Ciclo de Forestais

Page 1

I.E.S.AntĂłn Alonso RĂ­os Solleiro s/n 36740 Tlfno: 886120522 ies.anton.alonso.rios @edu.xunta.es


ACCESO

FP de Grado Medio. TĂŠcnico en Aproveitamento e ConservaciĂłn do Medio Natural


Traballador/a cualificado/a en actividades forestais: repoboación, tratamentos silvícolas e de correción hidrolóxico-forestal, aproveitamento de madeiras, cortiza, resina, etc.

Maquinista de procesadora forestal. Tractorista. Motoserrista, abatedor/a e cortador/a de toradas.

Traballador/especialista en empresas que realicen traballos de construción e mantemento de camiños.

Traballador/a cualificado en propagación e cultivo de planta en viveiros e produción de sementes.

Traballador/a especialista en colleita de sementes e froitos e poda en altura.


Enxertador/a

Aplicador cualificado de tratamentos fitosanitarios.

Traballador/a especializado/a en inventario forestal, cinexético e piscícola.

Auxiliar en traballos de control legal de depredadores ou especies invasoras.

Guía de actividades de turismo, cinexéticas e piscícolas.

Vixiante en terreos cinexéticos (TECOR)

Xefe de brigada de prevención e defensa contra incendios forestais.


 Técnico

Superior en Xestión forestal e do

Medio Natural.  Técnico

Superior en Paisaxismo e Medio

rural.  Outros  BAC.

ciclos da familia agraria.


Podes consultar os prazos de solicitude de admisión e matrícula a partires do 15 de Xuño en:

http://www.edu.xunta.es/fp/informacion-xeral-admision

I.E.S Antón Alonso Ríos. Solleiro s/n 36740 Tomiño. Tlfno: 986 62 33 46

ies.anton.alonso.rios@edu.xunta.es

www.edu.xunta.gal/centros/iesantonalonsorios


•Fundamentos •Principios

de sanidade vexetal 107h.

•Repoboación

•Produción

forestal e tratamentos silvícolas 214h.

de planta forestal en viveiro 159h.

•Maquinaria •Formación

agronómicos 159h.

e instalacións forestais 214h. e orientación laboral 107h.โ ขDuraciรณn:

159 horas


PRINCIPIOS DE SANIDADE VEXETAL
•Comunidades •Empresas •Viveiros

de montes veciñais en man común

de aproveitamentos forestais

forestais

•TECOR •Concellos


•Consellerías •Parques •Parque

Naturais

Nacional das Illas Atlánticas

•Distritos •Centros

de Medio Ambiente e Medio Rural:

forestais de recuperación de fauna silvestre

•Estacións

de captura de especies piscícolas

•Piscifactorías •

(…)

de repoboación de salmónidos


PROXECTOS E COLABORACIÓNS -Proxecto

ríos

-Comunidade

de Montes Veciñais en Mancomún

de Tomiño -PROXECTO

ERASMUS: Acceso a becas para

realizar prácticas en Europa


S O Í R O T C E X O R P


GABEO E PODA EN ALTURA


Visitas

a empresas e instalacións de aproveitamento forestal, biomasa, secadeiros de

sementes… Roteiros

guiados en Espazos naturais (Parque Natural Serra de Invernadeiro, Parque

Nacional Illas Atlánticas, P.N. Monte Aloia…) para observación de flora e fauna, patrimonio etnográfico, etc. Visitas

a viveiros forestais

Visista

a piscifactorías de repoboación, estacións de captura de peixes, demostracións

de pesca eléctrica, repoboacións piscícolas, etc. Visita

a instalacións de defensa contra incendios forestais: Bases de medios aéreos,

distritos forestais…. Asistencia

a seminarios, talleres, conferencias, etc. relacionados cos contidos do ciclo

formativo… Prácticas

en simulador de colleitadora forestal.


PARQUE NATURAL INVERNADEIROE MOITAS MÁIS… -Explotacións

de aproveitamento madeireiro

-Viveiros -

Piscifactorías de repoboación


O CENTRO:

BIBLIOTECA LABORATORIO

AULAS

AULA DE INFORMÁTICA


TALLER

FINCA PRÁCTICASPODES FACER A TÚA INSCRIPCIÓN NO

I.E.S. ANTÓN ALONSO RÍOS Rúa Solleiro,s/n 36740Tomiño

Telf.: 886120522 ies.antonalonsorios@edu.xunta.es http://centros.edu.xunta.es/iesantonalonsor ios


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.