Κυκλοφορώ με ασφάλεια

Page 1

12 Δημοηικό ΢τολείο Περιζηερίοσ 2017


Οη πηλαθίδεο πνπ ξπζκίδνπλ ηελ θπθινθνξία ησλ νρεκάησλ είλαη θπξίσο ζηξνγγπιέο κε θόθθηλν πιαίζην ε ζηξνγγπιέο κπιε ρξώκαηνο

Γ

Ρσκαλόο Πάλνο Γεκήηξεο 12 δεκνηηθό ζρνιείν ΠΔΡΙ΢ΣΔΡΙΟΤ Γ’2 2017 !!!

Οη πηλαθίδεο πνπ πξνεηδνπνηνύλ γηα θίλδπλν είλαη ηξηγσληθέο θίηξηλνπ ρξώκαηνο κε θόθθηλν πιαίζην


΢ηελ απνβάζξα ηνπ κεηξό δελ ζπξώρλνπκε γηαηί κπνξεί λα θηλδπλέςνπκε


Γελ πξεπεη λα βγαδνπκε ην θεθαιη καο γηαηη κπνξεη λα θηλδπλεςνπκε

Λίγν πξηλ θηάζνπκε ζηνλ πξννξηζκό καο εηνηκαδόκαζηε λα θαηέβνπκε

Αλαζηάζεο Βαγγέιεο Γ’2 2017!!!!!!!! 12 δεκνηηθό ζρνιείν πεξηζηεξίνπ


Προζηαηεύοσμε ηο κεθάλι μας θορώνηας κράνος

Σο κράνος αζθαλείας για να μας προζηαηεύει θα πρέπει: Να είλαη εηδηθό γηα παηίλη ή ζαλίδα. Να έρεη ην ζσζηό κέγεζνο. Να είλαη ζσζηά δεκέλν όηαλ ην θνξάκε, γηαηί ζε πεξίπησζε αηπρήκαηνο κπνξεί λα ιπζεί. Να είλαη αλνηρηόρξσκν, ώζηε λα ην δηαθξίλνπλ ην βξάδπ νη άιινη νδεγνί. Να ην θνξάκε πάληα αθόκα θαη ζε κηθξέο απνζηάζεηο. Να ην αιιάδνπκε πάληα κεηά από αηύρεκα, γηαηί κπνξεί λα έρεη ράζεη ηελ απνηειεζκαηηθόηεηά ηνπ.

Νηθνιέηηα θαη Δύα Γ΄2 2017 12 ΓΗΜΟΣΙΚΟ ΢ΥΟΛΔΙΟ ΠΔΡΙ΢ΣΔΡΙΟΤ


ΟΓΤ΢΢ΔΑ΢ ΒΑ΢ΙΛΗ΢ Γ2 12 ΓΗΜΟΣΙΚΟ ΢ΥΟΛΔΙΟ ΠΔΡΙ΢ΣΔΡΙΟΤ 2017Όηαλ ζε έλα δξνκν ππάξρνπλ δηαβαζεηο κε θαλαξηα, θξνληηδνπκε λα πεξλάκε πάληα από εθεη.Δηλαη πξνηηκόηεξν λα πεξπαηάκε ιίγν παξαπαλσ,γηα λα δηαζρίζνπκε ην δξνκν από ηηο δηαβάζεηο έρνπλ θαλάξηα , παξά λα πξνζπαζήζνπκε λα δηαζρίζνπκε ην δξόκν από θάπνην άιιν ζεκείν.Θνδσξήο Γ2 2017

Γηώξγνο


Αλ δελ ππάξρεη θάπηα ζέζε γηα λα θαζίζνπκε θξαηηόκαζηε πάληνηε από ηηο ρεηξνιαβέο.Έηζη δελ ζα ρηππεζνπκε αλ ν νδεγόο θξελάξεη

απόηνκα.

΢ηε ζηάζε πεξηκέλνπκε ήζπρα,ρσξίο λα θσλάδνπκε ή λα ζπξώρλνπκε.Όηαλ δνύκε ην ιεσθνξείν,ην ηξόιετ ή ην ζρνιηθό πνπ πεξηκέλνπκε θάλνπκε ζήκα ζηνλ νδεγό, γηα λα ζηακαηήζεη

Πξηλ θαηεβνύκε βεβαησλόκαζηε όηη ην όρεκα έρεη ζηακαηήζεη ηειείσο θαη ειέλρνπκε πξνζεθηηθά ηνλ δξόκν.


΢ην ιεσθνξείν, ζην ηξόιετ ή ζην ζρνιηθό δελ βγάδνπκε πνηέ ην θεθάιη καο ή ηα ρέξηα καο έμσ από ηα παξάζπξα .

Όηαλ ζέινπκε λα θαηεπνύκε δελ ελνρινύκε ηνλ νδεγό,αιια πηέδνπκε ην εηδηθό θνπκπί.

Κωνσταντίνα – Φιλομήλα Λογκαράκη Βιολέτα Κώτσογλοσ Τμήμα Γ2 Έτος 2017 Στολείο 12ο Γημοτικό.


12 δηκνηηθν ζρνιην ληθνο αλδξεαο


1


2

3

12 Ω ΓΗΜΟΣΙΚΟ ΢ΥΟΛΔΙΟ ΠΔΡΙ΢ΣΔΡΙΟΤ ΢ΟΦΙΑ ΠΟΡΙΚΗ ΑΦΡΟΓΗΣΗ ΢ΤΓΚΙΟΛΛΑΡΗ


12ν Γεκνηηθό ΢ρνιείν Πεξηζηεξίνπ Βαζηιηθή Ακπαξηδίδε Άλλα Σζεξλανπηζάλ


Ση ζεκαίλνπλ νη θσηεηλνί ζεκαηνδόηεο;


δ2 12 δηκνηηθν ζρνιεην πεξηζηεξηνπ πώο λα θηθινθνξσ κε αζθαιεηα 27/1/2017
ΝΑ ΠΡΟ΢ΔΥΔΣΔ ΢ΣΟ ΓΡΟΜΟ. ΓΙΑ ΣΟ ΚΑΛΟ ΢Α΢
Αθού διαβάζαηε ηο περιοδικό μας πρέπει να έτεηε μάθει καλά ηον ΚΟΔΙΚΑ ΟΔΙΚΗ΢ ΚΤΚΛΟΦΟΡΙΑ΢!!!Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.