Perila

Page 1


8fi

'rdv

gxttZ

ztV OZXOZ N

gx av Z

.IdV

F

= r^O tJl

-

OJ

o_ rD"

ulrltdtu. ]ilthilfidrcltoililqHdfi$Hlltttdu


.(u

F f

c -r v1

c d.

^ .-APr' I

I

0x6

ito fr2A


gxri7 ZTE

gi;

rdv

F

g. = (o tJl

og (D"


(u

ts

c ro th

= ro

0x6

Apr.

-:o wt7 J L

Apr.

1L L 1^ V- a

7.+nxa D 20x70

w12 L Ltxo

i

I


7.TE

ozx 9x0

r-dv

p

9 = f

(o tJl

-

OJ

oOJ: Jr (D

llqHdfilllllllltdu uultdl[ . ]ilthilfldrcH0ll


(u

(F

f

:ro c (tl

c 'ro d.

^

'Apr. 'r"

fi*6

"l

x20

w1.2 Tnxa

^.-APr'

Ax6

-io fi12

frrc


?XLI7 ZIE

3I;

IdV

F

g. = r^o : f OJ:

c rD


(u

(F

:(t

(o tn gl

-

'5 '(D d.

. APr' ';i'

I

0x6 W"io IT


q x T Tv

rTtr

8il

rdv

oJ,

= f

: T OJ f

o_ c (D"


CJ f

ro T

t,

= (o d

'Apr. 'r"

n-a

"l'

xlO

frt+ L rtxb


axTT 7

(TW

gl;

rdv

0J,

=. LO tJl

T

OJ f

o_ (D


qJ iF

f

ro

:tr U1 ql

= ro E.

Apr.,

7"+oxa tr 20x20 Atz l- Llxo


TLfr

g*;

rdv

= :J

:

-t-

OJ f

oqJ:

rD"


Hl (u =

:(!

E c

(u

I VI

c'l

c '6 d,

Apr.

7+oxo

El20x20

f,tz Ttzxo

'Aor. 'r"

n-6

"l

x20

Tnxe

I'


ATfr (14

NZX

g*o

lov

F

0J.

= LO

2 -

OJ

o ir

rD


,9 f

c ttl

.c (I'

e.

Aor. ''r"

n-6

"l

xlO

lztz 71.2x6


qXTT J LLYJ

gr;

rdv

F

= a

-

OJ f

o_ OJ:

c rD


h

o

:(! C

--r v) ol

-

ro

^ APr'

40x6

o-io

Etz


(.TE

8fi

rdv

n

oJ.

= (o : -OJ o_ OJ: (D"


(u 5

:ro E (o v\ ct)

c .; d.

. 'ADT. 'r"

o v6 "'J, x20

Etz

^ 'Apr. -r'-

o x6 ":" x20

n12


8V7 7 =,

gil

rdv

g. = 5 (c : OJ f

oOJ: +l

rD

u[ltdllt

]t]t ilfidrcH0il ilqildfiIilll]iltdu


e f,

:r5 E

c n' E ttl

ol c 'r5 d.

Apr.

)3

tztz Itzxo

Apr.

016 x2 0


frr@

OJ

5'

(o : -

OJ f

o_ OJ:

c-

.D

ulrltdllt ]t]t ilfidlcH0illHHdtllililliltdu


H0BllA [0llltcrB[HHAfl CJ :(E

c fr

;gl = '6

.

Aor. '

flv6

"'l;

xzO

lzsx+ tnxa


aYTT

-f

TTfr

3i;?

rdv

g. = f

r.o : I OJ f

rD

uultdl[

]t]t ilfidlcH0ililqHdfililil]iltdu


qJ rts

-

!

c (o I IA

E '= '6 E.

.

'Apr. 'F'

o "'jv 6 xlO

w12


et@

9il3

rdv

F

g. = f

rO

: = c (D"


.(u f,

:ro c tt1 (fl

.= ro d.

Tnxa


(.1fr

3fi3

rdv

g. = f

: -

OJ f

d

ullltdl[ . ]ilthilfldl HoillHHdfililllliltdu


(U

r+

= (u I/)

g)

= rE e.

^- APr'

0x6

-zo

vt2 L'Llxb


a x z T1 o.7x

S-O

'rdv

OJ

= f {J\

T OJ f g

c +l

rD


xl,flottfEcTBfliltAf H BHA

^ -APr'

40v,5

c"iu wJ"2,i4 l-'LtY:.b

re


{ - ,W i.}ZX

s-o

rov

oJ.

= r.o ln

T OJ f

oOJ:

c -

.D

ulrltdllt . ]ilthilfidlcH0il ltqHdfilllil,liltdu


XYIII}HTCTBIHHAfl H BIIA

l-

c.

4' jli

^

''r" ADT.

"lr

'

l0

* a t 1 g*1 LL * / *

.i ' ., .' E


----

/ . ' . - -

-

l

-

ATffi ZT@

9::? 9x03

rdv

L = tn

=

OJ

ir

ulrlldlll

1l1lllfidlcll0lllHlldllrilillllldu


qr

= ; ro IA

-

^ -A'D t rT' -.

40x6 ^-., Uxz0

ran


gxtr7 L'VJ

$5;f

rdv

oJ.

= {^O

: -

qJ l

o_ c -

lD


(u

(ts f

= c ro ttl

ctt c '= d

Apr.

ox6 x20

wrz


T\ffi

f LO (n T OJ a-]

c rD


tu[0llltGrBtHHAfH BHA qJ

ro tJl

=_ (o

^ APr.

0x6 x20

frtz Tuxa


ar@

oJ.

= f

(o

? T OJ f

c (D"


(u = E

ro T ttl

c'l

'= .(o

.

'Aor. 'r'-

Clx6 "'j

xlO

Atz 7-1,2x6


CIT#

{rw

gfi

rdv

oJ.

= f

: -

OJ f

o_ c rD


rts

= T c ro

-T-

tJ1

c = .ro E

.

Apr. I

{.

-r.-.1 .

- --" '-1 i-;r

li rt,

rl


a I ' ( . T@

3I

'rdv

F

9. = J

r.o

T = o

OJ

OJ:

c rD

ilqHdfirililntdu ulrltdtu. ]ilthltfidrcH0lt


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.