Page 1


สารบัญ ประวัติ สตีฟ จอบส์

การศึกษาของสตีฟ จอบส์

สตีฟ จอบส์ (Steve jobs) ผู้ร่วมก่ อตั้งแอปเปิ ล

ร่ วมก่ อตั้งแอปเปิ ลคอมพิวเตอร์ กบั สตีฟ วอซเนียก

ประวัตแิ ละชีวติ การทำงานของ สตีฟ จอบส์ ผู้ร่วมก่ อตั้งบริษทั แอปเปิ ล


ประวัตสิ ตีฟ จอบส์ Steve Jobs สตีเวน พอล จอบส์ (Steve Jobs) เกิดวันที่ 24 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 1955 เกิดทีเ่ มืองซานฟรานซิสโก รัฐแคลิฟอร์ เนีย สห รัฐอเมริกาเป็ นบุตรบุญธรรมของนายพอล และนางคลารา จอบส์ ส่วนบิดา มารดาทีแ่ ท้ จริงของจอบส์ คือ บิดา อับดุลฟัตตะห์ จันดาลี มารดา โจแอน ซิมป์ สั น สตีฟ จอบส์ เข้ าพิธีสมรส กับ ลอเรนซ์ โพเวลล์ เมือ่ วัน18 มีนาคม ค.ศ. 1991 และมีบุตรด้ วยกันสามคน สตีฟ จอบส์ ยังมีลูกสาวหนึ่งคน ชื่อลิซา จอบส์ ทีเ่ กิดจากสตรีผู้หนึ่งซึ่งเ ขาไม่ ได้ แต่ งงานด้ วย และ สตีฟ จอบส์ นับถือศาสนาพุทธ

การศึกษาของสตีฟ จอบส์ ในปี ค.ศ. 1972 สตีฟ จอบส์ (Steve jobs) จบการศึกษาจาก โฮมสตีดไฮสคูล ในเมืองคิวเปอร์ ทโี น มลรัฐแคลิฟอร์ เนีย และได้ สมัครเข้ าเรียนต่ อทีว่ ทิ ยาลัยรีด (Reed College) ในเมืองพอร์ ตแลนด์ มลรัฐโอเรกอน แต่ กต็ ้ องลาพักการเรีย นหลังจากเข้ าเรียนได้ เพียงหนึ่งภาคการศึกษา หลายปี ต่ อมา ในปาฐกถาครั้งหนึ่งในพิธีสำเร็จการศึกษาของบัณฑิตมหาวิ ทยาลัยสแตนฟอร์ ด ปี ค.ศ. 2005 สตีฟ จอบส์ (Steve jobs) ได้ กล่ าวว่ าเพราะเขาลาพักเรียนไป จึงมีเวลาเข้ าชั้นเรียนคัด ตัวหนังสื อ


สตีฟ จอบส์ (Steve jobs) ผู้ร่วมก่ อตั้งแอปเปิ ล

สตีฟ จอบส์ Steve Jobs ผู้ให้ กำเนิด Apple


เป็ นทีร่ ู้ กนั ทัว่ ไปว่ า สตีฟ จอบส์ (Steve Jobs) มักจะ ท้ าทายขีดความสามารถของอุปกรณ์ ไฮเทคอยู่เสมอ ชายที่มีเสน่ ห์ดึงดูดผู้นีด้ ูเหมือนจะรู้ ว่าผู้บริ โภคต้ อง การอะไร ก่ อนทีผ่ ู้บริโภคจะรู้ ความต้ องการของตัวเ องเสี ยอีก

CEO ของพิกซาร์ และของแอปเปิ ล แต่ สุดท้ าย จอบส์ ได้ ขายพิกซาร์ ให้ กบั ดีสนีย์ โดยแลกกับหุ้นข องดีสนีย์ในจำนวนทีม่ ากขนาดทีท่ ำให้ เขาเป็ นผู้ถอื หุ้นรายใหญ่ ทสี่ ุ ดในบริษทั ดีสนีย์

การทีเ่ ขานำคอมพิวเตอร์ ส่วนบุคคลทีใ่ ช้ งานง่ ายออก สู่ ตลาดให้ คนส่ วนใหญ่ ได้ ใช้ น้ัน ทำให้ งานอดิเรกขอ งหนุ่มบ้ าคอมพิวเตอร์ คนหนึ่งกลายมาเป็ นเสาหลักส ำคัญในชีวติ ประจำวันของคนสมัยใหม่ เลยทีเดียว

สตีฟ จอบส์ มกั ปรากฏตัวบนเวที ในชุ ดทีเ่ ป็ นเหมื อนยูนิฟอร์ มของเขา คือกางเกงยีนส์ กบั เสื้อคอเต่ าสี ดำ แล้ วทำให้ ผู้ชมตกอยู่ในภวังค์ เมือ่ ฟังการอธิ บายเกีย่ วกับคอมพิวเตอร์ แม็ค iPhone และ iPad รุ่นใหม่ ๆ นวัตกรรมเหล่ านีท้ ำให้ แอปเปิ ลเป็ นบริษั ทด้ านเทคโนโลยีทใี่ หญ่ ทสี่ ุ ดในโลก โดยได้ แซงหน้ าคู่แข่ งตลอดกาลอย่ างไมโครซอฟท์ (Microsoft) ไปเมือ่ เดือนพฤษภาคม ค.ศ. 2010

เครื่องคอมพิวเตอร์ แอปเปิ ล II (Apple II) ที่ ร่ วมกั น สร้ างสรรค์ ขึ้ น กั บ ผู้ ร่ วมก่ อตั้ งบริ ษั ท แอปเปิ ล สตีฟ วอซนิแอ็ค (Steve Wozniak) ในโรงรถ และได้ วางขายเมือ่ ปี ค.ศ. 1977 ทำให้ บริษทั ยักษ์ ใหญ่ อย่ าง IMB ต้ องกระวนกระวา ยรีบพัฒนาเครื่องคอมพิวเตอร์ ส่วนบุคคลของตัวเอง เพือ่ วางขายบ้ าง แต่ เมือ่ ถึงปี ค.ศ. 1985 ยอดขายทีต่ กลงและบริษทั คอ มพิวเตอร์ ส่วนบุคคลคู่แข่ งอย่ างวินโดว์ ส บีบให้ จอบ ส์ ต้องลาออกจากบริษทั ทีเ่ ขาเองร่ วมก่ อตั้งขึน้ มา ในช่ วงเวลาสิ บปี ต่ อมา จอบส์ ได้ เป็ นผู้บริหารของบ ริษทั สองบริษทั คือ เนกซ์ (Next) บริษทั คอมพิวเตอ ร์ ที่สร้ างสรรค์ พนื้ ฐานของซอฟท์ แวร์ ระบบปฏิบัติก ารของบริษทั แอปเปิ ลในปัจจุบัน อย่ าง Mac OS 10 และ บริษทั พิกซาร์ (Pixar) สตูดโิ อสร้ างภาพยน ตร์ แอนิเมชั่ นที่โด่ งดังมาจากภาพยนตร์ การ์ ตูนเรื่ อง ทอย สตอรี (Toy Story) เมือ่ ปี ค.ศ. 1997 ทีจ่ อบส์ ได้ กลับมาอยู่กบั แอปเปิ ล เขายังคงทำหน้ าทีอ่ ยู่ในสองบริษทั คือเป็ นทั้ง

จอบส์ ไม่ ได้ เฝ้ าฝันและจิตนาการสิ่ งประดิษฐ์ เหล่ า นีข้ นึ้ มา แต่ ความเป็ นอัจฉริยะของเขาอยู่ตรงทีส่ าม ารถสั งเกตเห็นเทคโนโลยีน่าสนใจใหม่ ๆและนำมา ประยุกต์ ให้ ผู้บริโภคทัว่ ไปใช้ ได้ ในซีรีย์สารคดีเรื่อง “Triumph of the Nerds” ของสถานีโทรทัศน์ PBS ทีอ่ อกอากาศเมือ่ ปี ค.ศ. 1996 จอบส์ เคยพูดเ อาไว้ เองว่ าบริ ษัทแอปเปิ ลเคยไม่ อายที่จะต้ องขโม ยความคิดทีย่ อดเยีย่ มของผู้อนื่ ภายใต้ การบริหารงานของจอบส์ บริษทั แอปเปิ ลมั กจะปิ ดการทำงานของบริษัทเป็ นความลับมากเสี ย จนทำให้ นักลงทุนและสื่ อมวลชนหงุดหงิดกันอยู่บ่ อยๆ อย่ างไรก็ตาม เขาก็สามารถทำให้ แอปเปิ ลลอ ยตัวขึน้ เป็ นบริษทั ทีม่ มี ูลค่ าการตลาดมากทีส่ ุ ดเป็ น อันดับสองของประเทศสหรัฐอเมริกา เมือ่ เทียบกับ บริษทั อืน่ ในทุกรู ปแบบ


เขาร่ วมก่ อตั้งแอปเปิ ลคอมพิวเตอร์ กบั สตีฟ วอซเนียก ปี ค.ศ. 1976 เป็ นผู้มสี ่ วนช่ วยทำให้ แนวความคิดเรื่องคอมพิวเตอร์ ส่วนบุคคลเป็ นทีน่ ิยมขึน้ มา ด้ วยเครื่อง Apple II ต่ อมา เขาเป็ นผู้แรกทีม่ องเห็นศักยภาพทางการค้ าของส่ วนประสานงานผู้ใช้ แบบกราฟิ กส์ และเม้ าส์ ทีถ่ ูกพัฒนาขึน้ ในศูนย์ วจิ ยั ซีร็อกซ์ พาร์ ค ของบริษทั ซีร็อกซ์ และได้ มกี ารผนวกเทคโนโลยีเหล่ านีเ้ ข้ าไว้ ในเครื่อ ง แมคอินทอช หลังพ่ายแพ้ในการแย่ งชิงอำนาจกับคณะกรรมการบริหาร

สตีฟ จอบส์ (Steve jobs) (คนซ้ าย) กับ สตีฟ วอซเนียก

สตีฟ จอบส์ Steve Jobs (คนขวา) และสตีฟ วอซเนียก Steve Wozniak


ปี ค.ศ. 1984 สตีฟ จอบส์ (Steve jobs) ล า อ อ ก จ า ก แ อ ป เ ปิ ล แ ล ะ ก่ อ ตั้ ง เ น็ ก ซ์ บริษทั พัฒนาแพลตฟอร์ มคอมพิวเตอร์ โดย เฉพาะในการศึกษาขั้นอุดมศึกษาและตลาดธุ รกิจ การซื้อกิจการเน็กซ์ ของแอปเปิ ล

สตีฟ จอบส์ ผู้มสี ่ วนช่ วยทำให้ แนวความคิดเรื่องคอมพิวเตอร์ ส่ วนบุคคลเป็ นทีน่ ิยมขึน้ มา

ปี ค.ศ. 1996 ทำให้ จอบส์ กลับเข้ าทำงานในบริ ษัทแอปเปิ ลทีเ่ ขาร่ วมก่ อตั้งขึน้ นั้น และเขารับหน้ าที่ CEO ตั้งแต่ ค.ศ. 1997 ถึง 2011 สตีฟ จอบส์ ยังเป็ นประธานกรรมการบริหาร และผู้บริหารระดั บสู งของพิกซาร์ แอนิเมชันสตูดโิ อส์ ผู้นำด้ านการผลิ ตภาพยนตร์ แอนิ เ มชั น ด้ ว ยคอมพิ ว เตอร์ กราฟฟิ กส์ ทั้งเป็ นผู้ถอื หุ้นรายใหญ่ ที่ 50.1% กระทัง่ บริษทั วอลต์ ดสิ นีย์ซื้อกิจการไป

Steve Jobs เมือ่ ปี ค.ศ. 1981


ปี ค.ศ. 2006 สตีฟ จอบส์ (Steve jobs) เป็ นผู้ถอื หุ้นมากทีส่ ุ ดของดิสนีย์ที่ 7% และเป็ นสมาชิ กคณะกรรมการบริ หาร ของดิสนีย์ เมือ่ วันที่ 31 กรกฎาคม ค.ศ. 2004 สตีฟ จอบส์ (Steve jobs) ได้ เข้ า รั บการผ่ าตัดเอาเนื้องอกมะเร็ งออกจา กตับอ่ อน เขาเป็ นโรคมะเร็งในตับอ่ อน ซึ่งในแบบทีพ่ บได้ น้อยมาก ทีเ่ รียกว่ า

“เนื้อ งอกในเซลล์ ที่ผ ลิต อิน ซู ลิน อัน ส่ งผล ต่ อ ระบบประสาทที่ค วบคุ ม การทำงานขอ งร่ างกาย” (islet cell neuroendocrine tumor) ซึ่งเป็ นเนือ้ งอกทีไ่ ม่ ต้องการเคมีบำบัด หรือรังสี บำบัดแต่ อย่ างใด ระหว่ างทีเ่ ขาป่ วย ทิม คุก ผู้ดำรงตำแหน่ งหัวหน้ างานขายและ ปฏิบัติการทั่วโลกของแอปเปิ ลเป็ นผู้บริ หาร งานแทน

สตีฟ จอบส์ (Steve jobs) ผู้ร่วมก่ อตั้งบริษทั แอปเปิ ล


ประวัตแิ ละชีวติ การทำงานของ สตีฟ จอบส์ ผู้ร่วมก่ อตั้งบริษทั แอปเปิ ล

เป็ นทีร่ ู้ กนั ทัว่ ไปว่ า สตีฟ จอบส์ (Steve Jobs) มัก จะท้ าทายขีดความสามารถของอุปกรณ์ ไฮเทคอยู่เสมอ ชายทีม่ เี สน่ ห์ดงึ ดูดผู้นีด้ ูเหมือ นจะรู้ ว่าผู้บริโภคต้ องการอะไร ก่ อนทีผ่ ู้บริโภ คจะรู้ ความต้ องการของตัวเองเสี ยอีก การทีเ่ ขานำคอมพิวเตอร์ ส่วนบุคคลที่ใช้ งานง่ ายออก สู่ ตลาดให้ คนส่ วนใหญ่ ได้ ใช้ น้ัน ทำให้ งานอดิเ รกของหนุ่ มบ้ าคอมพิวเตอร์ คนหนึ่งกลายมาเ ป็ นเสาหลักสำคัญในชี วิตประจำวันของคนสมั ยใหม่ เลยที เดียว เครื่องคอมพิวเตอร์ แอปเปิ ล II (Apple II) ทีร่ ่ วมกันสร้ างสรรค์ ขนึ้ กับผู้ร่ว มก่ อตั้งบริษทั แอปเปิ ล สตีฟ วอซเนียก (Steve Wozniak) ในโรงรถและได้ วางขายเมือ่ ปี ค.ศ. 1977 ทำให้ บริษทั ยักษ์ ใหญ่ อย่ าง IBM ต้ องกร ะวนกระวายรีบพัฒนาเครื่องคอมพิวเตอร์ ส่วน บุคคลของตัวเองเพือ่ วางขายบ้ าง แต่ เมือ่ ถึงปี ค.ศ. 1985 ยอดขายทีต่ กลงและบริษทั คอมพิวเ ตอร์ ส่วนบุคคลคู่แข่ งอย่ างวินโดว์ ส บีบให้ จอบ ส์ ต้องลาออกจากบริ ษัทที่เขาเองร่ วมก่ อตั้งขึน้ มา ในช่ วงเวลาสิ บปี ต่ อมา สตีฟ จอบส์ (Steve jobs) ได้ เป็ นผู้บริหารของบริษทั สองบริษทั คือ เนกซ์ (Next) บริษทั คอมพิวเตอร์ ทสี่ ร้ าง สรรค์ พื้น ฐานของซอฟท์ แ วร์ ร ะบบปฏิ บั ติ ก ารของบริษทั แอปเปิ ลในปัจจุบัน อย่ าง Mac OS 10 และ บริษทั พิกซาร์ (Pixar) สตูดโิ อ สร้ างภาพยนตร์ แอนิเมชั่ นที่โด่ งดังมาจากภา

พยนตร์ การ์ ตูนเรื่อง ทอย สตอรี (Toy Story) เมือ่ ปี ค.ศ. 1997 ที่ สตีฟ จอบส์ (Steve jobs) ได้ กลับมาอยู่กบั แอปเปิ ล เขายังคงท ำหน้ าทีอ่ ยู่ในสองบริษทั คือเป็ นทั้ง CEO ของพิกซาร์ และของแอปเปิ ล แต่ สุดท้ าย จอบส์ ได้ ขายพิกซาร์ ให้ กบั ดีสนีย์ โดยแลกกับ หุ้นของดีสนีย์ในจำนวนที่มากขนาดที่ทำให้ เ ขาเป็ นผู้ถอื หุ้นรายใหญ่ ทสี่ ุ ดในบริษทั ดีสนีย์


ในช่ วงเวลาสิ บปี ต่ อมา สตีฟ จอบส์ (Steve jobs) ได้ เป็ นผู้บริหารของบริษทั สองบ ริษทั คือ เนกซ์ (Next) บริษทั คอมพิวเต อร์ ที่ ส ร้ า งสรรค์ พื้น ฐานของซอฟท์ แ วร์ ระบบปฏิ บั ติ ก ารของบริ ษั ท แอปเปิ ลใน ปัจจุบัน อย่ าง Mac OS 10 และ บริษทั พิกซาร์ (Pixar) สตูดโิ อสร้ างภาพยนตร์ แอนิเมชั่ นที่โด่ งดังมาจากภาพยนตร์ การ์

ตูนเรื่อง ทอย สตอรี (Toy Story) เมือ่ ปี ค.ศ. 1997 ที่ สตีฟ จอบส์ (Steve jobs) ได้ กลับมาอยู่กบั แอปเปิ ล เขายังคงทำหน้ าทีอ่ ยู่ในสองบริษทั คือเป็ นทั้ง CEO ของพิกซาร์ และของแอปเปิ ล แต่ สุดท้ าย จอบส์ ได้ ขายพิกซาร์ ให้ กบั ดีสนีย์ โดยแลกกับหุ้นขอ งดีสนีย์ในจำนวนทีม่ ากขนาดทีท่ ำให้ เขาเป็ นผู้ถอื หุ้น รายใหญ่ ทสี่ ุ ดในบริษทั ดีสนีย์

สตีฟ จอบส์ (Steve Jobs) ชอบที่จะท้ าทายขีดความส ามารถของอุ ป กรณ์ ไ ฮเทค อยู่เสมอ


สตีฟ จอบส์ (Steve jobs) ไม่ ได้ เฝ้ าฝันและจิต นาการสิ่ งประดิษฐ์ เหล่ านีข้ นึ้ มา แต่ ความเป็ น อัจฉริ ยะของเขาอยู่ตรงที่สามารถสั งเกตเห็นเ ทคโนโลยีน่าสนใจใหม่ ๆและนำมาประยุกต์ ให้ ผู้บริโภคทัว่ ไปใช้ ได้ ในซีรีย์สารคดีเรื่อง “Triumph of the Nerds” ของสถานีโทรทัศน์ PBS ทีอ่ อกอากาศเมือ่ ปี ค.ศ. 1996 จอบส์ เคยพูดเอ าไว้ เองว่ าบริ ษัทแอปเปิ ลเคยไม่ อายที่จะต้ องข โมยความคิดที่ยอดเยี่ยมของผู้อื่นมักปรากฏตั วบนเวที ในชุ ดทีเ่ ป็ นเหมือนยูนิฟอร์ มของเข า คือกางเกงยีนส์ กบั เสื้อคอเต่ าสี ดำ แล้ วทำให้ ผู้ ชมตกอยู่ในภวังค์ เมื่อฟั งการอธิบายเกี่ยวกับค อมพิวเตอร์ แม็ค iPhone และ iPad รุ่นใหม่ ๆ น

วัต กรรมเหล่ า นี้ท ำให้ แ อปเปิ ลเป็ นบริ ษัท ด้ า น เทคโนโลยีทใี่ หญ่ ทสี่ ุ ดในโลก โดยได้ แซงหน้ าคู่ แข่ งตลอดกาลอย่ างไมโครซอฟท์ (Microsoft) ไปเมือ่ เดือนพฤษภาคม ค.ศ. 2010 ภายใต้ การบริหารงานของสตีฟ จอบส์ (Steve jobs) บริษทั แอปเปิ ลมักจะปิ ดการทำงานของบ ริ ษัทเป็ นความลับมากเสี ยจนทำให้ นักลงทุนแล ะสื่ อมวลชนหงุดหงิดกันอยู่บ่อยๆ อย่ างไรก็ตาม เขาก็สามารถทำให้ แอปเปิ ลลอยตัวขึน้ เป็ นบริ ษั ทที่มีมูลค่ าการตลาดมากที่สุดเป็ นอันดับสองขอ งประเทศสหรัฐอเมริกา เมือ่ เทียบกับบริษทั อืน่ ในทุกรู ปแบบ


ในปี ค.ศ. 1996 แอปเปิ ลได้ ซื้อกิจการบริษทั เน็กซ์ คอมพิวเตอร์ ด้วยราคา 402ล้ านดอลลาร์ สหรัฐ เพือ่ นำ จอบส์ กลับมาสู่ บริษทั ทีเ่ ขาก่ อตั้งเอาไว้ ในปี ค.ศ. 1997 เขาได้ กลายเป็ นผู้บริ หารระดับสู ง”ชั่ วคราว”ของแอป เปิ ล หลังจากทีผ่ ู้จดั การหลายคนเสี ยความเชื่อมัน่ ในตั ว จิล อะเมลิโอ ผู้บริหารระดับสู งในขณะนั้นทีถ่ ูกถอด ออก ในช่ วงทีก่ ลับมาดำรงตำแหน่ งผู้นำของแอปเปิ ล จอบส์ เรียกชื่อตำแหน่ งของเขาว่ า “ไอซีอโี อ” (iCEO)

ด้ วยการซื้อกิจการของเน็กซ์ เทคโนโลยีหลายตัว ของบริ ษั ท ได้ แจ้ งเกิ ด ในผลิ ต ภั ณ ฑ์ ของแอปเปิ ล โดยเฉพาะอย่ างยิง่ Mac OS X ทีพ่ ฒ ั นามาจาก NeXTSTEP ภายใต้ การนำของจอบส์ บริษทั สามารถเพิม่ ยอดขายได้ อย่ างมากด้ วยการเปิ ดตัว ไอแมค (iMac) นับแต่ น้ันเป็ นต้ นมา การออกแบบทีด่ งึ ดูดใจ และยีห่ ้ อสิ นค้ าทีม่ พี ลังเป็ นผลดีต่อแอปเปิ ลอย่ างยิง่

ในช่ วงไม่ กปี่ ี มานีบ้ ริษทั แอปเปิ ลคอมพิวเตอร์ ได้ ข ยายกิจการไปหลายสาขาด้ วยการเปิ ดตัวไอพ็อดเค รื่องเล่ นดนตรีขนาดพกพาไอทูนส์ ซอฟต์ แวร์ สำห รับดนตรีดจิ ิทลั รวมไปถึงร้ านดนตรีไอทูนส์ แสดงใ ห้ เห็นว่ าบริษัทต้ องการยึดหัวหาดด้ านอุปกรณ์ อเิ ล คทรอนิคส์ ส่วนบุคคล และร้ านขายดนตรีออนไลน์ ด้ ว ย แ ร ง ผ ลั ก ดั น ท า ง น วั ต ก ร ร ม จอบส์ มกั จะเตือนพนักงานของเขาว่ า “ศิลปิ นทีแ่ ท้ จริงต้ องส่ งงาน”ซึ่งหมายความว่ าการจัดส่ งผลิตภั ณฑ์ ให้ ตรงเวลานั้น มีความสำคัญพอๆกับนวัตกรร มและการออกแบบทีโ่ ดนใจผู้ใช้ จอบส์ ทำงานที่ บ ริ ษั ท แอปเปิ ลเป็ นเวลาหลายปี ติดกันด้ วยค่ าจ้ างรายปี เพียง 1 ดอลลาร์ สหรัฐ และนั่ น ทำให้ เขาได้ ถู ก บั น ทึ ก ไว้ ใ นสถิ ติ โ ลกกิ นเนสส์ ว่า เป็ นผู้บริหารระดับสู งทีไ่ ด้ รับค่ าจ้ างต่ ำทีส่ ุ ดในโลก ในการเป็ นองค์ นำปาฐกถา ทีง่ านแมคเวิลด์ เอกซ์ โป (Macworld Expo) ในนครซานฟรานซิสโก บริษทั ได้ ตดั คำว่ า “ชั่วคราว” ออกจากตำแหน่ งของเขา แต่ เงินค่ าจ้ าง ของเขาทีแ่ อปเปิ ลก็ยงั คงเป็ น 1 ดอลลาร์ สหรัฐต่ อปี แม้ ว่ า เขาจะได้ รั บ ของขวั ญ พิ เ ศษจำนวนมาก ที่ ส ร้ างรายได้ แ ก่ เ ขาจากคณะกรรมการบริ ห า รตามธรรมเนียม รวมถึงเครื่องบินเจ็ต Gulfstream V มูลค่ า 90 ล้ านดอลลาร์ สหรัฐ ในปี ค.ศ.


1999 และหุ้นมูลค่ าเกือบๆ 30 ล้ านดอลลาร์ สหรัฐ จากหุ้นปุริมสิ ทธิ์ในปี ค.ศ. 2000 - ค.ศ. 2002 ดังนั้น จ อบส์ จึงได้ รับค่ าตอบแทนอย่ างงามสำหรับความพยา ยามของเขาทีแ่ อปเปิ ล แม้ จะได้ ชื่อว่ ามีค่าจ้ างเพียง 1 ดอลลาร์ สหรัฐก็ตาม จ อ บ ส์ ไ ด้ รั บ ทั้ ง ค ำ ชื่ น ช ม แ ล ะ วิ พ า ก ษ์ วิ จ า ร ณ์ เ กี่ ย ว กั บ ทั ก ษ ะ ด้ า น ก า ร ข า ย แ ล ะ ดึ ง ดู ด ใ จผู้บริโภคของเขา ซึ่งถูกแทนทีด่ ้ วยคำว่ า “พืน้ ทีท่ คี่ วามจริงถูกบิดเบือน” ซึ่งเห็นได้ ชั ดอย่ างยิ่ ง ระหว่ างที่ เ ขากล่ าวปราศรั ยในง

านแมคเวิลด์ เอกซ์ โป เกราะกำบังด้ วย “ พื้ น ที่ ที่ ค ว า ม จ ริ ง ถู ก บิ ด เ บื อ น ” เป็ นคำเปรียบเปรย ทีใ่ ช้ กบั แอปเปิ ลด้ วยในช่ ว งที่ราคาสิ นค้ าไม่ สามารถแข่ งขันในตลาดได้ ในขณะทีเ่ ครื่อง G4 cube มีราคาแพงเกินไป บริ ษัทก็ยังตัดสิ นใจสวนกระแสความต้ องกา รของตลาด ด้ วยการกำจัดเครื่องคอมพิวเตอร์ ทีล่ อกแบบจากเครื่องแมคอินทอช การตัดสิ น ใจของจอบส์ ไม่ ได้ รับฉันทมติจากคนส่ วนให ญ่ ไปเสี ยทุกเรื่อง เป็ นต้ นว่ า ความพยายามทา งการตลาดของแอปเปิ ลในช่ วงคริสต์ ทศวรรษ

1980 ทีเ่ ป็ นเลิศในแง่ เทคนิค แต่ กลับเป็ นแน วคิดแปลกแยกในหมู่นักลงทุนทีเ่ ล่ นหุ้นของ บริษทั ทำให้ กลุ่มคนเหล่ านีห้ ันไปซื้อหุ้นขอ งไอบีเอ็ม ส่ งผลให้ ราคาหุ้นของแอปเปิ ลตก ลงฮวบฮาบ ไมโครซอฟท์ กซ็ ้ ำเติมการเสี ยต ำแหน่ งผู้นำของแอปเปิ ลด้ วยการพัฒนาส่ ว นประสานผู้ใช้ แบบกราฟิ กส์ ของตัวเองขึน้ มา ใช้ ชื่อว่ า ไมโครซอฟท์ วนิ โดวส์ ซึ่งก็บด บังความร้ อนแรงของหุ้นแอปเปิ ลและครอง ส่ วนแบ่ งทางการตลาดได้ ในทีส่ ุ ด


ในปี ค.ศ. 1986 จอบส์ ได้ ร่วมกับเอ็ดวิน แคทมัลล์ ก่อตั้งพิกซาร์ ซึ่งเป็ นสตูดโิ อสร้ างภาพยนตร์ แอนิ เ มชั น ด้ ว ยคอมพิ ว เตอ ร์ ตั้งอยู่ทเี่ มืองเอเมอรีวลิ ล์ รัฐแคลิฟอร์ เนีย บริ ษั ท นี้ ก่ อ ตั้ ง ขึ้ น จากแผนกคอมพิ ว เตอ ร์ กราฟิ กส์ ของบริษทั ลูคสั ฟิ ล์ มเดิม ซึ่งจ อบส์ ได้ ซื้อกิจการต่ อมาจากจอร์ จ ลูคสั ผู้ก่อตั้ง ด้ วยราคา 10 ล้ านดอลลาร์ สหรัฐ หรือหนึ่งในสามของราคาทีต่ ้งั ไว้ พิ ก ซาร์ ได้ ก ลายเป็ นบริ ษั ท ที่ โ ด่ ง ดั ง และ ประสบความสำเร็ จ ในอี ก หนึ่ ง ทศวรรษ ให้ หลัง ด้ วยภาพยนตร์ แอนิเมชันเรื่องย าวแหวกแนว เรื่อง”ทอย สตอรี่” และจา กนั้ น ก็ ไ ด้ ผ ลิ ต ภาพยนตร์ ที่ ช นะรางวั ล ป ระกวดหลายเรื่อง ไม่ ว่าจะเป็ น “ตัวบั๊กส์ หัวใจไม่ บั๊กส์ ” ในปี ค.ศ. 1998 “ทอย สตอรี่ 2” ในปี ค.ศ. 1999 “มอนสเตอร์ ส อิงค์ บริษทั รับจ้ างหลอน(ไม่ )จำกัด” ในปี ค.ศ. 2001 “นีโม่ ...ปลาเล็กหัวใจโต๊ ...โต” ในปี ค.ศ. 2003 และ “รวมเหล่ ายอดคนพิทกั ษ์ โลก” ในปี ค.ศ. 2004 ภาพยนตร์ แอนิเมชันเรื่ องล่ าสุ ดของพิกซาร์ คอื เรื่อง “Cars2” มี ก ำหนดออกฉายในต้ นเดื อ นกั น ยายน ปี ค.ศ. 2011 นีโม่ ...ปลาเล็กหัวใจโต๊ ...โต และ รวมเหล่ ายอดคนพิทกั ษ์ โลก ต่ างได้ รับราง วัลออสการ์ สาขาภาพยนตร์ แอนิเมชั นยอด เยีย่ ม เมือ่ วันที่ 24 มกราคม ค.ศ. 2006 บริษทั เดอะวอ ลต์ ดิสนีย์ได้ เข้ าซื้อกิจการของพิกซาร์ ด้วยวิ ธีแลกหุ้น การเข้ าซื้อกิจการครั้งนีม้ มี ูลค่ า 7.4 พันล้ านดอลลาร์ สหรัฐ และเสร็จสิ้นเมือ่ วันที่ 5 พฤษภาคม ในปี เดียวกัน


Steve Jobs

สตีฟ จอบส์ เกิดทีเ่ มืองซานฟรานซิสโก รัฐแคลิฟอร์ เนีย[มีชื่อจริงว่ า สตีเวน พอล จอบส์ เป็ นบุตรบุญธรรมของพอล แรนโฮลด์ จอบส์ กับคลารา จอบส์ (สกุลเดิม ฮาโกเพียนครอบครั วชาวอเมริกนั เชื้อสายอาร์ เมเนียต่ อมาพ่ อแม่ บุญธรรมก็รับผู้หญิงมาเป็ นบุตรบุญธรรมอีกคน ชื่อ แพทรีเชอ “แพตตี” แอน จอบส์

ส่ ว น บิ ด า ม า ร ด า ที่ แ ท้ จ ริ ง ข อ ง จ อ บ ส์ เขามีบิดาชื่อ อับดุลฟัตตะห์ “จอห์ น” จันดาลี ชาวซีเรียมุสลิม[15] นักศึกษา (ในขณะนั้น) แต่ ต่อ มาได้ ทำงานเป็ นอาจารย์ ในมหาวิทยาลัยสาขารั ฐ ศาสตร์ [กับโจแอน แคโรลด์ ชีเบิล (อังกฤษ: Joanne Carole Schieble) ทีม่ เี ชื้อสายสวิสและนับถือคาท อลิก นักศึกษาในขณะนั้น ต่ อมาได้ ทำงานเป็ นวิท ยากรในการบำบัดซึ่งขณะทีจ่ อบส์ เกิด พ่อแม่ ทแี่ ท้ จริงของเขายังมิได้ สมรสกัน จันดาลี กล่ าวว่ า เขาไ ม่ มที างเลือกทีย่ กทารกให้ เป็ นบุตรบุญธรรมของผู้ อืน่ เนื่องจากของครอบครัวของโจแอน ไม่ ยอมรั บความสั มพันธ์ ของตนต่ อมาภายหลังบิดามารดา ได้ สมรสกันและให้ กำเนิดน้ องสาวร่ วมสายเลือดข องจอบส์ คือ โมนา ซิมป์ สั น นักแต่ งนวนิยาย

ในปี ค.ศ1972 จอบส์ จบการศึกษาจากโฮมสตีดไฮสคูล ในเมืองคิวเปอร์ ทโี น รัฐแคลิฟอร์ เนีย และได้ ส มัครเข้ าเรียนต่ อทีว่ ทิ ยาลัยรีด (Reed College) ในเมืองพอร์ ตแลนด์ รัฐออริกอน แต่ กต็ ้ องลาพักก ารเรี ยนหลังจากเข้ าเรี ยนได้ เพียงหนึ่งภาคการศึ กษ า หลายปี ต่ อมา ในปาฐกถาครั้งหนึ่งในพิธีสำเร็จกา รศึกษาของบัณฑิตมหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ ด ปี ค.ศ. 2005 จอบส์ ได้ กล่ าวว่ าเพราะเขาลาพักเรียนไป จึงมีเ วลาเข้ าชั้นเรียนคัดตัวหนังสื อ “ถ้ าผมไม่ ได้ เรียนวิชา นั้นทีว่ ทิ ยาลัยรีด เครื่องแมคอินทอชคงจะไม่ มรี ู ปแบ บอักษรหลากหลาย และปราศจากฟอนต์ ทมี่ กี ารแบ่ ง ระยะห่ างอย่ างถูกสั ดส่ วนเช่ นนี”้ จอบส์ กล่ าว


ในขณะที่จอบส์ ได้ กลายเป็ นนักบุญผู้มีบุคลิกโดดเ ด่ นและมีส่วนผลักดันโครงการต่ างๆของแอปเปิ ล เหล่ านักวิจารณ์ มักจะอ้ างว่ าเขาเป็ นผู้จัดการที่มีบุ คลิกแปลกประหลาดและโมโหร้ าย ในปี ค.ศ. 1985 ภายหลังจากประสบปัญหาขัดแย้ งเรื่องอำนาจภา ยในบริษทั จอบส์ ถูกคณะกรรมการบริหารของแ อปเปิ ลถอดออกจากภารกิจต่ างๆที่เขาเป็ นผู้รับผิด ชอบ และได้ ลาออกในทีส่ ุ ด หลังจากออกจากแอปเปิ ล จอบส์ ได้ ก่อตั้งบ ริษทั คอมพิวเตอร์ ขนึ้ มาใหม่ ชื่อว่ า เน็กซ์ (NeXT) เช่ นเดียวกับเครื่องคอมพิวเตอร์ ลซิ า เน็กซ์ มเี ทคโนโลยีล้ำยุค แต่ มนั ไม่ เคยเข้ าสู่ กระแส

ความนิยมหลักได้ เนื่องจากราคาทีส่ ู งลิว่ สำหรับผู้ทมี่ เี งิน พอจะซื้อหามาเป็ นเจ้ าของได้ น้ัน เทคโนโลยีของเน็กซ์ ทำใ ห้ มีกลุ่มผู้ติดตามจำนวนมากเนื่องจากความแข็งแกร่ งทาง เทคโนโลยีของมัน หนึ่งในผลิตภัณฑ์ น้ันได้ แก่ ระบบพัฒน าซอฟต์ แวร์ เชิงวัตถุ จอบส์ ได้ ทำตลาดผลิตภัณฑ์ ของเน็ก ซ์ โดยเน้ นไปทีส่ าขาวิทยาศาสตร์ และสถาบันการศึกษา เนื่ องจากมันได้ ผนวกเอาเทคโนโลยีสมัยใหม่ ในเชิงนวัตกรร ม และทดลองค้ นคว้ ารวมอยู่ด้วย (เป็ นต้ นว่ า เคอร์ เนลมัค (Mach kernel) และแผงวงจรดีเอสพี)


จอบส์ บริหารงานที่บริษัทเน็กซ์ โดยเล็งผลเลิศแม้ ว่าจะใช้ ค่า ใช้ จ่ายเท่ าไรก็ตาม สายตาทีส่ อดส่ องการทำงานทุกกระเบีย ดนิ้วคู่นี้ได้ เป็ นตัวบ่ อนทำลายแผนกฮาร์ ดแวร์ ของเน็กซ์ ใน ทีส่ ุ ด แต่ ในทางกลับกัน มันยังเป็ นการแสดงให้ โลกได้ รู้ ว่าจ อบส์ สามารถออกแบบเครื่องแมคอินทอช ทีด่ กี ว่ ารุ่นดั้งเดิม ในแบบทีไ่ ม่ มใี ครสามารถปฏิเสธได้ กล่ องเครื่อง เน็กซ์ ควิ บ์ ที่ทำจากแมกนีเซียมตัดด้ วยเลเซอร์ ได้ ชื่อว่ าเป็ นความสวยง ามทีไ่ ม่ ว่าจะจ่ ายเท่ าไรก็จะต้ องได้ มา เช่ นเดียวกับที่จอบส์ แข่ งขันกับไอบีเอ็มในช่ วงที่งานอยู่ที่ แอปเปิ ล จอบส์ ต่อสู้ กบั ซัน ไมโครซิสเต็มส์ ราวกับว่ าซันเ ป็ นจักรวรรดิปิศาจในช่ วงเขาทำงานอยู่ทเี่ น็กซ์ ต่ อมา หลั งจากทีแ่ ผนกฮาร์ ดแวร์ ของเน็กซ์ ถูกปลด จอบส์ กบั สก็อต แมคนีลลีแห่ งซัน ไมโครซิสเต็มส์ ได้ เปิ ดตัว OPENSTEP ด้ วยกัน ในช่ วงที่จอบส์ ทำงานอยู่ที่เน็กซ์ น้ันมักจะไม่ มีผู้กล่ าวถึงใน ตำราประวัตศิ าสตร์ แต่ จอบส์ ได้ อุทศิ ประโยชน์ ไว้ ในเหตุกา รณ์ สำคัญยิง่ สองเหตุการณ์ ด้วยกัน กำเนิดเวิลด์ ไวด์ เว็บ ชื่อเบราว์ เซอร์ ตวั แรกของโลกกับ ทิม เบอร์ เนอร์ ส-ลี ได้ พฒ ั นาระบบต้ นแบบของเวิ ลด์ ไวด์ เว็ บ ของสถาบั น วิ จั ย เซิ ร์ นในสถานี วิ จั ย ย่ อย ของเซิร์นโดยใช้ เครื่องเน็กซ์ จุดยืนของจอบส์ ทวี่ ่ า คนธรรมดาน่ าจะสามารถเขี ย นแอปพลิ เ คชั น ใดๆที่ “จำเป็ นยิง่ ยวดต่ อภารกิจ” ได้ กลายเป็ นหลักเบือ้ งต้ นในการ สร้ าง Interface Builder อันเป็ นโปรแกรมทีท่ มิ เบอร์ เนอร์ สลีใช้ เขียนโปรแกรมทีม่ ชี ื่อว่ า “World-Wide Web 1.0” การกลับมาของแอปเปิ ล คอมพิวเตอร์ : การทีแ่ อปเปิ ลอิงกั บซอฟต์ แวร์ ด้งั เดิม และการบริหารงานภายในทีผ่ ดิ พลาด

ท ำ ใ ห้ บ ริ ษั ท เ อ ง เ กื อ บ จ ะ ล้ ม ล ะ ล า ย ในช่ วงกลางคริสต์ ทศวรรษ 1990 จุดยืนของ จอบส์ ที่ยืนหยัดจะพัฒนาคอมพิวเตอร์ จากร ะบบปฏิบัตกิ ารยูนิกซ์ อย่ างต่ อเนื่อง ได้ ถูกม องว่ าทะเยอทะยานเกินไปและเป็ นแนวคิดที่ ล้ าหลังในช่ วงคริสต์ ทศวรรษ 1980 แต่ ทางเ ลือกของจอบส์ ได้ กลายเป็ นรากฐานที่สำคัญ ของระบบปฏิบัติการที่เสถียรและสามารถข ยายตัวได้ แอปเปิ ลจะต้ องการซอฟต์ แวร์ ตวั นีใ้ นเวลาต่ อมาภายใต้ การนำของจอบส์ และ ได้ เรียนรู้ ประสบการณ์ ของการเกิดใหม่ เทค โนโลยีของเน็กซ์ ยังได้ ช่วยในการพัฒนาก้ าว หน้ าของเทคโนโลยีอนื่ ๆ เป็ นต้ นว่ าการเขียนโ ปรแกรมเชิงวัตถุ การแสดงผลโพสต์ สคริปต์ และอุปกรณ์ ออพติก-แม่ เหล็ก

Steve Jobs


โบว์2  

ฐานะมาศ รัตนะวงศ์

Advertisement