Argo Museum - Giamakos Architects

Page 1

Volos Marina - 2015

Giamakos Architects

¨ARGO MUSEUM¨ Sotirios Giamakos, Architect

www.giamakos-architect

www.giamakos-architects.com Giamakos Architects Tsopotou 18, 38221, Volos, Greece, T/fax +30 24210 24683

Σελίδα 1


ΔΝΑ ΜΟΤ΢ΔΙΟ ΓΙΑ ΣΗΝ ¨ΑΡΓΧ¨ Giamakos Architects

www.giamakos-architects.com Giamakos Architects Tsopotou 18, 38221, Volos, Greece, T/fax +30 24210 24683

Σελίδα 2


Volos Marina - 2015

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ I Μειέηε πεξίπησζεο ζην Πεδίνλ ηνπ Άξεσο

ΔΝΑ ΜΟΤ΢ΔΙΟ ΓΙΑ ΣΗΝ ¨ΑΡΓΩ¨

Giamakos Architects Σζνπνηνύ 18 , 38222 Βόινο Σει.: 24210 24683, e-mail: sgiamakos@hotmail.com www.giamakos-architects.com

www.giamakos-architects.com Giamakos Architects Tsopotou 18, 38221, Volos, Greece, T/fax +30 24210 24683

Σελίδα 3

Giamakos Architects


www.giamakos-architects.com Giamakos Architects Tsopotou 18, 38221, Volos, Greece, T/fax +30 24210 24683

Σελίδα 4


Volos Marina - 2015

www.giamakos-architects.com Giamakos Architects Tsopotou 18, 38221, Volos, Greece, T/fax +30 24210 24683

Σελίδα 5

Giamakos Architects


www.giamakos-architects.com Giamakos Architects Tsopotou 18, 38221, Volos, Greece, T/fax +30 24210 24683

Σελίδα 6


Volos Marina - 2015

Giamakos Architects

Οκάδα κειέηεο: Nίθνο Γηακάθνο, Αξρηηέθησλ Φσηεηλή Γηακάθνπ, Αξρηηέθησλ (Δθπξόζσπνο) ΢σηήξηνο Γηακάθνο, Αξρηηέθησλ Δηδηθόο ζπλεξγάηεο ζε ζέκαηα κνπζεηνινγίαο - κνπζεηνγξαθίαο: Υνπξκνπδηάδε Αλαζηαζία, αξρηηέθησλ, Γξ. πξντζηνξηθήο αξραηνινγίαο, επίθνπξε θαζεγήηξηα κνπζεηνινγίαο ζην ηκήκα Πνιηηηζκηθήο Σερλνινγίαο θαη Δπηθνηλσλίαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Αηγαίνπ. Δηδηθνί ζπλεξγάηεο ζε ζέκαηα επηζηεκνληθήο ηεθκεξίωζεο: Αδξύκε - ΢ηζκάλε Βαζηιηθή, Γξ. Αξραηνιόγνο, επίηηκε Γηεπζύληξηα ηνπ Αξραηνινγηθνύ Ιλζηηηνύηνπ Θεζζαιηθώλ ΢πνπδώλ κε εκπεηξία ζε έθζεζε αξραηνηήησλ ζηα αξραηνινγηθά κνπζεία Βόινπ θαη Αικπξνύ. ΢θαθηαλάθεο αξραηνινγίαο.

Γεκήηξηνο,

αξραηνιόγνο,

ππνςήθηνο

δηδάθηνξαο

πξντζηνξηθήο

΢πλεξγάηεο ζε ζέκαηα ζηαηηθώλ: MFP - Κ. Μπισλάο - Ι. Πξηνλάο & ΢πλεξγάηεο Δ.Δ. ΢πλεξγάηεο ζε Η/Μ εγθαηαζηάζεωλ: Μπαξηζαθνύιηαο Νηθόιανο, ειεθηξνιόγνο κεραληθόο Δηδηθόο ζπλεξγάηεο ζε ζέκαηα βηνθιηκαηηθνύ ζρεδηαζκνύ: Βαζηιαθνπνύινπ Κσλζηαληίλα, αξρηηέθησλ MSc, Τπνςήθηα Μεραληθώλ Πεξηβάιινληνο, Πνιπηερλείν Κξήηεο

Γηδάθησξ,

Σκήκα

Δηδηθόο ζπλεξγάηεο ζε ζέκαηα θωηηζκνύ: Βαξόπνπινο Νηθόιανο, Σερλνιόγνο Πνιηηηθόο Μεραληθόο, κε εκπεηξία ζε κειέηεο θαη εθαξκνγέο αξρηηεθηνληθνύ θσηηζκνύ. ΢πλεξγάηεο ζε ζέκαηα γξαθηζηηθήο νξγάλσζεο ηεο κειέηεο: Κνθθέβε Αιεμάλδξα, γξαθίζηξηα Δμωηεξηθνί ζπλεξγάηεο Aristea Rita Tzanos θαη Manuel Baud-Bovy, Αξρηηέθηνλεο.

https://youtu.be/supYrRjqBIk

https://youtu.be/CJhFIWI15go

www.giamakos-architects.com Giamakos Architects Tsopotou 18, 38221, Volos, Greece, T/fax +30 24210 24683

Σελίδα 7


ABSTRACT: This proposal aims to (1) the creation of an emblematic building, a landmark that enhances the built environment of Volos SW entrance and decisively enriches the city’s contemporary architectural identity, while at the same time, with its morphological quality and functional potential adds to and constitutes an integral part of the museological narrative and the activities that this narrative can trigger (2) the reification of an innovative museological approach that stems from the presentation of “Argo” but adapts a broader scope and aims to the exhibition of the myth, as a fluid ever-changing phenomenon, with remarkable longevity, and as significant component of Greek intangible cultural heritage (3)the creation of a site whose exhibits and multifarious activities can attract a broad range of visitors and build a permanent audience, thus fostering alternative development through cultural tourism.

www.giamakos-architects.com Giamakos Architects Tsopotou 18, 38221, Volos, Greece, T/fax +30 24210 24683

Σελίδα 8


Volos Marina - 2015

Giamakos Architects

ΔΚΘΔ΢Η ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ΢ ΣΗ΢ ΢ΤΝΟΛΙΚΗ΢ ΠΡΟΣΑ΢Η΢ ΠΔΡΙΛΗΦΗ Η πξόηαζε αληαπνθξίλεηαη ζε ηξεηο επηδηώμεηο: (α) Σνλ ζρεδηαζκό ελόο εκβιεκαηηθνύ θηηξίνπ ηνπόζεκνπ πνπ αθελόο, αλαβαζκίδεη αηζζεηηθά ηε ΝΓ είζνδν ηεο πόιεο θαη εκπινπηίδεη θαζνξηζηηθά ηε ζύγρξνλε αξρηηεθηνληθή θπζηνγλσκία ηεο, θαη αθεηέξνπ, νγθνπιαζηηθά, κνξθνινγηθά θαη ιεηηνπξγηθά απνηειεί αλαπόζπαζην κέξνο ηεο κνπζεηαθήο αθήγεζεο πνπ ζηεγάδεη θαη ησλ δξάζεσλ πνπ απηή ζηνρεύεη λα πξνθαιέζεη. (β) Σελ πινπνίεζε κηαο θαηλνηόκαο κνπζεηνινγηθήο πξνζέγγηζεο πνπ κε ππξήλα θαη αθνξκή ηελ έθζεζε ηεο «Αξγνύο» επηρεηξεί, γηα πξώηε θνξά ζηελ Διιάδα, ηε κνπζεηαθή δηαρείξηζε ηεο ειιεληθήο κπζνινγίαο, σο ζεκαληηθνύ θνκκαηηνύ ηεο άπιεο πνιηηηζκηθήο θιεξνλνκηάο ηεο πεξηνρήο. Καη (γ) Σε δεκηνπξγία ελόο ρώξνπ πνπ, κέζσ ησλ εθζεζηαθώλ ηνπ πξνηάζεσλ θαη ησλ πξνβιεπόκελσλ δξάζεσλ, λα κπνξεί λα πξνθαιέζεη θαη λα δηαηεξήζεη ην ελδηαθέξνλ ελόο κεγάινπ θάζκαηνο επηζθεπηώλ θαη ζηαζεξώλ «ζακώλσλ».

www.giamakos-architects.com Giamakos Architects Tsopotou 18, 38221, Volos, Greece, T/fax +30 24210 24683

Σελίδα 9


www.giamakos-architects.com Giamakos Architects Tsopotou 18, 38221, Volos, Greece, T/fax +30 24210 24683

Σελίδα 10


Volos Marina - 2015

Giamakos Architects

Α.1 ΢ΣΟΙΥΔΙΑ ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ΢ ΢ΤΝΟΛΙΚΗ΢ ΠΡΟΣΑ΢Η΢ Α1.1 ΢πλζεηηθέο αξρέο: Σν κνπζείν ζηνρεύεη ζηελ αμηνπνίεζε θαη αλάδεημε ηεο ζύγρξνλεο Αξγνύο, ηελ νπνία όκσο αληηκεησπίδεη σο κία αθνξκή γηα λα κηιήζεη, επξύηεξα γηα ηνλ «Αξγνλαπηηθό Κόζκν», πνπ μεθηλά ηζηνξηθά θαη γεσγξαθηθά από ηελ πξντζηνξηθή Μαγλεζία θαη απιώλεηαη σο ηηο παξάμελεο θπιέο πνπ κάδεπαλ ρξπζάθη ζηηο αθηέο ηεο Μαύξεο Θάιαζζαο, ηελ θξπζηάιιηλε θσλή ηεο Κάιιαο θαη ηηο ςεθηαθέο εηθόλεο πνπ αηρκαισηίδνπλ ηνπο έθεβνπο ζηελ άιιε άθξε ηνπ Αηιαληηθνύ. Η πξόηαζε βαζίδεηαη ζηε δηαπίζησζε όηη ν Αξγνλαπηηθόο Μύζνο, εθηόο από έλα γνεηεπηηθό –θαη ζπρλά ππεξβαηηθόπαξακύζη απνηειεί έλα δηαρξνληθό βιέκκα γηα λα δνύκε ηνλ θόζκν πνπ καο πεξηβάιιεη, έλα εξγαιείν γηα λα δηαρεηξηζηνύκε απηά πνπ καο ειθύνπλ θαη, ηαπηόρξνλα καο πξνθαινύλ θόβν: ηνπο άγλσζηνπο ηόπνπο, ηνλ πινύην, ηνλ εξσηζκό, ηε θηιία, ηνλ έξσηα, ηελ πίζηε, ηελ εθδίθεζε. Έηζη νξακαηηζηήθακε ην θηίξην ηνπ Μνπζείνπ σο κηα Μπζνινγηθή Κίζηε πνπ έρεη ζηελ θαξδηά ηεο ηελ ζύγρξνλε Αξγώ θαη πιέεη ζηνλ κπρό ηνπ Παγαζεηηθνύ. Η ζύλζεζε ηνπ θηηξίνπ βαζίδεηαη ζηηο παξαθάησ αξρέο ζρεδηαζκνύ: Σν θηίξην λα αληαπνθξίλεηαη ζηηο ζύγρξνλεο αξρηηεθηνληθέο αληηιήςεηο, αιιά θαη ζηηο ηδηαίηεξεο αηζζεηηθέο θαη ιεηηνπξγηθέο απαηηήζεηο ελόο ζύγρξνλνπ κνπζεηαθνύ ρώξνπ, ώζηε ην ίδην ην θηίξην λα απνηειεί ην πξώην «έθζεκα» θαη ηνπόζεκν γηα ηελ πεξηνρή. Να δηαζέηεη: (α) ηδηαίηεξα κνξθνινγηθά θαη νγθνπιαζηηθά ζηνηρεία, ζπκβαηά κε ην κπζηθό πεξηερόκελν ηνπ, (β) ιεηηνπξγηθή, αληηιεπηηθή θαη αηζζεηηθή ζύλδεζε εζσηεξηθώλ θαη εμσηεξηθώλ ρώξσλ, (γ) ελαιιαθηηθέο πξνζβάζεηο θαη ιεηηνπξγηθέο ζπλδέζεηο ησλ ρώξσλ, ώζηε λα ππάξρεη δπλαηόηεηα ππνζηήξημεο κειινληηθώλ αιιαγώλ ησλ ιεηηνπξγηθώλ επηινγώλ, (δ) εληαίν δίθηπν εζσηεξηθώλ θηλήζεσλ κε ξάκπεο ήπηαο θιίζεο γηα ηελ θαιύηεξε εμππεξέηεζε ΑΜΔΑ θαη δηαβαζκηζκέλε νξγάλσζε ησλ ρώξσλ θπθινθνξίαο θ.ι.π (ε) πιηθά θαη θαηαζθεπέο ζπκβαηέο κε ηηο γεληθέο θαη εηδηθέο απαηηήζεηο ησλ ρώξσλ δεκόζηαο ρξήζεο / ζπλάζξνηζεο θνηλνύ. Να απνηειεί πξόηππν νξζνινγηθήο ρξήζε ελέξγεηαο κε ζύγρξνλεο ηερληθέο ελεξγεηηθνύ θαη παζεηηθνύ ζρεδηαζκνύ. Να εμαζθαιίδεηαη ην ξεαιηζηηθό θόζηνο θαη ε ηαρύηεηα ηνπ ρξόλνπ θαηαζθεπήο.

www.giamakos-architects.com Giamakos Architects Tsopotou 18, 38221, Volos, Greece, T/fax +30 24210 24683

Σελίδα 11


Α1.2 Λεηηνπξγηθά Κξηηήξηα: Με ηνλ ζπγθεθξηκέλν ζρεδηαζκό επηδηώθεηαη: (i)εύθνιε πξόζβαζε, (ii)θεληξνβαξηθή ζέζε ηνπ ρώξνπ ππνδνρήο, (iii)ιεηηνπξγηθή ζαθήλεηα γηα ηελ θαιύηεξε εμππεξέηεζε ηνπ θνηλνύ, (iv)ρσξνζέηεζε ησλ ππνζηεξηθηηθώλ εγθαηαζηάζεσλ έηζη ώζηε ε θίλεζε ηνύο λα κελ παξαθσιύεη θαη παξαθσιύεηαη από ηηο θύξηεο ρξήζεηο, (v)ξεπζηό όξην αλάκεζα ζην κέζα θαη έμσ (vi)ιεηηνπξγηθή αλεμαξηεζία ζεάηξνπ, έθζεζεο θαη ππαίζξηνπ ρώξνπ, (vii)δπλαηόηεηα ππνζηήξημεο εθζεζηαθώλ αλαπξνζαξκνγώλ (viii)πξόβιεςε γηα ηελ εμππεξέηεζε ΑΜΚ.

www.giamakos-architects.com Giamakos Architects Tsopotou 18, 38221, Volos, Greece, T/fax +30 24210 24683

Σελίδα 12


Volos Marina - 2015

Giamakos Architects

Α1.3 Αηζζεηηθά Κξηηήξηα: Η γιππηηθή επεμεξγαζία ησλ όγθσλ ηνπ θηηξίνπ (κέζα ζην πλεύκα ηεο κνπζεηαθήο αξρηηεθηνληθήο ηνπ 21νπ αη) ζε ζπλδπαζκό κε ηελ επηινγή πιηθώλ (ηα ηζηνξηθά ςεπδάξγπξνο θαη μύιν) δίλεη έλα αξκνληθό θαη νξγαληθά δεκέλν ζύλνιν κε αηζζεηηθή άπνςε πνπ ππξνδνηεί πνιιαπιέο αλαγλώζεηο, θαη’ αλαινγία κε ηηο πνιιαπιέο αλαγλώζεηο ηνπ κύζνπ πνπ επηρεηξνύληαη ζην εζσηεξηθό ηνπ. Σν κπζνινγηθό πεξηερόκελν εθδειώλεηαη ζε ζπκβνιηθέο αλαθνξέο πνπ δηαηξέρνπλ ηηο ζρεδηαζηηθέο επηινγέο.

www.giamakos-architects.com Giamakos Architects Tsopotou 18, 38221, Volos, Greece, T/fax +30 24210 24683

Σελίδα 13


Α1.4 Πεξηβαιινληηθά Κξηηήξηα: Πξνθεηκέλνπ ην θηίξην λα αθνινπζεί ηηο αξρέο ηνπ ελεξγεηαθά απνδνηηθνύ θαη πεξηβαιινληηθά θηιηθνύ ζρεδηαζκνύ, ε ζπγθεθξηκέλε δηάηαμε ησλ εζσηεξηθώλ ρώξσλ, ε επηινγή πιηθώλ, ζπζηεκάησλ θαη ηερληθώλ ζηνρεύεη ζηελ ειαρηζηνπνίεζε ηεο θαηαλαιηζθόκελεο ελέξγεηαο, ηε δεκηνπξγία επλντθνύ κηθξνθιίκαηνο, ηελ επίηεπμε ηεο θαιύηεξεο δπλαηήο πνηόηεηαο ηνπ εζσηεξηθνύ πεξηβάιινληνο. Ωο θηίξην αλαθνξάο πξνζθέξεηαη γηα εθπαίδεπζε θαη ελεκέξσζε ησλ επηζθεπηώλ, ηδηαίηεξα ησλ λέσλ γηα ηα πιενλεθηήκαηα ηνπ βηνθιηκαηηθνύ ζρεδηαζκνύ. Α1.5 Οηθνλνκηθά Κξηηήξηα: (α) ΢ηε θάζε ηεο θαηαζθεπήο: Πξνηείλεηαη έλα θηίξην πνπ παξά ηελ έληνλε αξρηηεθηνληθή θπζηνγλσκία ηνπ δελ έρεη πςειό θόζηνο θαηαζθεπήο. Η έθζεζε ζπληίζεηαη από ιηηέο δηαηάμεηο πνπ βαζίδνληαη θπξίσο ζηνλ ζρεδηαζκό κε άπνςε παξά ζηελ άζθνπε πνιπηέιεηα. Αμηνπνηνύληαη πξνεγκέλεο ηερλνινγίεο ζην επίπεδν πνπ εμππεξεηνύλ ηηο εθζεζηαθέο αλάγθεο θαη όρη πξνο επίδεημε, ελώ ηαπηόρξνλα νη ςεθηαθέο δπλαηόηεηεο αμηνπνηνύληαη θαη γηα ηελ πηώζε ηνπ θόζηνπο.

www.giamakos-architects.com Giamakos Architects Tsopotou 18, 38221, Volos, Greece, T/fax +30 24210 24683

Σελίδα 14


Volos Marina - 2015

Giamakos Architects

(β) ΢ηε θάζε ηεο ιεηηνπξγίαο: Ο δηεπξπκέλνο ζεκαηνινγηθόο θαη πθνινγηθόο ραξαθηήξαο ηεο έθζεζεο θαιύπηεη ηηο αλάγθεο θαη απαηηήζεηο επηζθεπηώλ θάζε ειηθίαο, εθπαίδεπζεο, πξνέιεπζεο θηι-, ζηνρεύεη ζηε κέγηζηε επηζθεςηκόηεηα. Δπηπιένλ, ε έθζεζε πξνζθέξεηαη ηδηαίηεξα γηα δηνξγάλσζε κεγάιεο πνηθηιίαο εθπαηδεπηηθώλ πξνγξακκάησλ γηα ζρνιεία, νκάδεο θαη κεκνλσκέλνπο από ηελ πεξηνρή θαη όιν ηνλ θόζκν. ΢ηε βησζηκόηεηα ηνπ κνπζείνπ ζπκβάιινπλ ην πιήζνο ησλ εθδειώζεσλ πνπ κπνξεί λα θηινμελήζεη ην θιεηζηό ζέαηξν, ην κεγάιν πσιεηήξην θαη ην θαθέ πνπ είλαη δπλαηόλ λα ιεηηνπξγνύλ αλεμάξηεηα από ηελ έθζεζε.

www.giamakos-architects.com Giamakos Architects Tsopotou 18, 38221, Volos, Greece, T/fax +30 24210 24683

Σελίδα 15


Α1.6 Μνπζεηνινγηθή πξνζέγγηζε: Ο κύζνο, αλ θαη έρεη πξνθαιέζεη έλα ηεξάζηην όγθν ζνβαξώλ θηινινγηθώλ, ηζηνξηθώλ, θνηλσληνινγηθώλ, αξραηνινγηθώλ, ςπρνινγηθώλ επηζηεκνληθώλ κειεηώλ, ζην επίπεδν ηεο «κνπζεηαθήο» ηνπ δηαρείξηζεο είηε εμνβειίδεηαη εληειώο από ηηο «ζνβαξέο» αξραηνινγηθέο εθζέζεηο, είηε παξεηζθξέεη γηα ηελ εμνηθείσζε ησλ κε εηδηθώλ κε ηα αλώλπκα αξραία αληηθείκελα (ε κάζθα ηνπ «Αγακέκλνλα», ην δαρηπιίδη ηνπ «Μίλσα» θηι), είηε, ηέινο, ζεσξείηαη, απνθιεηζηηθά, ην έδαθνο γηα ηελ αλάπηπμε ζεακαηηθώλ πάξθσλ θαηαλάισζεο πνπ ηνπνζεηνύλ ζην ίδην πιαίζην ηνλ Οδπζζέα θαη ηνλ Μίθπ. Από ηελ άιιε, δηαπηζηώλνπκε όηη αλάκεζα ζην πιήζνο πξσηνβνπιηώλ θαη δξάζεσλ γηα ηελ αλάδεημε θαη αμηνπνίεζε ηνπ εληππσζηαθά πινύζηνπ πνιηηηζηηθνύ απνζέκαηνο ηεο Μαγλεζίαο ζπαλίδνπλ ζπγθξνηεκέλεο αλαθνξέο ζηνλ ηνπηθό κύζν ηεο Αξγνλαπηηθήο Δθζηξαηείαο, παξά ην πιήζνο νπηηθώλ θαη ιεθηηθώλ λύμεσλ (ην άγαικα ηεο Αξγνύο ζην ιηκάλη, ην νκώλπκν μελνδνρείν, ην ινγόηππν ηνπ Γήκνπ Βόινπ, ηα ζρεηηθά πσινύκελα ηνπξηζηηθά είδε). Ο Αξγνλαπηηθόο κύζνο, ηειηθά, αλ θαη ζπλδέεηαη έληνλα κε ηα ζηνηρεία πνπ ζπγθξνηνύλ ηελ πνιηηηζκηθή θπζηνγλσκία ηεο πεξηνρήο, αληηκεησπίδεηαη σο ραξηησκέλε ηζηνξία γηα παηδηά, αληηθείκελν αγνξαίαο εθκεηάιιεπζεο, αιιά θαη σο αληηθείκελν κηαο παξααξραηνινγηθήο θαη, ζπρλά, αληη-ηζηνξηθήο ζπδήηεζεο. Πηζηεύνπκε, επνκέλσο, όηη ε κνπζεηαθή αμηνπνίεζε ηεο ζύγρξνλεο Αξγνύο δελ κπνξεί λα πεξηνξίδεηαη ζηελ έθζεζε ηνπ πινίνπ θαη ηεο κηθξήο ηζηνξίαο ηνπ. Δπηβάιιεηαη ε έθζεζή ηνπ λα απνηειεί ηελ αθνξκή γηα ηελ παξνπζίαζε ελόο από ηνπο γνεηεπηηθόηεξνπο κπζνινγηθνύο θύθινπο ηεο αξραηόηεηαο, ηα επεηζόδηα ηνπ νπνίνπ αλαδεηθλύνπλ πνηθίιεο πηπρέο ηεο πξώηκεο λαπζηπινΐαο θαη ησλ ππεξπόληησλ επηρεηξήζεσλ, ηελ πνιηηηζκηθή πνηθηιία ησλ αλζξώπσλ πνπ θαηνηθνύλ ζην Αηγαίν θαη ηηο γύξσ ζάιαζζεο, θαη ηελ πνιπεπίπεδε αιιειεπίδξαζή ηνπο. Πξνηείλνπκε, ινηπόλ, κηα ελαιιαθηηθή πξνζέγγηζε ηεο Αξγνλαπηηθήο Δθζηξαηείαο, έηζη ώζηε, ρσξίο λα ράλεηαη ε γνεηεία ηνπ παξακπζηνύ θαη ε ηθαλόηεηά ηνπ λα δηεγείξεη ην θαληαζηαθό, επηζεκαίλεη ελδηαθέξνληα ζηνηρεία πνπ δε

www.giamakos-architects.com Giamakos Architects Tsopotou 18, 38221, Volos, Greece, T/fax +30 24210 24683

Σελίδα 16


Volos Marina - 2015

Giamakos Architects

γίλνληαη αληηιεπηά ζηελ πξώηε αλάγλσζε, δηεξεπλά ηε ζρέζε ηνπ κύζνπ κε ηα ηζηνξηθά θαη θνηλσληθά δεδνκέλα ηεο επνρήο πνπ ηνλ γέλλεζε θαη ηνλ δηακόξθσζε, εμνηθεηώλεη ηνλ επηζθέπηε κε ηηο νπηηθέο θαη ιεθηηθέο ηνπ εθθάλζεηο θαηά ηελ αξραηόηεηα, θαη παξαθνινπζεί ηηο κνξθέο επηβίσζεο θαη επαλάρξεζήο ηνπ κέρξη ηηο κέξεο καο. Ο κύζνο εθηίζεηαη απηόο θαζαπηόο σο άπιε, ξεπζηή πνιηηηζηηθή θιεξνλνκηά, πνπ αξρηθά αγθπξώλεηαη ζηελ πξντζηνξηθή Ισιθό, αιιά έρεη ζαθώο ππεξηνπηθό θαη δηαρξνληθό ραξαθηήξα. Η έθζεζε, κπνξνύκε λα πνύκε όηη παξνπζηάδεη, ζηελ νπζία, ην πιέγκα ησλ βιεκκάησλ όισλ εθείλσλ πνπ ήξζαλ ζε επαθή κε ην κύζν, από ηελ πξντζηνξία κέρξη θαη ζήκεξα, θαη κε θάπνην ηξόπν αιιειεπίδξαζαλ καδί ηνπ. Σα βιέκκαηα απηά εκθαλίδνληαη ζηελ έθζεζε κέζσ ησλ δηαθόξσλ «πινπνηήζεώλ» ηνπο: αξραία αγγεία, αλαγελλεζηαθνί πίλαθεο, κνπζηθέο ζπλζέζεηο, πνηεηηθή παξαγσγή, επηζηεκνληθέο εξκελείεο, ην όλνκα ελόο αζηεξηζκνύ, ε ζύγρξνλε Αξγώ θ.α. Μέζα ζε απηό ην πιέγκα βιεκκάησλ θαιείηαη θαη ν επηζθέπηεο λα ελζσκαηώζεη θαη ην δηθό ηνπ. Η πξνζέγγηζε πνπ πξνηείλεηαη, απνηειεί κηα εληειώο θαηλνηόκα πξνζέγγηζε, ελζσκαηώλεη όιεο ηηο state of the art κνπζεηνινγηθέο αληηιήςεηο θαη ηερληθέο, θαη δεκηνπξγεί έλα ρώξν πνπ αθνξά ηνπο πάληεο, ρσξίο λα πξνζθνιιάηαη, ζρεδόλ θεηηρηζηηθά ζε έλα κπζηθό θαξάβη.

www.giamakos-architects.com Giamakos Architects Tsopotou 18, 38221, Volos, Greece, T/fax +30 24210 24683

Σελίδα 17


www.giamakos-architects.com Giamakos Architects Tsopotou 18, 38221, Volos, Greece, T/fax +30 24210 24683

Σελίδα 18


Volos Marina - 2015

www.giamakos-architects.com Giamakos Architects Tsopotou 18, 38221, Volos, Greece, T/fax +30 24210 24683

Σελίδα 19

Giamakos Architects


www.giamakos-architects.com Giamakos Architects Tsopotou 18, 38221, Volos, Greece, T/fax +30 24210 24683

Σελίδα 20


Volos Marina - 2015

Giamakos Architects

Α2. ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΣΗ΢ ΠΡΟΣΑ΢Η΢ Α2.1 ΢ρέζε κε ηελ πεξηνρή: Λόγσ ηεο επξύηεηαο κε ηελ νπνία πξνζεγγίδεη ην ζέκα ηνπ, ην Μνπζείν κπνξεί λα αλαπηύμεη ζπλδπαζκέλεο δξάζεηο κε άιια κνπζεία ζπκβάιινληαο θαζνξηζηηθά ζηελ αλαβάζκηζε ηνπ πνιηηηζηηθνύ ηνπίνπ ηεο πεξηνρήο. Η θαηλνηόκα κνπζεηνινγηθή πξνζέγγηζε αθήλεη πεξηζώξηα γηα εξεπλεηηθέο ζπλεξγαζίεο κε ην παλεπηζηήκην ηεο πόιεο, θαη άιινπο επηζηεκνληθνύο θνξείο, ελώ, ηαπηόρξνλα, είλαη δπλαηόλ λα ζπγθξαηήζεη ζηελ πόιε ηνπο δηεξρόκελνπο ηνπξίζηεο, θαη λα πξνζειθύζεη άιινπο, ελζαξξύλνληαο ελαιιαθηηθέο κνξθέο αλάπηπμεο κέζσ ηνπ πνιηηηζηηθνύ ηνπξηζκνύ.. Απηέο άιισζηε, νδεγνύλ ζηε δεκηνπξγία πνιιώλ λέσλ ζέζεσλ εξγαζίαο, κεηαμύ ησλ νπνίσλ ζέζεηο αηόκσλ κε επηζηεκνληθή εμεηδίθεπζε.

www.giamakos-architects.com Giamakos Architects Tsopotou 18, 38221, Volos, Greece, T/fax +30 24210 24683

Σελίδα 21


Α2.2 Γηακόξθωζε πεξηβάιινληνο ρώξνπ: Ο ζρεδηαζκόο ζηνρεύεη ζηελ θαιύηεξε ζύλδεζε ηνπ θηηξίνπ κε ην θπζηθό πεξηβάιινλ, ηελ αμνληθή νξγάλσζε ησλ θηλήζεσλ ηνπ κνπζείνπ, θαη ησλ ζπλδέζεσλ κε ην πάξθν ζηελ θαηεύζπλζε κειινληηθήο πνιενδνκηθήο αλαζπγθξόηεζεο ηεο πεξηνρήο. Σν θηίξην ηνπνζεηείηαη κέζα ζην θόθθηλν πεξίγξακκα έηζη ώζηε λα αλνίγεηαη πξνο ην πάξθν θαη λα πξνβάιιεη κηα δπλακηθή εηθόλα ζε εθείλνπο πνπ θηλνύληαη κε ηαρύηεηα από θαη πξνο Βόιν. Καζώο ην θηίξην, «λεώξην» ηεο λέαο Αξγνύο, αλεγείξεηαη ζηνλ ηόπν όπνπ θαηαζθεπάζηεθε ην κπζηθό πινίν, ην ηνπίν αληηκεησπίδεηαη σο ζηνηρείν ηεο ζύλζεζεο. Οη ιόθνη ηεο Ισιθνύ πνπ εθηείλνληαη πάλσ ζην θπηεκέλν δώκα, ε πδάηηλε πιαηεία κε νπηηθέο θπγέο πξνο ην πάξθν, έλα ζύζηεκα επηπέδσλ θαη πεδνδξόκσλ κε ρπηά δάπεδα (εκθάληζε άηξηθησλ ισξίδσλ μύινπ μαλζνύ ρξώκαηνο) -γύξσ από ην πσιεηήξην θαη ην θαθέ ηνπ κνπζείνπ, δεκηνπξγνύλ ηελ αίζζεζε κηαο «λαπηηθήο γεηηνληάο» πνπ ζπκπιεξώλεηαη κε ηνλ «ηαξζαλά» (ζηνλ ρώξν ηεο δεμακελήο), έλαλ ρώξν πνπ θαιύπηεηαη κε έλα θηλεηό μύιηλν deck θαη δεκηνπξγεί ην θαηάιιειν πεξηβάιινλ γηα πνηθίιεο δξαζηεξηόηεηεο θαη πξνγξάκκαηα. Σν κεγαιύηεξν ηκήκα ηνπ πεξηβάιινληνο ρώξνπ θπηεύεηαη κε ριννηάπεηα θαη δέλδξα ζε γξακκηθή δηάηαμε. Η θπθινθνξηαθή δηεπζέηεζε γίλεηαη ζε μερσξηζηέο δηαβαζκηζκέλεο δώλεο (θίλεζε, parking, ηξνθνδνζία) ελώ νη ρώξνη ζηάζκεπζεο (25 ΙΥ θαη 3 ιεσθνξεία) ρσξνζεηνύληαη αλά θαηεγνξίεο (πνδήιαηα, ΙΥ, ιεσθνξεία, ΑΜΚ, θ.ι.π.) ζηε Β & Α πιεπξά ηεο έθηαζεο αλάκεζα από λεζίδεο πξαζίλνπ θαη επηζηξώλνληαη κε δηάηξεηνπο θιαζζηθνύο θπβόιηζνπο. Η θύξηα πξόζβαζε ηνπνζεηαίηαη ζηε ΒΓ γσλία ηνπ νηθνπέδνπ πξνθεηκέλνπ λα δηεπθνιπλζεί κειινληηθή ζύλδεζε κε ην πάξθν. Η είζνδνο απηή ζεκαηνδνηείηαη από ηελ πεξηνρή κε ηα θνππηά. Ο θεληξηθόο πεδόδξνκνο θάησ από ην θέιπθνο ηνπ θηηξίνπ ελνπνηεί ηηο δηαθνξεηηθέο πνξείεο από ηνπο ρώξνπο ζηάζκεπζεο ζηηο εηζόδνπο ηνπ κνπζείνπ ην θαηάζηεκα θαη ην θαθέ.

www.giamakos-architects.com Giamakos Architects Tsopotou 18, 38221, Volos, Greece, T/fax +30 24210 24683

Σελίδα 22


Volos Marina - 2015

www.giamakos-architects.com Giamakos Architects Tsopotou 18, 38221, Volos, Greece, T/fax +30 24210 24683

Σελίδα 23

Giamakos Architects


www.giamakos-architects.com Giamakos Architects Tsopotou 18, 38221, Volos, Greece, T/fax +30 24210 24683

Σελίδα 24


Volos Marina - 2015

www.giamakos-architects.com Giamakos Architects Tsopotou 18, 38221, Volos, Greece, T/fax +30 24210 24683

Σελίδα 25

Giamakos Architects


Α2.3.1 Πεξηγξαθή θηηξηαθώλ εγθαηαζηάζεωλ. Αλάιπζε ρώξσλ & ιεηηνπξγηώλ Σν θηίξην ζπληίζεηαη από εύπιαζηνπο όγθνπο, πνπ παξαπέκπνπλ ζε ξεπζηέο εηθόλεο θαη ζπκβνιηζκνύο, αλάινγα κε ηε γσλία ζέαζήο ηνπ. Σν έλα κέξνο ηνπ θακπύινπ θειύθνπο αθνπκπά ζην έδαθνο, ελώ ην άιιν θαηαιήγεη ζηα πέληε δεπθηά ηεο ζηέγεο πνπ ζπκβνιίδνπλ ηηο 5 ζάιαζζεο ηεο αξγνλαπηηθήο πεξηπέηεηαο. Ο ηζηόο ζηελ θύξηα είζνδν ζεκαηνδνηεί ηε λαπηηθή εγθαηάζηαζε, ην θπηεκέλν δώκα ζπκβνιίδεη ηηο ζηεξηέο γύξσ από ηηο ζάιαζζεο ηνπ ηαμηδηνύ θαη ε γεσκεηξία ηνπ θειύθνπο ηεο ζηέγεο παξαπέκπεη ζην αλέκηζκα ησλ θπκάησλ θαη ζην ηαμίδη κε ηα παληά. Σνλ ξεπζηό όγθν ηνπ θηηξίνπ, δηαπεξλά δηαγώληα ν θπξίαξρνο γξακκηθόο άμνλαο ηεο Αξγνύο πνπ λνεηά ζπλδέεη ηελ Ισιθό κε ηελ Κνιρίδα. Ο άμνλαο απηόο νξίδεη ηε γεσκεηξία θαη ηελ όςε ηεο θύξηαο εηζόδνπ. Δπεθηείλεη ιεηηνπξγηθά ηελ εζσηεξηθή δξαζηεξηόηεηα ζηνλ εμσηεξηθό ειεγρόκελν πεξηβάιινληα ρώξν –Πάξθν, κε δπλαηόηεηα κειινληηθήο ζύλδεζεο (κε αεξνδηάδξνκν) θαη κε ην πθηζηάκελν εθζεζηαθό θέληξν. Δπίζεο εμαζθαιίδεη ηελ αζθαιή είζνδν (κε ηελ πξύκλε, πάλσ ζε ηξέηιεξ ειθπόκελν κε κεραληθά κέζα) ηεο Αξγνύο ζηνλ ππξήλα ηεο θύξηαο αίζνπζαο ζε ύςνο 3,10κ–3,40κ. Γηα ηελ θίλεζε ηνπ πινίνπ ηκήκα ηνπ πιεπξηθνύ θειύθνπο κε ην ηκήκα ηεο ξάκπαο ζηε ΝΓόςε ηνπ θηηξίνπ, αλνίγεη σο θαηαπέιηεο, ελώ έρεη πξνβιεθζεί άλνηγκα ζηε Β όςε γηα ηελ απνκάθξπλζε ηνπ ηξεηιεξ. Δζσηεξηθά ην θηίξην ζπληίζεηαη από ην ζύζηεκα ξακπώλ, πνπ πεξηβάιιεη ηνλ εληαίν εθζεζηαθό ρώξν, ηνλ ζόιν, ηα ζθεληθά θειύθε ησλ θηζηώλ ηνπ Μύζνπ, κε ζεκείν αλαθνξάο ηελ Αξγώ. Ο ζθαηξηθόο ζόινο πνπ εγγξάθεηαη ζηνλ θεληξηθό ρώξν ηνπ θηηξίνπ κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί ζαλ αίζνπζα πνιιαπιώλ ρξήζεσλ δπλακηθόηεηαο 120αηόκσλ, γηα πνηθίιεο εθδειώζεηο -ζε ζπλδπαζκό κε ηελ κνπζεηαθή πεξηήγεζε ή όρη. Με αλνηρηό ην πάλσ κέξνο ηνπ, ν ζόινο κεηαηξέπεηαη

www.giamakos-architects.com Giamakos Architects Tsopotou 18, 38221, Volos, Greece, T/fax +30 24210 24683

Σελίδα 26


Volos Marina - 2015

Giamakos Architects

ζε αλνηρηό ακθηζέαηξν κε ζέα ην θαξάβη, νπόηε ελζσκαηώλεηαη απνιύησο ζηνλ εθζεζηαθό ρώξν. Έηζη δεκηνπξγείηαη έλαο δηεπξπκέλνο ρώξνο πξνβνιήο κε ηελ αμηνπνίεζε γηγαληννζόλεο, πνπ βξίζθεηαη θνληά ζηελ πξύκλε ηεο Αξγνύο, θαη ηε κεηαηξνπή ηνπ θεθιηκέλνπ πέηαινπ πνπ ελώλεη ην κεζαίν κε ην αλώηεξν επίπεδν ζε κηα κεγάιε θεξθίδα. ΢ην επίπεδν +6,80 ρσξνζεηείηαη ζάιακνο κεηαθξαζηώλ θαη ρώξνο γηα ηα νπηηθναθνπζηηθά ζπζηήκαηα. Οη εθζεζηαθέο ιεηηνπξγίεο αλαπηύζζνληαη ζηα όξηα ηνπ θειύθνπο, αθνινπζώληαο έλα ζύζηεκα ξακπώλ (από ±0.00 ζηε είζνδν έσο +6.80 ζηελ αλώηεξε είζνδν ηνπ ζεάηξνπ, πιάηνο 4κ) πνπ απνηεινύλ ηνλ θνξκό ηνπ θηηξίνπ θαη ηελ πξαγκαηηθή βάζε έδξαζεο ηεο κεηαιιηθήο θαηαζθεπήο ηνπ θειύθνπο. Έηζη, θέιπθνο θαη έθζεζε, σο νξγαληθό ζύλνιν, δεκηνπξγνύλ κηα ζπείξα πνπ πεξηβάιιεη ην πινίν. Αλ ζεσξήζνπκε, δειαδή, όηη ε ζύγρξνλε Αξγώ, πέξα από έλα λαππεγηθό θαη ηαμηδησηηθό πείξακα, απνηειεί κηα πινπνηεκέλε κεησλπκία ηνπ Αξγνλαπηηθνύ κύζνπ, νη εθζεζηαθέο επηθάλεηεο πνπ ηελ πεξηβάιινπλ δεκηνπξγνύλ κηα αληίζηημε, αλάκεζα ζηνλ κύζν (ε Αξγώ) θαη όιεο ηηο ζθέςεηο, απόςεηο, εξκελείεο, θαιιηηερληθέο εκπλεύζεηο πνπ απηόο πξνθαιεί ζηνπο αλζξώπνπο εδώ θαη δεθάδεο αηώλεο (νη εθζεζηαθέο επηθάλεηεο). Δμαίξεζε ζε απηή ηελ ινγηθή απνηειεί ε πξώηε ελόηεηα, ν Μύζνο, όπνπ θάησ από ηε ζθηά ηνπ πινίνπ, πξηλ αξρίζεη ε ζπείξα, «πινπνηείηαη» ην ίδην ην παξακύζη, ρσξίο εξκελείεο θαη ζρόιηα. ΢πγθεθξηκέλα, ε έθζεζε ζπληίζεηαη από επηά ελόηεηεο πάλσ ζε κηα ζπλερή δηαδξνκή, θάζε κία από ηηο νπνίεο ζηελ νπζία απνηειεί κηα ελαιιαθηηθή καηηά ζηνλ Αξγνλαπηηθό κύζν. Οη ελόηεηεο δηαηεξνύλ κηα ζρεηηθή λνεκαηηθή, αηζζεηηθή θαη ιεηηνπξγηθή απηνλνκία, θαη είλαη δπλαηόλ λα ηηο πεξηεγεζεί θαλείο αλεμάξηεηα όπσο απηέο πεξηγξάθνληαη παξαθάησ.

www.giamakos-architects.com Giamakos Architects Tsopotou 18, 38221, Volos, Greece, T/fax +30 24210 24683

Σελίδα 27


www.giamakos-architects.com Giamakos Architects Tsopotou 18, 38221, Volos, Greece, T/fax +30 24210 24683

Σελίδα 28


Volos Marina - 2015

www.giamakos-architects.com Giamakos Architects Tsopotou 18, 38221, Volos, Greece, T/fax +30 24210 24683

Σελίδα 29

Giamakos Architects


www.giamakos-architects.com Giamakos Architects Tsopotou 18, 38221, Volos, Greece, T/fax +30 24210 24683

Σελίδα 30


Volos Marina - 2015

Giamakos Architects

Μ Ο ΜΤΘΟ΢: Η έθζεζε έρεη ήδε μεθηλήζεη εθηόο ηνπ θηηξίνπ, θαζώο ε Αξγώ ηεο έθζεζεο «θαηαζθεπάδεηαη» ζηνλ ηαξζαλά θαη νη Αξγνλαύηεο «ζπγθεληξώλνληαη», έμσ από ηελ θύξηα είζνδν ηνπ κνπζείνπ. ΢ην ηζόγεην, πξν(ζ)θαιεί ηνλ επηζθέπηε λα «βπζηζηεί» ζην κύζν. Με θαληαζκαγνξηθό ζρεδηαζκό θαη πνιύπινθε ελαιιαγή επηπέδσλ θαη θαηεπζύλζεσλ, παξνπζηάδεηαη ε πνξεία ηνπ Ιάζσλα θαη ηεο Αξγνύο, από ηελ Ισιθό σο ηελ Κόξηλζν κε ηνλ ζάλαην ηνπ ήξσα. Η αθήγεζε αθνινπζεί ηε πινθή, έηζη όπσο απηή απνθξπζηαιιώζεθε, αξρηθά, από ηνπο πνηεηέο θαη, ζηε ζπλέρεηα, από ηνπο κπζνγξάθνπο ηεο αξραίαο επνρήο, όηαλ ν κύζνο δηαηεξνύζε ζηηο ζπλεηδήζεηο ησλ αλζξώπσλ ην λόεκα ηνπ «ηζηνξηθνύ παξειζόληνο». Η πνιππινθόηεηα ηεο δηαδξνκήο παξαπέκπεη ζηελ ίδηα ηελ ππεξβαηηθή θαη κε νξζνινγηθή αλάπηπμε ηεο κπζηθήο αθήγεζεο, όπνπ παξά ηελ ηδεαηή πνξεία πνπ έρνπκε ζην κπαιό καο, νπνηαδήπνηε παξάθακςε ή παξάιεηςε δελ αιινηώλεη ηε γεληθή εκπεηξία. Σα δεθαέμη «επεηζόδηα» ηνπ κύζνπ ζπλζέηνπλ έλα ηεξάζηην ζθεληθό, κέζα ζην νπνίν δξακαηνπνηείηαη κε ειιεηπηηθό θαη ππαηληθηηθό ηξόπν ν κύζνο, κε πξώηεο ύιεο (α)εηθόλεο απνζπαζκέλεο από επηθάλεηεο αξραηνινγηθώλ επξεκάησλ, (β)αθαηξεηηθά ηξηζδηάζηαηα ζθεληθά ζηνηρεία, (γ)ήρνη πεξηβάιινληνο θαη απαγγειίεο απνζπαζκάησλ αξραίσλ θεηκέλσλ πνπ «δηεγνύληαη» ην κύζν, θαη (δ)ζεαηξηθνί θσηηζκνί πνπ ζπκβάιινπλ ζηελ ρξνληθόηεηα ηεο αθήγεζεο.

www.giamakos-architects.com Giamakos Architects Tsopotou 18, 38221, Volos, Greece, T/fax +30 24210 24683

Σελίδα 31


www.giamakos-architects.com Giamakos Architects Tsopotou 18, 38221, Volos, Greece, T/fax +30 24210 24683

Σελίδα 32


Volos Marina - 2015

www.giamakos-architects.com Giamakos Architects Tsopotou 18, 38221, Volos, Greece, T/fax +30 24210 24683

Σελίδα 33

Giamakos Architects


Π1 ΟΙ ΠΟΙΗΣΔ΢: Δδώ παξνπζηάδνληαη ζρεηηθά κε ηνλ κύζν απνζπάζκαηα ηεο αξραίαο ειιεληθήο γξακκαηείαο, μεθηλώληαο από ηνπο αλώλπκνπο ξαςσδνύο ηεο 2εορηι. πΥ θαη θηάλνληαο ζηνπο επώλπκνπο ινγνηέρλεο ησλ πξώησλ κεηαρξηζηηαληθώλ αηώλσλ. Η αλαθνξά ζε έξγα κε ζέκα ηελ Αξγνλαπηηθή εθζηξαηεία θαη ηνπο ήξσέο ηεο (ή ζε ζρεηηθά απνζπάζκαηα πνπ αιηεύνληαη κέζα ζε άιια έξγα) θαη ζηνπο δεκηνπξγνύο ηνπο δελ έρεη θηινινγηθό πξνζαλαηνιηζκό. Απηό πνπ επηδηώθεηαη είλαη, ακέζσο κεηά ηελ εληειώο θαληαζηαθή πξνζέγγηζε, λα πξνζεγγίζνπκε ηνλ κύζν κέζα από ηελ πην "θπζηθή" γηα καο ηνπο ζύγρξνλνπο αλζξώπνπο νδό: ηε γξαπηή αθήγεζε. Παξάιιεια, νη πνιιέο εθδνρέο ηεο ίδηαο ηζηνξίαο ππνδεηθλύνπλ ην γεγνλόο όηη ν κύζνο δελ είλαη κηα ζηεγαλή γξακκηθή αθήγεζε, αιιά θάηη πνπ πιάζεηαη δπλακηθά θαη θάζε θνξά ελζσκαηώλεη θαη εθθξάδεη ηελ ηζηνξηθν-θνηλσληθή ζπγθπξία, ηηο αλάγθεο ησλ θαηαλαισηώλ ηνπ θαη, θπζηθά, ηελ ηδηνζπγθξαζία ησλ επώλπκσλ θαη αλώλπκσλ πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηελ παξαγσγή ηνπ.

www.giamakos-architects.com Giamakos Architects Tsopotou 18, 38221, Volos, Greece, T/fax +30 24210 24683

Σελίδα 34


Volos Marina - 2015

Giamakos Architects

Π2 Η ΑΡΓΧ Μνπζεηνινγηθά, ε Αξγώ δελ αληηκεησπίδεηαη σο επηζηεκνληθή δηεξεύλεζε κε ζηόρν ηελ επαιήζεπζε θαη ηε ζπκπιήξσζε αξραηνινγηθώλ δεδνκέλσλ, αιιά σο ζηνηρείν πνπ δειώλεη ηε δηάξθεηα ηνπ αξγνλαπηηθνύ κύζνπ ζην ρξόλν θαη ην πώο απηόο είλαη δπλαηόλ αθόκε θαη ζήκεξα λα εκπλεύζεη όρη κόλν πξνζσπηθέο ελαηελίζεηο, αιιά θαη ζρέδηα πνπ απαηηνύλ ζεκαληηθό θόπν, ρξόλν θαη ρξήκα. Έηζη ε παξνπζίαζε ησλ ζρεηηθώλ κε ην πινίν πιεξνθνξηώλ γίλεηαη κέζα από ηα κάηηα ίδησλ ησλ αηόκσλ πνπ ζπκκεηείραλ, σο θαηάζεζε εκπεηξίαο, παξά σο νπδέηεξε θαη αληηθεηκεληθή παξάζεζε ζηνηρείσλ. Μηα παξόκνηα πξνζέγγηζε, άιισζηε, ζα έπξεπε λα δηαρεηξηζηεί θαη όια ηα ζεκεία ζηα νπνία ε απόπεηξα ησλ ζύγρξνλσλ αξγνλαπηώλ έξρεηαη ζε ζύγθξνπζε, ή ηνπιάρηζηνλ απνθιίλεη, από ηα όζα ππνζηεξίδνπλ νη ζρεηηθνί κε ηελ αξραία λαππεγηθή θαη λαπζηπινΐα επηζηήκνλεο. Όιε ε πιεξνθνξία γηα ηε δηαδηθαζία λαππήγεζεο ηνπ πινίνπ αλαπηύζζεηαη ζε κηα επηθάλεηα κε ηε κνξθή κεγάινπ θαηαζθεπαζηηθνύ ζρεδίνπ πνπ αγθαιηάδεη ηελ Αξγώ ζε όιν ην κήθνο ηεο κηαο ηεο πιεπξάο. Πάλσ ζηελ ηνκή ηνπ πινίνπ, ελζσκαηώλνληαη πξνζσπηθά ζρόιηα ησλ καζηόξσλ, δσληαλεύνπλ πξαγκαηηθά εξγαιεία θαη πιηθά. Έηζη, ην ζρέδην απνθηά ηξίηε δηάζηαζε θαη ηα ελζσκαησκέλα αληηθείκελα δελ απνηεινύλ ηππηθά απνζηαζηνπνηεκέλα κνπζεηαθά εθζέκαηα, αιιά ηε γέθπξα αλάκεζα ζηνλ επί ράξηνπ ζρεδηαζκό θαη ηελ πξαγκαηηθόηεηα ηελ νπνία απνηειεί ε ίδηα ε ζύγρξνλε Αξγώ. ΢ηνπο πεζζνύο πνπ δηαθόπηνπλ ηε ζρεδηαζηηθή ηνκή ηνπ πινίνπ δίλεηαη ε δπλαηόηεηα παξνπζίαζεο θσηνγξαθηθνύ θαη θηλεκαηνγξαθεκέλνπ πιηθνύ θαη ε πην αλαιπηηθή παξνπζίαζε «αγαπεκέλσλ αληηθεηκέλσλ». Έηζη, ε παξνπζίαζε ησλ ηερληθώλ πιεξνθνξηώλ, καο δίλεη ηε δπλαηόηεηα λα παξαθνινπζήζνπκε κηα «πξνβηνκεραληθή» δηαδηθαζία θαηαζθεπήο, λα πινπνηείηαη από νκάδα ινγίσλ ζηνλ κεηαλεσηεξηθό 20νπαη.

www.giamakos-architects.com Giamakos Architects Tsopotou 18, 38221, Volos, Greece, T/fax +30 24210 24683

Σελίδα 35


Π3 ΟΙ ΑΡΓΟΝΑΤΣΔ΢: Σν ηαμίδη ηεο ζύγρξνλεο Αξγνύο πξνβάιιεηαη κέζα από ηηο πξνζσπηθέο αθεγήζεηο ησλ αλζξώπσλ πνπ ζπκκεηείραλ ζην ηαμίδη. Απηέο εκπινπηηζκέλεο κε πινύζην θσηνγξαθηθό θαη θηλεκαηνγξαθηθό πιηθό ζπγθξνηνύλ κηα νινθιεξσκέλε αθήγεζε ηνπ ηαμηδηνύ, αλ θαη ε γξακκηθή θαη ζπλερήο παξαθνινύζεζε δελ θξίλεηαη απαξαίηεηε. Σν ηαμίδη απεηθνλίδεηαη θαη ζε ςεθηαθό ράξηε πνπ απνηππώλεη ην ζύγρξνλν «αξγνλαπηηθό ζύκπαλ», ζε αληηπαξάζεζε, θαηά κία έλλνηα, κε ηνλ αληηδηακεηξηθά ηνπνζεηεκέλν ράξηε πνπ απνηππώλεη ηνλ ίδην θόζκν κε ηα κάηηα ελόο ραξηνγξάθνπ ηνπ 16νπαη.

www.giamakos-architects.com Giamakos Architects Tsopotou 18, 38221, Volos, Greece, T/fax +30 24210 24683

Σελίδα 36


Volos Marina - 2015

Giamakos Architects

Π4 ΣΑ ΚΑΡΑΒΙΑ: Αλαθέξεηαη ζην επηζηεκνληθό πιαίζην κέζα ζην νπνίν κπνξεί θαλείο λα κειεηήζεη ηελ θαηαζθεπή θαη ηελ πιεύζε ηεο κπζηθήο Αξγνύο. Αλ θαη ν κύζνο, σο ξεπζηή θαη κεηαβαιιόκελε αθήγεζε, δελ ηνπνζεηείηαη ζε κηα ζπγθεθξηκέλε ρξνληθή ζηηγκή, ε πεξηπέηεηα πνπ δηεγείηαη είλαη δπλαηόλ λα ηνπνζεηεζεί πεξίπνπ ζηε Μπθελατθή Δπνρή (β’ κηζό ηεο 2εο ρηιηεηίαο). Οη πιεξνθνξίεο, ινηπόλ, νξγαλώλνληαη ζε 3 ελόηεηεο: ηα πινία σο θαηαζθεπή, ην ξόιν ηνπο ζηελ κεηαθίλεζε αλζξώπσλ, αγαζώλ θαη ηδεώλ, θαη ηηο κεζόδνπο ηεο λαπζηπινΐαο ζην δηάζηεκα από ηε Μέζε Δπνρή ηνπ Υαιθνύ έσο ηελ Πξώηκε Δπνρή ηνπ ΢ηδήξνπ ζηνλ Αηγαηαθό Υώξν.

www.giamakos-architects.com Giamakos Architects Tsopotou 18, 38221, Volos, Greece, T/fax +30 24210 24683

Σελίδα 37


Π5 Ο ΚΟ΢ΜΟ΢: Αλ ζπγθεληξώζεη θαλείο ηηο πνιιέο θεηκεληθέο θαη εηθνληθέο εθδνρέο ηνπ αξγνλαπηηθνύ κύζνπ, θαηά ηελ αξραηόηεηα, βξίζθεηαη κπξνζηά ζε έλα εληππσζηαθό ζε έθηαζε ςεθηδσηό ηνπηθώλ ή ππεξηνπηθώλ πξαθηηθώλ θαη παξαδόζεσλ, κπζνπνηεηηθώλ δνκώλ πνπ επαλαιακβάλνληαη ζηαζεξά κέρξη θαη ηηο κέξεο καο, πνιηηηθώλ επηδηώμεσλ ιαώλ θαη πξνζσπηθνηήησλ θηι. Πάλσ ζηνλ θακβά ηνπ αξγνλαπηηθνύ κύζνπ εμεγνύληαη ή πξνεηνηκάδεηαη ην έδαθνο γηα γεγνλόηα πνπ ζα ζπλαληήζνπκε ζε άιια ηκήκαηα ηεο ειιεληθήο κπζνινγίαο, θαη καο απνθαιύπηνπλ ην πώο νη άλζξσπνη ηεο αξραηόηεηαο έβιεπαλ ηνλ θόζκν, ηνλ εαπηό ηνπο θαη ηνπο άιινπο. Όια απηά παξνπζηάδνληαη σο κία ζύλζεζε κε αθαλόληζηνπ ζρήκαηνο ςεθίδεο πνπ νξγαλώλνληαη γεσγξαθηθά. Η αξραηνινγηθή θαη ηζηνξηθή πιεξνθνξία, νξγαλσκέλε ζε ηξία βαζηθά επίπεδα: (α) ηελ νξγάλσζε, ηε ρξήζε θαη ηελ θαηαζθεπή ηνπ ρώξνπ, (β) ηελ νηθνλνκία, θαη (γ) ηελ ηδενινγία, θαηά ηελ πεξίνδν ζηελ νπνία ηνπνζεηείηαη ε αξγνλαπηηθή εθζηξαηεία, παξνπζηάδεηαη ζε κηα κεγάιε επηθάλεηα δηεπαθήο (Multitouch wall), κε ηξόπν πνπ αλ θαη δελ επηρεηξείηαη ε άκεζε ζύλδεζε ησλ ζηνηρείσλ ηνπ κύζνπ κε ηα αξραηνινγηθά δεδνκέλα, λα είλαη, παξόια απηά, δπλαηέο νη ζπλδέζεηο θαη νη ζπζρεηηζκνί.

www.giamakos-architects.com Giamakos Architects Tsopotou 18, 38221, Volos, Greece, T/fax +30 24210 24683

Σελίδα 38


Volos Marina - 2015

Giamakos Architects

Π6 ΟΙ ΑΝΣΗΥΗ΢ΔΙ΢: ΢ην ηειεπηαίν κέξνο ηεο δηαδξνκήο ηνπ επηζθέπηε, ππνγξακκίδεηαη ε αληνρή ηνπ Αξγνλαπηηθνύ κύζνπ ζην ρξόλν θαη ε δπλαηόηεηά ηνπ λα εκπλεύζεη, ξηςνθίλδπλνπο ηαμηδηώηεο, ιατθνύο θαιιηηέρλεο, αιιά θαη επώλπκνπο δεκηνπξγνύο από ηελ ύζηεξε αξραηόηεηα κέρξη ζήκεξα. ΢ηελ θαηεύζπλζε ηεο ελεξγήο εκπινθήο ελόο επξέσο θάζκαηνο αλζξώπσλ ζηε δσή ηνπ κνπζείνπ, πξνηείλεηαη λα θιεζνύλ έιιελεο θαη μέλνη θαιιηηέρλεο λα εκπλεπζζνύλ από ηνλ Αξγνλαπηηθό κύζν θαη λα θηινηερλήζνπλ έλα κεγάιν επηηνίρην θνιιάδ ρξεζηκνπνηώληαο εηθόλεο πνπ ζα ηνπο δηαζέζεη ην κνπζείν θαη θαιύπηνπλ όιεο, θαηά ην δπλαηόλ, ηηο κεηαγελέζηεξεο εκθαλίζεηο ηνπ κύζνπ (από ηε Μήδεηα ηνπ Cherubini σο εθείλε ηελ ηνπ Lars von Trier θαη από ηνπο πίλαθεο ηνπ Πίλαθεο ηνπ De Chirico σο ην κεηάιιην ηνπ Σάγκαηνο ηνπ Υξπζόκαιινπ Γέξαηνο). Γηα λα παξνπζηαζηνύλ πεξηζζόηεξεο από κία θαιιηηερληθέο πξνηάζεηο, ην θνιιάδ απηό είλαη ζθόπηκν λα αιιάδεη, ελδερνκέλσο κέζα από κηα εηήζηα παξόκνηα πξόζθιεζε, πνπ ζα απνηειεί ηαπηόρξνλα ηνλ ππξήλα ελόο επξύηεξνπ θαιιηηερληθνύ «αξγνλαπηηθνύ» θεζηηβάι.

www.giamakos-architects.com Giamakos Architects Tsopotou 18, 38221, Volos, Greece, T/fax +30 24210 24683

Σελίδα 39


www.giamakos-architects.com Giamakos Architects Tsopotou 18, 38221, Volos, Greece, T/fax +30 24210 24683

Σελίδα 40


Volos Marina - 2015

Giamakos Architects

Α2.3.3 Πεξηγξαθή ηωλ αξρηηεθηνληθώλ ζηνηρείωλ θαη ηωλ πιηθώλ θαηαζθεπήο Κέιπθνο ζηέγεο: Δίλαη θπκαηνεηδνύο κνξθήο κε ζρήκα θιαζζηθήο δηάηαμεο εθειθπόκελεο κεκβξάλεο 2 θνξπθώλ (Β+Ν) κε παξαιιειόγξακκε έδξαζε (Α+Γ), ζα κπνξνύζε δε λα ππάξμεη σο απηνηειέο ειαθξύ ζηέγαζηξν εθειθπόκελεο κεκβξάλεο ρακεινύ θόζηνπο. Δδώ πξνηείλεηαη θέιπθνο ηεο παξαπάλσ κνξθήο, ζπκβαηηθήο θαηαζθεπήο, κε ηειηθή επηθάιπςε ξαβδσηώλ θύισλ ςεπδαξγύξνπ πάλσ από ηε κόλσζε. Σν θέιπθνο απνηειείηαη από 5 δεπθηά πνπ ζηεξίδνληαη ζε κεηαιιηθά ππνζηπιώκαηα ζηελ Α & Γ πιεπξά πνπ κνξθνινγνύληαη ζπλέρεηα κε ηα δεπθηά θαη παθηώλνληαη ζηε κπεηνλέληα βάζε ηνπ θηηξίνπ. Σα δεπθηά ζρεκαηίδνπλ πάλσ από ηε ζηέγε ηξηγσληθέο δηαηάμεηο θαη θαηαζθεπάδνληαη είηε ζε ζρήκα θιαζζηθώλ δεπθηώλ είηε κε νιόζσκε κεηαιιηθή θαηαζθεπή. Η θαηαζθεπή ησλ πιαηζίσλ από δεπθηά δίλεη επί πιένλ θαη ηε δπλαηόηεηα πιεπξηθνύ θσηηζκνύ. Πεξηκεηξηθά ζηελ νξνθή ηνπνζεηείηαη πιαηηά κεηαιιηθή δνθόο πνπ ζηεξίδεηαη ζηα κεηαιιηθά θαη κπεηνλέληα ππνζηπιώκαηα θαη ζε δύν ηνηρία 3,00X0,70κ(Β & Ν). ΢ηα ελδηάκεζα ηκήκαηα ζρεκαηίδνληαη θεγγίηεο πνπ ζθηάδνληαη από ηα θύιια ζθηαζκνύ ησλ ςειόηεξσλ ηκεκάησλ ησλ δεπθηώλ (ηξηγσληθά ηζηία). ΗΜ εγθαηαζηάζεηο ηξέρνπλ παξάιιεια κε ηα δεπθηά ηεο νξνθήο. Πιεπξηθό θνίιν θέιπθνο: Πξόθεηηαη γηα έλα κεηαιιηθό ζθειεηό ζε αθηηλσηή δηάηαμε θνίισλ κεηαιιηθώλ ηόμσλ, πνπ δίλεη ζην θηήξην ηε ραξαθηεξηζηηθή ηνπ κνξθή. Η αζπκκεηξία ηεο θαηαζθεπήο νθείιεηαη ζηελ θιίζε (1ν) σο πξνο ην νξηδόληην επίπεδν πνπ δόζεθε ζην πιεπξηθό θέιπθνο, θαη ηα αξκνληθά αζύκκεηξα ηόμα πνπ αθνινπζνύλ ηελ θπκαηνεηδή κνξθή ηεο νξνθήο. Ο ζρεδηαζκόο ηνπ έξγνπ κέζσ ηεο δηαδηθαζίαο Open ΒΙΜ επηηξέπεη ηε ζρεδίαζε ησλ θαηαζθεπαζηηθώλ ζηνηρείσλ θαη ηνλ ζηαηηθό ππνινγηζκό κε απόιπηε αθξίβεηα κέζσ εηδηθώλ ζηαηηθώλ πξνγξακκάησλ ηνπ πξνγξάκκαηνο Static3 ηεο Cubus. Μεηαιιηθνί ζηύινη, κπεηνλέληα ηνηρώκαηα, πξόζζεηα αληηαλέκηα θαηαθόξπθσλ κεηαιιηθώλ ζηνηρείσλ θαη αληηζεηζκηθέο ξάβδνη ζην επίπεδν ηεο ζηέγεο, εμαζθαιίδνπλ ηελ αληνρή θηηξίνπ ζε ηζρπξή αλεκνπίεζε (γεηηλίαζε κε ηε ζάιαζζα) θαη ζε ζεηζκό (έληνλα ζεηζκνγέλεηα πεξηνρήο). Σν κεζαίν ηκήκα ηνπ πιεπξηθνύ θνίινπ απνηειεί ηνλ πεξηκεηξηθό κεραλνδηάδξνκν Η/Μ εγθαηαζηάζεσλ θαη δηθηύσλ ηεο αίζνπζαο. Πξόζζεηα θνξηία πνπ επηβαξύλνπλ ηε θαηαζθεπή είλαη ηα θηλεηά παλέια πνπ ρσξίδνπλ ηελ θεληξηθή αίζνπζα ζηα δύν, ε αλάξηεζε ηνπ θηλεηνύ ζόινπ ηεο αίζνπζαο πνιιαπιώλ ρξήζεσλ, εθζεζηαθώλ ζηνηρείσλ, ηκεκάησλ ξακπώλ, ΗΜ εμνπιηζκνύ θιπ. Βάζε ηεο Αξγνύο: Η Αξγώ θαίλεηαη λα αησξείηαη ζηελ αίζνπζα, κε αλνηρηά παληά θαη κε ηα θνππηά βνπηεγκέλα ζην λεξό. Έλα νξηδόληην κπιε παινζηάζην, αλαξηεκέλν από ηελ νξνθή κε ιεπηέο δπζδηάθξηηεο ληίδεο, πεξηβάιιεη ην πινίν ζην ύςνο ηεο ηζάινπ, θαη δεκηνπξγεί ηελ αίζζεζε ηεο ζάιαζζαο δίλνληαο ηελ απαξαίηεηε δηαθάλεηα ζηελ νπηηθή ηνπ θάησ κέξνπο ηεο Αξγνύο. Σα θνππηά ζηεξίδνληαη ζε εζνρέο ηνπ παινζηαζίνπ, ελώ ην πινίν ζε κεηαιιηθή βάζε παθησκέλε ζηε κπεηνλέληα βάζε ηνπ θηηξίνπ. Παξόηη δελ δόζεθαλ εδαθνηερληθά ζηνηρεία ζεσξνύκε, ιόγσ ησλ πηζαλώλ έληνλσλ πξνζρώζεσλ από ηνλ γεηηνληθό Κξαπζίδσλα, σο νηθνλνκηθά πξνζθνξόηεξε (θαη κε απηό ην δεδνκέλν θνζηνινγνύκε ηε ζεκειίσζε ηνπ έξγνπ) κηα νπιηζκέλε εδαθόπιαθα πάρνπο ~1,20-1,50κ πνπ εδξάδεηαη ζε δώλε εμπγίαλζεο πάρνπο ~2,00κ από δηαβαζκηζκέλα ζξαπζηά πιηθά. Τιηθά: Αθνινπζνύλ ηε κνξθνινγία ηνπ θηηξίνπ θαη ηηο αξρηηεθηνληθέο πνξείεο εζσηεξηθά θαη εμσηεξηθά. Σν θέιπθνο ηεο ζηέγεο θαη ησλ πιεπξηθώλ ηνηρσκάησλ (ν ζθειεηόο)

www.giamakos-architects.com Giamakos Architects Tsopotou 18, 38221, Volos, Greece, T/fax +30 24210 24683

Σελίδα 41


επελδύεηαη κε ςπρξό πιηθό (ςεπδάξγπξν), ελώ νη πνξείεο εθθξάδνληαη κε ην ζεξκό πιηθό, αλνηρηόρξσκν ή ζθνπξνθόθθηλν μύιν. Με μύιν ή κέηαιιν επελδύνληαη επηιεγκέλεο θαηαθόξπθεο επηθάλεηεο ηνπ ρώξνπ ππνδνρήο ηεο εμσηεξηθήο όςεο, θαη ησλ θαηαζθεπώλ ηνπ πεξηβάιινληνο ρώξνπ. Δμσηεξηθά ν ζθειεηόο επελδύεηαη κε ξαβδσηά θύιια ςεπδαξγύξνπ ζε νξηδόληηεο ζηξώζεηο (ρξώκα θπζηθό ζηηο όςεηο θαη αλζξαθί ζηα ελδηάκεζα ηκήκαηα ηεο ζηέγεο), ελώ εζσηεξηθά, όπνπ ζπλδέεηαη κε ηελ αίζνπζα, ηνπνζεηείηαη κόλσζε θαη γπςνζαλίδα ζε νξηδόληηεο ισξίδεο. Σν δάπεδν θαη νη ηνίρνη ηνπ ρώξνπ ππνδνρήο επελδύνληαη κε ισξίδεο μύινπ (ζπλζεηηθά παλέια ηύπνπ Parklex). Υπηό απηνεπηπεδνύκελν δάπεδν ρξεζηκνπνηείηαη ζηνπο θύξηνπο ρώξνπο, ην ακθηζέαηξν (γθξη κε ελζσκαησκέλεο άζπξεο θαη καύξεο ιεπηέο ςεθίδεο ηύπνπ Bolidt) θαη ηνπ ηζόγεηνπ εθζεζηαθνύ ρώξνπ (καύξν γπαιηζηεξό). Σν θνπαγηέ ηεο ζόινπ επηζηξώλεηαη από γπάιηλα αληηνιηζζεηηθά πιαθίδηα, θαη νη ξάκπεο κε αλνηρηόρξσκεο μύιηλεο ισξίδεο. ΢ηνπο βνεζεηηθνύο ρώξνπο ηα δάπεδα είλαη απιά ρπηά βηνκεραληθά κε επνμεηδηθή βαθή, ελώ ζηνπο ρώξνπο πγηεηλήο θεξακηθά πιαθίδηα. Οη εζσηεξηθέο ηνηρνπνηίεο θαηαζθεπάδνληαη από γπςνζαλίδεο ζύκθσλα κε ηηο απαηηήζεηο ησλ κειεηώλ ζε ερνκόλσζε, αθνπζηηθή, ππξνπξνζηαζία, θξνύζεηο, πγξαζία. Η κόλσζε ζηα ηνηρνπεηάζκαηα γηα ιόγνπο ερνκόλσζεο είλαη από πεηξνβάκβαθα. ΢ηα κεγάια αλνίγκαηα ηεο εμσηεξηθήο όςεο ηνπ θηηξίνπ ηνπνζεηνύληαη παινπεηάζκαηα αζθαιείαο κε κεραληθή ζηήξημε κε ή ρσξίο ζθίαζηξα. ΢ύλζεηε ερναπνξξνθεηηθή, ερνκνλσηηθή, ερναλαθιαζηηθή νξνθή πξνβιέπεηαη ζπλδπαζηηθά κε ηελ κεηαιιηθή νξνθή θαη ηνπο πιεπξηθνύο ηνίρνπο όπνπ νη αθνπζηηθέο απαηηήζεηο, είλαη πςειέο.

www.giamakos-architects.com Giamakos Architects Tsopotou 18, 38221, Volos, Greece, T/fax +30 24210 24683

Σελίδα 42


Volos Marina - 2015

Giamakos Architects

Α2.3.4 Βηνθιηκαηηθόο ζρεδηαζκόο, ελεξγεηαθή απόδνζε θηηξίνπ

Φπζηθόο Φωηηζκόο θαη ΢θίαζε: Αλνίγκαηα πιεπξηθά θαη ζηελ νξνθή, κε ζύζηεκα θηλεηώλ κεηαιιηθώλ πεξζίδσλ, γηα επαξθή θαη θαηάιιειε θαηαλνκή ηνπ θσηόο ρσξίο ζάκβσζε θαη ππεξζέξκαλζε. Αεξηζκόο: Σερληθέο θπζηθνύ αεξηζκνύ, όηαλ ε ζεξκνθξαζία πεξηβάιινληνο ην επηηξέπεη, γηα κείσζε ηεο απαηηνπκέλεο ελέξγεηαο γηα ηνλ αεξηζκό ηνπ θηηξίνπ. ΢ύζηεκα ηερλεηνύ αεξηζκνύ (αεξαγσγνί ζην θηηξηαθό θέιπθνο κε κεξηθή ππνβνήζεζε αλεκηζηήξσλ) κέζσ αηζζεηήξσλ πνηόηεηαο αέξα, εμαζθαιίδεη βέιηηζηεο ζπλζήθεο πνηόηεηαο αέξα θαη κείσζε ηεο θαηαλάισζεο ελέξγεηαο γηα ηελ ζέξκαλζε θαη ςύμε ηνπ θπθινθνξνύληνο αέξα. Πξνβιέπνληαη ηερληθέο αλάθηεζεο ζεξκόηεηαο ζηνλ αεξηζκό κέζσ ηεο ρξήζεο ελαιιαθηώλ ζεξκόηεηαο θαη εθηεηακέλε ρξήζε ηερληθώλ λπθηεξηλνύ αεξηζκνύ. Αλαλεώζηκεο Πεγέο Δλέξγεηαο: Γηα ηελ ειάρηζηε θαηαλάισζε ελέξγεηαο θαη ηελ βέιηηζηε πεξηβαιινληηθή απόδνζε ηνπ θηηξίνπ ρξεζηκνπνηνύληαη: γεσζεξκία, θσηνβνιηατθά ζηνηρεία ζηε ζηέγε είηε ρξήζε θσηνβνιηαηθώλ παινπηλάθσλ ζηε ΝΓ όςεο, θαη κηθξέο αλεκνγελλήηξηεο θάζεηνπ άμνλα (ζηηο εζνρέο ησλ θαλαιηώλ πνπ δεκηνπξγνύληαη - ζηηο θνξπθέο ησλ ηξηγώλσλ ησλ δεπθηώλ), πνπ κεηώλνπλ ην ηζνδύγην ηεο θαηαλαιηζθόκελεο ελέξγεηαο.

www.giamakos-architects.com Giamakos Architects Tsopotou 18, 38221, Volos, Greece, T/fax +30 24210 24683

Σελίδα 43


Μόλωζε: Η κεγηζηνπνίεζε ησλ θεξδώλ θαη ε ειαρηζηνπνίεζε ησλ απσιεηώλ θαηά ηε ρεηκεξηλή πεξίνδν -θαη ην αθξηβώο αληίζηξνθν θαηά ηε ζεξηλή πεξίνδν- επηηπγράλεηαη κε ηελ ρξήζε ζπζηεκάησλ ζεξκνκόλσζεο ζηελ εζσηεξηθή επέλδπζε ηεο κεηαιιηθήο θόξκαο θαη δπλαηόηεηα ζπζηήκαηνο αεξηδόκελεο δηπιήο όςεο, κε θαηάιιεια θελά ζηελ εμσηεξηθή επέλδπζε, ζύζηεκα πνπ εμαζθαιίδεη πνιύ κηθξό ξπζκό ζεξκηθώλ απσιεηώλ, ηελ πιήξε απνθπγή ζεξκνγεθπξώλ, ηε ρξήζε παξαζύξσλ κε πςειή δηαθάλεηα αιιά κε πνιύ κηθξό ζπληειεζηή απσιεηώλ, ηε ρξήζε απνηειεζκαηηθώλ ζπζηεκάησλ ζθίαζεο πνπ ελζσκαηώλνληαη ζην θέιπθνο θαζώο θαη ηελ εθαξκνγή θαη εγθαηάζηαζε ζπζηεκάησλ πξάζηλεο ζηέγεο ζηελ νξνθή ηνπ θηηξίνπ, ώζηε λα έρνπκε ηε βέιηηζηε δπλαηή ζεξκνπξνζηαζία θαη ειηνπξνζηαζία ηνπ θηηξίνπ. Πεξηβάιιωλ Υώξνο θαη Μηθξνθιίκα Γξνζηζκόο: Ο ζρεδηαζκόο ηνπ πεξηβάιινληνο ρώξνπ ηνπ κνπζείνπ ζπλδπάδεη ηερληθέο πνπ ζπκβάιινπλ ζεκαληηθά ζηε κείσζε ηεο θαηαλάισζεο ελέξγεηαο, πεξηνξίδνληαο ηηο εμσηεξηθέο θαη εζσηεξηθέο ζεξκνθξαζίεο. Σν κηθξνθιίκα βειηηώλεηαη κε ηε ρξήζε θπζηθώλ ή/θαη ςπρξώλ πιηθώλ εδαθνθάιπςεο, ηελ ηνπνζέηεζε θαηάιιεισλ κέζσλ ζθίαζεο ησλ ζπκβαηηθώλ επηθαλεηώλ, ηελ θύηεπζε, ηηο εθηεηακέλεο επηθάλεηεο λεξνύ θαη ην πξάζηλν δώκα.

www.giamakos-architects.com Giamakos Architects Tsopotou 18, 38221, Volos, Greece, T/fax +30 24210 24683

Σελίδα 44


Volos Marina - 2015

Giamakos Architects

Οηθνλνκία λεξνύ: Οη εθηεηακέλεο πδάηηλεο επηθάλεηεο ηξνθνδνηνύληαη από βξόρηλν λεξό πνπ ζπιιέγεηαη κε θαηάιιειε δηάηαμε απνζηξάγγηζεο κόλσζεο (drainage) ζην δώκα θαη απνζεθεύεηαη ζε ππαίζξηα δεμακελή. Σν ζύζηεκα είλαη επηζθέςηκν από ην θνηλό. Σα ζπζηήκαηα πνπ ρξεζηκνπνηνύλ ελέξγεηα (ζέξκαλζε-αεξηζκόο-θιηκαηηζκόο-θσηηζκόο) ειέγρνληαη πιήξσο κε εληαίν ηξόπν από θεληξηθό ΢ύζηεκα Γηαρείξηζεο Δλέξγεηαο (EMS), ώζηε λα ιεηηνπξγνύλ κόλν όηαλ απηό είλαη απαξαίηεην, κε ηελ ειάρηζηε απαηηνύκελε ηζρύ θηι. Σα δεδνκέλα ιεηηνπξγίαο ησλ ζπζηεκάησλ ζπιιέγνληαη θαη αλαιύνληαη γηα ηελ επηζήκαλζε πξνβιεκάησλ θαη γηα ελεξγεηαθά δηαγλσζηηθά, θαη πξνθεηκέλνπ ηα απνηειέζκαηα εμνηθνλόκεζεο θαη παξαγσγήο ελέξγεηαο λα ρξεζηκνπνηνύληαη σο κέζν δηάδνζεο ησλ επεξγεηηθώλ επηπηώζεσλ ηνπ βηνθιηκαηηθνύ ζρεδηαζκνύ. Α2.3.5 Η/Μ εγθαηαζηάζεηο Αληηθεξαπληθή Πξνζηαζία Γεηώζεωλ: εμαζθαιίδεηαη κε ηελ θαηαζθεπή θισβνύ, ρξεζηκνπνηώληαο θαη ηηο εμσηεξηθέο κεηαιιηθέο επελδύζεηο, θαη ηελ ρξήζε ηνπ κεηαιιηθνύ ηζηνύ ηεο εηζόδνπ σο αθίδαο ζπιινγήο.

www.giamakos-architects.com Giamakos Architects Tsopotou 18, 38221, Volos, Greece, T/fax +30 24210 24683

Σελίδα 45


Α2.4 Σερλνινγηθά Μέζα (ηερλεηόο θσηηζκόο, νπηηθναθνπζηηθά θ.ι.π) Α2.4.1 Οπηηθναθνπζηηθά, Φεθηαθά. Η έθζεζε ζηεξίδεηαη απνθιεηζηηθά ζηε ρξήζε εηθόλσλ, ήρσλ θαη πνιπκεζηθώλ εθαξκνγώλ, κε ζηόρν ηελ πνιπαηζζεηεξηαθή εκπεηξία θαη ηελ δηάδξαζε κε ηνλ επηζθέπηε. Η αμηνπνίεζε ησλ ςεθηαθώλ ηερλνινγηώλ ζηεξίδεηαη ζηελ πηνζέηεζε ηνπ «παληαρνύ παξόληνο» (ubiquitous) ππνινγηζηή, δειαδή, ζηελ όζν γίλεηαη κεγαιύηεξε ελζσκάησζή ηνπ ζηηο εθζεζηαθέο επηθάλεηεο, ώζηε ηα όξηα αλάκεζα ζην ζπκβαηηθό θαη πξαγκαηηθό, από ηε κία πιεπξά θαη ην ςεθηαθό θαη εηθνληθό από ηελ άιιε λα είλαη αζαθή θαη δπζδηάθξηηα. Δθηεηακέλε ρξήζε QR codes πξνθεηκέλνπ λα (α)είλαη δπλαηή ε δηαρείξηζε ηνπ πιήζνπο ησλ πιεξνθνξηώλ ησλ ζρεηηθώλ κε ηνλ γεληθό αθεγεκαηηθό άμνλα, ρσξίο λα βαξύλεη ηελ έθζεζε, (β)δώζεη ηε δπλαηόηεηα πξνζσπηθήο επηινγήο ησλ ζεκείσλ εκβάζπλζεο ζηνλ επηζθέπηε, (γ)δεκηνπξγήζεη έλα ζπλερέο επίπεδν ζπκκεηνρήο ησλ επηζθεπηώλ ζηελ ηειηθή δηακόξθσζε όρη κόλν ηεο αηνκηθήο πεξηήγεζεο αιιά θαη ηνπ πιηθνύ πνπ εθηίζεηαη, θαη (γ) λα ρακειώζεη ην θόζηνο ηεο έθζεζεο.

www.giamakos-architects.com Giamakos Architects Tsopotou 18, 38221, Volos, Greece, T/fax +30 24210 24683

Σελίδα 46


Volos Marina - 2015

Giamakos Architects

Α.2.4.1 Φωηηζκόο: Η ζπλδπαζκέλε ρξήζε ειεγρόκελνπ θπζηθνύ θσηηζκνύ θαη ηερλεηνύ από πεγέο εμνηθνλόκεζεο ελέξγεηαο (Led) έρνπλ σο απνηέιεζκα ηελ ειαρηζηνπνίεζε ηεο ελεξγεηαθήο θαη ζεξκηθήο επηβάξπλζεο ηνπ θηηξίνπ, ηελ πνηόηεηα ηνπ παξερόκελνπ θσηηζκνύ θαη ηελ ειαρηζηνπνίεζε ηνπ θόζηνπο ζπληήξεζεο ηεο εγθαηάζηαζεο. Δθηόο από ηνλ απαξαίηεην θσηηζκό γηα άλεηε θίλεζε θαη ζέαζε ησλ εθζεζηαθώλ επηθαλεηώλ, ε Αξγώ αλαδεηθλύεηαη κε πξνβνιείο ζε επηιεγκέλα ζεκεία ηεο νξνθήο, ελώ όπνπ είλαη απαξαίηεην ππάξρνπλ ειεγρόκελα ζπζηήκαηα «ζεαηξηθνύ» θσηηζκνύ (κπζηθό πεξηβάιινλ, πδάηηλν ζηνηρείν, αζηεξηζκνί). Ο πεξηβάιισλ εμσηεξηθόο ρώξνο θαη ην θηίξην έρνπλ θσηηζκό ιεηηνπξγηθό, αζθαιείαο θαη αλάδεημεο. Όιεο νη θνίιεο θακπύιεο νξνθέο πνπ πιαηζηώλνπλ ην θηίξην έρνπλ νκνηόκνξθν γεληθό θσηηζκό πνπ ηηο αλαδεηθλύεη ζην ζύλνιό ηνπο θαη ηαπηόρξνλα παξέρνπλ έκκεζν θσηηζκό ζηνπο ρώξνπο ζπλάζξνηζεο θαη θίλεζεο.

www.giamakos-architects.com Giamakos Architects Tsopotou 18, 38221, Volos, Greece, T/fax +30 24210 24683

Σελίδα 47


www.giamakos-architects.com Giamakos Architects Tsopotou 18, 38221, Volos, Greece, T/fax +30 24210 24683

Σελίδα 48


Volos Marina - 2015

www.giamakos-architects.com Giamakos Architects Tsopotou 18, 38221, Volos, Greece, T/fax +30 24210 24683

Σελίδα 49

Giamakos Architects


www.giamakos-architects.com Giamakos Architects Tsopotou 18, 38221, Volos, Greece, T/fax +30 24210 24683

Σελίδα 50


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.