Page 1

“Οποιος σσλλογάται λεύτερα, σσλλογάται καλά” Ρ.Φεραίος

Κσδ 1111

ΓΙΔΤΘΤΝΣΖ΢

Υρήζηος Πλακιάς Λεσκώνας-΢ερρών Σ.Κ.621 21 ΢έρρας Σηλ.& fax 2321046666

Παξαζθεπή 17 Iνπλίνπ 2011

μθ Γνϊ αι τ ι οφ δικα μόνον χει χει να ζ που ζ θ ς σ ό γνϊ αυτ

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ

ΑΔΕΣΜΕΥΤΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ

Eηνο 15ν Αξ. θύιινπ 756 Σηκή:0,50€

για τον ΧΥΤΥ του διμου Σερρϊν

«Κόντρα» Τηάκρθ με Σϊκο Αφορμι ςτάκθκε θ απόφαςθ του υφιςταμζνου τθσ, να προχωριςει ςτθν απζνταξθ του ζργου τθσ επζκταςθσ του ΧΥΤΑ του διμου Σερρϊν από το ΕΣΡΑ, ενζργεια για τθν οποία θ ίδια δεν είχε ερωτθκεί.

Σελ.2

΢αγδαίεσ και δραματικζσ οι εξελίξεισ ςτο ΡΑΣΟΚ Κράτα με να ςε κρατϊ... «Στθριχτείτε πάνω μου κι εγϊ κα ςτθριχτϊ πάνω ςασ» τόνιςε δυο φορζσ ο Γιϊργοσ Ραπανδρζου μιλϊντασ ςτθν κοινοβουλευτικι ομάδα του κόμματοσ του. Μετά από φαςαρίεσ, παραιτιςεισ (Φλωρίδθσ, Ναςιϊκασ) αμφιςβιτθςθ τθσ θγετικισ του κζςθσ και αναςτάτωςθ ςτθν ΚΟ λόγω τθσ αποτυχθμζνθσ διαπραγμάτευςθσ με τον Α. Σαμαρά, ο Γ. Ραπανδρζου πζτυχε ζνα ακόμα ςυμβιβαςμό με τουσ ιςχυροφσ υπουργοφσ του. Ζτςι ςαν μθν ςυμβαίνει τίποτα, καταχειροκροτικθκε από τουσ βουλευτζσ του και υποςχζκθκε ότι κα παλζψει για τθν ςωτθρία τθσ χϊρασ. Μζνει βεβαίωσ να δοφμε τι κα πουν οι βουλευτζσ και αν κα εκφραςτεί θ ιςχυρι κριτικι προσ τον πρωκυπουργό. Ππωσ μζνει να δοφμε και τον αναςχθματιςμό για να καταλάβουμε το είδοσ του ςυμβιβαςμοφ που πζτυχε ο κ. Ραπανδρζου. Οι εκλογζσ ζτςι κι αλλιϊσ είναι πολφ κοντά.

Οι παλινωδίεσ του Γ.Ραπανδρζου ΡΑ΢ΑΙΤΘΣΘ (ΜΕΣΩ ΔΙΑ΢΢ΟΩΝ ΣΥΝΟΜΙΛΙΑΣ ΜΕ ΣΑΜΑ΢Α) ΤΟ ΜΕΣΘΜΕ΢Ι, ΑΝΑΣΧΘΜΑΤΙΣΜΟΣ (ΜΕ ΔΙΑΓΓΕΛΜΑ) ΤΟ Β΢ΑΔΥ Τθν παραίτθςι τουσ από το βουλευτικό αξίωμα υπζβαλλαν ο βουλευτισ Κιλκίσ Γ. Φλωρίδθσ και ο βουλευτισ Λάριςασ Εκ.Ναςιϊκασ

Ν

ωρίσ το πρωί ο βουλευτισ Κιλκίσ Γ. Φλωρίδθσ υπζβαλε με επιςτολι του προσ τον πρόεδρο τθσ Βουλισ Φ. Ρετςάλνικο τθν παραίτθςι του από το βουλευτικό του αξίωμα. Σε αυτιν καταφζρεται

Οι Αγανακτιςμζνοι και ςτισ Σζρρεσ ζςτειλαν…

Εξϊδικθ διλωςθ διαμαρτυρίασ ςτουσ βουλευτζσ του Ν. Σερρϊν Σε μια προςπάκεια να πιζςουν να μθν ψθφιςτεί το Μεςοπρόκεςμο.

Εςτιάτορεσ Ν. Σερρϊν:

Ταφόπλακα θ αφξθςθ του ΦΡΑ Συνάντθςθ εργαςίασ με τθν βουλευτι Σερρϊν Μαρία Κόλλια-Τςαρουχά

ISSN 1109109-6

Μπεσ ςτο… www.akou.me 9 771109 109000

00756

Σελ.4

Σελ14

Ανάδειξε το πρόβλθμα τθσ περιοχισ που ηεισ

κατά των θγεςιϊν του ΡΑΣΟΚ και τθσ Ν.Δ.τισ οποίεσ κατθγορεί ότι "ςτάκθκαν για μία ακόμθ φορά κατϊτερεσ των εκνικϊν περιςτάςεων, με πολιτικά αςυγχϊρθτο τρόπο". Σελ.6,7

Με μικρι για ακόμθ μια φορά τθ ςυμμετοχι των ςερραίων ςτθ γενικι 24ωρθ απεργία

Ολοι εναντίον του μνθμονίου

Σελ.5

Ο μοναδικόσ βουλευτισ που επικροτεί τθν πολιτικι Ραπακωνςταντίνου είναι ... ςερραίοσ!

Τερατογενεςεισ από το πιο γνωςτό φυτοφάρμακο: ιξεραν και ςιωποφςαν ςτθν Ευρϊπθ;

Σελ.17

Νέα στοιτεία καταθέτει ο Μιτ. Τρεμόποσλος στο εσρωκοινοβούλιο


Σελίδα 2

ΠΑΡΑ΢ΚΔΤΖ 17 ΙΟΤΝΙΟΤ 2011

για τον ΧΥΤΥ του διμου Σερρϊν

«Κόντρα» Τηάκρθ με Σϊκο Αφορμι ςτάκθκε θ απόφαςθ του υφιςταμζνου τθσ, να προχωριςει ςτθν απζνταξθ του ζργου τθσ επζκταςθσ του ΧΥΤΑ του διμου Σερρϊν από το ΕΣΡΑ, ενζργεια για τθν οποία θ ίδια δεν είχε ερωτθκεί. «Θα κατεβάςω τα ρολά του ΧΥΤΑ Σερρϊν, για τα απορρίμματα από τουσ άλλουσ διμουσ» τόνιςε ο κ. Αγγελίδθσ

΢

τθ διάρκεια ςφςκεψθσ ςτθ Θεςςαλονίκθ, το μεςθμζρι τθσ Τρίτθσ (14/6), για τθ διαχείριςθ των απορριμμάτων ςτισ Σζρρεσ, ζκπλθκτοι οι επτά διμαρχοι του νομοφ, άκουςαν τθν υφυπουργό Εςωτερικϊν να επιτίκεται φραςτικά κατά του γενικοφ γραμματζα Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ Μακεδονίασ – Θράκθσ. Αφορμι ςτάκθκε θ απόφαςθ του υφιςταμζνου τθσ, να προχωριςει ςτθν απζνταξθ του ζργου τθσ επζκταςθσ του ΧΥΤΑ του διμου Σερρϊν από το ΕΣΡΑ, ενζργεια για τθν ο-

επζκταςθ του ΧΥΤΑ Διμου Σερρϊν» υπογράμμιςε ο διμαρχοσ Σερρϊν . «Θα κατεβάςω τα ρολά

ΔΒΓΟΜΑΓΙΑΙΑ ΑΓΔ΢ΜΔΤΣΖ ΔΦΖΜΔΡΙΓΑ ΓΗΔΤΘΤΝ΢Ζ Λεπθψλαο-΢εξξψλ 621 21 ΢ΔΡΡΔ΢ ΣΖΛΔΦΧΝO ΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΑ΢ & fax

2321046666

serraikievdomada@gmail.com

anexnews@gmail.com

ΗΓΗΟΚΣΖ΢IA

«αληίθηππνο» ΓΗΔΤΘΤΝΣΖ΢

ΥΡΖ΢ΣΟ΢ ΠΛΑΚΗΑ΢ ΣΤΠΟΓΡΑΦΔΙΟ ―Αληηθηππνο‖ ΛΔΤΚΧΝΑ΢ - ΢ΔΡΡΧΝ

΢ΤΝΓΡΟΜΔ΢ ΔΣΖ΢ΙΔ΢ ΓΖΜΧΝ - Ν.Π.Γ.Γ. ΣΡΑΠΔΕΧΝ - Α.Δ., ΒΟΤΛΔΤΣΧΝ 300 € Δηαηξεηψλ - Ν.Π.Η.Γ. 150 € ΢ΤΛΛΟΓΟΗ 100 € ΗΓΗΧΣΔ΢ 50 €

ΧΥΤΥ Ραλαιοκάςτρου, (www.airphotos.gr)

ποία θ ίδια δεν είχε ερωτθκεί. Οι ςχζςεισ τθσ υφυπουργοφ Εςωτερικϊν Θεοδϊρασ Τηάκρθ με τον γενικό γραμματζα Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ Θφμιο Σϊκο, δεν είναι και οι καλφτερεσ το τελευταίο διάςτθμα, αφοφ θ υφυπουργόσ κεωρεί πωσ ςε πολλά κζματα ο υφιςτάμενόσ τθσ επιχειρεί να τθν … αντικαταςτιςει. Στθ ςφςκεψθ θ υφυπουργόσ Εςωτερικϊν, υποςχζκθκε εκ νζου χρθματοδότθςθ του ζργου, προκειμζνου να αποτίκενται εκεί τα απορρίμματα των διμων του νομοφ, ζωσ ότου ολοκλθρωκεί ο ΧΥΤΥ ςτο Ραλαιόκαςτρο. Θ ςυνάντθςθ πραγματοποιικθκε ςτο κτιριο του πρϊθν υπουργείου Μακεδονίασ Θράκθσ και ςυμμετείχαν θ υφυπουργόσ Εςωτερικϊν κ. Θεοδϊρα Τηάκρθ και οι διμαρχοι Σερρϊν κ. Ρζτροσ Αγγελί-

δθσ,Αμφίπολθσ κ. Γιϊργοσ Βογιατηισ , Βιςαλτίασ κ. Δθμιτρθσ Καλαϊτηισ , Εμμανουιλ Ραπά κ. Βαγγζλθσ Καλακάσ ,Θράκλειασ κ. Κλεάνκθσ Κοτςακιαχίδθσ και Σιντικισ κ. Απόςτολοσ Καρφδασ. «Θ κ. Τηάκρθ δεςμεφτθκε ότι κα χρθματοδοτιςει τθν επζκταςθ του ΧΥΤΑτου διμου Σερρϊν μζςω του ΕΡΡΕ΢ΑΑ και εφόςον γίνει θ μελζτθ για τα δφο εργοςτάςια –μζςω τθσ ΕΣΑΝΣςτο ΧΥΤΥ Ραλαιοκάςτρου, κα χρθματοδοτιςει με το ανϊτερο ποςό που προβλζπεται από το νόμο τα δφο αυτά εργοςτάςια , δθλαδι μζχρι 47% του προχπολογιςμοφ . Αυτζσ είναι οι δεςμεφςεισ τθσ κ. Τηάκρθ». τόνιςε ο κ. Αγγελίδθσ . Τον περαςμζνο Φεβρουάριο, εντελϊσ ξαφνικά ο γενικόσ γραμματζασ Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ Μακεδονίασ – Θράκθσ, ανακοίνωςε πωσ δεν κα υπογράψει τθν άδεια

δθμοπράτθςθσ τθσ επζκταςθσ του ΧΥΤΑ του διμου Σερρϊν, αν και είχε εξαςφαλιςτεί χρθματοδότθςι μζςω ΕΣΡΑ και ιδθ είχαν διατεκεί 200.000 ευρϊ για ςχετικζσ μελζτεσ. Τθν κοινι κζςθ όλων των δθμάρχων, επεςιμανε ο κ. Αγγελίδθσ τονίηοντασ «Θ δικιά μασ θ κζςθ είναι ξεκάκαρθ ,όπωσ ξεκάκαρθ είναι και θ κζςθ όλων των δθμάρχων. Πλοι οι διμαρχοι είχαμε μια κοινι γραμμι ,ναι ςτθν επζκταςθ ΧΥΤΑ του διμου Σερρϊν και παράλλθλα να γίνει μελζτθ ,να δοκοφν χριματα για τθν ολοκλιρωςθ του ΧΥΤΥ Ραλαιοκάςτρου και μζχρι να ολοκλθρωκεί ο ΧΥΤΥ Ραλαιοκάςτρου να μποροφμε εμείσ να αποδεχόμαςτε τα απορρίμματα των υπολοίπων διμων ,οφτωσ ϊςτε να δοκεί μια οριςτικι λφςθ ςτο κζμα» «Μθν ξεχνάτε ότι πριν περίπου δζκα μζρεσ ο περιφερειάρχθσ κ. Σϊκοσ

απζταξε το ζργο τθσ επζκταςθσ του ΧΥΤΑ διμου Σερρϊν και τα πράγματα ζγιναν αρκετά περίπλοκα . Δεν ξζρω αν οι δεςμεφςεισ τθσ κ. Τηάκρθ υλοποιθκοφν . Αν δεν είμαι ςίγουροσ ότι κα υλοποιθκοφν αυτζσ οι δεςμεφςεισ, δεν πρόκειται ν’ ανοίξουμε το ΧΥΤΑ του διμου Σερρϊν, για να υποδεχκοφμε απορρίμματα από τουσ υπολοίπουσ διμουσ . Κα πρζπει να είμαςτε ςίγουροι ότι κα δοκοφν χριματα για τθν

του ΧΥΤΑ Σερρϊν ,για τα απορρίμματα από τουσ άλλουσ διμουσ» τόνιςε ο κ. Αγγελίδθσ, λζγοντασ «Κα κατεβϊ ςτθν Ακινα για να διαςφαλίςουμε ότι κα γίνει θ επζκταςθ του ΧΥΤΑ διμου Σερρϊν και φυςικά ότι παράλλθλα κα υλοποιθκοφν τα δφο εργοςτάςια για να ολοκλθρωκεί ο ΧΥΤΥ Ραλαιοκάςτρου . Ιμουν ξεκάκαροσ ςτουσ ςυναδζλφουσ μου . Τουσ είπα ότι αν δεν είμαι ςίγουροσ δεν κα δεχκοφμε τα απορρίμματα των άλλων διμων. Κα κατεβάςω τα ρολά του ΧΥΤΑ του διμου Σερρϊν ζςτω και αν δοκοφν χριματα ςτθν επζκταςι του αλλά δεν τρζξουν τα ζργα υλοποίθςθσ του ΧΥΤΥ Ραλαιοκάςτρου».

Στο 23210 21111 γραμμι πλθροφόρθςθσ και παραπόνων του Διμου Σερρϊν 24 ϊρεσ το 24ωρο κα μποροφνε οι πολίτεσ του νζου διευρυμζνου Διμου Σερρϊν να καλοφνε το τθλζφωνο 23210 21111 για οποιαδιποτε πλθροφορία και για τα κακθμερινά προβλιματα όπωσ λακοφβεσ, ςκουπίδια, χόρτα, κακοτεχνίεσ, διαρροζσ νεροφ, κάδοι, ςπαςμζνεσ λάμπεσ, κοφνιεσ, πλακάκια, παγκάκια


ΠΑΡΑ΢ΚΔΤΖ 17 ΙΟΤΝΙΟΤ 2011

΢ελίδα 3

Ο

Χ.Υ.Τ.Α. Σερρϊν άρχιςε να λειτουργεί τον Ιοφλιο του 2001. Από τότε και μζχρι ςιμερα τθ διαχείριςθ αναλαμβάνει με ετιςιουσ διαγωνιςμοφσ θ ίδια κατά κανόνα ΚΟΙΝΟΡ΢ΑΞΙΑ. Το ποςό τθσ αρχικισ ςφμβαςθσ για τον πρϊτο χρόνο (2002) ιταν 96.000.000 δραχμζσ, τον επόμενο (2003) εκτινάχτθκε ςτα 120.000.000 δραχμζσ και για το 2010 ζφταςε ςτισ 640.000 ευρϊ περίπου. Πταν το κζμα αυτό ιρκε ςτο ΔΣ ςτισ 31-1-2011 ωσ 26ο τθσ Θμεριςιασ Διάταξθσ και με το χαρακτθριςμό «Ζγκριςθ ςυνζχιςθσ για το ζτοσ 2011 τθσ παροχισ υπθρεςιϊν οργάνωςθσ, διαχείριςθσ και περιβαλλοντικισ παρακολοφκθςθσ - ελζγχου τθσ λειτουργίασ του ΧΥΤΑ και τθσ μεταφροντίδασ του αποκατεςτθμζνου ΧΔΑ του Διμου Σερρϊν (20102011)», ο δθμοτικόσ ςφμβουλοσ τθσ «διάβαςθσ πεηϊν» Ρ.Κοτρϊνθσ ςτθν τοποκζτθςι του ανζφερε ςυγκεκριμζνα : «Θεωροφμε υπερβολικά τα ποςά που πλθρϊνουμε ςτον εργολάβο για το ΧΥΤΑ και ηθτάμε να μασ πει ο κ.Διμαρχοσ αν κεωρεί λογικά τα ποςά αυτά, λαμβανομζνου υπόψθ ότι ο Διμαρχοσ Νζασ Ηίχνθσ ςτθν ςυνάντθςθ που είχατε προ θμερϊν ωσ ΕΣΑΝΣ, εξζφραςε ςοβαρζσ επιφυλάξεισ και διαφωνίεσ». Στθ ςυνζχεια υπερψιφιςε τθ ςυνζχιςθ τθσ εργολαβίασ και μόνο για φζτοσ, με τον όρο ο κ.διμαρχοσ να φζρει ολοκλθρωμζνθ πρόταςθ για το αν μπορεί ι όχι να τον διαχειριςτεί ο διμοσ. Αντ’ αυτοφ ο κ.Αγγελίδθσ μασ προςκόμιςε ωσ μελζτθ και τότε αλλά και ςτο πρόςφατο ΔΣ, ςτισ 31-5-2011, κάποια πρόχειρα χαρτιά υπθρεςιακϊν παραγόντων προςπακϊντασ να αποδείξει ότι ο Διμοσ δεν ζχει τθ δυνατότθτα να διαχειριςτεί ο ίδιοσ το ΧΥΤΑ και ςε κάκε περίπτωςθ ότι είναι αςφμφορθ θ αυτοδιαχείρι-

ΔΘΜΟΤΙΚΘ ΚΙΝΘΣΘ «διάβαςθ πεηϊν»:

«Διαρκζσ ςκάνδαλο θ διαχείριςθ του Χ.Υ.Τ.Α. Σερρϊν;» Ε ρ ω τ ι ς ε ι σ π ο υ χρ ι η ο υ ν α π ά ν τ θ ς θ σ α π ό τ θ ν π λ ε υρά τ ο υ Δ θ μ ά ρ χ ου

ςθ. Κι αυτό ενϊ θ τελευταία πρόχειρθ μελζτθ που ο ίδιοσ παρουςίαςε για τθ λειτουργία του ΧΥΤΑ από το διμο, κατζβαηε κάτω από το μιςό (290.000 ευρϊ ) το κόςτοσ τθσ διαχείριςθσ ςε ςχζςθ με τθν εργολαβία. Πμωσ αν δει κάποιοσ το κζμα διαχρονικά ςε ςυνδυαςμό και με τθν επιςτολι – καταγγελία του Συλλόγου Δθμοτικϊν Υπαλλιλων Νομοφ Σερρϊν κα καταλιξει ςε χριςιμεσ παρατθριςεισ που είναι οι εξισ: Ρ΢ΩΤΟ: Ο Σφλλογοσ χαιρετίηει τθν απόφαςθ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ, και ηθτά επιτζ-

λουσ να ανοίξει ο φάκελοσ ΧΥΤΑ που ςτοίχθςε όλα αυτά τα χρόνια πάνω από 5.000.000 ευρϊ ςε ςθμερινζσ τιμζσ. ΔΕΥΤΕ΢Ο : Επιςθμαίνεται επίςθσ από το ςφλλογο ότι για τθν λειτουργία του ΧΥΤΑ, που ςυμπλθρϊνει δεκαετία, είχε προςλθφκεί ςτο Διμο κατάλλθλο επιςτθμονικό προςωπικό, και δόκθκε θ διαχείριςθ ςε εργολάβο προςωρινά με ςκοπό τθν μεταφορά τθσ γνϊςθσ από τον ιδιϊτθ για κάποιο διάςτθμα και τθν λειτουργία ςτθν ςυνζχεια του ΧΥΤΑ από τισ υπθρεςίεσ του Διμου. Για τον ςκοπό αυτό αγοράςτθκε εξάλλου μθχάνθ-

μα ςυςτιματοσ ςυμπίεςθσ και δεματοποίθςθσ αξίασ 691.480,00 ευρϊ το 2003. Τ΢ΙΤΟ : Αναφζρεται ςτθν ίδια επιςτολι, ότι ζκαναν αυτοψία ςτον χϊρο του ΧΥΤΑ διαπιςτϊνοντασ τα εξισ: Στθν είςοδο δεν ιταν κανείσ φφλακασ . Σφμφωνα με το τεφχοσ Β των υποχρεϊςεων του Αναδόχου θ είςοδοσ φυλλάςεται από τισ 06:00 π.μ. ζωσ τισ 20:00 μ.μ. και καταγράφονται τα ειςερχόμενα φορτθγά αυτοκίνθτα και οι ποςότθτεσ των απορριμμάτων που ειςζρχονται, για να εκτιμθκεί εκτόσ των άλλων και το κόςτοσ ανά τόνο. Το μθχάνθμα ςυςτιματοσ

Ρωλείται Βιοτεχνικό κτίριο 240 τ.μ. εντόσ οικοπζδου 2.700 τ.μ. (με δυνατότθτα επζκταςθσ του οικοπζδου κατά 3.900 τ.μ.) ςτον δρόμο Σερρϊν-Νεοχωρίου Τθλ. Επικοινωνίασ: 6974731567

δεματοποίθςθσ και κομποςτοποίθςθσ είναι εδϊ και μερικά χρόνια χαλαςμζνο. Ζκτοτε ο εργολάβοσ ζπαψε προφανϊσ να κάνει τθν δεματοποίθςθ και κομποςτοποίθςθ των απορριμμάτων. Ρζρα από τθν πικανι μθ τιρθςθ των ςυμβατικϊν όρων, γεννάται το ερϊτθμα, γιατί δεν μειϊκθκε θ εργολαβία κατά το κόςτοσ τθσ διαδικαςίασ δεματοποίθςθσκομποςτοποίθςθσ, αφοφ πλζον ο ανάδοχοσ δεν τθν παρζχει. Εκτόσ όμωσ από αυτζσ τισ παρατθριςεισ, προκφπτουν και ερωτθματικά που αναδείχτθκαν το τελευταίο διάςτθμα με τον ζνα ι τον άλλο τρόπο όπωσ: Τθροφνται όλα αυτά τα χρόνια οι άλλοι όροι των υποχρεϊςεων του Αναδόχου και αν ναι, από ποιουσ γίνεται ο ζλεγχοσ, λαμβάνοντασ ωσ δεδομζνο ότι ο Διμοσ, όπωσ τουλάχιςτον ο ίδιοσ διατείνεται, δεν ζχει τθν τεχνογνωςία για τθ διαχείριςθ του ΧΥΤΑ ( οφτε για τον ζλεγχο, ςυμπεραίνουμε εμείσ ). Αλθκεφει ότι παρ’ όλο που το ζργο το είχε ο ςυγκεκριμζνοσ εργολάβοσ ο διμοσ διζκεςε μθχάνθμα και υπαλλιλουσ για βοικεια ςτον εργολάβο κόςτουσ περίπου 90 χιλ ευρϊ; Τι εννοοφςε ο κ.Γκότςθσ ςτθ παρζμβαςθ που ζκανε ςε τθλεοπτικι εκπομπι ότι θ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΘ ΕΡΙΤ΢ΟΡΘ για πρϊτθ φορά τόλμθςε και ζςπαςε το απόςτθμα και είπε όχι ςτον εργολάβο; Το πιο ςοβαρό όμωσ και

κακοριςτικό από όλα είναι, ότι αν πράγματι το μθχάνθμα ςυςτιματοσ δεματοποίθςθσ και κομποςτοποίθςθσ είναι εδϊ και μερικά χρόνια χαλαςμζνο, πωσ βακμολογοφςε θ Επιτροπι Διαγωνιςμοφ ( υπθρεςιακοί παράγοντεσ ) τθν τεχνικι ικανότθτα και τα προςόντα ομάδασ ειδικϊν τθσ ςυγκεκριμζνθσ ΚΟΙΝΟΡ΢ΑΞΙΑΣ με βακμοφσ 14 και 19, που είχαν ωσ αποτζλεςμα τουλάχιςτον ςτον τελευταίο διαγωνιςμό να ζχει ςυνολικι βακμολογία 89 ζναντι 85 τθσ δεφτερθσ και 83 βακμϊν τθσ τρίτθσ κοινοπραξίασ; Ρολλά από τα παραπάνω ςτοιχεία και ειδικά εκείνα που αφοροφςαν ςτθ μθ τιρθςθ από τθν Κοινοπραξία και ςτοιχειωδϊν ακόμθ όρων τθσ ςφμβαςθσ (φφλαξθ, περίφραξθ χϊρου ΧΥΤΑ, θμεριςια χωματοκάλυψθ απορριμμάτων κ.ά.) ιταν εν γνϊςει του νυν Δθμάρχου κ.Αγγελίδθ ( επικεφαλισ τότε τθσ Δθμοτικισ Ρρωτοβουλίασ Σερραίων ) ιδθ από τισ αρχζσ του 2002, από ανακοινϊςεισ τθσ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΘΣ ΚΙΝΘΣΘΣ ΣΕ΢΢ΩΝ τθσ οποίασ πρόεδροσ του Δ.Σ ιταν ο κ.Μπόϊκοσ. Συνεπϊσ, αν υπιρχε πολιτικι βοφλθςθ, ιδθ κα ζπρεπε να είχε διερευνιςει όλεσ τισ πτυχζσ αυτισ τθσ υπόκεςθσ και να μθν επικαλείται άγνοια ςτα δφο δθμοτικά ςυμβοφλια που τζκθκε το κζμα, ηθτϊντασ προςχθματικά από τον αρμόδιο αντιδιμαρχο να προβεί ςε ΕΔΕ, δθλαδι ηιςε Μάθ μου………….. Θεωρεί ο κ.Διμαρχοσ ότι πρζπει να απαντιςει ι όχι;

Από Φηιόινγν έκπεηξε απόθνηηε ηνπ ΓΠΘ παξαδίδνληαη καζήκαηα

Νενειιεληθήο Γιώζζαο, Δθζεζεο & Αξραίσλ, ζε καζεηέο Γπκλαζίνπ θαη Λπθείνπ, πξνεηνηκαζία γηα ηηο Παλειιήληεο εμεηάζεηο. Πξνζθνξά γλσξηκίαο: Σα ηξία (3) πξώηα καζήκαηα ΓΧΡΔΑΝ !!!

Σει.6981464988

ΡΩΛΕΙΤΑΙ Σφνκετο ξυλουργικό μθχάνθμα (πλάνθ, ςβουράκι, ξεχονδριάςτα) Τθλ. 6997230780


ΠΑΡΑ΢ΚΔΤΖ 17 ΙΟΤΝΙΟΤ 2011

΢ελίδα 4

Οι Αγανακτιςμζνοι και ςτισ Σζρρεσ ζςτειλαν…

Εξϊδικθ διλωςθ διαμαρτυρίασ ςτουσ βουλευτζσ του Ν. Σερρϊν Σ ε μ ια π ρ ος π ά κει α ν α π ι ζ ς ο υ ν ν α μ θ ν ψ θ φ ι ς τ ε ί τ ο Μ ες ο π ρ όκ ες μ ο .

Ε

κτόσ από τισ ογκϊδεισ ςυγκεντρϊςεισ (τουλάχιςτον ςε Ακινα και Θεςςαλονίκθ), οι Αγανακτιςμζνοι προχωροφν και ςε νζεσ μορφζσ διαμαρτυρίασ με αποδζκτεσ τουσ τοπικοφσ βουλευτζσ τθσ κάκε περιοχισ. Μετά από τθν παμψθφεί απόφαςθ τθσ λαϊκισ ςυνζλευςθσ τθν 13-06-2011 από τθν πλατεία Ελευκερίασ οι Σερραίοι Αγανακτιςμζνοι απζςτειλαν εξϊδικθ διλωςθ διαμαρτυρίασ ςτουσ βουλευτζσ του Ν. Σερρϊν, ςε μια προςπάκεια να πιζςουν να μθν ψθφιςτεί το Μεςοπρόκεςμο. "Σε περίπτωςθ που ψθφίςετε το μεςοπρόκεςμο πρόγραμμα, επιφζροντασ με αυτόν το τρόπο τθν ανκρωπιςτικι καταςτροφι των πολιτϊν τθσ χϊρασ που δεν φταίνε ςε τίποτα, το ξεποφλθμα και υποκι-

κευςθ τθσ ίδια μασ τθσ χϊρασ, κα πρζπει να αναλάβετε και τθν ευκφνθ των πράξεων ςασ " ςθμειϊνουν ςτθν εξϊδικθ διλωςθ οι Σερραίοι Αγανακτιςμζνοι. Και προςκζτουν: " Σασ δθλϊνουμε ότι, διατθροφμε εμείσ οι Ζλλθνεσ πολίτεσ το δικαίωμα τθσ άμεςθσ αποηθμίωςθσ για τα δεινά που κα φζρεται με τθν ψιφο ςασ τόςο ςε μασ τουσ πολίτεσ όςο και ςτον τόπο μασ ". ΕΝΩΡΛΟΝ ΡΑΝΤΟΣ Α΢ΜΟΔΛΟΥ ΔΛΚΑΣΤΘ΢ΛΟΥ ΚΑΛ ΡΑΣΘΣ Α΢ΧΘΣ ΕΞΩΔΛΚΘ ΔΘΛΩΣΘ - Ρ΢ΟΣΚΛΘΣΘ & ΔΛΑΜΑ΢ΤΥ΢ΛΑ ΜΕ ΕΡΛΦΥ-

«Μπάχαλο» με Το δικαίωμα επιλογισ ςτθν ξζνθ γλϊςςα Καταγγελία του Συλλόγου Ελλθνογαλλικισ Φιλίασ Σερρϊν Καταδικάηουμε ομόφωνα τισ αιφνιδιαςτικζσ και ανεδαφικζσ και αντιπαιδαγωγικζσ αποφάςεισ του ΥΡΔΒΜΘ που αφοροφν ςτθ διδαςκαλία τθσ Ξζνθσ Γλϊςςασ επιλογισ ςτα Δθμοτικά και ςτα Γυμνάςια καταργϊντασ το ιςχφον ςφςτθμα. Με τθν απόφαςθ αυτι καταργείται, με αυταρχικό και πρόχειρο τρόπο, θ παράλλθλθ διδαςκαλία τθσ γλϊςςασ επιλογισ, μετατρζποντασ τα ςχολεία ςε αμιγϊσ γαλλόφωνα ι γερμανόφωνα. Αποκορφφωμα τθσ προχειρότθτασ, επιπολαιότθτασ και αναλγθςίασ του ΥΡΔΒΜΘ, είναι ο εκβιαςτικόσ εξαναγκαςμόσ των μακθτϊν ςε αλλαγι ξζνθσ γλϊςςασ ςτθν περίπτωςθ που, λόγω πλειοψθφίασ, επικρατιςει διαφορετικι γλϊςςα ςτο ςχολείο από αυτιν που είχαν επιλζξει και διδαχκεί κατά το προθγοφμενο ςχολικό ζτοσ. Θ ςυγκεκριμζνθ υπουργικι απόφαςθ ςθμαίνει ότι : 1. Ζνα μεγάλο μζροσ των μακθτϊν κα αναγκαςτεί να παρακολουκιςει όχι τθν γλϊςςα τθσ προτίμθςισ του αλλά τθ γλϊςςα τθσ πλειοψθφίασ χάνοντασ ζτςι κάκε ενδιαφζρον για τθν δεφτερθ ξζνθ γλϊςςα. 2.Θ δυνατότθτα που παρζχει, ςτουσ μακθτζσ Γυμναςίου, για μετακίνθςθ ςε όμορο ςχολείο, κα επιφζρει χωροταξικι αναςτάτωςθ (λόγω κφματοσ μετεγγραφϊν) και δυςλειτουργία ςτισ ςχολικζσ μονάδεσ. 3. Επιπρόςκετα θ δυνατότθτα απαλλαγισ από τθν ξζνθ γλϊςςα επιλογισ, που προςφζρει εναλλακτικά, αφαιρεί ςτθν ουςία, από μερίδα μακθτϊν, τθ δυνατότθτα εκμάκθςθσ δεφτερθσ γλϊςςασ ςε μια εποχι που θ εκμάκθςθ και θ πιςτοποίθςθ των ξζνων γλωςςϊν αποτελεί αδιαμφιςβιτθτο προςόν κακϊσ διευρφνει τον ορίηοντα των εκπαιδευτικϊν και επαγγελματικϊν επιλογϊν τουσ. Ο Σφλλογοσ Ελλθνογαλλικισ Φιλίασ Σερρϊν

ΛΑΞΘ ΔΛΚΑΛΩΜΑΤΩΝ Των Σερραίων «αγανακτιςμζνων» ανεξάρτθτων πολιτϊν, ςιμερα τθν 13-06-2011 από τθν πλατεία Ελευκερίασ. Ρροσ Τουσ Σερραίουσ Βουλευτζσ, κ.κ. Μπόλαρθ, Ρολατίδθ, Κουτμερίδθ, Λεονταρίδθ, Τηελζπθ, Καρυπίδθ, κυρία Κόλλια Κοινοποιοφμενθ προσ: τθν Βουλι των Ελλινων Ππωσ γνωρίηεται καλφτερα από εμάσ, το άμεςα επόμενο διάςτθμα κατατίκεται για ψιφιςθ ςτθν Βουλι των Ελλινων το μεςοπρόκεςμο πρόγραμμα (ξεπουλιματοσ τθσ χϊρασ και του λαοφ τθσ). Αυτό το πρόγραμμα το επιβάλουν οι ςυνζταιροι Δανειςτζσ των κομμάτων ςασ (διότι πρόκειται για τουσ δανειςτζσ του πολιτικοφ ςασ ςυςτιματοσ διαφκοράσ και ςπατάλθσ που υπθρετείται) με ςκοπό τθν αρπαγι κάκε πλοφτου τθσ χϊρασ και του λαοφ τθσ, με δυςμενισ ςυνζπειεσ για κάκε κάτοικο αυτισ τθσ χϊρασ. Επειδι γνωρίηεται πολφ καλά ότι τα μζτρα που κα ψθφιςκοφν με το μεςοπρόκεςμο πρόγραμμα δθμιουργοφν ςτρατιζσ ανζργων (υπολογίηεται ότι οι άνεργοι ςτο τζλοσ του χρόνου κα φτάςουν ςχεδόν το 1.000.000), κόψιμο το επίδομα ανεργίασ, υγείασ, παιδείασ, αποδόμθςθ κάκε ζννοιασ κοινωνικοφ κράτουσ κλπ κα ςτείλουν χιλιάδεσ πολίτεσ κάτω από τα όρια τθσ φτϊχιασ, που δεν κα μποροφν να επιβιϊςουν αυτοί και οι οικογζνειεσ τουσ οφτε κα μποροφν να ζχουν πρόςβαςθ για τα ςτοιχειϊδθ τρόφιμα πρϊτθσ ανάγκθσ. Επειδι «δεν τα φάγαμε μαηί», οφτε είμαςτε εμείσ υπεφκυνοι για τα ψζματα που μασ λζνε διαχρονικά τα πολιτικά κόμματα, υφαρπάηοντασ με αυτό τον τρόπο τθν ψιφο μασ. Επειδι θ ψιφιςθ του μεςοπρόκεςμου προγράμματοσ με τόςα ςκλθρά και απάνκρωπα μζτρα κα

αποτελζςει τον κίνδυνο για τθν ςωματικι και ψυχικι υπόςταςθ χιλιάδων κατοίκων τθσ χϊρασ μασ που ιδθ διαβιϊνουν ςε απόλυτθ φτϊχεια από τθν ψιφιςθ του μνθμονίου. Επειδι ςασ κακιςτοφμε υπεφκυνουσ για τθν εκνικι, κοινωνικι και προςωπικι καταςτροφι που κα επιφζρει με τθν δικι ςασ ψιφο, θ ψιφιςθ του μεςοπρόκεςμου προγράμματοσ. Επειδι ωσ εκπρόςωποι του λαοφ είςτε υποχρεωμζνοι να δίνετε λογαριαςμό μόνο ςτον λαό και τθν ςυνείδθςι ςασ, καλό είναι να ακοφτε και τθν φωνι των πολιτϊν και όχι μόνο το τι λζει το κόμμα ςασ. Επειδι το άρκρο 120 του Συντάγματοσ υποχρεωμζνοι τον κάκε πολίτθ αυτισ τθσ χϊρασ να υπεραςπιςτεί το πολίτευμα τθσ χϊρασ, Ηθτοφμε: να μθν προβείτε ςτθν ψιφιςθ του μεςοπρόκεςμου προγράμματοσ που διαλφει και ξεπουλάει τθν χϊρα και τουσ κατοίκουσ αυτισ, αντικζτωσ ςασ ηθτοφμε τθν καταψιφιςθ του. Σε περίπτωςθ που ψθφίςετε το μεςοπρόκεςμο πρόγραμμα, επιφζροντασ με αυτόν το τρόπο τθν ανκρωπιςτικι καταςτροφι των πολιτϊν τθσ χϊρασ που δεν φταίνε ςε τίποτα, το ξεποφλθμα και υποκικευςθ τθσ ίδια μασ τθσ χϊρασ, κα πρζπει να αναλάβετε και τθν ευκφνθ των πράξεων ςασ και ςασ δθλϊνουμε ότι, διατθροφμε εμείσ οι Ζλλθνεσ πολίτεσ το δικαίωμα τθσ άμεςθσ αποηθμίωςθσ για τα δεινά που κα φζρεται με τθν ψιφο ςασ τόςο ςε μασ τουσ πολίτεσ όςο και ςτον τόπο μασ. Θ επιλογι δικι ςασ. Οι Σερραίοι «αγανακτιςμζνοι» ανεξάρτθτοι πολίτεσ Μετά από τθν παμψθφεί απόφαςθ τθσ λαϊκισ ςυνζλευςθσ τθν 13-06-2011 από τθν πλατεία Ελευκερίασ

Επαναλειτουργία του δθμοτικοφ αναψυκτθρίου Καταλυτικι θ ςυμβολι τθσ «διάβαςθσ πεηϊν» - ςτα κετικά του Δθμάρχου Ρ.Αγγελίδθ Μία από τισ ςθμαντικότερεσ δράςεισ που εκπόνθςε ςτθν πεντάχρονθ (και πλζον) παρουςία τθσ ςτα κοινά τθσ πόλθσ θ δθμοτικι κίνθςθ «διάβαςθ πεηϊν», ιταν αυτι που αφοροφςε ςτο αίτθμα (κοινό για όλουσ τουσ Σερραίουσ δθμότεσ) για τθν άμεςθ επαναλειτουργία του δθμοτικοφ αναψυκτθρίου. Για το ιςτορικό και μόνον να αναφζρουμε πωσ εναντιωκικαμε από τθν πρϊτθ ςτιγμι ςτθ ςφμβαςθ που υπογράφθκε από τθ δθμοτικι Αρχι του κ. Μωυςιάδθ, διαβλζποντασ τθ μετατροπι του αναψυκτθρίου ς’ ζνα ακόμθ κορυβϊδεσ μπαρ, του οποίου θ λειτουργία κα αλλοίωνε τθν πραγματικι φυςιογνωμία του χϊρου. Θ πραγματικότθτα μασ δικαίωςε με τον πλζον πανθγυρικό τρόπο, όμωσ θ ηθμιά είχε γίνει. Το αναψυκτιριο ζχαςε παντελϊσ τον λειτουργικό του χαρακτιρα και από χϊροσ ξεκοφραςθσ και αναψυχισ που απευκφνονταν πρωτίςτωσ ςτουσ γονείσ, ςτα παιδιά, ςτουσ περιπατθτζσ, ςτουσ θλικιωμζνουσ και ςτα αςκενζςτερα οικονομικά ςτρϊματα, ζγινε ζνα πολφβουο μπαρ που απευκφνονταν αποκλειςτικά και μόνον ςτουσ νζουσ.

Καταγγείλαμε επανειλθμμζνα αυτόν ακριβϊσ τον τρόπο λειτουργίασ όπωσ επίςθσ και τισ ανοίκειεσ παρεμβάςεισ ςτον περιβάλλοντα χϊρο, χωρίσ εντζλει να παρακινιςουμε το ενδιαφζρον τθσ δθμοτικισ Αρχισ του κ. Μωυςιάδθ, που «περί άλλων τφρβαηε». Το μπαρ («αναψυκτιριο») μετά από δφο χρόνια λειτουργίασ του εγκαταλείφκθκε αφινοντασ πίςω μία άκλια εικόνα από μπάηα. Θ «διάβαςθ πεηϊν» επανιλκε, είτε με δελτία Τφπου, είτε με κινθματικζσ δράςεισ ςτθν περιοχι τθσ κοιλάδασ, είτε με κατ’ ιδίαν επαφζσ του επικεφαλισ και μελϊν τθσ κίνθςθσ με τουσ εκπροςϊπουσ των ενδιαφερομζνων μερϊν, ηθτϊντασ με επιτακτικό τρόπο, από τθ δθμοτικι Αρχι του κ. Βλάχου αυτι τθ φορά, τθν άμεςθ επαναλειτουργία του χϊρου αποκλειςτικά και μόνον ωσ αναψυκτθρίου. Ρεριττό να αναφερκοφμε ςτο (ανφπαρκτο) ενδιαφζρον που επζδειξε και αυτι θ δθμοτικι Αρχι. Στθ βάςθ λοιπόν όλων αυτϊν, είναι απολφτωσ εφλογο να επιχαίρουμε που θ νζα δθμοτικι Αρχι κατάφερε να δρομολογιςει και να προχωριςει τθ λειτουργία του αναψυκτθρίου ς’ ζνα ιδιαίτερα καλαίςκθτο οίκθμα και με προςεκτικζσ παρεμβάςεισ ςτον περιβάλλοντα χϊρο. Το καταγράφουμε ςτα κετικά του κ.Δθμάρχου και τονίηουμε ότι κα είμαςτε δίπλα του για να τον ςτθρίξουμε και ςε άλλεσ παρόμοιεσ ενζργειεσ, χωρίσ μιηζρια και αντιπολιτευτικι εμπάκεια, αλλά με μοναδικό κριτιριο το καλό του τόπου και των ςυμπολιτϊν μασ. Ραράλλθλα όμωσ κζλουμε να διαβεβαιϊςουμε τουσ Σερραίουσ δθμότεσ και τθν ίδια ςτιγμι να επιςθμάνουμε ςτθ δθμοτικι Αρχι, πωσ αν και εφόςον διαπιςτϊςουμε οποιαδιποτε νζα απόπειρα «αλλοίωςθσ» τθσ φυςιογνωμίασ του αναψυκτθρίου, ι οποιαδιποτε άλλθ παρατυπία που εναντιϊνεται ςτα ςυμφζροντα του Διμου και των Σερραίων δθμοτϊν, δεν κα περιοριςτοφμε ςτισ καταγγελίεσ, αλλά κα καταφφγουμε ςτθ δικαιοςφνθ. (΢.΢. Να ςθμειϊςουμε ότι το αναψυκτιριο λειτουργεί με ιδιοκτιτεσ τουσ ίδιουσ επιχειρθματίεσ που είχαν πλειοδοτιςει ςτον προ εξαετίασ ςχεδόν διαγωνιςμό του Διμου, οι δε τιμζσ του είναι τιμζσ αναψυκτθρίου δθλαδι ο ελλθνικόσ καφζσ ζχει 1,5ευρϊ, ο εςπρζςςο φρζντο 2 ευρϊ, ενϊ ςερβίρεται και ουηο ι τςιπουρο, ςουβλάκια, ςαλάτεσ, πατάτεσ και αναψυκτικά)


ΠΑΡΑ΢ΚΔΤΖ 17 ΙΟΤΝΙΟΤ 2011

΢ελίδα 5

Με μικρι για ακόμθ μια φορά τθ ςυμμετοχι των ςερραίων ςτθ γενικι 24ωρθ απεργία

Ολοι εναντίον του μνθμονίου Ο μοναδικόσ βουλευτισ που επικροτεί τθν πολιτικι Ραπακωνςταντίνου είναι ... ςερραίοσ!

΢

τουσ δρόμουσ κατζβθκαν και πάλι εργαηόμενοι, άνεργοι και ςυνταξιοφχοι, αντιδρϊντασ ςτα μζτρα του μεςοπρόκεςμου προγράμματοσ που εξιγγειλε θ Κυβζρνθςθ. Μπορεί θ αντίκεςθ των Σερραίων για τθν κυβερνθτικι πολιτικι, τα νζα φορολογικά μζτρα και το Μεςοπρόκεςμο να είναι ζντονθ, ωςτόςο αυτι δεν εκφράςτθκε ςε ποςοςτά ςυμμετοχισ οφτε ςτθν πανεργατικι απεργία ΓΣΕΕ - ΑΔΕΔΥ τησ Τετάρτησ 15/6, οφτε ςτισ τρεισ διαφορετικζσ ςυγκεντρϊςεισ διαμαρτυρίασ, που πραγματοποιικθκαν ςτθν πόλθ των Σερρϊν. Στθν πλατεία Ελευκερίασ ςυγκεντρϊκθκαν τα μζλθ του ΡΑΜΕ, ςτθν πλατεία Κρονίου μζλθ οργανϊςεων τθσ εξωκοινοβουλευτικισ Αριςτεράσ και "Αγανακτιςμζνων" πολιτϊν και μπροςτά από το Διοικθτιριο ςυγκεντρϊκθκαν μζλθ του Εργατικοφ Κζντρου και του Νομαρχιακοφ Τμιματοσ Σερρϊν τθσ ΑΔΕΔΥ. Μεγάλθ ιταν θ ςυμμετοχι των Δθμοτικϊν υπαλλιλων του Διμου Σερρϊν ςτθν απεργία, αντίκετα ελάχιςτθ ιταν θ ςυμμετοχι των Δαςκάλων και των Κακθγθτϊν, κακωσ θ απεργία ςυνζπεςε και με τθν τελευταία ςχολικι θμερα. «Θ Κυβζρνθςθ και το οικονομικό επιτελείο, εδϊ και αρκετοφσ μινεσ διαπράττουν ζνα ζγκλθμα διαρκείασ εναντίον των εργαηομζνων, εναντίον των ςυνταξιοφχων, εναντίον των ανζργων, εναντίον των μικρομεςαίων. Αυτό το ζγκλθμα πρζπει να ςταματιςει. Ο λαόσ ζχει ξεπεράςει, πλζον, τα όρια τθσ εξακλίωςθσ και θ οργι είναι μεγάλθ. Καλοφμε όλουσ να ςυμμετζχουν ςτθ ςυγκζντρωςθ διαμαρτυρίασ, να ενϊςουμε όλοι μαηί τισ φωνζσ μασ και να δθλϊςουμε τθν αντίκεςι μασ ςτα μζτρα που «ςτραγγαλίηουν» όλουσ μασ,» διλωςε ο Ρρόεδροσ του Εργατικοφ Κζντρου νομοφ Σερρϊν Άλκθσ Απιδόπουλοσ. Tο πρωί τθσ Ραραςκευισ

επιςκζφκθκαν τα βουλευτικά γραφεία των Σερρϊν οι εκπρόςωποι του Εργατικοφ Κζντρου, τθσ ΕΓ. Ν.Τ.ΑΔΕΔΥ και του Εμπορικοφ Συλλόγου, για παράςταςθ διαμαρτυρίασ και επίδοςθ υπομνιματοσ για το μνθμόνιο, Θ αντιπροςωπεία επζδωςε υπόμνθμα και ςτουσ επτά βουλευτζσ του νομοφ, ενϊ από τουσ τρεισ του ΡΑΣΟΚ, μόνο ο Μιχάλθσ Τηελζπθσ ζκανε γνω-

χρόνο - που κατά κοινι ομολογία ζχει αποτφχει όςο και για τθν πρόκεςθ τθσ να ςυνεχίςει προσ τθν ίδια κατεφκυνςθ με το νζο μνθμόνιο και το μεςοπρόκεςμο πρόγραμμα, παρά τισ αρχικζσ δεςμεφςεισ τθσ ότι δεν κα χρειαςτοφν νζα μζτρα. Ππωσ γνωρίηετε, με μια νζα καταιγίδα αντιλαϊκϊν μζτρων προωκείται από τθν Κυβζρνθςθ θ εκποίθςθ τθσ δθμόςιασ περιουςίασ

Δθμοςίευμα τθσ εφθμερίδασ «Δθμοκρατία» ςτό πωσ : «κα ςκεφτεί και με ςυνείδθςθ προςωπικι κα τοποκετθκεί τισ επόμενεσ μζρεσ». Ο Μάρκοσ Μπόλαρθσ και ο Στάκθσ Κουτμερίδθσ, αρκζςτθκαν ςε γενικότθτεσ και ςε χαμόγελα μπροςτά ςτουσ τθλεοπτικοφσ φακοφσ, με τον τελευταίο να χαρακτθρίηεται από τα πανελλαδικά ΜΜΕ " .... τον μοναδικό Βουλευτι που επικρότθςε τθν πολιτικι Παπακωνςταντίνου!!!!". Από τθν πλευρά τουσ, τόςο οι βουλευτζσ τθσ Ν.Δ, Θεόφιλοσ Λεονταρίδθσ, Αναςτάςιοσ Καρυπίδθσ και Μαρία Κόλλια Τςαρουχά, όςο και ο βουλευτισ του ΛΑΟΣ Θλίασ Ρολατίδθσ, επανζλαβαν ςτθν αντιπροςωπεία πωσ οι ίδιοι τουσ κα καταψθφίςουν το Μεςοπρόκεςμο Ρρόγραμμα. ΤΟ ΥΡΟΜΝΘΜΑ Ρ΢ΟΣ ΤΟΥΣ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ ΣΕ΢΢ΩΝ Αξιότιμθ Κυρία και Αξιότιμοι Κφριοι βουλευτζσ, Με τθν παροφςα επιςτολι κα κζλαμε να εκφράςουμε τθν αντίκεςθ μασ τόςο για τθν «μνθμονιακι» πολιτικι που ακολουκεί θ Κυβζρνθςθ τον τελευταίο

και θ αναδιάρκρωςθ ι το κλείςιμο Δθμοςίων Φορζων, θ νζα αφξθςθ των ζμμεςων φόρων, θ μείωςθ του αφορολόγθτου, θ κατάργθςθ του κατϊτερου μιςκοφ κ.λπ. Το ειςόδθμα, οι ςυντάξεισ, τα αςφαλιςτικά δικαιϊματα, οι ςυλλογικζσ ςυμβάςεισ, τα δθμόςια κοινωνικά αγακά μπαίνουν οριςτικά ςτθν κλίνθ του «μνθμονιακοφ» Ρροκροφςτθ, διαλφοντασ τον κοινωνικό ιςτό και αφανίηοντασ τθν μικρομεςαία τάξθ προσ όφελοσ των πολυεκνικϊν και των μονοπωλίων. Το ζλλειμμα όμωσ και το χρζοσ, παρά τθν υποτίμθςθ του βιοτικοφ επιπζδου των Ελλινων, όχι μόνο δεν αντιμετωπίςτθκε, αλλά εξαιτίασ τθσ φφεςθσ και τθσ ανεργίασ αυξάνεται ραγδαία. Ραράλλθλα οι «ζχοντεσ και κατζχοντεσ» παραμζνουν ςτο απυρόβλθτο και ςυνεχίηουν να κερδοςκοποφν ςε βάροσ τθσ κοινωνίασ και τθσ οικονομίασ. Το νζο μνθμόνιο και το μεςοπρόκεςμο πρόγραμμα που χτίηουν πάνω ςτθ χρεοκοπία του πρϊτου μνθμονίου, αποτελοφν προοπτικι λιτότθτασ διάρ-

κειασ και εξακλίωςθσ χωρίσ τζλοσ και ζλεοσ. Εμείσ απορρίπτουμε αυτι τθν πολιτικι και κζλουμε να τθν ανατρζψουμε. Διεκδικοφμε μια άλλθ οικονομικι πολιτικι με αναπτυξιακά και κοινωνικά μζτρα προσ όφελοσ των εργαηομζνων και των πολιτϊν, που κα διαςφαλίηει τισ κζςεισ εργαςίασ και κα διευρφνει τα οικονομικά και κοινωνικά μασ δικαιϊματα, που κα λαμβάνει υπόψθ τον άνκρωπο και όχι τουσ αρικμοφσ και τισ ςτατιςτικζσ. Ο αγϊνασ των εργαηομζνων, ο αγϊνασ τθσ κοινωνίασ για να μθν περάςουν αυτά τα μζτρα, για μια άλλθ πολιτικι προσ όφελοσ τθσ κοινωνίασ, αποτελεί τθ μόνθ προοπτικι για τθ χϊρα. Αγωνιηόμαςτε για μασ και τα παιδιά μασ, για τουσ ςυνταξιοφχουσ, για τουσ άνεργουσ, για τουσ νζουσ, για τα μικρομάγαηα που κλείνουν, για τα φτωχά λαϊκά ςτρϊματα που οδθγοφνται ςτο κοινωνικό περικϊριο. Για όλουσ τουσ παραπάνω λόγουσ ΕΜΕΛΣ, το Εργατικό Κζντρο Σερρϊν, το Νομαρχιακό Τμιμα Α.Δ.Ε.Δ.Υ. Σερρϊν και ο Εμπορικόσ Σφλλογοσ Σερρϊν, υλοποιϊντασ ομόφωνθ απόφαςθ των διοικιςεων και των εκπροςϊπων μασ, ςασ μεταφζρουμε τθν πλιρθ αντίκεςθ μασ ςτθν επικείμενθ ψιφιςθ του νζου μνθμονίου και του μεςοπρόκεςμου προγράμματοσ και ςασ καλοφμε τθν φςτατθ αυτι ϊρα να μθν ςυναινζςετε με τθν ψιφο ςασ ςτθν εφαρμογι τθσ πιο ςκλθρισ νεοφιλελεφκερθσ πολιτικισ που διαλφει τθν κοινωνικι ςυνοχι και γυρίηει τθ χϊρα μασ ςτον Μεςαίωνα. Για τθ Διοίκθςθ του Ε΢ΓΑΤΛΚΟΥ ΚΕΝΤ΢ΟΥ ΣΕ΢΢ΩΝ Ο Ρρόεδροσ Απιδόπουλοσ Άλκθσ Ο Γραμματζασ Στεργίου Νικόλαοσ τθν Ε.Γ του Ν.Τ. Α.Δ.Ε.Δ.Υ. ΣΕ΢΢ΩΝ Ο Ρρόεδροσ Θ Γραμματζασ Βοφλτςιοσ Αβραάμ Καρατηά Σοφία τθ Διοίκθςθ του ΕΜΡΟ΢ΛΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΣΕ΢΢ΩΝ

Ο Ρρόεδροσ Κεχαγιάσ Άγγελοσ

Ψιφιςμα απεργιακισ ςυγκζντρωςθσ Μετά το πζρασ των ομιλιϊν και τθν ολοκλιρωςθ τθσ πορείασ που πραγματοποίθςαν ςτο κζντρο τθσ πόλθσ οι ςυμμετζχοντεσ ςτθν ςυγκζντρωςθ του Εργατικοφ Κζντρου και του Νομαρχιακοφ Τμιματοσ Σερρϊν τθσ ΑΔΕΔΥ εξζδωςαν ψιφιςμα διαμαρτυρίασ, το οποίο και επζδωςαν ςτον Αντιπεριφερειάρχθ Σερρϊν. Στο κείμενο του ψθφίςματοσ μεταξφ άλλων χαρακτθρίηουν άδικθ, ςκλθρι, αδιζξοδθ τθν οικονομικι πολιτικι και ηθτοφν ν' αποςυρκεί το πακζτο των νζων μζτρων λιτότθτασ. Με το ψιφιςμα διεκδικοφν: Να προςτατεφςουμε τισ δουλειζσ και τουσ ανζργουσ Να ενιςχφςουμε τα εργατικά, τα κοινωνικά και αςφαλιςτικά μασ δικαιϊματα Να ενιςχυκοφν τα ειςοδιματα, οι ςυντάξεισ και θ αγοραςτικι δφναμθ των εργαηομζνων, για να τονωκεί θ πραγματικι οικονομία και θ απαςχόλθςθ Αμεςα και ουςιαςτικά μζτρα για τθν αντιμετϊπιςθ τθσ ανεργίασ Να μειωκοφν ι να παγϊςουν οι τιμζσ όλων των προϊόντων και υπθρεςιϊν που αφοροφν τισ βαςικζσ καταναλωτικζσ ανάγκεσ Απόκρουςθ και απόρριψθ όλων των αντεργατικϊν και αντικοινωνικϊν μζτρων του μνθμονίου και του μεςοπρόκεςμου πακζτου μζτρων Ενίςχυςθ και διαςφάλιςθ τθσ κοινωνικισ ςυνοχισ και αλλθλεγγφθσ Αυςτθρι εφαρμογι των τεκμθρίων πολυτελοφσ διαβίωςθσ και εφαρμογι του πόκεν ζςχεσ για όλουσ και για όλα Φορολόγθςθ τθσ εκκλθςιαςτικισ περιουςίασ και των Μονϊν Ενίςχυςθ των αςφαλιςτικϊν και ςυνταξιοδοτικϊν δικαιωμάτων μασ Ράταξθ τθσ μαφρθσ και αναςφάλιςτθσ εργαςίασ

Ολοι μαηί μποροφμε Να ακυρϊςουμε τισ αντεργατικζσ και αντικοινωνικζσ πολιτικζσ Να επιβάλλουμε το ςεβαςμό και τθν ικανοποίθςθ των δικαιωμάτων μασ Να αποκροφςουμε τισ πολιτικζσ αυτζσ, ΟΧΙ: ςτα ΑΝΤΕ΢ΓΑΤΙΚΑ ΜΕΤ΢Α, τθν ΥΦΕΣΘ και τθν ΑΝΕ΢ΓΙΑ.

Συλλαλθτιριο του ΚΚΕ Συλλαλθτιριο διοργάνωςε θ Κομματικι Οργάνωςθ Σερρϊν του ΚΚΕ χκεσ Ρζμπτθ 16/6 ςτο ςτθν πλατεία Κρονίου ςτισ 8:00 το απόγευμα Με ςυνκιματα Τϊρα πρζπει να παρζμβει ο λαόσ. Με τθν πάλθ του, τθν οργάνωςι του, με εκλογζσ. Και τονίηοντασ πωσ: Τϊρα πρζπει να διατρανϊςει τθν αντίκεςι του ςτα ςενάρια διαμόρφωςθσ κυβζρνθςθσ ςυνεργαςίασ που προωκοφν ΕΕ – πλουτοκρατία. Ο ςτόχοσ τουσ είναι να αλυςοδζςουν το λαό με κάκε τρόπο και να τον οδθγιςουν υποταγμζνο ςτο βάρακρο τθσ πτϊχευςθσ, προςτατεφοντασ τα ςυμφζροντα και τθν εξουςία των μονοπωλίων. Καμιά αυταπάτθ δεν επιτρζπεται. Κανζνασ εκφοβιςμόσ δεν πρζπει να περάςει. Καμιά εμπιςτοςφνθ, κανζνασ φόβοσ ςε όςα λζνε το ΡΑΣΟΚ, θ ΝΔ και τα άλλα κόμματα τθσ πλουτοκρατίασ. Αλλάηουν προςωπείο για να παγιδεφςουν το λαό, δεν αλλάηουν δρόμο. Γίνονται πιο επικετικοί ςε βάροσ του λαοφ. Θ κρίςθ ςτθν ευρωηϊνθ βακαίνει

Κυρία αναλαμβάνει τθν φφλαξθ και φροντίδα παιδιϊν και θλικιωμζνων τθλ. 6949834552

Απόφοιτθ Ιατρικϊν Εργαςτθρίων από ΤΕΙ με άριςτθ γνϊςθ χειριςμοφ Θ/Υ ηθτά εργαςία. Τθλ. 6938441165


ΠΑΡΑ΢ΚΔΤΖ 17 ΙΟΤΝΙΟΤ 2011

΢ελίδα 6

Το πλιρεσ κείμενο τθσ παραίτθςθσ του Γ. Φλωρίδθ από τθ κζςθ του βουλευτι: Ακινα, 16 Ιουνίου 2011 Ρροσ τον Ρρόεδρο τθσ Βουλισ των Ελλινων Από το περαςμζνο φκινόπωρο, αντιλαμβανόμενοσ ότι θ κυβερνθτικι προςπάκεια για το ζργο ανόρκωςθσ και βακιάσ αλλαγισ τθσ χϊρασ παρουςίαηε εμφανι ςθμάδια κάμψθσ, διατφπωςα δθμόςια τθν άποψθ ότι χρειαηόταν επειγόντωσ θ ςυγκρότθςθ Εκνικοφ Μετϊπου Ευκφνθσ με Συναίνεςθ, προκειμζνου να ςυνεχιςτεί με τθν απαιτοφμενθ δφναμθ το αναγκαίο μεταρρυκμιςτικό ζργο. Είχα επανειλθμμζνα εκφράςει με ζμφαςθ τθν άποψθ ότι «θ λφςθ ι κα είναι εκνικι ι δεν κα υπάρξει». Οι θγεςίεσ των δφο κομμάτων εξουςίασ δεν κζλθςαν ν' αςχολθκοφν ςοβαρά με αυτι τθν πτυχι του εκνικοφ ηθτιματοσ. Θ κυβζρνθςθ , ιδιαίτερα μετά το Φκινόπωρο, με λανκαςμζνεσ επιλογζσ ςτθν οικονομία και ςτο κράτοσ, με αδυναμία ςυνολικοφ ςχεδιαςμοφ, με εμφανϊσ άνιςθ και άδικθ κατανομι των βαρϊν και πρωτοφανι αναποτελεςματικότθτα, οδθγικθκε ταχφτατα ςε μεταρρυκμιςτικι εξάντλθςθ. Θ αποτυχία τθσ ζδωςε επιχειριματα ςτουσ αντιπάλουσ των ριηοςπαςτικϊν μεταρρυκμίςεων να διατυπϊςουν λόγο εναντίον, του τόςο απαραίτθτου για τθ χϊρα πλαιςίου τομϊν ςτο κράτοσ, ςτθν οικονομία και ςτο πολιτικό ςφςτθμα. Να ςυκοφαντιςουν με το λαϊκίςτικο λόγο τουσ κάκε απόπειρα αλλαγισ του παραςιτικοφ μοντζλου ςε παραγωγικό υπόδειγμα. Θ Ν.Δ, με πρωτοφανείσ για τθ φυςιογνωμία ςυντθρθτικοφ κόμματοσ εξουςίασ επιλογζσ και ακολουκϊντασ τα χειρότερα πρότυπα αντιπολίτευςθσ, επζνδυςε ςτθ φκορά τθσ Κυβζρνθςθσ, με ζπακλο τον κίνδυνο καταςτροφισ τθσ χϊρασ. Θ κορφφωςθ τθσ εκνικισ κρίςθσ ςε πολιτικό επίπεδο, θ αδυναμία ςτοιχειϊδουσ ςυνεννόθςθσ των πολιτικϊν κομμάτων και θ ογκοφμενθ ζκφραςθ αγανάκτθςθσ των πολιτϊν για τθν οικονομικι και πολιτικι χρεοκοπία ςε ςυνδυαςμό με τθ ςφγχυςθ που δθμιουργεί ζνασ ανεφκυνοσ δθμαγωγικόσ λόγοσ, φζρνουν τθ χϊρα πολφ κοντά ςε μια ανυπολόγιςτθ καταςτροφι. Οι μονοκομματικοφ χαρακτιρα προςπάκειεσ, ζςτω και με πρόςωπα ευρφτερθσ αποδοχισ, αδυνατοφν να ολοκλθρϊςουν τθ δφςκολθ ςθμερινι αποςτολι. Ταυτόχρονα, οι εκλογζσ, παρότι αποτελοφν πάγια και αναντικατάςτατθ δθμοκρατικι διζξοδο, ςτθν ιδιαίτερθ περίοδο που διανφουμε εγκυμονοφν ςοβαρό κίνδυνο για τθν οικονομικι βιωςιμότθτα τθσ χϊρασ. Τισ τελευταίεσ μζρεσ, οριςμζνεσ πρωτοβουλίεσ για εκνικι ςυνεννόθςθ ϊςτε να υπάρξει πολιτικι ςτακερότθτα, δθμιοφργθςαν τθν εντφπωςθ ότι αυτι κα μποροφςε να επιτευχκεί. Στθν κατεφκυνςθ αυτι κα μποροφςε να ςυμβάλει αποφαςιςτικά ΜΟΝΟ ζνα μεταβατικό ςχιμα Εκνικισ Σωτθρίασ, με τθν απαραίτθτθ ςυμμετοχι των δφο βαςικϊν πολιτικϊν δυνάμεων τθσ χϊρασ. Τα απολφτωσ ςυγκεκριμζνα κακικοντα αυτοφ του ςχιματοσ κα μποροφςαν να είναι: 1. Ζ δηαζθάιηζε ηεο άκεζεο ρξεκαηνδφηεζεο ηεο ρψξαο 2. Ζ πξνζπάζεηα επαλαηνπνζέηεζεο ηνπ «Διιεληθνχ Εεηήκαηνο», ζε ζπλελλφεζε κε ηνπο Δπξσπαίνπο εηαίξνπο 3. Ζ απνθαηάζηαζε ηεο δεκνθξαηηθήο ηάμεο θαη νκνςπρίαο ηεο θνηλσλίαο 4. Ζ πξνεηνηκαζία ησλ φξσλ γηα ηε ΢πληαγκαηηθή Αλαζεψξεζε, αιιά θαη ε άκεζε λνκνζέηεζε ζηελ θαηεχζπλζε ελδπλάκσζεο θαη εκβάζπλζεο ηεο Γεκνθξαηίαο. 5. Ζ πξνθήξπμε εθινγψλ ζε ρξφλν πνπ ζα ζεσξνχληαλ θαηάιιεινο απφ ηηο βαζηθέο πνιηηηθέο δπλάκεηο. Δυςτυχϊσ, οι θγεςίεσ των δφο βαςικϊν πολιτικϊν κομμάτων ςτάκθκαν για μία ακόμθ φορά κατϊτερεσ των εκνικϊν περιςτάςεων, με πολιτικά αςυγχϊρθτο τρόπο. Αντί του Εκνικοφ Συναγερμοφ επικράτθςε θ λογικι τθσ κομματικισ προςποίθςθσ, των πολιτικϊν προφάςεων, των υςτερόβουλων υπολογιςμϊν και των ςτενοκομματικϊν πιζςεων. Δεν υπιρχε χειρότεροσ τρόποσ να πιςτοποιθκεί το τζλοσ ενόσ φκαρμζνου και απερχόμενου πολιτικοφ ςυςτιματοσ. Τιμϊ το Κίνθμά μασ και τουσ αγϊνεσ του, αλλά ςτθ ςυγκεκριμζνθ οριακι για τθ χϊρα ςτιγμι, το Εκνικό Χρζοσ θττικθκε από το αρχθγικό και κομματικό ςυμφζρον. Ζτςι, με απόλυτθ ςυνείδθςθ τθσ κριςιμότθτασ των ςτιγμϊν, υποβάλλω τθν παραίτθςι μου από Βουλευτισ. Γιϊργοσ Φλωρίδθσ

΢αγδαίεσ και δραματικζσ οι εξελίξεισ ςτο ΡΑΣΟΚ Τθν παραίτθςι τουσ από το βουλευτικό αξίωμα υπζβαλλαν ο βουλευτισ Κιλκίσ Γ. Φλωρίδθσ και ο βουλευτισ Λάριςασ Εκ.Ναςιϊκασ

Ν

ωρίσ το πρωί ο βουλευτισ Κιλκίσ Γ. Φλωρίδθσ υπζβαλε με επιςτολι του προσ τον πρόεδρο τθσ Βουλισ Φ. Ρετςάλνικο τθν παραίτθςι του από το

βουλευτικό του αξίωμα. Σε αυτιν καταφζρεται κατά των θγεςιϊν του ΡΑΣΟΚ και τθσ Ν.Δ.τισ οποίεσ κατθγορεί ότι "ςτάκθκαν για μία ακόμθ φορά κατϊτερεσ των εκνικϊν περιςτάςεων, με πολιτικά αςυγχϊρθτο τρόπο". "Τιμϊ το Κίνθμά μασ και τουσ αγϊνεσ του, αλλά ςτθ ςυγκεκριμζνθ οριακι για τθ χϊρα ςτιγμι, το Εκνικό Χρζοσ θττικθκε από το αρχθγικό και κομματικό ςυμφζρον" προςκζτει. (το πλιρεσ κείμενο τθσ επιςτολισ του ςε διπλανι ςτιλθ) Τον δρόμο που επζλεξε ο Γ. Φλωρίδθσ ακολοφκθςε

Π

ΟΡΑ Φ ΢ ΡΟ

και ο βουλευτισ Λάριςασ Εκτ. Ναςιϊκασ, κατθγορϊντασ τισ πολιτικζσ θγεςίεσ ότι "ςυνεχίηονται να πορεφονται με γνϊμονα τον λαϊκιςμό και τθν ανευκυνότθτα". Σχεδόν ταυτόχρονα με τθν παραίτθςθ Ναςιϊκα, λίγο μετά τισ 12 το μεςθμζρι, ομάδα βουλευτϊν του ΡΑ-

αυτόσ που κυβερνάει, ο πρωκυπουργόσ" ςχολίαςε ο βουλευτισ Καρδίτςασ Ν. Σαλαγιάννθσ. "Δεν κυβερνάμε τθ χϊρα με τον τρόπο που πρζπει να τθν κυβερνιςουμε, δεν τθν κυβερνάμε με τθν πεποίκθςθ ότι μποροφμε να τα βγάλουμε πζρα... Ράμε από βυκό ςε βυκό..." Στον αντίποδα όλων αυ-

ΣΟΚ ηιτθςε τθ ςφγκλθςθ τθσ Κοινοβουλευτικισ Ομάδασ "για να ςυηθτθκοφν όλα" όπωσ χαρακτθριςτικά διλωςε θ Βάςω Ραπανδρζου. Ιδιαιτζρωσ οξφσ ιταν ο βουλευτισ (Β' Ρειραιϊσ) του ΡΑΣΟΚ Δθμ. Λιντηζρθσ, ο οποίοσ τόνιςε ότι "θ χϊρα παραδίδεται ςτο χάοσ. Οι πολιτικζσ θγεςίεσ αποδεικνφονται κατϊτερεσ των περιςτάςεων... Οςα ςυνζβθςαν χκεσ εξζκεςαν τουσ πρωταγωνιςτζσ... Επλθξαν ανεπανόρκωτα το κφροσ τθσ Ελλάδασ. Αναμφίβολα υπάρχει κενό ςτθ διακυβζρνθςθ..." "Τθν πρϊτθ ευκφνθ ζχει

τϊν βρζκθκε ο πρϊθν πρόεδροσ τθσ Βουλισ Απ. Κακλαμάνθσ, ο οποίοσ επζκρινε όςουσ βουλευτζσ προχωροφν ςε παραιτιςεισ. "Δεν υπθρετοφμε τθν πατρίδα αποχωροφντεσ. Τθν υπθρετοφμε από εδϊ, που μασ ζςτειλε ο λαόσ" τόνιςε. Σφμφωνα με πλθροφορίεσ, όταν ζγινε γνωςτό ότι ο Δθμ. Λιντηζρθσ ζκεςε ηιτθμα θγεςίασ, βουλευτζσ που είχαν υπογράψει το αίτθμα ςφγκλθςθσ τθσ κοινοβουλευτικισ ομάδασ του ΡΑΣΟΚ, όπωσ ο Γ. Α-

μοιρίδθσ, ηιτθςαν να αποςυρκεί το όνομά τουσ. Ωςτόςο, θ Βάςω Ραπανδρζου φζρεται να τουσ διαβεβαίωςε ότι δεν τίκεται κζμα αμφιςβιτθςθσ του Γ. Ραπανδρζου. Στο ΡΑΣΟΚ ζχει πλζον ξεςπάςει αντιπαράκεςθ μεταξφ υπεραςπιςτϊν και επικριτϊν του Γ. Ραπανδρζου, με χαρακτθριςτικά τθσ περιόδου των εςωκομματικϊν εκλογϊν του 2007. Μζλθ τθσ κυβζρνθςθσ αφινουν ανοιχτό το ενδεχόμενο ο πρωκυπουργόσ

να ηθτιςει από μόνοσ του ψιφο εμπιςτοςφνθσ από τουσ βουλευτζσ τθσ ςυμπολίτευςθσ. Θ κοινοβουλευτικι δφναμθ πάντωσ του ΡΑΣΟΚ παραμζνει ςτουσ 155 βουλευτζσ, κακϊσ οι κκ Ναςιϊκασ και Φλωρίδθσ δεν ανεξαρτθτοποιοφνται.

500θάξηεο visit 4ρξσκεο κόλν 4 0€

Λευκϊνασ-Σερρϊν Τθλ.&fax 2321046666, κιν.6976869813 Email: antiktypos@gmail.com


΢ελίδα 7

ΠΑΡΑ΢ΚΔΤΖ 17 ΙΟΤΝΙΟΤ 2011

Οι παλινωδίεσ του Γ.Ραπανδρζου

ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ Ε΢ΓΑΗΟΜΕΝΩΝ Γ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΣΕ΢΢ΩΝ

ΡΑ΢ΑΙΤΘΣΘ (ΜΕΣΩ ΔΙΑ΢΢ΟΩΝ ΣΥΝΟΜΙΛΙΑΣ ΜΕ ΣΑΜΑ΢Α) ΤΟ ΜΕΣΘΜΕ΢Ι, ΑΝΑΣΧΘΜΑΤΙΣΜΟΣ (ΜΕ ΔΙΑΓΓΕΛΜΑ) ΤΟ Β΢ΑΔΥ

Ρλθκαίνουν το τελευταίο χρονικό διάςτθμα οι απαξιωτικοί χαρακτθριςμοί που εκφράηουν τόςο ο Διοικθτισ του Νοςοκομείου Εμμανουθλίδθσ Ξενοφϊν όςο και ο Διευκυντισ τθσ Ιατρικισ Υπθρεςίασ Ταραβάνθσ Θεοδϊροσ προσ τουσ μθ ιατροφσ εργαηόμενουσ ςτο Νοςοκομείο και ςυγκεκριμζνα για το Νοςθλευτικό προςωπικό. Σε μια εποχι που θ Κυβζρνθςθ με τθν πολιτικι τθσ και το Υπουργείο Υγείασ με τισ νεοφιλελεφκερεσ αντιλιψεισ που καταδικάηει όλο και περιςςότερο τουσ εργαηόμενουσ ςτο χϊρο του Ε.Σ.Υ., είναι περιττό να ζρχονται οι εντολοδόχοι τουσ ςτο Νοςοκομείο μασ, να περιφρονοφν και να απαξιϊνουν τόςο το ζργο όςο και τθν κεςμικι υπόςταςθ των Νοςθλευτϊν, προφανϊσ εναρμονιςμζνοι με τθν πολιτικι τθσ κυβζρνθςθσ που ζχει ςαν ςτόχο τθν κατάρρευςθ του ΕΣΥ. Εάν αποτελεί πιςτεφω του Διοικθτι του Νοςοκομείου και του Διευκυντι τθσ Ιατρικισ Υπθρεςίασ ότι «κακαρίςτριεσ κα αποφαςίηουν για τθν επιλογι Τομεαρχϊν γιατρϊν ? εννοϊντασ τθν εκλεγμζνθ Νοςθλεφτρια ςτο Επιςτθμονικό Συμβοφλιο» ι «οι Νοςθλεφτριεσ του Επιςτθμονικοφ Συμβουλίου κα γνωμοδοτοφν για επιμζρουσ διοικθτικά κζματα των γιατρϊν ?», είναι απόλυτα βζβαιο ότι είναι επικίνδυνοι για τθν ομαλι λειτουργία του Νοςοκομείου μασ. Οι Νοςθλευτζσ ςτο Νοςοκομείο και ςτα Κζντρα Υγείασ αποτελοφν τθν ραχοκοκαλιά του Ε.Σ.Υ.. Οφείλουν να γνωρίηουν, ότι οι Νοςθλευτζσ είναι αυτοί οι οποίοι ακατάπαυςτα βρίςκονται δίπλα ςτουσ πάςχοντεσ ςυμπολίτεσ μασ και είναι αυτοί οι οποίοι δζχονται τα όποια παράπονα των αςκενϊν και των ςυνοδϊν τουσ εξ αιτίασ των αςτοχιϊν και παραλιψεων αυτϊν που κατζχουν διοικθτικζσ κζςεισ. Ασ ςταματιςουν λοιπόν οι κφριοι υπεφκυνοι τθσ τελμάτωςθσ και τθσ ιδιοτελοφσ προςζγγιςθσ ςτο Ε.Σ.Υ. να προκαλοφν όςουσ αγωνίηονται για τθν υπεράςπιςθ και τθν ενδυνάμωςθ του Ε.Σ.Υ.. Σζρρεσ 9 – 6 – 2011 1) Τα Δ. Σ. των Σωματείων Εργαηομζνων του Νοςοκομείου & των Κζντρων Υγείασ Σερρϊν 2) Τςιποφρασ Ιωάννθσ Γενικόσ Σφμβουλοσ Ρ.Ο.Ε.ΔΘ.Ν.

Σ

ο μεςθμζρι τθσ Τετάρτθσ είπε ςτον πρόεδρο τθσ Ν.Δ. Αντϊνθ Σαμαρά εριμθν τθσ κυβζρνθςισ του- ότι είναι διατεκειμζνοσ ακόμα και να παραιτθκεί από πρωκυπουργόσ, προκειμζνου να τον πείςει για να ςυναινζςει ςε μια κυβζρνθςθ ςυνεργαςίασ μεταξφ ΡΑΣΟΚ και Ν.Δ. και το βράδυ ανακοίνωςε ότι κα κάνει ςιμερα αναςχθματιςμό και κα ηθτιςει ψιφο εμπιςτοςφνθσ... Μακρφσ ο κφκλοσ και μζρα με τθ νφχτα θ τελικι εξζλιξθ από τθν αρχικι πρόκεςθ. Σε κάκε περίπτωςθ, όμωσ, επζφερε ζνα πλιγμα ςτθν αξιοπιςτία του πρωκυπουργοφ και ςτθ δθμόςια εικόνα του, βάηει τα κεμζλια πλιρουσ ανατροπισ του πολιτικοφ ςκθνικοφ, αλλά επί τθσ ουςίασ είναι και μια ομολογία του ότι απζτυχε να βγάλει μόνοσ του τθ χϊρα από τθν κρίςθ. Οι ϊρεσ που μεςολάβθςαν από τθν πλθροφορία ότι ο πρωκυπουργόσ είναι διατεκειμζνοσ ακόμα και να μθν είναι ο ίδιοσ πρωκυπουργόσ ςε μια κυβζρνθςθ ςυνεργαςίασ μζχρι και τθν τελικι του διλωςθ, ιταν δραματικζσ. Ρολλοί υπουργοί επικοινϊνθςαν με το Μαξίμου και

εξζφραςαν τθν κατθγορθματικι τουσ διαφωνία με τθ διαφαινόμενθ εξζλιξθ, ενϊ κάποιοι απείλθςαν ακόμα και με παραίτθςθ. Μπροςτά ςτο ενδεχόμενο μιασ γενικευμζνθσ ανταρςίασ επικράτθςαν πιο ψφχραιμεσ ςκζψεισ. Θ κίνθςθ του Γ. Ραπανδρζου ξάφνιαςε τουσ πάντεσ, ακόμα και τουσ ςυνεργάτεσ του και υπουργοφσ με τουσ οποίουσ ςυςκζφκθκε προχκζσ το βραδυ ςτο Καςτρί, αφοφ δεν τουσ είχε προϊδεάςει ότι κα κάνει κάτι τζτοιο. Αντίκετα, ςφμφωνα με πλθροφορίεσ, ςτθ ςφςκεψθ εκείνθ είχε ςυμφωνθκεί να κάνει αναςχθματιςμό και να ηθτιςει μετά ψιφο εμπιςτοςφνθσ. Γι' αυτό, εξάλ-

«Χοντραίνει» θ κόντρα Αγγελίδθ - Μωυςιάδθ για το Διοικθτθριο Σε αςφαλιςτικά μζτρα κατά τθσ περιφζρειασ Κεντρικισ Μακεδονίασ, κα προχωριςει ο διμοσ Σερρϊν προκειμζνου να ςυμμορφωκεί με τθν απόφαςθ τθσ Κτθματικισ Εταιρείασ του Δθμοςίου, ςφμφωνα με τθν οποία οι χϊροι του ιςογείου του Διοικθτθρίου κα πρζπει να παραχωρθκοφν για τισ ανάγκεσ των υπθρεςιϊν του διμου. Το μεςθμζρι τθσ Δευτζρασ (11/6) θ οικονομικι επιτροπι του διμου Σερρϊν, υπό τθν προεδρία του δθμάρχου Ρζτρου Αγγελίδθ, κα ανακζςει ςε δικθγόρο τθσ πόλθσ τθν υποβολι αίτθςθσ αςφαλιςτικϊν μζτρων προσ τθν περιφζρεια Κεντρικισ Μακεδονίασ. Ραρά τθν απόφαςθ τθσ ΚΕΔ, θ περιφζρεια αρνείται πειςματικά να παραχωριςει το ιςόγειο, το οποίο κεωρεί πωσ δικαιωματικά τθσ ανικει ωσ ςυνζχεια τθσ πρϊθν Νομαρχιακισ Αυτοδιοίκθςθσ. "Σιμερα είναι του Αγίου Ρνεφματοσ. Ασ φωτίςει κάποιουσ που το ζχουν ανάγκθ" ιταν το ςχόλιο του αντιπεριφερειάρχθ Γιάννθ Μωυςιάδθ, όταν ρωτικθκε από δθμοςιογράφουσ τθν Κυριακι (10/6).

λου, δεν είπε τίποτα για αποχϊρθςι του από τθν πρωκυπουργία ςτον Ρρόεδρο τθσ Δθμοκρατίασ, με τον οποίο είχε ςυναντθκεί πριν από τθν επικοινωνία με τον Α. Σαμαρά. Γιατί όμωσ ο πρωκυπουργόσ προζβθ ςε αυτι τθν κίνθςθ; Οι ςυνεργάτεσ του άφθναν να εννοθκεί ότι δεν τθν είχε ςχεδιάςει, αλλά για να δείξει ότι γι' αυτόν προζχει θ ςωτθρία τθσ χϊρασ, ςτθ ςυηιτθςθ με τον Α. Σαμαρά ζκεςε και αυτι τθν παράμετρο. Ρροφανϊσ δεν είχε υπολογίςει τθ δραματικι διάςταςθ που κα ζπαιρνε. Ο ίδιοσ ςτο διάγγελμά του είπε πωσ αποςαφινιςε ςτον Αντϊνθ Σαμαρά ότι δεν εξάρτθςε ποτζ τθν ευκφνθ του από αξιϊματα και επζρριψε ςε αυτόν το ναυάγιο τθσ κυβζρνθςθσ ςυνεργαςίασ. Κορυφαίοσ υπουργόσ μάσ ζλεγε ότι κατ' αρχιν ςυνιςτά μια προςωπικι του ιττα, θ αρχικι εξζλιξθ όμωσ εδϊ που ζχουν φτάςει τα πράγματα ιταν μια «αναγκαςτικι επιλογι, κακϊσ ι αυτό κα ζκανε ι κα οδθγοφςε τθ χϊρα ςε εκλογζσ». Ο ίδιοσ υπουργόσ μάσ είπε ότι με μια τζτοια κυβζρνθςθ ίςωσ οι δανειςτζσ χαλαρϊςουν τισ πιζςεισ ςτθ χϊρα, ενϊ ςθμείωςε με ζμφαςθ ότι και οι πολίτεσ κζλουν μια κυβζρνθςθ εκνικισ ενότθτασ. Αν κα ςτθριχκεί από τουσ βουλευτζσ του ΡΑΣΟΚ εξαρτάται από ποιοσ κα είναι πρωκυπουργόσ, ποιουσ ςτόχουσ κα κζςει και ποιοι κα είναι οι υπουργοί. Ο κ. Ραπανδρζου, χκεσ, με τον τρόπο που χειρίςτθκε το κζμα, ουςιαςτικά

ζκεςε μόνοσ του τζλοσ ςτον βίο τθσ κυβζρνθςισ του και άνοιξε μια ςελίδα αμφιςβιτθςθσ τθσ ικανότθτάσ του να διαχειριςτεί τθν πολιτικι κρίςθ, αλλά και το ίδιο του το κόμμα. Οριςμζνοι υπουργοί μάσ ζλεγαν ότι «κάνει πολιτικι μόνοσ του, δεν τθρεί καμία κεςμικι διαδικαςία, δεν ενθμζρωςε κανζναν...». «Ακόμα κι αν υποκζςουμε ότι δεν περπατιςει θ κυβζρνθςθ ςυνεργαςίασ με άλλον πρωκυπουργό, πϊσ κα μπορζςει να γυρίςει ςτθν πρϊτερα κατάςταςθ...», μασ είπε υπουργόσ που ςτθρίηει διαχρονικά τον κ. Ραπανδρζου και ιταν ομολογουμζνωσ ςε πολφ άςχθμθ κατάςταςθ με τθ χκεςινι εξζλιξθ. Ο Ευάγγελοσ Βενιηζλοσ, αν και δεν ζχει κάνει καμία διλωςθ, ςφμφωνα με πλθροφορίεσ, διαφϊνθςε από τθν πρϊτθ ςτιγμι και με ζντονο τρόπο. Θ Αννα Διαμαντοποφλου, με άρκρο ςτθν ιςτοςελίδα τθσ, διαφωνεί με τθ ςυμμετοχι ςτθν κυβζρνθςθ τεχνοκρατϊν και υποςτθρίηει ότι «είμαςτε όρκιοι, δεν αποποιοφμαςτε των ευκυνϊν μασ, οι πολιτικοί και όχι οι τεχνοκράτεσ ζχουμε χρζοσ να πράξουμε το ςωςτό απζναντι ςτθ χϊρα και ςτουσ πολίτεσ». Οπωσ υποςτθρίηει, «θ χϊρα χρειάηεται νζουσ κεςμοφσ, νζα πρόςωπα, νζα πολιτικι οργάνωςθ και προτεραιότθτα πρζπει να είναι θ χϊρα και όχι το κόμμα». Ράντωσ, ςτο ενδιάμεςο κάποιοι υπουργοί, όπωσ π.χ. ο Μ. Χρυςοχοΐδθσ, βρικαν «μεγάλθ» τθν κίνθςθ Ραπανδρζου. (πθγθ: Ελευκεροτυπία 16/6/2011)

Κατάλθψθ από τουσ κατοίκουσ ςτο Κ.Υ. ΢οδόπολθσ Με μαφρεσ ςθμαίεσ ςτα χζρια και πανό οι κάτοικοι τθσ ΢οδόπολθσ και τθσ ευρφτερθσ περιοχισ προχϊρθςαν ςε ςυμβολικι κατάλθψθ του κζντρου υγείασ ΢οδόπολθσ . Εδϊ και περίπου 4 μινεσ θ ζλλειψθ .... οργανικισ κζςθσ παιδίατρου ζχει δθμιουργιςει ςωρεία προβλθμάτων ςτουσ κατοίκουσ. Μόνο ζνασ παιδίατροσ μια φορά τθν εβδομάδαΑν και ςφμφωνα με τουσ γονείσ προβλζπονται 2 οργανικζσ κζςεισ παιδιάτρου για το κζντρο υγείασ ωςτόςο πλζον εξυπθρετοφνται μονο από ζναν και αυτό κάκε τετάρτθ. Αποτζλεςμα όλων των παραπάνω είναι να δθμιουργοφνται τεράςτιεσ ουρζσ και ςτο τζλοσ να μθν μποροφν να εξεταςτοφν και όλα τα παιδιά «Θα κλιμακϊςουμε αν δεν λυκεί το ηιτθμα»Ππωσ τόνιςαν εάν δεν υλοποιθκεί το αίτθμα τουσ κα ςυνεχίςουν, κλιμακϊνοντασ τισ κινθτοποιιςεισ τουσ και κα κλιμακϊςουν τον αγϊνα τουσ . Μόνο ζνασ παιδίατροσ μια φορά τθν εβδομάδαΝα τονίςουμε ότι οι γιατροί και του προςωπικοφ του κζντρου υγείασ ΢οδόπολθσ παρ’ όλεσ τθσ ελλείψεισ τουσ προςπακοφν να ανταπεξζλκουν με ςτόχο τθν άμεςθ εξυπθρζτθςθ των αςκενϊν. Τζλοσ να αναφζρουμε ότι προςπακιςαμε να επικοινωνιςουμε με τον διοικθτι του γενικοφ νοςοκομείου αλλά δεν κατζςτθ δυνατό


ΠΑΡΑ΢ΚΔΤΖ 17 ΙΟΤΝΙΟΤ 2011

΢ελίδα 8

ΔΕΥΑ ΣΕ΢΢ΩΝ:

Ξθραςία, ερθμοποίθςθ 17θ Ιουνίου, θμζρα κατά τθσ ξθραςίασ και τθσ ερθμοποίθςθσ.

Η

μνιμθ αποτελεί τθν πρϊτθ φλθ τθσ ιςτορίασ, μασ υπενκυμίηει ο Ηακ λε Γκοφ, εκπρόςωποσ τθσ περίφθμθσ Γαλλικισ ςχολισ ιςτορικϊν,

ανάπλαςθ τθσ ιςτορικισ μνιμθσ ςε μια αφθγθματικά δομθμζνθ προςζγγιςθ που κα επιτρζπει πολλαπλζσ ςθμειϊςεισ. Ρρόκειται για, εξαιρετικισ ςθμα-

ςτθν αναβάκμιςθ τθσ οχυρωματικισ ςυνοριακισ γραμμισ ςε ςφγχρονο πολυκεματικό πάρκο, με υποδειγματικι εφαρμογι αρχϊν αειφορίασ που κα

Ροιόσ κυμάται, ποιόσ γνωρίηει, ποιόσ ενδιαφζρεται; Ουδείσ, με εξαίρεςθ τουσ αρμόδιουσ και κάποιουσ δθμοςιογράφουσ. Γιατί; «Οι γιορτζσ, μζρεσ μνιμθσ ευχάριςτων ι κλιβερϊν γεγονότων, δεν κακιερϊνονται εκ των άνω αλλά αναδφονται μζςα από ςυλλογικά βιϊματα, μζνουν ηωντανζσ ενόςω υπάρχουν ςυλλογικότθτεσ. Ειδεμι κάποιοσ πρζπει να τισ υπενκυμίηει, ίςωσ όμωσ μάταια...», υπογραμμίηει θ Ελζνθ Καπετανάκθ – Μπριαςοφλθ, κακθγιτρια τθσ Γεωγραφίασ ςτο Ρανεπιςτιμιο Αιγαίου. Ππωσ κάκε χρόνο τθν ίδια μζρα, ζτςι και φζτοσ «κα μετριςουμε τα κομμάτια μασ». «Ζνα τρίτο των εδαφϊν

κίνθ. Αυτό το εκτεταμζνο και εντυπωςιακό δίκτυο οχυρωματικισ καταςκευισ (24.000 μζτρα υπόγειων ςτοϊν, 13.000 μζτρα υπόγειων καταφυγίων, 88.000 μζτρα ςωλινων φδρευςθσ, 258.000 μζτρα οδικοφ δικτφου), που κόςτιςε τεράςτια ποςά με τα δεδομζνα ακόμθ και τθσ ςθμερινισ εποχισ (4 χρόνια διάρκεια καταςκευισ και κόςτοσ 1,5 δις. δρχ, δθλαδι 58,5 δισ ευρϊ με αξίεσ του 2002), κινδυνεφει να παραδοκεί ςτθ φκορά του χρόνου. Θ απϊλεια τθσ γεωςτρατθγικισ ςθμαςίασ των οχυρϊν, μετά τισ εξελίξεισ ςτισ Βαλκανικζσ χϊρεσ, και θ περιοριςμζνθ προςβαςιμότθτα και επι-

΢οφπελ: Ιςτορία, μνιμθ και ανάπτυξθ ςε υψθλό δυνθτικό κίνδυνο ερθμοποίθςθσ ςτθ χϊρα μασ». «Ραντελισ ζλλειψθ δθμόςιου ςχεδιαςμοφ γθσ και πόρων, αδικαιολόγθτεσ κακυςτεριςεισ εφαρμογισ τθσ εκνικισ νομοκεςίασ και των ευρωπαϊκϊν οδθγιϊν». Κι όμωσ θ Ελλάδα υπζγραψε τθ Διεκνι Σφμβαςθ του 1994 και το 2001 προχϊρθςε ςτθν κατάρτιςθ Εκνικοφ Σχεδίου Δράςθσ (ΕΣΔ) όπωσ προβλζπεται για τισ χϊρεσ που τθν επικφρωςαν. Από τθν άλλθ, θ οδθγία του 2000 απαιτεί οριςμό Αρχϊν Διαχείριςθσ Υδατικϊν Διαμεριςμάτων και ςφνταξθ των αντίςτοιχων Σχεδίων Διαχείριςθσ Υδατικϊν Ρόρων. Θ ΔΕΥΑ Σερρϊν δεν υποςτζλλει ποτζ τθ ςθμαία ςτον αγϊνα για τθν προςταςία του περιβάλλοντοσ, κατά τθσ ερθμοποίθςθσ και τθσ ξθραςίασ. Με τθ ςυμμετοχι των πολιτϊν και ζνα ολοκλθρωμζνο ςφςτθμα διαχείριςθσ των υδάτινων πόρων μάχεται τθν αλόγιςτθ χριςθ και ςπατάλθ του νεροφ όπωσ και τθ μόλυνςθ του υδάτινου ορίηοντα υπόγειου και υπζργειου. Με τθλε-ζλεγχο και τθλε-χειριςμό παρακολουκεί –από τθν ζδρα τθσ επιχείρθςθσ – τα αντλιοςτάςια, τισ δεξαμενζσ και τθν ποιότθτα του νεροφ. Με τον κατάλλθλο μθχανολογικό εξοπλιςμό εξοικονομεί ενζργεια και νερό, ελζγχει τθν κατάςταςθ των αγωγϊν και επουλϊνει αυτόματα τισ διαρροζσ. Σε διαρκι βάςθ ςυμβουλεφει μικροφσ και μεγάλουσ (ζντυπα, διαλζξεισ, διαδίκτυο, θμερίδεσ) πϊσ να αποφεφγουν τθ ςπατάλθ. Θ ΔΕΥΑ Σερρϊν, ςτο μερίδιο ευκφνθσ που τθσ αναλογεί για τθν προςταςία από τθν ερθμοποίθςθ και τθν ξθραςία, πράττει τα δζοντα και αναηθτεί τα βζλτιςτα. Θ επαναχρθςιμοποίθςθ για άρδευςθ του νεροφ του βιολογικοφ είναι ζνα από αυτά. Στθ ΔΕΥΑ Σερρϊν ζχουμε καταλάβει ότι «θ γθ είναι το όριο τθσ κοινωνικοοικονομικισ ανάπτυξθσ, το μζτρο τθσ ςφνεςθσ και τθσ ςοφίασ», ότι τθν φβρθ ακολουκεί θ άτθ, θ τιμωρία. «Oτι ξεπερνά το μζτρο ο ιλιοσ το χαμθλϊνει».

Α΢Θ΢Ο ΤΟΥ ΒΟΥΛΕΥΤΘ ΤΟΥ ΡΑΣΟΚ & ΕΡΙΚΕΦΑΛΘΣ ΤΘΣ ΑΝΤΙΡΟΛΙΤΕΥΣΘΣ ΣΤΘΝ ΡΕ΢ΙΦΕ΢ΕΙΑ ΚΕΝΤ΢ΙΚΘΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Μ.ΜΡΟΛΑ΢Θ των Annales. Ο τρόποσ διαχείριςθσ τθσ υλικισ υπόςταςθσ τθσ ιςτορικισ μνιμθσ, κακορίηει ςε μεγάλο βακμό και τθ ςχζςθ μασ με τθν εμπράγματθ κλθρονομιά των μνθμειακϊν τόπων που ςυνιςτοφν αδιάψευςτεσ μαρτυρίεσ ενόσ ζνδοξου παρελκόντοσ. Είναι ςθμαντικό, εκτόσ από τισ ςυνικωσ μονότονεσ και χωρίσ ευρφτερθ νοθματοδότθςθ επετειακζσ εκδθλϊςεισ, να αναδείξουμε τθ δυναμικι λειτουργία των μνθμονικϊν τόπων. Να διατθριςουμε ιςχυρι και επικαιροποιθμζνθ τθ ςυμβολικι διάςταςι τουσ. Θ ιςτορικι μνιμθ δεν αποτελεί μονάχα μια κατάςταςθ, αλλά είναι ταυτόχρονα όργανο και αντικείμενο ιςχφοσ, τονίηει ο Γάλλοσ ιςτορικόσ. Αυτό που δίνει διάρκεια και ςυνζχεια ςτθν ιςτορικι μνιμθ, που ςθματοδοτεί και αποκακιςτά το δεςμό μασ με ςθμαντικά ιςτορικά γεγονότα, είναι θ μνθμειακι αποτφπωςι τουσ. Αυτι ςυμπυκνϊνει τθν ζνταςθ τθσ αφιγθςθσ ςτον τόπο και το χρόνο όπου τα ιςτορικά ςυμβάντα διαδραματίςκθκαν. Συγκροτεί ταυτόχρονα τα ταυτοποιθτικά ςτοιχεία τθσ περιοχισ, αλλά και των ιςτορικϊν δρωμζνων. Θ περιοχι των οχυρϊν του ΢οφπελ ςυγκεντρϊνει, όςο λίγεσ περιοχζσ παγκοςμίωσ, τισ προχποκζςεισ για

ςίασ, οχυρωματικι καταςκευι ςε μια περιοχι που ςυνδυάηει τθ διαχρονικι ιςτορικι παρουςία με μνθμεία και γεγονότα άλλων εποχϊν, ςε μια αιςκθτικά και περιβαλλοντικά αναβακμιςμζνθ περιοχι. Θ ςτρατθγικι ςθμαςία των οχυρϊν, που μπορεί να γίνει αντιλθπτι μζςα από μια καλά οργανωμζνθ περιιγθςθ, είναι μεγαλφτερθ από αυτι τθσ οχυρωματικισ γραμμισ Μαηινό που ςυγκεντρϊνει, κάκε χρόνο, ςτθν περιοχι του Βερντζν χιλιάδεσ επιςκζπτεσ με προφανι ωφζλεια για τθν ανάπτυξι τθσ. Κι αν ςτθν τελευταία περίπτωςθ το ενδιαφζρον εςτιάηεται αποκλειςτικά ςε μια οχυρωματικι διάταξθ ιςςονοσ ςθμαςίασ, ςε ςχζςθ με αυτι του ΢οφπελ, και ςε μια περιοχι χωρίσ άλλο ενδιαφζρον, αρχαιολογικό και περιβαλλοντικό, αντιλαμβάνεται κανείσ ποια πρόκλθςθ ςυνιςτά για μασ θ ανάπτυξθ των ςυνοριακϊν οχυρϊν με βάςθ τθν ιςτορία, τθν αρχιτεκτονικι και το φυςικό περιβάλλον. Θ πρόταςι μασ αφορά

ςυνδυάηει τθν πολυμορφία και τθ δυναμικι τθσ περιοχισ, με παράλλθλθ αξιοποίθςθ ολοκλθρωμζνων πρακτικϊν διαχείριςθσ. Με τθ ςυνδρομι των Τεχνολογιϊν Ρλθροφορίασ και Επικοινωνιϊν μποροφμε να οργανϊςουμε τουριςτικζσ, εκπαιδευτικζσ, ςυνεδριακζσ, πολιτιςτικζσ δράςεισ που κα διαςυνδζονται με το ςφνολο των δυνατοτιτων τθσ περιοχισ ( αγροτουριςμόσ, ιαματικόσ τουριςμόσ, διαςυνοριακζσ ανταλλαγζσ και δράςεισ). Γιατί το ΢οφπελ δεν περιορίηεται μόνο ςτθν ομϊνυμθ οχυρωματικι γραμμι (΢οφπελ, Ιςτίμπεθ, Κελκαγιά, Κάλθ κλπ) που επόπτευε τθν ςτρατθγικισ ςθμαςίασ κοιλάδα του Στρυμόνα, αλλά καταλάμβανε μιασ διαχρονικισ ςθμαςίασ ςτρατθγικι κζςθ. Στθν περιοχι περιλαμβάνονται ακόμθ το πεδίο τθσ μάχθσ του Κλειδίου, τα βυηαντινά λουτρά Αγκίςτρου και το γεωκερμικό τουσ πεδίο, ο νεολικικόσ οικιςμόσ Τοπόλνιτςα, θ μαγευτικι κοιλάδα του Στρυμόνα και θ λίμνθ Κερ-

ςκεψιμότθτα οδθγοφν ςτακερά ςε απαξίωςθ το ιςτορικό αυτό απόκεμα. Σε μια περίοδο που το αναπτυξιακό μοντζλο που ακολουκιςαμε για δεκαετίεσ και μασ οδιγθςε ςτο χείλοσ τθσ καταςτροφισ ζχει εξαντλιςει πλζον τα όρια του, θ αναπτυξιακι προοπτικι τθσ χϊρασ πρζπει να οργανωκεί με βάςθ τισ αρχζσ τθσ αειφορίασ, τθσ καινοτομίασ και τθσ παροχισ ποιοτικϊν υπθρεςιϊν και προϊόντων. Θ αξιοποίθςθ του οχυρωματικοφ ςυμπλζγματοσ του ΢οφπελ κα διευρφνει τθν ιςτορικι κατανόθςθ και κα ςυμβάλλει ςτθν αναβάκμιςθ και ανάδειξθ τθσ περιοχισ. Θ ολοκλθρωμζνθ αειφορικι παρζμβαςθ του πολιτιςτικοφ και φυςικοφ κεφαλαίου τθσ ευρφτερθσ περιοχισ κα προβάλλει νζεσ μορφζσ χριςθσ του ιςτορικοφ μασ αποκζματοσ και κα είναι το κριτιριο των δυνατοτιτων μασ να δϊςουμε ϊκθςθ ςτθν ανάπτυξθ.


΢ελίδα 9

ΑΓΟΡΑΕΧ ηξαθαξηζκέλα & κεηαρεηξηζκέλα απηνθίλεηα απφ ’92 κνλ. Καη πάλσ. 2321037793, 6945143599. ΜΔΣΑΦΟΡΔ΢-ΜΔΣΑΚΟΜΙ΢ΔΙ΢, εηδηθέο ηηκέο γηα ηνπο θνηηεηέο 6944337075 ΑΓΟΡΑΕΧ θνκπηνχηεξ κεηαρεηξηζκέλν ηνηο κεηξεηνίο. .: 6974 229269 ΠΧΛΔΙΣΑΙ δηακέξηζκα 70ηκ θαη γηα επαγγεικαηηθφ ρψξν απέλαληη απφ ηε Ννκαξρία 2310613250, 6948867060 Πσιείηαη νηθφπεδν 6 ζη. ζην δξφκν πξνο Υξπζνπεγή 6976775854 ΠΧΛΔΙΣΑΙ ΟΙΚΟΠΔΓΟ 5,5 ζηξέκκαηα ζηελ ΒΗ.ΠΔ. Γξάκαο ζηελ Πξνζφηζαλε 6944692390 Πσιείηαη παιηά θαηνηθία ζηελ πιαηεία Αγίνπ Πλεχκαηνο . 2321055592 6977912145 θνο Πέηθνο Γεκήηξηνο Πσιείηαη νηθφπεδν 730 κ. ζην Ν. ΢νχιη 2310611637 - 6978863953 ΔΝΟΙΚΙΑΕΔΣΑΙ ζη ΢θνύηαξη ηζφγεηνο επαγγεικαηηθφο ρψξνο 800ηκ νιφθιεξα ή ηκεκαηηθά. Σει.2310240042, 6976446254 Δλνηθηάδεηαη επαγγεικαηηθφο ρψξνο 600ηκ ζηελ ΒΗΠΔ ΢εξξψλ ηει.2321078277 ΠΧΛΔΙΣΑΙ αλεμάξηεηε κεδνλέηα ζηελ Κεθηζηά ζε ηηκή επθαηξίαο ηει.6976775854 ΠΧΛΔΙΣΑΙ ΜΟΝΟΚΑΣΟΙΚΙΑ δηψξνθε ζηελ Καιιηζέα θνληά ζην 9ν Γεκνηηθφ ΢ρνιείν, νηθφπεδν 200ηκ ηει.2321038217, 6944413731. ΠΧΛΟΤΝΣΑΙ παιέηεο ηει.6942206400 ΠΧΛΔΙΣΑΙ θαηάζηεκα ηζφγεην επί ηεο Μεξαξρίαο (πεξηνρή Ππξνζβεζηείνπ) 65ηκ ζε ηηκή επθαηξίαο ηει.6976762612. ΠΧΛΟΤΝΣΑΙ νηθφπεδα ζηνλ Λεπθψλα, ζε σξαία πεξηνρή 1800ηκ θαη 660ηκ ηει. 6947148920 Πσιείηαη laptop HP θαηλνχξγηνο κε πνιιά έμηξα ζε πνιχ θαιή ηηκή

ηει.2321054042 ΔΝΟΙΚΙΑΕΔΣΑΙ θαηάζηεκα ζην 4ν ρικ ΢εξξψλ-Νηγξίηαο 200ηκ κε ππφγεην 200ηκ ηει. 6977403876. Δλνηθηάδνληαη 1) γθαξζνληέξα επηπισκέλε ζην θέληξν ρσξίο θνηλφρξεζηα θαη 2) δηακέξηζκα 115ηκ δηακπεξέο ζην θέληξν 3ΓWC ηει.6947426209 ΠΧΛΔΙΣΑΙ νηθφπεδν 830ηκ εληφο ζρεδίνπ ζην Αγην Πλεχκα πεξηνρή Αγ.Κσλ/λνο ηει.6974499618 ΠΧΛΔΙΣΑΙ εμνπιηζκφο θνκσηεξίνπ ζε πνιχ θαιή ηηκή ηει.232264205 Δλνηθηάδεηαη ηζφγεην θαηάζηεκα 51ηκ ζηελ Κνκλελψλ 69 (παδάξη) ζε λεφθηηζηε νηθνδνκή (θελφ) θαηάιιειν γηα επαγγεικαηηθή ζηεγε ηει. 6974305302 θ. Βαζίιεο ΠΧΛΟΤΝΣΑΙ Γχν δηακεξίζκαηα ζηελ νδφ Κνξαή, πεξηνρή Αγίνπ Γεκεηξίνπ ζηηο ΢έξξεο. ΢ην δεχηεξν φξνθν ηεο 3νξνθεο ππν αλέγεξζε νηθνδνκήο κε ζέα φιε ηε πφιε. Γηαζέηνπλ ηδηφθηεην πάξθηλγθ ζην ππφγεην ηεο νηθνδνκήο θαη η δ η φ θ ηε η ε α π ν ζ ή θ ε . Δ κ β α δ φ λ 110,5 η.κ θαη 127,74 η.κ. Παξάδνζε 30 Μαξηίνπ 2009 ην αξγφηεξν. Πιεξνθνξίεο: 6944346016 - 6948184454 Πσιείηαη δηακέξηζκα 125ηκ 3Γ΢Κ2WC ππισηή & γθαξαδ, 1νο νξ. ζηελ Γξ.Ραθηηδή 33 Σηκή 115.000€ ηει. 6947788326. ΠΧΛΔΙΣΑΙ δηακέξηζκα 120ηκ δηακπεξέο, αξίζηεο θαηάζηαζεο, ινπμ θαηαζθεπήο, κε κνλαδηθή ζέα (ιφθν Αθξφπνιεο) Δζλ.Αληίζηαζεο 52 3νο νξ. Σει.6947897593. ΔΝΟΙΚΙΑΕΟΝΣΑΙ Studios Σξηγιίαο 17 (φπηζζελ ΓΔΖ) Σει.6947897593. ΔΝΟΙΚΙΑΕΔΣΑΙ Γπάξη δηακέξηζκα Μεξαξρίαο 111 (γσληαθφ) Σει.6947897593.

Δλνηθηάδεηαη δηακέξηζκα 110ηκ 2νο νξ. Πεξηνρή Παλαγίηζα. ΢ε θαιή θαηάζηαζε, ηηκή επθαηξίαο ηει.6947426209 ΠΧΛΔΙΣΑΙ Kawasaki KR1 250cc ζε πνιχ θαιή θαηάζηαζε ηει.6936649236 Οηθόπεδν 700ηκ άξηην νηθνδνκήζηκν ζηελ πεξηνρή 40κάξηπξεο-΢θαγεία κε πξνζνςε 17κ ζε πεδφδξνκν θαζ. ΢ηελ νδν Ναππάθηνπ. Σηκή 235.000€ ηει.2109420873, 6978241681. ΔΝΟΙΚΙΑΕΔΣΑΙ ΓΙΑΜΈΡΙ΢ΜΑ 82ΣΜ Αζ.Αξγπξνχ 9, 2 νο νξ. 180€, ηει.6977796963 ΔΝΟΙΚΑΕΔΣΑΙ θαηάζηεκα 80ηκ κε δψκα & 1 θνπδίλα ζηελ νδφ Ακχληα 200€. Σει.2321062267, 6940041178 ΠΧΛΔΙΣΑΙ LADA Niva 4x4 1700i κνλ.2001, 85.000Km ηει.6948660336 Daewoo Lanos 1400, Μνλη.'02 Βπζηλί 42.000 ρηι, ABS, A/C ζε θιεηζηφ πάξθηλθ Πσιείηαη 3.100Δ. Σει 2321065206, θηλ 6946-624646 Πσιείηαη δηακέξηζκα ζην θέληξν & γηα επαγγεικαηηθφ ρψξν ηει. 6974088138 ΔΝΟΙΚΙΑΕΔΣΑΙ ή ΠΧΛΔΙΣΑΙ γξαθείν 17ηκ Π.Μειά 14 εκηφξνθνο, επηπισκέλν ηει. 2321024605, 6948440332 Πσιείηαη Fiat seicento κνλ2000 ξαδηνCD πξνθπιαθηήξεο ζην ρξψκα ηνπ ακαμψκαηνο ηηκή ζπδεηήζηκε. Σει. 6939583997. ΔΝΟΙΚΙΑΕΔΣΑΙ θαηάζηεκα ηζφγεην 60ηκ ζηελ αλαηνιηθήο ζξάθεο πςνο πιαηείαο εκπνξίνπ ηει. 6948360411. ΔΝΟΙΚΙΑΕΔΣΑΙ studio 30ηκ ΓΚWC πιήξσο αλαθαηληζκέλν, ηδαληθφ γηα θνηηεη’ε 150€ ηει. 6973466005 ΔΝΟΙΚΙΑΕΔΣΑΙ δηακέξηζκα 95ηκ 2Γ΢ΚWC ζην θέληξν 190€ ηει.6973466005 ΠΧΛΔΗΣΑΗ δηακέξηζκα 95ηκ 2Γ΢ΚWC

ζην θέληξν 58.000€ ηει.6973466005 ΔΝΟΗΚΗΑΕΔΣΑΗ απνζεθεπηηθφο ρψξνο 120ηκ (κε wc + θνπδίλα) 4ρικ απφ ΢έξξεο ζην Νενρψξη ηει.2321062757. Οηθφπεδν 447ηκ εληφο ζρεδίνπ ζδ.0,7 πεξηνρή Νίθαηα Αγηνο Νηθήηαο Κ.Βάξλαιε 180.000€ ηει. 6978190414 ΔΤΚΑΙΡΙΑ. Πσινχληαη μπινπξγηθά κεραλήκαηα ιφγσ απνρψξεζεο ζε πνιχ θαιή ηηκή. Σει.6978330981. ΔΝΟΙΚΙΑΕΔΣΑΙ γθαξζνληέξα 40ηκ Κχπξνπ 15 120€ ηει.6972347708 ΠΧΛΔΙΣΑΙ νηθφπεδν ζηνλ Διαηψλα 1000ηκ ηει.2321054392, 6979318560 ΠΧΛΔΙΣΑΙ αγξνηεκάρην 2000ηκ κε ειαηφδελδξα ηει.2321054392, 6979318560 Δλνηθηάδεηαη γθαξζνληέξα αλαθαηληζκέλε θη επηπισκέλε ζηελ Κνκλελψλ 4νο νξ. Σει.6979256962 Πσιείηαη αγξόθηεκα 3ζηξ. άξηην, νηθνδνκήζηκν ζην Ν.΢νχιη ζέζε Αε Ζιηάο κε ζέα ηηκή 90.000 ηει.2105721298, 6932010779 Πσιείηαη αγξόθηεκα 6,5 ζηξ. ζην Ν.΢νχιη ζέζε Μεζεθιίθη ηηκή 90.000€ ηει.2105721298, 6932010779 ΔΝΟΙΚΙΑΕΔΣΑΙ γθαξζνληέξα ζην θέληξν ηει.6976775854. Πσιείηαη επηρείξεζε γπλαηθείσλ ελδπκάησλ Αλδξ.Γεκεηξίνπ 6 ΢έξξεο ηει. 6972894636, 2321077080 Δλνηθηάδεηαη δηακέξηζκα 2Γ΢ΚΛ 75 ηκ Δζλ. Αληίζηαζεο 21 ηει.2321021848 Δλνηθηάδεηαη δηακέξηζκα 55ηκ 1Γ΢ΚΥΛ πεξηνρή ΓΔΖ βακέλν 1νο νξ. 200€ Σει.6978330980 Opel astra van disel κνλ 2000 ρξψκα ιεπθφ Πσιείηαη ηηκή 4.800€ ηει 6948626613 ΠΧΛΟΤΝΣΑΙ ζε άξηζηε θαηάζηαζε

ΕΖΣΟΤΝΣΑΙ λένη θαη λέεο άλσ ησλ 18 εηψλ γηα δηαλνκή θπιιαδίσλ. Σδειάθε Καηεξίλα 2321055832 ΜΔΣΑΦΡΑ΢ΔΙ΢ Αγγιηθψλ Γεξκαληθψλ, απιέο θαη επηθπξσκέλεο ηηκέο ινγηθέο, ψξεο αγνξάο. . 2321063943, 6938413476(Ζ6/4) ΠΡΟ΢ΦΔΡΔΣΑΙ εξγαζία γηα ηνπνζεηήζεηο εμαεξηζκνχ θαη ζέξβηο απφ ιίπε αγσγψλ θαη θαπέινπ 2310-540019, 6938418884 ΕΖΣΟΤΝΣΑΙ κεκνλσκέλα άηνκα ή αλδξφγπλα γηα εξγαζία ζε εζηηαηφξην ζηε Γεξκαλία . 00493946706600, 6974461775 ΕΖΣΟΤΝΣΑΙ πεπεηξακέλεο θνκκψηξηεο ζην θνκκσηήξην ΠΑ΢ΥΑΛΖ΢ 2321022285 (Ζ13/8) Διαηνρξσκαηηζηήο αλαιακβάλεη βαςίκαηα ζπηηηψλ, δηακεξηζκάησλ θνο Βαγγέιεο  6972938284, 2324041591 ΕΖΣΟΤΝΣΑΙ θνπέιεο απφ δηαθεκηζηηθφ γξαθείν γηα δηαλνκή θπιιαδίσλ & πξνψζεζεηο. 2321065300, 2321064578 ΢ΤΝΣΖΡΖ΢Ζ θήπσλ, θνπξέκαηα, γθαδφλ, απηφκαηα πνηίζκαηα, θαηαζθεπέο θ.Γηψξγνο 6948059361 ΚΑΘΖΓΖΣΡΙΑ αγγιηθψλ & νηθνλνκνιφγνο παξαδίδεη καζήκαηα Αγγιηθψλ, νηθνλνκηθήο ζεσξίαο θαη καζεκαηηθψλ  2321046294 ΜΑΘΖΜΑΣΑ Ι΢ΠΑΝΙΚΧΝ παξαδίδνληαη απφ θάηνρν superior Σηκέο πξνζηηέο  2321058821 ΙΓΙΑΙΣΔΡΑ καζήκαηα Αγγιηθψλ απφ θαζεγήηξηα κε πνιπεηή πείξα ζε φια ηα επίπεδα. Σηκέο ινγηθέο 2321021590, 6937109225 ΚΑΘΖΓΖΣΡΙΑ ΓΔΡΜΑΝΙΚΧΝ απφ Γεξκαλία παξαδίδεη ηδηαίηεξα καζήκαηα 

2321053606. ΚΑΘΖΓΖΣΖ΢ ΑΓΓΛΙΚΧΝ θάηνρνο Πξνθίζελζη Μίηζηγθαλ παξαδίδεη καζήκαηα θαη’ νίθνλ ζε αξραξίνπο θαη κηθξέο ειηθίεο. 10 επξψ ηελ ψξα. .: 23210 99419 θαη 6978 104096 ΚΑΘΖΓΖΣΡΙΑ ΓΔΡΜΑΝΙΚΧΝ πηπρηνχρνο ΑΠΘ παξαδίδεη καζήκαηα 2321022060, 6945191475 ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΧ επηδηνξζψζεηο ξνχρσλ θαη θαζφλ 6978457678, 2321045208 ΕΖΣΔΙΣΑΙ θνπηνξάπηξηα θαη γαδψηξηα ζηελ επηρείξεζε «ΜΑΡΗΟ» ζηελ ΒΗΠΔ  2321077080 Καζεγήηξηα Γεξκαληθήο θηινινγίαο παξαδίδεη ηδηαίηεξα καζήκαηα. Σηκέο ινγηθέο 6993018219 Καζεγήηξηα Γεξκαληθήο Γιώζζαο θαη Φηινινγίαο ηνπ ΑΠΘ παξαδίδεη ηδηαίηεξα καζήκαηα ζε παηδηά νπνηαζδήπνηε ειηθίαο θαη’νίθνλ. Γεξκηληδάθε Αηθαηεξίλε  2321036151, 6977622382 Αλαιακβάλσ πιεθηά ρεηξνπνίεηα εξγφρεηξα επί παξαγγειία. Σηκέο πξνζηηέο 2321045047 ΑΠΟΦΟΙΣΖ παλεπηζηεκίνπ παξαδίδεη καζήκαηα βνπιγαξηθήο γιώζζαο πξνεηνηκαζία γηα απφθηεζε πηπρίνπ. 6932407874 ΓΑ΢ΚΑΛΑ ΑΠΘ παξαδίδεη ηδηαίηεξα καζήκαηα 6975600363 Εεηείηαη λεαξή γηα θνκκσηήξην, εππαξνπζίαζηε, δεθηή θαη αλεηδίθεπηε 2321051290 ΚΙΘΑΡΙ΢ΣΑ΢ κε κεγάιε πείξα παξαδίδεη καζήκαηα θιαζηθήο θαη ιατθήο θηζάξαο ζην ζπίηη. Σει.6974857729 θ.΢ηέιην ΕΖΣΔΙΣΑΙ θνπέια γηα θαθεηέξηα ζηνλ Λεπθψλα ηει.6977508273 Καζεγήηξηα πηπρηνύρνο Γεξκαληθώλ κε πνιπεηή εκπεηξία ζηελ Γεξκαλία & Διιάδα δεηά εξγαζία ζε θξνληηζηήξην 6993921160 ΕΖΣΔΙΣΑΙ θνπέια γηα εξγαζηήξην κπνπγάηζαο ζηηο ΢έξξεο 6978117308, 6979798899 To θέληξν Μάζεζεο & Λνγνζεξαπείαο δεηά ζπλεξγάηε ινγνπαηδηθφ ινγνζεξαπεπηή 2321053390 ΚΑΛΛΙΣΔΥΝΖ΢ showman γλσζηφο απφ

ηνπηθφ θαλάιη δεηά ζπλεξγαζία ζε θέληξν δηαζθέδαζεο. 6934635249. ΚΑΘΖΓΖΣΡΙΑ Αγγιηθώλ παξαδίδεη καζήκαηα ζε ηηκέο πξνζηηέο 6942800194 Παξαδίδνληαη καζήκαηα Γαιιηθήο Γιψζζαο απφ απφθνηηε ΑΠΘ κε πνιπεηή πείξα ζε φια ηα επίπεδα. Σει.6974903387 Εεηνύληαη θνπέιεο γηα ζπλεξγείν θαζαξηζκνχ ηει.6974386814 ΦΙΛΟΛΟΓΟ΢ παξαδίδεη καζήκαηα ζε παηδηά Γπκλαζίνπ-Λπθείνπ ηει.6939694880. ΦΙΛΟΛΟΓΟ΢ παξαδίδεη ηδηαίηεξα καζήκαηα φισλ ησλ ηάμεσλ, πξνεηνηκαζία γηα Παλειιήληεο ηει.6942990013 ΜΑΘΖΜΑΣΙΚΑ _Φπζηθή-Υεκεία ζε καζεηέο Γπκλαζίνπ, Λπθείνπ ΣΔΔ, ΔΠΑΛ. Γπκλάζην απφ 7€, Λχθεην απφ 10€ ηει.6981402533 Αλαιακβάλσ θύιαμε θαη θξνληίδα παηδηώλ γηα ηηο ψξεο πνπ έρνπλ άιιεο δξαζηεξηφηεηεο ή έμνδν νη γνλείο. Σει.6998455835. Πηπρηνύρνο Θενιόγνο παξαδίδεη καζήκαηα ζε καζεηέο Γεκνηηθνχ Γπκλαζίνπ, ρακειέο ηηκέο. 6974602436. ΕΖΣΟΤΝΣΑΙ αηζζεηηθνί ηει. 2321065282, ππ’ φςε θ.Νίθνο ΜΔΣΑΓΛΧΣΣΙ΢ΔΙ΢ απφ θαη εηο ηελ Γεξκαληθή θαη βνπιγαξηθή γιψζζα αλαιακβάλνληαη απφ θαζεγεηή θαη θαζεγήηξηα κε πνιπεηή εκπεηξία ηει. 2321064881, 2321021665 ΕΖΣΟΤΝΣΑΙ αληξφγπλα ή άηνκα γηα κφληκε δνπιεηά ζε Διιεληθφ εζηηαηφξην ζηε Γεξκαλία, Γηακνλή, δηαηξνθή αζθάιεηα δσξεάλ. Σει.6939528022 Εεηείηαη αληηπξφζσπνο απφ εηζαγσγηθή εηαηξία εζπξέζν θαθέ θαη ζπλαθψλ εηδψλ γηα ην λ.΢εξξψλ. πιεξ. 2106127945, 6949475744, 6947891001 Κνπέια, απφθνηηνο ζρνιήο ηνπνγξαθίαο η.ε. κε γλψζεηο ζρεδίνπ θαη ε/π δεηά εξγαζία. ΣΖΛ : 6945476445 ΚΤΡΙΟ΢ αλαιακβάλεη βφιηεο κε ην θαηνηθίδηφ ζαο (ζθπιί) επη πιεξσκή. Σει.6945448708 Κπξία αλαιακβάλεη θαζάξηζκα ζπηηηψλ, ζηδέξσκα, θχιαμε κσξνπ ηει. 6975305217

κεηα-

ρεηξηζκέλα λεαληθά-θνηηεηηθά έπηπια NEOSET-ρξψκα καχξννμηά:ηει.6973984350 Οηθόπεδν 700ηκ πεξηνρή 40καξηπξεο ζε πεδφδξνκν νδφο Ναππάθηνπ Πσιείηαη 230.000€ ηει.2109420873, 6978241681 Από θαηάζηεκα πσινπληαη καδηθά 100 επψλπκα λπθηθά 50-100€ ηει. 6976438438 Από θαηάζηεκα πσινχληαη 20 γπλαηθεία κπνχζηα νιφζσκα θαη κηζα πξνο 15€ ην έλα Σει.2321022899 Πσιείηαη εμνπιηζκόο θαηαζηήκαηνο ειαθξψο κεηαρεηξηζκέλνο 1 ςπγείν ζπληήξεζεο θξεάησλ, 2 πάγθνη θαηάςπμεο, 4 θαηαςχθηεο (βνπηεο) 1 ςπγείν βηηξίλα, θξεαηνκεραλή, ιάληδα inox δπγαξηά θαη θνχηζνπξν θνπήο θξεάησλ. Σει. 6974633073 ΔΝΟΙΚΙΑΕΔΣΑΙ γθαξζνληέξα 30ηκ, Νανχζζεο 24, 2νο νξ.. Σει.2321055359, 6977796963 ΔΝΟΙΚΙΑΕΔΣΑΙ γθαξζνληέξα 40ηκ κε παξθηλγθ Καηζαξείαο 24, 5νο νξ. ηει.6973937242 θ.Γηψξγνο

Πσιείηαη ρσξάθη 1900ηκ ζηελ Σνχδια 1ρικ απφ ηελ αθηή 20.000€ ηει.2321055985, 62267, 6940041178, 6907632221 ΔΝΟΙΚΙΑΕΔΣΑΙ Γηακέξηζκα 82ηκ 2νο νξ. Αζ.Αξγπξνχ 9 , 180 ηει.2321055359, 6977796963 Πσιείηαη επηβαηηθφ ΗΥ απηνθίλεην κάξθαο FIAT Brava κνλη.2000 ζε ηηκή επθαηξίαο. Πιεξνθνξίεο ηει.6959809258

– Φνηηήηξηα Αγγιηθήο Φηινινγίαο ζην 3ν έηνο παξαδίδεη καζήκαηα Αγγιηθψλ ζε παηδηα δεκνηηθνχ-Γπκλαζίνπ ηει. 6945521322, 6981069020 Καζεγήηξηα Γεξκαληθώλ κε πνιπεηή εκπεηξία παξαδίδεη καζήκαηα ζε νηθνλνκηθή ηηκή ηει. 6993921160 ΕΖΣΔΙΣΑΙ θπζηνζεξαπεπηήο θαη βνεζφο θπζηνζεξαπεπηή ηει.2321037035, 6972853255 Από ην θαηάζηεκα BLACK-RED-WHITE 3o ρικ ΢εξξψλ-Γξάκαο δεηείηαη πσιεηήο γηα 4σξε απαζρφιεζε. Απνζηνιή βηνγξαθηθψλ fax 2321037786, email: serres@brw.gr ή ζην θαηάζηεκα ΕΖΣΔΙΣΑΙ νδεγφο κε δίπισκα Γ’ θαηεγνξίαο γηα γλσζηή εηαηξία εκπνξίαο πνπιεξηθψλ ηει.6972922142, 2321035288, 2321039777. ΕΖΣΟΤΝΣΑΙ θπξίεο 18-35 εηψλ κε γλψζεηο αηζζεηηθήο γηα ζπλεξγαζία ζε ρψξν νκνξθηάο & δηαηξνθήο ηει.6936511501 Εεηείηαη θαζεγήηξηα Αγγιηθώλ γηα θξνληηζηήξην ζηελ επαξρία. Δπηζπκεηή πξνυπεξεζία. Σει. 6945446687 Καζεγήηξηα Γεξκαληθώλ κε πνιπεηή εκπεηξία αλαδεηά εξγαζία ζε Κέληξν Ξέλσλ Γισζζψλ. Σει.6993921160 ΚΑΘΖΓΖΣΖ΢ ΠΛΖΡΟΦΟΡΙΚΖ΢ παξαδίδεη ηδηαίηεξα καζήκαηα γηα ην κάζεκα ηεο Γ’ Λπθείνπ «Αλάπηπμε εθαξκνγψλ ζε πξνγξακκαηηζηηθφ πεξηβάιινλ» ηηκέο ινγηθέο ηει.6936190061 Παξαδίδνληαη ηδηαίηεξα καζήκαηα Σνπξθηθψλ ηει 6977352901 Εεηνύληαη θνπέιεο γηα internet café 6948266975, 6940546105 ΕΖΣΟΤΝΣΑΙ θνπέιεο γηα βξαδηλή απαζρφιεζε ζε café ηει.6972620228 Καζεγήηξηα θηιφινγνο παξαδίδεη ηδηαίηεξα καζήκαηα ηει. 6973711174. ΕΖΣΔΙΣΑΙ άηνκν κε γλψζε Ζ/Τ γηα εξγαζία ηει. 6981443374 Αζθαιηζηηθή εηαηξεία Σξαπεδηθνύ Οκίινπ δεηεί έκπεηξν ζπλεξγάηε γηα ηελ εμππεξέηεζε ραξηνθπιαθίνπ ηεο πνπ βξίζθεηαη ζε ηζρχ. Σει.6972239358 Σερλίηεο πιαθηδίσλ θαη καξκάξσλ δεηά δνπιεηά ηει.6943957071

ΕΖΣΟΤΝΣΑΙ θνπέιεο γηα café ζηε Ν.Νηθνιάνπ ηει. 6945739429 Εεηνύληαη άηνκα κε βαζηθέο γλψζεηο Ζ/π γηα εκηαπαζρφιεζε ή πιήξε ζηνλ ρψξν ηνπο . ΣΖΛ.2321300422 ΑΔ Δκπνξηθή εηαηξία Εεηεί άηνκα κε βαζηθέο γλψζεηο Ζ/Τ γηα εζσηεξηθέο ή εμσηεξηθέο εξγαζίεο Ακνηβή 1000€ ηει. 6971859667 ΕΖΣΟΤΝΣΑΙ απφθνηηνη ΑΔΗ-ΣΔΗ κε βαζηθέο γλψζεηο Ζ/Τ απφ ΑΔ Δκπνξηθή εηαηξία εκηαπαζρφιεζε 500€ πιήξεο 1.000€ ηει. 6971859667. ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΧ ηελ θχιαμε ειηθησκέλνπ ηει. 69234361455 θα Αζιαλίδνπ Ληάλα. ΕΖΣΟΤΝΣΑΙ απφ ηαβέξλα ςήζηεο, ζεξβηηφξνη θαη βνεζνί ζεξβηηφξσλ ηει 6974958891 Κπξία αλαιακβάλεη ηελ θξνληίδα ειηθησκέλσλ ή παηδηψλ, πιχζηκν ξνχρσλ, ζηδέξσκα ηει. 6995009765 Κπξία αλαιακβάλεη θαζαξηφηεηα ζπηηηψλ θαη θξνληίδα ειηθησκέλσλ ηει. 6978117308, 2321057111 Φηιόινγνο ΑΠΘ παξαδίδεη ηδηαίηεξα καζήκαηα ζε καζεηέο Γπκλαζίνπ, Λπθείνπ Αξραία Λαηηληθά, Νενειιεληθή Λνγνηερλία, Έθζεζε, Ηζηνξία. Σηκέο πξνζηηέο. Αληψλεο ηει.6939417576. 27ρξνλε θνπέια απφ Δπξσπαηθή Έλσζε δεηάεη εξγαζία ζε θαθέ (φρη κπαξ), ζην Ν. ΢εξξψλ. Μηιάεη θαιά Διιεληθά, ηξηεηή εξγαζία Διιάδα, λφκηκα ραξηηά εξγαζίαο. Σει. 6975805976 Νένο δεηείηαη ζε ςεζηαξηά ζηελ Γεξκαλία(Νηίζειληνξθ). Παξέρεηαη δηακνλή, δηαηξνθή θ αζθάιηζε. Ηθαλνπνηεηηθφο κηζζφο.θ. Θσκάο Σει.004921322983 ΕΖΣΟΤΝΣΑΙ άηνκα γηα κεξηθή απαζρφιεζε 300-700€, γηα πιήξε απαζρφιεζε 3001500€ ηει.6982224402, ww.moneyextra.gr θπξία Γηδάινπ Εεηνύληαη ζπλεξγάηεο-κεηαπσιεηέο ζε φιε ηελ Διιάδα απν εηαηξία εθηχπσζεο tshirt γηα κεξηθή ή πιήξεο απαζρφιεζε απιέο γλψζεηο internet πνιχ θαιφ πνζνζηφ θέξδνπο θ. Γηάλλεο 2310 943269 info@stampatshirt.gr


΢ελίδα 10 ΓΙΑΜΔΡΙ΢ΜΑ ΢ΣΖΝ Μ. ΑΛΔΞΑΝΓΡΟΤ 4ν 91 Σ.Μ 65.000 Δ ΓΙΑΜΔΡΙ΢ΜΑ ΢ΣΖΝ Γ. ΘΡΑΚΖ΢ 1ν 124 Σ.Μ 80.000 Δ ΓΙΑΜΔΡΙ΢ΜΑΣΑ ΚΑΗΝΟΤΡΗΑ ΜΔ 3Γ ΢.Κ ΑΠΟ ΟΗΚΟΠΔΓΟΤΥΟΤ΢ 1ν 2ν 2ν 110.000 Δ ΢ΣΖ ΜΑΚΔΓΟΝΟΜΑΥΧΝ ΓΙΑΜΔΡΙ΢ΜΑ 130 Σ.Μ +ΓΧΜΑ ΢ΣΖΝ ΦΗΛΧΣΑ ΑΝΑΚΑΗΝΗ΢ΜΔΝΟ 5ν ΜΔ ΣΕΑΚΗ 150000 Δ ΓΚΑΡ΢ΟΝΙΔΡΑ ΢ΣΖΝ Ν. ΝΗΚΟΛΑΟΤ Η΢ΟΓΔΗΑ 18.000 Δ ΓΚΑΡ΢ΟΝΙΔΡΑ Η΢ΟΓΔΗΑ ΢ΣΖΝ ΔΘ. ΑΝΣΗ΢ΣΑ΢Ζ΢ 30.000 Δ

ΑΝΑΕΖΣΖ΢ΣΔ ΜΑ΢ ΢ΣΖΝ ΓΗΔΤΘΤΝ΢Ζ www.nikolaidisestate.gr e-mail : nikolaih@otenet.gr info@nikolaidisestate.gr ΠΧΛΟΤΝΣΑΙ ΓΙΑΜΔΡΙ΢ΜΑΣΑ ΓΙΑΜΔΡΙ΢ΜΑ 55 Σ.Μ ΚΑΘΑΡΟ, ΢ΣΖΝ Σ΢ΑΛΟΠΟΤΛΟΤ ΣΗΜΖ 45.000 Δ / Κ15 ΓΙΑΜΔΡΙ΢ΜΑ – ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΙΚΖ ΢ΣΔΓΖ 140 Σ.Μ ΢Δ 1Ο ΟΡ. ΣΗΜΖ 200.000 Δ / Κ16 ΓΙΑΜΔΡΙ΢ΜΑ ΢ΣΖΝ ΟΡΦΔΧ΢ ΢Δ 1 ΟΡΟΦΟ 130.000 Δ ΜΔΕΟΝΔΣΔ΢ ΚΑΙΝΟΤΡΙΔ΢ ΢ΣΟΤ΢ ΔΠΣΑΜΤΛΟΤ΢ ΜΔ ΘΔΑ ΑΠΟ 150.000 Δ / Κ19 ΓΙΑΜΔΡΙ΢ΜΑ 70 Σ.Μ 20 ΔΣΗΑ΢ ΢Δ 1Ο ΟΡ.ΣΗΜΖ 50.000 Δ ΢ΣΖΝ ΔΡ. ΢ΣΑΤΡΟΤ /Κ20 60 Σ.Μ ΓΙΑΜΔΡΙ΢ΜΑ ΢ ΔΚΚΛΖ΢ΗΧΝ ΚΑΗ ΠΑΛΛΑΓΑΡΗΟΤ ΢Δ 4 ΟΡΟΦΟ ΛΟΤΞ 95.000 Δ ΓΙΑΜΔΡΙ΢ΜΑ 83 Σ.Μ ΢Δ 5Ο ΟΡ. ΣΗΜΖ 75.000 Δ ΢ΣΖ ΡΔΓΑΗ΢ΣΟΤ /Κ22 ΓΙΑΜΔΡΙ΢ΜΑ ΢ΣΖΝ ΚΑ΢ΟΜΟΤΛΖ ΢Δ 2 ΟΡΟΦΟ ΛΟΤΞ 120.000 Δ ΟΡΟΦΟΓΙΑΜΔΡΙ΢ΜΑΣΑ ΢Δ 2Ο -4Ο ΟΡ. ΜΔ (3 ΤΠΝΟΓΧΜΑΣΗΑ- 2 WC – ΑΤΣΟΝΟΜΖ ΘΔΡΜΑΝ΢Ζ) ,ΣΗΜΖ 140.000 Δ /Κ24 ΟΡΟΦΟΓΙΑΜΔΡΙ΢ΜΑ ΢ΣΖΝ ΠΔΡΗΟΥΖ ΄ΠΑΕΑΡΗ΄ ΢Δ 2Ο ΟΡ .ΜΔ 3 ΤΠΝΟΓ/ΣΗΑ 2 WC –ΑΤΣΟΝΟΜΖ ΘΔΡΜΑΝ΢Ζ, ΣΗΜΖ 135.000 Δ /Κ25 ΓΙΑΜΔΡΙ΢ΜΑ ΢ΣΖΝ ΚΔΡΑ΢ΟΤΝΣΟ΢ ΚΑΗ ΜΑΡΑΘΧΝΟ΢ ΢Δ 2ΟΡΟΦΟ 87 Σ.Μ 115.000 Δ ΜΔΣΑΥΔΙΡΙ΢ΜΔΝΟ ΓΙΑΜΔΡΙ΢ΜΑ ΢ΣΖΝ ΒΔΝΗΕΔΛΟΤ ΢Δ 1Ο ΟΡ – ΑΝΑΚΑΗΝΗ΢ΜΔΝΟ ΜΔ 3 ΤΠΝΟΓ/ΣΗΑ ,ΣΗΜΖ 75.000 Δ /27 ΓΙΑΜΔΡΙ΢ΜΑ 2 ΔΣΗΑ΢ ΜΔ 3 ΤΠΝΟΓ/ΣΗΑ , ΢Δ 1Ο ΟΡ. ΣΗΜΖ 93.000 Δ ΢ΣΖ ΜΠΟΤΜΠΟΤΛΗΝΑ΢/Κ28 ΓΙΑΜΔΡΙ΢ΜΑ ΢ΣΖΝ Γ. ΥΟΝΓΡΟΤ ΢Δ 4 ΟΡΟΦΟ 150.000 Δ ΓΙΑΜΔΡΙ΢ΜΑ ΢ΣΖΝ ΣΖΝΟΤ ΢Δ 3 ΟΡΟΦΟ 125.000 Δ ΓΙΑΜΔΡΙ΢ΜΑ 90 Σ.Μ ΑΝΑΚΑΗΝΗ΢ΜΔΝΟ ΢ΣΖΝ 29Ζ΢ ΗΟΤΝΗΟΤ ,ΣΗΜΖ 75.000 Δ/ Κ13 ΓΙΑΜΔΡΙ΢ΜΑ 110 Σ.Μ ΢ΣΖΝ Ν. ΢ΑΥΣΟΤΡΖ ΢Δ 4 ΟΡΟΦΟ ΜΔ 3 ΤΠΝΟΓΧΜΑΣΗΑ 2 W.C 132.000 ΓΙΑΜΔΡΙ΢ΜΑ ΢ΣΖΝ ΗΔΡΟΛΟΥΖΣΧΝ ΢Δ 1 ΟΡΟΦΟ 55.000 Δ ΓΚΑΡ΢ΟΝΙΔΡΑ ΢ΣΖΝ ΟΤΕΟΤΝΖ ΢Δ 3 ΟΡΟΦΟ 45.000 Δ ΓΙΑΜΔΡΙ΢ΜΑ ΢ΣΖΝ ΔΡΤΘΡΟΤ ΢ΣΑΤΡΟΤ ΢Δ 3 ΟΡΟΦΟ 50.000 Δ ΓΙΑΜΔΡΙ΢ΜΑ ΢ΣΖΝ ΚΔΡΑ΢ΟΤΝΣΟ΢ ΢Δ 4 ΟΡΟΦΟ ΜΔ 3 ΤΠΝΟΓΧΜΑΣΗΑ 115.000 Δ 9 ΔΣΧΝ ΓΙΑΜΔΡΙ΢ΜΑ ΢ΣΖΝ ΒΔΝΗΕΔΛΟΤ ΜΔ 2 ΤΠΝΟΓΧΜΑΣΗΑ 105.000 Δ ΓΚΑΡ΢ΟΝΙΔΡΑ ΚΑΙ STUDIO ΢ΣΖΝ ΓΡ. ΡΑΚΗΣΕΖ ΜΗ΢ΘΧΜΔΝΑ 420 Δ ΢Δ 3 ΟΡΟΦΟ 90.000 ΓΙΑΜΔΡΙ΢ΜΑ-ΡΔΣΙΡΔ ΢ΣΖΝ ΠΣΟΛΔΜΑΙΧΝ ΜΔ 3 ΤΠΝΟΓΧΜΑΣΙΑ ΚΑΙ 2 W.C. ΓΙΑΜΔΡΙ΢ΜΑ ΢ΣΖΝ ΠΑΤΛΟΤ ΜΔΛΑ 10 ΔΣΧΝ ΢Δ 1 ΟΡΟΦΟ 85 Σ.Μ ΜΔ 2 ΤΠΝΟΓΧΜΑΣΗΑ 100.000 ΓΙΑΜΔΡΙ΢ΜΑ ΢ΣΖΝ Γ. ΘΡΑΚΖ΢ ΢Δ 3 ΟΡΟΦΟ ΜΔ 2 ΤΠΝΟΓΧΜΑΣΗΑ 55.000 ΓΙΑΜΔΡΙ΢ΜΑ 70 Σ.Μ ΢ΣΖΝ ΗΟΤ΢ΣΗΝΗΑΝΟΤ ΢Δ 2 ΟΡΟΦΟ ΜΔ 1 ΤΠΝΟΓΧΜΑΣΗΟ 55.000 ΓΚΑΡ΢ΟΝΙΔΡΑ ΢ΣΖΝ Γ. ΠΑΠΑΝΓΡΔΟΤ ΢Δ 3 ΟΡΟΦΟ 25.000 ΓΙΑΜΔΡΙ΢ΜΑ ΢ΣΖΝ ΑΝΓΡΗΑΝΟΤΠΟΛΔΧ΢ ΢Δ 4 ΟΡΟΦΟ ΜΔ 2 ΤΠΝΟΓΧΜΑΣΗΑ 95.000 ΓΙΑΜΔΡΙ΢ΜΑ ΢ΣΖΝ ΒΔΝΗΕΔΛΟΤ 2ν 110 Σ.Μ 75.000

ΟΡΟΦΟΓΙΑΜΔΡΙ΢ΜΑΣΑ ΑΡ. 5 3 Γ.΢.Κ ΑΣΟΜΗΚΟ ΚΑΤ΢ΣΖΡΑ ΠΟΛΤΣΔΛΟΤ΢ ΚΑΣΑ΢ΚΔΤΖ΢ 140000-130000 Δ ΠΩΛΟΤΝΣΑΙ ΚΑΙΝΟΤΡΙΑ ΔΙΑΜΕΡΙ΢ΜΑΣΑ ΕΣΟΙΜΟΠΑΡΑΔΟΣΑ ΚΑΙ ΤΠΟ ΚΑΣΑ΢ΚΕΤΗ ΢Ε ΟΛΕ΢ ΣΙ΢ ΠΕΡΙΟΥΕ΢ ΣΗ΢ ΠΟΛΗ΢ ΕΝΟΙΚΙΑ΢ΕΙ΢ ΔΙΑΜΕΡΙ΢ΜΑΣΩΝ / ΚΑΣΑ΢ΣΗΜΑ-

ΣΩΝ ΠΩΛΗ΢ΕΙ΢ ΕΠΙΧΕΙΡΗ΢ΕΩΝ ΟΙΚΟΠΔΓΑ ΟΙΚΟΠΔΓΑ ΢ΣΟ ΝΔΟΥΧΡΗ ΑΠΟ 2.000 Σ.Μ ,ΣΗΜΖ 40.000 Δ /Κ6 ΟΙΚΟΠΔΓΟ 575 Σ.Μ ΢ΣΟ Ν.΢ΟΤΛΗ ,ΣΗΜΖ 40.000 Δ ΟΙΚΟΠΔΓΟ 600 Σ.Μ ΢ΣΟ Ν. ΢ΟΤΛΗ - ΣΗΜΖ 50.000 Δ ΟΙΚΟΠΔΓΟ 420 Σ.Μ ΢ΣΟΝ ΛΔΤΚΧΝΑ ΜΔ ΟΗΚΗΑ 220.000 ΟΙΚΟΠΔΓΟ ΢ΣΟΝ ΑΗ ΓΗΑΝΝΖ 600 Σ.Μ 120.000 Δ ΟΙΚΟΠΔΓΑ 550 Σ.Μ ΢ΣΟ Ν.΢ΟΤΛΗ ΑΠΟ 35.000 Δ ΟΙΚΟΠΔΓΟ 3000 Σ.Μ ΢ΣΟ ΝΔΟΥΧΡΗ 45.000 Δ ΟΙΚΟΠΔΓΟ ΢ΣΟΝ ΛΔΤΚΧΝΑ 996 Σ.Μ ΜΔ ΠΑΛΑΗΑ ΟΗΚΗΑ 80.000 Δ ΟΙΚΟΠΔΓΑ ΑΡ. 2 ΢ΣΖ Ν. ΚΗΦΖ΢ΗΑ ΑΠΟ 805 Σ.Μ ΑΡΣΗΑ ΟΗΚΟΓΟΜΖ΢ΗΜΑ 225.000-205.000 Δ ΟΙΚΟΠΔΓΟ ΢ΣΖΝ ΛΑΜΦΑΝΟΤ 280 Σ.Μ 220.000 Δ ΟΙΚΟΠΔΓΟ ΢ΣΟ ΜΖΣΡΟΤ΢Ζ 1040 Σ.Μ ΜΔ ΟΗΚΟΓΟΜΗΚΖ ΑΓΔΗΑ 90 Σ.Μ 90.000 Δ ΟΙΚΟΠΔΓΟ ΢ΣΟ ΥΗΟΝΟΥΧΡΗ 300 Σ.Μ ΜΔ ΠΑΛΑΗΑ ΠΔΣΡΗΝΖ ΟΗΚΗΑ 60000 Δ ΟΙΚΟΠΔΓΑ ΑΡ.3 ΢ΣΟ ΝΔΟ ΢ΟΤΛΗ 658 Σ.Μ 35000 Δ ΟΙΚΟΠΔΓΟ 239 Σ.Μ ΢ΣΟΤ΢ 40 ΜΑΡΣΤΡΔ΢ 70000 Δ ΟΙΚΟΠΔΓΟ 300 Σ.Μ ΢ΣΖΝ ΚΑΛΗΘΔΑ 220000 Δ ΟΙΚΟΠΔΓΟ ΢ΣΖΝ ΠΑΠΑΚΧΝ/ΝΟΤ 133 Σ.Μ ΜΔ ΝΔΑ ΟΗΚΟΓΟΜΗΚΖ ΑΓΔΗΑ 120000 Δ ΟΙΚΟΠΔΓΟ ΢ΣΑ ΠΟΡΟΗΑ 585 Σ.Μ ΜΔ ΠΑΛΑΗΑ ΠΔΣΡΗΝΖ ΟΗΚΗΑ 35000 Δ ΜΟΝΟΚΑΣΟΙΚΙΕ΢ ΜΟΝΟΚΑΣΟΙΚΙΑ ΢ΣΑ ΝΗΚΑΗΑ ,ΣΗΜΖ 70.000 Δ ΟΙΚΟΠ. 200 Σ.Μ ΜΔ ΟΗΚΗΑ ΢ΣΟ ΥΗΟΝΟΥΧΡΗ , ΣΗΜΖ 60.000 Δ ΜΟΝΟΚΑΣΟΙΚΙΑ-ΔΞΟΥΙΚΟ ΢ΣΖΝ Α΢ΠΡΟΒΑΛΣΑ 80 Σ.Μ Η΢ΟΓΔΗΟ+ 42 Σ.Μ ΟΡΟΦΟ΢ ΢Δ 200 Σ.Μ ΟΗΚΟΠΔΓΟ 3 ΔΣΧΝ 200.000 ΜΟΝΟΚΑΣΟΙΚΙΑ ΢ΣΖΝ ΥΡΤ΢ΟΠΖΓΖ 80 Σ.Μ ΢Δ 300 Σ.Μ ΟΗΚΟΠΔΓΟ 150.000 ΜΟΝΟΚΑΣΟΙΚΙΑ ΢ΣΖΝ ΜΑΡΚΟΤ ΜΠΟΣ΢ΑΡΖ – 12 ΔΣΗΑ΢ (120 Σ.Μ ΤΠΟΓΔΗΟ + 120 Σ.Μ Η΢ΟΓΔΗΟ +120 Σ.Μ ΟΡΟΦΟ΢ ΢Δ 300 Σ.Μ ΟΗΚΟΠΔΓΟ ΣΗΜΖ 260000 Δ ΜΟΝΟΚΑΣΟΙΚΙΑ 50+50 Σ.Μ ΣΗΜΖ 40.000 Δ ΢ΣΖ ΝΗΓΡΗΣA ΜΟΝΟΚΑΣΟΙΚΙΑ ΢ΣΟ ΝΔΟ ΢ΟΤΛΗ 140 Σ.Μ + 120 Σ.Μ +40 Σ.Μ ΢Δ ΟΗΚΟΠΔΓΟ 880 Σ.Μ 290.000 ΜΟΝΟΚΑΣΟΙΚΙΑ ΢ΣΖ ΢ΚΑΛΑ ΘΑ΢ΟΤ 10 ΜΔΣΡΑ ΑΠΟ ΣΖ ΘΑΛΑ΢΢Α 105 Σ.Μ +90 +90 Σ.Μ ΢Δ 305 Σ.Μ ΟΗΚΟΠΔΓΟ. ΔΠΗΠΛΧΜΔΝΖ 5 ΔΣΧΝ 395.000 E ΜΟΝΟΚΑΣΟΙΚΙΑ ΢ΣΟ ΚΑΛΟΚΑ΢ΣΡΟ 118 Σ.Μ + ΤΠΟΓΔΗΟ 10 ΔΣΧΝ ΢Δ 1000 Σ.Μ ΟΗΚΟΠΔΓΟ ΣΗΜΖ 150.000 Δ ΟΙΚΟΠ. 2000 Σ.Μ ΢ΣΟ ΑΚΡΗΣΟΥΧΡΗ ΜΔ ΚΑΣΑ΢ΣΖΜΑ 150 Σ.Μ ΚΑΗ ΟΗΚΗΑ 150 Σ.Μ 150.000 Δ ΟΙ ΚΑΣΑΥΧΡΖ΢ΔΙ΢ ΠΟΤ ΑΝΑΦΔΡΟΝΣΑΙ ΠΑΡΑΠΑΝΧ ΔΙΝΑΙ ΔΝΓΔΙΚΣΙΚΔ΢. ΠΧΛΟΤΝΣΑΙ ΔΠζΙ΢Ζ΢ ΚΑΙ ΔΝΟΙΚΙΑΕΟΝΣΑΙ ΓΙΑΜΔΡΙ΢ΜΑΣΑ ΜΔΣΑΥΔΙΡΙ΢ΜΔΝΑ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΡΓΙΑ ΢Δ ΓΙΑΦΟΡΔ΢ ΠΔΡΙΟΥΔ΢ ΣΖ΢ ΠΟΛΖ΢ AΝΑΛΑΜΒΑΝΟΤΜΔ ΣΖ΢ ΠΧΛΖ΢ΔΙ΢ ΚΑΙ ΣΖ΢ ΑΝΣΙΠΑΡΟΥΔ΢ ΢Α΢ ΢ΣΟ ΝΟΜΟ ΘΔ΢/ΝΙΚΖ΢ ΚΑΙ ΑΣΣΙΚΖ΢

ΡΩΛΕΙΤΑΙ ΜΕΗΟΝΕΤΑ ςτθν Τοφηλα (παραλία Οφρυνίου) Ρλιρωσ επιπλωμζνθ και εξοπλιςμζνθ ΜΕΗΟΝΕΤΑ (+ / 92m2) με κζα ςτθ κάλαςςα, 75μ από τθν ακρογιαλιά, 3 βεράντεσ, τζντεσ, A/C ςε όλα τα δωμάτια, δορυφορικι τθλεόραςθ, τθλεφωνικι ςφνδεςθ, με υδρορροζσ και λοφκια, κουρτίνεσ, χαλιά, κλπ., Κατάλλθλο για κατοίκθςθ όλο το χρόνο. Ειδικό φίλτρο νεροφ ςτθν παροχι. Το ςπίτι είναι φρεςκοβαμμζνο και πολφ καλά ςυντθρθμζνο. Ιςόγειο: Ρεριφραγμζνθ αυλι (με μπάρμπεκιου, ζπιπλα κιπου). Κουηίνα με: πλυντιριο πιάτων, μεγάλο ψυγείο / καταψφκτθ, κεραμικζσ εςτίεσ, Φοφρνοσ μικροκυμάτων, όλα εντοιχιςμζνα, BAR. Διαρρυκμιςμζνο ςαλόνι και τραπεηαρία, δωμάτιο με μεγάλο χϊρο αποκικευςθσ, πλιρεσ μπάνιο με πλυντιριο, ςτεγνωτιριο ροφχων, θλεκτρικό κερμαντιρα. Ράνω όροφοσ: 2 πλιρωσ επιπλωμζνα δίκλινα δωμάτια, A/C, πλιρεσ μπάνιο με ντουηιζρα, Θλιόλουςτθ βεράντα ςτο πίςω μζροσ, μικρζσ βεράντεσ μπροςτά. Τιμι 145.000€ ςυηθτιςιμθ Ρλθροφορίεσ Τθλζφωνο: 6984163113 www.iuc-edu.eu/kennard

Ενοικιάηεται φοφρνοσ με πλιρθ εξοπλιςμό ςτο Λευκϊνα Σερρϊν Τθλ.6972038216, 2321050130 απογευματινζσ ϊρεσ

Ραραδίδονται μακιματα

Γαλλικισ Γλϊςςασ από απόφοιτθ ΑΡΘ με πολυετι πείρα ςε όλα τα επίπεδα. Τθλ.6974903387


΢ελίδα 11

Πξώηεο αλάγθεο.

Κέληξν Άκεζεο Αλάγθεο (ΔΚΑΒ) .166 Ννζνθνκείν ΢εξξψλ2321094500 Ππξνζβεζηηθή ΢εξξψλ .199 ΢πληνληζηηθφ Κέληξν Αληηκεηψπηζεο Ππξθαγηψλ Γαζψλ .191 Σξνραία ΢εξξψλ.2321090809, 90872 Ννκαξρία . (Μεξαξρίαο 36) Ννκάξρεο .2321083300, 83302 Γξαθείν Σνπξηζκνχ .2321083375 Γξαθείν Σχπνπ .2321083306 Γξαθείν Γεκνζίσλ ΢ρέζεσλ 2321083306 Κ.Δ.Π. Ν. ΢εξξψλ .2321083350, 83430, 83336 Αλαπηπμηαθή Δηαηξεία Α.Δ. .2321064402, 64403 Γήκνο ΢εξξώλ . Γεκαξρείν .2321083600 Γξαθείν Γεκνζίσλ ΢ρέζεσλ 2321083612 Γεκνηηθή Αζηπλνκία .2321083613 ΓΖ.ΠΔ.ΘΔ. ΢εξξψλ (Θέαηξν «Αζηέξηα») (Π. Κσζηνπνχινπ 4, 62100) 2321054585, 54755 (www.dipetheserron.gr, e-mail: dipethes@otenet.gr, dipetheserron@gmail.com) Κ.Δ.Π. (Γ. Θξάθεο 18) 2321097690 ΚΔΠΑ΢ (Κνηλσθειήο Δπηρείξεζε Πνιηηηζηηθήο Αλάπηπμεο ΢εξξψλ) . 2321054585 ΚΔΚΑ΢ (Κνηλσθειήο Δπηρείξεζε Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο ΢εξξψλ) .2321067613 ΢πίηη ηεο γπλαίθαο 2321099500 Απηνθηλεηνδξφκην .2321039699, 52592 Αζηπλνκία . (Κεξαζνχληνο 3) Αζηπλνκηθή Γηεχζπλζε 2321090800-2 Άκεζε Γξάζε .100 Σκήκα Αζθαιείαο .2321090804-5 Σκήκα Σξνραίαο .23210 90809-10 Σκήκα Σαπηνηήησλ .2321090916 Γξαθείν Γεληθήο Αζηπλφκεπζεο Σνπξηζκνχ .2321090840 Οδηθή Βνήζεηα . ΔΛΠΑ.10400 EXPRESS SERVICE (2ν ρικ. ΢εξξψλ-Θεζ/λίθεο) .1154, 2321050780 HELLAS SERVICE .1057, 2321050800 INTERAMERICAN.168, 1158, 2321065748 Βιάβεο . ΟΣΔ .121 ΓΔΖ 1050 Γ.Δ.Τ.Α.΢. .2321024444, 83800, 55555 ΢πγθνηλσλίεο . Ο΢Δ 2321059700, 59112, 59844, 59776 ΚΣΔΛ ΢εξξψλ-Θεζ/λίθεο-Αζελψλ-Γξάκαο-Καβάιαο (Κεξαζνχληνο 5) 2321022822, 26606, 54312 ΚΣΔΛ Νηγξίηαο-΢ηδ/θάζηξνπ-Ζξάθιεηαο (Κνκλελψλ 19) 2321036731 ΚΣΔΛ Γξαθείν Γεληθνχ Σνπξηζκνχ (Μεξαξρίαο 46) 2321063029 ΚΣΔΛ (πιεξνθνξίεο) .1440 Αζηηθά (Αθεηεξία Πιαη. Δκπνξίνπ) 2321022338 Αζηηθά (Γξαθεία) .2321023572 Σαμί .2321059100, 59422 Τπεξεζίεο & Οξγαληζκνί . 10ε Σαμηαξρία Πεδηθνύ ΢εξξώλ (΢ΣΓ 916 ΢έξξεο) 2321095360 12ε Δθνξεία Βπδαληηλώλ Αξραηνηήησλ (Παξάξηεκα ΢εξξψλ) .2321056205 1ε Γηεύζπλζε Διέγρνπ Καηαζθεπέο Έξγσλ (ΓΔΚΔ) (Τςειάληνπ 3) 2321046537 2321037388 Αζηπλνκηθή Γηεύζπλζε ΢εξξώλ (Κεξαζνχληνο 3) .2321090802, 2321090803 Γεληθά Αξρεία ηνπ Κξάηνπο (Τςειάληνπ 1) .2321055711, 2321055711 Γεληθόο Οξγαληζκόο Δγγείσλ Βειηηώζεσλ ΓΟΔΒ – Πεδηάδαο ΢εξξώλ (Δκκ. Αλδξφληθνπ 46) .2321026555, 2321025004, 2321055004 ΓΔΖ (Γεκόζηα Δπηρείξεζε Ζιεθηξηζκνύ ΢εξξώλ) (Πξνχζζεο 1&Φηιηππνπ γσλία) .2321056062, 2321056464, 2321056064 ΓΔΤΑ΢ (Κνπληνπξηψηνπ 4) .2321083800, 1021 Γεκόζηα Κεληξηθή Βηβιηνζήθε ΢εξξώλ (Ν. Νηθνιάνπ 20) .2321098550 Γεκόζηα Οηθνλνκηθή Τπεξεζία (Α' ΓΟΤ) (Μεξαξρίαο 50) 2321055408, 55410, 98402, 22530 Γεκόζηα Οηθνλνκηθή Τπεξεζία (Β' ΓΟΤ) (Παηξ. Γξεγνξίνπ Ε' 33) 2321046830, 46820, 46833 Γηεύζπλζε Γαζώλ Ν. ΢εξξώλ (Τςειάληνπ 3) 2321022633, 62086, 62086 Γηεύζπλζε Διέγρνπ ΢πληήξεζεο Έξγσλ (ΓΔ΢Δ) (Σέξκα Οκφλνηαο). 2321097925, 39025 Γηεύζπλζε ΢πγθνηλσληαθώλ Έξγσλ (Γ΢Δ) (Τςειάληνπ 3) 2321064071, 55702 Γηεύζπλζε Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο & Γηνίθεζεο (Μεξαξρίαο 36) 2321083451, 83466 Γηεύζπλζε Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο & Γηνίθεζεο (Σκήκα Σερληθήο Τπεξεζίαο Γήκσλ & Κνηλνηήησλ - ΣΤΓΚ) (Μεξαξρίαο 36) 2321083476, 83476 Γηεύζπλζε Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο & Γηνίθεζεο (Σκήκα Αζηηθήο Καηάζηαζεο & Αιινδαπώλ & Μεηαλάζηεπζεο) (Κηνπηάρεηαο 8) .2321097983, 97921 Γηεύζπλζε Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο & Γηνίθεζεο (Σκήκα Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο & Ννκηθώλ Πξνζώπσλ) (Μεξαξρίαο

36) .2321083451, 83466 Γηεύζπλζε Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο & Γηνίθεζεο (Σκήκα Γηνηθεηηθνύ - Οικονομικού) (Μεξαξρίαο 36) 2321083469 Γηεύζπλζε Υεκηθώλ Τπεξεζηώλ Ν. ΢εξξώλ (Σέξκα Οκφλνηαο) .2321045367, 45813 Δζληθό Ίδξπκα Αγξνηηθήο Έξεπλαο (ΔΘ.Ι.ΑΓ.Δ.) (1ν ρικ. ΢εξξψλΝηγξίηαο) 2321046248, 59402 Διιεληθά Σαρπδξνκεία (ΔΛΣΑ) Γξαθεία Γηαλνκήο (Δπδψλσλ 29) .2321059970 Διιεληθά Σαρπδξνκεία (ΔΛΣΑ) Κεληξηθφ Καηάζηεκα ΢εξξψλ (Κσλ/ πνιεσο 10) . .2321051211 Δκπνξηθό Βηνκεραληθό Δπηκειεηήξην (Πεξ. Κσζηφπνπινπ 2) .2321099740 , 99710 Δκπνξηθόο ΢ύιινγνο ΢εξξώλ (Πεξ. Κσζηνπνχινπ 2) .2321022437 Έλσζε Πξνζηαζίαο Καηαλαισηώλ ΢εξξώλ (Πεξ. Κσζηνπνχινπ 6) 2321026644, 22518 Δξγαηηθό Κέληξν Ν. ΢εξξώλ (Βαζ. Ζξαθιείνπ 28) 2321024455, 22662, 99526 Δξγνζηάζην Εαράξεσο (3ν ρικ. ΢εξξψλ - Θεζ/λίθεο) .2321090300, 90388, 50749 Ίδξπκα Κνηλσληθώλ Αζθαιίζεσλ (Ι.Κ.Α.) (Γηνηθεηηθέο Τπεξεζίεο) (Πξηγθ. Υξηζηνθφξνπ 25) .23210 95900, 95925, 22812 Ίδξπκα Κνηλσληθώλ Αζθαιίζεσλ Ι.Κ.Α. (Τγεηνλνκηθέο Τπεξεζίεο) (Πξηγθ. Υξηζηνθφξνπ 25) 2321055370, 65490, 22812 Κέληξν Απνθαηάζηαζεο Αηόκσλ κε Δηδηθέο Αλάγθεο (Κ.Α.Α.Μ.Δ.Α.) Ν. ΢εξξώλ (Γεκ. Μαξνχιε 43) .2321022273 & 4 2321066181 Κέληξν Γηάγλσζεο Αμηνιόγεζεο & Τπνζηήξημεο (ΚΓΑΤ) (1ν ρικ. ΢εξξψλ-Γξάκαο) 2321023424, 23411 Κέληξν Φπρηθήο Τγείαο (Αγ. Ησάλλεο) .2321058385, 67087 Κέληξν Διέγρνπ Πηζηνπνίεζεο Πνιιαπιαζηαζηηθνύ Τιηθνύ & Διέγρνπ Ληπαζκάησλ (ΚΔΠΠΤΔΛ) (1ν ρικ. ΢εξξψλ-Νηγξίηαο) .2321037856, 59002 ΚΖ’ Δθνξεία Πξντζηνξηθώλ & Κιαζζηθώλ Αξραηνηήησλ (Γξ. Ραθηηδή 10-12) 2321021084, 64015, 64015 Κηεκαηηθή Τπεξεζία (Μεξαξρίαο 50) .2321067075, 67075 Κηεληαηξηθό Δξγαζηήξην (Σέξκα Οκφλνηαο) .2321035411, 35410 Μεηεσξνινγηθόο ΢ηαζκόο (Σέξκα Οκφλνηαο) 2321046563 Ν.Δ.Λ.Δ (Τςειάληνπ 4) .2321020273, 24631 ΟΑΔΓ (Αζθάιηζε) (Μεγ. Αιεμάλδξνπ 2) .2321098200, 36474 ΟΑΔΓ (Σνπηθή Τπεξεζία ΢εξξψλ) (Γεκνγεξφλησλ 4) .2321051713, 51709, 62979 Οηθνλνκηθό Δπηκειεηήξην Διιάδνο (Πεξηθ. Σκήκα Αλαη. Μαθεδνλίαο) (Μεξαξρίαο 14) 2321067970, 46100 Οξγαληζκόο Δξγαηηθήο Δζηίαο (Μεξαξρίαο 156) .2321035960 Οξγαληζκόο Δξγαηηθήο Δζηίαο (Κέληξν Δξγαδόκελνπ Κνξηηζηνύ) (Βαζ. Κσλζηαληίλνπ 64) .2321024631 2321022097 Οξγαληζκόο Πιεξσκώλ Διέγρνπ Κνηλνηηθώλ Δληζρύζεσλ & Πξνζαλαηνιηζκνύ Δγγπήζεσλ ΟΠΔΚΔΠΔ (Δπδψλσλ 17) 2321035430, 35347, 97573 ΟΣΔ ΢εξξψλ (Γξ. Λακπξάθε 3) .2321096110 Πεξηθεξεηαθό Δξγαζηήξην 14εο ΠΤΓΔ (Σέξκα Οκφλνηαο) .2321045223, 46836 Ππξνζβεζηηθή (Μεξαξρίαο 104) 2321059630 ΢ηαηηζηηθή Τπεξεζία (Μεξαξρίαο 36) .2321022097, 22616, 36640 ΢ώκα Δπηζεώξεζεο Δξγαζίαο (΢ΔΠΔ)-Σκήκα Κνηλ. Δπηζεώξεζεο (Μεγ. Αιεμάλδξνπ 2) .2321027898, 51122 ΢ώκα Δπηζεώξεζεο Δξγαζίαο (΢ΔΠΔ)-Σκήκα Σερληθήο & Τγεηνλνκηθήο Δπηζεώξεζεο (Μεγ. Αιεμάλδξνπ 2) .2321026337 Σ.Δ.Γ.Κ. Ν. ΢εξξώλ (Αζαλ. Αξγπξνχ 4) .2321025770, 65188 Σακείν Παξαθαηαζεθώλ & Γαλείσλ 2321046821 Σεισλείν ΢εξξώλ (Οκνλνίαο 1) 2321045051 Σερληθό Δπηκειεηήξην Διιάδαο (Κ. Καβάθε 1) .2321051122 Σνπηθόο Οξγαληζκόο Δγγείσλ Βειηηώζεσλ ΣΟΔΒ (Σέξκα Οκφλνηαο) .2321039366 Σξνραία ΢εξξώλ (Κεξαζνχληνο 3) 23210 90872 Τπεξεζία Γεκνζηνλνκηθνύ Διέγρνπ (ΤΓΔ) (Μεξαξρίαο 36) .2321022880 Αληαιιαθηήξηα ΢πλαιιάγκαηνο . CHRISSOS EXCHANGE (Μεξαξρίαο 2) .2321056321 GPS (Γξεγ. Λακπξάθε 1) 2321055117 Τγεία . Γεληθφ Ννκαξρηαθφ Ννζνθνκείν ΢εξξψλ 2321094500 (κφλν γηα ξαληεβνχ 1535) Κέληξν Άκεζεο Αλάγθεο (ΔΚΑΒ) .166 Κέληξν Απνθαηάζηαζεο Αηφκσλ κε Δηδηθέο Αλάγθεο (Κ.Α.Α.Μ.Δ.Α.) Ν. ΢εξξψλ (Γεκ. Μαξνχιε 43). .2321022273 & 4 2321066181 Κέληξν Φπρηθήο Τγείαο (Αγ. Ησάλλεο) .2321058385, 67087 Η.Κ.Α. (Ίδξπκα Κνηλσληθψλ Αζθαιίζεσλ) (Γηνηθεηηθέο Τπεξεζίεο) (Πξηγθ. Υξηζηνθφξνπ 25) .23210 95900, 95925, 22812 Η.Κ.Α. (Ίδξπκα Κνηλσληθψλ Αζθαιίζεσλ) (Τγεηνλνκηθέο Τπεξεζίεο) (Πξηγθ. Υξηζηνθφξνπ 25) .2321055370, 65490, 22812 ΣΔΒΔ .2321022963 Ιαηξεία Πεξηθεξεηαθά . Αγ. Πλεχκα.2321091400 Αλαγελλήζεσο.2321084350 Άλσ Βξνληνχ2321085228 Άλσ Μεηξνπζίνπ.2321075306 Δκκ. Παππά2321091437 Κ. Κακήια.2321041797 Κ. Οξεηλή.2321056804 Νένπ ΢θνπνχ.2321031210 Νένπ ΢νπιίνπ2321091247 Παιαηνθάζηξνπ.2321081598 Παξαιίκληνπ.2321073230 Πεληάπνιεο.2321071532

Πξνβαηά.2321088206 ΢θνηνχζεο.2321081220 ΢θνπηάξεσο2321041201 ΢ηξπκνληθνχ.2321086203 Υξπζνχ.2321074214 Δθπαίδεπζε . Α' βάζκηα Δθπαίδεπζε ΢εξξψλ (Κεξαζνχληνο 2) .2321047530, 2321047569, 2321047531 Β' βάζκηα Δθπαίδεπζε ΢εξξψλ (Κεξαζνχληνο 2) .2321047500, 2321047506, 2321047501 Βξεθνλεπηαθνί ΢ηαζκνί . 1νο Βξεθνλεπηαθφο ΢ηαζκφο (Κπζαηξψλνο 1).2321047402 2νο Βξεθνλεπηαθφο ΢ηαζκφο (Ηνπζηηληαλνχ 2)2321064777 Βξεθνλεπηαθφο ΢ηαζκνχ Οεθ (Μεξαξρίαο 158)2321038401, Fax 2321039795 Παηδηθνί ΢ηαζκνί . 1νο Παηδηθφο ΢ηαζκφο (Ηνπζηηληαλνχ 2).2321022487 2νο Παηδηθφο ΢ηαζκφο (Μεγ. Αιεμάλδξνπ & Αγίαο ΢νθίαο γσλία).2321022087 3νο Παηδηθφο ΢ηαζκφο (Μπηδαλίνπ 3).2321036135 4νο Παηδηθφο ΢ηαζκφο (Βχξσλνο 17).2321038333 5νο Παηδηθφο ΢ηαζκφο (Φισξίλεο 35).2321038494 Νεπηαγσγεία ΢εξξώλ . 1ν Νεπηαγσγείν ΢εξξψλ (Μηθξάο Αζίαο 21) .2321020728 2ν Νεπηαγσγείν ΢εξξψλ (Μπηδαλίνπ 1) 2321035913 3ν Νεπηαγσγείν ΢εξξψλ (Ηθνλίνπ 20) .2321038155 4ν Νεπηαγσγείν ΢εξξψλ (Θνπθηδίδνπ 18) 2321037978 5ν Νεπηαγσγείν ΢εξξψλ (Καλλαβνπ 2) .2321045632 6ν Νεπηαγσγείν ΢εξξψλ (Οξθέσο 3) .2321065750 7ν Νεπηαγσγείν ΢εξξψλ (Αίλνπ 16α) .2321021836 8ν Νεπηαγσγείν ΢εξξψλ (Ν. Δξγαηηθέο Καηνηθίεο) 2321038166 9ν Νεπηαγσγείν ΢εξξψλ (Δι. Βεληδέινπ 134) 2321054417 10ν Νεπηαγσγείν ΢εξξψλ (Αίλνπ 16α) .2321021836 11ν Νεπηαγσγείν ΢εξξψλ (Κσλζηαληηλνππφιεσο 74) 2321021664 12ν Νεπηαγσγείν ΢εξξψλ (Ραηδεζηνχ 22) 2321023238 13ν Νεπηαγσγείν ΢εξξψλ (Κ. Μηανχιε 12) 2321021468 14ν Νεπηαγσγείν ΢εξξψλ (Λ.Παπαπαχινπ 29) 2321063094 15ν Νεπηαγσγείν ΢εξξψλ (Νηθ. Νηθνιάνπ 15) .2321063458 16ν Νεπηαγσγείν ΢εξξψλ (Αλ. ΢ηεθάλνπ 16) .2321025297 17ν Νεπηαγσγείν ΢εξξψλ (Οι. Κηζζάβνπ 12) .2321046149 18ν Νεπηαγσγείν ΢εξξψλ (Αξθαδηνππφιεσο 15) . .2321037317 19ν Νεπηαγσγείν ΢εξξψλ (Ακχληα 5) .2321023243 - 2321058254 20ν Νεπηαγσγείν ΢εξξψλ (Αζ. Μπεθηαξε 7) .2321035821 21ν Νεπηαγσγείν ΢εξξψλ (Ραηδεζηνχ 22) 2321023238 22ν Νεπηαγσγείν ΢εξξψλ (Αξθαδηνππφιεσο 15) .2321059773 23ν Νεπηαγσγείν ΢εξξψλ (Μνπδαληψλ 29) 2321020224 24ν Νεπηαγσγείν ΢εξξψλ (Γπη. Θξάθεο 7) .2321057174 25ν Νεπηαγσγείν ΢εξξψλ (Νηθ. Νηθνιάνπ 15) .2321021976 26ν Νεπηαγσγείν ΢εξξψλ (Ηνπζηηληαλνχ 19) .2321055339 27ν Νεπηαγσγείν ΢εξξψλ (Μηανχιε 12) .2321055744, 28ν Νεπηαγσγείν ΢εξξψλ (Δι. Βεληδέινπ 92) 2321020447 29ν Νεπηαγσγείν ΢εξξψλ (Δπδψλσλ 7) .2321046507 30ν Νεπηαγσγείν ΢εξξψλ (Ν. Δξγαηηθέο Καηνηθίεο) .2321038166 31ν Νεπηαγσγείν ΢εξξψλ (Παπαπαχινπ 101) .2321053119 32ν Νεπηαγσγείν ΢εξξψλ (Βεληδέινπ 92) .2321020447 33ν Νεπηαγσγείν ΢εξξψλ (Νέν Ννζνθνκείν ΢εξξψλ) 2321062459 34ν Νεπηαγσγείν ΢εξξψλ (Καλάξε 6) 2321047239 Δηδηθφ Νεπηαγσγείν ΢εξξψλ (2ν ρικ ΢εξξψλ – Γξάκαο) .2321056002 Νεπηαγσγείν Αγ. Ησάλλε (Αγ. Ησάλλεο ΢εξξψλ) .2321062279 Νεπηαγσγείν Διαηψλα (Διαηψλαο) .2321066689 Νεπηαγσγείν Ξεξφηνπνπ (Ξεξφηνπνο) .2321023295 Νεπηαγσγείν Οηλνχζαο (Οηλνχζα) 2321091469 Γεκνηηθά ΢ρνιεία ΢εξξώλ . 1ν Γεκνηηθφ ΢ρνιείν (Αζαλ. Μπεθηαξε 7) .2321035995 2ν Γεκνηηθφ ΢ρνιείν (Νηγξίηεο 128) .2321037524, Fax 2321046999 3ν Γεκνηηθφ ΢ρνιείν (Κσλζηαληηλνππφιεσο 54) .2321022143, Fax 2321023907 4ν Γεκνηηθφ ΢ρνιείν (Γ. Θξάθεο 6) .2321022976, Fax 2321053643 5ν Γεκνηηθφ ΢ρνιείν (Μηανχιε 43) .2321020931 6ν Γεκνηηθφ ΢ρνιείν (Αζ. Αξγπξνχ 45) .2321064117, Fax 2321099531 7ν Γεκνηηθφ ΢ρνιείν (Αζαλ. Μπεθηαξε 7) .2321036769 8ν Γεκνηηθφ ΢ρνιείν (Κεξαζνχληνο 2) .2321035797, Fax 2321097967 9ν Γεκνηηθφ ΢ρνιείν (Αίλνπ 16) .2321022015 10ν Γεκνηηθφ ΢ρνιείν (Δι. Βεληδέινπ 92) .2321022114, Fax 2321099523 11ν Γεκνηηθφ ΢ρνιείν (Δι. Βεληδέινπ 134).2321022115 12ν Γεκνηηθφ ΢ρνιείν (Καλλαβνπ 2) .2321045576 13ν Γεκνηηθφ ΢ρνιείν (Οι. Κηζζάβνπ 12) .2321038710 14ν Γεκνηηθφ ΢ρνιείν (Άγηνο Ησάλλεο) .2321025281, Fax 2321025637 15ν Γεκνηηθφ ΢ρνιείν (Μηανχιε 17) .2321023660 16ν Γεκνηηθφ ΢ρνιείν (Αζ. Αξγπξνχ 45) .2321064117 17ν Γεκνηηθφ ΢ρνιείν (Σξηγιίαο 36) .2321025105, Fax 2321097663 18ν Γεκνηηθφ ΢ρνιείν (Υαξ. Σξηθνχπε 34) .2321038559 19ν Γεκνηηθφ ΢ρνιείν (Μεγ. Αιεμάλδξνπ 9) .2321023108, Fax 2321064850 20ν Γεκνηηθφ ΢ρνιείν (Αλ. Υξπζάθε 36) .2321020903, Fax 2321053025 21ν Γεκνηηθφ ΢ρνιείν (Μηανχιε 12) .2321021485, Fax 2321023660 22ν Γεκνηηθφ ΢ρνιείν (Νηγξίηεο 128) .2321037524, Fax 2321046999 23ν Γεκνηηθφ ΢ρνιείν (Σζαινπνχινπ 12). 2321058703 24ν Γεκνηηθφ ΢ρνιείν (Δι. Βεληδέινπ 92) .2321099523 25ν Γεκνηηθφ ΢ρνιείν (Κεξαζνχληνο 2) .2321035797, Fax 2321097967 Δηδηθφ Γεκνηηθφ ΢ρνιείν (3o ρικ. ΢εξξψλ – Γξάκαο) .2321056003 Γπκλάζηα ΢εξξώλ . 1ν Γπκλάζην (Παπαπαχινπ 30) .2321022506, Fax 2321098245 2ν Γπκλάζην (Κηιθίο 9) 2321038262, Fax 2321038650


΢ελίδα 12 3ν Γπκλάζην (Δπζαιίαο Αδάκ 1) .2321022771, Fax 2321062008 4ν Γπκλάζην (΢ηλψπεο-Γαγθιή) .2321035141, Fax 2321035461 5ν Γπκλάζην (Γξ. Ραθηηδή 72) .2321022113, Fax 2321022013 6ν Γπκλάζην (΢ηγήο 14) .2321055728, Fax 2321055752 Δζπεξηλφ Γπκλάζην (΢ηλψπεο 4). 2321037110, Fax 2321037103 Αξηζηνηέιεην Ηδησηηθφ Γπκλάζην-Λχθεην (6ν ρικ ΢εξξψλΓξάκαο) .2321051111 Λύθεηα ΢εξξώλ . 1ν Λχθεην (Γ. Μαξνχιε 50) 2321021517, Fax 23210 97789 2ν Λχθεην (Κηιθίο 9) .2321038222, Fax 2321036393 3ν Λχθεην (Γ. Ρίηζνπ 6) 2321023584, Fax 2321025571 4ν Λχθεην (΢ηλψπεο-Γαγθιή 1) .2321035750, Fax 2321046278 5ν Λχθεην (Γξ. Ραθηηδή 68) 2321064662, Fax 2321028086 Αξηζηνηέιεην Ηδησηηθφ Γπκλάζην-Λχθεην (6ν ρικ ΢εξξψλΓξάκαο) .2321051111 Σ.Δ.Δ ΢εξξώλ . 1ν Σ.Δ.Δ. ΢εξξψλ (1ν ρικ ΢εξξψλ-Θεζζαινλίθεο) .2321050760, Fax 2321039703-39903 2ν Σ.Δ.Δ. ΢εξξψλ (Μεξαξρίαο 153) .2321039906, Fax 2321039907 3ν Σ.Δ.Δ. ΢εξξψλ (1ν ρικ ΢εξξψλ-Θεζζαινλίθεο) .2321050763, Fax 2321050757 4ν Σ.Δ.Δ. (Δζπεξηλφ) ΢εξξψλ (1ν ρικ ΢εξξψλΘεζζαινλίθεο) .2321050487, Fax 2321050487 Δηδηθφ Σ.Δ.Δ. (3ν ρικ ΢εξξψλ-Γξάκαο) 2321099604, Fax 2321099603 Αλώηαηα Δθπαηδεπηηθά Ιδξύκαηα . Σ.Δ.Η. (Σέξκα Μαγλεζίαο) 2321049141, 24300, 38303, 49101 ΣΔΦ.Α.Α. (Άγηνο Ησάλλεο ΢εξξψλ) 2321067135, Fax 2321064806 Δθπαηδεπηηθά ΢ρνιείν Γεχηεξεο Δπθαηξίαο (΢ηγήο 14 - 6ν Γπκλάζην) 2321098081, Fax 2321098082 ΗΔΚ ΢εξξψλ (Μεξαξρίαο 153) .2321039970-1, 45880 Κέληξν Γηάγλσζεο, Αμηνιφγεζεο & Τπνζηήξημεο (Κ.Γ.Α.Τ.) (3ν ρικ ΢εξξψλ-Γξάκαο) Ν.Δ.Λ.Δ. (Τςειάληνπ 4) .2321020273 Η.Δ.Κ.-Ο.Α.Δ.Γ. ΢εξξψλ (6ν xικ. ΢εξξψλ – Θεζζαινλίθεο) .2321050096 ΢.Δ.Κ. ΢εξξψλ (1ν xικ ΢εξξψλ-Θεζζαινλίθεο) 2321050764, Fax 2321098819 Δ.Δ.Δ.Δ.Κ. ΢εξξψλ (3ν xικ ΢εξξψλ – Γξάκαο) 2321098081, Fax 2321098082 Μνπζηθφ Γπκλάζην ΢εξξψλ (1ν ρικ ΢εξξψλ – Νενρσξίνπ) .2321035353, Fax 2321035353 ΢ρνιείν Κσθψλ & Βαξχθνσλ ΢εξξψλ (΢ηεξγίνπ Κνξέσο 1) .2321021989, 63857 Κέληξν Δξγαδφκελεο Νεφηεηαο ΢εξξψλ (Δζλ. Αληίζηαζεο 48) Δληαίν Μνπζηθφ Λχθεην 1ν ρικ ΢εξξψλ – Νενρσξίνπ.2321038908, 35353 Κ.Δ.Δ. -Κέληξα Δθπαίδεπζεο Δλειίθσλ (Γπηηθήο Θξάθεο 11 & Αβδήξσλ) 2321097520, Fax: 2321097524 (e-mail: kekser@otenet.gr) Κ.Δ.Κ. . Κ.Δ.Κ. Αλαπηπμηαθήο Μαθεδνλίαο (Σζαινπνχινπ 13α). 2321021791 Κ.Δ.Κ. Γεσξγηθήο Αλάπηπμεο (Κ. Καξακαλιή & Αζ. Γηάθνπ).2321039251 Κ.Δ.Κ. Γε (Δπδψλσλ & Καζνκνπιε) .2321036081 Κ.Δ.Κ. Γεκνηηθή Δπηρείξεζε Καηάξηηζε (Αζι. Κέληξν Οκφλνηαο) 2321099820 Κ.Δ.Κ. Δχβνπινο (Τςειάληνπ 1) 2321053453

ΠΑΡΑ΢ΚΔΤΖ 17 ΓΔΚΔΜΒΡΙΟΤ 2010 Λέζρε Καηαδξνκέσλ Ν. ΢εξξψλ (Μεξαξρίαο 67) 2321055292, 64599 Λχθεην Διιελίδσλ ΢εξξψλ (Κσλζηαληηλνππφιεσο 33) .2321023390, 53988 www.Les.Gr Μηθξαζηαηηθή Αδειθφηεηα Ν. Κηνππιηψλ (Ηθνλίνπ 20 & Κπδσλίσλ 18, 62125 ΢έξξεο) 2321037350 Μνξθσηηθφο ΢χλδεζκνο Κσθαιάισλ ΢εξξψλ (Πι. Δκπνξίνπ 2) .2321051552 ΋κηινο Unesco ΢εξξψλ (Ηνπζηηληαλνχ 19) Http://www.Unescoserron.Org/ ΋κηινο «Οξθέαο» ΢εξξψλ (Π. Κσζηνπνχινπ 12) .2321021991, 22700 Οκνζπνλδία Πνιηηηζηηθψλ ΢πιινγψλ & ΢σκαηείσλ Ν. ΢εξξψλ (Έδξα Θεζ/λίθε) (Γεκεηζάλεο 33-35) .2310940818 Παλεπεηξσηηθφο ΢χιινγνο Ν. ΢εξξψλ (Δκκ. Ξάλζνπ 3) .2321063399, 63399 Http://Panipirotikos.Blogspot.Com/ Πνιηηηζηηθή Δηαηξία «Πξάμηο» (΢ειεχθνπ 8) 2321058800, 58802 Http://www.Praxisgreece.Org/Gr/ Πνιηηηζηηθφο & Μνξθσηηθφο ΢χιινγνο «Φσο & Εσή» (Φισξίλεο 6) .2321035270 Πνιηηηζηηθφο ΢χιινγνο «Αξηζηνηέιεο» Ξεξνηφπνπ (Ξεξφηνπνο ΢εξξψλ, 62100 ΢έξξεο) .2321056855 Πνιηηηζηηθφο ΢χιινγνο Νηφπησλ Οξεηλήο ΢εξξψλ (ηέξκα Μαγλεζίαο 62124) .2321049132 Πνιηηηζηηθφο ΢χιινγνο Οηλνχζαο (Οηλνχζα ΢εξξψλ, 62100 ΢έξξεο) 2321091211 Πνιηηηζηηθφο ΢χιινγνο ΢θαγείσλ (΢αρηνχξε 34) .2321021023, 37000 Ρνηαξηαλφο ΋κηινο ΢εξξψλ (Κσζηνπνχινπ 12) .2321055800 ΢εξξατθή Πνιηηηζηηθή Δηαηξία (΢.Π.Δ.) (Πεξ. Κσζηνπνχινπ 2) .2321023018 ΢χιινγνο Απφζηξαησλ Υσξνθπιαθήο Ν. ΢εξξψλ (Μεξαξρίαο 36) .2321062987 ΢χιινγνο Βιάρσλ Ν. ΢εξξψλ «Γεσξγάθεο Οιχκπηνο» (Καξατζθάθε 2) .2321023045, 52195, 23785 ΢χιινγνο Γαξλαθνρσξηηψλ Ν. ΢εξξψλ (Ακχληα 5) .2321062235 ΢χιινγνο Γηαβεηηθψλ Ν. ΢εξξψλ (Οξθέσο 14) 2321058791 ΢χιινγνο Θεζζαιψλ Ν. ΢εξξψλ (Πεξ. Κσζηνπνχινπ 12) .2321022518 ΢χιινγνο Καξθηλνπαζψλ ΢εξξψλ (Βαζ. Βαζηιείνπ 28) .2321021513 ΢χιινγνο Κπλεγεηηθφο (Σζαινπνχινπ 9) .2321023310 ΢χιινγνο Κππξίσλ ΢εξξψλ (Αζ. Γαιδέικε 18, 62122 ΢έξξεο) ΢χιινγνο «Ο άλζξσπνο γηα ην ζπλάλζξσπν» (Μεξαξρίαο 25) .2321055490 ΢χιινγνο Οηθνγελεηψλ & Φίισλ γηα ηελ Φπρηθή Τγεία (΢.Ο.Φ.Φ.Τ.) (Πεξ. Κσζηνπνχινπ 12) .2321063388 ΢χιινγνο Παλειιήληνο Αλάπεξσλ Πνιηηψλ (Γεκ. Αγνξά 1) .2321021551 ΢χιινγνο Παλειιήληνο Αλάπεξσλ Πνιηηψλ (Γεκ. ΢ηνά 1) .2321021551 ΢χιινγνο Πξνζθχγσλ Θξαθψλ Ν. ΢εξξψλ «Ζ Θξαθηθή Δζηία» (Οκήξσλ 9) .2321063808, 63808 Http://www.Thrakiki.Gr/ ΢χιινγνο Παξαπιεγηθψλ ΢εξξψλ (Αζ. Αξγπξνχ 50) .2321022183 ΢χιινγνο Πεινπνλλεζίσλ Ν. ΢εξξψλ «Ο Γέξνο ηνπ Μσξηά» (Δκ. Αλδξφληθνπ 1) .2321055288 ΢χιινγνο Πεξπαηεηψλ Κνηιάδαο Αγ. Αλαξγχξσλ Ν. ΢εξξψλ (Πι. Δκπνξίνπ 1) 2321054157 ΢χιινγνο Πνιπηέθλσλ (Θέκηδνο 10) .2321022055, 21055 ΢χιινγνο Πνληηαθφο Λανγξαθηθφο «Πφληνο» (Λεπθψλαο) .2321050117 ΢χιινγνο Πνληίσλ Δπηακχισλ «Οη Αθξίηεο» (Δπηάκπινη ΢εξξψλ) 2321058522, 58522 Http://www.Akritesserron.Gr/ ΢χιινγνο Πνληίσλ «Δχμεηλνο Λέζρε Ν. ΢εξξψλ» (Κνκλελψλ 21) 2321037581 ΢χιινγνο Φίισλ Γξακκάησλ θαη Σερλψλ (Βαζ. Βαζηιείνπ 12) .2321057444, 57444 ΢χιινγνο Γνλέσλ & Φίισλ ΑΜΔΑ (Δκκ. Αλδξφληθνπ 1) .2321055250 ΢χλδεζκνο Δθέδξσλ Αμησκαηηθψλ (Μεξαξρίαο 1) .2321022057, 22057 Φηιφπησρνο Αδειθφηεηα Κπξηψλ «Δκκέιεηα» (Γελλαδίνπ 3) 2321022618, 23887

Πνιηηηζηηθνί-Λανγξαθηθνί ΢ύιινγνη & Λέζρεο . Αδειθφηεηα Μηθξαζηαηψλ Ν. ΢εξξψλ (Ηθνληνπ 3) 2321037350 Αδειθφηεηα Μηθξαζηαηψλ Ν. ΢εξξψλ «Άγηνο Πνιχθαξπνο» (Ηθνληνπ 5) 2321058983, 37350 Αεξνιέζρε ΢εξξψλ .2321024729 Αζιεηηθφο Υηνλνδξνκηθφο Οξεηβαηηθφο ΢χιινγνο .2321028113 Δθπνιηζηηθφο ΢χιινγνο Ν. Πέιιεο (Κνκλελψλ 90) 2321037444 Διιεληθφο Οξεηβαηηθφο ΢χιινγνο ΢εξξψλ .2321053790 Δληαία ΢πλδηθαιηζηηθή Αληηδηδαθηνξηθή Κίλεζε (Δ΢ΑΚ) Ν. ΢εξξψλ (Υξηζηνκάλνπ 24) 2321062791 Έλσζε Αλάπεξσλ & Θπκάησλ Πνιέκνπ Δζληθψλ Αγψλσλ Ν. ΢εξξψλ (Βαζ. Βαζηιείνπ 29) 2321063505 Έλσζε Αλάπεξσλ & Θπκάησλ Πνιέκνπ Ν. ΢εξξψλ (Ζθαίζηνπ 4) .2321022110 Έλσζε Απφζηξαησλ Αμησκαηηθψλ ΢ηξαηνχ Ν. ΢εξξψλ Ιεξνί Νανί-Ιεξέο Μνλέο . (Κσλζηαληηλνππφιεσο 6) .2321023405, 23405 Μεηξφπνιε ΢εξξψλ & Νηγξίηεο (Κχπξνπ 12) . .2321068103, Fax: Έλσζε Γπλαηθψλ Διιάδνο (Παξάξηεκα ΢εξξψλ) (Σζαινπνχινπ 13) 2321068119, 2321068100-1-2-4 2321067366 Ηεξφο Μεηξνπνιηηηθφο Ναφο Πακκεγίζησλ Σαμηαξρψλ Έλσζε Κππξηψλ Ν. ΢εξξψλ (Αζαλ. Αξγπξνχ 31) 2321021173 (Πιαηεία Μεγ. Σαμηαξρψλ) .2321022755 Έλσζε Παλειιήληα Αγσληζηψλ Δζλ. Αληίζηαζεο (Κσζηνπνπινπ Ηεξφο Ναφο Αγίνπ Αλησλίνπ (Αγ. Αλησλίνπ & Δζλ. Αληί12) .2321066216 ζηαζεο) 2321023078, 98135 Δπηκνξθσηηθφο & Πνιηηηζηηθφο ΢χιινγνο Διαηψλα (Διαηψλαο ΢εξΗεξφο Ναφο Αγ. Θεξάπνληα (Κπδσλίσλ 16) .2321045727 ξψλ, 62100 ΢έξξεο) .2321063695 Ηεξφο Ναφο Αγ. Κσλζηαληίλνπ & Διέλεο (Α' ΚνηκεηεξίΔξγαζηήξη Λανγξαθηθψλ Μειεηψλ & Παξαδνζηαθψλ Υνξψλ «Ο Πχξνπ) .2321062574 ξνο» (΢ηξπκψλνο 14) 2321021102, 64087 Ηεξφο Ναφο Αγ. Μελά & Κπξηαθήο (Αθξνπφιεσο Ίδξπκα ΢ηέγεο Απνθαηάζηαζεο Πξνζθχγσλ (Μεξαξρίαο 7) .2321026229 30) .2321024167 Ηεξφο Ναφο Αγίνπ Γεκεηξίνπ (Δκκ. Παπά Κξεηηθή Αδειθφηεηα «Σν Αξθάδη» (Γπη. Θξάθεο 32) 2321023737 18) .2321023721 Κπλεγεηηθφο ΢χιινγνο ΢εξξψλ .2321023310 Ηεξφο Ναφο Αγίνπ Νηθήηα Σνπ Νένπ (Υαξ. Σξηθνχπε 71) Λανγξαθηθφο ΋κηινο Βιάρσλ & Φίισλ Ν. ΢εξξψλ 2321039381 «Λατιηάο» (Οκήξσλ 18) .2321058100 Ηεξφο Ναφο Αγίνπ Νηθνιάνπ (Αθξφπνιε ΢εξΛανγξαθηθφο ΢χιινγνο ΢αξαθαηζαλαίσλ «Ο Καηζαληψλεο» (Παηξ. ξψλ) .2321024186 Ησαθείκ Γ' 1) 2321062224 Ηεξφο Ναφο Αγίνπ Παληειεήκνλoο (Αγ. Παληειεήκνλνο & Λέζρε «Lions» ΢εξξψλ (Γεκ. Μαξνχιε 57) .2321025957 Αλ. Υξπζάθε 16) .2321065222 Λέζρε Απηνθηλήηνπ & Μνηνζπθιέηαο ΢εξξψλ (Λ.Α.Μ.΢.) .2321039044, Ηεξφο Ναφο Αγίνπ Φαλνπξίνπ (Κηζζάβνπ) 2321037192 39045

Ηεξφο Ναφο Αγίσλ Αλαξγχξσλ (Γεκ. Μαξνχιε & Αλαπαχζεσο) 2321025810 Ηεξφο Ναφο Αγίσλ Θενδψξσλ (Ησλ. Γξαγνχκε 19) .2321021465 Ηεξφο Ναφο Γελλήζεσο ηεο Θενηφθνπ (Παπάδνγινπ) .2321023621 Ηεξφο Ναφο Δηζνδίσλ ηεο Θενηφθνπ (Μπηδαλίνπ 3) .2321035900 Ηεξφο Ναφο Ησάλλoπ ηνπ Θενιφγνπ (Αγ. Ησάλλε Θενιφγνπ1) .2321025445 Ηεξφο Ναφο Κνηκήζεσο ηεο Θενηφθνπ (Παλαγίηζα) (Κ. Αιεμαλδξίδε 10 & Θεζζαινλίθεο) .2321056967 Ηεξφο Ναφο Παλαγίαο Δπαγγειίζηξηαο (Πι. Δπαγγειίζηξηαο, Παξ. Σνπξιεληε) .2321045876 Ηεξφο Ναφο Πξνθήηνπ Ζιία (Πξνθήηνπ Ζιία 13) 2321024296 Ηεξφο Ναφο ΢αξάληα Μαξηχξσλ (Μ. Μπφηζαξε 70-77) .2321023718 Ηεξφο Ναφο Σηκίνπ ΢ηαπξνχ (Γ. Παπαλδξένπ 27) .2321023889 Παξεθθιήζην Αγίνπ Αζαλαζίνπ (΢αξαληαπφξνπ 44) .2321039798 Παξεθθιήζην Σηκίνπ Πξνδξφκνπ (Πξνδξνκνχδη) .2321063008 Η.Μ. Σηκίνπ Πξνδξφκνπ (8ν ρικ. ΢εξξψλ-Γξάκαο) .2321074440 Η.Μ. Παλαγίαο Βχζζηαλεο .2321062502 Σξάπεδεο . ALPHA BANK Καηάζηεκα 1o (29εο Ηνπλίνπ 21, Σ.Κ. 62123) .2321027583, 22050 Καηάζηεκα 2o (Πιαη. Δκπνξίνπ 11, Σ.Κ. 62122) 2321026573, 20902 www.alpha.gr PRO BANK (Βαζ. Βαζηιείνπ 10, Σ.Κ. 62121) .2321097830, 97838 www.probank.gr EFG EUROBANK ERGASIAS Καηάζηεκα 1o (Γ. ΢νισκνχ 62, Σ.Κ. 62122) 2321066228, 62733, 63816 Καηάζηεκα 2o (Μεξαξρίαο 19-21, Σ.Κ. 62122) 2321024520, 65650 www.eurobank.gr MARFIN EGNATIA BANK Καηάζηεκα 1o (Παπαπαχινπ 3, Σ.Κ. 62122). .23210 57002, 25008 Καηάζηεκα 2o (Μεξαξρίαο 2, Σ.Κ. 62123) .23210 97500, 58556 www.marfinegnatiabank.gr ΠΔΙΡΑΙΧ΢ ΣΡΑΠΔΕΑ Καηάζηεκα 1o (Γ. ΢νισκνχ & Σζαινπνχινπ 2, Σ.Κ. 62122) 2321049800, 21230 Καηάζηεκα 2o (Β. Βαζηιείνπ & Β. Αιεμάλδξνπ 1, Σ.Κ. 62121) .2321068400, 65416 www.piraeusbank.gr ΢ΤΝΔΣΑΙΡΙ΢ΣΙΚΖ Γηνίθεζε (Βαζ. Βαζηιείνπ & Νηθ. Πιαζηήξα Σ.Κ. 62121) .2321098060, 98069 Τπνθαηάζηεκα (Π. Κσζηνπνπινπ 2, Σ.Κ. 62122) 2321025910, 25910 www.syntraser.gr ΑΓΡΟΣΙΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΣΖ΢ ΔΛΛΑΓΟ΢ Καηάζηεκα 1o (Κσλ/πνιεσο 20 & Αιεμ. Παλαγνχιε 1, Σ.Κ. 62122) .2321052111, 99637 Καηάζηεκα 2o (Ν. Πιαζηήξα 12, Σ.Κ. 62122) .2321022152, 24076 www.atebank.gr ΔΜΠΟΡΙΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ (Βαζ. Βαζηιείνπ 16, Σ.Κ. 62121) .2321022341, 25946 www.emporiki.gr ΓΔΝΙΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ (Μ. Αλδξφληθνπ 1-Σζαιδάξε, Σ.Κ. 62123) .2321025306, 25293 www.geniki.gr Α΢ΠΙ΢ ΣΡΑΠΔΕΑ (Βαζ. Βαζηιείνπ 2 & Βαζ. Αιεμάλδξνπ, Σ.Κ. 62121) 2321097580, 57113 www.aspisbank.gr MILLENNIUM BANK (NOVA) (25εο Μεξαξρίαο 9, Σ.Κ. 62122) .2321065435, 65433 www.novabank.gr ΣΡΑΠΔΕΑ ΣΖ΢ ΚΤΠΡΟΤ Καηάζηεκα 1o (Βεληδέινπ & Ηζάθεο Σ.Κ. 62122) .2321049820 Καηάζηεκα 2o (Βαζ. Βαζηιείνπ 5, Σ.Κ. 62121) 2321097730, 97739 www.bankofcyprus.gr ΔΘΝΙΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΣΖ΢ ΔΛΛΑΓΟ΢ Καηάζηεκα 1o (29εο Ηνπλίνπ 10, Σ.Κ. 62123) .2321063201, 63203 Καηάζηεκα 2o (Πι. Διεπζεξίαο 1, Σ.Κ. 62122) 2321090101, 90110 www.nbg.gr . ΑΣΣΙΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ (25εο Μεξαξρίαο 27, Σ.Κ. 62122) .2321051035, 58744 www.bankofattica.gr ΣΡΑΠΔΕΑ ΣΖ΢ ΔΛΛΑΓΟ΢ (25εο Μεξαξρίαο 11, Σ.Κ. 62122) .2321055270, 22727 ΣΑΥΤΓΡΟΜΙΚΟ ΣΑΜΙΔΤΣΖΡΙΟ (Υξ. ΢κχξλεο 1 & Τςειάληoπ 2, Σ.Κ. 62123) 2321053966, 23704 www.ttbank.gr/


ΠΑΡΑ΢ΚΔΤΖ 17 ΙΟΤΝΙΟΤ 2011

΢ελίδα 13

Ο

η αθηνπιντθέο ζπγθνηλσλίεο απνηεινχλ θαζνιηθή ππεξεζία, ζηελ νπνία θάζε επλνκνχκελε Πνιηηεία, πνπ ζέβεηαη ηνλ εαπηφ ηεο, νθείιεη λα δηαζθαιίδεη ηελ πξφζβαζε φισλ, ζε πξνζηηέο ηηκέο. Ο Νφκνο 3709/2008, πνπ ςεθίζηεθε, κεηά απφ αγψλεο ηνπ ΚΔ.Π.ΚΑ., δπζηπρψο, δελ θαηνρπξψλεη, φπσο ζα έπξεπε, ηα δηθαηψκαηα ησλ επηβαηψλ αθηνπιντθψλ ζπ-

Δπηζηξνθή ηνπ κηζνχ λαχινπ θαη φισλ ησλ θξαηήζεσλ, ππέξ ηξίησλ θαη ηνπ Φ.Π.Α., αλ ε αθχξσζε γίλεη 12 ψξεο, πξηλ ηνλ πξνγξακκαηηζκέλν απφπινπ. Δπηζηξνθή ηνπ 75% ηνπ λαχινπ θαη φισλ ησλ θξαηήζεσλ, ππέξ ηξίησλ θαη ηνπ Φ.Π.Α., αλ ε αθχξσζε γίλεη 7 εκέξεο, πξηλ ηνλ πξνγξακκαηηζκέλν απφπινπ. Δπηζηξνθή νιφθιεξνπ ηνπ λαχινπ θαη φισλ ησλ θξαηή-

κεηαθνξέαο πξέπεη λα καο παξάζρεη γεχκα. Δάλ ε θαζπζηέξεζε είλαη κεγαιχηεξε απφ 6 ψξεο θαη ε αλαρψξεζε ζα πξαγκαηνπνηεζεί ηελ επφκελε κέξα, ν κεηαθνξέαο πξέπεη λα καο ρνξεγήζεη θαηάιπκα, είηε ζην πινίν, είηε ζε μελνδνρείν. Καηάιπκα πξέπεη λα καο ρνξεγεζεί θαη ζε πεξίπησζε, πνπ ε θαζπζηέξεζε είλαη κεγαιχηεξε, απφ 6 ψξεο θαη ε ψξα ηνπ απφπινπ ήηαλ, αλά-

ηνπ λαχινπ ηνπ επηβάηε. Υξεκαηηθή απνδεκίσζε, κε ην δηπιάζην ηνπ λαχινπ ηνπ επηβάηε. ΋ηαλ ν κεηαθνξέαο καο ελεκεξψλεη, γηα ηελ θαζπζηέξεζε, ε ηε δηαθνπή ηνπ ηαμηδηνχ, ζηα κέζα ηεο δηαδξνκήο, νθείιεη λα καο δψζεη έλα έληππν, ζην νπνίν λα αλαγξάθνπκε ηη επηινγή θάλνπκε.

Δικαιϊματα επιβατϊν ακτοπλοϊκϊν ςυγκοινωνιϊν ΕΝΘΜΕ΢ΩΣΘ ΑΡΠ ΤΟ ΚΕΝΤ΢Ο Ρ΢ΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ γθνηλσληψλ. ΋ηαλ, φκσο, ηαμηδεχνπκε, πξέπεη λα γλσξίδνπκε ηα φπνηα δηθαηψκαηά καο θαη λα ηα δηεθδηθνχκε. ΢χκθσλα, ινηπφλ, κε ηνλ λφκν: Μεηαθνξέαο είλαη φπνηνο παξέρεη ππεξεζίεο ζαιάζζηαο κεηαθνξάο. Δπηβάηεο είλαη ν ρξήζηεο ησλ ππεξεζηψλ ζαιάζζηαο κεηαθνξάο. Δθδφηεο είλαη απηφο, πνπ εθδίδεη εηζηηήξηα επηβαηψλ θαη απνδείμεηο κεηαθνξάο νρεκάησλ. «΢χκβαζε ζαιάζζηαο κεηαθνξάο» είλαη ε ζχκβαζε κεηαμχ ηνπ κεηαθνξέα ή/θαη ηνπ εθδφηε θαη ηνπ επηβάηε, κε ηελ νπνία ν κεηαθνξέαο αλαιακβάλεη θαηά πεξίπησζε, ηελ ππνρξέσζε κεηαθνξάο ηνπ επηβάηε, ησλ απνζθεπψλ ηνπ θαη ηνπ νρήκαηφο ηνπ, ζηνλ ηφπν πξννξηζκνχ θαη ε νπνία απνδεηθλχεηαη, κε ηελ έθδνζε ηνπ εηζηηεξίνπ, ζηνλ επηβάηε ή ηεο απφδεημεο κεηαθνξάο νρήκαηνο. «Ναχινο» είλαη ην ρξεκαηηθφ πνζφ, πνπ αλαγξάθεηαη, ζην εηζηηήξην, ρσξίο ηηο θξαηήζεηο, ππέξ ηξίησλ θαη ην θφξν πξνζηηζέκελεο αμίαο (Φ.Π.Α.) Γηθαηψκαηα επηβαηψλ: Α. Ο κεηαθνξέαο πξέπεη λα καο παξέρεη ηε ζέζε ή ηελ θακπίλα, ζην ζπγθεθξηκέλν πινίν θαη ηαμίδη, πνπ αλαγξάθεηαη, ζην εηζηηήξην καο. ΢ε πεξίπησζε, πνπ δελ κπνξεί λα καο ηα παξάζρεη, δηθαηνχκαζηε: Ή λα αθπξψζνπκε ην εηζηηήξηφ καο θαη λα καο επηζηξαθεί ν λαχινο θαζψο θαη λα καο δνζεί απνδεκίσζε ίζε κε ην δηπιάζην ηνπ λαχινπ. Ή λα ηαμηδέςνπκε, ζε ζέζε θαηψηεξε, απφ απηήλ, πνπ πιεξψζακε, ιακβάλνληαο απνδεκίσζε ην δηπιάζην ηεο δηαθνξάο ησλ δπν λαχισλ. Ή λα δεηήζνπκε λα ηαμηδέςνπκε, ζε ζέζε αλψηεξε, απφ απηήλ, πνπ πιεξψζακε, θαηαβάιινληαο ην κηζφ ηεο δηαθνξάο ησλ δπν λαχισλ. Δάλ, φκσο, ν κεηαθνξέαο, κφλνο ηνπ, καο πξνζθέξεη αλψηεξε ζέζε, ηφηε, δε δηθαηνχηαη λα εηζπξάμεη ηε δηαθνξά. Β. Δάλ ζειήζνπκε λα αθπξψζνπκε ην εηζηηήξηφ καο, δηθαηνχκαζηε, εθφζνλ επηζηξέςνπκε ην ζψκα:

ζεσλ, ππέξ ηξίησλ θαη ηνπ Φ.Π.Α., αλ ε αθχξσζε γίλεη 14 εκέξεο, πξηλ ηνλ πξνγξακκαηηζκέλν απφπινπ. Δπίζεο, δηθαηνχκαζηε ηα ίδηα, αλεμάξηεηα, απφ ηνλ ρξφλν αθχξσζεο, φηαλ ππάξρνπλ ιφγνη αλσηέξαο βίαο ή πγείαο, νη νπνίνη απνδεηθλχνληαη, εγγξάθσο. Να ηξνπνπνηήζνπκε ην εηζηηήξηφ καο, γηα ην ίδην ή άιιν δξνκνιφγην, εθφζνλ ππάξρνπλ ζέζεηο, ρσξίο, φκσο λα δηθαηνχκαζηε επηζηξνθή ηπρφλ δηαθνξάο λαχισλ, εθφζνλ δεηήζνπκε ηελ αιιαγή 24 ψξεο, πξηλ ηνλ πξνγξακκαηηζκέλν απφπινπ. Γηα λα ηζρχνπλ ηα παξαπάλσ, πξέπεη λα ελεκεξψζνπκε, γξαπηά, ηνλ εθδφηε ησλ εηζηηεξίσλ. Γηα λα επηζηξέςνπκε ή λα αιιάμνπκε ην εηζηηήξηφ καο, πξέπεη λα απεπζπλζνχκε, ζηνλ εθδφηε ή ζην λαπηηθφ πξάθηνξα ηνπ κεηαθνξέα ή ζηνλ εθπξφζσπν ηνπ. Γ. Σα άηνκα, κε αλαπεξία, άλσ ηνπ 80%, δηθαηνχληαη έθπησζε 50%, επί ηνπ λαχινπ. Ζ ίδηα έθπησζε ρνξεγείηαη, ζην ζπλνδφ ηνπ αλάπεξνπ θαζψο θαη ζην αλαπεξηθφ φρεκα. Γ. Μπνξνχκε λα κεηαθέξνπκε ρεηξαπνζθεπέο, κέρξη 50 θηιά. Γηα επηπιένλ βάξνο, πιεξψλνπκε επηπιένλ λαχιν. Σα άηνκα, κε κεησκέλε θηλεηηθφηεηα, δελ πιεξψλνπλ, γηα επηπιένλ βάξνο, αλ απηφ πξνέξρεηαη, απφ ηνλ εμνπιηζκφ, πνπ δηεπθνιχλεη ηελ θίλεζή ηνπο. Ο κεηαθνξέαο επζχλεηαη, γηα ηπρφλ θζνξά, απψιεηα ησλ απνζθεπψλ καο, κφλν εάλ ηηο έρνπκε παξαδψζεη, γηα θχιαμε θαη έρνπκε ιάβεη ηελ ζρεηηθή απφδεημε. Δ. Αλ ην πινίν θαζπζηεξήζεη λα απνπιεχζεη, απφ ππαηηηφηεηα ηνπ κεηαθνξέα (βιάβε ή δεκηά), κπνξνχκε: ‘Ζ λα αθπξψζνπκε ην εηζηηήξηφ καο θαη λα καο επηζηξαθεί φιν ην αληίηηκν. ‘Ζ λα κείλνπκε, ζην πινίν θαη λα ηαμηδέςνπκε, είηε κε ην ίδην πινίν ή κε άιιν, κε έμνδα θαη κέξηκλα ηνπ κεηαθνξέα. ΢ε απηή ηελ πεξίπησζε: Δάλ ε θαζπζηέξεζε είλαη κεγαιχηεξε απφ 4 ψξεο, ν

κεζα ζηηο 12:00 ην βξάδπ θαη ζηηο 5:00 ηα μεκεξψκαηα. Αλ δελ είλαη δπλαηφλ ν κεηαθνξέαο λα καο βξεη θαηάιπκα, πξέπεη λα καο θαηαβάιεη απνδεκίσζε, δηπιάζηα ηνπ λαχινπ ηνπ επηβάηε. Δάλ θηάζνπκε ζηνλ πξννξηζκφ καο, κε κέξηκλα ηνπ κεηαθνξέα, κε 3 ψξεο θαζπζηέξεζε δηθαηνχκαζηε απνδεκίσζε 25% ηνπ λαχινπ. Δάλ θηάζνπκε, ζηνλ πξννξηζκφ καο, κε κέξηκλα ηνπ κεηαθνξέα, κε 6 ψξεο θαζπζηέξεζε, δηθαηνχκαζηε απνδεκίσζε 50% ηνπ λαχινπ. Δάλ, εληφο 24 σξψλ, απφ ηελ ψξα ηνπ πξνγξακκαηηζκέλνπ απφπινπ, δελ πξνσζεζνχκε, ζηνλ πξννξηζκφ καο, κε κέξηκλα ηνπ κεηαθνξέα, δηθαηνχκαζηε απνδεκίσζε ην δηπιάζην ηνπ λαχινπ ηνπ επηβάηε θαη επηζηξνθή ηνπ λαχινπ, γηα ην φρεκά καο. ΢Σ. Δάλ, θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ πινπ, ή ζε θάπνην ελδηάκεζν ιηκάλη, ην πινίν πάζεη βιάβε ή δεκηά, κε ππαηηηφηεηα ηνπ κεηαθνξέα, κπνξνχκε: Ή λα δηαθφςνπκε ην ηαμίδη καο θαη καο επηζηξαθεί ε δηαθνξά ηνπ λαχινπ, γηα ην ππφινηπν θνκκάηη ηεο δηαδξνκήο. Ή λα ζπλερίζνπκε ην ηαμίδη καο. ΢ε απηήλ ηελ πεξίπησζε: Δάλ θηάζνπκε, ζηνλ πξννξηζκφ καο, κε 3σξε θαζπζηέξεζε, δηθαηνχκαζηε απνδεκίσζε 25% ηνπ λαχινπ. Δάλ θηάζνπκε, ζηνλ πξννξηζκφ καο, κε 6σξε θαζπζηέξεζε, δηθαηνχκαζηε απνδεκίσζε 50% ηνπ λαχινπ. Δάλ ε βιάβε ή ε δεκηά ζπκβεί, ζε ελδηάκεζν ιηκάλη θαη εθφζνλ δελ πξνσζεζνχκε, κε κέξηκλα ηνπ κεηαθνξέα, ζηνλ ηειηθφ καο πξννξηζκφ, δηθαηνχκαζηε: Σξνθή, κε δαπάλε ηνπ κεηαθνξέα Καηάιπκα, ζην πινίν ή ζε μελνδνρείν, εάλ ε θαζπζηέξεζε είλαη πάλσ, απφ 6 ψξεο θαη ην πινίν αλακέλεηαη λα αλαρσξήζεη, απφ ην ελδηάκεζν ιηκάλη, ηελ επφκελε κέξα. Δπίζεο, θαηάιπκα δηθαηνχκαζηε, αλ ε θαζπζηέξεζε είλαη πάλσ, απφ 6ψξεο θαη ην ηαμίδη δηαθφπεθε, αλάκεζα ζηηο 12 ηα κεζάλπρηα θαη ηηο 5 ηα μεκεξψκαηα. Αλ δελ είλαη δπλαηφλ ν κεηαθνξέαο λα καο βξεη θαηάιπκα, πξέπεη λα καο απνδεκηψζεη, κε ην δηπιάζην

Ε. Αλ ράζνπκε ην πινίν αληαπφθξηζεο, πνπ ζα καο πήγαηλε, ζηνλ πξννξηζκφ καο, εμαηηίαο θαζπζηέξεζεο ή δηαθνπήο πξνεγνχκελν δξνκνιφγηνπ θαη έρνπκε ζηα ρέξηα καο ην εηζηηήξην, πξέπεη λα ελεκεξψζνπκε ην κεηαθνξέα, ν νπνίνο πξέπεη λα καο πξνσζήζεη, ζηνλ ηειηθφ πξννξηζκφ καο, κε δηθά ηνπ έμνδα θαη κέξηκλα. Γηθαηνχκαζηε, επίζεο, γεχκαηα. Σέινο, δηθαηνχκαζηε θαη θαηάιπκα, κε ηηο ίδηεο πξνυπνζέζεηο, πνπ ηζρχνπλ, γηα ηε δηαθνπή ηνπ ηαμηδηνχ, ζε ελδηάκεζν ιηκάλη. Ζ. Αλ απαγνξεπηεί ν απφπινπο, ιφγσ θαηξνχ, κπνξνχκε: Ή λα κείλνπκε, ζην πινίν, εθφζνλ νη θαηξηθέο ζπλζήθεο ην επηηξέπνπλ. Ή λα αθπξψζνπκε ην ηαμίδη καο θαη λα καο επηζηξαθεί ν αλάινγνο λαχινο. Θ. Αλ αθπξσζεί ην ηαμίδη καο, κε επζχλε ηνπ κεηαθνξέα, κπνξνχκε λα δεηήζνπκε απνδεκίσζε, ε νπνία ζα θαιχπηεη θάζε δεκηά, πνπ πηζηεχνπκε φηη έρνπκε ππνζηεί. Δάλ ν κεηαθνξέαο δε ζπκθσλεί, ζην χςνο ηεο απνδεκίσζεο, ηε δηαθνξά ζα ιχζνπλ ηα δηθαζηήξηα, είηε ηεο έδξαο ηνπ κεηαθνξέα, είηε ηνπ ηφπνπ θαηνηθίαο καο, ζχκθσλα κε ην άξζξν 682 ηνπ Κ.Π.Γ. Γελ έρνπκε δηθαίσκα απνδεκίσζεο, εάλ: Ο κεηαθνξέαο καο ελεκεξψζεη 12 ψξεο, πξηλ ηελ πξνγξακκαηηζκέλε αλαρψξεζε θαη καο πξνσζήζεη, ζηνλ πξννξηζκφ καο, κε άιιν κέζν, ην νπνίν ζα αλαρσξεί ην πνιχ 12 ψξεο, κεηά ηελ πξνγξακκαηηζκέλε αλαρψξεζε. Η. Δάλ αθπξσζεί ην ηαμίδη καο, ιφγσ βιάβεο ή δεκηάο ηνπ πινίνπ, κπνξνχκε: Ή λα αθπξψζνπκε ην ηαμίδη καο θαη λα πάξνπκε πίζσ, ην αληίηηκν ηνπ εηζηηεξίνπ καο. Ή λα ζπκθσλήζνπκε λα πξνσζεζνχκε, ζηνλ πξννξηζκφ καο, κε έμνδα θαη θξνληίδα ηνπ κεηαθνξέα, κέζα ζε 24 ψξεο. ΢ε απηήλ ηελ πεξίπησζε, ν κεηαθνξέαο πξέπεη λα καο παξάζρεη ηξνθή. Δπίζεο, πξέπεη λα καο παξάζρεη θαη θαηάιπκα, εθφζνλ ζπληξέρνπλ νη ίδηεο πξνυπνζέζεηο, πνπ ηζρχνπλ, γηα ηελ

θαζπζηέξεζε ηνπ απφπινπ. Δάλ δε ζειήζνπκε λα αθπξψζνπκε ην ηαμίδη καο θαη ν κεηαθνξέαο δε κπνξεί λα εμαζθαιίζεη ηελ πξνψζεζή καο, ζηνλ πξννξηζκφ καο, κέζα ζε 24 ψξεο, πξέπεη λα καο απνδεκηψζεη, κε ην δηπιάζην ηνπ λαχινπ ηνπ επηβάηε. Δάλ έρνπκε εηζηηήξην, κε επηζηξνθή, δηθαηνχκαζηε ηελ επηζηξνθή ηνπ αληίηηκνπ ηνπ εηζηηεξίνπ. ΗΑ. Δάλ έρνπλ εθδνζεί ππεξάξηζκα εηζηηήξηα, ν κεηαθνξέαο είλαη ππνρξεσκέλνο λα αξλεζεί, δειαδή λα κελ επηηξέςεη ηελ επηβίβαζε, ζε νξηζκέλνπο επηβάηεο. ΢ε απηήλ ηελ πεξίπησζε, ν κεηαθνξέαο πξέπεη λα αλαδεηήζεη εζεινληέο, νη νπνίνη δέρνληαη λα κε ηαμηδέςνπλ, κε αληάιιαγκα θάπνηεο παξνρέο, πνπ ζπκθσλνχλ, κε ην κεηαθνξέα θαη επηπιένλ ηε κεηαθνξά ηνπο, ζηνλ πξννξηζκφ ηνπο, κε δαπάλε ηνπ κεηαθνξέα. Αλ δε βξεζνχλ αξθεηνί εζεινληέο, ν κεηαθνξέαο είλαη ππνρξεσκέλνο, γηα ιφγνπο αζθάιεηαο, λα κελ επηηξέςεη, ζε θάπνηνπο επηβάηεο, λα ηαμηδέςνπλ. ΢ε απηήλ ηελ πεξίπησζε, δηθαηνχκαζηε: Ή λα απνδεκησζνχκε, κε ην ηξηπιάζην ηνπ λαχινπ ηνπ επηβάηε. Ή λα κεηαθεξζνχκε, ζηνλ ηειηθφ καο πξννξηζκφ, κε θξνληίδα θαη έμνδα ηνπ κεηαθνξέα, ν νπνίνο ζα καο παξάζρεη θαη ηξνθή. Δπηπιένλ, πξέπεη λα καο παξάζρεη θαη θαηάιπκα, ζε μελνδνρείν, εθφζνλ ζπληξέρνπλ νη ίδηεο πξνυπνζέζεηο, πνπ ηζρχνπλ, γηα ηελ θαζπζηέξεζε ηνπ απφπινπ. Σέινο, ζε απηήλ ηελ πεξίπησζε, δηθαηνχκαζηε λα απνδεκησζνχκε, κε ην πνζφ ηνπ λαχινπ επηβάηε. ΗΒ. Γηα θαηαγγειίεο θαη παξάπνλα, θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ πινπ, κπνξνχκε λα απεπζπλφκαζηε, ζηνλ αξκφδην αμησκαηηθφ ηνπ πινίνπ. Γηα θάζε παξάπνλν, πνπ αθνξά ηε κε ηήξεζε ησλ ππνρξεψζεσλ ηνπ κεηαθνξέα ή ηνπ εθδφηε εηζηηεξίνπ, απεπζπλφκαζηε, αξρηθά, ζηελ πινηνθηήηξηα εηαηξία ή ζηνλ εθδφηε ηνπ εηζηηεξίνπ καο, ή ζην λαπηηθφ πξάθηνξα, πνπ νξίδεη ν πινηνθηήηεο. ΢ε θάζε πξαθηνξείν, ηαμηδησηηθφ γξαθείν έθδνζεο εηζηηεξίσλ, ζηα γξαθεία ησλ ιηκεληθψλ αξρψλ θαη ζε θάζε πινίν, πξέπεη λα ππάξρνπλ, ζε εκθαλή ζεκεία, έληππα παξαπφλσλ, ζηα ειιεληθά θαη ζηα αγγιηθά. Σν έληππν παξαπφλσλ είλαη δηπιφηππν, θαξκπνληδέ, κε θχιια δηαθνξεηηθψλ ρξσκάησλ (ιεπθφ θαη αλνηρηφ θφθθηλν). Σν θφθθηλν αληίγξαθν πξέπεη λα θξαηάεη ν θαηαλαισηήο, φηαλ θαηαζέηεη ηελ θαηαγγειία ηνπ. ΢ε πεξίπησζε, πνπ δελ απαληεζεί ε θαηαγγειία, απφ ηελ εηαηξία ή ε απάληεζε δε καο ηθαλνπνηεί, αθνχ πεξάζνπλ 15 εκέξεο, απφ ηελ αξρηθή θαηαγγειία (ή 7 εκέξεο, απφ ηελ πξνγξακκαηηζκέλε αλαρψξεζε ηνπ πινίνπ, εάλ δεηάκε επηζηξνθή λαχινπ απν-

δεκίσζεο), ζπκπιεξψλνπκε ην ίδην έληππν παξαπφλσλ, επηζπλάπηνπκε ηελ αξρηθή καο θαηαγγειία θαη ηπρφλ απάληεζε ηεο εηαηξίαο θαη ηα θαηαζέηνπκε ζε: Ληκεληθή Αξρή ζην ιηκέλα επηβίβαζεο ή απνβίβαζήο καο Γηεχζπλζε Θαιάζζησλ ΢πγθνηλσληψλ ηνπ ΤΠ.ΟΗ.Α.Ν, φηαλ ε δξνκνινγηαθή γξακκή έρεη σο πξννξηζκφ: α) Σα Δπηάλεζα (Κεθαινληά, Εάθπλζνο, Κέξθπξα, Λεπθάδα, Κχζεξα, Ηζάθε, Παμνί, Αληίπαμνη, Οζσλνί) β) Σηο ΢πνξάδεο (΢θηάζνο, ΢θφπεινο, Αιφλλεζνο, ΢θχξνο) γ) Σα λεζηά Θάζν, ΢ακνζξάθε, Ακνπιηαλή, δ) Σα λεζηά ηνπ Αξγνζαξσληθνχ θαη ε) Σελ Κξήηε, ή Γηεχζπλζε Μεηαθνξψλ ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο Αηγαίνπ θαη Νεζησηηθήο Πνιηηηθήο ηνπ Τπνπξγείνπ Τπνδνκψλ, Μεηαθνξψλ θαη Γηθηχσλ, φηαλ ε δξνκνινγηαθή γξακκή έρεη σο πξννξηζκφ: α) Σν λνκφ Λέζβνπ (Αγ. Δπζηξάηην, Λέζβν, Λήκλν), β) Ννκφ Υίνπ (Οηλνχζζεο, Υίνο, Φαξά), γ) Ννκφ ΢άκνπ(Ηθαξία, ΢άκνο, Φνχξλνη), δ) Σηο Κπθιάδεο θαη ε) Σα Γσδεθάλεζα. Οη Ληκεληθέο Αξρέο, ζε πεξίπησζε, πνπ δελ ηθαλνπνηεζεί ην παξάπνλν ηνπ επηβάηε δηαβηβάδνπλ, θάζε 15 κέξεο, ηηο κε επηιπκέλεο θαηαγγειίεο, ζηηο δπν παξαπάλσ δηεπζχλζεηο. Οη δηεπζχλζεηο, κε ηε ζεηξά ηνπο, πξνζπαζνχλ λα επηιχζνπλ ηηο θαηαγγειίεο, πξνβαίλνπλ ζε ζπζηάζεηο, πξνο ηηο επηρεηξήζεηο θαη αλ δελ επηιχζνπλ ηηο θαηαγγειίεο, ηηο δηαβηβάδνπλ, ζην ΢πλήγνξν ηνπ Καηαλαισηή. Οη Ληκεληθέο Αξρέο έρνπλ δηθαίσκα λα επηβάιινπλ θπξψζεηο. Σα παξάπνλα ησλ αηφκσλ κεησκέλεο θηλεηηθφηεηαο θαη ηπρφλ απαληήζεηο, απφ απηά, δηαβηβάδνληαη, ζην ζπκβνπιεπηηθφ φξγαλν, πνπ απνηειείηαη απφ εθπξνζψπνπο ηνπ Τπνπξγείνπ Δκπνξηθήο Ναπηηιίαο, Αηγαίνπ θαη Νεζησηηθήο Πνιηηηθήο, ηεο Δζληθήο ΢πλνκνζπνλδίαο Αηφκσλ κε αλαπεξία θαη ησλ πινηνθηεηψλ. Σν φξγαλν απηφ εμεηάδεη ηα πξνβιήκαηα, πνπ αθνξνχλ ηελ πξφζβαζε ησλ ΑΜΔΑ, ζηηο αθηνπιντθέο ζπγθνηλσλίεο θαη εηζεγείηαη ζηνλ Τπνπξγφ, ηξφπνπο επίιπζήο ηνπο. Γηα ηελ εμσδηθαζηηθή επίιπζε ησλ θαηαγγειηψλ καο, κπνξνχκε λα πξνζθχγνπκε, ζην ΢πλήγνξν ηνπ Καηαλαισηή (ηει. 2106460612, 2106460458, 2106460284). ΗΓ: Γηα λα εηζπξάμνπκε ην αληίηηκν εηζηηεξίνπ, ή λαχινπ, ή ηελ απνδεκίσζή καο, πξέπεη λα απεπζπλζνχκε, ζην κεηαθνξέα ή ζηνλ εθδφηε ηνπ εηζηηεξίνπ ή ζην λαπηηθφ πξάθηνξα ηνπ κεηαθνξέα. Ζ θαηαβνιή γίλεηαη, ζε κεηξεηά (κε ηξαπεδηθή εληνιή ή κε επηηαγή γίλεηαη, κφλν εθφζνλ ζπκθσλεί ν επηβάηεο), κέζα ζε 7 εκέξεο, απφ ηελ πξνγξακκαηηζκέλε αλαρψξεζε ηνπ πινίνπ θαη εθφζνλ παξαδψζνπκε ην ζψκα ηνπ εηζηηε(Σσνέτεια ζηη ζελίδα 15)


΢ελίδα 14

ΠΑΡΑ΢ΚΔΤΖ 17 ΙΟΤΝΙΟΤ 2011

Εςτιάτορεσ Ν. Σερρϊν:

Ταφόπλακα θ αφξθςθ του ΦΡΑ Παράταςθ για τισ φορολογικζσ δθλϊςεισ επιχειριςεων και επαγγελματιϊν Νζεσ καταλθκτικζσ θμερομθνίεσ για τθν υποβολι των φορολογικϊν δθλϊςεων επιχειριςεων και επαγγελματιϊν ανακοίνωςε το υπουργείο Οικονομικϊν. Ρρόκειται για τισ προκεςμίεσ υποβολισ Οριςτικισ Διλωςθσ Απόδοςθσ Φόρου Μιςκωτϊν Υπθρεςιϊν, τθσ κατάςταςθσ φορολογικισ αναμόρφωςθσ, των ετιςιων δθλϊςεων φορολογίασ ειςοδιματοσ των υπόχρεων που αςκοφν ατομικά εμπορικι επιχείρθςθ ι ελευκζριο επάγγελμα και τθροφν βιβλία Αϋ, Βϋ και Γϋ κατθγορίασ του ΚΒΣ και του «Ειδικοφ Σθμειϊματοσ Αυτοελζγχου Φ.Ρ.Α.»:. Ππωσ ανακοίνωςε το υπουργείο, θ προκεςμία υποβολισ τθσ οριςτικισ διλωςθσ Απόδοςθσ Φόρου Μιςκωτϊν Υπθρεςιϊν που λιγει τθν 15θ Ιουνίου παρατείνεται

μζχρι και τθν 29θ Ιουλίου. Για τθν ίδια θμζρα παρατείνεται και θ υποχρεωτικι υποβολι μζςω διαδικτφου τθσ κατάςταςθσ φορολογικισ αναμόρφωςθσ. Θ προκεςμία υποβολισ των ετιςιων δθλϊςεων φορολογίασ ειςοδιματοσ όςων αςκοφν ατομικά εμπορικι επιχείρθςθ ι είναι ελεφκεροι επαγγελματίεσ και τθροφν βιβλία Αϋ, Βϋ και Γϋ κατθγορίασ του ΚΒΣ που υποχρεωτικά υποβάλλονται μζςω διαδικτφου που λιγει τθν 15θ Ιουνίου παρατείνεται από τισ 15 Ιουνίου ςτισ 30 Ιουνίου. Οι προκεςμίεσ υποβολισ του «Ειδικοφ Σθμειϊματοσ Αυτοελζγχου Φ.Ρ.Α.» παρατείνεται ωσ εξισ: α) Τθν 4θ Ιουλίου 2011, προκειμζνου για φορολογοφμενουσ που ο Α.Φ.Μ. τουσ λιγει ςε 1,2. β) Τθν επόμενθ εργάςιμθ θμζρα τθσ προκεςμίασ για τα ψθφία 1, 2, προκειμζνου για φορολογοφμενουσ που ο Α.Φ.Μ. τουσ λιγει ςε 3, 4. γ) Τθν επόμενθ εργάςιμθ θμζρα τθσ προκεςμίασ για τα ψθφία 3, 4, προκειμζνου για φορολογοφμενουσ που ο Α.Φ.Μ. τουσ λιγει ςε 5, 6. δ) Τθν επόμενθ εργάςιμθ θμζρα τθσ προκεςμίασ για τα ψθφία 5, 6, προκειμζνου για φορολογοφμενουσ που ο Α.Φ.Μ. τουσ λιγει ςε 7, 8. ε) Τθν επόμενθ εργάςιμθ θμζρα τθσ προκεςμίασ για τα ψθφία 7, 8, προκειμζνου για φορολογοφμενουσ που ο Α.Φ.Μ. τουσ λιγει ςε 9, 0. Το υπουργείο Οικονομικϊν ςθμειϊνει ότι οι νζεσ παρατάςεισ δεν επιφζρουν μετάκεςθ των εςόδων.

Συνάντθςθ εργαςίασ με τθν βουλευτι Σερρϊν Μαρία Κόλλια-Τςαρουχά

Μ

ετά από αίτθμά τθσ, θ κα Μαρία Κόλλια Τςαρουχά, Γραμματζασ Κοινωνικισ Συνοχισ και Αλλθλεγγφθσ τθσ Νζασ Δθμοκρατίασ, ςυναντικθκε με το Ρροεδρείο τθσ Ζνωςθσ Εςτιατόρων Ν. Σερρϊν με κζμα τθν μετάταξθ του ΦΡΑ ςε εςτιατόρια και ςυναφι καταςτιματα του Κλάδου που μελετά θ Κυβζρνθςθ. Σε διλωςι τθσ θ κα Κόλλια αναφζρει: «Τθν ζντονθ διαμαρτυρία τθσ εξζφραςε θ Ρανελλινια Ομοςπονδία Εςτιατορικϊν και Συναφϊν Επαγγελμάτων για τθν πρόκεςθ τθσ Κυβζρνθςθσ, που αφορά τθν αφξθςθ από 1θ Σεπτεμβρίου 2011 κατά 10 ποςοςτιαίεσ μονάδεσ του ςυντελεςτι ΦΡΑ (από 13% ςε 23%) ςτισ επιχειριςεισ εςτίαςθσ. Τθν ίδια ϊρα και ο Σφνδεςμοσ Ελλθνικϊν Τουριςτικϊν Επιχειριςεων (ΣΕΤΕ) διαμαρτφρεται, υποςτθρίηοντασ ότι τζτοιεσ αποφάςεισ είναι καταςτροφικζσ για τον τουριςμό κακϊσ κα εξανεμίςει τα οφζλθ, που προζκυψαν από τθ μείωςθ του ςυντελεςτι ςτθ διαμονι, αλλά κυρίωσ γιατί κα μειϊςει τθν ανταγωνιςτικότθτα του ελλθνικοφ τουριςτικοφ προϊόντοσ για τα επόμενα χρόνια. Θ Κυβζρνθςθ εγκλωβιςμζνθ ςτθν αναβλθτικότθτά τθσ αδυνατεί να αντιλθφκεί, ότι τθν ϊρα που τα καταςτιματα αδειάηουν, τθν ϊρα που περιορίηεται το διακζςιμο ειςόδθμα, τζτοιεσ αποφάςεισ κα προκαλζςουν ανυπολόγιςτεσ ςυνζπειεσ, μεταξφ των οποίων θ περαιτζρω μείωςθ του τηίρου, οι αναπόφευκτεσ περικοπζσ ςε προςωπικό και άλλα λειτουργικά ζξοδα με ορατό τον κίνδυνο λουκζτου ςε πολλζσ από αυτζσ τισ επιχειριςεισ και τθν αφξθςθ τθσ ανεργίασ. Δεν κζλει να

αντιλθφκεί αυτό που τονίηουν όλοι οι εμπλεκόμενοι, ότι θ αφξθςθ του ΦΡΑ ςε 23% οδθγεί τον Κλάδο ςε φφεςθ, αναπόφευκτα ςε αφξθςθ των τιμϊν, ςτθν αναςφάλιςτθ εργαςία και ςτθν ζξαρςθ των παραβάςεων φοροδιαφυγισ και τελικά ςτο κλείςιμο χιλιάδων επιχειριςεων, ςτθν εξάλειψθ δεκάδων χιλιάδων κζςεων εργαςίασ ςτθ χϊρα ενϊ κα μεγαλϊςει ακόμθ περαιτζρω τθν φφεςθ. Ο Κλάδοσ, που ζχει δθμιουργιςει 400.000 κζςεισ εργαςίασ, απαςχολεί επιπλζον περίπου 300.000 ςυμβοθκοφντα μζλθ των οικογενειϊν, προςφζρει ςτθν Εκνικι Οικονομία 12 δισ ευρϊ, ςτθρίηοντασ δεκάδεσ άλλα επαγγζλματα, δεν αντζχει επιπόλαιεσ και αντιφατικζσ πολιτικζσ. Μια τζτοια αφξθςθ κα ςτεριςει από τθν πραγματικι οικονομία τουλάχιςτον 1 δισ ευρϊ, κα βάλει ςε περαιτζρω κίνδυνο τθν κοινωνικι ςυνοχι μεγαλϊνοντασ τθν φφεςθ που παράγει λουκζτα, ανεργία, φτϊχεια, ελλείμματα και χρζθ. Είναι να απορείσ γιατί δεν κζλουν να αντιλθφκοφν τουσ λόγουσ που εκατοντάδεσ επιχειριςεισ του κλάδου και ςτο Νομό μασ ζχουν κλείςει και άλλεσ τόςεσ κινοφνται ςτο όριο τθσ επιβίωςθσ. Πλοι κζλουμε να πιςτεφουμε, ότι θ Κυβζρνθςθ κα αντιλθφκεί επιτζλουσ ςτο ςφντομο διάςτθμα που τισ απομζνει ότι όλοι επιδιϊκουμε και ςυμφωνοφμε ςτθν δθμοςιονομικι εξυγίανςθ. Θ διαφωνία είναι ςτο πϊσ το επιδιϊκουμε. Θ Κυβζρνθςθ επζλεξε να το κάνει με ςυνεχι φφεςθ και αςφυξία. Εμείσ ςτθ Νζα Δθμοκρατία το επιδιϊκουμε με Ανάκαμψθ και Ανάπτυξθ. Ασ το καταλάβουν επιτζλουσ, ότι οτιδιποτε αυξάνει τθν φφεςθ, οτιδιποτε ςκοτϊνει τθν Ανάπτυξθ, μεγαλϊ-

νει το πρόβλθμα τθσ χϊρασ». Θ ανακοίνωςθ τθσ Ενωςθσ Εςτιατόρων Θ Ζνωςθ Εςτιατόρων και Συναφϊν Επαγγελμάτων Ν. Σερρϊν «Θ Αγία Βαρβάρα» με αφορμι τθ φθμολογοφμενθ αφξθςθ του ςυντελεςτι Φ.Ρ.Α. ςτο 23% ςτα καταςτιματα του Κλάδου (εςτιατόρια, καφετζριεσ κλπ)ςε ανακοί-

νωςι τθσ αναφζρει τα παρακάτω: Θ φθμολογοφμενθ ςφμφωνα με δθμοςιεφματα του Tφπου,αφξθςθ του ςυντελεςτι Φ.Ρ.Α. ςτο 23% ςτα καταςτιματα του Κλάδου (εςτιατόρια, καφετζριεσ κλπ), κα αποτελζςει τθν ταφόπλακαγια δεκάδεσαπό αυτά. Εκατοντάδεσ κζςεισ εργαςίασ,ςτον κλάδο, είναι βζβαιο ότι κα χακοφν και μαηί τουσ κα τεκεί ςε κίνδυνο θ κοινωνικι ςυνοχι. Καλοφμε τοφσ κ.κ.βουλευτζσ του Ν.Σερρϊν,τθν τοπικι Ομοςπονδία ΟΕΒΕΣ και το Επιμελθτιριο να αντιςτακοφν ϊςτε να αλλάξουν αυτοφ του είδουσ τθν οικονομικι πολιτικι, να πάψουν να κεωροφν ότι ο Kλάδοσ κα δεχκεί να γίνει βορρά ςτισ ορζξεισ τθσ κυβζρνθςθσ και τθσ τρόικα, με πρόςχθμα τθν «ςωτθρία» τθσ χϊρασ. Θ πικανι μετάταξθ του Kλάδου ςτον υψθλό ςυντελεςτι Φ.Ρ.Α. κα κζςει ςε κίνδυνο τθν ανταγωνιςτικότθτα του Ελλθνικοφ τουριςμοφ, όταν μάλιςτα ανταγωνίςτριεσ χϊρεσ ζχουν μειϊςει πρόςφατα τον ςυντελεςτι Φ.Ρ.Α. ςτθν εςτίαςθ ςτο 5-6%. Οι

επιπτϊςεισ ςτθν Ελλθνικι οικονομία κα είναι αρνθτικζσ όταν μάλιςτα οι προςδοκίεσ μασ από τον τουριςμό είναι μεγάλεσ και δεν αντζχουν επιπόλαιεσ και αντιφατικζσ πολιτικζσ. Άλλωςτε θ ελλθνικι διατροφι και γαςτρονομία αποτελοφν ςυγκριτικό πλεονζκτθμα του Ελλθνικοφ τουριςμοφ και ωσ τζτοιο πρζπει να αντιμετωπίηονται και όχι ωσ αβζβαιο ειςπρακτικό μζςο. Ρροφανϊσ για μια ακόμθ φορά θ Ελλθνικι Κυβζρνθςθ αδυνατεί να αντιλθφκεί τα αυτονόθτα και να παραδειγματιςτεί από τισ πολιτικζσ που ακολουκοφν οι ανταγωνιςτζσ μασ. Αν επιχειριςουν μετάταξθ του Φ.Ρ.Α. του Κλάδου, το Διοικθτικό Συμβοφλιο τθσ Ζνωςθσ Εςτιατόρων Ν.Σερρϊν μθ ζχοντασ άλλθ εναλλακτικι λφςθ, κα ςυγκαλζςει ΕΚΤΑΚΤΘ ΓΕΝΙΚΘ ΣΥΝΕΛΕΥΣΘ με μοναδικό κζμα, τθν λιψθ απόφαςθσ «για ςτάςθ πλθρωμϊν προσ το Δθμόςιο, Αςφαλιςτικοφσ Φορείσ και Διμουσ». Θ εξοντωτικι πολιτικι που ακολουκεί θ Κυβζρνθςθ με τισ οδθγίεσ τθσ τρόικασ, ζχει φζρει ςε απόγνωςθ εκατοντάδεσ χιλιάδεσ επιχειριςεισ και εκατομμφρια πολιτϊν ςτθ χϊρα. Εμείσ ςε καμία περίπτωςθ δεν διαχειριςτικαμε τθν εξουςία και ςαφϊσ δεν φζρουμε τθν ευκφνθ για τθν ςθμερινι οικονομικι κατάςταςθ που ζχει περιζλκει θ Ελλάδα. Τθν ευκφνθ ζχουν όςοι κυβζρνθςαν αυτό τον τόπο, πλοφτιςαν παράνομα, διόριςαν κομματικοφσ τουσ φίλουσ, καταλιςτεψαν τον τόπο χωρίσ καμία ςυνζπεια και ςιμερα υποκθκεφουν το μζλλον των επόμενων γενεϊν, πιςτεφοντασ πωσ ο «εφιάλτθσ» μπορεί να περάςει


ΠΑΡΑ΢ΚΔΤΖ 17 ΙΟΤΝΙΟΤ 2011

΢ελίδα 15

«ΟΧΙ ςτθν φφεςθ, ςτθν ανεργία και ςτα λουκζτα» Καλεί τουσ βουλευτζσ να πουν ο Σφλλογοσ ελεφκερων επαγγελματιϊν μειονεκτικϊν περιοχϊν Ν. Σερρϊν

Ο

Σφλλογοσ Ελευκζρων Επαγγελματιϊν Μειονεκτικϊν περιοχϊν Ν. Σερρϊν καλεί τουσ βουλευτζσ που ςτιριξαν με τθν ψιφο τουσ το καταςτροφικό μνθμόνιο να πουν ΟΧΙ αυτιν τθν φορά ςτθ μείωςθ μιςκϊν και ςυντάξεων και ςτθν αφξθςθ τθσ φορολογίασ. Να πουν ΟΧΙ ςτθν φφεςθ, ςτθν ανεργία και ςτα λουκζτα. Είναι καιρόσ να καταλάβουν ότι ςωτθρία δεν είναι θ καταςτροφι και θ λεθλαςία του Ζλλθνα επαγγελματία και κατ' επζκταςθ του ελλθνικοφ λαοφ. Να αναλογιςτοφν τισ ευκφνεσ τουσ και να αφιςουν ςτθν άκρθ τα προςωπικά τουσ ςυμφζροντα και τα ωφζλιμα τθσ πολιτικισ κζςθσ που κατζχουν και να τιμιςουν τθν εμπιςτοςφνθ που τουσ ζδωςε ο λαόσ με τθν ψιφο τουσ. Να κάνουν πράξθ τα προεκλογικά τουσ λόγια και να

υψϊςουν το ανάςτθμα τουσ ςτθ βουλι. Να μθν είναι εξαφανιςμζνοι όταν τουσ καλοφμε να δϊςουν λφςθ ςτα προβλιματα που οι ίδιοι ζχουν δθμιουργιςει και να εμφανίηονται μόνο για επικοινωνιακοφσ λόγουσ ςε κζματα που ζχουν να κάνουν με κυνιγι μαγιςςϊν. Πςο δε για αυτοφσ που εμφανίηονται ςαν μαχθτικοί υποςτθρικτζσ αυτισ τθσ καταςτροφικισ πολιτικισ τουσ ενθμερϊνουμε ότι όταν ζρκει θ ϊρα, εμείσ κα τουσ ςτείλουμε ςπίτι, γιατί εμείσ δεν μζνουμε μονό ςτα μεγάλα λόγια αλλά προςχωροφμε και ςτισ πράξεισ. Επιτζλουσ εάν δεν μπορείτε να δϊςετε ελπίδα, όραμα ςτον ελλθνικό λαό τότε δθλϊςτε ανικανότθτα και φφγετε, φτάνει πια. Το μονό καλό που ζχετε κάνει είναι να γυρίςουμε και να αγαπιςουμε παλιζσ ελλθνικζσ αξίεσ, τθν πατρίδα μασ,

Χτφπθςε «κόκκινο» θ ανεργία ςτο Ν. Σερρϊν Στα φψθ θ ανεργία και ςτο νομό Σερρϊν, ζνα χρόνο μετά τθν εφαρμογι του μνθμονίου τθσ τρόϊκασ ΔΝΤ και Ε.Ε, ενϊ οι ςχζςεισ εργαςίασ ζχουν γίνει «λάςτιχο», ςφμφωνα με το Εργατικό Κζντρο. Συγκεκριμζνα, ςτο 35% ζχει εκτοξευτεί μζςα ςε ζνα χρόνο θ ανεργία ςτο νομό των Σερρϊν, όπου οι απολφςεισ

εργαηομζνων με δεκαετίεσ προχπθρεςίασ αποτελοφν ςχεδόν κακθμερινό φαινόμενο, ενϊ οι ελαςτικζσ μορφζσ εργαςίασ ζρχονται να αντικαταςτιςουν τισ κζςεισ πλιρουσ απαςχόλθςθσ, κακϊσ το προςωπικό ςτο 70%-80% των επιχειριςεων του νομοφ εργάηονται ςε κακεςτϊσ θμιαπαςχόλθςθσ ι εκ περιτροπισ εργαςίασ. «Θ κατάςταςθ ςτουσ εργαςιακοφσ χϊρουσ είναι απελπιςτικι και μζχρι το τζλοσ του ζτουσ αναμζνουμε να επιδεινωκεί ακόμθ περιςςότερο», διλωςε ςτα ΜΜΕ ο πρόεδροσ του Εργατικοφ Κζντρου Σερρϊν, Άλκθσ Απιδόπουλοσ, που τθν Τρίτθ (7/6) ςυναντικθκε με τουσ δθμάρχουσ του νομοφ Σερρϊν, που τουσ για το Τοπικό Ολοκλθρωμζνο Ρρόγραμμα Απαςχόλθςθσ (ΤΟΡΣΑ) που κα τεκεί ςε εφαρμογι ςτο νομό, με απόφαςθ του υπουργείου Εργαςίασ και αφορά 1.500 ανζργουσ που κα εργαςτοφν για τζςςερισ μινεσ ςε κζςεισ ςτθν Τοπικι Αυτοδιοίκθςθ.

τθν κρθςκεία μασ και τθν οικογζνεια μασ. Ο νοϊν νοείτω. ΚΑΙ ΛΕΜΕ ΝΑΙ! Ι. Στθν επιλογι αςφαλιςτικοφ φορζα των επιχειριςεων Δθμόςιο ι ιδιωτικό όπωσ ακριβϊσ ιςχφει ςτθν Ευρϊπθ. 2. Στθν μεικτι αςφαλιςτικι ειςφορά του ΙΚΑ ςτο 25% όπωσ ιςχφει ςτθν Ευρϊπθ. 3. Στθν αλλαγι φορολογικοφ ςυςτιματοσ των επιχειριςεων όπωσ ςτθν Ευρϊπθ. 4. Και εφόςον επιτευχκοφνν όλα τα παραπάνω τότε μονό κα μπορζςουν οι επιχειριςεισ και οι υπθ-

ρεςίεσ να παράγουν προϊόντα ςε χαμθλζσ τιμζσ μπλοκάροντασ τα ειςαγόμενα προϊόντα και αυξάνοντασ τθσ εξαγωγζσ. Γιατί ο Ζλλθνασ επιχειρθματίασ δεν φοβάται τον Κινζηο, τον Βοφλγαρο ι τον Τοφρκο επιχειρθματία, αλλά φοβάται τον Ο.Α.Ε.Ε, το Ι.Κ.Α, τθν Εφορία και τουσ βουλευτζσ που ςυνεχίηουν να ψθφίηουν νομοφσ εισ βάροσ του Ζλλθνα επιχειρθματία και ςυνεχίηουν να πράττουν οικονομικό ζγκλθμα κατά του Ελλθνικοφ Ζκνουσ. Ο Ρρόεδροσ Αντϊνθσ Σιδθρόπουλοσ

Δωρεάν Διανομι τροφίμων τθσ Ε.Ε. Θ Διεφκυνςθ Αγροτικισ Οικονομίασ και Κτθνιατρικισ, τθσ Γενικισ Δ/νςθσ Αγροτικισ Οικονομίασ και Κτθνιατρικισ, Ρεριφερειακισ Ενότθτασ Σερρϊν ςασ ενθμερϊνει ότι, ςφμφωνα με τθν Εγκφκλιο Διαδικαςιϊν Εφαρμογισ του προγράμματοσ δωρεάν διανομισ τροφίμων 27626/27-05 -2011 τησ Γεν. Δ/νςθσ Φυτικισ Ραραγωγισ & Γεν. Δ/ νςθσ Ηωικισ Ραραγωγισ του Υπουργείου Αγροτικισ Ανάπτυξθσ και Τροφίμων, το πρόγραμμα τθσ Δωρεάν Διανομισ τροφίμων τθσ Ε.Ε. ζτουσ 2011 ςε απόρουσ τθσ χϊρασ περιλαμβάνει ηυμαρικά (μακαρόνια , μακαρονάκι κοφτό, κρικαράκι), λευκαςμζνο μακρφςπερμο ρφηι ,φζτα και γραβιζρα Κριτθσ ΡΟΡ. Οι αιτιςεισ των φορζων κα υποβλθκοφν ςτθν Υπθρεςία Αγροτικισ Οικονομίασ και Κτθνιατρικισ, Τζρμα Ομονοίασ -Γραφείο 10- (πρϊθν Διεφκυνςθ Αγροτικισ Ανάπτυξθσ). Κάκε αίτθςθ πρζπει να ςυνοδεφεται από τα απαιτοφμενα δικαιολογθτικά (ςφμφωνα με το άρκρο 2 τθσ υπϋαρικμ. 22830/05-04-2011 (ΦΕΚ Βϋ 660) Κ.Υ.Α. ). Βαςικό απαιτοφμενο δικαιολογθτικό είναι το κεωρθμζνο αντίγραφο εκκακαριςτικοφ ςθμειϊματοσ Φόρου Ειςοδιματοσ του προθγοφμενου ζτουσ. . Οι φορείσ των οποίων οι αιτιςεισ δεν κα ςυνοδεφονται από όλα τα απαιτοφμενα δικαιολογθτικά, αποκλείονται από το πρόγραμμα του 2011. Ωσ θμερομθνία λιξθσ τθσ υποβολισ των αιτιςεων ςυμμετοχισ, ςυνοδευόμενεσ από τα απαιτοφμενα δικαιολογθτικά, ορίηεται θ 1θ Ιουλίου 2011, θμζρα Ραραςκευι. Μετά τθν παρζλευςθ τθσ θμερομθνίασ αυτισ, οι υποβλθκείςεσ αιτιςεισ ςυμμετοχισ κα κεωροφνται εκπρόκεςμεσ.

(Σσνέτεια από ηη ζελίδα 13)

ξίνπ ή ην απφθνκκά ηνπ. ΗΓ: Ο κεηαθνξέαο πξέπεη λα: Παξέρεη ηηο ππεξεζίεο ζαιάζζησλ κεηαθνξψλ, ρσξίο δηαθξίζεηο. Παξέρεη ηε ζέζε ή ηελ θακπίλα, πνπ αλαγξάθεηαη, ζην εηζηηήξην. Αλαγξάθεη, ζην εηζηηήξην, ην πινίν, ην ηαμίδη, ηελ εκεξνκελία, θαη ηελ ψξα αλαρψξεζεο θαη άθημεο. Πξηλ ηελ παξάδνζε ηνπ εηζηηεξίνπ, ν εθδφηεο ηνπ, πξέπεη λα καο ελεκεξψζεη θαη πξνθνξηθά, γηα ηα ζηνηρεία απηά. Σεξεί ηνπο θαλφλεο αζθάιεηαο θαη πγηεηλήο. Αλαθνηλψλεη, δεκφζηα, ηα δξνκνιφγηα θαη ηελ εθηέιεζή ηνπο. Δλεκεξψλεη φζνπο έρνπλε δψζεη ζηνηρεία επηθνηλσλίαο, θαηά ηελ έθδνζε ηνπ εηζηηεξίνπ, γηα ηπρφλ αθχξσζε, αιιαγή, θαζπζηέξεζε ησλ δξνκνινγίσλ. Αλαθνηλψλεη, κε νπηηθέο θαη ερεηηθέο αλαγγειίεο, ζηα ειιεληθά θαη ζηα αγγιηθά, κέζα ζην πινίν, ηπρφλ θαζπζηεξήζεηο θαζψο θαη ην ρξφλν θαη ηελ αηηία ηνπο. ΢ε πεξίπησζε θαζπζηέξεζεο ή δηαθνπήο ηαμηδηνχ, απψιεηαο αληαπφθξηζεο θαη αθχξσζεο ηνπ ηαμηδηνχ, δίλεη θάζε δπλαηή βνήζεηα, ζε άηνκα κεησκέλεο θηλεηηθφηεηαο, ζε βξέθε, ζε κηθξά παηδηά, ζε ζπλνδνχο ηνπο, ζε εγθχνπο, ζε ειηθησκέλνπο. Πξέπεη λα δηαζέζεη ζπλνδφ, γηα φπνηνλ ρξεηάδεηαη ζπλνδφ, θαηάιιειν πξνζσπηθφ, γηα ηε δηαρείξηζε ησλ απνζθεπψλ απηψλ ησλ αηφκσλ ή γηα ηελ εμππεξέηεζε ησλ πξνζσπηθψλ αλαγθψλ ηνπο. Δλεκεξψλεη, πξηλ ηελ έθδνζε ηνπ εηζηηεξίνπ, γηα ηηο ηηκέο θαη ηηο ηπρφλ εθπηψζεηο. Γηαζέηεη ππεξεζίεο δηαρείξηζεο παξαπφλσλ-θαηαγγειηψλ. Αλαθνηλψλεη νπηηθά θαη ερεηηθά, κέζα, ζην πινίν, πξηλ ηνλ πξψην ζηαζκφ, ηηο δηαδηθαζίεο παξαπφλσλ. Σνπνζεηεί, ζε εκθαλέο ζεκείν, ζην πινίν θαη ζηα εθδνηήξηα εηζηηεξίσλ, πίλαθα κε ηα δηθαηψκαηα θαη ηηο ππνρξεψζεηο επηβαηψλ θαη κεηαθνξέσλ. Ο πίλαθαο απηφο κπνξεί κεηά απφ αίηεκα ηνπ επηβάηε, λα δηαηεζεί, ζε γξαθή Braill, ζηελ είζνδν ηνπ πινίνπ. Μελ εθδίδεη εηζηηήξηα, γηα δξνκνιφγηα, πνπ δελ έρνπλ εγθξηζεί, απφ ην Τ.Δ.Ν. Δλεκεξψλεη ην Τ.Δ.Ν., γηα ηηο ηηκέο ησλ εηζηηεξίσλ ηνπ, ην αξγφηεξν 3 εκέξεο, απφ ηελ έλαξμε ηζρχνο ηνπο. Μελ απμάλεη ηελ ηηκή ηνπ εηζηηεξίνπ, γηα ην νπνίν έγηλε ειεθηξνληθή θξάηεζε, ζην δηάζηεκα, πνπ κεζνιαβεί, απφ ηελ θξάηεζε, έσο ηελ πιεξσκή θαη παξαιαβή ηνπ. Δλεκεξψλεη, γηα ηηο ρξεψζεηο ησλ απνζθεπψλ. Μελ αξλείηαη ηελ θξάηεζε ζέζεσλ, εθφζνλ είλαη δηαζέζηκεο θαη ηελ έθδνζε εηζηηεξίσλ, εθηφο θαη αλ πξφθεηηαη, γηα απνδεδεηγκέλα επηθίλδπλν πξφζσπν, γηα ηελ αζθάιεηα ηνπ πινίνπ θαη ησλ επηβαηψλ. ΗΔ: Καη νη επηβάηεο, φκσο, έρνπκε ππνρξεψζεηο. Πξέπεη, ινηπφλ, λα: Βξηζθφκαζηε, ζην πινίν, κηζή ψξα, πξηλ ηνλ απφπινπ. Βξηζθφκαζηε, ζην ιηκάλη, κηα ψξα, πξηλ ηνλ απφπινπ, εάλ έρνπκε φρεκα. Γείρλνπκε ην εηζηηήξην καο, φηαλ καο ην δεηνχλ θαη λα θαηαιακβάλνπκε ηε ζέζε καο ή ηελ θακπίλα, πνπ γξάθεη ην εηζηηήξηφ καο. Βάδνπκε ηηο νγθψδεηο απνζθεπέο καο, ζηνπο εηδηθνχο ρψξνπο θαη φρη ζηνπο δηαδξφκνπο ηνπ πινίνπ. Αθνινπζνχκε ηηο νδεγίεο ησλ ππεχζπλσλ ηνπ πινίνπ, γηα ηελ αζθάιεηα, ηελ θαζαξηφηεηα θαη ηελ εζπρία. Σεξνχκε ηνπο θαλνληζκνχο ηνπ πινίνπ. Μελ ηνπνζεηνχκε ηα πξάγκαηά καο, ζε ζέζεηο ησλ άιισλ επηβαηψλ. Μελ παξακέλνπκε, ζην ρψξν ησλ νρεκάησλ. Μελ θνπβαιάκε επηθίλδπλεο χιεο. Γίλνπκε, θαηά ηελ θξάηεζε ή ηελ έθδνζε ηνπ εηζηηεξίνπ καο ηα αθξηβή ζηνηρεία επηθνηλσλίαο καο. Δάλ δε ζέινπκε λα δψζνπκε ηα ζηνηρεία καο, απηφ αλαγξάθεηαη ζην εηζηηήξην καο. Διέγρνπκε ηα ζηνηρεία, πνπ αλαγξάθνληαη, ζην εηζηηήξην καο, θαηά ηελ έθδνζή ηνπ. Αλ ππάξρνπλ ιάζνο ζηνηρεία, δελ ην παξαιακβάλνπκε. Εεηνχκε ηελ έγθξηζε ηνπ κεηαθνξά ή ηνπ εθδφηε ηνπ εηζηηεξίνπ, αλ ζειήζνπκε λα ηα κεηαβηβάζνπκε. Σν ΚΔ.Π.ΚΑ. εθηζηά ηελ πξνζνρή ησλ Καηαλαισηψλ. Γηα νπνηνδήπνηε πξφβιεκα επηθνηλσλήζηε κε ην γξαθείν θαηαγγειηψλ ηνπ ΚΔ.Π.ΚΑ., ζην ηκήκα εμππεξέηεζεο Καηαλαισηψλ: ηει. 2310 233.333, ψξεο 09:00 – 14:30. Σν ΚΔ.Π.ΚΑ. – Κέληξν Πξνζηαζίαο Καηαλαισηώλ, εύρεηαη θαιό θαινθαίξη, ρσξίο ηαιαηπσξία, ζηα ιηκάληα ή κεζνπέιαγα.

ΗΘΤΟΥΝΤΑΙ ςυνεργάτεσ από Γερμανικι εταιρεία που αναπτφςςεται ςτθν Ελλάδα. Τθλ. 6983281247


ΠΑΡΑ΢ΚΔΤΖ 17 ΙΟΤΝΙΟΤ 2011

΢ελίδα 16

Θ ΦΛΟΓΑ των ΑΓΩΝΩΝ «SPECIAL OLYMPICS” ςτισ ΣΕ΢΢ΕΣ Τθν φλόγα των Ραγκόςμιων Αγϊνων Special Olympics που κα πραγματοποιθκοφν ςτθν Ελλάδα από τισ 25 Ιουνίου ζωσ τισ 4 Ιουλίου ,υποδζχκθκε θ πόλθ των Σερρϊν τθν Ρζμπτθ 16 Ιουνίου 2011. Ο διμαρχοσ Σερρϊν κ. Ρζτροσ Αγγελίδθσ και θ αντιδιμαρχοσ κ. Σταυροφλα Αγιαννίδου παραχϊρθςαν ςυνζντευξθ τφπου αναφερόμενοι ςτθν τελετι υποδοχισ τθσ φλόγασ ,που διοργανϊνει ο διμοσ Σερρϊν καλϊντασ τουσ Σερραίουσ και τισ Σερραίεσ να τιμιςουν τθν εκδιλωςθ με τθν παρουςία τουσ «Ο ακλθτιςμόσ ενϊνει τισ καρδιζσ». Αυτό είναι το μινυμα των Ραγκόςμιων Αγϊνων Special Olympics που κα πραγματοποιθκοφν ςτθν Ελλάδα (25/6 ζωσ 4/7), δυναμϊνοντασ επιπλζον το κίνθμα και τθν προςπάκεια για το ςεβαςμό και τθν ίςθ μεταχείριςθ των ςυ-

νανκρϊπων που δίνουν διαρκι μάχθ ζνταξθσ ςτθ κοινωνία. Ρριν επιτευχκεί αυτι θ περιβόθτθ κοινωνικι ζνταξθ πρζπει ν’ αλλάξει θ νοοτροπία και ν’ ανακεωρθκοφν οι απόψεισ όλων, κακϊσ θ εκςτρατεία που βρίςκεται ςε εξζλιξθ για να προςτατευκοφν και να γίνει αποδεκτι θ διαφορετικότθτά τουσ αποτελεί ουςιαςτικά ζνα μονοπάτι που οδθγεί ςτθν αυτογνωςία και τθ ςωτθρία των ψυχϊν των υπόλοιπων. Σε μία εποχι, κατά τθν οποία όλεσ οι αξίεσ βρίςκονται ςε πτϊςθ και θ οικονομικι κρίςθ αιχμαλωτίηει τουσ λαοφσ, θ απόδοςθ μερίςματοσ, όχι οικονομικοφ ι τραπεηικοφ αυτι τθ φορά, αλλά περιςςεφματοσ καλοςφνθσ κι ανκρωπιάσ από τθν καρδιά μασ, κα αποδειχκεί ανακοφφιςθ πνευματικι. Ππωσ ςυμβαίνει ςε κάκε διοργάνωςθ των Special Olympics, προγραμματίςτθκε θ αφι τθσ ολυμπιακισ φλόγασ και θ υποδοχι τθσ ςε πόλεισ ολόκλθρθσ τθσ χϊρασ. Τθν φλόγα υποδζχκθκε και θ πόλθ των Σερρϊν, ςτθν κεντρικι πλατεία Ελευκερίασ, χκεσ Ρζμπτθ 16 Ιουνίου και ϊρα 20:00 (8:00 το βράδυ). Ο Διμοσ Σερρϊν κάλεςε τισ Σερραίεσ και τουσ Σερραίουσ να ςτακοφν δίπλα ςτο κίνθμα των Special Olympics, να δθλϊςουν ζτοιμοι για τθν αλλαγι νοοτροπίασ και τθν ζκφραςθ ςυμπαράςταςθσ ςτουσ ςυνανκρϊπουσ και τουσ οικείουσ τουσ που ηθτοφν, όχι τον οίκτο, αλλά τθν αγάπθ και τθν κατανόθςθ. Με τθν πεποίκθςθ ότι θ ακρόα και ανιδιοτελισ ςυμμετοχι των ενεργϊν πολιτϊν ςτθ τελετι υποδοχισ τθσ ολυμπιακισ φλόγασ κα δθμιουργιςει κλίμα ελπίδασ. Το πρόγραμμα τθσ εκδιλωςθσ Υποδοχισ φλόγασ Special Olympics είχε ωσ εξισ: Ρρόγραμμα Τελετισ (Διάρκεια τελετισ 45 λεπτά) 20.00 μμ. - Ζναρξθ Λαμπαδθδρομίασ . Διαδρομι: κλινικι Σκουλίδθ - μζςω των οδϊνΒενιηζλου- –Ερμοφ Διον. Σολωμοφ - αριςτεράΡαπαπαφλου – αριςτερά Εκν. Αντιςτάςεωσ Ρλατεία Ελευκερίασ. 20.10 μ.μ. - Καλοςϊριςμα από Σερραίο Ακλθτι των Special Olympics. 20.15 μ.μ. - Ζναρξθ Τελετισ. 20:16 μ.μ. - Ανάκρουςθ Φμνου των Αγϊνων 20:20 μ.μ. - Ανάκρουςθ Εκνικοφ Φμνου 20:25 μ.μ. - Χαιρετιςμόσ Δθμάρχου Σερρϊν κ. Ρζτρου Αγγελίδθ 20:30 μ.μ. - Χαιρετιςμόσ από τον εκπρόςωπο του Ρροζδρου των Special Olympics 20:35 μ.μ. -Ανταλλαγι Δϊρων 20:40 μ.μ. -Κατάκεςθ ςκζψεων και εμπειριϊν από Σερραίο Ακλθτι των SpecialOlympics. 20:43 μ.μ. -Ραραδοςιακοί χοροί 21.00 μ.μ. - Λιξθ Τελετισ. Αναχϊρθςθ μζςω Εκν. Αντιςτάςεωσ προσ ξενοδοχείο «Φίλιπποσ» ζμπροςκεν γυμναςτθρίων.

ΜΡΑΣΚΕΤ-Α2:

Με νίκθ τελείωςε θ καλφτερθ χρονιά για τουσ Ικάρουσ

Με νίκθ τελείωςε θ χρονιά για τουσ Ικάρουσ. Σϋ ζνα παιχνίδι χωρίσ βακμολογικό ενδιαφζρον οι κυανοκίτρινοι κζρδιςαν τον Ερμι Λαγκαδά με 81-62. Μπροςτά ςε περίπου τριακόςιουσ φιλάκλουσ που αψιφθςαν τθν αργία του Αγίου Ρνεφματοσ, οι παίκτεσ των Ικάρων ζπιαςαν πολφ καλι απόδοςθ κζλοντασ με τον τρόπο αυτό να τουσ ευχαριςτιςουν για τθν φετινι πολφ μεγάλθ ςυμπαράςταςθ που ζδειξαν ςτθν ομάδα. Στα αξιοςθμείωτα του αγϊνα θ επανεμφάνιςθ ςτον πάγκο του Λευτζρθ

Χατηθκυριακίδθ και θ ςυμμετοχι όλων των παικτϊν που διζκετε ο πάγκοσ των Ικάρων. Οι Κκαροι πλζον περιμζνουν τισ εξελίξεισ ςτθν Α1 και δθλϊνουν ζτοιμοι ςε περίπτωςθ που τουσ δοκεί ειςιτιριο για τθ μεγάλθ κατθγορία. Οι προπονιςεισ κα ςυνεχιςτοφν μζχρι τισ 8 Ιουλίου για ςυντιρθςθ τθσ φυςικισ κατάςταςθσ αλλά και για δοκιμζσ παικτϊν. Διαιτθτζσ: Ξενικάκθσ Ευφραιμίδθσ - Μερτηάνθσ. Τα δεκάλεπτα: 28-14, 5232, 65-48, 81-62 ΙΚΑ΢ΟΙ Σ. (Κοκολιόσ): Ρεχλιβάνθσ, Τζρποσ 3, Τότςι-

οσ 15 (1), Κουκάσ 5 (1), Καμπερίδθσ 6 (1), Τςανάκασ, Συμεωνίδθσ 8, Κακαροφδθσ 19 (1), Ιωςθφίδθσ, Ραβλίςεβιτσ 16 (2), Βοϊβατόπουλοσ 6, Τοποφηθσ 3. Ε΢ΜΘΣ Λ. (Αγγζλθσ): Ραναγιωτόπουλοσ 7, Στεφανίδθσ, Τροφλιαλθσ, Ρλιοφκασ 1, Καμαριϊτθσ 2, Ραπακωνςταντίνου 12 (2), ΢άλλθσ 11 (1), Αναγνωςτόπουλοσ 4, Νθςιϊτθσ 5, Γκαμοφρασ 7, Στζβοβιτσ 13 (1). Τα αποτελζςματα: Αρκαδικόσ - Ρανερυκραϊκόσ 68-73 Κκαροι Σερρϊν - Ερμισ Λαγκαδά 81-62 ΢ζκυμνο - ΑΕΚ Άργουσ 101

-85 ΚΑΟΔ - Ρανελευςινιακόσ 75-74 Απόλλων Ρ. - Ολυμπιάδα 86-73 Ριερικόσ Αρχζλαοσ - Λαφριο 79-63 Αμφντασ - Νιαρ Θςτ 99-82 Ραγκράτι - Κόροιβοσ 79-58 Θ βακμολογία (τελικι): ΚΑΟΔ 56, ΢ζκυμνο 50, Κκαροι Σερρϊν 49, Λαφριο 47, Απόλλων Ρ. 46, Αμφντασ Δάφνθσ 46, Αρκαδικόσ 45, Ρανελευςινιακόσ 45, ΑΕΚ Άργουσ 44, Ραγκράτι 43, Ριερικόσ 43, Ερμισ Λαγκαδά 43, Ρανερυκραϊκόσ 42, Ολυμπιάδα Ρ. 42, Κόροιβοσ Αμ. 41, Νιαρ Θςτ 38.

Βράβευςθ ςυμμετεχόντων ςτθν «Ρ΢ΟΚΛΘΣΘ ΣΧΟΛΕΙΩΝ» Ο Διμοσ Σερρϊν και θ Διεφκυνςθ Ρρωτοβάκμιασ Εκπαίδευςθσ Ν. Σερρϊν, υλοποίθςαν από κοινοφ και βάςει ειδικοφ μνθμονίου ςυνεργαςίασ κατά τθ διάρκεια του πρϊτου εξαμινου του 2011, τθ δράςθ «Ρρόκλθςθ Σχολείων» ςτο πλαίςιο του Ευρωπαϊκοφ ζργου PIMMS TRANSFER. Το ζργο αυτό ςυγχρθματοδοτείται από τθν Κοινοτικι Ρρωτοβουλία INTERREG IVC και ςτοχεφει ςτο να προάγει τθν υιοκζτθςθ καλϊν πρακτικϊν ςε κζματα βιϊςιμθσ κινθτικότθτασ και τθ μείωςθ τθσ χριςθσ του Ι.Χ. αυτοκινιτου. Θ δράςθ «Ρρόκλθςθ Σχολείων», «προκαλεί» τουσ μακθτζσ να υιοκετιςουν τθν πεηι για τθν μετακίνθςι τουσ προσ το ςχολείο: αφινοντασ το Ι.Χ. αυτοκίνθτο, πάμε βιμα-βιμα ςτο ςχολειό! Βιμα-βιμα, αλλάηουμε ςυνικειεσ μετακίνθςθσ, ςυμβάλλουμε ςτο περιβάλλον, βελτιϊνουμε τθν ποιότθτα ηωισ.

Στθ δράςθ ςυμμετείχαν τμιματα τθσ Ε' και Στ' τάξθσ από το 15ο και το 21ο Δθμοτικό ςχολείο Σερρϊν, κακϊσ και το Ρειραματικό Δθμοτικό ςχολείο «Κωνςταντίνοσ Καραμανλισ». Ο-θ εκπαιδευτικόσ τθσ τάξθσ είχε τθν εποπτεία τθσ ςυμμετοχισ τουσ ςτοχεφοντασ, ςε πνεφμα ευγενοφσ άμιλλασ, ςτο να πραγματοποιιςουν τισ περιςςότερεσ δυνατζσ μετακινιςεισ με τα πόδια, περιορίηοντασ τθ χριςθ του Ι.Χ. αυτοκινιτου και μειϊνοντασ ζτςι τισ εκπομπζσ διοξειδίου του άνκρακα. Με τθν ολοκλιρωςθ τθσ δράςθσ, ςτο πλαίςιο τθσ οποίασ ζγιναν και καταγράφθκαν ςε τακτικι βάςθ μετακινιςεισ μακθτϊν πεηι προσ το ςχολείο, μεμονωμζνα ι και ομαδικά υπό τθ μορφι του «λεωφορείου πεηϊν», ο Διμοσ Σερρϊν μζςω τθσ Αντιδθμαρχίασ Ραιδείασ και του τμιματοσ Κυκλοφοριακοφ Σχεδιαςμοφ & ΢υκμίςεων και θ Δ/νςθ Ρρωτο-

βάκμιασ Εκπαίδευςθσ Ν.Σερρϊν βράβευςαν τουσ ςυμμετζχοντεσ ςτθ δράςθ μακθτζσ, τθν Τρίτθ 14 Ιουνίου 2011 ςτο πλαίςιο τθσ αποχαιρετιςτιριασ γιορτισ των ςχολείων που ςθματοδοτεί το τζλοσ τθσ ςχολικισ χρονιάσ. Ο γενικόσ ςτόχοσ ιταν και είναι θ ευαιςκθτοποίθςθ του κοινοφ για το κζμα τθσ ρφπανςθσ που προκαλείται από τθν αφξθςθ τθσ μθχανοκίνθτθσ μετακίνθςθσ ςτο αςτικό περιβάλλον. Ρροκαλοφμε τα ςχολεία και τουσ μικροφσ μακθτζσ να υιοκετιςουν εναλλακτικοφσ τρόπουσ μετακίνθςθσ, πλθν των ιδιωτικϊν αυτοκινιτων και βιμα - βιμα να γίνουν κοινωνοί τθσ προϊκθςθσ τθσ βιϊςιμθσ κινθτικότθτασ. Στο πλαίςιο αυτό θ ςυνεργαςία του νζασ του Διμου Σερρϊν και τθσ Δ/νςθσ Ρ.Ε. Ν.Σερρϊν κα είναι ςυνεχισ και κα εμπλουτιςτεί με νζεσ δράςεισ ςτο μζλλον.


ΠΑΡΑ΢ΚΔΤΖ 17 ΙΟΤΝΙΟΤ 2011

΢ειίδα 17

Τερατογενεςεισ από το πιο γνωςτό φυτοφάρμακο: ιξεραν και ςιωποφςαν ςτθν Ευρϊπθ; Νέα στοιτεία καταθέτει ο Μιτ. Τρεμόποσλος στο εσρωκοινοβούλιο Από τισ δεκαετίεσ του 1980 και 1990 γνϊριηαν θ χθμικι βιομθχανία και οι ευρωπαϊκζσ ρυκμιςτικζσ αρχζσ τισ ςυγγενείσ δυςπλαςίεσ ςε βρζφθ (τερατογενζςεισ) που προκαλεί ζνα από τα παγκοςμίωσ γνωςτότερα και πρϊτα ςε πωλιςεισ ηιηανιοκτόνα, το Roundup. Ραρόλα αυτά κράτθςαν τουσ πολίτεσ ςτο ςκοτάδι, όπωσ αποκαλφπτεται από πρόςφατθ ζκκεςθ διεκνϊν επιςτθμόνων και ερευνθτϊν, με τίτλο "Roundup και ςυγγενείσ δυςπλαςίεσ: Κρατοφνται οι πολίτεσ ςτο ςκοτάδι;". Τα ςυμπεράςματα τθσ ζρευνασ και τα ηωτικισ ςθμαςίασ ερωτιματα, ζφερε με ερϊτθςι του ςτο Ευρωκοινοβοφλιο ο ευρωβουλευτισ των Οικολόγων Ρράςινων, Μιχάλθσ Τρεμόπουλοσ. Θ ζκκεςθ αποκαλφπτει ότι θ βιομθχανία από δικζσ τθσ μελζτεσ γνϊριηε ιδθ από τθ δεκαετία του 1980 ότι θ δραςτικι ουςία glyphosate του Roundup, προκαλεί ςυγγενείσ δυςπλαςίεσ ςε πειραματόηωα. Θ γερμανικι κυβζρνθςθ το γνϊριηε τουλάχιςτον από τθ δεκαετία του 1990, όταν είχε αξιολογιςει τισ

μελζτεσ των εμπειρογνωμόνων τθσ βιομθχανίασ, παρζχοντασ τθν ζγκριςθ χριςθσ του ηιηανιοκτόνου για λογαριαςμό τθσ ΕΕ. Θ Κομιςιόν ιταν ενιμερθ ιδθ από το 2002, όταν υπζγραψε τθν ζγκριςθ για το glyphosate. Κι όμωσ, μόλισ πζρςι, θ Γερμανικι Ομοςπονδιακι Υπθρεςία για τθν Ρροςταςία των Καταναλωτϊν και τθν Αςφάλεια των Τροφίμων, BVL, διλωνε προσ τθν Κομιςιόν ότι «δε ςτοιχειοκετείται "τερατογζνεςθ” για το glyphosate», παραβλζποντασ περςινι ανεξάρτθτθ μελζτθ που δείχνει ότι Roundup και glyphosate ζχουν προκαλζςει γενετικζσ ανωμαλίεσ ςε βατράχια και κοτόπουλα, και μάλιςτα ςε ςυγκεντρϊςεισ πολφ χαμθλότερεσ από αυτζσ που χρθςιμοποιοφνται νόμιμα ςτον τομζα των γεωργικϊν ψεκαςμϊν. Το Glyphosate ςχεδιαηόταν κανονικά να επαναξιολογθκεί το 2012. Μόλισ πζρςι όμωσ, θ Κομιςιόν ζδωςε νζα παράταςθ, χωρίσ αξιολόγθςθ, ζωσ το 2015. Ο Μ. Τρεμόπουλοσ ρωτά αν θ Επιτροπι είναι ενιμερθ για τθ νζα ζκκεςθ για το Roundup, όπωσ και

Θμερίδα του Συνδζςμου Εργολθπτϊν Δθμοςίων Ζργων Ν. Σερρϊν Ο Σφνδεςμοσ Εργολθπτϊν Δθμοςίων Ζργων Ν. Σερρϊν προςκαλεί τα μζλθ του ςτθν Θμερίδα που ςυνδιοργανϊνει με τθν Ρ.Ε.Σ.Ε.Δ.Ε, με κζματα: 1) Καλλικράτθσ και Δθμόςια Ζργα ςτθν τοπικι Αυτοδιοίκθςθ Αϋ & Βϋβακμοφ 2) Νζο Νομικό πλαίςιο Δθμοςίων Ζργων

Θ εκδιλωςθ κα πραγματοποιθκεί ςτισ 17/6/2011 θμζρα Ραραςκευι και ϊρα 7:30 μ.μ ςτθν αίκουςα τθσ Σερραϊκισ Ρολιτιςτικισ Εταιρίασ ϋϋΧριςτοσ Χρθςτίδθσϋϋ του Επιμελθτθρίου Σερρϊν, 3οσ όροφοσ. Κεντρικοί ομιλθτζσ τθσ εκδιλωςθσ: κοσ Σαββίδθσ Κων/ νοσ - Ρρόεδροσ τθσ Ρ.Ε.Σ.Ε.Δ.Ε και κοσ Γαλενιανόσ Ιωάννθσ- Νομικόσ Σφμβουλοσ ΡΕΣΕΔΕ. Ρ΢ΟΓ΢ΑΜΜΑ ΕΚΔΘΛΩΣΘΣ 7:00-7:30 Ρροςζλευςθ 7:30-7:40 Χαιρετιςμόσ του Ρροζδρου Σ.Ε.Δ.Ε. Ν. Σερρϊν 7:40-8:30 Ομιλία του Ρροζδρου τθσ ΡΕΣΕΔΕ, Κ. Σαββίδθ 8:30-9:00 Νομικά κζματα με τον Ιωάννθ Γαλενιανό , Νομικό Σφμβουλο τθσ ΡΕΣΕΔΕ 9:00-10:00 Ερωτιςεισ-Τοποκετιςεισ- Συηιτθςθ

για τα πορίςματα των μελετϊν τθσ βιομθχανίασ. ΢ωτά επίςθσ αν βάςει των νζων αποκαλφψεων θ Επιτροπι προτίκεται να επανεξετάςει τθν παράταςθ και να προχωριςει ςτθν άμεςθ ανεξάρτθτθ αναςκόπθςθ των ευρθμάτων των πρωτότυπων μελετϊν τθσ βιομθχανίασ,

υπό το πρίςμα του ςυνόλου των επιςτθμονικϊν ευρθμάτων, όπωσ άλλωςτε απαιτεί και ο Κανονιςμόσ για τα φυτοφάρμακα (1107/2009). «Αν επιβεβαιωκοφν τα ςτοιχεία, κα πρόκειται για βαρφτατο ζγκλθμα διαρκείασ κατά των επόμενων γενεϊν», διλωςε ο Μιχάλθσ Τρεμόπουλοσ. «Είναι εγκλθματικό να γεννιοφνται παιδιά με προβλιματα υγείασ για όλθ τουσ τθ ηωι, μόνο και μόνο επειδι

οι υπθρεςίεσ που είχαν ταχκεί να τα προςτατεφςουν προτίμθςαν να προςφζρουν ακζμιτθ προςταςία ςτα οικονομικά ςυμφζροντα που όφειλαν να ελζγχουν. Φζρνουμε το κζμα για τρίτθ φορά ςτο ευρωκοινοβοφλιο, με νζα ςτοιχεία, κακϊσ πρζπει να διερευνθκεί μζχρι τθν τελευταία λεπτομζρεια και να πάψουν οι αντιφατικζσ και παρελκυςτικζσ απαντιςεισ τθσ Κομιςιόν. Πςο υπάρχει τζτοια ςοβαρι εκκρεμότθτα, είναι ανεπίτρεπτο κυκλοφορεί ελεφκερα ςτα χωράφια και ςτα τρόφιμα θ ςυγκεκριμζνθ ουςία. Χρειάηεται επιπλζον να αποδοκοφν όλεσ οι ευκφνεσ: διοικθτικζσ, πολιτικζσ και ποινικζσ, αλλά και ευκφνεσ αποηθμιϊςεων προσ τα κφματα, τόςο από τθν Κομιςιόν και τισ γερμανικζσ αρχζσ όςο και προσ τθν εταιρία. Μθν ξεχνάμε ότι πρόκειται για τθ Monsanto, τθ Νο1 εταιρία μεταλλαγμζνων, που επιβάλλει και ςιμερα τα δικά τθσ καταςτροφικά ςυμφζροντα ςτθν ευρωπαϊκι πολιτικι».

Ε΢ΓΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤ΢Ο

Εντονθ αντίδραςθ για τθν μθ πρόςκλθςθ Με αφορμι τθν ςφςκεψθ τθσ περαςμζνθσ Ρζμπτθσ, με κζμα τθν αναςφάλιςτθ εργαςία, που πραγματοποιικθκε με πρωτοβουλία του Αντιπεριφερειάρχθ Σερρϊν Γιάννθ Μωυςιάδθ, ο Ρρόεδροσ του Εργατικοφ Κζντρου νομοφ Σερρϊν Άλκθσ Απιδόπουλοσ, διλωςε τα εξισ: «Ζκπλθκτοι παρακολουκιςαμε ςτα ρεπορτάη των μζςων μαηικισ ενθμζρωςθσ, απ’ όπου και ενθμερωκικαμε ςχετικά, για τθ ςφςκεψθ που είχε ωσ κζμα τθν αναςφάλιςτθ εργαςία, με τθ ςυμμετοχι των εμπλεκόμενων φορζων. Είναι ζνα ηιτθμα το οποίο ζχουμε κίξει επανειλθμμζνωσ κι ζχουμε δϊςει «μάχεσ» γι’ αυτό, μζςα από ςειρά παρεμβάςεων και πρωτοβουλιϊν και δυςτυχϊσ ουδείσ κάλεςε το Εργατικό Κζντρο, που ςαφϊσ και ανικει ςτουσ εμπλεκόμενουσ φορείσ, να δϊςει το παρόν. Θζλουμε να πιςτεφουμε ότι πρόκειται για παράλειψθ ι λάκοσ εκ παραδρομισ κι όχι για λόγουσ ςκοπιμότθτασ. Εμείσ δθλϊνουμε απερίφραςτα πωσ κα ςυνεχίςουμε τον αγϊνα μασ εναντίον του φαινομζνου τθσ «μαφρθσ» και αναςφάλιςτθσ εργαςίασ και πωσ είμαςτε ςτθ διάκεςθ όλων όςων χρειαςτοφν τθ ςυμβολι μασ».

Eπίςκεψθ του Αντιπεριφερειάρχθ ςτο εργοςτάςιο ρυηιοφ τθσ ΕΑΣ Ο Αντιπεριφερειάρχθσ Σερρϊν κ. Ιωάννθσ Μωυςιάδθσ ςυνοδευόμενοσ από τουσ εντεταλμζνουσ περιφερερειακοφσ ςυμβοφλουσ κ.κ. Νικόλαο Σφελινιϊτθ και Ακανάςιο Μπαςδάνθ, επιςκζφκθκε, τθν Τετάρτθ 15 Ιουνίου 2011, το εργοςτάςιο ρυηιοφ τθσ Ενωςθσ Αγροτικϊν Συνεταιριςμϊν Σερρϊν, που βρίςκεται ςτον Ρροβατά. Κατά τθν επίςκεψι του ο Αντιπεριφερειάρχθσ ενθμερϊκθκε για τθν εφαρμογι του νζου ςυςτιματοσ HACCP, κακϊσ και για τθν αναβάκμιςθ των μεκόδων επεξεργαςίασ ρυηιοφ. Επίςθσ, ςυναντικθκε με τον Ρρόεδρο τθσ ΕΑΣ Σερρϊν κ. Ιωάννθ Ταουςιάνθ και τον Γενικό Διευκυντι κ. Αντϊνθ Ανεςιάδθ, οι οποίοι του εξζκεςαν τα προβλιματα που απαςχολοφν τθν ΕΑΣ, αλλά και τον αγροτικό κόςμο γενικότερα. Από τθν πλευρά του ο κ. Μωυςιάδθσ υποςχζκθκε ότι κα καταβάλει κάκε δυνατι προςπάκεια για τθν επίλυςθ των προβλθμάτων και ςυγχρόνωσ δεςμεφκθκε ότι κα προγραμματίςει ςφςκεψθ με όλουσ τουσ εμπλεκόμενουσ φορείσ, ςε χρόνο που κα επιτρζπουν οι αγροτικζσ εργαςίεσ, προκειμζνου να ςυηθτθκοφν τα προβλιματα που απαςχολοφν τον αγροτικό κόςμο και το μζλλον τθσ γεωργίασ ςτθν Ρεριφερειακι Ενότθτα Σερρϊν.


ΠΑΡΑ΢ΚΔΤΖ 17 ΙΟΤΝΙΟΤ 2011

΢ελίδα 18

Οικολογικό Φεςτιβάλ «Ραρ’ όχκθν Κερκίνθσ» Θ Κίνθςθ Ρολιτϊν Κερκίνθσ, διοργανϊνει φζτοσ το 11ο κατά ςειρά Οικολογικό Φεςτιβάλ «Ραρ’ όχκθν Κερκίνθσ», για το χρονικό διάςτθμα από τισ 1 Σεπτεμβρίου 2011 ζωσ και 4 Σεπτεμβρίου 2011. Στο χϊρο του λιμανιοφ τθσ Κερκίνθσ που αποτελεί το ςθμείο αναφοράσ του ευρφτερου οικοςυςτιματοσ τθσ λίμνθσ για τον Ευρωπαίο επιςκζπτθ. Θ Κίνθςθ Ρολιτϊν Κερκίνθσ κεωρεί κάτι παραπάνω από χρζοσ τθσ να ςυνεχίςει κάτι που ξεκίνθςε ςαν πείραμα από τθν πρϊτθ διοίκθςθ του νεοςφςτατου τότε Διμου Κερκίνθσ και ζφταςε να είναι 11 χρόνια μετά, κεςμόσ ςτα πολιτιςτικά δρϊμενα του Νομοφ μασ. Στουσ δφςκολουσ οικονομικοφσ καιροφσ που περνάει θ Ελλάδα μασ, θ Κίνθςθ Ρολιτϊν επζλεξε να διαμορφϊςει ζνα νζο πρόγραμμα για το φεςτιβάλ που ςαν κεντρικι ιδζα κα ζχει αυτό που δεν είχαν τα

υπόλοιπα 10 μζχρι ςιμερα, τον μοναδικό παράδειςο τθσ λίμνθσ Κερκίνθσ, θ γνϊςθ τθσ ιςτορίασ και τθσ ποικίλθσ αξίασ τθσ κα προςφερκεί ςτον επιςκζπτθ μζςα από οπτικοακουςτικό υλικό που κα υπάρχει ςυνεχϊσ ςτο χϊρο του λιμανιοφ και με δωρεάν περιθγιςεισ από ςχεδόν όλεσ τισ μορφζσ που προςφζρει θ περιοχι και ςε επιλεγμζνεσ ϊρεσ ςτισ θμζρεσ του φεςτιβάλ. Το εκκεςιακό κομμάτι το χωρίςουμε ςε 4 κεματικζσ ενότθτεσ εκκετϊν. Ρολιτιςμόσ, Διαμονι και Εςτίαςθ, Ραραγωγι τοπικϊν προϊόντων, Ρεριθγιςεισ – Ευαιςκθτοποίθςθ – Ενθμζρωςθ. Καλοφμε λοιπόν όλουσ εςάσ τουσ εραςτζσ του τόπου μασ να δϊςετε δυνατό παρόν ζτςι ϊςτε το οικολογικό φεςτιβάλ «Ραρ’ όχκθν Κερκίνθσ», να ςυνεχίςει τθ διαδρομι του ςτο χρόνο.

«ΣΕ΢΢ΕΣ 1900 – 1940 ΧΩ΢ΟΣ ΚΑΙ ΙΣΤΟ΢ΙΑ» Θ Δθμόςια Κεντρικι Βιβλιοκικθ Σερρϊν και ο Σφλλογοσ Φίλων Βιβλιοκικθσ, διοργανϊνουν εκδιλωςθ για τθν παρουςίαςθ του βιβλίου με τίτλο «ΣΕ΢΢ΕΣ 1900 – 1940 ΧΩ΢ΟΣ ΚΑΙ ΙΣΤΟ΢ΙΑ», Το βιβλίο, που εξζδωςε το τμιμα εκδόςεων και θ Βιβλιοκικθ του Τ.Ε.Ι. Σερρϊν, κα παρουςιάςουν θ κ. Αλεξάνδρα Γερόλυμπου, κακθγιτρια

«Ελευκζρια 2011»:Μουςικοχορευτικι παραδοςιακι βραδιά Το Εργαςτιρι Λαογραφικϊν Μελετϊν & Ραραδοςιακϊν Χορϊν « Ο ΡΥ΢΢ΟΣ », ςτα πλαίςια των εκδθλϊςεων για τον εορταςμό τθσ απελευκζρωςθσ τθσ πόλθσ των Σερρϊν - «Ελευκζρια 2011», παράλλθλα δε και με αφορμι τθ λιξθ τθσ χορευτικισ χρονιάσ, κα πραγματοποιιςει (για δεφτερθ ςυνεχόμενθ χρονιά, φςτερα από τθν εκπλθκτικά τεράςτια επιτυχία που ςθμείωςε πζρυςι) ανοιχτι εκδιλωςθ – Μουςικοχορευτικι παραδοςιακι βραδιά – για τα μζλθ, τουσ χορευτζσ, αλλά

"Ο ΚΑΡΤΟΘΡΑΤ΢ΣΗ΢" στο Θέατρο ΔΗΠΕΘΕ Α΢ΣΕΡΙΑ Με γεληθό ηίηιν "Ο ΚΑΡΤΟΘΡΑΤ΢ΣΗ΢" θαη ζε ρνξνγξαθίαζθελνζεζία Ιξέλαο Αλαζηαζίαο Μπξέθνπ, ε ΢ρνιή Υνξνύ Ιξέλα Αλαζηαζία Μπξέθνπ παξνπζηάδεη ζην Θέαηξν ΔΗΠΕΘΕ Α΢ΣΕΡΙΑ, γηα κηα κόλν ρνξεπηηθή παξάζηαζε, ηελ Δεπηέξα 20 Ινπλίνπ 2011 θαη ώξα 8:30, ηελ δηαζθεπή ηνπ γλωζηνύ παξακπζηνύ απνηεινύκελνπ από κηα ζύλζεζε ρνξεπηηθώλ από θιαζηθό κπαιέην, ζύγρξνλν , κνληέξλν θαη hip hop. ΢ηελ παξάζηαζε ζπκκεηέρνπλ όινη νη καζεηέο ηεο ζρνιήο καο. ΢αο πεξηκέλνπκε ζε κηα αμέραζηε ρνξεπηηθή βξαδηά ζε ενξηαζηηθό θιίκα ! ΕΙ΢ΟΔΟ΢ ΕΛΕΤΘΕΡΗ

και για όλουσ τουσ ςυμπολίτεσ και τουσ φίλουσ μασ, που κζλουν να περάςουν μία αξζχαςτθ βραδιά με πολφ χορό και τραγοφδι. Θ εκδιλωςθ κα γίνει τθν Ραραςκευι 24 Ιουνίου 2011 ςτο «πρϊθν» ςτρατόπεδο Ραπαλουκά, (ςτα Ρυροβολικά, ςτθν περιφερειακι οδό) το βράδυ ςτισ 9:30. Ζνα πανθγφρι του παλιοφ καλοφ καιροφ… ζνα βράδυ γεμάτο ελλθνικι παραδοςιακι μουςικι και χορό με τθ ςυμμετοχι τθσ παραδοςιακισ ορχιςτρασ του Νίκου Μποφςιου, που κα μασ ταξιδζψει μουςικά

ςε όλα τα γεωγραφικά διαμερίςματα τθσ χϊρασ μασ. Με τθν πυξίδα ςτακερά προςανατολιςμζνθ ςτα αυκεντικά ακοφςματα ψυχισ, με τραγοφδια….. Θπειρϊτικα, Θρακιϊτικα, Μικραςιάτικα, Νθςιϊτικα, Μακεδονίτικα, Θεςςαλικά, Βλάχικα, Σαρακατςάνικα, Ροντιακά)…..με ςουβλάκι, ρετςίνα, μπφρα για τουσ μεγάλουσ & αναψυκτικό για τουσ μικροφσ μασ φίλουσ

« Θ Μ Ι Κ ΢ Θ Μ Α Σ Ρ ΟΛ Θ » το υ Θ Ο ΢ Ν ΤΟ Ν ΟΥΑΙ Λ Ν ΤΕ ΢ ΘΕΑΤ΢ΙΚΘ ΡΑ΢ΑΣΤΑΣΘ ΤΘΣ Ε΢ΑΣΙΤΕΧΝΙΚΘΣ ΘΕΑΤ΢ΙΚΘΣ ΣΚΘΝΘΣ ΤΟΥ ΔΘ.ΡΕ.ΘΕ. ΣΕ΢΢ΩΝ Τ΢ΙΤΘ 21 Ιουνίου 2011 ΔΘΜΟΤΙΚΟ ΘΕΑΤ΢Ο «ΑΣΤΕ΢ΙΑ» – Ϊρα: 21:00ϋ μ.μ. Το ςπουδαίο κεατρικό ζργο του Θόρντον Ουαϊλντερ «Θ μικρι μασ πόλθ» επζλεξε και παρουςιάηει τθν Τρίτθ 21 Ιουνίου 2011 ςτισ 9:00ϋ το βράδυ ςτο Δθμο-τικό Θζατρο «Αςτζρια», θ Εραςιτεχνικι Σκθνι του ΔΘ.ΡΕ.ΘΕ. Σερρϊν. Θ μικρι μασ πόλθ είναι μια τρυφερι, ευαίςκθτθ και ςυνάμα φιλοςοφθμζνθ παρουςίαςθ τθσ ανκρϊπινθσ κακθμερινότθτασ που ηωντανεφει μζςα από τουσ κφκλουσ των εποχϊν και τθσ ανκρϊπινθσ ηωισ. Ραντοφ εκεί που υπάρχει ανκρϊπινο κοι-νωνικό κφτταρο εκεί ελλοχεφουν ο εγωιςμόσ, θ κακθμερινότθτα, θ αίςκθςθ πωσ εί-μαςτε αιϊνιοι , θ άγνοια των αιςκθμάτων των άλλων. Μόνο θ απϊ-

τθσ Αρχιτεκτονικισ Σχολισ του Α.Ρ.Θ. και θ κ. Λίλα Θεοδωρίδου αναπλθρϊτρια κακθγιτρια του Τ.Ε.Ι Σερρϊν. Ρρόκειται για ζνα ςυλλογικό ζργο με ενδιαφζρουςεσ εργαςίεσ το περιεχόμενο των οποίων ςτθρίχκθκε ςε ςπάνιο βιβλιογραφικό υλικό με αποτζλεςμα να αναδειχκοφν ςθμαντικά ςτοιχεία ςτθν εξζλιξθ του αςτικοφ περιβάλλοντοσ τθσ πόλθσ μασ. Τα ςυνεχι ςχζδια ανοικοδόμθςθσ τθσ πόλθσ των Σερρϊν κατά τθ διάρκεια του μεςοπολζμου περιγράφονται ωσ καινοτόμα εργαλεία, τόςο ςε χωρικό όςο και ςε κεςμικό επίπεδο και τεκμθριϊνονται με πλοφςιο χαρτογραφικό και εικονογραφικό υλικό Θ εκδιλωςθ κα γίνει ςτον 1ο όροφο τθσ Δθμόςιασ Κεντρικισ Βιβλιοκικθσ Σερρϊν, Ν. Νικολάου 20 Σζρρεσ, τθ Δευτζρα 27 Ιουνίου 2011 ςτισ 20:30

Διαμαρτυρίεσ γονζων και μακθτϊν ςε Σκοφταρι, Αγία Ελζνθ και Ρεπονιά

λεια μασ ςυνεφζρ-νει κι’ αυτό γίνεται για λίγο δυςτυχϊσ. Είναι ζνα ταξίδι ςτο οποίο ευχόμαςτε να βροφμε ςυνταξιδιϊτεσ τθν ψυχι του κακενόσ μασ ζτςι ϊςτε οι ψυχζσ μασ να κρατθκοφνε χζρι χζρι ζςτω και για λίγο, να ψυχαγωγθκοφν και να ςυγκινθκοφν… ΜΕΤΑΦ΢ΑΣΘ : Μ. ΒΟΛΑΝΑΚΘΣ

ΣΚΘΝΟΘΕΣΙΑ : ΚΑΛΛΙΟΡΘ ΕΥΑΓΓΕΛΙΔΟΥ ΒΟΘΘΟΣ ΣΚΘΝΟΘΕΤΘ : ΡΑΝΟΣ ΔΘΜΘΤ΢ΙΑΔΘΣ Θ είςοδοσ για το κοινό είναι ελεφκερθ.

Σε ςυμβολικι κατάλθψθ του Δθμοτικοφ Σχολείου Σκουτάρεωσ, προχϊρθςαν το πρωί τθσ Ρζμπτθσ (9/6) μακθτζσ και γονείσ, εξαιτίασ τθσ απόφαςθσ τθσ Α/Βάκμιασ Εκπαίδευςθσ Σερρϊν, να μεταφερκοφν ςτθ ςυγκεκριμζνθ ςχολικι μονάδα, 40 επιπλζον μακθτζσ από τα τθν Ρεπονιά και τθν Αγία Ελζνθ από τθ νζα ςχολικι περίοδο. Ππωσ διλωςαν ςτα τοπικά ΜΜΕ, οι ςθμερινζσ εγκαταςτάςεισ δεν μποροφν να ςτεγάςουν επιπλζον μακθτζσ, αφοφ αρικμόσ ιδθ αγγίηει τουσ 170. Το κζμα κα επιλυκεί με τθν καταςκευι του νζου ςχολικοφ ςυγκροτιματοσ, το οποίο ζχει ενταχκεί ςτο ΕΣΡΑ. Τθν ίδια ϊρα, ςτθν Αγία Ελζνθ και ςτθν Ρεπονιά, γονείσ και μακθτζσ με μαφρεσ ςθμαίεσ ςτα χζρια προχϊρθςαν ςε διαδθλϊςεισ διαμαρτυρίασ για το επικείμενο λουκζτο ςτισ δφο ςχολικζσ μονάδεσ και τθ μεταφοράσ των μικρϊν μακθτϊν ςτο Σκοφταρι.


ΠΑΡΑ΢ΚΔΤΖ 17 ΙΟΤΝΙΟΤ 2011

΢ελίδα 19

http://exams.minedu.gov.gr

Θλεκτρονικά θ υποβολι μθχανογραφικοφ Κατάκεςι του ϊσ τισ 28 Ιουνίου – Ανακοίνωςθ βακμολογιϊν ϊσ 20/6 Μόνο θλεκτρονικά κα υποβάλουν το μθχανογραφικό τουσ δελτίο για πρϊτθ φορά από φζτοσ οι υποψιφιοι για τα πανεπιςτιμια και τα ΤΕΙ. Οι βακμολογίεσ κα ανακοινωκοφν ζωσ τθν Ραραςκευι 17 Ιουνίου και θ προκεςμία κατάκεςθσ μθχανογραφικοφ κα ολοκλθρωκεί ζωσ τθν Τρίτθ 28/6. Για να εξοικειωκοφν οι υποψιφιοι με τον νζο τρόπο ςυμπλιρωςθσ μθχανογραφικοφ, το υπουργείο ζχει επιςτρατεφςει το Διαδίκτυο (ιςτοςελίδεσ και βίντεο) και κζντρο τθλεφωνικισ υποςτιριξθσ. Ειδικότερα, από αφριο ζωσ και τθν Ρζμπτθ 23/6 οι υποψιφιοι Γενικοφ ι Επαγγελματικοφ Λυκείου πρζπει να πάνε ςτο Λφκειό τουσ και να δθμιουργιςουν τον προςωπικό κωδικό αςφαλείασ (password), προκειμζνου να ταυτοποιθκοφν με βάςθ το αρχείο που ζχει καταρτίςει το υπ. Ραιδείασ ςφμφωνα με τισ δθλϊςεισ του Φεβρουαρί-

ου. Με τθν θλεκτρονικι υποβολι οι υποψιφιοι δεν απαιτείται να προςκομίςουν ςτο Λφκειο απολυτιριο και Βεβαίωςθ Ρρόςβαςθσ. Oπωσ είχε παρουςιάςει θ «Κ» (ςτο φφλλο του Σαββάτου 13/5), κάκε υποψιφιοσ κα ακολουκιςει τα παρακάτω βιματα: - Με τον 8ψιφιο κωδικό εξετάςεων που ζχει και τα αρχικά γράμματα των ονομαςτικϊν του ςτοιχείων, κα επιςκζπτεται τθ διεφκυνςθ http:// exams.minedu. gov.gr και

Μετά το μπεςτ ςζλερ "Δακρυςμζνθ Μικραςία, 19191922: Τα χρόνια που ςυντάραξαν τθν Ελλάδα" που απζςπαςε το Κρατικό Βραβείο και το βιβλίο "Στο όνομα τθσ προςφυγιάσ, Από τα δακρυςμζνα Χριςτοφγεννα του 1922 ςτθν αβαςίλευτθ δθμοκρατία του 1924", ο Βαςίλθσ Ι. Τηανακάρθσ ολοκλθρϊνει τθν τριλογία με το βιβλίο "Εισ κάνατον!, Θ δίκθ και θ εκτζλεςθ των ζξι μζςα από τα «πρακτικά», τα παραλειπόμενα και τα «ψιλά» των εφθμερίδων".

Κυρία αναλαμβάνει τθν φροντίδα θλικιωμζνων Τθλ. 6979374022

Ρωλείται επιχείρθςθ net café ςτισ Σζρρεσ. Τθλ.6983281247

κα ςυμπλθρϊνει πρόχειρα το μθχανογραφικό. Τελειϊνοντασ, κα εμφανιςτεί ζνασ κωδικόσ δελτίου, τον οποίο πρζπει να ςθμειϊςει. Στθν επόμενθ επίςκεψι του, με τον κωδικό, μπορεί να τροποποιιςει το πρόχειρο μθχανογραφικό. - Θα μπορεί να δημιουργιςει πρόχειρα μθχανογραφικά, με διαφορετικά ςενάρια ςυνδυαςμϊν ςχολϊν. Το κακζνα κα ςυνοδεφεται από ζναν μοναδικό κωδικό αρικμό δελτίου. - Με τον προςωπικό κωδικό αςφαλείασ, κα υποβάλει οριςτικά το μθχανογραφικό δελτίο ςτθ διεφκυνςθ http:// exams.minedu. gov.gr. Με τθν πράξθ οριςτικοποίθςθσ διαγράφονται αυτόματα, από τθν κεντρικι

βάςθ δεδομζνων, τα υπόλοιπα πρόχειρα μθχανογραφικά. - Στην ίδια διεφθυνςη http:// exams.minedu.gov.gr παρζχονται ςτουσ υποψθφίουσ οδθγίεσ επεξεργαςίασ και υποβολισ του μθχανογραφικοφ, ςτατιςτικά, βάςεισ ειςακτζων και ςυχνζσ ερωτιςεισ. Για διευκόλυνςθ των υποψθφίων κα λειτουργεί κζντρο τθλεφωνικισ υποςτιριξθσ ςτο 210-3443993 (Δευτζρα-Ραραςκευι από 10 π.μ. ζωσ 8 μ.μ.), κακϊσ και mail ςτο examshd @minedu.gov.gr. Επίςθσ, οι υποψιφιοι μποροφν να παρακολουκιςουν video ςτο www. minedu.gov.gr/ ilektroniko-mixanografikovideo.html με οδθγίεσ. - Το ηλεκτρονικό ςφςτημα υποβολισ των μθχανογραφικϊν κα είναι ςε δοκιμαςτικι λειτουργία μζχρι αφριο 16/6. - Η οριςτική υποβολή των μθχανογραφικϊν μπορεί να γίνει από μεκαφριο 17/6 ζωσ και τθν Τρίτθ 28/6. Οι ίδιεσ προκεςμίεσ ιςχφουν για τουσ υποψθφίουσ του 10% των κζςεων. - Οι προθεςμίεσ είναι αποκλειςτικζσ και μετά τθν παρζλευςι τουσ δεν κα γίνεται δεκτι καμία υποβολι ι τροποποίθςθ μθχανογραφικοφ δελτίου.

Τουσ τρελάναμε "Ζλεοσ, μθν κάνετε τίποτα κα ςασ δϊςουμε τα λεφτά» φωνάηουν οι ευρωπαίοι και το ΔΝΤ. Οι άνκρωποι ζχουν ςθκϊςει τα χζρια ψθλά βλζποντασ οτι ςτθν χϊρα που λζγεται Ελλάδα και με τθν οποία ζμπλεξαν, δεν υπάρχει περικϊριο ςυνεννόθςθσ. Για να μθν διαλυκεί λοιπόν το ςφςτθμα του ευρϊ, αποφάςιςαν μόνοι τουσ να μασ δϊςουν τθν 5θ δόςθ (12 δισ ευρϊ) χωρίσ όρουσ και προχποκζςεισ. Θ ζκκλθςθ Σαρκοηί προσ όλεσ τισ ευρωπαϊκζσ χϊρεσ να επιδείξουν το αναγκαίο αίςκθμα ευκφνθσ και ςυμβιβαςτικότθτασ προκειμζνου να βρεκεί μία λφςθ για τθν Ελλάδα, δείχνει το μζγεκοσ τθσ απελπιςίασ των ευρωπαίων. Ο γερμανόσ Οικονομικϊν Σόιμπλε το είπε λίγα 24ωρα νωρίτερα ενϊ και ο επίτροποσ Ολι ΢ζν ζςπευςε να ανακοινϊςει ότι κα δοκεί θ 5θ δόςθ. Το ΔΝΤ ξζχαςε το ...καταςτατικό του, λζγοντασ τϊρα ότι μπορεί να ςυνεχιςτεί θ δανειοδότθςθ. Το κζμα είναι ότι τθν λυπθτερι κα τθν πλθρϊςουμε όλοι μασ κυρίωσ οι εργαηόμενοι των 600 ευρϊ. «Απευκφνω ζκκλθςθ ςε όλουσ να επιδείξουν το πνεφμα ευκφνθσ και ςυμβιβαςτικότθτασ επί του οποίου οικοδομικθκε θ Ευρϊπθ. Οφείλουμε να υπεραςπιςτοφμε το κοινό μασ νόμιςμα και να υπεραςπιςτοφμε τουσ ευρωπαϊκοφσ κεςμοφσ» είπε ο πρόεδροσ τθσ Γαλλίασ κατά τθ διάρκεια ομιλίασ του, με τθν οποία άνοιξαν οι εργαςίεσ του Ραγκόςμιου Αγροτικοφ Φόρουμ ςτο Ραρίςι. «Κατά τθ διάρκεια των τελευταίων εβδομάδων, αναπτφχκθκε ζνασ δθμόςιοσ διάλογοσ επί των τρόπων, αλλά όχι επί τθσ αρχισ, υποςτιριξθσ τθσ Ελλάδασ. Ο διάλογοσ αυτόσ δεν είναι ακζμιτοσ και κατανοϊ ότι κάκε ζνα από τα κράτθ μασ, κάκε ζνασ από τουσ κεςμοφσ μασ κζλει να προβάλλει τθν άποψι του». «Αυτό που χρειαηόμαςτε περιςςότερο ςιμερα είναι ενότθτα. Ζχουμε ανάγκθ να απομακρυνκοφμε από αυτζσ τισ εκνικζσ φιλονικίεσ και να ανακτιςουμε το αίςκθμα του κοινοφ μασ πεπρωμζνου... Είναι χρζοσ μασ προσ όλουσ να πράξουμε τα πάντα για να υπεραςπιςκοφμε τθ ςτακερότθτα τθσ ηϊνθσ του ευρϊ, διότι, χωρίσ ςτακερότθτα, δεν υπάρχει εφικτι ανάπτυξθ για τον κάκε ζναν από εμάσ» επεςιμανε ο πρόεδροσ τθσ Γαλλίασ.Οι υπουργοί Οικονομικϊν τθσ ευρωηϊνθσ απζτυχαν να ςυμφωνιςουν το βράδυ τθσ Τρίτθσ επί ενόσ νζου πακζτου οικονομικισ βοικειασ προσ τθν Ελλάδα εξαιτίασ τθσ διάςταςθσ απόψεων ςχετικά με τθ ςυμμετοχι των ιδιωτϊν πιςτωτϊν ςτθ διάςωςθ τθσ ελλθνικισ οικονομίασ. Ο Νικολά Σαρκοηί κα ςυναντθκεί (Ραραςκευι), με τθν Καγκελάριο τθσ Γερμανίασ Άνγκελα Μζρκελ ςτο Βερολίνο ςε μία προςπάκεια προςζγγιςθσ των κζςεων των δφο χωρϊν ωσ προσ το κζμα πριν από τθν ευρωπαϊκι ςφνοδο κορυφισ τθσ επομζνθσ εβδομάδασ ςτισ Βρυξζλλεσ. Θ ςυνάντθςθ ςτοχεφει ςτθν εξεφρεςθ εδάφουσ για ευρωπαϊκι ςυμφωνία για τισ επόμενεσ κινιςεισ ςτο «ελλθνικό μζτωπο». (www.dixti.net)


ΓΙΔΤΘΤΝ΢Ζ Λεπθώλαο ΢εξξώλ 62121 ΢ΔΡΡΑ΢ Σει.&fax 2321046666 Email: serraikievdomada@gmail.com

ΠΑΡΑ΢ΚΔΤΖ 17 ΙΟΤΝΙΟΤ 2011

@ «Στθριχτείτε πάνω μου κι εγϊ κα ςτθριχτϊ πάνω ςασ» τόνιςε δυο φορζσ ο Γιϊργοσ Ραπανδρζου μιλϊντασ ςτθν κοινοβουλευτικι ομάδα του κόμματοσ του. Ροιοι κα ςτθριχκοφν πάνω ςου και εςφ πάνω τουσ Γιϊργο μου; ΟΙ τροϊκανοί ι τα τεφαρίκια ςου οι βουλευτζσ; @ Μετά από φαςαρίεσ, παραιτιςεισ (Φλωρίδθσ, Ναςιϊκασ) αμφιςβιτθςθ τθσ θγετικισ του κζςθσ και αναςτάτωςθ ςτθν ΚΟ λόγω τθσ αποτυχθμζνθσ διαπραγμάτευςθσ με τον Α. Σαμαρά, ο Γ. Ραπανδρζου πζτυχε ζνα ακόμα ςυμβιβαςμό με τουσ ιςχυροφσ υπουργοφσ του. @ Ζτςι ςαν μθν ςυμβαίνει τίποτα, καταχειροκροτικθκε από τουσ βουλευτζσ του και υποςχζκθκε ότι κα παλζψει για τθν ςωτθρία τθσ χϊρασ. Μζνει βεβαίωσ να δοφμε τι κα πουν οι βουλευτζσ και αν κα εκφραςτεί θ ιςχυρι κριτικι προσ τον πρωκυπουργό. @ Ππωσ μζνει να δοφμε και τον αναςχθματιςμό για να καταλάβουμε το είδοσ του ςυμβιβαςμοφ που πζτυχε ο κ. Ραπανδρζου. Οι εκλογζσ ζτςι κι αλλιϊσ είναι πολφ κοντά. @ Πταν ο Μιχάλθσ Τηελζπθσ υπζγραφε τθν επιςτολι των δεκαζξι, μάλλον βλζποντασ τουσ αγανακτιςμζνουσ να επιμζνουν και ν’ αυξάνονται, ο ζτεροσ ςυνάδελφόσ του εκ Τριανταφυλλιάσ Σερρϊν, που «γεννικθκε» επαγγελματικά το 1991 και πολιτικά το 2001, τον κατθγόρθςε για λαϊκιςμό. Εφγε Στάκθ λεβεντοπόντιε. @ Τθν ςοφι κουβζντα τθν είπε ο Κουτμερίδθσ γιατί είδε πωσ αδίκωσ οι «16» κατθγοροφςαν εμμζςωσ πλθν ςαφϊσ τον ανεπαρκι και ςερςζμθ πρωκυπουργό, ότι απϊλεςε το δικαί-

ΒΙΒΛΙΟΡΩΛΕΙΟ

ωμα να κυβερνά και πωσ ο Γιωργάκθσ ιταν ο μόνοσ και μεγάλοσ τιμονιζρθσ τθσ Ελλάδασ. @ Μετά τισ γνωςτζσ προχκεςινζσ και χκεςινζσ εξελίξεισ και γιατί τον αντιλαϊκιςτι κ Κουτμερίδθ τον χαρακτθρίηει ο επιςτθμονικόσ ςοςιαλιςτικόσ ευρωςκεπτικιςμόσ, κα ακολουκιςει τον Γιωργάκθ ςτθν ελεφκερθ πτϊςθ ι ςαν άτομο αυτόφωτο κα πάρει τον δρόμο που χάραξε ο Φλωρίδθσ; @ Τίποτε απ’ όλα αυτά. Οι ψθφοφόροι του Στάκθ Κουτμερίδθ να είναι ςίγουροι πωσ κα παραμείνει με τθν …ςφραγίδα. Εκεί που πάνε οι πολλοί και για τθσ Ρατρίδασ τθν δόξα, όπωσ ζλεγε, για τουσ πολιτικοφσ ςχετικοφ διαμετριματοσ και ο παλιόσ Νομάρχθσ Σερρϊν Αναςτάςιοσ Λιάςκοσ

ΣΟΚ, όπωσ κα ζλεγε και ο φίλοσ μου ο Τρζντςιοσ, είναι ο Μιχάλθσ Τηελζπθσ. Ανταρτόφατςα όςο ιταν εκτόσ Βουλισ, με τθ νομιμότθτα του πλειοψθφικοφ ςυνόλου εντόσ Βουλισ. @ Μιπωσ δεν ιςχφουν τα ίδια και ια ουσ νεοδθμοκράτεσ; Είναι κι αυτοί με τθν εξουςία και ασ μιλοφν για ζνα ςφςτθμα ςάπιο που πζκανε. Ο Αντωνάκθσ τουσ, να ψινει παπαλοφτςεσ ςτον Βαρδάρθ καλόσ είναι. Να κυβερνά λειψόσ είναι. @ Οι ςερραίοι νεοδθμοκράτεσ βουλευτζσ κα ηοφνε μονίμωσ με το δράμα τθσ επιςτροφισ του Αχιλλζα. Καλά παιδιά και μονίμωσ φρόνιμα.

πολλάκισ τθν ανθςυχία του για τα όςα ςυμβαίνουν, για τθν αδυναμία του ςυςτιματοσ και τθσ κυβζρνθςθσ να χειριςτεί τθν κρίςθ.

μινεσ ςτθν εξουςία βρε παςόκια, οφτε ζναν λωποδφτθ που πλοφτιςε παρανόμωσ δεν πιάςατε; Οφτε ζναν που πιρε τα κλεμμζνα και μζςω Τραπεηϊν τα ζςτειλε ςτθν Ελβετία και αλλοφ; Μόνο καρμί@ Ο Γιϊργοσ Φλωρίδθσ φαίνεται ρθσ ο λαόσ κα πλθρϊνει βρε λιοτι δεν επικυμεί να εμπλακεί οφτε γοφρικα τθσ εξουςίασ; και ςτα νζα ςενάρια ...θγεςίασ που παίηονται ςτο ΡΑΣΟΚ. Αξίηει να διαβάςετε τθν επιςτολι παραί- @ Αν υπιρχε δικαιοςφνθ ςτα τθςθσ του. πλαίςια μιασ ουςιαςτικισ δθμοκρατίασ, οι κκ Ραπανδρζου, Σαμαράσ και Καραμανλισ, ζπρεπε να @ Ρρωτίςτωσ όμωσ αξίηει να τθν είχαν ιδθ ςυλλθφκεί με τθν κατθδιαβάςουν ΟΛΟΙ οι Σερραίοι βου- γορία τθσ εςχάτθσ προδοςίασ, ενϊ λευτζσ αλλά και υποψιφιοι κακϊσ οι κκ Καρατηαφζρθσ Ραπαριγα, αποτελεί ωδι ςτον αυτοςεβαςμό Τςίπρασ, Κουβζλθσ και Μπακοπου πρζπει να διακρίνει ζναν πο- γιάννθ για ςυνεργεία ςτο ζγκλθμα λιτικό. κατά του λαοφ, ενϊ ςτουσ εν ηωι βουλευτζσ από ο 1990 ζωσ ςιμερα να τουσ ςτερθκεί ιςοβίωσ το @ Θα μασ πείτε άλλο πολιτικόσ και άλλο τςιράκι πολιτικό. Βεβαί- δικαίωμα του εκλζγειν και εκλζγεωσ. Ζχετε δίκαιο. Θ επιςτολι Φλω- ςκαι. Ζτςι ανατρζπεται ο ςάπιο πολιτικό ςφςτθμα. ρίδθ, είναι για να τθν διαβάςουν

@ Θ παραίτθςθ του Γιϊργου Φλωρίδθ απο τθν κζθς του βουλευτι, οι αγανακτιςμζνοι και οι πολιτικοί, @ Με τουσ πολλοφσ και ο Μάρκοσ ςθματοδοτεί το πρόβλθμα που όςοι βζβαια υπάρχουν. Μπόλαρθσ όπωσ πάντα πιγαινε θ υπάρχει ςτο ΡΑΣΟΚ, αλλα και γενιγνωςτι ςερραϊκι ςζχτα. Με ον κότερα ςτο πολιτικό ςκθνικό. @ Θ Ελλάδα είναι ςτθν εντατικι Ανδρζα, με τον Άκθ, με τον Σθμίτθ και οι γιατροί τθσ (λζγε με πολιτικαι τϊρα με τον Γιϊργάκθ. Σαν τα @ Ο Γ. Φλωρίδθσ παραιτικθκε για κοί) περιμζνουν φακελάκι για να F-16. Ραντόσ καιροφ. να μθν εμπλακεί ςε οποιαδιποτε τθν βάλουν ςτο χειρουργείο. παιχνίδια και ςυμβιβαςμοφσ ακο@ Και με τουσ πολλοφσ και με λουκιςουν το αμζςωσ επόμενο τουσ λίγουσ, όπερ με το όλο ΡΑδιάςτθμα. Αλλωςτε ζχει εκφράςει @ Είκοςι

Καλοκαιρινι προ

Ρατεροφλθ Στάλιν καιρόσ είναι για καλάςνικωφ; Ραιδί μου οι ςφαίρεσ κοςτίηουν. Κονςερβοκοφτια, μπουκαλόγυαλα, δρεπάνια και πολφ τουσ είναι

ςφορά Αγοράηοντασ 2 οποιαδιποτε λογοτεχνικά βιβλία, παίρνετε 1 τρίτο ΔΩΡΟ!!!

« Ο πάπυρος» Π.Κ.ΘΔΟΓΟ΢ΙΑΓΖ΢ Π.Κ.ΘΔΟΓΟ΢ΙΑΓΖ΢— —Μαξαγθνπδάθε 4 -΢έξξεο ΢έξξεο-- ηει. 2321 3210057220

Ο «παπυροσ» ςασ προτείνει

σερραϊκή Εβδομάδα  

εβδομαδιαία εφημερίδα με νέα από το ν.Σερρών