Κινηματογραφικη λεσχη 1ου γυμνασιου κω

Page 1

1ο Γσμνάζιο Κω

ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΛΕΣΧΗ Σχολικό έτος: 2013-2014

"Κιμημαηογράθος όπφς

λέμε

πηγαίμει

όπφς

μοσζική!

πέρα

από

λέμε Καμία ηο

όμειρο, άλλη

ζσμειδηηό

κιμημαηογράθος

μορθή όπφς

ηέτμης δεμ κάμει

ο

κιμημαηογράθος, ποσ τησπά καηεσθείαμ ζηα ζσμαιζθήμαηά μας, ειζτφρεί βαθιά ζηο λσκόθφς ηης υστής μας!" IngmarBergman


Πξόινγνο Τα ηειεπηαία ηξία ρξόληα ζην ζρνιείν καο ιεηηνπξγνύζε κηα άηππε Κηλεκαηνγξαθηθή Λέζρε κε ηε ζπλδξνκή κηαο νκάδαο θαζεγεηώλπνπ αγαπνύλ ην ζηλεκά θαη πηζηεύνπλ ζηε δύλακε πνπ αζθεί ζηα παηδηά. Σε απηή ηελ ηξηεηία ε ιέζρε απόθηεζε θαλαηηθνύο θίινπο καζεηέο πνπ δελ ηε ιεζκόλεζαλ κεηά ηελ απόιπζε ηνπο, κε απνηέιεζκα πάληα λα έρνπκε θαη απνθνηηήζαληεο καζεηέο ζηηο ζπλαληήζεηο καο. Καη βέβαηα ε ραξά καο ήηαλ κεγάιε πνπ ηα παηδηά καο δελ καο μερλνύζαλ, αιιά γπξλνύζαλ ζην ζρνιείν θαη ζηήξηδαλ ηνλ θηλεκαηνγξάθν.

Η θηινζνθία ηνπ πξνγξάκκαηνο Φέηνο ινηπόλ ε ιέζρε καο εληάρζεθε ζηα πνιηηηζηηθά πξνγξάκκαηα ηνπ Υπνπξγείνπ Παηδείαο θαη ν αξηζκόο ησλ κειώλ καο απμήζεθε ζεακαηηθά. Ζ ιέζρε απεπζπλόηαλ πάληα ζηα παηδηά ηεο Γ’ Γπκλαζίνπ θαη θέηνο πάιη πεξηνξηζηήθακε ζε απηή ηελ ηάμε. Ζ νκάδα ησλ εθπαηδεπηηθώλ πνπ νξγαλώλεη ην πξόγξακκα απνθάζηζε θαη θέηνο ν ζηόρνο ησλ πξνβνιώλ λα είλαη ε επαηζζεηνπνίεζε ησλ καζεηώλ ζε ζέκαηα θνηλσληθνύ ελδηαθέξνληνο (ξαηζηζκόο, δηαθνξεηηθόηεηα, εθεβεία θαη πξνβιήκαηα ησλ εθήβσλ, ζρέζεηο γνληώλ-παηδηώλ, ζρνιείν θαη ζρνιηθή δσή). Τν πξόγξακκα πξνβνιώλ δελ πξναπνθαζίζηεθε από ηελ αξρή ηεο ρξνληάο από ηνπο ππεύζπλνπο θαζεγεηέο αιιά ζπλδηακνξθσλόηαλ κε ηε βνήζεηα ησλ καζεηώλ. Ωζηόζν ππήξραλ ζπγθεθξηκέλα θξηηήξηα επηινγήο ησλ ηαηληώλ γηαηί αθελόο ζέιακε νη καζεηέο λα παξαθνινπζήζνπλ πνιιά είδε ηαηληώλ, π.ρ. θσκσδία, δξάκα, ςπρνινγηθό ζξίιεξ, ηαηλία δξάζεο αιιά θαη ηαηλίεο από δηάθνξεο ρώξεο, π.ρ. Ηζπαλία, Μεμηθό, Γαλία, Αγγιία θαη όρη κόλν από ηηο Ζ.Π.Α. Οη ππεύζπλνη θαζεγεηέο πξόηεηλαλ λα γίλεηαη επεμεξγαζία ησλ ηαηληώλ ακέζσο κεηά ηελ πξνβνιή γηαηί ηόηε είλαη αθόκε λσπέο νη εληππώζεηο ησλ παηδηώλ. Γελ ζέιακε ε θηλεκαηνγξαθηθή ιέζρε λα γίλεη κηα αθόκε ζρνιηθή δξαζηεξηόηεηα πνπ λα βαζίδεηαη ζε δνπιεηά ζην ζπίηη. Γη’ απηό ην ιόγν νη καζεηέο ζηελ αξρή ζπκπιήξσλαλ εξσηεκαηνιόγηα πνπ είραλ πξνεηνηκάζεη νη θαζεγεηέο εηδηθά γηα ηελ θάζε ηαηλία. Δπεηδή όκσο ε δηαδηθαζία ζπκπιήξσζεο ησλ εξσηεκαηνινγίσλ από κεγάιν αξηζκό παηδηώλ ήηαλ ρξνλνβόξα θαη ζηεξνύζε ηελ δπλαηόηεηα ηεο απζόξκεηεο έθθξαζεο απνθαζίζακε αληί γηα ηα εξσηεκαηνιόγηα λα γίλεηαη ζπδήηεζε κε ηνπο καζεηέο, λα θξαηάκε ζεκεηώζεηο θαη ζηε ζπλέρεηα λα κεηαθέξνπκε ηε ζπδήηεζε ζε θείκελν ζηνλ ππνινγηζηή. Τελ πιεηνςεθία ησλ ηαηληώλ πξόηεηλαλ νη ππεύζπλνηεθπαηδεπηηθνί. Όζνη καζεηέο ζέιεζαλ λα παξνπζηάζνπλ θάπνηα ηαηλία πνπ ηνπο ελδηέθεξε ηδηαίηεξα ήξζαλ ζε ζπλελλόεζε κε ηνπο ππεύζπλνπο θαζεγεηέο θαη αλέιαβαλ εθείλνη ηελ πξνβνιή, ηε ζπδήηεζε κεηά ηελ ηαηλία θαη ηελ θαηαγξαθή ησλ απόςεσλ ησλ παηδηώλ. Οη εληππώζεηο ησλ παηδηώλ από ηε ζπκκεηνρή ηνπο ζηελ θηλεκαηνγξαθηθή ιέζρε είλαη πνιύ ελζαξξπληηθέο. Τα πεξηζζόηεξα παηδηά παξαθνινπζνύζαλ κε ζπλέπεηα ηηο


ηαηλίεο ηεο ιέζρεο θάζε Κπξηαθή θαη αλ ιόγσ αξγίαο καηαησλόηαλ ε θαζηεξσκέλε πξνβνιή ηεο Κπξηαθήο εηζπξάηηακε δηακαξηπξίεο θαη γθξίληα! Επίινγνο Ζ εκπεηξία καο από ηε ζπκκεηνρή ζην πξόγξακκα ηεο θηλεκαηνγξαθηθήο ιέζρεο, ε νπνία ιεηηνύξγεζε άηππα ηα πξνεγνύκελα ηξία ρξόληα θαη επίζεκα θέηνο, δείρλεη όηη ν θηλεκαηνγξάθνο έρεη ζέζε ζηελ εθπαίδεπζε θαη κπνξεί λα ιεηηνπξγήζεη σο εθαιηήξην πξνβιεκαηηζκνύ θαη δεκηνπξγηθνύ δηαιόγνπ γηα ηνπο καζεηέο θαη ηνπο εθπαηδεπηηθνύο. Δπίζεο βνεζάεη ζηε βειηίσζε ησλ δηαπξνζσπηθώλ ζρέζεσλ, γηαηί δάζθαινη θαη καζεηέο εθθξάδνπλ ζπλαηζζήκαηα θαη αλεζπρίεο θαη αληαιιάζνπλ απόςεηο. Γελ ήηαλ ιίγεο νη θνξέο πνπ παηδηά θαη εθπαηδεπηηθνί, κε αθνξκή κηα ηαηλία, κίιεζαλ αλνηρηά γηα θάπνηα πξνζσπηθά ηνπο βηώκαηα θαη ήξζαλ πην θνληά.

Οη ππεύζπλνη θαζεγεηέο: Καδάθε Όιγα (ΠΔ 06) Κεθαιά Γηώηα (ΠΔ 02) Μπνύζκπνπια Δύε (ΠΔ 06) Πακπνύ Οιπκπία (ΠΔ 07) Τζάπειεο Αζαλάζηνο (ΠΔ 06)


Μαζήκαηα Ακεξηθαληθήο Ιζηνξίαο AmericanHistory X (1998) Ήηαλ ε πξώηε ηαηλία πνπ πξνβιήζεθε θαη αθνινύζεζε κηα πνιύ ελδηαθέξνπζα ζπδήηεζε ζρεηηθά κε ηελ έληαμε ησλ λέσλ ζε λενλαδηζηηθέο νκάδεο. Τα παηδηά δηαηύπσζαλ εξσηήκαηα ζρεηηθά κε ην ζέκα ηεο ηαηλίαο θαη ηελ ηξαγηθή ηζηνξία ησλ δύν εξώσλ θαη κίιεζαλ γηα ην ζέκα ηνπ ξαηζηζκνύ θαη ηεο απόξξηςεο ηνπ μέλνπ. To ζθεπηηθό ηεο επηινγήο απηήο ηεο ηαηλίαο ήηαλ λα επαηζζεηνπνηήζνπκε ηνπο καζεηέο ζε δεηήκαηα μελνθνβίαο θαη ξαηζηζκνύ πνπ παξνπζηάδνπλ έμαξζε ζηηο εκέξεο καο. Σπδεηήζεθε ηδηαίηεξα ν ηξόπνο κε ηνλ νπνίν νη αθξνδεμηέο νξγαλώζεηο πξνζεγγίδνπλ ηα λέα παηδηά γηα λα ηα ζηξαηνινγήζνπλ. Γόζεθε έκθαζε ζην πξνθίι ησλ παηδηώλ πνπ επηιέγνπλ απηέο νη νξγαλώζεηο γηα λα εληάμνπλ ζηηο δπλάκεηο ηνπο, δειαδή πξνηηκνύλ παηδηά από νηθνγέλεηεο πνπ αληηκεησπίδνπλ ζνβαξά πξνβιήκαηα, παηδηά κε νηθνλνκηθέο δπζθνιίεο, αλεξγία θαη δηάθνξεο αλαζθάιεηεο. Έγηλε θαλεξό όηη νη νξγαλώζεηο απηέο εθκεηαιιεύνληαη ηελ αλάγθε ησλ παηδηώλ λα αλήθνπλ θάπνπ θαη λα είλαη απνδεθηά. Δπίζεο παξαηεξήζακε ηελ επίδξαζε πνπ άζθεζε ν παηέξαο ζηε δηακόξθσζε κηαο κηζαιιόδνμεο θαη μελνθνβηθήο ηαπηόηεηαο. Οη καζεηέο ζνθαξίζηεθαλ από ην ηέινο ηεο ηαηλίαο γηαηί ζεώξεζαλ άδηθν λα πιεξώζεη ν Νηέξεθ γηα ηα ζθάικαηα ηνπ αδεξθνύ ηνπ Νηάλη. Αληηιήθζεθαλ όκσο όηη κε ηελ εκπινθή καο ζε ηέηνηεο νξγαλώζεηο αθήλνπκε πίζσ θάζε έλλνηα δίθαηνπ θαη άδηθνπ θαη δύζθνια κπνξνύκε λα μεθύγνπκε θαη λα έρνπκε μαλά κηα θπζηνινγηθή δσή…


Γελλεκέλνο Χνξεπηήο Billy Elliot (2000) Τα παηδηά βξήθαλ αηζηόδνμε ηελ ηαηλία θαη απηό πνπ ηνπο άξεζε ζην ζύλνιν ήηαλ ην όηη ν ήξσαο πέηπρε ην ζηόρν ηνπ παξά ηηο αληημνόηεηεο πνπ είρε λα αληηκεησπίζεη. Οη θξηηηθέο ηνπο όπσο ηηο θαηέγξαςαλ κεηά ην ηέινο ηεο ηαηλίαο ήηαλ νη αθόινπζεο: Η ηαηλία ήηαλ πνιύ σξαία. Σνπ δηδάζθεη όηη όηαλ ζέιεηο θάηη πάξα πνιύ ην πεηπραίλεηο ό,ηη εκπόδηα θαη λα βξεηο κπξνζηά ζνπ. Η ηαηλία ήηαλ κέηξηα. Μνπ άξεζε όκσο επεηδή ν Μπίιη έθηαζε ζην ζηόρν ηνπ. Η ηαηλία απηή κνπ άξεζε, γηαηί ν πξσηαγσληζηήο κεηά από πνιιά ρξόληα ζθιεξήο δνπιεηάο θαηάθεξε λα γίλεη απηό πνπ νλεηξεπόηαλ από παηδί, επαγγεικαηίαο ρνξεπηήο. Η ηαηλία πνπ είδακε δελ κνπ άξεζε γηαηί δελ είλαη ηνπ γνύζηνπ κνπ απηέο νη ηαηλίεο. Πξνηηκώ ηαηλίεο κε δξάζε. Ωο ζέκα ήηαλ θαιή θαη εγώ πξνζσπηθά θαηάιαβα από ην θιείζηκν ηεο όηη όπνηνο αγαπάεη θάηη πξαγκαηηθά ην θαηαθέξλεη θαη θηάλεη ςειά. Όπσο είδακε θαη ζηελ ηαηλία ν πξσηαγσληζηήο έθηαζε ςειά παξά ηελ απαγόξεπζε ηνπ παηέξα ηνπ θαη ηνπ αδεξθνύ ηνπ. Η ηαηλία ήηαλ σξαία, κε ελζνπζίαζε θαη κε ζπγθίλεζε ην πάζνο θαη ε επηκνλή ηεο ηνπ πξσηαγσληζηή λα γίλεη επαγγεικαηίαο ρνξεπηήο. Η ρηεζηλή ηαηλία ήηαλ πνιύ σξαία. Μαο έδεημε πσο εάλ έλαο άλζξσπνο ζέιεη λα πεηύρεη θάηη, ζα ηα θαηαθέξεη αλ πξνζπαζήζεη. Η ηαηλία ήηαλ πνιύ σξαία γηαηί ην παηδί απηό θαηάθεξε λα πεηύρεη απηό πνπ ήζειε παξά ηηο δπζθνιίεο πνπ βξέζεθαλ κπξνζηά ηνπ.


Μεηά ηε Λνπηζία DespuésdeLucía (2012) Ζ ηαηλία έρεη ζέκαην bullying θαη απνηειεί κηα απιή -αιιά ζπγθινληζηηθή ηζηνξία- γηα κηα καζήηξηα πνπ πέθηεη ζύκα εθθνβηζκνύ θαη εθβηαζκνύ από ηνπο ζπκκαζεηέο ηεο. Οη καζεηέο καο αληέδξαζαλ κε δηαθόξνπο ηξόπνπο ζηελ ηαηλία. Άιινη έθιαςαλ, άιινη ζύκσζαλ, άιινη ζεώξεζαλ εμσπξαγκαηηθή ηελ ηαηλία, άιινη αδηαθόξεζαλ αιιά όινη έλησζαλ ηε δύλακε ηνπ ζθιεξνύ ξεαιηζκνύ ηεο ηαηλίαο. Αθνινπζνύλ θάπνηεο από ηηο απόςεηο ησλ παηδηώλόπσο θαηαγξάθεθαλ ζε έλα θύιιν εξγαζίαο πνπ ηνπο δόζεθε κεηά ην πέξαο ηεο ηαηλίαο θαη ηεο ζπδήηεζεο πνπ αθνινύζεζε. Γιαηί η Αλετάνηρα δεν ανηιδρά όηαν ηη βινηεοζκοπεί ο θίλος ηης; Δηόηη ήηαλ κεζπζκέλε, ηεο άξεζε ιίγν θαη δελ πεξίκελε λα δηαδνζεί ηόζν εύθνια. Γηαηί ήηαλ κεζπζκέλε θαη δελ θαηαιάβαηλε ηη έθαλε. Γηαηί ήηαλ θίινο ηεο θαη ηνλ εκπηζηεπόηαλ. Η Αιεμάλδξα δελ αληηδξά δηόηη πηζηεύεη όηη ην βίληεν ζα κείλεη κεηαμύ ηνπο. Γηαηί θνβάηαη κε ράζεη ην αγόξη. Ενώ ανηιλαμβάνεηαι όηι ηο θέμα δεν ηελειώνει με ηη βινηεοζκόπηζη, γιαηί δεν καηαγγέλλει ηο γεγονός; Δελ θαηαγγέιιεη ην γεγνλόο δηόηη θνβάηαη όηη ζα γίλεη ρεηξόηεξα. Δειαδή ζα ηεο θεξόληνπζαλ κε πεξηζζόηεξε βία. Γηαηί θνβόηαλ κε ράζεη ην θίιν ηεο. Δελ θαηαγγέιιεη ην γεγνλόο επεηδή θνβάηαη ηελ αληίδξαζε ηνπ παηέξα ηεο. Γηαηί λόκηδε όηη κεηά ζα είρε πεξηζζόηεξνπο κπειάδεο. Μπνξεί λα πηζηεύεη πσο θάπνηε ζα ζηακαηήζνπλ. Γηαηί ληξέπεηαη. Νηξεπόηαλ λα καζεπηεί ην ζπκβάλ, γηαηί ηελ εθζέηεη σο θνηλσληθό άηνκν θαη ζα κπνξνύζαλ λα ηελ επηθξίλνπλ θαη εθείλε θαη ηνλ παηέξα ηεο.


Πώς θα ανηιδρούζαηε εζείς αν ζας ζσνέβαινε κάηι παρόμοιο ή αν ζσνέβαινε ζε κάποιον θίλο ζας; Θα ήηαλ έλα πνιύ ζνθαξηζηηθό γεγνλόο γηα κέλα. Θα βξηζθόκνπλ ζε απόγλσζε. Αλ ζπλέβαηλε ζε κέλα ζα ην έιεγα ακέζσο ζηνπο γνλείο κνπ θαη ζα δερόκνπλ ηηο ζπλέπεηεο, ελώ αλ ζπλέβαηλε ζε θάπνηνλ θίιν κνπ ζα ηνλ παξόηξπλα λα πεη ηελ αιήζεηα ή ζα ην έθαλα εγώ. Θα αληηδξνύζα. Ήηαλ πνιύ άζρεκα όια όζα πέξαζε ην θνξίηζη θαη δε ζα ήζεια λα πεξάζσ ηα ίδηα όπσο θαη θαλέλαο άιινο. Θα κηινύζα ζηνπο γνλείο κνπ θαη έπεηηα ζα βξίζθακε κηα ιύζε. Θα ην έιεγα ζε θάπνηνλ θίιν κνπ. Θα ην έιεγα ζηε κακά κνπ θαη ζην δηεπζπληή. Θα ην έιεγα ζηνπο δαζθάινπο κνπ, κεηά ζηνπο γνλείο κνπ θαη κεηά ζα έθαλα κήλπζε. Θα απεπζπλόκνπλ ζε θάπνηνλ ελήιηθν. Λόγσ ηνπ όηη είκαη αγόξη είλαη δύζθνιν λα γίλεη θάηη παξόκνην, αιιά ζε ηέηνηα πεξίπησζε ζα απεπζπλόκνπλ ζηελ αζηπλνκία θαη δε ζα άθελα θαλέλαλ λα κε θνξντδέςεη. Θα ην θαηήγγεηια. Θα ην έιεγα ζε θάπνηνλ γηα αλ κε βνεζήζεη. Αλ ζπλέβαηλε ζε κέλα δελ ζα ην άληερα, ζα ην έιεγα ζηνπο γνλείο κνπ, ζα άιιαδα ζρνιείν. Πιζηεύεηε όηι ζηο ηέλος αποδίδεηαι δικαιοζύνη; Πηζηεύσ όηη δελ απνδόζεθε δηθαηνζύλε, δηόηη απηό πνπ έθαλε ν παηέξαο ηεο Αιεράλδξα δελ ήηαλ ιύζε. Έπξεπε λα πιεξώζνπλ όινη από ηελ παξέα, δηόηη όινη ηεο έθαλαλ ηε δσή θόιαζε. Όρη όηη έπξεπε λα πεζάλεη θάπνηνο αιιά κε θάπνηνλ ηξόπν λα ηνπο θάλεη λα πιεξώζνπλ. Ναη, γηαηί ν παηέξαο παίξλεη ην αίκα ηνπ πίζσ, δει. αληαπνδίδεη απηό πνπ ζπλέβε. Είκαη καδί ηνπ! Σην ηέινο πηζηεύσ πσο ΟΧΙ δελ απνδίδεηαη δηθαηνζύλε. Ναη κελέπξεπε λα πιεξώζεη ν κηθξόο αιιά ζίγνπξα κε θπιάθηζε. Όρη, δηόηη απηό πνπ πέξαζε ε θνπέια ήηαλ άζρεκν θαη δελ έθηαηγε κόλν ην παηδί πνπ πέζαλε. Όια ηα παηδηά έθηαηγαλ θαη έπξεπε λα πιεξώζνπλ όια. Όρη κε ζάλαην αιιά κε ηηκσξίεο πνπ ζα ηνπο έθαλαλ λα ληώζνπλ παξόκνηα θαη λα έβιεπαλ ηελ Άιε επηπρηζκέλε. Όρη, ε εθδίθεζε δελ απνδίδεη πνηέ δηθαηνζύλε.


Οη Άζηθηνη Intouchables (2011) Τν ζελάξην ηεο ηαηλίαο βαζίδεηαη ζηελ πξαγκαηηθή ηζηνξία ηνπ Φηιίπ, ελόο δηζεθαηνκκπξηνύρνπ αξηζηνθξάηε, ν νπνίνο, έρνληαο κείλεη θαζεισκέλνο ζε αλαπεξηθό θαξνηζάθη κεηά από έλα αηύρεκα κε αιεμίπησην, επηιέγεη γηα βνεζό ηνπ ζηελ θαζεκεξηλόηεηα ηνλ Νηξηο, ηνλ πην απξόζκελν ππνςήθην, έλαλ πξόζθαηα απνθπιαθηζκέλν καύξν λεαξό, από ηηο θησρέο ζπλνηθίεο ζηα πξνάζηηα ηνπ Παξηζηνύ. Γπν δηαθνξεηηθνί θόζκνη ζπλαληηνύληαη θαη παξ’ όιεο ηηο δηαθνξέο ηνπο νη πξσηαγσληζηέο κνηξάδνληαη κηα αιεζηλή θηιία, θσκηθή θαη δπλαηή, ραξίδνληαο γέιην αιιά θαη γλήζηα ζπγθίλεζε, κε έλα ζέκα πνπ εθ πξώηεο όςεσο κόλν αζηείν δελ θαληάδεη. Πεγή: http://www. lifo. gr/mag/cinema/1923 Ζ ζπλνιηθή εληύπσζε ήηαλ ζεηηθόηαηε θαη ςπραγσγεζήθακε – κε ηελ νπζηαζηηθή έλλνηα ηνπ όξνπ. Σηε δηάξθεηα ηεο ζπδήηεζεο πνπ αθνινύζεζε αλέθπςαλ δεηήκαηα όπσο : γηαηί ν έγρξσκνο Νηξηο είλαη θαη έγρξσκνο θαη κόιηο απνθπιαθίζηεθε – κήπσο απηό είλαη ξαηζηζηηθή άπνςε ηνπ ζθελνζέηε;- γηαηί ν Νηξηο έρεη ηόζα πνιιά πξνβιήκαηα κε ηελ νηθνγέλεηα ηνπ, γηαηί ν Φηιίπ λα επηιέμεη ηνλ Νηξηο, ηνλ πην αθαηάιιειν ππνςήθην γηα βνεζό… Οη καζεηέο πνπ παξαθνινύζεζαλ ηελ ηαηλία θαηέγξαςαλ ηηο εληππώζεηο ηνπο ζην θύιιν εξγαζίαο πνπ ηνπο δόζεθε θαη νη απόςεηο ηνπο έρνπλ κεγάιν ελδηαθέξνλ. Πώο ζπκπεξηθέξεηαη ν Νηξηο ζηε ζπλέληεπμε;Γηα πνην ιόγν λνκίδεηε όηη θέξεηαη έηζη; Σπκπεξηθέξεηαη άλεηα. Δίλαη βηαζηηθόο θαη ζέιεη λα ηειεηώλεη κε ηε ζπλέληεπμε. Λνγηθά ην θάλεη απηό γηαηί δελ πηζηεύεη όηη ζα πάξεη ηε δνπιεηά, απιώο ζέιεη ην ραξηί γηα ηελ αλεξγία. Γελ πξνζπαζεί λα πεηύρεη ηίπνηα. Δίλαη ν εαπηόο ηνπ.


Σπκπεξηθέξεηαη απζόξκεηα. Γελ είλαη ζνβαξόο, αληηζέησο θάλεη ρηνύκνξ. Πξνζσπηθά πηζηεύσ όηη δελ ην έθαλε ζθόπηκα. Φέξζεθε κε ηνλ ηξόπν πνπ εμέθξαδε ην ραξαθηήξα ηνπ. Ο Νηξηο ζπκπεξηθέξεηαη ζαλ λα κελ πξόθεηηαη λα ηνπο μαλαδεί πνηέ μαλά. Γη απηό δεηάεη κόλν ην ραξηί. Γηα λα κελ αζρνιεζνύλ άιιν καδί ηνπ. Ήηαλ ν εαπηόο ηνπ. Σπκπεξηθεξόηαλ θπζηθά. Ο Νηξηο ζηε ζπλέληεπμε ζπκπεξηθέξεηαη θαλνληθά, δελ αιιάδεη ην ραξαθηήξα ηνπ θαη κηιάεη κε ρηνύκνξ. Όπσο θάλεθε όινη ήηαλ ζαλ ξνκπόη θαη είραλ κόλν ραξηηά αιιά όρη θαξδηά θαη ςπρή. Σηε ζπλέληεπμε ήηαλ πνιύ ηνικεξόο θαη αζηείνο. Γηαηί ν Φηιίπ επηιέγεη λα δώζεη δνπιεηά ζηνλ Νηξηο; Γηαηί ηνλ βξίζθεη δηαζθεδαζηηθό θαη πηζηεύεη όηη ζα πεξάζνπλ θαιά. Γηαηί δε ζέιεη λα πξνζιάβεη θάπνηνλ πνπ ηνλ ιππάηαη. Καη ζέιεη θάπνηνλ κνλαδηθό πνπ ζα ηνπ αιιάμεη ηε δσή. Γηαηί είλαη ξεαιηζηήο. Ο Φηιίπ απνθαζίδεη λα δώζεη ηε δνπιεηά ζηνλ Νηξηο, γηαηί ν Νηξηο ήηαλ δηαθνξεηηθόο από ηνπο άιινπο. Γελ ηνπ θεξόηαλ ζαλ λα ηνλ ιππάηαη αιιά κε δεζηαζηά θαη αγάπε, ηνλ βιέπεη ζαλ θίιν. Ο Φηιίπ δηαιέγεη ηνλ Νηξηο γηαηί δελ ηνλ βιέπεη δηαθνξεηηθά θαη μερλάεη όηη είλαη αλάπεξνο. Γηαηί ν Νηξηο δε βιέπεη ηελ αλαπεξία ηνπ Φηιίπ. Γηαηί ήηαλ απζόξκεηνο θαη ηνπ ζπκπεξηθεξόηαλ ζαλ λα ήηαλ έλαο θαλνληθόο άλζξσπνο ρσξίο θηλεηηθά πξνβιήκαηα. Γηαηί ήηαλ πνιύ άλεηνο θαη είρε πιάθα. Γηαηί ν Νηξηο δε ζα έδεηρλε έιενο θαη αθξηβώο απηό ήζειε ν Φηιίπ.


Γηαηί ζε αληίζεζε κε ηνπο άιινπο ήηαλ άλζξσπνο ηεο πξάμεο θη όρη ηεο ζεσξίαο. Πνηα ζθελή ηεο ηαηλίαο ζαο άξεζε πεξηζζόηεξν ;Γηαηί; Μ’ άξεζε όηαλ ν Νηξηο έπαηξλε ηνλ Φηιίπ θαη έθαλαλ βόιηεο θαη δηαζθεδάδαλε. Ζ ηειεπηαία, γηαηί ν Νηξηο επέζηξεςε ζηε δσή ηνπ Φηιίπ ζαλ θίινο θαη ηνλ βνήζεζε λα μαλαβξεί λόεκα ζηε δσή ηνπ παξά ηηο ζπκθνξέο ηνπ. Ζ ζθελή πνπ κνπ άξεζεήηαλ εθεί πνπ ν Νηξηο ηνπ μύξηδε ην κνπζηάθη. Ζ αγαπεκέλε κνπ ζθελή ήηαλ όηαλ ν Νηξηο μαλακπήθε ζηε δσή ηνπ Φηιίπ. Απηή ζθελή απνδεηθλύεη πσο ν Νηξηο ήηαλ αιεζηλόο θίινο θαη κόιηο άθνπζε πσο ν θίινο ηνπ δελ ήηαλ θαιά, έηξεμε λα ηνλ βνεζήζεη. Τόηε βιέπνπκε ηελ αληίζεζε θαη ηε δηαθνξά πνπ θάλεη ν Νηξηο ζηε δσή ηνπ Φηιίπ γηαηί κόιηο γπξλάεη ν Φηιίπ γεκίδεη ραξά θαη ελζνπζηαζκό. Ζ ζθελή πνπ γύξηζε ν Νηξηο πίζσ θαη ε δσή ηνπ αθεληηθνύ ηνπ άιιαμε από ην πξώην ιεπηό, όπσο όηαλ ηνλ είρε δεη γηα πξώηε θνξά. Δθεί όπνπ ν Νηξηο ηνλ έθαλε λα ρακνγειά. Δθεί πνπ πέηαμαλ κε ην αιεμίπησην θαη θνβόηαλ ν Νηξηο. Πώο ζα ήηαλ ε δσή ηνπ Φηιίπ αλ δελ είρε ηόζν κεγάιε νηθνλνκηθή άλεζε; Θα δπζθνιεπόηαλ πνιύ λα επηβηώζεη. Πνιύ δύζθνιε. Πηζαλόηαηα ζα ήηαλ λεθξόο ή ζα δνύζε ζε θάπνην ίδξπκα. Όπσο είπε θαη ζηελ ηαηλία νη ζεξαπείεο θαη ηα θάξκαθα πνπ ρξεηάδνληαλ θόζηηδαλ πνιιά ρξήκαηα θαη ρσξίο απηά ζα είρε πεζάλεη. Πηζηεύσ όηη θαλείο δελ ζα ελδηαθεξόηαλ, δηόηη ζηηο κέξεο καο όινη θνηηνύλ ην ζπκθέξνλ ηνπο. Ζ δσή ηνπ ζα ήηαλ κίδεξε θαη βαξεηή. Τέινο ε επηπρία γξάθεηαη κε Δ θαη όρη κε Δ(πξώ). Πξνθαλώο δύζθνιε, εθόζνλ δε ζα κπνξνύζε λα ηθαλνπνηήζεη νύηε ηηο ζηνηρεηώδεηο αλάγθεο ηνπ. Αλ δελ είρε ηόζν κεγάιε νηθνλνκηθή άλεζε, δε ζα κπνξνύζε λα πιεξώζεη ηα θάξκαθα ή ηνπο γηαηξνύο πνπ ζα ηνλ πξόζερα. Γε ζα είρε θαλέλαλ από ηνπο εξγαδόκελνπο ηνπ, άξα ζα δνύζε κνλαρηθόο, ρσξίο θακηά βνήζεηα. Γε ζα κπνξνύζε λα δήζεη γηαηί ζα είρε πνιιά πξνβιήκαηα. Πην πηζαλόλ λα είρε απηνθηνλήζεη.


Τν όλνκά κνπ είλαη Σακ I AmSam (2011) Ζ ππόζεζε ηεο ηαηλίαο είλαη ε εμήο: Ο SamDawsons είλαη δηαλνεηηθά θαζπζηεξεκέλνο θη έρεη ηελ αληίιεςε ελόο 7ρξνλνπ παηδηνύ. Έρεη κηα θόξε ηελ νπνία απέθηεζε θαηά ηελ ζύληνκε ζρέζε ηνπ κε κηα άζηεγε γπλαίθα ε νπνία ηνπο εγθαηέιεηςε κεηά ηε γέλλα. Ζ 7ρξνλε θόξε ηνπ, LucyDiamond δεη ππό ηελ θεδεκνλία ηνπ Sam αιιά ην πξόβιεκα αξρίδεη όηαλ θάπνηνο θνηλσληθόο ιεηηνπξγόο απνθαζίδεη πσο δελ είλαη θαιό γηα ηε Lucy λα κείλεη καδί ηνπ αθνύ κεγαιώλνληαο ζα γίλεη πην έμππλε απ’ απηόλ θαη ε ζρέζε ηνπο βάδεη ζε θίλδπλν ηελ αλάπηπμή ηεο. Ο Sam ζα μεθηλήζεη έλαλ δηθαζηηθό αγώλα γηα λα πξνζπαζήζεη λα θεξδίζεη ηελ επηκέιεηα ηεο θόξεο ηνπ. Ζ ηαηλία ζίγεη έλα πνιύ ζνβαξό εξώηεκα:θαηά πόζν έλαο γνληόο κε λνεηηθή αλεπάξθεηα κπνξεί λα αλαζξέςεη έλα θπζηνινγηθό παηδί. Ζ ηαηλία πξνζπαζεί λα βξεη ηελ ηζνξξνπία ελόο θαινύ γνληνύ κεηαμύ ινγηθήο θαη θαξδηάο. Ο Σακ δελ κπνξεί λα πξνζθέξεη πνιιά ζηελ κηθξή Λνύζη παξά κόλν ηελ αηέιεησηε βαζηά αγάπε ηνπ. Δίλαη απηό όκσο αξθεηό; Έμππλν δξάκα κε βαζηά εξσηήκαηα σο πξνο ηελ αλαηξνθή ηνπ παηδηνύ θαζώο πέξα από ηελ θεληξηθή ηζηνξία βιέπνπκε θαη ηελ παξάιιειε ηεο παλέμππλεο δηθεγόξνπ, ε νπνία όκσο ζαλ κεηέξα πζηεξεί, κηαο θαη ε δνπιεηά ηεο κπαίλεη ζπλέρεηα κπξνζηά. Έλαο καγηθόο SeanPenn ζε κηα ηζηνξία πνπ ζα ζαο θάλεη λα δαθξύζεηε. Σηα plus ε κηθξή, ηόηε, Fanning πνπ ζηέθεηαη παξαπάλσ από επάμηα δίπια ζηα νλόκαηα Penn θαη Pfeiffer. Πεγή: http://www.tenia.gr/2013/05/i-am-sam.html Τα γεληθά ζπκπεξάζκαηα από ηελ ηαηλία όπσο απηά απνηππώζεθαλ ζηε ζπδήηεζε θαη ηα θύιια εξγαζίαο πνπ απάληεζαλ νη καζεηέο ήηαλ ηα αθόινπζα: ·Ο θνηλσληθόο ξαηζηζκόο είλαη απαξάδεθηνο, αιιά αξθεηνί παξαδέρηεθαλ όηη νη ίδηνη έρνπλ θεξζεί θάπνηα ζηηγκή ζηε δσή ηνπο ξαηζηζηηθά ζε θάπνηνλ εζειεκέλα ή άζεια ηνπο. ·Σην εξώηεκα «ζα έθαλεο παξέα κε θάπνην άηνκν κε αλαπεξία», θάπνηνη απάληεζαλ όηη δε ζα κπνξνύζαλ λα θάλνπλ γηαηί ζα ήηαλ δύζθνιν λα ζπλελλνεζνύλ. Ζ πιεηνςεθία σζηόζν είπε όηη ζα απνδερόηαλ σο θίιν έλα άηνκν κε εηδηθέο αλάγθεο.


·Σην εξώηεκα«πώο αληέδξαζεο ζηα πξώηα ιεπηά ηεο ηαηλίαο όηαλ είδεο ηνλ Sam», θάπνηνη παξαδέρηεθαλ όηη γέιαζαλ ή έλησζαλ πεξίεξγα αιιά κεηά ην κεηάλησζαλ. Κάπνηνη έλησζαλ θαη ιύπεζε γηα ην Sam, ελώ άιινη παξαμελεύηεθαλ επεηδή δελ βιέπνπλ θαζεκεξηλά άηνκα κε αλαπεξία. ·Σηελ εμέιημε ηεο ηζηνξίαο θαηέθηεζαλ ηελ απηνγλσζία θαη ν Sam θαη ε δηθεγόξνο ηνπ, γεγνλόο πνπ ην αλαγλώξηζαλ νη πεξηζζόηεξνη καζεηέο. ·Σην εξώηεκα «ηη ζα έθαλεο αλ ήζνπλ ε δηθαζηήο πνπ ρεηξηδόηαλ ηελ ππόζεζε ηνπ Sam» όινη νη καζεηέο απάληεζαλ όηη ζα απνθάζηδαλ λα κείλεη ε Lucy κε ηνλ παηέξα ηεο. Παξόια απηά θάπνηνη είραλ ακθηβνιίεο γηα ην αλ ν Sam ζα ηα θαηάθεξλε λα ηε κεγαιώζεη κόλνο ηνπ. ·Οη καζεηέο γεληθά έλησζαλ ζπγθίλεζε θαη ραξά ζην ηέινο ηεο ηαηλίαο θαη ηθαλνπνηήζεθαλ από ηελ εμέιημε ηεο ππόζεζεο. Όιγα Καδάθε, ΠΕ(06)


Η Λέζρε ησλ Απηνθξαηόξσλ TheEmperor'sClub (2002) Ο WilliamHundert είλαη έλαο θαζεγεηήο κε πάζνο θαη αγάπε γηα ηνπο καζεηέο ηνπ. Καηέρεη ηελ έδξα Κιαζζηθώλ Σπνπδώλ ζην ζρνιείν ηνπ St. Benedicts θαη πηζηεύεη όηη ν ξόινο ηνπ θαζεγεηή δελ είλαη κόλν λα κνξθώζεη ηνλ καζεηή αιιά θαη λα δηακνξθώζεη ην ραξαθηήξα ηνπ. Τν θζηλόπσξν ηνπ 1972 όκσο, ν Hundert ζα αληηκεησπίζεη κηα πξσηόγλσξε εκπεηξία όηαλ ζην ζρνιείν ζα θηάζεη έλαο λένο καζεηήο. Ο SedgewickBell είλαη γηνο ελόο γεξνπζηαζηή από ηε δπηηθή Βηξηδίληα. Ζ εθξεθηηθή πξνζσπηθόηεηα ηνπ λεαξνύ καζεηή ζα πξνθαιέζεη αλαηαξάμεηο ζην θαηεζηεκέλν ηνπ ζρνιείνπ. Απνθαζηζκέλνο λα βξεη έλαλ ηξόπν λα πξνζεγγίζεη ηνλ Bell, ν Hundert αηθληδηάδεη ην λεαξό όηαλ ηνπ πξνηείλεη αλαθσρή. Αθνινύζεζε ζπδήηεζε κε ηνπο καζεηέο ζρεηηθά κε ζέκαηα πνπ ζίγεη ε ηαηλία θαη επηθεληξσζήθακε ζην ξόιν ηνπ θαζεγεηή θαη ζην πξόηππν ηνπ θαινύ θαζεγεηή θαη ηνπ θαινύ καζεηή. Τα παηδηά αλαθεξόκελα ζηνλ θαιό θαζεγεηήηνπ απέδσζαλ αξεηέο όπσο: αιήζεηα, δηθαηνζύλε, εηιηθξίλεηα, επηείθεηα, αγάπε γηα ηε δνπιεηά ηνπ, ελδηαθέξνλ γηα ηνπο καζεηέο ηνπ. Παξάιιεια λα θάλεη δηαζθεδαζηηθό ην κάζεκα ηνπ, λα έρεη θαιή δηάζεζε, λα ρακνγειά, λα κελ πξνζβάιιεη ην καζεηή ην καζεηή ηνπ θαη λα εζηηάδεη ζηελ πξνζπάζεηα ηνπ καζεηή θη όρη ζηα ιάζε ηνπ. Να κελ είλαη αδηάθνξνο θαη βαξεηόο θαη λα κελ απαηηεί ηελ απνζηήζηζε ηνπ καζήκαηνοθαη λα ηνπο εληππώλεηαη ε παξνπζία ηνπ. Αλαθέξζεθαλ ζηνπνξηξαίην ηνπ θαινύ καζεηή: λα είλαη ζπλεπήο, λα ζέβεηαη ηνλ εαπηό ηνπ, ηνπο ζπκκαζεηέο ηνπ θαη ηνπο θαζεγεηέο ηνπ, λα κελ παπαγαιίδεη θαη γεληθά ε ζπκπεξηθνξά ηνπ λα είλαη ζσζηή κέζα θαη έμσ από ην ζρνιείν. Τέινο,δεηήζεθε λα βάινπλ έλα άιιν ηίηιν ζηελ ηαηλία θαη πξνηάζεθαλ ηα αθόινπζα: «Από ηα ιάζε καζαίλνπκε», «Ζ θαθή εθηίκεζε ηνπ θαζεγεηή», «Ζ δσή είλαη άδηθε», «Οη άλζξσπνη δελ αιιάδνπλ», «Ζ ζρέζε καζεηή-θαζεγεηή», «Ζ κάζεζε δελ θαηαθηάηαη κε ηελ αληηγξαθή» Οιπκπία Πακπνύ, ΠΕ(07)


Disconnect (2012) Αγαπεκέλε ζθελή ηεο ηαηλίαο… Γηα θάπνηνπο καζεηέο ήηαλ ε επίζθεςε ηνπ παηδηνύ ζην λνζνθνκείν γηα λα δεη ηνλ ζπκκαζεηή ηνπ, ε αδεξθή ηνπ πξσηαγσληζηή πνπ ζην ηέινο ηνλ αγθαιηάδεη ζην θξεβάηη ηνπ λνζνθνκείνπ, ηα πιάλα από ηελ βία ζην ηέινο ηεο ηαηλίαο ζε αξγή θίλεζε… Οη καζεηέο δελ πηζηεύνπλ όηη ηα γεγνλόηα ηεο ηαηλίαο είλαη εμσπξαγκαηηθά, αιιά κάιινλ δελ έρνπλ όινη θαηαιάβεη κε πόζε επθνιία κπνξεί θάπνηνο λα απνθηήζεη πξόζβαζε ζε ιεπηνκέξεηεο θαη ζηηγκέο από ηε δσή καο… Γελ ρξεηάδεηαη λα είζαη κεγάινο hacker γηα λα θιέςεηο θαη λα αιινηώζεηο πξνζσπηθά δεδνκέλα… Σηελ εξώηεζε: «Σαο ζόθαξε ε ζθελή κε ηελ απηνθηνλία»; Πήξακε ηελ απάληεζε: «Βαζηθά ην πεξίκελα». Έγηλε ζπδήηεζε γηα ην πόζν ζεκαληηθό είλαη λα πξνζέρνπκε ηη αλεβάδνπκε ζηηο ζειίδεο ησλ θνηλσληθώλ δηθηύσλ (facebook, twitter θιπ) θαη αλαθέξζεθε ην πεξηζηαηηθό θάπνηνπ καζεηή πνπ αλήξηεζε βίληεν ζην youtubeκε θσηνγξαθίεο από ζπκκαζήηξηέο ηνπ – ηηο θσηνγξαθίεο ηηο είρε ππνθιέςεη από ηνπο ινγαξηαζκνύο ηνπ facebook. Τνλίζακε όηη νη γνλείο πξέπεη λα είλαη ελήκεξνη εάλ έρεη ζπκβεί θάηη ζε θάπνην θνηλσληθό δίθηπν θαη εηπώζεθε όηη ηειηθά νη γνλείο ηεο ηαηλίαο άξρηζαλ λα ελδηαθέξνληαη γηα ην παηδί ηνπο αθνύ «είρε ζπκβεί ην θαθό»… Δπίζεο είπακε όηη νη ππνινγηζηέο πξέπεη λα βξίζθνληαη ζην ζαιόλη ηνπ ζπηηηνύ θαη όρη ζηα δσκάηηα καο όπνπ κπνξνύκε λα παξαζπξζνύκε λα πεξάζνπκε πνιιέο ώξεο θαη κε ιάζνο ηξόπν… Άιιεο ηδέεο πνπ αθνύζηεθαλ ήηαλ όηη δελ πξέπεη λα θηηάρλνπκε ςεύηηθα πξνθίι γηα λα πιεγώζνπκε ηνπο άιινπο θαη λα ζπλεηδεηνπνηνύκε όηη ζηνλ εηθνληθό θόζκν είλαη πάξα πνιινί απηνί πνπ πνιύ εύθνια ζα καο πνπλ ςέκαηα… Σηελ εξώηεζε: «Μπνξείηε λα πεξηγξάςεηε ηνλ ήξσα»; Δηπώζεθε όηη ην παηδί απηό έκνηαδε ζαλ λα κελ είρε νηθνγέλεηα, δελ ηνλ λνηαδόηαλ θαλείο θαη ην κνλαδηθό ηνπ ζηήξηγκα ήηαλ ε κνπζηθή. Σηελ εξώηεζε: «Γηαηί ε ηαηλία ιέγεηαη disconnect»; Πήξακε ηελ απάληεζε: «Γηαηί όινη νη ραξαθηήξεο ηεο ηαηλίαο, άκα ζηακαηνύζαλ λα είλαη ζπλδεδεκέλνη ζην ίληεξλεη ηίπνηε από όια απηά δελ ζα είρε γίλεη».


Μηα άιιε ελδηαθέξνπζα απάληεζε ήηαλ όηη θαη ε απόπεηξα απηνθηνλίαο ήηαλ κηα απειπηζκέλε πξνζπάζεηα γηα λα θάλεη ν ήξσαο disconnect από όια… Σαλ επόκελε ζθελή ηεο ηαηλίαο θάπνηνη ζα ήζειαλ ην παηδί λα ζπλέιζεη θαη λα θάλεη αιεζηλνύο θίινπο ζηνλ πξαγκαηηθό θόζκν… Γηα ηα παηδηά, ηα νπνία ζηελ νπζία πνπινύζαλ ην θνξκί ηνπο on-line γηα λα βγάδνπλ ρξήκαηα, εηπώζεθε όηη κάιινλ δελ είραλ άιιε επηινγή… Τειηθέο ζθέςεηο… Πξνζέρνπκε ηη κνηξαδόκαζηε ζηα θνηλσληθά δίθηπα γηαηί, αλ ηα πξάγκαηα πάλε πνιύ άζρεκα, κπνξεί λα ζπκβεί θάηη ην νπνίν λα κελ δηνξζώλεηαη… Δπεηδή βάδνπκε έλαλ θσδηθό απηό δελ ζεκαίλεη όηη εκείο θαη ηα δεδνκέλα καο είκαζηε αζθαιείο… ΑζαλάζηνοΤζάπειεο, ΠΕ(06)


TheFirstGrader (2010) Ζ ππόζεζε ηεο ηαηλίαο:Έλαο ειηθησκέλνο ρσξηθόο ζηελ Κέλπα, επηκέλεη λα γξαθηεί ζηελ Α Γεκνηηθνύ γηα λα κάζεη λα δηαβάδεη, απνδεηθλύνληαο όηη πνηέ δελ είλαη αξγά γηα λα πξαγκαηνπνηήζεηο ην όλεηξό ζνπ. Ζ ηαηλία βαζίδεηαη ζε αιεζηλή ηζηνξία. Σπδεηώληαο, θαηαιήμακε ζηα εμήο ζπκπεξάζκαηα: Ζ ηαηλία δείρλεη πόζν βαζαλίζηεθε ν ειηθησκέλνο Μαξνύγθε σο θξαηνύκελνο ζηα ζηξαηόπεδα ησλ Βξεηαλώλ,αιιά δελ παξνπζηάδεη ηε δσή ηνπ από κηα απαηζηόδνμε νπηηθή γσλία. Αληηζέησο, άθεζε ηνπο καζεηέο κε ειπίδα θαη αηζηνδνμία γηα ηηο δπλαηόηεηεοπνπ έρνπκε σο άλζξσπνη. Οη καζεηέο ζαύκαζαλ ηελ επηκνλή ηνπ ειηθησκέλνπ θαη ζπκθώλεζαλ όηη ε επηζπκία ηνπ γηα κόξθσζε εκπλέεη ηνπο λένπο αλζξώπνπο λα θπλεγνύλ ηα όλεηξα ηνπο παξά ηηο αληημνόηεηεο. Ο Μαξνύγθε δηδάζθεη κε ην παξάδεηγκα ηνπ πξώηα ηνπο καζεηέο θαη ύζηεξα ηελ ηνπηθή θνηλσλία όηη κπνξνύκε λα θέξνπκε ηελ αιιαγή αλεμάξηεηα από ηελ ειηθία καο θαη παξά ηα ζηεξεόηππα. Ζ ιύζε επνκέλσο βξίζθεηαη ζηε κόξθσζε θαη ηε δηαξθή πξνζπάζεηα γηα απηνβειηίσζε. Ο Μαξνύγθε δελ έκεηλε πξνζθνιιεκέλνο ζην παξειζόλ ηνπ αιιά μεπέξαζε ηα βηώκαηα ηνπ θαη ην παξειζόλ θαη ζέιεζε λα εμειηρζεί κέρξη ηελ ηειεπηαία κέξα ηεο δσήο ηνπ.


Μηα θαιύηεξε δσή ABetterLife (2011) Ζ ζπδήηεζε μεθίλεζε κε ηελ άπνςε ηεο ζπληνλίζηξηαο πσο ν πξσηαγσληζηήο ηεο ηαηλίαο έκνηαδε λα ζπκκεηέρεη ζε έλα παηρλίδη κε ηξάπνπια κόλν πνπ εθείλνο δελ έπαηδε κε ηνπο ίδηνπο θαλόλεο κε ηνπο ππόινηπνπο «παίθηεο». Τα παηδηά είπαλ πσο, ελώ παξαθνινπζνύζαλ ηελ ηαηλία, έλησζαλ ην αίζζεκα ηεο αδηθίαο, ηεο ζιίςεο θαη ηεο αγσλίαο γηα ηελ ηύρε ηνπ πξσηαγσληζηή θαη ηνπ γηνπ ηνπ. Σηελ εξώηεζε, «ηη έγηλε ζην ηέινο» νη καζεηέο απάληεζαλ όηη ην παηδί επέιεμε ην ζσζηό δξόκν – πήγε κε ηελ νηθνγέλεηα θαη όρη κε ηηο ζπκκνξίεο. Έγηλε επίζεο αλαθνξά ζηελ ηειεπηαία ζθελή όπνπ ν παηέξαο επηζηξέθεη παξάλνκα ζηηο ΖΠΑ ιέγνληαο «γπξίδσ ζην ζπίηη κνπ», δειαδή ζην γην ηνπ ζηηο ΖΠΑ – απηό πιένλ είλαη ην ζπίηη ηνπ θαη όρη ην Μεμηθό… Γηα ηε ζρέζε παηέξα γηνπ αλαθέξζεθε όηη ε ζρέζε βειηηώζεθε από ηε ζηηγκή πνπ ν παηέξαο έραζε ην θνξηεγό θαη ν γηνο πξνζπάζεζε λα ηνλ βνεζήζεη γηα λα ην μαλαβξεί. Δπίζεο αλαθέξζεθε όηη, ζηελ αξρή, ν γηνο είρε ζθιεξή ζηάζε απέλαληη ζηνλ παηέξα ηνπ. Μάιηζηα αλαθέξζεθε όηη ην παηδί ξώηεζε ηνλ παηέξα ηνπ, «γηαηί κε θάλαηε;» θαη είπε όηη νη θησρνί δελ πξέπεη λα θάλνπλ παηδηά… Σρνιηάζακε πξνο ην ηέινο ηνπ έξγνπ ηελ απάληεζε ηνπ παηέξα πνπ είπε ζηνλ γην όηη ήζειε λα έρεη έλα παηδί γηαηί έηζη έλησζε όηη θαη εθείλνο είρε αμία – έλα λόεκα ζηε δσή θαη έλα ιόγν λα δεη… Οη καζεηέο ζρνιίαζαλ όηη όια ηα γεγνλόηα ηεο ηαηλίαο μεθίλεζαλ εμαηηίαο ηεο θινπήο ηνπ θνξηεγνύ – ηίπνηε από όζα ζπλέβεζαλ δελ ζα είρε γίλεη αλ δελ είρε ραζεί ην θνξηεγό.


Γηα ην πεξηζηαηηθό ηεο θινπήο ηνπ θνξηεγνύ, νη καζεηέο είπαλ κάιινλ ν θιέθηεο είρε κεγάιε αλάγθε ηα ιεθηά, όηη ε θηώρεηα πνιιέο θνξέο ζε νδεγεί ζε ηέηνηεο αληηδξάζεηο. Έλαο καζεηήο ζρνιίαζε όηη ν θιέθηεο είρε δηθή ηνπ δνπιεηά θαη δελ έπξεπε λα θιέςεη ην θνξηεγάθη ηνπ πξσηαγσληζηή αιιά έλαο άιινο καζεηήο ηνπ απάληεζε όηη ζίγνπξα ζα έβγαδε πνιύ ιίγα ιεθηά θάλνληαο ηνλ ιαληδέξε ζε εζηηαηόξην θαη κάιηζηα ζε κεγάιε ειηθία… Δπίζεο ζρνιηάζηεθε ην γεγνλόο όηη ν θιέθηεο έζηεηιε όια ηα ιεθηά ζηελ παηξίδα ηνπ. Σρνιηάζακε ηελ αμηνπξεπή ζηάζε δσήο ηνπ παηέξα θαη ην γεγνλόο όηη ζα πξέπεη λα απνηέιεζε ζεηηθή επηξξνή γηα ηνλ λεαξό πξσηαγσληζηή, ν νπνίνο κάιινλ ζα κείλεη καθξηά από ηηο ζπκκνξίεο. Κάπνηνη καζεηέο είπαλ όηη ην παηδί δελ ζα κπιέμεη κε ζπκκνξίεο αξθεί λα γπξίζεη ν παηέξαο ηνπ… Σρνιηάζακε όηη ν λεαξόο πξσηαγσληζηήο είπε όηη ν παηέξαο ηνπ είλαη όια όζα έρεη θαη επίζεο ζρνιηάζακε όηη ν λεαξόο θεξόηαλ ζαλ κεγάινο ιόγσ ησλ δπζθνιηώλ ηεο δσήο ηνπ… Δπίζεο αλαθέξακε όηη ε ηαηλία αθήλεη έλα παξάζπξν ειπίδαο γηα κηα «Καιύηεξε Εσή», ελώ είπακε θαη ελαιιαθηηθνύο ηίηινπο όπσο, «Παηέξαο θαη Γηνο» θαη «Τα Γπξίζκαηα ηεο Εσήο»… Τε ζπδήηεζε κε ηνπο καζεηέο ζπληόληζε ε θ. Δύε Μπνύζκπνπια Αζαλάζηνο Τζάπειεο, ΠΕ(06)


Γηα έλα Αγόξη AboutaBoy (2002) Σηε ζπδήηεζε πνπ αθνινύζεζε κεηά ην ηέινο ηεο ηαηλίαο νη καζεηέο ηνπνζεηήζεθαλ σο πξνο ηε ζρέζε ηνπ παηδηνύ κε ηε κεηέξα ηνπ θαη σο πξνο ηε ζρέζεηνπ κε ην Γνπίι (ΦηνπΓθξάλη). Ζ δεύηεξε έξρεηαη λα αλαπιεξώζεη ηα θελά πνπ έρεη αθήζεη ε πξώηε. Έλα θεληξηθό ζέκαην νπνίν πξαγκαηεύεηαη ε ηαηλία είλαη όηη ν θάζε άλζξσπνο είλαη έλα λεζί. Ωο πξνο απηό νη καζεηέο ζπκθώλεζαλ κε ηε γλώκε ηνπ Μάξθνπο όηη είκαζηε ζπκπιέγκαηα λεζηώλ θαη δελ κπνξνύκε λα επηβηώζνπκε κόλνη καο. Ο Μάξθνπο σζηόζν πξνηείλεη κηα λέα κνξθή θνηλσληθώλ ζρέζεσλ, ε νπνία δελ βαζίδεηαη ζην παξαδνζηαθό κνληέιν ησλ δεπγαξηώλ. Ζ ζπδήηεζε ζηε ζπλέρεηα πεξηζηξάθεθε γύξσ από ην ζέκα ηεο θνηλσληθήο απνδνρήο. Ο Μάξθνπο είλαη δηαθνξεηηθόο θαη ην ππνζηεξίδεη ηνπνζεηώληαο ηε ζρέζε κε ηε κεηέξα ηνπ πην πάλσ από ηελ θνηλσληθή απνδνρή θαη ηελ έληαμε ηνπ ζην ζύλνιν. Ζ κεηέξα ηνπ ζηελ αξρή ηεο ηαηλίαο κηιώληαο ζην Μάξθνπο ζέηεη θαη ηε βάζε ηεο δηαπαηδαγώγεζεο ηνπ :Μελ είζαη πξόβαην-δει. κε κνηάδεηο κε ηνπο άιινπο, κελ γίλεζαη έλα κε ηε κάδα. Τα παηδηά έζεζαλ σζηόζν ην ζέκα ηεο απνδνρήο – αλ δηαθέξεηο από ηνπο άιινπο πσο ζα εληαρζείο ζε κηα παξέα; Κη αλ κεηά δελ έρεηο θίινπο; Γελ κπνξείο λα κείλεηο κόλνο ζνπ. Γη απηό αλαγθάδεζαη λα θάλεηο θάπνηαπξάγκαηα πνπ δελ ζνπ αξέζνπλ, δηόηη όηαλ δελ ζπκκνξθώλεζαη κε ην ζύλνιν απνκνλώλεζαη. Βέβαηα εδώ ηέζεθε ην εξώηεκα αλ ζέινπκε λα είκαζηε ν εαπηόο καο κε νπνηνδήπνηε πξνζσπηθό θόζηνο ή δελ καο ελδηαθέξεη λα καο επεξεάδνπλ νη άιινη θαη λα δηακνξθώλνπλ ηηο αληηιήςεηο θαη ηε ζπκπεξηθνξά καο. Δπίζεο, ππήξμε πξνβιεκαηηζκόο γηα ην ηη κπνξεί λα θξύβεηαη πίζσ από ηε δηαθνξεηηθόηεηα (π. ρ. νηθνγελεηαθά πξνβιήκαηα). Σηελ πνξεία ηεο ηαηλίαο παξαηεξήζακε όηη αιιάδεη θαη ε ζπκπεξηθνξά ηνπ Γνπίι ν νπνίνο κέζα από ηε ζρέζε ηνπ κε ην Μάξθνπο ζπλεηδεηνπνηεί ηελ αμία ηεο θηιίαο θαη ηεο αληδηνηεινύο πξνζθνξάο. Παξάιιεια, αληηιακβάλεηαη θαη ηελ αμία ηεο ζπληξνθηθόηεηαο εγθαηαιείπνληαο ηελ αξρηθή ηνπ άπνςε όηη ν άλζξσπνο είλαη έλα λεζί απνθνκκέλν από όινπο ηνπο άιινπο.


Σην ζέκα ηεο ζρέζεο ηνπ Μάξθνπο κε ηε κεηέξα ηνπ ζπδεηήζακε όηη ε κεηέξα δελ είρε αληηιεθζεί πσο ην παηδί είρε επσκηζηεί ην ξόιν ηνπ θεδεκόλα εηδηθά κεηά ην επεηζόδην ηεο απόπεηξαο απηνθηνλίαο. Ο Μάξθνπο αηζζάλεηαη ππεύζπλνο γη απηήλ θαη αλεζπρεί γηα ην κέιινλ ηεο αληί λα ζπκβαίλεη ην αληίζεην. Δθεί είπακε όηη πνιιέο θνξέο ε ηδηαηηεξόηεηα θάπνησλ παηδηώλ- αθόκα θαη ζην ζρνιείν- νθείιεηαη θαη ζε νηθνγελεηαθά πξνβιήκαηα γη απηό θαη δελ πξέπεη λα θαηαιήγνπκε ζε εύθνια ζπκπεξάζκαηα γηα ηε ζπκπεξηθνξά ηνπο ή λα ηα απνκνλώλνπκε. Καηαιήγνληαο,ε ηαηλία άξεζε ζηα παηδηά δηόηη πεξλνύζεσξαία κελύκαηα κε επράξηζην ηξόπν θαη δελ ήηαλ κεινδξακαηηθή. Τε ζπδήηεζε κε ηνπο καζεηέο ζπληόληζε ε θ. Δύε Μπνύζκπνπια Όιγα Καδάθε, ΠΕ(06)


ΦύιαθαοΑγγέισλ Machine Gun Preacher (2011) Τε ζπδήηεζε ζπληόληζαλ νη καζεηέο κε ηε βνήζεηα ηεο ππεύζπλεο θαζεγήηξηαο.Σηελ εξώηεζε γηα ην πνηα ήηαλ ε αγαπεκέλε ηνπο ζθελή νη καζεηέο είπαλ όηη ηνπο άξεζε ηδηαίηεξα ε ζθελή πνπ ν κηθξόο, ν νπνίνο αλαγθάζηεθε λα ζθνηώζεη ηελ κεηέξα ηνπ γηα λα δήζεη απηόο θαη ν αδεξθόο ηνπ, είπε ζηνλ πξσηαγσληζηή όηη γηα λα θεξδίζνπλ ηελ κάρε δελ είλαη ζέκα όπισλ – πξέπεη λα κελ ηνπο θιέςνπλ ηελ θαξδηά, δειαδή λα κελ ηνπο θπξηεύζεη ην κίζνο. Σηελ εξώηεζε γηαηί ν ήξσαο απνθάζηζε λα πάεη ζηελ Αθξηθή ηα παηδηά απάληεζαλ όηη ήζειε λα θάλεη θάηη θαιό ζηε δσή ηνπ, αθνύ έβιεπε αλππεξάζπηζηα παηδηά λα ράλνπλ ηελ δσή ηνπο. Δπίζεο ζπκήζεθαλ όηη ζηελ αξρή ν πξσηαγσληζηήο πήγε ζηελ Αθξηθή γηα δύν εβδνκάδεο γηα λα δνπιέςεη ζε θάπνηεο νηθνδνκέο. Δπίζεο αλαθέξζεθε όηη ν πξσηαγσληζηήο απνθάζηζε λα πάεη ζηελ Αθξηθή γηα λα «δηνξζώζεη» ηα ιάζε ηνπ παξειζόληνο. Οη καζεηέο είπαλ όηη δελ ζα μεράζνπλ ηελ ζθελή όπνπ ηα παηδηά αληίθξηζαλ γηα πξώηε θνξά ηελ παηδηθή ραξά θαη ε ζθελή πνπ πξνζπαζνύζε ν πξσηαγσληζηήο λα κάζεη ζηα παηδηά baseball θαη εθείλα άξρηζαλ λα θισηζνύλ ηελ κπάια ζαλ λα παίδνπλ πνδόζθαηξν.

Σπδεηήζεθε ην γεγνλόο όηη ζε πξώην επίπεδν ε ηαηλία κνηάδεη ηξαβεγκέλε θαη αθξαία βίαηε θαη ζε θάλεη λα ζθεθηείο όηη θάηη ηέηνην δελ κπνξεί λα ζπκβαίλεη ζηελ


πξαγκαηηθόηεηα. Κη όκσο ππάξρεη απηή πξαγκαηηθόηεηα ηόζν ε εθηαιηηθή πιεπξά όζν θαη ε αηζηόδνμε… Γειαδή ππάξρεη έλα πεξηβάιινλ αθξαίαο βίαο αιιά ππάξρνπλ θαη άλζξσπνη πνπ ζπζηάδνπλ ηε δσή ηνπο γηα λα βνεζήζνπλ απηά ηα παηδηά. Ζ ηαηλία δελ είλαη κηα θαληαζηηθή ηζηνξία θαη βνήζεζε ηα παηδηά λα δνπλ πσο είλαη ε δσή ζε ηέηνηα κέξε ηνπ θόζκνπ. Τν αηζηόδνμν ζηνηρείν είλαη όηη άλζξσπνη πνπ πξνζθέξνπλ ζηνλ ζπλάλζξσπν δελ είλαη κόλν θαληαζηηθνί ραξαθηήξεο ζε κηα ηαηλία αιιά αιεζηλνί άλζξσπνη… Τα παηδηά κνηξάζηεθαλ θαη θάπνηεο ζθέςεηο γηα όιε ηελ ηαηλία, όπσο ε ζθέςε όηη εάλ ν άλζξσπνο έρεη πξόζεζε θαη ειπίδα κπνξεί λα θαηαθέξεη πνιιά. Δπίζεο είπαλ όηη νη πξάμεηο είλαη πνπ κεηξνύλ θαη όρη ηα ιόγηα. Δίπαλ όηη δελ πξέπεη λα κηιάκε ρσξίο λα μέξνπκε ηη γίλεηαη ζηελ πξαγκαηηθόηεηα θαη πνηέ λα κελ εγθαηαιείπνπκε ηελ πξνζπάζεηα. Έγηλε επίζεο ζπδήηεζε γηα ηηο επηινγέο ηνπ ήξσα: α) έπξεπε λα αθήζεη ηελ νηθνγέλεηά ηνπ; β) έπξεπε λα αθηεξσζεί ζηνλ ζθνπό ηνπ ζε ηέηνην βαζκό; γ) έραζε ζε θάπνηα ζηηγκή ηνλ έιεγρν; Τα παηδηά απάληεζαλ όηη θάπνηα ζηηγκή έραζε ηνλ έιεγρν θαη θπξηεύηεθε από ην κίζνο, αιιά θάλεθε λα ηνλ βνεζάεη ε ζπδήηεζε κε ηνλ κηθξό πνπ αλαγθάζηεθε λα ζθνηώζεη ηελ κεηέξα ηνπ. Δπίζεο είπαλ όηη ν ήξσαο θάπνηα ζηηγκή έραζε ηελ πίζηε ηνπ ζην Θεό, αιιά ε γπλαίθα ηνπ είπε όηη πξέπεη λα κελ ηα παξαηήζεη θαη λα ην δεη ζαλ δνθηκαζία από ην Θεό… Αζαλάζηνο Τζάπειεο, ΠΕ(06)


Ακθηβνιία (2008) Doubt Σηελ ηαηλία πξσηαγσληζηεί νΦίιηπΣέηκνπξ Φόθκαλ – ν νπνίνο ράζεθε πξόζθαηα- θαη ε ΜέξηιΣηξηπ ζε έλα ξόιν θαζεισηηθό. Ζ ππόζεζε ηνπ έξγνπ είλαη ε εμήο: Πνηνο νξίδεη ηη είλαη δίθαην θαη ηη άδηθν θαη κε πνηα θξηηήξηα; Τη είλαη ε αιήζεηα θαη ζε πόζεο επηκέξνπο αιήζεηεο ζπλίζηαηαη; Με απηά θαη άιια πνιιά θαηαπηάλεηαη ην βξαβεπκέλν κε Pulitzer ζεαηξηθό ηνπ JohnPatrickShanley πνπ κεηαθέξεηαη ζηνλ θηλεκαηνγξάθν από ηνλ ίδην. Φξόλνο: 1964. Τόπνο: Μπξνλμ, Νέα Υόξθε. Όηαλ ε εγνπκέλε ελόο θαζνιηθνύ ζρνιείνπ, πιεξνθνξεζεί όηη ππάξρνπλ ελδείμεηο πσο ν λένο ηεξέαο απνπιάλεζε έλαλ έγρξσκν καζεηή, δε ζα δηζηάζεη λα ηνλ θπλεγήζεη. Δίλαη βάζηκεο όκσο νη θαηεγνξίεο ηεο ελαληίνλ ηνπ ή απιώο πξνζπαζεί λα ζπηιώζεη ην όλνκά ηνπ, επεηδή ε γεληθόηεξε ζπκπεξηθνξά ηνπ αληηηίζεληαη ζηελ άθξσο ζπληεξεηηθή ηδενινγία ηεο; Μέζα από ηε ζπδήηεζε πνπ έγηλε κε ηνπο καζεηέο κεηά ην ηέινο ηεο ηαηλίαο αλαδείρζεθαλ ηα παξαθάησ ζέκαηα: §Τν βαζηθό ζέκα πνπ πξαγκαηεύεηαη ε ηαηλία είλαη ε ακθηβνιία. Έηζη, δελ θαίλεηαη πνηέ θαζαξά αλ ν εθεκέξηνο είλαη πξαγκαηηθά έλνρνο γη απηό πνπ ηνλ θαηεγνξεί ε θαιόγξηα ή όρη. Σθνπόο είλαη λα αλαδεηρζνύλ νη αλζξώπηλεο ζπκπεξηθνξέοζηηο πεξηπηώζεηο πνπ ακθηηαιαληεύεηαη θάπνηνο γηα ηελ αιήζεηα θαη ηε ζηάζε πνπ επηιέγεη λα θξαηήζεη απέλαληη ζε έλα δήηεκα θαηεγνξηώλ θαη ελνρήο. Έηζη, νη καζεηέο δελ ήηαλ ζίγνπξνη γηα ηνλ ηεξέα. §Σηε ζπδήηεζε αλαθέξζεθε ε έλλνηα ηνπ «ηεθκεξίνπ ηεο αζσόηεηαο». Οη καζεηέο είπαλ όηη όηαλ δελ είκαζηε ζίγνπξνη γηα ηελ ελνρή θάπνηνπ δελ πξέπεη λα βγάδνπκε αλππόζηαηα ζπκπεξάζκαηα θαη λα ηα ππνζηεξίδνπκε κε πάζνο. §Τέζεθε επίζεο ην εξώηεκα αλ ε θαιόγξηα έπξεπε λα είλαη ηόζν άηεγθηε θαη αδηάιιαθηε από ηελ αξρή, ή αλ έπξεπε λα ςάμεη ηελ ππόζεζε. Σπκπεξάλακε ινηπόλ,


όηη ε ζηάζε ηεο θαζνξίζηεθε από ηελ αξρηθή ηεο αληηπάζεηα θαη ηελ πξνθαηάιεςε ηεο απέλαληη ζηνλ ηεξέα θαη όρη από ηηο απνδείμεηο πνπ ζπγθέληξσζε εηο βάξνο ηνπ ηεξέα.

§Έλα άιιν κεγάιν εξώηεκα ζρεηίδεηαη κε ην θνπηζνκπνιηό: ζε πνηνλ θάλεη θαθό θαη αλ σθειεί ελ ηέιεη θάπνηνλ από ηνπο εκπιεθόκελνπο. Σπδεηήζακε ηελ αιιεγνξηθή ηζηνξία πνπ είπε ν ηεξέαο ζηνπο ελνξίηεο θαη θαηαιήμακε ζην ζπκπέξαζκα όηη ην θνπηζνκπνιηό επεξεάδεη όρη κόλν ην άηνκν πνπ θνπηζνκπνιεύνπκε, ην νπνίν δπζθεκείηαη θαη θαηαζηξέθνπκε ηελ πξνζσπηθή θαη θνηλσληθή ηνπ δσή,αιιά θαη εκάο ηνπο ίδηνπο –εηδηθά ζηελ πεξίπησζε πνπ έρνπκε ακθηβνιίεο ζρεηηθά κε έλα ζέκα, νπόηε έρνπκε ηύςεηο γηα ηε δηαζπνξά θεκώλ. §Σπδεηήζακε επίζεο ην ζέκα ηεο απζηεξόηεηαο ηεο δηεπζύληξηαο ηνπ ζρνιείνπ θαη ην θαηά πόζν επηηπγράλεη ηε δηακόξθσζε κηαο εζηθήο πξνζσπηθόηεηαο. Οη καζεηέο είπαλ όηη παιαηόηεξα νη θαζεγεηέο ήηαλ πην απζηεξνί θαη πεηύραηλαλ λα δηαπιάζνπλ ην ραξαθηήξα ησλ παηδηώλ θαη λα θάλνπλ κάζεκα,αιιά ηα παηδηά δελ αγαπνύζαλ ην ζρνιείν θαη επηπιένλ δελ ζέβνληαλ ζηελ νπζία ηνπο θαζεγεηέο. Τέζεθε ινηπόλ ην ζέκα ηνπ ακνηβαίνπ ζεβαζκνύ θαη πώο απηόο επηηπγράλεηαη. §Έλα άιιν ζέκα πνπ ηέζεθε ήηαλ ν ξόινο ηεο θαιόγξηαο-δαζθάιαο, ε νπνία απνδείρηεθε επθνιόπηζηε θαηρεηξαγσγήζεθε από ηε δηεπζύληξηα, πξνθεηκέλνπ λα εμνληώζεη ηνλ ηεξέα εζηθά. Άξα ν ξόινο ηεο δελ ήηαλαζώνο, αιιά ιεηηνύξγεζε βνεζεηηθά ζηελ εμππεξέηεζε ησλ ζθνπώλ ηεο δηεπζύληξηαο. Όιγα Καδάθε ΠΕ(06) - Γηώηα Κεθαιά ΠΕ(02)


Έξσηαο ηελ Κπξηαθή MoonriseKingdom (2012) Kάπνπ, ζε έλα λεζί ηεο Νέαο Αγγιίαο, έλα λεαξό αγόξη έρεη εμαθαληζηεί από ηνπο πξνζθόπνπο.Ο αξρεγόο ησλ πξνζθόπσλ,καδί κε ηε βνήζεηα ηνπ αξρεγνύ ηεο ηνπηθήο αζηπλνκίαο, μεθηλνύλ ηελ έξεπλα γηα ηελ αλεύξεζε ηνπ. Απηό πνπ πνιύ ζύληνκα απνθαιύπηεηαη είλαη όηη ην αγόξη ην έρεη ζθάζεη θαη κάιηζηα όρη κόλν ηνπ, αιιά κε ηε ζπλνκήιηθε θίιε ηνπ, κε ηελ νπνία θαη είραλ κεζνδεύζεη ηελ «εμαθάληζή» ηνποκέζα από κηα ζεηξά γξακκάησλ πνπ αληάιιαζζαλ ηνλ ηειεπηαίν ρξόλν. Γεκάηα απνγνήηεπζεαπό ηνλ θόζκν ησλ ελειίθσλ, αιιά θαη δίςα γηα ηελ πνιππόζεηε «ειεπζεξία» ηνπο, ηα δύν παηδηά μεθηλνύλ ην ηαμίδη ηνπο ζηελ πεξηπέηεηα… Καηά ηε δηάξθεηα ηεο ηαηλίαο, ε πιεηνςεθία ησλ παηδηώλ θάλεθε λα παξαζύξεηαη ζην ηαμίδη ηεο λεαληθήο αγάπεο θόληξα ζηνλ αζαθή θόζκν ησλ κεγάισλ. Ζ θαζαξόηεηα ησλ ραξαθηήξσλ, ηόζν ησλ δσδεθάρξνλσλ πξσηαγσληζηώλ, όζν θαη ησλ ππόινηπσλ πξνζθόπσλ θάλεθε λα κελ πεξλάεη απαξαηήξεηε ζηα κάηηα ησλ παηδηώλ, πνπ εληόπηζαλ από ηελ πξώηε ζηηγκή ηεο θνπβέληαο καο ηελ αληίζεζε αλάκεζα ζηνλ θόζκν ησλ κηθξώλ θαη εθείλνλ ησλ κεγάισλ. Φαξαθηεξηζηηθά, ηα παηδηά είδαλ κέζα ζηνπο κηθξνύο πξσηαγσληζηέο κεγαιύηεξε αιήζεηα,θαζαξόηεξα ζπλαηζζήκαηα θαη μερώξηζαλ ηελ έληνλε επηζπκία ηνπο λα γίλνπλ θη εθείλνη κεγάινη. Δληόπηζαλ, επίζεο, κε κεγάιε επθνιία ηελ θνηλή αθεηεξία ησλ δύν πξσηαγσληζηώλ πνπ μεθίλεζαλ ηελ πεξηπέηεηά ηνπο έρνληαο θαη νη δύν απνγνεηεπζεί ηόζν πνιύ από ηνλ θόζκν γύξσ ηνπο. Πεξηζσξηνπνίεζε, κνλαμηά,ζηελαρώξηα ήηαλ κεξηθέο από ηηο ιέμεηο πνπ μερώξηζαλ θαηά ηελ πεξηγξαθή ησλ δσδεθάρξνλσλ, ελώ ε ζπλαηζζεκαηηθή αζηάζεηα ησλ γνληώλ ζρνιηάζηεθε ηδηαίηεξα. Τν γεγνλόο όηη ε ηαηλία θηλήζεθε ζηελ ππεξβνιή δελ έκεηλε απαξαηήξεην, ελώ κάιινλ ζπλεηέιεζε θη εθείλεζην λα παξαζπξζνύλ ηα παηδηά ζηε θαξδηά ηεο ηζηνξίαο. Μηα ζύληνκε θξηηηθή από κηα καζήηξηα:Πξσηαξρηθά, ε ηαηλία καο κεηέθεξε επηηπρώο ζε κηα παιαηόηεξε επνρή. Δληύπσζε καο έθαλε ε επηκνλή ησλ παηδηώλ ζηελ αγάπε ηνπο θαζώο θαη ην θνηλό ζηνηρείν πνπ ηνπο έθεξε θνληά: ηα νηθνγελεηαθά ηνπο πξνβιήκαηα. Δπίζεο ε πεξηπέηεηα εμειίρζεθε κε ρηνπκνξηζηηθό ηξόπν. Αγαπεκέλε ζθελή ε ζηηγκή πνπ απνθάζηζαλ όινη νη πξόζθνπνη λα βνεζήζνπλ ηνπο δπν πξσηαγσληζηέο. Σπλνςίδνληαο ε ηαηλία ήηαλ πάξα πνιύ θαιή θαη ηε βαζκνινγνύκε κε πέληε αζηέξηα! ΕύεΜπνύζκπνπια, ΠΕ(06)


The art of getting by (2011) «Άιινη θνβνύληαη ηνλ ζάλαην, εγώ θνβάκαη ηε δσή…» Υπήξραλ καζεηέο πνπ είραλ δεη ηελ ηαηλία πξόπεξζη θαη ήξζαλ γηα λα ηελ μαλαδνύλ, γηαηί ηνπο άξεζε ηδηαίηεξα ν ηξόπνο ζθέςεο ηνπ πξσηαγσληζηή, «ν νπνίνο γπξίδεη ζπλέρεηα γύξσ από ηα ζέκαηα πνπ ηνλ απαζρνινύλ: ε θηιία, ν έξσηαο, ε νηθνγέλεηα, ην ζρνιείν». Οη καζεηέο δηθαηνιόγεζαλ ηελ εθθεληξηθή ζπκπεξηθνξά ηνπ πξσηαγσληζηή ιέγνληαο όηη ην παηδί ζπκπεξηθέξεηαη θαη ζθέπηεηαη ζαλ θαιιηηέρλεο, γη’ απηό είλαη ηόζν δηαθνξεηηθόο… Δπίζεο, ηνπο άξεζε ε ηαηλία γηαηί ζίγεη ζέκαηα πνπ απαζρνινύλ ηα παηδηά ηεο ειηθίαο ηνπο. Σηε ζπδήηεζε πνπ έγηλε κε ηνπο καζεηέο αλαδείρζεθε ην γεγνλόο όηη ν πξσηαγσληζηήο δπζθνιεύεηαη λα απνδερηεί θαη λα εμσηεξηθεύζεη ηα ζπλαηζζήκαηά ηνπ. Δίπακε όηη ν ήξσαο ζθεπηόηαλ πνιύ – ήηαλ έλαο κηθξόο δηαλννύκελνο. Οη ζρέζεηο κε ηελ νηθνγέλεηα δελ ήηαλ πνιύ θαιέο, γηαηί δελ είρε ζηαζεξή νηθνγελεηαθή δσή. Ο βηνινγηθόο ηνπ παηέξαο «απιά ζηέιλεη ρξήκαηα» θαη όηαλ ν ήξσαο ήηαλ καδί ηνπ ζην Πεθίλν, όηαλ ήηαλ κηθξόο, ηνλ έβιεπε ειάρηζηα αθνύ δνύιεπε 12-14 ώξεο ηελ ήκεξα θαη είρε πξνζιάβεη baby-sitter. Οη ζρέζεηο ηνπ κε ηνλ παηξηό ηνπ είλαη απιά ηππηθέο κέρξη ηελ ηειηθή ξήμε πνπ ζα ζπκβεί όηαλ ν λεαξόο πξσηαγσληζηήο ζα απνθαιύςεη όηη ν παηξηόο ηνπ θξύβεη ην γεγνλόο όηη είλαη άλεξγνο θαη ππνθξίλεηαη όηη πάεη ζηε δνπιεηά θάζε πξσί… Σπδεηήζακε επίζεο γηα ηε ζρέζε κε ηελ κεηέξα πνπ είλαη πην νπζηαζηηθή θαη απνηειεί έλα ζηήξηγκα γηα ην παηδί. Οη καζεηέο παξαηήξεζαλ όηη δελ είλαη πνιύ σξαίν λα βγεηο ηελ εκέξα ηνπ Αγίνπ Βαιεληίλνπ κε έλα άηνκν γηα ην νπνίν δελ ληώζεηο θάηη εξσηηθό αιιά ην βιέπεηο κόλν ζαλ θίιν, γηαηί απηό κπνξεί λα δεκηνπξγήζεη παξεμεγήζεηο ή λα πιεγώζεη…


Σην εξώηεκα γηαηί νη δάζθαινη έδσζαλ ζηνλ πξσηαγσληζηή κηα ηειεπηαία επθαηξία είπακε όηη νη δάζθαινη θαη ν δηεπζπληήο είραλ δηαβιέςεη όηη είλαη έμππλνο θαη ηδηαίηεξα ηαιαληνύρνο θαη πίζηεπαλ όηη, έζησ θαη ηελ ηειεπηαία ζηηγκή, ζα ηα θαηαθέξεη λα απνθνηηήζεη. Σην εξώηεκα ηη έθεξε ηα δύν παηδηά θνληά είπακε όηη ηόζν ν ήξσαο όζν θαη ε θνπέια ηνπ είραλ αλαζθάιεηεο θαη βίσλαλ κνλαμηά. Δηδηθά ν πξσηαγσληζηήο ζηε αξρή είλαη ηειείσο κόλνο, ρσξίο θίινπο. Καη ε θνπέια όκσο, αλ θαη έρεη θάλεη αξθεηέο ζρέζεηο, δελ ληώζεη νύηε όκνξθε, νύηε ηόζν μερσξηζηή… Σπδεηήζακε γηα ηελ άπνςε ηεο κεηέξα ηνπ πξσηαγσληζηή όηη «ε επηπρία είλαη θάηη πνπ πξέπεη λα ην θξνληίδεηο» - δελ είλαη δεδνκέλν.

Αγαπεκέλε ζθελή: «εθεί πνπ μεθηλάεη λα θάλεη ηηο εξγαζίεο κηαο νιόθιεξεο ρξνληάο». Σρνιηάζακε όηη απηή ε ζθελή νπζηαζηηθά ζπκβνιίδεη θαη ηελ έλαξμε ηεο «ελειηθίσζήο» ηνπ – γηαηί ελήιηθαο ζεκαίλεη «αλαιακβάλσ ηηο επζύλεο κνπ». Άιιε ζθελή πνπ άξεζε: «ε ζθελή πνπ ε θνπέια πήγε θαη ηνλ κάδεςε από ηνλ δξόκν πνπ ηνλ είρε πάξεη ν ύπλνο κεηά από ην κεζύζη». Δπίζεο άξεζε πνιύ ε ηειεπηαία ζθελή όπνπ απνθαιύπηεηαη όηη ν ήξσαο δσγξάθηζε ην αληηθείκελν ηνπ έξσηά ηνπ θαη έηζη επηηέινπο αλαθάιπςε ηελ θιίζε ηνπ θαη απνθάζηζε λα γίλεη δσγξάθνο… Τέινο, άιινη καζεηέο αλέθεξαλ σο αγαπεκέλε ζθελή εθεί πνπ ε θνπέια αθήλεη ηνλ δσγξάθν θαη, θπξηνιεθηηθά ηελ ηειεπηαία ζηηγκή, δελ επηβηβάδεηαη ζην αεξνπιάλν. Αζηεηεπόκελνη είπακε όηη ε αξρηθή θηινζνθηθή ζεώξεζε ηνπ ήξσα κάιινλ βξίζθεη πνιινύο καζεηέο ζύκθσλνπο: «δνύκε κόλνη καο, πεζαίλνπκε κόλνη καο… γηαηί λα πεγαίλσ ζρνιείν θαη λα δηαβάδσ αθνύ έηζη θη αιιηώο ζα πεζάλσ θη εγώ κηα κέξα»! Αγαπεκέλε θξάζε: «άιινη θνβνύληαη ηνλ ζάλαην, εγώ θνβάκαη ηε δσή…» ΑζαλάζηνοΤζάπειεο, ΠΕ(06)


ElBola (2000) Mηα ζπγθινληζηηθή ηαηλία ζρεηηθή κε ηελ παηδηθή θαθνπνίεζε.Ο 12ρξνλνο Πάκπιν, πνπ νη ζπκκαζεηέο ηνπ θσλάδνπλ Μπίιηα (ElBola), κεγαιώλεη δίπια ζε έλαλ απηαξρηθό παηέξα, ν νπνίνο ζπρλά ηνλ θαθνπνηεί. Ο Πάκπιν αξλείηαη λα νκνινγήζεη ηελ αιήζεηα αθόκα θαη ζηνλ θαιύηεξό ηνπ θίιν Αιθξέδν, αιιά εθείλνο δεηά ηε βνήζεηα ηεο δηθήο ηνπ νηθνγέλεηαο. Τν ηέινο ηεο ηαηλίαο καο βξήθε όινπο δαθξπζκέλνπο θαη κε έληνλα ζπλαηζζήκαηα. Ζ ηαηλία παξνπζίαζε κε ξεαιηζηηθό ηξόπν ηελ ελδννηθνγελεηαθή βία –θαη ζπγθεθξηκέλα ηελ θαθνπνίεζε ελόο κηθξνύ παηδηνύ από ηνλ παηέξα ηνπ. Ζ ζπδήηεζε εζηηάζηεθε ζηνπο αθόινπζνπο θύξηνπο άμνλεο: ηε ζηάζε ηεο κεηέξαο, ην ξόιν πνπ έπαημε ε θηιία ηνπ Πάκπιν κε ην άιιν αγόξη, ηα ζηεξεόηππα θαη ηηο πξνθαηαιήςεηο, ηε δνκή ησλ δύν δηαθνξεηηθώλ νηθνγελεηώλ. Μηιήζακε ινηπόλ γηα ην ζέκα ηεο σκήο βίαο πνπ αζθεί ν παηέξαο ζην 12ρξνλν αγόξη ε νπνία ππεξβαίλεη ηα όξηα ηεο αλζξώπηλεο θαληαζίαο. Ο παηέξαοθέξεηαη θπξηνιεθηηθά απάλζξσπα ζην ίδην ηνπ ην παηδί πξνβάιινληαο ηε δηθαηνινγία ηεο κε νκνηόηεηαο ηνπ κε ην παηδί πνπ ε νηθνγέλεηα έραζε ζε απηνθηλεηηζηηθό δπζηύρεκαπξηλ ηε γέλλεζε ηνπ Πάκπιν. Τν ζέκα ηεο θηιίαο ησλ δύν αγνξηώλ έπαημε θαζνξηζηηθό ξόιν ζηελ εμέιημε ηεο ππόζεζεο, κηαο θαη βνήζεζε ηνλ Πάκπιν λα μεθύγεη από ην δξάκα πνπ δνύζε. Τν αγόξη βξίζθεη κηα νηθνγέλεηα δηαθνξεηηθή από ηε δηθή ηνπ, αλζξώπνπο πνπ ιεηηνπξγνύλ σο νκάδα θαη είλαη επηπρηζκέλνη-εληειώο δηαθνξεηηθνί από ηα άηνκα ηεο δηθήο ηνπ νηθνγέλεηαο. Ζ ζηάζε ηεο κεηέξαο καο πξνβιεκάηηζε. Ζ κεηέξα παξνπζηάδεηαη αδύλακε λα αληηκεησπίζεη ην βίαην παηέξα, λα ζέζεη έλα ηέινο ζηελ θαθνπνίεζε ηνπ παηδηνύ ηεο. Θα κπνξνύζε λα αληηδξάζεη αιιηώο, λα πάξεη ην παηδί ηεο θαη λα εμαθαληζηεί, λα


θαηαγγείιεη ην βίαην ζύδπγν, λα πξνζηαηεύζεη ην γην ηεο. Ωζηόζν δελ αληηδξά, δελ μεζπά παξά κόλν ζην δξόκν θαη εθ ηνπο αζθαινύο, καθξηά από ην ζύδπγν ηεο.

Παξάιιεια, ζπδεηήζακε ην ζέκα ησλ δπν νηθνγελεηώλ θαη ηνπώο ελώ πεξηκέλακε ε ελαιιαθηηθή νηθνγέλεηα (παηέξαο πνπ έρεη ζηνύληην ηαηνπάδ, κεηέξα πνπ ηαΐδεη ην κσξό ελώ ν ζθύινο είλαη δίπια ζην ηξαπέδη, πην ειεύζεξε λννηξνπία ζθέςεο) λα είλαη ε πξνβιεκαηηθή, απνδεηθλύεηαη πσο ε θαζώο πξέπεη νηθνγέλεηα έρεη ην πξόβιεκα θαη είλαη δπζιεηηνπξγηθή. Κιείλνληαο ηε ζπδήηεζε θαηαιήμακε ζε θάπνηα ζπκπεξάζκαηα: ·Οη θίινη κπνξεί λα είλαη ε ζσηεξία γηα ηα ζύκαηα ηεο θαθνπνίεζεο. ·Ζ θνηλσλία είλαη ζπλππεύζπλε γηα ό,ηη ζπκβαίλεη-εηδηθά αλ γλσξίδεη ην πξόβιεκα. ·Να κελ θξίλνπκε ηνπο αλζξώπνπο κε βάζε ηα ζηεξεόηππα θαη ηηο πξνθαηαιήςεηο (εμσηεξηθή εκθάληζε, ηαηνπάδ, θνηλσληθό ζηάηνπο). ·Να κε καο λνηάδεη ε γλώκε ησλ άιισλ. ·Να πηζηεύνπκε όηη κπνξνύκε λα αιιάμνπκε ηε δσή καο. Όια είλαη ζην δηθό καο ρέξηόρη ζηα ρέξηα ησλ άιισλ. ·Να κελ θξαηάκε κέζα καο ηα πξνβιήκαηα καο, λα κηιάκε, λα εθθξαδόκαζηε. ·Να θηηάρλνπκε αιεζηλέο ζρέζεηο ζηε δσή καο. Μόλν νη αιεζηλνί θίινη κπνξνύλ λα ζηαζνύλ δίπια καο θαη λα καο βνεζήζνπλ, λα καο ζηεξίμνπλ, λα καο πξνζθέξνπλ ηελ ακέξηζηε ζπκπαξάζηαζε ηνπο. Γηώηα Κεθαιά ΠΕ(02) –Όιγα Καδάθε ΠΕ(06)


Toast (2010) Ζ ηαηλία έρεη σο θεληξηθό ήξσα έλα αγόξη, ηνλ Nigel Slater, πνπ από πνιύ λσξίο ράλεη ηε βηνινγηθή ηνπ κεηέξα, ε νπνία θαη έπαζρε από ρξόλην άζζκα θαη αλαγθάδεηαη λα ζπγθαηνηθήζεη κε ηνλ παηέξα ηνπ θαη ηελ αξρηθά θαζαξίζηξηα, αθνινύζσο ζύληξνθν θαη ηέινο λέα ζύδπγν ηνπ ηειεπηαίνπ. Ζ ηαηλία ζα ήηαλ κηα ζπλεζηζκέλε ηζηνξία, εάλ δελ πεξηζηξεθόηαλ γύξσ από έλα ζέκα θαηλνκεληθά αζύλδεην κε ηελ πινθή ηεο: ηε καγεηξηθή! Από ηελ αδπλακία ηεο κεηέξαο λα καγεηξέςεη, ηελ άξξεθηε ζρέζε ηνπ αγνξηνύ κε ηελ θνπδίλα θαη ηηο γεύζεηο, αιιά θαη ηε καεζηξία ηεο κεηξηάο αλαθνξηθά κε ηε καγεηξηθή θαη ηε δαραξνπιαζηηθή, ε ηαηλία αγγίδεη κε ηξόπν θαίξην θαη νπζηαζηηθό πνιιά νπζηώδε δεηήκαηα. Τα παηδηά από λσξίο δηαπίζησζαλ ηελ αλάγθε ηεο κεηξηάο λα θξνληίδεη θάπνηνλ θαη ηε ρξήζε ηνπ θαγεηνύ σο κέζνλ γηα λα θεξδίζεη ηνλ άληξα. Ζ ζηέξεζε ηνπ θαγεηνύ ζρεηίδεηαη κε ηελ έιιεηςε ηξπθεξόηεηαο, ελώ ε πξνζθνξά ηνπ ηαπηίδεηαη κε ηελ έθθξαζε ζπλαηζζεκάησλ θαη ηε δεκηνπξγηθόηεηα. Ζ πξνζπάζεηα ηεο κεηξηάο λα γίλεη κε ην δόξη απνδεθηή ζηελ νηθνγέλεηα, ζηε ζέζε ηεο κεηέξαο, δελ πείζεη ην αγόξη, πνπ δελ αλαγλσξίδεη ζηελ γπλαίθα αγλή αγάπε, αιιά πζηεξνβνπιία. Τα παηδηά αλαδεηθλύνπλ κέζα από ηε ζπδήηεζε ην ζπκβνιηζκό πνπ θξύβεηαη πίζσ από ην θαγεηό, ελώ αλαθαινύλ κε ηδηαίηεξε έληαζε ηε θξάζε «Όηαλ έρεηο ζηεξεζεί θάηη ζηε δσή ζνπ, ην ςάρλεηο». Τέινο, ε δηαθνξεηηθόηεηα, ηόζν ζρεηηθά κε ην ραξαθηήξα, όζν θαη κε ηηο επηινγέο, θάλεη έληνλε ηελ παξνπζία ηεο ζηελ ηαηλία, όρη σο παξάγνληαο αλαζηαιηηθόο γηα ηελ εμέιημε, αιιά σο ζηνηρείν ζεκαληηθό γηα ηελ αλάπηπμε ηνπ αηόκνπ. Τα ζηεξεόηππα θαη ε ακθηζβήηεζή ηνπο απνηεινύλ βαζηθό άμνλα ηεο ηαηλίαο. Τα παηδηά επεζήκαλαλ θαη ηελ επηθαλεηαθή ζρέζε αλάκεζα ζηνλ παηέξα θαη ην αγόξη. Σρνιίαζαλ όηη αλ θαη ππήξρε πξνθαλώο αγάπε,ε ζρέζε ησλ δύν έκνηαδε απόκαθξε θαη ρσξίο επηθνηλσλία, εμαηηίαο ηεο αδπλακίαο ηνπ παηέξα λα δηαρεηξηζηεί ηε ζρέζε ηνπ κε ην γην ηνπ. Καη όια απηά ππό ηνλ ήρν ππέξνρσλ ηξαγνπδηώλ… Τελ ηαηλία ηελ απνιαύζακε (ηόζν ηα παηδηά, όζν θαη «νη κεγάινη») θαη θεύγνληαο ν θαζέλαο θξάηεζε ην δηθό ηνπ θνκκάηη από ηηο δεθάδεο γιπθέο δεκηνπξγίεο, πνπ παξέιαζαλ κπξνζηά απ’ ηα κάηηα καο θαζ’ όιε ηε δηάξθεηα ηεο ηαηλίαο. Μπνύζκπνπια Εύε ΠΕ(06) &Καδάθε Όιγα ΠΕ(06)


Bang-BangYou’reDead (2002) Κεληξηθόο ήξσαο ηεο ηαηλίαο είλαη ν Τξέβνξ, ν νπνίνο ζπκπεξηθέξεηαη πεξίεξγα θαη επηζεηηθά ζην ζρνιείν επεηδή έρεη ππνζηεί ελδνζρνιηθή βία. Ζ ηαηλία δείρλεη πσο πξνζπαζεί λα μεπεξάζεη ηελ νξγή ηνπ θαη κε ηε βνήζεηα ηνπ θαζεγεηή ηνπ λα ηε δηνρεηεύζεη ζε πην δεκηνπξγηθνύο δξόκνπο. Κάπνηνη ζεσξνύλ όηη είλαη ραξαθηεξηζηηθό ηεο εθεβηθήο ειηθίαο ηα πεηξάγκαηα -αθόκε θαη νη βίαηεο αληηδξάζεηο. Ωζηόζν, νη καζεηέο είπαλ όηη είλαη άιιν πξάγκα λα ελνριήζεηο θάπνηνλ πεξηζηαζηαθά θαη άιιν λα πεηξάδεηο θάπνηνλ ζπζηεκαηηθά, αθόκε θαη γηα 1 ή 2 ρξόληα… Σηελ εξώηεζε γηαηί θάπνην παηδί πνπ πθίζηαηαη πεηξάγκαηα θαη εθθνβηζκό ην θξαηάεη θξπθό θαη δελ αληηδξά νη καζεηέο απάληεζαλ όηη δελ κηιάλε γηαηί θνβνύληαη όηη ζα πέζνπλ κεηά εθείλνη ζύκαηα εθθνβηζκνύ θαη θνξντδίαο. Έηζη πξνηηκνύλ λα κελ κπνπλ ζηελ κέζε κηαο δηέλεμεο. Θεώξεζαλ όηη ν δάζθαινο θαη ε ελαζρόιεζή ηνπ κε ην ζέαηξν βνήζεζαλ ηνλ Τξέβνξ λα ζσζεί. Μπόξεζε έηζη λα δνπιέςεη κε ηα ζπλαηζζήκαηά ηνπ θαη λα απνηξέςεη ην καθειεηό ζηελ θαθεηέξηα ηνπ ζρνιείνπ. Δπίζεο νη καζεηέο είπαλ όηη ν δάζθαινο είρε εηδηθνύο ιόγνπο πνπ δηάιεμε απηό ην ζεαηξηθό, γηαηί πίζηεπε όηη απηό ζα βνεζήζεη όια ηα παηδηά αιιά εηδηθά ηνλ Τξέβνξ. Σηελ εξώηεζε γηα ην ηη πεξηκέλνπλ νη καζεηέο από ηνπο εθπαηδεπηηθνύο, όηαλ ππάξρεη έλα πεξηζηαηηθό εθθνβηζκνύ, ηα παηδηά απάληεζαλ όηη ζα ήζειαλ νη εθπαηδεπηηθνί λα κπνξνύλ λα ηνπο αθνύζνπλ πξαγκαηηθά, όπσο άθνπζαλ, γηα πξώηε θνξά, νη γνλείο ηνπ Τξέβνξ όια όζα βαζάληδαλ ηνλ γηό ηνπο, αιιά θαη ε δηεπζύληξηα ηνπ ζρνιείνπ, ε νπνία επηηέινπο αλαγθάζηεθε λα δεη μεθάζαξα ηα ζνβαξά πεξηζηαηηθά βίαο πνπ είραλ γίλεη πιένλ ξνπηίλα ζην ζρνιείν ηεο. Σρεηηθά κε ην ζέκα ηεο επηθνηλσλίαο δαζθάισλ-καζεηώλ, είπακε όηη πνιιέο θνξέο νη δάζθαινη είλαη επθνιόηεξν λα επηθνηλσλήζνπλ κε ηα παηδηά παξά κε ηνπο γνλείο. Απηό ζπκβαίλεη γηαηί νη γνλείο έξρνληαη κε δηακνξθσκέλεο απόςεηο γηα ηα παηδηά ηνπο αιιά θαη γηα ηελ ζρνιηθή πξαγκαηηθόηεηα θαη ζπρλά αδπλαηνύλ λα αληηιεθζνύλ όηη ππάξρεη θάπνην πξόβιεκα ζηελ ζπκπεξηθνξά ηνπ παηδηνύ ηνπο.


Δπίζεο θάπνηνη καζεηέο είπαλ όηη δελ ηνπο αξέζεη λα ηνπο κηινύλ νη εθπαηδεπηηθνί εηξσληθά θαη είπακε όηη αλ θάπνην παηδί ληώζεη όηη ε πξνζσπηθόηεηά ηνπ πέθηεη ζύκα πξνζβνιήο λα δηακαξηύξεηαη γη’ απηό, λα κελ ην δέρεηαη θαη λα ην ζπδεηάεη κε ηνλ εθπαηδεπηηθό πνπ ηνλ πξόζβαιε. Κάλακε επίζεο ζπδήηεζε γηα ηελ έλλνηα ηεο «θιίθαο» θαη είπακε όηη είλαη ζηνηρείν ησλ θνηλσληώλ καο ε νξγάλσζε ζε νκάδεο αιιά θαη ε πξνθαηάιεςε απέλαληη ζε άηνκα πνπ αλήθνπλ ζε νκάδεο δηαθνξεηηθέο από ηηο δηθέο καο. Δίπακε όηη ππάξρνπλ θιίθεο πνιιώλ εηδώλ, θαζώο νη άλζξσπνη ρσξίδνληαη κε βάζε ην ζξήζθεπκα, ηελ θαηαγσγή, ηελ εκθάληζε, ην είδνο ηεο κνπζηθήο πνπ αθνύλε, ηελ επίδνζε ηνπο ζην ζρνιείν θαη ζηνλ αζιεηηζκό θαη ηόζα άιια… Γηα παξάδεηγκα, ζηελ ηαηλία είδακε όηη ηα αγόξηα πνπ έπαηδαλ ζηελ νκάδα ηνπ πνδνζθαίξνπ ήηαλ νη δεκνθηιείο καζεηέο θαη ζπρλά αζθνύζαλ βία ζε άιινπο πην αδύλακνπο καζεηέο. Καηαιήμακε ζην ζπκπέξαζκα όηη καζεηήο πνπ είλαη κάξηπξαο ή ζύκα θάπνηαο θαθόβνπιεο ζπκπεξηθνξάο πξέπεη λα ην ζπδεηήζεη ακέζσο κε έλαλ εθπαηδεπηηθό ή άιιν άηνκν ηεο εκπηζηνζύλεο ηνπ. Τε ζπδήηεζε ζπληόληζαλ νη θ. , Οιπκπία Πακπνύθαη Όιγα Καδάθε Αζαλάζηνο ΤζάπειεοΠΕ(06)


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.