Page 1

ΜΗΝΙΑΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΚΟ ΠΕΡΙΟ∆ΙΚΟ

ΑΦΙΕΡΩΜΑ: Η ζωή - µύθο̋ του σύγχρονου “∆αίδαλου” Κώστα Κατσόγιαννου

ΤΕΥΧΟΣ 1/ ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2013 - ΤΙΜΗ ΠΕΡΙΠΤΕΡΟΥ 2 ΕΥΡΩ    

Η δύναµη τη̋ θέληση̋!

ΠΡΟΣΩΠΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΑΡ∆ΙΤΣΑΣ

ΜΠΛΕΤΣΑ Κερδίζοντα̋ και στην

Ευτυχία Μητρίτσα

Ευρώπη! ΟΙΝΟΠΟΙ˳Α ΚΑΡΑΜΗΤΡΟΥ


2 / ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2013

Ένα περιοδικό για τη ζω ή στη Θεσσαλία Του ∆ηµήτρη Κρούπη Το ζω-ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑ είναι ένα περιοδικό ποικίλη̋ ύλη̋ που θα κυκλοφορεί κάθε µήνα στου̋ νοµού̋ Τρικάλων και Καρδίτσα̋ (προ̋ το παρόν). «Κύριο θέµα» του είναι οι άνθρωποι τη̋ Θεσσαλία̋ και θα προσπαθεί να καταγράφει τι̋ κάθε είδου̋ δραστηριότητε̋ του̋, τόσο τι̋ επαγγελµατικέ̋ όσο και αυτέ̋ που αναπτύσσουν στον ελεύθερο χρόνο του̋. Πιστεύουµε πω̋ η Θεσσαλία εκτό̋ από γεωγραφικό µπορεί να γίνει και οικονοµικόπαραγωγικό πολιτιστικό κέντρο τη̋ Ελλάδα̋ και µια Περιφέρεια µε διακριτό ρόλο και λόγο στην Ευρώπη. Αυτό γιατί έχει όλα τα εφόδια για να το πετύχει αφού και οι πλουτοπαραγωγικέ̋ πηγέ̋ υπάρχουν (ο µεγαλύτερο̋ κάµπο̋ τη̋ Ελλάδα̋) και µε φυσικέ̋- τουριστικέ̋ οµορφιέ̋ είναι προικισµένη (βουνά και θάλασσα) και επιστηµονικό και επιχειρηµατικό «προσωπικό» διαθέτει. Όλα αυτά θα τα αποδείξουµε και θα τα αναδείξουµε µέσα από τι̋ σελίδε̋ αυτού του περιοδικού που φιλοξενεί όλα όσα γίνονται σ΄ αυτόν τον ευλογηµένο τόπο και αξίζουν προβολή̋. Επίση̋, από το επόµενο τύχο̋, στην «καρδιά» του «ζω-ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑ» θα βρίσκεται κάθε µήνα και το ένθετο «Ταξιδεύοντα̋ στη Θεσσαλία», µια πολυσύνθετη πρωτοβουλία για την τουριστική προβολή του τόπου. Ξεκαθαρίζοντα̋ πω̋ πάντα οδηγό̋ µα̋ θα είναι οι άνθρωποι αυτού του τόπου και κυρίω̋ οι άνθρωποι τη̋ δηµιουργία̋, αρχίζουµε το «ταξίδι µα̋» στη Θεσσαλία και σα̋ θέλουµε ω̋ συνταξιδιώτε̋… ΖΗΣΤΕ ΚΑΙ ΤΑΞΙ∆ΕΨΤΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ! ΣΗΜ.: Το «ζω-ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑ» κυκλοφορεί σε 5.000 αντίτυπα, διανέµεται δωρεάν στου̋ συνδροµητέ̋ του «διαλόγου» (Νοµό̋ Τρικάλων) και του «Πρωινού Τύπου» (Νοµό̋ Καρδίτσα̋) και σε επιλεγµένου̋ µαζικού̋ χώρου̋ σε Λάρισα, Βόλο και Φάρσαλα. Πωλείται επίση̋ στα κεντρικά περίπτερα των Τρικάλων και τη̋ Καρδίτσα̋, στη συµβολική τιµή των 2 ευρώ.

ΜΗΝΙΑΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΚΟ ΠΕΡΙΟ∆ΙΚΟ

Ι∆ΙΟΚΤΗΣΙΑ Εκδόσει̋ ΚΡΟΥΠΗ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΡΙΚΑΛΑ Βύρωνο̋ 5, 3ο̋ όροφο̋ Τ. 24310 33263 E-mail. zothessalia@gmail.com KΑΡ∆ΙΤΣΑ Βότση 7, 3ο̋ όροφο̋ Τ. 6977224082 E-mail. zothessalia@gmail.com ΤΙΜΗ ΠΕΡΙΠΤΕΡΟΥ: 2 ευρώ ΕΤΗΣΙΕΣ ΣΥΝ∆ΡΟΜΕΣ: Ιδιωτών: 25 ευρώ Νοµ. Προσώπων: 50 ευρώ

 ζω ... Κώστα̋ Κατσόγιαννο̋ ΑΦΙΕΡΩΜΑ Ήθελε από παιδί να πετάξει!

   : 

  µ  µ µ µ ! Ένα αφιέρωµα στον σύγχρονο ∆αίδαλο, που ήταν Θεσσαλό̋- από το Μαυροµµάτι Καρδίτσα̋και που στο απόγειο τη̋ δόξα̋ του «ντούµπλαρε» και τον James Bond! Ο Φώτη̋ Καραγιάννη̋ µίλησε µε του̋ δικού̋ του ανθρώπου̋, που φυλάσσουν µε συγκίνηση του̋ «αετού̋» µε του̋ οποίου̋ πετούσε, ακόµη και αυτόν τη̋ µοιραία̋ πτήση̋ τη̋ 9η̋ Μα˙ου 1986… Σελ. 5-9

ΚΩΝ/ΝΟΣ ΚΩΣΤΙΚΑΣ

Η κρίση κάνει ζηµιά και στου̋ πνεύµονέ̋ µα̋! Το πώ̋ µα̋ το εξηγεί ο διεθνού̋ φήµη̋, αν και χαµηλών τόννων, Καρδιτσιώτη̋ πνευµονολόγο̋ διδάκτωρ του Πανεπιστηµίου Αθηνών δρ. Κωνσταντίνο̋ Θ. Κωστίκα̋. Αιτία είναι το ότι λόγω τη̋ οικονοµική̋ κρίση̋ πολλοί αναγκάζονται να «ρίξουν» οποιαδήποτε υλικά καύση̋ στα τζάκια του̋ και τα επικίνδυνα σωµατίδια που απελευθερώνονται φθάνουν µέχρι και στου̋ πνεύµονέ̋ µα̋. Για αυτό το φαινόµενο αλλά και την ΧΑΠ (Χρόνια Αποφρακτική Πνευµονοπάθεια) ο κ. Κωστίκα̋ µίλησε στον Φώτη Καραγιάννη και πρέπει όλοι µα̋ να µελετήσουµε προσεκτικά τα όσα µα̋ είπε. Σελ. 33-35

Υπάρχουν και καλέ̋ ειδήσει̋!

Η Μαθητική Εστία και το Κέντρο Περιβαλλοντική̋ Εκπαίδευση̋ Μουζακίου «ανθίζουν» παρά την κρίση… Την στιγµή που τα πάντα στην Ελλάδα βάζουν «λουκέτο», στον ∆ήµο Μουζακίου η Μαθητική Εστία και το Κέντρο Περιβαλλοντική̋ Εκπαίδευση̋ λειτουργούν σε υψηλά επίπεδα. -Η Μαθητική Εστία φιλοξενεί παιδιά άπορων οικογενειών που φοιτούν σε σχολεία του Μουζακίου -Το Κ.Π.Ε. παρέχει σπουδαίο περιβαλλοντικό και εκπαιδευτικό έργο και έχει γίνει σηµείο αναφορά̋ (και επίσκεψη̋) σε πανελλαδικό επίπεδο. Σελ. 39-41

Ε Ξ Ο ∆ Ο Σ

Αεροδρόµιο στην Καρδίτσα; Το 1950, οι κτηνοτρόφοι τη̋ Καρδίτσα̋ κυνήγησαν µε τι̋ γκλίτσε̋ κάτι… περίεργου̋ Ιάπωνε̋ που έκαναν µετρήσει̋ στον κάµπο του Παλαµά για κατασκευή αεροδροµίου! Και όµω̋ σε λίγου̋ µήνε̋ η Καρδίτσα αποκτά αεροδρόµιο, έστω και για µικρά αεροσκάφη… Ο δήµαρχο̋ Καρδίτσα̋ Κώστα̋ Παπαλό̋ µιλά στο «ζω» γι΄ αυτό του το όραµα και πω̋ έγινε πραγµατικότητα… Σελ. 15-17

ΡΕΤΡΟ ΙΣΤΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ

Με βοηθό το πλούσιο αρχείο του ο Νίκο̋ Μουτσίκα̋ µα̋ «ξεναγεί» σε ασπρόµαυρε̋ ροκ και λἀκέ̋ ιστορίε̋ στα Τρίκαλα του 1965-1980. Μια νοσταλγική επιστροφή, που θα ξυπνήσει πολλέ̋ αναµνήσει̋ στα «παιδιά» του χθε̋… Σελ. 54-55


∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2013 / 3

Γιατί όλα τα παιδιά πρέπει

Κ να χαµογελούν… και στα χρόνια τη̋ ευηµερία̋ υπήρχαν χιλιάδε̋ παιΟ διάΑκόµη που δεν µπορούσαν να χαµογελάσουν, δεν είχαν πρόσβασε βασικά αγαθά. Ι σηΣήµερα που η κρίση χτυπά και τι̋ καλύτερε̋… πόρτε̋, τα παιδιά που χρειάζονται ένα ΧΑΜΟΓΕΛΟ γίνονται όλο και περισσότερα. Ν Γι΄ αυτό και ο ρόλο̋ τη̋ οργάνωση̋ «ΤΟ ΧΑΜΟΓΕΛΟ ΤΟΥ ΠΑΙ∆ΙΟΥ» είναι σήµερα σηµαντικότερο̋. Ω ακόµη Ο πρόεδρο̋ τη̋ οργάνωση̋ ο κ. Κώστα̋ Γιαννόπουλο̋, βρέθηκε στα Τρίκαλα πριν τόνισε πω̋ «Γιορτέ̋ σηµαίνουν χαρά και χαΝ λίγε̋ εβδοµάδε̋ και µιλώντα̋ στο «ζω»µόγελο. Ορισµένα παιδιά δεν το έχουν». Αφού διαβάσουµε µε προσοχή το ρεπορτάζ τη̋ Αθηνά̋ Τσακαλίδου για την δράση τη̋ ΟρΙ γάνωση̋, που και εµά̋ µα̋ εντυπωσίασε, α̋ κάνουµε όλοι µα̋ το καθήκον µα̋ απέναντι στα Α παιδιά…

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

 ζω ’  ζω

 

 Το «ζω», από το επόµενο τεύχο̋ του, θα σα̋ παρουσιάζει κάθε µήνα πολλέ̋ προτάσει̋ από την θεσσαλική αγορά. Γι΄ αυτό το τεύχο̋ µερικέ̋ συµβουλέ̋ για τι̋ τάσει̋ τη̋ φετινή̋ µόδα̋, για δώρα στα αγαπηµένα πρόσωπα ή και τον εαυτό σα̋ και προτάσει̋ για το χριστουγεννιάτικο τραπέζι.

Σελ. 19-22

ΠΡΟΣΩΠΑ Κατερίνα Μπλέτσα

«Έχω δικαίωµα, όπω̋ όλοι… Θα υπογράψετε;»

Η Τρικαλινή δασκάλα Ειδική̋ Αγωγή̋ Κατερίνα Μπλέτσα, άτοµο µε κινητικά προβλήµατα και η ίδια, προβλήµατα που προέκυψαν από µια σπάνια πάθηση κατά την εφηβεία τη̋, καταφέρει συνεχώ̋ να µα̋ εκπλήσσει. Με τον δυναµισµό τη̋ και την όρεξή τη̋ για ζωή και δηµιουργία. Τελευταία τη̋ «χτυπήµατα» το ψήφισµα που διακινεί στο ∆ιαδίκτυο για το δικαίωµα των ΑΜΕΑ να κυκλοφορούν ελεύθερα στην πόλη, αλλά και η συµµετοχή τη̋ σε πανευρωπἀκό διαγωνισµό φωτογραφία̋ ατόµων µε ειδικέ̋ παθήσει̋, στον οποίο και κέρδισε την πρώτη θέση! Αξίζει και να… υπογράψουµε αλλά και να την γνωρίσουµε καλύτερα όλοι µα̋… -Η Αθηνά Τσακαλίδου µίλησε µαζί τη̋ και έχει πολλά να µα̋ µεταφέρει απ΄ αυτή την συνάντηση. Σελ. 11-14

ΝΕΟΙ ∆ΗΜΙΟΥΡΓΟΙ

Ευτυχία Μητρίτσα: Κάθε γενιά καλείται να βρει το δικό τη̋ τρόπο για να δηµιουργήσει… Η νεαρή Καρδιτσιώτισσα ερµηνεύτρια µε σηµαντικέ̋ συνεργασίε̋ ήδη στο ενεργητικό τη̋, µιλά στο «ζω» µε αφορµή την νέα δουλειά που ετοιµάζει µε τον Τρικαλινό Κώστα Μπουντούρη. ∆ηλώνει πω̋ η µουσική και η ποίηση είναι τρόπο̋ ζωή̋ για την ίδια και πω̋ οι στίχοι και η µουσική παίρνουν ζωή µόνο όταν έρχονται σε επαφή µε το κοινό. -Η Ευτυχία Μητρίτσα µίλησε στην Αφροδίτη Τσιώλη και τα όσα είπε είναι εξαιρετικά ενδιαφέροντα. Σελ. 50-51

ΕΚ∆ΗΛΩΣΕΙΣ

Ο Ιταλοσπουδαγµένο̋ Βαγγέλη̋ Περρή̋ και οι δεσµοί του µε την Καρδίτσα! Ο πολυδραστήριο̋ µαέστρο̋ Νίκο̋ Ευθυµιάδη̋ έχει καταφέρει, εκτό̋ των άλλων, να κάνει την Καρδίτσα πόλη αναφορά̋ για του̋ Ιταλοσπουδαγµένου̋ Έλληνε̋ και µε τι̋ περίφηµε̋ «Ιταλικέ̋ βραδιέ̋» που διοργανώνει στην Καρδίτσα. Φέτο̋ το «ραντεβού» ήταν στι̋ 14 ∆εκεµβρίου και την µουσική επιµέλεια τη̋ βραδιά̋

(που έγινε στο εστιατόριο του Thessallikon Grand) είχε ένα̋… διάσηµο̋ Ιταλοσπουδαγµένο̋, ο γνωστό̋ δηµοσιογράφο̋ Βαγγέλη̋ Περρή̋! -Ο Φώτη̋ Καραγιάννη̋ ήταν εκεί και κατάφερε να εκµαιεύσει από τον καλό συνάδελφο και κάποιε̋ λεπτοµέρειε̋, από τα φοιτητικά χρόνια του στην Ιταλία µε… Καρδιτσιώτικο ενδιαφέρον! Σελ. 36-37

Σελ. 42-48


4/ ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2013


∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2013 / 5

Κώστα̋ Κατσόγιαννο̋:

Ο σύγχρονο̋ «∆αίδαλο̋» ήταν Θεσσαλό̋

Ρεπορτάζ

Φώτη̋ Καραγιάννη̋

Η ζωή (µε γνωστέ̋ και άγνωστε̋ λεπτοµέρειε̋) του θρύλου από το Μαυροµµάτι που ήθελε να… πετάξει από την κούνια του, τα κατάφερε στα 13 του και πέταξε για πάντα «ψηλά» στα 44 του χρόνια, αφήνοντα̋ πίσω του ιστορία και συνεχιστέ̋…


6 / ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2013

Η ιστορία ενό̋ σύγχρονου θρύλου Ήθελε να πετάξει από τότε που κατάλαβε τον εαυτό του και το πέτυχε 13 χρονών! Πιστοί στο σκοπό τούτη̋ τη̋ έκδοση̋ που είναι η ανάδειξη του πνευµατικού και πολιτιστικού πλούτου τη̋ περιοχή̋ µα̋, αλλά και των σύγχρονων πρωταγωνιστών τη̋ τοπική̋ ιστορία̋, αποφασίσαµε να ψηλαφήσουµε τι̋ άγνωστε̋, στου̋ περισσότερου̋, πτυχέ̋ τη̋ ζωή̋ του πρώτου αιωροπτεριστή τη̋ Ελλάδα̋ και τη̋ Ευρώπη̋, του Κώστα Κατσόγιαννου… ∆ιότι, αυτό̋ ο «αιθεροδρόµο̋ αετό̋» όπω̋ τον ονόµασαν οι συγγενεί̋ και οι φίλοι του, ήταν γέννηµαθρέµµα του νοµού Καρδίτσα̋! Γεννήθηκε το 1944 στο Μαυροµµάτι του ∆ήµου Μουζακίου, σε µια φτωχή αγροτική οικογένεια η οποία αγωνίζονταν σκληρά για να εξασφαλίσει τον καθηµερινό επιούσιο. Ο ίδιο̋ ασχολούνταν κυρίω̋ µε εργασίε̋ στην ύπαιθρο προσπαθώντα̋ να βγάλει τα προ̋ το ζην, όµω̋ το πάθο̋ να σηκωθεί κάποια µέρα στου̋ ουρανού̋ «άναψε» από νωρί̋ στην

Υπερήφανο̋ φωτογραφίζεται µε τη γυναίκα του παιδική ψυχή του! Η παιδική φαντασία του «κάλπαζε» και νόµιζε ότι µια οµπρέλα ήταν αρκετή για να το κάνει, αλλά το απερίσκεπτο πήδηµα τον… επανέφερε άγαρµπα στη γη!

Άσβεστο πάθο̋ στην παιδική ψυχή

Κοιτούσε όλη τη µέρα τα πουλιά, επειδή τα αγαπούσε και τα θαύµαζε για την µοναδική πτητική του̋ ικανότητα. Σε αυτά άλλωστε στήριξε τι̋ ιδέε̋ και τι̋ ξεχωριστέ̋ ευρεσιτεχνίε̋ του. Ο πατέρα̋ του δεν τον άφηνε να ασχοληθεί µε την έγνοια που τον «έκαιγε», από φόβο µήπω̋ σκοτωθεί. Όµω̋ ο Κώστα̋ γεννήθηκε για να πετάξει! Όπω̋ µα̋ διηγήθηκε ο Σεραφείµ Κατσόγιαννο̋, γιό̋ του Καρδιτσιώτη θρύλου, σε ηλικία 10 ετών προσπάθησε να κάνει το Πτητικό του Κατσόγιαννου που το σχεδίασε ο ίδιο̋ και το πρώτο µεγάέφτιαξε ο εικονιζόµενο̋ φίλο̋ του ∆ηµήτρη̋ Γιώτη̋

λο άλµα, αλλά έκανε το λάθο̋ να µιλήσει προηγουµένω̋ στον πατέρα του ο οποίο̋ θύµωσε και διέλυσε το ξύλινο σκελετό πτήση̋ που έφτιαξε. Σε µια άλλη απόπειρα, προσάρµοσε παλιέ̋ σαµπρέλε̋ από ρόδε̋ ποδηλάτων, στο σώµα και στα αυτοσχέδια φτερά του, επιδιώκοντα̋ την πολυπόθητη ελαστικότητα που χρειάζονταν ώστε να µην λυγίζουν τα παιδικά χέρια. ∆εν έφταναν όµω̋ για την αποκοτιά…

Το πρώτο «πέταγµα» και οι δοκιµέ̋! Τρία χρόνια αργότερα, το 1958, µε δικό του βελτιωµένο σχέδιο πτήση̋, ανέβηκε µαζί µε άλλα παιδιά σε ένα ύψωµα έξω από το χωριό (όπου σήµερα περνάει ο δρόµο̋ για τη Σπηλιά του εθνικού ήρωα Γεωργίου Καρἀσκάκη), πήρε φόρα και πήδηξε! Επιτέλου̋ ήρθε η επιβράβευση των παιδικών του κόπων, αφού κατάφερε να πραγµατοποιήσει µια έστω ανεξέλεγκτη πτήση σε µήκο̋ 15 µέτρων και ύψο̋ ενό̋ περίπου µέτρου από το έδαφο̋. Έπεσε και χτύπησε στα γόνατα, στα χέρια, στο σώµα και στο πρόσωπο, αλλά ποιο̋ τα λογάριαζε αυτά… Ο νεαρό̋ Κατσόγιαννο̋ πανηγύριζε για το επίτευγµά του. «Πέταξα» φώναξε περιχαρή̋ στου̋ φίλου̋ του που τον παρακολουθούσαν µε ανοιχτό το στόµα! Πέρασαν µερικά χρόνια και µετά την απόλυσή του από το Στρατό, ο Κώστα̋ άρχισε πάλι να ασχολείται µε αυτοσχεδιασµού̋ πτήση̋. Έπαιρνε το µικρό Σεραφείµ και πήγαιναν σε ένα κοντινό αρδευτικό κανάλι. Εκεί δοκίµαζε δικά του πτητικά µοντέλα, από κάποιο είδο̋ λαµαρίνα̋, κρατώντα̋ τα µε µια διχάλα κόντρα στη ροή του νερού που κατέβαινε! Έβλεπε λέει, τι̋ αντοχέ̋

και τι̋ ατέλειε̋ από του̋ στροβίλου̋ και τι̋ φυσαλίδε̋ που δηµιουργούνταν. Στη συνέχεια µετέφερε το βελτιωµένο σχέδιο του κάθε δοκιµαζόµενου µοντέλου, σε µεγάλου̋ «αετού̋» που έφτιαχνε µε σκοπό πάντα το ονειρεµένο ταξίδι στου̋ αιθέρε̋. Τα πρώτα υλικά που χρησιµοποίησε για το αιωρόπτερό του ήταν σωλήνε̋ που φτιάχνουν κάγκελα, ενώ το ύφασµα λεγόταν «Αλατζά̋». Ακολούθω̋, µε πολύ µελέτη φυσική̋ και αεροναυπηγική̋, βελτίωνε συνεχώ̋ τα µοντέλα του, µέχρι που χρησιµοποίησε σωλήνε̋ αλουµινίου και ύφασµα σαν αυτό του αλεξίπτωτου.


∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2013 / 7

Ετοιµο̋ να απογειωθεί µε τον αγαπηµένο του αετό

λευταία φορά .. πέταξε για τε υ “αετού” που. το ο έλ ντ µο Το

Κάνοντα̋ δηλώσει̋ στον γνωστό δηµοσιογράφο ∆ηµήτρη Ρίζο

Το σπίτι που µεγάλωσε στο Μαυροµµάτι

Στα χέρια τη̋ Κατερίνα̋ η φορεσιά πρόδεση̋ του πατέρα τη̋


8/ ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2013

Η προτοµή του “πρώτου ανεµοπόρου” στο Μαυροµµάτι

Πανηγυρισµοί µε φίλου̋ και συγχωριανού̋ θά” νε πάνω από το “Γολγο Η µοιραία πτήση έγι

Όνειρο και σχέδια έγιναν πραγµατικότητα Το 1983 µαζί µε τον καλό του φίλο ∆ηµήτρη Γιώτη (που εκτελούσε άτυπα, αλλά ουσιαστικά χρέη µηχανοσυνθέτη) Πρόεδρο̋ σήµερα του Πολιτιστικού Συλλόγου Μαυροµµατίου «Γ. Καρἀσκάκη̋», κατασκεύασαν µε τα χέρια του̋ ένα ολοκληρωµένο πτητικό µέσο σε αεροδυναµικό σχήµα κώνου, τρίτροχο, το οποίο κινούσε µικρό µηχάνηµα κοπή̋ ξύλων, µε αλυσίδα προσαρµοσµένη σε γρανάζια και έλικα από µαόνι. Είχε τιµόνι σε σχήµα ∆, µε έλασµα για γκάζι και συνδεδεµένο διακόπτη που ήλεγχαν τι̋ στροφέ̋ του αυτοσχέδιου κινητήρα. Με αυτό πέταξε το 1984 στα «Ζευγαρολίβαδα» του Μαυροµµατίου. Η ώθηση δόθηκε µε τροχοδρόµηση 40 µέτρων. Η πτήση έγινε πάνω από το χωριό, σε ύψο̋ 300 µέτρων, διήρκησε περίπου 10 λεπτά και ολοκληρώθηκε µε µια τέλεια προσγείωση κοντά στο σηµείο εκκίνηση̋. Έκτοτε πήγαινε σε διάφορα µέρη µε υψόµετρο και πετούσε.

Το µήλο κάτω απ΄ τη µηλιά… Ο λόφο̋ του Άη Λιά - όπου σήµερα βρίσκεται η αναπαράσταση του «Γολγοθά» - ήταν από τα ποιο αγαπηµένα του «εφαλτήρια» πτήση̋. Τον ακολουθούσε πάντα ο γιό̋ του, µα και η κόρη του η Κατερίνα που ήθελε κατά τι̋ εφορµήσει̋ να κρατάει την ουρά του «αετού» του! Η ίδια µα̋ είπε ότι σε ανύποπτο χρόνο, βλέποντα̋ την λαχτάρα τη̋ να πετάξει κι΄ αυτή µαζί του, ο Κατσόγιαννο̋ προέβλεψε το δικό τη̋ πεπρωµένο! Σήµερα, η µικρή τότε Κατερίνα έγινε πια γυναίκα και το δηµοφιλέ̋ σπορ «παραπέντε» αποτελεί µέρο̋ τη̋ ζωή̋ τη̋.

Αγαπήθηκε και δοξάστηκε όσο κανεί̋! Το όνειρο του Κώστα Κατσόγιαννου ήταν να σπουδάσει αεροναυπηγική για να τελειοποιήσει τα σχέδιά του, αλλά δεν είχε χρήµατα κι έτσι παρέµεινε στο Μαυροµµάτι. Ωστόσο οι προσκλήσει̋ για επιδείξει̋ σε διάφορε̋ πόλει̋ έπεφταν «βροχή» και του ανανέωναν συνεχώ̋ τη δύναµη να πετάει στου̋ ουρανού̋ και να βρίσκεται κοντά στα πουλιά που υπεραγαπούσε. Χαρακτηριστική είναι µια δήλωση που έκανε στην δηµοσιογράφο τη̋ εποχή̋ Τίνα Μαυροπούλου, όταν πήγε να πετάξει στην Αθήνα,

Στο απόγειο τη̋ δόξα̋ του συµµετείχε στα γυρίσµατα τη̋ παγκόσµια̋ ταινία̋ «Τζἐµ̋ Μποντ - Για τα µάτια σου µόνο» όπου ντουµπλάρει τον ηθοποιό Ρότζερ Μούρ στη σκηνή πτήση̋ µε «αετό» στην πλαγιά τη̋ Καισαριανή̋: «Μου έµαθαν τα πουλιά να πετώ, είναι οι πρώτοι µου δάσκαλοι»! Ο Κώστα̋ Κατσόγιαννο̋ ήταν ένα̋ πρωτοπόρο̋ Έλληνα̋ των αιθέρων που το όνοµα και η δράση του ακούστηκαν σε όλο τον κόσµο. Στο απόγειο τη̋ δόξα̋ του έλαβε µέρο̋ στα γυρίσµατα τη̋ παγκόσµια̋ ταινία̋ "ΤΖΕ˳ΜΣ ΜΠΟΝΤ - ΓΙΑ ΤΑ ΜΑΤΙΑ ΣΟΥ ΜΟΝΟ" τον Οκτώβριο του 1980 στα Μετέωρα, όπου ντουµπλάρει τον ηθοποιό Ρότζερ Μούρ (Πράκτωρ 007) σε µια σκηνή πτήση̋ µε αιωρόπτερο ("αετό")! Η γυναίκα του, Αφροδίτη Κατσόγιαννου, έζησε κοντά του πολλέ̋ στιγµέ̋ ευτυχία̋, αλλά και ανείπωτε̋ λαχτάρε̋ όπω̋ κάθε σύντροφο̋ ενό̋ ριψοκίνδυνου πιλότου! Κι΄ όµω̋, συχνά αναπολεί το παρελθόν και θυµάται µε γλυκιά νοσταλγία τα κατορθώµατα του άντρα τη̋… Το ίδιο υπερήφανο̋ νιώθει και ο εγγονό̋ τη̋ (γιό̋ του Σεραφείµ) Κωνσταντίνο̋ Κατσόγιαννο̋, ο οποίο̋ δεν γνώρισε τον άντρα τη̋ στη ζωή, αλλά έµαθε τα πάντα από συγγενεί̋ και χωριανού̋ για έναν πραγµατικό θρύλο τη̋ µεταπολεµική̋ µα̋ ιστορία̋! Ποιο̋ ξέρει, ίσω̋ ο 22χρονο̋ Κωνσταντίνο̋ να φτάσει ή και να ξεπεράσει κάποτε σε φήµη

Ο συνονόµατο̋ εγγονό ̋ του Κατσόγιαννου

Τα µοντελάκια αετών µε τα οποία πειραµατίζονταν

Με τη γυναίκα του Αφροδίτη µετά από πτήση


∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2013 / 9

ερχόµενο καλοκαίρι (του 2014) µια µεγάλη εκδήλωση προ̋ τιµήν του. Θα πραγµατοποιηθεί στο «Ζευγαρολίβαδο» µε τη συµµετοχή πολλών αιωροπτεριστών του τόπου µα̋, καθώ̋ ο πρωτοπόρο̋ Κώστα̋ Κατσόγιαννο̋ ενέπνευσε µε τα επιτεύγµατά του εκατοντάδε̋ “απογόνου̋” του στο νοµό Καρδίτσα̋ και σε ολόκληρη την Ελλάδα. Αξίζει να σηµειωθεί ότι στον Κώστα Κατσόγιαννο είχε αφιέρωµα η εκποµπή «Ταξιδεύοντα̋ στη Θεσσαλία» στο TV10 των Τρικάλων, µε την πρώτη προβολή ενό̋ άγνωστου βίντεο πτήσεων και τη̋ δράση̋ του γενικότερα στην περιοχή µα̋.

Η Μαυροµµατιανή λἀκή πεζογράφο̋ Μελποµένη Τζιουβά-

Aπό αριστερά ο εγγονό̋ του θρύλου Κωνσταντίνο̋, η κόρη Κατερίνα και ο γιό̋ Σεραφείµ

ρα, έγραψε το παρακάτω ποί-

τον παππού του, µια̋ και από µικρό παιδί αποφάσισε να γίνει µουσικό̋ και καραγκιοζοπαίκτη̋!

ηµα στη µνήµη του «Σταυραετού» των Αγράφων:

Η µοιραία πτώση από τον Άγιο Αθανάσιο Ο θάνατο̋ του Κώστα Κατσόγιαννου συγκλόνισε ολόκληρο τον τόπο και τα µοιρολόγια στο χωριό του κράτησαν αρκετέ̋ ηµέρε̋. Είχε φύγει από δίπλα του̋ όχι µόνο ένα̋ σπάνιο̋ άνθρωπο̋, αλλά κι ένα̋ γνήσιο̋ αγωνιστή̋ των ιδανικών του, τη̋ ίδια̋ τη̋ ζωή̋! Την ηµέρα τη̋ µοιραία̋ πτώση̋ από το βουνό πάνω στον Άγιο Αθανάσιο, το Μαυροµµάτι είχε «το πανηγύρι του Μαρούλη» µε αφορµή τη γιορτή του Αγίου Νικολάου του εν Βουναίνη̋. Ήταν η 9η Μα˙ου του 1986 που ο Κατσόγιαννο̋ πήρε το τεράστιο ρίσκο να κάνει µια πτήση ψηλά από τον “Ελληνόπυργο”! Όµω̋ ο καιρό̋ δεν ήταν καθόλου καλό̋, καθώ̋ - όπω̋ µα̋ είπε ο γιό̋ του που ανέβηκε µαζί του στο βουνό - επικρατούσε πλήρη άπνοια… Ο ήρωά̋ µα̋ περίµενε µε υποµονή και προσµονή να φυσήξει για να πετάξει, αλλά οι συνθήκε̋ ήταν εντελώ̋ αντίθετε̋ µε την επιθυµία του. Λίγο πριν την αποχώρηση, ο… διάολο̋ «έστειλε» ένα γερό αεράκι που κούνησε δυνατά τα δέντρα! Αυτό ήταν! Ο θαρραλέο̋ πιλότο̋ έτρεξε Το µήλο κάτω από τη

«Πάνω σ΄ εκείνο το βουνό ψηλά στον Άη Θανάση πέταξε ένα πουλί χωρί̋ καλά να το σκεφτεί ̋

που έκανε δοκιµέ Στο αρδευτικό κανάλι

γρήγορα για να το προλάβει, δεν δίστασε και πήδηξε στο κενό… Ήταν η τελευταία φορά που το έκανε στη ζωή του! Άλλοι είπαν ότι τον πρόδωσαν οι αλουµινέ-

Το σηµείο όπου “σηκώθ ηκε” για πρώτη φορά από

που ΄χει ανοιχτή πληγή. το έδαφο̋

Στα δένδρα έπεσε ψηλά στο δάσο̋ µε̋ την ερηµιά. Λαβώθηκε πολύ βαριά χωρί̋ να βρει γιατρειά. Με πληγωµένα τα φτερά κούρνιασε στη νεκρική του φωλιά

µηλιά...

νιοι σωλήνε̋ που έφτιαξε τον µοιραίο αετό, άλλοι πάλι απέδωσαν την πτώση του στην κακιά ώρα… Όλοι µαζί όµω̋ εύχονταν από τα βάθη τη̋ καρδιά̋ του̋ να επι-

στρέψει γρήγορα στο χωριό, κοντά του̋. Σαν να επικοινωνούσε µε του̋ συγχωριανού̋ του, ο «σκαπανέα̋ των αιθέρων» έδωσε σκληρή µάχη στο Νοσοκοµείο Θεσσαλονίκη̋ για να νικήσει άλλη µία φορά το Χάρο, αλλά δεν τα κατάφερε!

Τιµή στο θρύλο των αιθέρων Εικοσιεπτά χρόνια µετά τον άδικο χαµό του, το πτητικό υλικό και πέντε µοντέλα «αετών», φυλάσσονται από την οικογένειά του, µα και από τον Πολιτιστικό Σύλλογο Μαυροµµατίου, ο οποίο̋ ετοιµάζεται να διοργανώσει το

και κοιµήθηκε βαριά. Κώστα ἀτέ και σταυραετέ εµεί̋ ποτέ δεν σε ξεχνούµε κι΄ έχουµε του̋ άθλου̋ σου στον κόσµο να ιστορούµε. Σε πανηγύρι και γιορτή είσαι µια θύµηση εσύ».


10 / ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2013


21.5.20∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2013 / 11

Κατερίνα Μπλέτσα Εχω κάθε δικαίωµα όπω̋ όλοι… Θα υπογράψετε;

Η φωτογραφία (τη̋ Λένα̋ Μαγγούτα) που ξεχώρισε στον Ευρωπἀκό διαγωνισµό για άτοµα µε σπάνιε̋ παθήσει̋ και µάλιστα πήρε την πρώτη θέση!

«Θέλω να πάω κι εγώ ροµαντική βόλτα στο ποτάµι κάτω, καθώ̋ είµαι καταβάθο̋ ροµαντικό κορίτσι και δε χρειάζεται να το µάθουν όλοι, επειδή αναγκαστικά για να κατέβω τα σκαλιά θέλω βοήθεια κι από άλλου̋....ή θέλω να κατέβω να τα˙σω τι̋ πάπιε̋ βρε αδελφέ... Θέλω να πάω στο δηµοτικό κινηµατογράφο να δω µια ταινία µόνη µου, µε την ησυχία µου... Να κάνω µια βόλτα στην όµορφη πόλη µου σε όλα τα µέρη, όπω̋ όταν ήµουν όρθια.... Θέλω να πάω στο ρολόι, στο Φρούριο να δω πω̋ έκαναν τα γυρίσµατα τη̋ «Βέρα̋ στο ∆εξί», χεχεχε, γιατί να µην µπορώ; Έχω κάθε δικαίωµα, όπω̋ όλοι... Θα υπογράψετε;».

Η νεαρή δασκάλα από τα Τρίκαλα που πετυχαίνει νίκε̋ στη ζωή έχει πλέον και Πανευρωπἀκή διάκριση σε φωτογραφικό διαγωνισµό


12 / ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2013

Τη̋ Αθηνά̋ Τσακαλίδου

Σηµαντική επιτυχία για τα κορίτσια από τα Τρίκαλα, καθώ̋ συγκέντρωσαν 15.051 ψήφου̋ και βγήκαν πρώτε̋ από µέρο̋ του κοινού. Τον εν λόγω διαγωνισµό διοργανώνει ο οργανισµό̋ Eurordis (European Rare Diseases Association). Η πρώτη φάση ολοκληρώθηκε στι̋ 8/12, από την οποία προέκυψαν δέκα υποψηφιότητε̋, ενώ στη δεύτερη φάση προκρίθηκαν οι επιτυχόντε̋ και τρει̋ επιπλέον συµµετοχέ̋, τι̋ οποίε̋ επέλεξε δωδεκαµελή̋ κριτική επιτροπή του Οργανισµού. Στι̋ 18 ∆εκεµβρίου θα ανακοινωθεί ο νικητή̋. Να πούµε ότι από τι̋ δεκατρεί̋ υποψηφιότητε̋, οι πέντε προέρχονται από την Ελλάδα! Ο διαγωνισµό̋ ήταν η αφορµή να συναντηθώ µε την Κατερίνα. Είχαµε, όµω̋, να µιλήσουµε και για τόσα άλλα! Από το ψήφισµα που συνέταξε για τη βελτίωση τη̋ προσβασιµότητα̋ των ατόµων µε κινητικέ̋ αναπηρίε̋ στα Τρίκαλα έω̋ τα καθηµερινά προβλήµατα που τα άτοµα αυτά αντιµετωπίζουν. Η Κατερίνα διδάσκει στο τµήµα ένταξη̋ του 2ου δηµοτικού σχολείου Τρικάλων του̋ µαθητέ̋ που έχουν εκπαιδευτικέ̋ ανάγκε̋. Είδε τυχαία στο facebook την ανακοίνωση για το διαγωνισµό και σκέφτηκε, αφού έχει κι αυτή µια σπάνια ασθένεια, «γιατί όχι;». Έτσι το πρότεινε στη φίλη τη̋ τη φωτογράφο, Λένα Μαγγούτα κι έλαβαν µέρο̋. Στην προκριθείσα φωτογραφία εικονίζεται µε έναν φίλο τη̋. Ο διαγωνισµό̋ ξεκίνησε στι̋ 25 Σεπτέµβρη, ενώ η Κατερίνα υπέβαλε τη φωτογραφία στι̋ 27 Οκτώβρη. Παρά ταύτα, από τι̋ πρώτε̋ κιόλα̋ µέρε̋ ήταν στι̋ επικρατέστερε̋ φωτογραφίε̋ στη διοργάνωση. Τη ρωτάω ποιο ήταν το θέµα του διαγωνισµού: «∆εν υπήρχε συγκεκριµένο θέµα, ούτε ήταν κάτι στηµένο, µια αυθόρµητη λήψη. Ήταν απλά ένα̋ διαγωνισµό̋ φωτογραφία̋ που ξεκίνησε για το γούστο µα̋. Από εκεί και πέρα χαίροµαι που δόθηκε η ευκαιρία να δει ο κόσµο̋ 350 φωτογραφίε̋ ανθρώπων που διαγνώστηκαν µε σπάνιε̋ ασθένειε̋!». Αυτό̋ ήταν, άλλωστε, κι ο λόγο̋ που πήρε µέρο̋ στο διαγωνισµό. Την ενδιέφερε η εξοικείωση του κόσµου µε την αναπηρία κι όχι το έπαθλο που θα

Πρώτη θέση σύµφωνα µε το κοινό -ανάµεσα στι̋ 13 καλύτερε̋ φωτογραφίε̋ τη̋ Ευρώπη̋ για σπάνιε̋ παθήσει̋ δοθεί από τον οργανισµό: Ένα iPad, το οποίο για την Κατερίνα είναι ασήµαντο. Με τη φωτογραφία ήθελε να δείξει πω̋ ό,τι και να συµβεί στη ζωή µα̋

κοινωνικά συνειδητοποιηµένοι για αυτά τα ζητήµατα, να στηρίξουν την πρωτοβουλία τη̋ και θίγει το ζήτηµα τη̋ έλλειψη̋

ιδιωτικότητα̋ και αυτονοµία̋ για τα άτοµα µε κινητικέ̋ δυσκολίε̋, εξαιτία̋ των ελλιπών υποδοµών στα Τρίκαλα. Γράφει, λοιπόν, τα εξή̋:

«Θέλω να πάω κι εγώ ροµαντική βόλτα στο ποτάµι κάτω, καθώ̋ είµαι καταβάθο̋ ροµαντικό κορίτσι και δε χρειάζεται να το µάθουν όλοι, επειδή αναγκαστικά για να κατέβω τα σκαλιά θέλω βοήθεια κι από άλλου̋....ή θέλω να κατέβω να τα˙σω τι̋ πάπιε̋ βρε αδελφέ... Θέλω να πάω στο δηµοτικό κινηµατογράφο να δω µια ταινία µόνη µου, µε την ησυχία µου... Να κάνω µια βόλτα στην όµορφη πόλη µου σε όλα τα µέρη, όπω̋ όταν ήµουν όρθια.... Θέλω να πάω στο ρολόι, στο Φρούριο να δω πω̋ έκαναν τα γυρίσµατα τη̋ «Βέρα̋ στο ∆εξί», χεχεχε, γιατί να µην µπορώ; Έχω κάθε δικαίωµα, όπω̋ όλοι... Θα υπογράψετε;». Στην εν λόγω ιστοσελίδα προώθηση̋ αιτηµάτων πολιτών είχε αναρτηθεί το άρθρο τη̋ στι̋ 14/11, που αφορούσε στο αίτηµα προ̋ τι̋ ∆ηµοτικέ̋ αρχέ̋ τη̋ πόλη̋, ώστε να συ-

πρέπει να προσπαθούµε και να παλεύουµε. «Όλα είναι τόσο προσωρινά» µου λέει και προσθέτει: «Α̋ χαµογελάµε, είναι η καλύτερη αντιµετώπιση σε κάθε δυσκολία. Εγώ τουλάχιστον έτσι τα αντιµετωπίζω τα πράγµατα». Η Κατερίνα ασχολείται και µε µία άλλη δραστηριότητα τον τελευταίο καιρό. ∆ιεκδικώντα̋ µία καλύτερη ποιότητα ζωή̋ για τα άτοµα µε αναπηρία συνέταξε ένα ψήφισµα προ̋ υπογραφή στο διαδίκτυο, που απευθύνεται στο δηµοτικό συµβούλιο Τρικάλων. Η Κατερίνα διεκδικεί µε αυτόν τον τρόπο ισότιµη πρόσβαση για του̋ ανθρώπου̋ µε κινητικέ̋ δυσκολίε̋ σε σχέση µε του̋ αρτιµελεί̋. Με λόγια, όπω̋ τα παρακάτω, η Κατερίνα προσκαλεί του̋ διαδικτυακού̋ τη̋ φίλου̋ στο faceboook, αλλά και όσου̋ είναι ευαισθητοποιηµένοι και


∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2013 / 13

πιο σωστή επιλογή. Και είναι η αρχή για να σε αντιµετωπίσει ο άλλο̋ ισότιµα. Το πω̋ διαχειρίζεται την αναπηρία του ο καθένα̋, βέβαια, είναι καθαρά προσωπικό του θέµα». Λίγο αργότερα σχολιάζει: «Η αναπηρία δεν είναι ιδιότητα, είναι ένα από τα πολλά χαρακτηριστικά που έχω. Άνθρωπο̋ είµαι, όπω̋ όλοι και τυχαίνει να έχω και αναπηρία. Στα πρακτικά θέµατα απλά λειτουργώ µε άλλον τρόπο, τίποτα λιγότερο, τίποτα περισσότερο». Μιλώντα̋ για την καθηµερινή τη̋ ζωή δεν µπορώ παρά να την ρωτήσω και για το µέσο ατοµική̋ µεταφορά̋ τη̋, το αµαξίδιο. Είναι ακριβό; Είναι κάτι που το αγοράζει̋ µία φορά; Μου απαντά ότι η ίδια έχει χρειαστεί να αλλάξει αµαξίδια και ότι το τωρινό τη̋ κοστίζει γύρω στα 4.000 ευρώ. «Το ταµείο δεν καλύπτει ούτε τα µισά», προσθέτει, ενώ διευκρινίζει ότι η αλλαγή είναι ανάλογη µε τη χρήση που κάνει κάποιο̋. «Στο εξωτερικό τα πράγµατα είναι διαφορετικά, όλα είναι αυτονόητα και εύλογα για όλου̋. Π.χ. στη

προσέχω τον εαυτό µου περισσότερο από του̋ άλλου̋. Γυµναστήριο, κολυµβητήριο, φυσιοθεραπεία, είναι κάποια από τα αναγκαία». Η Κατερίνα δεν νιώθει το κράτο̋ να είναι αρωγό̋, αντιθέτω̋ εντοπίζει γραφειοκρατικά κωλύµατα και παράλογα: «Τον περασµένο Μάρτιο έκανα τα χαρτιά µου για να περάσω από τα Κ.Ε.Π.Α. (Κέντρο Εκτίµηση̋ Ποσοστού Αναπηρία̋), ώστε να παίρνω το επίδοµα αναπηρία̋, που σαφέστατα δικαιούµαι. Τόσο καιρό δεν το παίρνω… Όχι ότι το βοήθηµα αυτό είναι αρκετό, ώστε να καλύψω τα έξοδα αυτά. Αν δεν είχα τη δουλειά µου και του̋ γονεί̋ µου, τι θα έκανα; Και πριν τα Κ.Ε.Π.Α., από το 2002 περνούσα κάθε τρία χρόνια να «αποδείξω» την αναπηρία µου, η οποία είναι χρόνια και προοδευτική…!». Βέβαια, µου λέει ότι ελπίζει στα καλύτερα, ω̋ εκ φύσεω̋ αισιόδοξη και χαµογελαστή. Η συζήτηση τώρα µεταφέρεται στο κεφάλαιο «ταξίδια» και την ρωτάω ε ά ν

Σουηδία το κράτο̋ καλύπτει, όχι µόνο αµαξίδιο ή ενδεχοµένω̋ άλλα τέτοια είδη». Και καταλήγει: «Εδώ στην Ελλάδα είµαστε πίσω». Συνεχίζουµε να συζητάµε για την κρατική πρόνοια, η οποία, όπω̋ µου λέει η Κατερίνα, είναι ελλιπή̋: «Το κράτο̋ δε µεριµνά για τίποτα δυστυχώ̋». Και δικαιολογεί τη δήλωσή τη̋: «Ένα άτοµο που έχει κάποια αναπηρία, έχει πάρα πολλά έξοδα, αναλώσιµα υλικά για να είναι ανεξάρτητο̋ στην καθηµερινότητά του, που πολλοί δεν γνωρίζουν. Π.χ. εγώ, επειδή έχω µια προοδευτική πάθηση, πρέπει να

έχει τη δυνατότητα να κάνει. Με τα δηµόσια µέσα µαζική̋ µεταφορά̋, µου απαντάει όχι, δεν βολεύουν. Και µου δικαιολογεί τη θέση τη̋: «Στα αστικά λεωφορεία και στα υπεραστικά ΚΤΕΛ, όπω̋ και στον ΟΣΕ δεν υπάρχει πρόβλεψη για χρήστε̋ αναπηρικού αµαξιδίου, οπότε είναι σαν να µα̋ αποκλείουν. Πώ̋ θα ανέβω εγώ στο τρένο ή στο λεωφορείο; Λε̋ και οι χρήστε̋ αµαξιδίου δεν είµαστε άνθρωποι και δεν έχουµε δικαίωµα στα ταξίδια!». Στη συνέχεια προσθέτει: «Είναι επίση̋ το θέµα µε τι̋ τουαλέτε̋. Λίγο παραπάνω χώρο χρειάζοµαι. Πριν τρία χρόνια είχα πάει οδικώ̋ µε δύο φίλε̋ µου στη Γαλλία. Κάθε 50-100 χιλιόµετρα υπήρχαν τουαλέτε̋ και για χρήστε̋ αµαξιδίου. Εδώ, στην Κοµοτηνή θέλω να ταξιδέψω και σκέφτοµαι που θα βρω να πάω».

Νικήτριε̋ στην πρώτη φάση του ευρωπἀκού διαγωνισµού ήταν οι Κατερίνα Μπλέτσα (εικονιζόµενη) και η Λένα Μαγγούτα (φωτογράφο̋), σύµφωνα µε διαδικτυακή ψηφοφορία του κοινού, ενώ τα τελικά αποτελέσµατα θα ανακοινωθούν στι̋ 18 ∆εκεµβρίου ζητηθεί σοβαρά και µε χρονοδιάγραµµα η έναρξη κατασκευή̋ ειδική̋ ράµπα̋ στα πεζοδρόµια, στου̋ δηµόσιου̋ χώρου̋ και στου̋ δρόµου̋. Όσοι συµφωνούν µε αυτέ̋ τι̋ θέσει̋ µπορούν να υπογράψουν το ψήφισµα, απλά, µε ένα όνοµα και µία διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδροµείου. Να σηµειώσουµε ότι στι̋ 5/12 είχαν ήδη συγκεντρωθεί περίπου δύο χιλιάδε̋ υπογραφέ̋, ενώ στόχο̋ είναι αυτέ̋ να φτάσουν τι̋ 10.000. Η κουβέντα µα̋ οδηγείται στην καθηµερινότητά τη̋ και πριν µιλήσουµε για τα εµπόδια που συναντά την ρωτώ πώ̋ είναι προτιµότερο να αποκαλεί κάποιο̋ αυτά τα άτοµα για να µην τα προσβάλει (σ.σ. είναι η πρώτη φορά που συνοµιλώ µε ανάπηρο για αυτά τα θέµατα). Πώ̋ λοιπόν; Ω̋ ΑµεΑ; Ανάπηρου̋; Άτοµα µε κινητικά προβλήµατα; Μου απαντά πω̋ δεν την απασχολεί πω̋ θα την προσφωνήσουν. Όταν τη ρωτάω πώ̋ είναι καλύτερο να συµπεριφερόµαστε στου̋ ανθρώπου̋ µε αντίστοιχε̋ καταστάσει̋ πάει την κουβέντα στον

εαυτό τη̋ και µου λέει: «Είµαι η Κατερίνα και έτσι θέλω να µε αντιµετωπίζουν. Είτε όρθια, είτε καθιστή» και συµπληρώνει:

«Όταν αποδεχόµαστε αυτό που µα̋ συµβαίνει, είναι το καλύτερο, δεν είναι το ευκολότερο, αλλά σίγουρα είναι η


∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2013 / 14

Λίγα λόγια για την Κατερίνα Η Κατερίνα ήταν αριστούχα µαθήτρια στο Λύκειο (19,4). Από τα πέντε τη̋ µέχρι το λύκειο πήγαινε µε την αδελφή τη̋ χορευτικό και κολυµβητήριο. Λίγο πριν αποφοιτήσει, απέκτησε προβλήµατα αστάθεια̋. Η αναπηρία προέκυψε λόγω τη̋ πάθησή̋ τη̋ κι όχι από ατύχηµα. Η πάθησή τη̋ ονοµάζεται freidreich’s ataxia. Η Κατερίνα θυµάται: «Είχε εκδηλωθεί στην εφηβεία µου, όταν έγινε η διάγνωση ήµουν 19. Πέρασα από διάφορε̋ φάσει̋. Πηγαίναµε πολλά χρόνια σε γιατρού̋ και για εξετάσει̋, δεν ήξεραν και οι γιατροί πολλά. Ούτε την είχα ξανακούσει, ούτε ήξερα την εξέλιξή τη̋, όπω̋ αγνοεί κι ο περισσότερο̋ κόσµο̋» και προσθέτει: «Είναι σπάνια, συµβαίνει 1 στου̋ 50.000. Είναι εκφυλιστική, προοδευτική και δεν έχει βρεθεί κάποια θεραπεία ακόµα». Την ρωτάω αν θεωρεί ότι τη̋ «κόστισε» περισσότερο, που δεν ήταν κάτι µε το οποίο γεννήθηκε. Πόσα χρόνια τη̋ πήρε για να αποδεχτεί τη νέα κατάσταση. Μου απαντά αφοπλιστικά ότι δεν την απασχόλησε ιδιαίτερα, ούτε σκέφτηκε: «Γιατί σε µένα;». Εξηγεί: «Πέρασαν µάλλον σκέψει̋ τέτοιε̋ από το µυαλό µου, αλλά όχι για πολύ. Κι αυτό θα µε πήγαινε πολύ πίσω. Κι εγώ θέλω να κοιτάζω µπροστά. Εξάλλου θέλω ζωή µε ποιότητα. Η ποσότητα και το πώ̋ θα εξελιχθώ σε ένα δυο χρόνια δεν µε ενδιαφέρει. Ζω τη ζωή µου τώρα, όπω̋ και οι υπόλοιποι». Και συµπληρώνει: «Ο καθένα̋ µα̋ είναι µοναδικό̋. Η αναπηρία είναι διαφορετικότητα, αλλά όχι ανικανότητα. Έχω µεγαλώσει µε πολλή αγάπη και στήριξη από του̋ γονεί̋ µου, την οικογένειά µου κι από του̋ φίλου̋ µου, οπότε µου ήταν εύκολο να προχωρήσω στη ζωή µου. Σαφώ̋ και υπάρχουν άσχηµε̋ στιγµέ̋, αλλά σηµασία δεν έχει πόσε̋ φορέ̋ θα πέσει̋, αλλά πόσε̋ θα σηκωθεί̋». Μετά την εκδήλωση τη̋ πάθηση̋ η Κατερίνα επιστρέφει στο κολυµβητήριο και µάλιστα µε σηµαντικέ̋ επιτυχίε̋. Ήταν πανελλήνια πρωταθλήτρια κολύµβηση̋ ατόµων µε κινητικέ̋ αναπηρίε̋ για τέσσερα συνεχόµενα έτη (2001 - 2004). Κατά τη διάρκεια αυτού του διαστήµατο̋ σηµείωσε πανελλήνια ρεκόρ στα 50 και 100 µ. ελεύθερο. Μάλιστα το ένα πανελλήνιο ρεκόρ υπάρχει ακόµα από το 2002! Επιπλέον κέρδισε δύο ασηµένια µετάλλια στου̋ ∆ιαβαλκανικού̋ Αγώνε̋. Συνολικά η Κατερίνα είχε κερδίσει δεκαέξι µετάλλια. Την ρωτάω πότε κράτησε την ολυµπιακή φλόγα που πέρασε από τα Τρίκαλα, για ποιου̋ ολυµπιακού̋, αφού έχω διαβάσει παλαιότερα σχετικό άρθρο. Μου απαντά πω̋ δεν θυµάται. Μου λέει αργότερα ότι ήταν δύο φορέ̋ λαµπαδηδρόµο̋ για δύο διαφορετικέ̋ ολυµπιάδε̋ και

πρόβληµα στην καρδιά τη̋, πρόβληµα για το οποίο η Κατερίνα υποστηρίζει ότι ήταν ενήµερη η Οµοσπονδία από την πρώτη στιγµή. Έχοντα̋ εστιάσει στον αθλητισµό τη ρωτάω τι είδου̋ αθλήµατα υπάρχουν σήµερα στα Τρίκαλα για τα άτοµα µε κινητικά προβλήµατα. Μου απαντά ότι λειτουργεί η γυµναστική ένωση «Αστέρα̋», όπου πραγµατοποιούνται τµήµατα µπάσκετ µε αµαξίδιο, κολύµβηση̋, στίβου. Μετά το άδοξο τέλο̋ µε τον πρωταθλητισµό, η Κατερίνα βάζει στόχο να σπουδάσει. Εισάγεται, λοιπόν, το 2004. Σπουδάζει στο Παιδαγωγικό ειδική̋ αγωγή̋ του πανεπιστήµιου Θεσσαλία̋ στο Βόλο, ενώ επιθυµεί να γίνει δασκάλα παιδιών µε νοητική καθυστέρηση. Η Κατερίνα ήταν αριστούχα φοιτήτρια στο Τµήµα τη̋. Στη συνέχεια µου λέει πω̋ το συγκεκριµένο είναι το µοναδικό παιδαγωγικό Τµήµα στην Ελλάδα που ασχολείται αποκλειστικά µε την ειδική αγωγή. Οι απόφοιτοί του είναι εκπαιδευτικοί µαθητών µε ειδικέ̋ εκπαιδευτικέ̋ ανάγκε̋. Όταν την ρωτάω τι σηµαίνει να είσαι δασκάλα ειδική̋ αγωγή̋ µου απαντάει ω̋ εξή̋: «Είναι δυστυχώ̋ άγνωστο̋ όρο̋ στην Ελλάδα. Η Ειδική Αγωγή αποτελεί µέρο̋ του εκπαιδευτικού προγράµµατο̋, αφού δεν το αντικαθιστά, αλλά το συµπληρώνει, το υποστηρίζει και το ενισχύει. Σήµερα υπολογίζεται ότι το 15% περίπου του µαθητικού πληθυσµού δυσκολεύεται να ανταποκριθεί στι̋ σχολικέ̋ απαιτήσει̋. ∆ηµιουργήθηκε, λοιπόν, η ανάγκη να καταρτιστούν εξειδικευµένα σχολικά προγράµµατα και µέθοδοι διδασκαλία̋ έτσι ώστε, κανένα̋ µαθητή̋ να µην αποκλείεται από τη διαδικασία τη̋ µάθηση̋». Στη συνέχεια µου τονίζει ότι το βασικότερο ρόλο στη γενικότερη διαπαιδαγώγηση, αλλά και στην αντιµετώπιση δυσκολιών, που αντιµετωπίζει ένα παιδί, το διαδραµατίζουν οι γονεί̋. Και συµπληρώνει: «Σαφώ̋ και η αποδοχή είναι δύσκολο βήµα. Όταν οι γονεί̋ αποδέχονται το παιδί του̋ που έχει ειδικέ̋ εκπαιδευτικέ̋ ανάγκε̋, εστιάζουν στα θετικά σηµεία και στην πρόοδο και δεν ασχολούνται µε τι̋ αποτυχίε̋, κάτι που είναι σηµαντικό για τη µέγιστη ανάπτυξη του παιδιού». Κλείνοντα̋ τη συνέντευξη θα ήθελα να ευχηθώ καλή επιτυχία στην Κατερίνα και στη Λένα. Κατερίνα, συνέχισε να επιτυγχάνει̋ του̋ στόχου̋ που θέτει̋. Μη χάσει̋ ποτέ το χαµόγελο και τη µατιά σου, που είναι γεµάτη ζωή!

α µ ω ί α κ ι δ ε θ ά κ Έχω α θ . . . ι ο λ ό ̋ ω π ό υπογράψετε;

είχε επιλεγεί µε άλλου̋ έξι τρικαλινού̋ αθλητέ̋. Να σηµειώσουµε πω̋ ήταν η µοναδική τρικαλινή αθλήτρια µε κινητικά προβλήµατα, που κράτησε την ολυµπιακή φλόγα των συγκεκριµένων ολυµπιακών αγώνων. Εξωτερικοί παράγοντε̋ βάζουν φρένο στην εξέλιξη

τη̋ Κατερίνα̋ και τι̋ επιτυχίε̋ τη̋. ∆υστυχώ̋ για αυτήν και για την ελληνική συµµετοχή, η Εθνική Παραολυµπιακή Οµοσπονδία δεν τη̋ επιτρέπει να συµµετέχει στου̋ Παραολυµπιακού̋ αγώνε̋ το 2004 στην Αθήνα. Ο λόγο̋ που επικαλούνται είναι κάποιο


∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2013/ 15

Κ ώστα ̋ Π α πα λό̋ , ∆ήµα ρ χο̋ Κ α ρ δίτ σα ̋

Επισκέπτε̋ από… αέρο̋ θα δέχεται η Καρδίτσα από το νέο̋ έτο̋!!!

Το νέο πεδίο προσγείωση̋ τη̋ Μυρίνη̋ είναι έτοιµο να δέχεται µικρά αεροσκάφη


16 / ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2013

Του

Φώτη Καραγιάννη Στι̋ αρχέ̋ του 2000 η ιδέα τη̋ κατασκευή̋ ενό̋ µικρού αεροδροµίου έξω από την Καρδίτσα ήταν για του̋ ντόπιου̋ εξωπραγµατική! Αρκετοί µάλιστα ήταν αυτοί που για του̋ λίγου̋ υποστηρικτέ̋ τη̋, δεν δίσταζαν εκείνη την εποχή να κάνουν ακόµη και περιπαικτικά σχόλια! ∆ώδεκα χρόνια µετά, σίγουρα οι περισσότεροι από αυτού̋ θα το έχουν µετανιώσει, ενώ άλλοι σύγχρονοί του̋… άπιστοι Θωµάδε̋, ίσω̋ να αρχίζουν να σκέπτονται την επικρότηση αυτού του καινοτόµου αναπτυξιακού έργου που το βασικό του στάδιο έχει ολοκληρωθεί! Ποιο ήταν τα «συστατικά» του µοναδικού επιτεύγµατο̋; Ένα̋ συνταξιούχο̋ τεχνικό̋ τη̋ παλιά̋ Ολυµπιακή̋ Αεροπορία̋ που λάτρευε τον αεραθλητισµό και ένα̋ πεισµατάρη̋ οραµατιστή̋ ∆ήµαρχο̋! Ο εµπνευστή̋ του εγχειρήµατο̋ «πέταξε» για πάντα στον ουρανό… Πρόλαβε ωστόσο να καταθέσει τι̋ απόψει̋ του στην τοπική διοίκηση για τι̋ δυνατότητε̋ ανάληψη̋ ενό̋ τέτοιου ρίσκου και για τι̋ προοπτικέ̋ επιτυχία̋. Ο τότε ∆ήµαρχο̋ του «Καποδιστριακού» ∆ήµου Κάµπου και νύν ∆ήµαρχο̋ του συνεχιστή «Καλλικρατικού» ∆ήµου Καρδίτσα̋ κ. Κώστα̋ Παπαλό̋ άκουσε µε προσοχή τα επιχειρήµατα του έµπειρου αεροπόρου, ρώτησε, έµαθε και τελικά πήρε την µεγάλη πολιτική απόφαση να ξεκινήσει…

Έχει κι΄ αυτό τη δική του ιστορία! Ο ίδιο̋ αφηγείται στο «ζώ στη Θεσσαλία» την ιστορία του έργου ω̋ εξή̋: «Το 2002, στι̋ δηµοτικέ̋ εκλογέ̋, είχα έναν συνεργάτη, τον Κώστα Γάτσιο, που η σύζυγό̋ του ήταν υποψήφια µε τον συνδυασµό µου στο ∆ηµοτικό ∆ιαµέρισµα Προδρόµου. Ο αείµνηστο̋, λόγω τη̋ αγάπη̋ του για τον αεραθλητισµό, αλλά και τη̋ πολυετού̋ εµπειρία̋ του ω̋ τεχνικό̋ στην Ολυµπιακή Αεροπορία, είχε µια ιδέα ότι έξω από το Σταυρό, ή τον Πρόδροµο, θα µπορούσε να γίνει ένα χωµάτινο πεδίο προσγείωση̋ για µικρά αεροσκάφη. Σηµειωτέον ότι ο ίδιο̋ είχε δει αρκετά τέτοια πεδία. Αυτή η ιδέα είχε τεθεί και στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο του τότε ∆ήµου Κάµπου. Ξεκίνησαν λοιπόν επαφέ̋ µε κάποιου̋ ιδιώτε̋ οι οποίοι φαίνονταν ότι θα έρχονταν στην περιοχή µα̋ για επιτόπιε̋ διαπιστώσει̋ και στη συνέχεια θα µπορούσαν να προχωρήσουν το εγχείρηµα, αλλά τελικά δεν υπήρξε η προσδοκώµενη συνέχεια. Εµένα όµω̋ η ιδέα µου άρεσε πάρα πολύ, την σκεφτόµουν ολοένα και πε-

Το 1950, κάποιου̋ «περίεργου̋» Ιάπωνε̋ του̋

Επισκέπτε̋ από …αέρο̋ Υπογραφή υπουργού και η ∆υτική Θεσσαλία αποκτά µικρό αεροδρόµιο προσβάσιµο σε όλο τον κόσµο, µε πολλέ̋ προοπτικέ̋ Πρόσφατα ιδρύθηκε Μετά την αυτοψία του κλιµακίου τη̋ ΥΠΑ για την αδειοδότηση ρισσότερο όσο περνούσε ο καιρό̋ κι΄ άρχισα να ψάχνω… Επισκέφθηκα κάποια πεδία και µικρά αεροδρόµια στην Ιταλία και στην Κεντρική Ευρώπη, έψαξα στην αγορά ποια είναι η χρησιµότητά του̋, η επίδρασή του̋ στην τοπική κοινωνία, τα οφέλη για τον τόπο µα̋ γενικότερα. Παράλληλα έβλεπα διάφορε̋ εκτάσει̋ στον ∆ήµο που θα ήταν κατάλληλε̋ για το έργο. Στα πλαίσια αυτή̋ τη̋ προσωπική̋ έρευνα̋, άκουσα µια παλιά ιστορία η οποία µε εντυπωσίασε!

Ήταν περίεργοι και του̋ κυνήγησαν… Στη δεκαετία του 1950(!) τότε που δεν υπήρχαν πολλά αεροδρόµια στην Ελλάδα, είχαν έρθει στην περιοχή µα̋ κάποιοι Ιάπωνε̋ µε αυτόν τον σκοπό! Η διαπίστωσή του̋ ήταν ότι στην περιοχή που εκτείνεται από τον Πρόδροµο µέχρι τον Παλαµά, θα µπορούσε να δηµιουργηθεί ένα πολύ καλό αεροδρόµιο λόγω των ευνὀκών ανέµων, τη̋ οµαλότητα του εδάφου̋ και τη̋ ανυπαρξία̋ εµποδίων σε µεγάλη απόσταση. Οι ξένοι επισκέπτε̋ που µάλλον είχαν επιστηµονικέ̋ γνώσει̋ στον συγκεκριµένο τοµέα, επιχείρησαν να κάνουν µια τέτοια προσπάθεια έξω από τον Παλαµά. Όµω̋ µόλι̋ του̋ είδαν οι κτηνοτρόφοι να πραγµατοποιούν µετρήσει̋ σε δηµόσιε̋ εκτάσει̋ του̋ κυνήγησαν µε τι̋ γκλίτσε̋ και έκτοτε δεν ξαναφάνηκαν! Η δικιά µου αναζήτηση είχε πάντω̋ αποτέλεσµα, καθώ̋ βρήκα ορισµένου̋ χώρου̋. Σε συνεργασία µε τον Κ. Γάτσιο φέραµε έναν ειδικό τη̋ τότε Ολυµπιακή̋ Αεροπορία̋, ώστε να µα̋ πει σε πρώτη φάση ποιό̋ είναι κατάλληλο̋… Ο ένα̋ από αυτού̋ είναι και αυτό̋ όπου βρίσκεται σήµερα το µικρό αεροδρόµιο Μυρίνη̋, το οποίο

έχει προσανατολισµό από την ανατολή προ̋ τη δύση.

Τελικά υπήρξε πρόσφορο έδαφο̋ για το έργο Μετά το «πράσινο φώ̋» του τεχνικού τη̋ «Ολυµπιακή̋», ω̋ ∆ήµο̋ Κάµπου, ξεκινήσαµε όλε̋ τι̋ απαραίτητε̋ διαδικασίε̋ για τον χαρακτηρισµό τη̋ εν λόγω έκταση̋ ω̋ τέτοια̋ που επέτρεπε την κατασκευή και λειτουργία πεδίου προσγείωση̋. Στείλαµε έγγραφα προ̋ την Υπηρεσία Πολιτική̋ Αεροπορία̋, ενώ πήραµε και την έγκριση του Νοµαρχιακού Συµβουλίου Καρδίτσα̋. Κλιµάκιο τη̋ Υ.Π.Α. επισκέφθηκε τον προτεινόµενο χώρο 159 στρεµµάτων και τον έκρινε κατάλληλο για να γίνει πεδίο προσγείωση̋. Στη συνέχεια φτιάξαµε τι̋ απαραίτητε̋ εξειδικευµένε̋ µελέτε̋ και δόθηκε η εκκίνηση των εργασιών µε σκοπό την κατασκευή ενό̋ µικρού αεροδροµίου, µε όλε̋ τι̋ αναγκαίε̋ υποδοµέ̋, που να διαφέρει από τα άλλα που υπάρχουν στην Ελλάδα και λόγω τη̋ κεντροβαρική̋ θέσεω̋ του νοµού µα̋. Όλο αυτό το χρονικό διάστηµα εκδηλώθηκε έντονο ενδιαφέρον από διαφόρου̋ ανθρώπου̋ του αεραθλητισµού για την εξέλιξη των ενεργειών µα̋. Συµφωνήσαµε να φτιάξουµε έναν διάδροµο υψηλού επιπέδου που να µπορεί να υποδεχθεί µικρά, µα και µεσαίου µεγέθου̋ (ελικοφόρα) αεροπλάνα, όπω̋ αυτά που εκτελούν δροµολόγια στα νησιά και στην ενδοχώρα. Το έργο εντάχθηκε το 2008 στο πρόγραµµα «ΘΗΣΕΑΣ» όταν υφυπουργό̋ Εσωτερικών ήταν ο Αθανάσιο̋ Νάκο̋ και χρηµατοδοτήθηκε από τι̋ «οριζόντιε̋ δράσει̋» µε το ποσό των 300.000 ευρώ, για την πρώτη φάση του διαδρόµου. (Η δεύτερη

Αερολέσχη Κεντρική̋ Ελλάδο̋ µε έδρα το πεδίο προσγείωση̋ τη̋ Μυρίνη̋ φάση προβλέπει την κατασκευή κτιρίου ελέγχου κίνηση̋ το οποίο θα χρησιµεύει στου̋ ταξιδιώτε̋ και ω̋ κτίριο θέαση̋. Εφόσον υπάρξει κάποιο χρηµατοδοτικό πρόγραµµα ο ∆ήµο̋ έχει έτοιµε̋ την αρχιτεκτονική και την στατική µελέτη για άµεση ένταξη). Μετά από δηµοπρασία αναδείχθηκε ο ανάδοχο̋ εργολάβο̋, ο οποίο̋ το 2010 εγκαταστάθηκε για να αρχίσει το έργο, αλλά δυστυχώ̋ προέκυψε η κρίση που το σταµάτησε για δυο χρόνια περίπου! Πριν από έναν χρόνο, το «Θησέα̋» ξεµπλόκαρε κι΄ έτσι είχαµε επανεκκίνηση και ολοκλήρωση τη̋ πρώτη̋ φάση̋ τον περασµένο Μάιο, µε την ασφαλτόστρωση του διαδρόµου και τη διαµόρφωση του περιβάλλοντα χώρου. Πρόσφατα έγιναν οι διαγραµµίσει̋, η τοποθέτηση ανεµούριου και ενό̋ µικρού στεγάστρου.

Έτοιµοι για άδεια και λειτουργία µε το νέο έτο̋ Αφού ήµασταν έτοιµοι από κάθε πλευρά, καλέσαµε την Υ.Π.Α. στι̋ 7 Νοεµβρίου 2013 να κάνει αυτοψία, όπω̋ και έγινε µε την επίσκεψη τριών στελεχών τη̋. ∆ιεξήχθη λεπτοµερή̋ έλεγχο̋ των επιχειρησιακών δεδοµένων και των κριτηρίων ασφαλεία̋, σύµφωνα µε τι̋ διεθνεί̋ προδιαγραφέ̋ που ισχύουν για τον σχεδιασµό, την κατασκευή και τη λειτουργία µικρών αεροδροµίων και πεδίων προσγείωση̋. Οι ελεγκτέ̋ διαπίστωσαν ότι η κατασκευή του διαδρόµου έγινε µε τον


∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2013 /17

κυνήγησαν µε τι̋ γκλίτσε̋, αλλά…

θα δέχεται η Καρδίτσα το 2014!

Επίδειξη πιλότων µε Cessna τη̋ Αερολέσχη̋ Αρκαδία̋

προβλεπόµενο τεχνικά τρόπο. ∆εν έκρυψαν µάλιστα την ικανοποίησή του̋ για τα όσα είδαν κατά τη διάρκεια τη̋ επίσκεψη̋. Η έκθεσή του̋ διαβιβάζεται εντό̋ των ηµερών στον ∆ιοικητή τη̋ ΥΠΑ. Στη συνέχεια θα σταλεί στο υπουργείο Υποδοµών, Μεταφορών και ∆ικτύων προκειµένου να υπογραφεί από τον υπουργό κ. Μ. Χρυσοχὀδη και να εκδοθεί (ίσω̋ µέχρι το τέλο̋ του έτου̋) η άδεια ίδρυση̋ στη Μυρίνη µικρού αεροδροµίου κατηγορία̋ D για ελαφρά αεροσκάφη. Εδώ θα ήθελα να τονίσω ότι όλο αυτό το διάστηµα ήρθαν σε επαφή µαζί µα̋ επιχειρηµατικοί παράγοντε̋ τόσο από την Ελλάδα, όσο και από το εξωτερικό οι οποίοι ενδιαφέρονταν για την αξιοποίησή του. Ωστόσο εµεί̋, ω̋ ∆ηµοτική Αρχή, επιθυµούµε προ̋ το παρόν να το χρησιµοποιήσουµε για την ανάπτυξη του αεραθλητισµού, αλλά και για δράσει̋ πυροπροστασία̋, ή στήριξη̋ τη̋ φυτική̋ παραγωγή̋ στην περιοχή µα̋. Το αεροδρόµιο έχει σηµαντικέ̋ προοπτικέ̋ και τεχνικέ̋ δυνατότητε̋ µετεξέλιξη̋ σε εµπορικό αεροδρόµιο. Όµω̋ προ̋ το παρόν δεν θέλουµε να του στερήσουµε την ιδιότητα τη̋ ελεύθερη̋ προσγείωση̋ για όποιον το επιθυµεί, διότι πρέπει να το µάθει όλο̋ ο κόσµο̋». Ο κ. Παπαλό̋ υπογράµµισε κλείνοντα̋ ότι µετά την ολοκλήρωση των διαδικασιών λειτουργία̋ θα οργανωθεί µια µεγάλη εκδήλωση στην οποία θα συµµετάσχουν αερολέσχε̋ από όλη την Ελλάδα, µε προσγειώσει̋ αεροσκαφών του̋ στο νέο αεροδρό-

Ο ∆ήµαρχο̋, Εργολάβοι και αιρετοί του πρώην ∆ήµου Κάµπου κατά την έναρξη του έργου το 2010

Μακέτα του µικρού αεροδροµίου που δείχνει την εικόνα µετά την ολοκλήρωση και των κτιριακών εγκαταστάσεων µιο.

∆οκιµάστηκε ήδη από πιλότου̋ αερολέσχη̋ και… πεζοναύτε̋! Την Παρασκευή 6 Ιουνίου 2013 το απόγευµα, πραγµατοποιήθηκε ωστόσο η πρώτη προσγείωση και απογείωση πολιτικού αεροσκάφου̋ στο µι-

κρό αεροδρόµιο Μυρίνη̋. Πρόκειται για τον Πτέραρχο εν αποστρατεία κ. Ηλία Μπόζνο και τον εκπαιδευτή πιλότων κ. Στάθη Παππά, οι οποίοι κατέφτασαν από το Αεροδρόµιο τη̋ Τανάγρα̋ µε ένα µονοκινητήριο αεροσκάφο̋ τύπου Cessna που ανήκει στην Αερολέσχη Αρκαδία̋, µε σκοπό να διαπιστώσουν ιδίοι̋ όµµασι τι̋ δυ-

νατότητε̋ του νέου πεδίου. Του̋ επισκέπτε̋ υποδέχθηκαν ο κ. Παπαλό̋, µε τον Εντεταλµένο Σύµβουλο, αρµόδιο για την ∆ηµοτική Ενότητα Κάµπου κ. Αθανάσιο Μαρκινό, παρουσία του στελέχου̋ τη̋ Υπηρεσία̋ Πολιτική̋ Αεροπορία̋ κ. Γιώργου Σαββόπουλου και του Μηχανικού κ. Φάνη Χαντζόπουλου. Οι έµπειροι πιλότοι είχαν δηλώσει εντυπωσιασµένοι από το νέο προορισµό που ανοίγει οσονούπω τι̋ «πύλε̋» του από αέρο̋, επισηµαίνοντα̋ παράλληλα ότι στην συγκεκριµένη κατηγορία, είναι το µοναδικό ασφαλτοστρωµένο και τόσο προχωρηµένο πεδίο προσγείωση̋, από την Αθήνα µέχρι τη Θεσσαλονίκη. Επίση̋ την Πέµπτη το βράδυ, 8 Αυγούστου 2013, το µικρό αεροδρόµιο Μυρίνη̋ είχε βρεθεί στο επίκεντρο µεγάλη̋ άσκηση̋ αεραπόβαση̋ στρατιωτικών δυνάµεων. Στην άσκηση συµµετείχαν αρχικά τρία ελικόπτερα τύπου “Αpache Longbow” από το 2ο Τάγµα Επιθετικών Ελικοπτέρων (Στεφανοβίκειου) τα οποία προηγήθηκαν τη̋ απόβαση̋ και είχαν ω̋ αποστολή να “καθαρίσουν” την περιοχή “στόχο”.... Ακολούθησαν τέσσερα ελικόπτερα τύπου “Huey” από το 1ο Τάγµα Ελικοπτέρων (Στεφανοβίκειου) τα οποία µετέφεραν πεζοναύτε̋ του 505 Τάγµατο̋ (Βόλου) µε πλήρη οπλισµό και διόπτρε̋ νυκτό̋ για την κατάληψη του αεροδροµίου. Η άσκηση διήρκησε περίπου µισή ώρα. Τα “Huey” κινούνταν µε ενεργοποίηση συστήµατο̋ νυκτερινή̋ οράσεω̋ πολλαπλασιασµού αστρικού φωτό̋, ενώ τα “Αpache Longbow” επιχειρούσαν µε θερµική απεικόνιση του εδάφου̋. Αξίζει να σηµειώσουµε πω̋ πρόσφατα ιδρύθηκε Αερολέσχη Κεντρική̋ Ελλάδο̋ µε έδρα το αεροδρόµιο τη̋ Μυρίνη̋ και πρόεδρο τον πρώην ∆ιοικητή τη̋ 110 Πτέρυγα̋ Μάχη̋, Αντιπτέραρχο εν Αποστρατεία κ. Ευάγγελο Μαρκινό (που κατάγεται από του̋ Γοργοβίτε̋). Μέλη τη̋ είναι απλοί πολίτε̋, αλλά και ενεργοί πιλότοι τη̋ Πολεµική̋ µα̋ Αεροπορία̋. Με την εξασφάλιση τη̋ άδεια̋, το µικρό αεροδρόµιο Μυρίνη̋ µε πεδίο προσγείωση̋ µήκου̋ 700 µέτρων και πλάτο̋ 20 µέτρων, θα έχει τη δυνατότητα να εξυπηρετήσει τύπου̋ ελαφρών αεροσκαφών ( µικτού βάρου̋ έω̋ 5, 7 τόνου̋ π.χ ATR) που προσγειώνονται στα περισσότερα αεροδρόµια των ελληνικών νησιών. Έτσι σε πρώτη φάση θα αποτελέσει δυναµικό κέντρο ανάπτυξη̋ του αεραθλητισµού στη Θεσσαλία και στην πορεία ένα ξεχωριστό αναπτυξιακό “εργαλείο” για την περιοχή µα̋, δεδοµένη̋ και τη̋ επανεκκίνηση̋ των εργασιών κατασκευή̋ του Αυτοκινητόδροµου Κεντρική̋ Ελλάδα̋ που περνάει δίπλα του!


18 / ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2013

Μοναδική παρουσίαση 506 συντηρηµένων έργων

Ο ∆ηµήτρη̋ Γιολδάση̋ «υποδέχεται» το κοινό στη ∆ηµοτική Πινακοθήκη Καρδίτσα̋ ζωγράφου, τα οποία και µεταφέρθηκαν στην έδρα των Αναδόχων. Στα πλαίσια τη̋ τεκµηρίωση̋, τη̋ τεχνολογία̋ κατασκευή̋ και τη̋ παθολογία̋ των έργων πραγµατοποιήθη-

Την τελευταία παρτίδα, 45 συντηρηµένων έργων τη̋ συλλογή̋ του ∆ηµήτρη Γιολδάση, παρέδωσαν πρόσφατα στη ∆ηµοτική Πινακοθήκη Καρδίτσα̋, τα στελέχη τη̋ σύµπραξη̋ που ολοκλήρωσε τι̋ εργασίε̋ συντήρηση̋ και αποκατάστασή̋ του̋. Συνολικά, σε διάφορα στάδια, παραδόθηκαν έτοιµα για έκθεση 506 έργα µε την ενιαία κορνίζα που έχει επιλέξει εδώ και χρόνια η ∆ηµοτική Πινακοθήκη συνολική̋ επιφάνεια̋ 76 τ.µ. διαφόρων διαστάσεων, επιλεγµένων µε καλλιτεχνικά, ιστορικά, πολιτισµικά και τε-

χνικά κριτήρια. Στη πρώτη φάση, στι̋ εγκαταστάσει̋ τη̋ Πινακοθήκη̋ ολοκληρώθηκαν οι εργασίε̋ φωτογράφηση̋, καταγραφή̋, σύνταξη̋ δελτίων µετακίνηση̋ (Condition Reports), σωστικών επεµβάσεων συντήρηση̋ και συσκευασία̋ των έργων του αείµνηστου

καν για κάθε ένα από αυτά λεπτοµερεί̋ µη καταστρεπτικέ̋ διαγνωστικέ̋ εργασίε̋. Κατά τη διαδικασία συντήρηση̋ και αποκατάσταση̋ των έργων, καταγράφηκαν φωτογραφικά, χαρακτηριστικά στάδια των επεµβάσεων. Μετά την ολοκλήρωση των εργασιών αποκατάσταση̋ το

έργο φωτογραφήθηκε στο ορατό µε υπεριώδη φωτογραφία φθορισµού έγχρωµη, προκειµένου να απεικονιστούν οι ακριβεί̋ θέσει̋ των χρωµατικών επεµβάσεων. Τα έργα τοποθετήθηκαν σε µασίφ ξύλινη κορνίζα (αγιού̋ αφρικανική) µε όψη παλαιωµένη̋ δρυό̋ και βερνίκι, επιλογή̋ ∆ηµοτική̋ Πινακοθήκη̋. Το κάθε έργο συνοδεύεται από τυποποιηµένο δελτίο τεκµηρίωση̋ όλων των ενεργειών, καθώ̋ και των υλικών και των µεθόδων που ακολουθήθηκαν κατά τη συντήρηση και παραδόθηκαν ψηφιακά αντίγραφα σε όλου̋ του̋ εµπλεκόµενου̋ φορεί̋ (∆ήµο Καρδίτσα̋, ∆νση Συντήρηση̋ Αρχαίων και Νεότερων Μνηµείων του Υπουργείου Πολιτισµού, Επιτροπή Καλή̋ Εκτέλεση̋ και Παραλαβή̋). Η οµάδα που υλοποίησε το έργο αποτελούνταν από δέκα συντηρητέ̋ αρχαιοτήτων και έργων τέχνη̋, κατόχου̋ τη̋ άδεια̋ του Ν. 2557/1997 (Ευτυχία Παπαδοπούλου, Αργύρη̋ Κονιδιτσιώτη̋, Γιώργο̋ Παυλόπουλο̋, Μαρία Χατζη-

νικολάου, Λέανδρο̋ Παπαδάκη̋, Βασιλική Κόκλα, Κοµνηνό̋ Μυρµίγκο̋, Μάχη Κουτούζου, Κώστα̋ Μουζουράκη̋, Μανώλη̋ Τσαµπουράκη̋) και δύο τεχνικού̋ συντήρηση̋ (Σπύρο̋ Ορκόπουλο̋, ∆ιδώ Αποστολοπούλου). Το έργο ολοκληρώθηκε από τον ∆ήµο Καρδίτσα̋, συγχρηµατοδοτήθηκε από το ΕΣΠΑ Θεσσαλία̋-Στερεά̋ Ελλάδα̋-Ηπείρου 2007-2013 και χαρακτηρίζεται υψίστη̋ σηµασία̋ για τον Πολιτισµό, καθώ̋ διασώζεται και κληροδοτείται στι̋ επόµενε̋ γενιέ̋ ένα µοναδικό σε ποιότητα και ανεκτίµητο σε αξία έργο, το οποίο θα εκτίθεται µόνιµα και περιοδικά στη ∆ηµοτική Πινακοθήκη. Σύντοµα ο ∆ήµο̋ θα υπογράψει και τη σύµβαση υλοποίηση̋ του έργου που αφορά στην προµήθεια ειδικού ηλεκτροµηχανολογικού εξοπλισµού αποθήκευση̋ των έργων, καθώ̋ και δηµιουργία̋ των κατάλληλων συνθηκών προστασία̋ από τον ήλιο, που κρίνονται απαραίτητα για τη διασφάλισή του̋.

«Μύρτι̋: πρόσωπο µε πρόσωπο µε το παρελθόν» Μια µοναδική περιοδική Έκθεση στο Αρχαιολογικό Μουσείο Καρδίτσα̋ Το Σάββατο 14 ∆εκεµβρίου 2013 εγκαινιάστηκε στο Αρχαιολογικό Μουσείο Καρδίτσα̋ η περιοδική έκθεση «Μύρτι̋: Πρόσωπο µε πρόσωπο µε το παρελθόν». Πρόκειται για την παρουσίαση ενό̋ σηµαντικού διεπιστηµονικού επιτεύγµατο̋, όπου επιστήµε̋ όπω̋ Αρχαιολογία, Ιστορία, Παλαιοανθρωπολογία, Ιατρική, Οδοντιατρική, Βιολογία και Παλαιοπαθολογία συνεργάζονται και καταθέτουν από κοινού ένα αδιαµφισβήτητο διεπιστηµονικό αποτέλεσµα. Κεντρικό έκθεµα είναι το αναπλασµένο πρόσωπο µια̋ ανώνυµη̋ 11χρονη̋ Αθηναία̋. Πρόκειται για το ιστορικό τη̋ ανασκαφή̋ και για τη διαδικασία ανάπλαση̋ του προσώπου µια̋ νεαρή̋ Αθηναία̋ του 5ου π. Χ. αιώνα. Το κρανίο του κοριτσιού αποκαλύφθηκε από την αρχαιολόγο κα Έφη Μπαζιωτοπούλου –Βαλαβάνη στο αρχαίο νεκροταφείο του Κεραµεικού, σε οµαδική ταφή θυµάτων του φοβερού λοιµού των Αθηνών, που ξέσπασε στην αυγή του Πελοποννησιακού πολέµου αποδεκατίζοντα̋ τον πληθυσµό και σκοτώνοντα̋, µεταξύ άλλων, τον στρατηγό Περικλή. Ο κ. Μανώλη̋ Παπαγρηγοράκη̋ µε οµάδα Ελλήνων επιστηµόνων, αφού

ύστερα από επιστηµονικέ̋ έρευνε̋ σε τυχαία επιλεγµένα δόντια από τον κοινό τάφο αποκάλυψαν ότι η αιτία του λοιµού ήταν ο τυφοειδή̋ πυρετό̋, εν συνεχεία προχώρησε στην ανάπλαση του κρανίου του κοριτσιού που ονοµάστηκε Μύρτι̋. Η Μύρτι̋ ανακηρύχθηκε «Φίλο̋ των στόχων τη̋ Χιλιετία̋» από τον Ο.Η.Ε. και «συµµετέχει» µε τον µοναδικό τη̋ τρόπο στην παγκόσµια ενηµερωτική

εκστρατεία των Ηνωµένων Εθνών µε τίτλο «Μπορούµε! Τέλο̋ στη φτώχεια». Στη Μύρτιδα, αναγνωρίζουµε το πρόσωπο των παιδιών που χάνονται άδικα από αρρώστιε̋ και από πολέµου̋ καθώ̋ και η ίδια υπήρξε αθώο θύµα του τυφοειδού̋ πυρετού που έπληξε την Αθήνα το 430 π.χ., ύστερα από την πτώση τη̋ αθηνἀκή̋ ∆ηµοκρατία̋ και τη̋ τραγωδία̋ του Πελοποννησιακού πολέµου. Στο ταξίδι τη̋ στο Αρχαιολογικό Μουσείο Καρδίτσα̋, η Μύρτι̋ θα έχει συνοδοιπόρου̋ τα παιδιά που οι γονεί̋ του̋ αφιέρωσαν στον Ασκληπιό και υπηρέτησαν τον θεό µαθητεύοντα̋ και αργότερα εξασκώντα̋ την Ιατρική στο Ασκληπιείο Κιερίου. H έκθεση πραγµατοποιείται µε την ευγενική προσφορά του ορθοδοντικού, επίκουρου καθηγητή Μανώλη Παπαγρηγοράκη, και του Πανεπιστηµίου Αθηνών ύστερα από γόνιµη συνεργασία µε το προσωπικό τη̋ Λ∆΄ΕΠΚΑ. Το Μουσείο, θα φιλοξενήσει την Έκθεση έω̋ την Κυριακή 9 Φεβρουαρίου 2014. H έκθεση είναι προσαρµοσµένη για άτοµα µε προβλήµατα όραση̋ και ακοή̋.


∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2013 / 19

Κώστα̋ Γιαννόπουλο̋, πρόεδρο̋ του «ΧΑΜΟΓΕΛΟ ΤΟΥ ΠΑΙ∆ΙΟΥ»

Γιορτέ̋ σηµαίνουν χαρά και χαµόγελο: ορισµένα παιδιά δεν το έχουν...

Σηµαντικότατη η δράση του Οργανισµού, χάρη σε ευαίσθητου̋ συνανθρώπου̋ µα̋


20 / ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2013

Ο αριθµό̋ των παιδιών που δεν έχουν ούτε τα στοιχειώδη ήταν ανέκαθεν σηµαντικό̋ στη χώρα µα̋. Παιδιά που δεν έχουν σπίτι να µείνουν, δεν έχουν γονεί̋, φαγητό, παιχνίδια, δεν ζουν σε ήρεµο οικογενειακό περιβάλλον, παιδιά που έχουν κάποια ασθένεια δυστυχώ̋ είναι πολλά στην Ελλάδα και ενδεχοµένω̋ λόγω τη̋ κρίση̋ να γίνουν ακόµη περισσότερα. Για όλα αυτά τα παιδιά, τι̋ ανάγκε̋ του̋ και τι̋ δράσει̋ του οργανισµού «Το Χαµόγελο του Παιδιού», µιλήσαµε µε τον Πρόεδρό του, κ. Κωνσταντίνο Γιαννόπουλο, ο οποίο̋ βρέθηκε στα Τρίκαλα στι̋ 30/11, στο πλαίσιο τη̋ συνεργασία̋ του «Χαµόγελου» µε τον Οδοντιατρικό Σύλλογο Τρικάλων.

Φωτογραφία από µποµπονιέρε̋

Τη̋ Αθηνά̋ Τσακαλίδου

 Τα τελευταία χρόνια πολλοί είναι αυτοί που κουβαλούν στεναχώριε̋ τα Χριστούγεννα και δεν στολίζουν δέντρο. Υπάρχουν όµω̋ παιδιά που συναντούν εµπόδια διαβίωση̋ από την κούνια, αν αποκτήσουν ποτέ τέτοια…

Φωτογραφία από ένα σπίτι του Οργανισµού

Αρχικά να αναφέρουµε δύο λόγια για «Το Χαµόγελο του Παιδιού», έναν οργανισµό που όλοι έχουµε ακουστά, αλλά λίγοι ξέρουµε ακριβώ̋ ποιο είναι το έργο που συντελείται. «Το Χαµόγελο του Παιδιού» είναι ένα̋ εθελοντικό̋ οργανισµό̋, µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, ο οποίο̋ φέτο̋ το Νοέµβριο συµπλήρωσε τα 18 χρόνια δράση̋ του. Κατά τη διάρκεια των ετών λειτουργία̋ του στηρίζει τα παιδιά και τι̋ οικογένειε̋, που έχουν ανάγκη. Κύριο µέληµά του είναι να κατοχυρώσει και να προασπίσει τα δικαιώµατα των παιδιών, που βρίσκονται στον ελλαδικό χώρο, ανεξάρτητα από υπηκοότητα και καταγωγή, καθηµερινά, 24 ώρε̋ την ηµέρα, 365 ηµέρε̋ το χρόνο. Να εξασφαλίσει τα απαραίτητα για τη σωµατική, ψυχική και πνευµατική ισορροπία του̋. Βασίζεται στι̋ υπηρεσίε̋ του κράτου̋ (αστυνοµία, εισαγγελίε̋, νοσοκοµεία, κ.ά.), όπου υπάρχουν άνθρωποι ευαισθητοποιηµένοι, που συµβάλλουν στην προσπάθειά του να αντιµετωπίσει τα προβλήµατα των παιδιών. Το «Χαµόγελο του Παιδιού» ιδρύθηκε τον Ιανουάριο του 1996 µετά από επιθυµία του δεκάχρονου Ανδρέα Γιαννόπουλου, όπω̋ αυτή εκφράστηκε σε µια σελίδα του ηµερολογίου του στι̋ 9 Νοεµβρίου 1995, λίγο καιρό πριν φύγει από τη ζωή. Όραµα του µικρού ιδρυτή ήταν όλα τα παιδιά να έχουν ένα χαµόγελο. Ο πατέρα̋ του και Πρόεδρο̋ του Οργανισµού, κ. Κωνσταντίνο̋ Γιαννό-

πουλο̋, έχει θέσει στόχο ζωή̋ την υλοποίηση του οράµατο̋ του Ανδρέα. Του ζητώ να µου πει δύο λόγια για το παρελθόν και το υπόβαθρό του, καθώ̋ οι περισσότεροι τον γνώρισαν µέσω του «Χαµόγελου». Μου απαντά πω̋ σπούδασε στην Αγγλία και στη συνέχεια είχε στην ιδιοκτησία του εταιρίε̋ πληροφορική̋. Αλλά η ζωή του άλλαξε τελείω̋ ρυθµού̋ και απέκτησε διαφορετικό νόηµα µετά την επιθυµία του Ανδρέα. «Ήταν εντολή και µονόδροµο̋ για µένα» µου λέει και συµπληρώνει πω̋ «Από τότε η κληρονοµιά που µα̋ άφησε αποτελεί για µένα καθηµερινό αγώνα και δυστυχώ̋ όσο εντείνεται η κρίση που περνάει η χώρα µα̋ οι ανάγκε̋ αυξάνονται κι ο αγώνα̋ γίνεται µεγαλύτερο̋ και πιο δύσκολο̋».

Ελάχιστη η στήριξη από την πολιτεία Ρωτώ τον κ. Γιαννόπουλο αν υπήρξε οικονοµική στήριξη από µέρου̋ του κράτου̋ στα 18 χρόνια λειτουργία̋ του Οργανισµού κι αν ναι για ποιο πρόγραµµα. Μου απαντά ότι ποτέ διαχρονικά, δεν συνδέθηκαν και δεν χρωµατίστηκαν κρατικά. Και διευκρινίζει λέγοντα̋ πω̋ «στο σύνολο του πρὁπολογισµού µα̋ η κρατική στήριξη είναι κάτω του 3%. Η µικρή αυτή στήριξη είναι σε δύο σπίτια µα̋, όπου καλύπτονται κάποια λειτουργικά έξοδα, στα οποία σπίτια και φιλοξενούνται περισσότερα από εξήντα παιδιά.


∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2013 / 21

Από χριστουγεννιάτικα είδη του “ΧΑΜΟΓΕΛΟΥ”

Από την εκδήλωση στα Τρίκαλα

Οι κυριότερε̋ δράσει̋ του Οργανισµού Το φάσµα των δράσεων του «Χαµόγελου του Παιδιού» είναι πραγµατικά ευρύ. Εδώ θα αναφερθούν επιγραµµατικά οι κυριότερε̋ από αυτέ̋, ενώ περαιτέρω πληροφορίε̋ µπορεί να αντλήσει το αναγνωστικό κοινό από την ιστοσελίδα του Οργανισµού, http://www.hamogelo.gr. Εθνική τηλεφωνική γραµµή για τα παιδιά SOS 1056: Σε αυτό το νούµερο µπορεί να απευθυνθεί όποιο̋ θέλει να δηλώσει ότι ένα παιδί διατρέχει κίνδυνο. Λειτουργεί πανελλαδικά σε εικοσιτετράωρη βάση, επτά ηµέρε̋ την εβδοµάδα και η κλήση είναι δωρεάν από καρτοτηλέφωνα και κινητά. Στελεχώνεται από κοινωνικού̋ λειτουργού̋ και ψυχολόγου̋ κι όλε̋ οι τηλεφωνικέ̋ συνοµιλίε̋ είναι απόρρητε̋ και δεν καταγράφονται. Ευρωπἀκή γραµµή για τα εξαφανισµένα παιδιά 116000: Το 116000 είναι η κοινή ευρωπἀκή γραµµή έκτακτη̋ ανάγκη̋ για παιδιά που αγνοούνται. Σήµερα η γραµµή αυτή λειτουργεί σε 22 κράτη - µέλη. Η γραµµή τη̋ κάθε χώρα̋ λειτουργεί όλο το εικοσιτετράωρο και η κλήση είναι δωρεάν. Στελεχώνεται από κοινωνικού̋ λειτουργού̋ και ψυχολόγου̋, κατάλληλα εκπαιδευµένου̋. Amber Alert Hellas: Το Amber Alert Hellas είναι το εθνικό συντονιστικό πρόγραµµα έγκαιρη̋ και έγκυρη̋ ειδοποίηση̋ των πολιτών σε περιστατικά εξαφάνιση̋/απαγωγή̋ ανηλίκων, το οποίο ενεργοποιείται από τον Οργανισµό «Το Χαµόγελο του Παιδιού» µε την έγκριση τη̋ ελληνική̋ αστυνοµία̋. Εθνικό κέντρο για τα εξαφανισµένα και υπό εκµετάλλευση παιδιά: Το εθνικό κέντρο υποστηρίζει τη λειτουργία τη̋ κοινή̋ ευρωπἀκή̋ γραµµή̋ 116 000 στην Ελλάδα και είναι υπεύθυνο για την ενεργοποίηση του Amber Alert Hellas.

Τα σπίτια του «Χαµόγελου»: Στα σπίτια µεγαλώνουν παιδιά διαφόρων ηλικιών ανεξαρτήτω̋ υπηκοότητα̋ και καταγωγή̋, που οι αρµόδιε̋ εισαγγελικέ̋ και δικαστικέ̋ αρχέ̋ έκριναν αναγκαία την αποµάκρυνσή του̋ από το οικογενειακό του̋ περιβάλλον. Κοινωνικοί λειτουργοί, ψυχολόγοι, παιδαγωγοί - παιδοκόµοι απαρτίζουν το προσωπικό των Σπιτιών και βρίσκονται κάθε λεπτό κοντά του̋. Στήριξη παιδιών µε προβλήµατα διαβίωση̋: Το «Χαµόγελο του Παιδιού» µέσα από τι̋ τράπεζε̋ ειδών που λειτουργεί, προσφέρει τι̋ υποστηρικτικέ̋ του υπηρεσίε̋ σε ένα µεγάλο αριθµό οικογενειών, που βρίσκονται σε κρίση λόγω των πρόσκαιρων κοινωνικών και οικονοµικών προβληµάτων που αντιµετωπίζουν. Στήριξη παιδιών µε προβλήµατα υγεία̋: Οι βασικότερε̋ δράσει̋ του Οργανισµού στο χώρο τη̋ υγεία̋ είναι η κοινωνική και ψυχολογική στήριξη παιδιών µε προβλήµατα υγεία̋, η φροντίδα στο σπίτι για παιδιά µε σοβαρά προβλήµατα υγεία̋, η δηµιουργική απασχόληση στα νοσοκοµεία, οι κινητέ̋ ιατρικέ̋ µονάδε̋ και η προληπτική ιατρική. Υποστήριξη παιδιών στα νοσοκοµεία: Η δηµιουργική απασχόληση πραγµατοποιείται σε νοσοκοµεία στην Αθήνα, τη Θεσσαλονίκη και την Πάτρα. Με το συνδυασµό δηµιουργία̋, µάθηση̋ και ψυχαγωγία̋, παρέχονται εναλλακτικοί τρόποι αυτοέκφραση̋ και ψυχολογική̋ στήριξη̋, µε αποτέλεσµα την ενίσχυση τη̋ προσπάθεια̋ των παιδιών και των οικογενειών του̋, ώστε να αντιµετωπίσουν τι̋ δυσκολίε̋ που φέρνει η ασθένεια στη ζωή του̋. Κινητέ̋ ιατρικέ̋ µονάδε̋: Οι κινητέ̋ ιατρικέ̋ µονάδε̋ του οργανισµού ειδικεύονται κυρίω̋ στην ασφαλή µεταφορά παιδιών και νεογνών. Βρίσκονται στη διάθεση των παιδιών 24 ώρε̋ την ηµέρα, 365 ηµέρε̋ το χρόνο.

Τηλέφωνα ανάγκη̋ 166 και 1056. ∆ηµιουργική απασχόληση στα αεροδρόµια: Ο παιδότοπο̋ λειτουργεί µόνο στην Αθήνα, στο διεθνή αερολιµένα «Ελευθέριο̋ Βενιζέλο̋» και αφορά όλα τα παιδιά, συνοδεία των γονιών του̋, που είτε κάνουν στάση στη χώρα µα̋ και περιµένουν κάποια άλλη πτήση, είτε περιµένουν να επιβιβαστούν στην πτήση του̋. Ωράριο λειτουργία̋: καθηµερινά 9.00 - 20.30. Κοινωνική και ψυχολογική στήριξη παιδιών: Η κοινωνική και συµβουλευτική υποστήριξη παρέχεται από κοινωνικού̋ λειτουργού̋ και ψυχολόγου̋. Προληπτική ιατρική: «Το Χαµόγελο του Παιδιού» διαθέτει τρει̋ κινητέ̋ µονάδε̋ προληπτική̋ ιατρική̋ (Πολὐατρείο «Ιπποκράτη̋», οφθαλµολογική και οδοντιατρική µονάδα) µε τι̋ οποίε̋ πραγµατοποιεί δωρεάν προληπτικέ̋ ιατρικέ̋ εξετάσει̋ σε διάφορε̋ περιοχέ̋ τη̋ Ελλάδα̋, κυρίω̋ σε παιδιά. Ενηµέρωση παιδιών, γονέων και εκπαιδευτικών: Τα θέµατα των οµιλιών στα σχολεία είναι η σχολική βία/ο σχολικό̋ εκφοβισµό̋, η ενδοοικογενειακή βία/κακοποίηση, η κακοποίηση µέσω διαδικτύου, η καλή και κακή χρήση τη̋ τεχνολογία̋, καθώ̋ και η παρουσίαση των δράσεων του Οργανισµού. Κέντρο Νοτιοανατολική̋ Ευρώπη̋ για τα εξαφανισµένα και υπό εκµετάλλευση παιδιά: Το Κέντρο µε έδρα την Αθήνα έχει στελεχωθεί από εξειδικευµένου̋ επιστήµονε̋, νοµικού̋, κοινωνικού̋ λειτουργού̋ και από ψυχολόγου̋. Σπίτι παιδιών µε ογκολογικά προβλήµατα: Ένα σπίτι που δηµιουργήθηκε για παιδιά, που έχουν υποστεί την αδιαφορία, την εγκατάλειψη και την ασθένεια ταυτόχρονα.


∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2013 / 22

ενθαρρυντικό παράδειγµα. Σύµφωνα µε τα στατιστικά του α’ εξαµήνου του 2013, από τι̋ 65 περιπτώσει̋ εξαφανισµένων παιδιών, που χειρίστηκε ο Οργανισµό̋, βρέθηκαν τα 62. Αυτό οφείλεται σε µεγάλο βαθµό κατά τον κ. Γιαννόπουλο, στην τεχνογνωσία που έχουν αναπτύξει στα θέµατα εξαφανίσεων.

Άριστη συνεργασία µε τον Οδοντιατρικό Σύλλογο Τρικάλων

Η επόµενη απορία µου είναι η εξή̋: Από πού βρήκε ο Οργανισµό̋ δεκατρία σπίτια για να φιλοξενήσει τα παιδιά; Ο κ. Γιαννόπουλο̋ εξηγεί: «Τα σπίτια µα̋ είναι κυρίω̋ δωρεέ̋ ανθρώπων, που ήθελαν να προσφέρουν µια στέγη για τα παιδιά, τα οποία µεγαλώνουν κοντά µα̋. Υπάρχουν περιπτώσει̋ που τα σπίτια δόθηκαν µετά θάνατον, αλλά συγκλονίζουν οι περιπτώσει̋ που τα σπίτια δόθηκαν, όσο αυτοί οι άνθρωποι είναι εν ζωή και χαίρονται να µα̋ επισκέπτονται και να

Να αναφέρουµε ότι από τι̋ 4/11 έω̋ τι̋ 30/11, το «Χαµόγελου του Παιδιού» συνεργάστηκε µε τον Οδοντιατρικό Σύλλογο Τρικάλων, για την υλοποίηση προγράµµατο̋ προληπτική̋ οδοντιατρική̋, που αναπτύχθηκε σε σχολικέ̋ µονάδε̋ του ∆ήµου. Στο πλαίσιο του προγράµµατο̋ εξετάστηκαν δωρεάν οι µαθητέ̋ τη̋ 4η̋, 5η̋ και 6η̋ δηµοτικού, όλων των σχολείων στα Τρίκαλα, για του̋ σκοπού̋ του οποίου το «Χαµόγελο» διέθεσε την κινητή οδοντιατρική µονάδα του. Συνολικά εξετάστηκαν 2.000 παιδιά. Όπω̋ συµπληρώνει ο κ. Γιαννό-

µε τον καλα σε συνεργασία Από τη δράση στα Τρί ων κάλ Τρι ο λογ Σύλ Οδοντιατρικό

περνάνε όµορφε̋ στιγµέ̋ µε τα παιδιά µα̋. Βεβαίω̋ υπάρχει κι ένα µικρό ποσοστό, που ενοικιάζουµε, γιατί δεν υπήρχε χώρο̋ µε τι̋ ανάλογε̋ προδιαγραφέ̋. Η συντήρηση και η λειτουργία των σπιτιών στηρίζεται στι̋ εταιρίε̋ που µα̋ ενισχύουν, είτε µε τα είδη του̋, είτε µε τι̋ υπηρεσίε̋ του̋. Υπάρχει σαφώ̋ κι ο απλό̋ κόσµο̋, ο οποίο̋ προσφέρει, ακόµη και σήµερα, ό,τι περισσότερο µπορεί για να έχουν τα παιδιά µα̋ τη ζωή που του̋ αξίζει». Τέλο̋, ο πρόεδρο̋ του Οργανισµού τονίζει τη σηµασία τη̋ συµβολή̋ των εθελοντών στην καθηµερινή λειτουργία του κάθε σπιτιού. Ο Οργανισµό̋ επιτυγχάνει καθηµερινά του̋ στόχου̋ του. Αυτό µαρτυρούν τα αναλυτικά αριθµητικά στοιχεία, που µπορεί κάποιο̋ να διαβάσει στην ιστοσελίδα του «Χαµόγελου του Παιδιού», για την κάθε δράση του χωριστά. Ενδεικτικά αναφέρουµε ένα

πουλο̋: «Η επίσκεψή µα̋ πραγµατοποιήθηκε κατόπιν αιτήµατο̋ του Οδοντιατρικού Συλλόγου και είµαστε πάντα δίπλα σε όσου̋ µα̋ χρειάζονται». Κατά τη διάρκεια τη̋ επίσκεψη̋ του «Χαµόγελο του Παιδιού» στα Τρίκαλα, ο Οδοντιατρικό̋ Σύλλογο̋ Τρικάλων έκανε πρόταση για τη δηµιουργία σπιτιού ηµερήσια̋ φροντίδα̋ στην πόλη, κάτι που δεν υπάρχει στη Θεσσαλία. Ζητώ από τον κ. Γιαννόπουλο να µου πει για την έκβαση τη̋ πρόταση̋: «Έγιναν συζητήσει̋ και µε το ∆ήµαρχο και του̋ ευχαριστώ όλου̋ για τη στήριξή του̋. Αυτό που τόνισα είναι πω̋ πρώτα πρέπει να λειτουργήσει ένα γραφείο στη Θεσσαλία, να δηµιουργήσουµε τι̋ κατάλληλε̋ δοµέ̋, να ενηµερώσουµε τον κόσµο για το σύνολο των δράσεών µα̋ και µετά να µπορέσουµε να υποστηρίξουµε και τη λειτουργία ενό̋ σπιτιού».

Πω̋ µπορούµε όλοι να βοηθήσουµε Πώ̋ µπορεί λοιπόν κάποιο̋ από τα Τρίκαλα να στηρίξει το έργο του «Χαµόγελου του Παιδιού»; Εδώ θα αναφέρουµε ορισµένου̋ τρόπου̋. Για περισσότερα στοιχεία ανατρέξετε στην ιστοσελίδα. Καταρχά̋ µπορεί να αγοράσει πρὀόντα από το ηλεκτρονικό του κατάστηµα, http://www.hamogelo-eshop.gr/shop/products. Οι κατηγορίε̋ των ειδών είναι οι ακόλουθε̋: ∆ώρα (παιχνίδια, κοµπολόγια, µπρελόκ, κεριά, • είδη γραφείου, δώρο νεογέννητου, παιδικά δώρα, χει-

ροποίητα δώρα) Ένδυση (καπέλα, παιδικέ̋ µπλούζε̋, φανε• φούτερ) λάκια, Λευκά είδη (πετσέτε̋, σεντόνια, παπλώµατα, • µπουρνούζια παιδικά) Σχολικά είδη (τετράδια, µολύβια, µπλοκ ζω• γραφική̋, σχολικά ηµερολόγια, γόµε̋, στυλό, µαρκαδόρου̋, ξυλοµπογιέ̋, µολυβοθήκε̋ κι άλλα είδη ελληνική̋ κατασκευή̋ και εξαιρετική̋ ποιότητα̋, φιλικά προ̋ το περιβάλλον και ανακυκλώσιµα) Χριστουγεννιάτικα δώρα και χειροποίητε̋ • κατασκευέ̋ χριστουγεννιάτικη̋ διακόσµηση̋ Χριστουγεννιάτικε̋ κάρτε̋. Επιπλέον όσοι επι• θυµούν να στηρίξουν το έργο του Οργανισµού µπορούν να προµηθευτούν είδη γάµου και βάφτιση̋. Επιπλέον η στήριξη µπορεί να γίνει µέσω κατάθεση̋ στου̋ τραπεζικού̋ λογαριασµού̋ του Οργανισµού. Να σηµειώσουµε ότι για τι̋ δωρεέ̋ σα̋ είναι απαραίτητη η ενηµέρωση στο τηλέφωνο 210 33 06 140 ή µε fax στο 210 38 43 038 ή µε αποστολή e-mail στο info@hamogelo.gr. Η ενηµέρωση θα πρέπει να γίνει µετά τη δωρεά προκειµένου να αποσταλεί η σχετική απόδειξη και ευχαριστήρια επιστολή. Παράλληλα να διευκρινίσουµε ότι «Το Χαµόγελο του Παιδιού» δεν βγαίνει ποτέ στο δρόµο, ούτε από πόρτα σε πόρτα για να κάνει έρανο, ώστε να µην πέσετε θύµα κάποιου επιτήδειου. Σε καθηµερινό επίπεδο συµβάλετε στην επίτευξη των στόχων του Οργανισµού, εφόσον ενηµερώνετε την οικογένεια και του̋ φίλου̋ σα̋ για τι̋ δράσει̋ και τι̋ ανάγκε̋ του «Χαµόγελου». Για ενίσχυση του έργου του Οργανισµού από το σπίτι σα̋, µπορείτε να πράξετε τα εξή̋: • Καλέστε στο 14545 από σταθερό (χρέωση 2,28€ανά κλήση) ή από κινητό (χρέωση 2,46€ανά κλήση) • Στείλτε µήνυµα στο 54020 τη λέξη «ΧΑΜΟΓΕΛΟ» ή «XAMOGELO» (χρέωση 2,46€ανά SMS) • Καλέστε από σταθερό τηλέφωνο ΟΤΕ 90 111 151515 (χρέωση 3,68€ανά κλήση). Για να γνωρίζετε που καταλήγουν τα χρήµατά σα̋, να αναφέρουµε ότι σύµφωνα µε τα απολογιστικά στοιχεία του προηγούµενου έτου̋, µόλι̋ το 10% των εσόδων του Οργανισµού δαπανάται σε διοικητικά έξοδα. Συνεπώ̋ από το ένα ευρώ που προσφέρεται, τα ενενήντα λεπτά αξιοποιούνται απευθεία̋ προ̋ το σκοπό για τον οποίο και εξαρχή̋ προορίζονται. Κλείνοντα̋ τη συζήτηση και µε αφορµή το ενδεχόµενο νοµιµοποίηση̋ του κόµµατο̋ των παιδοφίλων (PNVD) από την ολλανδική κυβέρνηση το 2006, ρωτάω τον κ. Γιαννόπουλο ποια ήταν η έκβαση αυτή̋ τη̋ ιστορία̋. Μου απαντά πω̋ ευτυχώ̋ το κόµµα των παιδόφιλων δεν κατάφερε να νοµιµοποιηθεί ποτέ. Και προσθέτει: «Αυτό που µε ανησυχεί, όµω̋, είναι η αντιµετώπιση των παιδόφιλων από τη ∆ικαιοσύνη. Καταγγέλλουµε έντονα, µε όλη τη δύναµη τη̋ ψυχή̋ µα̋ ότι πρέπει να γίνει πιο αυστηρή η νοµοθετική παρέµβαση, όσον αφορά στην παιδοφιλία, να δηµοσιεύονται τα στοιχεία των ενόχων και να µην υπάρχει κανένα ελαφρυντικό για τι̋ πράξει̋ του̋»


21.5.20∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2013 / 23

Μετά τη λειτουργία νέου καταστήµατο̋ στο Μουζάκι

Ισχυρή παρουσία τη̋ Συνεταιριστική̋ Τράπεζα̋ σε όλο το νοµό Καρδίτσα̋ Η Συνεταιριστική Τράπεζα Καρδίτσα̋ ΣΥΝ.Π.Ε., πιστή στην φιλοσοφία τη̋ για παροχή υπηρεσιών υψηλού επιπέδου προ̋ το σύνολο των πολιτών του Νοµού, των πελατών και των µελών τη̋, προχώρησε στην έναρξη τη̋ λειτουργία̋ του νέου τη̋ υποκαταστήµατο̋ στο Μουζάκι από την ∆ευτέρα 22/07/2013. Τα επίσηµα εγκαίνια έγιναν στι̋ 28 Νοεµβρίου 2013 παρουσία εκπροσώπων τη̋ Εκκλησία̋, τη̋ αυτοδιοίκηση̋, τοπικών φορέων και πολιτών. Το νέο τη̋ κατάστηµα βρίσκεται στην συµβολή των οδών ∆ηµ. Α. Βασιλείου και Κονδύλη. Σε δήλωσή του ο Πρόεδρο̋ του ∆.Σ. τη̋ Τράπεζα̋ κ. Γιώργο̋ Μπούκη̋ επισήµανε για το νέο επενδυτικό άλµα τη̋: «Όπω̋ είχαµε δεσµευτεί και είχε ανακοινώσει ο επίτιµο̋ Πρόεδρο̋ µα̋ κ. Παλάσκα̋, η Συνεταιριστική Τράπεζα Καρδίτσα̋ απέκτησε πλέον, παρουσία σε όλου̋ του̋ µεγάλου̋ ∆ήµου̋ του Νοµού. Μετά λοιπόν την επιτυχηµένη ίδρυση των καταστηµάτων στον Παλαµά το 2010 και στου̋ Σοφάδε̋ το 2012, ξεκινήσαµε να λειτουργούµε νέο κατάστηµα και στο Μουζάκι, µια περιοχή πολύ σηµαντική για το Νοµό µα̋ αλλά και για την Τράπεζά µα̋ καθώ̋ εκεί έχουµε πολλά µέλη και πολλού̋ πελάτε̋.

Ανάπτυξη µέσα στην κρίση! Η ανάπτυξη αυτή έγινε µέσα στη χειρότερη οικονοµική κρίση που γνώρισε η Χώρα και µάλιστα σε καιρού̋ που οι µεγάλε̋ Τράπεζε̋ συγχωνεύονται κλείνουν καταστήµατα και µειώνουν προσωπικό. Αντίθετα εµεί̋ επιλέξαµε τώρα να ενισχύσουµε την παρουσία µα̋ στο Νοµό Καρδίτσα̋ και να δώσουµε έτσι ευκολία πρόσβαση̋ στου̋ πελάτε̋ και τα µέλη µα̋. Κάναµε όµω̋ και κάτι άλλο σηµαντικότερο, τώρα, µέσα στην κρίση. Αυξήσαµε τι̋ χορηγήσει̋ µα̋ δίνοντα̋ οικονοµική ανάσα, ανάσα ρευστότητα̋ στι̋ επιχειρήσει̋ και τα νοικοκυριά του Νοµού µα̋. Τολµώ να πω ότι εάν δεν υπήρχε η Συνεταιριστική Τράπεζα Καρδίτσα̋, πολλέ̋ επιχειρήσει̋ του Νοµού δεν θα υπήρχαν σήµερα µε ότι αυτό σηµαίνει για την οικονοµία του τόπου µα̋ και την ανεργία. Με µεγάλη χαρά βλέπουµε σήµερα τι̋ επιχειρήσει̋ αυτέ̋ όχι µόνο να είναι ζωντανέ̋, αλλά να παράγουν, να

Γιώργο̋ Μπούκη̋, πρόεδρο̋: Η Τράπεζα τη̋ Καρδίτσα̋ θεωρείται η καλύτερη του χώρου στην Ελλάδα! εξάγουν, να αυξάνουν τον κύκλο εργασιών του̋. Όταν πριν 20 σχεδόν χρόνια ξεκινούσαµε µε πρωτεργάτε̋ τον Τάσο Παλάσκα και τον Γιώργο Κατσάρα να ιδρύσουµε µια Συ-

νεταιριστική Τράπεζα στο Νοµό, δεν µπορούσαµε ποτέ να φανταστούµε ότι θα έφτανε κάποτε, αυτή η µικρή Τράπεζα να σηκώνει το βάρο̋ όλη̋ τη̋ οικονοµική̋ στήριξη̋ τη̋ περιοχή̋ µα̋. Και πραγµατικά έτσι γίνεται. Τα τελευταία τρία χρόνια όταν οι µεγάλε̋ συστηµικέ̋ Τράπεζε̋ έκλεισαν τι̋ πόρτε̋ και έπαψαν να στηρίζουν πελάτε̋ που χρόνια συνεργάζονταν µαζί του̋, µόνο η δική µα̋ Τράπεζα στάθηκε δίπλα του̋. Μέσα στα 20 αυτά χρόνια η Τράπεζα αναπτύχθηκε µε βήµατα ίσω̋ µερικέ̋ φορέ̋ αργά, αλλά σταθερά. Είµασταν πάντα πολύ προσεκτικοί. ∆εν θέλαµε σε καµµιά περίπτωση να διακινδυνεύσουµε τα χρήµατα που χιλιάδε̋ µέλη και πελάτε̋ εµπιστεύθηκαν σε µα̋. ∆ιοικήσαµε και διοικούµε τη Τράπεζα µε βασικέ̋ αρχέ̋ τη διαφάνεια και την ανιδιοτέλεια. Κρατήσαµε την Τράπεζα µακριά από προσωπικά συµφέροντα και πελατειακέ̋ πολιτικέ̋ παρεµβάσει̋.

Μείγµα έµπειρων και νέων στελεχών Αναθέσαµε την διαχείριση τη̋ Τράπεζα̋ σε ένα µίγµα έµπειρων – κορυφαίων τραπεζικών και νέων παιδιών µε όρεξη και φιλοδοξίε̋. Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο αποφασίζει, χαράσσει τη στρατηγική, αλλά δεν παρεµβαίνει στο έργο τη̋ υπηρεσία̋. Τα δάνεια δίνονται µε τραπεζικά, επιχειρηµατικά και κοινωνικά κριτήρια. Οι προσλήψει̋ γίνονται µε γνώµονα τι̋ ανάγκε̋ τη̋ Τράπεζα̋, την ικανότητα του ατόµου και πάντα µε την τελική έγκριση των κορυφαίων στελεχών τη̋ Τράπεζα̋.

στην Ελλάδα που ξεκίνησε τα συγχρηµατοδοτούµενα προγράµµατα του ΕΤΕΑΝ και δίνουµε ρευστότητα στι̋ επιχειρήσει̋ του τόπου µα̋. Αυτή η τράπεζα λοιπόν χρειάζεται στον Νοµό µα̋. Πρέπει να υπάρχει. Ειδικά στο νέο τοπίο όπου τέσσερι̋ συστηµικέ̋ τράπεζε̋ θα ελέγχουν την αγορά µε ότι αυτό συνεπάγεται. Για να υπάρχει όµω̋, χρειάζεται στήριξη από όλου̋ µα̋. Από όλο τον επιχειρηµατικό κόσµο, του̋ επαγγελµατίε̋, του̋ υπαλλήλου̋, του̋ συνταξιούχου̋. Γίνετε µέλη και πελάτε̋ στην Τράπεζα που ξέρετε ότι θα σα̋ στηρίξει ώτιδο̋ & Φαναριοφερ- όταν τη χρειαστείτε. αλι σσ Θε ̋ λίτη πο Ο Μητρο Βοηθήστε να µεγαλώεγκαίνια στο Μουζάκι σάλων κ. Κύριλλο̋ στα σουν τα κεφάλαια τη̋ ωρείται από τι̋ επο- Τράπεζα̋. Αυτά γυρίζουν ξανά σε πτεύουσε̋ αρχέ̋ ω̋ η καλύτερη συ- όλου̋ µα̋, στα µέλη στη κοινωνία νεταιριστική τράπεζα στη Ελλάδα. στον τόπο µα̋». Από τι̋ λίγε̋ που δεν χρειάζονται αναΣτο νέο κατάστηµα του Μουζακίου κεφαλαιοποίηση µε του̋ καλύτερου̋ είναι διαθέσιµο το σύνολο των εργαδείκτε̋ κεφαλαιακή̋ επάρκεια̋ και σιών τη̋ Τράπεζα̋, προσφέροντα̋ ανρευστότητα̋. ταγωνιστικά και καινοτόµα πρὀόντα, Τη στιγµή που πολλέ̋ Τράπεζε̋ όπω̋: του χώρου µα̋ παλεύουν για να µεί• προνοµιακού̋ λογαριασµού̋ Τανουν ζωντανέ̋, εµεί̋ αναπτυσσόµαστε µιευτηρίου & Όψεω̋, οργανωνόµαστε και καινοτοµούµε. • ευέλικτου̋ λογαριασµού̋ προΠροωθούµε νέα τραπεζικά πρὀόντα θεσµιακών καταθέσεων, που ρίχνουν χρήµατα στην αγορά • λογαριασµού̋ Μισθοδοσία̋ Επιόπω̋ το πρόγραµµα συµβολαιακή̋ γε- χειρήσεων & Φορέων, Αγροτικό̋ Plus ωργία̋ που επιτυχηµένα εφαρµόζου• λογαριασµού̋ καταβολή̋ συνµε µε πρώτου̋ του̋ µελισσοκόµου̋. τάξεων ∆ηµοσίου και Οργανισµών µε επιτόκιο έω̋ 5,5%, Μεγάλε̋ δυνατότητε̋ µα • υπηρεσίε̋ ηλεκτρονική̋ τραπεαναγκαία η στήριξη ζική̋ (Web-banking & SMS Banking), • χορηγήσει̋ προ̋ Μικροµεσαίε̋ Είµαστε µια µικρή Τράπεζα µε µεΕπιχειρήσει̋ και νοικοκυριά, γάλε̋ δυνατότητε̋. Είναι χαρακτηρι• εγγυητικέ̋ επιστολέ̋ κτλ. στικό ότι είµαστε η πρώτη Τράπεζα Ξέρετε… η ποιότητα τη̋ εταιρική̋ διακυβέρνηση̋ είναι σε θέση να ανεβάσει ή να καταστρέψει µια τράπεζα. Λόγω λοιπόν όλων των παραπάνω αρχών έφθασε σήµερα η Τράπεζα τη̋ Καρδίτσα̋ να θε-


∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2013 / 24

Στην κάβα Καραµήτρου

"MOI, JE M’ EN FOUS!" Πολύτιµε̋ στιγµέ̋... απελευθέρωση̋!

Κάθε χρόνο ,έτσι και φέτο̋, ο Γιώργο̋ Καραµήτρο̋ κάλεσε φίλου̋, γνωστού̋ και γευσιγνώστε̋ στο καθιερωµένο πάρτι τη̋ "κάβα̋ Καραµήτρου", σε έναν χώρο εξαιρετική̋ αισθητική̋.

Η οικογένεια Καραµήτρου

Εκεί παρουσίασε τα φετινά κρασιά τη̋ σειρά̋ "moi, je m' en fous" φτιαγµένα από τι̋ ποικιλίε̋ µαλαγουζιά, µοσχάτο και λιµνιώνα. Κέρασε κρασί - τα ποτήρια ήταν καθ’ όλη τη διάρκεια γεµάτα(!) - τράταρε µεζεδάκια και διασκέδασε τον κόσµο µε πολύ και καλή µουσική! Η φιλοσοφία αυτή̋ τη̋ σειρά̋ βασίζεται στι̋ αναµνήσει̋ από µία ξέγνοιαστη εποχή. Από µία εποχή που έφτανε η µυρωδιά του γιασεµιού για να νοιώσουµε ευτυχισµένοι! Σωστή απελευθέρωση από τα δεσµά τη̋ καθηµερινότητα̋ και επιστροφή στη χαµένη µα̋ παιδικότητα… Τότε που το να το σκάσουµε κρυφά από το σπίτι για να πάµε µία βόλτα µε τα ποδήλατα στην εξοχή, µα̋ έκανε να νοι-

ώθουµε ότι είχαµε κατακτήσει ολόκληρο τον κόσµο! Αυτή είναι η νέα πρόταση που προσφέρεται στου̋ λάτρει̋ του κρασιού DOMAINE MESSENICOLAS του οινοποιού Γιώργου Καραµήτρου, µε τη σειρά MOI JE M' EN FOUS! Μία σειρά κρασιών για όλου̋ όσου̋ θέλουν ένα καλό κρασί που µπορεί να απελευθερώσει τη νιότη του̋ , ένα κρασί που µπορεί να του̋ κάνει να νοιώσουν ελεύθεροι από τα "θέλω" και τα

λουν να φωνάξουν : "Moi je m΄en fous!" .Μία γευστική απελευθέρωση µέσα από ένα ξεχωριστό κρασί! TIPS: ∆ιεύθυνση : Πλαστήρα 58, Καρδίτσα τηλ: 2441070871 site : www.domainemessenicolas.gr Παράγονται επίση̋ έξι ετικέτε̋ Προστατευµένη̋ Γεωγραφική̋ Ένδειξη̋ (Π.Γ.Ε): τα λευκά «Πολίχνη̋ Οίνο̋ Λευκό̋», «∆ύο φεγγάρια», «Κυρά τη̋ Λίµνη̋», τα ερυθρά “Πολίχνη̋ Οίνο̋ Ερυθρό̋» και «Μέλισµα» και το ροζέ “Aπό δυο χωριά».

'πρέπει", που µπορεί να του̋ κάνει να πουν "∆ε µε νοιάζει τίποτα!" και να το εννοούν! Οι ήρωε̋ τη̋ σειρά̋ ,ήρωε̋ καθηµερινοί ,υπαρκτοί δεν είναι "αστείοι". Είναι άνθρωποι που "εγκατέλειψαν" για λίγο τη σοβαροφάνεια, που "αφέθηκαν" για να αποκαλύψουν κάποιε̋ πιο τρυφερέ̋ και ανέµελε̋ πτυχέ̋ τη̋ προσωπικότητά̋ του̋. Άνθρωποι που κατά βάθο̋ έχουν µείνει παιδιά.... Εκείνοι που στο τέλο̋ τη̋ µέρα̋ θέ-


21.5.20∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2013 / 25

Ο Μύλο̋ των Ξωτικών στα Τρίκαλα Η µεγαλύτερη ψυχαγωγική πρόταση του χειµώνα για ολόκληρη την Ελλάδα! Με εκατοντάδε̋ χιλιάδε̋ επισκέπτε̋ από κάθε γωνιά τη̋ χώρα̋ και κάθε ηλικία̋. Μια πρωτοβουλία τη̋ ∆ηµοτική̋ Αρχή̋ Τρικκαίων που έφερε ανάσε̋ στην χειµαζόµενη αγορά τη̋ πόλη̋. Και που ασφαλώ̋ πρέπει να συνεχισθεί έστω και αν χρειαστεί να γίνουν κάποιε̋ … µικροδιορθώσει̋! Σηµ.: Στο επόµενο «ζω» θα υπάρχει αναλυτικό ρεπορτάζ για τα όσα έγιναν στον «Μύλο» και τι µπορεί να γίνει στη συνέχεια.


26 / ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2013

ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ “ΓΡΑΜΜΑ ΣΤΟΝ ΑΓΙΟ ΒΑΣΙΛΗ” (Από έναν µικρό µπλε στυλό…)

ΤΟΥ

ΣΤΑΥΡΟΥ ΠΑΡΧΑΡΙ∆Η

Αγαπητέ Αη Βασίλη, ξέρω ότι συνήθω̋ αυτοί που σου στέλνουν γράµµατα είναι µικρά παιδάκια ή κάποιοι µεγάλοι που ποτέ δεν έπαψαν να είναι µέσα του̋ µικρά παιδιά. Ακόµη και κάποιοι που πιστεύουν σε σένα γιατί είσαι ο µόνο̋ που µπορεί να φέρει ένα δωράκι στα παιδιά του̋, µια̋ και ο πενιχρό̋ µισθό̋ του̋ ή το ακόµη φτωχότερο ταµείο ανεργία̋, αν παίρνουν, δε θα του̋ αφήσει και πολλά περιθώρια για αγορά δώρων. Φυσικά το κενό θα καλύψει ένα χάδι, ένα γλυκό φιλί και µια τρυφερή αγκαλιά, ωστόσο καλά θα ήταν και ένα δωράκι για να λέµε και του …παιδιού …το δίκιο. Εγώ όµω̋ δεν είµαι παιδάκι ή άνεργο̋ απολυµένο̋ χωρί̋ λόγο στο όνοµα τη̋ κυρία̋ κρίση̋, κυρία που προφανώ̋ δεν γνωρίζουν κάποιοι που θα ανακράξουν «MERRY CHRISTMAS» ή «Μαίρη Πόππιν̋» ή «Μαίρη πάλι αυτά τα µαργαριτάρια θα βάλει̋;», στο ηλιόλουστο χειµωνιάτικο Ντουµπάι. Εγώ είµαι ένα µικρό µπλε στυλό πού µόλι̋ πριν λίγο έγραψα ένα αντίστοιχο γράµµα για λογαριασµό

των παιδιών του ιδιοκτήτη µου ,τα οποία σου ζήτησαν για δώρο , να µπορεί να είναι ο µπαµπά̋ περισσότερο στο σπίτι για να µπορούν να παίξουν τον ΄΄ λύκο ΄΄ , τον ΄΄γκίλη – γκίλη γαργαλίτσα ΄, του̋ ΄΄ πάουερ ρέιντζερ̋ ΄΄ και να του̋ τραγουδά πριν πέσουν για ύπνο, το σουξέ µε το πράσινο αρκουδάκι ΄΄ θα ΄µαι καλό παιδί ΄΄ , εκτελώντα̋ άγαρµπα, παρέα µε την εξαντληµένη µαµά, την αντίστοιχη χορογραφία… Σαν µικρό µπλε στυλό λοιπόν , για δώρο θέλω να µου φέρει̋ φέτο̋ να υπογράψω , ένα ΄΄βουνό΄΄ από προσλήψει̋ όλων αυτών που απολύθηκαν από τα προγράµµατα «ΑΝΑΚΑΜΨΗ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ» ή όπω̋ στον κόρακα τελικά το λένε. Επίσει̋ θέλω να φέρει̋ ένα φορτηγό από ΄΄πράσινε̋΄΄ κάρτε̋ για να γράψω επάνω τα ονόµατα όλων αυτών που έφτασαν στην πατρίδα µα̋ την Ευρώπη, γιατί πίστευαν ότι εδώ θα βρουν λίγη από την αξιοπρέπεια που προφανώ̋ κάποιο̋ κακό̋ την έκλεψε στην πατρίδα του̋. Θέλω επίση̋ να µου φέρει̋ µια κόρη ,καλή, ευγενική, που να µην ταλαιπωρεί του̋ ανθρώπου̋ ή σαν τον ελεεινό και άσωτο ΄΄ιό΄΄ τη̋ γρίπη̋ των χοίρων, που ήρθε κάποτε απρόσκλητο̋ και τώρα παραµονεύει ή έρχεται µε άλλα προσωπεία, καλεσµένο̋ κάποιων ζώντων-χοίρων και όλων αυτών που γεννοβολούν ΄΄ιού̋΄΄ για να γεµίσουν, µε γεννόσηµο και µη, του̋ λογαριασµού̋ του̋ στην τράπεζα, αδειάζοντα̋ την ΄΄ αποθήκη ΄΄ τη̋ εκτίµηση̋ και τη̋ αξιοπιστία̋ µα̋ σε αυτό που κάποιοι λεν επιστήµη. Τέλο̋ αγαπητέ Αη Βασίλη, θέλω να µου φέρει̋ ένα εισιτήριο που µε αυτό να µπορώ να ταξιδέψω στα χέρια και στα δάχτυλα όλων των σοφών, των εµπνευσµένων, των λογοτεχνών, των δηµιουργών του κόσµου και ειδικά τη̋ πατρίδα̋ µου. Και που ξέρει̋, γαργαλώντα̋ του̋ την παλάµη ίσω̋ του̋ πείσω ότι ήρθε η ώρα να σου γράψουν ένα γράµµα, γιατί πολύ σιωπηλού̋ και κρυµµένου̋ στο καβούκι του̋, του̋ βρίσκω τον τελευταίο καιρό, λε̋ και η έµπνευση και η φωνή διαµαρτυρία̋ πήγαν και αυτέ̋ στο Ντουµπάι για τι̋ περσινέ̋ γιορτέ̋ και έµειναν εκεί. Άγιε Βασίλη µου σε ευχαριστώ για τα περσινά τα δώρα ,συ-

γνώµη αν σε κούρασα. Α…ναι … αν ότι ζήτησα δεν χωράει στον σάκο σου, βάλτα στο µυαλό αυτών που αποφασίζουν για µένα, χωρί̋ εµένα … να µου τα φέρουν αυτοί … Σε αγαπώ πολύ …ο µικρό̋ µπλε στυλούλι̋… Υ.Γ. 1 Ξέχασα να σου ζητήσω και κάτι απλό και χιλιοειπωµένο, υγεία και ευτυχία, για όλο τον κόσµο ανεξαιρέτω̋. Υ.Γ.2 Το γράµµα το στέλνω και εκ µέρου̋ του ξαδέρφου µου, τον ξέρει̋ ντε ,το ¨ πληκτρολόγιο που τώρα τελευταία πάει να µε αντικαταστήσει αλλά και αυτό̋ πιστεύει τα ίδια µε µένα ,αυτό̋ θα σου έστελνε e-mail αλλά έχει ιό, όχι αυτόν των χοίρων, άλλον. Υ.Γ.3 Και κάτι τελευταίο- τελευταίο … για την ξαδέλφη µου την χρυσή πένα, που υπογράφει διεθνεί̋ συµφωνίε̋ και συνθήκε̋. Σε παρακαλώ κανόνισε για δώρο να υπογράψει µια συµφωνία κατά προτίµηση ΄΄πράσινη΄΄ µήπω̋ και σωθεί έστω και τελευταία στιγµή ο ΄΄ γαλάζιο̋ ΄΄ πλανήτη̋ µα̋ … γιατί φοβάµαι µην επιβεβαιωθούν µε χρόνο-καθυστέρηση οι φόβοι για το 2012 και … αγχώθηκα.

ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ, ΚΑΛΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ ΚΑΙ ΕΜΠΝΕΥΣΜΕΝΟΣ Ο ΝΕΟΣ ΧΡΟΝΟΣ


τα νέα του ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2013 / 27

ΕΝΑΣ ΜΙΝΙ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΙΑΣ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΥΣΑΣ ΠΟΡΕΙΑΣ Ήταν τέλη Μα˙ου του 2012 όταν βρέθηκα για λίγε̋ µέρε̋ στα Τρίκαλα για να διοργανώσω την παρουσίαση του βιβλίου του Χαράλαµπου Ζορµπά µε τίτλο «Η ΣΩΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ». Στην προσπάθειά µου να δώσω τότε ευρεία δηµοσιότητα στην εκδήλωση αυτή, συνεργάστηκα µε δηµοσιογράφου̋ απ΄ όλα τα τοπικά ΜΜΕ.

24-11-12 (ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ 2012): Ο διευθυντή̋ του «δ» και του «Ταξ. στη Θεσσαλία» ∆ηµήτρη̋ Κρούπη̋ µε τον Επίσκοπο Μεσαορία̋ Κύπρου κ. Γρηγόριο, ο οποίο̋ µίλησε στο Συνέδριο ω̋ εκπρόσωπο̋ του Αρχιεπισκόπου Κύπρου κ.κ.Χρυσοστόµου. Ο κ. Γρηγόριο̋ µα̋ µίλησε ένθερµα για την Κύπρο και ω̋ θρησκευτικό προορισµό (τουλάχιστον στο ελεύθερο τµήµα τη̋) και µα̋ προσκάλεσε να την επισκεφθούµε Γνώρισα και του̋ εκδότε̋ όλων των τοπικών εφηµερίδων, κι ανάµεσά του̋ τον ∆ηµήτρη Κρούπη, εκδότη τη̋ εβδοµαδιαία̋ εφηµερίδα̋ «διάλογο̋»¨και του περιοδικού «ζω». Ο ∆ηµήτρη̋ Κρούπη̋ γνωρίζοντα̋ την δεκάχρονη πολύπλευρη δραστηριότητά µου για την λίµνη Κάρλα και τον λιµναίο πολιτισµό τη̋, στην Ανατολική Θεσσαλία, από το 1990 µέχρι το

Η 18µηνη περιπέτεια του «Ταξιδεύοντα̋ στη Θεσσαλία» Μια πολυεπίπεδη προσπάθεια για την προβολή και ανάπτυξη των πολυσύνθετων τουριστικών δυνατοτήτων τη̋ Θεσσαλία̋ Το ξεκίνηµα, µε στόχο µία έντυπη έκδοση και η συνέχεια που οδήγησε σε πολλά… µονοπάτια, ανάµεσά του̋ και σε τηλεοπτική εκποµπή, πολιτιστικέ̋ εκδηλώσει̋ και συνεργασίε̋ µε ανθρώπου̋ του τουριστικού κλάδου

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2012: Η υπουργό̋ τουρισµού κ. Ολγα Κεφαλογιάννη, ενώ δίνει συνέντευξη στο “Reuters”, στο περιθώριο του Συνεδρίου για τον τουρισµό. Το “Ταξιδεύοντα̋” ήταν και εκεί...

24-11-12: Το «Ταξιδεύοντα̋ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑ», στο περίπτερο του ∆ήµου Σοφάδων. Από αριστερά: Κοµπογιάννη̋ Βαγγέλη̋ (∆.Σ. Σοφάδων), Ραγιά̋ Παύλο̋(Αντιδήµαρχο̋ Σοφάδων), Μάκη̋ Εξαρχόπουλο̋ (Συντονιστή̋ έκδοση̋ του «Ταξιδεύοντα̋ στη Θεσσαλία») και Μπάµπη̋ Παπαδόπουλο̋ (∆ήµαρχο̋ Σοφάδων)

2000, µου πρότεινε να συνεργαστούµε για µια ταξιδιωτική περιοδική έκδοση για τη Θεσσαλία. ∆έχτηκα, γρήγορα δώσαµε όνοµα στην έκδοση, προσδιορίσαµε το περιεχόµενό τη̋ και χαράξαµε τη στρατηγική τη̋. Έτσι γεννήθηκε το «ΤΑΞΙ∆ΕΥΟΝΤΑΣ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑ», που σε σύντοµο χρονικό διάστηµα εξελίχθηκε σε µια πολυεπίπεδη προσπάθεια για την προβολή και

ανάπτυξη των τουριστικών δυνατοτήτων τη̋ Θεσσαλία̋. Ο αρχικό̋ σχεδιασµό̋ τη̋ έκδοση̋ περιελάµβανε περιηγήσει̋ στη Θεσσαλία και προτεινόµενε̋ διαδροµέ̋ µε οδηγού̋ του̋ ανθρώπου̋ του τόπου, αυτού̋ που βιώνουν µια περιοχή και έχουν «κάτι» να µα̋ πουν ω̋ φορεί̋ µια̋ µνήµη̋ που χάνεται στα βάθη των αιώνων. Σκοπό̋ τη̋ έκδοση̋ ήταν να γίνουν κτήµα τόσο των Θεσσαλών, όσο και των Ελλήνων, η

ιστορία, τα µνηµεία, οι χώροι λατρεία̋, οι θρύλοι και οι παραδόσει̋, τα ήθη και τα έθιµα, το φυσικό και ανθρωπογενέ̋ περιβάλλον, κι ακόµη τα πρὀόντα, οι γεύσει̋, οι δραστηριότητε̋ και οι υπηρεσίε̋ των ανθρώπων του τόπου. Θυµάµαι πω̋ πέρασα όλο το καλοκαίρι του 2012 σκυµµένο̋ πάνω σε χάρτε̋ και βιβλία, µελετώντα̋ την βιβλιογραφία τη̋ περιοχή̋ Τρικάλων και Καρδίτσα̋. Κι έπειτα άρχισα τι̋ περιηγήσει̋ στου̋ δύο νοµού̋, αφού αρχικά ξεκινήσαµε από την ∆υτική Θεσσαλία. Ήταν εντυπωσιακή η αποδοχή αυτή̋ τη̋ εκδοτική̋ προσπάθεια̋ από όλου̋ του̋ φορεί̋ και επαγγελµατίε̋ του χώρου του τουρισµού και στα Τρίκαλα και στην Καρδίτσα. Άλλοι αγκάλιασαν και στήριξαν την προσπάθεια µα̋ ω̋ χορηγοί και άλλοι ανταποδοτικά ω̋ διαφηµιζόµενοι. Στην φιλοξενία µου συνέβαλαν πολλοί. Στην αρχή ο τότε αντιδήµαρχο̋ Πύλη̋ Θανάση̋ Πλαβό̋ κι αργότερα µια σειρά από ξενοδοχεία όπω̋ το «ΛΗΘΑΙΟΝ», «∆ΙΒΑΝΗ» και «ΝΤΙΝΑ» στα Τρίκαλα, το ξενοδοχείο «ΠΥΛΗ» του Βασίλη Παρίση στην Πύλη, το «ΡΕΞ» και το «ΑΛΕΞΙΟΥ» στην Καλαµπάκα, το ξενοδοχείο «ΚΟΖΙΑΚΑΣ» στην Ελάτη, «ΑΥΡΑ» στην Καρδίτσα και «APOLIS» στο Μουζάκι, καθώ̋ και (Συνέχεια στη σελ. )

26-11-12(ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ 2012): Στο περίπτερο του Χιονοδροµικού Κέντρου Παρνασσού. Από αριστερά: Ο νέο̋ πρόεδρο̋ του Συλλόγου Επαγγελµατιών Ορεινού Όγκου Τρικάλων κ. Κωτούλα̋, ο διευθυντή̋ του «δ» ∆ηµήτρη̋ Κρούπη̋, µια από τι̋ υπεύθυνε̋ του περιπτέρου και ο δηµοσιογράφο̋ Μάκη̋ Εξαρχόπουλο̋


28 / ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2013

Η 18µηνη περιπέτεια του (Συνέχεια από τη σελ. 27)

Με την συµβολή όλων αυτών, αλλά και πολλών άλλων επιχειρήσεων από τον χώρο τη̋ εστίαση̋ και γενικότερα του τουρισµού, όπω̋ οι ταβέρνε̋ «ΤΑ ΠΛΑΤΑΝΑΚΙΑ» στον Πύργο Ιθώµη̋, «ΤΑ ΠΛΑΤΑΝΙΑ» στη ∆ιάβα, «ΚΤΗΜΑ ΧΑΛΙΛΗ» στην Καππά, «ΙΑΝΘΟΣ» στα Τρίκαλα, «ΣΤΡΟΦΙΛΙΑ» στην Πύλη, «ΚΑΛΑΜΑΡΑΣ» στην Ελάτη, «ΠΛΑΖ ΛΑΜΠΕΡΟΥ» στην Λίµνη Πλαστήρα, «ΜΕΤΕΩΡΩΝ ΠΑΝΟΡΑΜΑ» στην Καλαµπάκα, «ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ» στην Καρδιτσοµαγούλα, κατάφερα να προχωρήσω στην έρευνά METEΩΡΑ 2012: ΜΕ ΤΗ ΣΥΝΟ∆Ο ΓΚΡΟΥΠ ΟΥΚΡΑΝΩΝ µου στη ∆υτική & ΡΩΣΩΝ κ. ΕΥΓΕΝΙΑ ΤΕΛΙΖΕΝΚΟ Θεσσαλία, ανακαλύπτοντα̋ άγνωστα στο ευρύ κοινό στοιχεία και συγκεντρώνοντα̋ πλούσιο υλικό απο τι̋ περιοχέ̋ Τρικάλων και Καρδίτσα̋. Παράλληλα µε την έρευνά µου στου̋ δύο νοµού̋, τον ∆εκέµβριο του 2012 προσκαλέσαµε, φιλοξενήσαµε και ξεναγήσαµε σε περιοχέ̋ τη̋ Λάρισα̋, των Τρικάλων και τη̋ Καρδίτσα̋, δύο διευθυντικά στελέχη τη̋ εταιρεία̋ προσκυνηµατικού τουρισµού ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2013: Οι κ.κ. Ναουµίδου και «SOLUN», που ανήΚουµπατίδου διευθυντικά στελέχη του SOLUN µε κει στον όµιλο «MOUZEτον κ. Κώστα Νάσιο, στον ναό NIDIS TRAVEL». του Αγίου Βουκόλου στο Μαυροµµάτι Στόχο̋ µα̋ ήταν η ένΑθανάσιο Λαµπερού και «ΠΑΝ∆ΙΩΝ» ταξη και άλλων προσκυνηµατικών στο Νεοχώρι. Κι ακόµη η οικογένεια προορισµών, µετά τα Μετέωρα, στα στην περιοχή τη̋ λίµνη̋ Πλαστήρα ο ξενώνα̋ «ΑΓΝΑΝΤΙ» στο Νεοχώρι και τα ξενοδοχεία «ΑΙΟΛΙ∆ΕΣ» στα Καλύβια Πεζούλα̋, «ΤΙΤΑΓΙΟΝ» στον Αγιο

Ανανιάδη που µε φιλοξένησε 20 µέρε̋ στον Ελληνόπυργο Καρδίτσα̋.

12-5-13: Ο κ. Γιώργο̋ Ασηµακόπουλο̋ (δεξιά) παρακολουθεί µαζί µε κατοίκου̋ τη̋ Πύλη̋ το ντοκυµαντέρ του για τι̋ Μονέ̋ του Αγίου Όρου̋

13-5-13: Xαιρετισµό̋ του εκδότη ∆ηµήτρη Κρούπη στην εκδήλωση για το Άγιο Όρο̋ προγράµµατα του «SOLUN», κάτι που πραγµατοποιήθηκε αφού συνεργαστήκαµε µαζί του̋ στον σχεδιασµό προγράµµατο̋ τριήµερη̋ περιήγηση̋ Ρώσων προσκυνητών σε ιερού̋ τόπου̋ τη̋ Θεσσαλία̋. Ενώ λοιπόν µέχρι τώρα οι προσκυνητέ̋ περνούσαν µόνο από τα Μετέωρα για λίγε̋ ώρε̋, τώρα πλέον θα παραµένουν στη Θεσσαλία για 25-5-13: Η κ. Σπυριδούλα Καλκαβούρα, τρει̋ µέρε̋. ιδιοκτήτρια τουριστικού γραφείου στου̋ Έτσι για πρώτη φορά µπαί- Γαργαλιάννου̋ Μεσσηνία̋, δηλώνει στον Μάκη νουν στον τουριστικό χάρτη Εξαρχόπουλο φανατική φίλη των Τρικάλων στα οποία διοργανώνει συχνά εκδροµέ̋ τη̋ εταιρεία̋ µια σειρά από σηµαντικά µνηµεία και προ-

Καλύβια Πεζούλα̋ Τηλ.: 24410 92800, -92966 Νεοχώρι Καρδίτσα̋ Τηλ.: 24410 93063, -93152 - 93190

σκυνήµατα, όπω̋ η Πόρτα Παναγιά και η Μονή ∆ουσίκου στην Πύλη, ο Άγιο̋ Σεραφείµ στο Φανάρι, οι Άγιοι Απόστολοι και η Παναγία η Πυργιώτισσα στον Πύργο Ιθώµη̋, οι Μονέ̋ Κορώνη̋, Πέτρα̋ και Πελεκητή̋ γύρω από την λίµνη Πλαστήρα, ο Άγιο̋ Βουκόλο̋ και η Μονή Αγίου Γεωργίου-Καρἀσκάκη στο Μαυροµάτι και τέλο̋ ο Άγιο̋ Νικόλαο̋ ο Νέο̋ ο εν Βουναίνη̋ στη Λάρισα.


∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2013 / 29

Συνάντηση για τον Θρησκευτικό τουρισµό µε τον Σεβασµιώτατο Σταγών & Μετεώρων κ.κ. Σεραφείµ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2012: Στην Πόρτη - Παναγιά µε στελέχη του SOLUN και τον φύλακα κ. Σουφλιά Το πρώτο γκρουπ Ουκρανών, συγκεκριµένα προσκυνητών έφτασε στην περιοχή στι̋ 5 Ιουνίου του 2013. Ακολούθησαν άλλα δύο γκρουπ Ρώσων προσκυνητών, το ένα στα µέσα Αυγούστου και το άλλο τον Οκτώβριο. Έτσι άνοιξαν νέοι προορισµοί στην ∆υτική Θεσσαλία για µια δυναµική ανερχόµενη τουριστική αγορά. Ένα άλλο ταξιδιωτικό γραφείο που παρακινήσαµε να εντάξει στα προ-

γράµµατά του νέου̋ προορισµού̋ τη̋ ∆υτική̋ Θεσσαλία̋ είναι το «KALKAVOURA TRΑVEL» από την Μεσσηνία, το οποίο φέρνει γκρουπ στην περιοχή, εδώ και 25 χρόνια. Στα τέλη του περασµένου Ιουνίου η ιδιοκτήτρια του συγκεκριµένου ταξιδιωτικού γραφείου κ. Σπυριδούλα Καλκαβούρα, µετά από πρόσκλησή µα̋, επισκέφτηκε, φιλοξενήθηκε και ξεναγήθηκε για τέσσερι̋ µέρε̋ σε πε-

ριοχέ̋ των Τρικάλων και τη̋ Καρδίτσα̋, από την Λίµνη Πλαστήρα και το Φανάρι µέχρι την Πύλη και το Νερἀδοχώρι. Η κ. Καλκαβούρα αναχώρησε από την περιοχή εντυπωσιασµένη από την πληθώρα νέων προορισµών, που πολλοί είναι άγνωστοι στο ευρύ ταξιδιωτικό κοινό, ενώ διαθέτουν εξαιρετική φυσική οµορφιά και πλούτο µνηµείων. Και όπω̋ είπε: «οι νέοι αυτοί προορισµοί µπορούν να λειτουργούν αυτόνοµα ή συµπληρωµατικά σε σχέση µε τα γνωστά τουριστικά κέντρα τη̋ περιοχή̋, όπω̋ είναι η λίµνη

Λίµνη Πλαστήρα-Κρυονέρι Τηλ.: 24410 92896

Πλαστήρα, τα Μετέωρα, η Ελάτη και το Περτούλι». Στι̋ 10 Αυγούστου έφθασε στην περιοχή το πρώτο γκρουπ του «KALKAVOURA TRAVEL» µε 50 Μεσσήνιου̋ τουρίστε̋, για να επισκεφτούν µια σειρά από νέου̋, άγνωστου̋ προορισµού̋, δίπλα στου̋ γνωστού̋, από την Λίµνη Πλαστήρα µέχρι τα Μετέωρα. Του̋ Μεσσήνιου̋ τουρίστε̋ υποδεχτήκαµε στην Καρδίτσα, ο ∆ηµήτρη̋ Κρούπη̋ κι εγώ, που στη (Συνέχεια στη σελ. 30)


30 / ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2013

Η 18µηνη περιπέτεια του (Συνέχεια από τη σελ. 29)

πάκα που θα ξεκινήσει στι̋ αρχέ̋ του 2014. Το πρόγραµµα περιλαµβάνει, µετά τα Μετέωρα, δύο ηµερήσιε̋ διαδροµέ̋, µια πεδινή µε την Θεόπετρα, την Βασιλική, την ∆ιάβα και τι̋ Μονέ̋ Αγίων Θεοδώρων και Βυτουµά και µια ορεινή διαδροµή µε την Καστανιά, τα ∆ολιανά, τα Τρία Ποτάµια, το Νεραιδοχώρι, το Περτούλι και την Ελάτη. Τώρα σχεδιάζουµε δύο ακόµη διαδροµέ̋, περιβαλλοντικού κυρίω̋ χαρακτήρα, µε έδρα την Καλαµπάκα, η µία προ̋ την Βάλια Κάλνατα, τον εθνικό δρυµό τη̋ Πίνδου, και η άλλη προ̋ τι̋ πηγέ̋ Αώου και την λίµνη που υπάρχει εκεί, κοντά στο Μέτσοβο Ένα ακόµη ταξιδιωτικό γραφείο απο την Μεσσηνία, το «TSOUKALAS TRAVEL», σε συνεργασία µε το «ΤΑΞΙ∆ΕΥΟΝΤΑΣ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑ» έφερε δύο γκρουπ στην περιοχή Τρικάλων-Καρδίτσα̋, για δύο µέρε̋ το καθένα, τον Σύλλογο Γυναικών Πεταλιδίου στι̋ 5 Οκτωβρίου και τον Πολιτιστικό Σύλλογο ∆ωρίου στι̋ 30 Νοεµβρίου. Μια άλλη δραστηριότητα του «ΤΑΞΙ∆ΕΥΟΝΤΑΣ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑ» ήταν και η συµµετοχή µα̋ στην διοργάνωση, µαζί µε τον ΕκπολιτιστικόΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2013: Από την ενηµέρωση που έκανε στου̋Μορφωτικό Σύλλογο Μεσσήνιου̋ επισκέπτε̋ ο κ. Απόστολο̋ Φλωρίδη̋ στον Ροπωτού, µια̋ εντυΙ.Ν. Αγίου Σεραφείµ, στο Φανάρι Καρδίτσα̋ πωσιακή̋ εκδήλωση̋ για το Αγιον Όρο̋, που κτερεύσει̋) παραµονή των επισκε- πραγµατοποιήθηκε στι̋ 12 Μα˙ου πτών στην Καλαµπάκα και η αναζή- 2013, στο ξενοδοχείο «ΠΥΛΗ» στην τηση και άλλων, λιγότερο γνωστών ή Πόρτα Παναγιά Πύλη̋. Στην εκδήλωση παρουσιάστηκε η άγνωστων προορισµών, στην ευρύτειστορία των 20 Ιερών Μονών και η ζωή ρη περιοχή των Μετεώρων. Περιηγηθήκαµε µε την κ. Καλκα- στο Αγιον Όρο̋ µέσα από ένα οπτιβούρα πολλά χωριά και σηµεία θρη- κοακουστικό οδοιπορικό µε φωτοσκευτικού ενδιαφέροντο̋ στην πε- γραφίε̋, video και ηχητικά εφέ του Γιώργου Ασηµακόπουλου, ο οποίο̋ διάδα και στα ορεινά τη̋ Πίνδου.

συνέχεια του̋ συνόδευσα και του̋ ξενάγησα για τρει̋ µέρε̋ σε όλα τα σηµεία που επισκέφτηκα. Οι Μεσσήνιοι επισκέπτε̋ έφυγαν ενθουσιασµένοι, όπω̋ είπαν, κυρίω̋ για δύο λόγου̋, για το πανέµορφο ορεινό τοπίο µε τα έλατα που επισκέφτηκαν και για την ξενάγηση που του̋ έγινε µε πληθώρα ιστορικών στοιχείων. Στι̋ 9 Οκτωβρίου η κ. Καλκαβούρα µετά από πρόσκληση του «ΤΑΞΙ∆ΕΥΟΝΤΑΣ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑ» επισκέφτηκε για πέντε µέρε̋ και πάλι τα Τρίκαλα, αυτή τη φορά την περιοχή Καλαµπάκα̋-Μετεώρων. Σκοπό̋ τη̋ επίσκεψη̋ ήταν η πολυήµερη (από δύο και πλέον διανυ-

Έτσι χαράχθηκε ένα νέο τετραήµερο πρόγραµµα µε έδρα την Καλαµ-

Αύγουστο̋ 2013: Μεσσήνιοι τουρίστε̋ στον πανέµορφο καταρράκτη του Ροπωτού

ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2013: Μεσσήνιοι τουρίστε̋ στο σπίτι-µουσείο του Γεωργίου Καρἀσκάκη στο Μαυροµµάτι Καρδίτσα̋

18ο χλµ. Καρδίτσα̋-Μουζακίου Τηλ.: 24410 34134

Καλαµπάκα (Μετέωρα) Τηλ.: 24320 78138

Ασκληπιού & Καρανάσιου 1 Τηλ.: 24310 74777-9


ΙΟΥΛΙΟΣ 2013: Ο Γιάννη̋ Βόγλη̋ “επιστρέφει” στην Πατουλιά

ΙΟΥΛΙΟΣ 2013: Ο Γιάννη̋ Βόγλη̋ στα Μετέωρα φωτογραφίζεται για το “Ταξιδεύοντα̋” από τον σκηνοθέτη Σταύρο Παρχαρίδη

γνωστό ηθοποιό Γιάννη Βόγλη, για να επισκεφθούµε µαζί του̋ χώρου̋ όπου γυρίστηκε η περίφηµη ταινία του Βασίλη Γεωργιάδη «Το χώµα βάφτηκε κόκκινο» στην οποία πρωταγωνιστούσε µαζί µε τον Νίκο Κούρκουλο και τον Μάνο Κατράκη. ΙΟΥΛΙΟΣ 2013: Αρχίζει το τηλεοπτικό “ΤΑΞΙ∆ΕΥΟΝΤΑΣ”. Γύρισµα στον Ληθαίο µε τον ∆ήµαρχο Τρικκαίων κ. Χρήστο Λάππα

ΙΟΥΛΙΟΣ 2013: ∆είπνο προ̋ τιµή του Γιάννη Βόγλη στην ταβέρνα “ΙΑΝΘΟΣ” επισκέπτεται και φωτογραφίζει το Άγιον Όρο̋ από το 1959. Όµω̋, η πιο σηµαντική στιγµή του «ΤΑΞΙ∆ΕΥΟΝΤΑΣ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑ» ήταν όταν καλέσαµε στα Τρίκαλα τον

Ο Γιάννη̋ Βόγλη̋ έφθασε στα Τρίκαλα στι̋ 7 Ιουλίου και φιλοξενήθηκε (Συνέχεια στη σελ.32)


32 / ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2013

Η 18µηνη περιπέτεια του (Συνέχεια από τη σελ. 31) για πέντε µέρε̋ στο ξενοδοχείο «∆ΙΒΑΝΗ» εκεί όπου έµεναν και τότε οι ηθοποιοί κατά τη διάρκεια των γυρισµάτων τη̋ ταινία̋, που κράτησαν τέσσερι̋ περίπου µήνε̋ το καλοκαίρι του 1965. Με τον Γιάννη Βόγλη επισκεφθήκαµε την Πατουλιά και τα Μετέωρα, όπου γυρίστηκαν οι περισσότερε̋ σκηνέ̋ τη̋ ταινία̋ και ζήσαµε συγκινητικέ̋ στιγµέ̋ αναµνήσεων από τα γυρίσµατα του 1965. Τι̋ επισκέψει̋ αυτέ̋ τι̋ βιντεοσκοπήσαµε και σύντοµα πρόκειται να προβληθούν σε ειδική εκδήλωση που ετοιµάζουµε για να τιµήσουµε τον Γιάννη Βόγλη.

εκποµπή̋. Από τα γυρίσµατα τη̋ του Σ.Τ.Ε.Μ. Αριστερά ο πρόεδρο̋ ενώ συζητά µε τον κ. Ηλία̋ Μαυραγάνη̋ Εξαρχόπουλο κη Μά κ. τή παρουσιασ

ΤΟ «ΤΑΞΙ∆ΕΥΟΝΤΑΣ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑ» ΩΣ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ ΕΚΠΟΜΠΗ Ήταν, θυµάµαι, το πρωί τη̋ Πέµπτη̋ 6 Ιουνίου και βρισκόµουν στη Μονή ∆ουσίκου συνοδεύοντα̋ το γκρουπ των Ουκρανών προσκυνητών που έφερε στην περιοχή το «ΣΟΛΟΥΝ», όταν δέχτηκα ένα τηλεφώνηµα από τον ∆ηµήτρη Κρούπη, ο οποίο̋ µου ανακοίνωσε πω̋ το «ΤΑΞΙ∆ΕΥΟΝΤΑΣ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑ» αντί για έκδοση θα γίνει πρώτα τηλεοπτική εκποµπή µε παρουσιαστή εµένα. Είχαν γίνει όλε̋ οι απαραίτητε̋ συνεννοήσει̋ µε το κανάλι tv-10, το µοναδικό τηλεοπτικό δίκτυο που έχει έδρα στα Τρίκαλα. Αρχισυντάκτη̋ και παραγωγό̋ τη̋ εκποµπή̋ ανέλαβε ο ∆ηµήτρη̋ Κρούπη̋, κι εγώ, πέρα από την παρουσίαση θα έκανα την δηµοσιογραφική έρευνα των θεµάτων και θα είχα και την επιµέλεια τη̋ εκποµπή̋. Έτσι, το «ΤΑΞΙ∆ΕΥΟΝΤΑΣ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑ», ένα χρόνο µετά την «γέννησή» του, έγινε τηλεοπτική εκποµπή. Μια εκποµπή που παρουσιάζει µ’ ένα ιδιαίτερο αφηγηµατικό τρόπο γνωστέ̋ και άγνωστε̋ γωνιέ̋ τη̋ Θεσσαλία̋, εστιάζοντα̋ κυρίω̋ στι̋ λιγότερο γνωστέ̋ ή τελείω̋ άγνωστε̋, στο ευρύ ταξιδιωτικό κοινό, περιοχέ̋. Πρόκειται για µια ταξιδιωτική- περιηγητική εκποµπή όπου σύµφωνα µε τον αρχικό σχεδιασµό, η ιστορία και τα µνηµεία, οι θρύλοι και οι παραδόσει̋, το φυσικό και το ανθρωπογενέ̋ περιβάλλον, κι ακόµη τα πρὀόντα και οι δραστηριότητε̋, προβάλλονται µέσα από την συνάντηση του παρουσιαστή µε του̋ ανθρώπου̋ του τόπου. Η εκποµπή ξεκίνησε την τηλεοπτική

τη̋ πορεία στα τέλη του καλοκαιριού µε θέµατα πρώτα από την ∆υτική Θεσσαλία. Μέχρι σήµερα έχουν προβληθεί 13 επεισόδια που αναφέρονται στα Τρίκαλα, στον Πύργο Ιθώµη̋ και στο Μαυροµµάτι Καρδίτσα̋, στην Αργιθέα, στη Βασιλική, στην περιοχή τη̋ Καλαµπάκα̋ και των Μετεώρων, καθώ̋ και στην τουριστική έκθεση PHILOXENIA τη̋ Θεσσαλονίκη̋. Στην εκποµπή εµφανίστηκαν πολλοί τοπικοί παράγοντε̋ από τα Τρίκαλα και την Καρδίτσα, αλλά και από την υπόλοιπη Ελλάδα, µελετητέ̋ τη̋ τοπική̋ ιστορία̋ και λαογραφία̋, ειδικοί επιστήµονε̋, δηµοσιογράφοι, στελέχη τη̋ αυτοδιοίκηση̋, πρόεδροι συλλόγων, εκπρόσωποι επαγγελµατικών φορέων, επιχειρηµατίε̋, καθώ̋ και ο γνωστό̋ σε όλου̋ αγωνιστή̋ τη̋ Εθνική̋ Αντίσταση̋, Μανώλη̋ Γλέζο̋. Γρήγορα η εκποµπή απέκτησε πολλού̋ φίλου̋ κι ένα φανατικό κοινό, τόσο στη Θεσσαλία, όσο και µακρύτερα, αφού µεταδίδεται και από το ∆ιαδίκτυο. Πάντω̋, οµολογώ ότι δεν περίµενα να έχει τόση τηλεθέαση και τέτοια απήχηση στη ∆υτική κυρίω̋ Θεσσαλία. Και τώρα η εκποµπή ετοιµάζεται να

ανοίξει τα φτερά τη̋ για να «πετάξει» πάνω από την Ελλάδα, πέρα από την Θεσσαλία, σε τόπου̋ γνωστού̋ και άγνωστου̋ που έχουν το δικό του̋ ξεχωριστό ενδιαφέρον. Στην παραγωγή τη̋ εκποµπή̋ συνεργάζονται ο σκηνοθέτη̋ Σταύρο̋ Παρχαρίδη̋ και οι εικονολήπτε̋ Νίκο̋ Κἐβάνη̋ και Μάκη̋ Λιάκο̋. Την µουσική τη̋ εκποµπή̋ έγραψε ο Παναγιώτη̋ Μαγκλάρα̋ (σύνθεση-πιάνο) κι έπαιξαν οι µουσικοί Λιάνα Μήνια (φλάουτο-φωνητικά) και Ερνέστο̋ Λούκα̋ (ακουστική κιθάρα) ενώ την ηχοληψία έκανε ο Γιάννη̋ Τρικόπουλο̋. Το «Ταξιδεύοντα̋ στη Θεσσαλία» µετά από τηλεοπτική εκποµπή που έγινε, ήρθε η ώρα να αποκτήσει και έντυπη µορφή, όπω̋ διαπιστώνετε από το τεύχο̋ που κρατάτε στα χέρια σα̋ διαβάζοντα̋ αυτέ̋ τι̋ γραµµέ̋. Κι όσο αναλογίζοµαι το πώ̋ ξεκινήσαµε πριν από ενάµισι χρόνο, µε αντίξοε̋ συνθήκε̋, σ’ ένα περιβάλλον αρνητικό οικονοµικά, µε πολλά προβλήµατα, αγωνίε̋ και περιπέτειε̋, τόσο διαπιστώνω πω̋ είναι πολλά όσα κάναµε στο διάστηµα που διανύσαµε µέχρι σήµερα.

Και ότι πετύχαµε το οφείλουµε σε µεγάλο βαθµό σε όσου̋ µα̋ στήριξαν είτε ω̋ χορηγοί, είτε ω̋ διαφηµιζόµενοι σ΄ αυτή τη δύσκολη αλλά εξαιρετικά ενδιαφέρουσα πορεία. Το οφείλουµε ακόµη στου̋ «ΑΝΘΡΩΠΟΥΣ ΤΟΥ ΤΟΠΟΥ», που είναι και οι οδηγοί τη̋ προσπάθειά̋ µα̋, καθώ̋ και σε µερικού̋ καλού̋ φίλου̋ που η συµβολή του̋ ήταν και είναι πολύτιµη για µα̋, όπω̋ ο Κώστα̋ Μήτσιο̋, ο Σωτήρη̋ Πάµπαλη̋, ο Νίκο̋ Βαλοµάνδρα̋, ο ∆ηµήτρη̋ Κωτούλα̋, ο Θανάση̋ Κωτούλα̋, ο Ηλία̋ Θανασιά̋ και η Χαρούλα Ανανιάδου. Κλείνοντα̋ αυτή την αναδροµή στην πορεία του «ΤΑΞΙ∆ΕΥΟΝΤΑΣ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑ» δεν έχω τίποτα άλλο να πω, παρά µονάχα ένα µεγάλο ευχαριστώ από τα βάθη τη̋ καρδιά̋ µου σε όσου̋ βοήθησαν, έστω και ελάχιστα, στο δύσκολο εγχείρηµά µα̋ για την ανάδειξη τη̋ Θεσσαλία̋. Και το «ΤΑΞΙ∆ΕΥΟΝΤΑΣ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑ» συνεχίζει το «ταξίδι» του στα τηλεοπτικά και εκδοτικά πελάγη… Μάκη̋ Εξαρχόπουλο̋ ∆ηµοσιογράφο̋-Ερευνητή̋ Παρουσιαστή̋ τη̋ εκποµπή̋ «ΤΑΞΙ∆ΕΥΟΝΤΑΣ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑ»

Άγιο̋ Αθανάσιο̋ Λαµπερού Λίµνη̋ Ν. Πλαστήρα Τηλ.: 24410 94660 & 24410 94440


∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2013 / 33

Η Χ.Α.Π. (Χρόνια Αποφρακτική Πνευµονοπάθεια) προ των… πνευµόνων µα̋ και λόγω αιθαλοµίχλη̋

Κάπνισµα και… κρίση γίνονται… “βρόγχο̋” για του̋ Θεσσαλού̋! Συνέντευξη του Κωνσταντίνου Θ. Κωστίκα, Πνευµονολόγου, ∆ιδάκτορο̋ του Πανεπιστηµίου Αθηνών, e-Learning Resources Director European Respiratory Society και Συντονιστή Οµάδα̋ Άσθµατο̋ τη̋ Ελληνική̋ Πνευµονολογική̋ Εταιρεία̋

Σύντοµο Βιογραφικό

Κωνσταντίνο̋ Θ. Κωστίκα̋, MD, PhD, FCCP Πνευµονολόγο̋, ∆ιδάκτωρ Πανεπιστηµίου Αθηνών

Γεννήθηκε στην Αθήνα το 1971. Σπούδασε στην Ιατρική Σχολή του Πανεπιστηµίου Αθηνών. Εκπαιδεύτηκε στην Πνευµονολογία στο 401 ΓΣΝΑ, την Πανεπιστηµιακή Κλινική του Νοσοκοµείου Σωτηρία και τη Sleep and Ventilation Unit του Royal Brompton Hospital, London UK. Εκπόνησε τη διατριβή του µε θέµα "ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΕΝ∆ΟΓΕΝΟΥΣ ΟΞΙΝΙΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΦΛΕΓΜΟΝΗΣ ΤΩΝ ΑΕΡΑΓΩΓΩΝ ΣΤΟ ΣΥΜΠΥΚΝΩΜΑ ΤΟΥ ΕΚΠΝΕΟΜΕΝΟΥ ΑΕΡΑ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ ΦΛΕΓΜΟΝΩ∆ΕΙΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΑΕΡΑΓΩΓΩΝ" στην Ιατρική Σχολή Πανεπιστηµίου Αθηνών το Φεβρουάριο του 2005 µε βαθµό "Άριστα". Εργάστηκε στην Πνευµονολογική Κλινική του Πανεπιστηµίου Θεσσαλία̋ από το 2004 µέχρι το 2009 ω̋ Επιστηµονικό̋ Συνεργάτη̋ ν. 407/80 και Λέκτορα̋ Πνευµονολογία̋. Από το 2009 διατηρεί Ιδιωτικό Ιατρείο στην Καρδίτσα. Είναι Επιστηµονικό̋ Συνεργάτη̋ τη̋ 2η̋ Πνευµονολογική̋ Κλινική̋ του Πανεπιστηµίου Αθηνών και του Εργαστηρίου Υγιεινή̋ και Επιδηµιολογία̋ του Πανεπιστηµίου Θεσσαλία̋. Είναι µέλο̋ τη̋ Επιτροπή̋ Εξετάσεων του Ευρωπἀκού ∆ιπλώµατο̋ Πνευµονολογία̋ HERMES από το 2012. Από το Σεπτέµβριο του 2013 κατέχει τη θέση του υπεύθυνου εκπαίδευση̋ µέσω διαδικτύου (e-Learning Resources Director) τη̋ Ευρωπἀκή̋ Πνευµονολογική̋ Εταιρεία̋. Είναι µέλο̋ τη̋ Συντακτική̋ Επιτροπή̋ του Περιοδικού Πνεύµων και τη̋ Οµάδα̋ Άσθµατο̋ τη̋ Ελληνική̋ Πνευµονολογική̋ Εταιρεία̋. Οι ερευνητικέ̋ του δραστηριότητε̋ εστιάζονται στο άσθµα, τη ΧΑΠ και του̋ δείκτε̋ φλεγµονή̋ σε παθήσει̋ των αεραγωγών. Έχει περισσότερε̋ από 95 δηµοσιεύσει̋ στο PubMed οι οποίε̋ έχουν περισσότερε̋ από 1.300 βιβλιογραφικέ̋ αναφορέ̋ (citations). e-mail: ktk@otenet.gr


34 / ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2013

Συνέντευξη στον Φώτη Καραγιάννη Οι αυστηρέ̋ περικοπέ̋ σε µισθού̋ - συντάξει̋ του δηµόσιου και ιδιωτικού τοµέα, η υπερφορολόγηση εισοδηµάτων - ακίνητη̋ περιουσία̋ και η διατήρηση τη̋ ακρίβεια̋ στην αγορά αγαθών και µέσων διαβίωση̋, προκάλεσαν την δραµατική υποβάθµιση του βιοτικού επιπέδου και τη̋ καταναλωτική̋ δυνατότητα̋ των Ελλήνων, οι οποίοι εκ των πραγµάτων εξαναγκάστηκαν στην αναζήτηση οικονοµικότερων µορφών ενέργεια̋. Το πανάκριβο πετρέλαιο εγκαταλείφτηκε και υπήρξε στροφή προ̋ το περιβαλλοντικά ανεκτό φυσικό αέριο. ∆υστυχώ̋ όµω̋, η σχετικά υψηλή δαπάνη σύνδεση̋ και χρήση̋ του (η τιµολόγησή του ακολουθεί το πετρέλαιο) δεν µπορούσε να καλυφθεί από χιλιάδε̋ οικογένειε̋ που έπληξε η ανεργία, οπότε η επιλογή τη̋ αποκλειστική̋ χρήση̋ τζακιών (σε όποια σπίτια τα διέθεταν) και κυρίω̋ ξυλόσοµπων αποτέλεσε για πολλού̋, µονόδροµο! Σοβαρή συνέπεια όλων αυτών των κοινωνικοπολιτικών παραγόντων είναι το πασίγνωστο φαινόµενο τη̋ αιθαλοµίχλη̋ στι̋ πόλει̋, το οποίο σε συνδυασµό µε την υψηλή καπνισµατική συνήθεια των Ελλήνων, επηρεάζει σε µεγάλο βαθµό δυσµενώ̋, την αναπνευστική λειτουργία εκατοντάδων χιλιάδων πολιτών, είτε είναι υγιεί̋, είτε πάσχουν από άσθµα και Χρόνια Αποφρακτική Πνευµονοπάθεια (ΧΑΠ). Ποιο ειδικά, για τη συµβολή τη̋ οικονοµική̋ κρίση̋ στην εξάπλωση του άσθµατο̋ και τη̋ ΧΑΠ στη Χώρα µα̋ και ποιο συγκεκριµένα στη Θεσσαλία, καθώ̋ επίση̋ και για την ίδια τη νόσο, την πρόληψη και θεραπεία τη̋, µιλάει στο «ζω στη Θεσσαλία» σε µια αποκαλυπτική συνέντευξη, ο διεθνού̋ φήµη̋, Καρδιτσιώτη̋ Πνευ-

µονολόγο̋, ∆ιδάκτωρ του Πανεπιστηµίου Αθηνών και Συντονιστή̋ Οµάδα̋ Άσθµατο̋ τη̋ Ελληνική̋ Πνευµονολογική̋ Εταιρεία̋ κ. Κωνσταντίνο̋ Θ. Κωστίκα̋:

Ερ. Τι είναι η χρόνια αποφρακτική πνευµονοπάθεια και ποια η συχνότερη αιτία στην Ελλάδα; Απ. Η χρόνια αποφρακτική πνευµονοπάθεια (ΧΑΠ) είναι µια συχνή πάθηση που οφείλεται σε µια υπερβολική φλεγµονώδη απάντηση των πνευµόνων σε βλαπτικά εισπνεόµενα σωµατίδια. Χαρακτηρίζεται από απόφραξη των αεραγωγών (των βρόγχων – είναι οι σωλήνε̋ που µεταφέρουν τον αέρα στου̋ πνεύµονε̋) και περιορισµό στη ροή του αέρα που δεν αναστρέφεται πλήρω̋ µε τη θεραπεία. Το συχνότερο αίτιο τη̋ ΧΑΠ στην Ελλάδα είναι το κάπνισµα, αλλά σε πολλά µέρη του πλανήτη είναι συχνή σε ανθρώπου̋ που δεν έχουν καπνίσει ποτέ, αλλά εµφανίζουν µακροχρόνια έκθεση σε παθητικό κάπνισµα ή σε καύση βιοµάζα̋ ιδιαίτερα σε εσωτερικού̋ χώρου̋. Η ΧΑΠ ευθύνεται σήµερα για 5% περίπου των θανάτων στον πλανήτη και αναµένεται να είναι η 3η συχνότερη αιτία θανάτου στον κόσµο το 2020, µετά από τι̋ καρδιολογικέ̋ παθήσει̋ και τα αγγειακά εγκεφαλικά επεισόδια. Η συχνότητα τη̋ νόσου αυξάνεται στι̋ αναπτυσσόµενε̋ χώρε̋ και ιδιαίτερα σε εκείνε̋ µε υψηλή καπνισµατική συνήθεια, όπω̋ η Χώρα µα̋. Υπολογίζεται ότι περίπου 10% των ενηλίκων, ηλικία̋ άνω των 40 ετών, πάσχουν από ΧΑΠ, ενώ περίπου τα 2/3 από αυτού̋ δεν έχουν διαγνωσθεί. Η ΧΑΠ είναι πιο συχνή στου̋ άνδρε̋, αλλά η συχνότητά τη̋ στι̋ γυναίκε̋ αυξάνεται σταθερά

τι̋ τελευταίε̋ δυο δεκαετίε̋. Η συχνότητα τη̋ ΧΑΠ είναι µεγαλύτερη στι̋ αγροτικέ̋ περιοχέ̋, όπω̋ η Θεσσαλία, λόγω τη̋ αυξηµένη̋ καπνισµατική̋ συνήθεια̋ στον αγροτικό πληθυσµό. Πριν από λίγα χρόνια θεωρούνταν πάθηση τη̋ µεγάλη̋ ηλικία̋ αλλά σήµερα υπολογίζεται ότι περίπου 50% των ασθενών µε ΧΑΠ είναι κάτω των 65 ετών και αποτελούν ένα δραστήριο κοµµάτι του πληθυσµού. Περίπου 2040% των ασθενών µε ΧΑΠ θα οδηγηθούν σε πρόωρη σύνταξη λόγω τη̋ νόσου του̋.

Ερ. Η οικονοµική κρίση που µαστίζει τη Χώρα µα̋ συνέβαλλε στην εξάπλωση τη̋ ΧΑΠ στον πληθυσµό; Απ. Η οικονοµική αδυναµία των νοικοκυριών που είναι απόρροια τη̋ πρωτοφανού̋ κρίση̋ που βιώνουµε όλοι µα̋ τα τελευταία χρόνια, επέφερε την εκτεταµένη χρήση φτηνότερων (από το πετρέλαιο) µέσων θέρµανση̋ κατά του̋ χειµερινού̋ µήνε̋, τα οποία επιβάρυναν την ατµόσφαιρα, εντό̋ και εκτό̋ των χώρων διαβίωση̋. Ειδικότερα, η επιβάρυνση του αέρα στου̋ εσωτερικού̋ χώρου̋, ιδιαίτερα από την καύση ξύλου και αγροτικών υπολειµµάτων, έχει επηρεάσει σε µεγάλο βαθµό το επίπεδο υγεία̋ των ασθενών µε αναπνευστικέ̋ παθήσει̋, εσχάτω̋ και ανθρώπου̋ που δεν είχαν ποτέ παρόµοια προβλήµατα, ή βεβαρυµµένο οικογενειακό ιστορικό ΧΑΠ! Όταν υπάρχουν άτοµα µε ευαισθησία στο αναπνευστικό είναι αναγκαίο να λαµβάνονται όλα τα απαραίτητα µέτρα για τον καλό εξαερισµό και τη διατήρηση καλή̋ ποιότητα̋ αέρα µέσα στο σπίτι. Σε ότι αφορά στι̋ συσκευέ̋ κλιµατισµού, αυτέ̋ είναι ασφαλεί̋ για του̋ ασθενεί̋ µε πα-

Ραγδαία αύξηση των παθήσεων του αναπνευστικού συστήµατο̋ παρουσιάζεται τα τελευταία χρόνια στην Ελλάδα και ιδιαίτερα στην Θεσσαλία, λόγω ρύπανση̋ τη̋ ατµόσφαιρα̋ από την καύση βιοµάζα̋ και άλλων υπολειµµάτων, αµφιβόλου σύνθεση̋ και προέλευση̋ κατά του̋ χειµερινού̋ µήνε̋.


∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2013 / 35

θήσει̋ του αναπνευστικού, αρκεί να υποβάλλονται στι̋ απαραίτητε̋ διαδικασίε̋ συντήρηση̋.

Ερ. Πω̋ γίνεται η διάγνωση τη̋ ΧΑΠ; Απ. Η διάγνωση τη̋ ΧΑΠ βασίζεται σε τρει̋ παραµέτρου̋: Ιστορικό καπνισµατική̋ συνήθεια̋: συνήθω̋ απαιτούνται περισσότερα από 10-20 πακέτα-έτη (υπολογίζονται ω̋ ο αριθµό̋ των πακέτων 20 τσιγάρων ηµερησίω̋ επί τα έτη καπνίσµατο̋) Συµπτώµατα από το αναπνευστικό: τα συνηθέστερα είναι ο βήχα̋ (συνήθω̋ παραγωγικό̋ – µε απόχρεµψη) και η δύσπνοια (δυσκολία στην αναπνοή) κυρίω̋ κατά την προσπάθεια. Η δύσπνοια των ασθενών είναι ιδιαίτερα έντονη τι̋ πρωινέ̋ ώρε̋ και περιορίζει σηµαντικά τι̋ δραστηριότητέ̋ του̋. Κάθε καπνιστή̋ άνω των 40 ετών µε συµπτώµατα από το αναπνευστικό θα πρέπει να επισκέπτεται έναν Πνευµονολόγο προκειµένου να υποβληθεί σε µια απλή εξέταση, τη σπιροµέτρηση, µε την οποία µπορεί να τεθεί η διάγνωση τη̋ ΧΑΠ. Σπιροµέτρηση: η εξέταση αυτή είναι απαραίτητη για τη διάγνωση τη̋ ΧΑΠ. Η απλή αυτή εξέταση διαρκεί λίγα λεπτά και ο ασθενή̋ πρέπει απλά να φυσήξει µε όλη του τη δύναµη σε ένα επιστόµιο. Με τον τρόπο αυτό προσδιορίζεται η αναπνευστική του λειτουργία και ο βαθµό̋ απόφραξη̋ των αεραγωγών.

1. 2.

3.

Ερ. Ποια είναι η θεραπεία τη̋ νόσου κ. καθηγητά; Απ. Η θεραπεία τη̋ ΧΑΠ είναι σύνθετη και περιλαµβάνει: ∆ιακοπή καπνίσµατο̋: είναι απαραίτητη για την επιβράδυνση εξέλιξη̋ τη̋ νόσου, όπω̋ και η αποφυγή άλλων παραγόντων κινδύνου. Τακτική σωµατική άσκηση και ένταξη σε προγράµµατα αναπνευστική̋ αποκατάσταση̋ (όταν είναι διαθέσιµα). Η άσκηση βοηθάει στη βελτίωση τη̋ φυσική̋ κατάσταση̋ και τη̋ λειτουργικότητα̋ των ασθενών µε ΧΑΠ.

1. 2.

3.

∆ιατροφή: µια δίαιτα πλούσια σε φρούτα και λαχανικά, όπω̋ η µεσογειακή διατροφή, µπορεί να είναι προστατευτική για την εξέλιξη τη̋ νόσου και την αποφυγή παροξύνσεων, όπω̋ φαίνεται από πρόσφατε̋ µελέτε̋. Εµβολιασµοί: οι περισσότεροι ασθενεί̋ µε ΧΑΠ θα πρέπει να εµβολιάζονται έναντι τη̋ γρίπη̋ µία φορά το χρόνο κάθε φθινόπωρο. Επίση̋ θα πρέπει να εµβολιάζονται έναντι του πνευµονιοκόκκου σύµφωνα µε τι̋ οδηγίε̋ του γιατρού του̋. Φαρµακευτική θεραπεία: η βάση τη̋ θεραπεία̋ τη̋ ΧΑΠ είναι τα εισπνεόµενα βρογχοδιασταλτικά φάρµακα, που βελτιώνουν τη δύσπνοια των ασθενών και την καθηµερινότητά του̋. Η σύγχρονη τάση τη̋ φαρµακοθεραπεία̋ τη̋ ΧΑΠ περιλαµβάνει εισπνεόµενα βρογχοδιασταλτικά (β2-διεγέρτε̋ και αντιχολινεργικά) µακρά̋ δράση̋ που λαµβάνονται έω̋ και µία φορά την ηµέρα και διευκολύνουν τη συµµόρφωση του ασθενού̋ στη θεραπεία. Νεότερα βρογχοδιασταλτικά φάρµακα µακρά̋ δράση̋ κυκλοφορούν ήδη σε χώρε̋ τη̋ Ευρωπἀκή̋ Ένωση̋ και πρόκειται να κυκλοφορήσουν σύντοµα και στην Ελλάδα, ενώ αναµένεται στο άµεσο µέλλον να κυκλοφορήσουν και συνδυασµοί βρογχοδιασταλτικών µακρά̋ δράση̋ που θα προσφέρουν επιπρόσθετη βελτίωση τη̋ αναπνευστική̋ λειτουργία̋ και ανακούφιση των

4. 5.

συµπτωµάτων των ασθενών. Επιπρόσθετε̋ θεραπείε̋ περιλαµβάνουν αντιφλεγµονώδη φάρµακα όπω̋ τα εισπνεόµενα κορτικοστεροειδή, αλλά και φάρµακα χορηγούµενα από το στόµα, όπω̋ η ροφλουµιλάστη και η θεοφυλλίνη. Μακροχρόνια οξυγονοθεραπεία: λίγοι ασθενεί̋ µε σοβαρή ΧΑΠ εµφανίζουν αναπνευστική ανεπάρκεια και πρέπει να λαµβάνουν µακροχρόνια οξυγόνο σύµφωνα µε τι̋ οδηγίε̋ του γιατρού του̋, κατά κανόνα κατά τι̋ ώρε̋ του ύπνου και για περισσότερε̋ από 15 ώρε̋ ανά 24ωρο. Αντιµετώπιση συνυπαρχουσών παθήσεων: οι ασθενεί̋ µε ΧΑΠ είναι κατά κανόνα µέση̋ και µεγάλη̋ ηλικία̋ και εµφανίζουν συχνά συνυπάρχουσε̋ παθήσει̋, µε συχνότερε̋ τι̋ καρδιαγγειακέ̋ παθήσει̋, τον καρκίνο του πνεύµονα, την οστεοπόρωση, το σακχαρώδη διαβήτη και το µεταβολικό σύνδροµο και το άγχο̋ και την κατάθλιψη.

6.

7.

Ερ. Πόσο υψηλό είναι το κόστο̋ τη̋ θεραπεία̋ για του̋ ασθενεί̋; Απ. Ένα σηµαντικό πρόβληµα για του̋ ασθενεί̋ µε αναπνευστικέ̋ παθήσει̋ είναι το κόστο̋ τη̋ θεραπεία̋ του̋. Τα σύγχρονα φάρµακα είναι εξαιρετικά αποτελεσµατικά για την αν-

τιµετώπιση παθήσεων όπω̋ η ΧΑΠ και το άσθµα, µε το σηµαντικό µειονέκτηµα του υψηλού κόστου̋. Πρόσφατα, η συµµετοχή των ασθενών µε ΧΑΠ στη φαρµακευτική θεραπεία του̋ αυξήθηκε από το 10% στο 25%, γεγονό̋ που καθιστά το κόστο̋ δυσβάσταχτο για πολλού̋ από αυτού̋. Τα σύγχρονα εισπνεόµενα φάρµακα, ωστόσο, οδηγούν σε µείωση των παροξύνσεων-κρίσεων και των νοσηλειών στο Νοσοκοµείο για του̋ ασθενεί̋. Να τονίσω ότι κάθε νοσηλεία στο Νοσοκοµείο κοστίζει όσο περίπου η ετήσια φαρµακευτική θεραπεία ενό̋ ασθενού̋ µε σοβαρή ΧΑΠ. Αυτή η βασική παράµετρο̋ θα πρέπει να εξετάζεται σοβαρά από την κεντρική εξουσία κατά τη λήψη αποφάσεων για την αποζηµίωση των αναπνευστικών φαρµάκων από το σύστηµα υγεία̋. Πάντω̋ το ετήσιο κόστο̋ τη̋ ΧΑΠ στην Ευρωπἀκή Ένωση υπολογίζεται στα 38,7 δισεκατοµµύρια ευρώ!

Ερ. Μπορεί ένα̋ ασθενή̋ µε ΧΑΠ να πει… «ποτέ δεν είναι αργά» για την αντιµετώπισή τη̋; Απ. Στόχοι τη̋ θεραπεία̋ τη̋ ΧΑΠ σήµερα είναι η ανακούφιση των συµπτωµάτων των ασθενών, η βελτίωση τη̋ ικανότητα̋ για άσκηση, η βελτίωση τη̋ ποιότητα̋ ζωή̋, η πρόληψη & σωστή αντιµετώπιση των παροξύνσεων, η πρόληψη τη̋ εξέλιξη̋ τη̋ νόσου και η µείωση τη̋ θνησιµότητα̋. Η Τετάρτη 20 Νοεµβρίου ήταν για φέτο̋ η Παγκόσµια Ηµέρα τη̋ Χρόνια̋ Αποφρακτική̋ Πνευµονοπάθεια̋ µε σύνθηµα "∆εν είναι αργά"! ∆εν είναι αργά λοιπόν… • για την πρόληψη τη̋ εµφάνιση̋ ΧΑΠ µε έγκαιρη διακοπή καπνίσµατο̋ • για την έγκαιρη διάγνωση τη̋ νόσου µε σπιροµέτρηση • για την κατάλληλη αντιµετώπιση µε σωστή θεραπεία • για να ζήσει κανεί̋ µια φυσιολογική ζωή µε ΧΑΠ Γιατί η ζωή δεν σταµατάει µε τη διάγνωση τη̋ ΧΑΠ… Σήµερα έχουµε λύσει̋ µε τι̋ οποίε̋ µπορούµε να βοηθήσουµε τη µεγάλη πλειοψηφία των ασθενών µε ΧΑΠ να αναπνέουν καλύτερα…


36 / ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2013

Συνέντευξη στον

Φώτη Καραγιάννη

Μια ζεστή Ιταλική βραδιά διοργάνωσε µε επιτυχία, το βράδυ του Σαββάτου 14 ∆εκεµβρίου, στο Ιταλικό Εστιατόριο του Ξενοδοχείου Thessalikon Grand ο Ελληνὀταλικό̋ Σύλλογο̋ Φιλία̋ και Συνεργασία̋ υπό τον συντονισµό του µαέστρου κ. Νίκου Ευθυµιάδη.

Ο Βαγγέλη̋ Περρή̋ ξανάσµιξε στην Καρδίτσα µε του̋ Ιταλοσπουδαγµένου̋ φίλου̋ του

“Bρέθηκα στο φυσικό µου περιβάλλον”

Το ενδιαφέρον των παριστάµενων Ιταλοσπουδαγµένων φίλων τη̋ Ιταλική̋ γευσιγνωσία̋ και κουλτούρα̋ προσέλκυσε η παρουσία του γνωστού δηµοσιογράφου και αρθρογράφου του «Πρώτου Θέµατο̋» κ. Βαγγέλη Περρή (αρχιτέκτονα τη̋ Βενετία̋) ο οποίο̋ επιµελήθηκε και των µουσικών επιλογών τη̋ βραδιά̋. Το «ζω στη Θεσσαλία» ήταν εκεί και µίλησε µε τον κ. Περρή για την σχέση του µε την Καρδίτσα και τι̋ εντυπώσει̋ που αποκόµισε από την πρώτη επίσκεψη στην πόλη.

Β. Περρή̋: Η Καρδίτσα είναι µια φιλόξενη πόλη που µπορεί̋ γρήγορα να την κάνει̋ δική σου!

Ερ. Πώ̋ αποφασίσατε να επισκεφθείτε την Καρδίτσα και να παραβρεθείτε στην εκδήλωση; Απ. Έχω πολλού̋ φίλου̋ στη Θεσσαλία και ανθρώπου̋ µε του̋ οποίου̋ σπουδάσαµε µαζί και έχουµε αρκετέ̋ αναµνήσει̋. Μετά από ένα µεγάλο χρονικό κενό επανακτήσαµε την επαφή και είπαµε να συναντηθούµε ξανά όλοι µαζί. Στο νησί µου τη Σύρο, όπου κάναµε διακοπέ̋ µε την γυναίκα µου τη Χαρά (Κατσαρή), βρεθήκαµε κατά τύχη µε το Νίκο Ευθυµιάδη, µάθαµε ότι υπάρχει ο Σύλλογο̋ Ιταλοσπουδαγµένων και σκεφτήκαµε ότι αυτό µπορεί να γίνει µε αφορµή την σηµερινή εκδήλωση. Η επίσκεψή µα̋ συνδυάστηκε κιόλα̋ µε την παρουσίαση στο Παυσίλυπο του βιβλίου τη̋ Χαρά̋: «Η µάγισσα Τσαπατσούλα και οι Καλικάντζαροι».

Ο Β. Περρή̋ (δεξιά) επί τη̋ ... µουσική̋ µε τον συντονιστή τη̋ εκδήλωση̋ Ν. Ευθυµιάδη

Ερ. Η Καρδίτσα εµπλέκεται στην οικογένειά σα̋ και στι̋ σχέσει̋ σα̋ µε διάφορου̋ τρόπου̋ έτσι δεν είναι; Απ. Πραγµατικά… Η Χαρά κατάγεται από τον Κέδρο, τέλειωσε το σχολείο στου̋ Σοφάδε̋ και µετά πήγε στην Αθήνα. Επίση̋, στου̋ Σοφάδε̋ εµεί̋ έχουµε και φίλου̋, όπω̋ ο Θανάση̋ Πάτρα̋ και η γυναίκα του, µε του̋ οποίου̋ κάνουµε παρέα. Ο Θανάση̋ µα̋ λέει διάφορε̋ ιστορίε̋ που έχουν πλάκα, διασκεδάζουµε πολύ όπω̋ και αυτέ̋ τι̋ ηµέρε̋ που

είναι κι΄ αυτό̋ εδώ. Επιπλέον, στην Ιταλία είχα συγκάτοικο από την Καρδίτσα, τον πρώην Νοµάρχη Κώστα Παπακυρίτση. Όταν είχα πάει στη Βενετία για σπουδέ̋, ο Κώστα̋ τελείωνε, αλλά µείναµε για ένα χρονικό διάστηµα στο ίδιο σπίτι. Μετά την αναχώρησή του εξακολουθήσαµε να έχουµε επαφέ̋, γνώρισα την οικογένειά του και είχαµε σχέσει̋.

Ερ. Έχετε ξανάρθει παλαιότερα στην Καρδίτσα; Απ. Όχι, είναι η πρώτη φορά που έρχοµαι και µε του̋ ποδηλατόδροµου̋

και πεζόδροµου̋ που βλέπω, µπορώ να τη χαρακτηρίσω ω̋ µια φιλόξενη, εύκολα προσβάσιµη πόλη, η οποία µπορεί να γίνει γρήγορα δική σου, κάτι που νοµίζω ότι είναι πάρα πολύ βασικό. Αυτό όµω̋ που µε εντυπωσίασε και δεν περίµενα να το βρω στην Καρδίτσα, είναι το θέατρο που έχουν η Βάσω Μακρή και ο Παύλο̋ Βησσαρίου! Ήταν για µένα µεγάλη έκπληξη, διότι τα παιδιά κάνουν δουλειά πολύ υψηλού επιπέδου… Θα έλεγα ότι φεύγοντα̋ από την Καρδίτσα, αυτό̋ ο χώρο̋ έχει αποτυπωθεί στο µυαλό µου και σφραγίζει αυτέ̋ τι̋ ηµέρε̋ που ζήσαµε εδώ, µε µια ποιότητα ξεχωριστή. Είναι ένα κοµµάτι τη̋ Καρδίτσα̋ που δεν είναι αναµενόµενο!

Ερ. Πιστεύετε ότι σήµερα, στον καιρό τη̋ κρίση̋, ο κόσµο̋ στην Καρδίτσα βλέπει διαφορετικά, ίσω̋ ποιο αισιόδοξα, τα πράγµατα σε σύγκριση µε όσου̋ ζουν στην Αθήνα; Απ. Είναι σίγουρα πολύ καλύτερη η κατάσταση από ότι στην Αθήνα! Το ίδιο συζητούσαµε και µε του̋ συγγενεί̋ µα̋. Τα πράγµατα είναι πολύ καλύτερα στην ατµόσφαιρα και στι̋ σχέσει̋ των ανθρώπων. Εδώ, δεν υπάρχει η επιθετικότητα τη̋ Αθήνα̋, όπου περπατά̋ και νοµίζει̋ ότι κάποιο̋ θέλει να σε δείρει διότι έχει νεύρα και θα ξεσπάσει στον ποιο αθώο, στον διπλανό του, σε κείνον που δεν φταίει!


∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2013 / 37

«Αν ανακτήσουµε την αξιοπρέπεια και το δυναµισµό µα̋ τότε όλα θα γίνουν καλύτερα» λου είναι απαραίτητο για να συνεχίσει̋ να αντέχει̋ στου̋ ρυθµού̋ τη̋ Αθήνα̋ και να µπορέσει̋ να έχει̋ τι̋ άµυνε̋ που χρειάζεσαι για να µην γίνει̋ ένα κοµµάτι του προβλήµατο̋.

Ερ. Πώ̋ πιστεύετε ότι θα πρέπει να πορευθεί η Χώρα µα̋ για να βγει από το σηµερινό οικονοµικό τέλµα Εδώ επικρατεί η λογική ότι είµαστε µια κοινότητα στην οποία σέβεται ο ένα̋ τον άλλον, ότι τα προβλήµατα αντιµετωπίζονται καλύτερα µε ευγένεια και συνεργασία και όχι µε το να βγάλουµε νύχια και να αυλακώνουµε ο ένα̋ τον άλλον. Αυτή είναι ειδοποιό̋ διαφορά! ∆ηλαδή, αν κάποιο̋ επιλέξει να µεγαλώσει τα παιδιά του σε ένα τέτοιο ανθρώπινο περιβάλλον, βρίσκεται ποιο κοντά στη λογική η οποία στην Αθήνα έχει χαθεί! Κι΄ εγώ και η Χαρά, έχουµε µεγαλώσει σε ένα τέτοιο περιβάλλον και ζούµε σε αυτού̋ του̋ ρυθµού̋. ∆εν θέλουµε να υποχωρήσουµε στη ζωή µα̋ και να γίνουµε κοµµάτι του κακού κλίµατο̋ που γενικότερα υπάρχει. Εποµένω̋ όταν ερχόµαστε αναβαπτιζόµαστε, βρίσκουµε το φυσικό µα̋ περιβάλλον και αυτό το χαιρόµαστε πραγµατικά. Κατά την διαµονή µα̋ συναντήσαµε ανθρώπου̋ που δεν είχαν κανέναν λόγο να µα̋ κάνουν παρέα, αλλά µα̋ έδωσαν τον χρόνο, τη φιλία του̋, αισθήµατα και χαρά, απλόχερα! Αυτό το πράγµα δεν το συναντά̋ εύκολα και εύχεσαι να µην τελειώσει ποτέ! Εξάλ-

Απ. Μέσα σε όλη τη µαυρίλα, πι-

στεύω ότι δεν πρέπει να χάσουµε τα δικά µα̋ χαρακτηριστικά… Να είµαστε δηλαδή αξιοπρεπεί̋ και δυναµικοί. Φοβάµαι ότι πολλέ̋ φορέ̋ είναι δυο πράγµατα που µα̋ λείπουν! Αν τα ανακτήσουµε, σίγουρα όλα θα γίνουν καλύτερα. Θεωρώ ότι αντιµετωπίζουµε την κατάσταση µοιρολατρικά και αυτό δεν µα̋ αξίζει… Μπορούµε να αλλάξουµε! Στην Καρδίτσα γνώρισα ανθρώπου̋ οι οποίοι εν µέσω κρίση̋ επένδυσαν αψηφώντα̋ τα πολλά προβλήµατα, αλλά και το ρίσκο του υψηλού κόστου̋, για παράδειγµα τη̋ κατασκευή̋ αυτού του µεγάλου Ξενοδοχείου (Thessalikon Grand). Λειτούργησαν επιθετικά στα δύσκολα κι΄ αυτό̋ νοµίζω είναι ο µόνο̋ τρόπο̋ για να βγούµε από το αδιέξοδο και βέβαια να µην χάσουµε τον δυναµισµό και την αξιοπρέπεια που µα̋ χαρακτηρίζει και µα̋ αξίζει». Στην εκδήλωση παραβρέθηκαν και πολλοί φίλοι τη̋ Ιταλία̋, ενώ απόφοιτοι Ιταλικών Πανεπιστηµίων αγκαλιάστηκαν µε του̋ συναδέλφου̋ του̋ Καρδιτσιώτε̋ και τραγούδησαν αξέχαστε̋ επιτυχίε̋ περασµένων δεκαετιών. Η βραδιά κύλησε µε χαλαρότητα, χωρί̋ πίεση και άγχο̋, µε πολλέ̋ αναµνήσει̋, µέσα από ωραία ιταλικά πιάτα και γευστικά κρασιά. Ο Ελληνὀταλικό̋ Σύλλογο̋ Φιλία̋ και Συνεργασία̋ δηµιουργήθηκε τον Μάιο του 2002 στο πλαίσιο του 1ου Πανελλήνιου Συνεδρίου που έγινε στη Λίµνη Πλαστήρα, όπου συµµετείχαν πάνω από 600 άτοµα από όλη την Χώρα. Να σηµειωθεί ότι πάνω από 50.000 Έλληνε̋ και Ελληνίδε̋ έχουν σπουδάσει στην Ιταλία από το 1950 µέχρι σήµερα και κουβαλώντα̋ την προηγµένη Ιταλική κουλτούρα και παιδεία διακρίνονται σε πολλού̋ τοµεί̋ τη̋ ∆ηµόσια̋ και Ιδιωτική̋ ζωή̋ τη̋ χώρα̋ µα̋.


38 / ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2013

Αφού περιηγήθηκαν στη Λίµνη Πλαστήρα και στην πόλη

Οι Πρέσβει̋ αγάπησαν την Καρδίτσα και έγιναν… πρεσβευτέ̋ τη̋! διαφέρουσα επίσκεψη στο µέλλον υπογραµµίζοντα̋ ότι οι ίδιοι θα είναι πλέον και πρεσβευτέ̋ τη̋ Καρδίτσα̋ στι̋ Χώρε̋ του̋ και σε όλη την Υφήλιο! Αναφορικά µε την επίσκε-

Με τι̋ καλύτερε̋ εντυπώσει̋ από τη φιλοξενία, τι̋ οµορφιέ̋, αλλά και από τα αξιοθέατα του νοµού Καρδίτσα̋, επέστρεψαν στι̋ Πρεσβείε̋ του̋ οι ξένοι διπλωµάτε̋ που το τριήµερο 13,14,15 ∆εκεµβρίου 2013 επισκέφθηκαν την περιοχή µα̋ µετά από πρόσκληση του Βουλευτή κ. Κώστα Τσιάρα. Ο λόγο̋ για του̋ Πρέσβει̋: τη̋ Τυνησία̋ στην Αθήνα κ. Tarek Saadi, τη̋ Βουλγαρία̋ στην Ελλάδα, κ. Emilia Kraleva, τη̋ Αργεντινή̋ κ. Jorge A. Mastropietro, τη̋ Σλοβακική̋ ∆ηµοκρατία̋ στην Ελλάδα, κ. Peter Michalko, και των Φιλιππίνων Meynardo LB. Montealegre. Η περιήγησή του̋ τόσο στη Λίµνη Πλαστήρα, όσο και στην Καρδίτσα, υπό τη συνοδεία του πρώην Υφυπουργού Εξωτερικών, του Αντιπεριφερειάρχη Καρδίτσα̋ κ. Βασίλη Τσιάκου, περιφερειακών συµβούλων και στελεχών τη̋ Περιφερειακή̋ Ενότητα̋, ήταν όχι µόνο ψυχαγωγική, µα και ουσιαστική για την δηµιουργία πλέγµατο̋ συνεργασιών στου̋ τοµεί̋ τη̋

οικονοµία̋, του τουρισµού και του πολιτισµού. Όλοι οι εκλεκτοί επισκέπτε̋ εξεδήλωσαν δηµόσια την επιθυµία ο ερχοµό̋ του̋ να αποτελέσει τον προποµπό προώθηση̋ ακόµη και αδελφοποιήσεων µε ∆ήµου̋ του Νοµού. Το έδαφο̋ εξάλλου που βρήκαν στον ∆ήµο Πλαστήρα, συναντώντα̋ τον ∆ήµαρχο κ. ∆ηµήτρη Τσιαντή και στον ∆ήµο Καρδίτσα̋ µε τον ∆ήµαρχο κ. Κώστα Παπαλό και αιρετού̋ εκπροσώπου̋ των ∆ηµοτικών Αρχών του̋, ήταν κάτι παραπάνω από πρόσφορο, γεγονό̋ που του̋ χαροποίησε ιδιαίτερα. Οι Πρέσβει̋ ανανέωσαν το ραντεβού του̋ για µια νέα ακόµη ποιο εν-

ψη των πέντε Πρέσβεων στο Νοµό Καρδίτσα̋ ο κ. Τσιάρα̋ δήλωσε: «Έχω την ιδιαίτερη χαρά και την τιµή να υποδέχοµαι στην Καρδίτσα φίλου̋

Πρέσβει̋ άλλων Χωρών. Είναι άνθρωποι που έχουν διαφορετικό χρόνο παραµονή̋ στην Πατρίδα µα̋ και οι οποίοι αυτό το χρονικό διάστηµα έδειξαν ότι νοιάζονται γι΄ αυτό που συµβαίνει στον τόπο µα̋ και πολύ περισσότερο του̋ ενδιαφέρει να απευθύνονται στι̋ τοπικέ̋ κοινωνίε̋. Έχει µεγάλη σηµασία να προσέξει κανεί̋ ότι οι τρεί̋ από του̋ πέντε Πρέσβει̋ µιλούν την Ελληνική γλώσσα, γεγονό̋ που αποδεικνύει ότι το ενδιαφέρον του̋ για την Πατρίδα µα̋ είναι πολύ µεγάλο. Επιπλέον η παρουσία του̋ εδώ του̋ δίνει τη δυνατότητα να δουν τι̋ οµορφιέ̋ τη̋ περιοχή̋, να γνωρίσουν το Νοµό Καρδίτσα̋, την περιοχή τη̋ Λίµνη̋ Πλαστήρα και γενικότερα όλε̋ τι̋ περιοχέ̋ του Νοµού µα̋ καλύτερα και µε αυτόν τον τρόπο να είναι όχι απλά Πρέσβει̋ των Χωρών του̋ στην Ελλάδα, αλλά όπω̋ χαριτολογώντα̋ είπαν «πρεσβευτέ̋ τη̋ Καρδίτσα̋ οπουδήποτε στον κόσµο».

MOI, JE M’ EN FOUS! Μια νέα, ανατρεπτική σειρά κρασιών, από το DOMAINE MESSENICOLAS του Γ. Καραµήτρου Το DOMAINE MESSENICOLAS, παρουσιάζει στην ελληνική και τη διεθνή αγορά µια νέα σειρά λευκού, ροζέ και ερυθρού ξηρού φρέσκου κρασιού από τη σοδειά του 2013, φτιαγµένη από τι̋ ποικιλίε̋ Μαλαγουζιά, Μοσχάτο Αµβούργου και Ληµνιώνα, που καλλιεργούνται στην Αµπελουργική Ζώνη ΟΠΑΠ του Μεσενικόλα. Μια φρέσκια, «ανατρεπτική» σειρά κρασιών, που ξεκινάει το ταξίδι τη̋ µε σκοπό να ξεσηκώσει, κυρίω̋ το νεανικό τµήµα του κοινού, που θέλει ένα καλό κρασί για να «απελευθερωθεί», να νιώσει ανέµελα και αθώα και να πει: «∆εν µε νοιάζει τίποτα!». Η νέα σειρά κρασιών MOI, JE M’ EN FOUS!(∆ε µε νοιάζει τίποτα), έρχεται να ολοκληρώσει µια πλούσια σε διεθνεί̋ διακρίσει̋ χρονιά για το ΟΙΝΟΠΟΙΕΙΟ ΚΑΡΑΜΗΤΡΟΥ, µε 16 µετάλλια σε ∆ιεθνεί̋ ∆ιαγωνισµού̋ Οίνου.

Περισσότερε̋ πληροφορίε̋ για το DOMAINE MESSENICOLAS By G. Karamitros µπορείτε να βρείτε στην ηλεκτρονική σελίδα: www.domainemessenicolas.gr ∆ιεύθυνση: Μεσενικόλα̋ Καρδίτσα̋ & Πλαστήρα 58, Καρδίτσα. Τel. & Fax: 24410 70871 - Mob. 6937 153 183 E-mail: info@domainemessenicolas.gr


∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2013 / 39

ΜΑΘΗΤΙΚΗ ΕΣΤΙΑ ΚΑΙ ΚΕΝΤΡΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ…

«Συγκατοίκηση» µε κοινωνική προσφορά και όραµα τοπική̋ ανάπτυξη̋ Οι δάσκαλοι ενισχύουν τα παιδιά τη̋ υπαίθρου µε τα «όπλα» τη̋ αλληλεγγύη̋, τη̋ γνώση̋ και τη̋ καινοτοµία̋


40 / ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2013

Εκδίδεται βιβλίο προσχολική̋ αγωγή̋

∆ράση πεδίου σε σεµινάριο µε οµάδε̋ εκπαιδευτικών Του Φώτη Καραγιάνη

Μπορεί εκεί, στην Αθήνα, ελέω κρίση̋ και έλλειψη̋ χρηµατοδοτικών πόρων, να αποφασίζουν την επιβολή «λουκέτων» σε σχολεία και Εκπαιδευτικά Ιδρύµατα… Στην ελληνική περιφέρεια όµω̋ τα πράγµατα σε ορισµένε̋ περιπτώσει̋ είναι εντελώ̋ διαφορετικά! Μία από αυτέ̋ είναι ο ∆ήµο̋ Μουζακίου, ο οποίο̋ µε αγάπη και περίσσια φροντίδα διατηρεί σε υψηλά επίπεδα λειτουργία̋, δυο µεγάλου̋ πυρήνε̋ κοινωνική̋ πρόνοια̋, παιδεία̋ και καινοτόµων δράσεων… Ο λόγο̋ για την Μαθητική Εστία και το Κέντρο Περιβαλλοντική̋ Εκπαίδευση̋ Μουζακίου, τα οποία διάγουν βίου̋ παράλληλου̋ συστεγαζόµενα στο ίδιο κτιριακό συγκρότηµα. Ο ∆ήµαρχο̋ Μουζακίου κ. Γιώργο̋ Κωτσό̋ δήλωσε στο «ζω στη Θεσσαλία» υπερήφανο̋ για την ύπαρξή του̋ επισηµαίνοντα̋ τα παρακάτω: «Στον ∆ήµο Μουζακίου λειτουργούν δύο πολύ σηµαντικέ̋ δοµέ̋ και επιτελούν σοβαρό κοινωνικό, εκπαιδευτικό και περιβαλλοντικό έργο. Πρόκειται για τη Μαθητική Εστία και το Κέντρο Περιβαλλοντική̋ Εκπαίδευση̋ που στεγάζονται στον ίδιο χώρο. Η Μαθητική Εστία φιλοξενεί παιδιά άπορων οικογενειών που φοιτούν στα σχολεία του Μουζακίου παρέχοντά̋ του̋ ύπνο και φαγητό. Πρόκειται για µία πολύ σοβαρή κοινωνική προσφορά του ∆ήµου µα̋ σε άπορε̋ οικογένειε̋ που διαµένουν µακριά από το Μουζάκι, δίνοντα̋ τη δυνατότητα στα παιδιά του̋ να φιλοξενηθούν εκεί ώστε να µπορέσουν να παρακολουθήσουν απρόσκοπτα τα µαθήµατά του̋ στα σχολεία τη̋ περιοχή̋ µα̋. Ο ∆ήµο̋ Μουζακίου φροντίζει, έστω µε το περιορισµένο προσωπικό που διαθέτει, τα παιδιά αυτά να νοιώθουν τη ζεστασιά του σπιτιού του̋ παρότι διαµένουν µακριά απ’ αυτό, διασφαλίζοντα̋ τη διατροφή και τον ύπνο του̋. Τα παιδιά παραµένουν εκεί όλη τη διάρκεια των µαθηµάτων του̋ και αν

∆ωµάτιο του ξενώνα τη̋ Μαθητική̋ Εστία̋

Η κεντρική είσοδο̋ τη̋ Μ.Ε. και του Κ.Π.Ε. οι καιρικέ̋ συνθήκε̋ δεν επιτρέπουν να πάνε στι̋ οικογένειέ̋ του̋ φιλοξενούνται και το Σαββατοκύριακο. Από την άλλη πλευρά, το Κέντρο Περιβαλλοντική̋ Εκπαίδευση̋ Μουζακίου είναι µία πολύ σοβαρή και σηµαντική δοµή που παρουσιάζει τεράστιο περιβαλλοντικό έργο και φιλοξενεί µαθητέ̋ και εκπαιδευτικού̋ απ’ όλη την Ελλάδα οι οποίοι παρακολουθούν περιβαλλοντική εκπαίδευση και όχι µόνο. Είµαστε ιδιαίτερα υπερήφανοι στο ∆ήµο Μουζακίου τόσο για το κοινωνικό έργο που παρέχει η Μαθητική Εστία, όσο και για το Περιβαλλοντικό και εκπαιδευτικό έργο του Κ.Π.Ε. Μουζακίου».

Μαθητική Εστία: Από το Ε.Ι.Ν. στο ∆ήµο Ά̋ ξεκινήσουµε τη γνωριµία µα̋ µε τι̋ δύο δο-

Χαρακτηριστικό τη̋ µεγάλη̋ επισκεψιµότητα̋ που παρατηρείται, είναι ότι την τελευταία διετία ο συνολικό̋ αριθµό̋ των συµµετοχών ατόµων σε προγράµµατα δια βίου εκπαίδευση̋ του Κέντρου, έφτασε µέχρι τον περασµένο Αύγουστο στα 7.303. Από αυτά, τα 1526 άτοµα ήταν ενήλικε̋ από 25 έω̋ 64 ετών. Ο κ. Ντάνη̋ εξήρε τη δουλειά εκπαιδευτικών και εκπαιδευόµενων αποκαλύπτοντα̋ ότι τρανό παράδειγµα το τελευταίο διάστηµα είναι η εποικοδοµητική συνεργασία µε το Τµήµα Προσχολική̋ Αγωγή̋ του Πανεπιστηµίου Θεσσαλία̋, η οποία θα αποδώσει σύντοµα καρπού̋ µε την έκδοση - για πρώτη φορά στα χρονικά - ενό̋ βιβλίου που θα περιέχει πλούσιο υλικό περιβαλλοντική̋ εκπαίδευση̋. Η έκδοση αυτή είναι πρωτοποριακή και απόρροια επίπονη̋, αλλά και ουσιαστική̋ δουλειά̋ ενό̋ χρόνου από 50 φοιτήτριε̋ του Πανεπιστηµιακού Τµήµατο̋. Για την προώθηση καινοτόµων προγραµµάτων από το Κ.Π.Ε. µίλησε στο «ζω στη Θεσσαλία» ο πρόεδρο̋ τη̋ ∆ηµοτική̋ Κοινότητα̋ Μουζακίου και εκπαιδευτικό̋ κ. Θωµά̋ Καλαµπαλίκη̋: «Το Κέντρο Περιβαλλοντική̋ Εκπαίδευση̋ Μουζακίου έχει αναπτύξει µια σειρά από δραστηριότητε̋ που χαρακτηρίζονται από πρωτοτυπία και καινοτοµία. Αυτέ̋ οι δραστηριότητε̋ ουσιαστικά µεταφέρουν ένα είδο̋ γνώση̋ και δεξιοτήτων στην περιοχή µα̋. Για παράδειγµα, δράσει̋ όπω̋ αυτή τη̋ παραγωγή̋ εκπαιδευτικού υλικού για την προσχολική ηλικία από το Παιδαγωγικό Τµήµα, η ακόµη η ενηµέρωση των κυνηγών από την Κτηνιατρική Σχολή, οι δραστηριότητε̋ µε το Τεχνολογικό Ίδρυµα του Ξύλου –Επίπλου και το Τεχνολογικό Ίδρυµα ∆ιατροφή̋ - ∆ιαιτολογία̋ ή ενδιαφέρουσε̋ και καινοτόµε̋ δράσει̋ µε του̋ µαθητέ̋ που επισκέπτονται το κέντρο και πολλά άλλα τέτοια σπουδαία, κατά την άποψή µου, αυξάνουν το επίπεδο των γνώσεων των πολιτών και δηµιουργούν συνθήκε̋ εξέλιξη̋ στο µορφωτικό επίπεδο αλλά και στο επίπεδο των δεξιοτήτων. Χωρί̋ την ύπαρξη του Κέντρου, όλα όσα αναφέραµε, δεν θα µπορούσαν να πραγµατοποιηθούν, τουλάχιστον στο βαθµό που σήµερα υλοποιούνται. Αξίζουν θερµά συγχαρητήρια σε όλου̋ όσου̋ εµπλέκονται και βέβαια θα πρέπει να θεωρείται αυτονόητη η αµέριστη στήριξη σε τέτοιε̋ δοµέ̋». Σύντοµα όµω̋ το Κ.Π.Ε. Μουζακίου προχωράει ακόµη περισσότερο τι̋ παρεµβάσει̋ του, αφουγκραζόµενο τι̋ ανάγκε̋ και απαιτήσει̋ τη̋ νέα̋ οικονοµική̋ πραγµατικότητα̋ που δηµιουργείται στη Χώρα µα̋. Υπάρχει σχέδιο που σε πολύ σύντοµο χρόνο θα µετατρέψει το Κέντρο σε ισχυρό φορέα διάχυση̋ στην τοπική κοινωνία καινοτόµων προγραµµάτων έρευνα̋ και τεχνολογία̋, προ̋ όφελο̋ τη̋ επιχειρηµατικότητα̋ στην ευρύτερη περιοχή.


∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2013 / 41

∆ραστηριότητα µαθητών στο πεδίο - παιχνίδι “Ο αγώνα̋ τη̋ ζωή̋” µέ̋, αρχή̋ γενοµένη̋ από την Μαθητική Εστία, για την οποία µα̋ έδωσε ενδιαφέροντα στοιχεία το στέλεχο̋ Προγραµµατισµού του ∆ήµου Μουζακίου κ. ∆ηµήτρη̋ Φραγκόπουλο̋. Ιδρύθηκε το 1982, από το Εθνικό Ίδρυµα Νεότητα̋, ΝΠΙ∆ του Υπουργείου Παιδεία̋, µε σκοπό να παρέχει διευκολύνσει̋ και καλύτερε̋ συνθήκε̋ διαβίωση̋ των µαθητών τη̋ ευρύτερη̋ περιοχή̋ του Μουζακίου και τη̋ Αργιθέα̋, προκειµένου να παρακολουθούν απρόσκοπτα τα µαθήµατά του̋ στο Γυµνάσιο και το Λύκειο. Από το Νοέµβριο του 2011, µε την αριθµό 127176/H/4-11-2001 Κοινή Υπουργική Απόφαση των Υπουργών ∆ιοικητική̋ Μεταρρύθµιση̋ και Ηλεκτρονική̋ ∆ιακυβέρνηση̋, Εσωτερικών, Οικονοµικών, Παιδεία̋ - ∆ια Βίου Μάθηση̋ και Θρησκευµάτων, περιήλθε στο ∆ήµο Μουζακίου, προ̋ χρήση. Ταυτόχρονα µεταφέρθηκε και το προσωπικό τη̋ σε προσωποπαγεί̋ θέσει̋ ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου. Στι̋ κτιριακέ̋ υποδοµέ̋ περιλαµβάνονται: • Τέσσερει̋ Αίθουσε̋ διδασκαλία̋ χωρητικότητα̋ 70 ατόµων. • Πενήντα τρίκλινα δωµάτια χωρητικότητα̋ 150 ατόµων. • Πλήρω̋ εξοπλισµένο εστιατόριο. • Χώρο̋ γραφείων ∆ιοίκηση̋ στον οποίο λειτουργούν το Κ.Π.Ε. Μουζακίου, Υπηρεσία του Υπουργείο Παιδεία̋ και το Αυτοτελέ̋ Τµήµα τοπική̋ οικονοµική̋ ανάπτυξη̋ του ∆ήµου Μουζακίου, το οποίο ασχολείται µε τη γεωργία, την κτηνοτροφία, τον τουρισµό κ.α. Η Μαθητική Εστία φιλοξενεί σήµερα και καθ’ όλη τη διάρκεια του σχολικού έτου̋ δέκα µαθητέ̋, κατά τι̋ ηµέρε̋ Κυριακή βράδυ έω̋ και Παρασκευή απόγευµα, οι οποίοι καταβάλουν 30 ευρώ µηνιαίω̋ για τη διαµονή του̋ και την πλήρη διατροφή του̋. Κέντρο Περιβαλλοντική̋ Εκπαίδευ-

• Σχεδιάζει και υλοποιεί προγράµµατα Περιβαλλοντική̋ Εκπαίδευση̋ διάρκεια̋, µια̋ και τριών ηµερών για µαθητέ̋ Α/θµια̋ και Β/θµια̋ Εκπαίδευση̋. • Οργανώνει ενηµερωτικέ̋ και επιµορφωτικέ̋ συναντήσει̋ για εκπαιδευτικού̋ και άλλε̋ κοινωνικέ̋ οµάδε̋, καθώ̋ και διάφορα συνέδρια. • Συντονίζει τα Εθνικά Θεµατικά ∆ίκτυα Π.Ε. "Το ∆άσο̋" - "Η Ενέργεια στο Περιβάλλον του Παιδιού" και συµµετέχει σε άλλα ∆ίκτυα Π.Ε.. • Στηρίζει προγράµµατα Περιβαλλοντική̋ Εκπαίδευση̋ των σχολείων τη̋ γεωγραφική̋ του εµβέλεια̋ σε συνεργασία µε τι̋/του̋ Υπευθύνου̋ Π.Ε. των νοµών. • Συµµετέχει στην υλοποίηση προγραµµάτων κινητικότητα̋. • Συνεργάζεται µε φορεί̋ τη̋ Τοπική̋ Αυτοδιοίκηση̋, Επιστηµονικά Ιδρύµατα και ∆ίκτυα Περιβαλλοντική̋ Εκπαίδευση̋ σε εθνικό και διεθνέ̋ επίπεδο. • Προωθεί την έρευνα στο χώρο τη̋ Περιβαλλοντική̋ Εκπαίδευση̋. • Συνεργάζεται µε τοπικού̋ φορεί̋ και οργανώνει εκδηλώσει̋ µε σκοπό τη βιώσιµη ανάπτυξη. • Αξιοποιεί τι̋ δυναπτών µαθητών τότητε̋ του διαδικτύου. ∆ηµιουργήµατα επισκε • ∆ηµιουργεί αρχείο πληροφοριών και παράγει εκπαιδευτικό υλικό (CD, βιβλία, µελέτε̋, περιοδικά, φωτογραφία̋ κ.ά.). Στόχο̋ η περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση µαθητών και πολιτών Ο υπεύθυνο̋ του Κ.Π.Ε. Μουζακίου κ. Αντώνη̋ Ντάνη̋ µίλησε στο «ζω στη Θεσσαλία» για την πορεία, αλλά και για τα αξιόλογα αποτελέσµατα των δράσεων του Κέντρου, τονίζοντα̋ πω̋ ο ρόλο̋ του είναι ανοιΕργασία “Τέχνη̋ Πεδίου” χτό̋ στην κοινωνία, χωρί̋ περιορι(Land Art) σµού̋ στον προγραµµατισµό του… «Το Κέντρο µα̋ αναπτύσσει πλούσια ση̋: ∆υναµική δράση από το 1996 δραστηριότητα υλοποιώντα̋ µε επιΤο Κέντρο Περιβαλλοντική̋ Εκπαίτυχία όλα αυτά τα χρόνια, σηµαντικά δευση̋ Μουζακίου Καρδίτσα̋ ιδρύεκπαιδευτικά προγράµµατα. Βασικό̋ θηκε από το Υπουργείο Παιδεία̋, ∆ια στόχο̋ του είναι η ευαισθητοποίηση Βίου Μάθηση̋ και Θρησκευµάτων µε µαθητών και πολιτών στην προστασία την Γ2/3219/11-5-1995 Υπουργική Απότου περιβάλλοντο̋, στην διατήρηση φαση. τη̋ οικολογική̋ ισορροπία̋ και ορΆρχισε τη λειτουργία του τον Ιαθολογική̋ χρήση̋ φυσικών πόρων, νουάριο του 1996 και στη διάθεσή του αλλά και στην προώθηση τη̋ έρευνα̋. έχει: Επιπλέον ενσωµατώνει την επιστηµο- Γραφείο τη̋ Παιδαγωγική̋ Οµάνική γνώση στην κοινωνία και συνδα̋. δυάζει αρµονικά την θεωρία µε την - Αίθουσε̋ εργασία̋ (Βιβλιοθήκη – πράξη. Έχει ήδη δηµιουργηθεί ένα σηΗλεκτρονικών Υπολογιστών - Καλλιµαντικό αρχείο στοιχείων ή συµπερατεχνική̋ δηµιουργία̋). σµάτων, ενώ το εκπαιδευτικό προσω- Αίθουσα προβολών - παρουσιάσεπικό συνεργάζεται µε Πανεπιστήµια και ων και εκδηλώσεων. άλλα Εκπαιδευτικά Ιδρύµατα για αν- Χώρου̋ υποδοχή̋ και ψυχαγωταλλαγή πληροφοριών και υλικού διγία̋. δασκαλία̋» υπογραµµίζει ο κ. Ντάνη̋ - Εργαστήριο Χηµεία̋ – Βιολογία̋. προσθέτοντα̋ µε έµφαση πω̋ το - Υπνοδωµάτια – Εστιατόριο και χώΚ.Π.Ε. Μουζακίου δεν επισκέπτονται ρου̋ άθληση̋. µόνο σχολικέ̋ µονάδε̋, µα και οµάδε̋ Οι κύριε̋ δραστηριότητε̋ του Κένενηλίκων οι οποίοι συµµετέχουν σε τρου το οποίο χρηµατοδοτείται από το προγράµµατα δια βίου εκπαίδευση̋. Ευρωπἀκό Κοινωνικό Ταµείο, είναι οι εξή̋:

Ο ∆ήµαρχο̋ Μουζακίου κ. Γιώργο̋ Κωτσό̋

O κ. ∆ηµήτρη̋ Φραγκόπουλο̋, στέλεχο̋ Προγραµµατισµού του ∆ήµου Μουζακίου

Ο υπεύθυνο̋ του Κ.Π.Ε. Μουζακίου κ. Αντώνη̋ Ντάνη̋

Ο πρόεδρο̋ τη̋ ∆. Κ.Μουζακίου κ. Θωµά̋ Καλαµπαλίκη̋


42 / ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2013

Απλέ̋ συµβουλέ̋ διατροφή̋ για Χριστούγεννα και Πρωτοχρονιά οι πιο όµορφε̋ γιορτέ̋ του χρόνου και οι «διατροφικοί µα̋ πειρασµοί»! ε να διατηρήσετε µια ετ έσ ορ µπ να ε στ ώ σι όριά σα̋, έτ σα̋… Μάθετε να θέτετε τα δείκτη̋ τη̋ ζυγαριά̋ ο λύ πο ει έβ αν ν µη και να τε όλα τα γλυκίσµατα σε διατροφική ισορροπία αύ ολ απ να ι να εί ιπόν πρέπει να Κύριο µέληµά σα̋ λο το βάρο̋ σα̋. τε σε ξή αυ να ̋ ω όµ ̋ των γιορτών, χωρί Τι πρέπει να προσέξετε; ∆ιατηρήστε µια ισορροπηµένη διατροφή! 1. ∆ιασκεδάστε και απολαύστε το γιορτινό τραπέζι, γιατί αποτελεί αναπόσπαστο µέρο̋ των γιορτών. Η απόλαυση των γευµάτων µε την οικογένεια και του̋ φίλου̋ όµω̋ δεν σηµαίνει ότι πρέπει να απαρνηθείτε τι̋ υγιεινέ̋ διατροφικέ̋ συνήθειέ̋. Απολαύστε τα πάντα µε «µέτρο». Η Χριστουγεννιάτικη "γεµιστή" γαλοπούλα αποτελεί από µόνη τη̋ ένα γεύµα πλούσιο σε θρεπτικά στοιχεία και βιταµίνε̋. Έχει χαµηλά λιπαρά και είναι πλούσια σε πρωτε˙νε̋. Εάν η γέµισή περιέχει ρύζι, συκώτι, κουκουνάρια, κάστανα, σταφίδε̋ και ρόδι γίνετε ένα άριστο γεύµα υψηλή̋ διατροφική̋ αξία̋. Συνοδέψτε το φαγητό µε πράσινη σα-

διατροφή̋. Η ισορροπηµένη διατροφή αποτελείται από πέντε ηµερήσια γεύµατα. Καλό είναι να µην παραλείπουµε κανένα γιατί έτσι καταναλώνουµε ασυναίσθητα µεγαλύτερε̋ ποσότητε̋ και ειδικά το βράδυ, που συνήθω̋ έρχεται στην επιφάνεια όλη η κούραση τη̋ ηµέρα̋ και το στοµάχι µα̋ διαµαρτύρεται.

λάτα και… θα έχετε ένα ιδανικό γεύµα. 2. Μειώστε το αίσθηµα τη̋ πείνα̋ πριν καθίσετε στο γιορτινό τραπέζι. Αυτό θα το καταφέρετε τρώγοντα̋ ένα µικρό µικρογεύµα λίγο πρίν το φαγητό όπω̋ φρούτο ή σαλάτα! 3. Μην κάνετε κατάχρηση στο αλκοόλ.

Εάν διψάτε προτιµήστε να πιείτε νερό ή σόδα που δεν περιέχουν θερµίδε̋ και όχι πολύ κρασί, σαµπάνια, κοκτέιλ ή άλλα αλκοολούχα ποτά! 4. Μην µένετε στην νοοτροπία "δεν τρώω τίποτε! Η στέρηση τη̋ γιορτινή̋ κουζίνα̋ ή το αίσθηµα ενοχών απέναντι στο φαγητό δεν αποτελεί και τόσο υγιεινή στρατηγική

5. Στι̋ γιορτέ̋ είναι αδύνατο να αποφύγουµε τα γλυκά! Έτσι θέτουµε ένα όριο στον εαυτό µα̋, π.χ. ένα µε δύο γλυκίσµατα την ηµέρα, κατά προτίµηση µελοµακάρονα που έχουν λιγότερε̋ θερµίδε̋ σε αντίθεση µε του̋ κουραµπιέδε̋. Πίνετε πολύ νερό κατά τη διάρκεια τη̋ ηµέρα̋, αυτό πολλέ̋ φορέ̋ δηµιουργεί µία αίσθηση κορεσµού και λαµβάνουµε µικρότερα γεύµατα.

ΠΡΟΣΟΧΗ… Εδώ και αρκετά χρόνια κατά τη διάρκεια των εορτών (µέσα ∆εκεµβρίου έω̋ και µέσα Ιανουαρίου), έχει παρατηρηθεί πω̋ αυξάνεται η προσέλευση ασθενών στα επείγοντα περιστατικά των νοσοκοµείων! Κατά βάση έχει παρατηρηθεί αύξηση των καρδιαγγειακών επεισοδίων (εγκεφαλικά επεισόδια, εµφράγµατα, στηθαγχικά επεισόδια, επιδείνωση τη̋ πίεση̋ κ.λ.π.), εµφάνιση οξέων ή επιδείνωση γνωστών γαστρεντερικών προβληµάτων (γαστρίτιδα, πεπτικό έλκο̋, γαστροοισοφαγική παλινδρόµηση, οξεία παγκρεατίτιδα, κολίτιδε̋ κ.λ.π.) και απορύθµιση των µεταβολικών νόσων µε κυρίαρχο των Σακχαρώδη ∆ιαβήτη!


∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2013 / 43

τι̋ γιορτέ̋ των Χριστουγέννων! Συνταγέ̋ Μια ιδιαίτερη γεύση για την… ενδιάµεση πείνα! Σαλάτα µε κοτόπουλο, αχλάδι και κάσιου̋ Υλικά ½ στήθο̋ ψητό κοτόπουλο 1 σακουλάκι έτοιµη σαλάτα (ή φρέσκια τη̋ αρεσκεία̋ σα̋ π.χ. µαρούλια, λόλα, ρόκα κ.λπ.) 100 γρ. κάσιου̋, καρύδια ή αµύγδαλα ολόκληρα ή ελαφρά αλεσµένα στο µούλτι 1 µεγάλο αχλάδι, καθαρισµένο και κοµµένο σε λεπτέ̋ φέτε̋ 2 κουτ. σούπα̋ ξίδι 60 ml ελαιόλαδο ½ κουτ. σούπα̋ µουστάρδα 4 φρέσκα κρεµµυδάκια (προαιρετικά) Αλάτι και πιπέρι (φρεσκοτριµµένο) Εκτέλεση Σε ένα µπολ ρίχνουµε το ξίδι, το λάδι και τη µουστάρδα και τα χτυπάµε καλά σε µια οµοιόµορφη σο̋. Προσθέτουµε (αν θέλουµε) τα κρεµµυδάκια και ανακατεύουµε. Καθαρίζουµε το κοτόπουλο από την πέτσα και τα κόκαλα, το κόβουµε σε µικρά κοµµάτια, νοστιµίζουµε επιπλέον µε αλάτι και πιπέρι και το ζεσταίνουµε στο φούρνο ή το τηγάνι (χωρί̋ λάδι). Βάζουµε τη σαλάτα στο πιάτο (µαρούλι, λόλα, ρόκα), ρίχνουµε από πάνω τα κάσιου̋, γαρνίρουµε µε το αχλάδι κοµµένο σε λεπτέ̋ φέτε̋ ή κύβου̋. Ρίχνουµε πάνω στο πιάτο το κοτόπουλο στα πιάτα και περιχύνουµε µε τη σάλτσα.

Χριστουγεννιάτικη Φρουτοσαλάτα Ιδανική και για Παιδιά! Υλικά 1 µεγάλη µπανάνα κοµµένη σε ροδέλε̋ 2 πορτοκάλια 4 µανταρίνια 1 µήλο πράσινο 1 µήλο κόκκινο 1 µεγάλο αχλάδι 2 ακτινίδια 1 ανανά φρέσκο (ή κοµπόστα) 1 ρόδι (του̋ σπόρου̋) Εκτέλεση Κόβετε σε µικρά κοµµάτια όλα τα φρούτα σε ένα µπολ, προσθέστε λίγο µέλι. Ανακατέψτε καλά και µοιράστε την σε µπολάκια. Γαρνίρετε µε τριµµένο καρύδι και κανέλα!

ΕΠΙΓΡΑΜΜΑΤΙΚΑ… Οι 5 χρυσοί κανόνε̋ για να ελέγξετε τη διατροφή σα̋ κατά τη διάρκεια των εορτών: 1. Προσπαθήστε να διατηρήσετε το βάρο̋ σα̋ και όχι να χάσετε κιλά. 2. Εάν είστε καλεσµένοι σε δείπνο µην µένετε ποτέ

νηστικοί όλη την ηµέρα. 3. Απολαύστε τα αγαπηµένα σα̋ εδέσµατα µε µέτρο. 4. Ακολουθήστε ένα ισορροπηµένο πρόγραµµα διατροφή̋ ενδιάµεσα στα Χριστούγεννα και την Πρωτοχρονιά. 5. Προσπαθήστε να διατηρήσετε ένα ικανοποιητικό επίπεδο καθηµερινή̋ φυσική̋ δραστηριότητα̋!

∆ιαβάστε περισσότερα στο designmagazine.gr

Συντάκτη̋: designmagazine.gr


44 / ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2013

T S I L H S I W CHRIST MAS σκεφτείτε τι θα µποκαι δεν προλάβατε να ίνα υτ ρο η ή α έρ ου, ηµ το ιδανικό δώρο, σα̋ µπρή εποχή του χρόν ιλέξετε για να κάνετε επ να ε ατ ύσ ρο ̋ µα Χριστούγεννα, η πιο λα ν αγάπη άσει̋…. έρα που δείχνουµε τη κάνουµε µερικέ̋ προτ χαρά̋ και αγάπη̋. Ηµ ! ρο δώ α όσωπα µε έν στα αγαπηµένα µα̋ πρ η δουλειά σει η καθηµερινότητα, φή ρο ορ απ ει έχ ̋ σα ν Εά rsal Θήκη κινητού Unive lis po tro Hu go Bo ss Me η ύρ µα e arg XL ls Brusse Hugo Boss

SONY

Bvlgari Aqva Amara MAN ara είναι η Am va Το Aq νέα έκδοση του ου ανδρικού Aqva του οίκ ι Bvlgari. Αντιπροσωπεύε µια νέα πολυτελή γία στροφή στην δηµιουρ ν άτω ωµ αρ ν νω των υδάτι µε την διατήρηση του , διάκριτικού υδάτινου Μεσογειακού χαρακτήρα.


∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2013/ 45

 

  ! NINE WEST

Flowerbomb Viktor & Rolf Holiday Editions by

νιά . ννα και την Πρωτοχρο όσει̋ για Τα Χριστούγε ̋: εκδ οχέ ̋ εκδ τικέ δύο τασ σε εορ ι σε ντα tor & Rolf προετοίµα λλα Swarovski και διατίθε Όπω̋ κάθε χρόνο ο Vik κοσµηµένε̋ µε κρύστα i Edition η οποία δια ι vsk aro είνα ι̋ Sw όσε mb εκδ rbo ̋ we εορταστικέ i και την Flo λλα ,ο VikΦέτο̋ τον χειµώνα , οι κρύσταλλα Swarovsk ούν λαµπερά κρύστα i Ribbon µε φιόγκο από ίνου̋ που δεν προτιµ εκε σα λευκή Για i! ίζου vsk Flowerbomb Swarovsk πυρ aro λαµ Sw µια ένη µε ροζ κρύσταλλα bomb Crystal Edition σε wer Flo ι ετα µάζ ονο είναι εντελώ̋ καλυµµ που µια "χιονισµένη" έκδοση tor & Rolf προετοίµασε λευκό φιόγκο . ικό µητ κοσ δια ένα φιάλη µε

shell Diamonds

Victoria`s Secret Bomb

̋ µε πολυτελού̋ φαντασία οσφέρει ένα κοµµάτι πρ t του cre Se ker ia's flan tor ό Vic τικ Η εορτασ mbshell Diamonds, το η Bombοσ έκδ ή τιν το νέο άρωµα τη̋ Bo φε Η 0. mbshell από το 201 ιτωµένο φιόγκο µε αρχικού αρώµατο̋ Bo κοσµηµένη µε ένα χαρ δια αι είν s µάρκα̋ VS. shell Diamond τη̋ ων γέλ µίζει τα φτερά των αγ θυ υ πο υ̋ λλο στά κρυ

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΩΝ ΚΑΙ ΚΕΙΜΕΝΩΝ: WWW.DESIGNMAGAZINE.GR ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΡΕΠΟΡΤΑΖ: WEST ENDMONT


∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2013/ 46

  LOOKS 2013/14 &µ%# )' &.)%,&%#' # % !µ& … ()&() µ& )' ,&%#', 1 µ& )%* #%* )%*', %0&  $,.&(). # µ& %* )&%#) % *&%!' (& # µ# ,!( )% outfit) µ)!!*)) )% µ%*&() )% )!!!% (' look! #)*.( ' )& %µ-' µ+#(' )% &/# µ' &%)#%*# µ )' #' )%*' µ#' % µ!% %.#. %!0() )% ()*! … #)&-) )%!

Be the queen of the night... 10 µυστικά για να λάµψετε στι̋ γιορτέ̋ των Χριστουγέννων! Η ηµέρα των Χριστουγέννων πλησιάζει και σίγουρα σα̋ απασχολεί. Τι θα κάνετε εκείνη την ηµέρα αλλά και ποιε̋ είναι οι λεπτοµέρειε̋ που θα σα̋ δώσουν λάµψη και θα σα̋ κάνουν να ξεχωρίσετε.

Κάντε λοιπόν µια λίστα! Μία οργανωµένη λίστα µε πράγµατα που πρέπει να κάνετε πριν από το ρεβεγιόν για να σα̋ δώσουν λάµψη, σα̋ κάνουν να νιώσετε πιο όµορφη, µα πάνω από όλα να αποκτήσετε το σεξαπίλ

σα̋ που είναι βέβαια η αυτοπεποίθηση. Μην ξεχνάτε όµω̋ παράλληλα πω̋ γιορτέ̋ σηµαίνει να περάσετε πάνω απ’ όλα καλά και να διασκεδάσετε.

Cozy bag by Bany's

Michael Kors

Top style! Για του̋ άντρε̋ δερµάτινα και εντυπωσιακά κοµψά κοστούµια! Για τι̋ γυναίκε̋ στρα̋, glitter, γούνε̋, δαντέλε̋ και βελούδο!

Tory Burch Cocktail κρουαζέ φόρεµα Raxevsky


47 /∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2013

1. Κάντε beaute! Ξεκινήστε τη διαδικασία λάµψη̋ του σώµατο̋ σα̋ µερικέ̋ µέρε̋ πιο νωρί̋. ∆ιαθέστε τον απαραίτητο χρόνο για κοµµωτήριο, µανικιούρ και κλείστε ραντεβού για αποτρίχωση. Έτσι το βράδυ του ρεβεγιόν το δέρµα σα̋ θα είναι έτοιµο για το λαµπερό µακιγιάζ. 2. Φορέστε glamorous ρούχα Επιλέξτε τα πιο εντυπωσιακά σα̋ ρούχα για εκείνη την ηµέρα και βγάλετε από µέσα σα̋ την κρυµµένη ντίβα… Η βραδιά το επιτρέπει και η µόδα δίνει πολλέ̋ επιλογέ̋. Φόρεσε µαύρο βελούδο ή δαντέλα, λαµπερά φορέµατα ή τοπ και µεταξωτά αέρινα υφάσµατα. Εµεί̋ σα̋ προτείνουµε κάποια στυλ από χριστουγεννιάτικε̋ καµπάνιε̋ για τι̋ γιορτέ̋ του 2013/14 δείτε ποιο στυλ σα̋ ταιριάζει και κάντε την εµφάνιση σα̋!!!

Πλεκτό φόρεµα µε lurex Raxevsky

3. Είστε άνθρωπο̋ του τζιν ή του λιτού κλασσικού µαύρου παντελονιού; ∆ώστε του λάµψη…! Ένα τζιν ή µαύρο παντελόνι δεν είναι λάθο̋ να επιλεγεί, αρκεί να κάνετε έναν ιδιαίτερα λαµπερό συνδυασµό. Προσθέστε ένα τοπ καλή̋ ποιότητα̋ µε στρα̋, πούλιε̋, glitter, γούνα, βαθύ ντεκολτέ ή εξώπλατο. Ένα σακάκι µε εντυπωσιακέ̋ λεπτοµέρειε̋ θα αναβαθµίσει ρούχο που συνήθω̋ φορά̋ και κάθε µέρα. 4. Επιλέξτε εντυπωσιακά ψηλά παπούτσια. Επιλέξτε ένα ζευγάρι εντυπωσιακέ̋ ankle boots, γόβε̋ ή πέδιλα ανάλογα µε το look σα̋. Φέτο̋ µπορείτε να επιλέξετε µεταλλικά χρώµατα σε χρυσό ή ασηµί, λουστρίνι γόβε̋ αλλά και γόβε̋ από βελούδο. Οι γόβε̋ µε glitter είναι ιδιαίτερα in trend και θα σε µεταµορφώσουν σε… σταχτοπούτα! 5. Κράτησε clutch Ένα µικρό λαµπερό ή ιδιαίτερο τσαντάκι αρκεί για να σα̋ κάνει να ξεχωρίσετε. Μην υποτιµάτε την ποιότητά του. Προτίµησε το σατέν, τα φτερά αλλά και τα πολύ glamorous glitter κοµµάτια.

Στιλιστική πρόταση…

Valentino


∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2013 / 48

6. Φόρεσε πολλά αξεσουάρ In Style φέτο̋! Βάλτε πολλά βραχιόλια και στα δύο χέρια. Επιλέξτε χρυσέ̋ ζώνε̋ ή πολλά κολιέ µε χρωµατιστέ̋ πέτρε̋ και κάνε το little black dress να µοιάζει ακαταµάχητο και glamorous. 7. Φόρεστε τη γούνα σα̋ Επέλεξε για πανωφόρι γούνινα σακάκια, γούνινα µαντό ή εσάρπε̋. Η βραδιά επιτρέπει τα… έντονα και χνουδωτά πανωφόρια. Μπορείτε πάντα να τα ρίξετε στην πλάτη, µετατρέποντα̋ το πανωφόρι σε chick κάπα!

Hugo Boss Holiday 2013

Banana Republic

Tavi Gevinson for Cole Haan 2 Armani Exchange

Ralph Lauren

Κοντό cocktail µεσάτο φόρεµα µε ζωνάκι Raxevsky

8. Βγείτε βόλτα στα µαγαζιά Ακόµη κι αν δεν θέλετε να διαθέσετε επιπλέον χρήµατα για το ντύσιµό σα̋, κάντε µια βόλτα στα µαγαζιά, µε φίλε̋ ή και µόνη σα̋. Με αυτό τον τρόπο θα µπορέσετε να επιστρέψετε στο σπίτι µε πολλέ̋ ιδέε̋ για το προσωπικό σα̋ styling, αλλά θα σα̋ ανέβει και η διάθεση µε το πνεύµα των εορτών που θα συναντήσετε παντού. 9. Κάντε ένα δώρο στον εαυτό σα̋ Τα Χριστούγεννα είναι γιορτή αγάπη̋, έτσι κάνουµε δώρα σε αυτού̋ που αγαπάµε. Φέτο̋ κάντε ένα δώρο και στον εαυτό σα̋. ∆ιαθέστε ένα ποσό µικρό ή µεγάλο και πάρε κάτι για εσά̋. Άλλωστε µία ολόκληρη χρονιά φτάνει στο τέλο̋ τη̋, κάντε τον απολογισµό σα̋, δείτε πόσο… «καλό κορίτσι» ήσασταν και πείτε ένα µπράβο και στον εαυτό σα̋! 10. Μην το παρακάνετε στο φαγητό Είναι σίγουρα δύσκολο να συγκρατηθούµε στι̋ Χριστουγεννιάτικε̋ λιχουδιέ̋, αλλά αν συγκρατηθείτε θα νιώσετε διπλή χαρά καθώ̋ ανάλαφρη και ανανεωµένη όλοι θα παρατηρήσουν πω̋… µάλλον αδυνάτισε̋. ∆εν θέλει ιδιαίτερο κόπο, εξαντλητικέ̋ δίαιτε̋ και ατελείωτο «χτύπηµα» στο γυµναστήριο. Απλά προσπαθήστε για λίγε̋ ηµέρε̋ το βράδυ να αποφεύγετε τα γλυκά και το ψωµί, να τρώτε κανονικά το φαγητό και να επιλέγετε για σνακ αντιοξειδωτικά φρούτα και λαχανικά.


∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2013 /49

e Ba rΑRσκλoηπuιοg ύ στην

παρανίδη και Παπακώστα, Θέµη Κο ιο έλ Στ υ̋ το µε live υ βρέθηκαν Ένα όµορφο φατα οι Τρικαλινοί πο όσ πρ ν σα αυ όλ απ ιό Γιάννη Μπαγ ι αναµένεται στο BarRouge. µέρε̋ των γιορτών κα τι̋ ι κα ι ντα χο έρ ts γαζιού... Ανάλογα even φέρον των fans του µα δια εν το νό ντα ζω ν να κρατήσου

Photos by Trikalaout

T αβέρνα Καλαντζής στην Πηγή

Ανοικτά Παρασκευή, Σάββατο βράδυ και όλε̋ τι̋ µέρε̋ των γιορτών. Αναλαµβάνει επίση̋ κάθε είδου̋ εκδηλώσει̋. Τηλέφωνα: 24310 - 61190 6936861530

Ένα̋ συνδυασµό̋ για έξοδο µε φαγητό, καλό λἀκό τραγούδι και φυσικά χορό. Η ταβέρνα Καλαντζή̋ πραγµατοποιεί τι̋ υποσχέσει̋ τη̋ µε όµορφα βράδια διασκεδάζοντα̋ µε ζωντανή µουσική.


Γουί λaiΚ γκρίΚ * Bar Τρίκαλα

∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2013 / 50

"Cine Cafe " στο Μύλο Ματσόπουλου Το πρὠ καφέ, το µεσηµέρι µπύρα κ ουζάκι, το απόγευµα ποτήρι κρασί τη̋ ποικιλία̋ που σα̋ αρέσει, το βραδυ ποτάκια και coctails Μεγάλη ποικιλία από αρωµατικά τσάγια, χυµού̋ και σοκολάτε̋ Επιλέξτε από βραβευµένα κρασιά και µπύρε̋.

Η πιο εναλλακτικη λύση διασκέδαση̋ στην πόλη. Aτµοσφαιρικό... Όµορφο περιβαλλον, φρέσκα snacks, ωραίε̋ µουσικέ̋, και καλή διασκέδαση... Cine design, ιδανική µουσική για εκλεπτισµένα γούστα και όµορφο̋ κόσµο̋ συνθέτουν το ιδανικό σκηνικό µια̋ in-city απόδραση̋.

"LIBRARY" b ar

Με την καλύτερη ελληνική µουσική τη̋ πόλη̋!!! 25η̋ Μαρτίου 9, 42100 Trikala Ρεζερβέ: 6972037441

για όλε̋ τι̋ ώρε̋... 25η̋ Μαρτίου στα µανάβικα

Ο Τάκη̋ Κούρεντα̋ και οι συνεργάτε̋ του κατάφεραν να κάνουν το µαγαζί στέκι τόσο για τον πρὠνό και απογευµατινό καφέ όσο και για την νυχτερινή έξοδο πολλών Τρικαλινών. ∆εν λείπουν βέβαια και πολλά events που ανανεώνουν την διάθεση τη̋ πελατεία̋ του, συνήθω̋ live µε λἀκό τραγούδι.


∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2013 / 51

FRAM E Bar Restaurant

Η τέχνη του καφέ και όχι µόνο, στα Τρίκαλα...

Το FRAME εξακολουθεί να αποτελεί τη πρώτη µα̋ επιλογή για καφέ και χαλαρή κουβέντα τα πρωινά και για... γκουρµέ γεύσει̋, από το µεσηµέρι και µετά. Μαζι µε τον καφέ σα̋ και τα πιο γλυκά εδέσµατα κάνουν την µέρα σα̋ πιο διαφορετική & ευχάριστη Happy hour τα µεσηµέρια µε τη τιµή του καφέ, ακόµη πιο χαµηλά και για συνοδευτικό, γλυκό σκέτη... "αµαρτία"! Εξαιρετική πρόταση, όχι µόνο για καφέ ή για βραδινό, αλλά και για µεσηµεριανό. Νέε̋ γεύσει̋, µενού διαρκώ̋ ανανεούµενο... FRAME (Ασκληπιού και Βύρωνο̋). Το στέκι σα̋ για όλε̋ τι̋ ώρε̋ τη̋ ηµέρα̋...

Βραδιέ̋ µε "ονοµατεπώνυµο" ...

Κάθε Τετάρτη The Hangover Greek Nights, την Πέµπτη κλασσικά Black Sugar nights, Παρασκευή Fashion nights, το Σάββατο guest d.j.'s, δεν είναι δυνατόν να µην είναι στο επίκεντρο τη̋ νυχτερινή̋ ζωή̋ στην πόλη...


52 / ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2013

Ευτυχία Μητρίτσα Συνέντευξη στην

Αφροδίτη Τσιώλη

Με αφορµή το νέο δίσκο που ετοιµάζει, βρέθηκε στην Καρδίτσα, την ιδιαίτερη πατρίδα τη̋, την οποία επέλεξε για αφετηρία των φετινών τη̋ εµφανίσεων. Το "ζω στη Θεσσαλία" ήταν εκεί και µίλησε µε την Ευτυχία Μητρίτσα. Παρά το νεαρό τη̋ ηλικία̋ τη̋, η όµορφη ερµηνεύτρια έχει πλούσιο βιογραφικό και µία ζωή γεµάτη από µουσική! "Αν θέλει̋ κάτι πραγµατικά, θα το καταφέρει̋!" µου είπε, και πραγµατικά εκείνη τη στιγµή κατάλαβα τη δύναµη τη̋ θέληση̋... είχα άλλωστε το παράδειγµα µπροστά στα µάτια µου! Η Ευτυχία Μητρίτσα µα̋ άνοιξε την καρδιά τη̋ για το νέο δίσκο τη̋ (που αναµένεται να κυκλοφορήσει το Μάρτη), τη µουσική, τη ζωή τη̋, του̋ προβληµατισµού̋ και τι̋ αγωνίε̋ τη̋ γενιά̋ τη̋. Α̋ τη γνωρίσουµε!

Κάθε γενιά καλείται να βρει το δικό τη̋ τρόπο για να δηµιουργήσει Η νεαρή Καρδιτσιώτισσα δηµιουργό̋ µιλά στο «ζω» µε αφορµή το νέο τη̋ δίσκο, που ετοιµάζει µε τον Τρικαλινό Κώστα Μπουντούρη και θα κυκλοφορήσει την Άνοιξη Ερ. Στο βιογραφικό σου έχει̋ πολύ σπουδαίε̋ συνεργασίε̋. Αναφέρω µερικέ̋ από αυτέ̋: Μαµαγκάκη̋, Θηβαίο̋, Ανδρέου, Πασχαλίδη̋, Πορτοκάλογλου, Λέκκα̋.

τητα. Έτσι προέκυψε το υλικό του πρώτου µου album (" Μυστικό̋ Προορισµό̋"). Τελικά όλη αυτή η παρόρµηση είχε και συνέχεια. Μου άνοιξε ένα καινούριο "παράθυρο" που εύχο-

Απ. Οι συνεργασίε̋ είναι πλούτο̋

Ερ. Με τον Κώστα Μπουντούρη είναι η πρώτη φορά που συνεργάζεστε δισκογραφικά; Απ. Ναι, είναι η πρώτη φορά που συνεργαζόµαστε, ενώ για εκείνον είναι η πρώτη εµφάνισή του στη δισκογραφία. Εδώ και αρκετό καιρό δουλεύουµε πάνω στο υλικό. Ο Κώστα̋, που κατάγεται από τα Τρίκαλα, είναι πια φίλο̋. Τα τραγούδια του µου άρεσαν από το πρώτο άκουσµα και δουλέψαµε πολύ από κοινού. Ο ήχο̋ έχει ακουστική διάθεση, φυσικά παιξίµατα και ο τίτλο̋ του album "Σωσίβιο" είχε για µα̋, όλο αυτό το διάστηµα των δυσκολιών και του αρνητισµού που βιώνουµε όλοι µα̋, σχεδόν µεταφορική σηµασία. Ο Κώστα̋ αγαπάει πολύ την αγγλική ποπ, αλλά και το έντεχνο, το παραδοσιακό και λἀκό τραγούδι. Αυτό "ακούγεται" στα τραγούδια του. Υπάρχει δηλαδή άλλοτε πιο κρυµµένο κι άλλοτε πιο φανερό το "ελληνικό στοιχείο" που ταιριάζει µε τη φωνή µου και µε φέρνει ένα βήµα πιο κοντά στην ταυτότητά µου.

Ερ. Το 2006 συµµετείχε̋ στο Φεστιβάλ Θεσσαλονίκη̋... Απ. Πράγµατι, ήταν µία συµµετοχή µετά από πρόταση των δηµιουργών και το έκανα χωρί̋ δεύτερη σκέψη. Προσωπικά ξεκίνησα συνεργασίε̋ και επαφέ̋ καλλιτεχνικέ̋ που κρατάνε ω̋ σήµερα. Άλλο̋ ένα̋ θεσµό̋, που έδινε βήµα σε νέου̋ καλλιτέχνε̋ και δυστυχώ̋ εγκαταλείφθηκε. ∆υστυχώ̋ ζούµε στην εποχή του "µαύρου", µε ότι αυτό συνεπάγεται!

και γι΄αυτέ̋ αισθάνοµαι πολύ τυχερή! Όλοι του̋ είναι άνθρωποι µε σηµαντική διαδροµή και προσφορά στο τραγούδι, που του̋ άκουγα και του̋ θαύµαζα. Κλήθηκα να βάλω καλλιτεχνικά ένα κοµµάτι του εαυτού µου στα τραγούδια του̋ και το έκανα µε ιδιαίτερη χαρά. Επιθυµία µου είναι ο κύκλο̋ αυτό̋ να ανοίξει κι άλλο. Η εποχή µα̋ ζητάει να συνοµιλήσουµε σε όλα τα επίπεδα.

Η αγωνία µου είναι µε ποιόν τρόπο η δικιά µα̋ η γενιά, µα και η επόµενη θα καταφέρουν να σταθούν στα πόδια του̋.

Ερ. Πότε ξεκίνησε̋ να γράφει̋ και από τι εµπνέεσαι; Απ. Η συνεργασία µου µε το Χρήστο Θηβαίο και τον Γιώργο Ανδρέου ήταν που µε έβαλε σε αυτή τη διαδικασία. Μετά από αυτό άρχισε να µε "τρώει" η ανάγκη να γράψω. Ήταν και η φάση που έψαχνα να βρω τη δηµιουργική και ερµηνευτική µου ταυτό-

µαι να µείνει ανοιχτό. Ο στίχο̋ αρχικά µε εµπνέει για να γράψω µουσική, αλλά και το θέµα, οι εικόνε̋, το αίσθηµα, η καθηµερινότητα που ζούµε, η κρίση, τα συναισθήµατα, κάτι που µπορεί να δω στο δρόµο, οτιδήποτε

µπορεί να γίνει η πρώτη ύλη για ένα τραγούδι. Ουσιαστικά γράφοντα̋, αποδοµώ και ανασυνθέτω την πραγµατικότητα µε τα δικά µου µάτια.

Ερ. Ποιε̋ είναι οι δυσκολίε̋ που συνάντησε̋ στην καλλιτεχνική σου πορεία; Απ. Κάθε γενιά καλείται να βρει το δικό τη̋ τρόπο να δηµιουργήσει, να επικοινωνήσει και να χαράξει το δρόµο τη̋. Εµεί̋ σήµερα βιώνουµε µαζί µε όλα τα άλλα και τη µεγαλύτερη κατάρρευση τη̋ µουσική̋ βιοµηχανία̋. Όλα πρέπει να χτιστούν από την αρχή και µε νέου̋ όρου̋. ∆εν είναι µόνο η κρίση στη Χώρα µα̋, που µεγαλώνει το πρόβληµα. Είναι και η ανεξέλεγκτη χρήση τη̋ µουσική̋ στο διαδίκτυο που φυσικά θέτει ένα ερώτηµα για το πώ̋ θα διασφαλιστεί η αξία του πνευµατικού έργου. Στη Χώρα µα̋ έγινε υπερεκµετάλλευση του µουσικού πρὀόντο̋ από τι̋ µεγάλε̋ εταιρείε̋ που ξεπούλησαν όλη τη δισκογραφία στι̋ εφηµερίδε̋, σε βάρο̋ κυρίω̋ των δηµιουργών. Αυτή τη στιγµή το µεγαλύτερο "όπλο" µα̋ είναι το live, αφού δεν υπάρχουν καν σηµεία πώληση̋ cd. Πιστεύω πω̋ αν ένα̋ νέο̋ καλλιτέχνη̋ έχει ταυτότητα θα βρει το δρόµο του και το κοινό θα τον ανακαλύψει, έστω και αν πάρει περισσότερο χρόνο. Οι δύσκολε̋ εποχέ̋ δυσκολεύουν την επιβίωση, αλλά βοηθάνε την Τέχνη.

Ερ. Θεωρεί̋ δηλαδή σηµαντικέ̋ τι̋ ζωντανέ̋ εµφανίσει̋; Απ. Πολύ! Θέλω να επικοινωνήσω όσο γίνεται περισσότερο τα τραγούδια µου µε το κοινό. Μόνο έτσι οι στίχοι και η µουσική παίρνουν τελικά ζωή… Μέσα από την επαφή. Αισθάνοµαι πω̋ σήµερα ο κόσµο̋, όµω̋ και εµεί̋ το έχουµε µεγάλη ανάγκη. Γι’ αυτό και τα ποιοτικά κριτήρια τη̋ επιλογή̋ του καλλιτέχνη έχουν ενισχυθεί. Επειδή ο κόσµο̋ τα "µετράει" τα λεφτά του, επιλέγει πιο συνειδητά πού θα τα ξοδέψει. Όταν έρχονται λοιπόν θέλουν να ακούσουν, να συγκινηθούν, να "µπουν" µέσα σ᾽ αυτό που συµβαίνει.


∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2013 / 53

αυτό. Το λέω εν γνώσει µου γιατί κατάγοµαι από οικογένεια εκπαιδευτικών και διδάσκω κι εγώ σε Μουσικό σχολείο.

Ερ. Μια̋ και το ανέφερε̋, πώ̋ προέκυψε το σχολείο ω̋ επιλογή σου; Προέκυψε κάπω̋ αυτόµατα – λόγω τη̋ οικογένειά̋ µου και των σπουδών µου στη µουσική και µουσικολογία αλλά συνειδητά ω̋ τρόπο̋ βιοπορισµού και δηµιουργική̋ απασχόληση̋ µε τα παιδιά. Ερ. Σε είδαµε να τραγουδά̋ στο ραδιοµέγαρο τη̋ ΕΡΤ. Πώ̋ προέκυψε; Απ. Είπα και πριν ότι ζούµε στην εποχή του "µαύρου". Ξύπνησαν µνήµε̋ και εικόνε̋ άλλη̋ εποχή̋ και καθεστώτων! Η ΕΡΤ είχε τη δυνατότητα να προβάλλει εκποµπέ̋ πολιτισµού, λόγου, ντοκιµαντέρ κ.α. που κανένα ιδιωτικό κανάλι δεν είχε ποτέ στο πρόγραµµά του! ∆υστυχώ̋ αυτή η "ανεξάρτητη" και "καινούρια" δηµόσια τηλεόραση δε βλέπω να πραγµατώνεται.

Ερ. Τελικά τι είναι για σένα η µουσική και το τραγούδι;

Θέλω να επικοινωνήσω όσο γίνεται περισσότερο τα τραγούδια µου µε το κοινό. Μόνο έτσι οι στίχοι και η µουσική παίρνουν τελικά ζωή… Μέσα από την επαφή. Αισθάνοµαι πω̋ σήµερα ο κόσµο̋, όµω̋ και εµεί̋ το έχουµε µεγάλη ανάγκη. Γι’ αυτό και τα ποιοτικά κριτήρια τη̋ επιλογή̋ του καλλιτέχνη έχουν ενισχυθεί. Επειδή ο κόσµο̋ τα "µετράει" τα λεφτά του, επιλέγει πιο συνειδητά πού θα τα ξοδέψει. Όταν έρχονται λοιπόν θέλουν να ακούσουν, να συγκινηθούν, να "µπουν" µέσα σ ᾽ αυτό που συµβαίνει.

Το τραγούδι είναι ίσω̋ η σηµαντικότερη, µαζί µε την ποίηση, πολιτιστική ταυτότητα του τόπου µα̋. Για µένα είναι τρόπο̋ ζωή̋ και αντίληψη̋. Είναι η γλώσσα επικοινωνία̋ µου, ο πυρήνα̋ µου.

TIPS: - Μπορείτε να την ακούσετε στα 2 νέα singles από το album "Σωσίβιο" (που θα κυκλοφορήσει το Μάρτη) και έχουν ανέβει ήδη στο youtube: "Το τέλο̋ του πόνου" (Κ. Μπουντούρη̋ -Ε. Μητρίτσα) και "∆ε σε θυµάµαι" (Κ. Μπουντούρη̋ Οδ. Ιωάννου) . Ερ. Η κρίση σ’ έχει επηρεάσει; Απ. Φυσικά, όπω̋ όλου̋ µα̋. Οι µουσικοί χώροι δουλεύουν µε πολλέ̋ δυσκολίε̋ και τα έσοδα είναι ελάχιστα. Η αγωνία µου είναι µε ποιόν τρόπο η δικιά µα̋ η γενιά, µα και η επόµενη θα καταφέρουν να σταθούν στα πόδια του̋. Το πολιτικό πλαίσιο είναι µια τεράστια αλυσίδα στο πόδι που µα̋ τραβάει στο βυθό. Αναρωτιέµαι πότε θα βρούµε πάτο. Είναι σαν να σκάβουµε εµεί̋ οι ίδιοι όλο και πιο βαθιά. Αυτό

που δεν έχουµε καταλάβει ακόµα είναι πόσο µεγάλο κακό γίνεται στα παιδιά που τώρα µεγαλώνουν, για τα οποία οποιαδήποτε ποιοτική, καλλιτεχνική, επιµορφωτική, αθλητική κ.λ.π, εκτό̋ σχολείου, δραστηριότητα είναι οικονοµικά, σχεδόν απαγορευτική. Με ποιά εφόδια θα βγουν οι νέοι πολίτε̋ στην κοινωνία και µε ποια αιτήµατα θα αντικρούσουν την σκληρή πραγµατικότητα; Το εκπαιδευτικό µα̋ σύστηµα είναι αποδεδειγµένα αποτυχηµένο. Υπάρχουν µόνο φωτεινέ̋ εξαιρέσει̋ εκπαιδευτικών, αλλά δε φτάνει µόνο

- Θα τη δείτε σε µικρέ̋ µουσικέ̋ σκηνέ̋ ανά την Ελλάδα και στην Aθήνα από τη νέα χρονιά - Μπορείτε να µιλήσετε µαζί τη̋ και να µαθαίνετε νέα τη̋ στο προφίλ τη̋ στο fb: Eftychia Mitritsa (Ευτυχία Μητρίτσα)


54 / ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2013

Ρετρό φωτο

Cine "STAR"

Ο θερινό̋ κινηµατογράφο̋ βρισκόταν όπου σήµερα η οικοδοµή Κώτση. Είχε είσοδο από την οδό Ασκληπιού και "έβγαινε" στην οδό Καποδιστρίου.

Φωτογραφία από τον εσωτερικό χώρο του ΣΤΑΡ

Ο Βασίλη̋ Παληκαρίτη̋ στο κέντρο "ΡΙΟ" τη̋ οδού Καλαµπάκα̋ απέναντι απο την “Πράσινη Γωνιά” το 1976. Το είχε τότε ο Παναγιώτη̋ Μαχαιρά̋ και από το πάλκο του πέρασαν κορυφαίοι µουσικοί και καλλιτέχνε̋ τη̋ εποχή̋, όπω̋ ο Κοτσώνη̋ που ήταν το µπουζούκι του Τσιτσάνη,ο Σπύρο̋ Λιώση̋, ο Ηλία̋ Λεπενιώτη̋, οι αδερφοί Μακρυδάκη και άλλοι. Το ΡΙΟ τη̋ εποχή̋ εκείνη̋ (µιλάµε στα µέσα τη̋ δεκαετία̋ του 70) ήταν µαζί µε την "ΑΛΕΠΟΥ" απο τα µαγαζιά που µάζευαν του̋ τρικαλινού̋ [και οχι µόνο] γλετζέδε̋ και έγραψαν ιστορία στην τρικαλινή νύχτα.

Νεανικό Τρικαλινό συγκρότηµα στο Cine "STAR", καλοκαίρι του 1967. Στη σκηνή: Αποστόλη̋ Στεργιόπουλο̋, Μιχάλη̋ Πόρναλη̋, Κώστα̋ Πεταλά̋, Κώστα̋ Χατζή̋ και Κώστα̋ Τοπαλίδη̋

Ο Χρυσούλη̋ Ρίζο̋ µε τον αείµνηστο Λάκη Ψαραντώνη (στο µέσον) και τον Θύµιο Μπλατζιώνη (δεξιά) στην "Αλεπού" το 1984.


& ιστορίες

∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2013 / 54

...

Ο Βασίλη̋ Ρετζιλά̋ το Μάρτιο του 2005 στο τσιπουράδικο που λειτουργούσε από το 1979 µέχρι πριν λίγα χρόνια, στη στοά τη̋ οδού Κονδύλη έναντι cine "Κόσµο̋". Σήµερα το µαγαζί λειτουργεί µε νέα διεύθυνση (ω̋ “Στοά”) πάντα όµω̋ µε εκλεκτού̋ µεζέδε̋ και σπεσιαλιτέ ποδαράκι, µοσχαροκεφαλή και φρέσκα κρεµµυδάκια όπω̋ παλιά... Η Φωτεινή Μιχαήλ στην πίστα του “Βio” χειµώνα̋ του 2004

∆ηµήτρη̋ Γιαννάκα̋, Ηλία̋ Κουµπαρούση̋ µε τον Αµερικανό d.j. και παραγωγό Αlex P. στο d.j. house τη̋ disco "ΤΑRM CENTER"

O Βασίλη̋ Μητσάκη̋ µε το µπουζούκι του και η Βάσω Κίσσα καλοκαίρι του 1996, στα Καλύβια σε εκδήλωση στην πλατεία.

1996 Tαβέρνα "Μπαρµπανικόλα̋" στο Μεγαλοχώρι. Ο πρόεδρο̋ τότε του ΑΟ. Γαρδικίου Χρήστο̋ Κατσιάβα̋, τσουγκρίζει το ποτήρι του µε τον προπονητή Γιώργο Ζαρίντα σε γεύµα συνεργασία̋. Πίσω του̋ ο Χρήστο̋ Στεργιόπουλο̋. Ο Χρυσέα̋ Κωτούλα̋ και ο Στέλιο̋ Τρικαλιώτη̋ 23 Σεπτεβρίου του 1983 σε ροκ πάρτυ στο bar "κιβωτό̋" Ένα µπαράκι που λειτουργούσε επί χρόνια στην πλατεία Παλαιού ∆εσποτικού, απέναντι από το Souper Market "Μασούτη̋"


ΖΩ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑ  
ΖΩ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑ  
Advertisement