Θαλάσσιο Μέτωπο Βόλου - Giamakos Architects

Page 1

Volos Marina - 2015

Giamakos Architects

ΣΟ ΘΑΛΑ΢΢ΗΟ ΜΔΣΩΠΟ ΣΟΤ ΒΟΛΟΤ Sotirios Giamakos, Architect

www.giamakos-architects.com Giamakos Architects Tsopotou 18, 38221, Volos, Greece, T/fax +30 24210 24683

Σελίδα 1


www.giamakos-architects.com Giamakos Architects Tsopotou 18, 38221, Volos, Greece, T/fax +30 24210 24683

Σελίδα 2


Volos Marina - 2015

Giamakos Architects

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ II ΣΟ ΘΑΛΑ΢΢ΗΟ ΜΔΣΩΠΟ ΣΟΤ ΒΟΛΟΤ (1994)

Giamakos Architects Σζνπνηνχ 18 , 38222 Βφινο Σει.: 24210 24683, e-mail: sgiamakos@hotmail.com www.giamakos-architects.com Γηα ηελ ηεθκεξίσζε ηεο επηινγήο ρσξνζέηεζε ηεο Μαξίλαο Βφινπ ζηε πεξηνρή ηνπ πεδίνλ ηνπ Άξεσο, θξίλεηαη ζθφπηκε ε παξνπζίαζε απνζπαζκάησλ παιαηφηεξσλ κειεηψλ ηνπ γξαθείνπ καο, πνπ έρνπλ εθπνλεζεί ζε νιφθιεξν ην ζαιάζζην κέησπν ηεο Πφιεο ηνπ Βφινπ. (Βι. Volos marina Κεθ.1.2) ΢ηηο πξνηεξαηφηεηεο ηεο Γεκνηηθήο αξρήο ηνπ Γήκνπ Βφινπ ην 1994 γηα ηελ ζσζηή νξγάλσζε θαη δηαρείξηζε ηνπ ζαιαζζίνπ κεηψπνπ ηεο πφιεο, ππήξμε ε απφθαζε γηα ηελ αλάγθε ζχληαμεο ελφο νινθιεξσκέλνπ ρσξνηαμηθνχ πιαηζίνπ πνπ λα ζπλδπάδεη ζηφρνπο πεξηβαιινληηθήο πξνζηαζίαο κε απηνχο ηεο αλαπηπμηαθήο πνιηηηθήο (βηψζηκεο αλάπηπμεο) αιιά θαη αλζξψπηλεο δξαζηεξηφηεηεο κε ηηο αλάγθεο πξνζηαζίαο ησλ ρεξζαίσλ θαη πδάηηλσλ πφξσλ πνπ απαξηίδνπλ ιεηηνπξγηθά ην παξάθηην ζχζηεκα. Σν γξαθείν καο ζε ζπλεξγαζία κε νκάδα εηδηθψλ επηζηεκφλσλ πξνρψξεζε ζηελ έξεπλα , ζηελ ζπιινγή θαη επεμεξγαζία ζηνηρείσλ θαη πιεξνθνξηψλ γηα ηελ πεξηνρή, εθηίκεζε πξνυπάξρνπζεο κειέηεο θαη κε άμνλα ηελ εληαία δηεξεχλεζε ηεο παξαιηαθήο δψλεο πξνηάζεθαλ δπλαηφηεηεο παξέκβαζεο ζε ζρέζε κε ην • • • • • •

πεξηβάιινλ ηδηνθηεζηαθφ - δηαρεηξηζηηθφ θαζεζηψο νηθνλνκηθά κεγέζε θπθινθνξηαθέο παξάκεηξνη ρσξνηαμηθέο θαη πνιενδνκηθέο δηαζηάζεηο ηνπίν θαη ηε δφκεζε - θαη ηελ εηθφλα ηεο παξαιίαο

www.giamakos-architects.com Giamakos Architects Tsopotou 18, 38221, Volos, Greece, T/fax +30 24210 24683

Σελίδα 3


1.

www.giamakos-architects.com Giamakos Architects Tsopotou 18, 38221, Volos, Greece, T/fax +30 24210 24683

Σελίδα 4


Volos Marina - 2015

www.giamakos-architects.com Giamakos Architects Tsopotou 18, 38221, Volos, Greece, T/fax +30 24210 24683

Σελίδα 5

Giamakos Architects


www.giamakos-architects.com Giamakos Architects Tsopotou 18, 38221, Volos, Greece, T/fax +30 24210 24683

Σελίδα 6


Volos Marina - 2015

Giamakos Architects

1. ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΑΣΑΞΖ ΔΡΓΩΝ (1994) Σν πξφγξακκα εμειίζζεηαη ζε 17 ελφηεηεο θαη πεξηιακβάλεη: 10 νξγαλσκέλεο αθηέο κε μερσξηζηέο πεξηνρέο ινπνκέλσλ, πεξηνρέο γηα serf, πεξηνρέο γηα ζαιάζζηα ζπνξ (θαλφ, ζαιάζζηα πνδήιαηα, κηθξά ηζηηνπιντθά, θιπ), πεξηνρέο πιεχζεο κηθξψλ κεραλνθίλεησλ.  Πεξηνρή παξαβνιήο αιηεπηηθψλ θαη παξαδνζηαθψλ ζθαθψλ (κηθξέο μχιηλεο πισηέο πξνβιήηεο - νξγαλσκέλν θαξλάγην - λαππεγνεπηζθεπαζηηθέο δξαζηεξηφηεηεο) ελφηεηα 1,2 πεξηνρή Πεπθάθηα  Πεξηνρέο αλάδεημεο ηνπ θπζηθνχ πεξηβάιινληνο (απνθαηάζηαζε θαη ζπλέρηζε ηνπ παξαδνζηαθνχ ιίζηλνπ θξεπηδψκαηνο - πέηξηλνο ληφθνο - δηακφξθσζε κνλνπαηηψλ μχιηλνη δηάδξνκνη ζε μχιηλνπο παζζάινπο πάλσ απφ ηελ βξαρψδε αθηή - πεξηνρέο ζέαο -πεξηνρέο ςαξέκαηνο - πέηξηλε θαηαζθεπή θάξνπ θσηηζκφο ηνπ ρεξζαίνπ θαη ζαιάζζηνπ ρψξνπ) ελφηεηεο 3,4,5 πεξηνρή Πεπθάθηα  Αιηεπηηθφ θαηαθχγην ελφηεηα 10 πεξηνρή Αιπγαξνξέκκαηνο  Πεξηνρέο εθηφλσζεο θαη αλαςπρήο  Πάξθν αλαςπρήο,  Πεξηνρή αζινπαηδηψλ - παηδφηνπνο  Πεξηνρέο ζέαο θαη ςπραγσγίαο  Εψλεο πξνζηαζίαο  Αλάπιαζε εθηάζεσλ (επηρσκαηψζεηο) θαη κεηαηξνπή ηνπο ζε ειεχζεξνπο θπηεκέλνπο ρψξνπο  ΢ηάζεηο ζαιάζζηαο ζπγθνηλσλίαο  Καηαζθεπή ρψξσλ ζηάζκεπζεο  Δγθαηαζηάζεηο θνηλσληθήο εμππεξέηεζεο 

Οη πξνηάζεηο ηέζεθαλ ππφςε ησλ εθπξνζψπσλ ησλ θνξέσλ γηα λα δηαηππψζνπλ ηηο απφςεηο ηνπο, ελψ έγηλαλ επηζεκάλζεηο ζε ζέκαηα ρσξνζέηεζεο ιεηηνπξγηψλ θαη ζπδεηήζεθαλ κηα ζεηξά ζέκαηα πνπ πξνζδηφξηζαλ ηνλ ηειηθφ ζρεδηαζκφ.

www.giamakos-architects.com Giamakos Architects Tsopotou 18, 38221, Volos, Greece, T/fax +30 24210 24683

Σελίδα 7


www.giamakos-architects.com Giamakos Architects Tsopotou 18, 38221, Volos, Greece, T/fax +30 24210 24683

Σελίδα 8


Volos Marina - 2015

Giamakos Architects

Δλνπνηεηηθφ ζηνηρείν ησλ παξαπάλσ πεξηνρψλ είλαη ν πεδνπνδειαηφδξνκνο θαη νη δψλεο πξαζίλνπ πνπ δηαηξέρνπλ φιν ην κήθνο ηνπ κεηψπνπ . Ζ ζηάζκεπζε νξγαλψλεηαη ζε λεζίδεο θαηά ελφηεηα επαλαπξνζδηνξηζκφ ηεο θπθινθνξηαθήο νξγάλσζεο ηνπ κεηψπνπ.

κε

παξάιιειν

Οη ζαιάζζηεο εγθαηαζηάζεηο πνπ πξνηείλνληαη απνηεινχλ ηαπηφγρξνλα θαη ελεξγνχο πνιενδνκηθνχο ππξήλεο - ζεκεία αλαθνξάο αζηηθνχ ηνπίνπ θαη ρψξνπο θνηλσληθήο ζπλάζξνηζεο ζε άκεζε ζχλδεζε κε ην εζσηεξηθφ ηνπ αζηηθνχ ζπγθξνηήκαηνο. Πξνηείλνληαη ηφπνη πςειήο αηζζεηηθήο πνπ εκπεξηέρνπλ έληνλν ην ζηνηρείν ηεο ελεξγεηηθήο «δηάζεζεο» θαη «θίλεζεο». Υψξνη επηινγήο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηνλ ειεχζεξν ρξφλν ηνπ αλζξψπνπ. ΢ην ζρεδηαζκφ ηνπ ζαιαζζίνπ κεηψπνπ επηρεηξήζεθε κηα πνιχ πξνζεθηηθή δηαρείξηζε ησλ θπζηθψλ πφξσλ θαη ηνπ πδάηηλνπ δπλακηθνχ , πνπ νδήγεζε ζε επηινγέο δηαζπνξάο ιεηηνπξγηψλ ζην επξχηεξν κέησπν. Ζ θάζε ιεηηνπξγία ελαξκνλίδεηαη κε ην αζηηθφ θαη ην θπζηθφ ηνπίν. Σν ρεξζαίν , ην ζαιάζζην θαη ην ππνζαιάζζην. Δίλαη αλαγλψζηκε, δσηηθή θαη ζπλάκα σθέιηκε θαη ξεαιηζηηθή. Ζ ιεηηνπξγία πξνθαιείηαη απφ ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ θπζηθνχ ρψξνπ . Ζ αλάιπζε ηνπ θπζηθνχ ηνπίνπ νδήγεζε ζε θάπνην απηνπξνζδηνξηζκφ ηνπ ρψξνπ ηνλ νπνίν θαη εληζρχζακε κε πξνηάζεηο θαιιηέξγεηαο ησλ αθηψλ, κε ηελ αμηνπνίεζε ππαξρφλησλ ιηκεληθψλ έξγσλ θαη άιισλ κηθξνθαηαζθεπψλ. Σα ιηκαλάθηα πξνηείλνληαη κπξνζηά απφ πθηζηάκελα θξεπηδψκαηα θαη δηάζπαξηα ιηκεληθά έξγα, ηα κνλνπάηηα πξνζαξκφδνληαη ζην θπζηθφ πεξηβάιινλ, πξάζηλνη ρψξνη ελνπνηνχληαη, εηδηθέο δψλεο πξνηείλνληαη γηα πξνζηαζία θιπ. Οη άμνλεο ησλ παξεκβάζεσλ δελ αθνινπζνχλ θάπνην γεληθφ γεσκεηξηθφ θαλφλα. Απνηεινχλ πξνεθηάζεηο ηνπ αζηηθνχ θαη θπζηθνχ ηνπίνπ ηα δε ζρήκαηα πξνθχπηνπλ απφ ην παηρλίδη ησλ θπκάησλ πάλσ ζηε θεξηή χιε. Ο ζρεδηαζκφο ηνπ ζαιαζζίνπ κεηψπνπ αλαγλσξίδεη ηελ επηζπκία φισλ ησλ πνιηηψλ ηνπ πνιενδνκηθνχ ζπγθξνηήκαηνο λα έρνπλ πξφζβαζε ζηε ζάιαζζα θαη ζπγρξφλσο ηε δπλαηφηεηα λα αζρνιεζνχλ κε φπνηα ζαιάζζηα δξαζηεξηφηεηα επηζπκνχλ ζε έλα νξγαλσκέλν πξνο απηή ηελ θαηεχζπλζε παξαιηαθφ κέησπν.

www.giamakos-architects.com Giamakos Architects Tsopotou 18, 38221, Volos, Greece, T/fax +30 24210 24683

Σελίδα 9


2. ΣΟ ΘΑΛΑ΢΢ΗΟ ΜΔΣΩΠΟ ΣΟΤ ΒΟΛΟΤ (1994)          

11.1 ΢ηφρνη ησλ πξνηάζεσλ 11.2 Τπάξρνπζα θαηάζηαζε 11.3 Γεληθή δηάηαμε έξγσλ 11.3.1 ΒΑ άθξν ηνπ Θαιαζζίνπ Μεηψπνπ ηεο Πφιεο 11.3.2 ΢ην Κέληξν ηεο Πφιεο ν Ηζηνξηθφο Κπκαηνζξαχζηεο, 11.3.3 Σν ιηκάλη 11.3.4 ΢ην κέησπν ηεο πιαηείαο Ρ. Φεξαίνπ, - Πεξηνρή Σεισλείνπ 11.3.5 Ζ Νέα Ηρζπφζθαια 11.3.6 Ζ παξάθηηα δψλε ηεο πεξηνρήο ησλ Ν. Παγαζψλ 11.3.7 Μαξίλα Αιπθψλ

΢ε νιφθιεξν ην ζαιάζζην κέησπν. απφ ηνλ Άλαπξν κέρξη ηνλ ΢σξφ, ππάξρνπλ πεξηνρέο πνπ κπνξνχλ λα απνηειέζνπλ θχηηαξα κηθξψλ ιηκεληθψλ εγθαηαζηάζεσλ θαη φιεο καδί λα δψζνπλ ηα επηζπκεηά κεγέζε θαη αλάπηπμε. ΢ην ζαιάζζην κέησπφ καο ππάξρνπλ νρηψ ηέηνηα ζεκεία. Κάπνηα απφ απηά ζην κέιινλ ζα απνηειέζνπλ κεγαιχηεξεο ελφηεηεο. Απηό όκωο πνπ ακέζωο πξέπεη λα ππάξμεη είλαη ε δπλαηόηεηά καο λα ιεηηνπξγήζνπκε ζαλ καξίλα κεηεπηβίβαζεο γηα ηνπο πνιίηεο ηεο Δπξώπεο πνπ αεξνπνξηθά πιένλ καο επηζθέπηνληαη ζαλ πξννξηζκό εθθίλεζεο ζαιαζζίνπ Σνπξηζκνύ, ρεηκεξηλή θηινμελία, ζρεηηθέο ππεξεζίεο ζπληήξεζεο θιπ.

www.giamakos-architects.com Giamakos Architects Tsopotou 18, 38221, Volos, Greece, T/fax +30 24210 24683

Σελίδα 10


Volos Marina - 2015

Giamakos Architects

2.1 ΢ΣΟΥΟΗ ΣΩΝ ΠΡΟΣΑ΢ΔΩΝ (1994) Ζ παξαιηαθή δψλε ηεο πφιεο ηνπ Βφινπ απνηειεί έλα ρψξν κνλαδηθφ έλα ηφπν ειθπζηηθφ, φπνπ ην θπζηθφ πεξηβάιινλ ζπλππάξρεη κε μερσξηζηέο πνιενδνκηθέο ιεηηνπξγίεο. Οη παξπθέο ηνπ Λφθνπ ηεο Γνξίηζαο κε ηνπο Αξραηνινγηθνχο ηεο ρψξνπο, ηνλ Ναπηηθφ Όκηιν, θαη ηα εγθαηαιειεηκκέλα παξάθηηα Λαηνκεία ηεο ΑΓΔΣ - ζην ΒΑ άθξν ηνπ Θαιαζζίνπ Μεηψπνπ ηεο Πφιεο, Σν ζχγρξνλν Παξάθηην Πάξθν κε ην "Δλπδξείν", ην Ξελνδνρείν "ΥΔΝΗΑ" θαη ηνλ Άγην Κσλζηαληίλν θαη ην ιηκαλάθη ηνπ ΟΔΑ&NAB, - ην Κέληξν ηεο Πφιεο κε ην πάξθν, ην παλεπηζηήκην θαη ηνλ Ηζηνξηθφ Κπκαηνζξαχζηε, ηνλ Κεληξηθφ Πξνβιήηα Αθηνπινΐαο, θαη ην κέησπν ηεο πιαηείαο Ρ. Φεξαίνπ (Γεκαξρείνπ) , Σν εκπνξηθφ Ληκάλη - ε παξάθηηα δψλε ηεο πεξηνρήο ησλ Ν. Παγαζψλ - λφηην φξην ηνπ Θαιαζζίνπ Μεηψπνπ - Έλα Θαιάζζην Μέησπν 17 πεξίπνπ km επαλαζρεδηάζηεθαλ κε βάζε ηα εηδηθά ραξαθηεξηζηηθά θάζε ελφηεηαο. Ο ζρεδηαζκφο to 1994 θηλήζεθε ζην πλεχκα ηεο βηψζηκεο θαη αεηθφξνπ αλάπηπμεο απνζθνπψληαο ηνπο παξαθάησ ζηφρνπο: 

       

Λεηηνπξγηθή αλαζπγθξφηεζε ηεο παξάθηηαο δψλεο ζε φιν ην κέησπν έηζη ψζηε λα βειηησζεί ε πξνζπειαζηκφηεηα ηνπ θνηλνχ , λα επεθηαζνχλ νη δπλαηφηεηεο αλαςπρήο θαη επαθήο κε ηα θπζηθά ζηνηρεία ηνπ ρψξνπ , λα εγθαηαζηαζνχλ ππφ φξνπο λέεο δξαζηεξηφηεηεο, λα βειηηζηνπνηεζνχλ νη ππάξρνπζεο. Δλίζρπζε ηνπ θνηλφρξεζηνπ - δεκφζηνπ ραξαθηήξα ηεο παξαιηαθήο δψλεο Γηακφξθσζε ηεο παξάθηηαο δψλεο θαη ηνπ ζαιάζζηνπ ρψξνπ σο ρψξνπ εθηφλσζεο θαη ζαιάζζηαο αλαςπρήο θαη ςπραγσγίαο. Πεξηνξηζκφο ηνπ κεηψπνπ ηεο δηάβξσζεο (δεκηνπξγία ηερλεηψλ πθάισλ γηα ηνλ εκπινπηηζκφ κε ίδεκα ηεο ζαιάζζηαο δψλεο) - αλαβάζκηζε ησλ αθηψλ θνιχκβεζεο. ΢χλδεζε ηεο παξάθηηαο δψλεο κε ην αζηηθφ κέησπν θαη ηνπο θεληξηθνχο ηφπνπο ζεκεία αλαθνξάο. Απνζπκθφξεζε ηεο παξαιηαθήο δψλεο απφ εθηεηακέλεο δξαζηεξηφηεηεο θαη απνκάθξπλζε αζπκβίβαζησλ ρξήζεσλ. Πξνζηαζία ηνπ ηνπίνπ , ησλ αθηψλ θαη ησλ εηδηθψλ πεξηνρψλ θπζηθνχ θάιινπο (Πεπθάθηα, ΢σξφο θιπ). Λεηηνπξγηθή ζχλδεζε θαη αλάδεημε ησλ αξραηνινγηθψλ ρψξσλ (Γεκεηξηάδα , Ακθαλέο) Δπαλαζρεδηαζκφο ηνπ ρψξνπ ηεο αθηνγξακκήο έηζη ψζηε ε παξαιηαθή δψλε λα παξνπζηάδεη ζπλέρεηα θαη λα πξνζθέξεηαη ρψξνο γηα ηνλ πεδφ θαη ηνλ πνδειάηε.

Οη παξαπάλσ πεξηβαιινληηθνί θαη θνηλσληθνί ζηφρνη είλαη απφιπηα ζπκβαηνί θαη ελαξκνληζκέλνη κεηαμχ ηνπο.

www.giamakos-architects.com Giamakos Architects Tsopotou 18, 38221, Volos, Greece, T/fax +30 24210 24683

Σελίδα 11


www.giamakos-architects.com Giamakos Architects Tsopotou 18, 38221, Volos, Greece, T/fax +30 24210 24683

Σελίδα 12


Volos Marina - 2015

Giamakos Architects

2.2 ΤΠΑΡΥΟΤ΢Α ΚΑΣΑ΢ΣΑ΢Ζ ΣΟ 1994 Σν 1994 ε παξάθηηα δψλε αληηζηνηρνχζε ζε κία αθηνγξακκή πνπ παξά ηελ εθηεηακέλε δηαρείξηζε ηεο, δελ δηαηεξνχζε ζε φιν ηεο ην κήθνο ηα θπζηθά ηεο ραξαθηεξηζηηθά. 

Ο αζηηθόο ηζηόο δηακνξθψλνληαλ ππθλά κε έιιεηςε ππαίζξησλ ειεχζεξσλ ρψξσλ θαη αζύλδεηνο ηε παξαιηαθή δώλε. Ζ νξγάλσζε ηεο παξαιηαθήο δψλεο θαη ε ζπγθξφηεζε ηνπ παξαθείκελνπ αζηηθνχ ρψξνπ δελ ζπλδένληαλ επίζεο κεηαμχ ηνπο.

Σα Θαιάζζην Μέησπν ζηε πεξηνρή ηεο Γνξίηζαο, ε πεξηνρή Γπηηθά ηνπ Κεληξηθνχ Πξνβιήηα, Οιφθιεξε ε πεξηνρή ηνπ Ληκαληνχ, ην κεγαιχηεξν κέξνο ηεο πεξηνρήο ησλ Ν. Παγαζψλ δελ απνηεινύζαλ έλαλ εληαίν ζπλερή θνηλόρξεζην γξακκηθό ρώξν παξά δηαθφπηνληαλ ζεκεηαθά ππνβαζκίδνληαο ηνλ πνιενδνκηθφ ραξαθηήξα.

Απζαίξεηεο θαηαζθεπέο ζηηο αθηέο αθνινπζνχζαλ ηελ έληνλε αλάπηπμε ησλ επνρηαθψλ ιεηηνπξγηψλ ςπραγσγίαο.

Απηνθίλεηα , λπρηεξηλά θέληξα θαη απζαίξεηεο πξνεθηάζεηο επηρεηξήζεσλ ςπραγσγίαο δηακόξθωλαλ ηπραία θαη επθαηξηαθά ηελ εηθόλα ηεο παξαιίαο.

Ζ πξνζπέιαζε ηεο παξαιηαθήο δψλεο ζε ζεκαληηθά ηεο ηκήκαηα γίλνληαλ ζρεδφλ απνθιεηζηηθά κε ην ηδησηηθφ απηνθίλεην. Οη θπθινθνξηαθέο ζπλζήθεο πνπ επηθξαηνχζαλ ππνβάζκηδαλ ην πεξηβάιινλ ηδηαίηεξα γηα ηνλ πεδφ θαη ηνλ πνδειάηε.

Αδηακφξθσηεο εθηάζεηο απφ θπζηθή δηάβξωζε θαη ηκεκαηηθέο επηρώζεηο είραλ επηθέξεη αηζζεηηθή αιινίσζε ηνπ θπζηθνχ ηνπίνπ , ελψ ηερληθά έξγα (παξαιηαθφο δξφκνο, κηθξά κπαδψκαηα, ιηκελνβξαρίνλεο, θξεπηδψκαηα θιπ) είραλ κεηαβάιεη ηε θπζηθή δηάηαμε ηεο αθηνγξακκήο, ππνβαζκίδνληαο ηελ νηθνινγηθή πνηφηεηα ηεο πεξηνρήο

Ζ θπζηθή δηάβξσζε απφ ην θπκαηηθφ θιίκα ηεο πεξηνρήο ζε νξηζκέλα ζεκεία είρε πεξηνξίζεη ζην ειάρηζην ην εύξνο ηωλ αθηώλ κε απνηέιεζκα ε παξαιηαθή δψλε λα παξνπζηάδεηαη θαηαθεξκαηηζκέλε θαη αζπλερήο.

www.giamakos-architects.com Giamakos Architects Tsopotou 18, 38221, Volos, Greece, T/fax +30 24210 24683

Σελίδα 13


΢ρ.1 Πξφηαζε γηα ηελ αθηή ΝΟΒΑ (1994)

΢ρ3. Γηεξεχλεζε γηα ηελ αμηνπνίεζε ηνπ πάξθνπ ¨ελπδξείνπ¨ θαη Ξελία ζηα πιαίζηα ησλ Μεζνγεηαθψλ αγφλσλ 2013, γηα ρσξνζέηεζε κηθξψλ θπκαηνζξαπζηψλ θαη πξνβιεηψλ ηνπξηζηηθψλ ζθαθψλ, σο ελαιιαθηηθή ιχζε ζηε πξφηαζε ηεο ΓΓΑ γηα ρσξνζέηεζε καξίλαο ζην ΝΟΒΑ, φπνπ ηα βάζε είλαη απαγνξεπηηθά >30m, γηα ηελ πινπνίεζε ηέηνηνπ έξγνπ.

www.giamakos-architects.com Giamakos Architects Tsopotou 18, 38221, Volos, Greece, T/fax +30 24210 24683

Σελίδα 14


Volos Marina - 2015

Giamakos Architects

3. ΣΟ ΒΑ ΑΚΡΟ ΣΟΤ ΘΑΛΑ΢΢ΗΟΤ ΜΔΣΩΠΟΤ

΢ρ.2 ΢ρεδηαζκφο ηνπ ΒΑ Οξίνπ ηνπ Θαιαζζίνπ Μεηψπνπ ηεο Πφιεο (NOBA) ΢ηηο παξπθέο ηνπ Λφθνπ ηεο Γνξίηζαο κε ηνπο Αξραηνινγηθνχο ηεο ρψξνπο, ηνλ Ναπηηθφ Όκηιν, θαη ηα εγθαηαιειεηκκέλα παξάθηηα Λαηνκεία ηεο ΑΓΔΣ επαλαζρεδηάζζεθε εμ νινθιήξνπ ε πεξηνρή ηνπ Ναπηηθνχ Οκίινπ. Ζ αλαηνιηθή πύιε ηεο πφιεο, εμνπιίζηεθε κε Ναπηηθέο εγθαηαζηάζεηο θαη ιεηηνπξγίεο πνπ ππνιείπνληαλ. Ο ζρεδηαζκφο πξφηεηλε ζπλδέζεηο κε ην ππφινηπν Θαιάζζην κέησπν ηεο πφιεο αιιά θαη κε ηνλ Λφθν ηεο Γνξίηζαο θαη ηα εγθαηαιειεηκκέλα ιαηνκεία. ΢ρ.3 Γηεξεχλεζε (2010) ζηα πιαίζηα ησλ Μεζνγεηαθψλ αγφλσλ

www.giamakos-architects.com Giamakos Architects Tsopotou 18, 38221, Volos, Greece, T/fax +30 24210 24683

Σελίδα 15


www.giamakos-architects.com Giamakos Architects Tsopotou 18, 38221, Volos, Greece, T/fax +30 24210 24683

Σελίδα 16


Volos Marina - 2015

www.giamakos-architects.com Giamakos Architects Tsopotou 18, 38221, Volos, Greece, T/fax +30 24210 24683

Σελίδα 17

Giamakos Architects


4. ΕΔΤΞΖ ΣΟΤ ΚΤΜΑΣΟΘΡΑΤ΢ΣΖ ΜΔ ΣΖ ΠΑΡΑΛΗΑ

Ζ δεχμε ηνπ θπκαηνζξαχζηε κε ην θξεπίδσκα ηεο παξαιίαο (πεδνγεθχξσζε) πινπνηήζεθε ζχκθσλα κε ηηο πξνηάζεηο θαη ηα ζρέδηα καο ην 1994. Ο θπκαηνζξαχζηεο έγηλε έλαο λένο πφινο έιμεο - κηα λέα δηαδξνκή πεξηπάηνπ - κε ηδηαίηεξε ζέα πξνο ην αζηηθφ κέησπν ηεο πφιεο θαη ηνπ ιηκαληνχ. Έλαο πισηφο θπκαηνζξαχζηεο γηα πξνζηαζία απφ ηνλ Γαξκπή θαη ελδηάκεζνη πισηνί πξνβιήηεο, είραλ πξνηαζεί γηα ηελ δεκηνπξγία ηνπξηζηηθνχ αγθπξνβνιίνπ παξέρνληαο δπλακηθφηεηα παξαβνιήο 300 ζθαθψλ.

www.giamakos-architects.com Giamakos Architects Tsopotou 18, 38221, Volos, Greece, T/fax +30 24210 24683

Σελίδα 18


Volos Marina - 2015

www.giamakos-architects.com Giamakos Architects Tsopotou 18, 38221, Volos, Greece, T/fax +30 24210 24683

Σελίδα 19

Giamakos Architects


www.giamakos-architects.com Giamakos Architects Tsopotou 18, 38221, Volos, Greece, T/fax +30 24210 24683

Σελίδα 20


Volos Marina - 2015

Giamakos Architects

5. ΣΟ ΛΗΜΑΝΗ ΣΟΤ ΒΟΛΟΤ ΔΚΣΟ΢ ΑΠΟ ΣΟΝ ΔΜΠΟΡΗΚΟ ΣΟΜΔΑ, ΜΠΟΡΔΗ ΝΑ ΑΝΑΠΣΤΥΘΔΗ ΚΑΗ ΣΟΤΡΗ΢ΣΗΚΑ. Με ην ζθεπηηθφ απηφ ην Ληκεληθφ Σακείν Βφινπ θαηά ηελ ίδηα πεξίνδν αλέζεζε ζεηξά κειεηψλ κε ζέκα ηελ αμηνπνίεζε ηνπ Κεληξηθνύ πξνβιήηα ηεο Πόιεο θαη ηνπ θηηξηαθνχ ηνπ δπλακηθνχ. ΢ηε κειέηε ηεο νκάδαο καο (1995) δηαηππψλνληαη πξνηάζεηο γηα ηελ ηνπξηζηηθή αλάπηπμε ηνπ θεληξηθνχ ιηκέλα Βφινπ, κε ηελ δεκηνπξγία ζχγρξνλνπ επηβαηηθνχ ζηαζκνχ, . Πξνηείλεηαη ζπλνιηθή αληηκεηώπηζε ηεο ζρέζεο πόιε-ιηκάλη, κηαο θαη ζε δηαθνξεηηθή πεξίπηωζε κεκνλωκέλνη ζρεδηαζκνί (επηβαηηθόο ζηαζκόο θιπ.) ζα κπνξνύζαλ λα νδεγήζνπλ ζε ζεκαληηθά ζθάικαηα ζηελ εμέιημε ηνπ ρώξνπ, ηεο αηζζεηηθήο θαη ιεηηνπξγηθήο πνηόηεηάο ηνπ. Πξνηείλακε λα ιεηηνπξγήζεη ην ιηκάλη ζε έλα ζύζηεκα ζηελά ζπλδεδεκέλν κε ηελ πόιε, έηζη ώζηε ν ρώξνο ηνπ θεληξηθνύ ιηκέλα λα είλαη πόινο έιμεο ηωλ θαηνίθωλ θαη δωληαλόο ππξήλαο ππνδνρήο ηωλ επηζθεπηώλ. Κξίζεθε επίζεο φηη νη ππάξρνπζεο θηηξηαθέο εγθαηαζηάζεηο κπνξνχλ λα αμηνπνηεζνχλ γηα ηε δηάηαμε ησλ ρψξσλ ηνπ επηβαηηθνχ ζηαζκνχ. Με ηνλ γξακκηθφ ηχπν ησλ απνζεθεπηηθψλ ρψξσλ ππάξρεη κεγάιε επειημία πξνζαξκνγήο ζηηο ιεηηνπξγηθέο απαηηήζεηο. Ζ ζπλνιηθή πξφζζεηε ρεξζαία επηθάλεηα πνπ δεκηνπξγείηαη ζηνλ πξνβιήηα, κεηά ηηο επεκβάζεηο, είλαη 10.000 κ2 απφ ηα νπνία 3.300 κ2 ζηε θεθαιή ηνπ πξνβιήηα θαη 6.700 κ2 ζηε δπηηθή πιεπξά. Σν ηκήκα απηφ κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηε δεκηνπξγία ππνζαιάζζηνπ Parking 400 ζέζεσλ εθ’ φζνλ θξηζεί σο ζπκθέξνπζα ιχζε. Δλαιιαθηηθά πξνηείλεηαη ε νξηζηηθή ιχζε ηνπ ρψξνπ ζηάζκεπζεο ζε δπν ππφζηεγα ηεο απνζήθεο ηεο δπηηθήο πιεπξάο δεκηνπξγψληαο θιεηζηφ ρψξν ζηάζκεπζεο ζε δπν επίπεδα. Οη ιεηηνπξγίεο ππνδνρήο, αλακνλήο θαη δηαθίλεζεο (κε ηνπο αληίζηνηρνπο ρψξνπο δηεθπεξαίσζεο ησλ εηζηηεξίσλ, θχιαμεο απνζθεπψλ, ρψξσλ πγηεηλήο θ.ι.π.) ηνπνζεηνχληαη ζηε λνηηνδπηηθή πιεπξά ηνπ πξνβιήηα ζε ηκήκα ησλ θιεηζηψλ ππφζηεγσλ. Ζ κνλάδα ησλ βαζηθψλ ππεξεζηψλ θαη ησλ απαξαίηεησλ ρψξσλ ειέγρνπ (Ληκελαξρείν, Ληκεληθή Αζηπλνκία, Σεισλείν θιπ.) κπνξεί λα ζηεγαζζεί κε θαιχηεξε δηεπζέηεζε ησλ ρψξσλ ζηηο ππάξρνπζεο θηηξηαθέο εγθαηαζηάζεηο ηνπ ζεκεξηλνχ Ληκελαξρείνπ πξνηείλνληαο ζπγρξφλσο ηελ απνκάθξπλζε ηεο ΢ηξαηησηηθήο θαη Αεξνπνξηθήο Τπεξεζίαο απφ ηνπο ηζφγεηνπο ρψξνπο κε ηελ ζχκθσλε γλψκε ησλ ππεξεζηψλ γηα ηε κεηαθνξά ζε θαηαιιειφηεξνπο ρψξνπο. Δζηηαηφξηα, θαθέ, θηλεκαηνγξάθνο, εθζεζηαθνί ρψξνη ζε ζπλδπαζκφ κε κεζνεπίπεδα αλνηρηά ζηηο ρξήζεηο ησλ ηζφγεησλ ρψξσλ θαη κε νπηηθφ πεδίν πξνο φιεο ηηο νξαηέο θαηεπζχλζεηο ζα δεκηνπξγνχλ έλα δσληαλφ ππξήλα ππνδνρήο ησλ ηνπξηζηψλ ζηε πφιε πξνζθέξνληαο ζπγρξφλσο ζηνπο θαηνίθνπο ηνπ Βφινπ ελαιιαθηηθέο πξνηάζεηο αλαςπρήο θαη ςπραγσγίαο.

www.giamakos-architects.com Giamakos Architects Tsopotou 18, 38221, Volos, Greece, T/fax +30 24210 24683

Σελίδα 21


www.giamakos-architects.com Giamakos Architects Tsopotou 18, 38221, Volos, Greece, T/fax +30 24210 24683

Σελίδα 22


Volos Marina - 2015

www.giamakos-architects.com Giamakos Architects Tsopotou 18, 38221, Volos, Greece, T/fax +30 24210 24683

Σελίδα 23

Giamakos Architects


www.giamakos-architects.com Giamakos Architects Tsopotou 18, 38221, Volos, Greece, T/fax +30 24210 24683

Σελίδα 24


Volos Marina - 2015

Giamakos Architects

6. ΢ΣΟ ΜΔΣΩΠΟ ΣΖ΢ ΠΛΑΣΔΗΑ΢ Ρ. ΦΔΡΑΗΟΤ (ΓΖΜΑΡΥΔΗΟΤ) , - ΛΗΜΔΝΗ΢ΚΟ΢ ΣΔΛΩΝΔΗΟΤ

Πξνηείλεηαη ε δεκηνπξγία ηνπξηζηηθνχ θαηαθπγίνπ κε δπλακηθφηεηα ειιηκεληζκνχ 200 ζθαθψλ αλαςπρήο. Θεσξψληαο δεδνκέλε ηε κεηαθνξά ηεο ηρζπαγνξάο ζην λέν ρψξν ηεο ηρζπφζθαιαο επηζεκάλζεθε φηη ν ζπγθεθξηκέλνο ρψξνο ηεο πεξηνρήο ηνπ ηεισλείνπ είλαη ν κφλνο πνπ ελδείθλπηαη γηα δεκηνπξγία νξγαλσκέλεο καξίλαο θνληά ζηελ πφιε. Πξφζθαηε κειέηε ηνπ γξαθείνπ καο αμηνπνηψληαο ηκήκαηα ρεξζαίνπ ρψξνπ πνπ παξαρσξήζεθαλ απφ ην Σεισλείν ζην ΛΣΜ γηα ηε ζπγθεθξηκέλε ρξήζε πξνηείλεη ηε δεκηνπξγία Σνπξηζηηθνύ θαηαθπγίνπ 170 ζθαθώλ. Ζ πεξηνρή ζπγθεληξψλεη ήδε κεγάιν πνιηηηζηηθφ ελδηαθέξνλ ελψ ν ίδηνο ν ιηκελίζθνο πξνζθέξεη κηα εθπιεθηηθή αηζζεηηθή πνηφηεηα εάλ απνκαθξπλζνχλ νη θαθφηερλεο πξνζζήθεο θαη αλαδεηρζνχλ ηα παιηά θηίζκαηα απνζεθψλ ηα νπνία δηαηεξνχληαη θαη παξνπζηάδνπλ ζεκαληηθφ ελδηαθέξνλ απφ αξρηηεθηνληθή άπνςε. Νέεο ιεηηνπξγίεο, θαη δηακφξθσζε ηνπ επξχηεξνπ πεξηβάιινληνο ρψξνπ ζπκπιεξψλνπλ ηε κειέηε. Δπίζεο δπλαηή είλαη ε ζχλδεζε ηεο πεξηνρήο κε ηε ζπλνηθία ησλ Παιαηψλ δεκηνπξγψληαο κηα δψλε πεξηπάηνπ απφ ηε παξαιία πξνο ηα Παιαηά.

www.giamakos-architects.com Giamakos Architects Tsopotou 18, 38221, Volos, Greece, T/fax +30 24210 24683

Σελίδα 25


7. Ζ ΝΔΑ ΗΥΘΤΟ΢ΚΑΛΑ ΢ε ηκήκα ηνπ εκπνξηθνχ Ληκέλα ρσξνζεηήζεθε απφ ην Ληκεληθφ Σακείν ε Νέα Ηρζπόζθαια κε ηηο αληίζηνηρεο θηηξηαθέο θαη ιηκεληθέο εγθαηαζηάζεηο. Πξφθεηηαη γηα ζεκαληηθήο θιίκαθαο έξγν πνχ επηπιένλ ζα ζπληειέζεη ζηελ ελνπνίεζε ηνπ Θ. Μεηψπνπ. Ζ κεηαθνξά ηεο ηρζπαγνξάο ζην λέν ρψξν ηεο ηρζπφζθαιαο ζα είλαη ην ζεκαληηθφηεξν επφκελν βήκα ζηελ αληηκεηψπηζε άιισλ ζεκεξηλψλ πξνβιεκάησλ.

www.giamakos-architects.com Giamakos Architects Tsopotou 18, 38221, Volos, Greece, T/fax +30 24210 24683

Σελίδα 26


Volos Marina - 2015

1.

www.giamakos-architects.com Giamakos Architects Tsopotou 18, 38221, Volos, Greece, T/fax +30 24210 24683

Σελίδα 27

Giamakos Architects


www.giamakos-architects.com Giamakos Architects Tsopotou 18, 38221, Volos, Greece, T/fax +30 24210 24683

Σελίδα 28


Volos Marina - 2015

Giamakos Architects

Ζ ΠΑΡΑΚΣΗΑ ΕΩΝΖ Ν. ΠΑΓΑ΢ΩΝ 2. - Νφηην Όξην ηνπ Θαιαζζίνπ Μεηψπνπ - ην πξφγξακκα εμειίζζεηαη ζε 17 ελφηεηεο θαη πεξηιακβάλεη:  10 νξγαλσκέλεο αθηέο κε μερσξηζηέο πεξηνρέο ινπνκέλσλ, πεξηνρέο γηα serf, πεξηνρέο γηα ζαιάζζηα ζπνξ (θαλψ, ζαιάζζηα πνδήιαηα, κηθξά ηζηηνπινηθά, θ.ι.π), πεξηνρέο πιεχζεο κηθξψλ κεραλνθίλεησλ.  1 πεξηνρή παξαβνιήο αιηεπηηθψλ θαη παξαδνζηαθψλ ζθαθψλ (κηθξέο μχιηλεο πισηέο πξνβιήηεο - νξγαλσκέλν θαξλάγην - λαππεγνεπηζθεπαζηηθέο δξαζηεξηφηεηεο)  πεξηνρέο αλάδεημεο ηνπ θπζηθνχ πεξηβάιινληνο (απνθαηάζηαζε θαη ζπλέρηζε ηνπ παξαδνζηαθνχ ιίζηλνπ θξεπηδψκαηνο - πέηξηλνο ληφθνο - δηακφξθσζε κνλνπαηηψλ μχιηλνη δηάδξνκνη ζε μχιηλνπο παζζάινπο πάλσ απφ ηελ βξαρψδε αθηή - πεξηνρέο ζέαο -πεξηνρέο ςαξέκαηνο - πέηξηλε θαηαζθεπή θάξνπ - θσηηζκφο ηνπ ρεξζαίνπ θαη ζαιάζζηνπ ρψξνπ) ελφηεηεο 3,4,5 πεξηνρή Πεπθάθηα  1νξγαλσκέλν ιηκαλάθη - (αιηεπηηθφ θαηαθχγην)  πεξηνρέο εθηφλσζεο θαη αλαςπρήο  πάξθν αλαςπρήο,  πεξηνρή αζινπαηδηψλ - παηδφηνπνο  πεξηνρέο ζέαο θαη ςπραγσγίαο  δψλεο πξνζηαζίαο  αλάπιαζε εθηάζεσλ (επηρσκαηψζεηο) θαη κεηαηξνπή ηνπο ζε ειεχζεξνπο θπηεκέλνπο ρψξνπο  ζηάζεηο ζαιάζζηαο ζπγθνηλσλίαο  θαηαζθεπή ρψξσλ ζηάζκεπζεο  εγθαηαζηάζεηο θνηλσληθήο εμππεξέηεζεο

www.giamakos-architects.com Giamakos Architects Tsopotou 18, 38221, Volos, Greece, T/fax +30 24210 24683

Σελίδα 29


Δλνπνηεηηθφ ζηνηρείν ησλ παξαπάλσ πεξηνρψλ είλαη ν πεδνπνδειαηφδξνκνο θαη νη δψλεο πξαζίλνπ πνπ δηαηξέρνπλ φιν ην κήθνο ηνπ κεηψπνπ . Ζ ζηάζκεπζε νξγαλψλεηαη ζε λεζίδεο θαηά ελφηεηα κε παξάιιειν επαλαπξνζδηνξηζκφ ηεο θπθινθνξηαθήο νξγάλσζεο ηνπ κεηψπνπ. Οη ζαιάζζηεο εγθαηαζηάζεηο πνπ πξνηείλνληαη απνηεινχλ ηαπηφρξνλα θαη ελεξγνχο πνιενδνκηθνχο ππξήλεο - ζεκεία αλαθνξάο αζηηθνχ ηνπίνπ θαη ρψξνπο θνηλσληθήο ζπλάζξνηζεο ζε άκεζε ζχλδεζε κε ην εζσηεξηθφ ηνπ αζηηθνχ ζπγθξνηήκαηνο. Πξνηείλνληαη ηφπνη πςειήο αηζζεηηθήο πνπ εκπεξηέρνπλ έληνλν ην ζηνηρείν ηεο ελεξγεηηθήο «δηάζεζεο» θαη «θίλεζεο» . Υψξνη επηινγήο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηνλ ειεχζεξν ρξφλν ηνπ αλζξψπνπ. ΢ην ζρεδηαζκφ ηνπ ζαιαζζίνπ κεηψπνπ επηρεηξήζεθε κηα πνιχ πξνζεθηηθή δηαρείξηζε ησλ θπζηθψλ πφξσλ θαη ηνπ πδάηηλνπ δπλακηθνχ , πξάγκα πνπ νδήγεζε ζε επηινγέο δηαζπνξάο ιεηηνπξγηψλ ζην επξχηεξν κέησπν αληί ηεο ζπγθέληξσζεο πνπ ζα ζήκαηλε δηαθνξεηηθέο θιίκαθεο θαη παζεηηθνχο γηα ηελ πφιε ρψξνπο. Ζ θάζε ιεηηνπξγία ελαξκνλίδεηαη κε ην αζηηθφ θαη ην θπζηθφ ηνπίν. Σν ρεξζαίν , ην ζαιάζζην θαη ην ππνζαιάζζην. Δίλαη αλαγλψζηκε, δσηηθή θαη ζπλάκα σθέιηκε θαη ξεαιηζηηθή. Ζ ιεηηνπξγία έπεηαη ηεο πξνδηάζεζεο ηνπ ρψξνπ . Ζ αλάιπζε ηνπ θπζηθνύ ηνπίνπ νδήγεζε ζε θάπνην απηνπξνζδηνξηζκό ηνπ ρώξνπ ν νπνίνο εληζρύζεθε κε πξνηάζεηο εηδηθώλ επηζηεκόλωλ (ΔΜΠ) γηα θαιιηέξγεηα ηωλ αθηώλ, αμηνπνίεζε ππαξρόληωλ ιηκεληθώλ έξγωλ θιπ. Σα ιηκαλάθηα πξνηείλνληαη κπξνζηά απφ πθηζηάκελα θξεπηδψκαηα θαη δηάζπαξηα ιηκεληθά έξγα, ηα κνλνπάηηα πξνζαξκφδνληαη ζην θπζηθφ πεξηβάιινλ, πξάζηλνη ρψξνη ελνπνηνχληαη, εηδηθέο δψλεο πξνηείλνληαη γηα πξνζηαζία θ.ι.π. Οη άμνλεο ησλ επεκβάζεσλ δελ αθνινπζνχλ θάπνην γεληθφ γεσκεηξηθφ θαλφλα. Απνηεινχλ πξνεθηάζεηο ηνπ αζηηθνχ θαη θπζηθνχ ηνπίνπ, ηα δε ζρήκαηα πξνθχπηνπλ απφ ην παηρλίδη ησλ θπκάησλ πάλσ ζηε θεξηή χιε.

www.giamakos-architects.com Giamakos Architects Tsopotou 18, 38221, Volos, Greece, T/fax +30 24210 24683

Σελίδα 30


Volos Marina - 2015

www.giamakos-architects.com Giamakos Architects Tsopotou 18, 38221, Volos, Greece, T/fax +30 24210 24683

Σελίδα 31

Giamakos Architects


ΣΟ ΛΗΜΑΝΑΚΗ ΢ΣΟ ΑΛΤΓΑΡΌΡΔΜΑ Οκάδα Μειέηεο :  ΑΡΥΗΣΔΚΣΟΝΗΚΖ - ΥΩΡΟΣΑΞΗΚΖ ΜΔΛΔΣΖ ΓΗΑΜΑΚΟΤ ΦΩΣΔΗΝΖ ΑΡΥ/ΜΖΥ ΓΗΑΜΑΚΟ΢ ΢ΩΣΖΡΗΟ΢ ΑΡΥ/ΜΖΥ  ΛΗΜΔΝΗΚΖ ΜΔΛΔΣΖ ΜΟΤΣΕΟΤΡΖ΢ Κ. Γξ ΠΟΛ/ΜΖΥ ΓΗΑΝΣ΢Ζ Θ. ΠΟΛ/ΜΖΥ

www.giamakos-architects.com Giamakos Architects Tsopotou 18, 38221, Volos, Greece, T/fax +30 24210 24683

Σελίδα 32


Volos Marina - 2015

www.giamakos-architects.com Giamakos Architects Tsopotou 18, 38221, Volos, Greece, T/fax +30 24210 24683

Σελίδα 33

Giamakos Architects


www.giamakos-architects.com Giamakos Architects Tsopotou 18, 38221, Volos, Greece, T/fax +30 24210 24683

Σελίδα 34


Volos Marina - 2015

Giamakos Architects

9. ΣΟ ΛΗΜΑΝΑΚΗ ΢ΣΟ ΑΛΤΓΑΡΌΡΔΜΑ ΢ηελ ζπγθεθξηκέλε πεξηνρή (Αιπγαξφξεκα) ζε αληίζεζε κε ην ππφινηπν ζαιάζζην κέησπν έρνπλ αιινησζεί εκθαλψο ηα φπνηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ θπζηθνχ ηνπίνπ . ΢ε θάζε επηζθέπηε είλαη επδηάθξηηε ε δηάβξσζε ηεο αθηήο . Ζ ηξνθνδνζία ηεο αθηήο κε ίδεκα απφ ηελ μεξά έρεη έληνλα ειαηησζεί. Ζ θαηαζθεπή ηνπ παξαιηαθνχ δξφκνπ κε αλαθιαζηηθά ηνηρία έρεη επηηείλεη ηελ δηάβξσζε κε απνηέιεζκα ην εχξνο ηεο παξαιίαο λα έρεη κεησζεί δξαζηηθά. Σα ιηκεληθά έξγα γηα ηελ θαηαζθεπή ηνπ ιηκελίζθνπ έγηλαλ ζε ζπλδπαζκφ κε ηα έξγα γηα ηελ πξνζηαζία ηεο θαηάληη αθηήο θαη ε ράξαμή ηνπο είλαη ηέηνηα ψζηε λα απνηεινχλ έλα ζχζηεκα έξγσλ εληαίν θαη ζηαζεξφ. Ο ρψξνο ζρεδηάζηεθε έηζη ψζηε λα εμππεξεηεί κηθξά ζθάθε θάζε ηχπνπ, κηθξέο λαπηαζιεηηθέο ιέκβνπο, βάξθεο ησλ θαηνίθσλ ησλ Αιπθψλ θ.ι.π πξνζδίδνληαο ζην ζπγθεθξηκέλν ρψξν κηα ηδηαίηεξε γξαθηθή λαπηηθή θπζηνγλσκία . Ζ εθθιεζία ηεο Αγ. Δηξήλεο αθξηβψο ζην θέληξν ηνπ ρψξνπ απνθηά ηνλ ειεχζεξν δεκφζην ρψξν πνπ ηηο αξκφδεη . Δλαο μχιηλνο δηάδξνκνο πάλσ απφ ην λεξφ θαη κηα κηθξή ζαιάζζηα πιαηεία επεθηείλνληαη κέζα ζην ιηκαλάθη ζπλδένληαο ηνλ αχιεην ρψξν ηεο εθθιεζίαο κε ηνλ λέν ιηκεληθφ ηφπν. Σα πνηνηηθά ζηνηρεία ηνπ έξγνπ , επηζηξψζεηο κε θπβφιηζνπο, θσηηζκφο, δηακνξθψζεηο κε πξάζηλν, θξεπηδψκαηα πξνζαξκνζκέλα ζε κνξθή θαη θιίκαθα γηα ζαιάζζηεο δξαζηεξηφηεηεο απφ κηθξά παηδηά, μχιηλεο εμέδξεο πεξηπάηνπ θαη ζέαζεο, βειηηψλνπλ ηελ νπηηθή αμία ηεο πεξηνρήο θαη ζπλδπάδνπλ ηελ αηζζεηηθή κε ηελ ιεηηνπξγηθφηεηα. Ο ειεχζεξνο ρψξνο νξγαλψλεηαη παξάιιεια κε ηνλ πθηζηάκελν δξφκν . Ζ θιηκάθσζε ησλ επηπέδσλ πξνο ηελ εζσηεξηθή ρακειφηεξε παξαιηαθή δψλε ρψξνο πεξηπάηνπ θαη ρψξνο ειιηκεληζκνχ κηθξψλ ληφπησλ ζθαθψλ - εμαζθαιίδεη ζηνπο δηεξρφκελνπο νπηηθή ζπλέρεηα κε ηνλ ζαιάζζην νξίδνληα. Ξχιηλνη πεδνδηάδξνκνη, πεξηνρέο ζέαο, θαζηζηηθά, κηθξέολεζίδεο ζηάζκεπζεο, πξάζηλεο δψλεο, παηδηθέο ραξέο, μχιηλα θηφζθηα θαη άιινη εμνπιηζκνί δηαηξέρνπλ φιν ην κήθνο ηεο ζπγθεθξηκέλεο πεξηνρήο, φπσο θαη φιν ην παξαιηαθφ κέησπν έηζη ψζηε λα απνθαηαζηαζεί ε ε ζπλέρεηα ηνπ ρψξνπ θαη λα νξγαλσζεί ε θνηλφρξεζηε ειεχζεξε απηή αζηηθή δψλε. Ο ρψξνο δελ ζα είλαη νξηνζεηεκέλνο κε πεξίθξαμε , δελ ζα απνηειεί καξίλα θαη δελ ζα δηακνξθσζεί θαξλάγην κε αληίζηνηρεο νρινχζεο ρξήζεηο. Θα απνηειεί έλα ζεκείν αλαθνξάο γηα ηηο Αιπθέο θαη ζα δηακνξθψλεη κηα ζαιάζζηα πχιε πξνο ην ππφινηπν πνιενδνκηθφ ζπγθξφηεκα. Έλα ζαιάζζην ιεσθνξείν ζα ηξνθνδνηεί απηή ηελ πχιε θαη ζα δηνρεηεχεη ηνπο ελδηαθεξφκελνπο βφξεηα θαη λφηηα ζηηο αθηέο θνιχκβεζεο. Καη βέβαηα ε πεξηνρή εμνπιίδεηαη κε έλα λαπηηθφ θαηαθχγην γηα ηελ πεξίπησζε πνπ απηφ ρξεηαζηεί κε 150 αζθαιείο ζέζεηο ειιηκεληζκνχ.

www.giamakos-architects.com Giamakos Architects Tsopotou 18, 38221, Volos, Greece, T/fax +30 24210 24683

Σελίδα 35


www.giamakos-architects.com Giamakos Architects Tsopotou 18, 38221, Volos, Greece, T/fax +30 24210 24683

Σελίδα 36


Volos Marina - 2015

www.giamakos-architects.com Giamakos Architects Tsopotou 18, 38221, Volos, Greece, T/fax +30 24210 24683

Σελίδα 37

Giamakos Architects


ΓΗΑΜΟΡΦΩ΢Ζ ΑΚΣΩΝ ΑΛΤΚΩΝ - ΔΡΓΑ ΠΡΟ΢ΣΑ΢ΗΑ΢ ΑΚΣΩΝ (ΝΔΔ΢ ΠΑΓΑ΢Δ΢ ΓΖΜΟΤ ΒΟΛΟΤ) Οκάδα Μειέηεο :  ΑΡΥΗΣΔΚΣΟΝΗΚΖ - ΥΩΡΟΣΑΞΗΚΖ ΜΔΛΔΣΖ ΓΗΑΜΑΚΟΤ ΦΩΣΔΗΝΖ ΑΡΥ/ΜΖΥ ΓΗΑΜΑΚΟ΢ ΢ΩΣΖΡΗΟ΢ ΑΡΥ/ΜΖΥ  ΛΗΜΔΝΗΚΖ ΜΔΛΔΣΖ ΜΟΤΣΕΟΤΡΖ΢ Κ. Γξ ΠΟΛ/ΜΖΥ ΓΗΑΝΣ΢Ζ Θ. ΠΟΛ/ΜΖΥ  ΜΔΛΔΣΖ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΗΚΩΝ ΔΠΗΠΣΩ΢ΔΩΝ: ΔNVISTA, Δπαγγειία Μηραειίδνπ, Γεψξγηνο Νηθνιαθφπνπινο.

www.giamakos-architects.com Giamakos Architects Tsopotou 18, 38221, Volos, Greece, T/fax +30 24210 24683

Σελίδα 38


Volos Marina - 2015

Giamakos Architects

10. ΓΗΑΜΟΡΦΩ΢Ζ ΑΚΣΩΝ ΑΛΤΚΩΝ - ΔΡΓΑ ΠΡΟ΢ΣΑ΢ΗΑ΢ ΑΚΣΩΝ (ΝΔΔ΢ ΠΑΓΑ΢Δ΢ ΓΖΜΟΤ ΒΟΛΟΤ)

΢ΖΜΑ΢ΗΑ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ Σα πξνηεηλφκελα έξγα έρνπλ ζθνπφ :  λα εμαζθαιίζνπλ ηελ ειαρηζηνπνίεζε ησλ πεξηβαιινληηθψλ επηπηψζεσλ ζηελ επξχηεξε πεξηνρή  λα θαιχςνπλ ηηο αλάγθεο ησλ θαηνίθσλ γηα αλαςπρή  λα ιεηηνπξγήζνπλ λαπηαζιεηηθέο εγθαηαζηάζεηο ζηελ πεξηνρή Σν πθηζηάκελν ιηκεληθό έξγν γηα ηε δηάβξωζε ηεο αθηήο Γηα ηελ πξνζηαζία ηεο αθηήο ζηε πεξηνρή έρνπλ θαηαζθεπαζηεί, δπν ζπζηήκαηα έξγσλ απνθαηάζηαζεο ηεο δαβξσκέλεο ακκνπδηάο. ΢ηα έξγα απηά είρε επίζεο πξνηαζεί ηερλεηή πιήξσζε κε ίδεκα, πνπ δελ έρεη φκσο πινπνηεζεί, θαζψο ήδε ην ζχζηεκα απνδίδεη κε θπζηθφ ηξφπν ζε ζπζζψξεπζε θαη ζπγθξάηεζε άκκνπ Βφξεηα θαη ζε απφζηαζε 400 κ. απφ ην βνξεηφηεξν άθξν ηεο αθηήο, μεθηλάεη ην πξψην ζχζηεκα έξγσλ ζε ζπλνιηθφ κήθνο αθηήο 600 κ. Δδψ έρνπλ θαηαζθεπαζηεί πέληε πξφβνινη θαη πέληε χθαινη θπκαηνζξαχζηεο, ζε ζέζεηο θαη κε θαηεπζχλζεηο πνπ πεξηγξάθνληαη ιεπηνκεξεηαθά ζηελ αληίζηνηρε κειέηε.

www.giamakos-architects.com Giamakos Architects Tsopotou 18, 38221, Volos, Greece, T/fax +30 24210 24683

Σελίδα 39


Όινη νη πξφβνινη έρνπλ θαηαζθεπαζηεί απφ θπζηθνχο νγθνιίζνπο - κεγαιχηεξνπ κεγέζνπο απφ απηνχο ηηο πξφηαζεο - θαη κε κεγαιχηεξν πιάηνο - ιφγσ ηνπ ηξφπνπ ηεο θαηαζθεπήο πνπ πινπνηήζεθε - κε ζπλέπεηα, λα παξνπζηάδεηαη έλα έξγν κεγαιχηεξεο θιίκαθαο απφ απηφ ηεο κειέηεο. Σα ηειεπηαία ηκήκαηα ησλ αθξαίσλ πξνβφισλ δηακνξθψλνληαλ θαηάιιεια έηζη ψζηε λα ππάξρεη ε δπλαηφηεηα λα πξνζδέλνπλ πξφζθαηξα ζθάθε βελδίλεο πνπ πηζαλά λα εθηεινχλ δξνκνιφγηα γηα ηελ εμππεξέηεζε ινπνκέλσλ. Πάλσ απφ ηνπο πξνβφινπο θαη ζε έδξαλα απφ ζθπξφδεκα, θαηαζθεπάζηεθαλ μχιηλα θαηαζηξψκαηα γηα ηελ πεδή θίλεζε ησλ επηζθεπηψλ. Σα ζπλδεηήξηα έξγα αλάπιαζεο κεηαμχ ησλ πξνβφισλ ζηε ζηεξηά, πνπ ζα ελνπνηνχζαλ αηζζεηηθά ην έξγν δελ θαηαζθεπάζηεθαλ. Σν κήθνο ησλ πξνβφισλ είλαη πεξί ηα 50 κ. θαη θζάλνπλ κέρξη ηα -2.0 κ. βάζνο Σν πιάηνο ησλ πξνβφισλ είλαη κεγαιχηεξν ησλ 3.0 κ. ηεο πξφηαζεο Ζ ζηάζκε ηνπο νξίδεηαη ζην +1.50 κ. Οη χθαινη θπκαηνζξαχζηεο ΤΚ1, ΤΚ2, ΤΚ3, ΤΚ4 θαη ΤΚ5 θαηαζθεπάζηεθαλ κε θπζηθνχο νγθνιίζνπο ζε απφζηαζε πεξί ηα 70 κ απφ ηελ αθηή θαη παξάιιεια πξνο απηή, γηα ηελ πξνζηαζία ησλ δεκηνπξγνπκέλσλ αγθαιψλ, Σα κήθε ηνπο είλαη πεξίπνπ 50 κ έθαζηνο. Σίζεληαη αλά έλαο κεηαμχ ησλ πξνβφισλ κέρξη θαη ηνπ ηεηάξηνπ. ΢ην ηειεπηαίν ηκήκα ηίζεληαη δχν παξάιιεινη θπκαηνζξαχζηεο. Οη αθξηβείο απνζηάζεηο κεηαμχ ηνπο θαη ηα ινηπά κεγέζε θαίλνληαη ζην ΢ρέδην 2. Ζ ζηέςε ησλ θπκαηνζξαπζηψλ απηψλ έρεη πιάηνο 3.0 κ θαη ηίζεηαη ζην -0.50 κ. θαη έρεη ζεκαλζεί θαηάιιεια γηα ηελ απνθπγή αηπρεκάησλ. ΢ε απηφ ην ζχζηεκα έρεη επίζεο πξνηαζεί ηερλεηή πιήξσζε ηεο αθηήο κε ίδεκα θαηάιιειεο θνθθνκεηξίαο.

www.giamakos-architects.com Giamakos Architects Tsopotou 18, 38221, Volos, Greece, T/fax +30 24210 24683

Σελίδα 40


Volos Marina - 2015

Giamakos Architects

΢ην ελδηάκεζν ηκήκα ησλ δχν ζπζηεκάησλ είρε πξνηαζεί ε κε θαηαζθεπή πξφζζεησλ έξγσλ θαη ρσξίο ηερλεηή πιήξσζε άκκνπ ΢ην Βφξεην άθξν απηήο ηεο αθηήο, λφηηα ησλ εθβνιψλ ηνπ ξέκαηνο θαη γηα κήθνο αθηήο πεξίπνπ 400 κ, θαηαζθεπάζηεθαλ κε θπζηθνχο νγθνιίζνπο δχν πξφβνινη, πνπ νξηνζεηνχλ ην ηκήκα απηφ θαη ηξεηο έμαινη θπκαηνζξαχζηεο κε ζθνπφ, εθηφο ηεο πξνζάκκσζεο πνπ δελ έγηλε, λα δεκηνπξγεζεί έλα εχξνο λέαο θνηλφρξεζηεο ρεξζαίαο δψλεο, απφ θπζηθή επίρσζε, αλάινγν πξνο ηελ ππθλφηεηα ηεο ελδνρψξαο θαη ησλ θαηάληη παξαιηψλ. Ο ζηφρνο απηφο γηα ηελ πινπνίεζε απηήο ηεο δψλεο θαη θαη’ επέθηαζε ηελ νινθιήξσζε ηεο θαηαζθεπήο, απαμηψζεθε κε ηελ καηαίσζε ηνπ ακέζσο βνξεηφηεξα αιηεπηηθνχ θαηαθπγίνπ - γηα πνιηηηθνχο ιφγνπο ην 1989 - πνπ ν θχξηνο πξννξηζκφο ηνπ ήηαλ ε δεκηνπξγία απηήο ηεο παξαιίαο. Τπνζηεξίρηεθε ηφηε, φηη ην θαηαθχγην ζα θαηέζηξεθε κηα ακκψδε πεξηνρή ινπνκέλσλ, πνπ φκσο νχηε ηφηε, νχηε ζήκεξα ππάξρεη. Πξέπεη λα επηζεκαλζεί εδψ, φηη φηαλ αθπξψλνληαη ζεκαληηθά έξγα, ζε δσηηθέο ρξήζεηο πνπ πξέπεη λα ππάξρνπλ, φπσο ε θνηλφρξεζηε δψλε παξαιίαο, ζπκπαξαζχξνληαη απηφκαηα - ηηο πεξηζζφηεξεο θνξέο δπζκελψο - άιιεο κεγάιεο θιίκαθαο ξπζκίζεηο, φπσο ην θπθινθνξηαθφ θιπ. Πεξηζζφηεξεο ιεπηνκέξεηεο γη’ απηά ηα έξγα, ηε ιεηηνπξγηθή θαη ηελ νπηηθή ηνπο αμία, πεξηιακβάλνληαη ζηηο κειέηεο: 1. 2. 3.

Γηακφξθσζε αθηψλ Αιπθψλ - έξγα πξνζηαζίαο αθηψλ (Γήκνο Βφινπ 1997) Γηακφξθσζε θαη ηνπξηζηηθή αμηνπνίεζε ζαιάζζηνπ κεηψπνπ ηεο πφιεο ηνπ Βφινπ απφ Άλαπξν κέρξη ΢σξφ. (Γήκνο Βφινπ 1996) Καηαζθεπή ιηκέλα αιηεπηηθψλ ζθαθψλ ζηελ πεξηνρή Νέεο Παγαζέο Βφινπ (1997)

www.giamakos-architects.com Giamakos Architects Tsopotou 18, 38221, Volos, Greece, T/fax +30 24210 24683

Σελίδα 41


ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ ΠΡΟΣΔΗΝΟΜΔΝΩΝ ΔΡΓΩΝ

Με ηα πξνηεηλφκελα έξγα πξνζηαηεχηαη θαη δηαπιαηχλεηαη ε αθηή θαη εηδηθφηεξα ην ηκήκα ηεο αθηήο πνπ έρεη ήδε ππνζηεί δηάβξσζε. Σν βφξεην ηκήκα ηεο αθηήο είλαη θαη ην πνηφ δηαβξσκέλν. Γηαπηφ θαη πξνηάζεθαλ έξγα ηεηνηα πνπ λα αθ’ελφο λα πξνζηαηεχνπλ ηελ αθηή ,αθεηέξνπ λα θξαηνχλ ηελ άκκν κε ζθνπφ ηελ δεκηνπξγία κεγαιχηεξεο παξαιίαο. ΢ην λφηην ηκήκα επίζεο φπνπ ππάξρνπλ εκθαλή ζεκεία δηάβξσζεο πξνηείλνληαη έξγα πνπ εμππεξεηνχλ ηφζν ηηο αλάγθεο ηηο αθηνκεραληθέο φζν θαη ηελ αλαςπρή ησλ θαηνίθσλ ηεο πεξηνρήο. Σέινο ε ηερλεηή πιήξσζε ηεο αθηήο κε ίδεκα ζα πξνζθέξεη κεγαιχηεξε παξαιία ζηνπο ινπνκέλνπο. ΢ην θεληξηθφ ηκήκα ηεο αθηήο φπνπ ππάξρεη παξαιία κε ακκνπδηά πξνηείλεηαη λα κελ θαηαζθεπαζζνχλ έξγα ψζηε λα κελ δηαηαξαρζεί ε ηζνξξνπία ηεο αθηήο.

www.giamakos-architects.com Giamakos Architects Tsopotou 18, 38221, Volos, Greece, T/fax +30 24210 24683

Σελίδα 42


Volos Marina - 2015

www.giamakos-architects.com Giamakos Architects Tsopotou 18, 38221, Volos, Greece, T/fax +30 24210 24683

Σελίδα 43

Giamakos Architects


www.giamakos-architects.com Giamakos Architects Tsopotou 18, 38221, Volos, Greece, T/fax +30 24210 24683

Σελίδα 44


Volos Marina - 2015

www.giamakos-architects.com Giamakos Architects Tsopotou 18, 38221, Volos, Greece, T/fax +30 24210 24683

Σελίδα 45

Giamakos Architects


www.giamakos-architects.com Giamakos Architects Tsopotou 18, 38221, Volos, Greece, T/fax +30 24210 24683

Σελίδα 46


Volos Marina - 2015

11. ΜΑΡΗΝΑ ΑΛΤΚΩΝ Β΄ Φάζε: Αλάπιαζε παξαιηαθήο πεξηνρήο Αιπθώ Οκάδα Μειέηεο :  ΑΡΥΗΣΔΚΣΟΝΗΚΖ - ΥΩΡΟΣΑΞΗΚΖ ΜΔΛΔΣΖ ΓΗΑΜΑΚΟΤ ΦΩΣΔΗΝΖ ΑΡΥ/ΜΖΥ ΓΗΑΜΑΚΟ΢ ΢ΩΣΖΡΗΟ΢ ΑΡΥ/ΜΖΥ  ΛΗΜΔΝΗΚΖ ΜΔΛΔΣΖ ΜΟΤΣΕΟΤΡΖ΢ Κ. Γξ ΠΟΛ/ΜΖΥ ΓΗΑΝΣ΢Ζ Θ. ΠΟΛ/ΜΖΥ

www.giamakos-architects.com Giamakos Architects Tsopotou 18, 38221, Volos, Greece, T/fax +30 24210 24683

Σελίδα 47

Giamakos Architects


11.1 Θέζε θαη πεξηγξαθή ηεο πεξηνρήο Ζ ζέζε πνπ κειεηάηαη βξίζθεηαη ζην λφηην φξην, ηεο πεξηνρή Νέεο Παγαζέο (Αιπθέο), ζε απφζηαζε 7 ρηιηνκέηξσλ, λνηηνδπηηθά ηνπ πνιενδνκηθνχ ζπγθξνηήκαηνο ηεο πφιεσο ηνπ Βφινπ. Ο νηθηζκφο Νέεο Παγαζέο εθηείλεηαη ζε κήθνο 2.5 ρηιηνκέηξσλ θαηά κήθνο ηεο αθηήο. ΢ηελ πεξηνρή απηή ππάξρνπλ παξαιίεο κε ακκνπδηά θαη ην θαινθαίξη είλαη πεξηνρή θνιπκβήζεσο. ΢ηελ πεξηνρή βνξείσο ηεο ζέζεο ηεο καξίλαο, ηα ηειεπηαία ρξφληα, έρεη δηακνξθσζεί έλα ππνηππψδεο επνρηαθφ πνιενδνκηθφ θέληξν, ζπλδπαζηηθά κε ηελ νξγαλσκέλε αθηή θνιχκβεζεο. Βνξεηφηεξα απφ δεθαεηίεο ιεηηνπξγεί ε πιάδ ηνπ Δ.Ο.Σ. ΢ήκεξα φιν θαη πεξηζζφηεξνη δεκφηεο επηιέγνπλ ηηο Αιπθέο σο κφληκε θαηνηθία.

www.giamakos-architects.com Giamakos Architects Tsopotou 18, 38221, Volos, Greece, T/fax +30 24210 24683

Σελίδα 48


Volos Marina - 2015

Giamakos Architects

11.2 Ζ Γηαζέζηκε Έθηαζε Ζ ζέζε ηνπ Σνπξηζηηθνχ Ληκέλα βξίζθεηαη δίπια απφ ηνλ παξαιηαθφ επαξρηαθφ δξφκν νδφο Ηαηξίδε - πνπ ζπλδέεη ηηο Παγαζέο κε ηνλ νηθηζκφ Άγηνο ΢ηέθαλνο. ΢ηε ζέζε πνπ πξνηείλεηαη, ν δηαζέζηκνο ρεξζαίνο ρψξνο απνηειείηαη απφ δχν δψλεο. Μηα πάλσ απφ ην δξφκν Ο.Σ. 254, 255, 256 θαη 257 θαη ηε δψλε θάησ απφ ηνλ δξφκν, πνπ είλαη δεκφζηνο ρψξνο. Ο.Σ. 254 Δ= 6.141 κ2, Ο.Σ. 255 Δ= 3.841 κ2. Ο.Σ. 256 Δ= 2.874 κ2, Ο.Σ. 257 Δ=17.362 κ2 Κάησ απφ ην δξφκν Δ1.= 20.426, Δ2.= 1.948

Ζ θχξηα ζπλζεηηθή ηδέα, αθνξά ηελ επηινγή ησλ θπθιηθψλ ραξάμεσλ ζρεδηαζκνχ γηα ηνπο εμσηεξηθνχο θπκαηνζξαχζηεο, αιιά θαη ηελ θιηκαθσηή απνθαηάζηαζε ησλ ληακαξηψλ, κε θέληξν ηελ θνξπθή ηνπ θσληθνχ ιφθνπ. ΢πλζεηηθά νη επεκβάζεηο κε απηφ ην ηξφπν, ελνπνηνχληαη κε ην πεξηβάιινλ, γίλνληαη ηκήκα ηνπ ιφθνπ, ππνγξακκίδνπλ ηε κνλαδηθφηεηα ηεο γεσκεηξίαο θαη ηελ ππνγξακκίδνπλ, ηελ πξνζηαηεχνπλ, ηελ αλαδεηθλχνπλ. Σαπηφρξνλα επηηξέπνπλ δηάθνξεο πξνζεγγίζεηο θιίκαθαο - κεηαβάιινληαο ηελ αθηίλα - ρσξίο λα επεξεάδνληαη νη βαζηθέο αξρέο ηεο ζχλζεζεο θαη νη βαζηθέο ιεηηνπξγίεο. Όια ηα θηήξηα πξνηείλνληαη ππφζθαθα ζην ήδε ζθακκέλν ληακάξη - ην Βφξεην πνπ εμεηάδεη ε κειέηε - ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ απνθπγή πνιπδηάζπαζεο, γηα ηε δηαζθάιηζε ηεο νπηηθήο εξεκίαο ηνπ θσληθνχ ιφθνπ ζην ΢σξφ.

www.giamakos-architects.com Giamakos Architects Tsopotou 18, 38221, Volos, Greece, T/fax +30 24210 24683

Σελίδα 49


11.3 Πεξηαζηηθή Μαξίλα κεγέζνπο 300 ζθαθώλ (κηθξή) κε δπλαηόηεηα 500. Ζ καξίλα γηα 300 ζθάθε, νξηνζεηείηαη απφ ηε πιεπξά ηεο ζάιαζζαο κε έλα θπκαηνζξαχζηε πεξίπνπ 390 κ ζε κέζν βάζνο 6 κέηξσλ. Απφ ηε πιεπξά ηεο ζηεξηάο ζρεκαηνπνηνχληαη νη πθηζηάκελεο επηρψζεηο, ρσξίο λέεο, θαζψο πθίζηαληαη πξνο αμηνπνίεζε 52.631 κ2. Σν εχξνο αθηήο πνπ αλαθεξφκαζηε γηα 300 ζθάθε, αθνξά 565 κ κήθνο Γηα ην πξφγξακκα ησλ 300 ζθαθψλ δελ ρξεηάδεηαη ρεξζαία δψλε ιηκέλα κεγαιχηεξε απφ 53.000 κ. (ζαιάζζηα δψλε), πνπ καδί κε ηα λέα ιηκεληθά αξθνχλ ψζηε λα δηαθπιαρηεί ην πθηζηάκελν πξάζηλν, δειαδή πεξίπνπ 6.400 κ2 ζην Ο.Σ. 225, 9743 κ2 ζην Δ1 θαη ην ζχλνιν ηνπ Δ2 1948κ2 - θάησ απφ ην δξφκν. Δπίζεο ε ρεξζαία έθηαζε αξθεί ψζηε λα ππνζηεξίμεη θαη δεχηεξε Φάζε επέθηαζεο ηεο καξίλαο ζηα 500 ζθάθε κε δεχηεξν θπκαηνζξαχζηε πεξίπνπ 300 κέηξσλ θαη αλαηνιηθά ηνπ πξψηνπ. Σα βάζε ζην δεχηεξν θπκαηνζξαχζηε είλαη απφ 0 έσο 8 κ.

www.giamakos-architects.com Giamakos Architects Tsopotou 18, 38221, Volos, Greece, T/fax +30 24210 24683

Σελίδα 50


Volos Marina - 2015

Giamakos Architects

11.4. Πξνγξακκαηηθόο ζρεδηαζκόο

Εξεηάζονηαι οι ακόλοςθερ πεπιπηώζειρ μαπίναρ:

Πεπιαζηική Μαπίνα 300 ζκαθών (μικπού μεγέθοςρ) με δςναηόηηηα ανάπηςξηρ ζηα 500 ζκάθη

Πεπιαζηική Μαπίνα 500 σκαυών (μέζος μεγέθοςρ)

Μητποπολιτική Μαπίνα 1000 σκαυών (μεγάλη) για ηη πεπίπηωζη αξιοποίηζηρ ηος 2ος νηαμαπιού

Κατά υάσειρ ανάπτςξη από 300 σε 1000 σκάυη

www.giamakos-architects.com Giamakos Architects Tsopotou 18, 38221, Volos, Greece, T/fax +30 24210 24683

Σελίδα 51


Απαηηνχληαη πέληε γεληθά επίπεδα - ππφζθαθα - κέρξη ην θελφ ηνπ ληακαξηνχ απφ ην πξφζσπν ηεο ζάιαζζαο πξνο ηα πίζσ.

www.giamakos-architects.com Giamakos Architects Tsopotou 18, 38221, Volos, Greece, T/fax +30 24210 24683

Σελίδα 52


Volos Marina - 2015

Giamakos Architects

11.5 ΢πκπεξάζκαηα Απφ ηελ αλάιπζε ησλ ζρεδηαζηηθψλ δπλαηνηήησλ γηα ηε Μαξίλα ζηε ζέζε Αιπθψλ Βφινπ, πξνθχπηνπλ ηα παξαθάησ ζπκπεξάζκαηα πνπ νδεγνχλ ζε ζπγθεθξηκέλεο βαζηθέο ζρεδηαζηηθέο επηινγέο. Γεληθά γηα λα απνθαηαζηαζεί ε εξεκία ηνπ θψλνπ ζα πξέπεη επηπιένλ ηηο δεκηνπξγίαο ηνπ πάξθνπ (ιχζε 300) ζηα ςειφηεξα επίπεδα λα θιηκαθσζεί πεξηζζφηεξν ην πξφζσπν ησλ θηηξηαθψλ κεηψπσλ. Απηφ ζπλεπάγεηαη εγθαηάιεηςε ηεο αξρηθήο ηδέαο γηα ρψξν ζηάζκεπζεο απηνθηλήησλ/ηξέηιεξο ή θαη ζθαθψλ ζην δψκα θαη δηαηήξεζε ελφο ππνβαζκηζκέλνπ εζσηεξηθνχ δηθηχνπ θπθινθνξίαο (Λ500) θαη πεξηνξηζκέλνπ ρψξνπ ζηάζκεπζεο, θπξίσο γηα ηελ ππνζηήξημε ηνπ Πάξθνπ.

1. Βαζηθόο Άμνλαο Ο επζχγξακκνο άμνλαο έρεη ζεκαληηθά πιενλεθηήκαηα θαζψο αθνινπζεί ηελ πθηζηάκελε δηαδξνκή θαη επηηξέπεη ζπλζεηηθά ελδηαθέξνπζεο πξνηάζεηο (ραξαθηά ζην θψλν). Πξέπεη παξά ηα πξνβιήκαηα κε θάζε ζπζία λα δηαηεξεζεί σο ν Βαζηθόο Άμνλαο ππνδνρήο θαη νξγάλσζεο ηεο Μαξίλαο. P2. Πιαηεία ππνδνρήο Γίλεη ηε δπλαηφηεηα δεκηνπξγίαο ζηε βάζε ηνπ - άθξν ηνπ νηθηζκνχ - κηαο κεγάιεο πνιενδνκηθήο πιαηείαο - θέληξνπ ηεο δηαδξνκήο απφ ηηο Αιπθέο πξνο ην ΢σξφ, πνπ ζπλδπαζηηθά κε ην πάξθηλγθ, ζηαζκφ ιεσθνξείσλ θαη κειινληηθά ηξακ , κπνξεί λα απνηειέζεη εθηφο απφ πχιε ζηε καξίλα - ζεκείν ππεξηνπηθήο αζηηθήο αλαθνξάο κε ζηαζκφ κεηεπηβίβαζεο πνιηηψλ (Αιπθψλ θαη Αγ, ΢ηεθάλνπ), ζε ζαιάζζηα ηνπηθή ζπγθνηλσλία θαη φρη κφλν. Οη μέλνη πιεζπζκνί - Charter ηνπξηζηηθψλ ζθαθψλ - εδψ αλακεηγλχνληαη κε ηνπο ηνπηθνχο ζε κηα πεξηνρή αδηαβάζκεηε πνπ είλαη πεξηζζφηεξν πφιε παξά καξίλα. Απηή ε πιαηεία κε ηα καγαδηά, ηα πξαθηνξεία (ελνηθίαζεο απηνθηλήησλ θαη κνηνπνδειάησλ, ηαμί, θιπ), ηα ηνπξηζηηθά γξαθεία, ην Μάξθεη θαη ηα λαπηηιηαθά γχξσ ηεο, απνθηά ππεξηνπηθφ ραξαθηήξα, ελψ ε πνδνρή κεηαηξέπεηαη ζε έλα ¨ζηαζκφ¨ κεηξνπνιηηηθνχ ραξαθηήξα (κεηξφ, ηξέλα θιπ) πνπ επηθνηλσλεί κε αγνξά, ζπγθνηλσλίεο θιπ. Γίλεηαη ην θέληξν δσήο ηεο καξίλα ζεκείν ζχλδεζεο κε ηηο Αιπθέο, απφιεμε ηεο παξαιίαο, απφιεμε φισλ ησλ εζσηεξηθψλ δηθηχσλ ηεο καξίλαο, είλαη ε θαξδηά ηεο παξέκβαζεο. Νφηην φξην ηνπ νηθηζκνχ, βφξεην ηεο καξίλα γηα θάζε επηινγή αλάπηπμεο (300, 500, 1000). Απφ άπνςε ππθλφηεηαο πιεζπζκνχ ζπγθεληξψλεη ην ζχλνιν ηνπ δπλακηθνχ πνπ ζα επηιερηεί - πνπ ζεκαίλεη φηη ζα πξέπεη λα κπνξεί λα ππνδερηεί ηνπιάρηζηνλ 3000 άηνκα θαη λα ηα εθηνλψζεη πξνο ηηο Αιπθέο#. Πξέπεη ηα εζσηεξηθά δίθηπα ηεο καξίλα λα έρνπλ απηή ηε θέξνπζα ηθαλφηεηα.

www.giamakos-architects.com Giamakos Architects Tsopotou 18, 38221, Volos, Greece, T/fax +30 24210 24683

Σελίδα 53


΢ην φξην ηεο πιαηείαο κε ηε ζάιαζζα ρσξνζεηείηαη ν λαπηηθφο φκηινο θαη νη ιεηηνπξγίεο αλέιθπζεο ζθαθψλ (travel lift, γεξαλνί, ξάκπεο). Ζ χπαξμε ηνπ νκίινπ ζηε ζηάζκε ηεο ζάιαζζαο θαη ησλ εηδηθψλ ιεηηνπξγηψλ κπνξνχλ λα δηαβαζκηζηνχλ κε επηινγή ηειηθήο ζηάζκεο πιαηείαο ιίγν ςειφηεξα (min 1,5κ). Δζσηεξηθά δίθηπα Γηα λα δηαβαζκηζηνχλ νη ιηκεληθέο ιεηηνπξγίεο, πξνηείλεηαη ε παξαιία λα δηαζπαζηεί ζηηο παξαθάησ δηαβαζκηζκέλεο ιηκεληθέο ελφηεηεο - δηαβαζκηζκέλεο πξνβιήηεο Α, Β, Γ, Γ P3. Εώλε παξαιίαο ζην κέηωπν πνπ δελ ζα έρεη θάζεηεο πξνβιήηεο, παξά ζα ιεηηνπξγεί ζαλ αδηαβάζκηζηε παξαιία γηα φινπο ηνπο επηζθέπηεο θαη ζε φιν ην κήθνο ηεο αθηήο. Όπσο ιεηηνπξγεί ε παξαιία βφινπ. Σα ζθάθε πνπ παξαβάινπλ εδψ είλαη ηνπηθά, ελψ νη ιεηηνπξγίεο πνπ ρσξνζεηνχληαη είλαη ιεηηνπξγίεο πφιεο κε θαθέ, κνπζηθή θιπ, σο πξνέθηαζε ηεο πιαηείαο. ΢ηε παξαιία ρσξνζεηνχληαη ηξαπεδνθαζίζκαηα θιπ κε ζηφρν λα δεκηνπξγεζεί ε Διιεληθή αηκφζθαηξα ειεχζεξνπ ρξφλνπ θαη αλαςπρήο πνπ κφλν ζηα παξαδνζηαθά ιηκαλάθηα ηεο Μεζνγείνπ ζπλαληάεη θαλείο. Γη’ απηά έξρνληαη ζηελ Διιάδα νη ιάηξεηο ηνπ ζαιαζζίνπ ηνπξηζκνχ θαη ιηγφηεξν γηα ηηο ππεξεζίεο Yachting.

www.giamakos-architects.com Giamakos Architects Tsopotou 18, 38221, Volos, Greece, T/fax +30 24210 24683

Σελίδα 54


Volos Marina - 2015

Giamakos Architects

P4. Κεληξηθόο πξνβιήηαο ζε κνξθή Γ κε εγθάξζηεο πισηέο (νη κφλεο κε fingers) ν νπνίνο ζα ππνζηεξίδεη Charter. ΢ην πξφζσπφ ηνπ πξνο ηελ έμνδν ηνπ ιηκαληνχ είλαη ην βελδηλάδηθν ελψ ε ζχλδεζή ηνπ κε ην ζπλνιηθφ ζπγθξφηεκα γίλεηαη κε δηψξνθν θηήξην αγνξάο θαη ππεξεζηψλ Charter. Σν ηζφγεην ζε πηινηή είλαη ρψξνο ζηάζκεπζεο ιενθσξείσλ απφ ην αεξνδξφκην, θαη ππεξεζηψλ Charter (WC, ληνπο θιπ). ΢ηνλ φξνθν γίλεηαη ε πεδή ζχλδεζε κε ηε δψλε παξαιίαο θαη ηελ πιαηεία ππνδνρήο. Ο φξνθνο είλαη πξνζπειάζηκνο απφ φινπο ηνπο επηζθέπηεο ηεο καξίλαο θαη ζην πξφζσπφ ηνπ - θέληξν ζαιάζζηνπ ρψξνπ καξίλαο ρσξνζεηνχληαη επίζεο αίζνπζα πνιιαπιψλ ρξήζεσλ, εζηηαηφξην κπαξ θιπ. Δδψ ηνπνζεηείηαη θαη ε δηνίθεζε ηεο καξίλαο, ν έιεγρνο ηνπ ιηκέλα, θέληξν πιεξνθνξηψλ θαη ηα γξαθεία Charter. Σν δψκα δελ έρεη θαλέλα φγθν, (απνιήμεηο θιηκαθνζηαζίσλ ηέληεο θιπ) είλαη έλαο θνηλφρξεζηνο πξνβιήηαο αλνηρηφο ζην θφζκν, πεξηνρή ζέαο πεξηπάηνπ θαη πνδειάηνπ πνπ θαηαιήγεη δπηηθά ζην πάξθν. Απφ άπνςε πξνγξάκκαηνο απηφ ην θηήξην ππνθαζηζηά ηνλ ηξίην φξνθν ησλ Λ300 ή Λ500, επηηξέπνληαο θιηκάθσζε ηνπ ζπγθξνηήκαηνο θαη δεκηνπξγία ηνπ Πάξθνπ. P5. Πξνβιήηαο VIP Ζ δψλε παξαιίαο ζην λνηηφηεξν άθξν ηεο καξίλαο - πξηλ ην θπκαηνζξαχζηε, δηαβαζκίδεηαη ζε δψλε VIP. Απνθφπηεηαη απφ ηνλ θπκαηνζξαχζηε θαη δηαρσξίδεηαη απφ ηελ βνξεηφηεξε δψλε παξαιίαο κε ηελ 2ε ιηκελνιεθάλε λα εηζέξρεηαη κέζα ζην θψλν θάησ απφ ην πάξθν. Έρεη ηηο δηθέο ηεο ππνζηεξίμεηο ζε ππνδνκέο αληηζηνίρνπ επηπέδνπ. Αθνξά κφλν ην επίπεδν ηεο ζάιαζζαο, ελψ πάλσ απφ απηφ ζε γέθπξα ή ζθαξθαισκέλε ζην αθξσηήξη γίλεηαη αλεμάξηεηα ε δηαδξνκή πξνο ηνλ θπκαηνζξαχζηε P6. Κπκαηνζξαύζηεο Σν δπλακηθφ ηνπ αθνξά ηα δηεξρφκελα ζθάθε θαη έρεη ηηο δηθέο ηνπ εμππεξεηήζεηο θιπ απφ ην θιάδν εηζφδνπ πνπ γίλεηαη ζε δεχηεξε ζηάζκε κέρξη ην έλα ηξίην ηνπ κήθνπο ηνπ απφ ηε βάζε ηνπ ζην θψλν. Ζ ζχλδεζή ηνπ κε ηελ ππνδνρή γίλεηαη ή απφ ηε δψλε ηεο παξαιίαο κε γεθχξσζε ηεο δεχηεξεο ιηκελνιεθάλεο θαη πίζσ απφ ηνλ P5, ή γηα λα απαιιαρηεί ε παξαιία απφ απηνθίλεηα, ζε δεχηεξν επίπεδν πάλσ θαη πίζσ απφ απηή. Ζ δηαδξνκή έξρεηαη απφ ηελ πιαηεία είηε παξάθηηα πάλσ απφ ηα θηήξηα ηεο Β ελφηεηαο, είηε πεξλάεη θάησ απφ ην βαζηθφ νδηθφ άμνλα. Οιφθιεξνο ν θπκαηνζξαχζηεο δηέξρεηαη απφ ακθίδξνκε νδφ θπθινθνξίαο, ζην άθξν ηνπ παξέρεη δπλαηφηεηα πεξηζηξνθήο πνπ κπνξεί φκσο λα είλαη θαη πεξηνξηζκέλε, κηθξφηεξε ησλ Λ300, Λ500 θαη ζηε βάζε ηνπ ζηε πεξίπησζε Λ500 κπνξεί λα ρσξνζεηεζεί δηψξνθν πνιπιεηηνπξγηθφ θέληξν έσο θαη θαδίλν ζε ζχγρξνλε Αξρηηεθηνληθή ζχλζεζε ζηεγάζηξσλ. Σν θέληξν ππνζηεξίδεηαη απφ δηθνχο ηνπ ρψξνπο ζηάζκεπζεο ζην επίπεδν ηεο ζάιαζζαο. 7. Σν Πάξθν ηνπ πξάζηλνπ κεηώπνπ Με ηε ιχζε θηηξηαθψλ ηεο Λ500, φπνπ νπηζζνρσξνχλ ηνπ βαζηθνχ αμνλα νη φγθνη ηεο ππνδνκήο, δίλεηαη ε δπλαηφηεηα πάλσ απφ ηηο ππφζθαθεο πξνηάζεηο γηα ηελ P3 - δψλε παξαιίαο λα δεκηνπξγεζεί έλα κεγάιν πξάζηλν πάξθν, ζηε βάζε ησλ ζεκεξηλψλ πξνδηαγεγξακκέλσλ ρξήζεσλ. Σν πξφβιεκα ηεο απνθνπήο ιφγσ ηνπ βαζηθνχ άμνλα απφ ηνλ πίζσ πξάζηλν ρψξν απνθαζίζηαηαη κε πεδφδξνκν πνπ εξρφκελνο απφ λφην, πεξλά πάλσ

www.giamakos-architects.com Giamakos Architects Tsopotou 18, 38221, Volos, Greece, T/fax +30 24210 24683

Σελίδα 55


απφ ην βαζηθφ άμνλα λφηηα ηεο πιαηείαο φπνπ θαη ζπλδέεηαη κε ηελ ππνδνρή. Απηφ ην πάξθν, εθηφο απφ πξάζηλν, πξέπεη λα αθνινπζεί θαη ηηο πςνκεηξηθέο ηνπ θψλνπ (θακππιφηεηα θιπ), πνπ ζεκαίλεη εθηεηακέλεο επηρψζεηο πάλσ απφ ηα θηήξηα ηεο P3. 8. To ηξίην επίπεδν ή θαη ην ηέηαξην ησλ Λ300 ή Λ 500 νπηζζνρσξεί ζην ιφθν, γηα λα πινπνηεζεί ε δεηνχκελε θιηκάθσζε θαη είλαη επίζεο ππφζθαθεο αξρηηεθηνληθήο κνξθήο. (Μηα ζρηζκή ζην ιφθν), Ζ πξφζβαζή ηνπ γίλεηαη είηε απφ ην πίζσ πάξθν (9) είηε απφ ην Πάξθηλγθ εζσηεξηθά, είηε απφ ηελ Τπνδνρή κε θιηκαθνζηάζην θαη αζαλζέξ. Δδψ ρσξνζεηνχληαη νη απαηηνχκελεο εγθαηαζηάζεηο θηινμελίαο ( Βι. πξφγξακκα) γηα ηνπο επηζθέπηεο Charter. 9. Σν πίζω πάξθν δελ είλαη παξά απνθαηάζηαζε ηνπ ιφθνπ θαη ηεο βιάζηεζήο ηνπ κε θακπχιεο ραξάμεηο κνλνπαηηψλ θαη πξνζβάζεσλ. Ζ ηδέα ηεο ρσξνζέηεζεο κηθηψλ ζέζεσλ ζηάζκεπζεο ΢θαθψλ, ηξέηιεξ, απηνθηλήησλ εγθαηαιείπεηαη πξνο φθεινο ηνπ ηνπίνπ θαη ηεο δηαηάξαμεο ηνπ ιφθνπ. 10. Σν Ναππεγείν θαη ν ππαίζξηνο ρψξνο δηαρείκαζεο ρσξνζεηνχληαη εθεί φπνπ πξνηείλνληαη απφ ηελ Λ300 θαη Λ500. Τπάξρνπλ ζήκεξα Traber Lift γηα ηέηνηεο πεξηπηψζεηο θεθιηκέλσλ θαη ν δηαρεηξηζηήο ηνπ ρψξνπ ζα ρξεηαζηεί αληίζηνηρν εμνπιηζκφ (βι. εηθφλα). Έλα ζεκαληηθφ πξφβιεκα είλαη ε δηαζηαχξσζε ηνπ βαζηθνχ άμνλα θαη ηεο πιαηεία (P2) πνπ κπνξεί λα ιπζεί κφλν κε αληζφπεδε γέθπξα (Βι. Παξάξηεκα 2 - ξάκπεο) θαη ζπλδπαζηηθά κε ηνλ πεδφδξνκν πνπ έξρεηαη απφ ην παξαζαιάζζην πάξθν. Σν λαππεγείν είλαη γεληθά έλαο ρψξνο κεγάινπ χςνπο. ΢ηελ πεξίπησζή καο, πνπ εμππεξεηεί δχν ζηάζκεο δηαρείκαζεο (γαιάδηα θαη θίηξηλε), απηφ ην θηίξην δελ κπνξεί παξά λα πξνηείλεη κηα αξρηηεθηνληθή χςνπο πνπ κπνξεί είηε λα είλαη παξαδνζηαθήο κνξθήο (λεψξην κε δχξηρηεο ζηέγεο) είηε ζχγρξνλεο κε ηε κνξθή αληεξίδνο ζην ιφθν. 11. Σν Τπόγεην Πάξθηλγθ Ζ χπαξμή ηνπ ζπλδπαζηηθά κε ην εζσηεξηθφ δίθηπν ηεο καξίλαο θαη ε ηνπνζέηεζή ηνπ ζε φζν πεξηζζφηεξεο ζηάζκεο είλαη θαηαζθεπαζηηθά θαη νηθνλνκηθά εθηθηφ, ιχλεη πνιιά πξνβιήκαηα θαη αλαθνπθίδεη ην ρψξν απφ κεγάιν θφξην απηνθηλήησλ. Τπνζηεξίδεη επίζεο ηηνο θιεηζηέο ιεηηνπξγίεο ηνπ Ναππεγείνπ, δηαρείκαζε θιπ πνπ ην θαζηζηνχλ βηψζηκν φιε ηε πεξίνδν ηνπ έηνπο. 12. Πύιεο / πεξηθξάμεηο Όπσο απφ ηα παξαπάλσ γίλεηαη αληηιεπηφ δελ ππάξρνπλ πεξηθξάμεηο, παξά κφλν ζρεδηαζκφο πεξηζζφηεξν θαη ιηγφηεξν πξνζβάζηκσλ ρψξσλ (αληζνζηαζκίεο, λεξφ θιπ). Όπνπ ππάξρνπλ έιεγρνη είλαη δηαθξηηηθνί απφ Κέληξα Πιεξνθνξηψλ, ελψ νη βαζηθέο πχιεο βξίζθνληαη ζηηο εηζφδνπο ηνπ εζσηεξηθνχ δηθηχνπ, ζηα δχν άθξα ηνπ βαζηθνχ άμνλα (Λ500). Πξαθηηθά δελ ρξεηάδνληαη θχξηεο πχιεο, θαζψο ε καξίλα έρεη ζρεδηαζηεί πξνζπειάζηκε ζηελ πφιε κε ζηαζκφ ππνδνρήο. 13. ΢ηαζκόο ππνδνρήο Ο ζηαζκφο ππνδνρήο, είλαη έλαο κεγάινο ππαίζξηνο ρψξνο, φπνπ ζπγθεληξψλνληαη φια ηα δίθηπα θαη νη πξνζβάζεηο.

www.giamakos-architects.com Giamakos Architects Tsopotou 18, 38221, Volos, Greece, T/fax +30 24210 24683

Σελίδα 56


Volos Marina - 2015

www.giamakos-architects.com Giamakos Architects Tsopotou 18, 38221, Volos, Greece, T/fax +30 24210 24683

Σελίδα 57

Giamakos Architects


www.giamakos-architects.com Giamakos Architects Tsopotou 18, 38221, Volos, Greece, T/fax +30 24210 24683

Σελίδα 58


Volos Marina - 2015

Giamakos Architects

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ III Έξγα Θαιάζζηνπ Σνπξηζκνχ: Ο νδεγφο πνπ αθνινπζεί πεξηιακβάλεη θαηεγνξίεο ζαιάζζησλ έξγσλ, βάζεη ηεο ρξήζεο θαη ηνπ κεγέζνπο. Με παξαδείγκαηα απφ φιν ην θφζκν, επηρεηξείηαη κηα εθ λένπ θαηεγνξηνπνίεζε ησλ ζαιάζζησλ έξγσλ κε αληίζηνηρν πξνζδηνξηζκφ, θξηηεξίσλ θαηάηαμεο θαη αμηνιφγεζεο. ΢ην δεχηεξν κέξνο παξνπζηάδνληαη ζπλζεηηθά ζηνηρεία εμνπιηζκψλ θαη γεληθή αλαθνξά ζηηο παξακέηξνπο ηνπ αξρηηεθηνληθνχ ζρεδηαζκνχ ησλ ζαιάζζησλ Έξγσλ. Έξγα Θαιάζζηνπ Σνπξηζκνύ: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30.

Πξνβιήηεο / Απνβάζξεο ςπραγσγίαο Θαιάζζηα Πάξθα, Καηαδπηηθά θιπ Ναπηηθά Μνπζεία Πξνθπκαίεο ελεξγεηηθήο αλαςπρήο Ναπηαζιεηηθνί ιηκέλεο Οιπκπηαθνί λαπηαζιεηηθνί Ληκέλεο Θαιάζζηα παξαδνζηαθά ρσξηά Θαιάζζηεο ξάκπεο Σνπξηζηηθά θαηαθχγηα - Αγθπξνβφιηα Μαξίλα Γηαρείκαλζεο Βoutique καξίλεο Πεξηαζηηθέο καξίλεο κεζαίνπ κεγέζνπο (350 - 600) Πεξηαζηηθέο καξίλεο κεγάινπ κεγέζνπο (1000 ζθάθε) Αζηηθνί Ληκέλεο κέζεο θιίκαθαο Μαξίλεο Μεηξνπφιεσλ - (1000 ζθάθε) Παξαιίεο Resort + Μαξίλεο Yachting Center Παξαιία Θέξεηξν & Μαξίλα Μαξίλεο κε Θέξεηξα Καηνηθίαο Μαξίλεο κε Θέξεηξα Καηνηθίαο ζην λεξφ Αζηηθή αλάπηπμε - Μαξίλα Θέξεηξν ςειψλ θηεξίσλ Αζηηθή αλάπηπμε - Θαιάζζηεο Πνιπθαηνηθίεο Μαξίλεο Καλάιηα - ΢πγθξνηήκαηα θαηνηθίαο Αλάπιαζε Αζηηθνχ Μεηψπνπ - Θέξεηξν Σνπξηζκνχ VIP - Super Yachts Μαξίλεο Δπηβαηηθνί ιηκέλεο Ληκέλεο Κξνπαδηεξφπινησλ City Park Πνιενδνκία - Αζηηθή ζαιάζζηα αλάπηπμε Πισηά Ξελνδνρεία Πισηέο πφιεηο

Αποκηήζηε ηο Παπάπηημα ΙΙΙ με ένα κλικ εδώ:

https://issuu.com/691228/docs/______________________-____________/1?e=0/32090778

www.giamakos-architects.com Giamakos Architects Tsopotou 18, 38221, Volos, Greece, T/fax +30 24210 24683

Σελίδα 59


www.giamakos-architects.com Giamakos Architects Tsopotou 18, 38221, Volos, Greece, T/fax +30 24210 24683

Σελίδα 60


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.