Page 1

คูม่ ือปฏิบัติงานการเงิน

41

คู่มือปฏิบัติงานการเงิน

กองคลัง สานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย กรกฎาคม 2556 กองคลัง สำนักงำนอธิกำรบดี มหำวิทยำลัยรำชภัฏเชียงรำย


คูม่ ือปฏิบัติงานการเงิน

43

คานา คู่มือปฏิบัติงานการเงิน ฉบับนี้ กองคลัง สานักงานอธิการบดี มหาวิ ทยาลัย ราชภั ฏ เชี ย งราย ได้ จั ด ท าขึ้ น เพื่ อ เป็ น แนวทางในการปฏิ บั ติ ง านด้ า นการเบิ ก จ่ า ย เงิ น งบประมาณแผ่นดิน เงินรายได้มหาวิท ยาลัย ฯ ตลอดจนงบประมาณอื่นๆ ทั้งนี้ เพื่อให้ก าร ปฏิบัติงานเป็นไปในแนวทางเดียวกัน และปฏิบัติให้ถูกต้องตามระเบียบว่าด้วยการเบิกจ่ายเงิน กระทรวงการคลัง และระเบียบการเบิกจ่ายที่มหาวิทยาลัยฯ กาหนด คู่มือฉบับนี้ ได้ทาการ ปรับปรุงเนื้อหาให้เป็นปัจจุบัน หากคู่มือปฏิบัติงานการเงิน ฉบับนี้มีข้อผิดพลาดประการใด ใคร่ขอความอนุเคราะห์แจ้งให้กับคณะผู้จัดเพื่อจะได้ดาเนินการแก้ไขปรับปรุงในโอกาสต่อไป

กองคลัง สานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

กองคลัง สำนักงำนอธิกำรบดี มหำวิทยำลัยรำชภัฏเชียงรำย


คูม่ ือปฏิบัติงานการเงิน

42

สารบัญ หน้า แนวปฏิบัติและระเบียบการเบิกค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว่างประเทศ ขั้นตอนการเบิกค่าใช้จ่ายการจัดอบรม สัมมนา หรือประชุมปฏิบัติการ แนวปฏิบัติและระเบียบการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ขั้นตอนการเบิกจ่ายค่าใช้จา่ ยในการประชุมราชการ ขั้นตอนการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ขั้นตอนการเบิกเงินค่าตอบแทนค่านิเทศนักศึกษา (ยกเว้นไปราชการ) ขั้นตอนการเบิกเงินค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ (ค่าล่วงเวลา) ขั้นตอนการเบิกค่าตอบแทนการสอน ขั้นตอนการเบิกค่าตอบแทนการดาเนินงาน ขั้นตอนการเบิกเงินค่าตอบแทนปฏิบัติงานรายวัน ขั้นตอนการเบิกเงิน การเขียนเอกสาร ตารา, งานวิจัย, ทุนการศึกษา, ทุนสนับสนุนผลงานทางวิชาการ ขั้นตอนการเบิกจ่ายค่าน้ามันเชื้อเพลิง (กรณีออกใบสั่งซื้อจาก มหาวิทยาลัย) ขั้นตอนการเบิกจ่ายค่าน้าดื่ม ขั้นตอนการเบิกค่าฝากส่งไปรษณีย์ ค่าโทรศัพท์ประจาเดือน ค่าบัตร เติมเงิน ค่าเช่าเชื่อมอินเตอร์เน็ต ค่าดวงตราไปรษณีย์ยากร และ ค่าบริการ ยูบีซี ค่าจัดส่งพัสดุภัณฑ์ ทางบก ทางน้า ทางอากาศ

1 9 13 21 23 25 26 28 29 30 31 32 33 34

ภาคผนวก บัญชีประเทศจาแนกตามประเภท แบบฟอร์มงานการเงิน

กองคลัง สำนักงำนอธิกำรบดี มหำวิทยำลัยรำชภัฏเชียงรำย


คูม่ ือปฏิบัติงานการเงิน

1

แนวปฏิบัติและระเบียบการเบิกค่าใช้จา่ ยในการจัดฝึกอบรม การจัดงานและการประชุมระหว่างประเทศ การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดฝึกอบรม คือ การอบรม การประชุมสัมมนา การ สัมมนา การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ ศึกษาดูงาน การบรรยายพิเศษ โดยจะต้องจดทาโครงการ ที่ มี ห ลั ก สู ต ร และช่ ว งเวลาชั ด เจน แน่ น อนมี วั ต ถุ ป ระสงค์ เ พื่ อ พั ฒ นาบุ ค ลากรหรื อ เพิ่ ม ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ไม่มีการรับปริญญา หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ไม่ใช่การ ประชุมหารือ ประชุมคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ คณะทางาน หรือเป็นหลักสูตรการ เรียนการสอน การศึกษาต่อ) ให้อธิการบดีให้ความเห็ นชอบก่อนทุกครั้ง จึงจะสามารถเบิก ค่าใช้จ่ายได้ตามแผนงบประมาณค่าใช้จ่ายในโครงการ คานิยามการฝึกอบรม การฝึกอบรม หมายความว่า การอบรม การประชุมทางวิชาการ หรือเชิงปฏิบัติการ การสัมมนาทางวิชาการ หรือเชิงปฏิบัติการ การบรรยายพิเศษ การฝึกศึกษา การดูงาน การ ฝึกงาน หรือที่เรียกชื่ออย่างอื่นทั้งในช่วงเวลาจัดที่แน่นอนที่มีวัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาบุคคล หรือเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน โดยไม่มีการรับปริญญา หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ การอบรม หมายความว่า การให้ความรู้ โดยการบรรยาย และการตอบปัญหาจาก วิทยากรเพียงฝ่ายเดียว การประชุมทางวิชาการ หรือเชิงปฏิบัติการ หมายความว่า การให้ความรู้โดยการ บรรยายเช่นเดียวกับการอบรม แต่เป็นการให้ความรู้เพียงเรื่องใดเรื่องหนึ่งและอาจกาหนดให้มี การฝึกปฏิบัติดว้ ยก็ได้ การสัมมนาทางวิชาการ หรือเชิงปฏิบัติการ หมายความว่า การประชุมในลักษณะ เป็นการระดมความคิด แลกเปลี่ย นแลกเปลี่ย นความรู้ ความคิดเห็นเพื่อนาข้อสรุป ที่ไ ด้ไ ป พัฒนา หรือเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน และอาจกาหนดให้มกี ารฝึกปฏิบัติดว้ ยก็ได้ การบรรยายพิเ ศษ หมายความว่า การให้ความรู้โดยการบรรยายในเรื่องที่ส่วน ราชการเห็นสมควรให้ความรู้พเิ ศษเพิ่มเติมแก่ขา้ ราชการ และลูกจ้าง การฝึกศึกษา หมายความว่า การเพิ่มพูนความรู้ หรือประสบการณ์ด้วยการศึกษา และฝึกปฏิบัติ การดู ง าน หมายความว่ า การเพิ่ ม พู น ความรู้ หรื อ ประสบการณ์ ด้ ว ยการ สังเกตการณ์ ซึ่งได้กาหนดไว้ในหลักสูตร หรือโครงการให้มีการดูงานก่อน ระหว่างหรือหลั ง การฝึ ก อบรม และหมายความรวมถึ ง หลั ก สู ต ร หรื อ โครงการที่ ก าหนดเฉพาะการดู ง าน ภายในประเทศที่ส่วนราชการจัดขึ้น กองคลัง สำนักงำนอธิกำรบดี มหำวิทยำลัยรำชภัฏเชียงรำย


คูม่ ือปฏิบัติงานการเงิน

2

การฝึ ก งาน หมายความว่ า การเพิ่ ม พู น ความรู้ หรื อ ประสบการณ์ ด้ ว ยการ ปฏิบัติงานซึ่งก าหนดไว้ใ นหลั ก สู ตร หรือโครงการ และหมายความรวมถึง การปฏิบัติงาน ภาคสนามด้วย ผู้เข้ารับการฝึกอบรม หมายความว่า ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้างของทางราชการ หรือบุคคลภายนอกที่ เข้ารับการฝึกอบรมในหลักสูตรที่ส่วนราชการจัดขึ้น วิทยากร หมายความว่า ผู้บรรยาย ผู้อภิปราย หรือที่เรียกชื่ออย่างอื่น ซึ่งทาหน้าที่ให้ความรู้ แก่ผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร และให้รวมถึงผู้ดาเนินการสัมมนา ระดับการฝึกอบรม การฝึกอบรมประเภท ก หมายความว่า การฝึกอบรมที่ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเกินกึ่ง หนึ่ ง เป็ น บุ ค ลากรของรั ฐ ซึ่ ง เป็ น ข้ า ราชการ ต าแหน่ ง ประเภททั่ ว ไป ระดั บ ทั ก ษะพิ เ ศษ ข้า ราชการต าแหน่ ง ประเภทวิ ช าการ ระดั บ เชี่ ย วชาญ และระดั บ ทรงคุ ณ วุ ฒิ ข้ า ราชการ ตาแหน่งประเภทอานวยการระดับสูง ข้าราชการตาแหน่งประเภทบริหารระดับต้นและระดับสูง หรือตาแหน่งที่เทียบเท่า(ระดับ 9 ขึน้ ไป) การฝึกอบรมประเภท ข หมายความว่า การฝึกอบรมที่ผู้เข้ ารับการฝึกอบรมเกิน กึ่งหนึ่งเป็นบุคลากรของรัฐซึ่งเป็นข้าราชการตาแหน่งประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน ระดับ ชานาญงานและระดั บ อาวุ โส ข้าราชการตาแหน่งประเภทวิชาการ ระดับ ปฏิบัติการ ระดับ ชานาญการและระดับชานาญการพิเศษ ข้าราชการตาแหน่งประเภทอานวยการระดับต้น หรือ ตาแหน่งที่เทียบเท่า (ระดับ 1-8) การฝึกอบรมบุคคลภายนอก หมายความว่า การฝึกอบรมที่ผเู้ ข้ารับการฝึกอบรมส่วนใหญ่มิใช่ข้าราชการ พนักงาน หรือลูกจ้างของทางราชการ ช่วงระหว่างการฝึกอบรม หมายความว่า ช่วงเวลาตั้งแต่เวลาสิ้นสุดการลงทะเบียน หรือเวลาเริ่มพิธีเปิดการ ฝึกอบรมจนถึงเวลาสิ้นสุดการฝึกอบรมตามหลักสูตร หรือ โครงการ

กองคลัง สำนักงำนอธิกำรบดี มหำวิทยำลัยรำชภัฏเชียงรำย


คูม่ ือปฏิบัติงานการเงิน

3

ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม ค่าใช้จ่ายของส่วนราชการที่จัดการฝึกอบรม โครงการหรือหลักสูตรการฝึกอบรมที่ส่วนราชการจัดหรือร่วมกับหน่วยงานอื่นต้อง ได้รับอนุมัตจิ ากหัวหน้าส่วนราชการ เพื่อเบิกจ่ายค่าใช้จ่าย ค่าใช้จ่ายที่สามารถเบิกจ่ายใน การฝึกอบรมได้ 1. ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้และการตกแต่งสถานที่ฝกึ อบรม 2. ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด-ปิด การฝึกอบรม 3. ค่าวัสดุ เครื่องเขียนและอุปกรณ์ 4. ค่าประกาศนียบัตร 5. ค่าถ่ายเอกสาร ค่าพิมพ์เอกสารและสิ่งพิมพ์ 6. ค่าหนังสือสาหรับผูเ้ ข้ารับการฝึกอบรม 7. ค่าใช้จ่ายในการติดต่อสื่อสาร 8. ค่าเช่าอุปกรณ์ต่างๆ ในการฝึกอบรม 9. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม รายการที่ 1-9 เบิกจ่ายได้เท่าที่จ่ายจริงตามความจาเป็นเหมาะสม ประหยัด 10.ค่ากระเป๋าหรือสิ่งที่ใช้บรรจุเอกสารสาหรับผูเ้ ข้ารับการฝึกอบรมไม่เกินอัตราใบละ 300 บาท 11. ค่าของสมนาคุณในการดูงาน แห่งละไม่เกิน 1,500 บาท (หนึ่งพันห้าร้อยบาทถ้วน) 12. ค่าสมนาคุณวิทยากร 13.ค่าอาหาร 14. ค่าเช่าที่พัก 15.ค่ายานพาหนะ รายการที่ 12-15 ให้เบิกจ่ายตามหลักเกณฑ์และอัตราที่ระเบียบกาหนด หมายเหตุ - วิทยากรในการฝึกอบรมประเภท ข และบุคคลภายนอก ให้เทียบเท่าข้าราชการ ตาแหน่งประเภทอานวยการระดับต้น - นอกเหนือจากนี้ ให้หัวหน้าส่วนราชการพิจารณาเทียบตาแหน่งตามความ เหมาะสม โดยถือหลักการเทียบตาแหน่งของกระทรวงการคลัง

กองคลัง สำนักงำนอธิกำรบดี มหำวิทยำลัยรำชภัฏเชียงรำย


คูม่ ือปฏิบัติงานการเงิน

4

ค่าใช้จ่ายของผู้เข้ารับการฝึกอบรม ในการส่ ง บุค ลากรเข้า รั บ การฝึ ก อบรม ให้ส่ วนราชการต้น สัง กั ดพิ จารณาอนุ มั ติ เฉพาะผู้ปฏิบัติหน้าที่ที่เกี่ยวข้องหรือเป็นประโยชน์ต่อส่วนราชการนั้นตามจานวนที่เ ห็นสมควร โดยคานึ่งถึงความจาเป็นและเหมาะสมในการปฏิบัติงาน ค่าใช้จ่ายที่เป็นค่าลงทะเบียน ค่าธรรมเนียม หรือค่าใช้จ่ายทานองเดียวกันที่เรียกชื่อ อย่างอื่น ให้ผเู้ ข้ารับการฝึกอบรมเบิกเท่าที่จ่ายจริงแต่ไมเกินอัตราที่ส่วนราชการหรือหน่วยงาน ที่จัดการฝึกอบรมเรียกเก็บ กรณีค่าใช้จ่ายได้รวมค่าอาหาร ที่พัก ยานพาหนะ ผู้เข้ารับการ ฝึกอบรมหรือผู้สังเกตการณ์ไว้ทั้งหมด หรือส่วนราชการหรือของหน่วยงานที่จัดได้รับผิดชอบ ค่ า ใช้ จ่ า ยทั้ ง หมด ให้ ง ดเบิ ก ค่ า ใช้ จ่ า ยดั ง กล่ า ว กรณี ค่ า ใช้ จ่ า ยไม่ ร วมค่ า อาหาร ที่ พั ก ยานพาหนะ หรือรวมไว้บางส่วน ให้ผู้ เข้ารับ การฝึกอบรมและผู้สังเกตการณ์ เบิก ค่าใช้จ่าย ทั้งหมดหรือเฉพาะส่วนที่ขาดได้ตามหลักเกณฑ์ที่กาหนด กรณีที่บุคลากรของรัฐได้รับอนุมัติให้เดินทางไปฝึกอบรมในต่างประเทศ - ได้รับความช่วยเหลือค่าใช้จ่ายในการเดินทางทั้งหมดให้งดเบิก - ได้รับความช่วยเหลือค่าใช้จ่ายในการเดินทางบางส่วนให้เบิกสมทบได้ตาม พรก. ค่าใช้จ่ายเดินทาง ภายใต้เงื่อนไข ดังนี้ o ค่าโดยสารเครื่องบิน ไป-กลับ แม้จะได้รับความช่วยเหลือต่ากว่าสิทธิ์ที่ ได้ รั บ ก็ ใ ห้ ง ดเบิ ก แต่ ถ้ า ได้ รั บ เที่ ย วเดี ย ว ให้ เ บิ ก อี ก หนึ่ ง เที่ ย ว ในชั้ น เดียวกับที่ได้รับความช่วยเหลือ แต่ต้องไม่สูงกว่าสิทธิ์ที่พึ่งได้รับ o กรณีมีการจัดที่พักให้ให้งดเบิก แต่ถ้าได้รับต่ากว่าสิทธิ์ที่ถึงได้รับให้เบิก สมทบเฉพาะส่วนที่ขาดตามที่จ่ายจริง แต่เมื่อรวมกับค่าเช่าที่พักที่ได้รับ ความช่วยเหลือแล้วจะต้องไม่เกินสิทธิ์ที่พึ่งได้รับ o กรณีได้รับค่าเบี้ยเลี้ยงต่ากว่าสิทธิ์ที่พึ่งได้รับ ให้เบิกสมทบเฉพาะส่วนที่ ขาด แต่ ถ้ า มี ก ารจั ด อาหารในระหว่ า งการฝึ ก อบรมให้ เ ป็ น ไปตาม หลักเกณฑ์ที่กาหนด ให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมหรือผู้สังเกตการณ์ที่เข้ารับการฝึกอบรมที่ส่วนราชการหรือ หน่วยงานอื่นที่จัดฝึกอบรม จัดทารายงานผลการเข้ารับการฝึกอบรมเสนอหัวหน้าส่วนราชการ ต้นสังกัดภายใน 60 วัน นับแต่วันเดินทางกลับถึงสถานที่ปฏิบัติราชการ

กองคลัง สำนักงำนอธิกำรบดี มหำวิทยำลัยรำชภัฏเชียงรำย


คูม่ ือปฏิบัติงานการเงิน

5

ค่าสมนาคุณวิทยากร อัตราการจ่าย ค่าสมนาคุณวิทยากร การนับเวลาให้นับตามเวลาที่กาหนดในตารางการฝึกอบรม โดยไม่ต้องหักเวลาที่พักรับประทานอาหารว่าง การคานวณเวลาแต่ละชั่วโมงการฝึกอบรมต้อง ไม่ น้ อ ยกว่ า 50 นาที กรณี ไ ม่ ถึ ง 50 นาที แต่ ไ ม่ น้ อ ยกว่ า 25 นาที ให้ เ บิ ก ได้ กึ่ ง หนึ่ ง ของ หลักเกณฑ์การจ่าย ดังนี้ - กรณีบรรยาย เบิกได้ไม่เกิน 1 คน - กรณีเป็นการอภิปราย หรือสัมมนา เป็นคณะเบิกได้ไม่เกิน 5 คน - กรณีมีการแบ่งกลุ่มการฝึกภาคปฏิบัติ/อภิปราย/ทากิจกรรม เบิกได้ไม่เกินกลุ่มละ 2 คน วิทยากรที่เกินกาหนดให้เฉลี่ยจ่ายได้ อัตราค่าสมนาคุณวิทยากร ดังนี้ ประเภท ข และการ ประเภทวิทยากร ฝึกอบรมบุคคลภายนอก (ระดับ 1-8) บุคลากรของรัฐ ไม่เกิน 800 บาท/ชั่วโมง ไม่เกิน 600 บาท/ชัว่ โมง มิใช่บุคลกรของรัฐ ไม่เกิน 1,600 บาท/ชั่วโมง ไม่เกิน 1,200 บาท/ชั่วโมง ประเภท ก (ระดับ 9 ขึ้นไป)

กรณี ท่ี จั ด ฝึ ก อบรมนั ก ศึ ก ษา ของมหาวิ ท ยาลั ย ฯ วิ ท ยากรที่ อ ยู่ ใ นสั ง กั ด มหาวิทยาลัย สามารถเบิกค่าสมนาคุณวิทยากรได้ไม่เกิน ชั่วโมงละ 500 บาท ในกรณีนอก เวลาราชการ (อ้างถึง ระเบี ย บสถาบันราชภัฏเชีย งราย ว่า ด้วย ค่าใช้จ่ายในการฝึก อบรม นักศึกษา พ.ศ. 2543) กรณี ที่ จ าเป็ น ต้ อ งใช้ วิ ท ยากรที่ มี ค วามรู้ ค วามสามารถเป็ น พิ เ ศษจากภายนอก มหาวิทยาลัยจะเบิกจ่ายค่าสมนาคุณวิทยากรสูงกว่าอัตราที่กาหนดข้างต้น ให้อยู่ในดุลยพินิจ ของอธิการและใช้ได้เฉพาะเงินรายได้มหาวิทยาลัยเท่านั้น (เฉพาะเป็นการอบรมให้ความรู้ พิเศษแก่นักศึกษา คณาจารย์และบุคลากรอื่น ๆ ของมหาวิทยาลัย)

กองคลัง สำนักงำนอธิกำรบดี มหำวิทยำลัยรำชภัฏเชียงรำย


คูม่ ือปฏิบัติงานการเงิน

6

ค่าอาหาร 1. กรณีเป็นสถานที่ของส่วนราชการรัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ ไม่เกิน อัตราค่าอาหารดังนี้ ระดับการฝึกอบรมฯ การฝึกอบรมประเภท ก (9 ขึ้นไป) การฝึกอบรมประเภท ข และการฝึกอบรม บุคคลภายนอก

จัดครบทุกมื้อใน ประเทศ

จัดไม่ครบทุกมื้อใน ประเทศ

ต่างประเทศ

ไม่เกิน 850 บาท

ไม่เกิน 600 บาท

ไม่เกิน 2,500 บาท

ไม่เกิน 600 บาท

ไม่เกิน 400 บาท

ไม่เกิน 2,500 บาท

2. กรณีเป็นสถานที่ของเอกชน ไม่เกินอัตราค่าอาหารดังนี้ ระดับการฝึกอบรมฯ การฝึกอบรมประเภท ก (9 ขึ้นไป) การฝึกอบรมประเภท ข และการฝึกอบรม บุคคลภายนอก

จัดครบทุกมื้อใน ประเทศ

จัดไม่ครบทุกมื้อใน ประเทศ

ในต่างประเทศ

ไม่เกิน 1,200 บาท

ไม่เกิน 850 บาท

ไม่เกิน 2,500 บาท

ไม่เกิน 950 บาท

ไม่เกิน 700 บาท

ไม่เกิน 2,500 บาท

3. กรณีจัดอบรมให้นักศึกษา เบิกค่าอาหารอาหารว่าง เครื่องดื่มให้เหมาจ่ายและ ให้จา่ ยในอัตราต่อวัน ดังนี้ 3.1 สาหรับประธานในพิธีเปิด -ปิด การฝึกอบรม บุคลากรของมหาวิทยาลัยฯ ที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่ในการจัดการฝึกอบรม และวิทยากร เบิกจ่ายได้คนละไม่ เกิน 300 บาท 3.2 สาหรับผูเ้ ข้ารับการฝึกอบรม (นักศึกษา) เบิกจ่ายได้คนละไม่เกิน 200 บาท ค่าเช่าที่พัก กรณีจัดการฝึกอบรมฯ จัดที่พักให้ การนับวันค้างแรม ให้นับ 24 ชั่วโมง เป็น 1 วัน หาก ไม่ถึง 24 ชั่วโมงแต่เกินกว่า 12 ชั่วโมง ให้นับเป็น 1 วันด้วย หากไม่ถึง 12 ชั่วโมงไม่มีสิทธิเบิก ค่าที่พัก สาหรับการให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมฯ ในระดับ 1-8 จัดให้พัก 2 คนขึ้นไปต่อ 1 ห้อง ยกเว้นมีเหตุจาเป็นหรือไม่เหมาะสม และตั้งแต่ระดับ 9 ขึน้ ไป จัดให้พักคนเดียวได้ กองคลัง สำนักงำนอธิกำรบดี มหำวิทยำลัยรำชภัฏเชียงรำย


คูม่ ือปฏิบัติงานการเงิน

7

1. อัตราค่าเช่าที่พักในการฝึกอบรมในประเทศ (บาท : วัน : คน) ระดับการฝึกอบรมฯ การฝึกอบรมประเภท ก (9 ขึ้นไป) การฝึกอบรมประเภท ข และการฝึกอบรม บุคคลภายนอก

ค่าเช่าห้องพักคนเดียว

ค่าเช่าห้องพักคู่

ไม่เกิน 2,400 บาท

ไม่เกิน 1,300 บาท

ไม่เกิน 1,450 บาท

ไม่เกิน 900 บาท

2. อัตราค่าเช่าที่พักในการฝึกอบรมในต่างประเทศ (บาท : วัน : คน)

ระดับการ ฝึกอบรมฯ การฝึกอบรม ประเภท ก (9 ขึ้นไป) การฝึกอบรม ประเภท ข และการ ฝึกอบรม บุคคลภายนอก

ประเภท ก. ค่าเช่า ค่าเช่า ห้องพัก ห้องพักคู่ คนเดียว ไม่เกิน ไม่เกิน 8,000 5,600 บาท บาท ไม่เกิน ไม่เกิน 6,000 4,200 บาท บาท

ประเภท ข. ค่าเช่า ค่าเช่า ห้องพัก ห้องพักคู่ คนเดียว ไม่เกิน ไม่เกิน 5,600 3,900 บาท บาท ไม่เกิน ไม่เกิน 4,000 2,800 บาท บาท

ประเภท ค. ค่าเช่า ค่าเช่า ห้องพัก ห้องพักคู่ คนเดียว ไม่เกิน ไม่เกิน 3,600 2,500 บาท บาท ไม่เกิน ไม่เกิน 2,400 1,700 บาท บาท

หมายเหตุ : รายละเอียดบัญชีประเทศจาแนกตามประเภท ก. ประเภท ข. และ ประเภท ค. (ภาคผนวก)

กองคลัง สำนักงำนอธิกำรบดี มหำวิทยำลัยรำชภัฏเชียงรำย


คูม่ ือปฏิบัติงานการเงิน

8

การจัดยานพาหนะของผู้จัดการฝึกอบรม กรณี ใช้ยานพาหนะของส่วนราชการหรือยืมยานพาหนะของหน่วยงานอื่น ให้เบิกจ่าย ค่าเชื้อเพลิงได้เท่าที่จ่ายจริง กรณี ใช้ยานพาหนะประจาทาง หรือเช่าเหมายานพาหนะ ให้จัดตาม พรก. ค่าใช้จ่าย ในการเดินทางไปราชการโดยอนุโลม - การฝึ ก อบรมประเภท ข ให้ จั ด ยานพาหนะตามสิ ท ธิ ข องข้ า ราชการต าแหน่ ง ประเภททั่วไประดับชานาญงาน - กรณีวิทยากรมีถิ่นที่อยู่ในท้องที่เดียวกันสถานที่จัดการฝึกอบรมส่วนราชการที่ จัดการฝึกอบรมจะเบิกจ่ายเงินค่าพาหนะรับจ้าง ไป-กลับ ให้แก่วิทยากรแทน การจัดรถรับ-ส่ง วิทยากรได้โดยใช้แบบใบสาคัญรับเงินที่กาหนด การจัดฝึกอบรมบุคคลภายนอก ส่วนราชการไม่จัดอาหาร/ที่พัก และยานพาหนะ ให้ส่วนราชการจ่ายเงินให้แก่ผเู้ ข้ารับ การฝึกอบรมฯ ที่มใิ ช่บุคลากรของรัฐ ดังนี้ 1. ค่าเบีย้ เลีย้ ง กรณีไม่จัดอาหารทั้ง 3 มื้อ จ่ายได้ไม่เกิน 240 บาท/วัน/คน 2. ค่าเบีย้ เลีย้ ง กรณีจัดอาหารให้ 2 มื้อ จ่ายได้ไม่เกิน 80 บาท/วัน/คน 3. ค่าเบีย้ เลีย้ ง กรณีจัดอาหารให้ 1 มื้อ จ่ายได้ไม่เกิน 160 บาท/วัน/คน 4. ค่าเช่าที่พักเหมาจ่ายไม่เกิน 500 บาท/วัน/คน 5. ค่าพาหนะเดินทางภาคพื้นดิน ตามจ่ายจริง หรือเหมาจ่ายตามความเหมาะสมที่ อธิการบดีเห็นชอบ ยกเว้นการเดินทางโดยเครื่องบินไม่สามารถเบิกค่าใช้จ่ายการเดินทางเข้าฝึกอบรมได้

กองคลัง สำนักงำนอธิกำรบดี มหำวิทยำลัยรำชภัฏเชียงรำย


คูม่ ือปฏิบัติงานการเงิน

9

ขั้นตอนการเบิกค่าใช้จา่ ยการจัดอบรม สัมมนา หรือประชุมปฏิบัตกิ าร การจัดต้องมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาบุ คคล หรือเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน การเบิกจ่ายเงินให้เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม พ.ศ. 2552 และ พ.ศ. 2555 กรณี เ ป็ น การจ้ า งเหมาการจั ด ฝึ ก อบรม ให้ เ ป็ น ไปตามระเบี ย บส านั ก นายกรัฐมนตรีด้วยด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2552 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 1. วิธีการดาเนินงาน 1.1 ขออนุมัตดิ าเนินการตามโครงการ (กรณียังไม่มโี ครงการให้ทาโครงการเสนอ ขออนุมัตโิ ครงการก่อน) 1.2 จัดทากาหนดการประกอบโครงการ หรือตารางบรรยาย 1.3 ธุรการคณะดาเนินการ ดังนี้ 1.3.1 จั ด ท าค าสั่ ง ให้ ผู้ เ กี่ ย วข้ อ งเข้ า ร่ ว มโครงการ กรณี ใ ช้สถานที่ น อก มหาวิทยาลัยให้จัดทาคาสั่งในลั กษณะการไปราชการ ทั้งนี้ให้ระบุเหตุผล วัน เวลา สถานที่ วิธี ก ารเดินทาง แหล่งงบประมาณ แผนงาน และจานวนเงิน กรณี ก ารเช่า เหมารถ หรือใช้ รถยนต์สว่ นตัว ให้ระบุไว้ในคาสั่งด้วย 1.3.2 จัดทาหนังสือเชิญวิทยากร กรณีมกี ารบรรยาย ของวิทยากร 1.3.3 จัดทาบัญชีรายชื่อ ผู้เข้าร่วมโครงการ 1.3.4 จัดทาหนังสือขออนุญาต ซือ้ – จ้าง กรณีมคี ่าวัสดุ 1.3.5 จัดทาบันทึกขออนุมัติเงินค่าอาหาร 2. เอกสารประกอบหลักฐาน 2.1 บันทึกขอเบิกเงิน ระบุรายการให้ละเอียด เช่น ค่าอาหาร อาหารว่าง และ เครื่องดื่ม, ค่าเช่าสถานที่ ค่าเช่าเหมารถ และ ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 2.2 โครงการที่ได้รับอนุมัติแล้ว 2.3 คาสั่งที่เกี่ยวข้อง 2.4 บัญชีรายชื่อผูเ้ ข้าร่วมอบรมพร้อมลายเซ็นต์ (เช้า – บ่าย) 2.5 สาเนาหนังสือเชิญวิทยากร หรือ หนังสือตอบรับของวิทยากร 2.6 ใบเสร็จรับเงิน ที่เกี่ยวข้อง 2.6.1 ค่าอาหาร 2.6.2 ค่าเช่าห้องประชุม หรือ ค่าเช่าสถานที่ประชุม 2.6.3 ค่าน้ามันรถทุกกรณี หรือ ค่าเช่าเหมารถ (แนบสัญญาการเช่า) 2.7 ค่าตอบแทนวิทยากรโดยแนบใบสาคัญรับเงินพร้อมประวัติวิทยากร 2.8 รายงานการเดินทางไปราชการ พร้อมเอกสารประกอบ กองคลัง สำนักงำนอธิกำรบดี มหำวิทยำลัยรำชภัฏเชียงรำย


คูม่ ือปฏิบัติงานการเงิน

10

2.9 สัญญาเช่าเหมารถ (ถ้ามี) 2.10 ใบสาคัญรับเงิน หมายเหตุ กรณีเบิกเงินงบประมาณแผ่นดินให้แนบใบหน้างบฎีกา . - การเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว - การเดินทางไปฝึกอบรม ประชุม สัมมนา ดูงานในต่างประเทศ เพื่ อ ให้ ก ารใช้ ง บประมาณรายจ่ า ยรายการค่ า ใช้ จ่ า ยในการเดิ น ทางไปราชการ ต่างประเทศชั่ว คราวของส่ว นราชการและรัฐวิสาหกิจมีความชัดเจนและเป็นไปในแนวทาง เดียวกัน สานักงบประมาณจึงเห็นสมควรซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้งบประมาณรายจ่าย รายการค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว ดังนี้ 1. การเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราวเกี่ยวกับการฝึกอบรมหรือสัมมนาที่ กาหนดให้มีการศึกษาดูงานในต่างประเทศ ให้ปฏิบัติ ดังนี้ 1.1 กรณีที่ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรมหรือสัมมนาภายในประเทศและค่าใช้จ่ายใน การศึกษาดูงานต่างประเทศรวมไว้ดว้ ยกัน ให้จา่ ยจากงบรายจ่ายอื่น 1.2 กรณีที่แยกค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมหรือสัมมนาภายใน ประเทศและค่าใช้จ่าย เป็นการศึกษาดูงานในต่าง ประเทศออกจากกันค่า ลงทะเบียนในการฝึกอบรม เฉพาะส่วนที่เป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมหรือสัมมนาภายใน ประเทศให้จ่าย จากงบดาเนินงาน ส่วนค่าใช้จ่ายการศึกษาดูงานในต่าง ประเทศให้จ่ายจากงบ รายจ่ายอื่น กรณีค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราวซึ่งกาหนดให้จ่ายจากงบ รายจ่ายอื่น ตามหลักการจาแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ ให้หมายความถึงค่าใช้จ่ายที่ เกิ ด ขึ้ น เนื่ อ งจากการเดิ น ทางไปราชการต่ า งประเทศโดยตรงตามกฎหมายและระเบี ย บที่ เกี่ ย วข้ อ ง อาทิ ค่ า เบี้ ย เลี้ ย ง ค่ า เช่ า ที่ พั ก และค่ า พาหนะในต่ า งประเทศ ค่ า บั ต รโดยสาร เครื่องบิน ค่าธรรมเนียมหนังสือเดินทาง ค่าธรรมเนียมเข้าประเทศ ค่าเครื่องแต่งกาย ค่าของที่ ระลึก และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวเนื่องกับการเดินทางไปราชการต่างประเทศโดยตรง

กองคลัง สำนักงำนอธิกำรบดี มหำวิทยำลัยรำชภัฏเชียงรำย


คูม่ ือปฏิบัติงานการเงิน

11

2. ส าหรั บ ค่ า ใช้ จ่ า ยอื่ น ที่ เ กิ ด ขึ้ น ในประเทศซึ่ ง มิ ใ ช่ ค่ า ใช้ จ่ า ยในการเดิ น ทางไป ราชการต่างประเทศชั่วคราวโดยตรง อาทิ ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะระหว่างการ เดิ น ทางภายในประเทศให้ จ่ า ยงบด าเนิ น งาน ตามที่ ก าหนดไว้ ใ นพระราชกฤษฎี ก าว่ า ด้ ว ย ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ พ.ศ. 2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม และกฎหมาย ระเบียบอื่นที่ เกี่ยวข้อง 3. ตรวจสอบชื่อเจ้าหนี้ 3.1 กรณียืมเงินทดรองจ่าย ให้ระบุชื่อ “มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย” เป็นชื่อผู้ รับเงิน (เจ้าหนี้) และระบุเลขที่เงินยืม ชื่อผู้ยืมเงิน 3.2 กรณีไม่ยืมเงินทดรองจ่าย ให้ระบุชื่อผู้ขอเบิกเงินเป็นเจ้าหนี้ 4. จัดทาและตรวจสอบความถูกต้องใบสาคัญทั่วไป เช่น หน่วยงานเป็นผู้ดางาน จัดการฝึกอบรม ศึกษาดูงานตามโครงการกรณีที่มีการจัดอบรม ใช้หมวดบัญชี ดังนี้ รายการ

หมวด

1.1 กรณีที่ ค่าลงทะเบียนในการ ฝึกอบรมหรือสัมมนา ภายในประเทศและ ค่าใช้จ่ายในการศึกษาดู งานต่างประเทศรวมไว้ ด้วยกัน ให้จา่ ยจากงบ รายจ่ายอื่น 1.2 กรณีที่แยก ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม หรือสัมมนาภายใน ประเทศและค่าใช้จา่ ยเป็น การศึกษาดูงานในต่าง ประเทศออกจากกันค่า ลงทะเบียนในการ ฝึกอบรมเฉพาะส่วนที่เป็น ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม หรือสัมมนาภายใน

ใช้สอย

รหัสบัญชีแยก ชื่อบัญชี ประเภท 5102020199 บัญชีค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม--ต่างประเทศ

กองคลัง สำนักงำนอธิกำรบดี มหำวิทยำลัยรำชภัฏเชียงรำย


คูม่ ือปฏิบัติงานการเงิน

รายการ

หมวด

- ประเทศให้จ่าย จากงบดาเนินงาน ส่วน ค่าใช้จ่ายการศึกษาดูงาน ในต่าง ประเทศให้จ่าย จากงบรายจ่ายอื่น - ค่าใช้จ่ายกอบรม ภายในประเทศ ค่าใช้จ่ายฝึกอบรม ต่างประเทศ ค่าใช้จ่ายด้านการ ฝึกอบรม-ในประเทศ ได้แก่ ค่าลงทะเบียน ค่าอาหาร ค่าเช่าห้อง ประชุม ค่าเดินทาง ค่าเบีย้ เลี้ยง ค่าที่พัก กรณี ผูเ้ ข้า รับการฝึกอบรมเป็น นักศึกษา และ บุคคลภายนอก

ค่าใช้สอย

12

รหัสบัญชีแยก ชื่อบัญชี ประเภท 5102010199 ค่าใช้จ่ายการฝึกอบรม ในประเทศ

ค่าใช้สอย

5102020199

ค่าใช้จ่ายการฝึกอบรม ต่างประเทศ

ค่าใช้สอย

5102030199

บัญชีค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม บุคคลภายนอก

กองคลัง สำนักงำนอธิกำรบดี มหำวิทยำลัยรำชภัฏเชียงรำย


คูม่ ือปฏิบัติงานการเงิน

13

แนวปฏิบัติและระเบียบการเบิกค่าใช้จา่ ยในการเดินทางไปราชการ การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการชั่วคราวทางมหาวิทยาลัยจะยึดถือ ปฏิบัติการเบิกจ่ายตามพระราชกฤษฎีก าค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ พ.ศ. 2554 ผูเ้ ดินทางต้องได้รับอนุมัติให้เดินทางจากหัวหน้าส่วนราชการหรือหน่วยงานก่อน 1. การไปปฏิบัติราชการชั่วคราวนอกที่ตงั้ สานักงานซึ่งปฏิบัติราชการปกติ ตามคาสั่งผู้ บังคับบัญชา หรือตามหน้าที่ปฏิบัติราชการปกติ 2. ผูเ้ ดินทางไปราชการมีสิทธิที่จะได้รับค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ตั้งแต่วันที่ ที่ได้รับอนุญาตให้เดินทางไปราชการจากหัวหน้าส่วนราชการ 3. การเดินทางไปราชการ ถ้าผู้เดินทางหยุดอยู่ที่ใด โดยไม่มีเหตุอันควรจะไม่มีสิทธิ ได้รับค่าใช้จ่ายในการเดินทางสาหรับระยะเวลาที่หยุด 4. ผู้ที่มสี ิทธิเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางได้จะต้องเข้าเงื่อนไข 3 ประการ คือ 4.1 มีการเดินทางจริง 4.2 มีคาสั่งให้เดินทางไปราชการ 4.3 ได้รับอนุมั ติให้เดินทางไปราชการจากผู้มีอานาจอนุมัติ (อธิการบดี คณบดี หรือผูอ้ านวยการ) ประเภทบุคลากร อาจารย์/เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน

1. รองและผูช้ ่วยอธิการบดี 2. คณบดี/ หัวหน้าหน่วยงานเทียบเท่าคณะ 3. ผู้อานวยการหรือผูบ้ ริหารหน่วยงาน ภายใน

ผู้ลงนามอนุมัติ 1. รองและผูช้ ่วยอธิการบดี ตามสายงาน หรือ 2. คณบดี/หัวหน้าหน่วยงานเทียบเท่าคณะ อธิการบดี

บุคคลผู้มีสิทธิ 1. ข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างชั่วคราว ภายในมหาวิทยาลัย ที่ส่วนราชการมี คาสั่งให้เดินทางไปราชการ 2. บุคคลภายนอก ซึ่งมิได้เป็นข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างชั่วคราวภายใน มหาวิทยาลัยแต่มีคาสั่งให้มาปฏิบัติงาน ณ มหาวิทยาลัยฯ

กองคลัง สำนักงำนอธิกำรบดี มหำวิทยำลัยรำชภัฏเชียงรำย


คูม่ ือปฏิบัติงานการเงิน

14

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการชั่วคราว ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการชั่วคราว ได้แก่ 1. ค่าเบีย้ เลีย้ งเดินทาง 2. ค่าเช่าที่พัก 3. ค่าพาหนะ รวมถึง ค่าเช่ายานพาหนะ ค่าน้ามันเชื้อเพลิง และอื่น ๆ ทานองเดียวกัน 4. ค่าใช้จ่ายอื่นที่จาเป็นต้องจ่ายเนื่องในการเดินทางไปราชการ เช่น ค่าธรรมเนียม ผ่านทางด่วน ค่าวีซ่า ค่าซ่อมรถยนต์ (ส่วนราชการเท่านั้น) เป็นต้น

กองคลัง สำนักงำนอธิกำรบดี มหำวิทยำลัยรำชภัฏเชียงรำย


คูม่ ือปฏิบัติงานการเงิน

15

ค่าเบี้ยเลี้ยงการเดินทาง อัตราค่าเบี้ยเลี้ยง อัตราค่าเบี้ยเลี้ยงการเดินทางในประเทศเหมาจ่ายต่อวัน ดังนี้ ระดับ ระดับ 1-8 หรือเทียบเท่า ระดับ 9 ขึ้นไปหรือเทียบเท่า หรือตาแหน่งอธิการบดี รองอธิการบดี คณบดี

เบิกได้ทั้งกรณีเดินทางในจังหวัดและต่างจังหวัด (บาท : วัน : คน) (ยกเลิกค่าเบี้ยเลี้ยงประเภท ก และ ข) 240 บาท 270 บาท

อัตราค่าเบี้ยเลี้ยงการเดินทางในต่างประเทศเหมาจ่ายต่อวัน ดังนี้ ระดับ ระดับ 1-8 ระดับ 9 ขึ้นไป

บาท : วัน : คน 2,100 บาท 3,100 บาท

ขอบเขต ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทางไปราชการ นับตั้งแต่เวลาออกจากที่อยู่ หรือที่ทางานปกติในวันที่ ได้รับการอนุมัตใิ ห้เดินทาง จนถึงเวลากลับถึงที่พัก หรือที่ทางานปกติ กรณีขออนุมัตเิ ดินทางไปราชการ หรือลากิจ หรือลาพักผ่อน ไปก่อนวันปฏิบัติราชการ จริง การนับเวลาให้นับจากเวลาการปฏิบัติราชการจริง คือ เวลา 8.00 นาฬิกา หรือเวลาการ รับลงทะเบียนการเข้าร่วมฝึกอบรม ฯลฯ และกรณีขอกลับหลังวันปฏิบัติราชการจริง การนับ เวลาให้นับจากเวลาเลิกการปฏิบัติราชการจริง คือ เวลา 16.30 นาฬิกา หรือเวลาการปิดการ ฝึกอบรม ฯลฯ โดยมีสทิ ธิการขอเบิกค่าเบีย้ เลีย้ งการเดินทางไปราชการ โดยการนับเวลาดังนี้ 1.2.1 กรณีไม่พักแรม เกิน 12 ชั่วโมง นับเป็น 1 วัน แต่ถ้าเกิน 6 ชั่วโมง นับเป็นครึ่งวัน 1.2.2 กรณีพักแรม 24 ชั่วโมง นับเป็น 1 วัน ถ้ามีเศษเกิน 12 ชั่วโมง นับเป็นอีก 1 วัน กรณีมีก ารจัดอาหารให้บางมื้อ ให้คานวณการเบิก เงินค่าเบี้ยเลี้ย งในอัตรา 1 ใน 3 สาหรับ 1 มื้อ และในอัตรา 2 ใน 3 สาหรับ 2 มื้อ กรณีจัดให้ทุกมือ้ งดเบิกค่าเบีย้ เลี้ยง

กองคลัง สำนักงำนอธิกำรบดี มหำวิทยำลัยรำชภัฏเชียงรำย


คูม่ ือปฏิบัติงานการเงิน

16

ค่าเช่าที่พัก อัตราค่าเช่าที่พัก 1. อัตราค่าเช่าที่พักในการเดินทางไปราชการในประเทศ จานวนเงิน หมายเหตุ (บาท : วัน : คน) เหมาจ่าย 800 บาท ไม่ต้องแนบเอกสารหลักฐานประกอบ กรณีเดินทางเป็นหมูค่ ณะ พักเดียว ระดับ 1-8 หรือ จ่ายจริง ไม่เกิน 1,500 บาท ต้องแนบใบเสร็จรับเงินและใบ Folio เทียบเท่า กรณีเดินทางเป็นหมู่คณะ พักคู่ จ่ายจริง ไม่เกิน 850 บาท ต้องแนบใบเสร็จรับเงินและใบ Folio 1,200 บาท ไม่ต้องแนบเอกสารหลักฐานประกอบ ระดับ 9 หรือ เหมาจ่าย เทียบเท่า หรือ กรณีเดินทางเป็นหมู่คณะ พักเดียว จ่ายจริง ไม่เกิน 2,200 บาท ตาแหน่ง ต้องแนบใบเสร็จรับเงินและใบ Folio รองอธิการบดี กรณีเดินทางเป็นหมู่คณะ พักคู่ จ่ายจริง ไม่เกิน 1,200 บาท คณบดี ต้องแนบใบเสร็จรับเงินและใบ Folio ระดับ

ระดับ 10 ขึ้นไป หรือเทียบเท่า หรือตาแหน่ง อธิการบดี

ประเภท

เหมาจ่าย ไม่เกิน 1,200 บาท ไม่ต้องแนบเอกสารหลักฐานประกอบ จ่ายจริง จ่ายจริง

กรณีเดินทางเป็นหมู่คณะ พักเดียว ต้องแนบใบเสร็จรับเงินและใบ Folio กรณีเดินทางเป็นหมู่คณะ พักคู่ ไม่เกิน 1,400 บาท ต้องแนบใบเสร็จรับเงินและใบ Folio

ไม่เกิน 2,500 บาท

หมายเหตุ กรณีพักในยานพาหนะ หรือที่ทางราชการจัดให้ ห้ามเบิกจ่ายเงินค่าที่พัก และ ค่าเช่าที่พัก โดยจะเบิกค่าเช่าที่พักในลักษณะจ่ายจริง หรือในลักษณะเหมาจ่ายก็ได้ แต่ถ้าเป็น การเดินทางไปราชการเป็นหมู่คณะต้องเลือกเบิกค่าเช่าที่พักในลักษณะเดียวกันทั้งคณะ และ กรณีการเบิกค่าที่พักให้นับ 24 ชั่วโมง เป็น 1 วัน หากไม่ถึง 24 ชั่วโมงแต่เกินกว่า 12 ชั่วโมง ให้ นับเป็น 1 วันด้วย หากไม่ถึง 12 ชั่วโมง ไม่มีสิทธิเบิกค่าที่พัก สาหรับการไปราชการ ในระดับ 1-8 จัดให้พัก 2 คนขึน้ ไปต่อ 1 ห้อง ยกเว้นมีเหตุจาเป็นหรือไม่เหมาะสม และตั้งแต่ระดับ 9 ขึ้นไป จัดให้พักคนเดียวได้

กองคลัง สำนักงำนอธิกำรบดี มหำวิทยำลัยรำชภัฏเชียงรำย


คูม่ ือปฏิบัติงานการเงิน

17

2. อัตราค่าเช่าที่พักในการเดินทางไปราชการต่างประเทศ ระดับ ระดับ 1 - 8 ระดับ 9 ขึ้นไป

อัตราสาหรับประเทศ รัฐ เมือง (บาท : วัน : คน) ประเภท ก. ประเภท ข. ประเภท ค. ไม่เกิน 7,500 บาท ไม่เกิน 5,000 บาท ไม่เกิน 3,100 บาท ไม่เกิน 10,000 บาท ไม่เกิน 7,000 บาท ไม่เกิน 4,500 บาท

หมายเหตุ : รายละเอียดบัญชีประเทศจาแนกตามประเภท ก. ประเภท ข. และ ประเภท ค. (ภาคผนวก)

กองคลัง สำนักงำนอธิกำรบดี มหำวิทยำลัยรำชภัฏเชียงรำย


คูม่ ือปฏิบัติงานการเงิน

18

ค่ายานพาหนะ 1. ค่าพาหนะเดินทางไปราชการ เที่ยวไป – กลับ โดยรถโดยสารประจาทาง ดังนี้ ระดับ ระดับ 1 – 4 หรือเทียบเท่า

สิทธิ (อัตรา) รถประจาทาง (ปรับอากาศชั้น 2)

ระดับ 5 ขึ้นไปหรือ เทียบเท่า

รถประจาทาง (ปรับอากาศชั้น 1)

หมายเหตุ แนบใบรับรองแทน ใบเสร็จรับเงิน แนบใบรับรองแทน ใบเสร็จรับเงิน

2. ค่าพาหนะเดินทางประจาทางการเดินทางไปราชการ เที่ยวไป-กลับ โดยเครื่องบิน ในกรณี จ าเป็ น เร่ ง ด่ ว น เพื่ อ ประโยชน์ แ ก่ ท างราชการผู้ บั ง คั บ บั ญ ชาสามารถอนุ ญ าตให้ ข้าราชการ หรือลูก จ้างมีสิทธิ เดินทางโดยยานพาหนะเครื่องบินได้ ซึ่งหากเบิกจ่ายเงิน จาก งบประมาณรายได้ สามารถเบิกจ่ายได้ตามหลักเกณฑ์ ดังนี้ ระดับ ระดับ 6-8 หรือเทียบเท่า รับดับ 9 ขึ้นไป หรือเทียบเท่า

สิทธิ (อัตรา) เครื่องบิน (ชั้นประหยัด) เครื่องบิน (ชั้นธุรกิจ)

หมายเหตุ - กรณีออกบัตรใช้ใบแจ้งหนี้ - กรณีจา่ ยเงินสดใช้ ใบเสร็จรับเงินหรือเอกสาร ทางอิเล็กทรอนิกส์ และกาก บัตรโดยสาร (Boarding Pass) - กรณี E-Ticket ใช้ใบรับเงิน ที่แสดงรายละเอียด (Finery Receipt) และกากบัตร โดยสาร (Boarding Pass)

กรณี ข้าราชการระดับ 1 – 5 พนักงาน หรือลูกจ้างชั่วคราว มีความจาเป็นเร่งด่วน สามารถเดินทางโดยเครื่องบินชั้นประหยัดได้ แต่จะต้องทาบันทึกข้อความขออนุมัติเดินทางเป็น กรณีพิเศษ พร้อมชีแ้ จงเหตุยื่นต่อผู้บังคับบัญชา (อธิการบดี) 3. กรณีเช่าเหมายานพาหนะในการเดินทาง การคานวณให้นับเวลาวันละไม่น้อยกว่า 12 ชั่วโมง การนับเวลาวันถัดไปต้องไม่น้อยกว่า 24 ชั่วโมง กรณีการเช่ารถยนต์เวลาน้อยกว่า 12 ชั่วโมง ให้คานวณการจ่ายค่าเช่าโดยใช้เวลา 12 ชั่วโมงต่อวัน เป็นเกณฑ์ กาหนดอัตราต่อวัน และต่อคัน ดังนี้

กองคลัง สำนักงำนอธิกำรบดี มหำวิทยำลัยรำชภัฏเชียงรำย


คูม่ ือปฏิบัติงานการเงิน

อัตรา/คัน/ วัน รถยนต์โดยสารไม่นอ้ ยกว่า 40 ที่นั่ง 8,000 บาท รถยนต์โดยสารไม่นอ้ ยกว่า 24 ที่นั่ง 7,000 บาท รถยนต์โดยสารไม่นอ้ ยกว่า 12 ที่นั่ง 3,000 บาท รถยนต์โดยสารไม่นอ้ ยกว่า 6 ทีน่ ั่ง 2,000 บาท รถยนต์บรรทุก 4 ล้อ 1,500 บาท รถยนต์บรรทุก 6 ล้อ 1,500 บาท รถยนต์บรรทุก 10 ล้อ 6,000 บาท อัตราค่าเช่าที่กาหนดนี้ ให้รวมค่าตอบแทน ค่าที่ พักของพนักงานขับรถยนต์และพนักงานประจา รถยนต์ และค่าใช้จา่ ยอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับการเช่า รถยนต์ในครั้งนั้น กรณีจาเป็นหรือเหตุสุดวิสัยการเช่า รถยนต์ นอกจากที่กาหนด ให้บันทึกขออนุญาต จากอธิการบดีแล้วแต่กรณี ประเภทรถยนต์

19

หมายเหตุ เอกสารประกอบการเช่าเหมารถยนต์ ประกอบด้วย 1. ผูใ้ ห้เช่าเป็นผู้มีกรรมสิทธิ์หรือเป็นผู้มีสิทธิ์ ครอบครอง 2. ใบจดทะเบีย นและเสีย ภาษีข องรถยนต์ ดังกล่าว 3. มีใบประกันภัยรถยนต์ 4. ผู้ขับรถจะต้องมีใบอนุญาตขับรถสาหรับ รถยนต์ประเภทนั้นๆ การจัดหาให้เป็นไปตามระเบียบพัสดุ - ขออนุมัตเิ ช่าเหมารถแต่ละประเภท - จั ด ท าสั ญ ญาเช่ า เหมารถพร้ อ มปิ ด อากรแสตมป์ การจ้า ง (1,000 ละ 1 บาท เศษที่เหลืออีก 1 บาท) - ใบตรวจการจ้าง - ใบเสร็จรับเงิน (ไม่ใช้ใบสาคัญรับเงิน) ให้เบิกค่าเชื้อเพลิงได้ตามที่จ่ายจริง (ให้ลง นามผู้จ่ายเงินและใส่หมายเลขทะเบียนรถใน บิลค่าน้ามัน)

4. กรณีใช้ยานพาหนะส่วนตัวไปราชการ ต้องได้รับอนุมัตจิ ากผูบ้ ังคับบัญชา หรือ หัวหน้าหน่วยงาน ก่อนออกเดินทาง โดยมีสทิ ธิเบิกเงินชดเชยค่าพาหนะเดินทางดังนี้ ประเภท อัตรา รถยนต์สว่ นบุคคล กิโลเมตรละ 4 บาท รถจักรยานยนต์ส่วนบุคคล กิโลเมตรละ 2 บาท

กองคลัง สำนักงำนอธิกำรบดี มหำวิทยำลัยรำชภัฏเชียงรำย


คูม่ ือปฏิบัติงานการเงิน

20

การคานวณระยะทาง ให้คานวณตามระยะทางของกรมทางหลวงในทางสั้น และตรง ซึ่งสามารถเดินทางได้โดยสะดวก เอกสารประกอบการเบิ ก จ่ า ย คื อ ระบุ ค่ า ชดเชยน้ ามั น รถยนต์ ส่ ว นตั ว และมี ใบเสร็จรับเงิน (ให้ลงนามผู้จ่ายเงินและใส่หมายเลขทะเบียนรถในบิลค่าน้ามัน) และให้เขียน รายละเอียดการเดินทางโดยระบุการเดินทางจากไหน ถึงไหน, ระบุระยะทางการเดินทางเป็น กิโลเมตร และระบุอัตราการเบิกจ่าย 5. กรณีใช้ยานพาหนะรับจ้าง (Taxi) ระหว่างการเดินทาง จากที่พักหรือที่ทางานปกติ ถึงสถานีขนส่ง และจากสถานีขนส่งถึงที่พัก ณ สถานที่ปฏิบัติงานการไปราชการ ให้เบิกจ่าย จริงโดยประหยัด และเหมาะสม ตามหลักเกณฑ์ดังนี้ ระดับ ระดับ 1 – 5 หรือ เทียบเท่า

ระดับ 6 ขึ้นไป หรือเทียบเท่า

สิทธิ รถประจาทาง ยกเว้นกรณีการมี สัมภาระการเดินทาง สามารถเบิกค่าพาหนะ รับจ้าง (Taxi) ได้ รถยนต์รับจ้าง (Taxi) ได้

อัตรารถยนต์รับจ้าง (Taxi) - ในเขตจังหวัดเดียวกันเที่ยวละไม่เกิน 200 บาท - ข้ามเขตจังหวัดติดต่อกับกรุงเทพฯ เที่ยวละ ไม่เกิน 500 บาท - ข้ามเขตจังหวัดอื่น เที่ยวละไม่เกิน 400 บาท (ใช้ใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน แบบ บก.111)

6. กรณีใช้ยานพาหนะโดยใช้รถยนต์ของส่วนราชการ สามารถเบิกจ่ายได้ตามที่จ่าย จริง โดยใช้ใบเสร็จรับเงินค่าน้ามันเชื้อเพลิงเป็นหลักฐานประกอบการเบิกจ่าย ค่าใช้จ่ายอื่นจาเป็นต้องจ่ายเนื่องในการเดินทาง ค่าใช้จ่ายอื่นที่จาเป็นต้องจ่ายเนื่องในการเดินทางไปราชการ ได้แก่ ค่าธรรมเนียมผ่าน ทางด่วน ค่าซ่อมรถ ค่าปะยาง (เบิกได้เฉพาะรถยนต์ของส่วนราชการ) ส่วนค่าธรรมเนียมวีซ่า ค่าลงทะเบียนเข้าร่วมการฝึกอบรม ฯลฯ จะใช้ใบเสร็จรับเงินของค่าใช้จ่ายดังกล่าวเป็นเอกสาร ประกอบการเบิกจ่าย

กองคลัง สำนักงำนอธิกำรบดี มหำวิทยำลัยรำชภัฏเชียงรำย


คูม่ ือปฏิบัติงานการเงิน

21

ขั้นตอนการเบิกค่าใช้จา่ ยในการประชุมราชการ เจ้าของงบประมาณหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย ของส่วนราชการที่จัดให้มีการประชุม ราชการ เป็นผู้ใช้ดุลพินิจพิจารณาอนุมัตใิ ห้เบิกค่าใช้จ่าย ค่าใช้จ่ายที่สามารถเบิกจ่ายได้เท่าที่จ่ายจริงตามความจาเป็นเหมาะสมและประหยัด เพือ่ ประโยชน์ของทางราชการเป็นสาคัญภายในวงเงินงบประมาณที่ได้รับ ได้แก่ 1. ค่าอาหารว่างและค่าเครื่องดื่ม 2. ค่าอาหาร 3. ค่าใช้จ่ายเพื่อที่จาเป็น เช่น 3.1 ค่าเช่าห้องประชุม 3.2 ค่าดอกไม้ตกแต่งสถานที่ประชุม 1. เอกสารประกอบหลักฐาน 1.1 หนังสือเชิญประชุม 1.2 วาระการประชุม 1.3 หนังสือขออนุมัตจิ ัดประชุม (ถ้ามี) 1.4 รายชื่อผูเ้ ข้าร่วมประชุม 1.5 ใบสาคัญทั่วไป หมายเหตุ 1. กรณีเบิกเงินงบประมาณแผ่นดินให้แนบใบหน้างบฎีกา 2. ให้เจ้าหน้าที่ที่จัดประชุมเป็นผู้รับรองการจัดการประชุมและจานวนผูเ้ ข้าร่วม การประชุม ตัวอย่าง ขอรับรองว่าได้มีการจัดประชุม ในวันที่ 26 กรกฎาคม 2553 และมีจานวน ผูเ้ ข้าร่วมประชุม 20 คน 2. ตรวจสอบชื่อเจ้าหนี้ 2.1 กรณีผขู้ อเบิกเงินเป็นผู้จ่ายเงินแล้ว ให้ระบุชื่อผูจ้ ่ายเงินเป็นเจ้าหนี้ 2.2 กรณียืมเงินทดรองจ่าย ให้ระบุชื่อ “มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย” เป็นผู้รับเงิน (เจ้าหนี้)

กองคลัง สำนักงำนอธิกำรบดี มหำวิทยำลัยรำชภัฏเชียงรำย


คูม่ ือปฏิบัติงานการเงิน

22

3. จัดทาและตรวจสอบความถูกต้องใบสาคัญทั่วไป รายการ การเบิกค่าใช้จ่ายใน การประชุมราชการ เช่น ค่าเบีย้ ประชุม ค่าที่พัก ค่าอาหาร ค่าเช่าห้องประชุม ค่าพาหนะ

หมวด ค่าใช้สอย

รหัสบัญชีแยก ประเภท 5104030207

ชื่อบัญชี บัญชีค่าใช้จ่ายในการประชุม

กองคลัง สำนักงำนอธิกำรบดี มหำวิทยำลัยรำชภัฏเชียงรำย


คูม่ ือปฏิบัติงานการเงิน

23

ขั้นตอนการเบิกค่าใช้จา่ ยในการเดินทางไปราชการ การขออนุมัติเบิกเงินค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ การเดินทางไปราชการ คือ การเดินทางไปประชุม ฝึกอบรม สัมมนา ประชุมปฏิบัติการ ติดต่อราชการ การศึกษาดูงานกรณีที่โครงการไม่มีการอบรม ฯลฯ หลังเสร็จสิ้นการเดินทาง ภายใน 15 วัน/นับ ตั้งแต่วันกลั บมาถึงผู้เดินทางต้องทารายงานผลการปฏิบัติงานส่งหัวหน้า หน่วยงานและส่งเอกสารหลักฐานการขอเบิกเงินที่กองคลัง พร้อมเงินเหลือจ่าย (ถ้ามี) กรณียืมเงิน 1. วิธีการดาเนินงาน 1.1 ทาบันทึกขออนุญาตเดินทางไปราชการพร้อมแนบเอกสารต้นเรื่อง (ถ้ามี) โดยระบุเหตุผล วันเวลา สถานที่ วิธีการเดินทาง แต่ละงบประมาณ แผนงานและจานวนเงิน เสนอผ่านเจ้าหน้าที่แผนของหน่วยงานเพื่อกันเงินให้ขอ้ มูลเสนอหัวหน้าหน่วยงานอนุมัติ 1.2 ธุรการหน่วยงานจัดทาคาสั่งพร้อมรายละเอียดให้ครบถ้วน 1.3 กรณีขอยืมเงินทดรองจ่าย ให้นาเอกสาร บันทึกหรือคาสั่งที่อนุมัติแล้ว แนบสั ญ ญาเงิ น ยื ม ส่ ง หน่ ว ยงานเพื่ อ ท าส่ ง กองคลั ง โดยเจ้ า หน้ า ที่ ก ารเงิ น หน่ ว ยงานจะ ดาเนินการตามแนวปฏิบัติของการยืมเงินทดรองจ่ายต่อไป 2. เอกสารประกอบหลักฐาน 2.1 คาสั่งเดินทางไปราชการ 2.2 กรอกแบบฟอร์มการขอเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (แบบ 8708) กรณีเดินทางคนเดียวใช้เฉพาะส่วนที่ 1 แนบ กรณีเดินทางมากกว่า 1 คน ให้ใช้ส่วนที่ 2 เพิ่มอีก 1 แผ่น โดยระบุรายการให้ครบถ้ วน หากต้องการเพิ่มรายละเอียด ให้ระบุไว้ใ นช่องหมายเหตุ ด้านหลังของแบบฟอร์มส่วนที่ 1 (การกรอกข้อมูลห้ามใช้น้ายาเคมีให้ขีดฆ่าและลงลายมือ ชื่อกากับ) 2.3 เอกสารประกอบอื่นให้เป็นไปตามระเบียบ ดังนี้ - ค่าที่พัก 1) เบิกแบบเหมาจ่ายไม่ต้องแนบหลักฐาน 2) เบิกแบบจ่ายจริงต้องแนบใบเสร็จรับเงินและใบ Folio - ค่าพาหนะเดินทาง 1) กรณีเดินทางโดยเครื่องบินให้แนบ/กากตั๋ว/ใบเสร็จรับเงิน/เอกสาร อิเลคทรอนิกส์พร้อม Boarding Pass 2) กรณีเดินทางโดยรถยนต์มหาวิทยาลัย มีใบเสร็จรับเงินค่าน้ามัน (ถ้ามี) 3) กรณีเดินทางโดยค่าเช่าเหมารถยนต์เอกชน (มีสัญญาเช่า)

กองคลัง สำนักงำนอธิกำรบดี มหำวิทยำลัยรำชภัฏเชียงรำย


คูม่ ือปฏิบัติงานการเงิน

24

4) กรณีเดินทางการใช้รถยนต์สว่ นตัว ให้มีใบเสร็จค่าน้ามัน ประกอบด้วย - รถยนต์สว่ นบุคคล กิโลเมตร ละ 4 บาท - รถจักรยานยนต์ส่วนบุคคล กิโลเมตร ละ 2 บาท ทั้งนีใ้ ห้ใช้ใบเสร็จรับเงินค่าน้ามันประกอบ 5) ใบเสร็จรับเงินค่าธรรมเนียมการผ่านทาง (เฉพาะรถยนต์ของ ส่วนราชการเท่านั้น) 6) ค่าลงทะเบียนมีใบเสร็จรับเงินค่าลงทะเบียน ทั้งนีใ้ ห้ระบุไว้ในคาสั่งด้วย 2.4 ใบสาคัญทั่วไป หมายเหตุ กรณีเบิกเงินงบประมาณแผ่นดินให้แนบใบหน้างบฎีกา 3. การตรวจสอบชื่อเจ้าหนี้ 3.1 กรณีเดินทางโดยออกค่าใช้จ่ายไปก่อน ให้ลงชื่อผู้เบิกเงินเป็นเจ้าหนี้ 3.2 กรณีเดินทางโดยยืมเงินทดรองจ่าย ให้ระบุชื่อมหาวิทยาลัย เป็นชื่อผู้รับ เงิน (เจ้าหนี)้ 4. จัดทาและตรวจสอบความถูกต้องใบสาคัญทั่วไป 4.1 กรณีไ ปราชการ เช่น การไปติ ดต่อ ประสานงานกั บ หน่ วยงานอื่ น ประชุม (ยกเว้นการไปราชการเพื่อเข้าร่วมอบรมสัมมนา, อบรมเชิงปฏิบัติการ, ประชุมวิชาการ) ใช้รหัสบัญชีดังนี้ รายการ

หมวด

กรณีไปราชการ ในประเทศ

ค่าใช้สอย

กรณีไปราชการ ต่างประเทศ

ค่าใช้สอย

รหัสบัญชีแยก ประเภท 5103010102 5103010103 5103010199 5103020102 5103020103 5103020199

ชื่อบัญชี บัญชีค่าเบีย้ เลีย้ ง บัญชีค่าที่พัก บัญชีค่าใช้จ่ายเดินทางอื่นในประเทศ บัญชีค่าเบีย้ เลีย้ ง บัญชีค่าที่พัก บัญชีค่าใช้จ่ายเดินทางอื่นต่างประเทศ

กองคลัง สำนักงำนอธิกำรบดี มหำวิทยำลัยรำชภัฏเชียงรำย


คูม่ ือปฏิบัติงานการเงิน

25

ขั้นตอนการเบิกเงินค่าตอบแทนค่านิเทศนักศึกษา (ยกเว้นไปราชการ) 1. วิธีการดาเนินการ 1.1 วางแผนการนิเทศแล้วจัดทาบันทึกขออนุญาตออกนิเทศนักศึกษา พร้อมจัดทา ตารางนิเทศประกอบ โดยระบุผู้นิเทศ ชื่อนักศึกษา เวลานิเทศ วันเดือนปี สถานที่ พาหนะที่ใช้ ในการนิเทศแหล่งงบประมาณ แผนงาน จานวนเงินที่ขอใช้ นาเสนออนุมัติหัวหน้าหน่วยงาน ตามขั้นตอน 1.2 ธุรการออกคาสั่งแต่งตั้งอาจารย์นเิ ทศ 2. เอกสารประกอบหลักฐาน 2.1 บันทึกขออนุมัตเิ บิกเงิน 2.2 คาสั่งแต่งตั้งอาจารย์นเิ ทศ 2.3 คาสั่งไปนิเทศนักศึกษา (คาสั่งไปราชการเพื่อนิเทศ) 2.4 ตารางนิเทศ และใบลงเวลานิเทศ 2.5 ใบสาคัญรับเงินค่านิเทศ/ผู้จ่ายเงิน/ผู้ควบคุม 2.6 ใบสาคัญทั่วไป หมายเหตุ 1. กรณีเบิกค่าตอบแทนการนิเทศไม่ต้องเบิกค่าเบีย้ เลีย้ งเดินทางไปนิเทศก์ 3. การตรวจสอบชื่อเจ้าหน้าที่ 3.1 กรณีผขู้ อเบิกเงินออกค่าใช้จ่ายไปก่อน ให้ลงชื่อผู้เบิกเงินเป็นผูร้ ับเงิน (เจ้าหนี้) 3.2 กรณีผู้ขอเบิกยังไม่ได้ จ่ายเงินให้ระบุ “บุคคลตามบัญชีรายชื่อแนบท้าย” เป็น ชื่อผู้รับเงิน (เจ้าหนี้) 4. จัดทาและตรวจสอบความถูกต้องใบสาคัญ รายการ หมวด รหัสบัญชีแยกประเภท ชื่อบัญชี การเบิกเงิน ค่าตอบแทน 5104040102 บัญชีค่าตอบแทนเฉพาะงาน ค่าตอบแทนค่านิเทศ นักศึกษา (ยกเว้นไปราชการ)

กองคลัง สำนักงำนอธิกำรบดี มหำวิทยำลัยรำชภัฏเชียงรำย


คูม่ ือปฏิบัติงานการเงิน

26

ขั้นตอนการเบิกเงินค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ (ค่าล่วงเวลา) การปฏิบัติงานต้องเป็นงานที่มีความจาเป็นในการปฏิบัติโดยเร่งด่วนเป็นพิเศษ ซึ่งถ้าไม่ ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการตามปกติจะเกิดความล่าช้า และเกิดผลเสียหายแก่ทางราชการ และเป็นงานในหน้าที่ ที่ข้าราชการผู้นั้นปฏิบัติอยู่ในเวลาราชการปกติ หรือมีความเหมาะสมที่ จะปฏิบัติงานนั้นได้ เวลาราชการปกติ หมายถึง ช่วงเวลาระหว่าง 8.30 – 16.30 นาฬิกา ของวันทาการ ปกติของข้าราชการ ในระหว่างวันจันทร์ ถึง วันศุกร์ วันหยุดราชการ หมายถึง วันเสาร์ และ วันอาทิตย์ หรือวันหยุดราชการประจา สัปดาห์ที่ส่วนราชการกาหนดเป็นอย่างอื่นและหมายความรวมถึงวันหยุดราชการประจาปี และ วันหยุดที่คณะรัฐมนตรีกาหนดนอกเหนือจากวันหยุดประจาปีด้วย อัตราค่าตอบแทนนอกเวลา (ค่าล่วงเวลา) 1. กรณีอยู่ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการปกติ หรือในวันหยุดราชการเป็นเวลาติดต่อกัน ไม่น้อยกว่า 3 ชั่วโมง อัตราวันละ 100 บาท 2. กรณีอยู่ปฏิบัติงานในวันหยุดราชการเต็มเหมือนวันทาการปกติ หรือเวลาอื่นที่ส่วน ราชการเห็นสมควร ทั้งนี้ต้องไม่น้อยกว่า 7 ชั่วโมง (โดยไม่รวมเวลาหยุดพัก) อัตราวันละ 200 บาท ในวันหนึ่ง ให้ข้าราชการมีสิทธิได้รับเงินค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ เพียงครั้งเดียว หากข้าราชการผู้ใดได้รับเงินค่าตอบแทนอื่นในลักษณะเดียวกัน ในช่วงเวลา เดียวกับที่อยู่ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการปกติ จะเบิกค่าตอบแทนได้เมื่องดเบิกค่าตอบแทนอื่น แล้ว หรือหากการปฏิบัติงานไม่เ ข้ าหลัก เกณฑ์การปฏิบัติ และการเบิกจ่ายตามระเบีย บ กระทรวงการคลั ง ให้ผู้ปฏิบัติงานสามารถเบิกจ่ายได้ตามระเบียบ ประกาศที่มหาวิท ยาลัย กาหนดหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนของแต่ละการปฏิบัติในคาสั่งโครงการต่างๆ 1. วิธีการดาเนินงาน 1.1 จัดทาบันทึกขออนุมัติปฏิบัติงานล่วงเวลา พร้ อมเอกสารประกอบ โดยระบุ เหตุผลความจาเป็น ผู้ปฏิบัติงาน เงื่อนไขเวลาแล้วเสร็จ สถานที่ดาเนินงาน แหล่งงบประมาณ แผนงาน และจานวนเงินที่ขอใช้ นาเสนอหัวหน้าหน่วยงานตามขั้นตอน เพื่อให้อธิการบดีสั่งการ 1.2 ธุรการหน่วยงานออกคาสั่ง เพื่อเสนออธิก ารบดีลงนาม โดยระบุรายละเอี ยด ตามบันทึกข้อความจะเบิกเงินได้ตอ่ เมื่อให้แล้วเสร็จตามคาสั่งก่อน กองคลัง สำนักงำนอธิกำรบดี มหำวิทยำลัยรำชภัฏเชียงรำย


คูม่ ือปฏิบัติงานการเงิน

27

2. เอกสารประกอบหลักฐาน 2.1 บันทึกขออนุญาตปฏิบัติงานล่วงเวลาที่ได้รับการอนุมัตแิ ล้ว 2.2 คาสั่งปฏิบัติงานล่วงเวลา 2.3 ใบลงเวลาปฏิบัติงานตามแบบที่กาหนด 2.4 ใบสาคัญรับเงินลงลายมือชื่อผู้ปฏิบัติงาน/ผู้จ่ายเงิน/ผู้ควบคุมปฏิบัติงาน ตามแบบที่กาหนด 2.5 บันทึกขออนุมัตเิ บิกเงิน 2.6 ใบสาคัญทั่วไป หมายเหตุ กรณีเบิกเงินงบประมาณแผ่นดินให้แนบใบหน้างบฎีกา 3. การตรวจสอบชื่อเจ้าหนี้ 3.1 กรณีผู้ ขอเบิก เงินออกค่ าใช้ จ่ายไปก่ อน ให้ล งชื่อ ผู้ขอเบิก เงิน เป็น ผู้รับ เงิ น (เจ้าหนี้) 3.2 กรณีผขู้ อเบิกยังไม่ได้จ่ายเงินให้ระบุ ชื่อผู้ขอเบิกเงินและต่อท้ายด้วยรายชื่อดัง แนบเป็นชื่อผู้รับเงิน (เจ้าหนี้) 4. จัดทาและตรวจสอบความถูกต้องใบสาคัญทั่วไป รายการ การเบิกเงินค่าตอบแทน การปฏิบัติงานนอกเวลา ราชการ (ค่าล่วงเวลา)

หมวด ค่าตอบแทน

รหัสบัญชี แยกประเภท 5101010108

ชื่อบัญชี บัญชีค่าล่วงเวลา

กองคลัง สำนักงำนอธิกำรบดี มหำวิทยำลัยรำชภัฏเชียงรำย


คูม่ ือปฏิบัติงานการเงิน

28

ขั้นตอนการเบิกค่าตอบแทนการสอน 1. วิธีการดาเนินการ ให้เป็นไปตามแนวปฏิบัติ หรือ ขั้นตอนของสานักส่งเสริม วิชาการ และงานทะเบียน บัณฑิตวิทยาลัย โดยส่งหลักฐานดังต่อไปนี้ - ค่าสอนเกินเกณฑ์ภาคปกติ (เรียน จันทร์ – ศุกร์) และ ภาคปกติ (เรียน เสาร์ – อาทิตย์) โดยส่งผ่านที่สานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน - กรณีเบิกค่าสอน ภาคปกติประกาศนียบัตร (เรียน เสาร์ – อาทิตย์) ภาคปกติระดับ บัณฑิตศึกษา (เรียน เสาร์ – อาทิตย์) และ ภาคปกติระดับดุษฎีบัณฑิต (เรียน เสาร์ – อาทิตย์) ให้ ส่งผ่านบัณฑิตวิทยาลัย 1.1 บันทึกการขอสอนชดเชย การเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ทีเ่ กี่ยวข้องกับการเรียนการสอน 1.2 ตารางสอน พร้อมระบุชื่อผู้สอน 1.3 จัดทาบัญชีรายชื่อลงเวลา 1.4 แบบใบขอเบิกเงินค่าตอบแทนรายตัวตามแบบฟอร์มที่กาหนด 2. เอกสารประกอบหลักฐาน 2.1 บันทึกขออนุมัตเิ บิกเงิน 2.2 บัญชีรายชื่อผู้ขอเบิกเงินค่าตอบแทนพร้อมลายเซ็นต์และใบประมาณการสอน 2.3 ใบประมาณการค่าสอนจากสานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 2.4 คาสั่งแต่งตัง้ อาจารย์ผู้สอน 2.5 ประกาศอัตราค่าสอนตามโครงการของแต่ละประเภท 2.6 บันทึกที่เกี่ยวข้องการขอรับเงิน เช่น หนังสือแจ้งชื่อ – เลขที่ธนาคาร (โอน เข้าบัญชี) บันทึก หรือ หนังสือมอบฉันทะ (เช็คจ่ายชื่อผู้สอน) 2.7 ใบสาคัญทั่วไป 3. การตรวจสอบชื่อเจ้าหนี้ ให้ระบุชื่อเจ้าหนี้ เป็น “เจ้าหนีด้ ังแนบ” 4. จัดทาและตรวจสอบความถูกต้องใบสาคัญทั่วไป รายการ การเบิกค่าตอบแทนการสอน

หมวด ค่าตอบแทน

รหัสบัญชี แยกประเภท 5104040102

ชื่อบัญชี บัญชีค่าตอบแทน เฉพาะงาน

กองคลัง สำนักงำนอธิกำรบดี มหำวิทยำลัยรำชภัฏเชียงรำย


คูม่ ือปฏิบัติงานการเงิน

29

ขั้นตอนการเบิกค่าตอบแทนการดาเนินงาน 1. วิธีการดาเนินงาน 1.1 บันทึกขออนุมัติชื่อผูป้ ฏิบัติงาน ส่งกองบริหารงานบุคคลออกคาสั่งแต่งตัง้ 1.2 จัดทาบัญชีลงเวลาปฏิบัติงาน ตามแบบฟอร์มที่กาหนด 1.3 สรุปการขอเบิกจ่ายเงิน ทุกเดือน ๆ ละ 1 ครั้ง ตามแบบฟอร์มที่กาหนด 2. เอกสารประกอบหลักฐาน 2.1 บันทึกขออนุมัตเิ บิกเงิน 2.2 คาสั่งแต่งตั้งการปฏิบัติงาน (ครั้งแรกของผู้ปฏิบัติงาน) 2.3 ใบสาคัญรับเงิน หรือ บัญชีรายละเอียดประกอบการเบิกเงินค่าตอบแทน ตามแบบที่กาหนด 2.4 ใบสาคัญทั่วไป 3. ตรวจสอบชื่อเจ้าหนี้ ให้ระบุชื่อเป็น “เจ้าหนี้ดังแนบ” 4.จัดทาและตรวจสอบความถูกต้องใบสาคัญทั่วไป

ค่าตอบแทน

รหัสบัญชี แยกประเภท 5101010108

บัญชีค่าล่วงเวลา

ค่าตอบแทน

5104040199

บัญชีค่าตอบแทนอื่น

รายการ

หมวด

การขออนุมัติเบิกค่าตอบแทน การดาเนินงาน กรณี เป็นพนัก มหาวิทยาลัยฯ ปฏิบัติงาน ภาคปกติเรียน (เสาร์ – อาทิตย์) การขออนุมัติเบิกค่าตอบแทน การดาเนินงาน กรณีเป็น บุคคลภายนอก และนักศึกษา ปฏิบัติงานรายวัน

ชื่อบัญชี

กองคลัง สำนักงำนอธิกำรบดี มหำวิทยำลัยรำชภัฏเชียงรำย


คูม่ ือปฏิบัติงานการเงิน

30

ขั้นตอนการเบิกเงินค่าตอบแทนปฏิบัติงานรายวัน 1. วิธีการดาเนินงาน 1.1 จัดทาบันทึกขออนุมัติจ้าง (นักศึกษา,บุคคลภายนอก) โดยระบุเหตุผล จานวน และชื่ อ ผู้ป ฏิ บัติ ง าน ปริ มาณงานและเงื่ อ นไขเวลา สถานที่ ด าเนิ นการ แหล่ งงบประมาณ/ แผนงาน จานวนเงินที่ขอใช้ นาเสนออนุมัติหัวหน้าหน่วยงานตามขั้นตอน 1.2 จัดทาแบบฟอร์ม เพื่อบันทึกเวลาการทางานตามแบบฟอร์มที่กาหนด 1.3 กรณีจะขอยืมเงินทดรองจ่าย ต้องให้ปฏิบัติงานแล้วเสร็จและจัดทาเอกสาร การขออนุมัติเบิ กเงินที่รับการอนุญาตให้จ่ายเงินได้ แล้วจัดทาบันทึกขอยืมเงินพร้อมเหตุผล ความจาเป็นให้อนุมัติก่อน การทาสัญญาเงินยืมส่งหน่วยงาน และหน่วยงานรวบรวมส่งกอง คลัง โดยเจ้าหน้าที่การเงินหน่วยงานจะดาเนินการตามแนวปฏิบัติของการยืมเงินทดรองจ่าย ต่อไป 2. เอกสารประกอบหลักฐาน 2.1 บันทึกขออนุมัตเิ บิกเงิน 2.2 บันทึกขออนุมัตจิ า้ งปฏิบัติงานรายวันที่ได้รับอนุมัติแล้ว 2.3 ใบลงเวลาปฏิบัติงาน 2.4 ใบสาคัญรับเงินผู้ปฏิบัติงาน / ผูจ้ า่ ยเงิน /ผู้ควบคุมงาน 2.5 สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนประกอบ หรือกรณี เป็นนักศึกษาใช้สาเนา บัตรประจาตัวนักศึกษาประกอบ 2.6 ใบสาคัญทั่วไป หมายเหตุ กรณีเบิกเงินงบประมาณแผ่นดินให้แนบใบหน้างบฎีกา 3. การตรวจสอบชื่อเจ้าหนี้ 3.1 กรณีผขู้ อเบิกเงินออกค่าใช้จ่ายไปก่อน ให้ลงชื่อผู้เบิกเงินเป็นผูร้ ับเงิน (เจ้าหนี้) 3.2 กรณีผู้ขอเบิกเงินไม่ได้จ่ายเงินให้ระบุ “บุคคลตามเจ้าหนี้ดังแนบรายชื่อแนบ ท้าย” เป็นชื่อผู้รับเงิน (เจ้าหนี้) 4. จัดทาและตรวจสอบความถูกต้องใบสาคัญทั่วไป รหัสบัญชี รายการ หมวด แยกประเภท การขออนุมัติเบิกเงิน ค่าตอบแทน 5104040199 ค่าตอบแทนปฏิบัติงานรายวัน

ชื่อบัญชี บัญชีค่าตอบแทนอื่น

กองคลัง สำนักงำนอธิกำรบดี มหำวิทยำลัยรำชภัฏเชียงรำย


คูม่ ือปฏิบัติงานการเงิน

31

ขั้นตอนการเบิกเงิน การเขียนเอกสาร ตารา, งานวิจัย, ทุนการศึกษา, ทุนสนับสนุนผลงานทางวิชาการ การขออนุมัตเิ บิกเงิน การเขียนเอกสาร ตารา, งานวิจัย, ทุนการศึกษา, ทุนสนับสนุน ผลงานทางวิชาการ 1. วิธีการดาเนินงาน ให้เป็นไปตามขั้นตอนของแต่ละกองทุน หรือ หน่วยงานที่ รับผิดชอบกาหนด 2. เอกสารประกอบหลักฐาน 2.1 บันทึกขอเบิกเงิน 2.2 สาเนาสัญญาการให้ทุน 2.3 แนบโครงร่างงานวิจัยในการเบิกจ่าย (สาหรับงวดที่ 1) 2.4 ใบสาคัญรับเงิน 2.5 ในกรณีได้รับทุนการศึกษาต่อต่างประเทศ ให้แนบอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา 2.6 ใบสาคัญทั่วไป หมายเหตุ กรณีเบิกเงินงบประมาณแผ่นดินให้แนบใบหน้างบฎีกา 3. ตรวจสอบชื่อเจ้าหนี้ 3.1 กรณีผขู้ อเบิกเงินเป็นผู้จา่ ยเงินแล้ว ให้ระบุชื่อผูจ้ ่ายเงินเป็นเจ้าหนี้ 3.2 กรณียืมเงินทดรองจ่าย ให้ระบุชื่อ “มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย” เป็นผูร้ ับเงิน (เจ้าหนี)้ 4. จัดทาและตรวจสอบความถูกต้องใบสาคัญทั่วไป รายการ

หมวด

งานวิจัย (ถ้าได้รับงบ รายจ่ายงบอุดหนุน) งานวิจัย (ถ้าได้รับรายจ่าย งบดาเนินงาน) ทุนการศึกษา-ในประเทศ

ค่าใช้สอย

รหัสบัญชี แยกประเภท 5107010101

ค่าใช้สอย

5104030215

ค่าใช้สอย

5102010106

ทุนการศึกษา-ต่างประเทศ

ค่าใช้สอย

5102020105

ชื่อบัญชี ค่าใช้จ่ายอุดหนุน-หน่วยงาน ภาครัฐ ค่าวิจัยและพัฒนา หน่วยงานภาครัฐ ค่าใช้จ่ายทุนการศึกษา-ใน ประเทศ ค่าใช้จ่ายทุนการศึกษาต่างประเทศ

กองคลัง สำนักงำนอธิกำรบดี มหำวิทยำลัยรำชภัฏเชียงรำย


คูม่ ือปฏิบัติงานการเงิน

รายการ

หมวด

เงินสนับสนุนการทาผลงาน ทางวิชาการ

ค่าตอบแทน

รหัสบัญชี แยกประเภท 5104040199

32

ชื่อบัญชี บัญชีค่าตอบแทนอื่น

ขั้นตอนการเบิกจ่ายค่าน้ามันเชื้อเพลิง (กรณีออกใบสั่งซื้อจากมหาวิทยาลัยฯ) 1. เอกสารประกอบหลักฐาน 1.1 บันทึกขอเบิกเงิน 1.2 ใบสั่งที่ได้รับการอนุมัติ (ต้องระบุหมายเลขทะเบียนรถให้ชัดเจน) 1.3 ใบสรุปการใช้น้ามันประจาเดือน (ใบวางบิล) 1.4 ใบตรวจรับการใช้น้ามัน (ยกเว้นการเช่าเหมารถ) 1.5 ใบเสร็จรับเงิน (กรณีจ่ายเป็นเงินสด) 1.6 ใบสาคัญทั่วไป หมายเหตุ กรณีเบิกเงินงบประมาณแผ่นดินให้แนบใบหน้างบฎีกา 2. ตรวจสอบชื่อเจ้าหนี้ 2.1 กรณีผขู้ อเบิกเงินเป็นผู้จ่ายเงินแล้ว ให้ระบุชื่อผูจ้ ่ายเงินเป็นเจ้าหนี้ 2.2 กรณียืมเงินทดรองจ่าย ให้ระบุชื่อ “มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย” เป็นผู้รับเงิน (เจ้าหนี้) 4. จัดทาและตรวจสอบความถูกต้องใบสาคัญทั่วไป รายการ

หมวด

การเบิกจ่ายค่าน้ามันเชือ้ เพลิง (กรณี ออกใบสั่งซื้อจากมหาวิทยาลัยฯ)

ค่าวัสดุ

รหัสบัญชี แยกประเภท 5104010110

ชื่อบัญชี บัญชีค่าเชื้อเพลิง

กองคลัง สำนักงำนอธิกำรบดี มหำวิทยำลัยรำชภัฏเชียงรำย


คูม่ ือปฏิบัติงานการเงิน

33

ขั้นตอนการเบิกจ่ายค่าน้าดื่ม 1. เอกสารประกอบหลักฐาน 1.1 บันทึกขอเบิกเงิน 1.2 ใบส่งของพร้อมใบแจ้งหนี้ 1.3 ใบตรวจรับการซื้อน้าดื่ม 1.4 ใบเสร็จรับเงิน (กรณีจ่ายเป็นเงินสด) 1.5 ใบสาคัญทั่วไป หมายเหตุ กรณีเบิกเงินงบประมาณแผ่นดินให้แนบใบหน้างบฎีกา 2. ตรวจสอบชื่อเจ้าหนี้ 2.1 กรณีผขู้ อเบิกเป็นผู้จา่ ยเงินแล้ว ให้ระบุชื่อผูจ้ ่ายเงินเป็นเจ้าหนี้ 2.2 กรณียืมเงินทดรองจ่าย ให้ระบุชื่อ “มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย” เป็นผู้รับเงิน (เจ้าหนี้) 4. จัดทาและตรวจสอบความถูกต้องใบสาคัญทั่วไป รายการ

หมวด

การเบิกค่าน้าดื่ม

วัสดุ

รหัสบัญชี แยกประเภท 5104010104

ชื่อบัญชี บัญชีซือ้ วัสดุ – ภายนอก

กองคลัง สำนักงำนอธิกำรบดี มหำวิทยำลัยรำชภัฏเชียงรำย


คูม่ ือปฏิบัติงานการเงิน

34

ขั้นตอนการเบิกค่าฝากส่งไปรษณีย์ ค่าโทรศัพท์ประจาเดือน ค่าบัตรเติมเงิน ค่าเช่าเชื่อมอินเตอร์เน็ต ค่าดวงตราไปรษณีย์ยากร และค่าบริการ ยู บี ซี ค่าจัดส่งพัสดุภัณฑ์ ทางบก ทางน้า ทางอากาศ การขออนุมัติเบิกเงินหมวดสาธารณูปโภค ค่าฝากส่งไปรษณีย์ ค่าโทรศัพท์ประจาเดือน ค่าบัตรเติมเงิน ค่าเช่าเชื่อมอินเตอร์เน็ต ค่าดวงตราไปรษณีย์ยากร และค่าบริการ ยู บี ซี ค่าจัดส่งพัสดุภัณฑ์ ทางบก ทางน้า ทาง อากาศ 1. วิธีการดาเนินงาน 1.1 กรณีค่าโทรศัพท์ และค่าบัตรเติมเงิน ให้จัดทาทะเบียนคุมการใช้ทุกรายการ 1.2 จัดทาทะเบียนรับ – ส่ง ใบแจ้งหนี้ 2. เอกสารประกอบหลักฐาน 2.1 บันทึกขอเบิกเงิน 2.2 ใบแจ้งหนี้ หรือ ใบเสร็จรับเงิน 2.3 กรณีค่าโทรศัพท์ และ ค่าบัตรเติมเงิน ให้แนบทะเบียนคุมการใช้ประกอบการ ขอเบิกเงิน 2.4 กรณีมสี ัญญาเช่า ให้แนบมาพร้อมขอเบิกเงิน 2.5 ใบสาคัญทั่วไป หมายเหตุ กรณีเบิกเงินงบประมาณแผ่นดินให้แนบใบหน้างบฎีกา และภาษีแนบฎีกา 3. ตรวจสอบชื่อเจ้าหนี้ 3.1 กรณีผขู้ อเบิกเป็นผู้จ่ายเงินแล้ว ให้ระบุชื่อผูจ้ ่ายเงินเป็นเจ้าหนี้ 3.2 กรณียืมเงินทดรองจ่าย ให้ระบุชื่อ “มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย” เป็นผู้รับ เงิน (เจ้าหนี)้ 4. จัดทาและตรวจสอบความถูกต้องใบสาคัญทั่วไป รายการ

หมวด

ค่าไฟฟ้า ค่าน้าประปาและน้า บาดาล

สาธารณูปโภค สาธารณูปโภค

รหัสบัญชีแยก ประเภท 5104020101 5104020103

ชื่อบัญชี บัญชีค่าไฟฟ้า บัญชีค่าน้าประปาและน้า บาดาล

กองคลัง สำนักงำนอธิกำรบดี มหำวิทยำลัยรำชภัฏเชียงรำย


คูม่ ือปฏิบัติงานการเงิน

รายการ

หมวด

ค่าโทรศัพท์/ สาธารณูปโภค บัตรเติมเงิน/ ค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่ ค่าโทรภาพหรือ สาธารณูปโภค โทรสาร/ค่าเทเลกซ์/ ค่าวิทยุสื่อสาร/ ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับ ระบบอินเตอร์เน็ต และการสื่อสารอื่นๆ ค่าบริการไปรษณีย์ สาธารณูปโภค ค่าโทรเลข ค่า ธนาณัติ ค่าดวงตรา ไปรษณีย์ ค่าเช่าตู้ ไปรษณีย์ และค่า ขนส่งโดยทางบก ทางน้า และทาง อากาศ

รหัสบัญชีแยก ประเภท 5104020105

5104020106

5104020107

35

ชื่อบัญชี บัญชีค่าโทรศัพท์

บัญชีค่าโทรภาพหรือ โทรสาร/ค่าเทเลกซ์/ ค่าวิทยุสื่อสาร/ค่าใช้จา่ ย เกี่ยวกับระบบ อินเตอร์เน็ต และการ สื่อสารอื่นๆ บัญชีค่าบริการไปรษณีย์ โทรเลขและขนส่ง

กองคลัง สำนักงำนอธิกำรบดี มหำวิทยำลัยรำชภัฏเชียงรำย


คูม่ ือปฏิบัติงานการเงิน

36

ภาคผนวก

กองคลัง สำนักงำนอธิกำรบดี มหำวิทยำลัยรำชภัฏเชียงรำย


คูม่ ือปฏิบัติงานการเงิน

37

บัญชีประเทศจาแนกตามประเภท ก. ประเภท ข. และประเภท ค. แนบท้ายบัญชีหมายเลข 3 อ้างอิงจาก ราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 129 ตอนพิเศษ 141 ง ลงวันที่ 17 กันยายน 2555 ประเภท ก ได้แก่ ประเทศ รัฐ เมือง ดังนี้ 1. ญี่ปุ่น 2. สาธารณรัฐฝรั่งเศส 3. สหพันธรัฐรัสเซีย 4. สมาพันธรัฐสวิส 5. สาธารณรัฐอิตาลี 6. ราชอาณาจักรเบลเยี่ยม 7. ราชอาณาจักรสเปน 8. สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี 9. สหรัฐอเมริกา 10. สหราชอาณาจักรบริเตนใหญ่และ ไอร์แลนด์เหนือ 11. สาธารณรัฐโปรตุเกส 12. สาธารณรัฐสิงคโปร์ 13. แคนาดา 14. เครือรัฐออสเตรเลีย 15. ไต้หวัน 16. เติรก์ เมนิสถาน 17. นิวซีแลนด์ 18. บอสเนียและเฮอร์เซโกวีนา 19. ปาปัวนิวกีนี 20. มาเลเซีย 21. ราชรัฐโมนาโก 22. ราชรัฐลักเซมเบิรก์ 23. ราชรัฐอันดอร์รา 47. สาธารณรัฐฟินแลนด์

24. ราชอาณาจักรกัมพูชา 25. ราชอาณาจักรเดนมาร์ก 26. ราชอาณาจักรนอร์เวย์ 27. ราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์ 28. ราชอาณาจักรโมร็อกโก 29. ราชอาณาจักรสวาซิแลนด์ 30. ราชอาณาจักรสวีเดน 31. รัฐสุลต่านโอมาน 32. โรมาเนีย 33. สหพันธ์สาธารณรัฐบราซิล 34. สหพันธ์สาธารณรัฐยูโกสลาเวีย 35. สหรัฐอาหรับอิมิเรตส์ 36. สาธารณรัฐเกาหลี (เกาหลีใต้) 37. สาธารณรัฐโครเอเชีย 38. สาธารณรัฐชิลี 39. สาธารณรัฐเช็ก 40. สาธารณรัฐตุรกี 41. สาธารณรัฐบัลแกเรีย 42. สาธารณรัฐประชาชนจีน 43. สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชน แอลจีเรีย 44. สาธารณรัฐประชาธิปไตยติมอร์ –เลสเต 45. สาธารณรัฐเปรู 46. สาธารณรัฐโปแลนด์ 57. สาธารณรัฐอาเซอร์ไบจาน กองคลัง สำนักงำนอธิกำรบดี มหำวิทยำลัยรำชภัฏเชียงรำย


คูม่ ือปฏิบัติงานการเงิน

48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56.

สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ สาธารณรัฐมอริเซียส สาธารณรัฐมอลตา สาธารณรัฐโมซัมบิก สาธารณรัฐเยเมน สาธารณรัฐลิทัวเนีย สาธารณรัฐสโลวัก สาธารณรัฐโลวีเนีย สาธารณรัฐออสเตรีย

58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66.

38

สาธารณรัฐอินโดนีเซีย สาธารณรัฐอินเดีย สาธารณรัฐเอสโตเนีย สาธารณรัฐแอฟริกาใต้ สาธารณรัฐไอซ์แลนด์ สาธารณรัฐไอร์แลนด์ สาธารณรัฐฮังการี สาธารณรัฐเฮลเลนิก (กรีซ) ฮ่องกง

ประเภทค ข ได้แก่ ประเทศ รัฐ เมือง ดังนี้ 1. เครือรัฐบาฮามาส 2. จอร์เจีย 3. จาเมกา 4. เนการาบรูไนดารุสซาลาม 5. มาซิโดเนีย 6. ยูเครน 7. รัฐกาตาร์ 8. รัฐคูเวต 9. รัฐบาห์เรน 10. รัฐอิสราเอล 11. ราชอาณาจักรซาอุดิอาระเบีย 12. ราชอาณาจักรดองกา 13. สาธารณรัฐเนปาล 14. ราชอาณาจักรฮัซไมต์จอร์แดน 15. สหพันธ์สาธารณรัฐไนจีเรีย 16. สหภาพพม่า 17. สหรัฐเม็กซิโก 18. สหสาธารณรัฐแทนซาเนีย 19. สาธารณรัฐกานา 39. สาธารณรัฐเบนิน

20. สาธารณรัฐแกมเบีย 21. สาธารณรัฐโกตดิวัวร์ (ไอเวอรี่โคส) 22. สาธารณรัฐคอสตาริกา 23. สาธารณรัฐคีรก์ ิซ 24. สาธารณรัฐเคนยา 25. สาธารณรัฐแคเมอรูน 26. สาธารณรัฐคาซัคสถาน 27. สาธารณรัฐจิบูตี 28. สาธารณรัฐชาด 29. สาธารณรัฐซิมบับเว 30. สาธารณรัฐเซเนกัล 31. สาธารณรัฐแซมเบีย 32. สาธารณรัฐเซียร์ราลีโอน 33. สาธารณรัฐไซปรัส 34. สาธารณรัฐตรินิแดดและโตเบโก 35. สาธารณรัฐตูนิเซีย 36. สาธารณรัฐทาจิกิสถาน 37. สาธารณรัฐไนเจอร์ 38. สาธารณรับบุรุนดี 50. สาธารณรัฐอาร์เมเนีย กองคลัง สำนักงำนอธิกำรบดี มหำวิทยำลัยรำชภัฏเชียงรำย


คูม่ ือปฏิบัติงานการเงิน

40. สาธารณรัฐเบลารุส 41. สาธารณรัฐประชาชนบังกลาเทศ 42. สาธารณรัฐปานามา 43. สาธารณรัฐมอลโดวา 44. สาธารณรัฐมาลี 45. สาธารณรัฐยูกันดา 46. สาธารณรัฐลัดเวีย 47. สาธารณรัฐสังคมนิยมประชาธิปไตย ศรีลังกา 48. สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม 49. สาธารณรัฐอาร์เจนตินา

51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58.

39

สาธารณรัฐอาหรับซีเรีย สาธารณรัฐอาหรับอียิปต์ สาธารณรัฐอิรัก สาธารณรัฐอิสลามปากีสถาน สาธารณรัฐอิสลามมอริเตเนีย สาธารณรัฐอิสลามอิหร่าน สาธารณรัฐอุซเบกิสถาน สาธารณรัฐแอฟริกากลาง

ประเภท ค ได้แก่ ประเทศ รัฐ เมืองอื่นๆ นอกจากที่กาหนดในประเภท ก. และประเภท ข.

กองคลัง สำนักงำนอธิกำรบดี มหำวิทยำลัยรำชภัฏเชียงรำย


คูม่ ือปฏิบัติงานการเงิน

40

แบบฟอร์มงานการเงิน 1. ใบเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 2. ใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน 3. หลักฐานการจ่ายเงินค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 4. สัญญาจ้างเหมารถ / เรือ 5. ใบตรวจการจ้าง (ค่าเช่าเหมารถยนต์) 6. ใบตรวจรับพัสดุ (ค่าน้าดื่ม/ค่าน้ามันเชือ้ เพลิง) 7. สัญญาการยืมเงิน 8. รายการส่งใช้เงินยืม 9. หลักฐานการจ่ายเงินค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 10. ใบลงเวลาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 11. ใบสาคัญรับเงิน 12. ใบหน้างบฎีกา 13. แบบแนบฎีกาแสดงรายการภาษี 14. สัญญาจ้างจัดบริการเดินทางศึกษาดูงาน 15. ตารางบรรยายวิทยาการ 16. หลักฐานการเบิกจ่ายค่าเบีย้ ประชุม 17. ใบสาคัญรับเงิน สาหรับวิทยากร

กองคลัง สำนักงำนอธิกำรบดี มหำวิทยำลัยรำชภัฏเชียงรำย


คูม่ ือปฏิบัติงานการเงิน

41

คู่มือปฏิบัติงานการเงิน

กองคลัง สานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย กรกฎาคม 2556 กองคลัง สำนักงำนอธิกำรบดี มหำวิทยำลัยรำชภัฏเชียงรำย

คู่มือ การเงิน (ฉบับปรับปรุง ก ค 56)  
คู่มือ การเงิน (ฉบับปรับปรุง ก ค 56)  
Advertisement