Թիվ 31 (561), նոյեմբեր 2011 թ.

Page 1

ØÆæܲ¸²ðÚ²Ü Ø²êܲ¶ÆîàôÂÚàôÜܺð

7

ØðòàôÚÂܺð Øðò²Ü²Îܺð

ÌÆ̲ÔàôØ ºÜ ¸ºð²ê²ÜܺðÀ

вÚÎ²Î²Ü Ê²â´²è

561 §9-ñ¹ Ðð²Þ²ÈÆø¦ ß³μ³Ã³Ã»ñÃ

ISSN 1829-1635

3

www.horizonner.com ¹ 31 (561), 2011 Ã. ÜàںشºðÆ 15 — 24

Ð³Û É»½áõÝ ïáõÝÝ ¿ ѳÛáõÝ® ØàôÞºÔ ÆÞÊ²Ü ØàôÞºÔ ÆÞʲÜ

-ñ¹ ÈáõÛë ¿ ï»ëÝáõÙ 1994-Çó: ¶ÇÝÁª 200 ¹ñ.:

ÂèâβÜ* ºë ݳÛáõÙ »Ù Éáõé çñí»ÅÇÝ ÂéãϳÝ, ÐÙ³ÛáõÙ ¿ ÇÝÓ` »ë ϳ٠¨ ãϳÙ, æáõñÁ ÑáëáõÙ ¿ ÇÙ ëñïÇ ÙÇçáí, ̳ÕÏáõÝù ¿ û¹áõÙ ¨ μÛáõñ ÍdzͳÝ: æáõñÁ ÑáëáõÙ ¿, ¨ ûñÝ ¿ ÑáëáõÙ, î³ñÇÝ ¿ ÑáëáõÙ, ¹³ñ»¯ñÝ »Ý ÑáëáõÙ, ØDZû ϳ Ññ³ßù ³í»ÉÇ ËáëáõÝ` ijٳݳÏÝ ÇÝùÝ ¿ ÂéãϳÝáí ËáëáõÙ: гÝϳñÍ Ëáñù»ñÇó, ·»Ñ»ÝÇó Ï»ñÏ»ñ, ºÉÝáõÙ »Ý íÇß³å áõ ·»Ý»ñ³ÉÝ»ñ, ºí Ù³ùë³íáñÝ»ñ, ï³ñμ»ñ ßáõÝ áõ ·»É, àõ½áõÙ »Ý ѳí»ñÅÇ çñ»ñÁ ÷³Ï»É: ØÇ å³Ñ ÂéãϳÝÁ Çñ ßáõÝãÝ ¿ å³ÑáõÙ, Ü»ñù¨ ã»Ý ë³ÑáõÙ çñ»ñÁ ÙÇ å³Ñ, ²Ý³å³ïÝ ¿ ïáà ÇëÏáõÛÝ í»ñ ѳéÝáõÙ Ø»ñ Ñá·ÇÝ»ñáõÙ, ëñï»ñáõÙ ³·³Ñ: ²ëïÕÇÏ ¹ÇóáõÑÇÝ áõ سñdzÙËáïÁ** ìÇß³åÝ»ñÇ ¹»Ù ÏéíáõÙ »Ý ³Ñ³, ʳéÝí»É »Ý Çñ³ñ ÷áßÇÝ áõ û¹Á, ºí Ññ»ßï³ÏÝ ¿ è³ÍáõÙ Ù³Ñí³Ý: ú¯, Ù»éÝáÕ-ѳéÝáÕ ÇÙ ²ñ³ ³ëïí³Í, ê³ÝÓÇ°ñ íÇß³åÇÝ` í³Õáõó å³ñïí³Í, ⿱ áñ ÂéãϳÝÇ ãÙ»éÝáÕ ÑáëùÁ ´»ñáõÙ ¿ Ù³ñ¹Ï³Ýó ѳñáõÃÛ³Ý ËáëùÁ: ì²ê

* ´³Ý³ëï»ÕÍáõÃÛáõÝÁ §ü»Ûëμáõù¦ ¨ ëáóÇ³É³Ï³Ý ³ÛÉ ó³Ýó»ñáõÙ ï»Õ³¹ñí»É ¿ ÂéãϳÝÇ Ñ³Ù³ñ ÙÕíáÕ å³Ûù³ñÇ Ã»Å ûñ»ñÇÝ` ÑáÏï»Ùμ»ñÇ 20-ÇÝ: ** ÂéãϳÝÇ å³ßïå³ÝáõÃÛ³Ý Ñ³Ù³ñ ³ÏïÇí å³Ûù³ñ ÙÕáÕ Ø³ñdz٠êáõËáõ¹Û³ÝÁ, áñÁ ѳٳó³Ýóáõ٠ѳݹ»ë ¿ ·³ÉÇë سñdzÙËáï »ÕáõïÇ êáõËáõ¹Û³Ý ³Ýí³Ùμ:


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.