Page 1


aragku

Ілюстрації Г. С. l\овпаненка

l{пїп

ВП;:J:апппцтпо ХУ/10гIШЬОЇ літератури <,Дні п ро»

1987


82

3Ук-6

3-14

в сборшш вошли унраипсюre О

ЯВЛЮJlIЯХ

растительном

и

загадки при РОДЬІ,

ЖИВОТІІОМ мире,

О хозяйствеПIJОЙ и ДУХОВНОЙ жизни человека. В них отражена народпая мудрость, ОПЬІТ многих поколений.

РедатщiЇrна колегія:

С. д. 3УБКОВ, О. І. ДЕй, І. П. БЕРЕ30ВСЬКИй,

д. В. ПАВЛИЧКО, П. І. МАйБОРОДА, С. Л, lЮБА Відповідальний редактор С.Д. ЗУБНОВ

Упоряднування, передмова І. П. БЕРЕЗОВСЬКОГО

B~~02590100-264 Б:!39.9.86 М205(О4)-87

@ УПОРЯДЕУВНННН,

пере;;мова,

ХУДОЖІІG оформлення, Ілюстрації. Вlrдавшщтво «Дні "ро" , !9Н7 р.


аАl'АДАІО

ІЗІДГАДАИ! .•

-

ІЗ успііі худо}!шііі твоrчості І\ОЖJЮГО пароду

давпіх-давеІ1

3

живе й ПОСТlИНО Р03ВІ!ваєт[,ся, Ю;ТИВІІО фушщіонує загадка пи засіu роаВIlТНУ уваашостj, 1{:,[іТ.lшвості, ТЮlущості,

випробуван­

ПЯ 1;[)~У"IОВИХ здібпостеіі ЛЮДИllИ. Ще Арістотель внзнавап, Щ()

цеіі сп~цнфіЧ!Іиіі жанр Фоли,.10РУ ЯВЛЯЄ собою своsріДllУ, [,ОіlО­ РИТ.іУ, вправно побудовану ~!отафору, Я!,а часто мовби в паРі)­

Ч!lТО 2авуаЛhОБаllіїr фОР1!і

розкриває

(здебільшого

у

вигллді

Ві'га.1·ншо-~!удрuваlІОГО запптаПIІЯ, що вимагає ві;:Іповіді-відга:J:-

1\11) сутність JfОВІЮГО I!p('д~[eTa або явища через ОJІІШШ роалШ, чшroСh подіБНIІХ, ало нерідко ВЗЯТИХ із зовсім іншої Сфl'ри ЖПТ­ тл. НІ);! зіСТсШЛеІші Їх і ВПЯПЛЛСТЬСЯ невна ({спорі,\I!('ність,) рі:)­

[ШХ, часом

ДОСIlП, даЛ"IШХ

одна від одної

чей, основні РНС!! ЯКИХ впсвітлює поетпчпості

авичаїІнісіНИ;IІМ

«з5ЛIIЖУllаШIХ})

загадка-метафора,

предметаil! і

виява),!

ре ..

падаЮЧіl людського

бут~'н. ДРН!(і тпорп ЦЬОГО Il;анру побутують просто у вигллді зD,пп­

таlIlІЯ або своєрі,тщої головоаmл;;r, що в п('реlIОСПО~ІУ значоінІЇ дає

ЕІ\УСЬ

ЕО;;;;lа

харш{теР!ІУ

:Jara,\I:D,

І1l'Ш;'Н'ТУ

ПСС()

в

собі

загаданого

ПРОДilІста.

СЛС.ІСІІТ гри,

що збуджує уяву

того, ХТО 11<1С її пі,\га.1аТlI, розпивав ХУДОЖНЄ

мислепня.

Сам[)

в ЦЬЮІУ. Я І, с.rІУНШО відзна 'ІаЮТЬ раДЯНСЬІ{і досліДIlПЮІ, одна 3

її ~а;];Л:JВІ1Х фушщiil l . у

I1lЮl(с'сі

I;У.ilьтурно-історпчпого

РОЗВІІТКУ

людства

дедалі

у!шрз~;:юпаJraСJ, роль заГНДЮІ ЛІ, пізпава.'Іыlго,' виховного ЧИII­

JlИ!·:а. lЦс в багатьох пар'):'.ів староД:шнього світу цей жанр бу'З засоОо.\[ рс:mllТI{У

pO;JYMOBIIX

здібностей підростаючого ПОКОJ[іп­

ПЯ. В:lIіПТЕОЕО ШJljJOЮlіі простір Д.1Я гри уяви прп відгадуванні

ХJШl'РIIОI'О заШІТаlIlШ

a;L;r,l'

гра ДЛЯ ШІХ

-

n

усі

час!!

захоплює,

ПРlІваблює

дітей:

наіібільш достушшїr і прийнятний ВJЩ ді­

ЯЛЬІюсті. І'ли,)о](3 iIP~'ДMCT!liCTЬ, ЯСІ,равість і ]{ош;ретність факту ча обра~у, що ЛСЖЗТh В основі ЗD,гад[,н, відповідають ПСИХОЛО­ l'іЧIlIІМ осоБЛIIВОСТПМ СlJрпііlIЯТТЯ ДПТIIШІ. ЧllмаJІО 3D,Г:JДО]( lIOОУ;(ОІ'ilIlO па O~!OIIi)lax, MeTOHi~liї, поетич­

НИХ енмвощ]х.

/l,l'XTO 3

У'ІешІХ, аІ1алізуючп ЇХНЮ ХУДОЖШО фор·

l,іУ, СТВСР;\і 1 ;УС, ЩО },Оіl;;іа "D,га:п;а І;шшоз!щіііпо

пара.lсліЮl,

друг!!м

ЧЛl'ПШI

ЯJ\ОГО

Є відгадка.

-

ОДlIоч:тсшпті[

Іподі

загащш

! ДI1С1,; Аliu.lШIі В. П. ГУССhl1[) паРОД!lьre ПОСJІОШЩЬІ, ПОГОВО.р­ ІШ, загаД1;И идетский ФО.1Ь](Д,ОР.- 1\'1., 1957.- С. 55.

5


будується за допомогою тю, звапого «ВlШШО'lешш», паб;Ш;І,аю­ чись ТШІ СЮІШІ дО <JансреЧIIОГО пара.1С,1JіЗjIУ.

Багатство худоашіх засобів ТВОрСШIН обра:JУ в заго;:щі зу­ мовлене

неОДllорідністю,

рjЗlIо~rаllітпістю

обстаппп,

:за

ПlШХ

ВПIlпка.1И іі РОЗПllпа,1JПСП ТIJОРП ц&ого ;!'ІОlРУ.

Ще в первіспооБЩШІНШIУ суспіm,стві, I(ОЛIl iCHYlJa.'l1l TOTCjl1СТІІчні поглядн, аніміСТIІЧllі УЯВJІСIfІІН, СІ;.'U1.1асп НСПI!а спстсма

заБОРОПСНIІХ слів -

табу. Усе нс ПОСТУ[!ОВО трапс(ІЮjJ\Іува.1]ОСJ,

У забобони, які пабувалп Пl'IJIІОЇ стабj,'I!,пості. ІІа пт,о:,'у І'рупті згодом постало Чlшало творів «зага;tI\СВOL'О»

харю;тору, ПІ;і

fj

на­

рочито приховапііі фОР~lі lJідоБРЮЮl.'I1І ~l3пчаііllі, БУДI'lші ф:Н;ТIІ життя. Своєрідність ЇХІІІ,ОГО ПОХО,1;;;L'IТJlН !l('ШJlIУЧl' позпаЧО:lilСЬ па

ХУДОilшііі

фОРjІі,

КОj!ПО3lJl[їі

та

особ;ІІІВОСТНХ

ГО.l0ВНОГО

образу.

у безпосерс;tПЬОjІУ зв'ЯЗІ,У з ЦЮІ елі,1] РОJГ.'Ш;ЩТІІ ЇІ ВІІІІІІК­ псппн

та

РОЗВПТОІ, ЗЮІОВ.1Нll&,

3

)lОГlО\IОГОЮ

ІШІІХ

ЛЮ,1]l!па

праг­

,Jула ВШJПIІУТІI ІІа пatШО,ll1!llПii't світ, запобіГТIІ гі;ШШІ СТІІхііішш 'l\вища~І, Вlшлш;аТ!l «добрі сшr]\)

і ЗIН'ШI\О;\ІПIl «з:rі». Зростаючи

,іЗ грунті первісної магії. ~ЮІОВ;lНllШІ jlilШJ спою багату ПОСТІІ­ "У, I:OJЮРl!Тllі СЛОI)ССllO-оGразпі ФОРjlУШІ тощо.

~Tcc

це

ТЮ(ОЩ

t rало певною ОСІJ()IJОЮ ДJIJI IшrШJ,іll'ППН дсНІ,ОЇ 'lаСТI1ІШ заго;(ОІ\,

;багаТIIJIО, РО~ШllГIІЛО ааСОИІІ ЛlПстсr([,I:ОГО 1;lrРЮJ;РIllIП, 3ага;щп, 30h!)СЩJ ті, що

ві;,БIlВПЮТЬ

ТОТСjrіСТПЧllі

ПОГ,lЯ;(И,

АвіміСТIІЧl!і РJ'I.:І:'1І11Я Пl'рвіС1l0Ї ,lЮ;ЩІl!l, особ:І!ІВО стіііІ;і за фор­ Ii{ОЮ. ПРОТНlЮІ всісї історії rЮЗl)тпr;у n;ПllРУ ВОН3 ;щінювалпсь нуже повільно, ОСІ;і,lЬЮІ аUl;,'I";trппu у зра;шах ЦІ,ого іСТОРПЧIlОГО .;.іласта свіТОІ.'lЯД траlfсфор.lІува;зсп

[!(\1СГКО,

Ідеііно-худоаmьою ОСIIOUОЮ ВIlIIПl;Щ'I!НЯ значнеї ЧUСТПlІП

33-

rfiДОН, як девіп J<іДОШІіі УЩJaїПСМ'піі IJ'Іt:ШІіі О. О. Потебня, була ,~·.RОЖ первісна

l!UP0;J.!lH

!l()стпчпа СІШВО,lіl;а, Це ПС

МОГ.10

не

1;,і,J.битпсь па ХУ,1]О;і;lІіх осоrtЛIІВОСТНХ ЦПХ творів.

3агаДІШ Вll1lШUIП ще в СНПУ даВІІІІПУ. г,агато

3

ППХ малп тоді

',,)7ТО утп:rjтаРIІС ПРН:3113ЧСНIlЯ, ТЮ;, ШІслпвJtі вдаваЛІІСЯ до іП:J­ ,ЮМОВЛСIIJi!J, еподіваЮ'IIlСЬ па

в~\Нлс полюшшпн, УНПІ\3ли нази-

98ТН речі спраlJа;llі~ш і~lсmШII, а пато~rість вжпвали якісь інші, І'игадаl!і IJН;Ш;I, "IНІХОВУIО'JlI

11010'111')

1'111;;1:':

IІІШ&l1ісi'l, звіра тоlЛО.

,]11110,1 свої І1Юlірп, (шрптуп-

До rl,)чі, іі jlСтафорпчна

мова

і.натів на зurУЧіІlIllХ у весільній ДРЮlі, що дійшла до нас, Ta~

нuж сягає в ті T\~BIIi чаСІІ, l;О:Ш всі,1НІ;і обрнДові діііства мали 'JабезпеЧIІТП СІ! р::ші ;106рніі хі,1]. Проте ГJJПБOl;а ПРt';J:IIстпість заГ1\ДОI\, 3УjlOвлена в першу чср~

h.>' тіСПЮI зв'Н;Л;ШІ Ц&ОГО ВІІ;ІУ ХУДОЖllЬОЇ творчості 3 повсякдеп~

•.. иМ

життюr і поБУТШI трудіпшша, ііого впробппчою діяльністю,

t'f' 6 ПРЮІІШ ШIС;rIіДІ,mІ давності їхнього походжепня, коли лю·

6


юша ІЦИ БІ'~)IIIJС"I'~';(lll,О СIІ]1І1іі.\lа.'Іа її зору.

)]1; і ,j~;(!,-іІ!;jJіj

справді

xy;(o;t;III,O

іlllJJlIіі

нес. що IIОТР<1П,lЯЛО у ПОЛij

IIO~ТlPllllIii

твір.

Il0впоціппа.

ДОНі'jJIШ'па загад"а ~IOJ':la ;J';НШТJJСЬ

ЛlIШО

І!

процС'сі айстрагуваl[[[Н .'ІЮ;\СЬІ;ОГО ~llJС,l(:ШJil, па поріВIІПIJО вищо­ му ('таІІі рО:!ВіIЛ;:: І;у.l:;:)']Н1. A;I'I;'~ щоu CTUOP"ТlI І[авіть найпро­ стішу загад;)',

1І0трі\-,:!о,

іН;

С:ІУШІІО

ві;l:mачав

l3і,,\ОШІll апглііі­

СЬКІlіі дослі;:ЩIІІ; Е. ТрііClОР, добре llO.10,liTII З;ЩТlIістІО абстрагу­ ВШ[ІІП ві;( ЕОІІІ;РІ'ТІ10I'О. Л щоб цсіі IlРОIlСС став загаЛЬІIО;,(ОСТУП­ НЮІ і IІсрсіішов НРОСТО В І'РУ, B(,I,()~IY ЛЮ;ІСТВУ необхіДIIО 6у.10 проі'lТIІ [[евнпіі стап до глпбшого піЗlIаІІІІЯ світу І.

У І1роцссі ТРl1валого liУ,lЬТУj)]!о·іСТОРllЧПОГО ства

РОЗВІІТ"У

постіїшо удосr-;опаJIІОвалпсь ріЗІ!ощшітні

,J1Ю,'\­

DlЩИ УСНОЇ 110"-

Т!lЧJJОЇ творчості. СвоєріДllOl'О Вllра;І(С'П!Ш ІІнбу.1И іі паро:щі ~a­ гаДІ;ІІ.

lfаііl'ОJIrJвпіШПМII

03ІІю;аш[

ХУДОnШІ,ОЇ

СП~Цllфію[

ЦІ,ОГО

жанру є І\оІІІ,реТlIість теми, ЛШ;ОІІізм, С!(ОІІ:\СIIСОПШІість ДY~I!\I1,

БІшят!(ова стіІіІ,ість заВДНІШ оста!ll][,О~ІУ

тра/,\Іщії та уста.1снісп, зага;шп

НІшаіі\Ієнше

обгазноеті. пі;:(лягаЛIl

Ca~I{'

ЮІіlIа,І,

а тому зберегли пuрвісниіі зміст і фОР~ІУ. 3берС'глпся ціІ;аві JIiTOlllICHi да!lі !ІРО те, ЩО що в !\IІЇВСІ,!,;іі Русі Шll!JO!,О !(ОРllстува:шсь загаДІ\ЮШ ДСРїl;авні діячі та ДИПЛ()­

матп. Ух пршн\Gлювала пасюlПСРСД метафорпчпість мови, ('1,1гаДІіОвість»

ВlІІmаду ;:(УМЮІ.

Постіііно збага'lУЮЧJIrь, УДОСJ;ОlIаЛЮЮЧПСІ" ОСВОЮЮЧІІ усе IJn{зі те:йи,

пре;:щсти

пово ставали

паВ!(ОJIIІШПЬОГО

ВЮІ;JШВlШ,

речового

ціншв!

світу,

;:(іІ;~РСЛО~!

зага;щп посту­

ЯШТТЄВОГО

доспі,l,у

шпроюJX верств паРО;ІУ.

л~раr;тСРІІ[j\І ;\JІЯ зага,,\О[;

МОВ.1Ю6ТЬСП подібністю ПРОТЛГО~І

G іПТРjJнаuіопа.'lblIі

ТС)ІатIIlШ

віl,ів загалыlшодсь!шхx

)ІОТПВП, ЩО 3У­

ві;:\Обра;r;уваного, uробле)І

-

наявністю

зо!(ре~!а пізна!lіТJІ

світу іі боротьби за своє іСIlУliаJJIІЯ. }'!(раїIlські паро;:(пі загад!\п

те~ІатJ[ЧIIО паііGіJІЬІП споріднені з росіііСЬЮІШІ та 6іЛОРУСЬІ\ЮІJ{ вразкаШІ цього жанру, щО ПОЯСШОЄТЬСЛ спільпістю ПОХО;:(;RСППЛ

трьох братніх паРО;J,ів, тісншш суспі.ТJЬJIО-іСторпчпшш та І;У:l0турпюш 3В'ЛЗІ\ЮШ. ІІа },'І.;раїні цаВІ!а існував звичаЇІ зага;\уваТIl зага;J,IШ:

час масових ігор та розваг

-

пі,1

пеРG;:( ШИРОЮШ hОЛО~І слухачів.

напрш,лад. м6лоді на вечоршщях (про що неодноразово згаДУfi­ ться в

творчості УІ;раїIIСЬІШХ та РОСШСЬКПХ ПІІСЬ'Іенників. зо­

!(РОІа І. П. l{отляровського,

l\I.

В. Гоголя та ін.). Тому цеїІ ці­

кавпіі, своєрі,'.\пиіі жанр набув тут знаЧІІОГО РОЗВИТІ;У. УRраїп­ СЬЮШ паРО;:(IІІШ зага;J,І,ЮІ властнві шпрота, багатство й різно­

',!~IIiTIIiCTb Te~IaтIIIiII, ДОВI:РШt'піеть ХУ;J;О;ЮІЬОЇ фОРШІ. Пр()д,It)ТО~І,

І ДІ!IJ.: ТСЙ10Р а. П(;РЛООloJТl!ан І;у.1ьтура.-М., 1(JЗ9.- С. ї

53.


(,С'ЄКТШl

Бі~\ТIJ()Р('IІIІЯ

IJ

ВІІХ Є

IIDВI,О:НIШllііі

світ

у

всііі

ііого

повноті: від ;ЮРЯJlОГО неба. IІрllрОДIІ. l;аРТIІIІ IІІI[JOБIIl1ЧОГО іі ро­ ДІІШЮГО побуту до абстраЮїlllХ ПОІШТЬ (lІаIlР., р;щіс't'[>, C~IYTOI\) та образів з суспіш>пого іlШТТЯ (ШВСIlЬ, СШlДат, ж'дар). В УІ\раїПСЬЮIХ lIаРО;Щl!Х загаДІ\ах !Іра бу;(ову РО ві,\чуває'fЬСЯ ПРDГllення ЛЮДИ/ІН аllа.логіЙ

з

віДОМІ!МlI

їіі

ПР('Д~І()ТЮІІІ

та ЯВІІІЦ[.МІІ.

l'олубий шатер увесь світ [lаКIJIIВ (ІІ р б о); Оіі аа

JliCO~f

золотий J\РУЖОК

встає

а світить і гріє ЩО;\fIЯ (С

()

(С о

8I1Р"·)­

BceclJiTY

Ilі;Jнати світ за ;\ОIlО~ІОГОЮ

11

Ц (');

ІІаIiРIІІ\лад:

JliCO'I,

Бе;! дров.

за пра­

без

огнЯ,

JI Ц е); Хто ХОДJlТЬ ПО мнру без ніг,

без торби? (М і с Я ц ь). Деякі

загаДЮI цієї групп є ТИПОВlшп І\аРТіlIша~ш з ЖИТТЯ,

побуту се.ляшша. НапрИ/ша;\: ТОЛОІ;а не міРЯllа, черсда ІІС ліче­ на, lІастух не lІаіімаНIІЇІ

(1-1

е б о,

з о р і,

міс п

1\ ь).

Ряд дослідників, і зокрема І. ФРШІІ\О, IІrБС311ідстаВІІО вважа­ ли, що загаДІ\И 1ІрО будову світу

3

з числа

3<:

ПОХОll)I,СIlIIШІ Jlаіі;lавпіші.

33

1103ВИТКО~1 пі;!шшня людипа ДР далі білине ВИОI'РР)].'lювалася

найрі3НО~lаl1ітніШIІХ

нвпщ

бут ГП,

у

ТЯ;lшііі боротьбі

іСlІувапнн, у постіііпііі праці усвіДО~I.;І108аJlа себе і УТВСРД;І;У­

штзс!, на зе~lді. В той )Бе час ПОСТУПОВО, прот(' ІН'УХИЛЬНО зба­ гачувалась і нщю;ща творчість. -У сфРРУ С'lОціііпого СПРIlїШЯТТЯ тру,l,іНШlliа потраплюlИ не JIпше ll(JеД'IСТП, що ііого оточува.llИ,

а ЇІ НРО;\УІ\ТИ роау'IОВОЇ діяльності ЛЮДИНИ, порівнюю СІ\ладні JlС'IIЯТТЯ

ВJаЄ~I.)<JlI·яаку IІреД'1етів та нвнщ, ріЗllі

ВІ!ЯIJІІ духов­

ності. -Усе це НПhJІІІІ;а.:ю ДО ЖПТТЯ і нові темп, іі більш ДОСІ\О­

lІалі фор.\11І В1ІражеllНЯ, харю,терні ДJІЯ пізнішої доби цивіліза­ ції людства.

Із зага,їl;а~[1І про будову всесвіту тісно пов'нзані твори про природу, рослинниіі і тваринний світ. Тут знаіішли втілсння спо­

стсрежспнн JJЮДІІІІИ, прагнення відБИТІ! хаР'зктерпі осоБЛlІвості ріЗНІІХ пір рOJ;У за ДОПОМОГОЮ звичних образів

3

ПОВСЯНДСННОl'О

лшттн. Наприклад: Невидюшіі біле зерно сіє, та ще не зійшло, пк з світу втеlШО

11

і г); СІ\аТl)ртИ'па біла увесь світ нанрила

(С Н і г); Б('з СОІ\ПРП, без Долота, а МОСТИ будує (М о р о

3);

Сту­

котить, ГУРІЮТПТЬ, як сто І\ОJJей біжить (Г рім); Мене частенЬІ;О

IJРОСЯТЬ, ждуть, а ті:ІЬКИ поr;юкусь,- ховатисп ПОЧНУТЬ (Д о щ) j Понад воду стеЖСЧI\а, а ВОДП не персіідrш

(В есе л ка).

у загаДІ\ах про РОСJI!lIJllпіі і тварпнппіі світ фігурують I1a~ са'lІ1еред

куш,турні

рос.1JШШ,

ю;і

здавпа

відіграваЛIl

вашлпву

роль у шитті .1IОДПІІП, спіІ"IС['I;і тваршш, ДШІаШПН ПТИЦЯ, а та­

ІЮЖ ДСЯІ;і дш(і звірі, ]юс']шш, по"ахп. В І!ІІХ зраЗI,ах з ДOCTaT~

ПЬОІО виразпістю ВІІЯВЛЯ€Т!,СЯ трудова основа народної поетич­ lIОЇ творчості

взагалі,

оцінка

всіх

ПР(,Юlетів

Н3ШЮ.'ІІІШНЬОГО

світу З ПОГЛЯДУ їх реаЛl>IЮЇ ролі ЇІ ва;r,ливості в житті та І10бу-

8


ті.

!іапрщша;t:

(К у Р

"

а);

ІІСIJСЛlша

щсбетупшн,

Хто ІІаііраніше встає?

:!арі;І{

її

(П і вс н ь);

-

6удс

ІІі

юпша

старо,"у, пі

~1аJlШ1У не i~aCTЬ ПРI1СТУПИТИ до ДЮ1У (П с с); Росло, ВIlРОСЛО, Із

І{ута UIJ.lіз:ІО, ІІО РУЮІХ ПОКОТИ:JОСЯ, па зубах Р і х); !lовна U1чка ЖІІта п'ЛТ<lЧIЮМ паІ,рита

очутш:осл

l1!нр[)ко IІ[І,',lстаН,1сна у паРО!(':I1Х ;la;'~il.;;'"

фі:JI1ЧНЗ

HpllpO.ia,

а" і

(1\1

IJ 1\

()-

а).

СЮІЯ ,::юнина, її

Ї;J>а, ;ЮJТJIО, У",':ШlJlііі іІІ;;:'І:Т21'. р:"'і побуто­

ВОГО ВіI,IiТКУ. l~J[Л Т:;"l'ін цієї ГРУ:"І ТШ,;),І; хараКТРрІІІ І\3РТНІІИ­ аналuгії з ПОВС}Ш;~" іШ()ГО ТРУ;\ОНОГО )J,ІІТТП, НІ,і слуmать ПСВІІИ~І оріСJIТИРО~! іпших

ТО\!У.

хто

тс~!аТИ'l1іIlХ

,:н<; віі\ГіЦатн

груп,

аага;JК\·.

ВlІутрішньою

}!і; і

ОСНОВОЮ

зря:н;ах

IJ

художнього

обра:!у тут є .JculiiaTHC;JIIii ЗЕ'я:пІ;, що дає ШIlРОі;і МОЖЛІІвості J~ЛЯ

),О:,:І'СІУ,

роаВIІВі\(;

r;~1іт:швість,

СПОСТСРСrI;!JIIність,

YlJacl,-

ніст/', аJ;ТlШІІО ГГЮ:У,:ІЮG ф:штазіlO: Брат з братшr Чl'рС'і! ДОІ)()ї'У живуть, а UДШ! ДРУГОГО ІІО бачить

мсжа ІІСРl,била ЛЄЦІ,

(1' о т

і

(О ч і);

ДIJОЄ

(О чі); 3аг.1Я1IУ в погріБСI\I"

б

lI,шсп

11);

чеРВOJшіі 6аРШі('ЦЬ (Р о т,

Х,'ііві'Ц), б п,

Я:!

П'ЯТ]' СІIІіін, і l-іоа;І!О,ІУ СННУ і~I'Л є JIIa'llIl' ,\І ісце

IJ

11

білих

ріДIlИХ

діТI!і1

аж та),! ДlJа РЯ.'\11 ОВ:'ІІ,{',

а

за ШІШІ

І;); l(пі ~IaT~pi мають по

(Р У І-і И,

11

а л ь Ц і).

:Jаl'а;п;ах цієї І'РУ1ІИ посідають ТВОРІ! про Ї)l')'.

ш;у СІІО;;;lІвас ЛIlJ;(l!lІа.

!(юочс 11 ііі] ОI;рl';!ОГО

:,

Вш;ор,;с їОL:УЮЧП засіб послідовного

ВН­

загального, за;:ТОСОВ:fЮЧП яс"равпй О!\СІІ­

МОРОП, барвисту ~ІСТuфору ЧIl IJjJ,a:IC~ 1І0ріIJIIf!llІ!Я. народ ОТВОрИВ цілий ряд aaгa;~o!;, у Ш;lIХ ІІаГОЛОІІІУЄТІ,СП на харю;терних ОЗllа­

"ах того 'lИ іншого НlI:\У їа;і: РіДІ;е, а не вода, біле, а не СІІіг (Мо л О" о); l'іn;уть А!сне lІожа"оlO і б'ють мспе ло"rакою, аа то мене отш; ГУUШІТЬ, що всі ~!l'IJ() .:\уа,с ,'!юбшІТЬ (Х л і б); ІЦО то тане, що

ЛОЖІ\И ВИСЯТЬ ІІОЖЮІ?

3

(Л о К шин а); НраС!lllЙ l1а­

нар по ПОЛЮ СНаІ;ав, а В борщ ПЛИГПУВ (П ере Ц ь), 'у загаДl-iах про шодсьне

ЖИТЛО, домашнє пачиння 'NI. інше

вираапо й НОIll;реТІІО постає процес історичного РQ3ВИТНУ люд­

ства, його матеріальної НУЛЬТУРИ, постійного вдооконаJIеннп ре­

чей і предметів ПОВСЛІщенного ВЖИТКУ, вирівнПlОТЬСЯ слеМРIІТП

нового у іЮlТті та побуті народу на певному щаблі його суспіль­ ного поступу.

І. Фран"о у праці «Ост аНІШ первісного світогляду в руеьких і ПО.'lЬСЬНИХ

загаднах пародних>}

ПРОlІІшливістю зауваn;ував:

з влаСТІ!ВОЮ

Ї!ОМУ

науновою

«ОсоБЛІІВО значна многоl'8. загадок

постає по часах вешшого пере.10ИУ в історії розвою духу па­

родного>}

1.

Справді, усі більш-менш значні зрушення в історії

ві;\ЛУIll:JЮТЬ передусі11 у сфері матеріального життя ТРУ;fПЩИХ, що тю; чи інанше відuнваЄТb(JЯ у фо.1ьнлорі.

1

ФраnРіО І. 3ібр. творів: 'у

50 9

Т.- Т.

26.-

С.

335.


BJlXOBIlQ

3І!3ЧР!JІІЛ

!(ї,;ї

ГРУПІ!

33Г3;!0!{

uолягає

звернення до ІJР,',J,Чl'тів, НЕі оточують :lЮ;(I!IIУ.

]І тr'\IY,

:JUY;',,];y;;

що

іilН'РРС

ДІІТІШ!f ДО па(;.тtі;\I:!lJ тру;\о;JOЇ діПЛЬІІості б"ТІ,Еів. до ;;'HCYB,IIIIlR

харю,трру, суті іі IІfНІЗНйЧ"IІ!1Н тат ,'~Ї]

,J,QРОС:ШХ.

IJ,JДiUi!Ї

світ, ПОГ.ТНІб.1ІОJОТЬ ЇХіІ НJ

PI"lPii, ЩО З'ПВ,'IНIl>!"ЬСН НІ", Рl':Ч'Л!,­

твор!!

пості, дають H~)Hi;i:l ~:-:;\!і1(,:JjІТJlt:Ь пості

доп(щаГі1',)Тт, іlіТЮI

СГJоет(\реЖ:J :!н! ('1'1>,

ЛЮДllfш-тру;(іJJ!і]IІ:",

lia;t

Ilізпавати

ClIl:ї~ 51 !~)TЬ ДОІ1ПТ.7111i.•

(IJPC:1Bi-;НІ,',НИ суттю ;~jПЛh~

ШІ.\ОВУІ<JТЬ

!iU'IУТТЯ

110])3111

до

нсї.

ПРIІІПСIJ.7]ЮІОТЬ с.\Iі1!; ~и) суспіЛL!JО !;ор!н:пої !;р:щі.

П!ИРОІ\ОЇ IIIl~1J\It ТВ{}РЇll НЬОГО II.l(}П'у варто 3їu;l?тп хоча б

3

теші: Не ЇСТЬ, ве 11"<;, ДlJIЬ і ні'l І:Уі; (І' B[I~(I, а СП~Іа О,J,ягу не ~Jak)

(Г ():! I~

I1 1;\;

~'cix оGпrп­

lIі:l(:ЧJfJUі;Н\

lІі~{ТІІI\апе~

всю хату збігало і в КУТО'іі;У СТіі,llО (і\ іІІ

lJjД;l(:рL'~~анс

~10ТУ;jОЧІ~{J:,\1

(Н іІІ И і"\):

cTl'peii\e (3 а ~J о і:): П:il:ТУ

.11:-'1

r; ті

G ;, 11

(1);

[Т:lїll, У I;УЛ)'II;У,

Jj ;:);

Ч(t:I,-'!І!},~е

t!U!'IIi"'IiJJI'l'.

X:liB"IH,

ВРСЬ

іІа \ll T:~CPO ОВ!'Ці.}. а Н3

п'ПТУ (11;Pt:~10 (1' У І; а в 11 Ц н); П<'[J<'І.І"НіІ<' iIU:liJIЦ'! шість ,LipoQOK ~!aє, вс(е.l() спінас

(С о

u

і J! І; а).

3а І;і.1ЬІ:істю і Ш!lРПUro Тt>:ШJТt:І"1

Н'.llН;У І"ГУІ!У С!,:!:1,13ЮТЬ

зага~ЩІ1 про 1РУДОВУ дiї"'lblIicТl> ЛЮ;IIlIІIJ і ;111ПРП;ЦН

Ітаці, ~. ба­

гапах з ІІІІХ BiДГYIJВaЄТЬCH ТСХlІіЧIІ .. іі ІІРОІ!Н'С. ~' ці.l(l~"IУ 11Іс\і цпх

творів ЗНЗЇ!ШЛIJ ві;tuі!Рі1;Щ~'JlJП СТП3 3 ЇХ

~!3IJУФН1;ТУРIIШІ

Ш1іIУ:lі ('11ОХ!!

СПОСОUЩl

застuсуна'IIJЮl гучної праці

!J();ІВІJП;У C~'C:lIi:I[,­

IНiPOUIJJI'\l"iJH. ІІ

IJll:рсJI;Ю{

(1IаПjJ)і!;:I:Ц, зага;(l;В про Ct:pll, КУ­

а,і,н[', Т'"рIUЩ'О ТІІ іп.). аі!8 Т Іри ~[icцe посі,J,R.lОТЬ тут ТРУ1()ні llРОПС{'і!. r.()в'л.~;(!І1і 3 Х..'1і­

бор()uство:,!

(opa!J!;a, сівба. l,оеОВIІІШ, ~ro,:IOTI"Гia), 3 JJ!Ю'!!ІС,lі"IН

та p,-,~rl'СJ!а~jН с.lпвс"~еf))

(ТІ\ацтво, l\ОПН.1ЬСТВО.

I,РRВl'ЦТВО, }Jи(а,;н)сгно, ии­

ТОЩО. БР3!IОС('РС;<!Jbl) до ЦПХ :JPI1~Ei!J ТIJ;I;іють сага:І!;I!

про I-(!,~;oдapCЬEI!Ї! іпвеlП3Р та 3ІІарп;цн ш:рибlI]ЩТJJа. Свосрі;<­ НЮІ ЗRпершспшш цієї групп є твори про 11 аш IfIIl! , різні агрс 1',')-

ти

ві;! пайпростішпх до IJоріВНЯtJО еl';;;~ЦШІХ. НаПРПК:IIJ;J,: Зуби

-

мають, а ЇСПІ НС просить (Г р хвіст

ВСРТ!ІП,СЯ, а

1\3,

а

3 б.ТІ

і); 3а:JіЗf1піі ніс, ;ІС'Р'СВ'НIiIlїl

(С о І, 11 ра); прп во махає, а рівно б'є (Ц і п); НРУПІТЬСЯ:­

3

ВП8]С -

т;рп.аюш

тече (fJ\орва

(;\1

ІН' JI

IJСР~-.\I1Сп,ся

Il 11 - Е

і т Р Я

(П С Р

[(); l)p:1r

('

т е п о);

Не птапт-

бр~тз січе, біла "ран

у ~IЛІJ!Іі).

ВПР'lзно відGпваСТhСЯ РОЗГI1ТОІ, т(>хвіЧНIІХ знань nЮ;ІIІI1І1, :10БР~~lа,

в

загаДІ>ах раДflВСhl:ОГО

часу

про

;;асоuп

псрссушшпя,

ПО;lО,' :НIlIН ПРОСТОРУ. Ці творн :\у,ю; І1();:ІоuаЮТLСП діТЮІ, і п('~а­ гог. ЯJ;піі ;\lає підтрю!уваТI! ІЇ р03ВІІВатп інтерес ні;з.РОСТRЮЧОГО

ІІОІ,оліПJШ до техпіЮІ, ~Іоже E"li,:llaJG

ТШlt1ЮІ

,IЇСцс н

OClJiTtl,

3

успіх(щ шшорнстовуватп їх.

успій !1аl'о:щііі

BItXOl!aJJ!fH .тtIO;\!ilfH.

творч[\сті

ві;J,ВО;(1lТьrя

пи­

В РІовах (mспnуаТ,НОРСLIШ­

ГО суспі.тІLства, приреченості ТРУ;\ОВlIХ ~Iac ІІа ЗЛІІ,2,\пі, безправ'я

10


ЇІ темряву трудящі ніJ,О.'Ш ІІІ) .ШlРНЛИСЬ із СВОЇ:'І раБСЬКШI eT:~

новищсм, активно боро:шся за кращу ДОЛЮ, постіііпо прагну:; 11 до здобуття СlIсншаТИ'lJІІІХ знань. Навчання, шкільне вихованн}!

знаііш:ш відбиття в багатьох загадках того псріо.:lУ: Хороше ба­ чиТІ"

а сліпип

ВЧИТЬ

(11

(Н с ппс ь ме 1I н И іі);

(К ІІ И Ж К а);

11 с ь мо); Біде

По

110:10,

білому

Мовчить,

полю

а

чорНІВ!

РОЗУМУ

маком

чорно пасіНIІН. хто ііого сіє, топ P03Y~lit:

(П и с ь мо); Грамоти не знаю, а цілиіі вік пишу (О Утрьох

ЇДУТЬ

брзтці

на­

сіяно

BepXO~I

па

КОПіІчці

(П а л

JI

і в е Ц ь);

[, Ц і

й

о Л і-

в е Ц ь).

ОІ,Р(ЩУ

групу

СІшадають

загаДІШ,

у

ЯЮІХ

відображені

збетраЮilі, загu.'іЬпі, Y~IOBHi та збірні НО!lИНЯ. Цо ТВОРИ нізні­ шої ;lобв, нош! свідчать !ІРО подальшиїI розвитон абстрю;тног() МІІслення

ЛЮДШШ,

про

аНТІ/впе

стаВJIСІШЯ трудівшша дО

НU­

дбапь духовНОЇ ну;[ьтурн. На від.\lіну від загадон, щО ~I3ЮТЬ зз­ ЛИШЮІ ;Н1ВI!ЬОЇ ,ТJСКСІІІШ, подібні зраЗЮІ 3j\сбільшого відзначаю­ ться

чистотою Й добірністю мовп, чіткістю

СИНТaJ;СIІЧІІІІХ КОНСТРУІщiJ"J,

та унор~!Овапістю

стрункістю побудови. Об'єктом

ху"

дожпього ООІПСЛСННЯ тут є тані ПОIJЯТТЯ, як ГОЛОС, луиа, еоп, думка, uрш\рість, любов, радість, біда, тінь, совість та ін. Серрд загадОІ{ цієї ГРУПИ

ВИОІ;ремлююп,ся творп

про

різні

відрізкв

часу (рік, місяць, тиждень, доба, годипа та іп.).

3IJачпиіі за обснгm.І цшш об'єднує характерні щодо фаРШІ: та прпзначепня загаДЮІ-ГОJІОВОЛ01ШИ, шаради ЇХ запитания різ-.

номапітного хараІ;ТСРУ. арпqшстшш, задачі на

Серед

них 6

Ішітливість

вправп з

та

Сю:щ НРЮІІшають аагаДIШ про РОДІІнні

еле!>Іентарноі

виховапня зв'язки

увашності.

людей

(брат,

сестра, небога; батько, снп, ОПУІ,; батЬІШ і Дочна, :мати і сш) та ін.).

Своєрідно відОп.'Іась у Т:JOрах цього жанру соціальпа Te~!a··

тина. Хоч пеРСПЮlша чаСТІТна загадок зоссреджується на нобу" -rоnпх реа.lіях, ІІа преД11етах повсяпденного оточепня трудіппи~

да, в багатьох із НИХ впразно б'ЄТЬСJI ПУЛЬС ГPO~18ДCЬKOГO,

CY'~

<)нільно-побутового шпття, В ряді зраЗІ\ів фігурує обраа панІ!,

годаПJIЇІ в негатІІВПО~IУ плапі, ПОРУШУЮТЬСЯ МОТІІВІ! сопіа:Іьп;,1 нерівності. Напршшад: Пальців п'ять, а не рука; 3 одню! па.'!', пем у муmrша; в пана 6 вона і вліп\у, в му,юша й ЗШІОЮ pїДji" (Р У І, а в п ч на). Про ПСІШПЇІ відгомін соціаЛЬП:ІХ мотппів у загадці можо С";:'і"

1]ИТИ і РЯ,l ішппх творів, де впстунають образи папа, папі, К1\", гині, СЛУГІІ, хоч у саШІХ відга;rках вони папі ПО ~ІапдаJJУ, КУДП гляпс

-

6

не завждн: ХО;І,П Т '

трава в'япе (К о с а); Стоїть п;-,',

сеге.:l дороги, а хто ся ВТlШО, то він го від себе пхне (Б у д іІ Н .., у цих і подіБПIlХ загад!\ах зовсі)1 не випадково поруч поста:iJk

11


жшl C~IepTOllOCHa носа і JIиха ІНші, від одного ПОГJIЯДУ ЯКО]

Y(J()

в'яне, колюча росдина аеоціюється з бундючним папом, який пікого не хоче знати, (<Пан в червоному сюртуку»

поріВІ!ЮСТЬСЯ

З пихаТИl\!, задеРИl\уваТll~[ півнем, а ще в інших

-

ідсться про

те, як нікчемний І\омар «з'їв царя іі царицю, IШрОЛЯ й КОРОЛIl­

ЦЮ», а маденыш блоха б!'зцереМОIllІО Пl'рt'Ішдає папа па дРУГИЙ

бік. З сатиричною пристрасністю, ВЛУЧlІО б'є народна загаДІ,а ПО 2:!бобОllах, J;ультивоваllИХ церІШОЮ, що завжди служила еКСПЛУ,I­ таторсымM класам, ДОПО~Іагаючи папівнііі верхівці затуркувати простий народ. З JlУfiавим гумором ВИСJIОВЛЮЮЧИСЬ про (<Пташи­

не модоко» як ЯВ!lУ нісенітницю, парод разом з ТІВІ В'ЇДJIIІВО,

зі справжнім сарШl3МШІ розвінчував репігіі1ні вигадки про бога та чорта: Назви Їх с, а Їх са~IИХ не було

па

світі й пе

буде

(Бог,чорт, пташине молоко).

Загадки до певної міри дають змогу простrжити, як перехід до іншої суспільпої форшщії зумовлюнав нерсосмислення

Tp:l-

диційних творів з мотою висвітлення характеРНІІХ для певної епохи явищ діЙСIlості.

Напршша;\, капіталізм, що пгиіішов па

<1міиу феодалізму, в[\іс у загадки своєрідні теми: Що горить без

полум'я?

(Г рош і); Що

(П р оце н тин а

росте

без

повітря,

г рош і); І{рикнула вутка

збіГJIИСЯ діпш, та не одпої матки

ВОДИ і коріння?

-

на горі чутка;

(Г у док на

Ф а б риц і).

З перемогою Вс,1!ИКОЇ Жовтневої соціалістичної ревuюоцїі в нашій країні всі види і жанри народної творчості поповшшись т(>мами й JI10тива:l1И, що відображали боротьбу трудящнх мас за пове життя, відбивали 3~lіпи, що стаЛIIСЯ в житті раДЯНСЬІШГО суспільства в ході соціалістичних псретворень.

"у загадках традиційної тематики (папрюшад, про природу)

відбпвається процес дальшого осмислепня

раніше но

відо~IПХ

або маJIОДОСТУНПИХ широюш колю! загаJIЬППХ пОІШТЬ (часто­ наукового

характеру). Ці твuри

відображають

всезростаючИlї

рівень КУЛЬТУРІІОГО ЖІІТТЯ радянського народу, активну участь ТРУДЯЩИХ у пауково~!у нізпаппі світу. Цікаво, що в загадках раДЯІІСI.кого часу про речі ІІОВСЯКДСН­

[[ого побуту

ШИРОІ\О І1редставлені здавна Еідомі предмети, па

нні, проте, пе звертаJIИ уваги в ~IИIIУJIОМУ штова марка,

вішашш, віЯJIО, метр,

(ІІапр., праСl{а, по­

відривний

І\алеидар,

пара­

t'олька), а ТаІЮЩ нові, ЩО міцно увійшли в побут радянських людей (барометр, компас, патефон, І'аз, (J.'ІСІприка, парове ОШl­ J!іШПЯ, радіо, тедефон тощо). Напрп~;ла,т

Висить па стіні і в

10йжечаспадає (Барометр); По дроту ходить, піТИІУ розго­ lJИТЬ

(Е лек три к а); ТеІша гармошка весь дім огрівав

12

(П а-


р о в еоп а л е іІ 11 я);

Боа

КрПЛ

без тіла з Москви долеті,']',

(Радіо).

ВИР&ЗІІО пеРLщаllі рнси ПОВОГО у виробничій діяльності р:\­ дянських ЛЮДI:Й в зю'адках про знаряддя праці, засоби пересу­ вання тощо. Наприюнц: Гарне на вроду, їсть масло і п'в воду: ходить із краю в край, ріже ЧОРНИЙ короваіі (Т рак т О p)~ По полю ходнть, зерно ~10ЛОТИТЬ, жн(), КОСИТЬ

-

хліба не ПРОСИТЬ

(К о м б а й Н); Полотно, а не доріЖJШ, кінь біжить сороианіж· ка

(ПоїзД).

в наш час в дійовим засобои у боротьбі

Народпі загаДIШ

проти пережп'шів минулого в

свідомості

людини,

негативних

рис ЇЇ харантеру: НаПIlЛОСЯ, нализалося, на вулиці поназалося, у наЛЮ;J,і повалялося (П'я 11 11 ця); Ні нолода, ні пень

-

леЖИТh

ціJшіі ДОНЬ, не нопає, не НОСИТЬ, а Істи просить (Л еда р). Сучасні українсьні загаТl.КИ пропагують усе краще в mитті П3lНОГО народу, підкреслюють сутність ідеологічних

основ

ра­

ДЮІСЬНОГО суспільства: І не світло, Й не віконцо,- світи1Ь нам

в JЮlТті, як сонце (Л о н і

11 і

з м).

Загадка тісно пов'нзава з іншими фОЛЬІШОРНИМИ ilЮнрамм,

30KprMa

з прислів'ями та прииазиами.

Існують загадки, яю у

ПОВlJій трансформації побутують як праслів'я

або

пJ».1:Н&8ЮI:

у вогні не горить, у воді не тоне (П р а в Д а) І Хто пай(jільшиіі: у світі чоловік?

(Г ром а Д а); I1:0го

лихо

нраси'РВ?

(Р а

R а).

Відповідні прислів'я: Правда і в вогні не горить, і в воці П{J тоне; Громада

-

паiJ:більший чоловім; Лише рана ли"о нрасИ'ГІ>.

Близькість загадок до прислів'їв та прииазон 3УJ\IОВЛЮ~'lIЬСЯ спільністю їх походжеllJlЯ та постійними взав~IОВІш'Ивами.

Тривкі ЗВ'ЯЗIi:И цих жанрів зумовили ідейно-художню єДlld.CTb

1 ШНlєиопропиюrення

їхнього змісту і форми.

Органічно З~lИhає'ГLСЛ загадка і

3

пісенними жанрами. У ці­

лому ряді пісенних творів використовуються загадки

-

від про­

стої, часом прпнагідпої згадки про неї аж до розгортання ІІа П основі пісеНIІОГО сюжету. Таи, в одпій з давніх унраїНС]'ІШХ пі­

сень обрядового циклу

(,Ой

біжить,

біжнть

нраоца дівчи'!ю.,

запиоаній М. Максимовичем на Полтавщині у першtй ШШОВІші ХІХ ст., не лише повністю наводиться текст загад,ки, а й до. Rладно,

в

дусі

традиційних

дається сама иартипа

народнопоетичних

Зal'адування

та

УЯВiJlеrrь,

відгаДУВffilliНЯ,

nоре­

а твко;т,

нара за невміння відгадwrи загадиу: Дівчина заг~дочюr но вгадаЛil

Р"усалочr{а ї'і заЛОСІ\Отала І.

-

1 іІ;:. «ВССТJIIІК ЕВРОПЬІ».- М., 1827.- М 8 (апреп.ь).- G. 275.

13


Тут ІІНТІ!('[,

3ШіХОДІШО

ві",:IУllllЛ

l1а заГЗДУВaJПIН

Іі!lіі процес

J]('pCIJiplal

га

Д;ШІІІ,ОГО

наРОДІІОГО

иіJ\га;IУIJаIlIIП

РОІ'У\lово'і

і!рі:!Ості

JIl'H1l8

-

,сш'

сrрїIO:J­

clJiri.

;3~H::lJ.OI\

Cllopi)IlI'J1iCTI)

ЩІ

!lЮ;lllllll, ЇЇ ЮlіllllН

(,;'~IOCTii'lllO оріЄlІтуватнсь у наНI:О.lIIШIli,":lIУ ПРОСТС/JtУЄТlзСЛ

звпчаю

ааl ,,:{(Н; П!~

J-\D:н\а)ІП.

j 3

Розпові,'1l1{' lJаЧJ~10 в !\f\:jці С O~II\)l,fiOlj) (;:jіJаною f!Нlчнrн"о став­ :]l'IlПЯ

XY,-:(О;ЮIlIl;а

ilO

діііёіlClсті, 11

І! 2<1:'а;щі

ПОП" фаJ;ТіIЧІІО ви­

раа;ене ніби в !ірН х(іИ;ш і іі (ІJlJ(1'Іі. С'1 t'''I';:і, 'ІЮI.1.Ї" \С\ра];тсрг})]

1:.1адо)\

оБРі1ЗУ с СТIІС1I!\І.

03ИаІ,

І:і,:пворrIlНН

-

lIC'IJlIUrO в

Iт.(;III·lll()

ПВlІІЩI,

таli()\'У

fIi

/\()а;пього по:ютна. Сю,і'

ті\) б

l!.l,ші

ТО:ІІУ

.\101'.10

БУТIІ

311<1ЧIІОГО за

--

З<lГ<l."\С)];

(l;()JJ;\I'IIСОВЗIІІН\

ПРСДЩ'ТQ)[

Р03\1іРO:lІ

іводі О;\!ІІІ і тоіі Н;Р

.13 ви-

о~раз

ху­

фігу­

рус і в І;азці, і в :зага;щі, 3IJаХО;jJlЧИ рі:mиіі стувіll!, )ll'ТНlізаЦIЇ,

Jlo-pi3IlO~lY розгортаючи 31ШЛ1Ц(,IН' у ві.щові,"\llОсті 3

мо;r;:IІІВОt;ТЯШI

в IIbO~IY РО3110uіДІІU 113'lа.10

1,0аШОliJ

Широ;;о вшюрпстовува,шс\, 3[\I'а.1"1І

11

;;;'ШРУ.

Ю1:!і;ах і НІ; IICBЇ.1'I~H­

ний еЛС)IСIlТ СЮЖРТ}., ;;ОІ;ІЮ)І<І в гt'jЮЇІ;о,rjJаIПilСТlIЧIІI!Х та пра­ ГО::\IlШІI,I;I!Х, і1:С

Г()ЛIJШІ іІ іі

П['РСОlіа;r;

IIОUlШt'li

Gi:\f а,l:ІТ1І

зага;\I;У,

ві;\ розгад!ш нкої за:II';ЮIТЬ ііого )lO:rн. В таврі liа:нш впраJН() LШШ.11І';ТЬСП [\!,IIІВllа сrщіН.lі,па ф~їIК­ Ilін загаДIШ. Тут часто 3\J,.,ї!,l):IУСтr.сл І>іІl'1'I!l1;1 ві;іl'а;(унзнпн 13гаД01;

-

як

СlJоєрі:\!шiJ

П0С;ІlfН()!;

у

r;~IiT.1i::;r':Ti

~\i;l;

ІІРОСТОЮ

:ІІ";:\ПIJОЮ і паIl(Щ аСо ІІОіIО\!. Х;ІраЕТ1'РIІ0, 11,',1 н Т:1liIШУ ІІОЄ:Щ'І­ "У завж;щ l1ерС:lНIГ:1Є IІростпіі

тру:\іIШ!IІ;. ёТJН'j';I;;;УЮ'IU ТІ])І

('а­

ШВІ свою впщість у РОЗУ,"JВIJХ =>:lіJI!(і("ЯХ.

НаРО,1ні загаДIШ З:tапвз УТjЧОIУI"ТЬ ТlСllі ;;в'Н.lI;!] і з ППСІ"І')­ пою ТРR::\пцією.

;)

Чш[а.~а

Їх

І;іЛl>r:іСТI,

СТ<І.1[\

ШlljЮI;О

Biдo~\o!O

творів ПlIСМIСППllків, із етаРО;ІаВliіх літоппсів. ~; росіїІСЬ1Ші

.1JiT<'paTypi

ХІХ СТ. значнпЇl iuтrpec до загаДIШ

ВIJНВ:ІШІИ В. їКУКОВСЬІ(І\іі, О. ПУШliіп, М.

та іп.

НR

У країні творп цього жанру ФОJlЬІ\.10РУ Вlшорпстовувалп Л.

НСІ;расов

00-

РОНIlКОВСЬІШЙ. С. Руднпсишіі, і. Фраш\О, Л. Глібов, нич та ін. А М. I';OCTo~.lapOB П<l ОСilові 11рО ~IY,J,PY діВЧlIНУ наППС:113 lІавіТі,

народної

п'єсу І.

3

10.

фrдыі-­

ЕаЗlш-загаДЮІ

ШIСЬ)IСlІппків

та

вос,тів пізнішого ЧRСУ іПТСf1СС до ЗіН ;1,J,ЮI ВIІПШIЯЛИ В. МаПliОВ­ СЬ1іИЙ, д. Бєдниіі, С.

~Іар[шш, а Ніі ;"І;раїні

-

С.

ВаСПЛЬЧСJШО,

П. 1ичнна, А. Шшш та ін.

Загадкп перrБУllа,1ІІ в полі зогу ІІ!!,"\а:'огіll. Ще в ДОЖОВТПС­ в;!іі період llСЛJJЮJЇ ПiJПI ІІЮ! TBopa~., IІR:\fШ,Ш ві::\(щПЇІ віТ'ІИЗШІ­

нп!] педагог І\. д. УШ!IJІСI,Еніі. Пі:шіше, Yil,O в Р;ЩЯJJСЬІшіі час, І!аі"!;їі.1ЬШ яенраві ;;раЗЮt ЦЬОГО ;І,анру ностіііно .1РУI\УЮТЬСЯ ПR

Сl0рішшх ПОПУЛПРIlПХ нпдань для дiTeїJ, в пе,"\агогі'ІППХ а,урн'І-

І Див.: Ж. «Оспона').-

1862.- J\1! 6.-

С.

44-64.


,1ах

тощо.

ШIlрокі

БlІСOl;О

впховпі

ціllував

народну

МОil;:швості,

аага;щу,

український

пі~I;РССJIТОЮЧИ ЇЇ

раДЯІІСЬRИU

педагог

В. О. СУХОШІІІІІСЬЮ{ іі. 3бираlllJЮІ та ДO~li

вчсні

іі

ВI!В'ІСlIШШ зага:~ок заїша.'ШСЬ па УI;раїні ві­

"УіІLТурпі

діячі

І. ФРЮШО. П. ЧУUIІIІСЬ"'Ііі, ров, а в ра;иІІІсыііi 'НІС

-

І.

-

СреЗIlеВСЬІ;иіі,

r. l\I311;J;ypa,

М.

Б. ГріJIЧСШ;О,

Но~!Ис,

1\1.

l\Юlа­

В. ПLї)\'ТЦ, П. Попов та іп.

І все а; ц.'іі ;І;аІIР llаРО:\1І0Ї ТIJорчості досі в одшш з ЧП не

lJаіі~ІСНlII ВІШ'Н'НІІХ. lIІс' Ifl':ЮСПІТilЬО досліД;J;СП3 06Р3Зllа СНСТС­ ма 33Г3,,\01;. ЇХlIі ВЗ3Є.\1O;)В'пзїш

іJJIШВ!И фОЛЬЮІОРНlI:'Ш а;аІІра­

3

МІІ, пе CTBOPl'HO ~!ОІІО!'рафіЧІІОГО досліДil,СІШЯ про ці

пер.1ЧПИ

народної ТGop'IOCTi. ТЮІ 'I3CO~1 В успій траДlІції зага,'lІ'а іі ПІші а;пве ПОВilО!;РОlJIIIОI ;Т;!JТТЯ~І, постіііно ОПОВЛIOIОЧIІСЬ і Р03ВlІваю­

ЧНС[,.

},:

багатьох творах і CЬOГOi~iIi аІ>ТПВПО заСIJОlOlОТЬСП ТI1 ви­

ЯВ.'!ЯlOтьсл ЯСI,раві, СIll'ппфічні фор~!П ХУ,10;r;ш,ого ВПС.10ВУ, від­ ЛУIIlО6 lІаРО;\І!ПЇI ГY~IOi'; багато зразків цього свосріД!ІОГО іКС1ПРУ позначено

Г.11llБOJ;ОЮ

наро;:що:о МУ;Ірістю,

дотепністю,

впга~\:l(]­

вістю. ~"I>paїllcь"i lІаро.:\ні загаДЮI, ЛІ: і апа.,огічні тпори іпшпх народів, Сh",адають ціННIІЇІ фон:!, якиіі иоже бути llІшористаllО в процесі виховашш підростаючого покоління. Чи~!а.1ИЙ інтерес ВОШІ стаllOВЛНТЬ і Д:1J1 ~IaCOBOГO

читача, а TO~IY

заС.11УГОВУЮТh

на широку ПОПУЛНРll:нщію.

В ОСНОВУ Jбірнш;а

НОШJа~(СIlО

НІІдаппя, упорядковапе

РОМ ЦИХ слів у багатото)шїіі серії «'УнраїlІська народна чість»

((3ага;~юр),

джере.11а,

Н.,

НЮ2.- С.

512). Hpi:v!

]j('~ю(;таТІІLО опрацьовані

раніше

того,

авто­

ТВОР­

ВШ;ОРИСТaJЮ

(зокr('~!а

-

нуб.1ікв­

ції доа;овтневого нrріоду), а також фаКТПЧIIIІЇ! матеріал, що Ha~ БОДlIВСЯ

II

статтях,

::ІРУI;ОВаІIНХ

на сторінках педагогічних ВИ:·

дань (зокрема, зраЗЮІ загаДОJ\ раДЛIIСЬКОГО часу), ОІ;рс)!і видан-­

нп унраїПСЬІШХ загадок, щО З'ЯВИЛИСЬ ДРУІ;ОМ пізніше, а сю!е:

({ 'УкраїНСЬІ\і

пародні загаДІШ»

рип.- Львів.-

1963.- 95

с.;

(3іБРI1В і упорядкував

«Народні

загадки

Іван

УRраїпців

Гу-­

Схід­

ної Словаччппш). 'УПОРЯДІ:увапнп, вступ, післямова та ПРJ1}[jу.. ки Надії Вархол. Пряшів.-

1985.- 116

с.).

Іва/l, БЕРЕЗОВСЬКІ."]


Дожо6JПие6uu

nepiog


ПРИРОДА

НЕБО. ЗЕМЛЯ. ЯВИЩА ПРИРОДИ

1. 2. 3. 4.

Голубий шатер увесь світ ШШРШJ. Сння шуба ПОКРШJа весь світ. Стоїть верба над ВОДОЮ, в псцу ДІ!Виться. У мепе є простнраДJІО, я ііот не можу підпяти Й :ШОЖllТИ.

5. 6.

Ро;зстелеlIllй І,оа,ушок, Шl ІІім ІІосішшїІ горошок

7.

13ешше-вешше рП;1,ІІО, а в ньому багато яєць.

8.

Нашу стелю у червінці ~IaTI! вбрала, Ні одпа ще їх дитина по дістала.

9.

На ЧИСТОМУ полі попутані нові, Вузлини знати, та не І\южна розв'язати.

Розісшшпй ІШJIIІ:ІІ, роан:пдюшїІ горох, Ні І,ШШ1lIа не піднять, ні гороху не зібрать.

10.

Нного поля пе ~1О,ЮІа :зорати, на ян:ому тюлі не можна НЮlіпня полічити?

11.

Стоять ноні булані, на них узди порвапі, Узди знати, та не можна розв'язати.

12.

Торох, торох, РОЗСІ1пався горох, Почало світати - IIe~la що аGирати.

13.

Розсипався горох на чотнриет!\ дорог, Ніхто його по но:!бнрає - ні цар, ні цаРіща, Ні І\распая дівиця.

17


Н. РО:JСl1палось па піч зерно, l'JJНПУ:1Il вранці

-

пе~!а пічого.

15. аа J! iCO~I, за праліСО~1 золотії клуБЮІ впспть. 16. Через ТІІН ЛИСIIЇІ піл ДИВИТЬСЯ. 17. ЛI1СИЙ кіпь У ворота заг.:rяда. 18. Попід лісом-лісом котиться діжа з TiCTO~I. 19. Серед двора-двора JleJЮІТЬ червопа Сlіоворода. 20. ОЙ за лісом, за пралісом червона гора СХОДПТЬ.

21. 22.

Ilасере;:( болота лежить ЕУСО!\ ЗО,:lOта. Серед ~ІОРП-ЛІОРЯ стоїть з(),;!Ота l;о:йора.

2З. На небі біліє, світпть, а JlС гріс.

24.

Внрос:ш верба І10сере;!.

cC.la,

lЮ;JlІустпла гілля па все !lі;ші;r,'rн.

25.

у (j"БШІій Х3ТllIІі ВПСIIП, х:rіба [;раїна l СuGшш гаШіаIOП" ле МО;І\УП, дістатп.

26.

Рогатпїl, а пе бш,.

27.

Е?;] РУ};, без ніг, тіЛТ,ЮІ з рога~ш, А ХО,JДТ!, попід пебесюш.

28.

В;[ев ь б.lі;rпіє, а вночі ясніє.

29.

СТОlп, ВІІще зво;rу, заГ:1;1;\і1Є п во;(у.

зо. Хто ХОДllТЬ по тІРУ

ue;J

IJ

іг, без торби?

З1. А що спіТllТЬ ЕРУТУ гору? З2. УІІС1П ;1уб па весь спіт, а па І;іпці І,опалі КУЮТЬ. ЗЗ. ГО:ІуСа xycТIГIla, чеРПОШlіі [,.lУСor;, ТІа ХУСТlIні І\а 'raється, ЛЮ;:(ЮІ усміхається.

34.

О~ШН барапець Ш\СG Пlсячі овець.

35. 36.

Повна піч па:тншщь, а посеРС;Щі[Ї І\IlПШ.

37.

ПРIJіішов старець, РОЗСІІпав перець,

38.

СтаРПll волох РО:;СШІав горох, Но пе.:rів ПОЗU!Jрать, став ДПЯ дожпдать; А ян ДНЯ діждав, горох позбправ.

ШЛlатш, ХJlіба гopoxo~[ прпсипз[шіі. }ТІ; почало світаТІІ, пін почав збнраПІ.

39.

rхав по горі ВО:lОХ, розсипав горох; Ста,'1О cBiTaТlI

-

пе~lа ЩО збпраТII.

18


'10. 1'.:<1[3

чущш Т(1 jj став, бо полів потеряв.

41.

Приїхав гість та їr став на по~[іст, Ро~шустrш :копі по ВСій оболопі.

1j2.

По,'lС НС }І!іряпе, півці не ЩlІтані, пастух рогатий.

It:=).

Цнп. щш ПО поСІЮ басує, з цапенятами гарпює; ПОТІ! '-;У:ІС) гарпюватп, ПОІШ по!Н, не стане спати.

41.

Просте;IЮ рогmю;у, ПОСІІШТЮ ГОРОШІ;У, П()J;;І[\~\У ОJ\раі:.чПІ\,- Cy;~c бігD.ТЬ заііЧІШ.

4;).

P()~CTC.'Ii!B r;nжушон, посппав ГОРОШОІ\ ЩІ' іі т;ТНІСІ(Т, хліба ПОЮНШ, а ЯJ; [,0.1'11 -

то іі J(іЛІ1ЇІ.

4И. Бе':) ;ІРОП. бсз ОГIlП, а CBiTJJТI,

47.

гріє що,:щя.

Ой ~[\ ,[ico~!, за пра.'ІіСО~1 ~Ю,10та ;"!і;т;а с'.:о:щтJ"

I,S. Стоїть ;lсрепо ссре.l села. а n r;о;т;пііі хатні по гі.l,lнчпі. 4а. В:1СI!I, у псиі гу:шс. а пnc"!ері па зе~J,lІО сідає.

:)(). Срре;:!; се;!а ГР~'Ill!\а. :10 \;оїr,пої '.:ІІ;І;Ї гаЛУ31;а.

;; 1. По ~IOpi. по ~Iopi :10:lОта тарі.іl;а П.lнпас. 32. Сере.l .rrісу-лісу череПОЧОJ\ a;ary .1еіІ\!ІТЬ. ;;3. 3(1 ::іс(ш, ~a пра.lіС()~,J ~Ю:I()та па,lПіН1тн;а НС",_

;'І>СЯ:.

;:I~. Всі ііого ;!Тоб:!}JТТ" всі ]'іп:'() чt';;ають, Л '.:ТО ПО;ЩI1llТТ,СЯ ;);). Г'IЯJlСШ -

T;C<I;rl! сr:РI\f3!і:ЬСЯ.

;нш:rачеш,

І:Р,;ЩС

(1

111,01'0

пе"аr.

в спіті.

r)G.

Гарш'. ,Іоuре, на псіх ,llO,ll'li ,l,І1П!Іп,сн, а mо:иJ:l1 па себе ;]lJВПТІІС я не ДО1ВО.'ТЯЄ.

57.

1\lа:теПJ,1;е, ЕРУГ:Іевьне, ВСЬО~JУ світу Ш!,lеПЬІ-\е.

;:-,8.

Ма.іепьт;е, HpYГ.leнr,l,e

nf'Cb

світ переіііГ:ІО.

5а. Схо;с+:у ЯСНО, псіх mO,lr:i 10 Сl'бс ЗJJ!П'Ю.

(\(). Bl'C [, віІ, ПО о;m ііі .1ОРО;;Ї а IH\;]3.l не псртасТJ,СЛ.

6J. G2. 6:3.

ЩО ГОРІІТЬ бе;] lJo,'IY~I'H? В.lень Є, а вночі пе,Jас. ІЦо CXO,IIlТЬ без насіння?

19

хо.lпп"


64. Б:rакитниіі платон, рожевий ІшуБОІ~ По платну і\атається, людям усміхається.

65.

Синє МОРС хитається, білий заєщ, І\упається.

66. Сестра до брата в гості прийшла, а він від неї ховається.

67.

30ЛОТИЙ пішов, а срібний прийшов.

68. 3а горою І\RI\I'ЯІІОЮ стоїть брат із сестрою. 69. Два набани унес[, світ аа.пягли.

70.

Пішла папі до ЛІ,оху, ІІасппала гороху, Іде пані з .тrьoxy

-

нема гороху.

71. 3агадаю зага;О\!l пп 'ГРІС грюштюr: Всі;\{ TPЬO~[, що перс;~ віюІОИ.

72. 73.

По СОЛО~lі ХОДІ!ТЬ, а не шс:rеСТНТJ,. Іде ліСО~1 Іде ВО;(ОЮ

74. 75.

- НІ' IIICC[CCТlITЬ, - не П:!ІО(,!\ОТН'П,.

Водою іі,,,с - не Х.ТJlОПІІС, Очсрсточ - пе шелесне.

Іде 'liCO~I Іде водою Іде по хаТІ!

76.

MeTY-~leTY

ІІІ' тріщllТ!"

-

не хлющить, на нього пси не гавнають. не ВІІмету; несу-несу

-

пора прийде

-

-

не винсеу;

само виЙпе.

77.

Прийде в дім - не Вlш;епеш, Пора прийде - само піде.

78. 79. 80.

Не ВПl\lеСТIІ, не винести, не винопать.

81.

Сама на дворі, а суння в хаті.

82.

РівнеНЬІ\а дорожна посипана ГОРОШІ\ОМ.

83.

Що то: з гори ЛИСИЙ заглядає, а з долини БОСI1Й бреше?

84.

Два браТІІ вссь віІ{ живуть, ОДІІН па одного Дпвляться,

Із вінна в віюІО золоте веретено. Череа вінно суне золоте сунно.

А ДОl\УШІ не зіїІДУТЬСЯ.

85.

3едене дерево,- що воно старіється і 3JТOjj відновлюється, що на нім родяться діти,

20


а вмирають старці, що ОДНИ,! БОІШМ

шунає СОНЦЯ, а ДРУГШl відвертається від НЬОГО.

86. 87.

ВеРТІІТI,СЯ, І{РУТИТЬСЯ, ніколи не стане, На ні1\! живуть люди, і горн, і ями. Кругле яйце, а на його ШІ{аралупі горох ро:;сипаппїІ.

88.

Мене ріжуть, мене б'юТJ.,Я не обиджаюсь, а ще І{раща стаю.

89.

:Мене б'ють, ТОВЧУТЬ, ріжуть, перевертають, Я псе терплю і всім добром плачу.

ао. Всіх годує, напував, А про lІеї не І\ожеп дбає. НІ. ЩО у світі найбагатше? ~)2. Що у світі найситніше?

93.

ЗИі\!ОЮ чорне, веснюо й літом зеJIl'l,ё, а воссни жовте.

94.

В 3Іші ся білів, на яри зеленіє, В літі Ішітне, восеІШ жовтів.

~}5. Зимою біле, весною чорне,

JIiTOM

зелене,

осіІ1І1 юстрижене.

96.

O,r(HO лежить, друге біIIШТЬ, третє ДИRИТЬС/І.

97.

Epyт~1 вода, а з ПІІТВОМ біда. Хто ;шає - де це буває?

98. 99. 100.

НРУТИТІ,СИ гадюкою, ніхто пе переступить. Поміж І'усті ліси гадюка тягнеться.

БЛИЩІІТЬ, біжить, гадючиться І все ПО низипі нрутиться.

101.

Не І,іПІ" а біЖl1ТЬ, не ліс, а шумить.

102.

Без ноліс, без ніг, а біжить ЯІ{ депь, так ні'!.

103.

ЗИl\IОЮ спить, а літом ШУМИТІ•.

104. 105.

Влітну гуляє, ВЗИllШУ відпочиває. По ЯІ{ій дорозі півроr,у їздять на ноні, а ніВРОl,У - без НОНИ?

106. Без ніг, а біжить; без РУІ{, а рукава мав. 107. Сани біжать, а голоблі стоять. 21


108. ДВі\ fiрати у воду дивляться, а довіІ,У не :!Шдутьсп.

109. Стоїть КОРІ!ТО повпе води налато. 110.

01(110 І>ЮІ,е: «БііІ.;і~І, біжі~I>),- ;хруге І;аІІ;С:

«(ЛСf),і~l, :lca.;i~!>),- третє 1\3/1,е:

«ПОХIJтаіі'lОс[,I}.

111. ОДllП GіїІШТЬ, ДРУГПй леіЕіПІ" третііі r;іfi1пнєпсп. 112. ІІі зелlЛП, пі во;:\а, ні по пШ ХО,\І1ТIІ, ІІі U;НШ<lТП. 113.

Без рун, без ніг, а цілнй світ переЙ.lе.

114.

Хоч я без ніг, а біжу ПРУі\І;О, не сп.тJю пі П;l(:ПЬ, пі впочі, ХО'Т піІ":ОЛІ з лііЮ;3 пе IJстаю.

Що біЖJ1ТЬ без повода?

115. 116.

IJіЖІІТЬ -

117.

Хто віІ; бііІШТL і не ВТОllІІІТl,СЯ?

по впбі;ЮІТЬ,

Teqe -

по ПІІТСЧ(',

118.

Що !(піте без насінпя?

119.

УДСІІІ, гr.;ІещпТ[" а вночі тріЩIIТI).

120. Tel\:IO, тСІ;:lО і лягло під

CI'.lO.

Ріl, у рі" діжа Bil';O~I НЮ;РlllJаСТLСН.

121. 122.

~IiCT і ІІС ~IiCT -

123.

СIІНІ!іі віл ВlIПlШ ВО;:(П ПОIJСН діл.

124.

таІ'; ЛJIІІІ на шшilсь час.

f)ез СOl;ІіРІІ і без ножа, бе:! ІШШШЯ і без іlіщ;шшпп, а міст зр"ij!п[,.

123.

Без СО!ШРІІ, без долота, а МОСТ(! будує.

1213.

СіН! пе біЖIІТЬ, а СТОЯТИ не до:!воляє.

127.

Що то ва гіс'[[" що тепло іст!,?

1~S.

Боз РУI\ і uC:J ні[" ;>.І[l.'IЮЄ ~Іалюшш.

129.

Зроду РУ!> СПОЇх по ш\с, а узорп В!1!ІШває.

130.

Виріс .1іс, біПIlїі пес,,: лїJ1J);П ІЗ нього не ввійТИ, па Еоні не в 'їхатп.

1~\1. Бе:!

IJYI\,

бє:! ніг па вїтшах І\ОЛОСІШ ставить.

1Т2. Боз РУІ" ес:! олів!(я Ш1ЛlOС без І\іl!цП. В3.

В;(Є'пь віr;по fшuнте, а ВПО'lі встаВ,'Іено.

1:11. I!l,o рост О ;10ГОІ)JJ hОР2пе~І? 1;).). jji.IJ I.ІОрюза 3JШОЮ росте. 22


'l:-ю. Пові;!, стріхи оі:lі ~ІіХIl. l;П. ИIJ:це 3 1І<';)а Вна;!!' 11 ВО;ІУ -

1;)8. 1:_::1.

не роаіб'ЄТLСН, РО31!.'lIIвеп,ся.

[;l:lllіі НJ, пір'їна, ХОl0;нн;іі НІ{ ЩШіІшпа.

r~l'.1 І'РП.I, оез ІІіг Gілі :,іУХІІ .:Jітають.

НП. ГІ;:] "[Ш:І, оса ніг

ІІа ;[<'[1ево сідав.

-

1,] 1.

~ra.leIII,I,c, бі.1СШ,І-.:е, а

1'12. 113.

Лі.lе 1І0І'РППI1.10 весь світ оr)ііінп::rо.

Сm1Терпша біла увесь світ ШШРН:Іа.

1/1-"1.

()й за ліСО:'I, за праліСО~І біле П!lаття лежить.

llCCI>

світ ПОІ,РПЄ.

Н5. ВосеНfI родюся, по !'('сні Н~lIlраю, А у:зшшу CBoї~I ті.1f(Щ :J('~!.'ІЮ зогріваю.

1·~б. ~JI1.\іОЮ Ії1ію, В('СНОЮ т.'lію, JI iT()~1 Y~I ЩНlЮ, ВОСС'!ІІІ О;IОI!~аю. 1·'1Ї. llіі;llюрі ГО!1Ою, а 13 хнті J1()JOIO. 1~~. ,jleTiJTL -

~ЮВ'ІІ:ТІ" :;;;J\IiТl, ~J()ІІЧІІТЬ,

І\ пr~ Y~Ipe

-

ТН}, і ;~~·i.l·;l}!~P.

Н.а. ПРiJХО;Н!Т!. ТІ!ХО, 11 ,;i:t\'J.lJITi, ;і ШУ~.ІЮІ.

1.50. JI е;];'1.10,

ПОЮІ ЛЕ''''а.1ОС І., а пр!шеІ,ЛО -

то іі с.-Ііду не З0ста:JOСІ,.

151.

;I~!lBe

152.

Не п'є

153.

-

JІе;.rшТL, шшре

-

ашве, пап'ється

побіаШТL.

-

y~]pe.

НеI.Ш;Щl\IПЙ біле зерно сіє, та ще не зіііш.1 П , ян зї світа 13теI(ЛО.

154.

3ШlOю гуляє, хати заl\пшав, А весною IIJІаче, людей ВППУСІ;ає.

1~~). l)j:'fc,

ЯІ~ сороч[\а,

Пух нате, ЛІ, І\ВОЧІ\а. Н'РllЛ ве має, А гарно .::JiTaG. ІПо це за птиця, U~o соrщп Gоїться? 13Сі. Бі:lе, а не ЦУІ;ОР, :\!'m,с, а пе пап], без ніг, а l1де.

13ї. Що 3ШІОю О/Ішває, а літю! пропадав?

23


158. Хто тіЛЬІШ зимою росте? 159. В нас зимою білим цвіто;\! Сад зацвів, неначе літом.

160.

Прийшов дід, зробив міст, Прийшла )1івна-І,расуха, по мосту тупа,­ Міст РОЗВіІ.'lИВСН, а дід аж на морі ОПИНlfПСЯ.

161.

l3іг;па ~ІаЛlOвав, ВОДІІ покривав Ще й пік ЛJOДСЬІ,е тіло. ПрнііШ,10 тепло, ~IaiiCTpa СJJСІШО,

Його тіло з'ї.·ю.

1()2.

Старий дід МОСТІ! ПО~!ОСТІІВ, Прнйппа молода - \!ОСТИ ро:шеСJl3.

163.

3а :lіСО\І, аа llралісu;н Біла вовна ВIlСИТЬ.

164.

Біжать І.. оні булані, На Їх вузди норвані. Хто Їх може зупинити, На їх вуздп ніДЧI!НlІТП'?

165. 166.

ЛеТІІТЬ ОРЛ!1ЧІШ по СІШLО~fУ небі, :Крила РОЗJlУСТШІа, все сонце закрила. Сильпіше сонця, слабіше вітру. Ніг не lIIає, а (ІДе;

Очеіі пе має, а ПЛDче.

167. 168. 169.

ГОРН не знаємо, а гірно П.1ачемо. Без НрП.1, а літає, ніхто її не б'є, а плаче. Біла набила попіг\ небеСЮI!И ходила, Оглянулась назад - і сліду не знать.

170.

Сива нобила по світі ходила, До нас прийшла - по рунавах піШ.'Іа.

171. 172. 173.

ЩО ПОВІІСЛО над ~Jеl\Iлею? Ой за по:rеи, за горами золота нагайна в'ється. Що без леза та без зуба РОЗТlша міцного дуба?

174.

Летіла стріла та впала в лободу; ШУІ,аю, та не знайду.

175.

:Кринпув віл па сто гір, на тисячу городів.

1'ї(). :Кршшула Бутна

-

ДilлеІ\ая чуп,а: ЧУТll за сто

гір, аа сто річOJ" за сто пічон.

24


177. 178.

СТУІЮТПТЬ, гурнотить, ЯК СТО ноней біжить. Біг нінь білобоний через Дунай глибоний; Ян упав

-

заіржав: увесь світ задрижав.

17\).

КіпІ, біжить, аж земля дрижить.

180. 181. 182.

В літі ЧУЄ~ІО всі, а зимою

-

ні.

Без рун, без ніг, а СТУІ.;ає.

ШИJІО-МОТОВІІЛО попід небесами ходило, із панами говорило, із ІШЯЗЯМИ розмовляло.

25


183.

Бсз РУІ; СТУІ;а, без ВОГНЮ ГОРІІН.

18і ДЕ<1 С;:аТ!І рі;(ні; О;ЩОГО всі баЧRТr), а.10 ПО ЧУЮТЬ, ДРУГОГО ВСЯlшіі ЧУС, а.10 не баЧlІТL.

185. 18G.

Тур ХО;J,І!п, ПО І'орах, ТУj1ШЩ ПО Тур ('nlIСНО - ТУРШЦІ :.шгпс.

;J,O.1ax,

Спершу U.'ШС/\, за б.1ІІСI;О\І тріст;, за тріСI;ЮІ П.lеСІ{.

187.

Мене 'Iі1СТОIll,];О ПРОСЯТІ" J-ЕДУТЬ, А ті:I;,: їІ ПОІ;аа,усь

188. 189.

-

хопапІС'Я ПО'ШУ'!

",

Довго нема ~[епе - все в'япе, А ЯІ\ проі:іду - ЗПОВ ожrшає. Т!І](;,; ,ІІ)J\ГОВ'ЯЗ, у ЗЮUІЮ ув'яз, 3 .1!'и.лі всіх новпгашш.

190 .

.тІ етіло золото, а стало болото.

НН. Леті.1а тет:.-ра, пе вчора

-

lJmuTa в ло()(цу, ШУІ;аю -

192. 193,

тепера~ пе знюцу.

Оіі .1а .1іСО;'І, за пра:тіСО:'І ЗО,'lоті батоги ппспп,. Хто пе плачс, а С.1ЬОЗП течуть?

194.

Стоїть дід над ;(aJШ;ЮШ, ІJlппря в бабу гаЛУІШ;ЮШ.

195. 19G. 197. 198.

Без

PYI\,

без ІІіг

-

віЮІа впі}IJвас.

СІші l\абани все поле заляl'.;Ш.

Спві ГУСИ усе поле вслаю!. Хмара сива увесь світ накрила.

199.

Зоря-зірниця по землі ХОДІ!ла, нлючі загуUа.;Іа, А сонце ЗШПlJIО - юночі знаіІш.'ІО.

200.

Ішла папі вночі, погубпла юночі; Місяць бачив - не Сlшзав; сонце вс тало позбпрало.

201.

Тхала папі од вінця, Загубп.1а гребінця: Міснць баЧI!В -- не добаЧlll3, Сонце ВЩ13,10 -

202.

НС СI,аза:ro.

Бігла панна о:{ овець, ЗагуGп:rа гребінець;

26

-


!\1існць баЧ[JВ

-

пе добачив,

Сонце ш,ра:ІО п не СНRзало.

203.

lш,'ш І\атеР!Іна, ншочі загубила; Місяць ПlIдіп - не довидів, Сопце вздріло - зараз з'їло.

2И4. Вночі спин, на землі, а вранці тікає.

205.

Сі перова ДОЧІ;а по Сіверу ходила, Ключі загубила; ~IiCHЦЬ бачив, сонце внрало.

20G. А що плаче без голосу? 207. ПідюІЛПСЯ ворота - всьому світу ирасота. 208. За л ісом, за пралісом червона СТЬОЖRа мав. 200. Через гору дорога, а Rінців її знайти не можна; світ її ВІІДПТЬ, а піти нею не піде.

210. 211. 212. 213. 214.

Червоні RОРО~1Исла через річку повисли. Нагороді здій~lавться, а під тином ховавться. НеВJJДШШП дух скинув з мене капелюх.

Без РУ!" без ніг

-

хату ОДЧІІНЯЄ.

Прппшов ХТОСЬ та взяв щось; бігти за ним не знаю за ким, бо пішов туди

215. 216.

-

-

не знати куди.

ІД0 літав: КрlIЛ не мав, але крила підіймав? Гулнв в полі, та не кінь, лі.та па волі, та не птиця.

217. 218. 219.

ЛеТІІТЬ, а не гороGець, ВІІв, а не звір. молоденыйй розбишана з хати солому зносить. РУІ\аВ()М махнув, дерева нагнув.

220.

Шипе без тіла, Говорпть без ЯЗИІ\а, Ніхто пого не бачить, ТілЬІ\П чув.

221. 222.

Без рота, без носа, а голос має.

223. 224. 225.

Впдітн ~!eHe пе I\IOiI,Ha, зате чутп 1I1jii свпст.

Хто п,ттаче без голосу? Що без піг біжить? По сінях і так, і СЯІ\, а в хату нінк.

27


~26. Чорне СУКНО лізе в віІШО.

227. Чорна корова усіх людей ноколола. 228. Чорна корова, золоте теля. 229. Чорне рядно всіх людей наКрШІО.

230.

Махнула птиця НРШТОМ,­ Закрила нівсвіту чоршш рЯДНО~l.

23і. Два дні паде ДОЩ, а між тнм що?


232. 233. 234. 235. 236. 237. 238.

"УІНШ сніп на весь світ, на нінці ковалі кують.

239.

Прийшов чорний віл, положив чtlС'l'окіл,

СіfЮ СУНIlО тягпетьсн у віюІО. Сірий

0111\

У вінно НІш.

Сірий ві.'І всіх людей підвів.

Звечора вмирає, вранці оживає. Що було вчора і буде завтра? Чорна норова всіх людей поборола, А бішпЇ віл всіх людей підвів. А прийшов білий

240.

-

поставив.

Сестра до брата в гості йде, а він од неІ ховається.

241.

Одна половина лиця біла, а друга половина лиця чорна.

242. 243. 244. 245.

Що в нас є нсне й темне? Що то за гість, що темноту їсть? Один ллє, другий п'є, третій росте. МЮ\Іа широка, тато висоний, син нрученнй, а невістна сліпа.

246.

Один літає, другий п'є, а третій живиться.

РОСЛИННИЙ СВІТ

1.

Мій брат Юндрат через землю пройшов, золото знайшов.

2.

Одгадай загадочну: нинув ЇЇ в грядочну, нехай моя загадна лежить до весни.

3.

Чашечна медну зююпана в ль одну до НОJlОro годну.

4. 5.

Ноги на полі, тіло в стодолі, а голова на

cToJti.

В землі спала, в літі вставала, в міху ОДПОЧІІвала, в lIIшші таНІ~ювала

-

людей ГО~УВЮlа.

6.

Колись була в ~IeHe в ногах вся спла, а ян виросла, то вона перейшла

29

n

голову;


люди зби.1ІІ ГО,10ВУ і О,1СР;hалн J';О[ШСТЬ, а я ОСТН.1(1('I, С'!JjЮТОЮ, та іі ТО ~I(!]]C спаЛШТIі.

7.

ІЦо то за твір, що пі

'IO"OBih, ІІі ЗБір, а має н\·('.1·)

8. Хто старпшЇІ: овес 'ІІІ яч~!іПJ,?

9.

Дуu-дубі:I(;ЇІ, на дуГіові сто гі.1.1 сіі , па гі.тr.1Я'JJ\і по ЛIIСТОЧl,У, на ,'ШстutІІ,У по гнізде'шу, а n !пі:ЗіIС'П;У по ЯС'!І,У.

10. Що росте без nо:юсу? 11. На ГОРО;lі молода ПlIшні ЕОСП розпліта, у зелепії ХУСТIlIІЕН 30,10ті хова зершшю!.

12.

Хоч зубів багато маю, Та піJ,ОГО не І,усаю.

Сама СВІІПЯll! та ІХОРОНЮ! П на ЗУUИ потраплшо.

13.

Без РУ!';, без піг, па 111І1 П,lетеl'ЬСЯ.

14.

Ci~ICOT поросят на І,іЛОЧІ,У ВlIСЯТЬ.

15.

Ішов чернець, паСIlпап ЯЄЮ), Нехай ElІП.1ПТЬ, ПРIІЇlДУ оп'нть.

1И. СПДІІТЬ ііі;:!: пад ПО;\ОЮ Тіі п юшає GOpO;J,OIO, Хто йде

-

не шшс, за борідку ущипне.

17.

Сll;ЩТЬ дішщя в те~lJ!ііі те~!НІщі.

18.

І печуть мене, і варять, І їдять мене, і хвалять,­ Бо Я добра.

19.

Під зе~l.1е:о ппщя l\уб.10 звнла і яєць наНСС.lа.

бро:r,у-бро.1У ПІ!.lJ Піші ВО,IУ, Пllла-IJJlIllша.'lа, сі)! н:тн':т о;!Ялиn.

20. I-\o:ro 21.

Вуз:rупата і .тrпстата, А доспіє - годовата.

22. Лата на латі, та зроду ГО::ІІ,а на ніЇІ не була.

23.

Латка на латці, а ШІТО!, He~Iac.

24.

Латка на латці,

[\

посереДl!ні гризь.

30


25.

СП;lIIТЬ баба па гря;н,ах, вся зю,утапа в хустках.

2G. СІІДІІТЬ GaGa с(!ред літа В сто СОРОЧОl\ одіта.

27.

Була ;1ПТШІОЮ А старою стала

-

по ;шала пелюшок, сто пелюшок мала.

28.

Ян ма,:ші1 йув А стаРllЙ став

29.

Січсот оде;І\ОІ{ і всі Gез ;~aCTe;[\OI\, І не ШІІті, і не нраяні, і всі в рубцях.

--

прп ПС:ІЮШПІ і пе чув, ППОВІШНТИСЬ став.


30. Сімдесят кожухів і всі не застібюотr,ся. 31. Головата, дженджуриста, СОРОЧОІ{ наділа триста, А одна нога.

32. В літі тверде й кругле, А в зшrі дрібне ІЇ ~IOr.:pe.

33. Чпя голова не має поса? 34. Баран у хліпі, а роги на дворі. 35. Стоїть півень на ГРЯДІ,ах у червоних чобітr.:ах.

36. Зелений І\ОГУТ червоніє. 37. Сам червонпй, а чуб зелений.

38.

В земляній сиджу коморі, А коса иоя надворі.

39. Сидить дівиця в теl\lній теиниці. 40. Стоїть при дорозі на одній нозі, Голова мала, а в ній тьма.

41. Стоїть дуб повен круп. 42. Повна бочка І\РУП, а на версі струп. 43. Повна діжка жита п'ятаЧІ\ОllI наІ\рита. 44. На городі тичка, на тичці кашшчка, Без вікон, без верха, а в ніЇІ людей без числа.

45.

На тичці, в капличці, без вікон, без дверей,повна хата людей.

46.

Під ОДІШМ І\ОВПЮШИ сімсот І\ОЗЮ\ОВ.

47. Малий-маЛИШІ\а СІ\ИНУВ БОЧІ\У на ВИШІ\У. 48. ЧернеЦЬ-1ІІолодець у землю пішов, червону шаПОЧІ\У знайшов і наверх ВИЙШОfl.

49. 50.

Стоїть півень на ТОІ'У в червоному І\ОВП3ку, Біле, ЯІ{ борошно, але не борошно, Хвіст, ЯІ\ У 1ІІиші, але не миша.

51.

Під хворостом яйце з XBOCTOl\f.

52.

Біла І\УРИЦЯ під тином кублиться.

53.

Що без діРІШ наливається?

32


54.

ЛСIIШТЬ під хворостом догори хвостом і солі просить.

55. 56.

Під лопухом лешить яііце 3 XllOCTOM. ДОВГИЙ, зелений Добрий і сирий

добрий солений,

-

хто він такий?

57.

Повна хата людей, а без віІ\ОН і дверей.

58.

І\убушеЧІ\а-зслепушечка; Пе Х,lіб, не сі:ть, не вода, а добра їда.

59.

ні вікон, ні дверей, Повна хата людей.

60.

Беd вікон, без дверець Повна hошара овець.

G1. G2. 63.

64.

Поnна хата горобців, та нікуди вилетіть. Ма,lеНЬІШЙ погрібець повен яєць. Стоять коні на припоні, Не п'ють, не їдя1'Ь,­ Всі гладкі стоять.

Проти сонця, де видпенько, ТЮІ свиюш Jlежать гарненько. А як тіJІЬЮІ осінь прийде, Зараз баба з хати вийде І СuІ;~IЮІ 07і розбудить, 1Птур:ше ІЗ БОІШ, хвіст одкрутить Та ще ЇІ діда ПОГУІШЄ, Hex~,ii бабі ПО.\І3Л:lЄ.

65.

У нашого Даппла сім саженей жила.

66.

Не н:інь, не ві:І, а прив'язаний.

67.

j-КИJlа птичка пусто,І1;ОМ, Звила гніздо за ~~BOPOll1.

68.

На городі на воловоді жовте теля ричить.

69. 70.

Без рук, без ніг, а вилізе на ПJIіт. Без рук, без ніг ЮІ дерево дереться.

71.

Біг через пліт, зачепився і висить, а не вмирав.

72. 73. 74.

Ліз Мартин через тин, та шаПІ\И збувся. Дурний Мартин дереться на тип. Під борозною перевернулася 1\оза догори ногами.

3аrаДІІИ

33


75. Всередині червонс, а ЗI~Сj1ХУ :іС:ІСНЮІ онсам:итом унрите.

76.

Нруглий, та не міснцт" з!'.'1СП, та не діброва, з хвостом, та не миша.

77.

Зверху круглент,т.,е, а l1Сt:'[!с;щиі червонеНЬJ\е.

78.

Дуб-ясен посередині KpaCl'H.

79.

у зеленій оболонці, А всередині - НІ, сонце.

80.

В червоній хатинці сто братів, один на другого схожиіі.

81.

повна хата людей, а не ;:;НDЙЛУТЬ дверсіі, Дід увійшов, двері знаЙпlOВ.

82.

Не їсть і не п'є, а ситий

83.

Стоїть пан на тону в золеному НОВШ\I;У, А під новпаНOl\І ci~ICOT I;О3Ю\fШ.

84.

CTDf..

Висить шапличок, а в Ti~1 шаll.lі1'Н'У сімсот козачків.

85.

Стоїть дом, повен зерном; Снільни чорних хатон, стіm,ЮI білих пані'ЛІІТОН.

86. 87.

Золоте решето чорних хати нон повне. Стоїть палиця, на па.шщі хаТИНІ,а, а в тій хатинці поВІЮ людеіі.

88.

На сонце схоже, до СОІЩЯ хилиться.

89. 90.

Повернулось до сонця золоте

;J;OHHC.

На сонеЧІЮ я схожий і сонеЧJ\О люблю, До нього повертаю голівоньку свою.

91.

Стою струнний, висоний, ро З{'.lСНИХ шатах я

92.

Стоїть дубок, ІІа версі RUРТУЗОК, в нартузиу багато дітон.

93.

Що до сонця він свій пнеться І його ім'ям зопеться?

І золотом оздоблепа годівонм<з моя.

94. 95.

ІД0 за сонцем повертається? Стоїть на ганну, в червонім кнфтанну, А хто гі рушить, то планати ;'IYCwrb.


9С. ВllйШ."ID папі в чеРВОIlі~l ІШ]lТаІlі, хто па ПР Ї І10,1,JlВlIТЬСЯ

заплаче.

-

а7. Гарна 11,1!IШ!, П!рj~і) uuрапа; хто її розбере, ТОП пі.( неї плar;ати буде.

98.

ІЗ !;ОfI\І!ііі ГОСПО;1,і н У великій пршоді; А ХТО чепе РО3,Jl;ягатп пізыlfтІ,сн,, Той слі;J],.\1ІІ :1аШJЄТЬСЛ.

ан. СJlДПтr, Марушr;а в ('е~ІИ r;ОЖУШІ{ах; Хто па неї "ШШС, той і заплаче.

100. 101.

СП,1,IІТЬ СИ;l;уха в семи J\Ожухах, а ще посині'а. Сидит]) сидуха в семи кожухах, та й та з~!еР3Jlа; а хто па неї погляне

102.

-

0ICL~Ia в'яне.

Бігла JlJI:!І,І;а І;ОЛО кова.'ТІ,ка в трьох І\ожухах та ще іі :Jмер;з:In.

103.

ПРl!ііш.1а діВІ;а :1 гір, Несла па собі сім шкір; Як Їх розбlIраЛIІ,-

Всі пад нею ридали.

104. 105.

Вийшов віл :оа сто гін, Uппіс ТРflста шкір. ГОIlШll1 ()СІ;)у а I'ОРИ на долину, а НІ; знчали її ЛУПИТИ, ТО зачали ся С.'ІЬОЗИ КОТИТІІ.

106. 107. 108.

ІЦо ІН' робпn болі, ані печалі, а до сліз ДОНОіlНТЬ? Мас Іш;ір сі"l, ВI1ТПСI;ClС сльози всім. Зелені НОГИ, І\ОСlщі I1HpOC'-ТlI вгору 3 <JС~lЮІ]\і, А зубате головище kopeheC\-УСО\1 у землю сппще.

109. 110. 111.

112. 113.

114.

ГOJІова наверху, а Города в 3СШlі. ІЦо то за головн, що лиш зуби і борща? Іван-білобран В білу сорочку вбрався, Під землю сховався. Як зростав - у землю ліз; Хто дістав - утерсь від сліз. Стоїть при дорозі на одній Ho~i,

1 шаїЮЧІ>У

має, та нікого не вітає.

Стоїть ХЛОИЧIl!, під пенько~, Накрив голову брилькоl'>!.

35


115. Хоч капелюх має, ТіІ піІЮМУ ЙОГО пе ;щій~ІаG. 116. Біла головка, красна шапочка. 117. у бору, на нру стоїть стаРИЧОR - KpaCI!~!ii 1;'іВ­ пачоR.

118.

Кіндрат

- мій брат, крізь зеЩІІО пройшов,

червону шаПОЧRУ знайшов.

119. 6

шаПRа, але немає ГОJІОВП; G нога, але без

черевика.

120.

Стоїть пані в лісочку, має червопу сорочку; хто іде, то поклонитьсн.

121. Сидить дід у траві, голова в нього в «рові. 122. MaJleHhRe, білеНЬRе, а бабу з воза зсадить. 123. Стоїть дівна на пагорну в червоній спідшщі; хто йде, то понлониться.

124.

Стоїть панна в «раснім жупані; хто не ііде

-

руну дає.

125.

Стоїть 6горна в червопій нрмолці; хто не прийде

вснний поклониТІ,СЯ.

-

126.

Червона, солодка, пахуча, рооте НИЗЬRО до землі БЛИЗЬRО.

127. 128.

Тіло винидають, шніру носять, а голову ЇДЯТІ •. Били мене, били, На ШllШТJШ порвали, у воді мочили, По траві валяли. Одну половину з нашею поїли, Другу ПОJІОВИНУ

129.

-

на плечі надіЛІl.

Заб'ємо вола, голову відріжемо і з'їмо, ШRіру обдеРУТІ" а м'нсо валнється, і собаЮl не їднть.

130. 131.

132.

За ліСОМ-Jlісом синенький огонь гориТІ..

На полі я був синеНЬRИЙ, Край води я був біленьюгй, Опинився в човнику швиденьні:\і, Потім під ножином гостреНЬRИМ. Били мене, нолотили мене, во всі чини призводили, на престол з царем посадили.

З6

-


1:33.

Нцвесні н тебе радую,

Влітку прохолоджую, Восенп годую, А взимку грію.

134. Літом оюїгається, а на зиму одежі цурається. 135. ЛітmІ одежу одягає, а на зиму скидає. 13G. Золоте вбрання сющає, біле одягає і на зелене пере:lrіняє.

137. Літом у h:ожусі, а ЗНl\ЮЮ голе. 138. ЗпмоlO СШІТL, а ліТО.>І шумить. 139. Весною весе.:шТL, літом холодить, вооени годує. 140, Червоний l;олір, а ПШІНий CMaКj Н:а;;'Яllе серце, ЧШІУ то так?

141. 142.

Червuна ДЇпш;!,І;д, біле дитя. СIIД;l;У па ;~epuBi, кругла як куля, чорвvна НІ; І;РОВ, добра як мед.

143. За лісом, за пра.'ІіСОl\I біле плаття висить. 144. Нансспі заЦL:іте бішш цвітом, а в жнива чсрrюним П':ЮДОМ.

145. 146.

Чого тн став та ДІІВІІШСЯ? ЗіРВlI мене -- пожппишся! Весною бїле, ,І1ТОl1 зелене, ВОСеІЛІ жовте, 3ІНІОЮ добре.

147. 148.

Серед лісу Ішасне ВІІСІІТЬ. СI1ДИТЬ дід H8;:J: ВОДОЮ з червоною бородою і Хто йде

149.

- не ШІНе, за борідку ущипне.

Стоїть дід над водою з червоною бородою, Тільки сонце пригріє

150. 151.

152.

-

борода його

I'pr:cHie.

В лісі на орісі червона ІІлахта ВИСПТт" Сидить півень на яворі, Спустив крила нровавії. Дві сестри до осені зеленіють, а потім одна червоніє, а одна ЧОРНIі,.

153.

І\руг.пеньr,:е, малени;е, на ЧО.lIІ!;У лисеНЬК8.

154.

Сам ма.lСНЬЮlЙ, а шуба дерев'яна.

37


155. 156. 157.

МалеНЬІ{ИЙ горщечок, та добра кашка.

у лісі на пролісі висить діжка з тістом. І\ріпко стоїть, слабко висить; сам косматпЙ. l{інець ЛИСИЙ.

158. 159.

Із дерева виросло, а з юпшші вилізло. Росло, виросло, із куща вилізло, ПО рунах покотилося, па зубах очутилося.

НЮ. По І_раях гладенький, 11 всередині солодены{й •.

161.

у зеленім ІЮЖУШКУ, І\остяній сорочечці

Я РОСТУ собі в ліску, Всім зірвати хочеться.

162. 163. 164. 165. 166. 167.

Поверх лісу огонь горить. Яких дерев у лісі найбільше? Якого дерева є на світі найбільше? Заблудилась в верболозі, Дні і ночі ронить сльози. Сини в шапках, а батько

-

ні.

Л\иве один баты{o і тисячі синів !ІІа';, всім шапки справляє, а собі не має.

168.

Ішов чоловіl{ з ліса та знайшов колодочну з біса, та знайшов два столи, два човни і мисочку з хвостом.

169. 170.

Стоять стовпи білі, а на нпх шании зелені. Біла, а не сніг; зелена, а не ЛИСТ; кучерява, а без волосся.

171. 172.

Стоять білі СТОВПИ, на них зелені капелюхи. Лізу, лізу по білому залізу; ліз би далі, та ВЛОМИТЬСJl.

173.

На дереві я родився в кожусі, кожух розірва вся, і на землю я впав.

174. 175. 176.

Зимою

-

як літом, літом

-

як зшюю.

Зимою і літом однакове цвітом.

Всі пани сюrнули жупани, а один пан не скинув жупан.

38


177. 178. 179. 180. 181. 182. 183. 184.

В ЯІ,ім лісі пемає JIИСТЯ?

Що то за дерево, що сонця не видить? Літом борода виростає, а зимою одпадає. Ніхто їх не JIякає, а вони тремтять. у лісі росте, з лісом рівняється, а дісу не бачить. Стоять n лузі сестрички, ЗОJIотенькі очі, білі вії.

Росте біШІЙ, а подує вітер -

відлітав.

Без рук, без ніг, без черева,ЗJIізе на дерево.

185. 186. 187. 188. 189.

3еJIений звір на дерево тікав. Що в'ється І,РУГ деревця? Що росте вище дісу? !Зсе мороз ПОГJIУШИВ, а мого цвіту ї! не заЙrшє. (тОнп, І\расуні па воді, [Зішш на них білі й золоті.

НЮ. Стоїть дід над водою, хитає сивою бородою. НН. ДііІ\'_'Чl\а на діжечці, діжечка на діжечці, а ;щеrху ІШТJlЧlta.

192. 193. 194. 195.

БОЧJ;а на бочці, а зверху кобилячий хвіст.

Що над водою наЙВ!Іще? Що цвіте, що ЙОГО ніхто не бачить ніколи? Який корінь, який цвіт Любить кожний в світі кіт?

196.

Стоїть, колихається, Червоною головою величається, А як торкнеш, то кусається.

197.

Серед поля вояк стоїть, на голові ШТИЮІ ~~ержить у всі наирямки, та не для нападу, а для оборони.

198. Стоїть, колихається, Як ТОРf\неш, то кусається.

199. 3yGiu ве ~mp" а нусає.

200. 201.

Не вогоНІ" а печеться. Олена ;{слспа, ПОІ\ілуй і чухаТ!1 ХО'ІеТІ,Сfl. іНІ

-

свербить, бо.ТІИТЬ


202. Що аа трапа, ЩО й СJI1!IІІЙ знає? 203. Що пече беа вогню? 204. Ні сучеЧОІ\, ІІі ЛИСТО'ІОІ(, а па дереві росте. 205. МаJIСШ,І\О, !,РУГЛСПЬНС, м'ПЮ~П!,I,е, на землі росте.


ТВАРИННИй

СВІТ

1.

Що без ЛОЖЮI їсть?

2.

Шпrри ТІШИ, два патИІШ, СІ,ОШІіі: замахайло.

3. Чотпрп ЧОТИРЮf, дві РОЗТОПИРЮІ і сьомий вертун.

4.

ЧОТПРИ ЧОТИРЮІ, дві рОЗТОПИрЮІ, ОДИН вертун, а сам ворчун.

5.

Посеред двора стоїть копа, Спереду пила, ззаду мітла.

6.

І своє дитл не забула, і чужих ПОІодува::rа.

7.

Снерсду страшне, ззаду смішне, а посередині солодпе.

8.

Іде в поле - лк дощеч:на, А йде з полл - ЯІ~ бочечка.

9.

Голодна - мукає, сита Всім дітям молоко дає.

10.

Ян був мал -

-

жує,

у чотири дудни грав,

А яи підріс - гори й долини підніс, А як B~lep - перед музииами грав.

11.

Як був малим, у чотири дудпи грав, А став рости ~ став віз везти.

12. Йде - гуде село й гай; НезнаЙО1\lИЙ

-

утікай!

13.

А в рогулі штири кулі, а в ірmиці -

дві.

14.

Носять ЬІене четверо, пон:азуlOТЬ двоє

--

блискучі обоє; два в мене слуха (то бу;rуть уха); як б'ють - везу.

15.

Ні коваль, ні столяр, ні :'>raляр, ні ШІОТШШ, а найнращий у селі роботшш.

16.

Хвіст кордюком, ніс п'ятаf\ОМ ще й два ряди гудзиків.

17. 18. 19. 20.

Що то за панл, що в два ряди гудзики? Лежить під хворостом та й ирутить хвостом. Під тином лежить, хвостинои вертить. Не хвора, а все стогне, нічого не згубила, а все шукає.

41


21.

ПО землі ходить, неба пе бачить, нічого не болить, а все стогне.

22. 23.

Хто боком спин, а лежачи їсть? Прийшли чужинці під бабині сінці, стукотять, а одчинити не вміють.

3а лісом, за пралісом НОІШИ шкуру мнуть.

24. 25.

ТріСІ{И дуба підпалили.

26.

Під горою, під крутою купка ХJЮСТlІків леіlШТh.

27.

Волnхате, певелихе, всі його БОЯТІ,СЯ.

28.

Лежить на сіні, сама не їсть і другим не дає.

29.

Ні старому, ні молодому Не дасть приступити до дому.

30.

Не гопорить, не співає,

31.

Хто найвірніший хазяїну?

32.

Бреше ях пес, а не є НСС.

А НОШІ хто йде, то господаря сповіщає.

33. Хuдить по ГОРО;lУ кожух та свитина. 34. ~a горами, за долами ходить свита і кожух. 35. Маленьке, сивеньке,- всіх людrй одіває. 36.

Хащу їсть, СІ,аJІОЮ ходить Та Й суєтні діти водить.

37.

Не дід, а з бородою, не бик, а з рогами, не корова, а доїться.

38. 3 3 3

бородою, а не мужик, рогами, а не iJп[(,

пухом, а не птах; Лш,о дере, а JІичакіn не плете.

39.

Лина дере, а JIапті не плете.

40. 41. 42. 43.

Довгі НОГИ

44.

-

не OCeJI; єсть і рО!'И, да не BIJl.

Хто РОДИТЬСЯ з бородою? Одне ричить, друге бечить, третє ПJІаче. у нашої бабусі сидить дід у ножусі, Проти печі гріється, без ВОДІІ у~шється.

І вдею" і nночі у кожусі на печі.


45.

Губить він живії душі, На печі він спить в кожусі.

46. 47. 48.

Умивається часто, але рушником не витирається.

49.

Пухнастий Ішубочок під столом вуркоче. Маленьке, сіреНЬІ(е, а хвостик, як шll.ТЮ.

Сіреньке, маленьке, хоч Яl\ОГО кота з місця стягне.

50. 51.

Хвіст Само А очі -

як ниточка, як калиточка, як сім'я.

Сиву норову і дома пе люблять, і на торгах не продають.

52. 53.

Літає нрилами, ходить ногами, Падає вниз догори лапками. Ой за лісом, за праліСО!lf нон! ржуть, а додому не йдуть.

54. 55. 56.

По полю гасає, овечок хапає і нас ЛЯR80.

Жиє в лісі, хижий, дикий, Душить І{УРИ та іпдшш. Прийшла кума із довгим вінико]\[ На бесіду із нашим піВІІИКО~І,

Схопила півня на обід

Та й замела мітлою слі)\.

57.

Хто на собі ліс носить?

58.

Горбатий мішок на чотирьох стовбах стоі:ть.

59.

Вік свій ходить з Rлуманами, та ще й сідають на нього з мішками.

60. 61. 62. 63. 64. 65. 66.

Гору за НИТRУ повеЛIl. Хто влітку гуляє, а зимою спочиває?

Біжить чимчик по долинці У сіреНЬRій ножушинці. Влітку сірий, взимку білий. Носий біс побіг У ліс. Хто спить, а очей не зажмурює? Пролетіло на хвості Та й сховалось в хворості.

43


67. 68.

Повзун повзе, на базар ГОЛЮІ ве:и. Під дуБОЧІі.О~l, під листочком, Звився, 0КОРЧІІВСЯ клубочком.

69.

Хоч не ШПІО я ніколи, А голок в мене доволі.

70.

Під ЯШІНка~ш ісосонками Лежить клубок із голками.

71.

Ніс

-

як У СВИШШ,

Та нолючі щеТllНІШ.

72 .

73. 74. 75.

.кОТИТЬСЯ нлуuочок 30всім без ПlIТОЧОН. 3амість ІШТОЧОК Триста голочок.

Малени.:ніі, горбатенький все поле перерив.

Без рук, беJ ніг, а по землі ходить. Срред ліС:l-.1іса леЖІІТЬ шмат заліза: Ні ВТЯТЬ, ІІі взнть, ні на віз положить.

76.

Посеред обшше.

77. 78.

3а лісо:-r, за праліСОl\I жива палиця лежить.

Jlica

лежнть круг заліза; хто знайде­

В'ється віРЬОВІ{а, на нінці головка.

7~. МаЛСІІЬІ,е, чорнеПЬІ{е по полю СІшче.

80.

ДіllОЧІ\а, ЧІІчирочка

8l.

ІІІуварова сестра шуваром ішла,

-

ні ЛУСІШ, ні пір'ячка.

Сімсот СОРОЧОІ{ на собі несла.

82. rкала пані в срібнім жупані, а на ті:\! жупані латка на латці ..

8;).

Водою їхали папи, УбlJuпі в срібні жупани; Хо'! жупан]! - .'ата на латі, Панаи РН,\іюгь II І\ОFlшій хаті.

8'1.

Є крила - НС літuю, ніг немає, а ГУШі\V, по ае!\ші Н(О .\\)ДІ\У, па HefJo не дивлюся, зіРОR не ЩlІтаю, JIю;(ей не знаю.

85.

Голова с, а ШИЇ нема; очі в, а брів нема; рот в, п(' ГОВОРИТЬ; без ніг, а далено ХОДИТЬ.

() 86.

Є крала, а не Jlітає, G(О:з ні!", а не доженеш.


87. Пір'ш! ~[;;xи,:, Х!ЮСїО',[ управняє, а на повітрі ПИЛІираr;.

88. Чорну гадІО!\у віЗІJМУ я в РУІ{У вона не ВІ;УСІІТЬ.

89. 90.

В ЯІ{QЇ риби З одного БОІ{У очі?

Хто на собі СПОЮ хату НОСИТЬ?

91. І\уди повзе - за собою хату везе. 92. (І\ши у воді, а на березі ПJІОДИТЬСЯ.

93. 94.

В КОГО на"l'ппа СОРОLша? Іде в горщик чорне, а з горщика червоне.

95. fI):иве - чорне, вмре - червоне.

96.

Що після смерті червоніє?

97. Ного горе красить?

98. 99.

Не коваль, а з ІшіщаШf. Швець

- но швець, кравець -

не І{раsець,

дер;rшть Е роті щетину, в руках ножшщі.

100.

Ноги

-- НІ{ НОГИ, ГО.'ІОва там, де не має бути,

а ЯІ{ Й,ЇС, то не так, ян всі.

101. У туші вуші, а ГОЛОВИ немає.

102.

у кого вуса довші ніг?

103. Не нице - в І:шаралупі, Не ніт, а з вусаМll. Погане на вроду,

Завжди любить ЕО:1У.

104.

Бе;н;осте, безребре, ХО'і }:Ш) море переШІиве.

105.

Бе:щостий Марно перешшве море шпаРІ,О.

106.

Без ЖИД, без сустав,ПереПЛІІВ усеНЬІШЙ став.

107. По дорозі стрибає, У во,'(і п:rаВ:lЄ. 108. Ногач ногатий, окач ОІШТИЙ з ВОДІі ВlJЗllрає.

109.

Від чпйого-будь ПРі1ХО;l,У Сначе дурень з ПIJ;РВIf в воду.

НО. ЩО то поно: в В().ll ІюrіИТJ,СЯ, З хвостом родит],{';т,

А ян виростає,

Хвіст відпадає?

45


111. 112.

Голий, а 3 поясом. Мур мурований, СІ'.леп СЮІОПОВaJІИЙ, А в тім СІшепу живий похований.

113. 114. 115. 116.

Поганий ходок, та ще й хатку тягне.

Хто все йде, а все в хаті сидить? Двічі родиться, а раз умирав. Що двічі родиться: вперше

а вдруге

117. 118.

-

-

гладею,ке,

пухненьке?

Рун не мав, а будувати вмів. Не грішниця, а повішена; не вмирає, усе співав.

119. 120. 121.

Без рун, без сокири хату будув. Сім СОІюлят на одній постелі сплять. Сидить птах на білих горах і з мертвого живого дожидав.

122. Поле луб'яне, саие костяне, а вийде живе. 123. 3 до~шка малий гість вийде і ніколи більше тудп не зайде.

124.

у наших панночок по сімсот сорочок, а ш{ вітер повійне, то й тіло видко.

і25. Під ПРІІпіЧІ,О~І сидить, а серед хати їсть.

126. 127. 128. 129.

Невелика щебетушна, заріж її

-

буде юшка.

Не сторож, а рано будить. Хто мав остроги й не їздить верхи? Не князівсьної породи, а ходить в короні, не їздок, а із шпорами, не сторож, а рано будить.

130. 131.

Не царсьного роду, а ходить в І\ороні. Хто двічі родився, в школі пе в'швrн, а години знав?

132.

Годинника не мав, а час знав.

133.

Не годинник, а будить.

134. 135.

Мав гребінь

136.

БіЛЬШб всіх кричип" а менше всіх робить.

-

не може ним чесатися.

ПО TOKY-ТОІ{у ходить пан у червоному сюртуку.

46


137. 138. 139.

Як будимир одспіває, то й сонце зійде.

Хто найраніше встає? Біле як сніг, надуте ЯІ\ міх, лопатами ХО;ШТJ., рогом їсть.

140.

141.

Ходить по городу, ВСЛИІ\ОГО роду, Ноги - ЯІ\ лопати, І сліду не знати. Ходить онруг хати, ноги

-

як лопати,

рогом траву їсть.

142.

Пані пишна по лопаті вийшла,

3

143. 144. 145.

річни воду пила, не по-нашому говори.:!!.

у воді нупалася, а сухою З0сталася. Хто із води сухий виходить? Підійшли чужинці під бабині сінці, джерночуть-джерночуть і самі не знаюТJ,.

146. 147. 148. 149. 150.

Летів птах, у воду - бах! Води не помутив, себе не замочив. Яний птах найбіЛLше схожий на начну? Білі хороми, червоні підпори. Маленьне, сірепьне, по полях літає, уночі співав. Яні НОГИ заввишии, Такий ніс завдоВіЮШ, Хату на хаті мав,

Жабам рахунок знав.

151. 152.

На вершку палати хатчина, а там пан ВIlСОІШП.

ІЦо то за птах, що в чужі гнізда свої яйця ю:rаде?

153. 154.

Rотрий птах ніиоли собі гнізда не робить?

дитина ще не народилась, а вже на виховання віддана.

155. 156.

Хоч сам ростом невелииий, та гарно співав. маленый,' сіреньиий по гаях літав, уночі співав.

157.

Шило-вило мотовило попід небеса ся вило; в літі співав, на зиму нас покидав.

47


158.

Окуталось шило у 'lОрпеньке тіло та попід неGесами й ХОДИЛО.

159. 160.

Спсрсду uш:rьцс, n ззаду Вl!ш,це; ззаду СУJ':Сlще, а спереду біле полотенце.

Малий кошш за морем буває, Спинка-соболпНl{з, черевце біленьке.

161.

ШВИДІ\О СІ(різь цей птах літає, Бездіч мошок поїдає, 3а вікном гніздо будує, Тільки в нас він не зимує.

162. 163.

Біла JІап,:а, чорна латка по березі скаче.

Jitiле ян сніг, чорне ян: жук, вертиться ян біс і повертає в

164.

Jlic.

Нршзе як коса, праве ян стріла, біле як сніг, чорне як вуголь.

165.

Біліша снігу, чорніша сажі, вища хати, нижча трави.

166.

маленыіі,' сіренький на соняшюш сів, Н а;\ЗІ)об,1БС н ,J,обре й ;і,аn інолетів.

167. 168. 169.

Папrзтшї хааяїн в стріху прилетів. Ма.1ШіЬЮІЙ х.;тОПЧІШ у сірій свитинці по дворах СТРJIбає, І'РИХТИ збправ. l\1аЛСПЬЕе Х,:ІuП'я по дворам скаче, усе плачG, на ПО;lі ночує, Еоноплі краде.

170. 171.

Не JlIо;щпа, а живе

n хаТІІі .

'у садочку попад тином Я зроGrш йому хатину, Він П!1IJІ\ОЛО об;:щвився, 3ас~!іпвсь і осеЛІІВСЯ.

172. ІЗДІІТЬ СаiJо'ша на мальованих саночках, молою' шшав, стару цілує.

173.

174.

В'ється, стуна молоток,

Поправлпє па~r саДОІ'-

В болоті плаче, а з болота не вилазить.

Н5. Живе в лісі, ухкає, як розбійнин; люди його бояться, а він людей.

48


176. 177,

Уночі І'УЛИЄ, а вдень спочиває, Має круглі очі, бачить серед ночі.

Вдень с.і!іпа, а вночі зряча, мишей ловить, а не ніт.

1713 179.

Вдень мовчить, а вночі нричить.

Маленьне створіння вешшу злість мав: КОГО УІ\УСИТЬ, само умирає.

180.

J1етіла тетеря не вчора - тепера; Упа"1<l в лоБО;J:У, шунаю, не знайду.

181.

3ниоІО спить, ліТО~l бринить. Понад води, понад сади літає, солодну росу збирає.

182.

Хто JIуга~ш гуляє і в НОІ!ШУ дірну ніс свій ВСТРОМЛЯЄ?

183. Сто сестер ОДШ! ШlдТОІ, в'яжуть. 184. У TjCHiii ХQТlші 1ШСТУТlз бабусі хустину. 185. ] fоВlШЙ пень черешеlІЬ. 186. Коло пуха завірюха, а у вусі Пj)марок. 187. ВИЇІшов па гіlН;У, віДЧІ:П:!В Im~!ipI{y; Нали б не пан ;J,ШІіНl'I,Ішіі, ТО собюш б заїли.

188.

Піду Я до гeТL~!aHa; нападуть на МL'ие геТЬШlIюні собаК!1 ані одбиться, ні ОД~ІОJJ!1ТЬСіl, піти в гічку

189.

1'<)

-

й ВТОІШТЬСН.

Летів птах над СU,1(щ'шшіі ;;ах, летів, бубонів: «Десь тут ~IOC ді:lO Пі1 [;огпі згоріJlО».

190.

3а ліСQ;\І-нороnісоч ЕЮІІа lШШ1ТЬ.

191.

Тисяча мураВ2Іін робить х ату без І{уті в.

1.92.

ШИ:Ю-ПОТРУШlJЛО беа ВУГ.ТІі в хату ізшило.

193.

Не звір, пе J1ТlJl(Я, а lІіс

194. 195.

Хто мене в6'є, свою і'і;Ш Щ>J.-l:[Є.

196.

-

rш СПИЦЯ.

Летіла пт!щн - НС! С,lЛ!lЦЛ. Носо/( стаJIЬПl'НІ,J:іій, І'О.[()СО!{ TOHCll!,]:}JU:; Хто ЇЇ заt)'с, СПОЮ ЩЮlJ [10;;іl.;(;. JIетить - IIIIЩ\!Т!" CH.lP -- .'.Ш:;'JIIТІ •. ХТО його вб'є, той свою І_РОН ПРОЛ:16.

49


197. Із-за тебе я бив себе, Із-за себе Я бив тебе; Убив тебе, а КРОВ моя тече.

198. П~о за птах, що па вісьмох lIorax? 199. Між JJІО){J,ми ЯН пташка в'ЄТЬСЯ, у людеі{ і ЇСТЬ, і п 'с;

Ходить старець, просить, гнеться, А У неї всюди є.

200.

ІД0 над шн,ш вверх ногам и?

201. Хто тче без сташ,а і РУК? 202. СИ;\ИТЬ в куточку і тче СОРОЧІ\У. 203.

Хто животом пре, НОІ'Ю!И тре, а руками ІОН 1\11 кладе?

204. Удень спить, а tш ніч прийде,- на огонь леТІІТЬ. 205.

Летwгь

-

виє, спде

-

риє.

20С. Летить, а не ПТ!1ЦЯ, вие, а не :mір.

207.

Сам чорен, та не ворон, є роги, та не б1lК, шість ніг без копит.

208.

Менше від БДЖОШІ, а найбіЛ1>IПУ колоду переверне.

209. 210.

Маленьке, чорнеш,ке, а хоч яку І<ОЛОДУ рушить.

Чорненьке, lI1ilленые,' хоч ЯІ,ОГО папа з БОНЯ зсадить.

211. 212.

Уночі літає, вогнем МИГОТИТЬ, а диму немає. малены\a птаШІ{а на дереві ЖlIве,

Без вікон, без дверей собі хатну плете.


ЛЮДИНА

ФІЗИЧНА

ПРИРОДА

ЛЮДИНИ

(Будова riJla, життя і с.IІерть)

1. 2.

Стоять ВИЛІ,а, па ВІІ.1[.;ах бариЛІЮ, На барилку ютубо!\, на [.;лубку J[ісо!~. Стоїть дуб, на дубі гай, під гаЄ'1 моргаіі. під мор['аєм [шіпун, під кліпуно~! дивун, під дивупо\[ сопун, П і;( сопуно,[ хапун,

під хаПУIIО~1 ТрЯСУН.

3.

Стоїть два

!\ іЛJ\И , ШІ кіЛl.;ах бочна, на бочці

кавун, а на І,апупі трава.

4.

Був собі гай, за гаю! моргай, за моргаєм глядай, за глядаС\І сапай, за сапаЮ.І хапай, за хапаєм

трп'.raЙ, за трп;нає,[ бовтай, за бовтаєм !ювтаіі.

5.

Стоїть хапун, І1ад хапуном сапун, над санупом моргульці,

над '!ОРГУЛLТ~ЯМІІ поляна, над ноляною ліс.

6.

Густий ліс, чисте поле, два соболі, два стенла, труба, бомба і в тій бо,!бі лепетаЙло.

7. 8.

ІД0 існує в світі, в я"е все вла3J1ТЬ?

9. 10. 11.

Ношу Їх багато років, а ліку Їм не знаю. На одному І\амспі дні :шії лежать. Двоє лисенят :J3ВЖДИ поруч СИДЯТЬ.

Посшнеш

-

досягнсш, оглянешся

і не увидиш.

51

-


12.

13.

Сопе, хропе, часом чхав, Сюди-туди зазирав; На морозі замерзав, Бо одежини не мав.

Два брати черса гору жнnуть і піІЮЛП один до одного в гості не ходять.

14.

Було собі два брати і обидва Юндрати, через доріжну живуть і один одного не бачить.

52


15.

Двоє рідних дітей межа перебила.

16. Кругле, маленьне, а до неба дістане. 17. Два чорних н:амінця, нуди не нину Сl\різь доюшу.

18.

Двома вузликани все поле засію.

1\1. 20.

Через СВОЛОІ\ два Ішубочки висять. Дві сишщі на пошщі, l~уди ХОТИН, туди й полетять.

21. 2')

ltругле ОCJеlще ніІ\ОЛИ не замерзає.

23.

І\пижечн~-роздвижечна, нругом волоса,

І3іІ\оншщі то с;аЧIlПНІОТЬСЯ, то відчиняються. а поссреДl;ні чудесU.

24.

25.

А що в світі нап;зіРІ;іше? Солоне, а по сі,'!ь, бjш:ить, а не річн:а, блищить,

а пе золото. І{'ОJIП

26.

Прпйшла біда

G угадати та иенш Їюго знатиl

- те'Іе вода.

27.

3авждп в роті, а но ПРОІ;овтпеш.

28.

І\РУТПТLСЯ-ВОРТПТJ,СП, н в ополонну не впаде.

29. 30.

Щоб його не було

-- пе зміг бп нічого СJ\азати.

JІЄJJIШТЬ кr)ло;:щ серед uолота, 113 пшє і не РіІ,нвіє.

31.

Двоє ;(J1J3.'lЯТЬСЯ, щШО говорить, а ДВОЄ слухав.

32.

Новне піДJIі;r.'ш бj,ТflIХ

ryce'r.

33.

lIовеп Хjlівець GішІХ овець.

34.

Стоїть ПОI'рібець, а в йому два ряди яєць.

35.

Ма:rСlIЬJ\ПЙ погрібець повен яєць.

36. 13 хлівці два ряди баранців, 37. Повен хлів біЛІІХ го;rубів.

88.

ПОВНИЙ ,Т'1С білих кіз.

89.

БШ8Шт!;і ];УІ!ОЧІШ

40.

,1

і всі біленьні.

lІідпіччя глядять.

Синять ]\УРЧС\ТС\ під lIрипічком, що дай, ВОШІ З'ЇДЯТ],.

41.

У нашого ДЯДЬІ;а білих l{урей грядка.

53


42.

Коло пр6рубні сидить білі гблубні.

43. Попід стріхи білі міхи і черлена курагов І. 44. 3а лісом, за пралісом білі хусти ВИСЯТЬ.

45.

3а лісом, за пралісом дві жердки білого П.l<lТ І а ВИСИТЬ.

46.

Ністмш хліб б'є та в иучу иладе.

47.

ТРИДЦЯТЬ два білих брати сидять у темній в'яаниці, НОШІ цЯ в'язниця відчиняється, то брати не ВИХОДЯТЬ.

48. 3а білими березами талалайко П.l€~~\С.

49. 50.

3а стіною ностяною тетерун еу,тн.кочо.

51.

Два РЯДП білих хуст, а Ecepe;~ГHi чеРВ0:;!

Ой за білим чаСТОl\іЛО!l1 таJlалаїіI,О ска"". запасна.

52.

Повен хлівець білих овець, а меn, ними червоний баранець.

53.

Дощечка МОlше, МОІШС, гіІШ:Ш не РО;ЗМOlше.

54.

у вовні, а не вівця, Літо й зиму ТРУСИТЬСЯ

55.

МалеПЬІ-;е, нруг~!еиь!,е на столі не бувало, а весь мир згодувало.

56.

На столі не було, пожем не різано, а весь мпр I\оРМИТЬСЯ.

57. 58.

Що на тарі,rщі не лежало, а кожне іло? Не СОJШТІ,СЯ, не вариться, увесь J\ШР ним питається, й цар без його не обійдеться.

59.

ІД0 ВОНО за штука, що день і піч стука?

60.

П'ять братів родилось разом, а всі не рівні.

ІН. і-І\ІІВУТЬ П'ЯТЬ братів, один другого менший.

62.

П'пть братів поруч ЖИВУТЬ, у кожного своє

63.

.

,

ш я.

Нали йдеш в ШКО.'lУ, ТО що маєш на правііі і ІІа лівій рунах?

1 Червона корогва.

54


в4. Десять кіз THГHy'fЬ на ноги рош.

65. 66. 67.

Не золоте, а наЙдорожч~. Хто РОДИВСЯ і не вмирає? ДваДЦЯТІ, І\расних, ТРИДЦЯТЬ СІІЛLІШХ,

п'нтдеснт мудрих, а сто :ІУРШІХ. О8. Хто вранці хо;щть па 'JOтирьох ногах, удень па двох, а ввечері на ТРІ,ОХ?

69.

70.

ІЦо лежить на дереві j кричить, аж ,,\ОI\И не заткай'му губу? Шпвая жппушечка па живій колодочці тиве м'нсо їсть.

71. 72 .

іl\нвс ашвого їсть і в вічі дивиться.

.кусочо!\ м'яса ДО діри, А І,істочна до ГОРИ; Як пхай, то мовчить, Ян виймай, то КРJІЧИТЬ.

73.

Прийшов гicТJ, із гостей, З'Їв барана без І\остей; Гість СИТИЙ, і баран цілий.

74.

Не ТОПОЛЯ, а струнка; не лоза, а гнеться; не вогонь, а пече.

75.

Що люблю

- нс куплю; чого не люблю -

не продам.

76. 77.

Чого не зю;єш, чого не IJзм'ятаЄЛl, а чого не відчуваєш?

З ІЮЖН!Ш днем до нього людина БЛИЖ'jе підходить.

78.

Ніхто од його не вте'lе: ні цар, ні царицн, ні риба в воду, ні миша в НОРУ.

79.

У Te~IНOl\lY бору, на лугу СИДИТЬ ПТИЦЯ-СИНИЦЯ, всі ДО неї йдуть, всі її бояться, а ніхто від неї не втече.

80.

Стоїть село, ЇІОму невесело; Ні нутна, ні ВУЛИl!і, ні півня, ні куриці.

55


МЛ ТЕРІАЛЬНЕ ЖИТТН

ЛЮДИНИ

(lжа, одяг, взуття, житло, речі до •• tашнього вжиТI,'/)

1.

Котрий звичай на{rGільпю поширепий між пародами?

2. 3. 4. 5.

6.

Коло ЯМИ-ЯМИ сиюІТ[, і'l;іди

:1

ЮІЯ\fII.

Всі йдуть з колюш ;\0 ОДIlОЇ ШШ. Чотири ЧОТПРНШ\И, а П'ЯТІІЙ н:анурюш Несуть крИВУ.I!ИІ\Ю чере:~ ТІІИ па вугrицю. Дерев'янки везуть, І\остяшш січуть, Монрий Мартин обертас Ніхто пе вгадає.

-

Лопаткою підхвачує і через ТНН в ПРО;;:і::.:Ш кидає.

7.

Стоїть дуб, на дубі липипа, на липі JЮііIJ:ІЛП, на коноплі глипа, па ГJIині капуста, а в напусті свиня.

8.

Ріжуть мене ножаною, Б'ють мене ломаною; За те мене отан гублять, Що всі мене дуже шоGлять.

9.

Не живу і не ГУJIЯЮ, А сім бід знаю І від ноша умираю.

10.

Мене б'ють, товчуть, рііІ'УТЬ, а я все терплю і всім добром плачу.

11. 12.

ПРИЙJ[е до стайні бе:1 пшіри, а вертає зі пmірою В землю кидалося, На повітрі гулялосн, В печі гартувалося, Запахом своїм всіх приваблює.

13.

Хвалить його ножен, Любить його ножен, І дня ми прожити Без нього не можем.

14.

Всім потрібний, а не ножен зробити вміє.

15.

Ріжу, ріжу, а нрові нема.

56


16.

І грудкувате, і нlздрювате,

J\исле,

КРИХJ\е,

а за все миліше.

17.

Сюди бган, туди бган, Та ще зверху й помазан.

18. 19. 20.

21. 22.

2:).

Увесь вік їси

-

не проїси, і завжди добре.

Повеп пепь головень. ЧОРШІП пент>, а золотий верх. СIlДИТЬ в ложці, звісивши по пожні. M~I в окропі І\Ипіли, Пелику МУІ;У терпіJIИ; ~~a те нас усі XBa:rнTЬ, Та не всі вuрять. ХЮІСРНIJЙ, ма."теПЬІ;НЇІ, БокастItїІ, товстенький, Чимсь смarшш,\! напхався,

В окропі купався, у діРl(У впав,І пропал!

2-1.

25.

Круті ()ереги, вона дорога, а риба бе;! кісток. І\ри'IИТЬ, вереЩIІТЬ, НІ, в ринпі I>ИШfТЬ.

26.

І{'отра 13 світі масть ІІайбілшюго труду зав:щсп.?

27. Без ДПН, беа нанриВІШ повна бочка таШlпаВІШ

28.

Маленьке, "РУГJlеПЬІ,е ~{ гори сrютшІОСЬ, Впало, розбплось, Нема таного бондаря,

Щоб ііого с"уnав.

29.

Похоже на бочку, а потурбуі1ся матимеш квочку.

30.

hотилася бочка Без дна, без IЮЛОЧІ\а.

31.

Нотилось барильце Без чопа, без РИЛЬЦЯ.

1 Рідини.

57

-

1.


32. Мур муровапuй, СІ{леп Сlшепш,нший, ще не в:,!ерло, а в гробі лежить.

33. Діжечка-маl{Отірочка, He~la ні деll!~Я, ні діРОЧІ\И.

34. Срібна діжка золотого ІІапою повна; хто поламає

35. 36.

-

повік пе ЗUУ:IУ3.

В одніі; діжі два тіста. І{оли вкинути його ІЗ воду і варити, то скіЛЬІ\И б МІ! його не СОЛI1:rп,

все рівно треба досолювати, IЮ:lИ Їсти.

37.

Держиш в руці -

біJJе,

Вержеш вгору - біле, Упаде на землю - )!:;()ІЗте.

38.

Розріжеш ліr\ -

дістанеш плід: зверху сріб:lО,

всередині золото.

39.

Біла нріпость й жовта !,ріиость, ян треба дістатись ДО жовтої, то треба розб!!т!! білу.

40.

Сонечко-болонечко, всередині живиця; Хто не Оr\І'адає, той пе бу;~е іІ;епиться.

41.

В чім є двош..:а страва?

42. 43.

Рідне, а пе вода; біле, а не сніг. Не сіють, не жнуть, не печуть, не варять; а всі його їдять і без нього Жити не JlЮЖУТЬ.

44 . .ІЦо

45.

з торбиНІШ тягнуть, а з чашечки п'ють?

Не сіяно, не l{ошено, не nінно, не молочено; водою

змочене,

камнем

придавлене,

прнпрятане.

46. 47. 48. 49.

Положив, як дрюк; вийняв, як фляк. У воді росте, нохаЄТІ,СН, Вкинь у ВО)ІУ - ЗJІЯІ{аєтьсл.

У воді росте, та води боїться. На воді водиться, На вогні виростає; 3 матір'ю побачиться Та й знов умирає.

58

на

зиму


50. 51.

Без кореня і без квіту,­ СЛУЖИТЬ цілому світу. Били мепе, н:олотили і

3 царем на престолі

посадили.

52. 53. 54.

Били, 1,0ЛОТШIlI і на стіл ПОЛО/ІШЛИ.

Маленьке, чорненьке, обіда, а часом у нас.

весь світ оббіга, у пана

НраСІІИЙ Маш:р по полю СІ\аІ\ав, а в борщ ПJ[І[ГПУВ.

55. 56.

Ді,(( сміється, аж губа трясеться. Ні МО.1IОI\О, ні J\I'ЯСО, ІІі сметана, А СМаІ{УЄ зрапа.

57.

Хто єї засм,шує, навіки бідує.

58.

ГРУr\ОЧКИ маленькі, Всі вони гарненькі; у воді ІІОЮШЛЯТЬ, Потім люди з'ЇДЯТЬ.

5а. lJіJШЇІ, а не сліг; твердий, а не І,амінь; CO,НJДE а не иед.

60. 61. 62. 63.

Білиіі каиіш, у воді тане. Білий як спіг; зубами мене кусають або на воду пускають. Мед

- пе мед, а солодке.

Темненька, ~Іаленька, солоденька, діп\аl\! миленька.

64.

Бери мене, бо я подорожня, та з ПрІIТИСRО~!. бо сирота, та СІЮРО, бо додому йду.

65. 66.

ОДНОЮ дорогою пішов

67. 68.

Тьху на тебе, :Іізь па мене, ПРИЙДУТЬ люди ВстищlO буде.

-

три дороги знайшов.

-

Де дві дороги умісті зійшлисн? Давно вридилося, По ТОЛОJ(і находилося;

Його піДТІІнаJIИ, Мочили, впмивали,

59

,:-r,


СУШІІЛИ, роздирали, Н'РУ1 Н:Ш, мішали, Складали, ТОВКЛИ і били, Різа.'Ш, КОJIОЛИ, МУЧИЛИ; А БОПО на плечах з'явилося.

(Д І\УД:Іатпil вовк, а всім потріБІшіі.

70.

Страх теПJIО тягне, а тепло Їг "арау" пе щшчить.

71.

Я" піп іде -

я МОІШУ весь,

Зате сухий хазяїн. А lIроііде віп - повісять деСI,,--­ І ;шов ііого чекаю.

72.

Впще н:оліна, нижче ПУJIа, ]Зст, ЧО.'10він частеньно щупu.

7З. ППТl'))Т,че пояса, повшцr m.ліп. НІ, те l\ЛИЧУТЬ, в ЩО хлопці руну Тl!чуп,'?

74.

А в нашого паруБІ\а з обох БОI,ів

75. 7(3. 77. 78.

Посерс;~пні дірочна, а по !\j!L1HX оОrппвочна. Ма(; щшла

-

3<1J\yOI\a.

не літас.

П'ять льохів, а одні двері.

Пальців п'ять, а не РУl,Н; З ОДШІМ нальцL'~! \І j[\·'Ю!Ю!'.

В шша с вона і влішу,

В мужика іі 3Ю!ОІО ріДI;О.

79.

Загородив дід хлівець для п'ятьох ОLlець.

80.

Плету хліпець па четверо овець, а на п'яту l{і3І{У.

81. 82.

П'ятеро овець мат0 і ЕОЖlІій кошару спраВJlЯЮ. Лапу, папу по лавиці, на.';апнв мо.\.патицю, DJІО1ЮІВ гош!ш.

8:3. 84.

Вдень як обруч, вночі Л!\ IJУіК; Хто відгадає, буде lIIііІ муж.

Вдень новбасото, а RОЛlІ прий;~е ніч пишното.

8;:;. tjU.

В.~СПJ, fШ драбl1на, Ll!lUчі Яl{ вуж. М[Н; уха, а не чує. (іО

-

стане


87.

Мас вуха, мас ніс, а пе має ні слуху, ІІі НЮХУ

88.

Ані тіла, ані ilyxa; МПС ППСОК, Ilшіру іі вуха.

89.

В лісі ІІас, в XJliBi CIlaH, у IIIeВl(H СИilів, ДО !,ова:1Н новертав, ШОЛ:Н~І С:lУЖПТИ став.

gO. 9'1.

І-'{J1шmіі ()іе ІІа Т\ОIIШОГО чоловіІ,а зліз.

Топчуться раЗО~1

-

О)l)ПІ на порозі,

ііругиil па і(орозі.

92.

Чорне щї са;l;ОТРУС; І,риве ЯК кочерга; В ІІарі Жlше, а ПJ!О;\У неЩ-І.

93.

В)(ень

94.

Що є ВlIочі ПОРОЖПG, а в;\опь повне?

Q~

"О.

ЯК ХОf(ПТЬ, то повне, як стоїть, то ІІОРСJ;ІШЄ.

96.

Двоє поросят, а чотири ХВОСТШПІ.

97.

У ДОЩ

;J

ІІОГіНіП, а вночі боа ніг.

-

ІІі1. ногах, а в суху погоду

-

під CT().'IO~I.

98. 99.

По грпзюці ГУJIЯЮТЬ, а сухо

-

відпочивають.

У лісі РО;ЩВСЯ, На селі трудився, На дорозі ПО~,fРУ.

1ОО.

Росло в Jlici, ЛПСТJ1 іі:міло, А тепср І!ОСІ!ТЬ душу іі TiJIo.

101. 102. 10.'3.

Що в .'ІІ~:\J[ІШ під ногами, КОШІ їде по мосту? ЧОТІІР!! СТОЯІШ всю хату обня.'ІИ.

104.

Штирп браТЧИ\\ІІ одну шапку носять.

'105.

ШТІІРИ брати ОДНИМ пасом уперезапі.

ЧОТПРJI брати під одним капелюхом.

106. 3

горшка з'їв, а ПОІ,РИШКИ не здійняв,

107.

Стоять І(опі на прппоні, Не п'ють, пе їдять, А все ГJIадкі стоять.

108.

І не ЇСТЬ, і не п'є, А все товща CT(H~.

109.

ШТ!rрп І,Оllі на прппо:rі, ОДИП ПрUТ!І одного ДІШІІТЬСЯ.

61


110.

Два СТОИТ!:., ;\аз л.ен;ать, П'ПТlIЙ ХОДИТЬ, ш(}rТlІіі RО;ЩТЬ.

1 '11. ХО;l,І1П., ХОJI:ИТЬ, а в хату пє заходить.

112.

Ходжу

1'13.

Рпппть, скрмпить, RРУТИТЬСЯ; Коло нього дошкп ~lУ<ІаТЬСП.

114.

-

і вс,е на O;~1l0MY ~!icцi.

Стоїть ІІа дорозі, усі;\[ заважаr,: Хто Йl~е, тоіі IТlтовхпс, А З дороги ніхто не llрИІЇ~IС.

115.

По сінях ТО r}ш, то TaI~, А R хату нін!;.

11С. tl:руть-верТh, а в чеrЮПОЧІЧ C~IepTЬ.

117.

СИ.·\ИТЬ папно'!;,а на гапотrках; Хто йде, не ШШ8, все чолом JЩЄ.

118. Хо;щТJ, без ніг, 7\СРЖПТЬСЯ без рук; Хто їце, за ШJJЮ бере.

119.

Всім, хто ПjJпїще, псім, хто піде, вона РУІ\У ІЮД3G.

120. Ма.lеНЬf;е. І:РУГ.'Іепь"е; ХТО не й~е, той РУІ;У по:~аG.

121.

у \,ml,НОГО ГОСПО,'1;і'рн с 1'а",\ собачка: хто б не йшоп, то ІЮ ГО:ІОвї lllJГШ\,1;ПТЬ.

122.

Хто іі,l,е - не мине, ВСПlшІі ханне.

123.

Що в хаті на похваті?

124.

Загадка на чотири гарматки і гвинтиJ{.

125.

СОІmи-носовки, у сінях ночоВІШ.

126.

Дпем те.lінається, А вночі З8щіН8вться.

127.

Стоїть бичище, lIронльоване бочшце.

128.

Стоїть Гасл, надулася, Полу О,J,крп:rа, Jlюдей вnyстнла.

129.

Що вниз дпвптьсп?

130.

Основа соснова, ні,'1;І\ашrл СОЛО~l'яне.

62


13'1. 132. 133.

Баба лежить, 3 неї CJlьозпть.

Баран у оборі, а роги надворі. Дванадцятеро лебедят па О)1:ній подушці сплять.

134. 135. 136. 137.

138.

Десятеро поросJIТ одну льоху ссуть.

Чотири баби одну скатерть шиють. ЧОТИРИ стошш всю хату обняли. Одно каже: ~<CвiTaii, 6OfІ\е.,- дpyc€ К8Ж<:': йІе дай, боже»,- третє наже: «Мені однаково, чи вдень, ЧИ вночі лежи собі під стелею па печї&. ОДНО просить дня, цруге просить ItrJчі. третє .кa~Ke: ((Мені як удень, тан j .lШU'lj ВlІтріщати очі»,

139. 140. 141.

Ні роблене, ні руБJIепе, а воно в хаті є. На сте.'!і у куточку висить сито. На потолку в уголку висить сито, не руками звито.

142.

СИТО-МУДРОВІІТО, хто Оl(гаl(ає

-

сто літ БУJlе жити.

143. 144. 145. 146. 147. 148. 149. 150. 151.

Ниток багато, а в нлуБОІ{ не змотат:!, ТЮШЇ пряжі нема в продажі. НІШ ІШТІ\а безузлая? Що в хаті не тесане, а рівне?

ІД0 в хаті наіітошпе? Поля скляпі, меті дерев'яні. Основа соснова, СRJІЯне піп.аннл. Що в хаті зимою ЗЮlерз<н:, а Ha~opi ні? У ДlIі погожі сонцем гpa€, А на морозі розцвітає.

152.

Мережка без ЛИТО}, і ruлЮІ.

153.

Що на дірці стоїть?

154.

Без очей, а сльози проливає.

155.

Що плаче без го.тІОСУ?

63


15С. Чотири четверПНЮІ, п'ята п'ятеришш, шосте гостре, сьоме просте.

157.

По сусідству живуть, а одне одного не бачать.

158. Одна діР1\а, в пій ще вісім діРОІ\. 159. Куди йдеш, то ногами топчеш. 160. Не їсть, не п'є, а гладша стає. 161. Що в хаті само робиться? 162. Повна хата тетерят, та пінуди не летять. 163. ПО;\IJа Хі\та Г():JOбціu Н!1Г:С: ':І. 161. 111.0 rгору ДIТDIlТЬСЯ? 165. Чого за гріш повна хата? 166. Приіі:шло беЮІо;ше та ЇІ Ї~TI, бе:) ,'!()JE!{lI. 167. 168. 169.

ЧОРНИЙ ВОЛОІ, ВІІППD ВОі"]:>: с:,'лОJ;. Сидить Гаврило, за~lаза]!еr. lJiIaO. Глиняне поросятно, МОТУ:Иfllі ЮІШСЧЮТ, 30ЛОТІІЙ НОСОІ\.

170.

Що то за пт:нпка, що вночі ОДНІВ! окт! і~ИППТЬСЯ?

171.

Са~ш гола ходпть, а за пазухою сорочну носпть.

172. 173. 17 ~.

175.

Без РУІ;, боз ніг, само ГО.18, а СОрОЧК'1 в пазусі. у н:ого зверху }І'ЯСО, а HC\~Г"li o;r,ca;;1?

ПОНИ ;r,epeBo стояло, ДОТ'! іі сонце сія.'ІО; Я Едерепо прошшо, То.lї ІЇ СОІЩЯ !Іе стало. На горі гора, а в горі діра, серце 3 ниток, на вершку вогник

176.

Голова вогняна, серце ь:,ючапе, а тіло зі всього світа.

177. 178. 179. 180.

Тіло біло, а душа коноиляна. Горить СТОВІІЧИR, а Rугішш немпє.

ІД0 то за гість, що сам себе їсть? Красна бариня за СI,.'IОМ сидить і ЛЮiJ,t:Jй собою потішає.

64


181. 182. 183. 184. 185.

Одна шиба на цілу хату світить. Червоне теля чорну корову ссе.

ІД0 то за гість, що темноту їсть? З малого паТИ~ІКа ціла купа попелка. Палична-чеРІшлочна, ГОJIОВОЮ чеРіше - nогонь спаJIахне.

186. МаленЬІШЙ бугаєць всю слободу перевеРllе. 187. Зразу - чирнl Потім - ПШИІі! Потім - блик! 188. 189. 190. 191. 192. 193. 194.

Я тане, що з мене все село ЗГОРИТЬ. Червонпй півень по жердочці скаче.

Червона гадюка весь світ поїсть. Червоний гість дерево їсть. Красна корова усю солому поїла. За трьома дубнами нреше бабка зубками.

Стоїть, хитається, червоною головою величається,

195. 196. 197. 198. 199. 200. 201.

а

ян торннеш,

то

кусається.

Що сильніше СОНЦЯ і слабіше вітру?

Без рук, без ніг на хату збіг. Кучерявий Іван на гору дереться. Мій брат Кіндрат ян став, то й неба дістав. Сизий голуб попід небом літає. З хати ВИХОДIlТЬ, а в хату не входить.

Баты\o лежить в СПОВИТІ,У, а син пішов по світну.

202.

Поки баты\o нароДився, син по світі находився.

203.

Уперед син, а потім отець.

204.

I3ітця не ВИДКО, а син вже на даху.

205. 206.

Завжди їсть, а сита ніколи не буває.

207.

Корова без ніг, без тіла Скирту соломи з'їла. І не нінь, і не пес;

Усть дрова, не овес. 3аГilДlШ

65


208.

Дід старrJJЬІШЙ, веСI> сивенький, літо арпіі:rр­

не бачать його, а зима настане

-

всЯІ, до пr.ого липне.

209.

Я IІІОрОЗУ не боюсн, А хто змерзне - fl сміюся. Бабу гріє не ножух, А весе.lIИЙ, теплий дух.

210. 211. 212.

Що в хаті найгрубше?

Біжить воп<tок

-

Пj)ИСlllалений бочок.

Одну баба нозу мала та Й ту на день сім раз за хвіст підіймала.

213.

МаТJI товс'[уха, дочка нрасуха, батько чорнявий, сип кучерявий.

214.

СИВіІЙ ногут тіІ,ає, а червоний його за хвіст ланає.

215.

Тато ВИСОІШЙ, мама низенька, сип кучерявий, ДО'ІІШ сліпеНЬІ{а.

216. 217. 218.

Що від хліба переднішс? Взимну людям служит/', а влітку зуби сушить. Стоїть папі у білому жупані; Хто йде, до неї рун:и Н:Jlаде.

219.

ВіІ{ у н:утку вікує, Усе літо сумує, А як прийде зима Весела сама І хату звеселитr..

220. 221. 222. 223.

Хатня корова, поїдаючи дрова, весь дім зігріва.

224. 225. 226. 227.

Що за гість, що тепло їсть? Червона корова чорне теля ЛПЖ~. Стоїть дід над кручею, Заткнув рота онучею. Сидить пан па даху, Курить собі без табаку. Чорна труба веде з двора і ДИВIlТЬСЯ в небо. Під' стогом вовки дохнуть. Повен мішок маку, не зав'язаний ний, а не висипається.

66

перевсрне-


228. 229. 230.

Що росте догори? Що в хаті без води росте? Маю чотири ноги ще й чотири роги, В ПОJІОТНО мене вбпрають,

1сти й пити заставляють.

231. 3*

В лісі росло, В столяра пишалося,

67


В гарного хазяїна Пря;щвом вкрива.лося.

232. 233.

Має роги і ноги, а держпться підлоги. Стоїть корова посере;:( МОРЯ, черево сухе, а спина мокра.

234.

Під одною шапкою чотири братики стоять.

235.

Чотири братки разом живуть, а кожен окремо.

68


236. 237.

Дві ЯТРОRЕП СІ\:!а:ш дон:упи головки. lIіт.':]! черlll1'lЮІ па вечорнички, та ш, ПО.'ІЯгаЛlI спать, то й досі сплять.

238. 3

ПОГЮШ, а без рун, 3 боками, а без ребер,

з СПІІІП;ОІО, а без го:юви.

239. 240. 241. 242. 243.

Само 1'0.10, а 3<1 пазухоІО СОРОЧІШ носить.

Основа соснова, піткапня череп'яне. Через ~IOpe куцпй хвіст.

Два братця піІШШ в воду нупаться. Дві сестрпці піпmп напитись водиці, а брат, зігнувшись, стояв та сестричок чекав.

244. Приишов дах та в воду - бахl 245. Ліз караСlIК через перелазик та в воду - ПJІЮСt.1 246. ~TТ[,:a в морі - хвіст надворі.

247. 248. 249.

250.

Два МОРЯ па одній дузі гойдаються. Дві пташки летить, Біла кров з !ІИХ капотить. Прийшов CO~l Та в криницю - бом! ПОЧl:'пився на гіЛJІЯКУ Та й пішов.

Склали, зв'язали, До води погнали: «Хоч не хоч, а пий І людей всіх напій».

251. 252. 253. 254.

Має вуха, а не чує. У тіла вуха, а голови нема.

Сам дубовий, пояс в'язовий, а ніс липовий. Без серця родилося, Людям ПРИГОДИЛОСЯj Дай пити - п'є, Попрошу - віддав.

255.

Дуб-ясен весь перепоясаНj Збоку дірка, ззаді шпилька.

256. 257.

Стоїть бичище, ПРOlшьоване бочищс. Що то: як голодне, то кричить, А наїсться, то мовчить?

69


258.

Бі,1Я тіла вуха, а голови немає.

259.

Іпе подом - ЦОРJ<ОЧС, 3айпе в воду - бу:!ь!,оче.

260.

Спереду горб і ЗЗt1;(У горб, ніг нема, а замість голови

261. 262.

-

дірна.

Стоїть піпепь у хліві по коліна у

Kroni.

Годун-годунець Під припіЧКО~1 ночував, Усю сім'ю годував; Як упав, ТО Й пропав, Ніхто кісток не зібрав.

2СЗ. Чернець-молодець сім літ паПУВ<1Н. Чужі діти I'Одував; А як упав, то пропав.

204.

Упав горбач,Не тужи, не плач, Ностей не ховай, 3а ворота викидай.

265.

Наш маленький капітап Усіх людей пропитав,

А саll1 догори дном став.

266.

Тато дітей погодував, а сам на ЩJlшічку догори ногами став.

267. 268.

ПРИСТОЙНИЙ чо.ТJовік, а догори ногами стоїть.

Без матері родився, без попа хрестився. без смерті вмер.

землі робився, На кружалі вертівся, На огні пікся, На базарі бував, Людей годунав;

269. 3

Як упав, то й пропав, Ніхто не поховав.

270.

Був я у копанці, Був я у ХJюпанці, Був на пожарі, Був на базарі; Молодим був - людей годув .. ". А як умер

-

мої ністки виюшу.'lН,

І собаки не їдять.

70


271.

"Умер Адам, ні богові, ні нам; ні душа до неб.. ні кості до землі.

272. 273.

Всіх годує, а само голодне. Завше гріється й іншим Істи дає, сам ніколи ні· чого пе їсть.

274.

Іхав паП-І\апітан, Став, дівчини попитав: «Що за І\ості лежать, Що собarш не їдять?»

275. 276. 277.

Де впав, там пропав.

278. 279. 280.

Чорна овеЧІ,а в огні не згорить.

Нруть-верть, під припічком смерть. Чорний собака висить, а білий на нього кидається.

Повзун повзе, розкаряка везе.

Сів Ваня на коня, Не боїться огня.

281. 282.

Сів пан на коня та й поїхав до вогня.

Цеп цепований, мур мурований,

а

посеlщ,\ині

дядько сидить.

283. . 284. 285.

Сидить дід під лавою, замазався сметаною . Чорне порося по печі гаса. Чорна майда по печі гайда.

286.

Сидить квочка на золотих яйцях.

287. 288.

Сидить, шкварчить, сокоче, під лаву не хоче.

289. 290.

Нипу лину на долину, лина впаде й брязне.

Що це за загадка, Що під яйцями гладка?

Загадка, загадка, у роті ЯГОДІ\а; Візьми оближи

Та й на стіл положи.

291. 292.

Неживе, а людей годує. Людей годую, сама голодна, Часом гаряча, часом холодна.

71


293.

Кавалок дерева дає життя чоловіl\Ові від МОJІОдості до старості.

294. 295. 296. 297.

Ліз нарасик через переJШ3ІП\ та у воду

-

Н:lIOСЬ!

Булава, а в рот лізе. Що треба для обіду? СПЮlТЬ пані па гюшу В червопім нафтанку;

А хто ЇЇ РУШИТЬ, Той Ішакати 1І1УСПТЬ.

298. Ворона летить, а їй 3 губи капає. 299. малены,, кругленьке, нсі його цілують. 300. 3 ким найчастіше цілуєшся? 301. Що в хаті за поцілуйка? 302. Кого/в хаті всі цілують? 303. Маю одну ногу - ходити не могу, Лиш весело ДOlшола бігаю. А хто мою ногу скаJ1ічить j-R'оден лікар не ВІшіЧПТJJ.

304. 305.

Шийка тонепьна, ззаду западенька. В животі лазня,

n

носі сито, на голові гуд3ІШ,

одна РУІ,а і та на спині.

306.

У горло нашшається, А в лійку виливається.

307. 308.

Кругом вода, носередині огонь.

309.

Всередині горить, А по боках вода юшить. Вгорі діра, ВНИ3У діра, а посрредині огою, та вода.

310.

Три ноги, два вуха, а шоеТИЇІ живіт.

311.

Стоїть хлопець на мосту, Кричить: «Усіх обіллю».

312. 313.

Новенька посуда, а вся в дірнах.

Купили круглепые,' Тане новеньке; Держать в рунах, А воно в дірках.

12


314. 815.

ПОВНО в нім дірочон, ЯІ{ на небі зірочок І\ругленьке, як шустачок, А в нім повно дірочок.

316. 317.

В лісі росте, в нопя товсте, в баби теліпається.

У лісі росте, В l{онюшні ночує,

Візьми на руни Воно танцює.

3'18.

319.

-

Між кіньми родиться, Між дідами робиться, Між бабами теліпається, Як воно називається? В лісі росло, В стайні кохалося,

у МОЛОДИЦІ> та дівчат

На руках колпхалося.

320.

Сива кобила ІЮ полю ходила; поля прийшла - по руках пішла.

3 321. 322. 323.

Діряве небо все поле покрило.

ІЦо то за судник, що вода в нім не вдержиться?

І\РУГОllI новеньке, Таке кругленьке. Трусять в руках, А воно все в дірках.

324. 325. 326. 327. 328. 329. 330. 331.

332.

Стоїть паня в куточку в чорнім чобіточку.

Чорна курка в золоті гребеться. Чорна курочка золотих курчат кличе.

Чорна курка золоте просо дзьобав. Чорна біда по печі гайда. Чорна циганка щовечора, щоранку черванці лічить.

Маленьке, кривеньке хоч якого огню пе боїться. Прийшла кума до куми: «Дай, кумо, сюди і висюдю>. Бик рогатий, На залізо багатий,

73


Іжу хапає, А сам голодає.

333.

Рогатий, а не бик; Страву бере, а не їсть; Людям віддає, Сам в куток іде.

334. 335.

Батрак Роман ухватив рогами одуван. Без голови й без ніг, Тільки роги й хвіст.

836.

Що то, що ним товар позагапяють, А його надворі лишають?

337.

Підо мною палять І на мені варять, 3 трьома язиками Ще й трьома ногами.

338. 339. 340. 341.

Ні решето, ні сито, а сіє.

342.

Має руку, не може нею брати.

343. 344. 345. 346.

Хто всім нам хліб ділить?

Жорна і не жорна, а муку меле.

Із кінця колодочка, а на кінці гостре. Що є найтвердіше в м'ягкім хлібі?

Не собака, а хату стереже. Маленьке, чорненьке, весь двір стереже.

Маленьке, худеньке, а до хати нікого не допустить.

347.

Малесеньке, чорнесеньке, а всі від його відходять.

348.

Чорна собака СКРУТИJJaСЬ, лежить, Не гавкає, не кусає і в хату не пускає.

349.

Чорненьке, М8JJеНЬІ,е, ні б'в, ні лав І в хату не пускав.

350.

Собою не птиця, співати не співає, А хто в дім іде, воно знати дав.

351.

Хвіст надворі, Ніс у коморі; Хто хвіст поверне, Той у БУДИНОІ{ заверне.

74


352.

Стоїть віл посеред Двора, Прийшла корава - Ii~_цa по(jОР~,Ild.

353. 35-1. 355. 356. 357.

Стоїть би!>, пробитий

358. 359. 360. 361. 362. 363. 364. 365. 366. 367.

Хто перший ззходптr, ДО хати? Хто все перший в школі?

"Ухо мав, а не чув, без очей і без ніг, а ходить і за собою водить. Що мав вухо, а не чув? Тоненьке, ясненьке,

3 одним

оком.

Маленьке, гостреньке, а всім потрібненьке. Одинока бабуня узори вишивав. "Усіх обшиваю, сама одягу не маю. "Увесь світ наряджав, а сама гола ходить.

Хто сам голий, а других одівав? Біленьке, синеньке, увесь світ одівав. Сивеньке, малеНЬRе, хоч якого пана приодів. Иупив RОНЯ без хвоста, прнйде додому

368.

G; ".

Ируть-верть, в череПОЧІ(У смерть.

-

наладить.

Два держить, а два пхав, А два дивиться, чи попадав.

369.

П'ять пхав, п'ять тримав, а два на варті стоять.

370. 371. 372.

Спинка золота, а хвіст прядів'яниЙ.

Бігла СВИНRа, золота спинка, ЛЬНЯНИЙ хвіст. Біжить свинка, Срібна спинка, А хвіст RОНОПЛЯНИЙ.

373.

Штучка -ОДlIОРУЧRа, НОСИR стальний, Хвостик ЛЬНЯНИЙ.

374.

Залізний вовк, конопляний хвіст.

375.

Залізна кобила, мотузяний хвіст.

376.

Кінь стаJlыІй,' хвіст КОllОПЛЯПИЙ.

75


177.

Що за ВОВН: таний бував, що пробива тин? Сам залізний, а ХІІіст мав НОН()ШJЯНИЙ він.

8ї8. Сивеньке, lIн\ЛеПЬJ;е, j;різь тин кишечки 'J'ягне.

379.

у нашого вовна залізна головна, прядив'яппй хвіст.

380.

Поривало, поршrа:JO, Пон:и хвостина не стало.

381.

Маленьке, тонени;е, якби не воно, всі бlI ГО,1і ХОДШПІ.

882. 883.

Не має ніг, а ХО;ЩТf>, мав УХО, а не чув. МалепЬІШЙ хлопчrш Зліз па СТОnПЧІШ, Одежі не носить,

Істи не просить, ЛичеПЬІЮ рябе, Що вопо тане?

384.

Лежпть свинка, у неї

HOHOJleHll

С]ШПЮt.

385.

Ішла С'ВИШІ із Пітера, Вся дірнами УТlшапа.

386. 387. 388.

На одній ямі сто ям

389. 390. 391.

3 шroю.

Два І\і:JЬJ~Я, ;]Ва ніІЩЯ, а посередині цвях. Що воно за штучна: Два шарПІШ і ручка? RОСТЯII-;~егев'яп чrрr;J гору свині гнав. Андрій вівці в струп:;у жене. ЧОРШІЙ бутурлип горп С'вині потур.1IІВ.

3 392. 393.

Підтпнапе, підсмш;апе,

3 лісу

воли виганяє.

Рогові граблі хо;{ЛТJ, по горі.

394. 3

зубюш, а не І\усаг.ться.

39Б. ЩО діСТllНО зубюш потилицю?

396.

Висить, те.1іпаєтьсл. Всі за нього хватаюТІ,СЯ.

397. 398.

По ВСУ,ОМУ бігає, а ІІа лавці СПИТЬ. ПіДСll1ИН3liе, підтинане та Й гайда по хат і.

76


399.

Підсмш;апе, піДТІН;;llJе всю хату :~бігало і в КУТОЧІ{У стадо.

400.

Ой по хаті порох в'єтьсн, ІЦось ~lа.'Іепьке Ta~1 товчетьсн; Хllта.lОСЯ, ~ЮТ(lЛОСЯ,

Під прппіЧl\О~1 сховалося.

401. 402.

Сl\ручепе, зв'язане, а по хаті с;{зче.

403.

Крутиться, веРТІІТЬСН, пі~ lIРJ:1гіЧІ\О~1 спить.

401.

l{уцпй Степан по хаті СІ,аІ;ав.

405. 406.

Без РУК, без піг,- по хаті бігає. Стоїть паня

407.

Ходить папі по майдані, личком підперезана.

408.

Стоїть пані у жушші, мотузочком підпереааиа.

409.

По землі бігає, під лавою 'ШГ(І(;.

n КУТОЧІ;У, lJідпсрезапCl мотузочком.

Ходить по хаті, ХО,'J)іТЬ по ланці, часом і по cTo;тri, а спить па с.\!ітті.

410.

ПаНЯІІОЧl\а-небога стушшась коло порога; А хто її рушить

411.

-

гуляти з нею мусить.

Стоїть пані У І{УТОЧКУ, а хто ПОПРОСlIТЬ, то затанцює.

412.

Не заїде там жоден ЛlIцар ані воєвода, тілько тая шаравара, що ся ШНУРІ\ОМ впеDезала.

413.

Нургуз-коротОІ', обі гав ГОРОЮ)І" ПрllТУЛПНСЯ в КУТОІ;.

414.

НаСКЮ-\аЛОСЬ, пазвпвалось, Під припічком заховалось,

415.

416.

Сl\ручена, зв'Я6ЩЩ, На кілок посаджена, На подвір'ї гуляє.

В,lіТІ{У зелене, ВЗИ1\lНУ сухепне; вночі у КУТОЧRУ, а вдень з РУІ{ в руки йде.

417.

Росло в лісі ДОІ\И хтіло, Тепер носить

ДУШУ, тіло.

418.

Чотири ноги, чотири рОГІІ, Душі не має, а душу носить.

77


'19. 420.

Що то за постіJIЬ, що висить на стелі? Не звір, а

3 ногами,

не птиця, а з пір'ям,

не людина, а в одязі.

421.

Має чотири ноги, але не звір; Має пір'я й пух, але не птах; Має тіло й душу, а часом буває й так.

422. 423. 424. 425. 426. 427. 428.

Корова лежить, а шкура до води біжить. Пішла ШІ_ура до води, а корова дома.

Без рук, без ніг, а СОРОЧКУ просить. Безруке і безмозке, а щонеділі сорочку надіває.

Без душі й без

TiJIa,

а СОРОЧІ\а біJIа.

Хоч дмись, хоч не дмись, а на тебе злізу. Чоловік, як ляже спати, не може заснути без нього.

429. 430. 431.

Що то за звірі, що мають чотири роги і пір'я?

432. 433. 434. 435. 436. 437. 438. 439. 440. 441. 442. 443.

Не їсть, не п'є, день і ніч кує.

Без рук, без ніг, зате в біJIій сорочці.

Не їсть і не п'є, а ходить і б'є, Скажіть, добрі люди, що це таке?

Ходить і говорить, та не їсть.

Без ніг, а ходить. Тік-так, а а місця ніяк. Не собака, а на цепу; не людина, а ходить. Іде роками і все одним слідом. Іде біJIЬШ нас, а

Усе життя

3 місця й не зрухнеться. ходить, а 3 місця не сходить.

День і ніч іде, а нїКОJIИ пе дійде. Весь час їде, їде

-

і на одному місці стоїть.

Йде, не рухаючись з місця. Хто все йде, а ще ані кроку не увійшов? Все б'є, а ще нікого не вбив?

444.

Без рук, без ніг, без голови, без Я3Ш\а ЧОJIовіку вік щитає.

445.

Беа

TiJIa і без душі, а ЧИСJІить часи. 78

-


446.

Стоїть, бринить, все говорить, та не людсьним голосом.

447.

Стучить, бурчить, вертиться, Ніного но боїться. Щитає нам вік, Хоть не чоловін.

448.

А що то за штука, Що ціJlИй день стука? Не думас, не гадає, Тільки хвостиком НОВJIJІЯЄ, П ід ніс собі чургпче Та чужий вік Jlіче.

449.

ІД0 воно за штука? Висить та й клюка. hшока та й цока, бий його морока. Де воно взmюся? Ному воно здалося? Ному воно в пригоді? Нумеділ,

450.

та ЇІ годі.

Мертве, не дише, ХВОСТИІ{Ом колише.

451. 3 452. Є

вагою йде, без ваги стає. круглий млинець, а в ньому ПОВІЮ колісець,

ще ЇІ каміннл дороге; день і ніч він щиро меле,

а борошна нема й жмені.

453. 454.

Під черепочком лежить чорт з молоточком.

Що може в один і той же час стояти, висіти, ходити, лежати і казати правду?

455. 456. 457.

Хто може і лежачи стояти?

458.

Який годинник не має ві одного колеса?

459.

Нема ві очей, ні ушей, а сліпців водить.

460.

Без рук, без ніг, а сліпця водить.

461.

Що в хаті на підхваті?

462. 463. 464.

Хто в домі не спочиває? Що іде без упину?

ОДИН тулуб, а два роги. Скорчитьсл - з кішку, Розправиться - з доріжку. ІІе грішнеє, а повішене.

79


'~')5. Бери лиши

4,,6.

-

Беруть

l\РllЧІІТЬ, ЮЩ;.(Н -

І;jJИЧПТЬ,

мовчить.

-

реве, l\ладуть

-'і67. Має сто очей, а все ж

-

][()

рове.

Ві!;ЩТЬ.

'G8.

Не труба і не ДЮІаР, а дпм ПУСl\RЄ •

• 69.

Маленьке, нрпвеНЬ],СG, все до огня журкає.

'70.

Дивлюсь - пе наДІІВШОСЯ, А все смерті боюся.

471.

Віле як сніг, Як подивишся туди,

То буде два.

472. 473. 474.

Хто завжди правду І,аже? РУЮІ, ноги, очі є, а не говорить. Що за верхівець: сам сидить верхом, а ноги за вуха:vІИ?

475. '76.

СИЮІТь Пахом па :коні верхом, Книги читає, а грамоти не знає.

Своїх очей не має, А бачить допомагає.

'77. '78. '79. 480.

За лісом, за праJIісом колеса висять. П'ять пхає, п'ять тримає. Крутиться, вертиться, не знає, де дітисr.. Кругленьке, маJIепьке згори впаде і не розіб'ється.

481.

Круглий, гарІШЙ і JIегепький, ВисОІ\О .'Іітає.

ЙОМУ діти дуже раді, Бо ним :кожен грає.

482.

Б'ють мене старі й малі І в повітрі, й на землі, Та від цього не вмираю, Тільки веседо стрибаю.

483.

СкіJIЬНИ бий - воно не плач~ І не ЗJІИТЬСЯ, тільки сн:аче.

484.

Його б'ють, а він не плаче, Від удару тіJIЬКИ скаче.

485.

Що в хаті росте, а овочів не має?


ТРУДОВА ДІЯЛЬНІСТЬ ЛЮДИНИ

ЗНАРЯДДЯ

ТА

ЗАСОБИ

ПРАЦІ.

ГОСПО;~АРСЬІ';:Ий ІНВЕНТАР

1.

Баба-яга, ППJIО,I.lена нога, Весь мир ГО,lуе, СЮІЯ ГОЛО;(Нil,

2. 3.

ЧОРНИМ ПО:ННІ все ПО,'ІР спороu. В OДHi~1 чоGіТ()LШУ

Скаче по горБО'I"У.

4.

Загуляля І,орова, Все поле РОІ'ЯМИ ['rрепорола.

5.

Не живий, а ае\I,ІЮ [ше.

6. 7. 8. 9.

МалеНЬЮІіі, горбатеflЬЮ1Й, все поле переріже. МалеН\,Jшіі, "рішеныиіr,' усе поле збігав, у І\ова:ІЯ обі;(яв. Червоне череС.l0 все поле ЗilП(Ч:,'J().

Без І\рові, без серця, На горі пасеться.

10.

Землю риє, ГОВОРІІТИ не ЮlїG, 3 ПРОВОЖilТІІЛІ ХО,lІІТЬ, МОВЧКИ робиТІ>.

11.

:-~алЇЗIlИЙ ніс В землю вріс; Рис, І\Опав,

ПРОТИ сонця сяє.

81


12.

Сиві воли попід ЗРМЛеІО ревли.

1З. МаJlеиьке, кривеНЬІ\е, попід ТИИО~f лазить.

14.

СИВИЙ селезень ходить попід землею цілий день; Сонце заходить, а він з землі виходить.

15. 16.

Сивий селезень попід землею пшша. Мій брат Кіндрат попід землю ходпть, червінці знаходить.

17.

Іде з села

-

має РОГИ дО се:lа. Іде і1.0 села

-

має роги з СІОНІ.

18. 19.

3уби мас, а Їстп не просить.

20.

~T кого зуби ніколи не болять?

2'1.

Плахта-рахта по полю скаче, увесь Rогіп;, бачить.

22.

Дирява lшахта все поле заr'рила.

3уби й ці,ні, та сама не ]{усас.

2З. Наша телиця по полі вертип,ся; Не їсть, не п'є, а ввечері дод(шу прийде.

24. 25. 26.

Ніг багато, а додому на спині йде. І ніг багато, та сама з поля не ходить. По полю ходила, роботу робила, а ночуваТII її на возі ве3J!И.

27.

В четверть зріст, Крюком хвіст, 3а день ниву із'їсть.

28. 29.

Маленьке, чорнеНЬІ(е, все поле збігає. Кривеньке, маленьке, все поле збігає і з женцями обідає.

зо. Маленьке, кругленьке, все поле пробі жить, додому прибіжить, цілу зиму пролежить. З1. Горбатенький коник все поле збігав.

32.

Криве, горбате по ниві побігло, весь хліб повалило.

ЗЗ. Сутула горбатий на зуби багатий.

34.

30гнений в дугу, Літом на .'1угу, А зимою на крючку.

82


85.

Норова сина гори позбlIвала, прийшла додому та й заричаJIа.

86.

Пливе щу!<а-вереЩУІ\а, де не гляне

-

трава в'яне.

87.

Сива !<орова ио полю рпчала, прийшла додому

-

молона не дала.

88.

Дзелень-дзелень на Петрів день, стрекоче, бреноче, я!< прийде зима - із поля тіка.

39.

Блищить, по полю гуляє, Ивіти Й траву зрізає.

40.

Без нрові, без серця, На березі пасеться.

41.

Трави вхоилю - зубп натуплю; Піску вхватю - знову нагострю.

42.

Біг пес через овес - заросився, Вийшов па шлях - осушився.

43. 44. 45. 46.

Попід межі хо,],пть без одежі. у куточну на І<іЛОЧІ<У нагла смерть ВИСИТL. Хто Їсть без зубів? Зубів багато, а само не їсть; усе хватає, а собі нічого не оставляє; де пройшло, там чисто стало.

47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55.

Довгі зуби має, але нікого не }{усає.

Дваиадцять панів иа одному поводі. Виизу роги, в паверсі хвіст. Без рук, без піг, а сіно кидає. Хто TPЬO~Ia зубами сіно їсть?

Хто Їсть сіно без рота, а тримає в зубах? Дерев'яна руна, а залізні пальці. Рогатий, та не віл; Хапає, та не їсть. Півтори ломани: ломана у руці держиться, а пів

56. 57.

-

угорі вертиться.

Ириво махає, а рівно б'є. На одній реміняці дві поліня!<и, та так ЛОВ!<О б'є.

83


58. 59. 60.

Одне ШИЛО дві ТИ'1ЮI зшшlO.

Меж дуБИІІІ\И та JlіЩИПЮІ шматок пшуратиlПШ. Клапяється, J{.'[аШІGТLСЛ, П рий;(с ;{O,l()~IY

--

УЛЛ;ІН)ТЬСЯ.

61.

Крутиться, ІJCРТИ'lf,СЯ, 11:} 1;;'1 лопіспться.

62.

Летять ГУСЮ!, Дубові ПОСЮІ, Летять і ГО~ІОШПЬ: «То-то МП! то-то 'ІІІ!»

63.

П рпііду до І!с'і, Стапу па неї,

Зжену охоту До ca~IOГO поту.

64. 65.

ОДИП дід і н I!ЬO~IY діРІ\а, і п')серсдині ТОВІ;:1Ч,

66.

Ходить цпга1l по Д(),'IIIIІЇ та все I~aiI\e: «ГOl(I\І], ГОЦЮІ!')

Мого рота ІІесуть через ворота.

67.

Не їсть, пе п"є, ІІа всо се.10 гаJЗІШЄ.

68.

Між ;(ВО'1<1 ;lУUЮІП І\.'/(ща вовк зубаШІ.

(i~I. і\Іеаш ;(IJО,\!:1 ;(УUІ:а\ш січе з<:сць зубкаМІІ.

70.

СПі\С1 I';ООІі!!Н

71.

СТОЇТЬ панна ІН!. ;(орозі, Розклала IJIТП[JI1 нозі.

72.

Сіда -~ пасі.:[(\;

Естала

-

IJci

I,olТi І!оf)пnн, сама стала В ЕУТ.

забра!!а.

73.

Ca~I з дсррна, боро!(а з ПРіІ;(Іша.

74.

Взшту :ІІО;(ЮІ с.:rужить, А в.lітку зубп С:·ШПТЬ.

75.

Крутппсл, І.;рутrпься, а упа;lе

-

не ВОРУХlIетьсл.

76.

ХУРЧІІТЬ, дзш!\'шть, І,РУПІТЬСЯ, А хвіст в пього СУЧПТЬСЯ.

77.

ЧИМ біJIЬШО вертиться, тю! грубше стаНОВИТI,СН.

78.

ШУРТОСТО, пертосто, хто цю загадку відгадає, буде ЖIIТИ ,Ііт з6 СТО.

84


79.

Чотири нозі на однііі [[озі

-

одна однії не дожене.

80.

Хоцить КВОЧІШ ІЩЛО :кілочка та все: «Н'ко]" І,В(т!»

81.

Приїхади гості, Стали на IlО:1І0сті, Розіп'ЯJIИ, розстаВИJІИ

Свої РУІШ-І,ості.

82. 83. 84. 85. 86.

Біла гадка на воду гаВІ,а.

Золоте тедя па воду реве.

В лісі його рубали, а на воді говорить. Наша ДОНЯ дерев'яна, В неї сшша солом'НlІа. Ростом певеЛИЧІ\а, Ні звір, ні ПТІІчка; Л ::Jf'ШІЮ ГПРо, БУJ~IПІОh бу;\ує.

87. 88.

Залізний ніс, ~ереВ'ЯIIИЙ хвіст. МR';]енЬ!шіі l\lаl:аРЧПІ\ Усі:н ЛЮ~ШІ пі~ря;rчик.

89.

Між двома дубюш :іав'язло порося зубами.

90.

ЩУІЩ БРЯllе, діс в'яне На тіJII місці город стане.

91. 92.

Все І\лапяється, а шаlIКИ не знімає. І{лаНЯGТЬСЯ, ЮІ<ШЯЄТЬСЯ, А прийде ДОДО:\ІУ -

93.

Іде до гаю іде з гаю

-

-

lJ03JJяжеться.

очима до седа; очима до гаІО.

9!t. Сам худ, а голова з пуд.

95.

Між двома деревами сипле баба крупами.

9Н. Іде полем - блище, Прийду у ліс - свище.

97. 98.

Між двома стовпцями палка та хвіст з зубцями. Що воно за гість, ЩО КИГТЯМИ залізо їсть?

85


99. ВУ3СПЬІ,С, ма,1[епьке, на два боки іскри летять. 100. Не звір, не чоловік, неживе, а зуби має і гризе. 101. Лиш один ряд зубів, а цілий пень перекусить. 102. Теля рогате, На зуби багате, Не їсть, не п'є, Тільки дерево жує.

103.

Зуби

104.

Як взялась кума до діJIа, Заспівала, зарипіла,

6,

а рота немає.

Іла-їла дуб-дуб Та й ЗЛОМJIJIа зуб-зуб.

105. Зуби заJIізпі увесь JIic РО3ГРИ3ШІ, 106.

Старий Свирид у лозі Дере крупи на одній нозі. Віл у хліві, а роги надворі.

107. 108.

Чорне волище черрз стіну свище.

109.

ЧОРНИЙ віл хоч ю,у стіну проб'є.

110.

Сидить вовк в ямі, Сипле на себе отрубамп.

111.

Не їсть, не п'6, а крупаии живиться.

112.

Ні живе, ні мертве

113. 114.

Сидить на острішку, крутить лемішку.

115.

-

кашку колупає.

Сюди ник, туди ник, Під лавою медянИІ\. Стоїть дуб, на дубі камінь, на камені вода, на воді залізо, а на залізі хлоп.

116. 117.

Крута гора, як не крок, то й нора. Що це за дорога: вгору йде ПОХИЛО, щО не крок, то й ярок? По чому багато ходять, а мало їздять?

118. 119. 120.

Криве, горбате, двоє морів несе.

121.

Криве, горбате, на плечі лізе.

122.

Горбатий біс па плечі зліз.

КривеНЬІ;е, горбатеньке, по людях скакає.

86


123. 124. ,125. ·126. 127. 128.

Кривий, горбатий, на спині розтяТІ! fi. Ні світ, ні зоря пішов, зігнувшись, з дпоrя. А в нашого парубка З обох боків зарубка.

Крюк чіПJІЯ, а голова підсебля. Хто ~Iaє голову за все тіло важчу?

Хто ні хрещений, ні рождений, а правдою живе?

129. 130. 131. 132. 133. 134. 135. 136. 137. 138.

Тяжча голова од тіла. Хоч колесо, а ніхто ним не їде. Що без кінця? Ходжу на голові, хоч я і на ногах, ходжу босий, хоч я і в чоботях.

Ходить вниз головою.

Ходжу на голові більше, як на ногах. Хто ходить на голові, а ногами дерлшться? Хто в руки не візьме

-

по голові б'є.

Шахом-махом попід даХОl\l, шусть пі.1 лавну.

Сидить котик під лавкою, Замурзався сметанкою.

139.

Сидить дід під корчем, Обіллявся борщем.

140.

Стоїть баба за кошем, Заїлася кулішем.

141.

Загадаю загадку, Вийняв з болота ЯГОДІ,у, Вийняв, обітер І знову туди впер.

142. 143. 144. 14[" 146.

Чорний віл чорного ВО.'Іа .:IІ;не. Є у нас такий баран, Що у нього сорок ран. Лежить баран, на ньому сто ран. Де найбільше ран?

Що то таке є, що скручене B;:J.llOG, Зубів не має, а добре кусає?

87


147.

Брів болотом роззявленим ротом, Вийшов з болота І-Іаструшував злота.

3

148.

Хата -

не хата, віноп багато, є RУДІІ влізти,

та нікуди вилізти.

149. Сімсот воріт, та ОДІШ вхід. 150 .. В чпстім полі попутапі l;опі, ПУ3JlИКІІ знати,- не 1\ІОihШ1 розв'язати.

151.

Наїхалп гості з ВСЛІШОЇ ВО.'Іості, Стали па оболоні, попута:ш І\оні; Вуз.lа не знать, а MYДPO~IY не одгадать.

152.

У ~raJIeНЬRій хатці багато віrюп є. ХТО в н ·Ї увій)(е, той назад не ПОП3;1,е.

153. 154. 155. 156. 157.

Вутка в морі, а хвіст на заборі. Ума нема, а хитрий. У І\УТОЧІ,У на І,і,ТІОЧІ\У нагла смерть висить.

Сухий МаРТІІІІ далеІ\О ПЛЮЄ. Летить

OpeJI, дише ОГНС),I, під І\інець хвоста

чоловіча смерть.

158. 159.

МаJIеПЬІ>а штучr,а, а нікого не боїться. l\lаJlеПЬІ,е, НРУГЛСІІЬІ(е, а хоч ІЮГО з RОНЯ зсадить.

160.

Пішла ЩУІШ до R'иєва, Хвоста дома ПОІ\ИlIула.

161.

ЖИВЮІ разом з сестрпцею, вона літає, а мене на землі залишає.

162. 163.

Баба нрутить, а воно гуде. Летить птаШОІ\ попід даШОR, а RИШІ\а за НJlМ волочитьсл.

1М. Стоїть дуб дунленатий, НіІ\ОМУ не винуватий, Не ЖНС, не молотить, Л готове є RОЛОТИТЬ.

165.

І роботу робить, і їсти не просить.

166.

Стукотить,

rypROTI!Tb, а на одному місці стоїТЬ. 28


167. 168.

Крутиться, вертиться, не ЗШІЄ, де J{іТИСІ>. Живу я од вітру й води, СЮІ не Ї~[, а тобі Їсти даю.

169.

170.

Стукотить, грпмотить, Ян сто конеїІ біжить; Треба стати, погадаТlI, Що тнм I{ОIlЮІ їсти ;щти.

МіЇІ брат Ніlцрат па горах, на водах. на ЗОІ.1і, па позі, на ОдНіїІ позі.

171. 172.

ХОЧ не літаю, а нри.тrатиЙ. Стоїть ган па ганах, На двана;щятп ногах,

КШІче снпа Северина 3-за сrшього ~ІОря.

173. 174. 175.

Стоїть вахай, КРIIВИЙ махай. Сам од вітру шиву, увесь мир годую. Летить Сarшпа,

Закачав РУІ\ава; Постій, ватаЖОІ" Та наварим га':lушоr.;.

176. 177. 178.

Не пташка, а з ЩJ!IЛЬМИ.

КРШ1аМИ махає, а по:rетіти не моше. Що у тиші завмирає, А на вітрі оживає? НІ, махас він рунами,

H;(yтr, до пього з НЛУ~Іar\аМИ.

179.

Хто літає - нрнл пе ЛІас, Але І\ршrп підіймає?

180. 181. 182.

Стоїть у воді па одпіїІ нозі. Ані сюдп, апі туди, якщо немає води. Сидить дід пад ВОJ{ОЮ та нолише бородою.

1R~. J\рутпТ/,ся, вертиться, берега держип,ся.

184.

БіГJlа чечіточка І\різь нові воріточка; хто знаG, той ПрІШПНИТЬ.

185.

Біжить чечітна в нові ворітка; вийшов чечин, дав їй мечин

186.

-

вона й стала.

3а стіною ведмідь гуде.

89


187. За ліСО1lI, за пралісом два кабани гудуть. 188. Брат брата січе, біла кров тече. 189. Є у нас таl(ИЙ кінь, Що під себе мече гній.

190. 191. 192. 193. 194.

Сиві воли з-під себе гній викидають. Летить птаШОІ, попід дашон, Сипеться з нього пісок. Сидить па острішку, нрутпть на ле1lIіпшу. ЗИ1lIОЮ людям служить, А влітку зуби сушить. ЗаJIізпий отець, J(ерев'яна матка, а діряві діти.

195.

Через воду переводить, Тільки з місця сам не сходить.

196.

Впала стріЧІШ через річку, поєдпавши береги.

ТРУДОВИЙ ПРОЦЕС, ПРОФЕСП, ГРОМАДСЬКЕ СТАНОВИЩЕ ЛЮДИНИ

1.

Чотири чотиренни, два Федоренки Тягнуть мотулицю аа хвіст на вулицю.

2.

Ходить ХЛОП по долині в одній чоботині та все поле

-

гуц, гуц.

3.

ПОJІем іде хлоп, А все штурк, а все гап.

4.

Мигуля мигає

5.

Щука бряне - ліс в'яне, На тім місці город стане.

6.

Ходить пані в золотім жупані, А як гляне - трава в'яне.

7.

Пливе щука з Кременчука, Иуди гляне - трава в'яне.

8.

-

весь ліс полягає.

Ирива беа ніг по лісу ходила, дерева валила; ліси впали, гори встали.

9.

Щука білява

JIic

поваЛЯJIа, гори поставила.

90


10.

11.

По рівнині ходила, Ліси валила; Ліси впали, А гори встали.

Іду-їду ПО синьому залізу, гляну паз,ц

-

неживі люди лежать.

12. 13.

Повна хата хлопчиків, все з ПОЯСЕачи. Лежить мужичок в золотім піджаці, підв'язаний - та не поясом, не підпімс!П

-

сам не встане.

14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21.

Маленьftий Опанас личком підперсззниіі. МалеНЬІШЙ Танасій личrюм підпоясанпіі:.

Без рук, без ніг, а иідперезаний. Тисяча братів зв'язані, па матір постав.'1ені.

Діти батька ро;~или.

СПНИ підперезані, а батько без пояса. Шістдесят синів нідперезано, а мати ні. Скільки на небі зірок, CTiJIhRII па землі дірок

22.

Діряве рядно все поле покрило.

23. 24.

Ноли найбільше дірох ДО неба?

25.

Ідуть ідунчИJШ, Повзуть ПОВЗУJIЧИКИ, Везуть рогатого Нолоть нузатого. Тато ВИСОJ{ИЙ, мама широха, син КРУЧЄНlIіі, )(оньиа иуца.

26.

Мати губата, на хліб багата, а СИП кручений.

27.

Між трьома оси]{ами Б'ються хлопці ЯЗИІ,ами.

28.

Сам з дерева, борода з прядива.

29.

На березі сиджу, J{різь J{лен гляджу, Т(іда за бороду схубу.

30.

Два чолові]{и під стріхою, а два ШЦIJUР.; ті два змокли, що під стріхою, а ті, що надворі, сухі.

92


31.

Стоять дві ШШJlП пі,l; стріхою і все мокрі.

32. П'ять овець стіа,ОІ{ під'їдає. 33. l\Iа:Jепький, I\РУГJlеНЬЮІЙ, а за хвіст не пі;l,lІі~Jеш.

34. Ма.1ПЙ, Я1\ яб.JУЧ!,О, а пара 1\оней з ЯМИ не НІІтягпе.

35. 36.

Тисяча доріжОІ-; !іе в О~ШІ рл,]; лежать.

РудеJlЬІШЙ ІІС[ШІІJШ; ходить і за собою КИ:ПШИ ВОJlОЧПТЬ.

37.

l\IаЛСПЬІ;е, голеIIые,, між руt;а:\[и бftає.

38.

ШУМІІТЬ і гуде, а в діРОЧІ';У шваЧІ,а іде.

ЗU. ХЛЮlIОЧУТЬСЯ качаТОЧІl'а, Для всіх ЛЮ;J,ей рі;(lІяточка.

40.

П'ять сестер О;ЩІІ дім в'яжуть.

41. 42.

Іхав не па зюші, сидів пе па возі, Їв не м'яс(,.

І\рі:н, БН1\а іі барана свппя JІЬОН волоче. а кісТІШ ВІІЮІДав.

43. IxaJla

папі

у срібпім жупані;

Як уїхала в сад, Не веrнулась назад.

44.

45.

Діl\l ШУМИТЬ, хазяї !lfовчать, ПРИЙШЛИ ДІОди, Хазяїв забра.'ш, А дім у вікно втік. І\ину пе палку, уб'ю не галку, скубу не пір'я, Їм пе м'ясо.

46.

Сів на коня, піймав не звіря, оскуб не пір'я, а з'їв не м'ясо.

47.

ГРИМИТЬ, а не грі1[, ще й горошком сиппе.

48.

Летить птах, несе ВОГОНЬ в зубах, а попере!> хвоста ЛЮ;l,С'ЬТ;УЮ смерть.

49.

Чотири братчики в один корч стріJІЯЮТЬ.

50.

Чотири панночки в о;(ну дучку плюють.

51.

Чотири чотирочки, п'ята підстаВОЧІ{а, а шоста хазяєчка.

92


52.

Чотири СІ,,1ШІІШ ІІа ;(і:І ПШЙІ{ами; ІІовно в I!JП ВОДІІ, а піl;О.11I ся пе пиллє.

53. 54. 55. 5G.

Десятьма ЧОТIIРІІ 'fнгюоть. СИНЄ море хитасться, Бі.1ІІіі заєць І,УШ\СП,СЯ. l!R І\прнпі~j ~IOCTi '['Ю!I(lОва.1Н гості.

Без ЖІІЛ, без сустав, а на ІІОГИ я БСТЮІ.

5і. Повен Х/lі;} Рі1їl,ОГО T(т~PY, прийшла ЧОРі!" та іі ТШГІraml.

ПОВ3УІ1 пов:зе, РО3ІЩРПЕ:1 везе.

58. 59. 60.

3а:lізппіі тін, СВПШІЧІІіі переСІ\іl\,

61.

Jlисий !\ОПИl\ І{0.10

62. 63.

Голе лоша по І,ОIШlрі гаса.

СПДИТЬ НВО'IІ:а на ЗО:ІОТИХ Н,;ЧІ,ах. а гречаний поса;\.

64.

65.

CTaiilIi

бігає.

Бігла по яро1.ШУ в однім чобіточну та все "аже: «ГУЦ, гуц!» СН:ОЧИВ ХЛОП'ІШ, у ГОРО;(ЧJШ

--

гар, гар, гар!

малепы\йй Х:ІОПЧІШ шшг у горщи!\ та й гарчить.

66.

Вбіг гороБЧІІК угороДчин

TR

іі гарчить.

6і. Бать!\о з лісу, маТІІ з міста, а ;\і І'Н

68.

3 городу.

Батьно дереВ'ЯІІІІЙ, 1І1ама з Г:li!l:И, а діти трісначі.

69.

Топтух в лісі, Топтушиха в полі, Топтушенята в нолі,Всі сходяться до одної долі.

70.

Ходить пан по лапу, Де не стане

-

за ним в'яне.

71.

На березі спджу, крізь Т!ІН гляджу і діда за бороду СІ,убу.

72.

Крутиться-вертиться, Посеред хати сісти моститься.

73.

Сидить баба за БОЧІ\аМИ, Пере бира паЛИЧІШМИ.

93


74. 75. 76. 77.

Хто майстер на всі РУКИ? Хто не звір, а нопити має? Ян уголь чорний, а пожиточниЙ. Хто жиє без дружини, В чужім нраю без родини?

ГОСПОДАРСЬ1П й ГРОМАДСЬКІ ВУДІВЛІ. РЕЧОВИНИ ТА МАТЕРІАЛИ

1.

Серед села стоїть бочка, хто хоче, той нап'ється.

2.

Насеред двора зарізали вола, До кожної хати доріженьку знати.

3.

При сів Гнат, При землі пе знать.

4.

Висить, теліпається, Всяк за нього хватається.

5.

Стоїть дід над водою Та й КОJІИше бородою.

6. 7. 8.

Чим більше 3 неї береш, тим більшою вопа стає.

9.

Сто один брат, всі в один ряд,

Ігнатко, при землі не знатко. Кіндрат, мій брат, Пристав до землі і не знать. раЗ0М зв'язані СТОЯТІ,.

10.

На однім поводу Двадцять коней поведу.

11. 12. 13. 14.

Що в лісі 1 найвище? На середині села стоїть баюра; хто до неї прийде - бороду вмочить. Серед села стоїть і мужиків троїть. Сама я маленька, всім людям годнепька, тільки в мене у животі пихтить та гуде,

а серце моє чоловік побива. І У ШІОті, у тину

3 ЛОЗИ.

94


15.

І варила, і пенла,­ Ані страви, ні тепла.

16.

Город-городище 3 ВПСОІШМ Дlfмарt'~l на nсе місто свище.

17.

НРШШУJIа вутна

-

па горі чутка,

Збіглися дітки, та не одної маТЮІ.

18.

іhИВИЙ мертвого торкне

19.

Гуде ЯК ведмідь: «На роботу ідіть!»

20.

Бринькнула кобза ІІа все ceJIO луш,:о. 3біГJIИСЯ дітни не однієї матері.

21.

В піч положи - мокне, ІЗ воду вкинь - сохне.

22.

На огні умре, на воді оживе.

-

l\lертний голос ІІопає.

2З. Я вода і на воді плаваю. Вода на воді ПJIиве.

24. 25.

Мати сипа родить, а сип матір.

26.

у воді родиться і води боїться.

27.

Ні в огні не горпть, ні в воді не тоне.

28.

Що в воді не тоне і в зеМJIі не ГНІ1Є?

29.

Раз в год крнється брон.

зо. Ноли можна ВОНУ в решеті носити? Зі. Чи можна воду в ситі носити? іЗ2. Вода, а літає. ЗЗ. ЩО росте без кореня?

З4. ЩО росте на камені?

35.

Сире кипить, зварене мовчить.

36.

Не горить, а гасити довол;иться.

З7. Летів птах та на воду - бах! Води не змутив і сам не ПОJIетів.

38. 39.

Летів пан, на ВОДУ впав. І хвилі не погнав. Що підніме і найменша ДИТІІпа, а через не перекине й найдужча дюдшшj)

95

XiiJ'Y


40. П~() з

;)elllJli леГJЮ П:,lпі:l10Ш,

,а да:IОН:О ПО ааІШll('JП?

41, МалеПЬІ\О, легеньке, через хату не переl\инеш.

42, 43,

ІД0 таке тінь-молОІ;О? Іхав пап-юшітап, Став, у діВЧІІПJI спитав:

('IЦо за ності ~ТJе/Ю1ТЬ, Що й собюш не ї;(ять?»

44. 45.

Не з хворосту, а тип ГОРОДflТh. Від огпя ІЮЇТЬСЯ, під ОГIJЯ ІЇ Jlп()пада.

46. Чорне, БЛІІСНУ'IО, всіх JІНцей 1'і-І1с.

47. 48.

КИНЬ в ЗЮJJlЮ, то не ЗОГJJ:ІС, Л !ШПЬ в воду, то не попливе. Чорне, блискуче, у воді тоне, а в огні горпть.

49.

І\ИІІЬ на землю І\!ІПЬ на во;(у -

50.

Л І, розіллєш А запаЛIIШ -

-

-

пе розіб'ється, РОЗПJшнеться.

ВОllюче, горюче.

ДОРОГА. ЗАСОБИ ПЕРЕСУВАННЯ

1.

2.

Без !ю.тrіс, а ї;~e.

Біжить возо!{ через струмок і слід за собою замітає.

3.

4.

Іду-їду -

ні коліс, ні сліду;

Обернуся

-

C~lepTi боюся.

Іду та й їду, ні дороги, ні сліду. Коня бичем ноганяю, на смерть свою поглядаю.

5.

Не санн, не віз, а їде без коліс.

6.

Не сани, не віз

7.

-

без коня їде.

І не сани, і не віз,­

Іхать добре, аби вліз.

8.

Біжить СВИІша, Вирізана спинка,

96


Оглянеться назад, А й сліду не знать.

9. Без рук, без ніг, а на череві бігає. 10. rде віз без коліс, І\ОЛії не залишає. 11. Без дишла, без дуги, куди захочеш, туди й ноїдеш.

12. 13.

Рубаю, рубаю, а трісок немає. В лісі росте, на березі родиться, у воді живе, а в огні умирає.

14. 15. 16.

На чому їдуть без сідельця? Тихо, швидко нробіжить, ніхто Й сліду не побачить. Сто коней !Іе новезе, скільки воно па собі понесе.

17.

18. 19.

Ні І\Орабель, ні човен, Ні паруса, ні весла, А пливе і не тоне. До чого народ доходить. Самовар но річці ходить.

Сутула горбатий На силу багатий: Сто коней не повезе, Скільки він на собі понесе.

20. Йде з села до села, а з місця й кроку не робит" 21. вузены\,, довгепька, а як устапе, то до неба достане.

22.

Лежить Гасл, простягдася, Як устане - неба достане.

23.

Я така довга, що :нінцл не маю.

24.

Така л веJIика, що й нінця не маю, Лежу собі тихо, нікого не чіиаю; ТіJIЬІШ мені добрі люди І день, і ніч ТОПЧУТЬ груди.

25. 26. 27.

ЛеЖIIТЬ нерст на сім верст.

Лежпть брус на всю Русь. Чого д() 'стіни не приставиш?

97


28. 29. 30. 31. 82. 33.

Чим переснований світ?

Що день і ніч не спить? Нижче трави, а вище гори.

Від хижки до хижки торочаться кишки. Сам не бачить, не чує, а всім дорогу указує. Стою при дорозі, сам очей не маю, а другим дорогу показую.

34.

Сам не бачить, а другому вказує, глухий і німий, а рахупок веде.

35. Гнат Гната доганя. 36. Чотири брати біжать - один одного не пережепе. 37. Чотири брати n одному ярмі біжать, одип одного не здожене.

38. 39.

Четверо яблук н:отяться, ОДНО другого не дожене. Жило ЧОТИрИ брати, всі чотири Кіндрати, два біжать, два доганяють і ніЛІ, не доженуть.

40.

Чотири сестрички бігли на вечорпиqкп, одпа одну пе здожене.

41.

Що ходить без ніг?

42. 43.

Що четверо? Десять братів лежать в одній постелі і ні один із них не є крайній.

44.

Цілий світ обійде, а одна І\УРИЦЯ його переступить.

45.

Чотири брати, та усі горбаті, а П'ЯТИЙ Хома і той з хвостом.

46. 47.

Сімсот свистить, чотири лопотить, два шоха, два слуха і два дивиться.

Два нюха, два слуха, чотири лопотить, а один хвостом вертить.

48. 49. 50.

Лізу-лізу по залізу й на ремені сяду.

Ходить на чотирьох ногах, Вбутий в залізних постолах. Чотири чотирепки, два Федореш\И Тягнуть турулицю за хвіст ШІ ву:шцю.

98

-


51.

Чотири грає, два танцює, Один сидить і все чує.

52.

Одкину стегнище, одкину й дрУl'еє, а вийму /Кивеє.

53.

Чотири качається, два біжить, один сидить.

54. 55.

Шість ніг, дві голови, четверо очей, один хвіст. Як лежить, то менше за кота, ЯК устане, то біJlьше за коня.

99


56.

Більше від ІЮНЯ, менше від свині.

57.

Що то за загадка, Що нід чоловіком гладно?

58. 59.

Більше від коня, ~reІІше від трави. Вісім дірок верчених, дев'ять дірок довбаних, а десяте кільце,- відгадай, що це?

60.

Яке взуття в вогні гнеться, а з ніг не скидається?

61. 62.

Бігло два пси, позадирали поси.

63. 64. 65. 66.

Два вовни біжать, обидва в небо глядять

Пливуть ПЛИВУШRИ, Позадирали угору вушки.

Повзунки повзуть, бігунки біжать. Що то за віз, що без коліс? ОДНО каже: «Мені зимою лучче», - друге Н,;;\Ш: «Мені літом)),- а третя каже: «Мені хоч лі7С, хоч зима

-

переміни неМа>}.

67. :Кому літом масляниця, а зимою великий піст? 68. Летіло три ворони. Одна наже: «Мені зимою добре»,- друга каже: «Мені літо~[ J[обре)),­

а третя каже: «Мені одпаl\ОВО, що взи\шу, ЩО літом».

69. 70. 71. 72. 73.

Дві дощечки, дві сестри несун мепе із гори. Гуркотить, СТУКОТИТЬ, МОВ сто IЮllсil біжить. Заревів віл на ТИСЯЧУ сіл. Без фірмана, без батога, А ГОНИТЬ, як сатана. Хворий

-

МОВЧИТЬ, а як здоровий

-

ВОРЧІІТЬ.


ДУХОВНИЙ СВІТ ЛЮДИНИ

ОСВІТА.

МУЗИКА.

ЗВИЧАІ ТА ОБРЯДИ

1. 2.

Хороше бачить, а сліпий.

Rрамниця велика, нраму багато: всього не переміряєш, не перелічиш по частині купуєш, а весь не sанупиш.

3. 4. 5. 6.

На базарі не знайдеш, па вагах не зважиш. Чорний Іван, дерев'яний каптан; Де носом проведе, там поміТІ\У кладе. Грамоти не знаю, а цілий вік пишу. Тіло жовте, серце чорне: тіло МОВЧИТЬ, а серце говорить.

7.

8.

Душа олив'яна, Rожа дерев'яна, Дони будеш водити, Буде говорити. Мною всяк керує; німий язик на білому полі говорить, aJIe ніхто не чує.

9.

Тоненьке, кругленьне, Серцо чорненьке. Хто на його слід погляне, Думну його взнає.

10.

Утрьох їдуть братці верхом на конячці.

11.

П'ять волів одним ралом орють.

101


12. 13.

Зріжу ГОЛОВУ, вийму серце, дам йому пити буде говорити.

-

Малий RОНИК із чорного озерця воду бере та біле поле поливає.

14. Мертве, росте в тілі, а помочи - хоч ЩО говорить. 15. Одна гостра ніжка, дві ратиці, чорпеє вим'я, а довгий ріг, і чоловік його жене.

16.

Знає науку

-

ні, вчитись

-

його піхто не вчить,

а без приладу робить в своїх місцях візерунки.

17. Весь Бік нише, а само неписьменне. 18. Без Я3Іша, а все скаже. 19. В бочці тана Бода, що творить чудеса. 20. TaRa БОДИЦЯ,- тіЛЬІ{И для письменпого годиться.

21. 22.

23.

Папір є, перо є, але писати без нього не буде. Чорні, нриві, Від роду німі, А стануть в ряд Браs заговорять.

:Коли хочеш ти читати, То мене повинен знати, А ІЮJІИ мене не знаєш, То нічого не nгадаєш.

24.

Біле поле, чорне зерно; Хто його сіє, той розуміє.

25.

2G.

Біле поле, чорне насіння; Хто уміє, той і сіє. Біла рілля, чорне насіпня; Хто Бміє - посіє, Хто знає, той відгадає.

27. 28.

Біле пmrе, гусак на нім оре, Чорне насіння, мудрий його сіє.

П'ять БО.'1ів однією сохою орють: біле поле, чорне насіння, хто його сіє, той розуміє.

29. 30.

По білому полю чорним маном сіяно. Без душі, без тіла За сто миль залетіла.

102


31.

Від нашої сокири тріски до вас летять, а від вашої до нас.

32.

Хто говорить мовчки?

33.

Ні думає, ні гадає, А других навчає.

34.

Не сорочка, а зшита; не кущ, а з ЛИСТОЧІ,ами; не чоловік, а говорить.

35.

Дерево - не дерево, а ЛИСТКИ мав; Той буде мудрим, хто на них ся знав.

36.

Дивишся - чистенька, Погладиш - гладенька, А читати станеш - СПОТlшавшся.

37.

Снігові поля, чорні грачі, Хочеш розумним бути - бери та вчи.

38. 39.

Кожний, скільки хоче, бере, а все лишається.

40. 41. 42.

Бачити - не бачить, Чути - не чує, Всіх научає, МОВЧІ\И мудрує. Не чоловік, а є вчителем чоловіка.

Уст не маю, а о живих і мертвих красно повідаю.

Без язика, а говорить; без голови, а все розуміє; без ніг, а скрізь бував.

Живе без тіла, говорить без язика.

43. 44. 45.

Язика не має, а науки навчає.

46.

Лежить, мовчить, а сто дурнів навчить.

47. 48.

Хто мовчки учить?

Сама я нічого не знаю, та всіх розуму навчаю.

Що за країна, де видно міста, ріки і моря, гори і озера; але моря, озера і ріки всі без води, гори і міста без землі?

49. 50.

51.

Яке море не має води? Не олівець, а креСЛIIТЬ, не ручка, а пише, не фарба, а малює. Білий кінь по чорному полю Залиша білий СJlід за собою.

103


а ніпця в нівець снанає, МОВЧНИ щось усім розповідає.

52.

МалеНЬІ\е, білеНЬІ\е по чорному ПОЛЮ ПЛИГ,Н: і слід залишає.

53.

J\1алеПЬJ,е, сірепы\e по полю снанає, Проріхи-горіхи мерщій ВlIжирає.

54. 55.

Ні снрипна, ні бас, а гарненько грає. Є деревеІще - не полінце, 11Iість ~ірочон має, Весело співає.

56.

В лісі жило - мохом обросло, Прийшло до хати - стало співати.

57.

В лісі вирізана, ГладенЬІЮ витесана, Співає, заливається, Ян називається?

58.

В лісі вирубане, сонирою витесане. а в рунах плаче.

59. 60. 61.

62. 63. 64. 65.

66.

Золоте теля попід ліс ричить. За лісом, за пралісом сірі воли ревуть. у лісі родилося, В майстерні робилося, А па рунах плаче. В лісі росте, в село планати йде.

В лісі стята, у хаті взята, па рунах плаче. у лісі росло, па номипі сохло, Пішло в село - людьми трясло.

В лісі росло, В лісі ся пасло; Додому прийшло Заспівало нраспо. В лісі росте, па стіпі висить, ноли його торнпеш

67.

Лежить Торнпи -

-

заплаче.

мовчить, дзижчить,

Візьми в руни

68.

-

СІ\ИГЛИТЬ.

Десь у гаю родилася, у хаті опинилася;

104


Була німа і пежива,­ Тепер говорить і співа.

69.

Хто з пею добре знається, До того обзивається; А хто не в лад її бере Аж по душі вопа дере.

70.

В однії хазяйки було ЧОТИРИ постош[[:п; Полягали вони спати всі па одній кр()ваті. Хазяїн прибіг та вхопив батіг, Став Їх пробуждати, вони ста,ли }{ричnти. Ніхто Їх не рятує та під крик танцює.

71.

Сухе дерево весело співає, А кінь над бараном хвостом киває.

72.

Дерево тріщить, Баран верещить, Кінь потягає, Чоловік помагає.

73. 74.

Матка гладка, отець кривий, а діти вереСКJllші.

Ні чоловік, ні звір, а є в НЬОll1У душа: як зачпе кричати, то аж любо с.тrухати.

75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83.

Кого тільки тоді люблять, коли плаче? Що красно співає, хоча уст не має?

Що плаче, сліз не має? Зверху Ішжа, знизу тоже, а всередппі пусто. Без вух, без язика

-

грає лучче мужика.

Живий мертвого б'є; Живий мовчить, а мертвий реве. То товщає, то худне,- на весь дім голосить. Три душі грали, і всі виграли.

Стоїть стріла серед села, у тії стріли сімсот овець, а один баранець.

84.

Не жінка, а в спідниці, Не чоловік, а в штанях; Людям каже: «Ви мої браття, З вас люБJIЮ драть я».

85.

Що то за хлоиище, Що і з живого і вмерлого Має грошище?

105


86.

Загадаю загадку, Перекину через хатку; Пішла загадка в поход, А вернулась через год.

87. 88. 89.

Сиві воли до неба загули. :Крикнула утка

90.

:Крикнув віл на сім сіл,

-

на все село чутка.

Зійду на міст, Потягну за хвіст,­ Воно зареве.

Його не видати, а голос чувати.

91. 92.

За горами дрова рубають, до нас тріСIШ легять. Сам у церкві не бував, А других туди зазивав.

АБСТРА:КТНІ, ЗАГАЛЬНІ, УМОВНІ ТА ЗБІРНІ ПОНЯТТЯ

1. 2. 3. 4. 5. 6.

7. 8. 9. 10.

Що старше від розуму? Без рук, без ніг світ за хвилину оббігав. Що в світі найшвидше? Хто найдальше бачить?

Що біжить без повода? Я тобі не говорю, що тобі говорю, я тобі ЛИШ скажу, щоби ти мені сказав, що я тобі не договорила. Що се в? Без музики, без гусель, у хаті грав. У вогні не горить, у воді не тоне. ІД0 в вешшій кількості мало важить? Що пече біля серця?

Н. ЩО їсть без зубів?

12. 13.

Зубів не мав, а гризе. В кого в, хоче виграти, а як виграв, тоді вже не мав.

106


14.

Встали раненько, Пустили ЇЇ в щілину малеНЬRУ; Поки село обійшла В двері не ввійшла.

15.

Сліпий побачив зайця, а безногий піймав його. Що це?

16. 17.

Що найскорше росте? Без рун, без ніг, без тіла, без душі, однаково рву серце і рвати мушу.

18. 19. 20.

Що січе русу :косу? Що сушить без огня?

Гостре, а не ніж, ріже, аж до серця доходе, а нров не йде.

21.

Ні се, ні те, а кожному треба; і кожний мав, та ніхто не вгадає.

22.

Кожному є і НОЖІЮМУ потрібно, складається з трьох бунв.

23.

Нас не було

-

воно було,

Нас не буде - воно буде; Ніхто ні в н:ого його не бачив,

А в ножного є.

24. 25. 26. 27. 28. 29.

Без чого нічого нін:оли не буває? Що є на світі, що до н:ожного липне? Без чого село не може бути?

Що всі предмети мають? Що в людини не росте? Нема його і не було, і ніхто його не б,:'II:11. а ім'я у його є і всяк сношшає.

зо. Чого не було й не буде, А його називають люде? З1. Ніхто його не бачив, а чути

-

усян чув.

З2. Назви Їх 6, а їх самих не було на світі і не буде. З3. Літом не кисне, Зимою пе мерзне, До обіду сушить, Після обіду потушить.

107


34. Без рук, без ніг, а всіх кладе в постіль. 35. Ш,о можна бачити з заплющеними очима? 36. Що в світі наймиліше й найкраще? 87. Що чоловікові найсолодше? 38. Без рук, без ніг, без голови, а всю країну обійшла.

39. 40. 41. 42.

Що то за колісце, що і з торбинки ВИJютиться? Кругленьке, маленьке, всьому миру миленьке.

Що ходить по миру без ніг і без торби? Маленька, кругленька, з тюрми в тюрму скаче, весь світ обскаче, ні на що не годна, а всіl\l потрібна.

43.

Що горить без полум'я?

44. 45. 46. 47.

Що росте без повітря, води і коріння? Що росте БGВ дощу? Що можна зробити без грошей? Зима, кожуха нема;

Чоботи ледащо, А їсти нема що.

48. 49. 50. 51.

Червоний півник по селу ходить.

Всі ся зуміли 1, як лиш уздріли. Лежить колода серед города, ніхто її не вороча4. Як відріжеш, то збільшиться, як додаси, то зменшиться.

52. На чім стоїть вікно? 53. Що в порваній кишені може бути? 54. По соломі ходить, а не шелестить. 55. Не мав тіла, а признак стоїть. 56. Не живе, а за людиною ходить. 57. Хоч поруч іде, а сліду не лишав. 58. Йде слідом за тобою: утікай - І'С утечеш, доганяй - не доженеш. 1 Вразились, влякалис~

108


59. 60. 61.

Чого пе можна догнати? Що найважче в світі? пуди ступиш Хоч не Вlідиш

--

всюди маєш, уживаєш.

62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70.

Скрізь я буваю; починають говорити

71. 72. 73.

По морі йде, а до берега дійде

-

я втіJ(аю.

Без ніг, а біжить, без крил, а летить.

Живе без тіла, говорить без язика. Без рук, без ніг, без язика, а кричить. Хто говорить на всіх мовах? Ноли небо нижче землі? Пк можна поцілувати самого себе в губи? Де можна побачити своє вухо? поло носа в'ється, В руки не дається.

-

зра:JУ пропаде.

Біле як сніг, дметься як міх, а в воді ГІше. Ні вареник, ні варениця, А на окропі вертиться.

74.

Ішла пані в білому убранні, як ПОСІІпало("!, убрання - всю землю укрило.

75. 76.

Не хворіла, а білий саван оділа.

77.

Сонце пече, Липа цвіте, Жито доспіває, поли це буває?

78.

Що біжить без опочину, Не стає ні на хвилину, Не старіє, пе вмирає, А все нищить, забирає?

79. 80.

Хто біжить без ніг?

81. 82.

Що в лісі найвеселіше?

В одпої матері чотири дочки, а 13 НОЖНОЇ дочки не більш не менш як п'ятнадцять дітей.

Нас сім братів, літами всі рівні, а іменем різпі.

Одно рядно сім баб тягло.

109


83.

В книжці шість листків простих, сьомий золотий.

84. 85.

Сім соколят на одній постелі сплять.

86.

Дванадцять братів один за одним ходять, один одного не обходять.

87.

Летів птах на дванадцяти ногах та одно яйце зніс.

П'ятдесят два ОРЛИ, а тільки одне яйце знесли.

но


88.

Триста шістдесят п'ять чайок, п'ятдесят два орли, дванадцять голубів одно яйце знесли.

89.

Стоїть дуб, а на нім дванадцять гіль, а на кожній гілці по чотири гнізда, а в кожному гнізді по семеро пташенят.

90.

Стоїть дерево, на дереві дванадцять сучків. на сучку чотири корзинки, а в кожній корзинці сім яєць і кожному назва є.

ГОЛОВОЛОМКИ,

ШАРАДИ

ТА РІЗНО~IАНІТНІ ЗАПИТАННЯ

1.

В хаті сорок, а на дворі трнста.

2.

Чого вам дать полуднать: одбутку, прибутку чи задриголови?

3.

За лісом

4.

Ішов дорогою, знайшов добро в добрі і добро добром вигнав.

5.

СкаюІЯ скаче, риндя риє, тікай, ринде,

-

го-го, а в лісі

-

ги-ш.

хорман іде.

6.

Виса висить, хода ходить, виса впала, хода з'їла.

7. 8. 9.

10.

Страх тепло волочить, а тепло RРИЧИТЬ. Приіітшти бари та забрали дари. Прийшла шайда-байда, взяла штрики-брики; як ПОЧУЛИ м'якинники та СRазали ЖИТНИІ\аМ: «Сідайте на вівсяники, доганяйте шайду-байл:у, віднімайте ШТРИ1ш-БРИRИ».

Прийшло-прийшло застукало, Взяло-взяло крогукало. МИІш-мrши почвали І, Хлібор()би повставали, В глибокі си повбирали, На високі посідали,

.1 Почули.

111


Здогонили застукало, Відібрали крогукало.

11. Прийшла темнота під наші ворота, питає лепеті, чи дома понура.

12. Прийшов цар земський до царя Будимира та й питає: «А де кучумпір?»

А той йому відвічає: «На високім мурі спочиває, а як звідти буде скакати, мусиш добре утікати». іЗ. Вибігла зеМСЬІ,а, Пl!тається І{УРСЬКОЇ, чи дома пеЧl'РСЬJ\а?

14.

Бігла моргуля, питала крикуля, чи є BДO~Ia хаПУJlН'?

15.

Бігла чечіша повз наші ворітка, питалася співака: «Чи дома ваш ченчик?»

16.

Вова його любить, а тікає; він її ненаВІІДИТЬ і шукає.

17. 18.

Приіішла хума до куми: «Дай сунди посунди». Виїв замішку з горця, а покривки з нього не знімав.

19. 20.

Загороджу кучку на біленьку сучку. Шестеро ніг, дві спини, дві руки і одна голова.

21.

Дорога розлога, на дубі ярмарок.

22.

З премудрої птиці печені на спечеш, А з премудрого цвіту вінка не сплетеm.

2З. Два друга: чуб і дружка чуба.

24. 25. 26.

Живуть два л.руги, дивляться в два круги.

І-\арбованець біжить, а сто доганяє, як п'ятсот спіТJ{неться, то неоцінений уб'ється. Без мене й воріт не одчинять, з мене й воду п'ють.

27.

Одно роблю

- борг платro,

Друге роблю Третє роблю -

зайве даю, за вікно кидаю.

112


28. 29.

30. 31.

Зірко І до зірка, то буде мірка? Ішло два ченці, жало два женці. Питаються два ченці: «Чи муж із жоною, чи брат із сестрою?» - «Не муж із жоною, не брат із сестрою, а ЙОГО мати та моїй матері за свекруху була».

Пк ся маєш, брате мій, сину жіНІШ моєї, Чи жиє ще тато твій, бо я муж мами твоєї?

Йшло два баТЬJ\И й два сини і знаііШJІИ три апельсини, а як поділились, то попало по одному. Як вопи зуміли поділитись?

32.

Підійшла одна .людина до другої і каже:

33.

ОДНОГО батька і однієї матері Дитина,

«Ти мені сип, а я тобі не батько». Хто вона? а нікому з них пе СИП.

34. 35.

Хата МОГО батька, але я йому не син. Дві матері, дві доньки та бабуня із внучкою. Скільки душ в сім'ї?

36.

Скільки було: баба, дві матері, дві дочн:и і ОНУІ,а?

37.

Кум, і н:ума, і брат, і сестра; знайшли вони три яблуки.

І ЯК ними подіJІИТИСЯ, щоб кожному по цілому і по половині?

38.

Ішов брат із сестрою, чоловік із жінкою. Знайшли вони три яблуки. Ці яблука вони поділили кожному по одному. СніJIЬІШ Їх ішло?

39.

Ішли муж із ЖОНОЮ, і брат із сестрою, і шурин із зят~м, знайшли вопи яблуко й розрізали начетввро та й не поділяться: взять по четвертині - одна остається, а взять по дві

-

одному не стає.

Скільки Їх було?

40.

Скільн:и Їх було: мати, дочна, брат, сестра, дядько, племінниця?

1

ЗернЯ1'КО.

113


41.

42.

У ДВОХ сліпих був брат Іван, а в Івана братів не було. Хто були сліпі?

Серед горба осел; з одного боку горба вогонь горить, з другого

8 третього

-

осел роги поламає, вогнем

через озеро

ліс густий,

глибоке озеро. Лісом пройти

-

-

-

згорить,

не вміє плавати, утопиться.

Нудою ослові пройти?

43.

44.

З двох боків на місток ідуть хлопці. Під містком вогонь то lІотухне, то погасне. Хто першим побачить?

В однім місці стоїть хлопець, а в другім місці другий, а посередині півень яйце зніс.

Котрий з них швидше його ухватить?

45.

у явіть собі, що ви за кондуктора. Поїзд віз сто скриньок, у кожній по сто коробочок. СкіЛІ>КИ років кондукторові?

46.

На дубі три гілки, на ІЮЖНій по шість яблук. Скільки всього на дубі яблук?

47.

Жили два брати - Пан чик і Влізло. Що Панчикові Влізло?

48.

Летіли гуси, а назустріч один: «Здрастуйте, сто гусеіі»,-- каже. «Нас пе сто, а щоб було сто, треба ще стілыіІ та півстільки, та четверть стільки і ти одию). Скільки летіло гусей?

49.

Летіли горобці, сіли на стовпці. Як сядуть по два

-

один стовпець лишній,

як сядуть по одному - один горобець лишній. Скільки горобців і скільки стовпців?

50.

Летіло стадо гусей та й сідало в лісі; то як посідають по двоє, ТО одно дерево лишнв

останеться, а як по одному, ТО одному ніде сісти.

Скільки було гусей і дерев?

ІН. В хлопчика стільки іН сестер, скільки й братів, а в його сестри сестер вдвоє менше, ніж братів. Скільки в сім'ї сестер і братів? іН


52.

Пасли два хлопці поросята, і один каже другому: «Дай мені одно порося, ТО в нас буде порівну). А другий каже: «Дай ти мені одно, то в мене буде ЯІ~раз вдвічі більше, як в тебе). По скільки було в них поросят?

53.

П'ЯТЬ, п'ятнадцять, Без ДВОХ двадцять, Семеро, троє, Ще й малих двоє.

54.

П'ять, п'ятнадцять, Без двох двадцять, Сорок, чотири, Три і п' ятнадцять.

55. 56. 57.

Дев'ять папірців

-

двадцять карбованців.

Сто кіп собак, скільки в них лап? Знаіішли гривеника і поділили: чоловін:ам по півтори копійки,

жінкам по копійці, а дітям по чверть копійки.

Скільки було чоловіків, жінок і дітей?

58.

Ян сорок п'ять горіхів рознласти на дев'ять тарілок так, щоб у кожній була різна кількість горіхів?

59. 60.

Сорон п'ят і сорок п'ят

61.

Летіла сорока, а за нею сорок 2.

-

скільки буде?

Несла жінна в відрі сто яєць, а дно 1 випало. СніЛЬІШ зосталося? Скільки було сорок?

62.

Сиділо на дереві десять горобців. Я нинув палку і двох вбив. Снільки на дереві зосталося?

63.

Летіло двадцять ворон. Стрілець двох убив. Скільки лишилося?

64.

Горіло сім свічок, дві з них потухли, скіЛЬІШ залишплося?

65.

'у млині чотири кутки, в кожному кутку сидить кіт, проти кожного ще три коти. Скільки котів у млині? 1 При загадуванні вимовляти «одно». 2

Мається на увазі самець.

115


6И. Сидить три иоти, проти кожного кота сидить два иоти, скільии всього котів?

67. Летіли гуси: один попереду, два позаду, два попереду, одип позаду, один між двома

і троє вряд. Скільки гусей?

68. Сім братів і в коїююго одна состра. Скільки всіх сестер?

69. у 70. -

семи братів по одній сестрі. Скільки всіх?

А скільки ти, бабо, пііімала горобців? Оце, сини у, тільки оцього піймаю, то ще дев'ять зостапеться, щоб було десять.

71.

Стукотні, гуркотні, куди ви йдете? Смаляні, паляні, вам діло яке?

72.

Голене, стрижене, де ти йдеш? Шуркоти-муркоти, що тобі до того?

73.

Біжить обходисвіти а, з шумом RрУТИТЬ кормилюда РУИИ.

74.

Швидиа-прудиа, куди ідеш? А тобі, стрижене-мижене, нащо?

75.

:Кручене, верчене, куди ти біжиш? Стрижена манія, нащо тобі я?

76.

Гуриало, ториало, де ідеш? Обголене, що тобі до мене?

77. 78. 79. 80. 81. 82.

:Кривий, КУДРЯllИЙ, чого ти стоїш? Зелений, иосматий, тебе стережу. Не людина, не море, а хвилюється.

Що є між землею і морем? Що має вояи позаду, а иоза

-

спереду?

На небі одно, а в баби двоє. На небі одно, на землі нема, у баби двоє, у дівии нема, у кабана посередині, у бика спереду.

83. 84. 85.

ІЦо посеред землі СТОЇТЬ?

86.

Напишіть ім'я нашого ліпшого приятеля і оборонця трьома буивами.

В якої птиці назва складається з

40

«а».

у якого птаха найбільше літер (щ»?

116


87.

Читай вперед - так буде літо, І осінь, і зима, й весна; А як пазад це слово вжито,­

Так буде пошесть навісна.

88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106.

Хто найбільший у світі чоловік?

Хто найбільшу шапку носить?

Хто найчастіше оглядається? Що в хаті найгостріше? Хто зробив діда й бабу? Хто ще так гавкає, як собака? Бреше, як пес, а не є пес. Має хвіст, як собака, має й ноги, як собака, і гавкає, як собака. На якому звірові така шерсть, як на свині?

В кого є ще тан:і гоЛІШ, як в їжака? Що тій козі буде, як їй сім років мине? Що буде сороці по сьомому році? Що тепліше од кожуха? Що буває після Нового року?

Що робить чоловік, коли не лежить, не сидить і не йде? Що треба для обіду? Що зайве на гвинтівці?

Що зроблю, як при їду на поле? Що найперше в горщок кидають, як варять в нім їсти?

107. Як підете в ліс, що ви уперед рубатимете? 108. Що саме м'янше, коли сплять? 109. Що біжить без ІІовода? 110. Що найнижче? 111. Що найтяжче? 112. Що пече без огня? Н3. Що в світі найситіше, найпрудчіше, наймиліше?

117


114.

Що Що Що Що

в лісі? за лісом? в воді? над водою?

115. Що росте без коріння? Що горить без полуміпня? Що цвіте без цвіточку? Розгадай сю загадочку.

116.

Без крил летить, Без ніг біжить, Без огня горить, Без ран болить.

117. 118.

Що важче: пуд пір'я чи пуд заліза?

Перше я не пам'ятаю, а друге не видів, а третв не знаю.

119. 120. 121. 122. 123. 124.

Нащо хлопці шапку купують? На що чоловік шапку купув? Нащо жито сіють?

Що важче: молоко чи смеТ.8на? На що борошно в млині падав? Що робить вартовиіІ, коли в нього на гвинтівці горобець сидить?

125. 126. 127. 128. 129. 130. 131. 132. 133. 134. 135. 136. 137.

ІД0 ви робите, як спати лягавте? Через що ти ходиш у школу? У кого дві кожі на ногах?

Чого в хаті найбільше? Чого по дорозі найбільше? (101'0 в людини найбільше?

До чого найбільше по;\ібна Ію.,овuна яб:lj'hа? Від чого в качки ноги червоні? Від чого ворона чорна? Від чого качка пливе?

Шд чого дерево рубають? Чому корова лягав?

Без чого хату не можна збудувати? Н8


138. 139. 140. 141. 142. 143. 144. 145. 146. 147. 148. 149. 150. 151. 152. 153. 154. 155. 156. 157. 158. 159. 160. 161.

Без чого не рушить в дорогу поїзд?

Без чого не їде поїзд? Без чого не може дерево родити, а колос зерна мати не може? Без чого хліб не буде?

Без чого хліба не спечеш?

Без чого дівка не вбереться? Без чого не можна викопати колодязь? Без чого посуд стає проваллям? Без чого село не може бути? Без чого світу не буде? Чому пес кості гризе?

Чого собака гавкає? Чого махає пес хвостом?

Чого ворона до лісу летить? Доки ворона летить до лісу?

3а чим ворона летить? Чого півень стоїть на одній нозі? Чого півень, як співає,- очі вакривав? Чому когут, як пів, то ся зажмурюв? Чого поросята вниз дивляться? Чого заєць під кущем лягав? Чого вовк у кошару заглядав? Чого людина оглядається?

Від чого собака перескочив через тин і оглядається?

162. 163. 164.

Чого кінь через дорогу переходить?

165.

Чого молоко проціджують?

:166.

Чому місяць такий блідий?

167.

Чого більш ніколи не :можна побачити?

Чом миша носить і Rраде? Чого мисливець зайця шукав?

119


168. Що було «завтра» і буде «вчорю>? 169. Чого ні в янім разі не можна зробити R1н'чррі? 170. Чим бігала норова, ян була маленька? 171. Чим хліб у піч салжають? 172. 3а чим у нозака шабля? 173. 3а чим люди чай п'ють? 174. 3а чим язин у роті? 175. Було в хазяїна сім карбованців п'ятдесят копійок, і він купив сім кіз.

По чому коза прийшла?

176.

Куплено три корови по п'ятсот нарбованців. По чому ПРИЙШJlа кожна корова?

177. 178. 179. 180. 181. 182. 183. 184. 185. 186. 187. 188.

По чому потяг рушає після третього дзвонка? По чому жито сіють? У чому дірни не вивертиш? Яка біда чоловіка не смутить?

Який язик на світі найдобріший? Якою бочкою по воду їдуть? Якого каміння немає в морі? Який вогонь не пече?

Котре слово перше? Якої хвороби не буває па землі? На яку хворобу ніхто на землі не хворіп?

В яку бочку не можна лити будь-чого, хоч вона й справна?

189. 190. 191.

На яному боці заєць спить?

192.

Котрий місяць найкоротший?

На котрому боці пес має більше шерстї:'

На яких полях ніколи не сіють?

193. 3

якого посуду не їдять?

194.

Яним гребінцем голову не розчешеш?

195.

Якою косою не можна НОСИТИ?

120


196. 197. 198. 199. 200. 201. 202.

Які ключі до неба добираються·г Яким ключем не можна відімкнути? Який вузол не можна розв'язати? Який рік тягнеться один день? Яка мушка пе літає?

В якому місяці люди найменше хліба їдять!) В якому місяці старі баби найменше сидять на печі?

203. 204. 205. 206. 207. 208. 209. 210. 211.

На яке питання не можна відповісти: «1'аю)? На якому полотні не можна вишивати?

На ЯІ\ОМУ дереві листя не росте? Під яким корчем заєць сидить, коли дощ іде? На яне дерево сіда(; гран під час ЗШШІІ?

Якої риби в ріках найбільше?

Якого наміння в воді найбільше? Яким буде сивий нінь, якщо його СКУІІати? ЯІШМ стане чоловік, коли покупається в Жовтому морі?

212.

Яким стане білий камінь, як його ВКИНУТИ в Чорне море?

213.

ІД0 станеться з червоною шовковою хусткою, коли її па п'ять хвилин опустити на ;що моря?

214.

Ішов дощ, летіли горобці, на нке вони дерево сіли?

215. 216. 217. 218. 219. 220. 221. 222. 223.

В нкому морі немає ні краплі води? Яне море неглибоке? Де найбільше вмирає людей?

Де вода стоїть стовпом? Тн швець, а чи знаєш, де шнурі :кінеЦі,"" Де заєць ховається, ЯК дощ іде?

Де мед паіінращий? Де мішки збираються?

Де середина Землі?

121


224.

Як дощ капає?

225. Як з одного міШI\а яблук два зробити? 226. Ішла свекруха на поле і каже невістці: «Навари їсти, сама наїжся, дітей нагtцуй, і щоб горщик супу повен був». Що зробила невістка?

227.

Як ходить Rобила?

228.

Як іде

229.

Коли дурень буває розумний?

KypR3

до зерна?

Коли сліпий видить?

230. 231. 232. 233.

Rоли гуска не годна плавати?

234.

КО.1И чорній Himцi Н1'ІЇІлегmе пробратися в хату?

235.

Коли козі обід?

236.

Коли козак на одпій нозі СRаче?

237.

Коли беззубий дід почуває біль від зубів?

238.

Коли людпна даремно плаче?

239.

Коли людина в кімнаті буває без голови?

240. 241. 242.

Скільки волосся в цигана на голові?

Коли швець дурно шиє? Коли когут несеться?

Скільки хлібин і Іі:алачів печуть в однім році?

Була кішка, сорок кошенят, соБЮі:8 і людина. Скільки всього ніг? Скільки коза може мати на собі м'яса?

243. 244.

Три 1 зайця, скіJIЬRП буде »ух?

245.

Три теля, скілыи в пьоro ніг в?

246. 247.

Скільки спиць треба» ц;обре RОЛесо?

248.

СкіЛЬRИ roроmин у»їйде в оДив стакан?

249.

СRіЛЬRИ в горщИR влізе води?

Скільки картоплин у roрщик улізе?

250. СRіЛЬRИ горобець зробить кроків за сім років?

251.

Куди цвях били, ЛІ{ Київ будували? J Від слова «терти».

122


252. 253.

Коли кіл забивають в землю, де зеJUJI Юшtєrьеи? Два товариші по бились, один другому ИОШІ.ІІ У rpУдв..

Куди він попав?

254.

Де дінеться дірна, нали розірвати бублин?

255. 256.

Чи правдива річ, що сороха летіла,

КУ!1,И ми найбільше ходимо? а сабана на хвості сиділа?

257.

Коли не розіб'єш вікна каменем таним завбільшки, ff]\ l'OJТOBa?

258. 259. 260.

Чи може лелека назваm себе птахом?

26 і.

Чи. далеl{Q до неба?

262.

Чи може носа .-осу перерізати? Чи можна скло розбити на стільці?

Прожив дід шістдесят років, справ.'ШR ВtNШНИ п'ятнадцять раз і ЖОДnОГО ]1<lЗУ тр пропустив

своїх імепин за вее життп. tl и Moп~e тике бути?


РаgяисЬkuu • neplog


ПРИРОДА

... <

І;

1.

Я на вигляд круглолице, Наче баня на дзвіниці; Щирим золотом горю, Глянь на мене - засліплю.

2.

Постійного місця не має, День і ніч бродить, Весь світ обходить.

3.

Кругом землі ходить, та ще ні разу нругом не обійшло.

4. 5.

Ой за лісом, за горою червоний прапор сяє. Він і гріє, і пече, І, ян зайчик, грається, Схочеш взять ЙОГО - втече І мерщій сховається.

6.

Всю ніч бродить навмання, Прокладає шлях до дня.

7.

Ні електрика, ні гас,­ Світить всюди в нічний час.

8.

Що існує вік на волі, А нрущляє вічно в колі?

9. 10.

ЯКУ НУJlЮ не зажеНеш

n

гніздо?

Не птах і не літан, а в небі літає; воно оживає

-

зразу ж заплаче.

небокраю, з-за }1;іброви Вийшли нралі чорноброві:

11. 3

і25


п ринеСЛІІ водиці збан, Полили нолгосппий лан.

12.

Видно нрай, але скільни йдеш

-

до нього не дійдеш.

13. 14.

Яне ноло не можна виміряти? Ти йдеш ТУДIl, де бачиш БОДУ; А там води немає зроду.

15.

Ми збираєм його нашею, А воно нам платить "аlllею. рослина в нас така, Що від неї кінь скака.

16. € 17. 18.

ОДНО нинув

-

цілу жменю взяв.

"у жнива гіркі, а в мороз солодкі. Що це за ягідки?

19.

На дереві гойдається, Жупан нолючий мав, На літо одягається, А восеНІІ скидав.

20.

Ходить свашка із мітлою, Заміта до лісу слід, Де недавньою порою Тут відбувсь її обід.

21.

Дуже товсті ноги маю, Ледве Їх переставляю, Сам ВИСОЮІЙ я на зріст,

Замість носа в мене хвіст.

22.

В морі рибна золота :Кораблі переверта.

23.

Ні птах, ні звір,- щось зміmаю~,

А спить завжди підвішене.

24.

Не мотор, а шумить, не пілот, а летить, не змія, а жалить.

25.

Що літав дуже гарне,

Робить діло всім погане? :Коли раніш нас устане, То в саду чогось не стане.

26.

І не змій, і не звір,

І не жаба, й не птах!

126


ВИПОllзає із нір Нагла смерть для Іюмах.

27.

Хто хвіст залишає, А від ворога BTihaG?

28.

Під соснами, смереками Біжить мішок із голками.

29.

Блідо-голубенький ліхтарик малеНhfШЙ, Влітку уночі мелькає в кущі.


МАТЕРІАЛЬНЕ ЖИТТЯ ЛЮДИНИ

1.

Схожий на лід, Та в річці щукати не слід; У воді він розтане.

2.

Білий як сніг, В пошані у всіх. До рота попав Там і пропав.

3.

4.

Я круглеНЬК!ІЙ, невеличкий, Не один у мене цвіт. Мене в кожного побачиш, Знає мене увесь світ. Поза саД-ВllпограJ\ Сторожі стали вряд, Завше саду глядять, А плодів не їдять.

5.

Там буває, де криниця; Назву має так, як птиця.

6.

Стоїть вулик придорожній, Уночі завжди порожній.

7. 8. 9. 10. 11.

ПО дроту ходить, пітьму розгонить. Огнем не запалиш, водою не погасиш. Висить груша, а не з'їсти.

Гнотик у склі стримить зі споду, Світить ясно він народу. І не сонце, і не місяць, а світить лсво, :~K удень.

128


12.

Тепла гаРМОШІ.а весь дім огріває.

іЗ. Хвостом воду бере, носом випускає.

14.

Коли він чорний - за ним доглядають, коли ж він червовніі - сам людей обслужуOt коли ж він сіриЇІ - його ВИІШJJ;aЮТЬ.

15.

Чорний я, мов сажотрус, Коло пічки все я трусь,

В3ИІ>ШУ люблять всі мене,­

Відгадайте ж, хто я є?

~6. Не літак, не птах, а .літає, Та нічого не підіймає.

17.

Попід землю вогонь летить, А на плитці обід кипить.

18.

З головою він накритий, Несуть йому Їстн Й пити. Що ДаІОТЬ - віп все збирає, А хтось іПШllіі поїдає.

19.

Є пера, а не ПТИЦJI, чотири ноги, а не звір; одну ногу відрубати - полетить.

20.

Хід ЇЇ

з кутка до печі

-

Та ледачим через плечі.

21.

Що 1\10ihe в один і той же час стояти і ХОДlIТИ, або ходити і лежати, або лежати і брехати?

22.

Який є, таким ПОІ>аже І без слів про все розкаже.

2З. Хто показує кожному інше обличчя, бо не має свого влаСНОГG?

24.

Встане

-

в юпр висотою,

Сяде - в метр шириною; Я уже розгадку л;ав, Та ніхто не відгадав.

25.

Посередині пічка, А по боках річка.

26. 27.

Знизу земля, всередині вогонь, зверху пода. Сам куценький, з борідкою,

Йде не в двері, а діркою, Він над нашою скарбницею

Завідує таємницею. 3агадии

129


:::8.

Хто прнходпть - до пеї піЮД1ПТI,. Кидає на зуб пошух і тулун. А коли спеІ>ОТIJ Нема ЇЙ робmп.

29.

В сінокосі наГУЛЯ,lася, Ізогпулась та іі сховалася.

зо. На маліїr площині по річці-простпні плаває паронлав,- то вперед, то назад.

З1. Д~Ie вітер -

пе махаю, а пе дме -

я махюо.

З2. С1\ІІП;-ОJlШ -- j вийшов грнб.

33.

Згорнеш - ютппець, А розгорпеш - м:шпець.

З4. Знизу клин, зверху БЛІІН; Тече вода, а ЙОМУ не біда.

35. Дах легкий несу з собою; Мить

36.

-

і піп пад головою.

День прибуває, а піп убуває.

З7. Виспть БІ!К, КОПШОГО л;пя худшає, а в Rіпці року Юlирає.

З8. На початку року топстиіі, цілий рік худне, а на кінці РОІ\У п;jЛІ(О~[ схудне.

З9. З'ЯВ:ІЯЄТЬСЯ па світ топстим-претовстим, але з КОШПИН днем стає все тоншим і ТОПШlIМ. На початку і в кінці його ХО:ІОД, а на середині тепло.

40.

~7 одпієї І\аЧКИ два дзьоби.

41.

Впспть на стіні і в той же час падає.

42.

Я хоч ма:rепькпіі, так удалеПЬКИЇI, - і відразу знаТlllllеш

варто глянути па мепе свііі шлях.

4З. Любить митися і купатися, але від того тіЛЬІ\ІІ худне.

44.

Хата - не хата, ВіІ{ОН багато, З середини взята, l\Гm{а, а не вата.

130


45.

Біла ПТІІЦЯ: в небі пертиться, хвіст

-

НІ> струна.

Перерветься хпіст

-

ПН,J;RЙ, ПТІЩfI,

Ш.; ТОЙ лист.

46.

Дуже ;гrюб.тrять МОЛОДЦЯ:, А б'ють :його без кінця:.

47. П.1пгав, ЕОТИТЬСЯ, а бігти не 1I10Г!\е. 48. Ніг не мав, а найвпще піДСRаRув. 49. Спереду мене б'ють, а ззаду лижуть. 50. Стою па даху всіх димарів вище. 51. Дерево та дріт - RРИЧПТЬ на весь світ. 52. ЩО СИРИ1\! не їдять і вареним ВИRидають? 53. Лежить під мостом догори хвостом. 54. Стоїть у l{УТОЧRУ, їсть ППЛЮRУ хоБОТОЧRОМ:. 55. Вона її Rпдала й вертіла, А та взя:ла й помолоділа.


ТРУДОВА ДІЯЛЬНІСТЬ ЛЮДИНИ

і. Зуби маю, а зубної болі не знаю.

2. 3.

Швидко гризе, дрібно жує, Само не ковтає, хто відгадає? Б'ють його, а він ховається; В що сховається

4. 5.

-

те валиться.

Ходить богатир по полю, Верне землю собою.

Гарний на вроду.

Ість масло і п'є воду; Ходить він із краю в край. Ріже чорний коровай. Ти не помиляйся, Зразу догадайся.

6.

'у землі було, 'у заводі купалося, На колгоспних лапах Розгулялося.

7.

Кінь стальний, Вівса не просить, А оре і косить.

8.

Металевий кінь у полі пасеться, Де пройде - земля ореться.

9. 10. 11.

Зубатий крокодил :все поле проходив.

Що аа диво пролетіло? Поле зразу почорвіло. Іде силач, на нім ловкач,

За ним копач доБУllати калач.

132


12.

ІЦо :rIЩІОС~1 Шl псі БОШІ,

І пове 130ПО ЩОРОl\У?

13. lі:ОЛIІ все по:rс в ШПУРІ.ах?

11!. O;J,!I!!

()і[' -- НО ;1;обіг, !\РУГІІіі біг

-

зачепився,

а третііі IfОI'а:,ш патш'.

15.

ПО ПО,;:Ю Jю:пе, траву ГрІІ3С.

16.

ЛО ЛО:ІЮ СРОііlIТЬ, Зерно МО.тІотпть, JI\пе, к()снть

-

Хnіба не просить.

17. Ні сіялна, ні віЯЛІ.а, Ні стаНОІ';, 11 і l\l.;rИНОІ';,­

J\Iо:!отпп" СОРТУС, Нас усі:,

18.

:lapyc.

Бере бп.:1Н1ШУ, а ЮІ,lRЄТЬСЯ ;\!ішко~!.

'Н). ГОРІЕЬ, 1I:1.1<1C і вт()~ш ІІС знає.

20.

~·~бдвас~~ іі ого ~10.потоr\l,

21.

;~о;;гиіі ~:(IG('T п нього С,

А ВОНО 0.: !!;ться З0;[()ТОМ.

] Їс: НС і;!)іТУ, а lИ,'JLІІС, Х:'; і ру:; С'\()ЇХ ІІС л;r1(:,­ J~~~irTa;'I"; ;(O~;P:lil IJiJ.l!~~[ac. J.jPJ-I,пнні'r,

n

ДOH~)MaгaIO.

:3амість ТІІСН'[Ї :юпат

Якопат!! З8'\!ЛЮ рад.

23.

Лізе, лізо по заnі;зу, душі пе має,

а душу ВGзе.

2~, ItїHL бі;mпь, земля ДРJlЖИТЬ, 1з носа ;\!J~! Еа"JlТЬ.

25.

Де біашТl), ;,е:\1;Ш ДВІІІ-ЮПЬ, ІЗ роті він ];ОГСНЬ ,J,СР;І;ПТЬ.

26.

~)алі311і ІІОДРРЮ-;Н тримаються за руки, Одна з трубою тягне Їх за собою.

27.

О,J,ИН з трубою Тягне всіх за собою.

28.

По залізу :lі1лізо біжить, а пj/1, залізом дерево лежить.

29.

Біжить І\орова ГлаДІ\а, здорова; 1ЗЗ


3а ПСЮ телята у сі близнята. Тікайте 3 дороги, Бо вхопить на РОГИ.

30.

Полотно, а не доріжка, Кінь біжить СОРОІ(аІІіЖI,а.

31.

Два колеса підряд,

Хх нога~lИ вертять, А но верх ТОрЧКО~і Сам хазяїн КРЮЧІ{ОМ.

32.

У повітрі все метляється, До землі не дотуляється. Іде Шl\апою безногою ТіЛЬЮІ смуга їще дорогою.

33. 34.

Біжать два брати, один одного не догапяють. Біжу за Допомогою ДІЗОХ ніг, поки сидить на мені їздо!>; ноги мої в його

pYRax,

СІ ПШИДRість у його ногах; лиш на бігу я стіїший, хвилшшп стояти не МО/Ну.

35.

Хто CтtJЇTЬ лише тоді, коли біЖІІТЬ, а як стане

36. 37.

-

падає?

Кінь залізппїІ, а гумою піДRованпЙ.

Я не ЇМ вівса, ні сіна, Дайте ВІШПТІІ бспзпну,­ Усіх Rоней обжсну, Куди хочеш побіжу.

~)8. Без ніг біжить, Без голосу RРПЧИТЬ, Очі - мов !>оло, Та не бачить нічого.

39.

Ніг не має, а по дорозі гапяє.

40.

Маленькі будпночки по місту біжать, Хлопчи!>и іі діпчаТR3 в будиночках сидять.

41.

ОДІІН водить, Другпй ХОДПТЬ, тридцять мудрих СИДЯТЬ.

42.

Не пташка і не l{омашна, а літає.

43.

Не птиця, а в небі літає. 134


44.

Не птах, а літає, Не ,ТІіт,н;, а І,атас,

Не ЖУЕ, .\ чнuта має.

45.

Сталеві щшла, Літас пміло; Хоч не ПТИЦЯ

-

В повітрі МЧИТЬСЯ.

4б. ТріШІІП., а не Цl3ірr\уп, ;ІОТllТЬ, а не nПJ:Щ, везе, а но кінь.

47.

lЦо то за ПТІЩЯ: но їсть і пе п'є, А НЕ JІОТІПЬ, то гуде.

48. 49.

Неашпе, а душу в повітрі несе.

50.

В Сl1піи небі путь моя, ІПВН,'l,ше всіх літаю я. Маю j,рнла, хоч пе птах, Лю;ш звуть мено ... Стрпбнути З нього на ходу можна, а ввійти на ходу ніхто не зможе.

51. 52. 53.

Не бджола, а гуде, не птах, а летить. Летнть, fШ стріла; гурчить, ЯЕ БДЖО;ІЯ. Р~()БIlла шрребпа

-

СамиiJ хвіст та ребра, Море переСІ\оЧИТЬ І хвоста не ЗЮ.ЮЧI1ТЬ.

54.

Я .'1ітаю, н шугаю, Я зіРЕИ на КРП.'1ах маю, І мотор у мепе є, Що життя мені дає.

55.

Летить шулін:а, огнем дише, сиерть розпосить.

5б. Орел літає

-

від ворога визво.'1ЯЄ.

57.

«Що це? Що це? - всі кричать.­ ПараСОJ1ЬКП он летятьІ»

58.

3алізпая рпба пшше під водою, Загрожує всім ворогам бідою; 3алізная риба дістане до дна І рігпеє ~lOpe вартує вона.

59.

3а сташ,ом, за МЛlІ!ШО~l ПерсGllТО, перевпто,

135


Заставлено, поставлено

ЛЮДЯМ на поміч, Щоб світило день і ніч.

60. 61. 62.

Котрий напій найсильніший?

63.

Засвистіла, полетіла Хвіст вогненний залишила.

64.

Яка птиця до Місяця долетіла?

Крил не має, а навколо Землі і Місяця літав. Одно слово має два значенн.~ перше - найновіший агрегат в техніці, друге - дорога людина в житті.


РІЗНІ

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

І не світло, й не віконце,Світить нам в ЖИТ'l'і ак сонце. Хто в прикладом в житті? 'у світі одна

-

всім потрібна вона.

Перед ким ми завжди у боргу? Чого плаче спекуляція? З голосом, але бєв голосу. Опустів хлівець, зостався в ньому тільки один баранець. Кому вірити: богові чи чортові? В нього знак - червоний мак, В нас він задніх не пасе, В передні рветься все.

Шаталося, моталооя, Під припічком сховалося.

Н. Жив, як пес, умер, як собако.

12. 13. 14. 15. 16.

Тяглися за панами, Зосталися з рваними штанами. Що в роті найстарше? Летить

-

вив, сяде

-

риє.

Яка з радянських пісень найбільш не до серця гітлерівцям? Мені за Москву, тобі - за Кавказ; А матері - що родила нас.

137


одна в краlпі хата Bci~Ia CI{ap6a~!I! багата.

17. 6 18.

НаНI/ЛОСЯ, наЛІІзалося, На вулиці показа.l0СЯ, ~. калюжі пова:ш.'ІОСЯ.

19.

Що то за поропа Стоїт!) у ІІИРОГ;! -

РУJШ РО3СТ<ШП:JН, Рота РО::::Пі;П:',I'

20.

Ні КОJЩl,U, ні пеIlЬ Лежить ці.'ШЇt і(епь; Не Іюпає, не І,ОСІІТЬ, А ЇСТІІ ПРОСПТЬ.

21.

Хто пе ВЮ,ОПУЄ ЗUВJ"ШL?

22.

Сам пустий, Голос густпїt, Дріб виБШlаЄ, Дітей збирає.

23.

Чим більше його б'ють, тпм ліпше вопо людей весе:шТl,

2/1. МУЗИІ,аНТ-РОЗJ\ашчИ!\: JIпш труба і ЯЩИІ>.

25.

Не ЧОJІОвік, а співає, не нарусель, а "рутrПЬСЯ.

26. РОЗКРУТl1ЛОСЬ ПJВIJ;t:НО КО.'Іесо й зuспіваJIО JIIО;~СЬЮІМ голосом.

27.

Дуже добру пам'ять має, Хутко все запам'ятає, Де почує ЯНУ вість Слово в СJIОІЮ розповість.

28.

Ніжка дерев'яна, РаТІІчка б,шшана, А па бляшці пим'я; Відгадайте ім'я.

29.

Непе~lЛЧКИЙ монрніі птах Ходить дзьобом по грядках.

30.

СНJIЯНИЙ І ва п одяг чорний жупан; колодязя напився, білим ПОJIем розходшзся.

3

138


31.

І крпшщя іІ не КРИНИЦН; В ній водиця іі не водиця. Тягнуть звідти не відром, А насталеНИJ\I пером.

32.

Ідуть братці Верхом на конячці. Не кусає кінь удило, П'є не воду, а чорнило, 3а РНДІЮМ встає pH~OK.

33.

Біле поле, чорне насіння; ВСЯI( його тепер сіє і всяк розуміє.

34. 35.

Не дерево, а лпстя має, Говорить вірші, казкп оповідає. Вам розкаже всі пригоди, А сама МОI!ЧIІТЬ ізроду.

36. 37. 38.

Не ЛЮЦІІпа, а гоnорпть.

Нежпве, а говорить і співає. Хто нешивиіі, а говорить більше всіх і не ;\Іає ні ГО.;ІОВІІ, ні рота?

39.

Без ніг, а бішить, Без ГОЛОВІІ, а КрІІЧПТЬ.

40.

Що літає неВІІДИМО? Х то впііім:ає

-

грає дивно.

41.

-у иімнаті, у куточку, Біля ліжка на стіні Сіра скринька на шнурочку Все розказує !\Іепі І про~roви, і пісні. Хто розказує !llені?

42.

Що то за штука, що цілий вечір говорить і не охрина?

43. 44.

Без НрІІЛ і без тіла 3 Моснвн долетіло. Співає соловей в одному місці, а весь світ його чує.

45.

ВІІСПТЬ німая, а ледаря лає.

46.

Не говорить, не розповідає, а всім ПРИRлад подає.

139


47.

ГО:ІЇ ПОЛЯ, lIІОІше зе\\шя, Дощ ПОЛJшас,- КОЛИ це буває?

48. 49.

Лід на рїЧІ,ах, сніг на ПОЛЯХ, l3іхола гуляс,- коли це буває? Н'О;ІИ ОДШІІЩЯ рівна трьомстам шістдеСЯТIІ п'ЯТІІ, п'ятдеСЯТІ! ;,пrщ і ДllапаДЦНТЬО~l?

50. ! 'nбить

КОЛО без упппу, ЛеНОВІце, те~JI]О-СИНЄ.

51. 52. 53. 54. 55. 5(;.

Лк гукни, ТО ві,13ІІвається, Все й;l,е далі й не вертається.

Всз ЧОГО JJююша не ПРОЖИl3е і п'яти ХВИJІіIП? Сам не горить, а горіШI5І пі,'1ТРПМУЄ. Х то ИОllЧИТL .'Інше в СJmТhОПИІЇ депь? і~аJlj;ш!!іr і;ОМІІІ" а n IIi~! :;ісН1ШИ живуть. Не ВИ:',!' ') ЇЇ і не ЧУТlJ ЇЇ, а І{ОЛИ заговориш IlрО неї, то [опа зразу аПІшає.

57. UXo

за комаха на рушниці СП;ЩТЬ?

СI;іЛbJ\И 1I~ стрілю"т

58.

---

BOI!:l не 3,10ТИТЬ.

ЛJ{і три ріЮl СРСР Рінрі:шяються Л!!lIlС Пl'рllllНІН ліН'реНIН!

5~). ІЗ lІашііі І:раїпі є

piliil, на ш,ііі стоїТЬ В('.;пше

місто. ЛІ-;ЩО прочитати назву цієї рікп через ОДНУ букву, то матимемо нааву іншої ріЮl, II ЛІ,У вона впадає. НІ,і I~e pi-\П?

60.

Де на а8млі віє тіJIl>J;И півдеllниїI вітер?

61.

Чп 1I10ШШl нобудувати дім так, щоб усі його стіни ВИХОДИЛИ на південь?

62.

В ЯІю.му віці греІНІ ХОДIlЛIІ догорп головамн?

О'"

.).

1!іс:ш чого, СЮНІ\JI, друа,е, Вода П'ЄТЬСЯ гарно дужр?

64.

ЧІ1~r заМИl\аGТЬСЯ станція?

65. 3 якого полотпа не моm:llа ПаШІ ІТп 66. l~о.тти гороБСЦJ, СІЦНТЬ на rOl0ui? 67.

П!:иіі ГО;',ШIllИJ{ не має CTpi.тrOl\?

68.

Чи lIIоже дощ іти два дні підряд?

140

сорочюr?


69.

ЯНИЙ ГОДИННИН поназує правильно час тільки двічі на добу?

70. 71.

Коли собака подібна до зайця'f

72.

Коли задній велосипедист обжене переднього? Коли сьогодні о дванадцятій годині ночі йде дощ, то чи можна сподіватися,

що через сімдесят дві години

буде сонячна погода?

73.

Росте весною,- тілью:>: вниз; Любить НРИШУ і наРНИ9.

74.

"у гаю огонь мигає, Всю ніч пень в огні згоряє, А настане білий день,­ Неосмалений той пень.

75.

Воно належить мені, але інші вживають його частіше за мене.

76.

Василь нинув Іванові п'ятнадцять ШТУR яблук, і той зловив Їх усі разом.

Як це 1ІІОГЛО стаТІІСЯ?

77.

Що стоїть посеред Києва?

78.

ІЦо стоїть посередині Полтави?

79.

Що стоїть серед річни Інгул?

80. 81. 82. 83. 84.

Що стоїть серед Волги?

Що знаходиться між горою і долиною? Що стоїть між вікнами і дверима? Що в середині землі?

Як написати в чотирьох клітках слова «суха трава»?

85.

Як написати в чотирьох клітках «м'ясо без кістою>?

86.

ЯК написати у трьох клітинах «мерзла вода»?

87. 88. 89.

Складіть віршик з шести літер.

Чим кінчається літо і починається осінь? Що в чоловіна і ворони зустрічається двічі?

141


!Ю. Вечір 'ІЮ.! j·;іпчасТLСЯ, а ранок почипаєтr,ся?

91.

З чого ІІОЧllпаєпся дспJ,? Чим зан:інчус'П,ся ДСШ,?

93.

До якого 3СМJIср06пого ;шаря.'ця треба ;\():1,;ТП літеру, щоб одсржаТll те, ЧО~IУ с:rУШllТЬ РаДЯIJСЬІ\а АР~lія і Флот?

94.

До ю,ого ім'я треба додатп літеру, щоб одер;нати І\РУПУ?

95.

:Коли за допомогою трьох заіі~lенпш\іll можна зробити РУІШ ЧІІСТШШ?

96.

Які два заЇІмепшши ПСУЮТЬ шляхи?

97.

Чи можпа взяти буряк і зробпти

98.

3

нього бурю?

Яка річка складається з префікса і числівника?

99. 100. 101.

Який півострів скаржиться на свою ве:rп<шпу? Який острів І\аже, що він одежа?

Яке слово складається однакових літер?

3 семи

102.

За допомогою двох знаків написати СЛОllО «сім'ю>.

103. 104. 105. 106. 107. 108.

Літера і нота, а разом

-

місто-столиця

Яке місто найкисліше? Яке місто випечене з тіста? В якому морі ловлять рибу жителі трьох чаСТІІН світу?

Яку державу носять па голові? Я спереду і я ззаду, а посередині назва породи коня.

Разом буде назва країни.

109. 110.

Яка річка тече в роті?

111.

Яке місто солодке?

112.

Яке місто літає?

Яку ріЧІ\У можна перелоюІТИ?

142


113.

Яне місто па Ровепщипі посить пазву давньої мір.юІ?

114. 115. 116.

Що довше: Дніпро чи Ворскла? В ш,і порота не заб'єш гола?

ДО ЯRОГО чоловічого імені треба додати дві літери, щоб вийшла назва ВОДОІІаду в Африці?

117. Яке жіноче ім'я СІшадаGТЬСЯ з ТРП,'щяти літер Н? 118. Яне місто має назву з ста шіНОІ~ і OДlIOгO чоловічого імені?

119. 120. 121.

Яну фа-соль не їдять?

122.

Ноли хо'rеш ти лічити, То мене повппен вчити, Бо НОЛИ мепе пе знаєш, То нічого не пізнаєш.

123. 124.

Сухе, ребрюш світить, а лічбу веде.

125.

СніЛl,І\И раз ХnШІІІІша стрілка за добу

Ят(і музичні іпструменти починаються з нот? В назві яної річнп є три ноти?

Ноли ми ДІІВІ!МОСЬ на цифру <<Два», а гопорш.ю <<Десять»? обгопить годинпу?

126.

Двоє різних чисел, доБУТОR ЯRИХ менший Їх суми. Яні це чпсла?

127.

СRіЛЬНII буде, як під трпнадцяти відняти середину?

128. j 2\). 130.

Напишіть ЧИСЛО ІІапишіть ЧІІС.!ІО

31 п'ятьма трїЙІ,ами. 100 п'ятьма тріїIRЮ.ІИ.

Н:ористуючпсь Bci~la діями, напишіть число

100

п' HTb~la ОДІIПІ!цЯ~IИ.

131. 132.

С;;і.'!І,І'lI ра:зів треба наПllсати

9,

щоб було

І\ОРIiСТУЮ{~ПСJ> Hci~la діЯМIІ, шшпшіть ЧПС10 lI!:C-!·II\I.~l .r1.LI~;·}[T!~d),11[.

133. 134.

І\ОРIlСТ~'Ю{ТПСТ, ,тшше додаванням, паппн:іп, lI'НТІ,Ш1 !1віїшамп ЧИС.10

28.

НІ,::; ЧJi,ОХ сірнпь:іп зробити чотири?

143

100? 100


135.

1і:О,lИ полошrна НІ;е I~e ЧI!СЛО?

-

це третина його.

трьох транторпстів був брат Андрій, а в Аrцрія братіп не було. Чи може т,ше бути?

136. }' 137.

Одному ЛЬОТЧИІ';У ПрНСІПШОСЬ, що він з літаЕО)! падає n море і що він не робитr., а JIiTaI\ IlВ піднімасться.

П~о йому треба зробити, щоб не впаСТІІ в морс?

138.

139.

Леа,ать дві рейки, а між ІШМІІ посередині росте дуб-сосна. Як проїхати пої~щовj, щоб він не зачеПIlВ Їx'~

Перша 'Н\СТІша

- МОРСИ{3 тварина,

Ії ПО.11ОlOтr. людп радо; ВИГУІ\ б:mt) І~РУГПМ СЮІадом. Разом держава, та яка?

140.

Назву рі'llШ іі голос дужий Яr,що ра;Ю~І об'єї\Нати, Назву І"раІО 1\I0ЖІU\ мати.

141. 3 1\

;\ерева захищає,

І на них вона з(\на.;;m;

Н звіряТІЮ заховає, І\оли трвба від біди; 3 Г з-за хмари Вl!глядає, Шаш,у сніжну не скидає.

3

142.

На мені молотять за СНОПОМ НОВИЙ спіп. а якщо з кінця чита'і'Н,

будуть МIlші враз тіІЮТII.

143.

}Т воді я проживаю, Хто турбує - тих шукаю; А r,оли з кінця чита тн,

Буду птахом я І{рпчати.

144.

На Далекому я Сході­ І заВЖДІІ в морсы1ійй воді; 1\оли 1\ на Г заміниш,­ Стану деревом тоді.

144


145.

146.

На неї птах сідає, Вона ЇІого гойдає; А коли Г на Б зміпить,­ Звірятком стане вмить. У затінку моїм мене тн в спену ВІ1хваШІЄШ,

А літери JІИШ порестав,­ і цілий ліс СПИЛRGШ.

147.

Судно під парусом на морі ПJIаває, Та літери лиш пере ставиш ~' лісі літньою порою Мене ти там здибаєш.

-


ВІДГЛ}J:КИ

ДОЖОВТНЕШІЙ ПЕРІОД ПРlIРОДА

Небо. Земля. Явпща ПрПрОДІІ

1-4. Небо. 5-11. Небо і ~opi. 12-15. Зорі на небі. 16-32. Мі­ сипь. 33. Небо і ~licm(I,. 3!І-3(). :\lіСіІЦЬ і зорі. 40. !lІіслць у X~Ia­ рах. 41-~5. I-ІРйо, зорі, ~licНJth. ~6-63. Сонце. 64-65. Небо і СОН­ не. вв-ш). COlJЦC і MiCJlЦl,. 70. Соп цо і зорі. 71. Сонце, міслць, Борі. 72-81. ll[нщіпь СОІІДП або місяця. 82. ЧумацькиїІ Шлях. 83. l\Ііслць і соБЮ'і!. 8'.. Есбо і зе~!Ля. 85-··86. 3емна кулл. 87. 3Р~!lJа ЕУJIП і .Ї 10,111. R,,> -a~, Зе\l.~іІ, ГРУП'!'. 93. Ліс. 94U5. Пош', \30. 3e'~I.liI. вода, I(Шlріша. 97. ІІа ~Iopi. 98-106. Річна. 107. РіЧЮl і ОРРL'ПІ. Ю·:. Б[<I'1'111 рї'I!;!!. 10а. Став. 110. Річка, греб­ ЛЯ, О'lерет. 111. Вода, б('РР!" О'lер,·т. 112. Болото. 113-117. ВОДіІ. 118. І30да 13 pї'JЦi. IIВ. ііl0РОЗ і lJода. 120. ПОд<l і лід. 121. СтаВОІ{ 8a~lcpЙ<lЄ. 122. J!i;t 11<1 l!lщі. 123-129. .мОРОЗ. 130. Мороз на шиб· ці. 131--132. і\!ороа. 1;13. ОliО.'IОIІI;а. lЗ4-13G. БУРУJIша. 137158. Сніг. 159. 111ііі. llЮ. ;\lсрщ, lJесна. 161--1а2. \\Iopo~ і весна. 163-1(\6. Х,,,І,ІРІІ. НП. Дощоuі ХЩlрll. 168-171. Хмара. 172 ..174. Б:ШСI\ШJI>.I. 175-1131. І'рім. 182-185. БJIlIСl{аUl\а і грім. 186. БлискаВІЩ грім, дощ. 187-188. Дuщ. 189. Дощ і рОСЛИНІ!. 190-193. Дощ. 194-195. Град. 196-198. TY~laH. 199-206. Роса. 207-210. Бесе.rша. 211. ВИХОР. 212-225. Вітер. 226-227. Ніч. 228. Ніч і міснць. 229-231. Ніч. 232. ІІіч і півні ранком. 233235. Ранок..'236-237. День. 2:-18-242. День і піч. 2qз. День. 2... 4. Дощ, сонце, траиа. 2qз. 3С)I:Ш, нсбо, во::\а, ніч. 2q6. Хмара, земля, РОСДИНИ.

РОС,1Іпппиїr світ

1. 3''1)1,0.2-3. Озимина. 4-6. ПШСІІПЦН. 7. ПЧ~lінь. 8. Пq~lінь, 9. Просо. 10. ГреЧJ;а.II-12. Нунурудза. 13-11;. І\ва­ со:ш. 15-16. Горох. 17-19. І\артоплл. 20-33. Напуст;). 3437. Буряк. 38-З\J. !І'lОРfша. ~()-4a. 1\!31,. 5(1-52. Рі" .1. ~:" Опо'!. 54-58. ОгіРОІ\. 59-64. Гарбуз. 65-66. Гарбуз і огудина. 67-

бо ШІG нуса.


7Q. Гат C~-.J. 75-30. І'аПУІІ. 81. I\~BYII і IIi~[;. 8:2. ];аr,~-п. sз--с:~. Со­ НПШІ,Ш;. \:13-11)/. Ц[jGу.'ІП. 1(18-··111. ЧаеrlllК IІ2. Хріп. 11:)-

121. l\JYXO:'10p. 122. І'рнб. 123-12G. С~·[1JlJlЯ. ПОЛУІІШlП. 130-132. :І[,ОІІ. 13З-13\J. д,·р.-ВО. НО. 11ншнн, ЧСРОШНП. 141. ВШІlІІН-nГО:l.1 і l;іСТІ;а. 11.2. ВlIШНП. -14:3. I1НШІН! fj цвіту. I,}~-1 \5. В][шнп. ЧСІJl'!l!IIП. 1 Ііі. l'РУШ<J. ·І4ї. {';:][С,11IltП. НБ-151. І{а:шпа. 1.):2. ПоріЧl;а і с:І!ОРО;(IIlІа, J5З-1GI. ['орїх 120.

I'Рі.С.

12ї-I2~i. І\о:нш.'іі.

ліППІШ. Iб2. ГОРo\)lша. lС3. l-tршIПХ. -1б1. І\ ру Г.'! СІ 1'0. 1б5. П.~аІ;у!а

RI·pG:1. НЮ--j Ij7. Дуо і ;[;"ч ді. 1Н8. ·lj;().~ПІ,. 1C~)-172. J:jl'P"']~)' 173. J{аШТЯI!. 17\-175. П:ШІlа. ('о~па. lіб. Дрр,'ва ШІСТЛі!і іі хвоі[­ ні. 177. 13 бору. 178. НоріlJЬ. 179. ЛНСТН ІІа :\ррспі. 180. Осш;nr,с листя. 181. СеРЦСВlllIа n ~rреві. 182. ГомаПШIl. 183. !\УЛl,GаG!І. 181;--187. Хміт,. 188. І)арвіlНж, -18(1. БО.1Яllі іlі.тІії. 190-193. O'I~­ рст. НИ. Папор()ТІ>. 195. Корінь на:ll'ріаJIП. 19G. БУ;J)ш.НJ7. Осот. 1~8-203. l;РОПilва. 201. !llох. 205. ПорхаВІШ.

ТваРШIIlпіі світ

xY;(f1ua. 6-\1. l~opOBa. 10-11. Пї,1. 12. Бугай. 13. ДіїШlI в корони й І\ОUІІЛИ. 14-15. Юнь. 1622. СВИНЯ. 23-26. Пороспта і СВIІIlЯ. 27-31. Пес. 32. Соба!\а. 33-35. Вівця. 36-41. l\оза, цап. 42. Бш\, вівцп, lшза. 43-47. ЮТ. 48-51. !\Інша. 52. !\ажап. 53-5~. ВОІШ, вою;н. 55-56. Лисицп. 57. Олень. 58-60. Всрблюд. бl. BCД~iiдь. 62-б5. Заєць. 66. Біш;а. 67-72. rжак. 73. Нріт. 7'1-78. Гц юка. 79-8IJ. ЯщіРI\а. 8187. Риба. 88. В'юн. 89. В l\а~lба.11J. 90-93. Черспаха. 94-103. Ра,;. 104-106. П'лю,а. 107-110. Жаба. 111. Черв'ю,. 112-114. СЛИ­ ман:. 115-117. Птах. 118. Птаlш;а в liJIітці. 119. Птах будує ГІІі)­ ДО. 120. lIтаШ('І1пта в ГІІізді. 121. J\ВОЧІ\а на яЇІцлх. 122. hOpOG, ЯЙЦЯ, l{урчата. 123. Нііце й нурча. 124. h:урп. 125. НВОЧRа. 126. НУР­ ка. 127-138. Півень. lЗ9-1~6. f\аЧJ\а, І;аЧЮІ, гуси. Н7. Селезень. 148. Лебідь. 149. Псропілнз. 150-151. Лелена. 152-153. Зозу.~я. 151. ;30аУ:lИне яйце. 155-156. СOJlOвеііl\О. 157-Н11. Ластіl!I;а. 162-ІИ5. Сорока. IG6-1G9. Горобець. 170-171. Шпаl\. 172173. ДЯТ(~:J. 171. hуЛІШ. 175-178. Сова. 179--184. БДЖО;Іа, бджо­ ЛИ. 185-187. Бджоли у вулш\у. 188. Рій бда;іл. 189. Бджо.lа, хата, віСІ{. 190. МураШUlJR. 191. Оси. 192. hOMaxa. 193-193. 1\0мар. IІО-200. Мух;;. 2ОI-203. Паву\\. 2()І. :1!ете.l11l\. 20;)207. Жун. 208-21U. Блоха. 211. Сніт:шчuн. 212. ШОIJ\;О:JРЯд. 1.

Тварина.

2-5.

Рогата

147


ЛЮДИ ІІА

Фізична природа людини (Будова тіла. аШТТJl І смер'РЬ)

1-6. Людине. 7. Голова. 8. Волосся на ГОЛО\tі. 9. Лоб, бро~ 10-"-0 Бfха. 12. Ніс. 13-24. Очі, око. 25-26. СЛЬООИ. 27-30. Язик. 3 І. Очі, ЯЗИІ" вуха. 32-47. ::;УОІІ. 48---52. Зуби j Я;НН," 53. Нзик. 54. Борона. 55. ГРУ]Щ. 5()---5S1. ~I аТОРlшси,е МОШ)JЮ. 59. Серце. 60-63. Пальці. 64. Пальці і чобіт. 65. ЖИТТЯ. 66. Pi~ ЛЮДСЬКИЙ. G7. РОІШ JI10ДИНИ. G8. Людина. uV. Дитнна в КОJІИспі. 70-73. Дитина І'РУДИ ссе. 74. ДіВЧИllа. 75. Молодість і cTapicTq. 76. Коли помреш, KOJIII родився, ЛІ, ростеш. 77-79. Смерть. 80. Цвинтар. Матеріадьне jІ\ИТТЯ ЛЮДИНИ (ІНіа. одяг. взуттн. ЖИТЛО. домашнього ваштну)

peQi

2-3. Біля МИСКИ людина 3 ЛОЖІ,ОЮ. 4-6. Лю­ 8-16. Хліб. 17. Книш. 18. Борщ і каша. 19. ГаЛУШІ>И. 20. І'речаllа каша в горнятку. 21. ЛОНШИІІа. 22-23. Варсшши. 24. l\1.'l1lJlці ІІа сковороді. 25. СОЛОІІина. 26. Олія. 27-11. Яііце. 42 -41. Молоко. 45. Сир. 46. Огірок IшашеІІИЙ. 4750. Сіль ..51 -52. l\Iасло. 53-54. Перець. 55. Кисіль. 56. Чай, кава. 57. Горі.lта. 58. ВЩJl'lIIlЯ. 59-62. ЦУІ;ОР. G3. Цукерка. 64. Mopo~ 3ИВО. 65. Одягати СОРОЧІ;У. 66. Сорочка. 67. Холоші у штанях, 68. Свита 3 овечої ВОВНИ. 69. Кожух. 70. Людина і КОЖУХ, 71. П.;Іащ і дощ. 72-75. КишеllЯ. 76. Капелюх. 77-82. PYKa~ виці. 83. Пояс. 84. Панчоха. 85. ШлеЙІ\И. 86-95. Чоботи. 96. Че­ реВI!КI!. 97-98. Ка.'юші. 99--100. ЛІІЧЮ:. 101. Підошва. 102. Кутки в хаті. 103-104. Оборіг і нах. 105. Оборіг і стіНІ!. 106. Оборіг і дах. 107-109. Стіни. 110. О;щіР!\IІ, двері, .1ЮДИlІа. 111-112. Две­ рі. 113. Бігун, вісь біля двереіі. 114-115. Двері. 116. Завертка в дверях. 117-123. Нлямка. 124-125. Засув. 126. Нрючок білл дверей. 127. Хата і двері. t 28. Хата. 129. Стріха. 130. Покрівля па хаті. 131. Стріха і І>раllлі. 132. Сволок. 133134. Слижі і СВОЛО1\. 135. l\уТlШ в хаті і стеля. 136. Кут­ ЮІ в хаті. 137. Двері, вікна, СВО.10К. 138. Ліжко, ДB~i, вікна. 139-147. Павутина. 148--157. Вікно. 158. Подвійне вікно. 159. По­ ріг. 160. Прпзьба. 161. РОЗl\олина. 162. Нї;JОЧКИ в хаті. 163. СУЧКJI в меблнх. 164. Крючок в стіні. 165. СвіТJlа від Jlампи. IG6170. Каганець. 171-179. Свічка. 180. Огопь у лампі. 181-183. Га­ сова лампа. 184-188. Сірник. 189-192. Вогонь. 193. Вогонь KPtJшуть. 194--196. Вогонь. 197-200. Дим. 201-204. Вогонь і ДІШ. 205-210. Піч, груба. 211-212. 3асліш{а в І]ечі. 213. Піч, вогонІ" сажа, дим. 214. ДІІМ і вогонь. 215-216. l{омин, піч, дим, каГJlа.

1.

Jжа, робота.

дина їсть.

7.

Обід на столі.

148


217--221. Груба. 222. ПОЛУ~І'н і чслюсті. 223. [)і:ІІ­ 224-225. Дииар. 226. ВугіЛ:JН ;;атухає під горшшщ. 227-229. Сааш в І;О~ІИllі. 230-233. СІі:!. 23"'-23.5. Ш;ЮШ СТСЛJ. 236. ЛаВКIІ на IlOI;YTi. 237. J]аш;п н хаті. 233. Стілець. 239. СЩШ­ пл. 240. l\IIlСШШ. 241. Ду;ю,а н нідрі. 242. Пі;\ра. 243. I3ідра й 1;0рош!сло. 241. Відро. 245-246. Відро іі КО.іОДлзь. 217-219. Віпра Па ІЮ)JОИJlслі. 2:jO-252. Цебер. 253. Боч ІЩ оБРУ'I, чіп. 251;256. БО'1І;n. 2':Л. ЬОЧІ;а llороашя і повна. 258. r:;астру:ш. 259. І,ор­ чю'а. 2(Ю. l·ОРЩIШ. 2li І. ГGРЩIIl\ В а;ару. 2li2-2Їlj. ГОРЩІІІ;; РОЗ':;ІІ­ тий ГОРЩIІl\. 277. 1\отол над BOI·]JC~I. 278. ГОРЩІШ. 279-281. Гор­ ЩІШ і рогач. 282. ГОРЩI1!\ у печі. 283. Горщ!ш 3 бі.lІІ.;ІО~!. 284·287. СІЮВОРЩ(а ІІа нуглпх. 238. СI;ОВОРО;(<1 і НЄШІІН. 289. Сю)!\о­ РО;(:1. :2lJ.)-2а;j. ЛОіlша і ШІСЮІ. 294-296. jIО;Іша. 297. ПrРСЧIІПі\Н. 298-3(1;'.. І\ухо.'ІЬ. :103. І~слих. 304. ПЛШJII;а. 305-306. Чаіі r; 11 ". З07-211. Сю!()вар. 312-323. Спто; рl'IШ'ТО. З24-330. 1-\.очсрга. 331. Чаплін. :3?2-3::\(j. Ро]',!,!. 337. ТРПllіiJ,[;і!. 338. ПіСОЧШЩ:1. 3:і9. МЛИНОК ::;ш РО3МI'ЛJOВalШН ],ави. :)-\0-313. Нін;. 34':3::;0, ~ію!о!;. 351-352. І\шоч і 3<1110-;. 353-33'1. 3а.\IО](. :35;)356. КJІЮ'І. 357 --3li7. ГОЛl(а. 3И8--3Сі9. Засиляють НИТКУ. 370ЗSО. І'ОЛl,а і Ішт!(а. 381-382. ГОШ(іІ. 38J-З:')6. Наперсток 387-31:)8. НОі];]щі. 389--395. Гребінщь. 396. РУШНИК. 397. ГанчіРI;~. 216.

ПрппіЧОІ(.

дур і каГ:Іа.

3Я8-1,()(j. I3ішш. 407-4Ііі. l\1ітла, вішlК. "Jї-419. КОПИСІ,а.42'1--

431-457. ГОДИНІІІШ. 1,63. І3іРЬОВ­ "а. 464. ВіРI,Оі3I;а на І(О,'lодя:зі. 465-- 1,(j7. Ланцюг. 438-1,69. Люль­ иl. 470-~72. ДОI'IЖПЛО. 1,7~). ПО[JТРUТ. '17-'1--1,76. Оку.1JПРИ. 477. Сс­ рl'ГlШИ. 478. Однгати l1ИРСТ('Ш,. 479. ДЗИ1а. 480-484. М'яч. 485.

421. 4;,8.

Лі;НІ\О.

422-430.

Н<lво:ro'll\а іі 1І0ДУШl,а.

СОIJЯЧ1!1!ЇІ. 459-4(И. Палицн, ціllО!;. 4(і2. :\Іішок

Вазони.

ТР~'ДОUЛ ДІЯЛЬНІСТЬ JІЮДІШИ

Зна РПД;(Н та засоГ;и праці. ГОСПОїJ,aРСЬІшіі інвентар І. Соха.

2--3. рilJlО. 4-11. Плуг. 12 . .!Jl'~!('ші. 13. П.'Іуг. J',-16-17. Плуг. '18-19. Борона. 20. У борони. 21-26. Бо­ )'она. 27-34. Серп. 3;)-45. І:;оса. 46-48. Граблі. 49-54. ВИД:l. ~;;)-62. Ціп. 63-G(j. Ступа. 67-71. Трршщн. 72. Днище. 73. Гре­ бінь і МИ'lІ\3. 74. Гребі]!),. 75-78. J3epCTf'Тlo. 79-81. Бl1тупша. 82-8'1. Прашш. S5. ЖJlУ](ТО. оСі. :!опата. f\7-9З. СOJшра. 9'1. :\10JIOT. 95-97. Пшша. 98-99. Пишш-пошіВІШ. 100-105. ПаЛ!,а. 106-113. Сверде;l. 114. Брус. 115. ТОЧlIЛО. 116-118. Драбина. 15.

Леміш.

149


119-125. І\оро~шсло. 12а-129. Безмін. 130. Обруч. 131. Юльце. 132-136. Ц13ях. 137. Щіша для білішlЛ хати. 138. ГОРЩИК-ГЛИНЯ­ ник. 139-140. l\Іазниця. 141. І\вач і ~!а3IШЦЯ. 142. І\вач і чобіт. 143-144. І\овБИIlя. 145. У ковбпці. 146. НагаЙІ;а. 147. Сак. 148151. Птір. 152. Всрша. 153. Янір. 154. І\апнап.155-157. РУШНИЦЯ. 158-159. І\улл. 160. (,уля і гільза. lаl. Гap~!aTa і спарпд. 162. Пря;:ща. 163. ЧОВlJ[IІ, У TKaцы\~Iyy верстаті. 164-1i9. МЛ1fIJ. 180- JСЗ. ПО;ЩlllJіі ~;:IEII. 13 '. Т:О;\<1 Ііа .10ТО!,НХ. 185. Bo;:ta па ло­ токах, міРОШН[JК і аастзш;а. 186-187. IІ\ОГllа У М.1IТпі. 188191. Жорна і БОРОШIІО. HJ2. Шорпа. 193-НИ. Січюч)[ш. 195НЮ. \1іст.

Тру;\оппіі процес, профrсїі, грома;(СI, "О ста !!ОІЗlІще :ТЮ;ЩІІП

1. (,оні, орзчі, плуг. 2-3. ПОЛОТІІ саіІОЮ. 4. Коса трава. 5. [{оса. травз, стіг сіllа. 6-10. Коса КОСПТІ,. 11. Серп і СІІОПи. 12-17. Снопи. 18-20. СНОНИ і стіг, Ішпа. 21-22. Стерпя. 23. П ;ЮJIlва. 24. ВОЛіI, кіз, Ішла, сніп. 25. Стіа;()(;, тіl;, міТ;Іа, ціп. 2f1. n:IУПЯ і сніп. 27. МОЛОТIІІШll 3 ціПЮІ!1. 21'. Гребінь з МИЧІЮЮ. 29. Дгшще, ггсСііllЬ і (;О!lОплі. 30-32. Па.їщі у П]lплі. 33-35. К1У­ БOl{. ;)6-37. ЧОВІ!ИК у ТКЯЦТ,(;О~IУ веРСТ:1ті. ЗS. ШllТИ па ШНl'їшШ машппuі. :0,9. СОРО'Н;П ІІРРУТLСЯ. 40. В'наатп пшщшеп:и. 41. Чо­ боти, щеТlIна. дратвя. 42. Риба.на і \1linа. 43. Рllба і ятір. 4446. РибаЛІЩ лов рибн .... 7-48. Стрі.rп,ба. 4а-50. Доїнпя КОРОГИ. 51. ДііііШ в коровн, ліііНIІПЯ й дон рка. 52. Діі!ЕП. 53. Пальці в дОЯРКИ і діїШIІ В EOPUB/I. 54 -- 53. СІІТО і борошно. 50. Опара. 57. Піч, хліб, лопата. 58. Г"РЩІШ і РОГ11'1. 5П. СІЩВОРО:JЯ і вугіл­ ля. ао. Сковорода, са.l0, гречані МЛlJlші. 61-а!). ~lаІшгін. 67-69. Макогіп, ~Іаl\ітра, МЮ(, 70. Косяр. 71. Пря.чн. 72. ОСІІівшщя. 7З. Верстат і шаля. 74. РукаВИЧІІІШ. 75. Швщь. 76. Саа;отрус. 77. Солдат. Госпо.1аРСЬІ\і ЇІ гrО:llaДСLhі БУ;1ів.1і. РСЧОВІІІIlI Т(\ мат~ріа.ттll

1-3. І\РИJllIJЩ, I\ОЛОДН3lJ. 4-5. Звід біля І;ОЛОДЯЗП. 6. П ~НI. 7-8. Льох. 9-10. Тин, частокіл. 11. Ю.10К, 12-1З. І\ОР'ІШ1. 1415. І\узня. 16. Завод. 17-19. ry;:tOK на фабриці. 20. Дзвіп;ж у школі й учні. 21-22. Віск. 23-24. Крига. 25. Вода і лі;:t. 26-29. Лід. 30-Зl. І\о:ш заиерзпе. З2. Водяна пара. З3. На~Ііп\,. 34. Пісок. 35-36. Вапно. 37-41. Пір'їна. 42. Спроватка. t.з. t\\)('1' риця. 44. Полотпо. 45. Розжарене вугілля. 46-48. Ka~( HllC ву­ гілля. 49. Папір. 50. Гас. 150


Дорога. 3нсооп псресуnaппя ЧОIJСП. 12. ГрсБТ1І 1\СС:НШП. 13-15. Човсп. 16. БаРJlШ. 18-10. ПаРОП:J,Ш. 20-26. Дорога. 27. Дорош. 28. До­ рогаш!. 29. Дорога. 30--;:)І. Стr;ю;а. 32-31. І31'ГСТОlJпїІ СТОIJП. 35-4.2. І\олеса 1\ BOJi. 43. Сlllщі в ЮJnссі. 4'1. C.'liA Еол('са. 45. 1\0леса в возі іі І,іlll>. 46. l\іlIЬ в бігу ї В~РШШІІ\. 1,7. І';jпь в бігу. 48. СіСТІІ па осі;\.1аІІОГО І:ОІ!ІІ. 49. Пі:lІ,ОiJюшіі І,іІІЬ. 50. Колеса, ВО.1П, віз, вііія. 51. l\ол<:са, !.оні, віЗIl1Ш. 52. l'олоб:Іі II ніш,. 53. І-lолсса, І;опі, візllТШ. 51. Всрш!!ш, па І;оні. 55. Дуга. 5657. Сі;що. 58. Хомут, упрпш. 50. пrшо. 60. Пі,lЕОlJа. 61-63. СЮl!I. 61. СПШІ і І\опі. 05. СаШІ. Сб. Віз, ('ЮІП, ЯР).IO. 67. І30зові. 68. Са­ ПІТ, віз, І,іпь. (Ю. Лrrа,і. 70-73. Потпг.

1-11.

17.

ПЛЇТ.

Щ'ХО~IiJJй CI3JТ ЛЮДШШ

ОСl3іта. :\lУЗІ!h3. 3ВII!!аї та оCJРJ!,J,П

4-9. Олів,'Ш>. 12. Гусяче іН'р". 1З. Перо, чорнп;щ llal!ip. 14. ГУСЯ'Iі) перо. 15-18. Перо. 1921. ЧОРПШТО. 22. Літери. 23. Абетка. 21.-27. ПпсиlO. 28. Па.1 !щі, перо, ПІІСЬМО. 29. ПІТСЬ~10. 30-32. Лпст. 33-47. l\ШІіІша. 48. ГРО­ графічпа карта. 49. Те, що па географічніїІ нарті. 50-52. І\р!!й­ Діі. 53. Гуш,а-ВlIТllраЧl\а. 54-;)8. Сопілка. 59-60. Трембіта. (іl64. Снриш.а. (\5. Гуслі. 66-72. СI\РИІша. 73. Гуслі, смичок і стру­ ни. 74-77. СІ\РИП!Ш. 78-79. Бубон. 80. Барабап. 81. ГаРМОIШШ. 82. Троїсті МУЗIIlШ. 83. ЦеРI,ва, віруючі, піп. 84-85. Пін. 86. 1-\0Ш!;:(I,а. 87-92. ДЗIJОНИ. 1.

10.

НСППСИIСllllа

Па:lьці

II

оліВL'ЦЬ.

JlIс;:нша.

11.

2-3.

3нашш.

Пальці, перо, ПIlСЬМО.

Абстрактні, загальні, умовні та збірні поняття

2-3. Думка. 4. Розум. 5. Думка. 6. ЗагаДI\а. 7. Спі­ 8. ПраlJда. 9. Радість. 10. Любов. 11-12. Совість. 13. Пра­ во. 14-16. Брехня. 17. Досада. 18-19. Журба. 20. Образа, прик­ рість. 21-23. Ім'я. 24. Без назви. 25. Ім'я. 26. Без назви. 2728. Ім'я. 29-31. Пташине молоко. 32. Бог, чорт, пташпне молоко. зз. Апетит. 34-37. СОН. 38-42. Монета, ІШllїЙка. 43. Гроші. 4445. Проценти па грошах. 46. Борг. 47. Злндні. 48-49. Пожежа. 50. :\!сжа. 51. Дірка. 52. На дірці. 53. Дірка. 54-60. Тінь. 61. По­ вітря. 62. Тиша. 63. Голос. 64-66. Луна. 67. Коли відображув. 1.

~'Baгa.

МІша.

151


ться У воді.

63-69. В :(зсркало. 70. Запах. 71. ХВИЛЯ. 72. Піна. 73. БульбаlТша. 74-75. Зима і спіг. 76. Весна. 77. Влітку. 7879. Час. 80. Година, чверТІ, j'(JДИПИ, хвишша. 81-84. Тиждень, дні тижня. 85. Тижні, рік. 86-87. Місяці року. 88-90. Дні, тиж­ ні, міСЯІ\і, рік.

ГОЛОВОЛОМКИ, шаради та різноманітні занитання

1. В хаті сволок, а lIа,'\ворі призьбз.. 2. Сала, молока, капустц. 3. Горох, гриби. 4. Воли і пшениця. 5. Сорока, свиня, вовк. 6. Яблуко і СВИІІЯ. 7-8. Вонк і віВI\Я. 9-10. Вовк, свиня, собаки. люди, чоботи, коні, 11. ВОВІ;, собю;а, свиня. 12-15, Миша, півень, кіШІ,а. 16. Блоха і людина. 17. По:шчати сновороду. '18. Сіно під оБОРОГО~I. 19. МіШОІ( і борошно. 20. Людина на стільці. 21. Граки на дереві. 22. Б;\/J;ОЛІІ, ЖIІТllііі цвіт. 2:1. Чуб і шапка. 24. Очі й ОI\УЛЯРИ. 25. Заєць, собю;а, кінь, мисливець. 26. Ключ і нлючо­ ва вода. 27. ГО,1уваТIІ 6аТІ>І;а, СИlIа, дочку. 28. Тю" міРІ,а зерна. 29. БаТl>І\О і ДОЧІ,а. 30. ХJlопець і вітчим. 31. Ішов дід, батько і СИН. 32. Маш, 33-:'1'1. Дочка. 35-36. 'Гроє. 37. Брат і сестра бу.'ІІІ кумами. 38-39. Троє: брат, сестра та її чоловік 40. Тров: брат, сестра та її ;\О'I[;а. "І. Срстри. 42. Через ліс, бо в НЬОГО рогів ІІемає. 43. І-Ііхто. 41\. Півl'НЬ яііця пе знесе. 45. Снільки, ЯІ{ вам. 46. На дубі яблук ПС буває. 47. Брат. 48. ТРИДЦЯТЬ шість. 49. Чотири горобці і три стовпці. 50. Четверо гусей і три дерева. 51. Три сестри і ЧОТИРІІ орати ..12. П'ЯТІ, і сім. 53. П'ятдесят. 54. Сто. 55. Десять карбованців, три, сім по карбоваицю. 56. Два· дuять 'IОТИ[J1I тисячі. дцять дітей. дев'ять.

59.

рr.sбшшсн.

;,7.

Вісімдесят.

61.

О,,\1І1! '!О'ІОвіІ;.

п'нть шіНОі;, чотирна­

ОДИН, два, три, ЧОТИРИ, п'ять, шість, сім, вісім,

Двоє.

вбитих,

останні згоріли.

думка, сон.

114.

а

62.

60.

Жодпого цілого

не

зосталося,

всі

ЖОДНОГО, бо всі, НІ,і уціліЛIІ, полетіли.

64. Дві, які потухли, а 66. Три. 67. Троє. 68. Одна. 69. Вісі!>,. 70. Жодного не впіймала. 71. Відра і горшки. 72. Млинове коле­ со і вода. 73. Вода і MJlНlIQBe колесо. 74. Вода і очерет. 75. Колесо і стерня. 7fi. Віз і стерня. 77. Пліт і КОНОIJлі. 78. Нива. 79. Літе­ ра І. 80. Літеру К. 81-82. Літера Б. 83. Літера М. 8485. СОРОІ\а. 86. Пес. 87. Рік - кір. 88. Громада. 89. У но­ го голова наіібільша. 90. Злодій. 91. СВеІ,руха. 92. ОПУКИ. 93. Пес. 94. Собака. 95. Пес. 96. На кабанові. 97. В їжа­ чихи. 98-99. Наступить восьмий. НЮ. Два кожухи. 101. Друге ЧНС.1JО. 102. Стоїть. 103. Ложку. 104. Бруд. 105. Скажу: тпру! 106. Очі, бо спершу дивляться, чи чистий. 107. Кору. 108. Кулак. 109. Вода в річці. 110. Вода. 111. Вогонь. 112. Окріп. 113. Земля, 63.

Двоє

58.

65.

ОСТdlші полетіли.

Чотири.

В ліСі КЛlIН, за лісом полин, у воді лин, пад

132


водою млин. :Иб. Камінь, сонце, личко. серце.

117.

Однаково.

ром не дають.

120.

118.

116.

Вітер, ~ря, сонце,

Коли родився, ріс і помру.

На голову.

1 НІ.

Бо да­

Бо не можна сади'РИ.

121 125. Спочатку ci~6t'e. 126. Черев поріг. 1М. Хто ВЗУТИЙ в чоботи. 128-129. Ступнів. 180. Во­ лосся на голові. 131. До другої своєї ПОЛОВИНИ. 132. Btд колін. 138. Від хвоста до дзьоба. 134. Від берега. 13&. ВІд кореня. 136. Во не вміє сидіти. 137. Без стуку. 138. Без свистка. 139. Без стуку. 140-141. Без цвіту. 142. Без шкуринки. 143. Бе!! голки. 144-145. Без дна. 146. Без хат. 147. Без землі. 148. Бо м'яса не мав (варіант: бо тверді). 149. Бо говорити не вмів. 150. Бо хвЇС'г не може махати псом. 151. Бо ліс до неї не полетить. 152. До середини лісу; а потім - з лісу. 153. За дзьобом. 154. Бо підігнув другу. 155. Бо соромно, ЩО він щодня співає одну й ту ж піСllЮ. 156. Бо напам'ять зпав пісню. 157. Бо соромно, ЩО їхня мати­ свиня. 158. Бо хати 'Іе має. 159. Бо голодний. 160. Бо на поти­ лиці очей не має. 161. Бо ззаду очей не має. 162. Бо ніКУДІІ обминути. 163. Бо діру має. 164. Бо не знає, де лежить. 165. Бо його пе можна вимити. 166. Бо вночі не спить. 167. Вчорашньо­ го дпя. 168. Сьогоднішній день. 169. Снідати. 170. Телям. 171. Тістом. 172. За пасном. 173. За столом. 174. За зубами. 175176. По землі. 177. По реіінах. 178. По ріллі. 179. У воді. 180. Та, що на двох нолесах. 181. Свипячиіі. 182. Порожньою. 183. Сухо­ ro. 184. Намальований. 185. «Треба». 186. Морської. 187. На мор­ ську. 188. В повну. 189. На шерстянім. 190. На яни й понладе свій "віст. 191. На полях бриля. 192. Май, бо має лише три літери. lР3. З порожнього. 194. ПіВНЯЧИМ. 195. Дівочою. 196. Ключі жу­ равлів. 197. Нотним І\лючем. 198. Залізничний. 199. Новий рік. 200. Мушка на гвинтівці. 201-202. В лютому. 203. На питання: «Чи спиш?» 204. На заліЗIIИЧНОМУ. 205. На сухому. 206. Під мок­ рим. 207. На монре. 208. Монрої. 209. Мокрого. 210-212. Мокрим. 213. Стане мокрою. 214. На мокре. 215. В намальованому. 216. Намальоване. 217. На ліжку. 218. В склянці. 219. На смітнику. 22О. Де доведеться. 221. На лзиці. 222. Там, де їх зав'язують. 223. Шд тобою, бо Земля кругла. 224. Краплинами. 225. Мішок надіти на мішок. 226. Перелила з більшого в менший ГОРЩIIН. 227. Так, як і нінь. 228. Тан, ЯК і півень. 229. Коли МОВЧИТЬ. 230. Уві сні. 231. Коли иа дратві вузла не зав'яже. 232. Коли несуть його па тарілці. 233. Коли в калюжі мілко. 234. КОЛІІ відкриті двері. 235. Тоді, коли й цапові. 236. Коли на коня сідає. 237. Коли його собака вкусить. 238. Уві сні. 239. Коли виставить ГОЛ«lВУ в вікно. 240. Жодного, бо в печі печуть. 241. Скільки виросло. 242. Дві ноги, бо в котів і собак - лапи. 243. СнілЬІШ Молоко. 1atЗ. На куп ну.

124.

121.

Спи'і'Ь.

153


в W!;i:'y ЮIЇLТ[]п,сп.

214. Двос. 245. Чt·твего. 246. ЖО;J.НОЇ. Г<іЗ 247. іІ\о;J,ПОЇ, бо вона не лаЗIlТЬ. 248. Жодної, бо вош: ІІі) ХОДЯТЬ. 249. IlОIJI:П. 250. їІ\о;щого. бо нїп СІШЧС. 251. В го­ лоНІ;У. 252. Іде набік 253. В ТЮІШУ. 254. ЗШlRне 3 очей. 255. Впе­ ред. ::.'}G. IJраіцпва: соuш;а 1Іа СВIJС:.,У хвості сп;;іла. 257. НтIlI Ю1.чіпь тшші1, НІ; годова в НО:l!ара. 258. Не моа;е, бо не B~liє го­ І" РІ! ІП. 259. !\ІОfl;() п, що косать, дівочу НОСУ. 260. Н(' МОflша, КОЛ,СО доGре.

(Р, с,і:н'Ц[, не /.іас СІО[а. 2(і!. ІІс;\аш,ко, бо ЕОЛll ТЮ! СТУІ>аТll, то у пас ЧУТІ!.

2G2.

Моа;с, Ш;ЩО дід паРОДil!JСil

29

лютого.


РАДЯНСЬКИЙ ПЕРІОД

ПРИРОДА

1-3. Сопце. 4. Схід СОНЦЯ. 5. Промінь СОНЦЯ. 6-7. I\Нснпь. 8. Планета. О. Земну кулю. '10-11. Хмара. 12. ГОРИЗ0НТ. 13. l{оло обрію. 14. Марево. 15. Просо. 16. Овес. 17 Зерно. 18. Горобv.па. 19. l\аштан. 20. ЛИСИЦЯ. 21. Слон. 22. l\ит. 23. Кажан. 24. Бджо­ ла. 25. МСТСЛІШ. 26-27. Ящірка. 28. ІЖаІ,. 29. Світлячок. МАТЕРІАЛЬНЕ ЖІІТТЯ ЛЮДПНП

1-2. Цукор. 3. ГУДЗИК. <1. ЧаСТОІ(іл. 5. Журавель бі.'1ІІ ко­ 6. ШJ\ола. 7-8 ЕлеКТРІша. 9-11. Електролюша. 12. П,l­ рове опалення. 13. Водогін. 14-15. І\ю!'япе вугілля. Ні. Пух. 17. Газ. 18. Сті.!. 19. ПIIСЬМОВПП стіл. 2(). Кочерга. 21. ГО;ТПППІІК. 22-23. Дзеркало. 24. Метр. 25. СЮІОВЗР. 26. Прш!ус. 27. 11:.1I01J. 28. Віша:ІКа. 20. І)Рllтиа. ЗО. ПраCJ;а. 31. Віяло. 32-35. Ппра­ CO.;JLKa. 36-39. ВіДРПВlIllїІ калспДпр. 4(). РУКОМПЇІник. 41. Баро­ метр. ,'J2. КО~!ПilС. 43. I\lило. ~4. Губка-МОЧ3.1ша. 45. Папrровпі1 змій. Lj6-48. М'лч. 49. Поштова ~Iapl;a. 50. Антена. 51. Телrгроф. 52. Лавровиіі .'ІІІСТ. 53. ПоплавоІ\, 54. Пилосос. 55. Пра.1ЬП3 ма­ лоДязн.

ШІJlliJ.

ТРУДОВА ДШЛЬШСТЬ ЛЮДИНИ

3. !-\ЛІІН. 4. Плуг. 5-10. Трактор. 11. Трактор, 12. Грунт. 13. Коли зоране. 14. Жl!иваРRа-самu­ СRИДRа. 15. Сінокосарка. 15-18. \'{о}{бnllП 19. Домна. 2(). Розпе­ чене валіЗ0. 21. ПіДЙОМIІИЙ "ран. 22. Екскаватор. 23-27. Паро­ В03, поїзд. 28. РеЙЮІ, паровоз, шпали. 29-3(). І1аровоз, поїзд. 31-36. Rе.10СllПСД. 37-39. Автомашина. 40-41. Тра~1Вай і паса­ жири. 42-44. Планер. 45-53. Штан. 54. РаДЯНСЬІШЇі ,Іітю;. 55. ВОРОЖИЙ літю;. 56. РаДЯНСЬЮІЙ літак. 57. Парашути. 58. ПіДВО;J:­ ІШЇJ човен. 59. Електростанція. 60. Вода, бо дає С:ІСІ(троспсргію. 61. ШТУЧНИЙ супутник. 62. СупутПlШ. 63. Ракета. 64. Радянська 1-2.

Пилка.

ТРЮ;ТОРНСТ, плуг.

l{Qсмічна ракета.

155


Рl3ІІІ

1. ЛСllіllіз:.r. 2. ЕrШУllіст. 3. ПраlJ:~а. Ьr.тьr;jВЩllП3. 1/. Перец матір'ю. 5. 1'0 jlо:зr.IШ3СТJ,СіІ J;ООI!(·р:щіп. (і. !'Y11Ii.їJiI •. 7. Цl'РІша і піп. 8. Ні ТО:ІІУ, ІІі ДРУI·шrу. \1. ПіОlll'Р. 10. ФаШIlСТСІ']і'!і: ['рабіFl\' ШІ!{ прп ПОіІві lJі1ртн:ншіlJ.

12. Сllіш.:!J!IШ Гіт­ 16. Ор,\l'jlИ, Ж'да­ лі. 17. ВПСТаІща ,'l,оелшеll], n IІ:1РОі\ІІО,IУ ГОСІІОДі1рстві. 18. 11'ЯJ[Н­ ЦЯ. 19. РОЗ3ПВі1. 2О-2І. Л;'дщ., 22. Б:т,ГіаlI. 23. l\!'iJ'l. 2'.-26. ГР:l­ мофоп, пате·(ІЮJІ. 27. l\lЗI'llіТОфОJ!. 28. l'у'ша. 29-31. Автору'!!;а. 32. Пальці іі ру'н;а. 33. ПНСІ,I!О. 3'1-35. І:; 1I ІІ;Е!,:'1. 3С-3(). Рі1;Ііо. ,)0. РадіОХIJП:Ш. 41-14. ['yqIIO~10R('ЦI,. 45. Стінна 1·і1зvта. ·,С. Плю,ат. 47. ВосеIlИ, 48. Н21І,\ШУ. !,Q. Рін: дні, ТПЖІІі, мі('.яці. 50. Доба. 51. ЛУl!а. 52. ьез lIовітрн. 53. Н:ИСС!ІЬ. 34. 3апоцС!.ю,іі гудок . .55. Поштова CI:pmIТ,I:a. 5(j. ТІІШСI. 57. MYIfJJ;a. 58. l;ура, Сура, Тура, Б~). IІТОСI:па--ОI:а. (10. ІІа ПіВІJі'IJrО,\IУ IItmюсі. 61. l\!@;I,' ва: на Піlші'lliо.\lУ 1І0::юсі. (і2. L; БУ:lЬ'П'і{)~!У. 63. Післл ОС(,,'!l';Щ:-І. (3'1. Ссмафоро~!. (35, 3 ЗllJJіЗ1IJ['JIlОГО. (ііі. !'tО,'1И сядс па ГОЛОВУ ста­ туї. 67. СОlІпчниіі. 08. ІІі, бо ~Iia; !lШШ бу;(с' піч. ІШ. НЮlіі ёТОЇП•• 70. l{ОJШ їде поїздом боз I,JJIIТHa. 71. НІ,ЩО поверпсТ!,ся назад. 7:2. ІІі, бо 1И;[: н,а, бу;(", lIi~. /.). [;уруJІы![,•. Ї'. ФосфОрне' сяііВIJ. 75. 1~!'H. 7і;. HC:;YI,~' GY"JlJ ~ торбі. 77. JI'iT.jla С. 78. Літрра Т. 79. Літuра Г. 80. Літера Л. 81-82. Літера І. 83. Літера 1\1. 81. «Сі­ ПО». Ь5. «Нзшо. 86. I<Лід». 87, «Віршш;'>. 88. Літсро:о О. fi9. Лі­ тера О. 90. Літерою 1'. !И. 3 JlіТl'JШ д. !12. l\і'Ш,II:іr 3I1Ю:0:1І. аз. О -,борона. 94. l\1 - аllllа. \1:У. 1,0.'11І Їх lJIНШ'ТI!. GG. Jl - ЩJ. Ві. :'110,1;ва, віДЮШУВШIІ К \18. ПРП - п'нть. \)(1. Н - :\1а:l. НЮ. Я - j!a'il:a. 101. Сім' - я. 102. 7 Я. 103. У - фа. 104. [{IІс.'Іоіидсы •. 105. I~a­ Ш!Ч. 106. В СОРСД30~ШО~IУ морі. 107. Панаму. 108. Л - ПОlJі - н. 109. Десна. 110. Нрут. 111. ІJЮ~І. 112. Орел. 113, І\оррцт,. 114. Вор· снла, бо має сім ліТ<JР. 115. В КарсЬ!,і ворота. 11б. l3іюор - ія. 117. Зоя. 118. Сена - сто - ПОЛЬ. 119. НОТІІу.121J. ДО~lбра, фа-­ гот. 121. Мі - сі - сі - пі. 122. Таблиця МIІОЖ<JТlШI. 123. Рпхіll' ЛИЦЯ. 12'1. НОЛІ! стріJша IJOШl3УЄ д('снтІ. ХВШІПJI, 12;'), Два;J,ЦЯТf. два рази. 126. ОДИІІИЦЯ і будь-ЯІ,С іншІ.' 'IIJело. 127. ТРІІІ\ПЯП•. 128. (33-3)+(3:3).129. (33Х3)+(3:3). 13О. (111-11).131. Чо­ ТИрИ рази: 99+ (9: 9). 132. 99+(а\1: \19). 1:13.22+2+2+2. 134. [У. 1:~5. 11/2. 136. Може: ТРЮ,ТОРИСТИ бу,'ІІІ сестри. 137. ПРОlаІlІ~'ТlIС[•• 138. Немає дерова дуб-сосна. 139. I\ІП - аіі. 140. ДОН - бас. 141. Нора - пора - І'ора. Н2. Тін - ніт. 1!J3. 1'al-\ - нар. [11',. 1,1';\;; граб. 145. Гіш,а- біJша. 146. Липа - пила. 147. Бриг - ГРlІй. :Ісра. 13, НШІ'ШДПР.

14.

11.

СIІ<'fНЩ.

3аllРО.1ЮІL·ЦЬ.

15.

(IІ'атюшз,).


ЗМІСТ

Загадаю

-

відгадай! .. Іван, Березовський

ДОЖОВТНЕВИЙ ПЕРІОД ПРИРОДА

Небо. Земля. Явища природи Рослинний світ

Тваринний світ

17

29 41

ЛЮДИНА

Фізична нрирода шоднни

(Будова тіла, життя і смерть)

51

Матсріа!іьне життя ШОДИШІ

(Іжа, одяг, взуття, речі ДО~lашпього ВЖИТlіУ) ТРУДОВА

ДІЯЛЬНІСТЬ

56

ЛЮДИНИ

Знаряддя та засоби праці. Господарський інвентар

81

ТРУДОВИЇІ процес, професії, громадське стаповище ШОДИПИ

90

ГОСlIодарСЬНі іі громадсьні будівлі. Речовини та матеріали

94

Дорога. Засоби пересування ДУХОВНИЙ

СВІТ

96

ЛЮДИНИ

Освіта. Музика. Звичаї та обряди Абстрактні, загальні, умовні та збірні поняття

106

rоловоло~ши, шаради та різноманітні запитання

111

101

5


РАДЯНСЬІШf1 l1РПРОД.-\.

МАТЕРІАЛЬНЕ ТРУДОВА

ПЕРІОД

12:'

IІ\lIТТЛ

;НО,J,lШП

128

ДIfIЛЬПІСТЬ

ЛЮДИНИ

132

РІЗНІ

137

в і д г J. ~ І, !l

146


БиБЛIІОТЄI:8 УI:раПIJС1:0ГО ~'CTIIOГO

пл.РО;J;ПОГО

творчества

3АГАДЮІ СОСТ(lВlІтель lIваu Пав.1Овuч Березовс"uu ОтвеТСТВСННblJ1 редантор С. д. 3убnов Иллюстрации Г.

С. Ковnаllею;о

l\иев

издательство худон,ественноіі литераТУРЬІ «Днипро» . 1987

(На у"раннсnо"" лзьmе) РеДal,ТОР С.

1.

Иlевцова

Худоашс ОфОР'lленнн В. М. Ф",а"са ХУДО;Ішііі редантор Л. И. Тетмра Технічні редаНТОРIl Т. А. Т"ба'lею;о, О. М. Грuщен»о І\ореНТОРIІ В. Ф. Кот.l.чт,евська., Н. І. Харчу"

Здано до снла"аНIiП

15.06.87.

ПіДIlі!С<l1l0 до друну

24.08.87.

Формат 8~x 108'/,.,. Папір друкарсьнш1 J\9 1. Гар[{іпра 3НIІЧ<1їrна l1ОП1. ДРУ" нисониіі.

УМОВ!!. друн. арн. 8 . .\. У~юви. фар60відб. 8.61. ОGл.-ВИ;(. ЩJІС 7.05\. Тира і!, 140 ООО пр. 3а:>f. 7-262. Ціна І I'Рс, Видавництво ХУДОЖНЬОЇ літератури (,Дніпро,). 252601. r;lІіп-і\ІСП. ВУ;І. Во:ю;щмирсьна. 42.

ХаРІ,івська h!!ШНhQва фабрш,а ім. 1\1. В. Фрунзе, 310057, Хар"ів. ВУд. ДОНСІ(['-3ахаржевсьного. 6/8.

Загадки  

До збірника ввійшли українські загадки про явища природи, рослинний і тваринний світ, господарське, духовне життя людини. В них відбилася на...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you