Magasin Mitt Fiske #2 2015

Page 163

Felix Lundin, en slitvarg

SERIÖS GÄDDFISKARE På kort tid har han i skrivande stund landat fler än 30 gäddor över 8 kilo, någon har passerat 10 kilo. Men han väntar ännu på den riktigt stora förleksfisken. MMF tar pulsen på Felix Lundin född sju år innan millennieskiftet. TEXT: PATRIK TJÖRNMARK FOTO: PRIVAT OCH BJÖRN BLOMQVIST

163


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.