3D print magazine 3 september 2019

Page 8

Valcun wil begin 2021 betaalbaar 3D metaalprinten

Jonas Galle samen met Jan De Pauw, de beide oprichters van Valcun bij het eerste prototype van de betaalbare 3D metaalprinter.

De Belgische start-up Valcun heeft twee belangrijke hordes in de ontwikkeling van een 3D metaalprinter genomen. Allereerst is een proof of concept geleverd, dat aan de KU Leuven wordt onderzocht. Ten tweede heeft het een VLAIO-subsidie binnengehaald, zodat er geld is om de ontwikkeling te versnellen. Tegen begin 2021 wil men op de machine al printservice gaan aanbieden. 8

print magazine september 2019


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.