АНЂЕЛИ ЖЕТЕОЦИ

Page 1

Aleksandar Mari} AN\ELI @ETEOCI

1


Biblioteka SLOVAR kwiga osma Urednik DEJAN ALEKSI]

Aleksandar Mari}

AN\ELI @ETEOCI

KWI@EVNI KLUB KRAQEVO 2008

8

5


OTVARAWE

.

10


MOLITVA NESTORA ALEKSANDRA* Letopisca pada Carigrada Postavio si me na marginu U turskoj veri sa~uvao Nisi mi dao dostojanstva Gradove i vojnike Oduzeo mi snagu Ratnikom me neu~ini Doveo me pod zidine Srca Tvojega Izbio mi no` i dao pero U taborima plenika Skrivao glavu moju Od ve}a bezbo`ni~kog Kada se krv lila Davao mi mastila Glave kada kotrqale Govorio si imena Krik i lelek dok prolamao Angelske horove otkrivao Dok su drugi prodavali Meni re~i zbirao jesi Stari gospodari padali Novi uzletali Velom }utawa glasao si me I danas po ispisanom Letopisu, rukodeqi mojoj Zalog ve~nog primam

7


Ponovnim kr{tewem I povratkom na palubu Barke spasewa Tvoga Ja pro{li Nestor Iskander Budu}i Nestor Aleksandar Tebi Hriste Bo`e Amin

* Nestor Iskander (tur. Aleksandar), potur~eni Grk bio je letopisac u turskom taboru za vreme opsade i pada carigrada 1453. godine. Odmah potom vratiose u veru hri{}ansku.

8

ZAPISI


DVA MONAHA NA KULIKOVOM POQU

U vreme ono odsudna bitka na Kosovu be{e odlu~ena i zemaqska se `eqa preobrazila u nebesku, a Vizantija sve te`e nosa{e teret vasiliska Sveti Sergije Radowe{ki Uze dva rukosada I prilo`i ih ratniku Svetlosti Dimitriju, Aleksandra Peresveta I Andreja Oslabqu Pre nego pre{li su Don Kalemili borcima krila Da mogu lak{e u gorwi svet Pojili ih `ivom vodom U ve~nosti da ne `edne Pri~e{}em jedinili u slavi U isto vreme Tatari su u~ili nauk U susretu sa voqom Bo`ijom A daleko u keliji Sveti je prozorqivac Od an|ela primao ~ituqe Sa imenima Svetila nove Carevine

11


LAZAR HILADARAC*

O^AJAWE ANDREJA RUBQOVA Po Andreju Tarkovskom

Dok u za~etku misli Stoji svetogorski metar Ti negde kroti{ Izxigqale sate Sapeta slovenska Pismena u torove Vremena zatvara{ I daje{ toku Prividnu su{tinu Dok brojanica ~udna Svr{ava nevidimu slu`bu I po otpustu doziva te Lazare, smireni Lazare Koliko jo{ Jo{ koliko

^itaj re~i iz pisma I ne gledaj tugu Koja razmazuje ovo Obojeno blato po zidu Nameweno predstavi slave Ne staj, dok razmazujem Ovu plavu skupqu od zlata Pre~u od vida o~iweg Kako to da lepota Ra|a svirepu zavist ^itaj da me opozovu re~i Duhom Svetim primqene Da stane o~ajawe i kreacija Nastavi se spasonosno ^itaj da me opozovu re~i

* Lazar Hilandarac je svetogorski monah koji je na Kremqu postavio i konstruisao ~asovnik. ^asovnik je bio po principu vizantijskog merewa vremena i obele`en slovenskom numeracijom.

12

13


PISMO PETRA CETIWSKOG

POVRATAK U RAVANICU

Pi{em vam bra}o U otisku polarnog dana Iz nazna~ewa snega Postojite Daqinom koja upija glasove

Vra}am se pesmi Kao u zavi~aj Svedenoj stvarnosti Spasewa, tom toku vremena Koji dubi klisure, Na reqefu ve~nosti Vra}am se izvoru, Liku u bli`wima

Podjednak postotak zemqe Nasledili smo od roditeqa Zemqe od koje putevi Od koje i horizonti Pi{em vam bra}o Prahom zemqe, po belini Zemqanog lista Pi{em vam blaga lica U stalnoj samrtnosti I nadi da sre{}emo se U vaskrsewu

14

Idem od Carigrada Preko crvene reke Marice I poqa kostima zasa|enog Rawen i nepora`en Me|u stihove Bo`anstvene liturgije Vra}am se izgubqenom Pa krstom dobijenom carstvu Pesmi koja i molitva, Molitvi koja i pesma, pesnik ja Daskal Atanasije Srbin

15


PREOBRA@EWE U TREBIWU

Obuzima bi}e, po~iwe Divna promena tvari U sjajno lice tavorskog otkrivewa

^udesno sakriven Leotar A Crkvine, grad na gori Svetli, u parku kraj Sabornice ^eta dece u narodnom ruhu, A golubovi, tiho da ne remete Razvijawe jutra, uzimaju od vode Jer Preobra`ewe je, voda i zemqa Mewaju smrt za nova pojawa

Gospodu slava, a nama milost

Malo pre, izme|u cika i zore ^ini se, pesnik Jovan trebiwski U trenutku ra|awa stiha, Su{te molitve, koja slika Silazak Svetog Ogwa u Palestini, Prolazi kamenim stopama Trajnog neprebola. Trebiwem Na trgu ve} sabrani Grozd i {qiva, Za wima neprimetni poslenici Koji kamen znojem plemene Da rodi plod, u poslu{nosti A Saborna ve} puna, Sliva se qudstvo u barku Spasewa, ovde gde miris Nevidimog mora pleni I radost u pustiwi i kr{u

16

17


SABRAT TVRDO[KI

STRADAWE SVETIH VRA^A

Pre no pro|em kapiju Za kojom sama ~e`wa Pozdravim grobnu crkvicu u kojoj prazan mi grob na opomenu

Svaki taj kamen Mogli su da pole~e Blagoslove u oblutke vremena Ili tajno prevedu U ~estice crkvenog zida

U porti Volim da sretnem decu

A oni su za voqu Nepogre{ivog Promisla Mirni pustili da ih Stewe zatrpa

A kada svi po`ure da mi ruku Celivaju, okrenem pri~u Sabor oko mene stisne se I ~eka re~i koje sam du`an

Iz te mogile greha Izrasla su dva stolpa Nebeskog hrama

Ja, mawi od svih Oko vrata ikona Bogorodice A unutra po milosti Bo`e, Na kosturu Adamovom Apostolski blagoslov @elim umesto svakog dostojanstva Da budem samo sabrat tvrdo{ki I mesto hvaloslovqa Osamu kraj apostolskog zdenca Bogo~ovekom Hristom da sladim

18

19


ODGONETAWE


RASU\IVAWE ANTONIJA RAFAILA EPAKTITA* Mo`da sam Nepoznat trebao Zbornike da ispisujem I prikupqam re~i Vr{e mislni Ovako oko imena Lomi}e se kopqa Zna~i}e posledwima Iz kog sam naroda Priveden Novom Izraiqu Mo`da sam Nepoznat trebao Da pronesem dvokr{teno Ime kroz Srbiju Tragove pera obri{em Re~ ~udnu, Epaktit {to zna~i uvedeni Prispeli vremenom Sami razvedeni Te{ko }e izgovarati Mo`da sam Nepoznat trebao

23


Neotkriveno mi je Ali Gospod zna Wemu da je slava

GLAS ISAIJE SRBINA

Kada sam stvarao Niko se od vas nije zapitao Kako sam sa re~ima Hleb otkidao od Sunca I dok na rukodequ moju Pola`ete ruke Hvalite careve glasnike Titule qubite, a ne qude Istine koje nedrih Usta va{a provla~e Kroz prora~un praha A meni ostaje Hritos Koji mi re~i Zajedno sa hlebom darivao

* Andonije (ili Antonije) Rafail Epaktit sastavio je zbornik tekstova Vr{e mislni. Oko wegovog pravog imena i porekla spore se istori~ari kwi`evnosti.

24

25


VI\EWE GEORGIJA HILENDERA*

Korabqa plemena Koje je tek trebalo da postane Bogovidno

Plove}i oko prsta Na {aci zemqe porinute u more Georgije vide kako Pojedine stene svetle I pevaju pesmu sabranih jezika Pa neznaju}i da li sawa Ili je ve} potonuo u dubine morske Ugleda brod jedan nasukan Usred maglovitog kopna I na wemu mornare kako pevaju ~udnim dijalektom, nalik Jeziku neretvqanskih gusara Kad po|e da se preksti Ne bi li prelest nestala Presveta Bogorodica raskrili Ruke {ire od nebesa I brod pre|e u hram A mornari oni u crnorizce Georgije Hilender tada Po|e po vodi I iza|e na Svetu Goru Prvi kamen na koji je nai{ao Vide podobnim za temeq Podi`e ga do onog mesta Gde se misti~ni brod usidrio

26

* Ime Georgija Hilendera se vezuje za osnivawe prvog Hilandara u 10. veku. Hilender je vrsta la|e na kojoj je Georgije plovio, i po woj dobio drugo ime.

27


HILANDARSKI @IVOPISAC*

SKITIJA MIODRAGA PAVLOVI]A

Jedne od no}i Crvenog meseca Stupio je Hrusiji Georgije Kaliotis Soluwanin

Uzeo Miodrag Pavlovi} Snopqe srpsko-slovenskih redova Prut po prut prelama I prevodi u stihove srbske Antologije

Na mestu gde }e potom Stajati krst Du{anov Sva mu se nutrina smrzla Od vi|ewa nerazgovetnog

Gledali ga sveci autori I nepotpisani daskali A on kao da ne mari I daqe prebira i pravi pesme Od hrisovuqa i poveqa

A on ne ~ekav{i Po`uri u novu manastirsku Crkvu i uzdahnu duboko Dahom koji predstave Pisma osmi{qava

Kada mu dosadi On posegne za bi}em Narodnog pesnika Pa se vrati u stvarnost

Kada je iza{ao Mesec se ve} rodio I senka mu se ven~ala Simeonovom i Savinom

A ono ~eka velika skitija Svetogorski dani i no}i Bekstva po Srbiji, Jedno nebo u pe}ini da otkrije Mija se ne ustra{i Nego po prelomqenim Su{tinama jezika hrabro

* Georgije Kaliotis je po nalogu kraqa Milutina

S Hristom netremice U ko{tac sa zaboravom

`ivopisao katolikon Hilandara.

28

29


MOGU]I SAN DIMITRIJA BOGDANOVI]A

[APATI U skriptorijumu Pored crkve Svetih Apostola U Rasu, sedi Dimitrije Bogdanovi} Tajnoslovac I ba{ kada mu jedno burokovitlano Slovo ode nepoznatim stihom U|o{e tri pesnika Kiprijana Ra~anina poznade I pozva ga da mu rastuma~i Stihiru Svetom knezu Lazaru Druga dvojica sedo{e kraj vatre Lica im zlatnim re~ima okovana Dimitrije upita za wih A Ra~anin pokaza prvo Kru{edolca pa [i{atov~anina Imena im ostado{e neven~ana Re~ima

30


RASTJAZAWE BOGDANA MRVO[A

Te{ko se boriti s rokovima „Oktobar� svakog drugog u mesecu Materjala za godine Meseci su za nas mera A podaqe kuva se ~orba Koja sagoreva na{e vreme Priprema dane nemira Doba sumwe u svaki smisao Bilo bi lako Da ~ovek mo`e mimo sebe Odve} prosto je odustati Ja sam ga pripremao i posle Svakog drugog u mesecu Dr`ao sam u rukama du{e Novi broj, a vapiju}e teme Usli{avao sam u kleti Gradi}emo, a gordi neka ru{e Jadni oni kada ih sretne Smisao A nas neka u pesmi obretu Ili na po`utelom glasu mladosti

34

33


PRESEQEWE GAVRILA STEFANOVI]A VENCLOVI]A*

SLIKAR I PESNIK

Uspeo se Gavril Venclovi} Pod nogama mu li{}e nauke Izvio vrat da vidi ~ekanoga

Po{ao Mi}a Mihajlovi} Crte`om Sreo nagu devojku Na kowu

Kako nai|e carina On hiqadu rukopisanih listova Izvadi, a pismena od oreola I svetaca razbiju vratnice Kada pro|e dvadesetu Nestade mu listova On ustra{en prekori sebe Za svaki potra}eni minut

U ruci joj geometarski Crveno-beli {tap Na crte`u crno-beli Wime na me|u tu|eg Sna pokazuje

Uskome{a{e se sva nebesa I bi}e visoko Prispe

Tamo zabrinuti ~ovek vi~e: „Onaj gad Mika Anti} moje pesme pi{e sa `enom mi le`e i grob mi kani uzeti”

Kwigopisac prozbori „`ivopisi koje izmolih Niz odore tvoje”

Tada Mi}a uze gumicu I sigurnu belinu razdeli Pesniku re~i da naseli

Kao da zapeva ve~nost „Ja sam Gavrilo koji pred Gospodom sa tobom stoji” * Gavril Stefanovi} Venclovi} rukopisao je dvadesethiqada stranica hri{}anskih tekstova. Po u~ewu svetih otaca du{a po smrti pro|e dvadeset mitarstava (carina)

34

35


[APAT OTKRIVEWA ILI [TA JE JOVAN DAMASKIN OTKRIO IVANU B. LALI]U

SMRT I PRESEQEWE UXALA HAGVERDIJEVA*

Kao da obzorje samo Tim ritmom postoji Re~i upu}ene u nebo Boqe se primaju zaboravqene

Samo se prekinula nit Stvarawe staje Na nemogu}em mestu Smrt neodr`iva nastupa

A meni zlost, prilepqena Kao ~i~ak, bocka prijemnik Odstupawu prinosi, Nero|ene, od mene, su{tine

U ~emu se rodio Prestaje prirodom I dolaze godine Gospodwe Umetnost opravdawa

Dok glas bez zastajawa Tra`i iscelewe I pesnik, onaj povi{e mene Pomeren u desno, snatri

Stanovi vi{we umetnosti Otkrivaju se dahom Produ`enog `ivota Pejza`i iza svetiteqa

Jovan, moj isto~ni imewak Pogleda me na tren i vrati Pogled {iri od nebesa, Neizrecivi stih, Isceliteqki

U oreolima tragovi Carstva od koga hranu prima. Preseqewe bilo je naglo A tako obi~no

[apat, to trajno stawe Qudske du{e, gromkije Od gromova stavi me pred Majku Smisla i svete poetike

Mir danas vlada nad delima I o~i mnoge wima hrane Sopstvene dubine Mir vlada dnes i u vjeke

Presvetu Bogorodicu

* Uxal Hagverdijev je azerbejd`anski umetnik koji je po ~udesnom isceqewu pre{ao iz Islama u Hri{}anstvo i posvetio sav svoj rad `ivopisu crkava. Preselio se Gospodu 2005. godine.

36

37


RECENZENT

Moj brat Vladimir Dimitrijevi} Bacio na ple}a Kwigu poku{anih prozbi U to se teret mno`io Sletale dnevne vesti Pa va`ni gosti zano}ili Malo se s velikim ven~alo I po{to vreme pritisnu Preko mere ~oveka Vlada zbaci samar Pod mirisima lipa Danima posle Zbiraju}i lipov ~aj Nai|e na zaboravqenu kwigu I po~e {apatom da ~ita Prozbe se roji{e Po tavanici, i re~i pesnika Kao da su pam}ewe U zametnuti lik sabra{e se

38

OGLEDALO


OGLEDALO SVETOG SAVE O postradawu freske Svetog Save U osnovnoj {koli „Sveti Sava� 2005. U jednoj {koli Savinog imena Rukom dijaka i ru~icama Na zidu izobra`eno Ogledalo Svetog Save Tajno uo~i nedeqe Dolazio Sveti Sava Da se ogledne u svom obrazu I vra}ao se pred presto Tvorca blagodaran Ali jedne nedeqe Ogledala nigde Zid ispo{ten i jalov Prebledeo od zaprepa{}ewa Osvrnuo se levo, pa desno A ono svi zidovi pali U mutnu reku vremena Sava zaplaka tiho, do neba

41


OBORENI AN\EO

OBRA]AWE VOJE BILBIJE Po sa~iwewu kivota sv. Anastasije

Moj drug iz detiwstva Vladica Nedeqkovi} Zvani Arkan Rano je otkrio mistiku re~i Koje su govorili strip junaci Ose}ao se kao ~uvar dobra Kao an|eo nad svetom Potopqenim u zlo On zlosti ni kap Du{a se wegova punila Samo ushi}ewem Nije promi{qao vreme Samo ose}ao wegove zube Neoprane od sujete i gordosti Moj i danas detiwasti drug Vladica prolazi nenametqivo I nadgleda borbu na ulicama U zadimqenim barovima Me|u navija~ima i sportistima Nedodirnut porokom Bez la`i u ustima

Ja prota Voja Bilbija Po zavr{enom poslu U kojem sa Tvojima Najvi{e sara|ivah Uzimam gusle I molim samo Glasu da mi se Obraduje{ U vrevi prozbi I zapitanosti Kraqice moja Prila`em ti trud Deda Simeone Ukras lavri tvojoj Ja rabotav{i Voja Bilbija Po pesmi, molitvi ovoj Gusle odla`em na kolena I ~ekam poslu{awe novo

Kao an|eo oboreni Poslat od Gospoda Da isku{a na{u ~ove~nost I posvedo~i su{tu dobrotu I ve~itu nevinost

42

43


POMENIK


ISPRA]AJ PESNIKIWE Na vest o smrti Darinke Jevri}

Ima li ko danas Pesnike i letopisce Da opeva, dok se sama Zemqa hvostanska u klet Povla~i i sneva svoje ime A ti si oti{la Uz lelek de~anskih zvona Prati te strepwa Smernih poslu{nica devi~kih Uvijena u }utawe zlatno ^eka te veziqa hilandarske zavese I ~esne monahiwe Drevnosti srbske Kosovka devojka nudi ti vina Knegiwa Milica pokriva porfirom A ti tiho me|u letopisce I pesnike nezabele`ene Zadu`binu da im prilo`i{ Sr` poetike i tuge tvoje O~i{}ene od gare`i zemaqske Druga te domovina privija Ona vi{wa, koja jedina i postoji

47


ZAUPOKOJENA ZA UXALA

MOLITVA ZA MI[U BERBAKOVA

Zauzimam elemente Kao artiqerijski oficir Margina levo, oblik slova Tastatura srbska A koje su re~i kadre Bez se}awa da objasne Kako se majstor pretvara U pigmente svetla Oko glave raspetog davaoca Nade

U jednom snu Zaplovio je Tisom Mi{a Berbakov Akvarelista

Listovi plemenitog metala Ostali bez mogu}eg neba A `ivopisani hram ~uva Lik zografa u igri Svetla na licima svetaca Dok ve~nost oslikana govori Slutwu i umetnikovu Kona~nu veru Prigrli Gospode du{u ovu U veke. Amin.

48

Tanka se sve}a Razgorevala uprkos Gubitku tela A zvona ~udna, daleka Dve su se `rtve Kao pigmenti slivale A plovidba prelazila U uspewe U jednom snu Jedva se sa sobom Oprostio Mi{a Berbakov A molitve na{e Primi Sveti Gospode Kao da su iz usta wegovih U mestu rajski oslikanom Amin

49


ZAUPOKOJENA MILI]U OD MA^VE

ZAUPOKOJENA IVANU V. LALI]U

Sada ne gradi platno od sveta, kako zemnog tako i nebeskog, Vizantin~e i no{wa tvoja ne buni balvani snovi|eni nestali iz materije kule i pobrojani vetrovi pusti

Danas crni bikovi pasu okolo tvojeg stihom podignutog zdawa `ivi zid pobe|enog vremena

Podaj Gospode, `ivopiscu Mili}u od zemnog praha

Svedenost, zlatoopto~enog kadra, razre{iv tajnu misti~nih badwaka, pose~enih nebesnika i tako nama {to molimo mir, a du{i kostura Radovanovog pokoj u vjeke. Amin

^itav vek pro|e od pa{e do pa{e generacije trave kroz wih prelaze u mi{i}e da traju do ~ajenog `ivota Podaj Gospode Ivanu Stihoprimcu Mesto u kuli najmla|eg brata, {apatom Svetog Jovana Damaskina argonauta za zlatnim runom jezika u novi trenut Vizantije naseli Gospode pomiluj (Vizantijski) Kirie eleison

50

51


EPILOG


SAN ZA DRAGANA MILOSAVQEVI]A Video sam te kako prelazi{ ~udnovato miran Gotovo nasmejan Tragovi nemira odneti U maglovito se}awe Koje kopni i rasta~e se Nije te bilo strah Mesto za umetnike Postoji tamo na izvoru Na uvoru nada I ispuwewa proro~anstava U gluvoj no}i Dok tama sravwuje ose}awa Pomenem tvoje ime uz Bo`ije I pove}anom nadom Utonem u stawe snova Zemqe ispuwewa

55


POUKA OCA TADEJA VITOVNI^KOG Prilazi vreme, sve tuge Da pobegnu pod kamewe A guje okrenu otrov na otrov Smrt da malaksa i klone Angeli `eteoci rane Da razdvoje kamen od hleba

O PESNIKU

Aleksandar Mari} je ro|en 1973. godine u Beogradu. Objavio je dve kwige pesama: Studenica, studenica (2003), prethodno nagra|enu kao najboqi rukopis na konkursu SKC Kragujevac za prvu pesni~ku kwigu i Kosovski prozbenik, (Gradac Ra{ka, 2008). Dobitnik je nagrade ,,Bogdan Mrvo{� Kwi`evnog kluba Kraqevo, za 2005. godinu. @ivi u Kraqevu.

Tren done}e Sin, Na nebesima mu stan, I pa{}e Egipat i Vavilon Rim }e da potamni A blagorodna carstva (Vizantija i Rusija) pokloni}e se Nastupaju}em Angeli `eteoci rane da razdvoje kamen od hleba Dvosekli ma~ Re~i Jedinorodnog, kroz vaseqenu Kao kroz sir i prolaz vernih, A bezbo`nici Koji narode satiru Za sebe uze{e Sud I Gospoda, koji su{ta pravda Za sudiju Angeli `eteoci rane Da razdvoje kamen od hleba

56

57


U OVOJ KWIZI

OGLEDALO 41 Ogledalo svetog Save 42 Oboreni an|eo 43 Obra}awe Voje Bilbije

OTVARAWE POMENIK 7 11 12 13 14 15 16 18 19

Molitva NestoraAleksandra Dva monaha na kulikovom poqu Lazar Hilandarac O~ajawe Andreja Rubqova Pismo Petra Cetiwskog Povratak u Ravanicu Preobra`ewe u Trebiwu Sabrat Tvrdo{ki Stradawe svetih vra~a ODGONETAWE

23 25 26 28 29 30

Rasu|ivawe Antonija Rafaila Epaktita Glas Isaije Srbina Vi|ewe Georgija Hilendera Hilandarski `ivopisac Skitija Miodraga Pavlovi}a Mogu}i san Dimitrija Bogdanovi}a [APATI

33 34 35 36 37 38

Rastjazawe Bogdana Mrvo{a Preseqewe Gavrila Stefanovi}a Venclovi}a Slikar i pesnik [apat otkrivewa Smrt i preseqewe Uxala Hagverdijeva Recezent

47 48 49 50 51

Ispra}aj pesnokiwe Zaupokojena za Uxala Molitva za Mi{u Berbakova Zaupokojena Mili}u od Ma~ve Zaupokojena Ivanu B. Lali}u EPILOG

55 San za Dragana Milosavqevi}a 56 Pouka oca Tadeja Vitovni~kog

57 O pesniku


Aleksandar Mari} AN\ELI @ETEOCI Biblioteka SLOVAR kwiga osma Urednik DEJAN ALEKSI] Izdava~ KWI@EVNI KLUB KRAQEVO Za izdava~a MILO[ MILI[I] Operativni urednik JELENA JEVTI] Likovna oprema DRAGAN PE[I]

CIP − Katalogizacija u publikaciji Narodna biblioteka Srbije, Beograd 821.163.41– 1

[tampa ANAGRAF Kraqevo Tira` 300

MARI], Aleksandar An|eli `eteoci / Aleksandar Mari} . – Kraqevo : Kwi`evni klub, 2008 (Kraqevo : Anagraf). – 61 str. ; 21 cm. – (Bilioteka Slovar ; kw. 8) Tira` 300. – O pesniku: str. 57. - Napomene uz tekst ISBN 978 - 86 - 87475 -01 -4

Kraqevo 2008

COBISS.SR–ID 149054732


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.