Page 1

1


1. 2. 3. 4. 5.

fanPage แฟนใคร? เกมส hot hit บน facebook เลน facebook อยางไร ไมใหเสียเพื่อน ใช facebook อยางไรใหเกิดประโยชน การใช facebook อยางปลอดภัย 2


1. fanPage แฟนใคร…

How to create fan page CHAI Meenorngwar

3


fanPage แฟนใคร

• • • • •

What is fan page? Getting start your page Make your page more interesting Examples of fan page Fan page benefits

หลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ

4


fanPage แฟนใคร

What is fan page? • Facebook page • Aim to support the facebook more specify or purpose page. • Page is the place for special or general groups of friends • Fan is groups of friends หลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ

5


fanPage แฟนใคร

Number of visitors are waiting for your page!

หลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ

6


fanPage แฟนใคร

Getting start your page • You must have the title of the page. • You already know who will come to visit your page. • Need the graphics such photos or graphical shapes. • Invite your friends to visit your page. • More updated your page otherwise do not create your page. หลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ

7


fanPage แฟนใคร

Make your page more interest • Adding photo than text. • Link the useful information. • Invite you friends. • Update your page periodically. หลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ

8


fanPage แฟนใคร

หลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ

9


หลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ

10


fanPage แฟนใคร

Define your fanpage title

หลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ

11


fanPage แฟนใคร

Describe your fanpage

หลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ

12


fanPage แฟนใคร

Design your own profile picture

หลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ

13


fanPage แฟนใคร

How people know your fanpage

หลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ

14


fanPage แฟนใคร

หลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ

15


fanPage แฟนใคร

Best size for your fanpage

หลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ

16


fanPage แฟนใคร

หลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ

17


fanPage แฟนใคร

Examples of Fanpage • Personal fan page • Commercial fan page • Organization fan page หลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ

18


fanPage แฟนใคร

Personal fan page • ประวัติสวนตัว (Portfolio) • กิจกรรม (Activities) • ประสบการณหรือองคความรู (Experiences)

หลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ

19


fanPage แฟนใคร

ตัวอยาง: Ronaldo fanpage

หลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ

20


fanPage แฟนใคร

Commercial fan page • สินคาและบริการ(Shops and products) • โฆษณา(Advertisments)

หลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ

21


fanPage แฟนใคร

ตัวอยาง: Starbucks fanpage

หลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ

22


fanPage แฟนใคร

Organization fan page • Schools or university • Government • Private sector • Union or club หลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ

23


fanPage แฟนใคร

ตัวอยาง: Liverpool fanpage

หลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ

24


fanPage แฟนใคร

Fan page benefits • Promote your activities/products. • Create the community. • Share your experiences/knowledge with others. • Make money from your friends. • Feedback and comments gathering. หลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ

25


2. เกมส hot hit บน facebook

26


เกมส hot hit บน facebook

การเลนเกมบน Facebook

• เมื่อเรา login เขาสู Facebook แลว ใหเลือกเมนู เกม จากตัวเลือก ทางดานซายมือ • จะปรากฏหนาจอดังนี้

หลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ

27


เกมส hot hit บน facebook

การเลนเกมบน Facebook • เลือกแถบคําสั่งเมนูแนะนํา ไดคะแนนสูงสุด ไดรับความนิยม หรือของเพื่อน

หลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ

28


เกมส hot hit บน facebook

การเลนเกมบน Facebook • เลือกเกมที่ตองการ ยกตัวอยางเชน เกม Candy Crush SAGA

หลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ

29


เกมส hot hit บน facebook

วิธีติดตั้งเกมและแอพพลิเคชั่นใน Facebook • เมื่อปรากฏหนาจอแลวใหคลิกปุม • จะปรากฏหนาเกมนั้น คลิกปุม play แลวลงมือเลนกันเลย

หลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ

30


เกมส hot hit บน facebook

ตัวอยางหนาจอเกม Candy Crush SAGA

หลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ

31


เกมส hot hit บน facebook

เมื่อมีเพื่อนชวนไปรวมกิจกรรมหรือเลนเกม Facebook • เมื่อมีการเชิญชวนจากเพื่อนๆ ใหไปรวมเลนเกมหรือรวมกิจกรรม ใดๆ คําเชิญดังกลาวก็จะไปปรากฏที่หัวขอ คํารองขอ ตรงบริเวณ มุมบนซายของหนา Facebook • จากนี้ไปจะเปนหนาที่ของเราที่จะเลือกสรรวากิจกรรมใดหรือเกม ไหนบาง ที่นาสนใจหรือควรที่จะอยูหาง ๆ • คํารองขอดังกลาวยังรวมไปถึงผูที่จะขอ Add เราเปนเพื่อนอีกดวย หลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ

32


เกมส hot hit บน facebook

เมื่อมีเพื่อนชวนไปรวมกิจกรรมหรือเลนเกม Facebook

หลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ

33


เกมส hot hit บน facebook

เมื่อมีเพื่อนชวนไปรวมกิจกรรมหรือเลนเกม Facebook

• เมื่อเราคลิกตามคําชวน จะปรากฏหนาจอเกมนั้น • ถาเราตองการเลนเกมใหคลิกปุม เลนเลย แตถาไมตองการใหปดหนาตาง นั้น

หลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ

34


เกมส hot hit บน facebook

วิธีลบเกมและแอพพลิเคชั่นออกจาก Facebook • ถารูสึกวาใน Facebook ของเรามีเกมหรือแอพพลิเคชั่นมากเกินไป จนเลนไมไหว ลองเลนแลวไมคอยจะโดนใจ เราก็สามารถที่จะลบ application เหลานั้นออกจาก Facebook ไดดวยขั้นตอนงายๆ ดังนี้ • คลิกที่เมนู บัญชีผูใช จากนั้นคลิกที่เมนู ตั้งคาแอพพลิเคชั่น

หลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ

35


เกมส hot hit บน facebook

วิธีลบเกมและแอพพลิเคชั่นออกจาก Facebook • จะปรากฏหนาจอดังนี้

หลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ

36


เกมส hot hit บน facebook

วิธีลบเกมและแอพพลิเคชั่นออกจาก Facebook • ถาตองการลบแอพพลิเคชันใหกดปุม  • จะปรากฏหนาจอดังนี้ ถาตองการลบออก ใหเลือกปุม ลบออก ถา ไมกดปุม ยกเลิก

หลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ

37


เกมส hot hit บน facebook

แนะนําเกม Hot Hit บน Facebook

• ถาเลือกเมนู แนะนํา จะปรากฏหนาจอดังตัวอยาง

หลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ

38


เกมส hot hit บน facebook

แนะนําเกม Hot Hit บน Facebook • ถาเลือกเมนู ไดคะแนนสูงสุด จะปรากฏหนาจอดังตัวอยาง

หลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ

39


เกมส hot hit บน facebook

แนะนําเกม Hot Hit บน Facebook • ถาเลือกเมนู ไดรับความนิยม จะปรากฏหนาจอดังตัวอยาง

หลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ

40


เกมส hot hit บน facebook

แนะนําเกม Hot Hit บน Facebook • ถาเลือกเมนู ของเพื่อน จะปรากฏหนาจอดังตัวอยาง

หลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ

41


3. เลน facebook อยางไร ไมใหเสียเพื่อน…

42


เลน facebook อยางไร ไมใหเสียเพื่อน

1. หามใชชื่อผูใช (username) และรหัสผาน (password) ของบุคคลอื่น 2. หามโพสต (post) หรือเขียนขอความ (comment) ที่ ทําใหบุคคลอื่นเสียหาย 3. หามติดแท็ก (tag) ที่ไมเหมาะสมหรือรบกวนบุคคลอื่น 4. ระลึกไวเสมอวา “เฟซบุคคือพื้นที่สวนตัว เราจะทําอะไรในทางสรางสรรคกับตัวเองและบุคคลอื่น” 5. หามแชร (share) รูปหรือขอความ ไปยังเฟซบุคของบุคคล อื่น หลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ

43


เลน facebook อยางไร ไมใหเสียเพื่อน

1. หามใชชื่อผูใช (username) และ รหัสผาน (password) ของบุคคลอื่น • เนื่องจากการใช username และ password เปนกุญแจ แสดงความเปนตัวตน ในการใชงานเฟซบุค เพราะหากเกิด ความเสียหายก็จะหมายถึงคนนั้นเปนคนใชงาน • ดังนั้นเจาของเฟซบุค จึงไมควรใหบุคคลอื่นรู username และ password หรือเมื่อใชงานเฟซบุคกับเครื่อง คอมพิวเตอรสาธารณะ ตองออกจากระบบ หรือ log out ทุกครั้ง หลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ

44


เลน facebook อยางไร ไมใหเสียเพื่อน

หลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ

45


เลน facebook อยางไร ไมใหเสียเพื่อน

2. หามโพสตหรือเขียนขอความ (comment) ที่ทําใหบุคคลอื่นเสียหาย

หลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ

46


เลน facebook อยางไร ไมใหเสียเพื่อน

3.หามติด tag ที่ไมเหมาะสมหรือรบกวน บุคคลอื่น

หลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ

47


เลน facebook อยางไร ไมใหเสียเพื่อน

4.ระลึกไวเสมอวา “เฟซบุคคือพื้นที่สวนตัวเราจะ ทําอะไรในทางสรางสรรคกับตัวเองและบุคคลอื่น”

หลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ

48


เลน facebook อยางไร ไมใหเสียเพื่อน

หลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ

49


เลน facebook อยางไร ไมใหเสียเพื่อน

5.หาม share รูปหรือขอความ ไปยังเฟซบุคของ บุคคลอื่น เมือ่ ปรากฏภาพโฆษณา หรือภาพใดๆ แลวคลิก share ควรแชรใหอยูใน หนาเฟซ (timeline) ของตัวเอง เพราะ หากแชรลงหนาเฟซของบุคคลอื่น อาจสรางความเดือดรอน รําคาญ ได ซึ่ง อาจจะเปนเหตุใหเพือ่ น unfriend ได หลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ

50


4. ใช facebook อยางไร ใหเกิดประโยชน…

51


ใช facebook อยางไรใหเกิดประโยชน

Facebook เปนบริการเครือขายสังคมออนไลน หรือ social network อันดับตน ๆ ของโลก ที่ มีเครือขายโยงใยไปทั่วโลก ทําใหเราสามารถ พูดคุย แชรทุกสิ่งทุกอยาง ไมวาจะเปนเรื่องราว ความรูสึก เพลง วีดีโอ รูปภาพ ใหกับเพื่อน ๆ ในสั ง คมที่ เ รากํ า หนดและยั ง มี ป ระโยชน มากมาย ดังนี้ หลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ

52


ใช facebook อยางไรใหเกิดประโยชน

1.ใชเปนสื่อ (Social Media) ในการสงขาวสารขอมูล ไปยังกลุมเปาหมาย เครือขายชุมชนออนไลนตั้งอยูบนพื้นฐาน ของความสมั ค รใจ ดั ง นั้ น ผู ที่ ติ ด ตาม fanpage ขององคกร หรือชุมชนตางๆ ใน facebook ก็คือคนที่สนใจและสมัคร ใจติดตามจริงๆ ดวยเหตุนี้จึงมีหลายธุรกิจ ใช ช อ งทางนี้ ใ นการติ ด ต อ ไม ว า จะเป น การประชาสัมพันธผลิตภัณฑใหม การนัด หมายจัดกิจกรรม หรือสิทธิพิเศษตางๆ หลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ

53


ใช facebook อยางไรใหเกิดประโยชน

Facebook Fanpage เป น การสร า งหน า เพจใหม สิ่ ง ที่ เ ราโพส เช น ข อ มู ล ข า วสาร ประชาสัมพันธ เมื่อมีคนเขามาที่หนาเพจจะสามารถเห็นขอความนั้นได ทันที โดยไมจําเปนตองเพิ่มเราเปนเพื่อน และในหนาเพจสามารถเพิ่ม เพื่อนไดตลอดเวลา Fanpage จึ ง เป น ช อ งทางที่ ดี ใ นการประชาสั ม พั น ธ ข อ มู ล ข า วสาร สําหรับคนจํานวนมาก ตัวอยางเชน Fanpage ของคุณตัน ภาสกรนที https://www.facebook.com/tanichitan

หลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ

54


ใช facebook อยางไรใหเกิดประโยชน

2. เครื่องมือในการบริหารความสัมพันธกับลูกคา (CRM) ขอดีของ Social Network ก็คือเปนการสื่อสารหลายทาง พรอมๆ กัน ดังนั้นผูบริโภคจึงสามารถโตตอบแสดงความ คิด เห็ นได ตลอดเวลา ด วยเหตุ นี้องค กรทั้ ง หลายที่ ใ ช สื่ อ ประเภทนี้จึงตองตอบสนองความตองการของผูบริโภคได อยางรวดเร็วทันเหตุการณ

หลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ

55


ใช facebook อยางไรใหเกิดประโยชน

3. ชวยเติมเต็มใหกับผูมีปญหาในการปรับตัวทางสังคม Facebook เปนซอฟแวรที่เอื้อตอผูที่มีปญหาในการ ปรั บ ตั ว ทางสั ง คม ขาดเพื่ อ น อยู โ ดดเดี่ ย ว หรื อ ผู ที่ ไ ม สามารถออกจากบานได ใหมีเครือขายทางสังคม และเติม เต็มชีวิตทางสังคมไดอยางดี ไมเหงาและปรับตัวไดงายขึ้น

หลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ

56


ใช facebook อยางไรใหเกิดประโยชน

4. รูความเคลื่อนไหวของเหตุการณตางๆ Facebook ทําใหเรารูความเคลื่อนไหวของเหตุการณ บุคคลอื่ นๆ และผู ใกลชิด ได แบบเรี ยลทาม หรือ ทั น เหตุการณแบบนาทีตอนาที ..

หลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ

57


ใช facebook อยางไรใหเกิดประโยชน

5. เปนชองทางในการสรรหาบุคลากร เปนการเพิ่มประสิทธิภาพของการสรรหา และคัดสรรบุคลากรเขามาในองคกร เพราะสามารถ post ขอความตาง ๆ ในการประกาศตําแหนงงานในFacebook ของบริ ษั ท รวมไปถึ ง ให พ นั ก งานของเราช ว ยกั น กระจายข า วสารไปในกลุ ม network ชวยโปรโมตภาพลักษณของบริษัท และสามารถสรรหาคนไดหลากหลาย มากขึ้น ชวยประหยัดเรื่องคาใชจายอยางมาก

หลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ

58


5. ใช facebook อยางปลอดภัย การตั้งคาคือการปองกันพื้นฐาน ที่จะชวยให ผู ใ ช สามารถควบคุมความปลอดภัย ในขอ มู ล สวนตัวของผูใชได 59


ตั้งคาการใช Facebook ใหปลอดภัย เมื่อ Log in เขา Facebook คุณจะสามารถตั้งคา ความเปนสวนตัว (Privacy Setting) ไดโดยกด เครื่องหมายลูกศรดานขางเมนู Home ทางดานขวา บนของหนาเพจ

หลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ


เมื่อเขามาแลวก็จะพบวาคาเริ่มตนจะอยูที่ “Public” (สําหรับคนที่ไมเคยตั้งคาอะไรเลย)

หลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ


จาก ตรงนี้คุณสามารถตั้งคาไดดวยตัวเองตามหัวขอในแต ละบรรทัดดานลาง แตขอแนะนําใหเลือกเปน “Custom” ดีกวา ซึ่งเมื่อกดเลือกที่ Custom แลวจะมีหนาตาง ปรากฏตามคาเริ่มตนขึ้นมาดังนี้

หลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ


คุณ สามารถเปลี่ยนเปนคาอื่นไดตามใจ โดยอาจกําหนด รายชื่อเฉพาะคนที่สามารถมองเห็นโพสของคุณ หรือ กําหนดรายชื่อที่คุณไมตองการใหมองเห็นโพสของคุณก็ได แตถาหากตองการความปลอดภัยสูงสุดสามารถเลือกที่ “Only Me” นั่นหมายถึงมีแตคุณเทานั้นที่มองเห็นโพส ซึ่งถาหากตองการแชร ขอมูล หรือรูปภาพใดๆก็สามารถระบุไดภายหลังวาจะให ใครมองเห็นไดบาง หลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ


เมื่อ เลือกแลวจะพบหนาตางลักษณะนี้ และจะสังเกต วาถึงแมวาจะตั้งเปน Only Me แลวก็ตามแตถาคุณ Tag รูปไปหาเพื่อน เพื่อนก็จะสามารถมองเห็นรูปนั้น ไดเชนกัน

หลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ


ตอมามาดูในสวนการตั้งคาการแชรขอมูลสวนตัวให คนอื่นเห็น เริ่มตนที่ Edit Setting ในหัวขอ How You Connect

หลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ


การตั้งคาเริ่มตนจะถูกตั้งคาอยูที่ “Everyone” ตาม รูปดานลาง

หลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ


บรรทัดแรกคือการตั้งคาใหคนอื่นสามารถคนหาโดยใชเห็น อีเมลล และเบอรโทรศัพทที่คุณใหขอมูลไวได ตอมาคือการ ตั้งคาในการสงคําขอเปนเพื่อน และบรรทัดสุดทายคือการ ตั้งคาในการสงขอความใน Facebook ขอยกตัวอยางการ เปลี่ยนคาดังรูปดานลาง

หลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ


หลังจากกด Done แลวกลับมาที่หนาตั้งคาแลว ไปตั้ง คาที่ “Profile and Tagging” ตรงนี้ เราสามารถกํา หนดได ว า ใครสามารถมาโพสที่ หนา Wall คุณ มองเห็นโพสที่คุณถูก Tag ใน Profile ได ห รื ออื่ น ๆ ตามรู ปจะเป นค าเริ่ ม ต นที่ Facebook กํ า หนดมา โดยบรรทั ด แรกคื อ การกํ า หนดบุ ค คลที่ สามารถมาโพสที่หนา Wall ของคุณ ตอมาคือการ กําหนดบุคคลที่สามารถมองเห็นโพสอื่น ๆ บนโปรไฟล ของคุณ หลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ


บรรทัดที่สามคือการตั้งคาใหคุณตอบอนุญาตกอนที่รูปที่ คุณโดนแท็กจะปรากฎบน โปรไฟล ตอมาเปนการตั้งคา บุคคลที่สามารถมองเห็นโพสที่คุณถูก Tag บนหนา โปรไฟลของคุณ บรรทัดที่หาคือการตั้งคาใหคุณตอบ อนุญาตกอนในกรณีที่เพื่อน Tag ชื่อเพิ่มในโพสของคุณ และสุดทายคือการตั้งคา tag suggestion เมื่อมีคุณอยู ในรูปนั้น หลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ

69


การตั้งคาเหลานี้คือการปองกันพื้นฐาน ที่จะชวยให ผูใชสามารถควบคุมความปลอดภัยในขอมูลสวนตัว ของผูใชได

หลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ


ตัวอยางการเปลี่ยนคาใหเปนสวนตัวตามดานลาง


หัวขอตอมาคือการเปลี่ยนความเปนสวนตัวของโพส เกา ๆ ทั้งหมดใหเปนไปตามที่เพิ่งตั้งคา ซึ่งเมื่อกด เลือกจะมีหนาตางขึ้นมาเตือนอีกครั้งหนึ่ง


การใช Facebook อยางปลอดภัย 1. ใชเครือขายอินเทอรเน็ตที่มีความปลอดภัยนาเชื่อถือ 2. รหัสผาน a. ควรตั้งรหัสผานในเครื่องคอมพิวเตอรและ เครือขาย หามใชรหัสผานตั้งตน ที่ตั้งคามาจากสถานที่ ทํางาน b. รหัสผานควรมีความยาวไมนอยกวาแปดตัวอักษร โดยมีตัวเลข ตัวอักษรและอักขระพิเศษผสมกัน c. ไมควรใชรหัสผานตัวเดียวกันสําหรับทุกอยาง


d. ระวังรหัสผานรั่วไหลจากการบันทึกไวในโทรศัพท เคลื่อนที่ e. ควรมีการเปลี่ยนรหัสผานเปนประจํา 3. ตั้งคาความเปนสวนตัวใหเหมาะสม โดยควรกําหนดคา แบงปนใหเห็นไดเฉพาะเพื่อนเทานั้น 4. อยาตอบรับเปนเพื่อนกับคนที่ไมรูจัก 5. อยาหลงเชื่อผูที่ใชรูปของคนอื่นมาแอบอางมาเปน เพื่อน ควรตรวจสอบกอน เพื่อความมั่นใจ


75


6. ผูปกครองควรเขาไปมีสวนรวมในการใชงานบางตาม ความเหมาะสมโดยอาจเพิ่มตนเองเปนเพื่อนของลูกเพื่อ เฝาดูความผิดปกติ 7. ใชอายุใน Profile ตามความเปนจริง เพราะเด็กอายุ 13-18 ป จะไดรับการปกปองมากกวา โดยเฉพาะการตั้งคา ความเปนสวนตัวและโฆษณาที่ไมเหมาะสมกับอายุของเด็ก 8. เมื่อพบเห็นสิ่งผิดปกติ หรือถูกกลั่นแกลง อยาไปตอบโต ควรบันทึกไวเปนหลักฐาน แลวปรึกษาผูปกครอง


9. หมั่นตรวจสอบความเคลื่อนไหวของกิจกรรมและ รายละเอียดในการเชื่อมตอใชงาน เมื่อไมใชงานใหออกจากระบบทุกครั้ง - ควรตั้งคาการเชื่อมตอที่ปลอดภัย (https)

77


- ถ า พ บ ว า เ ซ ส ชั่ น ป จ จุ บั น ถู ก ใ ช จ า ก ระบบปฏิบัติการและ Browser อื่นที่แตกตางจาก เครื่ อ งคอมพิ ว เตอร ที่ ใ ช เ ชื่ อ มต อ ให รี บป ด เซสชั่ น ดังกลาว แลวรีบเปลี่ยนรหัสผานใหมทันที โดย เลือก ไปที่ รู ป ฟ น เฟ อ ง -> ตั้ ง ค า บั ญ ชี ผู ใ ช -> รหั ส ผ า น (คลิกเลือกแกไข)


10. รายงาน Facebook เมื่อถูกลวงละเมิด 11. ไมโพสบานเลขที่หรือที่อยูของคุณในทุกๆกรณี เพราะอาชญกรจะนําที่อยูคุณไปใชในสิ่งที่ไมถูกตอง และตามไปถึงบานของคุณได


12. ต อ งไม โ พสรู ป ภาพเกี่ ย วกั บ ทรั พ ย สิ น หรื อ โชว ความร่ํา รวยโดยเด็ดขาด เพราะอาจทําให คนแปลก หนาที่คุณรับ Add ไวเห็นแลวแปลงรางกลายเปนโจร ไปปลนคุณถึงที่บานได อาจเปนอันตรายถึงชีวิตได 13. ไมโพสอีเมลและเบอรโทรศัพทของคุณและคนรูจัก ลงเฟสบุค เพราะอาจโดนผูไมหวังดีโทรมาหลอกลวง ขมขู หรือนําเบอรโทรศัพทของทานไป ใชในทางที่ไมดี ถาจําเปนใหสงเปน Messages จะดีกวา


14. ไมโพสรูปภาพลามกอนาจารของตัวเองและผูอื่น เพราะถาคุณเปน ผูหญิง อาจทําใหโดนทํารายได 15. ห า มทํ า การโพสบอกถึ ง จุ ด หมายปลายทางข า ง หนาที่คุณจะเดินทางไปเด็ดขาด เพราะอาจทําใหผูไม หวังดีไปดักตืบคุณได 16. ไมทําการรับ Add คนแปลกหนาโดยเด็ดขาด ถึงแมวาคนๆนั้นจะเปนเพื่อนของคนที่เรารูจัก หรือคุย ตอๆกันมาผานเพื่อน เพราะคุณไมมีทางรูประวัติของเขา ในอดีตไดเลยวาเปนคนเชนไร ผานอะไรมาบางดีหรือวา 81 ไมดี


17. เมื่อตองการบอกที่อยู อีเมล หมายเลขโทรศัพทให บุคคลอื่นรู ใหทําการสงเปน Messages , Face chat หรืออีเมลไป หามทําการโพส ลงหนา Wall ของเราหรือ ของเพื่อนโดยเด็ดขาด 18. ไมทําการคลิกลิงคหรือขอความแปลกๆแนว VDO ลามกที่เพื่อนคุณโพส เพราะบางทีเพื่อนคุณไมรูเรื่องเลย มันเปนไวรัสที่สงลิงคนี้ออกไปตามหนา Wall ของเพื่อน ที่ เพื่ อนคุ ณ แอดไว เมื่ อ คุ ณ เผลอคลิ กแล ว Facebook Account ของคุณอาจโดนแฮคทันที


19. หมั่นเปลี่ยน Password Facebook และใช อักขระพิเศษในการตั้ง Password ดวยเชน 1234 ตั้งเปน !Z34 20. ติดตั้งโปรแกรม Antivirus Panda Cloud ที่มี ประสิทธิภาพในการปองกันภัยคุกคามออนไลนทุก รูปแบบ

Facebook  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you