Page 1

ไตรมาส 3 ปี 2555 (กรกฎาคม - กันยายน 2555)

สถานการณ์แรงงาน จังหวัดสมุทรสาคร

สํานักงานแรงงานจังหวัดสมุทรสาคร http://samutsakhon.mol.go.th


คํานํา สํานักงานแรงงานจังหวัดสมุทรสาคร ได้จดั ทํารายงานสถานการณ์แรงงานไตรมาส 3 ปี 2555 (กรกฎาคม – กันยายน 2555) โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อนํ าเสนอความเคลื่อนไหวด้านแรงงานของจังหวัด สมุทรสาครในอดีต ปจั จุบนั และแนวโน้ มในอนาคต ผ่านทางข้อมูล สถิติและการวิเคราะห์สถานการณ์ แรงงานของจังหวัด ในแต่ ล ะห้ว งเวลา เป็ น เสมือ นระบบเตือนภัย ด้านแรงงานของจังหวัด สมุท รสาคร ให้ทุกฝา่ ยทีเ่ กีย่ วข้องมีการเตรียมความพร้อมอยูต่ ลอดเวลา ข้อมูลที่ปรากฏในรายงานสถานการณ์ฉบับนี้ เป็ นผลมาจากความร่วมมือในการสนับสนุ นข้อมูล ของหน่ ว ยงานสังกัดกระทรวงแรงงานในจังหวัดสมุท รสาคร และหน่ ว ยงานราชการอื่นๆ ที่เ กี่ยวข้อง จึงขอขอบคุณทุกหน่วยงานมา ณ โอกาสนี้ สํานักงานแรงงานจังหวัดสมุทรสาครหวังเป็ นอย่างยิง่ ว่ารายงานสถานการณ์แรงงานฉบับนี้ จะเป็ น ประโยชน์ ต่ อ หน่ ว ยงานที่เ กี่ย วข้องและผู้ท่ีส นใจทัวไป ่ หากมีข้อ คิดเห็นหรือ ข้อเสนอแนะประการใด ได้โปรดแจ้งให้สาํ นักงานแรงงานจังหวัดสมุทรสาครทราบด้วย เพือ่ พิจารณาดําเนินการปรับปรุงต่อไป สํานักงานแรงงานจังหวัดสมุทรสาคร 9 พฤศจิ กายน 2555


สารบัญ คํานํา บทสรุปสําหรับผูบ้ ริ หาร บทที่ 1 ภาวะเศรษฐกิ จและสังคมจังหวัดสมุทรสาคร 1.1 บทนํา 1.2 ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด 1.3 ดัชนีราคาผูบ้ ริโภค 1.4 ภาวะการลงทุน บทที่ 2 สถานการณ์แรงงานจังหวัดสมุทรสาคร 2.1 กําลังแรงงาน การมีงานทํา และการว่างงาน 2.2 การจัดหางานและส่งเสริมการมีงานทํา 2.3 การพัฒนาศักยภาพแรงงาน 2.4 การคุม้ ครองแรงงานและสวัสดิการ 2.5 การประกันสังคม บทที่ 3 ตัวชี้วดั ภาวะแรงงาน 3.1 อัตราการมีสว่ นร่วมกําลังแรงงาน 3.2 อัตราการจ้างงาน 3.3 อัตราการบรรจุงาน 3.4 อัตราการว่างงาน 3.5 อัตราการไม่ปฏิบตั ติ ามข้อกฎหมายของสถานประกอบกิจการ 3.6 อัตราสถานประกอบการทีเ่ ข้าสูร่ ะบบประกันสังคม ภาคผนวก

หน้ า 1 8 11 14 16 20 27 40 44 52 58 59 62 63 65 66 68


บทสรุปสําหรับผูบ้ ริหาร 1. ข้อมูลทัวไป ่ 1.1) ประชากรและการปกครอง จังหวัดสมุทรสาคร ในปี 2555 ข้อมูล ณ เดือนกันยายน มีประชากรทัง้ สิน้ 506,433 คน แบ่งเขตการปกครองออกเป็ น 3 อําเภอ 40 ตําบล 290 หมูบ่ า้ น 62 ชุมชน ด้านการปกครองส่วนท้องถิน่ ประกอบด้วย 1 องค์การบริหารส่วนจังหวัด 11 เทศบาล 26 องค์การบริหารส่วนตําบล 1.2) สภาพเศรษฐกิ จ ผลิ ตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด จังหวัดสมุทรสาครมีมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด (GPP) ปี 2553 เท่ากับ 303,878 ล้านบาท แยกเป็ นภาคการเกษตร 16,451 ล้านบาท (ร้อยละ 5.41) และนอกภาคเกษตร 287,428 ล้านบาท (ร้อยละ 94.59) รายได้ประชากร ในปี 2553 ประชากรจังหวัดสมุทรสาครมีรายได้เฉลี่ยต่อคนต่อปี เท่ากับ 524,956 บาท เป็ นอันดับที่ 3 ของประเทศรองจากจังหวัดชลบุร ี และหากเปรียบเทียบกับ ปี 2552 ทีม่ รี ายได้เฉลีย่ คนละ 454,837 บาท/ปี พบว่า มีสดั ส่วนเพิม่ ขึน้ ร้อยละ 15.42 ดัชนี ราคาผูบ้ ริ โภค ณ เดือนกันยายน 2555 เท่ากับ 129.9 การเปลีย่ นแปลงดัชนีราคา ผูบ้ ริโภคของจังหวัดสมุทรสาครเดือนกันยายน 2555 เมือ่ เทียบกับเดือนสิงหาคม 2555 สูงขึน้ ร้อยละ 1.9 และพิจารณาเทียบกับเดือนกันยายน 2554 ดัชนีสงู ขึน้ ร้อยละ 6.3 ภาวะการลงทุน ในไตรมาส 3 ปี 2555 มีการจดทะเบียนนิตบิ ุคคลตัง้ ใหม่ 249 แห่ง ทุนจดทะเบียน 1,228.27 ล้านบาท โดยการจดทะเบียนนิตบิ ุคคลตัง้ ใหม่ในไตรมาสนี้เพิม่ ขึน้ จากไตรมาส ทีแ่ ล้ว (ไตรมาส 2/2555 ทีม่ ี 230 แห่ง) ร้อยละ 8.26 และมีสดั ส่วนเพิม่ ขึน้ จากไตรมาสเดียวกันของปี ท่ี ผ่านมา (ไตรมาส 3/2555 ที่มี 239 แห่ง) ร้อยละ 4.18 โดยประเภทอุตสาหกรรมที่มกี ารจดทะเบียน นิตบิ ุคคลตัง้ ใหม่มากที่สุด คือ การขายส่ ง การขายปลีก ฯ 86 แห่ ง (ร้อยละ 47.51) สําหรับการ จดทะเบียนตัง้ โรงงานใหม่ในไตรมาสนี้มจี ํานวน 45 โรง เงินลงทุน 1,218.79 ล้านบาท โดยการ จดทะเบียนตัง้ โรงงานใหม่ในไตรมาสนี้ ลดลงจากไตรมาสที่แล้ว (ไตรมาส 2/2555 จํานวน 42 โรง) คิดเป็ นสัดส่วนเพิม่ ขึ้นร้อยละ 7.14 และลดลงจากไตรมาสเดียวกันของปี ท่ผี ่านมา (ไตรมาส 3/2553 จํานวน 46 โรง) คิดเป็ นสัดส่วนลดลงร้อยละ 2.17 โดยประเภทอุตสาหกรรมทีม่ กี ารจดทะเบียนโรงงาน มากทีส่ ดุ คือ อุตสาหกรรมพลาสติก 14 ราย เงินลงทุน 362.53 ล้านบาท

1

สถานการณ์แรงงานจังหวัดสมุทรสาคร ไตรมาส 3 ปี 2555


2. กําลังแรงงานและการมีงานทํา 2.1) กําลังแรงงาน จังหวัดสมุทรสาครมีผูอ้ ยู่ในวัยทํางานหรืออายุ 15 ปี ข้นึ ไปจํานวน 457,600 คน เป็ น ผู้อยู่ใ นกํา ลัง แรงงาน 374,315 คน จําแนกเป็ น ผู้มีงานทํา 372,435 คน (ร้อยละ 99.50 ของผู้อยู่ใ น กําลังแรงงานทัง้ หมด) ผูว้ า่ งงาน 1,880 คน (ร้อยละ 0.50) 2.2) การมีงานทํา ในกลุ่มผู้มงี านทําทัง้ หมด 372,435 คน เป็ นผู้ทํางานในภาคเกษตรรวม 25,513 คน (คิดเป็ นร้อยละ 6.85 ของผูม้ งี านทําทัง้ หมด) ในขณะทีน่ อกภาคเกษตรนัน้ มีผทู้ าํ งานทัง้ สิน้ 346,922 คน (ร้อยละ 93.15 ของผูม้ งี านทําทัง้ หมด) โดยสาขาอุตสาหกรรมทีม่ ผี ทู้ ํางานมากทีส่ ุด 5 อันดับแรก ได้แก่ สาขาการผลิต โดยมีผูท้ ํางานรวมทัง้ สิ้น 203,290 คน (ร้อยละ 54.58 ของจํานวนผูม้ งี านทําทัง้ หมด) รองลงมาได้แก่ สาขาขายส่ง ขายปลีก การซ่อมแซมยานยนต์ รถจักรยานยนต์ฯ 52,441 คน (ร้อยละ 14.08) สาขาโรงแรมและภัตตาคาร 29,047 คน (ร้อยละ 7.80) สาขาเกษตรกรรม การป่าไม้ และการ ประมง 25,513 คน (ร้อยละ 6.85) และสาขาการขนส่ง สถานทีเ่ ก็บสินค้า และการคมนาคม 13,036 คน (ร้อยละ 3.50) ตามลําดับ แรงงานส่วนใหญ่มกี ารศึกษาในระดับตํ่ากว่าประถมศึกษา จํานวน 101,511 คน (ร้อยละ 22.18 ของจํานวนผูม้ งี านทําทัง้ หมด) รองลงมาได้แก่ แรงงานทีม่ กี ารศึกษาระดับประถมศึกษา 100,799 คน (ร้อยละ 22.03) ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 74,681 คน (ร้อยละ 16.32) ระดับไม่มกี ารศึกษา 66,311 คน (ร้อยละ 14.49) และระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 53,192 คน (ร้อยละ 11.62) ตามลําดับ 2.3) การว่างงาน จังหวัดสมุทรสาครมีผวู้ ่างงานจํานวนทัง้ สิน้ 1,880 ราย คิดเป็ นอัตราการว่างงานเท่ากับ ร้อยละ 0.50 ของกําลังแรงงานทัง้ หมด ทัง้ นี้เมื่อพิจารณากลุ่มผูว้ ่างงานจําแนกตามเพศแล้ว พบว่าเพศ ชายมีอตั ราการว่างงานสูงกว่าเพศหญิง โดยเพศชายมีอตั ราการว่างงานร้อยละ 0.59 ในขณะทีเ่ พศหญิง มีอตั ราการว่างงานร้อยละ 0.41

2

สถานการณ์แรงงานจังหวัดสมุทรสาคร ไตรมาส 3 ปี 2555


3. การจัดหางานและส่งเสริ มการมีงานทํา 3.1) การจัดหางานในจังหวัด ในไตรมาส 3 ปี 2554 จังหวัดสมุทรสาครมีตําแหน่ งงานว่างทีแ่ จ้งผ่านสํานักงานจัดหา งานจังหวัดสมุทรสาครจํานวน 1,849 อัตรา ซึง่ มีสดั ส่วนเพิม่ ขึน้ จากไตรมาสแล้วร้อยละ 179.73 และเมื่อ เปรียบเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปี ท่ผี ่าน พบว่า ตําแหน่ งงานว่างมีสดั ส่วนเพิม่ ขึน้ ร้อยละ 714.54 ในส่วนของผูล้ งทะเบียนสมัครงานในไตรมาสมีจาํ นวน 1,738 คน ซึง่ มีสดั ส่วนลดลงจากไตรมาสแล้วและ ไตรมาสเดีย วกัน ของปี ท่ีผ่า นร้อ ยละ 3.44 และ 14.89 ตามลํา ดับ ขณะที่ผู้ไ ด้ร บั การบรรจุ ง านใน ไตรมาสนี้มจี ํานวน 1,702 คน ซึง่ พบว่า มีสดั ส่วนเพิม่ ขึน้ จากไตรมาสแล้วร้อยละ 12.94 และลดลงจาก ไตรมาสเดียวกันของปี ทผ่ี า่ น ร้อยละ 8.30 ตามลําดับ เมื่อพิจารณาเป็ นรายอุตสาหกรรม พบว่า ตําแหน่ งงานว่างส่วนใหญ่รอ้ ยละ 100 เป็ น งานนอกภาคเกษตรกรรม โดยสาขาการผลิต เป็ นสาขาที่มตี ําแหน่ งงานว่างมากที่สุด 1,497 อัตรา (ร้อยละ 81.01) การบรรจุงาน พบว่า สาขาทีม่ กี ารบรรจุงานมากทีส่ ุดได้แก่ สาขาการผลิต มีการบรรจุ งานทัง้ สิน้ 1,405 คน (ร้อยละ 82.55) ส่วนอาชีพทีม่ ตี ําแหน่งงานว่างมากทีส่ ดุ ได้แก่ อาชีพพืน้ ฐาน โดยมี ตําแหน่ งงานว่าง 1,341 อัตรา (ร้อยละ 72.53) และตําแหน่ งงานว่างตามระดับการศึกษาทีต่ อ้ งการมาก ทีส่ ดุ คือ ระดับมัธยมศึกษา 757 อัตรา (ร้อยละ 40.94) รองลงมาได้แก่ระดับปวช.-ปวส./อนุ ปริญญา 644 อัตรา (ร้อยละ 34.83) และระดับประถมศึกษาและตํ่ากว่า 331 อัตรา (ร้อยละ 17.90) 3.2) การจัดหางานต่างประเทศ ในไตรมาส 3 ปี 2555 มีแรงงานในจังหวัดสมุทรสาครทีแ่ จ้งความประสงค์ไปทํางานใน ต่างประเทศจํานวน 17 คน เป็ นชาย 12 คน (ร้อยละ 70.59) และหญิง 5 คน (ร้อยละ 29.41) แรงงาน ทีม่ าลงทะเบียนส่วนใหญ่จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษา ส่วนการอนุ ญาตให้แรงงานไปทํางานต่างประเทศของจังหวัดสมุทรสาครในไตรมาส 3 ปี 2555 พบว่า มีจํานวนทัง้ สิน้ 95 คน เมื่อพิจารณาตามวิธกี ารเดินทางพบว่า ส่วนใหญ่เป็ นประเภท Re-Entry คือกลับไปทํางานอีกครัง้ หนึ่งโดยการต่ออายุสญ ั ญาจํานวน 56 คน (ร้อยละ 58.95) รองลงมา เป็ นประเภทนายจ้างพาไปทํางานจํานวน 30 คน (ร้อยละ 31.58) ประเภทเดินทางด้วยตนเอง 8 คน (ร้อยละ 8.42) และประเภทนายจ้างไปฝึ กงาน 1 คน (ร้อยละ 1.05)

3

สถานการณ์แรงงานจังหวัดสมุทรสาคร ไตรมาส 3 ปี 2555


3.3) คนต่างด้าว ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2555 จังหวัดสมุท รสาครมีคนต่ างด้าวที่ไ ด้ร บั อนุ ญาต ทํางานคงเหลือทัง้ สิน้ จํานวน 125,749 คน โดยเป็ นคนต่างด้าวเข้าเมืองถูกกฎหมายจํานวน 45,109 คน (ร้อยละ 35.87) และคนต่างด้าวเข้าเมืองผิดกฎหมายจํานวน 80,640 คน (ร้อยละ 64.13) กลุ่ ม คนต่ า งด้า วเข้า เมือ งถู ก กฎหมายส่ว นใหญ่ เ ป็ น คนเข้า เมือ งถู ก กฎหมายมาตรา 9 ประเภทพิสจู น์สญ ั ชาติจาํ นวน 42,890 คน (ร้อยละ 95.08 ของคนต่างด้าวเข้าเมืองถูกกฎหมายทัง้ หมด) รองลงมาได้แก่ มาตรา 9 ประเภททัวไปจํ ่ านวน 1,762 คน (ร้อยละ 3.91) มาตรา 9 ประเภทนําเข้าตาม MOU จํานวน 359 คน (ร้อยละ 0.80) และมาตรา 12 ประเภทส่งเสริมการลงทุนจํานวน 98 คน (ร้อยละ 0.22) สํา หรับ แรงงานต่ า งด้า วเข้าเมือ งผิด กฎหมายสัญ ชาติพ ม่า ลาว และกัม พูช า ที่ไ ด้ร บั อนุ ญาตให้ทํางานได้ชวคราวตามมติ ั่ คณะรัฐมนตรีนัน้ มีจํานวน 84,602 คน จําแนกเป็ นสัญชาติพม่า 74,719 คน (ร้อยละ 88.32) สัญชาติลาว 4,889 คน (ร้อยละ 5.78) และสัญชาติกมั พูชา 4,994 คน (ร้อยละ 5.90) 4. การพัฒนาศักยภาพแรงงาน 4.1) การพัฒนาฝี มือแรงงาน ในไตรมาส 3 ปี 2555 ข้อมูลการฝึ กเตรียมเข้าทํางาน พบว่า มีจํานวนรวมทัง้ สิน้ 2 คน เป็ นกลุ่มอาชีพ ช่างอุตสาหการ ผูผ้ า่ นการฝึกอยูร่ ะหว่างฝึกงาน สําหรับการฝึ กยกระดับฝี มอื แรงงานในไตรมาส 3 ปี 2555 พบว่า มีผู้เข้ารับการฝึ ก ยกระดับฝี มอื แรงงานทัง้ สิน้ 191 คน เมื่อพิจารณาตามกลุ่มอาชีพ พบว่า กลุ่มธุรกิจและบริการ มีการฝึ ก ยกระดับฝี มอื แรงงานสูงสุด 82 คน (ร้อยละ 42.93) รองลงมาคือ กลุ่มช่างไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ คอมพิวเตอร์ 47 คน (ร้อยละ 24.61) กลุ่มช่างเครื่องกล 31 คน (ร้อยละ 16.23) และช่างอุตสาหกรรม ศิลป์ 17 คน (ร้อยละ 8.90) ตามลําดับ ทัง้ นี้ผผู้ า่ นการฝึกยกระดับฝีมอื แรงงานในไตรมาสนี้มจี าํ นวน 185 คน คิดเป็ นร้อยละ 96.86 ของผูเ้ ข้ารับการฝึกยกระดับฝีมอื แรงงาน

4

สถานการณ์แรงงานจังหวัดสมุทรสาคร ไตรมาส 3 ปี 2555


4.2) การทดสอบมาตรฐานฝี มือแรงงาน การทดสอบมาตรฐานฝี มอื แรงงานในไตรมาส 3 ปี 2555 พบว่า มีผเู้ ข้ารับการทดสอบ มาตรฐานฝี มอื แรงงานรวมทัง้ สิน้ 12 คน โดยจําแนกตามกลุ่มอาชีพการทดสอบพบว่า มีผสู้ นใจเข้ารับ การทดสอบ กลุ่มอาชีพช่างเครื่องกล ทัง้ 12 คน โดยผ่านการทดสอบมาตรฐานฝี มอื แรงงานจํานวน 12 คน คิดเป็ นร้อยละ 100 ของผูเ้ ข้ารับการทดสอบมาตรฐานฝีมอื แรงงาน 5. การคุ้มครองแรงงานและสวัสดิ การ 5.1) การตรวจแรงงาน การตรวจคุ้มครองแรงงาน ในไตรมาส 3 ปี 2555 สํานักงานสวัสดิการและคุ้มครอง แรงงานจังหวัดสมุทรสาคร ได้ดําเนินการตรวจสถานประกอบการทัง้ สิ้น 108 แห่ง ลดลงจากไตรมาส ทีแ่ ล้ว 1 แห่ง คิดเป็ นร้อยละ 0.92 และเมื่อเปรียบเทียบกับไตรมาสเดียวกันกับปี ทผ่ี ่านมา พบว่า ตรวจ สถานประกอบการลดลง 25 แห่ง (ร้อยละ 18.80) สําหรับไตรมาสนี้มลี ูกจ้างทีผ่ ่านการตรวจหรือได้รบั การคุม้ ครองรวม 2,330 คน ซึง่ สถานประกอบการทีต่ รวจส่วนใหญ่เป็ นสถานประกอบการทีม่ ลี ูกจ้าง 1-4 คนจํานวน 29 แห่ง (คิดเป็ นร้อยละ 26.85) จํานวนลูกจ้างทีผ่ ่านการคุม้ ครองเมื่อเปรียบเทียบกับไตรมาสทีแ่ ล้ว พบว่า มีลูกจ้างทีไ่ ด้รบั การคุม้ ครองลดลงจากไตรมาสทีแ่ ล้ว 3,399 คน คิดเป็ นสัดส่วนลดลงร้อยละ 59.33 และเมื่อเปรียบเทียบ กับไตรมาสเดีย วกันกับปี ท่ผี ่านมา พบว่า ลูกจ้างได้ร บั การคุ้มครองลดลง 4,535 คน (ลดลงร้อยละ 66.06) 5.2) การตรวจความปลอดภัยในสถานประกอบการ ในไตรมาส 3 ปี 2555 มีการตรวจความปลอดภัยในสถานประกอบการทัง้ สิน้ 63 แห่ง ลูกจ้างที่ผ่านการตรวจ 5,007 คน ผลการตรวจพบว่าปฏิบตั ิถูกต้องตามกฎหมาย 61 แห่ง ปฏิบตั ิไม่ ถูกต้องตามกฎหมาย 2 แห่ง โดยประเภทอุตสาหกรรมทีต่ รวจพบว่ามีอตั ราการไม่ปฏิบตั ติ ามกฎหมาย ความปลอดภัยสูง คือ การผลิต มีอตั ราการไม่ปฏิบตั ติ ามกฎหมายความปลอดภัยเท่ากับร้อยละ 50.00 ของจํานวนสถานประกอบการทีป่ ฏิบตั ไิ ม่ถูกต้อง รองลงมาได้แก่ การก่อสร้าง ร้อยละ 50.00 5.3) แรงงานสัมพันธ์ ข้อมูลองค์การนายจ้าง ณ สิน้ ไตรมาส 3 ปี 2555 พบว่า มีเพียงสมาคมนายจ้างจํานวน 11 แห่ง สําหรับองค์การลูกจ้าง มีเพียงสหภาพแรงงานในกิจการเอกชนจํานวน 30 แห่ง

5

สถานการณ์แรงงานจังหวัดสมุทรสาคร ไตรมาส 3 ปี 2555


5.4) การเกิ ดข้อเรียกร้อง/ข้อพิ พาทแรงงาน ในช่วงไตรมาส 3 ปี 2555 พบว่า มีการแจ้งข้อเรียกร้องทัง้ สิ้น 6 แห่ง 4 ครัง้ ลูกจ้างที่ เกีย่ วข้อง 2,103 คน ซึง่ การแจ้งข้อเรียกร้องดังกล่าวสามารถยุตไิ ด้โดยระบบทวิภาคี คือไม่เกิดข้อพิพาท แรงงานจํานวน 6 แห่ง 4 ครัง้ ลูกจ้างทีเ่ กีย่ วข้อง 2,103 คน โดยสามารถตกลงกันเอง สําหรับข้อพิพาทแรงงานที่เกิดขึน้ ในสถานประกอบการในไตรมาสนี้ พบว่า ไม่มสี ถิติ ข้อมูล ส่ว นการเกิดข้อขัดแย้งในการจ้างงานระหว่างนายจ้างและลูกจ้าง ที่ไ ม่ใ ช่ข้อพิพาท แรงงานตามกฎหมายทีเ่ รียกว่า “ข้อขัดแย้ง” ในไตรมาสนี้ ได้เกิดข้อขัดแย้งในสถานประกอบการทัง้ สิน้ 3 แห่ง 3 ครัง้ ลูกจ้างทีเ่ กีย่ วข้อง 1,774 คน ซึง่ การเกิดข้อขัดแย้งสามารถตกลงกันได้ 6. การประกันสังคม 6.1) สถานประกอบการและผูป้ ระกันตนในระบบประกันสังคม ในไตรมาส 3 ปี 2555 ข้อ มูล ณ เดือ นกัน ยายน 2555 จัง หวัด สมุ ท รสาครมีส ถาน ประกอบการทีข่ น้ึ ทะเบียนประกันสังคม จํานวน 8,192 แห่ง เพิม่ ขึน้ จากไตรมาส 2 ปี 2555 จํานวน 115 แห่ง คิดเป็ นร้อยละ 1.40 (ไตรมาส 2 ปี 2555 มีจํานวน 8,077 แห่ง) สําหรับผูป้ ระกันตน ไตรมาส 3 ปี 2555 มีทงั ้ สิ้น 335,990 คน เพิม่ ขึ้นจากไตรมาส 2 ปี 2555 จํานวน 7,105 คน คิดเป็ นร้อยละ 2.11 (ไตรมาส 2 ปี 2555 มีจํานวน 328,885 คน) เมื่อ พิจารณาจํานวนสถานประกอบการจําแนกตาม อุตสาหกรรม พบว่า อุตสาหกรรมที่มจี ํานวนสถานประกอบการมากที่สุด ได้แก่ อุตสาหกรรมการค้า 2,019 แห่ง (คิดเป็ นร้อยละ 24.65 ของสถานประกอบการทัง้ หมด) 6.2) การใช้บริ การประกันสังคม จํานวนผูป้ ระกันตนของจังหวัดสมุทรสาครทีม่ าใช้บริการกองทุนประกันสังคมมีจํานวน 144,711 คน (หรือร้อยละ 40.65 ของจํานวนผูป้ ระกันตนทัง้ หมด) โดยประเภทประโยชน์ทดแทนที่ ผูป้ ระกันตนมาใช้บริการสูงสุด ได้แก่ กรณีสงเคราะห์บุตร จํานวน 115,850 คน หรือร้อยละ 80.06 ของ ผูใ้ ช้บริการทัง้ หมด รองลงมา คือ กรณีเจ็บปว่ ย กรณีว่างงานและคลอดบุตร โดยมีสดั ส่วนร้อยละ 11.53 (16,691 คน) 3.75 (5,422 คน) และ 2.95 (4,274 คน) ตามลําดับ เมือ่ พิจารณาปริมาณการจ่ายเงินประโยชน์ทดแทน จะพบว่ามีการจ่ายเงินทัง้ สิน้ 177.04 ล้านบาท โดยกรณีคลอดบุ ตรมีการจ่ายเงินสูงสุดถึง 53.44 ล้านบาท คิดเป็ นร้อยละ 30.19 ของเงิน ประโยชน์ ท ดแทนที่จ่ า ย รองลงมา ได้แ ก่ กรณี ส งเคราะห์บุ ต ร 50.29 ล้า นบาท (ร้อ ยละ 28.41) กรณีชราภาพ 28.23 ล้านบาท (ร้อยละ 15.95) กรณีเจ็บปว่ ย 21.32 ล้านบาท (ร้อยละ 12.04) ส่วนกรณี ทีจ่ า่ ยเงินประโยชน์ทดแทนน้อยทีส่ ดุ คือ กรณีทุพพลภาพ 1.95 ล้านบาท (ร้อยละ 1.10)

6

สถานการณ์แรงงานจังหวัดสมุทรสาคร ไตรมาส 3 ปี 2555


6.3) การเลิ กกิ จการและเลิ กจ้างงาน ในไตรมาส 3 ปี 2555 มีสถานประกอบการจํานวน 310 แห่งทีเ่ ลิกกิจการ และลูกจ้างที่ ถูกเลิกจ้างมีจํานวน 1,231 คน ส่วนผู้ประกันตนที่มาขึ้นทะเบียนขอรับประโยชน์ ทดแทนโดยมาขึ้น ทะเบียนผูว้ ่างงานทีส่ ํานักงานจัดหางานจังหวัดสมุทรสาครจํานวน 2,277 คน จําแนกเป็ นผูถ้ ูกเลิกจ้าง 368 คน (คิดเป็ นร้อยละ 16.16 ของจํานวนผูป้ ระกันตนที่มาขึน้ ทะเบียนขอรับประโยชน์ทดแทน) และ สมัครใจลาออก 1,909 คน (คิดเป็ นร้อยละ 83.84)

7

สถานการณ์แรงงานจังหวัดสมุทรสาคร ไตรมาส 3 ปี 2555


บทที่ 1 ภาวะเศรษฐกิจและสังคมจังหวัดสมุทรสาคร 1.1 บทนํา 1) แนะนําจังหวัดสมุทรสาคร “เมืองประมง ดงโรงงาน ลานเกษตร เขตประวัติศาสตร์” จังหวัดสมุทรสาครตัง้ อยู่ ภาคกลางของประเทศในเขตปริมณฑล อยูห่ า่ งจากกรุงเทพมหานคร ประมาณ 30 กิโลเมตร เป็ นจังหวัด ั่ ชายฝงทะเลอ่ าวไทยมีพน้ื ที่ 872.374 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 545,216 ไร่ ั่ ด้านภูมิประเทศ จังหวัดสมุทรสาคร มีลกั ษณะภูมปิ ระเทศเป็ นที่ราบลุ่มชายฝงทะเล สูงจากระดับนํ้าทะเลประมาณ 1.00 - 2.00 เมตร มีแม่น้ําท่าจีนไหลผ่านตอนกลางจังหวัด ไหลคดเคีย้ ว ตามแนวเหนือใต้ลงสู่อ่าวไทยทีอ่ ําเภอเมืองสมุทรสาคร ระยะทางยาวประมาณ 70 กิโลเมตร พืน้ ที่ ตอนบนในเขตอําเภอบ้านแพ้วและอําเภอกระทุ่มแบนมีความอุดมสมบูรณ์ของดินและมีโครงข่ายแม่น้ํ า ลําคลองเชื่อมโยงถึงกันกระจายอยูท่ วพื ั ่ น้ ทีก่ ว่า 170 สาย จึงเหมาะทีจ่ ะทําการเพาะปลูกพืชนานาชนิด และบางส่วนเป็ นย่านธุรกิจ อุตสาหกรรมและทีอ่ ยู่อาศัย พืน้ ทีต่ อนล่างของจังหวัดในเขตอําเภอเมือง ั่ สมุทรสาครอยูต่ ดิ ชายฝงทะเลยาว 41.8 กิโลเมตร จึงเหมาะทีจ่ ะประกอบอาชีพประมงทะเล เพาะเลีย้ ง ั่ สัตว์น้ําชายฝงและทํ านาเกลือ ด้านภูมิอากาศ มีลกั ษณะภูมอิ ากาศเป็ นแบบฝนเมืองร้อน เนื่องจากได้รบั อิทธิพลจาก ลมบก ลมทะเล และมีลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้พดั ผ่าน ในช่วงฤดูรอ้ น จึงทําให้มคี วามชืน้ ในอากาศสูง มีฝนตกปานกลาง ปริมาณเฉลีย่ 1,120 มิลลิเมตรต่อปี อุณหภูมเิ ฉลีย่ ประมาณ 27-28 องศาเซลเซียส มีความชืน้ สัมพัทธ์ต่าํ สุด 68 สูงสุด 75 (ทีม่ า: http://www.samutsakhon.go.th) วิ สัย ทั ศ น์ จัง หวัด สมุ ท รสาคร “เป็ นศู น ย์ ก ลางการผลิ ต อาหารทะเล เพื่อ ความเป็ น หนึ่ ง ในฐานะครัว ของโลก เ ป็ น แ ห ล่ ง ท่ อ ง เ ที่ ย ว ท า ง เ ลื อ ก ใ ห ม่ ท่ามกลางสภาพแวดล้อมทีน่ ่าอยูอ่ าศัย” รูปที่ 1-1 ลักษณะภูมิประเทศ

8

สถานการณ์แรงงานจังหวัดสมุทรสาคร ไตรมาส 3 ปี 2555


2) ขนาด ที่ตงั ้ อาณาเขต ั ่ น้ําท่าจีนในเขตพืน้ ทีภ่ าคกลาง จังหวัดสมุทรสาครเป็ นจังหวัดชายทะเล ตัง้ อยูร่ มิ ฝงแม่ ตอนล่างของประเทศไทย ประมาณเส้นรุง้ ที่ 130 องศาเหนือ และเส้นแวงที่ 100 องศาตะวันออก เป็ นจังหวัดปริมณฑล ห่างจากกรุงเทพมหานครประมาณ 30 กิโลเมตร มีพน้ื ที่ 872.347 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 545,216 ไร่ มีอาณาเขตติดต่อ ดังนี้ ทิ ศเหนื อ

ติดต่อกับจังหวัดนครปฐม

ทิ ศใต้

ติดทะเลอ่าวไทย

ทิ ศตะวันออก

ติดต่อกับกรุงเทพมหานคร

ทิ ศตะวันตก

ติดต่อกับจังหวัดสมุทรสงครามและราชบุร ี

รูปที่ 1-2 แผนที่จงั หวัดสมุทรสาคร

9

สถานการณ์แรงงานจังหวัดสมุทรสาคร ไตรมาส 3 ปี 2555


3) การปกครอง การปกครอง ประกอบด้วย ราชการส่วนกลางที่มสี ํานักงานตัง้ อยู่ในพื้นที่จงั หวัด 37 หน่วยงาน ส่วนราชการส่วนภูมภิ าค 32 หน่วยงาน หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ 13 หน่ วยงาน แบ่งเขตการ ปกครองออกเป็ น 3 อําเภอ ได้แก่ อําเภอเมืองสมุทรสาคร อําเภอกระทุ่มแบน และอําเภอบ้านแพ้ว มี 40 ตําบล 290 หมู่บา้ น 62 ชุมชน ด้านการปกครองส่วนท้องถิน่ ประกอบด้วย 1 องค์การบริหาร ส่วนจังหวัด 11 เทศบาล 26 องค์การบริหารส่วนตําบล (ตารางที่ 1-1) ตารางที่ 1-1 แสดงจํานวน อําเภอ ตําบล หมู่บา้ น เทศบาล และ อบต. ในจังหวัดสมุทรสาคร อําเภอ

พืน้ ที่ (ตร.กม.)

ตําบล

หมู่บ้าน

เทศบาล

องค์การบริ หารส่วนตําบล

เมืองสมุทรสาคร กระทุม่ แบน บ้านแพ้ว

492.040 135.276 245.031

18 10 12

116 76 98

5 3 3

12 7 7

872.347

40

290

11

26

รวม

ที่มา : ที่ทาํ การปกครองจังหวัดสมุทรสาคร

4) จํานวนประชากร จากข้อ มู ล ของศู น ย์ บ ริห ารการทะเบีย นภาค 7 สาขาจัง หวัด สมุ ท รสาคร พบว่ า ในปี 2555 ข้อมูล ณ เดือนกันยายน จังหวัดสมุทรสาครมีประชากรรวมทัง้ สิ้น 506,433 คน เป็ นชาย 244,623 คน (ร้อยละ 48.30) หญิง 261,810 คน (ร้อยละ 51.70) พื้นที่ท่มี ปี ระชากรมากที่สุดได้แก่ อําเภอเมืองสมุทรสาคร มีประชากรทัง้ สิน้ 253,311 คน รองลงมาได้แก่อาํ เภอกระทุ่มแบน 159,043 คน และอําเภอบ้านแพ้ว 94,079 คน (ตารางที่ 1-2) ตารางที่ 1-2 จํานวนประชากรจังหวัดสมุทรสาครจําแนกตามเขตพืน้ ที่ ณ เดือนกันยายน 2555 สําดับ ที่ 1 2 3

เขตพืน้ ที่ อ.เมืองสมุทรสาคร อ.กระทุม่ แบน อ.บ้านแพ้ว รวม

จํานวนประชากร (คน)

ร้อยละ (%)

ชาย

หญิ ง

รวม

ชาย

หญิ ง

รวม

121,899 77,099 45,625

131,412 81,944 48,454

253,311 159,043 94,079

48.12 48.48 48.50

51.88 51.52 51.50

100.00 100.00 100.00

244,623

261,810

506,433

48.30

51.70

100.00

ที่มา: ศูนย์บริ หารการทะเบียนภาค 7 สาขาจังหวัดสมุทรสาคร

10

สถานการณ์แรงงานจังหวัดสมุทรสาคร ไตรมาส 3 ปี 2555


แผนภาพที่ 1-1 สัดส่วนของประชากรชายและหญิ ง

1.2 ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด จากข้อมูลการรายงานผลิตภัณฑ์มวลรวมภาคและจังหวัด โดยสํานักงานคณะกรรมการพัฒนา เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) พบว่า สภาพเศรษฐกิจของจังหวัดสมุทรสาครขยายตัวอย่าง ต่อเนื่อง โดยในปี 2553 จังหวัดสมุทรสาครมีมลู ค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด (GPP) เท่ากับ 303,878 ล้านบาท ประชากรมีรายได้เฉลีย่ ต่อคนต่อปี (GPP Per Capita) เท่ากับ 524,956 บาท โดยมี อัตราขยายตัวเพิม่ ขึน้ ระหว่างปี 2550-2553 เฉลีย่ ร้อยละ 5.5 ต่อปี สําหรับผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด (GPP) ตามราคาประจําปี มมี ูลค่าเท่ากับ 303,878 ล้านบาท แยกเป็ นภาคการเกษตร 16,451 ล้านบาท (ร้อยละ 5.41) และนอกภาคเกษตร 287,428 ล้านบาท (ร้อยละ 94.59) โดยมีอตั ราการขยายตัวเฉลีย่ ระหว่างปี 2550 ถึง 2553 เฉลีย่ ร้อยละ 6.7 ต่อปี สาขาหลักที่มมี ูลค่าสูงที่สุด ได้แก่ สาขาการผลิตอุตสาหกรรม 214,876 ล้านบาท รองลงมา ได้แก่ สาขาการขายส่ง การขายปลีก การซ่อ มแซมยานยนต์ ฯ 35,596 ล้านบาท และการประมง 14,354 ล้านบาท ตามลําดับ ส่วนสาขาการผลิตทีม่ อี ตั ราการขยายตัวอย่างต่อเนื่องของจังหวัด ในช่วงปี 2550 -2553 ได้แก่ สาขาการบริหารราชการแผ่นดินและการป้องกันประเทศ รวมทัง้ การประกันสังคม ภาคบังคับ มีการขยายตัวเฉลีย่ ร้อยละ 22.5 ต่อปี

11

สถานการณ์แรงงานจังหวัดสมุทรสาคร ไตรมาส 3 ปี 2555


ตารางที่ 1-3 มูลค่าผลิ ตภัณฑ์จงั หวัดสมุทรสาคร ณ ราคาประจําปี จําแนกตามสาขาการผลิ ต พ.ศ. 2550 – 2553p (หน่ วย: ล้านบาท) สาขาการผลิ ต

2550

2551

2552

2553p

สัดส่วน

อัตราการ ขยายตัว

ภาคเกษตร เกษตรกรรม การล่าสัตว์ และการปา่ ไม้ การประมง ภาคนอกเกษตร การทําเหมืองแร่และเหมืองหิน การผลิตอุตสาหกรรม การไฟฟ้า ก๊าซ และการประปา การก่อสร้าง การขายส่ง การขายปลีก การซ่อมแซมยานยนต์ จักรยานยนต์ ของใช้สว่ นบุคคลและของใช้ในครัวเรือน โรงแรมและภัตตาคาร การขนส่ง สถานทีเ่ ก็บสินค้า และการคมนาคม ตัวกลางทางการเงิน บริการด้านอสังหาริมทรัพย์ การให้เช่า และบริการทางธุรกิจ การบริหารราชการแผ่นดินและการป้องกันประเทศ รวมทัง้ การ ประกันสังคมภาคบังคับ การศึกษา การบริการด้านสุขภาพและงานสังคมสงเคราะห์ การให้บริการชุมชน สังคม และบริการส่วนบุคลอื่น ๆ ลูกจ้างในครัวเรือนส่วนบุคคล ผลิ ตภัณฑ์จงั หวัด (Gross Provincial Product) ผลิ ตภัณฑ์จงั หวัดเฉลี่ยต่อคน (Per Capita GPP Baht) ประชากร (1,000 คน)

13,268 2,575 10,693 236,609 424 174,879 7,199 5,493 28,965

14,889 2,693 12,196 254,289 230 189,980 6,728 4,110 31,509

15,622 2,707 12,915 251,482 411 186,161 7,858 3,619 30,763

16,451 2,097 14,354 287,428 405 214,876 8,328 4,819 35,596

5.4 0.7 4.7 94.6 0.1 70.7 2.7 1.6 11.7

7.4 -6.6 10.3 6.7 -1.5 7.1 5.0 -4.3 7.1

498 3,982 3,783 4,760

523 4,190 4,088 4,465

525 4,277 4,072 4,789

571 4,012 4,288 5,741

1,990

3,605

3,939

3,656

0.2 1.3 1.4 1.9 1.2

4.6 0.2 4.3 6.4 22.5

1,625 1,754 1,217 40 249,876 475,757 559

1,671 1,823 1,322 47 269,178 475,757 566

1,683 2,089 1,239 57 267,104 454,837 587

1,738 2,106 1,247 47 303,878 524,956 579

0.6 0.7 0.4 0.0 100.0 -

2.3 6.3 0.8 5.4 6.7 5.5 1.2

ทีม่ า : สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ หมายเหตุ : P หมายถึง preliminary หรือค่ารายปีทไ่ี ด้จากการประมวลผลข้อมูลเบือ้ งต้น

12

สถานการณ์แรงงานจังหวัดสมุทรสาคร ไตรมาส 3 ปี 2555


แผนภาพที่ 1-2 เปรียบเทียบ GPP ภาคเกษตรและนอกภาคเกษตร ปี 2550 – 2553

แผนภาพที่ 1-3 5 อันดับสาขาการผลิ ตที่มีอตั ราการขยายตัวเฉลี่ยสูงที่สดุ ปี 2553

13

สถานการณ์แรงงานจังหวัดสมุทรสาคร ไตรมาส 3 ปี 2555


1.3 ดัชนี ราคาผูบ้ ริโภค ดัชนีราคาผูบ้ ริโภคของจังหวัดสมุทรสาครเดือนกันยายน 2555 เท่ากับ 129.9 สําหรับเดือน สิงหาคม 2554 เท่ากับ 127.5 การเปลีย่ นแปลงดัชนีราคาผูบ้ ริโภคของจังหวัดสมุทรสาครเดือนกันยายน 2555 เมื่อเทียบกับ เดือนสิงหาคม 2555 สูงขึน้ ร้อยละ 1.9 โดยดัชนีหมวดอาหาร และเครื่องดื่มสูงขึน้ ร้อยละ 1.9 และดัชนี หมวดอื่นๆ ไม่ใช่อาหารและเครือ่ งดื่มลดลงร้อยละ 1.8 ถ้าพิจารณาเทียบกับเดือนกันยายน 2554 ดัชนีสงู ขึน้ ร้อยละ 6.3 สาเหตุจากการสูงขึน้ ของ ดัชนีหมวดอาหารและเครือ่ งดื่มสูงขึน้ ร้อยละ 7.7 สําหรับดัชนีหมวดอื่นๆ ไม่ใช่อาหารและเครื่องดื่มสูงขึน้ ร้อยละ 4.8 ถ้าพิจารณาดัชนีเฉลีย่ ระยะ 9 เดือน (มกราคม-กันยายน) ของปี 2555 เทียบกับช่วงเดียวกัน ของปี 2554 ดัชนีสงู ขึน้ ร้อยละ 5.9 จากการสูงขึน้ ของดัชนีหมวดอาหารและเครื่องดื่มสูงขึน้ ร้อยละ 9.5 และหมวดอื่น ๆ ไม่ใช่อาหารและเครือ่ งดื่มสูงขึน้ ร้อยละ 2.2 ตาราง 1-4 ดัชนี ราคาผูบ้ ริ โภคจังหวัดสมุทรสาคร เดือนกันยายน ปี 2555 (2550=100) 5

ดัชนี สัดส่วนนํ้าหนัก หมวด ม.ค.-ก.ย. ปี ฐาน ก.ย.55 ส.ค.55 ก.ย.54 55 รวมทุกรายการ 100.00 129.5 127.5 122.2 127.2 หมวดอาหารและเครื่องดื่ม 39.59 157.7 154.7 146.4 155.0 ข้าว แป้งและผลิตภัณฑ์จากแป้ง 2.84 173.0 169.2 170.0 173.4 เนื้อสัตว์ เป็ ดไก่ และสัตว์น้ํา 5.58 146.7 147.1 146.7 146.6 ไข่และผลิตภัณฑ์นม 2.08 149.1 151.7 151.1 152.6 ผักและผลไม้ 5.15 268.1 252.2 207.8 252.4 เครือ่ งประกอบอาหาร 2.34 150.9 150.6 148.5 150.4 เครือ่ งดืม่ ไม่มแี อลกอฮอล์ 1.81 105.6 105.4 102.3 105.9 อาหารบริโภค-ในบ้าน 6.70 125.8 125.8 125.6 125.8 อาหารบริโภค-นอกบ้าน 13.10 120.1 120.1 120.1 120.1 หมวดอื่น ๆ ไม่ใช่อาหาร และเครื่องดื่ม 60.41 109.3 107.4 104.3 106.6 หมวดเครือ่ งนุ่งห่มและรองเท้า 2.64 103.6 103.6 103.6 103.6 หมวดเคหสถาน 21.51 103.0 102.1 99.6 101.0 หมวดการตรวจรักษาและบริการส่วน 4.14 105.7 105.6 105.5 105.7 บุคคล หมวดพาหนะ การขนส่ง และการสือ่ สาร 22.86 109.5 109.8 105.8 109.1 หมวดการบันเทิงการอ่านและการศึกษา 3.48 93.8 93.8 93.8 93.8 หมวดยาสูบและเครือ่ งดืม่ มีแอลกอฮอล์ 5.79 144.5 126.2 120.0 124.8 ดัชนี ราคาผูบ้ ริ โภคพืน้ ฐาน 77.35 112.4 111.0 110.2 110.8

14

อัตราการเปลี่ยนแปลง ก.ย.55/ ก.ย.55/ ส.ค.55 ก.ย.54 1.9 6.3 1.9 7.7 2.2 1.8 -0.3 0.0 -1.7 -1.3 6.3 29.0 0.2 1.6 0.2 3.2 0.0 0.2 0.0 0.0 1.8 4.8 0.0 0.0 0.9 3.4

ม.ค.55-ก.ย.55/ ม.ค.54-ก.ย.54 5.9 9.5 2.9 4.8 2.6 30.4 6.1 3.6 4.0 0.0 2.2 3.9 3.0

0.1

0.2

1.0

-0.3 0.0 14.5 1.3

3.5 0.0 20.4 2.0

1.4 0.3 4.0 1.3

สถานการณ์แรงงานจังหวัดสมุทรสาคร ไตรมาส 3 ปี 2555


ดัชนี อัตราการเปลี่ยนแปลง สัดส่วนนํ้าหนัก ม.ค.-ก.ย. ก.ย.55/ ก.ย.55/ ม.ค.55-ก.ย.55/ ปี ฐาน ก.ย.55 ส.ค.55 ก.ย.54 55 ส.ค.55 ก.ย.54 ม.ค.54-ก.ย.54 22.65 175.6 170.8 153.9 170.1 2.8 14.1 14.6 15.64 201.1 194.4 176.1 195.1 3.4 14.2 16.4 7.01 123.9 123.1 109.0 119.5 0.6 13.7 8.9

หมวด กลุ่มอาหารสดและพลังงาน - อาหารสด - พลังงาน

ทีม่ า : สํานักงานดัชนีเศรษฐกิจการค้า หมายเหตุ : ดัชนีราคาผูบ้ ริโภคพืน้ ฐาน คือ ดัชนีราคาผูบ้ ริโภคชุดทัวไปที ่ ห่ กั รายการสินค้ากลุ่มอาหารสดและสินค้ากลุ่มพลังงาน

5

แผนภูมิ 1-4 เปรียบเทียบดัชนี ราคาผูบ้ ริ โภคจังหวัดสมุทรสาคร เดือนกันยายน ปี 2555 (2550=100)

15

สถานการณ์แรงงานจังหวัดสมุทรสาคร ไตรมาส 3 ปี 2555


1.4. ภาวะการลงทุน 1.4.1) การจดทะเบียนนิ ติบคุ คลตัง้ ใหม่ ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2555 จังหวัดสมุทรสาครมีการจดทะเบียนของนิตบิ ุคคลรวม จํานวนทัง้ สิน้ 9,077 แห่ง เงินทุน 126,583.22 ล้านบาท สําหรับในไตรมาส 3 ปี 2555 มีการจดทะเบียน นิตบิ ุคคลตัง้ ใหม่ทงั ้ สิน้ 249 แห่ง ทุนจดทะเบียน 1,228.27 ล้านบาท จําแนกเป็ นบริษทั จํากัดจํานวน 181 แห่ง ทุนจดทะเบียน 1,168.80 ล้านบาท ห้างหุน้ ส่วนจํากัด 68 แห่ง ทุนจดทะเบียน 59.47 ล้านบาท โดยการจดทะเบีย นนิ ติบุ ค คลตัง้ ใหม่ใ นไตรมาสนี้ เ พิ่มขึ้นจากไตรมาสที่แล้ว (ไตรมาส 2/2555 ที่มี 230 แห่ง) จํานวน 19 แห่ง คิดเป็ นสัดส่วนเพิม่ ขึน้ ร้อยละ 8.26 และมีสดั ส่วนเพิม่ ขึน้ จากไตรมาสเดียวกัน ของปี ท่ผี ่านมา (ไตรมาส 3/2555 ที่มี 239 แห่ง) จํานวน 10 แห่ง คิดเป็ นสัดส่วนเพิม่ ขึน้ ร้อยละ 4.18 รายละเอียดตามตาราง 1-5 ตาราง 1-5 เปรียบเทียบการจดทะเบียนของนิ ติบคุ คลจังหวัดสมุทรสาคร ไตรมาส 3/2554 จดทะเบียน

ไตรมาส 2/2555

ไตรมาส 3/2555

ทัง้ หมดถึง 30 ก.ย. 55

จํานวน (แห่ง)

เงิ นทุน (ล้านบาท)

จํานวน (แห่ง)

เงิ นทุน (ล้านบาท)

จํานวน (แห่ง)

เงิ นทุน (ล้านบาท)

จํานวน (แห่ง)

เงิ นทุน(ล้าน บาท)

บริษทั จํากัด

172

365.50

170

739.90

181

1,168.80

6,690

114,124.21

ห้างหุน้ ส่วนจํากัด

67

49.85

60

39.41

68

59.47

2,364

3,712.86

ห้างหุน้ ส่วนสามัญนิตบิ ุคคล

-

-

-

-

-

-

4

6.70

บริษทั มหาชนจํากัด

-

-

-

-

-

-

19

8,739.44

239

415.35

230

779.31

249

1,228.27

9,077

126,583.22

รวม

ทีม่ า : สํานักงานพัฒนาธุรกิจการค้าจังหวัดสมุทรสาคร

สําหรับประเภทอุตสาหกรรมทีม่ กี ารจดทะเบียนนิตบิ ุคคลตัง้ ใหม่มากทีส่ ุดในไตรมาส 3 ปี 2555 คือ การขายส่ง การขายปลีก การซ่อมแซมยานยนต์ จักรยานยนต์ ของใช้สว่ นบุคคลและของใช้ใน ครัวเรือน 86 แห่ ง (ร้อ ยละ 47.51) รองลงมาได้แ ก่ การผลิต 50 แห่ ง (ร้อยละ 27.62) บริการด้าน อสังหาริมทรัพย์ การให้เช่าและบริการทางธุรกิจ 22 แห่ ง (ร้อ ยละ 12.15) และการก่อสร้าง 14 แห่ง (ร้อยละ 7.73) ตามลําดับ เมื่ อ พิจ ารณาประเภทอุต สาหกรรมที่ม ที ุ นจดทะเบียนมากที่สุด ได้แก่ การผลิต มีทุนจดทะเบียนทัง้ สิน้ 776.55 ล้านบาท โดยแบ่งเป็ นทุนจดทะเบียนของบริษทั จํากัดจํานวน 767 ล้านบาท และทุนจดทะเบียนของห้างหุน้ ส่วนจํากัดจํานวน 9.55 ล้านบาท รายละเอียดตามตาราง 1-6

16

สถานการณ์แรงงานจังหวัดสมุทรสาคร ไตรมาส 3 ปี 2555


ตาราง 1-6 ตารางการจดทะเบียนนิ ติบคุ คลตัง้ ใหม่จงั หวัดสมุทรสาคร ไตรมาส 3 ปี 2555 บริ ษทั จํากัด

อุตสาหกรรม เกษตรกรรม การล่าสัตว์ และการปา่ ไม้ การประมง การทําเหมืองแร่และเหมืองหิน การผลิต การไฟฟ้า แก๊สและการประปา การก่อสร้าง การขายส่ง การขายปลีก การซ่อมแซมยานยนต์ จักรยานยนต์ ของใช้สว่ นบุคคลและของใช้ใน ครัวเรือน โรงแรมและภัตตาคาร การขนส่ง สถานทีเ่ ก็บสินค้าและการคมนาคม ตัวกลางทางการเงิน บริการด้านอสังหาริมทรัพย์ การให้เช่าและบริการ ทางธุรกิจ การบริหารราชการและการป้องกันประเทศ รวมทัง้ การประกันสังคมภาคบังคับ การศึกษา การบริการด้านสุขภาพและงานสังคมสงเคราะห์ การให้บริการชุมชน สังคม และบริการส่วนบุคคล อื่น ๆ ลูกจ้างในครัวเรือนส่วนบุคคล องค์การระหว่างประเทศและองค์การต่างประเทศ อื่น ๆ และสมาชิก ไม่ทราบ รวม

ห้างหุ้นส่วน จํากัด

บริ ษทั มหาชน จํากัด

แห่ง

ล้านบาท

แห่ง

ล้านบาท แห่ง ล้านบาท

50 14

767 25.5

11 8

9.55 6.425

-

86

232.8

34

32.35

1 7 -

10 50 -

1 -

22

83.5

-

แห่ง

ล้านบาท

-

61 22

776.55 31.925

-

-

120

265.15

0.1 -

-

-

1 8 -

10 50.1 -

11

9.54

-

-

33

93.04

-

-

-

-

-

-

-

1

1

3

1.5

-

-

4

2.5

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

181

1,169.80

68

59.47

-

-

249

1,229.27

ทีม่ า : สํานักงานพัฒนาธุรกิจการค้าจังหวัดสมุทรสาคร

17

รวม

สถานการณ์แรงงานจังหวัดสมุทรสาคร ไตรมาส 3 ปี 2555


1.4.2) การจดทะเบียนตัง้ โรงงานใหม่ ข้อมูล ณ 30 กันยายน 2555 จังหวัดสมุทรสาครมีการจดทะเบียนโรงงานรวมทัง้ สิ้น 5,276 ราย เงินลงทุน 515,054.00 ล้านบาท สําหรับในไตรมาส 3 ปี 2555 มีการจดทะเบียนตัง้ โรงงานใหม่ จํานวน 45 โรง เงินลงทุน 1,218.79 ล้านบาท โดยการจดทะเบียนตัง้ โรงงานใหม่ในไตรมาสนี้เพิม่ ขึน้ จาก ไตรมาสที่แล้ว (ไตรมาส 2/2555 จํานวน 42 โรง) คิดเป็ นสัดส่วนเพิม่ ขึน้ ร้อยละ 7.14 และลดลงจาก ไตรมาสเดียวกันของปี ท่ผี ่านมา (ไตรมาส 3/2553 จํานวน 46 โรง) คิดเป็ นสัดส่วนลดลงร้อยละ 2.17 ในส่วนโรงงานที่เ ลิก กิจ การไตรมาสนี้ พบว่า มีโรงงานเลิกกิจการจํานวน 1 โรง เงินลงทุน 1,119.54 ล้านบาท ตาราง 1-7 เปรียบเทียบการจดทะเบียนตัง้ โรงงานและเลิ กกิ จการของจังหวัดสมุทรสาคร จดทะเบียน ไตรมาส

46 42 45

เงิ นทุน (ล้านบาท) 1,285.00 734.74 1,218.79

5,276

515,054

จํานวน (โรง)

ไตรมาส 3/2554 (ก.ค.-ก.ย. 54) ไตรมาส 2/2555 (เม.ย.-มิ.ย. 55) ไตรมาส 3/2555 (ก.ค.-ก.ย. 55) จํานวนสะสมทัง้ สิน้ ณ 30 ก.ย. 55

เลิ กกิ จการ

4 1 1

เงิ นทุน (ล้านบาท) 12.00 60.00 1,119.54

-

-

จํานวน (โรง)

ที่มา : สํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสาคร

หากพิจารณาประเภทอุตสาหกรรมทีม่ กี ารจดทะเบียนโรงงานมากทีส่ ุดในไตรมาสนี้ คือ อุตสาหกรรมพลาสติก 14 ราย เงินลงทุน 362.53 ล้านบาท รองลงมาได้แก่ อุตสาหกรรมอาหาร 7 ราย เงินลงทุน 256.51 ล้านบาท อุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์โลหะ 7 ราย เงินลงทุน 123.85 ล้านบาท และ อุตสาหกรรมไฟฟ้า 3 ราย เงินลงทุน 111.75 ล้านบาท ตามลําดับ การจดทะเบียนโรงงานดังกล่าวทําให้ เกิดการจ้างงานเพิม่ ขึน้ 1,749 คน รายละเอียดตามตาราง 1-8

18

สถานการณ์แรงงานจังหวัดสมุทรสาคร ไตรมาส 3 ปี 2555


ตาราง 1-8 การจดทะเบียนโรงงานอุตสาหกรรมที่ประกอบกิ จการใหม่ของจังหวัดสมุทรสาคร จําแนกตามหมวดอุตสาหกรรม ไตรมาส 3 ปี 2555 ที่

รายการ

1 2 3 4 5 6 7 8

อุตสาหกรรมการเกษตร อุตสาหกรรมอาหาร อุตสาหกรรมเครือ่ งดื่ม อุตสาหกรรมสิง่ ทอ อุตสาหกรรมเครือ่ งแต่งกาย อุตสาหกรรมเครือ่ งหนัง อุตสาหกรรมไม้และผลิตภัณฑ์จากไม้ อุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์และเครือ่ ง เรือน อุตสาหกรรมกระดาษและผลิตภัณฑ์ จากกระดาษ อุตสาหกรรมสิง่ พิมพ์ อุตสาหกรรมเคมี อุตสาหกรรมปิโตรเคมีและผลิตภัณฑ์ อุตสาหกรรมยาง อุตสาหกรรมพลาสติก อุตสาหกรรมอโลหะ อุตสาหกรรมโลหะ อุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์โลหะ อุตสาหกรรมเครือ่ งจักรกล อุตสาหกรรมไฟฟ้า อุตสาหกรรมขนส่ง อุตสาหกรรมอื่นๆ รวม

9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

ไตรมาส 3 ปี 2555 เงิ นทุน คนงาน จํานวน (ล้านบาท) (คน) 1 5.30 4 7 256.51 278 2 41.10 66 -

จํานวนสะสมทัง้ สิ้ น ณ 30 ก.ย. 55 เงิ นทุน คนงาน จํานวน (ล้านาท) (คน) 22 575.55 780 533 52,537.86 108,569 10 3,215.52 815 491 45,677.53 54,760 78 4,801.29 18,663 46 654.47 3,306 131 2,069.19 4,799

1

2.00

90

100

6,958.42

7,315

3 1 14 1 2 7 1 3 1 1 45

32.40 0.50 362.53 13.00 207.00 123.85 3.90 111.75 21.00 37.95 1,218.79

158 14 431 6 54 226 70 94 30 228 1,749

108 112 215 23 159 779 124 341 965 141 197 238 463 5,276

11,698.21 3,115.59 10,972.55 2,373.70 13}541.55 2,373.70 3,284.42 9,714.09 219,960.16 4,736.40 9,167.30 6,132.90 60,587.90 515,055

7,642 3,257 6,949 1,210 19,167 37,204 7,161 11,108 36,772 6,770 9,056 8,800 37,057 391,160

ที่มา : สํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสาคร

19

สถานการณ์แรงงานจังหวัดสมุทรสาคร ไตรมาส 3 ปี 2555


บทที่ 2 สถานการณ์แรงงานจังหวัดสมุทรสาคร 2.1 กําลังแรงงาน การมีงานทํา และการว่างงาน 1) กําลังแรงงาน ข้อมูลกําลังแรงงาน การมีงานทํา และการว่างงาน เป็ นข้อมูลการสํารวจภาวะการทํางานของ ประชากรโดยสํานัก งานสถิติจงั หวัด สมุท รสาครดําเนิ น การสํารวจและประมวลผลเป็ น รายไตรมาส สําหรับไตรมาส 3 ปี 2555 เนื่องจากสํานักงานสถิตจิ งั หวัดสมุทรสาครยังดําเนินการประมวลผลข้อมูลไม่ เสร็จสิน้ และเพื่อให้สถานการณ์แรงงานฉบับนี้ออกเผยแพร่ได้ทนั ตามกําหนดเวลา สํานักงานแรงงาน จังหวัดสมุทรสาครจึงใช้ขอ้ มูลการสํารวจภาวะการทํางานของประชากรในไตรมาส 2 ปี 2555 ในการ นําเสนอข้อมูลไตรมาสนี้แทน จากข้อมูลการสํารวจภาวะการทํางานของประชากรในไตรมาส 2 ปี 2555 เดือนเมษายน – มิถุนายน 2555 จังหวัดสมุทรสาครมีประชากรทีม่ อี ายุ 15 ปี ขน้ึ ไปรวมทัง้ สิน้ 457,600 คน เป็ นผูอ้ ยู่ใน กําลังแรงงาน 374,315 คน หรือร้อยละ 81.80 ของประชากรที่มอี ายุ 15 ปี ข้นึ และผู้ไม่อยู่ในกําลัง แรงงาน 83,285 คน (ร้อยละ 18.20) ในกลุ่มผูท้ ่อี ยู่ในกําลังแรงงานนัน้ จําแนกเป็ นผูม้ งี านทํา 372,435 คน หรือร้อยละ 99.50 ของ ผูอ้ ยูใ่ นกําลังแรงงาน มีผวู้ า่ งงาน 1,880 คน (ร้อยละ 0.50) และไม่มผี ทู้ ร่ี อฤดูกาล เมือ่ เปรียบเทียบผูม้ งี านทําในไตรมาสนี้กบั ไตรมาสทีแ่ ล้ว พบว่า มีจาํ นวนลดลงร้อยละ 1.50 และ เมื่อเปรียบเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปี ทผ่ี า่ นมา พบว่า เพิม่ ขึน้ ร้อยละ 2.44 ส่วนผูว้ ่างงาน มีจาํ นวน ลดลงจากไตรมาสทีแ่ ล้วร้อยละ 18.12 แต่เพิม่ ขึน้ จากไตรมาสเดียวกันของปีทผ่ี า่ นมาร้อยละ 114.37 ตารางที่ 2-1 เปรียบเทียบประชากรและกําลังแรงงาน จําแนกตามสถานภาพแรงงาน ไตรมาส 2/2554 ไตรมาส 1/2555 และไตรมาส 2/2555

หน่ วย: คน

สถานภาพแรงงาน ผูม้ อี ายุ 15 ปีขน้ึ ไป 1. ผูอ้ ยูใ่ นกําลังแรงงาน 1.1 ผูม้ งี านทํา 1.2 ผูว้ า่ งงาน 1.3 ผูท้ ร่ี อฤดูกาล

20

ไตรมาส 2

ไตรมาส 1

ไตรมาส 2

ปี 2554

ปี 2555

ปี 2555

453,921 364,451 363,574 877 -

456,642 380,421 378,125 2,296 -

457,600 374,315 372,435 1,880 -

สถานการณ์แรงงานจังหวัดสมุทรสาคร ไตรมาส 3 ปี 2555


ตารางที่ 2-1 (ต่อ) สถานภาพแรงงาน 2. ผูไ้ ม่อยู่ในกําลังแรงงาน 2.1 ทํางานบ้าน 2.2 เรียนหนังสือ 2.3 อื่นๆ อัตราการมีงานทํา อัตราการว่างงาน

ไตรมาส 2

ไตรมาส 1

ไตรมาส 2

ปี 2554

ปี 2555

ปี 2555

89,470 30,204 22,068 37,198 99.76 0.24

76,221 16,730 13,880 45,611 99.40 0.60

83,285 24,622 13,475 45,189 99.50 0.50

ที่มา: สํานักงานสถิ ติจงั หวัดสมุทรสาคร

แผนภาพที่ 2-1 ภาวะการทํางานของประชาชน จังหวัดสมุทรสาคร ไตรมาส 2 ปี 2555 ผูอ้ ยูใ่ นวัยทํางาน(อายุ 15 ปีขน้ึ ไป) 457,600 คน

ผูอ้ ยูใ่ นกําลังแรงงาน 374,315 คน

ผูไ้ ม่อยูใ่ นกําลังแรงงาน 83,285 คน

ผูม้ งี านทํา 372,435 คน

ทํางานบ้าน 24,622 คน

ผูว้ า่ งงาน 1,880 คน

เรียนหนังสือ 13,475 คน

ผูร้ อฤดูกาล - คน

อื่นๆ 45,189 คน

ที่มา: สํานักงานสถิ ติจงั หวัดสมุทรสาคร

21

สถานการณ์แรงงานจังหวัดสมุทรสาคร ไตรมาส 3 ปี 2555


2) การมีงานทํา 2.1) ผูม้ ีงานทําจําแนกตามสถานภาพการทํางาน ในไตรมาส 2/2555 มีกลุ่มผูม้ งี านทํามีจํานวนทัง้ สิน้ 372,435 คน แบ่งออกเป็ นกลุ่มต่างๆ ตามสถานภาพการทํางานแล้ว พบว่า ผูม้ งี านทําส่วนใหญ่เป็ นกลุ่มลูกจ้างเอกชนมากทีส่ ุด จํานวนรวม ทัง้ สิน้ 257,321 คน (ร้อยละ 69.09) รองลงมาได้แก่ กลุ่มผูท้ ํางานส่วนตัว 61,535 คน (ร้อยละ 16.52) กลุ่มผู้ช่วยธุรกิจครอบครัว 34,096 คน (ร้อยละ 9.15) และลูกจ้างรัฐบาล 10,154 คน (ร้อยละ 2.73) ตามลําดับ ส่วนผูม้ งี านทําทีม่ สี ถานภาพเป็ นนายจ้างมีจาํ นวน 9,336 คน (ร้อยละ 2.51) ตารางที่ 2-2 ผูม้ ีงานทําจําแนกตามเพศและสถานภาพการทํางาน ไตรมาส 2/2555 ของจังหวัดสมุทรสาคร หน่ วย: คน

สถานภาพการทํางาน ชาย 6,026 3,305 132,446 35,451 11,257 191,485

นายจ้าง ลูกจ้างรัฐบาล ลูกจ้างเอกชน ทํางานส่วนตัว ช่วยธุรกิจครอบครัว การรวมกลุม่ รวม

ไตรมาส 2/2555 หญิ ง 3,310 3,849 124,867 26,084 22,840 180,950

ที่มา: สํานักงานสถิ ติจงั หวัดสมุทรสาคร

แผนภาพที่ 2-2 จํานวนผูท้ าํ งานจําแนกตามสถานภาพการทํางาน ไตรมาส 2/2555

22

สถานการณ์แรงงานจังหวัดสมุทรสาคร ไตรมาส 3 ปี 2555

รวม 9,336 10,154 257,313 61,535 34,097 372,435


2.2) ผูม้ ีงานทําจําแนกรายอุตสาหกรรม จากข้อมูลจํานวนผู้มงี านทําจําแนกเป็ นรายอุตสาหกรรม พบว่า ณ ไตรมาส 2 ปี 2555 มีผทู้ ํางานในภาคเกษตรรวม 25,513 คน (คิดเป็ นร้อยละ 6.85 ของผูม้ งี านทําทัง้ หมด) ในขณะทีน่ อก ภาคเกษตรนัน้ มีผทู้ าํ งานทัง้ สิน้ 346,922 คน (ร้อยละ 93.15 ของผูม้ งี านทําทัง้ หมด) เมื่อพิจารณาจําแนกเป็ นรายสาขาย่อย พบว่าสาขาทีม่ ผี ทู้ าํ งานมากทีส่ ุดในไตรมาส 2/2555 ได้แก่ สาขาการผลิต โดยมีผู้ทํางานรวมทัง้ สิ้น 203,290 คน (ร้อยละ 54.58 ของจํานวนผู้มงี านทํา ทัง้ หมด) รองลงมาได้แก่ สาขาขายส่ง ขายปลีก การซ่อมแซมยานยนต์ รถจักรยานยนต์ฯ 52,441 คน (ร้อยละ 14.08) สาขาโรงแรมและภัตตาคาร 29,047 คน (ร้อยละ 7.80) สาขาเกษตรกรรม การป่าไม้ และการประมง 25,513 คน (ร้อยละ 6.85) และสาขาการขนส่ง สถานที่เก็บสินค้า และการคมนาคม 13,036 คน (ร้อยละ 3.50) ตามลําดับ ตารางที่ 2-3 ผูม้ ีงานทําจําแนกตามเพศและรายอุตสาหกรรม ไตรมาส 2/2555 อุตสาหกรรม ภาคเกษตรกรรม 1. เกษตรกรรม การปา่ ไม้ และการประมง นอกภาคเกษตรกรรม 2. การทําเหมืองแร่ และเหมืองหิน 3. การผลิต 4. การไฟฟ้า ก๊าซ และการประปา 5. การจัดหานํ้า บําบัดนํ้าเสีย 6. การก่อสร้าง 7. การขายส่ง การขายปลีก การซ่อมแซมยานยนต์ รถจักรยานยนต์ของใช้สว่ น บุคคล และของใช้ในครัวเรือน 8. การขนส่ง สถานทีเ่ ก็บสินค้า และการคมนาคม 9. โรงแรม และภัตตาคาร 10. ข้อมูลข่าวสารและการสือ่ สาร 11. กิจการทางการเงินและการประกันภัย 12. กิจการด้านอสังหาริมทรัพย์ การให้เช่า และกิจกรรมทางธุรกิจ 13. กิจกรรมทางวิชาชีพและเทคนิค 14. การบริหารและการสนับสนุ น 15. การบริหารราชการและป้องกันประเทศ 16. การศึกษา 17. งานด้านสุขภาพ และงานสังคมสงเคราะห์ 18. กิจกรรมศิลปะความบันเทิงนันทนาการ

23

หน่ วย: คน ไตรมาส 2/2555

ชาย 15,751 15,751 175,734 433 102,687 840 8,879

หญิ ง 9,762 9,762 171,188 773 100,603 2,048

รวม 25,513 25,513 346,922 1,206 203,290 840 10,927

23,003

29,438

52,441

10,617 11,701 1,012 905 1,678 1,379 4,740 2,889 2,138 1,182 789

2,419 17,346 235 1,029 1,555 1,162 1,124 2,833 2,871 2,133 1,673

13,036 29,047 1,247 1,934 3,233 2,541 5,864 5,722 5,009 3,315 2,462

สถานการณ์แรงงานจังหวัดสมุทรสาคร ไตรมาส 3 ปี 2555


อุตสาหกรรม 19. 20. 21. 22.

กิจกรรมบริการด้นอื่นๆ ลูกจ้างในครัวเรือนส่วนบุคคล องค์การระหว่างประเทศและองค์การต่างประเทศอื่นๆ และสมาชิก ไม่ทราบ รวม

ไตรมาส 2/2555 ชาย 593 268 191,485

หญิ ง 3,438 507 180,950

รวม 4,031 775 372,435

ที่มา: สํานักงานสถิ ติจงั หวัดสมุทรสาคร หมายเหตุ : การจัดจําแนกประเภทอุตสาหกรรม ตัง้ แต่ไตรมาส 1 พ.ศ. 2554 ใช้ตาม Thailand Standard Industrial Classification, (TSIC 2009)

แผนภาพที่ 2-3 จํานวนผูท้ าํ งานในภาคเกษตรและนอกภาคเกษตร 5 อันดับแรก ไตรมาส 2/2555

2.3) ผูม้ ีงานทําจําแนกตามอาชีพ ในไตรมาส 2/2555 พบว่า อาชีพที่มีผู้ทํางานมากที่สุด 5 อันดับ แรก ได้แก่ 1) อาชีพผู้ ปฏิบตั กิ ารโรงงานและเครือ่ งจักร และผูป้ ฏิบตั งิ านด้านการประกอบจํานวน 103,438 คน (ร้อยละ 27.77) 2) อาชีพ พนัก งานบริก ารและพนัก งานในร้า นค้า และตลาด จํา นวน 74,038 คน (ร้อ ยละ 19.88) 3) อาชีพขัน้ พื้น ฐานต่ า ง ๆ ในด้า นการขาย และการให้บ ริการ 70,003 คน (ร้อยละ 18.80) 4) อาชีพผูป้ ฏิบตั ิงานด้านความสามารถทางฝี มอื และธุรกิจอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง จํานวน 46,002 คน (ร้อยละ 12.35) และ 5) อาชีพผูป้ ระกอบวิชาชีพด้านเทคนิคสาขาต่าง ๆ และอาชีพทีเ่ กี่ยวข้อง จํานวน 21,332 คน (ร้อยละ 5.73) ตามลําดับ

24

สถานการณ์แรงงานจังหวัดสมุทรสาคร ไตรมาส 3 ปี 2555


ตารางที่ 2-4 ผูม้ ีงานทําจําแนกตามอาชีพ ไตรมาส 2/2555 หน่ วย: คน

อาชีพ 1. ผูบ้ ญ ั ญัตกิ ฎหมาย ข้าราชการระดับอาวุโส และผูจ้ ดั การ 2. ผูป้ ระกอบวิชาชีพด้านต่างๆ 3. ผูป้ ระกอบวิชาชีพด้านเทคนิคสาขาต่างๆ และอาชีพทีเ่ กีย่ วข้อง 4. เสมียน 5. พนักงานบริการและพนักงานในร้านค้า และตลาด 6. ผูป้ ฏิบตั งิ านทีม่ ฝี ีมอื ในด้านการเกษตร 7. ผูป้ ฏิบตั งิ านด้านความสามารถทางฝีมอื และธุรกิจอื่นๆทีเ่ กีย่ วข้อง 8. ผูป้ ฏิบตั กิ ารโรงงานและเครือ่ งจักร และผูป้ ฏิบตั งิ านด้านการประกอบ 9. อาชีพขัน้ พืน้ ฐานต่างๆ ในด้านการขาย และการให้บริการ 10. คนงานซึง่ มิได้จาํ แนกไว้ในหมวดอื่น ยอดรวม

ชาย 6,507 5,016 11,444 6,860 29,500 11,619 32,343 57,408 30,787 191,485

ไตรมาส 2/2555 หญิ ง 3,133 3,603 9,888 12,625 44,538 8,266 13,659 46,030 39,216 180,950

รวม 9,639 8,619 21,332 19,485 74,038 19,885 46,002 103,438 70,003 372,435

ที่มา: สํานักงานสถิ ติจงั หวัดสมุทรสาคร

แผนภาพที่ 2-4 อาชีพที่มีผทู้ าํ งานอยู่มากที่สดุ 5 อันดับแรก ไตรมาส 2/2555

2.4) ผูม้ ีงานทําจําแนกตามระดับการศึกษา เมื่อพิจารณากลุ่มผูม้ งี านทําจําแนกออกตามระดับการศึกษาทีจ่ บในไตรมาส 2/2555 พบว่า แรงงานส่วนใหญ่มกี ารศึกษาในระดับตํ่ากว่าประถมศึกษา จํานวน 101,511 คน (ร้อยละ 22.18 ของ จํานวนผูม้ งี านทําทัง้ หมด) รองลงมาได้แก่ แรงงานทีม่ กี ารศึกษาระดับประถมศึกษา 100,799 คน (ร้อย ละ 22.03) ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 74,681 คน (ร้อยละ 16.32) ระดับไม่มกี ารศึกษา 66,311 คน (ร้อย ละ 14.49) และระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 53,192 คน (ร้อยละ 11.62) ตามลําดับ

25

สถานการณ์แรงงานจังหวัดสมุทรสาคร ไตรมาส 3 ปี 2555


ตารางที่ 2-5 ผูม้ ีงานทําจังหวัดสมุทรสาคร จําแนกตามระดับการศึกษา ไตรมาส 2/2555

หน่ วย: คน

ระดับการศึกษา 1. 2. 3. 4. 5.

ไม่มกี ารศึกษา ตํ่ากว่าประถมศึกษา ประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น มัธยมศึกษาตอนปลาย - สายสามัญ - สายอาชีวศึกษา - สายวิชาการศึกษา 6. มหาวิทยาลัย - สายวิชาการ - สายวิชาชีพ - สายวิชาการศึกษา 7. การศึกษาอื่น ๆ 8. ไม่ทราบ รวม

ชาย 31,818 41,966 49,291 38,195 26,871 19,768 7,103 22,647 10,074 11,419 1,154 7,163 217,952

ไตรมาส 2/2555 หญิ ง 34,493 59,545 51,508 36,486 26,321 20,839 5,482 26,483 16,578 7,568 2,337 4,813 239,648

รวม 66,311 101,511 100,799 74,681 53,192 40,607 12,585 49,130 26,652 18,987 3,491 11,976 457,600

ที่มา: สํานักงานสถิ ติจงั หวัดสมุทรสาคร

แผนภาพที่ 2-5 สัดส่วนของผูท้ าํ งานจําแนกตามระดับการศึกษา ไตรมาส 2/2555

3) การว่างงาน ในไตรมาส 2/2554 จังหวัดสมุทรสาครมีผูว้ ่างงานจํานวนทัง้ สิ้น 1,880 ราย คิดเป็ นอัตราการ ว่างงานเท่ากับร้อยละ 0.50 ของกําลังแรงงานทัง้ หมด ทัง้ นี้เมื่อพิจารณากลุ่มผูว้ ่างงานจําแนกตามเพศ แล้ว พบว่าเพศชายมีอตั ราการว่างงานสูงกว่าเพศหญิง โดยเพศชายมีอตั ราการว่างงานร้อยละ 0.59 ในขณะทีเ่ พศหญิงมีอตั ราการว่างงานร้อยละ 0.41

26

สถานการณ์แรงงานจังหวัดสมุทรสาคร ไตรมาส 3 ปี 2555


ตารางที่ 2-6 จํานวนผูว้ ่างงาน และอัตราการว่างงาน ไตรมาส 2/2555 ระดับการศึกษา

ชาย 192,622 1,137 0.59

กําลังแรงงาน จํานวนผูว้ า่ งงาน อัตราการว่างงาน

ไตรมาส 2/2555 หญิ ง 181,693 743 0.41

หน่ วย: คน

รวม 374,315 1,880 0.50

ที่มา: สํานักงานสถิ ติจงั หวัดสมุทรสาคร หมายเหตุ: อัตราการว่างงาน = (ผูไ้ ม่มีงานทํา/กําลังแรงงานรวม)X100

แผนภาพที่ 2-6 เปรียบเทียบอัตราการว่างงาน จําแนกตามเพศ ไตรมาส 2/2555

2.2 การจัดหางานและส่งเสริมการมีงานทํา 1) การจัดหางานในจังหวัด 1.1) ตําแหน่ งงานว่าง ผูส้ มัครงาน และการบรรจุงาน จําแนกตามเพศ ภารกิจการส่ งเสริมให้ประชาชนมีงานทํ า เป็ น ภารกิ จ หลัก ของกระทรวงแรงงาน ซึ่งดําเนินการโดยสํานักงานจัดหางานจังหวัด เพื่อส่งเสริมการมีงานทํา มีรายได้ท่เี หมาะสม ลดปญั หาการ ว่างงาน และการขาดแคลนแรงงาน ในรูปแบบการจัดหางานทัง้ ในประเทศและต่างประเทศ โดยการจัดหางาน ในจังหวัดสมุทรสาคร ในช่วงไตรมาสที่ 3 ปี 2555 มีตําแหน่ งงานว่างทีแ่ จ้งผ่านสํานักงานจัดหางาน จังหวัดสมุทรสาครจํานวน 1,849 อัตรา ซึ่งมีสดั ส่วนเพิม่ ขึ้นจากไตรมาสแล้วร้อยละ 179.73 และเมื่อ เปรียบเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปี ท่ผี ่าน พบว่า ตําแหน่ งงานว่างมีสดั ส่วนเพิม่ ขึน้ ร้อยละ 714.54 ในส่วนของผูล้ งทะเบียนสมัครงานในไตรมาสมีจาํ นวน 1,738 คน ซึง่ มีสดั ส่วนลดลงจากไตรมาสแล้วและ ไตรมาสเดีย วกัน ของปี ท่ีผ่า นร้อ ยละ 3.44 และ 14.89 ตามลํ า ดับ ขณะที่ผู้ไ ด้ร บั การบรรจุ ง านใน ไตรมาสนี้มจี ํานวน 1,702 คน ซึง่ พบว่า มีสดั ส่วนเพิม่ ขึน้ จากไตรมาสแล้วร้อยละ 12.94 และลดลงจาก ไตรมาสเดียวกันของปี ทผ่ี า่ น ร้อยละ 8.30 ตามลําดับ

27

สถานการณ์แรงงานจังหวัดสมุทรสาคร ไตรมาส 3 ปี 2555


ตารางที่ 2-7 เปรียบเทียบตําแหน่ งงานว่าง ผูล้ งทะเบียนสมัครงาน และการบรรจุงาน ไตรมาส 3

ไตรมาส 2

ไตรมาส 3

ปี 2554

ปี 2555

ปี 2555

ตําแหน่งงานว่าง (อัตรา)

227

661

1,849

ผูล้ งทะเบียนสมัครงาน (คน)

2,042

1,800

1,738

บรรจุงาน (คน)

1,856

1,507

1,702

กิ จกรรม

ที่มา: สํานักงานจัดหางานจังหวัดสมุทรสาคร

แผนภาพที่ 2-7 เปรียบเทียบตําแหน่ งงานว่าง ผูล้ งทะเบียนสมัครงาน และการบรรจุงาน

เมื่อเปรียบเทียบภาพรวมของการจัดหางานระหว่างเพศชายและเพศหญิงในไตรมาส 3 ปี 2555 แล้ว พบว่า ตําแหน่ งงานว่างส่วนใหญ่จะเน้นรับเพศชายมากกว่าเพศหญิง โดยตําแหน่ งงานว่าง สําหรับเพศชายมี 198 อัตรา (ร้อยละ 10.71 ของตําแหน่ งงานว่างทัง้ หมด) ในขณะที่เพศหญิงมี 116 อัตรา (ร้อยละ 6.27) เท่านัน้ ส่วนไม่ระบุเพศมีจาํ นวนถึง 1,535 อัตรา (ร้อยละ 83.02) การทีต่ ําแหน่งงาน ว่างมากกว่าครึง่ ไม่ได้ระบุเพศแสดงให้เห็นว่าสถานประกอบการหรือนายจ้าง พิจารณาเห็นว่างานโดยทัวไปไม่ ่ ว่าชายหรือหญิงก็สามารถทําได้เช่นกัน หรือไม่มคี วามแตกต่างในเรื่องเพศ ในอีกประการหนึ่งนายจ้าง พิจารณาเห็นว่าการไม่ระบุเพศจะมีผลดีในด้านโอกาสการคัดเลือกมากกว่าการระบุเพศ เมือ่ พิจารณาถึงจํานวนผูล้ งทะเบียนสมัครงานในไตรมาสนี้พบว่าเพศหญิงมาลงทะเบียน สมัค รงานมากกว่ า เพศชาย โดยเพศหญิ ง 993 คน (ร้ อ ยละ 57.13) และเพศชาย 745 คน (ร้อยละ 42.87) ส่วนการบรรจุงานนัน้ เพศหญิงมีสดั ส่วนการบรรจุมากกว่าเพศชายซึ่งสอดคล้องกับ จํานวนผูม้ าลงทะเบียนสมัครงาน โดยเพศหญิงมีการบรรจุ 985 คน (ร้อยละ 57.87) ส่วนเพศชายมีการ บรรจุ 717 คน (ร้อยละ 42.13)

28

สถานการณ์แรงงานจังหวัดสมุทรสาคร ไตรมาส 3 ปี 2555


ตารางที่ 2-8 เปรียบเทียบตําแหน่ งงานว่าง ผูล้ งทะเบียนสมัครงาน และการบรรจุงาน จําแนกตามเพศ ไตรมาส 3/2555 เพศ

กิ จกรรม

ชาย

หญิ ง

ไม่ระบุ

ตําแหน่งงานว่าง (อัตรา)

198

116

1,535

ผูล้ งทะเบียนสมัครงาน (คน)

745

993

-

บรรจุงาน (คน)

717

985

-

ที่มา: สํานักงานจัดหางานจังหวัดสมุทรสาคร

แผนภาพที่ 2-8 เปรียบเทียบตําแหน่ งงานว่าง ผูล้ งทะเบียนสมัครงาน และการบรรจุงาน จําแนกตามเพศ ไตรมาส 3/2555

1.2) ตําแหน่ งงานว่าง และการบรรจุงาน จําแนกตามอุตสาหกรรม เมื่อพิจารณาเป็ นรายอุตสาหกรรมแล้ว พบว่า ในไตรมาส 3 ปี 2555 ตําแหน่ งงานว่างใน จังหวัดสมุทรสาครส่วนใหญ่รอ้ ยละ 100 เป็ นงานนอกภาคเกษตรกรรม โดยสาขาอุตสาหกรรมที่มี ตําแหน่ งงานว่างสูงสุด 5 อันดับแรก ได้แก่ 1) สาขาการผลิต 1,497 อัตรา (ร้อยละ 81.01 ของจํานวน ตําแหน่ งงานว่างทัง้ หมด) 2) สาขาการขายส่ง การขายปลีก การซ่อมแซมยานยนต์ ของใช้ส่วนบุคคล และของใช้ในครัวเรือน 157 อัตรา (ร้อยละ 8.50) 3) สาขาข้อมูลข่าวสารและการสื่อสาร 153 อัตรา (ร้อยละ 8.28) 4) สาขาการก่อสร้าง,โรงแรม และภัตตาคาร 11 อัตรา (ร้อยละ 0.60) และ5) สาขางาน ด้านสุขภาพและงานสังคมสงเคราะห์ 8 อัตรา (ร้อยละ 0.43) เมื่อศึกษาการบรรจุงาน พบว่า สาขาอุตสาหกรรมที่มกี ารบรรจุงานสูงสุด 5 อันดับแรก ได้แก่ 1) สาขาการผลิต 1,405 คน (ร้อยละ 82.55) 2) สาขาการขายส่ง การขายปลีกฯ 193 คน (ร้อยละ 11.34) 3) สาขาการก่อสร้าง 40 คน (ร้อยละ 2.35) 4) สาขาข้อมูลข่าวสารและการสื่อสาร 29 คน (ร้อยละ 1.70) และ 5) สาขาการบริหารราชการและการป้องกันประเทศ รวมทัง้ การประกันสังคม ภาคบังคับ 14 คน (ร้อยละ 0.82)

29

สถานการณ์แรงงานจังหวัดสมุทรสาคร ไตรมาส 3 ปี 2555


ตารางที่ 2-9 ตําแหน่ งงานว่าง และการบรรจุงาน จําแนกตามสาขาอุตสาหกรรม ไตรมาส 3 ปี 2555 สาขาอุตสาหกรรม 1. เกษตรกรรม การล่าสัตว์ และการปา่ ไม้ 2. การประมง

ภาคเกษตรกรรม

นอกภาคเกษตรกรรม 3. การทําเหมืองแร่ และเหมืองหิน 4. การผลิต 5. การไฟฟ้า ก๊าซ และการประปา 6. การก่อสร้าง 7. การขายส่ง การขายปลีก การซ่อมแซมยานยนต์ รถจักรยานยนต์ ของใช้สว่ นบุคคล และของใช้ในครัวเรือน 8. โรงแรม และภัตตาคาร 9. การขนส่ง สถานทีเ่ ก็บสินค้า และการคมนาคม 10. การเป็ นสือ่ กลางทางการเงิน 11. กิจการด้านอสังหาริมทรัพย์ การให้เช่า และกิจกรรมทางธุรกิจ 12. การบริหารราชการ และการป้องกันประเทศ รวมทัง้ การประกันสังคมภาคบังคับ 13. การศึกษา 14. งานด้านสุขภาพ และงานสังคมสงเคราะห์ 15. กิจกรรมด้านบริการชุมชน สังคม และการบริการส่วนบุคคลอื่น ๆ 16. ลูกจ้างในครัวเรือนส่วนบุคคล 17. องค์การระหว่างประเทศและองค์การต่างประเทศอืน่ ๆ และสมาชิก 18. ศิลปะความบันเทิงและนันทนาการ 19. ข้อมูลข่าวสารและการสือ่ สาร รวม ที่มา : สํานักงานจัดหางานจังหวัดสมุทรสาคร

ตําแหน่ งงาน ว่าง (อัตรา) 1,848 1,497 11 157 11 7 4 8 153 1,848

บรรจุงาน (คน) 1,702 1,405 40 193 1 8 1 14 7 1 3 29 1,702

แผนภาพที่ 2-9 ตําแหน่ งงานว่างสูงสุด 5 อันดับแรก จําแนกตามอุตสาหกรรม ไตรมาส 3 ปี 2555

30

สถานการณ์แรงงานจังหวัดสมุทรสาคร ไตรมาส 3 ปี 2555


1.2) ตําแหน่ งงานว่าง ผูส้ มัครงาน และการบรรจุงาน จําแนกตามอาชีพ ในไตรมาส 3 ปี 2555 สาขาอาชีพทีม่ ตี ําแหน่ งงานว่างสูงสุด 5 อันดับแรก ได้แก่ 1) อาชีพ งานพืน้ ฐาน ได้แก่ อาชีพทีเ่ ป็ นงานเรียบง่ายทําประจําหรือทําซํ้า ๆ ประกอบด้วย อาชีพด้านการขายและ การให้บริการตามท้องถนนที่สาธารณะ เช่น ผูจ้ ําหน่ ายสินค้า/อาหารตามท้องถนน ผูส้ ่งเอกสาร ผูข้ น สัมภาระ รวมถึงแรงงานในด้านเกษตร ประมง ก่อสร้าง การผลิต การขนส่ง ฯลฯ โดยมีตําแหน่ งงานว่าง 1,341 อัตรา (ร้อยละ 72.53) 2) อาชีพเสมียน เจ้าหน้าที่ 132 อัตรา (ร้อยละ 7.14) 3) อาชีพ ช่างเทคนิค และผูป้ ฏิบตั งิ านทีเ่ กีย่ วข้อง 118 อัตรา (ร้อยละ 6.38) 4) อาชีพผูป้ ฏิบตั งิ านโดยใช้ฝีมอื ในธุรกิจต่างๆ 68 อัตรา (ร้อยละ 3.68) และ 5) อาชีพผูป้ ฏิบตั งิ านในโรงงาน ผูค้ วบคุมเครื่องจักรและปฏิบตั งิ านด้านการ ประกอบการ 59 อัตรา (ร้อยละ 3.19) ในด้านผู้หางานนัน้ พบว่า มีผู้ลงทะเบียนสมัครงานสูงสุด 5 อันดับแรก ได้แก่ 1) สาขา อาชีพงานพืน้ ฐานจํานวน 976 คน (ร้อยละ 56.16) 2) อาชีพเสมียน เจ้าหน้าที่ 204 คน (ร้อยละ 11.74) 3) อาชีพช่างเทคนิคและผูป้ ฏิบตั งิ านทีเ่ กีย่ วข้อง 128 คน (ร้อยละ 7.36) 4) อาชีพผูป้ ฏิบตั งิ านในโรงงาน ผูค้ วบคุมเครื่องจักรและปฏิบตั งิ านด้านการประกอบการ 115 คน (ร้อยละ 6.62) และ 5) อาชีพพนักงาน บริการ พนักงานขายในร้านค้าและตลาด 108 อัตรา (ร้อยละ 6.21) ส่วนการบรรจุงานมีความสอดคล้อง กับผูส้ มัครงานโดย 5 อันดับทัง้ หมด เป็ นประเภทอาชีพเดียวกับผูส้ มัครงาน ได้แก่ 1) อาชีพงานพืน้ ฐาน จํานวน 960 คน (ร้อยละ 56.40) 2) อาชีพเสมียน เจ้าหน้ าที่ 166 คน (ร้อยละ 9.75) 3) อาชีพ ช่าง เทคนิคและผูป้ ฏิบตั งิ านทีเ่ กี่ยวข้อง 156 อัตรา (ร้อยละ 9.17) 4) อาชีพผูป้ ฏิบตั งิ านโดยใช้ฝีมอื ในธุรกิจ ต่างๆ 144 อัตรา (ร้อยละ 8.46) และ 5) อาชีพผูป้ ฏิบตั งิ านในโรงงาน ผูค้ วบคุมเครือ่ งจักรและปฏิบตั งิ าน ด้านการประกอบการ 91 อัตรา (ร้อยละ 5.35) ตารางที่ 2-10 จํานวนตําแหน่ งงานว่าง ผูส้ มัครงาน และการบรรจุงาน จําแนกตามอาชีพ ไตรมาส 3 ปี 2555 ประเภทอาชีพ ผูบ้ ญ ั ญัตกิ ฎหมาย ข้าราชการระดับอาวุฒโิ ส ผูจ้ ดั การ ผูป้ ระกอบวิชาชีพด้านอื่นๆ ช่างเทคนิคและผูป้ ฏิบตั งิ านทีเ่ กีย่ วข้อง เสมียน เจ้าหน้าที่ พนักงานบริการ พนักงานขายในร้านค้าและตลาด ผูป้ ฏิบตั งิ านฝีมอื ด้านการเกษตรและประมง (แปรรูปขัน้ พืน้ ฐาน) ผูป้ ฏิบตั งิ านโดยใช้ฝีมอื ในธุรกิจต่างๆ ผูป้ ฏิบตั งิ านในโรงงาน ผูค้ วบคุมเครือ่ งจักรและปฏิบตั งิ านด้าน การประกอบการ อาชีพงานพืน้ ฐาน ผูฝ้ ึกงาน รวม

31

ตําแหน่ งงาน ว่าง (อัตรา) 55 52 118 132 24 68

ผูล้ งทะเบียน สมัครงาน (คน) 55 64 128 204 108 1 87

บรรจุงาน (คน) 58 69 156 166 58 144

59

115

91

1,341 1,849

976 1,739

960 1,702

สถานการณ์แรงงานจังหวัดสมุทรสาคร ไตรมาส 3 ปี 2555


แผนภาพที่ 2-10 เปรียบเทียบตําแหน่ งงานว่าง จําแนกตามสาขาอาชีพ ไตรมาส 3 ปี 2555

1.3) ตําแหน่ งงานว่าง ผูส้ มัครงาน และการบรรจุงาน จําแนกตามวุฒิการศึกษา สําหรับตําแหน่ งงานว่างตามระดับการศึกษาในไตรมาส 3 ปี 2555 พบว่า ตําแหน่ งงานว่าง ทีต่ ้องการมากทีส่ ุดคือ ระดับมัธยมศึกษา 757 อัตรา (ร้อยละ 40.94) รองลงมาได้แก่ระดับปวช.-ปวส./ อนุ ปริญญา 644 อัตรา (ร้อยละ 34.83) ระดับประถมศึกษาและตํ่ากว่า 331 อัตรา (ร้อยละ 17.90) และ ระดับปริญญาตรี 116 อัตรา (ร้อยละ 6.27) ตามลําดับ สําหรับปริญญาโทขึน้ ไป 1 คน (ร้อยละ 0.25) แสดงให้เห็นว่าตลาดแรงงานมีความต้องการแรงงานในระดับตํ่ากว่าปริญญาตรี โดยเฉพาะสายอาชีพทีม่ ี ความต้องการสูงสุด สําหรับผูม้ าลงทะเบียนสมัครงานส่วนใหญ่เป็ นแรงงานทีม่ กี ารศึกษาระดับมัธยมศึกษา 667 คน (ร้อยละ 38.38) รองลงมาได้แก่ระดับประถมศึกษาและตํ่ากว่า 606 คน (ร้อยละ 34.87) ระดับ ปริญญาตรี 234 อัตรา (ร้อยละ 13.46) และระดับปวช.-ปวส./อนุ ปริญญา 221 คน (ร้อยละ 12.72) ตามลําดับ ส่ว นการบรรจุ งานนัน้ มีการบรรจุ งานแรงงานที่มกี ารศึกษาระดับมัธ ยมศึกษามากที่สุด 598 คน (ร้อยละ 35.14) รองลงมาได้แก่ ระดับประถมศึกษาและตํ่ากว่า 485 คน (ร้อยละ 28.50) ระดับ ปริญญาตรี 315 คน (ร้อยละ 18.51) และระดับปวช.-ปวส./อนุ ปริญญา 292 อัตรา (ร้อยละ 17.16) ตามลําดับ

32

สถานการณ์แรงงานจังหวัดสมุทรสาคร ไตรมาส 3 ปี 2555


ตารางที่ 2-11 จํานวนตําแหน่ งงานว่าง ผูส้ มัครงาน และการบรรจุงาน จําแนกตามวุฒิการศึกษา ไตรมาส 3 ปี 2555 ตําแหน่ งงานว่าง (อัตรา) 331 757 644 116 1 1,849

วุฒิการศึกษา ประถมศึกษาและตํ่ากว่า มัธยมศึกษา ปวช.-ปวส./อนุ ปริญญา ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก อื่น ๆ รวม

ผูล้ งทะเบียน สมัครงาน (คน) 606 667 221 234 10 1,738

บรรจุงาน (คน) 485 598 292 315 12 1,702

ที่มา : สํานักงานจัดหางานจังหวัดสมุทรสาคร

แผนภาพที่ 2-11 เปรียบเทียบตําแหน่ งงานว่าง จําแนกตามวุฒิการศึกษา ไตรมาส 3 ปี 2555

2) การจัดหางานต่างประเทศ 2.1) จํานวนแรงงานไทยที่แจ้งความประสงค์ไปทํางานในต่างประเทศ ในไตรมาส 3 ปี 2555 มีแรงงานในจังหวัดสมุท รสาครที่แจ้งความประสงค์ไปทํางานใน ต่างประเทศจํานวน 17 คน เป็ นชาย 12 คน (ร้อยละ 70.59) และหญิง 5 คน (ร้อยละ 29.41) แรงงาน ที่มาลงทะเบียนส่วนใหญ่จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษา 13 คน (ร้อยละ 76.47) รองลงมาคือระดับ ปริญญาตรี 2 คน (ร้อยละ 11.76) ระดับ ปวช. ปวส. ปวท. อนุ ปริญญา 1 คน (ร้อยละ 5.88) และระดับ ประถมศึกษา 1 คน (ร้อยละ 5.88) ตามลําดับ

33

สถานการณ์แรงงานจังหวัดสมุทรสาคร ไตรมาส 3 ปี 2555


ตารางที่ 2-12 จํานวนแรงงานไทยที่ลงทะเบียนแจ้งความประสงค์เดิ นทางไปทํางานต่างประเทศ จําแนกตามระดับการศึกษา ไตรมาส 3 ปี 2555 หน่ วย: คน

ระดับการศึกษา ประถมศึกษา มัธยมศึกษา ปวช. ปวส. ปวท. อนุปริญญา ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก รวม

ชาย 1 10 1 12

จํานวน (คน) หญิ ง 3 1 1 5

รวม 1 13 1 2 17

ที่มา : สํานักงานจัดหางานจังหวัดสมุทรสาคร

แผนภาพที่ 2-12 สัดส่วนของแรงงานไทยที่แจ้งความประสงค์เดิ นทางไปทํางานต่างประเทศ จําแนกตามการศึกษา ไตรมาส 3 ปี 2555

2.2) จํานวนแรงงานไทยที่ได้รบั ใบอนุญาตให้ไปทํางานต่างประเทศ การอนุ ญาตให้แรงงานไปทํางานต่างประเทศของจังหวัดสมุทรสาครในไตรมาส 3 ปี 2555 พบว่า มีจํานวนทัง้ สิ้น 95 คน โดยเมื่อพิจารณาตามวิธีการเดินทางพบว่า ส่วนใหญ่เป็ นประเภท Re-Entry คือกลับไปทํางานอีกครัง้ หนึ่งโดยการต่ออายุสญ ั ญาจํานวน 56 คน (ร้อยละ 58.95) รองลงมา เป็ นประเภทนายจ้างพาไปทํางานจํานวน 30 คน (ร้อยละ 31.58) ประเภทเดินทางด้วยตนเอง 8 คน (ร้อยละ 8.42) และประเภทนายจ้างไปฝึ กงาน 1 คน (ร้อยละ 1.05) ตามลําดับ

34

สถานการณ์แรงงานจังหวัดสมุทรสาคร ไตรมาส 3 ปี 2555


ตารางที่ 2-13 จํานวนแรงงานไทยที่ได้รบั อนุญาตให้เดิ นทางไปทํางานต่างประเทศ จําแนกตามวิ ธีการเดิ นทาง ไตรมาส 3 ปี 2555 หน่ วย: คน

วิ ธีการเดิ นทาง บริษทั จัดหางานจัดส่ง Re-Entry เดินทางด้วยตนเอง นายจ้างพาไปฝึกงาน นายจ้างพาไปทํางาน กรมการจัดหางานจัดส่ง รวม

จํานวน (คน) จํานวน (คน) ร้อยละ (%) 0.00 56 58.95 8 8.42 1 1.05 30 31.58 0.00 95 100.00

ที่มา : สํานักงานจัดหางานจังหวัดสมุทรสาคร

แผนภาพที่ 2-13 สัดส่วนของแรงงานไทยที่ได้รบั อนุญาตให้เดิ นทางไปทํางานต่างประเทศ จําแนกตามวิ ธีการเดิ นทาง ไตรมาส 3 ปี 2555

2.3) ภูมิภาคที่แรงงานไทยเดิ นทางไปทํางาน แรงงานไทยที่เ ดินทางไปทํางานต่ างประเทศตามที่ได้รบั อนุ ญาตในไตรมาส 3 ปี 2555 จํานวน 95 คน โดยไปทํางานในภูมภิ าคเอเชียจํานวน 60 คน (ร้อยละ 63.19) และภูมภิ าคอื่นๆ จํานวน 35 คน (ร้อยละ 36.84)

35

สถานการณ์แรงงานจังหวัดสมุทรสาคร ไตรมาส 3 ปี 2555


ตารางที่ 2-14 จํานวนแรงงานไทยที่ขออนุญาตเดิ นทางไปทํางานต่างประเทศ จําแนกตามภูมิภาคที่เดิ นทางไปทํางาน ไตรมาส 3 ปี 2555 หน่ วย: คน

ภูมิภาค เอเชีย ตะวันออกกลาง แอฟริกา ภูมภิ าคอื่น ๆ รวม

จํานวน (คน) จํานวน (คน) ร้อยละ (%) 60 63.16 35 36.84 95 100.00

ที่มา : สํานักงานจัดหางานจังหวัดสมุทรสาคร

แผนภาพที่ 2-14 สัดส่วนของแรงงานไทยที่ขออนุญาตเดิ นทางไปทํางานต่างประเทศ จําแนกตามภูมิภาคที่เดิ นทางไปทํางาน ไตรมาส 3 ปี 2555

3) แรงงานต่างด้าว สําหรับสถิติแรงงานต่างด้าว ซึ่งหมายถึงแรงงานต่างด้าวที่เข้ามาทํางานในประเทศไทย กรมการจัดหางานจําแนกเป็ น 2 กลุ่ม ใหญ่ๆ คือ 1. กลุ่มแรงงานต่างด้าวที่เข้าเมืองถูกกฎหมาย ประกอบด้วยประเภทต่างๆ คือ (1) ประเภทตลอดชีพ (2) ประเภทชัวคราวที ่ ข่ ออนุ ญาตทํางานตามมาตรา 9 (มาตรา 7 เดิม) (3) ประเภทส่งเสริมการลงทุนและกฎหมายอื่นตามมาตรา 12 (มาตรา 10 เดิม) (4) ประเภททีไ่ ด้รบั อนุญาตทํางานตามข้อตกลง MOU (5) ประเภทพิสจู น์สญ ั ชาติและได้รบั ใบอนุญาตทํางาน เนื่องจากประเภทได้รบั อนุ ญาตทํางานตามข้อตกลง MOU (ข้อ 4) และประเภท พิสูจน์สญ ั ชาติ (ข้อ5) คือ กลุ่มแรงงานสัญชาติ ลาว กัมพูชา และพม่าทีเ่ ดินทางเข้ามาทํางานชัวคราว ่ เดิมเป็ นแรงงานผิดกฎหมายภายหลังรัฐบาลได้ดําเนินการจัดทําการพิสูจน์ สญ ั ชาติ และลงนาม MOU

36

สถานการณ์แรงงานจังหวัดสมุทรสาคร ไตรมาส 3 ปี 2555


เพื่อให้การนํ าเข้าแรงงานให้เป็ นแรงงานถูกกฎหมาย ปจั จุบนั จึงได้จดั 2 ประเภทนี้ให้รวมอยู่ในกลุ่ม แรงงานต่างด้าวถูกกฎหมาย 2. แรงงานต่างด้าวเข้าเมืองผิดกฎหมายที่ได้รบั อนุญาตทํางาน (กลุ่มมาตรา 12) (1) ชนกลุ่มน้อย (2) แรงงานต่างด้าว 3 สัญชาติ (พม่า ลาว กัมพูชา) ตามมติคณะรัฐมนตรี 13 กุมภาพันธ์ 2555 3.1) จํานวนคนต่างด้าวที่ได้รบั อนุญาตทํางานคงเหลือ ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2555 จังหวัดสมุทรสาครมีคนต่างด้าวทีไ่ ด้รบั อนุ ญาตทํางาน คงเหลือทัง้ สิน้ จํานวน 125,749 คน ซึง่ เมื่อจําแนกตามลักษณะการเข้าเมืองของคนต่างด้าว พบว่า กลุ่ม คนต่างด้าวเข้าเมืองผิดกฎหมายมีมากกว่ากลุ่มเข้าเมืองถูกกฎหมาย โดยเป็ นคนต่างด้าวเข้าเมืองถูก กฎหมายจํานวน 45,109 คน (ร้อยละ 35.87) และคนต่างด้าวเข้าเมืองผิดกฎหมายจํานวน 80,640 คน (ร้อยละ 64.13) กลุ่ ม คนต่ า งด้า วเข้า เมือ งถู ก กฎหมายส่ว นใหญ่ เ ป็ น คนเข้า เมือ งถู ก กฎหมายมาตรา 9 ประเภทพิสจู น์สญ ั ชาติจาํ นวน 42,890 คน (ร้อยละ 95.08 ของคนต่างด้าวเข้าเมืองถูกกฎหมายทัง้ หมด) รองลงมาได้แก่ มาตรา 9 ประเภททัวไปจํ ่ านวน 1,762 คน (ร้อยละ 3.91) มาตรา 9 ประเภทนําเข้าตาม MOU จํานวน 359 คน (ร้อยละ 0.80) และมาตรา 12 ประเภทส่งเสริมการลงทุนจํานวน 98 คน (ร้อยละ 0.22) สํ า หรับ กลุ่ ม คนต่ า งด้ า วที่เ ข้ า เมือ งผิด กฎหมาย (มาตรา 13) ส่ ว นใหญ่ เ ป็ น กลุ่ ม มติ คณะรัฐ มนตรี (ครม.) 3 สัญ ชาติ จํา นวน 77,647 คน (ร้อยละ 96.29 ของคนต่ า งด้า วเข้าเมืองผิด กฎหมาย) และเป็ นชนกลุ่มน้อยจํานวน 2,993 คน (ร้อยละ 3.71) ตารางที่ 2-15 จํานวนคนต่ างด้าวที่ ได้รบั อนุญาตทํางานคงเหลือจําแนกตามลักษณะการเข้าเมือง ข้อมูล ณ 30 กันยายน 2555 ของจังหวัดสมุทรสาคร ปี ตลอด ชีพ ถึง ณ 30 ก.ย. 55

-

คนต่างด้าวเข้าเมืองถูกกฎหมาย ม. 9 ม.12 ชัวคราว ่ ชัวคราว ่ (MOU) ส่งเสริ ม นําเข้า พิ สจู น์ การลงทุน ทัวไป ่ MOU สัญชาติ (BOI) 1,762

359

42,890

98

รวม

45,109

หน่ วย: คน คนต่างด้าวเข้าเมืองผิดกฎหมาย รวม ทัง้ สิ้ น ม. 12 รวม ชนกลุ่ม มติ ครม. 3 น้ อย สัญชาติ 2,993

77,647

ที่มา : สํานักงานจัดหางานจังหวัดสมุทรสาคร

37

สถานการณ์แรงงานจังหวัดสมุทรสาคร ไตรมาส 3 ปี 2555

80,640

125,749


แผนภาพที่ 2-15 เปรียบเทียบจํานวนแรงงานต่างด้านถูกกฎหมายและผิดกฎหมาย ข้อมูล ณ 30 กันยายน 2555 ในจังหวัดสมุทรสาคร

3.2) จํานวนแรงงานต่างด้าวหลบหนี เข้าเมือง กลุ่มแรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้าเมืองทีไ่ ด้รบั อนุ ญาตให้ทํางานได้ตามมติคณะรัฐมนตรีนัน้ เป็ นแรงงานทีป่ ระเทศไทยอนุ ญาตให้มาทํางานเป็ นการชัวคราว ่ เพือ่ ทดแทนการขาดแคลนแรงงานระดับ ล่ า งในประเทศไทย แรงงานในกลุ่ ม นี้ มี 3 สัญ ชาติ คือ พม่า ลาว และกัม พูช า ข้อ มูล ณ วัน ที่ 30 กันยายน 2555 จังหวัดสมุทรสาครมีจํานวนแรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้าเมืองทีไ่ ด้รบั ใบอนุ ญาตทํางาน จํานวน 84,602 คน เมื่อพิจารณารายสัญชาติ พบว่า แรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้าเมืองส่วนใหญ่มสี ญ ั ชาติพม่า 74,719 คน (ร้อยละ 88.32) สัญชาติลาว 4,889 คน (ร้อยละ 5.78) และสัญชาติกมั พูชา 4,994 คน (ร้อยละ 5.90) ตารางที่ 2-16 จํานวนแรงงานต่างด้าวหลบหนี เข้าเมืองที่ได้รบั อนุญาตทํางาน ณ 30 กันยายน 2555 จําแนกตามสัญชาติ จังหวัดสมุทรสาคร พม่า

สัญชาติ (คน) ลาว

กัมพูชา

74,719

4,889

4,994

ปี ณ 30 ก.ย. 55

ที่มา : สํานักงานจัดหางานจังหวัดสมุทรสาคร

38

สถานการณ์แรงงานจังหวัดสมุทรสาคร ไตรมาส 3 ปี 2555

หน่ วย: คน

รวมทัง้ สิ้ น 84,602


แผนภาพที่ 2-16 เปรียบเทียบจํานวนแรงงานต่างด้าวหลบหนี เข้าเมืองที่ได้รบั อนุญาตทํางาน ณ 30 กันยายน 2555 จําแนกตามสัญชาติ จังหวัดสมุทรสาคร

4) การส่งเสริ มการมีงานทํา สํานักงานจัดหางานจังหวัดสมุทรสาครจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการมีงานทํา ในไตรมาส 3 ปี 2555 มีกจิ กรรมที่ดําเนินการเพื่อส่งเสริมการมีงานทําทัง้ หมด 4 กิจกรรม ได้แก่ 1) โครงการรับงานสู่ บ้านเพิม่ รายได้สู่ครัวเรือน จัดกิจกรรม 1 ครัง้ มีผูไ้ ด้รบั ผลประโยชน์ จํานวน 25 คน เป็ นหญิง 25 คน 2) โครงการจุ ด ประกายจ้า งงานผู้สูงอายุ จัดกิจกรรม 1 ครัง้ มีผู้ได้รบั ผลประโยชน์ จํานวน 53 คน 3) โครงการจัดทําฐานข้อมูลแรงงานทีม่ ที กั ษะพิเศษ จัดกิจกรรม 1 ครัง้ มีผไู้ ด้รบั ผลประโยชน์จาํ นวน 19 คน เป็ นชาย 8 คน หญิง 11 คน และ 4) โครงการแนะแนวอาชีพให้กบั กลุ่มคนพิเศษ หลักสูตร การ สร้างคุณค่า ภูมปิ ญั ญาผูส้ งู อายุ จัดกิจกรรม 1 ครัง้ มีผไู้ ด้รบั ผลประโยชน์จาํ นวน 20 คน เป็ นชาย 2 คน หญิง 18 คน ตารางที่ 2-17 กิ จกรรมที่ดาํ เนิ นการเพื่อส่งเสริ มการมีงานทํา จําแนกตามประเภทกิ จกรรม ไตรมาส 3 ปี 2555 กิ จกรรมที่ดาํ เนิ นการ

จํานวนครัง้

ผูไ้ ด้รบั ประโยชน์ (คน)

เพื่อส่งเสริ มการมีงานทํา

ที่จดั กิ จกรรม

ชาย

หญิ ง

รวม

1. โครงการรับงานสูบ่ า้ นเพิม่ รายได้สคู่ รัวเรือน 2. โครงการจุดประกายจ้างงานผูส้ งู อายุ 3. โครงการจัดทําฐานข้อมูลแรงงานทีม่ ที กั ษะพิเศษ 4. โครงการแนะแนวอาชีพให้กบั กลุม่ คนพิเศษ หลักสูตร การสร้างคุณค่า ภูมปิ ญั ญาผูส้ งู อายุ

1 1 1

8

25 11

25 53 19

1

2

18

20

รวม

4

10

54

117

ที่มา : สํานักงานจัดหางานจังหวัดสมุทรสาคร

39

สถานการณ์แรงงานจังหวัดสมุทรสาคร ไตรมาส 3 ปี 2555


แผนภาพที่ 2-19 เปรียบเทียบกิ จกรรมที่ดาํ เนิ นการเพื่อส่งเสริมการมีงานทํา จําแนกตามประเภทกิ จกรรม ไตรมาส 2 ปี 2555

2.3 การพัฒนาศักยภาพแรงงาน 1) การพัฒนาฝี มือแรงงาน ศูนย์พฒ ั นาฝี มอื แรงงานจังหวัดสมุทรสาคร ได้ดาํ เนินการพัฒนาผูใ้ ช้แรงงานในรูปแบบต่างๆ ได้แก่ การฝึ กเตรียมเข้าทํางาน เป็ นการฝึ กอาชีพให้กลุ่มแรงงานใหม่หรือผูถ้ ูกเลิกจ้าง ว่างงาน ที่ ประสงค์เข้าสู่ตลาดแรงงานให้มคี วามรู้ ทักษะฝี มอื การฝึ กยกระดับฝี มือแรงงาน และการฝึ กเสริ ม ทักษะ เป็ นการฝึ กอาชีพให้แรงงานทีท่ าํ งานอยูแ่ ล้วหรือถูกเลิกจ้างเพือ่ เพิม่ ความรู้ ทักษะและฝี มอื เฉพาะ ด้านให้ทนั กับเทคโนโลยีรว่ มสมัย สร้างโอกาสการมีงานทํา การฝึ กประเภทนี้มที งั ้ ส่วนทีก่ รมพัฒนาฝี มอื แรงงานดําเนินการเอง และการส่งเสริมการพัฒนาฝี มอื แรงงานในภาคเอกชน นอกจากนี้ยงั มีภารกิจ ทดสอบมาตรฐานฝี มือแรงงาน เพื่อเพิม่ ศักยภาพฝี มอื แรงงานไทยให้มมี าตรฐานฝี มอื สอดคล้องและ ทัดเทียมกับ มาตรฐานสากล ขณะเดีย วกันเป็ น การพัฒนาทักษะให้ส อดคล้องกับ ความต้องการของ ตลาดแรงงาน 1.1) การฝึ กเตรียมเข้าทํางาน การฝึ กเตรียมเข้าทํางานในไตรมาส 3 ปี 2555 มีจํานวนรวมทัง้ สิ้น 2 คน เป็ นกลุ่มอาชีพ ช่างอุตสาหการ ผูผ้ า่ นการฝึ กอยูร่ ะหว่างฝึ กงาน

40

สถานการณ์แรงงานจังหวัดสมุทรสาคร ไตรมาส 3 ปี 2555


ตารางที่ 2-18 เปรียบเทียบการฝึ กเตรียมเข้าทํางานจําแนกตามกลุ่มอาชีพ ไตรมาส 3/2555 หน่ วย: คน

กลุ่มอาชีพ 1. ช่างก่อสร้าง 2. ช่างอุตสาหการ 3. ช่างเครือ่ งกล 4. ช่างไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ คอมพิวเตอร์ 5. ช่างอุตสาหกรรมศิลป์ 6. เกษตรอุตสาหกรรม 7. ธุรกิจและบริการ รวม

ไตรมาส 3/55 (คน) ผูเ้ ข้ารับการฝึ ก ผูผ้ า่ นการฝึ ก 2 อยูร่ ะหว่างฝึกงาน 2 -

ที่มา: ศูนย์พฒ ั นาฝี มือแรงงานจังหวัดสมุทรสาคร

แผนภาพที่ 2-17 เปรียบเทียบจํานวนผูเ้ ข้ารับการฝึ กและผูผ้ า่ นการฝึ กเตรียมเข้าทํางาน จําแนกตามกลุ่มอาชีพ ไตรมาส 3 ปี 2555

1.2) การฝึ กยกระดับฝี มือแรงงาน สําหรับการฝึ กยกระดับฝี มอื แรงงานในไตรมาส 3 ปี 2555 พบว่า มีผเู้ ข้ารับการฝึ กยกระดับ ฝี มอื แรงงานทัง้ สิน้ 191 คน เมื่อพิจารณาตามกลุ่มอาชีพ พบว่า กลุ่มธุรกิจและบริการ มีการฝึ กยกระดับ ฝี มอื แรงงานสูงสุด 82 คน (ร้อยละ 42.93) รองลงมาคือ กลุ่มช่างไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ คอมพิวเตอร์ 47 คน (ร้อยละ 24.61) กลุ่มช่างเครื่องกล 31 คน (ร้อยละ 16.23) และช่างอุตสาหกรรมศิลป์ 17 คน (ร้อยละ 8.90) ตามลําดับ ทัง้ นี้ผูผ้ ่านการฝึ กยกระดับฝี มอื แรงงานในไตรมาสนี้มจี ํานวน 185 คน คิดเป็ นร้อยละ 96.86 ของผูเ้ ข้ารับการฝึ กยกระดับฝีมอื แรงงาน

41

สถานการณ์แรงงานจังหวัดสมุทรสาคร ไตรมาส 3 ปี 2555


ตารางที่ 2-19 เปรียบเทียบการฝึ กยกระดับฝี มือแรงงานจําแนกตามกลุ่มอาชีพ ไตรมาส 3/2555 หน่ วย: คน

กลุ่มอาชีพ 1. ช่างก่อสร้าง 2. ช่างอุตสาหการ 3. ช่างเครือ่ งกล 4. ช่างไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ คอมพิวเตอร์ 5. ช่างอุตสาหกรรมศิลป์ 6. เกษตรอุตสาหกรรม 7. ธุรกิจและบริการ รวม

ไตรมาส 3/55 (คน) ผูเ้ ข้ารับการฝึ ก ผูผ้ า่ นการฝึ ก 14 14 31 29 47 43 17 17 82 82 191 185

ที่มา: ศูนย์พฒ ั นาฝี มือแรงงานจังหวัดสมุทรสาคร

แผนภาพที่ 2-18 เปรียบเทียบจํานวนผูเ้ ข้ารับการฝึ กและผูผ้ า่ นการฝึ กยกระดับฝี มือแรงงาน จําแนกตามกลุ่มอาชีพ ไตรมาส 3 ปี 2555

2) การทดสอบมาตรฐานฝี มือแรงงาน การทดสอบมาตรฐานฝี มอื แรงงานในไตรมาส 3 ปี 2555 พบว่า มีผเู้ ข้ารับการทดสอบมาตรฐาน ฝี มอื แรงงานรวมทัง้ สิน้ 12 คน โดยจําแนกตามกลุ่มอาชีพการทดสอบพบว่า มีผสู้ นใจเข้ารับการทดสอบ กลุ่มอาชีพช่างเครื่องกล ทัง้ 12 คน โดยผ่านการทดสอบมาตรฐานฝี มอื แรงงานจํานวน 12 คน คิดเป็ น ร้อยละ 100 ของผูเ้ ข้ารับการทดสอบมาตรฐานฝีมอื แรงงาน

42

สถานการณ์แรงงานจังหวัดสมุทรสาคร ไตรมาส 3 ปี 2555


ตารางที่ 2-20 เปรียบเทียบการทดสอบมาตรฐานฝี มือแรงงานจําแนกตามกลุ่มอาชีพ ไตรมาส 3/2555 หน่ วย: คน

กลุ่มอาชีพ 1. ช่างก่อสร้าง 2. ช่างอุตสาหการ 3. ช่างเครือ่ งกล 4. ช่างไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ คอมพิวเตอร์ 5. ช่างอุตสาหกรรมศิลป์ 6. เกษตรอุตสาหกรรม 7. ธุรกิจและบริการ รวม

ไตรมาส 3/55 (คน) ผูเ้ ข้ารับการฝึ ก ผูผ้ า่ นการฝึ ก 12 12 12 12

ที่มา: ศูนย์พฒ ั นาฝี มือแรงงานจังหวัดสมุทรสาคร

แผนภาพที่ 2-19 เปรียบเทียบจํานวนผูเ้ ข้ารับการทดสอบและผูผ้ า่ นการทดสอบฝี มือแรงงาน จําแนกตามกลุ่มอาชีพ ไตรมาส 3 ปี 2555

43

สถานการณ์แรงงานจังหวัดสมุทรสาคร ไตรมาส 3 ปี 2555


2.4 การคุ้มครองแรงงานและสวัสดิการ การคุม้ ครองลูกจ้าง/ผูใ้ ช้แรงงานให้ได้รบั ความเป็ นธรรมในการจ้างงานภายใต้พระราชบัญญัติ คุม้ ครองแรงงาน พ.ศ.2541 และแก้ไขเพิม่ เติม (ฉบับที่ 2) (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2551 เพื่อไม่ให้ถูกเอารัด เอาเปรียบจากนายจ้างซึ่งการดําเนินการดังกล่าวนี้เป็ นหน้ าที่ของสํานักงานสวัสดิการและคุ้มครอง แรงงานโดยมีจุดมุ่งหมายสูงสุด คือให้ลูกจ้างผูใ้ ช้แรงงานมีคุณภาพชีวติ ทีด่ ขี น้ึ มีรายได้และสวัสดิการที่ เป็ นธรรมเพียงพอต่อการดํารงชีวติ ขณะเดียวกันในอีกด้านหนึ่งก็ต้องผดุงไว้ซ่งึ ความยุตธิ รรมกับฝ่าย นายจ้าง กล่าวคือไม่โอนเอียงไปด้านใดด้านหนึ่ง โดยการดําเนินการให้บรรลุวตั ถุประสงค์ตามที่กล่าว มาแล้ว สํานักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน มีภารกิจ 4 ด้าน คือ การคุ้มครองแรงงาน การจัด สวัสดิการแรงงาน การส่งเสริมความปลอดภัยในการทํางาน และการส่งเสริมแรงงานสัมพันธ์ 1) การตรวจแรงงาน การตรวจแรงงาน คือ การตรวจสถานประกอบการซึ่งเป็ นมาตรการหนึ่งในการคุ้มครอง แรงงานเพือ่ ให้แน่ใจว่าผูใ้ ช้แรงงานได้รบั การปฏิบตั แิ ละดูแลตามกฎหมาย ขณะเดียวกันจะเป็ นมาตรการ ในการกํากับดูแลและกระตุน้ ให้สถานประกอบการปฏิบตั ติ ามกฎหมายคุม้ ครองแรงงานและเอาใจใส่ดแู ล ลูกจ้างของตนให้มากขึ้นอีกด้ว ย อย่างไรก็ต าม การตรวจสถานประกอบการมิใ ช่เ ป็ นการไปจับ ผิด นายจ้าง หากแต่เป็ นการตรวจเพื่อแนะนําให้ความรูใ้ นการปฏิบตั ทิ ถ่ี ูกต้องแก่นายจ้าง รวมทัง้ สร้างความ เข้าใจแก่ลกู จ้าง/ผูใ้ ช้แรงงานเพือ่ ให้ปฏิบตั ใิ ห้ถูกต้องตามกฎหมายอีกด้วย 1.1) การตรวจคุ้มครองแรงงาน ในไตรมาส 3 ปี 2555 (กรกฎาคม – กันยายน 2555) สํานักงานสวัสดิการและคุ้มครอง แรงงานจังหวัดสมุทรสาคร ได้ดําเนินการตรวจสถานประกอบการทัง้ สิ้น 108 แห่ง ลดลงจากไตรมาส ทีแ่ ล้ว 1 แห่ง คิดเป็ นร้อยละ 0.92 และเมื่อเปรียบเทียบกับไตรมาสเดียวกันกับปี ทผ่ี ่านมา พบว่า ตรวจ สถานประกอบการลดลง 25 แห่ง (ร้อยละ 18.80) สําหรับไตรมาสนี้มลี ูกจ้างทีผ่ ่านการตรวจหรือได้รบั การคุม้ ครองรวม 2,330 คน จําแนกเป็ นชาย 1,122 คน (ร้อยละ 48.15 ของลูกจ้างทีผ่ ่านการตรวจ ทัง้ หมด) หญิง 1,207 คน (ร้อยละ 51.80) และในจํานวนลูกจ้างที่การตรวจทัง้ หมดเป็ นแรงงานเด็ก 1 คน (ร้อยละ 0.04) ซึ่งสถานประกอบการที่ตรวจส่วนใหญ่เป็ นสถานประกอบการที่มลี ูกจ้าง 1-4 คน จํานวน 29 แห่ง (คิดเป็ นร้อยละ 26.85) รองลงมาเป็ นสถานประกอบการทีม่ ลี ูกจ้าง 5-9 คนและ 20-49 คน จํานวน 25 แห่ง (ร้อยละ 23.15) สถานประกอบการขนาด 10-49 คน จํานวน 24 แห่ง (ร้อยละ 22.22) และสถานประกอบการ 50-49 คน จํานวน 4 แห่ง (ร้อยละ 3.70) จํานวนลูกจ้างทีผ่ ่านการคุม้ ครองเมื่อเปรียบเทียบกับไตรมาสทีแ่ ล้ว พบว่า มีลูกจ้างทีไ่ ด้รบั การคุม้ ครองลดลงจากไตรมาสทีแ่ ล้ว 3,399 คน คิดเป็ นสัดส่วนลดลงร้อยละ 59.33 และเมื่อเปรียบเทียบ กับไตรมาสเดียวกันกับปี ท่ผี ่านมา พบว่า ลูกจ้างได้ร บั การคุ้มครองลดลง 4,535 คน (ลดลงร้อยละ 66.06)

44

สถานการณ์แรงงานจังหวัดสมุทรสาคร ไตรมาส 3 ปี 2555


ในส่ ว นผลการตรวจ พบว่ า ในไตรมาสนี้ ส ถานประกอบการส่ ว นใหญ่ ร้อ ยละ 94.44 (จํานวน 102 แห่ง) ปฏิบตั ิถูกต้องตามกฎหมาย ในขณะที่สถานประกอบการที่ปฏิบตั ิไม่ถูกต้องตาม กฎหมายมีรอ้ ยละ 5.56 (จํานวน 6 แห่ง) ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบสถานประกอบการที่ปฏิบตั ิถูกต้องตาม กฎหมายกับจํานวนสถานประกอบการที่ตรวจในไตรมาสนี้กบั ไตรมาสที่แล้ว พบว่า (ไตรมาส 2/2555 ปฏิบตั ถิ ูกต้อง ร้อยละ 100) ไตรมาสนี้มอี ตั ราสถานประกอบการทีป่ ฏิบตั ถิ ูกต้องลดลงจากไตรมาสทีแ่ ล้ว ร้อยละ 6.42 และหากเปรียบเทียบกับไตรมาสเดียวกันกับปี ทผ่ี ่านมา (ไตรมาส 3/2555 ปฏิบตั ถิ ูกต้อง ร้อยละ 98.50) พบว่า ไตรมาสนี้มอี ตั ราส่วนลดลงร้อยละ 22.14 รายละเอียดปรากฏในแผนภาพที่ 2-20 ตารางที่ 2-21 เปรียบเทียบการตรวจแรงงาน จําแนกตามสถานประกอบการ ไตรมาส 3/2554 ไตรมาส 2/2555 และไตรมาส 3/2555 ขนาดสถาน ประกอบการ

ไตรมาส 3/54 สปก. ลูกจ้าง (แห่ง) (คน)

1 - 4 คน 5 - 9 คน 10 - 19 คน 20 - 49 คน 50 - 99 คน 100 - 299 คน 300 - 499 คน 500 – 999 คน 1,000 คนขึน้ ไป รวม

1 5 47 67 12 1 133

2 41 645 2,266 782 3,129 6,865

ไตรมาส 2/55 สปก. ลูกจ้าง (แห่ง) (คน) 2 8 33 42 7 13 3 1 109

7 63 462 1,369 452 1,826 987 563 5,729

สปก. (แห่ง) 29 25 24 25 4 1 108

ไตรมาส 3/55 ลูกจ้าง(คน) ชาย หญิ ง เด็ก

รวม

33 31 115 66 174 143 440 355 160 77 200 535 1,122 1,207

64 182 317 795 237 735 2,330

1 1

ที่มา: สํานักงานสวัสดิ การและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสมุทรสาคร

แผนภาพที่ 2-20 เปรียบเทียบสถานประกอบการที่ปฏิ บตั ิ ถกู ต้อง/ไม่ถกู ต้อง ตามกฎหมายคุ้มครองแรงงาน ไตรมาส 3/2554 ไตรมาส 2/2555 และไตรมาส 3/2555

45

สถานการณ์แรงงานจังหวัดสมุทรสาคร ไตรมาส 3 ปี 2555


สถานประกอบการทีป่ ฏิบตั ไิ ม่ถูกต้องตามกฎหมายคุม้ ครองแรงงานมีจํานวน 1 เรื่อง คือ ข้อบังคับ พบว่า ระเบียบปฏิบตั ติ ่าง ๆ ทีน่ ายจ้างหรือสถานประกอบการกําหนดขึน้ ให้ลูกจ้างยึดถือ ปฏิบตั ิ หากฝา่ ฝื นอาจถูกลงโทษได้ สํ า หรับ สถานประกอบการปฏิบ ัติไ ม่ ถู ก ต้อ งตามกฎหมายคุ้ม ครองแรงงาน สํานั กงาน สวัสดิการและคุม้ ครองแรงงานจังหวัดสมุทรสาคร จะมีการดําเนินการเพื่อให้สถานประกอบการนัน้ ปฏิบตั ใิ ห้ ถูกต้องตามกฎหมายแรงงาน เพื่อให้เกิดความเป็ นธรรมแก่ลูกจ้าง ได้แก่ การแนะนําให้ปฏิบตั ใิ นสิง่ ทีถ่ ูกต้อง การออกหนังสือเชิญพบ การออกคําสังให้ ่ ดําเนินการ การเปรียบเทียบปรับ หรือการส่งเรื่องดําเนินคดี ทัง้ นี้ ั หา ได้แก่ ให้คํ าแนะนํ าแก่ เจ้าของ การดํ าเนิ นการในลักษณะใดจะพิจารณาตามความรุ นแรงของป ญ สถานประกอบการ เพื่อปฏิบตั ิให้ถูกต้องตามกฎหมายต่อไป ออกหนังสือเชิญพบ ออกคําสังให้ ่ ดําเนินการ ส่งเรือ่ งดําเนินคดี และเปรียบเทียบปรับ ตารางที่ 2-22 เรื่องที่สถานประกอบการปฏิ บตั ิ ไม่ถกู ต้องตามกฎหมายคุ้มครองแรงงาน ไตรมาส 3 ปี 2555 ในจังหวัดสมุทรสาคร ประเภทอุตสาหกรรม

1. เกษตรกรรม การล่าสัตว์ และการปา่ ไม้ 2. การประมง 3. การทําเหมืองแร่ และเหมืองหิน 4. การผลิต 5. การไฟฟ้า ก๊าซ และการประปา 6. การก่อสร้าง 7. การขายส่ง ขายปลีก การซ่อมแซมยานยนต์ 8. โรงแรม และภัตตาคาร 9. การขนส่ง สถานทีเ่ ก็บสินค้า และการคมนาคม 10. การเป็ นสือ่ กลางทางการเงิน 11. กิจการด้านอสังหาริมทรัพย์ กิจกรรมทางธุรกิจ 12. การบริหารราชการ และการป้องกันประเทศ 13. การศึกษา 14. งานด้านสุขภาพ และงานสังคมสงเคราะห์ 15. กิจกรรมด้านบริการชุมชน สังคม ฯ 16. ลูกจ้างในครัวเรือนส่วนบุคคล 17. องค์การระหว่างประเทศ องค์กรต่างประเทศ 18. ไม่ทราบ รวม

วัน ทํางาน

เวลา ทํางาน

เวลา พัก

-

-

-

เงิ น ประกัน ในการ ทํางาน -

เรื่องที่ปฏิ บตั ิ ไม่ถกู ต้อง (แห่ง) ค่า สิ ทธิ การ วัน ล่วงเวลา การ จ่าย หยุด และค่า ลา ค่าจ้าง ทํางาน -

ค่าจ้าง ขัน้ ตํา่

ข้อ บังคับ

สถานที่ จ่าย ค่าจ้าง

-

6 6

-

ที่มา: สํานักงานสวัสดิ การและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสมุทรสาคร

46

สถานการณ์แรงงานจังหวัดสมุทรสาคร ไตรมาส 3 ปี 2555

ระยะ เวลา จ่าย ค่าจ้าง -


แผนภาพที่ 2-21 เรื่องที่สถานประกอบการปฏิ บตั ิ ไม่ถกู ต้องตามกฎหมายคุ้มครองแรงงาน ไตรมาส 3 ปี 2555 ในจังหวัดสมุทรสาคร

1.2) การตรวจความปลอดภัยในสถานประกอบการ การตรวจความปลอดภัย ในการทํางาน ซึ่ง เป็ น เครื่องมือในการคุ้มครองดูแลด้านความ ปลอดภัยอาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทํางานของผูใ้ ช้แรงงาน รวมถึงเป็ นมาตรการกระตุน้ ให้ เจ้าของสถานประกอบการเห็นความสําคัญถึงเรือ่ งความปลอดภัยในการทํางาน ซึง่ ในไตรมาส 3 ปี 2555 สํานักงานสวัส ดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัด สมุท รสาคร ได้ดําเนิ น การตรวจความปลอดภัย ใน สถานประกอบการทัง้ สิน้ 63 แห่ง ลูกจ้างทีผ่ ่านการตรวจ 5,007 คน ผลการตรวจพบว่าปฏิบตั ถิ ูกต้อง ตามกฎหมาย 61 แห่ง ปฏิบตั ไิ ม่ถูกต้องตามกฎหมาย 2 แห่ง เมื่อตรวจพบว่าสถานประกอบการปฏิบตั ิ ไม่ ถู ก ต้ อ งเจ้ า หน้ า ที่จ ะดํ า เนิ น การเพื่อ ให้ส ถานประกอบการปรับ ปรุ ง การปฏิบ ัติใ ห้ถู ก ต้ อ ง อาทิ ให้คาํ แนะนํา ออกคําสังให้ ่ สง่ เอกสาร เข้าพบ ปรับปรุง หยุดการใช้เครือ่ งจักร และส่งเรือ่ งดําเนินคดี เมื่อ พิจ ารณาอัต ราการไม่ป ฏิบ ัติต ามกฎหมายความปลอดภัย จํา แนกตามขนาดสถาน ประกอบการภาพรวมมีอตั ราร้อยละ 3.17 โดยสถานประกอบการที่มอี ตั ราการไม่ปฏิบตั ติ ามกฎหมาย ความปลอดภั ย สู ง สุ ด คื อ สถานประกอบการขนาด 10-19 คน ร้ อ ยละ 50.00 รองลงมาคื อ สถานประกอบการขนาด 100-299 คน ร้อยละ 50.00 ตามลําดับ

47

สถานการณ์แรงงานจังหวัดสมุทรสาคร ไตรมาส 3 ปี 2555


ตารางที่ 2-23 การตรวจความปลอดภัยในการทํางานจําแนกตามขนาดของสถานประกอบการ ไตรมาส 3 ปี 2555 ในจังหวัดสมุทรสาคร ขนาดสถานประกอบการ 1 - 4 คน 5 - 9 คน 10 - 19 คน 20 - 49 คน 50 - 99 คน 100 - 299 คน 300 - 499 คน 500 - 999 คน 1,000 คน -รวม

สถานประกอบการ ที่ผา่ นการตรวจ (แห่ง) 3 8 37 3 10 1 1 63

ลูกจ้างที่ผา่ นการตรวจ (คน) ชาย หญิ ง เด็ก รวม 15 100 751 165 1,043 447 750 3,271

5 39 468 53 737 184 250 1,736

0

20 139 1,219 218 1,780 631 1,000 5,007

ผลการตรวจ (แห่ง) ปฏิ บตั ิ ปฏิ บตั ิ ถูกต้อง ไม่ถกู ต้อง 3 7 1 37 3 9 1 1 1 61 2

ที่มา: สํานักงานสวัสดิ การและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสมุทรสาคร

แผนภาพที่ 2-22 เปรียบเทียบสถานประกอบการที่ปฏิ บตั ิ ถกู ต้อง/ไม่ถกู ต้องตามจากการตรวจ ความปลอดภัยในการทํางาน ไตรมาส 3 ปี 2555 ในจังหวัดสมุทรสาคร

สําหรับประเภทอุตสาหกรรมทีต่ รวจพบว่ามีอตั ราการไม่ปฏิบตั ติ ามกฎหมายความปลอดภัยสูง คือ การผลิต มีอตั ราการไม่ปฏิบตั ติ ามกฎหมายความปลอดภัยเท่ากับร้อยละ 50.00 ของจํานวนสถาน ประกอบการทีป่ ฏิบตั ไิ ม่ถูกต้อง รองลงมาได้แก่ การก่อสร้าง ร้อยละ 50.00

48

สถานการณ์แรงงานจังหวัดสมุทรสาคร ไตรมาส 3 ปี 2555


ตารางที่ 2-24 การตรวจความปลอดภัยในการทํางานจําแนกตามอุตสาหกรรม ไตรมาส 3 ปี 2555 ในจังหวัดสมุทรสาคร ประเภทอุตสาหกรรม 1. เกษตรกรรม การล่าสัตว์ และการปา่ ไม้ 2. การประมง 3. การทําเหมืองแร่ และเหมืองหิน 4. การผลิต 5. การไฟฟ้า ก๊าซ และการประปา 6. การก่อสร้าง 7. การขายส่ง การขายปลีก การซ่อมแซม 8. โรงแรม และภัตตาคาร 9. การขนส่ง สถานทีเ่ ก็บสินค้า และการคมนาคม 10. การเป็ นสือ่ กลางทางการเงิน 11. กิจการด้านอสังหาริมทรัพย์ การให้เช่า และกิจกรรมทางธุรกิจ 12. การบริหารราชการ และการป้องกันประเทศ รวมทัง้ การประกันสังคม 13. การศึกษา 14. งานด้านสุขภาพ และงานสังคมสงเคราะห์ 15. กิจกรรมด้านบริการชุมชน สังคม และการบริการส่วนบุคคลอื่น ๆ 16. ลูกจ้างในครัวเรือนส่วนบุคคล 17. องค์การระหว่างประเทศและองค์การต่างประเทศอืน่ ๆ และสมาชิก 18. ไม่ทราบ รวม ที่มา: สํานักงานสวัสดิ การและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสมุทรสาคร

สปก. ที่ผา่ นการตรวจ (แห่ง) 1 51 1 9 1 63

ผลการตรวจ (แห่ง) ปฏิ บตั ิ ปฏิ บตั ิ ถูกต้อง ไม่ถกู ต้อง 1 50 1 1 9 1 61 2

แผนภาพที่ 2-23 5 อันดับประเภทอุตสาหกรรมที่มีสถานประกอบการปฏิ บตั ิ ถกู ต้อง/ไม่ถกู ต้อง มากที่สดุ ในการตรวจความปลอดภัยในการทํางาน ไตรมาส 3 ปี 2555 ของจังหวัดสมุทรสาคร

49

สถานการณ์แรงงานจังหวัดสมุทรสาคร ไตรมาส 3 ปี 2555


2) แรงงานสัมพันธ์ 2.1) องค์การนายจ้างและลูกจ้าง การส่งเสริมและพัฒนาระบบแรงงานสัมพันธ์ เพื่อเสริมสร้างความร่วมมือทีด่ ตี ่อกันระหว่าง นายจ้าง ลูกจ้าง และผูม้ สี ว่ นเกีย่ วข้อง โดยมีเป้าหมายหลักเพื่อสร้างสันติสุขในวงการแรงงาน ให้นายจ้าง และลูกจ้างมีทศั นคติทด่ี ตี ่อกันในการทํางาน ทัง้ นี้ ในกลุ่มของนายจ้างและลูกจ้าง จะมีการตัง้ องค์การ เพื่อทําหน้ าที่เป็ นตัวแทนตนเอง โดยในไตรมาส 3 ปี 2555 ข้อมูล ณ เดือนกันยายน 2555 องค์การ นายจ้าง พบว่ามีเพียงสมาคมนายจ้างจํานวน 11 แห่ง สําหรับองค์การลูกจ้าง มีเพียงสหภาพแรงงานใน กิจการเอกชนจํานวน 30 แห่ง ตารางที่ 2-25 จํานวนองค์การนายจ้าง จําแนกตามประเภทองค์การ ไตรมาส 3 ปี 2555 ประเภทองค์การ สมาคมนายจ้าง สหพันธ์นายจ้าง สภาองค์การนายจ้าง รวม

จํานวน (แห่ง) 11 0 0 11

ที่มา: สํานักงานสวัสดิ การและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสมุทรสาคร

ตารางที่ 2-26 จํานวนองค์การลูกจ้าง จําแนกตามประเภทองค์การ ไตรมาส 3 ปี 2555 ประเภทองค์การ สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจ สหภาพแรงงานในกิจการเอกชน สหพันธ์แรงงาน สภาองค์การลูกจ้าง รวม

จํานวน (แห่ง) 0 30 0 0 30

ที่มา: สํานักงานสวัสดิ การและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสมุทรสาคร

50

สถานการณ์แรงงานจังหวัดสมุทรสาคร ไตรมาส 3 ปี 2555


2.2) ข้อพิ พาทและความขัดแย้ง สําหรับการเกิดข้อเรียกร้อง/ข้อพิพาทแรงงานและข้อขัดแย้งในรอบไตรมาสที่ 3 ปี 2555 พบว่า มีการแจ้งข้อเรียกร้องทัง้ สิน้ 6 แห่ง 4 ครัง้ ลูกจ้างที่เกี่ยวข้อง 2,103 คน ซึ่งการแจ้งข้อเรียกร้อง ดังกล่าวสามารถยุติได้โดยระบบทวิภาคี คือไม่เกิดข้อพิพาทแรงงานจํานวน 6 แห่ง 4 ครัง้ ลูกจ้างที่ เกีย่ วข้อง 2,103 คน โดยสามารถตกลงกันเอง สําหรับข้อพิพาทแรงงานที่เกิดขึน้ ในสถานประกอบการในไตรมาสนี้ พบว่า ไม่มสี ถิติ ข้อมูล ส่ว นการเกิดข้อขัดแย้งในการจ้างงานระหว่างนายจ้างและลูกจ้าง ที่ไ ม่ใ ช่ข้อพิพาท แรงงานตามกฎหมายทีเ่ รียกว่า “ข้อขัดแย้ง” ในไตรมาสนี้ ได้เกิดข้อขัดแย้งในสถานประกอบการทัง้ สิน้ 3 แห่ง 3 ครัง้ ลูกจ้างทีเ่ กีย่ วข้อง 1,774 คน ซึง่ การเกิดข้อขัดแย้งสามารถตกลงกันได้ ตารางที่ 2-27 ข้อเรียกร้อง ข้อพิ พาท ข้อขัดแย้ง ไตรมาส 3 ปี 2555 ข้อเรียกร้อง/ข้อพิ พาท/ข้อขัดแย้ง การแจ้ง/ยุติข้อเรียกร้อง 1. การแจ้งข้อเรียกร้อง 2. การยุตขิ อ้ เรียกร้อง 2.1 การยุตโิ ดยไม่เกิดข้อพิพาทแรงงาน - ตกลงกันเอง - ถอนข้อเรียกร้อง - อื่น ๆ 2.2 การเกิดข้อพิพาทแรงงาน 3. ข้อเรียกร้องยังไม่ยุติ การเกิ ดข้อพิ พาท/ยุติข้อพิ พาท 1. การเกิดข้อพิพาทแรงงาน 2. การยุตขิ อ้ พิพาทแรงงาน - ยุตภิ ายใน 5 วัน - ยุตเิ กิน 5 วัน - ชีข้ าดโดยบังคับ - ชีข้ าดโดยสมัครใจ - อื่น ๆ 3. ข้อพิพาทแรงงานยังไม่ยุติ การเกิ ดข้อขัดแย้ง/ยุติข้อขัดแย้ง 1. การเกิดข้อขัดแย้ง 2. การยุตขิ อ้ ขัดแย้ง - ตกลงกันได้ - ถอนเรือ่ ง - ฟ้องศาลแรงงาน 3. การผละงาน 4. ข้อขัดแย้งยังไม่ยุติ ที่มา: สํานักงานสวัสดิ การและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสมุทรสาคร

51

แห่ง 6 6 6 3 3 3 -

ครัง้ 4 4 4 3 3 3 -

สถานการณ์แรงงานจังหวัดสมุทรสาคร ไตรมาส 3 ปี 2555

คน 2,103 2,103 2,103 1,774 1,774 1,774 -


แผนภาพที่ 2-24 จํานวนสถานประกอบการที่มีข้อเรียกร้อง ข้อพิ พาท ข้อขัดแย้ง ไตรมาส 2 ปี 2555

2.5 การประกันสังคม งานประกันสังคมเป็ นภารกิจของสํานักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน โดยมีจุดมุ่งหมาย เพื่อดูแลผูใ้ ช้แรงงานให้มคี ุณภาพชีวติ ทีด่ ขี น้ึ และมีหลักประกันชีวติ ทีม่ นคงทั ั่ ง้ ในยามปกติ กรณีเกิดการ ว่างงาน รวมถึงเมือ่ ยามแก่ชราโดยดําเนินการภายใต้แนวคิดการเฉลีย่ ทุกข์เฉลีย่ สุข 1) สถานประกอบการในระบบประกันสังคม 1.1) จํานวนสถานประกอบการและผูป้ ระกันตน ในไตรมาส 3 ปี 2555 ข้ อ มู ล ณ เดื อ นกัน ยายน 2555 จัง หวัด สมุ ท รสาครมี ส ถาน ประกอบการทีข่ น้ึ ทะเบียนประกันสังคม จํานวน 8,192 แห่ง เพิม่ ขึน้ จากไตรมาส 2 ปี 2555 จํานวน 115 แห่ง คิดเป็ นร้อยละ 1.40 (ไตรมาส 2 ปี 2555 มีจํานวน 8,077 แห่ง) สําหรับผูป้ ระกันตน ไตรมาส 3 ปี 2555 มีทงั ้ สิ้น 335,990 คน เพิม่ ขึ้นจากไตรมาส 2 ปี 2555 จํานวน 7,105 คน คิดเป็ นร้อยละ 2.11 (ไตรมาส 2 ปี 2555 มีจํานวน 328,885 คน) เมื่อ พิจารณาจํานวนสถานประกอบการจําแนกตาม อุตสาหกรรม พบว่า อุตสาหกรรมทีม่ จี าํ นวนสถานประกอบการมากทีส่ ดุ 5 อันดับแรก ได้แก่ 1) อุตสาหกรรมการค้า 2,019 แห่ง (คิดเป็ นร้อยละ 24.65 ของสถานประกอบการทัง้ หมด) 2) การผลิตภัณฑ์จากโลหะ 1,185 แห่ง (ร้อยละ 14.47) 3) ประเภทกิจการอื่นๆและการผลิตภัณฑ์เคมี นํ้ามันปิโตรเลียม 933 แห่ง (ร้อยละ 11.39) 4) การผลิตโลหะขัน้ มูลฐาน 586 แห่ง (ร้อยละ 7.15) และ 5) การผลิตอาหารเครือ่ งดื่ม 563 แห่ง (ร้อยละ 6.87) เมื่อพิจารณาจํานวนผูป้ ระกันตนจําแนกรายอุตสาหกรรม พบว่า อุตสาหกรรมที่มจี ํานวน ผูป้ ระกันตนมากทีส่ ดุ 5 อันดับแรก ได้แก่

52

สถานการณ์แรงงานจังหวัดสมุทรสาคร ไตรมาส 3 ปี 2555


1) การผลิต อาหาร เครื่องดื่ม จํานวน 86,189 คน (คิดเป็ น ร้อยละ 25.65 ของจํานวน ผูป้ ระกันตนทัง้ หมด) 2) ผลิตภัณฑ์เคมี นํ้ามันปิ โตรเลียม 52,508 คน (ร้อยละ 15.63) 3) ผลิตภัณฑ์จากโลหะ 47,334 คน (ร้อยละ 14.09) 4) การผลิตสิง่ ทอถัก เครือ่ งประดับ 46,359 คน (ร้อยละ 13.80) และ 5) การค้า 29,593 คน (ร้อยละ 8.81) ตารางที่ 2-28 จํานวนสถานประกอบการและผูป้ ระกันตนจําแนกตามอุตสาหกรรม ไตรมาส 3 ปี 2555 ประเภทอุตสาหกรรม 1. การสํารวจ การทําเหมืองแร่ 2. การผลิตอาหารเครือ่ งดื่ม 3. การผลิตสิง่ ทอถัก เครือ่ งประดับ 4. การทําปา่ ไม้ ผลิตภัณฑ์จากไม้ 5. ผลิตภัณฑ์จากกระดาษ การพิมพ์ 6. ผลิตภัณฑ์เคมี นํ้ามันปิโตรเลียม 7. ผลิตภัณฑ์จากแร่อโลหะ 8. การผลิตโลหะขัน้ มูลฐาน 9. ผลิตภัณฑ์จากโลหะ 10. ผลิต ประกอบยานพาหนะ 11. อุตสาหกรรมการผลิตอื่น ๆ 12. สาธารณูปโภค 13. การก่อสร้าง 14. การขนส่ง การคมนาคม 15. การค้า 16. ประเภทกิจการอื่น ๆ รวม

จํานวน สปก.(แห่ง) 7 563 549 174 238 933 140 586 1,185 369 67 16 217 196 2,019 933 8,192

ที่มา: สํานักงานประกันสังคมจังหวัดสมุทรสาคร

53

สถานการณ์แรงงานจังหวัดสมุทรสาคร ไตรมาส 3 ปี 2555

ผปต.(คน) 2 35 86,189 46,359 6,578 12,279 52,508 4,739 11,882 47,334 10,865 4,202 342 2,593 3,955 16,535 335,900


แผนภาพที่ 2-23 5 อันดับประเภทอุตสาหกรรมที่มีจาํ นวนผูป้ ระกันตนมากที่สดุ ไตรมาส 3 ปี 2555

1.2) จํานวนสถานพยาบาลหลักในสังกัดประกันสังคม ปจั จุบนั จังหวัดสมุทรสาคร มีสถานพยาบาลที่เป็ นเครือข่ายประกันสังคมจํานวน 7 แห่ง แยกเป็ นสถานพยาบาลของรัฐบาลจํานวน 3 แห่ง คิดเป็ นร้อยละ 42.86 ของสถานพยาบาลทัง้ หมดและ สถานพยาบาลเอกชนจํานวน 4 แห่ง (ร้อยละ 57.14) สําหรับ รายชื่อสถานพยาบาลหลักในสังกัดประกัน สังคมของรัฐ ได้แก่ โรงพยาบาล สมุทรสาคร โรงพยาบาลกระทุ่มแบน และโรงพยาบาลบ้านแพ้ว ส่วนสถานพยาบาลของเอกชน ได้แก่ โรงพยาบาลมหาชัย 2, โรงพยาบาลมหาชัย 3, โรงพยาบาลวิชยั เวชอินเตอร์ฯสาขาสมุทรสาคร และ โรงพยาบาลวิชยั เวชอินเตอร์ฯสาขาอ้อมน้อย ตารางที่ 2-29 จํานวนสถานพยาบาลหลักในสังกัดประกันสังคม

ประเภทสถานพยาบาล

แห่ง

รัฐบาล เอกชน รวม

3 4 7

ที่มา: สํานักงานประกันสังคมจังหวัดสมุทรสาคร

แผนภาพที่ 2-24 จํานวนสถานพยาบาลหลักในสังกัดประกันสังคม

54

สถานการณ์แรงงานจังหวัดสมุทรสาคร ไตรมาส 3 ปี 2555


2) การใช้บริ การกองทุนประกันสังคม ในไตรมาส 3 ปี 2555 จํานวนผู้ประกันตนของจังหวัดสมุทรสาครที่มาใช้บริการกองทุน ประกันสังคมมีจาํ นวน 144,711 คน (หรือร้อยละ 40.65 ของจํานวนผูป้ ระกันตนทัง้ หมด) โดยประเภท ประโยชน์ทดแทนทีผ่ ปู้ ระกันตนมาใช้บริการสูงสุด ได้แก่ กรณีสงเคราะห์บุตร จํานวน 115,850 คน หรือ ร้อยละ 80.06 ของผูใ้ ช้บริการทัง้ หมด รองลงมา คือ กรณีเจ็บป่วย กรณีว่างงานและคลอดบุตร โดยมี สัดส่วนร้อยละ 11.53 (16,691 คน) 3.75 (5,422 คน) และ 2.95 (4,274 คน) ตามลําดับ เมื่อพิจารณาปริมาณการจ่ายเงินประโยชน์ ทดแทน จะพบว่ามีการจ่ายเงินทัง้ สิ้น 177.04 ล้านบาท โดยกรณีคลอดบุ ตรมีการจ่ายเงินสูงสุดถึง 53.44 ล้านบาท คิดเป็ นร้อยละ 30.19 ของเงิน ประโยชน์ ท ดแทนที่จ่ า ย รองลงมา ได้แ ก่ กรณี ส งเคราะห์บุ ต ร 50.29 ล้า นบาท (ร้อ ยละ 28.41) กรณีชราภาพ 28.23 ล้านบาท (ร้อยละ 15.95) กรณีเจ็บปว่ ย 21.32 ล้านบาท (ร้อยละ 12.04) ส่วนกรณี ทีจ่ า่ ยเงินประโยชน์ทดแทนน้อยทีส่ ดุ คือ กรณีทุพพลภาพ 1.95 ล้านบาท (ร้อยละ 1.10) ตารางที่ 2-30 การใช้บริ การของกองทุนประกันสังคมจําแนกตามประเภทประโยชน์ทดแทน (ไม่เนื่ องจากการทํางาน) ไตรมาส 3 ปี 2555 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

ประเภทประโยชน์ ทดแทน เจ็บปว่ ย คลอดบุตร ทุพพลภาพ ตาย สงเคราะห์บุตร ชราภาพ ว่างงาน รวม

ราย

ล้านบาท 16,691 4,274 633 250 115,850 1,591 5,422 144,711

ที่มา: สํานักงานประกันสังคมจังหวัดสมุทรสาคร

แผนภาพที่ 2-25 จํานวนผูใ้ ช้บริ การของกองทุนประกันสังคม จําแนกตามประเภทประโยชน์ ทดแทน ไตรมาส 3 ปี 2555

55

สถานการณ์แรงงานจังหวัดสมุทรสาคร ไตรมาส 3 ปี 2555

21.32 53.44 1.95 5.41 50.29 28.23 16.41 177.04


3) การเลิ กกิ จการและเลิ กจ้างงาน ในไตรมาส 3 ปี 2555 มีส ถานประกอบการจํา นวน 310 แห่ง ที่เ ลิก กิจ การ โดยเป็ น สถาน ประกอบการที่มีก ารจ้า งงาน 1-9 คน จํ า นวน 286 แห่ ง ที่เ ลิก กิจ การ (คิด เป็ น ร้อ ยละ 92.26 ของ สถานประกอบการทีเ่ ลิกกิจการทัง้ หมด) และสถานประกอบการทีม่ กี ารจ้างงาน 10 คนขึน้ ไปจํานวน 24 แห่ง ที่เ ลิก กิจ การ (ร้อ ยละ 7.74) ทัง้ นี้ ลูก จ้า งที่ถู ก เลิก จ้า งมีจํา นวน 1,231 คน โดยเป็ น ลูก จ้า งใน สถานประกอบการขนาด 1-9 คน จํานวน 469 คน (คิดเป็ นร้อยละ 38.10 ของลูกจ้างทีถ่ ูกเลิกจ้าง) และ ลูกจ้างในสถานประกอบการขนาด 10 คนขึน้ ไป จํานวน 762 คน (ร้อยละ 61.90) ตารางที่ 2-31 จํานวนสถานประกอบการที่เลิ กกิ จการและลูกจ้างที่ถกู เลิ กจ้าง จําแนกตามขนาดสถานประกอบการ ไตรมาส 3 ปี 2555 จํานวน สถานประกอบการที่เลิ ก ลูกจ้างที่ถกู เลิ กจ้าง (คน) กิ จการ (แห่ง) 286 469 24 762 310 1,231

ขนาดสถานประกอบการ 1 - 9 คน 10 คนขึน้ ไป รวม ที่มา : สํานักงานประกันสังคมจังหวัดสมุทรสาคร

แผนภาพที่ 2-26 จํานวนสถานประกอบการที่เลิ กกิ จการและลูกจ้างที่ถกู เลิ กจ้าง จําแนกตามขนาดสถานประกอบการ ไตรมาส 3 ปี 2555

56

สถานการณ์แรงงานจังหวัดสมุทรสาคร ไตรมาส 3 ปี 2555


สําหรับไตรมาส 3 ปี 2555 (กรกฎาคม – กันยายน 2555) มีผปู้ ระกันตนทีม่ าขึน้ ทะเบียนขอรับ ประโยชน์ทดแทนโดยมาขึน้ ทะเบียนผูว้ ่างงานที่สํานักงานจัดหางานจังหวัดสมุทรสาครจํานวน 2,277 คน จําแนกเป็ นผูถ้ ูกเลิกจ้าง 368 คน (คิดเป็ นร้อยละ 16.16 ของจํานวนผูป้ ระกันตนที่มาขึน้ ทะเบียน ขอรับประโยชน์ทดแทน) และสมัครใจลาออก 1,909 คน (คิดเป็ นร้อยละ 83.84) ตารางที่ 2-32 จํานวนผูข้ ึน้ ทะเบียนขอรับประโยชน์ ทดแทน ที่สาํ นักงานจัดหางานจังหวัดสมุทรสาคร ไตรมาส 3 (กรกฎาคม-กันยายน) ปี 2555 ผูข้ ึน้ ทะเบียนขอรับประโยชน์ ทดแทน

ข้อมูล

เลิ กจ้าง (คน)

ลาออก (คน)

รวม (คน)

ก.ค.-55

172

659

831

ส.ค.-55

136

634

770

ก.ย.-55

60

616

676

รวม

368

1,909

2,277

ที่มา : สํานักงานจัดหางานจังหวัดสมุทรสาคร

แผนภาพที่ 2-27 จํานวนผูข้ ึน้ ทะเบียนขอรับประโยชน์ ทดแทน ที่สาํ นักงานจัดหางานจังหวัดสมุทรสาคร ไตรมาส 3 (กรกฎาคม - กันยายน) ปี 2555

57

สถานการณ์แรงงานจังหวัดสมุทรสาคร ไตรมาส 3 ปี 2555


บทที่ 3 ตัวชี้วัดภาวะแรงงาน ตัว ชี้ว ัด ด้า นแรงงานเป็ น ดัช นี ท่ีแ สดงถึง สถานการณ์ ด้า นแรงงานในช่ ว งเวลาใดเวลาหนึ่ ง การติดตามการเปลีย่ นแปลงของตัวชีว้ ดั ด้านแรงงานจะทําให้ทราบถึงความเคลื่อนไหวของสถานการณ์ เพือ่ ใช้เป็ นเครือ่ งมือในการศึกษา วิเคราะห์ถงึ สาเหตุ และปญั หา รวมถึงปจั จัยต่างๆ ทีม่ ผี ลให้ดชั นีแต่ละ ตัวเปลีย่ นแปลงไป สถานการณ์แรงงานไตรมาส 3 ปี 2555 (กรกฎาคม – กันยายน 2555) ฉบับนี้จงึ ขอ นําเสนอตัวชีว้ ดั ภาวะแรงงานตามลําดับ ดังนี้ 3.1 อัตราการมีส่วนร่วมในกําลังแรงงาน อัต ราการมีส่ ว นร่ ว มในกํ า ลัง แรงงานเป็ น ตัว ชี้ว ัด ที่แ สดงให้เ ห็น ถึง สภาพกํ า ลัง แรงงานใน ตลาดแรงงาน เมื่อ เทีย บกับ ประชากรวัย แรงงานทัง้ หมด โดยคํ า นวณจากกํ า ลัง แรงงานรวมซึ่ง ประกอบด้วย 3 กลุ่ม คือ กลุ่มผูม้ งี านทํา ผูว้ ่างงานและผูร้ อฤดูกาล เปรียบเทียบกับประชากรที่มอี ายุ 15 ปี ขน้ึ ไป โดยใช้ขอ้ มูลจากการประมวลผลล่าสุดของสํานักงานสถิตจิ งั หวัดสมุทรสาคร ณ ไตรมาส 3 ปี 2555 มานําเสนอเป็ นข้อมูลไตรมาส 2 ปี 2555 ในการวิเคราะห์ครัง้ นี้ ซึง่ พบว่าในไตรมาส 2 ปี 2555 อัตรา การมีส่วนร่วมในกําลังแรงงานจังหวัดสมุทรสาคร มีอตั ราร้อยละ 81.80 ซึง่ มีสดั ส่วนลดลงร้อยละ 1.81 จาก ไตรมาสทีแ่ ล้วทีม่ อี ตั ราร้อยละ 83.31 และเมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปี ทผ่ี ่านมาทีม่ อี ตั ราร้อยละ 80.29 พบว่ามีสดั ส่วนเพิม่ ขึน้ ร้อยละ 1.88 ทัง้ นี้เนื่องจากโครงการและมาตรการต่างๆ ของภาครัฐทีอ่ อกมา อย่างต่อเนื่อง ตาราง 3-1 อัตราการมีส่วนร่วมในกําลังแรงงานจังหวัดสมุทรสาคร 2 / 2554

3 / 2554

4 / 2554

1 / 2555

2 / 2555

กําลังแรงงานในจังหวัด

364,451

363,660

365,366

380,421

374,315

ประชากรทีม่ อี ายุ 15 ปีขน้ึ ไปในจังหวัด

453,921

454,882

455,736

456,642

457,600

80.29

79.95

80.17

83.31

81.80

อัตราการมีสว่ นร่วมในกําลังแรงงานของจังหวัด ที่มา : สํานักงานสถิ ติจงั หวัดสมุทรสาคร

58

สถานการณ์แรงงานจังหวัดสมุทรสาคร ไตรมาส 3 ปี 2555


แผนภูมิ 3-1 อัตราการมีส่วนร่วมในกําลังแรงงานจังหวัดสมุทรสาคร

หมายเหตุ : อัตราการมีส่วนร่วมในกําลังแรงงานในจังหวัด =

กําลังแรงงานในจังหวัด x 100 ประชากรที่มีอายุ 15 ปี ขึน้ ไปในจังหวัด

3.2 อัตราการจ้างงาน อัตราการจ้างงานต่อกําลังแรงงานเป็ นตัวชีว้ ดั ทีแ่ สดงให้เห็นภาวะการจ้างงานในตลาดแรงงานว่า มีสดั ส่วนมากน้อยเพียงใด ซึง่ ข้อมูลในไตรมาส 3 ปี 2555 นี้ จะใช้ขอ้ มูล ณ ไตรมาส 2 ปี 2555 ตามที่ ได้กล่าวมาแล้ว สําหรับอัตราการจ้างงานในภาคเกษตรของจังหวัดสมุทรสาคร ในไตรมาส 2 ปี 2555 พบว่าอัตราการจ้างงานในภาคเกษตรมีอตั ราร้อยละ 6.85 มีสดั ส่วนเพิม่ ขึ้นร้อยละ 22.98 เมื่อเทียบกับ ไตรมาสทีแ่ ล้วทีม่ อี ตั ราร้อยละ 5.57 และเมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปี ทผ่ี า่ นมา พบว่ามีสดั ส่วน ลดลง ร้อยละ 47.79 โดยไตรมาส 2 ปี 2554 มีอตั ราร้อยละ 13.12 การทีอ่ ตั ราการจ้างงานในภาคเกษตรมีสดั ส่วน ลดลงจากไตรมาสทีแ่ ล้วส่งผลให้อตั ราการจ้างงานนอกภาคเกษตรในไตรมาส 2 ปี 2555 มีสดั ส่วนลดลงร้อย ละ 1.36 จากไตรมาสที่แล้วกล่าวคือ ไตรมาส 1 ปี 2555 มีอตั ราร้อยละ 94.43 โดยที่ไตรมาส 2 ปี 2555 มีอตั ราร้อยละ 93.15 และเมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปี ทผ่ี ่านมา พบว่ามีสดั ส่วนเพิม่ ขึน้ ร้อยละ 7.07 โดยทีไ่ ตรมาส 2 ปี 2554 มีอตั ราร้อยละ 86.88

59

สถานการณ์แรงงานจังหวัดสมุทรสาคร ไตรมาส 3 ปี 2555


ตาราง 3-2 อัตราการจ้างงานใน/นอกภาคเกษตรจังหวัดสมุทรสาคร 2 / 2554

3/ 2554

4/ 2554

1/ 2555

2/ 2555

จํานวนผูท้ าํ งานในภาคเกษตรของจังหวัด

47,703

37,801

39,038

21,048

25,513

จํานวนผูท้ าํ งานนอกภาคเกษตรของจังหวัด

315,871

323,530

325,334

357,077

346,922

จํานวนผูม้ งี านทําในจังหวัด

363,574

361,331

364,372

378,125

372,435

อัตราการจ้างงานในภาคเกษตรของจังหวัด

13.12

10.46

10.71

5.57

6.85

อัตราการจ้างงานนอกภาคเกษตรของจังหวัด

86.88

89.54

89.29

94.43

93.15

ที่มา : สํานักงานสถิ ติจงั หวัดสมุทรสาคร

แผนภูมิ 3-2 อัตราการจ้างงานใน/นอกภาคเกษตรจังหวัดสมุทรสาคร

หมายเหตุ : อัตราการจ้างงานใน/นอกภาคเกษตรในจังหวัด = ผูม้ งี านทําใน/นอกภาคเกษตรในจังหวัด x 100 ผูม้ งี านทําในจังหวัด

60

สถานการณ์แรงงานจังหวัดสมุทรสาคร ไตรมาส 3 ปี 2555


เมื่อพิจารณาอัตราการจ้างงานเฉพาะในส่วนภาคอุตสาหกรรมการผลิต โดยคํานวณจากจํานวน ผูม้ งี านทําในภาคอุตสาหกรรมการผลิตเปรียบเทียบกับจํานวนผู้มงี านทําทัง้ หมดจะพบว่า อัตราการ จ้างงานในอุตสาหกรรมการผลิตไตรมาส 2 ปี 2555 มีอตั ราร้อยละ 54.58 ซึง่ มีสดั ส่วนลดลงร้อยละ 4.15 จากไตรมาสทีแ่ ล้วทีม่ อี ตั ราร้อยละ 56.93 แต่เมือ่ เทียบกับไตรมาสเดียวกันของปีทผ่ี า่ นมาพบว่ามีสดั ส่วน เพิม่ ขึน้ ร้อยละ 2.69 จากไตรมาส 2 ปี 2554 ทีม่ อี ตั รา 53.15 ตาราง 3-3 อัตราการจ้างงานในอุตสาหกรรมการผลิ ตจังหวัดสมุทรสาคร 2 / 2554

3 / 2554

4 / 2554

1 / 2555

2 / 2555

ผูม้ งี านทําในภาคอุตสาหกรรมการผลิตของจังหวัด

193,252

177,739

177,975

215,262

203,290

จํานวนผูม้ งี านทําในจังหวัด

363,574

361,331

364,372

378,125

372,435

53.15

49.19

48.84

56.93

54.58

อัตราการจ้างงานในอุตสาหกรรมการผลิตของจังหวัด ที่มา : สํานักงานสถิ ติจงั หวัดสมุทรสาคร

แผนภูมิ 3-3 อัตราการจ้างงานในอุตสาหกรรมการผลิ ตจังหวัดสมุทรสาคร

หมายเหตุ : อัตราการจ้างงานในอุตสาหกรรมการผลิ ตจังหวัด = ผูม้ ีงานทําในภาคอุตสาหกรรมการผลิ ตจังหวัด x 100 ผูม้ ีงานทําในจังหวัด

61

สถานการณ์แรงงานจังหวัดสมุทรสาคร ไตรมาส 3 ปี 2555


โดยสรุปในภาพรวมจะพบว่า อัตราการจ้างงานหรือการมีส่วนร่วมในกําลังแรงงานของจังหวัด สมุทรสาครจะมีลกั ษณะการเคลื่อนย้ายแรงงานแบบเป็ นวัฏจักรหรือวงจร ทัง้ นี้ เพราะจังหวัดสมุทรสาคร เป็ นทัง้ จังหวัดเกษตรกรรมและอุตสาหกรรม ประชากรซึง่ เป็ นกําลังแรงงานอาศัยอยูใ่ นภาคเกษตรกรรม เพื่อช่วยครัวเรือนในการทําเกษตรเป็ นส่วนใหญ่เมื่อหมดฤดูเก็บเกีย่ วผลผลิตก็จะเคลื่อนย้ายไปหางาน ทําในภาคอุตสาหกรรมและจะเคลื่อนย้ายกลับมาภาคเกษตรกรรมอีกครัง้ ในฤดูเพาะปลูก วนเวียนใน ลักษณะเช่นนี้อย่างเป็ นวัฏจักรทุกปี จึงอาจส่งผลต่อการขาดแคลนแรงงานในบางฤดูกาล 3.3 อัตราการบรรจุงาน อัตราการบรรจุงานในแต่ละไตรมาส เป็ นตัวชี้วดั ที่แสดงให้เห็นถึงการเคลื่อนไหวของภาวะ ด้านแรงงาน ซึ่งสามารถศึกษาวิเคราะห์กบั จํานวนตําแหน่ งงานว่าง และจํานวนผู้สมัครงาน โดยเมื่อ วิเคราะห์จํานวนการบรรจุงานทีส่ าํ นักงานจัดหางานจังหวัดสมุทรสาครดําเนินการเทียบกับจํานวนตําแหน่ ง งานว่างที่แจ้งผ่านสํานักงานจัดหางานฯ จะพบว่า อัตราการบรรจุงานต่อตําแหน่ งงานว่างไตรมาส 3 ปี 2555 อยู่ทร่ี อ้ ยละ 92.05 มีสดั ส่วนลดลงร้อยละ 59.63 เมื่อเทียบกับไตรมาสทีแ่ ล้ว (ไตรมาส 2 ปี 2555 มี อัตราร้อยละ 227.99) และมีสดั ส่วนลดลงร้อยละ 88.74 เมือ่ เปรียบเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปี ทผ่ี า่ นมา (ไตรมาส 3 ปี 2554 มีอตั ราร้อยละ 817.62) เมื่อศึกษาสัดส่วนของผูบ้ รรจุงานกับจํานวนผูส้ มัครงานในไตรมาสนี้มอี ตั ราร้อยละ 97.93 พบว่า มีสดั ส่ว นเพิม่ ขึน้ ร้อยละ 16.97 เมื่อเทียบกับไตรมาสแล้ว (ไตรมาส 2/2555 มีอตั ราร้อยละ 83.72) และมีสดั ส่วนเพิม่ ขึน้ ร้อยละ 7.75 เมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปี ทผี่ ่านมา (ไตรมาส 3/2554 มี อัตราร้อยละ 90.87) ตาราง 3-4 อัตราการบรรจุงานต่อผูส้ มัครงาน/ตําแหน่ งงานว่างในจังหวัดสมุทรสาคร 3/ 2554

4/ 2554

1/ 2555

2/ 2555

3/ 2555

จํานวนผูไ้ ด้รบั การบรรจุงาน

1,856

1,129

1,277

1,507

1,702

ผูส้ มัครงานในจังหวัด

2,042

1,733

1,987

1,800

1,738

จํานวนตําแหน่งงานว่าง

227

1,035

1,325

661

1,849

อัตราการบรรจุงานต่อผูส้ มัครงานจังหวัด

90.89

65.15

64.27

83.72

97.93

อัตราการบรรจุงานต่อตําแหน่งงานว่างจังหวัด

817.62

109.08

96.38

227.99

92.05

ที่มา : สํานักงานจัดหางานจังหวัดสมุทรสาคร

62

สถานการณ์แรงงานจังหวัดสมุทรสาคร ไตรมาส 3 ปี 2555


แผนภู มิ 3-4 อัต ราการบรรจุ ง านต่ อ ผู้ส มัค รงาน/ตํา แหน่ งงานว่ า งในจัง หวัด สมุ ท รสาคร

หมายเหตุ : 1. อัตราการบรรจุงานต่อผูส้ มัครงานจังหวัด..... 2. อัตราการบรรจุงานต่อตําแหน่งงานว่างจังหวัด

=

ผูไ้ ด้รบั การบรรจุงานในจังหวัด x 100 ผูส้ มัครงานในจังหวัด =

ผูไ้ ด้รบั การบรรจุงานในจังหวัด x 100 ตําแหน่งงานว่างในจังหวัด

3.4 อัตราการว่างงาน การศึกษาอัตราการว่างงานในปี ทผ่ี ่านมา จะพบว่า อัตราการว่างงานของจังหวัดสมุทรสาคร แต่ละ ไตรมาสจะปรับตัว สูงขึ้นและลดลงตามป จั จัย ในเรื่องฤดูกาลและการเข้าสู่ต ลาดแรงงานของผู้สําเร็จ การศึก ษา ซึ่ง ข้อ มู ล ในไตรมาส 3 ปี 2555 นี้ จะใช้ข้อ มู ล จากสํ า นั ก งานสถิติจ ัง หวัด สมุ ท รสาคร ณ ไตรมาส 2 ปี 2555 ตามทีไ่ ด้กล่าวมาแล้ว สําหรับ ไตรมาส 2 ปี 2555 อัต ราการว่างงานในจังหวัด สมุท รสาคร มีอตั ราร้อยละ 0.50 มีสดั ส่วนลดลงจากไตรมาสที่แล้วทีม่ อี ตั ราร้อยละ 0.60 แต่มสี ดั ส่วน ลดลงจากไตรมาสเดียวกันของปี ทผ่ี ่านมาทีม่ อี ตั ราร้อยละ 0.24 แสดงให้เห็นว่าการว่างงานของจังหวัด สมุ ท รสาครเริ่ม เข้า สู่ส ภาวะปกติแ ล้ว เพราะผู้ว่ า งงานน้ อ ยลง ถือ ว่ า ไม่มีเ หตุ ก ารณ์ น่ า กัง วล ทัง้ นี้ เนื่องจากการทีเ่ ศรษฐกิจของประเทศเริม่ ฟื้ นตัว ภาคการส่งออกมียอดการสังซื ่ ้อเพิม่ ขึน้ ส่งผลให้มกี าร จ้างงานและเริม่ จะขาดแคลนแรงงาน

63

สถานการณ์แรงงานจังหวัดสมุทรสาคร ไตรมาส 3 ปี 2555


ตาราง 3-5 อัตราการว่างงานจังหวัดสมุทรสาคร จํานวนผูไ้ ม่มงี านทําในจังหวัด กําลังแรงงานในจังหวัด อัตราการว่างงานในจังหวัด

2/2554

3/2554

4/2554

1/2555

2/2555

877

2,329

994

2,296

1,880

364,451

363,660

365,366

380,421

374,315

0.24

0.64

0.27

0.60

0.50

ที่มา : สํานักงานสถิ ติจงั หวัดสมุทรสาคร

แผนภู มิ 3-5 อัต ราการว่ า งงานจัง หวัด สมุ ท รสาคร

หมายเหตุ : อัตราการว่างงานในจังหวัด =

จํานวนผูไ้ ม่มงี านทําจังหวัด x 100 กําลังแรงงานในจังหวัด

64

สถานการณ์แรงงานจังหวัดสมุทรสาคร ไตรมาส 3 ปี 2555


3.5 อัตราการไม่ปฏิ บตั ิ ตามข้อกฎหมายของสถานประกอบกิ จการ อัตราการไม่ปฏิบตั ิตามข้อกฎหมายคุ้มครองแรงงานของสถานประกอบกิจการต่อจํานวนสถาน ประกอบกิจการทีก่ ารตรวจทัง้ หมดในไตรมาส 3 ปี 2555 พบว่ามีอตั ราการไม่ปฏิบตั ติ ามกฎหมายคุม้ ครอง แรงงานของสถานประกอบกิจการ 6 แห่ง แต่ไตรมาสทีแ่ ล้วพบว่าไม่มอี ตั ราการไม่ปฏิบตั ติ ามกฎหมาย คุม้ ครองแรงงานของสถานประกอบกิจการ ทัง้ นี้การทีไ่ ม่มสี ถานประกอบกิจการทําผิดกฎหมายคุม้ ครอง แรงงาน เนื่ อ งจากสถานประกอบกิจ การที่ต รวจส่ว นใหญ่ เ ป็ น สถานประกอบกิจ การขนาดเล็ก และ เจ้าหน้าทีไ่ ด้ให้คําแนะนํ าให้ดําเนินการให้ถูกต้องตามข้อกฎหมายอย่างต่อเนื่องมาโดยตลอด ส่วนอัตรา การไม่ปฏิบตั กิ ฎหมายความปลอดภัยในการทํางานของสถานประกอบกิจการ พบว่าไตรมาส 3 ปี 2555 มีอตั ราร้อยละ 3.28 ซึง่ เพิม่ ขึน้ จากไตรมาสทีแ่ ล้วและไตรมาสเดียวกันของปี ทผ่ี า่ นมาทีไ่ ม่มจี าํ นวนสถาน ประกอบกิจการทีท่ าํ ผิดกฎหมายความปลอดภัย ตาราง 3–6 อัตราการไม่ปฏิ บตั ิ ตามข้อกฎหมายคุ้มครองแรงงาน/กฎหมายความปลอดภัย ในการทํางานจังหวัดสมุทรสาคร 3/2554 4/2554 1/2555 2/2555 3/2555 จํานวนสถานประกอบกิจการทีท่ าํ ผิดกฎหมายคุม้ ครองแรงงาน

2

0

0

0

6

จํานวนสถานประกอบกิจการทีผ่ า่ นการตรวจกฎหมายคุม้ ครองแรงงาน

131

4

151

109

102

จํานวนสถานประกอบกิจการทีท่ าํ ผิดกฎหมายความปลอดภัย จํานวนสถานประกอบกิจการทีผ่ า่ นการตรวจกฎหมายคุม้ ครองความ ปลอดภัย อัตราการไม่ปฏิบตั ติ ามกฎหมายคุม้ ครองแรงงานของสถานประกอบ กิจการ อัตราการไม่ปฏิบตั ติ ามกฎหมาย ความปลอดภัย ของสถานประกอบ กิจการ

11

0

4

2

2

263

15

46

71

61

1.53

0.00

0.00

0.00

5.88

4.18

0.00

8.70

2.82

3.28

65

สถานการณ์แรงงานจังหวัดสมุทรสาคร ไตรมาส 3 ปี 2555


แผนภูมิ 3-6 อัตราการไม่ปฏิ บตั ิ ตามข้อกฎหมายของสถานประกอบการจังหวัดสมุทรสาคร

หมายเหตุ : อัตราการไม่ปฏิบตั ติ ามข้อกฎหมายคุม้ ครองแรงงานของสถานประกอบการจังหวัด =

จํานวนสถานประกอบการทีท่ าํ ผิดกฎหมายคุม้ ครองแรงงานจังหวัด x 100 จํานวนสถานประกอบการทีผ่ า่ นการตรวจกฎหมายคุม้ ครองแรงงานจังหวัด อัตราการไม่ปฏิบตั ติ ามข้อกฎหมายความปลอดภัยของสถานประกอบการจังหวัด- =

จํานวนสถานประกอบการทีท่ าํ ผิดกฎหมายความปลอดภัยในจังหวัด x 100 จํานวนสถานประกอบการทีผ่ า่ นการตรวจกฎหมายความปลอดภัยจังหวัด

3.6 อัตราสถานประกอบการที่เข้าสู่ระบบประกันสังคม ในส่ ว นอัต ราสถานประกอบการที่เ ข้า สู่ ร ะบบประกัน สัง คม โดยการศึก ษาจากจํ า นวน สถานประกอบการในระบบประกัน สัง คมของจัง หวัด สมุ ท รสาคร เปรีย บเทีย บกับ จํ า นวนสถาน ประกอบการทัง้ หมดของจัง หวัด สมุ ท รสาคร พบว่ า สัด ส่ ว นของสถานประกอบการที่เ ข้า สู่ร ะบบ ประกันสังคมมีเปลีย่ นแปลงจากไตรมาส 3 ปี 2554 – ไตรมาส 3 ปี 2555 ดังนี้ 93.49 60.61 93.02 90.82 และ 90.25 ตามลําดับ

66

สถานการณ์แรงงานจังหวัดสมุทรสาคร ไตรมาส 3 ปี 2555


ตาราง 3-7 อัตราสถานประกอบการที่เข้าสู่ระบบประกันสังคมในจังหวัดสมุทรสาคร 3/2554 4/2554 1/2555 2/2555 3/2555 จํานวนสถานประกอบกิจการที่อยูใ่ นระบบประกันสังคมจังหวัด

7,951

8,014

8,077

8,192

จํานวนสถานประกอบกิจการทั้งหมดในจังหวัด

8,505 13,139 8,615

8,893

9,077

90.82

90.25

ร้อยละของสถานประกอบกิจการที่เข้าสู่ ระบบประกันสังคมในจังหวัด 93.49

7,964 60.61

93.02

แผนภูมิ 3-7 อัตราสถานประกอบการที่เข้าสู่ระบบประกันสังคมในจังหวัดสมุทรสาคร

67

สถานการณ์แรงงานจังหวัดสมุทรสาคร ไตรมาส 3 ปี 2555


ภาคผนวก ผวจ.สมุทรสาครมอบประกาศเกียรติคณ ุ อาสาสมัครแรงงานดีเด่นจังหวัดสมุทรสาคร เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2555 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม 401 ศาลากลางจังหวัดสมุทรสาคร นายจุลภัทร แสงจันทร์ ผูว้ ่าราชการจังหวัดสมุทรสาครได้มอบประกาศเกียรติคุณอาสาสมัครแรงงาน ดีเ ด่ น ให้แ ก่ นายธีร พงษ์ คุ่ ย เสงี่ย ม อาสาสมัค รแรงงานตํ า บลมหาชัย นางสาวเบญจพร นุ ต โร อาสาสมัค รแรงงานตํ า บลหนองบัว และนายเสน่ ห์ หนุ น ภัก ดี อาสาสมัค รแรงงานตํ า บลหลัก สอง เพื่อยกย่องเชิด ชูอาสาสมัค รแรงงานที่อุทิศ ตน เสีย สละ อุ ทิศ แรงกาย แรงใจ ในการนํ าบริการของ กระทรวงแรงงานไปสูพ่ น้ื ทีใ่ นจังหวัดสมุทรสาคร

68

สถานการณ์แรงงานจังหวัดสมุทรสาคร ไตรมาส 3 ปี 2555


ตารางแสดงอัตราค่าจ้างขัน้ ตํา่ ใหม่ ซึ่งได้ประกาศให้มีผลใช้บงั คับ ตัง้ แต่วนั ที่ 1 เมษายน 2555 ค่าจ้างขัน้ ตํา่

พืน้ ที่

300

จังหวัดภูเก็ต กรุงเทพมหานคร จังหวัดสมุทรปราการ นครปฐม นนทบุร ี ปทุมธานี และสมุทรสาคร

273

จังหวัดชลบุร ี

269

จังหวัดฉะเชิงเทรา และสระบุร ี

265

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

264

จังหวัดระยอง

259

จังหวัดพังงา

258

จังหวัดระนอง

257

จังหวัดกระบี่

255

จังหวัดนครราชสีมา และปราจีนบุร ี

254

จังหวัดลพบุร ี

252

จังหวัดกาญจนบุร ี

251

จังหวัดเชียงใหม่ และราชบุร ี

250

จังหวัดจันทบุร ี และเพชรบุร ี

246

จังหวัดสงขลา และสิงห์บุร ี

244

จังหวัดตรัง

243

จังหวัดนครศรีธรรมราช และอ่างทอง

241

จังหวัดเลย ชุมพร พัทลุง สตูล และสระแก้ว

240

จังหวัดสมุทรสงคราม ประจวบคีรขี นั ธ์ ยะลา สุราษฎร์ธานี

239

จังหวัดนราธิวาส อุบลราชธานี และอุดรธานี

237

จังหวัดนครนายก และปตั ตานี

236

จังหวัดหนองคาย ตราด บึงกาฬ และลําพูน

234

จังหวัดกําแพงเพชร และอุทยั ธานี

233

จังหวัดกาฬสินธุ์ ขอนแก่น ชัยนาท และสุพรรณบุร ี

232

จังหวัดเชียงราย นครสวรรค์ บุรรี มั ย์ เพชรบูรณ์ ยโสธร ร้อยเอ็ด และสกลนคร

230

จังหวัดชัยภูม ิ มุกดาหาร ลําปาง สุโขทัย และหนองบัวลําภู

229

จังหวัดนครพนม

227

จังหวัดพิจติ ร พิษณุโลก แพร่ มหาสารคาม แม่ฮอ่ งสอน อํานาจเจริญ และอุตรดิตถ์

226

จังหวัดตาก และสุรนิ ทร์

225

จังหวัดน่าน

223

จังหวัดศรีสะเกษ

222

จังหวัดพะเยา

69

สถานการณ์แรงงานจังหวัดสมุทรสาคร ไตรมาส 3 ปี 2555


หน่ วยงานสังกัดกระทรวงแรงงาน จังหวัดสมุทรสาคร 1. สํานักงานแรงงานจังหวัดสมุทรสาคร http://samutsakhon.mol.go.th ศาลากลางจังหวัด ชัน้ 1 ถ.เศรษฐกิจ 1 ต.มหาชัย อ.เมือง จ.สมุทรสาคร โทร./โทรสาร : 034-426758, 034-810489 Email: samutsa@mol.go.th 2. สํานักงานจัดหางานจังหวัดสมุทรสาคร http://www.doe.go.th/samutsakhon/ 930/42 ว,ศ,ษ ถ.เอกชัย ต.มหาชัย อ.เมือง จ.สมุทรสาคร โทร. (034) 810759-61 โทรสาร : 034-810761 (ติดธนาคารไอซีบซี ี - ตรงข้าม ธกส. ) 3. สํานักงานประกันสังคมจังหวัดสมุทรสาคร http://www.sso.go.th/wprp/samutsakhon/home.jsp 1092/91-93 ถ.เอกชัย อ.เมือง จ.สมุทรสาคร โทร. 034-426100, 034-426041 โทรสาร : 034-411044 Email: samut.sa@sso.go.th สาขากระทุม่ แบน (หน้าหมูบ่ า้ นพุทธชาด) 118 หมู่ 5 ถ.เศรษฐกิจ 1 ต.ท่าไม้ อ.กระทุม่ แบน จ.สมุทรสาคร โทร. 034-470279-82 โทรสาร : 034-470284 4. สํานักงานสวัสดิ การและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสมุทรสาคร ถ.ราษฎร์บรรจบ ต.มหาชัย อ.เมือง จ.สมุทรสาคร โทร./โทรสาร : (034) 413729-30 Email: snklabour@hotmail.com 5. ศูนย์พฒ ั นาฝี มือแรงงานจังหวัดสมุทรสาคร http://home.dsd.go.th/samutsakhon/ 59/4 ซอยวัดพันธุวงษ์ ถ.เศรษฐกิจ1 ต.บ้านเกาะ อ.เมือง จ.สมุทรสาคร โทร./โทรสาร : (034) 879318-20 Email: samutsa@dsd.go.th

70

สถานการณ์แรงงานจังหวัดสมุทรสาคร ไตรมาส 3 ปี 2555


คณะผูจ้ ดั ทํา สถานการณ์แรงงานจังหวัดสมุทรสาคร ไตรมาส 3 ปี 2555 ที่ปรึกษา นายศักดิส์ กล จินดาสวัสดิ์ นายสุวรรณ์ ดวงตา นางสมพร ศรีธปู นายโชคชัย ด่านวิรยิ ะกุล นายพิษณุ รังษีวงศ์

แรงงานจังหวัดสมุทรสาคร จัดหางานจังหวัดสมุทรสาคร ผูอ้ าํ นวยการศูนย์พฒ ั นาฝีมอื แรงงานจังหวัด สวัสดิการและคุม้ ครองแรงงานจังหวัดสมุทรสาคร ประกันสังคมจังหวัดสมุทรสาคร

ผูจ้ ดั ทํา นายวิษณุ สวัสดิสวนีย์ นางสุพชิ ฌาย์ นัยอรรถ ส.ต.ต.หญิงวรรวิรกั ตันตินิมติ สิรกิ ุล นางสาววิชุดา อินทรักษา นางวิไลวรรณ สินทะเกิด นางสาวดวงกมล กอประเสริฐถาวร นายปฏิพทั ธ์ ประยูรคล้าย

นักวิชาการแรงงานชํานาญการ นักวิชาการแรงงานชํานาญการ นักวิชาการแรงงานปฏิบตั กิ าร เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบตั งิ าน เจ้าหน้าทีบ่ ริหารงานทัวไป ่ เจ้าหน้าทีป่ ระจําศูนย์ขอ้ มูลด้านแรงงาน พนักงานขับรถยนต์

ขอขอบคุณ คณะผูร้ ว่ มจัดทํา สํ า นั ก งานจัด หางานจัง หวัด สมุ ท รสาคร ศู น ย์พ ัฒ นาฝี มือ แรงงานจัง หวัด สมุ ท รสาคร สํานักงานสวัสดิการและคุม้ ครองแรงงานจังหวัดสมุทรสาคร สํานักงานประกันสังคมจังหวัด สมุทรสาคร สํานักงานสถิติจงั หวัดสมุทรสาคร สํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสาคร สํานักงานพัฒนาธุรกิจการค้าจังหวัดสมุทรสาคร สํานักงานพาณิชย์จงั หวัดสมุทรสาคร และ หน่วยงานอืน่ ฯ ทีเ่ กีย่ วข้อง ติ ดต่อสอบถาม สํานักงานแรงงานจังหวัดสมุทรสาคร โทรศัพท์/โทรสาร : 034-426758, 034-810489 สือ่ สารมหาดไทย: 62376 http://samutsakhon.mol.go.th Email: samutsa@mol.go.th

สถานการณ์แรงงานจังหวัดสมุทรสาคร ไตรมาส 3 ปี 2555  

สถานการณ์แรงงานจังหวัดสมุทรสาคร ไตรมาส 3 ปี 2555

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you