյալները:


ºðºì²ÜÆ äºî²Î²Ü вزÈê²ð²Ü

Ð. Ø. ²ìºîÆêÚ²Ü, è. ê. Ô²¼²ðÚ²Ü

¶ð²´²ðÆ ÒºèܲðÎ 5-ñ¹ Ññ³ï³ñ³ÏáõÃÛáõÝ

ºðºì²ÜÆ Ð²Ø²Èê²ð²ÜÆ Ðð²î²ð²ÎâàôÂÚàôÜ ºðºì²Ü - 2003 Â.


Ðî¸ 809.198.1 (07) ¶Ø¸ 81.2Ð ó73 ² 791

²í»ïÇëÛ³Ý Ð. Ø., Ô³½³ñÛ³Ý è. ê. ² 791

¶ñ³µ³ñÇ Ó»éݳñÏ (àõë. Ó»éݳñÏ µáõÑ»ñÇ Ñ³Ù³ñ)£ ºñ¨³ÝÇ å»ï. ѳٳÉë.- 5-ñ¹ Ññ³ï. - ºñ.: ºñ¨³ÝÇ Ñ³Ù³Éë. Ññ³ï., 2003, 300 ¿ç:

Ò»éݳñÏÝ Áݹ·ñÏáõÙ ¿ ·ñ³µ³ñÇ ÑÝãÛáõݳµ³ÝáõÃÛ³Ý, Ó¨³µ³ÝáõÃÛ³Ý ¨ ß³ñ³ÑÛáõëáõÃÛ³Ý ³ÙµáÕç³Ï³Ý ¹³ëÁÝóóÁ: ø»ñ³Ï³Ý³Ï³Ý ÝÛáõûñÁ ïñíáõÙ »Ý ³é³ÝÓÇÝ µ³ÅÇÝÝ»ñáí, áñáÝù áõÝ»Ý Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý í³ñÅáõÃÛáõÝÝ»ñ áõ µÝ³·ñ»ñ ÁÝûñó³ÝáõÃÛ³Ý ¨ óñ·Ù³ÝáõÃÛ³Ý Ñ³Ù³ñ: Ò»éݳñÏÇÝ Ïóí³Í »Ý µ³é³ñ³Ý ¨ 5-12-ñ¹ ¹³ñ»ñÇ Ù³ï»Ý³·ñáõÃÛáõÝÇó ù³Õí³Í ѳïí³ÍÝ»ñª Éñ³óáõóÇã ÁÝûñó³ÝáõÃÛ³Ý Ñ³Ù³ñ: ܳ˳ï»ëí³Í ¿ µáõÑ»ñÇ áõë³ÝáÕÝ»ñÇ Ñ³Ù³ñ£

²

4602020100

704 (02) 2003

2003

ISBN 5-8084-0389-8

2

¶Ø¸ 81.2Ð ó73

 Ð. Ø. ²í»ïÇëÛ³Ý, è. ê. Ô³½³ñÛ³Ý, 2003 Ã.


²è²æ²´²Ü Ü»ñϳ Ó»éݳñÏÇ ÑÇÙÝ³Ï³Ý µ³ÅÇÝÝ»ñÝ »Ýª §ÐÝãÛáõÝÝ»ñÇ ³ñï³ë³ÝáõÃÛáõÝÁ ¨ ·ñáõÃÛáõÝÁ. ÑÝãÛáõݳ÷áËáõÃÛ áõݦ, §Ò¨³µ³ÝáõÃÛáõݦ, §Þ³ñ³ÑÛáõëáõÃÛáõݦ, §¶ñ³µ³ñÇ Ñ³ïÁÝïÇñ¦ ¨ §´³é³ñ³Ý¦: Ò¨³µ³ÝáõÃÛ³Ý µ³ÅÝáõÙ ïñí³Í »Ý ݳ¨ ãûùíáÕ ËáëùÇ Ù³ë»ñÇó ٳϵ³ÛÁ, ß³ÕϳåÁ ¨ Ó³ÛݳñÏáõÃÛáõÝÁ: ¸³ë³·ñùáõÙ Áݹ·ñÏí³Í ÝÛáõûñÁ ïñí³Í »Ý ³é³ÝÓÇÝ ¹³ë»ñáí, Áëï áñáõÙ Ûáõñ³ù³ÝãÛáõñ ¹³ëáõ٠ѳÕáñ¹íáÕ ï»ë³Ï³Ý ·Çï»ÉÇùÝ»ñÇÝ ³ÝÙÇç³å»ë Ñ»ï¨áõÙ »Ý ¹ñ³Ýó ѳٳå³ï³ëË³Ý í³ñÅáõÃÛáõÝÝ»ñ ¨ ÁÝûñó³ÝáõÃÛ³Ý Ñ³ïí³ÍÝ»ñª ù³Õí³Í ·ñ³µ³ñÇ ÙdzÛÝ ¹³ë³Ï³Ý ßñç³ÝÇ (5-ñ¹ ¹³ñ) ÇÝùÝáõñáõÛÝ ¨ óñ·Ù³Ý³Ï³Ý ·ñ³Ï³ÝáõÃÛáõÝÇó: î»ÕÇ ËݳÛáÕáõÃÛ³Ý å³ï׳éáí Ýßí³Í »Ý ÙdzÛÝ ù»ñ³Ï³Ý³Ï³Ý ·Çï»ÉÇùÝ»ñÇÝ í»ñ³µ»ñáÕ µÝ³·ñ³ÛÇÝ ûñÇݳÏÝ»ñÇ ³ÕµÛáõñÝ»ñÁ, ÇëÏ í³ñÅáõÃÛáõÝÝ»ñáõÙ µ»ñí³Í ûñÇݳÏÝ»ñÇ ³ÕµÛáõñÝ»ñÁ ã»Ý ÝßíáõÙ: ÀݹѳÝáõñ ³éٳٵ ³Ù»Ý ÙÇ ¹³ëáõÙ µ³ó³ïñíáõÙ »Ý ù»ñ³Ï³Ý³Ï³Ý ϳ٠³ÛÉ Ï³ñ·Ç µáÉáñ ³ÛÝ »ñ¨áõÛÃÝ»ñÁ, áñáÝó Ù³ëÇÝ Ý³Ë³å»ë áãÇÝã ãÇ ³ëí»É: ¸³ë»ñáõÙ ÁÝ·ñÏí³Í ÝÛáõûñÇ Í³í³ÉÁ å³ÛÙ³Ý³Ï³Ý ¿, Áëï ³Û¹Ù ¿É ¹ñ³Ýù ϳñ»ÉÇ ¿ ³ÝóÝ»É Ù»Ï Ï³Ù ³í»ÉÇ ¹³ë»ñÇ ÁÝóóùáõÙ: Ò»éݳñÏÇ Ñ»ÕÇݳÏÝ»ñÁ Ýå³ï³Ï³Ñ³ñÙ³ñ »Ý ѳٳñ»É ËáëùÇ Ù³ë»ñÇ áõëáõóáõÙÁ ëÏë»É µ³ÛÇó, áñÁ, ë³Ï³ÛÝ, ãÇ Ë³Ý·³ñáõÙ, áñå»ë½Ç áõëáõóÙ³Ý ÁÝóóùáõÙ ³Ûë ϳ٠³ÛÝ ã³÷áí ˳ËïíÇ ¹³ë³ÝÛáõûñÇ Ñ³çáñ¹³Ï³ÝáõÃÛáõÝÁ: Þ³ñ³ÑÛáõëáõÃÛ³Ý µ³ÅÝáõÙ ùÝÝíáõÙ »Ý ·ñ³µ³ñÇ Ï³å»ñÇ (ݳ˹Çñ ¨ ݳ˳¹ñáõÃÛáõÝ), Ñá¹»ñÇ, áñ ѳñ³µ»ñ³Ï³ÝÇ ÏÇñ³éáõÃÛáõÝÁ ¨ ß³ñ³ÑÛáõë³Ï³Ý ³ÛÉ Ñ³ñó»ñ: ´³é³ñ³ÝáõÙ µ³ó³ïñíáÕ ·ñ³µ³ñÛ³Ý µ³é»ñÁ ïñíáõÙ »Ý áã û Çñ»Ýó áõÝ»ó³Í µáÉáñ Ý߳ݳÏáõÃÛáõÝÝ»ñáí, ³ÛÉ ³ÛÝ ÇÙ³ëïÝ»ñáí, áñáÝù ѳݹÇåáõÙ »Ý ¹³ë³·ñùáõÙ:

3


вزèàðàôÂÚàôÜܺð

³. ³Í³Ï³Ý ²·., ²·³Ã³Ý·»Õ³Û ä³ïÙáõÃÇõÝ Ð³Ûáó, î÷ÕÇë, 1909 ´áõ½., ö³õëïáëÇ ´áõ½³Ý¹³óõáÛ ä³ïÙáõÃÇõÝ Ð³Ûáó, ÂÇýÉÇë, 1912 ·. ·áÛ³Ï³Ý ¹. ¹»ñ³ÝáõÝ »µ. »Õ³Ý³ÏÇã µ³Û º½ÝÇÏ, º½ÝÁÏ³Û í³ñ¹³å»ïÇ ÎáÕµ³óõáÛ ºÕÍ ³Õ³Ý¹áó, ÂÇýÉÇë, 1914 ºÕÇß¿, ºÕÇß¿Ç í³ëÝ ì³ñ¹³Ý³Û ¨ гÛáó å³ï»ñ³½ÙÇÝ, ºñ¨³Ý, 1957 Ã. Ãí³Ï³Ý ÂáéÝ., ÂáéÝ»³Ý Â., гïÁÝïÇñ ÁÝûñóáõ³Íù Ç Ù³ï»Ý³·ñáõû³Ýó ݳËÝ»³ó, ìÇ»Ýݳ, ². Ñ., 1891, ´. Ñ., 1910 Êáñ., ØáíëÇëÇ Êáñ»Ý³óõáÛ ä³ïÙáõÃÇõÝ Ð³Ûáó, î÷ÕÇë, 1913 Îáñ., ÎáñÇõÝ, ì³ñù سßïáóÇ, ºñ¨³Ý, 1941 Ïñ. Ïñ³íáñ³Ï³Ý Ñ. ѳë³ñ³Ï µ³Û Ó. Ó³ÛݳñÏáõÃÛáõÝ Ù. ٳϵ³Û Ý. Ý»ñ·áñÍ³Ï³Ý µ³Û ÝË. ݳ˹Çñ, ݳ˳¹ñáõÃÛáõÝ Üд, Üáñ µ³é·Çñù гÛϳ½»³Ý É»½áõÇ, ì»Ý»ïÇÏ, ² Ñ., 1836, ´ Ñ., 1837 ß. ß³Õϳå ã. 㻽áù µ³Û åµ. å³ï׳é³Ï³Ý µ³Û ö³ñå., Ô³½³ñ³Û ö³ñå»óõáÛ ä³ïÙáõÃÇõÝ Ð³Ûáó, î÷ÕÇë, 1904 ÷Ë. ÷áË³Ý³Ï Øݳó³Í ѳٳéáï³·ñáõÃÛáõÝÝ»ñÁ í»ñ³µ»ñáõÙ »Ý 1929 Ã. ìÇ»ÝݳÛáõÙ Ññ³ï³ñ³Ïí³Í ²ëïí³Í³ßÝãÇ Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý ·ÉáõËÝ»ñÇÝ: 4


¸²ê ²è²æÆÜ 1. ¶ð²´²ðÆ ²Ú´àô´ºÜÀ. ÐÜâÚàôÜܺðÆ ²ðî²ê²ÜàôÂÚàôÜÀ ºì ¶ðàôÂÚàôÜÀ ¢ 1. 5-ñ¹ ¹³ñÇó Ù»½ ³í³Ý¹í³Í ·ñ³µ³ñÇ ³Ûµáõµ»ÝÝ áõÝÇ 36 ï³éª ³, µ, ·, ¹, », ½, ¿, Á, Ã, Å, Ç, É, Ë, Í, Ï, Ñ, Ó, Õ, ×, Ù, Û, Ý, ß, á, ã, å, ç, é, ë, í, ï, ñ, ó, õ (íÛáõÝ//ÑÛáõÝ), ÷, ù: àô-Ý, ǵñ¨ á ¨ õ ï³é»ñÇ Ï³å³ÏóáõÃÛáõÝ, ³Ûµáõµ»ÝÇ Ù»ç ï»Õ ãÇ ·ï»É, ÇëÏ û ¨ ý ï³é»ñÝ ³í»É³ó»É »Ý ÙÇçÇÝ ¹³ñ»ñáõÙ: ÐÇÝ Ñ³Û»ñ»ÝáõÙ ý ÑÝãÛáõÝ ãÇ »Õ»É: öá˳éÛ³É µ³é»ñáõÙ ³ÛÝ ÷á˳ñÇÝí»É ¿ ÷-áí ϳ٠Ñ-áí, ÇÝãå»ëª ¹³ýÝ¿-¹³÷ÝÇ (÷áË. Ñáõݳñ»ÝÇó), ýñ³Ñ³Ý·-Ññ³Ñ³Ý· (÷áË. å³ñëÏ»ñ»ÝÇó) ¨ ³ÛÉÝ: ¢ 2. ¶ñ³µ³ñÇ Ó³ÛݳíáñÝ»ñÝ »Ýª ³, », ¿, Á, Ç, á, áõ: ¢ 3. 5-ñ¹ ¹³ñáõÙ, »ñµ ѳۻñ»ÝÁ ·ñÇ ³éÝí»ó, ·ñáõÃÛáõÝÁ ×ßïáñ»Ý ѳٳå³ï³ë˳ÝáõÙ ¿ñ ³ñï³ë³ÝáõÃÛ³ÝÁ, ³ÛëÇÝùݪ ³Ù»Ý ÙÇ ÑÝãÛáõÝ ÇÝãå»ë ·ñíáõÙ ¿ñ, ³ÛÝå»ë ¿Éª ³ñï³ë³ÝíáõÙ: лﳷ³ ¹³ñ»ñáõÙ ·ñáõÃÛáõÝÁ ÑÇÙݳϳÝáõÙ ÙÝáõÙ ¿ ÝáõÛÝÁ, ë³Ï³ÛÝ ³ñï³ë³ÝáõÃÛáõÝÁ, ³ëïÇ׳ݳµ³ñ ÷á÷áËáõÃÛáõÝÝ»ñ Ïñ»Éáí, Ñ»é³ÝáõÙ ¿ ·ñáõÃÛáõÝÇó, áñÇ Ñ»ï¨³Ýùáí Ó¨³íáñíáõÙ »Ý ³ñï³ë³ÝáõÃÛ³Ý Ýáñ ϳ٠³í³Ý¹³Ï³Ý ϳÝáÝÝ»ñ: ²ÛÅÙ ·ñ³µ³ñÛ³Ý µÝ³·ñ»ñÁ ϳñ¹áõÙ »Ýù áã û ÑÇÝ Ï³Ù ·ñ³ÛÇÝ, ³ÛÉ ÷á÷áËí³Í, ³í³Ý¹³Ï³Ý ³ñï³ë³ÝáõÃÛ³Ùµ: ¶ñ³µ³ñ ×Çßï ϳñ¹³Éáõ ¨ ·ñ»Éáõ ѳٳñ å»ïù ¿ ÇÙ³Ý³É ³í³Ý¹³µ³ñ Ù»½ ѳë³Í ³ñï³ë³ÝáõÃÛ³Ý ¨ áõÕÕ³·ñáõÃÛ³Ý Ñ»ï¨Û³É ϳÝáÝÝ»ñÁ: ¢ 4. Ú-Ý µ³é³ëϽµáõÙ, ³Ûɨ µ³ñ¹áõÃÛ³Ý ¨ ³Í³ÝóÙ³Ý Ù»ç ³ñï³ë³ÝíáõÙ ¿ Ñ, ûñÇݳϪ Û³ÛïÝÇ = ѳÛïÝÇ, ³ÝÛ³Ûï = ³ÝѳÛï, Û³ï³Ï = ѳï³Ï, ë³É³Û³ï³Ï = ë³É³Ñ³ï³Ï: ´³é³í»ñçáõÙ ³ ¨ á Ó³ÛݳíáñÝ»ñÇó Ñ»ïá ·ñíáõÙ ¿ Û, µ³Ûó ãÇ ³ñï³ë³ÝíáõÙ, ûñÇݳϪ ³ñù³Û = ³ñù³, »ñ»ÏáÛ = »ñ»Ïá: ´³é³í»ñçÇ Û-Ý ³ñï³ë³ÝíáõÙ ¿ ÙÇ ù³ÝÇ Ùdzí³ÝÏ µ³é»ñáõÙª µ³Û, ·áÛ, ËáÛ, ѳÛ, ׳Û, Ý³Û (=Ëáݳí, óó), ÜáÛ, í³Û: ´³é³í»ñçáõÙ ³ ¨ á Ó³ÛݳíáñÝ»ñÇó Ñ»ïá Û ãÇ ·ñíáõÙª ³) µ³Û»ñÇ µáõÝ 5


Ññ³Ù³Û³Ï³ÝÇ »½³ÏÇ 2-ñ¹ ¹»ÙùáõÙª ³ë³°, ³åñ»óá°, µ) ë³, ¹³, ݳ ¹»ñ³ÝáõÝÝ»ñÇ áõÕճϳÝ, ѳÛó³Ï³Ý, ë»é³Ï³Ý ¨ ïñ³Ï³Ý, ¹áõ ³ÝÓÝ³Ï³Ý ¹»ñ³Ýí³Ý ë»é³Ï³Ý (ùá) ÑáÉáí³Ó¨»ñáõÙ, ·) ³Ñ³, ³å³ µ³é»ñáõÙ, ¹) ûï³ñ ѳïáõÏ ³ÝáõÝÝ»ñÇ áõÕÇÕ Ó¨»ñáõÙª ²Ýݳ, Úáõ¹³, º¹»ëdz, λë³ñdz ¨ ³ÛÉÝ: ¢ 5. Æ (õ) ï³éÁ ·ñíáõÙ ¿ µ³é³ÙÇçáõÙ »ñÏáõ Ó³ÛݳíáñÝ»ñÇ ÙÇç¨ ¨ µ³é³í»ñçáõÙ ³, », Ç Ó³ÛݳíáñÝ»ñÇó Ñ»ïá, ÇÝãå»ë ݳ¨ õá ϳå³ÏóáõÃÛ³Ý Ù»ç ¨ ³ñï³ë³ÝíáõÙ ¿ í, ûñÇݳϪ ³õ³½=³í³½, ï³õÇÕ=ï³íÇÕ, ³é³õ»É=³é³í»É, Ùñ·³õ¿ï=Ùñ·³í»ï, ѳñ³õ=ѳñ³í, ï»ñ»õ=ï»ñ»í, ³ÝÇõ=³ÝÇí, áëÏõáí=áëÏíáí: ¶ñ³µ³ñáõÙ õ ï³éáí áã ÙÇ µ³é ãÇ ëÏëíáõÙ: ¢ 6. º ï³éÇ ÷á˳ñ»Ý µ³é³í»ñçáõÙ ÙÇßï ·ñíáõÙ ¿ ¿, ûñÇݳϪ ÿ, »Ã¿, µ³½¿, ³÷ë¿, ñáå¿, ÇëÏ µ³é³ÙÇçáõÙ ·ñíáõÙ ¿ ¿ ³ÛÝ ¹»åùáõÙ, »ñµ ϳñáÕ ¿ ÉÇÝ»É ¿ > Ç ¨ ¿ > » ÑÝãÛáõݳ÷áËáõÃÛáõÝ, ûñÇݳϪ í¿×-íÇ×»É, ß¿Ý-ßÇݳϳÝ, Øáíë¿ë-Øáíë»ëÇ: ¢ 7. àõ-Ý µ³é³ÙÇçáõÙ Ó³ÛݳíáñÇó ³é³ç ³ñï³ë³ÝíáõÙ ¿ íª ³ñáõ»ëï=³ñí»ëï, å³ïáõ¿ñ=å³ïí»ñ, É»½áõÇ=É»½íÇ, ³ñÍáõáÛ=³ñÍíá: àô-Ý µ³é³ÙÇçáõÙ Ó³ÛݳíáñÇó ³é³ç áõ ¿ ³ñï³ë³ÝíáõÙ àô ÉÍáñ¹áõÃÛ³Ý µ³Û»ñÇ ³ÝóÛ³É ³Ýϳï³ñÇ Ó¨»ñáõÙª ÃáÕáõÇ, ÃáÕáõÇñ, ÃáÕáõ³ù, ÃáÕáõÇù, ÃáÕáõÇÝ: ¢8. ´³óÇ ÑÇßÛ³É Ï³ÝáÝÝ»ñÇó, å»ïù ¿ ÇٳݳÉ, áñ ½ ݳ˹ÇñÁ µ³Õ³Ó³ÛÝÇó ³é³ç ³ñï³ë³ÝíáõÙ ¿ Á½ª ½·»ï-Á½·»ï, ½Ý³=Á½Ý³: ¢ 9. Ú, õ Ó³ÛÝáñ¹Ý»ñÇ ¨ ³, », Ç, á Ó³ÛݳíáñÝ»ñÇ Ï³å³ÏóáõÃÛ³Ùµ ϳ½ÙíáõÙ »Ý »ñϵ³ñµ³éÝ»ñ ¨ »é³µ³ñµ³éÝ»ñ: ¶ñ³µ³ñÇ »ñϵ³ñµ³éÝ»ñÝ áõ »é³µ³ñµ³éÝ»ñÝ »Ýª ³Û, áÛ, ³õ, Çõ, »õ, »³, »³õ, »³Û, õáÛ: ¢ 10. àÛ »ñϵ³ñµ³éÁ µ³Õ³Ó³ÛÝÇó ³é³ç ³ñï³ë³ÝíáõÙ ¿ áõÛª µáÛë=µáõÛë, ·áÛÝ=·áõÛÝ, ÛáÛë=ÑáõÛë: àÛ Ï³å³ÏóáõÃÛáõÝÁ áõÛ ¿ ³ñï³ë³Ýíáõ٠ݳ¨ ë, ¹, Ý, Ñá¹»ñÇó ³é³çª µáóáÛ-µáóáÛÝ=µáóáõÛÝ: ²õ »ñϵ³ñµ³éÁ µ³Õ³Ó³ÛÝÇó ³é³ç ³ñï³ë³ÝíáõÙ ¿ û ¨ ÁݹѳÝñ³å»ë ·ñíáõÙ û ï³éáíª ³õÓ=ûÓ, ³õñ=ûñ, ϳñ³õï=ϳñûï: àñå»ë µ³ó³éáõÃÛáõݪ ³Õ³õÝÇ ¨ ݳõà µ³é»ñáõÙ ³õ-Ý ³ñï³ë³ÝíáõÙ ¿ ³í: Æõ »ñϵ³ñµ³éÁ µ³Õ³Ó³ÛÝÇó ³é³ç ³ñï³ë³ÝíáõÙ ¿ Ûáõª ÏáñÇõÝ=ÏáñÛáõÝ, ëÇõÝ=ëÛáõÝ, ³ñÇõÝ=³ñÛáõÝ: ºõ »ñϵ³ñµ³éÝ ³ñï³ë³ÝáõÃÛ³Ùµ ÝáõÛݳó»É ¿ Çõ »ñϵ³ñµ³éÇÝ ¨ ·ñáõÃÛ³Ý Ù»ç ¿É ÑÇÙݳϳÝáõÙ ³ñï³Ñ³ÛïíáõÙ ¿ Çõ-áí, û¨ ÙÇ ß³ñù µ³é»ñáõÙ å³Ñå³ÝíáõÙ »Ý ³Û¹ »ñϵ³ñµ³éÝ»ñÇ ·ñáõÃÛ³Ý ½áõ·³Ñ»é Ó¨»ñª ³É»õñ//³ÉÇõñ=³ÉÛáõñ, ѳñ»õñ//ѳñÇõñ=ѳñÛáõñ, »Õç»õñ//»ÕçÇõñ=»ÕçÛáõñ: 6

̳ÝáÃáõÃÛáõÝ. ²õ, »õ, Çõ ϳå³ÏóáõÃÛáõÝÝ»ñÇ õ-Á å³Ñå³ÝáõÙ ¿ µ³é³-


í»ñçÇ í ³ñï³ë³ÝáõÃÛáõÝÁ Ñá·Ý³ÏÇ áõÕճϳÝÇ f ¨ ѳÛó³Ï³ÝÇ ë Ù³ëÝÇÏÝ»ñÇó áõ ë, ¹, Ý Ñá¹»ñÇó ³é³çª ϳù³õù=ϳù³íù, å³ñ·»õë=å³ñ·»íë, ÑáíÇõ¹=ÑáíÇí¹, ÑáíÇõÝ=ÑáíÇíÝ: º³ »ñϵ³ñµ³éÝ ³ñï³ë³ÝíáõÙ ¿ Û³ª å³ï»³Ý=å³ïÛ³Ý, »Õ»³ÙÝ=»ÕÛ³ÙÝ, ëÇñ»³°=ëÇñÛ³°: º³õ »é³µ³ñµ³éÁ µ³Õ³Ó³ÛÝÇó ³é³ç ³ñï³ë³ÝíáõÙ ¿ Ûá ¨ ÁݹѳÝñ³å»ë ·ñíáõÙ »û ï³é»ñáíª ÁÝï³Ý»³õù (ÁÝï³Ý»ûù)=ÁÝï³ÝÛáù, ÏÕ½»³õù (»ûù)=ÏÕ½Ûáù: º³Û »é³µ³ñµ³éÁ µ³Õ³Ó³ÛÝÇó ³é³ç ³ñï³ë³ÝíáõÙ ¿ Û³Ûª Ññ»³Ûù=ÑñÛ³Ûù, ³Ý¹»³Ûù (=ݳËÇñ)=³Ý¹Û³Ûù, µ³é³í»ñçáõÙª Û³ª å³ßïûÝ»³Û=å³ßïáÝÛ³: ÆáÛ »é³µ³ñµ³éÁ µ³Õ³Ó³ÛÝÇó ³é³ç ³ñï³ë³ÝíáõÙ ¿ íáõÛª å³ï³ÝõáÛÝ=å³ï³ÝíáõÛÝ, ï»ÕõáÛÝ=ï»ÕíáõÛÝ: ì³ñÅáõÃÛáõÝ 1. γñ¹³É ³í³Ý¹³Ï³Ý ³ñï³ë³ÝáõÃÛ³Ùµ. ³) ÛÇß³ï³Ï, Û³ñ·»É, Û³Õ³·ë (=Ù³ëÇÝ, ѳٳñ), Û³Ýó³Ýù, ³ÝÛ³Ûï, ۳׳Ë, Û³ïáõÏ, ³ÝÛáõë³ÉÇ, Ûáñ¹, ³ÝÛ³å³Õ, Ûáõß³ñ³ñ, ³ÝÛÇß»ÉÇ, ÛÇëáõÝ, ۳ݹÇÙ³Ý, Û³ÛïÝÇ, Û³ÕóݳÏ, Û³çáñ¹, Û³õ¿ï: µ) »ñ»Ë³Û-»ñ»Ë³Ûù, Ïá÷³ÍáÛ, ³ñù³Û-³ñù³ÛÇ, åáÕáï³Û, ׳Û, ³Ýѳ×áÛ, ßÕóÛ-ßÕóÛë, ·áÛ, îÇ·ñ³Ý³Û, ·»ïáÛ, µ³Û, ëÏ³Û (ÑëϳÛ), µñ³ÍáÛ, ìé³Ùß³åÑáÛ, íϳÛ, ÷»ë³Û-÷»ë³ÛÝ, »ñ»ÏáÛ: ·) ³õ³·³ÝÇ, ß³é³õÇÕ, ³ÝÇõ, ³ñÙ³õ»ÝÇ, ϳõ, ݳõ-ݳõ¹-ݳõÝ-ݳõù, Éáõë³õáñ, ïÇõ (=ó»ñ»Ï), ѳõ-ѳõë-ѳõù, ï³õÇÕ, ³õ³½, ï»ñ»õ, Ëáݳõ, ³·é³õ, ë³Ï³õ, ³ñ»õ, µÝ³õ: ¹) ³ñáõ»ëï, ¹Åáõ³ñ, ÝáõÇñ³Ï³Ý, å³ïáõ³Ï³Ý, ½ÇÝáõáñ, ³é»ÕÍáõ³Í, ½áõ³ñ³Ï (=»½, ÑáñÃ), Ãßáõ³é, ÛáõݳϳÝ, Ãáõݳõáñ, Ñáíáõ³Ï³Ý, Ýáõ³½, Ù»ÕáõÇ, ³Ýáõ³Ý»É, ëñáõ³Ï, Ïéáõ»É, ¸áõÇÝ: ì³ñÅáõÃÛáõÝ 2. ¶ñ³µ³ñÛ³Ý áõÕÕ³·ñáõÃÛ³Ùµ ·ñ»É ¨ ϳñ¹³É ³í³Ý¹³Ï³Ý ³ñï³ë³ÝáõÃÛ³Ùµ: ²µ»Õ³, Ïé³Íá, îÇ·ñ³Ý³, ³ñï³ùá, ÁÝͳ, ٻͳñ·á, µ³ó³Ï³, Ý»ñùá, ÷ÇÉÇëá÷³, ³ñÙ³ïá, ùáõñ³, ·³½³Ý³µ³ñá, ݳ, Ýáù³, Ýáó³, ³ë³°, å³ïÙ»³°, ê³é³, ²Ý³Ýdz, ºñ»Ùdz, ²ëdz: ì³ñÅáõÃÛáõÝ 3. àñáß»É, û í ÑÝãÛáõÝÁ ·ñ³µ³ñÛ³Ý áõÕÕ³·ñáõÃÛ³Ùµ á°ñ µ³éáõÙ Ç°Ýã ï³éáí å»ïù ¿ ·ñ»Éª í, õ, û± áõ: 7


²ñï³ëí»É, ·³í³é, ÃÇí, ëáí, ѳñ³í, Ãí³Ï³Ý, íÇñ³íáñ, íݳë, ³Ýí³ÝÇ, ³½ÝÇí, ³Ýí³Ë׳Ý, ϳíÇ×, ÑáíÇí, óí, É»½íÇ, ³Ýí³ñÅ, µáí³Ý¹³Ï, ѳñí³Í, ³í³½³Ý, ϳïíÇ, Ýí³×»É, Ñá·íáí, ¸³íÃÇ, ²Õí³Ýù: ì³ñÅáõÃÛáõÝ 4. ²í³Ý¹³Ï³Ý ³ñï³ë³ÝáõÃÛ³Ùµ ϳñ¹³É. ³) ³õ³·, ³Ýµ³õ, ³õ¹, ³Ù³õÃ, ³õñ, ·³õ³é, ³õÓ, ϳñ³õï, ³õ³Ý, å³ßï³õÝ, Íݳõï, ѳñ³õ, ï³õÝ, ó³õù, ³ñ³õï, ͳݳõÃ, ï³õÃ, ³ñ³õñ: µ) ³å³óáÛó, ѳ×á۳ݳÉ, ¹áÛÉ, ·áÛáõÃÇõÝ, ½³ÛñáÛÃ, áõñáÛÝ, µ³ñá۳ϳÝ, áÕÏáÛ½, ÝßáÛÉ, ÏáÛï, ³ËáÛ»³Ý, ùáÛñ, ÉáÛë, ³éáÛ·, áÕçáÛÝ, ³ÝÛáÛë, µáÛë: ·) ÝÇõÃ, ù³çáõÃÇõÝ, ëÇõÝ, Çõñ³ù³ÝãÇõñ, ÓÇõÃ, ³ÝÏÇõÝ, ÑÇõëÇëÇ, ÇõÕ, Çõñ, ÑÇõñ, ³ÕÇõë, ÙÇõë-Ù»õë, ·Çõï, ѳñÇõñ-ѳñ»õñ, µ»õñ-µÇõñ, ³É»õñ-³ÉÇõñ: ¹) óáñ»³Ý, ٳﻳÝ, É»³éÝ, ٻѻ³Ý, ¹³ñÓ»³É, í³ÛñÏ»³Ý, áñ¹»³Ï, ³Ýó»³É, ÍÝݹ»³Ý, ³Ñ»³Ï (=Ó³Ë), ¹Õ»³Ï, ³é³ù»³É, Ïáñ»³Ï, سÙÇÏáÝ»³Ý, ³é³ù»³°: ») å³ï³Ý»³õù(»ûù), ÁÝï³Ý»³õù, ϳñÍ»³õù, ï»Õ»³õù, ëÇñ»É»³õù. Ññ»³Û-Ññ»³Ûù, ù³õ¹»³Û-ù³õ¹»³Ûù, å³ßïûÝ»³Ûù, Éé»É»³ÛÝ. ï³ñõáÛÝ, »ñ³Ý»ÉõáÛÝ, ³Û·»ëï³ÝõáÛÝ, Ñá·õáÛë, ³Û·õáÛÝ: ì³ñÅáõÃÛáõÝ 5. ¶ñ³µ³ñÛ³Ý áõÕÕ³·ñáõÃÛ³Ùµ ·ñ»É. ³) ϳåáõÛï, ×ÏáõÛÃ, ³Ý·áõÛÝ, ½·áõÛß, ë³éáõÛó, ѳٵáõÛñ, Ù³ÏáõÛÏ, µáõÛÝ, »ñ¨áõÛÃ, ÃáõÛÝ: µ) ³ñÛáõÝ, ÑÛáõëÝ, ¹ÛáõñÇÝ, ÑÛáõÃ, ÙñçÛáõÝ, »ÕçÛáõñ, ÏáñÛáõÝ, µ³½ÙáõÃÛáõÝ, ÝÛáõÃ, ÇÙ³ëïáõÃÛáõÝ, Ûáõñ, ÛáõñáíÇ, ÃÛáõñ: ·) Ù³ÝÛ³Ï, ³ÛÍÛ³ÙÝ, ÉÛ³ñ¹, ï³ëÝÛ³Ï, ÏÕ½Û³Ï, ³ñù³ÛáõÃÛ³Ý, ¸ÇÙ³ùëÛ³Ý, Çß˳ÝáõÃÛ³Ý, ³ñ¨»ÉÛ³Ý, ï»ëÛ³É, ·ñÛ³°: 2. ÐÜâÚàôܲöàÊàôÂÚàôÜ ¢ 11. ¶ñ³µ³ñÇ ß»ßï³¹ñáõÃÛáõÝÁ ¨ ß»ßïÇó ϳËí³Í ÑÝãÛáõݳ÷áËáõÃÛáõÝÁ ÑÇÙݳϳÝáõÙ ÝáõÛÝÝ »Ý, ÇÝã ³ñ¹Ç ·ñ³Ï³Ý ѳۻñ»ÝáõÙ: Þ»ßïÁ ëáíáñ³µ³ñ ÁÝÏÝáõÙ ¿ µ³éÇ í»ñçÇÝ í³ÝÏÇ Ó³ÛݳíáñÇ íñ³, ûñÇݳϪ Ññ³Ù³°Ý, Ññ³Ù³ÝÇ°, Ññ³Ù³Ý³°ó, Ññ³Ù³Û»°É: ºÃ» µ³éÇ í»ñçÇÝ í³ÝÏÇ Ó³ÛݳíáñÝ ¿ ã·ñíáÕ Á, ³å³ ß»ßïÝ ÁÝÏÝáõÙ ¿ í»ñçÁÝûñ í³ÝÏÇ íñ³, ûñÇݳϪ ³°ëï(Á)Õ, ϳ°ñÍ(Á)ñ, ÓÙ»°é(Á)Ý, ѳñóá°õÙ(Á)Ý: Îó³Ï³Ý µ³ñ¹áõÃÛ³Ùµ ϳ½Ùí³Í ÙÇ ù³ÝÇ µ³é»ñáõÙ ß»ßïíáõÙ ¿ ݳ˳í»ñçÇÝ í³ÝÏÇ Ó³ÛݳíáñÁ, ûñÇݳϪ á°ñå¿ë, Ýá°ÛÝå¿ë, ³°Ûëã³÷, á°ñã³÷, ³Ñ³°õ³ëÇÏ ¨ ³ÛÉÝ: 8


¢ 12. ºñµ µ³é»ñÁ í»ñçÇó Ýáñ í³ÝÏ »Ý ëï³ÝáõÙ, ß»ßïÝ ³ÝóÝáõÙ ¿ ³Û¹ í³ÝÏÇ íñ³. ß»ßï³½ñÏí³Í í»ñçÇÝ í³ÝÏÇ Ç, », áõ, ¿ Ó³ÛݳíáñÝ»ñÁ, áÛ, »³, Çõ »ñϵ³ñµ³éÝ»ñÁ ¨ »³Û »é³µ³ñµ³éÁ ëáíáñ³µ³ñ »ÝóñÏíáõÙ »Ý ÑÝãÛáõݳ÷áËáõÃÛ³Ý: Æ Ó³ÛݳíáñÁ ÷³Ï í³ÝÏáõÙ ß»ßïÇó ½ñÏí»Éáíª ¹³éÝáõÙ ¿ Á, áñÁ ãÇ ·ñíáõÙª ëÇñï-ëñïÇ, ËÇݹ-Ëݹ³É: ´³½Ù³í³ÝÏ µ³é»ñÇ í»ñçÇÝ í³ÝÏÇ Ç-Ý ëÕíáõÙ ¿ª í»ñÇÝ-í»ñÝáÛ, Ù³ñÙÇÝÙ³ñÙÝáÛ, ¹³ßï³ÛÇÝ-¹³ßï³ÛÝáÛ, ¸³õÇÃ-¸³õÃÇ: ´³½Ù³í³ÝÏ µ³é»ñÇ í»ñçÇ Ç Ó³ÛݳíáñÁ á-Çó ³é³ç ¹³éÝáõÙ ¿ õ, ÇëÏ ³Çó ³é³çª », ûñÇݳϪ ï³ñÇ-ï³ñõáÛ-ï³ñ»³õ: º Ó³ÛݳíáñÁ ëÕíáõÙ ¿ Õ ¨ é µ³Õ³Ó³ÛÝÝ»ñÇó ³é³ç ÙÇ ù³ÝÇ µ³é»ñáõÙª ³ë»ÕÝ-³ëÕ³Ý, ÃÇûÕÝ-ÃÇÃÕ³Ý, ÎÇõñ»Õ-ÎÇõñÕÇ, ÉÇë»éÝ-ÉÇëé³Ý, ÃÇûéÝÃÇÃé³Ý: ¸»õ µ³éáõÙ ³ÛÝ ÷áËíáõÙ ¿ Ç-Ǫ ¹»õ-¹ÇõÇ-¹Çõ³Ï³Ý, àõ Ó³ÛݳíáñÁ ÷³Ï í³ÝÏáõÙ ß»ßï³½ñÏí»Éáíª ÷áËíáõÙ ¿ Á-Ç, áñÁ ãÇ ·ÁñíáõÙª Ñáõñ-ÑñáÛ, ßáõñÃÝ-ßñóÝ, ϳ٠ëÕíáõÙ ¿ª ³Ý³ëáõÝ-³Ý³ëÝáÛ, Ñ»ÕáõÉ-Ñ»ÕÉáÛ: ö³Ï í³ÝÏÇ ¿ Ó³ÛݳíáñÁ ÷áËíáõÙ ¿ Ç-Ç, ÇëÏ áñáß ¹»åù»ñáõÙª »-Ǫ ë¿ñëÇñ»É, å³ñ�-å³ñïǽå³Ý, ¿ç-Çç³Ý»É, »Õ¿·Ý-»Õ»·³Ý, ³Õáõ¿ë-³Õáõ»ëáõ, ØÇù³Û¿É-ØÇù³Û»ÉÇ: àÛ »ñϵ³ñµ³éÁ ¹³éÝáõÙ ¿ áõª ÉáÛë-ÉáõëáÛ, áÕçáÛÝ-áÕçáõÝ»É, ÏáÛñ-Ïáõñ³Ý³É: Æõ »ñϵ³ñµ³éÁ ³ Ó³ÛݳíáñÇó ³é³ç ¹³éÝáõÙ ¿ »ª ³ÝÏÇõÝ-³ÝÏ»³Ý, ÙÁñçÇõÝ-Ùñ绳Ý: ´³é³í»ñçÇ Çõ-Á ¹³éÝáõÙ ¿ áõª ³ÝÇõ-³ÝáõáÛ, ÃÇõ-ÃáõáÛ, å³ïÇõå³ïáõáÛ: º³ »ñϵ³ñµ³éÁ ¹³éÝáõÙ ¿ »ª ٳﻳÝ-Ù³ï»Ý³·Çñ, ë»Ý»³Ï-ë»Ý»Ï³å»ï, å³ï»³Ý-å³ï»Ý³½¿Ý: ´³é³í»ñçÇ »³Û »é³µ³ñµ³éÁ ¹³éÝáõÙ ¿ ¿ª å³ßïûÝ»³Û-å³ßïûÝ¿Ç, Ññ»³Û-Ññ¿³Ï³Ý: ì³ñÅáõÃÛáõÝ 6. ´³ó³ïñ»É, û Ç°Ýã ÑÝãÛáõݳ÷áËáõÃÛ³Ý »Ý »ÝóñÏí»É Ó³ÛݳíáñÝ»ñÝ áõ »ñϵ³ñµ³éÝ»ñÁ µ»ñí³Í µ³é»ñÇ ÷á÷áËí³Í Ó¨»ñáõÙ: ·³ñáõÝ-·³ñݳݳÛÇÝ, ÓáõÏÝ-ÓÏÝáñë, ÙÇñ·-Ùñ·³µ»ñ, ï¿ñ-ïÇñ³Ý³É, å³ï³ÝÇ-å³ï³ÝõáÛ, ³ÙÇë-³Ùëûñ»³Û, µ³ñÇ-µ³ñ»³õ, íñ¿Å-íñÇųéáõ, ·»ïÇÝ·»ïݳ÷áñ, ÃáÛÝ-Ãáõݳõáñ, ÛáÛ½-Ûáõ½»É, ³ï»³Ý-³ï»Ý³Ï³É, ëÇõÝ-뻳Ý, ѳßÇõ-ѳßáõ»É, ëÇë»éÝ-ëÇëé³Ý, å×»ÕÝ-å×Õ³Ý, ÑÇÝ-ÑÝáõÃÇõÝ, ³Ý³ëáõÝ-³Ý³ëݳϳÝ, ÃéãáõÝ-ÃéãÝáÛ, ¿·-Ç·³Ï³Ý, ÃáÕáõÉ-ÃáÕÉáÛ, γۿÝ-γۻÝÇ, í¿å-íÇå³ë³Ý, ßÇõ-ßáõáÛ, Ï»³Ýù-ϻݳó, í³ñ³·áÛñ-í³ñ³·áõñ»É, Ù»ÍáõÃÇõÝ-Ù»Íáõû³Ý, ٻѻ³Ý-ٻѻݳϳÝ: 9


Һ체²ÜàôÂÚàôÜ ². ÊàܲðÐàôØ ¸²ê ºðÎðàð¸ 1. ¸ºð´²ÚÜºð ¢ 13. ¶ñ³µ³ñáõÙ ¹»ñµ³ÛÝ»ñÁ ãáñëÝ »Ýª ³Ýáñáß, ³å³éÝÇ, ³ÝóÛ³É ¨ »ÝÃ³Ï³Û³Ï³Ý (ϳ٠ݻñϳ): ¢ 14. ²Ýáñáß ¹»ñµ³ÛÁ ϳ½ÙíáõÙ ¿ -³É, -»É, -ÇÉ, -áõÉ í»ñç³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñáíª ³Õ³É, ·ñ»É, ËáñÑÇÉ, ÃáÕáõÉ: È ÑÝãÛáõÝÇÝ Ý³Ëáñ¹áÕ ³, », Ç, áõ Ó³ÛݳíáñÝ»ñÁ ÏáãíáõÙ »Ý ËáݳñÑÇãÝ»ñ ϳ٠ÉÍáñ¹ Ó³ÛݳíáñÝ»ñ: Àëï ËáݳñÑÇãÝ»ñÇ 1 ·ñ³µ³ñáõÙ µ³ÛÝ áõÝÇ ãáñë ÉÍáñ¹áõÃÛáõݪ ², º, Æ, àô : ²Ýáñáß ¹»ñµ³ÛáõÙ Ç ËáݳñÑÇãÁ ëáíáñ³µ³ñ ÷áËíáõÙ ¿ »-Ǫ ËáñÑÇÉËáñÑ»É, áõë³ÝÇÉ-áõë³Ý»É, ÃéãÇÉ-Ãéã»É, Ù³ñïÝãÇÉ-Ù³ñïÝã»É: ²Û¹ ¿ å³ï׳éÁ, áñ ·ñ³µ³ñáõÙ µ³Û»ñÝ ³Ýí³Ý»ÉÇë ëáíáñ³µ³ñ ÑÇÙù »Ý ÁݹáõÝáõÙ áã û ³Ýáñáß ¹»ñµ³ÛÇ Ó¨Á, ³ÛÉ ë³ÑÙ³Ý³Ï³Ý »Õ³Ý³ÏÇ Ý»ñϳ ųٳݳÏÇ »½³ÏÇ ³é³çÇÝ ¹»ÙùÁª ³Õ³Ù, ·ñ»Ù, ËáñÑÇÙ, ÃáÕáõÙ: ̳ÝáÃáõÃÛáõÝ. ¶ñ³µ³ñÇ Æ ¨ àô ÉÍáñ¹áõÃÛ³Ý µ³Û»ñÁ ųٳݳϳÏÇó ³ñ¨»É³Ñ³Û ·ñ³Ï³Ý É»½íáõ٠ѳݹ»ë »Ý ·³ÉÇë áñå»ë º ÉÍáñ¹áõÃÛ³Ý µ³Û»ñ, ûñÇݳϪ ݳÛÇÙ-ݳۻÉ, ½³ñÃÝáõÉ-½³ñÃÝ»É ¨ ³ÛÉÝ: ¢15. Àëï ³Ýáñáß ¹»ñµ³ÛÇ Ï³½ÙáõÃÛ³Ý, µ³Û»ñÁ ÉÇÝáõÙ »Ý å³ñ½ ¨ ³Í³Ýó³íáñ: ¶ñ³µ³ñáõÙ µ³Û³Ï³Ý ³Í³ÝóÝ»ñÁ µ³Å³ÝíáõÙ »Ý »ñ»ù ËٵǪ ëáëϳϳÝ, µ³½Ù³å³ïÏ³Ï³Ý ¨ å³ï׳é³Ï³Ý: êáëϳͳÝóÝ»ñÝ »Ý. ³Ýª ·áÕ-³Ý-³É, ѳñó-³Ý-»É, ÍÝ-³Ý-»É(ÇÙ), »Ýª Û³·-»Ý³É, ݪ ³é-Ý-áõÉ, 㪠÷³Ë-ã-»É(ÇÙ), Ý㪠»ñÏ-Ýã-»É(ÇÙ), ³ãª ׳Ý-³ã-»É, ³Ý㪠ٻÕ-³Ýã-»É: ´³½Ù³å³ïÏ³Ï³Ý ³Í³ÝóÝ»ñÝ »Ý. ³ïª ˳ÝÓ³ï»É, áïª Ëáóáï»É, ïª Ïñ×ï»É: ä³ï׳é³Ï³Ý ³Í³ÝóÝ ¿ áõó³Ýª ѳë-áõó³Ý-»É: ä³ï׳é³Ï³Ý µ³Û»ñÇ Ù³ëÇÝ ï»°ë ¢ 166: 1

10

¶ñ³µ³ñáõÙ Ù»Ï µ³Û å³Ñå³Ýí»É ¿ á ËáݳñÑÇãáíª ·áÉ (=ÉÇÝ»É, ·áÛáõÃÛáõÝ áõݻݳÉ):


¢ 16. Úáõñ³ù³ÝãÛáõñ ÉÍáñ¹áõÃÛáõÝ áõÝÇ Ã»° å³ñ½, û° ³Í³Ýó³íáñ µ³Û»ñ: ¢ 17. ²å³éÝÇ ¹»ñµ³ÛÁ ϳ½ÙíáõÙ ¿ -áó í»ñç³íáñáõÃÛ³Ùµ, áñÁ ¹ñíáõÙ ¿ ³Ýáñáß ¹»ñµ³ÛÇ íñ³, ûñÇݳϪ ëï³Ý³É-ëï³Ý³Éáó, ß³ñÅ»É-ß³ñÅ»Éáó, ÃÁéã»É-Ãéã»Éáó: àõ ÉÍáñ¹áõÃÛ³Ý µ³Û»ñáõÙ áõ ËáݳñÑÇãÁ ëÕíáõÙ ¿ª Ñ»ÕáõÉ-Ñ»ÕÉáó, ç»éÝáõÉ-ç»éÝÉáó: ²å³éÝÇ ¹»ñµ³ÛÝ ÇÙ³ëïáí ѳٳå³ï³ë˳ÝáõÙ ¿ ³ñ¹Ç ѳۻñ»ÝÇ ÝáõÛÝ ¹»ñµ³ÛÇݪ ·ñ»Éáó=·ñ»Éáõ: ¢ 18. ²ÝóÛ³É ¹»ñµ³ÛÁ ϳ½ÙíáõÙ ¿ -»³É í»ñç³íáñáõÃÛ³Ùµ ¨ ³ß˳ñѳµ³ñ óñ·Ù³ÝíáõÙ ¿ í³Õ³Ï³ï³ñ, ѳñ³Ï³ï³ñ ¹»ñµ³ÛÝ»ñáí, ³Ýáñáß ¹»ñµ³ÛÇ ·áñÍÇ³Ï³Ý ÑáÉáíáí ϳ٠¹ÇÙ³íáñ µ³Ûáí, ûñÇݳϪ ·ï»³É=·ï»É, ·ï³Í, ·ïÝ»Éáí, ·ï³í: ¢ 19. ºÝÃ³Ï³Û³Ï³Ý ¹»ñµ³ÛÁ ϳ½ÙíáõÙ ¿ -áÕ (ûÕ) í»ñç³íáñáõÃÛ³Ùµ ¨ ÇÙ³ëïáí ѳٳå³ï³ë˳ÝáõÙ ¿ ³ñ¹Ç ѳۻñ»ÝÇ ÝáõÛÝ ¹»ñµ³ÛÇݪ ÍݳÝáÕ//ÍÝáÕ=ÍÝáÕ: ºÝÃ³Ï³Û³Ï³Ý ¹»ñµ³ÛÇ ÇÙ³ëï ϳñáÕ »Ý ³ñï³Ñ³Ûï»É ݳ¨. ³) -Æ㠳ͳÝóáí µ³Û³ÝáõÝ ³Í³Ï³ÝÝ»ñÝ áõ ·á۳ϳÝÝ»ñÁª ³ÛñÇã=³ÛñáÕ, ³ÝÇÍÇã=³ÝÇÍáÕ, ïáõÇã=ïíáÕ ¨ ³ÛÉÝ: µ) Ü»ñ·áñÍ³Ï³Ý ë»éÇ µ³Û»ñÇ ³Ýáñáß ¹»ñµ³ÛÇó -Ç (Ñá·Ý³ÏǪ Çù) Ù³ëÝÇÏáí ϳ½Ùí³Í µ³Û³ÝáõÝ ³Í³Ï³ÝÝ»ñÝ áõ ·á۳ϳÝÝ»ñÁª ÍݳݻÉÇ=ÍÝáÕ, Ïñ»ÉÇ=ÏñáÕ, áõï»ÉÇ=áõïáÕ: ·) ºñÏñáñ¹³Ï³Ý ݳ˳¹³ëáõÃÛáõÝÝ»ñÁ áñ ѳñ³µ»ñ³Ï³Ýáí ¨ ¹ÇÙ³íáñ µ³Ûáí: ÜÙ³Ý ÏÇñ³éáõÃÛáõÝÝ»ñáõÙ µ³ÛÇ íñ³ ëáíáñ³µ³ñ ¹ñíáõÙ ¿ Ý Ñá¹Á, ûñÇݳϪ áñ ëÇñ¿(Ý) ½ù»½=ݳ, áñ ëÇñáõÙ ¿ ù»½, ϳ٪ ù»½ ëÇñáÕÁ. áñ áõÝ¿ÇÝ=Ýñ³Ýù, áíù»ñ áõÝ»ÇÝ, ϳ٪ áõÝ»óáÕÝ»ñÁ: ¢ 20. ¸»ñµ³ÛÝ»ñÁ Ïñ³íáñ³Ï³ÝÇ ÇÙ³ëï ³ñï³Ñ³Ûï»Éáõ ѳٳñ ѳïáõÏ Ó¨ ãáõÝ»Ý: Ü»ñ·áñÍ³Ï³Ý ë»éÇ µ³Û»ñÁ ÝáõÛÝ ¹»ñµ³Û³Ï³Ý Ó¨áí ϳñáÕ »Ý ³ñï³Ñ³Ûï»É ݳ¨ Ïñ³íáñ³Ï³Ý Ý߳ݳÏáõÃÛáõÝ, µ³óÇ »ÝÃ³Ï³Û³Ï³Ý ¹»ñµ³ÛÇó, áñÝ ³ñï³Ñ³ÛïáõÙ ¿ ÙdzÛÝ Ý»ñ·áñÍ³Ï³Ý ¨ 㻽áù ë»éÇ ÇÙ³ëïÝ»ñ, ûñÇݳϪ ï»ë³Ý»É=ï»ëÝ»É Ï³Ù ï»ëÝí»É. ï»ë³Ý»Éáó=ï»ëÝ»Éáõ ϳ٠ï»ëÝí»Éáõ. ï»ë»³É=ï»ë»É ϳ٠ï»ëÝí»É, ï»ë³Í ϳ٠ï»ëÝí³Í. ï»ë³ÝáÕ//ï»ëáÕ=ï»ëÝáÕ:

11


2. öàʲÜòàôØܺ𠴲ںðÆ Øºæ ¢ 21. ¶ñ³µ³ñáõÙ Ï³Ý µ³Û»ñ, áñáÝù ½áõ·³Ñ»é³µ³ñ ѳݹ»ë »Ý ·³ÉÇë »ñÏáõ ϳ٠³í»ÉÇ Ó¨»ñáí: ²Û¹ Ó¨»ñáõÙ ÷á˳ÝóáõÙÁ ÉÇÝáõÙ ¿ Ñ»ï¨Û³É Ï»ñå. ³) ÷áËíáõÙ »Ý ËáݳñÑÇãÝ»ñÁ, ûñÇݳϪ µÝ³Ï»Ù//µÝ³ÏÇÙ, ÙáÉáñÇÙ//ÙáÉáñ»Ù, ÏǽáõÙ//Ïǽ»Ù. µ) ³í»É³ÝáõÙ »Ý ³Í³ÝóÝ»ñ ϳ٠÷áËíáõÙ »Ý »Õ³Í ³Í³ÝóÝ»ñÁ, áñáÝó Ñ»ï ÙÇ³Å³Ù³Ý³Ï Ï³ñáÕ »Ý ÷áËí»É ݳ¨ ËáݳñÑÇãÝ»ñÁ, ûñÇݳϪ ÁÕÓ³Ù//ÁÕӳݳÙ, óùãÇÙ//óùÝáõÙ: ´³Û»ñÇ ÷á˳Ýóí³Í Ó¨»ñÇó Ù»ÏÁ ëáíáñ³µ³ñ ÑÇÝ ¿ ¨ ï³ñ³Íí³Í, ÇëÏ ÙÛáõëÁ ϳ٠ÙÛáõëÝ»ñÁ íϳÛí³Í »Ý ѳٻٳﳵ³ñ áõß ßñç³ÝÇó ¨ ë³Ï³í ·áñÍ³Í³Ï³Ý »Ý: Üϳï»ÉÇ »Ý Ñ»ï¨Û³É ÑÇÙÝ³Ï³Ý ÷á˳ÝóáõÙÝ»ñÁ. 1. ºÙ, ÇÙ. ¹³¹³ñ»Ù//¹³¹³ñÇÙ, ×»å»Ù//×»åÇÙ, ۳׳˻Ù//۳׳ËÇÙ, å³ïϳé»Ù//å³ïϳéÇÙ, ÷³ÛÉ»Ù//÷³ÛÉÇÙ ¨ ³ÛÉÝ: 2. ÆÙ, »Ù. óõ³ÉÇÙ//óõ³É»Ù, ѳٳñÇÙ//ѳٳñ»Ù, ×»ÙÇÙ//×»Ù»Ù, ÙáÉáñÇÙ//ÙáÉáñ»Ù ¨ ³ÛÉÝ: 3. àõÙ, »Ù. ³ñ·»ÉáõÙ//³ñ·»É»Ù, ½»ÝáõÙ//½»Ý»Ù, Û³õ»ÉáõÙ//Û³õ»É»Ù ¨ ³ÛÉÝ: 4. ºÙ, »³Ù, ³Ù, ÇÙ. ³ï»Ù//³ï»³Ù, ËݳۻÙ//Ëݳۻ³Ù, ³ËáñÅ»Ù//³ËáñųÙ, µáí»Ù//µáí³Ù, ·áñáí³Ù//·áñáíÇÙ ¨ ³ÛÉÝ: 5. ²Ù, ³Ý³Ù. µ³ÕÓ³Ù//µ³ÕӳݳÙ, »ñóÙ//»ñóݳÙ, ÍáõɳÙ//Íáõɳݳ٠¨ ³ÛÉÝ: 6. ºÙ, ³Ý»Ù. ½³ï»Ù//½³ï³Ý»Ù, Ù»ñÏ»Ù//Ù»ñϳݻÙ, ï³ñ³Í»Ù//ï³ñ³Í³Ý»Ù ¨ ³ÛÉÝ: 7. ºÙ, áõÙ, ³Ý»Ù. ¹Ç½»Ù//¹Ç½áõÙ//¹Ç½³Ý»Ù (³Ûɨª ¹Ç½³Ý³Ù), Ïǽ»Ù//ÏǽáõÙ//Ïǽ³Ý»Ù, Ñ»ñÓ»Ù//Ñ»ñÓáõÙ//Ñ»ñӳݻ٠¨ ³ÛÉÝ: 8. àõÙ, ³Ý»Ù, áõÙ, ³ÝÇÙ. ½»ñÍáõÙ//½»ñͳݻÙ, Ñ»ÕÓáõÙ//Ñ»ÕӳݻÙ//Ñ»ÕÓ³ÝÇÙ, Ñ»ÕáõÙ//ѻճÝÇÙ ¨ ³ÛÉÝ: 9. ÜáõÙ, ³Ý»Ù, ÝáõÙ, ³ÝÇÙ. Ñ»ñÓÝáõÙ//Ñ»ñӳݻÙ, Ñ»ÍÝáõÙ//ѻͳÝÇÙ, ç»éÝáõÙ//ç»é³ÝÇÙ ¨ ³ÛÉÝ: 10. ÜáõÙ, ãÇÙ. ½³ñÃÝáõÙ//½³ñÃãÇÙ, áëïÝáõÙ//áëïãÇÙ, áõéÝáõÙ//áõéãÇÙ ¨ ³ÛÉÝ: 11. âÇÙ, ÝáõÙ. ÃéãÇÙ//ÃéÝáõÙ, ë³éãÇÙ//ë³éÝáõÙ, ÷³ËãÇÙ//÷³ËÝáõÙ ¨ ³ÛÉÝ:

12


3. ´²ÚÆ ºÔ²Ü²ÎܺðÜ àô IJزܲÎܺðÀ ¢ 22. ¶ñ³µ³ñáõÙ µ³ÛÝ áõÝÇ »ñ»ù »Õ³Ý³Ïª ë³ÑٳݳϳÝ, ëïáñ³¹³ë³Ï³Ý ¨ Ññ³Ù³Û³Ï³Ý: êïáñ³¹³ë³Ï³ÝÁ ѳٳå³ï³ë˳ÝáõÙ ¿ ³ñ¹Ç ѳۻñ»ÝÇ ÁÕӳϳÝ, å³ÛÙ³Ý³Ï³Ý ¨ ѳñϳ¹ñ³Ï³Ý »Õ³Ý³ÏÝ»ñÇÝ: ¢ 23. ´³ÛÇ Å³Ù³Ý³ÏÝ»ñÝ Áëï ϳ½ÙáõÃÛ³Ý ÉÇÝáõÙ »Ý å³ñ½ ¨ µ³Õ³¹ñÛ³É: ä³ñ½ ųٳݳÏÝ»ñÁ ϳ½ÙíáõÙ »Ý µ³Û³ÑÇÙùÇóª ѳٳå³ï³ëË³Ý ¹ÇÙ³ÛÇÝ í»ñç³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñáí: ´³Õ³¹ñÛ³É Å³Ù³Ý³ÏÝ»ñÁ ϳ½ÙíáõÙ »Ý ³ÝóÛ³É áõ ³å³éÝÇ ¹»ñµ³ÛÝ»ñáí ¨ »Ù, ÉÇÝÇÙ ûųݹ³Ï µ³Û»ñáí (ï»°ë ¢ 175): ¢ 24. ê³ÑÙ³Ý³Ï³Ý »Õ³Ý³ÏÇ å³ñ½ ųٳݳÏÝ»ñÝ »Ýª Ý»ñϳ, ³ÝóÛ³É ³Ýϳï³ñ, ³ÝóÛ³É Ï³ï³ñÛ³É, ëïáñ³¹³ë³Ï³Ý »Õ³Ý³ÏÇÝÁª ³é³çÇÝ ³å³éÝÇ, »ñÏñáñ¹ ³å³éÝÇ, Ññ³Ù³Û³Ï³Ý »Õ³Ý³ÏÇÝÁª ³ñ·»É³Ï³Ý Ññ³Ù³Û³Ï³Ý, µáõÝ Ññ³Ù³Û³Ï³Ý (ϳ٠Ññ³Ù. »Õ³Ý³ÏÇ Ý»ñϳ), Ñáñ¹áñ³Ï³Ý Ññ³Ù³Û³Ï³Ý (ϳ٠Ññ³Ù. »Õ³Ý³ÏÇ ³å³éÝÇ): ¢ 25. ´³ÛÇ å³ñ½ ųٳݳÏÝ»ñÁ ϳ½ÙíáõÙ »Ý »ñÏáõ ÑÇÙùÇóª Ý»ñϳÛÇ ¨ ³ÝóÛ³É Ï³ï³ñÛ³ÉÇ: Ü»ñϳÛÇ ÑÇÙùÇó ϳ½ÙíáõÙ »Ý Ý»ñϳÝ, ³ÝóÛ³É ³Ýϳï³ñÁ, ³é³çÇÝ ³å³éÝÇÝ, ³ñ·»É³Ï³Ý Ññ³Ù³Û³Ï³ÝÁ, ÇëÏ ³ÝóÛ³ÉÇ ÑÇÙùÇóª ³ÝóÛ³É Ï³ï³ñÛ³ÉÁ, »ñÏñáñ¹ ³å³éÝÇÝ, µáõÝ Ññ³Ù³Û³Ï³ÝÁ, Ñáñ¹áñ³Ï³Ý Ññ³Ù³Û³Ï³ÝÁ: 4. ܺðβÚÆ ÐÆØøÀ ºì Üð²ÜÆò β¼ØìàÔ Ä²Ø²Ü²ÎܺðÀ ¢ 26. ´³ÛÇ Ý»ñϳÛÇ ÑÇÙùÁ áñáß»Éáõ ѳٳñ å»ïù ¿ Ýñ³ ³Ýáñáß ¹»ñµ³ÛÇó ³Ýç³ï»É ¹»ñµ³Û³Ï³Ý í»ñç³íáñáõÃÛáõÝÁ: ²Û¹ Ý߳ݳÏáõÙ ¿, áñ Ý»ñϳÛÇ ÑÇÙùÇ Ï³½ÙáõÃÛ³Ý Ù»ç ÙïÝáõÙ »Ý ݳ¨ µ³Û³Í³ÝóÝ»ñÁ: ²Ûëå»ë, ûñÇݳϪ ÙݳÉ, ÇٳݳÉ, ·áñÍ»É, ³Ýó³Ý»É, µ³½Ù»É(ÇÙ), Ù³ñïÝã»É(ÇÙ), ³ñ·»ÉáõÉ, ÁÝûéÝáõÉ µ³Û»ñÇ Ý»ñϳÛÇ ÑÇÙù»ñÝ »Ýª ÙÝ, ÇÙ³Ý, ·áñÍ, ³Ýó³Ý, µ³½Ù, Ù³ñïÝã, ³ñ·»É, ÁÝûéÝ: ¢ 27. Ü»ñϳÛÇ ÑÇÙùÇó ϳ½ÙíáÕ Å³Ù³Ý³ÏÝ»ñáí µ³ÛÁ ËáݳñÑ»Éáõ ѳٳñ Ýñ³ Ý»ñϳÛÇ ÑÇÙùÇ íñ³ å»ïù ¿ ³í»É³óÝ»É ¹ÇÙ³ÛÇÝ í»ñç³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñÁª ѳٳå³ï³ëË³Ý ËáݳñÑÇãáí: Ü»ñϳÛÇ ÑÇÙùÇó ϳ½ÙíáÕ Å³Ù³Ý³ÏÝ»ñÇ ¹ÇÙ³ÛÇÝ í»ñç³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñÁ ËáݳñÑÇãÝ»ñÇ Ñ»ï ÙdzëÇÝ ïñíáõÙ »Ý Ñ»ï¨Û³É ï³Ëï³ÏáõÙ.

13


14


5. Îð²ìàð²Î²ÜÆ Î²¼ØàôÂÚàôÜÀ ܺðβÚÆ ÐÆØøÆò β¼ØìàÔ Ä²Ø²Ü²ÎܺðàôØ ¢ 28. ¶ñ³µ³ñáõÙ Ïñ³íáñ³Ï³Ý ë»éÇ ³é³ÝÓÇÝ µ³Û»ñ ãϳÝ: Ü»ñϳÛÇ ÑÇÙùÇó ϳ½ÙíáÕ Å³Ù³Ý³ÏÝ»ñáõÙ Ïñ³íáñ³Ï³Ý ÇÙ³ëïÝ ³ñï³Ñ³ÛïíáõÙ ¿ Ý»ñ·áñÍ³Ï³Ý ë»éÇ µ³Û»ñÇ ËáݳñÑÙ³Ý Ó¨»ñáõÙ » ÉÍáñ¹Ç ÷á÷áËٳٵ ϳ٠ÝáõÛÝ µ³Û³Ó¨»ñáí: ºñµ º ÉÍáñ¹áõÃÛ³Ý Ý»ñ·áñÍ³Ï³Ý ë»éÇ µ³Û»ñÁ ·áñͳÍíáõÙ »Ý Ïñ³íáñ³Ï³ÝÇ ÇÙ³ëïáí, Ý»ñϳ ųٳݳÏáõÙ, ³é³çÇÝ ³å³éÝÇáõÙ (³Ûë ųٳݳÏáõ٠ݳ¨ ² ÉÍáñ¹áõÃÛ³Ý Ý»ñ·áñÍ³Ï³Ý ë»éÇ µ³Û»ñÁ) ¨ ³ñ·»É³Ï³Ý Ññ³Ù³Û³Ï³ÝáõÙ ËáݳñÑÙ³Ý Ó¨»ñÇ í»ñçݳí³ÝÏÇ » ¨ ¿ Ó³ÛݳíáñÝ»ñÁ ÷áËíáõÙ »Ý Ç-Ç, ûñÇݳϪ ëÇñ»Ù=ëÇñáõÙ »Ù, ëÇñÇÙ=ëÇñíáõÙ »Ù. ëÇñ¿=ëÇñáõÙ ¿, ëÇñÇ=ëÇñíáõÙ ¿. ëÇñÇó»Ù =ëÇñ»Ù, ÏëÇñ»Ù, åÇïÇ ëÇñ»Ù, ëÇñÇóÇÙ=ëÇñí»Ù, ÏëÇñí»Ù, åÇïÇ ëÇñí»Ù. ³Õ³Ûó¿=³Õ³, ϳճ, åÇïÇ ³Õ³, ³Õ³ÛóÇ=³Õ³óíÇ, ϳճóíÇ, åÇïÇ ³Õ³óíÇ. ÙÇ° ëÇñ»ñ=ÙÇ° ëÇñÇñ, ÙÇ° ëÇñÇñ=ÙÇ° ëÇñíÇñ ¨ ³ÛÉÝ: Üßí³Í ųٳݳÏÝ»ñáõÙ ², Æ, àô ÉÍáñ¹áõÃÛ³Ý, ÇëÏ ³ÝóÛ³É ³Ýϳï³ñáõÙ µáÉáñ ÉÍáñ¹áõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ý»ñ·áñÍ³Ï³Ý ë»éÇ µ³Û»ñÁ ËáݳñÑÙ³Ý ÝáõÛÝ Ó¨»ñáí ϳñáÕ »Ý ³ñï³Ñ³Ûï»É û° Ý»ñ·áñͳϳÝ, û° Ïñ³íáñ³Ï³Ý ÇÙ³ëï: ²Û¹ ϳñ·Ç µ³Û»ñÁ, áñáÝó Ý»ñ·áñÍ³Ï³Ý ¨ Ïñ³íáñ³Ï³Ý Ý߳ݳÏáõÃÛáõÝÝ»ñÁ áñáßíáõÙ »Ý ݳ˳¹³ëáõÃÛ³Ý ³ñï³Ñ³Ûï³Í ÇÙ³ëïáí, ÏáãíáõÙ »Ý ѳë³ñ³Ï (=ÁݹѳÝáõñ) µ³Û»ñ, ûñÇݳϪ ¹³ïÇ ½Ý³=¹³ïáõÙ ¿ Ýñ³Ý. ¹³ïÇ Ç Ýٳݿ=¹³ïíáõÙ ¿ Ýñ³ÝÇó (Ýñ³ ÏáÕÙÇó). ³Ûëå»ë ¿Éª Ùáé³Ý³Ù=Ùáé³ÝáõÙ »Ù ϳ٠Ùáé³óíáõÙ »Ù. ÉÝáõ=ÉóÝáõÙ ¿ ϳ٠ÉóíáõÙ ¿. Íݳݿñ=ÍÝáõÙ ¿ñ ϳ٠ÍÝíáõÙ ¿ñ ¨ ³ÛÉÝ: ¸²ê ºððàð¸ ܺðβ ¢ 29. ÊáݳñÑÙ³Ý å³ïÏ»ñÝ ¿ª º½³ÏÇ 1-ÇÝ ¹. 2-ñ¹ ,, 3-ñ¹ ,,

³Õ³Ù ³Õ³ë ³Õ³Û

·ñ»Ù ·ñ»ë ·ñ¿

ݳÛÇ٠ݳÛÇë ݳÛÇ

ÃáÕáõÙ ÃáÕáõë ÃáÕáõ

15


Ðá·Ý³ÏÇ 1-ÇÝ ¹. 2-ñ¹ ,, 3-ñ¹ ,,

³Õ³Ùù ³Õ³Ûù ³Õ³Ý

·ñ»Ùù ·ñ¿ù ·ñ»Ý

ݳÛÇÙù ݳÛÇù ݳÛÇÝ

ÃáÕáõÙù ÃáÕáõù ÃáÕáõÝ

¢ 30. Ü»ñϳ ųٳݳÏÝ ÇÙ³ëïáí ÑÇÙݳϳÝáõ٠ѳٳå³ï³ë˳ÝáõÙ ¿ ³ñ¹Ç ѳۻñ»ÝÇ ë³ÑÙ³Ý³Ï³Ý »Õ³Ý³ÏÇ Ý»ñϳÛÇݪ ·ñ»Ù=·ñáõÙ »Ù: ê³ÑÙ³Ý³Ï³Ý »Õ³Ý³ÏÇ Ý»ñÏ³Ý Ñ³Ù³å³ï³ë˳ÝáõÙ ¿ ݳ¨ ³ñ¹Ç ѳۻñ»ÝÇ ÁÕÓ³Ï³Ý ¨ å³ÛÙ³Ý³Ï³Ý »Õ³Ý³ÏÝ»ñÇ ³å³éÝáõݪ ·ñ»Ù=·ñ»Ù, Ï·ñ»Ù: úñÇݳϪ Úáñų٠³ñ·»Éáõë ¨ ÷³Ï»ë ½³Ù»Ý»ë»³Ý Ç Ñ»é³õáñ ûï³ñáõû³Ý, ϳï³ñÇÝ ËáñÑáõñ¹ù ϳٳó ùáó (ºÕÇß¿, 1-ÇÝ, ¿ç 9)=ºñµ µáÉáñÇÝ ³ñ·»É»ë áõ å³Ñ»ë Ñ»é³íáñ ûï³ñáõÃÛ³Ý Ù»ç, Ïϳï³ñí»Ý ùá ϳÙùÝ áõ ËáñÑáõñ¹Á: ì³ñÅáõÃÛáõÝ 7. Ü»ñϳ ųٳݳÏáí ËáݳñÑ»É Ñ»ï¨Û³É µ³Û»ñÁª ³) ˳ճÉ, ·áճݳÉ, ÙݳÉ, ÇٳݳÉ. µ) ·áñÍ»É, ·ï³Ý»É, ³ë»É, Çç³Ý»É. ·) µ³½Ù»É(ÇÙ), ÏáñÝã»É(ÇÙ), Ýëï»É(ÇÙ), áõë³Ý»É(ÇÙ). ¹) ÏǽáõÉ, ç»éÝáõÉ, Ñ»ÕáõÉ, ÁÝûéÝáõÉ: γÝáÝ º½³ÏÇ Ñ³Ûó³Ï³ÝÁ Ó¨áí ÝÙ³Ý ¿ »½³ÏÇ áõÕճϳÝÇÝ: Ðá·Ý³ÏÇ áõÕճϳÝÁ ϳ½ÙíáõÙ ¿ »½³ÏÇ áõÕճϳÝÇóª ³í»É³Ý³Éáí ù í»ñç³íáñáõÃÛáõÝÁ, ûñÇݳϪ ïáõÝ-ïáõÝù (=ïÝ»ñ), ³Û·Ç-³Û·Çù: Ðá·Ý³ÏÇ Ñ³Ûó³Ï³ÝÁ ϳ½ÙíáõÙ ¿ Ñá·Ý³ÏÇ áõÕճϳÝÇóª ù-Ý ÷á˳ñÇÝ»Éáí ë-áíª ïáõÝùïáõÝë (=ïÝ»ñ), ³Û·Çù-³Û·Çë: àñáßÛ³É ³éÙ³Ý ¹»åùáõÙ »½³ÏÇ ¨ Ñá·Ý³ÏÇ Ñ³Ûó³Ï³ÝÁ ëϽµÇó ëï³ÝáõÙ ¿ ½ ݳ˹ÇñÁª ½²ñß³Ï=²ñß³ÏÇÝ, ½·»ïë=·»ï»ñÁ: ¶ñ³µ³ñáõÙ áñáßÛ³É Á Ñá¹ ãϳ, ³ÛÉ Ï³ ÙdzÛÝ Ý, áñÝ áõÝÇ ³ñ¹Ç ѳۻñ»ÝÇ Ý Ï³Ù Á Ñá¹Ç Ý߳ݳÏáõÃÛáõÝÁ: ì³ñÅáõÃÛáõÝ 8. ³ñ·Ù³Ý»É, áñáß»É Ý»ñϳ ųٳݳÏáí ¹ñí³Í µ³Û»ñÇ ÉÍáñ¹áõÃÛáõÝÁ, ¹»ÙùÝ áõ ÃÇíÁ: Ƶñ¨ ï»ë³Ý¿ ½·³ÛÉÝ ½Ç ·³Û, ÃáÕáõ ½áã˳ñëÝ ¨ ÷³ËãÇ: æáõñù ½ÑáÕ »ñÏñÇ áÕáÕ³Ý»Ý ¨ ³å³Ï³Ý»Ý: êáõï ËûëÇë ¹áõ: ÞÇç³ÝÇÝ É³åï»ñù Ù»ñ: Ú³ÛÝų٠˳õ³ñÇ ³ñ»·³ÏÝ: àã å³ïñÇÙù ǵñ¨ ½ïÕ³Ûë, ¨ áã ÙáÉáñÇÙù 16


ǵñ¨ ½³Ýï»Õ»³Ïë, ¨ áã ˳µÇÙù ǵñ¨ ½ï·¿ïë: ²ÛÅ٠ѳõ³ï³±Ûù: ²é³ù»Ù ³é Ó»½ Ù³ñ·³ñ¿ë ¨ ÇÙ³ëïáõÝë ¨ ¹åÇñë: àã ·Çï»Ùù Ûá »ñóë: Ƶñ¨ ѳõ³ï³Ûª ëÇñ¿. ¨ ǵñ¨ ëÇñ¿ª Ûáõë³Û. ¨ ǵñ¨ Ûáõë³Ûª ³ñ¹³ñ³Ý³Û: ¼³ëïáõ³Íë ³Ý³ñ·¿ù ¨ ½Ïñ³Ï ëå³Ý³Ý¿ù ¨ ½çáõñë åÕÍ¿ù: ÌݳÝÇ ½áñ¹Ç Çõñ ½²Ù³ëdz: àã Ýáñá·Ç, ½Ç áã ÑݳݳÛ. áã Ù³ÝϳݳÛ, ½Ç áã Í»ñ³Ý³Û: ²Ñ³õ³ëÇÏ ï»ë³Ý»Ùù ½Ç ³ñ»·³ÏÝ ·Ý³Û. ÉáõëÇÝ ¨ ³ëï»Õù ÁÝóݳÝ. ³Ùåù ëɳó»³Éù ï³ñ³Í³ÝÇÝ: îÇÏùÝ å³ï³éÇÝ ¨ ·ÇÝÇÝ Ñ»Õáõ: ǵñ¨ - »ñµ, ÇÝãå»ë ½Ç - áñ, áñáíÑ»ï¨

Û³ÛÝų٠- ³ÛÝ Å³Ù³Ý³Ï áã å³ïñÇÙù - ã»Ýù ˳µíÇ

ì³ñÅáõÃÛáõÝ 9. ÊÙµ³íáñ»É 8-ñ¹ í³ñÅáõÃÛ³Ý å³ñ½ ¨ ³Í³Ýó³íáñ µ³Û»ñÁ ¨ áñáᯐ ¹ñ³Ýó Ý»ñϳÛÇ ÑÇÙùÁ: ì³ñÅáõÃÛáõÝ 10. γ½Ù»É 7-ñ¹ í³ñÅáõÃÛ³Ý µ³Û»ñÇ ³å³éÝÇ ¹»ñµ³ÛÁ:

úñÇݳϪ ·áñÍ»É, ³å³éÝÇ ¹»ñµ³Ûª ·áñÍ»Éáó: γÝáÝ ¶ñ³µ³ñáõ٠ѳïϳóáõóÇãÁ ëáíáñ³µ³ñ ¹ñíáõÙ ¿ ѳïϳóÛ³ÉÇó Ñ»ï᪠ïáõÝù Ù»ñ=Ù»ñ ïÝ»ñÁ, ½Ññ³Ù³Ýë ó·³õáñÇ=ó·³íáñÇ Ññ³Ù³ÝÝ»ñÁ: гïϳóáõóãÇ ¨ ѳïϳóÛ³ÉÇ Ï³å³ÏóáõÃÛ³Ý Ù»ç Ñá¹Á ¹ñíáõÙ ¿ ѳïϳóáõóãÇ íñ³, ÇëÏ »Ã» ѳïϳóáõóÇãÁ ѳïáõÏ ³ÝáõÝ ¿ª ѳïϳóÛ³ÉÇ íñ³, ûñÇݳϪ å³ñÇëå ù³Õ³ùÇÝ, í³ßïÝ ¶Ý»ÉáÛ: ì³ñÅáõÃÛáõÝ 11. ³ñ·Ù³Ý»É ·ñ³µ³ñ: Ðñ³Ù³ÛáõÙ ¿ ßÇÝ»É ù³Õ³ùÝ»ñ ¨ ³í³ÝÝ»ñ: êÇñáõÙ »Ýù Ù»ñ µ³ñ»Ï³ÙÝ»ñÇÝ: гÛñÁ Ëñ³ïáõÙ ¿ áñ¹áõÝ: ºñ»Ë³Ý»ñÁ ˳ÕáõÙ »Ý ¨ áõñ³Ë³ÝáõÙ: ÆÝãáõ± (Áݹ¿±ñ) »ù ¹³ïáõÙ ³ÝÙ»ÕÝ»ñÇÝ: سñ¹Á ÍÝíáõÙ ¿ ¨ Ù»éÝáõÙ: êÇñ³Ù³ñ·Ç ÷»ïáõñÝ»ñÁ ·»Õ»óÇÏ »Ý: ²ãù»ñ (³ãë) áõÝ»ë, µ³Ûó ã»ë ï»ëÝáõÙ (áã ï»ë³Ý»ë), ³Ï³ÝçÝ»ñ áõÝ»ë, µ³Ûó ã»ë ÉëáõÙ, É»½áõ áõÝ»ë, µ³Ûó ã»ë ËáëáõÙ: ÀÝûñóáõÙ »Ý ó·³íáñÇ Ññáí³ñï³ÏÁ: ¶»ï»ñÁ áéá·áõÙ »Ý ¹³ßï»ñÁ: ¹³ï»É - ¹³ï»É(ÇÙ) ÍÝí»É-ÍݳݻÉ(ÇÙ) Ù»éÝ»É-Ù»é³Ý»É(ÇÙ)

áõݻݳÉ-áõÝ»É(ÇÙ) Ëáë»É-Ëûë»É(ÇÙ) ÁÝûñó»É-ÁÝûéÝáõÉ

17


ºð¶ ºð¶àò ²Ñ³õ³¹ÇÏ Ï³ë ·»Õ»óÇÏ, Ù»ñÓ³õáñ ÇÙ, ³Ñ³õ³¹ÇÏ Ï³ë ·»Õ»óÇÏ, ³ãù ùá 1 ³Õ³õÝÇù, í³ñëù ùá ǵñ¨ ½»ñ³Ù³Ïë ³ÛÍÇó , áñù »ñ¨»ó³Ý Ç É»éÝ¿Ý ¶³2 3 4 Õ³³¹áõ : ²ï³ÙáõÝù ùá ǵñ¨ ½»ñ³Ù³Ïë Ïïñ»Éáó , áñù »É³Ý»Ý Ç Éáõ³É»³ó : Ƶñ¨ ½Ã»É áñ¹³Ý »Ý ßñÃáõÝù ùá, ¨ Ëûëù ùá ·»Õ»óÇÏù. ǵñ¨ ½Ï»Õ¨ Ýé³Ý »Ý ³Ûïù ùá, ǵñ¨ ½³ßï³ñ³ÏÝ ¸³õÃÇ å³ñ³Ýáó ùá: ºñÏáõ ëïÇÝù ùá ǵñ¨ 5 ½»ñÏáõë áõÉë »ñÏáõáñÇë ³ÛÍ»Ù³Ý , áñù ³ñ³ÍÇÝ Ç Ù¿ç ßáõ߳ݳó: ²Ù»Ý¨ÇÝ 6 ·»Õ»óÇÏ »ë, Ù»ñÓ³õáñ ÇÙ, ¨ ³ñ³ï ÇÝã áã ·áÛ Ç ù»½ : êñï³Ï³Ã ³ñ³ñ»ñ 7 8 ½Ù»½ ÙÇáí ³Ï³Ùµ ùáí ¨ ÙÇáí ù³é³Ù³Ý»Ï³õ å³ñ³ÝáóÇ ùá: Ø»Õñ ϳûóáõó³Ý»Ý ßñÃáõÝù ùá, Ù»Õñ ¨ ϳÃÝ Ç Ý»ñùáÛ É»½áõÇ ùá, ¨ Ñáï ѳݹ»ñÓÇó ùáó ǵñ¨ ½Ñáï ÏݹñÏÇ: (ºñ· »ñ·áó. ¸, 1-11) 1 2

ǵñ¨ ½»ñ³Ù³Ïë ³ÛÍÇó ³ÛÍ»ñÇ ÑáïÇ ÝÙ³Ý (»Ý)

6

Ç É»éÝ¿Ý ¶³Õ³³¹áõ - ¶³Õ³³¹ É»éÇó ǵñ¨ ½»ñ³Ù³Ïë Ïïñ»Éáó - Ëáõ½³Í áã˳ñÝ»ñÇ ÑáïÇ ÝÙ³Ý (»Ý) 4 Ç Éáõ³É»³ó - ÉáÕ³ñ³ÝÇó (Éí³ó³ñ³ÝÇó) 5 ǵñ¨ ½»ñÏáõë áõÉë »ñÏáõáñÇë ³ÛͻٳÝ-

³ÛÍÛ³ÙÇ Ñ³Ù³ÍÇÝ (»ñÏíáñÛ³Ï) »ñÏáõ Ó³·»ñÇ ÝÙ³Ý (»Ý)

³ñ³ï ÇÝã áã ·áÛ Ç ù»½ - áñ¨¿ ³ñ³ï ãϳ ùá Ù»ç 7 ëñï³Ï³Ã ³ñ³ñ»ñ ½Ù»½ - ç»ñÙ ëÇñáí Ñ³Ù³Ï»É »ë Ù»½ 8 ÙÇáí ³Ï³Ùµ ùáí - ùá ÙÇ Ý³Ûí³Íùáí

3

¸²ê âàððà𸠲ÜòÚ²È ²Üβî²ð ¢ 31. ÊáݳñÑÙ³Ý å³ïÏ»ñÝ ¿ª º½³ÏÇ 1-ÇÝ ¹. 2-ñ¹ ,, 3-ñ¹ ,,

³Õ³ÛÇ ³Õ³ÛÇñ ³Õ³Ûñ

·ñ¿Ç ·ñ¿Çñ ·ñ¿ñ

Ý³Û¿Ç Ý³Û¿Çñ ݳۿñ

ÃáÕáõÇ ÃáÕáõÇñ ÃáÕáÛñ

ݳۿ³ù ݳۿÇù ݳۿÇÝ

ÃáÕáõ³ù ÃáÕáõÇù ÃáÕáõÇÝ

Ðá·Ý³ÏÇ

18

1-ÇÝ ¹. 2-ñ¹ ,, 3-ñ¹ ,,

³Õ³Û³ù ³Õ³ÛÇù ³Õ³ÛÇÝ

·ñ¿³ù ·ñ¿Çù ·ñ¿ÇÝ


̳ÝáÃáõÃÛáõÝ. º ÉÍáñ¹áõÃÛ³Ý µ³Û»ñÝ ³ÝóÛ³É ³Ýϳï³ñÇ »½³ÏÇ 3-ñ¹ ¹»ÙùáõÙ »ñµ»ÙÝ áõÝ»ÝáõÙ »Ý Çõñ í»ñç³íáñáõÃÛáõÝÁ Ïñ³íáñ³Ï³ÝÇ ÇÙ³ëïáíª ÏáãÇõñ=ÏáãíáõÙ ¿ñ, ·ï³ÝÇõñ-·ïÝíáõÙ ¿ñ: ¢ 32. ²ÝóÛ³É ³Ýϳï³ñ ųٳݳÏÝ ÇÙ³ëïáí ÑÇÙݳϳÝáõ٠ѳٳå³ï³ë˳ÝáõÙ ¿ ³ñ¹Ç ѳۻñ»ÝÇ ë³ÑÙ³Ý³Ï³Ý »Õ³Ý³ÏÇ ³ÝóÛ³É ³Ýϳï³ñÇݪ ³Õ³ÛÇ=³ÕáõÙ ¿Ç: ê³ÑÙ³Ý³Ï³Ý »Õ³Ý³ÏÇ ³ÝóÛ³É ³Ýϳï³ñÁ Ñ³×³Ë ·áñͳÍíáõÙ ¿ ݳ¨. ³) ä³ïÙ³Ï³Ý Å³Ù³Ý³ÏÇ ÇÙ³ëïáí, áñÝ ³ß˳ñѳµ³ñ óñ·Ù³ÝíáõÙ ¿ ³ÝóÛ³É Ï³ï³ñÛ³É Ï³Ù Ý»ñϳ ųٳݳÏÝ»ñáíª Ñ³ñó³Ý¿ñ=ѳñóñ»ó ϳ٠ѳñóÝáõÙ ¿: úñÇݳÏÝ»ñ. ÆëÏ Çµñ¨ ³é³õûïÝ Í³·»³ó, ѳë³Ý¿ñ í³ßïÝ ¶Ý»ÉáÛ Ç µ³Ý³ÏÝ ³ñùáõÝÇ (´áõ½., 4-ñ¹, ĺ)= ÆëÏ »ñµ ÉáõÛëÁ µ³óí»ó, ¶Ý»ÉÇ ËáõÙµÁ ѳë³í ³ñùáõÝÇ µ³Ý³ÏÁ: ²å³ ÅáÕáí¿ñ (=ѳí³ùáõÙ ¿) ½ûñ³í³ñÝ Ð³Ûáó ì³ë³Ï ½³Ù»Ý³ÛÝ ½½ûñëÝ Ð³Ûáó (´áõ½., 4-ñ¹, Ê): µ) ÀÕÓ³Ï³Ý ¨ å³ÛÙ³Ý³Ï³Ý »Õ³Ý³ÏÝ»ñÇ ³ÝóÛ³É Å³Ù³Ý³Ïáíª Ï³ñ¿ñ=ϳñáճݳñ, Ïϳñáճݳñ: úñÇݳÏÝ»ñ. ÜáÛÝå¿ë ¨ íÇß³åÝ áã ÙÇ ³Ý·³Ù ûÓ³Ó¨ »ñ¨¿ñ, ¨ ÙÇõë ³Ý·³Ù Ù³ñ¹³Ï»ñå (º½ÝÇÏ, 1-ÇÝ, ƺ)ª=²Ûëå»ë ¿É íÇß³åÁ ÙÇ ³Ý·³Ù ûÓ³Ó¨ ã¿ñ »ñ¨³, ÙÇ ³ÛÉ ³Ý·³Ùª Ù³ñ¹³Ï»ñå: ´³Ûó ÿ ·Çï¿Ç... ٻͳå¿ë ٻͳñ³Ýûù ³ñÓ³Ï¿Ç ½Ý³ ˳ճÕáõû³Ùµ ÛÇõñ ³ß˳ñÑÝ (´áõ½., 4-ñ¹, ̸)=´³Ûó »Ã» ·Çï»Ý³ÛÇ... ß³ï ٻͳñ³ÝùÝ»ñáí Ýñ³Ý ˳ճÕáõÃÛ³Ùµ ϳñÓ³Ï»Ç Çñ ³ß˳ñÑÁ: ì³ñÅáõÃÛáõÝ 12. ²ÝóÛ³É ³Ýϳï³ñ ųٳݳÏáí ËáݳñÑ»É Ñ»ï¨Û³É µ³Û»ñÁª ³) ·Ã³É, ëï³Ý³É, ç³Ý³É, Ù»ñӻݳÉ. µ) µ»ñ»É, ѳï³Ý»É, »ñ·»É, ѳë³Ý»É. ·) Ñ³Û»É (ÇÙ), Ù»é³Ý»É (ÇÙ), ËáñÑ»É (ÇÙ), ëÝ³Ý»É (ÇÙ). ¹) ³ñ·»ÉáõÉ, ÉÝáõÉ, Ñ»ÍÝáõÉ, áëïÝáõÉ:

γÝáÝ

¶ñ³µ³ñáõÙ »½³ÏÇ ë»é³Ï³Ý ¨ ïñ³Ï³Ý ÑáÉáíÝ»ñÁ áõÝ»ÝáõÙ »Ý Ç, áõ, áÛ, ³Û, ³Ý, ÇÝ, »ñ, »Õ, ÇëÏ Ñá·Ý³ÏÇ ë»é³Ï³Ý ¨ ïñ³Ï³Ý ÑáÉáíÝ»ñÁª Çó, áõó, áó, ³ó, ³Ýó, »ñó, »Õó í»ñç³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñÁ, ûñÇݳÏ. »½³ÏÇ ë»é.-ïñ.ª Ó³ÛÝÇ, ·³ÝÓáõ, ͳéáÛ, ïÇï³Ý³Û, ÓϳÝ, ѳñëÇÝ, ¹ëï»ñ, ³ëï»Õ. Ñá·Ý³ÏÇ ë»é.-ïñ.ª Ó³ÛÝÇó, ·³ÝÓáõó, ͳéáó, ïÇï³Ý³ó, ÓϳÝó, ¹ëï»ñó, ³ëï»Õó: ì³ñÅáõÃÛáõÝ 13. ³ñ·Ù³Ý»É, áñáᯐ ³ÝóÛ³É ³Ýϳï³ñ ųٳݳÏáí ¹ñí³Í µ³Û»ñÇ ¹»ÙùÝ áõ ÃÇíÁ: 19


سÝáõÏÝ ³×¿ñ ¨ ½ûñ³Ý³Ûñ: ø³Ý½Ç í³ï³ëÇñïùÝ Éù³Ý¿ÇÝ, ù³çùÝ Ëǽ³Ë¿ÇÝ ¨ ݳѳï³ÏùÝ ·áã¿ÇÝ: ¶Ý³Ûñ ·³Ûñ ¨ áõï¿ñ: ì³ñ¿Çù µ³½áõÙ ¨ ÅáÕáí¿Çù ë³Ï³õ: ÆëÏ Ý³ µ³½áõÙ ³Ý·³Ù Ïßï³Ùµ¿ñ ¨ ۳ݹÇٳݿñ ½Ã³·³õáñÝ ²ñß³Ï: ºÃ¿ ã¿ñ ã³ñ³·áñÍ ³ÛñÝ ³ÛÝ, ³å³ áã Ù³ïÝ¿³ù ½Ý³ ù»½: ì³ëÝ ×ßÙ³ñïáõû³ÝÝ ÙÇÝã¨ Ç Ù³Ñ Ù³ñïÝã¿ñ: γٿÇÝ ëå³Ý³Ý»É ½²ñï³ß¿ë ³ñù³Û: Ƶñ¨ ³ñ¨Ý ç»éÝáÛñ, ѳɿñ: ²·³Ý¿ñ ÏûßÇÏë áëÏ»½ûÍë: ´Ý³Ï¿Ç ǵñ¨ ·Ã³·³õáñ Ç Ù¿ç ½ûñ³Ï³Ý³ó: ÈÝáÛñ ½»ñÏÇñÝ ²ÕÓÝ»³ó í³Ý»ñáí: Þ³Ýÿñ ·³É³ñ¿ñ ǵñ¨ ½ûÓ Ãáõݳõáñ: ø³Ý½Ç Ïáã¿Ç, ¨ áã Éë¿Çù: í³ëÝ - ѳٳñ

í³Ý»ñáí - í³Ýù»ñáí

ì³ñÅáõÃÛáõÝ 14. 13-ñ¹ í³ñÅáõÃÛ³Ý ³ÝóÛ³É ³Ýϳï³ñáí ·áñͳÍí³Í µ³Û»ñÁ ÷á˳ñÇÝ»É Ý»ñϳ ųٳݳÏáíª å³Ñå³Ý»Éáí ¹»ÙùÝ áõ ÃÇíÁ:

γÝáÝ Æ ¨ ³é ݳ˹ÇñÝ»ñÁ Ñ³×³Ë ·áñͳÍíáõÙ »Ý ѳÛó³Ï³Ý ÑáÉáíÇ Ñ»ï, »ñµ í»ñçÇÝë óáõÛó ¿ ï³ÉÇë ³ÛÝ ï»ÕÁ ϳ٠³é³ñϳÝ, ¹»åÇ áõñ, ¹»åÇ áñÁ ϳ٠áñÇ Ùáï áõÕÕíáõÙ ¿ ·áñÍáÕáõÃÛáõÝÁ (áõÕ¨áñÙ³Ý Ñ³Ûó³Ï³Ý), ûñÇݳϪ öáõóÛñ ѳë³Ý»É Ç ë³ÑÙ³Ýë µÝ³Ïáõû³ÝÝ Ð³ÛÏ³Û (Êáñ., 1ÇÝ, IJ) = Þï³åáõÙ ¿ñ ѳëÝ»É Ð³ÛÏÇ µÝ³ÏáõÃÛ³Ý ë³ÑÙ³ÝÝ»ñÁ: Îáã»ë ½Çë ³é ³ñù³Û (² ³·., Ƽ, 14) = γÝãáõÙ »ë ÇÝÓ ³ñù³ÛÇ Ùáï: ì³ñÅáõÃÛáõÝ 15. ³ñ·Ù³Ý»É ·ñ³µ³ñ: ì³ñáõÙ ¿ÇÝù ¹³ßï»ñÁ ¨ ïÝÏáõÙ ³Û·ÇÝ»ñ: ø³ÕáõÙ ¿Ç ͳé»ñÇ (ͳéáó) åïáõÕÝ»ñÁ: ì»ñóÝáõÙ ¿ñ ùݳñÁ ¨ Ýí³·áõÙ: γٻÝáõÙ ¿ÇÝ ëå³Ý»É Ýñ³Ý (½Ý³): ²ëáõÙ ¿ÇÝù, ¨ ã¿Çù ÉëáõÙ (áã Éë¿Çù), ϳÝãáõÙ ¿ÇÝù, ¨ ã¿Çù ·³ÉÇë: ÂáÕÝáõÙ ¿ÇÝ ³í³ñÁ ¨ ÷³ËãáõÙ: ÆÝùÁ (ÇÝùÝ) ã¿ñ ß³ñÅíáõÙ ¨ ã¿ñ ÷á÷áËíáõÙ: ÆÝã áñ (½áñ ÇÝã) àñÙǽ¹Ý ¿ñ ëï»ÕÍáõÙ, µ³ñÇ ¿ñ ¨ ɳí: ò³ÝáõÙ ¿ÇÝù, ÑÝÓáõÙ ¨ ÉóÝáõÙ ßï»Ù³ñ³ÝÝ»ñÁ: ÚáõÕáí ûÍáõÙ ¿ÇÝ ÑÇí³Ý¹Ý»ñÇÝ: ¶³ÉÇë ѳëÝáõÙ ¿ÇÝ Ð³Ûáó ë³ÑÙ³ÝÝ»ñÁ: í»ñóÝ»É-³éÝáõÉ Ï³Ù»Ý³É-ϳٻÉ(ÇÙ) ëå³Ý»É-ëå³Ý³Ý»É ϳÝã»É-Ïáã»É ÃáÕÝ»É-ÃáÕáõÉ

20

÷³Ëã»É-÷³Ëã»É(ÇÙ) ëï»ÕÍ»É-³éÝ»É ÉóÝ»É-ÉÝáõÉ ûÍ»É-ûÍ³Ý»É Ñ³ëÝ»É-ѳë³Ý»É


ì²ê²Î ºì Þ²äàôÐ ºõ »Õ¨ Ç í³ÕÇõ ³Ý¹ñ »ï Ññ³Ù³Ý Þ³åáõÑ ³ñù³Û, ³Í»É ½³é³ç»³õ Çõñ ½ì³ë³Ï سÙÇÏáÝ»³Ý ½½ûñ³í³ñÝ ëå³ñ³å»ïÝ Ð³Ûáó ػͳó. ëÏë³õ 2 å³ïáõѳë»É ½Ý³, ù³Ý½Ç ¿ñ ì³ë³Ï ³ÝÓ³Ùµ ÷áùñÇÏ, ³ë¿ óݳ ³ñù³ÛÝ ä³ñëÇó Þ³åáõÑ. §²Õáõ¿ë, ¹áõ± ¿Çñ ˳ݷ³ñÇ㪠áñ ³Ûëã³÷ ³ßË³ï ³ñ³3 4 ñ»ñ ½Ù»½. ¹áõ± »ë ³Ûݪ áñ Ïáïáñ»ó»ñ ½²ñÇë ³Ûëã³÷ ³Ùë, ¨ ½Ç± ·áñÍ»ë 5 ½Ù³Ñ ³Õáõ»ëáõ ëå³ÝÇó ½ù»½¦ : ÆëÏ ì³ë³Ï ïáõ»³É å³ï³ë˳ÝÇ, ³ë¿. 6 §²ÛÅÙ ùá ï»ë»³É ½Çë ³ÝÓ³Ùµë ÷áùñÇÏ, áã ³é¿ñ ½ã³÷ Ù»Íáõû³Ý ÇÙáÛ. ½Ç ó³ÛÅÙ »ë ù»½ ³é»õÍ ¿Ç, ¨ ³ñ¹ ³Õáõ¿ë: ´³Ûó ÙÇÝã »ë ì³ë³ÏÝ ¿Ç, »ë ëÏ³Û 7 8 ¿Ç, ÙÇ áïÝë Ç ÙÇáÛ É»ñÇÝ Ï³Ûñ , ¨ ÙÇõë áïÝë ÇÙ Ç ÙÇáÛ É»ñÇÝ Ï³Ûñ. Ûáñų٠۳ç áïÝë Û»ÝáõÇ, ½³ç É»³éÝ Áݹ ·»ïÇÝ ï³Ý¿Ç. ÛáñÅ³Ù Ç Ó³Ë áïÝÝ Û»ÝáõÇ, ½Ó³Ë É»³éÝ Áݹ ·»ïÇÝ ï³Ý¿Ç¦: ²å³ ѳñó³Ý¿ñ ó·³õáñÝ ä³ñëÇó Þ³9 åáõÑ ¨ ³ë¿. §²Õ¿ª ïáõñ ÇÝÓ ·Çï»É , á±í »Ý É»ñÇÝùÝ ³ÛÝáùÇϪ ½áñë ¹áõÝ Áݹ áõÝç ï³Ý¿Çñ¦: ºõ ³ë¿ ì³ë³Ï. §È»ñÇÝùÝ »ñÏáõù, ÙÇ ¹áõ ¿Çñ, ¨ ÙÇ Ã³·³õáñÝ Úáõݳó...¦: (ö³íëïáë ´áõ½³Ý¹, 4-ñ¹ . ̸) 1

1

¨ »Õ¨ Ç í³ÕÇõ ³Ý¹ñ »ï Ññ³Ù³Ý ÇëÏ Ù³Ñáí ëå³Ý»Ù ù»½ 6 ѳçáñ¹ ûñÁ Ññ³Ù³Ý ïí»ó (Ññ³Ù³Û»ó) »ÝÃ³Ï³Ý ³ÝóÛ³É ¹»ñµ³ÛÇ Ùáï ¹ñí³Í 2 ³Ûëï»Õª Ù³ñÙÝáí ¿ ë»é³Ï³Ý ÑáÉáíáíª ùá ï»ë»³É ½Çë 3 ³ßË³ï ³ñ³ñ»ñ ã³ñã³ñ»óÇñ, ¹áõ ÇÝÓ ï»ëÝ»Éáí 7 Ý»ÕáõÃÛáõÝ ïí»óÇñ ë-Ý ëï³ó³Ï³Ý Ñá¹ ¿ 4 8 ½Ç± ·áñÍ»ë ÇÝãå»±ë »ë Ç ÙÇáÛ É»ñÇÝ Ï³Ûñ ÙÇ É»é³Ý íñ³ ¿ñ 5 9 ½Ù³Ñ ³Õáõ»ëáõ ëå³ÝÇó ½ù»½ ³Õí»ëÇ ·Çï»É ï³É ·Çï»Ý³É ï³É, ÇÙ³óÝ»É

¸²ê ÐÆܶºðà𸠲è²æÆÜ ²ä²èÜÆ ¢ 33. ÊáݳñÑÙ³Ý å³ïÏ»ñÝ ¿ª º½³ÏÇ 1-ÇÝ ¹. 2-ñ¹ ,, 3-ñ¹ ,,

³Õ³Ûó»Ù ³Õ³Ûó»ë ³Õ³Ûó¿

·ñÇó»Ù ·ñÇó»ë ·ñÇó¿

ݳÛÇóÇ٠ݳÛÇóÇë ݳÛÇóÇ

ÃáÕáõóáõÙ ÃáÕáõóáõë ÃáÕáõóáõ

21


Ðá·Ý³ÏÇ 1-ÇÝ ¹. 2-ñ¹ ,, 3-ñ¹ ,,

³Õ³Ûó»Ùù ³Õ³Ûó¿ù ³Õ³Ûó»Ý

·ñÇó»Ùù ·ñÇó¿ù ·ñÇó»Ý

ݳÛÇóÇÙù ݳÛÇóÇù ݳÛÇóÇÝ

ÃáÕáõóáõÙù ÃáÕáõóáõù ÃáÕáõóáõÝ

¢ 34. êïáñ³¹³ë³Ï³Ý »Õ³Ý³ÏÇ 1-ÇÝ ³å³éÝÇÝ ÇÙ³ëïáí ѳٳå³ï³ë˳ÝáõÙ ¿ ³ñ¹Ç ѳۻñ»ÝÇ ÁÕӳϳÝ, å³ÛÙ³Ý³Ï³Ý ¨ ѳñϳ¹ñ³Ï³Ý »Õ³Ý³ÏÝ»ñÇ ³å³éÝáõݪ ݳÛÇóÇÙ=ݳۻÙ, ÏݳۻÙ, åÇïÇ Ý³Û»Ù: ì³ñÅáõÃÛáõÝ 16. ²é³çÇÝ ³å³éÝÇ Å³Ù³Ý³Ïáí ËáݳñÑ»É Ñ»ï¨Û³É µ³Û»ñÁª ³) áÕµ³É, ½³ñٳݳÉ, µ³Ý³É, Û³·»Ý³É. µ) ϳù³õ»É, ëå³Ý³Ý»É, ѳݻÉ, Ùï³Ý»É. ·) ϳٻÉ(ÇÙ), ë³ë³Ý»É(ÇÙ), ÍÇͳջÉ(ÇÙ), Ù³ñïÝã»É(ÇÙ). ¹) Û³õ»ÉáõÉ, »ñ¹ÝáõÉ, ½·»ÝáõÉ, ½µûëÝáõÉ:

γÝáÝ ¶ñ³µ³ñáõÙ µ³ó³é³Ï³Ý ÑáÉáíÁ ëϽµÇó ÙÇßï áõÝ»ÝáõÙ ¿ ÙÇ Ý³Ë¹Çñ, ëáíáñ³µ³ñª Ç Ý³Ë¹ÇñÁ, áñÁ Ó³Ûݳíáñáí ëÏëíáÕ µ³éÇó ³é³ç ÷áËíáõÙ ¿ Û-Ç ¨ ·ñíáõÙ µ³éÇÝ ÏÇó: º½³ÏÇ µ³ó³é³Ï³ÝÁ áõÝ»ÝáõÙ ¿ ¿, áÛ, ³Û, ÇëÏ Ñá·Ý³ÏÇ µ³ó³é³Ï³ÝÁª Çó, áó, áõó, ³ó, ³Ýó, »ñó, »Õó í»ñç³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñÁ, ûñÇݳϪ Ç Ó³ÛÝ¿=Ó³ÛÝÇó, Ç Í³éáÛ, Ç ïÇï³Ý³Û. Ç Ó³ÛÝÇó=Ó³ÛÝ»ñÇó, Ç Í³éáó, Ç ·³ÝÓáõó, Ç ïÇï³Ý³ó, Ç ÓϳÝó, Ç ¹ëï»ñó, Û³ëï»Õó: ì³ñÅáõÃÛáõÝ 17. ³ñ·Ù³Ý»É, áñáᯐ 1-ÇÝ ³å³éÝÇ Å³Ù³Ý³Ïáí ¹ñí³Í µ³Û»ñÇ ¹»ÙùÝ áõ ÃÇíÁ: ¼Ç³±ñ¹ å³ßïÇó»Ùù ½³ñ»·³ÏÝ: ºÃ¿ ѳõ³ëﻳõ ËݹñÇó»Ùù, ·ï³ÝÇó»Ùù: Ø»Õñ Ûáñų٠·ï³ÝÇó»ë, áñ¹»³Ï, ã³÷áí Ï»ñÇçÇñ, ·áõó¿ Û³·ÇóÇë ¨ ÷ëËÇó»ë: à± ¿ ë³, áñ ÷ñÏÇó¿ ½Ù»½: ÈÇÝÇóDZ ÇÝÓ áñ¹Ç àñÙǽ¹, »Ã¿ Ç ½áõñ ÇÝã ç³Ý³Ûó»Ù: Àݹ¿±ñ áã ËáñÑÇóÇÙù ¨ ³ëÇó»Ùù: Úáñų٠ϳÙÇóÇëª í³éÇó»ë ¨ Ûáñų٠ϳÙÇóÇëª Ë³÷áõó³ÝÇó»ë: гÙñÝ ¨ ÏáÛñÝ ËûëÇóÇ ¨ ï»ë³ÝÇó¿: Úáñų٠¹áõëïñ ½Ù³Ûñ ³Ý³ñ·Çó¿, ¨ Ýáõ ½Ï»ëáõñ Çõñ: ²ñ¹ ³éÝáõóáõÙ ½Ñ³ó ÇÙ ¨ ½·ÇÝÇ ÇÙ: ø³ÝÇ ÷áճѳñù Ç Ù¿ç ·Ý¹ÇÝ Ó³ÛÝÇó»Ý: ¼Ç³±ñ¹ ÃáõÇ Ó»½. »Ã¿ ÉÇÝÇóÇ Ù³ñ¹áÛ Ñ³ñ»õñ áã˳ñ ¨ ÙáÉáñÇóÇ ÙÇ Ç Ýáó³Ý¿, á±ã ÃáÕáõóáõ ½ÇÝÝëáõÝ ¨ ½ÇÝÝ áã˳ñÝ Ç É»ñÇÝë, ¨ »ñÃÇó¿ ËݹñÇó¿ ½ÙáÉáñ»³ÉÝ: 22

½Ç³±ñ¹-ÇÝãå»±ë, ÇÝãáõ± á±-á±í

Ç Ýáó³Ý¿-Ýñ³ÝóÇó Ç É»ñÇÝë-É»éÝ»ñÇ íñ³


ì³ñÅáõÃÛáõÝ 18. ³ñ·Ù³Ý»É ·ñ³µ³ñ: ºñµ (ÛáñųÙ) ·³ÛÉ»ñÁ ï»ëÝ»Ý ÑáíÇíÝ»ñÇÝ, ÏÃáÕÝ»Ý áã˳ñÝ»ñÁ ¨ Ï÷³Ëã»Ý: ¶³ñáõÝÁ Ï·³ ¨ ³Û·ÇÝ»ñÁ ÏͳÕÏ»Ý: ÆÝã (½ÇÝã) ó³Ý»ë, ³ÛÝ ÏÑÝÓ»ë: ¸áõ ã»ë ϳñáÕ ëï»É: ØDZû ÙÇßï åÇïÇ Éé»Ù ¨ ³Ýë³Ù: ºñµ ·³ ¨ ï»ëÝÇ ³Û¹, ÏëÏëÇ Í»Í»É Çñ (Çõñ) ͳé³Ý»ñÇÝ: ƱÝã åÇïÇ áõï»ù ϳ٠DZÝã åÇïÇ ÁÙå»ù: ø³çáõÃÛ³Ùµ ÏÏéí»Ý, ÏѳÕÃ»Ý ÃßݳÙÇÝ»ñÇÝ ¨ »ñµ Ù»éÝ»Ý, ³ÝáõÝ ¨ ÑÇß³ï³Ï ÏÃáÕÝ»Ý: Ø»ÏÇÝ (½ÙÇÝ) ϳïÇ ¨ ÙÛáõëÇÝ ÏëÇñÇ, ϳ٠ٻÏÇÝ ÏٻͳñÇ ¨ ÙÛáõëÇÝ Ï³ñѳٳñÑÇ: â»Ý ѳݹ·ÝÇ Ù»ñÓ»Ý³É Ù»ñ ë³ÑÙ³ÝÝ»ñÇÝ: ϳñáÕ³Ý³É - ϳñ»É ï»ëÝ»É - ï»ë³Ý»É

ëÏë»É - ëÏë³Ý»É(ÇÙ) Í»Í»É - ѳñϳݻÉ

²Þʲî²êÆðàôÂÆôÜ 1

2

3

º°ñà ³é ÙñçÇõÝÝ ¨ ݳ˳ÝÓ»³°ó Áݹ ׳ݳå³ñÑë Ýáñ³ ¨ É»°ñ ÇÙ³ëï4 ݳ·áÛÝ ¨ë ù³Ý ½Ý³: ¼Ç Ýáñ³ áã ·áÛ ÑáÕ³·áñÍáõÃÇõÝ ¨ áã ѳñϳ¹Çñ. ¨ áã 5 Áݹ ï»ñ³Ùµù ¿ , ¨ å³ïñ³ëï¿ ³Ù³ñ³ÝÇ ½Ï»ñ³Ïáõñ, ¨ µ³½áõ٠ѳٵ³ñë ¹Ý¿ Ç ÑáõÝÓë: γ٠»°ñà ³é Ù»ÕáõÝ ¨ áõëÇ°ñ ½Ç³ñ¹ ·áñÍûÝ ¿, ¨ ·áñÍ Ýáñ³ áñå¿ë å³ñÏ»ßïáõû³Ùµ ·áñÍÇ. ½áñáÛ ½í³ëï³ÏÝ Ã³·³õáñù ¨ ïݳÝÏù Ç 6 µÅßÏáõÃÇõÝ Ù³ïáõó³Ý»Ý: ò³ÝϳÉÇ ¿ ³Ù»Ý»óáõÝ ¨ ٻͳñáÛ . ½Ç ÿå¿ï ¨ ïϳñ ¿ ½ûñáõû³Ùµ, å³ïáõ»³ó ½ÇÙ³ëïáõÃÇõÝ ¨ Û³ñ·»ó³õ: ØÇÝ㨠ۻ±ñµ 7 Ûáñë³Ûë»³É Ï³ë , á°í í³ï, ϳ٠»±ñµ Ç ùÝáÛ ½³ñÃÇó»ë: öáùñ ÙÇ ÝÝçÇó»ë, ÷áùñ ÙÇ ÝëïÇóÇë, ÷áùñ ÙÇ ÝÇñÑÇó»ë, ÷áùñ ÙÇ Ñ³Ý·áõó³ÝÇó»ë ½Ó»éÝ ùá Ç 8 í»ñ³Û ɳÝç³ó ùáó , ³å³ ³ÛÝáõÑ»ï¨ Ñ³ë³ÝÇó¿ Ç í»ñ³Û ùá ǵñ¨ ½ã³ñ áõÕ¨áñ ïݳÝÏáõÃÇõÝ ¨ ϳñûïáõÃÇõÝ Çµñ¨ ½ÅÇñ ëáõñѳݹ³Ï: ²å³ »Ã¿ ³Ý¹³Ý¹³Õ ÉÇÝÇóÇë, ѳë³ÝÇó¿ ǵñ¨ ½³Õµ»õñ ³Ù³éÝ ùá, ¨ ϳñûïáõÃÇõÝ Çµñ¨ ³Ûñ ÙÇ ã³ñ ÇÝùÝ³Ñ³É³Í ÉÇÝÇóÇ: (²é³Ïù, ¼. 6-11) 1 2 3 4 5

»°ñà - ·Ý³° ݳ˳ÝÓ»³°ó - ݳ˳ÝÓÇ°ñ É»°ñ - »ÕÇ°ñ, ¹³ñÓÇ°ñ Ýáñ³ áã ·áÛ - ݳ ãáõÝÇ ¨ áã Áݹ ï»ñ³Ùµù ¿ - áã ¿É »Ýóϳ

6 7

8

¿ ï»ñ»ñÇÝ, áã ¿É ï»ñ áõÝÇ Ù»Í³ñáÛ - ѳñ·Ç, ѳñ·í³Í, ·Ý³Ñ³ï»ÉÇ Ûáñë³Ûë»³É Ï³ë - Ù»çùÇ íñ³ å³éÏ³Í Ùݳë Ç í»ñ³Û ɳÝç³ó ùáó - ùá ÏñÍùÇ íñ³

23


¸²ê ìºòºðà𸠲ð¶ºÈ²Î²Ü Ðð²Ø²Ú²Î²Ü ¢ 35. ÊáݳñÑÙ³Ý å³ïÏ»ñÝ ¿ª º½³ÏÇ 2-ñ¹ ¹. ÙÇ° ³Õ³ñ

ÙÇ° ·ñ»ñ

ÙÇ° ݳÛÇñ

ÙÇ° ÃáÕáõñ

Ðá·Ý³ÏÇ 2-ñ¹ ¹. ÙÇ° ³Õ³Ûù

ÙÇ° ·ñ¿ù

ÙÇ° ݳÛÇù

ÙÇ° ÃáÕáõù

¢ 36. ²ñ·»É³Ï³Ý Ññ³Ù³Û³Ï³ÝÝ ÇÙ³ëïáí ѳٳå³ï³ë˳ÝáõÙ ¿ ³ñ¹Ç ѳۻñ»ÝÇ ÝáõÛÝ Ññ³Ù³Û³Ï³ÝÇݪ ÙÇ° ÃáÕáõñ=ÙÇ° ÃáÕÝÇñ, ÙÇ° ÃáÕáõù=ÙÇ° ÃáÕÝ»ù: ì³ñÅáõÃÛáõÝ 19. ²ñ·»É³Ï³Ý Ññ³Ù³Û³Ï³Ýáí ËáݳñÑ»É Ñ»ï¨Û³É µ³Û»ñÁª ³) ɳÉ, Éáõ³Ý³É, ç³Ý³É, ëɳݳÉ. µ) ³ñß³õ»É, ½³ñϳݻÉ, Ñ»ñÏ»É, óáõó³Ý»É. ·) áÕáñÙ»É(ÇÙ), ³ÝϳݻÉ(ÇÙ), ßñç»É(ÇÙ), ÷³Ëã»É(ÇÙ). ¹) ϳëáõÉ, ÁÝÏ»ÝáõÉ, Ñ»ÕÓÝáõÉ, áëïÝáõÉ:

γÝáÝ

¶ñ³µ³ñáõÙ »½³ÏÇ ·áñÍÇ³Ï³Ý ÑáÉáíÁ áõÝ»ÝáõÙ ¿ Çõ, áí, áõ, ³õ, »³õ, ³Ùµ, »ñµ, »Õµ í»ñç³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñÁ, ÇëÏ Ñá·Ý³ÏÇ ·áñÍdzϳÝáõÙ ³Û¹ ÝáõÛÝ í»ñç³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñÇÝ ³í»É³ÝáõÙ ¿ ùª Çõù, áíù, áõù, ³õù (ûù), »³õù (»ûù), ³Ùµù, »ñµù, »Õµù, ûñÇݳϪ Ó³ÛÝÇõ=Ó³ÛÝáí, ͳéáí, ·³ÝÓáõ, ïÇï³Ý³õ, ÏÕ½»³õ, Óϳٵ, ¹ëï»ñµ, ³ëï»Õµ. Ó³ÛÝÇõù=Ó³ÛÝ»ñáí, ͳéáíù, ·³ÝÓáõù, ïÇï³Ý³õù (ûù), ÏÕ½»³õù (»ûù), Óϳٵù, ¹ëï»ñµù, ³ëï»Õµù: ì³ñÅáõÃÛáõÝ 20. ³ñ·Ù³Ý»É, áñáᯐ ³ñ·»É³Ï³Ý Ññ³Ù³Û³Ï³Ýáí ¹Áñí³Í µ³Û»ñÇ ÉÍáñ¹áõÃÛáõÝÁ ¨ ÃÇíÁª »½³ÏÇÝ ¹³ñÓÝ»Éáí Ñá·Ý³ÏÇ, ÇëÏ Ñá·Ý³ÏÇݪ »½³ÏÇ:

úñÇݳϪ ÙÇ° ·áճݳñ-ÙÇ° ·áճݳÛù, ÙÇ° ùÝÝ¿ù-ÙÇ° ùÝÝ»ñ: 24


ØÇ° ³ñѳٳñÑ»ñ ½Í»ñáõÃÇõÝ Ùûñ ùá: ²Ù»Ý¨ÇÝ Ç Ù³Ñáõ³Ý¿ ÙÇ° »ñÏÝãÇù: ØÇ° ëå³Ý³Ý»ñ, ÙÇ° ·áճݳñ, ÙÇ° ëáõï íϳۻñ: ØÇ° Ùáé³Ý³Ûù... ½³é³ï³Ó»éÝ å³ñ·¨ëÝ, áñ ßÝáñÑÇ Ó»½ Û³ñùáõÝáõëï: ºÃ¿ ³Õ³ãÇó¿ ½ù»½ ÃßݳÙÇÝ, ¨ Ç Ó³ÛÝ µ³ñÓñ ³Õ»ñëÇó¿, ÙÇ° ѳõ³ï³ñ ÝÙ³: ØÇ° ³ñϳݿù ½Ù³ñ·³ñÇïë Ó»ñ ³é³çÇ Ëá½³ó: ¼µ³ñ»Ï³Ù ùá ¨ ½µ³ñ»Ï³Ù ѳÛñ»ÝÇ ÙÇ° ÃáÕáõñ: ¸áõù ÙÇ° ùÝÝ¿ù ½·áñÍëÝ ÇÙ: ê³Ï³ÛÝ ¨ ¹áõ ÙÇ° ³ÝÇͳݻñ ³ÛÉáó: ØÇ° ϳñÍ»ñ, ½Ç áã ëï¿ Ù»½ ³ÛñÝ ³ÛÝ: Æ åÇÕÍë ÙÇ° Ù»ñӻݳÛù: ¼»ñ¹áõÙÝ ëáõï ÙÇ° ëÇñ¿ù: Ç Ó³ÛÝ - Ó³ÛÝáí

γÝáÝ

ÝÙ³ - Ýñ³Ý

Àݹ ݳ˹ÇñÁ, ¹ñí»Éáí ѳÛó³Ï³ÝÇ ¨ »½³ÏÇ ïñ³Ï³ÝÇ íñ³, ³ñï³Ñ³ÛïáõÙ ¿ Ñ»ï ÇÙ³ëïÁ, ûñÇݳϪ ÊûëÇ Áݹ áñÙë (º½ÝÇÏ, 2-ñ¹, Ʋ), Áݹ áñÙë=å³ï»ñÇ Ñ»ï: ØÇ° áõïÇó»ë ½Ñ³ó ùá Áݹ ÝÙ³ (²é³Ï., ƶ, 8), Áݹ ÝÙ³=Ýñ³ Ñ»ï: ØÇ ß³ñù µ³Û»ñÇ Ùáï (ݳ˳ÝÓ»É, ½³Ûñ³Ý³É, ݳۻÉ(ÇÙ) ¨ ³ÛÉÝ) Áݹ ݳ˹ÇñÁ ѳÛó³Ï³Ý ÑáÉáíÇ Ñ»ï ³ñï³Ñ³ÛïáõÙ ¿ ïñ³Ï³Ý ÑáÉáíÇ ÇÙ³ëï, ûñÇݳϪ ܳۿñ Áݹ å¿ëå¿ë ³ÙµáË ·áõë³Ý³óÝ (´áõ½., 5-ñ¹, È´) =ܳÛáõÙ ¿ñ ·áõë³ÝÝ»ñÇ Ë³Ûï³µÕ»ï ËÙµÇÝ: ì³ñÅáõÃÛáõÝ 21. ³ñ·Ù³Ý»É ·ñ³µ³ñ: ØÇ° Ùáé³Ý³ ÇÙ å³ïí»ñÝ»ñÁ: ºÃ» ݳ ëáõï ËáëÇ, ÙÇ° ½³ñٳݳù: ØÇ° ³Ýå³ïíÇñ ¨ ÙÇ° ³Ý³ñ·Çñ Í»ñ»ñÇÝ: ºÃ» ùá »Õµ³ÛñÁ ϳٻݳ ·³É ù»½ Ñ»ï (Áݹ ù»½), ÙÇ° ³ñ·»ÉÇñ: ºñµ ³éÝ»ù ù³Õ³ùÁ, ·»ñÇÝ»ñÇÝ ÙÇ° ëå³Ý»ù: ØÇ° í³Ë»Ý³, áñáíÑ»ï¨ ù»½ Ñ»ï »Ù: ØÇ° ËáëÇñ Ù»½ Ñ»ï: ØÇ° áõïÇñ ¨ ÙÇ° ÁÙåÇñ ѳñµ»óáÕÝ»ñÇ Ñ»ï: ³ñ·»É»É - ³ñ·»ÉáõÉ ³éÝ»É - ³éÝáõÉ

í³Ë»Ý³É - »ñÏÝã»É(ÇÙ) ѳñµ»óáÕ-³ñµ»óáÕ

Êð²îø 1

². ØÇ° áõï»ñ ѳó Áݹ ³áÝ ã³ñ³Ï³Ý, ¨ ÙÇ° ó³Ýϳݳñ Ï»ñ³ÏñáÛ Ýáñ³: ØÇ° ÙáõͳÝÇó»ë ½Ý³ ³é ù»½ ¨ ÙÇ° áõïÇó»ë ½Ñ³ó ùá Áݹ ÝÙ³, ½Ç ÝáÕϳóáõó³Ý¿ ½Ý³ ¨ ³å³Ï³Ý¿ ½µ³Ýë ùá µ³ñÇë: ڳϳÝçë ³Ý½·³ÙÇ ³Ù»Ý¨ÇÝ ÙÇ° ËûëÇñ, ½Ç ÙÇ° ³Ý·áëÝ»ëó¿ ½ÇÙ³ëïáõÝ µ³Ýë ùá: ØÇ° ÷áË»ñ ½ë³ÑÙ³Ýë Û³õÇï»Ý³Ï³Ýë. ¨ Ç ëï³óáõ³Íë áñµáó ÙÇ° Ùï³ÝÇó»ë: ØÇ° Ëݳۻñ Ëñ³ï»É ½ïÕ³Û. ½Ç ÿ ѳñÏ³Ý»ë ½Ý³ ·³õ³½³Ý³õª áã Ù»é³25


ÝÇ: ¸áõ ѳñÏ³Ý»ë ½Ý³ ·³õ³½³Ý³õ, µ³Ûó ½³ÝÓÝ Ýáñ³ ÷ñÏ»ë Ç Ù³Ñáõ³Ý¿: 2 àñ¹»³Ï, »Ã¿ ÇÙ³ëïáõÝ ÉÇÝÇóÇ ëÇñï ùá, áõñ³Ë ³ñ³ëó»ë ¨ ½ÇÙ ëÇñïë: 3 Èá°õñ , áñ¹»³Ï, Ñûñ áñ Íݳõ ½ù»½, ¨ ÙÇ° ³ñѳٳñÑ»ñ ½Í»ñáõÃÇõÝ Ùûñ ùá: ¼×ßÙ³ñïáõÃÇõÝ ëï³óÇñ, ¨ ÙÇ° ÃáÕáõñ ½ÇÙ³ëïáõÃÇõÝ ¨ ½Ëñ³ï: (²é³Ïù, ƶ, 6-23) ´. àñ¹»³Ï ÇÙ, ÙÇ° ݳ˳ÝÓÇñ Áݹ ã³ñë, ¨ ÙÇ° ó³ÝϳݳÛó»ë Ï³É Áݹ Ýá4 ë³ , ½Ç ëïáõÃÇõÝ ËáñÑÇ ëÇñï Ýáó³: ÆÙ³ëïáõû³Ùµ ßÇÝÇ ïáõÝ ¨ ѳÝ׳ñáí ϳݷÝÇ: ȳõ ¿ ÇÙ³ëïáõÝ ù³Ý ½Ñ½ûñ, ¨ ѳÝ׳ñ»Õª ù³Ý ½³ÛÝ áñ áõÝÇóÇ 4 ¹³ëï³Ï»ñïë ٻͳٻÍë: ØÇ° Ù³ïáõó³Ý»ñ ½³Ùå³ñÇßïÝ Û³ñûïë ³ñ¹³ñáó, ¨ ÙÇ° ˳µÇñ Éñáõû³Ùµ áñáí³ÛÝÇ: ØÇ° Ëݹ³ñ Áݹ ã³ñ³·áñÍë, ¨ ÙÇ° ݳ˳ÝÓÇñ Áݹ Ù»Õ³õáñë: ØÇ° ÉÇÝÇñ íÏ³Û ëáõïª ÁÝÏ»ñÇ ùáõÙ, ¨ ÙÇ° ˳µ»ñ ßñóٵù ùáíù: (²é³Ïù, Ƹ, 1-28) 1 2

Áݹ ³éÝ - Ù³ñ¹áõ Ñ»ï áõñ³Ë ³ñ³ëó»ë - Ïáõñ³Ë³óÝ»ë

3 4

Éá°õñ - ÉëÇ°ñ Áݹ Ýáë³ - Ýñ³Ýó Ñ»ï

¸²ê Úàºðàð¸ 1. ²ÜòÚ²È Î²î²ðÚ²ÈÆ ÐÆØøÀ ºì Üð²ÜÆò β¼ØìàÔ Ä²Ø²Ü²ÎܺðÀ ¢ 37. ²ÝóÛ³É Ï³ï³ñÛ³ÉÇ ÑÇÙùÝ Áëï ϳ½ÙáõÃÛ³Ý ÉÇÝáõÙ ¿ª ³) å³ñ½ ϳ٠³ñÙ³ï³Ï³Ý, µ) µ³Õ³¹ñÛ³É Ï³Ù óá۳ϳÝ: ¢ 38. ä³ñ½ ϳ٠³ñÙ³ï³Ï³Ý ÑÇÙùÁ ѳÙÁÝÏÝáõÙ ¿ µ³Û³ñÙ³ïÇÝ, ûñÇݳϪ ѳë³Ý»É, ÍݳݻÉ(ÇÙ), Ù³ñïÝã»É(ÇÙ), ÃáÕáõÉ, ç»éÝáõÉ µ³Û»ñÇ ³ÝóÛ³É Ï³ï³ñÛ³ÉÇ ÑÇÙù»ñÝ »Ýª ѳë, ÍÇÝ (³Ýß»ßïª ÍÝ), Ù³ñï, ÃáÕ, ç»é: ²ñÙ³ï³Ï³Ý ÑÇÙù áõÝ»Ý º, Æ ÉÍáñ¹áõÃÛ³Ý ³Í³Ýó³íáñ ¨ àô ÉÍáñ¹áõÃÛ³Ý µ³Û»ñÝ ÁݹѳÝñ³å»ë, ûñÇݳϪ ³Ýó³Ý»É-³Ýó, »É³Ý»É-»É, ѳï³Ý»Éѳï, Çç³Ý»É-¿ç(Çç), ï»ë³Ý»É-ï»ë, Ùï³Ý»É-Ùáõï(Ùï), ³ÝϳÝÇÙ-³ÝÏ, Ù»é³ÝÇÙ-Ù»é, ³·³ÝÇÙ-³·, µáõë³ÝÇÙ-µáÛë(µáõë), ÃéãÇÙ-Ãé, »ñÏÝãÇÙ-»ñÏ, ³ñ·»ÉáõÉ-³ñ·»É. ½»ÝáõÉ-½»Ý, Ñ»ÕáõÉ-Ñ»Õ, ÃáÕáõÉ-ÃáÕ, ÏǽáõÉ-Ï¿½(Ïǽ), Ñ»ÍÝáõÉÑ»Í, Ñ»ÕÓÝáõÉ-Ñ»ÕÓ, ½³ñÃÝáõÉ-½³ñÃ, áëïÝáõÉ-áëï, ó³ëÝáõÉ-ó³ë ¨ ³ÛÉÝ: ¢ 39. ´³Õ³¹ñÛ³É Ï³Ù óáÛ³Ï³Ý ÑÇÙùÁ ϳ½Ùí³Í ¿ ÉÇÝáõÙ. 26


³) ´³Û³ñÙ³ïÇó ¨ ³ó ³Í³ÝóÇó: ²ÛëåÇëÇ ÑÇÙù áõÝ»Ý ² ÉÍáñ¹áõÃÛ³Ý å³ñ½ ¨ ³Ý ³Í³Ýó³íáñ µ³Û»ñÁª ·Ã³É-·Ã³ó, ¹áÕ³É-¹áÕ³ó, ɳÉ-ɳó, ˳ճÉ-˳ճó, ÙݳÉ-Ùݳó, ë·³É-ë·³ó, ·áճݳÉ-·áÕ³ó, ½³ñٳݳÉ-½³ñÙ³ó, Ñ»é³Ý³É-Ñ»é³ó, ëï³Ý³É-ëï³ó ¨ ³ÛÉÝ: µ) ´³Û³ñÙ³ïÇó ¨ »³ó (³Ýß»ßïª »ó) ³Í³ÝóÇó: ²ÛëåÇëÇ ÑÇÙù áõÝ»Ý º ÉÍáñ¹áõÃÛ³Ý å³ñ½ ¨ µ³½Ù³å³ïϳϳÝ, Æ ÉÍáñ¹áõÃÛ³Ý å³ñ½ ¨ ² ÉÍáñ¹áõÃÛ³Ý »Ý ³Í³Ýó³íáñ µ³Û»ñÁª ³é³ù»É-³é³ù»³ó, ·áñÍ»É-·áñÍ»³ó, ϳñÍ»ÉϳñÍ»³ó, ß³ñÅ»É-ß³ñÅ»³ó, ëÇñ»É-ëÇñ»³ó, »ñ·»É-»ñ·»³ó, í³½»É-í³½»³ó, Ëáóáï»É-Ëáóáﻳó, ¹³ïÇÙ-¹³ï»³ó, ËáñÑÇÙ-ËáñÑ»³ó, ݳÛÇÙ-ݳۻ³ó, ßñçÇÙ-ßñ绳ó, áÕáñÙÇÙ-áÕáñÙ»³ó, ÍÇͳÕÇÙ- ÍÇͳջ³ó, Û³·»Ý³É-Û³·»³ó, Ù»ñӻݳÉ-Ù»ñÓ»³ó ¨ ³ÛÉÝ: ·) ´³Û³ñÙ³ïÇó ϳ٠ϳï³ñÛ³ÉÇ óáÛ³Ï³Ý ÑÇÙùÇó ¨ áÛó (³Ýß»ßïª áõó) ³Í³ÝóÇó, ûñÇݳϪ óùáÛó, áõëáÛó, Ñ»é³óáÛó: ²ÛëåÇëÇ ÑÇÙù áõÝ»Ý å³ï׳é³Ï³Ý µ³Û»ñÁ (ï»°ë ¢ 167): ¢ 40. Üßí³Í ϳÝáÝÝ»ñÇó Ýϳï»ÉÇ »Ý Ñ»ï¨Û³É ß»ÕáõÙÝ»ñÁ. ³) ² ÉÍáñ¹áõÃÛ³Ý µ³éݳÉ, ¹³éݳÉ, µ³Ý³É, Ã³Ý³É (=Ãñç»É) µ³Û»ñÇ ³ÝóÛ³É Ï³ï³ñÛ³ÉÇ ÑÇÙù»ñÝ »Ýª µ³ñÓ, ¹³ñÓ, µ³ó, óó. µ) º ÉÍáñ¹áõÃÛ³Ý ÑÇÝ· å³ñ½ µ³Û»ñ áõÝ»Ý ³ó µ³Õ³¹ñÇãáí ³ÝóÛ³É Ï³ï³ñÛ³ÉÇ ÑÇÙùª ³ë»É-³ë³ó, ·Çï»É-·Çï³ó, ϳñ»É (=ϳñáճݳÉ) - ϳñ³ó, Ù³ñûÉ-Ù³ñóó, Ù»ñÏ»É-Ù»ñϳó, ÇëÏ ãáñë å³ñ½ µ³Û»ñ áõÝ»Ý ³ñÙ³ï³Ï³Ý ÑÇÙùª ³Í»É-³Í, µ»ñ»É-µ»ñ, ѳݻÉ-ѳÝ, Ñ»Õáõë»É (=·³Ù»É, ÙdzóÝ»É) -Ñ»ÕáÛë. ·) Æ ÉÍáñ¹áõÃÛ³Ý ÝëïÇÙ, ½·³ÍÇÙ (=ѳ·Ýí»É) å³ñ½ µ³Û»ñÝ áõÝ»Ý ³ñÙ³ï³Ï³Ý ÑÇÙùª ÝÇëï (Ýëï), ½·³Í, ÇëÏ ¹ÇåÇÙ å³ñ½ µ³ÛÁ ·áñͳÍíáõÙ ¿ ¨° óá۳ϳÝ, ¨° ³ñÙ³ï³Ï³Ý ÑÇÙù»ñáíª ¹Ç廳ó (¹Çå»ó), ¹Çå. ¹) àô ÉÍáñ¹áõÃÛ³Ý í»ó µ³Û»ñ áõÝ»Ý óáÛ³Ï³Ý ÑÇÙùª ÁÝûéÝáõÉ-ÁÝûñó, ÁÝÏ»ÝáõÉ-ÁÝÏ»³ó (¿ó), ½·»ÝáõÉ-½·»³ó (»ó), ÉÝáõÉ-ÉÇó (Éó), ËÝáõÉ-ËÇó (Ëó), Û»ÝáõÉ-Û»ó: 2. ÊàܲðÐØ²Ü îÆäºðÜ ²ÜòÚ²È Î²î²ðÚ²ÈÆ ÐÆØøÆò β¼ØìàÔ Ä²Ø²Ü²ÎܺðàôØ ¢ 41. ÆÝãå»ë Ýßí»É ¿ (ï»°ë ¢ 25), ³ÝóÛ³É Ï³ï³ñÛ³ÉÇ ÑÇÙùÇó ϳ½ÙíáõÙ »Ý ³ÝóÛ³É Ï³ï³ñÛ³ÉÁ, »ñÏñáñ¹ ³å³éÝÇÝ, µáõÝ Ññ³Ù³Û³Ï³ÝÁ, Ñáñ¹áñ³Ï³Ý Ññ³Ù³Û³Ï³ÝÁ: ²ÝóÛ³É Ï³ï³ñÛ³ÉÇ ÑÇÙùÇó ϳ½ÙíáÕ Å³Ù³Ý³ÏÝ»ñáõÙ µ³Û»ñÁ ËáݳñÑíáõÙ »Ý Ý»ñ·áñͳӨ, Ïñ³íáñ³Ó¨ ¨ ˳éÝ í»ñç³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñáí: Àëï ³Û¹Ù µ³ÛÝ áõÝÇ »ñ»ù ïÇåÇ ËáݳñÑáõÙª Ý»ñ·áñͳӨ, Ïñ³íáñ³Ó¨ ¨ ˳éÝ: ²ÝóÛ³É Ï³ï³ñÛ³ÉÇ ÑÇÙùÇó ϳ½ÙíáÕ Å³Ù³Ý³ÏÝ»ñÇ ËáݳñÑÙ³Ý í»ñç³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñÁ ïñíáõÙ »Ý Ñ»ï¨Û³É ï³Ëï³ÏáõÙ. 27


28


¢ 42. Ü»ñ·áñͳӨ ËáݳñÑáõÙ áõÝ»Ý. ³) º ÉÍáñ¹áõÃÛ³Ý å³ñ½ ¨ ³Í³Ýó³íáñ µ³Û»ñÁ: ´³ó³éáõÃÛáõÝ »Ý ϳ½ÙáõÙ Û³Ýó³Ý»É ¨ Ù»Õ³Ýã»É µ³Û»ñÁ, áñáÝóÇó ³é³çÇÝÁ ËáݳñÑíáõÙ ¿ ˳éÝ Ó¨áí (Û³Ýó»³Û, Û³Ýó»³ñ, Û³Ýó»³õ ¨ ³ÛÉÝ), ÇëÏ »ñÏñáñ¹Áª ³ÝóÛ³É Ï³ï³ñÛ³ÉáõÙ ¨ »ñÏñáñ¹ ³å³éÝáõ »½³ÏÇ ³é³çÇÝ ¹»ÙùáõÙª Ïñ³íáñ³Ó¨, Ùݳó³Í Ó¨»ñáõÙª ˳éÝ í»ñç³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñáí (³Ýó. ϳï.ª Ù»Õ³Û, Ù»Õ³ñ, Ù»Õ³õ, 2ñ¹ ³å.ª Ù»Õ³Ûó, Ù»ÕÇó»ë, Ù»ÕÇó¿ ¨ ³ÛÉÝ): µ) ² ÉÍáñ¹áõÃÛ³Ý å³ñ½ µ³Û»ñÁ: ´³ó³éáõÃÛáõÝ »Ý ϳ½ÙáõÙ ·Ã³É, ÷áõóÉ, Ûáõë³É µ³Û»ñÁ, áñáÝù (µ³óÇ µáõÝ Ññ³Ù³Û³Ï³ÝÇ »½³ÏÇ 2-ñ¹ ¹»ÙùÇó) ËáݳñÑíáõÙ »Ý ÙdzÛÝ Ïñ³íáñ³Ó¨ª ·Ã³ó³Û, ÷áõóó³Û, Ûáõë³ó³Û: ÆëÏ ÙÇ ß³ñù µ³Û»ñ, ³ÝÏ³Ë ë»éÇó, ϳñáÕ »Ý ËáݳñÑí»É ½áõ·³Ñ»é³µ³ñª ¨° Ý»ñ·áñͳӨ, ¨° Ïñ³íáñ³Ó¨, ûñÇݳϪ »é³É-»é³óÇ//»é³ó³Û, ·áé³É-·áé³ó³Û//·áé³óÇ, ¹áÕ³É-¹áÕ³ó³Û//¹áÕ³óÇ, áÕµ³É-áÕµ³óÇ//áÕµ³ó³Û, Ñá·³É-Ñá·³ó³Û//Ñá·³óÇ, áñë³É-áñë³ó³Û//áñë³óÇ, ç³Ý³É-ç³Ý³ó³Û//ç³Ý³óÇ, ë·³É-ë·³ó³Û//ë·³óÇ ¨ ³ÛÉÝ: ·) àõ ÉÍáñ¹áõÃÛ³Ý å³ñ½ µ³Û»ñÁ: ¢ 43. Îñ³íáñ³Ó¨ ËáݳñÑáõÙ áõÝ»Ý. ³) Æ ÉÍáñ¹áõÃÛ³Ý å³ñ½ ¨ ³Ý ³Í³Ýó áõÝ»óáÕ µ³Û»ñÁ: µ) ² ÉÍáñ¹áõÃÛ³Ý ³Í³Ýó³íáñ µ³Û»ñÁ: ´³ó³éáõÃÛáõÝ »Ý ϳ½ÙáõÙ Ý»ñ·áñÍ³Ï³Ý ë»éÇ ÙÇ ù³ÝÇ µ³Û»ñª µ³Ý³É, µ³éݳÉ, óݳÉ, Éáõ³Ý³É, Ù»ñϳݳÉ, áñáÝù ϳñáÕ »Ý ËáݳñÑí»É ¨° Ý»ñ·áñͳӨ, ¨° Ïñ³íáñ³Ó¨: Øáé³Ý³É, ÇٳݳÉ, ÁÝÃ³Ý³É µ³Û»ñÁ µáõÝ Ññ³Ù³Û³Ï³ÝÇ »½³ÏÇ 2-ñ¹ ¹»ÙùáõÙ Ùáé³óÇ°ñ, ÇÙ³óÇ°ñ, ÁÝóóÇ°ñ ϳÝáݳíáñ Ó¨»ñÇó µ³óÇ, áõÝ»ÝáõÙ »Ý ݳ¨ ÇÙ³°//ÇÙ³°ó, Ùáé³°, ÁÝó°//ÁÝó°ó Ó¨»ñÁ: ·) àõ ÉÍáñ¹áõÃÛ³Ý ³ÛÝ ³Í³Ýó³íáñ µ³Û»ñÁ, áñáÝù ãáõÝ»Ý ÷á˳ÝóáõÙÝ»ñ, ûñÇݳϪ Û»ÝáõÉ-Û»ó³Û, ½·»ÝáõÉ-½·»ó³Û, ÁÝÏÉÝáõÉ-ÁÝÏÉ³Û ¨ ³ÛÉÝ: ´³ó³éáõÃÛáõÝ »Ý ϳ½ÙáõÙ Ý»ñ·áñÍ³Ï³Ý ë»éÇ ÙÇ ù³ÝÇ µ³Û»ñª ³éÝáõÉ, ÁÝÏ»ÝáõÉ, ÉÝáõÉ, ËÝáõÉ, áñáÝù ϳñáÕ »Ý ËáݳñÑí»É ¨° Ý»ñ·áñͳӨ, ¨° Ïñ³íáñ³Ó¨: àô ÉÍáñ¹áõÃÛ³Ý ÝáõÙ-³Ý»Ù, ÝáõÙ-³ÝÇÙ ÷á˳ÝóáõÙáí ³Í³Ýó³íáñ µ³Û»ñÁ, ûñÇݳϪ ÏÉÝáõÙ-ÏɳÛ, ½µûëÝáõÙ-½µûë³Û ¨ ³ÛÉÝ: ¢ 44. ʳéÝ ËáݳñÑáõÙ áõÝ»Ý. ³) Æ ÉÍáñ¹áõÃÛ³Ý ã ¨ Ý㠳ͳÝó³íáñ µ³Û»ñÁ. µ) àô ÉÍáñ¹áõÃÛ³Ý ÝáõÙ-ãÇÙ ÷á˳ÝóáõÙáí ³Í³Ýó³íáñ µ³Û»ñÁ, ûñÇݳϪ ½³ñÃÝáõÙ-½³ñû³Û, áëïÝáõÙ-áëﻳÛ, ó³ëÝáõÙ-ó³ë»³Û, ù³ÕóÝáõÙù³Õó»³Û ¨ ³ÛÉÝ: ¢ 45. ä»ïù ¿ ÝϳïÇ áõݻݳÉ, áñ ³ÝóÛ³É Ï³ï³ñÛ³ÉÇ ÑÇÙùÇó ϳ½ÙíáÕ Å³Ù³Ý³ÏÝ»ñáõÙ Ý»ñ·áñͳӨ í»ñç³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñáí ËáݳñÑíáÕ Ý»ñ·áñÍ³Ï³Ý ë»éÇ µ³Û»ñÁ ϳñáÕ »Ý ËáݳñÑí»É ݳ¨ Ïñ³íáñ³Ó¨ª ëï³Ý³Éáí Ïñ³íáñ³Ï³Ý ë»éÇ Ý߳ݳÏáõÃÛáõÝ, ûñÇݳϪ ·ñ»óÇ=·ñ»óÇ, ·ñ»ó³Û=·ñí»óÇ ¨ ³ÛÉÝ: Ü»ñ·áñÍ³Ï³Ý ë»éÇ ³ÛÝ µ³Û»ñÁ, áñáÝù ËáݳñÑíáõÙ »Ý ÙdzÛÝ Ïñ³íá29


ñ³Ó¨, ÝáõÛÝ í»ñç³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñáí ϳñáÕ »Ý ³ñï³Ñ³Ûï»É û° Ý»ñ·áñͳϳÝ, û° Ïñ³íáñ³Ï³Ý ë»éÇ ÇÙ³ëï: ²Û¹ ϳñ·Ç µ³Û»ñÇ Ý»ñ·áñÍ³Ï³Ý ¨ Ïñ³íáñ³Ï³Ý ë»éÇ Ý߳ݳÏáõÃÛáõÝÝ»ñÁ áñáßíáõÙ »Ý ݳ˳¹³ëáõÃÛ³Ý ³ñï³Ñ³Ûï³Í ÇÙ³ëïáí, ûñÇݳϪ ¹³ï»ó³Û ½Ý³ = ¹³ï»óÇ Ýñ³Ý, ¹³ï»ó³Û Ç Ýٳݿ=¹³ïí»óÇ Ýñ³ÝÇó (Ýñ³ ÏáÕÙÇó): ¢ 46. ²ÝóÛ³É Ï³ï³ñÛ³ÉÇ ÑÇÙùÇó ϳ½ÙíáÕ Å³Ù³Ý³ÏÝ»ñáí µ³ÛÁ ËáݳñÑ»Éáõ ѳٳñ Ýñ³ ³ÝóÛ³É Ï³ï³ñÛ³ÉÇ ÑÇÙùÇ íñ³ å»ïù ¿ ³í»É³óÝ»É Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý ¹ÇÙ³ÛÇÝ í»ñç³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñÁ: ̳ÝáÃáõÃÛáõÝ. ¶ñ³µ³ñÇ ÑÝãÛáõݳ÷áËáõÃÛ³Ý Ï³ÝáÝÝ»ñÇ Ñ³Ù³Ó³ÛÝ, í»ñç³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñÇó ³é³ç ϳï³ñÛ³ÉÇ ÑÇÙùÇ ß»ßï³½ñÏí³Í »³ »ñϵ³ñµ³éÁ ¹³éÝáõÙ ¿ »ª ·ñ»³ó+Ç=·ñ»óÇ, µ³½Ù»³ó+³Û=µ³½Ù»ó³Û, áõ ¨ Ç Ó³ÛݳíáñÝ»ñÁ ¹³éÝáõÙ »Ý Á, áñÁ ãÇ ·ñíáõÙª Ùáõï+Ç=ÙïÇ, ÍÇÝ+³Û=ÍݳÛ, ¿ Ó³ÛݳíáñÁ ¹³éÝáõ٠Ǫ ¿ç+Ç=ÇçÇ, ß¿ç+³Û=ßÇç³Û: ¸²ê àôºðà𸠲ÜòÚ²È Î²î²ðÚ²È ¢ 47. ²ÝóÛ³É Ï³ï³ñÛ³ÉÇ í»ñç³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñÝ »Ýª

Ü»ñ·áñͳӨ º½³ÏÇ

Ðá·Ý³ÏÇ

1-ÇÝ ¹. -Ç 2-ñ¹ ,, -»ñ 3-ñ¹ ,, -

-³ù -¿ù,-Çù -ÇÝ

Îñ³íáñ³Ó¨

ʳéÝ

º½³ÏÇ Ðá·Ý³ÏÇ

º½³ÏÇ Ðá·Ý³ÏÇ

-³Û -³ñ -³õ

-»³Û -»³ñ -»³õ

-³ù -³Ûù, -³ñáõù -³Ý

-»³ù -»³Ûù -»³Ý

¢ 48. Ü»ñ·áñͳӨ ËáݳñÑÙ³Ý »½³ÏÇ 3-ñ¹ ¹»ÙùáõÙ µ³ÛÁ áñ¨¿ í»ñç³íáñáõÃÛáõÝ ãáõÝÇ. ãÑÝãÛáõݳ÷áËí³Í ϳï³ñÛ³ÉÇ ÑÇÙùÁ ѳݹ»ë ¿ ·³ÉÇë áñå»ë ¹ÇÙ³íáñ Ó¨, Áëï áñáõÙ »Ã» ϳï³ñÛ³ÉÇ ÑÇÙùÁ Ùdzí³ÝÏ ¿, µ³Õ³Ó³ÛÝÇó ³é³ç ϳñáÕ ¿ ëï³Ý³É », ÇëÏ Ó³ÛݳíáñÇó ³é³çª ¿ ݳ˳ѳí»Éí³ÍÁ, ûñÇݳϪ ³Ýó. ϳï. ÑÇÙùª ëÇñ»³ó, ·Çï, ³Ýó, ³Ýó. ϳï. »½³ÏÇ 3-ñ¹ ¹»Ùùª ëÇñ»³ó, ·Çï ϳ٠»·Çï, ³Ýó ϳ٠¿³Ýó: ¢ 49. ÊáݳñÑÙ³Ý ûñÇݳÏÝ»ñ. 30


1. Ü»ñ·áñͳӨ ËáݳñÑáõÙ ³Õ³É

·ñ»É

³Ýó³Ý»É

ÃáÕáõÉ

º½³ÏÇ 1-ÇÝ ¹. ³Õ³óÇ 2-ñ¹ ,, ³Õ³ó»ñ 3-ñ¹ ,, ³Õ³ó

·ñ»óÇ ·ñ»ó»ñ ·ñ»³ó

³ÝóÇ ³Ýó»ñ ³Ýó, ¿³Ýó

ÃáÕÇ ÃáÕ»ñ ÃáÕ, »ÃáÕ

Ðá·Ý³ÏÇ 1-ÇÝ ¹. ³Õ³ó³ù 2-ñ¹ ,, ³Õ³ó¿ù ³Õ³óÇù 3-ñ¹ ,, ³Õ³óÇÝ

·ñ»ó³ù ·ñ»ó¿ù ·ñ»óÇù ·ñ»óÇÝ

³Ýó³ù ³Ýó¿ù ³ÝóÇù ³ÝóÇÝ

ÃáÕ³ù ÃáÕ¿ù ÃáÕÇù ÃáÕÇÝ

2. Îñ³íáñ³Ó¨ ËáݳñÑáõÙ Ñ»é³Ý³É

ݳۻÉ(ÇÙ)

áõë³Ý»É(ÇÙ)

ç»éÝáõÉ

º½³ÏÇ 1-ÇÝ ¹. Ñ»é³ó³Û 2-ñ¹ ,, Ñ»é³ó³ñ 3-ñ¹ ,, Ñ»é³ó³õ

ݳۻó³Û ݳۻó³ñ ݳۻó³õ

áõë³Û áõë³ñ áõë³õ

ç»é³Û ç»é³ñ ç»é³õ

Ðá·Ý³ÏÇ 1-ÇÝ ¹. Ñ»é³ó³ù 2-ñ¹ ,, Ñ»é³ó³Ûù Ñ»é³ó³ñáõù 3-ñ¹ ,, Ñ»é³ó³Ý

ݳۻó³ù ݳۻó³Ûù ݳۻó³ñáõù ݳۻó³Ý

áõë³ù áõë³Ûù áõë³ñáõù áõë³Ý

ç»é³ù ç»é³Ûù ç»é³ñáõù ç»é³Ý

3. ʳéÝ ËáݳñÑáõÙ ÷³Ëã»É(ÇÙ) º½³ÏÇ 1-ÇÝ ¹. ÷³Ë»³Û 2-ñ¹ ,, ÷³Ë»³ñ 3-ñ¹ ,, ÷³Ë»³õ

½³ñÃÝáõÉ

Ðá·Ý³ÏÇ

º½³ÏÇ

Ðá·Ý³ÏÇ

÷³Ë»³ù ÷³Ë»³Ûù ÷³Ë»³Ý

½³ñû³Û ½³ñû³ñ ½³ñû³õ

½³ñû³ù ½³ñû³Ûù ½³ñû³Ý

31


¢ 50. ²ÝóÛ³É Ï³ï³ñÛ³É Å³Ù³Ý³ÏÝ ÇÙ³ëïáí ѳٳå³ï³ë˳ÝáõÙ ¿ ³ñ¹Ç ѳۻñ»ÝÇ ³ÝóÛ³É Ï³ï³ñÛ³ÉÇÝ, ûñÇݳϪ ³Õ³óÇ=³Õ³óÇ: ì³ñÅáõÃÛáõÝ 22. ÊáݳñÑ»É ³ÝóÛ³É Ï³ï³ñÛ³É Å³Ù³Ý³Ïáí Ñ»ï¨Û³É µ³Û»ñÁª ³) áñë³É, ·áճݳÉ, ϳñ¹³É, Ùáé³Ý³É, µ³Ý³É. µ) ëÇñ»É, ³ë»É, ·ï³Ý»É, ³é³ù»É, ³Í»É. ·) ËáñÑ»É(ÇÙ), µ³½Ù»É(ÇÙ), ³ÝϳݻÉ(ÇÙ), Ãéã»É(ÇÙ), »ñÏÝã»É(ÇÙ). ¹) ÏǽáõÉ, ³ñ·»ÉáõÉ, Ñ»ÍÝáõÉ, áëïÝáõÉ, ÉÝáõÉ: ì³ñÅáõÃÛáõÝ 23. ³ñ·Ù³Ý»É, áñáᯐ ³ÝóÛ³É Ï³ï³ñÛ³É Å³Ù³Ý³Ïáí ¹ñí³Í µ³Û»ñÇ ¹»ÙùÝ áõ ÃÇíÁ: ʳճó³ù ·Ý³ó³ù Û»ñÏÇñÝ Úáõݳó: Ƶñ¨ ½³ãë Ç í»ñ »µ³ñÓª ѳۻó³õ Áݹ ó·³õáñÝ, ëÏë³õ Ëûë»É Áݹ ÝÙ³: ػͳñ»ó³õ Ç Ýٳݿ µ³½áõÙ å³ïáõáí: ÂáÕ»ñ, Éù»ñ ½Ù»Í³å³ïÇõ ßù»Õ³ßáõù áëÏdzÏáõé ½³ÃáéÝ ùá ѳÛñ»ÝÇ: ²Õ ¨ ù³ó³Ë ˳éÝ»óÇÝ ¨ ³ñÏÇÝ Ç í»ñ³Û Ù³ñÙÝáÛ: öñÏ»ó³Ý ëÇñ»ÉÇù ùá: ºë µ³½áõÙ ³Ý·³Ù ϳٻó³Û ëÇñ»É ½²ñß³Ï ³ñù³Û гÛáó: ¼³ñû³õ Ç ùÝáÛ ÇõñÙ¿: ²Ûë ³ë³ó³õ í³ëÝ Ñ³ñó³Ý»ÉáÛ áÙ³Ýó: ºñÏ»³±ñ ¹áõ Ç Í»ñáõÝÇ Ñûñ¿ ùáõÙÙ¿: êå³Ý³õ Ç ½ûñ³óÝ Úáõݳó: ²ÝÏ³Ý Ïáñͳݻó³Ý ³å³ñ³Ýù Ýáó³: ºë »Ù áñ ÷³Ë»³Û ³Ûëûñ Ç å³ï»ñ³½Ù¿Ý: ²ùëáñ»³ó ½Ýáë³ ¨ ÁÝÏ¿ó Û³ß˳ñÑë ûï³ñë: àõëïDZ ûÓݪ ½áñ ë³ï³Ý³Û Ïáã¿ùª ÇÙ³ó³õ ½Ñ³Ý·³Ù³Ýë ã³ñÇÝ: ºõ ½³Ù»Ý³ÛÝ ½áñ ÇÝã ³ë³ó Ç Å³Ù³Ý³ÏÇݪ ϳï³ñ»³ó Áëï ϳٳó Ýáñ³ ¨ ³ñ·»É ½Ý³ Ç µ³½áõÙ µ³ñÏáõûݿÝ: лͳõ ³ñÇ ³ñù³ÛÝ ²ñï³ß¿ë Ç ë»³õÝ ·»Õ»óÇÏ: Áݹ ÝÙ³ - Ýñ³ Ñ»ï

Ç...Ñûñ¿ ùáõÙÙ¿ - ùá ÑáñÇó

ì³ñÅáõÃÛáõÝ 24. γ½Ù»É 23-ñ¹ í³ñÅáõÃÛ³Ý µ³Û»ñÇ ³Ýáñáß ¹»ñµ³ÛÁ ¨ ³ÝóÛ³É Ï³ï³ñÛ³ÉÇ ÑÇÙùÁ:

úñÇݳϪ »µ³ñÓ - ³Ýáñáß ¹»ñµ³Ûª µ³éݳÉ, ³Ýó. ϳï³ñÛ³ÉÇ ÑÇÙùª µ³ñÓ: ì³ñÅáõÃÛáõÝ 25. 23-ñ¹ í³ñÅáõÃÛ³Ý Ý»ñ·áñÍ³Ï³Ý ë»éÇ µ³Û»ñÁ ËáݳñÑ»É Ïñ³íáñ³Ó¨ª å³Ñå³Ý»Éáí ¹»ÙùÝ áõ ÃÇíÁ: ì³ñÅáõÃÛáõÝ 26. àñáᯐ 23-ñ¹ í³ñÅáõÃÛ³Ý µ³Û»ñÇ ë»éÁ ¨ ËáݳñÑÙ³Ý Ó¨Á: ì³ñÅáõÃÛáõÝ 27. ³ñ·Ù³Ý»É ·ñ³µ³ñ: 32


ø³çáõÃÛ³Ùµ Ù³ñïÝã»óÇÝ ¨ ѳÕûóÇÝ: îÇÏÁ Éóñ»ó çñáí: ¶ñ³í»óÇÝ ¨ ³í»ñ»óÇÝ îÇ·ñ³Ý³Ï»ñï ù³Õ³ùÁ: êÇñ»óÇñ ³ñ¹³ñáõÃÛáõÝÁ ¨ ³ï»óÇñ ³Ýûñ»ÝáõÃÛáõÝÁ: öñÏ»óÇñ Ù»½ Ù³ÑÇó (Ç Ù³Ñáõ³Ý¿): ÂáÕ»óÇù ѳÛñ»ÝÇ ù³Õ³ùÁ ¨ ÷³Ë³ù: ÆÝãáõ± (Áݹ¿±ñ) å³ïé»óÇñ ùá ѳݹ»ñÓÝ»ñÁ: ¶Ý³óÇ ¨ ï»ë³ ÇÙ ëÇñ»ÉÇÝ»ñÇÝ: àõñ³ó³í ¨ ³ë³ó. §ã»Ù ׳ݳãáõÙ Ýñ³Ý¦ (½Ý³): ²ñ¹³ñáõÃÛ³Ùµ ¹³ï»ó Ù»Õ³íáñÝ»ñÇÝ: ÌÝí»ó Ýáñ ³ñù³: Ù³ñïÝã»É - Ù³ñïÝã»É(ÇÙ) ѳÕÃ»É - Û³ÕûÉ

·ñ³í»É - ³éÝáõÉ å³ïé»É - å³ï³é»É

ØÞ²Îø ²Ú¶ôàÚÜ ²Ûñ ÙÇ ¿ñ ï³Ýáõï¿ñ, áñ ïÝÏ»³ó ³Û·Ç ¨ ó³ÝÏáí å³ï»³ó ½Ý³ ¨ ÷á1 2 ñ»³ó Ç ÝÙ³ ÑÝÓ³Ý ¨ ßÇÝ»³ó ³ßï³ñ³Ï, ¨ »ï ½Ý³ óÙß³Ïë ¨ ·Ý³ó Ç ï³ñ 3 ³ß˳ñÑ : Ƶñ¨ Ù»ñÓ»ó³õ Å³Ù³Ý³Ï åïÕáÛ, ³é³ù»³ó ½Í³é³Ûë Çõñ ³é 4 Ùß³Ïëݪ ³éÝáõÉ ½åïáõÕë Ýáñ³: ºõ ϳɻ³É Ù߳ϳóÝ ½Í³é³Ûë Ýáñ³ ½áÙÝ ï³Ýç»óÇÝ, ½áÙÝ ëå³ÝÇÝ, ½áÙÝ ù³ñÏáÍ»óÇÝ: ¸³ñÓ»³É ³é³ù»³ó ³ÛÉ Í³é³Ûë µ³½áõÙë ù³Ý ½³é³çÇÝëÝ, ¨ ³ñ³ñÇÝ Ýáó³ ÝáÛÝå¿ë: Ú»ïáÛ ³é³ù»³ó 5 ³é Ýáë³ ½áñ¹Ç Çõñ ¨ ³ë¿. §Â»ñ¨ë ³Ù³ã»ëó»Ý Ûáñ¹õáÛ ³ëïÇ ÇÙÙ¿¦ : ÆëÏ Ùß³ÏùÝ Çµñ¨ ï»ëÇÝ ½áñ¹ÇÝ, ³ë»Ý Áݹ ÙÇïë. §ê³ ¿ ųé³Ý·Ý, »Ï³°Ûù 6 ëå³Ýóáõù ½ë³ ¨ ϳÉóáõù ½Å³é³Ý·áõÃÇõÝ ëáñ³¦: ºõ ³é»³É ѳÝÇÝ ½Ý³ 7 8 ³ñï³ùáÛ ù³Ý ½³Û·ÇÝ ¨ ëå³ÝÇÝ: ²ñ¹ª Ûáñų٠»Ï»ëó¿ ï¿ñ ³Û·õáÛÝ, ½Ç±Ýã 9 ³ñ³ëó¿ Ù߳ϳóÝ ³ÛÝáóÇÏ: ²ë»Ý óݳ. §¼ã³ñëÝ ã³ñ³õ Ïáñáõëó¿ ¨ ½³Û·ÇÝ 10 ï³ó¿ ³ÛÉáó Ù߳ϳó, áñù ï³ó»Ý ÝÙ³ ½åïáõÕë Ç Å³Ùáõ Çõñ»³Ýó¦: (سïÿáë, Ʋ, 33-41) 1

6

2

7

Ç ÝÙ³ - Ýñ³ Ù»ç »ï ... óÙß³Ïë - ïí»ó Ùß³ÏÝ»ñÇÝ 3 Ç ï³ñ ³ß˳ñÑ - ûï³ñª Ñ»é³íáñ »ñÏÇñ 4 ϳɻ³É Ù߳ϳóÝ - Ùß³ÏÝ»ñÁ µéÝ»Éáí 5

³Ù³ã»ëó»Ý Ûáñ¹õáÛ ³ëïÇ ÇÙÙ¿ - ³Ù³ã»Ý ÇÙ ³Ûë áñ¹áõó

ϳÉóáõù - ïÇñ»Ýù ³ñï³ùáÛ ù³Ý ½³Û·ÇÝ - ³Û·áõó 8 »Ï»ëó¿ - ·³ 9 ³ñ³ëó¿ - ϳÝÇ 10

ï³ó¿ - Ïï³

33


¸²ê ÆÜܺðà𸠺ðÎðà𸠲ä²èÜÆ ¢ 51. ºñÏñáñ¹ ³å³éÝáõ í»ñç³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñÝ »Ýª

Ü»ñ·áñͳӨ

Îñ³íáñ³Ó¨

º½³ÏÇ Ðá·Ý³ÏÇ 1-ÇÝ ¹. -Çó 2-ñ¹ ,, -ó»ë 3-ñ¹ ,, -ó¿

-óáõù -çÇù -ó»Ý

º½³ÏÇ

Ðá·Ý³ÏÇ

-³Ûó -óÇë -óÇ

-óáõù -çÇù -óÇÝ

ʳéÝ º½³ÏÇ Ðá·Ý³ÏÇ -»³Ûó -Çó»ë -Çó¿

-Çóáõù -ÇçÇù -Çó»Ý

¢ 52. Ü»ñ·áñͳӨ ¨ Ïñ³íáñ³Ó¨ ËáݳñÑáõÙÝ»ñÇ ¹»åùáõÙ ³ÝóÛ³É Ï³ï³ñÛ³ÉÇ ÑÇÙùÇ ó-Ý í»ñç³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ó ¨ ç ÑÝãÛáõÝÝ»ñÇó ³é³ç ¹³éÝáõÙ ¿ ë, ûñÇݳϪ ß³ñÅ»³ó+ó»ë=ß³ñÅ»ëó»ë, ß³ñÅ»³ó+çÇù=ß³ñÅ»ëçÇù: ºÃ» ϳï³ñÛ³ÉÇ ÑÇÙùÇ ó-Ý ³ñÙ³ïÇ Ï³Ù Ýñ³ ï³ñµ»ñ³ÏÇ ÑÝãÛáõÝ ¿, ãÇ ¹³éÝáõÙ ë, ÇÝãå»ëª ѳñó+ó»ë=ѳñóó»ë, ѳñó+çÇù= ѳñóçÇù: ¢ 53. ÊáݳñÑÙ³Ý ûñÇݳÏÝ»ñ.

1. Ü»ñ·áñͳӨ ËáݳñÑáõÙ ³Õ³É

·ñ»É

³Ýó³Ý»É

ÃáÕáõÉ

³ÝóÇó ³Ýóó»ë ³Ýóó¿

ÃáÕÇó ÃáÕó»ë ÃáÕó¿

³Ýóóáõù ³ÝóçÇù ³Ýóó»Ý

ÃáÕóáõù ÃáÕçÇù ÃáÕó»Ý

º½³ÏÇ 1-ÇÝ ¹. 2-ñ¹ ,, 3-ñ¹ ,,

³Õ³óÇó ³Õ³ëó»ë ³Õ³ëó¿

·ñ»óÇó ·ñ»ëó»ë ·ñ»ëó¿ Ðá·Ý³ÏÇ

1-ÇÝ ¹. 2-ñ¹ ,, 3-ñ¹ ,,

³Õ³ëóáõù ³Õ³ëçÇù ³Õ³ëó»Ý

·ñ»ëóáõù ·ñ»ëçÇù ·ñ»ëó»Ý

2. Îñ³íáñ³Ó¨ ËáݳñÑáõÙ 34

Ñ»é³Ý³É

ݳۻÉ(ÇÙ)

áõë³Ý»É(ÇÙ)

ç»éÝáõÉ


º½³ÏÇ 1-ÇÝ ¹. 2-ñ¹ ,, 3-ñ¹ ,,

Ñ»é³ó³Ûó Ñ»é³ëóÇë Ñ»é³ëóÇ

ݳۻó³Ûó ݳۻëóÇë ݳۻëóÇ

áõë³Ûó áõëóÇë áõëóÇ

ç»é³Ûó ç»éóÇë ç»éóÇ

áõëóáõù áõëçÇù áõëóÇÝ

ç»éóáõù ç»éçÇù ç»éóÇÝ

Ðá·Ý³ÏÇ 1-ÇÝ ¹. 2-ñ¹ ,, 3-ñ¹ ,,

Ñ»é³ëóáõù Ñ»é³ëçÇù Ñ»é³ëóÇÝ

ݳۻëóáõù ݳۻëçÇù ݳۻëóÇÝ

3. ʳéÝ ËáݳñÑáõÙ ÷³Ëã»É(ÇÙ) º½³ÏÇ 1-ÇÝ ¹. ÷³Ë»³Ûó 2-ñ¹ ,, ÷³ËÇó»ë 3-ñ¹ ,, ÷³ËÇó¿

½³ñÃÝáõÉ

Ðá·Ý³ÏÇ

º½³ÏÇ

Ðá·Ý³ÏÇ

÷³ËÇóáõù ÷³ËÇçÇù ÷³ËÇó»Ý

½³ñû³Ûó ½³ñÃÇó»ë ½³ñÃÇó¿

½³ñÃÇóáõù ½³ñÃÇçÇù ½³ñÃÇó»Ý

¢ 54. êïáñ³¹³ë³Ï³Ý »Õ³Ý³ÏÇ 2-ñ¹ ³å³éÝÇÝ ÇÙ³ëïáí ѳٳå³ï³ë˳ÝáõÙ ¿ ³ñ¹Ç ѳۻñ»ÝÇ ÁÕӳϳÝ, å³ÛÙ³Ý³Ï³Ý ¨ ѳñϳ¹ñ³Ï³Ý »Õ³Ý³ÏÝ»ñÇ ³å³éÝáõÝ, ûñÇݳϪ ÃáÕÇó=ÃáÕÝ»Ù, ÏÃáÕÝ»Ù, åÇïÇ ÃáÕÝ»Ù:

̳ÝáÃáõÃÛáõÝ. ºñÏñáñ¹ ³å³éÝÇÝ Ï³ñáÕ ¿ óñ·Ù³Ýí»É ³ß˳ñѳµ³ñ ݳ¨ ë³ÑÙ³Ý³Ï³Ý »Õ³Ý³ÏÇ ³å³éÝÇ Å³Ù³Ý³Ïáíª ÙïÇó=ÙïÝ»Éáõ »Ù: ê³ÑÙ³Ý³Ï³Ý ³å³éÝáõ ÇÙ³ëïÁ, ë³Ï³ÛÝ, ·ñ³µ³ñáõÙ Ù»Í Ù³ë³Ùµ ³ñï³Ñ³ÛïíáõÙ ¿ ³å³éÝÇ ¹»ñµ³Ûáí ¨ »Ù ûųݹ³Ï µ³Ûáí ϳ½Ùí³Í µ³Õ³¹ñÛ³É Å³Ù³Ý³Ïáíª ·³Éáó »Ù=·³Éáõ »Ù, ¹³ï»Éáó »Ù=¹³ï»Éáõ »Ù: ì³ñÅáõÃÛáõÝ 28. ÊáݳñÑ»É »ñÏñáñ¹ ³å³éÝÇ Å³Ù³Ý³Ïáí Ñ»ï¨Û³É µ³Û»ñÁª ³) ˳ճÉ, ɳÉ, ·áѳݳÉ, ½³ñٳݳÉ. µ) í³½»É, »É³Ý»É, ß³ñÅ»É, ѳï³Ý»É. ·) ѳۻÉ(ÇÙ), Ýëï»É(ÇÙ), ëÏë³Ý»É(ÇÙ), Ù³ñïÝã»É(ÇÙ). ¹) ½»ÝáõÉ, Ñ»ÕáõÉ, ÁÝûéÝáõÉ, ½µûëÝáõÉ: ì³ñÅáõÃÛáõÝ 29. ³ñ·Ù³Ý»É, áñáᯐ »ñÏñáñ¹ ³å³éÝÇ Å³Ù³Ý³Ïáí ¹Áñí³Í µ³Û»ñÇ ¹»ÙùÝ áõ ÃÇíÁ:

35


ºõ ÇçÇó ³Ý¹ñ ¨ Ëûë»ó³Ûó Áݹ ù»½: ¼»Ýó»ë ½ËáÛÝ ¨ ³é»³É ½³ñÇõÝ Ýáñ³ Ñ»Õó»ë ßáõñç ½ë»Õ³ÝáíÝ: ÊóóÇÝ µ»ñ³Ýù ³ÛÝáóÇÏ áÛù Ëûë¿ÇÝ ½³ÝÇñ³õáõÃÇõÝ: ºõ ³éó»ë ÛÇõÕáÛ ³ÝïÇ ûÍÙ³Ý, ¨ ³ñÏó»ë Ç ·ÉáõË Ýáñ³ ¨ ûÍó»ë ½Ý³: ²ÝáõÝ ù³çáõû³Ý Û»ñÏñÇ ÃáÕóáõù: سñïÇóáõù ǵñ¨ ½ÑëϳÛë ¨ ÙÇ° ÏáñÇóáõù ǵñ¨ ïϳñù: î¿°ñ, ÉáÛë ÇÙ ¨ Ï»³Ýù ÇÙ, »ë ÛáõÙÙ¿± »ñÏ»³Ûó: ºÃ¿ ù³Õ³ùÝ ³ÛÝ ßÇÝ»ëóÇ ¨ å³ñÇëåù Ýáñ³ ϳݷݻëóÇÝ, ѳñÏë ù»½ áã áù ï³Û: ºõ Ññ³å³ñ³Ïù ù³Õ³ùÇÝ ÉóóÇÝ å³ï³Ý»Ïûù ¨ ³Õçϳٵù áñ ˳ճÛó»Ý Ç Ññ³å³ñ³Ïë Ýáñ³: ºÉó»Ý ³ÛëáõÑ»ï¨ ·áõݹù Ó»ñ ï³É Áݹ ÝÙ³ å³ï»ñ³½Ù: ºë ³ñÏÇó ½ù»½ Ç ï³Ýç³Ýë: ºÃ¿ »ë ½ù»½ Û³Õóѳñ»óÇóª ÚáÛÝù ÇÝÓ Ñݳ½³Ý¹»ëóÇÝ Ç Í³é³ÛáõÃÇõÝ, ¨ »Ã¿ ¹áõ ÇÝÓ Û³Õûëó»ëª Ù»ñ Ï»³Ýùë ù»½ Ýáõ³×»ëóÇÝ: ¶ïçÇù ½Ýáë³ ³é »½»ñ ·»ïáÛÝ: Ðñ³Ù³Ý ïáõñ ÝÅáÛ· Ù³ïáõó³Ý»É, ÃáÕ Ñ»Í³Ûó: Ú³ñӳϻëóáõù Ç í»ñ³Û Ãßݳٻ³óÝ: ºõ Ùïóáõù Ç ù³Õ³ùÝ ¨ »Éóáõù: ʽ»ëóáõù ½Ï³å³Ýë Ýáó³, ¨ ÁÝÏ»ëóáõù Ç Ù¿Ýç ½ÉáõÍ Ýáó³: Èë»Éáí ÉáõÇçÇù ¨ ÙÇ° ÇÙ³ëçÇù, ¨ ï»ë³Ý»Éáí ï»ëçÇù ¨ ÙÇ° ï»ëçÇù: àã ÃáÕ³óáõóÇó Ó»½, ÙÇÝ㨠ϳï³ñ»ëçÇù ½³Ù»Ý³ÛÝ Ï³Ùë Ññ³Ù³Ý³ó ÇÙáó: ÛáõÙÙ¿± - áõÙDZó ³é »½»ñ - »½»ñùÇÝ, ³÷ÇÝ

Ç Ù¿Ýç - Ù»½ÝÇó ÉáõÇçÇù - ÏÉë»ù

ì³ñÅáõÃÛáõÝ 30. 29-ñ¹ í³ñÅáõÃÛ³Ý µ³Û»ñÇ 2-ñ¹ ³å³éÝáõ Ó¨»ñÁ ÷á˳ñÇÝ»É 1-ÇÝ ³å³éÝÇáíª å³Ñå³Ý»Éáí ¹»ÙùÝ áõ ÃÇíÁ: ì³ñÅáõÃÛáõÝ 31. 29-ñ¹ í³ñÅáõÃÛ³Ý Ïñ³íáñ³Ó¨ ËáݳñÑÙ³Ý º ÉÍáñ¹áõÃÛ³Ý µ³Û»ñÁ ËáݳñÑ»É Ý»ñ·áñͳӨ: ì³ñÅáõÃÛáõÝ 32. ³ñ·Ù³Ý»É ·ñ³µ³ñ: Þùáí ¨ å³ïíáí ÏÙïÝ»Ýù ù³Õ³ùÁ: îñïÙáõÃÛ³Ùµ ÏÍÝ»ë áñ¹ÇÝ»ñ: ²ÝÃÇí ½áñù»ñ ÏáõÕ³ñϻ٠ӻñ ³ß˳ñÑÁ: Ò»½ Ï÷Ýïñ»Ýù ¨ Ï·ïÝ»Ýù: àã áù ãÇ ·ïÝíÇ, áñ ÷ñÏÇ Ù»½: Ò»ñ ³ÝáõÝÝ»ñÁ ã»Ý Ùáé³óíÇ: ¶ÇÝáí (·ÇÝ»³õ) ÏÉóÝ»ù Ó»ñ ³Ù³ÝÝ»ñÁ: ºñµ (ÛáñųÙ) ï»ëÝ»Ý Ó»½, Ïí³Ë»Ý³Ý ¨ Ï÷³Ëã»Ý: ֳݳå³ñÑÇÝ (Ç ×³Ý³å³ñÑÇ) ÏÙáÉáñíÇ ¨ ÏÏáñãÇ: â»Ýù ÃáÕÝÇ, áñ Ýñ³Ýù (Ýáù³) Ùáï»Ý³Ý Ù»½ (³é Ù»½): ÆÙ ÏÛ³ÝùÁ (½Ï»³Ýë) åÇïÇ å³ïÙ»Ù ù»½: ÍÝ»É - ÍݳݻÉ(ÇÙ) ÷Ýïñ»É - Ëݹñ»É ·ïÝ»É - ·ï³Ý»É

÷³Ëã»É - ÷³Ëã»É(ÇÙ) Ïáñã»É - ÏáñÝã»É(ÇÙ) Ùáï»Ý³É - Ù»ñӻݳÉ

ì²êÜ ÂàÔÈàÚ ¼´Æôð ø²Üø²ðÜ 1

Üٳݻó³õ ³ñù³ÛáõÃÇõÝ »ñÏÝÇó ³éÝ Ã³·³õáñÇ , áñ ϳٻó³õ ѳٳñ 2 3 ³éÝáõÉ Ç Ù¿ç ͳé³ÛÇó Çõñáó: ºõ ǵñ¨ ëÏë³õ ³éÝáõÉ, Ù³ïáõó³õ ³é ݳ 36


å³ñï³å³Ý ÙÇ µ»õñ ù³Ýù³ñáÛ: Ƶñ¨ áã áõÝ¿ñ ѳïáõó³Ý»É, Ññ³Ù³Û»³ó ½Ý³ í³×³é»É ï¿ñÝ Ýáñ³, ¨ ½ÏÇÝ Ýáñ³ ¨ ½áñ¹Çë ¨ ½³Ù»Ý³ÛÝ, áñ ½ÇÝã ¨ áõÝÇóÇ, ¨ ѳïáõó³Ý»É: ºõ ³ÝÏ»³É ͳé³ÛÝ »ñÏÇñ å³·³Ý¿ñ ÝÙ³ ¨ ³ë¿ñ. 4 §ºñϳÛݳÙÇï É»ñ ³é Çë , ¨ ½³Ù»Ý³ÛÝ Ñ³ïáõóÇó ù»½¦: ¶Ã³ó»³É ï¿ñ ͳé³ÛÇÝ ³ÛÝáñÇϪ ³ñӳϻ³ó ½Ý³ ¨ ½÷áËÝ »ÃáÕ ÝÙ³: ºõ »É»³É ͳé³ÛÝ ³ÛÝ »·Çï ½ÙÇ Ç Í³é³Û³Ïó³ó Çõñáó, áñ å³ñï¿ñ ÝÙ³ ѳñ»õñ ¹³Ñ»Ï³Ý, ¨ ϳ5 6 7 É»³É ½Ý³ ˻չ¿ñ ¨ ³ë¿ñ. §Ð³ïá° ÇÝÓ, ½áñ å³ñïÇ빦 : ²ñ¹ ³ÝÏ»³É ͳé³Û³ÏóÇÝ ³é áïë Ýáñ³, ³Õ³ã¿ñ ½Ý³ ¨ ³ë¿ñ. §ºñϳÛݳÙÇï É»ñ ³é Çë, ¨ 8 ½³Ù»Ý³ÛÝ Ñ³ïáõóÇó ù»½¦: ºõ ݳ áã ϳٿñ. ³ÛÉ ãá·³õ ³ñÏ ½Ý³ Ç µ³Ýï, ÙÇÝã ѳïáõëó¿ ½å³ñïëÝ: Ƶñ¨ ï»ëÇÝ Í³é³Û³ÏÇóùÝ Ýáñ³, áñ ÇÝ㠻ըݪ ïñïÙ»ó³Ý ÛáÛÅ ¨ »Ï»³É 9 óáõóÇÝ ï»³éÝ Çõñ»³Ýó ½³Ù»Ý³ÛÝ, áñ ÇÝã »Õ¨Ý: Ú³ÛÝų٠Ïá㻳ó ½Ý³ ï¿ñÝ Çõñ ¨ ³ë¿. §Ì³é³°Û ã³ñ, ½³Ù»Ý³ÛÝ ½å³ñïëÝ ÃáÕÇ ù»½, í³ëÝ ½Ç ³10 Õ³ã»ó»ñ ½Çë: ÆëÏ ³ñ¹ á±ã ¿ñ å³ñï ¨ ù»½ áÕáñÙ»É Í³é³Û³ÏóÇÝ ùáõÙ, áñå¿ë ¨ »ë ù»½ áÕáñÙ»ó³Û¦: ºõ µ³ñϳó»³É ï¿ñÝ Ýáñ³ Ù³ïÝ»³ó ½Ý³ ¹³Ñ׳ó, ÙÇÝ㨠ѳïáõëó¿ ½³Ù»Ý³ÛÝ ½å³ñïëÝ: (سïÿáë, ÄÀ, 23-24) 1

6

2

7

³éÝ Ã³·³õáñÇ - ó·³íáñ Ù³ñ¹áõ ѳٳñ ³éÝáõÉ - ѳßÇí ï»ëÝ»É 3 Ù³ïáõó³õ - Ùáï µ»ñí»ó, Ùáï»ó³í 4 »ñϳÛݳÙÇï É»ñ ³é Çë - ѳٵ»ñáÕ »ÕÇñ ÇÙ Ýϳïٳٵ 5 ϳɻ³É ½Ý³ - µéÝ»Éáí Ýñ³Ý

ѳïá° - ѳïáõóÇ°ñ, í׳ñÇ°ñ ½áñ å³ñïÇë¹ - ÇÝã áñ å³ñïù »ë 8 ãá·³õ - ·Ý³ó 9 ﻳéÝ Çõñ»³Ýó - Çñ»Ýó ïÇñáç 10 á±ã ¿ñ å³ñï ¨ ù»½ áÕáñÙ»É - ¹áõ ¿É ãåÇïDZ ËÕ׳ÛÇñ

¸²ê î²êܺðà𸠴àôÜ Ðð²Ø²Ú²Î²Ü (Ðñ³Ù³Û³Ï³Ý »Õ³Ý³ÏÇ Ý»ñϳ) ¢ 55. ´áõÝ Ññ³Ù³Û³Ï³ÝÝ áõÝÇ ÙdzÛÝ 2-ñ¹ ¹»Ùù, »½³ÏÇ ¨ Ñá·Ý³ÏÇ ÃÇí: ²Ûë ųٳݳÏÇ í»ñç³íáñáõÃÛáõÝ»ñÝ »Ýª

Ü»ñ·áñͳӨ º½³ÏÇ Ðá·Ý³ÏÇ

2-ñ¹ ¹. -

-¿ù

Îñ³íáñ³Ó¨ º½³ÏÇ Ðá·Ý³ÏÇ -Çñ

-³Ûù, - ³ñáõù

ʳéÝ º½³ÏÇ Ðá·Ý³ÏÇ -Çñ

-»³Ûù, »ñáõù 37


¢ 56. Ü»ñ·áñͳӨ ËáݳñÑÙ³Ý »½³ÏÇ ÃíÇ 2-ñ¹ ¹»ÙùÁ í»ñç³íáñáõÃÛáõÝ ãáõÝÇ. ³ÝóÛ³É Ï³ï³ñÛ³ÉÇ ÑÇÙùÁ ß»ßïí³Í ѳݹ»ë ¿ ·³ÉÇë áñå»ë ¹ÇÙ³íáñ Ó¨, ûñÇݳϪ ëå³Ý³Ý»É, ³Ýó. ϳï. ÑÇÙùª ëå³Ý, µáõÝ Ññ³Ù. »½³ÏÇ ÃÇíª ëå³°Ý, ѳï³Ý»É - ѳ°ï, Ùï³Ý»É - Ùá°õï, Çç³Ý»É - ¿°ç, ÃáÕáõÉ - Ãá°Õ, Ñ»ÕáõÉ Ñ»°Õ ¨ ³ÛÉÝ: ²ó ¨ »³ó ³Í³ÝóÝ»ñáí ³ÝóÛ³É Ï³ï³ñÛ³ÉÇ ÑÇÙùÇ ó-Ý »½³ÏÇ ÃíÇ 2-ñ¹ ¹»ÙùáõÙ ÁÝÏÝáõÙ ¿, ûñÇݳϪ ³Õ³É-³Õ³ó-³Õ³°, ³ë»É-³ë³ó-³ë³°, ß³ñÅ»Éß³ñÅ»³ó-ß³ñÅ»³°: ºÃ» ó-Ý ³ñÙ³ïÇ Ï³Ù Ýñ³ ï³ñµ»ñ³ÏÇ ÑÝãÛáõÝ ¿, ãÇ ÁÝÏÝáõÙ, ûñÇݳϪ µ³Ý³É-µ³°ó, ÉÝáõÉ-ÉÇ°ó, ËÝáõÉ-ËÇ°ó ¨ ³ÛÉÝ: ¢ 57. Îñ³íáñ³Ó¨ ËáݳñÑÙ³Ý ¹»åùáõÙ º ¨ Æ ÉÍáñ¹áõÃÛ³Ý å³ñ½ µ³Û»ñÁ »½³ÏÇ ÃíáõÙ -Çñ í»ñç³íáñáõÃÛáõÝ ã»Ý ëï³ÝáõÙ. ³ÝóÛ³É Ï³ï³ñÛ³ÉÇ ÑÇÙùÁ ß»ßïí³Í ѳݹ»ë ¿ ·³ÉÇë áñå»ë ¹ÇÙ³íáñ Ó¨, ûñÇݳϪ ëÇñ»É-ëÇñ»³ó-ëÇñ»³°ó, ËáñÑÇÙ-ËáñÑ»³ó-ËáñÑ»³°ó, ËûëÇÙ-Ëû뻳ó-Ëû뻳°ó, ÝëïÇÙÝÇëï-ÝÇ°ëï ¨ ³ÛÉÝ: ̳ÝáÃáõÃÛáõÝ. Æ ÉÍáñ¹áõÃÛ³Ý å³ñ½ µ³Û»ñÇ Ï³ï³ñÛ³ÉÇ ÑÇÙùÇ »³ó ³Í³ÝóÇ ó-Ý »½³ÏÇ ÃíáõÙ Ñ³×³Ë Ï³ñáÕ ¿ ÁÝÏÝ»É, ûñÇݳϪ ѳٳñÇÙ-ѳٳñ»³°ó ϳ٠ѳٳñ»³°, áÕáñÙÇÙ-áÕáñÙ»³°ó ϳ٠áÕáñÙ»³°, ËûëÇÙ-Ëû뻳°ó ϳ٠Ëû뻳°, ݳÛÇÙ-ݳۻ³°ó ϳ٠ݳۻ³° ¨ ³ÛÉÝ: ¢ 58. ÊáݳñÑÙ³Ý ûñÇݳÏÝ»ñ.

1. Ü»ñ·áñͳӨ ËáݳñÑáõÙ ³Õ³É

·ñ»É

³Ýó³Ý»É

ÃáÕáõÉ

³°Ýó

Ãá°Õ

³Ýó¿°ù

ÃáÕ¿°ù

º½³ÏÇ 2-ñ¹ ¹.

³Õ³°

·ñ»³° Ðá·Ý³ÏÇ

2-ñ¹ ¹.

³Õ³ó¿°ù

·ñ»ó¿°ù

2. Îñ³íáñ³Ó¨ ËáݳñÑáõÙ Ñ»é³Ý³É

ݳۻÉ(ÇÙ)

áõë³Ý»É(ÇÙ)

ç»éÝáõÉ

áõëÇ°ñ

ç»éÇ°ñ

º½³ÏÇ 2-ñ¹ ¹. 38

Ñ»é³óÇ°ñ

ݳۻ³°ó


Ðá·Ý³ÏÇ 2-ñ¹ ¹.

Ñ»é³ó³°Ûù Ñ»é³ó³ñá°õù

ݳۻó³°Ûù ݳۻó³ñá°õù

áõë³°Ûù áõë³ñá°õù

ç»é³°Ûù ç»é³ñá°õù

3. ʳéÝ ËáݳñÑáõÙ ÷³Ëã»É(ÇÙ) º½³ÏÇ 2-ñ¹ ¹. ÷³ËÇ°ñ

½³ñÃÝáõÉ

Ðá·Ý³ÏÇ

º½³ÏÇ

Ðá·Ý³ÏÇ

÷³Ë»³°Ûù ÷³Ë»ñá°õù

½³ñÃÇ°ñ

½³ñû³°Ûù ½³ñûñá°õù

¢ 59. ´áõÝ Ññ³Ù³Û³Ï³ÝÝ ÇÙ³ëïáí ѳٳå³ï³ë˳ÝáõÙ ¿ ³ñ¹Ç ѳۻñ»ÝÇ ÝáõÛÝ Ññ³Ù³Û³Ï³ÝÇÝ, ûñÇݳϪ ·ñ»³°=·ñÇ°ñ, ½³ñÃÇ°ñ=½³ñÃÝÇ°ñ, ½³ñÃÝ»³°Ûù ϳ٠½³ñûñá°õù=½³ñÃÝ»ó»°ù: ì³ñÅáõÃÛáõÝ 33. ÊáݳñÑ»É µáõÝ Ññ³Ù³Û³Ï³Ýáí Ñ»ï¨Û³É µ³Û»ñÁª ³) ·Ã³É, áñë³É, ëï³Ý³É, Ù»ñӻݳÉ, ÇٳݳÉ. µ) Ëݹñ»É, »ñ·»É, Ùï³Ý»É, ëå³Ý³Ý»É, ѳݻÉ. ·) áÕáñÙ»É(ÇÙ), µ³½Ù»É(ÇÙ), ÷³Ëã»É(ÇÙ), Ù³ñïÝã»É(ÇÙ), ÏáñÝã»É(ÇÙ). ¹) ³ñ·»ÉáõÉ, ³éÝáõÉ, ½»ÝáõÉ, ó³ëÝáõÉ, ÁÝûéÝáõÉ: ì³ñÅáõÃÛáõÝ 34. ³ñ·Ù³Ý»É, ÷áË»É µáõÝ Ññ³Ù³Û³Ï³Ýáí ¹ñí³Í µ³Û»ñÇ ÃÇíÁª »½³ÏÇÝ ¹³ñÓÝ»Éáí Ñá·Ý³ÏÇ, ÇëÏ Ñá·Ý³ÏÇݪ »½³ÏÇ:

úñÇݳϪ ¿°ç - Çç¿°ù, ÛÇß»ó¿°ù - ÛÇß»³°: ÚÇß»ó¿°ù ½³Ù»Ý³ÛÝ ½ûñ³í³ñëÝ ½³é³çÇÝëÝ: ÊÇ°ó ½³Ï³Ýçë ùá: ÀÝïñ»³° ¹áõ ù»½ ³ñë ½ûñ³õáñë: ¼³ñÃÇ°ñ, Áݹ¿±ñ ÝÝç»ë: ¾°ç Ç ïáõÝ ùá ¨ Éáõ³° ½áïë ùá: àÕáñÙ»³°ó ÇÝÓ, áñ¹»³Ï ÇÙ: Ò·»³° ½ëáõñ ùá ¨ Ëáó»³° ½Çë ¹áí³õ: ößñ»ó¿°ù, ÁÝÏ»ó¿°ù ½³Õ»ÕáõÝë Ó»ñ: ì³×³é»³° ½ÇÝãë ùá ¨ ïá°õñ ³Õù³ï³ó: ²°é ¹áõ ÇÝÓ ë³Ï³õ ÙÇ çáõñ ³Ù³Ýáí: Øá°õï Ç ßï»Ù³ñ³Ýë ùá, ÷³Ï»³° ½¹áõñë ùá, óùÇ°ñ ³é Å³Ù³Ý³Ï ÙÇ: ø³ç³É»ñ»ó³ñá°õù, ëÇñ»ÉÇù ÇÙ, ½Ç ³Ñ³ Ùáé³ó³Ûù ½íßï³ÉÇ Ï»³Ýë¹: ÊáñÑ»³°ó Áݹ ÙÇïë ùá ÿ ½ÇÝã ·áñÍ»ëó»ë: ²°é »ñϳÝ, ³Õ³° ³É»õñ, ÁÝÏ»³° ½ùûÕ ùá... µ³°ó ½ëñáõÝë ùá, ³°Ýó Áݹ ·»ïë: ¹áí³õ - ¹ñ³Ýáí

Áݹ ÙÇïë - ÙïùáõÙ

39


ì³ñÅáõÃÛáõÝ 35. 34-ñ¹ í³ñÅáõÃÛ³Ý µáõÝ Ññ³Ù³Û³Ï³Ýáí ¹ñí³Í µ³Û»ñÁ ÷á˳ñÇÝ»É ³ñ·»É³Ï³Ý Ññ³Ù³Û³Ï³Ýáíª å³Ñå³Ý»Éáí ÃÇíÁ: ì³ñÅáõÃÛáõÝ 36. ³ñ·Ù³Ý»É ·ñ³µ³ñ: Êáë»ó»°ù, ÇÝãáõ± (½Ç±) »ù ÉéáõÙ: ä³ïíÇ°ñ ùá ÑáñÝ áõ ÙáñÁ: êÇñ»ó»°ù Ó»ñ ѳÛñ»ÝÇùÁ: ¼áñù ÅáÕáíÇ°ñ, ·áõݹ ϳ½ÙÇ°ñ, ß³ñÅíÇ°ñ ·Ý³° øáõß³ÝÝ»ñÇ (øáõ߳ݳó) »ñÏÇñÁ: ´»ñ»°ù áã˳ñÁ ¨ Ùáñûó»ù: ÜëïÇ°ñ ¨ ·ñÇ°ñ ݳٳÏ: êáíáñ»ó»°ù Ýñ³ÝóÇó (Ç Ýáó³Ý¿) ³ñ¹³ñáõÃÛáõÝ ¨ ×ßÙ³ñïáõÃÛáõÝ: Øáé³óÇ°ñ ÇÙ ³ë³ÍÝ»ñÁ (½³ë³ó»³Éë): ³ùÝíÇ°ñ, ÙÇÝ㨠³ÝóÝÇ ùá Ñáñ µ³ñÏáõÃÛáõÝÁ: ²×»ó»°ù, µ³½Ù³ó»°ù ¨ Éóñ»°ù »ñÏÇñÁ: ß³ñÅí»É - Ë³Õ³É ÙáñÃ»É - ½»ÝáõÉ Ýëï»É - Ýëï»É(ÇÙ)

ëáíáñ»É - áõë³Ý»É(ÇÙ) óùÝí»É - óùã»É(ÇÙ) ³ÝóÝ»É - ³Ýó³Ý»É

ì²êÜ ¼î²Ô²ÜîêÜ î²ÈàÚ ²Ûñ ÙÇ ·Ý³ó»³É Ç ï³ñ ³ß˳ñÑ, Ïá㻳ó ½Í³é³Ûë Çõñ ¨ »ï Ýáó³ ½ÇÝãë 1 Çõñ: àõÙ»ÙÝ »ï ÑÇÝ· ù³Ýù³ñ, ¨ áõÙ»Ùݪ »ñÏáõë, ¨ áõÙ»Ùݪ ÙÇ, Çõñ³ù³ÝãÇõñ 2 Áëï Çõñáõ٠ϳñÇ , ¨ ·Ý³ó: âá·³õ í³Õí³Õ³ÏÇ áñ ³é ½ÑÇÝ·Ý, ·áñÍ»³ó Ýáùûù ¨ ߳ѻó³õ ³ÛÉ ¨ë ÑÇÝ·: ÜáÛÝå¿ë ¨ áñ ½»ñÏáõëݪ ߳ѻó³õ ³ÛÉ ¨ë »ñÏáõë: ºõ áñ ½ÙÇÝ ³éª ·Ý³ó, ÷áñ»³ó ½»ñÏÇñ ¨ óùáÛó ½³ñͳà ﻳéÝ ÇõñáÛ: Ú»ï 3 µ³½áõ٠ųٳݳÏÇ ·³Û ï¿ñ ͳé³ÛÇóÝ ³ÛÝáóÇÏ ¨ ³éÝ¿ ѳٳñë Ç Ù¿ç Ýáó³: ºõ Ù³ïáõó»³É, áñ ½ÑÇÝ· ù³Ýù³ñÝ ³éª Ù³ïáÛó ³ÛÉ ¨ë ÑÇÝ· ù³Ýù³ñ ¨ 4 ³ë¿. §î¿°ñ, ÑÇÝ· ù³Ýù³ñ »ïáõñ óÇë , ³ñ¹ ³Ñ³õ³ëÇÏ, ÑÇÝ· ³ÛÉ ¨ë ù³Ýù³ñ 5 Ç í»ñ³Û ߳ѻó³Û¦: ²ë¿ óݳ ï¿ñÝ Çõñ. §²½ÝÇ°õ , ͳé³Û µ³ñÇ ¨ ѳõ³ï³6 7 ñÇÙ, áñáíÑ»ï¨ Ç ë³Ï³õáõ¹ ѳõ³ï³ñÇÙ »ë , Ç í»ñ³Û µ³½Ù³ó ϳóáõóÇó ½ù»½. Ùá°õï Ûáõñ³ËáõÃÇõÝ ï»³éÝ ùá¦: سïáõó»³É ¨ áñáÛ ½»ñÏáõë ù³Ý8 ù³ñëÝ ³é»³É ¿ñ , ¨ ³ë¿. §î¿°ñ, »ñÏáõë ù³Ýù³ñë »ïáõñ óÇë, ³Ñ³õ³ëÇÏ »ñÏáõë ¨ë ³ÛÉ ù³Ýù³ñë, ½áñ Ç í»ñ³Û ߳ѻó³Û¦: ²ë¿ óݳ ï¿ñÝ Çõñ. §²½ÝÇ°õ, ͳé³Û µ³ñÇ ¨ ѳõ³ï³ñÇÙ, áñáíÑ»ï¨ Ç ë³Ï³õáõ¹ ѳõ³ï³ñÇÙ »ë, Ç í»ñ³Û µ³½Ù³ó ϳóáõóÇó ½ù»½. Ùá°õï Ûáõñ³ËáõÃÇõÝ ï»³éÝ ùá¦: سïáõó»³É ¨ áñáÛ ½ÙÇ ù³Ýù³ñÝ ³é»³É ¿ñ, ¨ ³ë¿. §î¿°ñ, ·Çï¿Ç, ½Ç ³Ûñ ÙÇ ËÇëï »ë, ÑÝ9 Ó»ëª ½áñ áã ë»ñٳݻó»ñ, ¨ ÅáÕáí»ëª áõëïÇ áã ë÷é»ó»ñ : ºñÏ»³Û, ·Ý³óÇ ¨ óùáõóÇ ½ù³Ýù³ñÝ ùá Û»ñÏñÇ. ³ñ¹ ³Ñ³õ³ëÇÏ ùáÛ¹ óù»½¦: ä³ï³ë˳ÝÇ »ï ï¿ñÝ ¨ ³ë¿ óݳ. §Ì³é³Û ã³ñ ¨ í³ï, ·Çï¿Çñ, »Ã¿ ÑÝÓ»Ùª áõëïÇ áã ë»ñٳݻóÇ, ¨ ÅáÕáí»Ùª áõëïÇ áã ë÷é»óÇ. å³ñï ¿ñ ù»½ ³ñÏ³Ý»É ½³ñͳù ÇÙ 10 Ç ë»Õ³Ý³õáñë, ¨ »Ï»³É »ë ïáÏáë»ûù å³Ñ³Ýç¿Ç ½ÇÙÝ: ²ñ¹ª ³é¿°ù Ç ¹Ù³Ý¿ 40


11

12

½ù³Ýù³ñ¹ ¨ ïá°õù ³ÛÝÙ , áñ áõÝÇóÇ ½ï³ëÝ ù³Ýù³ñÝ: ¼Ç ³Ù»Ý³ÛÝÇ , áñ áõÝÇóǪ ï³óÇ ¨ Û³õ»ÉóÇ. ¨ áñ áãÝ áõÝÇóÇ, ¨ ½áñ áõÝÇóÇݪ µ³ñÓóÇ Ç Ýٳݿ: ºõ ½Í³é³Û¹ ³ÝåÇï³Ý ѳݿù Ç Ë³õ³ñÝ ³ñï³ùÇÝ. ³Ý¹ »ÕÇóÇ É³É ¨ Ïñ×»É ³ï³Ù³Ýó¦: (سïÿáë, ƺ, 14-30) 1

7

2

8

áõÙ»ÙÝ »ï - Ù»ÏÇÝ ïí»ó Çõñ³ù³ÝãÇõñ Áëï Çõñáõ٠ϳñÇ Ûáõñ³ù³ÝãÛáõñÇÝ Çñ ϳñáÕáõÃÛ³Ý ã³÷ 3 ³éÝ¿ ѳٳñë - ѳßÇí ¿ ï»ëÝáõÙ 4 »ïáõñ óÇë - ïí»óÇñ ÇÝÓ 5 ³½ÝÇ°õ - ß³°ï ɳí, ß³°ï ³åñ»ë 6 Ç ë³Ï³õáõ¹ ѳõ³ï³ñÇÙ »ë ùÇã µ³Ý»ñÇ Ù»ç ѳí³ï³ñÇÙ »ë

ϳóáõóÇó - ϹݻÙ, ÏÝ߳ݳϻ٠áñáÛ .... ³é»³É ¿ñ - ݳ, áñ ³é»É ¿ñ 9 ÅáÕáí»ëª áõëïÇ áã ë÷é»ó»ñ -ÅáÕáíáõÙ »ë ³ÛÝï»ÕÇó, áõñ ãó³Ý»óÇñ 10 Ç ¹Ù³Ý¿ - ¹ñ³ÝÇó 11 ³ÛÝÙ - Ýñ³Ý 12 ³Ù»Ý³ÛÝÇ - ³Ù»Ý Ù»ÏÇ

¸²ê î²êÜغκðàð¸ Ðàð¸àð²Î²Ü Ðð²Ø²Ú²Î²Ü (Ðñ³Ù³Û³Ï³Ý »Õ³Ý³ÏÇ ³å³éÝÇ) ¢ 60. Ðáñ¹áñ³Ï³Ý Ññ³Ù³Û³Ï³ÝÝ áõÝÇ ÙdzÛÝ 2-ñ¹ ¹»Ùù, »½³ÏÇ ¨ Ñá·Ý³ÏÇ ÃÇí: ²Ûë ųٳݳÏáõÙ Ý»ñ·áñͳӨ ¨ Ïñ³íáñ³Ó¨ ËáݳñÑíáÕ µ³Û»ñÝ áõÝ»Ý »½³ÏÇ -çÇñ, Ñá·Ý³ÏÇ -çÇù ÁݹѳÝáõñ í»ñç³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñÁ, ÇëÏ Ë³éÝ Ó¨áí ËáݳñÑíáÕ µ³Û»ñÁª ѳٳå³ï³ë˳ݳµ³ñ -ÇçÇñ, -ÇçÇù: -æÇñ, -çÇù í»ñç³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñÇó ³é³ç ³ÝóÛ³É Ï³ï³ñÛ³ÉÇ ÑÇÙùÇ ó-Ý, »Ã» ³ñÙ³ïÇ Ï³Ù Ýñ³ ï³ñµ»ñ³ÏÇ ÑÝãÛáõÝ ã¿, ¹³éÝáõÙ ¿ ë, ûñÇݳϪ ³é³ù»³ó+çÇñ=³é³ù»ëçÇ°ñ, µ³½Ù»³ó+çÇù=µ³½Ù»ëçÇ°ù, ÉÇó+çÇñ=ÉóçÇ°ñ: ¢ 61. ÊáݳñÑÙ³Ý ûñÇݳÏÝ»ñ. ³Õ³É

·ñ»É

ݳۻÉ(ÇÙ)

ÃáÕáõÉ

ݳۻëçÇ°ñ

ÃáÕçÇ°ñ

ݳۻëçÇ°ù

ÃáÕçÇ°ù 41

º½³ÏÇ 2-ñ¹ ¹.

³Õ³ëçÇ°ñ

·ñ»ëçÇ°ñ Ðá·Ý³ÏÇ

2-ñ¹ ¹.

³Õ³ëçÇ°ù

·ñ»ëçÇ°ù


÷³Ëã»É(ÇÙ)

2-ñ¹ ¹.

½³ñÃÝáõÉ

º½³ÏÇ

Ðá·Ý³ÏÇ

º½³ÏÇ

÷³ËÇçÇ°ñ

÷³ËÇçÇ°ù

½³ñÃÇçÇ°ñ

Ðá·Ý³ÏÇ ½³ñÃÇçÇ°ù

¢ 62. Ðáñ¹áñ³Ï³Ý Ññ³Ù³Û³Ï³ÝÝ ÇÙ³ëïáí ѳٳå³ï³ë˳ÝáõÙ ¿ ³ñ¹Ç ѳۻñ»ÝÇ ÁÕӳϳÝ, å³ÛٳݳϳÝ, ѳñϳ¹ñ³Ï³Ý »Õ³Ý³ÏÝ»ñÇ ³å³éÝáõÝ ¨ µáõÝ Ññ³Ù³Û³Ï³ÝÇÝ, ûñÇݳϪ ·ñ»ëçÇ°ñ=·ñ»ë, Ï·ñ»ë, åÇïÇ ·ñ»ë, ·ñÇ°ñ: ì³ñÅáõõÃÛáõÝ 37. ÊáݳñÑ»É Ñáñ¹áñ³Ï³Ý Ññ³Ù³Û³Ï³Ýáí Ñ»ï¨Û³É µ³Û»ñÁª ³) ·Ã³É, ÷áõóÉ, Ùáé³Ý³É. µ) ëÇñ»É, ß³ñÅ»É, ï»ë³Ý»É. ·) µ³½Ù»É(ÇÙ), óùã»É(ÇÙ), áõë³Ý»É(ÇÙ). ¹) ÏǽáõÉ, ËÝáõÉ, áëïÝáõÉ: ì³ñÅáõÃÛáõÝ 38. ³ñ·Ù³Ý»É, ÷áË»É Ñáñ¹áñ³Ï³Ý Ññ³Ù³Û³Ï³Ýáí ¹Áñí³Í µ³Û»ñÇ ÃÇíÁª »½³ÏÇÝ ¹³ñÓÝ»Éáí Ñá·Ý³ÏÇ, ÇëÏ Ñá·Ý³ÏÇݪ »½³ÏÇ: ³ùÇçÇ°ñ ¨ ÝëïÇçÇ°ñ Ç Ã³ùëﻳÝ: ºõ ³ñ¹ ·Çï³ëçÇ°ù, »Ã¿ ëñáí ¨ ëáíáí ¨ Ù³Ñáõ³Ùµ ë³ï³Ï»ëçÇ°ù: ػͳñ»ëçÇ°ñ ½Ý³ å³ïáõáí Áëï ³é³çÇÝ Ï³ñ·ÇÝ: êÇñ»ëçÇ°ù ½Ë³Õ³ÕáõÃÇõÝ Ëݳٳ·áõà ëÇñáíÝ: Âûó÷»ëçÇ°ù ½÷áßÇÝ ÛáïÇó Ó»ñáó: ¼Í»ñÝ ÙÇ° å³ïáõѳëÇó»ë, ³ÛÉ ÙËÇóñ»ëçÇ°ñ ǵñ¨ ½Ñ³Ûñ: ò³õáíù ¨ ïñïÙáõû³Ùµ áñ¹Çë ÍÝçÇ°ñ: ¼³Ù»Ý³ÛÝ Í³é ½³½ÝÇõ Ïáïáñ»ëçÇ°ù, ¨ ½³Ù»Ý³ÛÝ ³Õµ»õñë çñáó ËóçÇ°ù: ì³ñÅáõÃÛáõÝ 39. 38-ñ¹ í³ñÅáõÃÛ³Ý Ñáñ¹áñ³Ï³ÝÇ Ññ³Ù³Û³Ï³Ýáí ¹Áñí³Í µ³Û»ñÁ ÷á˳ñÇÝ»É µáõÝ Ññ³Ù³Û³Ï³Ýáíª ÃÇíÁ ÃáÕÝ»Éáí ÝáõÛÝÁ: ì³ñÅáõÃÛáõÝ 40. ³ñ·Ù³Ý»É ·ñ³µ³ñ: Þï³åÇ°ñ ·³É ÇÝÓ Ùáï (³é Çë): ÆÙ³ó³Í »ÕÇ°ñ, áñ ù»½ ëÇñáõÙ »Ù: νµáëÝ»ë ͳÕϳí»ï ÑáíÇïÝ»ñáõÙ (Ç ÑáíÇïë): ÎÏáñͳݻù Ù»ÑÛ³ÝÝ»ñÁ ¨ Ï÷ßñ»ù Ïáõéù»ñÇ (Ïéáó) ³ñÓ³ÝÝ»ñÁ: Ò»ñ ù³çáõÃÛ³Ùµ åÇïÇ Ñ³Õûù Ýñ³Ýó (½Ýáë³): äÇïÇ ¹³ïí»ù Ó»ñ ·áñÍ»ñÇ Ñ³Ù»Ù³ï (Áëï ·áñÍáó Ó»ñáó): Î÷³Ëã»ù ¨ ÏóùÝí»ù ³Ýï³éÝ»ñáõÙ (Û³Ýï³éë): ßï³å»É - ÷áõÃ³É ÇÙ³ó³Í ÉÇÝ»É - ·Çï»É

42

½µáëÝ»É - ½µûëÝáõÉ Ã³ùÝí»É - óùã»É(ÇÙ)


²è²Î àðàزÜ

Üٳݻó³õ ³ñù³ÛáõÃÇõÝÝ »ñÏÝÇó ³éÝ, áñ ë»ñÙ³ÝÇó¿ ë»ñÙÝ µ³ñÇ Û³·³1 ñ³ÏÇ ÇõñáõÙ: ºõ Ç ùáõÝ ÉÇÝ»É Ù³ñ¹Ï³Ýª »ÏÝ ÃßݳÙÇ Ýáñ³ ¨ ó³Ý»³ó Ç í»ñ³Û áñáÙÝ Ç Ù»ç óáñ»ÝáÛÝ ¨ ·Ý³ó: ºõ ǵñ¨ µáõë³õ ËáïÝ ¨ ³ñ³ñ åïáõÕ, ³å³ »ñ¨»ó³õ ¨ áñáÙÝÝ: سïáõó»³É ͳé³Ûù ï³ÝáõﻳéÝÝ ³ë»Ý óݳ. 2 §î¿°ñ, á±ã ë»ñÙÝ µ³ñÇ ë»ñٳݻó»ñ Û³·³ñ³ÏÇÝ ùáõÙ, ³ñ¹ áõëïDZ áõÝÇóÇ ½áñáÙÝݦ: ºõ ݳ ³ë¿ óÝáë³. §²Ûñ ÃßݳÙÇ ³ñ³ñ ½³Ûݦ: ²ë»Ý óݳ ͳé³ÛùÝ. 3 4 §Î³ÙÇ±ë ½Ç »ñÃÇóáõù, ù³Õ»ëóáõù ½³ÛÝ Ç µ³ó¦ : ºõ ݳ ³ë¿ óÝáë³. §ØÇ° . 5 6 ·áõó¿ ÙÇÝã ù³ÕÇó¿ù ½áñáÙÝÝ ¨ ½óáñ»³ÝÝ Áݹ ÝÙÇÝ Ç µ³ó ËÉÇó¿ù : ÂáÛÉ 7 ïáõù »ñÏáóáõÝó ³×»É Ç ÙdzëÇÝ ÙÇÝã¨ Ç ÑáõÝÓë, ¨ Ç Å³Ù³Ý³ÏÇ ÑÝÓáó ³ë³óÇó óÑÝÓáÕëÝ. ù³Õ»ó¿ù Ý³Ë ½áñáÙݹ, ¨ ϳå»ó¿ù ½³Û¹ Ç ËñÓáõÝë ³é Ç 8 Û³Ûñ»É , ¨ ½óáñ»³ÝÝ ÅáÕáí»ó¿ù Ç ßï»Ù³ñ³Ýë ÇÙ¦: (سïÿáë, Ķ, 24-30) 1

5

2

6

Ç ùáõÝ ÉÇÝ»É Ù³ñ¹Ï³Ý - »ñµ Ù³ñ¹ÇÏ ùÝ³Í ¿ÇÝ áõëïDZ - á±ñï»ÕÇó 3 ù³Õ»ëóáõù ... Ç µ³ó - ù³Õ»Ýù ¹»Ý ·ó»Ýù 4 ÙÇ - áã

Áݹ ÝÙÇÝ - Ýñ³ Ñ»ï Ç µ³ó ËÉÇó¿ù - ¹áõñë ѳݻù, åáÏ»ù 7 »ñÏáóáõÝó - »ñÏáõëÝ ¿É 8 ³é Ç Û³Ûñ»É - ³Ûñ»Éáõ ѳٳñ

ì²êÜ î²êÜ Îàôê²Ü²ò 1

Ú³ÛÝų٠ÝٳݻëóÇ ³ñù³ÛáõÃÇõÝ »ñÏÝÇó ï³ëÝ Ïáõë³Ý³ó, áñáó ³é»³É ½É³åï»ñë Çõñ»³Ýóª »ÉÇÝ Áݹ ³é³ç ÷»ë³ÛÇÝ ¨ ѳñëÇÝ: ÐÇÝ·Ý Ç Ýáó³Ý¿ ÛÇÙ³ñù ¿ÇÝ, ¨ ÑÇݷݪ ÇÙ³ëïáõÝù: ÚÇÙ³ñùÝ ³éÇÝ ½É³åï»ñëÝ, ¨ Ó¿Ã Áݹ Çõñ»³Ýë áã µ³ñÓÇÝ: ÆëÏ ÇÙ³ëïáõÝùÝ ³éÇÝ Ó¿Ã ³Ù³Ýáíù Áݹ ɳåï»ñë Çõ2 ñ»³Ýó: ºõ Ç Û³Ù»É ÷»ë³ÛÇÝ , ÝÇñÑ»óÇÝ ³Ù»Ý»ù»³Ý ¨ Ç ùáõÝ ÙïÇÝ: 3 ºõ Ç Ù¿ç ·Çß»ñÇ »Õ¨ µ³ñµ³é. §²Ñ³ ÷»ë³Û ·³Û, ³ñÇ°ù Áݹ ³é³ç Ýáñ³¦: Ú³ÛÝų٠۳ñ»³Ý ³Ù»Ý³ÛÝ Ïáõë³ÝùÝ ¨ ϳ½Ù»óÇÝ ½É³åï»ñë Çõñ»³Ýó: ²ë»Ý ÛÇÙ³ñùÝ óÇÙ³ëïáõÝëÝ. §îá°õù Ù»½ ÛÇõÕáÛ¹ Ó»ñÙ¿, ½Ç ³Ñ³ ßÇç³ÝÇÝ É³åï»ñùë Ù»ñ¦: ä³ï³ë˳ÝÇ »ïáõÝ ÇÙ³ëïáõÝùÝ ¨ ³ë»Ý. §¶áõó¿ áã Çó¿ Ù»½ ¨ Ó»½ µ³õ³Ï³Ý, ³ÛÉ »ñó°Ûù Ç í³×³é³Ï³Ýë ¨ ·Ý»ëçÇ°ù Ó»½¦: Ƶñ¨ Ýáù³ ·Ý³óÇÝ ·Ý»É, »ÏÝ ÷»ë³ÛÝ, ¨ å³ïñ³ëïùÝ ÙïÇÝ Áݹ ÝÙ³ Ç Ñ³ñë³ÝÇëÝ, ¨ ÷³Ï»ó³õ ¹áõéÝÝ: Ú»ïáÛ ·³Ý ¨ ³ÛÉ Ïáõë³ÝùÝ ¨ ³ë»Ý. §î¿°ñ, 4 î¿°ñ, µ³ó Ù»½¦: ܳ å³ï³ë˳ÝÇ »ï ¨ ³ë¿. §²Ù¿Ý ³ë»Ù Ó»½, ÿ áã ·Çï»Ù ½Ó»½: ²ñÃá¯õÝ Ï³ó¿ù, ½Ç áã ·Çï¿ù ½ûñÝ ¨ á㠽ųÙݦ: (سïÿáë, ƺ, 1-13) 1 2

áñáó ³é»³É - áñáÝù í»ñóÝ»Éáí Ç Û³Ù»É ÷»ë³ÛÇÝ - »ñµ áñ ÷»ë³Ý áõß³ó³í

3 4

³ñÇ°ù - í»ñ ϳó»ù ³Ù¿Ý - ëïáõÛ·, ×Çßï, ³ñ¹³ñ¨

43


¸²ê î²êܺðÎàôºðàð¸ 1. ²ÜòÚ²È ¸ºð´²Ú ¢ 63. ²ÝóÛ³É ¹»ñµ³ÛÇ í»ñç³íáñáõÃÛáõÝÝ ¿ -»³É, áñÁ ¹ñíáõÙ ¿ ÑÇÙݳϳÝáõÙ ³ÝóÛ³É Ï³ï³ñÛ³ÉÇ, Ù³ë³Ùµ ¿Éª Ý»ñϳÛÇ ÑÇÙùÇ íñ³: ¢ 64. ²ÝóÛ³É Ï³ï³ñÛ³ÉÇ ÑÇÙùÇó ϳ½ÙíáõÙ ¿. ³) ² ÉÍáñ¹áõÃÛ³Ý Ã»° å³ñ½, û° ³Í³Ýó³íáñ µ³Û»ñÇ ³ÝóÛ³É ¹»ñµ³ÛÁª ³Õ³É-³Õ³ó-³Õ³ó»³É, ·Ã³É-·Ã³ó-·Ã³ó»³É, ½³ñٳݳÉ-½³ñÙ³ó-½³ñÙ³ó»³É, Éáõ³Ý³É-Éáõ³óÉáõ³ó»³É ¨ ³ÛÉÝ. µ) º ÉÍáñ¹áõÃÛ³Ý ³Í³Ýó³íáñ µ³Û»ñÇÝÁª ³Ýó³Ý»É-³Ýó³Ýó»³É, ·ï³Ý»É-·Çï-·ï»³É, ѳï³Ý»É-ѳï-ѳﻳÉ, ï»ë³Ý»É-ï»ë-ï»ë»³É ¨ ³ÛÉÝ. ·) Æ ÉÍáñ¹áõÃÛ³Ý ³Ý ³Í³Ýó áõÝ»óáÕ µ³Û»ñÇÝÁª ÍݳÝÇÙ-ÍÇÝÍÝ»³É, ³ÝϳÝÇÙ-³ÝÏ-³ÝÏ»³É, µáõë³ÝÇÙ-µáõë-µáõ뻳É, Ù»é³ÝÇÙ-Ù»é-ٻ黳É, áõë³ÝÇÙ-áõë-áõë»³É ¨ ³ÛÉÝ. ¹) àô ÉÍáñ¹áõÃÛ³Ý Ã»° å³ñ½, û° ³Í³Ýó³íáñ µ³Û»ñÇÝÁª ³ñ·»ÉáõÉ-³ñ·»É-³ñ·»É»³É, ÃáÕáõÉ-ÃáÕ-ÃáÕ»³É, ÏǽáõÉ-Ï¿½-Ïǽ»³É, Ñ»ÍÝáõÉ-Ñ»Í-ѻͻ³É, ÉÝáõÉ-ÉÇó-Éó»³É ¨ ³ÛÉÝ: ¢ 65. »° ³ÝóÛ³É Ï³ï³ñÛ³ÉÇ ¨ û° Ý»ñϳÛÇ ÑÇÙù»ñÇó ϳ½ÙíáõÙ ¿ º ¨ Æ ÉÍáñ¹áõÃÛ³Ý å³ñ½ µ³Û»ñÇ ³ÝóÛ³É ¹»ñµ³ÛÁ, Áëï áñáõÙ º ÉÍáñ¹áõÃÛ³Ý µ³Û»ñÇÝÁ ÑÇÙݳϳÝáõ٠ϳ½ÙíáõÙ ¿ Ý»ñϳÛÇ ÑÇÙùÇó, ÇëÏ Æ ÉÍáñ¹áõÃÛ³Ý µ³Û»ñÇÝÁª ѳí³ë³ñ³å»ë û° Ý»ñϳÛÇ, û° ³ÝóÛ³É Ï³ï³ñÛ³ÉÇ ÑÇÙù»ñÇó. ûñÇݳϪ ѳݻÉ-ѳݻ³É, ³Í»É-³Í»³É, ëÇñ»É-ëÇñ»³É//ëÇñ»ó»³É, ·áñÍ»É-·áñÍ»³É//·áñÍ»ó»³É, µ³½ÙÇÙ-µ³½Ù»³É//µ³½Ù»ó»³É, ËáñÑÇÙ-ËáñÑ»³É//ËáñÑ»ó»³É, ѳÛÇÙ-ѳۻ³É//ѳۻó»³É ¨ ³ÛÉÝ: ¢ 66. Æ ÉÍáñ¹áõÃÛ³Ý ã, Ý㠳ͳÝó³íáñ ¨ àô ÉÍáñ¹áõÃÛ³Ý ÝáõÙ-ãÇÙ ÷á˳ÝóáõÙáí µ³Û»ñÇ ³ÝóÛ³É ¹»ñµ³ÛÁ ϳ½ÙíáõÙ ¿ ³Û¹ ÝáõÛÝ µ³Û»ñÇ å³ï׳é³Ï³ÝÇ ³ÝóÛ³É Ï³ï³ñÛ³ÉÇ ÑÇÙùÇó, ûñÇݳϪ Ù³ïãÇÙ, å³ï׳é³Ï³ÝÇ ³Ýó. ϳï. ÑÇÙùª Ù³ïáÛó, ³Ýó. ¹»ñµ³Ûª Ù³ïáõó»³É, Ù³ñïÝãÇÙ- Ù³ñïáÛóÙ³ñïáõó»³É, ó³ëÝáõÉ-ó³ëáÛó-ó³ëáõó»³É ¨ ³ÛÉÝ: ´³ó³éáõÃÛáõÝ ¿ ϳ½ÙáõÙ ù³ÕóÝáõÉ µ³ÛÁ, áñÇ ³ÝóÛ³É ¹»ñµ³ÛÝ ¿ª ù³Õó»³É: ì³ñÅáõÃÛáõÝ 41. γ½Ù»É Ñ»ï¨Û³É µ³Û»ñÇ ³ÝóÛ³É ¹»ñµ³ÛÁª ³) ÷áõóÉ, ë·³É, ëï³Ý³É, ëɳݳÉ. µ) ³é³ù»É, ½³ñ¹³ñ»É, ³ñϳݻÉ, Çç³Ý»É. ·) ϳٻÉ(ÇÙ), Ýëï»É(ÇÙ), áõë³Ý»É(ÇÙ), ëݳݻÉ(ÇÙ). ¹) ½»ÝáõÉ, Ñ»ÕáõÉ, ÁÝûéÝáõÉ, ËÝáõÉ: 44


2. ºÜÂ²Î²Ú²Î²Ü ¸ºð´²Ú ¢ 67. ºÝÃ³Ï³Û³Ï³Ý ¹»ñµ³ÛÇ í»ñç³íáñáõÃÛáõÝÝ ¿ áÕ (ϳ٪ ûÕ<³õÕ), áñÁ ¹ñíáõÙ ¿ ÑÇÙݳϳÝáõÙ ³ÝóÛ³É Ï³ï³ñÛ³ÉÇ, Ù³ë³Ùµ ¿Éª Ý»ñϳÛÇ ÑÇÙùÇ íñ³: ¢ 68. ²ÝóÛ³É Ï³ï³ñÛ³ÉÇ ÑÇÙùÇó ϳ½ÙíáõÙ ¿ ² ¨ àô ÉÍáñ¹áõÃÛ³Ý µ³Û»ñÇ »ÝÃ³Ï³Û³Ï³Ý ¹»ñµ³ÛÁ. ûñÇݳϪ ɳÉ- ɳóáÕ, ·Ý³É-·Ý³óáÕ, ó³ÝϳݳÉó³ÝϳóáÕ, ½»ÝáõÉ-½»ÝáÕ, ³ñ·»ÉáõÉ-³ñ·»ÉáÕ ¨ ³ÛÉÝ: ´³ó³éáõÃÛáõÝ »Ý ϳ½ÙáõÙ áñë³É, Ùáõñ³É, Ûáõë³É, Ñá·³É µ³Û»ñÁ, áñáÝó »ÝÃ³Ï³Û³Ï³Ý ¹»ñµ³ÛÁ ϳñáÕ ¿ ϳ½Ùí»É ݳ¨ Ý»ñϳÛÇ ÑÇÙùÇóª áñëáÕ, ÙáõñáÕ, ÛáõëáÕ, Ñá·áÕ. ëñ³Ýù ëáíáñ³µ³ñ ·áñͳÍíáõÙ »Ý ǵñ¨ ·á۳ϳÝ: ¢ 69. àñáß µ³ó³éáõÃÛáõÝÝ»ñáí Ý»ñϳÛÇ ÑÇÙùÇó ϳ½ÙíáõÙ ¿ º ¨ Æ ÉÍáñ¹áõÃÛ³Ý å³ñ½ µ³Û»ñÇ »ÝÃ³Ï³Û³Ï³Ý ¹»ñµ³ÛÁ. ûñ.ª ½ñÏ»É-½ñÏáÕ, ·Ý»É-·ÝáÕ, Û³ÕûÉ-Û³ÕÃáÕ, ³ë»É-³ë³óáÕ (ϳ٪ ³ëáÕ), ËûëÇÙ-ËûëáÕ, ϳÙÇÙ-ϳٻóáÕ (ϳ٪ ϳÙáÕ) ¨ ³ÛÉÝ: ¢ 70. ¼áõ·³Ñ»é³µ³ñ û° Ý»ñϳÛÇ, û° ³ÝóÛ³É Ï³ï³ñÛ³ÉÇ ÑÇÙùÇó ϳñáÕ ¿ ϳ½Ùí»É º ¨ Æ ÉÍáñ¹áõÃÛ³Ý ³Ý ³Í³Ýó³íáñ µ³Û»ñÇ »ÝÃ³Ï³Û³Ï³Ý ¹»ñµ³ÛÁ. ûñÇݳϪ ï»ë³Ý»É-ï»ëáÕ//ï»ë³ÝáÕ, ëå³Ý³Ý»É-ëå³ÝáÕ//ëå³Ý³ÝáÕ, ÍݳÝÇÙ-ÍÝáÕ//ÍݳÝáÕ, áõë³ÝÇÙ-áõëáÕ//áõë³ÝáÕ ¨ ³ÛÉÝ: ¢ 71. Æ ÉÍáñ¹áõÃÛ³Ý ã, Ý㠳ͳÝó³íáñ ¨ àô ÉÍáñ¹áõÃÛ³Ý ÝáõÙ-ãÇÙ ÷á˳ÝóáõÙáí µ³Û»ñÇó »ÝÃ³Ï³Û³Ï³Ý ¹»ñµ³Û ãÇ Ï³½ÙíáõÙ: ì³ñÅáõÃÛáõÝ 42. γ½Ù»É Ñ»ï¨Û³É µ³Û»ñÇ »ÝÃ³Ï³Û³Ï³Ý ¹»ñµ³ÛÁª ³) Ëݹ³É, µ³ñϳݳÉ, ³Õ³É, ëï³Ý³É. µ) ßÇÝ»É, ѳï³Ý»É, ëÇñ»É, ѳñó³Ý»É. ·) µ³½Ù»É(ÇÙ), ßÇç³Ý»É(ÇÙ), ѳۻÉ(ÇÙ), å³ï»ñ³½Ù»É(ÇÙ). ¹) ³éÝáõÉ, ÁÝûéÝáõÉ, Ñ»ÕáõÉ: 2. ÄÊî²Î²Ü ÊàܲðÐàôØ ¢ 72. ¶ñ³µ³ñáõÙ µ³ÛÇ ÅËï³Ï³Ý ËáݳñÑÙ³Ý Ó¨»ñÁ ϳ½ÙíáõÙ »Ý áã ÅËï³Ï³Ýáí ¨ ã Ù³ëÝÇÏáí, ûñÇݳϪ гó áã áõï»Ý (سñÏ., È, 3)= гó ã»Ý áõïáõÙ£ à㠻ÿ ãϳñ»Ù ³éÝ»É µ³ñÇ ÇÝã, ³ÛÉ ãϳÙÇÙ (º½ÝÇÏ, 2-ñ¹, À)=àã û µ³ñÇ µ³Ý ëï»ÕÍ»É ã»Ù ϳñáÕ³ÝáõÙ, ³ÛÉ ã»Ù ϳٻÝáõÙ: ²ñ·»É³Ï³Ý Ññ³Ù³Û³Ï³ÝÁ ëï³ÝáõÙ ¿ ÙÇ° µ³é-Ù³ëÝÇÏÁ, áñÁ ÅËï³Ï³Ý ÇÙ³ëïáí ϳñáÕ ¿ ¹ñí»É ݳ¨ ³å³éÝÇ Å³Ù³Ý³ÏÝ»ñÇ, »ñµ»ÙÝ ¿É ³Ýáñáß ¹»ñµ³ÛÇ íñ³. ûñÇݳϪ ØÇ° »ñ¹Ýáõóáõë ëáõï (سïÃ., º, 33)=êáõï ã»ñ¹í»ë: ¼Ç ÙÇ° ³ñѳٳñÑ»ëó¿ ½»Õµ³ñëÝ (ÂáéÝ., ´, ¿ç 432)=àñ ã³ñѳٳñÑÇ »Õ45


µ³ÛñÝ»ñÇÝ: ØÇ° Ñå³ñï³Ý³É Ç Ù»ÍáõÃÇõÝ ëÝáïÇ (² îÇÙ., ¼, 17)=âÑå³ñï³Ý³É (ãåÇïÇ Ñå³ñï³Ý³É) ëÝáïÇ Ù»ÍáõÃÛ³Ùµ: àã ÅËï³Ï³ÝÁ ¨ ÙÇ° ³ñ·»É³Ï³ÝÁ Ñ³×³Ë µ³Å³ÝíáõÙ »Ý µ³Û»ñÇó áõñÇß µ³é»ñáí, ûñÇݳϪ àã »ñµ»ÙÝ Ç ÏÝáç Ï»ñå³ñ³Ýë »ñ¨¿ñ (º½ÝÇÏ, 1-ÇÝ, ƺ))=ºñµ»ÙÝ ÏÝáç Ï»ñå³ñ³Ýùáí ã¿ñ »ñ¨³: ¼Ç ÙÇ° »ñµ¿ù ѳñó»ë ½ù³ñÇ ½áïÝ ùá (سïÃ., ¸, 6-7)=àñ »ñµ»ù ùá áïùÁ ãË÷»ë ù³ñÇ: ²Ü²è²Î àð¸ÆÜ 1

²éÝ ÙÇáç ¿ÇÝ »ñÏáõ áñ¹Çù : ²ë¿ Ïñïë»ñÝ Ç Ýáó³Ý¿ óѳÛñÝ. §Ð³°Ûñ, ïá°õñ 2 ÇÝÓ µ³ÅÇÝ, áñ ³ÝϳÝÇ ÛÁÝãÇó¹¦ : ºõ ݳ µ³Å³Ý»³ó Ýáó³ ½Ï»³ÝëÝ: ºõ Û»ï 3 4 áã µ³½áõÙ ³õáõñó ÅáÕáí»³É ½³Ù»Ý³ÛÝ Ïñïë»ñ áñ¹õáÛݪ ·Ý³ó Û³ß˳ñÑ Ñ»éÇ ¨ ³Ý¹ í³ïÝ»³ó ½ÇÝãë Çõñ, ½Ç Ï»³Ûñ ³Ý³é³Ïáõû³Ùµ: ºõ ǵñ¨ ëå³5 é»³ó ½³Ù»Ý³ÛÝ, »Õ¨ ëáí ë³ëïÇÏ Û³ß˳ñÑÇÝ Û³ÛÝÙÇÏ , ¨ ëÏë³õ ÇÝùÝ ãù³6 õáñ»É: ºõ ·Ý³ó»³É Û³ñ»ó³õ Ç ÙÇ áÙÝ Ç ù³Õ³ù³óõáó ³ß˳ñÑÇÝ ³ÛÝáñÇÏ. ¨ ÛÕ»³ó ½Ý³ Û³·³ñ³Ï Çõñ ³ñ³Í»É Ëá½ë: ºõ ó³ÝϳÛñ ÉÝáõÉ ½áñáí³ÛÝ Çõñ Û»Õ7 ç»ñ¿Ý, ½áñ Ëá½ùÝ áõï¿ÇÝ, ¨ áã áù ï³Ûñ ÝÙ³: ºõ »Ï»³É Ç ÙÇïë Çõñª ³ë¿. §ø³Ýǯ í³ñÓϳÝù Çó»Ý Ç ï³Ý Ñûñ ÇÙáÛ Ñ³ó³ÉÇóù, ¨ »ë ³ëï ëáí³Ù³Ñ ÏáñÝãÇÙ: Ú³ñáõó»³É ·Ý³óÇó ³é ѳÛñ ÇÙ ¨ ³ë³óÇó óݳ. г°Ûñ, Ù»Õ³Û Û»ñ8 ÏÇÝë ¨ ³é³çÇ ùá , ¨ á°ã ¨ë »Ù ³ñųÝÇ Ïáã»É áñ¹Ç ùá. ³ñ³° ½Çë ǵñ¨ ½ÙÇ Ç í³ñÓϳݳó ùáó¦: ºõ Û³ñáõó»³É »ÏÝ ³é ѳÛñ Çõñ: ºõ ÙÇÝã¹»é ѻ鳷áÛÝ ¿ñ, 9 »ï»ë ½Ý³ ѳÛñÝ ¨ ·Ã³ó³õ, Û³ñ»³õ ¨ ÁÝóó³õ Áݹ ³é³ç, ³Ýϳõ ½å³ñ³Ýáó³õÝ Ýáñ³ ¨ ѳٵáõñ»³ó ½Ý³: ºõ ³ë¿ óݳ áñ¹ÇÝ. §Ð³°Ûñ, Ù»Õ³Û Û»ñÏÇÝë ¨ ³é³çÇ ùá, á°ã ¨ë »Ù ³ñųÝÇ Ïáã»É áñ¹Ç ùá¦: ²ë¿ ѳÛñÝ óͳé³Ûë Çõñ. 10 11 §ì³Õí³Õ³ÏÇ Ñ³Ý¿°ù ½å³ïÙáõ׳ÝÝ ³é³çÇÝ ¨ ³·áõó¿°ù ÝÙ³ , ¨ ïá°õù ½Ù³ï³ÝÇÝ Ç Ó»éë Ýáñ³ ¨ ÏûßÇÏë Ûáïë Ýáñ³: ºõ ³Í¿°ù ½»½Ý å³ñ³ñ³Ï, ½»12 Ý¿ù. Ï»ñÇóáõù ¨ áõñ³Ë ÉÇóáõù: ¼Ç ³Ûë áñ¹Ç ÇÙ Ù»é»³É ¿ñ ¨ »Ï»³ó , Ïáñáõë»³É ¿ñ ¨ ·ï³õ¦: ºõ ëÏë³Ý áõñ³Ë ÉÇÝ»É: 13 ºõ ¿ñ »ñ¿ó áñ¹Ç Ýáñ³ Û³·³ñ³ÏÇ . ¨ ÙÇÝã¹»é ·³Ûñ ¨ Ù»ñÓ »Õ¨ Ç ïáõÝÝ, 14 Éáõ³õ ½Ó³ÛÝ »ñ·áó ¨ ½å³ñáõó: ºõ Ïáã»ó»³É ³é ÇÝùÝ ½ÙÇ Ç Í³é³ÛÇóݪ ѳñó³Ý¿ñ, ÿ ½Ç±Ýã Çó¿ ³ÛÝ: ºõ ݳ ³ë¿ óݳ. §¼Ç »Õµ³Ûñ ùá »Ï»³É ¿, ¨ »½»Ý ѳÛñ ùá ½»½Ý å³ñ³ñ³Ï, ½Ç áÕç³Ùµ ÁÝϳɳõ ½Ý³¦: ´³ñϳó³õ ¨ áã ϳٿñ Ùï³Ý»É, ¨ ѳÛñÝ »É»³É ³ñï³ùëª ³Õ³ã¿ñ ½Ý³: ä³ï³ë˳ÝÇ »ï ¨ ³ë¿ óѳÛñÝ. §²Ûë ù³Ýǯ ³Ùù »Ý, ½Ç ͳé³Û»Ù ù»½ ¨ »ñµ¿ù ½å³ïáõÇñ³Ý³õ ùáí 15 16 17 áã ³ÝóÇ . áõÉ ÙÇ »ñµ¿ù áã »ïáõñ ÇÝÓ, ½Ç áõñ³Ë »Õ¿ó Áݹ µ³ñ»Ï³Ùë ÇÙ: 18 19 Úáñų٠»ÏÝ áñ¹Ç¹ ùá ³Û¹, áñ »Ï»ñ ½Ï»³Ýë ùá Áݹ åáéÝÇÏë, ½»Ý»ñ ¹Ù³ 20 ½»½Ý å³ñ³ñ³Ï¦: ºõ ³ë¿ óݳ. §àñ¹»³Ï, ¹áõ ѳݳ峽 Áݹ Çë »ë, ¨ ³Ù»46


ݳÛÝ áñ ÇÝã ÇÙ ¿ª ùá ¿: ²ÛÉ áõñ³Ë ÉÇÝ»É ¨ Ëݹ³É å³ñï ¿ñ, ½Ç »Õµ³Ûñ ùá ³Ûë Ù»é»³É ¿ñ ¨ »Ï»³ó, Ïáñáõë»³É ¿ñ ¨ ·ï³õ¦: (Ôáõϳë, ĺ, 11-32) 1

³éÝ ÙÇáç ¿ÇÝ »ñÏáõ áñ¹Çù ÙÇ Ù³ñ¹ áõÝ»ñ »ñÏáõ áñ¹Ç 2 ÛÁÝãÇó¹ - ùá áõÝ»óí³ÍùÇó 3 Û»ï áã µ³½áõÙ ³õáõñó - áã ß³ï ûñ»ñÇó Ñ»ïá 4 ÅáÕáí»³É ... áñ¹õáÛÝ - áñ¹ÇÝ ÅáÕáí»Éáí 5 Û³ß˳ñÑÇÝ Û³ÛÝÙÇÏ - ³ÛÝ ³ß˳ñÑáõÙ 6 Û³ñ»ó³õ Ç ÙÇ áÙÝ Ç ù³Õ³ù³óõáó ù³Õ³ù³óÇÝ»ñÇó Ù»ÏÇ Ùáï Ùï³í 7 »Ï»³É Ç ÙÇïë Çõñ - Ë»ÉùÇ ·³Éáí 8 Ù»Õ³Û Û»ñÏÇÝë ¨ ³é³çÇ ùá Ù»Õ³íáñ »Ù »ñÏÝùÇ ¨ ùá ³éç¨ 9 Û³ñ»³õ - í»ñ ϳó³í

10

³·áõó¿°ù ÝÙ³ - ѳ·óñ»°ù Ýñ³Ý ïá°õù - ïí»°ù (ѳ·óñ»°ù) 12 »Ï»³ó - ϻݹ³Ý³ó³í 13 Û³·³ñ³ÏÇ - ³·³ñ³ÏáõÙ 14 Éáõ³õ - Éë»ó 15 ½å³ïáõÇñ³Ý³õ ùáí áã ³ÝóÇ ùá å³ïí»ñÇó ¹áõñë ã»Ï³ 16 áã »ïáõñ - ãïí»óÇñ 17 »Õ¿ó - ÉÇݻ٠18 »Ï»ñ - Ï»ñ³í 19 ¹Ù³ - ¹ñ³Ý, ¹ñ³ ѳٳñ 20 Áݹ Çë - ÇÝÓ Ñ»ï 11

´. ÐàÈàìàôØ

¸²ê î²êܺðºøºðà𸠲Üì²Ü²Î²Ü ÐàÈàìàôØ ¢ 73. ¶ñ³µ³ñáõÙ ÑáÉáííáõÙ »Ý ·áÛ³Ï³Ý ³ÝáõÝÝ»ñÁ, ¹»ñ³ÝáõÝÝ»ñÁ, ³Í³Ï³ÝÝ»ñÁ, Ãí³Ï³ÝÝ»ñÁ, ÇÝãå»ë ݳ¨ ³Ýáñáß, ³ÝóÛ³É ¨ »ÝÃ³Ï³Û³Ï³Ý ¹»ñµ³ÛÝ»ñÁ: ¢ 74. ¶ñ³µ³ñÝ áõÝÇ í»ó ÑáÉáíª áõÕճϳÝ, ѳÛó³Ï³Ý, ë»é³Ï³Ý, ïñ³Ï³Ý, µ³ó³é³Ï³Ý ¨ ·áñÍdzϳÝ: Ü»ñ·áÛ³Ï³Ý ÑáÉáíÇ ÇÙ³ëïÁ ¹ñë¨áñíáõÙ ¿ ïñ³Ï³Ý áõ ѳÛó³Ï³Ý ÑáÉáíÝ»ñáí ¨ Ç Ý³Ë¹ñáí (ï»°ë ¢ 90): ¢ 75. ²ÝáõÝÝ»ñÁ ÑáÉáííáõÙ »Ý ѳٳå³ï³ëË³Ý ÑáÉáíÇãÝ»ñáí, áñáÝù ·áñͳÍíáõÙ »Ý ûù ÑáÉáíÝ»ñáõÙ ¨ óáõÛó »Ý ï³ÉÇë ÑáÉáíáõÙÁ: ¶ñ³µ³ñáõÙ ÑáÉáíÇãÝ»ñÁ ÑÇÝ·Ý »Ýª ³, », Ç, á, áõ: 47


1. ä²ð¼ ºì ʲèÜ ÐàÈàìàôØ ¢ 76. ¶ñ³µ³ñáõÙ ³ÝáõÝÝ»ñÁ ÑáÉáííáõÙ »Ý Ù»Ï Ï³Ù »ñÏáõ ÑáÉáíÇãáí: Àëï ³Û¹Ù ÑáÉáíáõÙÁ ÉÇÝáõÙ ¿ å³ñ½ ¨ ˳éÝ: ¢ 77. ä³ñ½ ÑáÉáíÙ³Ý ¹»åùáõÙ µ³éÁ »½³ÏÇ ¨ Ñá·Ý³ÏÇ ÃíÇ µáÉáñ ûù ÑáÉáíÝ»ñáõÙ áõÝ»ÝáõÙ ¿ Ù»Ï ÑáÉáíÇã: ¶ñ³µ³ñÝ áõÝÇ ÑÇÝ· å³ñ½ ÑáÉáíáõÙª ², º, Æ, à, àô: ʳéÝ ÑáÉáíÙ³Ý ¹»åùáõÙ µ³éÝ áõÝ»ÝáõÙ ¿ »ñÏáõ ÑáÉáíÇã, áñáÝóÇó Ù»ÏÁ ѳݹ»ë ¿ ·³ÉÇë »½³ÏÇ ë»é³Ï³Ý, ïñ³Ï³Ý ¨ µ³ó³é³Ï³Ý ÑáÉáíÝ»ñáõÙ, ÇëÏ ÙÛáõëÁª »½³ÏÇ ·áñÍdzϳÝáõÙ ¨ Ñá·Ý³ÏÇ ÃíÇ µáÉáñ ûù ÑáÉáíÝ»ñáõÙ: ¶ñ³µ³ñÝ áõÝÇ »ñÏáõ ˳éÝ ÑáÉáíáõÙª Æ-², à-²: ²ÛëåÇëáí, ·ñ³µ³ñáõ٠ϳ Ûáà ÑáÉáíáõÙª ², º, Æ, à, àô, Æ-², à-²: ¶ñ³µ³ñáõÙ, »Ã» ѳßíÇ ã³éÝ»Ýù ÙÇ ù³ÝÇ ¹»åù»ñ, ³å³ áñáß³ÏÇ Ï³ÝáÝÝ»ñ ãÏ³Ý ÇٳݳÉáõ ѳٳñ, û áñ µ³éÁ áñ ÑáÉáíÙ³ÝÝ ¿ å³ïϳÝáõÙ: ¸ñ³ ѳٳñ å»ïù ¿ ¹ÇÙ»É ·ñ³µ³ñÇ µ³é³ñ³ÝÝ»ñÇÝ, áñï»Õ ³Ù»Ý ÙÇ ÑáÉáííáÕ ³Ýí³Ý ¹ÇÙ³ó ÙÇßï ïñíáõÙ »Ý Ýñ³ »½³ÏÇ ¨ Ñá·Ý³ÏÇ ë»é³Ï³Ý ϳ٠»½³ÏÇ ë»é³Ï³Ý ¨ ·áñÍÇ³Ï³Ý ÑáÉáí³Ó¨»ñÁ: 2. ²ðî²øÆÜ ºì ܺðøÆÜ ÂºøàôØ ¢ 78. ²ÝáõÝÝ»ñÁ ÑáÉáííáõÙ »Ý ϳ٠³ñï³ùÇÝ, ϳ٠ݻñùÇÝ Ã»ùٳٵ: ̳ÝáÃáõÃÛáõÝ. ²ñï³ùÇÝ áõ Ý»ñùÇÝ Ã»ùáõÙ ³Ýí³ÝáõÙÝ»ñÇó µ³óÇ, ·ñ³µ³ñÇ ¹³ë³·ñù»ñáõÙ ·áñͳÍíáõÙ »Ý ³ÛÉ ³Ýí³ÝáõÙÝ»ñª Ó³Ûݳíáñ ¨ µ³Õ³Ó³ÛÝ, í»ñç³¹ñ³Ï³Ý ¨ Ý»ñ¹ñ³Ï³Ý, Ñ»ïÙ³ëÝϳíáñ ¨ ÙÇçÙ³ëÝϳíáñ ÑáÉáíáõÙÝ»ñ: ²ñï³ùÇÝ Ã»ùÙ³Ý ¹»åùáõÙ ÑáÉáíÇãÁ ¹ñíáõÙ ¿ µ³éÇ í»ñçáõÙ, ûñÇݳϪ Ó³ÛÝ -Ç, ·³ÝÓ -áõ, ³ñÙ³ï -áÛ: Ü»ñùÇÝ Ã»ùÙ³Ý ¹»åùáõÙ ÑáÉáíÇãÁ ¹ñíáõÙ ¿ µ³éÇ í»ñçÇÝ µ³Õ³Ó³ÛÝÇó ³é³ç, ûñÇݳϪ ·³·³ÃÝ - ·³·³Ã³Ý, ³ëïÕ ³ëï»Õ, ѳñëÝ - ѳñëÇÝ: Æ, à, àô å³ñ½ ¨ à-² ˳éÝ ÑáÉáíáõÙÝ»ñÝ áõÝ»Ý ÙdzÛÝ ³ñï³ùÇÝ, º å³ñ½ ÑáÉáíáõÙÁª ÙdzÛÝ Ý»ñùÇÝ, ÇëÏ ² å³ñ½ ¨ Æ-² ˳éÝ ÑáÉáíáõÙÝ»ñÁª ¨° ³ñï³ùÇÝ, ¨° Ý»ñùÇÝ Ã»ùáõÙ: 3. ÐàÈàìܺðÆ Î²¼ØàôÂÚàôÜÀ ¢ 79. º½³ÏÇ áõÕճϳÝÁ µ³éÇ áõÕÇÕ, ëϽµÝ³Ï³Ý Ó¨Ý ¿, ûñÇݳϪ ïÇï³Ý, ëÇñï, ³ñÙ³ï, Íáí, ÓáõÏÝ, ·³éÝ, áëÏñ, ³ëïÕ, ݳѳݷ, å³ï³ÝÇ: ¢ 80. Ðá·Ý³ÏÇ áõÕճϳÝÁ ϳ½ÙíáõÙ ¿ »½³ÏÇ áõÕճϳÝÇóª ù ÑáÉáí³48


Ï»ñï Ù³ëÝÇÏáí, ûñÇݳϪ ïÇï³Ýù, ëÇñïù, ³ñÙ³ïù, Íáíù, ݳѳݷù, å³ï³ÝÇù: Ü»ñùÇÝ Ã»ùÙ³Ý »ÝóñÏíáÕ ³ÛÝ µ³é»ñÁ, áñáÝù í»ñç³ÝáõÙ »Ý (Á)Ý, (Á)ñ, (Á)Õ µ³Õ³Ó³ÛÝÝ»ñáí, Ñá·Ý³ÏÇ áõÕճϳÝáõÙ ³Û¹ µ³Õ³Ó³ÛÝÝ»ñÇó ³é³ç ëï³ÝáõÙ »Ý áõ, Ç, » Ó³ÛݳíáñÝ»ñÁ, Áëï áñáõÙ Ý-Çó ³é³çª áõ ϳ٠Ç, ÇëÏ ñÇó ¨ Õ-Çó ³é³çª », ûñÇݳÏ, ÓáõÏÝ - ÓÏáõÝù, ·³éÝ - ·³éÇÝù, áëÏñ- áëÏ»ñù, ³ëïÕ - ³ëï»Õù: ¶ñ³µ³ñáõÙ Ï³Ý ù Ù³ëÝÇÏáí ϳ½Ùí³Í µ³é»ñ, áñáÝù ѳٳå³ï³ëË³Ý »½³ÏÇ Ó¨ ãáõÝ»Ý ¨ ÏáãíáõÙ »Ý ³Ý»½³Ï³Ý ³ÝáõÝÝ»ñ, ûñÇݳϪ ³ãù, µ³ñù, ϳéù, Ë»Éù, ã³ñÇù, ½³ñÙ³Ýù, гÛù, ìÇñù, øáõß³Ýù ¨ ³ÛÉÝ: ²Ý»½³Ï³Ý µ³é»ñÁ ÑáÉáííáõÙ »Ý Ñá·Ý³ÏÇ Ãíáí ¨ ÇÙ³ëïáí ÁÙµéÝíáõÙ »Ý áñå»ë »½³ÏÇ Ï³Ù Ñá·Ý³ÏÇ: ̳ÝáÃáõÃÛáõÝ. ¶ñ³µ³ñáõÙ ·áñͳÍíáõÙ »Ý Ñá·Ý³ÏÇáõÃÛáõÝ Ý߳ݳÏáÕ ³ÛÉ Ï³ñ·Ç Ù³ëÝÇÏÝ»ñ, áñáÝù ¹ñí»Éáí ÙÇ ß³ñù µ³é»ñÇ íñ³, ³ñï³Ñ³ÛïáõÙ »Ý ѳí³ù³Ï³Ý ÇÙ³ëï: гí³ù³Ï³Ý-Ñá·Ý³Ï»ñï Ù³ëÝÇÏÝ»ñÝ »Ýª ³) -³Ï³Ýª ½ûñ³Ï³Ý (=½ÇÝíáñÝ»ñ), ·áõë³Ý³Ï³Ý, µ) -³Ýª ÓdzÝ, Çß³Ý Ï³Ù Çß³Ýù (=¿ß»ñ). ·) -³ÝǪ ³õ³·³ÝÇ, »ñÇó³ÝÇ, ³½³ï³ÝÇ, ݳٳϳÝÇ, ¹) -»³Ýª ݳ˳ñ³ñ»³Ý, µ»ñ¹»³Ý, ÃÕû³Ý, Ùá·»³Ý, Ëá½»³Ý (=Ëá½»ñ), ») -»³ñ, -»ñª í³Ý»³ñ//í³Ý»ñ (=í³Ýù»ñ), µ³Ý»³ñ (=Ëáëù»ñ, µ³Ý³í»×), ½) -ÇϪ Ù³ñ¹ÇÏ, ¿) -Ý»³ñª ݳõÏÝ»³ñ (=ݳí³ÏÝ»ñ), µ³ñÓÏÝ»³ñ (=µ³ñÓÇÏÝ»ñ), Á) -áïǪ áëÏñáïÇ (=áëÏáñÝ»ñ), ÷áñáïÇ, Ã) -áñ»³Û, áñ³Ûª ³ñïáñ»³Û//³ñïáñ³Û (=³ñï»ñ), í³Ýáñ»³Û//í³Ýáñ³Û (=í³Ýù»ñ), Å) -ïǪ Ù³ÝÏïÇ (=Ù³ÝáõÏÝ»ñ): ¢ 81. º½³ÏÇ Ñ³Ûó³Ï³ÝÁ Ó¨áí ÝÙ³Ý ¿ »½³ÏÇ áõÕճϳÝÇÝ, ÇëÏ Ñá·Ý³ÏÇ Ñ³Ûó³Ï³ÝÁ ϳ½ÙíáõÙ ¿ Ñá·Ý³ÏÇ áõÕճϳÝÇóª ù-Ý ÷á˳ñÇÝ»Éáí ë ÑáÉáí³Ï»ñï Ù³ëÝÇÏáí, ûñÇݳϪ ëÇñïù - ëÇñïë, ÓÏáõÝù - ÓÏáõÝë, ³ëï»Õù - ³ëï»Õë: àñáßÛ³É ³éÙ³Ý ¹»åùáõ٠ѳÛó³Ï³Ý ÑáÉáíÁ ëϽµÇó ëï³ÝáõÙ ¿ ½ ݳ˹ÇñÁª ½ïÕ³Û - ½ïÕ³Ûë: ¢ 82. º½³ÏÇ ë»é³Ï³ÝÁ ϳ½ÙíáõÙ ¿ »½³ÏÇ áõÕճϳÝÇó: ²ñï³ùÇÝ Ã»ùÙ³Ý ¹»åùáõÙ »½³ÏÇ ë»é³Ï³ÝÁ ëï³ÝáõÙ ¿ Ç, áõ, á, ³ ÑáÉáíÇãÝ»ñÁ, Áݹ áñáõÙ á ¨ ³ ÑáÉáíÇãÝ»ñÇ íñ³ ³í»É³ÝáõÙ ¿ ݳ¨ Û, ûñÇݳϪ ëÇñï - ëñïÇ, ݳѳݷ - ݳѳݷÇ, Íáí - Íáíáõ, ³ñÙ³ï - ³ñÙ³ïáÛ, å³ï³ÝÇ,- å³ï³ÝõáÛ, ïÇï³Ý - ïÇï³Ý³Û: Ü»ñùÇÝ Ã»ùÙ³Ý ¹»åùáõÙ »½³ÏÇ ë»é³Ï³ÝÁ µ³éÇ í»ñçÇÝ µ³Õ³Ó³ÛÝÇó (Ý, ñ, Õ) ³é³ç ëï³ÝáõÙ ¿ ³, Ç, » ÑáÉáíÇãÝ»ñÁ, Áëï áñáõÙ Ý-Çó ³é³çª ³ ϳ٠Ç, ÇëÏ ñ-Çó ¨ Õ-Çó ³é³çª », ûñÇݳÏ, ÓáõÏÝ - ÓϳÝ, ·³éÝ - ·³éÇÝ, áëÏñ - áëÏ»ñ, ³ëïÕ- ³ëï»Õ: 49


¢ 83. Ðá·Ý³ÏÇ ë»é³Ï³ÝÁ ϳ½ÙíáõÙ ¿ »½³ÏÇ ë»é³Ï³ÝÇóª ó ÑáÉáí³Ï»ñï Ù³ëÝÇÏáí, áñÇó ³é³ç µ³é³í»ñçÇ Û-Ý ÁÝÏÝáõÙ ¿, ûñÇݳϪ ëñïÇ-ëñïÇó, Íáíáõ-Íáíáõó, ÓϳÝ-ÓϳÝó, áëÏ»ñ-áëÏ»ñó, ³ñÙ³ïáÛ-³ñÙ³ïáó, ïÇï³Ý³ÛïÇï³Ý³ó: ʳéÝ ÑáÉáíáõÙÝ»ñÇ ¹»åùáõÙ »½³ÏÇ ë»é³Ï³ÝÇ Ç ¨ á ÑáÉáíÇãÝ»ñÁ Ñá·Ý³ÏÇ ë»é³Ï³ÝáõÙ ÷á˳ñÇÝíáõÙ »Ý ³ ÑáÉáíÇãáíª Ý³Ñ³Ý·Ç - ݳѳݷ³ó, ·³éÇÝ- ·³é³Ýó, å³ï³ÝõáÛ - å³ï³Ý»³ó: ¢ 84. º½³ÏÇ ïñ³Ï³ÝÁ ÑÇÙݳϳÝáõ٠ϳ½ÙíáõÙ ¿ »½³ÏÇ ë»é³Ï³ÝÇ ÝÙ³Ý: î³ñµ»ñáõÃÛáõÝÝ ³ÛÝ ¿, áñ à-² ˳éÝ ÑáÉáíÙ³Ý ÙÇ ù³ÝÇ µ³é»ñ »½³ÏÇ ïñ³Ï³ÝáõÙ áÛ í»ñç³íáñáõÃÛáõÝÇó µ³óÇ, áõÝ»ÝáõÙ »Ý ݳ¨ áç í»ñç³íáñáõÃÛáõÝÁ, ûñÇݳϪ ï»ÕõáÛ Ï³Ù ï»Õõáç, ³Û·õáÛ Ï³Ù ³Û·õáç: ´³óÇ ³Û¹, à ÑáÉáíÙ³Ý áñáß ³ÝáõÝÝ»ñ »½³ÏÇ ïñ³Ï³ÝáõÙ ëï³ÝáõÙ »Ý áõÙ ÑáÉáí³Ï»ñï Ù³ëÝÇÏÁª ÑÇÝ-ÑÝáõÙ, ³ç-³çáõÙ, ÇÙ-ÇÙáõÙ, ÙÇ-ÙÇáõÙ ¨ ³ÛÉÝ: ¢ 85. Ðá·Ý³ÏÇ ïñ³Ï³ÝÁ Ó¨áí ÝÙ³Ý ¿ Ñá·Ý³ÏÇ ë»é³Ï³ÝÇÝ: ¢ 86. ´³ó³é³Ï³Ý ÑáÉáíÁ ëϽµÇó áõÝ»ÝáõÙ ¿ ëáíáñ³µ³ñ Ç Ý³Ë¹ÇñÁ (³Ûɨª ½, ³é, Áݹ, Áëï ݳ˹ÇñÝ»ñ), áñÁ Ó³Ûݳíáñáí ëÏëíáÕ µ³éÇó ³é³ç ¹³éÝáõÙ ¿ Û ¨ ·ñíáõÙ µ³éÇÝ Ùdzó³Í: º½³ÏÇ µ³ó³é³Ï³ÝÁ ϳ½ÙíáõÙ ¿ »½³ÏÇ ïñ³Ï³ÝÇó: ²ñï³ùÇÝ Ã»ùÙ³Ý ², à ¨ à-² ÑáÉáíáõÙÝ»ñÇ ¹»åùáõÙ »½³ÏÇ µ³ó³é³Ï³ÝÁ ϳ½ÙíáõÙ ¿ »½³ÏÇ ïñ³Ï³ÝÇ íñ³ ëϽµÇó Ç Ý³Ë¹Çñ ³í»É³Ý³Éáíª ïÇï³Ý³Û-Ç ïÇï³Ý³Û, ³ñÙ³ïáÛ-Û³ñÙ³ïáÛ, å³ï³ÝõáÛ-Ç å³ï³ÝõáÛ: ØÛáõë ÑáÉáíáõÙÝ»ñÇ ¹»åùáõÙ »½³ÏÇ µ³ó³é³Ï³ÝÁ ëϽµÇó áõÝ»ÝáõÙ ¿ Ç Ý³Ë¹ÇñÁ, ÇëÏ í»ñçÇóª ¿ ÑáÉáí³Ï»ñï Ù³ëÝÇÏÁ, Áݹ áñáõÙ ¿-Çó ³é³ç Ç ¨ áõ ÑáÉáíÇãÝ»ñÁ ëÕíáõÙ »Ýª ÓϳÝ-Ç Óϳݿ, ³ëï»Õ-Û³ëï»Õ¿, ëñïÇ-Ç ëñï¿, ݳѳݷ-Ç Ý³Ñ³Ý·¿, Íáíáõ-Ç Íáí¿: àô ÑáÉáíÇãÁ áñáß ¹»åù»ñáõÙ å³Ñå³ÝíáõÙ ¿ª Ç Ëñ³ïáõ¿, Ç ½³ñ¹áõ¿: ̳ÝáÃáõÃÛáõÝ. º½³ÏÇ ïñ³Ï³ÝáõÙ áç-áí ¨ áõÙ-áí í»ñç³óáÕ µ³é»ñÁ »½³ÏÇ µ³ó³é³Ï³ÝáõÙ ëï³ÝáõÙ »Ý ¿ª ï»Õõáç-Ç ï»Õõáç¿, ³çáõÙ-Û³çÙ¿: ¢ 87. Ðá·Ý³ÏÇ µ³ó³é³Ï³ÝÁ ϳ½ÙíáõÙ ¿ Ñá·Ý³ÏÇ ïñ³Ï³ÝÇ íñ³ ëϽµÇó Ç Ý³Ë¹Çñ ³í»É³Ý³Éáíª ëñïÇó-Ç ëñïÇó, Íáíáõó-Ç Íáíáõó, ³ñÙ³ïáó-Û³ñÙ³ïáó, ïÇï³Ý³ó-Ç ïÇï³Ý³ó, ÓϳÝó-Ç ÓϳÝó, ³ëï»Õó-Û³ëï»Õó, ݳѳݷ³ó-Ç Ý³Ñ³Ý·³ó, å³ï³Ý»³ó-Ç å³ï³Ý»³ó: ¢ 88. º½³ÏÇ ·áñÍdzϳÝÁ ϳ½ÙíáõÙ ¿ »½³ÏÇ ë»é³Ï³ÝÇóª õ, í, µ ÑáÉáí³Ï»ñï Ù³ëÝÇÏÝ»ñáí: º½³ÏÇ ë»é³Ï³ÝáõÙ ³ ¨ á ÑáÉáíÇãÝ»ñÇó Ñ»ïá »Õ³Í ÛÝ ÁÝÏÝáõÙ ¿: õ-Á ¹ñíáõÙ ¿ ³ ¨ Ç ÑáÉáíÇãÝ»ñÇó Ñ»ï᪠ïÇï³Ý³õ, ëñïÇõ, í-ݪ á ÑáÉáíÇãÇó Ñ»ï᪠³ñÙ³ïáí, µ-ݪ Ý, ñ, Õ µ³Õ³Ó³ÛÝÝ»ñáí í»ñç³óáÕ ÑÇÙùÇ íñ³, Áݹ áñáõÙ 50


µ-Çó ³é³ç Ý-Ý ¹³éÝáõÙ ¿ Ùª ÓϳÝ-Óϳٵ, áëÏ»ñ-áëÏ»ñµ, ³ëï»Õ-³ëï»Õµ: àô ÑáÉáíÙ³Ý ¹»åùáõÙ »½³ÏÇ ·áñÍdzϳÝÁ áñ¨¿ ÑáÉáí³Ï»ñï Ù³ëÝÇÏ ãÇ ëï³ÝáõÙ. ë»é.ª Íáíáõ, ·áñÍ.` Íáíáõ: ʳéÝ ÑáÉáíáõÙÝ»ñÇ ¹»åùáõÙ Ç ¨ á ÑáÉáíÇãÝ»ñÁ ÷á˳ñÇÝíáõÙ »Ý ³-áíª Ý³Ñ³Ý·Ç-ݳѳݷ³õ, ·³éÇÝ-·³é³Ùµ, å³ï³ÝõáÛ-å³ï³Ý»³õ: ¢ 89. Ðá·Ý³ÏÇ ·áñÍdzϳÝÁ ϳ½ÙíáõÙ ¿ »½³ÏÇ ·áñÍdzϳÝÇóª ù ÑáÉáí³Ï»ñï Ù³ëÝÇÏáíª ëñïÇõ-ëñïÇõù, ³ñÙ³ïáí-³ñÙ³ïáíù, Íáíáõ-Íáíáõù, Óϳٵ-Óϳٵù, ïÇï³Ý³õ-ïÇï³Ý³õù(ûù), ³ëï»Õµ-³ëï»Õµù, å³ï³Ý»³õ-å³ï³Ý»³õù(»ûù): ¢ 90. º½³ÏÇ Ý»ñ·á۳ϳÝÇ ÇÙ³ëïÝ ³ñï³Ñ³ÛïíáõÙ ¿ Ç(Û) ݳ˹ñáí ¨ »½³ÏÇ ïñ³Ï³Ýáíª Ç Ý³Ñ³Ý·Ç=ݳѳݷáõÙ, Ç ï³Ý, Ç Íáíáõ, Ç ¹ëï»ñ, Û³ëï»Õ: ²ñï³ùÇÝ Ã»ùÙ³Ý ², à ¨ à-² ÑáÉáíÙ³Ý µ³é»ñÇ »½³ÏÇ Ý»ñ·á۳ϳÝÇ ÇÙ³ëïÁ ¹ñë¨áñíáõÙ ¿ Ç(Û) ݳ˹ñáí ¨ »½³ÏÇ ³Ýáñáß Ñ³Ûó³Ï³Ýáíª Ç ïÇï³Ý=ïÇï³ÝÇ Ù»ç, Ç ·»ï, Ç ÷áßÇ: ̳ÝáÃáõÃÛáõÝ. 1. à ÑáÉáíÙ³Ý ÙÇ ß³ñù µ³é»ñ »½³ÏÇ Ý»ñ·á۳ϳÝÇ ÇÙ³ëïÝ ³ñï³Ñ³Ûï»Éáõ ѳٳñ ÁݹáõÝáõÙ »Ý Ç ÑáÉáíÇãÁª Ç ÃÕÃÇ=ÃÕÃáõÙ, Ç ïÕÙÇ, Û»ñ³½Ç: Ðá·Ý³ÏÇ Ý»ñ·á۳ϳÝÇ ÇÙ³ëïÝ ³ñï³Ñ³ÛïíáõÙ ¿ Ç(Û) ݳ˹ñáí ¨ Ñá·Ý³ÏÇ ³Ýáñáß Ñ³Ûó³Ï³Ýáíª Ç ïáõÝë=ïÝ»ñáõÙ, Ç Íáíë, Û³·³ñ³Ïë, Ç å³ï³ÝÇë: ¶ñ³µ³ñáõ٠ѳïáõÏ ³ÝáõÝÝ»ñÇ Ý»ñ·á۳ϳÝÇ ÇÙ³ëïÁ Ù»Í Ù³ë³Ùµ ¹ñë¨áñíáõÙ ¿ Ç(Û) ݳ˹ñáí ¨ ѳÛó³Ï³Ý ÑáÉáíáíª Ç î³ñûÝ, Û²ñß³Ï, Ç Ìá÷ë: ¢ 91. Ü»ñ·á۳ϳÝÇ ÇÙ³ëïÝ ³ñï³Ñ³ÛïáÕ Ç(Û) ݳ˹ñáí ïñ³Ï³ÝÁ ¨ ѳÛó³Ï³ÝÁ ·ñ³µ³ñÇ áñáß ù»ñ³Ï³ÝÝ»ñ ѳٳñ»É »Ý ³é³ÝÓÇÝ ÑáÉáíª Ý»ñ·á۳ϳÝ: ´³óÇ Ý»ñ·á۳ϳÝÇó, ·ñ³µ³ñÇ ÑÇÝ ù»ñ³Ï³ÝÝ»ñÇó áÙ³Ýù ÁݹáõÝ»É »Ý ݳ¨ å³ïٳϳÝ, å³ñ³é³Ï³Ý ¨ Ïáã³Ï³Ý ÑáÉáíÝ»ñ, áñáÝù, ë³Ï³ÛÝ, ÑáÉáí³Ï³Ý ѳïáõÏ í»ñç³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñ ãáõÝ»Ý: ä³ïÙ³Ï³Ý ÑáÉáí ¿ñ ѳٳñíáõÙ µ³ó³é³Ï³ÝÇ Ñ»ï ½ ݳ˹ñÇ ·áñͳÍáõÃÛáõÝÁ, áñÝ ³ñï³Ñ³ÛïáõÙ ¿ Ù³ëÇÝ Ï³åÇ ÇÙ³ëïÁª ½Øáõ߻տ=Øáõß»ÕÇ Ù³ëÇÝ, ½Ýáó³Ý¿=Ýñ³Ýó Ù³ëÇÝ: ä³ñ³é³Ï³Ý ÑáÉáí ¿ñ ѳٳñíáõÙ ·áñÍdzϳÝÇ Ñ»ï ½ ݳ˹ñÇ ·áñͳÍáõÃÛáõÝÁ, áñÝ ³ñï³Ñ³ÛïáõÙ ¿ ßáõñç ϳåÇ ÇÙ³ëïÁª ½ï³Ùµ=ï³Ý ßáõñçÁ, ½å³ñëå³õù (ûù)=å³ñÇëåÝ»ñÇ ßáõñçÁ: Îáã³Ï³Ý ÑáÉáí ¿ñ ѳٳñíáõÙ áõÕճϳÝÇ Ñ»ï á°í ÙÇç³ñÏáõÃÛ³Ý ·áñͳÍáõÃÛáõÝÁª á°í ÏÇÝ, á°í Ù³ñ¹ÇÏ, á°í ÷ÇÉÇëá÷³Ûù: 51


52


ì³ñÅáõÃÛáõÝ 43. γ½Ù»É Ñ»ï¨Û³É µ³é»ñÇ Ñá·Ý³ÏÇ áõÕճϳÝÝ áõ ѳÛó³Ï³ÝÁ: ³) ²ñï³ùÇÝ Ã»ùáõÙª ³Ùå, ųٳݳÏ, å³ï³ÝÇ, ³ÛÍ, ·»ñÇ, ³ñù³Û, ½¿Ý, Ó³ÛÝ, ·»ï, ½³ñ¹, ë³ÑÙ³Ý: µ) Ü»ñùÇÝ Ã»ùáõÙª ² ÑáÉáíáõÙ - ³ï³ÙÝ (³ï³ÙáõÝù), ßáõñÃÝ, áõëáõÙÝ. º ¹áõëïñ, ï³ññ. ³Ý·Õ. Æ-² - ³ÝÓÝ (³ÝÓÇÝù), ·³éÝ, ¹³ßÝ: ì³ñÅáõÃÛáõÝ 44. γ½Ù»É Ñ»ï¨Û³É µ³é»ñÇ »½³ÏÇ ¨ Ñá·Ý³ÏÇ ë»é³Ï³ÝÝ áõ ïñ³Ï³ÝÁ: ³) ²ñï³ùÇÝ Ã»ùáõÙª ²- ²ñß³Ï, гÛÏ, îÇ·ñ³Ý (ÙdzÛÝ »½³ÏÇ). Æ- ѳó, Ý»ï, ëÇñï. à- ÃéãáõÝ, ³ñͳÃ, Ëáï. àô- ·³ÝÓ, ϳù³õ, ³é»õÍ. Æ-²- ³·³ñ³Ï, Ññ³Ù³Ý, å³ï»ñ³½Ù. à-²- å³ï³ÝÇ (å³ï³ÝõáÛ-å³ï³Ý»³ó), ϻݹ³ÝÇ, ³Õ³õÝÇ: µ) Ü»ñùÇÝ Ã»ùáõÙª ²- ÓáõÏÝ, ·³·³ÃÝ, ѳñóáõÙÝ. º-³ëïÕ, áëÏñ, í³·ñ. Æ-²- Ù³ëÝ, ѳñëÝ, µ»éÝ: ì³ñÅáõÃÛáõÝ 45. γ½Ù»É Ñ»ï¨Û³É µ³é»ñÇ »½³ÏÇ ¨ Ñá·Ý³ÏÇ µ³ó³é³Ï³ÝÁ: ³) ²ñï³ùÇÝ Ã»ùáõÙª ²- ì³ñ¹³Ý, ºñ³ëË, ê³Ñ³Ï (ÙdzÛÝ »½³ÏÇ). Ƶ³Ëï, Ëáñß, ëñ³Ñ. à- ³ñç³é, µáÛë, ÑáÕÙ. àô- ¹³ë, ׳ϳï, ѳõ. Æ-²- ݳ˳ñ³ñ, ·³õ³é, ù³Õ³ù. à-²- ÃßݳÙÇ, ·³ñÇ, ý»ÝÇ: µ) Ü»ñùÇÝ Ã»ùáõÙª ²- ù³çáõÃÇõÝ, ³ñÇõÝ, ëÏǽµÝ. º-³½¹ñ, Ïá×Õ, »½ñ. Æ-²·³éÝ, ѳñëÝ, Ù³ïÝ: ì³ñÅáõÃÛáõÝ 46. γ½Ù»É Ñ»ï¨Û³É µ³é»ñÇ »½³ÏÇ ¨ Ñá·Ý³ÏÇ ·áñÍdzϳÝÁ: ³) ²ñï³ùÇÝ Ã»ùáõÙª ²- ²ñ³Ù, ìé³Ù, ²Ý³ÑÇï (ÙdzÛÝ »½³ÏÇ). Æ÷³Ûï, ͳé³Û, µ³½¿. à- ·áñÍ, ׳ß, ëáõñ. àô- ݳ˳ÝÓ, íñ¿Å, áõÕï. Æ-²¹³ßï, ·³½³Ý, Ïï³Ï. à-²- ³å³ÏÇ, »Õ¨ÝÇ, ѳÛñ»ÝÇ: µ) Ü»ñùÇÝ Ã»ùáõÙª ²- ïáõÝ, »ñ¹áõÙÝ, µ³½ÙáõÃÇõÝ. º- ѳÙñ, áõëïñ, ßÇ·Õ (=Ïá׳Ï, ½³ñ¹). Æ-² - ³÷Ý, »½Ý, áÕÝ: ì³ñÅáõÃÛáõÝ 47. лï¨Û³É µ³é»ñÁ ¹Ý»É ïñ³Ï³Ý áõ ѳÛó³Ï³Ý ÑáÉáíÝ»ñáí ¨ Ç(Û) ݳ˹ñáíª »½³ÏÇ ¨ Ñá·Ý³ÏÇ Ý»ñ·á۳ϳÝÇ Ý߳ݳÏáõÃÛ³Ùµ: ³) ²ñï³ùÇÝ Ã»ùáõÙª Æ- µ³Ýï, ׳鳷³ÛÃ, áñáí³ÛÝ. à- ·»ï, çáõñ, ·áõµ. àô- Íáí, óáõÉ, ³é³õûï. Æ-²- ·»ñ»½Ù³Ý, ׳ݳå³ñÑ, ³ßï³ñ³Ï. à-²- ³Û·Ç (Û³Û·õáç), ÏÕ½Ç, ·ÇÝÇ: 53


µ) Ü»ñùÇÝ Ã»ùáõÙª ²- ß³ñÅáõÙÝ, ϳÛͳÏÝ, »Õ¿·Ý. º- í³·ñ, ³ñÏÕ, ¹áõëïñ. Æ-²- Ù³ëÝ, ³ÝÓÝ, ¹³ßÝ:

γÝáÝ

ºÃ» ·ñ³µ³ñáõÙ ·á۳ϳÝÝ áõÝÇ Ý³Ë³¹³ë Éñ³óáõÙ, Ýñ³ ݳ˹ÇñÝ»ñÁ ëáíáñ³µ³ñ ¹ñíáõÙ »Ý í»ñçÇÝÇë íñ³, ûñÇݳϪ ²ïñáõß³Ýë ßÇÝ¿ÇÝ Ç µ³½áõÙ ï»ÕÇë (´áõ½., 4-ñ¹, ÌÂ): ÂáÕáÛñ ½µ³ñÇ ¨ ½µÝÇÏ Å³é³Ý·áõÃÇõÝ Ý³ËÝ»³ó Çõñáó (ö³ñå.,1-ÇÝ , ¾): ì³ñÅáõÃÛáõÝ 48. ³ñ·Ù³Ý»É, áñáᯐ ·áÛ³Ï³Ý ³ÝáõÝÝ»ñÇ ÑáÉáíÝ áõ ÃÇíÁ: ²Ù»Ý³ÛÝ ·»ïù ¨ íï³Ïù Ç Íáí Ùï³Ý»Ý, ¨ Íáí áã ÉÝáõ: àñå¿ë Ñáõñ ½Ç ³Ûñ¿ ½³Ýï³é, áñå¿ë µáó áñ Ïǽáõ ½É»ñÇÝë: ¼Ç áã »ñµ¿ù ï»ë³ùª ÿ Ïáíù ¿ßë ÍݳÝ, ¨ ¿ßùë »½ÇÝë, ¨ áã ·³ÛÉù Ù³ùÇë, ¨ áã Ù³ùÇù ³Õáõ¿ëë, ¨ áã ³éÇõÍù ÓÇë, ¨ áã ÓÇù ûÓë: Ðñ³Ù³Û¿ ½ë³ÑÙ³Ýë ·ÇõÕÇó ¨ ³·³ñ³Ï³ó áñáß»É: ºõ áã ϳٻó³õ ³ñù³ÛÝ Ð³Ûáó áõÝÏݹÇñ ÉÇÝ»É µ³ÝÇóÝ å³ï·³Ù³õáñ³óÝ Ã³·³õáñÇÝ ä³ñëÇó Þ³åÑáÛ: ØDZÿ ù³ÕÇó»Ý Ç ÷ßáó ˳ÕáÕ, Ï³Ù Ç ï³ï³ëÏ¿ Ãáõ½: Ðñ³Ù³Ý ï³Ûñ ³ÛÝáõÑ»ï¨ ³ñù³ÛÝ ìñ³óª Ç ÏáÕÙ³Ýó ÏáÕÙ³Ýó ¨ Ç Ë³éݳճÝç ·³õ³é³ó Çß˳Ýáõû³Ý ÇõñáÛ ÅáÕáí»É Ù³ÝÏáõÝë: ²é³ù¿ Ññ»ßï³Ïë ³é ²ñ³ÛÝ ·»Õ»óÇϪ ÁÝͳÛÇõù ¨ å³ï³ñ³·ûù, µ³½áõÙ ³Õ³ã³Ýûù ¨ Ëáëïٳٵ å³ñ·¨³ó: λñ³Ïñ»óÇ ½Ýáë³ Ñ³óÇõ ¨ çñáí: Ú³õ³Ýë ¨ Û³·³ñ³Ïë ßÇÝ¿ñ »Ï»Õ»óÇë: ڳݹÇÙ³Ý »Õ¨ ó·³õáñÇÝ Êáëñáíáõ ÛàõïÇ ·³õ³éÇ, Ç Ê³ÕË³Õ ù³Õ³ùÇ, Ç ÓÙ»ñáóë ³ñù³Ûáõû³Ý гÛáó: Ú²Ô²¶ê ø²Ô²ø²òÜ Ð²Úàò ²ôºðºÈàÚ 1

ºõ Û»ï ³ÛëáñÇÏ »ÏÇÝ Ç ù³Õ³ùÝ Ù»Í Û²ñï³ß³ï, ¨ ³éÇÝ ½Ý³, ¨ ÏáñͳݻóÇÝ ½å³ñÇëå Ýáñ³. ³éÇÝ ³ÝïÇ ½·³ÝÓë Ùûñ»³Éëª áñ ϳÛÇÝ, ¨ ·»ñ»óÇÝ ½³Ù»Ý³ÛÝ ù³Õ³ùÝ: ºõ ˳ճóáõóÇÝ Ç Û²ñï³ß³ï Ç ù³Õ³ù¿ ÇÝÝ Ñ³½³ñ 2 ïáõÝ »ñ¹ Ðñ»³Ûë, ½áñ ³Í»³ÉÝ ¿ñ ·»ñÇ îÇ·ñ³Ý³Û ³ñù³ÛÇ ²ñß³ÏáõÝõáÛ Û»ñÏñ¿Ý ä³Õ»ëïÇݳóáó. ¨ ù³é³ëáõÝ Ñ³½³ñ »ñ¹ гÛ, ½áñ Û²ñï³ß³ï ù³Õ³ù¿ ˳ճóáõóÇÝ: ºõ ½³Ù»Ý³ÛÝ ßÇÝáõ³Í ù³Õ³ùÇÝ ÑñÓÇ· ³ñ³ñÇÝ ½÷³Ûï³Ï»ñïÝ, ¨ ½ù³ñ³Ï»ñïÝ ù³Ý¹»óÇÝ. ½å³ñÇëåÝ Áëï ÝÙÇÝ ûñÇݳÏÇ ¨ ½³Ù»Ý³ÛÝ ßÇÝáõ³Í ù³Õ³ùÇÝ ÙÇÝã¨ Ç ÑÇÙáõÝëÝ ³å³Ï³Ý»óÇÝ, ¨ áã ÃáÕÇÝ ÙÇ, ¨ áã ÃáÕÇÝ µÝ³õ ù³ñ Ç ù³ñÇ í»ñ³Û. ³ÝÙ³ñ¹Ç ¨ ó÷áõñ ۳ٻݳÛÝ µÝ³Ïã³ó Çõñáó ϳóáõó³Ý¿ÇÝ: ²éÝáõÇÝ ¨ ½ì³Õ³ñß³å³ï ù³Õ³ù. ù³Ý¹¿ÇÝ µñ¿ÇÝ ½ù³Õ³ùÝ Ç ÑÇÙ³Ýó 54


3

ï³å³É¿ÇÝ, ¨ ˳ճóáõó³Ý¿ÇÝ Û³ÛÝÙ ¨ë ù³Õ³ù¿ ÇÝݨï³ëÝ »ñ¹ë ѳ4 5 ½³ñ : Àݹ ³Ù»Ý³ÛÝ ù³Õ³ùë áã ÃáÕÇÝ ³Ù»Ý¨ÇÝ ßÇݳÍ. ½Ç ½³Ù»Ý³ÛÝ ï³å³É¿ÇÝ, ù³Ï»³É ù³Ý¹¿ÇÝ. ¨ Áݹ ³Ù»Ý³ÛÝ »ñÏÇñÝ ³ëå³ï³Ï ë÷黳ɪ ½³Ù»Ý³ÛÝ ³Ûñ Ç ã³÷ Ñ³ë»³É Ïáïáñ¿ÇÝ, ½Ï³Ý³Ûë ¨ ½áñ¹Çë Ç ·»ñáõÃÇõÝ í³6 ñ¿ÇÝ. ¨ ½µ»ñ¹ë ³Ù»Ý³ÛÝ Ã³·³õáñÇÝ Ð³Ûáó Ï³É³Ý , ¨ Éó»³É µ³½áõÙ ³Ùµ³ñûùª µ»ñ¹³Ï³Éë ÃáÕáõÇÝ: ²éÝáõÇÝ ¨ ½Ù»Í ù³Õ³ùÝ ½ºñáõ³Ý¹³ß³ï, ¨ ˳ճóáõó³Ý¿ÇÝ ³ÝïÇ »ñ¹ë ùë³Ý ѳ½³ñ гÛ, ¨ »ñ¹ë »ñ»ëáõÝ Ñ³½³ñ Ðñ»³Û. ¨ ½ù³Õ³ùÝ Ç ÑÇÙ³Ýó ï³å³É»³É µñ»³É Û³ï³Ï¿ÇÝ: ²å³ ³éÝáõÇÝ ¨ ½ù³Õ³ùÝ ´³·ñ¨³Ý¹³Û ¼³ñ»Ñ³õ³Ý, ¨ ˳ճóáõó³Ý¿ÇÝ ³ÝïÇ ÑÇÝ· ѳ½³ñ »ñ¹ гÛ, ¨ áõà ѳ½³ñ »ñ¹ Ðñ»³Û. ¨ ½ù³Õ³ùÝ Ç ÑÇÙ³Ýó ï³å³É¿ÇÝ Û³ï³Ï¿ÇÝ: ²éÝáõÇÝ ¨ ½ù³Õ³ùÝ Ù»Í ¼³ñÇß³ïª áñ ¿ñ Ç ·³õ³éÇÝ Û²ÕáÛÑáíïÇ, ãá7 ñ»ùï³ë³Ý ѳ½³ñ »ñ¹ Ðñ»³Û, ¨ ï³ëÝ Ñ³½³ñ »ñ¹ гÛë. ¨ ½Ý³ Ç ÑÇÙ³Ýó ù³Ý¹»³É ³å³Ï³Ý¿ÇÝ: ²éÇÝ ¨ ½³Ùáõñ ù³Õ³ùÝ ì³Ý, áñ ¿ Ç ·³õ³éÇÝ îá½µ³Û. ¨ ÑñÓÇ· ³ñ³ñ»³É, ù³Ï¿ÇÝ ½ÑÇÙáõÝë Ýáñ³. ¨ ˳ճóáõó³Ý¿ÇÝ ³ÝïÇ »ñ¹ë ÑÇÝ· ѳ½³ñ гÛ, ¨ áõà ¨ ï³ëÝ Ñ³½³ñ »ñ¹ë Ðñ»³Ûë: (ö³õëïáë ´áõ½³Ý¹. 4-ñ¹, ̺) 1 2

3

Û»ï ³ÛëáñÇÏ - ëñ³ÝÇó Ñ»ïá, ³ÛÝáõÑ»ï¨ ³Í»³ÉÝ ¿ñ ·»ñÇ îÇ·ñ³Ý³Û ³ñù³ÛÇ ²ñß³ÏáõÝõáÛ - ²ñß³ÏáõÝÇ îÇ·ñ³Ý ó·³íáñÁ ·»ñÇ ¿ñ µ»ñ»É

˳ճóáõó³Ý¿ÇÝ Û³ÛÝÙ ¨ë ù³Õ³ù¿ ³ÛÝ ù³Õ³ùÇó ¿É ·»ñÇ ï³ñ³Ý

4

5 6 7

÷Ë. ÇÝݨï³ëÝ Ñ³½³ñ »ñ¹ë ï³ëÝÇÝÁ ѳ½³ñ ïáõÝ Áݹ ³Ù»Ý³ÛÝ ù³Õ³ùë ³ÙµáÕç ù³Õ³ùáõÙ

Ï³É³Ý - ³é³Ý ãáñ»ùï³ë³Ý ѳ½³ñ - ï³ëÝãáñë ѳ½³ñ

4. ¸ÆîàÔàôÂÚàôÜܺð ¶àÚ²Î²Ü ºì ²Ì²Î²Ü ²ÜàôÜܺðÆ ÐàÈàìØ²Ü ìºð²´ºðÚ²È ¢ 92. ¶ñ³µ³ñáõÙ Ï³Ý µ³é»ñ, áñáÝó ½áõ·³Ñ»é³µ³ñ ÑáÉáííáõÙ »Ý Ù»ÏÇó ³í»ÉÇ ÑáÉáíٳٵ, ûñÇݳϪ ·³ÝÓ-·³ÝÓáõ//·³ÝÓÇ, ·³ÝÓÇó. ˳Õ-˳Õáõ//˳ÕáÛ, ˳Õáí//˳ÕÇ, ˳ÕÇó, ϳ٠»½³ÏÇáõÙ ÑáÉáííáõÙ »Ý ÙÇ ÑáÉáíÇãáí, ÇëÏ Ñá·Ý³ÏÇáõÙª ³ÛÉ ÑáÉáíÇãáíª ù³ñ-ù³ñÇ, ù³ñÇõ//ù³ñ³Ýó, ù³ñ³Ùµù, ϳ٠³é³ÝÓÇÝ ÑáÉáíÝ»ñáõÙ áõÝ»ÝáõÙ »Ý ï³ñµ»ñ Ó¨»ñª ³ÕµÇõñ-³Õµ»ñµ//³Õµ»ñ³õ, ³Õµ»ñµù//³Õµ»ñûù: Î³Ý µ³é»ñ ¿É, áñáÝù Ñ³×³Ë ÑáÉáííáõÙ »Ý ³ÛÉ ÑáÉáíٳٵ, »ñµ ѳݹ»ë »Ý ·³ÉÇë áñå»ë µ³ñ¹ ϳ٠³Í³Ýó³íáñ µ³é»ñÇ í»ñçÇÝ µ³Õ³¹ñÇã, ûñÇݳϪ ë¿ñ-ëÇñáÛ, µ³Ûóª Ù³ñ¹³ë¿ñ-Ù³ñ¹³ëÇñÇ, Ù³ñ¹³ëÇñ³ó, ·áñÍ-·áñÍáÛ, µ³Ûóª 55


³Ý·áñÍ-³Ý·áñÍÇ, ³Ý·áñÍÇó, ½¿Ý-½ÇÝáõ, µ³Ûóª å³ï»Ý³½¿Ý-å³ï»Ý³½ÇÝÇ, å³ï»Ý³½ÇÝ³ó ¨ ³ÛÉÝ: ÐáÉáíáõÙÝ»ñÇ Ù»ç ÝϳïíáÕ ³Û¹ ϳñ·Ç µÝáñáß ÷á˳ÝóáõÙÝ»ñÁ óáõÛó Ïïñí»Ý ÑáÉáíÙ³Ý Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý µ³ÅÇÝÝ»ñáõÙ: ¢ 93. ¶ñ³µ³ñáõÙ Ï³Ý ·áÛ³Ï³Ý ¨ ³Í³Ï³Ý ³ÝáõÝÝ»ñ, áñáÝù ã»Ý ÑáÉáííáõÙ: ¸ñ³ÝóÇó »Ýª ³) ÆõÝ í»ñç³Í³Ýóáí ϳ½Ùí³Í Ó³ÛÝ Ý߳ݳÏáÕ µ³é»ñÁª ·áãÇõÝ, ÃݹÇõÝ, ¹Õñ¹ÇõÝ, ÑÝãÇõÝ, ß³é³ãÇõÝ ¨ ³ÛÉÝ: µ) ÎñÏݳÏÇ ÷áùñ³óáõóÇã ÇÏ ³Í³Ýó áõÝ»óáÕ µ³é»ñÁª å³ï³Ý»ÏÇÏ, ݳõ³ÏÇÏ ¨ ³ÛÉÝ: ·) ØÇ ß³ñù ³ÛÉ µ³é»ñª ³ñïûëñ, ÍáõÝñ, ϳ½Ù, ѳ×áÛ, ·áÑ, ÓÇ·, ¹áÛ½Ý (=ãÝãÇÝ), ѳßï ¨ ³ÛÉÝ: ¶àÚ²Î²Ü ²ÜàôÜܺðÆ ÐàÈàìàôØÀ ¸²ê î²êÜâàðêºðàð¸ 1. ä²ð¼ ÐàÈàìàôØÜºð ² ²ðî²øÆÜ ÐàÈàìàôØ ¢ 94. ÐáÉáíÙ³Ý å³ïÏ»ñÝ ¿ª àô. Ð. ê. î. ´. ¶.

º½³ÏÇ ïÇï³Ý (½) ïÇï³Ý ïÇï³Ý³Û Ç ïÇï³Ý³Û ïÇï³Ý³õ

Ðá·Ý³ÏÇ ïÇï³Ýù (½) ïÇï³Ýë ïÇï³Ý³ó Ç ïÇï³Ý³ó ïÇï³Ý³õù(ûù)

¢ 95. ²Ûëå»ë ÑáÉáííáõÙ »Ý. ³) ²ÝÑá·Ý³Ï³Ý ¨ ³Ý»½³Ï³Ý ѳïáõÏ ³ÝáõÝÝ»ñÇ Ù»Í Ù³ëÁª ²¹³Ù, ²Ý³ÑÇï (²Ý³Ñï³Û), ²ñ³Ù, ²ñß³Ï, ´¿É, ºñ³ëË, ºñáõ³Ý¹, гÛÏ, ÐéáíÙ, Ø»ëñáå, ê³Ñ³Ï, ì³ñ¹³Ý, îÇñ³Ý, îñ¹³ï, ²É³Ýù, øáõß³Ýù, ¶áõ·³ñù, Ìá÷ù, ÐáÝù, سñù, ØáÏù, ìÇñù (ìñ³ó), î³ßÇñù ¨ ³ÛÉÝ: ÐáÉáíÙ³Ý ûñÇݳÏÝ»ñ. 56


àô. Ð. ê. î. ´. ¶.

îñ¹³ï (½)îñ¹³ï îñ¹³ï³Û Ç îñ¹³ï³Û îñ¹³ï³õ

²É³Ýù (½)²É³Ýë ²É³Ý³ó ۲ɳݳó ²É³Ý³õù(ûù)

µ) àñáß µ³ó³éáõÃÛáõÝÝ»ñáí ³ë, ¿³ë, ¿áë, ¿ë, Çáë, Çë, áë ÑÝãÛáõݳϳå³ÏóáõÃÛáõÝÝ»ñáí í»ñç³íáñíáÕ Ñ³ïáõÏ ³ÝáõÝÝ»ñÁ, áñáÝó ³ë, áë, ë µ³Õ³¹ñÇãÝ»ñÁ ûù ÑáÉáíÝ»ñáõÙ ¹áõñë »Ý ÁÝÏÝáõÙ, ÇëÏ ¿ ¨ Ç Ó³ÛݳíáñÝ»ñÁ ³ ÑáÉáíÇãÇó ³é³ç í»ñ³ÍíáõÙ »Ý »-Ǫ Ôáõϳë-ÔáõϳÛ, ²Ý¹ñ¿³ë-²Ý¹ñ»³Û, îÇÙáÿáë-îÇÙáû³Û, лñ³ÏÉ¿ë-лñ³ÏÉ»³Û, îǵ»ñÇáë-îǵ»ñ»³Û, ²ñï»ÙÇë²ñï»Ù»³Û, ÐáÙ»ñáë-ÐáÙ»ñ³Û ¨ ³ÛÉÝ:

̳ÝáÃáõÃÛáõÝ. àë-áí í»ñç³íáñíáÕ ÙÇ ù³ÝÇ Ñ³ïáõÏ ³ÝáõÝÝ»ñ ë»é³Ï³Ý ¨ ïñ³Ï³Ý ÑáÉáíÝ»ñáõÙ ëï³ÝáõÙ »Ý »³Ûª ö³õëïáë-ö³õëﻳÛ, γ¹Ùáëγ¹Ù»³Û, ÇëÏ ¿ë-áí í»ñç³íáñíáÕÝ»ñÁª ³Ûª ìñóݿë-ìñóݳÛ: ·) ²-áí ¨ dz-áí í»ñç³íáñíáÕ Ñ³ïáõÏ ³ÝáõÝÝ»ñÁ, áñáÝó ë»é³Ï³Ý ¨ ïñ³Ï³Ý ÑáÉáíÝ»ñÁ ϳ½ÙíáõÙ »Ý áõÕճϳÝÇÝ Û ³í»É³Ý³Éáíª ²Ýݳ-²ÝݳÛ, Úáõ¹³-Úáõ¹³Û, ²ëdz-²ëdzÛ, سϻ¹áÝdz-سϻ¹áÝÇ³Û ¨ ³ÛÉÝ: ̳ÝáÃáõÃÛáõÝ. Ƴ-áí í»ñç³íáñíáÕ ÙÇ ù³ÝÇ Ñ³ïáõÏ ³ÝáõÝÝ»ñÇ Ç-Ý Ã»ù ÑáÉáíÝ»ñáõÙ ¹³éÝáõÙ ¿ »ª ¶³ÉÇÉdz-¶³ÉÇÉ»³Û, λë³ñdz-λë³ñ»³Û ϳ٠λë³ñdzÛ, ê³Ù³ñdz-ê³Ù³ñ»³Û ϳ٠ê³Ù³ñdzÛ: ¹) ¿-áí ¨ Ç-áí í»ñç³íáñíáÕ Ñ³ïáõÏ ³ÝáõÝÝ»ñÁ, áñáÝó ¿-Ý ¨ Ç-Ý ³ ÑáÉáíÇãÇó ³é³ç í»ñ³ÍíáõÙ »Ý »-Ǫ ÐéÇ÷ëÇÙ¿-ÐéÇ÷ëÇÙ»³Û, ¶³Ûdzݿ-¶³Ûdzݻ³Û, ì³Ñ¿-ì³Ñ»³Û, ºë³ÛÇ-ºë³Û»³Û ¨ ³ÛÉÝ: ì³ñÅáõÃÛáõÝ 49. ÐáÉáí»É ² ³ñï³ùÇÝ ÑáÉáíٳٵ Ñ»ï¨Û³É µ³é»ñÁª ²Ý³Ï, ä³å, سųÏ, ì³Õ³ñß³Ï, Þ³ÙÇñ³Ù, ö³é³ÝÓ»Ù, ²·ñÇåå³ë, ²ùÇÉÉ¿ë, ºÕdz, лÕÇÝ¿, Ø͵ÇÝ, ØÇç³·»ïù, øáõß³Ýù: ì³ñÅáõÃÛáõÝ 50. ³ñ·Ù³Ý»É, áñáᯐ ² ³ñï³ùÇÝ ÑáÉáíÙ³Ý µ³é»ñÇ ÑáÉáíÁ: ²×³å³ñ¿ÇÝ Ñ³ë³Ý»É Ç µ³Ý³ÏÝ ºñáõ³Ý¹³Û: ²åëï³Ùµ»óÇÝ Û²ñß³Ï³Û ³ñù³Û¿Ý гÛáó ³Ùáõñ ·³õ³éÝ ²ñӳ˳Û...: ¼Ë³Õ³ÕáõÃÇõÝ Ëݹñ¿ñ ³ñù³ÛÝ ²É³Ý³ó: ÆëÏ Ý³Ë³ñ³ñùÝ Ù»ñ Ëݹñ¿ÇÝ Ç ìé³Ù³Û ³ÛÉ ³Ãáé³Ï³É: ²é³ù¿ Ç Ð³Ûë ѳݹ»ñÓ Ù»Í³õÝ ìñóݳõ: Æ ì³Õ³ñß³Û ³éÝáõ ½Ã³·³õáñáõÃÇõÝÝ Êáëñáí áñ¹Ç Ýáñ³: ¶³Ûñ ѳë³Ý¿ñ ¹»ëå³Ý Ç Ã³·³õáñ¿Ý ìñ³ó 57


ì³Ëï³Ý·³Û: î³Û Ç Å³é³Ý·áõÃÇõÝ Î³¹Ù»³Ûª áñ¹õáÛ ²ñ³Ù³Ý»Ï³Û: ʳճ° ·Ý³° ¹áõ Û»ñÏÇñÝ øáõ߳ݳó: ÆÝùÝ Ùݳó ųٳݳÏë ÇÝã Û²ëdz: ì³ñÅáõÃÛáõÝ 51. ³ñ·Ù³Ý»É ·ñ³µ³ñ:

ÐÕáõÙ »Ý áÕçáõÛÝ Ð³Ûáó ì³ñ¹³Ý ëå³ñ³å»ïÇÝ: Þ³åáõÑ ³ñù³Ý ϳÝã»ó ²ñß³Ï ³ñù³ÛÇÝ: êï»å-ëï»å å³ï·³Ù³íáñÝ»ñ ¿ÇÝ ·³ÉÇë ä³åÇ ÏáÕÙÇó г۳ëï³Ý: ê³Ñ³ÏÇ ¨ Ø»ëñáåÇ Ñ»ï ÙdzëÇÝ (ѳݹ»ñÓ) ßñçáõÙ ¿ñ ³í³ÝÝ»ñáõÙ ¨ ߻ݻñáõÙ: Ðñ³Ù³ÛáõÙ ¿ ²É³ÝÝ»ñÇÝ ³í»ñ»É ·»Õ»óÇÏ ¹³ëï³Ï»ñïÝ»ñÁ: ¶»ñÇÝ»ñÇÝ ÏÃáÕÝ»ë Ìá÷ùáõÙ: ¶²ðàôÜ

ÒÙ»éÝ ¿³Ýó, ³ÝÓñ¨ù ³ÝóÇÝ ¨ ·Ý³ó»³É Ù»ÏÝ»ó³Ý: ̳ÕÇÏù »ñ»õ»ó³Ý 1 2 Û»ñÏñÇ Ù»ñáõÙ. Å³Ù³Ý³Ï »Ñ³ë Û³ï³Ý»ÉáÛ . Ó³ÛÝ ï³ïñ³ÏÇ Éë»ÉÇ »Õ¨ 3 Û»ñÏñÇ Ù»ñáõÙ. ý»ÝÇ ³ñӳϻ³ó ½µáÕµáç Çõñ. áñÃù Ù»ñ ͳÕÏ»³Éù »ïáõÝ 4 ½Ñáïë Çõñ»³Ýó: ²ñÇ° »°Ï, Ù»ñÓ³õáñ ÇÙ, ·»Õ»óÇÏ ÇÙ, ³Õ³õÝÇ ÇÙ: ... ºñ¨»óá° ÇÝÓ ½»ñ»ëë ùá ¨ Éë»ÉÇ ³ñ³ ÇÝÓ ½µ³ñµ³é ùá. ½Ç µ³ñµ³é ùá ù³Õóñ ¿ ¨ ï»ëÇÉ ùá ·»Õ»óÇÏ: (ºñ· »ñ·áó, ´, 11-14) 1 2

3

Û³ï³Ý»ÉáÛ-¿ï»Éáõ »Õ¨-»Õ³í

4

»ïáõÝ-ïíÇÝ »ñ¨»óá°-óáõÛó ïáõñ

àðàæ ²Ôø²îÆÜ 1

²ñù »ñÏáõ ¿ÇÝ Ç ù³Õ³ùÇ ÙÇáõÙ , ÙÇÝ Ù»Í³ïáõÝ ¨ ÙÇõëÝ ³Õù³ï: ºõ Ù»2 ͳï³ÝÝ ¿ÇÝ Ñûïù ¨ ³Ý¹»³Ûù µ³½áõÙ ÛáÛÅ, ¨ ³Õù³ïÇÝ ¨ áã ÇÝã, µ³Ûó á3 ñáç ÙÇ ÷áùñ. ¨ áñáçÝ Ñ³ëï³ï»³É ¿ñ Áݹ ÝÙ³ ¨ Áݹ áñ¹Çë Ýáñ³ Ç ÙdzëÇÝ. Ç Ñ³ó¿ Ýáñ³ áõï¿ñ ¨ Ç µ³Å³Ï¿ Ýáñ³ ÁÙå¿ñ ¨ Ç Íáó Ýáñ³ ÝÝç¿ñ, ¨ ¿ñ 4 Ýáñ³ ǵñ¨ ½¹áõëïñ: ºõ »ÏÝ ³Ýó³õáñ ³é ³ÛñÝ Ù»Í³ïáõÝ ¨ Ëݳۻ³ó ٻͳïáõÝÝ ³éÝáõÉ Ç ÑûïÇó Çõñáó ¨ Û³Ý¹¿áó Çõñáó. ¨ ¿³é ½áñáç ³Õù³ïÇÝ ¨ 5 6 ³ñ³ñ ³éÝÝ »Ï»ÉáÛ Ï»ñ³Ïáõñ: (´ ³·³õáñáõû³Ýó, Ä´, 1-4) 1

³ñù »ñÏáõ ¿ÇÝ Ç ù³Õ³ùÇ ÙÇáõÙ-ÙÇ ù³Õ³ùáõÙ »ñÏáõ Ù³ñ¹ ϳÛÇÝ 2 ٻͳï³ÝÝ ¿ÇÝ-ѳñáõëïÝ áõÝ»ñ 3 Áݹ ÝÙ³-Ýñ³ Ñ»ï

4

»ÏÝ-»Ï³í ³ñ³ñ-å³ïñ³ëï»ó 6 ³éÝÝ »Ï»ÉáÛ-»Ï³Í Ù³ñ¹áõ ѳٳñ 5

ì²êÜ Øðæº²Ü 58


1

Üٳݻëóáõù ·áÝ¿ Ùñ绳ÝÝ, áñ ³Ù³ñ³ÛÝõáÛÝ å³ïñ³ëï¿ ³ß˳ïáõ2 û³Ùµ ½Ñ³Ùµ³ñë ÓÙ»ñ³ÛÝáÛ: ¿å¿ï ¨ áã ¿ Ùûï Ý»ÕáõÃÇõÝ ÓÙ»ñ³ÛÝáÛ, áã 3 ÍáõÉ³Ý³Û ¨ áã ѻշ³Û Ç å³ïß³×Ç åÇïáÛÇóÝ Ý»Õáõû³Ý ųٳݳÏÇÝ. ³ÛÉ 4 ٻͳõ ÷áõÃáí ³Ý¹³Ý¹³Õ ï³Û ½³ÝÓÝ Ç ·áñÍ ¨ Ç í³ëï³Ï , ÙÇÝ㨠ÅáÕáí»ë5 ó¿ ¹Çó¿ ѳٵ³ñë Ç ßï»Ù³ñ³Ýëª µ³õ³Ï³Ý ÇõñáÛ ¹³ñÙ³ÝÇóÝ: ºõ ½Ï»ñ³Ïáõñݪ ½áñ ÅáÕáí¿, áã ÍáõÉáõû³Ùµ ѳٵ³ñ¿, ³ÛÉ ÇÙ³ëïáõÝ ¨ Ëáñ³·¿ï 6 7 ÑݳñÇõù ½³ñÅ³Ý Çñ³óÝ Ï³ï³ñ¿ : ¼Ñ³ï ϳ٠½Ïáñǽ ÇñÇù Ûáñų٠ï³ÝÇ 8 Ç Í³ÏÝ, Áݹ Ù¿ç Ïïñ¿ ¨ ¹Ý¿, ½Ç ÙÇ µáõëóÇÝ Ç ÑÇõÃáó Ëáݳõáõûݿ, ¨ íñÇ9 å»³É »É³ÝÇó»Ý Ç ¹»ñ¨ Ç åÇïáÛÇó Ï»ñ³Ïñáó: ºõ ¹³ñÓ»³É »Ã¿ Ëáݳõ³ë10 óÇÝ Ñ³ïùÝ, ѳݿ ³é »½»ñµ ÙñçÇõÝáóÇÝ, ³ñϳݿ ï³ñ³Íáó ¨ ó³Ù³ù»óáõó³Ý¿: ´³Ûó á㠻ÿ ѳݳ峽 ѳݿ, ³ÛÉ Ûáñų٠·Ç↑ ÿ ³ñ¨Ï³Û ¨ å³ñ½ Çó»Ý (û¹ù) ¨ áã ³ÝÓñ¨: (´³ñë»Õ λë³ñ³óÇ, ì³ëÝ í»óûñ»³Û ³ñ³ñãáõû³Ý. ï»°ë ÂáéÝ., ´, ¿ç 86-87) 1

³Ù³ñ³ÛÝõáÛÝ-³Ùé³ÝÁ ѳٵ³ñë-å³ß³ñ, å³ñ»Ý 3 Ç å³ïß³×Çó åÇïáÛÇóݳÝÑñ³Å»ßï ϳñÇùÝ»ñÁ Ñá·³Éáõ ѳٳñ 4 ï³Û ½³ÝÓÝ Ç ·áñÍ ¨ Ç í³ëï³Ï-³ß˳ïáõÙ ¿ 5 ¹Çó¿-¹ÝÇ 2

6

½³ñÅ³Ý Çñ³óÝ Ï³ï³ñ¿³ñųÝÇ ·áñÍ ¿ ϳï³ñáõÙ 7 ÇñÇù-áñ¨¿ µ³ÝÇ 8 Áݹ Ù¿ç-Ù»çï»ÕÇó 9 ÙÇ... íñÇå»³É »É³ÝÇó»Ý Ç ¹»ñ¨-ã÷ã³Ý³Ý 10 ³ñϳݿ ï³ñ³Íáó-÷éáõÙ ¿

² ܺðøÆÜ ÐàÈàìàôØ ¢ 96. ÐáÉáíÙ³Ý å³ïÏ»ñÝ ¿ª

àô. Ð. ê.î. ´. ¶.

º½³ÏÇ

Ðá·Ý³ÏÇ

³Õ»ÕÝ (½)³Õ»ÕÝ ³Õ»Õ³Ý ۳ջճݿ ³Õ»Õ³Ùµ

³Õ»ÕáõÝù (½)³Õ»ÕáõÝë ³Õ»Õ³Ýó Û³Õ»Õ³Ýó ³Õ»Õ³Ùµù

²Ûë ÑáÉáíÙ³Ý »ÝóñÏíáÕ ³ÛÝ µ³é»ñÁ, áñáÝù í»ñç³ÝáõÙ »Ý (Á)Ý µ³Õ³Ó³ÛÝáí, Ñá·Ý³ÏÇ áõÕճϳÝáõÙ ³Û¹ µ³Õ³Ó³ÛÝÇó ³é³ç ëï³ÝáõÙ »Ý áõ Ó³ÛݳíáñÁ: ØÇ ù³ÝÇ µ³é»ñ áõ-Ç ÷á˳ñ»Ý ëï³ÝáõÙ »Ý ³ Ó³ÛݳíáñÁª ³ÏÝ-³Ï³Ýù (·áѳñ»Õ»ÝÇ ÇÙ³ëïáí), ÏáÕÙÝ-ÏáÕÙ³Ýù, ç»ñÙÝ-ç»ñÙ³Ýù, ë»ñÙÝ-ë»ñ59


Ù³Ýù (³Ûɨª ë»ñÙáõÝù, ë»ñÙ³ÝÇù): Ðá·Ý³ÏÇ áõÕճϳÝáõÙ ³ ¿ ëï³Ýáõ٠ݳ¨ ³ÝáõÝ µ³éÁª ³Ýáõ³Ýù: ¢ 97. ²Ûë ÑáÉáíٳٵ ÑáÉáííáõÙ »Ýª ³) Ý-áí ¨ Ýñ³Ý ݳËáñ¹áÕ áñ¨¿ ³ÛÉ µ³Õ³Ó³ÛÝáí í»ñç³óáÕ µ³é»ñÇ Ù»Í Ù³ëÁª ³ÏÝ (Ñá·Ý. áõÕÕ. ³ÏáõÝù=³ÕµÛáõñÇ ³Ï), ³ÛÍ»³ÙÝ (³ÛͻٳÝ), ³ë»ÕÝ, ³ï³ÙÝ, µáõñ·Ý, ·³·³ÃÝ, ¹Ç³ÏÝ, ¹áõéÝ, »Õ»éÝ, »ñÏÝ, ÃÇûÕÝ, ϳÛͳÏÝ, ÑÇÙÝ, ÓÙ»éÝ, ÓáõÏÝ, ×åáõéÝ, ÙáõÏÝ, ÝáõéÝ, ßáõñÃÝ, áñ¹Ý, áõÝÏÝ, éáõÝ·Ý, ë»ñÙÝ, ëÏǽµÝ, ÷³ÛɳÏÝ, ùÇñïÝ ¨ ³ÛÉÝ: ̳ÝáÃáõÃÛáõÝ 1. ØÇ ù³ÝÇ µ³é»ñÇ Ù»ç é µ³Õ³Ó³ÛÝÁ, Ý-Çó Ñ»é³Ý³Éáí, ¹³éÝáõÙ ¿ ñª ³Ù³éÝ-³Ù³ñ³Ý-³Ù³ñáõÝù, ¹áõéÝ-¹ñ³Ý-¹ñáõÝù, Ù³ïáõéÝÙ³ïñ³Ý-Ù³ïñáõÝù, ÓÙ»éÝ-ÓÙ»ñ³Ý-ÓÙ»ñáõÝù, »Õ»éÝ-»Õ»ñ³Ý ϳ٠»Õ»é³Ý»Õ»ñáõÝù ϳ٠»Õ»ñù: ̳ÝáÃáõÃÛáõÝ 2. àõÝÏÝ µ³éÁ §³Ï³Ýç¦ ³éáõÙáí ·áñͳÍí»ÉÇë Ñá·Ý³ÏÇ áõÕճϳÝáõÙ áõÝ»ÝáõÙ ¿ ³Ï³Ýçù Ó¨Á, áñÁ ÑáÉáííáõÙ ¿ Æ-² ³ñï³ùÇÝ ÑáÉáíٳٵ (ë»é. ïñ. ³Ï³Ýç³ó, ·áñÍ. ³Ï³Ýç³õù(ûù), ÇëÏ §Ï³Ýæ ³éáõÙáíª áõÝÏáõÝù: µ) àõÙÝ ³Í³Ýóáí í»ñç³óáÕ µ³é»ñÁª ³½¹áõÙÝ, ¹»·»ñáõÙÝ, »ñ¹áõÙÝ, ËáëïáõÙÝ, ß³ñÅáõÙÝ, áõëáõÙÝ ¨ ³ÛÉÝ: ÐáÉáíÙ³Ý ûñÇݳϪ ѳñóáõÙÝ. ë»é. ïñ.ª ѳñóÙ³Ý, µ³ó.ª Ç Ñ³ñóٳݿ, ·áñÍ.ª ѳñóٳٵ, Ñá·Ý. áõÕÕ.ª ѳñóÙáõÝù, ë»é. ïñ.ª ѳñóÙ³Ýó, µ³ó.ª Ç Ñ³ñóÙ³Ýó, ·áñÍ.ª ѳñóٳٵù: àõÙÝ-áí í»ñç³óáÕ µ³é»ñÇ ÝٳݳÏáõÃÛ³Ùµ ¿ ÑáÉáííáõ٠ݳ¨ å³ßïûÝ µ³éÁ. ë»é. ïñ.ª å³ßï³Ù³Ý, µ³ó.ª Ç å³ßï³Ù³Ý¿, ·áñÍ.ª å³ßï³Ù³Ùµ, Ñá·Ý. áõÕÕ.ª å³ßï³ÙáõÝù, ë»é. ïñ.ª å³ßï³Ù³Ýó, µ³ó.ª Ç å³ßï³Ù³Ýó, ·áñÍ.ª å³ßï³Ù³Ùµù: ·) àõÃÇõÝ-áí ¨ ÇõÝ-áí í»ñç³óáÕ µ³é»ñÁª µ³½ÙáõÃÇõÝ, ·ÇïáõÃÇõÝ, ÇÙ³ëïáõÃÇõÝ, Ù»ÍáõÃÇõÝ, ³ÝÏÇõÝ, ÏáñÇõÝ, ÙñçÇõÝ, ÓÇõÝ, ëÇõÝ ¨ ³ÛÉÝ: ²Ûë ϳñ·Ç µ³é»ñÇ Çõ »ñϵ³ñµ³éÁ ûù ÑáÉáíÝ»ñáõÙ ³ ÑáÉáíÇãÇó ³é³ç ¹³éÝáõÙ ¿ », ÇëÏ »³-Ý ß»ßï³½ñÏí»Éáíª »½³ÏÇ µ³ó³é³Ï³ÝáõÙ ëáíáñ³µ³ñ ÷áËíáõÙ ¿ »-Ç: ÐáÉáíÙ³Ý ûñÇݳÏÝ»ñ.

àõ. Ð. ê. î. ´. ¶.

º½³ÏÇ

Ðá·Ý³ÏÇ

º½³ÏÇ

Ðá·Ý³ÏÇ

ù³çáõÃÇõÝ (½)ù³çáõÃÇõÝ ù³çáõû³Ý Ç ù³çáõûݿ ù³çáõû³Ùµ

ù³çáõÃÇõÝù (½)ù³çáõÃÇõÝë ù³çáõû³Ýó Ç ù³çáõû³Ýó ù³çáõû³Ùµù

³ñÇõÝ (½)³ñÇõÝ ³ñ»³Ý Û³ñ»Ý¿ ³ñ»³Ùµ

³ñÇõÝù (½)³ñÇõÝë ³ñ»³Ýó Û³ñ»³Ýó ³ñ»³Ùµù

àõÃÇõÝ-áí ¨ ÇõÝ-áí í»ñç³óáÕ µ³é»ñÇ ÝٳݳÏáõÃÛ³Ùµ »Ý ÑáÉáííáõÙ áõݹ, áõëï, áõñ¹ í»ñç³Í³ÝóÝ»ñáí ÙÇ ù³ÝÇ µ³é»ñª ÍÝáõݹ, ÍÝݹ»³Ý, Ç ÍÝݹ»Ý¿, 60


ÍÝݹ»³Ùµ, Ñá·Ý³ÏÇÝ ëáíáñ³µ³ñ á ÑáÉáíÇãáí ¿ª ÍÝݹáó, ÍÝݹáíù (³Ûɨª ÍÝݹ»³Ùµù). ë»ñáõݹ, ë»ñݹ»³Ý ϳ٠ë»ñݹáÛ. ëÝáõݹ, ëÝݹ»³Ý (³Ûɨª ëÝݹÇ). ÷³Ëáõëï, ÷³Ëëï»³Ý (³Ûɨª ÷³ËëïÇ), ÷³Ëëﻳٵ, óùáõëï, óùëï»³Ý (³Ûɨª óùëïÇ), óùëﻳٵ. ·³Éáõëï, ·³ÉëﻳÝ. Ïáñáõëï, ÏáñëﻳÝ, Ç Ïáñëï»Ý¿, Ïáñëﻳٵ. ÅáÕáíáõñ¹, ÅáÕáíñ¹»³Ý (³Ûɨª ÅáÕáíñ¹Ç ϳ٠ÅáÕáíñ¹áÛ), Ç ÅáÕáíñ¹»Ý¿, ÅáÕáíñ¹»³Ùµ ϳ٠ÅáÕáíñ¹áí, ÅáÕáíñ¹»³Ýó ϳ٠ÅáÕáíñ¹áó. ËáñÑáõñ¹, ËáñÑñ¹»³Ý (³Ûɨª ËáñÑñ¹áÛ, ËáñÑñ¹Ç), ËáñÑñ¹»³Ùµ, ÇÝãå»ë ݳ¨ Ñ»ï¨Û³É µ³é»ñÁª ï»ëÇÉ, ï»ëÉ»³Ý, ï»ëÉ»³Ùµ, ï»ëÇÉù, ï»ëÉ»³Ýó, ï»ëÉ»³Ùµù (³Ûɨª ï»ëÉÇõù, ï»ëÉ»³õù(»ûù), ³ÙÇë, ³Ù뻳Ý, ëáíáñ³µ³ñ ÉÇÝáõÙ ¿ á ÑáÉáíÇãáíª ³ÙëáÛ, ³Ùëáó. ѳݷÇëï, ѳݷëï»³Ý (³Ûɨª ѳݷëïÇ, ѳݷëïÇó): ¹) àõÝ-áí í»ñç³óáÕ ÙÇ ù³ÝÇ µ³é»ñª ïáõÝ, ï³Ý, Ç ï³Ý¿, ï³Ùµ, ïáõÝù, ï³Ýó, Ç ï³Ýó, ï³Ùµù, ßáõÝ, ß³Ý, Ç ß³Ý¿, ß³Ùµ, ßáõÝù, ß³Ýó, Ç ß³Ýó, ß³Ùµù. Ó»ÕáõÝ (=³é³ëï³Õ), Ó»Õáõ³Ý, Ç Ó»Õáõ³Ý¿, Ó»Õáõ³Ùµ, Ó»ÕáõÝù, Ó»Õáõ³Ýó, Ç Ó»Õáõ³Ýó, Ó»Õáõ³Ùµù, ³ÝáõÝ, ³Ýáõ³Ý, Û³Ýáõ³Ý¿, ³Ýáõ³Ùµ, ³Ýáõ³Ýù, ³Ýáõ³Ýó, Û³Ýáõ³Ýó, ³Ýáõ³Ùµù: ²Ûë µ³é»ñÇ ÝٳݳÏáõÃÛ³Ùµ ÑáÉáííáõÙ »Ý ³ßáõÝ, ·³ñáõÝ ¨ Ù³Ñ µ³é»ñÁª ³ßݳÝ, ·³ñݳÝ, Ù³Ñáõ³Ý, Ç Ù³Ñáõ³Ý¿, Ù³Ñáõ³Ùµ, Ù³Ñáõ³Ýù ϳ٠ٳÑáõÝù: Ø³Ñ µ³éÁ ÑáÉáííáõÙ ¿ ݳ¨ áõ ÑáÉáíÇãáíª Ù³Ñáõ, Ù³Ñù, Ù³Ñáõó, Ù³Ñáõù: ») ÆÏ-áí, áõÏ-áí í»ñç³óáÕ ÙÇ ß³ñù µ³é»ñª ͳÕÇÏ, ͳÕÏ³Ý (³Ûɨª ͳÕÏÇ, ͳÕÏáÛ), Ç Í³Õϳݿ, ͳÕÏáõÝù (³Ûɨª ͳÕÇÏù), ͳÕϳÝó (³Ûɨª ͳÕϳó, ͳÕÏáó), ³ÕçÇÏ, ³ÕçϳÝ, ³Õçϳٵ ϳ٠³Õçϳõ, ³ÕçÏáõÝù, ³ÕçϳÝó. ³Ý¹ñ³ÝÇÏ, ³Ý¹ñ³ÝÏ³Ý (³Ûɨª ³Ý¹ñ³ÝÏÇ), ³Ý¹ñ³ÝÇÏù, ³Ý¹ñ³Ýϳó. ËóÇÏ, ËóÏ³Ý (³Ûɨª ËóÏÇ), ËóÏáõÝù. ßÝÇÏ, ßÝϳÝ, ßÝÏáõÝù. ÁÝãÇÏ (=ãÝãÇÝ, ³ÝÝß³Ý áõÝ»óí³Íù), ÁÝãϳÝ. ÷áùñÇÏ, ÷áùñϳÝ, ÷áùñÏáõÝù, ÷áùñϳÝó. Ù³ÝáõÏ, Ù³ÝϳÝ, Ù³ÝÏáõÝù, Ù³ÝϳÝó, ѳïáõÏ ³ÝáõÝÝ»ñÇóª ²ëïÕÇÏ, ²ëïÕϳÝ. ÚáõëÇÏ, ÚáõëϳÝ. ê³Ã¿ÝÇÏ, ê³ÃÇÝϳÝ. ÒáõÇÏ, ÒÁõÏ³Ý (ÒáõÁϳÝ) ¨ ³ÛÉÝ: سñ¹ µ³éÁ, áñÁ å³ïϳÝáõÙ ¿ à ÑáÉáíÙ³Ý, ÇÏ Ù³ëÝÇÏáí ·áñͳÍí»ÉÇë, ÑáÉáííáõÙ ¿ ³Ûë µ³é»ñÇ ÝٳݳÏáõÃÛ³Ùµª ÙdzÛÝ »½³ÏÇ Ó¨áíª Ù³ñ¹ÇÏ, Ù³ñ¹Ï³Ý, Ç Ù³ñ¹Ï³Ý¿, Ù³ñ¹Ï³Ùµ ϳ٠ٳñ¹Ï³õ: ì³ñÅáõÃÛáõÝ 52. ÐáÉáí»É ² Ý»ñùÇÝ ÑáÉáíٳٵ Ñ»ï¨Û³É µ³é»ñÁª ³ñ»·³ÏÝ, µ³Õ»ÕÝ, »Õ¿·Ý (»Õ»·³Ý), ÿÏÝ Ï³Ù Ã»ÏÝ (ÃÇϳÝ), áñáÙÝ, ÏÁÝ×ÇéÝ, ëÇë»éÝ (ëÇëé³Ý), ÷³ÛͳÕÝ, »ñ¨áõÙÝ, ËáïáñáõÙÝ, ϳ½ÙáõÃÇõÝ, ½ûñáõÃÇõÝ, ëÇõÝ: 61


ì³ñÅáõÃÛáõÝ 53. ³ñ·Ù³Ý»É, áñáᯐ ² Ý»ñùÇÝ ÑáÉáíÙ³Ý µ³é»ñÇ ÑáÉáíÝ áõ ÃÇíÁ ¨ ϳ½Ù»É ¹ñ³Ýó »½³ÏÇ ¨ Ñá·Ý³ÏÇ áõÕճϳÝÁ.

úñÇݳϪ Ù³ÝϳÝó - Ñá·Ý. ë»é., »½. áõÕÕ.ª Ù³ÝáõÏ, Ñá·Ý. áõÕÕ.ª Ù³ÝÏáõÝù: àã ¿ µ³ñõáù ³éÝáõÉ ½Ñ³ó Ù³ÝϳÝó ¨ ³ñÏ³Ý»É ß³Ýó: Ú³ÝËÝ³Û Ïáïáñ»Éáíª Ý³Ë×Çñë ³ñ»³Ý ·áñÍ¿ÇÝ: ²éÝáÛñ ³õ³ñ µ³½áõÙ Ç ÏáÕÙ³ÝóÝ ²ëáñõáó: î³å³É»³ó ½É»ñÇÝë Ç ÑÇٳݿ: ¸Ç³Ï³Ùµù Ãßݳٻ³ó ÉóÇÝ ½¹³ßïÝ ³Ù»Ý³ÛÝ: ø³Ý½Ç Ù³ñ¹áÛ Ù³ñÙÇÝ Ç ãáñÇó ï³ñ»ñó ˳éÝ»³É ¿, Ç Ëáݳõáõûݿ, Ç ó³Ù³ùáõûݿ, Ç óñïáõûݿ ¨ Ç ç»ñÙáõûݿ: ¼áù³Ýã êÇÙáíÝÇ ï³·Ý³å¿ñ ç»ñٳٵ ٻͳõ: ¼ÝáÛÝ ßßÝçÇõÝ Éë¿ÇÝ Û³Ù»Ý³ÛÝ ßñóÝó: ä³Ñ³Ýçٳٵ íñÇÅáõóÝ ½íݳëÝ Ï³ñ׿: ²Ûñ¿ÇÝ ÏǽáõÇÝ ½ïáõÝë å³ßï³Ù³Ý Ïñ³ÏÇ: ì³ñÅáõÃÛáõÝ 54. ³ñ·Ù³Ý»É, ÷³Ï³·Í»ñÇ Ù»ç ³éÝí³Í µ³é»ñÁ ¹Ý»É ѳٳå³ï³ëË³Ý ÑáÉáíáí ¨ Ãíáí:

úñÇݳϪ ³ñ»·³ÏÝ- »½. ïñ.ª ³ñ»·³Ï³Ý, ïáõÝù-Ñá·Ý. µ³ó.ª Ç ï³Ýó, ϳÛͳÏáõÝù-Ñá·Ý. ·áñÍ.ª ϳÛͳϳٵù, ÏáÕÙ³Ýù - Ç Ý³Ë¹ñáí Ñá·Ý. ѳÛó.ª Ç ÏáÕÙ³Ýë Ñá·Ý. Ý»ñ·á۳ϳÝÇ Ý߳ݳÏáõÃÛ³Ùµ: سïáõó³Ý»Ý »ñÏñå³·áõÃÇõÝ (³ñ»·³ÏÝ): ê³ ßÇÝ¿ ³õ³Ý Ù»Í ½ï»ÕÇ (ÍÝáõݹ) ÇõñáÛ: îÇ»½»ñù ³Ù»Ý³ÛÝ ½ÏÝÇ (áõëÙáõÝù) Ýáó³ ·Ý³ÛÇÝ: ê³ ¿ñ ÇßË³Ý ¨ Ññ³Ù³Ý³ï³ñ ³Ù»Ý³ÛÝ (ï¿ñáõÃÇõÝ)-Ý ä³ñëÇó: Ø»é³ÝÇ ²ñ³Û Ç å³ï»ñ³½ÙÇÝ (Ù³ÝÏáõÝù)-Ý Þ³ÙÇñ³Ù³Û: ²Ù»Ý³ÛÝ ù³Õ³ùÝ »ñ»ñ¿ñ (å³ß³ñáõÙÝ) ß³ñÅÙ³ÝóÝ: ´³ñÇ ¿ Ù³ñ¹áÛ ³éÝáõÉ ½ÉáõÍ ËáݳñÑáõû³Ý (Ù³ÝÏáõÃÇõÝ) ÇõñÙ¿: ØÇ° ѳݿù µ»éÇÝë (ïáõÝù) Ó»ñáó: º÷»³ó (ϳÛͳÏáõÝù) Ýáñ³ Ñ³ó ¨ Ëáñáí»³ó ÙÇë: ¼³Ï³ÝçÝ (³ï³ÙáõÝù)-Ý Ç µ³ó Ïïñ¿ñ: (ºñ¹áõÙÝ) ѳëï³ï»Ùù ³Ûëûñ ³é³çÇ ùá: (øñïáõÝù) »ñ»ë³ó ùáó Ï»ñÇó»ë ½Ñ³ó ùá: ¼áÑ¿Çù ½áñ¹Çë Ó»ñ... (ÏáÕÙ³Ýù) ÓáñáóÝ: àã (³ÝÏÇõÝ) áõñ»ù ³ß˳ñÑÇ ù³ñá½Ç: î»ë³Ý¿ñ (ï»ëÇÉ), ½Ç ³Û·Ç ÙÇ ¿ñ Ù»Í ¨ í³Û»Éáõã: ²ñ·»Éáõë ¨ ÷³Ï»ë ½³Ù»Ý»ë»³Ý Ç Ñ»é³õáñ (ûï³ñáõÃÇõÝ): ì³ñÅáõÃÛáõÝ 55. ³ñ·Ù³Ý»É ·ñ³µ³ñ: î»ëÝáõÙ ¿ÇÝù, áñ ï³ÝÇó ÍáõË ¿ñ »ÉÝáõÙ: ²Ùµ³ñï³ÏÁ µáÉáñ ÏáÕÙ»ñÇó å³ï»óÇÝ Ïñáí ¨ Ë×áí: êáõï »ñ¹áõÙáí ¨ ëÝáïÇ ËáëïáõÙáí Çñ Ùáï (³é ÇÝùÝ) ϳÝã»ó ѳÛáó ݳ˳ñ³ñÝ»ñÇÝ: ²Õ»ÕÝ»ñÇ É³ñ»ñÇ Ó³ÛÝÇó ËɳÝáõÙ ¿ÇÝ ³Ï³ÝçÝ»ñÁ: àñëáõÙ ¿ñ ÓÏÝ»ñ åÕïáñ çñ»ñáõÙ: ÞáõÝÁ ß³Ý ÙÇë ãÇ áõïÇ: úñí³ (³õáõñ) ѳóÁ ùñïÇÝùáí »Ýù ѳÛóÛÃáõÙ: ø³çáõÃÛ³Ùµ ÏÏéí»Ýù áõ ÏÙ»éÝ»Ýù, µ³Ûó Ù»ñ ѳÛñ»ÝÇùÁ ã»Ýù ï³ ÃßݳÙÇÝ»ñÇÝ: Ø»Õñ ¿ñ ϳÃáõÙ Ýñ³ (Ýáñ³) ßñ62


ÃáõÝùÝ»ñÇó: ²ñçÁ ÷áñáõÙ ¿ñ ÙñçÛáõÝÇ µáõÛÝÁ, É»½íáí (É»½áõ³õ) ÅáÕáíáõÙ ¨ áõïáõÙ: γÕÝáõ (ϳÕÝõáÛ) ÷³ÛïÇó ÏßÇÝ»ë ¹éÝ»ñ: ÈáõëÇÝÝ ¿ å³ï׳éÁ ³ñ»·³ÏÇ Ë³í³ñÙ³Ý: ʳñë˳íáñ ëÛáõÝ»ñáí ßÇÝáõÙ ¿ »Ï»Õ»óÇ ·Ùµ»Ã³Ñ³ñÏ: ì²êÜ ì²ðÒβÜàôº²Ü Ø޲βòÜ 1

ÜÙ³Ý ¿ ³ñù³ÛáõÃÇõÝ »ñÏÝÇó ³éÝ ï³ÝáõﻳéÝ , áñ »É Áݹ ³é³õûïë Ç 2 3 4 í³ñÓáõ áõÝ»É Ùß³Ïë Û³Û·Ç Çõñ: ºõ ³ñÏ í³ñÓë Ù߳ϳóÝ ³õáõñÝ ¹³Ñ»Ï³Ý 5 ¨ ³é³ù»³ó ½Ýáë³ Û³Û·Ç Çõñ: ºõ »É»³É ½»ññáñ¹ ųÙáõª »ï»ë ³ÛÉë, ½Ç ϳÛÇÝ ¹³ï³ñÏù Ç Ññ³å³ñ³Ïë: ²ë¿ ¨ óÝáë³. §ºñó°Ûù ¨ ¹áõù Û³Û·Ç ÇÙ, ¨ áñ 6 ÇÝã ³ñÅ³Ý Çó¿ª ï³ó Ó»½¦: ¶Ý³óÇÝ ¨ Ýáù³: ºõ ¹³ñÓ»³É »É»³É ½í»ó ųÙáõ 7 ¨ ½ÇÝÝ Å³Ùáõª ³ñ³ñ ÝáÛÝå¿ë: ºõ ½Ù»ï³ë³Ý»ñáñ¹ ųÙáõ »É»³Éª »·Çï ³ÛÉë, 8 ½Ç ϳÛÇÝ ¹³ï³ñÏù. ³ë¿ ¨ óÝáë³. §Àݹ¿±ñ ϳÛù ³ëï ½ûñë ó»ñ»Ï ¹³ï³ñÏù¦: ²ë»Ý óݳ. §¼Ç áã áù ϳɳõ ½Ù»½ Ç í³ñÓáõ¦: ²ë¿ óÝáë³. §ºñó°Ûù ¨ ¹áõù Û³Û·ÇÝ, ¨ áñ ÇÝã ³ñÅ³Ý ¿ª ³éÝáõóáõù¦: ºõ ǵñ¨ »ñ»ÏáÛ »Õ¨, ³ë¿ ï¿ñ ³Û·õáÛÝ ó·³õ³é³å»ï Çõñ. §Îá㻳° ½Ùß³Ïë ¨ ïá°õñ Ýáó³ í³ñÓëª ëÏë»³É Ç Û»ïÝáóÝ ÙÇÝ㨠ó³é³çÇÝëݦ: Ƶñ¨ »ÏÇÝ áñù 9 10 ½Ù»ï³ë³Ý»ñáñ¹ ųÙáõÝ , ³éÇÝ Ù¿Ý ÙÇ ¹³Ñ»Ï³Ý: ºÏ»³É ¨ ³é³çÇÝùݪ ѳٳñ¿ÇÝ, ÿ ³õ»ÉÇ ³éÝáõóáõÝ, ¨ ³éÇÝ Ù¿Ý ÙÇ ¹³Ñ»Ï³Ý ¨ Ýáù³: Ƶñ¨ ³11 éÇÝ, ïñïÝç¿ÇÝ ½ï³ÝáõﻳéÝ¿Ý ¨ ³ë¿ÇÝ, ÿ §¸áù³ Û»ïÇÝù¹ ÙÇ Å³Ù 12 ·áñÍ»óÇÝ, ¨ ѳë³ñ³Ïáñ¹ë Ù»½ ³ñ³ñ»ñ ½¹áë³, áñ ½Í³ÝñáõÃÇõÝ ³õáõñÝ µ³ñÓ³ù ¨ ½ïûæ: ܳ å³ï³ë˳ÝÇ »ï ÙÇáõÙ Ç Ýáó³Ý¿ ¨ ³ë¿. §ÀÝÏ»°ñ, 13 ã½ñϻ٠½ù»½, á±ã ¹³Ñ»Ï³ÝÇ ÙÇáç ë³Ï ³ñÏ»ñ Áݹ Çë: ²°é ½ùáÛ¹ ¨ »°ñÃ: ºÃ¿ 14 ϳÙÇÙ Û»ïÝáóë ï³É, áñå¿ë ¨ ù»½ª »Ã¿ ãÇó¿± ÇÝÓ Çß˳ÝáõÃÇõÝ ÛÇÙëë ³é15 Ý»É ½ÇÝã ¨ ϳÙÇÙ. ϳ٠ÿ ³ÏÝ ùá ã³±ñ ¿, ½Ç »ë ³é³ïë »Ù¦: ²Ûëå¿ë »ÕÇóÇÝ Û»ïÇÝù ³é³çÇÝù, ¨ ³é³çÇÝùª Û»ïÇÝù: ½Ç µ³½áõÙù »Ý Ïáã»ó»³Éù, ¨ ë³Ï³õù »Ý ÁÝïñ»³Éù¦: (سïÿáë, Æ, 1-16) 1

³éÝ ï³ÝáõﻳéÝ-ï³Ýáõï»ñ Ù³ñ¹áõ, ï³Ýáõï»ñÇ 2 Ç í³ñÓáõ áõÝ»É-í³ñÓ»Éáõ 3 ³ñÏ í³ñÓë-í³ñÓ Ý߳ݳϻó 4 ³õáõñÝ ¹³Ñ»Ï³Ý-ûñÁ ÙÇ ¹³Ñ»Ï³Ý 5 ½»ññáñ¹ ųÙáõ-ųÙÁ »ñ»ùÇ Ùáï 6 ï³ó-Ïï³Ù 7 ½Ù»ï³ë³Ý»ñáñ¹ ųÙáõ-ųÙÁ ï³ëÝÙ»ÏÇ Ùáï 8 ½ûñë ó»ñ»Ï- ³Ûë ûñÁ ó»ñ»Ïáí

áñ ųÙÇ ï³ëÝÙ»ÏÇ Ùáï»ñÝ ¿ÇÝ ·Ý³ó»É 10 Ù¿Ý ÙÇ-³Ù»Ý Ù»ÏÁ ÙÇ, ÙÇ-ÙÇ 11 ½ï³ÝáõﻳéÝ¿Ý-ï³Ýáõï»ñÇó 12 ѳë³ñ³Ïáñ¹ë... ³ñ³ñ»ñѳí³ë³ñ»óñÇñ 13 ë³Ï ³ñÏ»ñ-ë³Ï³ñÏ»óÇñ, ·ÇÝ ¹ñ»óÇñ 14 »Ã¿ ãÇó¿± ÇÝÓ Çß˳ÝáõÃÇõÝ-ÙDZû »ë Çñ³íáõÝù ãáõݻ٠15 ÛÇÙëë ³éÝ»É- áõÝ»ó³ÍÝ»ñë

63


9

áñù ½Ù»ï³ë³Ý»ñáñ¹ ųÙáõÝ-Ýñ³Ýù,

64

(áõÝ»óí³Íùë) ³Ý»É (ïÝûñÇÝ»É)


¸²ê î²êÜÐÆܶºðà𸠺 ÐàÈàìàôØ ¢ 98. ÐáÉáíÙ³Ý å³ïÏ»ñÝ ¿ª º½³ÏÇ

γÝáÝ

Æ Ý³Ë¹ÇñÁ, ·áñͳÍí»Éáí ³Ýáñáß ¹»ñµ³ÛÇ Ñ³Ûó³Ï³Ý ÑáÉáíÇ Ñ»ï, ³ñï³Ñ³ÛïáõÙ ¿ ųٳݳÏÇ ÇÙ³ëï, ûñÇݳϪ ÆëÏ Ç ÉÇÝ»É Ù³ñïÇÝ Ñ³ñϳÝÇ ½ûñÝ ²ñ³ÛÇ (Êáñ., 1-ÇÝ, ĺ)=ÆëÏ Ù³ñïÇ Å³Ù³Ý³Ï ²ñ³ÛÇ ½áñùÁ ç³ñ¹íáõÙ ¿: Ðá·Ý³ÏÇ

º½³ÏÇ

àô. Ð. ê. î.

ϳÛëñ (½)ϳÛëñ ϳÛë»ñ

´.

Ç Ï³Ûë»ñ¿

¶.

ϳÛë»ñµ

Ðá·Ý³ÏÇ Ï³Ûë»ñù (½) ϳÛë»ñë ϳÛë»ñó ϳÛë»ñ³ó Ç Ï³Ûë»ñó Ç Ï³Ûë»ñ³ó ϳÛë»ñµù ϳ٠ϳÛë»ñ³õù(ûù)

³ñÏÕ (½)³ñÏÕ ³ñÏ»Õ Û³ñϻտ ³ñϻյ

³ñÏ»Õù (½)³ñÏ»Õë ³ñÏ»Õó ³ñϻճó Û³ñÏ»Õó Û³ñϻճó ³ñϻյù ϳ٠³ñϻճõù(ûù)

º ÑáÉáíÙ³Ý µ³é»ñÁ Ñá·Ý³ÏÇ Ã»ù ÑáÉáíÝ»ñáõÙ Ù»Í Ù³ë³Ùµ ½áõ·³Ñ»é³µ³ñ ÑáÉáííáõÙ »Ý ³ ÑáÉáíÇãáí, áñÁ ¹ñíáõÙ ¿ » ÑáÉáíÇãáí ÑáÉáíí³Í »½³ÏÇ ë»é³Ï³Ý-ïñ³Ï³ÝÇ íñ³: ¢ 99. ²Ûë ÑáÉáíÙ³Ý »ÝóñÏíáõÙ »Ýª ³) ²ÛÝ µ³é»ñÁ, áñáÝù í»ñç³ÝáõÙ »Ý ñ-áí ϳ٠Õ-áí ¨ Ýñ³Ýó ݳËáñ¹áÕ áñ¨¿ ³ÛÉ µ³Õ³Ó³ÛÝáíª ³½¹ñ, ¹áõëïñ, »½ñ, ÉÇïñ (Éï»ñ), áëÏñ, áõëïñ, í³·ñ, ï³ññ, ï³Û·ñ ϳ٠ﳷñ, ³ëïÕ, ³Ý·Õ, Ïá×Õ, ëÏáõïÕ (ëÏï»Õ) ¨ ³ÛÉÝ: µ) Æõñ(»õñ)-áí í»ñç³óáÕ ÙÇ ù³ÝÇ µ³é»ñª ³ÉÇõñ (³É»õñ), ³ÕµÇõñ (³Õµ»õñ), »ÕçÇõñ (»Õç»õñ), »ÕïÇõñ (»Õï»õñ=׳ÑÇ×): ²Ûë µ³é»ñÁ ѳݹ»ë »Ý ·³ÉÇë ݳ¨ ÑáÉáí³Ï³Ý ï³ñµ»ñ Ó¨»ñáí, ûñÇݳϪ ³ÉÇõñ-ë»é. ïñ.ª ³ÉÇõñáÛ. ³ÕµÇõñ·áñÍ.ª ³Õµ»ñ³õ, Ñá·Ý. áõÕÕ.ª ³ÕµÇõñù. »ÕçÇõñ-·áñÍ.ª »ÕçÇõñÇõ, Ñá·Ý. áõÕÕ.ª »ÕçÇõñù, ·áñÍ.ª »ÕçÇõñáíù: 65


ì³ñÅáõÃÛáõÝ 56. ÐáÉáí»É º ÑáÉáíٳٵ Ñ»ï¨Û³É µ³é»ñÁª ѳÙñ, ³ÕµÇõñ, »ïÕ (=ï»Õ), ÏáÕñ (=×ÛáõÕ), ßÇ·Õ (=Ïá׳Ï, ½³ñ¹), Ïáõåñ, ëÇÏÕ (=ͳÝñáõÃÛ³Ý ã³÷ ¨ ¹ñ³Ù³Ï³Ý Ùdzíáñ) ì³ñÅáõÃÛáõÝ 57. ³ñ·Ù³Ý»É, áñáᯐ º ÑáÉáíÙ³Ý µ³é»ñÇ ÑáÉáíÝ áõ ÃÇíÁª »½³ÏÇÝ ¹³ñÓÝ»Éáí Ñá·Ý³ÏÇ, ÇëÏ Ñá·Ý³ÏÇݪ »½³ÏÇ: ø³Ý¹¿ÇÝ ½Ü³Ý¿³Ï³Ý ٻѻ³ÝÝ ¹ëï»ñÝ ²ñ³Ù³½¹³Û Ç ÂÇÉÝ Û³õ³ÝÇ: ²é¿ù çáõñ áõñ³Ëáõû³Ùµ Û³Õµ»ñ³óÝ: àõÝ¿ÇÝ ½½¿ÝëÝ å³ïñ³ëï, Ç Í³·»ÉáÛ ³é³õûïáõÝ ÙÇÝã¨ Û»É³Ý»É ³ëï»ÕÝ: ØÇ° ϳëϳͻñ Ç Ï³Ûë»ñ¿: êÏë³ÝÇÝ ÷áùñÏ³Ý³É ëïáõ»ñù ï³ñ»ñó »ñÏñÇ: ÆëÏ ÙÇ áÙÝ Ç ½ÇÝáõáñ³óÝ Ùï»³É »Ñ³ñ í³Õ»ñµ ½·ÉáõË ºñáõ³Ý¹³Û: ¼¹áõëïñ ùá ÙÇ° ï³ó»ë áõëï»ñ Ýáñ³: î³Ûñ ½ã³÷ ³ñϻճóÝ: ¼Ç ÇÙ³ëïáõÃÇõÝ »µ³ó ½µ»ñ³Ý ѳٻñó: Ò»ñµ³Ï³É ³éÝ¿ ½í³ïßáõ¿ñÝ Û»½»ñ ß³ÙµÇÝ Îá·³ÛáíïÇ: ì³ñÅáõÃÛáõÝ 58. ³ñ·Ù³Ý»É ·ñ³µ³ñ: γÛëñÇ Ñ³ñϳѳÝÝ»ñÁ ѳë³Ý ä³ñëϳëï³Ý: ²éÛáõÍÁ í³·ñÇó ãÇ í³Ë»ÝáõÙ: ²ÕµÛáõñÝ»ñÇ ³ÏáõÝùÝ»ñÁ ã»Ý ÷³ÏÇ: àõÕï»ñáí (áõÕïáõù) ï³ÝáõÙ ¿ÇÝ ·³ÝÓ»ñáí ÉÇ ³ñÏÕ»ñ: ¸³ßïÁ ÉÇ ¿ñ Ù³ñ¹Ï³Ýó áëÏáñÝ»ñáí: ²ñ»·³ÏÇ Í³·»Éáõ Å³Ù³Ý³Ï (Ç Í³·»É ³ñ»·³Ï³Ý) ˳í³ñáõÙ »Ý ³ëïÕ»ñÁ: ÌÝáÕÝ»ñÁ áõñ³Ë³ÝáõÙ »Ý áõëïñ»ñÇ ¨ ¹áõëïñ»ñÇ å³ñÏ»ßï í³ñùáí (í³ñáõù): ²ÝÃ³Õ ¹Ç³ÏÝ»ñÁ ³Ý·ÕÝ»ñÇ Ï»ñ³Ïáõñ »Ý ÉÇÝáõÙ: ´Ý³ÏíáõÙ »Ý ·»ïÇ (·»ïáÛ) »½»ñùáõÙ: Ú³Õ³·ë1 ÿ áñå¿ë ½¹ÇõÃëÝ ¨ ½ù³õ¹»³ÛëÝ Ñ³ñó»³É Þ³åÑáÛ2 ÷áñÓ¿ñ ½ÙÇïë ²ñ߳ϳÛ, ¨ ï³Ûñ3 ½Ý³ Û²Ýáõß µ»ñ¹Ý... 1 ²å³ Ïá㻳ó ó·³õáñÝ ä³ñëÇó Þ³åáõÑ ½¹ÇõÃëÝ ¨ ½³ëï»Õ³·¿ïëÝ ¨ 3 3 ½ù³õ¹»³ÛëÝ. Ëûë¿ñ Áݹ Ýáë³ ¨ ³ë¿ñª »Ã¿ §ºë µ³½áõÙ ³Ý·³Ù ϳٻó³Û 4 ëÇñ»É ½²ñß³Ï ³ñù³Û гÛáó, ¨ ݳ Ñ³Ù³Ï ³Ý³ñ·»³ó ½Çë: ºõ »¹Ç Áݹ ÝÙ³ áõËï ˳ճÕáõû³Ý, ¨ »ñ¹áõ³õ ÇÝÓ ÛÇõñ»³Ýó ûñ¿Ýë ùñÇëïáÝ¿áõû³ÝÝ Ç 5 ·É˳õáñáõÃÇõÝ ³ÛÝÙ , ½áñ ³õ»ï³ñ³ÝÝ Ïáã»Ý. Ý³Ë ³ÛÝ »ñ¹Ù³ÝÝ ëﻳó: ºë ÝÙ³ µ»õñ µ³ñÇë ËáñÑ»ó³Û áñå¿ë ѳÛñ áñ¹õáÛ Ï³ï³ñ»É ÝÙ³, ¨ ݳ ÇÝÓ 6 ã³ñ Áݹ µ³ñõáÛ Ñ³ïáÛó: ÆëÏ »ë Ïáã»óÇ ½»ñÇóáõÝë »Ï»Õ»óáÛÝ îÇë÷áÝÇ ù³66


7

8

Õ³ùÇ, ¨ ϳñÍ»óÇ Ã¿ Ýáù³ ݻݷáõû³Ùµ ÇÝã »ïáõÝ ÝÙ³ ½»ñ¹áõÙÝ ¨ »ïáõÝ ÇÝÓ ëï»É: ºõ å³ïáõÑ³ë»³É ½Ýáë³ áñå¿ë ½Ù³Ñ³å³ñïë. ÇëÏ ³ë³ó óÇë 9 سñÇ »ñ¿ó ·É˳õáñÝ Ýáó³. ³ë¿Çݪ ÿ Ù»ù ³ñ¹³ñáõû³Ùµ ïáõ³ù ÝÙ³ ½»ñ10 ¹áõÙÝ. µ³Ûó »Ã¿ ݳ ëﻳó, ÝáÛÝ ³õ»ï³ñ³ÝÝ ³Í¿ ½Ý³ ³é áïë Ó»ñ: ºõ »ë Ýáó³ áã Éáõ³Û. ¨ »ïáõ Ññ³Ù³Ýª »õóݳëáõÝ ½Ýáë³ Ç ÙÇ ·áõµ ÷áÕáï»É, ¨ ½áõëáõÙݳÏÇóë Ýáó³ Ñ³Ý»É Áݹ ëáõñ: ¼³õ»ï³ñ³Ýݪ Ûáñ »ñ¹áõ³õ ²ñß³Ï ³ñù³Û, áñ ¿ ·É˳õáñáõÃÇõÝ áõëÙ³Ýó Ýáó³ ùñÇëïáÝ¿áõû³ÝÝ, ϳå»óÇ ßÕ11 óÛÇõù. ¨ Ï³Û Ç ·³ÝÓÇ ÇÙáõÙ: ´³Ûó µ³ÝùÝ Ø³ñ»³Û »ñÇóáÛ áõß »Õ»Ý ÇÝÓ . ¨ 12 ÛÇß»óÇ ½Ç ³ë¿ñª ÿ ÙÇ° ëå³Ý³Ý¿ñ ½Ù»½, ³ÛÉ »ë ·Çï»Ùª ½Ç ÝáÛÝ ³õ»ï³ñ³ÝÝ 10 ³Í¿ ½²ñß³Ï ³ñù³Û Ç ÍáõÝÏë ùá: ²Ñ³õ³ëÇÏ µ³Ýù ³ñ¹³ñáõû³Ùµ ϳï³ñ»ó³Ý, ½áñ ³ë¿ñÝ: ´³Ûó ²ñß³Ï ³ñù³Û гÛáó ³Ûë »ñ»ëáõÝ ³Ù ¿ ²ñ»³óª ½Ç »ïáõÝ Áݹ ÝÙ³ ׳ϳïë, ¨ Û³ÕÃ»É ¨ áã ÙÇ ³Ù áã ϳñ³ó³ù. ¨ »É»³É ¿ »Ï»³É 13 áïÇõù Çõñáíù: ´³Ûó ÿ ·Çï¿Çª ÿ Û³ÛëÙ Ñ»ï¿ Ï³Ûó¿ ÛáõËïÇÝ ÇÙáõÙ ¨ Ç 14 Ñݳ½³Ý¹áõû³Ý µ³ñ»³õ áõËïÇõ, ٻͳå¿ë ٻͳñ³Ýûù ³ñÓ³Ï¿Ç ½Ý³ ˳ճÕáõû³Ùµ ÛÇõñ ³ß˳ñÑݦ: 15 ÆëÏ ù³õ¹»³ÛùÝ »ïáõÝ ÝÙ³ å³ï³ë˳ÝÇ ¨ ³ë»Ý . §ÂáÕ Ù»½ ³Ûëûñ, ¨ 16 í³ÕÇõÝ å³ï³ë˳ÝÇ ³ñ³ëóáõù ù»½¦: ÆëÏ Ç í³ÕÇõ ³Ý¹ñ ÅáÕáí»ó³Ý »15 ÏÇÝ ³Ù»Ý³ÛÝ ù³õ¹»³ÛùÝ ¨ ³ëï»Õ³·¿ïùÝ ¨ ³ë»Ý ó³ñù³Û. §²ÛÅÙ ½Ç »Ï»³É ¿ ³é ù»½ ó·³õáñÝ Ð³Ûáó ²ñß³Ï, ½Ç³±ñ¹ ËûëÇ Áݹ ù»½, ϳ٠½Ç±Ýã 17 Ó³ÛÝ ³Í¿, ϳ٠½Ç±³ñ¹ áõÝÇ ½³ÝÓÝ ¦: ²ë¿ ³ñù³ÛÝ. §Æµñ¨ ½ÙÇ Ç Í³é³ÛÇóÝ 18 ÇÙáó ѳٳñÇ ½ÇÝùÝ, ÑáÕ áïÇó ÇÙáó ç³Ý³Û ÉÇݻɦ: ²ë»Ý Ýáù³. §²é ³ñ³ ½áñ ³ë»Ùùë ù»½. å³Ñ»³ ¹áõ ½Ýáë³ ³ëï¿Ý. ¨ ³é³ù»³ ¹áõ ¹»ëå³Ýë Û»ñÏÇñÝ Ð³Ûáó, ¨ ïáõñ µ»ñ»É ³ÝïÇ ÑáÕ Ç ë³ÑٳݳóÝ Ð³Ûáó ǵñ¨ µ»éÇÝë »ñ19 Ïáõë, ¨ ϳÑáÛñ ÙÇ çáõñ: ºõ Ññ³Ù³Ý ï³ó»ë ѳñÏ³Ý»É ½Ï¿ë Ëáñ³ÝÇ Û³20 ï³Ï Ç µ»ñ»³É ÑáÕáÛÝ Ð³Ûáó. ¨ ³éó»ë ù»½¿Ý ½Ó»é³Ý¿ ³ñù³ÛÇÝ Ð³Ûáó ²ñ21 22 ߳ϳÛ, ¨ ï³ñó»ë Ý³Ë Û³ÛÝ ï»Õª áõñ µÝ³Ï ÇëÏ Çó¿ ÑáÕÝ . ¨ ѳñóó»ë óݳ µ³Ýë: ºõ ¹³ñÓ»³É ³éó»ë ¹áõ ½Ó»é³Ý¿ Ýáñ³, ¨ ï³ñó»ë Ç Ñ³Û³ï³ÏëÝ Ç 23 ѳñ»³É ÑáÕáÛÝ . ¨ ÉáõÇó»ë ¹áõ µ³Ýë Ç Ýٳݿ. ¨ ³å³ ·Çï³ëó»ë ¹áõª »Ã¿ ϳ±Û ÛáõËïÇ ùá ¨ å³Ñ¿± ½¹³ßÇÝë ùá ÿ áã, Û»ï ³ñӳϻÉáÛ ùá ½Ý³ Ç Ð³Ûë: ²å³ ÿ Ç í»ñ³Û Ñ³Û ÑáÕáÛÝ ËÇëï ÇÝã µ³ñµ³é»ëóÇ, ·Çï³ëçÇñª ½Ç áñ ûñ ѳë³Ý¿ Û»ñÏÇñÝ Ð³Ûáó, ½ÝáÛÝ Ó³ÛÝ ³Í¿ Áݹ ù»½, ¨ ½ÝáÛÝ å³ï»ñ³½Ù Ýáñá·¿ Áݹ ù»½, ½ÝáÛÝ ×³Ï³ïë ¨ ½ÝáÛÝ ÃßݳÙáõÃÇõÝ Ûáõ½¿¦: (ö³õëïáë ´áõ½³Ý¹, 4-ñ¹, ̸)

1

ϳåÇ ËݹÇñÁª ³ÛÝáñÇÏ. ³ñï³Ñ³Ûïí³Í 㿪 ³ÛÝ Ù³ëÇÝ 2 ë»é³Ï³Ý ÑáÉáíáí »Ýóϳª ³ÝóÛ³É ¹»ñµ³ÛÇ

12 13

³ÛÉ. ³Ûëï»Õª áñáíÑ»ï¨ ³ÝóÛ³É ³Ýϳï³ñÁ ÁÕÓ³Ï³Ý ³å³éÝáõ ÇÙ³ëïáíª ÇٳݳÛÇ

67


Ùáïª Ñ³ñó»³É Þ³åÑáÛ-Þ³åáõÑÁ ѳñóÝ»Éáí ³ÝóÛ³É ³Ýϳï³ñÁ ³ÝóÛ³É Ï³ï³ñÛ³ÉÇ ÇÙ³ëïáíª µ³Ýï³ñÏ»ó 4 »¹Ç Áݹ ÝÙ³-ϳå»óǪ ѳëï³ï»óÇ Ýñ³ Ñ»ï 5 ÛÇõñ»³Ýó ûñ¿Ýë ùñÇëïáÝ¿áõû³ÝÝ Ç ·É˳õáñáõÃÇõÝ ³ÛÝÙ-Çñ»Ýó ùñÇëïáÝ»³Ï³Ý ÏñáÝÇ ·É˳íáñ ëñµáõÃÛ³Ý íñ³ 6 Áݹ ݳ˹ÇñÁ ë»é. ÑáÉáíÇ Ñ»ï ³ñï³Ñ³ÛïáõÙ ¿ ÷á˳ñ»Ý, ¹ÇÙ³ó ÇÙ³ëïÁ 7 óñÙ³ï³ñ ¿, ãÇ Ã³ñ·Ù³ÝíáõÙ 8 »ïáõÝ-ïí»óÇÝ 9 ïáõ³ù-ïí»óÇÝù 10 Ý»ñÏ³Ý ³å³éÝáõ ÇÙ³ëïáíª Ïµ»ñÇ 11 áõß »Õ»Ý ÇÝÓ-ÙÇïùë »Ï³Ý, ÑÇß»óÇ 3

14

³ÝóÛ³É ³Ýϳï³ñÁ å³ÛÙ³Ý³Ï³Ý ³å³éÝáõ ÇÙ³ëïáíª Ï³ñÓ³Ï»Ç 15 Ý»ñÏ³Ý ³ÝóÛ³É Ï³ï³ñÛ³ÉÇ ÇÙ³ëïáíª ³ë³óÇÝ 16 Ç í³ÕÇõ ³Ý¹ñ-ѳçáñ¹ ûñÁ 17 ½Ç³±ñ¹ áõÝÇ ½³ÝÓÝ-ÇÝãå»±ë ¿ å³ÑáõÙ Çñ»Ý 18 ³é. ³Ûëï»Õª ¹», Ñ³å³ 19 ï³ó»ë-Ïï³ë 20 ³éó»ë ù»½¿Ý ½Ó»é³Ý¿ ³ñù³ÛÇÝ-¹áõ ÇÝù¹ ϵéÝ»ë ³ñù³ÛÇ Ó»éùÇó 21 ÷Ë. ï»ÕÇ 22 áõñ µÝ³Ï ÇëÏ Çó¿ ÑáÕÝ-áõñ µáõÝ ÇëÏ ÑáÕÝ ¿ 23 Ç Ñ³Û³ï³ÏëÝ Ç Ñ³ñ»³É ÑáÕáÛÝ-¹»åÇ Ñ³ÛÏ³Ï³Ý ÑáÕáí ͳÍÏí³Í ѳï³ÏÁ

Æ ÐàÈàìàôØ ¢ 100. ÐáÉáíÙ³Ý å³ïÏ»ñÝ ¿ª

àô. Ð. ê. î. ´. ¶.

º½³ÏÇ

Ðá·Ý³ÏÇ

׳鳷³Ûà (½)׳鳷³Ûà ׳鳷³ÛÃÇ Ç ×³é³·³Ûÿ ׳鳷³ÛÃÇõ

׳鳷³ÛÃù (½)׳鳷³ÛÃë ׳鳷³ÛÃÇó Ç ×³é³·³ÛÃÇó ׳鳷³ÛÃÇõù

¢ 101. ²Ûë Ó¨áí ÑáÉáííáõÙ »Ýª ³) Þ³ï µ³é»ñª ³Õï, ³ï³ÕÓ, µ³Ýï, µ³é, ·³Ûé (=ó»Ë), ¹³ï, »ñÏÇõÕ, Ëñ³Ù³ï, Í»ñå, ÍÝûï, ϳÛÍ, ѳݹ¿ë (ѳݹÇëÇ), Ó³ÛÝ, ׳é, Ý»ï, áëï³ÛÝ, ëÇñï, íï³Ý·, ïûÝ, ÷³Ûï, ûÓ ¨ ³ÛÉÝ: ²Ý»½³Ï³Ý µ³é»ñÇóª ³ÕûÃù, ³ëù, ³ñ¨»Éù, ³ñ¨Ùáõïù, ·³ÑáÛù (·³ÑáÛÇó), ·Ý³óù, ÏáõñÍù, ÑÙ³Ûù, óÝáñù ¨ ³ÛÉÝ: µ) àñáß µ³ó³éáõÃÛáõÝÝ»ñáí ³ÛÝ µ³é»ñÁ, áñáÝù í»ñçáõÙ áõÝ»Ý ³Û, ³ëï, »³Û, »³Ý, »ëï, ¿, áÛ, áÛê ³ñù³Û, ßÕóÛ, ÇÙ³ëï, å³ßïûÝ»³Û (å³ßïûÝ¿Ç), í³ÛñÏ»³Ý (í³ÛñÏ»ÝÇ), ·áí»ëï, µ³½¿, Ù³ñ·³ñ¿, »ñ»ÏáÛ, ëáíáñáÛà (ëáíáñáõÃÇ) ¨ ³ÛÉÝ: ·) ØÇ ß³ñù ѳïáõÏ ³ÝáõÝÝ»ñª ¶ñÇ·áñ, سßïáó, سïÿáë (سïÿÇ), 68


Øáíë¿ë (Øáíë»ëÇ Ï³Ù ØáíëÇëÇ), Ü»ñë¿ë, ì³ã¿ ¨ ³ÛÉÝ: ²Ý»½³Ï³Ý ѳïáõÏ ³ÝáõÝÝ»ñÇóª ²Õáõ³Ýù, γëåù, ä³ñëù ¨ ³ÛÉÝ: ì³ñÅáõÃÛáõÝ 59. ÐáÉáí»É Æ ÑáÉáíٳٵ Ñ»ï¨Û³É µ³é»ñÁª ³ÛÍ, ³Ûï, ³ñûï, µ³Ý, ѳó, áñáí³ÛÝ, íϳÛ, ͳé³Û, Ýå³ëï, ³Ñ, ù³Õó, ³÷ë¿, Ù³ï»³Ý (Ù³ï»ÝÇ), ÷³Ëëï»³Û (÷³Ëëï¿Ç), ³Ý¿Íù (³ÝÇÍÇó), ²ñï³ß¿ë (²ñï³ßÇëÇ): ì³ñÅáõÃÛáõÝ 60. ³ñ·Ù³Ý»É, áñáß»É Æ ÑáÉáíÙ³Ý µ³é»ñÇ ÑáÉáíÝ áõ ÃÇíÁª ¹áõñë ·ñ»Éáí ³é³ÝÓÇÝ ëÛáõݳÏÝ»ñáõÙ ³Ý»½³Ï³Ý ¨ ³ÝÑá·Ý³Ï³Ý ³ÝáõÝÝ»ñÁ: ºë ·Çï»Ù ½Ñå³ñïáõÃÇõÝ ùá ¨ ½ã³ñáõÃÇõÝ ëñïÇ ùá: гÛó¿ÇÝ ¨ë Û³ñù³Û¿ Ù³ÝÏáõÝë Ù³ï³Õë: ÎáÛñ ½ñÏÇ Ç ×³é³·³ÛÃÇó ³ñ»·³Ï³Ý: Î³å¿ ½áïë ²ñß³Ï³Û »ñÏ³Ã»Õ¿Ý ßÕóÛÇõù: Ðñ³Ù³Û¿ ¹Ý»É ½Ý³ Ç í»ñݳï³ÝÝ ³å³ñ³ÝÇó: ²Ù»Ý³ÛÝ ×³Ý³å³ñÑ ÉÇ ¿ñ ѳݹ»ñÓÇõ ¨ ϳÑÇõ: àã ÿ Û³ñ¨»ÉÇó Û³ñ¨Ùáõïë ·Ý³Ýª ³ÛÉ Û³ñ¨ÙïÇó Û³ñ¨»Éë: ê³ å³ï»³ó å³ñëå³õ ¨ ½Ñ½ûñ ³õ³ÝÝ ì³ñ¹·¿ëÇ: ¼Ýß³Ý ï¿ñáõÝ³Ï³Ý Ë³ãÇÝ ³éÝáÛñ ¨ ¹ÇÙ¿ñ Ç ¹áõéÝ Ù»Ñ»ÝÇÝ: î»ë³Ý¿ñ ½ëáõñµ »åÇëÏáåáëÝ ²Õáõ³ÝÇó: ²éÝáÛñ ØáõñÃù¿ ½Ã³·³õáñáõÃÇõÝÝ Û²ñï³ßÇë¿: ²Ù»Ý¨ÇÝ áã ³éÝáõ Û³ÝÓÝ Éë»É ¨ ѳõ³Ý»É ³ÛëåÇëÇ µ³ÝÇó: ÚáõÕ³ñÏ¿ ó·³õáñ³å¿ë ½ùáÛñ Çõñ îÇ·ñ³ÝáõÑÇ Ù»Í ³ÙµáËÇõ Ç Ð³Ûë: Ü³Ë ÇÝùÝ ï»Õ»Ï³Ý³Ûñ Ç ¸³ÝÇ¿É¿ Ý߳ݳ·ñ³óÝ: ²×³å³ñ¿ñ Ïáõï¿ñ ½ûñëÝ ³é ÇÝùÝ Çµñ¨ »ñ»ëáõÝ Ñ³½³ñ, ѳݹ»ñÓ ½ûñ³í³ñ³õÝ ì³ã¿Çõ: ²åñ»ëóÇë áñå¿ë ½³ÛÍ»³ÙÝ Ç Ñ³ÕµÇó: ´áñµáù»ó¿ù ³é³õ»É ù³Ý ½ÑÝáóÝ ´³µ»ÉáíÝÇ: ä³ïß·³Ùù ÑÇÝ·ª ³é³ÝóÇõù ¨ ËáñßÇõù Áݹ ÏáÕÙÝ ÑÇõëÇëáÛ: Ú³ÛÝÙ Ù³ñïÇ µ³½áõÙ íÇñ³õáñù ³ÝϳݿÇÝ: ڳٻݳÛÝ ³ï»³Ýë ÛÇß»óÇÝ ½³Ýáõ³Ýë Ýáó³: àã ï»ë³Ý»Ùù ³ÛÝã³÷ Ù»Í ³ëïÕ Û»ñÏÇÝë: ì³ñÅáõÃÛáõÝ 61. γ½Ù»É ·ñ³µ³ñ ݳ˳¹³ëáõÃÛáõÝÝ»ñ ëÇñï µ³éÇ »½³ÏÇ ¨ Ñá·Ý³ÏÇ ÑáÉáí³Ó¨»ñáí: ì³ñÅáõÃÛáõÝ 62. ³ñ·Ù³Ý»É ·ñ³µ³ñ: ¶³ÕïÝÇ Ëáëù»ñáí ·ñ·éáõÙ ¿ÇÝ Ã³·³íáñÇÝ: ²ñ¨ÙáõïùÇó ÷ãáõÙ ¿ñ Ù»ÕÙ ù³ÙÇ: Ðñ³Ù³Û»ó ϳå»É ßÕóݻñáí ·»ñÇÝ»ñÇÝ: ´ÅßÏ»óÇÝ ÑÇí³Ý¹Ý»ñÇÝ å»ëå»ë ³Ëï»ñÇó: à±í »Ù »ë, áñ ÉÇݻ٠³ñù³ÛÇ ÷»ë³: г÷ßï³ÏáõÙ ¿ÇÝ ùñÇëïáÝ۳ݻñÇ ³ÙµáÕç áõÝ»óí³ÍùÁ (½³Ù»Ý³ÛÝ ÇÝãë): гÛáó ³ß˳ñÑÇ ³ñ¨»ÉÛ³Ý ÏáÕÙÁ ï³ÉÇë ¿ ä³ñëÇó ³ñù³ÛÇÝ: ²ÑÇó ¨ »ñÏÛáõÕÇó ÏÃáõÉ³Ý³Ý Ýñ³Ýó (Ýáó³) ëñï»ñÁ: ÀݹáõÝ»Éáí (ÁÝϳɻ³É) гµ»ÉÇó гÛáó Ý߳ݳ·ñ»ñÁª áõñ³Ë³ÝáõÙ »Ý: ÈëáõÙ »Ý ²ñï³ß»ëÇ Ù³Ñí³Ý µáÃÁ: ø³Õóáí ¨ Í»Íáí (·³69


ÝÇõ) ï³ÝçáõÙ ¿ñ Çñ å³ßïáÝ۳ݻñÇÝ: Ú³Õ³·ë ÿ áñå¿ë ½¹ÇõÃëÝ ¨ ½ù³õ¹»³ÛëÝ Ñ³ñó»³É Þ³åÑáÛ ÷áñÓ¿ñ ½ÙÇïë ²ñ߳ϳÛ, ¨ ï³Ûñ ½Ý³ Û²Ýáõß µ»ñ¹Ý... 2

1

²å³ ó·³õáñÝ ä³ñëÇó, ù³Ý½Ç ½³Ûë Éáõ»³É Ç ù³õ¹¿ÇóÝ, ï³×ÇÏ áõÕ2 ïáõù ³ñӳϿ Ç Ð³Ûë ³ñë ½ÑáÕáÛ ¨ ½çñáÛ , ½Ç »Ï»ëó»Ý µ³ñÓó»Ý ÝÙ³ Á½2 ÑÙ³ÛëÝ: ºõ Áݹ ë³Ï³õ ³õáõñë »ÏÇÝ µ»ñÇÝ ½³ÛÝ ÇÝã, ½áñÙ¿ ÛÕ»³óÝ: ²å³ Ññ³Ù³Ý ï³Ûñ ó·³õáñÝ Þ³åáõÑ, ½Ï¿ë Û³ï³ÏÇÝ ÇõñáÛ Ëáñ³ÝÇÝ Ñ³ñÏ³Ý»É Ç µ»ñ»³É ÑáÕáÛÝ Ð³Ûáó, ¨ ½çáõñÝ ó³Ý»É Ç í»ñ³Û Ýáñ³. ¨ ½Ï¿ëÝ Ç ÝáÛÝ 3 4 ÑáÕÝ ½ÇõñáÛ µÝ³Ïáõû³Ý »ñÏñÇÝ ÃáÕáõÉ: ºõ »ï ³Í»É ½²ñß³Ï ³ñù³Û гÛáó ½³é³ç¨ Çõñáí, ¨ ½³ÛÉ Ù³ñ¹ÇÏÝ Ç µ³ó Ññ³Ù³Û»³ó ϳóáõó³Ý»É. ¨ ½Ó»é³Ý¿ 5 ³é»³Éª ßñç¿ñ ×»Ù»Éáí: ºõ »ñè»Ïë ³é»³É Áݹ Ëáñ³ÝÝ , ³ë¿ óݳ ÛáñÅ³Ù Ç 6 å³ñëÇÏ Ç ÑáÕáÛÝ Ç í»ñ³Û ×»Ù¿Çݪ ÿ §Àݹ¿±ñ »Õ»ñ ÇÙ ÃßݳÙÇ, ²ñß³Ï ³ñù³Û гÛáó. ½Ç »ë áñå¿ë ½áñ¹Ç ëÇñ»óÇ ½ù»½, ¨ ϳٻó³Û ï³É ù»½ ½¹áõëïñ ÇÙ Ç ÏÝáõÃÇõÝ, ¨ áñ¹Ç ÇÝÓ ³éÝ»É ½ù»½. ÇëÏ ¹áõ Ëëï³ó³ñ Áݹ Çë, ¨ ùáíù ϳÙûùª ³é³Ýó ÇÙáó Ï³Ù³óª »Õ»ñ Áݹ Çë ÃßݳÙÇ. ¨ ³Ûë ÉÇ »ñ»ëáõÝ ³Ù ¿, ½Ç å³ï»ñ³½Ù»ó³ñ Áݹ Çë¦: ²ë¿ ²ñß³Ï ³ñù³Û, ÿ §Ø»Õ³Û ù»½ ¨ Û³Ýó»³Û. ½Ç »ë »ÏÇ ¨ Ïáïáñ»óÇ, ¨ 7 Û³ÕûóÇ Ãßݳٻ³ó ùáó. ¨ ³ÏÝ áõÝ¿Ç Ç ù¿Ý å³ñ·¨ ϻݳó, ¨ ÃßݳÙÇù ÇÙ 8 Ññ³åáõñ»óÇÝ ½Çë, ¨ ³ñÏÇÝ »ñÏÇõÕáõÏë Ç ù¿Ý, ¨ ÷³ËáõóÇÝ Ç ù¿Ý: ºõ »ñ¹áõÙÝ ÇÙ, ½áñ »ñ¹áõ³Û ù»½, Û³é³ç ³ÍÝ ½Çë. ¨ »ÏÇ ³õ³ëÇÏ ³é³çÇ ùá: ºõ ³õ³ëÇÏ Í³é³Û ùá Ç Ó»éë ùá ϳÙ. ½ÇÝã ¨ å¿ïù ¿ ù»½, ³ñ³ ½Çë, ½ÇÝã ¨ ϳ٠Çó¿. ëå³Ý ½Çë, ½Ç »ë ͳé³Û ùá ³é ù»½ ϳñÇ Û³Ýó³õáñ »Ù, ٳѳå³ñï »Ù¦: ÆëÏ Þ³åáõÑ ³ñù³Û ³é»³É ½Ó»é³Ý¿ Ýáñ³, ßñç¿ñ ×»Ù»Éáí, Ç ãùÙ»Õë ³9 é»³É ½Ý³ ³Í¿ñ Ç Ñ³Û³ÏáÕÙÝ Ç ÑáÕÝ Ñ³ñ»³É Û³ï³ÏÝ: ÆëÏ Çµñ¨ Û³ÛÝ ï»ÕÇ Ñ³ë³Ý¿ñ, ¨ ½Ñ³Û ÑáÕÝ ÏáË¿ñ, ٻͳٻÍë ÁÙµáëï³ó»³É Ñå³ñï³ó»³Éª 10 11 ³ÛÉ Ó³ÛÝ ßñç¿ñ . ëÏë³Ý¿ñ Ëûë»É ¨ ³ë»É. §Æ µ³ó ϳó ÛÇÝ¿Ý , ͳé³Û ã³ñ³12 ·áñÍ, ïÇñ³ó»³É ï»ñ³ÝóÝ ùáó. ³ÛÉ áã ÃáÕÇó ½ù»½ ¨ áñ¹õáó ùáó ½íñ¿Å ݳËÝ»³ó ÇÙáó, ¨ ½Ù³ÑÝ ²ñï¨³Ý³Û ³ñù³ÛÇ: ¼Ç ³ÛÅÙÇÏ Ó»ñ ͳé³ÛÇó 13 14 ½Ù»ñ ï»ñ³Ýó Ó»ñáó ½µ³ñÓ Ï³É»³É ¿ . µ³Ûó áã ÃáÕÇó, »Ã¿ áã ï»Õǹ Ù»ñ ³é Ù»½ »Ï»ëó¿¦: ÆëÏ ¹³ñÓ»³É ³éÝáÛñ ½Ó»é³Ý¿, ¹³ñÓ»³É ï³Ý¿ñ Û³ÛÝ ÑáÕ ä³ñëÇó. ³15 å³ ³ß˳ñ¿ñ ½³ë³ó»³ÉëÝ, ËáݳñÑ¿ñ µáõéÝ Ñ³ñϳݿñ ½áïÇó Ýáñ³, ٻͳå¿ë ³å³ß˳ñ»Éáí ½Õçٳٵ ½³ë³ó»³É µ³ÝëÝ: ÆëÏ Ûáñų٠³é»³É ½Ó»é³Ý¿ ½Ý³ ï³Ý»É Ç Ñ³Û ÑáÕÝ, ¨ë Ëëï³·áÛÝ ù³Ý ½³é³çÇÝëÝ µ³ñµ³é¿ñ. 16 ÇëÏ ¹³ñÓ»³É Ù»õë³Ý·³Ù ѳݿñ Û³ÛÝÙ ÑáÕáÛÝ, µ³ÝÇõù Û³å³ß˳ñáõÃÇõÝ 17 18 ¹³éݳÛñ: Ú³Û·áõ¿ ¨ »ñ»ÏáÛÝ ³ÛÝå¿ë ß³ï ÷áñÓ ÷áñÓ»³ó ½Ý³. ½Ç ǵñ¨ 70


Ç í»ñ³Û ѳñ»³É ÑáÕáÛÝ ï³Ý¿ñ, Ëëï³ó»³É ³Ùµ³ñï³õ³Ý¿ñ. ÇëÏ Ç í»ñ³Û 19 µáõÝ ·»ïÝáÛÝ Û³ï³ÏÇݪ ¨ ϳÛñ , Ç ½ÕçáõÙÝ ¹³éݳÛñ: ÆëÏ Çµñ¨ »ñ»ÏáÛ »Õ¨ ų٠ÁÝÃñ»³ó ó·³õáñÇÝ ä³ñëÇó, ù³Ý½Ç ëáíáñáõÃÇõÝ ¿ñ гÛáó ó·³õáñÇÝ µ³½Ù³Ï³Ý ³Ý¹¿Ý Áݹ ÝÙÇÝ ³é ÝÙ³ Ç ÝáñÇÝ 20 21 ï³ËïÇÝ ³ñÏ³Ý»É µ³½Ù³Ï³Ý , ûñ¿Ýù ¿Çݪ ½Ç ó·³õáñÝ ä³ñëÇó ¨ Ã³·³õáñÝ Ð³Ûáó Ç ÙÇáõÙ ï³ËïÇ µ³½Ù¿ÇÝ Ç ÙÇáõÙ ·³ÑáÛë: ÆëÏ ³ÛÝ ûñ Ý³Ë 22 ½ïáÕ µ³½Ù³Ï³Ý³óÝ Ã³·³õáñ³óÝ, áñ ³Ý¹Ý ¿ÇÝ, ½³Ù»Ý»óáõÝó ϳñ·»óÇÝ. ÑáõëÏ Û»ïáÛ ½ÏÝÇ ³Ù»Ý»óáõÝó Ç Ý»ñùáÛ µáÉáñÇÝ ½²ñß³Ï³Û µ³½Ù³Ï³ÝÝ ³é23 Ý¿ÇÝ , áõñ ½Ñ³Û ÑáÕÝ Û³ï³ÏÝ Ñ³ñ»³É ¿ñ: Ü³Ë ³Ù»Ý»ù»³Ý ǵñ¨ µ³½Ù»24 23 23 ó³Ý ÛÇõñ³ù³ÝãÇõñ ã³÷áõ , Û»ïáÛ ³Í¿ÇÝ µ³½Ù»óáõó³Ý¿ÇÝ ½³ñù³ÛÝ ²ñ25 26 27 ß³Ï: ²ñ¹ »Ï³ó µ³½Ù»³É áõéáõó»³É í³Ûñ ÙÇ . ÇëÏ ÛáïÝ »Ï³ó , ³ë¿ óó28 29 ·³õáñÝ Þ³åáõÑ. §ÆÙ ³Û¹ ï»ÕÇ, áõñ ¹áõ¹ »ë µ³½Ù»³É. ÛáïÝ Ï³ó ³Û¹Ç, ÃáÕ »ë ³Û¹ñ µ³½Ù»ó³Ûó, ½Ç ï»ÕÇ ³½·Ç Ù»ñáÛ ³Û¹ É»³É ¿. ³å³ »Ã¿ Û³ß˳ñÑÝ Ç٠ѳëÇó, Ù»Í³Ù»Í íñ¿Åë Ëݹñ»óÇó Ç ù»Ý¦: 23 ²å³ ï³Ûñ Ññ³Ù³Ý Þ³åáõÑ ³ñù³Û ä³ñëÇó, µ»ñ»É ßÕóÛë ¨ ³ñϳ30 Ý»É Ç å³ñ³ÝáóÝ ²ñß³Ï³Û ¨ Ûáïë ¨ Ç Ó»éë Ýáñ³ »ñϳÃë , ¨ ˳ճóáõó³Ý»É ½Ý³ Ç Û²Ý¹ÙÁßݪ ½áñ ²Ýáõß µ»ñ¹Ý Ïáã»Ý, ¨ åݹ»³É ½Ý³ ÙÇÝ㨠³Ý¹¿Ý Ù»éóÇ...: (ö³õëïáë ´áõ½³Ý¹, 4-ñ¹, ̸) 1

15

2

16

ï³×ÇÏ-³ñ³·³í³½ ½ ݳ˹ÇñÁ µ³ó³é³Ï³Ý ÑáÉáíÇ Ñ»ï Ýå³ï³ÏÇ ÇÙ³ëïáíª ÑáÕÇ ¨ çñÇ(ѳٳñ) 3 í»ñ³ó³Ï³ÝÁ óÝÓñ³ó³Ï³ÝÇ ÷á˳ñ»Ýª µÝ³Ï³Ý, µáõÝ 4 »ï ³Í»É-µ»ñ»É ïí»ó 5 Áݹ ݳ˹ÇñÁ ѳÛó³Ï³Ý ÑáÉáíÇ Ñ»ï ï»ÕÇ ÇÙ³ëïáíª ¹³ÑÉÇ×áõÙ 6 Ç Ý³Ë¹ÇñÁ ÏñÏÝí³Í ¿ª ÷Ë. Ç í»ñ³Û å³ñëÇÏ ÑáÕáÛÝ 7 Ç ù¿Ý-ù»½ÝÇó 8 »ñÏÇõÕáõÏë ³ñϳݻÉ-í³Ë Ý»ñßÝã»É 9 Ç ãùÙ»Õë ³é»³É-³ÝÙ»Õª ÙdzÙÇï Ó¨³Ý³Éáí 10 Ó³ÛÝ ßñç»É-Ó³ÛÝ Ñ³Ý»É, Ëáë»É 11 ÛÇÝ¿Ý-ÇÝÓ³ÝÇó 12 Ñ³Ý·Ù³Ý ³ÝáõÕÕ³ÏÇ ËݹÇñ ¿, å»ïù ¿ ÉÇÝ»ñ ïñ³Ï³Ý ÑáÉáíáí, ³é³Ýó ½-Ç 13 Ó»ñ ͳé³ÛÇó ½Ù»ñ ï»ñ³Ýó Ó»ñáó ½µ³ñÓ Ï³É»³É ¿-¹áõùª ͳé³Ý»ñ¹, Ù»ñª Ó»ñ ï»ñ»ñÇ µ³ñÓÁ (³ëïÇ׳ÝÁ) ·ñ³í»É »ù

µáõéÝ Ñ³ñϳݻÉ-µéÝ»É ÑáÙ³ÝÇß ¿ ¹³ñÓ»³É ٳϵ³ÛÇÝ 17 ³Ûëï»Õª ÙÇÝ㨠ÇÙ³ëïáí 18 ÷áñÓ ÷áñÓ»É-ѳñóáõ÷áñÓ ³Ý»É 18 ³Ûëï»Õª Ñ»Ýó áñ ϳݷÝáõÙ ¿ñ 20 ³Ý¹¿Ý Áݹ ÝÙÇÝ ³é ÝÙ³ Ç ÝáñÇÝ ï³ËïÇݳÛÝï»Õ, Ýñ³ Ñ»ï, Ýñ³ Ùáï, ÝáõÛÝ Ã³ËïÇ íñ³ 21 µ³½Ù³Ï³Ý ³ñϳݻÉ-µ³½Ù»Éáõ ï»Õ å³ïñ³ëï»É 22 ³Ûëï»Õª ß³ñù ÇÙ³ëïáí 23 ³Ûëï»Õª ³ÝóÛ³É Ï³ï³ñÛ³ÉÇ ÇÙ³ëïáí 24 ÛÇõñ³ù³ÝãÇõñ ã³÷áõ-Ûáõñ³ù³ÝãÛáõñÝ Çñ ã³÷áí, Çñ ³ëïÇ׳Ýáí 25 »Ï³ó µ³½Ù»³É áõéáõó»³É í³Ûñ ÙÇ-ÙÇ å³Ñ Ùݳó Ýëï³Í áõé³Í-÷ùí³Í 26 ³Ûëï»Õª Ñ»ïá ÇÙ³ëïáí 27 ÛáïÝ »Ï³ó-áïùÇ Ï³Ý·Ý»ó 28 ¿ ûųݹ³Ï µ³ÛÁ ½»Õãí³Í ¿ 29 ¹-Ý ¹ÇÙáñáß Ñá¹ ¿

71


14

¹ Ñá¹Á óáõó³Ï³Ý ÇÙ³ëïáíª ³Û¹ ï»ÕÁ

72

30

³Ûëï»Õ Ý߳ݳÏáõÙ ¿ª ϳå³Ýù


¸²ê î²êÜìºòºðàð¸ à ÐàÈàìàôØ ¢ 102. ÐáÉáíÙ³Ý å³ïÏ»ñÝ ¿ª

àô. Ð. ê.î. ´. ¶.

º½³ÏÇ

Ðá·Ý³ÏÇ

³ñÙ³ï (½)³ñÙ³ï ³ñÙ³ïáÛ Û³ñÙ³ïáÛ ³ñÙ³ïáí

³ñÙ³ïù (½)³ñÙ³ïë ³ñÙ³ïáó Û³ñÙ³ïáó ³ñÙ³ïáíù

ÆÝãå»ë Ýßí»É ¿ (¢ 90), à ÑáÉáíÙ³Ý µ³é»ñÇ »½³ÏÇ ¨ Ñá·Ý³ÏÇ Ý»ñ·á۳ϳÝÇ ÇÙ³ëïÁ ¹ñë¨áñíáõÙ ¿ Ç(Û) ݳ˹ñáí ¨ ³Ýáñáß Ñ³Ûó³Ï³Ýáí: º½³ÏÇ Ý»ñ·á۳ϳÝÇ ÇÙ³ëïÝ ³ñï³Ñ³Ûï»ÉÇë áñáß µ³é»ñ í»ñçÇó ëï³ÝáõÙ »Ý Ç ÑáÉáíÇãÁª Ù³ñÙÇÝ-Ç Ù³ñÙÝÇ, »ñ³½-Û»ñ³½Ç, çñÑáñ-Ç çñÑáñÇ, ïûÃ-Ç ïûÃÇ ¨ ³ÛÉÝ: ¢ 103. ²Ûë ÑáÉáíٳٵ ÑáÉáííáõÙ »Ýª ³) Þ³ï µ³é»ñª ³ÍáõË, ³ÕÇõë, ³Ùå, ³Ý³ëáõÝ, ³ñͳÃ, µáÛÝ (µáõÝáÛ), µáÛë, µáó, ·»ï, ·»ïÇÝ, ·áÙ, ·áõµ, »ñ·, »ñϳÃ, ¿ß (ÇßáÛ), ÃáõÕÃ, ÃéãáõÝ, Ãáõù, ÅáÕáí, ÇõÕ, Ëáï, ͳé, ÍáõË, ÏßÇé, ÑáÕÙ, Óáñ, ׳ß, ÙáËÇñ, Ý»ñÏ, áÕµ, áñë, åïáõÕ, çáõñ (·áñÍ. çñáí ϳ٠çáõñµ, Ñá·Ý. ë»é. çñáó ϳ٠çáõñó), ë»Ë, ë¿ñ, ë»Õ³Ý, ëáÕáõÝ, ëáõ·, ï³å, ùáõÝ ¨ ³ÛÉÝ: ²Ý»½³Ï³Ý µ³é»ñÇóª ¹ÅáËù, Ïáõéù (Ïéáó), ÑáõÝÓù, ïÇù (=ï³ñÇù, ѳë³Ï) ¨ ³ÛÉÝ: µ) òÇ-áí í»ñç³íáñíáÕ µ³é»ñÁª Ñ»ÉɻݳóÇ (Ñ»ÉɻݳóõáÛ), ÑéáíÙ³Û»óÇ, ù³Õ³ù³óÇ, »µñ³Û»óÇ, ù³Õ¹¿³óÇ, ÎáÕµ³óÇ, Êáñ»Ý³óÇ ¨ ³ÛÉÝ: ·) Æ-áí í»ñç³íáñíáÕ ÙÇ ù³ÝÇ Ùdzí³ÝÏ ¨ µ³½Ù³í³ÝÏ µ³é»ñª ÃÇ, ¹Ç, ÓÇ, á·Ç, áñ¹Ç, Ñá·Ç, áëÏÇ: ̳ÝáÃáõÃÛáõÝ. ´³½Ù³í³ÝÏ µ³é»ñÇ í»ñçÇÝ Ç-Ý á ÑáÉáíÇãÇó ³é³ç ¹³éÝáõÙ ¿ õª ù³Õ³ù³óÇ-ù³Õ³ù³óõáÛ, áñ¹Ç-áñ¹õáÛ: ¹) àõ³Í ³Í³Ýóáí ϳ½Ùí³Í µ³é»ñÁª ѳñáõ³Í, ϳÉáõ³Í, ßÇÝáõ³Í, Ûû¹áõ³Í ¨ ³ÛÉÝ: ») ØÇ ß³ñù ³ÝÑá·Ý³Ï³Ý ¨ ³Ý»½³Ï³Ý ѳïáõÏ ³ÝáõÝÝ»ñª Þ³åáõÑ (Þ³åÑáÛ), ê³Ý³ïñáõÏ, γñÇÝ, î³ñûÝ, гÛù (гÛáó), ì³Ûù, î³Ûù, ÐáéáÙù ¨ ³ÛÉÝ: 73


ì³ñÅáõÃÛáõÝ 63. ÐáÉáí»É à ÑáÉáíٳٵ Ñ»ï¨Û³É µ³é»ñÁª ³Ãáé, Ù³ñÙÇÝ, ³Ùµ³ñ, µ»ñ³Ý, ³ñï, ·ÉáõË, Ñáõñ, ·ÇïáõÝ, åÕÇÝÓ, ×Çã, ¹Çåáõ³Í, ë³÷áñ, áñ¹Ç, ö³ñå»óÇ, å³Ñù, ìé³Ùß³åáõÑ, гÛù: ì³ñÅáõÃÛáõÝ 64. ³ñ·Ù³Ý»É, áñáᯐ à ÑáÉáíÙ³Ý µ³é»ñÇ ÑáÉáíÝ áõ ÃÇíÁª ³é³ÝÓݳóÝ»Éáí ³Ý»½³Ï³Ý ¨ ³ÝÑá·Ý³Ï³Ý ³ÝáõÝÝ»ñÁ: ø³Ý½Ç á·õáÛ ¨ ÑáÕÙáÛ ³ÝáõÝ »µñ³Û»ó»ñ¿Ý ¨ Ûáõݳñ¿Ý ¨ ³ëáñ»ñ¿Ý ÝáÛÝ ¿: êù³Ýã»ÉÇ ¿ ¨ ³ß˳ñÑÝ ³é³ïáõû³Ùµ ³Ù»Ý³ÛÝ åïÕáó: ØÇ° ³Ýë³Ûù »ñ³½áó Ó»ñáó ½áñ ¹áõù ï»ë³Ý¿ù: ¼¹áõñë ï³×³ñ³ó ÏéáóÝ ÷³Ï»óÇÝ: ºõ Ç ëñáÛÝ µ»ñ³ÝáÛ ³åñ»óáõóÇÝ, ¨ ½Ï³å»³Éë ³ñӳϻóÇÝ, ¨ Ç ·µáÛ Ñ³ÝÇÝ: ¼³Ûëáõ ųٳݳϳõ ϳï³ñ¿ îñ¹³ï ½ßÇÝáõ³Í ³ÙñáóÇÝ ¶³éÝáÛ: ºõ Ç µáóáÛÝ í³½¿ñ ˳ñï»³ß å³ï³Ý»ÏÇÏ: ²ï»³ó ÏÇÝÝ ½³ñù³ÛÝ ²ñß³Ï. ³ë»Éáíª Ã¿ óõ ¿ Ù³ñÙÝáí ¨ ÃáõË ¿ ·áõÝáí: ºõ ¿ÇÝ ³õáõñù ÑÝÓáó óáñ»ÝáÛ: ²ñïûëñ³ÉÇñ áÕµáíù ׳鳷ñ»Ùù ½µ³½áõ٠ѳñáõ³Íë: ¶ï³Ý¿ñ ½Ýáë³ Û³Ùáõñë ³ß˳ñÑÇÝ î³Ûáó: Þ³ï ۳ٳ黳ó ³ÛñÝ Çç³Ý»É Ç ÓÇáÛÝ: ºõ ³ÛÝ Ï³Ù Ç ß³ï áõï»ÉáÛ ¨ ÁÙå»ÉáÛ ÉÇÝÇ, Ï³Ù Ç ë³ëïÇÏ å³Ñáó: ºÉ³Ý¿ Ññ³Ù³Ý Ç Þ³åÑáÛ: ì³Ñ¿í³Ý»³Ý ٻѻ³ÝÝ Ùݳó»³É ¿ Û»ñÏñÇÝ î³ñûÝáÛ: ì³ñÅáõÃÛáõÝ 65. ³ñ·Ù³Ý»É, ÷³Ï³·Í»ñÇ Ù»ç ³éÝí³Í µ³é»ñÁ ¹Ý»Éª ³ »ÝóϻïÇÝÁ ë»é³Ï³Ý ¨ ïñ³Ï³Ý, µ-ÇÝÁª µ³ó³é³Ï³Ý, ·-ÇÝÁª ·áñÍÇ³Ï³Ý ÑáÉáíÝ»ñáí, ÇëÏ ¹-ÇÝÁª Ç(Û) ݳ˹ñáí ѳÛó³Ï³Ý ÑáÉáíáíª Ý»ñ·á۳ϳÝÇ Ý߳ݳÏáõÃÛ³Ùµ: ³) ø³Ý½Ç Áݹ¹ÇÙ³Ï³ó ¿ (Ñáõñ) çáõñ, ¨ (ÉáÛë) ˳õ³ñ, ¨ (óáõñï) ç»ñÙ: ²Ûë »Ý ³Ýáõ³Ýù (áñ¹Çù) Ýáñ³: àã ϳٿÇÝ ³Ýë³É (ËáñÑáõñ¹ù) ÇÙáó: ²Ýí»Ñ»ñ ù³ç³µ³ñ ÝÙ³Ý (ÃéãáõÝ) Û»ñÇí³ñÝ Ñ»Í³Ý¿ñ: µ) ²éÝáõÝ ç»ñÙáõÃÇõÝ (ï³å) ³ñ»·³Ï³ÝÝ: àÙÝ ù³ç (ÇÙ³ëïáõÝù)-Ý ³ë³ó: ÄáÕáí»³ó »õóݳëáõÝ ³Ûñ (Í»ñù): ºõ ½Ë὿ ³ë»Ýª »Ã¿ Ñ»ÕÓÝáõ Û³Ýáõß (Ñáï): ·) γå»óÇÝ ½áïëÝ ¨ ½Ó»éëÝ, ¨ ٻͳõ (áõÅ) åñÏ»óÇÝ: Êûë¿ñ Ñ³Ù³Ï (áÕáù), ¨ ³Õ³ã¿ñ ½²ñß³Ï ³ñù³Û гÛáó: ê³ ßÇÝ¿ ½Ø³Å³ù Áݹ³ñӳϳ·áÛÝ ¨ å³Ûͳé (ßÇÝáõ³Íù): ØËÇóñ¿ñ ½Ñ³õ³ï³ó»³Éë Û³õÇï»Ý³Ï³Ý (ÛáÛë): ¹) ÄáÕáí»ó¿ù »õÕ (³Ù³Ýù) Ó»ñ: àñù Ç Ýٳݿ Ï»ñ³ÏñÇÝ ¨ (Íáó) Ýáñ³ ѳݷãÇÝ: î»ë³Ý¿Ç ³ãûù ÇÙáíù (»ñ³½): ö³Ûïë å³Ñ³Ý·ë ¹Ý¿ÇÝ (áñÙù)-Ý: ì³ñÅáõÃÛáõÝ 66. ³ñ·Ù³Ý»É ·ñ³µ³ñ: 74

´»éݳÏÇñ ³Ý³ëáõÝÝ»ñáí çáõñ ¿ÇÝ ÏñáõÙ çñÑáñÝ»ñÇó: ²ÕÛáõëÝ»ñÁ ÃñÍ»-


ó»ù Ññáí: ¶»ï»ñÇ çñ»ñÁ ·ÝáõÙ »Ý Íáí»ñÁ: âáñ³ó³Ý åïÕ³µ»ñ ͳé»ñÇ ³ñÙ³ïÝ»ñÁ: ê¨ ¿ Ýñ³Ýó Ù³ñÙÝÇ ÙáñÃÁ: ̳éÁ åïáõÕÇó ¿ ×³Ý³ãíáõÙ: ºñµ ùÝÇó åÇïÇ ³ñÃݳݳë: ÖÇã»ñáí ¨ áÕµ»ñáí ë·áõÙ ¿ÇÝ Ñ³ñ³½³ïÝ»ñÇÝ: Îáõéù»ñ ¿ÇÝ ÏéáõÙ áëÏáõó, ³ñͳÃÇó, åÕÝÓÇó ¨ »ñϳÃÇó: ³ùÝí»óÇÝ Óáñ»ñáõÙ, ·áÙ»ñáõÙ ¨ çñÑáñÝ»ñáõÙ: ØÇ° ËÙ»ù çáõñ åÕïáñ ·»ïÇó: ê³÷áñÇ Ù»ç çáõñ ãϳ (áã ·áÛ): Ú³Õ³·ë Ù³Ñáõ³Ý ²ñß³Ï³Û Ã³·³õáñÇÝ Ð³Ûáó, ÿ ½Ç³ñ¹ Ù»é³õ Û»ñÏñÇÝ Êáõųëï³ÝÇ Û²Ý¹ÙÁßÝ µ»ñ¹ÇÝ ÇÝùÝ ÇÝù»³Ùµ Ó»éûù, ¨ ¸ñ³ëï³Ù³ïÝ ¿ñ å³ï׳éù1 Ù³ÑáõÝ: 1

2

²ÛÉ Û³ÛÝ٠ųٳݳÏÇ ¹»é ï³Ï³õÇÝ ¨ë ϳÛñ ϻݹ³ÝÇ ²ñß³Ï ³ñù³Û гÛáó Û»ñÏñÇÝ Çß˳Ýáõû³ÝÝ Ã³·³õáñáõû³ÝÝ ä³ñëÇó Ç ÏáÕÙ³Ýë Êáõųëï³ÝÇ Û²Ý¹ÙÁßÝ µ»ñ¹ÇÝ. ³Ûë ÇÝùÝ áñ ³ÝáõÝ ²ÝÛáõßÝ µ»ñ¹Ý Ïáã»Ý: ºõ 3 ½³ÛÝáõ ųٳݳϳõ ˳ճճó³õ å³ï»ñ³½Ù ï³É ä³ñëÇó Áݹ гÛë. ½Ç ²ñß³ÏáõÝÇÝ Ã³·³õáñÝ øáõ߳ݳó, áñ Ýëï¿ñ Ç ´³ÕË ù³Õ³ùÇ, ݳ Û³ñáÛó ï³É å³ï»ñ³½Ù Áݹ ê³ë³Ý³Ï³ÝÇÝ Þ³åÑáÛ ¨ ó·³õáñÇÝ ä³ñëÇó: ºõ Þ³åáõÑ Ã³·³õáñÝ ½³Ù»Ý³ÛÝ ½½ûñëÝ ä³ñëÇó ·áõÙ³ñ»³É ˳ճóáÛó ï³É å³ï»ñ³½Ù Áݹ ÝÙ³, ¨ ½áñë Ùdzݷ³Ù ³Í»³É ¿ñ ·»ñáõÃÇõÝ Û»ñÏñ¿Ý гÛáó ½³Ù»Ý³ÛÝ ³Ûñ¨ÓÇ ·áõÙ³ñ»³Éª ˳ճóáÛó Áݹ ÇÝù»³Ý, ¨ ½Ý»ñùÇÝÇÝ ³Ý·³Ù ó·³õáñÇÝ Ð³Ûáó ²ñß³Ï³Û ï³Ý¿ñ Áݹ ÇÝù»³Ý Ç ·áñÍ å³ï»ñ³½ÙÇÝ: ºõ ¿ñ Ý»ñùÇÝÇ ÙÇ Ð³Ûáó ó·³õáñÇÝ ²ñ߳ϳÛ, áëïÇÏ³Ý Ñ³õ³ï³ñÇÙ 4 É»³É , Ý»ñùÇÝÇ ëÇñ»ÉÇ Ù»ÍÇ Çß˳Ýáõû³Ý ¨ Ù»ÍÇ å³ïáõÇ, ¨ ³ÝáõÝ ¸ñ³ëï³Ù³ïÝ: ÆëÏ Çµñ¨ »Õ¨ å³ï»ñ³½Ù Áݹ ó·³õáñÇÝ øáõß³Ý³ó ¨ Áݹ ó5 ·³õáñÝ ä³ñëÇó, ã³ñ³ã³ñ ï³ñ³Í¿ÇÝ ½½ûñëÝ ä³ñëÇó ½ûñùÝ øáõ߳ݳó, ¨ ½µ³½áõÙë Ïáïáñ»óÇÝ Ç ½ûñ³óÝ ä³ñëÇó ½ûñùÝ øáõ߳ݳó, ¨ ½µ³½áõÙë 5 Ó»ñµ³Ï³É ³ñ³ñÇÝ, ¨ ½Ï¿ë ÷³Ëëï³Ï³Ýë Ñ³É³Í³Ï³Ý ³éÝ¿ÇÝ : ÆëÏ ¸ñ³ëï³Ù³ïÝ Ý»ñùÇÝÇÝ, áñ Û³Ùë îÇñ³Ý³Û ó·³õáñÇÝ Ð³Ûáó ¨ ²ñß³Ï³Û áñ¹õáÛ Ýáñ³ ó·³õáñÇÝ Ð³Ûáó É»³É ¿ñ ÇßË³Ý ï³Ý ·³õ³éÇÝ ¨ ѳõ³ï³ñÇÙ ·³ÝÓáõó ²Ý·»Õ µ»ñ¹ÇÝ, ¨ ³Ù»Ý³ÛÝ µ»ñ¹³óÝ ³ñùáõÝǪ áñ Ç ÏáÕ6 Ù³Ýë Û³ÛÝë . ëáÛÝå¿ë ¨ Û»ñÏñÇÝ Ìá÷³ó Ç ´Ý³µ»Õ µ»ñ¹ÇÝ ·³ÝÓùÝ É»³É 7 8 ¿ÇÝ Áݹ Ýáí³õ , ¨ µ³ñÓ Ýáñ³ Ç í»ñ ù³Ý ½³Ù»Ý³ÛÝ Ý³Ë³ñ³ñ³óÝ: ºõ ù³Ý½Ç ³Ûë ·áñͳϳÉáõÃÇõÝ ¨ Ù³ñ¹å»ïáõÃÇõÝ, áñáõ٠ѳÛñÝ Ïáã¿ÇÝ Ý»ñùÇÝ»³óª ·áñÍ É»³É ¿ñ Ç µÝ¿ ųٳݳϳó Ç Ã³·³õáñáõû³ÝÝ ²ñß³ÏáõÝáÛ, ¨ 9 ½³Ûë ¸ñ³ëï³Ù³ïÝ Ý»ñùÇÝÇ ½Çß˳ÝÝ ½²Ý·»Õ ï³ÝÝ ·»ñ»³É ï³ñ»³É 75


¿ñ Û»ñÏÇñÝ ä³ñëÇó Ç Å³Ù³Ý³ÏÇݪ ÛáñÅ³Ù Ï³É³Ý ½²ñß³Ï ³ñù³ÛÝ Ð³Ûáó: (ö³õëïáë ´áõ½³Ý¹, 5-ñ¹, ¾) 1

·áñͳÍí³Í ¿ »½³ÏÇ ÇÙ³ëïáí ÑáÙ³ÝÇß ¿ ¹»é ٳϵ³ÛÇÝ 3 ½³ÛÝáõ ųٳݳϳõ ˳ճճó³õ å³ï»ñ³½Ù ï³É ä³ñëÇó Áݹ гÛë-³ÛÝ Å³Ù³Ý³Ï å³ñëÇÏÝ»ñÁ ¹³¹³ñ»óñÇÝ å³ï»ñ³½ÙÝ»ñÁ ѳۻñÇ Ñ»ï 4 ÉÇÝÇÙ µ³ÛÇ ³ÝóÛ³É ¹»ñµ³ÛÝ ¿ 5 ³ÝóÛ³É ³Ýϳï³ñÁ ³ÝóÛ³É Ï³ï³ñÛ³ÉÇ 2

ÇÙ³ëïáíª ï³ñ³Í¿ÇÝ-ݻջóÇÝ, Ñ³É³Í³Ï³Ý ³éÝ¿ÇÝ-ѳɳͻóÇÝ 6 áñ Ç ÏáÕÙ³Ýë Û³ÛÝë-áñ ·ïÝíáõÙ ¿ÇÝ ³ÛÝ ÏáÕÙ»ñáõÙ 7 Áݹ ݳ˹ÇñÁ ·áñÍÇ³Ï³Ý ÑáÉáíÇ Ñ»ï ï³Ï, »ÝóñÏí»É ÇÙ³ëïáíª Ýñ³ ïÝûñÇÝáõÃÛ³Ý ï³Ï ¿ÇÝ 8 ûųݹ³Ï µ³ÛÁ (¿ñ) ½»Õãí³Í ¿ 9 ݳ˹ÇñÁ ÏñÏÝí³Í ¿

àô ÐàÈàìàôØ ¢ 104. ÐáÉáíÙ³Ý å³ïÏ»ñÝ ¿ª

àô. Ð. ê.î. ´. ¶.

º½³ÏÇ

Ðá·Ý³ÏÇ

º½³ÏÇ

Ðá·Ý³ÏÇ

Íáí (½)Íáí Íáíáõ Ç Íáí¿ Íáíáõ

Íáíù (½)Íáíë Íáíáõó Ç Íáíáõó Íáíáõù

Ëñ³ï (½)Ëñ³ï Ëñ³ïáõ Ç Ëñ³ïáõ¿ Ëñ³ïáõ

Ëñ³ïù (½)Ëñ³ïë Ëñ³ïáõó Ç Ëñ³ïáõó Ëñ³ïáõù

º½³ÏÇ µ³ó³é³Ï³ÝáõÙ ¿ ÑáÉáí³Ï»ñïÇó ³é³ç áõ-Ý ëáíáñ³µ³ñ ëÕíáõÙ ¿, ÇëÏ áñáß µ³é»ñáõ٠ϳñáÕ ¿ å³Ñå³Ýí»É ϳ٠ãå³Ñå³Ýí»Éª Ç ¹³ë¿-Ç ¹³ëáõ¿, Ç ·³ÝÓ¿-Ç ·³ÝÓáõ¿: ¢ 105. ²Ûë ÑáÉáíٳٵ ÑáÉáííáõÙ »Ýª ³) ØÇ ß³ñù µ³é»ñª ³é³õûï, ³ñ¨, ·³ÝÓ, ¹³ë, ½³ñ¹, ½¿Ý (½ÇÝáõ), ųÙ, Íáí, ׳ϳï, ݳ˳ÝÓ, ß³µ³Ã, áõñµ³Ã, å³ñ, íñ¿Å ¨ ³ÛÉÝ: ²Ý»½³Ï³Ý µ³é»ñÇóª µ³ñù (µ³ñáõó), å³ñïù, í³ñù: µ) λݹ³ÝÇÝ»ñÇ ¨ ÃéãáõÝÝ»ñÇ áñáß ³ÝáõÝÝ»ñª ³Õáõ¿ë (³Õáõ»ëáõ), ³é»õÍ, ³ñç, ·ñ³ëï, ÇÝÓ (ÁÝÓáõ), ϳù³õ, Ïáí, ѳõ, áñà (=ÑáñÃ), áõÉ, áõÕï, óáõÉ ¨ ³ÛÉÝ: ·) ØÇ ß³ñù ѳïáõÏ ³ÝáõÝÝ»ñª ²µ·³ñ, ²µñ³Ñ³Ù, Êáëñáí, ÚáÑ³Ý (ÚáѳÝáõ), ÚáíѳÝÝ¿ë (ÚáíѳÝÝáõ), êáÏñ³ï¿ë (êáÏñ³ïáõ), Úáñ¹³Ý³Ý, سñdz٠(سñ»Ùáõ) ¨ ³ÛÉÝ: àô ÑáÉáíÙ³Ý å³ïϳÝáÕ ³ëñ, ͳÕñ, Ù»Õñ µ³é»ñÁ, áñáÝù áõÝ»Ý Ý»ñùÇÝ Ã»ùÙ³Ý áñáß ³é³ÝÓݳѳïÏáõÃÛáõÝÝ»ñ, ѳݹ»ë »Ý ·³ÉÇë ÑáÉáí³Ï³Ý ï³ñµ»ñ Ó¨»ñáí, ûñÇݳϪ ³ëñ, ë»é.ª ³ëñáÛ, ³ëñáõ, µ³ó.ª Û³ëñáÛ, ·áñÍ.ª ³ë76


ñáí, ³ë»ñµ. ͳÕñ. ë»é.ª ͳÕáõ, ͳջñ, ͳÕñáõ, Ù»Õñ, ë»é.ª Ù»Õ»ñ, ·áñÍ.ª Ù»Õ»ñµ, Ù»Õáõ³õ: ²Ûë µ³é»ñÇ Ñá·Ý³ÏÇ ÑáÉáí³Ó¨»ñÁ ·áñÍ³Í³Ï³Ý ã»Ý: àõÕÇÕ ÑáÉáíÙ³Ý å³ïÏ»ñÝ ¿ª ³ëñ, ѳÛó. (½)³ëñ, ë»é. ïñ. ³ëáõ, µ³ó. Û³ëáõ¿, ·áñÍ. ³ëáõ: ì³ñÅáõÃÛáõÝ 67. ÐáÉáí»É àô ÑáÉáíٳٵ Ñ»ï¨Û³É µ³é»ñÁª ³Û·, ·³Ñ, ½·»ëï, ³éÇõÍ, ¹³ñ, ëå³ë, ѳٵ³õ, ë³Ï³õ, Ó³·, ù¿Ý (ùÇÝáõ), í³ñù, Úáíë¿÷: ì³ñÅáõÃÛáõÝ 68. ³ñ·Ù³Ý»É, áñáᯐ àô ÑáÉáíÙ³Ý µ³é»ñÇ ÑáÉáíÝ áõ ÃÇíÁª »½³ÏÇÝ ¹³ñÓÝ»Éáí Ñá·Ý³ÏÇ, ÇëÏ Ñá·Ý³ÏÇݪ »½³ÏÇ: ØÇ° µ³Ý³Ûó¿ù í³Õí³Õ³ÏÇ ½¹ñáõÝëÝ ÙÇÝã¨ Ç Í³·»É ³ñ¨áõÝ: ºõ ½³ñ¹³ñ»óÇ ½ù»½ ½³ñ¹áõ: ¼ï»ÕÇ ×³Ï³ïáõÝ ßÇÝ¿ ¹³ëï³Ï»ñï: ºõ ßñç¿ñ Ç Ù¿ç ³éÇõÍáõó: ì³ñ¿ ½Çõñ Çß˳ÝáõÃÇõÝÝ ûñÇÝûù Ùá·áõó: ¼»ñÏÇñÝ êÇõÝ»³ó ¹³ëáõù í³Ý³Ï³Ý³ó ÉÝáÛñ: ÆëÏ Êáëñáí ³é»³É Ç ·³ÝÓáõóÝ, ѳݿ Ù³ëÝ Þ³åÑáÛ: ºõ Ç ùá Ëñ³ïáõ¿ ³õ»ÉÇ ¨ë Ïáñ»³õ ³ß˳ñÑÝ Ð³Ûáó: òÉáõù ëåÇï³Ïûù ¨ ·Çë³õáñ Ýá˳½ûù ³é³ï³óáÛó ½½áÑë Ïñ³ÏÇ: ºñÏÝ Ç ÍáíáõÝ áõÝ¿ñ ¨ ½Ï³ñÙñÇÏÝ »Õ»·ÝÇÏ: ì³ñÅáõÃÛáõÝ 69. ³ñ·Ù³Ý»É, ÷³Ï³·Í»ñÇ Ù»ç ³éÝí³Í µ³é»ñÁ ¹Ý»É ѳٳå³ï³ëË³Ý ÑáÉáíáí áõ Ãíáí: ²ë³° ¹áõ Ù»½ ½å³ï׳éë (íݳë)-Ý: Ø»ÍÇ (ͳÕñ) ³ñųÝÇ ¿: »å¿ï ¨ µ³½áõÙ (·³ÝÓù) ï¿ñ »Ýª ³Õù³ï »Ý á·õáí: ¼ûñ ÍÝݹ»³Ý »ñ³Ý»ÉáÛÝ ÛÇß¿ÇÝ Û»ñÏñáñ¹ (ųÙ) ³õáõñÝ: ²ÝÏ³Ý (½ûñ) ͳé³ÛÇóÝ ¸³õÃÇ: ÂáõǪ ÿ (Íáí) »É³ÝÇó¿: ºõ ëÏë³õ ϳñ¹³É ½Ý³ (³é³õûï) Ûáñų٠ͳ·¿ñ ³ñ»·³ÏÝ: ÈÇ ¿ñ (ݳ˳ÝÓ) ¨ (ù¿Ý): λñ³Û ½Ñ³ó ÇÙ (Ù»Õñ) ÇÙáí: Ú³é³ç ˳ճÛÇÝ Çõñ»³Ýó (½¿Ýù)-Ý Í³ÍáõÏ í³é»³É: àã ¿ ³ñÅ³Ý ·áñÍ»É (ß³µ³Ã): ì³ñÅáõÃÛáõÝ 70. ³ñ·Ù³Ý»É ·ñ³µ³ñ: ÌáíÇ çñ»ñÁ ³ÕÇ »Ý: гñ¹ ¨ Ëáï ¿ÇÝù ï³ÉÇë áõÕï»ñÇÝ: ºñÏÇñÁ Éáõë³íáñíáõÙ ¿ ³ñ¨Ç ÉáõÛëáí: ºñ·»ñáí ¨ å³ñ»ñáí ÏÙïÝ»ù ù³Õ³ùÁ: òáõÉÇ ÙÇë áõï»ÉÁ ¹³ñÙ³Ý ¿ Ù³ñÙÝÇÝ: Ðáñ¹³Ý³ÝÇ ÏáÕÙ»ñáõÙ ÉëíáõÙ ¿ñ ÐáíѳÝÝ»ëÇ Ó³ÛÝÁ: ÊáëñáíÇ ·³ÝÓ»ñÇó ï³ÉÇë ¿ñ Çß˳ÝÝ»ñÇÝ ¨ ½áñ³í³ñÝ»ñÇÝ: Ƶñ¨ ³ñÍÇí ËáÛ³ÝáõÙ ¿ñ ¹»åÇ Ï³ù³íÝ»ñÇ »ñ³ÙÁ: ²Õí»ëÁ ÏáõïÇ ³·é³íÇ Ó³·»ñÁ: ÐÇí³Ý¹Ý»ñÇÝ Ï»ñ³ÏñáõÙ ¿ÇÝù Ù»Õñáí: Þ³ï ϻݹ³ÝÇÝ»ñ »Ý ³åñáõÙ (µÝ³ÏÇÝ) Íáí»ñáõÙ ¨ ·»ï»ñáõÙ: 77


Ú³Õ³·ë Ù³Ñáõ³Ý ²ñß³Ï³Û Ã³·³õáñÇÝ Ð³Ûáó, ÿ ½Ç³ñ¹ Ù»é³õ Û»ñÏñÇ Êáõųëï³ÝÇ Û²Ý¹ÙÁßÝ µ»ñ¹ÇÝ ÇÝùÝ ÇÝù»³Ùµ Ó»éûù, ¨ ¸ñ³ëï³Ù³ïÝ ¿ñ å³ï׳éù Ù³ÑáõÝ: 2 ºõ ³Ûë ¸ñ³ëï³Ù³ï ¿ñ Û³ÛÝ٠׳ϳïáõ, ÛáñáõÙ í³ïóñ»óÇÝ øáõß³ÝùÝ ½Þ³åáõÑ ³ñù³ÛÝ ä³ñëÇó: ºõ ¸ñ³ëï³Ù³ï ·áñÍ»³ó ³ÝÑݳñÇÝ ù³çáõÃÇõÝ ³ÛÝã³÷ Ïéáõ³õ ¨ë Ç í»ñ³Û Þ³åÑáÛ ³ñù³ÛÇ, ¨ ³åñ»óáÛó ½Ý³ Ç Ù³Ñáõ³Ý¿. ¨ µ³½áõÙë Ç øáõ߳ݳó ³ÝïÇ Ïáïáñ»³ó, ¨ ½µ³½áõÙ ½³ËáÛ³1 ÝÇó ½·ÉáõËë µ»ñ¿ñ ½³é³ç»³õ: ºõ ½Þ³åáõÑ Ã³·³õáñÝ ä³ñëÇó ÷ñÏ¿ñ Ç Ý»ÕáõÃ»Ý¿Ý å³ï»ñ³½ÙÇÝ Ãßݳٻ³ó ³ÝïÇ, áõñ ³ñ·»ÉÇÝ ½Ý³ Ç ËáõéÝ å³ï»ñ³½ÙÇÝ Ç ½ûñ³ó ³ÝïÇ: ÆëÏ Çµñ¨ »Õ¨ Ûáñų٠¹³ñÓ³õ Þ³åáõÑ Ã³·³õáñÝ ä³ñëÇó Û»ñÏÇñÝ ²ëáñ»ëï³ÝÇ, ¨ Ù»Í ßÝáñѳϳÉáõÃÇõÝ ³éÝ¿ñ Ý»ñùÇÝõáÛÝ ¸ñ³ëï³Ù³ï³ÛÝ í³ëï³ÏáóÝ, ¨ ³ë¿ñ óݳ Þ³åáõÑ Ã³·³õáñÝ ä³ñëÇó. §Êݹñ»³° ¹áõ ÇÝã ÛÇÝ¿Ý. ½ÇÝã ¨ Ëݹñ»ëó»ë, ï³ó ù»½ ¨ áã ³ñ·»ÉÇó¦: ºõ ³ë¿ ¸ñ³ëï³Ù³ï óó·³õáñÝ. §ÆÝÓ Ç ù¿Ý ³ÛÉ ÇÝã áã åÇïÇ, µ³Ûó ïáõñ ÇÝÓ Ññ³Ù³Ý, ½Ç »ñóÛó ï»ëÇó ½µÝ³Ï ï¿ñÝ ÇÙ ½²ñß³Ï ³ñù³Û гÛáó: ºõ ³é ÙÇ ûñ, ǵñ¨ »ë »ñóÛó ³é ݳ, Ññ³Ù³Ý ïáõñª ³ñÓ³Ï»É ½Ý³ Ç Ï³å³Ý³óÝ, ¨ »ë ÇßË»óÇó Éáõ³Ý³É ½·ÉáõËë Ýáñ³ ¨ ûͳݻÉ, ¨ ³·áõó³Ý»É ÝÙ³ å³ïÙáõ׳Ý, ¨ ³ñÏ³Ý»É ÝÙ³ µ³½Ù³Ï³Ýë, ¨ ¹Ý»É ³é³çÇ Ýáñ³ ËáñïÇÏë, ¨ ï³É ÝÙ³ ·ÇÝÇ, ¨ áõñ³Ë ³éÝ»É ½Ý³ ³ñáõ»ëï³Ï³ÝûùÝ ÙÇ ûñ ×Çß¹¦: ºõ ³ë¿ ó·³õáñÝ 2 Þ³åáõÑ. §ÊÇëï »Ý Ëݹñáõ³Íù¹, ½áñ Ëݹñ»ó»ñ¹ . ½Ç Û³õáõñó ųٳݳϳó 3 ÛáñÙ¿ ó·³õáñáõÃÇõÝë ä³ñëÇó ϳݷݻ³É ¿, ¨ µ»ñ¹Ý ³ÛÝ ²ÝÛáõß µ»ñ¹ Ïáã»ó»³É ¿, ãÇù áñ Ù³ñ¹ »Õ»³É Ç Ù³ñ¹Ï³Ý¿ª áñ ÇßË»ó»³É ¿ ÛÇß»óáõó³Ý»É ó·³õáñ³ó ½áñ Û³ÛÝÙ µ»ñ¹Ç »¹»³É ½áù ¿ ó·³õáñ³ó, ÛÇß»Éáí ½³ÛÝ Ù³ñ¹ª áñ Û³ÛÝÙ µ»ñ¹Ç ½áù »¹»³É ¿, ÃáÕ Ã¿ ½Ý³ ½³Ûñ ó·³õáñ ¨ ½ÇÙ ÁÝÏ»ñ Ï³å»³É »¹»³É Û³ÛÝÙ µ»ñ¹Ç ½Ñ³Ï³é³Ïáñ¹Ý, áñ ³ÛÝù³Ý ³ßË³ï ³ñ³ñ ½Ù»½, ¨ ¹áõ ³õ³¹ÇÏ ½³ÝÓÝ Ç Ù³Ñ »¹Çñ ¨ ÛÇß»óáõó»ñ ½²ÝÛáõßÝ, áñ áã ¿ÇÝ É»³É »ñµ¿ù ûñ¿Ýù 4 ó·³õáñáõû³Ýë ²ñ»³ó Ç ëϽµ³Ý¿: ´³Ûó ½Ç í³ëݪ ùá Ù»Í í³ëï³Ïù »Ý ³é Çë, ½áñ ÇÝã Ëݹñ»ó»ñݪ »°ñê ïáõ»³É ÉÇóÇ ù»½. µ³Ûó ù»½ ³ñÅ³Ý ¿ñ ½û·áõï ùá ³ÝÓÇݹ Ëݹñ»É ϳ٠³ß˳ñÑë ϳ٠·³õ³éë ϳ٠·³ÝÓë: ´³Ûó Ûáñų٠5 ¹áõ ½³Û¹ Ëݹñ»ó»ñ, ³Ýó»³É ÉÇóÇë ½ûñÇÝûù ²ñ»³ó ó·³õáñáõû³Ýë. »°ñà ïáõ»³É ÉÇóÇ ù»½ áñ ÇÝã ÛÇÝ¿Ýë Ëݹñ»ó»ñ ÷á˳ݳϳó ùáó¦: ºõ »ï ÝÙ³ ÷áõßïÇå³Ý ÙÇ Ñ³õ³ï³ñÇÙ. ¨ Ññáí³ñï³Ïª ³ñùáõÝÇ Ù³ï³6 Ý»³õÝ, ½Ç ·Ý³ó»³É »ñÃÇó¿ ݳ Ç µ»ñ¹Ý ۲ݹÙÁßÝ, ¨ ½Ç³ñ¹ ¨ ϳÙù Çó¿ Ýá78


ñ³, ½áñ ûñÇÝ³Ï ¨ Ëݹñ»³óݪ ³ñ³ëó¿ ϳå»ÉáÛÝ ²ñ߳ϳÛ, áñ Û³é³ç ó7 ·³õáñ»³ÉÝ ¿ñ Ç Ð³Ûë: ºõ ãá·³õ ¸ñ³ëï³Ù³ïÝ Ñ³Ý¹»ñÓ ÷ßïÇå³Ý³õÝ ¨ Ññáí³ñï³Ï³õÝ ³ñùáõÝÇ Û²Ýáõß µ»ñ¹Ý, ¨ »ï»ë ½ï¿ñÝ µÝ³Ï. ¨ ³ñӳϻ³ó ½²ñß³Ï Ç Ï³å³Ý³óÝ »ñϳû³ó Ç Ó»é³Ï³å³óÝ ¨ ÛáïÇóÝ »ñϳÃáó ¨ 8 Û³Ýñáó å³ñ³Ýáó¿Ý ßÕóÛÇóÝ ë³ñ»³óÝ . ¨ Éáõ³ó ½·ÉáõË Ýáñ³. ¨ Éá·³óáÛó ½³ÝÓÝ Ýáñ³: ºõ ³·áÛó ÝÙ³ å³ïÙáõ×³Ý ³½ÝÇõ. ¨ ¿³ñÏ ÝÙ³ µ³½Ù³Ï³Ýë, 9 ¨ µ³½Ù»óáÛó ½Ý³, ¨ »¹ ³é³çÇ Ýáñ³ ÁÝÃñÇë Áëï ûñÇݳó ó·³õáñ³ó, ¨ »¹ ³é³çÇ Ýáñ³ ·ÇÝÇ áñå¿ë ûñ¿Ý ¿ñ ó·³õáñ³óÝ. ëó÷»³ó ½Ý³ ¨ ÙËÇóñ»³ó, ¨ áõñ³Ë ³éÝ¿ñ ½Ý³ ·áõë³Ýûù: ºõ Ç Å³Ù ³Õ³Ý¹»ñ Ù³ïáõó³Ý»ÉáÛª »¹ÇÝ ³é³çÇ Ýáñ³ ÙÇñ·, ËÝÓáñ ¨ í³ñáõÝ· ¨ ³ÙÇ×, ½Ç Ï»ñÇó¿. ¨ »¹ÇÝ ¹³Ý³Ï ÝÙ³, áñå¿ë ½Ç ѳïó¿ ¨ Ï»ñÇó¿ ½Ç³ñ¹ ¨ ϳٻëóÇ: ºõ ¸ñ³ëï³Ù³ï ٻͳå¿ë áõñ³Ë ³éÝ¿ñ ½Ý³. ϳÛñ 10 ÛáïÝ, ¨ ÙËÇóñ¿ñ ½Ý³: ÆëÏ Ûáñų٠³ñµ»ó³õ, ¨ ·ÇÝÇÝ »ÏÝ ½³Ï³Ùµ Ýáñ³, ³ñµ»ó³õ Ñå³ñï³ó³õ ¨ ³ë¿. §ì³¯Û ÇÝÓ ²ñ߳ϳÛ. ³Ûë ¨ ³Ûë, ¨ Û³ÛëÙ ã³11 ÷áõ ¨ ³Ûë ³Ýóù ³ÝóÇÝ Áݹ Çë¦ : ºõ ½³Ûë ³ë³ó»³É, ½¹³Ý³Ïݪ áñ áõÝ¿ñ Ç Ó»éÇÝÝ, áñáí ½ÙÇñ·Ý ϳ٠½³ÙÇ×Ý Ï³Ù¿ñ áõï»É, »Ñ³ñ ÇëñïÇ ÇõñáõÙ. ¨ ³Ý¹¿Ý ë³ï³Ï»ó³õ, ¨ Ù»é³õ ³Ý¹¿Ý Ç ÝÙÇÝ Å³ÙáõÝ ÙÇÝã ¹»é ϳÛñ Ç µ³½Ù³Ï³ÝÇÝ: ÆëÏ Ûáñų٠½³ÛÝ »ï»ë ¸ñ³ëï³Ù³ïÝ, ѳñӳϻó³õ »Ñ³Ý Ç Ýٳݿ ½ÝáÛÝ ¹³Ý³Ï, ¨ »Ñ³ñ ÛÇõñáõÙ ÏßïÇÝ. ¨ ³Ý¹¿Ý Ù»é³õ ¨ ݳ Ç ÝÙÇÝ Å³ÙáõÝ Û³ÛÝÙ: (ö³õëïáë ´áõ½³Ý¹, 5-ñ¹, ¾) 1

6

2

7

ݳ˹ÇñÁ ÏñÏÝí³Í ¿ ¹-Ý ¹ÇÙáñáß Ñá¹ ¿ 3 Ñá·Ý³ÏÇ Ñ³ñ³µ»ñÛ³ÉÇ Ùáï áñ ѳñ³µ»ñ³Ï³ÝÁ »½³ÏÇ Ãíáí, áñÁ ·ñ³µ³ñáõÙ ëáíáñ³Ï³Ý ¿ 4 ÷Ë. í³ëÝ ½Ç 5 ³Ýó»³É ÉÇóÇë ½ûñÇÝûù-ÃáÕ ûñ»ÝùÇó ¹áõñë »Ï³Í ÉÇÝ»ë, ³ÛëÇÝùݪ ÃáÕ µ³ó³éáõÃÛáõÝ ÉÇÝ»ë ûñ»ÝùÇó

ÝáõÛݳÝÇß ¿ »ñÃ³É µ³ÛÇÝ ãá·³õ- ·Ý³ó 8 Û³Ýñáó å³ñ³Ýáó¿Ý ßÕóÛÇóÝ ë³ñ»³óÝí½Ç ûÕ³ÏÝ»ñÇó áõ ßÕóݻñÇó 9 »¹-¹ñ»ó 10 ·ÇÝÇÝ ·³É ½³Ï³Ùµ ѳñµ»É 11 í³¯Û ÇÝÓ ²ñ߳ϳÛ. ³Ûë ¨ ³Ûë, ¨ Û³ÛëÙ ã³÷áõ ¨ ³Ûë ³Ýóù ³ÝóÇÝ Áݹ Çë-í³¯Û ÇÝÓ, ²ñß³ÏÇë. áñï»Õǯó áõñ ÁÝϳ ¨ ǯÝã ûñÇ Ñ³ë³

79


2. ʲèÜ ÐàÈàìàôØܺ𠸲ê î²êÜÚàºðàð¸

Æ-² ²ðî²øÆÜ ÐàÈàìàôØ ¢ 106. ÐáÉáíÙ³Ý å³ïÏ»ñÝ ¿ª

àô. Ð. ê.î. ´. ¶.

º½³ÏÇ

Ðá·Ý³ÏÇ

³ß˳ñÑ (½)³ß˳ñÑ ³ß˳ñÑÇ Û³ß˳ñÑ¿ ³ß˳ñѳõ

³ß˳ñÑù (½)³ß˳ñÑë ³ß˳ñѳó Û³ß˳ñѳó ³ß˳ñѳõù(ûù)

¢ 107. ²Ûëå»ë ÑáÉáííáõÙ »Ýª ³) ´³½Ù³ÃÇí µ³é»ñª ³½·, ³Ù (=ï³ñÇ), ³Ùåñáå, µ¨»é, ·³½³Ý, ·³õ³é, ·»ñ»½Ù³Ý, ·áõë³Ý, ¹³ßï, ¹»õ (¹ÇõÇ), ¹åÇñ, ÁÙµÇß, Çñ, Ññ³Ù³Ý, ׳ݳå³ñÑ, ݳ˳ñ³ñ, ݳѳݷ, áã˳ñ, å³ïÏ»ñ, å³ñÇëå, å³ñ� (å³ñïǽÇ), ë³ÑÙ³Ý, í³Ñ³Ý, íÇß³å, ÷ÇÕ ¨ ³ÛÉÝ: ²Ý»½³Ï³Ý µ³é»ñÇóª Ë»Éù, ϳéù, Ï»³Ýù (ϻݳó), ³ñï³ëáõù (³ñï³ëáõ³ó), ³Õ³ã³Ýù, µ³ÕÓ³Ýù, Û³Ýó³Ýù, ½³ñÙ³Ýù, ѳݷ³Ù³Ýù, ï³é³å³Ýù ¨ ³ÛÉÝ: µ) àñáß µ³ó³éáõÃÛáõÝÝ»ñáí ³ÛÝ µ³é»ñÁ, áñáÝù í»ñçáõÙ áõݻݪ ³Ï, ³Ï³Ý, ³ñ³Ý, »³Ï, ÇÏ, Çã, áñ¹, áó, áõ, áõÏ, å³Ý, ëï³Ý, áñ ϳ٠³õáñ, ûñÇݳϪ ³·³ñ³Ï, ³Ùµ³ñï³Ï, ³ßï³Ý³Ï, µ³Ý³Ï, Ïï³Ï, ßÇݳϳÝ, ·³ÝÓ³ñ³Ý, ¹³ï³ñ³Ý, ¹³Û»³Ï (¹³Û»ÏÇ), ë»Ý»³Ï (ë»Ý»ÏÇ), ÙññÇÏ, µñÇã, ·ñÇã, áñëáñ¹, ÷áÕáó, É»½áõ, Ù»Õáõ, µ³½áõÏ (µ³½ÏÇ), ·»ÕçáõÏ, å³ñïǽå³Ý, µáõñ³ëï³Ý, ½ÇÝáõáñ, ëå³ë³õáñ, ¹³ï³õáñ ¨ ³ÛÉÝ: ì³ñÅáõÃÛáõÝ 71. ÐáÉáí»É Æ-² ³ñï³ùÇÝ ÑáÉáíٳٵ Ñ»ï¨Û³É µ³é»ñÁª ³Õù³ï, ·³õ³½³Ý, í¿Ù (íÇÙÇ), ³Õ³Õ³Ï, µ³Å³Ï, ÉͳÏ, ÷³Ëëï³Ï³Ý, ųٳݳÏ, Û³ÕóݳÏ, å³Ñ³ñ³Ý, ¹Õ»³Ï (¹Õ»ÏÇ), ÏûßÇÏ, ·áñÍÇã (·áñÍãÇ), »Õç»ñáõ, ëïñáõÏ, å³Ñ³å³Ý, ³Õ³Ý¹³õáñ, ëå³ë³õáñ, ³ãù, ϳÙù, ³Ý³ñ·³Ýù: ì³ñÅáõÃÛáõÝ 72. ³ñ·Ù³Ý»É, áñáᯐ Æ-² ³ñï³ùÇÝ ÑáÉáíÙ³Ý µ³é»ñÇ ÑáÉáíÝ áõ ÃÇíÁ, ³é³ÝÓݳóÝ»É ³Ý»½³Ï³Ý µ³é»ñÁª ¹ÇÙ³óÁ Ýß»Éáí Ýñ³Ýó áõÕÕ³Ï³Ý ÑáÉáí³Ó¨Á: 80


¶ÇÝÇ ëñëÏ»Ý Ù»Õáõ³Ýáó³óÝ, ½Ç å³ñëÝ áñ »É³ÝÇó¿ª í³Õí³Õ³ÏÇ ³Ý¹ Çç³ÝÇó¿: Ðñ³Ù³Ý ï³Û µÝ³Ïã³ó ³ß˳ñÑÇݪ áõë³Ý»É ½Ëûëë ¨ ½É»½áõë ѳÛϳϳÝ: ¶áíáõû³Ý ³ñųÝÇ ¿ ¨ ٻͳñ³Ý³ó: Æç³Ý¿ñ Û»ñÇí³ñ¿Ý, ѳݻ³É ½ëáõë»ñÝ Çõñ Û³ñӳϿñ Ç í»ñ³Û ÷ÕÇÝ: ´³½áõÙù Ç ½ûñ³Ï³Ý³óÝ áã ϳñ¿ÇÝ Ñ³õ³ï³É ëáõï áõËïÇÝ ì³ë³Ï³Û: Ðñ³åáõñ»³ó ½Ù³ñ¹å»ïÝ Çç³Ý»É Ç Ï³é³ó ³ÝïÇ ¨ Ñ»Í³Ý»É Ç ÝÅáõ·Ç: Àݹ¹¿Ù ÉÇÝ¿ñ ëáõñµ »åÇëÏáåáë³óÝ: ºõ ß³ï ó³õ»óáÛó ½Ù¿çù ÷³÷áõÏ ûñÇáñ¹ÇÝ: Úáñų٠·³Ùª ³ñÓ³Ï»Ù Ç Ï³å³Ý³ó: ²å³ß˳ñ¿ñ ٻͳõ ï³é³å³Ýûù: àñù µ³½áõÙ Ãáß³Ïûù ¨ ѻ鳷ݳó ׳ݳå³ñÑûù ٳ߿ÇÝ ½³õáõñë Çõñ»³Ýó Ç ¹åñáóë ³ëáñÇ ·Çïáõû³Ý: ºõ ½Çõñ ݻݷ³õáñ ËáñÑáõñ¹Ý ݳٳϳõ ͳÝáõó³Ý¿ñ ÝÙ³: ²Õ³Õ³Ï³õ ³ñï³ëáõûù ½ï³×³ñÝ ÉÝáõÇÝ: ڳٻݳÛÝ ù³Õ³ùë ¨ Ç ·³õ³éëª áõñ ¨ ÁÝûéÝáõÇÝ ½Ññ³Ù³Ýë ³ñùáõÝǪ ËݹáõÃÇõÝ ¨ áõñ³ËáõÃÇõÝ ÉÇÝ¿ñ: гïÇÝ ½·ÉáõË ëñµáÛÝ ëáõë»ñ³õ: Æ Ñ³ó¿ Ýáñ³ áõï¿ñ ¨ Ç µ³Å³Ï¿ Ýáñ³ ÁÙå¿ñ: ì³ñÅáõÃÛáõÝ 73. ³ñ·Ù³Ý»É ·ñ³µ³ñ: ä³ï»ñ³½Ùáí ϳٻÝáõÙ ¿ñ ·ñ³í»É ù³Õ³ùÁ: гÛáó ó·³íáñÝ»ñÇó ëï³ó³Ý ·ÛáõÕ»ñ, ³·³ñ³ÏÝ»ñ ¨ ·³ÝÓ»ñ: ä³ñï»½Ç ¹áõéÁ µ³ó ¿: ºñ·áõÙ ¿ÇÝ Ññ³å³ñ³ÏÝ»ñáõÙ ï³íÇÕÝ»ñáí ¨ ùݳñÝ»ñáí: ¶ÝáõÙ ¿ÇÝ ù³Õ³ùÇó ù³Õ³ù ¨ ·³í³éÇó ·³í³é ¨ ã¿ÇÝ ·ïÝáõÙ Çñ»Ýó (Çõñ»³Ýó) ëÇñ»ÉÇÝ»ñÇÝ: ºí ³Ûë ¿ Ññáí³ñï³ÏÇ å³ï×»ÝÁ: Ø»Í ³Ý³ñ·³Ýùáí ¨ ï³Ýç³Ýùáí Ý»ÕáõÙ ¿ñ ѳí³ï³óÛ³ÉÝ»ñÇÝ: ø³ç³µ³ñ ѳñÓ³Ïí»óÇÝ ù³Õ³ùÝ»ñÇ ¨ µ»ñ¹»ñÇ íñ³ (Ç í»ñ³Û): â»Ýù ϳٻݳ áÕµ³É Ù»ñ ³½·Ç Ãßí³éáõÃÛáõÝÁ: ÂéãáõÝÝ»ñÁ ëÁÝíáõÙ »Ý (ëݳÝÇÝ) ÙÇç³ïÝ»ñáí: ä³Ý¹áõËï »Ù »ë ûï³ñ »ñÏñáõÙ: Ú³Õ³·ë ½ûñ³í³ñÇÝ Øáõß»Õ³Û Ð³Ûáó, ÿ áñå¿ë ³Ýϳõ1 Ç í»ñ³Û µ³Ý³ÏÇÝ Þ³åÑáÛ Ã³·³õáñÇÝ ä³ñëÇó ¨ »Ñ³ñ ½Ý³ Ç Ñ³ñáõ³Íë ³ÝÑݳñÇÝë2, ÙÇÝã ½Ç ÙdzÓÇ Þ³åáõÑ ×áÕáåñ¿ñ: ²å³ Øáõß»Õ áñ¹Ç ì³ë³Ï³Û, ëïñ³ï»É³ïÝ Ð³Ûáó ػͳó ÁÝïñ»³ó Çõñ 3 ³ñë ÁÝïÇñë ÙdzÙÇïë ³½³ïë ³½·³ÛÇÝë ù³é³ëáõÝ Ñ³½³ñ, Ùdzµ³Ýë ÙdzϳÙë, ¨ ϳ½Ù»³ó ½Ýáë³ ÓÇáí ¨ Ãá߳ϳõ ¨ ½ÇÝáõ. ¨ ³é»³É ½Ýáë³ Áݹ 4 5 Çõñ, »ñÃ³É Ýëï»É Ç ë³ÑÙ³Ýë ²ïñå³ï׳óÝ ¨ å³Ñ»É ½³ß˳ñÑÝ Ð³Ûáó: ²å³ Û³ÛÝ٠ųٳݳÏÇ Ï³½Ù»³ó å³ïñ³ëï»ó³õ Þ³åáõÑ ³ñù³Û ä³ñëÇó ³Ù»Ý³ÛÝ Ï³½Ùáõû³Ùµ ½ûñáíù Çõñáíù, »ÏÝ »Ñ³ë Û»ñÏÇñÝ ²ïñå³ï³Ï³ÝÇ. ¨ Ø»ñáõųÝÝ ³é³çÝáñ¹ ·Ý¹ÇÝ µ³Ý³ÏÇ Ýáñ³, ¨ µáõÝ µ³Ý³ÏÝ áõñ»ÙÝ Ã³·³õáñÇÝ Ç Â³õñ¿ßÝ µ³Ý³Ï»³É ¿ÇÝ: ºõ ѳë³Ý¿ñ ëå³ñ³å»ïÝ ½ûñ³í³ñÝ Ð³Ûáó Øáõß»Õ, ³Ýϳݿñ Ç í»ñ³Û 81


6

µ³Ý³ÏÇÝ ù³é³ëáõÝ Ñ³½³ñ³õ, ¨ ³Ý¹¿Ý Ó»éÝ Ç ·áñÍ ³ñ³ñ»³É Ïáïáñ¿ñ: ²å³ ÙdzÓÇ Ù³½³åáõñ ó·³õáñÝ ä³ñëÇó Þ³åáõÑ ×áÕáåñ»³É ÷³Ëã¿ñ. ¨ ½³Ù»Ý³ÛÝ Ï³ñ¨³Ý µ³Ý³ÏÇÝ ³é ѳë³ñ³Ï Áݹ ëáõñ ѳݿñ Øáõß»Õ Ñ³Ý¹»ñÓ ½ûñûùÝ Ð³Ûáó: ¼Ç µ³½áõÙë Ïáïáñ¿ÇÝ. ¨ ½µ³½áõÙë Û³õ³·³ÝáÛÝ ä³ñëÇó Ó»ñµ³Ï³Éë ³éÝ¿ÇÝ, ¨ ³éÝáõÇÝ ½·³ÝÓë ó·³õáñÇÝ ä³ñëÇó Û³õ³ñÇ. ¨ ÁÙµéÝ¿ÇÝ ½ïÇÏݳó ïÇÏÇÝÝ Ñ³Ý¹»ñÓ ³ÛÉáíù ϳݳٵùÝ: ºõ ½³Ù»Ý³ÛÝ Ù³ßϳõ³ñ½³Ý Ç µáõéÝ ³ñϳݿñ Øáõß»Õ ëå³ñ³å»ïÝ, ¨ ½³Ù»Ý³ÛÝ ³õ³·³ÝÇݪ ³ñë ǵñ¨ í»ó ѳñÇõñª Ññ³Ù³Û¿ñ ÙáñÃ»É ½ûñ³í³ñÝ Ð³Ûáó Øáõß»Õ, ¨ ÉÝáõÉ Ëáïáí, ¨ ï³Ûñ µ»ñ»É ³é ä³å ³ñù³ÛÝ Ð³Ûáó: ²éÝ¿ñ ½³Ûë Ç íñ¿Åë ÑûñÝ ÇõñáÛ ì³ë³Ï³Û: 7 ´³Ûó ½Ï³Ý³ÛëÝ Þ³åÑáÛ Ã³·³õáñÇÝ ä³ñëÇó áã áõÙ»ù ÇÝã ÃáÛÉ ï³Ûñ Øáõß»Õ ½ûñ³í³ñÝ Ð³Ûáó ³Ý³ñ·»É ÇÝã ½Ýáë³ áõÙ»ù. ³ÛÉ Å³Ý³õ³ñë ï³Ûñ Ýáó³ ϳ½Ù»É ³Ù»Ý»óáõÝ, ¨ ѳݻ³É ³ñӳϿñ ½³Ù»Ý»ë»³Ý ½Ñ»ï ³éÝ Ýá8 ó³ Þ³åÑáÛ ³ñù³ÛÇ: ºõ Ç å³ñëϳóÝ Áݹ Ýáë³ ³ñӳϿñ, ½Ç »ñÃÇó»Ý ³é Þ³åáõÑ Ã³·³õáñÝ ä³ñëÇó áÕçë ¨ ³Ý³ñ³ïë: ÆëÏ Ã³·³õáñÝ ä³ñëÇó ½³ñÙ³ó»³É Áݹ µ³ñ»ñ³ñáõÃÇõÝÝ Øáõß»ÕÇ ¨ Áݹ ù³çáõÃÇõÝÝ ¨ Áݹ ³½³ïáõÃÇõÝÝ, ½Ç áã ³ñ³ñ ÇÝã ÝÙ³ Û³Õ³·ë ϳݳÝóÝ ÃßݳٳÝë: ºõ ¿ñ Ç Å³Ù³9 ݳÏÇÝ Û³ÛÝÙÇÏ »ñÇí³ñÝ Øáõß»ÕÇ , ×»ñÙ³Ï ÓÇ ÙÇ. ÇëÏ Ã³·³õáñÝ ä³ñëÇó 5 Þ³åáõÑ Ûáñų٠³éÝáÛñ ·ÇÝÇ Ç Ù³ïáõÝëÝ ÁÙå»É , Ûáñų٠áõñ³Ëáõû³ÝÝ ÇõñáÛ Ëñ³ËáõÃÇõÝë ³éÝ¿ñ ½ûñ³óÝ Çõñáó, ³ë¿ñ. §Ö¿ñٳϳÓÇÝ ·ÇÝÇ ³ñµ10 ó¿¦ : ºõ »ï Ýϳñ»É ½ï³ßï Ç å³ïÏ»ñ ½Øáõß»Õ ×»ñٳϳõÝ. ¨ Ç Å³Ù áõñ³Ëáõû³ÝÝ ÇõñáÛ ¹Ý¿ñ ½ï³ßïÝ ³é³çÇ Çõñ, ¨ ÛÇß¿ñ ѳݳ峽 ½ÝáÛÝ µ³Ýë ³ë»Éáíª Ã¿ §Ö»ñٳϳÓÇÝ ·ÇÝÇ ³ñµó¿¦: 11 ²ÛÉ Øáõß»Õ ¨ ³Ù»Ý³ÛÝ ½ûñùÝ Ð³Ûáó ³Ýã³÷ ³éÇÝ ½³õ³ñ Ç µ³Ý³Ï¿Ý ä³ñëÇó, ¨ ³Ýã³÷ Éó³Ý ·³ÝÓûù ¨ ëï³óáõ³Íáíù. ¨ µ³½áõÙ ³õ³ñ³Ù³ëÝ ä³å³Û å³Ñ¿ÇÝ Ã³·³õáñÇÝ Çõñ»³Ýó. ¨ ½ûñ³óÝ Ð³Ûáóª áñ ³Ý¹¿Ý ³é ó·³õáñÇÝ ä³å³Û ¿ÇÝ Ùݳó»³Éª ѳÝÇÝ ³õ³ñ³Ù³ëÝ ¨ ½ûñ³í³ñ³óÝ Úáõݳóª áñ ¿ÇÝ ³é ó·³õáñÇÝ Ð³Ûáó. ëáÛÝå¿ë ¨ ³Ù»Ý³ÛÝ ½ûñ³óÝ ï³ÛÇÝ µ³ßË»É Ç 12 Ù»Í³Ù»Í ³õ³ñ³óÝ ³Í»ÉáóÝ: ²ÛÉ Çµñ¨ ¹³ñÓ³Ý ½ûñùÝ Ð³Ûáó Û³ß˳ñÑÝ Çõñ»³Ýó, µ³½áõÙù Ç ½ûñ³óÝ Ð³Ûáó ³Ùµ³ëï³Ý¿ÇÝ ³é ó·³õáñÇÝ ä³å³Û ½Øáõ߻տ ½ëå³ñ³å»ï¿Ý, ÿ Áݹ¿°ñ ³ñӳϻ³ó ½Ï³Ý³Ûë ó·³õáñÇÝ ä³ñ13 ëÇó ½ÃßݳÙõáÛÝ Ù»ñáÛ ¨ ó·³õáñÇÝ Ð³Ûáó ä³å³Û. í³ëÝ ³Ûëñ Çñ³ó áã ÇÝã ë³Ï³õ ÉÇÝ¿ñ ÃßݳÙáõû³Ùµ Áݹ Øáõß»ÕÇ ÙÇÝã¨ Ç µ³½áõ٠ųٳݳÏë: (ö³õëïáë ´áõ½³Ý¹, 5-ñ¹, ´) 1

³Ûëï»Õª ѳñÓ³Ïí»ó

82

6

Ó»éÝ Ç ·áñÍ ³ñ³ñ»³É-ëÏë»ó


2

»Ñ³ñ ½Ý³ Ç Ñ³ñáõ³Íë ³ÝÑݳñÇÝëëáëϳÉÇ Ñ³ñí³ÍÝ»ñáí ç³ñ¹ ïí»ó Ýñ³Ý 3 ³Ûëï»Õª ѳí³ï³ñÇÙ 4 ·áñͳÍí³Í »Ý ¹ÇÙ³íáñ µ³ÛÇ Ý߳ݳÏáõÃÛ³Ùµª ·Ý³ó, Ýëï»ó 5 ѳÛó³Ï³Ýáí Ýå³ï³ÏÇ å³ñ³·³ª å³Ñå³Ý»Éáõ ѳٳñ

7

áõÙ»ù-áñ¨¿ Ù»ÏÇÝ ½Ñ»ï ³éÝ Ýáó³-Çñ»Ýó ³ÙáõëÝáõ »ï¨Çó 9 ¿ñ ... Øáõß»ÕÇ-Øáõß»ÕÝ áõÝ»ñ 10 ³ñµó¿-ÃáÕ ËÙÇ 11 ³Ûëï»Õª ÇëÏ 12 ³Ûëï»Õª µ³Ûó 13 í³ëÝ ³Ûëñ Çñ³ó-³Ûë µ³ÝÇ å³ï׳éáí 8

Æ-² ܺðøÆÜ ÐàÈàìàôØ ¢ 108. ÐáÉáíÙ³Ý å³ïÏ»ñÝ ¿ª º½³ÏÇ

Ðá·Ý³ÏÇ

º½³ÏÇ

Ðá·Ý³ÏÇ

àô. Ð. ê.î. ´.

³ÝÓÝ (½)³ÝÓÝ ³ÝÓÇÝ Û³ÝÓÝ¿

³ÝÓÇÝù (½)³ÝÓÇÝë ³ÝÓ³Ýó Û³ÝÓ³Ýó

ÃáéáõÝù (½)ÃáéáõÝë Ãáé³Ýó Ç Ãáé³Ýó

¶.

³ÝÓ³Ùµ

³ÝÓ³Ùµù

ÃáéÝ (½)ÃáéÝ ÃáéÇÝ Ç ÃáéÝ¿ Ï³Ù Ç Ãáé³Ý¿ Ãáé³Ùµ

Ãáé³Ùµù

Ðá·Ý³ÏÇ áõÕճϳÝÁ µ³éÇ í»ñçÇÝ µ³Õ³Ó³ÛÝÇó ³é³ç ëï³ÝáõÙ ¿ Ç Ï³Ù áõ Ó³ÛݳíáñÝ»ñÁª í»ñç³íáñí»Éáí ÇÝù-áí ϳ٠áõÝù-áí: ¢ 109. ²Ûë ÑáÉáíٳٵ ÑáÉáííáõÙ »Ý Ý-áí ¨ ݳËáñ¹áÕ áñ¨¿ ³ÛÉ µ³Õ³Ó³ÛÝáí í»ñç³óáÕ ÙÇ ß³ñù µ³é»ñª ³½Ý. (=ó»Õ, ë»ñáõݹ, Ñá·Ý. áõÕÕ.ª ³½ÇÝù), ³½Ý (=³½Ýí³Ï³Ý, Ñá·Ý. áõÕÕ.ª ³½áõÝù), ³÷Ý (³÷áõÝù), µ»éÝ (µ»éÇÝù), µáõéÝ (µéáõÝù), ·³éÝ (·³éÇÝù), ¹³ßÝ (¹³ßÇÝù), »½Ý (»½ÇÝù), »ÕÝ (=»ÕÝÇÏ, Ñá·Ý. áõÕÕ.ª »ÕÇÝù), É»³éÝ (ë»é. ïñ.ª É»ñÇÝ, µ³ó.ª Ç É»éÝ¿ Ï³Ù Ç É»³éÝ¿, Ñá·Ý. áõÕÕ.ª É»ñÇÝù), ˳ßÝ (˳ßÇÝù), ϳÙÝ (ϳÙáõÝù), ѳñëÝ (ѳñëáõÝù), Ù³ëÝ (Ù³ëáõÝù), Ù³ïÝ (Ù³ïáõÝù), áÕÝ (áÕáõÝù), ïáéÝ (=å³ñ³Ý, ɳñ, Ñá·Ý. áõÕÕ.ª ïáéáõÝù) ¨ ³ÛÉÝ: ̳ÝáÃáõÃÛáõÝ 1. Ðá·Ý³ÏÇ áõÕճϳÝáõÙ ÇÝù-áí í»ñç³óáÕ ÙÇ ù³ÝÇ µ³é»ñ µ³ñ¹áõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ù»ç í»ñç³íáñíáõÙ »Ý áõÝù-áí, ûñÇݳÏ, ³½Ý-³½ÇÝù, µ³Ûóª ¹Çõó³½Ý-¹Çõó³½áõÝù. µ»éÝ-µ»éÇÝù, µ³Ûóª ٻͳµ»éÝ-ٻͳµ»éáõÝù ¨ ³ÛÉÝ: ̳ÝáÃáõÃÛáõÝ 2. Ò»éÝ ¨ áïÝ µ³é»ñÁ »½³ÏÇ ÃíáõÙ ÑáÉáííáõÙ »Ý ³Ûë ÑáÉáíٳٵ, ÇëÏ Ñá·Ý³ÏÇáõÙª ³ñï³ùÇÝ Ã»ùÙ³Ý Æ-² ¨ Æ ÑáÉáíٳٵª Ó»éÝ. ë»é. ïñ.ª Ó»éÇÝ, µ³ó.ª Ç Ó»é³Ý¿, ·áñÍ.ª Ó»é³Ùµ, Ñá·Ý. áõÕÕ.ª Ó»éù, ë»é. ïñ.ª Ó»é³ó, µ³ó.ª Ç Ó»é³ó, ·áñÍ.ª Ó»é³õù(ûù). áïÝ, ë»é. ïñ.ª áïÇÝ, µ³ó.ª Ûáï³Ý¿, 83


·áñÍ.ª áï³Ùµ, Ñá·Ý. áõÕÕ.ª áïù, ë»é. ïñ.ª áïÇó, ·áñͪ.áïÇõù: ø³ñ µ³éÁ »½³ÏÇ ÃíáõÙ ÑáÉáííáõÙ ¿ Æ ÑáÉáíٳٵ (ë»é. ïñ.ª ù³ñÇ, µ³ó.ª Ç ù³ñ¿, ·áñÍ.ª ù³ñÇõ ϳ٠ù³ñ³Ùµ), ÇëÏ Ñá·Ý³ÏÇáõÙ áõÝ»ÝáõÙ ¿ ³Ûë ÑáÉáíÙ³Ý å³ïϳÝáÕ µ³é»ñÇ ÝáõÛÝ ÑáÉáí³Ï³Ý Ó¨»ñÁ (áõÕÕ.ª ù³ñÇÝù, ë»é. ïñ.ª ù³ñ³Ýó, µ³ó.ª Ç ù³ñ³Ýó, ·áñÍ.ª ù³ñ³Ùµù): ì³ñÅáõÃÛáõÝ 74. ÐáÉáí»É Æ-² Ý»ñùÇÝ ÑáÉáíٳٵ Ñ»ï¨Û³É µ³é»ñÁª ϳÃÝ, ë³éÝ, Ý»éÝ (Ý»éÇÝù), ³éÝ (³éÇÝù=í³ÛñÇ ³ñáõ áã˳ñ), ϳé³÷Ý (ϳé³÷áõÝù=·ÉáõË, ·³Ý·), ¹Çõó³½Ý, í»Ñ³ÝÓÝ: ì³ñÅáõÃÛáõÝ 75. ³ñ·Ù³Ý»É, áñáᯐ Æ-² Ý»ñùÇÝ ÑáÉáíÙ³Ý µ³é»ñÇ ÑáÉáíÝ áõ ÃÇíÁª »½³ÏÇÝ ¹³ñÓÝ»Éáí Ñá·Ý³ÏÇ, ÇëÏ Ñá·Ý³ÏÇݪ »½³ÏÇ: ³·³õáñÝ ï»ë³Ý¿ñ ½Ã³Ã Ó»éÇÝÝ áñ ·ñ¿ñ: سï³Ùµù Çõñ»³Ýó í³ëï³Ï»óÇÝ ¨ Ï»ñ³Ïñ»ó³Ý: Æç³Ý¿ñ Øáíë¿ë Ç É»éÝ¿Ý êÇݳÛ: Ú³ñӳϿÇÝ Ç í»ñ³Û ·³é³ÝóÝ: Ú³ÝÓ³±Ýó ÇÝã áõÝÇóÇÝ ½³ÛÝåÇëÇ ß³ñÅÙáõÝë: ¸Ý¿ÇÝ Ç í»ñ³Û áÕÇÝÝ ÚáѳÝáõ: Ðñ³ÛÇÝ Ù³ë³Ùµ ç»éáõó³Ý¿ ½³Ù»Ý³ÛÝ ·áÛ³ó»³Éë: ºõ ݳ ·Ý³ó ½ÏÝÇ Ýáñ³... ǵñ¨ ½ßáõÝ ïáé³Ùµ: öáßáï»ó³Ý ¨ ÍËáï»ó³Ý ëñ³Ñ³Ïù ¨ ëñëϳå³Ýù Ýáñ»Ï ѳñë³Ýó: ì³ñÅáõÃÛáõÝ 76. ³ñ·Ù³Ý»É, ÷³Ï³·Í»ñÇ Ù»ç ³éÝí³Í µ³é»ñÁ ¹Ý»É ѳٳå³ï³ëË³Ý ÑáÉáíáí áõ Ãíáí: ²ñß³Ï ïÇñ¿ »ññáñ¹ (Ù³ëÝ) ³ß˳ñÑÇë: àñ »¹»ñ ·³ÝÓÝ ùá Ç í»ñ³Û (˳ßÇÝù) ùáó: Æç»³É ¿ÇÝ Û³Ùñáó³óÝ (É»³éÝ)-Ý ä³ñ˳ñ³Û: ºë ÷ñÏ»óÇ ½ù»½ (Ó»éù) ê³õáõÕ³Û: Úáñų٠(ù³ñÇÝù) áù ßÇÝáõ³Íë ³éÝÇó¿: (¶³éÇÝù)-Ý ÉÇÝ»Éáó »Ý ·³ÛÉù: ØÇ° áù ÇßË»ëó¿ Ùï³Ý»É (µ»éÝ): ²éÝáÛñ ¸³õÇà ½ùݳñÝ ¨ Ýáõ³·¿ñ (Ó»éÝ) Çõñáí: ²ñµÇ ½·ÇÝÇ ÇÙ (ϳÃÝ) ÇÙáí: ºï»ë Ù»ÍÝ ê³Ñ³Ï ½³Ûë ³Ù»Ý³ÛÝ ã³ñÇë (Ù³ëÝ)-Ý ä³ñëÇó: à±ã ÃáÕáõóáõ... áã˳ñÝ (É»ñÇÝù): »¹»ñ-¹ñ»óÇñ

³ñµÇ-ËÙ»óÇ

ì³ñÅáõÃÛáõÝ 77. ³ñ·Ù³Ý»É ·ñ³µ³ñ: Îá÷³Íá ù³ñ»ñáí ßÇÝáõÙ ¿ÇÝ ïÝ»ñ: γɻñáõ٠ϳÉëáõÙ ¿ÇÝ óáñ»ÝÁ ϳÙáí: àñ¹ÇÝ»ñáí ¨ ÃáéÝ»ñáí ·³ÉÇë ѳëÝáõÙ ¿ г۳ëï³Ý: ܳíÁ µ»éÝ»ñÇó ͳÝñ³ó³í ¨ Ëáñï³Ïí»ó: ºñ¹íáõÙ ¿, áñ ³Ûɨë ãÇ Ë³ËïÇ ¹³ßÇÝùÁ: γÃÇó å³ÝÇñ ¿ ÉÇÝáõÙ: ¶³éÝ»ñÇ ¨ áã˳ñÝ»ñÇ µáõñ¹Á Éí³ÝáõÙ ¿ÇÝù ·»ïáõÙ: º½Ç ÉáõÍÁ ͳÝñ ¿: ÞñçáõÙ ¿ÇÝ É»éÝ»ñáõÙ ¨ ã¿ÇÝ Ï³ñáÕ³ÝáõÙ ÙïÝ»É ß»Ý»ñÁ: 84

ϳÉë»É-ϳëáõÉ

ÉÇÝ»É-ÉÇÝ»É(ÇÙ)


Ú³Õ³·ë ó·³õáñÇÝ ä³å³Û, ÿ áñå¿ë Ëáïáñ»ó³õÝ1 Ç Ã³·³õáñ¿Ý Úáõݳó. ¨ ϳ٠áñå¿ë ëå³Ý³õ Ç ½ûñ³óÝ Úáõݳó: 2

ºõ ßñ绳ó ½ÙÇïë Çõñ ó·³õáñÝ ä³å ¨ Ëáïáñ»³ó ½ëÇñï Çõñ Ç Ã³·³õáñ¿Ý Úáõݳó, ¨ ϳٻó³õ ˳éÝ»É ½ë¿ñ Çõñ ¨ ³éÝ»É Ùdzµ³ÝáõÃÇõÝ Áݹ ó·³õáñÇÝ ä³ñëÇó: ºõ ëÏë³õ ÃÇÏáõÝë Çõñ ³éÝ»É ½³ñù³ÛÝ ä³ñëÇó, ¨ ³ñÓ³Ï»É ³Ý¹ñ¿Ý Ññ»ßï³Ïë Û³Õ³·ë Ùdzµ³Ýáõû³Ý: ºõ ³é³ù¿ñ Ññ»ßï³Ïë ³é ó·³õáñÝ Úáõݳó, »Ã¿ §Î»ë³ñdzõ Ñ»ïª ¨ ï³ëÝ ù³Õ³ù Ù»ñ É»³É ¿, ³ñ¹ Ç 3 µ³ó ïáõñ . ¨ ½àõéѳ ù³Õ³ù ßÇÝ»³É ¿ ݳËÝ»³óÝ Ù»ñáó. ³ñ¹ »Ã¿ áã ϳÙÇë 4 ˳ݷ³ñ ÇÝã ³éÝ»É , ïáõñ Ç µ³ó. ³å³ ÿ áã, ÏéáõÇÙù ٻͳõ å³ï»ñ³½5 6 Ù³õ¦: ²ÛÉ Øáõß»Õ ¨ ³Ù»Ý³ÛÝ Çß˳ÝùÝ Ð³Ûáó ß³ï »¹ÇÝ Ç ÙïÇ ³ñù³ÛÇÝ, ½Ç ÙÇ° ù³Ï»ëó¿ ½áõËï Û»ñÏñ¿Ý ó·³õáñáõÃ»Ý¿Ý Úáõݳó. ¨ áã ³Ýë³ó Ýáó³, ¨ Û³ÛïÝ»³ó ½ÃßݳÙáõÃÇõÝ Çõñª ½áñ áõÝ¿ñ Áݹ ó·³õáñÇÝ Úáõݳó: ²ÛÉ Çß˳ÝùÝ ÚáõÝ³ó ¨ ½ûñùÝ ÝáóÇÝ ï³Ï³õÇÝ ¿ÇÝ Û»ñÏñÇÝÝ Ð³Ûáó. ¨ ³ÝáõÝ Çß˳ݳóÝ ÙÇáõÙÝ î¿ñ¿Ýï, ÙÇõëáõÙÝ ²¹¿: ºõ ÛÕ»³ó ¹»ëå³Ý ÙÇ ·³ÕïáõÏ Ã³·³õáñÝ Úáõݳó ³é Çß˳ÝëÝ ½ûñ³óÝ Çõñáóª áñ ¿ÇÝ Û»ñÏñÇÝ Ð³Ûáó, ¨ Ññ³Ù³Ý ï³Ûñ ëå³Ý³Ý»É ½Ã³·³õáñÝ Ð³Ûáó ½ä³å: ºõ »Õ¨ ǵñ¨ ÁÝÏ³É³Ý ½³Ûë Ññ³Ù³Ý Ç Ã³·³õáñ¿Ý Úáõݳó Çß˳ÝùÝ Çõñª áñ ¿ÇÝ Ç Ð³Ûáó »ñÏñÇÝ, ëå³ë¿ÇÝ Ù³Ñáõ Ç ¹¿åª ëå³Ý³Ý»É ½Ã³·³õáñÝ Ð³Ûáó ½ä³å: ºõ »Õ¨ Ç ¹Çå³Ý ųٳݳÏÇ Çµñ¨ ·Çï³óÇÝ î¿ñ¿Ý¹Ý ¨ ²¹¿Ý ½ûñ³í³ñùÝ ½ûñ³óÝ Úáõݳóª ÿ ÙdzÛÝ ¿ ó·³õáñÝ Ð³Ûáó ä³å, ¨ ³Ù»Ý³ÛÝ Ù»Í³Ù»ÍùÝ ¨ ½ûñùÝ Ð³Ûáó ã¿ÇÝ ³Ý¹. ¨ ¿ñ ó·³õáñÝ Ð³Ûáó ä³å µ³Ý³Ï»³É Ç ¹³ßïÇÝ Ç ´³·ñ³õ³Ý¹ ·³õ³éÇ Ç Êáõ ³ÝáõÝ ï»ÕõáÛÝ, ¨ µ³Ý³Ï ½ûñ³óÝ ÚáõÝ³ó µ³Ý³Ï»³É ¿ñ ³Ý¹¿Ý Ùûï ³é µ³Ý³ÏÇÝ Ð³Ûáó ³ñù³ÛÇÝ. ³å³ ½ûñ³í³ñÝ Úáõݳó ѳó 7 ٻͳå¿ë ·áñÍ»³Éª ÛÁÝÃñÇë Ññ³õÇñ»³É Ïáã»óÇÝ ½Ù»Í ó·³õáñÝ Ð³Ûáó ½ä³å ٻͳå¿ë Áëï ³ñųݳõáñáõû³Ý Ýáñ³, áñå¿ë ûñ¿Ý ¿ñ ½³Ûñ ó·³8 õáñ Ç Ñ³ó Ù»Í Ïáã»É ¨ ³éÝ¿ÇÝ Ï³½ÙáõÃÇõÝ å³ïñ³ëïáõû³Ý : 9 ºõ »Ï»³É ó·³õáñÝ ä³å ÛÁÝÃñÇë, Ùï»³É µ³½Ù»ó³õ Ûáõï»É ¨ ÛÁÙå»É : ºõ ǵñ¨ Ùï³Ý¿ñ ³ñù³ÛÝ Ç Ëáñ³ÝÝ î¿ñ¿Ý¹Ç ½ûñ³í³ñÇÝ Úáõݳó, ¨ É»·¿áÝ ëå³ñ³ÏÇñ ѻ勉ÏÝ í³Ñ³Ý Ç Ó»éÝ, ë³Ïáõñ ½·ûïõáÛ, ßáõñç Ç Ý»ñùáÛ ½áñ10 Ùáíù Ëáñ³ÝÇÝ å³ï»³É åë³Ï¿ÇÝ . ëáÛÝå¿ë ¨ ³ñï³ùáÛ Ï³½Ù¿ÇÝ Ç Ý»ñùáÛ 11 Ïáõé í³é»³Éù ¨ Ç í»ñáÛ Ñ³Ý¹»ñÓù ½·»ó»³Éù å³ïñ³ëï¿ÇÝ : ÆëÏ Ã³·³õáñÝ ä³å ѳٳñ¿ñ Ç ÙÇïë Çõñ ÿ Ç å³ïÇõ ÇÝã Ýáñ³ ½³ÛÝ ³éÝÇó»Ý: ºõ ÙÇÝã ¹»é ÛÁÝÃñÇëÝ áõï¿ñ, ë³Ïñ³õáñ ½ûñùÝ Ç ÃÇϳÝó Ïáõë¿ Ýáñ³ ϳñ·»³Éù åë³Ï»³Éù ϳÛÇÝ ßáõñç ½Ýáí³õ ۳ٻݳÛÝ Ïáõë¿: Ƶñ¨ Áݹ ·ÇÝÇë ÙïÇÝ, áñ12 å¿ë ½³é³çÇÝ áõñ³Ëáõû³ÝóÝ Ýáõ³·Ý Ù³ïáõóÇÝ ³ñù³ÛÇÝ ä³å³Û, ¨ ³é ѳë³ñ³Ï Ãٵϳѳñù ¨ ëñÝ·³Ñ³ñù ùݳñ³Ñ³ñù ¨ ÷áճѳñù, Çõñ³ù³Ý85


ãÇõñ ³ñáõ»ëïûù å¿ëå¿ë Ó³ÛÝÇõù µ³ñµ³é»ó³Ý: ºõ í³Ñ³Ý³õáñ É»·¿áÝÇÝ Ññ³Ù³Ý »ïáõÝ. ¨ ÙÇÝã ¹»é ó·³õáñÝ ä³å ½áõñ³Ëáõû³Ý ·ÇÝÇÝ áõÝ¿ñ Ç Ù³ïáõÝë Çõñ, ¨ ݳۿñ Áݹ å¿ëå¿ë ³ÙµáË ·áõë³Ý³óÝ, ³Ñ»³Ï Ó»é³ÙµÝ Û³ñÙáõÏݪ Ûáñ Û»ó»³É µ³½Ù»³É ¿ñª áõÝ¿ñ ï³ßï áëÏÇ Ç Ù³ïáõÝë Çõñ, ÇëÏ ³ç Ó»éÝÝ »¹»³É ¿ñ Ç ¹³ëï³å³Ý Ýñ³ÝÇݪ ½áñ ϳ廳ÉÝ ¿ñ Û³çáõ ³½¹»ñÝ ÇõñáõÙ, ¨ ÙÇÝã ¹»é µ»ñ³ÝÝ Ç µ³Å³ÏÇÝ ¿ñ ÛÁÙå»ÉÝ, ¨ ³ãûùÝ Û³é³ç ÏáÛë åßáõó»³É ѳۿñ Áݹ å¿ëå¿ë ³ÙµáËë ·áõë³Ý³óÝ, Ññ³Ù³Ý ÉÇÝ¿ñ ³ÏݳñÏ»Éáí ½ûñ³óÝ Úáõݳó: ºõ É»·¿áÝ ë³Ïñ³õáñùÝ »ñÏáõ Ç ÃÇϳÝó Ïáõë¿ Ï³ÛÇÝ Ç ëå³13 ëáõ áëÏÇÏÙµ¿ í³Ñ³ÝûùÝ Û³ÝϳñÍûñ¿Ý ÏÇó Ç í»ñ ³é»³É ½ë³ÏáõñëÝ, ½³ñ14 ϳݿÇÝ Ã³·³õáñÇÝ ä³å³Û. ÙÇÝ ÏßÇé ½áõÉÝ Ñ³ñϳݿñ ë³Ïñ³õÝ, ¨ ÙÇõëÝ ¨ë ë³Ïñ³õáñÝ ½³ç óà ӻéÇÝݪ áñ ϳÛñ Ç í»ñáÛ ¹³ëï³å³ÝÇ Ýñ³ÝÇݪ ѳñϳݿñ, Ïïñ¿ñ ¨ Ç µ³ó ÁÝÏ»ÝáÛñ: ²Ý¹¿Ý Ç µ»ñ³Ýë ï³å³É¿ñ ó·³õáñÝ ä³å. ¨ ·ÇÝÇÝ ï³ßïÇõÝ ¨ ³ñÇõÝÝ å³ñ³ÝáóÇÝ Ýáí³õ ѳݹ»ñÓ Ç í»ñ³Û µ³Å³Ï³Ï³É ëÏÁï»ÕÝ ³Ýϳݿñ ³é ѳë³ñ³Ï. ¨ ³Ý¹¿Ý ë³ï³Ï¿ñ ó·³15 õáñÝ ä³å: Àݹ ß÷áûÉáÛ ï³×³ñÇÝ Ëéáíáõû³Ýª ¶Ý¿É ï¿ñ ·³õ³éÇÝ ²ÝÓ¨³ó»³ó ÛáïÝ Ï³ó»³É ÛÇõñÙ¿ µ³½Ù³Ï³Ý¿Ý, ѳݻ³É ½Çõñ ëáõë»ñݪ ѳñ16 ϳݿñ ½ÙÇ Ç É»·¿áݳó ³Ý¹Ç ëå³Ý³Ý¿ñ, Û³ÛÝó³Ý¿ª áñ ѳñÇÝ ½Ã³·³õáñÝ: 17 ²å³ î¿ñ¿Ý¹ ½ûñ³í³ñÇÝ Úáõݳó ½Çõñ ëáõë»ñÝ Ñ³Ý»³É ³Í¿ñ , ï³ñ³Ï³ó 18 Ç ·ÉËáÛÝ ¶Ý»ÉáÛ ½ëϳõ³é³ÏÝ ·ÉËáÛÝ Ç í»ñ³Û ³ã³óÝ Ç µ³ó ÁÝÏ»ÝáÛñ : ºõ ³ÛÉ ÇÝã áù áã ϳñ³ó ۳ݹ·Ý»É ³ë»É ÇÝã Áݹ Ýáë³ ¨ áã ÇÝã: (ö³õëïáë ´áõ½³Ý¹, 5-ñ¹, È´)

1

³Ûëï»Õª »ñ»ë ¹³ñÓñ»ó ·áñͳÍí³Í ¿ ÷áË»É, ßáõé ï³É ÇÙ³ëïáí 3 Ç µ³ó ïáõñ-»ï ïáõñ 4 ˳ݷ³ñ ÇÝã ³éÝ»É-ËéáíáõÃÛáõÝ ³é³ç µ»ñ»É 5 ³Ûëï»Õª û¨, ûå»ï 6 »¹ÇÝ Ç ÙïÇ-Ñáñ¹áñ»óÇÝ 7 ѳó... ·áñÍ»³É-ѳóÏ»ñáõÛà ë³ñù»óÇÝ 8 ³éÝ¿ÇÝ Ï³½ÙáõÃÇõÝ å³ïñ³ëïáõû³Ý³Ù»Ý µ³Ý ϳ½Ù»É å³ïñ³ëï»É ¿ÇÝ 9 Ç Ý³Ë¹ñáí ¨ ѳÛó³Ï³Ýáí ³Ýáñáß ¹»ñµ³ÛÁ Ýå³ï³ÏÇ å³ñ³·³ª áõï»Éáõ ¨ ÁÙå»Éáõ 10 ßáõñç Ç Ý»ñùáÛ ½áñÙáíù Ëáñ³ÝÇÝ å³ï»³É åë³Ï¿ÇÝ-Ý»ñëÁ, ë»ÝÛ³ÏÇ å³ï»ñÇ Ùáï, ßñç³å³ï»Éáí å³Ñå³ÝáõÙ ¿ÇÝ 2

86

11

ëáÛÝå¿ë ¨ ³ñï³ùáÛ Ï³½Ù¿ÇÝ Ç Ý»ñùáÛ Ïáõé í³é»³Éù ¨ Ç í»ñáÛ Ñ³Ý¹»ñÓù ½·»ó»³Éù å³ïñ³ëï¿ÇÝ-ÝáõÛÝå»ë ¨ (ë»ÝÛ³ÏÇó) ¹áõñë å³ïñ³ëï Ï³Ý·Ý³Í ¿ÇÝ É³í ëå³é³½ÇÝí³Í, ÇëÏ íñ³ÛÇó ëáíáñ³Ï³Ý ½·»ëï ѳ·³Í (½ÇÝíáñÝ»ñ) 12 ³Ûëï»Õª µ³Å³Ï, ·³í³Ã 13 ÏÇó Ç í»ñ ³é»³É-ÙdzëÇÝ í»ñ µ³ñÓñ³óÝ»Éáí 14 ÏßÇé ½áõÉÝ Ñ³ñϳݿñ-áõÕÇÕ íÇ½Ý Ïïñ»ó 15 Áݹ ß÷áûÉáÛ ï³×³ñÇÝ Ëéáíáõû³Ý-»ñµ ë»Õ³Ý³ï³ÝÁ ³ÕÙáõÏ ¨ ß÷áÃáõÃÛáõÝ ÁÝϳí 16 Û³ÛÝó³Ý¿ª áñ ѳñÇÝ-Ýñ³ÝóÇó (½ÇÝíáñÝ»ñÇó) Ù»ÏÇÝ, áñÁ Ë÷»É ¿ñ 17 ³Ûëï»Õª Ë÷»ó 18 Ç µ³ó ÁÝÏ»ÝáÛñ-ßáõé ïí»ó


à-² ÐàÈàìàôØ ¢ 110. ÐáÉáíÙ³Ý å³ïÏ»ñÝ ¿ª

àô. Ð. ê.î. ´. ¶.

º½³ÏÇ

Ðá·Ý³ÏÇ

Ù³ï³ÝÇ (½)Ù³ï³ÝÇ Ù³ï³ÝõáÛ Ç Ù³ï³ÝõáÛ Ù³ï³Ý»³õ

Ù³ï³ÝÇù (½)Ù³ï³ÝÇë Ù³ï³Ý»³ó Ç Ù³ï³Ý»³ó Ù³ï³Ý»³õù(ûù)

²Ûë ÑáÉáíÙ³Ý ¹»åùáõÙ µ³é³í»ñçÇ Ç Ó³ÛݳíáñÁ á ÑáÉáíÇãÇó ³é³ç ¹³éÝáõÙ ¿ õ, ÇëÏ ³-Çó ³é³çª »: º½³ÏÇ Ý»ñ·á۳ϳÝÇ ÇÙ³ëïÝ ³ñï³Ñ³ÛïíáõÙ ¿ Ç(Û) ݳ˹ñáí ¨ »½³ÏÇ ³Ýáñáß Ñ³Ûó³Ï³Ýáí, ÇëÏ Ñá·Ý³ÏÇÝ Ç(Û) ݳ˹ñáí ¨ Ñá·Ý³ÏÇ ³Ýáñáß Ñ³Ûó³Ï³Ýáíª Ç ÃßݳÙÇ=ÃßݳÙáõ Ù»ç, Ç ÃßݳÙÇë=ÃßݳÙÇÝ»ñÇ Ù»ç: ØÇ ù³ÝÇ µ³é»ñÇ »½³ÏÇ Ý»ñ·á۳ϳÝÇ ÇÙ³ëïÁ, áñáÝù ïñ³Ï³ÝáõÙ áõÝ»ÝáõÙ »Ý ݳ¨ áç í»ñç³íáñáõÃÛáõÝÁ, ëáíáñ³µ³ñ ¹ñë¨áñíáõÙ ¿ Ç(Û) ݳ˹ñáí ¨ áç í»ñç³íáñáõÃÛ³Ùµ ïñ³Ï³Ýáíª ï»Õõáç-Ç ï»Õõáç=ï»ÕáõÙ, ³Û·õáç-Û³Û·õáç, ÏÕ½õáç-Ç ÏÕ½õáç ¨ ³ÛÉÝ: ¢ 111. ²Ûë ÑáÉáíٳٵ ÑáÉáííáõÙ »Ýª ³) Æ-áí í»ñç³óáÕ µ³½Ù³í³ÝÏ µ³é»ñÁ (µ³ó³éáõÃÛáõÝ »Ý ϳ½ÙáõÙ óÇ í»ñç³Í³Ýó áõÝ»óáÕ ¨ Ñá·Ç, á·Ç, áëÏÇ, áñ¹Ç µ³é»ñÁ, áñáÝù »ÝóñÏíáõÙ »Ý à å³ñ½ ÑáÉáíÙ³Ý, ï»°ë ¢ 103)ª ³Õ³õÝÇ, ³Û·Ç, ³Ý¹ñÇ (=³ñÓ³Ý), ³å³ÏÇ, ³ñùáõÝÇ, ·³ñÇ, ·»ñ³Ý¹Ç, ·»ñÇ, ·ÇÝÇ, ·áÉáñßÇ, ·ûïÇ, »Ï»Õ»óÇ, ÃßݳÙÇ, Í»ñáõÝÇ, ÙáñÃÇ, ßá·Ç, á½ÝÇ, å³ï³ÝÇ, ÷áßÇ ¨ ³ÛÉÝ: µ) ºÝÇ, áïÇ, áõÑÇ í»ñç³Í³Ýóáí µ³é»ñÁª ³éÇõÍ»ÝÇ, ÓÇûÝÇ, ý»ÝÇ, óÝóáïÇ, ó·áõÑÇ, ïÇñáõÑÇ, êÙµ³ïáõÑÇ, îÇ·ñ³ÝáõÑÇ ¨ ³ÛÉÝ: ·) àõÝÇ-áí í»ñç³óáÕ Ñ³ïáõÏ ³ÝáõÝÝ»ñÁª ²Ù³ïáõÝÇ, ²ñß³ÏáõÝÇ, ´³·ñ³ïáõÝÇ, سݹ³ÏáõÝÇ, ÊáéËáéáõÝÇ ¨ ³ÛÉÝ: ¹) Æù-áí í»ñç³óáÕ ÙÇ ß³ñù ³Ý»½³Ï³Ý ѳë³ñ³Ï ¨ ѳïáõÏ ³ÝáõÝÝ»ñª ³ñ·³ëÇù (³ñ·³ë»³ó), »ñ³ËïÇù, ÁÝÃñÇù, ѳñë³ÝÇù, ï³ÝÇù, Ï»ÕÍÇù, ã³ñÇù, îÙáñÇù (îÙáñ»³ó), ²ÕÓÝÇù, êÇõÝÇù ¨ ³ÛÉÝ: ì³ñÅáõÃÛáõÝ 78. ÐáÉáí»É à-² ÑáÉáíٳٵ Ñ»ï¨Û³É µ³é»ñÁª »Õ¨ÝÇ, ÙáñÇ, ϻݹ³ÝÇ, Ù³ñÇ (=¿· ÃéãáõÝ), ³ñÙ³õ»ÝÇ, å³ï³ë˳ÝÇ, çáñÇ, ²ñÍñáõÝÇ, î³×³ïáõÑÇ, ϳñÍÇù, ²ÕÓÝÇù: 87


ì³ñÅáõÃÛáõÝ 79. ³ñ·Ù³Ý»É, áñáᯐ à-² ÑáÉáíÙ³Ý µ³é»ñÇ ÑáÉáíÝ áõ ÃÇíÁ: Èáõ³Ý³ÛÇÝ ½Ó»éë ¨ ½»ñ»ëë Ç ÷áßõáÛ: à±õñ ¿ ï»ñ¨Ý ý»ÝõáÛ, á±õñ ¿ áÕÏáÛ½Ý ³Û·õáÛ: ä³ïñ³ëï¿ñ ½ÁÙå»ÉÇëÝ ³ñù³ÛÇ ÛÁÝïÇñ ¨ Ñ³Ù»Õ ·ÇÝ»³ó: ºõ ³Ûë ¿ñ å³ï×¿Ý Ññáí³ñï³ÏÇÝ ½áñ ÏÝù»³É ¿ñ Ù³ï³Ý»³õ ó·³õáñÇÝ: ºõ ³ù³Õ³Õª áñ ßñçÇ Ç Ù¿ç Ù³ñ»³ó ëÇ·³Éáí: ºõ ù³Õ³ùÝ ¿ñ áëÏÇ Ù³ùáõñª ÝÙ³Ý ëáõñµ ¨ ëåÇï³Ï ³å³ÏõáÛ: æ³Ý³ÛÇÝ ¨ áã ϳñ¿ÇÝ Ñ³Ý»É ½íݳë³Ï³ñ Ëá½ëÝ Û³Û·õáÛ ³ÝïÇ: àã Ç Ùáñ»ÝõáÛ ÏÃ»Ý Ë³ÕáÕ: ³· ϳ廳ó Ç ·ÉáõË Ýáñ³ ¨ ÍÇñ³Ý»ûù ½³ñ¹³ñ»³É ٻͳóáÛó ½Ý³: ²Ùáõñ»³óÝ ¨ ³Ûñ»³óÝ ³ë»Ù: ºõ ³é³ù»³ó ½Í³é³Ûë Çõñ Ïáã»É ½Ññ³õÇñ»³ÉëÝ Ç Ñ³ñë³ÝÇë: ì³ñÅáõÃÛáõÝ 80. ³ñ·Ù³Ý»É, ÷³Ï³·Í»ñÇ Ù»ç ³éÝí³Í µ³é»ñÁ ¹Ý»Éª ³ »ÝóϻïÇÝÁ ë»é³Ï³Ý ¨ ïñ³Ï³Ý, µ-ÇÝÁª µ³ó³é³Ï³Ý, ·-ÇÝÁª ·áñÍÇ³Ï³Ý ÑáÉáíÝ»ñáí, ÇëÏ ¹-ÇÝÁª Ç(Û) ݳ˹ñáí ¨ ѳٳå³ï³ëË³Ý ÑáÉáíáíª Ý»ñ·á۳ϳÝÇ Ý߳ݳÏáõÃÛ³Ùµ: ³) ÆëÏ ì³ñ³½¹³ï ó·³õáñÝ å³ï·³Ù ÛÕ¿ñ (å³ï³ë˳ÝÇ)-Ý ³é ½ûñ³í³ñÝ Ø³Ýáõ¿É: ºÉ¿°ù Ç É»³éÝ ¨ µ»ñ¿°ù ï»ñ¨ë (ÓÇûÝÇù), ¨ ï»ñ¨ë (³ñÙ³õ»ÝÇù): ºõ ³Ý½·³Û Û³ñÓ³Ïٳٵ Û³õ³ñÇ ³éÝáõÉ ÷áõóÛÇÝ ½·³ÝÓë ëáõñµ (»Ï»Õ»óÇù)-Ý: µ) ²ñϳݿ Ï³É (·³ñÇ): ä³ïÙ»³ó ÙÇ áÙÝ (Ù³ÝÏïÇ) ³ÝïÇ: àñù áõÝ¿ÇÝ ½Ï³Ý³Ûë (³Ûɳ½·Çù)-Ý: ·) ØÇ° ³ñµ»Ý³Ûù (·ÇÝÇ): êÏë³Ý ³ÛÝáõÑ»ï¨ å³ïñ»É ½áÙ³Ýë (ϳñ³ëÇ) ¨ ½áÙ³Ýë áÕáù³Ï³Ý µ³ÝÇõù: ØÇáí (·ûïÇ) ×ßÙ³ñïáõû³Ý åݹ»óÇÝ ½Ù¿çë: ¹) ²ïñáõß³Ýë ßÇÝ¿ÇÝ Ç µ³½áõÙ (ï»ÕÇù): ä³ïÙ»ó¿ù (ÏÕ½Çù) Ñ»é³õáñë: ´»ñ¿ÇÝ ¨ ¹Ý¿ÇÝ Ç ëáõñµ (»Ï»Õ»óÇ)-Ý: ì³ñÅáõÃÛáõÝ 81. ³ñ·Ù³Ý»É ·ñ³µ³ñ: ½»Ýáõ ï»ñ¨Ý»ñÁ ¹»ÕÇÝ »Ý: гݹ»ñÓÝ»ñÁ íݳëíáõÙ »Ý ÷áßáõó: ²ñï³ß»ëÇ Ññ³Ù³Ýáí µÝ³Ïí»óÇÝ îÙáñÇùáõÙ: ²å³Ïáõ µ»ÏáñÝ»ñÁ ÷³ÛÉáõÙ ¿ÇÝ ³ñ¨Ç ׳鳷³ÛÃÝ»ñÇó: ³·³íáñÁ Ññáí³ñï³ÏÁ ÏÝù»ó Ù³ï³ÝÇáí: ²Ùµ³ñÝ»ñÁ åÇïÇ ÉóÝ»Ý ·³ñÇáí ¨ óáñ»Ýáí: ø³ç³É»ñáõÙ ¿ñ å³ï³ÝÇÝ»ñÇÝ ù³ç³µ³ñ Ù³ñïÝã»É: Ì»ñáõÝÇÝ»ñÇó ÉëáõÙ ¿ÇÝ ÇÙ³ëïáõÝ Ëñ³ïÝ»ñ: سݷ³ÕÝ»ñáí ¨ ·»ñ³Ý¹ÇÝ»ñáí ÏÑÝÓ»ù ³ñï»ñÁ: ´³½áõÙ ï»Õ»ñÇó ·áÕ»ñ ¨ ³í³½³ÏÝ»ñ ¿ÇÝ ·³ÉÇë ²ñ߳ϳí³Ý: ºñ·áõÙ ¨ å³ñáõÙ ¿ñ å³ï³ÝÇÝ»ñÇ Ñ»ï: 88


Ú³Õ³·ë ÚáѳÝÝáõ »åÇëÏáåáëÇ, ¨ í³ñáõó Ýáñ³, ¨ ³ÝÙïáõû³ÝÝ ¨ ß³Õ³ßáõï ËûëÇóÝ ¨ ·áñÍáóÝ, ¨ Ý߳ݳóݪ1 áñ Û³ëïáõÍáÛ Ç í»ñ³Û Ýáñ³ »Õ»Ý: 2

3

²ÛÉ ÚáÑ³Ý »åÇëÏáåáë, áñ¹Ç ö³éÇÝ³Û Ñ³Ûñ³å»ïÇ, ÑÇݳõáõñó . ÿ ³ñÅ³Ý Çó¿ ½Ý³ Ïáã»É »åÇëÏáåáë: ºõ ¿ñ ë³ ³Ûñ Ï»Õͳõáñ, ¨ »ñ¨»óáõó³Ý¿ñ 4 ÇÝùÝ ½³ÝÓÝ Çõñ Ù³ñ¹Ï³Ý å³ÑáÕ ¨ Ëáñ·³Ñ³Ý¹»ñÓë. ÙÇÝã ½Ç ÙáÛ·ë ³Ý5 5 ·³Ù áã ³·³Ý¿ñ, ³ÛÉ ½³Ù³éÝ Ñ»ëÏáí å³ï¿ñ, ¨ ½ÓÙ»éÝ Ï»Ùáí: ºõ Û³·³Ñáõû³Ý ³é³Ýó ã³÷áÛ ¿ñ ѻջ³É, ¨ áã ϳñ¿ñ ï³É ½³·³ÑáõÃÇõÝ Çõñ Áݹ »ñ6 ÏÇõÕÇÝ ³ëïáõÍáÛ . ³ÛÝã³÷ ÇÝã ½Ç ½Çñë ³Ý³ñųÝë ¨ ãѳõ³ï³ÉÇë ·áñÍ¿ñ: 7 ¼Ç ¿ñ »ñµ»ÙÝ ¹Çå»³É Ç ×³Ý³å³ñÑÇ áõñ»ÙÝ , ½Ç Ýëï¿ñ ݳ Ç ·ñ³ëïáõ í»ñ³Û ¨ ·³Ûñ. »ÏÝ ¹Çå»ó³õ ëÙ³ ûï³ñ å³ï³ÝÇ ÙÇ ³ß˳ñÑ³Ï³Ý Ñ»Í»³É Ç ÓÇ, ëáõë»ñ Áݹ Ù¿ç, Ãáõñ ½·ûïõáÛ, ³Õ»Õݳϳå³ñ× ½ÙÇçáí. Éáõ³ó»³É 8 ½Ñ»ñë Çõñ ûÍ»³É Ù»ñÓ»³É , í³ñë³Ï³É »¹»³É Ç ·ÉáõË Çõñ, ¨ û¹ÇÏ ³ñÏ»³É ½áõëáíù Çõñ. ¨ ·³Ûñ ½×³Ý³å³ñÑë Çõñ. ûñ¨ë Û³õ³½³Ïáõûݿ: ÆëÏ ÓÇݪ Ûáñáõ٠ѻͻ³Éª Ù»Í Ñ³ë³Ï³õ, ¨ ¿ñ ·áõݳõáñ, ·Ý³óáÕ, ÙÇÝã ½Ç Ç µ³ó¿ ï»ë³Ý¿ñ »9 åÇëÏáåáëÝ ÚáÑ³Ý ½ÓÇÝ Ù»Í³å¿ë ½³ñÙ³ó»³Éª ³ÏݳϳéáÛó ÉÇÝ¿ñ : ²å³ ǵñ¨ »ÏÝ Ù»ñÓ»ó³õ ѻͻ³ÉÝ Ùûï Ç Ý³ ³Ý¹ñ, ³å³ ëå³ë»³É ÚáѳÝÝáõª µáõéÝ Ñ³ñϳݿñ ½»ñ³ë³Ý³Ï³ó ÓÇáÛÝ, ¨ ³ë¿ñ. §¾°ç ¹áõ í³Õí³Õ³ÏÇ Ç ÓÇáÛ 10 ³ÛïÇ, ½Ç µ³Ýù »Ý ÇÝÓ Áݹ ù»½¦ : ²ë¿ ³ÛñÝ. §¼Ç áã ¹áõ ½Çë ·Çï»ë ¨ áã »ë 11 ½ù»½, ½Ç±Ýã ³ÛÝ µ³Ýù Çó»Ý, ½áñ ¹áõ Áݹ Çë Çó»ë Ëûë»ÉáÛ¦ : سݳõ³Ý¹ ½Ç ³ÛñÝ ³ñµ»³É ¨ë ¹Çå»ó³õ, ¨ ß³ï ۳ٳ黳ó ³ÛñÝ Çç³Ý»É Ç ÓÇáÛÝ: ²å³ µéݳ¹³ï»³ó ½Ý³ ÚáѳÝ, ÇçáÛó Ç ÓÇáÛ ³ÝïÇ. ¨ ³é ï³ñ³õ ½Ý³ Ù»ÏáõëÇ Ç ×³Ý³å³ñÑ¿Ý: ºõ ³éÝÝ ËáݳñÑ»É Ññ³Ù³Û¿ñ ¨ ³ë¿ñ. §¼»ñÇóáõû³Ý Ó»éÝ 12 ¹Ý»Ù Ç í»ñ³Û ùá¦: ÆëÏ Ý³ ï³Ûñ å³ï³ë˳ÝÇ ½³ÝÓÝ¿Ý , »Ã¿ §²Ûñ ³õ³½³Ï ëå³ÝáÕ ã³ñ³·áñÍ ¨ ˳éݳ·Ý³ó É»³É Ç Ù³ÝÏáõûݿ ÇÙÙ¿, »ë áã ÇÝã »Ù ³ñųÝÇ ³Û¹åÇëÇ Çñ³ó. ¨ ³ÛÅÙ ¹»é Ç ÝÙÇÝ ·áñÍ Ï³Ù¦: ºõ ß³ï Ç í¿· »13 Ï»³É Û³Ù³é¿ñ ³ÛñÝ, ¨ ݳ ¨ë ã³ñ ù³Ý ½Ý³: ²å³ µéݳµ³ñ ½·»ïÝ»³É ½³ÛñÝ, ¹Ý¿ñ ÚáÑ³Ý ½Ó»éÝ Çõñª ³éÝ»É ½Ý³ »ñ¿ó. ¨ Û³ñáõó»³É Ññ³Ù³Û¿ñ ÉáõÍ³Ý»É ½Ñ³Ý·áÛóë Ù»ÏÝáóÇÝ, ¨ ³ñÏ³Ý»É ÝÙ³ ³Õ³µáÕáÝ: ºõ ³ë¿ñ. §º°ñÃ Ç ·»õÕ ùá, ¨ ÉÇçÇ°ñ ¹áõ ³Ý¹ »ñ¿ó ·»Õçݪ áõëïÇ »ë¦: ºõ ³Ý·³Ù áã ·Çï¿ñ ½³ÛñÝ Ã¿ ÛáñÙ¿ ·»Õç¿ Çó¿: ÆÝùÝ ÚáÑ³Ý Ù³ïáõó»³É µáõéÝ Ñ³ñϳݿñ ½ÓÇáÛÝ, ¨ ³ë¿ñ. §²Ûë ÇÝÓ ÏûßÇÏù ÉÇóÇÝ, ÷áË³Ý³Ï ½Ç »ñ¿ó ³ñ³ñÇ ½ù»½¦: ÆëÏ ³ÛñÝ Û³14 Ù³é»³É Ç í»ñ³Û ÓÇáÛÝ ã³éÝáÛñ Û³ÝÓÝ ï³É. ³å³ µéݳµ³ñ ÛÇÝùÝ Ñ³Ý»³É ½ÓÇÝ, ¨ ½³ÛñÝ ³ñӳϻ³ó: ºõ ³Ûë ³Ù»Ý³ÛÝ Çñùë í³ëÝ ÓÇáÛÝ »Õ»Ý: ²å³ ³ÛñÝ Ã¿ áã ϳÙûùª ³Õ¿µáÕáÝ ³ñÏ»³É, ·Ý³Ûñ Ç ïáõÝ Çõñ, ¨ »ñû³É 89


Ùï³Ý¿ñ Ç Ù¿ç Áݹ³Ý»³ó Çõñáó, ³ë¿ óÏÇÝ Çõñ ¨ óÁݹ³ÝÇë. §²ñÇ°ù Û³ÕûÃë 15 ϳÙù¦ : ºõ Ýáù³ ³ë»Ý. §ØáÉÇë ¹áõ, ¹»±õ áõñ»ÙÝ Ñ³ñ³õ Ç ù»½¦: ÆëÏ Ý³ ³ë¿. §²ñÇ°ù ϳÙù Û³ÕûÃë, í³ëÝ ½Ç »ñ¿ó »Ù¦: ÆëÏ Ýáù³ ½³ñÙ³ó»³É, Ù»ñà ßÇÏÝ¿ÇÝ, Ù»ñà ÍÇͳտÇÝ. ÙÇÝ㨠µ³½áõÙ ³Ý·³Ù ۳ٳ黳Éù, ³å³ áõñ»ÙÝ Ñ³õ³Ý»ó³Ý Ï³É Û³ÕûÃë Áݹ ÝÙ³: ²å³ ³ë¿ ÏÇÝÝ ó³ÛñÝ Çõñ. §à±ã ¹áõ »ñ³16 Ë³Û ¿Çñ, ¨ ã¿Çñ ÙÏñﻳɦ: ²ë¿ ³ÛñÝ óÏÇÝÝ Çõñ. §²åß»óáÛó, ã»ï ÛÇß»É. ¨ áã »ë ÛÇß»óÇ ½³Û¹ ³ë»É óݳ. ½Çë »ñ¿ó ³ñ³ñ, ¨ ÓÇÝ ë³ÝÓ³õ óٵ³õ ³é ¨ 17 ³Ýó¦: ºõ ³ë»Ý ó³ÛñÝ Áݹ³ÝÇùÝ Çõñ. §Ú³ñÇó»ë ³Ý¹ñ¿Ý ·Ý³ëó»ë ³é »18 åÇëÏáåáëÝ, ¨ ³ë³ëó»ë. §ØÏñï»³É ã¿Ç, ½Ç± ³ñ³ñ»ñ ½Çë »ñ¿ó¦: ÆëÏ Ýáñ³ Û³ñáõó»³É ·Ý³ó»³É ³é »åÇëÏáåáëÝ, ³ë¿ óݳ. §ºë ÙÏñï»³É ã¿Ç, ½Ç± ³ñ³ñ»ñ ½Çë »ñ¿ó¦: ºõ ³ë¿ ÚáѳÝ. §ê³÷áñáí ÙÇáí çá°õñ µ»ñ¿ù¦: ºõ ³é»³É ½çáõñÝ ¿³ñÏ ½·ÉËáí Ýáñ³, ¨ ³ë¿. §º°ñÃ, ÙÏñï»óÇ ½ù»½¦: ºõ ³ñӳϿñ ½³ÛñÝ í³Õí³Õ³ÏÇ ÛÇõñÙ¿: (ö³õëïáë ´áõ½³Ý¹, 6-ñ¹, À) 1 2 3 4 5 6

Ý߳ݳóÝ-³ÛÝ Ññ³ßùÝ»ñÇ

8

³Ûëï»Õª ݳËÏÇÝ

10

½³Ù³éÝ-³Ùé³ÝÁ. ½Ù»éÝ-ÓÙé³ÝÁ

12

Ù»ñÓ»³É, ³Ûëï»Õª ѳñ¹³ñ³Í

ûųݹ³Ï µ³ÛÁ (¿ñ) ½»Õãí³Í ¿ª ³ÛÉ ¿ñ

9

½³ÝÓÝ Çõñ-Çñ»Ý

11

áã ϳñ¿ñ ï³É ½³·³ÑáõÃÇõÝ Çõñ Áݹ

13

³ÏݳϳéáõÛó ÉÇÝ¿ñ-³ãùÁ íñ³Ý Ùݳó

»ñÏÇõÕÇÝ ³ëïáõÍáÛ-µ³é³óǪ ã¿ñ

14

³ëïÍáõ »ñÏÛáõÕÇ ÷á˳ñ»Ý, ³ÛëÇÝùݪ Çñ

16

7

17

µ³Ýù »Ý ÇÝÓ Áݹ ù»½-ù»½ Ñ»ï Ëáë»ÉÇù áõÝ»Ù

÷Ë. Ëûë»Éáó

½³ÝÓÝ¿Ý-Çñ Ù³ëÇÝ

Ç í¿· ·³É-íÇ×»É, ѳϳé³Ïí»É, ¹»Ù Ï³Ý·Ý»É ÛÇÝùÝ Ñ³Ý»É-ËÉ»É, ѳ÷ßï³Ï»É

ϳñáÕ³ÝáõÙ Çñ ³·³ÑáõÃÛáõÝÁ ï³É

15

³·³ÑáõÃÛáõÝÇó ³ëïÍáõó »ñÏÛáõÕ ãáõÝ»ñ

³ÝÏÝáõÝù (÷áùñ ϳ٠ٻÍ)

áõñ»ÙÝ-ÙÇ ³Ý·³Ù å³ï³Ñ»ó ÙÇ

18

½Ç ¿ñ »ñµ»ÙÝ ¹Çå»³É Ç ×³Ý³å³ñÑÇ

׳ݳå³ñÑÇ íñ³

90

Ý»ñÏ³Ý ³å³éÝáõ ÇÙ³ëïáíª ³ÕáÃù ³Ý»Ýù

»ñ³Ë³Û, Ç, Çó, ·. ¹»é ãÏÝùí³Íª ãÙÏñïí³Í, Û³ñÇó»ë-í»ñ Ïϻݳë

ë»é³Ï³Ý ÑáÉáíáí »Ýóϳª ³ÝóÛ³É ¹»ñµ³ÛÇ

Ùáï: ä»ïù ¿ óñ·Ù³Ý»É áõÕճϳÝáíª Ý³


¸²ê î²êÜàôºðà𸠲ÜβÜàÜ ÐàÈàìàôØÜºð ¢ 112. ²ÝϳÝáÝ Ï³Ù ½³ñïáõÕÇ ÑáÉáíÙ³Ý µ³é»ñÁ, ãÝ³Û³Í áõÝ»Ý ÑáÉáíÙ³Ý áñáß ûñÇݳã³÷áõÃÛáõÝÝ»ñ, ß»ÕíáõÙ »Ý ÑáÉáíÙ³Ý ëáíáñ³Ï³Ý ϳÝáÝÝ»ñÇó ¨ Ñ³Ý¹»ë »Ý ·³ÉÇë ÑáÉáí³Ï³Ý ѳïáõÏ Ó¨»ñáí: ²ÝϳÝáÝ ÑáÉáíÙ³Ý »ÝóñÏíáÕ µ³é»ñÝ »Ýª ³Ûñ (=ïÕ³Ù³ñ¹), ï¿ñ, ѳÛñ, Ù³Ûñ, »Õµ³Ûñ, ùáÛñ, ÏÇÝ, ïÇÏÇÝ, ·ÇõÕ (·»õÕ), ³õñ (ûñ), ïÇõ (=ó»ñ»Ï): ²Ûë µ³é»ñÇ Ù»ç ÑáÉáíÇãÝ»ñÝ ³é³ÝÓÇÝ Ï³Ù µáÉáñ ÑáÉáíÝ»ñáõÙ ÝáõÛݳÝáõÙ »Ý ³ñÙ³ï³Ï³Ý Ó³ÛݳíáñÝ»ñÇ Ñ»ï: Ü»ñ·áÛ³Ï³Ý ÑáÉáíÇ ÇÙ³ëïÁ ¹ñë¨áñíáõÙ ¿ ÁݹѳÝáõñ Ó¨áíª »½³ÏÇÝ »½³ÏÇ ïñ³Ï³Ýáí, ÇëÏ Ñá·Ý³ÏÇݪ Ñá·Ý³ÏÇ Ñ³Ûó³Ï³Ýáí ¨ Ç(Û) ݳ˹ñáí: ÐàÈàìØ²Ü úðÆܲÎܺð 1. ²Ûñ

àô. Ð. ê.î. ´. ¶.

2. î¿ñ

º½³ÏÇ

Ðá·Ý³ÏÇ

º½³ÏÇ

³Ûñ (½)³Ûñ ³éÝ Û³éÝ¿ ³ñ³Ùµ

³ñù (½)³ñë ³ñ³Ýó Û³ñ³Ýó ³ñ³Ùµù

ï¿ñ (½)ï¿ñ ﻳéÝ Ç ï»³éÝ¿ ï»ñ³Ùµ

Ðá·Ý³ÏÇ ï»³ñù (½)ﻳñë ﻳñó, ï»ñ³Ýó Ç ï»³ñó, Ç ï»ñ³Ýó ï»ñ³Ùµù

²Ûñ, ï¿ñ µ³é»ñÇ ÝÙ³Ý ÑáÉáííáõÙ »Ý Ýñ³Ýóáí µ³ñ¹í³Í µ³é»ñÁª ëÏ»ëñ³Ûñ-ëÏ»ëñ³éÝ (ݳ¨ª ëÏ»ëñ³ÛñÇ, Ç ëÏ»ëñ³Ûñ¿), ù»é³Ûñ-ù»é³éÝ, ï³Ýáõï¿ñ-ï³ÝáõﻳéÝ, å³ñï³ï¿ñ-å³ñï³ï»³éÝ (ݳ¨ª å³ñï³ïÇñÇ, å³ñï³ïÇñ³ó), ·³õ³é³ï¿ñ: 3. гÛñ

àô. Ð. ê.î. ´. ¶.

º½³ÏÇ

Ðá·Ý³ÏÇ

ѳÛñ (½)ѳÛñ ѳõñ(Ñûñ) Ç Ñ³õñ¿ (Ç Ñûñ¿) ѳñµ, ѳñ³Ùµ

ѳñù (½)ѳñë ѳñó, ѳñ³Ýó Ç Ñ³ñó, Ç Ñ³ñ³Ýó ѳñµù, ѳñ³Ùµù

91


º½³ÏÇ àô. Ð. ê.î. ´. ¶.

4. سÛñ

Ðá·Ý³ÏÇ

Ù³Ûñ (½)Ù³Ûñ Ù³õñ(Ùûñ) Ç Ù³õñ¿ (Ç Ùûñ¿) Ù³ñµ

Ù³ñù (½)Ù³ñë Ù³ñó Ç Ù³ñó Ù³ñµù

º½³ÏÇ

5. ºÕµ³Ûñ Ðá·Ý³ÏÇ

»Õµ³Ûñ (½)»Õµ³Ûñ »Õµ³õñ(»Õµûñ) Û»Õµ³õñ¿ (Û»Õµûñ¿) »Õµ³ñµ

»Õµ³ñù (½)»Õµ³ñë »Õµ³ñó Û»Õµ³ñó »Õµ³ñµù

гÛñ, Ù³Ûñ, »Õµ³Ûñ µ³é»ñÇ ÝÙ³Ý ÑáÉáííáõÙ »Ý Ýñ³Ýóáí µ³ñ¹í³Í µ³é»ñÁª ݳ˳ѳÛñ, ݳ˳ٳÛñ, ïÇñ³Ù³Ûñ, Ñûñ»Õµ³Ûñ ¨ ³ÛÉÝ: 6. øáÛñ

7. ÎÇÝ

º½³ÏÇ

Ðá·Ý³ÏÇ

º½³ÏÇ

Ðá·Ý³ÏÇ

àô. Ð. ê.î. ´.

ùáÛñ (½)ùáÛñ ù»é (ùáõ»ñ) Ç ù»é¿

ùáñù (½)ùáñë ù»ñó (ùáõ»ñó) Ç ù»ñó

ÏÇÝ (½)ÏÇÝ ÏÝáç Ç ÏÝáç¿

¶.

ù»ñµ

ù»ñµù

ϳݳٵ ϳ٠Ïݳõ

ϳݳÛù (½)ϳݳÛë ϳݳÝó, ϳݳó Ç Ï³Ý³Ýó, Ç Ï³Ý³ó ϳݳٵù

øáÛñ µ³éÇ ÝÙ³Ý ÑáÉáííáõÙ »Ý ݳ¨ Ñûñ³ùáÛñ (Ñûñ³ù»é), Ùûñ³ùáÛñ (Ùûñ³ù»é) µ³é»ñÁ, ÇëÏ ÏÇÝ µ³éÇ Ýٳݪ ³éݳÏÇÝ µ³éÁ: 8. îÇÏÇÝ º½³ÏÇ àô. Ð. ê.î. ´. ¶.

92

ïÇÏÇÝ (½)ïÇÏÇÝ ïÇÏÝáç Ç ïÇÏÝáç¿

Ðá·Ý³ÏÇ

ïÇÏݳÛù (½)ïÇÏݳÛë ïÇÏݳÛó, ïÇÏݳó Ç ïÇÏݳÛó, Ç ïÇÏݳó ïÇÏݳٵ ϳ٠ïÇÏݳٵù ïÇÏݳõ

9. ¶ÇõÕ º½³ÏÇ

Ðá·Ý³ÏÇ

·ÇõÕ (½)·ÇõÕ ·»Õç Ç ·»Õç¿

·ÇõÕù (½)·ÇõÕë ·ÇõÕÇó Ç ·ÇõÕÇó

·ÇõÕÇõ

·ÇõÕÇõù


10. ²õñ (ûñ)

àõ. Ð. ê.î. ´. ¶.

11. îÇõ

º½³ÏÇ

Ðá·Ý³ÏÇ

º½³ÏÇ

Ðá·Ý³ÏÇ

³õñ(ûñ) (½)³õñ (½ûñ) ³õáõñ Û³õñ¿ (Ûûñ¿) ³õáõñµ

³õáõñù (½)³õáõñë ³õáõñó Û³õáõñó ³õáõñµù

ïÇõ (½)ïÇõ ïáõÁÝç»³Ý Ç ïáõÁÝç»Ý¿ ïáõÁÝ绳ٵ

ïÇõù (½)ïÇõë -

îÇõ µ³éÁ Ñá·Ý³ÏÇ ÃíáõÙ áõÝÇ ÙdzÛÝ áõÕÕ³Ï³Ý ¨ ѳÛó³Ï³Ý ÑáÉáí³Ó¨»ñÁ: ì³ñÅáõÃÛáõÝ 82. ³ñ·Ù³Ý»É, áñáᯐ ³ÝϳÝáÝ ÑáÉáíÙ³Ý µ³é»ñÇ ÑáÉáíÝ áõ ÃÇíÁ: Æ Ù³ñó Çõñ»³Ýó å³Ñ³Ýç¿ÇÝ Ñ³ó ¨ ·ÇÝÇ: γݳÛù Û³ñ³Ýó Çõñ»³Ýó, ¨ Ù³ÝÏáõÝù Ç Ñ³ñó Çõñ»³Ýó, ¨ Ù³ñù Ç µ»ñ³ÝáÛ ïÕ³Ûáó Çõñ»³Ýó Û³÷ßï³Ï¿ÇÝ ½Ï»ñ³ÏáõñÝ: ØÇÝ㨠½áëÏ»ñë ³Ý·³Ù ѳñóÝ µñ»³ó Ç ·»ñ»½Ù³Ý³ó: àã áù ϳñ¿ »ñÏáõó ï»ñ³Ýó ͳé³Û»É: ÜÙ³Ý ¿ ³éÝ, áñ ßÇÝÇó¿ ïáõÝ Ç í»ñ³Û ÑáÕáÛ ³é³Ýó ÑÇÙ³Ý: ÞáõÝù Ï»ñ³ÏñÇÝ Ç ÷ßñ³Ý³ó ³ÝÏ»Éáó Ç ë»Õ³ÝáÛ ï»³éÝ Çõñ»³Ýó: ´³Ûó Ùݳó ²Ã³Ý³·»ÝÇ áñ¹Ç Ç ´³ÙµÁßÝ¿ Ç ù»é¿ ó·³õáñÇÝ: ÆëÏ Ã³·³õáñÝ îñ¹³ïÇáë ѳݹ»ñÓ Ùdzµ³Ýáõû³Ùµ Ïݳõ Çõñáí ²ßË¿Ý ïÇÏݳõ, ¨ ù»ñµ Çõñáí ÊáëñáíǹËïáí, Ññ³Ù³Ý »ï Ç ÅáÕáí Ïáã»É Ùdzµ³Ýáõû³Ùµ ³Ù»Ý³ÛÝ ½ûñ³ó Çõñáó: àñ ¿ñ Ç ·³õ³é¿Ý ´³·ñ¨³Ý¹³Û, Ç ·»Õç¿Ý áñ ÏáãÇ ºÕ»·»³Ï: Ú³ÛÝ ³õáõñëÝ »ñÏÇñÝ Ç ß³ñÅٳݿ áã ¹³¹³ñ¿ñ: Ƶñ¨ ½³é»õÍ ³ÛÝå¿ë Ëáñï³Ï»³ó ½³Ù»Ý³ÛÝ áëÏ»ñë ÇÙ, ½Ç Ç ïáõÁÝç»Ý¿ ÙÇÝã¨ Ç ·Çß»ñ Ù³ïÝ»ó³Û: ºÉ¿°ù ³Ù»Ý³ÛÝ ³ñù å³ï»ñ³½ÙáÕù: Ðñ³Ù³Û»³ó ¨ ۳ٻݳÛÝ ·»õÕë í³Ýë ßÇÝ»É: ì³ñÅáõÃÛáõÝ 83. ³ñ·Ù³Ý»É, ÷³Ï³·Í»ñÇ Ù»ç ³éÝí³Í µ³é»ñÁ ¹Ý»É ѳٳå³ï³ë˳ݳµ³ñ ë»é³Ï³Ý ¨ ïñ³Ï³Ý, µ³ó³é³Ï³Ý, ·áñÍÇ³Ï³Ý ÑáÉáíÝ»ñáí: ³) ºõ ³ñϳݿ ·ñ·éáõÃÇõÝ Ç Ù¿ç (»Õµ³ñù): ä³ïÙ»³ó (ѳÛñ) ÇõñáõÙ, ¨ (»Õµ³ñù) Çõñáó: ºõ ¿ñ ݳ ÏÇÝ ¶³ñ»·ÝÇ (ï¿ñ)-Ý èßïáõÝ»³ó ·³õ³éÇÝ: ºï»ë ½·ÇݹëÝ ¨ ½³å³ñ³Ýç³ÝëÝ Ç Ó»éëÝ (ùáÛñ) ÇõñáÛ: ºñóÛÇÝ »ñÇï³ë³ñ¹ù ¨ Ïáõë³Ýù ¨ ³Ù»Ý³ÛÝ µ³½ÙáõÃÇõÝ (³ñù) ¨ (ϳݳÛù): Üٳݻó³õ ³ñù³ÛáõÃÇõÝÝ »ñÏÝÇó (³Ûñ), áñ ë»ñÙ³ÝÇó¿ ë»ñÙÝ µ³ñÇ Û³·³ñ³ÏÇ ÇõñáõÙ: µ) Úáíµ (·ÇõÕù) ѳñÏë ³éÝáÛñ: ²ñÑÙÝ ¨ àñÙǽ¹ (ѳÛñ) ÍÝ³Ý ¨ áã (Ù³Ûñ): ØÇ° ëï³Ý³ñ ݳ˳ïÇÝë (³ñù) ã³ñ³ó: ¶Ý³ÛÇÝ (·ÇõÕ)-Ý Éé»É»³ÛÝ: 93


·) îáõÝÝ ÉÇ ¿ñ (³ñù) ¨ (ϳݳÛù): ²Ûñ áÙÝ ²Ý³Ýdz ³ÝáõÝ Ñ³Ý¹»ñÓ (ÏÇÝ) Çõñáí ê³÷Çñ³õ í³×³é»³ó ³·³ñ³Ï: ÎáÛëù Ç Ïáõë³ëï³Ý³ó (Ù³ñù)-Ý Ñ³Ý¹»ñÓ Ç Ññ³å³ñ³Ïë ѳë³Ý¿ÇÝ: ê³ï³Ï¿ ½³Ù»Ý³ÛÝ ÍÝáõÝ¹ë ²ñ·³Ù³Û ѳݹ»ñÓ (ѳÛñ)-Ý: ì³ñÅáõÃÛáõÝ 84. ³ñ·Ù³Ý»É ·ñ³µ³ñ: ÆÙ ùáõÛñ»ñÝ áõ »Õµ³ÛñÝ»ñÁ µÝ³ÏíáõÙ »Ý ·ÛáõÕáõÙ: ºñ»Ë³Ý»ñÇÝ ËÉ»óÇÝ Ù³Ûñ»ñÇ ·ñÏÇó: êå³ñ³å»ïÁ »Õµ³ÛñÝ»ñáí ¨ ùáõÛñ»ñáí ѳݹ»ñÓ í»ñ³¹³ñÓ³í Çñ (Çõñ) »ñÏÇñÁ: гÛïÝÇ°ñ ùá (ùáõÙ) ÑáñÝ áõ ÙáñÁ: γݳÛù µ³Å³ÝíáõÙ ¿ÇÝ Çñ»Ýó (Çõñ»³Ýó) ³ÙáõëÇÝÝ»ñÇó: Øß³ÏáõÙ ¿ñ Çñ (ÇõñáÛ) ïÇñáç ³Û·ÇÝ: àñ¹ÇÝ ëÇñíáõÙ ¿ Ñáñ ¨ Ùáñ ÏáÕÙÇó: γݳÝó ¨ ïÕ³Ù³ñ¹Ï³Ýó, Í»ñ»ñÇÝ ¨ »ñ»Ë³Ý»ñÇÝ ·»ñÇ ¿ÇÝ ï³ÝáõÙ: àõñ³ËáõÃÛ³Ùµ ³Ýó³Ý ÇÙ (ÇÙáó) ÏÛ³ÝùÇ ûñ»ñÁ: Ðñ³Ù³Ý áõÝ»ÇÝ ·ÛáõÕ»ñáõÙ ßÇÝ»É ³ïñáõß³ÝÝ»ñ: í»ñ³¹³éݳÉ-¹³éݳÉ

³ÝóÝ»É-³Ýó³Ý»É

Ú²Ô²¶ê ÜàðÆÜ1 ÚàвÜÜàô 2

3

ºñµ»ÙÝ ëáÛÝ ÚáÑ³Ý ³Ýó³Ý¿ñ ³é ³Û·»ûù áõñáõÙÝ . ¨ ¿ñ ųٳݳÏÝ 4 ½³Û·ÇëÝ Û³ï»ÉáÛ: ²Õ³Õ³Ï¿ñ ³é ݳ ³Ûñ ÙÇ Û³Û·õáÛÝ, ¨ ³ë¿. §úñÑÝ»³°, ï¿ñ »åÇëÏáåáë, ½Ù»½ ¨ ½³Û·Çëë¦: ²ë¿ ÚáѳÝ. §öáõß ¨ ï³ï³ëÏ µáõëóǦ: ²ë¿ ³ÛñÝ. §Æ Ù³ñÙÇݹ ùá µáõëóÇ ÷áõß ¨ ï³ï³ëÏ, ÷áË³Ý³Ï ½Ç ï³ñ³å³ñ5 ïáõó ³ÝÇÍ³Ý»ë ½Ù»½¦: ºõ »Õ»Ý Ýß³Ýù Û³ëïáõÍáÛ. ½Ç ǵñ¨ ãá·³õ »åÇëÏáåáëÝ Ç í³Ýë Çõñ, ѳëÇÝ Ñ³ñáõ³Íù Ç í»ñ³Û Ýáñ³, ëÏë³õ Áݹ ³Ù»Ý³ÛÝ ³Ý6 ¹³Ùë Ù³ñÙÝáÛ Ýáñ³ áñå¿ë ½÷áõß Ñ³ñÏ³Ý»É : ºõ ٻͳå¿ë ßï³å»³É ³ÝÏ»³É Ç ï³Ýç³Ýë ã³ñ³ã³ñë ѳñáõ³Íáó, ¨ Ç Ù»Í ï³·Ý³åÇ Ï³Ûñ ³õáõñë µ³½áõÙë: ²å³ ÛÕ»³ó Ïá㻳ó ³é ÇÝùÝ ½³Û·áñ¹Ý, ³Õ³ã»³ó ½Ý³ ³éÝ»É Ç í»7 ñ³Û Ýáñ³ ³ÕûÃë, ½Ç ÷ñÏ»ëóÇ Ý³ Ç ó³õáóÝ: ²Û·áñ¹Ý ³ë¿ñ. §ÆëÏ »ë á±í »Ù, 8 9 ½Ç ϳñ»Ù ½áù ûñÑÝ»É Ï³Ù ³ÝÇͳݻÉ. ÃáÕ Ã¿ ½³Ûñ »åÇëÏáåáë¦: ÆëÏ Ý³ µéݳ¹³ï¿ñ ½Ý³ Û³ÛÝųÙ. ÙÇÝ㨠۳éÝ¿ñ ³Û·áñ¹Ý ϳÛñ Û³ÕûÃë ¨ ³ë¿ñ. §î¿ñ ³ëïáõ³Í, ¹áõ ·Çï»ëª ½Ç »ë ³Ûñ Ù»Õ³õáñ »Ù ¨ ³Ý³ñųÝ, áã ·Çï»Ù 10 11 ½³ÕÙáõÏëª ÛáñáõÙ ÁÙµéÝ»ó³Ûë . ¹áõ ÷ñÏ»³° ½Çë Û³Ûë Ç ã³ñ¿ë , ½Ç ³ë»Ýª ÿ ½³Ûñ »åÇëÏáåáë ¹áõ ³ÝÇÍ»ñ, ¨ ³ë»Ý ùá µ³ÝÇõ »Õ¨: ¼Ç ɳõ ¿ñ ÇÝÓ Ù³Ñ, 12 ù³Ý½Ç ã·Çï»Ù ½³Ûëª ½áñ ÇÝã ½ÇÝ¿Ý ³ë»Ý¦: ºõ ½³Ûë ³ë³ó»³Éª ³Ý¹¿Ý µÅßÏ»ó³õ »åÇëÏáåáëÝ, ¨ ëÏë³õ ۳ٻݳÛÝ Ù³ñÙÝáóÝ ÷áõßÝ Ç µ³ó ó÷»É. ¨ ¿ñ ǵñ¨ ½÷áõß Ëáïáó. í³Õí³Õ³ÏÇ Û³ñáõó»³É áÕç³ó³õ Û³Ëï¿Ý: 94

(ö³õëïáë ´áõ½³Ý¹, 6-ñ¹, Â)


1

ÝáñÇÝ - ÝáõÛÝ ³Ý¹³ÙÝ»ñÝ ëÏë»óÇÝ Í³ÏÍÏí»É, ϳñÍ»ë ÷ßÇó 7 ÙÇ ³Ý·³Ù ³Ûëï»Õ Ý߳ݳÏáõÙ ¿ª Çñ 3 8 ³é ³Û·»ûù áõñáõÙÝ - Ù»ÏÇ ³Û·ÇÝ»ñÇ Ùáïáí ½áù-Ù»ÏÇÝ 4 9 ·áñͳÍí³Í ¿ ³Ýó. ϳï³ñÛ³ÉÇ ÇÙ³ëïáíª ÃáÕ Ã¿-³ÛÝ ¿É 10 Ó³ÛÝ ïí»ó áã ·Çï»Ù ½³ÕÙáõÏëª ÛáñáõÙ ÁÙµéÝ»ó³Ûë5 ãá·³õ-·Ý³ó ã·Çï»Ù ÇÝãå»ë ÁÝϳ ³Ûë ÷áñÓ³ÝùÇ Ù»ç 6 11 ëÏë³õ Áݹ ³Ù»Ý³ÛÝ ³Ý¹³Ùë Ù³ñÙÝáÛ Ý³Ë¹ÇñÁ ÏñÏÝí³Í ¿ 12 Ýáñ³ áñå¿ë ½÷áõß Ñ³ñϳݻÉ-Ýñ³ Ù³ñÙÝÇ µáÉáñ ½ÇÝ¿Ý-ÇÙ Ù³ëÇÝ 2

вزÜàôÜ ´²èºðÆ ÐàÈàìàôØÀ ¢ 113 гٳÝáõÝ µ³é»ñÝ ÁݹѳÝñ³å»ë »ÝóñÏíáõÙ »Ý ï³ñµ»ñ ÑáÉáíáõÙÝ»ñÇ, ÇëÏ áñáß ¹»åù»ñáõÙ ÑáÉáííáõÙ »Ý ÝáõÛÝ ÑáÉáíٳٵ: ³) î³ñµ»ñ ÑáÉáíáõÙ áõÝ»óáÕ Ñ³Ù³ÝáõÝ µ³é»ñÇ ûñÇݳÏÝ»ñ. ²Ûñ, ³éÝ, ³ñ³Ùµ (=ïÕ³Ù³ñ¹) ²Ûñ, ³ÛñÇ, ³ÛñÇõ (=ù³ñ³ÝÓ³í) ¶³ÛÉ, ·³ÛÉáÛ, ·³ÛÉáí (=·³ÛÉ ·³½³ÝÁ) ¶³ÛÉ, ·³ÛÉÇ, ·³ÛÉÇõ (=µ»ñ³Ý³Ï³å) ¸³ñ, ¹³ñáõ (=100 ï³ñÇ) ¸³ñ, ¹³ñÇ, ¹³ñÇõ (=µ³ñÓñ ï»Õ, ¹³ñ³í³Ý¹) ʳÕ, ˳Õáõ ϳ٠˳ÕáÛ, ˳Õáí (=˳ճÉÁ, ³Ûɨª ͳÕñ, ϳï³Ï) ʳÕ, ˳ÕÇ, ˳ÕÇõ (=˳ճժ ͳÝÍ³Õ çáõñ, ׳ÑÇ×) γñ, ϳñáÛ, ϳñáí (=ϳñ»ÉÁ, ³Ûɨª å³ñ³Ý) γñ, ϳñÇ, ϳñÇõ (=ϳñáÕáõÃÛáõÝ) г½³ñ, ѳ½³ñáÛ, ѳ½³ñáí (=Ù³éáÉ µáõÛëÁ) г½³ñ, ѳ½³ñÇ, ѳ½³ñ³õ (=1000) Ðáñ, ÑáñáÛ, Ñáñáí (=÷áë) Ðáñ, ÑáñÇ, ÑáñÇõ (=÷»ë³) سÛñ, Ù³õñ (Ùûñ), Ù³ñµ (=Ù³Ûñ) سÛñ, Ù³ÛñÇ, Ù³ñÇõ (=Ù³ÛñÇ Í³éÁ) àñÃ, áñÃáÛ, áñÃáí (=˳ÕáÕÇ ïáõÝÏ) àñÃ, áñÃáõ (=ÑáñÃ) ê³Ý, ë³Ýáõ ϳ٠ë³ÝÇ (=ë³Ý, ë³ÝÇÏ) ê³Ý, ë³ÝÇ, ë³ÝÇõ (=ϳÃë³) öáÕ, ÷áÕÇ, ÷áÕÇõ (=å³ñ³Ýáó, íǽ) öáÕ, ÷áÕáÛ, ÷áÕáí (=Ù³Ýñ ¹ñ³Ù) ú¹, û¹áÛ, û¹áí (=û¹) ú¹, û¹Ç, û¹Çõ (=áïݳٳÝ) 95


µ) ÜáõÛÝ ÑáÉáíáõÙ áõÝ»óáÕ Ñ³Ù³ÝáõÝ µ³é»ñÇ ûñÇݳÏÝ»ñ. ´³Û, µ³ÛÇ, µ³ÛÇó (=ËáëùÇ Ù³ëÁ) ´³Û, µ³ÛÇ, µ³ÛÇó (=·³½³ÝÝ»ñǪ ѳïϳå»ë ³ñçÇ áñç) Üáõ³·, Ýáõ³·Ç, Ýáõ³·³ó (=»ñ·, ï³Õ) Üáõ³·, Ýáõ³·Ç, Ýáõ³·³ó (=·³í³Ã, µ³Å³Ï) ê³ñ¹, ë³ñ¹Ç, ë³ñ¹Çó (=¹³÷ÝÇ Í³éÁ) ê³ñ¹, ë³ñ¹Ç, ë³ñ¹Çó (=ë³ñ¹ ÙÇç³ïÁ) ê³ñ¹, ë³ñ¹Ç, ë³ñ¹Çó (=ë³ñÛ³Ï ÃéãáõÝÁ) ì³ñÅáõÃÛáõÝ 85. ³ñ·Ù³Ý»É, ·ïÝ»É Ñ³Ù³ÝáõÝ µ³é»ñÁª áñáß»Éáí Ýñ³Ýó ÑáÉáíáõÙÁ, ÑáÉáíÝ áõ ÃÇíÁ: ÊÝáõÙ ½³ÏáõÝë ³Õµ»ñ³ó: ØÇ° Ù»ñÅ»ñ ½Ëñ³ï Ùûñ ùá: ºõ ½³ñ¹³ñ»³ó ½ïáõÝÝ ³Ï³Ùµù å³ïáõ³Ï³Ýûù: ²éÝáõÝ ½çáõñë ÍáíáõÝ ½³ÕÇÝ ¨ ½¹³éÝÝ, ³ñÏ³Ý»Ý Ç ë³Ýë: ÄáÕáí¿ñ µáí³Ý¹³Ï ½³Ù»Ý³ÛÝ áëÏ»ñë ë³ÝÇÝ: ²Ñ³ »ë µÝ³Ï»Ù Ç ï³Ý Ù³Ûñ ÷³ÛïÇó: ´³½áõÙ ·³ÛÉù ßñçÇÝ Ç Ñ³Ý¹»ñÓë ·³é³Ýó: ºõ »ï ϳå»É ½Ý³ Ó»éë Û»ïë, ¨ ³ñÏ³Ý»É ·³ÛÉ Ç µ»ñ³Ý Ýáñ³: ¶áñÍ ÙÇ Ù»Í ¿ª ³Ûñ ѳõ³ï³ñÇÙ ·ï³Ý»É: ö³ËëﻳÛë ³ñϳݿ Û³Ùáõñ ³Ûñë Ç ·³õ³éÇÝ Ø³Ý³Ý³ÕõáÛ: úÓ Ç µáÛÝ Ñ³õáõó Ó³·áõó ¹ÇÙ»ëó¿: ´³Ûó îÇñ³Ý ѳõÝ Ýáñ³ å³ï·³Ùë ËÇëïë ÛÕ»³ó ³é áñ¹Ç Çõñ ²ñß³Ï: ²é³ù¿ ½êÙµ³ï ³ëå»ï, ½Ñ³Ûñ ´³·³ñ³ï³Ûª ³Í»É ½ÏáÛëÝ ²ß˿ݪ ¹áõëïñ ²ß˳¹³ñ³Û: Æ ÃÇϳÝó Ïáõë¿ É»ñÇÝÝ Ø³ë»³ó ßÇÝ»³ó Ó»é³Ï»ñï: »ï ϳå»É-ϳå»É ïí»ó

Ú²Ô²¶ê ÜàðÆÜ ÚàвÜÜÜàô 1

êáÛÝ ÚáÑ³Ý »åÇëÏáåáëª áñ¹Ç ö³éÇÝ³Û Ûáñų٠»ñóÛñ ³é ó·³õáñÝ 2 3 2 гÛáó, ˳ճϳï³Ï ÉÇÝ¿ñ Ýáó³. áñå¿ë ˳ճÉáí ½³ÝÓÝ Çõñ Ïñÿñ Û³4 ·³Ñáõû³Ý, áñáõ٠ͳñ³õ»³É å³ëù»³É ÷³÷³ù¿ñ , ë³Ï³ÛÝ Ùdzѳݿù ³ÛÝ 5 6 ¿ÇÝ Ýáñ³ : Æ ãáñù ³ÝÏ»³É Ûáïë ¨ Ç Ó»éë ëáÕ¿ñ ³é³çÇ Ã³·³õáñ³óÝ, ¨ 7 8 ½áõÕïáõ ½Ó³ÛÝ ³Í¿ñ ϳé³ã»Éáí, ½ûñ¿Ý áõÕïáõ ³ÛÝå¿ë ÷³ñ»Éáí : Àݹ ϳ9 é³ã»ÉÝ ³å³ ÙÇ ÙÇ µ³Ý ˳éÝ»Éáí ³éÝ¿ñ Ç Ó³ÛÝ Ï³é³ã»ÉáÛÝ, ³ë»Éáíª Ã¿ 7 10 §àõÕï »Ù, áõÕï »Ù, ¨ ½³ñù³ÛÇ ½Ù»Õë µ³éݳÙ. ¹Ç°ù Ç í»ñ³Û ÇÙ ½Ù»Õë ³ñù³ÛÇ, ÃáÕ µ³éݳ٦: ÆëÏ Ã³·³õáñùÝ ½ÙáõñѳÏë ·ÇõÕ³ó ϳ٠½³·³ñ³Ï³ó ·ñ»³É ¨ ÏÝù»³É ¹Ý¿ÇÝ Ç í»ñ³Û áÕÇÝÝ ÚáѳÝÝáõ ÷áË³Ý³Ï Áݹ Ù»Õ³ó Çõñ»³Ýó. ¨ Ç Ã³·³õáñ³óÝ Ð³Ûáó ëï³ó³õ Çõñ ·»õÕë ¨ ³·³ñ³Ïë ¨ ·³ÝÓë ÛáõÕïÝ ÉÇÝ»ÉáÛ ¨ ½Ù»ÕëÝ µ³éݳÉáÛ Áëï µ³ÝÇóÝ: ²ÛëåÇëÇ ¿ñ ³Ûñë ÚáѳÝë 96


11

Ï³å»³É ÛÁéŹáõû³Ý ¨ Û³·³Ñáõû³Ý ½³Ù»Ý³ÛÝ ³õáõñë ϻݳó Çõñáó. ½³ÛëåÇëÇ ·áñÍë ·áñÍ¿ñ í³ëÝ ³·³Ñáõû³Ý, áñ ã¿ñ ³ñųÝ:

(ö³õëïáë ´áõ½³Ý¹, 6-ñ¹, Ä)

1

6

÷Ë. ó·³õáñëÝ Ë³Õ³Ï³ï³Ï ÉÇÝ»É-Ë»Õϳï³ÏáõÃÛáõݪ ÙÇÙáëáõÃÛáõÝ ³Ý»É. Ë³Õ³É ³Ûëï»Õª ͳٳÍéáõÃÛáõݪ ÙÇÙáëáõÃÛáõÝ ³Ý»É 3 ³Ûëï»Õª ³Ûëå»ë ûñÇÝ³Ï 4 áñáõ٠ͳñ³õ»³É å³ëù»³É ÷³÷³ù¿ñáñÇÝ ³Ýѳ·³µ³ñ ÷³÷³·áõÙ ¿ñ 5 ë³Ï³ÛÝ Ùdzѳݿù ³ÛÝ ¿ÇÝ Ýáñ³-¨ (³Û¹ Ë»Õϳï³ÏáõÃÛáõÝÝ»ñÁ) Ýñ³Ý ǵñ¨ ÙÇçáó ¿ÇÝ Í³é³ÛáõÙ

Ç ãáñù ³ÝÏ»³É Ûáïë ¨ Ç Ó»éë-áïù»ñÇ ¨ Ó»éù»ñÇ íñ³ ÁÝϳÍ, ãáñ»ùóà 7 ݳ˹ÇñÁ ÏñÏÝí³Í ¿ 8 ßñç»Éáí, Ù³Ý ·³Éáí 9 Áݹ ݳ˹ñáí ¨ ѳÛó³Ï³Ý ÑáÉáíáí ³Ýáñáß ¹»ñµ³ÛÝ Çµñ¨ ųٳݳÏÇ å³ñ³·³ª ϳé³ã»ÉÇë, ϳé³ã»Éáõ ųٳݳÏ: 10 ¹Ç°ù-¹ñ»ù 11 Ï³å»³É ÛÁéŹáõû³Ý-í³ñ³Ïí³Í ÅɳïáõÃÛ³Ùµª ÏÍÍÇáõÃÛ³Ùµ

2

¸²ê î²êÜÆÜܺðà𸠸ºð´²ÚܺðÆ ÐàÈàìàôØÀ ºì ¶àð̲ÌàôÂÚàôÜÀ 114. ¶ñ³µ³ñáõÙ ÑáÉáííáõÙ »Ý ³Ýáñáß, ³ÝóÛ³É ¨ »ÝÃ³Ï³Û³Ï³Ý ¹»ñµ³ÛÝ»ñÁ, Áëï áñáõÙ ³Ýáñáß ¹»ñµ³ÛÁ ÑáÉáííáõÙ ¿ ÙdzÛÝ »½³ÏÇ Ãíáí, ÇëÏ ³ÝóÛ³É ¨ »ÝÃ³Ï³Û³Ï³Ý ¹»ñµ³ÛÝ»ñÁª ¨° »½³ÏÇ, ¨° Ñá·Ý³ÏÇ Ãíáí: ²Ýáñáß ¨ ³ÝóÛ³É ¹»ñµ³ÛÝ»ñÁ ÑáÉáííáõÙ »Ý ³ñï³ùÇÝ Ã»ùÙ³Ý à å³ñ½, ÇëÏ »Ýóϳ۳ϳÝÁª Æ-² ˳éÝ ÑáÉáíٳٵ: àô ÉÍáñ¹áõÃÛ³Ý µ³Û»ñÇ áõ ËáݳñÑÇãÁ ûù ÑáÉáíÝ»ñáõÙ ëÕíáõÙ ¿ (ÃáÕáõÉ-ÃáÕÉáÛ), ÇëÏ ³ÝóÛ³É ¹»ñµ³ÛÇ »³ »ñϵ³ñµ³éÁ ¹³éÝáõÙ ¿ » (Ùݳó»³É-Ùݳó»ÉáÛ): ÐáÉáíÙ³Ý ûñÇݳÏÝ»ñ. º½³ÏÇ àô. Ð. ê.î. ´. ¶.

ï»ë³Ý»É (½)ï»ë³Ý»É ï»ë³Ý»ÉáÛ Ç ï»ë³Ý»ÉáÛ ï»ë³Ý»Éáí

Ñݳó»³É (½)Ñݳó»³É Ñݳó»ÉáÛ Ç Ñݳó»ÉáÛ Ñݳó»Éáí

å³ï»ñ³½ÙáÕ (½)å³ï»ñ³½ÙáÕ å³ï»ñ³½ÙáÕÇ Ç å³ï»ñ³½ÙáÕ¿ å³ï»ñ³½ÙáÕ³õ

Ðá·Ý³ÏÇ àô.

Ñݳó»³Éù

å³ï»ñ³½ÙáÕù 97


Ð. ê.î. ´. ¶.

(½)Ñݳó»³Éë Ñݳó»Éáó Ç Ñݳó»Éáó Ñݳó»Éáíù

(½)å³ï»ñ³½ÙáÕë å³ï»ñ³½ÙáÕ³ó Ç å³ï»ñ³½ÙáÕ³ó å³ï»ñ³½ÙáÕ³õù(ûù)

¢ 115. ¸»ñµ³ÛÝ»ñÇó ³ÝáñáßÁ ¨ ³å³éÝÇÝ áõÝ»Ý ÙdzÛÝ ³ÝÏ³Ë ·áñͳÍáõÃÛáõÝ, ÇëÏ ³ÝóÛ³É ¨ »ÝÃ³Ï³Û³Ï³Ý ¹»ñµ³ÛÝ»ñÁ ϳñáÕ »Ý ·áñͳÍí»É ¨° ·áÛ³Ï³Ý ³ÝáõÝÝ»ñÇ Ñ»ï, ¨° ³ÝϳË: ²ÝóÛ³É ¨ »ÝÃ³Ï³Û³Ï³Ý ¹»ñµ³ÛÝ»ñÁ ·áÛ³Ï³Ý ³ÝáõÝÝ»ñÇ Ñ»ï ·áñͳÍíáõÙ »Ý û° ݳ˳¹³ë, û° »ï³¹³ë: ܳ˳¹³ë ·áñͳÍí»ÉÇë ³Ûë ¹»ñµ³ÛÝ»ñÁ ÑáÉáíáí áõ Ãíáí ëáíáñ³µ³ñ ã»Ý ѳٳӳÛÝáõÙ Çñ»Ýó ·áÛ³Ï³Ý Éñ³óÛ³ÉÝ»ñÇ Ñ»ï, ÇëÏ »ï³¹³ë ·áñͳÍáõÃÛ³Ý ¹»åùáõ٠ѳٳӳÛÝáõÙ »Ý, ûñÇݳÏÝ»ñª ØÇ° ÁÝÏÕÙ»ëóÇ Ý³õ ѳõ³ïáó Ù»ñáó Ç Ù¿ç ³É»ÏáÍ»³É Íáíáõ Ù»Õ³ó (ºÕÇß¿, ¿ç 152): γÝûÕÇõù í³é»Éáíù... ½ëáõñµÝ ÛáõÕ³ñÏ»óÇÝ (´áõ½., 5-ñ¹, Ƹ): àñ ÇçÇÝ Ç ¹ÅáËë å³ï»ñ³½ÙûÕ ½ÇÝáõùÝ Çõñ»³Ýó (º½»Ï., È´, 27): ØÇ° ÉÇÝÇù ÁÝÏ»ñ ³éÝ µ³ñϳóáÕÇ, Áݹ µ³ñ»Ï³ÙÇ ½³Ûñ³óáÕÇ ÙÇ° µÝ³Ï»ñ (²é³Ï., Æ´, 24): ¢ 116. ºñµ »ñÏáõ ϳ٠³í»ÉÇ µ³Û»ñ áõÝ»ÝáõÙ »Ý ÝáõÛÝ »ÝóϳÝ, ëáíáñ³µ³ñ Ýñ³ÝóÇó ³é³çÇÝÁ ¹ñíáõÙ ¿ ³ÝóÛ³É ¹»ñµ³Ûáí, áñÁ óñ·Ù³ÝíáõÙ ¿ ³ß˳ñѳµ³ñ ϳ٠³Ýáñáß ¹»ñµ³ÛÇ ·áñÍÇ³Ï³Ý ÑáÉáíáí, ϳ٠ѳçáñ¹ ¹ÇÙ³íáñ µ³ÛÇ ¹»Ùùáí áõ Ãíáí, ûñÇݳϪ ºõ Ùï»³É Ç Ý³õ ³Ýó Û³ÛÝÏáÛë ¨ »ÏÝ Ç ù³Õ³ù Çõñ (سïÃ., Â, 1)=ºí ݳí Ùï³í (ϳ٠ÙïÝ»Éáí) ³Ýó³í ³ÛÝ ÏáÕÙÁ ¨ »Ï³í Çñ ù³Õ³ùÁ: ²Ûë ¹»åùáõÙ »ÝÃ³Ï³Ý Ñ³×³Ë ¹ñíáõÙ ¿ ë»é³Ï³Ý ÑáÉáíáí ¨ óñ·Ù³ÝíáõÙ ³ß˳ñѳµ³ñ áõÕÕ³Ï³Ý ÑáÉáíáí, ûñÇݳϪ ºõ Éáõ»³É ²ñï³ßÇëÇ ½³ÛëåÇëÇ ÇÙ³ëïáõÝ µ³Ýë, ·Ý³ó Û»½ñ ·»ïáÛÝ (Êáñ., 2-ñ¹, Ì)=ºí ²ñï³ß»ëÁ Éë»Éáí ³ÛëåÇëÇ ÇÙ³ëïáõÝ Ëáëù»ñ, ·Ý³ó ·»ïÇ ³÷Á: Üáó³ ÃáÕ»³É í³Õí³Õ³ÏÇ ½Ý³õÝ ¨ ½Ñ³Ûñ Çõñ»³Ýó, ·Ý³óÇÝ ½Ñ»ï Ýáñ³ (سïÃ., ¸, 22) =Üñ³Ýù ÃáÕÝ»Éáí ݳíÁ ¨ Çñ»Ýó ÑáñÁ, ·Ý³óÇÝ Ýñ³ »ï¨Çó: ì³ñÅáõÃÛáõÝ 86. ³ñ·Ù³Ý»É, áñáᯐ ³Ýáñáß, ³ÝóÛ³É ¨ »ÝÃ³Ï³Û³Ï³Ý ¹»ñµ³ÛÝ»ñÇ ÑáÉáíÝ áõ ÃÇíÁ. ¹áõñë ·ñ»É ³ÝóÛ³É ¨ »ÝÃ³Ï³Û³Ï³Ý ¹»ñµ³ÛÝ»ñÝ Çñ»Ýó ·áÛ³Ï³Ý Éñ³óÛ³ÉÝ»ñÇ Ñ»ï ÙdzëÇݪ µ³ó³ïñ»Éáí, û ÇÝãå»ë »Ý ѳٳӳÛÝ»É Ýñ³Ýù í»ñçÇÝÝ»ñÇë Ñ»ï: ¼ïÇõ ¨ ½·Çß»ñ áã ¹³¹³ñ¿ñ Ç Ëñ³ï»ÉáÛ ¨ Ç µáÕáù»ÉáÛ: ²ñ»·³ÏÝ Í³·»ÉáíÝ ¨ í»ñ³Ý³Éáí ¨ Ç Ùáõïë ¹³éݳÉáí, ¨ ÉáõëÇÝ ³×ٳٵ ÉÝÉáí ¨ Ýáõ³½»Éáí: ¼ûñ³í³ñÝ ì³ã¿ ϳï³ñ¿ñ í³Õí³Õ³ÏÇ ½³ë³ó»³ÉëÝ ³ñù³ÛÇ: î³ó¿ ÇÝÓ Ñ³ó áõï»ÉáÛ ¨ ѳݹ»ñÓ ½·»ÝÉáÛ: ºõ ³ñù å³ï»ñ³½ÙûÕù áñ ³ÍÇÝ ³õ³ñ: ¼³Ù»Ý³ÛÝ Ùûñ»³É ÃáÛÝëÝ Ã³÷»³ó Ç µ³ó: ¾³é Çõñ ²ñß³Ï ½ÏÇÝÝ ëå³Ý»ÉáÛÝ 98


½ö³é³ÝÓ»ÙÝ: ÂáõÝÇó ¨ ëå³ÝáÕ ¹»Õáó ³ÕµÇõñë µÕËÇó¿: ¼áñë µ³Å³Ý»³ó Øáíë¿ë Û³ñ³ÝóÝ å³ï»ñ³½ÙáÕ³ó: ²°ñµ ëñïÇõ ½áõ³ñ׳ó»Éáí ½·ÇÝÇ ùá: ºõ Ç µ³½Ùáõûݿ ¹Ç³Ï³Ý³óÝ ³ÝÏ»Éáóª Ûëï³Ï çáõñù ·»ïáÛÝ Û³ñÇõÝ ¹³éݳÛÇÝ: ºõ ݻջÉáó ¨ ï³ñ³Ïáõë»Éáó û·Ý³Ï³Ý ¨ í»ñ³Ï³óáõ, ¨ ç³ï³·áí ³Ù»Ý³ÛÝ ½ñÏ»Éáó ÉÇÝ¿ñ ݳ: æ³Ý³Éáí ½ó³Û· ¨ ½ó»ñ»Ïª óñ·Ù³Ý»³ó ½Ïï³Ï³ñ³Ýë ³Ù»Ý³ÛÝ: àã áù ³ñϳݿ ϳå»ñï ³Ýó÷ Ç í»ñ³Û Ñݳó»³É ÓáñÓáÛ: ì³ñÅáõÃÛáõÝ 87. ÐáÉáí»É Ñ»ï¨Û³É ϳå³ÏóáõÃÛáõÝÝ»ñÁª ¹ñ³Ýù ѳٳӳÛÝ»óÝ»Éáí ·áÛ³Ï³Ý ³ÝáõÝÝ»ñÇ Ñ»ï ¹»ñµ³ÛÝ»ñÇ ·áñͳÍáõÃÛ³Ý Ï³ÝáÝÝ»ñÇÝ Ñ³Ù³å³ï³ë˳Ý: ²Ûñ å³ï»ñ³½ÙáÕ, ÍÝ»³É Ù³ÝáõÏ, ѳÛñ Í»ñ³ó»³É, Ñáõñ µáñµáù»³É: ì³ñÅáõÃÛáõÝ 88. ³ñ·Ù³Ý»É, Áݹ·Íí³Í µ³Û»ñÁ ¹Ý»É ³ÝóÛ³É ¹»ñµ³Ûáí, ÇëÏ »ÝóϳݻñÁª ë»é³Ï³Ý ÑáÉáíáí: ÆëÏ ²ñï³õ³½¹ ¨ îÇñ³Ý ÇÙ³Ý³É ½ËáñÑáõñ¹Ý Ýáñ³, ¹³ñ³Ý ·áñÍ»³É Ûáñë ëå³ÝÇÝ ½Ø³Å³Ý, ½áñ ï³ñ»³É óջóÇÝ Ç ´³·Ý³óÝ ³õ³ÝÇ Çµñ ½ùñÙ³å»ï: ²éÝáõÉ ³ÛÝáõÑ»ï¨ »ñ³Ý»ÉÇÝ ½Ñ³õ³ï³ó»³Éë Çõñ, ¹ÇÙ»³É Çç³Ý¿ñ Û³Ýϳñ· ¨ ۳ݹ³ñÙ³Ý ï»ÕÇë ¶áÕóÝ: ºõ ÇÙ³Ý³É »Õµ³ñù ÇçáõóÇÝ ½Ý³ Ç Î»ë³ñdz: ºõ Ùï³Ý»É ϳÃáÕÇÏáëÝ Ð³Ûáó ѳݹ»ñÓ »ñ³Ý»É»³õÝ Ø³ßïáóÇõ ³é ó·³õáñÝ ìé³Ùß³åáõÑ: ¼³Ûë ï»ë³Ý»É ó·³õáñÝ øáõ߳ݳóª áã ѳݹáõñÅ¿ñ »É³Ý»É Áݹ ³é³ç Ýáñ³ å³ï»ñ³½Ù³õ: ºõ ݳ (Ýáñ³) Ññ³Ù³Û»É Ïáã»É ½Ùá·ëÝ ¨ ½³Ù»Ý³ÛÝ ³õ³·³Ý ¹ñ³ÝÝ: ºõ ݳ ëÇñáí ÁÝϳÉáõÉ ½Ý³: ºõ Ýáù³ (Ýáó³) ï»ë³Ý»É ½Ñ³½³ñ³å»ïÝ ¨ ½½ûñ³Ï³ÝëÝ, ¹³¹³ñ»óÇÝ Ç Ñ³ñϳݻÉáÛ ½äûÕáë: ºõ Ýáù³ Éë»É (Éáõ»³É) ½³Ûë Ç Ã³·³õáñ¿Ýª ÷áõóóáõó³Ý¿ÇÝ ½Ý³: ì³ñÅáõÃÛáõÝ 89. ³ñ·Ù³Ý»É ·ñ³µ³ñª Áݹ·Íí³Í µ³Û»ñÁ ¹Ý»Éáí ³ÝóÛ³É ¹»ñµ³Ûáí, ÇëÏ »ÝóϳݻñÁª ë»é³Ï³Ý ÑáÉáíáí:

³·³íáñÝ Çñ Ùáï (³é ÇÝùÝ) ϳÝã»Éáí ݳ˳ñ³ñÝ»ñÇݪ ³é³ï å³ñ·¨Ý»ñ ïí»ó (»ï) Ýñ³Ýó (Ýáó³): ºñ³Ý»ÉÇÝ ³éÝ»Éáí Çñ ³ß³Ï»ñïÝ»ñÇÝ, ·ÝáõÙ ¿ ê³Ùáë³ï ù³Õ³ùÁ: ÂßݳÙÇÝ»ñÁ ³ëå³ï³Ï»óÇÝ, ³í»ñ»óÇÝ »ñÏÇñÁ: ܳ˳ñ³ñÝ»ñÁ ëï³Ý³Éáí ϳÛëñÇ Ññáí³ñï³ÏÁ, ÁÝûñóáõÙ »Ý ³ÛÝ ½áñù»ñÇ ³éç¨ (³é³çÇ): Ðáíë»÷Á ï»ëÝ»Éáí Çñ »Õµ³ÛñÝ»ñÇݪ áõñ³Ë³ó³í: ÆëÏ Ý³ µ³ñϳݳÉáí, Ññ³Ù³Û»ó ·É˳ï»É Ýñ³Ýó (½Ýáë³): Üñ³Ýù ÃáÕÝ»Éáí ѳÛñ»ÝÇ »ñÏÇñÁ, ÷³Ë³Ý ûï³ñ ³ß˳ñÑ: 99


1

2

Ú²Ô²¶ê ²äêî²Ø´àôº²ÜÜ Ð²ÚβÚ

§²Ûë , ³ë¿ , гÛÏ ·»Õ³å³ïß³× ¨ ³ÝÓÝ»³Û, ù³ç³·³Ý·áõñ, ˳Ûï³ÏÝ 3 4 ¨ ѳëï³µ³½áõÏ : ê³ Ç Ù¿ç ëϳÛÇóÝ ù³ç ¨ »ñ¨»ÉÇ É»³É , ¨ Áݹ¹Çٳϳó ³Ù»Ý»óáõÝ, áñù ³Ùµ³éݳÛÇÝ ½Ó»éݪ Ùdzå»ï»É Ç í»ñ³Û ³Ù»Ý³ÛÝ ëϳÛÇóÝ ¨ ¹Çõó³½³Ýó: ê³ ËñáËï³ó»³É ³Ùµ³ñÓ ½Ó»éÝ Áݹ¹¿Ù µéݳõáñáõû³ÝÝ ´»5 ɳÛ, Ç ï³ñ³Í³Ý»É ³½·Ç Ù³ñ¹Ï³Ý Áݹ ɳÛÝáõÃÇõÝ ³Ù»Ý³ÛÝ »ñÏñÇ, Ç Ù¿ç 6 µ³½Ù³ÏáÛï ëϳÛÇóÝ, ³ÝÑáõÝ, ËûÉ³ó ¨ áõųõáñ³ó: ø³Ý½Ç ³Ý¹ ÙáÉ»·Ý»³É ³Ûñ Çõñ³ù³ÝãÇõñ, ëáõñ Ç ÏáÕ ÁÝÏ»ñÇ ÇõñáÛ Ó·»Éáíª ç³Ý³ÛÇÝ ïÇñ»É Ç í»ñ³Û 7 ÙÇÙ»³Ýó. áõñ å³ï³ÑÙáõÝù Ç ¹¿å »É³Ý¿ÇÝ ´»É³Ûª µéÝ³Ý³É áõÝ»É ½³Ù»Ý³ÛÝ 8 »ñÏÇñ: àñáõÙ áã ϳٻó»³É Ñݳ½³Ý¹ ÉÇÝ»É Ð³ÛϳÛ, Û»ï ÍݳݻÉáÛ ½áñ¹Ç Çõñ ½²ñ³Ù³Ý»³Ï Ç ´³µ»ÉáÝǪ ãáõ ³ñ³ñ»³É ·Ý³Û Û»ñÏÇñÝ ²ñ³ñ³¹³Û, áñ ¿ Ç ÏáÕÙ³Ýë ÑÇõëÇëáÛ, ѳݹ»ñÓ áñ¹õáíù Çõñáíù ¨ ¹ëï»ñûù ¨ áñ¹õáó áñ¹õáíù, 9 ³ñ³Ùµù ½ûñ³õáñûù, Ãáõáí ǵñ¨ »ñ»ùѳñÇõñ, ¨ ³ÛÉáíù ÁݹáÍÝûù ¨ »Ïûù 10 Û³ñ»ó»Éáíù Ç Ý³ ¨ µáÉáñ ³ÕËÇõ: ºñû³É µÝ³Ï¿ Ç É»éÝáïÇÝ ÙÇáõÙ Ç ¹³ß11 ï³í³ÛñÇ, ÛáñáõÙ ë³Ï³õù Ç Ù³ñ¹Ï³Ý¿ Û³é³ç³·áÛÝ óñáõ»ÉáóÝ ¹³¹³ñ»³É 12 µÝ³Ï¿ÇÝ. ½áñë Ñݳ½³Ý¹ Çõñ ³ñ³ñ»³É гÛϪ ßÇÝ¿ ³Ý¹ ïáõÝ µÝ³Ïáõû³Ý ϳÉáõ³Íáó ¨ ï³Û Ç Å³é³Ý·áõÃÇõÝ Î³¹Ù»³Ûª áñ¹õáÛ ²ñ³Ù³Ý»Ï³Û¦: ²Ûë ³ñ¹³ñ³óáõó³Ý¿ ½³Ý·Çñ ÑÇÝ ³ë³ó»³É ½ñáÛóë: 2 13 §ºõ ÇÝùÝ Ë³Õ³Û, ³ë¿ , ³ÛÉáí ³ÕËÇõÝ Áݹ ³ñ¨Ùáõïë ÑÇõëÇëáÛ, ·³Û µÝ³Ï¿ Ç µ³ñÓñ³õ³Ý¹³Ï ¹³ßïÇ ÙÇáõÙ, ¨ ³Ýáõ³Ý¿ ½³ÝáõÝ É»éݳ¹³ßïÇÝ Ð³ñù, ³Ûë ÇÝùÝ Ã¿ ѳñù »Ý ³ëï¿Ý µÝ³Ï»³Éùª ³½·Ç ï³ÝÝ Âáñ·áÙ³Û: ÞÇÝ¿ ¨ ·ÇõÕ ÙÇ, ¨ ³Ýáõ³Ý¿ ÛÇõñ ³Ýáõݪ гÛϳ߿ݦ: ÚÇßÇ ³ëï³Ýûñ Ç å³ïÙáõ14 û³Ýëª Ç Ñ³ñ³õáÛ ÏáÕٳݿ ¹³ßïÇë ³ÛëáñÇÏ, ³é »ñϳÛݳÝëïÇõ ÙÇáí É»15 16 ñ³Ùµ , µÝ³Ï»³É Û³é³ç³·áÛÝ ³ñù ë³Ï³õù, ÇÝùݳϳ٠Ñݳ½³Ý¹»³É ¹Çõó³½ÇÝÝ: ²ñ¹³ñ³óáõó³Ý¿ ¨ ³Ûë ½³ë³ó»³É ½ñáÛóë ³Ý·Çñë: (Øáíë¿ë Êáñ»Ý³óÇ, 1-ÇÝ, Ä) 1

гÛÏ µ³éÇ Éñ³óáõÙÝ ¿ª ³Ûë гÛÏÁ ÙÇç³ÝÏÛ³É Ý³Ë³¹³ëáõÃÛáõÝ ¿ 3 ûųݹ³Ï µ³ÛÁ (¿ñ) µ³ó³Ï³ÛáõÙ ¿ 4 ÉÇÝÇÙ µ³ÛÇ ³ÝóÛ³É ¹»ñµ³ÛÝ ¿, ·áñͳÍí³Í ¿ ¹ÇÙ³íáñ µ³ÛÇ (¿ñ) ÇÙ³ëïáí 5 Áݹ ɳÛÝáõÃÇõÝ-ɳÛÝáõÃÛ³Ùµ 6 ³Ý¹-³ÛÝ Å³Ù³Ý³Ï 7 å³ï³ÑÙáõÝù Ç ¹¿å »É³Ý¿ÇÝ ´»É³Û´»ÉÇÝ å³ï³Ñ³µ³ñ ѳçáÕí»ó 8 áñáõÙ-áñÇÝ 9 ǵñ¨, ³Ûëï»Õª Ùáï, Ùáï³íáñ³å»ë 10 »Ïûù Û³ñ»ó»Éáíù Ç Ý³-Ýñ³Ý 2

100

ѳñ³Í »ÏíáñÝ»ñáí ÛáñáõÙ-áñï»Õ 12 ³Ý¹-³ÛÝï»Õ 13 Áݹ ݳ˹ÇñÁ ѳÛó³Ï³Ý ÑáÉáíÇ Ñ»ï ³ñï³Ñ³ÛïáõÙ ¿ áõÕ¨áñÙ³Ý ÇÙ³ëïª ¹»åÇ ÑÛáõëÇë-³ñ¨Ùáõïù, ϳ٠ϳñ»ÉÇ ¿ ÁÙµéÝ»É ÑÛáõëÇë ³ñ¨Ùáõïùáí Ý߳ݳÏáõÃÛ³Ùµ 14 µ³ó³é³Ï³Ý ÑáÉáíÁ Ý»ñ·á۳ϳÝÇ ÇÙ³ëïáíª ³Ûë ¹³ßïÇ Ñ³ñ³í³ÛÇÝ ÏáÕÙáõÙ 15 ³é ݳ˹ÇñÁ ·áñÍÇ³Ï³Ý ÑáÉáíÇ Ñ»ï Ùáï ÇÙ³ëïáí ª ÙÇ »ñϳÛݳÝÇëï É»é³Ý Ùáï 16 Ñݳ½³Ý¹»³É-Ñݳ½³Ý¹í»óÇÝ 11


¸²ê øê²Üºðà𸠸ºð²Üì²Ü²Î²Ü ÐàÈàìàôØ ¢ 117. ¶ñ³µ³ñÇ ¹»ñ³ÝáõÝÝ»ñÁ áõà ï»ë³Ï »Ýª ³ÝÓݳϳÝ, óáõó³Ï³Ý, ëï³ó³Ï³Ý, ÷á˳¹³ñÓ, ѳñó³Ï³Ý, ѳñ³µ»ñ³Ï³Ý, ³Ýáñáß, áñáßÛ³É: ¶ñ³µ³ñÇ áñáß ¹»ñ³ÝáõÝÝ»ñ ÑáÉáííáõÙ »Ý ³Ýí³Ý³Ï³Ý ÑáÉáíٳٵª ѳٳå³ï³ëË³Ý ÑáÉáíÇãÝ»ñáí, ÇëÏ áñáß ¹»ñ³ÝáõÝÝ»ñª ³é³Ýó ÑáÉáíÇãÝ»ñǪ ³ñÙ³ïÝ»ñÇ Ûáõñ³Ñ³ïáõÏ ÷á÷áËáõÃÛáõÝÝ»ñáí: ÜϳïÇ áõݻݳÉáí ³Û¹ ÷á÷áËáõÃÛáõÝÝ»ñÁ, ¹»ñ³ÝáõÝÝ»ñÇ ÑáÉáíáõÙÁ, Ç ï³ñµ»ñáõÃÛáõÝ ³Ýí³Ý³Ï³Ý ÑáÉáíÙ³Ý, ÏáãíáõÙ ¿ ¹»ñ³Ýí³Ý³Ï³Ý ÑáÉáíáõÙ: ²ÜÒÜ²Î²Ü ¸ºð²ÜàôÜÜºð ¢ 118. ²ÝÓÝ³Ï³Ý ¹»ñ³ÝáõÝÝ»ñÝ »Ýª »ë, ¹áõ, ݳ, ÇÝùÝ, Çõñ, áñáÝù ÑáÉáííáõÙ »Ý Ñ»ï¨Û³É Ï»ñå.

àõ. Ð. ê. î. ´. ¶.

àô. Ð. ê. î. ´. ¶.

º½³ÏÇ Ðá·Ý³ÏÇ

º½³ÏÇ Ðá·Ý³ÏÇ

º½³ÏÇ Ðá·Ý³ÏÇ

»ë (½)Çë ÇÙ ÇÝÓ ÛÇÝ¿Ý Çݨ

¹áõ (½)ù»½ ùá ù»½ Ç ù¿Ý ù¨

¹áõù (½)Ó»½ Ó»ñ Ó»½ Ç Ó¿Ýç Ó»õù(Ó»ûù)

ݳ Ýáù³ (½)ݳ (½)Ýáë³ Ýáñ³ Ýáó³ ÝÙ³ Ýáó³ Ç Ýٳݿ Ç Ýáó³Ý¿ Ýáí³õ Ýáù³õù (Ýáùûù)

Ù»ù (½)Ù»½ Ù»ñ Ù»½ Ç Ù¿Ýç Ù»õù(Ù»ûù)

º½³ÏÇ

Ðá·Ý³ÏÇ

º½³ÏÇ

Ðá·Ý³ÏÇ

ÇÝùÝ (½)ÇÝùÝ ÇÝù»³Ý ÇÝù»³Ý ÛÇÝù»Ý¿ ÇÝù»³Ùµ

ÇÝù»³Ýù (½)ÇÝù»³Ýë ÇÝù»³Ýó ÇÝù»³Ýó ÛÇÝù»³Ýó ÇÝù»³Ùµù

Çõñ Çõñ ÛÇõñÙ¿ Çõñ¨, Çõñ»³õ, Çõñ»³Ùµ

Çõñ»³Ýù (½)Çõñ»³Ýë Çõñ»³Ýó Çõñ»³Ýó ÛÇõñ»³Ýó Çõñ»³Ùµù

¢ 119. ºë ¹»ñ³Ýí³Ý »½³ÏÇ Ý»ñ·á۳ϳÝÇ ÇÙ³ëïÝ ³ñï³Ñ³ÛïíáõÙ ¿ 101


Ç(Û) ݳ˹ñáí ¨ »½³ÏÇ Ñ³Ûó³Ï³Ýáíª ÛÇë, ÇëÏ Ñá·Ý³ÏÇݪ Ñá·Ý³ÏÇ Ñ³Ûó³Ï³Ýáíª Ç Ù»½: ØÛáõë ³ÝÓÝ³Ï³Ý ¹»ñ³ÝáõÝÝ»ñÇ Ý»ñ·áÛ³Ï³Ý ÑáÉáíÇ ÇÙ³ëïÝ ³ñï³Ñ³ÛïíáõÙ ¿ ÁݹѳÝáõñ Ó¨áíª Ç(Û) ݳ˹ñáí, »½³ÏÇ ïñ³Ï³Ý ¨ Ñá·Ý³ÏÇ Ñ³Ûó³Ï³Ý ÑáÉáíÝ»ñáí: ¢ 120. ÆÝùÝ ¹»ñ³ÝáõÝÁ ϳñáÕ ¿ ·áñͳÍí»É ³é³çÇÝ ¹»ÙùÇ Ý߳ݳÏáõÃÛ³Ùµª ÆÝù»³Ýù Ç ÝÙÇÝ Ï³õáÛ »Ùù (Úáíµ, ¸, 19)=Ø»Ýù (ÇÝùÝ»ñë) ÝáõÛÝ Ï³íÇó »Ýù: ÆÝùÝ ¹»ñ³ÝáõÝÁ (³é³ÝÓÇÝ Ï³Ù ÇëÏ µ³éÇ Ñ»ï ÙdzëÇÝ) Ñ³×³Ë ·áñͳÍíáõÙ ¿ ÙÛáõë ¹»ñ³ÝáõÝÝ»ñÇ, ÇÝãå»ë ¨ ·á۳ϳÝÝ»ñÇ Ñ»ï ë³ëïÏ³Ï³Ý Ý߳ݳÏáõÃÛ³Ùµª »ë ÇÝùÝ, ¹áõ ÇÝùÝ, ݳ ÇÝùÝ, Ù»ù ÇÝù»³Ýù, ÝáÛÝ ÇÝùÝ, ÇÝùÝ Ã³·³õáñÝ: úñÇݳϪ ºõ »ë ÇÝùÝ Ù³ñ¹ »Ù (¶áñÍ., Ä, 26)=лÝó »ë ¿É (ÇÝùë ¿É) Ù³ñ¹ »Ù: ¸áõ ÇÝùÝ »ë ó·³õáñ ÇÙ ¨ ³ëïáõ³Í ÇÙ (ê³ÕÙ., ʶ(ʸ), 5): ²ÛÉ Ý³ ÇÝùÝ ·Ã³Í ¿ñ (ê³ÕÙ., о(ÐÀ), 38): ºë ÇÝùÝ ÇëÏ »Ù, ³ë¿. ϳÙÇÙ Ç Ý»ñùë Ùï³Ý»É ¨ ï»ë³Ý»É ½Ó»½ (ºÕÇß¿, ¿ç 148): ²ÛÉ ¨ ÇÝùÝ Ã³·³õáñÝ Ññ³Ù³ÝÇ Ýáñ³ ³Ýë³Ûñ (ºÕÇß¿, ¿ç 88): ºõ ÇÝù»³Ýù ÇëÏ Ñ³ñùÝ Ù»ñ Ñå³ñï³ó³Ý ¨ ³ÝûñÇÝ»ó³Ý (Ü¿»Ù., Â, 16): ÆÝùÝ ¹»ñ³Ýí³Ý ÷á˳ñ»Ý ³ÝÓÝ³Ï³Ý ¹»ñ³ÝáõÝÝ»ñÇ, ³Ûɨ ·á۳ϳÝÝ»ñÇ Ñ»ï ë³ëïÏ³Ï³Ý Ý߳ݳÏáõÃÛ³Ùµ ϳñáÕ ¿ ·áñͳÍí»É ÇùÝÇÝ µ³éÁ (³é³ÝÓÇÝ Ï³Ù ÇëÏ µ³éÇ Ñ»ï ÙdzëÇÝ)ª ¸áõù ÇÝùÝÇÝ ·Çï¿ù (¶áñÍ., Ä, 28)=лÝó ¹áõù (¹áõù ÇÝùÝ»ñ¹) ·Çï»ù: ºë ÇÝùÝÇÝ ÇëÏ, ³ë¿, ÷áõóÛÇ ç³Ý³É ϳï³ñ»É (´áõ½., 4-ñ¹, ¸): ºõ ݳ áã ·Çï¿ Ã¿ »ñÏÇñÝ ÇÝùÝÇÝ µ»ñ¿ ½åïáõÕ (سñÏ., ¸, 27): ÆÝùÝ ¹»ñ³Ýí³Ý å»ë ³ÝÓÝ³Ï³Ý ¹»ñ³ÝáõÝÝ»ñÇ Ñ»ï ë³ëïÏ³Ï³Ý Ý߳ݳÏáõÃÛ³Ùµ ϳñáÕ »Ý ·áñͳÍí»É ÇÝÓ¿Ý, Ù»½¿Ý (»ñµ»Ùݪ Ù»½áÛÝ), ù»½¿Ý (»ñµ»Ùݪ ù»½áÛÝ), Ó»½¿Ý (»ñµ»Ùݪ Ó»½áÛÝ) µ³é»ñÁ (³é³ÝÓÇÝ Ï³Ù ÇëÏ µ³éÇ Ñ»ï ÙdzëÇÝ), áñáÝù µ³ó³é³Ï³Ý ÑáÉáíÇ Ùó·Ýí³Í Ó¨»ñ »Ý. ûñÇݳϪ ¸áõù Ó»½¿Ý ÇëÏ ù³ç ·Çï¿ù (ºÕÇß¿, ¿ç 135)=лÝó ¹áõù (¹áõù ÇÝùÝ»ñ¹) É³í ·Çï»ù: Ø»ù Ù»½¿Ý áÕç »Ùù ¹ÇóÝ û·Ý³Ï³Ýáõû³Ùµ (ºÕÇß¿, ¿ç 9): ¼»É ¨ ½Ùáõï ׳ݳå³ñѳó ùáó »ë ÇÝÓ¿Ý ·Çï»Ù (ºë³ÛÇ, Ⱦ, 28): ²Ûë µ³é»ñÁ ϳñáÕ »Ý ·áñͳÍí»É ³é³ÝÓÇݪ ¹»ñ³Ýí³Ý Ý߳ݳÏáõÃÛ³Ùµ, ûñÇݳϪ à±ã ³Ñ³ Ó»½¿Ý ÇëÏ ³ñÅ³Ý ¿ñ ³Ý¹¿Ý ¹³ï³ëï³Ý ³éÝ»É í³ëÝ ³Û¹åÇëÇ ³Ý³ñÅ³Ý áõëÙ³Ýó (ºÕÇß¿, ¿ç 27)=⿱ áñ ¹áõù ÇÝùÝ»ñ¹ å»ïù ¿ ¹³ï³ëï³Ý ³Ý»Çù ³Û¹åÇëÇ ³Ý³ñÅ³Ý áõëÙáõÝùÝ»ñÇ Ñ³Ù³ñ: ¢ 121. ²ÝÓÝ ·á۳ϳÝÁ ·ñ³µ³ñáõÙ Ñ³×³Ë ·áñͳÍíáõÙ ¿ (³é³ÝÓÇÝ Ï³Ù ÇÙ, ùá, Ù»ñ, Ó»ñ, Çõñ, Çõñ»³Ýó µ³é»ñÇ Ñ»ï ÙdzëÇÝ) ³ÝÓÝ³Ï³Ý ¹»ñ³Ýí³Ý Ý߳ݳÏáõÃÛ³Ùµª ÆëÏ Ý³ ï³Ûñ å³ï³ë˳ÝÇ ·³ÝÓÝ¿Ý (´áõ½., 6-ñ¹, À)=ÆëÏ Ý³ å³ï³ëË³Ý ïí»ó Çñ Ù³ëÇÝ: ø³Ý½Ç ³ÝÓ³Ùµ ³ÝÓÇÝ û·Ý»É áã ϳñ¿ÇÝ Ïáñ»³Ý (Úáíµ, ¸, 20)=àñáíÑ»ï¨ Çñ»Ýù Çñ»Ýó ã¿ÇÝ Ï³ñáÕ³ÝáõÙ û·Ý»É, Ïáñ³Ý: öñÏ»ó»ñ ½³ÝÓÝ ÇÙ Ç Ù³Ñáõ³Ý¿ (ê³ÕÙ., ̺(̼), 13)=öñÏ»óÇñ ÇÝÓ Ù³ÑÇó: ì³ñ³Ý¿ñ Û³ÝÓÝ Çõñ (²·., ´, 24)=ì³ñ³ÝáõÙ ¿ñ ÇÝùÝ Çñ Ù»ç: 102


ì³ñÅáõÃÛáõÝ 90. ³ñ·Ù³Ý»É, áñáᯐ ³ÝÓÝ³Ï³Ý ¹»ñ³ÝáõÝÝ»ñÇ ÑáÉáíÝ áõ ÃÇíÁª »½³ÏÇÝ ¹³ñÓÝ»Éáí Ñá·Ý³ÏÇ, ÇëÏ Ñá·Ý³ÏÇݪ »½³ÏÇ: ºë ¨ »Õµ³ñù Ç٠ѳñ³½³ï ³Ûëûñ Ññ³Å³ñÇÙù Ç ù¿Ý: ÆëÏ »ë á±í »Ù, ½Ç ³Õ³ã»ë ¹áõ ½Çë: гݹ»ñÓ Ýáñùû Û³é³ç ˳ճÛñ ëå³ñ³å»ïÝ Ð³Ûáó ì³ë³Ï: ºõ ³Õ³ã¿ñ ½Ýáë³ Ù³ñ¹³ë¿ñë ÉÇÝ»É: âÇù Ç ÝÙ³ ݻݷáõÃÇõÝ: ºõ Çõñ ³Ý¹¿Ý ù³Õ³ù µÝ³Ïáõû³Ý ßÇÝ»³ó: àã áõÝÇ ³ñÙ³ïë ÛÇÝù»³Ý: ¶áíÇãù ÇÙ Çݨ »ñ¹ÝáõÇÝ: ̳éù µáÕµáç»Ý åïÕáíù Çõñ»³Ýó: ²éÝáõ Ç Ýٳݿ ½ûñ Ûû·Ý³Ï³ÝáõÃÇõÝ ÇÝù»³Ý: Üáù³ áã ѳõ³ï³óÇÝ ÝÙ³: ¶áñÍáíù Çõñ»³Ýó áõñ³ó»³É »Ý Ç Ýٳݿ: ºõ ÇÝù»³Ýù ¹³éݳÛÇÝ, ¨ Ç ÙÇ í³Ûñ ÅáÕáí¿ÇÝ: Ø»é³õ Û»ñÏñÇÝ Êáõųëï³ÝÇ Û²Ý¹ÙÁßÝ µ»ñ¹ÇÝ ÇÝùÝ ÇÝù»³Ùµ Ó»éûù: ´³½áõÙù Ç Ó¿Ýç ɳõ³·áÛÝù ¿ù ù³Ý ½Çë ³ñáõû³Ùµ: Æ ù¿Ý ï³Ýç³Ýù ¨ Ç Ù¿Ýç Û³ÝÓݳéáõÃÇõÝù: Üáí³õ »Ï»Õ»óÇùÝ å³ñÍÇÝ Çµñ¨ ù³ç ¨ ϳï³ñ»³É ½ÇÝáõáñ: ø»õ ÷ñÏ»ó³Ûó Ç ÷áñÓáõûݿ: ì³ñÅáõÃÛáõÝ 91. ³ñ·Ù³Ý»É, ÷³Ï³·Í»ñÇ Ù»ç ³éÝí³Í ³ÝÓÝ³Ï³Ý ¹»ñ³ÝáõÝÝ»ñÁ ¹Ý»É ѳٳå³ï³ëË³Ý ÑáÉáíáí áõ Ãíáí: ²åëï³Ùµ»É (¹áõ) ϳٻó³õ ºÝ³Ýáë: ³·³õáñÝ ¨ ٻͳٻÍùÝ áã »ñµ»ù Ù»ÏÝ¿ÇÝ (ݳ): à㠻ÿ (ÇÝùÝ) ѳϳé³Ï ¿ñ, ³ÛÉ ÁÝÏ»ñÇÝ: ø³Ý½Ç å³ïáõ¿ñ ÁÝÏ³É³Û (¹áõ): ¼³±Ûë ³Ù»Ý³ÛÝ Ï³Ù»Ý³ÛÇù Éë»É ¹áõù (»ë): àõë³Ý ½¹åñáõÃÇõÝ Ñ³Ûñ»ÝÇ ³ß˳ñÑÇÝ (Çõñ»³Ýù): гݿñ ½½¿Ý Çõñ (ÇÝùÝ): àã áõÝÇÙ ÇÝÓ û·Ý³Ï³Ý µ³ó (¹áõ): ºë ÝáÛÝ å³ïÙ»Ù (¹áõù): ºõ ݳ Ñ³Ù³Ï ³Ý³ñ·»³Ýó (»ë): (¸áõ) ½ÃßݳÙÇë Ù»ñ ѳñóáõù, ¨ ³Ýáõ³Ùµ ùáí ³ñѳٳñÑ»ëóáõù ½Û³ñáõó»³ÉëÝ Ç í»ñ³Û Ù»ñ: ì³ñÅáõÃÛáõÝ 92. ³ñ·Ù³Ý»É ·ñ³µ³ñ: Æñ»Ýù Çñ»Ýó Ó»éù»ñáí ³Ûñ»óÇÝ Ïñ³Ï³ïÝ»ñÁ: Êáñ³Ù³ÝÏáõÃÛ³Ùµ å³ïíáõÙ ¿ñ Ýñ³Ýó: Ø»Ýù Ó»½ »ñµ»ù ã»Ýù ÉëÇ: ³·³íáñÁ ËݹñáõÙ ¿ñ Ýñ³ÝÇó ë»ñ ¨ ˳ճÕáõÃÛáõÝ: Ò»ñ ÁÝÏ»ñÁ DZÝã (½Ç±Ýã) ¿ ËݹñáõÙ ÇÝÓÝÇó: ØÇ° ÉùÇñ ÇÝÓ: ø»½³ÝÇó »Ýù ϳٻÝáõÙ áõë³Ý»É ×ßÙ³ñÇïÁ: Üñ³ÝóÇó áÙ³Ýó (½áÙ³Ýë) ٻͳñáõÙ ¿ñ å³ñ·¨Ý»ñáí ¨ ÁÝͳݻñáí: Îáõëáõó³Ý»Ý ݳ¨ Çñ»Ýó áñ¹ÇÝ»ñÇÝ: Ø»Ýù ã»Ýù »ñÏÝãáõÙ Ó»½³ÝÇó: ì³ñÅáõÃÛáõÝ 93. ³ñ·Ù³Ý»Éª áõß³¹ñáõÃÛáõÝ ¹³ñÓÝ»Éáí ³ÝÓÝ µ³éÇ Áݹ·Íí³Í Ó¨»ñÇ Ý߳ݳÏáõÃÛ³Ý íñ³: ºÃ¿ ³ëÇó»Ùù »Ã¿ Ù»Õë ÇÝã Ù»ù áã áõÝÇÙù, ½³ÝÓÇÝë ˳µ»Ùù: ºÏ³°Ûù, ½³ÝÓÇÝë ³ÝÓ³Ùµù ÙËÇóñ»ëóáõù: öñÏ»ó»ñ Ç íßï³ó ½³ÝÓÝ ÇÙ: ºõ ³Ù»Ý³ÛÝ 103


å³ïñ³ëïáõû³Ùµ ½³ÝÓÝ ½³ñ¹³ñ»³É, ѳñϳݿñ ½Çß˳ݳóÝ ëå³ë³õáñáõÃÇõÝëÝ: ²ÝÓ³Ùµ ³ÝÓÇÝ ³Ûñ Çõñ³ù³ÝãÇõñ ½í×Çé í³ï Ù³Ñáõ... ï»ë³Ý¿ñ: Æ ï³·Ý³åÇ ½Ï³é³í³ñÝ ¨ ½³ÝÓÇÝë ϳóáõó³Ý»Ý: àã áù ϳñ¿ ÉÇÝ»É »ñ³ß˳õáñ ³ÝÓÇÝ ÇõñáõÙ: ´³½áõÙ ³Ý·³Ù áÕáñÙÇÙ ³ÝÓ³Ýó Ó»ñáó: ػͳõ ïñïÙáõû³Ùµ Ëéáí»³É ï³ñ³Ïáõë¿ñ Û³ÝÓÝ Çõñ: ²ÝÓ³Ùµ ³ÝÓÇÝ ³é¿ù ½µ»éÝ Í³Ýñáõû³Ý: Ú²Ô²¶ê ä²îºð²¼ØÆÜ ºì زÐàô²ÜÜ ´ºÈ²Ú 1

ºõ Û³é³ç Ù³ïáõó»³É ½µ³Ýë Çõñ ³ë¿ , ÿ Ç Ñ³ëï³ï»É îÇï³Ý»³ÝÝ ´»2 É³Û ½Ã³·³õáñáõÃÇõÝ Çõñ ³é ³Ù»Ý»ë»³Ýª ³é³ù¿ Ç ÏáÕÙÝ ÑÇõëÇëáÛ ½ÙÇ áÙÝ Ûáñ¹õáó Çõñáó ³é гÛÏ ³ñ³Ùµù ѳõ³ï³ñÙûù, ·³É ÝÙ³ Ç Ñݳ½³Ý¹áõÃÇõÝ ¨ 3 Ï»³É ˳ճÕáõû³Ùµ : §´Ý³Ï»ó»ñ, ³ë¿, Ç Ù¿ç óñïáõû³Ý ë³éݳٳݻ³ó. ³ÛÉ ç»éáõó»³É Ù»ÕÏ»³° ½óñïáõÃÇõÝ ë³éáõó»³É ùá Ñå³ñï³ó»³É µ³ñáõó¹, ¨ Ñݳ½³Ý¹»³É ÇÝÓª Ï»³°ó Ç Ñ³Ý¹³ñïáõû³Ý, á°õñ ѳ×áÛ ¿ ù»½ Û»ñÏñÇë ÇÙáõÙ µÝ³Ïáõû³Ý¦: ºõ Ç µ³ó ¹³ñÓáõó»³É гÛÏ³Û ½å³ï·³Ù³õáñëÝ ´»É³Ûª ËÁëïáõû³Ùµ å³ï³ë˳ݻ³ó: ¸³éÝ³Û ³é³ù»³ÉÝ ³Ý¹ñ¿Ý Ç ´³µ»ÉáíÝ: ²å³ ½ûñ³ÅáÕáí ÉÇÝÇ Ç í»ñ³Û Ýáñ³ îÇï³Ý»³ÝÝ ´¿É ³ÙµáËÇõ Ñ»ï¨³Ï ½ûñ³ó. ·³Û ѳë³Ý¿ Ç ÑÇõëÇëÇ, Û»ñÏÇñÝ ²ñ³ñ³¹³Û, Ù»ñÓ Ç ïáõÝÝ Î³¹Ù»³Û: ö³Ëëï³Ï³Ý ÉÇÝÇ Î³¹Ùáë ³é гÛÏ, ù³çÁÝóóÇÏë ³é³çÇ Çõñ ³é³ù¿. §¶Çﻳ°, ³ë¿, á°í ٻ͹ ¹Çõó³½³Ýó, ½Ç ¹ÇÙ»³É ·³Û Ç í»ñ³Û ùá ´¿É Û³õ»ñÅÇõù ù³çûù ¨ »ñÏݳ¹Ç½ûù ѳë³Ïûù ëϳÛÇõù ÙñóáÕûù: ºõ ÇÙ³ó»³É ÇÙ ½Ù»ñÓ ÉÇÝ»ÉÝ Ç ïáõÝ ÇÙª ÷³Ë»³Û, ¨ ·³Ù ³õ³ëÇÏ ï³·Ý³å³õ: ²ñ¹ ³×³å³ñ»³° ËáñÑ»É ½áñ ÇÝã ·áñÍ»Éáó »ë¦: ÆëÏ ´¿ÉÝ, ۳ݹáõ·Ý ¨ ³Ý×áéÝÇ ½ûñáõû³Ùµ ³ÙµáËÇÝ, áñå¿ë ÛáñÓ³Ý ÇÝã ë³ëïÇÏ Áݹ ½³é Ç í³Ûñ ѻջջ³Éª ÷áõóÛñ ѳë³Ý»É Ç ë³ÑÙ³Ýë µÝ³Ïáõû³ÝÝ Ð³ÛϳÛ, Ç ëÇñï ¨ Ç Ù³ñÙÇÝ íëï³Ñ³ó»³É ³ñ³Ýó ½ûñ³õáñ³ó: ²ëï áõßÇÙ ¨ Ëáѻ٠ëϳÛÝ ù³ç³·³Ý·áõñÝ ¨ ˳Ûï³ÏÝÝ, ³×³å³ñ»³É ѳõ³ù¿ ½áñ¹Çë Çõñ ¨ ½ÃáéáõÝë, ³ñë ù³çë ¨ ³Õ»Õݳõáñë, Ãáõáí ÛáÛÅ Ýáõ³½áõÝë, ¨ ½³ÛÉëÝ ¨ë áñ Áݹ Çõñáí Ó»é³Ùµ. ѳë³Ý¿ Û»½ñ Íáí³ÏÇ ÙÇáÛ, áñáÛ ³ÕÇ »Ý 4 çáõñùÝ, Ù³ÝáõÝë áõÝ»Éáí ÛÇÝù»³Ý ÓÏáõÝë: ºõ Ïáã»ó»³É ½½ûñë Çõñª ³ë¿ óÝáë³. §Ú»É³Ý»ÉÝ Ù»ñ ѳݹ¿å ³ÙµáËÇÝ ´»É³Û, ¹Çå»É ç³Ý³ëóáõù ï»ÕõáÛÝ, áõñ 5 ³Ýó»³É ϳÛó¿ Ç Ù¿ç Ëé³Ý ù³ç³óÝ ´¿É: ¼Ç ϳ°Ù Ù»éóáõù, ¨ ³ÕË Ù»ñ Ç Í³é³ÛáõÃÇõÝ ´»É³Û ϳóó¿, ϳ٠½³çáÕáõÃÇõÝ Ù³ï³Ýó Ù»ñáó Ç Ý³ óáõó»³É óñáõ»ëóÇ ³ÙµáËÝ, ¨ Ù»ù »ÕÇóáõù Û³ÕÃáõÃÇõÝ ëï³ó»³Éù¦: ºõ Û³é³ç ÏáÛë ³Ýó»³É µáí³Ý¹³Ï ³ëå³ñ¿½ëª ѳë³Ý»Ý Ç ÙÇçáó ÇÝã 6 ¹³ßï³Ó¨ª É»ñ³Ýó µ³ñÓñ³·áõÝÇó: ºõ Û³çÙ¿ çáõñó Ñáë³Ý³ó Ç µ³ñÓñ³õ³Ý104


7

¹³ÏáõÙ Ïáõé ϳÉáí Ç ï»Õõáç , Ç í»ñ ½»ñ»ëë ³Ùµ³ñÓ»³Éª »ñ¨»ó³õ Ýáó³ µ³½ÙáõÃÇõÝ ³Ýϳñ· Ññáë³ÏÇ ³ÙµáËáÛÝ ´»É³Û, ó³Ý ¨ óÇñ ۳ݹáõ·Ý Û³ñÓ³Ïٳٵ Áݹ »ñ»ëë »ñÏñÇÝ ëáõñ³Éáí. ÇëÏ ´¿É Ñ»½ ¨ ѳݹ³ñï ³ÙµáËÇõ Ù»6 8 9 ͳõ Ç Ó³ËÙ¿ çáõñóÝ Ç í»ñ³Û áëïáÛ ÙÇáÛ, ǵñ¨ Ç ¹Çï³ÝáóÇ: ̳ݻ³õ 10 гÛÏ ½ËáõÙµ í³é»ÉáÛ çáϳïÇÝ, ÛáñáõÙ ´¿É ³é³çÇ ³ÙµáËÇÝ »Ï»³É ѳ11 ë»³É ÁÝïñÇõù ¨ í³é»Éáíù áٳٵù. ¨ »ñϳñ ÙÇçáó ׳ݳå³ñÑÇ Áݹ ݳ ¨ 12 13 Áݹ ³ÙµáËÝ : ºõ ÇÝùÝ ·É˳Ýáó ³·áõó»³É »ñϳÃÇ, Ý߳ݳõáñûù í»ñçÇõù , 14 ¨ ï³Ëï³Ïë åÕÝÓÇë ÃÇϳÝó ¨ É³Ýç³ó, ¨ å³Ñå³Ý³Ïë µ³ñÓÇó ¨ µ³½Ï³ó. ·ûï¨áñ»³É ½Ù¿çëÝ, ¨ ۳ѻϿ ½ëáõñÝ »ñÏë³ÛñÇ. ¨ Ýǽ³Ï ³Ý³ñÇ Ç Ó»éÇÝ ÇõñáõÙ ³çáÛ ¨ ۳ѻÏáõÙÝ í³Ñ³Ý, ¨ ÁÝïÇñù Û³çÙ¿ ¨ Ç Ó³ËÙ¿: ºõ ï»ë»³É гÛÏÇÝ ½îÇï³Ý»³ÝÝ Ïáõé í³é»³É, ¨ ½³ñë ÁÝïÇñë Áݹ ÝÙ³ ³çÇÝë ¨ 15 ³Ñ»ÏÇÝëª Ï³ñ·¿ ½²ñ³Ù³Ý»³ÏÝ »ñÏáõ »Õµ³ñµù Áݹ ³çÙ¿ , ¨ ½Î³¹Ùáë ¨ ½³ÛÉë »ñÏáõë Ûáñ¹õáó Çõñáó Ç Ó³ËÙ¿, ½Ç ³ñù ÏáñáíÇù ¿ÇÝ Û³Õ»ÕÝ ¨ Ç ëáõë»ñ. ¨ ÇÝùÝ ³é³çÇ, ¨ ½³ÛÉë Ññáë³ÏÇÝ ½ÏÝÇ Çõñ ϳñ·»³ó. »ñ»ù³ÝÏÇõÝÇ ÇÙÝ Ï³ñ·»³ó Ó¨áí, ѳݹ³ñï Û³é³ç Ù³ïáõó»³É: ºõ Ñ³ë»³É »ñÏáóáõÝó ÏáÕÙ³Ýó ëϳÛÇóÝ Ç ÙÇÙ»³Ýëª ³Ñ³·ÇÝ ¹Õ¹ñ¹ÙáõÝë 16 Ç í»ñ³Û »ñÏñÇ ³éÝ¿ÇÝ ß³Ñ³ï³Ï»Éáí, ¨ ³Ñë å³Ïáõó³ÝáÕë ï³ñ³½áõù 17 Û³ñÓ³ÏÙ³ÝóÝ ëϳ۳½áõÝùÝ ½ÙÇÙ»³Ùµù ³ñϳݿÇÝ: ²Ý¹ áã ë³Ï³õù »ñÏáóáõÝó ÏáÕÙ³Ýó ³ñù Û³Õóݹ³Ùù µ»ñ³ÝáÛ ëñáÛ ¹Ç廳Éùª ï³å³É Û»ñÏÇñ ÏáñͳݿÇÝ, ¨ Ù³ñïÝ Û»ñÏáóáõÝó ÏáÕÙ³Ýó ÙݳÛñ ³Ýå³ñï»ÉÇ: ¼³ÛëåÇëÇ ³Ý³ÏÝáõÝ»ÉÇ ¹Çåáõ³Í ï³ñ³Ïáõë³Ý³ó ï»ë»³É ³ñù³ÛÝ îÇï³Ý»³Ý ½³ñ18 Ñáõñ»ó³õ, ¨ Ç ÝáÛÝ µÉáõñ áõëïÇ ¿çݪ í»ñçáïÝ»³É »É³Ý¿ñ . ù³Ý½Ç ËáñÑ¿ñ Ç ÙÇçáóÇ ³ÙµáËÇÝ ³Ùñ³Ý³É, ÙÇÝ㨠ѳëó¿ µáí³Ý¹³Ï ½ûñÝ, ½Ç ÙÇõë³Ý·³Ù ׳ϳï ÛûñÇÝ»ëó¿: ¼³Ûë ÇÙ³ó»³É ³Õ»ÕݳõáñÇÝ Ð³Ûϳ۪ Û³é³ç í³ñ¿ ½ÇÝùÝ, Ùûï ѳë³Ý¿ Û³ñù³ÛÝ, ÉÇ ù³ñß¿ ½É³ÛݳÉÇ×Ý, ¹Çå»óáõó³Ý¿ ½»ñ»ù軳ÝÝ ÏñÍÇó ï³Ëï³ÏÇÝ, ¨ ß»ßï Áݹ Ù¿ç ÃÇϳÝóÝ Ã³÷³ÝóÇÏ É»³Éª Û»ñÏÇñ ѳñëïÇ ëɳùÝ. ¨ ³Ûëå¿ë ×á˳ó»³ÉÝ îÇï³Ý»³Ý ÏáñͳÝÇ Û»ñÏÇñ ½³ñÏáõó»³É, ¨ ÷ã¿ ½á·ÇÝ: ÆëÏ ³ÙµáËÝ ï»ë»³É ½³ÛëåÇëÇ ³Ñ³·ÇÝ ·áñÍ ù³çáõÃ۳ݪ ÷³Ë»³Ý Çõñ³ù³ÝãÇõñ ¹¿å »ñ»ë³ó Çõñ»³Ýó: ºõ í³ëÝ ³ÛëáñÇÏ ³Ûëã³÷ µ³õ³Ï³Ý ÉÇóÇ ³ë»É: ´³Ûó ½ï»ÕÇ ×³Ï³ïáõÝ ßÇÝ¿ ¹³ëï³Ï»ñï, ¨ ³ÝáõÝ Ïá㿠гÛù, í³ëÝ Û³ÕÃáõû³Ý å³ï»ñ³½ÙÇÝ. ³ÛëáñÇÏ ³Õ³·³õ ¨ ·³õ³éÝ ³ÛÅÙ ³Ýáõ³ÝÇ Ð³Ûáó Òáñ: ÆëÏ ½µÉáõñÝ, áõñ ù³ç³Ù³ñïÏûùÝ ³Ýϳõ ´¿Éª ³Ýáõ³Ý»³ó гÛÏ ¶»ñ»½Ù³Ýë, áñ ³ÛÅÙ ³ëÇÝ ¶»ñ»½Ù³Ý³Ïù: ´³Ûó ½¹Ç³ÏÝ ´»É³Û å³×áõ×»³É ¹»Õáíù, ³ë¿, Ññ³Ù³Û¿ гÛÏ ï³Ý»É Ç Ð³ñù, ¨ Ã³Õ»É Ç µ³ñÓñ³õ³Ý¹³Ï ï»Õõáç, Ç ï»ëÇÉ Ï³Ý³Ýó ¨ áñ¹õáó Çõñáó: ÆëÏ ³ß˳ñÑë Ù»ñ ÏáãÇ Û³ÝáõÝ Ý³ËÝõáÛÝ Ù»ñáÛ Ð³Ûϳ۪ гÛù: (Øáíë¿ë Êáñ»Ý³óÇ, 1-ÇÝ, IJ) 105


1

ÝϳïÇ áõÝÇ Ø³ñ ²µ³ë γïÇݳÛÇÝ ³é ݳ˹ÇñÁ ѳÛó³Ï³Ý ÑáÉáíÇ Ñ»ï íñ³ ÇÙ³ëïáíª ³Ù»ÝùÇ íñ³ 3 ¹»ñµ³Û³Ï³Ý »ñÏñáñ¹³Ï³Ý ݳ˳¹³ëáõÃÛáõÝ ¿, áñÇ »ÝÃ³Ï³Ý ¹ñí³Í ¿ ïñ³Ï³Ý ÑáÉáíáí, ÇëÏ ëïáñá·Û³ÉÝ»ñÁª ³Ýáñáß ¹»ñµ³Ûáí 4 ÓÏáõÝë µ³éÇ áñáßÇãÝ ¿ª Ù³Ýñ 5 áõñ ³Ýó»³É ϳÛó¿-áõñ ³Ýó³Í Ï³Ý·Ý³Í ÏÉÇÝÇ 6 µ³ó³é³Ï³ÝÁ Ý»ñ·á۳ϳÝÇ ÇÙ³ëïáí 7 Ïáõé ϳÉáí Ç ï»Õõáç-³Ùáõñ ¹Çñù ·ñ³í»Éáí 8 ³Ûëï»Õª µÉáõñ ÇÙ³ëïáí 9 ͳݻ³õ-׳ݳã»ó 2

10

í³é»³É-ëå³é³½ÇÝí³Í ûųݹ³Ï µ³ÛÁ ½»Õãí³Í ¿ 12 ݳ˳¹³ëáõÃÛ³Ý ëïáñá·Û³ÉÁ (¿ñ, ϳÛñ) ãÇ ³ñï³Ñ³Ûïí³Í 13 Ý߳ݳõáñûù í»ñçÇõù-Ýß³ÝÝ»ñ áõÝ»óáÕ í»ñç»ñáí 14 µ³ñÓù. ³Ûëï»Õª ³½¹ñ»ñ 15 Áݹ ݳ˹ÇñÁ µ³ó³é³Ï³ÝÇ Ñ»ï Ý»ñ·á۳ϳÝÇ ÇÙ³ëïáí 16 ³Ûëï»Õª Ó¨»ñáí 17 ½ ݳ˹ÇñÁ ·áñÍdzϳÝÇ Ñ»ï íñ³ ÇÙ³ëïáí 18 í»ñçáïÝ»³É »É³Ý»É-»ï ù³ßí»Éáí µ³ñÓñ³Ý³É 11

¸²ê øê²Üغκðàð¸ òàôò²Î²Ü ¸ºð²ÜàôÜÜºð ¢ 122. òáõó³Ï³Ý ¹»ñ³ÝáõÝÝ»ñÝ »Ýª ë³, ¹³, ݳ, ³Ûë, ³Û¹, ³ÛÝ, ëáÛÝ, ¹áÛÝ, ÝáÛÝ, áñáÝó ÑÇÙùáõÙ ÁÝÏ³Í »Ý ë, ¹, Ý ³ñÙ³ï³Ï³Ý ÑÝãÛáõÝÝ»ñÁ: ̳ÝáÃáõÃÛáõÝ. ²Ûë, ³Û¹, ³ÛÝ, ëáÛÝ, ¹áÛÝ, ÝáÛÝ ¹»ñ³ÝáõÝÝ»ñáí ¨ å¿ë (åÇëÇ), ã³÷, ù³Ý µ³é»ñáí ϳ½ÙíáõÙ »Ý ݳ¨ Ñ»ï¨Û³É óáõó³Ï³Ý ¹»ñ³ÝáõÝÝ»ñÁª ³Ûëå¿ë, ³Û¹å¿ë, ³ÛÝå¿ë, ëáÛÝå¿ë, ¹áÛÝå¿ë, ÝáÛÝå¿ë, ³ÛëåÇëÇ, ³Û¹åÇëÇ, ³ÛÝåÇëÇ, ÝáÛÝåÇëÇ, ³Ûëù³Ý, ³Û¹ù³Ý, ³ÛÝù³Ý, ÝáÛÝù³Ý, ³Ûëã³÷, ³Û¹ã³÷, ³ÛÝã³÷, ÝáÛÝã³÷: ¢ 123. ê³, ¹³, ݳ º½³ÏÇ àõ. Ð. ê. î. ´. ¶. 106

ë³ (½)ë³ ëáñ³ ëÙ³ Ç ëٳݿ ëáí³õ

¹³ (½)¹³ ¹áñ³ ¹Ù³ Ç ¹Ù³Ý¿ ¹áí³õ

ݳ (½)ݳ Ýáñ³ ÝÙ³ Ç Ýٳݿ Ýáí³õ


Ðá·Ý³ÏÇ àô. Ð. ê. î. ´. ¶.

ëáù³ (½)ëáë³ ëáó³ ëáó³ Ç ëáó³Ý¿ ëáù³õù(ûù)

¹áù³ (½)¹áë³ ¹áó³ ¹áó³ Ç ¹áó³Ý¿ ¹áù³õù(ûù)

Ýáù³ (½)Ýáë³ Ýáó³ Ýáó³ Ç Ýáó³Ý¿ Ýáù³õù(ûù)

ì³ñÅáõÃÛáõÝ 94. ³ñ·Ù³Ý»É, áñáᯐ ë³, ¹³, ݳ óáõó³Ï³Ý ¹»ñ³ÝáõÝÝ»ñÇ ÑáÉáíÝ áõ ÃÇíÁª »½³ÏÇÝ ¹³ñÓÝ»Éáí Ñá·Ý³ÏÇ, ÇëÏ Ñá·Ý³ÏÇݪ »½³ÏÇ: ¼ß³é³õÇÕ ³ñÙ³ïáÛ ¹áñ³ ÃáÕ¿°ù Û»ñÏñÇ: ¼Ç ëáù³ ³õ»ÉÇ íݳë³Ï³ñ »Ý ·³½³Ý³óݪ ù³Ý ÿ ·³½³ÝùÝ ëáó³: âÇù ѳõ³ïù Ç ëÙ³: ¼Ý»ñùÇÝ ¨ ½³ñï³ùÇÝ ³Õï»ÕáõÃÇõÝë Ù»ñ Ýáùûù ëñµ»Ùù: Æ Ýٳݿ Ï»ñ³ÏñÇÝ ¨ Ç Íáó Ýáñ³ ѳݷãÇÝ: γ٠ݳ ½ë³ ³å³Ï³Ý¿ñ, Ï³Ù ë³ ½Ý³: ²ãù Ù»ñ ·Çç³ó»³É »Ý ³ñï³ëáõûù Ç ÏÍáõûݿ ÍËáÛ ¹áñ³: ì³ñÅáõÃÛáõÝ 95. ³ñ·Ù³Ý»É, ·ñ³µ³ñ: гí³ï³ó»°ù ¹ñ³Ý: Üñ³Ýù áõñ³Ë³ÝáõÙ »Ý ëñ³Ýóáí: â»Ýù í³Ë»ÝáõÙ ëñ³ÝÇó: ¸ñ³Ýáí ÏÝù»ó Ññáí³ñï³ÏÝ»ñÁ: ¸ñ³ ÙÇëÁ ãÇ áõïíáõÙ: ¸ñ³ÝóÇó ÏÏé»Ý ٳݷ³ÕÝ»ñ ¨ Ëá÷»ñ: ¸ñ³ Ù»ç ãϳ (áã ·áÛ) ËáݳíáõÃÛáõÝ: ¢ 124. ²Ûë, ³Û¹, ³ÛÝ ²Ûë, ³Û¹, ³ÛÝ ¹»ñ³ÝáõÝÝ»ñÁ ÑáÉáííáõÙ »Ý »ñÏáõ Ó¨áíª Ï³ñ× ¨ »ñϳñ: ºñϳñ Ó¨»ñÁ ѳݹ»ë »Ý ·³ÉÇë »½³ÏÇ ÃíÇ Ã»ù ¨ Ñá·Ý³ÏÇ ÃíÇ µáÉáñ ÑáÉáíÝ»ñáõÙ: º½³ÏÇ àô. Ð. ê. î. ´. ¶.

³Ûë (½)³Ûë ³Ûëñ, ³ÛëáñÇÏ ³ÛëÙ, ³ÛëÙÇÏ Û³ÛëÙ, Û³Ûëٳݿ ³Ûëáõ, ³ÛëáõÇÏ

³Û¹ (½)³Û¹ ³Û¹ñ, ³Û¹áñÇÏ ³Û¹Ù, ³Û¹ÙÇÏ Û³Û¹Ù, ۳۹ٳݿ ³Û¹áõ, ³Û¹áõÇÏ

³ÛÝ (½)³ÛÝ ³ÛÝñ, ³ÛÝáñÇÏ ³ÛÝÙ, ³ÛÝÙÇÏ Û³ÛÝÙ, Û³ÛÝٳݿ ³ÛÝáõ, ³ÛÝáõÇÏ

Ðá·Ý³ÏÇ àô.

³Ûëù,

³Û¹ù,

³ÛÝù, 107


³ÛëáùÇÏ (½)³Ûë, (½)³ÛëáëÇÏ ³Ûëó, ³ÛëáóÇÏ ³Ûëó, ³ÛëáóÇÏ Û³Ûëó, Û³Ûëó³Ý¿ ϳ٠۳ÛëáóÇÏ ³ÛëáùÇõù (³ÛëáùÇÙµù)

Ð. ê. î. ´. ¶.

³Û¹áùÇÏ (½)³Û¹, (½)³Û¹áëÇÏ ³Û¹ó, ³Û¹áóÇÏ ³Û¹ó, ³Û¹áóÇÏ Û³Û¹ó, Û³Û¹ó³Ý¿ ϳ٠۳۹áóÇÏ ³Û¹áùÇõù (³Û¹áùÇÙµù)

³ÛÝáùÇÏ (½)³ÛÝë, (½)³ÛÝáëÇÏ ³ÛÝó, ³ÛÝáóÇÏ ³ÛÝó, ³ÛÝáóÇÏ Û³ÛÝó, Û³ÛÝó³Ý¿ ϳ٠۳ÛÝáóÇÏ ³ÛÝáùÇõù (³ÛÝáùÇÙµù)

̳ÝáÃáõÃÛáõÝ. Ðá·Ý³ÏÇ Ñ³Ûó³Ï³ÝáõÙ ³Ûë ¨ ³Û¹ ¹»ñ³ÝáõÝÝ»ñÇ Ï³ñ× Ó¨»ñÁ ë ÑáÉáí³Ï»ñï ã»Ý ëï³ÝáõÙ: Ðá·Ý³ÏÇ ·áñÍdzϳÝáõÙ ³Ûë ¹»ñ³ÝáõÝÝ»ñÁ ÑáÉáííáõÙ »Ý ÙdzÛÝ »ñϳñ Ó¨»ñáíª ³ÛëáùÇõù, ³Û¹áùÇõù, ³ÛÝáùÇõù: ¢ 125. ²Ûë, ³Û¹, ³ÛÝ ¹»ñ³ÝáõÝÝ»ñÁ ·áñͳÍíáõÙ »Ý ·áÛ³Ï³Ý ³ÝáõÝÝ»ñÇ Ñ»ï ¨° ݳ˳¹³ë, ¨° »ï³¹³ë: ܳ˳¹³ë ·áñͳÍí»ÉÇë ³Ûë, ³Û¹, ³ÛÝ ¹»ñ³ÝáõÝÝ»ñÁª ³) ÑáÉáíáí áõ Ãíáí ѳٳӳÛÝáõÙ »Ý ·áÛ³Ï³Ý ³ÝáõÝÝ»ñÇÝ, µ³óÇ Ñá·Ý³ÏÇ áõÕÕ³Ï³Ý ¨ ѳÛó³Ï³Ý, Ù³ë³Ùµ ¿Éª ·áñÍÇ³Ï³Ý ÑáÉáíÝ»ñÇó, áñï»Õ ÙÝáõÙ »Ý »½³ÏÇ, µ) ÑáÉáííáõÙ »Ý ϳñ× Ó¨áí, ¹) Çñ»Ýó íñ³ »Ý ÏñáõÙ ·á۳ϳÝÝ»ñÇ Ý³Ë¹ÇñÝ»ñÁ: ÐáÉáíÙ³Ý ûñÇÝ³Ï º½³ÏÇ

Ðá·Ý³ÏÇ

àô. Ð. ê. î. ´. ¶.

³Ûë ųٳݳÏù (½)³Ûë ųٳݳÏë ³Ûëó ųٳݳϳó ³Ûëó ųٳݳϳó Û³Ûëó ųٳݳϳó ³Ûëáõ ųٳݳϳõù(ûù) ϳ٠³ÛëáùÇõù ųٳݳϳõù(ûù)

³Ûë Å³Ù³Ý³Ï (½)³Ûë Å³Ù³Ý³Ï ³Ûëñ ųٳݳÏÇ ³Ûë٠ųٳݳÏÇ Û³Ûë٠ųٳݳϿ ³Ûëáõ ųٳݳϳõ

̳ÝáÃáõÃÛáõÝ 1. Üßí³Í ϳÝáÝÝ»ñÝ áõÝ»Ý ß»ÕáõÙÝ»ñ. ³) »ñµ»ÙÝ ³Ûë, ³Û¹, ³ÛÝ ¹»ñ³ÝáõÝÝ»ñÁ ѳݹ»ë »Ý ·³ÉÇë »ñϳñ Ó¨»ñáíª ³ÛÝáñÇÏ ·ñãÇ (Îáñ., À), ³ÛëáùÇÏ Ã³·³õáñù (². Øݳó., ², 43). µ) ÑáÉáíáí áõ Ãíáí ϳñáÕ »Ý ãѳٳӳÛÝ»É ·á۳ϳÝÝ»ñÇݪ ³ÛÝ ë»ñٳݿ (º½ÝÇÏ, 2-ñ¹, Ä), ³Ûë ·áñÍáí (´áõ½., 4-ñ¹, ¸), ³Ûë 뻳Ýó (²·., Ö´, 737). ·) ·á۳ϳÝÁ ϳñáÕ ¿ ëï³Ý³É 108


ѳٳå³ï³ëË³Ý ¹»ñ³Ýí³Ý Ñá¹Áª ³Û¹ Ññ³Ù³Ýǹ (ö³ñå., 2-ñ¹, Ƽ), Û³Ûë٠ųٳݳÏÇë (´áõ½., 5-ñ¹, ¸): ºï³¹³ë ·áñͳÍí»ÉÇë ³Ûë, ³Û¹, ³ÛÝ ¹»ñ³ÝáõÝÝ»ñÁª ³) ÑáÉáíáí áõ Ãíáí ѳٳӳÛÝáõÙ »Ý ·áÛ³Ï³Ý ³ÝáõÝÝ»ñÇÝ. µ) ÑáÉáííáõÙ »Ý »ñϳñ Ó¨áí. ·) ·á۳ϳÝÇ Ý³Ë¹ÇñÝ»ñÁ (µ³óÇ ³é ݳ˹ñÇó) ÏñÏÝíáõÙ »Ý ¹»ñ³ÝáõÝÝ»ñÇ íñ³. ¹) ·á۳ϳÝÝ»ñÁ ëï³ÝáõÙ »Ý ѳٳå³ï³ëË³Ý ¹»ñ³Ýí³Ý Ñá¹Áª ë, ¹, Ý: ÐáÉáíÙ³Ý ûñÇݳÏ

àô. Ð. ê. î. ´. ¶.

º½³ÏÇ

Ðá·Ý³ÏÇ

ųٳݳÏë ³Ûë (½)ųٳݳÏë ½³Ûë ųٳݳÏÇë ³ÛëáñÇÏ Å³Ù³Ý³ÏÇë ³ÛëÙÇÏ Ç Å³Ù³Ý³Ï¿ë Û³Ûëٳݿ ųٳݳϳõë ³ÛëáõÇÏ

ųٳݳÏùë ³ÛëáùÇÏ (½)ųٳݳÏëë ½³ÛëáëÇÏ Å³Ù³Ý³Ï³óë ³ÛëáóÇÏ Å³Ù³Ý³Ï³óë ³ÛëáóÇÏ Ç Å³Ù³Ý³Ï³óë Û³Ûëó³Ý¿ ųٳݳϳõù(ûù)ë ³ÛëáùÇõù

̳ÝáÃáõÃÛáõÝ 2. Üßí³Í ϳÝáÝÝ»ñÝ áõÝ»Ý Ù³ëݳÏÇ ß»ÕáõÙÝ»ñ. ³) »ñµ»ÙÝ ³Ûë, ³Û¹, ³ÛÝ ¹»ñ³ÝáõÝÝ»ñÁ ÑáÉáííáõÙ »Ý ϳñ× Ó¨áíª µ³Ý³ÏÇ ³ÛÝñ (ö³ñå., 3-ñ¹, о), Ç Ù»Í ·³ÑáÛë Û³ÛëÙ (ºÕÇß¿, ¿ç 83). µ) ÑáÉáíáí áõ Ãíáí ϳñáÕ »Ý ãѳٳӳÛÝ»É ·á۳ϳÝÝ»ñÇݪ ³ñùë ³Ûë (¶áñÍ., ļ, 17), µ³ÝùÝ ³ÛÝ (´áõ½., 5-ñ¹, ÈÀ), Ç ËáñÑñ¹Çë Û³Ûë (ö³ñå., 3-ñ¹, μ). ·) ݳ˹ÇñÝ»ñÁ ϳñáÕ »Ý ãÏñÏÝí»É ¹»ñ³ÝáõÝÝ»ñÇ íñ³ª Áëï µ³Ýǹ ³Û¹ÙÇÏ (ÌÝݹ., ʸ, 8), ½ù³Õ³ùûùÝ ³ÛÝáùÇõù (Ú»ëáõ, ÄÂ, 8). ¹) ·á۳ϳÝÁ ϳñáÕ ¿ ãëï³Ý³É ѳٳå³ï³ëË³Ý ¹»ñ³Ýí³Ý Ñá¹Áª Ç ï»Õõáç¿ Û³Û¹Ù³Ý¿ (ÌÝݹ., Ķ, 14), Ç Å³Ù³Ý³ÏÇ ³Ý¹ Û³ÛÝÙÇÏ (´áõ½., 4-ñ¹, ƺ), Û³Ùµ³ñÇßï ³ß˳ñÑ¿ ³ëïÇ Û³Ûëٳݿ (´áõ½., 5-ñ¹, Ƹ): ì³ñÅáõÃÛáõÝ 96. ³ñ·Ù³Ý»É, áñáᯐ ³ÝÏ³Ë ·áñͳÍí³Í ³Ûë, ³Û¹, ³ÛÝ óáõó³Ï³Ý ¹»ñ³ÝáõÝÝ»ñÇ ÑáÉáíÝ áõ ÃÇíÁª »½³ÏÇÝ ¹³ñÓÝ»Éáí Ñá·Ý³ÏÇ, ÇëÏ Ñá·Ý³ÏÇݪ »½³ÏÇ: ä³ïÇõë ¨ å³ñ·¨ë ³ÛÝáóÇÏ ßÝáñÑ¿ñ: ºñ³ÝÇ Çó¿ ³ÛÝÙ, áñ ѳõ³ï³Û ÛÇë: ²Û¹Ù »ë ÉÇÝÇÙ »ñ³ß˳õáñ: ´³½áõÙù ³ÛÝáùÇÏ ¿ÇÝ, áñ ǵñ¨ Éë¿Çݪ ·áí¿ÇÝ ½å³ï³ë˳ÝÇëÝ: ²ÛÝÙ áã ¿ñ ï»Õ»³Ï: àã ³ÛÝáõ ÙdzÛÝ ½³ñٳݳÉÇ ¿: ºõ Û³ÛÝٳݿ Ëݹñ¿ñ ê³Ñ³Ï ÷³Ëã»É Û²ñ߳ϳÛ: öñÏ»³° ½Çë Û³ÛÝó³Ý¿, áÛù ·áñÍ»Ý ½³Ýûñ¿ÝáõÃÇõÝ: ºõ ³ÛÝáõ óáõó³Ý¿ª ÿ ïϳñ ¿ñ ¼ñáõ³ÝÝ: ²Ûë٠ѳõ³ï³ó»³É ²ñß³Ï, ÛÕ¿ ½ÝáÛÝ ÇëÏ ½ì³ñ¹³Ý ³é ¶Ý¿É: 109


ì³ñÅáõÃÛáõÝ 97. ³ñ·Ù³Ý»É, áñáᯐ ·á۳ϳÝÝ»ñÇ Ñ»ï ·áñͳÍí³Í ³Ûë, ³Û¹, ³ÛÝ ¹»ñ³ÝáõÝÝ»ñÇ ÑáÉáíÝ áõ ÃÇíÁª µ³ó³ïñ»Éáí Ñá¹»ñÇ áõ ݳ˹ÇñÝ»ñÇ ÏÇñ³éáõÃÛáõÝÁ: àõëïDZ ¿ ÇÝÓ ÙÇëª ï³É ³Ù»Ý³ÛÝ ÅáÕáíñ¹»³Ýë ³ÛëÙÇÏ: ä³ï·³Ùë ÛÕ¿ñ ûñÇݳϳõë ³ÛëáõÇÏ: ØDZÿ Ç íÇÙ¿ë Û³Ûëٳݿ ѳÝÇó»Ùù Ó»½ çáõñ: ºõ ÙÇÝã ¹»é å³ï³ë˳ÝÇ ³Ûëó ÃÕÃáó áã ¿ñ ÁÝϳɻ³É, í³Ë׳ÝÇ ²µ·³ñÇáë: ÞÇÝ»³ó Ýáñá·»³ó ½³Ù»Ý³ÛÝ »Ï»Õ»óÇë ÏáÕÙ³ÝóÝ ³ÛÝáóÇÏ: ²Ýϳݿñ Ç å³ï»ñ³½ÙÇÝ Û³ÛÝÙÇÏ Ù»Í ëå³ñ³å»ïÝ Ð³Ûáó ì³ã¿: Ƶñ¨ »É³ÝÇó¿ù Ç ï³Ý¿Ý Ï³Ù Ç ù³Õ³ù¿Ý Û³ÛÝٳݿ: ¸áõ »ë ³å³õ¿Ý ÇÙ Ç Ý»Õáõûݿë Û³Ûëٳݿ: ºõ å³ïÙ»³ó ÝÙ³ ÚáíÝ³Ã³Ý ½³Ù»Ý³ÛÝ µ³Ýë ½³ÛëáëÇÏ: ØÇ° áõïÇó¿ù ۳۹٠ͳéáÛ: Ú³ÛÝ ù³Õ³ùë ¨ ïáõÝë ¨ Ç ·»õÕë ½³Ù»Ý³ÛÝ Ñ³Ùµ³ñ»Ý: Ú³ÛÝÙ ï»Õõáç ͳÍÏ»óÇÝ ½Ù³ñÙÇÝ ëñµáÛÝ ¸³ÝÇ¿ÉÇ Áݹ ÑáÕáí: ²Ûëáõ ûñÇݳϳõ ËáñÑ»ó³õ ³éÝ»É ½Çß˳ÝáõÃÇõÝë ä³ñëÇó ۳ݳå³ï ³õ»ñ³Ï: ì³ñÅáõÃÛáõÝ 98. ³ñ·Ù³Ý»É, ÷³Ï³·Í»ñÇ Ù»ç ³éÝí³Í ¹»ñ³ÝáõÝÝ»ñÁ ¹Ý»É ·á۳ϳÝÇ å³Ñ³Ýç³Í ÑáÉáíáí áõ Ãíáí: ºõ ÙËÇóñ»³ó ½ù»½ ï»ëÉ»³Ùµ (³Û¹): ²ÛëáõÑ»ï¨ ÙËÇóñ»ó¿ù ½ÙÇÙ»³Ýë µ³ÝÇõùë (³ÛëáùÇÏ): Úûųñ»óÇÝ ½³ñù³Ûª ÷áÛà ³éÝ»É í³ëÝ åÇïáÛÇóÝ (³ÛÝáùÇÏ): ºõ ï³Û å³ï»ñ³½Ù Áݹ ݳ˳ñ³ñëÝ (³ÛÝáùÇÏ): ºõ Ç Å³Ù³Ý³ÏÇÝ (³ÛÝ) ÛÇß»³ó ó·³õáñÝ ä³å ½ÑÇÝ ½ñáÛóëÝ: ¸áõ ϳñáÕ »ë ÷ñÏ»É ½Çë Ç åÕÍáõûݿë (³Ûë): ºõ (³ÛÝù) ųٳݳϳó ÙÇÝã¨ Ç ùá ѳÛñ»ÝÇ ³Ãá鹪 Ù»ù ½ÝáÛÝ Í³é³ÛáõÃÇõÝ Í³é³Û»ó³ù: Æ í»ñ³Û (³Û¹) íÇÙÇ ßÇÝ»óÇó ½»Ï»Õ»óÇ ÇÙ: ¼(³ÛÝ) ųٳݳϳõ »ñû³É ѳë³Ý¿ñ »åÇëÏáåáë³å»ïÝ ìñóݿë Ç Ù»ÍÝ Û³é³çÇÝ Ç Ù³ÛñÝ »Ï»Õ»ó»³óÝ Ð³Ûáó: ì³ñÅáõÃÛáõÝ 99. ÐáÉáí»É Ñ»ï¨Û³É ϳå³ÏóáõÃÛáõÝÝ»ñÁ: ²Ûë ׳ݳå³ñÑ, ³õñÝ(ûñÝ) ³ÛÝ, ͳé³Û¹ ³Û¹, ¹áõëïñë ³Ûë, ³ÛÝ å³ñÇëå, ³Û¹ µ³Ý: ì³ñÅáõÃÛáõÝ 100. ³ñ·Ù³Ý»É ·ñ³µ³ñª ³Ûë, ³Û¹, ³ÛÝ ¹»ñ³ÝáõÝÝ»ñÁ ·áñͳͻÉáí ·á۳ϳÝÝ»ñÇ Ñ»ï ݳ˳¹³ë: ²Ûë ù³ñ»ñáí ÏßÇݻ٠ÇÙ ïáõÝÁ: â»Ýù ѳí³ïáõÙ ³Û¹ Ëáëù»ñÇÝ: ²ÛÝ Ù³ï³ÝÇáí ÏÏÝù»ë Ññáí³ñï³ÏÁ: ÊÙáõÙ ¿ÇÝ ³Ûë ·»ïÇ çñÇó: ²Û¹ å³ï»ñ³½ÙáõÙ ÏѳÕÃ»Ý Çñ»Ýó ÃßݳÙÇÝ»ñÇÝ: ²Ûë å³ïí»ñÝ»ñÁ ã»Ýù Ùáé³Ý³: ºë ÏÉÇݻ٠ÙÇçÝáñ¹ ³Û¹ ·áñÍÇ: úñÁëïûñ» ·»Õ»óϳó³Ý ³Ûë ù³Õ³ùÝ»ñÁ: ²Û¹ ·»110


ñÇÝ»ñÇó ß³ï»ñÁ Ù»é³Ý ׳ݳå³ñÑÇÝ: â¿ñ ϳٻÝáõÙ ³ÛÝ ·ÇÝáõó ÁÙå»É: ²Û·ÇÝ»ñ ¿ÇÝ ïÝÏáõÙ ³Ûë ¹³ßï»ñáõÙ: ì³ñÅáõÃÛáõÝ 101. ³ñ·Ù³Ý»É ·ñ³µ³ñª ³Ûë, ³Û¹, ³ÛÝ ¹»ñ³ÝáõÝÝ»ñÁ ·áñͳͻÉáí ·á۳ϳÝÝ»ñÇ Ñ»ï »ï³¹³ë: ²Û¹ ûñÁ Ï˳í³ñÇ ³ñ»·³ÏÁ: ²Ûë ·»ï»ñÁ ëÏǽµ »Ý ³éÝáõÙ ³ÛÝ É»éÝ»ñÇ µ³ñÓáõÝùÝ»ñÇó: ²Û¹ ¹»Õ»ñáí µáõÅ»óÇÝ íÇñ³íáñÝ»ñÇÝ: ØÇ° ѳݻù çáõñ ³ÛÝ çñÑáñÇó: ²Û¹ ù³Õ³ùÁ Ïáãí»ó Ýñ³ ³ÝáõÝáí: ÂßݳÙáõ ½áñù»ñÁ ³ÛÝ ÏáÕÙÇó ¿ÇÝ Ñ³ñÓ³ÏíáõÙ: ²Û¹ Ññ³Ù³ÝÝ»ñÁ ³ÝÙÇç³å»ë Ïϳï³ñí»Ý: ²Ûë ù³Õ³ùÇ Ññ³å³ñ³ÏÝ»ñÁ ·»Õ»óÇÏ »Ý: ²Û¹ ³Ýï³éÝ»ñáõÙ ·³½³ÝÝ»ñ »Ý µÝ³ÏíáõÙ: лé³ó»ù ³Ûë ù³Õ³ùÇó, ·Ý³ó»ù ³ÛÝ ù³Õ³ùÁ: ¢ 126. êáÛÝ, ¹áÛÝ, ÝáÛÝ º½³ÏÇ àô. Ð. ê. î. ´. ¶.

ëáÛÝ (½)ëáÛÝ ëáñÇÝ ëÙÇÝ Ç ëÙÇÝ ëáíÇÝ, ëáíÇÙµ

¹áÛÝ (½)¹áÛÝ ¹áñÇÝ ¹ÙÇÝ Ç ¹ÙÇÝ ¹áíÇÝ, ¹áíÇÙµ

ÝáÛÝ (½)ÝáÛÝ ÝáñÇÝ, ÝáñáõÝ ÝÙÇÝ Ç ÝÙÇÝ ÝáíÇÝ, ÝáíÇÙµ

Ðá·Ý³ÏÇ àô. Ð. ê. î. ´. ¶.

ëáùÇÝ, ëáÛÝù (½)ëáëÇÝ, (½)ëáÛÝë ëáóÇÝ, ëáóáõÝ, ëáóáõÝó ëáóÇÝ, ëáóáõÝ, ëáóáõÝó Ç ëáóáõÝó ëáùÇÙµù, ëáíÇÙµù

¹áùÇÝ, ¹áÛù (½)¹áëÇÝ, (½)¹áÛÝë ¹áóÇÝ, ¹áóáõÝ, ¹áóáõÝó ¹áóÇÝ, ¹áóáõÝ, ¹áóáõÝó Ç ¹áóáõÝó ¹áùÇÙµù, ¹áíÇÙµù

ÝáùÇÝ, ÝáÛÝù (½)ÝáëÇÝ, (½)ÝáÛÝë ÝáóÇÝ, ÝáóáõÝ, ÝáóáõÝó ÝáóÇÝ, ÝáóáõÝ, ÝáóáõÝó Ç ÝáóáõÝó ÝáùÇÙµù, ÝáíÇÙµù, ÝáùáõÙµù

̳ÝáÃáõÃÛáõÝ 1. ¸áÛÝ ¹»ñ³ÝáõÝÝ ÇÙ³ëïáí ѳٳå³ï³ë˳ÝáõÙ ¿ ¹³, ³Û¹ ¹»ñ³ÝáõÝÝ»ñÇÝ ¨ óñ·Ù³ÝíáõÙ ³ß˳ñѳµ³ñ ¹ñ³Ýó ѳٳå³ï³ëË³Ý Ó¨»ñáí, ûñÇݳϪ Àëï ¹ÙÇÝ ûñÇݳÏÇ ÏáñÇó»Ý (²·., ÄÀ, 198)=¸ñ³ ÝÙ³Ý (³Û¹ Ó¨áí) ÏÏáñã»Ý: 111


̳ÝáÃáõÃÛáõÝ 2. ÊÇëï ѳ½í³¹»å »½³ÏÇ ë»é³Ï³ÝáõÙ ëáÛÝ ¹»ñ³ÝáõÝÝ áõÝ»ÝáõÙ ¿ ëáñáõÝ, Ñá·Ý³ÏÇ ·áñÍdzϳÝáõÙª ëáùáõÙµù Ó¨»ñÁ, ÇëÏ ¹áÛÝ ¹»ñ³ÝáõÝÁ Ñá·Ý³ÏÇ ·áñÍdzϳÝáõÙª ¹áùáõÙµù Ó¨Á: ¢ 127. êáÛÝ, ¹áÛÝ, ÝáÛÝ ¹»ñ³ÝáõÝÝ»ñÁ ·á۳ϳÝÝ»ñÇ Ñ»ï ·áñͳÍíáõÙ »Ý ݳ˳¹³ë ¨ ëáíáñ³µ³ñ ÑáÉáíáí áõ Ãíáí ѳٳӳÛÝáõÙ Ýñ³Ýó: Ðá·Ý³ÏÇ áõÕճϳÝáõÙ ¨ ѳÛó³Ï³ÝáõÙ ³Û¹ ¹»ñ³ÝáõÝÝ»ñÁ ·á۳ϳÝÝ»ñÇ Ñ»ï ·áñͳÍíáõÙ »Ý ëáíáñ³µ³ñ »½³ÏÇ Ãíáí ϳ٠ëáùÇÝ, ¹áùÇÝ, ÝáùÇÝ, ½ëáëÇÝ, ½¹áëÇÝ, ½ÝáëÇÝ Ó¨»ñáí, ÇëÏ Ñá·Ý³ÏÇ ·áñÍdzϳÝáõ٠ѳٳӳÛÝáõÙ »Ý ÙdzÛÝ ÑáÉáíáíª Ãíáí ÙݳÉáí »½³ÏÇ: ÐáÉáíÙ³Ý ûñÇÝ³Ï º½³ÏÇ àô. Ð. ê. î. ´. ¶.

ÝáÛÝ ×³Ý³å³ñÑ (½)ÝáÛÝ ×³Ý³å³ñÑ ÝáñÇÝ ×³Ý³å³ñÑÇ ÝÙÇÝ ×³Ý³å³ñÑÇ Ç ÝÙÇÝ ×³Ý³å³ñÑ¿ ÝáíÇÝ ×³Ý³å³ñѳõ

Ðá·Ý³ÏÇ ÝáÛÝ Ï³Ù ÝáùÇÝ ×³Ý³å³ñÑù (½)ÝáÛÝ Ï³Ù (½)ÝáëÇÝ ×³Ý³å³ñÑë ÝáóÇÝ ×³Ý³å³ñѳó ÝáóÇÝ ×³Ý³å³ñѳó Ç ÝáóáõÝó ׳ݳå³ñѳó ÝáíÇÝ ×³Ý³å³ñѳõù(ûù)

̳ÝáÃáõÃÛáõÝ. ÜϳïíáõÙ »Ý Ñ»ï¨Û³É ß»ÕáõÙÝ»ñÁ Ýßí³Í ϳÝáÝÝ»ñÇó. ³) ËÇëï ѳ½í³¹»å ëáÛÝ, ¹áÛÝ, ÝáÛÝ ¹»ñ³ÝáõÝÝ»ñÁ ¹ñíáõÙ »Ý ·á۳ϳÝÇó Ñ»ï᪠ºõ ëáù³ ³ëïáõ³Íë ½ÝáÛÝë ù³ñá½»Ý (º½ÝÇÏ, 3-ñ¹, ´), ¼ûñ¿Ýë ¨ å³ßïûÝ ½ÝáÛÝ áõÝÇ (ö³ñå., 2-ñ¹, Ʋ). µ) Ñ³×³Ë ÑáÉáíáí áõ Ãíáí ã»Ý ѳٳӳÛÝáõÙ ·á۳ϳÝÇݪ Ç ëáÛÝ Å³Ùáõ (¶ ³·., ÄÂ, 2), Ç ÝáÛÝ ³Ùë»³Ý (Îáñ., Ƹ, 15), ÝáÛÝ ß³õÕûù (Êáñ., 2-ñ¹, ÒÂ): ì³ñÅáõÃÛáõÝ 102. ³ñ·Ù³Ý»É, áñáᯐ ëáÛÝ, ¹áÛÝ, ÝáÛÝ ¹»ñ³ÝáõÝÝ»ñÇ ÑáÉáíÝ áõ ÃÇíÁ: ºõ áñ µ³éÝ³Û ù³ñÇÝëª ÝáùÇÙµù ã³ñã³ñ»ëóÇ: ºõ áñ¹áÛÝ å³ïáõÇñ»³ó í³ëÝ Çõñ ÝÙÇÝ Û³ßï ³éÝ»É: ÜáíÇÝ Ï³å³Ýûù ½Ý³Ë³ñ³ñëÝ ¨ ½ù³Ñ³Ý³ÛëÝ Ññ³Ù³Û»³ó å³Ñ»É: ÎÇÝ Ã³·³õáñÇÝ ¨ë ·ñ·é¿ñ ½Ã³·³õáñÝ ëáíÇÝ µ³ÝÇõù: ì³Õí³Õ³ÏÇ Ç ÃÇÏáõÝë ѳë³Ý¿ÇÝ... ²Õáõ³Ýù... ¨ ³ÛÉ ¨ë áñ Ç ëÙÇÝ ÏáÕÙ³Ýó: Ú³Õ³·ë ÝáñÇÝ ÚáíѳÝÝáõ: Æ ÝÙÇÝ ³ÙÇ í³Ë׳ݻó³õ ²ñß¿½: ÜáíÇÙµ ½Ù³ÕÓë Ñݳó»³Éë ÑݳñÇÝ µÅÇßÏù ѳï³Ý»É: ¸áíÇÝ Ù³ñÙÝáíÝ å³ñï³õáñ»³ó ½Ù»ÕëÝ ³ëïáõ³Í³Ë³éÝ Ù³ñÙÝáíÝ: ÜáíÇÝ ÇëÏ ³Ýáõ³Ùµ ³Ýáõ³ÝÇÝ: àñ ÷áñ¿ ËáñËáñ³ïª Ç ÝáÛÝ ³ÝÏóÇ: 112


ì³ñÅáõÃÛáõÝ 103. ÐáÉáí»É Ñ»ï¨Û³É ϳå³ÏóáõÃÛáõÝÝ»ñÁ: êáÛÝ Ññ³Ù³Ý, ÝáÛÝ ·»ï, ¹áÛÝ ûñÇݳÏ: ì³ñÅáõÃÛáõÝ 104. ³ñ·Ù³Ý»É ·ñ³µ³ñ. ³Ûë, ³Û¹, ÝáõÛÝ ¹»ñ³ÝáõÝÝ»ñÁ ÷á˳ñÇÝ»É Ñ³Ù³å³ï³ë˳ݳµ³ñ ëáÛÝ, ¹áÛÝ, ÝáÛÝ ¹»ñ³ÝáõÝÝ»ñáíª Ñ³Ù³Ó³ÛÝ»óÝ»Éáí Çñ»Ýó Éñ³óÛ³ÉÝ»ñÇÝ Ýßí³Í ϳÝáÝÝ»ñÇ Ñ³Ù³Ó³ÛÝ: Àëï ³Û¹ Ññ³Ù³ÝÇ Ñ»é³ó³Ý ³Û¹ ù³Õ³ùÇó: Üñ³Ýù ËÙáõÙ ¿ÇÝ ³Ûë çñÇó: ²Û¹ ù³ñ»ñáí ÏßÇÝ»ù ³Ùµ³ñï³ÏÁ: ´Ý³ÏíáõÙ ¿ÇÝù ÝáõÛÝ ³í³ÝáõÙ: êñ³Ýáí å³ïÅáõÙ ¿ñ Ýñ³Ýó: ÜáõÛÝ Ýß³ÝÝ»ñÇó ׳ݳãáõÙ ¿ Ýñ³Ý: ²é³çÝáñ¹íáõÙ ¿ÇÝ ÝáõÛÝ óáõóáõÙÝ»ñáí: ÜáõÛÝ ·»ïÇ çñ»ñáí áéá·áõÙ ¿ÇÝù ¹³ßï»ñÁ: ÜáõÛÝ ÍáíÝ »Ý ·ÝáõÙ ³Ûë ·»ï»ñÁ: Üñ³Ýù ÝáõÛÝ »ñÏñÇó ¿ÇÝ ¨ ÝáõÛÝ É»½íáí ¿ÇÝ ËáëáõÙ: ä³ïÙáõÙ ¿ ÝáõÛÝ Ã³·³íáñÇ ¨ Çß˳ÝÝ»ñÇ Ù³ëÇÝ (Û³Õ³·ë): Ú²Ô²¶ê ²ð²ÚÆ, ºì زÐàô²Ü Üàð² ä²îºð²¼Ø²ô Æ Þ²ØÆð²Ø²Ú 1

²ñ³Û ë³Ï³õ ³Ùûù Û³é³ç ù³Ý ½í³Ë׳ݻÉÝ ÜÇÝáëÇ Ëݳٳϳɻ³ó Çõñáó ѳÛñ»Ý»³óÝ, ÝáÛÝåÇëáõÙ ßÝáñÑÇ ³ñųݳõáñ»³É Ç ÜÇÝá뿪 áñå¿ë ¨ ѳÛñÝ Çõñ ²ñ³Ù: ´³Ûó í³õ³ßÝ ³ÛÝ ¨ µáñµáñÇïáÝÝ Þ³ÙÇñ³Ù Ç µ³½áõÙ ³2 3 Ù³ó Éáõ»³É ½·»Õ»óÏáõûݿ Ýáñ³ª ó³ÝϳÛñ ѳë³Ý»É. ³ÛÉ áã ÇÝã Û³Ûïݳå¿ë ½³ÛëåÇëÇë ÇßË¿ñ ·áñÍ»É: ÆëÏ Û»ï í³Ë׳ݻÉáÛÝ, ϳ٠÷³Ëëï³Ï³Ý 4 ÉÇÝ»ÉáÛÝ ÜÇÝáëÇ Ç Îñ»ï¿, áñå¿ë ѳõ³Ý»³É »Ù , ѳٳñÓ³Ï å³ïáõ»Éáí 5 Þ³ÙÇñ³Ù³Û ½³Ëïݪ ³é³ù¿ Ññ»ßï³Ïë ³é ²ñ³ÛÝ ·»Õ»óÇϪ ÁÝͳÛÇõù ¨ 6 å³ï³ñ³·ûù, µ³½áõÙ ³Õ³ã³Ýûù ¨ Ëáëïٳٵ å³ñ·¨³ó, ·³É ³é ݳ Ç ÜÇÝáõ¿, ϳ٠³éÝáõÉ ÏÝáõû³Ý ¨ ó·³õáñ»É Ç í»ñ³Û ³Ù»Ý³ÛÝǪ áñáó ïÇñ¿ñ 7 ¨ ÜÇÝáë, ¨ ϳ٠ϳï³ñ»É ½Ï³Ùë ó³ÝÏáõû³Ý Ýáñ³ ¨ ¹³éÝ³É Ù»Í³õ å³ï³ñ³·ûù ¨ ˳ճÕáõû³Ùµ Ç ï»ÕÇ Çõñ: 8 ºõ Ç µ³½áõÙ ³Ý·³Ù »ñè»Ïáõû³Ý Ññ»ßï³Ï³·Ý³óáõû³ÝÝ ÉÇÝ»É , ¨ Ûáã ѳõ³Ý»É ²ñ³ÛÇÝ, Ç ë³ëïÇÏ ó³ëÙ³Ý É»³É Þ³ÙÇñ³Ù³Ûª Ç í³Ë׳ÝÇ å³ï·³Ù³õáñáõû³ÝÝ ³éÝáõ ½µ³½ÙáõÃÇõÝ ½ûñ³ó Çõñáó, ¨ ÷áõÃ³Û »ñÃ³É Ñ³ë³9 Ý»É Û»ñÏÇñÝ Ð³Ûáó Ç í»ñ³Û ²ñ³ÛÇ: ´³Ûó áñã³÷ ¹ÇÙ³óÝ ¿ñ Ý߳ݳϻ³É, áã 10 10 ³ÛÝã³÷ Ç ëå³Ý³Ý»É ½Ý³ ¨ Ç Ñ³É³Í»É ÷áõóÛñ, ù³Ý ÿ Ç Ýáõ³×»É ϳ٠11 7 ½µé³Ùµ ³Í»É , ½Ç Éóó¿ ½Ï³Ùë ó³ÝÏáõû³Ý ÇõñáÛ. ½Ç ³é ÛáÛÅ ó³ÝϳϳÝÇ 12 14 ÙáÉ»·Ýáõû³ÝÝ , Ç µ³ÝëÝ áñ ½Ýٳݿª áñå¿ë Ç ï»ëáõÃÇõÝ ß³Ùµßáõû³Ùµ 13 í³é»³É ¿ñ : ¶³Û ѳë³Ý¿ ﳷݳå³õ Ç ¹³ßïÝ ²ñ³ÛÇ, áñ ¨ Û³ÝáõÝ Ýáñ³ ³Ýáõ³Ý»³É ²Ûñ³ñ³ï: ºõ Ç ÉÇÝ»É ×³Ï³ïáõݪ å³ïáõ¿ñ ï³Û ½ûñ³å»ï³ó 113


Çõñáó, ÿ ¹¿å ÉÇÝÇóǪ Ñݳñ»É ³åñ»óáõó³Ý»É ½²ñ³ÛÝ: ÆëÏ Ç ÉÇÝ»É Ù³ñïÇݪ 15 ѳñϳÝÇ ½ûñÝ ²ñ³ÛÇ, Ù»é³ÝÇ ¨ ²ñ³Û Ç å³ï»ñ³½ÙÇÝ Ç Ù³ÝϳÝóÝ Þ³ÙÇñ³Ù³Û: ¸Ç³Ï³åáõïë ³é³ù¿ ïÇÏÇÝÝ Û»ï Û³ÕÃáõû³ÝÝ Ç ï»ÕÇ ×³Ï³ïáõÝ, Ëݹñ»É Ç Ù¿ç ¹Ç³Ï³Ý³óÝ ³ÝÏ»Éáó ½ÁÕÓ³ÉÇÝ Çõñ ¨ ½ï³ñ÷³ÍáõÝ: ¶ï³Ý»Ý ½²ñ³ÛÝ Ù»é»³É Ç Ù¿ç ù³ç³Ù³ñïϳóÝ, ¨ Ññ³Ù³Û¿ ¹Ý»É ½Ý³ Ç í»ñݳï³Ý ³å³ñ³ÝÇóÝ: 7 ÆëÏ Ç ·ñ·é»É ÙÇõë³Ý·³Ù ½ûñ³óÝ Ð³Ûáó Ç Ù³ñï å³ï»ñ³½ÙÇ Áݹ ïÇÏÝáçÝ Þ³ÙÇñ³Ù³Û, ùÇݳËݹÇñ ÉÇÝ»É Ù³Ñáõ³ÝÝ ²ñ³ÛÇ, ³ë¿. §Ðñ³Ù³Û»óÇ ³ëïáõ³ÍáóÝ É»½áõÉ ½í¿ñë Ýáñ³, ¨ ϻݹ³Ý³ëóǦ: Ødzݷ³Ù³ÛÝ ¨ ³ÏÝ áõÝ¿ñ ¹ÇõÃáõû³Ùµ íÑÏáõû³Ý ÇõñáÛ Ï»Ý¹³Ý³óáõó³Ý»É ½²ñ³Û, óÝáñ»³É Ç ïÁé÷³Ï³Ý ó³ÝÏáõûݿÝ: ÆëÏ Çµñ¨ ݻ˻ó³õ ¹Ç Ýáñ³ª Ññ³Ù³Û¿ ÁÝÏ»ÝáõÉ Ç íÇÑ Ù»Í ¨ ͳÍÏ»É. ½ÙÇ áÙÝ Ç Ñáٳݻ³ó Çõñáó ½³ñ¹³ñ»³É áõÝ»Éáí Ç Í³ÍáõϪ ѳٵ³õ¿ ½Ýٳݿ ³Ûëå¿ë. §Èǽ»³É ³ëïáõ³ÍáóÝ ½²ñ³Û ¨ ϻݹ³Ý³óáõó»³É ÉóÇÝ ½÷³÷³· Ù»ñ ¨ ½Ñ»ßïáõÃÇõÝ. í³ëÝ áñáÛ ³é³õ»É Û³ÛëÙ Ñ»ï¿ å³ßï»ÉÇù »Ý Ç Ù¿Ýç ¨ ÷³é³õáñ»³Éù, ǵñ¨ Ñ»ßï³óáõóÇãù ¨ ϳٳϳï³ñù¦: γݷ16 17 18 Ý¿ ¨ Ýáñ ÇÙÝ å³ïÏ»ñ Û³ÝáõÝ ¹Çó, ¨ ٻͳå¿ë ½áÑÇõù å³ïáõ¿, óáõó³Ý»Éáí ³Ù»Ý»óáõÝ, ǵñ ÿ ³Ûë ½ûñáõÃÇõÝ ³ëïáõ³ÍáóÝ Ï»Ý¹³Ý³óáõóÇÝ ½²ñ³Û: ºõ ³Ûëå¿ë ѳٵ³õ»³É ½Ýٳݿ Ç í»ñ³Û »ñÏñÇë гÛáó, ¨ ѳõ³Ý»óáõó»³É ½³Ù»Ý»ë»³Ýª ¹³¹³ñ»óáõó³Ý¿ ½Ë³½ÙÝ: ºõ áñ ÇÝã Û³Õ³·ë ²ñ³ÛÇ Ï³ñ׳éûïÇõ ¨ ³Ûëã³÷ ß³ï ÉÇóÇ ÛÇß³ï³Ï»É: ê³ Ï»ó»³É ³Ùëª Íݳõ ½Î³ñ¹áë: (Øáíë¿ë Êáñ»Ý³óÇ, 1-ÇÝ, ĺ) 1

³Ûëï»Õª ó·³íáñ»É ÇÙ³ëïáí ï³ÉÇë, ¹»ÙùÇó »ñ¨áõÙ ¿ñ 10 Éáõ»³É-Éë»Éáí Ç Ý³Ë¹ÇñÝ ³Ýáñáß ¹»ñµ³ÛÇ 3 ·áñͳÍí³Íó ¿ µ³Ûó ÇÙ³ëïáí Ñ»ï Ýå³ï³ÏÇ ÇÙ³ëïáí 4 11 ѳõ³Ý»³É »Ù-ѳÙá½í³Í »Ù ½µé³Ùµ ³Í»É-Ó»éùÁ ·ó»É 5 12 »ÝÃ³Ï³Ý ¹ñí³Í ¿ ë»é³Ï³Ý ÑáÉáíáí ³é ÛáÛÅ ó³ÝϳϳÝÇ ÙáÉ»·Ýáõû³ÝݳÝáñáß ¹»ñµ³ÛÇ ·áñÍÇ³Ï³Ý ÑáÉáíÇ ÙáÉ»·ÇÝ ó³ÝÏáõÃÛ³Ý (ÏñùÇ) å³ï׳éáí 13 Ùáï, áñÁ ѳ½í³¹»å ÏÇñ³éáõÃÛáõÝ ¿ ³ÛëÇÝùݪ ß³Ùµßáõû³Ùµ í³é»³É ¿ñ 6 ³Ûëï»Õª ÇÝùÝ ¹»ñ³Ýí³Ý ÇÙ³ëïáíª Çñ Ùáï Ç µ³ÝëÝ, áñ ½Ýٳݿ-ïé÷³Ýùáí ëÇñ³Ñ³ñí»É 7 ë»é³Ï³Ýáí ³í»É³¹ñáõÃÛáõÝ ¿ ¿ñ ³ÛÝ ½ñáõÛóÝ»ñÇÝ, áñ Ýñ³ Ù³ëÇÝ (å³ïÙáõÙ ¿ÇÝ) 8 14 Ç µ³½áõÙ ³Ý·³Ù »ñè»Ïáõû³Ý áñå¿ë Ç ï»ëáõÃÇõÝ-ÇÝãå»ë ï»ëÝ»ÉÇë ÉÇÝ»ñ 15 Ññ»ßï³Ï³·Ý³óáõû³ÝÝ ÉÇÝ»É-»ñµ å³ï·³Ù³³Ûëï»Õª ½ÇÝíáñ ÇÙ³ëïáí 16 íáñÝ»ñÁ ß³ï ³Ý·³Ù ·Ý³óÇÝ »Ï³Ý ³Ûëï»Õª ϳݷݻóÝáõÙ ¿ 9 17 »ÝÃ³Ï³Ý ¹ñí³Í ¿ ë»é³Ï³Ý ÑáÉáíáí ÇÙÝ-ÇÝã-áñ, ÙÇ 18 ³ÝóÛ³É ¹»ñµ³ÛÇ Ùáïª ¹»ÙùÝ ¿ñ óáõÛó ³Ûëï»Õª ³ñÓ³Ý ÇÙ³ëïáí 2

114


¸²ê øê²ÜºðÎàôºðàð¸ êî²ò²Î²Ü ¸ºð²ÜàôÜÜºð ¢ 128. êï³ó³Ï³Ý ¹»ñ³ÝáõÝÝ»ñÝ »Ýª ÇÙ, ùá (ùáÛ), Ù»ñ, Ó»ñ, Çõñ, áñáÝù ³é³ç³ó»É »Ý ³ÝÓÝ³Ï³Ý ¹»ñ³ÝáõÝÝ»ñÇ ë»é³Ï³Ý ÑáÉáí³Ó¨»ñÇó ¨ ÑáÉáííáõÙ »Ý ï³ñµ»ñ Ó¨áíª ³ñï³ùÇÝ Ã»ùÙ³Ý à å³ñ½ ÑáÉáíٳٵ. »½³ÏÇ ïñ³Ï³ÝáõÙ ëï³ÝáõÙ »Ý áõÙ, ÇëÏ »½³ÏÇ µ³ó³é³Ï³ÝáõÙª ¿ ÑáÉáí³Ï»ñï Ù³ëÝÇÏÝ»ñÁ: Ü»ñ·á۳ϳÝÇ ÇÙ³ëïÝ ³ñï³Ñ³ÛïíáõÙ ¿ ÁݹѳÝáõñ Ó¨áíª Ç(Û) ݳ˹ñáí, »½³ÏÇ ïñ³Ï³Ý ¨ Ñá·Ý³ÏÇ Ñ³Ûó³Ï³Ý ÑáÉáíÝ»ñáí. º½³ÏÇ àô. Ð. ê. î. ´. ¶.

ÇÙ (½)ÇÙ, ÇÙáÛ ÇÙáõÙ ÛÇÙÙ¿ ÇÙáí

ùá, (½)ùá, ùáÛ, ùáõÙ, Ç ùáõÙ¿, ùáí,

ùáÛ (½)ùáÛ ùáÛáÛ ùáÛáõÙ(ùáÛáÛ) Ç ùáÛáÛ ùáÛáí

Ù»ñ (½)Ù»ñ Ù»ñáÛ Ù»ñáõÙ Ç Ù»ñÙ¿ Ù»ñáí

Ó»ñ (½)Ó»ñ Ó»ñáÛ Ó»ñáõÙ Ç Ó»ñÙ¿ Ó»ñáí

Çõñ (½)Çõñ ÇõñáÛ ÇõñáõÙ ÛÇõñÙ¿ Çõñáí

Ðá·Ý³ÏÇ àô. Ð. ê. î. ´. ¶.

ÇÙù (½)ÇÙë ÇÙáó ÇÙáó ÛÇÙáó ÇÙáíù

ùáÛù (½)ùáÛë ùáó, ùáó, Ç ùáó, ùáíù,

ùáÛáó ùáÛáó Ç ùáÛáó ùáÛáíù

Ù»ñù (½)Ù»ñë Ù»ñáó Ù»ñáó Ç Ù»ñáó Ù»ñáíù

Ó»ñù (½)Ó»ñë Ó»ñáó Ó»ñáó Ç Ó»ñáó Ó»ñáíù

Çõñù (½)Çõñë Çõñáó Çõñáó ÛÇõñáó Çõñáíù

¢ 129. êï³ó³Ï³Ý ¹»ñ³ÝáõÝÝ»ñÁ ·áñͳÍíáõÙ »Ý ·á۳ϳÝÝ»ñÇ Ñ»ï ¨° ݳ˳¹³ë, ¨° »ï³¹³ëª ëáíáñ³µ³ñ ÑáÉáíáí áõ Ãíáí ѳٳӳÛÝ»Éáí Ýñ³Ýó, µ³óÇ Ñá·Ý³ÏÇ áõÕÕ³Ï³Ý ¨ ѳÛó³Ï³Ý, Ù³ë³Ùµ ¿É ·áñÍÇ³Ï³Ý ÑáÉáíÝ»ñÇó, áñï»Õ ¹ñíáõÙ »Ý »½³ÏÇ Ãíáí: ÐáÉáíÙ³Ý ûñÇÝ³Ï º½³ÏÇ àô. ÇÙ ïáõÝ

Ðá·Ý³ÏÇ

º½³ÏÇ

Ðá·Ý³ÏÇ

ÇÙ ïáõÝù

ïáõÝ ÇÙ

ïáõÝù ÇÙ 115


Ð. ê. î. ´. ¶.

½ÇÙ ïáõÝ ÇÙáÛ ï³Ý ÇÙáõÙ ï³Ý ÛÇÙÙ¿ ï³Ý¿ ÇÙáí ï³Ùµ

½ÇÙ ïáõÝë ÇÙáó ï³Ýó ÇÙáó ï³Ýó ÛÇÙáó ï³Ýó ÇÙáíù ï³Ùµù

½ïáõÝ ÇÙ ï³Ý ÇÙáÛ ï³Ý ÇÙáõÙ Ç ï³Ý¿ ÇÙÙ¿ ï³Ùµ ÇÙáí

½ïáõÝë ÇÙ ï³Ýó ÇÙáó ï³Ýó ÇÙáó Ç ï³Ýó ÇÙáó ï³Ùµù ÇÙáíù

̳ÝáÃáõÃÛáõÝ. øá (øáÛ) ëï³ó³Ï³Ý ¹»ñ³ÝáõÝÁ ݳ˳¹³ë ·áñͳÍí»ÉÇë ëáíáñ³µ³ñ ÑáÉáííáõÙ ¿ ùáÛ, ÇëÏ »ï³¹³ëª ùá ÑÇÙù»ñáíª ùáÛáÛ ï³Ý, ùáÛáõÙ ï³Ý, ï³Ý ùáÛ, ï³Ý ùáõÙ ¨ ³ÛÉÝ: ì³ñÅáõÃÛáõÝ 105. ³ñ·Ù³Ý»É, áñáᯐ ëï³ó³Ï³Ý ¹»ñ³ÝáõÝÝ»ñÇ ÑáÉáíÝ áõ ÃÇíÁª »½³ÏÇÝ ¹³ñÓÝ»Éáí Ñá·Ý³ÏÇ, ÇëÏ Ñá·Ý³ÏÇݪ »½³ÏÇ: ºõ ³é³ù¿ñ ÛÇõñÙ¿ ÝÙ³ å³ï³ñ³·ë ѳßïáõû³Ý: ¼·³õ³éÝ ¨ ½ÍáíÝ ³Ýáõ³Ý¿ Çõñáí ³Ýáõ³ÙµÝ: àñáÝ¿ ÑáíÇõ ½Ñ³Ý¹»ñÓë Çõñ: ÐáÕ áïÇó ÇÙáó ç³Ý³Û ÉÇÝ»É: ºõ Ù³½ ÙÇ Ç ·ÉËáÛ Ó»ñÙ¿ áã ÏáñÇó¿: àñ ¿ Ç ï¿ñáõû³Ý ùáõÙ: ¼·Çñ áÕçáõÝÇ ùáÛáÛ ï»ëÇ: ºõ Ï»ñ³Ïñ»ë ½³Ù»Ý»ë»³Ý ϳÙáíù ùáíù: гݳ峽 ï»ë³Ý»Ý ½»ñ»ëë Ñûñ ÇÙáÛ: ÆÙáíù ³Ï³Ýçûù Éáõ³Û Ç ¶Ý»É³Û: àã ÁݹáõÝÇÙ Ç ï³Ý¿ ùáõÙÙ¿ ½áõ³ñ³Ïë, ¨ áã Ç ÑûïÇó ùáó Ýá˳½ë: Ú³ß˳ñÑÇ Ó»ñáõÙ ÷³é³õáñ»ó³Ý: ì³ñÅáõÃÛáõÝ 106. ³ñ·Ù³Ý»É, ÷³Ï³·Í»ñÇ Ù»ç ³éÝí³Í ëï³ó³Ï³Ý ¹»ñ³ÝáõÝÝ»ñÁ ¹Ý»É ѳٳå³ï³ëË³Ý ÑáÉáíáí áõ Ãíáí: ²Ù»Ý³ÛÝ Ù³ñ¹ ½ë»ñÙÝ í³ëï³Ïáó (Çõñù) ÅáÕáí¿: Æ Ó³ÛÝ¿ áñáï³ÉáÛ (ùá) ë³ñëÇó»Ý: ÆÝùÝ (Çõñù) Ó»éûùÝ Éáõ³Ý³Ûñ ½³Ù»Ý»ë»³Ý: (Ò»ñ) ËáñÑñ¹Çõ ·áñÍ»Ý ½³ÛÝ ³Ýûñ¿Ýáõû³Ý ã³ñÇë Ù³ñ½å³ÝÝ ¨ Ùá·å»ïÝ: гõ³ù¿ ½áñ¹Çë (Çõñ) ¨ ½ÃáéáõÝë: ÆëÏ ³ß˳ñÑë (Ù»ñ) ÏáãÇ Û³ÝáõÝ Ý³ËÝõáÛÝ (Ù»ñ) гÛϳ۪ гÛù: Ò·»³° Ó»é³Ùµ (ùá) ½·³õ³½³Ý¹ (ùá) Ç í»ñ³Û ·»ïáÛÝ: î³Ûñ Ññ³Ù³Ý ì³ë³Ï³Û (Çõñ) ½ûñ³í³ñÇÝ ½ûñ ÅáÕáí»É: (Æõñù) Ó»éûù Ëáñï³Ï»³ó ½Ñ³ëï³ïáõÝ ÏÝÇù Ù³ï³ÝõáÛÝ: ì³ñÅáõÃÛáõÝ 107. ÐáÉáí»É Ñ»ï¨Û³É ϳå³ÏóáõÃÛáõÝÝ»ñÁ: øáÛñ ÇÙ, Ù»ñ ·ÇõÕ, ùá Ññ³Ù³Ý, ѳÛñ Ó»ñ, »Õµ³Ûñ Çõñ: ì³ñÅáõÃÛáõÝ 108. ³ñ·Ù³Ý»É ·ñ³µ³ñ, ·á۳ϳÝÝ»ñÇ Ñ»ï ·áñͳÍí³Í ¹»ñ³ÝáõÝÝ»ñÁ ¹Ý»É ݳ˳¹³ë ϳ٠»ï³¹³ëª ѳٳӳÛÝ»óÝ»Éáí ÑáÉáíáí áõ Ãíáí Áëï Ýßí³Í ϳÝáÝÝ»ñÇ: 116


Âáó÷áõÙ ¿ñ Çñ áïù»ñÇ ÷áßÇÝ: ³·³íáñÁ Ññ³Ù³Û»ó Çñ ½áñ³í³ñÇÝ: øá Ó»éùáí Ï·ñ»ë ³Û¹: Æñ ϳÙùáí Çß˳ÝáõÃÛáõÝÁ ÃáÕÝáõÙ ¿ ѳÛáó ݳ˳ñ³ñÝ»ñÇÝ: ¶ÝáõÙ ¿ гÛáó »ñÏÇñÁ Çñ áñ¹ÇÝ»ñáí ¨ ÃáéÝ»ñáí ѳݹ»ñÓ: Ò»ñ Ëáëù»ñáí ÃßݳÙáõÃÛáõÝ »ù ·ñ·éáõÙ: ¶ñÇ°ñ Ù»ñ ³½·Ç å³ïÙáõÃÛáõÝÁ: ²Ñ³ Ùáï»ÝáõÙ ¿ Ó»ñ ÷ñÏáõÃÛ³Ý Å³Ù³Ý³ÏÁ: Ø»ñ Ó³ÛÝÇó ׳ݳãáõÙ »Ý Ù»½: ²Ù»Ý ÇÝã ÏÉÇÝÇ ùá ϳÙùÇ Ñ³Ù³Ó³ÛÝ (Áëï): ´³½áõÙ ³½·»ñ »Ý ³åñáõÙ Ù»ñ »ñÏñáõÙ: Ø»ñ ³Û·ÇÝ»ñÝ ³é³ï µ»ñù Ïï³Ý: öàʲ¸²ðÒ ¸ºð²ÜàôÜÜºð ¢ 130. öá˳¹³ñÓ ¹»ñ³ÝáõÝÝ»ñÝ »Ýª ÙÇÙ»³Ýó, Çñ»ñ³ó, áñáÝù ÑáÉáííáõÙ »Ý ³Ýí³Ý³Ï³Ý ÑáÉáíٳٵª ³ ÑáÉáíÇãáí, Áëï áñáõÙ ÙdzÛÝ Ñá·Ý³ÏÇ Ãíáí ¨ ãáõÝ»Ý áõÕÕ³Ï³Ý ÑáÉáí³Ó¨: àô. Ð. ê. î. ´. ¶.

(½)ÙÇÙ»³Ýë ÙÇÙ»³Ýó ÙÇÙ»³Ýó Ç ÙÇÙ»³Ýó ÙÇÙ»³Ùµù

(½)Çñ»³ñë Çñ»ñ³ó Çñ»ñ³ó ÛÇñ»ñ³ó Çñ»ñ³õù(ûù)

ì³ñÅáõÃÛáõÝ 109. ³ñ·Ù³Ý»É, áñáᯐ ÷á˳¹³ñÓ ¹»ñ³ÝáõÝÝ»ñÇ ÑáÉáíÁ: ÎáñÇõÝù ³éÇõÍáõ ÉùÇÝ ½ÙÇÙ»³Ýë: ¼Ç³±ñ¹ Çó»Ý ÃßݳÙÇù ÙÇÙ»³Ýó àñÙǽ¹Ý ¨ ²ñÑÙÝÝ: ºñÏáõ ѳϳé³Ïù Çñ»ñ³óª ÙÇÙ»³Ýó ͳËÇãù »Ý: ¶³½³Ý³ó»³É ½ûñáõû³Ùµ ÛÇñ»³ñë Û³ñӳϿÇÝ: ²Ý¹ å³ï³Ñ»óÇÝ ÙÇÙ»³Ýó »Õç»ñáõù ¨ ï»ëÇÝ ½»ñ»ëë Çõñ»³Ýó: Ø»ÏÝ»ó³Ý Ç ÙÇÙ»³Ýó ³éݳÏÇÝÝ ¨ ÏáÛëÝ: àñ Áݹ ÙÇÙ»³Ýë ÏéáõÇÝ, ¨ ÙÇÙ»³Ýó ѳϳé³Ï »Ý: ܳ ¨ ³½³ï³ÏáÛïÝ, ˳éݳ׳ճÝ× ³ÙµáËÇõÝ Ñ³Ý¹»ñÓ, ½ÙÇÙ»³Ùµù ¹Ç½³Ý¿ÇÝ Ç ÙÇÙ»³Ýó í»ñ³Û: ºõ Ññ³Å³ñ»ó³ù Ç ÙÇÙ»³Ýó ¨ »É³ù Ç Ý³õÝ: ì³ñÅáõÃÛáõÝ 110. ³ñ·Ù³Ý»É ·ñ³µ³ñ: гÛñÝ áõ áñ¹ÇÝ µ³Å³Ýí»óÇÝ ÙÇÙÛ³ÝóÇó: ØËÇóñáõÙ ¿ÇÝ ÙÇÙÛ³Ýó ¨ ³ëáõÙ: àÕçáõÛÝ ¿ÇÝ ï³ÉÇë ÙÇÙÛ³Ýó: âϳñáÕ³ó³í Ýñ³Ýó Çñ³ñÇó µ³Å³Ý»É: гñ·áõÙ ¨ ëÇñáõÙ ¿ÇÝ Çñ³ñ: Ðå³ñï³ÝáõÙ ¨ áõñ³Ë³ÝáõÙ ¿ÇÝ ÙÇÙÛ³Ýóáí: Üñ³Ýù Çñ³ñ ÝÙ³Ý ã»Ý: ÊÉáõÙ ¿ÇÝ ³í³ñÁ Çñ³ñ Ó»éùÇó: æ³ÝáõÙ ¿ÇÝ ïÇñ»É ÙÇÙÛ³Ýó íñ³ (Ç í»ñ³Û): ¸»ëå³ÝÝ»ñ ¿ÇÝ ³é³ùáõÙ ÙÇÙÛ³Ýó Ùáï: 117


Ú³Õ³·ë Þ³ÙÇñ³Ù³Û, ÿ ¿°ñ ³Õ³·³õ Ïáïáñ»³ó ½áñ¹Çë Çõñ, ¨ ÿ á°ñå¿ë ÷³Ëëï³Ï³Ý ÉÇÝÇ Ç ¼ñ³¹³ßï¿ Ùá·¿ Ç Ð³Ûë, ¨ Ù»é³ÝÇ Ç ÜÇÝáõ³ë³Û áñ¹õáÛ ÇõñÙ¿: 1

ê³ Ñ³Ý³å³½ Û³Ù³éݳÛÇÝëÝ Ç Ë³Õ³ÉÝ ÇõñáõÙ Ç ÏáÕÙ³Ýë ÑÇõëÇëáÛ Ç 2 ù³Õ³ùÝ ³Ù³ñ³ëï³ÝÇ ½áñ ßÇÝ»³ó Ç Ð³Ûëª ÏáÕÙݳå»ï ¨ í»ñ³Ï³óáõ ²ëáñ»ëï³ÝÇ ¨ ÜÇÝáõ¿Ç ÃáÕáõ ½¼ñ³¹³ßï Ùá·ª ݳѳå»ï سñ³ó: ºõ ½³Ûë 3 ³Ûëå¿ë µ³½áõ٠ųٳݳÏë ϳñ·»³É Þ³ÙÇñ³Ù³Ûª ³Ù»Ý¨ÇÝ Ñ³õ³ï³Û 4 ÝÙ³ Û³ñ¹³ñ»É ½Çõñ Çß˳ÝáõÃÇõÝÝ: ºõ µ³½áõÙ ³Ý·³Ù ۳ݹÇٳݻ³É Ûáñ¹õáó Çõñáó í³ëÝ ë³ëïÇÏ ¨ í³õ³ß åáéÝÏ³Ï³Ý µ³ñáõó Çõñáóª Ïáïáñ¿ ½³Ù»Ý»ë»³Ý, ¨ ³åñÇ Ïñïë»ñ³·áÛÝÝ ÙdzÛÝ, áñ ¿ ÜÇÝáõ³ë: ´³ñ»Ï³Ù³ó ¨ Ñáٳݻ³ó Çõñáó å³ñ·¨»Éáí ½³Ù»5 ݳÛÝ Çß˳ÝáõÃÇõÝ ¨ ½·³ÝÓëª áã ÇÝã í³ëÝ áñ¹õáó Çõñáó ÷áÛà ۳ÝÓÇÝ áõÝ¿ñ : ø³Ý½Ç ¨ ³ÛñÝ Ýáñ³ ÜÇÝáë áã, áñå¿ë ³ëÇ, Ù»é»³É Ã³Õ»ó³õ Ç Ýٳݿ Ç ÜÇÝáõ¿ Û³ñùáõÝÇëÝ, ³ÛÉ ÇÙ³ó»³É ½³Ëï³ë¿ñ µ³ñë Ýáñ³ ¨ ½ã³ñ³ë¿ñ, ÃáÕ»³É ½Ã³·³õáñáõÃÇõÝݪ ÷³Ëëï³Ï³Ý ³Ýϳݿñ Ç Îñ»ï¿: ÆëÏ Ç Ñ³ë³Ï ¨ Ç ÙÇïë Ñ³ë»³É áñ¹õáó Ýáñ³ª ÛÇß»óáõó³Ý»Ý ÝÙ³ ½³Ûë ³Ù»Ý³ÛÝ, ϳñÍ»Éáí ó³Íáõó³Ý»É ½Ý³ Ç ¹Çõ³Ï³Ý å³ÏßáïáõûݿÝ, ¨ ³õ³Ý¹»É ½Çß˳ÝáõÃÇõÝÝ ¨ ½·³ÝÓëª áñ¹õáó Çõñáó: Àݹ áñ ³é³õ»É ½³Ûñ³·Ý»³Éª ë³ï³Ï¿ ½³Ù»Ý»ë»³Ý. ¨ ÙÝ³Û ÙdzÛÝ, áñå¿ë í»ñ³·áÛÝÝ ³ë³ó³ù, ÜÇÝáõ³ë: ÆëÏ Ç ÉÇÝ»É ë˳ɳݳó ÇÝã ¼ñ³¹³ßïÇ ³é ïÇÏÇÝÝ, ¨ ѳϳé³Ïáõû³Ý 6 Ç Ý»ñùë ³ÝÏ³Ý»É , å³ï»ñ³½Ù Ç í»ñ³Û Ýáñ³ Û³ñáõó³Ý¿ Þ³ÙÇñ³Ù, ù³Ý½Ç µéÝ³Ý³É Ç í»ñ³Û ³Ù»Ý³ÛÝÇ ËáñÑ¿ñ Ù³ñÝ: ºõ Ç ë³ëïÏ³Ý³É å³ï»ñ³½ÙÇݪ ÷³Ëëï³Ï³Ý ÉÇÝÇ Þ³ÙÇñ³Ù Û»ñ»ë³ó ¼ñ³¹³ßïÇ Ç Ð³Ûë: ²ëï Å³Ù³Ý³Ï íñ¿ÅËݹñáõû³Ý å³ï»Ñ ·ï»³É ÜÇÝáõ³ë³Ûª ëå³Ý³Ý¿ ½Ù³ÛñÝ ¨ ÇÝùÝ Ã³·³õáñ¿ Ç í»ñ³Û ²ëáñ»ëï³ÝÇ ¨ ÜÇÝáõ¿Ç: ²Ñ³ ³ë³ó³ù ¨ Û³Õ³·ë Ù³Ñáõ³ÝÝ Þ³ÙÇñ³Ù³Û, ÿ áõëïÇ° ¨ á°ñå¿ë: (Øáíë¿ë Êáñ»Ý³óÇ, 1-ÇÝ, ľ) 1

³Ù»Ý ³Ù³é, ³Ù³éÝ»ñÁ ³Ù³é³Ýáó³ÛÇÝ 3 ³Ûëï»Õª ϳñ·³íáñ»Éáí 4 ³Ûëï»Õª í³ñ»É, ջϳí³ñ»É 5 ÷áÛà ۳ÝÓÇÝ áõÝ»É-Ñá· ï³Ý»É 2

118

6

ÇëÏ Ç ÉÇÝ»É ë˳ɳݳó ÇÝã ¼ñ³¹³ßïÇ ³é ïÇÏÇÝÝ, ¨ ѳϳé³Ïáõû³Ý Ç Ý»ñùë ³ÝϳݻÉ-ÇëÏ »ñµ ¼ñ³¹³ßïÁ ïÇÏÝáç ¹»Ù ÙÇ ë˳ɳÝù ·áñÍ»ó, ¨ Ù»çï»ÕÁ ѳϳé³ÏáõÃÛáõÝ ÁÝϳí


¸²ê øê²Üºðºøºðàð¸ вðò²Î²Ü-в𲴺ð²Î²Ü ¸ºð²ÜàôÜÜºð ¢ 131. гñó³Ï³Ý ¹»ñ³ÝáõÝÝ»ñÝ »Ýª á±, á±í, ½Ç±, ½Ç±Ýã, ù³ÝDZ, á±ñ, á±ñå¿ë, á±ñã³÷, áñù³±Ý, »±ñµ, ÇÝãåÇëDZ, á±õñ, Ûá± (=á±õñ), áõëïDZ (=áñï»ÕDZó), á±ñåÇëÇ: гñ³µ»ñ³Ï³Ý ¹»ñ³ÝáõÝÝ»ñÁ ÝáõÛÝ ³Ûë ¹»ñ³ÝáõÝÝ»ñÝ »Ý ³é³Ýó ѳñó³Ï³ÝÇ: гñó³Ï³Ý-ѳñ³µ»ñ³Ï³Ý ¹»ñ³ÝáõÝÝ»ñÇó ÑáÉáííáõÙ »Ý ÙdzÛÝ á±, á±í, ½Ç±, ½Ç±Ýã, á±ñ, ù³ÝDZ, Áëï áñáõÙ á±, á±í, ½Ç±, ½Ç±Ýã ¹»ñ³ÝáõÝÝ»ñÁ ÑáÉáííáõÙ »Ý ¹»ñ³Ýí³Ý³Ï³Ý, ÇëÏ á±ñ, ù³ÝDZ ¹»ñ³ÝáõÝÝ»ñÁª ³Ýí³Ý³Ï³Ý ÑáÉáíٳٵ: à±ñ-Á ÑáÉáííáõÙ ¿ á ÑáÉáíÇãáí, »½³ÏÇ ïñ³Ï³ÝáõÙ ëï³Ý³Éáí áõÙ, µ³ó³é³Ï³ÝáõÙª ¿ ÑáÉáí³Ï»ñï Ù³ëÝÇÏÝ»ñÁ, ÇëÏ ù³ÝDZ-ݪ à-² ˳éÝ ÑáÉáíٳٵ:

àõ. Ð. ê. î. ´. ¶.

º½³ÏÇ

Ðá·Ý³ÏÇ

º½³ÏÇ

á±, á±í ½á±, ½á±í á±Ûñ á±õÙ ÛáõÙ¿± -

á±Ûù ½á±Ûë á±Ûó á±Ûó Ûá±Ûó -

½Ç±, ½Ç±Ý㠽DZ, ½Ç±Ýã ¿±ñ DZÙ, ÑDZÙ, ¿ñá±õÙ ÛÇÙ¿±, ³é ÇÙ¿±, ½Ù¿± DZõ

à±, á±í ¹»ñ³ÝáõÝÝ»ñÁ »½³ÏÇ µ³ó³é³Ï³Ýáõ٠ѳݹÇåáõÙ »Ý ݳ¨ ÛáõÙÙ¿± Ó¨áí, ÇëÏ ·áñÍÇ³Ï³Ý ÑáÉáíáõÙ Ýñ³Ýó å³Ï³ë³Í Ó¨»ñÇ ÷á˳ñ»Ý ·áñͳÍíáõÙ »Ý á±ñ ¹»ñ³Ýí³Ý ѳٳå³ï³ëË³Ý Ó¨»ñÁª áñá±í, áñá±íù: ¼Ç±, ½Ç±Ýã ¹»ñ³ÝáõÝÝ»ñÇ ½-Ý Ý³Ë¹Çñ ¿, áñÁ å³Ñå³ÝíáõÙ ¿ µ³ó³é³Ï³Ý ÑáÉáíáõÙ, áñï»Õ ѳݹ»ë ¿ ·³ÉÇë ݳ¨ ³é ݳ˹ÇñÁ: ¼Ç±, ½Ç±Ýã, ¿±ñ, DZÙ, ÑDZÙ, ¿ñá±õÙ, ÛÇÙ¿±, ³é ÇÙ¿±, ½Ù¿± Ý߳ݳÏáõÙ »Ý DZÝã, ÇÝãá±õ, ÇÝãá±õ ѳٳñ, ÇÝãDZó, ÇÝãå»±ë: ²Ûë ÇÙ³ëïÝ»ñáí ·áñͳÍíáõÙ »Ý ݳ¨ Áݹ¿±ñ, í³ëÝ ¿±ñ, ¿±ñ ³Õ³·³õ, ½Ç³±ñ¹ ѳñó³Ï³Ý µ³é»ñÁ: º½³ÏÇ àô. Ð. ê. î. ´. ¶.

á±ñ ½á±ñ áñá±Û áñá±õÙ ÛáñÙ¿± áñá±í

Ðá·Ý³ÏÇ

º½³ÏÇ

á±ñù ½á±ñë áñá±ó áñá±ó Ûáñá±ó áñá±íù

ù³ÝDZ ½ù³ÝDZ ù³Ýõá±Û ϳ٠ù³Ýá±Û ù³Ýõá±Û ϳ٠ù³Ýá±Û Ç ù³Ýõá±Û Ï³Ù Ç ù³Ýá±Û ù³Ý»³±õ ϳ٠ù³Ýá±í

Ðá·Ý³ÏÇ ù³ÝDZù ½ù³ÝDZë ù³Ý»³±ó ù³Ý»³±ó Ç ù³Ý»³±ó ù³Ý»³±õù (ù³Ý»û±ù) 119


¢ 132. гñó³Ï³Ý-ѳñ³µ»ñ³Ï³Ý ¹»ñ³ÝáõÝÝ»ñÇó ·á۳ϳÝÇ Ñ»ï ·áñͳÍíáõÙ »Ýª ½Ç±Ýã, ù³ÝDZ, á±ñ, á±ñã³÷, á±ñå¿ë, áñù³±Ý, ÇÝãåÇëDZ, áñáÝù ÉÇÝáõÙ »Ý ÙdzÛÝ Ý³Ë³¹³ë: à±ñ ¹»ñ³ÝáõÝÁ ÑáÉáíáí áõ Ãíáí ëáíáñ³µ³ñ ѳٳӳÛÝáõÙ ¿ Çñ Éñ³óÛ³ÉÇÝ, µ³óÇ Ñá·Ý³ÏÇ áõÕÕ³Ï³Ý ¨ ѳÛó³Ï³Ý ÑáÉáíÝ»ñÇó, ÇëÏ ÙÛáõë ѳñó³Ï³Ý-ѳñ³µ»ñ³Ï³Ý ¹»ñ³ÝáõÝÝ»ñÝ ÁݹѳÝñ³å»ë ã»Ý ѳٳӳÛÝáõÙ. ûñÇݳÏÝ»ñª ÚáñáõÙ ï»Õõáç ¨ ÇÝùÝ ÇëÏ ³ñųÝÇ »Õ¨ ³éÝáõÉ ½Ï³ï³ñ»³É ݳѳï³ÏáõÃÇõÝÝ (ºÕÇß¿, ¿ç 118): ¼áñá±ó íϳÛÇó ³ë»ë (²·., Æ, 223): à±ñ ó³õù ãå³ß³ñÇó»Ý ½á·Çë Ýáó³ (ÂáéÝ., ², ¿ç 102): î»ë¿ù áñåÇëÇ ·ñáí ·ñ»óÇ ³é Ó»½ ÇÙáí Ó»é³Ùµ (¶³Õ., ¼, 11) ¨ ³ÛÉÝ: ì³ñÅáõÃÛáõÝ 111. ³ñ·Ù³Ý»É, ³é³ÝÓݳóÝ»É Ñ³ñó³Ï³Ý ¨ ѳñ³µ»ñ³Ï³Ý ¹»ñ³ÝáõÝÝ»ñÁª áñáß»Éáí Ýñ³Ýó ÑáÉáíÝ áõ ÃÇíÁ: à±Ûñ »ë ¹áõ ¨ áõëïDZ ·³ë ϳ٠Ûá± »ñóë: à±í ¿ Ç ·³õÇÃë: à± ·Çï³ëó¿ ½ÇÝã ·áñÍÇó»Ùù: àõëïÇ ë³Ï³õ ÙÇ Ï³ëϳÍáïÝ ¿ñ, ³ÝïÇ ³Ý»ñÏÇõÕ Ñ³ëï³ï»ó³õ: ¼Ù¿± ¹³ñÓáõó³Ý»ë ½»ñ»ëë ùá Ç Ù¿Ýç: ÚáõÙÙ¿± ³éÝáõÝ ½Ñ³ñÏë: ºõ »Ã¿ ·³ÛÉ ¿ñ, ½·³éÝÝ ½àñÙǽ¹ ÑDZ٠Íݳݿñ: à±ñå¿ë ÁÝûéÝáõë: ²ñ³ñÇݪ áñå¿ë áõë³ÝÝ: àõñ »ëÝ »ñóÙ, ¹áõù áã ϳñ¿ù ·³É: à±õñ ³éÝ¿ñ ½Û³ßïÝ Ï³Ù Ç±õ: àñá±í Çß˳Ýáõû³Ùµ ³éÝ»ë ½³Û¹: ¼Ç± ËáñÑÇù Ç ÙÇïë Ó»ñ: ¼Ç±Ýã ¿ ³Ûë, ½áñ Éë»Ùë ½ù¿Ý: ¼ÇÝã Ëݹñ»ëó»ë, ï³ó ù»½: º±ñµ Ç ùÝáÛ ½³ñÃÇó»ë: à°ñù³Ý ¿ ½ûñáõÃÇõÝ ùá, ³ñ³°: Ðñ»ßï³Ïù »ñµ Éë»Ý ½³ÝáõÝ ³ëïáõÍáÛ, áõñ³Ë ÉÇÝÇÝ: ´³ßË»³ó, á°ñã³÷ ¨ ϳٻó³ÝÝ: ì³ñÅáõÃÛáõÝ 112. ³ñ·Ù³Ý»É ·ñ³µ³ñ: à±ñ ù³Õ³ùÇó »ë ·³ÉÇë: à±õÙ Ëáëù»ñáí »ù ¹³ ѳëï³ïáõÙ: ÆÝãá±õ ã³Ýë³óÇñ ÇÙ Ëáëù»ñÇÝ: à±í ¿ Ýñ³ ѳÛñÁ: àñï»ÕDZó »ë ׳ݳãáõÙ ÇÝÓ: àõÙDZó »Ý í³Ë»ÝáõÙ ùá áñ¹ÇÝ»ñÁ: à±õñ »Ý ·ÝáõÙ Ýñ³Ýù: ÆÝãá±õ ³Ûë ͳéÁ åïáõÕ ãÇ ï³ÉÇë: à±íù»ñ »Ý ³ñųÝÇ ³Û¹ Ù»Í å³ïíÇÝ: à±õÙ ¿ ϳٻÝáõÙ ³ñù³Ý ÷³é³íáñ»É, »Ã» áã ÇÝÓ: ÆÝãá±í åÇïÇ ÙËÇóñ»Ù ù»½: à±õÙ å³ïÏ»ñÝ ¿ ë³: ø³ÝDZ ï³ñáí Ù»Í »ë Ýñ³ÝÇó: ƱÝã »ë ËáñÑáõÙ Ýñ³ Ù³ëÇÝ: à±õÙ åÇïÇ ï³ë ³Û¹ ÁÝͳݻñÁ: Ú²ðÒ²ÎàôØÜ ²È²Ü²ò Æ Øº¼ ºô ä²ðîàôØÜ, ºô ÊܲØàôÂÆôÜ ²ðî²ÞÆêÆ Àܸ Üàê² ¼³Ûëáõ ųٳݳϳõ Ùdzµ³Ý»³É ²É³Ýù É»éݳϳÝûùÝ ³Ù»Ý³ÛÝÇõ, ÛÇÝ1 ù»³Ýë ³ñϳݻÉáí ¨ ½Ï¿ë ìñ³ó ³ß˳ñÑÇÝ, ٻͳõ ³ÙµáËÇõ ï³ñ³Í»³É Áݹ ³ß˳ñÑë Ù»ñ: ÄáÕáí¿ ¨ ²ñï³ß¿ë ½ÇõñáÛ ½ûñ³óÝ µ³½ÙáõÃÇõÝ, ¨ ÉÇÝÇ 120


å³ï»ñ³½Ù Ç Ù¿ç »ñÏñÇë »ñÏáóáõÝó ³½·³óÝ ù³ç³ó ¨ ³Õ»Õݳõáñ³ó: ê³2 ϳõ ÇÝã ï»ÕÇ ï³Û ³½·Ý ²É³Ý³ó, ¨ ·Ý³ó»³É ³Ýó³Ý¿ Áݹ ·»ïÝ Ù»Í Îáõñ, ¨ µ³Ý³ÏÇ ³é »½»ñµ ·»ïáÛÝ Ç ÑÇõëÇëáÛ. ¨ Ñ³ë»³É ²ñï³ßÇëÇ µ³Ý³ÏÇ Ç Ñ³ñ³õáÛ, ¨ ·»ïÝ Áݹ Ù¿ç Ýáó³: ´³Ûó ù³Ý½Ç ½áñ¹Ç ²É³Ý³ó ³ñù³ÛÇÝ Ó»ñµ³Ï³É ³ñ³ñ»³É ½ûñ³óÝ Ð³Ûáó ³Í»Ý ³é ²ñï³ß¿ë, ½Ë³Õ³ÕáõÃÇõÝ Ëݹñ¿ñ ³ñù³ÛÝ ²É³Ý³ó, ï³É ²ñï³ßÇëÇ ½Ç°Ýã ¨ Ëݹñ»ëó¿. ¨ »ñ¹ÙáõÝë ¨ ¹³ßÇÝë ³ë¿ñ ѳëï³ï»É ÙßïÝç»3 ݳõáñë, áñå¿ë ½Ç ÙÇ° ¨ë Ù³ÝÏáõÝù ²É³Ý³ó ³ëå³ï³Ï³õ ÑÇÝÇó »Éó»Ý Û³ß4 ˳ñÑÝ Ð³Ûáó: ºõ Ç ã³éÝáõÉ Û³ÝÓÝ ²ñï³ßÇëÇ ³é Ç ï³É ½å³ï³ÝÇÝ, ·³Û ùáÛñ å³ï³ÝõáÛÝ Û³÷Ý ·»ïáÛÝ Ç ¹³ñ³õ³Ý¹ ÙÇ Ù»Í, ¨ Ç Ó»éÝ Ã³ñ·Ù³Ýã³ó Ó³ÛÝ¿ Ç µ³Ý³ÏÝ ²ñï³ßÇëÇ. ø»½ ³ë»Ù, ³Ûñ ù³ç ²ñï³ß¿ë, àñ Û³Õûó»ñ ù³ç ³½·ÇÝ ²É³Ý³ó. º°Ï ѳõ³Ý»³°ó µ³ÝÇó ²ã³·»ÕáÛ ¹ëï»ñë ²É³Ý³óª î³É ½å³ï³Ýǹ. ¼Ç í³ëÝ ÙÇáÛ ùÇÝáõ áã ¿ ûñ¿Ý ¹Çõó³½³Ýóª ¼³ÛÉáó ¹Çõó³½³Ýó ½³ñÙÇó ´³éÝ³É ½Ï»Ý¹³ÝáõÃÇõÝ, γ٠ͳé³Û»óáõó³Ý»Éáí Æ ëïñϳó ϳñ·Ç å³Ñ»É. ºõ ÃßݳÙáõÃÇõÝ Û³õÇï»Ý³Ï³Ý Æ Ù¿ç »ñÏáóáõÝó ³½·³ó ù³ç³ó ѳëï³ï»É: ºõ Éáõ»³É ²ñï³ßÇëÇ ½³ÛëåÇëÇ ÇÙ³ëïáõÝ µ³Ýë, ·Ý³ó Û»½ñ ·»ïáÛÝ. ¨ ï»ë»³É ½ÏáÛëÝ ·»Õ»óÇÏ, ¨ Éáõ»³É Ç Ýٳݿ µ³Ýë ÇÙ³ëïáõû³Ý, ó³Ýϳó³õ ÏáõëÇÝ: ºõ Ïáã»ó»³É ½¹³Û»³ÏÝ Çõñ êÙµ³ï, Û³ÛïÝ¿ ÝÙ³ ½Ï³Ùë ëñïÇ ÇõñáÛ, ³éÝáõÉ ½ûñÇáñ¹Ý Ç ÏÝáõÃÇõÝ Çõñ, ¨ ¹³ßÇÝë ¨ áõËïë ѳëï³ï»É Áݹ ³½·Ç ù³ç³óÝ, ¨ ½å³ï³ÝÇÝ ³ñÓ³Ï»É Ç Ë³Õ³ÕáõÃÇõÝ: ºõ ѳ×áÛ Ãáõ»ó»³É êÙµ³ï³Û, ÛÕ¿ ³é ³ñù³ÛÝ ²É³Ý³óª ï³É ½ïÇÏÇÝ ûñÇáñ¹Ý ²É³Ý³ó ½ê³ÃÇÝÇÏ Ç ÏÝáõÃÇõÝ ²ñï³ßÇëÇ: ºõ ³ë¿ ³ñù³ÛÝ ²É³Ý³ó. 5 ºõ áõëïDZ ï³ó¿ ù³çÝ ²ñï³ß¿ë г½³ñë Ç Ñ³½³ñ³ó ¨ µÇõñë Ç µÇõñáõó 6 Àݹ ù³ç³½·õáÛ ÏáÛë ûñÇáñ¹Çë ²É³Ý³ó: ¼³Ûë ï»ÕÇ ³é³ëå»É³µ³Ý»Éáí íÇå³ë³ÝùÝ Û»ñ·»ÉÝ Çõñ»³Ýó ³ë»Ý. лͳõ ³ñÇ ³ñù³ÛÝ ²ñï³ß¿ë Ç ë»³õÝ ·»Õ»óÇÏ, ºõ ѳݻ³É ½áëÏ¿ûÕ ßÇϳ÷áÏ å³ñ³ÝÝ, ºõ ³Ýó»³É áñå¿ë ½³ñÍáõÇ ëñ³Ã¨ Áݹ ·»ïÝ, 121


ºõ Ó·»³É ½áëÏ¿ûÕ ßÇϳ÷áÏ å³ñ³ÝÝ, 7 ÀÝÏ¿ó Ç Ù¿çù ûñÇáñ¹ÇÝ ²É³Ý³ó. 8 ºõ ß³ï ó³õ»óáÛó ½Ù¿çù ÷³÷áõÏ ûñÇáñ¹ÇÝ, ²ñ³· ѳëáõó³Ý»Éáí Ç µ³Ý³ÏÝ Çõñ: àñ ¨ ×ßÙ³ñïáõû³Ùµ áõÝÇ ³Ûëå¿ë: ø³Ý½Ç å³ïáõ»³É ¿ ³é ²É³Ýë Ùáñà 9 ϳñÙÇñ, ɳÛù³ ß³ï ¨ áëÏÇ µ³½áõÙ ïáõ»³É Ç í³ñÓ³Ýë , ³éÝáõ ½ïÇÏÇÝ ûñÇáñ¹Ý ê³ÃÇÝÇÏ: ²Ûë ¿ áëÏ¿ûÕ ßÇϳ÷áÏ å³ñ³ÝÝ: ¸áÛÝå¿ë ½Ñ³ñë³Ý»³ó ³é³ëå»É»³É »ñ·»Ý, ³Ûëå¿ë ³ë»Éáí. 10 î»Õ áëÏÇ ï»Õ³Ûñ Ç ÷»ë³Ûáõû³ÝÝ ²ñï³ßÇëÇ. î»Õ³Ûñ Ù³ñ·³ñÇï Ç Ñ³ñëÝáõû³Ý ê³ÃÇÝϳÝÝ: ø³Ý½Ç ëáíáñáõÃÇõÝ ÇëÏ ¿ñ ó·³õáñ³óÝ Ù»ñáó, ÷»ë³Ûáõû³Ùµ Ç ¹áõéÝ 11 ï³×³ñÇÝ Ñ³ë³Ý»Éª ¹³Ñ»Ï³Ýë ׳å³Õ»É ǵñ¨ ½ÑÇõå³ï»³ÝÝ ÑéáíÙ³12 Û»óõáó. ë³å¿ë ¨ ó·áõÑ»³óÝ Û³é³·³ëïÇݪ Ù³ñ·³ñÇï: ²Ûë ¿ ×ßÙ³ñïáõÃÇõÝ µ³ÝÇóë: (Øáíë¿ë Êáñ»Ý³óÇ, 2-ñ¹, Ì) 1 ÛÇÝù»³Ýë ³ñϳݻÉáí-Çñ»Ýó ÏáÕÙÁ Ó·»Éáí 2 ï»ÕÇ ï³Û-ݳѳÝçáõÙ ¿ 3 ³ëå³ï³Ï³õ ÑÇÝÇó³í³½³Ï³ÛÇÝ Ñ³ñÓ³Ïٳٵ 4 ³é Ç ï³É-ï³Éáõ 5 áõëïDZ ï³ó¿-á±ñï»ÕÇó åÇïÇ ï³ 6 Áݹ... ûñÇáñ¹Çë-³Ûë ûñÇáñ¹Ç ÷á˳ñ»Ý

7 ÷Ë. Ç Ù¿çë 8 ÷Ë. ½Ù¿çë 9 ïáõ»³É Ç í³ñÓ³Ýë-í³ñÓ³Ýù ï³Éáí 10 ï»Õ áëÏÇ ï»Õ³Ûñ-áëÏÇ ³ÝÓñ¨ ¿ñ ï»ÕáõÙ 11 ÷»ë³Ûáõû³Ùµ Ç ¹áõéÝ ï³×³ñÇÝ Ñ³ë³Ý»É-ǵñ¨ ÷»ë³ª ¹³ÑÉÇ×Ç ¹áõéÁ ѳëÝ»ÉÇë 12 ë³å¿ë ¨ ó·áõÑ»³óÝ-ÝáõÛÝå»ë ¨ ó·áõÑÇÝ»ñÁ

¸²ê øê²Üâàðêºðà𸠲ÜàðàÞ ¸ºð²ÜàôÜÜºð ¢ 133. ²Ýáñáß ¹»ñ³ÝáõÝÝ»ñÝ »Ýª áÙÝ, áù, ÇÙÝ, ÇÝã, ³ÛÉ, ÙÇõë (Ù»õë): àÙÝ, áù ¹»ñ³ÝáõÝÝ»ñÁ ÑáÉáííáõÙ »Ý ˳éݪ ¹»ñ³Ýí³Ý³Ï³Ý-³Ýí³Ý³Ï³Ý, ÇÙÝ-Á ¨ ÇÝã-Áª ¹»ñ³Ýí³Ý³Ï³Ý, ³ÛÉ-Á ¨ ÙÇõë-Áª ³Ýí³Ý³Ï³Ý ÑáÉáíáõÙÝ»ñáí: ¢ 134. àÙÝ, áù

ÆÙÝ, ÇÝã

º½³ÏÇ àô. Ð. 122

áÙÝ (½)áÙÝ

Ðá·Ý³ÏÇ áù (½)áù

áÙ³Ýù (½)áÙ³Ýë

º½³ÏÇ ÇÙÝ ÇÝã (½)ÇÙÝ (½)ÇÝã


ê. î. ´. ¶.

áõñáõÙÝ áõÙ»ÙÝ ÛáõÙ»ÙÝ¿ áٳٵ

áõñáõù áõÙ»ù ÛáõÙ»ù¿ -

áÙ³Ýó áÙ³Ýó ÛáÙ³Ýó áٳٵù

ÇñÇù ÇÙÇù ÛÇÙ»ÙÝ¿ -

ÛÇÙ»ù¿ ÇõÇù

àù ¹»ñ³ÝáõÝÁ »½³ÏÇ ·áñÍÇ³Ï³Ý ÑáÉáí ãáõÝÇ. å³Ï³ëÁ Éñ³óíáõÙ ¿ áÙÝ ¹»ñ³Ýí³Ý ·áñÍÇ³Ï³Ý ÑáÉáí³Ó¨áíª áٳٵ: Ðá·Ý³ÏÇ ÃíáõÙ áÙÝ, áù ¹»ñ³ÝáõÝÝ»ñÁ ÑáÉáííáõÙ »Ý ÝáõÛÝ Ó¨áí: ÆÙÝ, ÇÝã ¹»ñ³ÝáõÝÝ»ñÁ Ñá·Ý³ÏÇ Ãíáí ã»Ý ÑáÉáííáõÙ: ¢ 135. àÙÝ, áù ¹»ñ³ÝáõÝÝ»ñÇ í»ñ³µ»ñÛ³É å»ïù ¿ ÇÙ³Ý³É Ñ»ï¨Û³ÉÁ. ³) ²ÝÏ³Ë ·áñͳÍí»ÉÇë Ý߳ݳÏáõÙ »Ý Ù³ñ¹, ÙÇ Ù³ñ¹, Ù»ÏÁ, ÇëÏ Ñá·Ý³ÏÇݪ áÙ³Ýù, ÙÇ ù³ÝÇëÁ. ûñÇݳϪ ²ë¿ áÙÝ (=Ù»ÏÁ, ÙÇ Ù³ñ¹) óݳ (ÔáõÏ., Ķ, 23): ºÃ¿ ½³ñÇõÝÝ áù (=Ù»ÏÁ) ÁÙåÇó¿ª ë³ï³ÏÇ (º½ÝÇÏ, 1-ÇÝ, ĺ): àõÙ»ÙÝ (=Ù»ÏÇÝ) »ï ÑÇÝ· ù³Ýù³ñ (سïÃ., ƺ, 15): ¼·áÛß É»°ñ, ÙÇ° áõÙ»ù (=áñ¨¿ Ù»ÏÇÝ) ³ëÇó»ë (سïÃ., À, 4): ö³éùÝ ÛáõÙ»ù¿± (=á±õÙ ÏáÕÙÇó) Û³çáÕ»³É ¿ÇÝ ÝÙ³ (º½ÝÇÏ, 2-ñ¹, ¶): ºõ áÙ³Ýù Û»ñÏáõ³ó³Ý (سïÃ., ÆÀ, 17): µ) àñå»ë áñáßÇã ·áñͳÍí»ÉÇë Ý߳ݳÏáõÙ »Ý ÙÇ, ÇëÏ Ñá·Ý³ÏÇ ·á۳ϳÝÇ Ñ»ïª ÙÇ ù³ÝÇ. ûñÇݳϪ ºõ áÙÝ »ñÇï³ë³ñ¹ (=ÙÇ »ñÇï³ë³ñ¹) ½Ñ»ï »ñóÛñ Ýáñ³ (سñÏ., ĸ, 51): Æ ÏÝáç¿ áõÙ»ÙÝ¿ (=ÙÇ ÏÝáçÇó) Íݳõ (ºÕÇß¿, ¿ç 26): ̳é³Û áù (=ÙÇ Í³é³) Çó¿ (ÂáéÝ., ´, ¿ç 435): Æ µéݳõáñ¿ áõÙ»ù¿ (=ÙÇ µéݳϳÉÇ ÏáÕÙÇó) íï³ñ³Ý¹Ç í³ñ»³É (ÂáéÝ., ², ¿ç 283): ºõ ϳݳÛù áÙ³Ýù (=ÙÇ ù³ÝÇ Ï³Ý³Ûù) áñ µÅßÏ»³É ¿ÇÝ Û³Ûëáó ã³ñ³ó ¨ Ç ÑÇõ³Ý¹áõû³Ýó (ÔáõÏ., À, 2): ·) àù ¹»ñ³ÝáõÝÁ ÑÇÙݳϳÝáõÙ ·áñͳÍíáõÙ ¿ ѳñó³Ï³Ý, ÅËï³Ï³Ý, û³Ï³Ý (å³ÛٳݳϳÝ), ÇëÏ áÙÝ-Áª ѳëï³ï³Ï³Ý ݳ˳¹³ëáõÃÛáõÝÝ»ñáõÙ. ûñÇݳϪ ¾ñ áÙÝ Ç í»ñ ù³Ý ½Ý³ ½ûñ³·áÛÝ ¨ ÷³é³õáñ³·áÛÝ (º½ÝÇÏ, 2ñ¹, ¶): ²é³ù¿ Ç ÏáÕÙÝ ÑÇõëÇëáÛ ½ÙÇ áÙÝ Ûáñ¹õáó Çõñáó ³é гÛÏ (Êáñ., 1-ÇÝ, IJ): ºÃ¿ áõï¿ñ áùª ãíݳë¿ñ (º½ÝÇÏ, 1-ÇÝ, ĺ): ºõ áã áù ï³Ûñ ÝÙ³ (ÔáõÏ., ĺ, 16): âÇù áù Ù³ñ¹ »Õ»³É Ç Ù³ñ¹Ï³Ý¿ (´áõ½., 5-ñ¹, ¾): ØDZÿ ¨ ½³ñ³Éǽ¿Ý ¨ë áù ϳñÇó¿ ³ë»É (º½ÝÇÏ, 1-ÇÝ, ƺ): ØÇ° áù ûï³ñ ѳÕáñ¹»ëó¿ ù»½ (²é³Ï., º, 17): ¢ 136. ÆÙÝ, ÇÝã ¹»ñ³ÝáõÝÝ»ñÇ í»ñ³µ»ñÛ³É å»ïù ¿ ÇÙ³Ý³É Ñ»ï¨Û³ÉÁ. ³) ²ÝÏ³Ë ·áñͳÍí»ÉÇë Ý߳ݳÏáõÙ »Ý µ³Ý, ÙÇ µ³Ý, áñ¨¿ µ³Ý. ûñÇݳϪ ºõ ÇÝã (=µ³Ý, áñ¨¿ µ³Ý) áã áõÝ¿ÇÝ áõï»É (سñÏ., À, 1): àã ÇÙÇù (=ÙÇ µ³ÝÇ) ³½¹Çó¿ ³ÛÝáõÑ»ï¨ (سïÃ., º, 13): âÇù ÇÝã (=áñ¨¿ µ³Ý) áñ µÝáõû³Ùµ ã³ñ ¿ (º½ÝÇÏ, 1-ÇÝ, ĺ): ø³Ý½Ç ¨ áã ³ñ³ñÇã ÇñÇù (=áñ¨¿ µ³ÝÇ) ¿ñ (º½ÝÇÏ, 2ñ¹, ¶): ¼Ç áñ ß³ñÅÇÝ ¨ ÷á÷áËǪ ã¿ ¿³Ï³Ý. ³ÛÉ Ï³Ù É»³É ÛáõÙ»ù¿ ¨ ÛÇÙ»ù¿ (=ÙÇ µ³ÝÇ ÏáÕÙÇó), ¨ ϳ٠ѳëï³ï»³É Ç ã·áÛ¿ (º½ÝÇÏ, 1-ÇÝ, ´): µ) àñå»ë áñáßÇã ·áñͳÍí»ÉÇë Ý߳ݳÏáõÙ »Ý ÙÇ, áñ¨¿, ÇÝã-áñ, ÙÇ ù³ÝÇ. 123


ûñÇݳϪ ºõ ½ûñáõÃÇõÝ ÇÙÝ Í³ÍáõÏ Ï³é³í³ñ (º½ÝÇÏ, 1-ÇÝ, ¶)=ºí (ϳ) ϳé³í³ñáÕ ÙÇ ·³ÕïÝÇ ½áñáõÃÛáõÝ: ¼Ç áã áù áõÝ¿ñ Ýß³Ý³Ï ÇÝã Û³ÛïÝÇ (=áñ¨¿ µ³ó³Ñ³Ûï ûñÇݳÏ) µ³ñ»ñ³ñ Ïáã»ÉáÛ ½²ëïáõ³Í (º½ÝÇÏ, 1-ÇÝ, ĸ): ºõ ³ñáõ»ëï³·¿ï ÙdzÛÝ ÝÇõÃáÛ ÇÙÇù (=ÇÝã-áñ ÝÛáõÃÇ) ½Ý³ ѳٳñÇóÇÝ (º½ÝÇÏ, 3-ñ¹, ľ): ²å³ »Ã¿ ǵñ Ç åÕÍáÛ ÇÙ»ù¿ ³ñ³ñ³Íáó (=ÇÝã-áñ åÇÕÍ ³ñ³ñ³ÍÇó) Ññ³Ù³Û¿ñ Ññ³Å³ñ»É (º½ÝÇÏ, 3-ñ¹, IJ): ·) Ð³×³Ë ÇÝã ¹»ñ³ÝáõÝÁ ·áñÍ ¿ ³ÍíáõÙ áñå»ë óñÙ³ï³ñ, ѳïϳå»ë ѳñó³Ï³Ý, ÅËï³Ï³Ý ¨ û³Ï³Ý (å³ÛٳݳϳÝ) ݳ˳¹³ëáõÃÛáõÝÝ»ñáõÙª ³ñï³Ñ³Ûï»Éáí ³ÝáñáßáõÃÛáõÝ Ï³Ù ë³ëïϳóÝ»Éáí, Ù»ÕÙ³óÝ»Éáí ËáëùÇ ÇÙ³ëïÁ: ²Ûë ¹»åùáõÙ ³ÛÝ ³ß˳ñѳµ³ñ ϳ٠ãÇ Ã³ñ·Ù³ÝíáõÙ, ϳ٠óñ·Ù³ÝíáõÙ ¿ ÇÝã-áñ, áñ¨¿, áñ¨¿ Ó¨áí, Ï»ñåáí, »ñµ»ù, ³Ù»Ý¨ÇÝ, µÝ³í, µáÉáñáíÇÝ µ³é»ñáí. ûñÇݳϪ γñÍ»óÇ Ã¿ Ýáù³ ݻݷáõû³Ùµ ÇÝã »ïáõÝ ÝÙ³ ½»ñ¹áõÙÝ (´áõ½., 4-ñ¹, ̸)=γñÍ»óÇ Ã» Ýñ³Ýù ݻݷáõÃÛ³Ùµ Ýñ³Ý »ñ¹í»óñÇÝ: Úáñų٠íݳë ÇÝã ³éÝÇó»Ý (ºÕÇß¿, ¿ç 63)=ºñµ áñ¨¿ íݳë ѳëóÝ»Ý: ²å³ ÿ Ç í»ñ³Û Ñ³Û ÑáÕáÛÝ ËÇëï ÇÝã µ³ñµ³é»ëóÇ (´áõ½., 4-ñ¹, ̸)=ÆëÏ »Ã» ѳÛÏ³Ï³Ý ÑáÕÇ íñ³ ËÇëï Ó¨áí ËáëÇ: ø³Ý½Ç ãÙ³ñÃÇ µÝáõû³Ý ÇÙÇùª ³é³Ýó ϳٳóª Ù»ñà µ³ñÇ ÉÇÝ»É, Ù»ñà ã³ñ (º½ÝÇÏ, 1-ÇÝ, Ķ)=àñáíÑ»ï¨ ÇÝã-áñ (áñ¨¿) ¿áõÃÛáõÝ ³é³Ýó ϳÙùÇ ãÇ Ï³ñáÕ Ù»ñà µ³ñÇ ÉÇÝ»É, Ù»ñê ã³ñ: àã ÇÝã ½³Ý·Çï»³ó ·³É Û³ï»³Ý Ññ³å³ñ³ÏÇÝ (ºÕÇß¿, ¿ç 129)=²Ù»Ý¨ÇÝ (µÝ³í) ãí³Ë»ó³í ·³É Ý»ñÏ³Û³Ý³É Ññ³å³ñ³Ï³ÛÇÝ ³ïÛ³ÝÇÝ: ºõ ³ñ³ï ÇÝã áã ·áÛ Ç ù»½ (ºñ·., ¸, 7)=ºí ³Ù»Ý¨ÇÝ (µÝ³í, µáÉáñáíÇÝ) ³ñ³ï ãϳ ùá Ù»ç: ¹) ÆÙÝ ¹»ñ³ÝáõÝÁ Ñ³×³Ë ·áñͳÍíáõÙ ¿ ³ÝáõÝÝ»ñÇ ·áñÍÇ³Ï³Ý ÑáÉáíÇ,  å³ñ³·³ÛÇ å³ßïáÝ Ï³ï³ñáÕ µ³é»ñÇ ¨ µ³Û»ñÇ Ñ»ïª ³ñï³Ñ³Ûï»Éáí ³ÝáñáßáõÃÛáõÝ, ëï³Ý³Éáí ÇÝã-áñ, ÙÇ ï»ë³Ï, ÙÇ Ó¨áí, ϳñÍ»ë µ³é»ñÇ ÇÙ³ëïÁ. ûñÇݳϪ ö³Ï»³É ½»ñÏÇÝë ǵñ¨ ëñ³Ñ³Ï³õ ÇÙÝ (²·., ÎÂ, 549)=ö³Ï»ó »ñÏÇÝùÁ ϳñÍ»ë ÇÝã-áñ (ÙÇ ï»ë³Ï) í³ñ³·áõÛñáí: ºñ¨¿ñ ÇÙÝ Ç í»ñ³Û ³Ù»Ý»óáõÝ ³ëïáõ³Í³ÛÇÝ ßÝáñÑù (ºÕÇß¿, ¿ç 69)=γñÍ»ë ÙÇ ï»ë³Ï ³ëïí³Í³ÛÇÝ ßÝáñÑ ¿ñ »ñ¨áõÙ µáÉáñÇ íñ³: Øï³¹»õñ ÇÙÝ ³Ýë³óÇù ³ÝÙï³óÝ (² ÎáñÝÃ., IJ, 19)=γñÍ»ë ëÇñáí (ÑáųñáõÃÛ³Ùµ) Éë»óÇù ³ÝÙÇïÝ»ñÇÝ: Ú»ï Ù³Ñáõ³ÝÝ ê³Ý³ïñÏáÛ ³ñù³ÛÇ ß÷áÃÇ ÇÙÝ Ã³·³õáñáõÃÇõÝÝ (Êáñ., 2-ñ¹, Ⱦ)=ê³Ý³ïñáõÏ ³ñù³ÛÇ Ù³ÑÇó Ñ»ïá ó·³íáñáõÃÛ³Ý Ù»ç ÇÝã-áñ (ÇÝã-áñ Ó¨áí) ˳éݳß÷áÃáõÃÛáõÝ ¿ ÁÝÏÝáõÙ: ») ÆÙÝ, ÇÝã ¹»ñ³ÝáõÝÝ»ñÁ »ñµ»ÙÝ ·áñͳÍíáõÙ »Ý ÏñÏÝáõÃÛ³Ùµª ÇÙÝ ÇÙÝ, ÇÝã ÇÝã, ÇñÇù ÇñÇù, ÇÙÇù ÇÙÇù, ÇõÇù ÇõÇù, áñáÝù áõÝ»Ý Ñá·Ý³ÏÇ Ý߳ݳÏáõÃÛáõݪ ³ñï³Ñ³Ûï»Éáí ï³ñµ»ñ, ½³Ý³½³Ý, å»ëå»ë, ï»ë³Ï-ï»ë³Ï, ÙÇ ù³ÝÇ ÇÙ³ëïÝ»ñ. ûñÇݳϪ ì³ëÝ ÇñÇù ÇñÇù ï»ëãáõû³Ýó (º½ÝÇÏ, 1-ÇÝ, ƶ) =¼³Ý³½³Ý µ³Ý»ñ ϳï³ñ»Éáõ ѳٳñ: ºõ Áëï ÝÙ³Ýáõû³Ý ÓϳÝóÝ ûñÇݳÏÇ ·ï³Ý¿ ½Ýáë³ ÇõÇù ÇõÇù (=ï»ë³Ï-ï»ë³Ï) (ÂáéÝ., ´, ¿ç 69): 124


¢ 137. Ð³×³Ë áù, ÇÝã ¹»ñ³ÝáõÝÝ»ñÁ ·áñͳÍíáõÙ »Ý ѳñó³Ï³Ý ¹»ñ³ÝáõÝÝ»ñÇ Ñ»ï ¨ ÑáÉáííáõÙ ÙdzëÇÝ. º½³ÏÇ àô. Ð. ê. î. ´. ¶.

á± ½á± á±Ûñ á±õÙ ÛáõÙ¿± (áñá±í)

Ðá·Ý³ÏÇ

áù áù áõñáõù áõÙ»ù áõÙ»ù¿ áٳٵ

º½³ÏÇ

á±Ûù áÙ³Ýù ½á±Ûë áÙ³Ýë á±Ûó áÙ³Ýó á±Ûó áÙ³Ýó Ûá±Ûó áÙ³Ýó (áñá±íù) áٳٵù

½Ç±Ýã ÇÝ㠽DZÝã ÇÝã ¿±ñ ÇñÇù DZ٠ÇÙÇù ³é ÇÙ¿± ÇÙ»ù¿ DZõ ÇõÇù

¼Ç±Ýã ÇÝã ϳå³ÏóáõÃÛáõÝÁ Ñá·Ý³ÏÇ Ãíáí ãÇ ÑáÉáííáõÙ: ¢ 138. ²ÛÉ, ÙÇõë

àô. Ð. ê. î. ´. ¶.

º½³ÏÇ

Ðá·Ý³ÏÇ

º½³ÏÇ

³ÛÉ (½)³ÛÉ ³ÛÉáÛ ³ÛÉáõÙ Û³ÛÉÙ¿ ³ÛÉáí

³ÛÉù (½)³ÛÉë ³ÛÉáó ³ÛÉáó Û³ÛÉáó ³ÛÉáíù

ÙÇõë (½)ÙÇõë ÙÇõëáÛ ÙÇõëáõÙ Ç ÙÇõëÙ¿ ÙÇõëáí

²ÛÉ ¨ ÙÇõë ¹»ñ³ÝáõÝÝ»ñÁ ÑáÉáííáõÙ »Ý á ÑáÉáíÇãáí, »½³ÏÇ ïñ³Ï³ÝáõÙ ëï³Ý³Éáí áõÙ, ÇëÏ µ³ó³é³Ï³ÝáõÙª ¿ ÑáÉáí³Ï»ñïÝ»ñÁ: ØÇõë ¹»ñ³Ýí³Ý Ñá·Ý³ÏÇ Ó¨»ñÁ ëáíáñ³Ï³Ý ã»Ý: Ð³×³Ë ³ÛÉ ¹»ñ³ÝáõÝÝ ³Ýáñáß Ý߳ݳÏáõÃÛ³Ùµ ·áñͳÍíáõÙ ¿ áÙÝ, áù, ÇÙÝ, ÇÝã ¹»ñ³ÝáõÝÝ»ñÇ Ñ»ï ¨ ÑáÉáííáõÙ ÙdzëÇݪ ³ÛÉ áÙÝ, ³ÛÉáÛ áõñáõÙÝ, ³ÛÉáõÙ áõÙ»ÙÝ... ³ÛÉ áù, ³ÛÉáÛ áõñáõù, ³ÛÉáõÙ áõÙ»ù... ³ÛÉù áÙ³Ýù, ³ÛÉáó áÙ³Ýó... ³ÛÉ ÇÝã, ³ÛÉ ÇÙÝ, ³ÛÉáÛ ÇñÇù, ³ÛÉáõÙ ÇÙÇù...£ ¢ 139. àÙÝ, áù ¹»ñ³ÝáõÝÝ»ñÁ ·á۳ϳÝÝ»ñÇ Ñ»ï ·áñͳÍí»ÉÇë ¹ñíáõÙ »Ý ÑÇÙݳϳÝáõÙ »ï³¹³ëª ѳٳӳÛÝ»Éáí ÑáÉáíáí áõ Ãíáí: º½³ÏÇ àõ. ³ß³Ï»ñï áÙÝ Ð. (½)³ß³Ï»ñï áÙÝ ê. ³ß³Ï»ñïÇ áõñáõÙÝ

Ðá·Ý³ÏÇ ³ß³Ï»ñï áù (½)³ß³Ï»ñï áù ³ß³Ï»ñïÇ áõñáõù

³ß³Ï»ñïù áÙ³Ýù (½)³ß³Ï»ñïë áÙ³Ýë ³ß³Ï»ñï³ó áÙ³Ýó 125


î. ³ß³Ï»ñïÇ áõÙ»ÙÝ ´. ۳߳ϻñï¿ áõÙ»ÙÝ¿ ¶. ³ß³Ï»ñï³õ áٳٵ

³ß³Ï»ñïÇ áõÙ»ù ۳߳ϻñï¿ áõÙ»ù¿ ³ß³Ï»ñï³õ áٳٵ

³ß³Ï»ñï³ó áÙ³Ýó ۳߳ϻñï³ó áÙ³Ýó ³ß³Ï»ñï³õù(ûù) áٳٵù

àÙÝ ¹»ñ³ÝáõÝÁ (Ù³ë³Ùµ ¿Éª áù) Ñ³×³Ë ¹ñíáõÙ ¿ ·á۳ϳÝÇó ³é³çª ѳٳӳÛÝ»Éáí ÑáÉáíáí áõ Ãíáí. ûñÇݳϪ ¾ÇÝ áõñáõÙÝ êÏ»õ»³Û Ðñ¿Ç ù³Ñ³Ý³Û³å»ïÇ »õÃÝ áñ¹Ç (¶áñÍ., ÄÂ, 14): ºõ ·ï³Ý»É ½áÙ³Ýë ½³ß³Ï»ñïë (¶áñÍ., ÄÂ, 2): ¢ 140. ÆÙÝ, ÇÝã ¹»ñ³ÝáõÝÝ»ñÁ ëáíáñ³µ³ñ ¹ñíáõÙ »Ý ·á۳ϳÝÇó Ñ»ïá ¨ ÁݹѳÝñ³å»ë ѳٳӳÛÝáõÙ ÑáÉáíáí áõ Ãíáí, µ³óÇ Ñá·Ý³ÏÇ ÃíÇ ÑáÉáíÝ»ñÇó, áñï»Õ ÙÝáõÙ »Ý ³Ý÷á÷áË, »½³ÏÇ áõÕÇÕ Ó¨áí:

àõ. Ð. ê. î. ´. ¶.

º½³ÏÇ

Ðá·Ý³ÏÇ

ïáõÝÏ ÇÝã (½)ïáõÝÏ ÇÝã ïÝÏáÛ ÇñÇù ïÝÏáÛ ÇÙÇù Ç ïÝÏáÛ ÇÙ»ù¿ ïÝÏáí ÇõÇù

ïáõÝÏù ÇÝã (½)ïáõÝÏë ÇÝã ïÝÏáó ÇÝã ïÝÏáó ÇÝã Ç ïÝÏáó ÇÝã ïÝÏáíù ÇÝã

¢ 141. ²ÛÉ ¹»ñ³ÝáõÝÁ ëáíáñ³µ³ñ ݳ˳¹³ëíáõÙ ¿ ·á۳ϳÝÇÝ ¨ ÑáÉáíáí áõ Ãíáí ѳٳӳÛÝáõÙ Ýñ³Ý, µ³óÇ Ñá·Ý³ÏÇ áõÕÕ³Ï³Ý ¨ ѳÛó³Ï³Ý ÑáÉáíÝ»ñÇó, áñï»Õ ÁݹѳÝñ³å»ë ÙÝáõÙ ¿ »½³ÏÇ:

àô. Ð. ê. î. ´. ¶.

º½³ÏÇ

Ðá·Ý³ÏÇ

³ÛÉ ³½· (½)³ÛÉ ³½· ³ÛÉáÛ ³½·Ç ³ÛÉáõÙ ³½·Ç Û³ÛÉÙ¿ ³½·¿ ³ÛÉáí ³½·³õ

³ÛÉ ³½·ù (½)³ÛÉ ³½·ë ³ÛÉáó ³½·³ó ³ÛÉáó ³½·³ó Û³ÛÉáó ³½·³ó ³ÛÉáíù ³½·³õù(ûù)

Ð³×³Ë ³ÛÉ ¹»ñ³ÝáõÝÁ ݳ˳¹³ëí»ÉÇë ÑáÉáíáí áõ Ãíáí ÙÝáõÙ ¿ ³ÝѳٳӳÛݪ §Ë³éÝ»³É Áݹ ³ÛÉ ¹»ÕáÛ¦ (º½ÝÇÏ, 1-ÇÝ, ĺ), §³ÛÉ ïáÑٿݦ

126


(ö³ñå., 2-ñ¹, ʺ) ϳ٠ѳٳӳÛÝáõÙ ¿ Ñá·Ý³ÏÇ áõÕÕ³Ï³Ý ¨ ѳÛó³Ï³Ý ÑáÉáíÝ»ñáõÙª §³ÛÉùÝ ÑݳËûëù¦ (Êáñ., 1-ÇÝ, ¼), §½³ÛÉë... ·áõÝ¹ë¦ (Êáñ., 2ñ¹, ¾). ϳ٠ѳݹ»ë ¿ ·³ÉÇë »ï³¹³ë ·áñͳÍáõÃÛ³Ùµª §³½·Ç ³ÛÉáõÙ¦ (¸³Ý., ´, 44): ¢ 142. ØÇõë ¹»ñ³ÝáõÝÁ ¹ñíáõÙ ¿ ·á۳ϳÝÇó ³é³ç ¨ ѳٳӳÛÝáõÙ ÑáÉáíáí áõ Ãíáí. Ñá·Ý³ÏÇ ÑáÉáí³Ó¨»ñÇ Ñ»ï ãÇ ·áñͳÍíáõÙ: º½³ÏÇ àô. Ð. ê. î. ´. ¶.

ÙÇõë ÏáÕÙÝ (½)ÙÇõë ÏáÕÙÝ ÙÇõëáÛ ÏáÕÙ³Ý ÙÇõëáõÙ ÏáÕÙ³Ý Ç ÙÇõëÙ¿ ÏáÕٳݿ ÙÇõëáí ÏáÕٳٵ

ºñµ»ÙÝ ÙÇõë ¹»ñ³ÝáõÝÁ ѳݹÇåáõÙ ¿ »ï³¹³ë ·áñͳÍáõÃÛ³Ùµª §Ç ·³Éáõëï ³ÙÇÝ ÙÇõëáÛ¦ (²·., ´, 23) ϳ٠ݳ˳¹³ë ·áñͳÍí»ÉÇë ÑáÉáíáí ãÇ Ñ³Ù³Ó³ÛÝáõÙª §Ç ÙÇõë ÏáÕٳݿ¦ (Êáñ., 1-ÇÝ, È): ì³ñÅáõÃÛáõÝ 113. ³ñ·Ù³Ý»É, áñáᯐ ³ÝÏ³Ë ·áñͳÍí³Í ³Ýáñáß ¹»ñ³ÝáõÝÝ»ñÇ ÑáÉáíÝ áõ ÃÇíÁ: àã ÛáõÙ»ù¿ ³éÇ ½Ñ³ó µéÝÇ: ²ÛÉù ѳï³Ý¿ÇÝ áëïë Ç Í³éáó: â·áÛñ ÇÝã ųٳݳϳÏÇó ²ëïáõÍáÛ: àã ÇÙÇù ϳñûï³Ý³Û: àõÙ»ÙÝ »ï ÑÇÝ· ù³Ýù³ñ ¨ áõÙ»ÙÝ »ñÏáõë ¨ áõÙ»ÙÝ ÙÇ, Çõñ³ù³ÝãÇõñ Áëï Çõñáõ٠ϳñÇ ¨ ·Ý³ó: ¿ ϳñûï »Õ¨ Û³ÛÉÙ¿ ÝÇõà Ùáõñ³Ý³É: Úáñų٠Çó¿ áù áõñáõù ÃßݳÙÇ: Ðñ³Ù³Û¿ áÙ³Ýó Ç Ýáó³Ý¿ »ñÃ³É Ç ·³õ³éÝ ²ÕÇáíïÇ: àã ³ÛÉ ÇõÇù Ëáßï³Ý·¿: ´³Ûó ½Ï³Ý³ÛëÝ Þ³åÑáÛ Ã³·³õáñÇÝ ä³ñëÇó áã áõÙ»ù ÇÝã ÃáÛÉ ï³Ûñ Øáõß»Õ ½ûñ³í³ñÝ Ð³Ûáó ³Ý³ñ·»É: ¿ áñå¿ë ëïáõ»ñ ÇñÇù áã »ñµ¿ù Ñ»é³Ý³Û ÛÇÙ»ù¿Ý: ì³ñÅáõÃÛáõÝ 114. ³ñ·Ù³Ý»Éª µ³ó³ïñ»Éáí, û ݳ˳¹³ë ¨ »ï³¹³ë ³Ýáñáß ¹»ñ³ÝáõÝÝ»ñÁ ÑáÉáíáí áõ Ãíáí ÇÝãå»ë »Ý ѳٳӳÛÝ»É Çñ»Ýó Éñ³óÛ³ÉÝ»ñÇÝ: 127


гñÇõñ³å»ïÇ áõñáõÙÝ Í³é³Û ã³ñ³ã³ñ ÑÇõ³Ý¹³ó»³Éª Ù»ñÓ ¿ñ Ç í³Ë׳ݻÉ: Æ ÏÝáç¿ áõÙ»ÙÝ¿ Íݳõ: Æ ã³ñ¿ áõÙ»ù¿ ³ñ³ñ㿠ϳñÍÇóÇÝ: ²é³ù¿ µ³½áõ٠ѳٳñÓ³Ïáõû³Ùµ, ѳݹ»ñÓ ê³Ý³ïñϳõ áٳٵ: γݳÛù áÙ³Ýù áñ µÅßÏ»³É ¿ÇÝ Û³Ûëáó ã³ñ³ó ¨ Ç ÑÇõ³Ý¹áõû³Ýó: ø³Ý½Ç ãÙ³ñÃÇ µÝáõû³Ý ÇÙÇù ³é³Ýó ϳٳóª Ù»ñà µ³ñÇ ÉÇÝ»É, Ù»ñà ã³ñ: ºõ ÇÝùÝ Ë³Õ³Û, ³ë¿, ³ÛÉáí ³ÕËÇõÝ Áݹ ³ñ¨Ùáõïë ÑÇõëÇëáÛ: ºõ 㿠ϳñûï ³ÛÉáõÙ û·Ý³Ï³ÝÇ: ÆëÏ Ç ÙÇõëáõÙ ³õáõñÝ Áݹ ³Û·Ý Áݹ ³é³õûïÝ Ññ³Ù³Û»³ó ³ñÏ³Ý»É ÍÇñ³ÝÇë: سë³Ùµ ÙÇáí áõñ³Ë³ó³õ, ¨ ÙÇõëáí ¨ë Ù³ë³Ùµ ïñïÙ»ó³õ ÙÇÝã¨ Ç Ù³Ñ: ¼ÝáÛÝ µ³ç³Õ³Ýë ³ÛÉáíù å³ïÙáõû³Ùµù ϳñϳï»óÇÝ: ¸¿å ÉÇÝ¿ñ áÙ³Ýó »Õµ³ñó Ç Ð³Û³ëï³Ý ³ß˳ñÑ¿ë: ø³Ý½Ç áã áõñáõù Ù»Í Ã³·³õáñÇ Ï³Ûñ Ç ÝÙ³ Ó»éݳñÏáõÃÇõÝù ³ÛëåÇëÇù: ¿ »Ý ÇÝã ó³õùª áñ í³ëÝ Ù»Õ³ó ÉÇÝÇÝ: ºõ Ç ÙëáÛ Ññ³Å³ñ»óáÛó ǵñ¨ Ç åÕÍáÛ ¨ Ç Ëáï³Ý¿ ÇÙ»ù¿: ì³ñÅáõÃÛáõÝ 115. ÐáÉáí»É Ñ»ï¨Û³É ϳå³ÏóáõÃÛáõÝÝ»ñÁª ³Ûñ áù, ÏÇÝ áÙÝ, ͳé ÇÝã, ³ÛÉ Ã³·³õáñáõÃÇõÝ, ³½· ³ÛÉ, ÙÇõë ³õñ (ûñ): ì³ñÅáõÃÛáõÝ 116. ³ñ·Ù³Ý»É ·ñ³µ³ñ: Æñ µ³ñ»Ï³ÙÝ»ñÇó Ù»ÏÇÝ ã¿ñ ׳ݳãáõÙ: Üñ³ÝóÇó áÙ³Ýó ã¿ñ ѳí³ïáõÙ: àÙÝ Ñ³ñÛáõñ³å»ïÇ ¹áõëïñÁ ÑÇí³Ý¹ ¿ñ: àñ¨¿ Ù»ÏÇ ÏáÕÙÇó ã¿ñ ëÇñíáõÙ: ØDZû ÇÝã-áñ µ³ÝÇ Ï³ñÇù »ù ½·áõÙ: лïá »ñ¨³ó áõñÇß Ï»ñå³ñ³Ýùáí: ºÏ³Ý ÙÇ ÇÝã-áñ ï»Õ: ÆÝã-áñ µáõÛëÇó ¹»Õ ¿ñ å³ïñ³ëïáõÙ: η³ Ýñ³Ýó ï»ñÁ ¨ ³Û·ÇÝ Ïï³ áõñÇß Ùß³ÏÝ»ñÇ: Ø»ÏÇÝ ÏëÇñÇ, ÇëÏ ÙÛáõëÇÝ Ï³ïÇ: ÆëÏ ÙÛáõë ûñÁ Ññ³Ù³Û»ó ëå³Ý»É Ýñ³Ý: ØÛáõë ¹éÝáí (Áݹ ¹áõéÝ) Ý»ñë Ùï»ù: ϳñÇù ½·³É-ϳñûï³Ý³É

Ú²Ô²¶ê غÌÆ ä²îºð²¼ØÆܪ àð ºÔºì Æ ÒÆð²ô, ºì ê²î²ÎØ²Ü ²Ø´²ðÞîÆÜ ØºÐðàôÄ²Ü²Ú ²½¹ ³ñ³ñ»³É Ø»ÑñáõÅ³Ý³Û Û»ñÏÇñÝ Êáñ³ë³Ý³Û ³é Þ³åáõÑ ½³Ù»Ý³ÛÝ û·Ý³Ï³ÝáõÃÇõÝ Â¿á¹áëÇ ½áñ ³ñ³ñ ³é ä³åª »É³Ý¿ Ññ³Ù³Ý Ç Þ³åÑáÛª ³Ù»Ý³ÛÝ ½ûñ³óÝ ä³ñëÇó »ñÃ³É Áݹ Ø»ÑñáõÅ³Ý³Û Ç Ð³Ûë Ç å³ï»1 ñ³½Ù: ¸áÛÝå¿ë ³½¹»Ý ÇÝùݳϳÉÇÝ Â¿á¹áëÇ ä³å ¨ î»ñ»ÝïdzÝáë ½Þ³åÑáÛ, ÿ ³Ù»Ý³ÛÝ ½ûñ³óÝ Ññ³Ù³Û»³ó »É³Ý»É Ç í»ñ³Û Ù»ñ, µ³Ûó Ç ¹ñ³ÝϳóÝ: ²å³ ¨ ²õ·áëïáëÝ Â¿á¹áë Ññ³Ù³Û»³ó ²¹¹¿Ç ÏáÙëÇÝ Ù»ÍÇ »ñÃ³É Ûû·Ý³Ï³ÝáõÃÇõÝ ä³å³Û, ³éÝáõÉ ½³Ù»Ý³ÛÝ ½ûñë Úáõݳó, áã ½áù ÃáÕáõɪ 128


½áñ áã ³éó¿. ³ÛÉ ¨ ½Ñ»ï¨³Ïë å³Ñ³å³Ýë ù³Õ³ù³óÝ, áñù ½Ù»ï³ù뻳ÛëÝ 2 áõÝ¿ÇÝ ½íÇß³åë : ºõ ËÙµ»ó³õ å³ï»ñ³½ÙÝ Ç ¹³ßïÇÝ áñ ÏáãÇ ÒÇñ³õ, ¨ Ù³ï»³Ý ×³Ï³ï ³é ׳ϳï: ºõ Ù³ÝÏáõÝù ù³ç ݳ˳ñ³ñ³óÝ Ð³Ûáó, ÇÝùݳϳ٠ݳѳï³Ï»³Éù, ÙïÇÝ Ç Ù¿ç ׳ϳïáõóÝ, ³é³çÝáñ¹áõû³Ùµ ëå³ñ³å»ïÇÝ Çõñ»³Ýó 3 êÙµ³ï³Û ³ëå»ïÇ, áñ¹õáÛ ´³·³ñ³ï³Û, áñ Û³½·¿Ý ´³·ñ³ïáõÝ»³ó: ºÉÇÝ ¨ Ç ½ûñ³óÝ ä³ñëÇó ѳٳïÇù Ýáó³, ¨ ˳ճóÇÝ Ç Ù¿ç ׳ϳïáõóÝ. ¨ óÇñù Áݹ óÇñë ÉÇÝ¿ÇÝ: ºõ Ç ¹³éÝ³É Ù³ÝϳÝóÝ ä³ñëÇó, Áݹ Ñáõå ¹³ñÓ»³É 4 Ù»ñáóÝ ½Ñ»ï Ýáó³ , ûñÇÝ³Ï ÇÙÝ áñå¿ë ÷áÃáñÇÏ Û³Ýï³é¿ ï»ñ¨³Ã³÷, 5 ³ÛÝå¿ë »ñ³· Û»ñÇí³ñ³óÝ ³é»³É Ýǽ³Ïûù, ¹Ç óáõñï Û»ñÏÇñ ÁÝÏ»ÝáõÇÝ, áã 6 ϳñ»Éáí Ýáó³ ÛÇõñ»³Ýó ׳ϳïÝ Ùï³Ý»É: ÆëÏ Ûáñų٠å³ñëÇÏùÝ ½Ù»ñÝ 7 ßñç¿Çݪ Ýáù³ Ç í³Ñ³Ý³÷³ÏÝ Úáõݳó ǵñ Û³Ùáõñ ù³Õ³ù Ùï³Ý¿ÇÝ, ³é áã ÇÝã íݳë»ÉáÛ: ø³Ý½Ç ³ÛÝå¿ë ³ñ³ñ ¶áñ·áÝáë ÇßË³Ý Ñ»ï¨³Ï ½ûñáõÝ, ǵñ å³ñëå³õ å³ï»³ó í³Ñ³Ýûù ½×³Ï³ïÝ ä³å³Û: ø³Ý½Ç ½ûñùÝ Úáõݳó í³é»³É ¿ÇÝ Ç ½¿Ýë áëÏõáÛ ¨ ³ñͳÃáÛ, ¨ »ñÇí³ñù 8 Ýáó³ ÝáÛÝå¿ë ½³ñ¹áõ, ¨ ¿ñ ï»ë³Ý»É ǵñ¨ ½å³ñÇëå ÇÝã, Ûáñáó ÛáÉáíù Ç çÕ»³Û ¨ Ç Ï³ß»³Û å³Ñå³Ý³Ï³ó ½·»ëïáõÝ ½Ï³ñÍñáõû³Ý íÇÙ³ó µ»ñ¿ÇÝ 9 10 »ñ¨áÛÃë . ¨ Ç í»ñ³Û Ýáó³ ³Ý˳ɳ٠·¿ëù Ýß³Ýù ³ñӳϻ³Éù ǵñ ½ë³11 Õ³ñÃë ÇÝã Ñáí³Ý³õáñ ͳéáó: ´³Ûó ½íÇß³å³óÝ Ù³Ýáõ³Íë , ³Ñ³·ÇÝ µ»12 ñ³Ý³µ³óáõû³Ùµ áõéáõó»³É Ç ÷ãٳݿ û¹áÛÝ , áã ÇÝã áõñ»ù ϳñ»Ù Ýٳݻ13 óáõó³Ý»É, ³ÛÉ ÙdzÛÝ Çµñ¨ ½É»³éÝ ÇÝã ³¹³Ù³Ý¹»³Û ËáݳñÑÇÉ Ç Íáí—µáí³Ý¹³Ï ׳ϳïÝ Úáõݳó Ç å³ñëÏ³Ï³Ý ½ûñëÝ: ø³Ý½Ç ¨ ½Ýáë³ ¿ñ ï»ë³Ý»É ǵñ¨ ½Ñ½ûñ ÇÝã ·»ï ³é Ç ÏáÕÙÝ Ç É³ÛÝ Í³õ³É»³É. ³ñ¹³ñ¨ ½çñáÛ ·áÛÝ 14 ½ñ³Ñ³½·»ëï³óÝ µ»ñ¿ñ ï»ëáõÃÇõÝ : ... ÆëÏ Ç Í³·»É ³ñ»·³Ï³ÝÝ Áݹ¹¿Ù Ù»ñáó ½ûñ³óÝ, Ç åÕÝÓ³å³ï í³Ñ³Ý³óÝ ÝßáÛÉù ½É»ñ³ÙµùÝ ÷³Ûɳï³Ï¿ÇÝ Çµñ¨ Û³ÙåáÛ Ù»Í¿, ¨ Ç Ýáó³Ý¿ Ç ¹áõñë áëïã¿ÇÝ Ç Ù»ñáó ݳ˳ñ³ñ³óÝ ù³ç ½ñ³Ñ³õáñùª áñå¿ë ÷³Ûɳï³Ï³Ýó ׳鳷³ÛÃù. Ûáñáó ÙdzÛÝ Ç ï»ëáõÃ»Ý¿Ý ½³Ý·Çï»³É å³ñëÏ³Ï³Ý 15 ·áõݹÝ, ë³Ï³õ ÇÝã ¨ Ù»ñÝ, í³ëÝ áã ϳñ»É Ñ³Û»É Áݹ¹¿Ù ³ñ»·³Ï³ÝÝ Í³·Ù³Ý: ÆëÏ Ç µ³ÕË»É ½ÙÇÙ»³Ýëª »Õ¨ Ç í»ñ³Û Ñáí³ÝÇ ³ÙåáÛ, ¨ ÑáÕÙ ë³ëïÇÏ Ç Ù»ñáóÝ Ïáõë¿ Áݹ¹¿Ù å³ñëϳϳÝÇÝ ÷㻳É: ºõ Ç Ë³éÝ³Ï»É Ù³ñïÇݪ å³ï³Ñ¿ γÙë³ñ³Ï³ÝÝ êå³Ý¹³ñ³ï ËÙµÇ Ù»ÍÇ, ÛáñáõÙ ¿ñ ù³çÝ Þ»ñ·Çñ Իϳó ³ñù³Û, ½·ÉáõË ÙÇçÇÝ ·Ý¹ÇÝ åݹáõû³Ùµ ½ï»ÕÇ ×³Ï³ïáõÝ Ï³16 É»³É : ºõ Û³ñӳϻ³É êå³Ý¹³ñ³ï, ¨ Ñ»ñÓ»³É ½ËáõÙµÝ, áñå¿ë ½ß³Ýóѳñ Û»ñÏÇñ Ïáñͳݿñ ½ù³çÝ, ¨ ½ËáõÙµÝ åïáõﻳɪ Ç ÷³Ëáõëï ¹³ñÓáõó³Ý¿ñ: ºõ ³Ûëå¿ë Ç í»ñÇÝ û·Ý³Ï³ÝáõÃ»Ý¿Ý ½ûñ³ó»³É ³é ѳë³ñ³Ï ½ûñùÝ ÚáõÝ³ó ¨ Ð³Ûáó, ¹Ç³Ï³Ùµù Ãßݳٻ³óÝ ÉóÇÝ ½¹³ßïÝ ³Ù»Ý³ÛÝ, ¨ ½Ùݳ129


óáñ¹ëÝ ³Ù»Ý³ÛÝ Ç ÷³Ëáõëï ßñç»³É Ñ³É³Í»óÇÝ: Àݹ áñë ¨ ½àõéݳÛñ ²Õáõ³ÝÇó ³ñù³Û Ëáóáï»³É Ç Øáõß»Õ³Û áñ¹õáÛ ì³ë³Ï³Û سÙÇÏáÝ»ÝÇ, ѳÝÇÝ Ç å³ï»ñ³½Ù¿Ý: ´³Ûó ³Ùµ³ñßïÇÝ Ø»ÑñáõÅ³Ý³Û íÇñ³õáñ»³É ÓÇݪ áã ϳñ³ó »ñ³·»É Áݹ ÷³ËëﻳÛëÝ. áñáõÙ ³×³å³ñ»³É ѳë³Ý¿ ëå³ñ³å»ïÝ Ð³Ûáó êÙµ³ï, ¨ ½áñë Áݹ ÝÙ³ÛÝ ¿ÇÝ Ïáïáñ»³É Ó»ñµ³Ï³É ³éÝ¿ ½í³ïßáõ¿ñÝ Û»½»ñ ß³ÙµÇÝ 17 Îá·³ÛáíïÇ: ºõ ½Ùï³õ ³Í»³É, ÿ ·áõó¿ ó÷Çó¿ ½Ý³ Ù»ÍÝ Ü»ñë¿ë, ³ÛÝáñÇÏ ³Õ³·³õ á㠳Ϳ Ç µ³Ý³ÏÝ. ³ÛÉ ½ï»Õ»ûùÝ ·ï³Ý¿ å³ïñ³ëï³Ï³Ý ³é Ç Ïáñáõëï ³Ùµ³ñßïÇÝ ½áÙ³Ýë Ëáñ³Ý³õáñë Ñáõñ Éáõó»³É, ¨ ß³Ù÷áõñ »ñϳÃǪ ÙÇë Ëáñáí»ÉáÛ. ½áñ ç»éáõó»³É, ÏñÏÝ»³ó µáÉáñ»³É áñå¿ë åë³Ï, ¨ ÛáÛÅ ³ñï³ß¿Ï ³ñ³ñ»³É, ³ë¿. §äë³Ï»Ù ½ù»½, Ø»ÑñáõųÝ, ù³Ý½Ç Ç ËݹÇñ ¿Çñ ó·³õáñ»É гÛáó. ¨ ÇÝÓ ³ëå»ïÇë å³ñï ¿ ½ù»½ åë³Ï»É Áëï ëáíáñ³Ï³Ý 18 Çß˳Ýáõû³Ý ÇÙáÛ Ñ³Ûñ»Ý»³ó¦: ºõ ÙÇÝã ¹»é ï³ùÝ ¿ñ ǵñ¨ ½Ñáõñª »¹ Ç ·ÉáõËÝ Ø»ÑñáõųݳÛ, ¨ ³ÛÝå¿ë ë³ï³Ï»ó³õ ã³ñÝ: ºõ Û³ÛÝÙ Ñ»ï¿ Ë³Õ³Õ»ó³õ »ñÏÇñÝ, Áݹ Ó»é³Ùµ ä³å³Û Ýáõ³×»³É: (Øáíë¿ë Êáñ»Ý³óÇ, 3-ñ¹, Ⱦ) 1 2 3 4

5 6

7 8 9

³Ûëï»Õª ï»Õ»Ï³óÝ»Éáõ, ÇÙ³ó ï³Éáõ ÇÙ³ëïáí

½Ù»ï³ù뻳ÛëÝ áõÝ¿ÇÝ ½íÇß³åë-ÏñáõÙ

¿ÇÝ Ù»ï³ùëÛ³ íÇß³å³Ýϳñ ¹ñáßÝ»ñ

10 11 12

13

³Ûëï»Õ ó³Í ·ó»Éáõ ÇÙ³ëïáí

14

³Ýáñáß ¹»ñµ³ÛÇ ·áñÍÇ³Ï³Ý ÑáÉáíÇ

16

ë»é³Ï³Ý ÑáÉáíáí ¹ñí³Í »ÝóϳÝ

15

Ùáïª Ýñ³Ýù ãϳñáÕ³ó³Ý

½Ï³ñÍñáõû³Ý íÇÙ³ó µ»ñ¿ÇÝ »ñ¨áÛÃëϳñÍñ ù³ñ»ñÇ ï»ëù ¿ÇÝ ëï³ÝáõÙ

130

Ï»ñåáí µ³ó»É ¿ÇÝ µ»ñ³ÝÝ»ñÁ

³Ýáñáß ¹»ñµ³ÛÁ ÇÉ Ù³ëÝÇÏáí 5-ñ¹

¹³ñáõÙ ËÇëï ѳ½í³¹»å ¿ ѳݹÇåáõÙ

ï»ëáõÃÇõÝ. ³Ûëï»Õª ï»ëù, ïå³íáñáõÃÛáõÝ ÷Ë. ϳñ»ÉáÛ

½·ÉáõË ÙÇçÇÝ ·Ý¹ÇÝ åݹáõû³Ùµ

½ï»ÕÇ ×³Ï³ïáõÝ Ï³É»³É-׳ϳïÇ Ù»ç-

³Ûëï»Õ »ï ¹³ñÓÝ»Éáõ ÇÙ³ëïáí ¿ñ ï»ë³Ý»É-ϳñ»ÉÇ ¿ñ ï»ëÝ»É

³Ñ³·ÇÝ µ»ñ³Ý³µ³óáõû³Ùµ áõéáõó»³É

Ç ÷ãٳݿ û¹áÛÝ-ù³Ùáõó áõéã»Éáí ³Ñ³·ÇÝ

Ýáó³-Ù»ñáÝù ³ÝÙÇç³å»ë ѳëÝáõÙ

¿ÇÝ Ýñ³Ýó Ñ»ï¨Çó

½íÇß³å³óÝ Ù³Ýáõ³Íë-íÇß³åÝ»ñÇ

(íÇß³åÇ Ýϳñáí ¹ñáß³ÏÝ»ñ) ·³É³ñáõÙÝ»ñÁ

ëïáñá·Û³ÉÁ (¿ñ) ½»Õãí³Í ¿

Áݹ Ñáõå ¹³ñÓ»³É Ù»ñáóÝ ½Ñ»ï

ëïáñá·Û³ÉÁ (ϳÛÇÝ) ½»Õãí³Í ¿

ï»ÕáõÙ ³Ùáõñ Ï³Ý·Ý³Í ¿ñª ÙÇçÇÝ

17 18

·Ý¹Ç ·ÉáõËÝ ³Ýó³Í

³Ûëï»Õª ³½³ï»É, ÷ñÏ»É »¹-¹ñ»ó


¸²ê øê²ÜÐÆܶºðàð¸ àðàÞÚ²È ¸ºð²ÜàôÜÜºð ¢ 143. àñáßÛ³É ¹»ñ³ÝáõÝÝ»ñÝ »Ýª ³Ù»Ý»ùÇÝ, ³Ù»Ý»ù»³Ý (=³Ù»ÝùÁ, µáÉáñÁ, ³Ù»ÝùÝ ¿É, µáÉáñÝ ¿É), µáÉáñ»ùÇÝ, µáÉáñ»ù»³Ý (=µáÉáñÁ, µáÉáñÝ ¿É), ³Ù»Ý³ÛÝ, ³Ûɨª ³Ù¿Ý, µáÉáñ, Çõñ³ù³ÝãÇõñ, ѳٳÛÝ, ѳÝáõñ(ó), áÕçáÛÝ: ²Ù»Ý»ùÇÝ-³Ù»Ý»ù»³Ý, µáÉáñ»ùÇÝ-µáÉáñ»ù»³Ý, ³Ù»Ý³ÛÝ ¹»ñ³ÝáõÝÝ»ñÁ ÑáÉáííáõÙ »Ý ³Ýí³Ý³Ï³Ý ÑáÉáíٳٵ, Áëï áñáõÙ ³Ù»Ý»ùÇÝ-³Ù»Ý»ù»³Ý, µáÉáñ»ùÇÝ-µáÉáñ»ù»³Ý ¹»ñ³ÝáõÝÝ»ñÁ ÑáÉáííáõÙ »Ý ÙdzÛÝ Ñá·Ý³ÏÇ Ãíáíª áõ ÑáÉáíÇãáí, ÇëÏ ³Ù»Ý³ÛÝ ¹»ñ³ÝáõÝÁª ÙdzÛÝ »½³ÏÇ Ãíáíª Ç ÑáÉáíÇãáí: àõ. Ð. ê. î. ´. ¶.

³Ù»Ý»ùÇÝ, ³Ù»Ý»ù»³Ý (½)³Ù»Ý»ëÇÝ, (½)³Ù»Ý»ë»³Ý ³Ù»Ý»óáõÝ, ³Ù»Ý»óáõÝó ³Ù»Ý»óáõÝ, ³Ù»Ý»óáõÝó ۳ٻݻóáõÝó ³Ù»Ý»ùáõÙµù àô. Ð. ê. î. ´. ¶.

µáÉáñ»ùÇÝ, µáÉáñ»ù»³Ý (½)µáÉáñ»ëÇÝ, (½)µáÉáñ»ë»³Ý µáÉáñ»óáõÝ, µáÉáñ»óáõÝó µáÉáñ»óáõÝ, µáÉáñ»óáõÝó Ç µáÉáñ»óáõÝó µáÉáñ»ùáõÙµù

³Ù»Ý³ÛÝ (½)³Ù»Ý³ÛÝ ³Ù»Ý³ÛÝÇ ³Ù»Ý³ÛÝÇ Û³Ù»Ý³ÛÝ¿ ³Ù»Ý³ÛÝÇõ

̳ÝáÃáõÃÛáõÝ. ºñµ»ÙÝ µáÉáñ ¹»ñ³ÝáõÝÁ ѳݹÇåáõÙ ¿ ÑáÉáíí³Í Ó¨áíª »½³ÏÇ ïñ³Ï³Ý ¨ ·áñÍÇ³Ï³Ý ÑáÉáíÝ»ñáí. ´áÉáñáõÙë гÛáó ½ûñáõû³Ùµ ûï³ñ ³½·³ó ËáñÑ¿ñ ïÇñ»É (Êáñ., 3-ñ¹, ¶): ºÃ¿ ѳõ³ï³ë µáÉáñáí ëñïÇõ ùáí (¶áñÍ., À, 7): ¢ 144. Æõñ³ù³ÝãÇõñ ¹»ñ³Ýí³Ý ÑáÙ³ÝÇß Ó¨»ñÝ »Ý ³ÝÓÝÇõñ ϳ٠³ÝóÝÇõñ, áñáÝù ËÇëï ë³Ï³í ·áñͳÍáõÃÛáõÝ áõÝ»Ý: Æõñ³ù³ÝãÇõñ ¹»ñ³ÝáõÝÝ áõÕÇÕ Ó¨áí ϳñáÕ ¿ ·áñͳÍí»É ݳ¨ ûù ÑáÉáíÝ»ñÇ ÇÙ³ëïáíª Ã³ñ·Ù³Ýí»Éáí ³ß˳ñѳµ³ñ Ûáõñ³ù³ÝãÛáõñÝ Çñ, ³Ù»Ý Ù»Ïë Ù»ñ, ³Ù»ÝùÝ Çñ»Ýó, ³Ù»Ý ٻϹ Ó»ñ ¨ ÝÙ³Ý ÇÙ³ëïÝ»ñáí. ûñÇݳϪ àõÙ»ÙÝ »ï ÑÇÝ· ù³Ýù³ñ ¨ áõÙ»ÙÝ »ñÏáõë ¨ áõÙ»ÙÝ ÙÇ, Áëï Çõñ³ù³ÝãÇõñ ϳñÇ (=Ûáõñ³ù³ÝãÛáõñÇÝ Çñ ϳñáÕáõÃÛ³Ý ã³÷), ¨ ·Ý³ó (سïÃ., ƺ, 15): ²å³ ³ñӳϻ³ó ½Ù³ñ½ÇÏëÝ ÛÇõñ³ù³ÝãÇõñ ï»ÕÇë (ºÕÇß¿, ¿ç 12) =лïá ½ÇÝíáñÝ»ñÇÝ áõÕ³ñÏ»ó ³Ù»Ý Ù»ÏÇÝ Çñ ï»ÕÁ: ¢ 145. ²Ù»Ý»ùÇÝ-³Ù»Ý»ù»³Ý ¹»ñ³ÝáõÝÁ ·áñͳÍíáõÙ ¿ ·á۳ϳÝÇ Ñ»ï ¨° 131


ݳ˳¹³ë, ¨° »ï³¹³ëª ÑáÉáíáí áõ Ãíáí ѳٳӳÛÝ»Éáí Çñ Éñ³óÛ³ÉÇÝ. ûñÇݳϪ ì³ëÝ ½Ç ³ñѳõÇñù Ç î»³éÝ¿ ³ÝÏ³Ý Ç í»ñ³Û ³Ù»Ý»óáõÝ µÝ³Ïã³ó ·³õ³é³óÝ (´ Øݳó., ĺ, 5): Ú³ÛÝÅ³Ù Ç ÙÇ í³Ûñ ÅáÕáí»³É Ý³Ë³ñ³ñ³óÝ ³Ù»Ý»óáõÝ (ö³ñå., 2-ñ¹, ƾ): ØÇ Ç Ñ³ñÇõñáó ۳ٻݻóáõÝó åÇï³Ý»³óÝ ³éÝáõ å³ï³Ý¹ë (Êáñ., 2-ñ¹, κ): ²Ù»Ý³ÛÝ ¹»ñ³ÝáõÝÁ ·áñͳÍíáõÙ ¿ ·áÛ³Ï³Ý ³Ýí³Ý Ñ»ï ݳ˳¹³ë ¨ »ï³¹³ë, ë³Ï³ÛÝ ï³ñ³Íí³ÍÁ ݳ˳¹³ë ·áñͳÍáõÃÛáõÝÝ ¿: ²ÛÝ ÑáÉáíáí áõ Ãíáí ãÇ Ñ³Ù³Ó³ÛÝáõÙ Çñ Éñ³óÛ³ÉÇÝ. ûñÇݳϪ ³ùëﻳٵ ³åñ¿ñ ѳݹ»ñÓ ³Ù»Ý³ÛÝ ½ûñûùÝ Çõñáíù (ºÕÇß¿, ¿ç 18): ºõ ·áñͳϳÉù ³Ù»Ý³ÛÝ ÛÇÙáõÙ Ó»éÇÝ »Ý (ö³ñå., 2-ñ¹, ʺ): ̳ÝáÃáõÃÛáõÝ. ºñµ»ÙÝ ³Ù»Ý³ÛÝ ¹»ñ³ÝáõÝÁ, ٳݳí³Ý¹ »ï³¹³ë ·áñͳÍí»ÉÇë, ѳٳӳÛÝáõÙ ¿ ÙdzÛÝ ÑáÉáíáíª §³Ý¹ñ³ÝÇÏ ³Ù»Ý³ÛÝÇ Ù»é»Éáóݦ (´áõ½., 4-ñ¹, º), §É»éݳϳÝûùÝ ³Ù»Ý³ÛÝÇõ¦ (Êáñ., 2-ñ¹, Ì), §Ç ÅáÕáíñ¹»Ý¿Ý ۳ٻݳÛÝ¿¦ (² ³·., ´, 13): ¢ 146. Æõñ³ù³ÝãÇõñ ¹»ñ³ÝáõÝÁ ·áñͳÍíáõÙ ¿ ·á۳ϳÝÇ Ñ»ï ¨° ݳ˳¹³ë, ¨° »ï³¹³ë, ÇëÏ ÙÛáõë áñáßÛ³É ¹»ñ³ÝáõÝÝ»ñÁª ÙdzÛÝ Ý³Ë³¹³ë, áñáÝù ÑáÉáíáí áõ Ãíáí ã»Ý ѳٳӳÛÝáõÙ Çñ»Ýó Éñ³óÛ³ÉÝ»ñÇÝ. ûñÇݳϪ ²Ûë »Ý áñ¹ÇùÝ Æëñ³Û»ÉǪ Áëï Çõñ³ù³ÝãÇõñ ï»Õ»³óÝ (º½ñ, ´, 1): ´áÉáñ Ù³ñÙÝáÛë Ñá·Ç ¿ ϻݹ³ÝáõÃÇõÝ (ºÕÇß¿, ¿ç 15): ´áÉáñ ÁÝï³Ý»ûùÝ (Êáñ., 3-ñ¹, Ȳ): гÝáõñó Ù³ñ¹Ïáõû³Ýë (Êáñ., 1-ÇÝ, ¸): Æ í»ñ³Û áÕçáÛÝ ³½·Ç (ºÕÇß¿, ¿ç 90): ì³ñÅáõÃÛáõÝ 117. ³ñ·Ù³Ý»É, áñáᯐ áñáßÛ³É ¹»ñ³ÝáõÝÝ»ñÇ ÑáÉáíÁ: ºõ ½Ç ³Ûë ³Ûëå¿ëª ¿ ³Ù»Ý»óáõÝ Û³ÛïÝÇ ¿. áñ ϳÙÇÝ áõë³Ý»É: ºõ ¹áõ ïÇñ»ë Ç í»ñ³Û ³Ù»Ý³ÛÝÇ: ²Ûëù ¿ÇÝ ³Ù»Ý»ù»³Ý, áñ áõÝ¿ÇÝ ½Ï³Ý³Ûë Û³Ûɳ½·»³óÝ: ÆëÏ ³ÛÝ á±í ¿ñ áñ áñë³ó³õ ÇÝÓ áñë ¨ »µ»ñ Ù³ïáÛó, ¨ Ï»ñ³Û ۳ٻݳÛÝ¿: ²é³ï éá×Ïûù áõñ³Ë ³éÝ¿ñ ½³Ù»Ý»ë»³Ý, ¨ ½áõ³ñó·ÇÝ ½ÇÝùÝ óáõó³Ý¿ñ ³Ù»Ý»óáõÝ: àõë³õ ¨ ï»Õ»Ï³ó³õ ۳ٻݻóáõÝó Ù³ñ½å³ÝÝ: ¸³ñÓ»³É ÷áõÃ³Û ³Ù»Ý»ùáõÙµù ѳݹ»ñÓ: ²ÛÝ ¿ ×ßÙ³ñÇï ²ëïáõ³Íª µáÉáñ»óáõÝó Ù»ñ ³ñ³ñÇã: ºõ ½³Ûë ǵñ¨ ³ë³ó, »¹»³É ÍáõÝñ ³Ù»Ý»ùáõÙµùª »Ï³ó Û³ÕûÃë: ²Ý³ñ·ë ¨ í³ïóñë Û³ãë ³Ù»Ý»óáõÝ ½Ýáë³ óáõó³Ý¿ÇÝ: ø³Ý½Ç áã µáÉáñ»óáõÝó ¹ÇåÇ Ù³ñïÇñáëáõû³Ý íÇ׳ÏÝ: ²ÛÉ áñå¿ë ۳ٻݳÛÝÇ ÙáÉáñ»ó³Ý Ñ»ñÓáõ³ÍáÕù: ì³ñÅáõÃÛáõÝ 118. ³ñ·Ù³Ý»É, µ³ó³ïñ»É, û áñáßÛ³É ¹»ñ³ÝáõÝÝ»ñÁ ÑáÉáíáí áõ Ãíáí ÇÝãå»ë »Ý ѳٳӳÛÝ»É Çñ»Ýó Éñ³óÛ³ÉÝ»ñÇÝ: ºõ »ÏÇÝ ³Ù»Ý»ù»³Ý Í»ñùÝ Æëñ³Û»ÉÇ: ¼¹áõéÝ ù³Õ³ùÇÝ å³Ñ¿ñ ÙÇÝã¨ Ç ·³ÉÝ ²ñï³ßÇëÇ ¨ ½ûñ³óÝ ³Ù»Ý»óáõÝ: ºõ ëå³Ý ½³Ù»Ý»ë»³Ý ½»Õµ³ñëÝ Çõñ 132


ëñáí: ¼ÏÝÇ ÇëÏ »Ï»Éáóë Ù³ñ·³ñ¿ÇõùÝ ³Ù»Ý»ùáõÙµù ͳÝûÃë ï³Û: êÇñ»ëó»ë... ۳ٻݳÛÝ ëñï¿ ùáõÙÙ¿: êáÛÝ ûñÇÝ³Ï ¨ ³Ù»Ý³ÛÝ ·Çñù Ñá·»å³ïáõÙù Ý߳ݳϻ³É áõÝÇÝ ½ù³çáõÃÇõÝë ³Ù»Ý³ÛÝ ½ûñ³ó: ¼³Ûëáõ ųٳݳϳõ Ùdzµ³Ý»³É ²É³Ýù É»éݳϳÝûùÝ ³Ù»Ý³ÛÝÇõ... ٻͳõ ³ÙµáËÇõ ï³ñ³Í»³É Áݹ ³ß˳ñÑë Ù»ñ: ØÇ Ç Ñ³ñÇõñáó ۳ٻݻóáõÝó åÇï³Ý»³óÝ ³éÝáõ å³ï³Ý¹ë: ͳÝáÃë ï³É-Çñ Ù³ëÇÝ Í³ÝáÃáõÃÛáõÝ ï³É

ì³ñÅáõÃÛáõÝ 119. ³ñ·Ù³Ý»É ·ñ³µ³ñ: ´»ñáõÙ ¿ÇÝ ·ñù»ñÁ ¨ ³ÛñáõÙ µáÉáñÇ ³éç¨ (³é³çÇ): ²é³ï å³ñ·¨Ý»ñ Ïï³ µáÉáñÇÝ: ²Ù»ÝùÁ í³Ë»ÝáõÙ ¿ÇÝ Ýñ³ÝÇó: ²Ù»Ý ÇÝãÇó ѳñÏ ¿ÇÝ å³Ñ³ÝçáõÙ: àÕçáõÛÝ ÑÕ»ó Çñ ï»ñáõÃÛ³Ý µáÉáñ ³½·»ñÇÝ: ²Ù»Ý ÇÝãáõÙ ¹áõ ³ñ¹³ñ »ë: гݹÇÙ³ÝíáõÙ ¿ µáÉáñÇ ÏáÕÙÇó: ´áÉáñ ·»ñÇÝ»ñÇÝ ·É˳ï»óÇÝ ù³Õ³ùÇ Ññ³å³ñ³ÏáõÙ: ²Û·áõ µáÉáñ ͳé»ñÁ ͳÕÏ»óÇÝ: ²ÙµáÕç ëñïáí ëÇñáõÙ ¿ñ Çñ áñ¹ÇÝ»ñÇÝ: ²Ù»ÝùÇÝ Ñ³ÛïÝÇ ¿, áñ ݳ ù³ç ¿: ´áÉáñ ÏáÕÙ»ñÇó å³ß³ñ»óÇÝ ù³Õ³ùÁ: ²ðî²ô²¼¸²Ú ²¶²ôàðàôÂÆôÜÜ1, ºì Ð²È²ÌºÈ ¼ºÔ´²ðê Æôð ºì ¼øàðê, ºì زРвܸºðÒ ²ÚȲ´²ÜºÈàì Ú»ï ²ñï³ßÇëÇ Ã³·³õáñ¿ ²ñï³õ³½¹ áñ¹Ç Ýáñ³, ¨ ѳɳͿ Û²Ûñ³ñ³ïáÛ ½³Ù»Ý³ÛÝ »Õµ³ñë Çõñ Ç ·³õ³éë ²ÕÇáíï³Û ¨ ²éµ»ñ³ÝáÛ, ½Ç ÙÇ° µÝ³Ï»ëó»Ý Û²Ûñ³ñ³ï Ç Ï³Éáõ³Íë ³ñù³ÛÇ. µ³Ûó ÙdzÛÝ ½îÇñ³Ý å³Ñ¿ ÷á˳Ýáñ¹ Çõñ, ½Ç áñ¹Ç áã ·áÛñ Ýáñ³: àñ Û»ï ë³Ï³õ ÇÝã ³õáõñó ó·³õáñ»ÉáÛÝ ÇõñáÛ, ³Ýó»³É ½Ï³Ùñç³õÝ ²ñï³ß³ï ù³Õ³ùǪ áñë³É ÏÇÝ×ë ¨ Çß³í³ÛñÇë ½³2 3 ϳٵù ¶ÇݳÛ, ³ÕÙÏ»³É Ç óÝáñÇó ÇÙÝ Ë»É³·³ñ³Ý³ó , Áݹ í³Ûñ ۳ͻÉáí »ñÇí³ñ³õÝ, ³ÝϳÝÇ Ç Ëáñ ÇÙÝ Ù»Í, ¨ Ëáñ³ëáÛ½ É»³Éª ³ÝÑ»ïÇ: ¼ëٳݿ »ñ·ÇãùÝ ¶áÕÃ³Ý ³é³ëå»É³µ³Ý»Ý ³Ûëå¿ë. »Ã¿ Ç Ù³Ñáõ³ÝÝ 4 ²ñï³ßÇëÇ µ³½áõÙ Ïáïáñ³Íù ÉÇÝ¿ÇÝ Áëï ûñÇÝÇ Ñ»Ã³Ýáë³ó. ¹Åáõ³ñÇ , ³ë»Ý, ²ñï³õ³½¹ª ³ë»Éáí óѳÛñÝ. ØÇÝã ¹áõ ·Ý³ó»ñ, ºõ ½»ñÏÇñë ³Ù»Ý³ÛÝ Áݹ ù»½ ï³ñ³ñ, ºë ³õ»ñ³Ï³óë á±õ٠ó·³õáñ»Ù: ì³ëÝ áñáÛ ³ÝÇÍ»³É ½Ý³ ²ñï³ßÇëǪ ³ë³ó ³Ûëå¿ë. 5 ºÃ¿ ¹áõ Ûáñë Ñ»ÍóÇë Û²½³ïÝ Ç í»ñ Ç Ø³ëÇë, ¼ù»½ ϳÉóÇÝ ù³çù, 133


î³ñóÇÝ Û²½³ïÝ Ç í»ñ Ç Ø³ëÇë. ²Ý¹ ϳÛó»ë, ¨ ½ÉáÛë ÙÇ° ï»ëó»ë: ¼ñáõó»Ý ½ëٳݿ ¨ å³é³õáõÝù, »Ã¿ ³ñ·»É»³É Ï³Û Û³ÛñÇ ÙÇáõÙª Ï³å»³É »ñϳÃÇ ßÕóÛÇõù. ¨ »ñÏáõ ßáõÝù ѳݳ峽 ÏñÍ»Éáí ½ßÕóÛëÝ, ç³Ý³Û »É³Ý»É ¨ ³éÝ»É í³Ë×³Ý ³ß˳ñÑÇ, ³ÛÉ Ç Ó³ÛÝ¿ Ïé³Ý³ñÏáõû³Ý ¹³ñµÝ³ó ½ûñ³Ý³Ý, ³ë»Ý, ϳå³ÝùÝ: ì³ëÝ áñáÛ ¨ ³é Ù»ñáí ÇëÏ Å³Ù³Ý³Ï³õª µ³½áõÙù Ç ¹³ñµÝ³ó, ½Ñ»ï »ñóÉáí ³é³ëå»ÉÇÝ, Û³õáõñ Ùdz߳µ³Ãõáç »ñÇóë ϳ٠ãáñÇóë µ³Ë»Ý ½ë³ÉÝ, ½Ç ½ûñ³ëóÇÝ, ³ë»Ý, ßÕóÛùÝ ²ñï³õ³½¹³Û: ´³Ûó ¿ ×ßÙ³ñïáõû³Ùµ ³Ûëå¿ë, áñå¿ë ³ë³ó³ùë í»ñ³·áÛÝ: 6 ²ÛÉ áÙ³Ýù ³ë»Ý ¨ Ç ÍݳݻÉÝ ½ë³ ¹Çå»³É å³ï³Ñ³ñ³ó ÇÙÝ. ½áñ ѳ7 Ù³ñ»ó³Ý ϳ˳ñ¹»É ½ë³ ϳݳÝó ½³ñÙÇóÝ ²Å¹³Ñ³Ï³Û. í³ëÝ áñáÛ ½Ýáë³ µ³½áõÙ ã³ñã³ñ»³ó ²ñï³ß¿ë: ºõ ½³Ûë ÝáÛÝ »ñ·ÇãùÝ Û³é³ëå»ÉÇÝ ³ë»Ý ³Ûëå¿ë, »Ã¿. ìÇ߳峽áõÝù ·áÕ³ó³Ý ½Ù³ÝáõÏÝ ²ñï³õ³½¹, ºõ ¹¨ ÷áË³Ý³Ï »¹ÇÝ: 5 ´³Ûó ÇÝÓ ³ñ¹³ñ³ó»³É ÃáõÇ ÉáõñÝ ³ÛÝ, ÿ Ç ÍÝݹ»Ý¿Ý ¨»Ã ÙáÉáõû³Ùµ 9 10 É»³É , ÙÇÝã ÝáíÇÙµ ¨ í³Ë׳ݻó³õ: ºõ ³éÝáõ ½Ã³·³õáñáõÃÇõÝÝ îÇñ³Ý »Õµ³Ûñ ÝáñÇÝ: (Øáíë¿ë Êáñ»Ý³óÇ, 2-ñ¹, β) 1 2 3

³Ûëï»Õª ó·³íáñ»ÉÁ ÇÙ³ëïáí ³ÕÙÏ»³É Ç óÝáñÇó ÇÙÝ Ë»É³·³ñ³Ý³óÇÝã-áñ óÝáñùÇó ß÷áÃíáõÙ, ˻ɳ·³ñíáõÙ ¿

Áݹ í³Ûñ ۳ͻÉ-í³Ûñ ÁÝÏÝ»É ³Ûëï»Õª ݻճÝáõÙ ¿ 5 »Ã¿ ¹áõ Ûáñë Ñ»ÍóÇë-û ¹áõ 4

6

(ÓÇ) Ñ»ÍÝ»ë áñëÇ ·Ý³ë

áõÕÇÕ ËݹÇñÁ ÏñÏÝí³Í ¿ (½áñ, ½ë³).

7

å»ïù ¿ óñ·Ù³Ý»É áñ¨¿ Ù»ÏÁ ³Ýáñáß ¹»ñµ³ÛÇ Ùáï »ÝÃ³Ï³Ý ¹ñí³Í ¿ ïñ³Ï³Ý ÑáÉáíáí. ѳٳñ»ó³Ý

ϳ˳ñ¹»É ½ë³ ϳݳÝó-ϳñÍáõÙ »Ý, û ëñ³Ý ϳ˳ñ¹»É »Ý ϳݳÛù 8 ³Ûëï»Õª ×ßÙ³ñÇï, ³ñ¹³ñ³óÇ 9

ÙáÉáõû³Ùµ É»³É-˻ɳ·³ñ ¿ »Õ»É ÝáíÇÙµ-ÝáõÛÝáí, ³ÛëÇÝùݪ ÝáõÛÝ ÑÇí³Ý¹áõÃÛ³Ùµ

10

¸ºð²Üì²Ü²Î²Ü زδ²ÚÜºð ¢ 147. ¶ñ³µ³ñáõÙ ÙÇ ß³ñù µ³é»ñª ³ëï, ³Ý¹, ³Ûëñ, ³Û¹ñ, ³Ý¹ñ, ³ëïÇ, ³ÛïÇ (³Û¹Ç), ³ÝïÇ, ³ÝÏ³Ë ·áñͳÍí»ÉÇë ѳݹ»ë »Ý ·³ÉÇë áñå»ë ٳϵ³ÛÝ»ñ. ûñÇݳϪ ºõ ³Ý¹ (=³ÛÝï»Õ) å³Ñ»ó¿ù ½Ýáë³ ½·áõßáõû³Ùµ (ºÕÇß¿, ¿ç 146): ¼Ç³±ñ¹ Ùï»ñ ³Ûëñ (=³Ûëï»Õ) (سïÃ., Æ´, 12): ÂáÕ¿ù ³Ý¹ñ (=³ÛÝï»Õ) ½³é³çÇÝ Û³Ýó³Ýë Ó»ñ (ºÕÇß¿, ¿ç 165): ø³Ý½Ç ³Ý¹ (=³ÛÝ Å³Ù³Ý³Ï) ÙáÉ»·Ý»³É ³Ûñ Çõñ³ù³ÝãÇõñ, ëáõñ Ç ÏáÕ ÁÝÏ»ñÇ ÇõñáÛ Ó·»Éáíª ç³Ý³ÛÇÝ ïÇ134


ñ»É Ç í»ñ³Û ÙÇÙ»³Ýó (Êáñ., 1-ÇÝ, Ä): ºõ ³ÝïÇ (=³ÛÝï»ÕÇó) ãáõ»³Éª Ûáëï³ÝÝ Ç ¸áõÇÝ Ùï³Ý¿ÇÝ (ö³ñå., 3-ñ¹, ¿ç 157): ¢ 148. ¸»ñ³Ýí³Ý³Ï³Ý ٳϵ³ÛÝ»ñÁ Ñ³×³Ë ·áñͳÍíáõÙ »Ý ݳ¨ ·áÛ³Ï³Ý ³ÝáõÝÝ»ñÇ Ñ»ï: ²Ûë ¹»åùáõÙ å»ïù ¿ ÝϳïÇ áõÝ»Ý³É Ñ»ï¨Û³ÉÁ. 1. ¸ñ³Ýù Ý߳ݳÏáõÃÛ³Ùµ ÷á˳ñÇÝáõÙ »Ý ³Ûë, ³Û¹, ³ÛÝ óáõó³Ï³Ý ¹»ñ³ÝáõÝÝ»ñÇÝ Ï³Ù ë. ¹, Ý óáõó³Ï³Ý Ñá¹»ñÇÝ. ûñÇݳϪ ¾°ç ¹áõ í³Õí³Õ³ÏÇ Ç ÓÇáÛ ³ÛïÇ (´áõ½., 6-ñ¹, À), ÷Ë., ¾°ç ¹áõ í³Õí³Õ³ÏÇ Ç ÓÇáÛ¹ ۳۹ٳݿ=ó³Í ÇçÇñ ÇëÏáÛÛÝ ³Û¹ ÓÇáõó (ϳ٪ ÓÇáõó¹): Ú³ß˳ñÑ¿ ³ëïÇ ã»Ý (ÚáíÑ., ľ, 16), ÷Ë. Ú³ß˳ñÑ¿ë Û³Ûëٳݿ ã»Ý=³Ûë ³ß˳ñÑÇó ã»Ý: ³ù»³Ûó Ç ¹³ßïÇ ³ëï (² ³·., Æ, 5), ÷Ë. ³ù»³Ûó Ç ¹³ßïÇë Û³ÛëÙÇÏ=ÏóùÝí»Ù ³Ûë ¹³ßïáõÙ: ºõ áã Ç ï³ñ ³ß˳ñÑ ³Ûëñ ½Ñ»ï Ýáó³ ·Ý³Û³ù (ºÕÇß¿, ¿ç 184), ÷Ë. ºõ áã Ç ï³ñ ³ß˳ñÑë Û³Ûë ½Ñ»ï Ýáó³ ·Ý³Û³ù=¨ áã ¿É Ýñ³Ýó Ñ»ï¨Çó ³Ûë ûï³ñ ³ß˳ñÑÁ ϷݳÛÇÝù (µ³é³óǪ ·ÝáõÙ ¿ÇÝù): 2. Ð³×³Ë ¿É ³Û¹ µ³é»ñÁ ã»Ý ³ñï³Ñ³ÛïáõÙ óáõó³Ï³Ý ¹»ñ³ÝáõÝÝ»ñÇ Ï³Ù Ñá¹»ñÇ Ý߳ݳÏáõÃÛáõÝ ¨ ã»Ý óñ·Ù³ÝíáõÙ ³ß˳ñѳµ³ñ ѳٳå³ï³ëË³Ý ¹»ñ³ÝáõÝÝ»ñáí áõ Ñá¹»ñáí. ûñÇݳϪ Æ åïÕáÛ ³ÝïÇ Í³éÝ ×³Ý³ãÇ (سïÃ., Ä´, 33)=äïÕÇó ¿ Í³éÁ ׳ݳãíáõÙ: ²å³ ÇÙ³ó»³É ¼ñáõ³Ý³Û, ³ë¿. §ºñÏáõ áñ¹Çù »Ý Ûáñáí³ÛÝÇ ³Ý¹¦ (º½ÝÇÏ, 2-ñ¹, ²)=²å³ ¼ñí³ÝÝ ÇٳݳÉáí ³ëáõÙ ¿ª §ºñÏáõ áñ¹ÇÝ»ñ Ï³Ý áñáí³ÛÝáõÙ¦: ¼³ñÃáÛó ½ëáõñµëÝ Ç ùÝáÛ ³ÝïÇ (ºÕÇß¿, ¿ç 151)=øÝÇó ½³ñÃÝ»óñ»ó ëñµ»ñÇÝ: ºÃ¿ áñå¿ë Ýáù³ Ç µ³ÝïÇ ³Ý¹ ³ÝÇͳݿÇÝ ½ù»½ (ºÕÇß¿, ¿ç 143)=» ÇÝãå»ë Ýñ³Ýù µ³ÝïáõÙ ³ÝÇÍáõÙ ¿ÇÝ ù»½: ¢ 149. ¸»ñ³Ýí³Ý³Ï³Ý ٳϵ³ÛÝ»ñÝ áõÝ»Ý Ý³¨ ·áñͳÍáõÃÛ³Ý Ñ»ï¨Û³É ³é³ÝÓݳѳïÏáõÃÛáõÝÝ»ñÁ. 1. ²ëï, ³Ý¹, ³Û¹ñ µ³é»ñÁ ·áñͳÍíáõÙ »Ý Ý»ñ·á۳ϳÝÇ ÇÙ³ëï ³ñï³Ñ³ÛïáÕ Ç(Û) ݳ˹ñáí ïñ³Ï³ÝÇ Ñ»ï. ûñÇݳϪ ¶ï³Ý¿ñ Û³ÙñáóÇ ³Ý¹ (´áõ½., 3-ñ¹, À): ²ñÏ¿ù ½¹³ Ç ·áõµ ÙÇ Û³Ý³å³ïÇ ³ëï (ÌÝݹ., Ⱦ, 22): ¶ñ»óÇ Ó»½ Ç ÃÕÃÇ ³Û¹ñ (² ÎáñÝÃ., º, 9): 2. ²Ûëñ, ³Ý¹ñ µ³é»ñÁ ·áñͳÍíáõÙ »Ý Ç(Û) ݳ˹Çñ áõÝ»óáÕ áõÕ¨áñÙ³Ý Ñ³Ûó³Ï³ÝÇ Ñ»ï. ûñÇݳϪ ºÃ¿ á±ã ·³Ûó¿ Ç ïûÝ ³Ûëñ (ÚáíÑ., IJ, 56): Øï»³É Ç ë»Ý»³Ï ³Ý¹ñª »É³ó (ÌÝݹ., ʶ, 30): ¶³Ûñ ѳë³Ý¿ñ Ç ï»ÕÇ ³Ý¹ñ (ÂáéÝ., ´, ¿ç 501): ̳ÝáÃáõÃÛáõÝ. ºñµ»ÙÝ ³Ý¹ñ µ³éÁ ϳñáÕ ¿ ·áñͳÍí»É Ý»ñ·á۳ϳÝÇ ÇÙ³ëï ³ñï³Ñ³ÛïáÕ Ç(Û) ݳ˹ñáí ѳÛó³Ï³ÝÇ Ñ»ï. ûñÇݳϪ ºõ ÓÏáõÝù, áñ Ç ·»ï ³Ý¹ñ ¿Çݪ ë³ï³Ï»ó³Ý (ºÉù, ¾, 21): 3. ²ëïÇ, ³ÛïÇ (³Û¹Ç), ³ÝïÇ µ³é»ñÁ ·áñͳÍíáõÙ »Ý µ³ó³é³Ï³Ý ÑáÉáíÇ Ñ»ï. ûñÇݳϪ гÝÇÝ ½Úáíë¿÷ Ç ·µáÛ ³ÝïÇ (ÌÝݹ., Ⱦ, 28): ²é³ù»óÇó ½ÙÇ Û³ß³Ï»ñï³ó ³ëïÇ ÇÙáó (Êáñ., 2-ñ¹, È´): ºÉ ݳ Û³ï»Ý¿ ³ÝïÇ (ÂáéÝ., ´, ¿ç 562): º°É Ç ï³å³Ý¿ ³ÛïÇ (ÌÝݹ., À, 16): 135


ì³ñÅáõÃÛáõÝ 120. ³ñ·Ù³Ý»É, áñáß»É, û á°ñ ÑáÉáíÝ»ñÇ Ñ»ï ¨ Ç°Ýã Ý߳ݳÏáõÃÛ³Ùµ »Ý ·áñͳÍí»É ¹»ñ³Ýí³Ý³Ï³Ý ٳϵ³ÛÝ»ñÁ: Èáõ³ñá°õù (=Éë»ó»°ù) Û³½·³Ï³Ý³ó ³ÛïÇ ¹áñ³: Ƶñ¨ Ù»ñÓ»ó³Ý Ç µ³Ý³Ï ³Ý¹ñ: ²Í¿°ù ³Ûëñ ¨ Ç Ï³å»ÉáóÝ, áñù »Ý Ç µ³ÝïÇ ³Ý¹: ºõ ¹³ñÓáõóÇÝ ½Ý³ Ç çñÑáñáÛ ³ÝïÇ: ¼³Ëáé³å»ïÝ ³ñù³ÛÇÝ ä³ñëÇó ·É˳ï¿ñ Ç Ý»ñùë Û³ëå³ëï³ÝÇ ³Ý¹: àã ѳõ³Ý¿ñ ݳ Çç³Ý»É ۳ݳå³ï¿ ³ÝïÇ: ºÙáõï ³ÛñÝ Ç ïáõÝ ³Ý¹ñ: Üáù³ »Ï»³É óáõó³Ý¿ÇÝ Ç ù³Õ³ùÇ ³Ý¹: àã ϳñ¿ÇÝ Ñ³Ý»É Á½íݳë³Ï³ñ Ëá½ëÝ Û³Û·õáÛ ³ÝïÇ: Èáõ³Û ½Ó³ÛÝ ùá Ç ¹ñ³ËïÇ ³ëï ¨ »ñÏ»³Û: »ñ¨ë ³Ù³ã»ëó»Ý Ûáñ¹õáÛ ³ëïÇ ÇÙÙ¿: ì³ñÅáõÃÛáõÝ 121. ³ñ·Ù³Ý»Éª µ³ó ÃáÕ³Í µ³é»ñÇ ï»Õ ¹Ý»Éáí ѳٳå³ï³ëË³Ý ¹»ñ³Ýí³Ý³Ï³Ý ٳϵ³ÛÝ»ñ: ºñóÛñ í³Õí³Õ³ÏÇ Ç ¹³ßï...£ Ðáë¿ñ ³ñÇõÝÝ Ç íÇñ¿...£ ÆÝùÝ Ï»ñ³Ïñ»³ó Ç ë³Ï³õ Ñ³ó¿ ½ÅáÕáíáõñ¹Ý ۳ݳå³ïÇ...: ºÏÝ »Ùáõï Ç Ëáñ³Ý...: ڳٻݳÛÝ Í³éáó áñ Çó»Ý Ç Ý»ñùë ¹ñ³ËïÇ... ÙÇ° áõïÇó¿ù: ºë ³õ³ëÇÏ ³ËáÛ»³Ý »É³Ý»Ù ù»½ Ç Ù»ñáó ½ûñ³ó..., ¨ ¹áõ ÇÝÓ Ç Ûáõݳϳݳó...: ÀÝÏ»ÝáõÇÝ Û»ñÇí³ñ¿... ½å³ï³Ý»³ÏÝ ¶Ý»É: Æ å³ñëå¿... Ç Óáñ... ÁÝÏ»ÝáõÇÝ ½Ýáë³: ì³ñÅáõÃÛáõÝ 122. ³ñ·Ù³Ý»É ·ñ³µ³ñ, Áݹ·Íí³Í µ³é»ñÇ ÷á˳ñ»Ý ·áñÍ³Í»É Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý Ù³Ïµ³ÛÝ»ñ:

²ÛÝ ³ÕµÛáõñÇó ¿ÇÝ çáõñ ï³ÝáõÙ: ÎÙïÝ»ù ³ÛÝ ù³Õ³ùÁ: ²Ûë ³Ý³å³ïáõÙ ¿ÇÝ µÝ³ÏíáõÙ: Þ³åáõÑ Ã³·³íáñÁ ÷³ËãáõÙ ¿ñ ³Ûë å³ï»ñ³½ÙÇó: àã˳ñÝ»ñÝ ³ñ³ÍáõÙ »Ý ³Û¹ ¹³ßïáõÙ: ܳíÁ ÁÝÏÕÙí»ó (ÁÝÏÕÙ»ó³õ) ³Ûë ÍáíÇ Ù»ç: ²ÛÝ ï»ÕáõÙ ïÝÏáõÙ ¿ÇÝ ³Û·ÇÝ»ñ: ²Ûë ·ÇÝáõó ¿ÇÝù ÁÙåáõÙ: Îí»ñóÝ»ù ³Û¹ ³ÉÛáõñÁ ¨ ÏÉóÝ»ù ³Û¹ ³Ù³ÝÇ Ù»ç: ²Û¹ ·ÛáõÕÇó ѳñÏ ¿ÇÝ å³Ñ³ÝçáõÙ: ì²êÜ Òºè²ÎºðîÆÜ, àð ÎàâÆ ºðàô²Ü¸²Îºðî ø³Õóñ ¿ ÇÝÓ ³ë»É ¨ Û³Õ³·ë ·»Õ»óÇÏ ¹³ëï³Ï»ñïÇÝ ºñáõ³Ý¹³Ï»ñïÇ, 1 ½áñ ÛûñÇÝ»³ó ÝáÛÝ ÇÝùÝ ºñáõ³Ý¹ ·»Õ»óÇÏ ¨ ãùÝ³Õ ÛûñÇÝáõ³Íáíù: ø³Ý½Ç ½ÙÇçáó ÑáíïÇÝ Ù»ÍÇ ÉÝáõ Ù³ñ¹Ïáõû³Ùµ ¨ å³Ûͳé ßÇÝáõ³Íáíùª Éáõë³õáñ 2 áñå¿ë ³Ï³Ý µÇµ: ÆëÏ ßáõñç ½Ù³ñ¹Ïáõû³ÙµÝª ͳÕÏáó³ó ¨ Ñáï³ñ³Ý³ó 3 ϳ½ÙáõÃÇõÝ, áñå¿ë ßáõñç ½µµáíÝ ½³ÛÉ µáÉáñ³ÏáõÃÇõÝ ³Ï³Ý: ÆëÏ ½µ³½Ùáõ4 5 ÃÇõÝ ³Û·»ëï³ÝáÛª ǵñ ½³ñ勉ݳÝó ËÇï ¨ ·»Õ»óÇÏ ÍÇñ . áñáÛ ÑÇõëÇë³ÛÇÝ ÏáÕÙ³ÝÝ ¹Çñ ϳñ³ÏݳӨª ³ñ¹³ñ¨ ·»Õ³õáñ ÏáõëÇó ÛûÝÇó ¹³ñ³õ³Ý136


6

7

¹³ó ѳٻٳï : ÆëÏ Ç Ñ³ñ³õáÛ Ñ³ñÃáõÃÇõÝ ¹³ßï³óª ÍÝûïÇó å³ñ½áõ8 û³Ý ·»Õ»óÏáõÃÇõÝ : ÆëÏ ·»ïÝ µ»ñ³Ý³ó»³É ¹³ñ³õ³Ý¹ûù ³÷³Ýóݪ ½»ñÏ9 7 ûñÃÇëÝ Ý߳ݳϿ ßñÃáõÝë : ºõ ³ÛëåÇëÇ ·»Õ»óÏáõû³Ý ¹Çñª ³ÝùÃûÉÇ ÇÙÝ 10 ·á·ó»ë Ç µ³ñÓñ³õ³Ý¹³Ï ó·³õáñ³ÝÇëïÝ ½Ñ³Û»óáõ³ÍëÝ áõÝÇ . ¨ ³ñ¹³ñ¨ µ»ññÇ ¨ ó·³õáñ³Ï³Ý ¹³ëï³Ï»ñïÝ: ¼³Ûë ³Ù»Ý³ÛÝ ½·áñÍ»ó»³ÉëÝ ºñáõ³Ý¹³Û å³ñ·¨¿ Ù»ÍÝ îñ¹³ï Ù³ñ¹11 Ï³Ý ³½·ÇÝ Î³Ùë³ñ³Ï³Ý³ó, áñå¿ë Ùï»ñÙ³ó ¨ ³ñ»³Ý Ïóáñ¹³ó ³½·ÇÝ ²ñß³ÏáõÝ»³ó. ½áñ ÛÇõñáõÙ ï»ÕõáçÝ å³ïÙ»ëóáõù...: (Øáíë¿ë Êáñ»Ý³óÇ, 2-ñ¹, Ê´) 1 2

³Ûëï»Õª ϳéáõó»ó, ßÇÝ»ó ßáõñç ½Ù³ñ¹Ïáõû³ÙµÝ-µÝ³ÏáõÃÛ³Ý ßáõñçÁ: ²Ûë ¨ ѳçáñ¹ ÙÇ ù³ÝÇ Ý³Ë³¹³ëáõÃÛáõÝÝ»ñáõÙ µ³Û-ëïáñá·Û³ÉÁ ϳ٠µ³Õ³¹ñÛ³É

3

7

ѳٻٳïíáõÙ ¿ñ ·»Õ»óÇÏ ÏáõÛë»ñÇ ÑáÝù»ñÇÝ í»ñ³ó³Ï³ÝÁ óÝÓñ³ó³Ï³ÝÇ ÷á˳ñ»Ý. ѳñÃáõÃÇõÝ ¹³ßï³ó-ѳñà ¹³ßï»ñÁ

ëïáñá·Û³ÉÇ Ñ³Ý·áõÛóÝ ³ñï³Ñ³Ûïí³Í ã»Ý

8

ÏáÕÙÇ Ï³Ù³ñ³Ó¨ ¹ÇñùÁ Çëϳå»ë

11

³Ûëï»Õª µáÉáñ³Ï 4 ³Û·»ëï³ÝáÛ-³Û·ÇÝ»ñÇ 5 ǵñ ½³ñ勉ݳÝó ËÇï ¨ ·»Õ»óÇÏ ÍÇñ-ÝÙ³ÝíáõÙ ¿ñ ËÇï ³ñ勉ÝáõÝùÇ ·»Õ»óÇÏ ·ÍÇÝ 6 ³ÙµáÕç ݳ˳¹³ëáõÃÛáõÝÁ å»ïù ¿ óñ·Ù³Ý»É ³Ûëå»ë. áñÇ ÑÛáõëÇë³ÛÇÝ

ÍÝûïÇó å³ñ½áõû³Ý ·»Õ»óÏáõÃÇõÝ-(ÑÇß»ó ÝáõÙ ¿ÇÝ) ÍÝáïÝ»ñÇ ·»Õ»óÇÏ áÕáñÏáõÃÛáõÝÁ 9 ³ÙµáÕç ݳ˳¹³ëáõÃÛáõÝÁ å»ïù ¿ óñ·Ù³Ý»É ³Ûëå»ë. ÇëÏ ·»ïÁ ³÷»ñÇ µ³ñÓñáõÃÛáõÝÝ»ñáí å³ïÏ»ñ³ÝáõÙ ¿ñ ÙÇ µ»ñ³Ýª Çñ »ñÏáõ ßñÃáõÝùÝ»ñáí 10 ϳñÍ»ë ³Ýóñà ѳ۳óùÝ áõÕÕ»É ¿ ó·³íáñ³ÝÇëï µ³ñÓñ³í³Ý¹³ÏÇ íñ³ ³ñ»³Ý Ïóáñ¹-³ñÛáõݳÏÇó

Ú²Ô²¶ê ÞÆÜàô²ÌàÚ ²ØðàòÆÜ ¶²èÜàÚ ... ¼³Ûëáõ ųٳݳϳõ ϳï³ñ¿ îñ¹³ï ½ßÇÝáõ³Í ³ÙñáóÇÝ ¶³éÝáÛ, ½áñ áñÓ³ù³ñ ¨ Ïá÷³ÍáÛ íÇÙûù, »ñϳó·³Ù ¨ ϳå³ñáí Ù³Íáõó»³É. ÛáñáõÙ 1 2 ßÇÝ»³É ¨ ïáõÝ Ñáí³Ýáó , ٳѳñÓ³Ýûù , ëù³Ýã»ÉÇ ¹ñûßáõ³Íáíù µ³ñÓñ ù³Ý¹³Ï³õ, Ç Ñ³Ù³ñ ù»é ÇõñáÛ ÊáëñáíǹËïáÛ, ¨ ·ñ»³É Ç ÝÙ³ ½ÛÇß³ï³Ï Çõñ Ñ»ÉɻݳóÇ ·ñáí...: (Øáíë¿ë Êáñ»Ý³óÇ, 2-ñ¹, Ô) 1

ïáõÝ Ñáí³Ýáó-Ñáí³Ýáó

2

ٳѳñÓ³Ý-³ñÓ³Ý

137


¸²ê øê²Üìºòºðàð¸ ²Ì²Î²Ü ²ÜàôÜܺðÀ ºì Üð²Üò ÐàÈàìàôØÀ ¢ 150. ¶ñ³µ³ñáõÙ ³Í³Ï³ÝÝ»ñÁ ÉÇÝáõÙ »Ý »ñÏáõ ï»ë³Ïª áñ³Ï³Ï³Ý ¨ ѳñ³µ»ñ³Ï³Ý: àñ³Ï³Ï³Ý ³Í³Ï³ÝÝ»ñÁ áõÝ»Ý Ñ³Ù»Ù³ïáõÃÛ³Ý »ñ»ù ³ëïÇ׳ݪ ¹ñ³Ï³Ý, ѳٻٳï³Ï³Ý, ·»ñ³¹ñ³Ï³Ý: ¢ 151. ²Í³Ï³ÝÇ Ñ³Ù»Ù³ï³Ï³Ý ϳ٠µ³Õ¹³ï³Ï³Ý ³ëïÇ׳ÝÁ ϳ½ÙíáõÙ ¿ »ñÏáõ Ó¨áíª ³) (³)·áÛÝ í»ñç³Í³Ýóáí, µ) ù³Ý ݳ˳¹ñáõÃÛ³Ùµ: ³) ¶áÛÝ ³Í³ÝóÁ ¹ñíáõÙ ¿ ³Í³Ï³ÝÇ áõÕÇÕ Ó¨Ç íñ³, ûñÇݳϪ Ù»Í-ٻͳ·áÛÝ=³í»ÉÇ Ù»Í, ѽûñ-ѽûñ³·áÛÝ=³í»ÉÇ Ñ½áñ, ɳõ-ɳõ³·áÛÝ=³í»ÉÇ É³í ¨ ³ÛÉÝ: гñÏ ¿ ϳñͻɪ ÿ ¿ñ áÙÝ Ç í»ñ ù³Ý ½Ý³ ½ûñ³·áÛÝ ¨ ÷³é³õáñ³·áÛÝ (º½ÝÇÏ, 2-ñ¹, ¶)=ä»ïù ¿ ϳñÍ»É, û Ýñ³ÝÇó í»ñ ³í»ÉÇ ½áñ»Õ ¨ ÷³é³íáñ Ù»ÏÁ ϳñ: ̳ÝáÃáõÃÛáõÝ. ºñµ»ÙÝ ·áÛÝ ³Í³Ýóáí ϳ½Ùí³Í ³Í³Ï³ÝÝ»ñÝ ³ñï³Ñ³ÛïáõÙ »Ý ·»ñ³¹ñ³Ï³Ý ÇÙ³ëï. ûñÇݳϪ ²åñÇ Ïñïë»ñ³·áÛÝÝ ÙdzÛÝ, áñ ¿ ÜÇÝáõ³ë (Êáñ., 1-ÇÝ, ľ)=²½³ïíáõÙ ¿ ÙdzÛÝ ³Ù»Ý³÷áùñÁª ÜÇÝí³ëÁ: µ) ø³Ý ݳ˳¹ñáõÃÛáõÝÁ ¹ñíáõÙ ¿ ëáíáñ³µ³ñ ¹ñ³Ï³Ý ³ëïÇ׳ÝÇó, »ñµ»ÙÝ ¿É ·áÛÝ ³Í³Ýóáí ϳ½Ùí³Í ³Í³Ï³ÝÝ»ñÇó Ñ»ïá, ³ÛÝáõѻ飯 ѳٻٳï»ÉÇ µ³éÁ ѳÛó³Ï³Ý ÑáÉáíáí ¨ ½ ݳ˹ñáí. ûñÇݳϪ Ù»Í ù³Ý ½»ñÏÇñ=»ñÏñÇó ³í»ÉÇ Ù»Í, µ³ñÓñ³·áÛÝ ù³Ý ½Ý³=Ýñ³ÝÇó ³í»ÉÇ µ³ñÓñ ¨ ³ÛÉÝ: Ø»Í ù³Ý ½ëáë³ ³ÛÉ å³ïáõÇñ³Ý áã ·áÛ (سñÏ., Ä´, 31)=êñ³ÝóÇó ³í»ÉÇ Ù»Í å³ïíÇñ³Ý ãϳ: ø³Õóñ ¿ ݳ ù³Ý ½Ù»Õáõ ËáñÇëË (ê³ÕÙ., ÄÀ(ÄÂ), 11)=ܳ Ù»ÕñÇ ËáñëËÇó ³í»ÉÇ ù³Õóñ ¿: ØÇÝ µ³ñÓñ³·áÛÝ ¿ñ ù³Ý ½ÙÇõëÝ (¸³Ý., À, 3)=Ø»ÏÁ ÙÛáõëÇó ³í»ÉÇ µ³ñÓñ ¿ñ: ¼Ç±Ýã ѽûñ³·áÛÝ ù³Ý ½³é»õÍ (¸³ï., ĸ, 18)=ƱÝãÝ ¿ ³éÛáõÍÇó ³í»ÉÇ Ñ½áñ: ¢ 152. ¶ñ³µ³ñáõÙ ³Í³Ï³ÝÇ ·»ñ³¹ñ³Ï³Ý ³ëïÇ׳ÝÁ ѳïáõÏ Ó¨ ãáõÝÇ: ²Û¹ ÇÙ³ëïÝ ³ñï³Ñ³ÛïíáõÙ ¿ ϳñÇ, ÛáÛÅ, ë³ëïÇÏ, ³ÝÑݳñÇÝ ¨ ë³ëïÏ³Ï³Ý ÇÙ³ëï áõÝ»óáÕ ³ÛÉ Ù³Ïµ³ÛÝ»ñÇ ÙÇçáóáí, áñáÝù ¹ñíáõÙ »Ý ëáíáñ³µ³ñ ³Í³Ï³ÝÇ áõÕÇÕ Ó¨Ç íñ³. ûñÇݳϪ ̳ÍÏ»³É ÛáÛÅ µ³ñ³Ï Ïï³õáí (ö³ñå., ¿ç 29)=̳ÍÏ»Éáí ß³ï µ³ñ³Ï Ïï³íáí: ̳ÝáÃáõÃÛáõÝ. ´³ñ¹ µ³é»ñÇ Ï³½ÙáõÃÛ³Ý Ù»ç ѳݹÇåáÕ ³Ù»Ý µ³éÁ ³ñï³Ñ³ÛïáõÙ ¿ áã û ·»ñ³¹ñ³Ï³Ý, ³ÛÉ ³Ù»Ý ÇÝã ÇÙ³ëïÁ. ûñÇݳϪ ÂáÕáÛñ... ½·³õ³éÝ ²Ûñ³ñ³ïáõ... ½³Ù»Ý³µáÛëÝ. ½³Ù»Ý³µáõÕËÝ, ½³Ù»Ý³ÉÇÝ... (ö³ñå., ¿ç 9)=ÂáÕ»ó (µ³é³óǪ ÃáÕÝáõÙ ¿ñ) ³Ù»Ý ÇÝã µáõë»óÝáÕ, ³Ù»Ý ÇÝ㠵˻óÝáÕ, ³Ù»Ý ÇÝãáí ÉÇ ²ñ³ñ³ïÛ³Ý ·³í³éÁ: ¢ 153. ²Í³Ï³ÝÝ»ñÝ áõÝ»Ý ³Ýí³Ý³Ï³Ý ÑáÉáíáõÙ, ÑáÉáííáõÙ »Ý ³ñï³ùÇÝ Ã»ùÙ³Ý Æ, à, Æ-², à-², Ù³ë³Ùµ ¿É àô ÑáÉáíٳٵ: 138


̳ÝáÃáõÃÛáõÝ. ØÇ ù³ÝÇ ³Í³Ï³ÝÝ»ñ »½³ÏÇ ïñ³Ï³ÝáõÙ ëï³ÝáõÙ »Ý áõÙ ÑáÉáí³Ï»ñïª ÑÇÝ-ÑÝáÛ-ÑÝáõÙ, Ýáñ-ÝáñáÛ-ÝáñáõÙ, í»ñÇÝ-í»ñÝáÛ-í»ñÝáõÙ ¨ ³ÛÉÝ: ³) ²ÛÇÝ, ÇÝ í»ñç³Í³Ýó áõÝ»óáÕ ³Í³Ï³ÝÝ»ñÁ ÑáÉáííáõÙ »Ý à ÑáÉáíٳٵª ¹³ßï³ÛÇÝ-¹³ßï³ÛÝáÛ, ³Ù³éݳÛÇÝ-³Ù³éݳÛÝáÛ, í»ñÇÝ-í»ñÝáÛ, í»ñçÇÝ-í»ñçÝáÛ ¨ ³ÛÉÝ: µ) Æ-áí í»ñç³óáÕ µ³½Ù³í³ÝÏ ³Í³Ï³ÝÝ»ñÁ ÑáÉáííáõÙ »Ý à-² ˳éÝ ÑáÉáíٳٵª ëÇñ»ÉÇ-ëÇñ»ÉõáÛ-ëÇñ»É»³õ, µ³ñÇ-µ³ñõáÛ-µ³ñ»³õ, ³é³ùÇÝÇ-³é³ùÇÝõáÛ-³é³ùÇÝ»³õ, ÇٳݳÉÇ-ÇٳݳÉõáÛ-Çٳݳɻ³õ, ·»Õ³ÝÇ-·»Õ³ÝõáÛ·»Õ³Ý»³õ, åÇï³ÝÇ-åÇï³ÝõáÛ-åÇï³Ý»³õ ¨ ³ÛÉÝ: ·) ¶áÛÝ í»ñç³Í³Ýó áõÝ»óáÕ ³Í³Ï³ÝÝ»ñÁ ÑáÉáííáõÙ »Ý Æ ÑáÉáíٳٵª ٻͳ·áÛÝ-ٻͳ·áõÝÇ-ٻͳ·áõÝÇó, ɳõ³·áÛÝ-ɳõ³·áõÝÇ-ɳõ³·áõÝÇó, í»Ñ³·áÛÝí»Ñ³·áõÝÇ-í»Ñ³·áõÝÇó, ³½Ýáõ³·áÛÝ-³½Ýáõ³·áõÝÇ-³½Ýáõ³·áõÝÇó ¨ ³ÛÉÝ: ¹) ð-áí ¨ ݳËáñ¹áÕ áñ¨¿ µ³Õ³Ó³ÛÝáí í»ñç³óáÕ Ã³ÝÓñ, ϳñÍñ, Ù³Ýñ, ͳÝñ, ÷áùñ, ù³Õóñ ³Í³Ï³ÝÝ»ñÁ ÑáÉáííáõÙ »Ý àô ÑáÉáíٳٵ ¨ áõÝ»Ý Ý»ñùÇÝ Ã»ùÙ³Ý áñáß ³é³ÝÓݳѳïÏáõÃÛáõÝÝ»ñ: º½³ÏÇ ÃíÇ Ã»ù ÑáÉáíÝ»ñáõÙ ñ-Ý ÁÝÏÝáõÙ ¿, ÇëÏ Ñá·Ý³ÏÇ áõÕճϳÝÁ í»ñç³íáñíáõÙ ¿ áõÝù-áí: ÐáÉáíÙ³Ý ûñÇݳÏ.

àô. Ð. ê.î. ´. ¶.

º½³ÏÇ

Ðá·Ý³ÏÇ

÷áùñ (½)÷áùñ ÷áùáõ Ç ÷áùáõ¿ ÷áùáõ

÷áùáõÝù (½)÷áùáõÝë ÷áùáõÝó Ç ÷áùáõÝó ÷áùáõÙµù

̳ÝáÃáõÃÛáõÝ. ´³ñÓñ ³Í³Ï³ÝÁ »½³ÏÇ ÃíáõÙ ÑáÉáííáõÙ ¿ (Á)ñ-áí í»ñç³óáÕ µ³é»ñÇ ÝÙ³Ý, ÇëÏ Ñá·Ý³ÏÇ ÃíáõÙª Ý»ñùÇÝ Ã»ùÙ³Ý ² ÑáÉáíٳٵ: àô. Ð. ê. î. ´. ¶.

µ³ñÓñ (½)µ³ñÓñ µ³ñÓáõ Ç µ³ñÓáõ¿ µ³ñÓáõ

µ³ñÓáõÝù (½)µ³ñÓáõÝë µ³ñÓ³Ýó Ç µ³ñÓ³Ýó µ³ñÓ³Ùµù

Øݳó³Í ³Í³Ï³ÝÝ»ñÇ ÑáÉáíÙ³Ý í»ñ³µ»ñÛ³É áñáß³ÏÇ Ï³ÝáÝÝ»ñ ãϳÝ, Ýñ³Ýó ÑáÉáíáõÙÝ ÇٳݳÉáõ ѳٳñ å»ïù ¿ ¹ÇÙ»É ·ñ³µ³ñÇ µ³é³ñ³ÝÝ»ñÇÝ: 139


²Ì²Î²ÜܺðÆ ¶àð̲ÌàôÂÚàôÜÀ ¶àÚ²Î²Ü ²ÜàôÜܺðÆ Ðºî ¢ 154. ¶ñ³µ³ñáõÙ ³Í³Ï³ÝÝ»ñÁ ¹ñíáõÙ »Ý ·áÛ³Ï³Ý ³ÝáõÝÝ»ñÇó ¨° ³é³ç, ¨° Ñ»ïá, ë³Ï³ÛÝ ³í»ÉÇ ï³ñ³Íí³ÍÁ ݳ˳¹³ë ·áñͳÍáõÃÛáõÝÝ ¿: ¢ 155. àñå»ë ÁݹѳÝáõñ ϳÝáÝ, ݳ˳¹³ë ³Í³Ï³ÝÝ»ñÁ ÑáÉáíáí áõ Ãíáí ã»Ý ѳٳӳÛÝáõÙ ·á۳ϳÝÝ»ñÇÝ: ܳ˹ñ³íáñ ÑáÉáíÝ»ñáõ٠ݳ˹ÇñÝ»ñÁ ¹ñíáõÙ »Ý ³Í³Ï³ÝÇ íñ³: ÐáÉáíÙ³Ý ûñÇݳÏ.

àô. Ð. ê. î. ´. ¶.

º½³ÏÇ

Ðá·Ý³ÏÇ

ëÇñ»ÉÇ »Õµ³Ûñ (½)ëÇñ»ÉÇ »Õµ³Ûñ ëÇñ»ÉÇ »Õµ³õñ(»Õµûñ) Ç ëÇñ»ÉÇ »Õµ³õñ¿(»Õµûñ¿) ëÇñ»ÉÇ »Õµ³ñµ

ëÇñ»ÉÇ »Õµ³ñù (½)ëÇñ»ÉÇ »Õµ³ñë ëÇñ»ÉÇ »Õµ³ñó Ç ëÇñ»ÉÇ »Õµ³ñó ëÇñ»ÉÇ »Õµ³ñµù

̳ÝáÃáõÃÛáõÝ. ºñµ»ÙÝ Ý³Ë³¹³ë ³Í³Ï³ÝÝ»ñÁ ÑáÉáíáí áõ Ãíáí ѳٳӳÛÝáõÙ »Ý Çñ»Ýó Éñ³óÛ³ÉÝ»ñÇÝ. ûñÇݳϪ Ç Ó»éÝ å³ïáõ³õáñÇ ½ûñ³·ÉËÇ áõñáõù (ºÕÇß¿, ¿ç 44), Ç Ó»é³ó Ïáñáí»³ó ³Õ»Õݳõáñ³ó (Êáñ., 2-ñ¹, κ), ëÇñ»É»³ó íϳÛÇóÝ (²·., ¿ç 10), Ç Ù»ÍÇ ï³Ý (º½ÝÇÏ, 1-ÇÝ, ¶), Ç ÑÝáó ųٳݳϳó (´áõ½., 4-ñ¹, º), Ç ã³ñ¿ ³ñ³ñã¿ (º½ÝÇÏ, 1-ÇÝ, ĺ) ¨ ³ÛÉÝ: ²Ûë ¹»åùáõÙ ³Ý»½³Ï³Ý ·á۳ϳÝÝ»ñÇ Ñá·Ý³ÏÇ ·áñÍdzϳÝÇ Ñ»ï ³Í³Ï³ÝÝ»ñÁ ëáíáñ³µ³ñ ѳٳӳÛÝáõÙ »Ý ÙdzÛÝ ÑáÉáíáí. ûñÇݳϪ ٻͳõ ÃßݳٳÝûù (´áõ½., 3-ñ¹, ¸), µ³ó³õ ³ãûù (ºÕÇß¿, ¿ç 125) ¨ ³ÛÉÝ: ¢ 156. ºï³¹³ë ³Í³Ï³ÝÝ»ñÁ, áñå»ë ϳÝáÝ, ÑáÉáíáí áõ Ãíáí ѳٳӳÛÝáõÙ »Ý ·á۳ϳÝÝ»ñÇÝ: ÐáÉáíÙ³Ý ûñÇݳÏ.

àô. Ð. ê. î. ´. ¶.

º½³ÏÇ

Ðá·Ý³ÏÇ

³½· ù³ç (½)³½· ù³ç ³½·Ç ù³çÇ Û³½·¿ ù³ç¿ ³½·³õ ù³ç³õ

³½·ù ù³çù (½)³½·ë ù³çë ³½·³ó ù³ç³ó Û³½·³ó ù³ç³ó ³½·³õù(ûù) ù³ç³õù(ûù)

̳ÝáÃáõÃÛáõÝ. ºï³¹³ë ³Í³Ï³ÝÝ»ñÁ ËÇëï ѳ½í³¹»å ã»Ý ѳٳӳÛÝáõÙ Çñ»Ýó Éñ³óÛ³ÉÝ»ñÇÝ ÑáÉáíáí áõ Ãíáí. ûñÇݳϪ Ç ù³Õ³ùÇ ÙÇ ÷áùñ (Êáñ., 2-ñ¹, Ô²), óջ³õ ϳ׻³Û (Êáñ., 3-ñ¹, Â), ½å³Õ³ï³Ýë ³ñï³ëáõ³ÉÇó (Îáñ., À) ¨ ³ÛÉÝ: ²ñùáõÝÇ µ³éÁ û° ݳ˳¹³ë ¨ û° »ï³¹³ë ·áñͳÍí»ÉÇë ÙÇßï ÙÝáõÙ ¿ ³ÝѳٳӳÛÝ: 140


ì³ñÅáõÃÛáõÝ 123. ÐáÉáí»É Ñ»ï¨Û³É ϳå³ÏóáõÃÛáõÝÝ»ñÁª ³Í³Ï³ÝÝ»ñÁ ÑáÉáíáí áõ Ãíáí ѳٳӳÛÝ»óÝ»Éáí ·á۳ϳÝÝ»ñÇÝ: ´³ñ»Ï³Ù ëÇñ»ÉÇ, ³Ûñ ³é³ùÇÝÇ, ½ûñ³í³ñ ù³ç, ÁÝÏ»ñ ѳõ³ï³ñÇÙ, Ù»Í ù³Õ³ù: ì³ñÅáõÃÛáõÝ 124. ³ñ·Ù³Ý»É, µ³ó³ïñ»É, û ݳ˳¹³ë ¨ »ï³¹³ë ³Í³Ï³ÝÝ»ñÁ ÑáÉáíáí áõ Ãíáí ÇÝãå»ë »Ý ѳٳӳÛÝ»É Çñ»Ýó Éñ³óÛ³ÉÝ»ñÇÝ: ÆÙ³ëïáõÝ Ï³Ý³Ûù ßÇÝ»óÇÝ ïáõÝë, ÇëÏ ³Ý½·³ÙùÝ Ó»éûù Çõñ»³Ýó ÏáñͳݻóÇÝ: ػͳõ Ëݹáõû³Ùµ ÁݹáõÝ¿ÇÝ ½ã³ñã³ñ³ÝëÝ: ê³Ï³ÛÝ ì³Õ³ñß Ù»é³ÝÇ Ç Ó»é³ó Ïáñáí»³ó ³Õ»Õݳõáñ³ó: ä³ßï¿ù ½Ïáõéë ѳٻñë ¨ ³ÝßáõÝãë: ²Ûëûñ ó·³õáñù ûï³ñù ïÇñ»Ý Ç í»ñ³Û Ù»ñ: Úáñų٠½³Ý»ñ»õáõÃ¿Ý ¨ ½ÝáñÇÝ ½ÙßïÝç»Ý³õáñ ½ûñáõÃ»Ý¿Ý ×³éÇó¿ áù: ²ÙÇëë í»ó ûͳݿÇÝ ÇõÕáíù ³ÝáõßÇõù: ²Ëïù ٳѳµ»ñù ѳݳ峽 ï³Ýç»Ý ½Ù³ñ¹ÇÏ: ¸³ñÓ»³É Ññ³Ù³Ý ï³Ûñ í³ëÝ ³é³ùÇÝõáÛÝ ¶³Ûdzݻ³Û: ºõ »¹ ½Çë Ç í»ñ³Û É»ñÇÝ ÙÇáÛ µ³ñÓáõ ÛáÛÅ: ì³ñÅáõÃÛáõÝ 125. ³ñ·Ù³Ý»É, ÷³Ï³·Í»ñÇ Ù»ç ³éÝí³Í ³Í³Ï³ÝÝ»ñÁ ÑáÉáíáí áõ Ãíáí ѳٳӳÛÝ»óÝ»É Áݹ·Íí³Í Éñ³óÛ³ÉÝ»ñÇÝ: ºõ ³ÍÇÝ ½Çß˳ÝëÝ Ã³·³õáñÇÝ (½Ñ³õ³ï³ñÇÙ): ´³Ûó (³Ùµ³ñÇßï(Ý)) Ø»ÑñáõÅ³Ý³Û íÇñ³õáñ»³É ÓÇݪ áã ϳñ³ó »ñ³·»É Áݹ ÷³ËëﻳÛëÝ: (Ø»Í) ³Ý³ñ·³Ýûù ï³Ýç¿ñ ½³Ù»Ý»ë»³Ý: Ðá·õáí Çõñáí (ëáõñµ) ÙËÇóñ»ëó¿ ½Ó»½ ѳݳ峽: ¸³ñÓ³ñá°õù Ç ×³Ý³å³ñѳó Ó»ñáó (ã³ñ): ºÏ»³É ѳë³Ý¿ñ ³é Çë Ññ³Ù³Ý ³éÝ ÙÇáÛ (å³ïáõ³Ï³Ý) Úáíë¿÷ Ïáã»ó»ÉáÛ: гë³Ý»Ý ¨ ½ûñùÝ (ϳÛë»ñ³Ï³Ý): ºõ ½ûñáõû³Ùµ (µ³½áõÙ) ï³ÛÇÝ íϳÛáõÃÇõÝ ³é³ù»³ÉùÝ: ºõ ݻջ³ÉùÝ Û³Ûëáó (åÇÕÍ) µÅßÏ¿ÇÝ: ì³ñÅáõÃÛáõÝ 126. ³ñ·Ù³Ý»É ·ñ³µ³ñª ³Í³Ï³ÝÝ»ñÁ ÑáÉáíáí áõ Ãíáí ѳٳӳÛÝ»óÝ»Éáí Áݹ·Íí³Í Éñ³óÛ³ÉÝ»ñÇÝ, Áëï áñáõÙ ³é³çÇÝ »ñ»ù ݳ˳¹³ëáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ³Í³Ï³ÝÝ»ñÁ ·áñÍ³Í»É Ý³Ë³¹³ë, ÇëÏ ÙÛáõëÝ»ñÇÝÁª »ï³¹³ë: Ø»Í ëÇñáí ëÇñáõÙ ¿ñ Ýñ³Ý: Àëï ÑÇÝ ³í³Ý¹áõÃÛ³Ý ½áÑ»ñ ¿ÇÝ Ù³ïáõóáõÙ Çñ»Ýó ³ëïí³ÍÝ»ñÇÝ: êå³ÝíáõÙ ¿ Çñ ѳñ³½³ï »Õµáñ ÏáÕÙÇó: εݳÏí»Ý ³í»ñ³Ï ù³Õ³ùÝ»ñáõÙ ¨ ³Ýß»Ý ïÝ»ñáõÙ: êñµáõÃÛ³Ùµ »Ý å³ÑáõÙ ³é³ùÇÝÇ Ù³ñ¹Ï³Ýó ÑÇß³ï³ÏÁ: ´³½áõÙ íÇñ³íáñÝ»ñ ÁÝÏ³Ý ³ÛÝ Ù»Í å³ï»ñ³½ÙáõÙ: àõÕ³ñÏáõÙ ¿ å³ï·³Ù³íáñÝ»ñ г۳ëï³Ý ѳí³ï³ñÇÙ Ù³ñ¹Ï³Ýóáí: ú·ÝáõÃÛáõÝ ¿ÇÝ ëï³ÝáõÙ Çñ»Ýó ëÇñ»ÉÇ µ³ñ»Ï³ÙÝ»ñÇó: ÆÝãá±õ »ù ÃßݳÙáõÃÛáõÝ ·óáõÙ ÇÙ »ñÏáõ ѳñ³½³ï »Õµ³ÛñÝ»ñÇ Ù»ç: öáùñ ³Ù³ÝÝ»ñáí çáõñ ¿ÇÝ Ñ³ÝáõÙ Ëáñ çñÑáñÇó: ÆÝÓ ³ëáõÙ »Ýª ¹áõñë »ÉÇñ (»É ³ñï³ùë) ³Ûë ·»Õ»óÇÏ ³Û141


·áõó: Ø»Í ¨ ѽáñ ½áñùáí ѳñÓ³ÏíáõÙ ¿ ÃßݳÙáõ µ³Ý³ÏÇ íñ³: ØÇçݳµ»ñ¹Ý ³Ùñ³óñ»ó µ³ñÓñ å³ñëåáí: ·ó»É-³ñϳݻÉ

ìºð²ò²Î²ÜÀ ²ÜÒð²ò²Î²ÜÆ öàʲðºÜ ¢ 157. ¶ñ³µ³ñáõÙ Ñ³×³Ë ³Í³Ï³ÝÁ ëï³ÝáõÙ ¿ áõÃÇõÝ ³Í³ÝóÁª í»ñ³Íí»Éáí í»ñ³ó³Ï³Ý ·á۳ϳÝÇ, áñÁ ëáíáñ³µ³ñ ¹ñíáõÙ ¿ ë»é³Ï³Ý ÑáÉáíáí ¨ ·áñͳÍíáõÙ ³Í³Ï³ÝÇ ÇÙ³ëïáí: ²Û¹ µ³é»ñÁ å»ïù ¿ óñ·Ù³Ý»É ³ß˳ñѳµ³ñ áñå»ë ³Í³Ï³Ý, ûñÇݳϪ ´³½Ù³ëóÇ Ç Ó»½ áÕçáÛÝ Ù³ñ¹³ëÇñáõû³Ý Ù»ñáÛ (ºÕÇß¿, ¿ç 9)=ÂáÕ ß³ï³Ý³ Ó»½ íñ³ Ù»ñ Ù³ñ¹³ëÇñ³Ï³Ý áÕçáõÛÝÁ: ´Ý³Ï»ó»ñ, ³ë¿, Ç Ù¿ç óñïáõû³Ý ë³éݳٳݻ³ó (Êáñ., 1-ÇÝ, IJ)=´Ý³Ïí»óÇñ, ³ëáõÙ ¿, óáõñï ë³éݳٳÝÇùÝ»ñÇ Ù»ç: ºñµ»ÙÝ ³ÛëåÇëÇ í»ñ³ó³Ï³Ý ·á۳ϳÝÝ»ñÁ ¹ñíáõÙ »Ý áõÕÇÕ Ó¨áí, ÇëÏ Ýñ³Ýó ѳïϳóÛ³ÉÝ»ñÁª ë»é³Ï³Ý ÑáÉáíáí: êñ³Ýù ÝáõÛÝå»ë ³ß˳ñѳµ³ñ å»ïù ¿ óñ·Ù³Ý»É ǵñ¨ áñáßÇã-áñáßÛ³ÉÇ Ï³å³ÏóáõÃÛáõÝÝ»ñ. ûñÇݳϪ ì³ëÝ ³ÛÝáñÇÏ Û³ÝÓÝ Çõñ ï³ñ³µ»ñ¿ñ, »Ã¿ Ûᱠó÷»óÇó ½¹³éÝáõÃÇõÝ ÃÇõÝÇó, ϳ٠á±õñ µ³ó³ïñ»óÇó ½µ³½ÙáõÃÇõÝ Ý»ïÇóÝ (ºÕÇß¿, ¿ç 7)=²Û¹ å³ï׳éáí ¿É ÇÝùÝ Çñ Ù»ç ³É»ÏáÍíáõÙ ¿ñ, ÿ á±õÙ íñ³ ó÷»Ù ¹³éÝ ÃáõÛÝ»ñë ϳ٠á±õñ ³ñӳϻ٠µ³½Ù³ÃÇí Ý»ï»ñë: ì³ñÅáõÃÛáõÝ 127. ¸áõñë ·ñ»É ë»é³Ï³Ý ÑáÉáíáí ¨ áõÕÇÕ Ó¨áí ·áñͳÍí³Í í»ñ³ó³Ï³Ý ·á۳ϳÝÝ»ñÝ Çñ»Ýó Éñ³óÛ³ÉÝ»ñÇ ¨ Éñ³óáõÙÝ»ñÇ Ñ»ï ÙdzëÇݪ ¹ÇÙ³óÁ ï³Éáí ³ß˳ñѳµ³ñ óñ·Ù³ÝáõÃÛáõÝÁ: ä³ñï ¿ Ù»½, ³ë¿, Û³ÛëåÇëáõÙ µ³ñ»Ë³éÝáõû³Ý û¹áó ¨ Ù³ùñáõû³Ý çáõñó ¨ »ñÏñÇ, ù³Õ³ù ¨ ³ñùáõÝÇë ßÇÝ»É µÝ³Ïáõû³Ý: ¼ÙÇ ³é³ùÇÝáõÃÇõÝ Ñ³õ³ïáÛ ½·»ó³Ý: ä³ïáõѳë¿ñ ½Ý³ µ³ÝÇõù Ëëïáõû³Ý: ²ÛÉ ¨ Ù³ñÙÝáÛÝ Ý»Õáõû³Ùµù ³é³õ»É ¨ë µ³ñÓÇÝ ½µ»éÝ Í³Ýñáõû³Ý: ´³Ûó ½ï»ÕÇ ×³Ï³ïáõÝ ßÇÝ¿ ¹³ëï³Ï»ñï, ¨ ³ÝáõÝ Ïá㿠гÛù, í³ëÝ Û³ÕÃáõû³Ý å³ï»ñ³½ÙÇÝ: ²å³ù¿Ý ½³Û¹ ϳÙÇëª ½Ç ͳÍÏ»ëóÇ ËáñÑáõñ¹ ³Ùµ³ñßïáõû³Ý¹: ºõ »ñ¹áõ³õ ÇÝÓ ÛÇõñ»³Ýó ûñ¿Ýë ùñÇëïáÝ¿áõû³ÝÝ: ÆëÏ ³Ýûñ¿Ý Çß˳ÝÝ Çµñ¨ ·Çï³ó »Ã¿ Û³ÛïÝ»ó³õ Ëáñ³Ù³ÝÏáõÃÇõÝ ËáñÑñ¹áÛÝ: ¼³ÛÝ ³Ù»Ý³ÛÝ áÛÅ åݹáõû³Ý ï»ë»³É ÈÇÏÇ³Ý¿ë ½³ñÙ³ó³õ: ºõ Ññ³Å³ñ»³Éù Ç ÙÇÙ»³Ýó ѳٵáõñÇõ ëñµáõû³Ýݪ ˳ճÛñ ·Ý³Ûñ... Ç ù³Õ³ùë »ñÏáõë ²ëáñáó: سï³Ï³ñ³ñ¿ ³Ýµ³õ µ³½Ùáõû³Ùµ Ûáëï³ÝÝ, ϳݳٵù, ³ñ³Ùµù ¨ ÁÝï³Ý»ûù, ½³Ýå³Ï³ëáõÃÇõÝ Ñ³óÇ ¨ ·ÇÝõáÛ, ½³Ýáõß³Ñáï ½Ù»Õñ³Ñ³Ù ù³ÕóñáõÃÇõÝ µ³Ýç³ñ³óÝ: ºÔÌ ²Ô²Ü¸àò (гïáõ³Í)

1

ØÇÝã 㨠µÝ³õ ¿ñ ÇÝã , ³ë»Ý, áã »ñÏÇÝù ¨ áã »ñÏÇñ ¨ áã ³ÛÉ ÇÝã ³ñ³ñ³Íùª 142


2

áñ Û»ñÏÇÝë ϳ٠ۻñÏñÇ, ¼ñáõ³Ý áÙÝ ³ÝáõÝ ¿ñ , áñ óñ·Ù³ÝÇ µ³Ëï ϳ٠3 ÷³éù: ¼Ñ³½³ñ ³Ù Û³ßï ³ñ³ñ ½Ç ûñ¨ë áñ¹Ç ÙÇ ÉÇÝÇóÇ ÝÙ³, áñáõÙ ³ÝáõÝ àñÙǽ¹, áñ ½»ñÏÇÝë ¨ ½»ñÏÇñ ¨ ½³Ù»Ý³ÛÝ áñ Ç Ýá볪 ³éÝÇó¿. ¨ Û»ï ѳ½³ñ 4 ³ÙÇ Û³ßï ³éÝ»ÉáÛª ëÏë³õ ³Í»É ½Ùï³õ , ³ë¿. §ú·á±õï ÇÝã Çó¿ Û³ßïë ½áñ ³éÝ»Ù, ¨ ÉÇÝÇóDZ ÇÝÓ áñ¹Ç àñÙǽ¹, »Ã¿ Ç ½áõñ ÇÝã ç³Ý³Ûó»Ù¦: ºõ ÙÇÝã ¹»é ݳ ½³Ûë ËáñÑ¿ñ, àñÙǽ¹ ¨ ²ñÑÙÝ ÛÕ»ó³Ý Û³ñ·³Ý¹Ç Ùûñ Çõñ»³Ýó. àñÙǽ¹Ý Ç Û³ßïÝ ³éÝ»ÉáÛ, ¨ ²ñÑÙÝ Ç Û»ñÏáõ³Ý³ÉáÛ ³ÝïÇ: ²å³ ÇÙ³ó»³É ¼ñáõ³Ý³Û, ³ë¿. §ºñÏáõ áñ¹Çù »Ý Ûáñáí³ÛÝÇ ³Ý¹, áñ áù Ç Ýáó³Ý¿ í³Õ ³é Çë ѳëó¿ª 5 6 ½Ý³ ó·³õáñ ³ñ³ñÇó¦ . ¨ ͳÝáõó»³É àñÙÁ½¹Ç ½ËáñÑáõñ¹ë Ñûñݪ Û³ÛïÝ»³ó ²ñÑÙ»ÝÇÝ. ³ë¿. §¼ñáõ³Ý ѳÛñ Ù»ñ ËáñÑ»ó³õª ÿ áù Ç Ù¿Ýç í³Õ ³é ݳ »ñÃÇó¿, ½Ý³ ó·³õáñ»óáõëó¿¦: ºõ ½³ÛÝ Éáõ»³É ²ñÑÙ»ÝÇÝ Í³Ï»³ó ½áñá7 í³ÛÝÝ, ¨ »É »Ï³ó ³é³çÇ ÑûñÝ: ºõ ï»ë»³É ½Ý³ ¼ñáõ³Ý³Û, áã ·Çï³ó »Ã¿ á° áù Çó¿. ¨ ѳñó³Ý¿ñª »Ã¿ §à±í »ë ¹áõ¦: ºõ ݳ ³ë¿. §ºë »Ù áñ¹ÇÝ ùá¦: ²ë¿ óݳ ¼ñáõ³ÝÝ. §ÆÙ áñ¹ÇÝ ³Ýáõß³Ñáï ¨ Éáõë³õáñ ¿, ¨ ¹áõ ˳õ³ñÇÝ ¨ ųݹ³Ñáï »ë¦: ºõ ÙÇÝã ¹»é Ýáù³ ½³Ûë Áݹ ÙÇÙ»³Ýë Ëûë¿ÇÝ, ÍÝ»³É àñÙ½¹Ç Ç Å³Ùáõ ÇõñáõÙ Éáõë³õáñ ¨ ³Ýáõß³Ñáï, »ÏÝ »Ï³ó ³é³çÇ ¼ñáõ³Ý³Û: ºõ ï»ë»³É ½Ý³ ¼ñáõ³Ý³Û, ·Çï³óª »Ã¿ àñÙǽ¹ áñ¹Ç Ýáñ³ ¿, í³ëÝ áñáÛ ½Û³ßïÝ ³éÝ¿ñ. ¨ ³é»³É ½µ³ñëÙáõÝëݪ ½áñ Ç Ó»éÇÝ ÇõñáõÙ áõÝ¿ñ, áñáíù ½Û³ßïÝ ³éÝ¿ñ, »ï óàñÙǽ¹ ¨ ³ë¿. §ò³ÛÅÙ »ë í³ëÝ ùá Û³ßï ³éÝ¿Ç, Û³ÛëÙÑ»ï¿ ¹áõ 8 í³ëÝ ÇÙ ³éÝÇó»ë¦: ºõ Ç ï³É ¼ñáõ³Ý³Û ½µ³ñëÙáõÝëÝ óàñÙǽ¹ ¨ ûñÑÝ»É ½Ý³, Ù³ïáõó»³É ²ñÑÙ»ÝÇ ³é³çÇ ¼ñáõ³Ý³Ûª ³ë¿ óݳ. §à±ã ³ÛÝå¿ë áõËï»ó»ñª ÿ á°ù »ñÏáõó áñ¹õáóÝ ÇÙáó Û³é³ç ³é Çë ѳëó¿, ½Ý³ ó·³õáñ ³ñ³9 ñÇó¦: ºõ ¼ñáõ³ÝÝ ³é Ç ãçñ»ÉáÛ ½áõËïݪ ³ë¿ ó²ñÑÙÝÝ. §²°Û ëáõï ¨ ã³ñ³10 ·áñÍ, ïáõ»³É ÉÇóÇ ù»½ ó·³õáñáõÃÇõÝÝ ÇÝÝ Ñ³½³ñ ³ÙÇ, ¨ ½àñÙǽ¹ Ç í»11 ñ³Û ùá ³ñù³Û ϳóáõó»³É . ¨ Û»ï ÇÝÝ Ñ³½³ñ ³ÙÇ àñÙǽ¹ ó·³õáñ»ëó¿, ¨ ½ÇÝã ϳÙÇóÇ ³éݻɪ ³ñ³ëó¿¦: Ú³ÛÝų٠ëÏë³Ý àñÙǽ¹ ¨ ²ñÑÙÝÝ ³éÝ»É ³ñ³ñ³Íë. ¨ ³Ù»Ý³ÛÝ ÇÝ㪠½áñ àñÙǽ¹ ³éÝ¿ñª µ³ñÇ ¿ñ ¨ áõÕÇÕ, ¨ ½áñ ÇÝã ²ñÑÙÝÝ ·áñÍ¿ñª ã³ñ ¿ñ ¨ ÃÇõñ: (º½ÝÇÏ ÎáÕµ³óÇ, 2-ñ¹, ²) 1

ÙÇÝã 㨠µÝ³õ ¿ñ ÇÝã-ù³ÝÇ ¹»é µÝ³í áãÇÝã ·áÛáõÃÛáõÝ ãáõÝ»ñ 2 ¼ñáõ³Ý áÙÝ ³ÝáõÝ ¿ñ-¼ñí³Ý ³ÝáõÝáí Ù»ÏÁ ϳñ 3 Û³ßï ³ñ³ñ-½áÑ ³ñ»ó 4

³Í»É ½Ùï³õ-Ùï³Í»É

5

³ñ³ñÇó-ϳݻ٠ÇٳݳÉáí 7 »É »Ï³ó-»É³í-ϳݷݻó 8 Ç ï³É ¼ñáõ³Ý³Û-»ñµ ¼ñí³ÝÁ ïí»ó 9 ³é Ç ãçñ»ÉáÛ-ã¹ñÅ»Éáõ ѳٳñ 6

10 11

ïáõ»³É ÉÇóÇ-ÃáÕ ïñíÇ Ï³óáõó»³É-Ýß³Ý³Ï³Í ÉÇÝ»Ù

143


¸²ê øê²ÜÚàºðàð¸ Âì²Î²Ü ²ÜàôÜ ¢ 158. ¶ñ³µ³ñáõÙ Ãí³Ï³ÝÝ»ñÁ »ñ»ù ï»ë³Ï »Ýª ù³Ý³Ï³Ï³Ý, ¹³ë³Ï³Ý ¨ ³ÝÓÝ»ñ³Ï³Ý. ø²Ü²Î²Î²Ü Âì²Î²ÜܺðÀ ºì Üð²Üò ÐàÈàìàôØÀ ¢ 159. ø³Ý³Ï³Ï³Ý Ãí³Ï³ÝÝ»ñÝ »Ýª ÙÇ, »ñÏáõ, »ñ»ù, ãáñù, ÑÇÝ·, í»ó, »õÃÝ (»ûÃÝ), áõÃ, ÇÝÝ, ï³ëÝ, ³å³ 11-Çó ÙÇÝ㨠16-Á Ù³ëݳÏÇ ÷á÷áËáõÃÛáõÝÝ»ñáí ÙdzíáñÝ»ñÁ ëϽµÇó µ³ñ¹íáõÙ »Ý ï³ëÝ Ãí³Ï³ÝÇ ï³ë³Ý Ó¨Çݪ Ù»ï³ë³Ý, »ñÏáï³ë³Ý, »ñ»ùï³ë³Ý, ãáñ»ùï³ë³Ý, ÑÝ·»ï³ë³Ý, í»ßï³ë³Ý, ³ÛÝáõÑ»ï¨ 17-Çó ÙÇÝ㨠19-Á ÙdzíáñÁ ¨ ï³ëݳíáñÁ ÙdzÝáõÙ »Ý ¨ ß³Õϳåáíª »õÃݨï³ëÝ, áõèï³ëÝ (ϳ٠áõÃáõï³ëÝ), ÇÝݨï³ëÝ, ÇëÏ ùë³ÝÇó ëÏë³Í ÙdzíáñÝ»ñÁ ¨ ß³Õϳåáí ѳñ³¹ñíáõÙ »Ý ï³ëݳíáñÝ»ñÇÝ í»ñçÇóª ùë³Ý ¨ ÙÇ, ùë³Ý ¨ »ñÏáõ..., »ñ»ëáõÝ ¨ »ñ»ù..., ù³é³ëáõÝ ¨ áõÃ..., ÛÇëáõÝ ¨ ãáñù..., í³ÃëáõÝ ¨ ÑÇÝ·..., »õóݳëáõÝ ¨ ÇÝÝ..., áõÃëáõÝ ¨ í»ó..., ÇÝÝëáõÝ ¨ »õÃÝ..., ѳñ»õñ, ѳñ»õñ ¨ ÙÇ..., »ñÏ»ñÇõñ, »ñ»ùѳñÇõñ, ãáñ»ùѳñÇõñ, ÑÇݷѳñÇõñ, í»óѳñÇõñ, »õÃÝѳñÇõñ, áõÃѳñÇõñ, ÇÝÝѳñÇõñ, ѳ½³ñ, µ»õñ (µÇõñ) ¨ ³ÛÉÝ: ̳ÝáÃáõÃÛáõÝ 1. гñÛáõñ³íáñÝ»ñÇÝ, ѳ½³ñ³íáñÝ»ñÇÝ ¨ µÇõñ-ÇÝ ëϽµÇó ³í»É³óáÕ Ãí³Ï³ÝÝ»ñÁ Ïóíáõ٠ϳ٠ѳñ³¹ñíáõÙ »Ý ³é³Ýó ß³ÕϳåǪ ÑÇݷѳñÇõñ ϳ٠ÑÇÝ· ѳñÇõñ, »ñÏáõ ѳ½³ñ, »ñÏáõ µÇõñ ¨ ³ÛÉÝ: ̳ÝáÃáõÃÛáõÝ 2. гñÛáõñ³íáñÝ»ñÇÝ ¨ ѳ½³ñ³íáñÝ»ñÇÝ µ³ñ¹íáÕ ÙdzíáñÝ»ñÁ ÙdzÝáõÙ »Ý ¨ ß³Õϳåáí, ÇëÏ ÙdzíáñÝ»ñÇó µ³ñÓñ»ñÁª û° ß³Õϳåáí, û° ³é³Ýó ß³ÕϳåÇ. ûñÇݳϪ ºñÏ»ñÇõñ áõÃëáõÝ ¨ »õÃÝë, ¨ ³ÛÉ ¨ë »õÃÝ Ñ³ñ»õñ ¨ ù³é³ëáõÝ ³Ûñ (ºÕÇß¿, ¿ç 120): гñù »ñ»ù ѳñ»õñ ¨ áõèï³ëÝ (Êáñ., 2-ñ¹, Ô): г½³ñ ¨ »ñ»ëáõÝ ¨ í»ó (ºÕÇß¿, ¿ç 120): Ú»ñÏ»ñÇõñ ¨ Ç ÑÁÝ·»ï³ë³Ý µÇõñáó ³Ù³ó (ÂáéÝ., ², ¿ç 332): âáñù ѳ½³ñù ¨ ÑÇÝ· ѳñ»õñ ã³÷áíÝ (º½»Ï., ÊÀ, 33) ¨ ³ÛÉÝ: ¢ 160. ø³Ý³Ï³Ï³Ý Ãí³Ï³ÝÝ»ñÁ ÑáÉáííáõÙ »Ý ³Ýí³Ý³Ï³Ý ÑáÉáíٳٵª »ÝóñÏí»Éáí ï³ñµ»ñ ÑáÉáíáõÙÝ»ñÇ: 1. ØÇ Ãí³Ï³ÝÁ ÑáÉáííáõÙ ¿ á ÑáÉáíÇãáíª ÙdzÛÝ »½³ÏÇ Ãíáí, ë»é³Ï³ÝáõÙ ëï³ÝáõÙ ¿ ݳ¨ áç í»ñç³íáñáõÃÛáõÝÁ, ÇëÏ ïñ³Ï³ÝáõÙª áõÙ ÑáÉáí³Ï»ñïÁª ë»é.ª ÙÇáÛ, ÙÇáç, ïñ.ª ÙÇáõÙ, µ³ó.ª Ç ÙÇáç¿, Ç ÙÇáÛ, ·áñÍ.ª ÙÇáí: 2. ºñÏáõ, »ñ»ù, ãáñù Ãí³Ï³ÝÝ»ñÁ ÑáÉáííáõÙ »Ý ÙdzÛÝ Ñá·Ý³ÏÇ Ãíáí, Áëï áñáõÙ »ñÏáõ Ãí³Ï³ÝÁ ÑáÉáííáõÙ ¿ áõ, ÇëÏ ÙÛáõëÝ»ñÁª Ç ÑáÉáíÇãáí: àõ. 144

Ȗ쇛

Ȗȝ

ãáñù


Ð. ê. î. ´. ¶.

(½)»ñÏáõë »ñÏáõó Û»ñÏáõó »ñÏáõù

(½)»ñÇë »ñÇó Û»ñÇó »ñÇõù

(½)ãáñë ãáñÇó Ç ãáñÇó ãáñÇõù

̳ÝáÃáõÃÛáõÝ. ºñÏáõ Ãí³Ï³ÝÁ áõÕÕ³Ï³Ý ÑáÉáíáõÙ ËÇëï ѳ½í³¹»å ѳݹÇåáõÙ ¿ »ñÏáõù Ó¨áí. ûñÇݳϪ È»ñÇÝùÝ »ñÏáõù (´áõ½., 4-ñ¹, ̸): 3. ÐÇÝ·-Çó ëÏë³Íª ÙÛáõë µáÉáñ Ãí³Ï³ÝÝ»ñÁ ÑáÉáííáõÙ »Ý ¨° »½³ÏÇ, ¨° Ñá·Ý³ÏÇ Ãíáí: 4. ÐÇÝ·, í»ó, áõÃ, ÇÝÝ, Ù»ï³ë³Ý, »ñÏáï³ë³Ý, »ñ»ùï³ë³Ý, ãáñ»ùï³ë³Ý, ÑÝ·»ï³ë³Ý, í»ßï³ë³Ý Ãí³Ï³ÝÝ»ñÁ ¨ µáÉáñ ï³ëݳíáñÝ»ñÁ, ëÏë³Í ùë³ÝÇóª ùë³Ý, »ñ»ëáõÝ, ù³é³ëáõÝ, ÛÇëáõÝ, í³ÃëáõÝ, »õóݳëáõÝ, áõÃëáõÝ, ÇÝÝëáõÝ, ÑáÉáííáõÙ »Ý Æ å³ñ½ ÑáÉáíٳٵ: »ù ÑáÉáíÝ»ñáõÙ ï³ëݳíáñÝ»ñÇ í»ñçݳí³ÝÏÇ áõ-Ý ëÕíáõÙ ¿ª »ñ»ëÝÇ, ù³é³ëÝÇ ¨ ³ÛÉÝ: º½³ÏÇ àõ. Ð. ê. î. ´. ¶.

ÑÇÝ· (½)ÑÇÝ· ÑÝ·Ç Ç ÑÝ·¿ ÑÝ·Çõ

ÇÝÝ (½)ÇÝÝ ÁÝÝÇ ÛÁÝÝ¿ ÁÝÝÇõ

Ðá·Ý³ÏÇ ùë³Ý (½)ùë³Ý ùë³ÝÇ Ç ùë³Ý¿ ùë³ÝÇõ

ÑÇÝ·ù (½)ÑÇÝ·ë ÑÝ·Çó Ç ÑÝ·Çó ÑÝ·Çõù ϳ٠ÑÝ·ûù

ÇÝáõÝù (½)ÇÝáõÝë ÁÝÝÇó ÛÁÝÝÇó ÁÝÝÇõù

ùë³Ýù (½)ùë³Ýë ùë³ÝÇó Ç ùë³ÝÇó ùë³ÝÇõù

Ðá·Ý³ÏÇ ÃíáõÙ ÇÝÝ Ãí³Ï³ÝÁ ÑáÉáííáõÙ ¿ ݳ¨ áõ ÑáÉáíÇãáíª ÇÝáõÝù, ÇÝáõÝó, ÛÇÝáõÝó, ÇÝÝáõù (ϳ٪ ÇÝݳٵù): 5. ºõÃÝ (»ûÃÝ) Ãí³Ï³ÝÁ ÑáÉáííáõÙ ¿ Ý»ñùÇÝ Ã»ùÙ³Ý ² ÑáÉáíٳٵª ë»é.ïñ.ª »õóÝ, µ³ó.ª Û»õóݿ, ·áñÍ.ª »õóٵ, Ñá·Ý., áõÕÕ.ª »õóÝù, ë»é.-ïñ.ª »õóÝó, µ³ó.ª Û»õóÝó, ·áñÍ.ª »õóٵù: 6. î³ëÝ, »õÃݨï³ëÝ, áõèï³ëÝ, ÇÝݨï³ëÝ Ãí³Ï³ÝÝ»ñÁ ÑáÉáííáõÙ »Ý Ý»ñùÇÝ Ã»ùÙ³Ý Æ-² ˳éÝ ÑáÉáíٳٵª ï³ëÝ. ë»é.-ïñ.ª ï³ëÇÝ. µ³ó.ª Ç ï³ëÝ¿, ·áñÍ.ª ï³ë³Ùµ, Ñá·Ý. áõÕÕ.ª ï³ëáõÝù, ë»é.-ïñ.ª ï³ë³Ýó, µ³ó.ª Ç ï³ë³Ýó. ·áñÍ.ª ï³ë³Ùµù: î³ëÝ µ³Õ³¹ñÇã áõÝ»óáÕ Ýßí³Í µ³ñ¹ Ãí³Ï³ÝÝ»ñÁ Ñá·Ý³ÏÇ áõÕճϳÝáõÙ Ý-Çó ³é³ç ëï³ÝáõÙ »Ý ³ Ó³Ûݳíáñª »õÃݨï³ë³Ýù, áõèï³ë³Ýù, ÇÝݨï³ë³Ýù: 7. ´áÉáñ ѳñÛáõñ³íáñÝ»ñÁ ÑáÉáííáõÙ »Ý à å³ñ½ ÑáÉáíٳٵª ѳñ»õñ. ë»é.-ïñ.ª ѳñÇõñáÛ, µ³ó.ª Ç Ñ³ñÇõñáÛ, ·áñÍ.ª ѳñÇõñáí, Ñá·Ý. áõÕÕ.ª ѳñ»õñù, ë»é.-ïñ.ª ѳñÇõñáó, µ³ó.ª Ç Ñ³ñÇõñáó, ·áñÍ.ª ѳñÇõñáíù: 145


8. г½³ñ Ãí³Ï³ÝÁ ÑáÉáííáõÙ ¿ ³ñï³ùÇÝ Ã»ùÙ³Ý Æ-² ˳éÝ ÑáÉáíٳٵª ë»é.-ïñ.ª ѳ½³ñÇ, µ³ó.ª Ç Ñ³½³ñ¿, ·áñÍ.ª ѳ½³ñ³õ, Ñá·Ý., áõÕÕ.ª ѳ½³ñù, ë»é.-ïñ.ª ѳ½³ñ³ó, µ³ó.ª Ç Ñ³½³ñ³ó, ·áñÍ.ª ѳ½³ñ³õù (ûù): 9. ´»õñ (µÇõñ) Ãí³Ï³ÝÁ ÑáÉáííáõÙ ¿ àô å³ñ½ ÑáÉáíٳٵ. ë»é.-ïñª. µÇõñáõ, µ³ó.ª Ç µÇõñ¿, ·áñÍ.ª µÇõñáõ, Ñá·Ý. áõÕÕ.ª µ»õñù, ë»é.-ïñ.ª µÇõñáõó, µ³ó.ª Ç µÇõñáõó, ·áñÍ.ª µÇõñáõù: ´»õñ Ãí³Ï³ÝÁ ѳݹÇåáõÙ ¿ ݳ¨ ï³ñµ»ñ ÑáÉáíÇãÝ»ñáí ÑáÉáíí³Íª µÇõñ³õ ϳ٠µÇõñ»³õ, µÇõñûù, µÇõñáó, µÇõñáí: 10. гñ³¹ñ³Ï³Ý ϳ½ÙáõÃÛáõÝ áõÝ»óáÕ Ãí³Ï³ÝÝ»ñÇ ÑáÉáíÙ³Ý Å³Ù³Ý³Ï ëáíáñ³µ³ñ ÑáÉáííáõÙ ¿ ÙdzÛÝ í»ñçÇÝ µ³Õ³¹ñÇãÁ:

àô. Ð. ê. î. ´. ¶.

º½³ÏÇ

Ðá·Ý³ÏÇ

»ñ»ëáõÝ ¨ ÑÇÝ· (½)»ñ»ëáõÝ ¨ ÑÇÝ· »ñ»ëáõÝ ¨ ÑÝ·Ç Û»ñ»ëáõÝ ¨ ÑÝ·¿ »ñ»ëáõÝ ¨ ÑÝ·Çõ

»ñ»ëáõÝ ¨ ÑÇÝ·ù (½)»ñ»ëáõÝ ¨ ÑÇÝ·ë »ñ»ëáõÝ ¨ ÑÝ·Çó Û»ñ»ëáõÝ ¨ ÑÝ·Çó »ñ»ëáõÝ ¨ ÑÝ·Çõù

¸²ê²Î²Ü Âì²Î²ÜܺðÀ ºì Üð²Üò ÐàÈàìàôØÀ ¢ 161. ¸³ë³Ï³Ý Ãí³Ï³ÝÝ»ñÁ ϳ½ÙíáõÙ »Ý ù³Ý³Ï³Ï³Ý Ãí³Ï³ÝÝ»ñÇó »ñáñ¹ ϳ٠ñáñ¹ ³Í³ÝóÝ»ñáíª »ñÏñáñ¹, »ññáñ¹, ãáññáñ¹, ï³ëÝ»ñáñ¹, Ù»ï³ë³Ý»ñáñ¹, ѳñÇõñ»ñáñ¹ ϳ٠ѳñÇõñáñ¹, »ñÏ»ñÇõñ»ñáñ¹, ѳ½³ñ»ñáñ¹ ¨ ³ÛÉÝ: ØÇ ù³Ý³Ï³Ï³Ý Ãí³Ï³ÝÇ Ñ³Ù³ñ ǵñ¨ ¹³ë³Ï³Ý Ãí³Ï³ÝÇ Ó¨ ·áñͳÍíáõÙ ¿ ³é³çÇÝ µ³éÁ, áñÁ ѳݹÇåáõÙ ¿ ݳ¨ ³é³çÝáñ¹, ³é³çÝ»ñáñ¹ Ó¨»ñáí: гñ³¹ñ³Ï³Ý ϳ½ÙáõÃÛáõÝ áõÝ»óáÕ Ãí³Ï³ÝÝ»ñÇ ¹»åùáõÙ ³Í³ÝóÁ ¹ñíáõÙ ¿ µáÉáñ µ³Õ³¹ñÇãÝ»ñÇ íñ³ª ùë³Ý»ñáñ¹ ³é³çÇÝ (ϳ٪ ùë³Ý»ñáñ¹ ³é³çÝáñ¹, ùë³Ý»ñáñ¹ ³é³çÝ»ñáñ¹), ùë³Ý»ñáñ¹ »ñÏñáñ¹, ÛÇëÝ»ñáñ¹ »õÃÝ»ñáñ¹, ѳ½³ñ»ñáñ¹ ùë³Ý»ñáñ¹ ÑÇÝ·»ñáñ¹ ¨ ³ÛÉÝ: ¢ 162. ¸³ë³Ï³Ý Ãí³Ï³ÝÝ»ñÁ ÑáÉáííáõÙ »Ý ³Ýí³Ý³Ï³Ý ÑáÉáíٳٵª »½³ÏÇ ¨ Ñá·Ý³ÏÇ Ãíáí: 1. ²é³çÇÝ Ãí³Ï³ÝÁ ÑáÉáííáõÙ ¿ á ÑáÉáíÇãáí, »½³ÏÇ ïñ³Ï³ÝáõÙ ½áõ·³Ñ»é³µ³ñ ëï³ÝáõÙ ¿ áõÙ, ÇëÏ »½³ÏÇ µ³ó³é³Ï³ÝáõÙª ¿ ÑáÉáí³Ï»ñïÝ»ñÁª ë»é.ª ³é³çÝáÛ, ïñ.ª ³é³çÝáÛ, ³é³çÝáõÙ, µ³ó.ª Û³é³çÝáÛ, Û³é³çÝÙ¿, ·áñÍ.ª ³é³çÝáí, Ñá·Ý. áõÕÕ.ª ³é³çÇÝù, ë»é.-ïñ.ª ³é³çÝáó, µ³ó.ª Û³é³çÝáó, ·áñÍ.ª ³é³çÝáíù: 2. ØÛáõë ¹³ë³Ï³Ý Ãí³Ï³ÝÝ»ñÁ ÑáÉáííáõÙ »Ý ³ñï³ùÇÝ Ã»ùÙ³Ý Æ-² 146


˳éÝ ÑáÉáíٳٵ, ³ÛÝ ï³ñµ»ñáõÃÛ³Ùµ ÙdzÛÝ, áñ »½³ÏÇ ïñ³Ï³ÝáõÙ ½áõ·³Ñ»é³µ³ñ ëï³ÝáõÙ »Ý ݳ¨ áõÙ ÑáÉáí³Ï»ñïÁª ÑÇÝ·»ñáñ¹. ë»é.ª ÑÇÝ·»ñáñ¹Ç, ïñ.ª ÑÇÝ·»ñáñ¹Ç, ÑÇÝ·»ñáñ¹áõÙ, µ³ó.ª Ç ÑÇÝ·»ñáñ¹¿, ·áñÍ.ª ÑÇÝ·»ñáñ¹³õ, Ñá·Ý. áõÕÕ.ª ÑÇÝ·»ñáñ¹ù, ë»é.-ïñ.ª ÑÇÝ·»ñáñ¹³ó, µ³ó.ª Ç ÑÇÝ·»ñáñ¹³ó, ·áñÍ.ª ÑÇÝ·»ñáñ¹³õù (ûù): 3. гñ³¹ñ³Ï³Ý ϳ½ÙáõÃÛáõÝ áõÝ»óáÕ ¹³ë³Ï³Ý Ãí³Ï³ÝÝ»ñÁ ëáíáñ³µ³ñ ÑáÉáííáõÙ »Ý Çñ»Ýó µáÉáñ µ³Õ³¹ñÇãÝ»ñáíª Ñ³½³ñ»ñáñ¹ ùë³Ý»ñáñ¹ í»ó»ñáñ¹-ѳ½³ñ»ñáñ¹Ç ùë³Ý»ñáñ¹Ç í»ó»ñáñ¹Ç ¨ ³ÛÉÝ: ²ÜÒܺð²Î²Ü Âì²Î²ÜܺðÀ ºì Üð²Üò ÐàÈàìàôØÀ ¢ 163. ²ÝÓÝ»ñ³Ï³Ý Ãí³Ï³ÝÝ»ñÁ ϳ½ÙíáõÙ »Ý ù³Ý³Ï³Ï³Ý Ãí³Ï³ÝÝ»ñÇó »ùÇÝ, »ù»³Ý ³Í³ÝóÝ»ñáíª »ñÏáùÇÝ Ï³Ù »ñÏáù»³Ý, »ñ»ùÇÝ-»ñ»ù»³Ý, ÑÝ·»ùÇÝ-ÑÝ·»ù»³Ý, ï³ëÝ»ùÇÝ-ï³ëÝ»ù»³Ý, ãáñ»ùï³ë³Ý»ùÇÝ-ãáñ»ùï³ë³Ý»ù»³Ý ¨ ³ÛÉÝ: ²ÝÓÝ»ñ³Ï³Ý Ãí³Ï³ÝÝ»ñÁ óáõÛó »Ý ï³ÉÇë ³Ûë ϳ٠³ÛÝ ù³Ý³Ïáí ³é³ñϳݻñÇ ÙdzëÇÝ í»ñóí³Í ÉÇÝ»ÉÁ, ûñÇݳϪ í»ó»ùÇÝ Ï³Ù í»ó»ù»³Ý=í»óÝ ¿É, í»óÝ ¿É ÙdzëÇÝ: ¢ 164. ²ÝÓÝ»ñ³Ï³Ý Ãí³Ï³ÝÝ»ñÁ ÑáÉáííáõÙ »Ý ³Ýí³Ý³Ï³Ý ÑáÉáíٳٵ, ÙdzÛÝ Ñá·Ý³ÏÇ Ãíáí ¨ áõ ÑáÉáíÇãáí: àõ. Ð. ê. î. ´. ¶.

»ñÏáùÇÝ, »ñÏáù»³Ý ½»ñÏáëÇÝ, ½»ñÏáë»³Ý »ñÏáóáõÝ, »ñÏáóáõÝó Û»ñÏáóáõÝó »ñÏáùáõÙµù Âì²Î²ÜܺðÆ ¶àð̲ÌàôÂÚàôÜÀ ¶àÚ²Î²Ü ²ÜàôÜܺðÆ Ðºî

¢ 165. ø³Ý³Ï³Ï³Ý, ¹³ë³Ï³Ý ¨ ³ÝÓÝ»ñ³Ï³Ý Ãí³Ï³ÝÝ»ñÁ ·áñͳÍíáõÙ »Ý ·áÛ³Ï³Ý ³ÝáõÝÝ»ñÇ Ñ»ï ¨° ݳ˳¹³ë, ¨° »ï³¹³ë: ³) ºï³¹³ë ·áñͳÍí»ÉÇë Ãí³Ï³ÝÝ»ñÝ ÁݹѳÝñ³å»ë ÑáÉáíáí áõ Ãíáí ѳٳӳÛÝáõÙ »Ý ·áÛ³Ï³Ý ³ÝáõÝÝ»ñÇÝ, áñáÝù ù³Ý³Ï³Ï³Ý ¨ ³ÝÓÝ»ñ³Ï³Ý Ãí³Ï³ÝÝ»ñÇ Ñ»ï ¹ñíáõÙ »Ý ÙdzÛÝ Ñá·Ý³ÏÇ, ÇëÏ ¹³ë³Ï³ÝÝ»ñÇ Ñ»ïª ÙdzÛÝ »½³ÏÇ Ãíáí. ûñÇݳϪ ³Ù³óÝ ù³é³ëÝÇó (¶áñÍ., ¾, 30), ³Ùëáíù áõÃÇõù (ÂáéÝ., ², ¿ç 355), ݳ˳ñ³ñùÝ »ñ»ù»³Ý (ºÕÇß¿, ¿ç 160), 뻳ÝóÝ ùë³Ý»óáõÝó (ºÉù, ȼ, 24), Û³Ù뻳ÝÝ Ù»ï³ë³Ý»ñáñ¹Ç (ÌÝݹ., À, 5), Û³ÙÇ ùë³Ý»ñáñ¹Ç »õÃÝ»ñáñ¹Ç (¶ ³·., ļ, 15): 147


àõÕÕ³Ï³Ý ¨ ѳÛó³Ï³Ý ÑáÉáíÝ»ñáõÙ »ï³¹³ë ù³Ý³Ï³Ï³Ý Ãí³Ï³ÝÁ Ù»Í Ù³ë³Ùµ Ãíáí ãÇ Ñ³Ù³Ó³ÛÝáõÙ ·á۳ϳÝÇÝ. ûñÇݳϪ ѳñù »ñ»ù ѳñÇõñ ¨ áõèï³ëÝ (Êáñ., 2-ñ¹, Ô), ³õáõñë ù³é³ëáõÝ (ÔáõÏ., ¸, 2) ¨ ³ÛÉÝ: µ) ܳ˳¹³ë ·áñͳÍí»ÉÇë ù³Ý³Ï³Ï³Ý ¨ ¹³ë³Ï³Ý Ãí³Ï³ÝÝ»ñÝ ÁݹѳÝñ³å»ë ÑáÉáíáí áõ Ãíáí ã»Ý ѳٳӳÛÝáõÙ ·áÛ³Ï³Ý ³ÝáõÝÝ»ñÇÝ, ÇëÏ ³ÝÓÝ»ñ³Ï³Ý Ãí³Ï³ÝÝ»ñÁ ѳٳӳÛÝáõÙ »Ý, Áëï áñáõÙ ù³Ý³Ï³Ï³Ý Ãí³Ï³ÝÝ»ñÇ Ñ»ï ·áÛ³Ï³Ý ³ÝáõÝÝ»ñÁ ϳñáÕ »Ý ¹ñí»É ¨° »½³ÏÇ, ¨° Ñá·Ý³ÏÇ, ³ÝÓÝ»ñ³Ï³ÝÝ»ñÇ Ñ»ïª ÙdzÛÝ Ñá·Ý³ÏÇ, ÇëÏ ¹³ë³Ï³ÝÝ»ñÇ Ñ»ïª ÙdzÛÝ »½³ÏÇ Ãíáí. ûñÇݳϪ ÇÝÝ Ñ³½³ñ ³ÙÇ (º½ÝÇÏ, 2-ñ¹, ²), Ç ï³ëÝ ¹³Ñ»Ï³Ý¿ (ÌÝݹ., Ƹ, 22), ù³é³ëáõÝ ¨ áõà µ»õñ ëå³é³½ÇÝûù (ÂáéÝ., ², ¿ç 361), Ç ÑÇÝ·»ñáñ¹ ³ÙÇ (Îáñ., ¾), ÛÇÝÝ»ñáñ¹ ûñ¿Ý (Ô¨ï., ƶ, 27), ùë³Ý»óáõÝó 뻳ÝóÝ (ºÉù, Ƽ, 19), »õóݻóáõÝó ·³é³ÝóÝ (ÂÇõù, ÆÂ, 5) ¨ ³ÛÉÝ: ºñµ»ÙÝ Ý³Ë³¹³ë ù³Ý³Ï³Ï³Ý Ãí³Ï³ÝÝ»ñÁ ϳñáÕ »Ý ÑáÉáíí»É, Áëï áñáõÙ ÙdzÛÝ Ñá·Ý³ÏÇ Ãíáíª Ñ³Ù³Ó³ÛÝ»Éáí Ñá·Ý³ÏÇ ·áÛ³Ï³Ý ³Ýí³Ý Ñ»ï. ûñÇݳϪ »ñÏáï³ë³ÝÇó ³é³ù»ÉáóÝ (ö³ñå., 3-ñ¹, Ö), »õóÝó ³õáõñó (º½»Ï., ʺ, 25) ¨ ³ÛÉÝ: ²é³ÝÓÇÝ ¹»åù»ñáõÙ ¹³ë³Ï³Ý Ãí³Ï³ÝÝ»ñÁ ϳñáÕ »Ý ÑáÉáíáí ѳٳӳÛÝ»É ·áÛ³Ï³Ý ³Ýí³ÝÁª Ç ãáññáñ¹áõÙ ³õáõñÝ (ºÕÇß¿, ¿ç 180), Ç ÑÇÝ·»ñáñ¹Ç ³ÙÇ (Îáñ., ¼) ¨ ³ÛÉÝ: 1. ØÇ Ãí³Ï³ÝÁ, ݳ˳¹³ë û »ï³¹³ë, ÑáÉáíáí ѳٳӳÛÝáõÙ ¿ ·á۳ϳÝÇÝ, áñÁ ѳݹ»ë ¿ ·³ÉÇë ÙdzÛÝ »½³ÏÇ Ãíáí. ûñÇݳϪ Ç ÙÇÙáõÙ ³õáõñ (º½ÝÇÏ, 2-ñ¹, Ķ), Ç ÙÇáç¿ Ç Ñûñ¿ (º½ÝÇÏ, 1-ÇÝ, ÆÀ), ÙÇáí ³Ï³Ùµ (ºñ·., ¸, 9) ¨ ³ÛÉÝ: ̳ÝáÃáõÃÛáõÝ. ºï³¹³ë ·áñͳÍí»ÉÇë ÙÇ Ãí³Ï³ÝÁ ëï³ÝáõÙ ¿ ³Ýáñáß ¹»ñ³Ýí³Ý Ý߳ݳÏáõÃÛáõݪ ³Ûñ ÙÇ=ÙÇ Ù³ñ¹, ÇÝã-áñ Ù³ñ¹: 2. ºñÏáõ, »ñ»ù, ãáñù Ãí³Ï³ÝÝ»ñÁ, ݳ˳¹³ë û »ï³¹³ë, ÑáÉáíáí ѳٳӳÛÝáõÙ »Ý ·á۳ϳÝÝ»ñÇÝ, áñáÝù ¹ñíáõÙ »Ý ÙdzÛÝ Ñá·Ý³ÏÇ Ãíáí. ûñÇݳϪ Û»ñÏáõó µÝáõû³Ýó (º½ÝÇÏ, 1-ÇÝ, ƺ), »Õµ³ñµù »ñÇõù (ºÕÇß¿, ¿ç 191), Ç ãáñÇó ÑÇõÃÇó (º½ÝÇÏ, 1-ÇÝ, ƶ) ¨ ³ÛÉÝ: ºñµ»ÙÝ ÝϳïíáõÙ »Ý ³ÝѳٳӳÛÝáõÃÛ³Ý ¹»åù»ñª ѳïϳå»ë ·áñÍÇ³Ï³Ý ÑáÉáíáõÙª »ñ»ù Ù³ÝϳٵùÝ (º½ÝÇÏ, 2-ñ¹, ƾ), »ñÏáõ ù³ñÁÝÏ»óûù (ö³ñå., 3-ñ¹, м), Û»ñ»ù ųÙáõó (²·., ľ, 181) ¨ ³ÛÉÝ: ì³ñÅáõÃÛáõÝ 128. ³ñ·Ù³Ý»É, ³é³ÝÓݳóÝ»É Ý³Ë³¹³ë ¨ »ï³¹³ë ·áñͳÍí³Í Ãí³Ï³ÝÝ»ñÝ Çñ»Ýó Éñ³óÛ³ÉÝ»ñÇ Ñ»ï ÙdzëÇÝ ¨ µ³ó³ïñ»É, û ÑáÉáíáí áõ Ãíáí ÇÝãå»ë »Ý ѳٳӳÛÝ»É ÙÇÙÛ³Ýó Ñ»ï: Æ ÙÇáç¿ Ç Ñûñ¿ »ñÏáõ áñ¹Çù ÍݳÝ: γå»óÇÝ ½Ý³ »ñÇõù ϳñáíù Ýáñáíù: Æ Ã³ñ·Ù³ÝáõÃÇõÝ ¹³éݳÛÇÝ Ñ³Ý¹»ñÓ ³ñ³Ùµù »ñÏáõù: Æ ãáñÇó ÑÇõÃÇó Ûû¹»³É ¿: àñ Ñ»éÇ ¿ñ Ûºñáõë³Õ»Ù¿ ѳñ»õñ ¨ í³ÃëáõÝ ³ëå³ñÇë³õ: ºõ Ç Ï³148


ï³ñ»É ³Ù³óÝ ù³é³ëÝÇóª »ñ¨»ó³õ ÝÙ³ ۳ݳå³ïÇ... Ññ»ßï³Ï éÝ: ºõ »Õ¨ Û»ï ³õáõñó ùë³Ý ¨ ÑÝ·Çó Ùá·å»ïÝ ÇÝùÝÇÝ Ùá·ûùÝ Ñ³Ý¹»ñÓ Ñ³ë³Ý¿ñ ٻͳõ ½ûñáõû³Ùµ: ²ñ¹ Ç ëϽµ³Ý »ñÏáï³ë³Ý»ñáñ¹ ³ÙÇ Ã³·³õáñáõû³Ý ÇõñáÛ ·áõݹ ϳ½Ù¿ñ ³Ýѳٳñ µ³½Ùáõû³Ùµ: ºõ Ïáã»óÇÝ ½¹åÇñëÝ ³ñùáõÝÇ Û³Ù뻳ÝÝ ³é³çÝáõÙ, Û³õáõñÝ »ñ»ùï³ë³Ý»ñáñ¹Ç: ºõ Ýëï³õ ï³å³ÝÝ Û»õÃÝ»ñáñ¹áõÙ ³Ù뻳ÝÝ Ç ùë³Ý ¨ Û»õÃÝ ³ÙëáÛÝ Ç É»ñÇÝë ²ñ³ñ³ï³Û: Ú³ÙÇ ùë³Ý»ñáñ¹Ç »õÃÝ»ñáñ¹Ç ²ë³ÛÇ ³ñù³ÛÇ Úáõ¹³Û, ó·³õáñ»³ó ¼³ÙµñÇ: ºõ ÓáõÉ»³ó ÝÙ³ ãáñë ûճٳݻ³Ïë áëÏÇë Ç ãáñ»óáõÝó ÏáÕÙ³Ýó Ýáñ³: ÈÇÝ¿ñ ËûëݳÏÇó Ç Ù¿ç ó·³õáñ³óÝ »ñÏáóáõÝó: ÀÝÏ¿ó Ç Ó»é³ó Çõñáó ½ï³Ëï³ÏëÝ »ñÏáëÇÝ: гݹ»ñÓ ²ñß³ÏáõÝÇ ïÇÏݳõÝ, ¨ Ù³ÝϳٵùÝ »ñÏáùáõÙµùª... ѳë³Ý¿ñ Ç ·³õ³éÝ Î³ñÝáÛ: ì³ñÅáõÃÛáõÝ 129. ³ñ·Ù³Ý»É ·ñ³µ³ñ, ÙÇ, »ñÏáõ Ãí³Ï³ÝÝ»ñÁ ·áñÍ³Í»É Ý³Ë³¹³ë, ÇëÏ ÙÛáõëÝ»ñÁª »ï³¹³ë, ѳٳӳÛÝ»óÝ»Éáí Áݹ·Íí³Í Éñ³óÛ³ÉÝ»ñÇÝ ÑáÉáíáí áõ Ãíáí: ´áÉáñÇÝ Ï³å»óÇÝ ÙÇ ßÕóÛáí: ºñÏáõ íϳݻñáí ѳëï³ï»óÇÝ ³Û¹ Ëáëù»ñÁ: ØÇ ûñáõÙ ³Ýó³Ý ³Û¹ ׳ݳå³ñÑÁ: Ø»éÝáõÙ ¿ Ø͵ÇÝáõÙª ó·³íáñ»Éáí ùë³ÝÑÇÝ· ï³ñÇ: ºñ»ù ï³ñÇ ÙݳóÇÝ ûï³ñ »ñÏñáõÙ: âáñë ³ÙëÇó Ñ»ïá (Û»ï) ¹³ñÓÛ³É ëÏëí»ó å³ï»ñ³½ÙÁ: î³ëÝÙ»Ï ³ÙÇë å³ß³ñ»óÇÝ µ»ñ¹Á: àõÃÁ ï³ñáí Ù»Í ¿ñ Ýñ³ÝÇó: ì³×³é»óÇÝ Çñ»Ýó áõÕï»ñÁ »ñ»ù ѳñÛáõñ ÑÇëáõÝ ¹³Ñ»Ï³ÝÇ: î³ëÝ»ñÏáõ ½ÇÝíáñÝ»ñÇó ãáñëÇÝ ·É˳ï»óÇÝ: ÐÇÝ· ݳ˳ñ³ñÝ»ñáí ѳݹ»ñÓ Ý»ñϳ۳ó³í (ѳݹÇÙ³Ý »Õ¨) ó·³íáñÇÝ: ì³ñÅáõÃÛáõÝ 130. ³ñ·Ù³Ý»É ·ñ³µ³ñ, ³é³çÇÝ »ñ»ù ݳ˳¹³ëáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ¹³ë³Ï³Ý Ãí³Ï³ÝÝ»ñÁ ·áñÍ³Í»É Ý³Ë³¹³ëª »½³ÏÇ áõÕÇÕ Ó¨áí, ÇëÏ ÙÛáõëÝ»ñÇÝÁª »ï³¹³ë, ѳٳӳÛÝ»óÝ»Éáí Áݹ·Íí³Í Éñ³óÛ³ÉÝ»ñÇÝ ÑáÉáíáí áõ Ãíáí: ìé³Ùß³åáõÑ Ã³·³íáñÇ ÑÇÝ·»ñáñ¹ ï³ñáõÙ ÑáñÇÝí»óÇÝ Ñ³Ûáó Ý߳ݳ·ñ»ñÁ: àõûñáñ¹ ³ÙëáõÙ å³ï·³Ù³íáñÝ»ñ ¿ áõÕ³ñÏáõÙ Ýñ³ Ùáï: ²é³çÇÝ ëñ³ÑÇ É³ÛÝáõÃÛáõÝÁ ÑÇëáõÝ Ï³Ý·áõÝ ¿ñ: Úáûñáñ¹ ûñÁ (ûñáõÙ) Ýñ³Ý Çñ Ùáï ϳÝã»ó: лÝó ³é³çÇÝ ûñí³ÝÇó ѳí³ï³ñÙáõÃÛ³Ý »ñ¹áõÙ ¿ñ å³Ñ³ÝçáõÙ Ýñ³ÝÇó: î³ëÝٻϻñáñ¹ ³ÙëÇó Ñ»ïá ÃßݳÙáõ ½áñùÁ å³ñïáõÃÛ³Ý Ù³ïÝí»ó: ºñÏñáñ¹ ¹³ÑÉÇ×Ç ëÛáõÝ»ñÇ ËáÛ³ÏÝ»ñÁ å³ï»ó áëÏáí: ²Û¹ ù³Õ³ùÁ ßÇÝ»ó Çñ ó·³íáñáõÃÛ³Ý ùë³Ý»ñ»ù»ñáñ¹ ï³ñáõÙ: Úáûñáñ¹ ³Ùëí³ ï³ëÝÑÇÝ·»ñáñ¹ ûñáõÙ ïáÝ ¿ñ: ºñÏñáñ¹ Ññáí³ñï³Ïáí ݳ˳ñ³ñÝ»ñÇÝ Ï³ÝãáõÙ ¿ îǽµáÝ: ì³ñÅáõÃÛáõÝ 131. ³ñ·Ù³Ý»É, ÷³Ï³·Í»ñÇ Ù»ç ³éÝí³Í ³ÝÓÝ»ñ³Ï³Ý Ãí³Ï³ÝÝ»ñÁ ¹Ý»É Çñ»Ýó Áݹ·Íí³Í Éñ³óÛ³ÉÝ»ñÇ ÑáÉáíáí: 149


ºõ ÃßݳÙáõÃÇõÝ Û³õÇï»Ý³Ï³Ý Ç Ù¿ç (»ñÏáù»³Ý) ³½·³ó ù³ç³ó ѳëï³ï»É: ºõ Ýëï³õ ѳ½³ñ³å»ïݪ ½Ç ÉáõÇó¿ ÏáÕÙ³ÝóÝ (»ñÏáù»³Ý): ºõ ÇÝùÝ ¿ñ Ï³Õ (»ñÏáù»³Ý) áïÇó Çõñáó: ²ÛÝå¿ë ϻݹ³ÝõáÛÝ ÙáñûóÇÝ ½ëáõñµëÝ (»ñ»ùÇÝ): (ºñÏáù»³Ý) ÏáÕÙ³Ýó µ³½áõÙ íÇñ³õáñù Û»ñÏÇñ ³ÝÏ»³É ¹Ç³Ã³õ³É ˳ճÛÇÝ: ²ÛÉ ëñµáÛÝ ä³õÕáëÇ (ãáñ»ùï³ë³Ý»ù»³Ý) ÃÕÃáíù å³ïÙ¿ ½Çõñ ³é³ù»É³ÏÇóë ¨ Ýǽ³Ï³ÏÇóë: ì³ñÅáõÃÛáõÝ 132. ³ñ·Ù³Ý»É ·ñ³µ³ñ, Ãí³Ï³Ý ³ÝáõÝÝ»ñÇ ÷á˳ñ»Ý ¹Ý»É ѳٳå³ï³ëË³Ý ³ÝÓÝ»ñ³Ï³Ý Ãí³Ï³ÝÝ»ñª ݳ˳¹³ë ϳ٠»ï³¹³ë, ÑáÉáíáí áõ Ãíáí ѳٳӳÛÝ»óÝ»Éáí Áݹ·Íí³Í Éñ³óÛ³ÉÝ»ñÇÝ: âáñë ÏáÕÙÇó ù³Õ³ùÁ å³ï»ó å³ñëåáí: Úáà »ñ»óÝ»ñÇÝ ¿É Ùáñûó ÙÇ ·µáõÙ: ²Û¹ Ù»Í å³ï»ñ³½ÙáõÙ »ñÏáõ ÏáÕÙ»ñÝ ¿É ÙݳóÇÝ ³Ýå³ñï»ÉÇ: î³ëÝ»ñÏáõ áñ¹ÇÝ»ñáí ¨ ÃáéÝ»ñáí ·³ÉÇë ѳëÝáõÙ ¿ ³Û¹ »ñÏÇñÁ: àõà »Õµ³ÛñÝ»ñÇÝ ¿É å³ïíÇñ»ó ½·áõß³Ý³É Ýñ³ÝóÇó: ºñÏáõ ·»ï»ñÇó ¿É çáõñ ¿ÇÝ ï³ÝáõÙ: ºñ»ù »ñÏñÝ»ñÇ µáÉáñ ݳ˳ñ³ñÝ»ñÇÝ Çñ Ùáï ϳÝã»ó: øë³Ý ëå³é³½ÇÝí³Í (í³é»³É) Ù³ñ¹Ï³Ýóáí ѳñÓ³Ïí»ó ÃßݳÙáõ µ³Ý³ÏÇ íñ³: ºÔÌ ²Ô²Ü¸àò

(гïáõ³Í) ²ñ¹ª Ù»ñ ÃáÕ»³É ½Ýáë³, ѳñóóáõù ½ëáë³. ¼ñáõ³ÝÝ, ½áñ Û³é³ç ù³Ý ½³Ù»Ý³ÛÝ ÇÝã ³ë»Ý, ϳï³ñ»³±É áù ¿ñ, ÿ ³Ýϳï³ñ: ºÃ¿ ³ëÇó»Ýª »Ã¿ ϳï³1 ñ»³É ¿ñ, ÉáõÇó»Ýª »Ã¿ ϳï³ñ»³ÉÝ ÛáõÙÙ¿± ϳñûï³Ý³Ûñ Ëݹñ»É áñ¹Ç, áñ ·³Ûó¿ ¨ ½»ñÏÇÝë ¨ ½»ñÏÇñ ³éÝÇó¿. ½Ç »Ã¿ ϳï³ñ»³É ¿ñ, ÇÝùÝ ÇëÏ Ï³ñáÕ ¿ñ ³éÝ»É ½»ñÏÇÝë ¨ ½»ñÏÇñ: ²å³ »Ã¿ ³Ýϳï³ñ ¿ñ, Û³Ûï ¿, ÿ ¿ñ áÙÝ Ç í»ñ 2 ù³Ý ½Ý³ , áñ ½Ýáñ³ ûñ³Ï³ï³ñáõÃÇõÝÝ ÉÝáõÉ Ï³ñ¿ñ: ºõ »Ã¿ ¿ñ áù Ç í»ñ 3 4 ù³Ý ½Ý³, ÝÙ³ å³ñï ¿ñ ³éÝ»É ½»ñÏÇÝë ¨ ½»ñÏÇñ ¨ ½³Ù»Ý³ÛÝ áñ Ç Ýá볪 5 ³é Ç óáõó³Ý»ÉáÛ ½Çõñ µ³ñ»ñ³ñáõÃÇõÝÝ ¨ ½ûñáõÃÇõÝ. ¨ áã ¼ñáõ³Ý³Û áñ¹Ç 4 ßÝáñÑ»É, áñ ½»ñÏÇÝë ¨ ½»ñÏÇñ ¨ ½³Ù»Ý³ÛÝ áñ Ç Ýá볪 ³éÝÇó¿: ²ÛÉ, ³ë»Ý, ÷³é³ó ³éÝ¿ñ ½Û³ßïÝ: гñóóáõù. ÷³éùÝ ÛáõÙ»ù¿± Û³çáÕ»³É ¿ÇÝ ÝÙ³, ÿ í³ëÝ ½Ç ÙßïÝç»Ý³õáñ ¿ñª ÷³é³õáñ ¿ñ: ºÃ¿ ÛáõÙ»ù¿ å³ñ·¨»³É ¿ÇÝ ÝÙ³ ÷³éùÝ, ѳñÏ ¿ ϳñͻɪ ÿ ¿ñ áÙÝ Ç í»ñ ù³Ý ½Ý³ ½ûñ³·áÛÝ ¨ ÷³é³õáñ³·áÛÝ, áõëïÇ Ç Ý³ ÷³éùÝ Ñ³ëÇÝ: ²å³ »Ã¿ ã¿ñ áù Ç í»ñ ù³Ý ½Ý³, Ç ½áõñ ¿ñ ½Û³ßïÝ Ñ³½³ñ³Ù»³Ý ³éÝ»É. ½Ç ÷³éùÝ á㠻ÿ ³ÝÓݳõáñ ÇÝã »Ý, ³ÛÉ Ç Û³çáÕáõûݿ áõñáõù ³Ýáõ³ÝÇÝ 150


÷³éù, áñå¿ë Ç ã³çáÕáõûݿ áõñáõù ³Ýáõ³ÝÇ Ãßáõ³éáõÃÇõÝ. ¨ »ñÏáùÇÝ Ç ¹Çå³ó ³ñ·³ëÇù »Ý, ¨ áã ³ÝÓ³Ýó ѳëï³ïáõÃÇõÝù: ºõ ³ÛÉ ¨ë. ½Ç »Ã¿ ³ñ»·³ÏÝ ¨ ÉáõëÇÝ ã¨ ¨ë ¿ÇÝ É»³É, áñáí ųÙùÝ ¨ ³õáõñù 6 ¨ ³ÙÇëù ¨ ï³ñÇù ϳñ·ÇÝ, ѳ½³ñ ³ÙÝ áõëïDZ »ñ¨¿ñ. ½Ç ã¿ÇÝ Ç ÙÇçÇ Éáõë³õáñùÝ, áñù ½ÃÇõ ³õáõñó ¨ ³Ùëáó ¨ ï³ñ»³ó ϳñ·¿ÇÝ, ³ÛÉ Û³Ûï ¿ª ÿ ³ÝÙÁïáõû³Ùµ ÉÇ »Ý µ³ç³Õ³ÝùÝ: 7 6 ¸³ñÓ»³É ÿ »ñÏÇÝù ¨ »ñÏÇñ ¨ áñ Ç Ýáë³Ûݪ ã¿ÇÝ , á±õñ ³éÝ¿ñ ½Û³ßïÝ Ï³Ù Ç±õ: Úáñų٠»ñÏÇñ ã¿ñ ¨ áã ïáõÝÏù ÇÝã áñ Ç Ýٳݿ, ½µ³ñëÙáõÝëÝ áõëïDZ ·ï³Ý¿ñ áõÝ»É Ç Ó»éÇÝ. ϳ٠µÝ³õ ½Ç±Ýã ÇëÏ Û³½¿ñ, ½Ç ³Ý³ëáõÝù 㨠¨ë ¿ÇÝ ³ñ³ñ»³É: ºõ áñ ù³Ý ½³Ù»Ý³ÛÝ ³ÝÙï³·áÛÝ ¿, ½Ñ³½³ñ ³Ù, ³ë»Ý, Û³ßï ³ñ³ñ. ¨ Û»ï ѳ½³ñ ³ÙÇÝ Û»ñÏáõ³ó³õ, ³ë¿ª ÿ ÉÇÝÇóDZ ÇÝÓ áñ¹Ç àñÙǽ¹, ¨ »Ã¿ ãÉÇÝÇóÇ, ¨ Ç ½áõñ ÇÝã í³ëï³ÏÇóÇÙ: ºõ ³ÛÝáõ óáõó³Ý¿ª ÿ ïϳñ ¿ñ 8 9 10 ¼ñáõ³ÝÝ ¨ ϳñûï ¨ ³é³Ýó ·Çïáõû³Ý , ¨ å³ï׳éù ã³ñ»³óÝ ÝáÛÝ ¿, 11 ¨ áã ²ñÑÙÝ: ¼Ç »Ã¿ Ýáñ³ ã¿ñ Û»ñÏáõ³ó»³É , áñå¿ë ³ë»ÝÝ, ²ñÑÙÝÝ áã ÉÇ12 Ý¿ñª ½áñ ã³ñ»³óÝ ³ñ³ñÇã ѳٵ³õ»Ý. ³ÛÉ ÇÝùÝ »ñÏÙﻳó, áñ ³Ýѳõ³ïÝ ¿ ¨ ÉÇ ³Ýϳñ·áõû³Ùµ...£ (º½ÝÇÏ ÎáÕµ³óÇ, 2-ñ¹, ¶) 1 2 3 4 5

ÉáõÇó»Ý-ÏÉë»Ý, ÃáÕ Éë»Ý

6

í»ñ Ù»ÏÁ ϳñ

8

¿ñ Ùdz¹ÇÙÇ µ³ÛÇ Ùáïª Ý³ åÇïÇ

10

³Ûëï»Õª ãϳÛÇÝ ÇÙ³ëïáí

¿ñ áÙÝ Ç í»ñ ù³Ý ½Ý³-Ýñ³ÝÇó

7

»ÝÃ³Ï³Ý ¹ñí³Í ¿ ïñ³Ï³Ý ÑáÉáíáí å³ñï

9

ëïáñá·Û³ÉÁ (»Ý) ½»Õãí³Í ¿

11

Ýå³ï³ÏÇ ÇÙ³ëïáíª óáõÛó ï³Éáõ ѳٳñ

12

³é ݳ˹ÇñÁ µ³ó³é³Ï³ÝÇ Ñ»ï

·áñͳÍí³Í ¿ »Ã» ÇÙ³ëïáí

³Ûëï»Õª ϳñÇù áõÝ»óáÕ, ϳñÇù³íáñ ³é³Ýó ·Çïáõû³Ý-ï·»ï, ³Ý·»ï

å»ïù ¿ óñ·Ù³Ý»É »½³ÏÇ ÇÙ³ëïáí ã¿ñ Û»ñÏáõ³ó»³É-»ñÏÙï³Í

ãÉÇÝ»ñ, ãϳëϳͻñ

áã ÉÇÝ¿ñ. ³Ûëï»Õª ã¿ñ ÉÇÝÇ

151


¸²ê øê²Üàôºðàð¸ ä²îÖ²è²Î²Ü ´²Úºð ¢ 166. ¶ñ³µ³ñÇ å³ï׳é³Ï³Ý µ³Û»ñÁ ϳ½ÙíáõÙ »Ý áõó³Ý (< áÛó+³Ý) ³Í³Ýóáí, áñÝ ³í»É³ÝáõÙ ¿ ³ÝóÛ³É Ï³ï³ñÛ³ÉÇ ÑÇÙùÇÝ, áñÇó Ñ»ïá ¹ñíáõÙ ¿ »É ¹»ñµ³Û³Ï³Ý Ù³ëÝÇÏÁ: ²ÛëåÇëáí, ï³ñµ»ñ ÉÍáñ¹áõÃÛ³Ý µ³Û»ñ å³ï׳é³Ï³Ý ¹³éݳÉÇë í»ñ³ÍíáõÙ »Ý º ÉÍáñ¹áõÃÛ³Ý µ³Û»ñÇ: ä³ï׳é³Ï³Ý µ³Û»ñÁ ÑÇÙݳϳÝáõ٠ϳ½ÙíáõÙ »Ý 㻽áù ë»éÇ µ³Û»ñÇó. ûñÇݳϪ í³½»É, ³Ýó. ϳï. ÑÇÙùª í³½»³ó-í³½»óáõó³Ý»É (=í³½»óÝ»É), ÛÇß»É-ÛÇß»³ó-ÛÇß»óáõó³Ý»É (=ÑÇß»óÝ»É), ³Ýó³Ý»É-³Ýó-³Ýóáõó³Ý»É (=³ÝóϳóÝ»É), ½·³É-½·³ó½·³óáõó³Ý»É (-½·³óÝ»É), ½³ñٳݳÉ-½³ñÙ³ó-½³ñÙ³óáõó³Ý»É (=½³ñÙ³óÝ»É), µ³½ÙÇÙ-µ³½Ù»³ó-µ³½Ù»óáõó³Ý»É (= µ³½Ù»óÝ»É), áõë³ÝÇÙ-áõë-áõëáõó³Ý»É (=ëáíáñ»óÝ»É), ÃéãÇÙ-Ãé-Ãéáõó³Ý»É (=ÃéóÝ»É), ÷³ËãÇÙ-÷³Ë-÷³Ëáõó³Ý»É (=÷³ËóÝ»É), ç»éÝáõÉ-ç»é-ç»éáõó³Ý»É (=ï³ù³óÝ»É), ½·»Ýáõɽ·»ó-½·»óáõó³Ý»É (=ѳ·óÝ»É), ½³ñÃÝáõÉ-½³ñÃ-½³ñÃáõó³Ý»É (=½³ñÃÝ»óÝ»É) ¨ ³ÛÉÝ: ØÇ ù³ÝÇ µ³Û»ñÇ å³ï׳é³Ï³ÝÇ Ï³½ÙáõÃÛ³Ý Å³Ù³Ý³Ï áõó³Ý ³Í³ÝóÇ ó-Ý ¹³éÝáõÙ ¿ ë ϳ٠½ª ÏáñÝãÇÙ-Ïáñáõë³Ý»É, »É³Ý»É-»Éáõ½³Ý»É (=¹áõñë ѳݻÉ, ¹áõñë µ»ñ»É), ÁÝÏÉÝáõÉ-ÁÝÏÉáõ½³Ý»É (= ÏáõÉ ï³É, ÁÝÏÕÙ»É), ÷ÉãÇÙ-÷Éáõ½³Ý»É//÷Éáõó³Ý»É (=÷ÉóÝ»É): ¢ 167. ä³ï׳é³Ï³Ý µ³Û»ñÁ ËáݳñÑíáõÙ »Ý º ÉÍáñ¹áõÃÛ³Ý ³Í³Ýó³íáñ µ³Û»ñÇ ÝÙ³Ý, Áëï áñáõÙ Ý»ñϳÛÇ ÑÇÙùÇó ϳ½ÙíáÕ Å³Ù³Ý³ÏÝ»ñáõÙ áõó³Ý ³Í³ÝóÁ å³Ñå³ÝíáõÙ ¿, ÇëÏ ³ÝóÛ³É Ï³ï³ñÛ³ÉÇ ÑÇÙùÇó ϳ½ÙíáÕ Ó¨»ñáõÙ ³Û¹ ³Í³ÝóÇ ³Ý µ³Õ³¹ñÇãÝ ÁÝÏÝáõÙ ¿: ²ÝóÛ³É Ï³ï³ñÛ³É Å³Ù³Ý³ÏÇ »½³ÏÇ ÃíÇ 3-ñ¹ ¹»ÙùáõÙ áõó³Ý ³Í³ÝóÇ áõó µ³Õ³¹ñÇãÁ ß»ßïí³Í ¹³éÝáõÙ ¿ áÛóª óùáõó³Ý»É-óùáÛó, Ù³ïáõó³Ý»É-Ù³ïáÛó, Ççáõó³Ý»É-ÇçáÛó: ´áõÝ Ññ³Ù³Û³Ï³ÝÇ »½³ÏÇ ÃíÇ 2-ñ¹ ¹»ÙùáõÙ ëáõñ ß»ßïÇ Ñ»ï¨³Ýùáí Û ¨ ó ÑÝãÛáõÝÝ»ñÝ ÁÝÏÝáõÙ »Ýª µ³½Ù»óáõó³Ý»É-µ³½Ù»óáÛó-µ³½Ù»óá°, Éóáõó³Ý»ÉÉóáÛó-Éóá°, áõëáõó³Ý»É-áõëáÛó-áõëá°: ä³ï׳é³Ï³Ý µ³Û»ñÝ ÁݹѳÝñ³å»ë ËáݳñÑíáõÙ »Ý Ý»ñ·áñͳӨ: ÊáݳñÑÙ³Ý ûñÇݳÏ. áõëáõó³Ý»É, Ý»ñϳÛÇ ÑÇÙùª áõëáõó³Ý, ³ÝóÛ³É Ï³ï³ñÛ³ÉÇ ÑÇÙùª áõëáÛó:

152


ê²ÐØ²Ü²Î²Ü ºÔ²Ü²Î Ü»ñϳ º½³ÏÇ 1-ÇÝ ¹. áõëáõó³Ý»Ù 2-ñ¹ - áõëáõó³Ý»ë 3-ñ¹ - áõëáõó³Ý¿

²ÝóÛ³É ³Ýϳï³ñ Ðá·Ý³ÏÇ

º½³ÏÇ

Ðá·Ý³ÏÇ

áõëáõó³Ý»Ùù áõëáõó³Ý¿ù áõëáõó³Ý»Ý

áõëáõó³Ý¿Ç áõëáõó³Ý¿Çñ áõëáõó³Ý¿ñ

áõëáõó³Ý¿³ù áõëáõó³Ý¿Çù áõëáõó³Ý¿ÇÝ

²ÝóÛ³É Ï³ï³ñÛ³É

1-ÇÝ ¹. 2-ñ¹ 3-ñ¹ -

º½³ÏÇ

Ðá·Ý³ÏÇ

áõëáõóÇ áõëáõó»ñ áõëáÛó

áõëáõó³ù áõëáõó¿ù(Çù) áõëáõóÇÝ

êîà𲸲ê²Î²Ü ºÔ²Ü²Î ²é³çÇÝ ³å³éÝÇ º½³ÏÇ 1-ÇÝ ¹. áõëáõó³ÝÇó»Ù 2-ñ¹ - áõëáõó³ÝÇó»ë 3-ñ¹ - áõëáõó³ÝÇó¿

ºñÏñáñ¹ ³å³éÝÇ Ðá·Ý³ÏÇ

º½³ÏÇ

áõëáõó³ÝÇó»Ùù áõëáõó³ÝÇó¿ù áõëáõó³ÝÇó»Ý

áõëáõóÇó áõëáõëó»ë áõëáõëó¿

Ðá·Ý³ÏÇ áõëáõëóáõù áõëáõëçÇù áõëáõëó»Ý

Ðð²Ø²Ú²Î²Ü ºÔ²Ü²Î ´áõÝ Ññ³Ù³Û³Ï³Ý

2-ñ¹ ¹.

Ðáñ¹áñ³Ï³Ý Ññ³Ù³Û³Ï³Ý

º½³ÏÇ

Ðá·Ý³ÏÇ

º½³ÏÇ

Ðá·Ý³ÏÇ

áõëá°

áõëáõó¿°ù

áõëáõëçÇ°ñ

áõëáõëçÇ°ù

²ñ·»É³Ï³Ý Ññ³Ù³Û³Ï³Ý

2-ñ¹ ¹.

º½³ÏÇ

Ðá·Ý³ÏÇ

ÙÇ° áõëáõó³Ý»ñ

ÙÇ° áõëáõó³Ý¿ù

153


²å³éÝÇ ¹»ñµ³Ûª áõëáõó³Ý»Éáó, ³ÝóÛ³É ¹»ñµ³Ûª áõëáõó»³É, »ÝÃ³Ï³Û³Ï³Ý ¹»ñµ³Ûª áõëáõó³ÝáÕ Ï³Ù áõëáõóáÕ: ¢ 168. ¶ñ³µ³ñáõÙ å³ï׳é³Ï³ÝÇ ÇÙ³ëïÝ ³ñï³Ñ³ÛïíáõÙ ¿ ݳ¨ ³Ýáñáß ¹»ñµ³ÛÇ Ñ»ï ï³É µ³ÛÇ Ñ³ñ³¹ñáõÃÛ³Ùµ: ÊáݳñÑÙ³Ý Å³Ù³Ý³Ï ³Ýáñáß ¹»ñµ³ÛÁ ÙÝáõÙ ¿ ³Ý÷á÷áË, ËáݳñÑíáõÙ ¿ ÙdzÛÝ ï³É µ³ÛÁ (ï³É µ³ÛÇ ËáݳñÑáõÙÁ ï»°ë ¢ 170). ûñÇݳϪ ºõ ݳ »ï µ»ñ»É ... ³Õ (´áõ½., 4-ñ¹, ̶)=ºí ݳ µ»ñ»É ïí»ó ... ³Õ: ºï ï³Ý»É ÝÙ³ ÃáõÕà ³Õ³ã³Ý³ó (Êáñ., 2ñ¹, È): Þ³ï ï³Ûñ ÁÙå»É (´áõ½., 5-ñ¹, Ⱥ): ì³ñÅáõÃÛáõÝ 133. γ½Ù»É Ñ»ï¨Û³É µ³Û»ñÇ å³ï׳é³Ï³ÝÁ áõó³Ý ³Í³Ýóáí. ³) ·Ý³É, Ñ»é³Ý³É, ½³ñٳݳÉ, Û³·»Ý³É, Ù»ÕٳݳÉ. µ) ÑÝã»É, ѳë³Ý»É, ½³ñϳݻÉ, µÝ³Ï»É, ÷³ÛÉ»É. ·) Ûá·ÝÇÙ, ÝëïÇÙ, ÃéãÇÙ, ëݳÝÇÙ, ßÇç³ÝÇÙ, ¹) ÉÝáõÉ, Ñ»ÕÓÝáõÉ, ½·»ÝáõÉ, ½³ñÃÝáõÉ, ç»éÝáõÉ: ì³ñÅáõÃÛáõÝ 134. ÊáݳñÑ»É ¹³ñÓáõó³Ý»É, ѳëáõó³Ý»É, Éé»óáõó³Ý»É, ëÝáõó³Ý»É, Éóáõó³Ý»É å³ï׳é³Ï³Ý µ³Û»ñÁ: ì³ñÅáõÃÛáõÝ 135. ³ñ·Ù³Ý»É, áñáᯐ å³ï׳é³Ï³Ý µ³Û»ñÇ Å³Ù³Ý³ÏÁ, ¹»ÙùÝ áõ ÃÇíÁ: ´³Ûó ÷áË³Ý³Ï Ç٠ó·³õáñ»óá° ½²ñß³Ï ½áñ¹Ç ÇÙ: ¼·áÛß ÉÇÝÇóÇù, ·áõó¿ áù ½Ó»½ ÙáÉáñ»óáõó³ÝÇó¿: ȏ³óáõóÇÝ ½Ý³õݪ ó÷»³É ½óáñ»³ÝÝ Ç ÍáíÝ: ØÇ° óùáõó³Ý»ñ ÛÇÝ¿Ý ½µ³Ý ½áñ »ë ѳñóÇó ù»½: ºõ ½·»óáõëó»Ý ½å³ïÙáõ׳ÝÝ ³éÝÝ ³ÛÝÙÇÏ ½áñ ³ñù³ÛÝ ëÇñ¿, ¨ Ñ»Íáõëó»Ý ½Ý³ Û»ñÇí³ñÝ ³ñùáõÝÇ: ¸áõ µË»óáõó»ñ ½³Õµ»õñë ¨ ½íï³Ïë, ¹áõ ó³Ù³ù»óáõó»ñ ½·»ïë ë³ëïÇÏë: ²ñ¹ »Ã¿ ϳÙÇë áõë³Ý»É ½×ßÙ³ñÇïÝ, ù³Õóñ³óá° ½¹³éÝáõÃÇõÝ ëÁñïǹ: ػͳ·áã µ³ñµ³éáí ½É»ñÇÝë ÑÝã»óáõó³Ý¿ÇÝ: ºõ ·ï»³É Û²ëÇ³Û åÕÝÓ³ÓáÛÉ áëÏ¿½ûÍ å³ïÏ»ñë ½²ñï»Ùǹ»³Û ¨ ½Ð»ñ³ÏÉ»³Û ¨ ½²åáÕáÝÇ, ï³Û µ»ñ»É Û³ß˳ñÑë Ù»ñ: ºõ Ñ»Íáõó¿ù ½êáÕáÙáÝ ½áñ¹Ç ÇÙ Ç çáñõáçÝ ÇÙáõÙ, ¨ Ççáõó¿ù ½Ý³ Ç ¶»ÑáÝ: ¼»Õµ³ÛñÝ Çõñ »ï Ïáñáõë³Ý»É: ì³ñÅáõÃÛáõÝ 136. ³ñ·Ù³Ý»É ·ñ³µ³ñ: Üëï»óñ»ó Ýñ³Ý Çñ ϳéùáõÙ: ²Ù»ÝùÇó í»ñ¨ (Ç í»ñáÛ ù³Ý ½³Ù»Ý»ë»³Ý) µ³½Ù»óñÇÝ ²ñß³Ï Ã³·³íáñÇÝ: ø³Õóáí ¨ ͳñ³íáí ï³é³å»óÝáõÙ ¿ÇÝ ·»ñí³Í ½ÇÝíáñÝ»ñÇÝ: Æç»óñÇÝ Ýñ³Ý ϳ˳ճÝÇó: ØÇçݳµ»ñ¹Ý ³Ùñ³óÝáõÙ ¿ñ µ³ñÓñ å³ñÇëåÝ»ñáí: Þ³ï»ñÇÝ µÝ³Ï»óñÇÝ Ñ»é³íáñ ï»Õ»ñáõÙ: 154


ØÇ° óùóñ»ù Ýñ³Ýó Ó»ñ ïÝ»ñáõÙ: ²ñ¨Á ï³ù³óÝáõÙ ¿ »ñÏÇñÁ: Þï³å ѳëóñá°õ ³Ûë ݳٳÏÁ ó·³íáñÇÝ: ²ñÃݳóñ»°ù Ýñ³Ýó ùÝÇó: ÆÝãá±õ íßï³óñÇñ ùá ÁÝÏ»ñáçÁ: гÛáó »ñÏñÇó ÑáÕ ¨ çáõñ ¿ µ»ñ»É ï³ÉÇë: ï³ù³óÝ»É-ç»éáõó³Ý»É

ºÔÌ ²Ô²Ü¸àò (гïáõ³Í) ¸³ñÓ»³É ³ë»Ý. §¼µ³ñëÙáõÝëÝ ½áñ Ç Ó»éÇÝ áõÝ¿ñ, óáñ¹ÇÝ Çõñ óàñÙǽ¹ »ï, ¨ ³ë¿. §ò³ÛÅÙ »ë í³ëÝ ùáÛ Û³ßï ³éÝ¿Ç, Û³ÛëÙ Ñ»ï¿ ¹áõ í³ëÝ ÇÙ ³éÝÇó»ë¦: 1 ²ñ¹ »Ã¿ ݳ í³ëÝ Ýáñ³ Û³ßï ³éÝ¿ñ, ½Ç áñ¹Ç ÉÇÝÇóÇ ÝÙ³ , ÇëÏ àñÙǽ¹ 2 í³ëÝ Ýáñ³ Ûá±ñ ë³Ïë ³éÝ¿ñ, ÙÇÿ ϳëϳ±Í ÇÝã áõëï»ù ¿ñ ÝÙ³, ¨ ³ÛÝñ ³Õ³·³õ å³ïáõÇñ¿ñ ÝÙ³ í³ëÝ Çõñ Û³ßï ³éÝ»É, ÙÇÿ ÛáñÙ¿ ½áñ¹Ç±Ý 3 Ëݹñ»³ó, ÿ ·áõó¿ Áݹ áñ¹õáÛÝ ï³ÉáÛª ½Ý³ µ³Å ³éÝáõóáõ : ºÃ¿ ³ÛÝ ÇÝã Ç ÙïÇ ¿ñ Ýáñ³, µ³ñëÙáõÝùÝ ÇÝã áã ϳñ¿ÇÝ û·Ý»É. ¨ Ç ï³É ½µ³ñëÙáõÝëÝ ã³ë³ó 볪 ÿ §¸áõ ÇÝÓ Û³ßï ³éÝÇó»ë¦, ½Ç óáõóó¿ ÿ ¿ñ áÙݪ áñáõ٠ݳ í³ëÝ áñ¹áÛÝ Û³ßï ³éÝ¿ñ. ¨ áñ¹áÛÝ å³ïáõÇñ»³ó í³ëÝ Çõñ ÝÙÇÝ Û³ßï ³éÝ»É: ºõ »Ã¿ ¿ñ áù Ç í»ñ ù³Ý ½Ý³ ¨ ù³Ý ½áñ¹ÇÝ, áñáõÙ ½Û³ßïÝ ³éÝ¿ÇÝ, ½Ý³ å³ñï ¿ñ ÇÙ³Ý³É å³ï׳é Çõñ»³Ýó ¨ ³ñ³ñÇ㠳ٻݻóáõÝ, ¨ áã ½¼ñáõ³Ý å³ï׳é àñÙÁ½¹Ç ¨ ²ñÑÙ»ÝÇ. ¨ ½Ýáë³ ³ñ³ñÇã ã³ñ»³ó ¨ µ³ñ»³ó: ø³Ý ¼ñáõ³Ý³Û áñ¹Ç ³ñ³ñÇã ï³Ûñ, áñ Ç í»ñÝ ù³Ý ½¼ñáõ³ÝÝ ¿ñ, ÇÝùÝ ÇëÏ ÇõñáíÇ ãϳñ¿±ñ ½»ñÏÇÝë ¨ ½»ñÏÇñ ¨ áñ ÇÝã Ç Ýá볪 ³éÝ»É, áñå¿ë Û³é³ç³·áÛÝÝ ³ë³ó³õ, ¨ ½Çõñ ½ûñáõÃÇõÝÝ ¨ ½µ³ñ»ñ³ñáõÃÇõÝÝ óáõó³Ý»É: γ٠ÿ Ûáñ¹áÛÝ 4 ÇõñÙ¿ ²ñÑÙ»Ý³Û Ï³ëÏ³Í ÇÝã ¿ñ ÝÙ³ , ¨ í³ëÝ ³ÛÝáñÇÏ ½µ³ñëÙáõÝëÝ Ûàñ5 Ùǽ¹ ï³Ûñ, ½Ç Ýáùûù Û³ßï ³ñ³ñ»³É í»ñ³·áõÝÇݪ ³ÝϳëÏ³Í ÉÇÝÇóÇ, ³6 å³ù¿Ý å³ñï ¿ñ áõÙ»ù Ç ÙÇçÇ ÉÇÝ»É, áñáõÙ ½Û³ßïÝ ³éÝ¿ñ: ºõ »Ã¿ ¿ñ áù Ç ÙÇçǪ áñáõÙ ûñ¿Ý ¿ñ ½Û³ßïÝ ³éÝ»É, ³å³ ¼ñáõ³ÝÝ ã¿ñ ÙßïÝç»Ý³õáñ, ³ÛÉ Ûáõ7 Ù»ù¿ »Õ»³É: ºõ å³ñï ¿ Ëݹñ»É ÛáõÙ¿° ݳÛÝ »Õ¨. ¨ á°í ¿ñª áõÙ ÇÝùÝ ½Û³ßïÝ ³éÝ¿ñ, ¨ áí ³Ûݪ áñáõÙ áñ¹áÛÝ Ññ³Ù³Û»³ó í³ëÝ Çõñ Û³ßï ³éÝ»É: ¼Ç áã ¿ 8 Ù³ñà áõÙ»ù ëÏǽµÝ ³éÝáõÉ ÉÇÝ»ÉáÛ , »Ã¿ áã Û³ÛÉÙ¿ ³éÝáõóáõ ½ÉÇÝ»ÉÝ. ¨ ³ëïáõ³Í ÙdzÛÝ Ï³ñáÕ Çó¿ ³éÝ»É ÛáãÁÝã¿ ÇÝã áñå¿ë ¨ ϳÙÇ: ºõ ³ñ¹ á±í Çó¿ áñ ½¼ñáõ³ÝÝ ³ñ³ñ, »Ã¿ áã ³ëïáõ³Í, áñáõÙ ¨ ½Û³ßïÝ ³éÝ¿ñ. áñ ¨ áñ¹Ç ³ÛÝåÇëÇ »ï ÝÙ³, ½Ç ½»ñÏÇÝë ¨ ½»ñÏÇñ ¨ áñ Ç Ýá볪 ³éÝÇó¿: ºõ ³ÛÝ »Ý ½³ñ9 Ù³Ýùª ½Ç ÇÝùÝ áã ³ñ³ñ, ¨ áñ¹áÛÝ ¼ñáõ³Ý³Û ϳñáÕ ¿ ï³É ½³éÝ»ÉÝ: 10 ²ÛÉ ã¿ñ áù Ç ÙÇçÇ, ³ë»Ý, áñáõÙ ¼ñáõ³Ý ½Û³ßïÝ ³éÝ¿ñ. »Ã¿ ³ÛÝå¿ë Çó¿, 155


10

¨ áã ¼ñáõ³ÝÝ ÇëÏ ¿ñ . ¨ Ù»ÍÇ Í³Õáõ ³ñųÝÇ ¿, ½Ç ã¿ñÝ ã¿ÇÝ í³ëÝ ã¿ÇÝ Û³ßï 11 ³éÝ¿ñ : (º½ÝÇÏ ÎáÕµ³óÇ, 2-ñ¹, º) 1

³Ûëï»Õª Çñ»Ý Ûáñ ë³Ïë-ÇÝã Ýå³ï³Ïáíª å³ï׳éáí 3 ÙÇÿ ÛáñÙ¿ ½áñ¹Ç±Ý Ëݹñ»³ó, ÿ ·áõó¿ Áݹ áñ¹õáÛÝ ï³ÉáÛª ½Ý³ µ³Å ³éÝáõóáõ-ÙDZû Ýñ³ÝÇó (¿ñ ϳëϳÍáõÙ), áñÇó Ëݹñ»ó áñ¹Çݪ (Ùï³Í»Éáí), û áñ¹ÇÝ ï³Éáõ ¹ÇÙ³ó ·áõó» ѳïáõóáõÙ å³Ñ³ÝçÇ 2

4 5 6

¿ñ ÝÙ³-ݳ áõÝ»ñ

åÇïÇ ÉÇÝ»ñ Ù»ÏÁ Ý-Ý Ñá¹ ¿, ÇëÏ Û-Ý ³í»É³ó»É ¿ í»ñçÇÝÇë å³ï׳éáí 8 ½Ç áã ¿ Ù³ñà áõÙ»ù ëÏǽµÝ ³éÝáõÉ ÉÇÝ»ÉáÛáñáíÑ»ï¨ Ñݳñ³íáñ ã¿, áñ Ù»ÏÁ ÉÇÝ»Éáõ ëÏǽµ ³éÝÇ 9 ³ÛÝ »Ý ½³ñÙ³Ýù-½³ñٳݳÉÇÝ ³ÛÝ ¿ 7

10 11

ëáíáñ³Ï³Ý ¿ª óàñÙǽ¹ »ÝÃ³Ï³Ý å³ñï ¿ñ Ùdz¹ÇÙÇ µ³ÛÇ Ùáï ïñ³Ï³Ý ÑáÉáíáíª Ù»çï»ÕÁ

³Ûëï»Õª ãϳñ ã¿ñÝ ã¿ÇÝ í³ëÝ ã¿ÇÝ Û³ßï ³éÝ¿ñ-ã»Õ³ÍÁ

(ݳ, áñ ãϳñ) ã»Õ³ÍÇÝ ã»Õ³ÍÇ Ñ³Ù³ñ ½áÑ ¿ñ Ù³ïáõóáõÙ

¸²ê øê²ÜÆÜܺðà𸠲ÜβÜàÜ ´²Úºð ¢ 169. ¶ñ³µ³ñáõÙ Ï³Ý ÙÇ ß³ñù µ³Û»ñ, áñáÝù ³ÝóÛ³É Ï³ï³ñÛ³ÉÇ ÑÇÙùÇó ϳ½ÙíáÕ Ó¨»ñáõÙ áõÝ»ÝáõÙ »Ý ï³ñµ»ñ ϳñ·Ç ß»ÕáõÙÝ»ñ, ÇëÏ Ý»ñϳÛÇ ÑÇùÇó ϳ½ÙíáÕ Å³Ù³Ý³ÏÝ»ñáõÙ ã»Ý ß»ÕíáõÙ ËáݳñÑÙ³Ý ÁݹѳÝáõñ ϳÝáÝÝ»ñÇó: ²Û¹åÇëÇ µ³Û»ñÁ ÏáãíáõÙ »Ý ³ÝϳÝáÝ µ³Û»ñ: ²ÝϳÝáÝ µ³Û»ñÇ ÙÇ Ù³ëÁ, áñáÝù ËáݳñÑÙ³Ý Ù»ç ѳݹ»ë »Ý ·³ÉÇë Ù³ëݳÏÇ ß»ÕáõÙÝ»ñáí, ÝÁßí»É »Ý ³ÝóÛ³É Ï³ï³ñÛ³ÉÇ ÑÇÙùÇ ¨ Ýñ³ ųٳݳÏÝ»ñÇ Ï³½ÙáõÃÛ³Ý Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý µ³ÅÇÝÝ»ñáõÙ (ï»°ë ¢¢ 40, 42, 43): êïáñ¨ ïñíáõÙ »Ý Ùݳó³Í ³ÝϳÝáÝ µ³Û»ñÁ, áñáÝù Áëï Çñ»Ýó ß»ÕáõÙÝ»ñÇ Ï³Ù ³ÝϳÝáÝáõÃÛáõÝÝ»ñÇ µ³Å³ÝíáõÙ »Ý »ñÏáõ ËÙµÇ: ²é³çÇÝ ËÙµÇ µ³Û»ñÝ ³ÝóÛ³É Ï³ï³ñÛ³ÉÇ ÑÇÙùÇó ϳ½ÙíáÕ Å³Ù³Ý³ÏÝ»ñáõÙ ËáݳñÑíáõÙ »Ý Ù³ëݳÏÇáñ»Ý ÑÝãÛáõݳ÷áËí³Í ³ñÙ³ïÝ»ñáí, ÇëÏ »ñÏñáñ¹ ËÙµÇ µ³Û»ñÝ ÁݹѳÝñ³å»ë ËáݳñÑíáõÙ »Ý ³ÛÉ ÑáÙ³ÝÇß ³ñÙ³ïÝ»ñáí: ì»ñçÇÝ ËÙµÇ µ³Û»ñÁ ݳ¨ å³Ï³ë³íáñ µ³Û»ñ »Ý: ¢ 170. ²é³çÇÝ ËÙµÇ µ³Û»ñÝ »Ýª ³éÝ»É, ¹Ý»É, »ñ¹ÝáõÉ, Éë»É, ѳñϳݻÉ, ׳ݳã»É, Û³éÝ»É, ï³É, ï³Ý»É (ÇÙ), áñáÝù ³ÝóÛ³É Ï³ï³ñÛ³ÉÇ ÑÇÙùÇó ϳ½ÙíáÕ Ó¨»ñáõÙ ËáݳñÑíáõÙ »Ý Ñ»ï¨Û³É Ï»ñå. 1. ²éÝ»É (=³Ý»É, ϳï³ñ»É, ëï»ÕÍ»É, ¹³ñÓÝ»É). ³ÝóÛ³É Ï³ï³ñÛ³ÉÇ ÑÇÙùÝ ¿ ³ñ³ñ. ³Ýó. ϳï.ª ³ñ³ñÇ, ³ñ³ñ»ñ, ³ñ³ñ, ³ñ³ñ³ù, ³ñ³ñ¿ù(Çù), 156


³ñ³ñÇÝ, 2-ñ¹ ³å.ª ³ñ³ñÇó, ³ñ³ëó»ë, ³ñ³ëó¿, ³ñ³ëóáõù, ³ñ³ëçÇù, ³ñ³ëó»Ý, µáõÝ Ññ³Ù.ª ³ñ³°, ³ñ³ñ¿°ù, Ñáñ¹. Ññ³Ù.ª ³ñ³ëçÇ°ñ, ³ñ³ëçÇ°ù, ³Ýó. ¹»ñµ³Ûª ³ñ³ñ»³É, »ÝÃ. ¹»ñµ³Ûª ³ñ³ñáÕ: ÊáݳñÑíáõÙ ¿ ݳ¨ Ïñ³íáñ³Ó¨ª ³Ýó. ϳï.ª ³ñ³ñ³Û, 2-ñ¹ ³å.ª ³ñ³ñ³Ûó ¨ ³ÛÉÝ: 2. ¸Ý»É, ³Ýó. ϳï.ª »¹Ç, »¹Çñ (»¹»ñ), »¹, »¹³ù, »¹Çù, »¹ÇÝ, 2-ñ¹ ³å.ª »¹Çó, ¹Çó»ë, ¹Çó¿, ¹Çóáõù, ¹ÇçÇù, ¹Çó»Ý, µáõÝ Ññ³Ù.ª ¹Ç°ñ, ¹Ç°ù, Ñáñ¹. Ññ³Ù.ª ¹ÇçÇ°ñ, ¹ÇçÇ°ù, ³Ýó. ¹»ñµ³Ûª »¹»³É: ÊáݳñÑíáõÙ ¿ ݳ¨ Ïñ³íáñ³Ó¨ª ³Ýó. ϳï.ª »¹³Û, »¹³ñ, »¹³õ, »¹³ù, »¹³Ûù, »¹³Ý, 2-ñ¹ ³å.ª »¹³Ûó, ¹ÇóÇë, ¹ÇóÇ, ¹Çóáõù, ¹ÇçÇù, ¹ÇóÇÝ: 3. ºñ¹ÝáõÉ. ³ÝóÛ³É Ï³ï³ñÛ³ÉÇ ÑÇÙùÝ ¿ »ñ¹. ³ÝóÛ³É Ï³ï³ñÛ³ÉáõÙ, µáõÝ Ññ³Ù³Û³Ï³ÝáõÙ ¨ 2-ñ¹ ³å³éÝáõ »½³ÏÇ 1-ÇÝ ¹»ÙùáõÙ ËáݳñÑíáõÙ ¿ Ïñ³íáñ³Ó¨, ÇëÏ 2-ñ¹ ³å³éÝáõ ÙÛáõë Ó¨»ñáõÙª ˳éÝ ËáݳñÑٳٵ. ³Ýó. ϳï.ª »ñ¹áõ³Û, »ñ¹áõ³ñ, »ñ¹áõ³õ, »ñ¹áõ³ù, »ñ¹áõ³Ûù, »ñ¹áõ³Ý, 2-ñ¹ ³å.ª »ñ¹áõ³Ûó, »ñ¹áõÇó»ë, »ñ¹áõÇó¿, »ñ¹áõÇóáõù, »ñ¹áõÇçÇù, »ñ¹áõÇó»Ý, µáõÝ Ññ³Ù.ª »ñ¹áõÇ°ñ, »ñ¹áõ³ñá°õù, Ñáñ¹. Ññ³Ù.ª »ñ¹áõÇçÇ°ñ, »ñ¹áõÇçÇ°ù, ³Ýó. ¹»ñµ³Ûª »ñ¹áõ»³É: 4. Èë»É. ³ÝóÛ³É Ï³ï³ñÛ³ÉÇ ÑÇÙùÝ ¿ Éáõ. ³ÝóÛ³É Ï³ï³ñÛ³ÉáõÙ ¨ 2-ñ¹ ³å³éÝáõ »½³ÏÇ 1-ÇÝ ¹»ÙùáõÙ ËáݳñÑíáõÙ ¿ Ïñ³íáñ³Ó¨, ÇëÏ 2-ñ¹ ³å³éÝáõ ÙÛáõë Ó¨»ñáõÙª ˳éÝ ËáݳñÑٳٵ. ³Ýó. ϳï.ª Éáõ³Û, Éáõ³ñ, Éáõ³õ, Éáõ³ù, Éáõ³Ûù, Éáõ³Ý, 2ªñ¹ ³å.ª Éáõ³Ûó, ÉáõÇó»ë, ÉáõÇó¿, ÉáõÇóáõù, ÉáõÇçÇù, ÉáõÇó»Ý, µáõÝ Ññ³Ù.ª Éá°õñ, Éáõ³°Ûù ϳ٠Éáõ³ñá°õù, Ñáñ¹. Ññ³Ù.ª ÉáõÇçÇ°ñ, ÉáõÇçÇ°ù, ³Ýó. ¹»ñµ³Ûª Éáõ»³É, »ÝÃ. ¹»ñµ³Ûª ÉëáÕ: 5. гñϳݻÉ. ³ÝóÛ³É Ï³ï³ñÛ³ÉÇ ÑÇÙùÝ ¿ ѳñ, ³Ýó. ϳï.ª ѳñÇ, ѳñ»ñ, ѳñ ϳ٠»Ñ³ñ, ѳñ³ù, ѳñ¿ù(Çù), ѳñÇÝ. 2-ñ¹ ³å.ª ѳñÇó, ѳñó»ë, ѳñó¿, ѳñóáõù, ѳñçÇù, ѳñó»Ý, µáõÝ Ññ³Ù.ª ѳ°ñ, ѳñ¿°ù, ³Ýó. ¹»ñµ³Ûª ѳñ»³É: ÊáݳñÑíáõÙ ¿ ݳ¨ Ïñ³íáñ³Ó¨. ³Ýó ϳï.ª ѳñ³Û, 2-ñ¹ ³å.ª ѳñ³Ûó ¨ ³ÛÉÝ: 6. ֳݳã»É. ³ÝóÛ³É Ï³ï³ñÛ³ÉÇ ÑÇÙùÝ ¿ ͳÝ. ËáݳñÑíáõÙ ¿ ˳éÝ ËáݳñÑٳٵ. ³Ýó. ϳï.ª ͳݻ³Û, ͳݻ³ñ, ͳݻ³õ, ͳݻ³ù, ͳݻ³Ûù, ͳݻ³Ý, 2-ñ¹ ³å.ª ͳݻ³Ûó, ͳÝÇó»ë, ͳÝÇó¿, ͳÝÇóáõù, ͳÝÇçÇù, ͳÝÇó»Ý, µáõÝ Ññ³Ù.ª ͳÝÇ°ñ, ͳݻ³°Ûù ϳ٠ͳݻñá°õù. Ñáñ¹. Ññ³Ù.ª ͳÝÇçÇ°ñ, ͳÝÇçÇ°ù, ³Ýó. ¹»ñµ³Ûª ͳÝáõó»³É, »ÝÃ. ¹»ñµ³Ûª ׳ݳãáÕ: 7. Ú³éÝ»É (=³éáÕç³Ý³É, í»ñ ϻݳÉ). ³ÝóÛ³É Ï³ï³ñÛ³ÉÇ ÑÇÙùÝ ¿ Û³ñ. ËáݳñÑíáõÙ ¿ ˳éÝ ËáݳñÑٳٵª ³Ýó. ϳï.ª Û³ñ»³Û, Û³ñ»³ñ, Û³ñ»³õ, Û³ñ»³ù, Û³ñ»³Ûù, Û³ñ»³Ý, 2-ñ¹ ³å.ª Û³ñ»³Ûó, Û³ñÇó»ë, Û³ñÇó¿, Û³ñÇóáõù, Û³ñÇçÇù, Û³ñÇó»Ý, µáõÝ Ññ³Ù.ª ³ñÇ°, ³ñÇ°ù. Ñáñ¹. Ññ³Ù.ª Û³ñÇçÇ°ñ, Û³ñÇçÇ°ù, ³Ýó. ¹»ñµ³Ûª Û³ñáõó»³É: 8. î³É. ³Ýó. ϳï.ª »ïáõ, »ïáõñ, »ï, ïáõ³ù, »ïáõù, »ïáõÝ, 2-ñ¹ ³å.ª ï³ó, ï³ó»ë, ï³ó¿, ï³óáõù, ï³çÇù, ï³ó»Ý, µáõÝ Ññ³Ù.ª ïá°õñ, ïá°õù, Ñáñ¹. 157


Ññ³Ù.ª ï³çÇ°ñ, ï³çÇ°ù, ³Ýó. ¹»ñµ³Ûª ïáõ»³É, »ÝÃ. ¹»ñµ³Ûª ïáõáÕ: ÊáݳñÑíáõÙ ¿ ݳ¨ Ïñ³íáñ³Ó¨ª ³Ýó. ϳï.ª ïáõ³Û, ïáõ³ñ, ïáõ³õ, ïáõ³ù, ïáõ³Ûù, ïáõ³Ý, 2-ñ¹ ³å.ª ïáõ³Ûó, ï³óÇë, ï³óÇ, ï³óáõù, ï³çÇù, ï³óÇÝ: 9. î³Ý»É(ÇÙ). ³ÝóÛ³É Ï³ï³ñÛ³ÉÇ ÑÇÙùÝ ¿ ï³ñ. ³Ýó. ϳï.ª ï³ñ³Û, ï³ñ³ñ, ï³ñ³õ, ï³ñ³ù, ï³ñ³Ûù, ï³ñ³Ý, 2-ñ¹ ³å.ª ï³ñ³Ûó, ï³ñóÇë (ï³ñó»ë), ï³ñóÇ (ï³ñó¿), ï³ñóáõù, ï³ñçÇù, ï³ñóÇÝ (ï³ñó»Ý), µáõÝ Ññ³Ù.ª ï³°ñ, ï³ñ³°Ûù, Ñáñ¹. Ññ³Ù.ª ï³ñçÇ°ñ, ï³ñçÇ°ù, ³Ýó. ¹»ñµ³Ûª ï³ñ»³É, »ÝÃ. ¹»ñµ³Ûª ï³ÝáÕ: ¢ 171. ºñÏñáñ¹ ËÙµÇ µ³Û»ñÝ »Ýª ·³É, »ñóÉ, ÁÙå»É, ÉÇÝ»É(ÇÙ), áõÝ»É(ÇÙ), áõï»É, áñáÝù ³ÝóÛ³É Ï³ï³ñÛ³ÉÇ ÑÇÙùÇó ϳ½ÙíáÕ Ó¨»ñáõÙ ËáݳñÑíáõÙ »Ý Ñ»ï¨Û³É Ï»ñå. 1. ¶³É. ³ÝóÛ³É Ï³ï³ñÛ³ÉÇ ÑÇÙùÝ ¿ »Ï. ËáݳñÑíáõÙ ¿ Ý»ñ·áñͳӨ, ÇëÏ µáõÝ Ññ³Ù³Û³Ï³ÝÇ Ñá·Ý³ÏÇ ÃíÇ 2-ñ¹ ¹»ÙùáõÙª Ïñ³íáñ³Ó¨: ºñÏñáñ¹ ³å³éÝÇáõÙ, ëÏë³Í »½³ÏÇ ÃíÇ 2-ñ¹ ¹»ÙùÇó, í»ñç³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñÇó ³é³ç ³í»É³ÝáõÙ ¿ »ë: ²Ýó. ϳï.ª »ÏÇ, »ÏÇñ, »ÏÝ, »Ï³ù, »ÏÇù, »ÏÇÝ, 2-ñ¹ ³å.ª »ÏÇó, »Ï»ëó»ë, »Ï»ëó¿, »Ï»ëóáõù, »Ï»ëçÇù, »Ï»ëó»Ý, µáõÝ Ññ³Ù.ª »°Ï, »Ï³°Ûù, Ñáñ¹. Ññ³Ù.ª »Ï»ëçÇ°ñ, »Ï»ëçÇ°ù, ³Ýó. ¹»ñµ³Ûª »Ï»³É, »ÝÃ. ¹»ñµ³Ûª »ÏáÕ: 2. ºñóÉ. ³ÝóÛ³É Ï³ï³ñÛ³ÉáõÙ ËáݳñÑíáõÙ ¿ ãá·, ÇëÏ ÙÛáõë ųٳݳÏÝ»ñáõÙª »ñà ³ñÙ³ïÝ»ñáí: ²ÝóÛ³É Ï³ï³ñÛ³ÉáõÙ ¨ 2-ñ¹ ³å³éÝáõ »½³ÏÇ 1ÇÝ ¹»ÙùáõÙ ËáݳñÑíáõÙ ¿ Ïñ³íáñ³Ó¨, ÇëÏ 2-ñ¹ ³å³éÝáõ ÙÛáõë Ó¨»ñáõÙª ˳éÝ ËáݳñÑٳٵ. ³Ýó. ϳï.ª ãá·³Û, ãá·³ñ, ãá·³õ, ãá·³ù, ãá·³Ûù, ãá·³Ý, 2-ñ¹ ³å.ª »ñóÛó, »ñÃÇó»ë, »ñÃÇó¿, »ñÃÇóáõù, »ñÃÇçÇù, »ñÃÇó»Ý, µáõÝ Ññ³Ù.ª »°ñÃ, »ñó°Ûù, Ñáñ¹. Ññ³Ù.ª »ñÃÇçÇ°ñ, »ñÃÇçÇ°ù, ³Ýó. ¹»ñµ³Ûª »ñû³É: 3. ÀÙå»É. ËáݳñÑíáõÙ ¿ ³ñµ»Ý³É µ³ÛÇ ³ñµ ³ñÙ³ïáíª ³Ýó. ϳï.ª ³ñµÇ, ³ñµ»ñ, ³ñµ ϳ٠¿³ñµ, ³ñµ³ù, ³ñµ¿ù(Çù), ³ñµÇÝ, 2-ñ¹ ³å., ³ñµÇó, ³ñµó»ë, ³ñµó¿, ³ñµóáõù, ³ñµçÇù, ³ñµó»Ý, µáõÝ Ññ³Ù.ª ³°ñµ, ³ñµ¿°ù, Ñáñ¹. Ññ³Ù.ª ³ñµçÇ°ñ, ³ñµçÇ°ù, ³Ýó. ¹»ñµ³Ûª ³ñµ»³É: ÊáݳñÑíáõÙ ¿ ݳ¨ Ïñ³íáñ³Ó¨ª ³Ýó. ϳï.ª ³ñµ³Û, 2-ñ¹ ³å.ª ³ñµ³Ûó ¨ ³ÛÉÝ: 4. ÈÇÝ»É(ÇÙ). ³ÝóÛ³É Ï³ï³ñÛ³ÉáõÙ ËáݳñÑíáõÙ ¿ »Õ³ÝÇÙ µ³ÛÇ »Õ ³ñÙ³ïáí, ÇëÏ »ñÏñáñ¹ ³å³éÝÇáõÙª ½áõ·³Ñ»é³µ³ñ ¨° »Õ, ¨° ÉÇ ³ñÙ³ïÝ»ñáí: Øݳó³Í Ó¨»ñáõÙ ËáݳñÑíáõÙ ¿ ÙdzÛÝ ÉÇ ³ñÙ³ïáí: ²Ýó. ϳï.ª »Õ¿, »Õ»ñ, »Õ¨, »Õ³ù ϳ٠»Õ»³ù, »Õ¿ù, »Õ»Ý, 2-ñ¹ ³å.ª »Õ¿ó, »ÕÇóÇë ϳ٠»ÕÇó»ë, »ÕÇóÇ, »ÕÇóáõù, »ÕÇçÇù, »ÕÇóÇÝ, ϳ٠ÉÇóÇÙ, ÉÇóÇë, ÉÇóÇ, ÉÇóáõù, ÉÇçÇù, ÉÇóÇÝ, µáõÝ Ññ³Ù.ª É»°ñ, É»ñá°õù, Ñáñ¹. Ññ³Ù.ª ÉÇçÇ°ñ, ÉÇçÇ°ù, ³Ýó. ¹»ñµ³Ûª É»³É: 5. àõÝ»É, ÇÙ (=µéÝ»É, ѳٳñ»É ¨ ³ÛÉÝ), ËáݳñÑíáõÙ ¿ ϳÉáõÉ Ï³Ù Ï³ÉÝáõÉ µ³ÛÇ Ï³É ³ñÙ³ïáí. ³Ýó. ϳï.ª ϳɳÛ, ϳɳñ, ϳɳõ, ϳɳù, ϳɳÛù, ϳɳÝ, 2-ñ¹ ³å.ª ϳɳÛó, ϳÉóÇë, ϳÉóÇ, ϳÉóáõù, ϳÉçÇù, ϳÉóÇÝ, µáõÝ Ññ³Ù.ª ϳ°É ϳ٠ϳ°, ϳɳ°Ûù ϳ٠ϳɳñá°õù, Ñáñ¹. Ññ³Ù.ª ϳÉçÇ°ñ, ϳÉçÇ°ù, ³Ýó. ¹»ñµ³Ûª ϳɻ³É: 158


6. àõï»É. ³ÝóÛ³É Ï³ï³ñÛ³ÉÇ ÑÇÙùÝ ¿ Ï»ñ. ³ÝóÛ³É Ï³ï³ñÛ³ÉáõÙ ¨ 2-ñ¹ ³å³éÝáõ »½³ÏÇ 1-ÇÝ ¹»ÙùáõÙ ËáݳñÑíáõÙ ¿ Ïñ³íáñ³Ó¨, ÇëÏ 2-ñ¹ ³å³éÝáõ ÙÛáõë Ó¨»ñáõÙª ˳éÝ ËáݳñÑٳٵ, ³Ýó. ϳï.ª Ï»ñ³Û, Ï»ñ³ñ, Ï»ñ³õ ϳ٠»Ï»ñ, Ï»ñ³ù, Ï»ñ³Ûù, Ï»ñ³Ý, 2-ñ¹ ³å.ª Ï»ñ³Ûó, Ï»ñÇó»ë, Ï»ñÇó¿, Ï»ñÇóáõù, Ï»ñÇçÇù, Ï»ñÇó»Ý, µáõÝ Ññ³Ù.ª Ï»°ñ, Ï»ñ³°Ûù, Ñáñ¹. Ññ³Ù.ª Ï»ñÇçÇ°ñ, Ï»ñÇçÇ°ù, ³Ýó. ¹»ñµ³Ûª Ï»ñ»³É, »ÝÃ. ¹»ñµ³Ûª Ï»ñáÕ: ì³ñÅáõÃÛáõÝ 137. ³ñ·Ù³Ý»É, áñáᯐ ³ÝϳÝáÝ µ³Û»ñÇ Å³Ù³Ý³ÏÁ, ¹»ÙùÝ áõ ÃÇíÁ: ². Ú³ñ»³õ ¸³õÇà ¨ ÷³Ë»³õ Û³õáõñ Û³ÛÝÙÇÏ Û»ñ»ë³ó ê³õáõÕ³Û: ´³Ûó ͳÝÇ°ñ ½³ÝÇñ³õáõÃÇõÝë ùá: ØÇ° ï³óáõù ½¹ëï»ñë Ù»ñ áõëï»ñ³ó ÅáÕáíñ¹áó ûï³ñ³ó: ²ñ³ëóáõù ÝÙ³ í»ñݳïáõÝ ÙÇ ÷áùñÇÏ, ¨ ¹Çóáõù Ç ÝÙ³ Ù³ÑÇ×ë ¨ ë»Õ³Ý ¨ ³Ãáé ¨ ³ßï³Ý³Ï: ¶áí»ëóÇÝ ³Ù»Ý»ù»³Ýª áñ »ñ¹ÝáõÝ Ýáí³õ: ̳ݻ³õ гÛÏ ½ËáõÙµ í³é»ÉáÛ çáϳïÇÝ: Èáõ³õ ½³Ûë ³Ù»Ý³ÛÝ Ã³·³õáñÝ Ç µ»ñ³ÝáÛ Ù»Í Ñ³½³ñ³å»ïÇÝ: ¼Ñ³½³ñ ³Ù Û³ßï ³ñ³ñª ½Ç ûñ¨ë áñ¹Ç ÙÇ ÉÇÝóÇ ÝÙ³: ºõ ¹áõ »ïáõñ ÇÝÓ å³ï³ë˳ÝÇ Çµñ¨ ÁÝÏ»ñÇ: ºõ ï³ñó»ë Ý³Ë Û³ÛÝ ï»Õª áõñ µÝ³Ï ÇëÏ Çó¿ ÑáÕÝ: ¼ÃÇÏáõÝë Ç٠ѳñÇÝ Ù»Õ³õáñù: ´. º°ñÃ Ç ·»õÕ ùá ¨ ÉÇçÇ°ñ ¹áõ ³Ý¹ »ñ¿óª áõëïÇ »ë: ²ñµçÇ°ù çáõñ Ç çñÑáñáó Ó»ñáó: ºë »Õ¿ó ÝÙ³ Ç Ñ³Ûñ, ¨ ݳ »ÕÇóÇ ÇÝÓ Ûáñ¹Ç: àã Ï»ñ³Ûó Ñ³ó ¨ áã ³ñµÇó çáõñ Ç ï»Õõáçë Û³ÛëÙÇÏ: âá·³õ ۳ݹÇÙ³Ý »Õ¨ ó·³õáñÇÝ ä³ñëÇó Þ³åÑáÛ: ºõ ³ñù å³ñëÇÏù... áñù ¿ÇÝ Ç ù³Õ³ùÇ Ï³Ûë»ñ, ϳɳõ ¨ »ï Ç Ó»éë Ýáñ³: ¸Ç°ñ ½³Û¹ ³é³çÇ ùá ¨ Ï»°ñ: ø³Ý½Ç ǵñ¨ »ÏÇÝ Ñ³ëÇÝ Ññ³Ù³Ýù Ññáí³ñï³Ï³óÝ Ç Ù»Í Ã³·³õáñ¿Ý Úáõݳó ³é îñ¹³ï ³ñù³ÛÝ Ð³Ûáó ػͳóª áã ë³Ï³õ ÇÝã ËéáíáõÃÇõÝ »Õ¨ Ç Ù¿ç ³ß˳ñÑÇÝ Ð³Ûáó: ºÏ³°Ûù, »ñÃÇóáõù áõËï ¹Çóáõù ¨ ¹³ßÇÝë Ïé»ëóáõù Áݹ ³Ù»Ý³ÛÝ ³½·ë ѻóÝáë³ó: Ø»õëÝ »ÏÝ ¨ ÷³ñ³ï»³ó ½»ñÏÇõÕÝ: ì³ñÅáõÃÛáõÝ 138. ³ñ·Ù³Ý»É ·ñ³µ³ñ: ². ºë Ýñ³Ýó ãÉë»óÇ ¨ ïí»óÇ Ññ³Ù³Ý: ֳݳãÇñ, û áíù»ñ »Ý ùá ÃßݳÙÇÝ»ñÝ áõ µ³ñ»Ï³ÙÝ»ñÁ: ØÏñïí³Í ã¿Ç, ÇÝãá±õ ÇÝÓ ³ñÇñ »ñ»ó: ÐáíݳÝÁ í»ñ ϳó³í ¨ ·Ý³ó ÜÇÝí»: â·Çï»ñ, û ÇÝã å³ï³ëË³Ý ï³ ³Û¹ Ëáëù»ñÇÝ: ºñµ»ù ëáõï ãÇ »ñ¹íáõÙ: ÆÝã áñ ϳëÇ ù»½ª ϳݻë: ³· ϹݻÝù Ýñ³ ·ÉËÇÝ (Ç ·ÉáõË) ¨ Ïٻͳñ»Ýù Ýñ³Ý: ¸ñ³Ý гÛáó Ù³ñ½å³Ý ³ñ»ù: àëÏÇ ¨ ³ñͳà Ïï³ù Ýñ³Ýó: ²Ûë ÁÝͳݻñÁ Ïï³Ý»ë ùá ѳí³ï³ñÇÙ Ù³ñ¹Ï³Ýó: ºñµ Ùáï»ó³í (Ù»ñÓ»ó³õ) ï³ÝÁ, Éë»ó »ñ·»ñÇ ¨ å³ñ»ñÇ Ó³ÛÝ: Æñ ¹ëï»ñÁ Ïï³ Ýñ³Ý ÏÝáõÃÛ³Ý (Ç ÏÝáõÃÇõÝ): ²Ï³Ýç ¹ñ»ù ÇÙ Ëáëù»ñÇÝ: ´. ´éÝ»óÇÝ Ýñ³Ý, ßÕóݻñáí ϳå»óÇÝ Ó»éù»ñÝ áõ áïù»ñÁ: سïáõó»ù 159


Ù»½ ·ÇÝÇ, áñ ËÙ»Ýù: ÆëÏ Ýñ³Ýù »Ï³Ý ѳë³Ý гÛáó »ñÏÇñÁ: Èë»ó»ù µáÉáñ¹, áñ ÇÙ ³ÙáõëÝáõ Ù³ÑÁ ÇÙ å³ï׳éáí (í³ëÝ ÇÙ) »Õ³í: ²å³ ·Ý³óÇÝ Ñ³ÕûóÇÝ ä³ñëÇó ½áñùÇÝ: ²é³í Ýñ³ åïÕÇó ¨ Ï»ñ³í: ÂáÕ Ë³Õ³ÕáõÃÛáõÝ ÉÇÝÇ ³ÙµáÕç ³ß˳ñÑáõÙ: ÆÝãá±õ »Ï³ù ÇÝÓ Ùáï: ÂáÕ ãËÙÇ ·ÇÝÇ ¨ ûÕÇ: àñëáñ¹Á ÙÇ Ï³ù³í µéÝ»ó: ηݳë ϵéÝ»ë Ýñ³Ý ¨ ϵ»ñ»ë ÇÝÓ Ùáï: ºÔÌ ²Ô²Ü¸àò (гïáõ³Í) 1

Ðñ³Ù³Ý³±õ , ³ë»Ý, Ù»é³ÝÇóÇÝ Ù³ñ¹ÇÏ, ÿ ³é³Ýó Ññ³Ù³Ý³ó: Ü³Ë å³ñïÇÙù ·Çï»Éª ÿ ½Ç±Ýã Ññ³Ù³Ýù Çó»Ý, ¨ áõëïÇ° µ³Ý Ññ³Ù³Ý³óÝ Áݹ ³ß˳ñÑ ï³ñ³Í»³É Çó¿: 2 Ðñ³Ù³Ý Ï³å»³É í³ëÝ Ù³Ñáõ³Ýª Û³ëïáõ³Í³ïáõñ ·Çñë áã áõñ»ù ·ï³Ý»Ùù. ù³Ý½Ç î¿ñÝ Ù³Ñáõ ¨ Ï»Ý³óª ¨ ϳñ×»É ÇßË¿ ½Ññ³Ù³ÝÝ Çõñ ¨ »ñϳÛÝ»É: àñå¿ë ³é çñѻջճõÝ ³ë¿, »ÕÇóÇÝ ³õáõñù ϻݳó Ù³ñ¹Ï³Ýë ³ÛëáñÇÏ Ñ³ñÇõñ ¨ ùë³Ý ³Ù. ¨ í³ëÝ µ³½Ùáõû³Ý ³Ýûñ¿Ýáõû³ÝÝ å³Ï³ë»óáÛó Ç Ýáó³Ý¿ ½ùë³ÝÝ: ºõ áñå¿ë ³é ²¹³Ù ³ë¿. Û³õáõñ ÛáñáõÙ áõï»ë Ç åïÕáÛ Í³éáÛÝ, Ç ÝÙÇÝ Ù»é³ÝÇë. ¨ ³é ÇõñáõÙ µ³ñ»ñ³ñáõû³ÝÝ, ¨ í³ëÝ áñ¹¿ÍÝáõû³Ý ¨ Ù³ñ¹Ï³Ý Û³ß˳ñÑÇ ë»ñ»ÉáÛ. Ý»ñ»³ó ÝÙ³ ÇÝÝ Ñ³ñÇõñ ¨ »ñ»ëáõÝ ³Ù, ½Ç ÙÇ° ·»Õ»óÇÏ ëï»ÕÍáõ³ÍÝ Çõñ ѳÙûñ¿Ý çÝç»ëóÇ: ºõ í³ëÝ ³ñï³ëáõ³óÝ º½»ÏdzÛÇ ³ñù³ÛǪ Û³õ»É³õ ÝÙ³ ÑÝ·»ï³ë³Ý ³Ù: ºõ í³ëÝ ³å³ß˳ñáõû³Ý ÝÇÝáõ¿³óõáóݪ áã ÏáñáÛë ½ù³Õ³ùÝ Û³õáõñÝ »ññáñ¹Ç Áëï ù³ñá½áõû³Ý Ù³ñ·³ñ¿ÇÝ ÇõñáÛ: ºõ áã áñå¿ë ù³õ¹»³ÛùÝ ³ëï»Õ³ÝßÙ³ñù, áñ ¨ ½ÍÝݹáó å³ï׳éë ¨ ½Ù³3 Ñáõ³Ýóª Û³ëï»Õ³ó ǵñ¨ Ç Ï»Ý¹³Ý»³ó ¹Ý»Ý: àñå¿ë ÿ Ûáñų٠ÍݳÝÇóÇÝÝ, ³Ý¹¿Ý ¨ Ù³Ñáõ³ÝùÝ Çõñ³ù³ÝãÇõñ áõñáõù ³Ýíñ¿å ë³ÑÙ³ÝÇóÇÝ. ¨ Áëï ³ÛÝ áã Û³é³ç»É áõÙ»ù Ù»é³Ý»É Ñݳñ Çó¿, ¨ áã ۳ٻݳÉ: ²ÛÉ Û³Ý¹ÇÙ³Ý»Ý ½Ýáë³ ¨ å³ï»ñ³½Ù³óÝ ¹¿åù. ½Ç Ç ÙÇáõÙ ³õáõñ µÇõñù µÇõñáõó Ù³ñ¹Ï³Ý ÏáïáñÇÝ ³ÛÉ ¨ ³ÛÉ ïÇáíù Ï¿ëù Ù³ï³Õûñ»³Ûù, ¨ Ï¿ëù »ñÇï³ë³ñ¹ù, ¨ ³ÛÉù Ç Ï³ï³ñ»³É ѳë³ÏÇ Í»ñáõû³Ý. áñáó ÍÝáõݹùÝ Ç ÙÇáõ٠ųÙáõ ã¿ÇÝ, ¨ Ù³ÑùÝ Ç ÙdzëÇÝ »Õ³ÝÇÝ: 4 5 ºõ ¹³ñÓ»³Éª ÿ Û³ëï»Õ³ó ¿ÇÝ å³ï׳éù ÍÝݹáó, Áݹ¿±ñ Ç ÑݹÇÏë áã 6 áù »ñµ¿ù ëåÇï³Ï Íݳõ, ¨ áã Û³ÛÉ ³ß˳ñÑë ³ÛÝåÇëÇ ÇÝã »ñ¨³Ï . ÙÇ Ã¿ ³±Ý¹ñ ÙdzÛÝ áã »Ñ³ë ³ëïÕÝ ëåÇï³Ï³ñ³ñ, ¨ áã Û³ÛÉ ³ß˳ñÑë ³ëïÕÝ ë¨³·áñÍ: ºõ ³ï³ÙáõÝùÝ ÑݹÏÇÝ áõëïDZ Çó»Ý ³ÛÝã³÷ ëåÇï³Ï: ¸³ñÓ»³É µ³Ëï³õáñáõû³Ýó ¨ ãáõ³éáõû³Ýóª ½³ëï»ÕëÝ ¹Ý»Ý å³ï160


׳éë. áñå¿ë ÿ ³ëï»Õ³ïáõÝù ÇÝã Çó»Ý, ¨ Áëï ¹Çå»ÉáÛ å³ï׳é³õáñ³ó 7 ³ëï»Õ³óÝ Û³ëï»Õ³ïáõÝëݪ ÝáÛÝåÇëÇù ¨ ÍÝáõݹùÝ ÉÇÝÇóÇÝ: ØÇÝã ¹»é ³éÇõÍÝ, ³ë»Ý, Û³ëï»Õ³ï³ÝÝ Çó¿ª ¨ ÍݳÝÇóÇ áù, ó·³õáñ ÉÇ8 Ý»Éáó ¿. ¨ ÙÇÝã¹»é »½Ý ¿ª ¨ ÍݳÝÇóÇ áù, ѽûñ ¨ µ³ñ»Ýß³Ý ·³Éáó ¿ , ¨ ÙÇÝã 9 ¹»é ËáÛÝ ¿ª ¨ ÍݳÝÇóÇ áù, ٻͳïáõÝ ÉÇÝ»Éáó ¿, ¨ áñå¿ë ݳÛÝ Ã³õ ¨ ³ëáõ»Õ ¿. ¨ Ûáñų٠ϳñÇ×Ý ¿ª ¨ ÍݳÝÇóÇ áù, ã³ñ ¨ Ù»Õ³Ýã³Ï³Ý ÉÇÝ»Éáó ¿: ºõ ³ÛÉùÝ 10 ¨ë ³ÛÉáó ³½·Ç ³½·Ç Çñ³ó å³ï׳éù ÉÇÝÇÝ: àñå¿ë ÿ Ûáñų٠ÎéáÝáëÝ Û³ëï»Õ³ïáõÝÝ Ùï³ÝÇó¿, ó·³õáñ Ù»é³ÝÇ, áñ »Õ¨Ý ÇëÏ »ñÏÇóë, áñå¿ë ³ë»ÝÝ, ³é ¿á¹áëÇõ ϳÛë»ñµ. ¨ ù³õ¹»³ÛùÝ åݹ»³É ¿Çݪ ÿ Ù»é³ÝÇ Ã³·³11 õáñÝ, ¨ ݳ áã Ù»é³õ, ½Ç Û³Ùûà ÉÇóÇ ë³÷³ëáõï ³ñáõ»ëï·ÇïáõÃÇõÝÝ: ²ñ¹ Ý³Ë ½³ÛÝ ³ë³ëó»Ý. á± »Ñ³Ý ½³ÛÝåÇëÇ »ñÏñ³Ï³Ý ³Ýáõ³Ýëª ½·Ç߳ϻñ ¨ ½Ëáï³Ï»ñë Û»ñÏÇÝë, ½Ç å³ï׳éù ÍÝݹ»³Ý Ù³ñ¹Ï³Ý ÉÇÝÇóÇÝ. ½Ç áñ áù áõñáõù å³ï׳é ÍÝݹ»³Ý ϳñÇó¿ ÉÇÝ»É, ݳ Ç í»ñ ù³Ý ½Ý³ª áñáÛ 12 13 å³ï׳éÝ ¿ª å³ñïÇ ÉÇÝ»É ÇÙ³ëïáõû³Ùµ : ²ñ¹ ѳë³ñ³Ï³ó Ùïûù ѳۻó»³É, ï»ëóáõù á± Ç í»ñ Çó¿, Ù³ñ¹Ýª áñ ³Ý³ëÝáÛÝ ïÇñ¿, ÿ ³Ý³ëáõÝݪ áñ 14 Ù³ñ¹áÛÝ Ç Ñ³ñÏÇ Ï³Û, ¨ áã ÙdzÛÝ Ç Ñ³ñÏÇ Ï³Û, ³ÛÉ ¨ Ï»ñ³Ïáõñ Ýáñ³ ¿: ºõ ·³½³Ý³óÝ ½Ï¿ëëÝ ÷³Ëëï³Ï³Ýë »Õ»³Éë ï»ë³Ý»Ùù, ¨ ½Ï¿ëëÝ Û³Ýï³é³ËÇï Ù³ÛñÇë ³Ùñ³ó»³Éª Ûáñų٠½µ³ñµ³é ÙdzÛÝ Ù³ñ¹áÛÝ ÉëÇó»Ý: ø³Ý½Ç ½³Ñ ¨ ½»ñÏÇõÕ Ù³ñ¹áÛݪ ³ñÏ»³É ¿ ³ñ³ñãÇÝ Ç í»ñ³Û ·³½³Ý³óÝ ¨ ëáÕÝáóÝ ¨ ³Ý³ëÝáóÝ ¨ ÃéãÝáó, í³ëÝ ³é³õ»É ½Ý³ å³ïáõ»ÉáÛÝ... (º½ÝÇÏ ÎáÕµ³óÇ, 2-ñ¹, Ķ, ĸ) 1

Ññ³Ù³Ý µ³éÝ ³Ûëï»Õ ¨ ß³ñáõݳÏáõÃÛ³Ý Ù»ç ·áñͳÍíáõÙ ¿ ׳ϳﳷÇñ ÇÙ³ëïáí 2 ³Ûëï»Õª ë³ÑÙ³Ýí³Í ÇÙ³ëïáí 3 ½ÍÝݹáó å³ï׳éë ¨ ½Ù³Ñáõ³Ýóª Û³ëï»Õ³ó ǵñ¨ Ç Ï»Ý¹³Ý»³ó-ÍÝáõݹݻñÇ áõ ٳѻñÇ å³ï׳éÁ ³ëïÕ»ñÝ »Ýª ǵñ¨ ϻݹ³ÝÇÝ»ñ 4 ·áñͳÍí³Í ¿ áõÕÕ³Ï³Ý ÑáÉáíÇ Ý߳ݳÏáõÃÛ³Ùµª ³ëïÕ»ñÁ 5 å»ïù ¿ ѳëϳݳɪ 먳ÙáñÃ, Ý»·ñ 6 ¿³Ï (먳Ùáñà ÇÙ³ëïáí) 7 ¨ Áëï ¹Çå»ÉáÛ å³ï׳é³õáñ³ó

³ëï»Õ³óÝ Û³ëï»Õ³ïáõÝëÝ-¨ å³ï×³é ¹³ñÓáÕ ÇÝãåÇëÇ ³ëïÕ»ñ áñ ѳݹÇåáõÙ »Ý ³Û¹ ³ëïÕ³ïÝ»ñáõÙ 8 ³Ûëï»Õª ÉÇÝ»Éáõ ¿ 9 Ý-Ý Ñá¹ ¿ 10 ºñ¨³Ï ϳ٠ê³ïáõñÝ ÙáÉáñ³ÏÁ 11 ë³÷³ëáõï-ëáõïáõÙáõï 12 ݳ Ç í»ñ ù³Ý ½Ý³ª áñáÛ å³ï׳éÝ ¿ª å³ñïÇ ÉÇÝ»É ÇÙ³ëïáõû³Ùµ-ÇÙ³ëïáõÃÛ³Ùµ åÇïÇ µ³ñÓñ ÉÇÝÇ Ýñ³ÝÇó, áñÇ (ÍÝݹ۳Ý) å³ï׳éÝ ¿ 13 ³Ûëï»Õª å³ñ½ 14 Ç Ñ³ñÏÇ Ï³Û-ͳé³ÛáõÙ ¿

161


¸²ê ºðºêàôܺðàð¸ ä²Î²ê²ìàð ´²Úºð ¢ 172. ä³Ï³ë³íáñ »Ý ÏáãíáõÙ ³ÛÝ µ³Û»ñÁ, áñáÝù ãáõÝ»Ý ³é³ÝÓÇÝ Å³Ù³Ý³ÏÝ»ñ ϳ٠»Õ³Í ųٳݳÏÝ»ñáõÙª ³é³ÝÓÇÝ ¹ÇÙ³íáñ Ó¨»ñ: ²Û¹ ϳñ·Ç µ³Û»ñÇó »Ýª ·³É, »ñóÉ, ÁÙå»É, ÉÇÝ»É(ÇÙ), áõÝ»É)ÇÙ), áõï»É (ï»ë ¢ 171): ¶ñ³µ³ñáõÙ å³Ï³ë³íáñ µ³Û»ñ »Ý ݳ¨ª »Ù, å³ñï»É(ÇÙ), ·áÉ, ϳÛ, ·á·, ãÇù: 1. ºÙ, áõÝÇ Ý»ñϳ, ³ÝóÛ³É ³Ýϳï³ñ ¨ ³é³çÇÝ ³å³éÝÇ Å³Ù³Ý³ÏÝ»ñÁ. Ý»ñϳª »Ù, »ë, ¿, »Ùù, ¿ù, »Ý. ³ÝóÛ³É ³Ýϳï³ñª ¿Ç, ¿Çñ, ¿ñ, ¿³ù, ¿ÇÝ. 1ÇÝ ³å³éÝǪ Çó»Ù, Çó»ë, Çó¿, Çó»Ùù, Çó¿ù, Çó»Ý: ̳ÝáÃáõÃÛáõÝ. ´áõÝ Ññ³Ù³Û³Ï³ÝáõÙ »Ù µ³ÛÝ áõÝ»ÝáõÙ ¿ »°ñ, ¿°ù ϳ٠»ñá°õù Ó¨»ñÁ, áñáÝù ³é³ÝÓÇÝ ã»Ý ·áñͳÍíáõÙ, ѳݹÇåáõÙ »Ý ÙdzÛÝ áÕç µ³éÇ Ñ»ïª á°Õç »ñ (=áÕç »ÕÇ°ñ), á°Õç ¿ù ϳ٠á°Õç »ñáõù (=á°Õç »Õ»ù): 2. ä³ñï»É, ÇÙ(=å»ïù ÉÇÝ»É, å³ñï³íáñ ÉÇÝ»É, å³ñïù áõݻݳÉ). áõÝÇ Ý»ñϳ, ³ÝóÛ³É ³Ýϳï³ñ ¨ ³é³çÇÝ ³å³éÝÇ Å³Ù³Ý³ÏÝ»ñÁ. Ý»ñϳª å³ñïÇÙ, å³ñïÇë, å³ñïÇ, å³ñïÇÙù, å³ñïÇù, å³ñïÇÝ, ³ÝóÛ³É ³Ýϳï³ñª å³ñï¿Ç, å³ñï¿Çñ, å³ñï¿ñ, å³ñ￳ù, å³ñï¿Çù, å³ñï¿ÇÝ, 1-ÇÝ ³å³éÝǪ å³ñïÇóÇÙ, å³ñïÇóÇë, å³ñïÇóÇ, å³ñïÇóÇÙù, å³ñïÇóÇù, å³ñïÇóÇÝ: ²Ûë µ³ÛÁ ãå»ïù ¿ ß÷áÃ»É º ÉÍáñ¹áõÃÛ³Ý å³ñï»É (=ѳÕûÉ) ϳÝáݳíáñ µ³ÛÇ Ñ»ï: 3. ¶áÉ (=ÉÇÝ»É, ·áÛáõÃÛáõÝ áõݻݳÉ), áõÝÇ Ý»ñϳ, ³ÝóÛ³É ³Ýϳï³ñ ¨ ³é³çÇÝ ³å³éÝÇ Å³Ù³Ý³ÏÝ»ñÁ, Áëï áñáõÙ ³ÝóÛ³É ³Ýϳï³ñáõÙ ¨ ³é³çÇÝ ³å³éÝÇáõÙ ·áñÍ³Í³Ï³Ý »Ý ÙdzÛÝ »½³ÏÇ ¨ Ñá·Ý³ÏÇ 3-ñ¹ ¹»Ùù»ñÁ. Ý»ñϳª ·áÙ, ·áë, ·áÛ, ·áÙù, ·áÛù, ·áÝ, ³ÝóÛ³É ³Ýϳï³ñª ·áÛñ, ·áÛÇÝ, 1-ÇÝ ³å³éÝǪ ·áõó¿, ·áõó»Ý: 4. Î³Û (=ϳ). áõÝÇ ÙdzÛÝ Ý»ñϳ, ³ÝóÛ³É ³Ýϳï³ñ ¨ ³é³çÇÝ ³å³éÝÇ Å³Ù³Ý³ÏÝ»ñÇ »½³ÏÇ ¨ Ñá·Ý³ÏÇ 3-ñ¹ ¹»Ùù»ñÁ. Ý»ñϳª ϳÛ, ϳÝ, ³ÝóÛ³É ³Ýϳï³ñª ϳÛñ, ϳÛÇÝ, 1-ÇÝ ³å³éÝǪ ϳÛó¿, ϳÛó»Ý: ²Ûë µ³ÛÁ ãå»ïù ¿ ß÷áÃ»É ² ÉÍáñ¹áõÃÛ³Ý Ï³É (=ÙݳÉ, ϳݷݻÉ) ϳÝáݳíáñ µ³ÛÇ Ñ»ï: Î³Û µ³ÛÇ ÅËï³Ï³ÝÁ ϳ½ÙíáõÙ ¿ ã Ù³ëÝÇÏáíª ãϳÛ, ÇëÏ Ï³É µ³ÛÇÝÁª áã-áíª áã Ï³Û (=ãÇ ÙÝáõÙ, ãÇ Ï³Ý·ÝáõÙ): 5. ¶á· (=³ë³°). áõÝÇ ÙdzÛÝ »ñÏñáñ¹ ³å³éÝÇ (µ³óÇ »½³ÏÇ ÃíÇ 1-ÇÝ ¹»ÙùÇó), µáõÝ ¨ Ñáñ¹áñ³Ï³Ý ųٳݳÏÝ»ñÁ. 2-ñ¹ ³å³éÝǪ ·á·ó»ë, ·á·ó¿, ·á·óáõù, ·á·çÇù, ·á·ó»Ý, µáõÝ Ññ³Ù³Û³Ï³Ýª ·á°·, ·á·¿°ù, Ñáñ¹áñ³Ï³Ý Ññ³Ù³Û³Ï³Ýª ·á·çÇ°ñ, ·á·çÇ°ù: 6. âÇù (=ãϳ). áõÝÇ ÙdzÛÝ ³Ûë Ó¨Á: 162


ä²Î²ê²Üìàð ´²ÚºðÆ ¶àð̲ÌàôÂÚàôÜÀ ¢ 173. ä³Ï³ë³íáñ µ³Û»ñÇ ·áñͳÍáõÃÛ³Ý í»ñ³µ»ñÛ³É å»ïù ¿ ÝϳïÇ áõÝ»Ý³É Ñ»ï¨Û³ÉÁ. ³) ºÙ, ·áÉ µ³Û»ñÇ 3-ñ¹ ¹»Ùù»ñÁ (»Ù µ³ÛÇÝÁ ëáíáñ³µ³ñ ß»ßïí³Í), ÇÝãå»ë ݳ¨ ãÇù µ³ÛÁ áõÕÕ³Ï³Ý ÑáÉáíáí µ³é»ñÇ Ñ»ï ·áñͳÍí»ÉÇë ³ñï³Ñ³ÛïáõÙ »Ý ϳ, ·áÛáõÃÛáõÝ áõÝÇ ÇÙ³ëïÁ. ûñÇݳϪ àã áù Çó¿ áñ û·ÝÇó¿ ù»½ (´. ûñ., ÆÀ, 32)=àã áù ãϳ, áñ ù»½ û·ÝÇ: ¾ ׳ݳå³ñÑ áñ ÃáõÇ Û³ãë Ù³ñ¹Ï³Ý ÿ áõÕÇÕ Çó¿ (²é³Ï., ĸ, 12)=ֳݳå³ñÑ Ï³. áñ Ù³ñ¹Ï³Ýó ÃíáõÙ ¿, û áõÕÇÕ ¿: æáõñ áã ·áÛñ Ç ÝÙ³ (ÌÝݹ., Ⱦ, 25)=Üñ³ Ù»ç çáõñ ãϳñ: âÇù ÇÝã Û»ñÏñǪ áñ ÝÙ³Ý ¿ ÝÙ³ (Úáíµ., ʲ, 24)=ºñÏñÇ íñ³ ãϳ ÙÇ µ³Ý, áñ ÝÙ³Ý ¿ Ýñ³Ý: µ) ºÙ, ·áÉ, Ï³Û µ³Û»ñÇ 3-ñ¹ ¹»Ùù»ñÁ, ÇÝãå»ë ݳ¨ ãÇù µ³ÛÁ ë»é³Ï³Ý (»ñµ»ÙÝ ¿É ïñ³Ï³Ý) ÑáÉáíáí µ³é»ñÇ Ñ»ï ·áñͳÍí»ÉÇë ³ñï³Ñ³ÛïáõÙ »Ý áõݻݳÉáõ ÇÙ³ëï. ûñÇݳϪ ¾ñ Ýáñ³ ³ÕçÇÏ ÙÇ (ÌÝݹ., ļ, 1)=ܳ ÙÇ ³ÕçÇÏ áõÝ»ñ: àã ·áÛñ Çõñ ³ñáõ áñ¹Ç (ö³ñå., 1-ÇÝ, ÄÀ)=ܳ ãáõÝ»ñ ³ñáõ áñ¹Ç: γÛó¿± Ó»ñ ѳÛñ ϳ٠»Õµ³Ûñ (ÌÝݹ., ʸ, 19)=àõÝ»±ù ¹áõù ѳÛñ ϳ٠»Õµ³Ûñ: âÇù ëáñ³ Çß˳ÝáõÃÇõÝ (ÂáéÝ., ´, ¿ç 562)=ê³ Çñ³íáõÝù ãáõÝÇ: ·) ºÙ ¨ Ï³Û µ³Û»ñÁ (ëáíáñ³µ³ñ ¹ñ³Ýó 3-ñ¹ ¹»Ùù»ñÁ) Ý»ñ·á۳ϳÝÇ ÇÙ³ëï áõÝ»óáÕ (ݳ˹ñáí ïñ³Ï³Ý ¨ ѳÛó³Ï³Ý) µ³é»ñÇ Ñ»ï ·áñͳÍí»ÉÇë ³ñï³Ñ³ÛïáõÙ »Ý ·ïÝí»Éáõ, ϳ ÇÙ³ëïÁ. ûñÇݳϪ âáõ ³ñ³ñ»³É ·Ý³Û Û»ñÏÇñÝ ²ñ³ñ³¹³Û áñ ¿ Ç ÏáÕÙ³Ýë ÑÇõëÇëáÛ (Êáñ., 1-ÇÝ, Ä)=âíáõÙ ·ÝáõÙ ¿ ²ñ³ñ³¹Ç »ñÏÇñÁ, áñÁ ·ïÝíáõÙ ¿ ÑÛáõëÇë³ÛÇÝ ÏáÕÙáõÙ: γå»óÇ ßÕóÛÇõù ¨ Ï³Û Ç ·³ÝÓÇ ÇÙáõÙ (´áõ½., 4-ñ¹, ̸)=ÞÕóݻñáí ϳå»óÇ, ¨ ·ïÝíáõÙ ¿ ÇÙ ·³ÝÓ³ñ³ÝáõÙ: ¹) ºÙ, ·áÉ µ³Û»ñÇ »½³ÏÇ 3-ñ¹ ¹»Ùù»ñÁ, ·áñͳÍí»Éáí ³Ýáñáß ¹»ñµ³ÛÇ Ñ»ï, ³ñï³Ñ³ÛïáõÙ »Ý åÇïÇ, å»ïù ¿, ϳñ»ÉÇ ¿, ϳñáÕ ¿, Ñݳñ³íáñ ¿ ÇÙ³ëïÝ»ñÁ: ²Ûë ¹»åùáõÙ ³Ýáñáß ¹»ñµ³ÛÇ Ñ»ï ϳñáÕ ¿ ¹ñí»É ïñ³Ï³Ý ÑáÉáíáí ËݹÇñ, áñÝ ³ß˳ñѳµ³ñ óñ·Ù³ÝíáõÙ ¿ áõÕÕ³Ï³Ý ÑáÉáíáí áñå»ë »Ýóϳ. ûñÇݳϪ ¾ñ ÇÝÓ ...ÉÇÝ»É ³Ûëûñ Û»ñÏñÇ ³ÝͳÝûÃáõÙ (Êáñ., 1-ÇÝ, Ƽ)=²Ûëûñ »ë åÇïÇ ÉÇÝ»Ç ³ÝͳÝáà »ñÏñáõÙ: àã ·áÛ Ù»½ µ³Ý³É ½µ»ñ³Ýë Ù»ñ (¸³Ý., ¶, 33)=Ø»Ýù ã»Ýù ϳñáÕ Ù»ñ µ»ñ³ÝÁ µ³ó»É: Æ Úáµ³Û ÷áñÓ³Ý³ó ¿ áõë³Ý»É (º½ÝÇÏ., 1-ÇÝ, ÄÂ)=ÐáµÇ ÷áñÓáõÃÛáõÝÝ»ñÇó å»ïù ¿ ëáíáñ»É: ä³ñïÇÙ å³Ï³ë³íáñ µ³ÛÝ ³Ýáñáß ¹»ñµ³ÛÇ Ñ»ï ·áñͳÍí»ÉÇë ³ñï³Ñ³ÛïáõÙ ¿ ѳñϳ¹ñ³Ï³Ý »Õ³Ý³ÏÇ ÇÙ³ëïª åÇïÇ, å»ïù ¿: ²Ýáñáß ¹»ñµ³ÛÝ ³Ûë ¹»åùáõÙ ³ß˳ñѳµ³ñ óñ·Ù³ÝíáõÙ ¿ ¹ÇÙ³íáñ µ³Ûáí. ûñÇݳϪ ´³Ûó ½³ÛÝ ¨ë å³ñïÇÙù ·Çï»É (º½ÝÇÏ, 1-ÇÝ, ƶ)=´³Ûó ³ÛÝ ¿É åÇïÇ ÇٳݳÝù: ì³ñÅáõÃÛáõÝ 139. ³ñ·Ù³Ý»É, µ³ó³ïñ»É, û á°ñ ÑáÉáíÝ»ñÇ Ñ»ï ¨ Ç°Ýã ÇÙ³ëïáí »Ý ·áñͳÍí³Í »Ù, ·áÉ, ãÇù å³Ï³ë³íáñ µ³Û»ñÁ: 163


Æ µ³ó ϳÛÇÝ ·³ÝÓùª ¨ áã áù ¿ñ áñ Û³÷ßï³Ï¿ñ: ºõ ³ÛÉ ¨ë ³ëï»Õù »Ý, áñ Ç ï³ñõáç ѳ½Çõ ÙÇ ³Ý·³Ù ѳë³Ý»Ý Ç ÝáÛÝ ï»ÕÇ: àã áù ¿ñ, áñ û·Ý¿ñ ²ñß³Ù³Û: ºõ ¿ÇÝ µ³½áõÙ ëå³ë³õáñù ³ñùáõÝÇ: ´³Ûó ÇÝùÝ »Ã¿ Çó¿ ¨ »Ã¿ ãÇó¿ª ½³ÛÝ áã ·Çï¿, ½Ç ã¿ Ç µ³Ý³õáñ³ó ¨ Ç Ùï³õáñ³ó: ¶áÛ ÛáÛë ÿ ßáõÝ áñ ϻݹ³ÝÇ ¿ª ɳõ ¿ ù³Ý ½³é»õÍ Ù»é»³É: ¾ñ áÙÝ Ç í»ñ ù³Ý ½Ý³: ºÃ¿ ·áÛñ áù »ñ»Ë³Û Ç µ³½Ùáõû³Ý ½ûñáõݪ ½·Çß»ñÝ ³Ù»Ý³ÛÝ ÙÏñï»óÇÝ: Úáñų٠ï»ë³Ý¿ÇÝ áõñ»ù ¹áõñë ÷³Ï»³Éª Ýß³Ý ¿ñ ³Ûë ³ÛÝáóÇϪ ÿ Ï»ñ³Ïáõñ ÇÝã ·áõó¿ Ç Ý»ñùë: ¾ÇÝ ¨ ³ÛÉ ëáõñµù ³ñù ¨ ϳݳÛù: ºõ ¹ñ³ËïÝ á㠻ÿ Û»ññáñ¹ »ñÏÇÝë Çó¿... ³ÛÉ Û»ñÏñÇ: ÜÇ°ëï Ç ·»ïÝÇ, ½Ç ãÇù ³Ãáé: ºõ ³ñù å³ñëÇÏù, áñù... ¿ÇÝ Ç ù³Õ³ùÇ Ï³Ûë»ñ: ºõ »Ã¿ ³ÛÉ áù ã·áÛñ ¹³ï³õáñ, ¨ ³é ѳÛñÝ ãϳñ¿±ÇÝ »ñóÉ: ì³ñÅáõÃÛáõÝ 140. ³ñ·Ù³Ý»É, µ³ó³ïñ»É, û Ç°Ýã ÇÙ³ëïáí »Ý ·áñͳÍí³Í Áݹ·Íí³Í »Ù, ·áÉ, ϳÛ, ãÇù å³Ï³ë³íáñ µ³Û»ñÁ ¨ ë»é³Ï³Ý ÑáÉáíáí ¹ñí³Í µ³é»ñÁ:

¾ñ ¹áõëïñ ÙÇ ²Ý¹áíÏ³Û áõñáõÙÝ: ´»ñ³Ý ¿ Ýáó³, ¨ áã ËûëÇÝ: ¾ áñ¹Ç ÙÇ ÐáíݳóÝáõ ѳßÙÝ áïÇõù: ¾ñ Ý»ñùÇÝÇ ÙÇ Ð³Ûáó ó·³õáñÇÝ ²ñ߳ϳÛ: ºõ ÉáõëÝÇ ãÇù Çõñ ÉáÛë ³é³ÝÓÇÝ: ÆëÏ ì³Ñ³Ý³Û ¿ñ ùáÛñ³ÃÇõ Ç Ø³ÙÇÏáÝ»³Ý ïáÑÙ¿Ý: àÛñ Çó»Ý »ñÏáõ ѳݹ»ñÓª ï³ó¿ ½ÙÇÝ ³ÛÝÙ, áÛñ áãÝ ·áõó¿. ¨ áÛñ ϳÛó¿ Ï»ñ³Ïáõñª ÝáÛÝå¿ë ³ñ³ëó¿: àã ·áÛÇÝ Ýáñ³ áñ¹Çù, ³ÛÉ ¹ëï»ñù ÙdzÛÝ: ¸³ï³ëï³Ý Ï³Û ÇÙ Áݹ ù»½: ²Õáõ»ëáõó áñçù ·áÝ ¨ ÃéãÝáó »ñÏÝÇó µáÛÝù: àã ·áõó¿ Ýáó³ ÑáíÇõù: ìÇß³åÇ ³Ûɳ½· ÇÝã µÝáõÃÇõÝ ã¿ª »Ã¿ áã ûÓÇ, ³ÛÝ Û³Ûï ÇëÏ ¿: ì³ñÅáõÃÛáõÝ 141. ³ñ·Ù³Ý»Éª áõß³¹ñáõÃÛáõÝ ¹³ñÓÝ»Éáí, û Ç°Ýã Ý߳ݳÏáõÃÛ³Ùµ »Ý ·áñͳÍí³Í »Ù, ·áÉ ¨ å³ñï»É(ÇÙ) å³Ï³ë³íáñ µ³Û»ñÝ ³Ýáñáß ¹»ñµ³ÛÇ ¨ ïñ³Ï³Ý ÑáÉáíÇ Ï³Ù ÙdzÛÝ ³Ýáñáß ¹»ñµ³ÛÇ Ñ»ï: ¼Ç ù³ç ³ñ³Ýó ¿ Û³ñÓ³Ï ¹³ßïÇ ¨ Û³½³ï ï»Õõáç Ïéáõ»É: ܳ ³Ûñ ųÝï ¿, ¨ áã ·áÛ Ëûë»É Áݹ ÝÙ³: ²ÛÉ ³Ý¹ ¿ñ Éë»É ½Ó³ÛÝë ɳÉáÛ ¨ ½Ó³ÛÝë ·áõÅÇ: ºõ ³ÛÉ ÇÝã áã Çó¿ ³Ý¹ ï»ë³Ý»Éª µ³Ûó ÙdzÛÝ çáõñ ¨ Ñáõñ ¨ ϳõ ¨ ÙáËÇñ: ¾ ¨ ½³Ûë Çٳݳɪ ÿ áã ½Ç »ë ÙdzÛÝ ³ñųÝÇ »Õ³Û ËáñÑñ¹áÛÝ: ¼Ç ³ñ¹ ų٠ÇëÏ ¿ Ù»½ Ç ùÝáÛ ½³ñÃÝáõÉ: ºõ Áݹ ³ÛÝ ¿ ½³ñٳݳÉ, ½Ç ¨ Ç Í³éë ѳÙñ³ó»³Éëª ·ï³ÝÇÝ Ï»ñå³ñ³Ýù Ù³ñ¹Ï³Ý: ºõ ³Ý¹ ¿ñ ï»ë³Ý»É Ýáñ ½áÙÝ à¹Çë¨ë: àã ³ÛÅ٠ó·³õáñ»É ¿ ÝÙ³, ¨ áã Ç í³Ë׳ÝǪ áñå¿ë ³ë»Ýݪ Û³ÕÃ»É Ï³ñ¿: àã å³ñïÇ ûñ¿Ýë¹ÇñÝ ûñ¿Ýë ¹Ý»É: ì³ñÅáõÃÛáõÝ 142. ³ñ·Ù³Ý»É ·ñ³µ³ñ, Áݹ·Íí³Í µ³é»ñÁ ¹Ý»É ë»é³Ï³Ý ÑáÉáíáí, ÇëÏ áõÝ»Ý³É µ³ÛÇ Ñ³Ù³ñ ·áñÍ³Í»É »Ù, ·áÉ, ϳÛ, ãÇù å³Ï³ë³íáñ µ³Û»ñÇó áñ¨¿ Ù»ÏÁ: 164


¸áõù Çñ³íáõÝù ãáõÝ»ù ¹³ï»Éáõ Ýñ³Ýó: ºë áõݻ٠»Õµ³ÛñÝ»ñ ¨ ùáõÛñ»ñ: ²Ù»Ý ÇÝã, áñ ݳ áõÝ»ñ, ïí»ó Ýñ³Ý: Üñ³Ýù ãáõÝ»Ý áëÏÇ ¨ ³ñͳà Çñ»Ýó ïÝ»ñáõÙ: ²Û¹ ó·³íáñÝ»ñÁ ß³ï ·³ÝÓ»ñ ÏáõݻݳÝ: ¸ñ³Ýù ³ñáõ ½³í³Ï ãáõÝ»Ý: Ø»Ýù ÑáõÛë ãáõÝ»Ýù, áñ Ýñ³Ýù ³Ûëûñ Ï·³Ý: ²Û¹ »ñÏñÇ ù³Õ³ùÝ»ñÁ å³ñÇëåÝ»ñ ãáõÝ»Ý:: Ðáõݳó ϳÛëñÝ áõÝ»ñ ÙÇ ·»Õ»óÇÏ ¹áõëïñ: ºÔ²Ü²ÎÆâ ´²Úºð ¢ 174. ¶ñ³µ³ñáõÙ Ï³Ý µ³Û»ñ, áñáÝù ³Ýáñáß ¹»ñµ³ÛÇ Ñ»ï ·áñͳÍí»ÉÇë ³ñï³Ñ³ÛïáõÙ »Ý »Õ³Ý³ÏÇã ÇÙ³ëï, ³ÛëÇÝùݪ ³Ýáñáß ¹»ñµ³ÛÇÝ ï³ÉÇë »Ý ³Ûë ϳ٠³ÛÝ »Õ³Ý³ÏÇ, ѳïϳå»ë ѳñϳ¹ñ³Ï³ÝÇ ÇÙ³ëï: ²Û¹ ϳñ·Ç µ³Û»ñÁ ÏáãíáõÙ »Ý »Õ³Ý³ÏÇã µ³Û»ñ: ä³Ï³ë³íáñ µ³Û»ñÁ ݳ¨ »Õ³Ý³ÏÇã µ³Û»ñ »Ý: ºÕ³Ý³ÏÇã-å³Ï³ë³íáñ µ³Û»ñ »Ý ݳ¨ Ñ»ï¨Û³ÉÝ»ñÁ. ³ñÅ³Ý ¿ (=å»ïù ¿, å³ïß³× ¿), å³ñï ¿ (=å»ïù ¿), åÇïáÛ ¿ (=å»ïù ¿), ûñ¿Ý ¿ (=ϳñ»ÉÇ ¿, ëáíáñáõÃÛáõÝ ¿, í³Û»É ¿), ³ÝÏ ¿ (=í³Û»É ¿, å³ïß³× ¿), í³Û»É ¿ (=ѳñÙ³ñ ¿, í³Û»É ¿), Ù³ñà ¿ (=ϳñ»ÉÇ ¿), Ñݳñ ¿ (=Ñݳñ³íáñ ¿, ϳñ»ÉÇ ¿), ѳñÏ ¿ (=å»ïù ¿), Ç ¹¿å ¿ (=ѳñÙ³ñ ¿, ï»ÕÇÝ ¿), Ç ×³Ñ ¿ (=ѳñÙ³ñ ¿, å³ïß³× ¿), ÷áÛà ¿ (=Ñá·Ý ¿, Ñá· áõÝÇ), ϳ٠¿ (=ó³ÝϳÉÇ ¿), å³ïß³× ¿ ϳ٠å³ñï ¨ å³ïß³× ¿ (=å³ïß³× ¿, å»ïù ¿, ѳñÙ³ñ ¿), ѳë³Ý¿ (=íÇ׳Ïí³Í ¿, åÇïÇ ÉÇÝÇ), Ù³ñÃÇ (=ϳñ»ÉÇ ¿, Ñݳñ³íáñ ¿, ѳٳñíáõÙ ¿), åÇïÇ (=å»ïù ¿, ѳñϳíáñ ¿) ¨ ³ÛÉÝ: ºÕ³Ý³ÏÇã µ³Û»ñÇ Ùáï »ÝóϳÛÇ ÇÙ³ëï ³ñï³Ñ³ÛïáÕ µ³éÁ ¹ñíáõÙ ¿ ïñ³Ï³Ý ÑáÉáíáí, áñÁ å»ïù ¿ óñ·Ù³Ý»É ³ß˳ñѳµ³ñ áõÕÕ³Ï³Ý ÑáÉáíáí, ÇëÏ ³Ýáñáß ¹»ñµ³ÛÁª ¹ÇÙ³íáñ µ³Ûáí: úñÇݳÏÝ»ñª àñáó å³ñï ¿ å³ßï»É ½Ý³ ¨ ³éÝ»É ½Ï³Ùë Ýáñ³ (²·., º, 52)=àñáÝù å»ïù ¿ å³ßï»Ý Ýñ³Ý ¨ ϳï³ñ»Ý Ýñ³ ϳÙùÁ: ÆÝÓ åÇïáÛ ¿ Ç ù¿Ý ÙÏñï»É (سïÃ., ¶, 14)=ºë å»ïù ¿ ù»½ÝÇó ÙÏñïí»Ù: ºõ áã åÇïÇ Ù»½ ³Ûñ ëå³Ý³Ý»É (´, ³·., Ʋ, 4)=ºí Ù»Ýù ãå»ïù ¿ Ù³ñ¹ ëå³Ý»Ýù: â¿ñ Ù³ñà ٳñÙݳõáñÇ ³ÝÙ³Ñ Ï³É (º½ÝÇÏ, 1-ÇÝ, ÄÀ)=سñÙݳíáñÁ ã¿ñ ϳñáÕ ³ÝÙ³Ñ ÙݳÉ: Ð³×³Ë »Õ³Ý³ÏÇã µ³Û»ñÁ ·áñͳÍíáõÙ »Ý ÙdzÛÝ ³Ýáñáß ¹»ñµ³ÛÇ Ñ»ï, ³é³Ýó ïñ³Ï³Ýáí »ÝóϳÛǪ ³ñï³Ñ³Ûï»Éáí ÁݹѳÝáõñ µÝáõÛÃÇ Ñ³ñϳ¹ñ³Ï³Ý ÇÙ³ëï: ²Ûë ¹»åùáõÙ ³Ýáñáß ¹»ñµ³ÛÝ ³ß˳ñѳµ³ñ óñ·Ù³ÝíáõÙ ¿ ³Ýáñáß ¹»ñµ³Ûáí, ÇëÏ »Õ³Ý³ÏÇã µ³Û»ñÁª Çñ»Ýó ³ñï³Ñ³Ûï³Í ѳٳå³ï³ëË³Ý ÇÙ³ëïÝ»ñáí. ûñÇݳϪ êÏëóáõù áõëïÇ ³ñÅ³Ý ¿ ëÏë³Ý»É (ºÕÇß¿, ¿ç 5)=êÏë»Ýù ³ÛÝï»ÕÇó, áñï»ÕÇó å»ïù ¿ ëÏë»É: Ú»µñ³Û»óõáó É»½áõ »ñÏÇÝ ãÙ³ñÃÇ ³ë»É (º½ÝÇÏ, 4-ñ¹, ¾)=ºµñ³Û»óÇÝ»ñÇ É»½íáí ãÇ Ï³ñ»ÉÇ ³ë»É »ñÏÇÝù: àõÝÇÙ ³ÝϳÝáÝ-å³Ï³ë³íáñ µ³ÛÁ ÝáõÛÝå»ë ϳñáÕ ¿ »Õ³Ý³ÏÇã ÇÙ³ëïáí ·áñͳÍí»É ³Ýáñáß ¹»ñµ³ÛÇ Ñ»ï, ë³Ï³ÛÝ ï³ñµ»ñ ¹»Ùù»ñáíª ³ñï³165


ѳÛï»Éáí ϳñáÕ³Ý³É ÇÙ³ëïÁ. ûñÇݳϪ êáÛÝå¿ë áõÝÇë Ý³Û»É ¨ Áݹ çáõñë Íáíáõ (ÂáéÝ., ´, ¿ç 28)=²Ûëå¿ë ¿É ϳñáÕ »ë Ý³Û»É ÍáíÇ çñ»ñÇÝ: ì³ñÅáõÃÛáõÝ 143. ³ñ·Ù³Ý»Éª áõß³¹ñáõÃÛáõÝ ¹³ñÓÝ»Éáí Áݹ·Íí³Í »Õ³Ý³ÏÇã µ³Û»ñÇ, ³Ýáñáß ¹»ñµ³ÛÝ»ñÇ ¨ ïñ³Ï³Ý ÑáÉáíáí ¹ñí³Í ËݹÇñÝ»ñÇ ÇÙ³ëïÇ ¨ ÏÇñ³éáõÃÛ³Ý íñ³:

Æ ¹¿å ¿ñ ÇÝÓ ³Ýë³É Ó»½: ºõ ã¿ Ñݳñ ÉáõëÝÇ Û»ñÏÇñ Çç³Ý»É: ´³Ûó å³ñï ¨ å³ïß³× ¿ñ Ýáó³ áã ÙdzÛÝ Áݹ ³ñ»·³Ï³Ý ¨ ÉáõëÝÇ Áݹ ³ñ³ñ³Íë ½³ñٳݳÉ, ³ÛÉ ¨ Áݹ ·»Õ»óÇÏ å³ñ½ ¨ ³Ý¹³¹³ñ ÁÝóóÇó ³ñß³õ³Ýë ³ëï»Õ³ó: â¿ñ Ù³ñà ³ÝÙ³ñÙÝáóÝ Áݹ ϳݳÛë Ù³ñÙݳõáñë ³ÙáõëݳݳÉ: äÇïáÛ ¿ ÇÝÓ ÛÕ»É ½ù»½ ³é ó·³õáñÝ ä³ñëÇó Þ³åáõÑ: ²ñÅ³Ý ¿ ù»½ áõñ³Ë ÉÇÝ»É ³Ûëûñ: ºõ ½Ç± åÇïáÛ ¿ Ù»½ µÝ³õ ÙÇ Áëï ÙÇáç¿ Ãáõ»É: ºõ ÇÝÓ ³ëå»ïÇë å³ñï ¿ ½ù»½ åë³Ï»É Áëï ëáíáñ³Ï³Ý Çß˳Ýáõû³Ý ÇÙáÛ Ñ³Ûñ»Ý»³ó: àñáí Û³Ûï ¿, ÿ »ñÏáõó ³Ý³ñ³ñ³ó Ç ÙdzëÇÝ ã¿ Ù³ñà ÉÇÝ»É: ¼áñ Ó»½ å³ñï ¿ ÁݹáõÝ»É: ì³ñÅáõÃÛáõÝ 144. ³ñ·Ù³Ý»É ·ñ³µ³ñª Áݹ·Íí³Í µ³é»ñÁ ÷á˳ñÇÝ»Éáí ѳٳå³ï³ëË³Ý »Õ³Ý³ÏÇã µ³Û»ñáí (Ù³ñÃÇ, å³ñï ¿, å³ïß³× ¿, Ç ¹¿å ¿, Ù³ñà ¿, Ñݳñ ¿), ¹ÇÙ³íáñ µ³Û»ñÁ ¹Ý»Éáí ³Ýáñáß ¹»ñµ³Ûáí, ÇëÏ »ÝóϳݻñÁª ïñ³Ï³Ý ÑáÉáíáí: ÆÝãå»±ë (½Ç³±ñ¹) ³Û¹ ϳñáÕ ¿ ÉÇÝ»É: ܳ å»ïù ¿ ·Ý³ îǽµáÝ ¨ å³ï³ëË³Ý ï³ ³ñù³ÛÇÝ: ²Ýϳñ»ÉÇ ¿, áñ Ýñ³Ýù Ùáé³Ý³Ý Ó»ñ »ñ³ËïÇùÁ: ä³ïß³× ¿ñ, áñ ¹áõù ¿É Ýñ³Ýó áñ¹ÇÝ»ñÇÝ ËݳٻÇù: гñÙ³ñ ¿, áñ Ù»Ýù »ÉÝ»Ýù ³Ûë ù³Õ³ùÇó ¨ ·Ý³Ýù ³ÛÝ ù³Õ³ùÁ: ºë å»ïù ¿ ÐéáÙÝ (ÐéáíÙ) ¿É ï»ëÝ»Ù: ²ÛÝ ã¿ñ ϳñáÕ íñÇå»É: ì²êÜ ì²ð¸²Ü²Ú ºô вÚàò ä²îºð²¼ØÆÜ (гïáõ³Í) ø³Ý½Ç Ç µ³éÝ³É ³½·ÇÝ ²ñß³ÏáõÝ»³ó, ïÇñ»óÇÝ ³ß˳ñÑÇë гÛáó 1 ³½·Ý ê³ë³Ý³Û å³ñëÏÇ, áñ í³ñ¿ñ ½Çõñ Çß˳ÝáõÃÇõÝÝ ûñÇÝûù Ùá·áõó . ¨ 2 µ³½áõÙ ³Ý·³Ù Ù³ñïÝã¿ñ Áݹ ³ÛÝáëÇϪ áñ áã Áݹ ÝáíÇÝ ûñÇÝûù Ùï³Ý¿ÇÝ , ëÏǽµÝ ³ñ³ñ»³É Û³Ù³óÝ ²ñß³Ï³Û ³ñù³ÛÇ áñ¹õáÛÝ îÇñ³Ý³Û, ¨ Ïéáõ¿ñ ÙÇÝ㨠۳ÙÝ í»ó»ñáñ¹ ²ñï³ßÇëÇ ³ñù³ÛÇ Ð³Ûáó, áñ¹õáÛÝ ìé³Ùß³åÑáÛ: ºõ ǵñ¨ ½Ý³ ¨ë Ù»ñÅ»³ó Ç Ã³·³õáñáõûݿÝ, Ç Ý³Ë³ñ³ñ³ëÝ Ð³Ûáó ³Ýϳݿñ 3 ó·³õáñáõÃÇõÝÝ. ½Ç ÿå¿ï ¨ ·³ÝÓÝ Û³ñùáõÝÇë ä³ñëϳó »ñóÛñ, ë³Ï³ÛÝ ³ÛñáõÓÇÝ Ð³Ûáó µáí³Ý¹³Ï Ç Ó»éÝ Ý³Ë³ñ³ñ³óÝ ³é³çÝáñ¹¿ñ Ç å³ï»ñ³½ÙÇ: ì³ëÝ áñáÛ ¨ ³ëïáõ³Íå³ßïáõÃÇõÝÝ µ³ñÓñ³·ÉáõË Ï³Ù³Ï³ñáõ166


4

û³Ùµ »ñ¨»ÉÇ ÉÇÝ¿ñ Û³ß˳ñÑÇÝ Ð³Ûáó, Ç ëϽµ³Ý ï¿ñáõû³ÝÝ Þ³åÑáÛ ³ñù³ÛÇó ³ñù³ÛÇ ÙÇÝ㨠۳ÙÝ »ñÏñáñ¹ Ú³½Ï»ñïÇ ³ñù³ÛÇó ³ñù³ÛǪ áñ¹õáÛ ìé³Ù³Û, ½áñ »·Çï ë³ï³Ý³Û Çõñ ·áñͳÏÇó, ¨ ½³Ù»Ý³ÛÝ Ùûñ»³É ÃáÛÝëÝ Ã³÷»³ó Ç µ³ó, ¨ »ÉÇó ½Ý³ ǵñ¨ ½å³ïϳݹ³ñ³Ý ¹»Õ»³É Ý»ïÇõù: ºõ Áë5 ÏÁë³õ »Õç»ñ ³Í»É ³Ýûñ¿ÝáõÃÛ³Ùµ, ·áéέݳÛñ, ¨ ·áé³Éáí ÑáÕÙÝ Ñ³Ý¿ñ Áݹ ãáñë ÏáÕÙ³Ýë »ñÏñÇ, ¨ ÃßݳÙÇ ¨ ѳϳé³Ïáñ¹ »ñ¨»óáõó³Ý¿ñ Çõñ ½Ñ³õ³ï³ó»³Éùë Ç øñÇëïáë, ¨ ݻջ³É ﳷݳå¿ñ ³Ý˳ճճë¿ñ Ï»Ýûù: ø³Ý½Ç ÛáÛÅ ëÇñ»ÉÇ ¿ñ ÝÙ³ ËéáíáõÃÇõÝ ¨ ³ñÇÝÑ»ÕáõÃÇõÝ, í³ëÝ ³ÛÝáñÇÏ 6 7 Û³ÝÓÝ Çõñ ï³ñ³µ»ñ¿ñ , »Ã¿ Ûᱠó÷»óÇó ½¹³éÝáõÃÇõÝ ÃÇõݳõáñ, ϳ٠á±õñ 8 9 µ³ó³ïñ»óÇó ½µ³½ÙáõÃÇõÝ Ý»ïÇóÝ: ºõ ³é ÛáÛÅ ÛÇÙ³ñáõû³Ý ǵñ¨ ½·³½³Ý ϳï³ÕÇ Û³ñӳϻó³õ Ç í»ñ³Û ³ß˳ñÑÇÝ Úáõݳó, »Ñ³ñ ÙÇÝã Ç ù³Õ³ùÝ Ø͵ÇÝ, ¨ µ³½áõÙ ·³õ³éë ÐáéáÙáó ³õ»ñ»³ó ³ëå³ï³Ï³õ, ¨ ½³Ù»Ý³ÛÝ »Ï»Õ»óÇë ÑñÓÇ· ³ñ³ñ. Ïáõï»³ó ½³õ³ñ ¨ ½·»ñÇ, ¨ ³Ñ³µ»Ï ³ñ³ñ ½³Ù»Ý³ÛÝ ½ûñë ³ß˳ñÑÇÝ: ÆëÏ »ñ³Ý»ÉÇ Â¿á¹áë ϳÛëñª ù³Ý½Ç ¿ñ ˳ճճë¿ñ... áã ϳٻó³õ Áݹ ³é³ç Ýáñ³ »É³Ý»É å³ï»ñ³½Ù³õ. ³ÛÉ ³Ûñ ÙÇ ²Ý³ïáÉ ³ÝáõÝ, áñ ¿ñ Ýáñ³ ëå³ñ³å»ï ³ñ¨»ÉÇó, ³é³ù»³ó ³é ݳ µ³½áõÙ ·³ÝÓÇõù: ºõ ³ñù å³ñëÇÏù, áñù ÷³Ëáõó»³É ¿ÇÝ í³ëÝ ùñÇëïáÝ¿áõû³Ý ¨ ¿ÇÝ Ç ù³Õ³ùÇ Ï³Ûë»ñ, ϳɳõ ¨ »ï Ç Ó»éë Ýáñ³: ºõ ½³Ù»Ý³ÛÝ ½áñ ÇÝã ³ë³óª Ç Å³Ù³Ý³ÏÇÝ Ï³ï³ñ»³ó 10 Áëï ϳٳó Ýáñ³, ¨ ³ñ·»É ½Ý³ Ç µ³½áõÙ µ³ñÏáõÃ»Ý¿Ý , ¨ ¹³ñÓ³õ ³Ý¹ñ¿Ý Ç ù³Õ³ùÝ Çõñ îǽµáÝ: ºõ ǵñ¨ »ï»ë ³Ýûñ¿Ý Çß˳ÝÝ, »Ã¿ Û³çáÕ»ó³õ ã³ñáõÃÇõÝ Ýáñ³, ëÏë³õ ³ÛÉ ¨ë ËáñÑáõñ¹ Û³õ»ÉáõÉ, áñå¿ë áù ½Ç Ç Ñáõñ µáñµáù»³É Û³õ»Éáõ µ³½áõÙ ÝÇõÃë ÷³ÛïÇó: ø³Ý½Ç áõëïÇ ë³Ï³õ ÙÇ Ï³ëϳÍáïÝ ¿ñ, ³ÝïÇ ³Ý»ñÏÇõÕ Ñ³ëï³ï»ó³õ. í³ëÝ ³ÛÝáñÇÏ ¹ñ¹áõ»óáÛó ½µ³½áõÙë Ç ëáõñµ áõËï¿Ý ùñÇëïáÝ¿Çó, ¿ñª ½áñ µ³ÝÇõù ëå³éݳɻûù, ¿ñª ½áñ ϳå³Ýûù ¨ ï³Ýç³Ýûù, ¨ ¿ñª ½áñ ã³ñ³ã³ñ Ù³Ñáõ³Ùµ í³Ë׳ݿñ: Ú³÷ßï³ÏáõÃÇõÝ ³éÝ¿ñ ÁÝãÇó ¨ ³ñ³ñáó. ¨ ٻͳõ ³Ý³ñ·³Ýûù ï³Ýç¿ñ ½³Ù»Ý»ë»³Ý: ºõ ǵñ¨ »ï»ëª »Ã¿ í³ñ³11 ï»³É óñáõ»ó³Ý Ç µ³½áõÙ ÏáÕÙ³Ýë, Ç ËáñÑáõñ¹ Ïáã¿ñ ½å³ßïûÝ»³Ûë ӳ˳ÏáÕÙ³Ýݪ áñù Ï³å»³É ¿ÇÝ Ç Ïé³å³ßïáõû³ÝÝ ³ÝÉáõͳݻÉÇ Ñ³Ý·áõ12 óÇõù, í³é»³Éù ¨ ç»é»³Éù ǵñ¨ ½ÑÝáó ³é ³Ûñ»É ½áõËï ëáõñµ »Ï»Õ»óõáÛ: ø³Ý½Ç ¿ÇÝ ÇëÏ ³ÛÝåÇëÇù µÝ³Ï»³É Ç Ï»³Ýë Çõñ»³Ýó ǵñ¨ Ç Ã³ÝÓñ³Ù³Í ˳õ³ñÇ, ¨ á·ÇùÝ ³ñ·»É»³Éù Ç Ù³ñÙÇÝ Çµñ¨ ½Ï»Ý¹³ÝÇ Ç ·»ñ»½Ù³ÝÇ...: 13 ܳ ¨ ³ñçù ûñѳë³Ï³Ýù Áݹ í³Ë×³Ý»É ßÝãáóÝ Ñ½ûñ³·áÛÝë ÏéáõÇÝ. Ûáñáó ¨ ÇÙ³ëïáõÝùÝ ï»ÕÇ ïáõ»³É ÷³ËãÇÝ Ç Ýáó³Ý¿: ²ÛëåÇëÇ ÇÙÝ »Ï»³É 167


Ñ³ë»³É ¿ í³Ë×³Ý ï¿ñáõû³ÝÝ. »Ã¿ ѳñϳÝÇݪ ã½·³Ý, ¨ »Ã¿ ѳñϳݻݪ ãÇٳݳÝ. ¨ ǵñ¨ áã ·ï³ÝÇ ³ñï³ùÇÝ ÃßݳÙÇ, Áݹ ³ÝÓÇë Çõñ»³Ýó Ù³ñï »¹»³É ÏéáõÇÝ...: ²ñ¹ ½Ç± ÏáÍÇë, ½Ç± ÙñóÇë, ½Ç± ³ÛñÇë, ½Ç± µáñµáùÇë, ½Ç± ãßÇç³ÝÇë. ½Ç± Ïáã»ë Ç ËáñÑáõñ¹ ½³ÛÝáëÇϪ áñáó ½á·ÇëÝ Ó»ñ Ç Ó¿Ýç ù³Õ»³Éª ѳݻ³É ¿ ½³Ý³å³Ï³Ý¹ Û³å³Ï³ÝáõÃÇõÝ, ¨ ½³å³Ï³Ý»ÉÇ Ù³ñÙÇݹ ·¿ß³ù³ñß ³ñ³ñ»³É ǵñ¨ ½³½Çñ Ù»é»ÉáïÇ Ç µ³ó ÁÝÏ»ó»³É: ²å³ù¿Ý ½³Û¹ ϳÙÇëª ½Ç ͳÍÏ»ëóÇ ËáñÑáõñ¹ ³Ùµ³ñßïáõû³Ý¹. ï»ëçÇ°ñ Ûáñų٠۳ÛïÝ»ëóÇ, ³å³ ·Çï³ëó»ë ·»Éë ϳï³ñ³ÍÇ ¹áñ³: ²ë»Ý Ùá·ùÝ. §²ñù³Û ù³ç, ³ëïáõ³ÍùÝ »ïáõÝ ù»½ ½ï¿ñáõÃÇõݹ ¨ ½Û³ÕÃáõÃÇõÝ, ¨ áã ÇÝã ϳñûï »Ý Ýáù³ Ù³ñÙݳõáñ Ù»Íáõû³Ý. µ³Ûó »Ã¿ Ç ÙÇ ûñ¿Ýë ¹³ñÓáõó³Ý»ë ½³Ù»Ý³ÛÝ ³½·ë ¨ ³½ÇÝë, áñ »Ý Ç ï¿ñáõû³Ý ùáõÙ, Û³ÛÝų٠¨ ³ß˳ñÑÝ Úáõݳó Ñݳ½³Ý¹»³É Ùïó¿ Áݹ ûñÇÝûù ùáíù: ²ñ¹ ½ÙÇ µ³Ý ½Ù»ñ í³Õí³Õ³ÏÇ Ï³ï³ñ»³° ¹áõ, ³ñù³Û. ½ûñ ·áõÙ³ñ»³° ¨ ·áõݹ ϳ½Ù»³° ˳ճ° ·Ý³° ¹áõ Û»ñÏÇñÝ øáõ߳ݳó. ¨ ½³Ù»Ý³ÛÝ ³½·ë ÅáÕáí»³° ¨ ³Ýóá° 14 Áëï ä³Ñ ¹áõéÝ Ç Ý»ñùë . ¨ ¹áõ ³Ý¹¿Ý ³ñ³° ù»½ µÝ³ÏáõÃÇõÝ: Úáñų٠³ñ·»Éáõë ¨ ÷³Ï»ë ½³Ù»Ý»ë»³Ý Ç Ñ»é³õûñ ûï³ñáõû³Ý, ϳï³ñÇÝ Ëáñ15 Ñáõñ¹ù ϳٳó ùáó. ¨ áñå¿ë »ñ¨Çë Ù»½ Ç ¹»ÝÇë Ù»ñáõÙ , ïÇñ»ë ¹áõ ¨ »ñÏñÇÝ øáõ߳ݳó, ¨ ÚáÛÝù ÇëÏ áã »É³Ý»Ý Áݹ ùá Çß˳ÝáõÃÇõݹ: ´³Ûó ÙdzÛÝ ½³Õ³Ý¹ ùñÇëïáÝ¿Çó µ³°ñÓ Ç ÙÇçáÛ¦: г×áÛ Ãáõ»ó³õ ËáñÑáõñ¹Ý ó·³õáñÇÝ ¨ ٻͳٻͳóÝ, áñ ¿ÇÝ Ç ÝÙÇÝ µ³ÝÇ. Ññáí³ñï³Ïë ·ñ¿ñ, åݹ³¹»ëå³Ýë ³ñӳϿñ ۳ٻݳÛÝ ï»ÕÇë ï¿ñáõû³Ý ÇõñáÛ: ºõ ³Ûë ¿ å³ï×¿Ý Ññáí³ñï³ÏÇÝ. §²é ³Ù»Ý³ÛÝ ³½·ë ï¿ñáõû³Ý ÇÙáÛª ³ñ»³ó ¨ ³Ý³ñ»³ó, µ³½Ù³ëóÇ Ç Ó»½ áñçáÛÝ Ù³ñ¹³ëÇñáõû³Ý Ù»ñáÛ. ¹áõù áÕç É»ñáõù, ¨ Ù»ù Ù»½¿Ý áÕç »Ùù ¹ÇóÝ û·Ý³Ï³Ýáõû³Ùµ: §²é³Ýó ½Ó»½ ÇÝã ³ßË³ï ³éÝ»ÉáÛ Ë³Õ³ó³ù ·Ý³ó³ù Û»ñÏÇñÝ Úáõݳó, ¨ ³é³Ýó ·áñÍáÛ å³ï»ñ³½ÙÇ ëÇñáí Ù³ñ¹³ëÇñáõû³Ùµ Ýáõ³×»ó³ù ½³Ù»Ý³ÛÝ »ñÏÇñÝ Ù»½ Ç Í³é³ÛáõÃÇõÝ: ¸áõù ½µ³ñÇ ½Ùï³õ ³Í¿ù, ¨ ³Ýëå³é É»ñáõù Ûáõñ³Ëáõû³Ý. µ³Ûó ½µ³Ýë ½³Ûë ϳï³ñ»ó¿°ù í³Õí³Õ³ÏÇ, ½áñ ³ë»Ùùë: §Ø»ù Ç ÙïÇ »¹³ù ³Ýíñ¿å ËáñÑñ¹áíù Ë³Õ³É ·Ý³É Û³ß˳ñÑÝ ³ñ¨»ÉÇó, ³ëïáõ³ÍáóÝ û·Ý³Ï³Ýáõû³Ùµ ¹³ñÓáõó³Ý»É Ç Ù»½ ½ï¿ñáõÃÇõÝÝ øáõ߳ݳó. ¹áõù ǵñ¨ ½Ññáí³ñï³Ïë ½³Ûë ï»ë³Ý¿ùª ³Ý˳÷³Ý í³Õí³Õ³ÏÇ ³Ûñ¨ÓÇ ·áõÙ³ñ»ó¿ù ³é³çáÛ ù³Ý ½Çë, ۳ݹÇÙ³Ý ÉÇçÇù ÇÝÓ Û²å³ñ ³ß˳ñÑÇݦ: 168


Àëï ³ÛëÙ å³ï×»ÝÇ Ññáí³ñï³Ï »Ñ³ë Û³ß˳ñÑÝ Ð³Ûáó, Ç ìñ³ó ¨ Û²Õáõ³ÝÇó...: (ºÕÇß¿, ¿ç 6-10) 1

ûñÇÝûù Ùá·áõó-Ùá·»ñÇ ÏñáÝáí áñ áã Áݹ ÝáíÇÝ ûñÇÝûù Ùï³Ý¿ÇÝáíù»ñ ã¿ÇÝ ÁݹáõÝáõÙ ÝáõÛÝ ÏñáÝÁ 3 ·³ÝÓ. ³Ûëï»Õ Ý߳ݳÏáõÙ ¿ ѳñÏ 4 µ³ñÓñ³·ÉáõË Ï³Ù³Ï³ñáõû³Ùµ³½³ï áõ ѳٳñÓ³Ï 5 »Õç»õñ ³Í»É-ÑáËáñï³É 6 Û³ÝÓÝ Çõñ ï³ñ³µ»ñ¿ñ-ÇÝùÝ Çñ Ù»ç ³É»ÏáÍíáõÙ ¿ñ 7 Ûá±-á±õÙ íñ³ 8 á±õñ µ³ó³ïñ»óÇó-á±õñ ³ñӳϻ٠2

9

³é ÛáÛÅ ÛÇÙ³ñáõû³Ý-ë³ëïÇÏ ÑÇÙ³ñáõÃÛ³Ý å³ï׳éáí 10 ³ñ·»É ½Ý³ Ç µ³½áõÙ µ³ñÏáõûݿÝÇç»óñ»ó Ýñ³ Ù»Í µ³ñÏáõÃÛáõÝÁ 11 ÑáÙ³ÝÇß ¿ ѳçáñ¹ µ³ÛÇÝ 12 ³é ³Ûñ»É-³Ûñ»Éáõ ѳٳñ 13 Áݹ í³Ë×³Ý»É ßÝãáóÝ-ßáõÝãÝ»ñÁ ÷ã»ÉÇë 14 ³Ýóá° Áëï ä³Ñ ¹áõéÝ Ç Ý»ñùë³Ýóϳóñáõ ä³Ñ ¹éÝÇó Ý»ñë 15 Ç ¹»ÝÇë Ù»ñáõÙ-Ù»ñ ·áõß³ÏáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ù»ç

¸²ê ºðºêàôÜغκðà𸠴²Ô²¸ðÚ²È Ä²Ø²Ü²ÎÜºð ¢ 175. ¶ñ³µ³ñÇ µ³Õ³¹ñÛ³É Å³Ù³Ý³ÏÝ»ñÁ ϳ½ÙíáõÙ »Ý ³ÝóÛ³É ¨ ³å³éÝÇ ¹»ñµ³ÛÝ»ñáí ¨ »Ù, ÉÇÝÇÙ ûųݹ³Ï µ³Û»ñÇ Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý Ó¨»ñáí: ºÙ ûųݹ³Ï µ³ÛÁ µ³Õ³¹ñÛ³É Å³Ù³Ý³ÏÝ»ñ ¿ ϳ½Ùáõ٠û° ³ÝóÛ³É, û° ³å³éÝÇ ¹»ñµ³ÛÝ»ñÇ, ÇëÏ ÉÇÝÇÙ µ³ÛÁª ÙdzÛÝ ³ÝóÛ³É ¹»ñµ³ÛÇ Ñ»ï: ¢ 176. ºÙ µ³ÛÝ ³ÝóÛ³É ¹»ñµ³ÛÇ Ñ»ï ϳ½ÙáõÙ ¿ »ñ»ù µ³Õ³¹ñÛ³É Å³Ù³Ý³Ïª Ý»ñϳ (í³Õ³Ï³ï³ñ-ѳñ³Ï³ï³ñ Ý»ñϳ), ³ÝóÛ³É (í³Õ³Ï³ï³ñѳñ³Ï³ï³ñ ³ÝóÛ³É), ³å³éÝÇ:

Ü»ñϳ (ì³Õ³Ï³ï³ñ-ѳñ³Ï³ï³ñ Ý»ñϳ) ·ï»³É »Ù, ·ï»³É »ë, ·ï»³É ¿ ·ï»³É »Ùù, ·ï»³É ¿ù, ·ï»³É »Ý

²ÝóÛ³É (ì³Õ³Ï³ï³ñ-ѳñ³Ï³ï³ñ ³ÝóÛ³É)

169


·ï»³É ¿Ç, ·ï»³É ¿Çñ, ·ï»³É ¿ñ ·ï»³É ¿³ù, ·ï»³É ¿Çù, ·ï»³É ¿ÇÝ

²å³éÝÇ ·ï»³É Çó»Ù, ·ï»³É Çó»ë, ·ï»³É Çó¿ ·ï»³É Çó»Ùù, ·ï»³É Çó¿ù, ·ï»³É Çó»Ý Ü»ñϳ, ³ÝóÛ³É ¨ ³å³éÝÇ Å³Ù³Ý³ÏÝ»ñáõÙ ³ÝóÛ³É ¹»ñµ³ÛÝ ³ß˳ñѳµ³ñ óñ·Ù³ÝíáõÙ ¿ í³Õ³Ï³ï³ñ ϳ٠ѳñ³Ï³ï³ñ ¹»ñµ³ÛÝ»ñáí: ºÙ µ³ÛÁ Ý»ñϳÛáõ٠óñ·Ù³ÝíáõÙ ¿ Ý»ñϳÛÇ Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý Ó¨»ñáí (»Ù, »ë ¿, »Ýù, »ù, »Ý), ³ÝóÛ³ÉáõÙª ³ÝóÛ³É ³Ýϳï³ñÇ Ó¨»ñáí (¿Ç, ¿Çñ, ¿ñ, ¿ÇÝù, ¿Çù, ¿ÇÝ), ÇÝãå»ë ݳ¨ ÉÇÝÇÙ µ³ÛÇ ÁÕӳϳÝÇ ¨ å³ÛٳݳϳÝÇ ³ÝóÛ³É Å³Ù³Ý³ÏÝ»ñáí (ÉÇÝ»Ç, ÏÉÇÝ»Ç...), ÇëÏ ³å³éÝÇáõÙª ÉÇÝÇÙ µ³ÛÇ ÁÕӳϳÝÇ ¨ å³ÛٳݳϳÝÇ ³å³éÝÇ Å³Ù³Ý³ÏÝ»ñáí (ÉÇÝ»Ù, ÏÉÇÝ»Ù...), ÇÝãå»ë ݳ¨ »Ù µ³ÛÇ Ý»ñϳÛÇ Ó¨»ñáí (»Ù, »ë, ¿...): Ü»ñ·áñÍ³Ï³Ý ë»éÇ µ³Û»ñÁ ÝáõÛÝ Ó¨»ñáí ϳñáÕ »Ý ³ñï³Ñ³Ûï»É ݳ¨ Ïñ³íáñ³Ï³Ý ÇÙ³ëï. ûñÇݳϪ ëÇñ»³É »Ù=ëÇñ»É »Ù ϳ٠ëÇñí»É »Ù, ëÇñ³Í »Ù ϳ٠ëÇñí³Í »Ù. ëÇñ»³É ¿Ç=ëÇñ»É ¿Ç ϳ٠ëÇñí»É ¿Ç, ëÇñ³Í ¿Ç ϳ٠ëÇñí³Í ¿Ç, ëÇñ³Í ÉÇÝ»Ç Ï³Ù ëÇñí³Í ÉÇÝ»Ç, ëÇñ³Í ÏÉÇÝ»Ç Ï³Ù ëÇñí³Í ÏÉÇÝ»Ç. ëÇñ»³É Çó»Ù=ëÇñ³Í ÉÇݻ٠ϳ٠ëÇñí³Í ÉÇÝ»Ù, ëÇñ³Í ÏÉÇݻ٠ϳ٠ëÇñí³Í ÏÉÇÝ»Ù, ëÇñ»É »Ù ϳ٠ëÇñí»É »Ù, ëÇñ³Í »Ù ϳ٠ëÇñí³Í »Ù: Ð³×³Ë »Ù µ³Ûáí ¨ ³ÝóÛ³É ¹»ñµ³Ûáí ϳ½Ùí³Í Ý»ñϳ, ³ÝóÛ³É ¨ ³å³éÝÇ Å³Ù³Ý³ÏÝ»ñÇ »½³ÏÇ 3-ñ¹ ¹»Ùù»ñÇ Ùáï »ÝóϳÛÇ ÇÙ³ëïáí ǵñ¨ ËݹÇñÝ»ñ ·áñͳÍí³Í ¹»ñ³ÝáõÝÝ»ñÁ ¨ ·á۳ϳÝÝ»ñÁ ¹ñíáõÙ »Ý ë»é³Ï³Ý ÑáÉáíáí, áñáÝóáí ³ñï³Ñ³ÛïíáõÙ »Ý µ³ÛÇ ¹»ÙùÝ áõ ÃÇíÁ. ûñÇݳϪ »ë ï»ë»³É »Ù. ¹áõù ï»ë»³É ¿ù, ³ñù³Û ï»ë»³É ¿ Ó¨»ñÇ ÷á˳ñ»Ý ÉÇÝáõÙ »Ýª ï»ë»³É ¿ ÇÙ, ï»ë»³É ¿ Ó»ñ, ï»ë»³É ¿ ³ñù³ÛÇ: ²Ûë Ó¨»ñáí ³ñï³Ñ³ÛïíáõÙ »Ý ÙdzÛÝ Ý»ñ·áñÍ³Ï³Ý ¨ 㻽áù ÇÙ³ëïÝ»ñ: ²Ñ³ ÙÇ ù³ÝÇ µÝ³·ñ³ÛÇÝ ûñÇݳÏÝ»ñ. ºõ ½àõéѳ ù³Õ³ù ßÇÝ»³É ¿ ݳËÝ»³óÝ Ù»ñáó (´áõ½., 5-ñ¹, È´)=àõéѳ ù³Õ³ùÝ ¿É Ù»ñ ݳËÝÇÝ»ñÝ »Ý ßÇÝ»É: ÆÙ »Ã¿ ã¿ñ »Ï»³É ¨ Ëûë»ó»³É Áݹ Ýáë³ (ÚáíÑ., ĺ, 22)=ºÃ» »ë »Ï³Í ¨ Ëáë³Í ãÉÇÝ»Ç Ýñ³Ýó Ñ»ï: ØÇÝã㨠ӻñ Ëݹñ»³É ÇÝã Çó¿ Ç Ýٳݿ (سïÃ., ¼, 8)=ܳËù³Ý ¹áõù Ýñ³ÝÇó áñ¨¿ µ³Ý ÏËݹñ»ù: ¢ 177. ºÙ µ³ÛÝ ³å³éÝÇ ¹»ñµ³ÛÇ Ñ»ï ϳ½ÙáõÙ ¿ »ñ»ù µ³Õ³¹ñÛ³É Å³Ù³Ý³Ïª Ý»ñϳ (³å³éÝÇ Ý»ñϳ), ³ÝóÛ³É (³å³éÝÇ ³ÝóÛ³É), ³å³éÝÇ:

Ü»ñϳ

170

(²å³éÝÇ Ý»ñϳ) ·ï³Ý»Éáó »Ù, ·ï³Ý»Éáó »ë, ·ï³Ý»Éáó ¿


·ï³Ý»Éáó »Ùù, ·ï³Ý»Éáó ¿ù, ·ï³Ý»Éáó »Ý

²ÝóÛ³É (²å³éÝÇ ³ÝóÛ³É) ·ï³Ý»Éáó ¿Ç, ·ï³Ý»Éáó ¿Çñ, ·ï³Ý»Éáó ¿ñ ·ï³Ý»Éáó ¿³ù, ·ï³Ý»Éáó ¿Çù, ·ï³Ý»Éáó ¿ÇÝ

²å³éÝÇ ·ï³Ý»Éáó Çó»Ù, ·ï³Ý»Éáó Çó»ë, ·ï³Ý»Éáó Çó¿ ·ï³Ý»Éáó Çó»Ùù, ·ï³Ý»Éáó Çó¿ù, ·ï³Ý»Éáó Çó»Ý ²å³éÝÇ ¹»ñµ³ÛÝ ³ß˳ñѳµ³ñ óñ·Ù³ÝíáõÙ ¿ ³å³éÝÇ (ϳï³ñ»ÉÇ) ¹»ñµ³Ûáí: ºÙ µ³ÛÁ Ý»ñϳ ¨ ³ÝóÛ³É Å³Ù³Ý³ÏÝ»ñáõ٠óñ·Ù³ÝíáõÙ ¿ Ý»ñϳÛÇ ¨ ³ÝóÛ³ÉÇ ³Ýϳï³ñÇ Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý Ó¨»ñáí (»Ù..., ¿Ç...), ÇëÏ ³å³éÝÇáõÙª Ý»ñϳÛÇ Ó¨»ñáí (»Ù, »ë, ¿...), ÇÝãå»ë ݳ¨ ÉÇÝÇÙ µ³ÛÇ ÁÕӳϳÝÇ ¨ å³ÛٳݳϳÝÇ ³å³éÝÇ Å³Ù³Ý³ÏÝ»ñáí (ÉÇÝ»Ù, ÏÉÇÝ»Ù...): Ü»ñ·áñÍ³Ï³Ý ë»éÇ µ³Û»ñÁ ÝáõÛÝ Ó¨»ñáí ϳñáÕ »Ý ³ñï³Ñ³Ûï»É ݳ¨ Ïñ³íáñ³Ï³Ý ÇÙ³ëï. ûñÇݳϪ ëÇñ»Éáó »Ù=ëÇñ»Éáõ »Ù ϳ٠ëÇñí»Éáõ »Ù. ëÇñ»Éáõó ¿Ç=ëÇñ»Éáõ ¿Ç ϳ٠ëÇñí»Éáõ ¿Ç. ëÇñ»Éáó Çó»Ù=ëÇñ»Éáõ »Ù ϳ٠ëÇñí»Éáõ »Ù, ëÇñ»Éáõ ÉÇݻ٠ϳ٠ëÇñí»Éáõ ÉÇÝ»Ù, ëÇñ»Éáõ ÏÉÇݻ٠ϳ٠ëÇñí»Éáõ ÏÉÇÝ»Ù: ¢ 178. ²ÝóÛ³É ¹»ñµ³Ûáí ¨ ÉÇÝÇÙ µ³Ûáí µ³Õ³¹ñÛ³É Å³Ù³Ý³ÏÝ»ñ ϳ½Ù»ÉÇë ³ÝóÛ³É ¹»ñµ³ÛÁ ÙÝáõÙ ¿ ³Ý÷á÷áË, ÇëÏ ÉÇÝÇÙ µ³ÛÁ ËáݳñÑíáõÙ ¿, áñáí áñáßíáõÙ »Ý µ³ÛÇ »Õ³Ý³ÏÁ, ųٳݳÏÁ, ¹»ÙùÝ áõ ÃÇíÁ: ê³ÑÙ. Ý»ñϳª ·ï»³É ÉÇÝÇÙ, ·ï»³É ÉÇÝÇë, ·ï»³É ÉÇÝÇ, ·ï»³É ÉÇÝÇÙù, ·ï»³É ÉÇÝÇù, ·ï»³É ÉÇÝÇÝ: ê³ÑÙ. ³Ýó. ³Ýϳï³ñª ·ï»³É ÉÇÝ¿Ç, ·ï»³É ÉÇÝ¿Çñ, ·ï»³É ÉÇÝ¿ñ, ·ï»³É ÉÇÝ¿³ù, ·ï»³É ÉÇÝ¿Çù, ·ï»³É ÉÇÝ¿ÇÝ: ê³ÑÙ. ³Ýó. ϳï³ñ۳ɪ ·ï»³É »Õ¿, ·ï»³É »Õ»ñ, ·ï»³É »Õ¨, ·ï»³É »Õ³ù (ϳ٠»Õ»³ù), ·ï»³É »Õ¿ù, ·ï»³É »Õ»Ý: êïáñ. 1-ÇÝ ³å³éÝǪ ·ï»³É ÉÇÝÇóÇÙ, ·ï»³É ÉÇÝÇóÇë, ·ï»³É ÉÇÝÇóÇ, ·ï»³É ÉÇÝÇóÇÙù, ·ï»³É ÉÇÝÇóÇù, ·ï»³É ÉÇÝÇóÇÝ: êïáñ. 2-ñ¹ ³å³éÝǪ ·ï»³É »Õ¿ó, ·ï»³É »ÕÇóÇë (ϳ٠»ÕÇó»ë), ·ï»³É »ÕÇóÇ, ·ï»³É »ÕÇóáõù, ·ï»³É »ÕÇçÇù, ·ï»³É »ÕÇóÇÝ, ϳ٪ ·ï»³É ÉÇóÇÙ, ·ï»³É ÉÇóÇë, ·ï»³É ÉÇóÇ, ·ï»³É ÉÇóáõù, ·ï»³É ÉÇçÇù, ·ï»³É ÉÇóÇÝ: ´áõÝ Ññ³Ù³Û³Ï³Ýª ·ï»³É É»°ñ, ·ï»³É É»ñá°õù: Ðáñ¹áñ³Ï³Ý Ññ³Ù³Û³Ï³Ýª ·ï»³É ÉÇçÇ°ñ, ·ï»³É ÉÇçÇ°ù: ²ñ·»É³Ï³Ý Ññ³Ù³Û³Ï³Ýª ·ï»³É ÙÇ° ÉÇÝÇñ, ·ï»³É ÙÇ° ÉÇÝÇù: 171


²Ûë µ³Õ³¹ñÛ³É Ó¨»ñÝ áõÝ»Ý ÑÇÙݳϳÝáõÙ Ïñ³íáñ³Ï³Ý Ý߳ݳÏáõÃÛáõÝ ¨ ³ß˳ñѳµ³ñ óñ·Ù³ÝíáõÙ »Ý ï³ñµ»ñ ÇÙ³ëïÝ»ñáí. ûñÇݳϪ ëÇñ»³É ÉÇÝÇÙ=ëÇñíáõÙ »Ù, ëÇñ³Í »Ù ÉÇÝáõ٠ϳ٠ëÇñí³Í »Ù ÉÇÝáõÙ, ëÇñ³Í ÏÉÇݻ٠ϳ٠ëÇñí³Í ÏÉÇÝ»Ù, ëÇñ³Í ÉÇݻ٠ϳ٠ëÇñí³Í ÉÇÝ»Ù. ëÇñ»³É »Õ¨=ëÇñí»ó, ëÇñ³Í »Õ³í ϳ٠ëÇñí³Í »Õ³í: ¢ 179. ´³Õ³¹ñÛ³É Å³Ù³Ý³ÏÝ»ñáõÙ »Ù ¨ ÉÇÝÇÙ µ³Û»ñÇ ÷á˳ñ»Ý »ñµ»ÙÝ Ñ³Ý¹»ë »Ý ·³ÉÇë Ï³Û ¨ áõÝÇÙ µ³Û»ñÁ, ûñÇݳϪ ·ñ»³É Ï³Û (ö³ñå., 1-ÇÝ, ľ)ª ·ñí³Í ¿, »Ï»³É... ϳÛñ (º½ÝÇÏ, 2-ñ¹, ¸)ª »Ï»É ¿ñ, Ï³å»³É Ï³Ý (º½ÝÇÏ, 1-ÇÝ, ƺ)ª ϳåí³Í »Ý, ÷³Ï»³É áõÝÇ (ÂáéÝ., ´, ¿ç 18)ª ÷³Ï»É ¿, Ý߳ݳϻ³É áõÝÇÝ (Îáñ., ´)ª Ýß³Ý³Ï³Í áõÝ»Ý, Ýß³Ý³Ï»É »Ý: ì³ñÅáõÃÛáõÝ 145. ³ñ·Ù³Ý»É, ¹áõñë ·ñ»É µ³Õ³¹ñÛ³É Å³Ù³Ý³ÏÝ»ñáí ¹ñí³Í µ³Û»ñÁª áñáß»Éáí Ýñ³Ýó »Õ³Ý³ÏÁ, ųٳݳÏÁ, ¹»ÙùÝ áõ ÃÇíÁ: à±ã ·Çï»ë, ½Ç ËáñÑ»³É ¿ ¶Ý¿É ëå³Ý³Ý»É ½ù»½: ºõ ÏÇÝÝ Ýáñ³ ÛÕÇ ¿ñ, ¨ Ñ³ë»³É ¿ÇÝ ³õáõñù ÍÝݹ»³Ý ÇõñáÛ: ºÃ¿ ÙáÉáñ»³É ÇÝã Çó»Ù, ³ñ³ñ¿ù ½Çë ˻ɳÙáõï: Æ ·³é³ÝóÝ ÉÇÝ»Éáó »Ý ·³ÛÉù, áñ Ïáïáñ»Éáó »Ý ½ëáõñµ ·³éÇë: ²ÝÇÍ»³É ÉÇóÇ ûñÝ, ÛáñáõÙ ÍݳÛ: àñ Éë»ÉáóÝ Çó¿ª ÉáõÇó¿, ¨ áñ ³ñѳٳñÑ»ÉáóÝ Çó¿ ³ñѳٳñÑ»ëó¿: ì³ëÝ ½Ç Éáõ»³É ¿ñ ½Ýٳݿª ÿ ³Ûñ ã³ñ ¨ ³Ý½·³Ù ¿: àõñ »Õ»Ý ÅáÕáí»³É Ñ³ñù: ¼Ç ³Ûë áñ¹Ç ÇÙ Ù»é»³É ¿ñ ¨ »Ï»³ó, Ïáñáõë»³É ¿ñ ¨ ·ï³õ: سÝñ³·áñ³õ µ³½áõÙ ³Ý·³Ù µÅÇßÏù ùáõÝ ³Í»Ý ³ÛÝáóÇϪ áñáó ùáõÝ Ñ³ï»³É Çó¿ Û³ã³ó: ºõ ݳ »É³Ý»Éáó ¿ ¨ áõÝ»Éáó ½³ß˳ñÑë, ¨ Ç ëÝáïÇ ÛáÛë Ï³å»³É Ï³Ý ³Ýѳõ³ïù. áñå¿ë ¨ Ðñ»³Ûùª áñ Ç ½áõñ ³ÏÝϳÉáõÃÇõÝ Ï³å»³É Ï³Ý, »Ã¿ ¸³õÇà ·³Éáó ¿ª ßÇÝ»É ½ºñáõë³Õ¿Ù: ²ÝÏ»³É ϳÛñ ³ÛÝ ¶³ñ»·ÇÝ Ç Ù¿ç ³ÝÏ»ÉáóÝ: ì³ñÅáõÃÛáõÝ 146. ³ñ·Ù³Ý»É ·ñ³µ³ñª Áݹ·Íí³Í µ³Û»ñÁ ¹Ý»Éáí ѳٳå³ï³ëË³Ý µ³Õ³¹ñÛ³É Å³Ù³Ý³ÏÝ»ñáí: ÆÝã áñ ÉÇÝ»Éáõ ¿ª ÏÉÇÝÇ: ¸áõù ÙÇ° ùÝÝ»ù ÇÙ ·áñÍ»ñÁ, áñ ϳï³ñ»Éáõ »Ù: ºí ·ñí³Í ¿ñ ݳٳÏáõÙ ³Ûëå»ë: Ü»ñë ã¿ÇÝù ϳñáÕ³ÝáõÙ ÙïÝ»É, áñáíÑ»ï¨ ¹áõéÁ ÷³Ïí³Í ¿ñ: ²Û¹ Ëáëù»ñÁ Éë³Í ÏÉÇÝÇ: Ò»½³ÝÇó Ù»ÏÁ Ù³ïÝ»Éáõ ¿ ÇÝÓ: Üñ³ çáõñÁ ³ÕµÛáõñÇ ³ÏáõÝùÇó ¿ åÕïáñí³Í: ºÏ»É ¿ÇÝ ÷Õ»ñáí ¨ ³Ýã³÷ ½áñùáí: ºÃ» ù³Õó³Í ÉÇÝÇ, Ï»ñ³ÏñÇñ Ýñ³Ý: êñ³Ýù µÝ³Ïí»Éáõ »Ý ²ñ³ñ³ïÛ³Ý ·³í³éáõÙ: лé³ó»É ¿ÇÝ Ù»ñ »ñÏñÇ ë³ÑÙ³ÝÝ»ñÇó: ºÃ» ï»ëÝ»Éáõ ÉÇÝ»ë Ýñ³Ý, áõÕ³ñÏÇñ ÇÝÓ Ùáï: ֳݳå³ñÑÇÝ áñ¹ÇÝ»ñÇó Ù»ÏÁ Ïáñ»É ¿ñ: ÌÝí»É ¿ ûï³ñ ³ß˳ñÑáõÙ: Üñ³Ýó ßï»Ù³ñ³ÝÝ»ñÁ Éóí³Í ¿ÇÝ óáñ»Ýáí: ì³ñÅáõÃÛáõÝ 147. ³ñ·Ù³Ý»Éª áõß³¹ñáõÃÛáõÝ ¹³ñÓÝ»Éáí Áݹ·Íí³Í µ³Õ³¹ñÛ³É Å³Ù³Ý³ÏÝ»ñÇ ¨ ë»é³Ï³Ý ÑáÉáíáí ËݹÇñÝ»ñÇ ÇÙ³ëïÇ íñ³:

ÆÙ ½Ç ³Õ ¨ ѳó Ï»ñ»³É ¿ Û³ß˳ñÑÇÝ Ó»ñáõÙ, ·áõà ¨ ë¿ñ áõÝÇÙ Áݹ ³ß172


˳ñÑÝ Ó»ñ: гÛñ ùá »ñ¹ÙÝ»óáÛó ½Ù»½ª ÙÇÝã 㨠í³Ë׳ݻ³É ¿ñ Ýáñ³: Èáõ»³É ¿ ÇÙ í³ëÝ ùá ¨ í³ëÝ µÅßÏáõû³Ý¹: ´³Ûó ÿå¿ï ¨ Ýáñ³ ³õ»ñ»³É ¿ñ ³ïñáõß³Ý ÙÇ, ¨ µ³½áõÙ ã³ñã³ñ³Ýûù ѳñ»³É ¿ñ ½å³ßïûÝ»³Ûë Ïñ³ÏÇÝ, áã ÇÝã ½³Ý·Çï»³ó ·³É Û³ï»³Ý Ññ³å³ñ³ÏÇÝ: ²ÛÉ Û³ÛëÙ ³Ù»Ý³ÛÝ¿ Û³Ûï ¿ª »Ã¿ áã »ñµ¿ù É»³É ¿ ¼ñáõ³Ý³Û ѳÛñ ³ëïáõ³Íáó: ÜáÛÝå¿ë ¨ ÙáÉáñáõÃÇõÝÝ ¹Çõ³ó ˳µ»³ó ½¹Çõó³å³ßïë гÛáó, »Ã¿ ½áÙÝ ²ñï³õ³½¹ ³ÝáõÝ ³ñ·»É»³É Çó¿ ¹Çõ³ó: ¼Ç± Ïáã»ë Ç ËáñÑáõñ¹ ½³ÛÝáëÇÏ, áñáó ½á·ÇëÝ Ó»ñ Ç Ó¿Ýç ù³Õ»³Éª ѳݻ³É ¿ ½³Ý³å³Ï³Ý¹ Û³å³Ï³ÝáõÃÇõÝ: Èáõ»³É ¿ Ù»ñ Û³é³çÝáóݪ áñù ù³ñá½»óÇÝ ½×ßÙ³ñïáõÃÇõÝÝ: ¾ñ áÙÝ »ñÇï³ë³ñ¹ Ç ù³Õ³ùÇ, áñáÛ µ³½áõÙ ¨ ٻͳٻÍë ã³ñÇë ·áñÍ»³É ¿ñ: ì³ñÅáõÃÛáõÝ 148. ³ñ·Ù³Ý»É ·ñ³µ³ñª Áݹ·Íí³Í µ³Û»ñÁ ¹Ý»Éáí ѳٳå³ï³ëË³Ý µ³Õ³¹ñÛ³É Å³Ù³Ý³ÏÝ»ñáí, ÇëÏ ³ÝáõÝÝ»ñÁ (¹»ñ³ÝáõÝ, ·á۳ϳÝ)ª ë»é³Ï³Ý ÑáÉáíáí:

Ø»Ýù Éë»É »Ýù Ýñ³ ù³çáõÃÛ³Ý Ù³ëÇÝ: ºë å³ïíÇñ»É »Ù ù»½ Ï»ñ³Ïñ»É: ܳ Çñ »ñ»ëÁ ͳÍÏ»É ¿ñ: ¸áõù ã»±ù ϳñ¹³ó»É ³Û¹ ݳٳÏÁ: Üñ³Ýù Ùáé³ó³Í ÏÉÇÝ»Ý ³Ûë Ëáëù»ñÁ: ¸áõ ÇÝù¹ »ë ÍÝ»É Ù»½: Ø»Ýù ï»ë»É ¿ÇÝù ³Û¹ ù³Õ³ùÁ: ³·³íáñÁ ã¿ñ ѳÛïÝ»É Çñ ËáñÑáõñ¹Á µáÉáñÇÝ: ܳ ï»ë»É ¿ Ýñ³Ý: ¶Ý»ÉÁ ËáñÑ»É ¿ñ ëå³Ý»É ù»½: ¸áõ ËÙ»±É ¿Çñ ³Ûë çñÇó: ¸³ »Õ»É ¿ ß³ï å³ï»ñ³½ÙÝ»ñáõÙ: ¸ñ³Ýù »Ý ßÇÝ»É ³Ûë ·»Õ»óÇÏ ³å³ñ³ÝùÁ: ì²êÜ ì²ð¸²Ü²Ú ºô вÚàò ä²îºð²¼ØÆÜ (гïáõ³Í) 1

àñáó á·ÇùÝ Ãáõɳó»³É »Ý Û»ñÏݳõáñ ³é³ùÇÝáõûݿݪ ÛáÛÅ Áݹ ³ÑÇõ ³ÝÏ»³É ¿ µÝáõÃÇõÝ Ù³ñÙÝáÛ. ۳ٻݳÛÝ ÑáÕÙáÛ ß³ñÅÇ, ¨ ۳ٻݳÛÝ µ³Ý¿ ËéáíÇ, ¨ ۳ٻݳÛÝ Çñ³ó ¹áÕ³Û. »ñ³½³·¿ï ¿ ³ÛÝåÇëÇÝ Ç Ï»³Ýë ÇõñáõÙ, ¨ Û³Ý2 ·Çõï ÏáñáõëïÝ ÛáõÕ³ñÏÇ Ç Ù³Ñáõ³Ý ÇõñáõÙ : àñå¿ë ¨ ³ë³ó áÙÝ Ç ÑÝáõÙÝ. Ù³Ñ áã ÇÙ³ó»³Éª Ù³Ñ ¿, Ù³Ñ ÇÙ³ó»³Éª ³ÝÙ³ÑáõÃÇõÝ ¿: àñ ½Ù³Ñ áã ·Çï¿, »ñÏÁÝãÇ Ç Ù³Ñáõ³Ý¿. ÇëÏ áñ ·Çï¿ ½Ù³Ñ, áã »ñÏÝãÇ Ç Ýٳݿ: ºõ ³Ûë ³Ù»Ý³ÛÝ ã³ñÇù Ùï³Ý»Ý Ç ÙÇïë Ù³ñ¹áÛ Û³ÝáõëáõÙÝáõûݿ: ÎáÛñ 3 ½ñÏÇ Ç ×³é³·³ÛÃÇó ³ñ»·³Ï³Ý, ¨ ï·ÇïáõÃÇõÝ ½ñÏÇ Ç Ï³ï³ñ»³É ϻݳó: ȳõ ¿ ÏáÛñ ³ãûù ù³Ý ÏáÛñ Ùïûù: àñå¿ë Ù»Í ¿ á·Ç ù³Ý ½Ù³ñÙÇݪ ³Ûëå¿ë Ù»Í ¿ ï»ë³õáñáõÃÇõÝ Ùï³ó ù³Ý ½Ù³ñÙÝáó: 4 ºÃ¿ áù ϳñÇ ³é³õ»É»³É Çó¿ ³ß˳ñÑ³Ï³Ý Ù»Íáõû³Ùµ, ¨ ÙïûùÝ ³Õù³ï³·áÛÝ, ³ÛÝåÇëÇÝ áÕáñÙ»ÉÇ ¿ ù³Ý ½µ³½áõÙë. áñå¿ë ¨ ï»ë³Ý»Ùù ÇëϪ áã 5 ÙdzÛÝ Ç ã³÷³õáñ Ù³ñ¹ÇÏ, ³ÛÉ ¨ Ûáñ Ù»ÍÝ ¿ ù³Ý ½³Ù»Ý³ÛÝ: ³·³õáñ »Ã¿ áã áõÝÇ ½ÇÙ³ëïáõÃÇõÝ ³Ãáé³ÏÇó Çõñ, áã ϳñ¿ Ç íÇ׳ÏÇÝ ÇõñáõÙ í³Û»Éáõã 6 6 ·áÉ: ÆëÏ »Ã¿ ³é Ù³ñÙݳõáñë ³Ûëå¿ë, áñã³÷ ¨ë ³é³õ»É ³é Ñá·¨áñÝ ...: ÆëÏ ³Ýûñ¿Ý Çß˳ÝÝ Çµñ¨ ·Çï³ó »Ã¿ Û³ÛïÝ»ó³õ Ëáñ³Ù³ÝÏáõÃÇõÝ Ëáñ173


7

ÑÁñ¹áÛÝ, ¨ å³ïñ³ëï»³É Ñáõñݪ ÙÇÝã㨠áõñáõù Ç Ý³ ÷㻳ɪ í³éáõÙÝ Ýáñ³ 8 Û³ÛïÝÇ ÇÙ³ó³õ »ñÏÇõճͳóÝ ²ëïáõÍáÛ, ëÏë³õ ͳÍáõÏ Ý»ïÇõù Ëáóáï»É 9 ½ÙÇïë ÇõñáÛ ã³ñáõû³ÝÝ. ¨ ³ÝµÅßÏ³Ï³Ý í¿ñë Ûá·Çë ¨ Ç Ù³ñÙÇÝë ï»ë³Ý¿ñ : Ø»ñà ߳Ýÿñ ·³É³ñ¿ñ ǵñ¨ ½ûÓ ÃÇõݳõáñ, Ù»ñà å³ñ½¿ñ ·áã¿ñ ǵñ¨ ½³éÇõÍ ½³Ûñ³ó»³É. ·»ÉáÛñ, ·Éáñ¿ñ, ï³å³É¿ñ »ñϹÇÙÇ Ùïûù ¨ ½ËáñÑáõñ¹ë ϳٳóÝ Ï³Ù¿ñ ϳï³ñ»É: ø³Ý½Ç Ó»éÝ ³ñÏ³Ý»É ¨ áõÝ»É áã ϳñ¿ñ,-í³ëÝ ½Ç áã ¿ÇÝ Ñ³Ù³·áõݹ Ç ÙÇáõÙ í³ÛñÇ ³é ÝÙ³,-ëÏë³õ ³ÛÝáõÑ»ï¨ Û³é³ç Ïáã»É ½Ïñë»ñë Û³õ³·³ó ¨ ½³Ý³ñ·ë Ç å³ïáõ³Ï³Ý³ó ¨ ½ï·¿ïë Ç ·ÇïÝáó ¨ ½³Ý³ñÇë Ç ù³ç ³ñ³Ýó. ¨ ½Ç± ÙÇ ÙÇ ÃáõÇó»Ù, ³ÛÉ ½³Ù»Ý³ÛÝ ½³Ý³ñųÝëÝ Û³é³ç Ù³ïáõó³Ý¿ñ ¨ ½³Ù»Ý³ÛÝ ½³ñųݳõáñëÝ Û»ïë ï³Ý¿ñ. ÙÇÝ㨠½Ñ³Ûñ ¨ ½áñ¹Ç ù³Ï¿ñ Ç ÙÇÙ»³Ýó: ¿å¿ï ¨ Áݹ ³Ù»Ý³ÛÝ ³½·ë ³éÝ¿ñ ½³Ýϳñ·áõÃÇõÝë ½³Ûë, ³é³õ»É Áݹ гÛáó ³ß˳ñÑÇÝ Ù³ñïÝã¿ñ. ù³Ý½Ç ï»ë³Ý¿ñ ½Ýáë³ ç»ñÙ³·áÛÝ Û³ëïáõ³Íå³ßïáõû³Ý, ٳݳõ³Ý¹ áñù ¿ÇÝ Û³½·¿ ݳ˳ñ³ñ³óÝ Ð³Ûáó, ¨ ³ÝÙ»Õáõû³Ùµ áõÝ¿ÇÝ ½ëáõñµ ù³ñá½áõÃÇõÝ ³é³ù»ÉáóÝ ¨ ½Ù³ñ·³ñ¿Çó: ä³ïñ¿ñ ½áÙ³Ýë Ç Ýáó³Ý¿ áëÏõáí ¨ ³ñͳÃáí, ¨ ½µ³½áõÙë ³ÛÉáí »õë ³é³ï å³ñ·¨ûù. ÇëÏ ½áÙ³Ýë ³·³ñ³Ïûù ¨ Ù»Í³Ù»Í ·»Õûù, ½áÙ³Ýë å³ïáõáíù ¨ Çß˳Ýáõû³Ùµù ٻͳٻÍûù: ºõ ³ÛÉ ¨ë ëÝáïÇ ÛáÛë á·õáó ³é³çÇÝ ¹Ý¿ñ. ¨ ³Ûëå¿ë Ññ³åáõñ¿ñ ¨ Ûáñ¹áñ¿ñ ѳݳ峽. §ºÃ¿ ÙdzÛÝ, ³ë¿, ½ûñ¿Ýë Ùá·áõ10 û³Ý Û³ÝÓÇÝ Ï³ÉçÇù , ¨ ½Ó»ñ ÙáÉáñáõÃÇõݹ ëñïÇ Ùïûù ¹³ñÓáõëçÇù Ç ×Áß11 Ù³ñïáõÃÇõÝ »ñ»õ»ÉÇ Ù»ñáó ¹Çó ûñÇݳóë , Ç Ù»ÍáõÃÇõÝë ¨ Û³õ³·áõÃÇõÝë ѳ12 ëáõóÇó ѳõ³ë³ñ ÇÙáÛ ëÇñ»ÉÇ Ý³Ë³ñ³ñ³óë, ¨ ³é³õ»É ¨ë ½³ÝóáõóÇó¦ : ºõ ³Ûëå¿ë Ï»Õͳõáñáõû³Ùµ ËáݳñÑ»óáõó³Ý¿ñ ½ÇÝùÝ ³é ³Ù»Ý»ë»³Ý, Ëûë»13 Éáí Áݹ Ýáë³ Ç å³ï׳éë ëÇñáÛ , ½Ç Ëáñ³Ù³ÝÏáõû³Ùµ áñë³É Ù³ñóëó¿ ½Ýáë³ Áëï ³é³çÇÝ ËáñÑñ¹³Ï³Ý³óÝ Ëñ³ïáõó: ºõ ½³Ûë ³éÝ¿ñ ëÏë»³É Ç ãáññáñ¹ ³Ù¿Ý ÙÇÝ㨠ٻï³ë³Ý»ñáñ¹ ³ÙÝ ÇõñáÛ ï¿ñáõû³ÝÝ: (ºÕÇß¿, ¿ç 14-17)

1

Áݹ ³ÑÇõ-»ñÏÛáõÕÇ Ù»ç ۳ݷÇõï ÏáñáõëïÝ ÛáõÕ³ñÏÇ Ç Ù³Ñáõ³Ý ÇõñáõÙ-ٳѳݳÉÇë ³Ý¹³éݳÉÇ ÏáñëïÛ³Ý ¿ Ù³ïÝíáõÙ 3 å»ïù ¿ óñ·Ù³Ý»Éª ï·»ïÁ 4 ³Ûëï»Õª µ³Ûó 5 µ³ó³Ï³ÛáÕ Ñ³ñ³µ»ñÛ³ÉÇ Ý³Ë¹ÇñÁ ¹ñí³Í ¿ ѳñ³µ»ñ³Ï³ÝÇ íñ³ª ÷Ë. Ç ÝÙ³ áñ 6 ³é ݳ˹ÇñÁ ѳÛó³Ï³ÝÇ Ñ»ï í»ñ³µ»ñáõÃÛ³Ý ÇÙ³ëïáíª Ù³ñÙݳíáñ 2

174

µ³Ý»ñÇ í»ñ³µ»ñٳٵ ÙÇÝã㨠áõñáõù Ç Ý³ ÷㻳É-¹»é áã áù Ýñ³ íñ³ ã÷ã³Í 8 Û³ÛïÝÇ ÇÙ³ó³õ-ѳÛïÝÇ ¹³ñÓ³í 9 Ûá·Çë ¨ Ç Ù³ñÙÇÝë ï»ë³Ý¿ñ-Ñá·ÇÝ»ñÇ ¨ Ù³ñÙÇÝÝ»ñÇ Ñ³Ù³ñ å³ïñ³ëïáõÙ ¿ñ 10 Û³ÝÓÇÝ Ï³ÉçÇù-ѳÝÓÝ ³éÝ¿ù 11 Ç ×ßÙ³ñïáõÃÇõÝ »ñ»õ»ÉÇ Ù»ñáó ¹Çó ûñÇݳóë-Ù»ñ »ñ¨»ÉÇ ³ëïí³ÍÝ»ñÇ ÏñáÝÇ ×ßÙ³ñïáõÃÛ³ÝÁ 12 ³é³õ»É ¨ë ½³ÝóáõóÇó-¿É ³í»ÉÇ Ïµ³ñÓñ³óݻ٠13 Ç å³ï׳éë ëÇñáÛ- ëÇñá å³ïñí³Ïáí 7


¸²ê ºðºêàôܺðÎàôºðàð¸ زδ²Ú ¢ 180. ¶ñ³µ³ñáõ٠ٳϵ³ÛÝ»ñÁ, Áëï Çñ»Ýó ³ñï³Ñ³Ûï³Í ÇÙ³ëïÇ, ÉÇÝáõÙ »Ý ãáñë ï»ë³Ïª ï»ÕÇ, ųٳݳÏÇ, Ó¨Ç, ã³÷Ç ¨ ³ëïÇ׳ÝÇ: î»ÕÇ Ù³Ïµ³ÛÝ»ñ î»ÕÇ Ù³Ïµ³ÛÝ»ñÝ »Ýª ³Û¹ñ (=³Û¹ï»Õ), ³Û¹ñ¿Ý (=³Û¹ï»Õ, ÝáõÛÝ ï»ÕÁ), ³ÛÉáõëï//Û³ÛÉáõëï (=áõñÇß ï»ÕÇó), ³ÛÉáõñ (=áõñÇß ï»Õ), ³ÛÉ áõñ»ÙÝ, ³ÛÉ áõñ»ù (=áõñÇß ï»Õ), ³Ûëñ (=³Ûëï»Õ), ³Ûëñ ³Ý¹ñ (=³Ûë áõ ³ÛÝ ÏáÕÙ), ³Ûëñ¿Ý (=³Ûëï»Õ, ÝáñÇó ³Ûëï»Õ), ³ÛïÇ//³Û¹Ç (=³Û¹ï»ÕÇó), ³Ý¹ (=³ÛÝï»Õ), ³Ý¹¿Ý (=³ÛÝï»Õ, ÝáõÛÝ ï»ÕÁ), ³Ý¹áõëï (=³ÛÝï»ÕÇó, ³ÛÝ ÏáÕÙÇó), ³Ý¹ñ (=³ÛÝï»Õ, ¹»åÇ ³ÛÝï»Õ), ³Ý¹ñ¿Ý (=ÝáõÛÝ ï»ÕÁ), ³ÝïÇ (=³ÛÝï»ÕÇó), ³é³çáõëï//Û³é³çáõëï (=³éç¨Çó), ³ëï (=³Ûëï»Õ), ³ëï³Ýûñ (=³Ûëï»Õ), ³ëï¿Ý (=³Ûëï»Õ, ³Ûëï»ÕÇó), ³ëïÇ (=³Ûëï»ÕÇó), ³ëïáõëï (=³Ûëï»ÕÇó), ³ñï³ùáõëï (=¹ñëÇó), ³ñï³ùë (=¹áõñë), Ç µ³ó (=Ñ»éáõ), µ³óáõëï//Ç µ³óáõëï (=Ñ»éíÇó), ½×³Ý³å³ñѳÛÝ (=׳ݳå³ñÑÇÝ), Ç ÙûïáÛ, Áݹ ÙûïáÛ (=ÙáïÇó, Ùáï»ñÁ), Ùûï Ç Ùûï (=Çñ³ñ Ùáï, Ùáï»ñÁ), Û³ÛëÏáÛë (=³Ûë ÏáÕÙ, ³Ûëï»Õ), Û³ÛÝÏáÛë (=³ÛÝ ÏáÕÙ, ³ÛÝï»Õ), Û»ïë (=»ï, ¹»åÇ »ï, »ï¨Çó), Û»ïáõëï (=»ï¨Çó), Ç Ý»ñùë (=Ý»ñë), áõëï¿ù (=ÙÇ ï»ÕÇó), áõñ»ù (=ÙÇ ï»Õ), Ç í»ñ, Ç í³Ûñ (=í³Ûñ, ó³Í) ¨ ³ÛÉÝ: ijٳݳÏÇ Ù³Ïµ³ÛÝ»ñ ijٳݳÏÇ Ù³Ïµ³ÛÝ»ñÝ »Ýª ³Ù³ñ³ÛÝÇ Ï³Ù ³Ù³ñ³ÝÇ (=³Ùé³ÝÁ), ³Ù Áëï ³Ù¿ (=ï³ñ»óï³ñÇ), ³Ù Û³Ù¿, ³ÙÇ ³ÙÇ (=ï³ñ»óï³ñÇ), ³Û·áõÝ (=³é³íáïÛ³Ý), Áݹ ³Û·ë ³Û·áõÝ (=³é³íáïÛ³Ý), ³Û·áõÝ ³Û·áõÝ (=³Ù»Ý ³é³íáï), ³Û·áõó//Û³Û·áõó (=³é³íáïí³ÝÇó, í³ÕÁ, ³é³íáïÛ³Ý), ³ÛÅÙ ³ÛÅÙÇÏ, ³ÛÝáõÑ»ï¨, ³ÛëáõÑ»ï¨, ³Ûëûñ, ³Ý³·³Ý (=áõß), ³Ý³·³Ý áõñ»ÙÝ, ³å³, ³é³õûïáõ//³é³õûïáõó (=³é³íáïÛ³Ý), Áݹ ³é³õûïÝ//Áݹ ³é³õûïë (=³é³íáïÛ³Ý), ³éųٳÛÝ (=ÇëÏáõÛÝ), ³é Å³Ù³Ý³Ï ÙÇ (=ÙÇ ³é ųٳݳÏ), ³ñ¹ (=³ÛÅÙ), ³ñ¹¿Ý//³ñ¹¿Ý ÇëÏ, ·³ñݳݳÛÝÇ (=·³ñݳÝÁ), ·Çß»ñ³ÛÝ//·Çß»ñÇ (=·Çß»ñÁ, ·Çß»ñáí), ¹³ñÓ»³É, ¹»é, ¹»é¨ë, »é³Ý¹ (=»ñ»Ï ã¿ ÙÛáõë ûñÁ), »ñµ, »ñµ»ÙÝ »ñµ»ÙÝ, »ñµ¿ù (=»ñµ»ÙÝ, ÙÇ ³Ý·³Ù, ÙÇ Å³Ù³Ý³Ï), »ñµ¿ù »ñµ¿ù, »ñ»Ï, Å³Ù³Ý³Ï ³é ųٳݳÏ, Áݹ ųٳݳÏë ųٳݳÏë//Áëï ųٳݳÏë ųٳݳÏë (=Å³Ù³Ý³Ï ³é ųٳݳÏ), ǵñ¨ (=»ñµ), ÇëÏáÛÝ, ϳÝ˳õ 175


(=ßáõï), ѳݳ峽//ѳݳ峽áñ¹ (=ÙÇßï, ß³ñáõݳÏ), ѳݳ峽ûñ (=³Ù»Ý ûñ), Ñ»ñáõ//Ç Ñ»ñáõÝ Ñ»ï¿ (=³ÝóÛ³É ï³ñÇ), ÓÙ»ñ³ÛÝÇ//ÓÙ»ñ³ÝÇ (=ÓÁÙé³ÝÁ), Ù»ñà Áݹ Ù»ñÃ, ÙÇõë ³Ý·³Ù, ÙÇßï, Û³ÛÝų٠(=³ÛÝ Å³Ù³Ý³Ï), Û³ñ (=ÙÇßï, ß³ñáõݳÏ), Û³ñ³Å³Ù (=ÙÇßï), Û³õÇﻳÝ, Ûáñų٠(=»ñµ), ݳË, ÝáÛÝÑ»ï³ÛÝ (=ÇëÏáõÛÝ), ÝáÛÝųٳÛÝ (=ÝáõÛÝ Å³ÙÇÝ, ÇëÏáõÛÝ), í³Õí³Õ³ÏÇ (=ßáõïáí, ÇëÏáõÛÝ), í³ÕÇõ//Ç í³ÕÇõ ³Ý¹ñ//Ç í³ÕÇõÝ//³é í³ÕÇõ (=ѳçáñ¹ ûñÁ, í³ÕÁ, ³é³íáïÛ³Ý), ï³ñ³Å³Ù (=í³Õ³Å³Ù), ó³ÝÏ Ï³Ù ó³Ý· (=ÙÇßï, ß³ñáõݳÏ, ÙÇÝ㨠í»ñç), ó³ñ¹//ó³ñ¹ ¨ë (=ÙÇÝ㨠³ÛÅÙ), ûñ Áëï ûñ¿, ûñ ù³Ý ½ûñ (=ûñ»óûñ) ¨ ³ÛÉÝ: Ò¨Ç Ù³Ïµ³ÛÝ»ñ Ò¨Ç Ù³Ïµ³ÛÝ»ñÝ »Ýª ³Ï³Ù³Û//۳ϳٳÛ, ³ÛÉ Áݹ ³ÛÉáó (=ï³ñµ»ñ Ó¨áí), ³ÝÓ³Ùµ ³ÝÓÇÝ (=ÇÝùÝ Çñ»Ý, ÇÝùÝ Çñ ÏáÕÙÇó), ³é³õ»É³å¿ë, ³éݳµ³ñ//³éݳå¿ë (=ïÕ³Ù³ñ¹áõ å»ë, ù³ç³µ³ñ), ³ñ³·, ³ñ³· ³ñ³·, ³Ñ Áݹ ³Ñ (=í³ËíË»Éáí), ³ñÙ³ï³ùÇ (=³ñÙ³ïáí, ³ñÙ³ïÇó), ³ù³óÇ (=áïùáí, ù³óáí), µ»ñ³Ý³óÇ (=µ»ñ³Ýáí), µéÝÇ, µéÝóÇ (=µéáí), ·ÉËÇí³Ûñ, ·ÉËáíÇÝ//Ç ·ÁÉËáíÇÝ, ¹Çõñ³õ ϳ٠¹Çõñ»³õ (=Ñ»ßï Ï»ñåáí), ½áõñ//Ç ½áõñ, ÇõñáíÇ//ÇõñáíÇÝ, Éé»É»³ÛÝ, ˳éÝ Ç ËáõéÝ, ËÇï ³é ËÇï, Ï³Õ Ç Ï³Õ//Ï³Õ Ç Ï³Õë//ϳÕë Ç Ï³Õë (=ϳճÉáí), Ï»ÕÍë Ç Ï»ÕÍë (=Ï»ÕÍ, ßÇÝÍáõ Ï»ñåáí), ϻݹ³ÝõáÛÝ (=áÕç-áÕç), Ï»ñåë Ï»ñåë//Ç Ï»ñåë Ï»ñåë (=½³Ý³½³Ý Ó¨»ñáí), ѳ½Çõ, ѳ½Çõ ѳ½Çõ, Ç Ñ³ñÏ¿//ѳñϳõ (=µéÝÇ Ï»ñåáí, ³Ï³Ù³), Ó»éÝ Ç Ó»éÝ (=Ó»éùáí), ×»å Ç ×»åáÛ (=ßï³å»Éáí), ۳ݷ¿ïë (=ãÇٳݳÉáí), Û³Ýå³ïñ³ëïÇó, ۳ݽ·³ëïÇó//۳ݽ·³ëïáõó (=ѳÝϳñÍ), Áݹ í³Ûñ, í³Ûñ³å³ñ (= ǽáõñ ï»ÕÁ), í³ñÏå³ñ³½Ç (=í³ÛñÇí»ñá), ï³ñ³å³ñïáõó//Ç ï³ñ³å³ñïáõó (=ǽáõñ ï»ÕÁ, ǽáõñ), ÷áÛÃ Ç ÷áõÃáÛ (=ßï³å»Éáí) ¨ ³ÛÉÝ: â³÷Ç ¨ ³ëïÇ׳ÝÇ Ù³Ïµ³ÛÝ»ñ â³÷Ç ¨ ³ëïÇ׳ÝÇ Ù³Ïµ³ÛÝ»ñÝ »Ýª ³é³õ»É, µ³½áõÙ ³Ý·³Ù, ·³Ù ù³Ý ½·³Ù (=ùÇã-ùÇã), ·³Ùáõ ·³Ùáõ (=ß³ï ³Ý·³Ù), »ñÏÇóë (=»ñÏáõ ³Ý·³Ù), »ñÇóë (=»ñ»ù ³Ý·³Ù), ϳñÇ, ÏñÏÇÝ, ÏñÏݳÏÇ, ѳ½ ù³Ý ½Ñ³½ (=ùÇã-ùÇã), ѳë³ñ³Ï ³é ѳë³ñ³Ï (=ѳí³ë³ñ ã³÷áí), ÑÝ·Çóë, ۳׳Ë, ÛáÉáí³ÏÇ//ÛáÉáí ³Ý·³Ù (=ß³ï ³Ý·³Ù), ÛáÛÅ, ß³ï, ë³ëïÇÏ, Ç ëå³é, ëï¿å, ëï¿å ëï¿å, í»ñëïÇÝ//Ç í»ñëïÇÝ ¨ ³ÛÉÝ: ¢ 181. Î³Ý Ù³Ïµ³ÛÝ»ñ, áñáÝù Ñ³×³Ë ·áñͳÍíáõÙ »Ý Ù»ÏÇó ³í»ÉÇ Ù³Ïµ³Û³Ï³Ý Ý߳ݳÏáõÃÛ³Ùµ. ³Ûëå»ë, ûñÇݳϪ ³Ý¹ ٳϵ³ÛÁ ·áñͳÍíáõÙ ¿ ¨° ï»ÕÇ, ¨° ųٳݳÏÇ ÇÙ³ëïáíª ÞÇÝ¿ ³Ý¹ (=³ÛÝï»Õ) ïáõÝ µÝ³Ïáõû³Ý (Êáñ., 1-ÇÝ, Ä): ø³Ý½Ç ³Ý¹ (=³ÛÝ Å³Ù³Ý³Ï) ÙáÉ»·Ý»³É ³Ûñ Çõñ³ù³ÝãÇõñ... 176


ç³Ý³ÛÇÝ ïÇñ»É Ç í»ñ³Û ÙÇÙ»³Ýó (Êáñ., 1-ÇÝ, Ä): î³ñµ»ñ ٳϵ³Û³Ï³Ý ÇÙ³ëïáí »Ý ·áñͳÍíáõ٠ݳ¨ Ñ»ï¨Û³É ٳϵ³ÛÝ»ñÁ. ³Ý¹¿Ý (1. ³ÛÝï»Õ, 2. ³ÛÝ Å³Ù³Ý³Ï), ³Ý¹ñ¿Ý (1. ³ÛÝï»Õ, ÝáõÛÝ ï»ÕÁ, 2. ÝáñÇó), ³ëï (1. ³Ûëï»Õ, 2. ³Ûë ųٳݳÏ), ³ëï¿Ý (1. ³Ûëï»Õ, ³Ûëï»ÕÇó, 2. ³Ûë ųٳݳÏÇó, ³ÛÅÙí³ÝÇó), ³Ý¹áõëï (1. ³ÛÝï»ÕÇó, 2. ³ÛÝ Å³Ù³Ý³ÏÇó) ¨ ³ÛÉÝ: ¢ 182. ¶ñ³µ³ñáõÙ ß³ï ٳϵ³ÛÝ»ñ ϳ½ÙíáõÙ »Ý ï³ñµ»ñ ËáëùÇ Ù³ë»ñÇó ٳϵ³Û³Ï»ñï ³Í³ÝóÝ»ñáíª µ³ñ, å¿ë, ûñ¿Ý, ³ÏÇ, ³Ý³ÏÇ, áÛÝ, ³ÛÝ, Ç, óÇ(³óÇ), Çóë, »ù(¿ù), ³ùÇ. ûñÇݳϪ ù³ç³µ³ñ, ³éÇõͳµ³ñ, ë³ëïϳå¿ë, ·»Õ»óϳå¿ë, ³½³ïûñ¿Ý, í³Õí³Õ³ÏÇ, ÷áõóݳÏÇ, ÙdzѳÕáÛÝ (=Ùdzݷ³ÙÇó, ÙdzųٳݳÏ), ³éųٳÛÝ, µéÝÇ, µ»ñ³Ý³óÇ, µ³½ÙÇóë, »ñµ»ù (»ñµ¿ù), ³ñÙ³ï³ùÇ ¨ ³ÛÉÝ: ì³ñÅáõÃÛáõÝ 149. ³ñ·Ù³Ý»É, ¹áõñë ·ñ»É ï»ÕÇ Ù³Ïµ³ÛÝ»ñÁª ¹ÇÙ³óÁ Ýß»Éáí ³ß˳ñѳµ³ñ óñ·Ù³ÝáõÃÛáõÝÁ: ø³Ýǯ í³ñÓϳÝù Çó»Ý Ç ï³Ý Ñûñ ÇÙáÛ Ñ³ó³ÉÇóù, ¨ »ë ³ëï ëáí³Ù³Ñ ÏáñÝãÇÙ: ÚáïÝ Ï³ó ³Û¹Ç, ÃáÕ »ë ³Û¹ñ µ³½Ù»ó³Ûó: ì³ëÝ áñáÛ ³ñÅ³Ý ¿ Ù»½ ³ëï³Ýûñ Ù»Í ·áñÍ Ï³ï³ñ»É: ºõ ù³ñß»³É Ç µ³ó ÁÝÏ»óÇÝ ½Ù³ñÙÇÝë Ýáó³: ØÇ° ³ÛÉ áõñ»ù »ñÃÇó»ë ù³Õ»É ѳëÏ: ºÉ³Ý¿ÇÝ Ç í»ñ, ¨ ÏáñͳݿÇÝ ½å³ñÇëå Ýáñ³: Ú³ñáõó»³É ó·³õáñÝ »É ³ñï³ùë: î»ë»³É ½Ý³ Ç µ³óáõëïª áã ͳݻ³Ý: ²Ý¹ ¿ñ ï»ë³Ý»É ½µ»ÏáõÙÝ Ýǽ³Ï³óÝ ¨ ½Ëáñï³ÏáõÙÝ ³Õ»Õ³Ýó: â»É³Ý»Ù, ù³Ý½Ç ³ëï¿Ý Ù»é³ÝÇÙ: ÂáÕ»³É ¿ñ ½áÙ³Ýë Ç Ý³Ë³ñ³ñ³óÝ ³Ý¹¿Ý Û³ß˳ñÑÇÝ Ð³Ûáó: ²ÝÃÇõ µ³½ÙáõÃÇõÝ Ù³ñ¹Ï³Ý Ç Ý»ñùë µÝ³Ï»óáõó³Ý¿: ì³ñÅáõÃÛáõÝ 150. ³ñ·Ù³Ý»É ·ñ³µ³ñª Áݹ·Íí³Í µ³é»ñÁ ÷á˳ñÇÝ»Éáí ѳٳå³ï³ëË³Ý ï»ÕÇ Ù³Ïµ³ÛÝ»ñáí (³ñï³ùáõëï, Ç Ý»ñùë, ³Ý¹ñ, ³ëï, Û³ÛëÏáÛë, ³ÝïÇ, Ç Ñ»éáõëï, (Û)³ÛÉáõëï, Ç µ³ó, ³ëïÇ, Ç í³Ûñ, ³ÛïÇ, ³ÛÉ áõñ»ù, ³ñï³ùë): Êáñï³ÏáõÙ ¿ÇÝ ¹éÝ»ñÁ ¨ ¹ñëÇó Ý»ñë ÙïÝáõÙ: ²Ù»Ý ÏáÕÙ»ñÇó ѳí³ùí»óÇÝ ³ÛÝï»Õ: ²Ûëï»Õ å»ïù ¿ ßÇÝ»É ³ñùáõÝÇ ³å³ñ³ÝùÁ: ²ÛÝï»ÕÇó »Ï³Ý ·»ïÇ ³Ûë ÏáÕÙÁ: лéíÇó ï»ë³Ý Ýñ³Ý ¨ ׳ݳã»óÇÝ: àõñÇß ï»Õ»ñÇó µ»ñáõÙ ¿ÇÝ ÙûñùÝ»ñ (ѳٵ³µë) ¨ áõïáõÙ: лéá°õ ϳó»ù Ù»½³ÝÇó: ²Ûëï»ÕÇó ÁÝϳí ó³Í: ²Û¹ï»ÕÇó ÇçÇ°ñ ¨ áõñÇß ï»Õ ·Ý³: Üñ³Ýó ¹áõñë ѳݻó»°ù ï³ÝÇó: Ðñ³Ù³Ý ïí»ó Ýñ³Ý Ý»ñë ϳÝã»É: ì³ñÅáõÃÛáõÝ 151. ³ñ·Ù³Ý»É, ¹áõñë ·ñ»É ųٳݳÏÇ Ù³Ïµ³ÛÝ»ñÁª ¹ÇÙ³óÁ Ýß»Éáí ³ß˳ñѳµ³ñ óñ·Ù³ÝáõÃÛáõÝÁ: àã ϳñÇ í³Õ ³éÝÇó¿ ¨ áã ÛáÛÅ ³Ý³·³Ý: ¸³ñÓ³õ ³Ý¹ñ¿Ý Ç ù³Õ³ùÝ Çõñ 177


îǽµáÝ: Úáñų٠۳ç áïÝë Û»ÝáõÇ, ½³ç É»³éÝ Áݹ ·»ïÇÝ ï³Ý¿Ç. ÛáñÅ³Ù Ç Ó³Ë áïÝÝ Û»ÝáõÇ, ½Ó³Ë É»³éÝ Áݹ ·»ïÇÝ ï³Ý¿Ç: Àݹ ³é³õûïë ³é³õûïë µ³Ý³ÛÇÝ ½¹ñáõÝë ï³×³ñÇÝ: ì³ÕÇõÝ å³ï³ë˳ÝÇ ³ñ³ëóáõù ù»½: ÆëÏ Ç í³ÕÇõ ³Ý¹ñ Ù³ïáõó»³É ³éÝáÛñ Ññ³Ù³Ý ¹³Ñ׳å»ïÝ í³ëÝ ëñµáÛÝ ¶³Ûdzݻ³Û ëå³ÝÙ³Ý: Êáñ߳ϳѳñ ÉÇÝÇ ³Ù³ñ³ÛÝÇ áñ¹Ç ³Ýûñ¿Ý: ºñµ»ÙÝ ëáÛÝ ÚáÑ³Ý ³Ýó³Ý¿ñ ³é ³Û·»ûù áõñáõÙÝ. ¨ ¿ñ Å³Ù³Ý³Ï ½³Û·ÇëÝ Û³ï»ÉáÛ: γ٠½»ñÏÇñª áñ ѳݳ峽 µñ»Ùù, ¨ ó³ÝÏ ÏáË»Ùù ¨ ½³Õµ ½Ù»ñ ¨ ½³Ý³ëÝáó Ù»ñáó Ç Ý³ Ñ»ÕáõÙù: ºõ »ñµ¿ù »ñµ¿ù ˳õ³ñ»óáõó³Ý¿: ºõ ³Ý¹¿Ý ó·³õáñÝ Ç Ý»ñùë Ïáã»ó»³É ½¹åñ³å»ïëÝ, Ññ³Ù³Û¿ñ ·ñ»É Ññáí³ñï³Ï: ì³Õí³Õ³ÏÇ Ñ³Ý¿ù ½å³ïÙáõ׳ÝÝ ³é³çÇÝ ¨ ³·áõó¿ù ÝÙ³: ºõ ½Ï³ñ·»³É éá×ÇÏ Ýáó³ Û³ñùáõÝáõëïª ³Ù Û³Ù¿ Ãáß³Ï ³éÝ¿ÇÝ ¨ ï³ÛÇÝ ï³Ý»É Ýáó³ Ç ÙËÇóñáõÃÇõÝ: ì³ñÅáõÃÛáõÝ 152. ³ñ·Ù³Ý»É ·ñ³µ³ñª Áݹ·Íí³Í µ³é»ñÁ ÷á˳ñÇÝ»Éáí ѳٳå³ï³ëË³Ý Å³Ù³Ý³ÏÇ Ù³Ïµ³ÛÝ»ñáí (ǵñ¨, ³Ù³ñ³ÝÇ (³Ù³ñ³ÛÝÇ), Û³ÛÝųÙ, í³ÕÇõÝ, ³Û·áõÝ ³Û·áõÝ, Áݹ ³é³õûïÝ, Áݹ »ñ»Ïë, ³éųٳÛÝ, ѳݳ峽, í³Ûñ ÙÇ, ûñ ù³Ý ½ûñ):

ºñµ Ùï³Ý ïáõÝ, ï»ë³Ý Ññ³íÇñí³ÍÝ»ñÇÝ: ²Ùé³ÝÁ å³ïñ³ëïáõÙ ¿ Çñ Ï»ñÁ (½Ï»ñ³Ïáõñ): ²ÛÝ Å³Ù³Ý³Ï Ð»ñáí¹»ëÁ ·³ÕïÝÇ (·³Õï) ϳÝã»ó Ùá·»ñÇÝ: êáíáñ ¿ÇÝ »ñÏñå³·»É ³ñ¨ÇÝ ³Ù»Ý ³é³íáï: Æñ Ùáï ÏϳÝãÇ ù»½ í³ÕÁ ³Ûë ųÙÇÝ: ²é³íáïÛ³Ý ¹»Ù ͳÕÏáõÙ ¿, ÇëÏ(¨) »ñ»ÏáÛ³Ý Ã³é³ÙáõÙ: ºñµ µáõëÝ»ó, ÇëÏáõÛÝ ãáñ³ó³í ï³åÇó: Þ³ñáõÝ³Ï É³ÉÇë ¿ñ ¨ ã¿ñ ÙËÇóñíáõÙ: Øݳ ¹áõ ³Ûëï»Õ ÙÇ ÷áùñ, ÙÇÝ㨠Ùïݻ٠ѳñóÝ»Ù: úñ»óûñ ³×áõÙ ¿ñ ¨ ٻͳÝáõÙ: ì³ñÅáõÃÛáõÝ 153. ³ñ·Ù³Ý»É, ¹áõñë ·ñ»É ³é³ÝÓÇÝ ëÛáõݳÏÝ»ñáõÙ Ó¨Ç, ã³÷Ç ¨ ³ëïÇ׳ÝÇ Ù³Ïµ³ÛÝ»ñÁª ¹ÇÙ³óÁ Ýß»Éáí ³ß˳ñѳµ³ñ óñ·Ù³ÝáõÃÛáõÝÁ: ºõ Ëݳۻ³° Û³ÝÓÝ ùá, ÙÇ° Ñ»ÕáõÉ ½³ñÇõÝ »Õµûñ ùá ѳñ³½³ïǪ ëå³Ý³Ý»É ½³ñ¹³ñÝ Ç ï³ñ³å³ñïáõó Û³ÝËݳÛ: ¼Ç Ûáñų٠½ï³é³å³Ý³ó µáõÝÇÏÝ Ï³ÙÇóÇ ßÇÝ»É, µ»ñ³Ý³óÇ ù³Õ¿ ï³ÝÇ ßÇÕë: ø³ÝDZóë ³Ý·³Ù ïáõ»³É ¿ ù»½ Ëñ³ï ¨ å³ïáõ¿ñ: ²ÛÉ ¨ íÇß³åù, ³ë»Ý, ¨ Ýѳݷù Ï»ÕÍë Ç Ï»ÕÍë ÉÇÝÇÝ: ÊáÛë »ï Û»ñ»ë³ó Ýáñ³ ¸³õÇà »ñÏÇóë: ¼Ç ¨ Ó»½ ¹ñáõÝù ÷³Ï»ëóÇÝ, ¨ ÙÇ° Ù»ñӻݳÛù Ç ë»Õ³Ý ÇÙ í³Ûñ³å³ñ: ºõ ÝáÛÝÑ»ï³ÛÝ ÷áÛà Áݹ ÷áÛà ³½¹ ³éÝ¿ öÇÉÇååáëÇ Ï³ë»ñ ÑéáíÙ³Û»óõáó, û·Ý³Ï³ÝáõÃÇõÝ Ç Ýٳݿ Ëݹñ»Éáí: àñã³÷ Ù»ñӻݳÛ, ³ÛÝã³÷ ³é ë³Ï³õ ë³Ï³õ ³×¿ Ç Ý³ ÉáÛëÝ: ºÃ¿ ÃáÕó»ë ½Ý³ª Éùó¿ ½ù»½ Ç ëå³é: ²Ùë ï³ëÝ ëï¿å ëï¿å ½³Ûë ûñÇÝ³Ï ³õ³ñ ³é»³É ½³Ù»Ý³ÛÝ »ñÏÇñÝ Û³å³Ï³ÝáõÃÇõÝ ¹³ñÓáõó³Ý¿ñ: ºõ ϳݷݻó³Ý ϳóÇÝ Ç í»ñ³Û áïÇó Çõñ»³Ýó, ÅáÕáíáõñ¹ µ³½áõÙ ÛáÛÅ ÛáÛÅ: Ú³ÛÝÙ Ñ»ï¿, ÿ ϳٳõ ϳٳõª ¨ ÿ áã 178


ϳٳõ, Û³ñ»³õ ó·³õáñÝ Ð³Ûáó ²ñß³Ï... ãá·³õ ۳ݹÇÙ³Ý »Õ¨ ó·³õáñÇÝ ä³ñëÇó Þ³åÑáÛ: ä»Õ»³É »ñÏáõë Ëáñë ÛáÛÅ ù³ç³Ëáñë ¨ ë³ëïϳå¿ë ɳÛÝë: ¼ûñÝ ¹³ñ³Ý³Ï³É Û³Ýå³ïñ³ëïÇó Û³ÝϳñÍûñ¿Ý Û³ÛɳϳñÍáõó ½Ýáë³ Û³ÝϳñÍáõëï ÛÇõñ³ù³ÝãÇõñ µ³½Ù³Ï³ÝÇ Ç í»ñ³Û ѳ뻳Éù ÁÙµéÝ¿ÇÝ: ì³ñÅáõÃÛáõÝ 154. ³ñ·Ù³Ý»É ·ñ³µ³ñª Áݹ·Íí³Í µ³é»Á ÷á˳ñÇÝ»Éáí ѳٳå³ï³ëË³Ý Ó¨Ç ¨ ã³÷Ç áõ ³ëïÇ׳ÝÇ Ù³Ïµ³ÛÝ»ñáí (۳ݽ·³ëïë, ϻݹ³ÝõáÛÝ, ×»åáí, ë³Ï³õ, ÛáÉáí, µ³½áõÙ ³Ý·³Ù//ÛáÉáí ³Ý·³Ù, ï³ñ³å³ñïáõó, »ñÇóë, ³é³ï³µ³ñ, ۳׳Ë, ÛáÛÅ, ³ñÙ³ï³ùÇ, ³é³õ»É):

гÝϳñͳÏÇ ÏѳëÝÇ Ù³Ñí³Ý ûñÁ: Üñ³Ý ·ó»óÇÝ Ïñ³ÏÇ Ù»ç (Ç Ñáõñ) ¨ áÕç-áÕç ³Ûñ»óÇÝ: Ðñ³Ù³ÛáõÙ ¿ñ ßï³å áõÕ³ñÏ»É ¹»ëå³ÝÝ»ñ гÛáó »ñÏÇñÁ: àõëáõó³ÝáõÙ ¿ñ Ýñ³Ýó ùÇã Ëáë»É ¨ ß³ï ÇٳݳÉ: Þ³ï ³Ý·³Ù ï»ëÝáõÙ »ù, µ³Ûó ã»ù ½·áõß³ÝáõÙ: ÆÝãá±õ ǽáõñ ·ñ·é»óÇñ ùá »Õµ³ÛñÝ»ñÇÝ: ºñ»ù ³Ý·³Ù ѳñóñ»ó Ýñ³Ý: ÞÝáñÑÇñ Ù»½ ùá å³ñ·¨Ý»ñÁ ³é³ï³µ³ñ: Ð³×³Ë Ï³ÝãáõÙ ¿ñ Ýñ³Ý Çñ Ùáï ¨ ËÇëï ѳݹÇÙ³ÝáõÙ: ̳éÁ ³ñÙ³ïÝ»ñáí åáÏ»ó ѳݻó: سñïÁ ³í»ÉÇ ¿ñ ë³ëïϳÝáõÙ: ì²êÜ ì²ð¸²Ü²Ú ºô вÚàò ä²îºð²¼ØÆÜ (гïáõ³Í) 1

2

ÆëÏ ³ñÇÝ ì³ñ¹³Ý Û³é³ç Ùïáõó»³É ¨ ½³õ³·³ÝÇÝ Ñ³ñó³Ý¿ñ , ¨ Ùdzµ³Ý ³Ù»Ý»óáõÝ Ëñ³ïáõ ½½ûñ³·ÉáõËëÝ Ï³ñ·¿ñ. ¼·áõÝ¹Ý ³é³çÇÝ ï³Ûñ Ç Ó»éÝ Çß˳ÝÇÝ ²ñÍñáõÝ»³ó, ¨ Ýǽ³Ï³ÏÇó 3 ÝÙ³ ½Ù»Í Çß˳ÝÝ Øáϳó. ¨ ½³ÛÉÝ ³Ù»Ý³ÛÝ Ý³Ë³ñ³ñ»³Ý ѳÙѳñ½ë »ñÏáóáõÝó, ¨ ½³Ù»Ý³ÛÝ µ³½ÙáõÃÇõÝ ·Ý¹ÇÝ Ã¨ë ³ëïÇ ¨ ³ÝïÇ Ï³½Ù¿ñ Ýáó³: ºõ ½·áõÝ¹Ý »ñÏñáñ¹ ï³Ûñ Ç Ó»éÝ Êáñ»Ý³Û ÊáñËáéáõÝõáÛ, ¨ Ýǽ³Ï³ÏÇó ÝÙ³ ½ÀÝͳÛÇÝÝ ¨ ½Ü»ñë»Ñ ø³çµ»ñáõÝÇ: ºõ ½·áõÝ¹Ý »ññáñ¹ Ù³ïáõó³Ý¿ñ Ç Ó»éÝ Â³ÃÉáÛ ì³Ý³Ý¹³óõáÛ, ¨ Ýǽ³Ï³ÏÇó ÝÙ³ Ññ³Ù³Û¿ñ ½î³×³ï ¶ÝÃáõÝÇ, ¨ ½µ³½áõÙë Ç ù³ç ³ñ³Ýó ³ëïÇ ¨ ³ÝïÇ Ç Ã¨ë Ýáó³: Ú³ÝÓÝ Çõñ ³éÝáÛñ ½·áõÝ¹Ý ãáññáñ¹, ¨ Ýǽ³Ï³ÏÇó Çõñ ½ù³çÝ ²ñß³õÇñ ¨ ½Ñ³ñ³½³ï »Õµ³ÛñÝ Çõñ ½Ð³Ù³½³ë廳Ý: 4 γñ·¿ñ ¨ ϳ½Ù¿ñ ½×³Ï³ïÝ Ûáñ¹áñ»Éáí Áݹ ³Ù»Ý³ÛÝ »ñ»ëë ¹³ßïÇÝ 5 ¹¿Ù ۳ݹÇÙ³Ý ²ñ»³ó ·Ý¹ÇÝ, ³é ³÷Ý îÕÙáõï ·»ïáÛÝ: ºõ ǵñ¨ ³Ûë ³Ûëå¿ë å³ïñ³ëï»ó³Ý, »ñÏáù»³Ý ÏáÕÙ³ÝùÝ ÉÇ ëñïÙïáõû³Ùµ ¨ ٻͳõ µ³ñÏáõû³Ùµ ½³Ûñ³Ý³ÛÇÝ, ¨ ·³½³Ý³ó»³É ½ûñáõû³Ùµ ÛÇ6 ñ»³ñë Û³ñӳϿÇÝ ¨ ³ÙµáË ³Õ³Õ³ÏÇÝ »ñÏáóáõÝó ÏáÕÙ³Ýóª ǵñ¨ Ç Ù¿ç 179


7

³Ùåáó ß÷áûÉáóª ׳ÛÃÙáõÝë ·áñÍ¿ñ , ¨ ÑÝãáõÙÝ Ó³ÛÝÇó ½ù³ñ³ÝÓ³õë É»ñ³ÝóÝ ß³ñÅ¿ñ: Æ µ³½Ùáõûݿ ë³Õ³õ³ñïÇóÝ ¨ Ç ÷³ÛÉÇõÝ å³ï»Ý³½¿Ý í³é»ÉáóÝ Çµñ¨ ÝßáÛÉù ׳鳷³ÛÃÇó ³ñ»·³Ï³Ý ѳï³Ý¿ÇÝ: ܳ ¨ Ç µ³½áõÙ ßáÕ³É ëáõë»ñ³óÝ ¨ Ç ×û×»É µ³½Ù³ËáõéÝ Ýǽ³Ï³óÝ Çµñ¨ Û»ñÏÝáõëï ³Ñ³·ÇÝ 8 9 Ññ³Ó·áõÃÇõÝù »é³ÛÇÝ : ø³Ý½Ç á±í ÇëÏ ¿ µ³õ³Ï³Ý ³ë»É ½Ù»Í³Ù»Í ï³·Ý³å ³Ñ³õáñ Ó³ÛÝÇóÝ, áñå¿ë Ïá÷ÇõÝù í³Ñ³Ý³õáñ³óÝ ¨ ׳ÛÃÙáõÝù ɳñÇó ³Õ»Õ³ÝóÝ ½Éë»ÉÇë ³Ù»Ý»óáõÝ ³é ѳë³ñ³Ï Ëɳóáõó³Ý¿ÇÝ: 10 11 ²Ý¹ ¿É ï»ë³Ý»É ßï³å Ù»ÍÇ ï³·Ý³åÇÝ ¨ ½³Õ¿ïë ³Ýµ³õ ï³ñ³Ïáõë³Ý³óÝ »ñÏáóáõÝó ÏáÕÙ³Ýóݪ ³é Ç Û³Ý¹áõ·Ý Û³ñÓ³ÏÙ³Ý¿Ý ½ÙÇÙ»³Ýë µ³Ë»Éáí. ù³Ý½Ç óÝÓñ³ÙÇïùÝ ÛÇÙ³ñ¿ÇÝ ¨ í³ï³ëÇñïùÝ Éù³Ý¿ÇÝ. ù³çùÝ Ëǽ³Ë¿ÇÝ ¨ ݳѳï³ÏùÝ ·áã¿ÇÝ: ºõ ËáõÙµ ³ñ³ñ»³É ³Ù»Ý³ÛÝ µ³½Ùáõû³Ýݪ ½·»ïÝ Ç Ù¿ç ÷³Ï¿ÇÝ, ¨ ½³Ý·Çï»³É ·áõÝ¹Ý ä³ñëÇó Ç ¹Åáõ³ñáõû12 Ý¿ ·»ïáÛݪ ½ï»Õ»³õÝ ½»é³É ëÏë³Ý : ÆëÏ ·áõÝ¹Ý Ð³Ûáó Ñ³ë»³É ³Ýó³12 13 Ý¿ÇÝ , ÓÇ Ç í»ñ³Û ³é»³É Û³ñӳϿÇÝ Ù»Í³õ ½ûñáõû³Ùµ. ë³ëïϳå¿ë µ³Ë»³Éù Áݹ ÙÇÙ»³Ýë, Û»ñÏáóáõÝó ÏáÕÙ³Ýó µ³½áõÙ íÇñ³õáñù Û»ñÏÇñ ³ÝÏ»³É ¹Ç³Ã³õ³É ˳ճÛÇÝ: Ú³ÛÝÙ Ù»Í ï³·Ý³åÇ Ç í»ñ ѳۻó³õ ù³çÝ ì³ñ¹³Ý, ¨ ï»ë³Ý¿ñ ½ÁÝïÇñ ÁÝïÇñ ù³ç ݳѳï³Ï³ó ä³ñëÇó ½ûñáõÝ, ½Ç ½Ó³Ë³ÏáÕÙÝ ß³ñÅ»14 óÇÝ ½Ð³Ûáó ·Ý¹ÇÝ. ٻͳõ áõÅáí Û³ñӳϿñ Ç ï»ÕÇÝ, ¨ ½³ç Ã¨Ý ä³ñëÇó 15 ·Ý¹ÇÝ µ»Ï»³Éª ³ñϳݿñ ½·³½³ÝûùÝ , ¨ ßñç³Ý ³é»³É Ïáïáñ¿ñ ÙÇÝã¨ Ç 16 ÝáÛÝ ï»ÕÇ: ºõ ³ÛÝå¿ë ßï³å ﳷݳåÇ Ç í»ñ³Û ѳëáõó³Ý¿ñ, ÙÇÝ㨠·áõÝ¹Ý Ø³ï»³Ý ù³Ï»³É µ³Å³Ý»ó³Ý Ç Ù»Í³Ùáõñ å³ïñ³ëïáõûݿÝ, ¹»é 17 ¨ë ù³ç ù³ç Ç ÷³Ëáõëï ¹³éݳÛÇÝ : 18 ²å³ ¹¿ï³ÏÝ Ç í»ñ ³Ùµ³éݳÛñ ØáõßÏ³Ý ÜÇë³É³õáõñï, ù³Ï»³É ½áÙ³Ýë ï»ë³Ý¿ñ Ç ·Ý¹¿Ý гÛáó, ¨ ½ÏÝÇ Ùݳó»³É Ç ÑáíÇïë É»ñ³ÝóÝ: ì³ëÝ áñáÛ ½³Õ³Õ³Ï µ³ñÓ»³Éª ù³ç³É»ñ¿ñ ßáõñç ½Çõñ»³õ ½½ûñë ²ñ»³ó, áñù ½ï»ÕÇ ³é»³É ϳÛÇÝ Áݹ¹¿Ù ·Ý¹ÇÝ ì³ñ¹³Ý³Û: ºõ ³Ý¹¿Ý Ç ï»ÕõáçÝ »ñÏáùÇÝ ÏáÕÙ³ÝùÝ ½å³ñïáõÃÇõÝ Ëáëïáí³Ý¿ÇÝ, ¨ ³é ÛáÛŠóÝÓñ ³ÝÏ»³É ¹Ç³19 ϳÝóÝ Çµñ¨ ½ù³ñ³ÏáÛïë ¹»ñµÏ³ó »ñ¨¿ÇÝ : ¼³ÛÝ Çµñ¨ »ï»ë ØáõßÏ³Ý ÜÇë³É³õáõñï, ÙݳÛñ ·³½³Ý³óÝ ²ñï³ßñÇ, áñ Ç í»ñ³Û Ýáó³ Ýëï¿ñ Ç µ³ñÓñ ¹Çï³ÝáóÇÝ Çµñ¨ Û³Ùáõñ ù³Õ³ùÇ. ¨ Ç Ó³ÛÝ Ù»Í ·³É³ñ³÷áÕáóÝ ½Çõñ ·áõݹëÝ ëïÇå¿ñ, ¨ Û³é³ç³Ù³ñïÇÏ ½ûñûùÝ ½Ý³ Ç Ù¿ç ÷³Ï¿ñ: ÆëÏ ÏáñáíÇÝ ì³ñ¹³Ý Çõñáíù ù³ç Ýǽ³Ï³ÏóûùÝ áã ë³Ï³õ ݳË×Çñë Ç ï»ÕõáçÝ ·áñÍ»³ó, ÛáñáõÙ ï»Õõáç ¨ ÇÝùÝ ÇëÏ ³ñųÝÇ »Õ¨ ³éÝáõÉ ½Ï³ï³ñ»³É ݳѳï³ÏáõÃÇõÝÝ: 180


ºõ Û»ñϳñ»É ·áñÍáÛ å³ï»ñ³½ÙÇݪ ûñÝ ï³ñ³Å³Ù¿ñ, ¨ Ùûï ³é »ñ»Ïë 20 ϳñ׳ï¿ñ . µ³½Ù³ó ûñ³Ñ³ëù Ù³Ñáõ ѳë³Ý¿ÇÝ, ٳݳõ³Ý¹ Ç Ã³ÝÓñáõûݿ ³ÝÏ»³É ¹Ç³Ï³Ýó Ùûï ³é Ùûï Ëï³ó»³É ǵñ¨ ½÷³Ûï³Ñ³ñë Ù³Ûñ³õáñ³ó: ²Ý¹ ¿ñ ï»ë³Ý»É ½µ»ÏáõÙÝ Ýǽ³Ï³óÝ ¨ ½Ëáñï³ÏáõÙÝ ³Õ»Õ³Ýó. í³ëÝ 21 ³ÛÝáñÇÏ ¨ áã ϳñ¿ÇÝ Ï³É ×ßÙ³ñïÇõ Ç í»ñ³Û ëáõñµ Ù³ñÙÝáÛ »ñ³Ý»É»³óÝ . 22 ¨ ë³ëïÇÏ Ëáõ׳å ﳷݳåÇ ¿ñ ÏáÕÙ³ÝóÝ »ñÏáóáõÝó ³ÝÏ»Éáó: ºõ áñù Ùݳó»³ÉùÝ ¿Çݪ í³ïÝ»³Éù ¨ óñáõ»³Éù ÉÇÝ¿ÇÝ Ç É»éݳ¹³ßïë ³Ùáõñ ÓáñáóÝ. 23 ¨ Ûáñų٠å³ï³Ñ¿ÇÝ ÙÇÙ»³Ýóª ¹³ñÓ»³É ÙÇõë³Ý·³Ù ½ÙÇÙ»³Ýë ë³ï³24 Ï¿ÇÝ: ºõ ÙÇÝã¨ Ç Ùáõïë ³ñ»·³Ï³ÝÝ ³Ý¹³¹³ñ ÉÇÝ¿ñ ·áñÍ ¹³éÝáõû³ÝÝ : ºõ ù³Ý½Ç ·³ñݳݳÛÇÝ ¿ñ ųٳݳÏÝ, ͳÕϳÉÇó ¹³ßïùÝ ¹³éݳÛÇÝ Ûáñ¹³Ñáë³Ýë ³ñ»³Ýó µ³½Ù³ó: سݳõ³Ý¹ Ûáñų٠ï»ë³Ý¿ñ áù ½µ³½Ù³ÏáÛï ¹Ç³Ï³ÝóÝ ³ÝÏ»Éáó. ëÇñïÝ µ»Ï³Ý¿ñ ¨ ³ÕÇùÝ ·³É³ñ¿Çݪ Éë»É ½ÙéÝãÇõÝ Ëáó»ÉáóÝ ¨ ½ÙéÝãÇõÝë µ»Ï»ÉáóÝ, ½Ã³õ³É·Éáñ Ë³Õ³É ëáÕ³É íÇñ³õáñ³óÝ, ½÷³Ëáõëï í³ï³óÝ, ½Ã³ùáõëï Éù»ÉáóÝ, ½ëñï³Ã³÷áõÙÝ ½³Ý³ñÇ ³ñ³ÝóÝ, ½×ãÇõÝ Ï³Ý³ó»³óÝ, ½áÕµë ëÇñ»É»³óÝ, ½³ß˳ñáõÙÝ Ù»ñÓ³õáñ³óÝ, ½í³Û ¨ ½³õ³Õ µ³ñ»Ï³Ù³óÝ: ø³Ý½Ç á㠻ÿ ÏáÕÙ ¿ñª áñ Û³Õû³ó, ¨ ÏáÕÙ ¿ñª áñ å³ñï»ó³õ, ³ÛÉ ù³çù Áݹ ù³çë »É»³Éª »ñÏáùÇÝ ÏáÕÙ³ÝùÝ Ç å³ñïáõÃÇõÝ Ù³ïÝ»ó³Ý: ´³Ûó ù³Ý½Ç ³ÝÏ»³É ¿ñ ½ûñ³í³ñÝ Ð³Ûáó Ç Ù»Í å³ï»ñ³½ÙÇÝ, áã áù ·áÛñ ³ÛÝáõÑ»ï¨ Ç Ù¿ç ·É˳õáñ, Ûáñ Û»ó»³É ÅáÕáí¿ÇÝ ·áõݹù Ùݳó»ÉáóÝ: ¿å¿ï ¨ µ³½áõÙ ³ÛÝ ¿ñ áñ ³åñ»ó³Ýª ù³Ý ÿ áñ Ù»é³ÝÝ, ë³Ï³ÛÝ ó³Ý»³É óñáõ»ó³Ý, ¨ Ñ³ë»³É ³ÝϳݿÇÝ Ç ï»ÕÇë ï»ÕÇë Û³Ùáõñë ³ß˳ñÑÇÝ, ¨ µéݳݳÛÇÝ Ç í»ñ³Û µ³½áõÙ ·³õ³é³ó ¨ µ»ñ¹Çó, ½áñ ¨ áã ³éÝáõÉ ÇëÏ áù ϳñ¿ñ: (ºÕÇß¿, ¿ç 116-119) 1

13

2

14

³õ³·³ÝÇ-³í³·Ý»ñ, ٻͳٻÍÝ»ñ ³Ûë ¨ ѳçáñ¹ µ³Û»ñÇó ß³ï»ñÁ ·áñͳÍí³Í »Ý ³ÝóÛ³É Ï³ï³ñÛ³ÉÇ ÇÙ³ëïáí 3 ݳ˳ñ³ñ»³Ý-ݳ˳ñ³ñÝ»ñ 4 Ûáñ¹áñ»Éáí Áݹ ³Ù»Ý³ÛÝ »ñ»ëë ¹³ßïÇÝ-ë÷é»Éáí ³ÙµáÕç ¹³ßïÇ »ñ»ëÇÝ 5 ³é ݳ˹ÇñÁ ѳÛó³Ï³Ý ÑáÉáíÇ Ñ»ï ï»ÕÇ ÇÙ³ëïáíª îÕÙáõï ·»ïÇ ³÷ÇÝ 6 ³ÙµáË ³Õ³Õ³ÏÇÝ-³ÕÙáõÏÝ áõ ³Õ³Õ³ÏÁ 7 ׳ÛÃÙáõÝë ·áñÍ¿ñ-׳ÛÃáõÙ ¿ñ

ÓÇ Ç í»ñ³Û ³é»³É-ÓÇ Ýëï³Íª Ñ»Í³Í ³Ûëï»Õª ÁÝÏ×»óÇÝ 15 ³ñϳݿñ ½·³½³ÝûùÝ-ѳñÓ³Ïí»ó ·³½³ÝÝ»ñÇ íñ³ 16 ßï³å ﳷݳåÇ-ß÷áà áõ ﳷݳå 17 ¹»é ¨ë ù³ç ù³ç Ç ÷³Ëáõëï ¹³éݳÛÇݹ»é ãå³ñïí³Í ÷³ËáõëïÇ ¹ÇÙ»ó 18 ¹¿ï³ÏÝ Ç í»ñ ³Ùµ³éݳÛñ-³ãù»ñÁ í»ñ µ³ñÓñ³óñ»ó 19 ǵñ¨ ½ù³ñ³ÏáÛïë ¹»ñµÏ³ó »ñ¨¿ÇÝ-

181


8

³Ñ³·ÇÝ Ññ³Ó·áõÃÇõÝù »é³ÛÇݳѳ·ÇÝ Ïñ³Ï ¿ñ ó÷íáõÙ 9 á±í ÇëÏ ¿ µ³õ³Ï³Ý ³ë»É-á±í ϳñáÕ ¿ å³ïÙ»É 10 ³Ý¹ ¿ñ ï»ë³Ý»É-³ÛÝï»Õ ϳñ»ÉÇ ¿ñ ï»ëÝ»É, å»ïù ¿ñ ï»ëÝ»É 11 ÑáÙ³ÝÇß ¿ ßï³å µ³éÇÝ 12 ëïáñá·Û³ÉÁ ѳٳӳÛÝ»É ¿ »ÝóϳÛÇÝ ((·áõݹ) Áëï ÇÙ³ëïÇ, å»ïù ¿ óñ·Ù³Ý»É »½³ÏÇ Ãíáí

ÝÙ³ÝíáõÙ ¿ÇÝ Ëáñ¹áõµáñ¹ ù³ñ³ÏáõÛï»ñÇ Ùûï ³é »ñ»Ïë ϳñ׳ï¿ñ»ñ»ÏáÛ³Ý ¹»Ù ¹³¹³ñ»ó 21 áã ϳñ¿ÇÝ Ï³É ×ßÙ³ñïÇõ Ç í»ñ³Û ëáõñµ Ù³ñÙÝáÛ »ñ³Ý»É»³óÝ-ã¿ÇÝ Ï³ñáÕ³ÝáõÙ ëïáõÛ· ׳ݳã»É »ñ³Ý»ÉÇÝ»ñÇ ëáõñµ Ù³ñÙÇÝÝ»ñÁ 22 Ëáõ׳å áõ Çñ³ñ³ÝóáõÙ 23 ٳϵ³Û³Ï³Ý ³í»É³¹ñáõÃÛáõÝ ¿ 24 í»ñ³ó³Ï³ÝÁ óÝÓñ³ó³Ï³ÝÇ ÷á˳ñ»Ý 20

¸²ê ºðºêàôܺðºøºðàð¸ Þ²ÔÎ²ä ¢ 183. ¶ñ³µ³ñáõÙ ß³ÕϳåÝ»ñÝ Áëï ÏÇñ³éáõÃÛ³Ý ÉÇÝáõÙ »Ý »ñÏáõ ï»ë³Ïª ³) ѳٳ¹³ë³Ï³Ý, µ) ëïáñ³¹³ë³Ï³Ý: ³) гٳ¹³ë³Ï³Ý ß³ÕϳåÝ»ñÝ »Ýª ¨ (=¨, ݳ¨, ¿É), ¨...¨, ¨ë (=ݳ¨), »Ã¿... »Ã¿ (=û... û), ÿ... ÿ, ³ÛÉ (=µ³Ûó, ÇëÏ, ³ÛÉ), ³Ûɨ (=³Ûɨ), ³ÛÉ ¨ë (=³Ûɨ, ¿É), µ³Ûó (=µ³Ûó, ë³Ï³ÛÝ, ³ÛÉ, ÇëÏ, µ³óÇ), ë³Ï³ÛÝ, »Ã¿, ÿ (=û, ³Ûë Ý߳ݳÏáõÃÛ³Ùµ »Ã¿, ÿ ß³ÕϳåÝ»ñÁ ·áñͳÍíáõÙ »Ý ëáíáñ³µ³ñ ѳñó³Ï³Ý ݳ˳¹³ëáõÃÛáõÝÝ»ñáõÙ. ûñÇݳϪ ²ñų±Ý ¿ ѳñÏ ï³É ϳÛë»ñ »Ã¿ áã (سñÏ., Ä´, 14)ª ä»±ïù ¿ ϳÛëñÇÝ Ñ³ñÏ ï³É, û áã), ϳÙ, ϳÙ... ϳÙ, ϳ٠ÿ... ϳ٠ÿ (=ϳÙ...ϳÙ, ϳ٠û), á㠻ÿ, áã ÿ... ³ÛÉ, ÇëÏ, ٳݳõ³Ý¹, ٳݳõ³Ý¹ ÿ (=ٳݳí³Ý¹, ٳݳí³Ý¹ û) ¨ ³ÛÉÝ: µ) êïáñ³¹³ë³Ï³Ý ß³ÕϳåÝ»ñÝ »Ýª ½Ç (=áñ, áñáíÑ»ï¨, áñå»ë½Ç), ù³Ý½Ç (=áñáíÑ»ï¨), í³ëÝ ½Ç (=áñáíÑ»ï¨, áñå»ë½Ç), áññå¿ë ½Ç (=áñå»ë½Ç), áñáíÑ»ï¨, ÷áË³Ý³Ï ½Ç (=Ýñ³ ѳٳñ, áñ. ºõ ûñÑÝ»ëóÇÝ... ³Ù»Ý³ÛÝ ³½·ù »ñÏñÇ, ÷áË³Ý³Ï ½Ç Éáõ³ñ Ó³ÛÝÇ ÇÙáõÙ (ÌÝݹ., Æ´, 18)ª ºñÏñÇ µáÉáñ ³½·»ñÁ ÏûñÑÝí»Ý Ýñ³ ѳٳñ, áñ Éë»óÇñ ÇÝÓ), ǵñ ½Ç//ǵñ¨ ½Ç (=áñáíÑ»ï¨), ǵñ¨ ÿ (=ǵñ¨ û, ǵñ û), »Ã¿ (=»Ã», û), ÿ (=û, û áñ), »Ã¿... ³å³, ³å³ ÿ áã, ÙÇÝã, ÙÇÝã¨, ÙÇÝã¹»é (=ÙÇÝã, ÙÇÝã¹»é, ù³ÝÇ ¹»é), áõëïÇ, ³ÛëÇÝùÝ//³Ûë ¿ (=³ÛëÇÝùÝ), ÿå¿ï//ÿå¿ï ¨//ÿ ¨ (=ûå»ï, û¨) ¨ ³ÛÉÝ: ì³ñÅáõÃÛáõÝ 155. ³ñ·Ù³Ý»É, ¹áõñë ·ñ»É ³é³ÝÓÇÝ ëÛáõݳÏÝ»ñáõ٠ѳٳ¹³ë³Ï³Ý ¨ ëïáñ³¹³ë³Ï³Ý ß³ÕϳåÝ»ñÁª ¹ÇÙ³óÁ Ýß»Éáí ³ß˳ñѳµ³ñ óñ·Ù³ÝáõÃÛáõÝÁ: 182


ØÇÝ㨠ۻ±ñµ áã ¹³¹³ñÇó»ë, ѳݹ³ñﻳª ½Ç ¨ Ù»ù Ëûë»ëóáõù: ºõ ½Ñ³½³ñª »Ã¿ Ç ïûà ųٳݳÏÇ áõïÇó¿ áù, ù³Ý½Ç ½áí³óáõóÇã ¿, ½ï³åë Ç ÷áñáÛÝ ÷³ñ³ï¿, ¨ »Ã¿ Ç Ñáí ųٳݳÏÇ áõïÇó¿ áù, íݳë¿: ڳٻݳÛÝ Í³éáó áñ ¿ Ç ¹ñ³Ëïǹª áõï»Éáí Ï»ñÇó»ë, µ³Ûó Ç Í³éáÛÝ ·Çïáõû³Ý µ³ñõáÛ ¨ ã³ñǪ ÙÇ° áõïÇó¿ù: ºõ ¹³ï³õáñù ëïáÛ·, áñù ¹³ïÇÝ ½ã³ñ³·áñÍë, á㠻ÿ ã³ñù ³Ýáõ³ÝÇÝ ¨ ã³ñã³ñÇãù, ³ÛÉ ÛáÛÅ µ³ñÇù ¨ µ³ñ»·áñÍù: ¼Ç±Ýã ß³Ñ ¿ª ½Ç ͳé³Û»ëóáõù ÝÙ³, ϳ٠½Ç±Ýã û·áõïª ½Ç ѳݹÇå»ëóáõù ÝÙ³: ºõ ÿ ³ÛÝå¿ë ÇÝã áã ¿ñ, ³å³ ¨ áã ݳ ½ã³ñÝ Çõñ áñ¹Ç Ïáã¿ñ: г×áÛ Ãáõ»ó³õ лñáí¹Ç, áõëïÇ ¨ »ñ¹Ù³Ùµ Ëáëï³ó³õ ï³É ÝÙ³ ½ÇÝã ¨ Ëݹñ»ëó¿: ÆëÏ ½Ç± ÙÏñï»ë, »Ã¿ ¹áõ ã»ë øñÇëïáëÝ: ²ÛÉ áõëïDZ Û³Ûï Çó¿ª Ã¿ Ù³Ûñ ·áÛñ. ٳݳõ³Ý¹ ½Ç ³ë»Ý ÇëϪ ÿ ÙÇÝã 㨠¿ñ ÇÝ㠵ݳõ, áã »ñÏÇÝù ¨ áã »ñÏÇñ: ¸á±õ »ë áñ ·³ÉáóÝ »ë, »Ã¿ ³ÛÉáõÙ ³ÏÝ Ï³Éóáõù: ´³Ûó áñáíÑ»ï¨ áã ϳó¿ù ÛÇÙáõÙ å³ïáõÇñ³ÝÇÝ. ¹áõù ǵñ¨ ½Ù³ñ¹ÇÏ Ù»é³ÝÇù: γ٠³ñ³ñ¿ù ½Í³éÝ µ³ñÇ ¨ ½åïáõÕ Ýáñ³ µ³ñÇ, ϳ٠³ñ³ñ¿ù ½Í³éÝ ã³ñ ¨ ½åïáõÕ Ýáñ³ ã³ñ: ºõ Ïáã»³ó ½³ÝáõÝ Ýáñ³ ´³ñdz. í³ëÝ ½Ç Ç ã³ñ ųٳݳÏÇ Íݳõ: ¿å¿ï ¨ »ñÏÝã¿ÇÝ Û³Ñ¿ ï¿ñáõû³ÝÝ, ë³Ï³ÛÝ Ç Í³ÍáõÏ ³é ÙÇÙ»³Ýë ½ÝáÛÝ íϳÛáõÃÇõÝë ·áíáõû³Ýó ï³ÛÇÝ: ²ÛÉ Ã¿ ÇÝùÝ µ³ñÇ ¿ñ, ½ã³ñÝ »Õͳݿñ ¨ µ³ñõáÛÝ ï³Ûñ ½Ã³·³õáñáõÃÇõÝÝ: ºõ ³ë¿ÇÝ µ³Ýë ÙËÇóñáõû³Ý, ǵñ¨ ÿ ɳõ Çó¿ Ù³ñ¹áÛ Ù³Ñáõ ã³÷ ׷ݻɪ ù³Ý Û³Û¹åÇëÇ ûñÇݳó áõñ³Ý³É: Ò²ÚܲðÎàôÂÚàôÜ ¢ 184. ¶ñ³µ³ñÇ Ó³ÛݳñÏáõÃÛáõÝÝ»ñÝ »Ýª ³Õ¿° (=ѳå³, ¹»°), ³°Û, ³õ³¯Õ (=³÷ëá°ë), í³°Û, í³¯Ñ, í³°ß, »Õá°õÏ (=í³°Û, í³°Ë, ³÷ëá°ë), û°Ý (=ѳ峰), û°ß (=»ñ³ÝÇ°), µ³µ¿° (=³ñï³Ñ³ÛïáõÙ ¿ ½³ñÙ³Ýù), »ñ³ÝÇ°, ÇóÇ°õ (=»ñ³ÝÇ°), ÇóÇ°õ ÿ (=»ñ³ÝÇ° û) ¨ ³ÛÉÝ: ì³ñÅáõÃÛáõÝ 156. ³ñ·Ù³Ý»Éª ¹áõñë ·ñ»Éáí Ó³ÛݳñÏáõÃÛáõÝÝ»ñÁ: ì³¯Û ù»½, ù³Õ³ù, áñáÛ Ã³·³õáñ ùá Ù³ÝáõÏ ¿: ²Õ¿° ïáõñ ÇÝÓ ·Çï»É, á±í »Ý É»ñÇÝùÝ ³ÛÝáùÇϪ ½áñë Áݹ áõÝç ï³Ý¿Çñ: à¯Ñ, áñ ßÇÝ¿ ½ïáõÝ Çõñª ¨ áã ³ñ¹³ñáõû³Ùµ, ¨ ½í»ñݳ۳ñÏë Çõñª ¨ áã Çñ³õ³Ùµù: ºÃ¿ ³Ùå³ñßï»ó³Ûóª í³¯Ñ ¿ ÇÝÓ: à°, á°, ÷³Ë»ñáõù Û»ñÏñ¿ ÑÇõëÇëáÛ: ²õ³¯Õ ½ñϳݳóë, ³õ³¯Õ Ãßáõ³é³Ï³Ý å³ïÙáõû³Ýë: ºÕá°õÏ ¹áõ, ÜÇÝáõ¿, á±í Çó¿ áñ Ñ»ÍÇó¿ í³ëÝ ùá: ²¯Û, ÙÇ° ÉÇÝÇù ïÇñ³ëå³Ýáõù: ú¯Ý ³Ý¹ñ Ç µ³ó ÃáÕóáõù ½Ë³õ³ñ³ÛÇÝ ËáñÑáõñ¹ë ÙáÉáñ»ÉáóÝ: Æó¿¯ Ã¿ ÉáõÇó¿ ÇÝÓ, ϳ٠Çñ³õ³óáõó³ÝÇó¿ ½µ³Ýë ÇÙ: ²¯Ñ, ·áõµ ¨ áñá·³ÛÃ Ç í»ñ³Û Ó»ñ, µÝ³ÏÇãù »ñÏñÇ: ºñ³ÝÇ° ë·³õáñ³ó, ½Ç Ýáù³ ÙËÇóñ»ëóÇÝ: 183


ì²êÜ ì²ð¸²Ü²Ú ºô вÚàò ä²îºð²¼ØÆÜ (гïáõ³Í) ÆëÏ Ï³Ý³Ûù »ñ³Ý»ÉÇ ³é³ùÇÝ»³óÝ ¨ ϳå»ÉáóÝ ¨ ³ÝÏ»ÉáóÝ Ç å³ï»ñ³½ÙÇݪ Áݹ ³Ù»Ý³ÛÝ ³ß˳ñÑÝ Ð³Ûáó ѳÙûñ¿Ý ѳٳñ»É »ë áã ϳñ»Ù. ½Ç 1 µ³½áõÙ ³ÛÝ »Ýª ½áñ áã ·Çï»Ù, ù³Ý ÿ ·ÇïÇó»Ù : ¼Ç ÑÇÝ· ѳñÇõñáí ã³÷ Û³2 ϳݿ Û³Ýáõ³Ý¿ ׳ݳã»Ù. áã ÙdzÛÝ áñ ³õ³·³·áÛÝùÝ ¿ÇÝ, ³ÛÉ ½µ³½áõÙë Ç Ïñë»ñ³·áõݳó ³ÝïÇ: ²Ù»Ý»ù»³Ý ÙdzѳÙáõé ½»ñÏñ³õáñ ݳ˳ÝÓ µ»ñ»Éáí, áã ÇÝã Áݹѳï 3 »ñ¨»ó³Ý Û³ÛÝó³Ý¿ª áñ áã ׳߳ϻóÇÝ ½³ß˳ñÑ: ø³Ý½Ç »Ã¿ ³õ³·³·áÛÝù ¿ÇÝ, ¨ »Ã¿ Ù³Ýϳ·áÛÝù, ½ÙÇ ³é³ùÇÝáõÃÇõÝ Ñ³õ³ïáÛ ½·»ó³Ý: àã ÇÝã ÛÇß»óÇÝ ³Ù»Ý¨Çݪ ½³ÝáõÝ ÷³÷Ïáõû³Ý Ù³Ûñ»ÝÇ ³½³ïáõû³ÝÝ, ³ÛÉ Çµñ¨ 4 Ù³ñ¹ù, áñ íßï³Ùµ»ñù É»³É Çó»Ý ³Ý¹ëïÇÝ Ç ßÇÝ³Ï³Ý ëáíáñáõû³ÝóÝ , 5 ï³Ýç»Éáí í³ñ»³É ½Ï»³Ýë ³ß˳ñÑÇë, ³Ý¹ñ³·áÛÝù ¨ë ù³Ý ½Ýáë³ Û³ÝÓÝ ³éÇÝ ½Ñ³Ùµ»ñáõÃÇõÝ íßï³ó: àã ÙdzÛÝ Ûá·ÇëÝ ÙËÇóñ»³É ϳóÇÝ ³é ³Ý»ñ¨áÛà ½ûñáõÃÇõÝ ÛáõëáÛÝ Û³õÇï»ÝÇó, ³ÛÉ ¨ Ù³ñÙÝáÛ Ý»Õáõû³Ùµù ³é³õ»É ¨ë µ³ñÓÇÝ ½µ»éÝ Í³Ýñáõû³Ý: ¼Ç ÿå¿ï ¨ áõÝ¿ÇÝ ½Çõñ³ù³ÝãÇõñ Ó»éݳëáõÝ ëå³ë³õáñë, áã áù 1 »ñ¨¿ñ Ç Ýáó³Ý¿ª ÿ áñ ïÇÏÇÝÝ Çó¿ ¨ ϳ٠áñ ݳÅÇßïÝ. ÙÇ Ñ³Ý¹»ñÓ ¿ñ ѳë³ñ³Ï³ó, ¨ Ùdzå¿ë ·»ïݳËßïÇù »ñÏáù»³Ý: àã áù áõÙ»ù ³ÝÏáÕݳñÏ ÉÇ6 Ý¿ñ . ù³Ý½Ç ¨ ã׳ݳã¿ÇÝ ÇëÏ ½Ëáï»Õ¿ÝëÝ ÁÝïñ»É Ç ÙÇÙ»³Ýó. ÙÇ ·áÛÝ 7 ÃËáõû³Ý ÷ëÇñ³ÛÇóÝ , ¨ ÙÇ ·áÛÝ ë¨áõû³Ý ëݳñÇó µ³ñÓÇóÝ: àã ·áÛñ Ýáó³ ˳ѳÙáùù ³Ýáõß³ñ³ñ ³é³ÝÓÇÝÝ, ¨ áã ѳó³ñ³ñù áñá8 ß»³É Ç å¿ïë ëå³ëáõ Áëï ³½³ï³ó ϳñ·Ç, ³ÛÉ Ñ³ë³ñ³Ï³ó ¿ñ : Þ³µ³Ã³9 ÙáõïÝ Áëï ϳñ·Ç ÙdzÛݳϻó³ó , áñ ۳ݳå³ïë µÝ³Ï»³É »Ý: àã áù áõÙ»ù çáõñ Ç Ó»éë ³ñϳݿñ, ¨ áã Ïñïë»ñù ³õ³·³ó ¹³ëï³é³Ïë Ù³ïáõó³Ý¿ÇÝ. ã³Ýϳõ ûßÝ³Ý Ç Ó»éë ÷³÷ϳëáõÝ Ï³Ý³Ýó, ¨ áã Ù³ïáõó³õ »õÕ Ç ½áõ³ñÃáõ10 ÃÇõÝ Ëñ³Ëáõû³Ý: ⻹³Ý ³é³çÇ ëáõñµ ëÏï»Õù, ¨ áã ³ÝÏ³Ý µ³Å³Ï³11 12 ϳÉù Ûáõñ³ËáõÃÇõÝ . ã»Ï³ó áõñáõù Ýáó³ ÝáõÇñ³Ï ³é ¹áõñë , ¨ áã Ïáã»ó³Ý å³ïáõ³Ï³Ýù Û³ñ³Ýó Ç ï³×³ñë Ýáó³, ãÛÇß»ó³Ý Ýáó³, ÿ ·áõó¿ áù ³13 ٻݨÇÝ Ç µÝ³Ï³ëÝáõݹ ¹³Û»Ï³ó ¨ ϳ٠µÝ³õ Ç ëÇñ»ÉÇ Ñ³ñ³½³ï³ó : öáßáï»ó³Ý ¨ ÍËáï»ó³Ý ëñ³Ñ³Ïù ¨ ëñëϳå³Ýù Ýáñ»Ï ѳñë³Ýó, ¨ ë³ñ¹Çáëï³ÛÝù Ó·»ó³Ý Ç ë»Ý»³Ïë ³é³·³ëï³ó Ýáó³. Ïáñͳݻó³Ý µ³ñÓñ³·³Ñù ï³×³ñ³ó Ýáó³. ¨ ˳ݷ³ñ»ó³Ý ëå³ëù »ñ³Ë³Ý³ó Ýáó³. 14 ³ÝÏ³Ý Ïáñͳݻó³Ý ³å³ñ³Ýù Ýáó³, ¨ ï³å³É»³É ³õ»ñ»ó³Ý ³Ùáõñù ³å³ëï³ÝÇ Ýáó³: âáñ³ó³Ý ³½³½»ó³Ý µáõñ³ëï³Ýù ͳÕÏáó³ó Ýáó³, ï³ßï³ËÇÉ »Õ»Ý áñÃù ·ÇÝ»µ»ñ ³Û·»³ó Ýáó³: 184


²ãûù Çõñ»³Ýó ï»ëÇÝ ½Û³÷ßï³ÏáõÃÇõÝ ³ñ³ñáó Çõñ»³Ýó, ¨ ³Ï³Ýçûù Çõñ»³Ýó Éáõ³Ý ½ã³ñã³ñ³Ýë íßïÇó ëÇñ»É»³ó Çõñ»³Ýó. ³é³Ý ·³ÝÓù Çõñ»³Ýó Û³ñùáõÝÇë, ¨ áã ÙݳóÇÝ ³Ù»Ý¨ÇÝ ½³ñ¹ù »ñ»ë³ó Çõñ»³Ýó: 15 îÇÏݳÛù ÷³÷ϳëáõÝù гÛáó ³ß˳ñÑÇÝ, áñ ·ñ·»³Éù ¨ ··áõ»³Éù ¿ÇÝ ÛÇõñ³ù³ÝãÇõñ µ³ëï»éáõÝë ¨ Ç ·³Ñ³õáñ³Ïë, ѳݳ峽 µáÏ ¨ Ñ»ïÇ »ñóÛÇÝ Ç ïáõÝë ³ÕûÃÇó, ³ÝÓ³ÝÓñáÛà Ëݹñ»³É áõËïÇõùª ½Ç ѳٵ»ñ»É ϳñ³ëó»Ý Ù»ÍÇ Ý»Õáõû³ÝÝ: àñ Ç Ù³ÝÏáõûݿ Çõñ»³Ýó ëÝ»³É ¿ÇÝ áõÕÕáíù ½áõ³ñ³Ï³ó ¨ ³Ù×áíù ¿ñ¿áó, Ëáï³µáõï Ï»Ýûù ǵñ¨ ½í³Ûñ»ÝÇë ÁݹáõÝ¿ÇÝ ½Ï»ñ³ÏáõñÝ Ù»Í³õ Ëݹáõû³Ùµ, ¨ áã ÛÇß¿ÇÝ ³Ù»Ý¨ÇÝ ½ëáíáñ³Ï³Ý ÷³÷ÏáõÃÇõÝÝ: ꨳó»³É Ý»ñÏ³Ý ÙáñÃù Ù³ñÙÝáÛ Ýáó³. í³ëÝ ½Ç ó»ñ»Ï ³ñ¨³Ï¿½ù ¿ÇÝ ¨ ½³Ù»Ý³ÛÝ ·Çß»ñëÝ ·»ïݳµ»Ïù: ê³ÕÙáëù ¿ÇÝ ÙßïÝç»Ý³õáñùª ÙñÙáõÝçù Ç µ»ñ³Ýë Ýáó³, ¨ ÙËÇóñáõÃÇõÝù ϳï³ñ»³Éù ÁÝûñóáõ³Íù Ù³ñ·³ñ¿ÇóÝ: Ødzµ³Ý»óÇÝ »ñÏáõ »ñÏáõ ǵñ¨ ³ÙáÉù ѳõ³Ýù ¨ ѳõ³ë³ñùª áõÕÇÕ ï³Ý»Éáí ½³ÏûëÝ ³ñù³Ûáõû³Ý, ½Ç ³é³Ýó íñÇå»ÉáÛ Ñ³ëó»Ý Ç Ý³õ³Ñ³Ý·Çëï ˳ճÕáõû³Ý: Øáé³ó³Ý ½Ï³Ý³óÇ ïϳñáõÃÇõÝ, ¨ »Õ»Ý ³ñáõù ³é³ùÇÝÇù Ç Ñá·¨áñ å³ï»ñ³½ÙÇÝ. Ù³ñï »¹»³É Ïéáõ»ó³Ý Áݹ Ù»ÕëÝ Ï³ñ¨áñë, ѳïÇÝ Ïïñ»óÇÝ ¨ ÁÝÏ»óÇÝ ½Ù³Ñ³µ»ñ ³ñÙ³ïë Ýáñ³: ØdzÙïáõû³Ùµ Û³ÕûóÇÝ Ëáñ³Ù³ÝÏáõû³Ý, ¨ ëáõñµ ëÇñáí Éáõ³óÇÝ ½Ï³åáõï³Ï Ý»ñÏáõ³Íë ݳ˳ÝÓáõÝ. ѳïÇÝ ½³ñÙ³ïë ³·³Ñáõû³Ý, ¨ ãáñ³ó³Ý ٳѳµ»ñ åïáõÕù áëïáó Ýáó³: ÊáݳñÑáõû³Ùµ Ïé÷»óÇÝ ½³Ùµ³ñï³õ³ÝáõÃÇõÝ, ¨ ÝáíÇÝ ËáݳñÑáõû³Ùµ ѳëÇÝ »ñÏݳõáñ µ³ñÓñáõû³ÝÝ: ²ÕûÃÇõù µ³óÇÝ ½÷³Ï»³É ¹ñáõÝë »ñÏÝÇó, ¨ ëáõñµ Ëݹñáõ³Íáíù ÇçáõóÇÝ ½Ññ»ßï³Ïë Ç ÷ñÏáõÃÇõÝ. Éáõ³Ý ³õ»ïÇë Ç Ñ»é³ëï³Ý¿, ¨ ÷³é³õáñ»óÇÝ ½²ëïáõ³Í Ç µ³ñÓáõÝë: ²ÛñÇù áñ Ç Ýáë³ ¿Çݪ »Õ»Ý í»ñëïÇÝ Ñ³ñëáõÝù ³é³ùÇÝáõû³Ý, ¨ µ³ñÓÇÝ 16 Û³ÝÓ³Ýó ½Ý³Ë³ïÇÝë ³Ûñáõû³ÝÝ: ÆëÏ Ï³Ý³Ûù ϳå»ÉáóÝ Ï³Ùûù ϳå»óÇÝ ½Ù³ñÙݳõáñ ó³ÝÏáõÃÇõÝë, ¨ »Õ»Ý Ïóáñ¹ ã³ñã³ñ³Ý³ó ëáõñµ ϳå»ÉáóÝ. Ç Ï»³Ýë Çõñ»³Ýó ÝٳݻóÇÝ ù³ç ݳѳï³Ï³óÝ Ù³Ñáõ³Ùµ, ¨ Ç Ñ»é³ëï³Ý¿ »Õ»Ý í³ñ¹³å»ïù ÙËÇóñÇãù µ³Ýï³ñ·»É»³óÝ: سï³Ùµù Çõñ»³Ýó í³ëï³Ï»óÇÝ ¨ Ï»ñ³Ïñ»ó³Ý, ¨ ½Ï³ñ·»³É éá×ÇÏ Ýáó³ Û³ñùáõÝáõëïª ³Ù Û³Ù¿ Ãáß³Ï ³éÝ¿ÇÝ ¨ ï³ÛÇÝ ï³Ý»É Ýáó³ Ç ÙËÇóñáõÃÇõÝ: ²Ý³ñÇõÝ ×Çåé³Ýó ÝٳݻóÇÝ, áñ »ñ·áÛÝ ù³Õóñáõû³Ùµ ³é³Ýó Ï»ñ³Ïñ³Ý³ó Ï»³Ý, ¨ ϻݹ³ÝÇ »Ý ÙdzÛÝ ½û¹Ý ÍÍ»Éáí, ½³ÝÙ³ñÙÝáóÝ µ»ñ»Ý ½ÝÙ³ÝáõÃÇõÝ: 17 ´³½áõÙ ÓÙ»ñ³ó ѳɻó³Ý ë³éݳٳÝÇù . »Ñ³ë ·³ñáõÝ, ¨ »ÏÇÝ Ýáñ»Ï ÍÇÍéáõÝù. ï»ëÇÝ ¨ Ëݹ³óÇÝ Ï»Ýó³Õ³ë¿ñ Ù³ñ¹ÇÏ, ¨ Ýáù³ áã »ñµ¿ù ϳñ³óÇÝ ï»ë³Ý»É ½³ÝÓϳÉÇëÝ Çõñ»³Ýó: ̳ÕÇÏù ·³ñݳݳÛÇÝù ÛÇß³ï³Ï»óÇÝ ½åë³Ï³ë¿ñ ³ÙáõëÇÝë Ýáó³, ¨ ³ãù Çõñ»³Ýó ϳñûï³ó³Ý ï»ë³Ý»É ½ó³Ý185


ϳÉÇ ·»Õ »ñ»ë³ó Ýáó³: êå³é»ó³Ý µ³ñ³Ïù áñë³Ï³Ýù, ¨ Ëó»³É Ïáõñ³18 ó³Ý ³ñß³õ³Ýù áñëáñ¹³ó: ´Ý³·ñûù ÛÇß³ï³Ï»ó³Ý Ýáù³, ¨ áã ÙÇ ïûÝù ï³ñ»Ï³Ý³ó áã ³ÍÇÝ ½Ýáë³ Ç Ñ»é³ëï³Ý¿. Ç ×³ß³ï»Õë Ýáó³ ѳۻó³Ý ¨ ³ñï³ëáõ»óÇÝ, ¨ ۳ٻݳÛÝ Û³ï»³Ýë ÛÇß»óÇÝ ½³Ýáõ³Ýë Ýáó³: ´³½áõÙ ³ñÓ³Ýù ϳݷݻ³É ¿ÇÝ Û³ÝáõÝ Ýáó³, ¨ ³Ýáõ³Ýù Çõñ³ù³ÝãÇõñ Ý߳ݳϻ³É Ç Ýáë³: ºõ ǵñ¨ ³ÛÝå¿ë ۳ٻݳÛÝ ÏáÕÙ³Ýó ³É¿ÏáÍ ÉÇÝ¿ÇÝ ÙÇïù Ýáó³, áã ÇÝã Ï³ë»³É Ãáõɳó³Ý Û»ñÏݳõáñ ³é³ùÇÝáõûݿÝ: ²ñï³ùÝáóÝ »ñ¨¿ÇÝ Çµñ¨ ³ÛñÇù ë·³õáñù ¨ ã³ñã³ñ»³Éù, ¨ Ûá·Çë Çõñ»³Ýó ½³ñ¹³ñ»³Éù ¨ ÙËÇóñ»³Éù »ñÏݳõáñ ëÇñáí: àã ¨ë ëáíáñ»óÇÝ Ñ³ñó³Ý»É ½»Ï»³É áù Ç Ñ»é³ëï³Ý¿, »Ã¿ »ñµ ÉÇÝÇóÇ Ù»½ ï»ë³Ý»É ½ëÇñ»ÉÇëÝ Ù»ñ...: (ºÕÇß¿, ¿ç 199-203) 1

³é³çÇÝ ³å³éÝÇÝ Ý»ñϳÛÇ ÇÙ³ëïáí ۳ϳݿ Û³Ýáõ³Ý¿-³ÝáõÝáí, ³ÝÓ³Ùµ 3 áã ÇÝã ÁÝ¹Ñ³ï »ñ¨»ó³Ý Û³ÛÝó³Ý¿³Ù»Ý¨ÇÝ å³Ï³ë ãÙݳóÇÝ Ýñ³ÝóÇó 4 áñ íßï³Ùµ»ñù É»³É Çó»Ý ³Ý¹ëïÇÝ Ç ßÇÝ³Ï³Ý ëáíáñáõû³ÝóÝ-áñáÝù Ñ»Ýó ëϽµÇó Ý»ÕáõÃÛáõÝÝ»ñÇ »Ý ѳٵ»ñ»É ßÇݳϳÝÝ»ñÇ ëáíáñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ûñÇݳÏáí 5 ³Ý¹ñ³·áÛÝù ¨ë ù³Ý ½Ýáë³Ýñ³ÝóÇó ¿°É ³í»ÉÇ 6 áã áù áõÙ»ù ³ÝÏáÕݳñÏ ÉÇÝ¿ñ-áã Ù»ÏÁ ÙÛáõëÇ Ñ³Ù³ñ ³ÝÏáÕÇÝ ã¿ñ ·óáõÙ 7 ÙÇ ·áÛÝ ÃËáõû³Ý ÷ëÇñ³ÛÇóÝÙǨÝáõÛÝ ÃáõË ·áõÛÝÝ áõÝ»ÇÝ ÷ëdzÃÝ»ñÁ 8 ³ÛÉ Ñ³ë³ñ³Ï³ó ¿ñ-³ÛÉ (³Û¹ ³Ù»ÝÁ) ÁݹѳÝáõñ ¿ñ 9 ëïáñá·Û³ÉÁ (³Ýóáõó³Ý¿ÇÝ) µ³ó³Ï³ÛáõÙ ¿ 10 㻹³Ý ³é³çÇ-ã¹ñí»óÇÝ (Ýñ³Ýó) ³éç¨ 2

186

11

¨ áã ³ÝÏ³Ý µ³Å³Ï³Ï³ÉÁ Ûáõñ³ËáõÃÇõݨ áã ¿É µ³Å³Ï³Ï³ÉÝ»ñ ïñí»óÇÝ áõñ³ËáõÃÛ³Ý Ñ³Ù³ñ 12 ã»Ï³ó áõñáõù Ýáó³ ÝáõÇñ³Ï ³é ¹áõñëÝñ³ÝóÇó áã Ù»ÏÇ ¹éÝ»ñÇ Ùáï ëå³ë³íáñ ãϳݷݻó 13 ãÛÇß»ó³Ý Ýáó³, ÿ ·áõó¿ áù ³Ù»Ý¨ÇÝ Ç µÝ³Ï³ëÝáõݹ ¹³Û»Ï³ó ¨ ϳ٠µÝ³õ Ç ëÇñ»ÉÇ Ñ³ñ³½³ï³ó-Ýñ³Ýù ãÑÇß»óÇÝ, û ·áõó» ëÝáõó³ÝáÕ áñ¨¿ ¹³ëïdzñ³Ï ϳ٠ÙÇ ëÇñ»ÉÇ Ñ³ñ³½³ï áõÝ»Ý 14 ³Ûëï»Õª ³Ùñáó ÇÙ³ëïáí 15 áñ ·ñ·»³Éù ¨ ·½áõ»³Éù ¿ÇÝ -áñáÝù ÷³÷áõÏ ÏÛ³Ýùáí áõ ùÝùáõß Ù»Í³ó»É ¿ÇÝ 16 µ³ñÓÇÝ Û³ÝÓ³Ýó-Çñ»Ýó íñ³ÛÇó í»ñ³óñÇÝ 17 ³Ûëï»Õª ë³éáõÛóÝ»ñ 18 Ëó»³É Ïáõñ³ó³Ý. ³Ûëï»Õª µáÉáñáíÇÝ ¹³¹³ñ»óÇÝ


Þ²ð²ÐÚàôêàôÂÚàôÜ

¸²ê ºðºêàôÜâàðêºðà𸠢 185. ¶ñ³µ³ñÇ ß³ñ³ÑÛáõëáõÃÛáõÝÝ áõÝÇ ß³ï ÁݹѳÝñáõÃÛáõÝÝ»ñ ³ñ¹Ç ѳۻñ»ÝÇ ß³ñ³ÑÛáõëáõÃÛ³Ý Ñ»ï, ë³Ï³ÛÝ Ï³Ý ¨ ½·³ÉÇ ï³ñµ»ñáõÃÛáõÝÝ»ñ: ²Ûë µ³ÅÝáõÙ ÏËáëíÇ Ñ³ïϳå»ë ß³ñ³ÑÛáõë³Ï³Ý ³ÛÝ »ñ¨áõÛÃÝ»ñÇ Ù³ëÇÝ, áñáÝù ³é³ÝÓݳå»ë µÝáñáß »Ý ·ñ³µ³ñÇÝ: 1. ޲𲸲êàôÂÚàôÜ ¢ 186. ¶ñ³µ³ñáõ٠ݳ˳¹³ëáõÃÛ³Ý ³Ý¹³ÙÝ»ñÇ ß³ñ³¹³ëáõÃÛáõÝÝ ÁݹѳÝñ³å»ë ³½³ï ¿, ë³Ï³ÛÝ ëáíáñ³Ï³Ý ß³ñ³¹³ëáõÃÛ³Ý Ñ³Ù³ñ Ï³Ý áñáß³ÏÇ Ï³ÝáÝÝ»ñ: ¸ñ³Ýù »Ý. ³) ºÝÃ³Ï³Ý ¹ñíáõÙ ¿ ëïáñá·Û³ÉÇó û° ³é³ç, û° Ñ»ïá. ûñÇݳϪ ²ñù³Û ÛÕ»³ó ½Çë ³é Ó»½ (ºÕÇß¿, ¿ç 161): Æ ëϽµ³Ý¿ ³ñ³ñ ²ëïáõ³Í ½»ñÏÇÝ ¨ ½»ñÏÇñ (ÌÝݹ., ², 1): ´) àñáßÇãÁ ¹ñíáõÙ ¿ áñáßÛ³ÉÇó ¨° ³é³ç, ¨° Ñ»ïá, ë³Ï³ÛÝ ï³ñ³Íí³ÍÁ ݳ˳¹³ë ·áñͳÍáõÃÛáõÝÝ ¿. ûñÇݳϪ ÆëÏ ÏáñáíÇÝ ì³ñ¹³Ý Çõñáíù ù³ç Ýǽ³Ï³ÏóûùÝ áã ë³Ï³õ ݳË×Çñë Ç ï»ÕõáçÝ ·áñÍ»³ó (ºÕÇß¿, ¿ç 118): ²Ñ³ »ïáõ ù»½ ëÇñï ÇÙ³ëïáõÝ ¨ ѳÝ׳ñ»Õ (¶ ³·., ¶, 12): ·) гïϳóáõóÇãÁ ¹ñíáõÙ ¿ ѳïϳóÛ³ÉÇó ¨° ³é³ç, ¨° Ñ»ïá, ë³Ï³ÛÝ ï³ñ³Íí³ÍÁ »ï³¹³ë ·áñͳÍáõÃÛáõÝÝ ¿. ûñÇݳϪ ÆßË»ó¿ù ÓϳÝó Íáíáõ ¨ ÃéãÝáó »ñÏÝÇó (ÌÝݹ., ², 28): ê»ñÙÝ Ýáñ³ ¹»Õ ¿ (º½ÝÇÏ, 1-ÇÝ, ĺ): àñ ѳÛÇ Ç ÏáÕÙÝ Íáí³ÏÇÝ Ç ·»ïáÛ Ïáõë¿ (´áõ½., 4-ñ¹, ÌÂ): ÆÙ áñ¹ÇÝ ³Ýáõß³Ñáï ¨ Éáõë³õáñ ¿ (º½ÝÇÏ, 2-ñ¹, ²): ̳ÝáÃáõÃÛáõÝ. гñó³Ï³Ý-ѳñ³µ»ñ³Ï³Ý ¹»ñ³ÝáõÝÝ»ñáí ³ñï³Ñ³Ûïí³Í »ÝóϳݻñÁ, áñáßÇãÝ»ñÁ ¨ ѳïϳóáõóÇãÝ»ñÁ ÉÇÝáõÙ »Ý ݳ˳¹³ë. ûñÇݳϪ à±í »ë ¹áõ (º½ÝÇÏ, 2-ñ¹, ²): àñ ëÇñ¿ ½Ëñ³ï, ëÇñ¿ ½ÇÙ³ëïáõÃÇõÝ (²é³Ï., Ä´, 1): àñáó á·ÇùÝ Ãáõɳó»³É »Ý Û»ñÏݳõáñ ³é³ùÇÝáõÃ»Ý¿Ý (ºÕÇß¿, ¿ç 14): ¼ÇÝã ³Ýóù ³Ýó³Ý»Éáó Çó»Ý Áݹ ݳ (سñÏ., Ä, 32): ¹) ´³ó³Ñ³ÛïÇãÁ ¹ñíáõÙ ¿ µ³ó³Ñ³ÛïÛ³ÉÇó Ñ»ïá. ûñÇݳϪ ê³é³, ÏÇÝ ²µñ³Ùáõ, áã Íݳݿñ ÝÙ³ (ÌÝݹ., ļ, 1): ²é³ù¿ ½êÙµ³ï ³ëå»ï, ½Ñ³Ûñ ´³·³ñ³ï³Û (Êáñ., 2-ñ¹, Ò¶): ») êáíáñ³µ³ñ Çñ»Ýó Éñ³óÛ³ÉÇó Ñ»ïá »Ý ¹ñíáõÙ ÏáÕÙݳÏÇ ³Ý¹³ÙÝ»ñÁ, ³ÛëÇÝùݪ ¹»ñµ³ÛÝ»ñÇ, µ³Û³ÝáõÝÝ»ñÇ, ³Í³Ï³ÝÝ»ñÇ ¨ ÃÇí áõ ù³Ý³Ï óáõÛó ïíáÕ µ³é»ñÇ Éñ³óáõÙÝ»ñÁ. ûñÇݳϪ ºõ ï»ë»³É ½Ý³ ¼ñáõ³Ý³Û, áã ·Çï³ó »187


ÿ á áù Çó¿ (º½ÝÇÏ, 2-ñ¹, ²): ºõ Û»ñϳñ»É ·áñÍáÛ å³ï»ñ³½ÙÇݪ ûñÝ ï³ñ³Å³Ù¿ñ (ºÕÇß¿, ¿ç 118): êå³ÝáõÙÝ ²ñ·³Ù³Û ¨ áñ¹õáó Ýáñ³ (Êáñ., 2-ñ¹, ̲): ºï»ë ³Ûñ ÙÇ ÏáÛñ Ç ÍÝ¿ (ÚáíÑ., Â, 1): ÐÇÝ·Ý Ç Ýáó³Ý¿ ÛÇÙ³ñù, ¿ÇÝ, ¨ ÑÇݷݪ ÇÙ³ëïáõÝù (سïÃ., ƺ, 2): ì³ñÅáõÃÛáõÝ 157. ¸áõñë ·ñ»É 30-ñ¹ ¹³ëÇ ÁÝûñó³ÝáõÃÛ³Ý Ñ³ïí³ÍÇó »ÝóϳÛÇ ¨ ëïáñá·Û³ÉÇ, áñáßãÇ ¨ áñáßÛ³ÉÇ, ѳïϳóáõóãÇ ¨ ѳïϳóÛ³ÉÇ, µ³ó³Ñ³ÛïãÇ ¨ µ³ó³Ñ³ÛïÛ³ÉÇ Ï³å³ÏóáõÃÛáõÝÝ»ñÁ ¨ áñá߻ɪ »ÝóϳݻñÁ, áñáßÇãÝ»ñÁ, ѳïϳóáõóÇãÝ»ñÁ ¨ µ³ó³Ñ³ÛïÇãÝ»ñÁ ݳ˳¹³±ë »Ý ·áñͳÍí³Í, û± »ï³¹³ë: 2. вزҲÚÜàôÂÚàôÜ ¢ 187. ºÝóϳÛÇ ¨ ëïáñá·Û³ÉÇ, µ³ó³Ñ³ÛïãÇ ¨ µ³ó³Ñ³ÛïÛ³ÉÇ, ѳïϳóáõóãÇ ¨ ѳïϳóÛ³ÉÇ Ñ³Ù³Ó³ÛÝáõÃÛáõÝÁ ·ñ³µ³ñáõÙ ÁݹѳÝáõñ ³éٳٵ ÝáõÛÝÝ ¿, ÇÝã áñ ³ñ¹Ç ѳۻñ»ÝáõÙ: Üϳï»ÉÇ »Ý Ñ»ï¨Û³É ³é³ÝÓݳѳïÏáõÃÛáõÝÝ»ñÁ: 1. º½³ÏÇ Ï³Ù Ñá·Ý³ÏÇ Ý߳ݳÏáõÃÛ³Ùµ ³Ý»½³Ï³Ý ³ÝáõÝÝ»ñáí ³ñï³Ñ³Ûïí³Í »ÝóϳݻñÇ ëïáñá·Û³ÉÁ ëáíáñ³µ³ñ ¹ñíáõÙ ¿ Ñá·Ý³ÏÇ Ãíáí. ûñÇݳϪ ºÕÇóÇÝ Ï³Ùù ùá (سïÃ., ¼, 10): àõëïÇ ã³ñÇùÝ Û³ß˳ñÑ ÙïÇÝ (º½ÝÇÏ, 2-ñ¹, ¶): ö³éùÝ á㠻ÿ ³ÝÓݳõáñ ÇÝã »Ý (º½ÝÇÏ, 2-ñ¹, ¶): гí³ù³Ï³Ý ÇÙ³ëï ³ñï³Ñ³ÛïáÕ »½³ÏÇ »ÝóϳݻñÇ ëïáñá·Û³ÉÁ ϳñáÕ ¿ ¹ñí»É Ñá·Ý³ÏÇ Ãíáí. ûñÇݳϪ îÇñ»óÇÝ ³ß˳ñÑÇë гÛáó ³½·Ý ê³Ý³ë³Û å³ñëÏÇ (ºÕÇß¿, ¿ç 6): 2. àñáßÇãÁ, »Ã» ݳ˳¹³ë ¿, ëáíáñ³µ³ñ ÑáÉáíáí áõ Ãíáí ãÇ Ñ³Ù³Ó³ÛÝáõÙ Çñ Éñ³óÛ³ÉÇÝ, ÇëÏ »Ã» »ï³¹³ë ¿ª ѳٳӳÛÝáõÙ ¿. ûñÇݳϪ Ðñ³Ù³Ý ï³Ûñ Ï³å»³É áïÇõù... ˳ճóáõó³Ý»É ½Ý³ Û²Ûñ³ñ³ï ·³õ³é (²·., IJ, 122): ºõ Û»ï ѳ½³ñ ³ÙÇ Û³ßï ³éÝ»ÉáÛª ëÏë³õ ³Í»É ½Ùï³õ (º½ÝÇÏ, 2-ñ¹, ²): ºñ·ûù Ñá·¨áñûù ¨ µ³ñÓñ³·áÛÝ ûñÑÝáõû³Ùµù Ç ù³Õ³ùÝ ¹³éݳÛÇÝ (Îáñ., Â): (î»°ë ·á۳ϳÝÇ Ñ»ï ³Í³Ï³ÝÝ»ñÇ, ¹»ñ³ÝáõÝÝ»ñÇ, Ãí³Ï³ÝÝ»ñÇ, ¹»ñµ³ÛÝ»ñÇ ·áñͳÍáõÃÛ³ÝÁ í»ñ³µ»ñáÕ µ³ÅÇÝÝ»ñÁ): 3. ºÃ» ѳïϳóáõóÇãÝ ³ñï³Ñ³Ûïí³Í ¿ ëï³ó³Ï³Ý ¹»ñ³ÝáõÝÝ»ñáí, ëáíáñ³µ³ñ ÑáÉáíáí áõ Ãíáí ѳٳӳÛÝáõÙ ¿ ѳïϳóÛ³ÉÇÝ. ûñÇݳϪ ºõ ³é Ç åïÕáÛ Ýáñ³, »Ï»ñ ¨ »ï ³éÝ ÇõñáõÙ (ÌÝݹ., ¶, 6): (î»°ë ·á۳ϳÝÇ Ñ»ï ëï³ó³Ï³Ý ¹»ñ³ÝáõÝÝ»ñÇ ·áñͳÍáõÃÛ³ÝÁ í»ñ³µ»ñáÕ µ³ÅÇÝÁ): ì³ñÅáõÃÛáõÝ 158. ¸áõñë ·ñ»É 33-ñ¹ ¹³Ç ÁÝûñó³ÝáõÃÛ³Ý Ñ³ïí³ÍÇó »ÝóϳÛÇ ¨ ëïáñá·Û³ÉÇ, áñáßãÇ ¨ áñáßÛ³ÉÇ, ѳïϳóáõóãÇ ¨ ѳïϳóÛ³ÉÇ Ï³å³ÏóáõÃÛáõÝÝ»ñÁª µ³ó³ïñ»Éáí ¹ñ³Ýó ѳٳӳÛÝáõÃÛ³Ý Ï³ÝáÝÝ»ñÁ: 188


3. ÐàÈàìܺðÆ ¶àð̲ÌàôÂÚàôÜÀ ¢ 138. ÐáÉáíÝ»ñÇ ·áñͳÍáõÃÛáõÝÁ ·ñ³µ³ñáõÙ ÁݹѳÝáõñ ³éٳٵ ÝáõÛÝÝ ¿, ÇÝã áñ ³ñ¹Ç ѳۻñ»ÝáõÙ: Üϳï»ÉÇ »Ý ·ñ³µ³ñÇÝ µÝáñáß Ñ»ï¨Û³É ÑÇÙÝ³Ï³Ý ³é³ÝÓݳѳïÏáõÃÛáõÝÝ»ñÁ: 1. гÛó³Ï³Ý ÑáÉáíáí ϳñáÕ »Ý ¹ñí»É. ³) Êݹñ³éáõ µ³ÛÇ ³ñÙ³ïÇó ϳ½Ùí³Í ϳ٠Ýñ³Ý ÇÙ³ëïáí Ùáï Éñ³óáõÙÝ»ñÁ, áñáÝù ³ß˳ñѳµ³ñ óñ·Ù³ÝíáõÙ »Ý ·áñÍÇ³Ï³Ý ÑáÉáíáí. ûñÇݳϪ ºñÏ»³Ý »ñÏÇõÕ (=»ñÏÛáõÕáí) Ù»Í (ÔáõÏ., ´, 9): ػͳó³õ Ù»ÍáõÃÇõÝ (=Ù»ÍáõÃÛ³Ùµ) ÛáÛÅ (¸³Ý., À, 8): ÎáÍ»ó³Ý ½Ý³ ³Ý¹ ÏáÍ (=ÏáÍáí) Ù»Í (ÌÝݹ., Ì, 10): Êݹ³óÇÝ ÛáÛÅ áõñ³ËáõÃÇõÝ (=áõñ³ËáõÃÛ³Ùµ) Ù»Í (سïÃ., ´, 10): µ) ÊÇëï ѳ½í³¹»å »ÝóϳÝ, áñÇ Ùáï ¹ÇÙ³íáñ µ³ÛÇ ÷á˳ñ»Ý ·áñͳÍíáõÙ ¿ ³Ýáñáß ¹»ñµ³ÛÁ. ûñÇݳϪ γÙÇÙ ½Ó»½ ÇÙ³ëïáõÝë ÉÇÝ»É Ç µ³ñÇë ¨ ³ÝÙ»Õëª Ç ã³ñÇë (Ðéáí., ļ, 19)=γÙÇÙ, ½Ç ¹áõù ÇÙ³ëïáõÝù ÉÇçÇù Ç µ³ñÇë ¨ ³ÝÙ»Õëª Ç ã³ñÇë: 2. ê»é³Ï³Ý ÑáÉáíáí ¹ñíáõÙ »Ý. ³) ÜáõÛÝ Ý³Ë³¹³ëáõÃÛ³Ý ³ÝóÛ³É ¹»ñµ³ÛÇ ¨ ѳçáñ¹ ¹ÇÙ³íáñ µ³ÛÇ ÁݹѳÝáõñ »ÝóϳÝ, áñÝ ³ß˳ñѳµ³ñ óñ·Ù³ÝíáõÙ ¿ áõÕÕ³Ï³Ý ÑáÉáíáí (ï»°ë ¢ 116). ûñÇݳϪ سïáõó»³É ²ñÑÙ»ÝÇÝ ³é³çÇ ¼ñáõ³Ý³Ûª ³ë¿ óݳ (º½ÝÇÏ, 2-ñ¹, ²): ²ñ¹ ³ÝÏ»³É ͳé³Û³ÏóÇÝ ³é áïë Ýáñ³, ³Õ³ã¿ñ ½Ý³ ¨ ³ë¿ñ (سïÃ., ÄÀ, 29): µ) ºÙ ûųݹ³Ï µ³ÛÇ »½³ÏÇ 3-ñ¹ ¹»Ùù»ñáí ¨ ³ÝóÛ³É ¹»ñµ³Ûáí ϳ½Ùí³Í µ³Õ³¹ñÛ³É Å³Ù³Ý³ÏÝ»ñáõÙ »ÝóϳÛÇ ÇÙ³ëïáí ·áñͳÍí³Í ËݹÇñÝ»ñÁ (ï»°ë ¢ 176). ûñÇݳϪ ¼å³ÛÝ ÇëÏ ÇÙ ³ãûù ï»ë»³É ¿ (º½ÝÇÏ, 1-ÇÝ, ƺ): ºÃ¿ ½áÙÝ ²ñï³õ³½¹ ³ÝáõÝ ³ñ·»É»³É Çó¿ ¹Çõ³ó (º½ÝÇÏ, 1-ÇÝ, ƺ): ·) ²Í³Ï³ÝÝ»ñÇó áõÃÇõÝ ³Í³Ýóáí ϳ½Ùí³Í ¨ ëáíáñ³µ³ñ áñáßãÇ ÇÙ³ëïáí ·áñͳÍíáÕ í»ñ³ó³Ï³Ý ·á۳ϳÝÝ»ñÁ, áñáÝù ³ß˳ñѳµ³ñ óñ·Ù³ÝíáõÙ »Ý áñå»ë ³Í³Ï³Ý (ï»°ë ¢ 157). ûñÇݳϪ ´³ñÓÇÝ ½µ»éÝ Í³Ýñáõû³Ý (ºÕÇß¿, ¿ç 200)=Îñ»óÇÝ Í³Ýñ µ»éÁ: ²Ûëå»ë ݳ¨ª áÛÅ åݹáõû³Ý, ËáñÑáõñ¹ ³Ùµ³ñßïáõû³Ý, å³ßïûÝ åÕÍáõû³Ý, ·áÛÝ ÃËáõû³Ý, áÕçáÛÝ Ù³ñ¹³ëÇñáõû³Ý ¨ ³ÛÝ: ²ÛëåÇëÇ Ïå³ÏóáõÃÛáõÝÝ»ñáõÙ ë»é³Ï³Ý ÑáÉáíáí ¿ ¹ñíáõÙ Éñ³óÛ³ÉÁ, ÇëÏ áõÃÇõÝ ³Í³Ýóáí í»ñ³ó³Ï³Ý ·á۳ϳÝÁ ¹³éÝáõÙ ¿ ѳïϳóÛ³É, áñÝ ³ß˳ñѳµ³ñ ¹³ñÓÛ³É Ã³ñ·Ù³ÝíáõÙ ¿ áñå»ë áñáßÇã. ûñÇݳϪ ÆëÏ ³Ýûñ¿Ý Çß˳ÝÝ Çµñ¨ ·Çï³ó »Ã¿ Û³ÛïÝ»ó³õ Ëáñ³Ù³ÝÏáõÃÇõÝ ËáñÑñ¹áÛÝ (ºÕÇß¿, ¿ç 16)ª Ëáñ³Ù³ÝÏáõÃÇõÝ ËáñÑñ¹áÛÝ=Ëáñ³Ù³ÝÏ ËáñÑáõñ¹Á: ²Ûëå»ë ݳ¨ª ù³ÕóñáõÃÇõÝ µ³Ýç³ñ³óÝ, ³Ýå³Ï³ëáõÃÇõÝ Ñ³óÇ ¨ ·ÇõõáÛ, ѳñÃáõÃÇõÝ ¹³ßï³ó, µ³½ÙáõÃÇõÝ Ý»ïÇóÝ, ϳñÍñáõÃÇõÝ ÝÇõÃáÛ ¨ ³ÛÉÝ: ¹) â³÷ áõ ù³Ý³ÏÇ ë»é³Ï³ÝÁ (Ù³ëÝ³Ï³Ý ë»é³Ï³Ý). ûñÇݳϪ îáõ»³É 189


ÉÇóÇ ù»½ ó·³õáñáõÃÇõÝÝ ÇÝÝ Ñ³½³ñ ³ÙÇ (º½ÝÇÏ, 2-ñ¹, ²): ºõ êáÕáÙáÝ ï³Ûñ øÇñ³Ù³Û ùë³Ý ѳ½³ñ ùáé óáñ»ÝáÛ ¨ ùë³Ý ѳ½³ñ ë³÷áñ ÇõÕáÛ (¶ ³·., º, 11): ²Ûëå»ë ݳ¨ª ³÷ ÙÇ ·³ñõáÛ, ïÇÏ ÙÇ ·ÇÝõáÛ, ÑÇÝ· ÝÏ³Ý³Ï Ñ³óÇ, ѳ½³ñ ëÇÏÕ ³ñͳÃáÛ, ï³Õ³Ý¹ ÙÇ ³ñͳÃáÛ, µ»éÝ ÙÇ ÷³ÛïÇ ¨ ³ÛÉÝ: ²Ûë ϳå³ÏóáõÃÛáõÝÝ»ñÁ ϳñáÕ »Ý ÑáÉáíí»É. ûñÇݳϪ ì³ëÝ ³÷áÛ ÙÇáÛ ·³ñõáÛ ¨ ÏáïáñáÛ ÙÇáÛ Ñ³óÇ (º½»Ï., Ķ, 19): Æ ï³Õ³Ý¹¿ ÙÇáÛ áëÏõáÛ ëÁñµáÛ ³ñ³ñ ½Ý³ (ºÉù, Ⱦ, 24): ²Ûëå»ë ݳ¨ª ÛÇëáõÝ ëÏ»Õ ³ñͳÃáÛ, ÙÇáÛ ³õáõñ Ï»³Ýù, »ñÇë ³É»ñ ݳßÑáÛ ¨ ³ÛÉÝ: ») à×³Ï³Ý Ýϳï³éáõÙáí Çñ³ñ Ùáï ¹ñí³Í ÑáÙ³ÝÇß Ï³Ù ÝáõÛݳÝÇß µ³é»ñÇó »ñÏñáñ¹Á. ûñÇݳϪ ÀÝϳɳù ½Ññ³Ù³Ý å³ïáõÇñ³ÝÇ (ºÕ¿Çß¿, ¿ç 5)=êï³ó³Ýù å³ïí»ñ áõ Ññ³Ù³Ý: ¶³Ûñ ï³É Ù³ñï å³ï»ñ³½ÙÇ (²·., ¸, 39)=¶³ÉÇë ¿ñ å³ï»ñ³½Ù ï³Éáõ (å³ï»ñ³½Ù»Éáõ): ²Ûëå»ë ݳ¨ª ½Ï³Ùë ó³ÝÏáõû³ÝÝ (ϳÙùÝ áõ ó³ÝÏáõÃÛáõÝÁ), ½»Éë ϳï³ñ³ÍÇ (í»ñçÁ, í³Ë׳ÝÁ), ½ËáñÑáõñ¹ ϳٳóÝ (ϳÙùÝ áõ ËáñÑáõñ¹Á), Ëáõ׳å ﳷݳåÇ ¨ ³ÛÉÝ: ½) ²Ù µ³éÁ, »ñµ ·áñͳÍíáõÙ ¿ ï³ñÇù ÇÙ³ëïáí. ûñÇݳϪ ºõ »Õ¨ ²µñ³Ù ³Ù³ó ÇÝÝëáõÝ ¨ ÇÝáõÝó (ÌÝݹ., ľ, 1): ºõ ¿ñ Æë³Ñ³Ï ³Ù³ó ù³é³ëÝÇó (ÌÝݹ., ƺ, 20): 3. îñ³Ï³Ý ÑáÉáíáí ¹ñíáõÙ »Ý. ³) ºÕ³Ý³ÏÇã µ³Û»ñÇ Ùáï »ÝóϳÛÇ ÇÙ³ëï ³ñï³Ñ³ÛïáÕ µ³éÁ, áñÝ ³ß˳ñѳµ³ñ óñ·Ù³ÝíáõÙ ¿ áõÕÕ³Ï³Ý ÑáÉáíáí (ï»°ë ¢ 174) ûñÇݳϪ ÜÙ³ å³ñï ¿ñ ³éÝ»É ½»ñÏÇÝë ¨ ½»ñÏÇñ (º½ÝÇÏ, 2-ñ¹, ¶)=ܳ åÇïÇ ëï»ÕÍ»ñ »ñÏÇÝùÝ áõ »ñÏÇñÁ: µ) ²Ýáñáß ¹»ñµ³ÛÇ Ùáï ÏáÕÙݳÏÇ »ÝóϳÝ, áñÝ ³ß˳ñѳµ³ñ óñ·Ù³ÝíáõÙ ¿ áñå»ë »ñÏñáñ¹³Ï³Ý ݳ˳¹³ëáõÃÛ³Ý »Ýóϳ, ÇëÏ ³Ýáñáß ¹»ñµ³ÛÁª ¹ÇÙ³íáñ µ³Ûáí. ûñÇݳϪ àã ϳÙÇÙù ó·³õáñ»É ¹Ù³ Ç í»ñ³Û Ù»ñ (ÔáõÏ., ÄÂ, 14)=â»Ýù ϳٻÝáõÙ, áñ ¹³ ó·³íáñÇ Ù»½ íñ³: ØÇ° å³ï³Ñ»ëó¿ ÇÝÓ ÃáÕáõÉ ½ù»½ ¨ ¹³éÝ³É (ÐéáõÃ, ², 16)=ÂáÕ ãå³ï³ÑÇ, áñ »ë ù»½ ÃáÕݻ٠¨ í»ñ³¹³éݳÙ: ºõ Ç Ñ³Û»óáõ³ÍáóÝ ¹ÅÝáõûݿ ³ë»Ý å³ÛÃ»É áñÓ³ù³ñ íÇÙ³óÝ (Êáñ., 2-ñ¹, Ê´)=²ëáõÙ »Ý, áñ áñÓ³ù³ñ í»Ù»ñÁ å³ÛûÉÇë »Ý »Õ»Éª ѳ۳óùÇ ã³ñáõÃÛáõÝÇó: 4. ´³ó³é³Ï³Ý ¨ ·áñÍÇ³Ï³Ý ÑáÉáíÝ»ñáí ¹ñíáõÙ »Ý ã³÷ áõ ù³Ý³Ï óáõÛó ïíáÕ µ³é»ñÁ, áñáÝù å³ï³ë˳ÝáõÙ »Ý áñù³±Ý ѳñóÇÝ. ûñÇݳϪ Æ ï³ëÝ Ï³Ý·ÝáÛ (=ï³ëÁ ϳݷáõÝ) ½»ñϳÛÝáõÃÇõÝ ÙÇáÛ ëÇõݳÏÇÝ ³éÝÇó»ë (ºÉù, Ƽ, 16): γݷݳõ ¨ ÏÇëáí (=Ù»Ï áõ Ï»ë ϳݷáõÝ) Û»ñϳÛÝáõÃÇõÝ, ¨ ϳݷݳõ ¨ ÏÇëáí Ç É³ÛÝáõÃÇõÝ, ¨ ϳݷݳõ ¨ ÏÇëáí Ç µ³ñÓñáõÃÇõÝ (º½»Ï., Ê, 42): ºõ ³ñ³ëó»ë ½Ý³ ãáñ»ù³ÝÏÇõÝÇ, ý³õ (=ÙÇ Ãǽ) Û»ñϳÛÝáõÃÇõÝ ¨ ý³õ Ç É³ÛÝáõÃÇõÝ (ºÉù, ÆÀ, 16): 190


ä²îØàôÂÆôÜ Ð²Úàò (гïáõ³Í) Àݹ Ýáõ³½»É ųٳݳϳó ó·³õáñáõû³ÝÝ ä³ñè³ó, Ç µ³éÝ³É ï¿ñáõû³ÝÝ Û²ñï³õ³Ý³Û áñ¹õáÛ ì³Õ³ñßáõ, Ç ëå³Ý³Ý»É ½Ý³ ²ñï³ßñÇ áñ¹õáÛ ê³ë³Ý³Û,- áñ ¿ñ ݳ˳ñ³ñ áÙÝ Ç êï³Ññ ·³õ³é¿, áñ »Ï»³É Ùdzµ³Ý»³ó ½½ûñë ä³ñëÇó, áñù ÉùÇÝ Ëáï»óÇÝ Ù»ñÅ»óÇÝ ³Ý³ñ·»óÇÝ ½ï¿ñáõÃÇõÝÝ ä³ñè³ó, ¨ ѳ׻ó³Ý ѳõ³Ýáõû³Ùµ ÁÝïñ»É ½ï¿ñáõÃÇõÝÝ ²ñï³ßñÇ áñ¹õáÛ ê³ë³Ý³Û,-³ñ¹ ǵñ¨ Û»ï Ù³ÑáõÝ Ñ³ë³Ý»ÉáÛ ·áõÅÇë ³ÛëáñÇÏ ³é Êáëñáí ó·³õáñÝ Ð³Ûáó,-áñ ¿ñ »ñÏñáñ¹ ï¿ñáõû³ÝÝ ä³ñëÇó, ½Ç áñ гÛáó ó2 ·³õáñ ¿ñª ݳ ¿ñ »ñÏñáñ¹ ä³ñëÇó ï¿ñáõû³ÝÝ,-³ñ¹ª ÿå¿ï ¨ í³Õáõ Éáõ»³É 3 ½µûÃݪ áã ÇÝã ųٳݻ³ó ѳë³Ý»É Û³ÙµáíÏ ·áñÍáÛÝ å³ï»ñ³½ÙÇ Çñ³óÝ 4 5 å³ïñ³ëïáõû³Ý : Ú»ï ³ÛëáñÇÏ ¹³ñÓ»³É ÉÇÝ¿ñ ÛÇñ³óÝ »Õ»Éáó ٻͳõ 6 ïñïÙáõû³Ùµ, ½Ç á㠻ѳë ÇÝã ÝÙ³ ·áñÍ»É ·áñÍ, Ç Ù»Í Ç ïñïÙáõÃ»Ý¿Ý ¨ ÛÇ5 ñ³óÝ í׳ñ»ÉáÛ ¹³ñÓ»³É ³Ýó»³É »Ï»³É ÉÇÝ¿ñ Û³ß˳ñÑ Çõñ: ²ñ¹ª Ç ÙÇõë ¨ë Ç ·ÉáõË ï³ñõáÛÝ ëÏë³Ý¿ñ Êáëñáí ó·³õáñÝ Ð³Ûáó ·áõݹ ϳ½Ù»É ¨ ½ûñ µáí³Ý¹³Ï»É, ·áõÙ³ñ»É ½½ûñë ²Õáõ³ÝÇó ¨ ìñ³ó, ¨ µ³Ý³É Á½7 ¹ÁñáõÝë ²É³Ý³ó ¨ ½Öáñ³Û å³Ñ³ÏÇÝ, Ñ³Ý»É ½½ûñë Ðáݳó, ³ëå³ï³Ï ¹Ý»É Ç ÏáÕÙ³Ýë ä³ñëÇó, ³ñß³õ»É Ç ÏáÕÙ³Ýë ²ëáñ»ëï³ÝÇ, ÙÇÝã¨ Ç ¹ñáõÝë îÇëµáÝÇ: ²õ³ñ ³é»³É ½»ñÏÇñÝ ³Ù»Ý³Ûݪ Û³å³Ï³ÝáõÃÇõÝ ¹³ñÓáõó³Ý¿ñ ½ßÇݳÝÇëï ù³Õ³ù³óÝ ¨ ³õ³Ý³óÝ ó³Ýϳɻ³ó. ½ß¿Ý »ñÏÇñÝ ³Ù»Ý³ÛÝ Ã³÷áõñ ¨ ³õ»ñ³Ï ÃáÕáÛñ. çÝç»É Ç ÙÇçáÛ Ç µ³ó Ïáñáõë³Ý»É, ËÉ»É ù³Ï»É, ÑÇÙÝ Ç í»ñ ç³8 ݳÛñ ³éÝ»É, ѳٳñ¿ñ µ³éÝ³É ½ûñ¿Ýë ï¿ñáõû³ÝÝ ä³ñëÇó: àõËï »¹»³É 9 Ùdzݷ³Ù³Ûݪ íñ¿Å Ëݹñ»É ٻͳõ ùÇÝáõû³Ùµ ½³ÝϳݻÉÝ Çõñ»³Ýó Ç ï¿ñáõûݿÝ. ëå³é ëåáõé ç³Ý³Ûñ ½íñ¿Å Ëݹñ»É, ٻͳõ ùÇÝáõ ݳ˳ÝÓ³µ»Ï ÉÇÝ»10 Éáí. ٻͳٻÍë ÷ù³Ûñª Ç µ³½ÙáõÃÇõÝ ½ûñ³óÝ ³å³ëï³Ý »Õ»³É, ¨ Ç ù³çáõ10 ÃÇõÝ ½ûñ³óÝ Ûáõë³ó»³É: ì³Õí³Õ³ÏÇ Ç ÃÇÏáõÝë ѳë³Ý¿ÇÝ Ù»Í³õ µ³½Ùáõû³Ùµ ÅÇñ ¨ ù³ç ³éÝ ¨ ÓÇáÛ ¨ µáõéÝ Ï³½Ùáõû³Ùµ ²Õáõ³Ýù, È÷ÇÝù ¨ ÖÇÕåù, γëåù ¨ ³ÛÉ ¨ë áñ Ç ëÙÇÝ ÏáÕÙ³Ýó, ½Ç ½íñ¿Å ³ñ»³ÝÝ ²ñï¨³Ý³Û Ëݹñ»ëó»Ý: ... ²é»³É Êáëñáíáõ ½µ³½ÙáõÃÇõÝ ½ûñ³óÝ Çõñáó, ¨ áñ áõëï»ù áõëï»ù »Ï»³É Ñ³ë»³É ¿ÇÝ Ç ÃÇÏáõÝë û·Ý³Ï³Ýáõû³Ý Ýǽ³Ï³ÏÇóù ·áñÍáÛÝ å³ï»11 ñ³½ÙÇ: ÆëÏ Çµñ¨ »ï»ë ó·³õáñÝ ä³ñëÇó ½³ÛÝ ³ÙµáË µ³½Ùáõû³Ý ·ÁݹÇ, ½Ç ٻͳõ áõÅáí ¹ÇÙ»³É »Ï»³É Ñ³ë»³É ¿ÇÝ Ç í»ñ³Û Ýáñ³ª »É ¨ ݳ Áݹ ³é³ç Ýáó³ Ç å³ïñ³ëïáõÃÇõÝ å³ï»ñ³½ÙÇ: ´³Ûó ë³Ï³ÛÝ áã ϳñ³ó áõÝ»É ½¹¿Ù Ýáñ³, ÷³Ëëï»³Û ÉÇÝ¿ñ ³é³çÇ Ýáó³. ½Ñ»ï Ùï»³É Ïáïáñ¿ÇÝ ½³Ù»Ý³ÛÝ ½ûñëÝ ä³ñëÇó, ¨ ¹³ßï³óÝ ¨ ׳ݳå³ñѳóÝ óÇñ ¹Ç³Ã³õ³É ϳóáõ191


12

13

ó³Ý¿ÇÝ ¨ ã³ñ³Ëï³í³ñ í³ïÝ¿ÇÝ ¨ ³ÝÑݳñÇÝ Ñ³ñáõ³Íë Ç í»ñ³Û ѳëáõó³Ý¿ÇÝ: ºõ ó·³õáñÝ Ð³Ûáó ¹³éݳÛñ Ç Ù»Í Ïáïáñ³Í¿Ý ٻͳõ Û³ÕÃáõû³Ùµ ¨ µ³½áõÙ ³õ³ñ³õ ¨ óÝͳÉÇó áõñ³Ëáõû³Ùµ Ç ÏáÕÙ³Ýë гÛáó Û²Ûñ³ñ³ï ·³õ³é, Ç ì³Õ³ñß³å³ï ù³Õ³ù, ٻͳõ áõñ³Ëáõû³Ùµ ¨ µ³ñÇ ³Ýáõ³Ùµ ¨ µ³½áõÙ ³õ³ñ³õ: ²å³ Ññ³Ù³Ý ï³Ûñ Áݹ ÏáÕÙ³Ýë ÏáÕÙ³Ýë ¹»ëå³Ýë ³ñӳϻÉ, Ññáí³ñï³Ïë ³éÝ»É, Û»ûÃÝ µ³·ÇÝë ٻѻÝÇóÝ áõËï³õáñ ÉÇÝ»É å³ïÏ»ñ³ó Ïéáó ¹ÇóÝ å³ßï³Ù³Ý: êåÇï³Ï óÉáõù ¨ ëåÇï³Ï Ýá˳½ûù, ëåÇï³Ï ÓÇáíù ¨ ëåÇï³Ï çáñáíù, áëÏ»Õ¿Ý ¨ ³ñÍ³Ã»Õ¿Ý ½³ñ¹áõù, Ç í»ñç³õáñë ÷áÕ÷áÕ»³Éë, Ý߳ݳϳå å³É³ñ³Ï³å Ù»ï³ùëÇõùÝ ¨ áëÏáíù åë³Ïûù ¨ ³ñͳÃÇ ½áѳñ³Ýûù, Û³ÝûÃë ó³ÝϳÉÇë ³Ï³Ùµù å³ïáõ³Ï³Ýûù, áëÏáí ¨ ³ñͳÃáí, Ç Ñ³Ý¹»ñÓë å³Ûͳéë ¨ Ç ½³ñ¹ë ·»Õ»óÇÏë, ½Çõñ ³½·ÇÝ ²ñß³ÏáõÝ»³ó 14 ½Ñ³Ûñ»Ý»³óÝ å³ßï³Ù³Ýó ï»ÕÇëÝ Ù»Í³ñ¿ñ: ܳ ¨ ÑÇÝ·»ñáñ¹ ¨ë ѳݿñ ۳ٻݳÛÝ Ù»Í³Ù»Í ³õ³ñ³óÝ ³Í»Éáó, ¨ Ù»Í³Ù»Í å³ñ·¨ë ùñÙ³óÝ ßÝáñÑ¿ñ: ÆëÏ ½ûñ³óÝ áñ ½Çõñ»³õÝ ¿Çݪ »ï å³ñ·¨ë ¨ ³ñӳϻ³ó ÛÇõñÙ¿: ÆëÏ Ç ·³Éáõëï ³ÙÇÝ ÙÇõëáÛ ½ûñ µ³½áõÙ Ïáõï¿ñ ÛáÛÅ, ·áõÙ³ñï³Ï ³éÝ¿ñ, ½ÝáÛÝ ½ûñ Ïáã¿ñ, ¨ ¨ë µ³½áõÙ ù³Ý ½ÝáÛÝ ³ëå³ï³Ï ë÷é»³É ½ÏáÕٳٵùÝ ²ëáñ»ëï³ÝÇ. ٳݳõ³Ý¹ ½Ç ¨ ½ûñù î³×ϳó Ç ÃÇÏáõÝë »Ï»³É ¿ÇÝ. ³õ³ñ ³é»³É ½»ñÏÇñÝ ³Ù»Ý³Ûݪ ù³çáõû³Ùµ ¹³éݳÛÇÝ ÛÇõñ³ù³ÝãÇõñ ï»ÕÇë: ºõ ³Ùë Ù»ï³ë³Ý ëï¿å ëï¿å ½³Ûë ûñÇÝ³Ï ³õ³ñ ³é»³Éª ³õ»ñ¿ÇÝ ½³Ù»Ý³ÛÝ »ñÏÇñ ë³ÑٳݳóÝ, áñ Áݹ ä³ñëÇó ó·³õáñáõû³ÙµÝ ¨ Áݹ Çß˳Ýáõû³ÙµÝ ¿ñ: (²·³Ã³Ý·»Õáë, ¿ç 11-19) 1

Áݹ ݳ˹ÇñÝ ³Ýáñáß ¹»ñµ³ÛÇ Ñ³Ûó³Ï³Ý ÑáÉáíÇ Ñ»ï ųٳݳÏÇ ÇÙ³ëïáíª »ñµ í»ñç³ó³Ý, í»ñç³Ý³ÉÇë 2 í³Õáõ-í³Õáõó 3 4

5

6

³ÙµáíÏ ·áñÍáÛÝ-·áñÍÇ ³í³ñïÁ áã ÇÝã ųٳݻ³ó ѳë³Ý»É Û³ÙµáíÏ ·áñÍáÛÝ å³ï»ñ³½ÙÇ Çñ³óÝ å³ïñ³ëïáõû³Ý-ãϳñáÕ³ó³í å³ï»ñ³½ÙÇ å³ïñ³ëïáõÃÛáõÝÝ ³í³ñï»É ÛÇñ³óÝ »Õ»Éáó-³í³ñïí³Íª ϳï³ñí³Í ¹»åù»ñÇó á㠻ѳë. ³Ûëï»Õª ãѳçáÕí»ó

192

7

³ëå³ï³Ï ¹Ý»É-³ëå³ï³Ï»É ѳٳñ»É. ³Ûëï»Õª ç³Ý³É, Ó·ï»É 9 Ùdzݷ³Ù³ÛÝ. ³Ûëï»Õª ÙÇ³Å³Ù³Ý³Ï 10 Ç Ý³Ë¹ÇñÁ ѳÛó³Ï³Ý ÑáÉáíÇ 8

11

Ñ»ï íñ³ ÇÙ³ëïáí

ÝáõÛݳÝÇß ¿ ³ÙµáË µ³éÇÝ óÇñ ¹Ç³Ã³õ³É ϳóáõó³Ý¿ÇݹdzÏÝ»ñ ¿ÇÝ ÷éáõÙ 13 ã³ñ³Ëï³í³ñ í³ïÝ¿ÇÝ-¹³Å³Ýáñ»Ý 12

14

óñÇí ¿ÇÝ ï³ÉÇëª ÏáïáñáõÙ ¿ÇÝ ÑÇÝ·»ñáñ¹ ¨ë ѳݿñ-ÑÇÝ·»ñáñ¹ Ù³ëÝ ¿É µ³ÅÇÝ ¿ñ ѳÝáõÙ


193

Գրաբարի ձեռնարկ 1 193